รายงานประจำปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Page 1รายงานประจำ�ปี 2556

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY ANNUAL REPORT 2013Table of Contents

1. สาส์ น จากคณบดี Message from the Dean

4

2. เกี่ ย วกั บ คณะวิ ท ยาการจั ด การ About Us

9

3. การผลิ ต บั ณ ฑิ ต Production of Graduates

23

4. การพั ฒ นาบุ ค ลากร Human Resources Developement

55

5. กิ จ การนั ก ศึ ก ษา Student Affairs

63

6. การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งผลงานวิ จั ย Reserch

69

7. การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แรงของชุ ม ชนและสั ง คม Service to Society

85

8. การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม Preservation of Art and Culture

91

9. ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ Memorandum of Understanding

101

8. การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา Quality Assurance in Education

115

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

5


สาส์นจากคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาของวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2545 และได้ ด�ำเนินการจัดการศึกษาเรื่อยมา จนได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานในก�ำกับของมหาวิทยาลัย ศิลปากร โดยมติของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2546 โดยตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ตามปณิธานการศึกษาของ คณะเป็นจ�ำนวนมาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทางการบริหารจัดการ โดยอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ที่เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ โดยทางคณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ การท�ำวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ คณะฯ ยังได้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษา และมีการน�ำนักศึกษาไปดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้ความส�ำคัญในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ และรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์นั้นไว้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งในการด�ำเนินการให้ส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์นั้น คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักดีว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ทางคณะวิทยาการจัดการจึงได้มีการคัดเลือกอาจารย์ที่มี คุณภาพ และประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาคณะฯ อีกทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ที่มี อยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ คณะวิท ยาการจัดการ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ใช้ ยึด ถื อ เป็ นแนวทางในการ ด�ำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่าสองทศวรรษ และสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็จะถูกสานต่อและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในปีต่อๆ ไป ซึ่งทางคณะฯ มีปณิธานอันแน่วแน่และได้พร�่ำสอนนักศึกษาอยู่เสมอว่า นักศึกษาจะต้อง เป็นผู้ที่ให้ความส�ำคัญแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้นักศึกษาสามารถด�ำรง ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพต่อไป

6

รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

7


8

รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


“ Producing qualified managers

with great social responsibility” “ผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ”

Asst. Prof. Phitak Siriwong, Ed.D. Dean, Faculty of Management Science Silpakorn University

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

9About Us เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

11


12 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


เกี่ยวกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคจึงขยายเขตการ ศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี ใช้ชื่อว่าวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และได้จัดตั้ง คณะวิทยาการจัดการขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระ ได้ในระดับหนึ่ง โดยเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถ ในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยค�ำนึงถึงความ สามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ โดยจะให้บริการในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และชุมพร คณะวิทยาการจัดการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 เป็น คณะวิชาที่ 2 ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเป็นคณะวิชาล�ำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัย ศิลปากร ปัจจุบันจัดการศึกษาทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรีจ�ำนวน 7 หลักสูตร มีนักศึกษา 3,009 คน ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป การตลาด การจัดการธุรกิจและ ภาษา อังกฤษ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการชุมชน และรัฐประศาสนศาสตร์ ส�ำหรับระดับปริญญาโทมีจ�ำนวน 3 หลักสูตร มีนักศึกษา 412 คน ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ เอกชน การประกอบการ และรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนระดับปริญญาเอก มีนักศึกษา 165 คน ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ และนอกจากคณะฯ จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้วนั้น คณะฯ ยังมีการ จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารทางวิชาการแก่สังคม เพื่อมุ่งมั่นตามปณิธานของคณบดีที่ว่า “มุ่งผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

13


Faculty of Mangement Science Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Information Technology Campus was established in 2002. For 11 consecutive years, the Faculty has produced graduates who can serve society according to a resolution which aims at creating intelligence, developing knowledge, upholding morality and being transactional leaders. As the Faculty is entering the second decade in academic year 2012, we have revised our academic programs and developed new ones in order to offer variety and adapt to a dynamic and changing world. Consequently, the Faculty has refreshed and shaped our character in fields of learning, researching, academic services and preserving culture and art. The Faculty has a policy on promoting various learning methods including research-based learning, practice-based learning and problem-based learning. We also focus on learning and providing activity related to corporate social responsibility as stated in our mission, “producing qualified manager with great social responsibility”. In parallel, human resource development is engrossed. For academic staff, the Faculty encourages them in studying higher degree, obtaining an academic position and conducting a research. Besides, the Faculty also arranges field trips for administrative staff. In a matter of student development, the faculty provides scholarship for students such as scholarship for students who have good academic performance, work study scholarship and scholarship for educational tour aboard. In addition, the Faculty concentrates on an academic network. In 2012, we built up the academic network and co-operated with academic institutes both in national and international levels as well as developed learning environment in order to improve learning and encourage creativity. Our accomplishment in 2012, as a result, can pave the way for expansion and development in our faculty that will bring about a remarkable progress and a learning organization.

14 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

15


ปณิธานการศึกษา “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้น�ำการปฏิบัติ”

เกี่ยวกับ คณะวิทยาการจัดการ

สีประจ�ำคณะ สีฟ้าน�้ำทะเล ปรัชญาในการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับประเทศไทยในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยน แปลงทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการผลิต บัณฑิต ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยอยู่บนพื้นฐานศักยภาพของ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานทางด้านศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตในสาขา วิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ในระดับหนึ่ง โดยเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจ ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามรถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้ เป็น อย่างดี โดยค�ำนึงถึงความสามรถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับ บริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ วิสัยทัศน์ คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ การวิจัย และการบริการวิชาการด้านการจัดการโดยมุ่งเน้น การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตก ธ�ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อให้ก้าวไปสู่มาตรฐานระดับสากล และพึ่งพาตนเองได้ วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2555-2559

“มุ่งผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

มีคุณภาพ มีความรู้ คิดได้ ท�ำเป็น เห็นแก่ส่วนรวม

รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย รับผิดชอบต่อชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมประเทศ

16 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


พันธกิจ

1. 2. 3. 4. 5.

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความเป็นผู้น�ำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ สามารถแข่งขันในระดับสากล ท�ำการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นแหล่งการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประชาชนในภูมิภาคตะวันตกแบบมีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลางสืบสาน สร้างสรรค์ สนับสนุน บูรณาการศิลปะ และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตบัณฑิตให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการ โดยอยู่บนพื้นฐาน ของการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยให้ความส�ำคัญ กับการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 3. เพื่อประยุกต์ความรู้และวิทยาการพื้นฐานของมหาวิทยาลัยรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม และก่อ ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วน ต�ำบล และธุรกิจท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในหลากหลายรูปแบบ 4. เพื่อขยายโอกาสการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างสรรค์ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้องถิ่น ในการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาต่อเนื่อง 5. เพื่อเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ทางธุรกิจและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ บริโภค การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพ่อเป็นพื้นฐานการ ประกอบธุรกิจชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 6. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการที่น�ำไปสู่นวัตกรรมในการเพิ่มคุณค่าผลติภัณฑ์ของชุมชนและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ ชุมชน และการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

17


18 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


เกี่ยวกับ คณะวิทยาการจัดการ แนวคิดนโยบาย แนวนโยบายในการบริหาร และพัฒนาคณะ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการด้านบริหารจัดการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ 3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 4. การส่งเสริมกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริมพันธกิจและการด�ำเนินงาน 6. การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะ)

จุดเด่นของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติที่มีการฝึกฝนให้ทักษะในภาษาอังกฤษ ทักษะในภาษาต่างประเทศที่สอง ทักษะทางด้านเทคโนโลยี การเป็นผู้ประกอบการ การร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยค�ำนึงถึงการ ตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

19


20 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


โครงสร้างองค์กรและ โครงสร้างการบริหาร 1. โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังปรากฏในแผนภาพที่ 1 โดยมีการสรรหาแต่งตั้ง ต�ำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีส�ำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท�ำหน้าที่เปรียบเสมือนส�ำนักงาน เลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ โดยให้การสนับสนุนงานด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการการเรียน การสอนให้กับสาขาวิชาต่างๆ

อธิการบดี คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอ�ำนวยการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการ บัณฑิตประจ�ำ คณะ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรจัดการชุมชน

หลักสูตร การจัดการธุรกิจทั่วไป

หลักสูตรจัดการ การท่องเที่ยว

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรการตลาด

หลักสูตรธุรกิจ โรงแรมและที่พัก

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ และภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท หลักสูตร การจัดการ ภาครัฐและ เอกชน

ปริญญาเอก หลักสูตร การจัดการ

หลักสูตร การประกอบการ

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

21


2. การบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ จัดการศึกษาของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2545 และได้ดำ� เนิน การจัดการศึกษาเรื่อยมา จนได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานในก�ำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมติของสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก�ำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยไม่มีการแบ่งส่วนงานภายในแต่อย่างใด คณะฯ ได้จดั โครงสร้างการบริหารงานภายในตามแผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงาน มีคณบดีซงึ่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากสภามหาวิทยาลัยเป็นผูบ้ งั คับบัญชา มีหน่วยย่อยเป็นสาขาวิชา ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาและรองหัวหน้าสาขาวิชา ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก�ำกับดูแลทางด้านวิชาการ กรรมการบริหารประจ�ำคณะวิทยาการจัดการได้รบั การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ท�ำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการประจ�ำคณะวิชา นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจ�ำหลักสูตรต่าง ๆ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เป็นต้น คณะวิทยาการจัดการยังไม่มีส�ำนักงานเลขานุการคณะ แต่ได้ใช้ส�ำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและลูกจ้าง ชั่วคราวของคณะอีกจ�ำนวนหนึ่ง ท�ำหน้าที่แทน

3. รายนามผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 5. อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ 6. รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก 8. อาจารย์จอมภัค คลังระหัด 9. อาจารย์ประพล เปรมทองสุข 10. อาจารย์พัชรินทร์ พระราช 11. อาจารย์วรพล พินิจ 12. อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ 13. อาจารย์อริสสา สะอาดนัก 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรินทร์ เทวตา 15. อาจารย์ ดร. อัฎฐมา นิลนพคุณ 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ 17. อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 18. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน หัวหน้าสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก หัวหน้าสาขาภาษา

22 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

23Production of Graduates การผลิตบัณฑิต

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

25


26 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


หลักสูตรและสาขา วิชาที่ท�ำเปิดกาสอน

คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และ เอก รวมทัง้ สิน้ 11 หลักสูตร โดยจ�ำแนกตามประเภทหลักสูตร ดังนี้ 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป จัดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตรดังนี้ 1.1 หลักสูตรการจัดการธุรกิจทั่วไป 1.2 หลักสูตรการตลาด 1.3 หลักสูตรการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 2. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรดังนี้ 2.1 หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว 2.2 หลักสูตรธุรกิจโรงแรมและที่พัก 3. สาขาวิชาการจัดการชุมชน จัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรดังนี้ 3.1 หลักสูตรการจัดการชุมชน 3.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 4. ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 4.1 ปริญญาโท จัดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตรดังนี้ 4.1.1 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน 4.1.2 หลักสูตรการประกอบการ 4.1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 4.2 ปริญญาเอก จัดการเรียนการสอนใน 1 หลักสูตรดังนี้ 4.2.1 หลักสูตรการจัดการ

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

27


COURSES & PROGRAMS

หลักสูตร / สาขาวิชาที่ท�ำการสอนเปิด

Academic Program

ระดับปริญญาบัณฑิต ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) ศศ.บ. (การจัดการชุมชน) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจทั่วไป) บธ.บ. (การตลาด) บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ) รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

Bachelor’s Degree Programs: B.A. (Tourism Management) B.A. (Community Management) B.B.A. (General Business Management) B.B.A. (Marketing) B.B.A. (Hotel Management) B.B.A. (Business Management and English) B.P.A. (Public Administration)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) บธ.ม. (การประกอบการ) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

Master’s Degree Programs: M.A. (Public and Private Management) M.B.A. (Entrepreneurship) M.P.A. (Public Administration)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (การจัดการ)

Doctoral Degree Program: Ph.D. (Management)

28 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

29


30 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

31


32 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

33


34 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 3,421 คน จ�ำแนกเป็น นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 2,845 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 468 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 108 คน รายละเอียด ดังแผนภาพต่อไปนี้

108 468

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามสาขาวิชา

Total 3,421 2,845

จ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต รวมทั้่งสิ้น

2,845 468 108 3,421

คน คน คน คน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้่งสิ้น

393 482 220 390 424 445 491 2,845

คน คน คน คน คน คน คน คน

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

35


นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มีจ�ำนวนนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 468 คน จ�ำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 188 คน สาขาวิชาการประกอบการ 234 คน สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 46 คน และนัก ศึก ษาระดับ ดุษ ฎีบัณฑิตสาขาวิ ช าการจั ด การ 108 คน ดังแผนภาพต่อไปนี้

จ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 จ�ำแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาการประกอบการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้่งสิ้น

จ�ำนวนนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 2555 - 2556

188 234 46 468

36 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คน คน คน คน

จ�ำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2555 จ�ำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2556 รวมทั้่งสิ้น

57 108 165

คน คน คน


อาจารย์และ บุคลากร ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ มีจ�ำนวนบุคลากรรวม 156 คน จ�ำแนกเป็น สายวิชาการ (อาจารย์) 89 คน และสายสนับสนุน 67 คน โดยมีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 80 คน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 44 คนและลูกจ้างชั่วคราว 11 คน นอกจากนี้ยังมีลูกจ้างชั่วคราวชาวต่าง ชาติอีก 11 คน

5 5

11 11

89 80 Total 156

Total 156

44

67 จ�ำนวนบุคลากรรวม คณะวิทยาการจัดการ ปี 2556 จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง

จ�ำนวนบุคลากรรวม คณะวิทยาการจัดการ ปี 2556 สายวิชาการ (อาจารย์) สายสนับสนุน รวมทั้่งสิ้น

89 67 156

คน คน คน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ รวมทั้่งสิ้น

80 44 5 5 11 11 156

คน คน คน คน คน คน คน

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

37


สิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน

ด้ ว ยในปั จ จุ บั น สารสนเทศมี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ต่ อ กระบวนการเรี ย นการสอน มี ก ารนํ า สารสนเทศไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากสารสนเทศให้ประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งการ ศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นนอกระบบโรงเรีย น และการศึก ษาตลอดชี วิ ต สารสนเทศเป็ นหั ว ใจของ การพัฒนาคนในอันที่จะช่วยขัดเกลาให้คนเป็นคนดี เพิ่มพูนความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ อย่ า งมี เ หตุ ผ ล ซึ่ ง จะนํ าไปสู่ก ารพัฒ นาสังคม และประเทศโดยส่ ว นรวม ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว คณะวิทยาการจัดการได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศขึ้นเพื่อ กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษา น�ำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจ�ำนวนคอมพิวเตอร์

1. ห้องปฏิบัติการรวม 2 ห้อง จ�ำนวนคอมพิวเตอร์รวม 104 เครื่อง 2. ห้องสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 ห้อง จ�ำนวนคอมพิวเตอร์ 69 เครื่อง 3. ห้องสมุด หอพัก และที่อื่นๆ ซึ่งจัดคอมพิวเตอร์ไว้ให้เป็นส่วนกลางส�ำหรับนักศึกษาใช้อีก ประมาณ 50 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ�ำนวน 3 ห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการทาง ภาษาจ�ำนวน 174 ที่นั่ง

38 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

39


40 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


สิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน

สถานปฏิบัติการ Viridian Lodge & Restaurant คณะฯ ได้จัดให้มีสถานปฏิบัติการด้านโรงแรมและภัตตาคาร Viridian Lodge & Restaurant เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติด้านการครัว ห้องอาหาร และห้องพัก ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรม และที่พัก 1. Viridian Lodge ให้บริการห้องพักแก่บุคคลทั่วไป มีห้องพักทั้งในแบบห้องเดี่ยวและห้องคู่ จ�ำนวน 20 ห้อง และห้องชุดอีก 1 ห้อง 2. Viridian Restaurant เปิดให้บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ และอาหารตามสั่งให้กับบุคคล ทั่วไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีทีมงานพ่อครัว และผู้จัดการร้านอาหารที่มีประสบการณ์ คอยดู และนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง 3. Viridian Cafe เป็นห้องปฏิบัติการร้านกาแฟ มีขนมประเภทต่างๆ จากห้องเรียนเบเกอรี่ของคณะฯ จ�ำหน่าย และมีนักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงาน 4. ห้องเรียนปฏิบัติการอาหารและห้องฝึกปฏิบัติการท�ำอาหาร 5. ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่องดื่ม 6. ห้องฝึกปฏิบัติการเบเกอรี่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

41


รายชื่อนักศึกษา และ รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2556 ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการ ประกวด/แข่งขัน

จัดโดย

วันที่จัด

1

นางสาวจิราพรรณ ริมพนัส

การจัดการธุรกิจทั่วไป

รองชนะเลิศล�ำดับที่ 2

แผนธุรกิจ เรื่อง กาแฟอัด เม็ดส�ำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ “Coffee Perfect”

การประกวดแผน ธุรกิจ ปี 2555 ครั้งที่ 6 (6th UCC BUSINESS PLAN AWARDS)

ความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัด อุดรธานี กับ ชมรม ธนาคารจังหวัด อุดรธานี

19 กุมภาพันธ์ 2556

2

นางสาวจุตินันท์ ตันติสาครเขต

การจัดการธุรกิจทั่วไป

รองชนะเลิศล�ำดับที่ 2

แผนธุรกิจ เรื่อง กาแฟอัด เม็ดส�ำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ “Coffee Perfect”

การประกวดแผน ธุรกิจ ปี 2555 ครั้งที่ 6 (6th UCC BUSINESS PLAN AWARDS)

ความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัด อุดรธานี กับ ชมรม ธนาคารจังหวัด อุดรธานี

19 กุมภาพันธ์ 2556

3

นายชนาธิป ปิฎฐปาตี

การจัดการธุรกิจทั่วไป

รองชนะเลิศล�ำดับที่ 2

แผนธุรกิจ เรื่อง กาแฟอัด เม็ดส�ำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ “Coffee Perfect”

การประกวดแผน ธุรกิจ ปี 2555 ครั้งที่ 6 (6th UCC BUSINESS PLAN AWARDS)

ความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัด อุดรธานี กับ ชมรม ธนาคารจังหวัด อุดรธานี

19 กุมภาพันธ์ 2556

4

นางสาวพัชราวดี เอี่ยมสวัสดิ์

การจัดการธุรกิจทั่วไป

รองชนะเลิศล�ำดับที่ 2

แผนธุรกิจ เรื่อง กาแฟอัด เม็ดส�ำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ “Coffee Perfect”

การประกวดแผน ธุรกิจ ปี 2555 ครั้งที่ 6 (6th UCC BUSINESS PLAN AWARDS)

ความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัด อุดรธานี กับ ชมรม ธนาคารจังหวัด อุดรธานี

19 กุมภาพันธ์ 2556

5

นางสาวมุกธิดา กิจกอบชัย

การจัดการธุรกิจทั่วไป

รองชนะเลิศล�ำดับที่ 2

แผนธุรกิจ เรื่อง กาแฟอัด เม็ดส�ำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ “Coffee Perfect”

การประกวดแผน ธุรกิจ ปี 2555 ครั้งที่ 6 (6th UCC BUSINESS PLAN AWARDS)

ความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัด อุดรธานี กับ ชมรม ธนาคารจังหวัด อุดรธานี

19 กุมภาพันธ์ 2556

6

นายนธิภาส จันทรศร

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

7

นางสาวเกษร งามผล

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

8

นางสาวพรฑิชา บุญนันท์

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

42 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2556 ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการ ประกวด/แข่งขัน

จัดโดย

วันที่จัด

9

นางสาวสิดาพร ปั้นตระกูล

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

10

นางสาวสุมาลี ดอกจันทร์

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

11

นางสาวภัทรภรณ์ กุลพัฒนชาติ

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

12

นางสาวพิชาภรณ์ พุทธิพรชัย

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

13

นางสาวธัชรีย์ จูอี้

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

14

นางสาวกรวิภา ทองก้อน

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

15

นางสาวญาณิศา เกี่ยวด�ำรง ธรรม

การตลาด (ทีม 8E88)

รางวัลชมเชย

แผนการตลาด หัวข้อ "ท�ำ เรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่"

การประกวด แผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 22

สมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยและ เครือเบทาโกร

13 กุมภาพันธ์ 2556

16

นายพัชระ อัมรพยาฆร์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร (รางวัลชมเชย)

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Main Course Meat (Pork) – Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

17

นายปิยะวัฒน์ เลาหะกาญจนศิริ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร (รางวัลชมเชย)

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Main Course Meat (Lamb)– Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

18

นางสาววัชรี พุกพิบูลย์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร (รางวัลชมเชย)

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Main Course Meat (Beef) – Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

43


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2556 ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการ ประกวด/แข่งขัน

จัดโดย

วันที่จัด

19

นางสาวพรทิพย์ เผื่อนพิทักษ์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Main Course Meat (Pork) – Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

20

นางสาวพรพรรณ เปรมส�ำราญ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร

แข่งขันท�ำอาหาร Display Challenge (Individual) : Free Style Showpieces

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

21

นายทนงศักดิ์ คุณแก้วอ้อม

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

เหรียญทองแดง

แข่งขันท�ำอาหาร Live Challenge (Individual / Team) : Fruit and / or Vegetable Carving Challenge

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

22

นางสาวฑิยาภรณ์ ภูมิสะอาด

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

เหรียญทองแดง

แข่งขันท�ำอาหาร Live Challenge (Individual / Team) : Fruit and / or Vegetable Carving Challenge

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

23

นายพชร จันทร์เดือน

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Main Course Poultry (Chicken)– Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

24

นางสาวเมรินี สลามเต๊ะ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Main Course Poultry (Chicken)– Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

44 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2556 ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการ ประกวด/แข่งขัน

จัดโดย

วันที่จัด

25

นางสาวศาตภา รักรุ่งเรือง

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Main Course Poultry (Duck) – Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

26

นางสาวสุธิมา มีน้อย

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

เหรียญทองแดง

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : World Ocean Seafood Culinary Challenge (Seafood) – Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

27

นางสาวแสงผัด ศรีมลคน

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร (รางวัลชมเชย)

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : World Ocean Seafood Culinary Challenge (Fish) – Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

28

นางสาวตรีนุช นวลเจริญ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

เหรียญทองแดง

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Pasta Free Style – Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

29

นางสาวพิมพ์ชนก ไลตระกูล

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

เหรียญทองแดง

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Pasta Free Style – Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

30

นางสาวยลดา สุร�ำไพ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร (รางวัลชมเชย)

แข่งขันท�ำอาหาร Display Challenge (Individual) : Different Individually Western Plated Desserts

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

45


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2556 ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการ ประกวด/แข่งขัน

จัดโดย

วันที่จัด

31

นางสาวณัฏฐา อุบล

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร (รางวัลชมเชย)

แข่งขันท�ำอาหาร Display Challenge (Individual) : Different Individually Classic Thai Plated Desserts

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

32

นางสาวธีระพร ธีระกิตติวัฒนา

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

ประกาศนียบัตร

แข่งขันท�ำอาหาร Hot Cooking Culinary Challenge : Modern Thai Cuisine – Junior Chef

การแข่งขันสุด ยอดเชฟไทยแห่งปี Thailand Ultimate Chef Challenge 2013 ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013

กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วม กับ หอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ ประเทศเยอรมนี

22-26 พฤษภาคม 2556

33

นางสาวปิยพร สิริชาญรัฐกร

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

34

นางสาวพัชรา ชัยญา

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

35

นางสาวศิริวรรณ สัมมาสวัสดิ์

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

36

นางสาวรพีพรรณ ภูสี

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

37

นางสาวเมธาวี ขาวเป็นใย

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

38

นางสาวประภัสสร พวงสาย หยุด

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

39

นายนภดล บัวด้วง

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

w

46 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2556 ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการ ประกวด/แข่งขัน

จัดโดย

วันที่จัด

40

นางสาวทิพวรรณ อยู่คง

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

41

นายกิตินาถ พบสุขในธรรม

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

42

นายกิติกร เลี้ยงอ�ำนวย

การจัดการชุมชน

แผนงานดีเด่น

แผนงาน “Thai Denmark Young Green Heart.. Green Project For Green Community”

โครงการ Thai Denmark Young Green Heart

องค์การส่งเสริมโคม นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม – กันยายน 2556

43

นายดนัยกานต์ ศรีสุข

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)

ประกวดแข่งขันการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม

การแข่งขันฝีมือ แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับ ภาค สาขาการ บริการอาหารและ เครื่องดื่ม

กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน

15-Aug-56

44

นางสาวภารดา วจีสัตย์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน)

ประกวดแข่งขันการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม

การแข่งขันฝีมือ แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับ ภาค สาขาการ บริการอาหารและ เครื่องดื่ม

กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน

15-Aug-56

45

นางสาวนิศาภัทร์ แสงอาจอ นันทน์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญเงิน)

ประกวดแข่งขันการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม

การแข่งขันฝีมือ แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับ ภาค สาขาการ บริการอาหารและ เครื่องดื่ม

กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน

15-Aug-56

46

นางสาวยุรี ซางสุภาพ

การตลาด (ทีม "Eternal Thought")

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ภูมิภาค

แผนธุรกิจ เรื่อง สองล้อ สองผืนป่า บนนาเกลือ

ประกวดแผน พัฒนาธุรกิจ โครงการ AIS 3G One-2-Call!BrandAge Award ปีที่ 7 ตอน “Look Ride Like สอง ขาแข็งขันปั่นทั่ว ไทย”

บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ( เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!) ร่วมกับ BrandAge

31 ส.ค.-1 ก.ย. 56

47

นางสาวพิมพ์จันทร์ ฉันทปรปักษ์

การตลาด (ทีม "Eternal Thought")

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ภูมิภาค

แผนธุรกิจ เรื่อง สองล้อ สองผืนป่า บนนาเกลือ

ประกวดแผน พัฒนาธุรกิจ โครงการ AIS 3G One-2-Call!BrandAge Award ปีที่ 7 ตอน “Look Ride Like สอง ขาแข็งขันปั่นทั่ว ไทย”

บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ( เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!) ร่วมกับ BrandAge

31 ส.ค.-1 ก.ย. 56

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

47


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2556 ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการ ประกวด/แข่งขัน

จัดโดย

วันที่จัด

48

นางสาวอิงอร ดวงดี

การตลาด (ทีม "Eternal Thought")

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ภูมิภาค

แผนธุรกิจ เรื่อง สองล้อ สองผืนป่า บนนาเกลือ

ประกวดแผน พัฒนาธุรกิจ โครงการ AIS 3G One-2-Call!BrandAge Award ปีที่ 7 ตอน “Look Ride Like สอง ขาแข็งขันปั่นทั่ว ไทย”

บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ( เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!) ร่วมกับ BrandAge

31 ส.ค.-1 ก.ย. 56

49

นางสาวสิตานันท์ วงสกุล ไพศาล

การตลาด (ทีม "Eternal Thought")

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ภูมิภาค

แผนธุรกิจ เรื่อง สองล้อ สองผืนป่า บนนาเกลือ

ประกวดแผน พัฒนาธุรกิจ โครงการ AIS 3G One-2-Call!BrandAge Award ปีที่ 7 ตอน “Look Ride Like สอง ขาแข็งขันปั่นทั่ว ไทย”

บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ( เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!) ร่วมกับ BrandAge

31 ส.ค.-1 ก.ย. 56

50

นางสาวบุษยา เสนาวัง

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Modem Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

51

นางสาวสุนิสา มีแววแสง

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Modem Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

52

นายสรวิชญ์ เกตุงาม

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Modem Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

53

นางสาวกานดา บุญสมจิตต์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Modem Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

54

นางสาวณัชณิชา สังข์สุวรรณ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Modem Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

55

นางสาวเกวลี แววสูงเนิน

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Modem Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

56

นายเอกพล ฉวีวรรณวัฒนา

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

East Meet West Free Style Cooking : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

57

นางสาวกชกร ทองศรี

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

East Meet West Free Style Cooking : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

48 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2556 ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการ ประกวด/แข่งขัน

จัดโดย

วันที่จัด

58

นางสาวหนึ่งฤทัย ภาคเสมา

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

East Meet West Free Style Cooking : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

59

นางสาวชัชนันท์ สิริทรัพย์เจริญ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

East Meet West Free Style Cooking : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

60

นางสาวกนกวรรณ วรสัม ปุรณะ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

East Meet West Free Style Cooking : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

61

นางสาวณัฐิฎา เล็กล้วน

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

East Meet West Free Style Cooking : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

62

นายพชร จันทร์เดือน

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Pasta Free Style Cooking Contest : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

63

นางสาววรดา สมบุญตนนท์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Pasta Free Style Cooking Contest : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

64

นางสาวสุธิมา มีน้อย

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Seafood Free Style Cooking Contest : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

65

นายภาณุวัต เพิ่มพูน

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Dress The Cake Live : Team of 2

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

66

นางสาวอาภา สินสิริ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Dress The Cake Live : Team of 2

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

67

นางสาวฑิยาภรณ์ ภูมิสะอาด

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Fruit & Vegetable Carving Live : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

68

นายทะนงศักดิ์ คุณแก้วอ้อม

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Fruit & Vegetable Carving Live : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

69

นางสาวแสงผัด ศรีมลคน

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Fruit & Vegetable Carving Live : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

70

นางสาวตรีรัตน์ เงินมงคล

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Fruit & Vegetable Carving Live : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

49


ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2556 ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

รางวัลที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ชื่อโครงการ ประกวด/แข่งขัน

จัดโดย

วันที่จัด

71

นางสาวนุชนาฎ อิมสดี

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Fruit & Vegetable Carving Live : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

72

นางสาวอาริยา อึ่งชื่น

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Fruit & Vegetable Carving Live : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

73

นางสาวชลธิชา วงษ์ทองค�ำ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Modem Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

74

นายณัฐพล บ่างวิรุฬห์รักษ์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Modem Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

75

นายณัฐพล กิจประเสริฐชัย

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Modem Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

76

นายศุภชัย งามภูพันธ์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Pasta Free Style Cooking Contest : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

77

นายพัชระ อัมรพยาฆร์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Meat Free Style Cooking Contest : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

78

นางสาวธัญชนก วรินทรา

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Meat Free Style Cooking Contest : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

79

นางสาวชมพูนุท โสวัณณะ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Meat Free Style Cooking Contest : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

80

นางสาวศาตภา รักรุ่งเรือง

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Seafood Free Style Cooking Contest : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

81

นางสาวสิรินารถ สมผล

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Seafood Free Style Cooking Contest : Individual

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

82

นางสาวกวินทรา ด่านรวม ทรัพย์

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Dress The Cake Live : Team of 2

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

83

นางสาวณัฐณิชา รุ่งวิไลเจริญ

ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

รางวัลประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม Junior Overall Winner

Dress The Cake Live : Team of 2

การแข่งขันพ่อ ครัวมืออาชีพชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19

สมาคมพ่อครัวไทย ร่วมกับบริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส (BES)

4-7 ก.ย. 56

50 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

51


52 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


บัณฑิตที่ ส�ำเร็จการศึกษา

ในปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ ได้ผลิตบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 968 คน โดยจ�ำแนกเป็นระดับปริญญามหาบัณฑิต จ�ำนวน 225 คน แบ่งแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ สาขา วิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำนวน 93 คน สาขาวิชาการประกอบการ จ�ำนวน 116 คน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 16 คน ระดับปริญญาตรีได้ผลิตบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 743 คนแบ่งแยกตามสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป จ�ำนวน 109 คน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวจ�ำนวน 133 คน สาขาวิชาการจัดการชุมชน จ�ำนวน 55 คน สาขาวิชาการตลาด จ�ำนวน 77 คน สาขาธุรกิจ โรงแรมและที่พัก จ�ำนวน 116 คน สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 108 คน และ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จ�ำนวน 145 คน

จ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2556

Total 225

116 93 116 16 225

คน คน คน คน

113

Total 743

108

116 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาการประกอบการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้่งสิ้น

109

145

93

16

จ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2556

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้่งสิ้น

55 77 109 133 55 77 116 108 145 743

คน คน คน คน คน คน คน คน

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

53


54 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

55Human Resources Developement

การพัฒนาบุคลากร

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

57


58 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


การพัฒนา บุคลากร ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีบุคลากรที่ก�ำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทจ�ำนวน 10 คน ศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอกในประเทศ จ�ำนวน 14 คน และศึกษาต่อปริญญาเอกต่างประเทศ จ�ำนวน 7 คน รวมบุคลากรศึกษาต่อจ�ำนวน 31 คน จ�ำนวนบุคคลากร ของคณะวิทยาการจัดการที่ก�ำลังศีกษาต่อ จ�ำแนกตามประเภทของระดับการศึกษา

7

14

Total 31 10

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น

10 14 7 31

คน คน คน คน

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

59


รายชื่ออาจารย์ ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ จ�ำนวน 7 คน ดังรายนามต่อไปนี้ ล�ำดับ

ชื่อ-สกุล

ระดับปริญญาเอกและสาขาวิชา

1

อาจารย์ศศิภา พจน์วาที

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2

อาจารย์ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

3

อาจารย์ประไพพิมพ์ สุธีวสินธุ์นนท์

สาขาวิชาการบัญชี

4

อาจารย์จันทิมา บรรจงประเสริฐ

5

ประเทศ

แหล่งทุน

ออสเตรเลีย

ทุนส่วนตัว และ ทุนคณะวิทยาการจัดการ

สหราชอาณาจักร

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

ออสเตรเลีย

ทุนส่วนตัว และ ทุนคณะวิทยาการจัดการ

สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ

สหราชอาณาจักร

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ศิระ ศรีโยธิน

สาขาวิชาการตลาด

สหราชอาณาจักร

ทุนคณะวิทยาการจัดการ

6

อาจารย์รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์

สาขาวิชาการจัดการเดินทาง และการท่องเที่ยว

ไต้หวัน

ทุนรัฐบาลไต้หวัน และ ทุนคณะวิทยาการจัดการ

7

อาจารย์วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์

สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และการบริการ

ไต้หวัน

ทุนมหาวิทยาลัยเจียอี้ และ ทุนคณะวิทยาการจัดการ

การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสบการณ์ของบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ดูงาน หรือสัมมนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีคณาจารย์ได้ รับการเพิ่มประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศรวม 65 คน โดยเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ 38 คน ต่างประเทศ 4 คน และทั้งในและต่างประเทศ 23 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการเพิ่มประสบการณ์ 33 คน โดยเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศ 6 คน และศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 36 คน คณะวิทยาการจัดมีมาตรการสนับสนุนการวิจัย ทั้งในรูปทุนวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน การน�ำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ การแปลบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ให้ รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมการเขียนผลงานวิชาการในรูปต�ำราและหนังสือ ดังนี้

60 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ต�ำราหรือหนังสือของอาจารย์และนักวิจัยที่ ได้รับการรับรองคุณภาพในปี 2556 ที่

ต�ำราหรือหนังสือของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการรับรอง คุณภาพในปี 2556

ชื่อเจ้าของผลงาน

ส�ำนักพิมพ์ เมือง ประเทศ ปีที่พิมพ์ (1) ผ่านการขอต�ำแหน่งวิชาการ (2) ผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันก�ำหนด

1

จริยธรรมและการจัดการ (Ethics and Management)

รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2556

2

พฤติกรรมผู้บริโภค

ผศ.ภาวิณี กาญจนาภา

ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ยื่นเป็นเอกสารประกอบ การสอนเพื่อประกอบการประเมินผลการ สอน ในการยื่นขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ผ่านการพิจารณา ของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในระดับดีและสภา มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555

ระบบบริหารราชการไทย

ผศ.ดร.เฉลิมชัย เกียรติศักดิ์นาวิน

ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ใช้เป็นเอกสารประกอบ การสอนที่ใช้ยื่นขอก�ำหนดต�ำแหน่งทาง วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในระดับดี และสภา มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555

4

รัฐศาสตร์เบื้องต้น

ผศ.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ

ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ยื่นเป็นเอกสารประกอบ การสอนเพื่อประกอบการประเมินผล การสอนในการยื่นขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตรา จารย์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในระดับ ดี และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555

5

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ผศ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ยื่นเป็นเอกสารประกอบ การสอนเพื่อประกอบการประเมินผล การสอนในการยื่นขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตรา จารย์ สาขาวิทยาการ จัดการ ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในระดับดี และสภา มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555

6

เศรษฐศาสตร์มหภาค

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก

ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ยื่นเป็นเอกสารประกอบ การสอนเพื่อประกอบ การประเมินผล การสอน ในการขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตรา จารย์สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในระดับดี และ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555

7

การจัดการด�ำเนินงาน

ผศ.อมรินทร์ เทวตา

ผลงานวิชาการประเภทต�ำราที่ยื่นเป็นเอกสารประกอบ การสอนเพื่อประกอบ การประเมินผล การสอน ในการขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตรา จารย์สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจทั่วไป ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในระดับดี และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

8

นักล่าแห่งท่าลิงลม

ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงษ์

ผลงานวิชาการประเภทหนังสือที่ใช้ยื่นขอก�ำหนดต�ำ แหน่งทางวิชาการในระดับรอง ศาสตราจารย์สาขาวิชาการจัดการชุมชน ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผล งานวิชาการในระดับดี (ผ่านการรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานการขอต�ำแหน่ง วิชาการระดับรองศาสตราจารย์)

9

หมู่บ้านปันน�้ำใจ

ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงษ์

ผลงานวิชาการประเภทหนังสือที่ใช้ยื่นขอก�ำหนดต�ำ แหน่งทางวิชาการในระดับรอง ศาสตราจารย์สาขาวิชาการจัดการชุมชน ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผล งานวิชาการในระดับดี (ผ่านการรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานการขอต�ำแหน่ง วิชาการระดับรองศาสตราจารย์)

10

หลักการตลาด

ผศ.ภาวิณี กาญจนาภา

ผลงานวิชาการประเภทหนังสือที่ใช้ยื่นขอก�ำหนดต�ำ แหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วย ศาสตราจารย์สาขาวิชาการตลาด ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน วิชาการในระดับดี และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555

11

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก

ผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือที่ใช้ยื่นขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการในระดับดี และสภา มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555

3

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

61


62 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


การส่งเสริม การขอต�ำแหน่ง ทางวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2555 - 2556 คณะวิทยาการจัดการได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนการขอ ต�ำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้ได้รับต�ำแหน่งทางวิชาการ ต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�ำนวน 9 คน รายนามอาจารย์และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ดังนี้

รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับต�ำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 - 2556 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

อาจารย์เกศราพร พรหมนิมิตกุล อาจารย์ ดร. เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน อาจารย์ภาวิณี กาญจนาภา อาจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ อาจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ บุญเหลือ อาจารย์ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล อาจารย์อมรินทร์ เทวตา อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาไทย ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการตลาด ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐศาสตร์ ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

63Student Affairs กองกิจการนักศึกษา

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

65


ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การท�ำกิจกรรมของนักศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มี คุณภาพ คุณธรรม และมีคุณค่า โดยคณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสด�ำเนินกิจกรรม หรือโครงการ เพื่อพัฒนานักศึกษาใน 6 ด้านคือ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านนันทนาการ ด้ า นวิ ช าการที่ ส ่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นกี ฬ าส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์ และด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนา นักศึกษา โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาต้น 652,301 บาท และภาคการศึกษาปลาย 457,607 บาท

กิจกรรมและ โครงการเพื่อ พัฒนานักศึกษา

งบประมาณที่ใช้ ในการด�ำเนินกิจกรรม และโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย รวมทั้่งสิ้น

652,301 บาท 457,607 บาท 1,109,908 บาท

กิจกรรมที่จัดครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน จ�ำนวน 64 โครงการดังนี้ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 50,100 บาท ด้านวิชาการที่ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 28,735 บาท ด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ 253,961 บาท ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์ 105,650 บาท ด้านนันทนาการ 436,185 บาท และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 208,277 บาท

0.5 0.2 2

งบประมาณที่ใช้ ในการด�ำเนินกิจกรรม และโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา แบ่งแยกตามกิจกรรม ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์ ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 66 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

50,100 บาท 28,735 บาท 253,961 บาท 105,650 บาท 436,185 บาท 208,277 บาท 1 ,109,908 บาท

2.5

Total 1.1 million

1 4.3


ทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,103,270 บาท โดยแบ่งเป็น 1. ทุนการศึกษาจากเงินรายได้/รายรับ คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวนเงิน 1,150,000.00 บาท ภาคการศึกษาต้น 1.1 ประเภททุนเรียนดีเด่น จ�ำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 185,000.00 บาท 1.2 ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา จ�ำนวน 70 ทุน รวมเป็นเงิน 695,000.00 บาท ภาคการศึกษาปลาย ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา จ�ำนวน 27 ทุน รวมเป็นเงิน 270,000.00 บาท 2. ทุนการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการในการศึกษาดูงานต่างประเทศ (สาธารณรัฐเกาหลี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการศึกษาด้านการจัดการ จ�ำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงิน 3,197,000.00 บาท 3. ทุนนักศึกษาช่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยให้ค่าตอบแทน 35 บาท/ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2556 ได้ใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษา รวมเป็นเงิน 606,270 บาท

0.6

Total 6.1 million

1.1

ทุนการศึกษาจากเงินรายได้/รายรับ คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวนเงิน

1,150,000 บาท

ทุนการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ด้านการจัดการในการศึกษาดูงานต่างประเทศ

3,197,000 บาท

ทุนนักศึกษาช่วยงาน รวมทั้่งสิ้น

606,270 บาท 6,103,270 บาท

3.1 FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

67


68 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

69Reserch

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

71


72 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


การส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาการจัดการมีโครงการวิจัยจ�ำนวน 23 โครงการ ได้รับ เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยรวม 24,339,884.13 บาท จ�ำแนกเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน ภายใน 9 ทุน จ�ำนวน 814,336.66 บาท และแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 14 ทุน จ�ำนวน 23,525,547.47 บาท คณาจารย์ของคณะ มีงานวิจัยทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในที่ประชุมฯ และน�ำ ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติใน ปี พ.ศ. 2556 รวม 96 เรื่อง จ�ำแนกเป็นงานวิจัยที่ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือเผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติ 79 เรื่อง งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติหรือเผยแพร่ในที่ประชุมระดับนานาชาติ จ�ำนวน 17 เรื่อง แหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ปี 2556 จ�ำแนกตามแหล่งทุน (ล้านบาท)

จ�ำนวนงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

17

0.8 mb Total 96

Total 24.3 mb.

79

23.5 mb ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก รวมทั้งสิ้น

814,336.66 23,525,547.47 24,339,884.13

บาท บาท บาท

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ เผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ เผยแพร่ในที่ประชุมระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น

17

เรื่อง

79

เรื่อง

96

เรื่อง

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

73


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

1

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

อัญชิษฐา กันภัย, ธีรนุช เพียรประเสริฐ, เสาวลักษณ์ ไชยาเสรีกุล และ มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 1 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 68-69.

2

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารทะเลของ นักท่องเที่ยวชาวไทยในอ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปรียานุช เทียนประดับ, ดวงกมล จันทร์ปลั่ง และ มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 1 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 70-71.

รูปแบบการกระจายสินค้าของชาวประมงชุมชนบางไทรย้อย อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

จุฑารัตน์ อยู่เจริญ, ปัทมาวดี ปานดวง, รัชญานันท์ ฐิตะโพธิ์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 1 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 13-17.

4

การประเมินความต้องการจ�ำเป็นการจัดการคุณภาพ ในการผลิตสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วีร์สุดา ล้อมเวียง, กฤติดา ฟองจันทร์ และธีระวัฒน์ จันทึก

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจ�ำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 1 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 28-32.

5

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน โครงการ SUP PLAZA มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สิงขร แก้วมรกต, อดุลย์ อุดมเจริญศิลป์ และธีระวัฒน์ จันทึก

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจ�ำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 1 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 33-37.

6

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตหลังการปรับขึ้นค่าแรงและ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ถุงเท้า ไทย จ�ำกัด

ณัฐรุจา แฉ่งฉายา, พันธุ์ทิพย์ จิตบูรณะชาติ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจ�ำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 1 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 28-29.

7

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสาร

ทินวัฒน์ แซ่เจ็ง, ธนรัตน์ อุรพรชัยรัตน์ และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 “การวิจัยเพื่อชุมชน ท้องถิ่น : พลังคนเพื่อพลังท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 13-14 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 471-477.

8

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อ รถแท็กซี่บริเวณห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง

สุริยวิรุฬห์ ชื่นสกุล, ศวีระ วิบูลย์ศิลป์ และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 “การวิจัยเพื่อชุมชน ท้องถิ่น : พลังคนเพื่อพลังท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 13-14 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 528-534.

9

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของผู้สูงอายุในจังหวัด สมุทรปราการ

กษิดิษฐ์ สุวีรานนท์, จุฑามาส อินสว่าง และประสพชัยพสุนนท์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 264.

10

พฤติกรรมและการประเมินการบริหารส่วนประสมทาง การตลาดของสินค้าประเภทส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ร้านปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม

กมลฐิติ วรเวชกุลเศรษฐ์, สาธิน ธรรมวัฒน์ไพศาล และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 263.

11

พฤติกรรมและการวิเคราะห์ปัจจัยการมาสักการะหลวงพ่อ บ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม ของ นักท่องเที่ยว

กษิดิษฐ์ สุวีรานนท์, จุฑามาส อินสว่าง และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 264.

12

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกท�ำประกันชีวิตของ ผู้สูงอายุ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

จิราวรรณ สงเกลี้ยง, นภัสนันท์ พิชยธนพงษ์ และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 288.

13

พฤติกรรมและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ การเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมที่เปิดให้บริการในห้าง สรรพสินค้าหัวหิน มาร์เกตวิลเลจ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ปองทิพย์ จงจิระศิริ, พรพรรณ เหล่าวัฒนชัย และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 297.

3

74 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ

14

พฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้รถแท็กซี่บริเวณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง กรุงเทพมหานคร

สุริยวิรุฬห์ ชื่นสกุล, ศวีระ วิบูลย์ศิลป์ และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 332.

15

การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการเลือกใช้บริการรถตู้ โดยสาร

ทินวัฒน์ แซ่เจ็ง, ธนรัตน์ อุรพรชัยรัตน์ และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 333.

16

รูปแบบการใช้ชีวิตคู่และการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันของผู้สูงอายุ ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สุพัตรา ม่วงลาด, อรุณกมล ค�ำสุพรม และเอกกฤตเลิศวิทยาประดิษฐ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556,หน้า 26-29.

17

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการ แก้ชงที่วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร

สุวิทัส ทองแถว, จตุรงค์ เครือไพบูลย์กุล และเอกกฤตเลิศวิทยาประดิษฐ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556,หน้า 265.

18

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก�ำลังกายของผู้สูงอายุ ที่เข้ามาออกก�ำลังกายในพระราชวังสนามจันทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เมษา เจริญโชควิทยา, อุทุมพร ปฐมโอสถ และเอกกฤตเลิศวิทยาประดิษฐ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556,หน้า 266.

19

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการ ร�ำแก้บนท่านท้าวมหาพรหม ณ ศาลโรงแรมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร

ฐิติรัตน์ ชะเอม, ศศิธร บุญศรีประเสริฐ และเอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556,หน้า 267.

20

ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้สูงอายุชาวไทยต่อ วัดหนองหอย ต�ำบลเขาแร้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ปองพล หรงจิตร, สิทธิพร แน่พิมาย และเอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556,หน้า 268.

21

การปรับตัวและรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

พิทักษ์ ศิริวงศ์, กันทรากร จรัสมาธุสร และฐิติพันธ์ ประสมทรัพย์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 324.

22

การเปลี่ยนวิถีการผลิตจากสับปะรดสู่ปาล์มน�้ำมัน ต�ำบลศาลาลัย อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิทักษ์ ศิริวงศ์, พรเทพ ตั้งกิตติวัฒน์ และไตรภพ ลาภอาภารัตน์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 315.

23

การให้ความหมาย ทัศนะที่มีต่อคุณค่าของเงิน และ กระบวนการในการใช้เงิน ของนักศึกษาที่เล่นการพนัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จักรพรรดิ วงษ์มาเกตุ, สถาพรตั้งอัมพรพิสุทธิ์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 322.

24

กระบวนการท�ำสวนมะพร้าวและเส้นทางการกระจายผลผลิต มะพร้าวต�ำบลแสงอรุณ อ�ำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

พิทักษ์ ศิริวงศ์, ธนภูมิ อยู่เจริญ และเจษฎา วิทยาคม

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 321.

25

การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการ ในการใช้เงินของนักศึกษาชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิทักษ์ ศิริวงศ์, ณัฐกิตต์ วงษ์ชื่น และอมร คูประดิษฐพันธุ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 320.

26

การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการ ท�ำงานของนักศึกษาชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิทักษ์ ศิริวงศ์, ภูบดินทร์ โคตรมะ และภาณุ อภิชาตบุตร

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 317.

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

75


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ

27

การให้ความหมาย ที่มาของความหมายของการทุจริต และ แนวทางการส่งเสริมการไม่ทุจริตในการสอบของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิทักษ์ ศิริวงศ์, พีรณัฐ ธรรมเจริญ และวรรณชัย มีช่วย

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 318.

28

กระบวนการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมควบคุมน�้ำหนักของ ข้าราชการครูในจังหวัดกาญจนบุรี

ศุภสิทธิ์ โรจนาธิโมกข์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 312.

29

ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็น ส่วนร่วมของประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา สมาคมผู้ส่งออก ข้าวไทย

พิทักษ์ ศิริวงศ์ และนฤเบศร์ มียุติสม

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 313.

30

การด�ำเนินชีวิตภายใต้วิถีแห่งความพอเพียงของชาวไทด�ำ หมู่บ้านหัวเขาจีน ต�ำบลห้วยยางโทน อ�ำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

พิทักษ์ ศิริวงศ์, อัญมณี รัตนวงศ์ และสิริพร ขุนหมื่น

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 290.

31

รูปแบบและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์ อักษรศาสตร์ กรุ๊ป

พิทักษ์ ศิริวงศ์, วัชราภรณ์ สุขเจริญ และสิริพร พิศสุภาพ

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 286.

32

แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้านผีพุ่งไต้ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิทักษ์ ศิริวงศ์, พรรณราย มิตรประสิทธิ์ และชลดา สุขศรี

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 281.

33

ส่วนผสมทางการตลาดและแนวทางการพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์เทียนหอม อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ชุติมา ศรีเนียมช่วง, อังคณา ภาคค�ำ และพิทักษ์ ศิริวงศ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 271.

34

เทคโนโลยีแห่งตัวตนในการสร้างความส�ำเร็จของนักมวยไทย อาชีพ กรณีศึกษาสามเอ ไก่ย่างห้าดาวยิม

พิทักษ์ ศิริวงศ์, ฐาปัญนี ทองจันทร์ และชนัณชิดา ไตรยศ

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 328.

35

ความฉลาดรู้เรื่องเพศของนักศึกษาหญิงรักหญิงของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิทักษ์ ศิริวงศ์ และธนชาต ปรีชาสุชาติ

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 335.

36

ความรู้และความเข้าใจในประชาคมอาเซียนของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นภนนท์ หอมสุด, กานต์ธิดา ประทุมแก้ว และณัฐวัลย์ ชัยโอภานนท์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 274.

37

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่มยี่ห้อโออิชิและอิชิตัน กรณีศึกษา: นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นภนนท์ หอมสุด, กาญพิมล จันทร์กอง และอุชุตา ตุลย์พิสุทธิ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 273.

38

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่ออ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นภนนท์ หอมสุด และชวินทร พันพินิจ

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 275.

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก สถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี

นภนนท์ หอมสุด, เฉลิมพร ห้อยพู่ และธัญยกันต์ พันธ์ไทย

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 276.

39

76 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ

40

ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือก เข้าศึกษาในโรงเรียนกวดวิชา รัชดาวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

นภนนท์ หอมสุด, ณัฐวัฐ วิสิษฐด�ำรงกุล และนวทัศน์ จงเพิ่มวัฒนะผล

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 261.

41

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องส�ำอางเกาหลี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : นักศึกษาหญิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จิตราภา ยิ่งยง, ดุษณี พรมโสดา และพัชรินทร์ พระราช

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 284.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุ ในชุมชน เคหะดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นฤมนต์ วงษ์ไพบูลย์, วิลาวัณย์ กิจนิเทศ และปริญญา หรุ่นโพธิ์

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 269.

43

บทบาทขององค์กรชุมชนและองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลอง มะเดื่อ ในการบริหารจัดการน�้ำเพื่อป้องกันปัญหาน�้ำท่วม

รุ่งอรุณ แจ้งกระจ่าง, สุพินดา กวินโสภณ และสวรรยาธรรมอภิพล

การประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556,หน้า 30-34.

44

ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องดื่มน�้ำอัดลมยี่ ห้อเอสของผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

พัชรี มาสิม, มาริสา พระวังก�่ำ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 14-16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 305.

45

พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อ โทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี

ประสพชัย พสุนนท์, ณรงค์ศักดิ์ ปัณดิษฐโต และพจนกร ประกายบุญทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 555-569.

46

กระบวนการเข้าสู่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จุฬาลักษณ์ ถ้วยทอง และดลญา ศรีประโคน

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16 กุมภาพันธ์ 2556, หน้า 801-811.

47

การศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชนท้อง ถิ่น กรณีศึกษาชุมชนบ้านสหกรณ์ ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สวรรยา ธรรมอภิพล

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6, 15-17 พฤษภาคม 2556, หน้า 88-92.

48

The Effect of Using English Advertisements on Learning Motivation and Learning Performance of English for Business Communication Students

Sapsiri Khumthongmak

The 2013 International Conference “Innovation in Teaching Languages and Culture”, Thailand, 17 July 2013, pp.281-291.

49

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�ำงานและความผูกพันที่มีต่อ โครงการของเกษตรกรในโครงการชั่งหัวมัน อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท์, สุมาลี ดอกจันทร์ และอังคณา กุลเกตุ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 9-20.

50

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ�ำกัด อ�ำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประสพชัย พสุนนท์, รัญญา เหมธุวนนท์ และอลิษา อินน้อย

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 21-34.

51

ปัญหาและความต้องการการใช้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ในพื้นที่ต�ำบลไชยราช อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสพชัย พสุนนท์, วีรวุฒิ เขียวเพกา, สัญชัย ธรรมสาลี และสุภาพร อยู่สมบูรณ์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 74-87.

52

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยในร้านศิลป าชีพ 904 พื้นที่ศึกษาถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประสพชัย พสุนนท์, จิตพนธ์ ชุมเกตุ, จีรพัฒน์ กิติพงษ์ และภัคพล พิมพ์ใจใส

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 112-125.

42

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

77


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

53

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการตลาดกลางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ�ำกัด

ประสพชัย พสุนนท์, พรปวีณ์ ล้อมคง และจิราภรณ์ บ่อค�ำเกิด

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 139-151.

54

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าโครงการหลวงดอยค�ำ สาขา ร้านบ้านธรรมชาติ หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประสพชัย พสุนนท์, มานิตย์ แย้มสุข และจักรพงศ์ บุญสิทธิ์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 152-164.

55

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมหนองโพของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ประสพชัย พสุนนท์, มรุต สังข์รักษา และนธิภาส จันทรศร

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 165-177.

56

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์น�้ำผึ้งสวนจิตรลดาของกลุ่มวัยรุ่นในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประสพชัย พสุนนท์, ธัญชนก ภาชโร และศิรินาถ ปันติ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 178-191.

57

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการ พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด�ำริ

ประสพชัย พสุนนท์, พิมพ์พรรณอร วงศา โรจน์, พิสิษฐ์ บุรินทร์สุขเลิศ และอริษา อุ้มญาติ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 219-228.

58

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ เลือกซื้อน�้ำผึ้งจิตรลดาในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จังหวัดนครปฐม

ประสพชัย พสุนนท์, ทัศนีย์ มีลาภ และสุธินี ทวีกลาง

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 229-239.

59

ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่อง เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรี

ประสพชัย พสุนนท์, พรฑิชา บุญนันท์ และสุกัญญา วิริยะอัครวงศ์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 240-252.

60

การซื้อผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ : กรณีศึกษากลุ่มสตรี สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ต�ำบลเขาใหญ่ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท์, บงกต เกิ้นโนนกอก และนนทภพ เซี่ยงฉิน

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 325-337.

61

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคร้าน โครงการหลวง สาขาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพมหานคร

เกสร งามผล, จริณี กลิ่นอยู่ และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 347-362.

62

พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล ต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภูฟ้าของกลุ่มคนวัยท�ำงาน เขต กรุงเทพมหานคร

ประสพชัย พสุนนท์, ชวัลพร บุณยรัตพันธุ และสิริปรางค์ ศรีโยธิน

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 363-374.

63

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของฝากของนักท่อง เที่ยวที่ตลาดน�้ำอัมพวาของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุ รักษ์ ต�ำบลอัมพวา อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วัชรียา ดาวลอย, สุปราณี อินทรพิทักษ์ และประสพชัย พสุนนท์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 375-381.

64

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มผู้บริโภคในร้านโครงการหลวง สาขา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประสพชัย พสุนนท์, สิดาพร ปั้นตระกูล และจิราธิวัฒน์ ทองพูล

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 382-395.

65

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการวิเคราะห์การรับรู้ของ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ใน อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประสพชัย พสุนนท์, ณัฐิกา สุทธิประสิทธิ์ และอวัสฏา ครีอ�่ำ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 410-422.

78 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ

66

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของสมาชิกธนาคารหมู่บ้านสะแก ราย ตามแนวพระราชด�ำริ ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ประสพชัย พสุนนท์, พิชาภรณ์ พุทธิพรชัย และภัทรภรณ์ กุลพัฒนชาติ

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 423-435.

67

การน�ำแนวทางในพระราชด�ำริมาประยุกต์ใช้ภายในโรงเรียน กาสรกสิวิทย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ณัฏฐา เวทสรณสุธี และพิทักษ์ ศิริวงศ์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 1-7.

68

การบริหารจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดของ โครงการตามแนวพระราชประสงค์สมุนไพรดอนขุนห้วย ต�ำบลดอนขุนห้วย อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

สิทธิศักดิ์ ทวีกิติกุล, ประทีป โพธิ์สุข, ตระการ พุ่มประเสริฐ และพิทักษ์ ศิริวงศ์

การประชุมเชิงวิชาการทางบริหาร ธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2, 2-3 สิงหาคม 2556, หน้า 338-346.

69

การปฏิวัติ รัฐประหาร “พระเอก” หรือ “ผู้ร้าย” บนเส้น ทางการเมืองไทย

สุรภัทร์ พิไชยแพทย์

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2556) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27-28 พฤศจิกายน 2556, หน้า 61.

70

การประเมินประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมการแสดง บทบาทสมมติวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3

ทรัพย์ศิริ คุ้มทองมาก

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6-7 ธันวาคม 2556, หน้า 1802-1808.

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

79


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2556

ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

1

The Effect of Metacognitive Strategy Instruction on the Reading Comprehension Skills of Undergraduate Students

Siriporn Phuakpong

Society for Information Technology and Teacher Education 2013, USA, 25-29 March 2013, pp. 4547-4552.

2

A Knowledge Model for a High School Student Assessment of Risk Behaviors

Amarin Tawata, Tanyaporn Jaimung and Attaphol Wachirasirodom

2013 International Conference on Management Innovation and Business Innovation (ICMIBI 2013), Singapore, 21-22 April 2013, pp. 473-478.

3

Motivation of Thai tourists’ aspects towards Hua-Hin’s tourism

Nitikorn Muangsornkhiaw and Jamjuree Sumphan

2013 ANPOR Conference & KASR Fall Meeting, Seoul, South Korea, 21-23 November 2013, pp. 303-309.

4

Marketing Mix Study: A Case Study of Lukjeab Thai Dessert Business in Petchaburi, Thailand

Supamas In-uris, Pattama Sukulbham and Supalux Sri-sumang

2013 ANPOR Conference & KASR Fall Meeting, Seoul, South Korea, 21-23 November 2013, pp. 113-116.

5

Behaviors and Factors Affecting Purchasing Decisions on Healthy Products and Services of Elderly Consumers in Suphanburi province, Thailand

Wiphada Techaudomlert, Kanyarat Hemtanon and Parnchit Wattanasaruch

2013 ANPOR Conference & KASR Fall Meeting, Seoul, South Korea, 21-23 November 2013, pp. 479-489.

6

Assessment of English qualifications skills requirements for hotel and lodging employees in Hua-Hin, Thailand, using the Need Analysis

Sapsiri Khumthongmak

International Conference on Language, Literature & Linguistics 2013, Colombo, Sri Lanka, 2-3 December 2013, pp. 155-162.

7

Integrated Marketing Communication Affect to Behavioral Decision on Herbal Beauty Products of Female’s Elderly in Western Thailand

Thirawat Chantuk and Sukhon Nagavajara and Sukhon Nagavajara

2013 ANPOR Conference & KASR Fall Meeting, Seoul, South Korea, 21-23 November 2013, pp. 55-62.

8

Behavior Which Promoted Health Condition of Elders in Urban Areas: Effect of Social Management in Thailand

Prasopchai Pasunon and Thirawat Chantuk

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013, Osaka, Japan, 23-27 October 2013, pp. 186-192.

9

Feasibility Analysis of Investment Project on Housing Development in Thailand with Valuation Technique based on Economy Factor

Thirawat Chantuk, Teera Kulsawat and Nawalak Klangburam

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013, Osaka, Japan, 23-27 October 2013, pp. 174-185.

10

Behavioral Relationship between Sexual Relations of Male Students in Silpakorn University, Thailand

Jittapon Chumkate

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013, Osaka, Japan, 23-27 October 2013, pp. 56-64.

11

Attitude towards Royal Project Flower Selling of Entrepreneur at Pak Khlong Talat, Bangkok

Worapak Pongsak, Kanokwan Heng nugool and

2013 ANPOR Conference & KASR Fall Meeting, Seoul, South Korea, 21-23 November 2013, pp. 367-370.

12

Destination Image and Destination Personality: A Case Study of Hua-Hin Prachubkirikhan

NoppanonHomsud and Thacharee Ju-ee

2013 ANPOR Conference & KASR Fall Meeting, Seoul, South Korea, 21-23 November 2013, pp. 93-99.

13

Expectations and Satisfactions of Tourists Travelling to Cha-Am Petchaburi

Kedwadee Sombul tawee and Kesorn Ngampon

2013 ANPOR Conference & KASR Fall Meeting, Seoul, South Korea, 21-23 November 2013, pp. 463-468.

80 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556

ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ

14

Synthesis of Legal Provisions and a Financial Feasibility Study on the Investment Project of Serviced Apartment Business around the Court in Amphur Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province

Surapat Bhichibade and Thirawat Chantuk

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013, Osaka, Japan, 23-27 October 2013, pp. 213-222.

15

Analyzing Models of Sociology That Have an Affect on the Customer Behavior About Purchase Decision the Construction Materials at Seaside Town

Surapat Bhichibade and Orawee Methawee

2013 ANPOR Conference & KASR Fall Meeting, Seoul, South Korea, 21-23 November 2013, pp. 27-32.

บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ปี พ.ศ. 2556 ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม

ชื่อการประชุมวิชาการ

1

แนวทางการพัฒนาถนนคนเดิน ตลาด 200 ปี ปราณบุรี ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, กอบกาญจน์ ศักดิ์ ประเสริฐ, ภาวิณี สอาดศรี และวนชัย อุทินทุ

Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2556, หน้า 119-131.

2

การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวอ�ำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในมุมมองนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า

Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2556, หน้า 548-560.

3

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่อง เที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดฉัตรศิลาในอ�ำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, ภาพิมล ปิ่นแก้ว และปาลินี สกุลตั้งมณีรัตน์

Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2556, หน้า 648-660.

4

ประสิทธิภาพและกุญแจแห่งความ ส�ำเร็จในการด�ำเนินการ สหกรณ์การเกษตร : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก

ประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์

Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2556, หน้า 610-628.

5

วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

ประสพชัย พสุนนท์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556, หน้า 139-149.

6

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีตามความคิดเห็นของผู้ บริหารทางบัญชีภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553

ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

BU Academic Review, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556, หน้า 1-16.

7

การประเมินประสิทธิภาพสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด เพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท์ และสุดา ตระการเถลิง ศักดิ์

Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556, หน้า 811-835.

8

อัตลักษณ์แห่งตัวตนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในมุมมอง ของอาจารย์กลุ่มศิลปะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี

สิริชัย ดีเลิศ

Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2556, หน้า 337-345.

9

การประเมินประสิทธิภาพสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด เพชรบุรีด้วยวิธีการ DEA และ WPF-DEA

ประสพชัย พสุนนท์ และสุดา ตระการเถลิง ศักดิ์

วารสารการจัดการสมัยใหม่, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556, หน้า 87-101.

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

81


82 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Sclmago Joumal Rank ) ควอไทล์ที่ 3 (Q3) ปี 2556 ที่

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

1

Commuting Challengers in Bangkok, Thailand: Voices of Blind Students that Public Administrators should Hear

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม Theeraphong Bualar

ชื่อการประชุมวิชาการ European Journal of Social Sciences, Vol.38 No.3 May, 2013, pp.400-409.

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Sclmago Joumal Rank ) ควอไทล์ที่ 2 (Q2) ปี 2556 ที่ 1

ชื่อบทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ Barriers to employment: voices of physically disabled rural women in Thailand

ชื่อเจ้าของผลงาน และผู้ร่วม Theeraphong Bualar

ชื่อการประชุมวิชาการ Community, Work & Family, 2013, pp.1-19.

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

83


84 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

85Service to Society การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแรงของชุมชนและสังคม

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

87


การบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและสังคม คณะวิทยาการจัดการด�ำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมรวมจ�ำนวน 4 โครงการ มีงบ ประมาณการบริการวิชาการแก่สงั คมรวม 2,663,704 บาท เป็นการจัดการอบรม 3 โครงการ มีผเู้ ข้ารับบริการ 851 คน โดยได้รับงบประมาณในการบริการวิชาการแก่สังคมรวม 2,209,204 บาท จ�ำแนกเป็นงบประมาณ แผ่นดิน 306,000 บาท และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ 1,831,204 บาท นอกจากนี้ยังมีการด�ำเนินการ โครงการบริการวิชาการแบบให้บริการอีก 1 โครงการ คือ โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ 454,500 บาท

ล�ำดับ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม

จ�ำนวน ผู้เข้าร่วม

48

53

งบประมาณ (บาท)

บูรณาการกับ

แผ่นดิน

รายได้

แหล่งอื่น

306,000

-

-

-

454,500

-

การสอน

การวิจัย

1

โครงการยุวมัคคุเทศก์

2

โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้

2 ฉบับ

2 ฉบับ

เศรษฐกิจพอเพียง

(2000

(2000

เล่ม)

เล่ม)

500

745

-

-

1,831,204

-

30

41

-

72,000

-

-

3

โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

4

โครงการเตรียมความพร้อมของผู้ ประกอบการธุรกิจใน จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

88 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


งบประมาณในการจัดการด�ำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2556

งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน

1,831,204 บาท 454,500 บาท 306,000 บาท

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

89


คณะวิทยาการจัดการได้กราบบังคมทูลถวายหนังสือ โน่น..นี่..น่าน จ�ำนวน 80 เล่ม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนั้น และพระราชทานกระแสทรงขอบใจ

90 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

91Preservation of Art and Culture การส่งเสริมกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

93


94 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


การส่งเสริม กิจกรรมท�ำนุบ�ำรุง ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการบูรณาการระหว่างการเรียน การสอนกับการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม 10 โครงการ ด�ำเนินการโครงการด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษา 15 โครงการ และมีบุคลากรได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม จ�ำนวน 11 ราย นอกจากนี้ คณะมีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนในโครงการการ แข่งขันพ่อครัวชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2556 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน การแกะสลักผักผลไม้ การประกอบอาหารตะวันตกฟรีสไตล์ การประกอบอาหารไทย และการตกแต่งเค้กในการ แข่งขันพ่อครัวมืออาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18 และการปรุงและตกแต่งอาหารในการแข่งขัน Thailand Chef Challenge 2013 รวมทั้งมีการน�ำผลงานวิชาการและผลการวิจัยเกี่ยวกับการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่ ทางการประชุมวิชาการ และสื่อทางเว็บไซต์ http://www.ms.su.ac.th ตลอดจนการจัดท�ำหนังสือ โน่น...นี่.... น่าน : โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

95


96 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

97


98 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

99


100 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

101Memorandum of Understanding

(MoU)

ความร่วมมือทางวิชาการ

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

103


Memorandum of Understanding (MoU) Maps SOUTH KOREA

TAIWAN VIETNAM

THAILAND

104 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ความร่วมมือ ทางวิชาการ Memorandum of understanding (MoU) ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด�ำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 1. Memorandum of understanding between Silpakorn University and National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, 28 April 2013 2. Memorandum of understanding between the Asian Network For Public Opinion Research and Faculty of Management Science, Silpakorn University, 28 April 2013 3. Memorandum of Understanding between the Asian Network for Public Opinion Research the Korean Association for Survey Research and Management Science, Silpakorn University, 19 June 2013 4. Agreement of Academic Cooperation between Silpakorn University and Chungnam National University, 20 June 2013 5. Memorandum of Understanding between Ho Chi Minh City University of Culture and Faculty of Management Science, Silpakorn University, 6 August 2013 6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26 เม.ย. 56 7. Faculty and student Exchange Agreement between National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism and Silpakorn University, 2 February 2014 8. Memorandum of understanding between Silpakorn University Qingdao Technological University QinDao College, 24 February 2014

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

105


106 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

107


108 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

109


110 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

111


112 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

113


114 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

115Quality

Assurance

in Education การประกันคุณภาพการศึกษา

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

117


118 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


การประกัน คุณภาพการศึกษา ผลการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบและ 23 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ของส�ำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินตนเอง พบว่าได้ด�ำเนินการตามภารกิจของคณะทั้ง 4 ด้าน อย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 9 องค์ประกอบ ระดับดีมาก ค่าคะแนน 4.62 มีรายละเอียดผลการประเมิน แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 องค์ประกอบ

ค่าคะแนนการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด�ำเนินงาน

ผลประเมิน

5/1

5.00

ดีมาก

29.23/8

3.91

ดี

10/2

5.00

ดีมาก

13.20/3

5.00

ดีมาก

5. การบริการวิชาการแก่สังคม

10/2

5.00

ดีมาก

a. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5/1

5.00

ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

19/4

5.00

ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

5/1

5.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไลการประกันคุณภาพการศึกษา

4/1

5.00

ดีมาก

100.43

4.62

ดีมาก

2. การผลิตบัณฑิต 3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4. การวิจัย

เฉลี่ย 9 องค์ประกอบ

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

119


120 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

121


122 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาคผนวก Appendix

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

123


ภาคผนวก (Appendix) รายนามผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 5. อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ 6. รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก 8. อาจารย์จอมภัค คลังระหัด 9. อาจารย์ประพล เปรมทองสุข 10. อาจารย์พัชรินทร์ พระราช 11. อาจารย์วรพล พินิจ 12. อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ 13. อาจารย์อริสสา สะอาดนัก 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรินทร์ เทวตา 15. อาจารย์ ดร. อัฎฐมา นิลนพคุณ 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ 17. อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 18. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง

คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน หัวหน้าสาขาธุรกิจโรงแรมและที่พัก หัวหน้าสาขาภาษา

รายนามคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 1. อาจารย์ ดร. ฐิติมา เวชพงศ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 4. อาจารย์อมรินทร์ เทวตา 5. อาจารย์จอมภัค คลังระหัด 6. อาจารย์ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 7. อาจารย์เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ 8. อาจารย์สิริชัย ดีเลิศ 9. อาจารย์ศิระ ศรีโยธิน 10. อาจารย์ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์

(การวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์) (การพัฒนาท้องถิ่น) (การประชาสัมพันธ์/ การท่องเที่ยว) (MIS) (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (การจัดการธุรกิจ/ภาษาอังกฤษ) (การจัดการธุรกิจ/การฝึกอบรม) (ระบบสารสนเทศ) (การตลาด) (ภาษาอังกฤษ)

124 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

อาจารย์สุนี ค�ำนวลศิลป์ (ภาษาไทย/ วัฒนธรรมศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ (การจัดการชุมชน/ การวิจัย) อาจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (รัฐประศาสนศาสตร์/ ไทยคดีศึกษา) อาจารย์ ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ ดร. มัลทิกา ศิริพิศ (การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี กาญจนาภา (การตลาด) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (การบัญชี) อาจารย์วันชัย เจือบุญ (พัฒนาสังคม) อาจารย์นพดล โตวิชัยกุล (MIS) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด (บัญชี/ MIS) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศักดิ์ พุฒจร (นิเวศวิทยาการท่องเที่ยว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว (ภาษาไทย) อาจารย์ศศิภา พจน์วาที (การเงิน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเงิน ซื่อภักดี (สถาปัตยกรรมศาสตร์/การท่องเที่ยว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร (จิตวิทยาการพยาบาล) รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์ (คณิตศาสตร์และสถิติ) อาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ (การเงิน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา พุฒจร (พัฒนาสังคม) อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง (ภาษาอังกฤษ) อาจารย์ดวงกมล บุญแก้วสุข (ประวัติศาสตร์ศิลป์) อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีส�ำอางค์ (การสอนภาษาอังกฤษ) อาจารย์จงจินต์ นิลค�ำแหง (ภาษาจีน) อาจารย์วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ (ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน) อาจารย์ประพล เปรมทองสุข (คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์ (คหกรรมศาสตร์/เบเกอรี่) อาจารย์ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ (บัญชี) อาจารย์ฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร (อุทยานและนันทนาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต สังข์เฉย (อุทยานและนันทนาการ) อาจารย์รุ่งนภา ชีวรัศมี (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศราพร พรหมนิมิตกุล (ภาษาไทย วรรณคดี/คติชนวิทยา) อาจารย์รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์ (การจัดการโรงแรม) อาจารย์อรรถพล วชิรสิโรดม (การจัดการชุมชน) อาจารย์ ดร. กฤษฎา พัชราวนิช (การเงิน/การบริหารเชิงกลยุทธ์/การตลาด) อาจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต (การจัดการธุรกิจ/การตลาด) อาจารย์จันทิมา บรรจงประเสริฐ (การตลาด) อาจารย์ชินวัฒน์ นิลโมจน์ (ภาษาญี่ปุ่น) FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

125


47. อาจารย์เชาวลิต ตรึกตรอง (ภาษาเกาหลี) 48. อาจารย์ทรัพย์ศิริ คุ้มทองมาก (ภาษาอังกฤษ) 49. อาจารย์พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์ (ภาษาจีน) 50. อาจารย์อโณทัย สุขเจริญโกศล (ภาษาจีน) 51. อาจารย์พรหมมาตร จินดาโชติ (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ บุญเหลือ (รัฐศาสตร์) 53. อาจารย์ ดร. ศรายุทธ แสนมี (รัฐประศาสนศาสตร์) 54. อาจารย์พรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล (ภาษาอังกฤษ) 55. อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ (สารสนเทศทางธุรกิจ) 56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (รัฐประศาสนศาสตร์) 57. อาจารย์ปริญญา หรุ่นโพธิ์ (การจัดการธุรกิจ) 58. อาจารย์ปัทมล อินทสุวรรณ์ (การจัดการโรงแรม) 59. อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ (บริหารธุรกิจ) 60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก (เศรษฐศาสตร์) 61. อาจารย์ณฤทธิ์พล บุณยเกียรติ (บริหารธุรกิจ) 62. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเชษฐ์ ชิระมณี (รัฐประศาสนศาสตร์) 63. อาจารย์นิธิกร ม่วงศรเขียว (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 64. อาจารย์ปานจิต วัฒนสารัช (สถิติประยุกต์) 65. อาจารย์วราภรณ์ ศรีบุญ (รัฐประศาสนศาสตร์) 66. อาจารย์สุรภัทร์ พิไชยแพทย์ (บริหารงานยุติธรรม) 67. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา นิลนพคุณ (การจัดการการท่องเที่ยว) 68. อาจารย์ ดร. รักชนก โสภาพิศ (หลักสูตรและการสอน) 69. อาจารย์ศิริพร เผือกผ่อง (การสอนภาษาอังกฤษ) 70. อาจารย์วรพล พินิจ (บริหารงานยุติธรรม) 71. อาจารย์อริสสา สะอาดนัก (สารสนเทศ) 72. อาจารย์ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส (การสอนภาษาอังกฤษ) 73. อาจารย์พัชรินทร์ พระราช (การสอนภาษาอังกฤษ) 74. อาจารย์บุษริน วงศ์วิวัฒนา (การท่องเที่ยว) 75. อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (การตลาด) 76. อาจารย์พนัชกร สิมะขจรบุญ (บริหารธุรกิจ) 77. อาจารย์ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 78. อาจารย์ฐิติพร ส�ำราญศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) 79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล (บัญชีการเงิน) 80. อาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี (บริหารธุรกิจ) 81. อาจารย์วิสวัส ทองธีรภาพ (การตลาด) 82. อาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา (รัฐศาสตร์) 126 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


83. 84. 85. 86. 87.

อาจารย์จีราภา สตะเวทิน อาจารย์พัทธดนย์ สุวรรณประทีป อาจารย์กิตติ วิสารกาญจน อาจารย์ระชานนท์ ทวีผล อาจารย์ ดร. อภิญญา อรุณนภาพร

(ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) (บริหารรัฐกิจ) (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) (การท่องเที่ยว และโบราณคดี)

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 1. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก 3. ศาสตราจารย์ ดร. น�ำชัย ทนุผล 4. อาจารย์ ดร. นพดล เหลืองภิรมย์ 5. รองศาสตราจาร์ ดร. จิราวรรณ คงคล้าย 6. อาจารย์ ดร. สันติภาพ ค�ำสะอาด อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1. Mr.Maurice Oord 2. Mr.Michael Rudy 3. Mr.Philip William Roger Underwood 4. Mr. Matthew Brock Smeaton 5. Mr.Paul Gregory 6. Mr. David Templar 7. Mr. Patrick James Murphy 8. Mr. Zhao Peng 9. Miss. Moon Joo Suh 10. Mr. Shu Kambara 11. Miss. Yoshie Wako บุคลากรสนับสนุนวิชาการ 1. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์ 2. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ์ 3. นางสุภาคินี วิชัยโชติ 4. นางสาวหทัย อู่เงิน 5. นางอ�ำภา แก้วมณี 6. นายภาณุมาศ ครุฑสิงห์ 7. นางสาวอุษณีย์ เล็กท่าไม้ 8. นางสาวจุฑาพร รัตนโชคกุล

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักวิชาการศึกษา) (นักวิชาการศึกษา) (นักการเงินและบัญชี) (นักคอมพิวเตอร์)

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

127


9. นายเอกพจน์ คงสวัสดิ์ (นักคอมพิวเตอร์) 10. ว่าที่ รต. พีรเดช นิ่มอนงค์ (นักคอมพิวเตอร์) 11. นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ (นักคอมพิวเตอร์) 12. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน์ (นักบริหารงานทั่วไป) 13. นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ (นักบริหารงานทั่วไป) 14. นางสาวภัสราวรรณ มากมิตร (นักบริหารงานทั่วไป) 15. นางสาวณฐมน พัฒนา (นักบริหารงานทั่วไป) 16. นางสาวรสา พูลเนตร์ (นักบริหารงานทั่วไป) 17. นางสาวธิดารัตน์ ค�ำทุมใส (นักประชาสัมพันธ์) 18. นายณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวัสดิ์ (นักบริหารงานทั่วไป) 19. นายอาทิตย์ เจนวิถีสุข (นักวิชาการศึกษา) 20. นายปริญญา บุตรอยู่ (นักบริหารงานทั่วไป) 21. นายรัชมงคล แย้มเกษร (นักบริหารงานทั่วไป) 22. นางสาวจันทร์ฑา มังสา (นักบริหารงานทั่วไป) 23 นายธนภูมิ อยู่เจริญ (นักวิชาการฝึกอบรม) 24. นางสาวปรารถนา ภักดีเสมอ (ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์) 25. นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี (ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์) 26. นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง (ผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์) 27. นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์ (ผู้ช่วยสอน) 28. นางสาวจิรัชญา โชติโสภานนท์ (ผู้ช่วยสอน) 29. นายเฉลิมพล พุ่มพวง (ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ) 30. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เรืองทอง (ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ) บุคลากรสนับสนุนวิชาการสถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร 1. นายคณิตพัฒน์ รักษ์วิทิต (ผู้เชี่ยวชาญ : หัวหน้าพ่อครัว) 2. นายเสน่ห์ ช�ำนาญดี (ผู้จัดการภัตตาคาร) 3. นายกิตติภพ ส�ำรวลรื่น (พ่อครัว) 4. นางวิสาขา นาคลอย (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน) 5. นายอานนท์ วงษ์เชียง (หัวหน้าบาร์) 6. นางสราลี เหมือนอ่วม (ผู้เชี่ยวชาญ : แม่ครัว) 7. นางรัชนิดา เนียมเกิด (แม่ครัว) 8. นางนุชนาฎ ป้านศรี (แม่ครัว) 9. นางสาวอุไรพร วงษ์วิจิตต์ (แม่ครัว) 10. นางสาวละออง ศรีจันทร์ (ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) 11. นางสาวจันทิมา สีปานเงิน (เจ้าหน้าที่ภัตตาคาร) 12. นายวสุธา คนซื่อ (พ่อครัว) 128 รายงานประจำ�ปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


13. นางสาวนิลุบล คงเปรม 14. นางสาวเจนจิรา คุ้มเมือง 15. นายธงชัย น�้ำทิพย์

(พนักงานบริการส่วนหน้า) (พนักงานบริการส่วนหน้า) (พนักงานบริการส่วนหน้า)

บุคลากรโครงการพัฒนาท้องถิ่น 1. นางสาวสุภาวดี เธียรวัตรกุล 2. นายปีย์ ศรีวงษ์ 3. นายธีรวัฒน์ ผิวขม 4. นางสาวรัชชดา ประสิทธิ์นอก

(นักวิชาการฝึกอบรม) (นักวิชาการฝึกอบรม) (นักวิชาการฝึกอบรม) (นักวิชาการฝึกอบรม)

ลูกจ้างชั่วคราว 1. นายบุญเอื้อ ศรีจันทร์ 2. นายอุดร ถี่ถ้วน 3. นางศุกร์จิต จันเกิด 4. นางสาวชุติมา มังสา 5. นางสาวฝนทิพย์ โพธิ์สุวรรณ 6. นางศิริพร พรห์มเชื้อ 7. นางสาวกุหลาบ นาคสิงห์ 8. นางสาวกนกพร แข่งขัน 9. นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม

(พนักงานขับรถ) (พนักงานขับรถ) (คนงาน) (คนงาน) (คนงาน) (คนงาน) (คนงาน) (คนงาน) (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

129FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, SILPAKORN UNIVERSITY 2013 ANNUAL REPORT

131