Page 1

MRU’nis studentiško gyvenimo laikraštis

AR JAU PERADRESAVAI SAVO LAIŠKUS?

Spalis’ 2012

RUGSĖJO 1-ĄJĄ PRISIMINUS AKADEMINĖS ŽINIOS

PIRMAKURSIŲ STOVYKLAI PRAŪŽUS


KONTAKTAI: Ateities g. 20; I - 401 aud., Vilnius el.paštas: mrunis@mrusa.lt

MRU’nio komanda: Artūras Solovejus Justinas Kavaliūnas Agnė Mačiūnaitė Laura Jakovlevaitė Aistė Zulanaitė Arneta Matuzevičiūtė Indrė Savickaitė Rita Genytė Milda Einikytė Raminta Mockutė Greta Mačiūnaitė Vita Gimbutaitė

Turi pasiūlymų, pageidavimų, nusiskundimų ar klausimų? Rašyk mums mrunis@mrusa.lt 2


RUGSĖJO 1-ĄJĄ PRISIMINUS

Nors nemažai laiko jau nutekėjo nuo universitete iškilmingai paminėtos rugsėjo I-osios, ją prisiminti smagu. Juk daugėliui tai tapo naujo gyvenimo etapo pradžia. Ne tik nuliukai, bet ir dažnas universiteto senbūvis, pasižadėjo uoliau mokytis (ir per kelias pastarasias savaites tą pažadą jau spėjo sulaužyti), keisti senus įpročius, būti aktyvesnis ar atvirkščiai, atsisakyti per didelio darbų krūvio. Nauja atkarpa prasidėjo visai akademinei bendruomenei. Mykolo Romerio universitetas kaip pridera pažymėjo šią naują pradžią. Nuo pat ankstaus šeštadienio ryto visi būsimi pirmakursiai buvo sukviesti susipažinti su savo fakultetų dekanais, prodekanais, metodininkais, dėstytojais. Nevien gausios informacijos pliūpsnį gavo nuliukai, kai kurie fakultetai pasitiko juos ir dainomis, eilėmis, šiltais palinkėjimais. Juk jauki atmosfera labai svarbi, kad kiekvienas naujokas pasijustu savas ir laukiamas universitete. Anksų šeštadienio rytą išvysti vyresniųjų kursų studentus buvo vargiai įmanoma, tačiau vis šmesčiodavo keli, vilkintys marškinėlius su užrašu ,,Kuratorius‘‘. Visą vasarą tam ruošęsi, po bendrų susirinkimų auditorijose būtent jie perėmė fuxiukų grupes detaliau supažindinti su universiteto taisyklėmis, tvarka ir patalpomis. Ne

tik pirmąją dieną kuratorius bus jiems gidas universiteto ,,labirintuose‘‘, į jį galės kreiptis kiekvienas pirmakursis, bet kokiu klausimu iki pat vasario mėnesio.Smagu, kai tai tampa gražios draugystės pradžia! Pažirę po viso universiteto auditorijas galiausiai studentai susirinko Rotondinėje Mykolo Romerio universiteto salėje, kur jų laukė šventinis koncertas „Gyvas universitetas“. Susirinkusiuosius džiugino universitete suburti studentų meno kolektyvai: Jazz Band, pop vokalinis ansamblis, pramoginių šokių kolektyvas „Bolero“, tautinių šokių kolektyvas „Skalsa“, folkloro ansamblis „Ritingo“. Senato posėdį, skirtą iškilmingai mokslo metų pradžiai ir Mokslo ir žinių dieną paminėti, pradėjo Senato pirmininkas prof. dr. Vytautas 3


Pakalniškis, kuris sveikino Universiteto bendruomenę, susirinkusiuosius garbingus svečius su vieną gražiausių aukštajai mokyklai švenčių – Rugsėjo 1-aja. Sveikinimo žodį taręs rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis visiems linkėjo geros kloties ir dėkojo už praeitus mokslo metus, kuriuos lydėjęs „sutelktumas, nuveikti kryptingi darbai priartino mus džiuginantį rugsėjį“. Studentus ir dėstytojus, Universiteto bendruomenę pasveikino į šventę atvykęs Seimo vicepirmininkas Česlovas Juršėnas. Senato posėdyje taip pat dalyvavo Seimo nariai – Vytenis Povilas Andriukaitis, Petras Auštrevičius, Dailis Alfonsas Barakauskas, Vytautas Gapšys, Marija Aušrinė Pavilionienė,

atvyko ir generalinis prokuroras Darius Valys, vidaus reikalų ministras Artūras Melianas, svečiai iš užsienio ir ktos garbingos asmenybės. Iškilmingo Senato posėdžio metu buvo įteikti atestatai, padėkos už gerus studijų rezultatus, prasmingą veiklą puoselėjant universitetą. Pasibaigus Senato posėdžiui Mykolo universiteto bendruomenė rinkosi Arkikatedroje bazilikoje, kur dalyvavo aukojamose Šv. Mišiose. Jų metu giedojo Mykolo Romerio universiteto mišrus choras.

Darbinga, informatyvi ir sklandi Mykolo Romerio universitete buvo Rugsėjo pirmoji. Lai visi mokslo metai būna tokie kaip ji, Jums linki MRU‘nio laikraščio komanda!

4


MRUSA PRISTATYMAS Rugsėjo 18 d. Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė kvietė studentus susipažinti su MRUSA iš arčiau! Jei labai nori prisijungti prie organizacijos veiklos, bet nepavyko sudalyvauti pristatyme, pildyk anketą www.mrusa.lt/anketa ir apsilankyk "Atvirojoje savaitėje", kurios metu galėsi aplankyti visus komitetus ir išsirinkti labiausiai Tau patinkantį.

Tavęs laukia: Kultūros komitetas – 10.03 d., 14:40val., prie II - 316a aud. Rinkodaros komitetas – 09.19d., 16:10val., prie II - 316a aud. Tarptautinių ryšių komitetas – 10.02 d., 18.00 val., prie II - 316a aud. Žmonių išteklių komitetas – 10.02 d., 14:40val., prie II - 316a aud. Akademinių reikalų komitetas – 10.03 d., 14:40val., prie II - 316a aud. Ryšių su visuomene komitetas – 10.04 d., 14:40val., prie II - 316a aud.

5


AKADEMINĖS ŽINIOS

Nors nuliukai Mykolo Romerio universiteto koridoriais kursuoja jau beveik mėnesį, spėjo susipažinti su daugeliu pastato kampų, ne kartą papietauti visuose bufetuose, tačiau kai kurių žinių jiems dar trūksta. Todėl nutarėme pasišauti į pagalbą! Pamanėme, kodėl MRU‘niui ,,neapšvietus‘‘ fux‘ų kai kuriomis, gal ir elementariomis, bet ne visiems dar pažįstamomis žiniomis?! O gal ši informacija pravers ir kai kuriems senbūviams. Visų pirma apie studentų teises.

Tai viena svarbiausių ir aktualiausių temų. Tik kartais kai kurie punktai pasimiršta paskesdami darbų gausoje ar stresuojant. Taigi, studentai turi teisę: 1) studijuoti pagal pasirinktą studijų programą; 2) studijuoti pagal individualų studijų planą; 3) studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus Universitete arba kitoje aukštojoje mokykloje; 4) vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę; 5) rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai; 6)siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų; 7)atsiskaityti už darbus taikydami alternatyvius būdus, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti tikslai; 8)kreiptis į Universiteto administraciją, kad būtų įskaityti studijų Universitete arba kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai; 9) kreiptis į Universiteto administraciją, ginčų tarp studentų bei administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisiją (toliau – ginčų nagrinėjimo komisija) dėl teisių ir teisėtų interesų pažeidimo; 6

10) Senato nustatyta tvarka nutraukti ir atnaujinti studijas; 11)išeiti akademinių atostogų, neprarasdami studento statuso; 12) laisvai reikšti mintis ir pažiūras; 13) dalyvauti Universiteto valdymo organuose; 14) rinkti studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją, laisvai jungtis į kitas asociacijas. Nepamirškime, jog be teisių egzistuoja ir pareigos. Studentai privalo: 1)uoliai studijuoti, vykdyti studijų programoje numatytas užduotis; 2)vykdyti Universiteto institucijų sprendimus, rektoriaus ir dekanų įsakymus, katedrų vedėjų nurodymus. Už studento pareigų netinkamą vykdymą studentams gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) griežtas papeikimas; 4) pašalinimas iš Universiteto. Studentas gali būti pašalintas iš Universiteto, jeigu: 1) šiurkščiai pažeidė Universiteto statutą, studijų ir vidaus tvarką reglamentuojančius aktus; 2)nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų.


• Studentas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, gali kreiptis į rektorių arba jo įgaliotus asmenis. • Rektorius arba jo įgalioti asmenys, gavę studentų rašytinius pareiškimus ar skundus, privalo per 15 kalendorinių dienų juos išnagrinėti ir atsakyti raštu. • Nepatenkintas rektoriaus arba jo įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą ar skundą arba atsakymo negavęs per 15 kalendorinių dienų studentas turi teisę kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją.

Atstovavimas

• Universiteto studentų interesams atstovauja Universiteto studentų atstovybė, kurią sudaro Universiteto visuotinės studentų atstovų konferencijos išrinkti studentai. • Į Universiteto visuotinę studentų atstovų konferenciją Universiteto fakultetų studentai deleguoja savo atstovus, kurie renkami balsų dauguma fakultetų studentų susirinkimuose arba konferencijose, laikantis proporcingo studentų atstovavimo principo, kai vienas atstovas renkamas nuo dešimties studentų. • Universiteto studentų atstovybė veikia pagal visuotinėje studentų atstovų konferencijoje patvirtintus įstatus. • Visuotinė studentų atstovų konferencija yra teisėta, kai joje dalyvauja daugiau kaip pusė visų konferencijos delegatų. • Studentų atstovybė turi teisę gauti informaciją ir paaiškinimus iš Universiteto ir jo padalinių administracijos ar kitų Universiteto institucijų visais studijų klausimais. • Universitetas Tarybos nustatyta tvarka remia studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas, skiria patalpas ir lėšų jų veiklai finansuoti, taip pat skiria lėšų studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai. • Studentų atstovybė turi teisę reikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais. • Studentų atstovybė gali ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas raštu kreiptis į sprendimą priėmusį Universiteto valdymo organą ir reikalauti dar kartą svarstyti jo priimtus sprendimus. • Tačiau visų svarbiausia studentui universitete žinoti savo vietą: kada, kur ir kokiais klausimais

kreiptis. Niekuomet nepulkite dėl iškilusių problemų atakuoti metodininkių ar dekanų. Pirma labai šaunu pakalbėti su kuratoriumi, vyresniu studentu ar Fakulteto studentų atstovu. Tai pirmasis kiekvieno studento ,,gelbėjimosi ratas‘‘. Šauniausia, kai didelių nesusipratimų neiškyla ir mokytis sektusi ,,lyg sviestu patepta‘‘. P.S. Daugiau informacijos: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/apie_mru/dokumentai/statutas/

7


SUSIPAŽINKIME FAKULTETO STUDENTŲ ATSTOVAS

Kiekvieno universiteto fakulteto studentus atstovauja fakulteto studentų atstovas. Šis žmogus dalyvauja svarbiausių fakulteto sprendimų priėmime. Fakulteto studentų atstovas, tai Jūsų atstovas, tad kreipkitės į juos su pastabomis, pasiūlymais, džiaugsmais ir vargais ! Teisės fakulteto studentų atstovė Kristina Rišytė tf@mrusa.lt Tel.nr.: +37062315004.

Socialinės informatikos fakulteto studentų atstovas Ignotas Liutika sif@mrusa.lt Tel.nr.: +370621849875

Socialinės politikos fakulteto studentų atstovė Humanitarinių mokslų instituto studentų Greta Ivanova atstovas spf@mrusa.lt Gediminas Zelvaras Tel.nr.: +37063530854 hmi@mrusa.lt Tel.nr.: +37060544076 Viešojo saugumo fakulteto studentų atstovas Politikos ir vadybos fakulteto studentų Kasparas Šlepavičius atstovė vsf@mrusa.lt Milda Einikytė Tel.nr.: +37065541518 pvf@mrusa.lt Tel. nr.: +37069534899 Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto studentų atstovas Edmontas Šiugžda efvf@mrusa.lt Tel.nr.: +37060860151 8


„Simple Express“- greitieji maršrutiniai autobusai keleivius gabenantys itin patraukliomis mažomis kainomis yra populiarūs tarp jaunimo ir studentų. „Simple Express“ visuomet keleivis ras geriausias paslaugas ir geriausią aptarnavimą, visuomet veikiantį WC, galės naudotis 220 V įrengtomis rozetėmis, WiFi, ilgose kelionėse nemokamai bus aprūpintas gėlu vandeniu. „Simple Express“ autobusuose ant kiekvienos sėdynės atlošo yra įmontuotas androidinis įrenginys „Funtoro“ su lietimui jautriu ekranu. Juo naudojantis galima žiūrėti kino filmus, vaizdo klipus, naršyti internete bei naudotis kitomis pramoginėmis programomis. Pirmiems 5 perkantiems „Simle Express“ bilietus internetu bilieto kaina tik 10 litų, o kitiems 5 perkantiems internetu bilietas kainuos tik 20 litų. Planuokite savo kelionę jau šiandien! „Simple Express“ – visada geriausia kaina! Daugiau informacijos: www.simpleexpress.eu

9


PIRMAKURSIŲ STOVYKLAI PRAŪŽUS Kad ir kaip bebūtų gaila, bet MRUSA organizuojama fuxų stovykla „Studentų fabrikas’12: VAŽIUOJAAM!“ pasiekė finišo tiesiąją.. Savaitė stovykloje buvo paskirstyta į tris pamainas, kuriose rinkose skirtinguose fakultetuose studijuosiantys pirmo kurso studentai, taip pat visi dalyvavę turėjo puikią progą susipažinti, pasilinksminti, sužinoti daug svarbios informacijos apie universitetą iš vyresnių kuratorių bei atvykusių svečių – savanorystės centro, debatų klubo, estetinio centro ir kt. Net neabejojame, kad įdomu ką apie stovyklą prisimena ten dirbę kuratoriai: Austė Činikaitė Labai laukiu rugsėjo mėnesio, nes per fuksų Aneta Šablovskaja stovyklą sutikau labai daug nuoširdžių ir draugiškų Emocijos ,kurios lydes visus metus po stovyklos žmonių .Ačiū už puikų laiką ir nuoširdžias šypsenas, ,kompensuoja visas bemiegias naktis,užkimusį jau pasiilgau savo namelio fuksų. balsą ir juodus paakius;}}. Buvo smagu matyti tiek įdomių žmonių vienoje vietoje,kurie spindinčiom akim nori išbandyti naujus vandenis. Ši karta negailėjo nei fantazijos ,kuriant pasirodymus,nei kojyčių linksmučio metu,nei nuoširdaus juoko,kuris skambėjo visas dienas. Dėkoju kuratorių dream team’ui už pastangas ir fux’iukų entuziazmui ^.^

Aiste Zulanaitė Noriu pasidžiaugti jog stovykla praėjo tikrai labai labai linksmai. Fuxai Jūs nerealūs! Trečias nameli aš Jus įsimylėjau! Jūs net būdami tokie skirtingi vis tiek stengėtės būti puiki komanda! Kaip Jums ir žadėjau susitiksime MRU atsigerti pigiosios kavutės! Manau mūsų visų laukia žiauriai įdomūs metai kartu! Nulinukai užkariaukit MRU!! Milda Einikytė Pati būdama fuxė stovykloje negalėjau sudalyvauti, Raminta Mockutė tad labai džiaugiuosi,kad turėjau galimybę joje Nuliukai, jūs esat jėga! Buvo laabai smagu sutikti tiek būti kaip kuratorė:) Tos trys dienos buvo be galo daug naujų, energingų, ryžtingų, drąsių, pilnų idėjų nuotaikingos, pilnos gerų emocijų bei džiugių žmonių. Tikiuosi, kad ne tik kuratoriai, bet ir jūs, įvykių! Turėjau labai linksmą ir vieningą namelį, nuliukai, prisimindami stovyklą, prisiminsite daug kuriuo labai didžiuojuosi, jie buvo nerealūs kaip ir nuostabių ir nepakartojamų įvykių. Susitiksime visi pamainos fuxiukai:)) Kuratoriams irgi didelis universitete ir, tikiuosi, MRUSA, kur turėsite taip ačiū už puikią nuotaiką visos stovyklos metu! pat gerą laiką! 10


Aura Loca Okunytė Tiek daug įdomių ir energingų žmonių vienoje vietoje dar nesu mačiusi! Fuxiukai, jūs esat tiesiog nerealūs! Vienas už kitą įdomesni ir originalesni ir laaabai džiaugiuosi, kad man teko tokia garbė būti stovyklos kuratore ir susipažinti su tokiais žmonėmis kaip jūs. Jau greit greit vėl susimatysim ir suksim beat`ą visus studijų metus! Bučkiai 14(Alučiai linksmučiai) ir 4(Načniukai) nameliams )* MRUSA jūsų laukia Kristina Lučanova AČIŪ visiems, buvusiems stovykloje: ir nuliukams, ir kolegoms kuratoriams! Gavau pačius fainiausius namelius, kuriuose gyvenimas virė non-stop, geriausius kolegas. Noriu padėkoti už bemieges naktis, už plačias šypsenas, už jūsų entuziazmą, kūrybingumą ir idėjas, už puikios nuotaikos dozę, kurios, manau, užteks ilgam Buvo malonu sutikti tiek daug įdomių žmonių vienoje vietoje ir tikiuosi, kad smagiausi, gabiausi rugsėjo mėnesį papildys MRUSA gretas, iki susitikimo MRU koridoriuose! ;]

patenkinti. Visumoj, tai kūrybiškumo, geros nuotaikos bei plačių šypsenų netgi rytais užteko Kalbant apie asmeninius išgyvenimus, buvo visko ir šoko, ir džiaugsmo, ir nusivylimo, ir juoko, ir laimės, ir sporto….. žodžiu- visko AČIŪ visiems, už puikiai praleistą laiką ir naują patirtį ! Audrius Kybartas Tariu ačiūū fuxiukams ir žinoma kolegoms kuratoriams už tokią šaunią bei įspūūdingą stovyklą! Labai džiaugiuosi, kad susipažinau su tiek daug naujų, kūrybiškų bei linksmų žmonių, kurie neapleido šokių aikštelės iki pat ankstyvo ryto. Labai smagu, kad šiais metais mūsų universitete mokysis tiek daug geros nuotaikos nestokojančių žmonių. Tikiuosi jau greitai, su Jumis visais susitiksime mru koridoriuose. Iki susitikimo

Diana Kačanauskaitė Stovykla – visiškai nauja patirtis mano gyvenime. Tai kažkas tokio – nepakartojamo, nes kito tokio karto abejoju ar dar gali būti. Įspūdžių liko ilgam, nors ir buvau tik vienoje pamainoje. Nuostabus kuratorių kolektyvas, visi vieningi, draugiški, organizuoti – viskas taip, kaip turi būti Fuxai, dėja nevisada entuziastingai nusiteikę, tačiau tikiu, kad stovykla jie liko mažų mažiausiai

11


GRAND CEMENTAZ

Viena pirmųjų ir įsimintiniausių linksmybių studento gyvenime – cementuotė. Nuo jos prasideda gražiausios studijų laikų draugystės, lyg lobių skrynia grupėje aptinkami bendraminčiai, užsisuka mokslų ir linksmybių verpetas. Neturėjęs cementuotės, tarmiškai geriau žinomos kaip ,,cementofkės‘‘, negali vadintis tikru studentu! Smagu mokymosi įstaigoje ne tik grupiokus pažinoti, bet ir didesnį žmonių ratą, kad universiteto sienos taptų jaukesnės, savesnės. Tad į pagalbą šiuo atvėju pasišauna Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė. Būtent jos iniciatyva rugsėjo 20 dieną fux‘iukai būriavosi prie naktinio klubo ,,Loftas‘‘ durų. Spartos autobusų stotelėje, tikriausiai, dar nė karto nebuvo taip spalvinga. Kartas nuo karto vis šmėsčiojančios oranžinės ar ryškiai geltonos liemenės, balti, juodi, raudoni šalmai, apsauginiai akiniai ir dar daugiau įvairiausios atributikos išskyrė MRU studentus iš minios. Į cementuotę rinkosi statybininkai!

12


Negalima ginčytis – tikrai originali ir ryški tema. Svarbiausia tai, kad įgyti amplua visiškai netrugdė judėti muzikos ritmu, linksmintis, mėgautis jaunyste ir nevaržyti savęs. O ritmikos tikrai netrūko: M&D substance su Justify, WEEPEE, Justi beat, Next. Visi šie atlikėjai kaitino vakaro atmosferą, įnešė tikro siautulio! RTA parūpino dvi galingas CO2 patrankas, naudojamas per David Gueta ir Armin Van Buuren Koncertus! Iššūkiai pirmakursiams, gėrimai, besilinksminančių žmonių veidai privertė nuoširdžiai atsipalaiduoti ir susicementuoti! Svarbiausia, kad tinkas neišbyrėtų, kartas nuo karto jį vis sutvirtinant. Todėl šiuo tikslu visi visi, ne tik pirmakursiai, bet ir universiteto ,,seniai‘‘, labai laukiami pirmakursių krikštynose! Įspūdingos bei turiningos nusimato būti tiek dieninė, tiek vakarinė krikšto dalys! Ir visa tai jau spalio 11 dieną. Tad iki greitų susitikimų!

13


AR JAU PERADRESAVAI SAVO LAIŠKUS? Ech tas universitetinis paštas...vis pamiršti jį pasitikrinti, o ten tiek aktualios ir reikalingos informacijos atkeliauja... Ne bėda! Juk gali peradresuoti į studento elektroninį paštą gaunamus laiškus ir skaityk juos savo pašto dėžutėje! O tau tereikia tiesiog sekti nurodytais žingniais:

14


MRU

studentų

automobilių parkavimo ypatumai

Užfiksavai panašų kadrą? Siųsk nuotraukas mums mrunis@mrusa.lt

15


16

MRUNIS'spalis  
MRUNIS'spalis  

MRUNIS ir vėl grįžta! Nori prisijungti prie mūsų? Laukiame tavo laiško mrunis@mrusa.lt

Advertisement