Page 1

MRU’nis kovas’ 2012

studentiško gyvenimo laikraštis

ERASMUS kampelis

> ,

Akademinis sAZiningumas

.

.

Mediumui artEjant Kaip sekEsi LITEXPO parodoje?

Trumpai apie MRUSA

,

,

ir daug kitU naujienU!


Viena iš gražiausių pavasario švenčių - Moters diena, jau priešaky. Tad, su didžiausia meile, Jus, moteris, sveikina MRU’nio kolektyvas ir tikisi, jog ir toliau moterys sugebės visus vyrus džiuginti savo šypsena. Tad šypsokitės ne tik kovo 8ają , bet ir kiekvieną kitą dieną!

2


Labas!

Tavo rankose pirmasis Mykolo Romerio universiteto laikraščio “MRU’nis” numeris! Šio laikraščio ateitis yra tavo rankose. Jei šis projektas sulauks tavo susidomėjimo, ateityje taps skaitomesnis net už konspektus. O juk nėra nieko geriau už kelių minučių poilsį su puikiu skaitiniu rankoje. Skaitydamas MRU’nį tu sužinosi naujausią akademinę informaciją, įdomių dalykų apie mūsų universitetą ir net tai ką būtų galima pasigaminti pietums. Žinoma, kur jau garantuota juoko dozė. Tad griebk šį laikraštį, įsimesk į kuprinę, rankinę ar dar bala žino ką ir turėdamas laisva minutę, neužmiršk jo paskaitinėti. Nuoširdžiausius linkėjimus Jums skiria MRU’nio komanda :)

3


Kas yra MRUSA? Daugelis net nežino, kas yra MRUSA ir ką jie veikia. Pagrindinis atsakymas, paklausus studentų: “Kas yra MRUSA?” yra toks: “Jie organizuoja renginius, vakarėlius.” Tačiau viskas yra daug sudėtingiau. Štai pateikiama pagrindinė informacija apie MRUSA. MRUSA – tai yra Mykolo Romerio universiteto studentų savivaldos nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija. Ją sudaro šeši veiklūs komitetai, Prezidentas, Valdyba bei Kontrolė.

4

Žmonių išteklių komitetas

Tarptautinių ryšių komitetas

veikla susijusi su naujų narių pritraukimu, jų informavimu, motyvacija, šiltos atmosferos kūrimu ir specialiais mokymais.

atsakingas už kontaktų užmezgimą su kitų šalių universitetais, bendrų renginių ir projektų organizavimu.

Ryšių su visuomene komitetas

Akademinių reikalų komitetas

užsiima informacijos sklaida, rengiamų projektų ir renginių reklama, bendradarbiavimu su žiniasklaida bei kitomis organizacijomis, administruoja internetinį organizacijos puslapį.

veikla susijusi su studijų programų tobulinimu ir studijų kokybės gerinimu, studentų teisių gynimu, iškilusių akademinių problemų sprendimu, sąžiningos konkurencijos plėtojimu ir rūpinimusi studentų socialine gerove.

Kultūros komitetas

Rinkodaros komitetas

užsiima įvairių kultūrinių ir laisvalaikio renginių organizavimu, kartu ugdo studentų kūrybiškumą ir meninius gebėjimus.

atsakingas už materialinių išteklių ieškojimą, bendradarbiavimą su privačiuoju sektoriumi, rėmėjų ir nuolatinių partnerių paieškas.

Prezidentas Prezidentas yra Studentų atstovybės vienasmenis valdymo organas, atsakingas už organizacijos veiklą. Jį vienerių metų kadencijai slaptu balsavimu renka Konferencija. Prezidentas be atskiro įgaliojimo atstovauja Studentų atstovybei ir jos vardu sudaro sandorius bei atlieka kitus juridinius veiksmus, organizuoja Konferencijos ir Valdybos priimtų nutarimų vykdymą, savo kompetencijos ribose priima įsakymus, koordinuoja Studentų atstovybės padalinių darbą ir tvarko narių sąrašą, organizuoja finansinę ir ūkinę veiklą bei atsako už ją, sudaro darbo sutartis su organizacijos samdomais darbuotojais, teikia Konferencijai metinę veiklos ataskaitą. Prezidentas taip pat atsakingas už dokumentų ir kitos informacijos apie Studentų atstovybės veiklą pateikimą nariams, pranešimų paskelbimą.


Valdyba

Kontrolė

Valdyba - tai kolegialus Studentų atstovybės valdymo organas, renkamas vienerių metų laikotarpiui. Valdybą Kontrolės komisija - tai kolegiali Mykolo Romerio sudaro 11 lygias teises turinčių narių - Prezidentas Univesiteto Studentų atstovybės kontrolės institucija, ir dešimt Studentų atstovybės konferencijos atliekanti Studentų atstovybės valdymo institucijų, išrinktų Studentų atstovybės narių. Valdybos darbą padalinių bei įsteigtų juridinių asmenų finansinį ir organizuoja ir jai pirmininkauja išrinktas Valdybos veiklos auditą. Kontrolės komisiją sudaro 3 nariai, juos pirmininkas. Pagrindinė Valdybos darbo forma renka Konferencija vienerių metų kadencijai. Kontrolės posėdžiai, kurie yra vieši ir kviečiami ne rečiau kaip komisijos nariu gali tapti kiekvienas Studentų atstovybės vieną kartą per mėnesį (išskyrus egzaminų sesijos narys, tačiau jis negali tuo pačiu metu būti Studentų ir atostogų laikotarpius). Valdybos sprendimai atstovybės valdymo institucijos nariu, darbuotoju ar priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių įsteigtų juridinių asmenų vadovu. Kontrolės komisijai balsų dauguma. Valdyba tvirtina Studentų atstovybės vadovauja pirmininkas, kurį renka komisijos nariai. darbo reglamentą ir metinę veiklos programą, skiria Pagrindinė Kontrolės komisijos darbo forma yra vieši atstovus į Mykolo Romerio universiteto Tarybą, posėdžiai, kuriuose sprendimai priimami vienbalsiai. Senatą, rengia įstatų pakeitimo projektus, priima ir Kontrolės komisija Studentų atstovybės ar atskirų atleidžia nuolatinius darbuotojus, nustato etatus bei Studentų atstovybės padalinių veiklos patikrinimus atlieka atlyginimo dydį, priima į Studentų atstovybę naujus savo iniciatyva, Konferencijos pavedimu arba Valdybos narius bei šalina senus. prašymu ir vykdydama savo funkcijas, gali išreikalauti bet kuriuos dokumentus ir kitus duomenis. Atlikusi Šiuo metu MRUSA Valdybai priklauso: patikrinimą, Kontrolės komisija per mėnesį parengia viešą Roberta Burinskaitė (pirmininkas) raštišką ataskaitą. Be to, kiekvienas Studentų atstovybės Gabija Elena Karačkinaitė narys ar institucija gali teikti Kontrolės komisijai užklausimą Ieva Četrauskaitė susijusį su Studentų atstovybės ar atskirų jos struktūrinių Indrė Savickaitė padalinių veikla, teisės aktais. Laurynas Juozapaitis Paulius Raškevičius Šiuo metu MRUSA Kontrolei priklauso: Edmontas Šiugžda Vytautas Vilys Birutė Noreikaitė Simona Belaglovaitė

Mindaugas Buckiūnas

Pagal pateiktą informaciją galima matyti, jog MRUSA yra labai sudėtinga, tačiau įdomi organizacija. Taip pat ši organizacija turi ir vieną nerašytą veiklą, kuri yra pati svarbiausia ir kuria vadovaujasi kiekvienas MRUSA narys, tai – padėti studentui.MRUSA narys padeda studentams, susidūrusiems su bėdomis, todėl tam, kad nevargintų Universiteto ir taip darbais apkrauto kolektyvo, iškilus bėdoms, klausimams ar šiaip norint tiesiog pabendrauti ateikite į I-401kab.

5


.

Artejantys MRUSA Rinkimai

Arneta Matuzevičiūtė

Girdėjai, Mykolo Romerio universitete, Studentų atstovybėje, įvyko permainų!

Nuo vasario pradžios ir senieji nariai, ir norintieji jais tapti galėjo pildyti anketas bei prašymus būti priimtais į MRUSA. Įvykdę šį pirmąjį reikalavimą kandidatai savanoriškai turėjo laikyti akademinių žinių testą. Vasario 12 dieną šiuo tikslu įvyko mokymai, kuriuose buvo teikiamos žinios, praverčiančios ne tik būsimiems atstovybininkams, bet ir kiekvienam studentui. Testas nebuvo privalomas, tačiau anketoje įrašas apie neprastas atstovybininko žinias visuomet yra pliusas! Iki vasario 23-osios kompetetinga komisija formavo rinkikų ir kandidatų sąrašus, tikrino anketas ir sprendė ar visi verti dalyvauti rinkimuose. Na o paskelbus oficialius kandidatų sąrašus MRUSA internetiniame puslapyje, rinkimų baigtis liko fakultetų delegatų rankose. Per dvi savaites jie turėjo pareikšti savo nuomonę balsuodami už savo fakulteto būsimus Studentų atstovybės narius. Delegatų renkamų atstovybės

6

narių skaičius pasiskirsto taip: politikos ir vadybos fakultetui priklauso 21 vieta, teisės fakultetui - 28, ekonomikos ir finansų valdymo fakultetui - 17, socialinės politikos fakultetui - 12, socialinės informatikos fakultetui - 3, humanitarinių mokslų institutui - 1 ir viešojo saugumo fakultetui, kuris lygiai tuo pačiu prinsipu organzuoja rinkimus - 6. Į 88 atstovybininkų vietas pretendavo 107 studentai. Kovo 8-oji, tai ne tik Moters diena mūsų universitete, būtent šią dieną paaiškėja visi nauji Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės nariai. Reikia tikėtis, kad išrinktieji atstovybibkai kompetetingai ir aktyviai atliks savo pareigas, sąžiningai ir noriai atstovaus studentus. Telieka palinkėti jiems pasitikėjimo savo jėgomis bei SĖKMĖS!


.

>

kaip sia . sesija sekesi stebeti egzaminus? ,

,

Agnė Mačiūnaitė

Jau ne pirmą kartą Mykolo Romerio universiteto o studentų atstovybė organizuoja egzaminų stebėjim akciją. Šia akcija MRUSA nori atkreipti dėmesį į akademinio nesąžiningumo problemą, kuri vis didėja. Šios akcijos tikslas- visiems laikantiesiems užtikrinti lygias sąlygas gauti gerą įvertinimą. planuoja keisti studentų ir dėstytojų požiūrį organizuojant įvairius švietėjiškus renginius, imant interviu iš dėstytojų šia tema, vykdant diskusijas tarp studentų ir dėstytojų.

.

Jeigu nenusirasinejant mokytis per sunku, - universitetas Tau ne vieta? galbut v

@ photo by Tomas Adomavičius

Šiais mokslo metais vykusi egzaminų stebėjimo akcija buvo ypač sėkminga. Sulaukėme daug savanorių iš studentų atstovybės ir ne tik. Buvo stebėti net 35 egzaminai, tai didžiausias skaičius per visą egzaminų stebėjimo istoriją. Dėl nusirašinėjimo egzamino stebėjimo metu iš universiteto buvo pašalinta viena studentė. Už aktyvumą šioje akcijoje bus apdovanoti šeši „atstovybininkai“. Taip pat derėtų nepamiršti, kad dėstytojai buvo patenkinti egzaminų stebėjimo kokybe. Akademinis sąžiningumas tapo studentus ir dėstytojus jungianti tema. Egzaminų stebėjimo akcija tik įsivažiuoja, todėl nesklandumų taip pat nebuvo išvengta. Nors egzaminų buvo stebėta palyginus nemažai, tačiau kitais metas tikimės daugiau ir studentų dėmesio. Taip pat kai kurie dėstytojai per vėlai informuodavo studentų atstovybę dėl egzaminų stebėjimo, todėl buvo sunku surasti savanorius. Egzamino stebėjimo akcija nėra pagrindinė užduotis norint išspręsti akademinio nesąžiningumo problemą. Mykolo Romerio studentų atstovybė

7


litexpo paroda Aistė Zulanaitė

Vasario 2- 4 dienomis parodų centre „Litexpo“ tradiciškai vyko paroda „Mokymasis, studijos, karjera“. Šiais metais Mykolo Romerio universitetas (MRU) pasirodė studentams ne tik kaip labai jaunatviškas, veržlus ir perspektyvus, bet taip pat kaip ir atsinaujinęs universitetas. Kokius įspūdžius parodos metu patyrė moksleiviai ir MRU Studentų atstovybės nariai, paskaitykite patys.

Pirmiausiai reikia paminėti, kad mokin iai lyg susitarę gyrė mūsų naująjį įvaizdį ir stendą pripažino vienu iš geriausių visoje parodoje. Moksleivis Robertas teigė, kad paroda jam buvo labai naudinga ir tikisi, jog ateityje panašūs renginiai vyks dažniau. Tuo tarpu Ernestas džiaugėsi puikiu Studentų atstovybės narių darbu. Pasak vaikino, jie bendravo noriai, o jų atvirumas, išsakytos mintys leido galutinai vaikinui apsispręsti rinktis MRU ar Vilniaus universitetą. Labai džiaugėmės, kad jis pasirinko MRU! Mūsų Universiteto Studentų atstovybės narių nuotaikos po parodos buvo panašios. Gintarė teigė, kad nors lauke ir spaudė -30 laipsnių šaltukas, vis tiek sulaukė nemažai pačių smalsiausių jaunuolių.

8

Visi nariai sutiko, kad buvo labai daug mūsų Universitetu susidomėjusių abiturientų. Žygimantas atkreipė dėmesį, kad besidomintys Universitetu klausinėjo įvairių dalykų pradedant mokslu, įstojimo tvarka ir baigiant garsiosiomis valgyklomis ar biblioteka. Žmonių išteklių komiteto pirmininkė Eliza teigė, kad sulaukė nemažo susidomėjimo ir magistrantūros studijomis MRU. Galiausiai tiek moksleiviai, tiek ir studentai teigia, kad tokios parodos yra labai naudingos. Jos suteikia progą pabendrauti su jau studijuojančiais studentais, kurių gali išsiklausinėti visų rūpimų klausimų, ir apsižvalgyti, kokių universitetų turi mūsų šalis, ką jie gali pasiūlyti ir kodėl verta studijuoti viename ar kitame.


ERASMUS? Kas gi tai? ERASMUS, tai viena iš visą gyvenimą trunkančio mokymosi programos dalių, kuri skirta aukštajam mokslui. Jos tikslas - stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, skatinti ERASMUS praktika bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų ir puiki galimybė nuo 3 iki 12 įmonių, skatinti studentų ir aukštojo mokslo mėnesių išvykti i kitą valstybę ir institucijų personalo mobilumą. ten ne tik įgyti naudingų žinių, darbo patirties, bet ir pažinti svetimą šalį, jos kultūrą, susirasti naujų draugų.

Kyla klausimų kokie reikalavimai? Nebijok, jie nėra neįveikiami: • Visų semestrų svertinis vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 7 balai. • Tau reikės turėti patvirtintą ir studijų kryptį atitinkančią praktikos vietą užsienyje tinkamoje įmonėje Erasmus praktikai. Taigi, jau nusprendei atlikti ERASMUS praktika kitoje šalyje? Ka daryti toliau? Štai tau Erasmus praktikos žingsniai: 1) Susikontaktuojate su kompanijomis dėl praktikos. 2) Pas savo fakulteto atsakingą už praktikas asmenį nešate: a) užpildytą paraišką dalyvauti Erasmus praktikoje. b) jus priėmusios institucijos pasirašytą formą patvirtinančią jūsų priėmimą. 3) Gavus stipendiją, sutvarkote visus likusius finansinius dokumentus. O gal nori savo jėgas išmėginti kitame pasaulio universitete? Domina kaip kiti mokosi tą pačią specealybę? Tada atsakymas vienas – ERASMUS studijos. Susidomėjei? Nedelsk! • Studijuoti gali jei esi bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų II ir III kurso studentas ar magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų I kurso studentas. • Turi neturėti akademinių skolų ir tavo visų semestrų svertinis vidurkis privalo siekti 7 balus. • Užsienio kalbos egzamino įvertinimas privalo siekti ne mažesnį kaip 8 balų įvertinimą. Atitinki kriterijus? Pirmyn, nedelsk ir užpildyk elektroininę paraišką savo elektroninėje studijų knygelėje. Jei studijuoti pagal ERASMUS studijas nori jau šį rudenį paraišką privalai pateikti iki kovo 8d. Tačiau jei nusprendei laukti pavasario, tada paraišką turi pateikti rugsejo 3 -10 dienomis. Visai neseniai, rudenį, MRU vykusioje konferencijoje „Pasaulis mums, o mes pasauliui” buvo susirinkę 7 Lietuvos universitetų studentai aptarti tarptautiškumą. Jos metu MRUSA užmezgė glaudžius ryšius su kitom studentų atstovybėmis. Todėl šiemet, po konferencijos, kartu su KTUSA rengsime jau trečius metus vykstanti rengini – tarptautinį forumą. MRUSA TRK atstovai vyks į laikinąją sostinę - Kauną organizuoti tarptautinio forumo. Renginys turėtų būti nepamirštamas, taip pat lauksime svečių iš užsienio. Pagrindinė forumo tema – komitetų kompetencijos bei TRK vieta atstovybėje.

9


>

>

,

,>

, ,

“AS jiems pasakyCiau kokiA klaidA jie padarytU , jei nepabandytU studijuoti Siame universitete”

Aistė Zulanaitė

Svetlana Jaraud yra kilusi iš vidurio Prancūzijos, miestelio Limoges, studijuoja Lyon mieste, tačiau dabar pagal ERASMUS programą svečiuojasi Lietuvoje. Kokią profesiją studijuoji? Esu magistrė, studijuojanti audiovizualinę komunikaciją. Ar tai buvo tavo pirmosios studijos pagal Erasmus programą? Taip, pirmosios ir turbūt vienintelės. Kodėl nusprendei keliauti būtent į Lietuvą? Tikėjausi nesutikti tiek daug prancūzų, gaila jie visi tikėjosi to paties. Galutinį apsisprendimą man padėjo atlikti Ieva iš MRU tarptautinio skyriaus, su kuria aš bendravau internetu. Kai vyksti į visiškai nepažįstamą šalį, norisi, kad su tavimi dirbtų tik profesionalai, kurie gali tau padėti. Vėliau supratau, kad visi lietuviai, kuriuos sutikau tikri savo srities specialistai.

10

Kas tau labiausiai patiko Lietuvoje? Galbūt žmonės, maistas ar pats Vilnius paliko nepamirštamą įspūdį? Labiausiai man čia patiko žmonės. Jie yra svetingi ir tikrai ne šalti kaip dažniausiai yra kalbama apie Šiaurės Europoje gyvenančius žmones. Jūs didžiuojatės savo šalimi, galbūt todėl, kad palyginus visai nesenai tapote Nepriklausoma Lietuva, tai sukuria vienybės įvaizdį. To aš pasigendu savo šalyje, todėl man taip ir patiko čia. Buvau labai nustebusi, kai sužinojau, kad Jūsų prezidentė yra moteris. Atvažiuodama čia nežinojau,

kad Jūsų šalyje yra tiek daug merginų ( ei, kur padėjote visus vaikinus??) ir visos jos užima aukštus postus, yra labai gerbiamos. Tai buvo neįtikėtina. Kai Lietuvoje paklausi vaikino ar nieko tokio, kad jūsų šalies prezidentė yra moteris, jis atsako, kad tai visiškai jam netrukdo. To reiktų pasimokyti prancūzų vyrams. Taip pat man labai patiko Jūsų maistas, nes jis visuomet kaip kinder siurprizas, jame visuomet kažkas paslėpto, ypač mėsos patiekaluose. Neseniai savo šeimai bandžiau padaryti šaltibarščių, nebuvo sunku, bet kai bandžiau visus pavaišinti cepelinais, jie nė trupučio nebuvo panašūs į tuos, kurių teko paragauti Lietuvoje. Bet kokiu atveju jūsų šalyje nuostabus sūris, duona ir labai skanus alus. Vilnius, man paliko tokį įspūdį, kurio aš pasiilgsiu visą savo gyvenimą. Jau besimokydama “ Trys milijonai” dainos žodžius mintinai, supratau, kad yra kažkas gilesnio, nusakančio jūsų tautiškumo esmę. Būnant Vilniuje jautiesi lyg miestas kartoja “ mes kovojome, mes vis dar kovojame, mes ir toliau kovosime, kad pamatytumėte, ko mes esame verti”. Ši mintis mane sužavėjo, šiuo atžvilgiu Prancūzija, man nepatinka. Lietuva man labiausiai patinka tuo, kad tai maža šalis su didelėmis ambicijomis, tai nuostabu.


O kas labiausiai nepatiko? Pasakyt tris didžiausius mūsų šalies minusus. Visų pirma, jaučiuosi labai kalta, kad išleidau tiek daug pinigų. Galbūt ne lakais apie tai kalbėti, bet tikiuosi ateityje pakelsite stipendijas geriausiems studentams tiek atvykstantiems, tiek esantiems Lietuvoje. Kas dar blogo - sunku pasakyti, nebent tai, kad per daug nuostabių merginų, todėl užsienietėms yra sunkiau. Daugiau neigiamų dalykų nepastebėjau, man patiko Lietuva.

Galbūt Lietuva taps tavo antraisiais namais? Ne, bet patirtis Lietuvoje buvo būtent tai, ko man ir reikėjo.

O gal visdėlto planuoji dar čia sugrįžti? Kol kas nemanau. Daugiau nebeturėsiu tokių gerų gyvenimo sąlygų, o tai man tik kelia nostalgiją. Na bet niekada nesakyk niekada, galbūt grįšiu pažinti Lietuvą dar kartelį, pamatyti ją visai kitomis spalvomis. Įrašas apie tai jog buvau ir mokiausi Lietuvoje mano CV jau buvo Na o kaip universitetas? Manai geras pastebėtas profesionalų tarpe, kurie šiuo sprendimas buvo keliauti būtent į MRU? metu užsiima projektu Lietuvoje. Tai buvo pats geriausias mano sprendimas. Man labai patiko paskaitos. Jos buvo Pasakyk patį įsimininiausią įvykį per profesionalios, įdomios ir labai naudingos. visą savo Erasmus studijų laikotarpį. Viskas buvo visiškai kitaip, nei mokausi Pačia pirmą naktį Lietuvoje mano Prancūzijoje, bet tai ko čia išmokau, man mentorius aprodė man naktinį Vilnių. Nuo atvėrė naujų perspektyvų ateityje. to momento visus penkis mėnesius aš nenustojau galvoti apie Lietuvą. Ar tau patiko dėstytojai? Ar esi patenkinta jų kvalifikacija? Ar pasiūlytumei kitiems studentams Man patiko, kad dėstytojai energingi ir taip pat vykti studijuoti į MRU? net būdami tokie jauni jau yra nemažai Aš jiems pasakyčiau kokią klaidą jie apkeliavę ir gali daug papasakoti. Jie padarytų, jei nepabandytų studijuoti šiame plačių pažiūrų, mokantys sudominti. Tai universitete. yra visiška priešingybė mūsų mokymosi sistemai.

11


MRU after - session party Milda Einikytė

Vasario 15d. rudens sesijos iškamuoti Mykolo Romerio universiteto bei kitų universitetų studentai atgauti jėgas nutarė menų fabrike “Loftas” vykusiame vakrėlyje “ MRU Aftersession Party!”. Renginys bandė atgaivinti visus, net ir pačius didžiausius moksliukus bei garantavo energijos pliūpsnį, kurį sukels gausus atlikėjų būrys. Vakaro metu scenoje pasirodė Viktoras Diawara kartu su No DJs projektu, talentingieji latvių berniukai PeR(Please explain the Rhythm), kurie nustebinę visus Dub FX koncerte, nepaliko abejingų ir “MRU Aftersession Party” , taip pat mums gerai žinoma grupė “Biplan” bei vienas geriausių didžėjų Lietuvoje – DJ Mamania..

Tad net ir pats išrankiausias galėjo atrasti sau mėgstamą muzikos stilių bei palepinti ausis. Nors renginys nepritraukė gausaus studentų būrio ( matyt, kalta bus nedėkinga data, kuomet daugelis studentų patraukė namų link), tačiau kiekvienas, kuris žino, jog negalima pradėti ruoštis naujai sesijai, neatšventus senosios, nepraleido progos sudalyvauti “Mru Aftersession Party!” .

Prasideda registracija paskoloms gauti Valstybinis studijų fondas skelbia prašymų-anketų teikimo pradžią paskoloms pavasario semestre gauti. Bus teikiamos šios paskolos:

12

valstybės remiamos paskolos gyvenimo išlaidoms; valstybės remiamos paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis; valstybės paskolos studijų įmokai mokėti (520 Lt). Studentai prašymus-anketas internetu pateikti galės nuo 2012 m. kovo 5 dienos (10 val.) iki 2012 m. kovo 30 dienos (24 val.). Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data - 2012 m. balandžio 19 diena. Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite čia. Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia). Daugiau informacijos: www.vsf.lt


Renkami savanoriai “Darom 2012” akcijai Prieš ketverius metus keli jauni entuziastai “Darom” akcijos idėją pasiskolino iš kaimynų estų ir atvežė į Lietuvą. Šiuo metu ji labiausiai žavi tuo, kad tvarkymasis – tai ne tik būdas gražinti šalį, bet ir suburti bei vienyti jos žmones. Mūsų organizacijoje vyrauja nuostata, kad švarinimasis – tai pašalinis poveikis. Pagrindinis “Darom” tikslas yra daryti teigiamą poveikį Lietuvos visuomenei visose įmanomose srityse. “Darom” siekia stiprinti bendruomenių tarpusavio ryšius, organizuodama akcijas ir renginius, kurie įtraukia didelę dalį vietinės bendruomenės ir reikalauja didelio jos pačios organizacinio indėlio gamtos saugojime. Nepatinka dabartinis visuomenės požiūris į gamtą ir ekologiją? Neramina globalinės problemos ir Motinos žemelės spartus niokojimas? Esi bendraujantis, kūrybingas, optimistiškas, pozityvus, atsakingas ir aktyvus ŽMOGUS? Savyje randi kaţką panašaus? Rašyk mums į hr@mesdarom.lt , prisijunk prie bendraminčių ir tapk mūsų organizacijos dalimi. Saugokime gamtą kartu : ) Mūsų organizacija Tau suteiks galimybę tobulėt ir išreikšti save ne vienoje srityje: 1.Koordinatorių tinklas Suburia vieningą komandą, kuri ieško koordinatorių Lietuvos miestuose, apskrityse, rajonuose ir netgi mokyklose. 2. Organizacijos ir institucijos Bendrauja su tokiomis organizacijomis kaip: ministerijos, moksleivių ir studentų organizacijos, saugomų teritorijų institucijos, seniūnijų, savivaldybių sąjungos, klubai, asociacijos ir pan. 3. Viešieji ryšiai Skleidžia žinią apie mus, mūsų veiklą bendradarbiaujant su žiniasklaida, organizuojant spaudos konferencijas, bei kuriant reklamines kampanijas. 4. Rėmėjai Ieško potencialių partnerių, pristatinėja projektus bei rengia sutartis ir jų įgyvendinimą. 5. Logistika Planuoja, įgyvendina ir kontroliuoja atliekų srautų organizavimą, transportavimą. 6. Žmogiškieji ištekliai Ieško naujų savanorių, rengia jų apmokymus, suteikia informaciją bei konsultacijas, organizuoja renginius bei užtikrina gerą nuotaiką. 7. Tarptautiniai ryšiai Bendradarbiauja su užsienio partneriais bei rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus. Prisijungęs prie mūsų gausi daug unikalios, plačios ir naudingos patirties, kuri pravers tolimesniame tavo gyvenime ir karjeroje. Prisidėsi prie visuomenei aktualaus ir naudingo ekologinio įvykio, sąmoningumo ir bendruomeniškumo skatinimo Vieningai už švarią aplinką! www.mesdarom.lt

13


.

Mediumui artejant: inerviu su jovani ir golden parazyth Greta Mačiūnaitė, Artūras Solovėjus

Jau ne pirmą kartą kokteilių baras – klubas „Seacret“ kviečia visus Mykolo Romerio Universiteto studentus. Šiais mokslo metais ten vyko mūsų universiteto pirmakursių krikštynų vakarinė dalis, o dabar, kovo 8 d., ten pat įvyks ir trečiakursių šventė – MEDIUMAS. Šiame klube mūsų universiteto trečiakursius linksmins Dj Makdett, visiems puikiai žinomas Dj Jovani ir elekroninės muzikos grupė – Golden Parazyth. Įvairiaspalvė „electro“, „house“, „indie“ muzika mūsų ausis džiugins visą vakarą, o į muziką „įsiliejęs“ Golden parazyth vokalas nepaliks abejingo nei vieno. Šiandien grupė yra pristatoma kaip viena geriausių naujų Lietuvos atlikėjų, na o plačiau apie save sutiko papasakoti pats duetas.

Papasakokite trumpai apie save, tai Mykolo Romerio universiteto liaudžiai, kuri apie jus žino mažiau. Grupė Golden parazyth iš pradžių buvo vieno žmogaus solo projektas, tačiau ilgainiui viskas keitėsi ir vienu metu šį kolektyvą sudarė net penki žmonės! Šiuo metu grupė yra duetas: Golden parazyth – efektai, PC, pagrindinis vokalas ir K@ (Keta) – sintezatoriai, perkusijos ir „back“ vokalas. Tokios sudėties mes ir atvyksime pas Jus. Grupė groja „Acoustic/Electronica“ muzikinį stilių, tačiau galima išgirsti ir „IDM“, „Indie“, „Electro“, „Breaks“ stilių užuominų. Išleisti keli studijiniai ir vienas mini albumai. Šiuo metu grupė intensyviai dirba studijoje ties trečiuoju albumu ir žada jį žmonėms parodyti jau šią gegužę! Ar esate/ buvote studentai? Papasakokite įsimintiną įvykį, gražų atsiminimą. Pernai mes abu su K@ baigėme Kauno Technologijos Universitetą. Ten studijavome muzikinių technologijų specialybę. Taigi esame buvę studentais. Įsimintinų įvykių buvo be abejo labai daug, tačiau svarbiausias įvykis studijų metu yra mūsų su K@ užsimezgusi muzikinė draugystė, kuri tęsiasi iki šiol ir manome dar tęsis ne vienerius metus!

14

Kuo nustebinsite mūsų universiteto studentus? Na kadangi mes tikrai ne kartą esame groję Vytauto Didžiojo Universiteto, Kauno Technologijos Universiteto, Vilniaus Universiteto renginiuose, taigi nusprendėme sugroti Jūsų universiteto Mediume ir iš arčiau apžvelgti taip pagirto ir pagerbto universiteto publiką. Tikime, kad ten besimokantys domisi ir mėgsta gerą muziką! Nustebinti mes nesistengsime, tačiau manau abejingų taip pat nepaliksime!


Mums taip pat pavyko pakalbinti vieną iš atlikėjų – Joną Nainį, kuris kitaip yra žinomas, kaip - Dj Jovani. Jonas savo profesionalią karjerą pradėjo 2007 metais, o dabar yra vienas garsiausių didžėjų visoje Lietuvoje. Savo prisiminimais apie studentavimą, mediumą muzikantas panoro pasidalinti su mūsų universiteto studentais. Pasidalinkite savo prisiminimais, kaip sekėsi studentauti bei studijuoti? Studijavau Šiaulių Universitete filosofiją. Nebuvau pavyzdingas studentas, eidavau į tas paskaitas, kurios man buvo įdomios. Tiksliau, kuriose buvo „kieti“ dėstytojai. Labai patiko jų klausytis. Iki šiol mokausi to meno: gražiai, protingai, su intonacija kalbėti. Studentavimas buvo intensyvesnis. Nuo pirmo kurso pasinėriau į studentų atstovybės veiklą, renginius, grojimus klubuose, vakarėlius. Turėjau begalės veiklos, naktimis – kiekvieną dieną (nuo pirmadienio iki pirmadienio) grodavau skirtinguose Šiaulių klubuose. Rusišką, lietuvišką „šlamštą“. :)

Koks pats linksmiausias įvykis Tau nutiko universitete? Pirmame kurse nešiau politologijos dėstytojai kyšį. Surinkome visa grupė 800 litų. Nedrąsiai priėjau prie jos, įteikiau vokelį, kaip dovaną nuo filosofų. Ji prie mano akių praskleidė voką, pažiūrėjo į vidų, paskaičiavo ir sako: “Nu va, norėjau pirkti stalą, o tik stalčiai išeina...” Kur geriau – universitete ar mokykloje? Aš renkuosi universitetą. Didžioji gyvenimo mokyklą ir esminiai pokyčiai mano gyenime prasidėjo studijų metais. Ką palinkėtumėte trečiakursiams bei visiem MRU studentams? Esminė mediumo detalė – po „tūso“, ryte, neatsikelti su kursioke miegamojo lovoje. To ir palinkėsiu.

Dj Jovani kaip ir kitus to vakaro atlikėjus galėsime sutikti kovo 8d. paslaptingiausiame Vilniaus klube “Seacret”. Apie šį klubą buvo sulaukta įvairių atsiliepimų po pirmakursių krikštynų. Vieni buvo patenkinti nauja aplinka, kitiems trūko rūkomojo, mažai sėdimų vietų viduje. Galime pasidžiaugti, kad kokteilių bare – klube „Seacret“ atsidarė rūkomasis ir niekam nereikės ankstyvo pavasario naktį šalti lauke. Prabangi, moderni klubo aplinka sukurs puikią atmosferą gausiai Mykolo Romerio Universiteto studentų bendruomenei. Prie Rotušės esantis klubas po sunkios moklsų dienos siūlys vistiek gerti alų savo Vokiečių gatvėj... „Seacret“ klube bus laukiami ne tik trečiakursiai. Kartu su jais pasilinksminti kviečiami ir jaunesnių bei vyresnių kursų studentai. Į mediumo šventę studentai bus įleidžiami nuo 22 val. vakaro ir kartu su visais organizatoriais bei atlikėjais, Dj Jovani, Golden parazyth ir Dj Makdett, galės linksmintis iki pat paryčių. Iki susitikimo paslaptingame kokteilių klube - bare “Seacret” Vokiečių g. 2 Vilnius!

15


>

viena didziausiu vertybiu - bendravimas ,

,

Rita Genytė, Arneta Matuzevičiūtė

,,Ar reikalingi Lietuvoje idealistai?‘‘ kartą profesoriaus Egidijaus Jarašiūno paklausė Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, doktorantūros mokslus šiuo metu kremtantis, Juozas Valčiukas, sulaukė tokio atsakymo: ,,Beabejonės, bet jų vaisiais naudosis realistai.‘‘ Dar kartą šio klausimo J.Valčiukas neuždavė niekam, mat pats gerai žino, jog idealistai visuomet bus reikalingi ir nesvarbu, kas naudosis jų vaisiais. Todėl ir jis pats stengiasi gyventi tokį gyvenimą. Nors pažiūrėjus iš šalies atrodo, kad jam visa tai išeina visiškai savaime.

Po gana ilgo savęs ieškojimų kelio Lietuvos muz ikos ir teatro akademijoje (aktoriumi mėgino tapti net 3 kartus), kažkada užplūdusių minčių tapti žurnalistu, dvejonių laikotarpio dirbant Airijoje, galiausiai grįžęs į studijas Mykolo Romerio universitete, ir mums šiek tiek laiko atrado dėstytojas Juozas Valčiukas. Kupinas entuziazmo, energijos ir akivaizdžios meilės gyvenimui šis pašnekovas išsamiai ir noriai atsakinėjo į užduotus klausimus. Kiekvienas buvęs ar esamas jo studentas šį žmogų galėtų pavadinti labiau draugu nei dėstytoju. Gal būt taip yra dėl to, kad pats J. Valčiukas vis dar studijuoja MRU, stengiasi gauti doktoranto kvalifikaciją. Pats jausdamas ko trūksta dėstytojams, stengiasi tai suteikti studentams. Dažnas pas jį besimokantis pripažintų, jog kartais dėstytojas juo tiki labiau, nei jis pats. Galbūt todėl, kad savęs atiduoda labai daug, J. Valčiukas labiausiai nemėgsta chamiškų studentų. Juos sunku pakeisti, todėl dėstytojas jų ,,atsikrato‘‘ labai paprastu būdu – tiesiog užduodamas daugiau darbų.

16

Teatro pasaulis, žurnalistika, statybininko duona – tai dar ne visos sferos, kuriose Juozas Valčiukas išbandė savo jėgas. Bandęs 2010 metais, tačiau fizinio išbandymo neatlaikęs, 2011 metais jis drauge su dar 13 bendraminčių iškeliavo į ,,Misiją Sibiras‘11‘‘. Kaip pats dėstytojas sakė: ,, ,,Misija Sibiras‘‘ - tai labiau kelionė į save. Jei prieš iškeliaudamas aš jaučiausi stovįs ant dešinės kojos – kaip gandras – grįžęs aš jau stovėjau ant abiejų. ‘‘ Internete aptikęs pasiūlymą užsiregistruoti projekte ir nepabijojęs dalyvauti, J. Valčiukas tikrai nesigaili ten praleisto laiko: ,,Tai buvo labiau psichologinis išbandymas, nei fizinis. Juk atsiduri už 5000 km nuo namų, o aplink tave tik 13 žmonių, kurių visiškai nepažįsti.‘‘ Tokiu metu žmogus turi daug laiko pabūti su savimi pačiu: kas verkia, kas rašo dienoraštį, o mūsų pašnekovas kūrė eilėraščius. Keli jų turėtų pasirodyti kitame žurnalo ,,Kultūros barai‘‘ numeryje. Gal būtent tai ir padėjo, bendravimą taip mėgstančiam, dėstytojui ištverti gana nelengvą laiką Sibire, kai keliaujant miškais mažai sutiksi žmonių, aplink vien kryžiai ir laukiniai žvėrys.


Grįžęs ir paklaustas ką gavo iš šio projekto J. Valčiukas atsakė išsilaisvinęs savo vidumi. Visi barjerai, formuojami visuomenės, ten – dingsta. Kompleksai, varžę žmogų, tampa tokie nereikšmingi. Būtent apie tokius dalykus, ir kitus išgyvenimus, dėstytojas pasakoja lietuviams (ir ne tik) Ukrainoje, Latvijoje, Airijoje, greitu laiku ir Sankt Peterburge. Kadangi visa tai šis žmogus išgyveno pats, auditorijos jo klausosi nuščiuvusios. Dažniausiai per pirmuosius J.Valčiuko seminarus studentai išgirsta ne tik teisės teorijos įvado pagrindus, bet žiūri dokumentinį filmą ,,Misijas Sibiras‘11‘‘. ,,Tai jokiu būdu ne reklama.‘‘ – kaip sakė dėstytojas, tai tiesiog ryšio su studentais užmezgimas. Kai jie mato dėstytoją, nešantį ant pečių kryžių, į jį žvelgia ne taip oficialiai, abiems pusėms tampa lengviau komunikuoti, mat J. Valčiukui viena didžiausių vertybių yra bendravimas. Už galimybę dalyvauti šiame tiek fizinės, tiek psichologinės ištvermės reikalaujančiame projekte dėstytojas labai dėkoja Mykolo Romerio universiteto vadovybei.

Jei ne jų parama ir palaikymas, tikslą pasiekti pašnekovui būtų buve žymiai sunkiau. Tarp dėstytojo įvardytų hobių ne tik bendravimas, bet taip pat ir socialinė veikla. Būtent todėl jis savo jėgas yra išmėginęs Raudonojo kryžiaus organizacijoje. Dabar jau rečiau, tačiau visdar dalyvauja akcijoje ,,Klaunai be sienų‘‘. Jos metu entuziastai, persirengę klounais, lanko onkloginėmis ligomis sergančius vaikus, ,,vaišindami’’ juos juoko terapija. Šiuo metu Juozas Valčiukas labai norėtų įsilieti į Jaunimo linijos veiklą. Paklaustas, iš kur semiasi tiek energijos, dėstytojas atsakė, kad iš tikėjimo ateitimi, o ir humoras - geriausias pagalbininkas, kaip sakoma, ,,ir kare, ir bet kur‘‘. Džiugu, jog mūsų universiteto studentai turi galimybę mokytis pas tokį pozityvų, entuziastingą ir tikslingą dėstytoją. Įkvėpiantis ir pavyzdingas – vienos geriausių dėstytojo savybių, kurias Juozas Valčiukas, neabejotinai, turi ir nebijo pasidalinti su kitais.

17


.

,

kur dingo visu pamegtoji “cupish”? Aistė Zulanaitė

Visai neseniai mūsų universitete atsiradusi nauja kavinukė „Cupish“ prieš kelias savaites dingo be jokio pasiaiškinimo. Nebėra nei skaniosios „Caramel Macchiato, kuri prabudindavo ne vieną studentą rytais, nei sušių, prie kurių visi spėjome priprasti. Tad kas vis dėlto atsitiko „Cupish“? Teko girdėti įvairių versijų kodėl nebedirba mūsų pamėgta kavinukė. O tiesa, pasirodo, yra labai paprasta. Viešosiose įstaigose , kaip šiuo atveju mūsų universitetas, norint įrengti panašaus tipo kavinukes, kurios turėtų nuomotis tam tikro dydžio plotą iš universiteto, turi būti surengtas viešasis konkursas. „Cupish“ buvo įsileista pabandymui, kuris vyko mėnesį. Praėjus jam ir pamačius, kad vis dėlto tokios kavinės reikia, artimiausiu metu bus skelbiamas viešas konkursas, kuriame galės dalyvauti įvairūs kavinių tinklai. Todėl labai nenusiminkite visai ne už kalnų vėl ragausime skaniąją „Caramel Macchiato“.

.

,

Destytoju “perliukai” “Televizorius - tai mikrobangų krosnelė, kuri kaitina jausmus.” “Pataisos reikalų kodeksas” (Bausmių vykdymo kodeksas) “Vienoj klasėj gabesni, kitoj šiaip daugiau merginų.”

“Sveiki, būsimieji leitenantai, admirolai!” „Ant veido yra daug ten tų... raumenų!“

„Po mėnesinių neikit į kazino, nes susirgsit priklausomybe.“

„20 teisininkų, 20 psichologų ir 20 dar kažkokių tai tenai informatikų.“ „Vyrų, pasiėmusių tėvystės atostogas ir liekančių su vaikais, tostesteronų kiekis mažėja. Tai jie, kaip sakant, artėja prie tų... mamų.“ „Esant geroms emocijoms, greičiau sveikstama, todėl, kai susirgsit, neliūdėkit.“ „Šis metodas nėra labai malonus, nes, kai tas garsas kažkaip kalena į galvą... “ „Vyresnis žmogus, kai nusitrenkia, reaguoja skirtingai, nei jaunesnis.“ „Tarkim, darom eksperimentą. Žmogus eina į kiną. NA gerai, tebūnie - du žmonės... Nu, kad rimčiau būtų, suprantat.“

18

“Šis pasaulis yra toks gražus, kad net apkabink ir pabučiuok.” „Jeigu dažnai duosime maisto, kartu su skambučiu, pradės sietis, kad šie reiškiniai iš tiesų egzistuoja.“ „Pastaruoju metu, kai pakalbu su kolegomis, tai kažkaip verslininkai labai dažnai kreipiasi, kad juos ten pastimuliuotų.“

Fiksuok “auksines” dėstytojų frazes ir siųsk mums el. paštu mrunis@mrusa.lt


.

SA Prezidento taurė vėl liko Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės rankose! Finale atsilaikę prieš Kauno kolegijos komandą mūsų atstovybininkai išlaikė užtikrintas lyderių pozicijas jau antrus metus iš eilės. Vasario 16-oji svarbi diena ne tik dėl istorinių aplinkybių, bet dar ir dėl to, kad būtent šią dieną kasmet renkasi Studentų atstovybės, iš visos Lietuvos, išmėgint jėgas krepšinio varžybose. Fortūna lėmė, kad būtent MRUSA komanda, pernaii iškovojusi pergalę ir pirmą kartą taurę atvežusi į Vilnių (mat ji vis likdavo Kaune), šiemet varžybas organizuotų būtent mūsų universitete. Organizaciniai darbai užtruko apie pusantro mėnesio. Jais užsiimti pasišovė Sigitas Bražėnas (šių varžybų veteranas), Miglius Dambrauskas, Tadas Solovėjčikas bei nemažą indėlį idėjusi Indrė Savickaitė su RsV komanda. Labiausiai įtemptos buvo paskutinės dvi savaitės, kai reikėjo ieškoti teisėjų, rūpintis registracija, salės įranga... Juk nesinorėjo, kad renginys būtų „šiaip sau“. Šiemet į krepšinio varžybas susirinko rekordinis skaičius atstovybių, mat kviečiami buvo ir LSS, ir LSAS nariai. MRU jose dalyvau jau 4-5 metus. Tikriausiai pergalę mums šiemet iškovoti padėjo tai, jog startiniame penkete keturi žaidėjai drauge žaidė ir pernai metų varžybose. Komandą sudarė 7 nariai: Sigitas Bražėnas, Miglius Dambrauskas, Žygimantas Gečas, Justinas Leika,Tadas Dobravolskis, Tadas Solovėjčikas bei Adomas Milašiūnas. Šiaip komanda, sakėsi, rimtų treniruočių drauge neturėjo, tačiau sėkmė buvo palanki: stiprių varžovų nepasitaikė ir MRUSA komanda SA Prezidento taurę išsaugojo Vilniuje. Dar niekas per šio turnyro istoriją nėra du metus iš eilės jo laimėję. (Nors finalo pradžioje KK SA komanda ne juokais išgasdino MRUSA, vis gi pergalė išplėšta 7 taškų persvara.)

>

Sa taure ir siemet liko vilniuje Varžybos ypatingos buvo ne tik rekordiniu dalyvių skaičiumi (11 atstovybių: MRU, VDU, KTU, VUTVM, KK, AK, KOK, VGTU AIF, ŠU, LKKA, AVM), bet ir tuo, kad ŠU ir LKKA komandose buvo ir merginų. ŠU SA komandoje mergina, net gi, buvo kapitonė. Galime didžiuotis geros kokybės dviem sporto salėmis, be didelių ir akivaizdžių minusų suorganizuotu renginiu, gerais įspūdžiais, paliktais SA komandoms, bet… MRUSA komandos nariai labia nusivylė savo universiteto studentais. Žaidžiant namuose jų palaikyti atėjo vos dvi merginos. Ačiū Dovilei ir Laurai! Kadangi kitamet varžybas vėl organizuos MRU, labia tikimės, kad sirgaliai bus žymiai aktyvesni. Nepamirškime: kitą vasario 16ąją, Mykolo Romerio universitete rinksimės palaikyti savosios komandos!

19


SKANU, GREITA, PIGU, SOTU BEI NUOSTABU! Artūras Solovėjus

Turbūt kiekvienam studentui tenka pasukti galvą, kaipgi nustebinti savo pilvą kiekvieną dieną. Pilvas gurgia, laikas spaudžia, piniginė verkia.. Daugėliui šautų į galvą mintis – vienintelė išeitis – kebabas arba keptos bulvės. Pats metas tokias mintis vyti šalin ir išleidžiant tik keletą litų pasigaminti maisto tiek, kad pavyks ne tik pačiam pasisotinti, bet ir kambarioką, draugą ar grupioką pavaišinti. Imk šį receptą ir keliauk tiesiai į virtuvę!

Jums prireiks:

• 10 minučių jūsų brangaus laiko, • Makaronų, • Baltos duonos, • Pieniškų dešrelių, • Pieno, Eiga:

• • • •

Druskos, Salierų, Pomidorų, Pomidorų padažo.

Makaronus suberiame į sūdytą verdantį vandenį. Kol makaronai verda (virs apie 10minučių) supjaustome pomidorus ir baltą duoną nedideliais kubeliais. Po to susmulkinamei dešreles bei salierus. Baltos duonos kubelius ant silpnos ugnies šiek tiek paskrudiname keptuvėje (pagardiname žiupsneliu jūsų mėgstamų prieskonių, pvz. maltos paprikos, kuri skrudintai duonai ir visam patiekalui suteiktu pikantišką skonį). Baltai duonai paskrudus suberiame kubelius i lėkštę. Dabar daržovių bei dešrelių metas. Į keptuvę įpilame šiek tiek aliejaus ir dedame daržoves. Jas kepame ant silpnos ugnies. Po poros minučių sudedame susmulkintas dešreles. Viska vėl pakepiname ir po dar po keleto minučių suberiame išvirusius makaronus bei įpilam truputi pieno (pieno reikia tiek, kiek apsemtų daržoves). Viską maišome, maišome ir dar kartą maišome, nes kitaip mūsų patiekalas gali pridegti! Ir trūksta tik paskutinio, kiekvienam studentui puikiai pažįstamo ingrediento – pomidorų padažo. Jo pilame tiek, kad visas patiekalas įgautų rausvą spalvą. Viską dar truputi pamaišome iberdami žiupsnelį druskos ir pienui išgaravus patiekalą dedame į lėkštę. Patiekalo viršų apipabarstome skrudinta balta duona. Ir VUOLIA! Puikus bei skaniai atrodantis patiekalas pagamintas! Šie makaronai idealiai tiks ir jūsų antrai pusei. Nepamiršk, studente, jog laimingas žmogus – sotus žmogus, taigi tik sotus žmogus gali būti pasiruošęs studentaut ir studijuot!

20


Praktikos, darbo pasiulymai Praktika viešojoje įstaigoje!

VšĮ „Knygos studentams“ kviečia atlikti praktiką, kurios metu studentai turės galimybę organizuoti knygų muges universitetuose ir dalyvauti jose, dirbti komandoje bei įgyti vertingos rinkodaros bei vadybos patirties. Dėmesio, praktikantai, pasiekę gerų rezultatų, gaus atlyginimą! Mūsų įstaiga siekia suteikti galimybę kiekvienam studentui įsigyti knygas už mažiausią kainą Lietuvoje. Norintys atlikti pilnavertę praktiką ir prisidėti prie studentų gerovės kūrimo, savo CV ir trumpą motyvacinį laišką turi siųsti adresu info@skaitytos.lt Visi studentai turės galimybę gauti rekomendaciją, o geriausieji ir perspektyviausi praktikantai gaus darbo pasiūlymą.

Kviečiame jus siekti karjeros PZU Lietuva draudimo grupėje!

PZU Lietuva draudimo grupė kviečia studentus atlikti praktiką vidaus audito tarnyboje. Praktikos metu jūs: • Susipažinsite su Vidaus audito tarnybos veikla • Turėsite galimybę pamatyti draudimo kompanijos veiklą ,,iš vidaus‘‘ • Atliksite įdomias bei kūrybingumo reikalaujančias užduotis • Įgysite vertingos patirties

Mes nesakome, kad bus lengva, tačiau užtikriname pagarba paremta darbo kultūrą ir profesionalų bendradarbiavimą, kurių dėka greitai tapsite draudimo srities profesionalais. Pažadame, kad praktikos metu įgysite daug naudingos patirties, o atsiradus galimybei galbūt net pasiūlysime Jums darbo vietą. Bendrovėje praktiką kasmet atlieka apie 50 studentų iš kurių mažiausiai dešimčiai pasiūlome įsidarbinti bendrovėje.

Reikalavimai kanditui: • Draudimo, ekonomikos, vadybos ar panašios srities studijų programa • Aktyvumas, iniciatyvumas, veržlumas • Drąsa ir noras tobulėti • Noras įgyti darbo patirties • Atsakingumas, kruopštumas

Jeigu norėtumėte augti kartu su mumis, jūsų gyvenimo aprašymų laukiame adresu personalas@pzu.lt ir a.skrebe@pzu.lt . Paskambinus telefonu +37069851075 (Indraja Kudarienė) mielai suteiksime daugiau informacijos.

Kviečiame atlikti praktiką Lietuvos Respublikos ambasadoje Hagoje Aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų, pageidaujančių atlikti praktiką Lietuvos Respublikos ambasadoje Nyderlandų Karalystėje,prašome kreiptis raštu, nurodant studijų kryptį ir pageidaujamą praktikos atlikimo laikotarpį. Atkreipiame dėmesį, kad dėl praktikos atlikimo galimybių reikėtų kreiptis likus bent dviems mėnesiams iki numatomos praktikos pradžios. Praktikos tikslas: Prisidėti prie LR Ambasados tikslų Nyderlandų Karalystėje įgyvendinimo. Praktikos trukmė: Iki 3-5 mėn. pasirinktu laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2013 m. balandžio mėn. Asmens, atliekančio praktiką, pagrindinės funkcijos: - Sekti Nyderlandų Karalystės vidaus politines, ekonominės ir finansinės politikos aktualijas, rengti analitines pažymas; - Prisidėti prie projektų, skatinančių Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės ekonominių santykių plėtrą, įgyvendinimo; - Organizuoti susitikimus ir renginius;

Prireikus, dalyvauti įvairiuose Nyderlandų Karalystės institucijų bei tarptautinių organizacijų organizuojamuose renginiuose ir seminaruose; - Prireikus, padėti atliekant nesudėtingas konsulines ir administracines funkcijas. Administraciniai- techniniai/finansiniai klausimai: - Praktika pradedama pateikus visus reikalingus dokumentus LR Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamentui bei pasirašius praktikos sutartį; - Praktikos metu atlikti darbai lieka ambasados nuosavybe; - Praktiką atliekančiam asmeniui darbo užmokestis nėra mokamas. Kontaktinis asmuo LR ambasadoje Hagoje: Marija Kulikova amb.nl@urm.lt, tel.: +31 70 385 5418.

21


.

Artejantys renginiai Paskaitų ciklas “ ĮDOMIŲ ŽMONIŲ- ĮDOMIOS PASKAITOS” tęsiasi! Š. m. kovo 13 d. 14.40 val. kviečiame visus Mykolo Romerio universiteto studentus praleisti popietę, su visiems gerai žinomu G&G sindikato nariu -Svaru, kuris kalbės tema “Subkultūrų įvairovę Lietuvoje” Ateik, bus tikrai įdomu ! KUR? Mykolo Romerio Universitetas, I- 414 aud. KADA? Kovo 13 d., 14.40 val.

Trečiakursių MEDIUMAS “Atlaikyk metus” JAU KOVO 8 d.! Visi trečiakursiai ir ne tik, pertraukų metu iki pat 13:00 val. laukiami pirmo korpuso antro aukšto foje ir antro korpuso antro aukšto foje! Jei Tau smalsu sužinoti kaip atrodai iš šono – skubėk į pirmą korpusą, ten patogiai atsisėsi ir galėsi stebėti Mediumo kino teatrą. Antrajame korpuse visų nuotaikas pakels renginio „Kūrybos mūzų vakaras“ dalyviai ir bus pristatytas specialiai trečiakursiams kurtas mediumo himnas! Pamaloninus savo ausis, galėsi dalyvauti mediumo loterijoje, kurioje kiekvieno dalyvio laukia prizai bei siurprizai! O vakare visi studentai laukiami klube “Seacret”! Nudžiugink savo AKIS ir pamalonink savo AUSIS su: Dj Makdett,Golden Parazyth, Dj Jovani! Ateik, bus tikrai linksma ! Bilietus į vakarinę dalį įsigyti galite II aukšto, 2 korpuse foje.

22


.

Gedos lenta MRU studentų automobilių parkavimo ypatumai

Užfiksavai panašų kadrą? Siųsk nuotraukas mums mrunis@mrusa.lt

23


KONTAKTAI: Ateities g. 20; I - 401 aud., Vilnius el.paštas: mrunis@mrusa.lt

MRU’nio komanda: Artūras Solovejus Justinas Kavaliūnas Agnė Mačiūnaitė Laura Jakovlevaitė Aistė Zulanaitė Arneta Matuzevičiūtė Indrė Savickaitė Rita Genytė Milda Einikytė Raminta Mockutė Greta Mačiūnaitė Vita Gimbutaitė

Turi pasiūlymų, pageidavimų, nusiskundimų ar klausimų? Rašyk mums mrunis@mrusa.lt

MRUNIS'kovas  

Naujasis studentiškas laikraštukas!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you