Page 1

2018

32

OmZodmar 2018 nm¡f H¥$.6

Zddfm©{^Z§XZ

nm¡f H¥$.7 H$mcmï>‘r

nm¡f ew. 14 Zddf© ew^oÀN>m

ñdm‘r {ddoH$mZ§X O¶§Vr ({VWrnyOm) ñdm‘r {ddoH$mZ§X OÝ‘moËgd{ddoH$mZ§XZJa (~wcT>mUm) Ho$amo~m ‘hmamO nw.{V.¶odcm (Zm{eH$) AmË‘mZ§Xga am‘M§Ð nwÊ`{VWr-ZmJnya

nm¡{U©‘m àma§^ gH$mir 11.45

Yy‘«nmZ {damoYr {XZ

nm¡f H¥$.8

‘mKñZmZma§^ nm¡f ew. 1 emH§$^ar nm¡{U©‘m nm¡{U©‘m g‘már gH$mir 07.54

nm¡f H¥$. 13

‘H$a g§H«$m§Vr

‘mK ew. 4 lr JUoe O`§Vr {dZm`H$ MVwWu

g§H«$‘U nwʶH$mc Xþ.01.45 nmgyZ gm¶§. 06.18 n¶ªV ^yJmoc {XZ

nmcIr ¶mÌm-‘moaJm§d

àXmof

‘mK ew. 11/12 ^mJdV EH$mXer ^rî‘ÛmXer

Jm|XdcoH$a ‘hmamO O`§Vr amdOr ‘hmamO nw.{V.-ImZmnya (amdoa)

‘mK ew. 5 dg§V n§M‘r

‘mK ew. 13 gmo‘àXmof

cîH$a{XZ lrJUoe `mÌm- {gÕnya

{dÇ>c aIy‘mB© ¶mÌm{dídH$‘m© O`§Vr YmnodmS>m (ZmJnya) ‘Ë‘Wñdm‘r O`§Vr- H$nrcYma (~rS>) ~mcmOr XodñWmZ KmoS>m`mÌm-{M‘ya(M§Ðnya) ‘mK ew. 6 ‘mK ew. 14

A‘mdñ`m àma§^ gH$mir 05.12

~m¶Om~mB© ¶mÌm-‘w§S>Jmd lr ^JdmZ~m~m nwÊ`{VWr n.ny. JwidUr ‘hmamO nwÊ`{VWr (AH$mocm) `‘mB©Xodr ‘m§T>aXodr `mÌm amO‘mVm {OOmD$ gmho~ ^mogco O¶§Vr ({VWrà‘mUo) dm‘Z^mD$ nwʶ{VWr-J{hZrZmWJS> (~rS>) Ho$OmOr ‘hmamO CËgd-KmoamS> (dYm©)

nm¡f H¥$.9

nm¡f H¥$. 2

nm¡f A‘mdñ`m

A‘mdñ`m g‘már gH$mir 07.47

_{hcm _wpŠV{XZ gm{dÌr~mB© \w$co O`§Vr nm¡f H¥$. 3

hmñ¶ {XZ nm¡f H¥$.10

‘mK ew. 1 ‘mK ‘mgma§^

ZoÌXmZ {XZ M§Ð^mJm‘mVm `mÌmoËgdHw§$^maJmd, A§OZJmd gwOu (A‘amdVr)

nm¡f H¥$. 4 g§H$ï> MVwWu

{VcmoËnÎmr

nm¡f H¥$. 14 {edamÌr H$[a{XZ

nm¡f A‘mdñ`m Xe© A‘mdñ`m ‘m¡Zr A‘mdñ`m

~«÷Mmar ‘hmamO nw.{V.-aodgm (A‘.) qMVm‘Ur ¶mÌm-H$i§~ (¶dV‘mi) nm¡f H¥$.11 ‘mK ew.2 fQ²>{Vcm EH$mXer ‘w. O‘m{Xcmdc ‘mgma§^

1

nm¡f-‘mK eHo$ 1939

_hmË_m Jm§Yr nw.{V.

ZoVmOr gw^mfM§Ð ~mog O`§Vr ~mimgmho~ R>mH$ao O`§Vr ‘mamoVamd ‘mc}Jm§dH$a nw.{V.-ZmJmnya (Zm§XoS>)

nm¡{U©‘m àma§^ amÌm¡ 10.23

‘mK ew. 7 aWgá‘r ‘h{f© Zdc O`§Vr -ZmJnya

‘mK nm¡{U©‘m IJ«mg M§ÐJ«hU ‘mKñZmZ g‘m{á

Hw$ï>amoJ {ZdmaU {XZ

nm¡{U©‘m g‘már gm`§. 06.57

OmJ{VH$ gy`©Z‘ñH$ma {XZ ZmZmOr ‘hmamO Xhrhm§S>r ¶mÌm-H$mner (dYm©) amD$i ‘hmamO nwʶ{VWr

‘mK ew. 8 XwJm©ï>‘r, ^rî‘mï>‘r

^JdVr ¶odcoH$añdm‘r nw.{V.-H$monaJm§d

~|S>moOr~m~m `mÌm-KwB©IoS> (A‘amdVr) ‘mK ew. 9

M§ÐmoX` 09.20

Q>oH$S>r JUnVr ¶mÌm-ZmJnya ^¥ew§S> JUoe ¶mÌm-^§S>mam JUoe Ûma ¶mÌm-AmXmgm (ZmJnya) ^æ¶mOr ‘hmamO O¶§Vr-gmd§Jr (ZmJnya) nm¡f H¥$. 5

ñdm_r {ddoH$mZ§X O`§Vr g§V {Zd¥ÎmrZmW ¶mÌm-Ͷ§~Ho$œa

{gÕoœa ¶mÌm 4 {Xdg gmocmnya amO‘mVm {OOmD$ gmho~ ^mogco O¶§Vr VmaIoà‘mUo

nm¡f H¥$. 12

YZw‘m©g g‘m{á, ^moJr

JJZ{Jar ‘hmamO nwÊ`{VWr Y§wS>m ‘hmamO XoJcwaH$a nwʶ{VWr-n§T>anya œmgmZ§X ‘hmamO CËgd-‘ohH$a (~wcT>mUm)

Y‘©ZmW ~rO

‘mK ew.3 {VcHw§$X MVwWu

àOmgÎmmH$ {XZ

‘YwgyXZ ‘hmamO nw.{V.-gmoZJra (Ywio)

‘mK ew.10 O`m (ñ‘mV©) EH$mXer

nmo{cAmo {XZ lr ‘mHª$S>o` O`§Vr Po~yOr ‘hmamO nw.{V.¶mÌm-OmJOB© (¶dV) ^º$ nw§S>{cH$ CËgd- n§T>anya

àJVr _Ü`o Am_À`m gmo~V

eoVH$è`m§gmR>r Img {d{dY `moOZm … l

CÚmZ/\$i~mJ l H¥$fr ¶m§{ÌH$sH$aU

l l

nrH$ CËnmXZ

l

^y_r gwYma

Xþ½YmoËnmXZ l Hw$ŠHw$Q> nmcZ

_Ëñ` nmcZ l CÝZV V§ÌkmZmda AmYm[aV H¥$fr l gwdU©VmaU H$O© H$ama nÕVrMr eoVr l J«m‘rU ^§S>ma H$O© l H¥$fr {M{H$Ëgmc` l H¥$fr ì`dgm` l H¥$fr {Z`m©V l gm¡a COm© l Ka ~m§YUr H$O© l eoS>ZoQ> l nm°cr hmD$g l eoVVio H$O© l Cngm qgMZ H$O© l Vwfma {R>~H$ qgMZ H$O© l {H$gmZ H«o$S>rQ> H$mS>© l {H$gmZ g‘mYmZ H$mS>© l

l

Vw_À`m eoVrg§~§Yr gd© JaOm§gmR>r ~±H$ Am°\$ B§{S>`mÀ`m Am_À`m OdiÀ`m emIocm Adí` ^oQ> Úm! A{YH$ ‘m{hVrgmR>r OdiÀ¶m emIoer g§nH©$ gmYm.

A{YH$ _m{hVrgmR>r www.bankofindia.co.in


OmZodmar 2018 CÝhmir ^wB©‘yJ cmJdS> V§ÌkmZ ^wB©‘yJ ho ^maVmVrc EH$ à‘wI JirVYmݶ nrH$ AgyZ ˶mMr cmJdS> Iarn, aã~r d CÝhmir Aem {VÝhr àH$mao Ho$cr OmVo. ^maVmVrc ^wB©‘yJ cmJdS> H$aUmè¶m amÁ¶m§n¡H$s ‘hmamï´> ho ‘hÎdmMo amÁ¶ Amho. ^wB©‘yJ ho nrH$ ’o$anmcQ>rg Am{U Am§VanrH$ åhUyZ Koʶmg A˶§V Cn¶w³V Amho. ^wB©‘yJmnmgyZ àm‘w»¶mZo ImÚVoc d n|S> {‘iVo. VgoM OZmdam§Zm Mmam åhUyZ gwÕm ¶mMm dmna hmoVmo. ^wB©‘yJ ho e|JdJu¶ {ÛXc nrH$ Agë¶m‘wio O{‘ZrMr gw{nH$Vm dmT>{dʶmg ‘XV hmoVo. ^maVmV Xadfu ImÚVocmÀ¶m EHy$U JaOoÀ¶m 50 Q>³Ho$ JaO Am¶mV Ho$coë¶m VocmnmgyZ ^mJ{dcr OmVo. Voc{~¶m§À¶m CËnmXZmV Xoe ñd¶§nyU© ìhm¶m ¶mÑï>rZo ^wB©‘yJmMr cmJdS> gwYm[aV V§ÌmZo H$aUo Amdí¶H$ Amho. O‘rZ : ^wB©‘yJ cmJdS>rgmR>r hcH$s Vo ‘ܶ‘ Mm§Jë¶m {ZMè¶mMr dmiy, MwZm d g|{ж nXmW© ¶mo½¶ à‘mUmV Agcocr ^wg^werV O‘rZ {ZdS>mdr. ^mar, {MH$U‘mVr¶w ³ V O‘rZ {nH$mgmR>r A¶mo½¶ AgVo. nyd©‘emJV : ^wB©‘yJmgmR>r O‘rZ ^wg^werV AgUo Amdí¶H$ Amho. ˶mgmR>r O{‘ZrMr Imoc Zm§JaQ> H$amdr d 15 Vo 20 {Xdgm§À¶m A§VamZo 2 Vo 3 Hw$idʶm ¿¶mì¶mV O{‘ZrVrc VU, YgH$Q>o qH$dm H$mS>r H$Mam doMyZ eoV ñdÀN> H$amdo. eodQ>À¶m Hw$idUrnydu eoVmV Mm§Jco Hw$Ococo eoUIV 10 Q>Z àVr ho³Q>a ¶m g‘à‘mUmV ngéZ Úmdo. gwYm[aV OmVr : CÝhmir ^wB©‘yJ ‘o ‘{hݶmAIoa n¶ªV {ZKUo Amdí¶H$ AgVo. ˶mH$arVm cdH$a n[an³d hmoUmè¶m Cn˶m àH$mamVrc OmVtMr {ZdS> H$amdr. {~¶mUo d ~rOàH«$s¶m : noaUrnydu 8 Vo 10 {Xdg AJmoXa e|Jm ’$moSy>Z {~¶mUo V¶ma H$ê$Z ¿¶mdo.

_{hÝ`mMo ^{dî` _of- H$‘© d cm^ ñWmZmdê$Z hmoUmao a{dMo ^«‘U H$m`©joÌmV {deof AZwHy$c R>aUma Amho. ZmoH$arV nXmoÞVr hmoB©c. KmB©Zo H$moUVohr {ZU©` KoD$ ZH$m. Am{W©H$ àJVr hmoB©c. ‘{hcm§Zm gm¡»` cm^oc. gm‘§Oñ`mZoo ahmdo. àJVrMm ‘{hZm. d¥f^- ^m½` d H$‘© ñWmZmdê$Z hmoUmao a{dMo ^«‘U ew^ ’$cXm`r Amho. AmR>dm e{Z emar[aH$ VH«$mar R>odUma Amho. gaH$mar H$m‘o {dc§~mZo hmoVrc. Zì`m `moOZm {dMmamZo am~dmì`mV. AZmdí`H$ IM© Q>mimdm. nydm©Y {deof Mm§Jcm OmB©c. qMVm ZH$mo. {_WwZ$- Jwê$À`m Xeo‘wio Am{W©H$ CÞVr hmoV OmB©c. ‘H$a g§H«$m§Vrnydu ZmoH$ar, ì`dgm`mV àJVr hmoB©c. `m§{ÌH$, Vm§{ÌH$ joÌmV AZwHy$cVm dmT>oc. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. H${‘eZda MmcUmè`m ì`dgm`mV Mm§Jcr àmár hmoB©c. qMVm ZH$mo. H$H©$- ZdrZ dfm©Mm àma§^ WmoS>m à{VHy$c dmQ>cm Var AmVm Amncr Mm§Jcr àJVr hmoV OmB©c. nydm©Ym©V ñnYm©‘Ü`o `e {‘ioc. M§McVm d hidonUm Q>mimdm. JwT> {dÚoV àJVr hmoB©c. ñWmda, dmhZ gm¡»` cm^oc. AS>MUr H$‘r hmoVrc. qgh- gZ 2018 Mo AmZ§XmZo ñdmJV H$amdo. fð>mV `oUmam gd© H$m`©joÌmV àmár H$aUmam Amho. CÎmamYm©V XyaMo àdmg ZH$moV. `m§{ÌH$, Vm§{ÌH$ joÌmV àJVr hmoB©c. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. g§VVr~m~V gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. H$Ý`m- Zddfm©À`m àma§^r ~wYmMr Xem gm¡»`Xm`r R>aoc. Mm¡Wo a{d, e{Z emar[aH$ VH«$mar R>odUma Amho. ‘H$a g§H«$m§VrZ§Va g§VVr g§~§YmVrc qMVm Xya hmoB©c. CîUVonmgyZ Ìmg hmoB©c.

nm¡f-‘mK eHo$ 1939

2018

gmca{hV, Hw$OHo$, {H$S> cmJUJ«ñV, ~marH$ {~¶mUo Q>miyZ Mm§Jco Q>nmoao {~¶mUo no a UrgmR>r dmnamdo . gd©gmYmaUnUo 100 Vo 125 {H$cmo {~¶mUo àVr ho³Q>ar cmJVo. noaUrnydu {~¶mʶmg 5 J«°‘ Wm¶a‘ qH$dm 2 J«°‘ ~m{dñQ>rZ ¶m ~w a erZmeH$m§ M r àVr {H$cmo J « ° ‘ {~¶mʶmg ~rOà{H«$¶m H$amdr. darc ~rOà{H«$¶oZ§Va 10 {H$cmo {~¶mʶmg 250 J«°‘ à˶oH$s am¶Pmo{~¶‘ d nr.Eg.~r. hr {OdmUy g§dY©Ho$Mr ~rOà{H«$¶m H$amdr. noaUr : CÝhmir ^wB©‘yJmMr noaUr OmZodmarÀ¶m eodQ>À¶m AmR>dS>çmV Vo ’o$~«wdmar ‘{hݶmn¶ªV H$amdr. ‘mM© ‘{hݶm‘ܶo no a Ur H$amd¶mMr Agë¶mg cdH$a ¶oUmè¶m OmVtMr {ZdS> H$amdr. C{eam noaUr Ho$ë¶mg nrH$ C{eam H$mT>Urg ¶oD$Z nmdgmV gmnS>ʶmMr e³¶Vm dmT>Vo. noaUr nm^arZo qH$dm Q>moH$U nÕVrZo amÌrMo ݶyZV‘ Vmn‘mZ 180 go. À¶m da Joë¶mg H$amdr. noaUr amZ AmocmdwZ dmní¶mda Ho$ë¶mg CJdU Mm§Jcr hmoVo. ^wB©‘yJmMr noaUr H$aVmZm 2 AmoirVrc A§Va 30 g|.‘r. d 2 amonmVrc A§Va 10 g|.‘r. R>odmdo CJdU Pmë¶mZ§Va cJoM Zm§½¶m ^amì¶mV. CJdUrZ§ V a amo n m§ M o njm§nmgyZ ajU H$amdo. IV ì¶dñWmnZ : ^wB©‘yJ {nH$mgmR>r ho³Q>ar 10 Q>Z eoUIV eoVm‘ܶo ngéZ Hw$idmÀ¶m gmømZo noaUrnydu O{‘ZrV Mm§Jco {‘gimdo. CÝhmir ^wB©‘yJmcm ho³Q>ar 25 {H$cmo ZÌ d 50 {H$cmo qgJc gwna ’$m°ñ’o$Q> àVr ho³Q>ar O{‘ZrV noê$Z Úmdo. gwú‘ AÞÐì¶o : cmoh d OñV ¶m gwú‘ AÞÐì¶m§Mr O{‘ZrV H$‘VaVm Agcr Va nmZo {ndir nS>VmV Am{U dmT> d CËnmXZmda dmB©Q> n[aUm‘ hmoVmo. Á¶m O{‘Zr‘ܶo H°$pëe¶‘Mo à‘mU A{YH$ Amho, VoWo {nH$mÀ¶m gwédmVrÀ¶m

OmZodmar Vwbm$- B{Vhmg O‘m Pmcocm gZ 2017 ‘Yrc H$Qy> àg§Jm§VyZ ~moY KoD$Z AmVm {ZYm©amZo Zddfm©Mr dmQ>Mmc gwê$ H$amdr. H$m`©joÌmV n[al‘mVyZ àmár gmYVm `oB©c. nydm©Ym©V H$cm-JwUm§Mm Jm¡ad hmoB©c. Ano{jV KQ>Zm KS>Vrc. d¥píMH$- ^moJ ho ^moJë`m{edm` H$‘r hmoV ZgVmV. {‘ioc Ë`m àmárV gwI, g‘mYmZmZo ahmdo. dfm©a§^r YZñW e{Z, a{d‘wio Am{W©H$ qMVm amhrc. CîUVonmgyZ Ìmg hmoB©c. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm‘§Oñ`mZo ahmdo. {Zamem ZH$mo. YZw- ZdrZ dfm©a§^r M§ÐmMr Xem {dZmH$maU qMVm dmT>{dUmar R>aoc. H$‘©JVrMm ’o$am H$moUmghr MwH${dVm Q>miVm `oV Zmhr. Zì`m `moOZm gÜ`m ZH$mo. H$m`©joÌmV hwemarZo ahmdo. ‘V^oX Q>mimdoV. Am{W©H$ àJVr hmoV OmB©c. _H$a-dfm©À`m gwê$dmVrcmM adr, e{Z ~mamdo Am{W©H$ J{UV MwH${dUmao AmhoV. ‘Zm{dê$Õ àdmg H$amdm cmJoc. ewH«$mMr Xem WmoS>r gwImMr OmB©c. H$V©ì` H$‘m©g àmYmÝ` Úmdo. AmemdmXr ahmdo. gËg§J KS>dmdm. Hw$§^- nydm©YmV ‘hÎdmMr H$m‘o H$ê$Z ¿`mdrV. ^m½`ñW Jwê$‘wio AZwHy$cVm amhrc. d¡ÚH$s`, g§ajU joVmV AgUmè`m§Zm Mm§Jë`m g§Yr cm^Vrc. hmVr KoVcocr H$m‘o àmYmÝ`mZo nyU© H$amdrV. AmË‘{dídmgmZo ahmdo. _rZ- Jwê$H¥$no‘wio gwIXmar `oUma Amho. H$‘© d cm^ ñWmZmdê$Z hmoUmao adrMo ^«‘U H$m`©joÌmV àJVr H$aUmao Amho. Zì`m {dMmam§Zm MmcZm {‘ioc. ZmoH$arV A{YH$ma dmT>Vrc. gwg§YrMm cm^ CR>dmdm. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc.

H$mimV ~moam°ZMr H$‘VaVm ^mgVo d nrH$ {ZñVoO {XgVo. Aemdoir ’$dmaUrÛmao nrH$ 30-35 Am{U 5055 {Xdgm§Mo Pmë¶mda ~moa°³gMr ’$dmaUr (0.05 Vo 0.1 Q>³Ho$) Úmdr. cmohmMr H$‘VaVm Agë¶mg {nH$mda 35 Vo 45 {Xdgm§Zr E’$.B©.(B.{S>.Q>r.E.) 0.5 Q>³Ho$, S>r.E.nr. 1 Q>³Ho$ qH$dm ’o$ag gë’o$Q> 0.5 Q>³Ho$ + S>r.E.nr. 1 Q>³Ho$ ¶mà‘mUo ’$dmaUr H$amdr. OñVmMr H$‘VaVm Agë¶mg qPH$ gë’o$Q> ho³Q>ar 20 {H$cmo ¶m à‘mUmV ‘mVrVyZ Úmdo. gwú‘ AÞÐì¶m§Mm dmna O{‘ZrMr amgm¶{ZH$ VnmgUr H$éZM H$amdm. Am§Va ‘emJV : ^wB©‘yJmÀ¶m {nH$mV gw é dmVrÀ¶m 40 {Xdgm§ n ¶ª V Am§Va‘emJV H$aVm ¶oVo. nrH$ CJdë¶mZ§Va 10 Vo 12 {Xdgm§À¶m A§VamZo 2 H$moinʶm d 1 IwanUr Úmdr. 35 Vo 40 {XdgmZ§Va Amè¶m gwQy> cmJë¶mda H$moinUr dm IwanUr H$é Z¶o ’$³V ‘moR>o VU CnQy>Z Q>mH$mdo. ^wB©‘yJmgmR>r 1.5 Vo 2.0 crQ>a ~mgm{cZ ¶m VUZmeH$mMr 500 crQ>a nmʶmVyZ ’$dmaUr noaUrZ§Va na§Vw CJdUrnydu dm’$gmda H$amdr. nmUr ì¶dñWmnZ : ^wB©‘yJmMo nrH$ nmʶmÀ¶m ~m~VrV A{Ve¶ g§doXZerc Amho. dmOdrnojm H$‘r dm A{YH$ nmUr {Xë¶mg CËnmXZ H$‘r ¶oVo. CÝhmir ^wB©‘yJmcm gVV nmUr Úmdo cmJV Agë¶mZo nmʶmMr h‘Img gmo¶ Agcoë¶m {R>H$mUrM nrH$ KoUo ’$m¶Xoera R>aVo. nmUr XoʶmgmR>r 6 Vo 7 ‘rQ>a cm§~rMo d 2 Vo 3 ‘rQ>a é§XrMo gmao O{‘ZrÀ¶m CVmam{dê$Õ H$amdoV. O‘rZ AmocdyZ dmnemda noaUr Ho$ë¶mg noaUrZ§Va 4 Vo 5 {Xdgm§Zr Am§~dUrMo nmUr Úmdo d Z§VaMo nmUr 15 Vo 20 {Xdgm§À¶m VmUmZ§Va Úmdo. ¶m‘wio ^wB©‘yJmÀ¶m {nH$mg ’$m¶Xm hmoVmo. ¶mZ§Va O{‘ZrÀ¶m ‘JXþamZwgma d {nH$mÀ¶m dmT>rÀ¶m AdñWm§Zwgma ’o$~«wdmar d ‘mM© ‘{hݶm‘ܶo 10 Vo 12 {Xdgm§Zr Va E{àc d ‘o ‘{hݶm§‘ܶo 8 Vo 10 {Xdgm§À¶m A§VamZo nmʶmÀ¶m nmù¶m Úmì¶mV. nrH$ H$mT>Urnydu 15 Vo 20 {Xdg AJmoXa nmUr VmoS>mdo. ^wB©‘yJmÀ¶m {nH$mg Vwfma qgMZ nÕVrZo nmUr {Xë¶mg nmʶmMr 35 Q>³Ho$ ~MV hmoVo. VgoM CËnmXZhr 25 Q>³³¶m§Zr dmT>Vo Vwfma qgMZm‘wio O‘rZ ^wg^werV amhVo Am{U e|Jm Mm§Jë¶m nmogë¶m OmVmV. VgoM H$mT>Urhr gmonr OmZodmar

_whÿV©

{ddmh : 1 ’o$~«wdmarn`ªV ewH«$cmon Agë`mZo {ddmhmg Cn`wº$ {Xdg ZmhrV.

VoOr ‘§Xr AmJm‘r VrZ ‘{hÝ`mn§H¡$s nmf¡ ‘{hÝ`mV H$mngy, Ji w , gmIa, gmZo,o MmX§r `mÀ§`m qH$‘Vr H$‘r hmVorc. Vny, Vc o , ’$i,o H$nS>o `mÀ§`m qH$‘VrV dmT> hmBoc © . YmÝ`, H$S>YmÝ`mÀ§`m qH$‘VrV {defo ~Xc g^§dV ZmhrV. ‘mK ‘{hÝ`mV ~mOmanRo>Vo VO o rMr n[apñWVr amhrc. {dÚVw CnH$aU,o ’${ZM © a, {H$amUm, ^gwma ‘mcmMo ^md dmT>Vrc. {‘R>mÀ`m qH$‘Vrhr dmT>Vrc.

‘H$a g§H«$m§V a{ddma, 14 OmZdomar amO o r Xnwmar 1.46 {‘. a{d ‘H$a amerV àde o H$arV Amh.o nîw`H$mc Xnwmar 1.45 Vo gm¶.§6.18 n¶Vª Amh.o gH§$«mV§ CÎmaHo$S>yZ X{jUHo$S>o OmV Amh.o ZF¡$Ë` {XeHo$S>o nmhmV Amh.o aSo>m dmhZ AgZy CQ§> CndmhZ Amh.o dÕ ¥ AgZy ~gcr Amh.o {Zio dó n[aYmZ H$oco Amh.o A{iVmMm {Q>im cmdcm Amh.o dmgmH$[aVm ê$B© KVocr Amh.o hmVm Vm‘oa Amh.o ZrcaËZ YmaU H$oco Amh.o Xhr ^jU H$arV Amh.o h[aU OmVr Amh.o dmaZmd Kmaom Amh.o ZjÌ Zmd amjgr Amh.o

IJ«mg M§ÐJ«hU ~Ywdma, {X. 31 OmZdomar amO o r gm`.§ 05.18 {‘. MЧJh«U ñne© AgZy Jh«U ‘mj o amÌr 08.42 {‘. hmBoc © . dYo g`ymXo©`mnmgZy Jh«U‘mj o mn`Vª. (~mc, dÕ ¥ mZ§r Xnwmar 11.30 nmgZy dYo nmimdVo. Jh«U ndH©$mc CVmam 24 {‘. Amh.o

OmVo. nrH$ g§ajU : amoJ : amonmdñWo‘ܶo ‘wiHw$Oì¶m d ImoS>Hw$Oì¶m ¶m ~waerOݶ amoJm§Mm àmXþ^m©d AmT>iVmo ˶m‘wio 5 Vo 10 Q>³Ho$ ZwH$gmZ hmoVo. åhUwZ ¶m amoJm§À¶m {Z¶§ÌUmgmR>r noaUrnydu ~waerZmeH$mMr ~rOà{H«$¶m H$aUo JaOoMo Amho. VgoM Z§VaÀ¶m dmT>rÀ¶m AdñWoV {Q>³H$m d Vm§~oam ¶m amoJm§Mm àmXþ^m©d AmT>ië¶mg nmʶmV {‘giUmao J§YH$ (80 Q>³Ho$) 2 {H$cmo qH$dm ‘°ÝH$moPo~ 1.250 {H$cmo qH$dm H$m~o©ÝS>°{P‘ 250 J«°‘ 500 crQ>a nmʶmV {‘giyZ 20 {Xdgm§À¶m A§VamZo JaOoZwgma ’$dmaʶm H$amì¶mV. ^wB©‘wJmda e|S>mHw$Oì¶m ¶m {dfmUwOݶ amoJm‘wio CËnmXZmV 30 Vo 90 Q>³³¶m§n¶ªV KQ> ¶oVo. ¶m amoJmMm àgma ag emofUmè¶m {H$S>t‘wio hmoV Agë¶mZo Aem {H$S>tMm ~§Xmo~ñV doirM H$aUo JaOoMo Amho. {H$S>r : CÝhmir ^wB©‘yJmÀ¶m {nH$mda ‘mdm, ’w$c{H$S>o qH$dm VwS>VwS>o ¶m ag emofUmè¶m {H$S>tMm àmXþ^m©d {XgVmM qZ~moir AH©$ 5 Q>³Ho$ qH$dm AP°{S>a°³Q>rZ 2 {‘.cr. àVr crQ>a nmUr ¶m§Mr ’$dmaUr H$amdr. ˶mZ§Va JaOoZwgma 15 {Xdgm§Zr Xþgar ’$dmaUr H$amdr qH$dm amoJa 500 {‘.cr. àVr d ‘oQ>°{gñQ>m°H$ 400 {‘.cr. ¶mn¡H$s H$moU˶mhr EH$m {H$Q>H$ZmeH$mMr àVr ho³Q>ar 500 crQ>a nmʶmVyZ ’$dmaUr H$amdr. nmZo ImUmè¶m d nmZo Jw§S>miUmè¶m AirÀ¶m ~§Xmo~ñVmgmR>r àmXy^m©d {XgVmM àVr ho³Q>ar gm¶na‘oW«rZ 20 B©.gr. 200 {‘.cr. qH$dm ’o$ÝìhcaoQ> 20 B©.gr. 250 {‘.cr. qH$dm p³dZm°c’$m°g 25 B©.gr. 1000 {‘.cr. ¶mn¡H$s H$moU˶mhr {H$Q>H$ZmeH$mMm 15 {Xdgm§À¶m A§VamZo 500 crQ>a nmʶmV {‘giyZ 2 Vo 3 ’$dmaʶm H$amì¶mV. H$mT>Ur, CËnmXZ Am{U gmR>dU : ^wB©‘yJmMm nmcm {ndim {Xgw cmJë¶mda Am{U e|JmMo Q>a’$c Q>UH$ ~ZwZ AmVë¶m ~mOyZo H$miga {Xgw cmJVmM H$mT>Ur H$amdr. H$mT>UrZ§Va e|Jm Mm§Jë¶m dmidmì¶mV d nmo˶mV ^ê$Z R>odmì¶mV. e|JmVrc AmЩVoMo à‘mU 10 Q>³³¶m§n¶ªV AmUmdo. e|Jm {~¶mʶmgmR>r dmnamd¶mÀ¶m Agë¶mg gmdcrV dmidmì¶mV, AݶWm {~¶mʶmMr CJdUj‘Vm H$‘r hmoVo. gwYm[aV nÕVrZo cmJdS> Ho$ë¶mg CÝhmir ^wB©‘yJmnmgwZ gd©gmYmaUnUo àVr ho³Q>ar 20 Vo 25 p³d§Q>c dmicoë¶m e|JmMo CËnmXZ {‘iVo, {edm¶ 5 Vo 6 Q>Z Amocm Mmamhr {‘iVmo. t lr. {demc gwVma, nrEM.S>r. ñH$m°ba t lr. eaX Zm¶H$, nrEM.S>r. ñH$m°ba dg§Vamd ZmB©H$ ‘amR>dmS>m H¥$fr {dÚmnrR>, na^Ur g§nH©$ : (02452) 230089, ‘mo. 09822992864

n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1939, ho‘c§~rZm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074 OmZodmar 2018 {XZm§H$ dma

{VWr

nm¡f-‘mK _mg g_mßVr ZjÌ H$.{_.

OmZodmar nm¡f 1 gmo‘dma ew.MVwWu 2 ‘§Jidma ew.nm¡{U©‘m H¥$.à{VnXm 3 ~wYdma H¥$.{ÛVr`m 4 Jwê$dma 5 ewH«$dma 6 e{Zdma 7 a{ddma 8 gmo‘dma 9 ‘§Jidma 10 ~wYdma 11 Jwê$dma 12 ewH«$dma 13 e{Zdma 14 a{ddma 15 gmo‘dma 16 ‘§Jidma 17 ~wYdma 18 Jwê$dma 18.22 19 ewH«$dma 20 e{Zdma 21 a{ddma 22 gmo‘dma 23 ‘§Jidma 24 ~wYdma 25 Jwê$dma 26 ewH«$dma 27 e{Zdma 28 a{ddma 29 gmo‘dma 30 ‘§Jidma

11.45 ‘¥J 07.54 AmÐm© 28.08 24.38 nwZd©gw nwî` H¥$.V¥Vr`m 21.32 Amícofm H¥$.MVwWu 19.00 ‘Km H¥$.n§M‘r 17.09 nydm© H¥$.fð>r 16.04 CÎmam H¥$.gá‘r 15.47 hñV H¥$.Aï>‘r 16.15 {MÌm H¥$.Zd‘r 17.26 ñdmVr H¥$.Xe‘r 19.11 {demIm H¥$.EH$mXer 21.23 {demIm H¥$.ÛmXer 23.52 AZwamYm H¥$.Ì`moXer 26.31 Á`oð> H¥$. MVwX©er 29.12 ‘yi H¥$.A‘mdñ`m AhmoamÌ nydm©fmT>m H¥$.A‘mdñ`m 07.47 CÎmamfmT>m ‘mK ew.à{VnXm 10.13 28 ew.{ÛVr`m 12.22 Y{ZîR>m ew.V¥Vr`m 14.11 eVVmaH$m ew.MVwWu 15.34 nydm©^mÐnXm ew.n§M‘r 16.25 CÎmam^mÐnXm ew.fð>r 16.40 CÎmam^mÐnXm ew.gá‘r 16.17 aodVr ew.Aï>‘r 15.14 ApídZr ew.Zd‘r 13.32 ^aUr H¥${VH$m ew.Xe‘r 11.15 amo{hUr ew.EH$mXer 08.28 ‘¥J ew.ÛmXer 29.18 ew.Ì`moXer 25.53 AmÐm© ew.MVwX©er 22.23 nwZd©gw

g_mßVr H$.{_.

M§Ðamer

nm¡f 14.53 {‘WwZ 07.13 18.11 11 11.47 27.32 Z§Va H$H©$ 07.13 18.12 12 08.48 30.07 27.54 26.16 25.20 25.10 25.46 27.04 29.01 AhmoamÌ 07.27 10.14 13.14 16.19 19.22 22.18 ldU 27.28 29.31 31.06 AhmoamÌ 08.08 08.34 08.21 07.30 30.03 28.05 25.42

H$H©$

21.38 21.45 21.36 21.20 21.45 21.49 21.34 21.45 21.37 21.49 21.30 21.44

07.14 18.13 13

27.54Z§Va qgh qgh 31.13Z§Va H$Ý`m H$Ý`m H$Ý`m 14.20Z§Va Vwcm Vwcm 24.48Z§Va d¥píMH$ d¥píMH$ d¥{íMH$ 13.14Z§Va YZw YZw 26.07Z§Va ‘H$a ‘H$a 25.02

07.14 18.13 07.14 18.14 07.14 18.14 07.15 18.15 07.15 18.16 07.15 18.16 07.15 18.17 07.15 18.18 07.16 18.18 07.16 18.19 07.16 18.20 07.16 18.20 07.16 18.21 07.16 18.22 ‘H$a 07.16

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

14.17Z§Va Hw§$^ Hw§$^ 24.45Z§Va ‘rZ$ ‘rZ ‘rZ 08.34Z§Va ‘of ‘of 13.11Z§Va d¥f^

07.16 07.16 07.16 07.16 07.16 07.16 07.16 07.15

29 30 1‘mK 2 3 4 5 6

18.23 18.23 18.24 18.25 18.25 18.26 18.27 18.27

d¥f^ 07.15 18.28 7 14.56Z§Va {‘WwZ 07.15 18.28 8

23.04 {‘WwZ 07.15 18.29 9 20.18 15.00Z§Va H$H©$ 07.15 18.29 10

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX`

g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

gy`m}X` gy`m©ñV gm¡a ‘w§~B© {XZm§H$

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

ewH«$dma, 05 OmZodmar 2018 21.41 21.32 21.34 21.18 21.21 21.45 21.35 21.48 21.44 21.36 21.41 21.40


2018 \o$~«wdmar 2018

‘mK-’$mëJwZ eHo$ 1939 ‘mK H¥$. 4

_mK H¥$. 11 {dO`m EH$mXer

H$‘©dra O¶§Vr-~meu JmoXS> ‘hmamO nw.{V.-H$O©V (A.ZJa) ‘mK H¥$. 5

’$mëJwZ ew. 3

Aßnm ‘hmamO nwÊ`{VWr-OiJmd

_mK H¥$. 12

‘m¡{IH$ Amamo½` {XZ am‘mZ§X OmcZoH$a ‘hmamO {~a~cZmW `mÌm-‘§Jiyanra (AH$mocm) O`§Vr-gmIaIoS>m (~wcT>mUm) ‘mK H¥$. 6 _mK H¥$. 13 ^m¡‘ àXmof XÎm ‘hmamO H$drída O`§Vr AmdOr{gÕ ‘hmamO ‘hmoËgd ‘hm{edamÌr -gwZJm§d (~wcT>mUm) {ednyOZ (amÌr 12.15 Vo CÎmaamÌm¡ 01.05) ~«÷Mmar ‘hmamO nw.{V.-nmZoQ> (AH$mocm) ‘mK H¥$. 7 ‘mK H¥$.14 H$mcmîQ>‘r

’$mëJwZ ew. 4 {dZm`H$ MVwWu

{edO`§Vr (VmaIoà_mUo)

’$mëJwZ ew. 5

’$mëJwZ ew. 10

2

‘cHw$OrZmW ‘hmamO `mÌm-AO§Vr Xmaìhm ’$mëJwZ ew. 11 Am‘cH$s EH$mXer

ñdm. gmdaH$a ñ‘¥{V{XZ Jwcm~nwar ‘hmamO nw.{V.-ZoaqnJimB© (A‘.) ’$mëJwZ ew. 12 ^m¡‘àXmof

‘amR>r amO^mfm {XZ

’$mëJwZ ew. 6

’$mëJwZ ew. 13

OmJ{VH$ ‘mV¥^mfm {XZ

amï´>r¶ {dkmZ {XZ

A‘mdmñ¶m àma§^ amÌm¡ 12.47 lr JOmZZ ‘hmamO àH$Q> {XZ- eoJmd

‘mK H¥$. 1 Jwéà{VnXm

‘mK H¥$. 8

_mK A‘mdmñ¶m Xe© A‘mdmñ¶m

J«hU H$[a{XZ JmUJmnya `mÌm 4 {Xdg à^mH$a ‘hmamO nwÊ`{VWr- gmocmnya {dîUw~wdm OmoJ ‘hmamO nw.{V.-Ami§Xr XodmMr ‘mK H¥$.2

^mZwXmg ‘hmamO O`§Vr -dm`Jm§d (A‘amdVr) AmZ§Xñdm‘r nw.{V.-OmcZm d«O^yfU ‘hmamO nw.{V.-{eda (X¶m©nya) _mK H¥$. 9 lram‘Xmg Zd‘r

A‘mdmñ¶m g‘már CÎmaamÌm¡ 02.35

’$mëJwZ ew. 7

àëhmX ‘hmamO am‘Xmgr O¶§Vr-gmIaIoS>m© (~wcT>mUm)

gXm{ed ‘hmamO A¶m{MV nw.{V.-ZmJnya ‘w§JgmOr ‘hmamO nw.{V-Ym‘UJmdXod (`dV‘mi)

’$mëJwZ ew. 1 ’$mëJwZ ‘mgma§^

’$mëJwZ ew. 8 XwJm©ï>‘r

Vwigm‘mVm nw.{V.-KmQ>cmS>H$s (AMcnya) dm‘Z ‘hmamO OÝ‘moËgd-gmdZoa (A‘.) {Zcmo~mam` nwÊ`{VWr- qnniZoa (A.ZJa) ’$mëJwZ ew. 2 ‘mK H¥$. 3 _mK H¥$. 10 ’$mëJwZ ew. 9 g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX` 09.01

g§V Zahar ‘hmamO nwÊ`{VWr

dmgwXod ~id§V ’$S>Ho$ ñ‘¥{V{XZ XmXmOr ‘hmamO gmënoH$a nw.{V.-ZmJnya OmJ{VH$ ‘wÐU {XZ

OFFICE : M-16, Kailashpati Apartments, Lal Godown Square, Kamptee Road, Nagpur-440017, Maharashtra, India, Tel. 0712-2632258 WORKS : Shubham Industries, B-38, MIDC Industrial Area, Beside MIDC Office, Butibori-441122, Distrist-Nagpur, State-Maharashtra, India, Tel. 07104-265013

Low Maintenance Heat Sealed Automotive/Industrial Batteries


\o$~«wdmar 2018 OmUyZ KoD$¶m Ðmj ~mJoÀ¶m cmJdS> V§ÌkmZm{df¶r O‘rZ : `mo½`{ZMam Agbobr, hbH$s Vo ‘Ü`‘, MwZIS>rMo à‘mU 8 Q>¸o$ nojm OmñV ZH$mo VgoM {dÚwV dmhH$Vm 2 S>o. gr. à{V ‘rQ>a nojm H$‘r Zgmdr, gm‘y 6.1 Vo 7.5 À`m Xaå`mZ Agmdm. hdm‘mZ : CîU d H$moaS>o, 25 Vo 35 gopëgAg Vmn‘mZ, 600 {‘.‘r.nojm H$‘r nO©Ý`‘mZ bmJdS>rMo A§Va : 3 x 1.5 ‘r., dobtMr g¨»`m/hoŠQ>ar:2222 bmdS>rMr doi/{Xem : doi - {S>g|~a OmZodmar qH$dm OyZ - Owb¡ Am{U {Xem X{jUmoÎma bmJdS>rMr nÕV : 1) ñd‘wimdaMr bmJdS> 2) Iw§Q>m darb bmJdS> Agboë`m {R>H$mUr ‘.’w$.H¥$.{dÚmnrR>mZo S>m°J[aO `m Iw§Q>mMr {e’$mag Ho$br Amho. · S>m°J[aO `m Iw§Q>mMr bmJdS> {S>g|~aOmZodmar‘Ü`o H$ê$Z Ë`mda nmMa H$b‘ H$amdo. · H$b‘ H$aVo doir `mo½` OmV {ZdS>mdr. gwYm[aV OmVr : Wm°‘gZ {gS>bog, Vmg-EJUoe, gmoZmH$m,‘m{UH$ M‘Z, eaX grS>bog, Šbo‘ {gS>bog d aoS>½bmo~ H$mhr gwYm[aV OmVr {df`r WmoS>Š`mV ‘m{hVr : 1) Wm°‘gZ grS>bog : ^maVmV `m OmVrMr bmJdS> ì`mnmar VÎdmda ’$ma ’$m`Xoera R>abobr Amho. ÐmjmÀ`m {~`mUgboë`m OmVr‘Ü`o hr CËH¥$ð> àVrMo CËnmXZ XoUmar OmV Amho. `m OmVrMo CËnmXZ hoŠQ>ar 10Vo 15 Q>Z Amho. KS> ‘Ü`‘ ^aJƒ ‘Ê`m§Zr ^abobm AgVmo. na§Vw ‘Ê`m§Mm AmH$ma bhmZ AgVmo . ‘Ê`m§ M m AmH$ma dmT>{dÊ`mgmR>r JS>©qbJ Am{U {O~«o{bH$ A°{gS> `m§Mm dmna Ho$ë`mg KS>mMo dOZ Odi Odi XwßnQ> dmT>Vo. gmIaoMo à‘mU 20 Vo 22 Q>¸o$ Agë`m‘wio ~oXmUo H$aÊ`mg `m OmVrMm

‘moR>çm à‘mUmV dmna Ho$ë`m OmVmo. 2) Vmg-E-JUoe : hr OmV gm§Jbr {OëømVrb VmgJmd `oWrb lr gw^mf Ad} `m§Zr 1970 gmbr hr OmV Wm°‘gZ grS>bog OmVr‘mYwZ {ZdS> nÕVrZo emoYyZ H$mT>Ê`mV Ambr. `m OmVrMo KS> KÅ> ZgwZ ‘Ur AmH$mamZo bm§~, gmoZoar a§JmMo d gmR>dmUwH$sg `mo½` AgVmV. 3) gmoZmH$m : hr OmV gmobmnya {OëømVrb ZmZO `oWrb lr ZmZmgmho~ H$mio `m§Zr 1977 gmbr gmoZmH$m hr OmVnU Wm°‘gZ grS>bog `m OmVr‘YyZ {ZdS> nÕVrZo emoYwZ H$mT>Ê`mV Ambr. `m OmVrMo d¡{eï>o åhUOo nmZo Vm§~yg AgyZ ‘Ur 1 Vo 1.5 B§M bm§~rMo, Q>nmoao, nmVi gmbrMo AgVmV. ‘Ê`m§Mm a§J {ndiga Vm§~yg AgyZ XoR> ‘O~wV Agë`m‘wio dmhVwH$sg `mo½` Aer OmV Amho. gmIaoMo à‘mU 24 Vo 26 Q>¸o$ Agë`m‘wio ~oXmUo H$aÊ`mV Mm§Jbr OmV Amho. 4) ‘m{UH$ M‘Z : hr OmV gmobmnya {OëømVrb ZmZO `oWrb lr Q>r. Ama. Xm~mS>o `m§Zr 1982 gmbr ‘m{UH$ M‘Z hr OmVnU Wm°‘gZ grS>bog `m OmVr‘YyZ {ZdS> nÕVrZo emoYwZ H$mT>Ê`mV Ambr. KS>mMo dOZ Odinmg 400 Vo 500 J«m‘ AgyZ ‘Ur 1 Vo 1.5 B§M bm§~rMo AgVmV. ‘moR>çm à‘mUmV KS> hiwdmanUo n[anµŠd hmoVmV. n[anµŠdVo À`m Xaå`mZ ‘Ê`m§Mm a§J ~XbyZ {ndiga hmoVmo. diU XoÊ`mMr nÕV : Q>r (T) qH$dm ‘§S>n nÕVrMm Adb§~ H$amdm. g¨OrdH$mÀ`m ‘mÌm : ’w$bo C‘bÊ`mnydu 10 Vo 20 nr nr E‘ {O~«°brH$ A°{gS>Mr ’$dmaUr H$amdr. 25 Q>¸o$ Q>moß`m nS>ë`mZ§Va 20 nr nr E‘ d 75 Q>¸o$ Q>moß`m nS>ë`mZ§Va 40 nr nr E‘ d ‘Ü`o KS> ~wS>dUr H$amdr. ’$bYmaUm Pmë`mZ§Va 40 nr

eoVr_m{gH$ {H$aH$moi A§H$ 50/- dm{f©H$ dJ©Ur 500/g^mgX dJ©Ur _{ZAm°S>©aZo nmR>dm {H$aH$moi A§H$ gd© ~wH$ ñQ>m°cda CncãY

dgw§Yam àH$meZ df©^amV 12 A§H$ KanmoM 8805139410

_{hÝ`mMo ^{dî` _of- ewH«$mMr Xem Eo{hH$ gm¡»` XoUmar Amho. 31 OmZodmarg Pmcoco IJ«mg M§ÐJ«hU Aew^ ’$cXm`r hmoVo. Ë`m‘wio H$m`©joÌmV {dMmamZo ahmdo. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. àJVrMm ‘{hZm d¥f^-M§ÐJ«hU ew^ Agë`mZo ’o$~«wdmar À`m àma§^mV AmZ§XXm`r KQ>Zm KS>Vrc. AmdH$ nmhÿZM nwT>rc IMm©Mm {dMma H$amdm. Zì`m g§Yr cm^Vrc. X¡Z§{XZ H$m‘mV A{YH$ cj Kmcmdo. AS>MUr H$‘r hmoV OmVrc. ì`dhmar ahmdo. {_WwZ$- M§ÐJ«hU {‘l ’$cXm`r hmoVo. Ë`m‘wio OrdZ dmQ>MmcrMr {Xem cJoM ~Xcy ZH$m. ì`dgm`mV Am{W©H$ CÞVr hmoV OmB©c. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. AS>MUtMr qMVm ZH$mo. ‘hÎdmÀ`m g§Yr cm^Vrc. AZwHy$cVm dmT>oc. H$H©$- IJ«mg M§ÐJ«hUmMr à{VHw$c N>m`m Amnë`m amerda nS>cr Amho. {ZameoVyZM AmeoMm {H$aU {XgUma Amho. àmárMo à‘mU g‘mYmZH$maH$ amhrc. H$m`©joÌmda {Zð>m R>odmdr. g§YrMo gmoZo H$amc. qMVm ZH$mo. qgh- M§ÐJ«hU amerg Aew^ ’$cXm`r hmoVo Ë`m‘wio ZdrZ H$m‘o {dMmamZo ‘mJu cmdm{dV. AS>MUr am{hë`m Var ‘mJ© {ZKV OmB©c. 23 ’o$~«wdmarZ§Va YZàmár dmT>oc. Zì`m g§Yr cm^Vrc. ‘mZ{gH$ g§VwcZ Onmdo. àJVrMm. H$Ý`m- M§ÐJ«hU ew^ ’$cXm`r hmoVo. ~wYmMr Xem gwIXm`r R>aoc. hmVr KoVcocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. à{VHw$cVoda ‘mV H$amc. ~±H$, {d‘m, kmZXmZ Aem joÌmV àJVr hmoB©c. gwg§Yr cm^Vrc. AS>MUrda ‘mV H$amc.

‘mK-’$mëJwZ eHo$ 1939

2018

\o$~«wdmar Vwbm$- M§ÐJ«hUmMo ew^ ’$c àma§^mV {‘ioc. ~wYmMr Xem gwIXm`r R>aoc. amerVrc Jwê$‘wio ì`{º$‘Îd A{YH$ à^mdr R>aoc. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV AmZ§XXm`r KQ>Zm KS>Vrc. {ZgQ>coë`m g§Yr nwÝhm cm^Uma AmhoV. àJVrÀ`m KQ>Zm. d¥píMH$- M§ÐJ«hUmMo ’$c {‘l ’$cXm`r AZw^dmg `oB©c. H$moUVohr {ZU©` nyU© {dMmamZo ¿`mdoV. AÝ`Wm níMmVmn H$amdm cmJoc. Zì`m AmoiIr cJoM dmT>dy ZH$m. ‘§JimMr Xem KmB©Zo {ZU©` ¿`md`mg cmdVo. ‘mohOmimV ’$gy ZH$m. YZw- M§ÐJ«hU Aew^ {edm` M§ÐmMr Xem ^moJ dmT>{dUmar Amho. Amncm ‘mJ© Mm§Xcm H$gm amhrc `mMr H$miOr ¿`mdr. AS>MUr§er ‘wH$m~cm H$amdm cmJoc. ‘mZ{gH$ ñdmñÏ` {Q>H$dyZ R>odmdo. à{VHy$cVm H$‘r hmoV OmB©c. _H$a- M§ÐJ«hUmMo ’$c {‘l ’$cXm`r AgyZ Zdo {dMma {dMmamZoM A§‘cmV AmUmdoV. AZmdí`H$ IM© Q>mimdoV. àmár g‘mYmZH$maH$ amhrc. Jw§VdUyH$ {dMmamZo H$amdr. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm¡»` cm^oc. àJVrMm. Hw§$^- M§ÐJ«hUmMo ew^ ’$c {‘ioc. nydm©Ym©V gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. CÎmamYm©V AMmZH$ àdmg H$amdm cmJoc. AS>MUtMr AmVm qMVm ZH$mo. ZdrZ O~m~Xmar ZmoH$arV ñdrH$mamdr cmJoc. gwg§YrMm cm^ CR>dmdm. _rZ- {‘l ’$cXm`r M§ÐJ«hU AgVo Var ewH«$mMr Xem gwIXm`r R>aoc. ì`dgm`mV àJVrgmR>r {Z`moOZmMr JaO ^mgoc. {‘Ìm§Mo Mm§Jco ghH$m`© cm^oc. AS>MUrVyZ doirM ‘mJ© {ZKoc. doioMm gX²Cn`moJ Ho$ë`mg àJVr hmoB©cM.

nr E‘ Mm ’$dmam Úmdm. ÐmjmMr N>mQ>Ur : 1) E{àb N>mQ>Ur {H$dm IaS> N>mQ>Ur : Ðmjdo b rÀ`m H$mS> m d[ab S> m o ù `m‘Ü`o gyú‘KS> {Z{‘©Vr hmoÊ`mgmR>r E{àb IaS> N>mQ>Ur ‘hËdmMr AgVo. E{àb N>mQ>Ur Z§Va g~Ho$Z H$amdr. 2) Am°ŠQ>mo~a N>mQ>Ur : ÐmjmÀ`m ‘mb H$mS>r ‘YwZ KS> ~mhoa `oÊ`mgmR>r Am°ŠQ>mo~a N>mQ>Ur H$aUo Amdí`H$ AgVo. dob ì`dWmnZ : àVrdobrda H$mS>`m§Mr g¨»`m - 35 Vo 40 àVrH$mS>rda nmZm§Mr g¨»`m - 15 Vo 16 JwUdÎmoera Ðmj : 1) {daiUr 2) JS>©qbJ 3) `mo½` ì`dñWmnZ 4) `mo½` doir `mo½` g¨OrdH$mMm dmna. EH$mpË‘H$ H$sS> d amoJ ì`dñWmnZ : · IaS> N>mQ>Ur VgoM Am°ŠQ>mo~a N>mQ>Ur doioda H$ê$Z N>mQ>UrZ§Va N>mQ>boë`m H$mS>`m d nmZo ~m§Ymda Z Q>mH$Vm OmiyZ Zï> H$aì`mV. · N>mQ>Ur ImoS> d dbm§S>`mdarb ‘moH$ir Pmbobr gmb H$mT>mdr. · N>mQ>UrZ§Va bJoM dobrÀ`m ImoS>m§Zm Am{U dbm§S>`m§Zm ãbm`Q>m°Šg 0.4 Q>¸o$ qH$dm Joê$ 3 {H$bmo AWdm 10 Q>¸o$ ~moS>m} noñQ> + ‘oWmo{‘b 3 J«‘ + S>m`Šbmoamoìhm°g (ZwdmZ) 3 {‘.br. + 1.5 {‘.br. pñQ>H$a à{V {bQ>a nmUr `m à‘mUmV nopñQ>§J H$amdo. · àË`oH$ dobrÀ`m ImoS>mOdi Hw$XiUr H$ê$Z ‘°bo{WAmoZ 0.10 Q>¸o$Mr ’$dmaUr H$amdr. · ’w$b{H$S>rÀ`m {Z`§ÌUmgmR>r Wm`mo‘oWmŠPm‘ 25 S>ãby.Or. 3 J«°‘ qH$dm pñnZmog°S> 45 Q>¸o$ Eg.nr.-3 {‘.br. qH$dm {’$àmoZrb 5 Q>¸o$ Eg.nr.-15 {‘.br. `mn¡H$s EH$m H$sQ>H$ZmeH$mMr 15 {Xdgm§À`m A§VamZo 2 ’$dmaÊ`m H$amì`mV. · {‘br~JÀ`m {Z`§ÌUmgmR>r ìh{Q©>grbr`‘ (’w$bo ~JrgmB©S>) 5 J«°‘ + 5 {‘.br. XwY/ {bQ>a nmUr `m à‘mUmV 10 Vo 12 {XdgmÀ`m A§VamZo 2 Vo 3 ’$dmaÊ`m H$amì`mV. (Vmn‘mZ 30 g|Q>rJ«oS>nojm H$‘r d AmЩVm 65 Q>¸o$ nojm OmñV). · {‘br~JMm àmXw^m©d dmT>ë`mg 1500 Am°ñQ´o{b`Z {~Q>b ({H«$ßQ>mobr‘g ^w§Joao) à{V hoŠQ>ar 21 {XdgmÀ`m A§VamZo 2 doiog gmoS>mdoV. · ’$dmaUrÀ`m nmÊ`mMm nr.EM. 6.5 Vo 7 Agmdm. · Ho$dS>çmÀ`m {Z`§ÌUmgmR>r ‘oQ>°b°ŠPrb‘°ÝH$moPo~ (0.2%) qH$dm gm`‘moŠP°Zrb‘°ÝH$moPo~ (0.2%) qH$dm {’$Z°{‘S>m°Z‘°ÝH$moPo~ (0.25%) qH$dm APmoŠOrQ´m°~rZ (200 {‘br/EH$a) qH$dm ’o$‘moŠP°S>moZ + gm`‘moŠP°Zrb (200 {‘br/EH$a) qH$dm {H«$gm°ŠPr ‘oWrb (250 {‘br/EH$a) qH$dm nm`a°Šbm°ñQ´mo~rZ + ‘oQ>ra°‘ (1.75 J«°‘/brQ>a) `m ~waerZmeH$m§À`m 5 ’$dmaÊ`m N>mQ>UrZ§Va 12 {Xdgm§À`m A§VamZo AmbQy>ZnmbQy>Z H$amì`mV. · ^war amoJmÀ`m {Z`§ÌUmgmR>r 80% nmÊ`mV {daKiUmao J§YH$ 20 J«°‘ qH$dm S°>ZmoH°$n 5 {‘.br. 10 {bQ>a nmÊ`mV qH$dm Q´m`S>o‘r’$m°Z _whÿV© {ddmh {X. 5

{X. 9 {X. 11 {X. 18 {X. 19 {X. 20 {X. 21 {X. 24 {X. 25

\o$~«wdmar

: : 12.09 n`ªV, 14.09 Z§Va, 26.00 n`ªV : 10.57 n`ªV : 12.40 n`ªV 16.16 Z§Va, 22.58 n`ªV : 12.45 Z§Va, 26.00 n`ªV : 17.19 n¶ªV : 26.00 n`ªV : 14.00 n`ªV : 26.00 n`ªV :

250 J«°‘ qH$dm noZH$moZ°Pm°b 5 {‘.br. 10 {bQ>a nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. · VgoM ^war amoJmÀ`m à^mdr {Z`§ÌUmgmR>r Imbrbà‘mUo ’$dmaUr {Z`moOZ H$amdo. ’$iN>mQ>Ur Z§VaMo {Xdg 40 60 70 80 90 105 120

Am¡fYo

à‘mU

âbw{Ob°Pmob 40 B©. gr. noZH$moZ°Pmob 10 B©.gr.+ nmoQ>°{gA‘ ~m`H$m~m}ZoQ> Q´m`S>o{‘’$m°Z 25 S>ãë`y. nr. hoŠgmH$moZ°PmoëS> 5 B©.gr.+ nmoQ>°{gA‘ ~m`H$m~m}ZoQ> ‘m`Šbmoã`wQ>°Zrb 23 S>ãë`y.nr. AgmoŠPrñQ´m°~rZ 23 Eg.gr. AgmoŠPrñQ´m°~rZ 23 Eg.gr.

0.125 {‘.br/crQ>a 0.5 {‘br+5 J«°‘/brQ>a 1 J«°‘/brQ>a 1 {‘br+5 J«°‘/brQ>a 0.45 J«°‘/brQ>a 0.5 {‘.br./brQ>a 0.5 {‘.br./brQ>a

· {Z`m©Vj‘ Ðmj CËnmXZmgmR>r {Z`m©Vrg ~§X Ho$bobr qH$dm {H$‘mZ A§e ‘`m©Xm Aä`mgyZM ’$dmaUr H$amdr. ·A§Vaàdmhr ~waerZmeH$m§Mm dmna H$aVm§Zm amoJH$maH$ ~waer‘Ü`o à{VH$ma j‘Vm V`ma hmoUma Zmhr Ago ì`dñWmnZ H$amdo. · ~waerZmeH$m§Mo Mm§Jbo n[aUm‘ {‘iÊ`mgmR>r OmñV amgm`{ZH$ Am¡fYm§Mm EH${ÌV dmna Q>mimdm d Amdí`H$ {R>H$mUr d dmVmdaU ~KyZ Mm§Jë`m ñQ>rH$aMm dmna H$amdm. · Ho$dS>m, ^war d H$anm amoJm§Mo à^mdr ì`dñWmnUmgmR>r ’$mi N>mQ>Ur gßQ>|~aÀ`m Xwgè`m n§YadS>çmnydu Am{U Am°ŠQ>mo~aÀ`m n{hë`m n§YadS>çmZ§Va H$aÊ`mV `oD$ Z`o. t

lr. ñZohc amOoœaamd gwa‘dmS>, E‘.Eñgr.(A°J«r) t lr. ^maV Q>r. H$mocJUo, gh¶moJr àmܶmnH$ H¥$fr {dñVma {d^mJ, H¥$fr ‘hm{dÚmc¶, H$moëhmnya, ‘hmË‘m ’w$co H¥$fr {dÚmnrR>, amhþar-413722, ‘mo. 9175077038

A_a ~rO ^§S>maA_a A°J«mo EOoÝgrO Xþ. Z§.2, ^mnH$a nmH©$, gw^mf amoS>, H$m°Q>Z _mH}$Q>, ZmJnya

àmoàm. VéU ^moOdmUr

‘mo.… 9373241845

IVo, {~`mUo, H$sQ>ZmeHo$ `m§Mo {dVaH$ d {dH«o$Vm …… {dVaH$ …… {gS> dŠg© B§S>r`m àm.{c. Zmo~c {gS>g² àm.{c. Oo.Ho$. A°J«rOoZoQ>r³g {c. _oK_Ur A°J«mo S>mB©Z H¥$fr Q>oH$ àm.{c. gmVmam

189, ^moOdmUr {~ëS>tJ, gw^mf amoS>, H$m°Q>Z _mH}$Q>, ZmJnya. àmoàm. JmonrM§X ^moOdmUr \$moZ … 0712-2725227

IVo, {~`mUo, H$sQ>H$ZmeHo$ `m§Mo {dVaH$ d {dH«o$Vm

…… {dVaH$ …… ~rEEgE’$ B§{S>¶m {c. A°J«rgM© (B§{S>`m) àm.{c. H$moamo_§S>b B§Q>aZ°eZc {c.

n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1939, ho‘c§~rZm‘g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074

‘mK-’$mëJwZ _mg

\o$~«wdmar 2018 {XZm§H$ dma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

\o$~«wdmar Jwê$dma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwê$dma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwê$dma

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwê$dma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma

{VWr ‘mK H¥$. à{VnXm H¥$. {ÛVr`m H¥$. V¥Vr`m H¥$. MVwWu H¥$. n§M‘r H¥$. fð>r H¥$. gá‘r H¥$. Aï>‘r H¥$. Zd‘r H¥$. Xe‘r H¥$. EH$mXer H¥$. ÛmXer H¥$. Ì`moXer H¥$. MVwX©er H¥$. A‘mdñ`m \$mëJwZ ew. à{VnXm ew. {ÛVr`m ew. V¥Vr`m ew. MVwWu ew. n§M‘r ew. fð>r ew. gá‘r ew. Aï>‘r ew. Zd‘r ew. Xe‘r ew. EH$mXer

g_mßVr ZjÌ H$.{_. 15.44 12.54 10.36 08.58 08.05 08.01 08.45 10.13 12.16 14.44 17.25 20.05 22.35 24.47 26.35

Aûcofm ‘Km nydm© CÎmam hñV {MÌm ñdmVr {demIm AZwamYm Á`oð>m ‘yi nydm©fmT>m CÎmamfmT>m ldU ldU

27.57 28.51 29.17 29.15 28.46 27.50 26.29 24.44 22.36 20.10 17.19

Y{ZîR>m eVVmaH$m nydm©^mÐnXm CÎmam^mÐnXm aodVr ApídZr ^aUr H¥${ÎmH$m amo{hUr ‘¥J AmX«m© nwZ©d©gw 27 ‘§Jidma ew. ÛmXer 14.39 nwî` 28 ~wYdma ew. Ì`moXer 11.46 Amícofm

g_mßVr H$.{_.

M§Ðamer

gy`m}X` gy`m©ñV gm¡a ‘w§~B© {XZm§H$

15.06 12.59 11.24 10.28 10.17 10.53 12.16 14.19 16.55 19.53 22.59 26.04 28.57 AhmoamÌ 07.31

15.06Z§Va qgh qgh 17.06Z§Va H$Ý`m H$Ý`m 22.29Z§Va Vwcm Vwcm Vwcm 07.45Z§Va d¥píMH$ d¥píMH$ 19.53Z§Va YZw YZw YZw 04.44Z§Va ‘H$a ‘H$a 20.40Z§Va Hw§$^

07.14 07.14 07.13 07.13 07.13 07.12 07.12 07.12 07.11 07.11 07.10 07.10 07.09 07.09 07.08

18.31 18.31 18.32 18.32 18.32 18.33 18.34 18.34 18.35 18.35 18.36 18.36 18.37 18.37 18.38

‘mK 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

09.42 11.27 12.46 13.37 14.03 14.01 13.34 12.43 11.28 09.54 08.02 29.49 27.51 25.45

Hw§$^ 30.29Z§Va ‘rZ ‘rZ ‘rZ 14.03Z§Va ‘of ‘of 19.24Z§Va d¥f^ d¥f^ 22.43Z§Va {‘WwZ {‘WwZ 24.31Z§Va H$H©$

07.08 07.07 07.06 07.06 07.05 07.05 07.04 07.03 07.03 07.02 07.01

18.38 18.39 18.39 18.39 18.40 18.40 18.41 18.41 18.41 18.42 18.42

27 28 29 30 ’$mëJwZ 2 3 4 5 6 7

H$H©$ 25.45Z§Va qgh

07.01 18.42 8 07.00 18.43 9

CnZ`Z : {X. 5, 18, 20, 21, 25, 27

eoVrH$m‘m§gmR>r {d{dY ‘whÿV© ’o$~«wdmar ’o$~«wdmar :-D$g (gwê$), ‘H$m (CÝhmir), ^wB©‘wJ (CÝhmir), gy`©’w$c (CÝhmir), gmo`m~rZ, Mdir, H$m§Xm, {‘aMr, Jwcm~, Q>a~wO, H$mogmddo, nS>di, H$mH$S>r, dm§Jr, ^|S>r, XmoS>H$m cmdUrgmR>r VmaIm : 3, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21.

Cn¶w³V eoVH$m‘ ‘whÿV© * Hw$nma§^mg ZjÌo :-amo{hUr, ‘¥J, AmÐm©, nwZd©gw, nwî`, ‘Km, {VÝhr CÎmam, hñV, {MÌm, ñdmVr, AZwamYm, ldU, Y{Zð>m, eVVmaH$m, aodVr `m ZjÌr Hw$nma§^ H$amdm.

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX` g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

21.18 21.23 21.16 21.01 21.24 21.28 21.13 21.24 21.16 21.27 21.10 21.24

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

e{Zdma, 3 \o$~w«dmar 2018 21.20 21.12 21.14 20.59 21.01 21.23 21.15 21.25 21.22 21.15 21.20 21.18


2018 _mM© 2018

\$mëJwZ eHo$ 1939/M¡Ì eHo$ 1940 ’$mëJwZ H¥$. 3

\$mëJwZ H¥$. 9

M¡Ì ew. 1 M¡Ì‘mgma§^

{dc§~rZm‘ g§dËgama§^ eHo$ 1940

Aä`§JñZmZ n§§MmJ nyOZ

JwT>rnmS>dm

N>. {edmOr _. O`§Vr ({VWrà_mUo) Am¡Úmo{JH$ gwajm{XZ

\$mëJwZ H¥$. 10

\$mëJwZ H¥$. 4 g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX¶ 09.45

S>m°. hoS>Jodma O¶§Vr M¡Ì ew. 2

M¡Ì ew. 8/9 lram‘ Zd‘r

lram‘ OÝ‘¶mÌm-am‘Q>oH$ (ZmJnya)

JOmZZ ‘hmamO CËgd-eoJm§d gmB©~m~m CËgd àma§^-{eS>u

M¡Ì ew. 10 em{cdmhZ O`§Vr

lr A¸$cH$moQ> ñdm‘r àJQ> {XZ

¶ed§Vamd MìhmU O¶§Vr \$mëJwZ H¥$. 11 nmn‘moMZr EH$mXer

’$mëJwZ H¥$.5 a§Jn§M‘r

g¡cmZr~m~m nmcIr -qnniJm§d gamB© (~wcT>mUm) ’$mëJwZ H¥$. 6

\$mëJwZ ew. 14/15 hþVmeZr nm¡{U©‘m à{XnZ hmoir hmogm¶§{cH$m 07.38 Z§Va nm¡{U©‘m àma§^ gH$mir 08.58 M¡VÝ`à^y O`§Vr \$mëJwZ H¥$. 1 dg§VmoËgdma§^

An§J {XZ OmJ{VH$ J«mhH$ {XZ \$mëJwZ H¥$. 14

’$mëJwZ H¥$. 8 H$mcmï>‘r

Yw{cd§XZ nm¡{U©‘m g‘már gH$mir 06.21 A䶧JñZmZ H$[a{XZ ’$mëJwZ H¥$. 2 VwH$mam‘ ~rO ~rOmoËgd-Xohÿ, Oiy (A‘amdVr)

dݶOrd {XZ

A‘mdmñ¶m àma§^ gm`§. 06.18

An§J ghm`Vm {XZ ’$mëJwZ H¥$. 9

\$mëJwZ A‘mdmñ¶m Xe© A‘mdmñ¶m

gm{dÌr~mB© ’w$co ñ‘¥{V{XZ Xod ‘hmamO nw.{V.-H$mcm© (¶dV‘mi)

gmB©~m~m CËgd g‘már -{eS>u

M¡Ì ew.3 Jm¡ar V¥Vr`m (VrO) ‘Ëñ` O`§Vr

H$m‘Xm EH$mXer

Zm‘Xod g§ñWmZ CËgd-ZguZm‘Xod (qhJmocr) {M‘Ur {XZ \$mëJwZ H¥$. 12 M¡Ì ew. 4 àXmof {dZm`H$ MVwWu

lr EH$ZmW fð>r lr `moJmZ§X gañdVr n¡R>U ¶mÌm ~JmOr ‘hmamO `mÌm-dê$S> ~JmOr (A‘) ‘hmamO nw.{V.-Jw§O (na^Ur) ’$mëJwZ H¥$. 7 \$mëJwZ H¥$. 13 {edam{Ì

OmJ{VH$ ‘{hcm {XZ

h[aha ‘hmamO (˶mS>r) nw.{V.-A‘amdVr

A‘mdmñ¶m g‘már gm`§. 06.41

N>ÌnVr g§^mOr ‘hmamO ~{cXmZ {XZ

« {H$gmZ

M¡Ì ew. 11

M¡Ìr ¶mÌm-n§T>anya ^mD$ ‘hmamO gmënoH$a nw.{V.-ZmJnya lre§^y ‘hmXod `mÌm-{eIa qeJUmnya M¡Ì ew. 12

‘moaoída ¶mÌm -qgXIoS> (AH$mocm) Ad{c¶m~m~m O¶§Vr -C‘am‘moR>m (dm{e‘) dZg§nXm {XZ Jmo‘mOr ‘hmamO ¶mÌm-ZmJPar (AH$mocm) O`mOr ‘hmamO `mÌm-{hanya(‘y{V©Omnya) M¡Ì ew. 13 AZ§Jd«V M¡Ì ew. 5 àXmof OJX§~m ¶mÌm -JmoS>oJm§d (lram‘nya) OJX§~mXodr ¶mÌm -Amï>m (Zm§XoS>) ‘hmdra O¶§Vr nw§S{cH$~m~m O`§Vr-‘y{V©Omnya (AH$mocm) AmgamXodr ¶mÌm-XmoZX IwX© (AH$mocm) M¡Ì ew. 14 JwS> ’«$m¶S>o

M¡Ì ew. 6 Am¶§~rc Amoir àma§^ (O¡Z) ‘hmH$mcr ¶mÌm -M§Ðnya àma§^ OmJ{VH$ hdm‘mZ {XZ ^JVqgJ, amOJwê$, gwIXod ~{cXmZ {XZ M¡Ì ew. 7

g˶Xod ‘hmamO O¶§Vr-Zdr ^madmS>r (A‘) M¡Ì ew. 15 M¡Ì nm¡{U©‘m

EH$dram Xodr nmcIr gmohim-H$mcm© {ed-nmd©Vr {ddmh- {eê$a qeJUmnya

nm¡{U©‘m g‘már gm`§. 06.07 d¡emI ñZmZma§^ Á`mo{V{cªJ `mÌm (Á`mo{V~m) N>. {edmOr ‘hmamO nwʶ{VWr

H«o$S>rQ> H$mS>© ho AënmdYrÀ¶m H«o$S>rQ>gmR>r gmonr, gmo¶rñH$a Am{U Zm{dʶnyU© ~±Ho$Mr ¶moOZm Amho. « EH$mM doioV XñVmdoO. « g§nyU© dfm©gmR>r EH$M ‘¶m©Xm.

nm¡{U©‘m àma§^ amÌm¡ 07.35

hZw‘mZ O¶§Vr

3


_mM© 2018 g‘OyZ ¿¶m hiX H$mT>Ur, àVdmar Am{U {eOdUrMo V§Ì hiX ho AË`§V OmñV H$mbmdYrMo nrH$ AgwZ Odi-Odi 270 {Xdg hiX bmJdS>rnmgyZ Vo H$mT>Urn`ªV bmJVmV. bmJdS> Ho$ë`mZ§Va 8 Vo 9 ‘{hÝ`m§Zr, gmYmaU ’o$~«wdmar Vo E{àbn`ªV nrH$ H$mT>Urg V`ma hmoVo. nmZo {ndir nSy>Z O{‘Zrda bmoiVmV. O‘rZ WmoS>r Amobga Agë`mg H§$X H$mT>Uo gmono OmVo, `mgmR>r {nH$mMr H$mT>Ur H$aÊ`mnydu 15 {Xdg AmYr {nH$mbm nmUr XoUo ~§X H$amdo. H§$X H$mT>Ê`mnydu g¨nyU© nmZo O{‘ZrbJV H$mnyZ ¿`mdr. Hw$XirZo H§$X H$mTy>Z Ë`mVrb OoWo JÈo> doJio H$amdo, H§$Xmdarb ‘wio H$mnmdr d ‘mVr ñdÀN> nmÊ`mZo H$mTy>Z ¿`mdr. H$mT>UrÀ`m doir JS²>S>çm§Zm IaMQ>Uo d OI‘ hmoUma Zmhr `mMr H$miOr ¿`mdr. àË`oH$ PmS>mnmgyZ gamgar 10 Vo 20 H$Ý`mH§$X {‘iVmV. ‘mV¥H§$X ~oÊ`mgmR>r doJio gmR>dyZ R>odmdo. JmXr dmâ`mdarb hiX H$mT>Ê`mgmR>r 3 nÕVrMo `§Ì dmnaVm `oVmV. 1. ho `§Ì Q´°ŠQ>aM{bV AgyZ Ë`mV amoQ>aemâQ>da H$ÝìhoAa ~oëQ>Ûmao amoba {’$ê$Z nwT>À`m ~mOyg ’$U d bmoI§S>r nmg ~gdbo AmhoV. Ë`mAmYmao hiXrMr H$mT>Ur Ho$br OmVo. nwT>o hiXrMr JÈo> amobda {’$ê$Z nmR>r‘mJo nS>VmV. Ë`m‘wio Ë`mVrb ‘mVr H$‘r hmoD$Z Vo doMÊ`mg ghO eŠ` hmoVo. 2. `m `§Ìm‘Ü`o ‘moR>çm é§X ’$Um§À`m gmhmæ`mZo dmâ`mdarb hiXrMr H$mT>Ur Ho$br OmVo. `m nÕVr‘wio ‘Owam§Mr g¨»`m H$‘r hmoD$Z eoVH$è`m§Zm bmJUmè`m IMm©Mr ~MV hmoVo. 3. H$mhr eoVH$ar AmVm JwOamV `oWo {dH${gV Ho$bobo Q´°ŠQ>aÀ`m gmhmæ`mZo MmbUmao hiX H$mT>Ur `§Ì dmnaVmV; Á`m‘Ü`o EH$ Vo XrS> VmgmV EH$ EH$a hiX H$mT>Ur hmoVo. na§Vw, EdT>çm ‘moR>çm à‘mUmV d H$‘r doimV H$mT>bobr hiX doMUrgmR>r ‘Oya H$‘r

nS>VmV. `m H$mT>Ur `§ÌmMr qH$‘V gmYmaUV… 45 hOma én`o Xaå`mZ Amho. hiXrMo CËnmXZ : hiXrÀ`m H§$XmMo CËnmXZ àVr EH$ar 120 Vo 160 q¹$Q>b {‘iVo. 14 Vo 16 q¹$Q>b ‘mV¥H§$XmMo CËnmXZ {‘iVo. hiX à{H«$`m CÚmoJmMr Iar gwédmV hiX H$mT>UrZ§Va Mmby hmoVo. `m‘Ü`o hiX {eO{dUo, dmi{dUo, nm°{be H$aUo BË`mXr ‘hÎdmMo Q>ßno AmhoV. hiX {eO{dUo : hiXr‘Yrb ‘mVrMm dmg H$mT>Ê`mH$[aVm, Hw$aHw$‘rZ ho a§JÐì` g‘à‘mUmV {dñVm[aV hmoÊ`mH$[aVm VgoM dmidUr H$aVodoiog bmJUmam doi H$‘r H$aÊ`mgmR>r hiX H$mT>ë`mZ§Va {eO{dUo Amdí`H$ Amho. A. nma§n[aH$ nÕVr : `m nÕVr‘Ü`o Jyi V`ma H$aÊ`mÀ`m CWi H$T>B©Mm dmna H$aVmV. H$T>B©V H§$X ^aë`mZ§Va nmbm, JmoUnmQ>, ‘mVr, eoUmMm Wa Q>mHy$Z daMo Vm|S> ~§X H$amdo bmJVo. H$m{hbrV ‘Ü`^mJr hiXrÀ`m H§$Xm§Mr C§M amg H$aVmV. VgoM H$m{hbrÀ`m H$mR>mImbr 4 Vo 5 g|.‘r. nmUr ^aVmV, n{hë`m AmYUmg gmYmaU AS>rM Vmg bmJVmV. ~. gwYm[aV nÕV (H|$Ðr` AÞ V§ÌkmZ g¨emoYZ g¨ñWm {dH${gV) : `m nÕVr‘Ü`o hiX H§$X ñdÀN> YwdyZ, ‘wù`m H$mnyZ KoVmV. JÈo> H$mT>ë`mnmgyZ 2-3 {Xdgm§V à{H«$`m H$amdr. {S>PobÀ`m Q>mŠ`m§nmgyZ 1.5 ’y$Q> C§Mr d 2 ’y$Q> ì`mgmMo gpÀN>Ð S´‘ ~ZdyZ ¿`mdo. EH$m S´‘‘Ü`o 45 Vo 50 {H$bmo H$ƒr hiX ^amdr d H$T>B©bm PmH$U bmdmdo. hiX {eO{dVmZm Ë`m‘Ü`o 0.05 Vo 0.1 Q>¸o$ gmo{S>`‘ H$m~m}ZoQ> d 60 {H$bmo Amoë`m hiXrgmR>r 20 J«°‘ gmo{S>`‘ ~m`gë’$mB©Q> d 20 J«°‘ hm`S´moŠbmoarH$ A{°²gS> Q>mH$mdo. 20 Vo 25 {‘{ZQ>o {eO{dë`mZ§Va EImXm VwH$S>m H$mTy>Z hmVmÀ`m A§JR>çmZo daMr gmb H$mTy>Z

eoVr_m{gH$ {H$aH$moi A§H$ 50/- dm{f©H$ dJ©Ur 500/g^mgX dJ©Ur _{ZAm°S>©aZo nmR>dm {H$aH$moi A§H$ gd© ~wH$ ñQ>m°cda CncãY

dgw§Yam àH$meZ df©^amV 12 A§H$ KanmoM 8805139410

_{hÝ`mMo ^{dî` _of-18 ‘mM©nmgyZ gwê$ hmoUmao {dc§~r Zm‘ g§dËga gwI àXmZ H$aUmao Amho. n[al‘mMo MrO hmoB©c. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV AmZ§XXm`r KQ>Zm KS>Vrc. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. gwg§YrMm cm^ CR>dmdm. AS>MUr H$‘r hmoV OmVrc. d¥f^- amhwMr qMVm dmT>{dUmar Amho. KmB©Zo H$moUVohr {ZU©` KoD$ ZH$m. ‘hÎdmÀ`m H$m‘m§Zm WmoS>m {dc§~ hmoUma Amho. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. Zdo ì`dhma cm^Xm`H$ R>aVrc. AZmdí`H$ IM© Q>mimdm. {_WwZ$-H$m`©joÌmV {deof OmJê$H$ ahmdo AÝ`Wm emoH$ H$amdm cmJoc. ‘hÎdmMo H$m‘o ñdV: cj KmcyZ ‘mJu cmdmdoV. AS>MUtMr ’$maer qMVm H$ê$ ZH$m. XJXJ Q>mimdr. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm‘§Oñ`mZo ahmdo. H$H©$- 23 ‘mM© Z§VaMr amhÿ Xem ÌmgmMr R>aoc. Ë`m‘wio àmár `mo½`àH$mao OVZ H$amdr. IMm©Mo àg§J dmT>V OmUma AmhoV. cm^cm^mMm {dMma H$ê$ZM nwT>rc {ZU©` ¿`mdoV. Am{U gwImÀ`m ‘mJo YmD$ ZH$m. YmS>g ÌmgmMo R>aoc. qgh- Jwê$Mr Xem YZàmár dmT>{dUmar Amho. A§JrÀ`m H$cm JwUm§Mm {dH$mg hmoV OmB©c. AmË‘{dídmg dmT>V OmB©c. Zì`m H$m‘m§Zm JVr `oB©c. Zì`m g§Yr cm^Vrc. {‘Ìm§Mo ghH$m`© cm^oc. AZwHy$cVm dmT>oc. H$Ý`m- ‘mM©Mm àma§^ WmoS>m ÌmgXm`H$ Agcm Var 27 ‘mM©Z§Va YZàmár dmT>Uma Amho. JwT>r nmS>ì`mg gwê$ hmoUmao {dc§~rZm‘ g§dËga CËgmhdY©H$ amhUma AgyZ Ë`mMo g§Ho$V `m ‘{hÝ`mV `oUma Amho. H$m`© VËna ahmdo. Ano{jV `e {‘ioc.

’$mëJwZ eHo$ 1939/M¡Ì eHo$ 1940

2018

_mM© Vwbm- ‘mM©Mm nydm©Y© gwIXm`r Amho. ì`dgm`mV AmË‘{dídmgmZo ahmdo. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZm~m~V gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. YZ qMVm H$‘r hmoB©c. Zì`m g§dËga {Z{‘Îm Zdo g§H$ën H$amdoV. Vo {ZpíMVM {gÕrg ZoVm `oB©c. d¥píMH$- ~wYmMr Xem gwI XoUmar Amho. H$m`©joÌmV nwT>Mo nmD$c Q>mH$Vm `oB©c. `moOcoë`m H$m‘m§Zm JVr `oB©c. Zì`m g§dËgamMo AmZ§XmZo ñdmJV H$amdo. a|Jmicocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKoc. àmár dmT>oc. YZw- ‘mM©Mm àma§^ YmdnirMm, XJXJrMm amhUma AgyZ 23 ‘mM© Z§Va gwImMm KQ>Zm KS>Vrc. H$m`© {gÕrgmR>r A{YH$ à`ËZ H$amdo cmJVrc. AS>MUr H$‘r hmoV OmVrc. g§VVr ~m~VrV gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. _H$a- H$‘©JVr Ý`mar VoWo ~wÕr H$m` H$arc {~Mmar `mMm àË`` `m ‘mgma§^r hmoUma Amho. ì``mVrc e{Z {d{dY AmdmhZo g‘moa C^r H$aUma Amho. Xwgè`m§da ’$ma Adc§~yZ amhÿ ZH$m. AZwHy$cVm dmT>oc. Hw$§^- M§ÐmMr Xem {d{dY ^moJ ^moJmd`mg OmUdUmar Amho. Am{W©H$ ~m~VrV ~o{’$H$sa amhÿ ZH$m. ‘m¡ë`dmZ dñVw§Mr H$miOr ¿`mdr. Zì`m `moOZm gÜ`m ZH$moV. H$cmJwUm§Mm {dH$mg hmoV OmB©c. _rZ- ‘mM© ‘{hÝ`m àma§^r gm¡»`mMm KQ>Zm KS>Vrc. CÎmamYm©V àdmg H$amdm cmJoc. Zì`m `moOZm gmH$ma H$aVm `oB©c. Zdo g§H$ën H$amdoV. Vo {gÕrg ZoVm `oVrc. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c.

nmhVmV. hiXrMr gmb Oa ghO {ZKmbr AWdm JdVmMr H$mS>r {eOUmè`m hiXrÀ`m VwH$S>çm‘Ü`o Q>moMyZ Amanma Jobr Va hiX {eObr Ago g‘OVmV. AemàH$mao hiX {eOë`mMr MmMUr KoVmV. hiX {eObobr AgVo Ë`mdoiog nmÊ`mMo Vmn‘mZ 98 Vo 100 A§e gopëeAg AgVo. hiX {eOë`mda bm§~ ~m§~y S´‘À`m XmoZ H$S>çm‘Ü`o AS>H$dyZ S´‘ XmoZ ì`º$sH$Sy>Z H$‘r H$ï>mV CMbyZ ~mOybm H$aVm `oVo. H$T>B©Mr ~wS>mMr ~mOy gmoSy>Z BVa ~mOyda Vmn‘mZ amoYH$ AÀN>mXZ Ho$ë`mg d gpÀN>Ð S´‘ R>odë`mZ§Va H$T>B©Mo Vm|S> nwÝhm H$ƒr hiX ^ê$Z ~§X H$amdo. åhUOo B§YZmMm `mo½` dmna hmoD$Z hiX {eO{dÊ`mMm doi dmMy eHo$b. H$. dm’o$da hiX {eOdUr nÕV : gÚ…pñWVrV hiX {eO{dÊ`mgmR>r dm’o$Mm Hw$H$a V`ma H$aÊ`mV Ambobm Amho. `m Hw$H$aÀ`m gmhmæ`mZo Ho$di 20 Vo 25 {‘{ZQ>m§V hiX EH$ gmaIr JwUdÎmm d XOm© amIyZ {eOVo. `m gwYm[aV nÕVr‘wio ‘Owam§Mr g¨»`m H$‘r hmoD$Z H$‘rV H$‘r doioV OmñV à‘mUmV hiX {eO{dVm `oVo. `m nÕVrZo ‘Owar, doi d n¡gm `m§Mr ~MV hmoD$Z ‘mbmMr JwUdÎmm d XOm©hr gwYmaVmo. dm’o$da hiX {eO{dÊ`mgmR>r EH$m Hw$H$a‘Ü`o hiX R>odbr OmVo. Xwgè`m$Hw$H$a‘Ü`o nmUr ^ê$Z Ë`mbm bmH$S>mÛmao Omi KmbyZ Vo nmUr Vmndbo OmVo. Ë`m ‘mÜ`‘mVyZ Hw$H$a‘Ü`o dm’o$Mr {Z{‘©Vr Ho$br OmVo. Ë`mZ§Va hr dm’$ hiX R>odboë`m Hw$H$a‘Ü`o gmoS>br OmVo. hiX {eOë`mZ§Va dm’$ {eÅ>r à‘mUo ~mhoa `oVo. Aem àH$mao H$‘r doimV dm’o$À`m gmhmæ`mZo hiX {eOdbr OmVo. nma§n[aH$ d gwYm[aV nÕVrnojm hiX dm’o$da MmbUmè`m Hw$H$a‘Ü`o {eOdbr Va Hw$aHw$‘rZMo à‘mU 0.5 Vo 1 Q>Š`mZo dmT>Vo. VgoM JwUdÎmmhr dmT>Vo. S> . hiX {eO{dÊ`mH$[aVm ~mîn~§ ~ (Vm{‘iZmSy> H¥$fr {dÚmnrR>, H$moB‘Vya {dH${gV) : gmYmaUV… 1 Vo 4 bmI én`o qH$‘V AgUmao ho {eOdUr `§Ì Iyn bmoH${à` Amho. `m `§ÌmMm dmna Ho$ë`m‘wio ‘Owam§À`m Q>§MmB©da ‘mV H$aVm `oVo. `m àH$maMo {eOdUr `§Ì bKw VgoM CƒñVamdahr dmnaVm `oVo. `§ÌmÀ`m j‘VoZwgma qH$‘V H$‘r A{YH$ Amho. ~m°`baMr j‘Vm : 250 Vo 260 {H$.J«°./~°M, ~°ab j‘Vm -35 {H$.J«°., bmJUmao B§YZ -18 Vo 20 {H$.J«°., H§$X {eOdUr doi -15 Vo 20 {‘{ZQ>o, dm’o$Mo àoea -2 {H$.J«°./g|.‘r.nma§n[aH$ nÕVrMo VmoQ>o : B§YZ d doi OmñV bmJVmo. VimVrb hiX OmñV {eOVo, ‘Ybr hiX N>mZ {eOVo d e|S>çmdaMr hiX H$‘r {eOVo. eoU‘mVrMm dmna Ho$ë`mZo hiXrMm AÞm‘Ü`o dmna H$aÊ`mg ‘`m©Xm `oD$ eH$VmV. bmH$S>mÀ`m XmVoù`mZo hiX H$T>B©VyZ H$mT>ë`m‘wio IaMQ>br OmVo d dmidVmZm {ndionUm H$‘r hmoVmo. H$T>B©VyZ hiX H$mT>Ê`mg doi bmJVmo. gwYm[aV nÕVtMo ’$m`Xo : hiX EH$gmaIr {eOVo. nm°{be Ho$ë`mda hiXrbm AmH$f©H$ {ndim a§J `oVmo. Ja‘ nmUr nwÝhm dmnaë`mZo B§YZmMr d doioMr ~MV hmoVo. {eOdVmZm nmÊ`mVrb ‘mVr, hiHw§$S>mda O‘m hmoV Zmhr. {eOdm`bm R>odUo d ~mhoa H$mT>Uo gmono OmVo. hiX {eOë`mMr bjUo : hiX {eOë`mZ§Va Ë`mVyZ nm§Tè>`m a§JmÀ`m dm’$m {ZKVmV. AUHw${MXma H$mS>r Oa H§$XmVyZ Amanma Jobr Va hiX {eObr Ago J¥hrV YaÊ`mV `oVo. hiX {eOë`mZ§Va A§JR>m d OdiÀ`m ~moQ>mV Yabr Va Ë`mMo R>go hiHw§$S>mda {XgyZ `oVmV. hiX {eOë`mMo Ë`mÀ`m gw d m{gH$

_whÿV© {ddmh {X. 3 {X. 4 {X. 5 {X. 6 {X. 12 {X. 13 {X. 14

_mM© : : 22.42 n`ªV : 13.38 n`ªV : 26.00 n`ªV : 17.44 n¶ªV : 11.13 Z§Va, 20.36 n`ªV : 09.02 Z§Va, 12.29 n`ªV :12.48 n`ªV

CnZ`Z : {X. 4, 6, 19, 20, 23, 26, 27

VoOr ‘§Xr ’$mëJZw ‘{hÝ`mV hmi o r nm{¡U‘©no`Vª ~mOmamV Og¡o Wo n[apñWVr amhrc. VmX§i y , Jh,ÿ ÁdmarÀ`m qH$‘Vr dmT>Vrc Va H$S> YmÝ`mM § m qH$‘Vr H$‘r hmVorc.

dmgmdê$Zhr AmoiIVmV. H$ÀÀ`m hiXrbm VmoS>bo AgVm Ë`m‘Ü`o XmoZ àH$maMo a§J Ogo {’$H$Q> d JS>X Zma§Jr Ago a§J {XgVmV, na§Vw {eOë`mZ§Va EH$gmaIm JS>X Zma§Jr a§J hiXrbm `oVmo. 2. hiX dmi{dUo : Cƒ à{VMr d {Q>H$mD$nUmgmR>r {eOdbobr hiX EH$gmaIr dmi{dUo. dmi{dÊ`mMr {H«$`m ’$aerda qH$dm {g‘|Q> H$m±{H«$Q>da H$amdr. gmYmaU 5 Vo 6 g|. ‘r. OmS>rMm Wa ngê$Z R>odmdm. `mnojm H$‘r OmS>rMm Wa Agë`mg Hw$aHw$‘rZMo à‘mU H$‘r hmoVo. VgoM hiHw§$S>mMo H$m‘ H$ê$Z dmi{dë`mghr CîUVo‘wio Hw$aHw$‘rZ ho a§JÐì` CSy>Z OmVo d hiXrg {’$¸$Q> a§J `oVmo. hiX EH$gmaIr dmimdr åhUyZ AYyZ ‘YyZ JS²>S>çmMr CbWmnmbW H$amdr. A. nma§n[aH$ nÕV : CÝhmV hiX dmidÊ`mg, hiHw§$S>mVrb AmЩVm 5 Q>¸o$ hmoÊ`mg gw‘mao 10 Vo 15 {Xdg bmJVmV. VmÁ`m JS²>S>çmÀ`m dOZmÀ`m gw‘mao 20 Q>¸o$ dmibobr hiHw§$S>o {‘iVmV. ~. {dÚwV nÕV : {dÚwV dmidUr `§ÌmV hiX dmi{dÊ`mg 5 Vo 6 {Xdg bmJVmV. Q>Zob S´m`a åhUOoM nm°{bhmD$g‘Ü`o dmi{dÊ`mg 5 Vo 6 {Xdg bmJVrb. hiX 50 Q>¸o$ gmdbr AgUmè`m eoS>ZoQ>‘Ü`o dmi{dë`mg hiXrVrb Hw$aHw$‘rZ a§JÐì`mMo à‘mU {Q>Hy$Z amhVo. nm°{be H$aUo : hiX dmidyZ Mm§Jbr Q>UH$ Pmë`mZ§Va nm°{be H$amdr. nm°{be Ho$ë`m‘wio H$R>rU, H$minQ>, gwaHw$Ë`m, Idbo AgUmar hiX ñdÀN> hmoD$Z Vr gmoZoar {ndir, M‘H$Xma d JwiJwirV ~ZVo. nm°{be Ho$ë`mda Mm§Jbm ~mOma^md {‘iVmo. nm°{be H$aÊ`mÀ`m {d{dY nÕVr : A. hmVmZo Mmb{dÊ`mMo `§Ì : `m nÕVr‘Ü`o bmH$S>r S´‘Mm dmna H$ê$Z hiX nm°{be Ho$br OmVo. ~. ñd`§M{bV `§Ì : `m nÕVr‘Ü`o 2 ‘mUgo 2 Vmgm§V 50 Vo 60 {H$bmo hiX nm°{be H$aVmV. `mgmR>r 2 Aœeº$sMr qgJb ’o$O ‘moQ>ma bmJVo. t lr. JOmZZ VwnH$a, {df¶ {deofk (CÚmZ{dÚm) t S>m°. C‘oe R>mH$ao, H$m¶©H«$‘ g‘Ýd¶H$ H¥$fr {dkmZ H|$Ð, AH$mocm, ‘mo.8275412064

{H$Vu _erZarO

\$moZ … 07155-261263 \$mo. … 9657892260

~mOma Mm¡H$, qgXr aoëdo, Vh. gocy, {O. dYm©

àmoàm. {ZiH§$R>amd KdKdo {dH«o$Vm … amgm`{ZH$ IVo à_m{UV {~-{~`mUo {H$Q>H$ZmeH$, W«oea, _moQ>a n§n, ñào n§n, S>ñQ>a, a~ar d cmoI§S>r nmB©ßg d eoVr Cn`moJr gd© AdOmao d gwQ>o ^mJ `m§Mo {dH«o$Vm

H$moamo_§S>c BÝQ>aZ°eZc,nwUo A°S>ìhmÝg noñQ>rgmB©S>, Zm{eH$

à{V^m ~m`moQ>oH$, AH$mocm {edm {gSg², Vwcgr {gS>g²

lr em{cdmhZ eHo$ 1939/1940 ho‘c§~rZm_/{dc§~r Zm‘ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074

_mM© 2018 {XZm§H$ dma

{VWr

n§Mm§J

\$mëJwZ-M¡Ì _mg g_mßVr ZjÌ H$.{_.

_mM© ’$mëJwU 1 Jwê$dma ew.MVwX©er nm¡{U©‘m 2 ewH«$dma H¥$.à{VnXm 3 e{Zdma H¥$.{ÛVr`m 4 a{ddma H¥$.V¥Vr`m 5 gmo‘dma H¥$. MVwWu 6 ‘§Jidma H¥$.n§M‘r 7 ~wYdma H¥$.fð>r 8 Jwê$dma H¥$.gá‘r 9 ewH«$dma H¥$.Aï>‘r 10 e{Zdma H¥$.Zd‘r 11 a{ddma H¥$.Zd‘r 12 gmo‘da H¥$.Xe‘r 13 ‘§Jidma H¥$.EH$mXer 14 ~wYdma H¥$.ÛmXer 15 Jwê$dma H¥$.Ì`moXer 16 ewH«$dma H¥$.MVwX©er 17 e{Zdma H¥$.A‘mdñ`m M¡Ì 18 a{ddma ew.àW‘m 19 gmo‘dma ew.{ÛVr`m 20 ‘§Jidma ew.V¥Vr`m 21 ~wYdma ew.MVwWu 22 Jwê$dma ew.n§M‘r 23 ewH«$dma ew.fð>r 24 e{Zdma ew.gá‘r 25 a{ddma ew.Aï>‘r 26 gmo‘dma ew.Xe‘r 27 ‘§Jidma ew.EH$mXer 28 ~wYdma ew.ÛmXer 29 Jwê$dma ew.Ì`moXer 30 ewH«$dma ew.MVwX©er 31 e{Zdma nm¡{U©‘m

08.58 30.21 28.06 26.19 25.08 24.40 24.57 26.01 27.45 30.01 AhmoamÌ 08.36 11.14 13.41 15.46 17.20 18.18 18.42 18.32 17.53 16.50 15.28 13.51 12.03 10.06 08.02 27.43 25.32 23.24 21.23 19.35 18.07

g_mßVr H$.{_.

M§Ðamer qgh

gm¡a {XZm§H$

’$mëJwU 06.59 18.43 10

‘Km

23.47

nydm© CÎmam hñV {MÌm ñdmVr {demIm AZwamYm Á`oð>m ‘yi nydm©fmT>m nydm©fmT>m CÎmamfmT>m ldU Y{ZîR>m eVVmaH$m nydm©^mÐnXm

22.08 20.55 20.16 20.18 21.04 22.34 24.45 27.27 30.28 AhmoamÌ 09.34 12.31 15.06 17.12 18.45 19.43

27.47Z§Va H$Ý`m H$Ý`m H$Ý`m 08.12Z§Va Vwcm Vwcm 16.08Z§Va d¥píMH$ d¥píMH$ 27.27Z§Va YZw YZw YZw 16.20Z§Va ‘H$a ‘H$a 28.13Z§Va Hw§$^ Hw§$^ Hw§$^ 13.32Z§Va ‘rZ

06.59 18.43 06.58 18.44 06.57 18.44 06.56 18.44 06.56 18.45 06.55 18.45 06.54 18.45 06.53 18.46 06.52 18.46 06.52 18.46 06.51 18.46 06.50 18.47 06.49 18.47 06.48 18.47 06.48 18.47 06.47 18.48

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

CÎmam^mÐnXm aodVr ApídZr ^aUr H¥${ÎmH$m amo{hUr ‘¥J AmÐm© nwZd©gw nwî` Amícofm ‘Km nydm© CÎmam hñV

20.11 20.09 19.45 19.02 18.05 16.58 15.43 14.21 12.56 11.28 10.02 08.40 07.28 06.31 29.57

‘rZ 20.09Z§Va ‘of ‘of 24.49Z§Va d¥f^ d¥f^ 28.21Z§Va {‘WwZ {‘WwZ {‘WwZ 7.17Z§Va H$H©$ H$H©$ 10.02Z§Va qgh qgh 13.12Z§Va H$Ý`m H$Ý`m

06.46 18.48 06.45 18.48 06.44 18.49 06.43 18.49 06.42 18.49 06.41 18.49 06.41 18.49 06.40 18.50 06.39 18.50 06.38 18.50 06.37 18.50 06.37 18.50 06.36 18.51 06.35 18.51

27 28 29 30 1M¡Ì 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX`

g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

gy`m}X` gy`m©ñV

21.48 21.51 21.48 21.45 21.54 21.58 21.42 21.53 21.45 21.55 21.42 21.55

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

gmo‘dma, 5 _mM© 2018 21.50 21.42 21.45 21.31 21.32 21.50 21.47 21.52 21.50 21.44 21.50 21.47


2018 E{àc 2018 M¡Ì H¥$. 1 B©ñQ>a g§S>o

M¡Ì-d¡emI eHo$ 1940 M¡Ì H¥$. 8 H$mcmï>‘r

M¡Ì H¥$. 14 Xe© A‘mdmñ¶m A‘mdñ`m àma§^ gH$mir 08.38

A§~mZmW ¶mÌm-gm§JiyX (AH$mocm) lr ‘hmcú‘r aWmoËgd-H$moëhmnya M¡Ì H¥$. 2

OmJ{VH$ A{¾em‘H$ {XZ ‘iJ§Jm‘mVm ¶mÌm-{ZKmoO (A.ZJa) M¡Ì H¥$. 9

OmJ{VH$ J«§Wnmc {XZ g§V amo{hXmg nwÊ`{VWr M¡Ì A‘mdñ`m/d¡emI ew. 1 gmo‘dVr A‘mdñ`m A‘mdñ`m g‘m{á gH$mir 07.27

lr lrYañdm‘r nwʶ{VWr-g‚mZJS> M¡Ì H¥$. 3 A§JmaH$ g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX¶ 09.08

XþJm©Xodr aW¶mÌm-Am§Oc} (aËZm{Jar) M¡Ì H¥$. 4

M¡Ì H¥$. 10

M¡Ì H¥$. 10

‘hmË‘m Á¶mo{V~m ’w$co O¶§Vr ZmZm ‘hmamO VamUoH$a nw.{V.-ZmJnya

M¡Ì H¥$. 5

M¡Ì H¥$. 11 dê${WZr EH$mXer

Zmam¶Uñdm‘r nwʶ{VWr -Z¥qghdmS>r ^mZwXmg ‘hmamO nw.{V.-gmVo’$i (A‘amdVr) d¡emI ew. 2 d¡emI ‘mgma§^ M§ÐXe©Z

d¡emI ew. 3 Aj` V¥Vr`m

d¡emI ew.7 ^mZwgá‘r, J§Jmgá‘r J§JmnyOZ

nm¡{U©‘m àma§^ gH$mir 06.38

VwH$mam‘ñdm‘r àH$Q> {XZ-‘mohnm (ZmJnya) g§V VwH$S>moOr ‘hmamO O`§Vr d¡emI ew. 8 d¡emI nm¡{U©‘m d¡emI ñZmZ g‘m{á XwJm©ï>‘r ~wÕ nm¡{U©‘m grVm Zd‘r e§H$a ‘hmamO nw.{V. nm¡{U©‘m g‘m{á -YZH$dS>r (nwUo) gH$mir 06.28 h§gamOñdm‘r nw.{V.-nam§S>m (Cñ‘mZm~mX) ‘hmXodnwar ‘hmamO nw.{V.-H$moH$S>m© (A‘amdVr) d¡emI ew. 9 d{gð> ‘h{f© O`§Vr AmMm¶© ‘hmldU OÝ‘{Xdg nwéfmoÎm‘ ‘hmamO nwʶ{VWr-H$mQ>moc am‘ZmWñdm‘r ¶mÌm-dmT>moUm (A‘amdVr) d¡emI ew. 10

23. grVm Zd‘r `mÌm amdoar (amioJm§d) `dV‘mi

‘mVm {Z{‘få~mXodr àH$Q> {XZ ‘mVm dmgdr H$ݶH$m ‘hmË‘m ~gdoœa O¶§Vr àH$Q> {XZ naewam‘ O¶§Vr ZmWZ§Jo ‘hmamO nw.{V.-S>ìhm (AH$mocm) H$mc^¡ad ¶mÌm-{Z‘Jm§d (~wcT>mUm) d¡emI ew. 11 d¡emI ew. 4 ‘mo{hZr EH$mXer {dZm`H$ MVwWu

d„^mMm¶© O¶§Vr aoS>mg‘mYr CËgd -Amio (OwÞa)

M¡Ì H¥$. 6

lr H$mi^¡ad `mÌm-gmoZmar-nam§S>m (Cñ‘mZm~mX) d¡emI ew. 5 M¡Ì H¥$. 12 àXmof

lr AmÚ e§H$amMm`© O`§Vr

M¡Ì H¥$. 7

^moOmOr ‘hmamO nw.{V.`mÌm-AmOZgwam (dYm©) JmoqdX ‘hmamO nwÊ`{VWr-A‘amdVr M¡Ì H¥$. 13 d¡emI ew. 6 {edamÌr

nÙZmWñdm‘r ~modmgmho~ ‘hmamO nwʶ{VWr-Ywio d¡emI ew. 13 lrZ¥qgh O`§Vr

^maVaËZ S>m°. Am§~oS>H$a O`§Vr g§V Jmoamo~mH$mH$m nwÊ`{VWr A¸$cH$moQ> ñdm‘r ‘hmamO nwÊ`{VWr

lr am‘mZwOmMm`© O`§Vr lrZ¥qgh ZdamÌma§^

lrZ¥qgh ZdamÌma§^ ‘h{f© ì`mg O`§Vr

OmJ{VH$ Amamo½¶ {XZ

d¡emI ew. 14 Hw$‘© O`§Vr

gImam‘ ‘hmamO aWmoËgd-A‘iZoa d¡emI ew. 12 àXmof

24.

4


E{àc 2018 gwYm[aV D$g cmJdS> V§Ì EH$ar 100 Q>Z D$g CËnmXZmMo C{Ôï> : {dX^©-‘amR>dmS>çm‘ܶo CgmMr ho³Q>ar CËnmXVm H$‘r AgʶmMr H$maUo : 1) AmYw{ZH$ D$g cmJdS> V§ÌkmZmMm A^md. 2) g|{ж nXmWmªMm eoVmV dmna H$‘r. 3) amgm¶{ZH$ IVm§Mm Ag§Vw{cV d MwH$sMm dmna. 4) A¶mo½¶ ~oʶmMm dmna. 5) XmoZ gar d XmoZ amonm§Vrc H$‘r A§Va. 6) VUZmeH$mMm ¶mo½¶ doir dmnamMm A^md. 7) nmʶmMm VmU qH$dm VwSw>§~ gè¶m ^ê$Z nmUr. 8) MwH$sÀ¶m nÕVrZo d MwH$sÀ¶m doir Am§Va‘emJV. 9) {OdmUy IV dmnamMm A^md. 10) A¶mo½¶ doioV D$g cmJdS> d D$g VmoS>Ur. cmJdS>rnydu ~oUoà{H«$¶m : Mm§Jco CËnmXZ KoʶmgmR>r ewÕ d AmZwd§{eH$ JwUY‘© Mm§Jco AgcocoM ~oUo dmnamdo d ~oUoà{H«$¶m Z³H$s H$amdr. ¶m‘wio ~è¶mM H$sS> d amoJm§Mm àmXþ^m©d Q>miVm ¶oVmo. à{VcrQ>a nmʶm‘ܶo 2 {‘cr ~mpìhñQ>rZ, 2 J«°‘ MwݶmMr {Zdir, 3 {‘cr amoJmo~wï> qH$dm amoJmoa d 4 {‘cr am¶Pa ¶m à‘mUmV {‘giyZ S>moio 10 Vo 15 {‘{ZQ>o nmʶmV ~wS>dyZ Z§VaM cmJdS> H$amdr. O{‘ZrMr gwnrH$Vm : ’$³V amgm¶{ZH$ IVm§Mm ^a‘gQ> dmna H$ê$Z H$moU˶mhr {nH$mMo Zoh‘r {dH«$‘r CËnmXZ KoUo e³¶ Zmhr. CgmÀ¶m CËnmXZ gwnrH$Vm dmT>rgmR>r Imcrcn¡H$s e³¶ VodT>o Cnm¶ H$amdoV. eoUIVmMm dmna/g|{ж IVm§Mm dmna/Jm§Sy>i IVm§Mm dmna/{hadirÀ¶m IVmMm dmna/àog‘oS>Mm dmna/qZ~moir/H$a§Or n|S>oMm dmna VgoM {nH$mMm ’o$anmcQ> d Am§VanrH$ gwÕm ¿¶mdo. ¶m‘wio O{‘ZrVrc {OdmUy§Mr g§»¶m dmT>Vo d amgm¶{ZH$ IVm§Mr CncãYVm dmT>ʶmg

‘XV hmoVo. VgoM A°PmQ>mo~°³Q>a, nr.Eg.~r., Q´>m¶H$moS>‘m© ¶m {OdmUy§Mm gwÕm dmna H$amdm. ¶m OrdmUy IVm§Mo S´>|qMJ H$aUo ’$maM ’$m¶ÚmMo R>aVo. amon cmJdS>rMo ’$m¶Xo : · ~oUo, nmUr, doi d n¡em§Mr ~MV. · O{‘ZrMm A{YH$m{YH$ H$m¶©j‘VoZo dmna hmoVmo. · amonm§Mr g§»¶m 100% n¶ªV amIVm ¶oVo. · Jmin¶mo½¶ CgmMr g§»¶m A{YH$. · ImoS>dm Mm§Jcm ¶oVmo. · amono g‘mZ d¶mMr EH$g‘mZ dmT>. · {nH$mMr CÎm‘ dmT> d CËnmXZmV dmT>. cmJdS>rMo A§Va garMr é§Xr : * Z¡g{J©H$ar˶m n³d Cgm§Mr EH$ar g§»¶m 30,000 Vo 40,000 AgVo. nma§n[aH$ VrZ, gìdmVrZ ’w$Q>m§Mr gar d Vm|S>mcm Vm|S> cmJdS> nÕVr‘ܶo 25 Vo 30 hOma S>moio cmJVmV. à˶oH$s nmM ’w$Q>do Amë¶mg XrS> cmI ’w$Q>do d ˶mnojm OmñV ’w$Q>do Amë¶mg XmoZ cmIm§nojm OmñV ’w$Q>do ¶oVmV. hr ’w$Q>do nmUr, amgm¶{ZH$ IVo gy¶©àH$me ¶m gd©M Jmoï>r ImVmV d ImD$Z Mma-nmM ‘{hݶm§Zr XmQ>Ur Pmë¶mZo ‘aVmV. åhUyZ ¶m§Zm ImD$Z ‘aUmao ’w$Q>do åhUVmV. ˶m‘wio ’w$Q>ì¶m§Mr g§»¶m ¶mo½¶M Agmdr. ˶mgmR>r garMr é§Xr d S>moù¶mVrc A§Va ¶mo½¶ Agmdo. ~¡c ‘emJV Agë¶mg garMr é§Xr 4 ’y$Q> R>odmdr qH$dm 3 ’w$Q>mV OmoS>Amoi gwÕm ¶mo½¶. Q´°³Q>aZo ‘emJV H$aV Agë¶mg garMr é§Xr 5 qH$dm 6 ’y$Q> R>odmdr. XmoZ S>moio qH$dm amonm§Vrc A§Va ’w$Q>ì¶m§Mr g§»¶m d OJUmè¶m CgmMm V³Vm Imcr {Xcocm Amho.> garMr é§Xr

XmoZ S>moù¶m§‘Yrc A§Va (’y$Q>) 4 ’y$Q> 1.5 4 ’y$Q> 2 5 ’y$Q> 1.5 5 ’y$Q> 2 6 ’y$Q> 1 6 ’y$Q> 1.5 3 ’y$Q> nÅ>m 1.5 3 ’y$Q> nÅ>m 2

S>moù¶mcm ’w$Q>ì¶m§Mr g§»¶m 8/10 10/12 10/11 12/15 8/10 11/14 9/12 12/14

S>moù¶mcm ~>oQ>m‘ܶo OJUmao D$g 5/7 7/9 7/8 9/11 5/7 9/10 7/9 9/10

eoVr_m{gH$ {H$aH$moi A§H$ 50/- dm{f©H$ dJ©Ur 500/g^mgX dJ©Ur _{ZAm°S>©aZo nmR>dm {H$aH$moi A§H$ gd© ~wH$ ñQ>m°cda CncãY

dgw§Yam àH$meZ df©^amV 12 A§H$ KanmoM 8805139410

_{hÝ`mMo ^{dî`

M¡Ì-d¡emI eHo$ 1940

2018

E{àc

_oof- H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm¡»`mMm KQ>Zm KS>Vrc. `moOcocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoV OmVrc. H$cm-JwUm§Mm {dH$mg hmoB©c. H$m¡VwH$mMr Wmn nmR>rda nS>Uma Amho. àJVr hmoV OmB©c. AS>MUr H$‘r hmoV OmVrc. AZmdí`H$ IM© Q>mimdm.

Vwbm$- E{àcÀ`m àma§^r H$mhr KQ>Zm ‘Zm{dê$Õ KS>ë`mZo nrS>m dmQ>oc. 24 E{àcZ§Va Am{W©H$ àmárÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. H$cm-JwUm§Mm {dH$mg hmoB©c. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm¡»`mMm KQ>Zm KS>Vrc. AS>MUr gwQ>V OmVrc.

d¥f^- ewH«$mMr Xem gwI XoUmar Amho. ì`dgm`mV ‘Zmgma»`m KQ>Zm KS>Vrc. ñWmda dmhZ gm¡»` cm^oc. Zì`m H$m‘m§Zm JVr `oB©c. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. CÎmamYm©V àdmg H$amdm cmJoc. ZmoH$arV àJVrMm KQ>Zm.

d¥píMH$- Xw:Im‘mJyZ gwI, gwIm‘mJyZ Xw:I dmQ>çmg `oVoM. à{VHw$cVoV IMyZ OmD$ ZH$m. CËgmh, YS>mS>rZoM H$m`©{gÕrg ZoVm `oB©c. Zì`m {dMmam§Zm MmcZm {‘ioc. XyaÀ`m àdmgmMo ~oV AmImc. {dMmamZo ahmdo.

YZw- ~wYmMr Xem gwImdh R>aoc. {_WwZ$- ewH«$mMr Xem Eo{hH$ gm¡»` XoUmar Amho. `moOcocr H$m‘o ‘ZmgmaIr ì`dgm`mV {MH$mQ>rZo àJVr gmYVm `oB©c. hmoVrc. àJVrMm Zdm Q>ßnm JmRy> eH$mc. Zì`m g§YrMo ñdmJV H$amdo. H$cm-JwUm§Mm {dH$mg hmoV OmB©c. ñWmda dmhZ gm¡»` H$cm-JwUm§Mm cm^ CR>dmdm. cm^oc. ZmoH$arV H$m‘mMm ì`mn dmT>Uma Amho. H$H©$- ‘Zm{dê$Õ KQ>Zm KS>ë`m Var {dMmamZo ahmdo. {Zame hmoD$ ZH$m. ApñVËdmgmR>r PJS>mdo _H$a- H$iV ZH$iV hmVyZ KS>coë`m cmJoc. H$m`©VËnaVm R>odmdr. AZmdí`H$ IM© H$gmoQ>rZo Q>mimdoV. H$m‘ H«$moYmXr fS>[any§nmgyZ MwH$m§‘wio àma§^r níMmVmn H$amdm cmJoc. gT>i hmVmZo IM© H$aUo Q>mimdo. ì`dgm`mV gmdY ahmdo. àH¥$VrMr H$miOr ¿`mdr. ‘moR>r Jw§VdUyH$ gÜ`m H$ê$ ZH$m. H$moQ>© àH$aUo qgh- E{àcÀ`m àma§^mV Am{W©H$pñWVr Q>mim{dV qH$dm {‘Q>dm{dV. AS>MUr amhVrc. ~iH$Q> hmoUma Amho. Zì`m H$m‘m§Zm JVr Hw§$^- ‘Zm{dê$Õ H$mhr KS>co Va cJoM {‘ioc. AS>MUr H$‘r hmoV OmVrc. àJVrgmR>r {d{dY AmdmhZo ñdrH$mê$ eH$mc. {Zame hmoD$ ZH$m. hmVr KoVcocr H$m‘o VS>rg Zì`m C‘oXrZo H$m`©{gÕr H$ê$ eH$mc. qMVm ZoÊ`mMm à`ËZ H$amdm. {hV eÌy§da ‘mV H$amc. ~±H$ ~°coÝg dmT>{dÊ`mMm à`ËZ H$amdm. XJXJ ZH$mo. Q>mimdr. gmdY ahmdo. H$Ý`m- Jwê$Mr Xem Am{W©H$ ~m~VrV g‘mYmZH$maH$ ’$co XoUmar Amho. Zì`m H$m‘m§Zm _rZ- ZoH$s H$a Am¡a Hw$do ‘| S>mc Aer JVr {‘ioc. AZw^dmÀ`m AmYmao Mm§Jcr ^y{‘H$m R>odmdr. YZg§M`m~amo~a nwÊ` g§M`hr àJVr gmYVm `oB©c. Zì`m AmoiIr cm^àX hmoV OmB©c. gd© ~m~VrV H$m`©VËnaVm R>odmdr. R>aVrc. AS>MUr gwQ>V OmVrc. àH¥$VrH$S>o AS>MUr H$‘r hmoVrc. Zì`m H$m‘m§Zm JVr cj Úmdo. `oB©c. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc.

¶mà‘mUo garMr é§Xr 4 Vo 6 ’y$Q> Amnë¶m gmoB©Zo R>odyZ XmoZ S>moù¶m§Vrc A§Va 1 Vo 2 ’y$Q> R>odmdo d ˶mà‘mUo ’w$Q>ì¶m§da {Z¶§ÌU R>odyZ OJUmao D$g ¶mo½¶ amImdo. åhUOo CËnmXZmV ‘moR>r dmT> hmoVo. cmJdS> nÕV : H$moaS>r cmJdS> : ‘ܶ‘ Vo ^mar O{‘Zr‘ܶo CgmMr H$moaS>r qH$dm dmnemda cmJdS>. gar‘ܶo g|{ж, amgm¶{ZH$ IVo, gyú‘ AÞÐì¶o gd© Q>mHy$Z Hw$XirÀ¶m qH$dm ~iram‘ Zm§JamÀ¶m gmhmæ¶mZo 2, 3 B§M Mir ¿¶mdr. åhUOo IVo ‘mVrV {‘giVrc d S>moim cmdʶmg Mir V¶ma hmoB©c. Mir‘ܶo 2-3 B§M Imocrda ¶mo½¶ A§Vamda {Q>nè¶m cmdyZ ‘mVrZo PmHy$Z ¿¶mì¶mV. 2-3 doiog nmUr hcHo$ Úmdo. ’$m¶Xo - ~oUo ¶mo½¶ A§Vamda cmdVm ¶oVo. 15 Vo 20 {Xdgm§V CJUd nyU© hmoVo. Omo‘Xma H$m|~ ¶oVmo, 85% nojm OmñV CJdU hmoVo, CËnmXZ dmT>Vo. Amocr cmJdS> : hc³¶m O{‘ZrV Amocr cmJdS> H$amdr. ^mar O{‘ZrV Amocr cmJdS> Ho$ë¶mg C{eam CJdU, Ag‘mZ CJdU, ¶mo½¶ A§Va amIy eH$V Zmhr. H$‘r CgmMr g§»¶m d H$‘r CËnmXZ. VrZ S>moim {Q>nar : EH$ar 3 Vo 4 Q>Z ~oUo cmJVo. D$gmMr ¶mo½¶ g§»¶m amIVm ¶oV Zmhr. ImD$Z ‘aUmao ’w$Q>do OmñV AgVmV. D$g OmS>rg chmZ amhVmo. hr nÕV eoVH$è¶m§Zr Vm~S>Vmo~ ~§X H$amdr. XmoZ S>moim {Q>nar : {Q>nar V¶ma H$aVmZm S>moù¶mÀ¶m daMm ^mJ H$‘r d ImcMm ^mJ OmñV R>odmdm. XmoZ S>moù¶m§‘ܶo ¶mo½¶ A§Va R>odyZ S>moio ~mOycm ¶oVrc, Aer cmJU H$amdr. H$‘r ’w$Q>do ¶oUmè¶m OmVr‘ܶo XmoZ {Q>narV A§Va H$‘r R>odmdo. EH$ S>moim {Q>nar : S>moù¶mMm daMm ^mJ H$‘r d ImcMm OmñV R>odmdm. VrZ S>moim {Q>narnojm 66% ~oUo H$‘r cmJVo. CJdU cdH$a hmoVo. S>moim da R>odyZ cmJU H$amdr d ImS>o nSy> Z¶o ¶mgmR>r amonmMr cmJdS> gmo~V H$amdr. ImS>o nS>ë¶mg ˶m {R>H$mUr amono cmdmdrV. amgm¶{ZH$ IVmÀ¶m ‘mÌm : EH$ Q>Z D$g {nH$dʶmgmR>r EZ.nr.Ho$. {H$Vr cmJVmo ¶mMr ‘m{hVr emókm§Zr {gÕ Ho$cr Amho. ˶mZwgma IVm§À¶m ‘mÌm R>admì¶mV d 6 Vo 7 doim {d^mJyZ ¿¶mì¶mV. gmYmaUV… ‘ܶ‘ EZ.nr.Ho$. Agcoë¶m O{‘Zr‘ܶo 100 Q>Z CËnmXZ KoʶmgmR>r Amdí¶H$ IVo ˶m§Mr doi Imcrcà‘mUo EH$ar 100 Q>Z CËnmXZ C{Ôï> R>odë¶mg amgm¶{ZH$ IVm§Mm EH$ar Ano{jV IM© (é. 19,000). EH$ar cmJUmao EHy$U IV ¶w[a¶m 7 ~°J, S>rEnr-6, nmoQ>°e-6, A‘mo{Z¶‘ gë’o$Q>-3, gë’$a-30 {H$cmo, ‘°Jgë’o$Q>-30 {H$cmo, am¶Pa-Or-30 {H$cmo. 1) cmJdS>rnydu garV ngadUo - S>rEnr d nmoQ>°e - à˶oH$s 2-2 ~°J, gë’$a XmUoXma, ‘°JZo{e¶‘ gë’o$Q>, am¶Pa-Or à˶oH$s 10 {H$cmo. 2) cmJdS>rZ§Va 20 {Xdgm§Zr - EH$ ~°J ¶w[a¶m. 3) cmJdS>rZ§Va 40 {Xdgm§Zr - EH$ ~°J ¶w[a¶m. 4) 65 {Xdgm§Zr qH$dm ~mi~m§YUrcm ¶w[a¶m, S>rEnr d nmoQ>°e à˶oH$s 1 ~°J, gë’$a XmUoXma, am¶Pa-Or, ‘°¾o{e¶‘ gë’o$Q> à˶oH$s 10 {H$cmo {‘giyZ nhmarZo

_whÿV©

E{àc

{ddmh : {X. 19 : 12.19 n`ªV {X. 20 : 11.10 n`ªV, 13.34 Z§Va, 21.14 n`ªV {X. 24 : 15.58 Z§Va, 26.00 n`ªV {X. 25 : 15.05 n¶ªV {X. 26 : 14.25 Z§Va, 16.39 n`ªV {X. 27 : 26.00 n`ªV {X. 28 : 12.55 n`ªV, 16.31 Z§Va, 26.00 n`ªV {X. 30 : 10.21 n`ªV CnZ`Z : {X. 2, 6, 20, 26, 27

VoOr ‘§Xr MÌ¡, de ¡ mIm{X ‘{hÝ`m‘§Ü`o ~mOmamVrc pñWVr ApñWa ñdê$nmMr gVV ~XcVr amhrc. YmÝ`o H$S>YmÝ`mÀ§`m qH$‘Vr AmQ>mŠo`mV amhVrc. gmZo,o MmX§rÀ`m XamV MT>CVma AZ^wdmg `Vorc. {dÚVw CnH$aU,o MZ¡rÀ`m dñV,w V~§mIy Am{XÀ`m qH$‘Vr {defo dmT>Vrc.

{N>Ðo H$ê$Z EH$-EH$ ’w$Q>mda Q>mH$mdo. 5) ‘moR>r ~m§YUr - ¶w[a¶m-3 ~°J + S>rEnr-2 ~°J + nmoQ>°e-1 ~°J, gë’$a, ‘°Jgë’o$Q>, am¶Pa-Or à˶oH$s 10 {H$cmo. 6) ‘moR>çm ~m§YUrZ§Va EH$ ‘{hݶmZo - A‘mo{Z¶‘ gë’o$Q>, S>rEnr d nmoQ>°e à˶oH$s 1 ~°J. 7) ‘¥J ZjÌ {ZKmë¶mZ§Va - A‘mo. gë’o$Q> - 2 ~°J, nmoQ>°e - 25 {H$cmo cmJdS>rZ§Va d ‘moR>çm ~m§YUrZ§Va 10 {Xdgm§Zr {OdmUy ÚmdoV. APmQ>mo~°³Q>a, nr.Eg.~r., Q´>m¶H$moS>‘m© à˶oH$s 2 crQ>a qH$dm 2 {H$cmo gyú‘ AÞÐì¶o, ‘°¾o{e¶‘ gë’o$Q> AmXr eoUIVmV {‘giyZ 5-7 {Xdgm§Zr eoVm‘ܶo ÚmdrV. nmʶmMo {Z¶moOZ : nmUr ho ‘wim§À¶m n[aKmV Úmdo. ^mar O{‘Zr‘ܶo OmñV nmUr EH$mM doiog {Xë¶mg {ZMam H$‘r hmoVmo d ‘wim§Mr H$m¶©j‘Vm H$‘r hmoVo. gè¶m ^ê$Z VwSw>§~ nmUr Z XoVm ‘mnH$ d ‘waoc VodT>o nmUr Úmdo. ""WmoS>o WmoS>o nU gmaIo gmaIo nmUr Úmdo.'' E{àc-‘o‘ܶo VmU nSy> XoD$ Z¶o. VUZmeH$m§Mm dmna : "VU ImB© YZ' ¶m C³VrZwgma D$g cmJdS>rZ§Va n{hë¶m Mma ‘{hݶm§V VUm§Mm ~§Xmo~ñV Z Ho$ë¶mg 50% n¶ªV CËnmXZ KQy> eH$Vo. gܶm CncãY VUZmeH$m§‘ܶo ‘o{Q´>ã¶wPrZ (goÝH$m°a) ho VUZmeH$ ’$m¶ÚmMo d CËH¥$ï> Amho. cmJdS> Pmë¶mZ§Va 4 Vo 5 {Xdgm§Zr O{‘ZrV Amocmdm AgVmZm n{hcm d XmoZ ‘{hݶm§Zr Xþgam ’$dmam EH$ar 400 J«°‘ ¶m à‘mUmV {Xë¶mg qZXU H$aʶmMr ’$maer Amdí¶H$Vm nS>V Zmhr. ’$dmaUr ì¶dñWmnZ : g§OrdH$m§Mm ¶mo½¶ doir ¶mo½¶ à‘mUmV dmna Ho$ë¶mg CËnmXZm‘ܶo ^ard dmT> hmoVo d ˶m§À¶m gmo~V AmnU Amdí¶H$ H$sQ>H$ZmeHo$, ~waerZmeHo$ d {dÐmì¶ IVm§Mm dmna gwÕm H$ê$ eH$Vmo. Á¶m‘wio H$sS>, amoJ {Z¶§ÌU doioda hmoVo. Amnco CËnmXZmMo C{Ôï> JmR>ʶmgmR>r Imcrc ’$dmaʶm H$amì¶mV. gd© ’$dmaʶm§Mo EH$ar à‘mU {Xco Amho. ˶mZwgma n§nmMo à‘mU dmnamdo. CËnmXZ dmT>rgmR>r ’$dmaʶm ‘hÎdmÀ¶m AmhoV. n{hcr ’$dmaUr : cmJdS>rnmgyZ 45 {Xdgm§Zr, ImoS>ì¶mg 30 {Xdgm§Zr (EH$ar 4 n§n) 19:19:19 - 600 + n[ag ñne© - 120 + ³cmoamonm¶[a’$m°g-250 + ~mpìhñQ>rZ-120 + Am¶~rE-1 J«°‘ + 6 ~rE-4 J«°‘ Xþgar ’$dmaUr : cmJdS>rnmgyZ 65 {Xdgm§Zr ImoS>ì¶mg 50 {Xdgm§Zr (EH$ar 6 n§n) 12:61:00 - 900 + [a’«o$e - 250 + H°$pëe¶‘-250 + ga|S>a qH$dm àmo’o$³ggwna 250 + ~mpìhñQ>rZ - 200 + OrE - 4 J«°‘ + 6 ~rE - 4 J«°‘ {Vgar ’$dmaUr : 85 {Xdgm§Zr d ImoS>ì¶mg 70 {Xdgm§Zr (EH$ar 0 n§n) - 12:61:00 1300 + [a’«o$e - 400 + {~-~r - 1 {H$cmo + ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g - 270 + gwIB© - 270 + OrE - 6 J«°‘ + 6 ~rE - 6 J«°‘ Mm¡Wr ’$dmaUr : cmJdS>rnmgyZ 105 d ImoS>dm 90 {Xdgm§Zr (EH$ar 10 n§n) - 13:00:45 - 1 {H$cmo, {~-~r - 500 J«°‘ + H°$pëe¶‘ - 400 J«°‘ + [a’«o$e - 400 {‘cr + Q´>m¶Pmo’$m°g S>oëQ>m‘oW«rZ - 400 + ~mpìhñQ>rZ - 400 + OrE-7 J«°‘ + 6 ~rE - 7 J«°‘ ImoS>dm ì¶dñWmnZ : Amnë¶mH$S>o ImoS>dm {nH$mH$S>o Xþc©j Ho$ë¶m‘wio ImoS>ì¶mMo CËnmXZ H$‘r ¶oVo. CgmMm ImoS>dm R>odyZ CËnmXZ IMm©V 35 Vo 40 Q>³Ho$ ~MV H$aVm ¶oVo d cmJdS>rÀ¶m CgmEdT>o CËnmXZ ImoS>ì¶m‘ܶo KoVm ¶oVo.

n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1940, {dc§~r Zm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074 E{àc 2018 {XZm§H$ dma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

E{àc a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma

{VWr M¡Ì H¥$.à{VnXm H¥$.{ÛVr`m H¥$.V¥Vr`m H¥$.MVwWu H¥$.n§M‘r H¥$.fð>r H¥$.gá‘r H¥$.Aï>‘r H¥$.Zd‘r H¥$.Xe‘r H¥$.Xe‘r H¥$.EH$mXer H¥$.ÛmXer H¥$.Ì`moXer H¥$.MVwX©er H¥$.A‘mdñ`m d¡emI ew. à{VnXm ew.{ÛVr`m ew.V¥Vr`m ew.MVwWu ew.n§M‘r ew.fð>r ew.gá‘r ew.Aï>‘r ew.Zd‘r ew.Xe‘r ew.EH$mXer ew.ÛmXer ew.Ì`moXer ew.MVwX©er ew.nm¡{U©‘m

M¡Ì-d¡emI _mg g_mßVr ZjÌ H$.{_.

g_mßVr H$.{_.

17.05 16.35 16.44 17.32 19.01 21.04 23.30 26.05 28.34 AhmoamÌ 06.40 08.13 09.04 09.12 08.38 07.27

{MÌm ñdmVr {demIm {demIm AZwamYm Á`oð>m ‘yi nydm©fmT>m CÎmamfmT>m ldU Y{Zð>m eVVmaH$m nydm©^mÐnXm CÎmam^mÐnXm aodVr A{ídZr

29.52 30.23 AhmoamÌ 07.32 09.20 11.43 14.34 17.38 20.40 23.26 25.41 27.19 28.14 28.29 28.06 27.13

17.51Z§Va Vwcm Vwcm 25.11Z§Va d¥píMH$ d¥píMH$ d¥píMH$ 11.43Z§Va YZw YZw 24.24Z§Va ‘H$a ‘H$a ‘H$a 12.38Z§Va Hw§$^ Hw§$^ 22.05Z§Va ‘rZ ‘rZ 28.06Z§Va ‘of ‘of

06.34 06.33 06.32 06.31 06.30 06.30 06.29 06.28 06.27 06.26 06.26 06.25 06.24 06.23 06.23 06.22

18.51 18.52 18.52 18.52 18.52 18.53 18.53 18.53 18.53 18.54 18.54 18.54 18.54 18.55 18.55 18.55

M¡Ì 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

29.47 27.45 25.30 23.08 20.46 18.28 16.17 14.16 12.26 10.47 09.20 08.08 07.12 06.37 06.27

^aUr H¥${ÎmH$m amo{hUr ‘¥J AmÐm© nwZd©gw nwî` Amûcofm ‘Km nydm© CÎmam hñV {MÌm ñdmVr

25.58 24.28 22.52 21.15 19.43 18.19 17.04 16.00 15.07 14.27 14.01 13.54 14.08 14.47

‘of 07.16Z§Va d¥f^ d¥f^ 10.03Z§Va {‘WwZ {‘WwZ 12.39Z§Va H$H©$ H$H©$ 16.00Z§Va qgh qgh 20.19Z§Va H$Ý`m H$Ý`m 25.58Z§Va Vwcm Vwcm Vwcm

06.21 06.20 06.20 06.19 06.18 06.18 06.17 06.16 06.16 06.15 06.14 06.14 06.13 06.12

18.56 18.56 18.56 18.56 18.57 18.57 18.57 18.57 18.58 18.58 18.58 18.59 18.59 18.59

27 28 29 30 d¡emI 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX` g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

21.23 21.24 21.23 21.08 21.27 21.32 21.16 21.26 21.18 21.28 21.17 21.29

M§Ðamer

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

gy`m}X` gy`m©ñV

gm¡a {XZm§H$

‘§Jidma, 03 E{àc 2018 21.24 21.16 21.20 21.06 21.06 21.22 21.22 21.24 21.23 21.18 21.24 21.20


2018 _o 2018

d¡emI-A{YH$ Á¶oð> eHo$ 1940 d¡emI H¥$. 6

d¡emI H¥$. 7

d¡emI H¥$. 13 àXmof {edamÌr

A{YH$ Á`oð> ew. 6

A{YH$ Á¶oð> ew.13

d¡emI H¥$. 14

A{YH$ Á`oð> ew. 7

A{YH$ Á¶oð> ew. 14

A‘mdmñ¶m àma§^ amÌm¡ 07.46 A{hë`mXodr hmoiH$a O`§Vr

d¡emI H¥$. 1

‘hmamï´> {XZ ZmaX O`§Vr Am§Vaamï´>r¶ H$m‘Jma {XZ {hdVmn {Z`§ÌU gámh d¡emI H¥$. 2

CnmgZr ~m~m O`§Vr d¡emI H¥$. 3 g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX¶ 09.43

d¡emIm H¥$. 4

OmZw~mB© `mÌm- ^mogo

d¡emI H¥$. 8 H$mcmï>‘r aqdÐZmW Q>mJmoa O¶§Vr OmJ{VH$ aoS>H«$m°g {XZ Vw§~ê$ O`§Vr d¡emI H¥$. 9

ñdm. gmdaH$a O`§Vr

Y‘©dra g§^mOr ‘hmamO O¶§Vr (VmaIoà‘mUo) XheVdmX {damoYr {XZ A{YH$ Á`oð> ew. 8 d¡emI A‘mdmñ¶m XwJm©ï>‘r Xe© ^mdwH$m A‘mdmñ¶m A‘mdmñ¶m g‘m{á gm`§. 05.18 eZ¡üa O¶§Vr Jmonmi M¡Vݶ ‘hmamO nw.{V.-Ymaoœa A{YH$ Á`oîR> ew.1 A{YH$ ‘mgma§^ M§ÐXe©Z J§JmXeham àma§^ H$[a{XZ

{edmZ§X Ho$gar ‘hmamO nwʶ{VWr-Am¡a§Jm~mX {Pnê$AÊUm nwʶ{VWr -Zm{gam~mX (OiJmd) {dÇ>cmZ§X gañdVr nwÊ`{VWr-A‘amdVr A{YH$ Á`oîR> ew.2 d¡emI H¥$. 10 ‘wpñc‘ a‘OmZ ‘mgma§^ Y{Zð>mZdH$ g‘már gH$mir 06.47 g§V ‘wº$m~mB© nwÊ`{VWr-‘wº$mB©ZJa (EXcm~mX) Xÿag§Mma {XZ d¡emI H¥$. 11 A.Á`oð> ew. 3/4 Anam EH$mXer {dZm`H$ MVwWu

d¡emI H¥$. 5

nmaZoaH$a ‘hmamO dm{f©H$moËgd-nmaZoa (A.ZJa) d¡emI H¥$. 12 A{YH$ Á`oð> ew. 5

g§V MmoIm‘oim nwÊ`{VWr H$ñ`n ‘h{f© O`§Vr

OZmX©Zñdm‘r nwÊ`{VWr-H$mQ>moc d ZmJnya

nm¡{U©‘m àma§^ gm`§. 06.40

A{YH$ Á¶oð> nm¡{U©‘m

nm¡{U©‘m g‘m{á amÌm¡07.49

A{YH$ Á`oð> ew. 9

A{YH$ Á`oð> ew. 10 J§JmXeham g‘m{á J§JmdVma

amï´>Hw$c {XZ A{YH$ Á`oð> ew. 11 H$‘cm EH$mXer

ì¶mnmar EH$Vm {XZ A{YH$ Á¶oð> ew. 12 e{ZàXmof

Jwé AOw©ZXod ehrX {XZ A{YH$ Á¶oð> H¥$. 1

A{YH$ Á¶oð> H¥$. 2

V§~mIy godZ {damoYr {XZ A{hë¶m~mB© hmoiH$a O¶§Vr ({XZm§H$mZwgma)

5


_o 2018 ImoS>dm H$m R>odmdm : nyd©‘emJVrdarc doi, l‘ d IM© dmMVmo. ~oUo d ~oUoà{H«$¶m ¶m§Mm IM© dmMVmo. n{hë¶m CgmMr ‘wio V¶ma Agë¶mZo ’w$Q>do EH$mMdoir PnmQ>çmZo ¶oVmV. cmJUrÀ¶m Cgmnojm 1 Vo XrS> ‘{hZm cdH$a n³dVm. nmMQ>mÀ¶m AmÀN>mXZm‘wio VU d Am§Va‘emJVr darc IM© H$‘r cmJdS>rÀ¶m Cg nojm VmU OmñV ghZ H$aVmo. ImoS>ì¶mMo CËnmXZ H$‘r H$m ¶oVo : cmJU Cgmnojm Xþc©j cmJU CgmMr CJdU {dai Agoc Va CgmMr g§»¶m H$‘r hmoD$Z CËnmXZ KQ>Vo. cmJU CgmV ¶mo½¶ nmUr, IV, ‘emJV Zgë¶mg ImoS>dm CËH¥$ï> ¶oV Zmhr. {e’$maerV IVo gyú‘ AÞÐì¶o d ’$dmaUrMm A^mdm. cmJU CgmMr VmoS> O{‘ZrcJV Z Ho$ë¶mg CËnmXZmV KQ>. ’o$~«wdmarZ§Va cmJU CgmMr VmoS>Ur Pmë¶mg H$sS> amoJm‘wio ImoS>ì¶mMo CËnmXZ KQ>Vo. ImoS>dm ì¶dñWmnZmMo gwYm[aV V§Ì : nmMQ> MwHy$Zhr Omiy ZH$m. nmMQ> R>odë¶mg O{‘ZrMr gwnrH$Vm dmT>Vo. jmam§Mo à‘mU KQ>Vo. O{‘ZrV hdm IoiVr amhVo. ~mînr^dZmMm doJ H$‘r (åhUOo nmʶmMr JaO H$‘r). O‘rZ dmní¶mda amhVo. O{‘ZrV Vmn‘mZ ¶mo½¶ amhë¶m‘wio {OdmUy§Mr g§»¶m dmT>Vo. IwanUr, ‘OwarMr ~MV. da§ã¶mdarc nmMQ> gar‘ܶo ¿¶mdo, O{‘ZrcJV ~wS>Im N>mQ>Ur H$amdr, nmMQ> cdH$a Hw$OʶmgmR>r EH$ar 1 ~°J ¶w[a¶m d EH$ ~°J gwna ’$m°ñ’o$Q> d e³¶ Agë¶mg amoQ>pìhQ>a nmMQ>m‘ܶo MmcdyZ ~marH$ H$ê$Z ‘mVrV {‘gimdo. ~wS>Im N>mQ>ë¶mda dmngm AgVmZm qH$dm O‘rZ H$S>H$ Agë¶mg nmUr XoD$Z da§ã¶mÀ¶m ~Jcm ~iram‘ Zm§JamZo ’$moSy>Z ¿¶mì¶mV. ImS>o/Zm§½¶m Agë¶mg D$g VmoS>Urnydu EH$ ‘{hZm AmYrM EH$ S>moim nÕVrZo amono V¶ma H$amdrV d VwQy>Z Joë¶mZ§Va Vr 15 {Xdgm§Zr cmdmdrV. ‘emJVr{edm¶ ImoS>dm ì¶dñWmnZ : ZdrZ g§emoYZmZwgma H$moU˶mhr ‘emJVr{edm¶ ImoS>dm {nH$mMo {H$’$m¶Vera CËnmXZ KoUo e³¶ Amho, ¶m nÕVrV D$g VwQy>Z Joë¶mda ~wS>»¶mdarc nmMQ> ~mcycm gmê$Z Amho VgoM nSy> Úmdo. O{‘Zrdarc ~wS>Io N>mQ>mdrV, EH$ar 1 ~°J ¶w[a¶m d gwna ’$m°ñ’o$Q> à˶oH$s XoD$Z 15 {Xdgm§À¶m AmV {e’$maerV IVo XoD$Z nmUr Úmdo. ¶m nÕVrV ~Jcm ’$moS>Uo, ‘moR>r ~m§YUr, ~mi ~m§YUr, Am§Va‘emJV H$mhrhr H$ê$ Z¶o. H$moU˶mhr ‘emJVr{edm¶ gcJ nmMQ> AmÀN>mXZ d nhmarZo ^moHo$ nmSy>Z ‘wim§À¶m gm{ÞܶmV IVo {Xë¶mg CËnmXZ KQ> Z ¶oVm H$‘rV H$‘r IMm©V ImoS>dm nrH$ KoVm ¶oVo. nmMQ> C{eam Hw$Oë¶mZo Iyn H$‘r nmUr cmJVo, VU hmoVM Zmhr, AmÀN>mXZm‘wio Iyn {OdmUy dmT>VmV d nmMQ> C{eam Hw$Oë¶mZo CcQ> ’$m¶Xo hmoVmV d ‘emJVrMm nyU© IM© dmMVmo. ImoS>dm IV ì¶dñWmnZ : ImoS>dm {nH$mg gd© IVm§Mr JaO cmJdS>rÀ¶m CgmEdT>rM AgVo. n{hcr ‘mÌm VmoS>UrZ§Va 10 {Xdgm§‘ܶo. EH$ar 100 Q>Z C{Ôï> R>odë¶mg gmYmaUnUo Imcrc {e’$maerV IVo ImoS>ì¶mcm ÚmdoV. n{hcr ‘mÌm : nhmarZo ~oQ>mnmgyZ 1 ’w$Q>mda Amoa§ã¶mÀ¶m ~Jmcm 4-6 B§MmMo Imoc {N>Ð H$ê$ZM Úmdr. ¶w[a¶m, S>rEnr d nmoQ>°e EH$ar 75 {H$cmo + am¶Pa-Or 15 {H$cmo + gë’$a XmUoXma 15 {H$cmo + ‘mVr {‘giyZ ‘°¾o{e¶‘ gë’o$Q> 15 {H$cmo. Xþgar ‘mÌm : 30 {Xdgm§Zr ¶w[a¶m 100 {H$cmo + qc~moir n|S> 20 {H$cmo {Vgar ‘mÌm : 60 {Xdgm§Zr n{hë¶m ‘mÌoà‘mUo nhmarZo {N>Ð H$ê$Z Úmdr. Mm¡Wr ‘mÌm : 90 {Xdgm§Zr ¶w[a¶m 50 {H$cmo. nmMdr ‘mÌm : 120 {Xdgm§Zr ¶w[a¶m 50 {H$cmo. ghmdr ‘mÌm : 150 {Xdgm§Zr A‘mo{Z¶‘ gë’o$Q> 50 {H$cmo d nmoQ>°e 50 {H$cmo. {OdmUy APmQ>mo~°³Q>a, nrEg~r, Q´>m¶H$moS>‘m© à˶oH$s 2 {H$cmo qH$dm 1 crQ>a à˶oH$s IVmMr n{hcr d {Vgar ‘mÌm {Xë¶mZ§Va 10 {Xdgm§Zr Úmdr. ~mi~m§YUr d ‘moR>r ~m§YUr : ~mi ~m§YUr : cmJdS>rZ§Va XrS> Vo XmoZ ‘{hݶm§Zr ~mi~m§YUr H$amdr. ’w$Q>ì¶mcm 3 Vo 4 B§M ‘mVr cmdmdr. ˶m‘wio ’w$Q>do Omo‘mZo dmT>VmV. amgm¶{ZH$ IVo ‘mVrAmS> X~VmV. ImoS>{H$S>rMo H$mhr à‘mUmV {Z¶§ÌU hmoVo. ‘moR>çm ~m§YUrn¶ªV XmVoar H$moino, S>dao MmcdyZ O‘rZ ^wg^werV R>odmdr. gar ~wOUma ZmhrV ¶mMr H$miOr ¿¶mdr. ‘moR>r ~m§YUr : cmJdS>rZ§Va 3.5 Vo 4 ‘{hݶm§Zr IVmMm hám XoD$Z da§~o ’$moSy>Z ¿¶mdo. Z§Va ‘mVr Mm§Jcr ‘moH$ir H$ê$Z [aOaÀ¶m gmhmæ¶mZo ‘moR>r ~m§YUr H$amdr. ¶m‘ܶo da§ã¶mMr gar d garMm da§~m hmoVmo. Á¶m‘wio D$g cmoiV Zmhr. nmUr ì¶dpñWV XoVm ¶oVo. OmñV ’w$Q>ì¶m§Mr g§»¶m Xm~Vm ¶oVo. hdm IoiVr amhVo. t JOmZZ Ho$edamd OmYd ìhmB©Q> JmoëS> EH$ Zdr {Xem Am¡a§Jm~mX

_{hÝ`mMo ^{dî` _of- EoZ CÝhmù`mV {d{dY ^moJ, Vmn ghZ H$amdo cmJVrc. Amncm ‘mJ© Mm§Jcm H$gm amhrc `mMr H$miOr ¿`mdr. `moOcocr H$m‘o {dc§~mZo nU ‘ZmgmaIr hmoVrc. gd© ~m~VrV {dMmamZo ahmdo. AS>MUr H$‘r hmoV OmVrc. d¥f^$- CÝhmù`mÀ`m gwÅ>rV ghHw$Qy>§~ Ym{‘©H$ n`©Q>Z H$aUma AmhmV. {da§Jwim dmQ>Umè`m KQ>Zm KS>Vrc. IM© dmT>co Var àmárhr VerM Mm§Jcr hmoB©c. Ho$coë`m n[al‘mMo MrO hmoB©c. gwg§Yr cm^V OmVrc. cm^ ¿`mdm. {_WwZ$- gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>ë`mZo g‘mYmZ dmQ>oc. ZmoH$arV H$m‘mMm ì`mn dmT>Uma Amho. Zì`m `moOZm gmH$ma hmoD$ cmJVrc. Amá {‘Ìm§Mo Mm§Jco ghH$m`© cm^oc. gwg§YrMm cm^ CR>dmdm. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. H$H©$- 5 ‘o nmgyZ gwê$ hmoUmar ewH«$mMr Xem gwI àmá H$aUmar Amho. ‘hÎdmÀ`m H$m‘mV cj cmJoc. AS>MUtMr Vrd«Vm H$‘r hmoB©c. Zdo {dMma gmH$ma H$aVm `oVrc. ì`dgm`mV àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. AZwHy$cVm dmT>oc. qgh- AS>rAS>MUter gm‘Zm H$amdm cmJoc. ZmoH$arV MwH$m hmoUma ZmhrV `mMr H$miOr ¿`mdr. ‘hÎdmÀ`m H$m‘m§Zm JVr `oB©c. àVr Hw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. gwg§YrMm cm^ CR>dmdm. XJXJ Q>mimdr. àJVrMm. H$Ý`m$- Am{WH©$ àmár hmDo$ cmJë`mZo g‘mYmZ dmT>c o . ZdrZ H$m‘o ‘ZmgmaIr hmVorc. àJVrMm AmcI o MT>Vm amhrc. XZ¡{§XZ H$m‘mV

d¡emI-A{YH$ Á¶oð> eHo$ 1940

2018

_o {defo cj Kmcmd.o KamVrc d`mdoÕ ¥ mÀ§`m àH$¥Vrg Onmd.o H$m‘mMm VmU dmT>c o . Vwbm$- Am{WH©$ àJVr hmVo OmBc © . H$cmJU w mM § m {dH$mg gmYVm `Boc © . ñWmda àíZ ‘mJu cmJVrc. `mO o cc o r H$m‘o ‘ZmgmaIr hmVorc. H$mQ¡>w{§~H$ OrdZmV AmZX§Xm`r KQ>Zm KS>Vrc. Wmaom‘mRo>çmM § m g„m Cn`mJor R>ac o . d¥píMH$- emar[aH$ VH$«matH$S>o A{O~mV Xc w j © H$ê$ ZH$m. H$mQ¡>w{§~H$ OrdZ EH$ {dMmamZo ahmd.o CËH$fmÀ©`m KQ>Zm KS>Vrc. Zì`m H$m‘mZ§m JVr {‘ic o . à{VH$wcVdoa ‘mV H$amc. AZmdí`H$ IM© Q>mimdm. AZHw$ycVm dmT>c o . YZw gI w H$o g~ gmWr, X:wI ‘o Z H$mBo© `mMr à{MVr gêw$dmVrg `Uoma Amh.o Úmdo Vìohm ¿`mdo hm OJmMm {Z`‘M Amh.o MmJ§co H$arV Om, MmJ§cM o ’$i AZ^wdmg {‘ic o . ì`dgm`mV ‘mRo>r JVw§dUHy$ ZH$m.o {dMmamZo ahmd.o >_H$a- gmS>ogmVrÀ`m n{hë`m Q>ßß`mV AZoH$ gwImÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. ì`dgm`mV ’$ma [añH$ KoD$ ZH$m. {dZmH$maU Q>|eZ dmT>Uma Amho. gwIñdmñÏ` {‘idmdo. ’$ma XJXJ H$ê$ ZH$m. AmìhmZo ñdrH$mê$ eH$mc. Hw§$^- ì`dgm`mV VmUVUmdmMo àg§J `oUma AmhoV. Hw$ecVoZo n[apñWVr hmVmimdr. 23 ‘o Z§Va gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. Zì`m {dMmam§Zm JVr XoVm `oB©c. H$m‘mMm ì`mn ’$ma dmT>dy ZH$m. à{VHw$cVm amhrc. _rZ- YZñW hf©c‘wio IMm©Mo à`ËZ dmT>Vrc. ‘hÎdmÀ`m H$m‘mgmR>r A{YH$ doi Úmdm cmJoc. AS>MUter gm‘Zm H$amdm cmJo c . Jw § V dUy H $ {dMmamZo H$amdr.

CÝhmir Mdir

1) ^war … hm MwaímrOÝ` amoJ AgyZ `m amoJmMm CnÐd Pmë`mg PmS>mÀ`m ImoS>mda, nmZm§da Am{Êm ím|Jmda nm§T>è`m a§JmMo S>mJ {XgVmV. amoJmMm àmXþ^m©d _moR>çm à_mÊmmda Pmë`mg nmZo JiyZ nS>VmV Am{Êm PmS>mbm ím|Jm bmJV ZmhrV. `m amoJmÀ`m {Z`§ÌÊmmgmR>r PmS>mda nmÊ`mV {_giÊmmao J§YH$ 10 {bQ>a nmÊ`mV 20 J«°_ à_mÊmmV {_giyZ \$dmamdo. 2) amon _a … hm ~waímrOÝ` amoJ AgyZ {~`mÊ`m_m\©$V `m amoJmMm àgma hmoVmo. ~waímrMm àmXþ^m©d Pmbobr amono gS>VmV Am{Êm O{_Zrda H$mogiVmV. `m amoJmÀ`m {Z`§ÌÊmmgmR>r noaÊmrnydu {~`m§Zm Xa {H$bmog 2 Vo 3 J«°_ Wm`a_ qH$dm H°$ßQ>Z ho ~waímrZmímH$ Moimdo. 3) nmZm§darb {R>nHo$ … hm ~waímrOÝ` amoJ AgyZ, `m_wio nmZm§da bmb a§JmÀ`m H$S>m d amImS>r _Ü`^mJ Agbobo {R>nHo$ nS>VmV. {R>nHo$ hiyhiy g§nyÊm© nmZmda ngaVmV. `m amoJmÀ`m {Z`§ÌÊmmgmR>r 10 {bQ>a nmÊ`mV 10 J«°_ Wm`a_ {_giyZ 15 Vo 20 {XdgmÀ`m A§VamZo PmS>m§da \$dmamdo. 4) nmZm§darb _moP°H$ … hm {dfmÊmwOÝ` amoJ AgyZ `m_wio MdirÀ`m nmZm§da {ndiga a§JmMo {R>nHo$ nS>VmV. `m amoJmÀ`m {Z`§ÌÊmmgmR>r amoJà{V~§YH$ qH$dm amoJmbm H$_r à_mÊmmV ~ir nS>Êmmè`m OmVtMr bmJdS> H$amdr. amoJQ> PmS>o CnQy>Z Zï> H$amdrV. nm§T>è`m _mímr_wio `m amoJmMm àgma hmoVmo, åhÊmyZ `m _mímrÀ`m {Z`§ÌÊmmgmR>r 10 {bQ>a nmÊ`mV 20 {_br{bQ>a EÝS>mogë\$mZ (25% àdmhr) {_giyZ \$dmaÊmr H$amdr. H$mT>Êmr Am{Êm CËnmXZ … `m {nH$mV h§Jm_ Am{Êm OmVrZwgma 6 Vo 8 AmR>dS>çmV ím|Jm VmoS>Êmrg `oVmV. ím|Jm \$ma H$modù`m AWdm OyZ Pmë`mda VmoSy> Z`oV. ím|JoV ~r {Zã~a hmoD$ XoD$ Z`o. VmoS>Êmr 3 Vo 4 {Xdgm§Zr H$amdr. MdirMo {haì`m ím|JmMo CËnmXZ Xa hoŠQ>ar 5 Vo 8 Q>Zmn`ªV {_iVo. t àm. T>dio Ho$. EZ. (CÚmZ {dÚm {d^mJ) t S>m°. H$m§~io EM.EZ. (dZñnVr amoJímmñÌ). t àm. Q>oH$mio E.Or. (dZñnVr amoJímmñÌ) ghmæ`H$ àmÜ`mnH$, H¥$fr _hm{dÚmb`, Vm|S>mnya, {O. qhJmobr

Mdir hr ^mOrnmbm åhÊmyZ _hËdmMo nrH$ Amho. H$moaS>dmhÿ Am{Êm ~mJm`Vr åhÊmyZ qH$dm {nH$m§Mr \o$anmbQ> H$aÊ`mgmR>r Am§Va{nHo$ åhÊmyZ MidirMr bmJdS> H$aVmV. Mdir_wio O{_ZrVrb ZÌmMm gmR>m dmT>Vmo. Mdir_Ü`o à{WZm§Mo à_mÊm OmñV AgyZ OrdZgËd "A' Am{Êm "~', MwZm, bmoh `mgmaIr ^anya I{ZOo AgVmV. H$dir Mdir ^mOr åhÊmyZ _moR>çm à_mÊmmV dmnamV `oVo, Va H$mhr {R>H$mÊmr OZmdam§gmR>r Mmam åhÊmyZ XoVmV. H$mhr ímoVH$ar `m {nH$mMm {hadirMo IV åhÊmyZ XoIrb Cn`moJ H$aVmV. `m_wio `m {nH$mMr bmJdS> d ì`dñWmnZ `m~Ôb g{dñVa _m{hVr KoD$`m. hdm_mZ … `m {nH$mg CîÊm hdm_mZ bmJVo d àË`oH$ h§Jm_mV df©^a KoVm `oVo. na§Vw _Ü`_ nmD$g nS>Êmmè`m ^mJmV ho nrH$ Mm§Jbo `oVo. ho H$moaS>dmhÿ nrH$ Agë`m_wio O{_ZrVrb H$_r nmÊ`mdahr VJ Yê$ ímH$Vo. MdirMo nrH$ OmñV W§S>r ghZ H$ê$ ímH$V Zmhr. Vmn_mZ 20 A§ím gopëgAgÀ`m H$_r Joë`mg Mdirbm \w$bo d ím|Jm `oV ZmhrV. O_rZ … ho nrH$ _Ü`_ ImobrÀ`m, nmÊ`mMm Mm§Jbm {ZMam hmoÊmmè`m O{_ZrV CÎm_ `oVo. Iarn {nH$mgmR>r CÎm_ {ZMè`mMr O_rZ {ZdS>mdr Am{Êm gmMbobo nmÊmr H$mT>mdo. aã~r Am{Êm CÝhmir h§Jm_mV ho nrH$ ^mar O{_ZrVhr KoVm `oVo. g§emo{YV YmZ bmJdS>rMm h§Jm_ … MdirMr bmJdS> Iarn Ho$ea A-1 X~§J (nmohm ìhoam`Q>r) {nH$mMr d¡ { eï> o … h§Jm_mgmR>r OwZ-Owb¡ Vo Am°JñQ>n`ªV {nH$mMr d¡{eï>o … gwna \$mB©Z ^mV H$moaS>dmhÿ nrH$ åhÊmyZ Va CÝhmir {nH$mMr H$mcmdYr 125 {Xdg {nH$mMm H$mcmdYr - 145 {Xdg h§Jm_mgmR>r \o$~«wdmar- _mM©_Ü`o ~mJm`Vr cmo i V Zmhr ^anya \w$Q>do nrH$ åhÊmV H$aVmV. Mdir {nH$m§À`m OmVr {XdgmVrb àH$mímmÀ`m H$mbmdYrZwgma A{YH$ _m{hVr H$arVm g§nH©$ … {gnZm grS> H§$nZr àm.{c. CZ gmdcr H$m°åncoŠg, dmT>VmV MdirÀ`m H$mhr OmVr CXm. nwgm Xmo {~cm© am_ _§Xra amoS> OR>manoR>, AH$mocm (_hmamï´>) _mo. 9822737723 \$gbr Am{Êm F$VwamO `m nmdgmir d CÝhmir h§Jm_mV bmdVm `oVmV. MdirMr lr em{cdmhZ eHo$ 1940, {dc§~r Zm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074 n§Mm§J nwgm ~agmVr hr OmV Iarn h§Jm_mV bmdmdr. d¡emI-A{YH$ Á¶oð> _mg ‘o 2018 {~`mÊ`mMo à_mÊm … MdirMr bmJdS> {XZm§H$ dma {VWr g_mßVr ZjÌ g_mßVr M§Ðamer gy`m}X` gy`m©ñV gm¡a Q>moH$Êm nÕVrZo, àË`oH$ OmJr 2-2 {~`m H$.{_. H$.{_. {XZm§H$ Q>moHy$Z Ho$ë`mg Xa hoŠQ>ar 15 Vo 20 {H$bmo ‘o d¡emI d¡emI {~`mÊmo bmJVo. `m {nH$mMr Ádmar Am{Êm 1 ‘§Jidma H¥$.à{VnXm 06.48 {demIm 15.57 09.37Z§Va d¥píMH$ 06.12 19.00 11 d¥píMH$ 06.11 19.00 12 H$mngmÀ`m {nH$mV {_l{nH$ åhÊmyZ bmJdS> 2 ~wYdma H¥$.{ÛVr`m 07.40 AZwamYm 17.39 3 Jwédma H¥$.V¥Vr`m 09.05 Á`oð>m 19.53 19.53Z§Va YZw 06.11 19.00 13 Ho$ë`mg ~r H$_r bmJVo. 4 ewH«$dma H¥$.MVwWu 11.02 ‘yi 22.34 YZw 06.10 19.01 14 bmJdS>rMo A§Va d nÕVr … MdirÀ`m 5 e{Zdma H¥$.n§M‘r 13.22 nydm©fmT>m 25.34 YZw 06.10 19.01 15 gwYmarV OmVrMr Q>moH$Êm nÕVrZo 45 x 30 6 a{ddma H¥$.fð>r 15.56 CÎmamfmT>m 28.41 08.21Z§Va ‘H$a 06.09 19.02 16 AhmoamÌ ‘H$a 06.09 19.02 17 g|._r. A§Vamda d ñWm{ZH$ OmVrMr 60x 7 gmo‘dma H¥$.gá‘r 18.28 ldU 07.39 21.00Z§Va Hw§$^ 06.08 19.02 18 45 g|._r. A§Vamda bmJdS> H$amdr. `m 8 ‘§Jidma H¥$.Aï>‘r 20.43 ldU 9 ~w Y dma H¥ $ .Zd‘r 22.27 Y{Zð> m 10.14 Hw § $ ^ 06.08 19.03 19 {nH$mMr nm^arZo qH$dm {V\$ÊmrZo 45 go._r. 10 Jwédma H¥$.Xe‘r 23.28 eVVmaH$m 12.12 Hw§$^ 06.07 19.03 20 da noaÊmr H$aVmV d Z§Va 15 {Xdgm§Zr 11 ewH«$dma H¥$.EH$mXer 23.42 nydm©^mÐnXm 13.26 07.12Z§Va ‘rZ 06.07 19.03 21 {daiÊmr H$ê$Z XmoZ PmS>mV 30 g|._r. A§Va 12 e{Zdma H¥$.ÛmXer 23.06 CÎmam^mÐnXm 13.42 ‘rZ 06.07 19.04 22 R>odVmV. 13 a{ddma H¥$.Ì`moXer 21.46 aodVr 13.32 13.32Z§Va ‘of 06.06 19.04 23 IV d nmÊmr ì`dñWmnZ … O_rZ Zm§Jê$Z 14 gmo‘dma H¥$.MVwX©er 19.47 ApídZr 12.31 ‘of 06.06 19.04 24 10.57 16.30Z§Va d¥f^ 06.05 19.05 25 V`ma Ho$ë`mda dIamÀ`m ímodQ>À`m 15 ‘§Jidma A‘mdñ`m 17.17 ^aUr A{YH$ Á`o ð > nmir~amo~a hoŠQ>ar 25 Vo 50 Q>Z ímoÊmIV 16 ~wYdma ew.à{VnXm 14.27 H¥${ÎmH$m 09.00 d¥f^ 06.05 19.05 26 O{_ZrV Mm§Jbo {_giyZ Úmdo. hoŠQ>ar 25 17 Jwédma ew.{ÛVr`m 11.27 amo{hUr 06.49 17.42Z§Va {‘WwZ 06.05 19.06 27 {H$bmo ZÌ 60 Vo 75 {H$bmo ñ\w$aX Am{Êm 60 ‘¥J 28.34 Vo 75 {H$bmo nmbmím Úmdo. `m {nH$mg 18 ewH«$dma ew.V¥Vr`m 08.25 AmÐm© 26.24 {‘WwZ 06.04 19.06 28 CÝhmir h§Jm_mV Amdí`H$VoZwgma nmÊmr ew. MVwWu 29.28 24.26 18.54Z§Va H$H©$ 06.04 19.06 29 Úmdo. _mÌ \w$bo Yaë`mnmgyZ Vo ím|JmMm ^ma 19 e{Zdma ew. n§M‘r 26.44 nwZd©gw 24.08 nwî` 22.45 H$H©$ 06.04 19.07 30 nyÊm© hmoB©n`ªV 10 Vo 12 {XdgmÀ`m A§VamZo 20 a{ddma ew.fð>r 21 gmo‘dma ew.gá‘r 22.13 Aícofm 21.26 21.26Z§Va qgh 06.04 19.07 31 {Z`{_V nmÊmr Úmdo. Á¶oð> _hËdmÀ`m {H$S>tMo {Z`§ÌÊm … `m {nH$mda 22 ‘§Jidma ew.Aï>‘r 20.31 ‘Km 20.19 qgh 06.03 19.08 1 {dímof ZwH$gmZH$maH$ {H$S>tMm CnÐd hmoV 23 ~wYdma ew.Zd‘r 19.13 nydm© 19.56 25.51Z§Va H$Ý`m 06.03 19.08 2 Zmhr. _mÌ _mdm, VwS>VwS>o Am{Êm ím|J 24 Jwédma ew.Xe‘r 18.17 CÎmam 19.46 H$Ý`m 06.03 19.08 3 20.00 H$Ý`m 06.03 19.09 4 nmoIaÊmmè`m Amù`m AmT>ië`mg hoŠQ>ar 25 ewH«$dma ew.EH$mXer 17.47 hñV 20.37 08.16Z§Va Vwcm 06.03 19.09 5 20 {H$bmo 5 Q>ŠHo$ H$m~m©[abMr YwaiÊmr 26 e{Zdma ew.ÛmXer 17.40 {MÌm 27 a{ddma ew.Ì`moXer 17.58 ñdmVr 21.38 Vwcm 06.02 19.09 6 H$amdr. 28 gmo‘dma ew.MVwX©er 18.40 {demIm 23.05 16.41Z§Va d¥píMH$ 06.02 19.10 7 _hËdmMo amoJ Am{Êm {Z`§ÌÊm … 29 ‘§Jidma ew.nm¡{U©‘m 19.49 AZwamYm 24.56 d¥píMH$ 06.02 19.10 8 `m {nH$mda àm_w»`mZo ^war, H$anm Am{Êm 30 ~wYdma H¥$.à{VnXm 21.25 Á`oð>m 27.13 27.13Z§Va YZw 06.02 19.11 9 amonm§Mr _a `m amoJm§Mr bmJÊm hmoVo. 31 Jwê$dma H¥$.{ÛVr` 23.24 ‘yi 29.53 YZw 06.02 19.11 10 _o _whÿV© Jwédma, 03 _o 2018 m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX`

{gnZm {gS>² H§$. àm.{b.

{ddmh : {X. 1 : 15.56 Z§Va, 26.00 n`ªV {X. 2 : 09.21 n`ªV {X. 4 : 22.32 n`ªV {X. 6 : 15.54 n`ªV {X. 7 : 26.00 n`ªV {X. 8 : 07.37 Z§Va, 26.00 n`ªV {X. 9 : 10.12 n`ªV {X. 11 : 14.56 Z§Va, 26.00 n`ªV {X. 12 : 23.06 n`ªV 16 ‘o Vo 13 OyZ A{YH$ ‘{hZm Agë`mZo {ddmhmg Cn`wº$ {Xdg ZmhrV. CnZ`Z : {X. 4, 6

g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

21.50 21.49 21.50 21.43 21.53 21.58 21.42 21.51 21.43 21.53 21.44 21.56

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

21.50 21.42 21.47 21.34 21.33 21.46 21.50 21.48 21.48 21.43 21.50 21.45


2018 OyZ> 2018

A{YH$ Á`oð>-{ZO Á`oð> eHo$ 1940 A{YH$ Á`oð> H¥$. 5

A{YH$ Á`oð> H¥$. 11 H$‘cm EH$mXer

{ZO Á`oð> ew. 4 {dZm`H$ MVwWu

A{YH$ Á¶oð> H¥$. 5

OmJ{VH$ Ñï>rXmZ {XZ A{YH$ Á`oð> H¥$. 12 gmo‘àXmof

Jwê$ AOw©ZXod ehrX {XZ Jmonmi JUoe AmJaH$a nw.{V. amO‘mVm {OOmD$gmho~ ^mogco nw.{V. (VmaIoà‘mUo) N>ÌnVr g§^mOr ‘hmamO O`§Vr ({VWrà‘mUo) {ZO Á`oð> ew. 5 {ZO Á`oð> ew. 13 Aaʶfð>r gmo‘àXmof dQ>gm{dÌr d«Vma§^

A{YH$ Á`oð> H¥$. 6

g‘wÐ{XZ A{YH$ Á`oð> H¥$. 13/14 {edamÌr A‘mdñ`m àma§^ CÎmaamÌm¡ 04.33

OmJ{VH$ n¶m©daU {XZ

A{YH$ Á`oð> H¥$. 7 H$mcmï>‘r

{ZO Á`oð> ew. 6/7 PmerMr amUr cú‘r~mB© nwʶ{VWr CÕd ‘hmamO ‘w§JioH$a nw.{V.-{~cmocr (Zm§XoS>) Mm§JXod ‘hmamO `mÌm -nwUVm§~o

H$moc~mñdm‘r nwÊ`{VWr-YmnodmS>m (ZmJnya)

A{YH$ Á`oð> A‘mdñ`m A{YH$ ‘mg g‘m{á Xe© A‘mdñ`m

{ZO Á`oîR> ew. 8 XwJm©ï>‘r ~wYmï>‘r

A{YH$ Á`oð> H¥$. 8

{ZO Á`oð> ew. 1 {ZO Á¶oð> ‘mgma§^

aº$XmVm {XZ A{YH$ Á¶oð> H¥$. 3

A{YH$ Á`oð> H¥$. 9

{ZO Á`oð> ew. 2 M§ÐXe©Z

gy¶m©Mm ‘¥J ZjÌàdoe-dmhZ ‘|T>m A{YH$ Á`oð> H¥$. 4 g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX¶ 09.53

A{YH$ Á`oð> H¥$. 10

a‘OmZ B©X ‘wpñc‘ eìdmc ‘mgma§^ ‘hmamUm àVmn O`§Vr

N>ÌnVr emhÿ ‘hmamO O`§Vr {ZO Á`oð> ew. 14 dQ>nm¡{U©‘m

VwH$m‘m¶ nw.{V.-¶ohioJmd (Vw.)(qhJmocr) kmZoœa‘mD$cr MmH$admS>rH$a nwʶ{VWr {ZO Á`oð> ew. 15 {ZO Á`oð> ew. 9 X{jUm`Zma§^ ‘hoe Zd‘r gm¡a dfm© G$Vy àma§^ OmJ{VH$ ¶moJ {XZ Jwê$Xod amZS>o ñ‘¥{V{XZ {ZO Á`oð> ew. 10 A`Z H$[a{XZ

gw`m©Mm AmÐm© ZjÌ àdoe dmhZ-hÎmr

{ZO Á`oð> ew. 3 a§^md«V

{edamO eH$ 345 àma§^ {edamÁ`m{^foH$moËgd {XZ {ZO Á`oð> ew. 13

nm¡{U©‘m àma§^ gH$mir 08.12

A‘mdñ`m g‘m{á CÎmaamÌm¡ 01.13

dZ{XZ

{ZO Á`oð> ew. 12

{ZO Á`oð> ew. 11 {ZO©cm EH$mXer Jm`Ìr O`§Vr

g§V H$~ra O¶§Vr nm¡{U©‘m g‘már gH$mir 10.22

{ZO Á`oð> H¥$. 1

Jwê$ haJmoqdXqgh O`§Vr {ZO Á`oîR> H¥$. 2

6


OyZ 2018 à‘wI {nH$m§Mo IV ì¶dñWmnZ gܶmÀ¶m H$mimV A{YH$ CËnÞ {‘i{dʶmgmR>r eoVH$ar ’$³V amgm¶{ZH$ IVmMmM dmna H$aVmV. na§Vw A{YH$ CËnmXZ {‘i{dʶmgmR>r ’$³V amgm¶{ZH$ IVmMm dmna H$aUo ¶mo½¶ Zmhr. A{YH$ IVmMm dmna åhUOo A{YH$ CËnmXZ hm g‘O eoVH$è¶m§Zr H$ê$Z KoVcm Amho. øm‘wio eoVrdarc CËnmXZ IM© dmTy>Z eoVO{‘ZrMo Amamo½¶ Ymo³¶mV ¶oV Amho. O{‘ZrMo Amamo½¶ A~m{YV R>odUogmR>r, emídV CËnmXZmgmR>r d CËnmXZ IM© H$‘r H$aUogmR>r, amgm¶{ZH$ IVmMm dmna g‘VmocnUo H$aUo hr H$mimMr JaO Amho Am{U eoVH$ar ~§Yw§Zr IV ì¶dñWmnZmH$S>o S>moignUo ~KʶmMr JaO Amho. ˶mgmR>r amgm¶{ZH$ IVm gmo~VM g|Ðr¶ IVo, {OdmUy IVo d {hadirMo IVo dmnaUo Amdí¶H$ Amho. EH§$XarV {nH$mMo AÞÐì¶ ì¶dñWmnZ H$aVmZm EH$mpË‘H$ AÞÐì¶ ì¶dñWmnZ øm {ZVrMm Adc§~ H$amdm cmJoc. øm coImV AmnU EH$mpË‘H$ AÞÐì¶ ì¶dñWmnZm ‘Ycm EH$ à‘wI KQ>H$ åhUOo amgm¶{ZH$ IV ì¶dñWmnZm~Ôc ‘m{hVr KoD$ ¶m. à˶oH$ H¥$fr {dÚmnrR>m§Zr ˶m§À¶m H$m¶©joÌmV ¶oUmè¶m {d^mJmgmR>r {nH${Zhm¶ amgm¶{ZH$ IVm§À¶m {e’$maer Ho$coë¶m AmhoV d doimodoir eoVH$è¶m§Zm ˶m dmnaë¶mMo AmdmhZ gwÕm Ho$co Amho. na§Vw ‘moOHo$M eoVH$ar ømMm Adc§~ H$aVmV. ~è¶mM eoVH$è¶m§Zm øm {e’$magr g‘OV ZmhrV. åhUyZ AmnU gXa {e’$maer øm gmo߶m ^mfoV d ~mOmamV CncãY Agcoë¶m IVmZwgma OmUyZ KoD$. nrH$ - gmo¶m~rZ : gmo¶m~rZ øm {nH$mcm àVr ho³Q>ar 30 {H$. ZÌ 75 {H$. ñ’w$aX d 30 {H$cmo nmcmeMr JaO AgVo. g§nyU© ZÌ, ñ’w$aX d nmcme noaUrMo doir Úmd¶mMo AgVo. ˶mgmR>r eoVH$ar ~§Yw§Zr ~mOmamVrc CncãYVoZwgma Imcrc IVo dmnamdr. 1) ¶w[a¶m 65 {H$cmo + {g.gwna ’$m°ñ’o$Q> 487 {H$cmo + å¶w.Am°’$ nmoQ>°e 50 {H$cmo

qH$dm 2) S>rEnr 163 {H$cmo + å¶w.Am°’$ nmoQ>°e 50 {H$cmo qH$dm 3) (10:26:26) {‘lIV : 115 {H$cmo + ¶w[a¶m 40 {H$cmo + qg.gwna ’$m°ñ’o$Q> 285 {H$cmo qH$dm 4) (12:32:16) {‘l IV 250 {H$cmo darc 4 JQ>mn¡H$s H$moU˶mhr EH$m JQ>mVrc IVmMr {ZdS> H$amdr. VgoM ‘mVrnarjUmda AmYmarV IVmÀ¶m ‘mÌm Úmì¶mV. g§nyU© IVmMr ‘mÌm noaUr gmo~VM Úmdr da IV åhUyZ H$moUVohr IV XoD$ Z¶o. {nH$ - Ádmar : Ádmar {nH$mcm àVr ho³Q>ar 80 {H$cmo ZÌ 40 {H$cmo ñ’w$aX d 40 {H$cmo nmcme XoʶmMr {e’$mag Amho. ˶mn¡H$s ZÌmMr AYu ‘mÌm d g§nyU© ñ’w$aX d nmcmeMr ‘mÌm noaUrgmo~V Va Cd©arV ZÌmMr ‘mÌm 30 {Xdgm§Zr Úmdr. ˶mgmR>r Imcrc amgm¶{ZH$ IVm§Mm dmna H$amdm. noaUr gmo~V : 1) ¶w[a¶m 87 {H$cmo + qg.gwna ’$m°ñ’o$Q> 250 {H$cmo + å¶w.Am°’$ nmoQ>°e 67 {H$cmo qH$dm 2) (20:20:0) {‘l IV 200 {H$cmo + å¶w.nmoQ>°e 66 {H$cmo qH$dm 3) (10:26:26) {‘l IV 155 {H$cmo + ¶w[a¶m 55 {H$cmo qH$dm noaUrgmo~V darcn¡H$s H$moU˶mhr EH$m JQ>mVrc IVm§Mr {ZdS> IV XoUogmR>r H$amdr. noaUrZ§Va 30 {Xdgm§Zr : ¶w[a¶m 87 {H$cmo nrH$ - ‘H$m : ‘H$m {nH$mcm àVr ho³Q>ar 120 {H$cmo ZÌ 60 {H$cmo ñ’w$aX d 30 {H$cmo nmcme XoʶmMr {e’$mag Amho. ˶mn¡H$s noaUr gmo~V 40 {H$cmo ZÌ d g§nyU© ñ’w$aX d nmcme VgoM noaUrZ§Va 30 {Xdgm§Zr 40 {H$cmo ZÌ d noaUrZ§Va 50 {Xdgm§Zr 40 {H$cmo ZÌ Ë¶mgmR>r Imcrc àH$mao amgm¶{ZH$ IVmMm dmna H$amdm. noaUr gmo~V : n¶m©¶ 1) ¶w[a¶m 87 {H$cmo + qg.gwna

_o. _oKi A°J«mo Ho$_rH$ëg _o. _oKi \$Q>ucm`Pg© Xþgam _mim, 18, H$ÀN>r cmB©Z, dYm© emIm-_maoJm§d, {O. `dV_mi àmoàm. lr. gwYra _oKi

18, H$ÀN>r cmB©Z, dYm© àmoàm. gm¡. amOlr _oKi

\$moZ … 07152-242440 _mo. 9860505955 H$moamo_§S>b (B§.) {c. hrZS>mëJmo {c. nr.nr.Ec. {c. Or.EZ.ìhr.E\$.gr. {c. A_aoídam A°J«rQ>oH$ {c. {à{_Aa B[aJoeZ {c. XodrX`mc goëg {c.

\$moZ … 07152-240855 _mo. 9422141855

A{YH¥$V {dVaH$ …

_{hÝ`mMo ^{dî` _of- à`ËZmÀ`m ‘mZmZo Ano{jV `e {‘iV Zgë`mZo {Zamem nXar nS>Uma Amho. CËgmh YS>mYS>rZo ahmdo. ZmoH$ar, ì`dgm`mV, H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm‘§Oñ`mZo ahmdo. AZmdí`H$ IM© Q>mimdm. XyaMm àdmg ZH$mo. d¥f^$- {H$aH$moi H$m‘mgmR>rhr A{YH$ n[al‘ ¿`mdo cmJUma AmhoV. Am{W©H$ AmKmS>r Mm§Jcr H$er amhrc `mMm {dMma H$amdm. Zì`m g§Yr {dMmamZo ñdrH$mamì`mV. emar[aH$ VH«$matMr doirM XIc ¿`mdr. {_WwZ$- gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>ë`mZo g‘mYmZ dmQ>oc. `moOcoë`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. O‘m IMm©Mr `mo½` Vm|S> {‘idUr H$amdr cmJoc. gwg§YrMo ñdmJV H$amdo. Zì`m AmoiIr dmT>Vrc. H$H©$- ewH«$mÀ`m XeoV gwI {‘ioc. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV g‘mYmZH$maH$ KQ>Zm KS>Vrc. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. Ym{‘©H$, gm‘m{OH$ H$m`m©V ‘Z cmJoc. Wmoam§Mo Mm§Jco ghH$m`© cm^oc. qgh- gwImÀ`m KQ>Zm KS>ë`mZo g‘mYmZ dmQ>oc. ZmoH$arV d[að>m§Mr ‘Ou gm§^miy eH$mc. Zì`m {dMmam§Zm MmcZm {‘ioc. AS>MUtMr Vrd«Vm H$‘r hmoB©c. gd© à{VHw$cVoda ‘mV H$amc. àmár g‘mYmZH$maH$ hmoB©c. H$Ý`m$- amhþMr Xem ì`Wm dmT>{dUmar Amho. ì`dgm`mV A{YH$ cj Kmcmdo. {dc§~mZo àJVr hmoV OmB©c. H$m‘mMm ì`mn ’$ma dmT>dy ZH$m. à{VHw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. ’$maer qMVm H$ê$ ZH$m. XJXJ Q>mimdr.

A{YH$ Á`oð-{ZO Á¶oð> > >eHo$ 1940

2018

{edm \$Q>ucm`Pg© {c. H$moamo_§S>c B§{S>`m {c. {c~Q>u \$m°ñ\o$Q> {c. Ama.gr.E\$.{c.

OyZ Vwbm$- Am{W©H$ H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoV Joë`mZo g‘mYmZ dmQ>oc. Zì`m g§Yr cm^Vrc. Amnë`m H$m`© H$V¥©Ëdmcm Mm§Jcm dmd {‘iUma Amho. ‘hÎdmMo {ZU©` nyU© {dMmamZo ¿`mdoV. AS>MUtMr Vrd«Vm H$‘r hmoB©c. d¥píMH$- YZg§M`m~amo~a gX²JwUm§Mmhr g§M` {deof ‘mocmMm R>aVmo. Am{W©H$ ~m~VrV g‘mYmZH$maH$ KQ>Zm KS>Vrc. gm‘§Oñ`mZo ahmdo. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV AmZ§XXm`r KQ>Zm KS>Vrc. ^md§S>m§Mo Mm§Jco ghH$m`© cm^oc. YZw- OyZMm àma§^ IM© dmT>{dUmam AgyZ ZmoH$arV H$m‘mMm VmU dmT>oc. Amnco ‘ZñdmñÏ` {Q>H$dyZ R>odmdo. Hw$cXodVoMr CnmgZm H$amdr. AZw^dmMo AmYmao nwT>rc dmQ>Mmc H$amdr. ’$ma g§Kf© Q>mimdm. _H$a- ì`dgm`mV gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. Zì`m H$m‘m§Zm JVr XoVm `oB©c. Am{W©H$ ~m~VrV g‘mYmZ cm^oc. ‘moR>r Jw§VdUyH$ {dMmamZo H$amdr. H$cm-JwUm§Mm {dH$mg hmoV OmB©c. gwg§YrMm cm^ CR>dmdm. Hw§$^- gm¡»`Xm`r KQ>Zm KS>Vrc. ‘hÎdmÀ`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. àmárMo à‘mU Mm§Jco dmT>oc. ~oamoOJmam§Zm Mm§Jë`m g§Yr YZmO©ZmgmR>r cm^Vrc. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV AmZ§XXm`r KQ>Zm KS>Vrc. à{VHw$cVm H$‘r hmoB©c. _rZ- 23 OyZ Z§Va gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. ‘moOHo$M ~mocmdo. g‘O-J¡ag‘O Q>mimdoV. gwg§YrMm cm^ CR>dmdm. AZmdí`H$ IM© Q>mimdoV. EH$m{dMmamZo ahmdo. Xwgè`m§da ’$ma {dídmg R>ody ZH$m.

’$m°ñ’o$Q> 375 {H$cmo + å¶w.Am°.nmoQ>°e 50 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 2) (20:20:0) {‘l IV 300 {H$cmo + ¶w[a¶m 42 {H$cmo + å¶w.Am°.nmoQ>°e 50 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 3) S>r.E.nr. 130 {H$cmo + ¶w[a¶m 37 {H$cmo + å¶w.Am°.nmoQ>°e 50 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 4) (10:26:26) {‘l IV 62 {H$cmo + ¶w[a¶m 60 {H$cmo + qg.gw.’$m°ñ’o$Q> 175 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 5) (12:32:16) {‘l IV 187 {H$cmo + ¶w[a¶m 37 {H$cmo noaUr Z§Va 30 {Xdgm§Zr : ¶w[a¶m 87 {H$cmo noaUr Z§Va 50 {Xdgm§Zr : ¶w[a¶m 87 {H$cmo {nH$ - ~mOar : ~mOar {nH$mcm àVr ho³Q>ar 60 {H$cmo ZÌ d 30 {H$cmo ñ’w$aX XoʶmMr {e’$mag Amho. ˶mn¡H$s 30 {H$cmo ZÌ d 30 {H$cmo ñ’w$aX noaUrgmo~V Va Cd©arV 30 {H$cmo ZÌ noaUrZ§Va 30 {Xdgm§Zr Úmdo. ˶mgmR>r Imcrc {Xcoë¶m n¶m©¶mn¡H$s H$moU˶mhr EH$m n¶m©¶mVrc IVmMm dmna àVr ho³Q>ar XoʶmgmR>r H$amdm. noaUr gmo~V : n¶m©¶ 1) ¶w[a¶m 62 {H$cmo + qg.gwna ’$m°ñ’o$Q> 187 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 2) (20:20:0) {‘l IV 150 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 3) (10:26:26) 62 {H$cmo + ¶w[a¶m 37 {H$cmo noaUr Z§Va 30 {Xdgm§Zr : ¶w[a¶m 62 {H$cmo nrH$ - gy¶©’y$c : gy¶©’y$c {nH$mcm àVr ho³Q>ar 80 {H$cmo ZÌ d 60 {H$cmo ñ’w$aX XoʶmMr {e’$mag Amho. ˶mn¡H$s 40 {H$cmo ZÌ d 60 {H$cmo ñ’w$aX noaUrgmo~V d Cd©arV 40 {H$cmo ZÌ noaUrZ§Va 36 {Xdgm§Zr Úmdo ˶m H$arVm Imcrc {Xcoë¶m n¶m©¶mn¡H$s EH$m n¶m©¶mMr {ZdS> àVr ho³Q>ar IVo XoʶmgmR>r H$amdr. noaUr gmo~V : n¶m©¶ 1) ¶w[a¶m 87 {H$cmo + qg.gwna ’$m°ñ’o$Q> 375 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 2) (20:20:0) {‘l IV 300 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 3) S>r.E.nr. 130 {H$cmo + ¶w[a¶m 35 {H$cmo noaUr Z§Va 35 {Xdgm§Zr : ¶w[a¶m 87 {H$cmo nrH$ - {~Q>r H$nmer (~mJm¶Vr) : {~.Q>r. ~mJm¶Vr H$nmercm àVr ho³Q>ar 150 {H$cmo ZÌ, 75 {H$cmo ñ’w$aX d 75 {H$cmo nmcme XoʶmMr {e’$mag Amho. ˶mn¡H$s IVmMr n{hcr ‘mÌm noaUr gmo~V qH$dm 10 {XdgmMo AmV 40 {H$cmo ZÌ d g§nyU© ñ’w$aX d nmcme Va IVmMr Xþgar ‘mÌm 30 {Xdgm§Zr 40 {H$cmo ZÌ, IVmMr {Vgar ‘mÌm noaUrZ§Va 60 {Xdgm§Zr 40 {H$cmo ZÌ d IVmMr Mm¡Wr ‘mÌm noaUrZ§Va 90 {Xdgm§Zr 30 {H$cmo ZÌ øm à‘mUo {d^mJyZ Úmdr. ˶mgmR>r Imcrc {Xcoë¶m n¶m©¶mn¡H$s EH$m n¶m©¶mMr {ZdS> IVo XoʶmgmR>r H$amdr. noaUr gmo~V qH$dm 7 Vo 10 {Xdgm§Zr : n¶m©¶ 1) ¶w[a¶m 87 {H$cmo + qg.gwna ’$m°ñ’o$Q> 468 {H$cmo + å¶w.Am°.nmoQ>°e 125 {H$cmo qH$dm _whÿV©

OyZ

{ddmh : {X. 18 : 10.43 n`ªV 14.19 Z§Va, 26.00 n`ªV {X. 23 : 15.32 n`ªV {X. 28 : 12.20 n`ªV {X. 29 : 15.20 Z§Va, 26.00 n`ªV CnZ`Z : {X. 15

nO©Ý` {dMma

OyZ

a{dZo ‘¥J ZjÌmV àdoe Ho$ë`mnmgyZ {demIm ZjÌmV a{d àdoe H$aon`ªV nO©Ý`H$mc AgVmo. ZjÌ, dmhZo J¥hpñWVrZwgma nmdgmMo ^m{H$V dV©{dco OmVo. gZ 2018 ‘Yrc nmdgmim Anojonojmhr Mm§Jcm OmUma Amho. ZjÌ, dmhZm~m~V g{dñVa ‘m{hVr `mà‘mUo : ‘¥J :- ewH«$dma, {X. 8 OyZ amoOr Xwnmar 12.16 {‘{ZQ>m§Zr a{d ‘¥J ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ ‘|T>m Amho. `m ZjÌmV nmdgmMr àVrjm H$amdr cmJoc. g‘wÐ {H$Zmar S>m|Jami ^mJmV nmD$g nS>oc. dmXimMo à‘mU OmñV amhrc. dmXimZo ZwH$gmZ hmoB©c. AmÐm© :- ewH«$dma, {X. 22 OyZ amoOr Xwnmar 11.11 {‘. a{d AmÐm© ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ hÎmr Agë`mZo `m ZjÌmV OmoaXma nO©Ý`d¥ï>r hmoB©c. gIc ^mJmV nyapñWVr {Z‘m©U hmoB©c. AmZ§Xr AmZ§X hmoB©c.

n¶m©¶ 2) (20:20:0) {‘l IV 200 {H$cmo + ¶w[a¶m 76 {H$cmo + å¶w.Am°.nmoQ>°e 125 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 3) S>r.E.nr. 163 {H$cmo + ¶w[a¶m 23 {H$cmo + å¶w.Am°.nmoQ>°e 125 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 4) (10:26:26) {‘l IV 288 {H$cmo + ¶w[a¶m 24 {H$cmo qH$dm n¶m©¶ 5) (12:32:16) {‘l IV 235 {H + ¶w[a¶m 25 {H$cmo + å¶w.Am°.nmoQ>°e 63 {H$cmo noaUr Z§Va 30 {Xdgm§Zr : ¶w[a¶m 87 {H$cmo noaUr Z§Va 60 {Xdgm§Zr : ¶w[a¶m 87 {H$cmo noaUr Z§Va 90 {Xdgm§Zr : ¶w[a¶m 65 {H$cmo darc IVmÀ¶m {e’$magr øm O{‘ZrVrc AÞÐì¶mÀ¶m ‘mÌm ‘ܶ‘ ñdê$nmÀ¶m AmhoV Ago J¥hrV Yê$Z {Xcoë¶m AmhoV. ˶m‘ܶo ‘mVr n[ajU AhdmcmZwgma ~Xc H$amdoV. amgm¶{ZH$ IVm§Mm nyU© H$m¶©j‘VoZo dmna hmoʶmgmR>r nwT>rc ~m~tMm Adí¶ Adc§~ H$amdm. · amgm¶{ZH$ IVo O{‘Zr‘ܶo ’o$Hy$Z qH$dm {dgH$Qy>Z XoD$ ZH$m. · amgm¶{ZH$ IVo {nH$m§À¶m Amoir eoOmar noê$Z Úmdr. · ¶w[a¶m - S>rEnr {~«Ho$Q>Mm dmna H$amdm. · qgJc gwna ’$m°ñ’o$Q> ho IV g|Ðr¶ IVm‘ܶo {‘giyZ Úm. · H$moaS>dmhÿ n[apñWVrV O{‘ZrV Amocmdm ZgVm§Zm IVmMm dmna H$ê$ Z¶o. · ñ’w$aX Am{U nmcme hr AÞÐì¶ AgUmar IVo noaUr gmo~VM Úm. · Z̶w³V IVmMm H$m¶©j‘ dmna hmoʶmgmR>r Z̶w³V IVo 2 Vo 3 doim {d^mJyZ Úmdr. · Zoh‘r {Z‘H$moQ>oS> ¶w[a¶mMm AWdm Z̶w³V IVm‘ܶo qZ~moir nmdS>aMm dmna H$amdm. · ‘mVr narjU AhdmcmZwgmaM IVm§Mm g§VwcrV dmna H$amdm. · nmʶmV {daKiUmè¶m d {dÐmì¶ IVm§Mm dmna H$amdm. · {R>~H$ qgMZ Agë¶mg {dÐmì¶ IVm§Mm dmna H$amdm. Aem nÕVrZo amgm¶{ZH$ IVmMm dmna Ho$ë¶mg CËnmXZ IM© H$‘r hmoD$Z, O{‘ZrMo Amamo½¶ A~mYrV amhÿZ emídV CËnmXZ {‘iʶmg hmV^ma cmJoc. t àm. g§O¶ ‘YwH$aamd C‘mio, {df¶ {deofk (H¥$fr{dÚm) ‘mo. 9404710228 t àm. A{Zc VwH$mam‘ Jm^Uo, H$m¶©H«$‘ g‘Ýd¶H$, ‘mo. 9527566788 H¥$fr {dkmZ H|$Ð, OiJm§d Om‘moX, {O. ~wcT>mUm

{dX^© ~rO ^§S>ma gw^mf amoS>, H$m°Q>Z _mH}$Q>, ZmJnya-18 \$moZ … 0712-2726551, 2737828 _mo. 9420853368, 9096469393 YmÝ`m {gS>g² (àm.) {b. A{YH¥$V {dH«o$Vo EŠgob H«$mn Ho$Aa {b. {Z_©b {gS>g² (àm.) {c. OrEgnr H«$mn gm`Ýg {c. XO© o X ma {~`mUo . .... grS> BZmodoeZg² (àm.){c. EåH$mo noñQ>rgmB©S>g² {c. {dœgZr` agm`Zo.... {d^m A°J«rQ>oH$ {c. A°J«r gM© (B§) {c.

CÎm_ IVo

àmoàm. _hoÝÐ JwßVm

àmoàm. A{^foH$ JwßVm

n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1940, {dc§~rZm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074 OyZ 2018 {XZm§H$ dma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

{VWr

OyZ ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma

A{YH$ Á¶oð> H¥$.V¥Vr`m H¥$.MVwWu H¥$.n§M‘r H¥$.n§M‘r H¥$.fð>r H¥$.gá‘r H¥$.Aï>‘r H¥$.Zd‘r H¥$.Xe‘r H¥$.EH$mXer H¥$.ÛmXer H¥$.Ì`moXer H¥$. MVwX©er ~wYdma A‘mdñ`m {ZO Á`oð> Jwédma ew.à{VnXm ewH«$dma ew.{ÛVr`m e{Zdma ew.V¥Vr`m a{ddma ew.MVwWu

A{YH$ Á¶oð/{ZO Á`oð> _mg g_mßVr ZjÌ H$.{_.

g_mßVr H$.{_.

25.45 28.18 AhmoamÌ 06.52 09.16 11.15 12.37 13.13 12.59 11.54 10.04 07.34 28.34 25.13

nydm©fmT>m nydm©fmT>m CÎmamfmT>m ldU Y{Zð>m eVVmaH$m nydm©^mÐnXm CÎmam^mÐnXm aodVr ApídZr ^aUr H¥${ÎmH$m

AhmoamÌ 08.52 12.00 15.06 17.58 20.21 22.06 23.03 23.11 22.30 21.06 19.08

19.11 19.12 19.12 19.12 19.13 19.13 19.14 19.14 19.14 19.15 19.15 19.15

Á¶oð> 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

amo{hUr

16.44 27.26Z§Va {‘WwZ 06.02 19.15

23

gy`m}X` gy`m©ñV

YZw 15.38Z§Va ‘H$a ‘H$a 28.35Z§Va Hw§$^ Hw§$^ Hw§$^ 15.44Z§Va ‘rZ ‘rZ 23.11Z§Va ‘of ‘of 26.40Z§Va d¥f^ d¥f^

06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02

19.16 19.16 19.16 19.17

24 25 26 27

18 gmo‘dma ew.n§M‘r 19 ‘§Jidma ew.fð>r ew.gá‘r 20 ~wYdma ew.Aï>‘r 21 Jwédma ew.Zd‘r

14.05 {‘WwZ 11.22 27.23Z§Va H$H©$ 08.44 H$H©$ 06.21 28.20Z§Va qgh 28.20 26.47 qgh 25.46 qgh

06.03 19.17 06.03 19.17

28 29

25.20 07.36Z§Va H$Ý`m 25.28 H$Ý`m

06.03 19.17 06.04 19.17

22 23 24 25 26 27 28 29 30

27,20 27.43 28.54 AhmoamÌ 06.22 08.13 10.23 12.47 15.20

26.09 27.21 29.02 AhmoamÌ 07.08 09.36 12.22 15.22 18.30

06.04 06.04 06.04 06.04 06.05 06.05 06.05 06.06 06.06

30 31 AmfmT> 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ew.Xe‘r ew.EH$mXer ew.ÛmXer ew.Ì`moXer ew.Ì`moXer ew.MVwX©er nm¡{U©‘m H¥$.à{VnXm H¥$.{ÛVr`m

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX` g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

{MÌm ñdmVr {demIm AZwamYm AZwamYm Á`oð>m ‘yi nydm©fmT>m CÎmamfmT>m

22.09 22.08 22.10 21.53 22.13 22.10 22.01 22.10 22.02 22.12 22.03 22.15

06.02 06.02 06.03 06.03

gm¡a {XZm§H$

‘¥J AmÐm© nwZd©gw nwî` Aícofm 08.55 ‘Km 06.41 nydm© 28.59 27.51 CÎmam 27.19 hñV

ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma

21.42 18.10 14.46 11.39

M§Ðamer

13.44Z§Va Vwcm Vwcm 22.34Z§Va d¥píMH$ d¥píMH$ d¥píMH$ 09.36Z§Va YZw YZw 22.09Z§Va ‘H$a ‘H$a

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.19 19.19 19.19

e{Zdma, 02 OyZ 2018 22.10 22.02 22.06 21.53 21.53 22.06 22.09 22.08 22.07 22.03 22.09 22.07


2018 Owc¡ 2018 {ZO Á`oð> H¥$. 3 A§JmaH$ MVwWu M§ÐmoX¶ 09.20

dZgámh, H¥$fr{XZ, S>m°ŠQ>g© S>o

{ZO Á`oð>- AmfmT> eHo$ 1940 AmfmT> ew. 3

{ZO Á`oð> H¥$. 10

{edJra ‘hmamO nwʶ{VWr -gm¶V (A‘amdVr) ^mD$gmho~ d¡Ú nwÊ`{VWr-ZmJnya

H$~È>r {XZ ‘wpñc‘ {OëH$mX ‘mgma§^ AmfmT> ew. 4 {dZm`H$ MVwWu

{ZO Á`oð> H¥$. 4

{ZO Á`oð> H¥$. 11 `mo{JZr EH$mXer

`mXdamd ‘hmamO nwʶ{VWr -YmnodmS>m (ZmJnya)

g§V {Zd¥{ÎmZmW ¶mÌm-Ͷ§~Ho$œa h[a~wdm nwʶ{VWr-AH$moQ> (AH$mocm)

{ZO Á`oð> H¥$. 5

{ZO Á`oð> H¥$. 12 ^m¡‘àXmof

AmfmT> ew. 5 Hw$‘mafð>r H$[a{XZ

g§V {Zd¥ÎmrZmW nwÊ`{VWr Vwier~Z ‘hmamO nw.{V.-‘hmJm§d (¶dV‘mi) {ZO Á`oð> H¥$. 13 {edamÌr

ZmW^wO§J ‘hmamO nw.{V.-na§S>m (Cñ‘mZm~mX) AmfmT ew.6 {ddñdV gá‘r

{ZO Á`oð> H¥$. 6

AmfmT> ew. 10

AmfmT> H¥$. 2

7

{XJ§~a ‘hmamO {nVio nw.{V.-‘ohH$a (~wcT>mUm) AmfmT> ew. 11 AmfmT> H¥$. 2 Xode¶Zr AmfmT>r EH$mXer MmVw‘m©ñ`ma§^

n§T>anya `mÌm cmoH$‘mݶ ~mi J§JmYa {Q>iH$ O¶§Vr

AmfmT> ew. 12 dm‘Z nyOZ

AmfmT> H¥$. 3 A§JmaH$ MVwWu M§ÐmoX` 09.16 ZmZm e§H$aeoQ> nwʶ{VWr em§{S>ë¶ ‘hmamO JmoH$U© nwʶ{VWr

AmfmT> ew. 13 àXmof 23. cmoH$‘mݶ ~mi J§JmYa {Q>iH$ O¶§Vr

JmoqdX ‘hmamO nw.{V.-gmoZ{Jar (Ywio) {dœ cmoH$g§»¶m {XZ {ZO Á`oð> H¥$. 7

{ZO Á`oð> H¥$. 14 Xe© A‘mdñ`m

AÊUm^mD$ gmR>o ñ‘¥{V{XZ AmfmT ew. 7

AmfmT> ew. 14 nm¡{U©‘m àma§^ amÌm¡ 11.16

A‘mdñ`m àma§^ Xwnmar 12.02

g§V VwH$mam‘ ‘hmamO nmcIr àñWmZ-Xohÿ {ZO Á`oð> H¥$. 8 H$mcmï>‘r

g§V kmZoída ‘hmamO nmcIr àñWmZ, Ami§Xr gw`m©Mm nwZd©gw ZjÌ àdoe dmhZ-~oSy>H$

{ZO Á`oð> H¥$. 9

amO‘mVm {OOmD$gmho~ ^mogco nwÊ`{VWr ({VWrà‘mUo)

g§V ‘m‘m Xm§S>oH$a nwʶ{VWr gmB©~m~m CËgd àma§^-{eS>u {ZO Á`oð> A‘mdñ`m/AmfmT> ew.1

AmfmT> ew. 8 XwJm©ï>‘r

AmfmT> nm¡{U©‘m Jwê$nm¡{U©‘m ì`mgnyOm IJ«mg M§ÐJ«hU H$mo{H$im d«V

A‘mdñ`m g‘m{á gH$mir 08.18

ny. Q>|ã`oñdm‘r nwÊ`{VWr ‘hmH$dr H$m{cXmg O`§Vr AmfmT> ew. 2 M§ÐXe©Z

gw`m©Mm nwî` ZjÌ àdoe dmhZ-JmT>d

AmfmT> ew. 9

nm¡{U©‘m g‘már CÎmaamÌm¡ 01.50

{dÇ>c ¶mÌm-qnOa (AH$mocm) AmfmT> H¥$. 1 J«hU H$[a{XZ

~mOrà^y Xoenm§S>o nw.{V. gmB©~m~m CËgd g‘már-{eS>u

OJÞmW aW`mÌm

dgw§Yam àH$meZ eoVr_m{gH$

H$moc~mñdm‘r aogrS>oÝgr, âc°Q> Z§. 303, ~r-qdJ, 3 am ‘mim, {dÇ>c ZJa, ݶw B©am B§½cre ñHw$cOdi, CX¶ZJa Mm¡H$, [a¨J amoS>, ZmJnya - 440034 \$moZ … 0712 -6567776, Mob. : 8805139410 B©-_oc … info@vasundharaprakashan.com

{H$aH$moi A§H$ 50/-dm{f©H$ dJ©Ur 500/- df©^amV 12 A§H$ KanmoM

gd© ~wH$ ñQ>m°cda CncãY dm{f©H$ dJ©Ur ~±Ho$V ^ê$ eH$Vm qH$dm _{ZAm°S>©aZo nmR>dy eH$Vm


Owc¡ 2018 ~mOar cmJdS>rMo gwYm[aV V§ÌkmZ OJmV ~mOarMo gdm©V OmñV CËnmXZ (42 Q>³Ho$) ^maVmV hmoVo. ^maVmV ~mOar ¶m {nH$mMm AÞYmݶ ¶m§À¶m ~m~VrV ^mV, Jhÿ Am{U Ádmar ImcmoImc Mm¡Wm H«$‘m§H$ cmJVmo. ‘hmamï´>mV Ádmar ImcmoImc ~mOar ho à‘wI AÞYmݶmMo nrH$ AgyZ Vo àm‘w»¶mZo Iarn h§Jm‘mV hc³¶m Vo ‘ܶ‘ O{‘ZrV KoVco OmVo. ‘hmamï´>mMr àVr ho³Q>ar gamgar CËnmXH$Vm 729 {H$cmo EdT>r AgyZ Vr ^maVmÀ¶m VwcZoZo H$‘r Amho. ¶mMr H$maUo nwT>rcà‘mUo AmhoV. 1) ho nrH$ àm‘w»¶mZo hc³¶m d ^aS> O{‘ZrV KoVco OmVo. 2) ~mOar {nH$mÀ¶m EHy$U joÌmÀ¶m 86 Q>³Ho$ joÌ ho Adf©UàdU ^mJmV ¶oVo. 3) nmdgmMr A{ZpíMVVm. 4) ho³Q>ar amonm§Mr H$‘r g§»¶m. 5) Anwam d Adoir IVm§Mm nwadR>m. 6) H$sS> d amoJ {Z¶§ÌUmMm nyU©nUo A^md. ~mOar {nH$mÀ¶m ^aKmog CËnmXZmgmR>r g§H$arV d gwYm[aV dmUm§Mm dmna, noaUrMm ¶mo½¶ H$mcmdYr, ho³Q>ar amonm§Mr ¶mo½¶ g§»¶m, Am§Va‘emJV, nmUr ì¶dñWmnZ dm nrH$ g§ajU ¶m ~m~r ‘hÎdmÀ¶m AmhoV. O‘rZ : nmʶmMm CÎm‘ {ZMam hmoUmè¶m ‘ܶ‘ Vo ^mar O{‘ZrV ~mOarMo nrH$ ¿¶mdo d O{‘ZrMm gm‘y 6.2 Vo 8 BVH$m Agmdm. hc³¶m O{‘ZrV KoVmZm gar da§~m nÕVrMm Adc§~ H$amdm. g§H$arV d gwYm[aV OmVr : ~mOarÀ¶m g§H$arV d gwYm[aV dmUm§Mr CËnmXZj‘Vm Mm§Jcr Agë¶m‘wio ˶mMm dmna Ho$ë¶mg CËnmXZmV gw‘mao 25 Vo 30 Q>³Ho$ dmT> hmoVo. ~mOarÀ¶m g§H$arV d gw Y m[aV dmUm§ M m dmna O{‘ZrÀ¶m ‘JXþamà‘mUo Z¡g{J©H$ hdm‘mZ d nmD$g ¶m§Mm EH${ÌV {dMma H$ê$Z noaUr Ho$ë¶mg CËnmXZ OmñV {‘iVo. hcH$s O‘rZ Am{U H$‘r d A{Z¶{‘V nmdgmÀ¶m joÌmV gwYm[aV dmU Mm§Jë¶m VèhoZo VJ Yê$ eH$VmV. nyd© ‘emJV : cmoI§S>r Zm§JamZo O{‘ZrMr 15 g|.‘r. Imoc Zm§JaQ> H$amdr. ˶mZ§Va Hw$idmÀ¶m 2 nmù¶m XodyZ O‘rZ ^wg^werV H$amdr. {nH$m§Mr YgH$Q>o d H$Mam doMyZ O‘rZ ñdÀN> H$amdr. eodQ>À¶m Hw$idUrÀ¶m AJmoXa ho³Q>ar 5 Q>Z eoUIV eoVmV ngadyZ Q>mH$mdo d O{‘ZrV g‘à‘mUmV {‘gimdo. noaUrMr doi : ~mOarMr noaUr OyZ ‘{hݶmV Mm§Jcm nmD$g nS>ë¶mda H$amdr. noaUr 15 OyZ Vo 15 Owc¡ ¶m H$mcmdYrV Ho$ë¶mg A{YH$ CËnmXZ {‘iVo. ˶mZ§Va noaUrg OgOgm Cera hmoB©c VgVgm ~ir nS>Umè¶m dmUmda Jmogmdr qH$dm AaJQ> amoJmMm

_{hÝ`mMo ^{dî` _of- gwê$dmVrg EoZ nmdgmù`mV ‘§JimMr Xem VmnXm`H$ R>aoc. {dlm§VrMr JaO ^mgoc. ZmoH$ar, ì`dgm`mV OmJê$H$ ahmdo. H$m‘o doiÀ`m doir nyU© H$amdrV. åhUOo nwT>o VmU `oUma Zmhr. {dV§S>dmX Q>mimdoV. d¥f^- H$m`©joÌmV g‘mYmZH$maH$ KQ>Zm KS>Vrc. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm¡»` cm^oc. Zì`m AmoiIr dmT>Vrc. ‘hÎdmÀ`m H$m‘mV `e {‘ioc. AS>MUtda ‘mV H$amc. gËg§J KS>oc. ñWmda ~m~VrV gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. {_WwZ$- M§ÐmMr Xem ApñWaVm dmT>{dUmar Amho. R>m‘ {dMmamZo ahmdo. ì`dgm`mVrc à{Vð>m Omonmgmdr. Xwgè`m§da ’$ma Adc§~yZ, {dg§~yZ amhy ZH$m. `moOcocr H$m‘o {MH$mQ>rZo H$ê$Z ¿`mdrV. ’$maer qMVm H$ê$ ZH$m. H$H©$- gm¡»` d¥qÕJV H$aUmè`m KQ>Zm KS>Vrc. ì`dgm`mV AZwHy$cVm dmQ>V OmB©c. AZmdí`H$ IM© Q>mimdoV. àJVrÀ`m g§Yr cm^Vrc. H$cm-JwUm§Mm Jm¡ad hmoB©c. gd© à{VHw$cVoda ‘mV H$amc. {dMmamZo ahmdo. qgh- gwIñdmñÏ` dmT>{dUmÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. ì`dgm`mV nwT>Mo nmD$c nS>oc. Zì`m g§Yr cm^Vrc. ñnYm©‘Ü`o `e {‘ioc. Hw$cXodVoMr CnmgZm H$amdr. `moOcocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. ’$maer qMVm ZH$mo. H$Ý`m$- 6 Owc¡nmgyZ gwê$ hmoUmar ewH«$mMr Xem gwI àXmZ H$aUmar Amho. H$m`© joÌmV g‘mYmZH$maH$ àJVr hmoB©c. `moOcocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoB©c. Am{W©H$ qMVm H$‘r Pmë`mZo g‘mYmZ dmQ>oc. H$cm-JwUm§Zm {dH$mgmÀ`m g§Yr cm^Vrc.

{ZO Á¶oð>-AmfmT eHo$ 1940

2018 àmXþ^m©d hmoʶmMr e³¶Vm OmñV dmT>Vo Am{U hdm‘mZmVrc ~Xcm‘wio cjUr¶ KQ> ¶oVo, Ago à¶moJmdê$Z AmT>iyZ Amco Amho. {~¶mUo Am{U ~rOà{H«$¶m : noaUrgmR>r ho³Q>ar 3 Vo 4 {H$cmo {~¶mUo dmnamdo. ~rOà{H«$¶m : A) 20 Q>³Ho$ ‘rR>mÀ¶m ÐmdUmMr ~rOà{H«$¶m (AaJQ> amoJmgmR>r : ~rOà{H«$¶m Ho$coco à‘m{UV {~¶mUo CncãY Zgë¶mg noaUrnydu {~¶mʶmg 20 Q>³Ho$ ‘rR>mÀ¶m ÐmdUmMr à{H«$¶m H$amdr. ˶mgmR>r 10 {cQ>a nmʶmV 2 {H$cmo ‘rR> {daKimdo. nmʶmda Va§JUmao ~waer¶w³V hcHo$ {~¶mUo ~mOycm H$mTy>Z ˶mMm Zme H$amdm d Vimcm Agcoco {ZamoJr Am{U dOZmZo OS> Agcoco {~¶mUo doJio H$ê$Z naV nmʶmZo 2-3 doim Ywdmdo. ˶mZ§Va gmdcrV dmidyZ noaUrgmR>r dmnamdo. ~) AàmoZMr (‘oQ>mco³grc 35 Eg.S>r.) ~rOà{H«$¶m : noaUrnydu {~¶mʶmg 6 J«°‘ AàmoZMr (‘oQ>mco³grc 35 Eg.S>r.) àVr {H$cmo {~¶mʶmg MmoiyZ Z§Va noaUr H$amdr. H$) APmopñnarc‘ OrdmUy g§dY©H$mMr à{H«$¶m : 25 J«°‘ APmopñnarc‘ àVr {H$cmo {~¶mUo MmoiyZ noaUr H$amdr. ˶m‘wio 10-15 Q>³Ho$ ZÌ IVmV ~MV hmoVo. noaUr nÕV d A§Va : gar-da§~m nÕV : ‘¥JmMm nmD$g nS>ʶmnydu ~mOar gar d noaUr nm^arZo 45 g|.‘r. A§Vamda CVmamg AmS>ì¶m gè¶m nSy>Z R>odmì¶mV. ‘mÝgyZMo n{hco 1-2 nmD$g Pmë¶mda dm’$gm Amë¶mda garÀ¶m ‘ܶ^mJr ~mOar gar d noaUr ¶m XmoZ MmS>rÀ¶m nm^arZo 45 g|.‘r. A§Vamda ~mOar {~¶mʶmMr d amgm¶{ZH$ IVmMr noaUr H$amdr. CncãY nmdgmÀ¶m nmʶmMm nwaonya dmna H$ê$Z ~mOarMo CËnmXZ dmT>{dʶmH$[aVm ¶m nÕVrMm Cn¶moJ Iyn Mm§Jë¶m nÕVrZo H$aVm ¶oVo. ¶m nÕVr‘wio ~mOar {nH$mÀ¶m YmݶmÀ¶m 27 Q>³Ho$ Va Mmè¶mMo 21 Q>³Ho$ CËnmXZ dmT>Vo. noaUrMo A§Va : noaUrgmR>r ~mOar {nH$mÀ¶m 2 AmoirVrc A§Va 45 g|.‘r. d 2 amonm§Vrc A§Va 15 g|.‘r. R>odë¶mg ho³Q>ar gw‘mao 1.50 cmI amonm§Mr g§»¶m R>odVm ¶oVo. {Z¶{‘V nmD$g nS>Umè¶m ^mJmV qH$dm Á¶m {R>H$mUr nmʶmMr gmo¶ Agoc Aem {R>H$mUr 2 AmoirVrc A§Va 30 g|.‘r. d 2 amonmV 15 g|.‘r. A§Va cm^Xm¶H$ R>aVo. noaUr 3 Vo 4

Owc¡ Vwbm$- amhþMr Xem à{VHy$c Agë`mZo H$m`©joÌmV {deof OmJê$H$ ahmdo. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV g‘mYmZH$maH$ KQ>Zm KS>Vrc. ZmoH$arV O~m~XmarH$S>o Xwc©j H$ê$ Z`o dmS>d{S>cm§À`m nwÊ`mB©Zo gd© H$mhr R>rH$ hmoB©c. qMVm Zgmdr. d¥píMH$- Owc¡Mo n{hco VrZ gámh Am{W©H$ ÑîQ>çm àJVrMo OmVrc. H$m`©joÌmV g‘mYmZH$maH$ àJVr gmYVm `oB©c. Zì`m `moOZm ‘mJu cmJVrc. AZmdí`H$ IM© Q>mimdoV. Ym{‘©H$, gm‘m{OH$ H$m`m©V nwT>mH$ma ¿`mc. ‘Zmgma»`m KQ>Zm KS>Vrc. YZw- amer ñdm‘r Jwê$Mr Xem Am{W©H$ ~m~VrV gwI g‘mYmZ XoUmar Amho. ‘hÎdmÀ`m H$m‘mV cj cmJoc. a|Jmicocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV AmZ§XXm`r KQ>Zm KS>Vrc. AS>MUtMr qMVm ZH$mo. àJVr hmoB©c. _H$a- e{ZMr Xem à{VHw$c Amho. H$m`©joÌmV {dMmamZo ahmdo. ‘m¡ë`dmZ dñVw§Mr H$miOr ¿`mdr. H$moQ>© àH$aUo OmJoMo ì`dhma {dMmamZo H$amdoV. X¡Z§{XZ H$m‘mV A{YH$ cj Kmcmdo AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKoc. àJVrMm. Hw§$^- Owc¡Mm nydm©Y© gwI g‘mYmZ XoUmam Amho. n[al‘mMm `mo½` ‘mo~Xcm {‘imë`mZo g‘mYmZ dmQ>oc. Zì`m AmoiIr dmT>Vrc. dmñVy {df`H$ àíZ gwQ>Vrc. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. à{VHw$cVm H$‘r hmoB©c. _rZ- gwI g‘mYmZ XoUmam Owc¡Mm ‘{hZm Amho. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. AS>MUtMr qMVm ZH$mo. àíZ gwQ>V OmVrc. ‘hÎdmÀ`m H$m‘mV ñdV: cj Kmcmdo. àmárMo à‘mU g‘mYmZH$maH$ amhrc. àmárMm.

g|.‘r. Imocrnojm OmñV Imocrda H$ê$ Z¶o. Am§VanrH$ : ‘ܶ‘ O{‘ZrV ~mOar+Vya (2:1) noaUr 2 AmoirV 30 g|.‘r. A§Vamda H$amdr. ~mOarÀ¶m 2 AmoirZ§Va VwarMr 1 Amoi noamdr. Va hc³¶m O{‘ZrV ~mOar+‘Q>H$s (2:1) noaUr 2 AmoirV 30 g|.‘r. A§Vamda H$amdr. ~mOarÀ¶m 2 AmoirZ§Va ‘Q>H$sMr 1 Amoi noamdr. amgm¶{ZH$ IVo : ‘ܶ‘ O{‘ZrV àVr ho³Q>ar 50 {H$cmo ZÌ, 25 {H$. ñ’w$aX d 25 {H$. nmcme Úmdo Va hc³¶m O{‘ZrV 40 {H$cmo ZÌ, 20 {H$cmo ñ’w$aX d 20 {H$cmo nmcme Úmdo. noaUrÀ¶m doir AY} ZÌ, g§nyU© ñ’w$aX d nmcme noê$Z Úmdo. VX²Z§Va 25 Vo 30 {Xdgm§Zr O{‘ZrV Amocmdm AgVmZm am{hcoco AY} ZÌ {nH$mg Úmdo. {daiUr : ho³Q>ar amonm§Mr ¶mo½¶ g§»¶m amIʶmH$[aVm noaUrZ§Va 10 {Xdgm§Zr n{hcr d 20 {Xdgm§Zr Xþgar {daiUr H$ê$Z 2 amonm§Vrc A§Va 15 g|.‘r. R>odmdo. CJdU {dai Pmë¶mg CJdUrZ§Va 4 Vo 5 {Xdgm§Zr XmUo Q>moHy$Z Zm§Jo ^ê$Z ¿¶mdo AWdm noaUrZ§Va 15 Vo 20 {Xdgm§Zr nmD$g Mmcy AgVmZm amonm§Mr nwZcm©JU H$amdr. Am§Va‘emJV/VU {Z¶§ÌU : VUm§Mm ~§Xmo~ñV H$aʶmgmR>r 2 doim H$moniUr d 2 doim IwanUr H$amdr. noaUr Ho$ë¶mnmgyZ gwédmVrMo 30 {Xdg eoV VU{da{hV R>odUo A˶§V ‘hÎdmMo Amho qH$dm amgm¶{ZH$ nÕVrZo VUm§Mm ~§Xmo~ñV H$aʶmgmR>r AÌmPrZ VUZmeH$ 0.5 {H$cmo àVr ho³Q>ar noaUrZ§Va d nrH$ CJdʶmnydu 500 {cQ>a nmʶmV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. nmUr ì¶dñWmnZ : Iarn ~mOar {nH$mg 25 Vo 30 ho³Q>a g|.‘r. nmʶmMr JaO AgVo. {nH$mÀ¶m dmT>rÀ¶m AdñWoV nmdgmZo VmU {Xë¶mg qH$dm nmʶmMm VmU ~gcm Va {nH$mÀ¶m CËnmXZmV cjUr¶ KQ> hmoVo. nmUr CncãY Agë¶mg qH$dm ~mOar Amo{cVmImcr ¿¶md¶mMr Agë¶mg Imcrc ‘hÎdmÀ¶m nrH$ dmT>rÀ¶m AdñWoV nmUr {Xco Va CËnmXZ OmñV {‘imco Ago AmT>iyZ Amco Amho. · n{hco nmUr ’w$Q>do ¶oʶmÀ¶m doir (noaUrZ§Va 20 Vo 25 {Xdgm§Zr) · Xþgao nmUr nrH$ nmoQ>arV ¶oʶmÀ¶m doir (noaUrZ§Va 35 Vo 45 {Xdgm§Zr) · {Vgao nmUr XmUo ^aVodoir (noaUrZ§Va 60 Vo 65 {Xdgm§Zr) H$sS> {Z¶§ÌU : ~mOar {nH$mda nS>Umè¶m Ho$gmi Air, ImoS>{H$S>m d gmogo ¶m {H$S>tÀ¶m àmXþ^m©dmZo 50 Vo 60 Q>³Ho$ CËnmXZmV KQ> ¶ody eH$Vo. 1) Ho$gmi Air (cîH$ar Air) : {‘{Wc noaoWrAm°Z 2 Q>³Ho$ ^wH$Q>r ho³Q>ar 20 {H$cmo ¶m à‘mUmV {nH$mda Ywaimdr. 2) gmogo : {‘{Wc noaoWrAm°Z 2 Q>³Ho$ (’$mocrS>moc) ^wH$Q>r ho³Q>ar 20 {H$cmo ¶m à‘mUmV Ywaimdr. _whÿV© Owc¡ {ddmh {X. 1 {X. 2 {X. 5 {X. 6 {X. 7 {X. 10 {X. 15

: : 17.54 Z§Va, 26.00 n`ªV : 24.34 n`ªV : 12.41 Z§Va, 26.00 n`ªV : 09.33 Z§Va, 26.00 n`ªV : 26.00 n`ªV : 18.45 n`ªV : 13.28 Z§Va, 20.32 n`ªV

BHOOMI DHAN KRUSHI KENDRA

^w{_ YZ H¥$fr H|$Ð em°n Z§. 18, JrVm _Xra H$m°ånco³g, gw^mf amoS>, ZmJnya-18 \$moZ … 0712-2729167 {dVaH$ … amgm`{ZH$ IVo {~-{~`mUo amer grS²>g àm.{c. MoÝZB©. `m§Mo {dH«o$Vo Eg.Ama.Q>r. A°J«r gm`Ýg àm.{c. XÿJ©

àmoàm. {dO`qgJ Vmo_a

M. : 09372724227

nwZd©gw :- ewH«$dma, {X. 6 Owc¡ amoOr gH$mir 10.50 {‘. a{d nwZd©gw ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ ~oSy>H$ nmdgmgmR>r AZwHy$c Amho. `m ZjÌmMm gd©V Mm§Jcm nmD$g nS>oc. qMVm H$‘r hmoB©c. nwî` :-ewH«$dma, {X. 20 Owc¡ amoOr gH$mir 10/16 {‘. a{d nwî` ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ JmT>d nmdgm~m~VrV à{VHw$c Amho. nmD$g AmoT> XoB©c. gmYmaU nmD$g nS>oc.

IJ«mg M§ÐJ«hU eHw$«dma, {X. 27 Oc w ,¡ 2018 amO o r amÌr 11.54 {‘. MЧJh«U gêw$ hmBoc © . CÎmaamÌr 3.49 {‘. Jh«U ‘mj o hmBoc © . nîw`H$mc amÌr 11.54 Vo CÎmaamÌr 03.49 n`Vª Amh.o dYo Xnwmar 12.45 Vo Jh«U ‘mj o mn`Vª Amh.o (~mc, dÕ ¥ mZ§r gm`.§ 4.30 nmgZy dYo nmimdVo. Jh«U ndH©$mi CVmam 55 {‘{ZQ>o Amh.o

n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1940, {dc§~rZm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074 Owc¡ 2018 {XZm§H$ dma

{VWr

{ZO Á`oð>-AmfmT>> _mg g_mßVr ZjÌ H$.{_.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Owc¡ a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma

Á`oð> Á`oð >H¥$.V¥Vr`m 17.55 H¥$.MVwWu 20.21 H¥$.n§M‘r 22.28 H¥$.fð>r 24.06 H¥$.gá‘r 25.07 H¥$.Aï>‘r 25.23 H¥$.Zd‘r 24.50 H¥$.Xe‘r 23.31 H¥$.EH$mXer 21.27

10 11 12 13

‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

g_mßVr H$.{_.

M§Ðamer

gy`m}X` gy`m©ñV

gm¡a {XZm§H$

‘H$a 11.09Z§Va H§w$^ Hw§$^ 22.55Z§Va ‘rZ ‘rZ ‘rZ 07.41Z§Va ‘of ‘of 12.33Z§Va d¥f^

06.06 06.06 06.07 06.07 06.07 06.08 06.08 06.08 06.09

19.19 19.19 19.19 19.19 19.19 19.19 19.19 19.19 19.19

AmfmT> 10 11 12 13 14 15 16 17 18

d¥f^ 14.03Z§Va {‘WwZ {‘WwZ 13.43Z§Va H$H©$

06.09 06.09 06.10 06.10

19.19 19.19 19.19 19.19

19 20 21 22

e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma

H¥$.ÛmXer 18.46 H¥$.Ì`moXer 15.34 H¥$.MVwX©er 12.02 A‘mdñ`m 08.18 AmfmT>e.wà{VnXm 28.32 ew. {ÛVr`m 24.55 nwî` ew.V¥Vr`m 21.35 Amícofm ew.MVwWu 18.41 ‘Km ew.n§M‘r 16.19 nydm© ew.fð>r 14.37 CÎmam ew.gá‘r 13.36 hñV ew.Aï>‘r 13.19 {MÌm ew.Zd‘r 13.44 ñdmVr ew.Xe‘r 14.48 {demIm

21.38 24.36 27.15 29.24 AhmoamÌ 06.55 07.41 07.39 06.51 29.21 27.16 24.44 21.55 18.59 16.07 13.29 11.13 09.28 08.21 07.54 08.10 09.08 10.45

H$H©$ 13.29Z§Va qgh qgh 15.08Z§Va H$Ý`m H$Ý`m 19.57Z§Va Vwcm Vwcm 28.18Z§Va d¥píMH$ d¥píMH$

06.10 06.11 06.11 06.12 06.12 6.12 06.13 06.13 06.13

19.18 19.18 19.18 19.18 19.18 19.17 19.17 19.17 19.17

gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma

ew.EH$mXer ew.ÛmXer ew.Ì`moXer ew.MVwX©er nm¡{U©‘m H¥$.à{VnXm H¥$.{ÛVr`m H¥$.{ÛVr`m H¥$.V¥Vr`m

12.54 15.29 18.22 21.26 24.34 27.38 AhmoamÌ 06.33 09.11

d¥píMH$ 15.29Z§Va YZw YZw 28.13Z§Va ‘H$a ‘H$a ‘H$a 17.07Z§Va Hw§$^ Hw§$^ 28.55Z§Va ‘rZ

06.14 06.14 06.14 06.15 06.15 06.15 06.16 06.16 06.16

19.16 19.16 19.16 19.15 19.15 19.15 19.14 19.14 19.13

23 24 25 26 27 28 29 30 31 lmdU 1 2 3 4 5 6 7 8 9

16.24 18.26 20.46 23.16 25.50 28.20 AhmoamÌ 06.40 08.43

ldU Y{Zð>m eVVmaH$m nydm©^mÐnXm CÎmam^mÐnXm CÎmam^mÐnXm aodVr ApídZr ^aUr H¥${ÎmH$m amo{hUr ‘¥J AmÐm© nwZd©gw

AZwamYm Á`oð>m ‘yi nydm©fmT>m CÎmamfmT>m ldU Y{Zð>m Y{Zð>m eVVmaH$m

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX`

Owc¡

nO©Ý` {dMma

amoJ{Z¶§ÌU : ~mOar {nH$mda Jmogmdr, AaJQ>, H$mOir ¶m amoJm§Mm àmXþ^m©d hmoVmo. ˶m‘wio 25 Vo 30 Q>³Ho$ CËnmXZmV KQ> ¶oVo. 1) Jmogmdr (Ho$dS>m) : ¶m amoJmÀ¶m {Z¶§ÌUmgmR>r noaUrnydu {~¶mʶmg 6 J«°‘ AàmoZ ~waerZmeH$ à{V {H$cmo {~¶mʶmg MmoiyZ Z§Va noaUr H$amdr. amoJQ> PmS>o Jmoim H$ê$Z OmiyZ Q>mH$mdrV. noaUrZ§Va 14 {Xdgm§Zr {nH$mda ho³Q>ar 1 {H$cmo H$m°na Amop³g³cmoamB©S> 500 {cQ>a nmʶmV {‘giyZ ’$dmaUr H$amì¶mV VgoM amoJà{V~§YH$ dmUmMr noaUr H$amdr. 2) AaJQ> : ¶m amoJmÀ¶m {Z¶§ÌUmgmR>r noaUrnydu {~¶mʶmg ‘rR>mÀ¶m ÐmdUmMr ~rOà{H«$¶m H$ê$Z noaUr H$amdr. C{eam noaUr H$ê$ Z¶o. amoJQ> PmS>mMm Zm¶ZmQ> H$amdm. Imoc Zm§JaQ> d {nH$mMr ’o$anmcQ> H$amdr. t S>m°. dmgwXod EZ. ZmaIoS>o t lr. {demc Ho$. gwVma t lr. eaX Ho$. Zm¶H$ dg§Vamd ZmB©H$ ‘amR>dmS>m H¥$fr {dÚmnrR>, na^Ur

g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

a{ddma, 01 Owc¡ 2018 21.35 21.33 21.34 21.20 21.38 21.42 21.26 21.36 21.28 21.38 21.28 21.40

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX`

g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

21.35 21.37 21.31 21.18 21.17 21.31 21.33 21.34 21.33 21.28 21.34 21.30

‘§Jidma, 31 Owc¡ 2018 21.31 21.33 21.30 21.16 21.36 21.40 21.24 21.35 21.27 21.37 21.28 21.37

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

21.33 21.24 21.28 21.14 21.15 21.32 21.30 21.34 21.32 21.26 21.32 21.29


2018 Am°JñQ> 2018

AmfmT>-lmdU eHo$ 1940 AmfmT> H¥$. 8

lmdU ew. 1 M§ÐXe©Z Am{XË` nyOZ

lmdU ‘mgma§^

lmdU nm¡{U©‘m

lmdU ew. 9 Am{XË` nyOZ

8

ajm~§YZ

ewŠc`Ow: lmdUr Am{XË` nyOZ nm¡{U©‘m g‘már gm`§. 05.25

hÎmramoJ {Z`§ÌU amoJ AmfmT> H¥$. 9

O`am‘~m~m (^m‘Q>r) ‘hmamO nwÊ`{VWr-A‘amdVr AmfmT> H¥$. 10/11 H$m{‘H$m (ñ‘mV©) EH$mXer

AmfmT> ew. 4

AmfmT> H¥$. 12 ^mJdV EH$mXer

AÊUm^mD$ gmR>o O¶§Vr {Z˶mZ§X ñdm‘r nw.{V.-JUoenwar ñVZnmZ {XZ cmoH$‘mݶ ~mi J§JmYa {Q>iH$ nwʶ{VWr {nVm§~a ‘hmamO nw.{V.-H$m|S>mocr (AH$mocm) AmfmT> H¥$. 13 AmfmT> ew. 5 àXmof {edamÌr Jwénwî`m‘¥V C.amÌr 05:44 nmgyZ Z§VaÀ¶m gy`m}X`mn`ªV H«$m§Vr{XZ g§V Zm‘Xod nwÊ`{VWr

AmfmT> H¥$. 6

AmfmT> H¥$. 14

Ûma¶mÌm-qMMdS> lmdU ew. 2/3 ‘Ywòdm V¥Vr¶m lmdUr gmo‘dma {edm‘yR>-Vm§Xyi

Zmam¶U ‘hmamO nw.{V.-nÙVrW© (dm{e‘) lmdU ew. 10 lmdUr gmo‘dma {ed‘yR>-Vri

AmMm¶© AÌo O¶§Vr lmdU ew. 4 {dZm`H$ MVwWu (A§JmaH$ `moJ) ZmJ MVwWu ‘§JimJm¡ar nyOZ Xÿdm©JUnVr d«V

~èhmZnwao ‘hmamO nw.{V.-‘mS>Jm§d (dYm©) nm§S>dcoUr ¶mÌm-nmWS>u (Zm{eH$) lmdU ew. 11 lmdU H¥$. 2 ‘§JcmJm¡ar nyOZ ‘§JcmJm¡ar nyOZ

lmdU ew. 5 F$H²$ ewŠc`Ow: lmdUr {haÊ`Ho$er lmdUr ZmJn§M‘r ñdmV§Í`{XZ lmdU ew. 6 ~¥hñnVr nyOZ gynmoXZdU© fð>r {̶mi fð>r nVoVr H$ëH$s O¶§Vr lmdU ew. 7 grVcm gá‘r

nmaer ZyVZdf© A‘mdñ`m àma§^ amÌm¡ 07.08

am‘Or~m~m nw.{V.-‘moeu (A‘amdVr) gw`m©Mm Amícofm ZjÌ àdoe dmhZ-KmoS>m AmfmT> H¥$. 7 AmfmT> A‘mdñ`m H$mcmï>‘r Xe© A‘mdñ`m XrnnyOZ

nmaer ’$ad{X©Z ‘mgma§^ Oam-{Od§{VH$m nyOZ Jmoñdm‘r VwcgrXmg O¶§Vr gw`m©Mm ‘Km ZjÌ àdoe dmhZ-C§Xra

lmdU ew. 8 XwJm©ï>‘r Xÿdm©ï>‘r

AœËW‘méVr nyOZ {dœZmW~m~m ’$S>Ho$ nw.{V.-AH$moQ> (AH$mocm) eZ¡œa qeJUmnya A{^foH$ (lmdUmVrc à˶oH$ eZrdmar)

eoVH$è`m§Zm JaOodoir gmoZo VmaU R>odyZ H$O© CncãYVm gmonr à{H«$`m

Ho$edXÎm ‘hmamO nwʶ{VWr-gmoZ{Jar eodmiH$a ‘hmamO nw.{V.-AMcnya (A‘amdVr) {edMaU ‘hmamO nw.{V.-AH$mocm lmdU H¥$. 3 lmdU ew. 11 ~wYnyOZ nwÌXm EH$mXer ~wYnyOZ

~H$ar B©X

lmdU ew. 12 àXmof ~¥hñnVr nyOZ gm¡a eaX G$Vy àma§^

lmdU ew. 13 daXcú‘rd«V Oam-Od§{VH$m nyOZ

H«$sS>m {XZ lmdU H¥$. 4 ~¥hñnVr nyOZ g§H$ï>r MVwWu M§ÐmoX¶ 09.08 gy¶m©Mm nydm© ZjÌàdoe dmhZ-hÎmr lmdU H¥$. 5 Oam-{Od§{VH$m nyOZ

gZ 1388 àma§^

A‘mdñ`m g‘m{á Xwnmar 03.28

ñdU© Am^wfU VmaU `moOZm

chmZwOr ‘hmamO nw.{V.-Q>mH$aIoS> (dYm©) lmdU H¥$. 1 lmdUr gmo‘dma {edm‘yR>-‘yJ

^JdmZ {Oìhoûda O¶§Vr -AMcnya (A‘amdVr) am‘^mD$ am‘Xmgr ‘hmamO nw.{V.-qc~m ({XJ«g) ny. Q>|ã`o ñdm‘r O`§Vr lmdU ew. 14 G$H²$ lmdUr AûdËW ‘méVr nyOZ

Zmair nm¡{U©‘m nm¡{U©‘m àma§^ Xwnmar 03.16

{H$gmZ dmhZ H$O© `moOZm eoVH$ar qH$dm eoV_mc dmhZ YmaH$ `m§Zm dmhZ IaoXrgmR>r H$_r ì`mO Xamda H$O©nwadR>m `moOZm

Vw_À`m eoVrg§~§Yr gd© JaOm§gmR>r ~±H$ Am°\$ B§{S>`mÀ`m Am_À`m OdiÀ`m emIocm Adí` ^oQ> Úm! A{YH$ ‘m{hVrgmR>r OdiÀ¶m emIoer g§nH©$ gmYm.

A{YH$ _m{hVrgmR>r www.bankofindia.co.in


Am°JñQ> 2018 gmo`m~rZ nrH$ {H$S> d ì`dñWmnZ gmo`m~rZcm A{cH$S>À`m H$mimV ImÚVocmV A{V‘hËdmMo ñWmZ àmá Pmcoco AgyZ Iarn h§Jm‘mVrc Vo EH$ ‘hÎdmMo nrH$ Pmcoco Amho. gmo`m~rZ‘Ü`o VocmMo à‘mU 20 Q>ŠHo$ Va à{WZmMo à‘mU 40 Q>ŠHo$ Amho. Ë`m‘wio gmo`m~rZ à{WZmMo CÎm‘ ómoV R>aco Amho. CÎm‘ {Z`moOZmÛmao H$moaS>dmhÿ pñWVrV à{V hoŠQ>ar 15 Vo 25 pŠd§Q>cn`ªV CËnmXZ {‘iVo. na§Vw ‘mJrc H$mhr dfm©nmgyZ gmo`m~rZ CËnmXH$ eoVH$è`m§Zm H$mhr g‘ñ`m§Zm gm‘moao Omdo cmJV Amho d Ë`mVcr EH$ ‘hÎdmMr g‘ñ`m åhUOo gmo`m~rZda h„m MT>dUmar H$sS> d Ë`mnmgyZ hmoUmao eoVH$è`m§Mo Am{W©H$ ZwH$gmZ. Ë`m‘wio nrH$ cmJdS>rH$[aVm Amdí`H$ Agcoë`m BVa ~m~t~amo~aM {H$S>tnmgyZ {nH$mMo g§ajU H$aUo VodT>oM ‘hÎdmMo Amho. gmo`m~rZdarc H$mhr ‘hÎdmÀ`m {H$S>r d Ë`m§Mo ì`dñWmnZm{df`r ‘m{hVr H$ê$Z KoD$`m. A) ImoS> nmoIaUmè`m {H$S>r : 1) ImoS>‘mer : àm¡T> ‘mem chmZ, M‘H$Xma H$mù`m d 2 {‘.{‘. cm§~ AgVmV. A§S>çmVyZ nm` Zgcocr 2.4 {‘.‘r. cm§~ Air ~mhoa nS>Vo d àW‘ Vr gmo`m~rZMr nmZo nmoIaVo Am{U nmZmMo XoR>m‘mJ} PmS>mÀ`m ‘w»` ImoS>mV qH$dm ’$m§XrV àdoe H$ê$Z AmVrc ^mJ nmoIê$Z ImVo. {nH$m§À`m gwédmVrÀ`m AdñWoV {H$S>rMm àmXw^m©d Pmë`mg PmS>o dmiVmV. n[anŠd PmS>m§da Agm n[aUm‘ {XgV Zgcm Var ImoS>mV Agcoë`m àm¡T> ‘mercm PmS>m~mhoa `oÊ`mgmR>r Ho$coco {N>Ð AmT>iVo. amonmdñWoV `m {H$S>rMm àmXw^m©d Pmë`mg PmS>m§À`m g§»`oda {dnarV n[aUm‘ hmoD$Z {nH$mMr nwZ… noaUrMr doi `oD$ eH$Vo. ImoS>‘merMr Air d H$mof ImoS>, ’$m§ÚmV AgVo. ImoS>‘merZo J«ñV PmS>mdarc ’w$cm§Mr Ji hmoVo. e|JmVrc XmÊ`mMo dOZ H$‘r hmoD$Z CËnmXZmV KQ> hmoVo. {Z`§ÌU : {nH$m§Mo gyú‘ {Z[ajU H$amdo d à{V ‘rQ>a AmoirV 2 Vo 3 nojm OmñV {N>Ð Agcocr H$sS>J«ñV PmS>o AmT>ië`mg ’o$ÝhacoQ> 20 Q>ŠHo$ 10 {‘.cr. qH$dm pŠdZm°c’$m°g 25 Q>ŠHo$ 20 {‘cr. qH$dm A°{g’o$Q> 75 Q>ŠHo$ 15 J«°‘ qH$dm àmo’o$Zmo’$m°g 50 B©gr 15 {‘.cr. Q´>m`Pmo’$m°g 40 Q>ŠHo$ 25 {‘cr. à{V 10 {cQ>a

nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. 2) MH«$^w§Jm : hr H$sS> Owc¡ Vo Am°ŠQ>mo~a Xaå`mZ g{H«$` AgVo. ‘mXr, nmZmMo XoR>mda, ImoS>mda qH$dm ’$m§Xrda XmoZ MH«$H$mn H$aVo. `m‘Ü`o ‘mXr VrZ {N>Ð H$aVo Am{U Ë`mn¡H$s EH$m‘Ü`o A§S>r KmcVo. Ë`m‘wio MH«$mÀ`m darc ^mJ dmiVmo. MH«$^w§½`mMr Air 19 Vo 22 {‘.{‘. cm§~, X§S>JmocmH¥$Vr JwiJwirV, {ndiga a§JmMr AgyZ {VÀ`m earamda chmZ chmZ C^Q> ^mJ {XgVmV. Air XoR>, ’$m§Xr d ImoS> nmoIê$Z nmoH$i H$arV OmVo. XrS> Vo XmoZ ‘{hÊ`mMo H$sS>J«ñV PmS> BVa PmS>m§gmaIoM {XgVo d Ë`m‘wio {H$S>rMm àmXw^m©d cjmV `oV Zmhr. cdH$a noacoë`m gmo`m~rZda hr H$sS> OmñV ZwH$gmZ H$aVo. {Z`§ÌU : gmo`m~rZ {nH$mMo ’w$cmoè`mnydu {ZarjU H$amdo d à{V ‘rQ>a AmoirV 3 Vo 5 MH«$^w§Jm AmT>ië`mg ’o$ZìhacoQ> 20 Q>ŠHo$ 10 {‘.cr. qH$dm àmo’o$Zmo’$m°g 50 B©gr 15 {‘cr. qH$dm Q´>m`Pmo’$m°g 40 Q>ŠHo$ 25 {‘.cr. qH$dm A°{g’o$Q> 65 Q>ŠHo$ 15 J«°‘ à{V 10 {cQ>a nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. ~) nmZo ImUmè`m Aù`m : 1) {hadr C§Q>Air : ¶m {H$S>rMr AmoiI åhUOo C§Q>mgma»`m ~mH$ XoV MmcUmar {haì`m a§JmMr Air. A§S>çmVyZ ~mhoa {ZKmcocr àW‘ AdñWoVrc Air gwadmVrcm nmZmMm {hadm ^mJ IaSy>Z ImVo. ‘moR>çm Aù`m g§nyU© nmZmda h„m H$aVmV d {H$S>rMm AVr àmXw^m©d Pmë`mg nmZmÀ`m ’$ŠV {eamM {e„H$ amhVmV. ¶mM~amo~a Aù`m ’w$cm§Mo d e|JmMo ZwH$gmZ H$aVmV. {Z`§ÌU : 4 chmZ Aù`m àVr ‘rQ>a AmoirV AmT>ië`mg Šcmoamonm`[a’$m°g 20 Q>ŠHo$ {‘.cr. qH$dm pŠdZmc’$m°g 25 Q>ŠHo$ 20 {‘.cr. qH$dm B§S>moŠgrH$m~© 14.5 Q>ŠHo$ 10 {‘.cr. à{V 10 {cQ>a nmÊ`mV {‘giyZ ËdarV ’$dmaUr H$amdr. 2) V§~mIwMr nmZo ImUmar Air : hr H$sS> ~hþOmVr` {nH$m§da ZwH$gmZ H$aUmar AgyZ Am°JñQ> ‘{hÝ`mV hr H$sS> gmo`m{~Zda àm‘w»`mZo AmT>iyZ `oVo. Air ‘iH$Q> {hadr a§JmMr AgyZ {VÀ`m e[aamda Zma§Jr aofm Am{U

A°J«r-Q>oH$

l{_H$ ^dZ, gw^mf amoS>, JrVm_§Xra Odi, ZmJnya-18 \$moZ … 0712 - 2724149

g§MmcH$ - g§O` Cno pñà¨H$ca/{R>~H$ qgMZ d H¥$fr {df¶H$ ‘mJ©Xe©ZmgmR>r

lr. àem§V aB©M

M.Sc. Agri

g§nH©$ : 7774097288, H$m¶m©c¶ : 7774097287 Email : agritechnagpur@gmail.com

_{hÝ`mMo ^{dî` _of- H$m`©joÌmV g‘mYmZH$maH$ àJVr hmoB©c. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gwI cm^oc. ì`dgm`mVrc {ZU©` {deof cm^Xm`H$ R>aVrc. H$cm JwUm§Mm Jm¡ad hmoB©c. ‘{hcm§Zm J¥hgm¡»` cm^oc. g§VVr~m~V ew^ KQ>Zm KS>Vrc. AZwHy$cVm dmT>oc. d¥f^- H$V©ì` H$‘m©g àmYmÝ` Úmdo. ZdrZ Jw§VdUyH$ {dMmamZo H$amdr. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. Zì`m g§YrMo ñdmJV H$amdo. YZmO©ZmMo ‘mJ© cm^Vrc. XaamoOMm {Xdg gËH$maUr H$gm cmJoc, `mMm à`ËZ H$amdm. {_WwZ$- XaamoOMm ì`dhma `mo½` H$gm hmoB©c `mMr H$miOr ¿`mdr. IM© dmT>cm Var àmárhr VerM Mm§Jcr hmoV amhrc. CËgmh, YS>mS>rZo ahmdo. ZmoH$arV H$m‘mMm ì`mn dmT>oc. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. H$H©$- J‘mdcoë`m g§Yr~Ôc AmVm níMmVmn H$amdm cmJoc. em[aarH$ VH«$matH$S>o Xwc©j H$ê$ ZH$m. IMm©Mo à‘mU dmT>Uma Amho. ‘hÎdmÀ`m H$m`m©gmR>r Xwgè`mda ’$ma Adc§~yZ amhÿ ZH$m. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm‘§Oñ`mZo ahmdo. qgh$- adrMr Xem H$m‘mgmR>r àdmg H$am`cm cmdUma Amho. ZmoH$ar, ì`dgm`mV AZwHy$c ’$io cm^Vrc. ‘moR>r Jw§VdUyH$ gÜ`m H$ê$ Z`o. H$m‘mMo {Z`moOZ H$aUo Amdí`H$ Amho. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm‘§Oñ`mZo ahmdo. H$Ý`m- ewH«$mÀ`m Xeo‘wio gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. H$m`©eº$s dmT>Uma Amho. doioMm gXwn`moJ H$amdm. H$cm-JwUm§Mm {dH$mg hmoV OmB©c.

AmfmT>-lmdU eHo$ 1940

2018

Am°JñQ>> Ano{jV KQ>Zm KS>Vrc. Vwbm- Am°JñQ> ‘{hZm gwImMm OmUma Amho. H$m`©joÌmV ‘ZmgmaIr àJVr hmoB©c. ‘hÎdmÀ`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. Ym{‘©H$ gm‘m{OH$ H$m`m©V nwT>mH$ma ¿`mc. g§VVr g§~§YmV ew^ KQ>Zm KS>Vrc. àJVrMm. d¥{íMH$- amhþMr Xem ÌmgXm`H$ R>aoc. ì`dgm`mV nwT>Mo nmD$c Q>mH$Vm Zmhr Amco Var Mmcoc. nU nmD$c ‘mJo KoÊ`mMm àg§J `oD$ XoD$ Z`o. H$moUVohr {ZU©` {dMmamZo ¿`mdo. AS>MUr Y¡`m©Zo gm‘Zm H$amdm. YZw$- gwIm‘mJyZ Xw:I d Xw:Im‘mJyZ gwI `oVM AgVo. Ë`m‘wio à{VHw$cVoV IMyZ OmD$ ZH$m. AmeoMm {H$aU {XgUma Amho. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. AS>MUr H$‘r hmoV OmVrc. AZwHy$cVm dmT>oc. _H$a- Jwê$Mr Xem YZàmár dmT>{dUmar Amho. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. H$m‘mMo `mo½` {Z`moOZ H$amdo cmJoc. Jw§VdUyH$ {dMmamZo H$amdr. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. àJVrMm Hw§$^- Am°JñQ> nydm©Y© WmoS>m ÌmgmMm dmQ>cm Var CÎmamYm©V ‘hÎdmMr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. Ano{jV KQ>Zm KS>ë`mZo g‘mYmZ dmQ>oc. AS>MUtda ‘mV H$amc. gm¡»` cm^oc. _rZ- H$m`©joÌmV gwê$dmVrMm H$mcmdYr {deof cm^Xm`H$ R>aoc. Am{W©H$ {Z`moOZ A^mdr EImXr g‘ñ`m CX²^dcr Var qMVm H$ê$ ZH$m. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm¡»` cm^oc.

H$mio {R>nHo$ AgVmV. nyU©dmT> Pmcocr Air 30-40 {‘.‘r. cm§~ AgVo. ‘mXr nV§J nmZmda nw§OŠ`mZo A§S>r KmcVo. A§S>çmVyZ {ZKmcoë`m Aù`m àW‘ d {ÛVr` AdñWon`ªV gm‘y{hH$nUo nmZmÀ`m {haì`m ^mJmda ImVmV Ë`m‘wio hr nmZo OmirXma {XgVmV d ¶m nmZm§À`m ‘mJo nwîH$i chmZ Aù`m {XgVmV. V¥Vr` AdñWonmgyZ Aù`m doJù`m hmoD$Z g§nyU© nmZmda h„m H$aVmV. {H$S>rMm àmXw^m©d OmñV Pmë`mg PmS> nmZ{dahrV hmoVo d Ë`m‘wio CËnmXZmda {dn[aV n[aUm‘ nS>Vmo. {Z`§ÌU : nrH$ ’w$cmoè`mda `oÊ`mnydu 3-4 chmZ Aù`m à{V ‘rQ>a AmoirV AmT>ië`mg pŠdZm°c’$m°g 25 Q>ŠHo$ 20 {‘.cr. qH$dm Šcmoamonm`ar’$m°g 20 Q>ŠHo$ 15 J«°‘ qH$dm àmo’o$Zmo’$m°g 50 Q>ŠHo$ 25 {‘.cr. qH$dm pñnZmog°S> 45 Eg.gr. {‘.cr. à{V 10 {cQ>a nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. AJXr gwédmVrÀ`m Q>ßß`mVM Oa nrH$ H$sS>J«ñV Pmco Va 10 Q>ŠHo$ H$m~©[ac ^wH$Q>r 20-25 {H$cmo à{V hoŠQ>a à‘mUo eoVmV YwaiUr H$amdr. 3) Ho$gmi Air : AirMm ‘Ycm ^mJ ‘iH$Q> {ndim AgyZ {VMr XmoÝhr Q>moHo$ H$mir AgVmV. {VÀ`m earamda XmQ> Zm[a¨Jr Ho$g AgVmV. nyU© dmT> Pmcocr Air 40 Vo 45 {‘.‘r. cm§~ AgVo. A§S>çmVyZ ~mhoa `oVmM àW‘ AdñWoVrc Aù`m EH${ÌV[aË`m nmZmÀ`m Imcrc ~mOyda amhÿZ {haì`m ^mJmda ImVmV d `m‘wio nmZo OirXma hmoVmV. ‘moR>çm Aù`m eoV^a ngê$Z nmZo ImD$Z ZwH$gmZ H$aVmV. Ho$gmi AirMm àmXw^m©d OmñV Agë`mg hr H$sS> ’$ŠV ImoS>M {e„H$ R>odVo. {Z`§ÌU : ¶m {H$S>rMr ‘mXr nV§J nw§OŠ`mV A§S>r KmcVo d A§S>çm§VyZ {ZKUmè`m Aù`m Agcoco nmZo PmS>mdê$Z VmoS>yZ Zï> H$amdr. {nH$mMo gyú‘ {ZarjU H$amdo d 3-4 Aù`m à{V AmoirV AmT>ië`mg ’o$ZìhacoQ> 20 Q>ŠHo$ àdmhr 5 {‘.cr. qH$dm pŠdZm°c’$m°g 25 Q>ŠHo$ 20 {‘.cr. qH$dm A°Pm{S>aoŠQ>rZ 1500 nrnrE‘ 25 {‘.cr. S>m`Šcmoadm°g 76 Q>ŠHo $ B© . gr. 20 {‘.cr. qH$dm Šcmoanm`[a’$m°g 20 B©.gr. 25 {‘.cr. à{V 10 {cQ>a nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. H$) agemofU H$aUmè`m {H$S>r : 1) nm§T>ar ‘mer : ¶m {H$S>rcm agemofU H$aUmè`m {H$S>tÀ`m JQ>mV ‘hÎdmMo ñWmZ Amho. àm¡T> ‘mer 1-2 {‘.{‘. cm§~rMr, {’$ŠH$Q> {haì`m a§JmMr AgyZ {VÀ`m n§Imda nm§T>am ‘oUMQ> nmVi Wa AgVmo. nm§T>è`m ‘merMo àm¡T> d {n„o nmZmÀ`m ‘mJrc ~mOyg amhÿZ agemofU H$aVmV. ag emofUm‘wio {nH$mMr dmT> I§wQ>Vo, nmZo {ndir nSy>Z JiVmV. VgoM {H$S>rMm àmXw^m©d OmñV Pmë`mg ’w$co d e|Jm gwÕm JiyZ nS>VmV. ¶mM ~amo~a nm§T>ar ‘mer Amnë`m earam~mhoa JmoS> d {MH$Q> Ðì` nXmW© Q>mH$Vo Á`m‘wio H$mù`m ~waerMr nmZm§da dmT> hmoD$Z PmS>m§À`m AÞ V`ma H$aÊ`mÀ`m j‘Voda dmB©Q> n[aUm‘ hmoVmo. nm§T>ar ‘mer gmo`m~rZMo ‘moP°H$ amoJmMm àgma H$aVo. Ë`m‘wio nmZo {ndir hmoD$Z CËnmXZmda

Am°JñQ>

_whÿV© {ddmh {X. 15 {X. 16 {X. 18 {X. 19 {X. 25 {X. 26 {X. 28 {X. 29 {X. 30 {X. 31

: : 26.00 n`ªV : 26.00 n`ªV : 17.19 Z§Va, 26.00 n`ªV : 14.48 n`ªV : 15.15 n`ªV : 12.35 n`ªV : 17.07 Z§Va, 21.18 n`ªV : 09.11 n`ªV : 26.00 n`ªV : 20.45 n`ªV

nO©Ý` {dMma

Am°JñQ>

Amûcofm :- ewH«$dma, {X. 3 Am°JñQ> amoOr gH$mir 9.15 {‘. a{d Amícofm ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ KmoS>m Amho. nmD$g Amcm Amcm åhUo n`ªV XwgarH$S>o {ZKyZ OmB©c. Oc VËdmÀ`m amerVrc Oc VÎdmÀ`m ZjÌmV gmYmaU nmD$g nS>oc. ‘Km:- ewH«$dma, {X. 17 Am°JñQ> amoOr gH$mir 6.50 {‘. a{d ‘Km ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ C§Xra à{VHw$c Amho. ‘Km ZjÌ qgh `m A{¾ VÎdmÀ`m amerV `oVo. Vmn‘mZ dmT>oc CÎmamYm©V nmD$g nS>oc. nydm©:- Jwédma {X. 30 Am°JñQ> amoOr CÎmaamÌr 2.42 {‘. a{d nydm© ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ hÎmr nmdgmgmR>r AZwHy$c Amho. AmÐm© ZjÌmà‘mUo `m ZjÌmMm Mm§Jcm nmD$g nS>oc. g‘wÐ {H$Zmar ^mJmV Ymo-Ymo nmD$g nS>oc.

{dn[aV n[aUm‘ hmoVmo. {Z`§ÌU : noaUrnyd© B{‘S>°Šcmo{àS> 70 S>ãë`y.Eg. `m H$sQ>H$ZmeH$m§Zr ~rOà{H«$`m H$amdr. {H$S>rZo Am{W©H$ ‘`m©Xm nmVir, JmR>VmM S>m`‘oWoEQ> 30 Q>ŠHo$ àdmhr 10 {‘.cr. qH$dm {‘Wrc S>o‘oQ>m°Z 25 Q>ŠHo$ àdmhr 10 {‘.cr. 10 {cQ>a nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. gmo`m~rZdarc {H$S>tMo EH$sH¥$V ì`dñWmnZ : nrH$ g§ajUmgmR>r H$aÊ`mV `oUmam amgm`{ZH$ H$sQ>H$ZmeH$m§À`m A{V dmnamMo Xwîn[aUm‘ AmnU gJioM AZw^dV AmhmoV. Ë`m‘wio amgm`{ZH$ H$sQ>H$ZmeH$m§Mm dmna H$‘r H$aUo hr H$mimMr JaO Amho. `mgmR>r H$sS>{Z`§ÌUmH$[aVm ’$ŠV H$sQ>H$ZmeH$m§da Adc§~yZ Z amhVm H$sS>{Z`§ÌUmÀ`m BVa nÕVtMm EH$mË‘rH$[aË`m dmna H$aUo ho n`m©daUmÀ`m Ñï>rZo ’$ma ‘hÎdmMo Pmco Amho. gmo`m~rZ {nH$m‘Ü`o Imcrc àH$mao {H$S>tMo EH$sH¥$V ì`dñWmnZ H$aVm `oB©c. 1) gmo`m~rZMr cmJdS> H$aÊ`mnydu eoVmV CÝhmir Zm§JaUr H$amdr. Ë`m‘wio ‘mVr da Imcr hmoD$Z ‘mVrV cnyZ ~gcoë`m {H$S>rÀ`m doJdoJù`m AdñWm ‘mVr~mhoa `oVrc d Ë`m njm§Ûmao VgoM CîUVo‘wio Am{U O{‘ZrV Imoc JmS>ë`m OmD$Z Zï> hmoVrc. 2) eoVmVrc ‘mJrc h§Jm‘mV KoVcoë`m {nH$m§Mo YgH$Q>o, BVa H$Mam VgoM eoVmOdirc ^mJmV Agcoco VU Zï> H$amdo. 3) Ho$gmi Air d V§~mIwMr nmZo ImUmè`m Aù`m§À`m Ë`m chmZ AgVm§Zm Ooìhm EH${ÌV[aË`m nmZmda ImVmV VoìhmM Ë`m§Zm OmirXma nmZm§gmo~V Zï> H$amdo. 4) gmo`m~rZ {nH$mMo {Z`{‘VnUo gd}jU H$amdo Am{U {H$S>tZr Am{W©H$ ZwH$gmZ nmVir JmR>VmM H$sS> {Z`§ÌUmMo Cnm` `moOmdoV. 5) nmZo ImUmè`m {H$S>tMo ì`dñWmnZmH$[aVm 5 Q>ŠHo$ qZ~moir AH$m©Mm dmna H$amdm. 6) {hadr C§Q>AirH$[aVm Zmo‘w[a`m [aco`r hr {H$S>rcm amoJJ«ñV H$aUmar ~waer VgoM V§~mIwMr nmZo ImUmar Air H$[aVm Eg.Ec.EZ.nr.ìhr. ¶m {dfmUyMm dmna dmVmdaUmV A{YH$ AmÐVm Agë`mg H$aVm `oB©c. ¶m H$mimV amgm`{ZH$ H$sQ>H$ZmeH$m§Mr ’$dmaUr eŠ`Vmoda Q>mimdr. 7) coS>r ~S>© {~Q>c, aoS>`wpìhS> T>oHy$U, àmW©Zm {H$Q>H$, Jm§Yrc ‘mer, n|Q>`mQ>mo{‘S> T>oHy$Z øm gma»`m {‘Ì{H$Q>H$m§Mo eoVmV g§dY©Z H$amdo. t AM©Zm ~moaH$a ghmæ`H$ àmÜ`mnH$, E‘.~r. nQ>oc H¥$fr ‘hm{dÚmc`, {hamQ>mocm, Jm|{X`m, ‘mo. 8007507463

eoVr_m{gH$ {H$aH$moi A§H$ 50/- dm{f©H$ dJ©Ur 500/g^mgX dJ©Ur _{ZAm°S>©aZo nmR>dm {H$aH$moi A§H$ gd© ~wH$ ñQ>m°cda CncãY

dgw§Yam àH$meZ df©^amV 12 A§H$ KanmoM 8805139410

n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1940, {dc§~rZm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074 Am°JñQ> 2018 {XZm§H$ dma

g_mßVr ZjÌ H$.{_.

g_mßVr H$.{_.

10.23 11.33 12.08 12.05 11.21 09.56 07.53 29.15 26.10 22.45

11.26 ‘rZ 13.13 ‘rZ 14.26 14.26Z§Va ‘of 15.00 ‘of 14.54 26.47Z§Va d¥f^ 14.08 d¥f^ 12.45 23.50Z§Va {‘WwZ

06.17 06.17 06.17 06.18 06.18 06.18 06.19

10.48 {‘WwZ 08.26 24.26Z§Va H$H©$ 29.45 26.55 H$H©$ 24.06 24.06Z§Va qgh

06.19 19.09 06.19 19.09

17 18

10 ewH«$dma H¥$.MVwX©er 11 e{Zdma A‘mdñ`m lmdU 12 a{ddma ew. à{VnXm 13 gmo‘dma ew.{ÛVr`m ew.V¥Vr`m 14 ‘§Jidma ew.MVwWu 15 ~wYdma ew.n§M‘r 16 Jwédma ew.fð>r 17 ewH«$dma ew.gá‘r 18 e{Zdma ew.Aï>‘r 19 a{ddma ew.Zd‘r 20 gmo‘dma ew.Xe‘r 21 ‘§Jidma ew.EH$mXer 22 ~wYdma ew.EH$mXer

‘¥J AmÐm© nwZd©gw 19.08 nwî` 15.27 Aícofm

06.20 19.08 06.20 19.08

19 20

11.54 08.37 29.45 27.28 25.52 25.02 25.01 25.47 27.15 29.17 AhmoamÌ 07.40

‘Km nydm©

21.27 qgh 19.10 24.40Z§Va H$Ý`m

06.20 19.07 06.20 19.06

21 22

CÎmam hñV {MÌm ñdmVr {demIm AZwamYm Á`oð>m ‘yi nydm©fmT>m

17.23 H$Ý`m 06.21 16.14 27.56Z§Va Vwcm 06.21 15.49 Vwcm 06.21 16.12 Vwcm 06.22 17.22 11.00Z§Va d¥píMH$ 06.22 19.14 d¥píMH$ 06.22 21.42 21.42Z§Va YZw 06.22 24.34 YZw 06.22 27.40 YZw 06.23

19.06 19.05 19.04 19.04 19.03 19.02 19.02 19.01 19.00

23 24 25 26 27 28 29 30 31

10.15 12.50 15.16 17.26 19.15 20.39 21.37 22.09 22.12

CÎmamfmT>m CÎmamfmT>m ldU Y{Zð>m eVVmaH$m nydm©^mÐnXm CÎmam^mÐnXm aodVr A{ídZr

AhmoamÌ 06.49 09.50 12.37 15.05 17.09 18.49 20.02 20.47

18.59 18.59 18.58 18.57 18.56 18.55 18.55 18.54 18.53

1 2 3 4 5 6 7

Am°JñQ> ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma

8 ~wYdma 9 Jwédma

Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma

{VWr

AmfmT>-lmdU _mg

AmfmT> H¥$.MVwWu H¥$.n§M‘r H¥$.fð>r H¥$.gá‘r H¥$.Aï>‘r H¥$.Zd‘r H¥$.Xe‘r H¥$.EH$mXer H¥$.ÛmXer H¥$.Ì`moXer

ew.ÛmXer ew.Ì`moXer ew.MVwX©er nm¡{U©‘m H¥$.à{VnXm H¥$.{ÛVr`m H¥$.V¥Vr`m H¥$.MVwWu H¥$.n§M‘r

nydm©^mÐnXm CÎmam^mÐnXm aodVr ApídZr ^aUr H¥${ÎmH$m amo{hUr

M§Ðamer

10.27Z§Va ‘H$a ‘H$a 23.16Z§Va Hw§$^ Hw§$^ Hw§$^ 10.40Z§Va ‘rZ ‘rZ 20.02Z§Va ‘of ‘of

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX`

g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

21.24 21.30 21.23 21.08 21.31 21.35 21.19 21.30 21.22 21.34 21.17 21.30

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

gy`m}X` gy`m©ñV

06.23 06.23 06.23 06.24 06.24 06.24 06.24 06.24 06.25

19.13 19.13 19.12 19.12 19.11 19.10 19.10

gm¡a {XZm§H$ lmdU 10 11 12 13 14 15 16

23 24 25 26 27 28 29 30 31 ^mÐnX 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jwê$dma, 30 Am°JñQ> 2018 21.27 21.18 21.20 21.06 21.08 21.29 21.22 21.32 21.28 21.21 21.26 21.25


2018 lmdU-^mÐnX eHo$ 1940

gßQ>|~a 2018 ^mÐnX H¥$. 5/6 fð>r lmÕ

lmdU H¥$. 7 ^mZwgá‘r Am{X˶ nyOZ lrH¥$îU O¶§Vr

lmdU A‘mdñ`m Xe©-{nR>moar A‘mdñ`m

nmoim

lr kmZoœar O¶§Vr gVr OmZH$s‘mVm nw.{V.-H$mQ>moc (ZmJnya) g§V kmZoída ‘hmamO O`§Vr-AmnoJm§d (Am¡a§Jm~mX) lmdU H¥$. 8 H$mcmï>‘r lmdUr gmo‘dma

A‘mdñ`m g‘már amÌm¡ 11.32

eZ¡œa qeJUmnya A{^foH$ J{hZrZmW ¶mÌm-Am¡a§Jm~mX ^mÐnX ew. 1 ^mÐnX ‘mgma§^ M§ÐXe©Z

{edm‘yR>-Odg

JmonmiH$mcm

{H$gmZ ZoVm eaX Omoer OÝ_{XZ

Jwcm~~m~m ¶mÌm-H$mQ>oc (~wcT>mUm) lmdU H¥$. 9 ‘§JcmJm¡ar nyOZ

^mÐnX ew. 7 ^mZwgá‘r Ooð>mJm¡ar nyOZ

^mÐnX ew. 14

9

AZ§V MVwX©er AmoPmoZ {XZ nmaer A{X©~ohñV ‘mgma§^ ^mÐnX ew. 8 XwJm©ï>‘r Ooð>mJm¡ar {dgO©Z XmoaH$ YmaU

^mÐnX ew. 14 àmoð>nXr nm¡{U©‘m nm¡{U©‘m àma§^ gH$mir 07.17

‘amR>dmS>m ‘wp³V {XZ A‘aXmg~m~m nwʶ{VWr-[agmoS> (dm{e‘) ‘hfu XYr§Mr O`§Vr ^mÐnX ew. 2 ‘wpñc‘ ‘moha‘ ‘mgma§^ ^mÐnX ew. 9 gm‘lmdUr AXw:I Zd‘r

^mÐnX nm¡{U©‘m

^mJdV gámh g‘már

‘hmc`ma§^ à{VnXm lmÕ nm¡{U©‘m g‘már gH$mir 08.21

{ZH$mcg ‘hmamO nwÊ`{VWr-ZmJnya lmdU H¥$. 10 ~wYnyOZ

MH«$Ya ñdm‘r O`§Vr ^mÐnX ew. 3 ñdU©Jm¡ar d«V damh O`§Vr

lrM§Ð O`§Vr CXmgr gm§à. ‘hmoËgd-dm{e‘ öX` {XZ ^mÐnX ew. 10 ^mÐnX H¥$. 1 ^mJdV gámhma§^ {ÛVr`m lmÕ

h[aVm{cH$m V¥Vr¶m {ejH$ {XZ S>m°. amYmH¥$îU O¶§Vr g§ñH¥$V {XZ lmdU H¥$. 11 AOm EH$mXer, ~¥hñnVr nyOZ Jwénwî`m‘¥V Xþnmar 03:14 nmgyZ Z§VaÀ¶m gy`m}X`mn`ªV n¶w©fU ndm©a§^ (MVwWu nj)-O¡Z Zmam¶U ‘hmamO nw.{V.-Zoa (¶dV‘mi) lmdU H¥$. 12/13 àXmof, Oam-{Od§{VH$m nyOZ

am‘mZ§X ‘hmamO nw.{V.-nmQ>U~moar (`dV‘mi) B©ñVmar ‘hmamO nw.{V.-nm§T>aH$dS>m (`dV‘mi)

^mÐnX ew. 4 ^mÐnX ew. 11 M§ÐXe©Z {ZfoY (M§ÐmñV amÌm¡ 09.41) n[ad{V©Zr EH$mXer lrJUoe MVwWu ^mÐnX ew. 5 O¡Z g§dËgar

g§V VmOwÔrZ~m~m nwʶ{VWr-ZmJnya g§V goZm ‘hmamO nwÊ`{VWr

{edñdê$nmZ§X ñdm‘r nmR>H$ nw.{V.-H$ma§Om (dm{e‘) lr JOmZZ ‘hmamO nwÊ`{VWr-eoJm§d

lmdU H¥$. 6

‘moha‘ (Vm{O¶m)

gw`m©Mm CÎmam ZjÌ àdoe dmhZ-‘|T>m

F$frn§M‘r

lmdU H¥$. 14 {edam{Ì AœËW‘méVr nyOZ

^mÐnX H¥$. 2 V¥Vr`m lmÕ

^mÐnX ew. 6 Jm¡ar AmdmhZ {Xdg^a gy`©fð>r

gw`m©Mm hñV ZjÌ àdoe dmhZ-åh¡g ^mÐnX H¥$. 3 MVwWu lmÕ ^aUr lmÕ g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX¶ 08.28

^mÐnX ew. 12 dm‘ZO`§Vr

‘XZ ‘hmamO ¶mÌm -’w$cAm‘cm Zm§XJmd (A‘amdVr) Jwcm~amd ‘hmamO nw.{V.-‘mYmZ(A‘.) g˶Xod ‘hmamO nw.{V.-Zdr ^madmS>r (A‘.) ^mÐnX ew. 13 ^mÐnX H¥$. 4 e{ZàXmof n§M‘r lmÕ H$H©$amoJ{XZ

A‘mdñ`m àma§^ CÎmaamÌm¡ 02.43

AœËW‘méVr nyOZ ~cam‘ O`§Vr

gmjaVm {XZ A{hë`mXodr hmoiH$a nwÊ`{VWr

S>m°. {dœoœaæ¶m O¶§Vr ~cam‘ O`§Vr

AmMm¶© {^jy {Zdm©U {XZ

dgw§Yam àH$meZ eoVr_m{gH$

H$moc~mñdm‘r aogrS>oÝgr, âc°Q> Z§. 303, ~r-qdJ, 3 am ‘mim, {dÇ>c ZJa, ݶw B©am B§½cre ñHw$cOdi, CX¶ZJa Mm¡H$, [a¨J amoS>, ZmJnya - 440034 \$moZ … 0712 -6567776, Mob. : 8805139410 B©-_oc … info@vasundharaprakashan.com

{H$aH$moi A§H$ 50/-dm{f©H$ dJ©Ur 500/- df©^amV 12 A§H$ KanmoM

gd© ~wH$ ñQ>m°cda CncãY dm{f©H$ dJ©Ur ~±Ho$V ^ê$ eH$Vm qH$dm _{ZAm°S>©aZo nmR>dy eH$Vm


gßQ>o~a 2018 YmZ {nH$mdarc ImoS> nmoIaUmè¶m {H$S>tMo ì¶dñWmnZ {H$Q>H$ZmeH$m§À¶m {Xdg|{Xdg dmT>V Agcoë¶m Xþîn[aUm‘m‘wio H$sS> {Z¶§ÌUmgmR>r {H$Q>H$ZmeH$m EodOr BVa n¶m©¶r Cnm¶¶moOZm nwT>o ¶oV Amho. ˶m gdmªMm g‘Ýd¶ gmYyZ n¶m©daUmV T>dimT>di Z hmoD$ XoVm {H$S>rMr g§»¶m Am{W©H$ ZwH$gmZrÀ¶m nmVirImcr AmUʶmgmR>r H$amd¶mMr Cnm¶¶moOZm, ¶mcmM "EH$mpË‘H$ H$sS> ì¶dñWmnZ' Ago åhUVmV. YmZ {nH$mdarc nrH$ g§ajUmMm IM© H$‘r H$ê$Z à^mdr H$sS> {Z¶§ÌUmgmR>r EH$mpË‘H$ H$sS> ì¶dñWmnZ nÕVrMm Adc§~ H$aUo JaOoMo Amho. JmX‘mer (Orseolia oryzae (Wood Mason) Order : Diptera, Family : Cecidomyiidae

{H$S>rMr AmoiI : ¶m {H$S>rMr àm¡T> ‘mer S>mgmgmaIr {XgV AgyZ a§J Vm§~S>m d nm¶ cm§~ AgVmV. VgoM {dlm§Vr AdñWoV n§I nmR>rda nyU©nUo PmH$coco AgVmV. {OdZH«$‘ : JmX‘merMr ‘mXr 150 Vo 200 A§S>r EH$-EH$ à‘mUo YmZmÀ¶m nmZmÀ¶m ImcÀ¶m ^mJmcm XoV AgyZ A§S>r cm§~moiH$s d Hw§$H$dmÀ¶m a§JmgmaIo {XgVmV. Air A§S>çmVyZ VrZ Vo Mma {XdgmV ~mhoa ¶oV AgyZ ~oÀ¶mVyZ Imcr gaH$V OmdyZ O{‘ZrcJV dmT>Umè¶m A§Hw$amV àdoe H$aVo. AirMm a§J {ndiga-nm§T>am AgVmo Am{U ˶m dmT>˶m A§Hw$amda 15 Vo 20 {Xdg n¶ªV ImV AgVmV. Air Imo S >m‘ܶo M H$mofmdñWoV OmVo d H$mofm‘YwZ àm¡T> ‘mer 5 Vo 7 {XdgmV ~mhoa ¶oVo. EH$ {nT>r nyU© H$aʶmg JmX‘mercm {VZ AmR>dS>o cmJVmV. ZwH$gmZrMm àH$ma : A§S>çmVyZ ~mhoa nS>cocr chmZ Air YmZmÀ¶m ‘w»¶ ImoS>mV {eê$Z ~w§Ü¶mOdi pñWamdVo d ˶mÀ¶mda Cn{O{dH$m H$arV AgVo. ˶m‘wio ‘w»¶ ImoS>mMr dmT> Z hmoVm Zir AWdm M§Xoar nm|Jm V¶ma hmoVmo Aem nm|½¶mZm cm|~r YarV Zmhr. VgoM ~w§Ü¶mÀ¶m ~mOwcm AZoH$ ’w$Q>do ’w$Q>coco

{XgVmV. Am{W©H$ ZwH$gmZrMr nmVir : 1) EH$ M§Xoar nm|Jm àVr Mm¡.‘r. Zoh‘r àmXþ^m©d hmoUmè¶m joÌmV. 2) 5 Q>³Ho$ àmXþ^m©dJ«ñV ’w$Q>do Zoh‘r àmXþ^m©d ZgUmè¶m joÌmH$arVm AmH«$‘UmMr g§^mì¶Vm Am{U H$mcmdYr : JmX‘merMm àmXþ^m©d amondmQ>rHo$‘YwZM gwê$ hmoV AgyZ gßQ>|~aÀ¶m Xþgè¶m Vo {Vgè¶m AmR>dS>çmV A{YH$ à‘mUmV AmT>iVmo. C{eam amodUr Ho$coco YmZ, T>Jmicoco dmVmdaU, [a‘{P‘ nS>Umam nmD$g, 80 Vo 90 Q>³Ho$ dmVmdaUmVrc AmЩVm d 26 Vo 30 g|. Vmn‘mZ {H$S>rÀ¶m dmT>rg A{Ve¶ nmofH$ AgVo. EH$sH¥$V ì¶dñWmnZ : 1) YmZmì¶{V[a³V BVa nwaH$ ImÚ dZñnVr CXm. XodYmZ B. Zï> H$amdo. 2) H$mnUrZ§Va eoVmV Zm§JaUr H$ê$Z YgH$Q>o Zï> H$amdrV. 3) JmX à{V~§YH$ YmZmÀ¶m OmVrMm dmna H$amdm. CXm. d¡^d, {Zcm, Vmam, gwajm, qgXodmhr 2001, gmH$mocr 8 d nr.Ho$.ìhr. JUoe B˶mXr. 4) amodUr H$aVmZm JmX‘w³V amonm§Mr cmdUr H$amdr. 5) JmX‘merMm àmXþ^m©d amondmQ>rHo$V AmT>ië¶mg ‘mVrV ^anya Amoc AgVmZm 10 Q>³Ho$ XmUoXma ’$moaoQ> 10 {H$cmo qH$dm p³dZm°c’$m°g 5 Q>³Ho$ XmUoXma 15 {H$cmo àVr ho³Q>a cmJdS>rÀ¶m amonm§gmR>r nwaogo Amho. 6) amodUr Z§Va {H$S>rZo Am{W©H$ ZwH$gmZrMr nmVir JmR>VmM qH$dm Amdí¶H$VoZwgma amodUr Z§Va 10 {Xdgm§Zr ’$moaoQ> 10 Q>³Ho$ XmUoXma 10{H$cmo qH$dm p³dZm°c’$m°g 5 Q>³Ho$ XmUoXma 15 {H$./ho. qH$dm BWmo’o$Z’$m°g 5 Q>³Ho$ 15 {H$./ho ¶m à‘mUmV ~m§Yr‘ܶo 7-10 g|.‘r. nmUr AgVmZm dmnamdo. ~m§YrVrc nmUr 4 {Xdg ~mhoa

eoVr_m{gH$ {H$aH$moi A§H$ 50/- dm{f©H$ dJ©Ur 500/g^mgX dJ©Ur _{ZAm°S>©aZo nmR>dm {H$aH$moi A§H$ gd© ~wH$ ñQ>m°cda CncãY

dgw§Yam àH$meZ df©^amV 12 A§H$ KanmoM 8805139410

_{hÝ`mMo ^{dî` _of- H$m`©joÌmV {hVeÌy§nmgyZ Ìmg hmoUma Amho. ‘hÎdmMr H$m‘o Xwgè`m§da gmondy ZH$m. ì`dgm`mV ’$gJV g§^dVo. XaamoOÀ`m ì`dhmamV {deof cj Úmdo. AS>MUr gwQ>V OmVrc. àmár g‘mYmZH$maH$ hmoB©c. d¥f^$- Joë`m ‘{hÝ`mnojm hm ‘{hZm {deof gm¡»`Xm`r R>aoc. Wmoam‘moR>çm§Mo Am{edm©X KoD$ZM Zì`m `moOZm am~dmì`mV. à{VHw$cVm H$‘r hmoB©c. ñnYm©‘Ü`o `e {‘ioc. {dMmamZo ahmdo. àJVr KS>oc. {_WwZ$- gÜ`m ghO `e eŠ` Zmhr. à`ËZdmXhr Omonmgcm nm{hOo. hmVr KoVcocr H$m‘o {MH$mQ>rZo hmoVrc. Am{W©H$ ~m~VrV g‘mYmZH$maH$ KQ>Zm KS>Vrc. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. H$H©$- à{VHw$c n[apñWVr hiwdmanUo hmVmimdr. à`ËZm§Zm cJoM nm{hOo Vgo `e {‘iUma Zgco Var {Zame hmoD$ ZH$m. Zì`m H$m‘m§Zm A{YH$ doi Úmdm cmJoc. eoOmè`m§er gm‘§Oñ`mZo ahmdo. dmX g§^dVmV. qgh- Amnë`m ì`dgm`mMm {dñVma H$aVmZm BVam§Mmhr AmXe© g‘moa R>odmdm. Am{W©H$ àJVr {MH$mQ>rZo hmoUma Amho. Zì`m H$m‘m§Zm JVr `oB©c. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. H$cm-JwUm§Mm {dH$mg hmoV OmB©c. H$Ý`m$- {ZgJ© AmnUmg Ogo noarc Vgo ’$i XoV AgVmo. ñdmW© gmYVmZm WmoS>m na‘mW©hr KS>dmdm. g‘mYmZ cm^oc. ‘hÎdmMr H$m‘o ‘mJu cmJVrc. ZmoH$arV d[að>m§er dmX {ddmX Q>mimdoV. ñdaVmJ«h Q>mimdm.

lmdU-^mÐnX>> eHo$ 1940

2018

gßQ>|~a Vw b m$- gw I Cn^mo J VmZm Ow Ý `m AmR>dUtMm {dga nSy> XoD$ ZH$m. H$m`©joÌmV A{YH$ cj XoÊ`mMr JaO Amho. EImÚm ^md§S>m~m~V qMVm dmQ>oc. Zì`m g§YtMm {dMma H$amdm. AS>MUr H$‘r hmoV OmVrc. d¥píMH$- gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. n¡emA^mdr ‘mJo nS>cocr H$m‘o ‘mJu cmJVrc. ’$im§Mr Anojm H$aVmZm à`ËZmV H$‘VaVm `oD$ XoD$ Z`o. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. OwÝ`m dmñV§wMr Xwê$ñVr H$ê$Z ¿`mdr. YZw- H$mcMm {Xdg ~am hmoVm Ago åhUVmZm AmnU H$moR>o H$‘r nS>Vmo. `mMm Adí` {dMma H$amdm. Zì`m g§YrMo ñdmJVM H$am`cm hdo. O‘m IMm©Mr `mo½` gm§JS> Kmcmdr cmJoc. àdmg dÁ`© H$amdm. _H$a- àmárVrc H$mhr ^mJ ^{dî`mgmR>r R>odmdm cmJoc. CÚmMr ’$maer qMVm H$ê$ ZH$m. WmoS>o OmJê$H$ ahmdo cmJoc. hmVr KoVcocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. ‘hÎdmÀ`m g§Yr cJoM cm^Uma ZmhrV. Hw§^- Amncr JmS>r CnS>r Pmë`mda AmnUmg ‘mJ© XmI{dUmaoM A{YH$ ^oQ>V AgVmV. Zdo {dMma {dMmany d © H $M ñdrH$mamdoV. àmárMo à‘mU g‘mYmZH$maH$ amhrc. EImXm ‘hÎdmMm àdmg KS>oc. _rZ- gwê$dmVrV Amnco A§XmO MwH$Uma Agco Var n[apñWVr hmVm~mhoa OmUma Zmhr, `mMr H$miOr ¿`mdr cmJoc. ‘mUgo nmaIyZ ì`dhma H$amdoV. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. OmJê$H$ ahmdo.

OmUma Zmhr ¶mMr ¿¶mdr. ImoS>{H$S>m (Scirpophaga

H$miOr

6) eoVmV 5 Q>³Ho$ {H$S>J« ñ V ’w $ Q>do { X g V m M ’o${ZQ´>moWrAm°Z 50 Q>³Ho$ àdmhr 16 {‘.cr. qH$dm p³dZm° c ’$m° g 25 Q>³Ho$ àdmhr 32 {‘.cr. ¶mn¡H$s EH$m {H$Q>H$ZmeH$mMr àVr 10 crQ>a nmʶmV {‘giy Z ’$dmaUr H$amdr. 7) JmX‘mergmR>r gwM{dcoë¶m XmUoXma

incertulas Order : Lepidoptera, Family Pyralidac)

{H$S>rMr AmoiI : nV§J 1-2 g|.‘r. cm§~, g‘moarc n§I {ndio, ‘mJrc nm§T>ao Va g‘moarc {ndù¶m n§Imda à˶oH$s EH$ R>iH$ H$mim {R>nH$m AgVmo. A§S>r n§wO³¶mÀ¶m ñdê$nmV AgyZ {ndiga Vm§~S>çm V§Vw‘¶ Ym½¶m§Zr nmZmÀ¶m e|S>çmda PmH$coco AgVmV. nyU© dmT> Pmcocr Air 20 {‘.‘r. cm§~ {ndiga d nm§T>ar AgVo. {OdZH«$‘ : ImoS>{H$S>rMr ‘mXr 100 Vo 200 A§S>r nw§O³¶mZr, YmZmÀ¶m e|S>çmda KmcVo. A§S>çmVyZ 5 Vo 8 {XdgmV Aù¶m ~mhoa ¶oVmV d YmZmÀ¶m ‘w»¶ ImoS>mg nmoIê$Z AmV‘ܶo CnOrdrH$m H$aVmV. Air AdñWm 16 Vo 27 {XdgmMr AgVo. Air ImoS>m‘ܶoM H$mofmdñWoV OmVo Am{U 9 Vo 12 {XdgmV H$mofmVyZ nV§J ~mhoa ¶oVmo. EH$ OrdZH«$‘ nyU© H$aʶmg 31 Vo 40 {Xdg cmJV AgyZ EH$m dfm©V 4 Vo 6 {nT>çm nyU© hmoVmV. ZwH$gmZrMm àH$ma : Air ImoS> nmoIaVo ˶m‘wio amonmMm Jm^m ‘aVmo d ’w$Q>dm gwH$Vmo. ¶mcmM {H$S>J«ñV ’w$Q>dm/Jm^o‘a/S>oS>hmQ>© åhUVmV. hm ’w$Q>dm AmoT>ë¶mg ghO {ZKyZ ¶oVmo Aem ’w$Q>ì¶mg XmUo Z ^acoë¶m nm§T>è¶m Am|ã¶m ¶oVmV. ¶mcmM nirO qH$dm nm§T>ar {ner åhUVmV. Am{W©H$ ZwH$gmZrMr nmVir : 1) 1 A§S>r nw§O àVr Mm¡.‘r. qH$dm 5 Q>³Ho$ nm|Jm‘a (cmJdS>rnmgyZ Vo ’w$Q>do ’w$Q>ʶmnydu) 2) 5 Q>³Ho$ gwH$coco ’w$Q>do qH$dm 5 Q>³Ho$ Jm^o‘a àVr Mm¡.‘r. (’w$Q>do ’w$Q>ë¶mZ§Va) 3) 1 nV§J àVr Mm¡.‘r. (’w$cmoè¶mZ§Va) AmH«$‘ZmMr g§^mì¶Vm Am{U H$mcmdYr : gßQ>|~aMm {Vgam AmR>dS>m Vo Am°³Q>mo~aMm Xþgam AmR>dS>m YmZmMo nrH$ ’w$cmoam Vo Am§o~r AdñWoV AgVmZm ImoS>{H$S>rMm OmñV àmXþ^m©d AmT>iVmo. EH$sH¥$V ì¶dñWmnZ : 1) YmZ H$mnUr Z§Va dmngm Amë¶mda Zm§JaUr H$ê$Z YgH$Q>o Jmoim H$amdr d OmiyZ Q>mH$mdrV. 2) ImoS>{H$S>m à{VH$maH$ YmZmÀ¶m OmVr CXm. aËZm, Am¶Ama-20, Amanr-4-14, gmH$mocr-8 Am{U qgXodmhr-5 ¶m§Mm àm‘w»¶mZo ImoS>H$sS> J«ñV ^mJmV dmna H$amdm. 3) amodUrnydu amonm§Mr e|S>o VmoSy>Z ~m§~wÀ¶m Q>moncrV O‘m H$amdr d Vr Q>moncr Im§~mda Q>m§Jmdr. ˶m‘wio amonmÀ¶m e|S>çmda AgUmar ImoS> {H$S>rMr A§S>r Zï> hmodyZ ˶m‘YyZ na{Odr {H$Q>H$ gwÕm ¶WmdH$me ~mhoa nS>Vrc. 4) amodUrnydu amonm§Mr ‘wio ³coamonm¶ar’$m°g 20 Q>³Ho$ àdmhr 500 {‘.cr. 500 crQ>a nmʶmÀ¶m ÐmdUmV 12 Vmg ~wS>dyZ R>odyZ Z§Va amodUr H$amdr. 5) {nH$mMr daModa nmhUr H$ê$Z {H$S>J«ñV ’w$Q>do ‘wimgH$Q> H$mTy>Z Zï> H$amdr ho H$m‘ h§Jm‘mV {H$‘mZ 3-4 doim H$amdo.

_whÿV©

gßQ>|~a

{ddmh {X. 3

: : 14.15 n`ªV 17.51 Z§Va, 26.00 n`ªV {X. 4 : 18.52 n`ªV {X. 11 : 26.00 n`ªV {X. 12 : 26.00 n¶ªV {X. 13 : 14.51 Z§Va, 24.35 n`ªV {X. 15 : 26.00 {X. 17 : 13.10 Z§Va, 26.00 n`ªV {X. 21 : 26.00 n`ªV {X. 22 : 19.29 n`ªV {X. 25 : 26.00 n`ªV 26 gßQ>|~a Vo 09 Am°ŠQ>mo~a {nV¥nj Agë`mZo {ddmhmg Cn`wº$ {Xdg ZmhrV.

nO©Ý` {dMma

gßQ>|~a

CËVam:- Jwédma, {X. 13 gßQ>|~a amoOr amÌr 8.41 {‘. a{d CÎmam ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ ‘|T>m Amho. dm`w VÎdmMo ho ZjÌ Amho. dmXir nmdgmMr eŠ`Vm Amho. hñV :- Jwédma, {X. 27 gßQ>|~a amoOr Xwnmar 12.14 {‘. a{d hñV ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ åh¡g nmdgmgmR>r AZwHy$c Amho. ~iramOm gwImdoc. amÁ`H$V}, OZVm OZmX©Zhr gwImdoc.

{H$Q>H$ZmeH$m§Mm dmna Ho$ë¶mg ImoS> {H$S>çmMo XoIrc {Z¶§ÌU hmoVo. 8) e³¶ Pmë¶mg Q´>m¶H$moJ«m‘m OmnmoZrH$‘ ¶m naOrdr {H$S>rMo 50,000 A§S>r àVr ho³Q>ar, 10 {Xdgm§À¶m A§VamZo 3-4 doim gmoS>m{dV. 9) YmZmMr H$mnUr O{‘ZrcJV H$amdr. 10) {H$S>rZo Am{W©H$ ZwH$gmZrMr nmVir Amocm§S>ë¶mg H$maQ>°n hm¶S´>mo³cmoamB©S> 4 Or, 25 {H$. qH$dm H$m~m}â¶wam°Z 3 Or, 25 {H$. qH$dm ’$moaoQ> 10 Or, 10 {H$. qH$dm ’$sàmo{Zc 0.3 Or, 25 {H$ àVr ho. ¶m à‘mUo Úmdo. qH$dm p³dZm°c’$m°g 25 Q>³Ho$ àdmhr 1600 {‘cr qH$dm ’o$ÝWmoEQ> 50 Q>³Ho$ àdmhr 800 {‘cr qH$dm ’o${ZQ´>moWrAm°Z 50 Q>³Ho$ àdmhr 800 {‘cr 500 crQ>a nmʶmV {‘giyZ àVr ho³Q>ar ’$dmamdo. t S>m°. {dcmg Oo. Vm§~o, ‘mo. 7588962206 t S>m°. gwYra Ec. ~moaH$a t S>m°. {dO¶ H$minm§S>o H¥$fr {dkmZ H|$Ð, gmoZmnya-JS>{Mamocr

A°J«mo EOÝgr g_¥Õr H¥$fr H|$Ð YaVr 9, aVZ n°cog, IwamUm Q´>°ìhëgÀ`m 9, Vma ~mOma, em°qnJ g|Q>a, H$mQ>moc, {O. ZmJnya. …… A{YH¥$V {dH«o$Vo ……

g_moa, Eg.Q>r. ñQ>°ÝS> amoS>, ZmJnya. …… A{YH¥$V {dVaH$ …… ZyOr{dSy> grS²>g {c. A°J«rgM© B§{S>`m àm.{c. A°J«rdoO B§{S>`m àm.{c.

ZyOr{dSy> grS²>g {c. lram_m A°J«r OoZo{Q>Šg (B§.) {c. {d^m A°J«r Q>oH$ {c.

{~-{~`mUo, {H$Q>H$ZmeHo$, hmocgoc {dH«o$Vm _mo. 9970057812 - 9970057811 n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1940, {dc§~rZm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074 gßQ>|~a> 2018 {XZm§H$ dma 1 2 3 4 5 6 7

gßQ>|~a e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma

8 e{Zdma 9 a{ddma 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma

{VWr lmdU H¥$.fð>r H¥$.gá‘r H¥$.Aï>‘r H¥$.Zd‘r H¥$.Xe‘r H¥$.EH$mXer H¥$.ÛmXer H¥$.Ì`moXer H¥$.MVwX©er A‘mdñ`m ^mÐnX ew.à{VnXm ew.{ÛVr`m ew.V¥Vr`m ew.MVwWu ew.n§M‘r H¥$.fð>r H¥$.gá‘r ew.Aï>‘r ew.Zd‘r ew.Xe‘r ew.EH$mXer ew.ÛmXer ew.Ì`moXer

23 a{ddma ew.MVwX©er 24 gmo‘dma ew.MVwX©er 25 ‘§Jidma nm¡{U©‘m ^mÐnX 26 ~wYdma H¥$.à{VnXm 27 Jwédma H¥$.{ÛVr`m 28 ewH«$dma H¥$.V¥Vr`m 29 e{Zdma H¥$.MVwWu 30 a{ddma H¥$.n§M‘r H¥$.fð>r

lmdU-^mÐnX _mg g_mßVr ZjÌ H$.{_.

g_mßVr H$.{_.

M§Ðamer

21.45 20.47 19.20 17.24 15.01 12.15 09.12 29.59 26.42 23.31

^aUr H¥${ÎmH$m amo{hUr ‘¥J AmÐm© nwZd©gw nwî`

21.03 27.02Z§Va d¥f^ 20.49 d¥f^ 20.06 d¥f^ 18.54 07.33Z§Va {‘WwZ 17.15 {‘WwZ 15.15 09.47Z§Va H$H©$ 12.57 H$H©$

06.25 06.25 06.25 06.25 06.26 06.26 06.26

Amícofm ‘Km

10.30 10.30Z§Va qgh 08.02 qgh

06.26 18.46 06.26 18.45

20.16 18.05 16.07 14.42 14.24 14.45 15.54 17.44 20.04 22.40 25.16 27.41 29.43

CÎmam hñV {MÌm ñdmVr {demIm AZwamYm Á`oð> ‘yi ‘yi nydm©fmT>m CÎmamfmT>m ldU Y{Zð>m

17.40 26.06 25.08 24.54 25.28 26.50 26.56 AhmoamÌ 07.35 10.37 13.45 16.47 19.31

06.27 06.27 06.27 06.27 06.27 06.27 06.28 06.28 06.28 06.28 06.28 06.28 06.29

18.44 18.44 18.43 18.42 18.41 18.40 18.39 18.38 18.37 18.37 18.36 18.35 18.34

06.29 06.30 06.30 06.30 06.30

18.30 18.29 18.29 18.28 18.27

11.09Z§Va H$Ý`m H$Ý`m 13.32Z§Va Vwcm Vwcm 19.15Z§Va d¥{íMH$ d¥píMH$ 28.56Z§Va YZw YZw YZw 10.37Z§Va ‘H$a ‘H$a 30.12Z§Va Hw§$^ Hw§$^

AhmoamÌ eVVmaH$m 21.51 Hw§$^ 07.18 nydm©^mÐnXm 23.41 17.11Z§Va ‘rZ 08.22 CÎmam^mÐnXm 15.02 ‘rZ 08.56 09.03 08.44 08.04 07.03 29.45

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX` g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

aodVr A{ídZr ^aUr H¥${ÎmH$m amo{hUr

20.45 20.53 20.43 20.28 20.53 20.56 20.41 20.48 20.45 20.57 20.38 20.52

25.56 25.56Z§Va ‘of 26.24 ‘of 26.29 ‘of 26.15 08.27Z§Va d¥f^ 25.42 d¥f^

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

gy`m}X` gy`m©ñV 18.52 18.51 18.51 18.50 18.49 18.48 18.47

gm¡a {XZm§H$ ^mÐnX 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AmpídZ 06.29 18.33 1 06.29 18.32 2 06.29 18.31 3 4 5 6 7 8

ewH«$dma, 28 gßQ>o§~a 2018 20.49 20.40 20.41 20.26 20.29 20.53 20.42 20.56 20.52 20.44 20.48 22.47


2018 Am°ŠQ>mo~a 2018

^mÐnX-Am{œZ eHo$ 1940 ^mÐnX H¥$. 13 {edamÌr Ì`moXer- MVwX©er lmÕ eóm{XhV {nV¥ lmÕ

^mÐnX H¥$. 7 gá‘r lmÕ

AmpœZ ew. 5 gañdVr AmdmhZ Xþnmar 01.13 Z§Va

Am{œZ ew. 12

Am{œZ H¥$. 4

‘mYdamd ‘hmamO nw.{V.-nmQ>U~moar (¶dV‘mi) godmXmg ‘hmamO `mÌm - Amï>m (Zm§XoS>) ^mÐnX H¥$. 14 Am{œZ ew. 6 Am{œZ ew. 13 gd©{nÌr Xe© A‘mdñ`m gañdVr nyOZ gmo‘àXmof gmo‘dVr A‘mdñ`m A‘mdñ`m lmÕ

~mcmOr ‘hmamO `mÌm-XoD$iJm§d amOm (~wcT>mUm)

Am{œZ H¥$. 5

A‘mdñ`m àma§^ gH$mir 11.32

Á`oð> ZmJ[aH$ {XZ XÎmJra ‘hmamO nw.{V.-{hdam g§J‘ (nwgX) ^mÐnX H¥$. 8 ‘ܶmï>‘r lmÕ H$mcmï>‘r Aï>‘r lmÕ

gX²Jwé M§nVr ‘hmamO O¶§Vr-Z§XJm§d

Am{œZ ew. 7 ‘hmcú‘r nyOZ nmaer ImoaXmX ‘mgma§^

A‘mdñ`m g‘már gH$mir 09.16

~«÷mZ§Xñdm‘r nwʶ{VWr-H$mJdmS>

Am¶§~rc Amoir àma§^ (O¡Z)

^dmZrXodr CËgd-VwiOmnya

{edam‘ ‘hmamO nw.{V. -XÎmAml‘ Ho$imnya(A.ZJa)

Am{œZ ew.1/2 emaXr¶ ZdamÌma§^

Am{œZ ew. 8 XwJm©ï>‘r ‘hmï>‘r Cndmg gañdVr ~{cXmZ

Am{œZ nm¡{U©‘m H$m{V©H$ñZmZma§^

Am{œZ H¥$. 7 H$amï>‘r, H$mcmï>‘r

KQ>ñWmnZm

‘wº$m~mB© O`§Vr gmoZmOr ‘hmamO nw.{V.-‘mhÿa EH$dramXodr ZdamÌmoËgdma§^ H$dR>m (~mimnya) -{hdam (¶dV‘mi) g{ƒXmZ§X ñdm‘r nw.{V.-amdoa (OiJmd) gw`m©Mm {MÌm ZjÌ àdoe dmhZ-H$moëhm ^mÐnX H¥$. 10 Am{œZ ew. 3 Xe‘r lmÕ Jwénwî`m‘¥V gy`m}X`mnmgyZ amÌm¡ 08.49 n¶ªV nw§S>{cH$~m~m nw.{V.-‘y{V©Omnya (AH$mocm) ‘mamoVr ‘hmamO nw.{V.-‘mH$Zoa (~wcT>mUm) ^mÐnX H¥$. 11 B§{Xam EH$mXer EH$mXer lmÕ

nm¡{U©‘m g‘már amÌm¡ 10.14

‘h{f© dmpë‘H$s O`§Vr {‘aU ‘hmamO nwÊ`{VWr-Xodir (dYm©) gw`m©Mm ñdmVr ZjÌ àdoe dmhZ-‘moa Am{œZ ew. 9 Am{œZ H¥$. 1 ‘hmZd‘r ZdamÌmoËWmnZ

gaXma nQ>oc O`§Vr

B§{Xam Jm§Yr ñ‘¥{V{XZ

Xgam

{dO¶mXe‘r {dO¶ ‘whÿV© Xþ.2.20 nmgyZ 3.05 n¶ªV

Am{œZ ew. 4 {dZm`H$ MVwWu

S>m°. am‘‘Zmoha cmo{h`m ñ‘¥{V{XZ ^mÐnX H¥$. 12 e{ZàXmof ÛmXer lmÕ ‘Km lmÕ

Am{œZ H¥$. 6

Am{œZ 14 H$moOmJar nm¡{U©‘m eaX nm¡{U©‘m gm¡a ho‘§V G$Vy àma§^ nm¡{U©‘m àma§^ amÌm¡ 10.36

_hmË_m Jm§Yr O`§Vr cmc~hmXÿa emñÌr O`§Vr ^mÐnX H¥$.9 A{dYdm Zd‘r Zd‘r lmÕ

VwH$S>moOr ‘hmamO nw.{V. A§~wOr ‘hmamO nw.{V. -^mVHw$cr (A‘amdVr) cmcm ‘hmamO nw.{V.-H$m|S>mocr (AH$mocm)

JmoqdX ‘hmamO nw.{V.-qnniJm§d ~w.(h[ahaoœa) OmJ{VH$ A§Y {XZ

^mÐnX A‘mdñ`m ‘mVm‘h lmÕ

10

Am{œZ ew. 5 c{cVm n§M‘r

^mD$gmho~ ‘hmamO A`m{MV nw.{V.-ZmJnya Í`§~mocr `mÌm-H$moëhmnya

Q´>°ŠQ>a d AÝ` _moR>çm H¥$fr `§ÌmMr IaoXr eoVH$ar AWdm eoVH$è`m§À`m g_yhmH$[aVm Q´>°ŠQ>a d AÝ` _moR>r H¥$fr `§Ìo - nmda [Q>ca, W«oea B. IaoXrgmR>r H$O© nwadR>m `moOZm.

EH$dram ‘hmZd‘r nyOm Cndmg nmaUm, gañdVr nyOZ, AœnyOm A{œZ ew. 10 Am{œZ H¥$. 2

lr ‘ÜdmMm¶© O¶§Vr ~mcmOr ZdamÌmoËgd àma§^-dm{e‘ d XoD$iJm§d amOm ZJmOr ‘hmamO nwÊ`{VWr-nmS>u (dYm©) Am{œZ H¥$. 3 A{œZ ew. 11 g§H$ï> MVwWu nmem§Hw$em EH$mXer M§ÐmoX¶ 07.58 H$aH$ MVwWu XmeaWr MVwWu

Jm¡V‘ ‘hmamO gmoi§Ho$ nw.{V.-‘mOcJmd (~rS>)

qgMZ gw{dYm qgMZ gw{dYm§Mm {dH$mg Ogo H$s {d{ha ImoXH$m_, n§ngoQ> IaoXr {R>~H$/\$dmam g§M IaoXr `mH$[aVm H$O© nwadR>m `moOZm.

Vw_À`m eoVrg§~§Yr gd© JaOm§gmR>r ~±H$ Am°\$ B§{S>`mÀ`m Am_À`m OdiÀ`m emIocm Adí` ^oQ> Úm! A{YH$ ‘m{hVrgmR>r OdiÀ¶m emIoer g§nH©$ gmYm.

A{YH$ _m{hVrgmR>r www.bankofindia.co.in


Am°ŠQ>mo~a 2018 Vwar {nH$mdarc à‘wI amoJ d ˶m§Mo {Z¶§ÌU

Vya ho Iarn h§Jm‘mVrc EH$ à‘wI H$S>Ymݶ nrH$ Amho. {dX^©, ‘amR>dmS>m VgoM ImZXoe n[agamV Am§VanrH$ d gcJV nrH$ åhUyZ ¶mMr cmJdS> hmoVo. ‘hmamï´>m‘ܶo Xadfu gmYmaUnUo Vya {nH$mImcr 13.85 cmI ho³Q>a joÌ AgVo. (gZ 2010). ˶mMr CËnmXH$Vm 803 {H$cmo/ho³Q>a Va Xoe nmVirda 697 {H$cmo/ho³Q>a BVH$s Amho. ¶m {nH$mImcrc joÌ {Xdg|{Xdg dmT>V Amho. na§Vw CËnmXZ ‘mÌ Ë¶m à‘mUmV {‘iV Zmhr. ˶mMo ‘hÎdmMo H$maU åhUOo ¶m {nH$m§da nS>Umao ~waerOݶ Am{U {dfmUyOݶ amoJ d ˶m§À¶m {Z¶§ÌUmH$S>o hmoV Agcoco Xþc©j, ‘hmamï´> amÁ¶m‘ܶo Vya {nH$mda àm‘w»¶mZo Imcrc amoJ AmT>iyZ ¶oVmV. 1) ‘a amoJ, 2) dm§P amoJ, 3) ImoS> Hw$Oì¶m, 4) nU©JwÀN>, 5) ^war amoJ, 6) nmZm§darc {R>nHo$ (H$anm amoJ), 7) nmZm§darc {R>nHo$ (gaH$moñnmoam) ¶m amoJm§g§~§Yr g{dñVa ‘m{hVr Imcr {Xcocr Amho. 1) ‘a amoJ : hm amoJ â¶wOo[a¶‘ CS>‘ ¶m ~waer‘wio CX^dVmo. ¶mcmM ‘aamoJ Ago åhQ>co OmVo. ‘aamoJ ’w$co ¶oʶmnyduM Amcm Va 100 Q>³Ho$ ZwH$gmZ hmoVo, VgoM e|Jm PmS>mda n³d hmoV AgVmZm amoJ Amë¶mg CËnmXZmV 30 Q>³Ho$ KQ> hmoV AgVo. ¶m amoJmMo ‘hÎd cjmV KoVm H$S>Ymݶ gwYma àH$ën, ‘hmË‘m ’w$co H¥$fr {dÚmnrR>, amhþar ¶oWo Vya ‘aamoJ J«ñV Zg©arMr {Z{‘©Vr H$aʶmV Amcocr Amho. ¶m Zg©ar‘ܶo Xadfu ‘a amoJmMr à{VH$maH$Vm VnmgʶmgmR>r doJdoJù¶m dmUmMr emór¶ MmMUr KoʶmV ¶oVo. gXa Zg©ar‘ܶo ‘aamoJ J«ñV PmS>mMr cjUo Imcrc à‘mUo: 1) hm amoJ amonmdñWonmgyZ Vo n³dVon¶ªVÀ¶m H$mimV Ho$ìhmhr ¶oD$ eH$Vmo. VgoM PmS>m§Zm H$ù¶m cmJë¶mnmgyZ Vo ’w$cmoam ¶oUmè¶m H$mimV ¶m amoJmMm àmXþ^m©d OmñV à‘mUmV AmT>iyZ ¶oVmo. 2) ¶m amoJm‘ܶo àW‘ PmS>mMr e|S>çmH$S>rc nmZo H$mo‘OVmV, H$mcm§VamZo nmZo {ndir nSy>Z O{‘ZrH$S>o PwH$VmV. 3) H$mhr PmS>m§da O{‘ZrnmgyZ ImoS>mn¶ªV VnH$sar a§JmMm nÅ>m {XgyZ ¶oVmo ho ¶m amoJmMo AmoiIʶmMo ‘w»¶ cjU Amho d Z§Va ’$m§Úm e|S>çmH$Sy>Z Imcr dmT>VmV. 4) ImoS>mMm C^m N>oX KoVë¶mg ˶mMm ‘Ycm ^mJ g§nyU© Vn{H$ar H$mim nS>ë¶mMo AmT>iyZ ¶oVmo. 5) H$mhr PmS>m§da EH$mM ’$m§Xrda ‘a amoJmMr cjUo {XgyZ ¶oVmV ¶mcmM AY© ‘aamoJ Ago åhQ>co OmVo. 6) ¶m amoJmMm àgma àm‘w»¶mZo amoJJ«ñV {~¶mUo

_{hÝ`mMo ^{dî` _of- CÚmgmR>r VaVyX H$ê$Z R>odcocr g§nÎmr IM© H$aÊ`mMr n[apñWVr {Z‘m©U hmoUma Amho. Ë`m‘wio IMmªZm `mo½` Amim KmcUo ‘mocmMo R>aUma Amho. XaamoOÀ`m H$m‘mMm AmT>mdm KoD$Z nwT>rc {Z`moOZ H$amdo. `e {‘ioc. d¥f^- ZdamÌ ì`dpñWV gmOao Pmco Var {XdmirMr qMVm dmT>Uma Amho. `oUo a¸$‘ doioda dgwc H$aÊ`mMm à`ËZ H$amdm. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV AS>MUter gm‘Zm H$amdm OmJoc. {dMmamZo ahmdo. {_WwZ- Amn ^cm V~ g~ ^cm, `mMr à{MVr `oB©c. Xwgè`mH$Sy>Z ghH$m`m©Mr Ano j m H$aVmZm Amncmhr hmV ghH$m`m©gmR>r nwT>o Amcm nm{hOo. à{VHw$c n[apñWVrer {OÔrZo ‘wH$m~cm H$amdm. H$H©$- KmB©Zo {ZU©` KoVë`mZo Pmcoco ZwH$gmZ àW‘ ^ê$Z H$mT>mdo cmJUma Amho. Zì`m g§Yr {dMmanyd©H$ ñdrH$maÊ`mV AS>MUrVyZ WmoS>çm CeramZo ‘mJ© {ZKUma Amho. ZmoH$arV à`ËZ nyd©H$ àJVr H$ê$ eH$mc. qgh- CnOV H$cm JwUm§Zm A{YH$ Mm§Jcm dmd {‘iUma Amho. Ano{jV H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc amOH$maUmnmgyZ gmdY ahmdo. OmñV IM© Q>mimdoVM. à{VHw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. H$Ý`m- {MH$mQ>rZo am{hcmV Va Mm§Jco ’$i àmá H$aVm `oB©c. Ë`mg§YrMo ñdmJV H$amdo. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. ‘hÎdmÀ`m H$m‘mV cj Kmcmdo. Am{W©H$ {ñWVrV gwYmaUm hmoB©c.

^mÐnX-Am{œZ> eHo$ 1940

2018

d amoJJ«ñV O{‘ZrVrc ~waerÀ¶m {~OmUynmgyZ hmoVmo. ¶m {~OmUyMo H$dH$ V§Vy ‘wim dmQ>o PmS>mV {eéZ AÞZ{cHo$V dmT>V OmVmV. ˶m‘wio AÞZ{cHo$VyZ nmUr Am{U AÞÐì¶ KoUo ~§X hmoVo. ho {~OmUy Odinmg 5 Vo 6 dfm©n¶ªV O{‘Zr‘ܶo dmñVì¶ H$aVmV. 7) ‘aamoJJ«ñV PmS> ghOmghOr CnQ>co OmV Zmhr. 8) dfm©Zwdf© EH$mM eoVmV amoJmcm ~ir nS>Umè¶m dmUmMr cmJdS> Ho$ë¶mg O{‘Zr‘ܶo â¶wOo[a¶‘ ZmdmÀ¶m ~waerMr dmT> hmoVo d ‘aamoJmMm àgma hmoVmo. {Z¶§ÌU : 1) noaUrgmR>r amoJ à{VH$maj‘ dmUm§Mr {ZdS> H$amdr. CXm. ~rEgE‘Ama-736, ~rEgE‘Ama-853, Am¶grnrEc-87119 Am{U {dnycm. {dnycm (’w$co Vya-9230) ho dmU ‘a amoJJ«ñV Zg©ar‘ܶo amoJà{VH$maj‘ {XgV AmhoV. VgoM ‘hmË‘m ’w$co H¥$fr {dÚmnrR>mZo gZ 2012 ‘ܶo amOoídar hm VwarMm dmU àgmarV Ho$cocm Amho. hm dmU ‘aamoJ J«ñV Zg©ar‘ܶo ‘a amoJmg amoJà{VH$maj‘ {XgyZ Amcocm Amho. VgoM Am¶grnr-2376 hm dmU Zg©ar‘ܶo ‘a amoJmcm 100 Q>³Ho$ ~ir nS>Umam Amho. ˶m‘wio øm dmUmMr noaUr H$ê$ Z¶o. 2) noaUrnydu {~¶mʶmg àVr {H$cmo 2 J«°‘ H$m~}ÝS>oPr‘ + 2.0 J«°‘ Wm¶a‘ ¶m ~waerZmeH$mMr ~rOàH«$s¶m H$amdr d eodQ>r {~¶mʶmg 5 J«°‘ Q´>m¶H$moS>‘m© ¶m O¡{dH$ ~waerZmeH$mMr ~rOà{H«$¶m H$amdr. 3) O{‘ZrMr CÝhmù¶m‘ܶo Imoc Zm§JaQ> H$amdr d O‘rZ Mm§Jcr Vmny Úmdr. H$maU ‘aamoJmMr ~waer CîU Vmn‘mZm‘wio Zï> hmoVo. 4) Á¶m eoVm‘ܶo nydu ‘a amoJmMm àmXþ^m©d Pmcocm Agoc Aem eoVmV ¶m {nH$mMr cmJdS> H$é Z¶o. 5) eoVm‘ܶo ‘aamoJmMr amoJQ> PmS>o {XgVmM cJoM CnQy>Z Q>mH$mdr. 6) Vya cmJdS>rÀ¶m joÌmV V¥UYmݶm§gmaIr ’o$anmcQ>mMr {nHo$ ¿¶mdrV. 2) dm§P amoJ : dm§P amoJm‘ܶo PmS>mcm ’w$co d e|Jm ¶oV ZmhrV ho ¶m amoJmMo ‘w»¶ cjU Amho. dm§P amoJ hm ’$³V {dfmUy‘wioM hmoV AgyZ gXa amoJmMm àgma hm E[aAmo{’$S> ‘mB©Q> ¶m H$moir OmVrÀ¶m {H$Q>H$m‘m’©$V dmè¶mÀ¶m {XeoZo hmoVmo. gXa H$moir Odinmg 0.2 {‘.‘r. cm§~rMr AgyZ ho H$moir gmܶm S>moù¶m§Zr {XgV Zmhr. Vo Amncr A§S>r H$modù¶m e|S>çmda Q>mH$V AgwZ Vo Amncr EH$ nrT>r 2 AmR>dS>o qH$dm ˶mnojm H$‘r H$mcmdYrV nyU© H$aVmV. dm§P amoJmcm ~ir nS>Umè¶m OmVrMr {ZdS>

Am°ŠQ>m|~a Vwbm- ì`dgm`mVrc AmS>mIo ~amo~a {ZKUma AgyZ WmoS>r à{VHw$cVm Xya hmoB©c. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. gwI g‘mYmZ cm^oc. KmB©Zo {ZU©` KoD$ ZH$m. d¥píMH$- gwg§dmXmMo Mm§Jco ’$i AZw^dmg `oB©c ‘hÎdmMr H$m‘o doioda hmoUma AmhoV. {ZpíM¨V Agmdo. ’$ma AmJ«hr ^y{‘H$m R>ody ZH$m. IM© dmT>cm Var àmárhr dmT>Uma Amho. àJVrMm. YZw- gUmgwXrÀ`m H$mimV Mm§Jco J«h‘mZ cm^Uma Agë`mZo AmZ§X dmQ>oc. `moOcocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoUma AmhoV. àJVrMr dmQ>Mmc H$amdr cmJo c . YagmoS>nUm Q>mimdm, AZwHy$cVm dmT>oc. ‘H$a- ~o{’$H$sa amhÿ ZH$m. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. Am{W©H$ ì`dhma {dMmanyd©H$ H$amdoV. AS>MUr amhVrc. gwg§YrMm cm^ CR>dmdm. g§VVrÀ`m {hVg§~§Ym~m~V OmJê$H$ ahmdo. Hw$§^- Am{W©H$ ~m~VrV g‘mYmZH$maH$ KQ>Zm KS>Vrc. ì`dgm`mV àJVrMo nmD$c nS>oc. X¡Z§{XZ H$m‘mV A{YH$ cj Kmcmdo. à{VHw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. AS>MUr H$‘r hmoVrc. _rZ- gUmÀ`m H$mimV ì`dgm`mV Mm§Jcr àmár dmT>dy eH$Vm. AZw^dmÀ`m AmYmao àJVrMm Zdm Q>ßnm JmRy> eH$mc. AS>MUrVyZ gwQ>H$m hmoB©c. ‘hÎdmÀ`m KQ>Zm KS>Vrc.

Ho$cr Va ¶m amoJm‘wio 100 Q>³Ho$ ZwH$gmZ XoIrc Pmcoco Amho. ¶m amoJmMo ‘hÎd cjmV KoVm H$S>Ymݶ gwYma àH$ën, ‘hmË‘m ’w$co H¥$fr {dÚmnrR>, amhþar ¶oWo dm§P amoJJ«ñV Zg©ar AgyZ ˶m‘YyZ amoJà{VH$maH$ dmUm§Mr {ZdS> Ho$cr OmVo. cjUo : 1) amonmdñWoV PmS>mÀ¶m nmZmda àW‘ VocJQ> {ndio S>mJ nS>VmV Aer nmZo AmH$mamZo chmZ amhVmV d H$mcm§VamZo AmH$gVmV. 2) gXa nmZo {ndir nSy>Z PmS>mÀ¶m XmoZ noè¶mVrc A§Va H$‘r hmoVo ˶m§Zm AZoH$ ’w$Q>do ’w$Q>VmV d PmS>m§Mr dmT> Iw§Q>Vo. 3) dm§P amoJJ«ñV PmS>mcm ’w$co d e|Jm ¶oV ZgyZ gXa PmS> eodQ>n¶ªV {hado amhÿZ PwS>nmgmaIo {Xgw cmJVo. 4) amoJmcm àmXþ^m©d amonmdñWonmgyZ Vo nrH$ n³d AdñWoÀ¶m H$mimV Ho$ìhmhr AmT>iyZ ¶oVmo. 5) ~è¶mM doiog H$mhr ’$m§Úmda dm§P amoJmMr cmJU d H$mhr ’$m§Úmda e|Jm XoIrc cmJcoë¶m AgVmV. Aem PmS>m§Zm AY© d§YËd dm§P amoJ Ago åhQ>co OmVo. àgma d dmT>rg AZwHw$c hdm‘mZ : 1) amoJàgmaH$ H$moir dmè¶mÀ¶m {XeoZo 500 ‘rQ>a n¶ªV amoJJ«ñV PmS>mnmgyZ {ZamoJr PmS>mda dmhÿZ Zoco OmVmV d VoWo {dfmUyMm àgma H$aVmV. 2) VwarMm ImoS>dm KoVcocm Agoc qH$dm CÝhmù¶mV AmnmoAmn CJdcoë¶m PmS>mda ho H$moir VJ Yê$Z amhVmV Am{U nwT>rc h§Jm‘mV dmT>Umè¶m VwarÀ¶m {nH$mda gXa H$moir dm§P amoJ AmUʶmg H$maUr^yV R>aVmV. ˶m‘wio VwarMm ImoS>dm Kody Z¶o. 3) H$‘mc Vmn‘mZ 25 Vo 30 A§e go. {H$‘mZ Vmn‘mZ 10 Vo 15 A§e go, AmЩVm d OmñV nmD$g, øm gd© Jmoï>r ¶m amoJmg nmofH$ Amho. {Z¶§ÌU : 1) AJmoXaÀ¶m h§Jm‘mVrc ~m§Ymdarc VwarMm ImoS>dm CnQy>Z Zme H$amdm. 2) eoVm‘ܶo dm§P amoJJ«ñV PmS>o {XgVmM ËdarV CnQy>Z H$mT>mdrV. 3) noaUrgmR>r {dnycm, ~rEgE‘Ama-736, ~rEgE‘Ama-853, ~hma Am{U Am¶nrE204 ¶m gma»¶m amoJ à{VH$maj‘ dmUmMr {ZdS> H$amdr. 4) amoJmMm àmXþ^m©d {XgVmM S>m¶‘oWmoEQ> 30 Q>³Ho$ àdmhr 10 {‘cr qH$dm S>m¶H$mo’$m°c 20 Q>³Ho$ àdmhr 25 {‘cr qH$dm {’$àmo{Zc 25 Q>³Ho$ àdmhr 6 {‘cr qH$dm àmo’o$Zmo’$m°g 50 Q>³Ho$ àdmhr 4 {‘cr àVr 10 crQ>a nmʶmV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. amoJmMr Vrd«Vm OmñV Agë¶mg 10 Vo 12 {Xdgm§À¶m A§VamZo Xþgar ’$dmaUr H$amdr. 3) ImoS> Hw$Oì¶m : 1) hm amoJ ’$m¶Q>monWmoam S´>oíMcoar ¶m ~waer‘wio hmoVmo. 2) ¶m amoJm‘ܶo PmS>mMr ‘a A{Ve¶ doJmZo hmoVo ¶m‘ܶo PmS>mMr nmZo A˶§V OcXJVrZo dmiVmV d nmZo gwHy$Z OmD$Z daÀ¶m {XeoZo diVmV. hm amoJ amonmdñWoV nS>ë¶mg gd© amono EH$X‘ ‘éZ OmVmV. 3) ~aoM {Xdg [a‘{P‘ nmD$g nS>V am{hë¶mg ¶m amoJmMm àmXþ^m©d PnmQ>çmZo hmoVmo. ¶m amoJmMr cjUo ’$³V PmS>mÀ¶m O{‘ZrcJV ^mJmdaM AmT>iyZ ¶oVmV. ¶m amoJm‘wio 3 Vo 5 Q>³³¶m§n¶ªV ZwH$gmZ Pmcoco AmT>iyZ Amcoco Amho. 4) O{‘Zrg cmJyZ Agcoë¶m ImoS>mda

Am°ŠQ>mo~a

_whÿV© {ddmh {X. 2 {X. 6 {X. 7 {X. 10 {X. 11

: : g.11.40 n`ªV : g. 7.10 Z§Va, 12.00 n`ªV : gm. 5.55 n`ªV : Xw.12.30Z§Va : g. 09.09 n`ªV

nO©Ý` {dMma

Am°³Q>mo~a

{MÌm :- ~wYdma, {X. 10 Am°ŠQ>mo~a amoOr CÎmaamÌr 1.12 {‘. a{d {MÌm ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ H$moëhm nmdgmgmR>r à{VHw$c Amho. ñdmVr :- ~wYdma, {X. 24 Am°ŠQ>mo~a amoOr Xwnmar 11.43 {‘. a{d ñdmVr ZjÌmV àdoe H$arV Amho. dmhZ ‘moa {deof AZwHy$c Amho. aã~r {nH$mgmR>r `m ZjÌmV Mm§Jcm nmD$g nS>oc. AH$am ZjÌmn¡H$s 5 ZjÌmV Mm§Jcm nmD$g hmoUma Amho. Ë`m‘wio nmD$g gamgar JmR>oc. gZ 2017 ‘Ü`o Mm§Jcr nO©Ý` d¥ï>r Pmcr Agë`mZo Ocme`o g‘¥Õr AmUVrc. qMVm Zgm{d. nrH$ n[apñWVr g‘mYmZH$maH$ amhrc. Xgam, {Xdmir gU AmZ§XmV gmOao hmoVrc.

åhUOoM 10 Vo 20 g|.‘r. A§Vamda JX© Vn{H$ar a§JmMo ImocJQ> cm§~ MÅ>o {XgyZ ¶oVmV. gwédmVrcm Vo CWi AgVmV na§Vw H$mcm§VamZo Vo AmV X~co OmD$Z Imocda OmVmV. VgoM ’$m§Úmdahr Ago MÅ>o {XgyZ ¶oVmV. ¶m MQ²>Q>çmda AZwHy$c dmVmdaUmV nm§T>aQ> Jwcm~r a§JmMr ~waer dmT>cocr {XgyZ ¶oVo. ho MÅ>o dmT>V OmD$Z PmS>mÀ¶m ‘w»¶ ~w§Ü¶mcm doT>VmV ˶m‘wio PmS> H$‘Hw$dV hmoD$Z ˶m {R>H$mUr MQ>H$U VwQ>Vo. 5) øm ImoS>mÀ¶m MQ²>Q>çmMm C^m N>oX KoVë¶mg ImoS>mMm AmVrc ^mJ Vn{H$ar H$mim nS>ë¶mMo {XgVo. 6) ‘mJrc h§Jm‘mVrc eoVmV am{hcocr amoJJ«ñV YñH$Q>o d ‘mVr ¶m nmgyZ øm amoJmMm àgma hmoVmo. {Z¶§ÌU : 1) eoVm‘ܶo nmUr gmMUma Zmhr ¶mMr H$miOr ¿¶mdr. 2) noaUrnydu {~¶mʶmg ‘oQ>¶mc°³grc 35 S>ãcy Eg 3 J«°‘ àVr {H$cmo ¶m à‘mUmV {~Oà{H«$¶m H$amdr. 3) CWi, nmUWi O{‘Zr‘ܶo VwarMo nrH$ KoD$ Z¶o,amoJJ«ñV PmS>r CnQy>Z ˶mMm Zm¶ZmQ> H$amdm. 4) nU©JwÀN> : 1) nU©JwÀN> ¶w³V PmS>o eoVm‘ܶo {dIwacoë¶m ñdénmV nQ>H$Z AmoiIVm ¶oVmV. 2) PmS>mÀ¶m e|S>çmMr dmT> Wm§~ë¶m‘wio AmOy~mOyÀ¶m ’$m§Úm dmT>VmV. ˶m‘wio PmS>mg nU© JwÀN>mMm AmH$ma ¶oVmo. 3) ¶m amoJmMm àmXþ^m©d A{Ve¶ Aën à‘mUmV {XgyZ Amcm Amho. 4) nrH$ ’w$cmoè¶mV AgVmZm ¶m amoJmMm àmXþ^m©d Pmcm Agë¶mg ’w$cm§Mr g§»¶m H$‘r hmoD$Z Vr N>moQ>çm AmH$mamMr, dmicocr d nmonQ>r a§JmMr {XgyZ ¶oVmV.. 5) e|Jm AmH$mamZo chmZ hmoD$Z doS>çm dmH$S>çm ñdénmV {XgVmV, Aem e|JmVrc XmUo gwéHw$Vcocr AgVmV. 6) ¶m amoJmV {ZamoJr ’w$cmMo énm§Va nU© JwÀN>m‘ܶo hmoVo. 7) H$mhr doiog PmS>m§À¶m H$mhr ’$m§Úm {ZamoJr Va H$mhr ’$m§Úm nU©JwÀN> J«ñV AgVmV. 8) hm amoJ OrdmUy‘wio hmoV AgyZ gXa OrdmUyMm àgma VwS>VwS>çm‘m’©$V hmoVmo. {Z¶§ÌU : 1) ¶m amoJmÀ¶m {Z¶§ÌUmgmR>r S>m¶‘oWm°B©Q> 30 Q>³Ho$ àdmhr 10 {‘cr àVr 10 crQ>a nmʶmV qH$dm B{‘S>°³cmo{àS> 17.8 Q>³Ho$ 2 {‘cr àVr 10 crQ>a nmʶmV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr

lr

A°J«mo Agmo{gEQ>g² XþH$mZ Z§. 19, amhþc H$m°ånco³g Z§.1, amhþc hmoQ>a g_moa, JUoenoR>, ZmJnya-18 \$moZ … (Xþ.) 0712-6546316

{dH«o$Vm Oo.Ho$. A°J«r Oo{Z{Q>Šg {c. lram_m A°J«r OoZo{Q>H$ (B§.) àm.{c. EŠPmo{Q>H$m grS²>g E\$$.Am`.Ec. B§S>ñQ´>rO {c., nwUo _{hÝÐ hm`{~«S> grS²>g {c. _§Xma A°J«moQ>oH$, OiJm§d

{dVaH$

_ZmoO {h. {H$aUmnwao ~r.Eg.gr. (A°J«r), E_.~r.E. _mo. 9422104989

{~-{~`mUo {H$Q>H$ZmeH$ Am¡fYo O¡{dH$ {H$Q>H$ZmeHo$ eoVr Cn`moJ AdOmao

n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1940, {dc§~rZm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074 Am°³Q>mo~a> 2018 {XZm§H$ dma

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma

^mÐnX H¥$.gá‘r H¥$.Aï>‘r H¥$.Zd‘r H¥$.Xe‘r H¥$.EH$mXer H¥$.ÛmXer H¥$.Ì`moXer H¥$.MVwX©er A‘mdñ`m ApídZ ew.à{VnXm ew.{ÛVr`m ew.V¥Vr`m ew.MVwWu ew.n§M‘r ew.n§M‘r ew.fð>r ew.gá‘r ew.Aï>‘r ew.Zd‘r ew.Xe‘r ew.EH$mXer ew.ÛmXer ew.Ì`moXer

23 24 25 26 27 28

‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma

ew.MVwX©er nm¡{U©‘m H¥$.à{VnXm H¥$.{ÛVr`m H¥$.V¥Vr`m H¥$.MVwWu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Am°³Q>mo~a gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma

{VWr

10 ~wYdma

^mÐnX>-AmpídZ _mg g_mßVr ZjÌ H$.{_.

g_mßVr H$.{_.

29 gmo‘dma H¥$.n§M‘r 30 ‘§Jidma H¥$.fð>r 31 ~wYdma H¥$.gá‘r

M§Ðamer

28.09 26.17 24.10 21.49 19.18 16.40 14.03 11.32 09.17

‘¥J AmÐm© nwZd©gw nwî` Amícofm ‘Km nydm© CÎmam hñV

24.52 23.46 22.25 20.50 19.04 17.11 15.19 13.34 12.06

07.25 30.07 29.28 29.35 AhmoamÌ 06.26 08.05 10.16 12.50 15.29 17.57 21.01 21.31 22.23

{MÌm

11.02

ñdmVr {demIm AZwamYm Á`oð>m ‘yi nydm©fmT>m CÎmamfmT>m ldU Y{Zð>m eVVmaH$m nydm©^mÐnXm nydm©^mÐnXm

10.31 10.41 11.36 13.15 15.35 18.24 21.29 24.35 27.25 29.49 AhmoamÌ 07.37

28.35Z§Va d¥{üH$ d¥{üH$ d¥{üH$ 13.15Z§Va YZw YZw 25.09Z§Va ‘H$a ‘H$a ‘H$a 14.03Z§Va Hw§$^ Hw§$^ 25.14Z§Va ‘rZ ‘rZ

06.33 06.33 06.33 06.34 06.34 06.34 06.34 06.35 06.35 06.35 06.36 06.36

18.18 18.17 18.16 18.16 18.15 18.14 18.13 18.13 18.12 18.11 18.11 18.10

22.36 22.15 21.24 20.09 18.38 16.55

08.44 09.24 09.27 09.04 08.21 07.24 30.18 29.07 27.52 26.35

‘rZ 09.24Z§Va ‘of ‘of 14.55Z§Va d¥f^ d¥f^ 18.52Z§Va {‘WwZ

06.36 06.37 06.37 06.38 06.38 06.38

18.09 18.09 18.08 18.08 18.07 18.06

CÎmam^mÐnXm aodVr ApídZr ^aUr H¥${ÎmH$m amo{hUr ‘¥J 15.04 AmÐm© 13.08 nwZd©gw 11.10 nwî`

13.19Z§Va {‘WwZ {‘WwZ 16.46Z§Va H$H©$ H$H©$ 19.04Z§Va qgh {g§h 20.52Z§Va H$Ý`m H$Ý`m 23.30Z§Va Vwcm Vwcm

06.30 06.31 06.31 06.31 06.31 06.32 06.32 06.32 06.32

18.26 18.25 18.24 18.23 18.23 18.22 18.21 18.20 18.19

06.32 18.19

{‘WwZ 06.39 18.06 22.11Z§Va H$H©$ 06.39 18.05 H$H©$ 06.40 18.05

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX`

g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

gy`m}X` gy`m©ñV

gm¡a {XZm§H$ AmpídZ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 H$m{V©H$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

e{Zdma, 27 Am°ŠQ>mo~a 2018 20.15 20.25 20.13 19.58 20.24 20.27 20.12 20.24 20.16 20.28 20.07 20.22

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

20.19 20.10 20.11 19.56 19.59 20.25 20.12 20.28 20.23 20.15 20.18 20.18


2018 Zmoìh|~a 2018

Am{œZ-H$m{V©H$ eHo$ 1940 Am{œZ H¥$. 12 ^mJdV EH$mXer JmodËg ÛmXer dgw~mag JwéÛmXer

Am{œZ H¥$. 13 gmo‘àXmof {edamÌr ¶‘XrnXmZ

H$m{V©H$ ew. 4 {dZm`H$ MVwWu

àëhmX ‘hmamO H$mio nwʶ{VWr-gmIaIoS>m© (~wcT>mUm) H$m{V©H$ ew. 5 kmZn§M‘r (O¡Z)> nm§S>d n§M‘r

YZÌ`moXer lr YÝd§Var O`§Vr Am{œZ H¥$. 14 A䶧JñZmZ ZaH$ MVwX©er M§ÐmoX¶ nhmQ>o 05.12 A‘mdñ`m àma§^ amÌm¡ 10.27

Am{œZ A‘mdmñ¶m Xe© A‘mdmñ¶m Aä`§JñZmZ

H$m{V©H$ ew. 10

AdYyVmZ§Xñdm‘r ‘hmamO nw.{V.-OmZo’$i (~wcT>mUm)

H$m{V©H$ ew. 11 à~mo{YZr EH$mXer {dîUwà~moYmoËgd n§T>anya `mÌm

‘hmdra {Zdm©U (O¡Z) H$m{V©H$ ew. 1 H$mVuH$ ‘mgma§^ dhrnyOZ xJmodY©Z nyOZ {dH«$‘ g§dËga 2075 àma§^ A䶧JñZmZ ~{cà{VnXm {Xdmir nmS>dm

Am{œZ H¥$. 8

Am{œZ H¥$. 9/10 Am¡Úmo{JH$ gwajm {XZ

H$m{V©H$ ew. 2 `‘{ÛVr`m ^mD$~rO lr ‘hmcú‘r {H$aUmoËgd

MH«$nmUr à^y O`§Vr ‘hmZw^dr` ~mnyamd ‘hmamO ImVIoS>H$a nwʶ{VWr-ZmJnya Pmoco~m~m nw.{V.-{MIcr (AH$mocm) CXmgr ‘hmamO nw.{V.-{gZJm§d OhmJra (~wcT>mUm) {dûdZmW~m~m nwʶ{VWr-S>ìhm (dm{e‘)

Am{œZ H¥$. 11 a‘m (ñ‘mV©) EH$mXer

H$m{V©H$ ew. 3

ZmZmOr ‘hmamO nw.{V. -H$mner (dYm©) nm§Sw>a§J aW`mÌm -YmnodmS>m (ZmJnya) gXmZ§X ~«÷Mmar ‘hmamO nw.{V.-Mm§Xÿa~mOma (A‘.) H$m{V©H$ H¥$. 4 g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX¶ 08.39

lram‘ aWmoËgd-OiJm§d Vwigr‘m` nwÊ`{VWr-YmnodmS>m (ZmJnya) Zm‘Xod ‘hmamO O`§Vr-ZguZm‘Xod (qhJmocr) nwéfmoÎm‘ ‘hmamO O¶§Vr-H$mQ>moc (ZmJnya) H$m{V©H$ ew. 6 H$m{V©H$ ew. 12 H$m{V©H$ H¥$. 5 MmVw‘m©g g‘m{á Vwcgr {ddmhma§^ ^m¡‘àXmof ‘m¡Zr ‘hmamO nwʶ{VWr -H$m|S>mocr (AH$mocm) gIw~mB© nwÊ`{VWr-nigJm§d dmB© (dYm©) H$m{V©H$ ew. 7

B©X-E-{‘cmX H$m{V©H$ ew. 13 d¡Hw§$R> MVwX©erMm Cndmg

cú‘rnyOZ gm¶§.06.00 Vo amÌm¡ 08.34 A‘mdñ`m g‘már amÌm¡ 09.31

H$m{V©H$ H¥$. 2/3

11

n§{S>V Zohê$ O`§Vr ~mc{XZ H$m{V©H$ ew. 7 Ocmam‘ O`§Vr nmaer Vra ‘mgma§^

‘Yw‘oh {XZ H$m{V©H$ ew. 8 Jmonmï>‘r XwJm©ï>‘r ‘hmc` g‘m{á

Xya{MÌdmUr {XZ lr JmoajZmW àH$Q> {XZ H$m{V©H$ ew. 14 d¡Hw§$R> MVwX©er, {Ìnwamar nm¡{U©‘m

‘wHw§$XamO ‘hmamO gmYy nw.{V.-ZmJnya nm§Sw>a§JmMr `mÌm-‘§Jê$i XñVJra (A‘.) H$m{V©H$ H¥$. 6 _hmË_m Á`moVr~m \w$co nwʶ{VWr ~{iam‘ ‘hmamO nw.{V. -‘mS>u (A‘amdVr) am‘Or~m~m O¶§Vr-~mZmdmH$moS>m (qN>XdmS>m) H$m{V©H$ H¥$. 7 H$mc^¡ad O`§Vr H$mcmï>‘r

nm¡{U©‘m àma§^ Xwnmar 12.54

H$m{V©H$ nm¡{U©‘m H$m{V©H$ñZmZ g‘már Vwcgr {ddmh g‘már

H$m{V©H$ H¥$. 8

nm¡{U©‘m g‘már gH$mir 11.09

~mnyOr ^§S>mar nwʶ{VWr-Xodnya (Ywio) H$m{V©H$ ew. 9 Hw$î‘m§S> Zd‘r

JwéZmZH$ O¶§Vr H$m{V©H$ H¥$. 1

cmcm cOnVam` nw.{V. JmoqdX~m~m am|Ko nwʶ{VWr-ZmJnya

Jwê$ VoJ~hmXya ehrX {XZ

H¥$fr Zmam`U X¡Z§{XZr

ImOJrH$aU d P§OmdmVmV X¡Z§{XZ H$m_mMm, H$ï>mMm, doioMm, n¡emMm {hemo~ R>odUo AË`§V _hÎdmMo Amho. eoVrMm X¡Z§{XZ X¡Z§{XZr {c{hÊ`mMo \$m`Xo z CËnmXZ IM© H$_r H$aVm `oVmo. z ~mOma^mdmà_mUo nrH$ nÕVr d AmOrdZ ñWm`r {ZYr 2700/{hemo~ MmoI R>odÊ`mMr gmonr XoUJr _wë` é. Am{U n[anyU© nÕV AmUIr ~aoM H$mhr... nrH$ {Z`moOZ H$aVm `oVo z AdOmao, D$Om© ^m§S>dc `m§Mo {Z`moOZ H$éZ IM© H$_r H$aVm `oVo. (nmo ñ Q> o O gh) nU `mgmR>r X¡Z§{XZr {chm`cm hdr

AmOM IaoXr H$am.

200

g§nH©$ … eoVr n[adma H$ë`mU g§ñWm _w.nmo.Vm. AmQ>nmS>r, {O. gm§Jcr - 495309 Xþa^mf … (02343) 221314 / 220249 _mo. 9423037094


Zmoìh|~a 2018 2) eoVm‘ܶo amoJJ«ñV PmS>o {XgyZ ¶oVmM ˶m§Mm Zm¶ZmQ> H$amdm. 5) ^war amoJ : cjUo : 1) ^waramoJmMm àmXþ^m©d {nH$mÀ¶m CÎmamdñWoV {XgyZ ¶oVmo. 2) amoJmg AZwHy$c dmVmdaU Agë¶mg ¶m amoJmMm àmXþ^m©d nmZo, ’w$co d H$ù¶m ¶m§À¶mda {XgyZ ¶oVmo. 3) ¶m amoJmMr Vrd«Vm OmñV Agë¶mg nmZo {ndir nSy>Z AmH$gcocr {XgVmV. 4) nmZmÀ¶m daÀ¶m d ImcÀ¶m n¥ð> ^mJmda ^waH$Q> a§JmMo S>mJ nS>coco AmT>iVmV. ho ^waH$Q> S>mJ EH$Ì hmoD$Z g§nyU© nmZ nm§T>ao nS>Vo. 5) gXa amoJm‘ܶo nmZJi gwÕm hmoD$ eH$Vo. {Z¶§ÌU : 1) ¶m amoJm§À¶m {Z¶§ÌUmgmR>r H$m~}ÝS>°Pr‘ 0.1 Q>³H$m åhUOoM 1 J«°‘ àVr crQ>a qH$dm S>m¶WoZ E‘-45, 0.25% åhUOoM 2.5 J«°‘ àVr crQ>a nmʶmV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. 2) amoJ à{VH$maH$ OmVrMm dmna H$amdm. 6) nmZmdarc {R>nHo$ (H$anm amoJ) : cjUo : 1) hm amoJ AëQ>aZoar¶m AëQ>aZmQ>m ¶m ~waer‘wio hmoVmo. 2) hm amoJ PmS>mÀ¶m ImcÀ¶m nmZmda OmñV à‘mUmV AmT>iyZ ¶oVmo. VWm{n nmdgmù¶mZ§Va ’w$Q>coë¶m ZdrZ nmZmdahr ¶m amoJmMm àmXþ^m©d Pmcocm {XgyZ ¶oVmo. 3) ¶m amoJmMr Vrd«Vm OmñV à‘mUmV Agë¶mg PmS>mMr gd© nmZo JiyZ {nH$mMo OmñV à‘mUmV ZwH$gmZ hmoVo. 4) ¶m amoJmÀ¶m gwédmVrÀ¶m AdñWoV nmZm§da d e|Jmda N>moQ>o JX© Vn{H$ar a§JmMo {R>nHo$ AmT>iyZ ¶oVmV. ¶m {R>n³¶mVrc noer ‘éZ Joë¶m‘wio ˶mda Vn{H$ar a§JmMo MÅ>o {XgyZ ¶oVmV. 5) ¶m {R>n³¶m§Mm AmH$ma Jmoc AgyZ ˶m‘ܶo A§VadV©wimH$ma aofm {XgyZ ¶oVmV. {Z¶§ÌU : ¶m ammoJm§À¶m {Z¶§ÌUmgmR>r H$m~}ÝS>°Pr‘ 0.1 Q>³H$m åhUOoM 1 J«°‘ àVr crQ>a qH$dm S>m¶WoZ E‘-45, 0.25% åhUOoM 2.5 J«°‘ àVr crQ>a nmʶmV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr. 7) nmZmdarc {R>Ho$ (gaH$moñnmoam) cjUo : 1) PmS>mÀ¶m Owݶm nmZm§da ¶m amoJmMm àmXþ^m©d hmoVmo. 2) nmZm§da N>moQ>çm AmH$mamMo Jmocga Vo A{Z¶{‘V AmH$mamMo Vn{H$ar a§JmMo S>mJ d Yã~o {XgyZ ¶oVmV. 3) ho Yã~o nwT>o dmT>V OmD$Z EH$‘oH$m§‘ܶo {‘giVmV Am{U nyU© nmZ gwHy$Z OmD$Z ˶mMr Ji hmoVo. 4) hm amoJ Vrd« AdñWoV nS>cm Va Ago S>mJ d Yã~o H$modù¶m nmZmda d e|S>çmda nS>VmV. ˶m‘wio PmS> e|S>çmH$Sy>Z dmT>V OmVo. 5) nmZm§da dc¶m§{H$V Yã~o {XgyZ ¶oVmV. {Z¶§ÌU : 1) gXa amoJm§À¶m {Z¶§ÌUmgmR>r S>m¶WoZ E‘-45 (0.25%) 0.25% åhUOoM 2.5 J«°‘ àVr crQ>a nmʶmV qH$dm H$m~}ÝS>o{P‘ 0.1% (1 J«°‘ àVr crQ>a) ¶m à‘mUo amomJ {XgVmM n{hcr ’$dmaUr H$amdr. t S>m°. JUoe Xoe‘wI t lr. g§{Xn {S>Kwio t S>m°. g{MZ ‘hmOZ t ew^m§Jr nmQ>rc Voc{~¶m g§emoYZ H|$Ð, OiJm§d

àmoàm. amOoe gŠgoZm

Mob. : 9326563440 (O) : 0712-2733441

eŠVr (H¥Am° a J° { ZŠg $fr H|$Ð) gd© àH$maMo {~-{~`mUo, {H$Q>H$ZmeH$, amgm`{ZH$ IVo, g|{Ð` IVo d BVa eoVr {df`H$ dñVwMo {dH«o$Vo 32, JrVm _§Xra H$m°åncoŠg, gw^mf amoS>, H$m°Q>Z _mH}$Q>, ZmJnya-18 _{hÝ`mMo ^{dî` _of$- H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc Am{W©H$ H$m‘o ‘ZmgmaIr Pmë`mZo g‘mYmZ cm^oc. Ano{jV g§Yr {‘iUma AmhoV. H$cm-JwUm§Mm {dH$mg hmoB©c. g‘ñ`m gwQ>V OmVrc. ì`dgm`mV àJVr hmoB©c. H$m`©{gÕr hmoB©c. d¥f^- O‘m-IMm©Mm {dMma H$ê$ZM nwT>Mo {ZU©` ¿`mdoV. hmVr KoVcocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVr. H$coMm Jm¡ad hmoB©c. Jw§VdUyH$ {dMmamZo H$amdr à{VHw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKoc. gwg§YrVyZ àJVr KS>oc. {_WwZ$- gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. ì`dgm`mV AZwHy$cVm dmT>oc. H$m`©{gÕrgmR>r A{YH$ à`ËZ H$amdo cmJVrc. ZmoH$arV d[að>m§Mr ‘Ou amhrc. X¡Z§{XZ H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. àmárMm KQ>Zm KS>Vrc. H$H©$- gwI ñdmñÏ` dmT>{dUmè`m KQ>Zm KS>Vrc. ì`dgm`mMm {dñVma H$aVm `oB©c. à{VHw$cVm H$‘r H$aVm `oB©c. hmVr KoVcocr H$m‘o Pmë`mZo g‘mYmZ cm^oc. ‘hÎdmÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV AmZ§X {‘ioc. qgh$- IMm©Mo àg§J OmñV Amë`mZo Am{W©H$ {Z`moOZ {~KS>Ê`mMr eŠ`Vm Amho. ‘hÎdmÀ`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. ‘hÎdmÀ`m g§Yr cm^Vrc. à{VHw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKoc. AS>MUr gwQ>Vrc. H$Ý`m$-$em[aarH$ VH«$mar amhUma AmhoV. H$miOr ¿`mdr. ì`dgm`mV Ano{jV ~Xc KS>Vrc. ZmoH$arV àmár dmT>oc. AZwHy$cVm dmT>oc. gwIghdmg cm^oc. qMVm H$‘r hmoB©c. Ano{jV KQ>Zm KS>Vrc.

Am{œZ-H$m{V©H$ eHo$ 1940

2018

Zmoìh|~a Vwbm$- ì`dgm`mV ZdrZ Jw§VdUyH$ gÜ`m ZH$mo. AS>MUrV dmT> hmoUma Amho. gT>i hmVmZo IM© Q>mimdm. H$moUË`mhr H$m‘mMo {Z`moOZ H$amdo. AS>MUr H$‘r hmoVrc. H$coVyZ AWm©O©Z KS>oc. gwImMm. d¥píMH$-gwImMm H$mcmdYr Amho. ‘ZmgmaIm àdmg KS>oc. ì`dgm`mV ‘Zmgma»`m KQ>Zm KS>Vrc. AS>MUrVyZ doirM `mo½` ‘mJ© {ZKoc. Ano{jV H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. àmár dmT>oc. YZw$- ewH«$mMr Xem gwImdh R>aoc. Zì`m AmoiIr‘wio ì`dgm`mV A{YH$ àJVr gmYVm `oB©c. à{VHw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKoc. gwg§Yr cm^Vrc. H$m¡Q>w §{~H$ OrdZmV AmZ§XXm`r KQ>Zm KS>Vrc. qMVm H$‘r hmoB©c. _H$a- gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. H$m`©joÌmV C„oI{Z` KQ>Zm KS>Vrc. Zì`m {dMmam§Zm {dMmamZoM pñdH$mamdo. Am{W©H$ H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. H$m‘mMm ì`mn dmT>dy ZH$m. AS>MUr H$‘r hmoVrc. qMVm Zgmdr. Hw$§^- H$m`©joÌmV A{YH$ cj Kmcmdo. `m§{ÌH$, Vm§{ÌH$ joÌmV gwg§Yr cm^Vrc. ^mJrXmarÀ`m ì`dgm`mV gm‘§Oñ`mZo ahmdo. {‘Ìm§Mo Mm§Jco ghH$m`© cm^oc. KamÊ`mV Jm¡adñnX KQ>Zm KS>Vrc. qMVm H$‘r hmoB©c. _rZ- Am{W©H$ ì`dhma ‘ZmgmaIo hmoVrc. Zì`m H$m‘m§Zm JVr {‘ioc. à{VHw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKoc. gwg§YrMm cm^ CR>dmdm. Ano{jV àmár gmYVm `oB©c. gwI ñdmñÏ` cm^oc. XyaÀ`m àdmgmMo `moJ AmhoV.

H$sS> ì¶dñWmnZ H$mnyg H$mngmdarc EH$ à‘w I IM© åhUOo H$sQ>H$ZmeH$mMm. H$mngmMo {H$S>r‘wio 30 Vo 80 Q>³³¶m§n¶ªV ZwH$gmZ hmoD$ eH$Vo. Amnë¶m XoemV {nH$mImcr Agcoë¶m EHy$U joÌmn¡H$s nmM Q>³Ho$ joÌ H$mngmImcr Amho; na§Vw XoemV dmnaë¶m OmUmè¶m EHy$U H$sQ>H$ZmeH$m§n¡H$s 40 Q>³Ho$ H$sQ>H$ZmeHo$ hr ’$³V H$mngmda dmnacr OmVmV. eoVH$è¶m§Zr ’$º$ EH$M H$miOr KoVcr Var H$sQ>H$ZmeH$mdaMm IM© ~amM H$‘r hmoD$ eH$Vmo. Vr H$miOr åhUOo {H$S>tMr AmoiI d Am{W©H$ ZwH$gmZrMr nmVir ‘mhrV AgUo. AmnU dfm©Zwdf} eoVr H$aVmo. amoO eoVmV OmVmo. {nH$mda H$sS> Amho ho gwÕm OmUdVo; nU {VMo Zmd, H$m¶©àUmcr, {VÀ¶mda Cnm¶ ¶mMr OmUrd AmnUmg ZgVo. ‘J AmnUmg H$moUrVar kmZr gm§JVmo ho ’$dmam ‘ñV [aPëQ> Amho. hr n[apñWVr ~Xcmdr cmJoc. AmVm doS>çmMo gm|J KoD$Z MmcUma Zmhr, Ago Ho$ë¶mg AmnUmg ’$gdUmao V¶maM AmhoV. ˶mV ’$º$ ˶m§MmM Xmof Amho Ago Zmhr. ˶mgmR>r Amnco AkmZ gwÕm H$maUr^yV Amho. ˶m‘wio {H$‘mZ AmnU cmdVmo ˶m {nH$m§darc H$sS>, amoJ, Cnm¶ ¶m Jmoï>tMr ‘m{hVr AgUo Amdí¶H$ Amho. ’$dmaUrMm {ZU©¶ Koʶmnydu g§nyU© eoVmVrc 15-20 PmS>o {ZdSy>Z ˶m§Zm IwUm H$ê$Z ¿¶mì¶mV. hr PmS>o g§nyU© eoVmMo à{V{Z{YËd H$aVrc Aer {ZdS>mdrV d Zoh‘r ¶mM PmS>m§Mo {ZarjU H$amdo. AmR>dS>çmVyZ EH$ doi Var ¶m PmS>m§Mo ~maH$mB©Zo {ZarjU Ho$co Var g§nyU© eoVmV H$m¶ n[apñWVr Amho ho g‘OVo. Aem àH$mao {H$S>tZr Am{W©H$ nmVir Amocm§S>ë¶mgM ’$dmaUr H$ê$Z H$sQ>H$ZmeH$mdarc A{V[aº$ IM© Q>miVm ¶oD$ eH$Vmo. ‘mdm : gamgar Xhm ‘mdm H$sQ>H$ à{VnmZ qH$dm 15 Vo 20 Q>³Ho$ à^mdJ«ñV PmS>o. VwS>VwS>o : gamgar XmoZ Vo VrZ VwS>VwS>o àVr nmZ. nm§T>ar ‘mer : gamgar 8 Vo 10 àm¡T> ‘mem. ’w$c{H$S>o : gamgar 10 ’w$c{H$S>o àVr nmZ. à‘wI {H$S>tMr AmoiI : {R>n³¶mMr ~m|S>Air : AirMm a§J H$aS>m AgyZ, S>moHo$ JX© a§JmMo AgVo. A§Jmda ~aoM H$mio d ~Xm‘r {R>nHo$ AgVmV. H$nmercm nm˶m ¶oʶmÀ¶m AJmoXa hr Air àW‘ H$modù¶m e|S>çm§Zm {N>Ð nmoIê$Z ImVo. ˶m‘wio Ago e|S>o gwHy$Z Z§Va dmiVmV. nm˶m Amë¶mda Air nm˶m, H$ù¶m, ’w$co Am{U ~m|S>m§Zm ZwH$gmZ nmohmoM{dVo. ˶m‘wio ˶m§Mr Ji hmoVo. {hadr ~m|S>Air : Air a§JmZo {hadQ> AgyZ, {VÀ¶m H$S>ocm VwQ>H$ JX© H$aS>çm aofm AgVmV. chmZ Aù¶m nm˶m d H$ù¶m§Zm ZwH$gmZ nmohmoM{dVmV. ‘moR>çm Aù¶m ~m|S>m§Zm {N>Ð nmSy>Z AmVrc ^mJ ImD$Z nmoH$i H$aVmV. ¶m AirZo Ho$cocr {N>Ðo A{Z¶{‘V Jmoc d VwcZmË‘H$ÑîQ>çm ‘moR>r AgVmV. ~aoMXm AirMm AYm© ^mJ ~m|S>mÀ¶m ~mhoa AgVmo. àmXþ^m©dJ«ñV nm˶m d chmZ ~m|S>o JiyZ nS>VmV. àmXþ^m©dJ«ñV ‘moR>r ~m|S>o Or PmS>mda amhVmV Vr nmdgmÀ¶m nmʶm‘wio gS>VmV d ˶mVrc éB©Mr àV ImcmdVo. Jwcm~r ~m|S>Air : A§S>çmVyZ {ZKmcocr Air a§JmZo nm§Tw>aH$s Va nyU© dmT>cocr Air Jwcm~r a§JmMr AgVo. Air ’w$co d {haì¶m ~m|S>m§Zm ZwH$gmZ nmohmoM{dVo. Á¶m ’w$cm§‘ܶo hr Air AgVo, Aer ’w$co AY©dQ> C‘ccoë¶m Jwcm~mÀ¶m H$irgmaIr {XgVmV. ¶mcmM "S>mo‘H$ir' åhUVmV. ¶m AirMm àmXþ^m©d ~m|S>m‘ܶo OmñV à‘mUmV AmT>iyZ ¶oVmo. A§S>çmVyZ {ZKmcocr Air ~m|S>mV {eaë¶mZ§Va {N>Ð ~§X hmoVo. ˶m‘wio ~m|S>mMo dê$Z {ZarjU Ho$ë¶mZ§Va gwÕm AirMm àmXþ^m©d

_whÿV©

Zmoìh|~a

{ddmh : 15 Zmoìh|~a Vo 06 {S>g|~an`ªV Jwécmon Agë`mZo {ddmhmg Cn`wº$ {Xdg ZmhrV.

XrnmoËgd - 2018 ã ã ã

ã

ã

ã

ã ã

AmoiIVm ¶oV Zmhr. Air AdñWm ~m|S>m‘ܶo nyU© Pmë¶mZ§VaM hr Air H$mofmdñWoV OmʶmgmR>r ~m|S>mcm {N>Ð H$ê$Z ~mhoa nS>Vo. Aer àmXþ^m©dJ«ñV ~m|S>o n[an³d Z hmoVmM ’w$Q>VmV. ˶m‘wio H$mngmMr àV {~KS>Vo. Jwcm~r ~m|S>Air ~m|S>mV amhÿZ gaH$sMohr ZwH$gmZ H$aVo. ˶m‘wio {~¶mʶmMr CJdUe³Vr Am{U VocmÀ¶m à‘mUmV KQ> hmoVo. ‘mdm : ‘mdm a§JmZo {’$³H$Q> {hadm qH$dm {ndiga AgyZ AmH$mamZo A§S>mH¥$Vr AgVmo. OmñV hmcMmc Z H$aVm EH$m OmJr nmZmÀ¶m ‘mJrc ~mOyg {MH$Qy>Z Vmo H$modù¶m nmZm§‘YyZ ag emofU H$aVmo. Aer nmZo H$moH$S>VmV. ImcÀ¶m ~mOyZo dmH$VmV. ‘mì¶mÀ¶m {dð>o‘wio nmZo {MH$Q> hmoVmV. Voìhm AmnU {MH$Q>m Amcm Ago åhUVmo. ‘mdm hr H$sS> Amho. H$moH$S>m d {MH$Q>m H$sS> ZgyZ, Vr ‘mì¶mÀ¶m àmXþ^m©dmZo Pmcocr {dH¥$Vr d n[aUm‘ Amho. åhUyZ H$moH$S>m, {MH$Q>m amoJ Amcm Ago Z åhUVm ‘mdm AmoiIyZ ‘mì¶mMm àmXþ^m©d Amho AgoM åhUm, Ago åhUʶmZo AmnUmg {H$S>t~Ôc kmZ Amho Ago g‘moaMm OmUoc d ¶mo½¶ H$sQ>H$ZmeH$ {‘ioc. ‘mdm hr H$sS> {Z¶§ÌUmg gmonr Amho. {hÀ¶m {Z¶§ÌUmgmR>r AmnU ¶mn¡H$s H$moUVohr EH$ H$sQ>H$ZmeH$ dmnê$ eH$Vmo. [ahm§e, E³Q>mam, ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g, amoJmoa, amoJmo~wñQ>, ‘oQ>m{gñQ>m°³g, A{g’o$Q n¡H$s H$moUVohr EH$ d H$mhr doiog H$mim ‘mdm OmñV à‘mUmV dmT>ë¶mg ¶m H$sQ>H$ZmeH$mgmo~V H$amQ>o, [adm, àmo’o$Zmo’$m°g ¶mn¡H$s EImXo H$sQ>H$ZmeH$ {‘gimdo.> VwS>VwS>o : VwS>VwS>o ho {’$³H$Q> {haì¶m a§JmMo AgyZ, Vo Zoh‘r {Vano MmcVmV. ho gwÕm nmZmÀ¶m ‘mJÀ¶m ~mOyZo amhÿZ ag emofVmV. ˶m‘wio àW‘ nmZm§À¶m H$S>m {ndù¶m, ‘J cmc d Z§Va H$anë¶mMo {XgVo. VwS>VwS>çm§Mm àmXþ^m©d nmZm§À¶m H$S>m§dê$ZM AmoiIy eH$Vmo. PmS> hcdë¶mZ§Va ho VwS>VwS>o CS>VmV d XþgarH$S>o ~gVmV. ~aoM eoVH$ar ¶m§Zm {hado KmoS>o Ago gwÕm åhUVmV. VwS>VwS>çm§Mr AmoiI ˶m§Mm {’$³H$Q> {hadm a§J, {Vano MmcUo d nmZm§À¶m H$S>m§darc n[aUm‘m‘wio Vm~S>Vmo~ hmoVo. ‘mì¶mà‘mUoM VwS>VwS>çmMo {Z¶§ÌU H$aUo ’$ma H$R>rU Zmhr. H$‘r à‘mUmV Agë¶mg Wm¶mo{‘Wm³PmoZ ([ahm§e), A{g’o$Q>, ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g n¡H$s H$moUVohr EH$ dmnamdo. OmñV àmXþ^m©d Agë¶mg gmo~V gm¶na‘oW«rZ, S>oëQ>m‘oW«rZ, ³cmoamonm¶[a’$m°g ¶mn¡H$s EH$ dmnamdo. ’w$c{H$S>o : ’w$c{H$S>o {’$³H$Q> {ndiga a§JmMo AgyZ, AmH$mamZo ’$ma chmZ AgVmV. ˶m‘wio Xþê$Z {XgV ZmhrV. ho gwÕm nmZm§À¶m ‘mJÀ¶m ~mOyZoM AgVmV. H$modio nmZ VmoSy>Z S>moù¶mOdi Yê$Z ‘mJMr ~mOy nm{hë¶mg EH$ {ndiga a§JmMm Mni {H$S>m, gmaIm YmdnirV {XgVmo. Vmo åhUOo ’w$c{H$S>m. AmH$mamZo chmZ Agë¶mZo ghO {XgV Zgë¶mZo ¶mZo Ho$coco ZwH$gmZM ~è¶mM doim {XgVo. Vo åhUOo PmS>o {ZñVoO {XgVmV. nmZm§da nm§Tw>aHo$ d Z§Va Vn{H$ar MÅ>o AmT>iyZ ¶oVmV d PmS>m§Mr dmT> Iw§Q>Vo. nmZm§Mo ~marH$ {ZarjU Z Ho$ë¶mg ’w$c{H$S>çm§Mm àmXþ^m©d AmoiIVm ¶oV Zmhr. h„r ‘mJrc 3 Vo 4 dfmªnmgyZ agemofU H$aUmè¶m {H$S>t‘ܶo ’w$c{H$S>çm§Mo à‘mU OmñV dmT>V Amho. ¶m~Ôc eoVH$è¶m§Zr OmJê$H$ amhmdo d H$‘r àmXþ^m©d Agë¶mg Imcrcn¡H$s H$moUVohr EH$

^JdVr A°J«mo EOoÝgrO² ZmJnya dYm© amoS>, gocy, {O. dYm© \$moZ … 07155-221952 _mo. 9890111415 {dVaH$ … AIVr`ma A°J«mo qH$J-Q´>°ŠQ>a W«oea

dYm© {OëhmgmR>r {dVaH$ … ñdmZ amoQ>mìhoQ>a VgoM Wo«eaMo ñnoAa nmQ>©

àmoàm. {XnH$ VS>g n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1940, {dc§~rZm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2074/2075 Zmoìh|~a> 2018 {XZm§H$ dma

{VWr

AmpídZ-H$m{V©H _mg g_mßVr ZjÌ H$.{_.

g_mßVr H$.{_.

M§Ðamer

gy`m}X` gy`m©ñV

gm¡a {XZm§H$

Zmoìh|~a ApídZ 1 Jwédma H¥$.Aï>‘r 2 ewH«$dma H¥$.Zd‘r H¥$.Xe‘r 3 e{Zdma H¥$.EH$mXer 4 a{ddma H¥$.ÛmXer 5 gmo‘dma H¥$.Ì`moXer 6 ‘§Jidma H¥$.MVwX©er 7 ~wYdma A‘mdñ`m H$m{V©H$ 8 Jwédma ew.à{VnXm 9 ewH«$dma ew.{ÛVr`m 10 e{Zdma ew.V¥Vr`m 11 a{ddma ew.MVwWu 12 gmo‘dma ew.n§M‘r 13 ‘§Jidma ew.fð>r 14 ~wYdma ew.gßV‘r 15 Jwédma ew.gá‘r 16 ewH«$dma ew.Aï>‘r 17 e{Zdma ew.Zd‘r 18 a{ddma ew.Xe‘r 19 gmo‘dma ew.EH$mXer 20 ‘§Jidma ew.ÛmXer 21 ~wYdma ew.Ì`moXer

09.10 07.10 29.10 27.14 25.24 23.47 22.27 21.32

Amícofm ‘Km

25.17 25.17Z§Va qgh 24.00 qgh

06.40 18.04 06.41 18.04

nydm© CÎmam hñV {MÌm ñdmVr

22.45 28.27Z§Va H$Ý`m 21.36 H$Ý`m 20.36 H$Ý`m 19.56 08.14Z§Va Vwcm 19.37 Vwcm

06.41 06.41 06.42 06.42 06.43

18.03 18.03 18.02 18.02 18.02

21.08 21.20 22.12 23.44 25.51 28.22 AhmoamÌ 07.04 09.40 11.54 13.34 14.30 14.40 14.07

{demIm AZwamYm Á`oð>m ‘yi nydm©fmT>m CÎmamfmT>m ldU ldU Y{Zð>m eVVmaH$m nydm©^mÐnXm CÎmam^mÐnXm aodVr ApídZr

19.49 20.35 22.00 24.03 26.39 29.38 AhmoamÌ 08.46 11.47 14.27 16.32 17.56 18.35 18.32

06.43 06.44 06.44 06.45 06.45 06.46 06.47 06.47 06.48 06.48 06.49 06.49 06.50 06.51

18.01 18.01 18.01 18.00 18.00 18.00 17.49 17.59 17.59 17.59 17.59 17.59 17.58 17.58

22 Jwédma ew.MVwX©er 23 ewH«$dma nm¡{U©‘m 24 e{Zdma H¥$.à{VnXm H¥$.{ÛVr`m 25 a{ddma H¥$.V¥Vr`m 26 gmo‘dma H¥$.MVwWu 27 ‘§Jidma H¥$.n§M‘r 28 ~wYdma H¥$.fð>r

12.54 11.09 09.01 30.37 26.06 25.35 23.09 20.51

^aUr H¥${ÎmH$m amo{hUr

06.53 06.54 06.54 06.55

17.58 17.58 17.58 17.58

4 5 6 7

06.55 17.58 06.56 17.59

8 9

‘¥J a‘m (ñ‘mV©) EH$mXer - e{Zdma, 3 Zmoìh|~a AmÐm© 2018. nwZd©gw ^mJdV EH$mXer, JwéÛmXer dgw~mag nwî` a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2018 Amícofm gmo‘àXmof {edamÌ, YZÌ`moXer, YÝd§Var 18.46 ‘Km O`§Vr, `‘XrnXmZ - gmo‘dma, 5 Zmoìh|~a, 29 Jwédma H¥$.gá‘r 30 ewH«$dma H¥$.Aï>‘r 16.55 nydm© 2018 ZaH$-MVwX©er, `‘Vn©U - ‘§Jidma, 6 Zmoìh|~a, 2018 (amÌr 10.28 {‘. A‘mdñ`m m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX` àma§^, Aä`§JñZmZ M§ÐmoX`r nhmQ>o 4.58 n`ªV g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) 20.57 lr cú‘rnyOZ, ‘hmdra {Zdm©UXrZ - ~wYdma H$moëhmnya 21.07 7 Zmoìh|~a, 2018 (cú‘rnyOZ 16.45/ OiJm§d 20.54 23.45) ZmJnya 20.39 ~{cà{VnXm, {Xdmir nmS>dm - Jwédma, 8 nwUo 21.06 Zmoìh|~a, 2018 - dhrnyOZ nÌ ho 03.35 Vo ‘w§~B© 21.09 05.05 gH$mir 06.45 Vo 08.10, gH$mir cmVya 21.34 10.25 Vo 11.55 n`ªV, {dH«$‘ g§dV 2075 gmVmam 21.06 àma§^ gmo c mny a 20.56 ^mD$~rO, `‘m{ÛVr`m - ewH«$dma 9, Zmoìh|~a aËZm{Jar 21.11 2018 AH$mo c m 20.48 H$S>n§M‘r, nm§S>d n§M‘r - gmo‘dma 12, Zm{eH$ 21.03 Zmoìh|~a 2018

13.43Z§Va d¥píMH$ d¥píMH$ 22.00Z§Va YZw YZw YZw 09.22Z§Va ‘H$a ‘H$a 22.18Z§Va Hw§$^ Hw§$^ Hw§$^ 10.04Z§Va ‘rZ ‘rZ 18.35Z§Va ‘of ‘of

H$m{V©H$ 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ‘mJ©erf© 17.51 23.36Z§Va d¥f^ 06.51 17.58 1 16.42 d¥f^ 06.52 17.58 2 15.11 26.20Z§Va {‘WwZ 06.52 17.58 3 13.27 {‘WwZ 11.37 28.17Z§Va H$H©$ 09.50 H$H©$ 08.10 30.39Z§Va qgh 30.39 29.22 qgh 28.19 qgh

Ah‘XZJa na^Ur ~wcT>mUm ^§S>mam M§Ðnya ~oiJmd ^wgmdi nUOr gm§Jcr Cñ‘mZm~mX ZJa n§T>anya

gmo‘dma, 26 Zmoìh|~a> 2018 21.01 20.52 20.52 20.37 20.40 21.08 20.53 21.11 21.05 20.15 21.00 21.01


2018 {S>g|~a 2018

H$m{V©H$-_mJ©erf© eHo$ 1940

‘mJ©erf© H¥$. 9

H$m{V©H$ H¥$. 10

àXyfU à{V~§YZ {XZ ny. godm{Jar ‘hmamO nwÊ`{VWr-nwgoJmd g§nmXH$ gmjaVm {XZ ‘mJ©erf© H¥$. 10 H$m{V©H$ H¥$. 11 CËn{Îm EH$mXer

nmœ©ZmW O¶§Vr (O¡Z) lr Jm|XdcoH$a ‘hmamO nwÊ`{VWr

Ami§Xr ¶mÌm OmJ{VH$ An§J {XZ H$m{V©H$ H¥$. 12 ^m¡‘àXmof

2019 _Yrc _hÎdmMo gU ‘H$a g§H«$m§Vr ‘hm{edamÌr hmoir Yw{cd§XZ JwT>rnmS>dm AmfmT>r EH$mXer lrH¥$îU O¶§Vr JmonmiH$mcm lrJUoe MVwWu {dO¶mXe‘r ~{cà{VnXm

gmo‘. 14 OmZo. gmo‘. 04 ‘mM© ~wY. 20 ‘mM© Jwê$. 21 ‘mM© e{Z. 06 E{àc ewH«$. 12 Owc¡ ewH«$. 23 Am°JñQ> e{Z. 24 Am°JñQ>> gmo‘. 02 gßQ>|~a ‘§Ji. 08 Am°³Q>mo gmo‘. 28 Am°ŠQ>mo

‘mJ©erf© ew. 2

S>m°. H$moQ>Urg ñ‘¥{V {XZ ^«ï>mMma {damoYr {XZ ‘mJ©erf© ew. 3

~miH¥$îU ‘hmamO nw.{V.-dS>Jm§d (OiJm§d) ‘mJ©erf© ew. 4 {dZm`H$ MVwWu (A§JmaH$ `moJ)

OZmX©Zñdm‘r nw.{V.-EH$dramXodr (A‘.) H$m{V©H$ H¥$. 13 ‘mJ©erf© ew. 5 {edam{Ì ZmJ{Xdo ZmJnyOZ

g§V XmgJUy ‘hmamO nwÊ`{VWr a§JZmW ‘hmamO nw.{V.-Zmìhm (OmcZm) g§V kmZoída ‘hmamO g‘mYr CËgd-Ami§Xr H$m{V©H$ H¥$. 14 _mJ©erf© ew. 6 Xe© A‘mdñ`m M§nmfð>r ‘mVªS> ^¡admoËWmnZ ñH§$X fð>r A‘mdñ`m àma§^ Xwnmar 12.10

OZmX©Zñdm‘r O¶§Vr-ZmJnya ^maVaËZ S>m°.Am§~oS>H$a ‘hmn[a{Zdm©U {XZ I§S>mo~mMr ¶mÌm-~{ha‘ (A‘amdVr) _mJ©erf© ew. 7 H$m{V©H$ A‘mdñ`m A‘mdñ`m g‘már Xwnmar 12.48

g§V amo{hXmg nwʶ{VWr gImam‘ ‘hmamO nw.{V.d ‘hmn§JV-cmoUr (dm{e‘) ~«÷mZ§Xñdm‘r nwʶ{VWr-{XJ«g (dm{e‘) H$m{V©H$ H¥$. 9

‘{Zam‘~m~m nw.{V.-~½Jr (A‘amdVr) Am~mOr ‘hmamO `mÌm-{dê$i Am~m (dYm©)

‘mJ©erf© ew. 1 ‘mJ©erf© ‘mgma§^ XodXrnmdcr ‘mVªS> ^¡ad fS²>amÌmoËgdma§^ M§XXe©Z

_mJ©erf© ew. 9

_mJ©erf© ew. 9 YZw‘m©gma§^

noÝgZg© S>o _mJ©erf© ew. 10 ‘mojXm (ñ‘mV©) EH$mXer

‘mJ©erf© H¥$.1 A`Z H$[a{XZ

12

{H$gmZ {XZ Jm|XdcoH$a ‘hmamO CËgd ‘mJ©erf© H¥$. 2

^maVr` J«mhH$ {XZ ‘mJ©erf© H¥$. 3 A§JmaH$ g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX` 08.32

{¼g_g ZmVmi ‘mJ©erf© ew. 11/12 ^mJdV EH$mXer JrVmO`§Vr ‘m¡Zr EH$mXer (O¡Z)

‘mJ©erf© H¥$. 4

{dÇ>c aIw‘mB© cmoQ>m§JU ¶mÌm-XþYZm (OmcZm) ‘mJ©erf© ew. 13 àXmof

‘mJ©erf© H¥$. 5/6

‘moa¶m Jmogmdr nw.{V. -qMMdS> (nwUo) g§V JmS>Jo~m~m nwÊ`{VWr XodZmW ‘hmamO O¶§Vr-A§OZJm§d gwOu (A‘.) Jwcm~ ‘hmamO nw.{V.-naVdmS>m (A‘.) ‘mJ©erf© ew. 14 ‘mJ©erf© H¥$. 7 CÎmam`Uma§^ gm¡a {e{ea G$Vy àma§^ nm¡{U©‘m àma§^ CÎmaamÌm¡ 02.08

_mJ©erf© ew. 8 XwJm©ï>‘r

‘mJ©erf© nm¡{U©‘m lrXÎm O`§Vr

nmaer A‘Xm©X ‘mgma§^

nm¡{U©‘m g‘már amÌm¡ 11.17

‘mJ©erf© H¥$. 8 H$mcmï>‘r

~m~m ‘hmamO AmduH$a ‘hm{Zdm©U {XZ-‘mMUya e§H$añdm‘r nw.{V.-{eD$a (Am¡a§Jm~mX)

H¥${f G$U gw{dYm CncãY

A{YH$ ‘m{hVrgmR>r OdiÀ¶m emIoer g§nH©$ gmYm. A{YH$ _m{hVrgmR>r www.bankofindia.co.in

Vw_À`m eoVrg§~§Yr gd© JaOm§gmR>r ~±H$ Am°\$ B§{S>`mÀ`m Am_À`m OdiÀ`m emIocm Adí` ^oQ> Úm!


{S>g|~a 2018 H$sQ>H$ZmeH$ ’$dmamdo. ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g, amoJmo~wï> qH$dm amoJa, ‘oQ>m{gñQ>m°³g àmo’o$Zmo’$m°g + gm¶na‘oW«rZ (ga|S>a/àmo’o$³g gwna) OmñV àmXþ^m©d Agë¶mg gmo~V c°åS>m gm¶hocmoW«rZ qH$dm Q´>m¶Pmo’$m°g + S>oëQ>m‘oW«rZ (h°H$a/{eH$mar/S>oc’$m°g) ¶mn¡H$s EH$ dmnamdo. JaO Agë¶mg nwÝhm 8 Vo 10 {Xdgm§Zr Am¡fY ~XcyZ ’$dmamdo. nm§T>ar ‘mer : ‘mer åhQ>co H$s Amnë¶m g‘moa KamVë¶m ‘mem§Mm AmH$ma ¶oVmo; nU hr nm§T>ar ‘mer AmH$mamZo IynM chmZ AgyZ n§I nm§Tw>a³¶m a§JmMr AgVmV. ho A˶§V chmZ AmH$mamMo {H$S>o PmS> hcë¶m qH$dm hc{dë¶mZ§Va CS>VmV d e³¶Vmoda naV ˶mM PmS>mda, ’$m§Xrda ~gVmV. nm§T>è¶m ‘merMm àmXþ^m©d hm gßQ>|~aÀ¶m gwédmVrnmgyZ Vmo Zmoìh|~an¶ªV AmT>iyZ ¶oVmo. hr H$sS> OmñV dmT>ë¶mZ§Va {Z¶§{ÌV H$aʶmg ÌmgXm¶H$ Amho. nm§T>è¶m ‘merMo e§^a Q>³Ho$ {Z¶§ÌU H$aUmao Hw$R>coM agm¶Z ~mOmamV CncãY Zmhr. OmñV XmQ> cmJdS>, ZÌmMm OmñV dmna ¶mZohr nm§T>è¶m ‘merMm àmXþ^m©d dmT>Vmo. nm§T>ar ‘merMo {nco ho 80 Vo 90% ZwH$gmZ H$aVmV d àm¡T> ‘mer Or CS>Umar AmnUmg {XgVo Vr ’$³V 10% n¶ªVM ZwH$gmZ H$aVo. ˶m‘wio nm§T>è¶m ‘merÀ¶m {ncm§Mo {Z¶§ÌU ‘hÎdmMo Amho. ~mOmamVrc H$mhr ‘hmJS>r CËnmXZo ’$³V àm¡T> CS>Umè¶m nm§T>è¶m ‘merMo {Z¶§ÌU H$aVmV d 8 Vo 10 {Xdgm§Zr naV VodT>mM àmXþ^m©d {XgVmo. CS>Umè¶m nm§T>è¶m ‘merMo {Z¶§ÌU H$aʶmgmR>r EdT>çm ‘hmJS>çm H$sQ>H$ZmeH$mEodOr Am§Va‘emJV H$aVmZm, ’$dmaVmZm {ndù¶m a§JmMo H$nS>o qH$dm ßcmpñQ>H$ dmnê$Z ˶mcm Voc qH$dm Am°B©c cmdë¶mg hr ‘mer ˶mcm {MH$Q>Vo. {ncm§Mo {Z¶§ÌU ‘hÎdmMo Amho. ˶mgmR>r ZdrZ Amcoco c°Zmo H$sQ>H$ZmeH$ nm§T>è¶m ‘metÀ¶m {ncm§Zm d A§S>çm§Zm g§ndVo d ˶m‘wio 25 Vo 30 {Xdg {Z¶§ÌU {‘iVo. ‘mÌ, CS>Umar ‘mer ¶mZo ‘aV Zgë¶mZo gmo~V Q´>m¶Pmo’$m°g/ S>oëQ>m‘oW«rZ/ àmo’$moZmo’$m°g+gm¶na‘oW«rZ/ A{gQ>m‘màrS> ¿¶mdo. H$moir : ¶m {H$S>rMm àmXþ^m©d gmYmaUV… gßQ>|~aÀ¶m gwédmVrcm AmT>iVmo. cmc d {ndù¶m a§JmMo H$moir nmZm§À¶m ‘YyZ ag emofVmV. ’w$c{H$S>çm§à‘mUo Mni d gVV Ymdni H$aVmV. àmXþ^m©dm‘wio nmZo darc ~mOy§Zr nm§Tw>aHo$ d {ZñVoO {XgVmV. H$moir hr H$mngmdarc ‘w»¶ H$sS> Zmhr; na§Vw ‘mJrc H$mhr dfm©V H$mhr ^mJm‘ܶo ¶m {H$S>rZo ~aoM ZwH$gmZ Ho$co Amho. ¶mgmR>r ¶m {H$S>rMr AmoiI AgUo JaOoMo Amho. gmYmaUV… Á¶m eoVmV qH$dm eoOmar ^|S>r, dm§Jo, {‘aMr hr ^mOrnmcm {nHo$ AgVmV {VWo H$mngmda hr H$sS> àm‘w»¶mZo OmUdVo. H$moir {H$S>rÀ¶m {Z¶§ÌUmgmR>r Imcrcn¡H$s H$moUVohr EH$ H$sQ>H$ZmeH$ dmnamdo. S>m¶H$mo’$m°c, Am°p³gS>o‘oQ>m°Z {‘WmB©c, B{WAm°c, S>m¶‘oWmoEQ> {‘cr~J ({nR>çmT>oHy$U) : ‘mJrc VrZ-Mma dfmª‘ܶo hr H$sS> H$mngmda H$mhr ^mJmV H$mhr à‘mUmV Amcr Amho. ¶m {H$S>rcm ~hþg§»¶ eoVH$ar AmoiIVmV. H$maU {hÀ¶m~Ôc AmnU OmJê$H$ am{hcmo VgoM BVa {H$S>t~Ôc gwÕm OmJê$H$Vm XmIdë¶mg ˶m§Mo {Z¶§ÌU H$aUo ’$ma gmono hmoB©c. {‘cr~J hr H$sS> T>oH$UmÀ¶m AmH$mamMr VgrM qH${MV Jmoc d ‘D$ nm§T>è¶m a§JmMr AgVo. e³¶Vmoda PmS>mÀ¶m qH$dm ’$m§XrÀ¶m e|S>çmda g‘yhm‘ܶo dmñVì¶ H$aUo. àmXþ^m©dJ«ñV PmS>mMr dmT> Iw§Q>Vo. ¶m {H$S>rMo à‘mU ’$³V H$mhr PmS>m§daM Agoc Va VodT>çmM PmS>m§da ’$dmam ¿¶mdm. Imcr ~wS>mVgwÕm O{‘Zrda ’$dmamdo d OmñV à‘mUmV Agë¶mg Ago PmS> CnQy>Z Omimdo. {‘cr~JÀ¶m ’$dmaUrgmR>r H$sQ>H$ZmeH$mgmo~V ñQ>rH$a qH$dm {Za‘m nmdS>a Adí¶ dmnamdo d H$sQ>H$ZmeH$m§Mo {‘lU A§Vaàdmhr + ñne©{df dmnamdo Ogo B{‘S>m³cmoàrS>, A{gQ>m‘màrS>, Wm¶mo{‘Wm³P‘, S>m¶‘oWmoEQ>, ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g ¶mn¡H$s H$moUVohr EH$ d gmo~V ³cmoamonm¶[a’$m°g, àmo’o$Zmo’$m°g, S>m¶³cmoamoìhmg, gm¶na‘oW«rZ n¡H$s EH$ Ago {‘lU dmnamdo. B{‘S>m³cmoàrS>, A{gQ>m‘màrS>, Wm¶mo{‘Wm°³Pm‘ ho ³cmoamo{ZH$moamZmBc J«wn‘Yrc H$sQ>H$ZmeH$m§À¶m ^a‘gmQ> dmnamZo {H$S>tMr à{VH$mae³Vr dmT>cr Amho d ˶m§Mo à‘mU dmT>dyZ gwÕm nm{hOo Vgo {Z¶§ÌU {‘iV Zgë¶mZo ¶m§Mm gVV dmna H$ê$ Z¶o. ˶mEodOr OwZr H$sQ>H$ZmeHo$ Oer S>m¶‘oWmoEQ>, ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g, A{g’o$Q>, àmo’o$Zo’$m°g, Q´>m¶Pmo’$m°g, àmo’o$Zmo’$m°g + gm¶na‘oW«rZ, Q´>m¶Pmo’$m°g + S>oëQ>m‘oW«rZ, Am°p³gS>o‘oQ>m°Z {‘WmB©c ¶m§Mm dmna ‘ܶo ‘ܶo H$amdm. t JOmZZ Ho$edamd OmYd, gm¡Oݶ : ìhmB©Q> JmoëS EH$ Zdr {Xem, Am¡a§Jm~mX>

{nH$mda ¶oUmè¶m amoJmgmR>r ~moS>m} {‘lUmMm d ~moS>m} ‘c‘ (noñQ>) Mm dmna àmÜ`mnH$ nr.E. {‘cmS}>Q> `m§Zr Bg 1882 ‘Ü`o ’«$mÝg `oWo àW‘ ‘moaMwX d H$irMm MwZm `§mMo {‘lU V`ma H$ê$Z Ðmjmdarc Ho$dS>m amoJm§À`m {Z`§ÌUmgmR>r dmnaco. VoM {‘lU, ~moS>m} {‘lU åhUyZ à{gÜX Pmco d {d{dY {nH$m§da `oUmè`m ~waerOÝ` amoJm§À`m {Z`§ÌUmgmR>r A{Ve` Cn`wŠV R>aco. hoM ~m|S>m} {‘lU eoVH$ar ~§Yy {d{dY amoJm§À`m ì`dñWmnZmgmR>r KaÀ`m Kar V`ma H$ê$Z dmnê$ eH$VmV. {d{dY {Vd«VoÀ`m ~moS>m} {‘lUmMr `mo½`Vm ’$dmaUrnydu d ’$dmaÊ`mMo à‘mU `m {df`r ‘m{hVr eoVH$ar

_{hÝ`mMo ^{dî` _of- Zì`m dfm©Mo g§H$ën H$aVmZm ‘mdiË`m 2017 Mm AmT>mdm KoUo Amdí`H$ Amho. Zdr C‘oX, CËgmh dmT>V OmB©c. ‘hÎdmMr H$m‘o ‘mJu cmJVrc. gwg§Yr cm^V OmVrc. Ano{jV KQ>Zm KS>Vrc. AZmdí`H$ IM© Q>mimdm. d¥f^- Am{W©H$ ~m~VrV hm ‘{hZm {deof Mm§Jcm OmB©c. ZdrZ YmoaUo `eñdr hmoVrc.ì`dgm`mV nwT>Mo nmD$c nS>oc. gm¡»`mÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. AS>MUrda ‘mV H$amc. H$cm-JwUm§Mm {dH$mg hmoB©c. {_WwZ$- ì`dgm`mV AS>MUr amhUma AmhoV. ‘moR>r Jw§VdUyH$ gÜ`m ZH$mo. X¡Z§{XZ H$m‘o doiÀ`mdoir H$ê$Z ¿`mdrV. AS>MUr gwQ>V OmVrc. ‘hÎdmÀ`m g§Yr cm^Vrc. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. H$m`© H$V¥©ËdmMm Jm¡ad hmoB©c. H$H©$- {S>g|~a nydm©Y© gm¡»`mMm Amho. CÎmamYm©V Zì`m qMVm dmT>Vrc. àm‘m{UH$nUo am{hcmV VaM nwT>rc ‘mJ© gwIH$a hmoB©c. Zì`m `moOZm AmImc. ZmoH$arV O~m~XmarZo ahmdo. g‘ñ`m gwQ>V OmVrc. qgh- gwIñdmñÏ` cm^oc. H$cm-JwUm§Zm Mm§Jë`m g§Yr cm^Vrc. {Z`moOZnyd©H$ nmD$co CMcmdrV. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKoc. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV g‘mYmZ cm^oc. AS>MUrVyZM àJVr KS>oc. {~ZYmñV ahmdo. H$Ý`m- ‘cm ho H$amd`mMo hmoVo, Vo H$amd`mMo Amho Ago åhUV åhUVM ho df© H$go g§nco ho H$iVhr Zmhr. ’$ma OmJê$H$ amhÊ`mMr JaO Amho. g§H$ën {gÕrgmR>r A{YH$ à`ËZ H$amdo cmJVrc. AZwHy$cVm dmT>oc.

H$m{V©H$-_mJ©erf© eHo$ 1940

2018

~§YyZm AgUo Amdí`H$ Amho. ‘hmamï´>m‘Ü`o AZoH$ {nHo$ Ogo ^mOrnmcm Am{U ’$iPmS>o `m {nH$m§da AZoH$ ~waerOÝ` amoJ `oVmV, Ë`m§À`m {Z`§ÌUmgmR>r ~moS>m} {‘lU dmnaVmV `m ~moS>m©o {‘lUmMr V`ma H$aÊ`mMr nÜXV Imcrc à‘mUo Amho. V`ma H$aÊ`mMr nÜXV : EH$ Q>ŠH$m {Vd«VoMo 100 crQ>a ~moSm} {‘lU V`ma H$aÊ`mgmR>r àW‘ EH$ {H$cmo Mm§Jcm H$irMm MwZm ¿`mdm d EH$ {H$cmo {Zio ñ’${Q>H$ ñdê$n IS>o Agcoco ‘moaMwX ¿`mdo. YmVw{dahrV doJdoJi`m XmoZ ^§mS>`mV H$irMm

{S>g|~a Vwbm- gZ 2017 g‘mamon hmoV Amcm Amho. Ë`m‘wio nwT>rc dfm©nmgyZMo {Z`moOZ AmÎmmM H$amdo cmJoc. hmVr KoVcocr H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. gwI ñdmñÏ` cm^oc. à{VHw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKV OmB©c. gwg§Yr cm^Vrc. d¥píMH$- d` dmT>oc Vem àH¥$Vr VH«$mar dmT>V OmVmV. àH¥$VrH$S>o Xwc©j H$ê$ ZH$m. AÝ`Wm H$m`© e¡crda n[aUm‘ hmoUma Amho. ZdrZ `moOZm ‘mJ©Xe©ZmImcrM am~dmì`mV. Am{W©H$ g‘ñ`m g§^dVmV. YZw- {S>g|~a CÎmamYm©V àdmg KS>Vrc. H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV gwI-g‘mYmZ cm^oc. Am{W©H$ H$m‘m§Zm JVr `oB©c. AS>MUtda ‘mV H$amc. H$cm-JwUm§Mm Jm¡ad hmoB©c. ñWmda àíZ gwQ>Vrc. ‘hÎdmÀ`m KQ>Zm. _H$a- gwIñdmñÏ` dmT>{dUmè`m KQ>Zm KS>Vrc. ZdrZ `moOZm {dMmamV `oVrc. Ano{jV H$m‘o ‘ZmgmaIr hmoVrc. àJVrÀ`m KQ>Zm KS>Vrc. AS>MUrVyZ ‘mJ© {ZKoc. à{VHw$cVm H$‘r hmoB©c. {ZYm©amZo ahmdo. Hw$§^- JwéMr Xem gwIXm`r R>aoc. KoÊ`mXoÊ`Mo ì`dhma ‘ZmgmaIo hmoVrc. àJVrÀ`m g§Yr cm^Vrc. JwT> {dÚoV àJVr hmoB©c. à{VHw$cVoVyZ ‘mJ© {ZKoc. gwIñdmñÏ` cm^oc. nwT>Mo nmD$c nS>ë`mZo g‘mYmZ dmQ>oc. _rZ- ‘mdiË`m dfmc © m {Zamno XVomZm WmSo>o AñdñÏ` dmQ>c o , {Zamem `Boc © . gH§$ën d {gÕr `mV Bí©daÀoN>m C^r AgV,o ho Zho‘r Ü`mZmV R>domd.o H$‘© H$arV ahmd.o ì`dgm`mV àmár hmBoc © . CËgmhmZo Zì`m dfmc © m gm‘maoo Omd.o &&ew^§ ^dVw&&

MwZm d ‘moaMwXmMo ÐmdU doJdoJio ~Zdmdo. àW‘ MwÊ`mMr {Zdir JmiwZ ñdV§Ì ßbm°pñQ>H$ ^m§S>çmV ¿`mdr, Ë`mZ§Va ‘moaMwX dñÌJmi H$ê$Z Vo MwÝ`mÀ`m {ZdirÀ`m ÐmdUmV hiyhiy {‘gimdo d T>diV amhmdo. T>diVm§Zm ßb°pñQ>H$/cmH$S>r H$mR>rMmM dmna H$amdm. V`ma {‘lUmMm gm‘y hm CXm{gZ åhUOo 7.5 AgUo JaOoMo Amho. ~moS>m} {‘lU V`ma H$aVmZm ¿`md`mMr H$miOr : · YmVyÀ`m ^m§S>çm§Mm dmna H$ê$ Z`o. · jma`wŠV nmUr dmnê$ Z`o. · H$irMm MyZm XJS>ahrV dmnamdm · {dar Jococm MwZm qH$dm ^yH$Q>r dmnê$ Z`o. · ÐmdUmV ñQ>rH$a dmnamdo. · T>diVm§Zm ßb°pñQ>H$/ cmH$S>r H$mR>rMmM dmna H$amdm. · {‘lU§ H$aVmZm ÐmdU W§S> Agmdo. · ßb°pñQ>H$ S´‘ ‘Ü`o {‘lU R>odmdo. {‘lUmMr `mo½`Vm VnmgUo : Oa ‘moaMyXmMo à‘mU OmñV Pmco Va amonQ>çm§À`m H$modù`m nmUmcm hmUrH$maH$ ÐmdU V`ma hmoVo, åhUyZ ÐmdU VnmgZo JaOoMo Amho. MmMUr H«$.1. {cQ>‘g nona : àW‘ {Zim {cQ>‘g nona KoD$Z {‘lUmV ~wS>dmdm Oa {Zim {cQ>‘g nona cmc Pmcm Va A{YH$ ‘moaMwX Pmco Ago g‘Omdo, åhUOoM Vo AmåcY‘u` {‘lU AgyZ ’$dmaÊ`mg A`mo½` Amho. Aemdoir ‘mÌ WmoS>r WmoS>r MyÝ`mMr {Zdir {‘lUmV Q>mH$mdr d T>dimdo. MwÊ`mMr {Zdir {cQ>‘g nona {Zim hmoBn`©V Q>mHy$Z T>diV amhmdo. åhUOoM {Zim {cQ>‘g nona {ZimM amhrc Ago Agoc Va {‘lU `mo½` Amho Ago g‘Omdo. MmMUr H«$. 2. cmoI§S>r giB© : cmoI§S>r giB© qH$dm MmHy$ `m§À`mda {‘lUmV ~wS>dë`mZ§Va Oa Vm§~S>m Wa O‘m hmoV Agoc Va V`ma q‘§lU A`mo½` Amho Am{U Oa Vm§~S>m Wa O‘m hmoV Zgoc Va {‘lU dmnaÊ`mg `mo½` Amho Ago g‘Omdo. MmMUr H«$. 3. nr.EM. nQ>çmMr nÜXV : {ndiga a§JmÀ`m nr.EM. nQ>çm~amo~a a§JN>Q>m 2 Vo 10.5 n`ªV gm‘w Xe©dUmar nQ>Q>r {‘iVo. V`ma Ho$coë`m {‘lUmV {ndir nQ>Q>r ~wS>dmdr Ë`mZ§Va Ë`mg Amcocr a§JN>Q>m gm‘wXe©H$ nQ>Q>rÀ`m H$moUË`m a§JN>Q>og OwiVo Vo nmhmdo Ë`mdê$Z gm‘y g‘Omdm, gm‘w Oa 7 nojm H$‘r Agoc Va, MwÝ`mMo ÐmdU WmoS>o WmoS>o Q>mHy$Z T>diV amhmdo. CXmgrZ ÐmdUmgmR>r Agcocm gm‘wMm a§J `oVmM MwZm Q>mH$Zo ~§X H$amdo. ^mOrnmcm {nHo$ : Q>mo‘°Q>mo, dm§Jo, {‘aMr, ~Q>mQ>m, H$mo~r, dQ>mUm `m {nH$m§da `oUmam H$anm, nmZmdarc {R>nHo$, ^yar, Ho$dS>m, OrdUwOÊ` H$anm, H$mim H$anm `m amoJm§gmR>r 0.5 Vo 0.6 {Vd«VoMo ~moS>m} {‘lU Cn`wŠV Amho. OmñV {Vd«VoMo ~moS>m} {‘lU dmnaë`mg Xwîn[aUm‘ {XgyZ `oVmV. O{‘ZrVrc ‘a, ‘wiHw$O, ImoS>Hw$O B. amoJgmR>r gwXYm ~moS>m} {‘lU ~waerZmeH$ åhUyZ dmnaVmV. ’$i{nHo$ : qc~wdJu` g¨µÌm, ‘mog¨~r d ct~y `m ’$i{nH$mda `oUmè`m {OdmUwOÝ` H$anm `m amoJmgmR>r ‘o Vo {S>g|~a ‘{hÊ`mn`ªV àVr ‘hrZm 1 Q>ŠHo$ {Vd«VoMo ~moS>m} {‘lU ’$dmamdo d e|S>o‘a `m amoJmgmR>r 1 Q>ŠHo$ {Vd«VoMo ~moS>mo} {‘lU dfm©©VwZ 2 Vo 4 doim ’$dmamdo. Ë`m{edm` Am§ã`mdarc H$anm, Ho$ir darc nmZmMo R>rnHo$, S>mir~ `m nrH$mdarc H$mio S>mJ (ImoS>, nmZ, ’$i), noê$ d {gVm’$imdarc H$mio S>mJ, Zmai d gwnmar darc H$anm, nmZmdarc {R>nHo$ `m amoJmgmR>r ~moS>m} {‘lU ’$dmamdo. {d{dY {Vd«VoMo ~moS>m} {‘lU V`ma H$aÊ`mgmR>r ‘moaMwX, H${iMm MwZm d nmÊ`mMo à‘mU : ~moS>m} ‘c‘ (noñQ>) : (1:1:10) V`ma H$aÊ`mMr nÜXV : ~moS>m©o noñQ> V`ma H$aVm§Zm ~moS>m} {‘lU V`ma H$aÊ`mMrM nÜXV dmnamdr ‘mÌ V`ma H$aVm§Zm 100 crQ>a EodOr 10 crQ>a nmÊ`mMm dmna H$amdm. Cn`moJ : g¨Í`mdarc qS>Š`m amoJmÀ`m ì`dñWmnZmgmR>r PmS>mÀ`m ~w§Ü`mda ~moS>m} ‘c‘mMm Cn`moJ (1:1:10) XmoZ doim nmdgmù`mnwdu ‘o d nmdgmù`mZ§Va (AmŠQ>mo~a) ‘Ü`o 1 {‘Q>a C§Mrn`©V H$aVmV. t lr. ào‘ZmW ‘moao, ‘mo. 8007184137 t S>m°. {Jarf OoD$Kmco t {H$aU B§Jio H¥$fr V§Ì {dÚmc`, ~wcS>mUm

_whÿV© {ddmh {X. 12 {X. 13 {X. 17 {X. 18 {X. 22 {X. 26 {X. 28 {X. 29 {X. 30 {X. 31

{S>g|~a : : 26.00 n`ªV : 19.44 n`ªV : 25.06 n`ªV : 12.34 Z§Va, 19.51 n`ªV : 18.05 Z§Va, 23.14 n`ªV : 13.39 Z§Va, 26.00 n`ªV : 16.42 Z§Va, 26.00 n`ªV : 26.00 n`ªV : 09.18 Z§Va, 26.00 n`ªV : 13.21 n`ªV

2018 g§nmXH$, àH$mímH$, ‘wÐH$, ‘mcH$

: AéÊmm am_ Zodco H$moc~mñdm‘r ao{gS>oÝgr, âc°Q> Z§. 302, ~r-qdJ, 3 am ‘mim, {dÇ>c ZJa, ݶw B©am B§½cre ñHw$c Odi, CX¶ZJa Mm¡H$, [a¨J amoS>, ZmJnya - 440 034 \$moZ …0712-6567776

$H$m`m©c`rZ nÎmm

… dgw§Yam àH$meZ H$moc~mñdm‘r ao{gS>oÝgr, âc°Q> Z§. 302, ~r-qdJ, 3 am ‘mim, {dÇ>c ZJa, ݶw B©am B§½cre ñHw$c Odi, CX¶ZJa Mm¡H$, [a¨J amoS>, ZmJnya - 440 034 \$moZ …0712-6567776, _mo. 9850227018 B-_oc : info@vasundharaprakashan.com

_mH}$qQ>J _°ZoOa

… aí_r XmXþar`m _mo~m. … 9823094701

_mH}$qQ>J A{YH$mar

… amO|Ð dmZmoS>o

_wÐH$

: {à{‘¶a Am°’$goQ> qàQ>g© ßcm°Q> Z§. 439, gañdVr Hw§$O, Ama.Eg.Eg. {~ëS>tJÀ¶m ‘mJo, Jê$S>Im§~ amoS>, ‘hmc, ZmJnya-440032

g§JÊmH$ _OHy$a OwidÊmr

: dgw§Yam àH$meZ H$moc~mñdm‘r ao{gS>oÝgr, {dÇ>c ZJa, CX¶ZJa Mm¡H$, ZmJnya - 440 034

n§Mm§JH$Vo©

: Á¶mo{Vf^mñH$a lr. Zmam¶U OJÞmW H$ma§OH$a "VwiOmB© ~§Jcm', 44-A, {edJ§Jm ZJa-1 JmoqdXlr ‘§Jc H$m¶m©c¶mOdi, Owio gmocmnya gmocmnya - 413 004, _mo~m. : 9423758401

_mo~m. … 8805139410

Amo_ gmB© am_ H¥$fr H|$Ð ~«måhUr, n§Mm`V g{_Vr g_moa, H$i_oída, {O. ZmJnya.

gd© àH$maMo {~`mUo, {H$Q>H$ZmeH$o d IVo `mo½` ^mdmV CncãY VgoM Vm§{ÌH$ `mJ©Xe©Z {_ioc. g|{Ð` IVo, ZoQ> eoS>, Q>mo_°Q>mo, {_aMr, docdJu` {nH$mgmR>r Q>|eZ dm`a d pñà¨H$ca, S´>rn BarJoeZ CncãY Amho. àmoàm. {dcmg R>mH$ao Mob. : 9226765525,9028806605 n§Mm§J

lr em{cdmhZ eHo$ 1940, {dc§~rZm_ g§dËga, {dH«$_ g§dV² 2075 {S>g|~a> 2018 {XZm§H$ dma 1 2 3 4 5 6 7

[S>g|~a e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma ewH«$dma e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma

28 29 30 31

g_mßVr ZjÌ H$.{_.

g_mßVr H$.{_.

M§Ðamer

gy`m}X` gy`m©ñV

gm¡a {XZm§H$

H$m{V©H$ H¥$.Zd‘r H¥$.Xe‘r H¥$.EH$mXer H¥$.ÛmXer H¥$.Ì`moXer H¥$.MVwX©er A‘mdñ`m ‘mJ©erf© ew.à{VnXm ew.{ÛVr`m ew.V¥Vr`m ew.MVwWu ew.n§M‘r ew.fð>r ew.gá‘r ew.Aï>‘r ew.Zd‘r ew.Zd‘r ew.Xe‘r ew.EH$mXer ew.ÛmXer ew.Ì`moXer ew.MVwX©er

15.19 14.00 13.00 12.20 12.03 12.12 12.50

CÎmam hñV {MÌm ñdmVr {demIm AZwamYm Á`oð>m

27.31 27.01 26.50 17.00 27.35 26.36 30.07

10.05Z§Va H$Ý`m H$Ý`m 14.53Z§Va Vwcm Vwcm 21.24Z§Va d¥píMH$ d¥píMH$ 30.07Z§Va YZw

06.57 06.57 06.58 06.58 06.59 07.00 07.00

17.59 17.59 17.59 17.59 17.59 18.00 18.00

AJ«hm¶U 10 11 12 13 14 15 16

14.00 15.40 17.50 20.22 23.06 25.49 28.16 30.13 AhmoamÌ 07.29 07.57 07.35 30.26 26.37 26.09

‘yi ‘yi nydm©fmT>m CÎmamfmT>m ldU Y{Zð>m eVVmaH$m nydm©^mÐnXm CÎmam^mÐnXm aodVr ApídZr ^aUr

AhmoamÌ 08.08 10.37 13.30 16.37 19.46 22.43 25.15 27.09 28.18 28.39 28.13

YZw YZw 17.19Z§Va ‘H$a ‘H$a 30.12Z§Va Hw§$^ Hw§$^ Hw§$^ 18.40Z§Va ‘rZ ‘rZ 28.18Z§Va ‘of ‘of ‘of

07.01 07.02 07.02 07.03 07.03 07.04 07.04 07.05 07.06 07.06 07.07 07.07

18.00 18.00 18.01 18.01 18.01 18.02 18.02 18.03 18.03 18.03 18.04 18.04

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

H¥${ÎmH$m amo{hUr

27.05 10.00Z§Va d¥f^ 25.23 d¥f^

07.08 18.05 07.08 18.05

nm¡{U©‘m H¥$.à{VnXm H¥$.{ÛVr`m H¥$.V¥Vr`m H¥$. MVwWu H¥$.n§M‘r H¥$.fð>r ewH«$dma H¥$.gá‘r e{Zdma H¥$.Aï>‘r a{ddma H¥$.Zd‘r gmo‘dma H¥$.Xe‘r

23.18 20.12 16.58 13.47 10.47 08.03 29.43 27.40 26.27 25.35 25.16

‘¥J AmÐm© nwZd©gw nwî` Amícofm ‘Km

23.16 12.22Z§Va {‘WwZ 20.42 {‘WwZ 18.23 13.00Z§Va H$H©$ 15.56 H$H©$ 13.40 13.40Z§Va qgh 11.42 qgh

07.09 07.09 07.10 07.10 07.11 07.11

18.06 18.06 18.07 18.07 18.08 18.08

29 30 nm¡f 1 2 3 4 5 6

nydm© CÎmam hñV {MÌm

10.08 15.49Z§Va H$Ý`m 09.10 H$Ý`m 08.25 20.18Z§Va Vwcm 08.19 Vwcm

07.11 07.12 07.12 07.13

18.08 18.10 18.10 18.11

7 8 9 10

20 Jwédma 21 ewH«$dma 22 23 24 25 26 27

{VWr

H$m{V©H$-‘mJ©erf© _mg

e{Zdma a{ddma gmo‘dma ‘§Jidma ~wYdma Jwédma

m g§H$ï> MVwWu M§ÐmoX` g§^mOrZJa (Am¡a§Jm~mX) H$moëhmnya OiJm§d ZmJnya nwUo ‘w§~B© cmVya gmVmam gmocmnya aËZm{Jar AH$mocm Zm{eH$

20.50 20.59 20.47 20.32 20.57 21.02 20.00 20.59 20.50 21.04 20.42 20.57

‘§Jidma, 25 {S>g|~a >,2018 Ah‘XZJa 20.52 na^Ur 20.45 ~wcT>mUm 20.44 ^§S>mam 20.31 M§Ðnya 20.32 ~oiJmd 20.58 ^wgmdi 20.45 nUOr 21.03 gm§Jcr 20.58 Cñ‘mZm~mX 20.21 ZJa 21.53 n§T>anya 21.53

eoVH$ar {XZX{e©H$m ho dm{f©H$ n§Mm§J g§nmXH$, àH$meH$, åmwÐH, _mcH$ AéUm am_ Zodco `m§Zr {à{‘¶a Am°\$goQ> qàQ>g©, ßcm°Q> Z§. 439, gañdVr Hw§$O, Ama.Eg.Eg. {~ëS>tJÀ¶m ‘mJo, Jê$S>Im§~ amoS>, ‘hmc, ZmJnya-440032 `oWo N>mnyZ H$moc~mñdm‘r ao{gS>oÝgr, âc°Q> Z§. 302, ~r-qdJ, 3 am ‘mim, {dÇ>c ZJa, ݶw B©am B§½cre ñHw$c Odi, CX¶ZJa Mm¡H$, [a¨J amoS>, ZmJnya-440 034 (‘hmamï´>) (XÿaÜdZr : 0712-6567776) `oWo àH$m{eV Ho$co g§nmXH$ … AéUm am_ Zodco. © "eoVH$ar {XZX{e©H$m' _Yrc gd© _OHw$amMo hŠH$ amIrd. A§H$mVrc coIH$m§À`m _Vm§er g§nmXH$ gh_V AgVrcM Ago Zmhr. Title Code - MAHMAR 46337 Dated 02/06/2015.

'Shetkari' - Farmer's Calender 2018  

India's 1 & only Farmer's Almanac & Calender - Farmer's Almanac - Yearly Calender For 2018 - Crop Cultivation & its Crop Protection schedule...

'Shetkari' - Farmer's Calender 2018  

India's 1 & only Farmer's Almanac & Calender - Farmer's Almanac - Yearly Calender For 2018 - Crop Cultivation & its Crop Protection schedule...

Advertisement