Page 1

Unitat 2. Nutrició. 3r ESO. Ciències experimentals. 3. L’aparell circulatori. Funció: l’aparell circulatori s’encarrega de fer arribar a totes les cèl·lules de l’organisme els nutrients necessaris per al seu metabolisme i de recollir les substàncies de rebuig que s’hi ha produït. L’aparell circulatori està format per: - El cor. - La sang. - Els vasos sanguinis. - La limfa. - Els vasos limfàtics. 3.1. La sang: És un líquid de color vermell que circula per l’aparell circulatori. Està format per tres tipus de cèl·lules: - Glòbuls vermells. - Glòbuls blancs. - Plaquetes. Funcions de la sang: - Reparteix l’oxigen i els nutrients a les diferents cèl·lules de la sang. - Recull els productes de rebuig del metabolisme cel·lular. - Ajuda a mantenir constant la temperatura corporal. 3.2. Els vasos sanguinis: artèries, venes i capil·lars. Hi ha tres tipus de vasos sanguinis: artèries,venes i capil·lars. 3.3. El cor. El cor és l’òrgan central i motor de l’aparell circulatori. Està dividit en quatre parts que són 2 aurícules (parts superiors) i 2 ventricles (parts inferiors). Les aurícules i els ventricles estan comunicats per vàlvules. Els moviments del cor es diuen diàstole (quan està relaxat) i sístole (quan el cor es contreu). 3.4. Circulació de la sang. La circulació sanguínia en les persones és doble: hi ha la circulació menor i la circulació major. Circulació menor: comença en el ventricle dret, on la sang pobra en oxígen i carregada de diòxid de carboni és impulsada cap els pulmons a través de l’artèria pulmonar. En els pulmons s’oxigena i deixa anar el diòxid de carboni, gràcies al mecanisme d’intercanvi de gasos. La sang oxigenada torna cap al cor a través de les venes pulmonars, entrant a l’aurícula esquerra.

1


Unitat 2. Nutrició. 3r ESO. Ciències experimentals. Circulació major: Comença en el ventricle esquerre, on la sang és impulsada a través de l’artèria aorta. Aquesta sang oxigenada es reparteix per tot l’organisme; aporta oxigen als teixits, recull el diòxid de carboni i retorna a l’aurícula dreta del cor a través de les venes cava inferior i cava superior. 3.5. El sistema limfàtic. El sistema limfàtic està constituït per la limfa i els vasos limfàtics. El paper del sistema limfàtic és molt important, ja que aquí es frenen moltes infeccions.

ACTIVITATS. 1. Explica breument el recorregut que fa la sang en cadascuna de les circulacions. Posa fletxes amb els noms dels diferents llocs pels que passa la sang i digues si porta oxigen o diòxid de carboni. (Per fer-ho et pots guiar amb els quadres de la pàgina 45 i 46).

2


Unitat 2. Nutrició. 3r ESO. Ciències experimentals.

2. Quina diferència hi ha entre la sang que circula per les artèries i les que circulen per les venes?

3


Unitat 2. Nutrició. 3r ESO. Ciències experimentals.

3. Posa en el dibuix les parts principals de l’aparell circulatori.

4. Posa les parts principals del cor i digues com es diuen els diferents moviments que fa.

4


Unitat 2. Nutrició. 3r ESO. Ciències experimentals.

5. Com explicaries el que està passant en aquest dibuix.

6. Digues quins són els diferents components de la sang, assenyala’ls en el següent dibuix:

5


Unitat 2. Nutrició. 3r ESO. Ciències experimentals.

7. Digues quines són les funcions dels components de la sang. Completa la següent taula amb ajuda del quadre que hi ha a la pàgina 44 del llibre. Component

Funció

Glòbuls vermells Glòbuls blancs Plaquetes

8. Fes una taula dels diferents tipus de vasos sanguinis que hi ha a l’aparell circulatori, de la seva forma i de la funció que fan: Tipus de vas sanguini

Funció

Morfologia (forma)

Vídeos molt interessants sobre l’aparell circulatori: http://www.youtube.com/watch?v=bBxgi-UZ07E&feature=related (2minuts). http://www.youtube.com/watch?v=j2hLvAcmwss&NR=1 (10 minuts).

6

Aparell circulatori  

Ciències naturals 3r ESO