Page 1

Herbalife ‹fl F›rsat›

9

Evden çal›flman›n harika avantajlar›! ‹nsanlar bir karar verme aflamas›na geldiklerinde genelde verecekleri karar›n olumlu ve olumsuz yanlar›n› de¤erlendirirler. Bu nedenle, herhangi bir kifliye Herbalife ‹fl F›rsat›’n› önermeden önce bir ‘Art›lar ve Eksiler’ de¤erlendirmesi yapmak ve böylece kifliye karar vermesinde yard›mc› olmak mant›kl› olacakt›r. 2. ADIM

1. ADIM Afla¤›da yer alan ve Herbalife ‹fl F›rsat›’n›n özüne yönelik olumlu yanlar listesine bir göz at›n – evden çal›flma imkan› sunan ifl f›rsatlar›n›n birço¤u bu kadar çok imkan sunamaz... Herbalife ile kendi patronunuz olman›n OLUMLU yanlar›:

• E¤er h›zl› büyümek istiyorsan›z ifl f›rsat›n› baflkalar›yla paylaflabilir ve bir alt ekip a¤› kurabilirsiniz. • Bire bir dan›flmanl›ktan uluslararas› etkinliklere kadar güçlü bir ifl destek sistemi.

Bu listeyi okuduktan sonra distribütör adaylar› heyecanland›klar›n› belirten çeflitli sorular soracaklard›r. Birkaç soru sorarak kendilerinin ‘Herbalife ailesine’ kat›lmakla mutlu olup olmayacaklar›n› bir kez daha kontrol edin:

• Pahal› olmayan pazarlama masraflar›.

Olas› ‘OLUMSUZ’ Yönler

• Deneyime gerek yok – sadece baflka insanlarla çal›flma ve onlara yard›mc› olma arzusu yeterli.

• Mükemmel bir itibar, kaliteli ürünler ve hizmet ve 30 günlük para iadesi garantisi.

• Mali durumunuz, her ay sabit bir gelir kazanman›z› gerektiriyor mu?

• Ö¤renmesi kolay bir ifl – tek yapman›z gereken üst ekibinizden baflar›l› olanlar›n yöntemlerini kopyalamak.

• Asgari sermaye, ifle bafllaman›z için birkaç ürün yeterli...

• Kendinizi motive edebilir ve haftan›n birkaç saatini ay›rabilir misiniz?

• Bir tavsiyeye veya deste¤e ihtiyaç duydu¤unuzda yerel ve ulusal Herbalife Distribütörleri a¤›n›z, size yard›mc› olmaktan mutluluk duyacakt›r.

• Veya sabah 9 – akflam 5 aras› çal›flmay› m› tercih edersiniz?

• Esneklik – kendi çal›flma saatlerinizi seçebilir, evinizin rahatl›¤›nda çal›flabilir ve ailenizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. • Size neler yapman›z gerekti¤ini söyleyen herhangi bir patronunuz yok, stres dolu ifl yeri politikalar› veya u¤rafl›lmas› gereken sorunlu ifl arkadafllar›n›z yok. • Her gün ifl yerine gidip gelmek yok. • Kendi hedeflerinizi kendiniz belirliyorsunuz. • Farkl›l›k – gelirinizi evde düzenleyece¤iniz partilerden, konuflarak, Internet üzerinden, broflürlerle ve el ilanlar›yla elde edebilirsiniz.

• Sizin gibi düflünen insanlarla birlikte çal›flman›n zevki. • E⁄LENCE – birçok yeni insanla tan›flabilir ve birçok hayat boyu birlikte olaca¤›n›z yeni dostlar edinebilirsiniz. • Herbalife Distribütörleri birbirlerini gözetirler – sizin baflar›n›z, onlar›n baflar›s›d›r.

• Yeni ifl girifliminize ay›rabilece¤iniz bir ifl alan›n›z var m›? • Kendinizi s›k›lm›fl, izole edilmifl veya yaln›z m› hissedersiniz? • Birisi söylediklerinizle ilgilenmedi¤inde kendinizi kötü hisseder misiniz? • Basit kay›tlar tutabilir ve bir dosyalama sistemi düzenleyebilir misiniz?

• Hepsinden de iyisi – SINIRSIZ kazanç elde etme imkan›!

• ‹flinizi kendi temponuza göre büyütebilirsiniz – Herbalife’›n sa¤lad›¤› avantajlar› paylaflabilir ve sizden sürekli al›flverifl yapan bir müflteri a¤› oluflturabilirsiniz.

E¤er tüm iflaretler olumluysa, tebrik ederiz – ideal bir Distribütör buldunuz – art›k kaydolman›n vakti gelmifl demektir!

Evden Çalışma  

Evden Çalışma