Page 1

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

àÅ×Í¡§Ò¹ãËŒÊÐ㨠àÅ×͡䴌㹠¨Íº ÃÕà¤Ç«·

Request »ÃШÓÇѹÈءÏ·Õè 20 - 26 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2556

www.mrthaijob.com

¨Íº ÃÕà¤Ç«·

www.mrthaijob.com

ÃÒ¤Ò

»‚·Õè 14 ©ºÑº·Õè

20 ºÒ·

666

UOB-¹ÔµÔ¾Å ¤ÅÔ¹Ô¡-àÍçÁठÃѺ¡Ç‹Ò 700 Í.

ÍÑ¡ÒÃແ´Êͺ ์¹¹ÔµÔ¡Ã,¹Ñ¡ÇÔªÒ¡Òà ºÃÃ¨Ø 300 Í. ¡ÃÁÊÃþҡà ÃѺ »ÇÊ. 93 Í.-Ê.».¡.ແ´Êͺ 20 Í. à¤.Êâµ¹-ä·Â»ÃСѹÀÑÂ-¤ÒÃÒºÒǵÐÇѹᴧ ÃѺ 394 Í. No.

666

âÃÊ ÁÕà´Õ á͹´ àÍç¹àµÍÏÏ

ÃѺ ¼¨¡.-ËÑÇ˹ŒÒ-¨¹· ¡Ç‹Ò 70 Í. ;·.ÃѺ਌Ò˹ŒÒ·Õè-¾¹Ñ¡§Ò¹ 19 Í. ¡ÃÁÈÔŻҡÃແ´Êͺ»ÇÊ.-µÃÕ 20 Í. INTERVIEW

ราคา 20 บาท

ÃѪ¾Å ÊÔÃÔ¸¹ÇѲ¹Ò

¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà äͨÕà¹ÕÂÊ àÍç´´ÙªÑè¹ “¼ÙŒªÒ¢Ò½˜¹ ແ´Ê¶ÒºÑ¹Ê͹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉá¹ÇãËÁ‹” Top Company

rbs GROUP

ÃѺà´ç¡¨ºãËÁ‹áÅмٌÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ์¹¢Âѹ Í´·¹ ËÇÁ§Ò¹ËÅÒÂÍѵÃÒ

ราคา 20 บาท

เว็บหางานสำหรับคนทันสมัย คนหางานงาย ไดงานไว

www.mrthaijob.com


*ด่วนมาก*

รับสมัครคนดี – ไม่จำ�กัดวุฒิ

บริษัท ที อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

ศูนย์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร บริการด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

1. หัวหน้� / ผู้ช่วยศูนย์บริก�ร

30 อัตร�

2. พนักง�นประจำ�ศูนย์บริก�ร

30 อัตร�

3. เจ้�หน้�ที่ล้�งแอร์รถยนต์

30 อัตร�

• ไม่จำ�กัดวุฒิ • เป็นคนดี ขยัน รักง�นบริก�ร คล่องตัว • ต้องมีประสบก�รณ์ด้�นง�นข�ยและง�นบริก�ร • ร�ยได้ดี มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + อื่น ๆ 30,000 – 70,000 บ�ท/เดือน • ไม่จำ�กัดวุฒิ อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + O.T. (ร�ยได้ 12,000 ขึ้นไป) • เพศช�ย / หญิง อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิ • เงินเดือน + คอมมิชชั่น (14,000-25,000 บ�ท) • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (มีก�รฝึกอบรมให้)

4. ช่�งเทคนิค

ด่วนมาก

2 อัตร�

5. ธุรก�ร

ด่วนมาก

1 อัตร�

6. ผู้ช่วยฝ่�ยข�ย

ด่วนมาก

2 อัตร�

• เพศช�ย อ�ยุ 25 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ส�ข�ไฟฟ้� • มีประสบก�รณ์ 2 ปีขึ้นไป

• เพศหญิง อ�ยุ 25-35 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบก�รณ์ 2 ปี • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Express ฯลฯ ได้

¤Ø³ÊÁºÑµÔ      

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50 อายุไมเกิน 26 ป มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี และมีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเปนกะ แบบหมุนเวียน 7 วัน (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน) สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ ศูนยบริการลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ไดสะดวก

• • • •

• เพศช�ย / หญิง อ�ยุ 25 – 35 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบก�รณ์ 1 – 2 ปี • มีรถกระบะสำ�หรับใช้ง�น • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ ประกันสังคม • ฝึกอบรมและดูงาน • ชุดฟอร์มพนักงาน เบี้ยเลี้ยง • พักร้อนประจำาปี • วันหยุดประจำาปี ค่าการจัดการ • ค่าล่วงเวลา (โอที) • โบนัสประจำาเดือน เงินพิเศษ • ค่าตำาแหน่ง • ท่องเที่ยวประจำาปี สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่

• • • •

สวัสดิการ :

มือถือ Notebook ที่พัก โปนัสประจำาปี เงินช่วยเหลือพิเศษ

บริษัท ที.อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

โทร. 0-2538-8111 ต่อ 100, 126

www.wizardgroup.com E-mail: boonaue@wizardautocare.com การเดินทางมาสมัครงานนั่งรถโดยสารสาย 8, 27,92,96, 126,145 ฯลฯ ลงที่บิ๊กซีลาดพร้าว นั่งวิน ฝั่งลาดพร้าว 81 บอกว่ามาบริษัท ทีอาร์ฯ

สวัสดิการ ประกันสังคม, ประกันชีวติ อุบตั เิ หตุกลุ่ม, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ,

ชุดยูนิฟอร์ม, เบี้ยเลี้ยงการเดินทางต่างจังหวัด, เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม), เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน บิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส เสียชีวติ , เยี่ยมกรณีเจ็บป่วย, ของขวัญพนักงานมีบตุ ร, กองทุน การศึกษา, เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร, โบนัสประจำาปี, รางวัลพนักงานดีเด่น

9. Trainer 10. Call Center

คุณสมบัติ 1-10

4 อัตรา 2 อัตรา

• วุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอรุ์รกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ • มีความรู้และการใช้คำาสั่ง SQL, MySQL ได้ • มีใจรักในการบริการ • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

11. เลขานุการผู้บริหาร 12. เจ้าหน้าที่การเงิน 13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ คุณดวงใจ (กุ้ง ), คุณณิชากมล (แนน)

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำากัด เลขที่ 2 ชั้น 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2427-9991 ต่อ 111, 089-922-3414, 081-915-5158 E-mail: hr@bms-hosxp.com, hrm@bms-hosxp.com

sappasan บางกอกเมดิคอล 8X7

1. Implement Staff 15 อัตรา 2. Data Center Staff 4 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่เชื่อมต่อระบบ 5 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ระบบคลังสินค้า 5 อัตรา 5. Tester 2 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขาย 2 อัตรา 7. Project Manager 3 อัตรา 8. Junior Developer 5 อัตรา

SAPPASAN / wizard

210/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310


โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

(GA 01O) เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เติบโต ไปกับกรุงไทย-แอกซ่า

**รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงสาธารณสุข** สถาบันความงาม ดี.โอ.สปาแอนด์บิวตี้ มุ่งคุณธรรม นำ�อ�ชีพสู่สังคม เลขที่ 12/1 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซ.มหาดไทย) วังทองหลาง กทม. 10310

โทร. 0-2934-2690, 08-9476-5978

E-mail : bkk_spa@hotmail.com www.bkk-school.com

เปิดสอนหลักสูตร

1. ผู้จัดการฝ่ายขาย 3 อัตรา 2. Marketing operation 10 อัตรา 3. PR event/ประชาสัมพันธ์ event 10 อัตรา

หลักสูตรเพื่อสุขภาพและความงาม หลักสูตรมาตรฐานสากล 250 ชั่วโมง หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง สำาหรับเจ้าของร้าน/ผู้บริหาร/ผู้ให้บริการสปา โปรโมชั่นพิเศษ เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง เปิดรับสมัครเข้าโครงการ ส่งเสริมอาชีพสปา (สำาหรับผู้สนใจเรียนแต่ไม่พร้อมเรื่องการเงิน) จำานวนจำากัด

คุณสมบัติ

 ปริญญาตรีทุกสาขา  เพศชาย, หญิง  บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

เรียนจบแล้วทางโรงเรียนมีงานรองรับ สามารถทำางานได้ทันที ทั้งในและต่างประเทศ เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย ถูกต้องตามกฎหมาย รายได้ดี มั่นใจ 100 %

โบนัสไตรมาส , ประจำาปี  ค่าคอมมิชชั่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เงินกองทุนสะสมของบริษัทฯ

  

ด่วน....โรงแรม 5 ดาว (ประเทศ ตุรกี / ดูไบ) รับพนักงานนวด จำานวนมาก เริ่มบินไปทำางาน เดือนตุลาคม

ด่วน..! อย่ารอช้า โอกาสมาถึงตัวท่านแล้ว (รับจำานวนจำากัด)

พนักงานนวด

ต่างประเทศ 60 อัตรา

4. พนักงาน part time 10 อัตรา 5. นักศึกษาฝึกงาน

100 อัตรา

ในประเทศ 40 อัตรา

พัทยา / ภูเก็ต / เกาะสมุย / (ต่างประเทศ) เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย

เรียนจบแล้ว ทางโรงเรียนมีใบประกาศนียบัตร

รับรองทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทางโรงเรียนมีที่พักรับรอง)

นวดอโรม่าบำาบัดด้วย น้ำาหอมระเหย

SAPPASAN/ B O spa/NEW

แหล่งงานรองรับ แหล่งงานรองรับ กรุงเทพ + ปริมณฑล /

สถานที่ติดต่อ 598/209 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

E-mail : pu.phat@gmail.com Tel. 081-649-2319, 087-474-4848

SAPPASAN/// กรุงไทย-แอกซ่า ประกันภัย

รับสมัคร

อายุ 22-35 ปี

Telesales 150 อัตรา

เงินเดือนประจำาขั้นต่ำา 15,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น • สัญชาติไทย ไม่จำากัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทจัดหัวหน้าทีมเป็นพี่เลี้ยงให้คำาแนะนำา) • มีทักษะในการนำาเสนอ และสามารถปิดการขายได้ • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ • รักงานขายและมีทัศนะคติที่ดีในงานด้านบริการ • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Telesales หรือ Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

w ie v r e t in in lk a w เปิด วน ีท่สำ�นักง�นให- ่ ซ.หลังส ทุกวัน

0 น. เว ล า 1 3 .3 0 - 1 6 .3

อาคารไทยประกันภัย ชั้น 5 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel 0 2613 0100 ext. 411-413

E-mail: hr@thaiins.com

www.thaiins.com

SAPPASAN/ ไทยประกันภัย

คุณสมบัติ


บริษัท กันยง จำ�กัด

1. เจ้าหน้าที่บัญชี

2 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

3 อัตรา

1. เภสัชกร 2. นักวิทยาศาสตร์

• เพศชาย/ห- ิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริ- - าตรี สาขาบั- ชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถทำางานเป็นทีมได้

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

7. พนักงานขับรถส่งสินค้า

5 อัตรา

7. 8. 9. 10.

8. พนักงานรายวัน (คีย์ข้อมูลบริษัทฯ)

• เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

sappasan/ กันยง 6x10

เอกส�รประกอบก�รสมัคร  สำาเนาทะเบียนบ้าน  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน  วุฒิการศึกษา  รูปถ่าย 2 รูป  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

เลขที่ 58/17-18 ถนนพ- าไท แขวงพ- าไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2653-8866 ต่อ 101-103 ฝ่ายบุคคล

วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี

วุฒิ ม.3-ปวส. เพศชาย

พนักงานขับรถ (รถตู้, หกล้อ, สิบล้อ) พนักงานติดรถส่งของ ช่างซ่อมบำารุง พนักงานฝ่ายผลิต เพศชาย-หญิง

หมายเหตุ : ตำาแหน่งที่ 7-10 ไม่จำากัดวุฒิ

ด่วน 10 อัตรา มาก

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท กันยง จำากัด

วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง

ทุกตำาแหน่งยินดีรับคนพิการ (มีบัตร) จะพิจารณาตามความเหมาะสม ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งจดหมายได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วิทย�ศรม จำ�กัด สำ�นักง�นพระโขนง

46 ถนนสุขุมวิท ซอย 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

sappasan กันยง 4x7

• เพศชาย อายุ 20-40 ปี ไม่จำากัดวุฒิ • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี • สามารถปฏิบัติงานที่บางนา/เอกมัยได้

• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ช่อมแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน

6. พนักงานคลังสินค้า

10 อัตรา

• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริ- - าตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ช่อมเครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานบัญชี

• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริ- - าตรี ทุกสาขา • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง • มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

วุฒิ ป.ตรี วทบ. เคมี

4. พนักงานธุรการบุคคล

5 อัตรา

4. SALE ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มิตซูบิชิ (ต่างจังหวัด) 5 อัตรา 5. ช่างแอร์ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

3. จป.วิชาชีพ

Tel : 0-2381-7100-2, 0-2711-1180-5 FAX : 0-2711-1573 E-mail : Vidhyasom@hotmail.com

SS/Vidhyasom 4x7

ตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้� “MITSUBISHI ELECTRIC” และนำ�เข้� เครื่องใช้ไฟฟ้� “DAEWOO & TRIMOND” ต้องก�รรับสมัครพนักง�น

บริษัท วิทย�ศรม จำ�กัด Vidhyasom Co., Ltd

บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำากัด

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-240-2930

สมัครฟรี...ไม่มีเงินค้ำ�ประกัน สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัทในกลุ่มล็อกเล่ย์ ซึ่งได้รับสัมปทานงานรักษาความปลอดภัย ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ เปิดรับสมัครพนักงานจำานวนมาก

(ทำางานวันละ 8 ชั่วโมง) *

1. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร รายได้รวมวันละ 380 บาท / วัน

• เพศหญิง อายุ 18-45 ปี • เพศชาย อายุ 21-45 ปี • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

2. พนักงานตรวจค้นสัมภาระบรรทุก รายได้รวมวันละ 370 บาท / วัน

• เพศหญิง อายุ 18-45 ปี • เพศชาย อายุ 21-45 ปี • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รายได้รวมวันละ 350 – 370 บาท / วัน

• เพศหญิง อายุ 18-45 ปี • เพศชาย อายุ 21-45 ปี • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

สวัสดิการ

1. มีเงินเบิก 2. มีบ้านพักฟรี 2 เดือน 3. มีเบี้ยขยัน กะละ 40-50 บาท 4. มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดือนละ 1,200 บาท

081-848-7008 คุณสุทัด โทร. 086-528-9559

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ : คุณสุนทร โทร.

679/3 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-364-8593-4

1. พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบิน (Security Agent) รายได้รวมไม่น้อยกว่าวันละ 462 บาท/วัน

• เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ม.6 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Airport Guard)

รายได้รวมวันละ 400-450 บาท ขึ้นไป (ทำางาน 8 ชั่วโมง)

• เพศชาย / หญิง อายุ 18-45 ปี • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (General Guard) รายได้รวมวันละ 460-540 บาท ขึ้นไป

• เพศชาย / หญิง อายุ 18-45 ปี • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ป.6 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

4. พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร (X-Ray Service Operator) รายได้รวมวันละ 440-540 บาท / วัน

• เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี • เพศชาย สูง 165 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ปวช. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

สวัสดิการ

1. เบี้ยขยัน ให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำาหนด 2. โบนัสประจำาปี 3. ทำางานในวันหยุดรับ 2 แรง 4. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 5. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย / เช่าซื้อรถยนต์ 6. มีการปรับตำาแหน่งและค่าจ้างตามระยะเวลาทำางาน 7. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม 8. กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่า 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 100,000 บาท (ภาคสมัครใจ) 10. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี 11. ลากิจ 8 วัน/ปี

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ฟรี บ้านพัก 2 เดือน ฟรี อาหาร ระหว่างฝึกอบรม ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำางานครบ 1 ปี ฟรี ตรวจสุขภาพประจำาปี ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร + ATM ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน / ปี ได้ค่าจ้าง วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 6 วัน / ปี ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูก ต้องตามเงื่อนไข ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร

SAPPASAN/ ASM/1 8X7

สนามบินภูเก็ต


บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำากัด รับสมัครงาน ด่วน บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) ระดับพิเศษ ลำาดับที่ 19 มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่จัดทำาเอกสารนำาเข้า/ส่งออก 10 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และรักองค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ มี/ไม่มีประสบการณ์

• • • • •

เพศหญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และรักองค์กร

• • • • •

เพศหญิง อายุ 20-30 ปี -วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และรักองค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ มี/ไม่มีประสบการณ์

2. พนักงานบัญชี

ด่วน

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท มหาชน สัญชาติอังกฤษ ช/ญ 25-35 ปี, ปวส.-ป.โท, กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

Part Time+Full Time

มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น

5 อัตรา

เจ้าหน้าที่กรอกแบบสอบถาม 20 อัตรา ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 10 อัตรา ผู้จัดการสาขา 5 อัตรา เลขานุการ 1 อัตรา

5 อัตรา

ทุกตำ�แหน่งมีก�รอบรมพัฒน�ก่อนบรรจุ (Part Time เข้�ง�นทุ นทุกวันเส�ร์ เส 8.30-16.30 เงินเดือน 7,500 บ�ท) เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ (ระหว่างซอยสาทร 11 กับ สาทร 13) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ทุกตำาแหน่ง : หากมีประสบการณ์ตรงตามสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อ หรือสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 0-2675-0559-63 แฟกซ์ 0-2675-1342, 0-2212-9356 E-mail : bancha@chairak.co.th, www.chairak.co.th

sappasan/ chairak

บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำากัด อาคารเอช.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 2

เลขที่ 2029/24-28 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

30,000-50,000 บาท

โทร. 089-231-1274, 02-352-8826 ติดต่อ ผอ.ธงชัย แซ่ตั้ง

sappasan/ มหาชน สัญชาติอังกฤษ

• • • • • •

NEW ELECTRICAL TECHNOLOGY

บริษัทเปิดดำาเนินกิจการตั้งแต่ปี 2536 ดำาเนินธุรกิจด้านรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และ ระบบป้องกันอัคคีภัย ต้องการผู้ร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้

15 อัตรา

• • • • •

Bachelor’s degree in Mechanical Engineering 1-3 years of experience in construction or design field Shop Drawing & Estimate Fluent both written and spoken English Can use AutoCAD

• • • • •

Bachelor’s degree in Electrical Engineering 1-3 years of experience in construction or design field Shop Drawing & Estimate Fluent both written and spoken English Can use AutoCAD

2. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

15 อัตรา

สวัสดิการ

• โบนัสประจำาปี • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ • เสื้อยูนิฟอร์ม • ประกันสังคม • ท่องเที่ยวประจำาปี

3. พนักงานเขียนแบบ (Auto CAD Draftsman)

10 อัตรา

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ทางด้านเขียนแบบระบบไฟฟ้า/ ประปา/ แอร์ • สามารถอยู่ประจำาหน่วยงานได้

4. เจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Keeper) 5 อัตรา • • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านการควบคุมสโตร์ประจำาหน่วยงาน รู้จักอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกล สามารถอยู่ประจำาหน่วยงานได้ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

5. ซุปเปอร์ไวเซอร์ไฟฟ้า

10 อัตรา

6. ซุปเปอร์ไวเซอร์เครื่องกล

10 อัตรา

• วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ดูแลงานระบบ • สามารถอยู่ประจำาหน่วยงานได้ • มีประสบการณ์ 1-2 ปี • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ดูแลงานระบบ • สามารถอยู่ประจำาหน่วยงานได้ • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

ด่วน สนใจสมัครด้วยตนเอง ส่งอีเมลล์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ติดต่อ คุณศรุตา บุญมีพิพิธ (ฝ่ายบุคคล) Email: saruta18@windowslive.com

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำากัด 139/11 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02-982-0987 แฟกซ์ 02-573-7985 www.newelect.com

sappasan นิวอีเล็คตริคัล เทค 8X7

1. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)


บริษัท คราสส์เทค จำากัด เราคือบริษัทชั้นแนวหน้า ตัวแทนจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปเหล็กแผ่นครบวงจร จากประเทศเยอรมนี และยุโรป เช่น Trumpf, RAS, Feintool, Bollhoff, Halder และ Roemheld ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีไฟแรงเข้าร่วมงานในแผนกต่างๆดังต่อไปนี้

1. Sales Engineer

ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน มีความกระตือรือร้น รักงานขาย มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ฯ พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

เงินเดือน, ค่าน้ำามัน ค่าคอมมิชชั่น, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ

2. Service Engineer      

 

เงินเดือน, โบนัส,

ชาย อายุไม่เกิน 22 ปี ขึ้นไป ค่าคอมมิชชั่น, วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมด้านไฟฟ้าหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกันสังคม, ลักษณะงานเป็นงานบริการหลังการขายเครื่องจักร CNC ประกันอุบัติเหตุ, มีใจรักงานบริการ กองทุนสำารอง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เลี้ยงชีพ พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  

สวัสดิการ

สวัสดิการ

เงินเดือน, โบนัส, หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่) ประกันสังคม, วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกันอุบัติเหตุ, หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ดา้ นกฎหมายแรงงาน และการบริหารงานบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ กองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ ขยัน อดทน และสามารถทำางานในสภาวะกดดันได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท คราสส์เทค จำากัด เลขที่ 1205 พระราม 9 ซอย 55 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

(ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือ Email: vipavee@krasstec.com)

โทร. 0-2732-1144 www.krasstec.com

sappasan/ คารสส์เทค

     

สวัสดิการ


SAPPASAN/ haagen

sappasan ACCOR 4x7

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และ สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ สโมสรกีฬาชั้นนำา ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

• วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษหรือเลขานุการ • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก • มีประสบการณ์งานเลขานุการ อย่างน้อย 3 ปี

2. Secretary (Purchasing)

7. Sports Custodian

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรือปวส. สาขาพลศึกษา

8. Foreman (Pool Pump)

18. ผู้ช่วยกุ๊ก

11. Forelady (Cleaner)

10. ช่างไฟฟ้า

• วุฒิ ปวช.สาขาไฟฟ้ากำาลัง หรือไฟฟ้าอุตสาหกรรม

• วุฒิ ม.3

19. พนักงานล้างจาน • วุฒิ ม.3

20. บิลเลียดมาร์คเกอร์

• วุฒิ ม.6 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมดูแลบุคคลากร

21. คนงาน / พนักงานทำาความสะอาด

12. Foreman (Cleaner) 13. กอล์ฟสตาร์ทเตอร์

6. Office (Purchasing)

14. พนักงานขับรถ

• วุฒิปริญญาตรีไม่จำากัดสาขา • มีประสบการณ์งานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• วุฒิ ม.3 • มีประสบการณ์ในการทำางานด้านกุ๊ก

• วุฒิ ม.6 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมดูแลบุคคลากร

5. Reception/Operator

• วุฒิปริญญาตรีไม่จำากัดสาขา • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

• วุฒิ ม.3 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

• วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิคส์ หรือไฟฟ้ากำาลัง

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี • มีประสบการณ์งานบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย VB.NET, C# • สามารถใช้ฐานข้อมูล MS SQL Server หรือ MV SQL Server

16. Demi Chef 17. กุ๊ก

9. ช่างอิเล็กทรอนิคส์

4. Programmer

• วุฒิ ม.3

• วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล หรือช่างอุตสาหกรรม • มีประสบการณ์ในการทำางานด้านเครื่องปั๊มน้ำามาก่อน

• วุฒิปริญญาตรีไม่จำากัดสาขา • สามารถพูด-อ่าน-เขึยน ภาษาอังกฤษได้ดี • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Officer (Human Resources)

15. พนักงานรักษาความปลอดภัย

• วุฒิ ม.3 • สามารถคำานวนตัวเลขได้คล่อง

• วุฒิ ป.6

• วุฒิ ม.6 • มีความรู้เรื่องกอล์ฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ • วุฒิ ม.6 • มีประสบการณ์ขับรถตู้ อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ ได้แก่ : ค่าครองชีพ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โบนัส เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-6525000

ต่อ 281, 282 E-mail: Parkpoom.p@rbsc.org, yuwadee.k@rbsc.org

SAPPASAN/ ราชกรีฑาสโมสร

1. Assistant Secretary To the General Committe


บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ดส์ จำากัด เป็นบริษัทฯ ผู้นำาด้านกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง พืชผัก ผลไม้ และอาหารทะเล มีทั้งจำาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

1. พนักงานขายต่างประเทศ  

2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มีประสบการณ์การขายต่างประเทศ 3-5 ปี (ถ้าผ่านงานขายด้านอาหารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง  ต้องมีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2. พนักงานขายในประเทศ   

2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มีประสบการณ์การขาย 3-5 ปี (ถ้าผ่านงานขายด้านอาหารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ต้องมีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3. พนักงานธุรการ 

4 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา

4. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 

ต้องมีใบขับขี่ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

5. พนักงานสโตร์ 

4 อัตรา

ต้องรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวส.

6. พนักงาน QC R&D  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านอาหาร มีประสบการณ์ 3-5 ปี เกี่ยวกับโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานเลขานุการ  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ มีประสบการณ์ 3-5 ปี

8. พนักงานฝ่ายบุคคล (HR) 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรบุคคล

9. พนักงานทั่วไป

ด่วน!

วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ม.6

4 อัตรา 1 อัตรา

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง

มีประสบการณ์ 3-5 ปี

2 อัตรา 6 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัทฯ หรือส่งข้อมูลมาที่

E–mail: nppfoodsupplier@gmail.com 559/43 หมู่ 7 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-325-0319-20 ต่อ 45

sappasan/ npp food

รับสมัคร


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

n

9

December 20 - 26, 2013

TRANS-SONIC EXPRESS CO.,LTD บริษัท ทรานส์-โซนิค เอ็กซ์เพรส จำากัด

เนื่องจากบริษัทกำาลังขยายงานครั้งใหญ่ ต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมากดังนี้

1. พนักงานเก็บเช็ค-วางบิล (พนักงานประจำา) 25 อัตรา • รายได้ขั้นต่ำา 10,000 บาท ยังไม่รวมสวัสดิการอื่น • เพศชาย • ไม่จำากัดอายุ • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : • ค่าน้ำามัน • เบี้ยขยัน • ประกันอุบัติเหตุประเภท 3 ของวิริยะประกันภัย • ค่าจอดรถ • ค่ารักษาพยาบาล • ค่าเทอมบุตร

2. พนักงานบัญชี – การเงิน

5 อัตรา

3. ฝ่ายบริการลูกค้า

20 อัตรา

4. หัวหน้าฝ่ายบุคคลธุรการ

4 อัตรา

5. ประชาสัมพันธ์

2 อัตรา

• รายได้ขั้นต่ำา 12,000 – 18,000 บาท ต่อเดือน • จบ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • จบ ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา • รายได้ตามวุฒิ และประสบการณ์ • ไม่รวมเบี้ยขยัน

• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี • รายได้ตามวุฒิและประสบการณ์ • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานบันทึกข้อมูล

10 อัตรา

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • ไม่จำากัดอายุ • มีประสบการณด้านการบันทึกข้อมูลมาก่อน

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ทรานส์-โซนิค เอ็กซ์เพรส จำากัด เลขที่ 429/18 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร. 0-2539-8912-6 # 131, 134

sappasan/ msig/

** ทุกตำ�แหน่งทำ�ง�น จันทร์ – ศุกร์ ประจำ�อยู่ที่บริษัท ** ทุกตำ�แหน่ง ทำ�ง�นวันจันทร์-ศุกร์ ที่บริษัทไม่ส่งออกนอกสถ�นที่

SAPPASAN ทรานส์-โซนิค เอ็กซ

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำาปี

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำากัด ประกอบธุรกิจนำาเข้าจำาหน่าย และบริการให้เช่า เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุดไฮดรอลิค รถตักล้อยาง รถฟอร์คลิฟท์ เครื่องปั๊มล้อ ยี่ห้อ SUMITOMO DOOSAN KAWASAKI AIRMAN เป็นต้น มีความประสงค์ จะรับผู้ร่วมงานในตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และติดตั้งงาน ระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, ปรับอากาศ) ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ)

1. ผู้จัดการโครงการ (โยธา) 3 อัตรา 2. วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ (โยธา) 6 อัตรา 3. วิศวกรสำานักงาน (โยธา) 3 อัตรา 4. สถาปนิก 2 อัตรา 5. Quantity Survey 4 อัตรา 6. โฟร์แมน-ก่อสร้าง หลายอัตรา 7. ช่างสำารวจ 2 อัตรา 8. พนักงานเขียนแบบ-ก่อสร้าง 7 อัตรา 9. QA/QC ENGINEER CIVIL 1 อัตรา 10. วิศวกรโครงการ (วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล) 2 อัตรา 11. โฟร์แมน-เครื่องกล 1 อัตรา 12. พนักงานเขียนแบบ (ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล) 3 อัตรา 13. ช่างบริการ (ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล) 3 อัตรา 14. เจ้าหน้าที่สโตร์ 3 อัตรา 15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) หลายอัตรา

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องจักรกลหนัก หลายอัตรา (รถตัก รถขุด รถแมคโคร) เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือด้านเครื่องจักรกลหนัก (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอะไหล่  

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือด้านเครื่องกลหนัก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ 

3. ช่างเครื่อง/ช่างถอดประกอบ/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/ ช่างสี/ผู้ช่วยช่าง หลายอัตรา 

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

4. ช่างยนต์ (ประจำาสาขา จ.พิษณุโลก) หลายอัตรา  

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

สวัสดิก�ร : เงินเดือนประจำ� เบี้ยขยัน ค่�ล่วงเวล�

หม�ยเหตุ : ตำ�แหน่งวิศวกร และสถ�ปนิก ต้องมีใบประกอบวิช�ชีพ และทุกตำ�แหน่งห�กมีประสบก�รณ์ด้�นง�นอ�ค�รสูงจะรับพิจ�รณ�เป็นพิเศษ...

SAPPASAN / powerline

สนใจติดต่อที่ บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำากัด เลขที่ 3675 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 6613666 ต่อ 246

ฝ่ายบุคคล (คุณปิตมณี) หรือ E-mail : personal@ktt.co.th www.ktt.co.th

sappasan/ กรุงไทยแทกเตอร์

เงินช่วยเหลือกรณีต่�ง ๆ ชุดฟอร์ม ประกันสังคม วันหยุดประจำ�ปี และอื่นๆ เพิ่มเติม (ต�มตำ�แหน่ง)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2332-0345 ต่อ 1201, 5515, 1133 โทรสาร. 0-2333-0340 www.ple.co.th สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือส่งประวัติมาที่ E-mail : personnel@ple.co.th

หลายอัตรา


10

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

รับสมัคร

ด่วน

A leading industrial manufacturing company are now inviting applications from competent candidate to fulfill the following position

เครืออิ่มปลาเผากรุ๊ป

Sales Engineer

(อิ่มปลาเผา ปลาเผา ย่ย่างเผาเตาดิน สุสุกี้ซีฟดู้ ฯลฯ) ฯลฯ)

1. ผู้จัดการ

(For : Suratthani)

Male or Female, age 25- 28 years Bachelor’s Degree in Engineering (ME/IE/PE/EE) Min. 1-3 years experience as a sales engineer Fast learning Fair command of English Computer literacy  Must have an own vehicle

2. กุ๊กไทย จีน อีสาน 3. คลังสินค้า 4. ผู้ช่วยแคชเชียร์ 5. พนักงานคีย์ข้อมูล 5. พนง.บริการ / พนง.ทั่วไป

Interested applicants are invited to send full resume elaborate on qualifications, experience, expected salary and a recent photo to (By program word only)

038-454230

081-634-9543 / 02-421-3912 Email : suthasinee_r@outlook.com

sappasan/ อิ่มปลาเผา

Tel :

ติดต่อ โทร. 081-559-7403 /

sappasan/ sm-cyclo

E-mail: applicant@smcyclo.co.th

(เข้าร่วมโครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ 28-35 ปี) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

บริษัท พี อาร์ พี อีเล็คทริค แอนด์ แมชชีนเนอร์รี่ จำากัด เป็นบริษัทที่ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน งานเหล็ก งานโครงสร้าง งานท่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องการรับสมัครงานดังต่อไปนี้

1. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineering) • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล อุตสาหการหรือเชื่อม • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

2. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineering) • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

3. ช่างเทคนิค - ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่างกล, • เพศชาย • อายุ 20 ปีขึ้นไป • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการ.....

ประกันสังคม, ประกันอุบตั เิ หตุ AIA, โบนัสประจำาปี, เที่ยวประจำาปี

สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมประวัติและเอกสารหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล 711/88 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร

02-9073562-3

sappasan/ prp 8x7

    


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

บริษัท แม็กดีเทล กรุ๊ป จำ�กัด

รับสมัครด่วน!

�น

1. สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไปมีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ รายได้ 15,000 ขึ้นไป

• วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

คุณสมบัติ • เพศหญิง อ�ยุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • ส�ม�รถพูด อ่�น เขียน ภ�ษ�อังกฤษหรือภ�ษ�จีนได้ดี • มีประสบก�รณ์ด้�นก�รติดต่อซื้อข�ยกับต่�งประเทศจะพิจ�รณ�เงินเดือนเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

4. ฝ่ายบุคคล

2. ช่างกลึง/เชื่อมโลหะ รายได้ 12,000 บาท ขึ้นไป

• วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

คุณสมบัติ • เพศช�ย อ�ยุ 20-45 ปี • มีประสบก�รณ์ด้�นก�รกลึง และ เชื่อมโลหะ • มีที่พักให้ ปฏิบัติง�นในกทม.

5. ครูฝึกอบรม

• มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า รายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ • ช�ย อ�ยุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

• อ�ยุ 20 ปี ขึ้นไป

สวัสดิก�ร : โบนัส โอที ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ และท่องเที่ยวประจำ�ปี

โทร. 02-559-1013, 02-530-9201 โทรสาร 02-559-1016 E mail : info@maxdetails.com www.maxdetails.com

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงงานได้ที่

บริษัท อาร์มมี่ การ์ด จำากัด

sappasan/ แม็กดีเทล กรุ๊ป 4x7

สนใจติดต่อ ด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติมาที่ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แม็กดีเทล กรุ๊ป จำากัด 542/23 ซ.รามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

11

บริษัท อาร์มมี่ การ์ด จำากัด

นักง พ บ ั ร ร � ก ง ต้อ

ด่วน !

December 20 - 26, 2013

7/15 ม.5 ซ.รามคำาแหง 152 ถ.รามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 โทร. 02-372-2822, 087-708-9935

sappasan อ�ร์มมี่ก�ร์ด 4x7

บริษัทผู้นำ�เข้�และจำ�หน่�ยสินค้�อุตส�หกรรมให้โรงง�นชั้นนำ�ในประเทศ ต้องการรับพนักงานด่วน !

n

sappasan The Best Center 8X7

Request


12

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

พี.เอ็น. รับสมัครด่วน!

Request

VICTOR MARKETING CO., LTD.

บริษัท วิคเตอร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด www.victorm.com

1. พนักงานขาย (P.C.) ประจำา, ชั่วคราว 50 อัตรา 2. พนักงานธุรการ (10 อัตรา), บัญชี (10 อัตรา) 20 อัตรา 3. พนักงานสต๊อก, คลังสินค้า 10 อัตรา 4. พนักงานคีย์ข้อมูล 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามชิ้นงาน (3-15 บ.) 5. พนักงานฝ่ายเอกสาร 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ 350-600 บ./วัน 6. พนักงานประจำา Shop ในห้างฯ 10 อัตรา 7. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ 10 อัตรา 8. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 50 อัตรา

บริษัทเป็นผู้แทนจำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคและบริโภคที่มีชื่อเสียงม�กว่� 25 ปี เช่น สเปรย์กำ�จัดปลวก-ยุง เชนไดร้ท์ แชมพูสุนัข เซนก�ร์ด น้ำ�ย�ล้�งจ�นทีโพล์ ฯลฯ ต้องก�รรับสมัคผู้ร่วมง�นที่ขยัน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น เพื่อรองรับก�รขย�ยง�นดังนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายขายและคีย์แอคเคาท์ (K/A Manager) 1 อัตรา  

เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด

ใช้คอมได้ดี

2. พนักงานขาย (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)  

เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป  วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านการขาย มีรถจักรยานยนต์ (กทม.)

3. พนักงานขายเงินสด (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปวส. ขึ้นไป

4. พนักงานธุรการ/บัญชี 

เพศชาย/ห- ิง

เพศชาย/ห- ิง

วุฒิ ป.ตรี

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

รักงานขาย

6. วิศวกรคุมงาน/ผู้ประสานงานก่อสร้าง

(ตำ�แหน่ง 1, 6) : ร�ยได้ 400-600 บ�ท/วัน มีค่าคอม + เบี้ยขยัน + ยูนิฟอร์ม • อายุ 15-49 ปี • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา บรรจุใกล้บ้าน (ตำาแหน่ง 2, 3, 7) : เงินเดือน 9,000-15,000 (+ประสบการณ์, สวัสดิการตามกฏหมาย)

เพศชาย

เพศชาย

เพศชาย

วุฒิ ป.ตรี

สามารถขับรถยนต์ได้

7. พนักงานขับรถ/ผู้ช่วยส่งของ 

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

1 อัตรา 2 อัตรา 1 อัตรา

มีประสบการณ์ในการทำางาน

2 อัตรา

พนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถหกล้อ

8. พนักงานขับรถผู้บริหาร 

3 อัตรา

มีประสบการณ์ด้านการขาย

5. พนักงานประจำาห้างโฮมโปร-ไทวัสดุ

(ค่าน้ำามัน + ค่าสึกหรอต่างหาก) • เพศ ช. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (60, 40) 2. เงินเดือน 9,000-15,000 บ./ด.

2 อัตรา

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1 อัตรา

ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 942/101 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

โทร. 0-2233-8799, 08-6018-7798, 08-1311-9480

สวัสดิก�ร : เช่น โบนัส ประกันสังคม โอ.ที. ชุดฟอร์ม คอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง งานเลี้ยงประจำาปี สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหม�ยได้ที่ บริษัท วิคเตอร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 176 ซอยก�ญจน�ภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 10160 (รถเมล์ส�ย 171, 147, 169 ผ่�น)

โทร. 0-2802-9472-3 ต่อ 18 คุณไทร E-mail: victormarketting@gmail.com

SAPPASAN / วิคเตอร์มาร์เก็ตติ้ง

พี.เอ็น. บริหารงาน พี.ซี.

sappasan พี.เอ็น บริห�ร พี.ซี. 4x7

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่สำานักงานจัดหางาน

A Group ดำ�เนินธุรกิจด้�นรถยนต์ อ�ทิ จำ�หน่�ยรถยนต์ใหม่, รถยนต์ใช้แล้ว, ศูนย์บริก�รซ่อมม�ตรฐ�น, ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง, ตัวแทนประกันวิน�ศภัย, บริก�รรถเช่�ระยะสั้น-ระยะย�ว และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ บริษัทฯ มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องและมีก�รเจริญเติบโตที่ดี ปัจจุบันมี 20 ส�ข�ทั่วประเทศ และกำ�ลัง ขย�ยส�ข�เพิ่ม ต้องก�รรับสมัครบุคล�กรที่พร้อมจะก้�วไปกับเร�อย่�งมั่นคง

1. หัวหน้าบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี

6. ที่ปรึกษาการขาย

2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์

7. ที่ปรึกษาด้านบริการ (Service Advisor)

• ช�ย / หญิง วุฒิ ป.ตรี ส�ข�บัญชี • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี • ตำ�แหน่งหัวหน้� ประสบก�รณ์ 3 ปีขึ้นไป • ช�ย / หญิง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี • มีประสบก�รณ์ในส�ยง�น 5 ปีขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่บุคคล

• ช�ย / หญิง วุฒิ ป.ตรี ส�ข�บริห�รง�นบุคคล หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี • มีประสบก�รณ์ด้�นสรรห�-ว่�จ้�ง หรือ Time Attendance

4. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย / ธุรการ Service

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

8. Telesales (โบรคเกอร์ประกันภัย)

• เพศ ช�ย/หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • ประสบก�รณ์ในส�ยง�น 1-3 ปี

9. ช่างยนต์

• ช�ย วุฒิ ปวส. ส�ข�ช่�งยนต์ • มีคว�มรู้ด้�นเครื่องยนต์เป็นอย่�งดี /ตรวจสอบเครื่องยนต์เบื้องต้นได้

5. Sales Executive (Car Rental and Fleet Sales) • ช�ย / หญิง วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกส�ข� • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี • มีประสบก�รณ์ในส�ยง�นจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

• ช�ย วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ส�ข�ช่�งยนต์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • ประสบก�รณ์ในส�ยง�น 1-3 ปี • มีคว�มรู้ด้�นเครื่องยนต์ส�ม�รถรับแจ้งร�ยละเอียดก�รซ่อมรถยนต์ได้

10. พนักงานขับรถ (Full Time / Part Time) • ช�ย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อ�ยุไม่เกิน 50 ปี • รู้เส้นท�งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่�งดี • ประสบก�รณ์ 1 ปีขึ้นไป / มีใบอนุญ�ตขับขี่

บริษัท เอ ออโต ลีสซิ่ง แอนด์ เรนทอล จำากัด

46 ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-246-9355 ต่อ 403, 404, 091-889-6457 หรือ E-mail : pimlada.soipoungnak@gmail.com, sita.arawongkakul@gmail.com

sappasan เอ ออโต ลีสซิ่ง 8X7

• ช�ย / หญิง วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกส�ข� • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี • มีประสบก�รณ์ด้�นง�นเอกส�ร 1-3 ปี

• ช�ย / หญิง วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกส�ข� • ส�ม�รถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญ�ตขับขี่


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

n

บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำากัด

ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต บรอดแบนด์ รายใหญ่ของประเทศ

EVENT ORGANIZER

รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานหลายตำาแหน่ง

รับสมัครงานด่วนหลายอัตรา

1. Chief administrative officer 1 อัตรา  

วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการบริหารงานแผนกธุรการ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 

หลายอัตรา

วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทางด้านนิติศาสตร์ บัณฑิต (มีตั๋วทนายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หลายอัตรา

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สามารถออกแบบงานสื่อ สิ่งพิมพ์ ได้หลากหลายรูปแบบและรวดเร็ว

6. Event Designer  

หลายอัตรา

วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา ขอเพียงมีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียแปลกใหม่

5. Graphic Designer 

พนักงานประจำาศูนย์บริการ หลายอัตรา • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา ช่างเทคนิค หลายอัตรา • เพศชาย อายุ 18-30 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา Call Center หลายอัตรา

1 อัตรา

4. Creative Event 

รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท ขึ้นไป

วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

3. นิติกร

หลายอัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

เพศชาย วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในการออกแบบงาน Event ต่างๆ ทุกรูปแบบ

**สวัสดิการ**

7. Marketing Communication หลายอัตรา 

8. IT Support 

• ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอก (OPD) • ตรวจสุขภาพประจำาปี • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ • เครื่องแบบพนักงาน • สิทธิการลาต่างๆ และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย

ป.ตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด, สื่อสารมวลชน, โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านการสื่อสารและการตลาดได้

หลายอัตรา

ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (IT) ทั้งจบใหม่และมีประสบการณ์

สวัสดิการ : เต็มรูปแบบพร้อมเงินปันผลและIncentive ต่าง ๆ สมัครได้ที่ บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำากัด

เลขที่ 1, 3, 5, 7 ซ.ลาดพร้าว 128/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร.

0-2731-1331 ต่อฝ่ายบุคคล

sappasan/ เวิลล์ แฟร์ 4x7

13

December 20 - 26, 2013

สมัครงานได้ที่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) อาคารจัสมินทาวเวอร์ ชั้น M 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สอบถามเพิ่มเติม 0-2100-3062, 0-2100-3025

E-mail: Recruit@jasmine.com “ดูตำาแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.jasmine.com/apply”

sappasan ทริปเปิ้ลทีบอร์ดแบน 4x7

Request

บริษัท เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์และบุตร จำากัด บริษัทดำาเนินธุรกิจด้านออกแบบตกแต่งภายใน ต้องการผู้ร่วมงานดังนี้

2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา หลายอัตรา

4. Estimate Engineer

1 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 21-30 ปี • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา • สามารถใช้โปรแกรม (Microsoft Office) และเครื่องใช้สำานักงานต่างๆ ได้ดี • มีประสบการณ์ในด้านธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

sappasan เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์ 4x7

E-mail: chareonpeter@gmail.com

2 อัตรา

5. ธุรการ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่

เลขที่ 289 (13) ซ.รามคำาแหง 121 ถ.รามคำาแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-370-0418-22 แฟกซ์ 02-370-0423

3. Foreman

• เพศชาย อายุ 22-32 ปี • วุฒิปริญญาตรี เครื่องกล/ช่างยนต์ • ออกแบบดีไซน์ ระบบปรับอากาศได้ • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ตำาแหน่งที่ 1, 2, 4 - เพศชาย/หญิง บริษัท เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์และบุตร จำากัด

4 อัตรา

• เพศชาย อายุ 18-30 ปี • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล/ช่างยนต์ • ดูแล(งานติดตั้ง)เครื่องปรับอากาศ • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีค่าล่วงเวลา+เบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด

• มีใบขับขี่ขนส่ง

4. พนักงานทั่วไป (งานช่าง, งานไม้)

2. Sales Engineer

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/ อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• วุฒิ ม.6-ปวส.

3. พนักงานขับรถ

5 อัตรา

• เพศชาย อายุ 18-30 ปี • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์/เครื่องกล • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สำาหรับวุฒิ เครื่องกล • บริษัทมีค่าล่วงเวลา OT, และสวัสดิการอื่นๆ

• วุฒิ ม.6-ปวส.

2. พนักงานโฟร์แมน

1. ช่างเทคนิค

3 อัตรา

บริษัทมีค่�ล่วงเวล� และสวัสดิก�รอื่นๆ (ง�นเลี้ยงสังสรรค์ประจำ�ปี, ประกันสังคม, ค่�ครองชีพ, ค่�ตำ�แหน่ง, ตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ฯลฯ) ท่านใดสนใจสมัครด้วยตนเอง หรือเขียนจดหมายสมัครได้ที่

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำากัด (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) ที่อยู่ 50/1 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2952-4400 ต่อ 116 โทรสาร 0-2952-4400 ต่อ 115 ติดต่อ คุณธีรเมธ กองแสง E-mail : teeramatek@powermatic.co.th

sappasan powermatic 4x7

1. พนักงานธุรการ

บริษัทเพาเวอร์เมติค จำากัด เป็นผู้ผลิต จัดจำาหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ เครื่องสำารองไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply) ในชื่อผลิตภัณฑ์ Powercom ได้การรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. 1291 – 2545) และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มคี วามสามารถเข้าร่วมงานในตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้


14

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

บริ ษ ั ท บี . ซี . เอฟ.แกรนด์ ว ู ้ ด จำ า กั ด ผู้นำาด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และสำานักงาน ภายใต้เครื่องหมาย มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการผลิตดังนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ

9. เจ้าหน้าที่ Job Control

• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในงานวางแผนการผลิต 1 ปีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ 7 ปีขึ้นไป

2. ผู้จัดการแผนกบัญชีโรงงาน

10. เจ้าหน้าที่สำานักงานกลาง

• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในงานบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป • สามารถปิดงบได้ ทำาต้นทุนได้

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ด้านธุรการเอกสาร การติดต่อประสานงาน

11. วิศวกรซ่อมบำารุง

3. ผู้จัดการแผนกพัสดุ-สโตร์

• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไปวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ • มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม-ซ่อมบำารุง, ไฟฟ้า, เครื่องจักร

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบ 5 ปีขึ้นไป

12. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

4. ผู้จัดการแผนกขาย

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย 3 ปีขึ้นไป

13. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร

5. ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรใน Social Network ต่างๆ 1 ปีขึ้นไป

• เพศหญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรในสื่อต่างๆ 5 ปีขึ้นไป

14. ผู้แทนขาย กทม./ ต่างจังหวัด

6. ผู้จัดการแผนก Service

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการขายสินค้า 1 ปีขึ้นไป, มีรถยนต์ส่วนตัว

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ด้านการ Service ลูกค้า, การประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 5 ปีขึ้นไป

• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ด้านการจัด Display, ควบคุมการตกแต่งบูธตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในงานนำาเข้า-ส่งออก ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง

8. เจ้าหน้าที่ IT Support

• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ทางด้านงาน IT Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

บริษัท บี.ซี.เอฟ. แกรนด์วู้ด จำากัด

เลขที่ 1/23, 1/34 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร. 02-813-4646

E-mail : hr_gw@bcf-group.com

www.bcf-group.com

sappasan/ บี.ซี.เอฟ.อุตส�หกรรม

15. เจ้าหน้าที่ Display Foreman

บริษัท วีวี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำาากักัด

ก า ม น ว ่ ด

ดำ�เนินธุรกิจก�รบริก�รรถเช่�หล�กหล�ยประเภท รวมทั้งเป็นผู้ให้บริก�รรถลีมูซีน ประจำ�สน�มบินสุวรรณภูมิ และโรงแรมต่�ง ๆ เปิดรับสมัครพนักง�น ในตำ�แหน่งดังนี้

1. พนักงานขับรถลีมูซีน

(ประจำ� โรงแรมคอนร�ด/โรงแรมหรรษ�/โรงแรมแกรน์เซ็นเตอร์พ้อยต์ /ร.พ.กรุงเทพ) • เพศช�ย อ�ยุ 25-50 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญ�ตรี • มีใบอนุญ�ตขับขี่รถยนต์ส�ธ�รณะ ส�ม�รถขับรถตู้ได้ • ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเบื้องต้นได้ • ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้ • รู้เส้นท�งกรุงเทพฯ และเส้นท�งส�ยหลักในต่�งจังหวัดเป็นอย่�งดี • ไม่ดื่มสุร� สูบบุหรี่ ไม่มีประวัติอ�ชญ�กร

รายได้ :

2. เจ้าหน้าที่รับแจ้งซ่อม

    

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • ปวช.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ช่�งยนต์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่บุคคล (ด่วนมาก)

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • ปวส.-ปริญญ�ตรี ทุกส�ข� • มีทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ดี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์

4. พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำาสำานักงาน ลาดพร้าว 15) • เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 50 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ • ส�ม�รถขับรถตู้ได้ ส�ม�รถเดินท�งไปต่�งจังหวัดได้

5. พนักงานขับรถ ประจำาโรงพยาบาลกรุงเทพ (ด่วนมาก)

• เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 50 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ • ส�ม�รถขับรถตู้ได้ ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้ (กะเช้� 05.00 น.)

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน คอมมิชชั่น

»˜œÁ¹éÓÁѹà»âµÃ¹ÑÊ

7. นายท่า Shuttle Bus (ประจำาสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) (ด่วนมาก)

ÅÒ´¾ÃŒÒÇ «.15

• เพศช�ย /หญิง อ�ยุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิปวช. - ปริญญ�ตรี • ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้ดี • ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้ (กะละ 12 ช.ม.)

¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

ÊÕèá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

ÍÒ¤ÒèʹáŌǨà ö俿‡Ò㵌´Ô¹

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำาสนามบิน หรือ โรงแรม(หรรษา/รพ.กรุงเทพ)

¨Ò¡ËŒÒá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

¼‹Ò¹´ŒÒ¹ËÅѧ¤ÒÏ¿ÙÏ

• เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน45 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี • ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้ มีใบขับขี่รถยนต์ • ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้

บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำากัด

431/1 ซ.ลาดพร้าว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 0-2938-7781-2 ต่อ 300-301, 08-7008-3773 E-mail: hrvrp@hotmail.com ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

sappasan/ V.R.P/3

สนใจสมัครด้วยตนเอง, ส่งประวัติมาทาง E-mail หรือส่งจดหมายมาที่


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

รับสมัครด่วน

เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 0–3 ปี

เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป ประสบการณ์ 2- 5 ปี

4. พนักงานบัญชี

เพศชาย / ห- ิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือนิเทศศาสตร์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(ประจำาสาขาลาดกระบัง) หลายอัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ผู้จัดการทั่วไป (ประจำาสาขาลาดกระบัง) 1 อัตรา 6. ธุรการ (ประจำาแผนกฟิตเนส) หลายอัตรา 7. เจ้าหน้าที่ฝึกสอนกีฬาแผนกฟิตเนส แผนกเทนนิส หลายอัตรา 8. แคชเชียร์ หลายอัตรา 9. พนักงานขาย หรือ พี.ซี. หลายอัตรา

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ หากมีประสบการณ์ด้านจัดส่งสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานบัญชี

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล หรือสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายได้ที่

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

เลขที่ 24, 24/1-2 หมู่ที่ 20 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2432-3240-7 แฟกซ์ 0-2432-3248 E-mail: hr@sakura.in.th

sappasan/ ซ�กุระโปรดัคส์ 4x7

เพศชาย/ห- ิง วุฒิปริญญาตรี สาชาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท อเมริกัน-ยูโรเปี้ยน โปรดักส์ จำากัด

เลขที่ 537 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ (10240)

โทรศัพท์ 02-718-4700-44 ฝ่�ยบุคคล ต่อ 2127 Email : personel@fbtsports.com

บริษัท ทรี แอล เอ็น จำากัด

ผู้นำ�เข้�และจำ�หน่�ยสินค้�แม่และเด็กยี่ห้อ Mothercare และรองเท้�แฟชั่นสตรี จ�กต่�งประเทศ ต้องก�รรับสมัครพนักง�นหล�ยอัตร� ในตำ�แหน่ง:

) . C . P ( นขาย

บริษัทฯ เป็นผู้นำ�เข้�วัตถุดิบเกี่ยวกับเบเกอรี่ และ อ�ห�รต่�งประเทศ ต้องก�รผู้ร่วมง�นดังนี้

พนักงา

รับสมัค

ด่วน

คุณสมบัติ • ïเพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี • วุวï ฒ ุ ิม.3 ขึ้นไป มีใจรักงานขาย งานบริการ

พนักงานธุรการ ฝ่ายขาย 5 อัตรา

ร�ยได้และสวัสดิก�ร 1. เงินเดือนตั้งแต่ 9,000-12,000 บ�ท (ขึ้นอยู่กับประสบก�รณ์) 2. ค่�คอมมิชชั่น + O.T. + ค่�ครองชีพ 3. วันหยุด 5 วันต่อเดือน/พักร้อน 6 วันต่อปี 4. เครื่องแบบพนักง�น+ประกันสุขภ�พและอุบัติเหตุ 5. พิจ�รณ�ปรับเงินเดือน+โบนัสทุกปี (ต�มผลประกอบก�ร)

คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอใช้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ • สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจ / คล่องแคล่ว ไหวพริบปฏิภาณดี และรับแรงกดดันได้ดี ทำางานวันจันทร์ - ศุกร์

ติดต่อ : คุณธัญยธรณ์ Tel. 08-5569-1114 บริษัท ทรี แอล เอ็น จำากัด เลขที่ 1100/15-16 ถ.พระราม 4 (ตรงข้ามบ่อนไก่)

สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่ง email มาที่ บริษัท อเมริกัน-ยูโรเปี้ยน โปรดักส์ จำากัด sappasan aep 4x7

เลขที่ 58 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.aepthailand.com

บริษัท เอฟ.บี.ที. สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่ นใหญ่) sappasan/ FBT

3. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง

Email : hr@aepthailand.com

(ประจำาสำานักงานหัวหมาก) 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำาสำานักงานหัวหมาก) 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Tel 0-2538-2464, 0-2538-2636 (113)

เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

2. IT SUPPORT

• เพศชาย / หญิง • วุฒิ. ม.6 ขึ้นไป • รักงานขาย มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ • หากมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• • • •

15

1. IT SUPERVISOR (ประจำาสำานักงานหัวหมาก) 1 อัตรา

1. พนักงานขายกรุงเทพฯ/ตจว.

• • • •

December 20 - 26, 2013

บริษัทได้เปิดดำาเนินการธุรกิจ ผลิต, จำาหน่าย เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา มานานกว่า 60 ปี ต้องการรับบุคลากรเข้าทำางานหลายอัตรา

บริษทั เป็นผูน้ ำาเข้า ผูจ้ ดั จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้ในสำานักงาน อีกทั้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผลิตเครื่องเขียนภายใต้ ตราสินค้า SAKURA, ELM, DONG-A, FASTER, E-FILE, G’SOFT, DOMINIC, LABOOM, MAPED มีความประสงค์ต้องการรับสมัครงานดังนี้

• • • •

n

www.mothercarethailand.com สาขา : เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลชิดลม, ทองหล่อ ซ.15, สยามพารากอน, เอ็มโพเรียม และ โรบินสัน สุขุมวิท

SAPPASAN /mothercare/NEW

Request


16

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

บริษัท ภัทรภาคย์ มาร์เก็ตติ้ง และ บริษัท โชติภัทรา ดิสทริบิวเตอร์ จำากัด ผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ Moccona, Dettel, Strepsil, Durex, Shieldtox, etc

1. หัวหน้าพนักงานขาย เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  

มีประสบการณ์สินค้าอุปโภค/บริโภค

กงานขายเครดิต 2. พนั เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป  

มีประสบการณ์สินค้าอุปโถค/บริโภค

มีพาหนะของตัวเอง

กงานขายพรีออเดอร์ 3. พนัเพศชาย-หญิ ง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  

มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง

4. พนัเพศชายกงานขายหน่ วยรถเงินสด วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 

มีการฝึกงานให้พร้อมรับรายได้ระหว่างฝึกงาน

กงานขับรถผู้บริหาร 5. พนั เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์ขับรถ 2 ปี 

(สามารถพักอาศัยฝั่งบางนาได้)

รการฝ่ายขาย 6. ธุเพศชาย/หิง อายุไม่เกิน 30 ปี  

วุฒิ ปวส.

ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

Tel. 02-182-0318-9 หรือ 08-0904-0334 เลขที่ 149/134 ม.13 ถ.เพชรเกษม ซ.95 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 (ใกล้แยกพุทธมณฑล สาย 4)

SAPPASAN/ โชติภัทรา 8x14

ทุกตำ�แหน่ง : มีสวัสดิก�รร วันหยุดประจำ�ปี ประกันสังคม เครื่องแบบพนักง�น ง ฟรี


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

n

17

December 20 - 26, 2013

บริษัทตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

บริ ษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด เป็นผู้น�ำ ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในภ�คตะวันออก ได้ด�ำ เนินก�รพัฒน�โครงก�รหมู่บ�้ น จัดสรรคุณภ�พ มีคว�มต้องก�รเพิ่มบุคล�กรร่วมง�น ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งคว�ม สำ�เร็จไปพร้อมกับเร�ดังต่อไปนี้

กำ�ลังขย�ยกิจก�ร ต้องก�รรับสมัครพนักง�นฝ่�ยข�ย ดังนี้ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้  ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น

1 อัตรา

• • • •

เงินเดือน 50,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรีขึ้นไป ส�ข�บัญชีโดยตรง มีประสบก�รณ์ 8-10 ขึ้นไป (ในเครืออสังห�รัมทรัพย์) จะรับพิจ�รณ�เป็นพิเศษ มีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รดูแลระบบบัญชีทั้งระบบและควบคุมดูแลทีมง�นให้ เป็นไปต�มเป้�หม�ย ของบริษัท ทำ�ร�ยง�นส่งผู้บริห�รและง�นอื่นๆที่ได้รับหมอบหม�ย • มีจรรย�บรรณในอ�ชีพ ชื่อสัตย์สุจริต

2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1 อัตรา

2. พนักง�นข�ยหน่วยรถ Pre Order หล�ยอัตร� วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  

• เงินเดือน 30,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป • เพศหญิง อ�ยุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรี ทุกส�ข� • มีประสบก�รณ์ 5 ปี ขึ้นไป • มีจรรย�บรรณในอ�ชีพ ชื่อสัตย์สุจริต • มีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ อดทน ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับส่วนง�นต่�งได้ดี

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

• เงินเดือน 30,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป/ต�มตกลง • เพศหญิง อ�ยุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรี ทุกส�ข� • จรรย�บรรณในอ�ชีพ ชื่อสัตย์สุจริต • มีประสบก�รณ์ 5 ขึ้นไป (ในเครืออสังห�รัมทรัพย์) จะรับพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

4. พนักงานส่งสินค้า

4. วิศวกรสำานักงาน (Office Engineer) B.O.Q 1 อัตรา

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

5. พนักงานคีย์ข้อมูล 

6. รถร่วมขนส่งสินค้า

• เงินเดือน 40,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป • เพศช�ย วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ก่อสร้�ง • อ�ยุ 25 ปี ขึ้นไป • เคยผ่�นง�นด้�นอสังห�ริมทรัพย์ หมู่บ้�นจัดสรร ก่อสร้�ง

มีรถกระบะ ตู้ทึบ (มีหลังคาสูง 2 เมตรขึ้นไป)

ตำ�แหน่งที่ 1-4 ปฏิบัติง�นสมุทรปร�ก�ร ตำ�แหน่งที่ 5 ปฏิบัติง�นชลบุรี

หลายอัตรา

ร�ยได้สูง สวัสดิก�รดี

sappasan ประภัสสร 4x7

สวัสดิการ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล โบนัส 2 ครั้ง / ปี ค่าตอบแทนตามผลงาน Incentive เบี้ยขยัน + วันหยุดประจำาปี + สัมมนา + ชุดฟอร์ม + โอที ฯลฯ

www.facebook.com/praphassornproperty.property

หลายอัตรา

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

3 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด 560 หมู่ 1 ถ.เทพ�รักษ์ ต.บ�งเส�ธง อ.บ�งเส�ธง จ.สมุทรปร�ก�ร 10540 Tel. 02-706-0026, 085-042-1100 หรือส่งประวัติได้ที่ hrho.pp8@gmail.com

หลายอัตรา

• เงินเดือน 40,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป • เพศช�ย อ�ยุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ก่อสร้�ง โยธ� หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • เคยผ่�นง�นด้�นอสังห�ริมทรัพย์ หมู่บ้�นจัดสรร ง�น B.O.Q

5. โฟร์แมน/B.O.Q

หลายอัตรา

สมัครได้ที่ บริษัท วี.อ�ร์.ซี.ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 82/122 หมู่ 6 ถ.พัฒน�ก�ร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2322-7795-6, 081-882-1990, 086-985-0656

sappasan/ VRC MARKETING

1. ผู้จัดการบัญชี

1. พนักงานขายห้างโมเดิร์นเทรด (Key Account) หล�ยอัตร�

ศูนย์รักษาความปลอดภัย ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด สม�ร์ทแมน คอร์ปอเรชั่น

“DUSIT WINE & DINE CARD”

ปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน คุ้มภัย มุ่งมั่น มั่นคง จริงใจบริการ ศูนย์บริการ รับรักษาความปลอดภัย จัดระบบจราจร ทุกสถานประกอบการ

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ภูมิใจเสนอ

การเปิดตัวใหม่ของ “DUSIT WINE & DINE CARD”

(โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และโรงแรมในเครือฯ ทั้งหมด 10 สาขาทั่วประเทศไทย)

Urgent!!!

จัดส่ง แม่บ้าน ครู พี่เลี้ยงเด็ก พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ บริก�ร ทั่วร�ชอ�ณ�จักรไทย

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ยท�งโทรศัพท์

อยู่อย่างซื่อสัตย์ จากไปอย่างภักดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย จำานวนมาก

เจ้�หน้�ที่บริก�รลูกค้�

ช.ญ. อายุ 18-50 ปี รายได้ 450-600 บาท/วัน

บริหารจัดการโดย ProMark Strategies (Thailand) Ltd. บริษัทชั้นนำาระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญทาง ด้านการตลาด ในธุรกิจอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการ เรากำาลังมองหาบุคลากร ที่มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเรา เราให้คุณค่ากับพนักงานของเราและเราต้องการให้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาตำาแหน่งที่สูงขึ้นในบริษัท)

หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ชาย จำานวนมาก มีประสบการณ์ รายได้ 14,000-18,000/ด. ต่างจังหวัดนำาตั๋วมาเบิกค่ารถฟรี

หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ : • • • • •

รับสมัคร ด่วน

อาหาร+ที่พักฟรี มีประกันสังคม มีประสบการณ์ เริ่มงานทันที ไม่มีประสบการณ์ ศูนย์อบรมให้ฟรี

โทร. 02-878-3889, 085-356-5227, 092-491-9517 ติดต่อสอบถาม

(ติดห้างบิ๊กซี ดาวคะนอง) เลขที่ 1018 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10160

ชาย/ หญิง สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป รักในงานบริการ, มองโลกในเชิงบวก เปิดรับสิ่งใหม่ และมีทักษะในสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา เรายินดีต้อนรับ (มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน) หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (สำาหรับ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)

สมัครด้วยตนเอง วันนี้!!

sappasan/ สม�ร์ทแมน

(Customer Service)

วันและเวลา : วันจันทร์ – ศุกร์ (10:00 - 13:00 น. & 15:00 - 18:00 น.) และวันเสาร์ (10:00 - 13:00 น.) ติดต่อเรา : คุณชนิดา (Sales Manager) สำานักงาน Dusit Wine & Dine, อาคารดุสิตธานี ชั้น 4 เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2200-9913 E-mail : nongnooknaja@gmail.com

การเดินทาง : ศูนย์กลางในกรุงเทพฯ สถานที่ที่ดีที่สุด!!! สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สีลม หรือ สถานีรถไฟฟ้า BTS: ศาลาแดง

sappasan/ PROMARK/15/8/56

(Tele-Sales Consultants)

รายได้ 26,000 ต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า!!!!


December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

บริษัท ไทยเชง เทคโนโลยี

ร้�นเสริมสวย akru (อะคุรุ)

บริษัทเปิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี ip camera, power bank และ LED Lighting ต้องก�รรับสมัครพนักง�นดังนี้ SO EASY TO USE! 1.3M PIX  P2P  WIFI  SD MEMORY  

   

ก�รจัดรูปแบบจะเป็นร้�นเสริมสวยสไตล์ญ่ปี ่นุ ที่ให้บริก�ร ลูกค้�ทุกระดับ ทั้งสุภ�พบุรษและสุภ�พสตรี ให้บริก�รไม่ว�่ จะ เป็นคนญี่ป่นุ คนไทย และต่�งช�ติ โดยให้บริก�รทั้งด้�นตัดผม ทำ�สี ทำ�ไฮไลท์ โลไลท์ ทรีทเม้นท์ ยืดผม ดัดผม ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ท่เี ทคนิคทันสมัย ล้ำ�หน้�และนำ�เข้�ม�จ�กญีป่ นุ่ โดยท�งร้�นเน้นคว�มทันสมัยที่โดดเด่นและก�รบริก�รที่ ประทับใจ เพื่อสร้�งคว�มรู้สกึ ที่ดตี อ่ ลูกค้�เมื่อม�ใช้บริก�ร ที่ร้�น ก�รตกแต่งร้�นเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอ�ด ท�งร้�นเปิดให้บริก�รทุกวันตั้งแต่เวล� 10:00 - 20:00 น. วันอ�ทิตย์ตั้งแต่เวล� 10:00 - 19:00 น.

SAMRT PHONE CONTROL NIGHT VISION ALERT IR- CUT

Sales Engineer 4 อัตร� พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

รับสมัครด่วน

1. ช่�งซอย 2. ช่�งสระไดร์ 3. ผู้ช่วยช่�ง

• มีประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ยและก�รตล�ด จะพิจ�ณ�เป็นพิเศษ • ส�ม�รถพูดและเขียนภ�ษ�อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือจีนได้ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ • ส�ม�รถทำ�ง�นในเวล� Full-Time หรือ Part Time ได้

ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์

4. แคชเชียร์ /รีเชฟชั่น

ไทยเชง เทคโนโลยี จำ�กัด

132 อ�ค�ร เค เอส ชั้นที่ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กทม. 10260 โทร. 086-352-9531

www.sotecthai.com

ร�ยได้ขั้นต่ำ� 20000 บ�ท ร�ยได้ขั้นต่ำ� 15000 บ�ท ร�ยได้ขั้นต่ำ� 9000 บ�ท ร�ยได้ต�มประสบก�รณ์

ทุกตำาแหน่ง มีค่าคอมมิชั่น + ประกันสังคม และโบนัส

sappasan ไทยเชง 4x7

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท

Request

สนใจติดต่อ บริษัท อ�รู-อ�รู จำ�กัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 1 ห้อง 102 เอฟ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-677-7297

sappasan ร้�นเสริมสวย akru 4x7

18

L.P.N. TEAM (แอล.พี.เอ็น ทีม) รับเหมาหลักโครงการลุมพีนีฯ (L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED)

ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำาแหน่ง ดังนี้

วิศวกร โฟร์แมน ดาร์ฟแมน เซอร์เวย์ ประมาณราคา

10 อัตรา 10 อัตรา 10 อัตรา 10 อัตรา 10 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือติดต่อด่วนที่ แผนกบุคคล เลขที่ 158 ถ.รัชด�ภิเษก แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ 10310

โทร.

02-247-3130-4 ต่อ 21 ถึง 24

E-mail: admin@trigroup.co.th

ทุกตำาแหน่งงารนณ์ ถ้ามีประสบกา พิเศษ จะพิจารณาเป็น

ด่วน!

SAPPASAN/ไตรกรุ๊ป รัชดา

1. 2. 3. 4. 5.


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

n

19

December 20 - 26, 2013

C.O.P.INTERNATIONAL CO.,LTD. รั บ สมั ค รด่ ว น บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจก่อสร้�งม�กว่� 20 ปี (โครงก�รทั้งในและต่�งประเทศ) กำ�ลังเปิดรับสมัครพนักง�นประจำ� หล�ยอัตร�

20 อัตร�

4. พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัย 80 อัตร� • เพศช�ย อ�ยุ 18-45 ปี • เพศหญิง อ�ยุ 18-35 ปี • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

สนใจสมัครด้วยตนเอง

บริษัท ซี.โอ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

30/70 ซ.ร�มคำ�แหง 60/1 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กทม. 10240

โทร. 0-2374-5119, 0-2374-9183, 0-2735-3603 ต่อ 11, 12, 13 www.copinter1989.com

sappasan cop 4x7

หรือ E-mail: info@slipform-PCM.com (สมัครงาน) website: www.slipform-PCM.com

4 อัตร�

• เพศช�ย อ�ยุ 25-45 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ผ่�นก�รเกณฑ์ทห�ร / หรือมีประสบก�รณ์ม�แล้ว

sappasan/ พร็อบเพอร์ตี้ คอนตรัคชั่น

88/64-65 เนอว�น� พ�ร์ค ซ.ร�มคำ�แหง 53 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310

2. ส�ยตรวจพิเศษ

3. หัวหน้�ชุดพนักง�น รปภ.

(ไม่รับสมัครโดยไม่นัดหม�ย)

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

2 อัตร�

• เพศช�ย อ�ยุ 25 – 45 ปี • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป • มีรถจักรย�นยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่ • มีคว�มรับผิดชอบสูง

ไม่จำ�กัดเพศ / อ�ยุ / ประสบก�รณ์ ตำ�แหน่งที่ 1 - มีใบอนุญ�ตฯ (ใบ กว.) ตำ�แหน่งที่ 3 - รู้เส้นท�งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่�งดี ตำ�แหน่งที่ 4-5 - ประจำ�โรงง�น อ.ล�ดหลุมแก้ว จ.ปทุมธ�นี

ส่งประวัติ และรูปถ่�ย ม�ที่

1. พนักง�นธุรก�ร

• เพศหญิง อ�ยุ 20-30 ปี • วุฒิ ปวช.-ปวส. • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoff Office ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด รับสมัครพนักง�นในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานขาย P.C. ห้างสรรพสินค้า หลายอัตรา • เพศชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี • ทำางานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ • มีใจรักงานบริการ • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ : ขายสินค้าประเภทเก้าอี้นวด ประจำาตามห้างฯ ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  เงินเดือน 9000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอม)

1. พนักงานขาย เขต กรุงเทพฯ (4 อัตรา) • • • • •

พนักงานซัพพอร์ต

เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุ 25-45 ปี มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง บุคลิกดี ขยัน รักงานขาย มีผู้ค้ำาประกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เซ็ตอัพบู๊ธสำาหรับงาน Roadshow ต่าง ๆ และเติมสินค้าในสาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  เงินเดือน 9000-11000 บาท

หัวหน้าฝ่ายขาย

2. พนักงานขาย เขต ต่างจังหวัด (8 อัตรา)

• เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถจัดแผนงานและเสนอขายสินค้า แก่ตัวแทนจำาหน่ายได้เป็นอย่างดี

• เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • อายุ 25-45 ปี • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง • บุคลิกดี ขยัน รักงานขาย • มีผู้ค้ำาประกัน

3. พนักงานส่งสินค้า

• เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • อายุ 20-40 ปี • มีใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

3 อัตรา

• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิม.3 ขึ้นไป • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ • สามารถปฏิบัติงานเวลากลางคืนได้ ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำางาน • ขับรถได้และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หาช่องทางในการจัดจำาหน่ายใหม่ๆ เช่น ดีลเลอร์ ออกไปพบลูกค้าด้านนอกได้ ควบคุมทีมขาย, ดูแลสินค้าชิ้นเล็กและช่องทางการขาย  เงินเดือน 15000 หรือตามประสบการณ์

Telesale

3 อัตรา

พนักงานจัดส่งสินค้า

1 อัตรา

• เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวช. ขึ้นไป • น้ำาเสียงไพเราะ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ : แนะนำาและขายสินค้าทางโทรศัพท์  เงินเดือน 9000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)

(4 อัตรา)

• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ • ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำางาน ขับรถได้และรูเ้ ส้นทางในกรุงเทพฯ

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดส่งสินค้าพร้อมสาธิต การใช้งานคร่าว ๆ ให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย  เงินเดือน 9000-11000 บาท

sappasan/ เอส ซี จี

• • • •

วิศวกรโยธ� 2 อัตร� พนักง�นบั- ชี/ก�รเงิน 2 อัตร� พนักง�นขับรถ 2 อัตร� หัวหน้าสโตร์ 2 อัตรา ช่างเทคนิค (ไม้แบบสลิปฟอร์ม) ไม่จำ�กัด

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (ติดต่อฝ่ายบุคคล) สำานักงานเลขที่ 999 อาคารเกสรพลาซ่า ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (แยกราชประสงค์ ใกล้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และรพ.ตำารวจ) หรือส่งใบสมัครมาที่

E-mail : pattaraporn1317@gmail.com, non_rester@hotmail.com และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.

02-255-3000

sappasan rester 4x7

1. 2. 3. 4. 5.


20

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด ผู้นำาด้านการจัดหาพนักงานขับรถให้ผู้บริหาร และรถลีมูซีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานจำานวนมาก โดยมีตำาแหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

พนักง�นขับรถลีมูซีน (Limousine)

ประจำ�สน�มบิน ไม่จำ�กัดเพศ  ไม่จำ�กัดอ�ยุ

100 อัตร�

ไม่จำ�กัดวุฒิ

รับสมัคร

ด่วน

15,000 +++,

ร�ยได้ดี

: ก�รันตีร�ยได้ เบี้ยขยัน, ค่�คอมมิชชั่น มีสวัสดิก�ร : ชุดยูนิฟอร์ม, ตรวจสุขภ�พประจำ�ปี, ประกันสังคม สนใจติดต่อ :

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด

โทร. : ฝ่�ยบุคคล 0-2739-0900, 08-6344-7906, 08-0227-5825 คุณสมเกียรติ 08-6313-5929

SAPPASAN /Thaitime

เลขที่ 4 หมู่บ้�นสินเกล้� 1 ป�กซอยล�ดกระบัง 9/8 ถ.ล�ดกระบัง เขตล�ดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

n

21

December 20 - 26, 2013

บริษัทเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 นับเป็นปีที่ 43 มีพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือมากกว่า 500 คน ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นศูนย์รวมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทริค และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นโมเดิร์นเทรด และซูเปอร์มาร์เก็ตอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ทางบริษัทต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถจำานวนมาก ดังต่อไปนี้ 9. พนักงานแคชเชียร์/เปิดบิล 1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ 16. พนักงานซ่อมบำารุงรักษา/ติดตั้งเครื่องเสียง เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การเจรจาต่อรองและการติดต่อประสานงาน

• • •

เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกีย่ วข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน

• • •

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• •

เพศชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

• • • • •

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver, Photoshop, Illustrator สามารถดูแลเว็บไซต์และวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ได้ หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP และ MYSQL และ มีประสบการณ์การทำางานด้านเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. เว็บมาสเตอร์ (Web Master, Web Editor)

3. เจ้าหน้าที่บุคคล 4. เลขานุการ

• • •

11. Programmer • • •

เพศชาย • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ PASCAL, Visual Basic, SQL, PL/SQL, Oracle, Database ถ้ามีประสบการณ์ระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• • •

เพศชาย • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware, Software, Network, Windows Server ถ้ามีประสบการณ์ในการทำางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• • • •

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ หรือมัณฑนศิลป์ ออกแบบสื่อสาร สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ดี หากมีประสบการณ์ในการออกแบบเว็บไซต์ หรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ ไดเรกต์เมล์ บิลบอร์ด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานขายหนังสือแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

12. IT Support

6. พนักงานขายสินค้า (จำานวนมาก)

13. พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)

• •

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ม.6-ปวส. ทุกสาขาวิชา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

• • •

เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6-ปวส. สาขาการขาย การตลาด อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

• • •

เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. ผู้ช่วยสมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี/การเงิน

• •

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวช.-ปวส. ไม่จาำ กัดสาขา • ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และการติดต่อประสานงาน

15. เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์

7. เซลส์ต่างจังหวัด/เซลส์กรุงเทพฯ 8. ธุรการ (การขาย, ขายส่ง)

• •

เพศหญิง • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• •

เพศหญิง • วุฒิ ม.6-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• • •

เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• •

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

• • •

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ดี

• •

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องเสียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• •

เพศชาย • วุฒิ ม.3-ม.6 ไม่จำากัดสาขา มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• •

เพศชาย • วุฒิ ม.3-ม.6 มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

• •

เพศชาย • วุฒิ ม.3-ม.6 ไม่จำากัดสาขา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • ตั้งใจทำางาน ขยัน อดทน

17. พนักงานสโตร์

18. พนักงานเช็กเกอร์ (ตรวจเช็กสินค้า) (จำานวนมาก) 19. ช่างเทคนิค/ธุรการเทคนิค

20. พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน (Scoth) 21. พนักงานขับรถ

22. พนักงานจัดส่งสินค้า 23. วิศวกรที่ปรึกษา

• เพศชาย/หญิง • สาขาอีเล็คทรอนิกส์ อีเล็คทริค • หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องเสียงอีเล็คทรอนิกส์ อีเล็คทริกและสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพเิศษ

หมายเหตุ : ใกล้ที่ไหนสมัครที่นั่น สำานักงานใหญ่และเซียร์รังสิต : ทุกตำาแหน่ง หากมีประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อแผนกบุคคลด้วยตนเอง พร้อมสำาเนาหลักฐานการสมัครงาน

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ * * * *

มีเงินเดือนประจำา ค่าคอมมิชชั่น โบนัสประจำาปี, โอที, มีเงินเกษียณอายุ มีประกันสังคม มีชุดยูนิฟอร์มของบริษัทฯ ให้ ลาพักผ่อนประจำาปี (สำานักงานใหญ่ทำางาน หยุดวันอาทิตย์) มีสันทนาการต่าง ๆ ให้พนักงาน มีวันหยุดประเพณี 13 วัน

หรือส่งจดหมายการสมัครงานตามที่อยู่ด้านล่าง (วันเวลาในการรับสมัครงาน) ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.) เลขที่ 119, 119/1 ถ.อัษฎางค์ มีรถประจำาทางผ่าน ตรงข้ามกรมการรักษาดินแดน บ้านหม้อ ริมคลองหลอด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 สาย 25, 47, 60, ปอ.507 โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 แฟกซ์ 0-2226-4020 ลงสถานีที่ใกล้เคียงได้ที่ (สาย 7 ลงเยาวราช) (สาย 1, 2 ลงสวนสราญรมย์) (สาย 82 ลงกรมที่ดิน) E-mail: mynpe@mynpe.com www.mynpe.com (สาย 7ก., 42, 73ก, 8 ลงคลองหลอด)

SAPPASAN / NPE/นัฐพงศ์

• • •

บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด

ดำาเนินธุรกิจความบันเทิงครบวงจร ทั้งการนำาเข้าและจัดฉายภาพยนตร์ชั้นนำาในโรงภาพยนตร์ จัดจำาหน่ายในรูปแบบ VCD/DVD และผู้จัดรายการทีวี / เคเบิ้ลทีวี ร้านค้าปลีกและสินค้าลิขสิทธิ์ เพื่อรองรับธุรกิจทีวีดิจิตอล ทางบริษัทจึงประสงค์ที่จะเปิดรับผู้ร่วมงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม • สามารถทำางานเป็นกะได้ • มีประสบการณ์ทางด้านงานโทรทัศน์ •

ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา

1 อัตรา

• มีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา หรือทำากิจกรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายในระดับบริหารประมาณ 3-5 ปี • วุฒิปริญญาตรี–ปริญญาโท ด้านการตลาด สื่อสารมวลชน หรือบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

หัวหน้าฝ่ายขายโฆษณา

หลายอัตรา

หลายอัตรา โคโปรดิวเซอร์

เพศห- ิง วุฒิ ป.ว.ส. ขึ้นไป • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อลิขสิทธิ์, จัดและจัดจ้างรายการ 2 อัตรา • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ทางด้านงานจัดซื้อลิขสิทธิ์ • มีทักษะความรู้ทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ • ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word,

Microsoft Excel, Microsoft Access

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรายการ

1 อัตรา

• อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์

เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา

• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ด้านงานขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ อย่างน้อย 1-2 ปี • ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word,

าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 อัตรา เจ้าหน้ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริ- - าตรีขึ้นไป

4 อัตรา

• เพศชาย / หญิง • วุฒิปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word,

Microsoft Excel, Microsoft Access • มีทักษะด้านงานขาย การสื่อสาร การเสนองาน การเจรจาต่อรอง Microsoft Excel, Microsoft Access

ผู้จัดการแผนกการตลาด

1 อัตรา ผู้จัดการฝ่ายออกอากาศ

• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทำางานด้านการวางแผน

และการส่งเสริมการตลาดอย่างน้อย 6 ปี • มีประสบการณ์ในบริษัทโฆษณาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และจัดหารายการ 1 อัตรา • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการจัดซื้อและจัดหารายการที่มี

คุณภาพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ • มีความรู้ทางด้านงานลิขสิทธิ์ • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• วุฒิปริ- - าตรีขึ้นไป • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี • มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการผลิตรายการเป็นอย่างดี • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • • มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการผลิตรายการ • สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe,

Photoshop, Illustrator Final Cut Pro • สามารถออกแบบงาน Motion Graphic  2D และ 3D ได้เป็นอย่างดี • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตรา เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ

5 อัตรา

8 อัตรา ช่างภาพ

4 อัตรา

• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานไม่ต่ำากว่า 3 ปี • ผ่านงานสถานีโทรทัศน์พิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

• อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริ- - าตรีขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส, ปริญญาตรี • ประสบการณ์ทำางาน 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการออกอากาศ • ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word, Microsoft Excel • ความสามารถควบคุม ดูแล การออกอากาศรายการและโฆษณา

• เพศชาย • วุฒิปริ- - าตรี ขึ้นไป • มีความรู้ในการใช้กล้อง professional และ กล้องDSLR • มีประสบการณ์ในการถ่ายทำารายการ ทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ • หากขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องออกอากาศ

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในสายงานหรือที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะความรู้และมีประสบการณ์ในงานสื่อการตลาดเป็นอย่างดี

5 อัตรา

วุฒิปริ- - าตรี ขึ้นไป • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดรูปแบบรายการเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ • มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบ • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ •

3 อัตรา

• มีประสบการณ์ในการทำางานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

หลายอัตรา เจ้าหน้าที่วางคิวโฆษณา

ครีเอทีฟ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ อาทิ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ อย่างน้อย 3 ปี • หากมีประสบการณ์ในองค์กรที่เกี่ยวกับงานวิทยุโทรทัศน์ Microsoft Excel, Microsoft Access - มียานพาหนะ และใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • วุฒิปริญญาตรี เพศชาย/หญิง • ประสบการณ์การทำางาน 2 ปีขึ้นไป • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word,

3 อัตรา

• วุฒิปริ- - าตรีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในการผลิตรายการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป   • มีความรู้ความสามารถในการควบคุมการผลิตรายการทุกขั้นตอน • หากใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 1 อาคารมนต์พิชิต แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร. 0-2294-2222 E-mail : hr_rose@rose.co.th www.rose.co.th

SAPPASAN / Rose Media

ช่างเทคนิค ด้านผลิตรายการและออกอากาศ 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย


December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

บริษัท อี.เอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

สถ�บันก�รบินพลเรือน รัฐวิส�หกิจ สังกัดกระทรวงคมน�คม 1. สังกัดสำานักผู้ว่าการ 1.1 1.2 1.3 1.4

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป 1 สำ�นักผู้ว่�ก�ร พนักง�นจัดห� 1 แผนกจัดห� พนักง�นขับรถยนต์ แผนกธุรก�ร พนักง�นธุรก�ร (ลูกจ้�งชั่วคร�ว) แผนกอ�ค�รและสถ�นที่

จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน

2. สังกัดสำานักการเงินการคลัง 2.1 หัวหน้�แผนกงบประม�ณ 2.2 พนักง�นบัญชี 1 2.3 พนักง�นพัสดุ 1

แผนกบัญชี แผนกพัสดุ

ดำาเนินธุรกิจรับเหมางานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร มากว่า 15 ปี

เปิดไซท์งานใหม่ ต้องการรับสมัครงานดังนี้

อัตร� อัตร� อัตร� อัตร�

วิศวกรโครงก�ร (ไฟฟ้�กำ�ลัง) 2 อัตร�     

หัวหน้�แผนกพัฒน�ส�รสนเทศและเครือข่�ย หัวหน้�แผนกผลิตและพัฒน�สื่อก�รศึกษ� เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์ 1 แผนกพัฒน�ส�รสนเทศและเครือข่�ย ช่�งซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์ 1 แผนกพัฒน�ส�รสนเทศและเครือข่�ย นักเทคโนโลยีก�รศึกษ� 1 แผนกผลิตและพัฒน�สื่อก�รศึกษ�

4. สังกัดสำานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน 4.1 หัวหน้�แผนกประช�สัมพันธ์ 4.2 พนักง�นก�รตล�ด 1 4.3 พนักง�นวิจัย 1

E.A.S ENGINEERING CO., LTD

จำ�นวน 1 อัตร� จำ�นวน 2 อัตร� จำ�นวน 1 อัตร�

3. สังกัดสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

1 1 1 1

แผนกก�รตล�ด แผนกวิจัยและพัฒน�ธุรกิจก�รบิน

5. สังกัดสำานักงานนโยบายและแผนงาน เจ้�หน้�ที่นโยบ�ยและแผนง�น 1

จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน

1 1 1 1 1

อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับงานไฟฟ้า วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำาลัง) สามารถทำางานต่างจังหวัดได้ (หัวหิน , ชะอำา หรือใกล้เคียง) สามารถใช้ Ms.office, Autocad ได้เป็นอย่างดี

วิศวกรภ�คสน�ม (ไฟฟ้�กำ�ลัง) 3 อัตร�   

จำ�นวน 1 อัตร� จำ�นวน 1 อัตร� จำ�นวน 1 อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำาลัง) สามารถทำางานต่างจังหวัดได้ (หัวหิน , ชะอำา หรือใกล้เคียง)

ทั้งสองตำาแหน่งถ้าสามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักง�นธุรก�ร

จำ�นวน 2 อัตร�

สนใจสมัครได้ที่ สถ�บันก�รบินพลเรือน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-272-5741-4 ต่อ 231, 02-272-5287

 sappasan สถ�บันก�รบินพลเรือน 4x7

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 3 ธันว�คม 2557 ในวันทำ�ก�รระหว่�งเวล� 08.00–16.00 น. www.catc.or.th

Request

1 อัตร�

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ Ms.office ได้ดี

ติดต่อสมัครงานได้ที่

บริษัท อี.เอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

เลขที่ 43/132 หมู่ 8 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร.

02-984-4438

E-mail : easengineering@yahoo.co.th

sappasan/ อี.เอ.เอส

22

บริษัท ภัทรกิจ เคมิคอล จำ�กัด กลุ่มบริษัท ในเครือ พี.ซี กรุ๊ป ดำาเนินธุรกิจด้านนำาเข้า-ส่งออก ผลิตและจำาหน่ายเคมีภัณฑ์สำาหรับ อุตสาหกรรมอาหาร มายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยศักยภาพและความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เราจึงไม่หยุดนิ่ง ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากทางบริษัทฯ มีนโยบายขยายขอบเขตงานให้มากขึ้นกว่าเดิม และมีความต้องการบุคลากร เพื่อเข้าทำางานร่วมกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงเปิดรับ

(กรุงเทพและต่างจังหวัด)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ทำาการขายสินค้าเคมีอุตสาหกรรม และดูแลลูกค้า ตามระเบียบบริษัท

คุณสมบัติ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ดูแลขับรถ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติ :

เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป มีความชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดพอสมควร  มีใบขับขี่ประเภทรถยนต์ รถบรรทุก  มีประสบการณ์ ประเภทของงาน : งานประจำา อัตร�เงินเดือน : เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง รายได้งาม วันทำ�ง�น : วันจันทร์-วันเสาร์ (07.30 น.-18.30) สวัสดิก�ร : ประกันสุขภาพ/เงินล่วงเวลา/อื่น ๆ (ตามที่บริษัทกำาหนดไว้)

เจ้�หน้�ที่ห้องแลป

เพศหญิง/ชาย  วุฒิปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา  มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้  มียานพาหนะเป็นของตัวเอง  สามารถขับขี่รถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภทของงาน : งานประจำา 

อัตราเงินเดือน :

พนักงานขับรถผู้บริหาร และพนักงานขับรถขนส่ง

เงินเดือน+ค่าคอมฯ เงินเดือนขั้นต่ำา 15,000 บาท วันทำางาน : วันจันทร์-วันเสาร์ (09.00 น.-18.00)

คุณสมบัติ :  

  

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความเข้าใจเรื่อง การทำา Lap Chemical Biological มีความคิดสร้างสรรค์ มีประการณ์การทำางานอย่างน้อย 2 ปี สามารถทำางานที่สมุทรสาครได้

สนใจสมัครง�น/ติดต่อสอบถ�มได้ที่ : บริษัท ภัทรกิจ เคมิคอล จำ�กัด 111/9 ซ.โชคชัยร่วมมิตร 16/13 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 691 5179-80 โทรส�ร 02 691 4300

sappasan/ ‰ภัทรกิจ เคมิคอล

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ยโรงง�น อุตส�หกรรม หล�ยตำ�แหน่ง


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

JULSAKDI INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัทผู้จัดจำ�หน่�ยเสื้อผ้�เครื่องแต่งก�ยในห้�งศูนย์ก�รค้�ทั่วประเทศ

บริษัทให้บริการพนักงานขับรถของญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ

1. ฝ่�ยก�รตล�ด/ฝ่�ยโปรโมชั่น

รับสมัครด่วนจำานวนมาก

1. พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญุี่ปุ่น (ชาย) จำานวนมาก

 

 

 

1 อัตรา

เพศชาย/หญิง มีความคิดสร้างสรรคออกแบบลวดลายและทำาบล๊อกสกรีนได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี

6. พนักงานบัญชี/พนักงานบัญชีสต็อก 

เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ทำาคอมได้

7. พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่งของ

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิขั้นต่ำา ม.3 รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

8. ช่างเย็บเสื้อ/กางเกง SAPPASAN / จุลศักดิ์ อินเตอร์

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท โดมอน (1987) จำากัด 71/3-5 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.

โทร. 0-2282-2329, 0-2282-0619

เรือเจ้าพระยาครุยส์

บริษัท บางกอก ออโต้พาร์ท จำากัด บริษทั บางกอกซัสเพนชั่น อินดัสเตรียล จำากัด

(เรือภัตตาคารล่องแม่น้ำาเจ้าพระยา) รับสมัครงานด่วน หลายอัตรา 1. ประสานงานขาย/ธุรการฝ่ายขาย (ด่วน)

บริษัทฯ เป็นโรงงานผู้ผลิตลูกหมากรถยนต์และจำาหน่ายอะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิด กำาลังขยายงานและฐานการผลิตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรหลายอัตราดังนี้

1. พนักง�นข�ย เขตกรุงเทพ / เขตต่�งจังหวัด

(ด่วน)

• • • • •

• อายุตั้งแต่ 27-45 ปี • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 • ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

3. PR.Marketing/การตลาด/ประสานงานการตลาด (ด่วน)

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

• วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความคล่องตัวสูงและปฏิภาณไหวพริบดี

3. พนักง�นสต็อกสินค้�/ จัดเรียงสินค้�/ เปิดบิล

4. Reservation/พนักงานรับจอง (ด่วน)

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 - ม.6, ปริญญาตรี • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักความก้าวหน้า

4. พนักง�นคุมเครื่อง CNC/ มิลลิ่ง/ กลึง/ ช่�งฝึกหัด

• ไม่ระบุเพศ อายุ 22-35 ปี • สือ่ สารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง,อ่าน,เขียน,พูด) • สามารถทำางานวันหยุดนักขัติฤกษ์ได้

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • มีที่พักให้ • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. แคชเชียร์/ การเงิน (รายวัน) (ด่วน)

5. คนขับรถ/เด็กติดรถ/พนักง�นทั่วไป

• วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี • สามารถทำางานในวันหยุดได้

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

sappasan chapaya cruise3x4 4x7

โทร. 0-2541-5599 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล E-mail : hr-chaophrayacruise@hotmail.com

ด่วน!

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์งานขายและมีใจรักการขาย มีประวัติการทำางานดี สามารถตรวจสอบได้ มีบุคคลคำ้าประกัน มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + ค่านำ้ามัน + ค่าสึกหรอ + เงินรางวัลพิเศษ มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง (ถ้าไม่มียานพาหนะ บริษัทฯ ก็จะมีให้)

2. เจ้�หน้�ที่ประส�นง�นข�ย/ ก�รตล�ด/ บัญชี/ เลข�นุก�ร

• วุฒิ ปวส.-ป.ตรี • ใช้ Program Photo Shop, Adobe IIIustrator • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

สนใจส่งประวัติ รูปถ่าย เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ฝ่ายบุคคล 490 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

จำานวนมาก

SAPPASAN/ DOMON

โทรสำ�นักง�น. 0-2982-1865 มือถือ 08-1422-7637

2. พนักงานขับรถผู้บริหาร

เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 ขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

5. ฝ่ายศิลป์ออกแบบลวดลาย/ตกแต่งดิสเพลย์

*** เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ตั้งแต่เวล� 08.00-18.00 น. *** ติดต่อ บริษัท จุลศักดิ 99/122-6 แจ้งวัฒนะ ซ.10 หลักสี่ กรุงเทพฯ

• เพศหญิง/ชาย • อายุ 20-35 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • มีประสบการณ์

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ดูแลร้านเครื่องแต่งกาย และใช้คอมพิวเตอร์ได้

4. พนักง�นข�ย (ประจำาร้าน/จัดรายการ) (กทม./ตจว.)

ประจำาสาขา ศรีราชา จ.ชลบุรี วุฒิปวช-ปริญญาตรี อายุ 25-40 ปี มีทักษะประสานงานกับลูกค้า รู้เส้นทางนิคมอุตสาหกรรม และดูแล พขร. จำานวน 100 คนขึ้นไป รับเงินเดือนประจำา 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่า อายุ 30-45 ปี มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท หรือตามประสบการณ์

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 48 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล

3. ผู้จัดการร้าน/แคชเชียร์ (กทม./ตจว.)

2 อัตรา

ิง)

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ออกต่างจังหวัดได้และขับรถได้ หน้าที่ดูแลร้านค้า หากมีประสบการณ์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ในด้านขายเครื่องแต่งกายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

ประจำาพื้นที่ กรุงเทพฯ, อยุธยา และอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อายุ 28-49 ปี มีทักษะการขับรถดี, รู้เส้นทางในกทม.และนิคมอุตสาหกรรม และต้องมีบุคคลค้ำาประกัน เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ประจำ�พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำ�พื้นที่ อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี ร�ยได้ 16,600-25,000.-+/เดือน (รับรายได้ประจำา 11,000 บ. ประกอบด้วยเงินเดือน 9,000.-+ ค่าทำาความสะอาดรถยนต์ 1,500 บ.+เบี้ยขยัน 500 บ.+โอที การันตี 100 ชม. ถ้ามากกว่ารับตามจริง)

3. เจ้าหน้าที่ครูสอนเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย (ชาย/ห-

23

December 20 - 26, 2013

รั บ สมั ค รด่ ว น

บริษัท จุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

2. Supervisor (ชาย)

n

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

*ทั้งรายวันและรายเดือนมีรายได้ 330 บาทขึ้นไปต่อวัน*

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท บ�งกอก ออโต้พ�ร์ท จำ�กัด

เลขที่ 34/7 หมู่ 4 ซ.เอกชัย 102 ถ.เอกชัย แขวง/เขตบางบอน กทม. 10150 โทร. 0-2894-7855 (อัตโนมัติ) E-mail: bangkokautopart@hotmail.com

sappasan/บ�งกอก NEW 4x7

Request


24

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request


Request

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

n

December 20 - 26, 2013

Application Service

บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

Application Service

บริษัท เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์และบุตร จำ�กัด

25


บริษัท สรรพสาร จำากัด เลขที่ 71/16 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

แบบฟอร์มสมัครงานชุดพิเศษ

A pplication Service วางแผงทุกเช้า วันพฤหัสบดี

วางแผงทุกเช้า วันจันทร์

วางแผงทุกเช้า วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์

(พับตามรอยนี้)

กรุณาส่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์และบุตร จำากัด 289 (13) ซอยรามคำาแหง 121 ถนนรามคำาแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

..............................................................................................................................................

บริษัท สรรพสาร จำากัด เลขที่ 71/16 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

แบบฟอร์มสมัครงานชุดพิเศษ

A pplication Service

ติดแสตมป์ ที่นี่

วางแผงทุกเช้า วันพฤหัสบดี

วางแผงทุกเช้า วันจันทร์

วางแผงทุกเช้า วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์

(พับตามรอยนี้)

กรุณาส่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำากัด 3656/22-23 กรีนทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

n

..............................................................................................................................................

ติดแสตมป์ ที่นี่

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก

(พับตามรอยนี้ แล้วเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ)

บริการฟรีให้แก่ผู้สมัครงาน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท สรรพสาร จำากัด กับ บริษัทชั้นนำาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพียงคุณตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ตรงตามคุณสมบัติ ของตำาแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และกรอกข้อมูลลงในใบสมัครอย่างละเอียด ติดเฉพาะรูปถ่าย แล้วติดแสตมป์ส่งทางไปรษณีย์

Application Service แบบฟอร์มสมัครงานชุดพิเศษ

December 20 - 26, 2013

..............................................................................................................................................

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก

(พับตามรอยนี้ แล้วเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ)

บริการฟรีให้แก่ผู้สมัครงาน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท สรรพสาร จำากัด กับ บริษัทชั้นนำาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพียงคุณตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ตรงตามคุณสมบัติ ของตำาแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และกรอกข้อมูลลงในใบสมัครอย่างละเอียด ติดเฉพาะรูปถ่าย แล้วติดแสตมป์ส่งทางไปรษณีย์

Application Service แบบฟอร์มสมัครงานชุดพิเศษ

26 เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request


Request

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Application Service

n

December 20 - 26, 2013

สม�คมร�ชกรีฑ�สโมสร และ สม�คมร�ชกรีฑ�สโมสรโปโลคลับ

Application Service บริษัท กันยง จำ�กัด

27


แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

เลขที่ 71/16 ถนนบรมราชชนนี

บริษัท สรรพสาร จำากัด

แบบฟอร์มสมัครงานชุดพิเศษ

A pplication Service

กรุณาส่ง ฝ่ายบุคคล บริษัท กันยง จำากัด 58/17-18 ถนนพ- าไท แขวงพ- าไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

..............................................................................................................................................

วางแผงทุกเช้า วันพฤหัสบดี

วางแผงทุกเช้า วันจันทร์

วางแผงทุกเช้า วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์

(พับตามรอยนี้)

บริษัท สรรพสาร จำากัด เลขที่ 71/16 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

แบบฟอร์มสมัครงานชุดพิเศษ

A pplication Service

วางแผงทุกเช้า วันพฤหัสบดี

วางแผงทุกเช้า วันจันทร์

วางแผงทุกเช้า วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์

(พับตามรอยนี้)

กรุณาส่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาคมราชกรีฑาสโมสร และ สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ 1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดแสตมป์ ที่นี่

n

..............................................................................................................................................

ติดแสตมป์ ที่นี่

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก

(พับตามรอยนี้ แล้วเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ)

บริการฟรีให้แก่ผู้สมัครงาน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท สรรพสาร จำากัด กับ บริษัทชั้นนำาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพียงคุณตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ตรงตามคุณสมบัติ ของตำาแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และกรอกข้อมูลลงในใบสมัครอย่างละเอียด ติดเฉพาะรูปถ่าย แล้วติดแสตมป์ส่งทางไปรษณีย์

Application Service แบบฟอร์มสมัครงานชุดพิเศษ

December 20 - 26, 2013

..............................................................................................................................................

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก

(พับตามรอยนี้ แล้วเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ)

บริการฟรีให้แก่ผู้สมัครงาน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท สรรพสาร จำากัด กับ บริษัทชั้นนำาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพียงคุณตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ตรงตามคุณสมบัติ ของตำาแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และกรอกข้อมูลลงในใบสมัครอย่างละเอียด ติดเฉพาะรูปถ่าย แล้วติดแสตมป์ส่งทางไปรษณีย์

Application Service แบบฟอร์มสมัครงานชุดพิเศษ

28 เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

โทร.

เงินเดือน 10,000-25,000 บาท/เดือน ค่าข้าว 130 /วัน+OT./700-800/อาทิตย์ หยุดนักขัตฦกษ์ประจำาปี (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) รับเงินตรงกับนายจ้าง สนใจติดต่อ โทร.

• ชาย อายุ 18-35 ปี • วุฒิขั้นต่ำา ม. 3 • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาติ

Ad.เล็ก : ศูนย์รักบ้านสงบ 2x1

โทร./แฟกซ์ 02-542-2850, 02-934-0546, 088-092-5777 E-mail : sales@wannapholtrading.com

บริษัท วี.เอส.ฟาร์ม่า (1971) จำากัด 1. SALES SUPERVISOR เขตต่างจังหวัด  

ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, การตลาด, บริหาร, หรืออื่นๆ มีประสบการณ์งานขายยาหรือเครื่องมือแพทย์มา 5 ปีขึ้นไป ต้องมีเงินค้ำาประกัน

2. พนักงานบัญชี และจัดซื้อ   

ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงินและการธนาคาร สามารถพิมพ์ดีด, ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี ได้อย่างดี มีประสบการณ์ทำางานด้านบัญชี และงานจัดซื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

SAPPASAN : อ.เทพ 087-555-0747 2x2

 

ชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริิญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำาเร็จรูปของเครื่อง PC และ MAC ได้ดี

4. พนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, การตลาด, บริหาร, อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป ต้องมีเงินค้ำาประกัน ผู้สนใจ ส่งจดหมายสมัครงานระบุการศึกษาและประวัติการทำางาน พร้อมหลักฐานการศึกษา, รูปถ่าย, สำาเนาทะเบียนบ้าน, และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อสะดวกได้ที่ ฝ่ายบุคคล 222 ซอยอ่อนนุช 46 สวนหลวง กทม. 10250 

โทร. 0-2721-4201-3

• • • • ad.mini : โรงเรียนกสิณธร

• ม.6-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

Million Hairtransplant Center ศูนย์ศัลยกรรมปลูกผมถาวร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้มากขึ้น...เปิดรับ

งานไฟฟ้า-ประปา-แอร์-งานสี-งานไม้ เงินเดือน 10,000 บาท มีเงินอื่นๆ เบี้ยขยัน มีสวัสดิการ ประกันสังคม วันหยุด

บริษัท ประไพวัฒน์ จำากัด พี.วี เพลส อพาร์ทเม้นท์ 70/1 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โทร.นัดสมัครงาน 081-822-6256 ติดต่อ

พยาบาลวิชาชีพเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมปลูกผม ประจำาคลินิกศัลยกรรมปลูกผม 1 อัตรา  

(หากมีประสบการณ์ห้องผ่าตัดจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ) เงินเดือน + ค่า Incentive  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

สวัสดิการ : มีค่า insentive อาหาร ประกันสังคม วันหยุดประจำาปี ประชุมต่างประเทศ ดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยกรรมปลูกผม นานาชาติเป็นประจำา สนใจติดต่อ.... โทร. 083-244-9877 หรือ E-mail: info@millionhairtransplant.com

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ โทร. 02-435-2345

SAPPASAN : Million Hair 3X3

• ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

โทร 02-421-2121 E–mail: kasintornacademy@gmail.com

4. พนักงานส่งเอกสาร

3. พนักงานธุรการทั่วไป

ช่างซ่อมบำารุงอาคาร

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ กำาลังเปิดรับสมัคร ในตำาแหน่งต่อไปนี้

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 162 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ 10160

• ชาย อายุ 25-45 ปี • มีใบอนุญาติขับขี่ และรู้เส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายยาแผนปัจจุบัน มานานกว่า 20 ปี โดยได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิต GMP จากสำานักงานอาหารและยา ต้องการรับพนักงานเพิ่มหลายตำาแหน่งงาน ดังนี้

หาเพื่อน-หาคู่

ติดต่อ อ.เทพ 087-555-0747

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

รับสมัครด่วน

สองภาษา รางวัลพระราชทานฯ

** ยินดีพิจารณาผู้สมัครที่มีอายุเกิน 40 ปี **

086-387-2594, 080-244-9771

สาวป.โท 40 ปี เชื้อสายจีน สูง 165 หนัก 58 ผิวขาว หน้าตาดี ฐานะที่บ้านระดับพันล้าน ต้องการคบ หนุ่มโสดบุคลิกภาพฐานะการศีึกษาดี  หนุ่มป.โท 39 ปี เชื้อจีน สูง 180 หนัก 78 ผิวขาว หน้าตาบุคลิกดีมาก ฐานะ100 ล้าน ต้องการเจ้าสาว สุขภาพดี สะอาด อายุไม่เกิน 32 ปี  หนุ่มบุคลิกดี 49 ปี สูง 165 หนัก 65 ฐานะดี ต้องการสาวไม่เกิน 40 ปี สะอาด แข็งแรง เป็นเพื่อนกิน เพื่อนเที่ยว + ค่าล่วงเวลา 

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

ครู ธุรการ

ด่วน

พนักงานเฝ้าไข้-ดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้าน-ตามบ้าน-ประจำาออฟฟิศ

2. พนักงานขาย

สนใจสมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท วรรณพล เทรดดิ้ง จำ�กัด 249/28 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) แยก 17 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

AD.Mini : ศูนย์เบทเทอร์แคร์ 2x1.5

ศูนย์เบทเทอร์แคร์

• หญิง-ชาย อายุ 18-35 ปี • วุฒิขั้นต่ำา ม.6 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง MS office

ทุกตำ�แหน่ง : มีเงินเดือน, พร้อมโบนัส และสวัสดิก�รต่�งๆ

ผู้ช่วยดูแลคนไข้ คนสูงอายุ พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด-เด็กโต แม่บ้าน แม่ครัว

เงินเดือน 10,000-18,000 บาท โอที 500-800 ศูนย์บ้านรักสงบซอยพหลโยธิน 54

1. พนักงานธุรการ

• หญิง-ชาย อายุ 18-35 ปี • วุฒิขั้นต่ำา ม.6 • รักงานขาย • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาติ

ศูนย์บ้านรักสงบ รับสมัคร

แฟกซ์. 02-971-0596 (รับเงินตรงกับนายจ้าง)

AD.mini : S.K.C. Inter 3x4

(ซอยสุขุมวิท 36) โทร. 02-661-3336-8

0-2451-6803-5, 081-819-3515

โทร. 02-971-0596, 081-649-9074

พนักงานขับรถ ผู้บริหาร หลายอัตรา

สนใจติดต่อ บริษัท เอส.เค.ซี.อินเตอร์เซอร์วิส จำ�กัด

4/813 ม.5 ถ.พระร�ม 2 เขตบ�งขุนเทียน กทม.

ดำาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค ให้แก่โรงแรม, ร้านอาหาร, โรงงานอุตสาหกรรม มากว่า 20 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

sappasan/ วรรณพล 3X4

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีรถเป็นของตัวเอง สนใจติดต่อ บริษัท ศิริทอง แมชชีนทูลส์ จำ�กัด

รับสมัครด่วน!

เงินเดือน+ค่าล่วงเวลา (OT)+โบนัส +ค่าเดินทาง+ เบี้ยขยัน +ประกันอุบัติเหตุ +ประกันรายได้ 15,000 บาท / เดือน

พนั กงานขายเครื่องมือฮาร์ดแวร์ • ช�ย / หญิง อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป sirithong : sirithong 2x1

ด่วน

sappasan/ Easy Living 3X4

085-666-0606

รับสมัคร

29

บริษัท วรรณพล เทรดดิ้ง จำากัด Ad.Mini : ให้ทุนทการศึกษา 2x1.5

• อยากเป็นแฟนกับต่างชาติ • หญิงโสด จบ ม.6 ไม่เกิน 32 ปี • ต้องการคนที่ตั้งใจเรียน • อยากมีอาชีพของตนเอง ซีคอน 081-8440346, powermba@yahoo.com

1. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง 2. พนักงานขายประจำาสำานักงาน 3. คู่สามี-ภรรยา/ (มีที่พักให้) ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์-ปูกระเบื้อง/ คนสวน-แม่บ้าน/ ช่างเชื่อม-ช่างสี E-mail: eak_phd@yahoo.com

December 20 - 26, 2013

ให้ทุนการศึกษา

ต้องการรับสมัครพนักงานประจำา ในตำาแหน่ง ต่อไปนี้

สนใจสมัครทางอีเมล์/หรือสมัครด้วยตนเองที่..... เลขที่ 10/5 แยก 5 รามคำาแหง 187/1 มีนบุรี 10510 โทร. 02-978-6840, 081-559-6645,

n

SAPPASAN : วีเอสฟาร์ม่า 3X4

Easy Living บริษัทผู้ผลิตบ้านสำาเร็จรูปชั้นนำา

AD.Mini : ประไพวัฒน์ 2x3

Request


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

จำานวนมาก 1 อัตรา

• วุฒิ ปริญญ�ตรี

3. พนักงานขับรถ 2 อัตรา 4. ช่างติดตั้ง CURTAIN WALL 20 อัตรา (กระจก, อะลูมิเนียม) 5. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 60 อัตรา

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ประจำ�ร้�นฐ�นย� (ลำ�ลูกก�) คลังย�บ�งปะกอก (ถนนสุขสวัสดิ์)

เพศหญิง วุฒิ ม.6-ปวช.

ติดต่อ บริษัท เคลทิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด เลขที่ 205/3-4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

4. พนักงานรับส่งเอกสาร (Messenger) มีประสบก�รณด้�นก�รข�ย

E-mail : Account@kelti.co.th

ส�ม�รถดูแลเซลส์ได้

บริษัท ลาสุเน่ จำากัด

เลขที่ 187/1 ถ.เสรีไทย ซ.25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-733-8851-2, 086-335-7908

สยามคอม

โทร. 02-276-4868 ต่อ 502 Fax: 02-276-4875

มีประสบก�รณ์

sappasan/ lasune

รับสมัครด่วน

อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

2. พนักงานแพ็กสินค้า (ชาย)

081-910-6375

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

02-3979047-9

2. พนักงานควบคุมงานตกแต่ง (FOREMAN) • เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างเครื่องจักรกลงานไม้, ช่างเคหะภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถถอดแบบและคิดราคาได้

สนใจสมัครติดต่อ : ad.mini : ไทยทรงดี 3X3

บริษัท ไทยทรงดี จำากัด

*ดูแล จริงใจ ไม่ตกงาน*

02-657-0771-2

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ โทร. 02-435-2345

¹ÔµÂÊÒÃ.. Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ áÅÐ Job Cyber ÃÒ»˜¡É

วางแผงแลวที่

AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

บริษัททำ�ง�นด้อาร์ ทิซติค ฮาร์โมนี จำากัด �นออกแบบและตกแต่งภ�ยในม�กว่� 10 ปี • เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง, ช่างสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถออกแบบ/เขียน AUTO CAD ได้

รับสมัครด่วน

ฝ่ายบุคคล

รับสมัครพนักง�น

1. พนักง�นออกแบบและตกแต่งภ�ยใน

THAI SONGDEE CO.,LTD.

59 หมู่ 11 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

รปภ./ช่างซ่อมบำารุง/แม่บ้าน

มีคว�มต้องก�รจะรับพนักง�น 2 ตำ�แหน่ง ร�ยได้ดี-มีสวัสดิก�ร

บริษัท ไทยทรงดี จำากัด

1. ช่างพิมพ์ (ออฟเซ็ท) 2. ช่างพิมพ์ (สติ๊กเกอร์) 3. ช่างปั๊ม

รับสมัคร

ไม่จำากัดวุฒิ และอายุ เป็นงาน เงินเดือนดี มีวันหยุด สมัครงาน ติดต่อ K.เสาวณีย์ T. 08-2492-6478, 09-0017-8782 ad.mini : สยามคอม 3X3

โทร.

ห้องใหญ่ กว้าง เพดานสูง สะอาด สะดวก ปลอดภัยพร้อม รปภ. กล้องวงจรปิด UBC ลิฟต์

ทำางานที่สะพานหัวช้าง ใกล้ห้างมาบุญครอง มีที่พักฟรี! ไม่มีหักใด ๆ ทั้งสิ้น

• วุฒิปวช. หรือ ต่ำากว่า • อายุไม่เกิน 35 ปี • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์

อยู่ย่านรังสิตคลอง 2 สนใจติดต่อ

(ซ.ลาดพร้าว 96) อพาร์ตเมนต์ใหม่ ให้เช่า ราคาเป็นกันเอง

ด่วน

3 อัตรา

(พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่)

96 คอนโดแมนชั่น พัดลม 1,800-1,900.- แอร์ 3,300.ใกล้โลตัส บิ๊กซี คาร์ฟูร์ เซเว่น และมินิโลตัส มีตลาดอาหารทั้งกลางวัน และกลางคืน โทร. 08-9811-0168, 0-2931-8948-52 กด 0 ต่อ 105

1. พนักงานขายทางโทรศัพท์ (หญิง) 3 อัตรา • • • •

เลขที่ 74/212 รามอินทรา 74 แยก 2 มีนบุรี

(เงินเดือน 30,000 + 50,000.-)

• เพศห- ิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / โฆษณา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และวางแผนส่งเสริมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย • มีประสบการณ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง

3. พนักงานฝ่ายผลิต ➜

ติดต่อ 0-2518-1499, 086-330-6624, 081-920-9514

(เงินเดือน 18,000.- + ประสบการณ์)

ผู้จัดการ การตลาด

มีรถยนต์เป็นของตนเอง ➜ มีบุคคลค้ำ�ประกัน เงินเดือน 10,000 บ�ท ➜ เบี้ยเลี้ยง (กทม.) 300 บ�ท เบี้ยเลี้ยง (ตจว.) 900-1,050 บ�ท

เพศช�ย/หญิง วุฒิ ม.3

ที่พัก-อาหารฟรีตลอด O.T. 500-700 บาท/วัน มีประกันสังคม

• เพศห- ิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ วารสารศาสตร์ การโฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดีในการทำางาน กล้าคิดและกล้าเสนองานต่าง ๆ • ประสบการณ์การตลาด Copy Writer B-Business

2. เซลส์ต่างจังหวัด เซลส์กรุงเทพฯ

โทร 02-585-9009 ต่อ 4100, 081-583-7414 Email: phutthatham.hr@gmail.com www.phutthatham.com

การตลาด

1. พนักงานขายประจำาร้านขายยา

5. ซุปเปอร์ไวเซอร์

เลขที่ 9/81 ซอยรัชประช� 2 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

รับสมัครด่วน

อยู่ประจำ� ไม่จำ�กัดวุฒิและอ�ยุ จำานวนมาก 120 ต.น. ง.ด. 10,000-18,000 บ. 30 ต.น. ง.ด. 9,000-18,000 บ. 80 ต.น. ง.ด. 7,500-12,000 บ.

ดำ�เนินกิจก�รข�ยเครื่องสำ�อ�งนำ�เข้�จ�กประเทศไต้หวัน

ผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง บำ�รุงผิว ส่งต�มร้�นข�ยย�

ศูนย์รามอินทรา

พนักงานห- ิง คนดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

บริษัท เคลทิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

LASUNE CO.LTD.

➜ ➜ ➜

Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail: powermba@yahoo.com

sappasan/ พุทธธรรมประกันภัย 3X4

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือจดหม�ยได้ที่

บริษัท ล�สุเน่ จำ�กัด ➜

อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา

ปฎิบัติงานวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30 น.–7.00 น.

เอสซีแกลซิ่ง

E-mail : scglazing@yahoo.co.th

1 1 1 1 1 1

• วุฒิ ปวส.ขี้นไป (ยกเว้นแม่บ้�นสำ�นักง�น) • ส�ม�รถใช้ง�น MS Office ได้ดี

sappasan/

โทร. 02-1599001-3 FAX. 02-1599004

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา เจ้าหน้าที่เรียกร้อง/ธุรการกฏหมาย เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอื่น เจ้าหน้าที่สารบรรณสินไหม เจ้าหน้าที่ประสานงาน แม่บ้านสำานักงาน

คุณสมบัติ • ทุกตำ�แหน่งไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (ยกเว้นแม่บ้�นสำ�นักง�น)

***ตำาแหน่งที่ 4-5 ไปทำางานที่ประเทศบรูไน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ*** มีสวัสดิการ : ประกันสังคม, เสื้อฟอร์ม, เบี้ยขยัน, จัดเลี้ยงปีใหม่ สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ เลขที่ 55/26 หมู่ที่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ - สายไหม ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ดำาเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2540 ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ โทร. 02-435-2345

ad.mini : ไเคลทิ อินเตอร์ฯ 3X3

2. พนักงานบัญชี

1. 2. 3. 4. 5. 6.

เพศห- ิงโสด อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สูง 158 ซม. ขยัน จริงใจ ไม่เรื่องมาก 2,000-8,000/เดือน

ps : ศูนย์รามอินทรา 2x1.5

Phutthatham Insurance Public Company Limited

ประกอบกิจการ : ติดตั้งกระจก-อะลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง บานสไลด์ บานสวิง กระจกโชวร์รูม อาคาร และงานกลึง เจียรชิ้นงานท่อเหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์ ต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม ดังนี้

• เพศช�ย/หญิง ไม่จำ�กัดวุฒิ

ต่างชาติหาแฟน

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

S.C.GLAZING CO.,LTD 1. พนักงานฝ่ายผลิต

Request

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

n

ad.mini : 96 Condo/J.J. Mansion

December 20 - 26, 2013

sappasan/ อาร์ทิซติค 3X3

30


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำากัด

จำาหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รับสมัคร " คิดถึงไฟฟ้าคิดถึงเมโทรฯ " ด่วน

1. หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ การเงิน

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์ 50 อัตรา

 

 

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี รู้จักเส้นทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

2 อัตรา

เพศชาย/หญิง  ไม่จำากัดวุฒิ มีประสบการณ์ทางด้านการจัดวางระบบคลังสินค้า

1 อัตรา

มีประสบการณ์ ในการออกแบบ/พัฒนา WEBSITE

สวัสดิการ : นำาเที่ยวประจำาปี, เงินโบนัส, เบี้ยขยัน 1,200 บาท,

สวัสดิการงานสมรส/งานศพ, เงินเพิ่ม 3,500-7,000 บาท/ปี กรณีไม่ขาดลามาสาย

จำากัด

โทร. 02-2146050, 026138510 แฟกซ์ 02-2146053, 02-2146390

E-mail: watchara@electricmetro.com, mamaearn@yahoo.co.th

sappasan/ เมโทรเพาเวอร์

SAPPASAN/ สหนิติกฏหมาย

สนใจสมัครงานได้ที่ บริษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม เลขที่ 479/2 ซ.พระยาสิงหเสนีย์ ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330

โรงแรม มารวยการ์เด้น

(ขอให้รักงานบริการ ไม่ต้องมีประสบการณ์)

รับสมัคร ด่วนจำ�นวนม�ก!

พนักงานศูนย์ไปรษณีย์เอกชน/ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ไปรษณีย์เอกชน MBE รับด่วนกว่า 30 สาขา

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ประจำาสาขาสุขุมวิท, อ่อนนุช, พระราม 4, ราชดำาริ, ประตูน้ำา, สีลม, นวนคร, ปทุมธานี, รัชดา, พระราม 9, ลาดพร้าว, บางกะปิ, ท่าพระ, พระราม 2, บางแค

• เพศชาย/หญิง อายุ 19-37 ปี เงินเดือนตามตกลง • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม สุภาพ รักงานบริการ ใจเย็น • มีทักษะด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาได้ • ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และทำางานเป็นผลัดได้

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า, Bell Boy พนักงานแม่บ้านทำาความสะอาด, พนักงานซักรีด พนักงานเสริฟ์อาหารและเครื่องดื่ม พนักงานครัวและพนักงานล้างจาน พนักงานบัญชีการเงินและแคชเชียร์ พนักงานช่าง สวัสดิการ : ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารพนักงาน, ค่าบริการ สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรม มารวยการ์เด้น

เลขที่ 1 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำาสำานักงานใหญ่

โทรศัพท์ : 02-561-0510-47 แฟกซ์ : 02-579-9417

sappasan/ mail box 4X7

โทรศัพท์ 08-6356-6532

2 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่พัฒนา WEBSITE (FREE LANCE)

สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผล ส่งเริ่มงานทันที

ณ อาคาร SM TOWER ชั้น 23 ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า E-mail: palin.s@mbethai.com

เพศชาย/หญิง  มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงินไม่ต่ำากว่า 5 ปี

3. พนักงานสโตร์

• ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ • มีทักษะในการเจรจา ไหวพริบดี • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ที่ สำานักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

1 อัตรา

2. พนักงานขับรถ ส่งสินค้า

(บรรจุประจำา)

โทร. 0-2511-2277 ฝ่ายบุคคล ต่อ 102

31

December 20 - 26, 2013

บริษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม จำากัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางกฎหมาย และการ เร่งรัดจัดเก็บหนี้ กำาลังขยายธุรกิจด้านการเร่งรัดจัดเก็บหนี้ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำางานดังนี้

ผู้สนใจโปรดติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ เลขที่ 1783/79-80 ซ.ลาดพร้าว 35/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

n

E-mail : hr@maruaygardenhotel.com

SAPPASAN / MaruayGarden

Request


32

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

บริษัท ตราแม่ครัว จำากัด ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าบริโภค กำาลังขยายงาน และรับสมัครพนักงานใหม่ ในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

พนักงานบั- ชี   

เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้

พนักงานขายหน่วยรถ (เงินสด)    

20 อัตรา

เพศชาย วุฒิ ป.6 ขึ้นไป  มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ทุกประเภท รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มีเงินเดือน +เบี้ยเลี้ยง+ค่าดูแลรักษารถยนต์

พนักงานเช็คสินค้า  

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5 อัตรา

วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง

พนักงานส่งของ  

30 อัตรา

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิปริญญาตรี  เงินเดือน 15,000 บาท +คอมมิชชั่น วุฒิ ปวช.-ปวส.  เงินเดือน 11,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น+ค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

พนักงานขับรถ   

10 อัตรา

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

จำานวนมาก 

รายได้วันละ 350 บาท/ วัน

สนใจติดต่อที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. 189 หมู่ 9 ซ.รัตนราช ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

E-mail : tramaekrua@hotmail.com

SAPPASAN/ maekrua

TEL. 0-2312-7227 FAX. 0-2312-7618-19


ก่อตั้งเมื่อปี 2515 เราคือหนึ่งในบริษัทชั้นนำาและให้บริการด้านอาหารชั้น แนวหน้าของญี่ปุ่น ดำาเนินกิจการปีที่ 40 แล้ว มีสาขาในประเทศญี่ปุ่นกว่า 1,500 สาขา, และในแถบเอเซีย อีกกว่า 140 สาขา ได้ ข ยายสาขามายั ง ประเทศไทยปี พ.ศ. 2549 จวบ ถึงปัจจุบันนี้มีด้วยกัน 7 สาขา

ดิ เอ็ม โพเรียม สุขุมวิท

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม

เทอร์มินอล 21 สี่แยกอโศก

เซ็นทรัล เวิลด์ สี่แยกราชประสงค์

สามารถ

เซ็นทรัล ชิดลม

สยามพารากอน

ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี

เลือกสาข า ใกล้ที่พัก ได้

เพื่อเป็นการรองรับการขยายสาขา ต้องการผู้ร่วมงานที่รักงานด้านบริการ และต้องการความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ภายใต้นโยบาย " Making people happy through food "

1. ผู้จัดการร้าน / Store Manager

สวัสดิการ

5 อัตรา

male / Female age 28 Years up 3-5 Years experience in as Manager of fast food International or restaurant. good command of written and spoken English

2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / Assistant Store Manager 10 อัตรา

  

ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + Incentive + Walfare

รวมรายได้เฉลี่ย 15,000-18,000 บาทต่อเดือน

3. พนักงานประจำาร้าน Trainee, Crew

ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิขั้นต่ำา ม.3 ขึ้นไป  รักงานบริการ สามารถทำางานเป็นกะ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์  เงินเดือนเริ่มที่ 9,200 บาท (ยังไม่รวมสวัสดิการต่างๆ)

จำานวนมาก

เงินเดือนประจำา, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่ารถกะดึก, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, โบนัสประจำาปี, ชุดฟอร์มพนักงาน, เงินช่วยเหลือพิเศษ ต่างๆ, วันหยุดประจำาปี 16 วันต่อปี, พักร้อน 6-10 วัน/ปี, การฝึกอบรม และดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น, สอบเลื่อนตำาแหน่ง ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

รวมรายได้เฉลี่ย 11,000-15,000 บาทต่อเดือน ***พิเศษสำ�หรับผู้ต้องก�รทำ�ง�นแต่มีที่พักอยู่แถวช�นเมืองหรือปริมณฑล แต่ส�ม�รถเดินท�งเข้�ม�ทำ�ง�นประจำ�ร้�นส�ข�ในกรุงเทพฯ ได้ บริษัทฯ มีค่าเดินทางพิเศษให้อีกเดือนละ 1,800 บาท *** 

MOS Foods (Thailand) Co., Ltd. สมัครงานได้ที่ บริษัท มอส ฟูสด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เลขที่ 62 อาคารธนิยะ ชั้น 5 ห้อง 508 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2632-7570-1 แฟกซ์ 0-2632-7572 ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-17.00 น.

E-mail: recruitment@mos.co.th, www.mos.co.jp/english

SAPPASAN/ MOS BERGER

JAPANESE FINE BURGER & COFFEE


34

December 20 - 26, 2013

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

Interview_สัมภาษณ์ เรื่อง/ภาพ_ดวงกมล อุรัสยะนันทน์ สร้างสรรค์_ตัวกลม “รัชพล สิริธนวัฒนา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอจีเนียส เอ็ดดู ชั่น จำากัด I-Genius อดีตนักเรียนอังกฤษ ที่กลับมาก่อร่างสร้างตัว ด้วยการขายฝัน เปิดสถาบันสอนภาษาไอจีเนียส เอ็ดดูชั่น ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นแห่งแรก จากนั้นประสบความสำาเร็จขยายสาขาเพิ่มที่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล อุดรธานี และเซ็นทรัล ขอนแก่น สถาบันไอจีเนียส เอ็ดดูช่นั สอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่จะช่วยแก้ไข ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ทั้งด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ให้คุณเรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ ไม่จำากัดชั่วโมง โดยการสอนภาษา อังกฤษด้วยสำาเนียงอังกฤษและอเมริกัน ช่วยให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษมี โอกาสพัฒนาศักยภาพทางภาษาของตนอย่างไร้ขดี จำากัด ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย คุณรัชพล สิรธิ นวัฒนา กรรมการผู้จดั การ บริษทั ไอจีเนียส เอ็ด

ทำางานเหนื่อยมาก ปวดไปทั้งตัว เราไม่เห็นภาพ ทำางานแทบจะวิ่งเพราะ ไม่ทนั ถ้าไม่ทนั ลูกค้าก็ดา่ ทุกคนที่ไปน่าจะเจออะไรที่ทา้ ทายมันก็ตอ้ งทำาให้ ได้ การเสิรฟ์ ก็ยาก มันต้องคิดตลอดว่าเดินไปเก็บจานตรงนี้กอ่ น เดินผ่าน ตรงนี้น้ำาหมด ต้องไปถามเอาน้ำาอะไรเพิ่ม เอาไวน์มาเสิร์ฟ เอาจานไปเก็บ ต้องคิดตลอดไม่งั้นไม่ทัน เดี๋ยวมันก็ลามไปที่อื่นและจะกดดัน โชคดี ไ ปอยู ่ที ่โ น่ น มี ผู ้ใ หญ่ ช่ ว ยดั น ช่ ว ยสนั บ สนุ น เขาเห็ น เรา ขยัน อาจจะขยับตำาแหน่งเร็วหน่อย สุดท้ายก่อนกลับมาหลังจากเรียน จบแล้วเป็น Manager ที่ไทยสแควร์ อยู่ที่ลอนดอน เป็นร้านอาหารไทย ที่ เป็นไทยเรสเตอรองต์ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเลย ในลอนดอนขณะนี้น่าจะ มี 15-16 สาขา เขาบริหารงานเป็นลักษณะคอมพานี คือมีเจ้าของคนหนึ่ง มี head office มีระบบ มีแผนกต่าง ๆ คอยดูแล แต่ละสาขาจะมีผ้จู ดั การ เป็นคนคอยจัดการเรื่องทุกอย่างในร้านอาหาร เมนู พนักงาน พ่อครัว

ลาดพร้าว เองช่วยเราได้ ตอนนั้นที่เข้าไปในเซ็นทรัลได้ฟลุคมาก เพราะ ช่วงนั้นเซ็นทรัลกำาลังจะหมดสัญญากับการรถไฟ คนจะไม่กล้าเช่าต่อ ผม มองว่าเซ็นทรัล ลาดพร้าว รายได้ยอดขายสูงสุดในประเทศ ยังไงเขาก็ ต้องอยู่ได้ ผมเชื่อมั่นอย่างนั้น เริ่มต้นลำาบากเหมือนกัน ตั้งความหวังไว้ว่าเด็กที่มาเรียนค่อนข้างที่ จะเก่ง เอาเข้าจริง ๆ เด็กอ่อนเยอะมากที่ต้องการเรียน เราเลยต้องปรับ หลักสูตรเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แรก ๆ เราไม่มีการปรับพื้นฐานเลย พอทำาไปทำามามันก็ต้องมีการปรับหลักสูตรตามสถานการณ์ รู้ว่าจุดแข็ง ของเราคือโรงเรียนสำาหรับเด็กอ่อน เวลาเขามาแล้วเขาได้ และแนะนำา เพื่อน ๆ มาเรียนกับเราเยอะมาก การบริหารโรงเรียน มีการนำาเอาประสบการณ์รา้ นอาหารมาประยุกต์ใช้ดว้ ย และคุณแม่

รัชพล สิริธนวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ไอจีเนียส เอ็ดดูชั่น ‘ผู้ชายขายฝัน เปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่’ ดูชนั่ จำากัด เปิดเผยว่า ผมจบวิศวะโยธา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ ไปเรียนต่อทีป่ ระเทศอังกฤษ ก่อนไปชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้ว พอไปเรียน รู้สึกชอบภาษาอังกฤษ ไปอยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่ง 4-5 ปี พอกลับมาก็คิดที่ จะทำาธุรกิจของตัวเอง พอดีมีเพื่อน ๆ ที่เป็นทีมเดียวกัน ทุกคนมีความ สามารถต่างกัน ผมจะดูเรื่อง Marketing การบริหารมากกว่า มีเพื่อน ที่เป็นทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำา คืออาจารย์จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ หอการค้า รังสิต มาช่วยกัน ในส่วนของหลักสูตรและรูป แบบวิธีการสอน ถ้าเรียนภาษาอังกฤษแบบบุฟเฟ่ต์ ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเจ้า แรกที่ทำา และไม่หยุดพัฒนาไปเรื่อย ๆ จุดเริ่มต้นไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ ผมไม่คิดว่าจะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษได้ แต่อยากไป ผมชอบ ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก สมัยก่อนตอนเด็ก ที่บ้านก็ไม่ได้รวย ไม่เคย ไปเมืองนอก แต่มันเป็นความใฝ่ฝันของผม ไม่คิดว่าจะไปเรียนได้ เมื่อจบ ปริญญาตรีวิศวะโยธา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก็ไม่ได้ทำางานเกี่ยว กับวิศวกรเลย เมื่ออยากไปเรียนเมืองนอกผมก็ทำาโดยไม่ได้บอกแม่ การ เตรียมพร้อมก่อนบินคือ ใช้เวลาในการเรียนตามสถาบันภาษาอังกฤษ ต่าง ๆ 2 ปี เพราะรู้ว่าถ้าไปอังกฤษต้องลำาบากแน่ ถ้าเรามีความพร้อมก็ จะช่วยเราได้เยอะ ตอนนั้นคิดว่าสมมติผมไม่มีเงิน ผมต้องไปทำางานที่โน่น เราไปทำางานร้านอาหาร คนที่ไปทำางานต่างประเทศเสิรฟ์ ไม่เป็น ต้องไปเท รนด์ใหม่เหมือนกันหมด แต่ทำาไมเขาต้องเลือกเรา ถ้าคน 2 คนพูดได้กับ พูดไม่ได้ แล้วเขาจะเอาคนที่พูดไม่ได้ทำาไม เขาต้องเลือกเรา ไปอังกฤษโดยไม่ได้ขอเงินแม่ ตอนนั้นแอบทำาเรื่องไปเอง พอบอกแม่เห็นแม่น้ำาตาซึม ไปโดยที่ไม่ ได้ขอเงินแม่เลย แม่กลัวว่าเราจะลำาบาก แล้วมันไกล เขาไม่สามารถไป หาผมได้ (พูดไปน้ำาตาจะไหล) แม่ผมอยู่เมืองกาญจน์ ส่วนผมอยู่กรุงเทพฯ หากผมป่วยเขาก็มาหาได้ แต่อังกฤษค่อนข้างไกล เขาก็เป็นห่วง แต่ผมก็ มีเงินก้อนหนึ่ง แค่ไปสมัครเรียน ซื้อตั๋วเครื่องบิน สมัครคอร์ส 1 ปี แต่ ว่ามีเงิน 500 ปอนด์ เท่านั้น และมีเงินเหลืออีกนิดหน่อย เริ่มต้นเรียนด้วย ทำางานด้วย ผมเตรียมทุกอย่างไป ค้นหาข้อมูลว่ามีรา้ นอาหารที่ไหนบ้าง เตรียม ข้อมูลไปให้เรียบร้อย ส่งใบสมัคร ซึ่งในตอนแรก ๆ เคว้งเหมือนกัน เหงา บรรยากาศไม่ใช่บ้านเรา ไม่รู้จักใคร เครียดอีก คิดมากว่าถ้าเราหางานไม่ ได้เราจะอยู่ได้ไหม อีกอย่างหนึ่งคือกลับไม่ได้ ไปแล้วต้องอยู่ให้ได้ หากกลับ บ้านถามว่าแคร์สายตาคนอื่นไหม ก็มีบ้าง ผมอยู่อังกฤษมา 5 ปีลำาบากมาก พอเริ่มได้งานครั้งแรกเป็นร้าน อาหารไทยได้เงินค่าทิปวันแรกได้มา 7 ปอนด์ จะทำาอะไรก็ตอ้ งคูณทุกอย่าง ก็ไม่กล้าทำาอะไรนะ ขึ้นรถเมล์ทีหนึ่ง 2 ปอนด์ เมื่อก่อน 140 บาท ใคร จะไปขึ้น ผมก็เดินเอา มีขวดน้ำาเปล่า ก็กรอกน้ำาที่บ้านมากิน แรก ๆ ก็ ลำาบากมาก ประเทศอังกฤษดีอย่าง สิ่งที่จาำ เป็นไม่คอ่ ยแพง สิ่งที่ไม่จาำ เป็น แพง เช่น ตัดผม ครั้งหนึ่ง 30 ปอนด์ ตอนแรกที่เรายังไม่มีงานทำา เรา ก็ต้องประหยัด หาวิธีทำาอย่างไรให้มันอยู่ได้ เงินก้อนแรกที่ได้มาน้ำาตาไหล คิดว่าเราอยู่ได้แล้วแม้ว่าจะน้อย แต่เราก็เริ่มมีเงินเข้ามา ที่เมืองนอกคนไทยก็ช่วยเหลือกัน ที่เรียนกับ ที่ทำางานอยู่ไกลกัน ที่พักก็ไกล นั่งรถเป็นชั่วโมง ๆ เวลาทำางานผมไม่ เคยคิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้ ทำางานหนักมาก เขาใช้เราคุ้ม เขาไม่ใช้คน เยอะ ส่วนใหญ่คนที่เขาไปเสิร์ฟจบปริญญาตรีไปแล้วไปเรียนต่อปริญญา โท ทุกคนมีความรู้ พูดจากันรู้เรื่อง มีวิธีการ มีกระบวนการในการคิด เรา

คุณรัชพล สิริธนวัฒนา หรือว่าโปรโมชั่นต่าง ๆ ผู้จัดการเป็นคนทำาหมด มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ ท้าทาย พอไปเป็นผู้จัดการ จากการที่วัน ๆ จะเสิร์ฟ เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ บริหารร้านอาหาร ดูเรื่องของการบริหารคน การบริหารร้านทำาอย่างไรให้ ได้เงินเยอะ ลดค่าใช้จ่าย ลดจำานวน ต้องคอยดูว่าเราจะประหยัดอะไรใน ครัวบ้าง หน้าที่อีกอย่างของ Manager เวลาลูกค้ามีปัญหา ณ ตอนนั้น ก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้น เราจะแก้ไขอย่างไร คนน้อยเหรอ ทำาไมถึงทำาไม่ทัน คนไม่ตั้งใจหรือเปล่า ต้องดูปัญหาที่เกิดขึ้นและมาแก้ มีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึก เซ็งมาก โดนด่าทุกโต๊ะ ถึงขั้นไม่ยอมจ่ายตังค์ เราก็ต้องให้ส่วนลดตามที่ เรามีอำานาจได้ 20-30% มันก็มีวิธีแก้ที่จะผ่านไปให้ได้ เรียนจบ 3 ปีแรก ทำางาน 2 ปี มีโอกาสเที่ยวประเทศใกล้ ๆ บ้าง เริ่มอิ่มตัวคิดว่าจะอยู่อย่าง นี้ต่อไปหรือทำาอย่างไรดี ตัดสินใจกลับเมืองไทย เมื่อคิดถึงน้อง คิดถึงแม่และคุณยาย จึงกลับเมืองไทย กลับมา ว่างงานปีหนึ่ง ผมไม่ชอบเป็นลูกจ้าง ผมจึงเริ่มขายฝัน เพราะเงินที่กลับ มาก็ไม่ได้มีเยอะมาก จากนั้นทำาหลักสูตรเสร็จแต่ยังไม่มีโรงเรียน ไปจอง สถานที่ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว แล้วก็ขายโปรเจกต์ ขายฝัน ออกบู๊ธขาย นักเรียน บอกเขาว่าจะมีโรงเรียนอย่างนี้เกิดขึ้น ลักษณะนี้ คอนเซปต์นี้ ขึ้น ได้รับการตอบรับดีมาก มีคนมาสมัครเยอะ เริ่มต้นผมทำาเองทุกอย่าง ที่บอกว่าขายฝันเพราะโรงเรียนยังไม่เกิด ยังไม่มีเงินสร้าง แต่อาจจะเป็น เรื่องของ Marketing สมัครก่อน มีโปรโมชั่นเท่านี้ แถมคอร์สต่าง ๆ คน ก็แห่มาลงทะเบียนกันไว้ค่อนข้างเยอะเป็นร้อย พอมีคนเอาเงินมาลงเรา ก็ไปสร้างโรงเรียน ผมมองเรื่องของทำาเลด้วย ตัวแบรนด์ของเซ็นทรัล

มีสว่ นช่วยในการบริหารงานด้วย ท่านทำางานบริษทั เซรามิกใหญ่ในประเทศ เวลามีปญ ั หาอะไรจะปรึกษาคุณแม่ ท่านเป็นที่ปรึกษาให้เราได้ดี ผมมองว่า ทุกปัญหามีทางออก แต่เราจะมองวิธีการเดินไปยังจุดนี้มีหลายทาง จะไป ทางตรงหรืออ้อมเท่านั้นเอง คุณแม่สอนเยอะ ไม่ว่าจะสอนเรื่องคน เรื่อง การบริหารงาน ยากสุดคือการบริหารคน เราต้องรู้ว่าเป็นอย่างไร ตอน แรกผมเป็นคนตรง ๆ จึงต้องปรับเปลี่ยนตามคุณแม่แล้วมาสอน คุณแม่ สอนว่าจะคุยอย่างไรกับแต่ละคน คนนี้มจี ดุ เด่นอย่างไร เราก็เอามาใช้งาน ได้ถกู ตอนแรกไม่คดิ ว่าจะมาไกลขนาดนี้ ตอนแรกคิดว่าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ที่เดียวก็พอเพียง เริ่มอยู่ตัว เริ่มมีคนมาช่วย เริ่มมีการขยายสาขา เริ่มมี การขายแฟรนไชส์ ทุกอย่างเติบโตใหญ่ทำาให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้น ผมจึง มีความภูมิใจในสิ่งที่ผมทำา ถึงวันนี้เราอยู่ได้เพราะความซื่อสัตย์กับลูกค้า เราพยายาม เต็มที่ที่จะให้นักเรียนไม่เสียเงินเปล่า เราช่วยเขาเต็มที่ ช่วยเหลือ น้อง ๆ ที่มาเรียนทุกเรื่อง สอนวิชาอื่นให้ด้วย ดูแลให้ เราไม่อยาก ให้เรียนจบไป แต่เราอยากให้ผูกพันกัน ที่ผ่านมาน้อง ๆ ที่เขาประสบ ความสำาเร็จเขาก็จะติดต่อกลับมา เราก็จะดีใจกับความสำาเร็จของเขา “สำาหรับเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าสู่วัยทำางาน เวลาทำางานกับเวลาเรียนไม่ เหมือนกัน เวลาทำางานแรงกดดันจะต่างกัน เวลาเรียนจะมีแค่เรื่องของ การสอบ เวลาทำางานมีแรงกดดันหลายด้าน เพียงแต่ขอให้น้อง ๆ อย่า หนีปัญหา การหนีปัญหาไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา ไปที่อื่นก็ต้องเจอปัญหาเหมือน เดิม เราต้องเรียนรู้ท่จี ะอยู่และแก้ปญ ั หาตรงนั้นให้ได้และปรับตัวให้ได้ คุณ จะแข็งแกร่งขึ้น เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ มั่นคง” กรรมการผู้จัดการ ไอจีเนียส เอ็ดดูชั่น กล่าวทิ้งท้าย


Request

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์” ● December 20 - 26, 2013

35

Top Company_งานเด่นบริษัทดัง เรื่อง/ภาพ_ดวงกมล แก้วเพชร สร้างสรรค์_ตัวกลม

rbs GROUP รับเด็กจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ เน้นขยัน อดทน ร่วมงานหลายอัตรา หลายคนเลือกงานเพราะเงิน หากมีเงินแต่ไร้สวัสดิการที่ดี มอง กันยาว ๆ คงยังมองไม่เห็นความมั่นคง แต่หากมีทั้งเงิน งาน และสวัสดิการที่พร้อม แต่คนไม่มใี จก็ไร้คา่ เงื่อนไขในการทำางาน เพิ่มมากขึ้นตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก หากแต่เรา เลือกงานที่ชอบ ทำางานที่ใช่ ปัจจัยหรือเงื่อนไขหลายอย่างก็จะ หายไป และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีใจรักในความก้าวหน้าและ กำาลังมองหาความมั่นคง ‘rbs GROUP’ ยินดีต้อนรับ ด้วยงาน และสวัสดิการที่ดี คุณเชิงเชาว์ ไชยหมาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล บริษัท รีเทล บิซิเนสโซลูชั่นส์ จำากัด กล่าวว่า บริษัท รีเทล บิซิเนสโซลูชั่นส์ จำากัด ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ร้านค้า ปลีกทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานสูงและมีคุณภาพ เพราะ เราได้ทำาการวิจัยและพัฒนาทั้งในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จน เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบใหม่ และมีผลิตภัณฑ์เพื่อตอบ สนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้ความสำาคัญหลังการ ขาย เรามีทมี พนักงานให้บริการหลังการขายคอยติดตามดูแลรับแจ้ง ปัญหา กรณีที่ลูกค้าแจ้งปัญหาทางเราจะส่งพนักงานเข้าไปถึงลูกค้า ภายใน 48 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 72 ชั่วโมง เรา เจาะกลุ่มร้านค้าปลีกเป็นหลัก และขณะนี้ทางบริษทั มีการขยายโกดัง สินค้าเพิ่ม จึงต้องการบุคลากรเข้าร่วมงาน มีทั้งในส่วนของหน้าบ้านและหลังบ้าน ได้แก่ ฝ่าย H.R. ฝ่าย ดูแลลูกค้างานติดตั้ง ควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการ พนักงานคลังสินค้า ฝ่ายติดตั้ง บัญชี การเงิน เป็นต้น วุฒิการศึกษารับตั้งแต่วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รวมทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และน้อง ๆ จบใหม่ทุกระดับชั้น

งานทุกอย่างสามารถสอนและบอกกันได้ บริษัทเราจึงไม่จำาเป็นต้อง เลือกรับเฉพาะคนที่มปี ระสบการณ์ ไม่มเี ราก็เปิดโอกาสให้ หากพวก เขาพร้อมเรียนรู้ ยิ่งน้อง ๆ ที่จบใหม่น่าจะเปิดรับสิ่งต่าง ๆ ที่เรา ถ่ายทอดให้ แต่ผู้ที่มีประสบการณ์เขาก็อาจมีทัศนคติหรือมุมมอง ที่ต่างออกไป เมื่อนำามาแลกเปลี่ยนกันเราก็จะได้คำาตอบที่สมบูรณ์ ขึ้น ซึ่งที่นี่เราทำางานร่วมกันแบบครอบครัว เป็นพี่น้องกัน พี่คอยให้ คำาปรึกษาน้อง บอก เตือน และสอนงานให้กับน้อง ๆ ที่เข้ามาใหม่ ด้วยเรามีการประชุมและสรุปงานกันเสมอ หรือแม้กระทั่งน้อง ๆ ที่ เข้ามาฝึกงานเราก็สอนงานและปฏิบตั กิ บั เขาเสมือนคนในครอบครัว จะทำาให้เขารู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน เรามีสวัสดิการที่ดีและ ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสงเคราะห์บุตร ทุนเรียนหนังสือ จนถึงระดับปริญญาโท ด้วยเงื่อนไขเดียวคือเรียนให้จบ หรือจะเป็น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม อาหาร 1 มื้อ ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าในสายงาน ซึ่งทุกคนมีสทิ ธิได้เลื่อนขั้นหรือ เลื่อนตำาแหน่งตามความสามารถของตนเอง ทางเราเปิดโอกาสให้กบั ทุกคนจริง ๆ แต่ตอนนี้ปัญ หาที่เ จอส่วนมากคือ หลายคนมักจะเลือ กเงิน มากกว่างาน โดยที่ไม่ได้คำานึงถึงศักยภาพของตนเอง หลายครัง้ ที่มาสมัครงานกับทางบริษัทแล้วเลือกที่จะไม่มาสัมภาษณ์ แต่ทาง เราก็พยายามชี้ให้เขาเห็นถึงเรื่องของสวัสดิการ โอกาส และความ ก้าวหน้าในอนาคต รวมถึงความมั่นคงที่จะตามมา ซึ่งต้องยอมรับ ว่ากติกาในการสมัครงานของคนยุคนี้เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ เรา เองต้องปรับตัวและรับมือให้ได้ สำาหรับบุคคลที่กำาลังหางานทำา เรื่องหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้และ ต้องเตรียมให้พร้อมคือ Resume ควรกรอกให้ครบทุกข้อไม่ว่าจะ เป็นประวัตขิ องตัวเอง ประวัตคิ รอบครัว หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อย อย่างการลบหรือขีดฆ่าคำาผิดอย่าให้ได้มี ละเอียดรอบคอบ เพราะนัน่ หมายถึงความใส่ใจของคนคนนั้น ซึ่งเราสามารถดูพวกเขาจากจุดนี้ ด้วย เรื่องเล็ก ๆ ก็สำาคัญ ในส่วนของการคัดเลือกพนักงานของเรานอกจากนี้ การ สอบสัมภาษณ์เบื้องต้นและการทดสอบการใช้ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ สำานักงานแล้ว ยังมีการสอบสัมภาษณ์ของฝ่ายบุคคล รอง กรรมการผู้จดั การฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ โดยตรงเมื่อผ่าน

คุณเชิงเชาว์ ไชยหมาน 3 ด่านนี้จึงจะได้เข้ามาคุยกับระดับผู้บริหารและเริ่มทำางาน ซึ่ง บริษัทเรามีระยะเวลาทดลองงานประมาณ 3 เดือน เพราะเรา อยากให้น้อง ๆ ผ่านโปรและได้รับสวัสดิการของทางบริษัทเร็ว ที่สุด ถ้าน้อง ๆ คนไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือจะ Walk in เข้ามาสมัครกับเราได้ที่ 387 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2553-0077 ต่อ 332 หรือ 08-1990-0010 Website: www.rbs-design. com E-mail: chengchao@rbs-design.com

นายบัญชา วิญญรัตน์


36

December 20 - 26, 2013

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

Happy Request_เป็นสุขเมื่อทำางาน _เรื่อง_HeartBeat_สร้างสรรค์_โก_เบ

Ò If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.Ó -- George Bernard Shaw --

“ถ้าคุณมีแอปเปิ้ลหนึ่งผล และผมมีเเอปเปิ้ลหนึ่งผล เมื่อเราแลกกัน เราก็ตา่ งมีแอปเปิ้ลคนละ หนึ่งผล แต่ถ้าคุณมีหนึ่งไอเดีย และผมมีหนึ่งไอเดีย เมื่อเราแลกกัน เราจะมีเพิ่มเป็นสองไอเดีย”

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ (George Bernard Shaw) เป็นนักเขียนบทละครชาวไอริช เกิดที่เมืองดับลิน ย้าย มาอยู่กรุงลอนดอนเมื่ออายุได้ 20 ปี และพำานักอยู่ในประเทศอังกฤษจนตลอดชีวิต เขาเริ่มต้นชีวิตการทำางานด้วยการ ประพันธ์เพลงและเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม ต่อมาจึงหันมาเขียนบทละคร และมีความชำานาญในการประพันธ์บทละคร แนวชีวติ ชอว์มผี ลงานบทละครมากกว่า 60 เรื่อง ส่วนใหญ่มเี นื้อหาที่สะท้อนถึงปัญหาสังคม เขาได้รบั รางวัลโนเบลสาขา วรรณกรรม ในปี ค.ศ. 1925 และได้รับรางวัลออสการ์ สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม ในปี ค.ศ. 1938 ผลงาน ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Man and Superman (ค.ศ. 1905) Pygmalion (ค.ศ. 1913) และ Saint Joan (ค.ศ. 1923) http://www.irelandliterature.com/assets/Uploads/G.B.-Shaw-National-Portrait-Gallery-London3.jpg

เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming) ก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกของทีม ควรตรวจสอบทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้มากที่สุด วิธีการระดมสมองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและสนุกที่สุดใน การที่จะสร้างบัญชีความคิดต่าง ๆ การระดมสมอง ที ่ดี จ ะเปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ กใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ได้มากที่สุด และไม่มีการจำากัดความคิดด้วยวิธีการ ใด ๆ รูปแบบที่เป็นอิสระนี้ทำาให้เกิดความตืน่ เต้น เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และได้ทางออก ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา การระดมพลังสมอง คือการเสนอวิธีการแก้ไข ปัญหา หรือเสนอความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มโดย วิธีคิดแบบปัจจุบันทันด่วน เท่าที่ความคิดของสมาชิก คนใดคนหนึ่งจะคิดขึ้นมาได้ในขณะนั้น ไม่มีการวิพากษ์ วิจารณ์ มีแต่เสนอขึ้นมาเท่านั้น คำาเสนอจะถูกบันทึกไว้ (บนกระดานดำา) เพื่อประเมินผลหรือตามมติภายหลัง การระดมสมองควรใช้เมื่อสมาชิกในกลุ่มรู้จกั กันดี มีความรู้ในปัญหานั้นแล้วพอสมควร และบรรยากาศของ กลุ่มเอื้ออำานวยให้ทกุ คนมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็น ของตนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ ประโยชน์ของการระดมพลังสมอง 1. ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ต้องคอยไตร่ตรอง ไม่มีข้อจำากัดหรือการกีดกัน ใด ๆ ทั้งสิ้น 2. ได้รับความเห็นหลาย ๆ ด้าน ทำาให้กลุ่มมี

โอกาสในการพิจารณาเลือกหลายสิ่ง ไม่จาำ เพาะเจาะจง อยู่ในความคิดเดียวตลอดไป 3. สร้ า งกลุ ่ม ให้ เ กิ ด ความคิ ดใหม่ ๆ ในการ สร้างสรรค์ และสามารถนำาไปใช้เพื่อความก้าวหน้าของ กลุ่ม 4. เป็นวิธที ่ใี ห้โอกาสแก่ทกุ คนเสนอความคิดเห็นได้ ซึ่งจะช่วยสร้างให้กลุ่มเกิดมีคณ ุ ธรรมและเกิดความรักหมู่ คณะขึ้น การจัดเตรียม 1. การจัดกลุ่ม “ระดมพลังสมอง” มีอุปกรณ์ สำาหรับเขียน เช่น กระดานดำา หรือกระดาษติดบอร์ด ขนาดใหญ่ มีประธาน และสมาชิกกลุ่ม อาจเลือกสมาชิก คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ เพื่อช่วยในการจดบันทึกการ ประชุมหรือเขียนกระดานดำาหรือบอร์ด 2. สมาชิกในกลุ่มมีจาำ นวนพอสมควร (10-15 คน) และให้เวลาแก่สมาชิกได้คดิ ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเปิด แสดงความคิดเห็น 3. ปัญหาที่จะป้อนให้แก่กลุ่มมีทางออก หรือมีทาง เลือกได้หลายนัย หลายด้าน 4. กำาหนดเวลาให้แน่นอนว่าจะใช้เวลาเสนอนาน เท่าไร จัดสถานที่ให้กลุ่มมีความเป็นกันเอง ตามสบาย ให้มากที่สุด วิธีการและขั้นตอน - หน้าที่ของผู้นำา 1. แจ้งปัญหา หรือเรื่องที่ต้องการให้สมาชิกใน กลุม่ ได้เสนอความคิดเห็นให้ทกุ คนทราบ มีคนคอยบันทึก ข้อเสนอหรือความเห็นของสมาชิกบนกระดานดำา 2. แจ้งวิธี หรือสิ่งที่สมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบตั ิ เช่น เสนอความคิดสั้น ๆ อย่าให้ยาว จำากัดเวลา (วิธีการนำา เสนอมีหลายวิธี พูด การเขียน) 3. จัดลำาดับก่อนหลังเมือ่ มีผู้อยากจะพูดในเวลา

เดียวกัน 2 คน และพยายามกระตุ้นให้ทุกคนร่วมเสนอ ความคิดเห็นอยู่เสมอ 4. สร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้ออกความคิดเห็น ต่าง ๆ กันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 5. ประเมินผล หรือสอบคุณค่าของความคิดเห็น ต่าง ๆ ที่ได้มาจากกลุ่ม - หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 1. พยายามละทิง้ ความคิดเก่า ๆ ทีเ่ คยใช้อยู่ และ พยายามสร้างความคิดใหม่ ๆ ให้มาก 2. พยายามแสดงความคิดเสนอขึ้นมาให้มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ 3. พยายามแสดงความเคารพในความคิดที่ผู้อื่น เสนอ แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม - กฎในการระดมสมอง 1. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง อิสระ 2. ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3. ปริมาณยิ่งมากยิ่งดี ยังไม่จำาเป็นต้องดูข้อเท็จ จริงและเหตุผล (Free Thinking) 4. อนุญาตให้ออกนอกลู่นอกทางได้ 5. ห้ามวิจารณ์ในระหว่างที่มีการแสดงความคิด เห็น 6. หลีกเลี่ยงการปะทะคารม 7. เมื่อได้ผลแล้วควรทำาการรวบรวมแล้วนำาไป ปรับปรุง - ข้อควรจำา การระดมสมองที่ได้ผลต้องเน้นให้ได้ปริมาณมาก ที่สุด ให้สมาชิกมีอิสระที่จะเสนอความคิดโดยไม่ต้อง กลัวว่าจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า และการ ปรับปรุงหรือต่อยอดความคิดของผู้อื่นให้แหลมคมยิ่งขึ้น เป็นคุณค่าสำาคัญที่ได้จากการระดมสมอง เมื่อเสร็จวิธี

แล้วควรเปิดโอกาสให้สมาชิกให้เหตุผลกันเองว่าทำาไมให้ คำาตอบเช่นนั้น แต่อย่าให้การเสนอความเห็นของสมาชิก ยืดเยื้อเกินไป ไม่ควรมีการวิจารณ์ความคิดที่สมาชิกเสนอ ขึ้นมา ก่อนที่จะอธิบายปัญหาให้กระจ่างแจ้งเสียก่อน และเมื่อสิ้นสุดการอธิบายแล้ว จึงปิดอภิปรายเพื่อลงมติ ว่าคำาตอบใดเป็นคำาตอบที่ดที ่สี ดุ และการบันทึกความคิด ให้สมาชิกทุกคนเห็น จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการต่อยอด ความคิดใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~vsuntare/docum/brainstm.html


Request ฉบับที่ 666

ประจำาวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2556

CONTENTS HAPPY 36

บทบรรณาธิการ เตรียมนับถอยหลังก่อนศักราชใหม่ เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเตรียมนับถอยหลังก่อนที่จะเข้าสู่ศักราชใหม่กัน ในช่วงนี้การชุมนุมทางการเมืองอาจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรา ๆ ท่าน ๆ โดยเฉพาะผู้เกาะติดเหตุบา้ นการเมืองจากสื่อมวลชนหรือข่าวสารใน โซเชียลเน็ตเวิรค์ การเสพข้อมูลอย่างหนักอาจทำาให้สมองทำางานต่อเนื่องตลอดเวลา อาจมีผลทำาให้สมองสำาลัก ข้อมูล ทำาให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจตามมา และมีอันตรายได้ และที่สำาคัญทำาให้เราเครียดโดย ไม่รู้ตัว ต่อจากนี้ไป...ทำาใจให้สบาย อีกไม่กี่วันจะร่วมนับถอยหลัง นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราทุกคนต่างรอ คอย เตรียมเคานท์ดาวน์เพื่อต้อนรับบรรยากาศปีใหม่ สร้างสีสันสะดุดตาเรียกความสุขและรอยยิ้มให้กลับคืน มา ไม่ว่าใครสะดวกจะไปร่วมฉลองปีใหม่ที่ไหน ก็ขอให้มีความสุขสมหวังทุกท่านทุกประการ และนี่คือการซ้อม ภาพแห่งความสุขก่อนสิ้นปี ส่วนน้อง ๆ ที่ยงั ไม่ได้งานทำา หลังจากเที่ยวปีใหม่กลับมาแล้วขอให้ได้งานทำากันถ้วน หน้า แล้วพบกันฉบับหน้า ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

34 Interview

46 State Function

- รัชพล สิริธนวัฒนา

- กรมสรรพากร รับวุฒิ ปวส. 93 อัตรา

กรรมการผู้จัดการ ไอจีเนียส เอ็ดดูชั่น

INTERVIEW 34

‘ผู้ชายขายฝัน เปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่’

35 Top Company

47 State Function - สนง.อัยการ เปิดสอบครั้งใหญ่

- rbs GROUP รับเด็กจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ เน้นขยัน อดทน ร่วมงานหลายอัตรา

38 Individual

เน้นนิติกร นักวิชาการ บรรจุ 300 อ. - ม.ขอนแก่น รับถึงปริญญาเอก 8 อัตรา

48 สมัครงานให้ได้งาน

- ไทยประกันภัย รับกว่า 160 อัตรา ไม่จำากัดวุฒิ - UOB รับกว่า 140 อ. การตลาด ผช.

39 Individual

- ได้งานเป็นพนักงานขายหุ้น

49 HR Request - หลักสูตรซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ SMEs

- นิติพล คลินิก รับร่วม 500 อ. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

TOP COMPANY 35

- ส.ป.ก. เปิดสอบนายช่างสำารวจ 20 อัตรา

- งานสัมมนาการตลาด ‘ปรากฏการณ์สื่อสารการตลาด

40 Individual

ผ่านสาว ๆ พริตตี้’ (ฟรี)

- เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น รับวุฒิ ม3.-ป.โท 164 อ.

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร, รศ.สุพัตรา สุภาพ, อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล  กรรมการบริหาร กวี อุรัสยะนันทน์  บรรณาธิการงานราชการ–แรงงาน กิตติศักดิ์ คงอินทร์  บรรณาธิการงานเอกชน–การศึกษา ดวงกมล อุรัสยะนันทน์  บรรณาธิการบันเทิง–วาไรตี้ อรรถพร วงษ์ศรี  บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยทัศน์ ธรรมพากรณ์  ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดวงกมล แก้วเพชร, ศุทธินี เด่นสงวนวงศ์  ฝ่ายงานศิลปกรรม วลัยลักษณ์ มณีรัตน์, จิรภา คลังมนตรี, แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์  หัวหน้าพิสูจน์อักษร นวลศรี เครือจันทร์  พิสูจน์อักษร ชลทิศ กลีบแย้ม, ปฐมวดี เทียมใบใหญ่  เลขานุการฝ่ายบรรณาธิการ – เตรียมผลิต นัดดา ขลิบนิล  ช่างภาพ อาทิตย์ มินขุนทด  Content Editor หฤทัย เกียรติพรพานิช  สารสนเทศ อัญชลี กองมี  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ลัดดา เขียวเรือง, สุชานันท์ ฉ้งทับ  ฝ่ายโฆษณา จอมใจ อัญชนานุรักษ์, สุทิตา เอ็มเขียน, สุมาลี เทวะผลิน, เยาวลักษณ์ คำามูล, กัญญาภัค ระดิ่งหิน, ปรีญากร ชื่นชม, หญิง พิธานวรรณกุล, พรรณวรท พัชรานันทนา  ประสานงานผลิต นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น, วัฒนา จั่นขุนทด  เลขานุการฝ่ายโฆษณากลุ่มงาน–การศึกษา รุจิรา โกกนท  เลขานุการกรรมการบริหารกลุ่มงาน–การศึกษา กิตติยา หอยสังข์  บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา กวี อุรัสยะนันทน์  ผู้จัดการแผนกจัดจำาหน่าย ธรรมนูญ จั่นขุนทด โทร. 0-2435-2345 ต่อ 104  การตลาดและลูกค้าสัมพนธ์ ปริยะ ดีเหมือน, โชคชัย ครุฑโต, ฉัตรมงคล มหาสิงห์  พิมพ์ที่ บริษัท เชอรี่กราฟฟิค 1991 จำากัด 45/1 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  เจ้าของ บริษัท สรรพสาร จำากัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700  

อั ต ร า โ ฆ ษ ณ า สี่ สี ก ร ปกหน้า ปกหน้าใน ปกหลังใน

ะ ด า ษ อ า ร์ ต มั น 1,200 บาท/คอลัมน์นิ้ว ปกหลังนอก 1,000 บาท/คอลัมน์นิ้ว 1,000 บาท/คอลัมน์นิ้ว รองปก (สี่สี) 900 บาท/คอลัมน์นิ้ว 1,200 บาท/คอลัมน์นิ้ว

รวมพลังไทย ดับไฟใต้ ขอสนองกระแสพระราชดำารัส

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกันประณามผู้ก่อความไม่สงบ

และสนับสนุนการแก้ปัญหา เพื่อให้สันติสุขได้กลับคืนโดยเร็ว

ส น ใ จ โ ฆ ษ ณ า > > 0-2435-2345 ห น้ า ใ น ขาว-ดำา 850 บาท/คอลัมน์นิ้ว

ขนาด เต็มหน้า 8x13.5 (108 คอลัมน์นิ้ว) 1/2 หน้า 8x7 (56 คอลัมน์นิ้ว) 1/4 หน้า 4x7 (28 คอลัมน์นิ้ว) *หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


38

December 20 - 26, 2013

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

Individual_ข่าวเอกชน _กองบรรณาธิการ สร้างสรรค์_ ฅน นฐ.

UOB รับกว่า 140 อ. การตลาด ผช.การตลาด UOB Thai is a member of the United Overseas Bank (UOB) Group, a leading banking group in Singapore with strong regional presence and an international network of over 300 branches and offices. We are committed to our presence in Thailand and are in the midst of expanding our operations here. We are therefore seeking focused, ambitious, energetic and motivated individuals to join our team. Be part of our growth! 1. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำาสาขา (Personal Banker) - เพศชาย/ห- ิง สั- ชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานธนาคารหรืองานขาย - มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำางานได้ภายใต้ความกดดัน คิดบวก และใจรักงานบริการ 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด (Personal Banking Associate) (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) 100 อัตรา - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - อายุไม่เกิน 25 ปี - รักงานขาย เรียนรู้เร็ว สามารถพัฒนาตนเองได้ มีความมุ่งมั่นต่อการ ประสบความสำาเร็จ - ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - ธนาคารมีการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ และทักษะการขายให้ สำาหรับผู้ที่ผ่าน การคัดเลือก 3. พนักงานติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ (Collector) 30 อัตรา - วุฒิปริ- - าตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์ 0–3 ปี (หากมีประสบการณ์ในงานติดตามและทวงหนี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีทักษะในการเจรจา พูดจาฉะฉาน ชัดเจน คล่องแคล่ว - มีความกระตือรือร้น มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และทำางานภายใต้แรงกดดันได้ดี - สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ 4. เจ้าหน้าที่ประจำาสาขา (Teller, Customer Service Officer) - วุ ฒ ิป ริ ญ ญาตรี ห รื อโท สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถ แนะนำาผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นได้ ติดต่อ คุณพงษ์ภวิษย์ คุณณัฐฐา The United Overseas Bank (UOB) South Sathon Road, Bangkok, Thailand แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2343-4258 Website: www.uob.co.th

ไทยประกันภัย รับกว่า 160 อัตรา ไม่จำากัดวุฒิ บมจ.ไทยประกันภัย ดำาเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด โดยมีภารกิจ ทีจ่ ะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ ีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มี ความรู้และจริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความ พึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ขณะนี้ต้องการ รับพนักงานเพิ่มดังนี้ 1. พนักงานขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Telesales Representatives) 150 อัตรา - สัญชาติไทย ไม่จำากัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป - ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทจัดหัวหน้า ทีมเป็นพี่เลี้ยงให้คำาแนะนำา) - มีทักษะการสื่อสาร การนำาเสนอ และโน้มน้าวใจเพื่อปิดการขายทาง โทรศัพท์ - รักงานขายและทัศนคติที่ดีในงานบริการ รวมทั้งสามารถทำางานภายใต้ ภาวะความกดดันได้ดี - มีวินัยและความอดทนในการทำางานได้ด้วยตนเอง และมีมนุษยสัมพันธ์ เมื่อต้องทำางานเป็นทีม - ชอบทำางานที่ท้าทายความสามารถ โดยแลกกับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า - ไม่กลัวการใช้คอมพิวเตอร์ข้นั พื้นฐาน และสามารถพิมพ์ดดี ได้เร็วในระดับ พอใช้ แต่แม่นยำา - หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center หรือ Telesales จะพิจารณา เป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Officer) 3 อัตรา - วุฒิปริ- - าตรี - มีประสบการณ์ด้านงานเร่งรัดหนี้สิน หรือธุรกิจประกันภัยจะพิจารณา เป็นพิเศษ - มีทักษะการติดตามงาน โดยประสานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน - สามารถบริหารเวลา และทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี 3. ผู้ชำานาญงานสรรหาบุคลากร (สำาหรับโครงการใหม่)/Recruitment Specialist (for new project) 2 อัตรา - สัญชาติไทย ไม่จำากัดเพศ

- วุ ฒ ิป ริ ญ ญาตรี สาขาบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ สาขาอื ่น ทีม่ ี ประสบการณ์ในงานสรรหาบุคลากร - มีประสบการณ์ตรงในงานสรรหาและว่าจ้างพนักงานขายอย่างน้อย 3 ปี หากเป็นด้านธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รวมทัง้ มีจิตสำานึกทีด่ ีในการให้บริการ สามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทุกระดับ 4. เจ้าหน้าทีพ่ ัฒนากระบวนการทำางาน (Process Development Officer) - สัญชาติไทย ไม่จำากัดเพศ - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการและสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย - มีประสบการณ์ตรงในงานวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่าง น้อย 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 2 ปีในด้านธุรกิจประกันภัย - มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานและเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการ ทำางาน เช่น ISO 9001, QCC, TQM เป็นต้น - สามารถใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เช่น Microsoft Office และ MS Visio ได้เป็นอย่างดี - ชอบการคิดวิเคราะห์ การให้คำาปรึกษาแนะนำา การสือ่ สารเพื่อการนำา เสนอและโน้มน้าวจูงใจ 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (ประจำาสาขาสุราษฎร์ธานี, สาขาภูเก็ต, สาขาชลบุรี, สาขานครปฐม, สาขาพิษณุโลก, สาขาโคราช) 6 อัตรา - สัญชาติไทย ไม่จำากัดเพศ และไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านการเงิน - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การประกันภัย หรือสาขา อื่นที่มีประสบการณ์ในงานตลาดประกันภัย - มีประสบการณ์ตรงในงานตลาดประกันภัยอย่างน้อย 2 ปี หากเป็นงาน บริหารลูกค้ากลุ่มตัวแทนหรือนายหน้า และธุรกิจอู่ซ่อมบำารุงรถยนต์ จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ - ชอบทำางานแบบมีอิสระอย่างมีวินัยและซื่อสัตย์ สามารถจัดลำาดับความ สำาคัญเรื่องเวลา การวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต และมีไหวพริบแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า - มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทักษะการเจรจาต่อรองแบบยึดประโยชน์สูงสุด ของบริษัทเป็นสำาคัญ - สามารถใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เช่น Microsoft Office และอุปกรณ์ สำานักงานได้เป็นอย่างดี ติดต่อ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษัท ไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 5 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411–413 แฟกซ์ 0-2652-2872 Website: www.thaiins.com

คาราบาวตะวันแดง รับร่วม 70 อ. ไม่จำากัดวุฒิ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด เป็นผู้ผลิต และทำาการตลาดเครื่องดื่ม บำารุงกำาลังที่มชี ่อื เสียงยี่หอ้ “คาราบาวแดง” บริษัทจึงต้องการหาบุคลากรทีม่ คี วาม รู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นคณะบริหาร เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน ธุรกิจให้เติบโต และบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 1. Key Account Executive 3 อัตรา - ไม่จำากัดอายุ - วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์การทำางาน 1-2 ปีขึ้นไป - มียานพาหนะเป็นของตนเอง 2. Technician 20 อัตรา - เพศชาย/ห- ิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาแมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างกล โรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความละเอียดรอบคอบ ถ้ามีความรู้เรื่องการบำารุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบ PLC Siemens S7 จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ถ้าสามารถเขียนแบบเครื่องกล ใช้คอมพิวเตอร์ระบบ CAD ออกแบบ เครื่องกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำางานเข้ากะได้ 3. QMR. - วุฒิปริ- - าตรี - เพศชาย/ห- ิง อายุ 25-35 ปี - ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีขึ้นไป 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) - วุฒิปริ- - าตรี อายุ 23-35 ปี - เพศชาย/ห- ิง - ประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 1 ปี 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - เพศชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี - มีความมุมานะ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างความ สัมพันธ์อันดีในองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ - มีความรู้ระบบงาน Safety, ISO9001, ISO14001, GMP และ HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

6. วิศวกร (ประจำาโรงงาน) 5 อัตรา - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - อายุ 25-30 ปี เพศชาย - มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ - มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 1 ปี - มีความตั้งใจทำางาน ขยันและอดทน 7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - เพศไม่จำากัด อายุ 20-30 ปี - วุฒิปริ- - าตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์ 1-2 ปี - สถานภาพ ไม่จำากัด - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำานักงานได้คล่อง 8. Programmer - เพศชาย/ห- ิง อายุ 25-30 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 9. พนักงานขับรถตู้ ทีมงาน 10 อัตรา - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - มีบุคคลค้ำาประกัน 10. รองหัวหน้าส่วนผลิต - เพศชาย/ห- ิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Food Science, Food Technology) หากจบเภสัชศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ ถ้ า มี ค วามรู ค้ วบคุ ม การผลิ ตในโรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP และ HACCP, ISO 22000 11. เจ้าหน้าที่บั- ชี 2 อัตรา - เพศชาย/ห- ิง อายุ 20-30 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน - สามารถใช้ Microsoft Windows ได้เป็นอย่างดี - มีความอดทน สามารถทำางานตามที่ได้รับมอบหมายทันตามกำาหนด - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์บัญชี อย่างน้อย 1 ปี 12. ผู้ช่วยผู้จัดการสนับสนุนทีมขาย - อายุ 25-30 ปี - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ประสบการณ์ 2-5 ปี 13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบั- ชีและการเงิน - วุฒิปริ- - าตรี สาขาการบั- ชี - อายุไม่เกิน 35 ปี - ประสบการณ์การทำางาน 1-2 ปี 14. พนักงานขับรถขายหน่วยรถเงินสด 8 อัตรา - เพศชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ - มีความตั้งใจทำางาน ขยันและอดทน - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - มีบุคคลคำา้ประกัน 15. พนักงานขาย หน่วยรถเงินสด 8 อัตรา - เพศชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิปริ- - าตรี - สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ - มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 16. พนักงานสนับสนุนทีมขาย - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สถิติ - อายุ 20-25 ปี - ประสบการณ์การทำางาน 1-2 ปี - ทำาข้อมูลตัวเลขสนับสนุนทีมขาย - ความสามารถ ใช้ Microsoft office ได้อย่างชำานาญ (Word, Excel, PowerPoint) ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด 393 อาคารสีลม ชั้น 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2636-6111, โรงงาน 0-2707-9972-3 แฟกซ์ 0-2285-3570 Website: www.carabao.co.th

พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง รับบัญชี พีอาร์ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) หรือ PCSGH เป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ ระดับ Tier-1 ของไทย เป็นหนึ่งในผู้บกุ เบิกด้านการ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี และได้รับการยอมรับอย่างสูงจาก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกมาโดยตลอด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำางานร่วมงานกับบริษัท ดังนี้ 1. Q.A., Q.C. Manager


Request - Male or Female, age 30 years old up. - Bachelor’s or Master’s Degree in Science, Industrial, Mechanical Engineering or related field. - At least 5 years of working experience in management Q.A./Q.C. - Proficient English Language or TOEIC 550 points up. - Good knowledge in QS-9000, ISO14001, ISO/TS16949 - Excellent computer literacy with MS Office & SAP system. - Good understanding of product and process complexity. - Strong management and problem solving skill. 2. Head of Account & Budget Plan - Male or Female, age 30 years old up. - Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting or related fields. - At least 5 years of working experience in Account & Budget Plan. - Good knowledge in English and computer skill SAP system. 3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR), เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 3 อัตรา - เพศหญิง อายุ 20–35 ปี วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีหน้าตาและบุคลิกที่ดี - มีใจรักงานบริการและมีทักษะในการพูดประชาสัมพันธ์ - เป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 4. Q.C., Production Technician 10 อัตรา - เพศชาย อายุ 20–35 ปี วุฒิ ปวส.สายช่าง - มีทักษะการสื่อสารและรายงานที่ดี - ช่างสังเกต ขยัน อดทน - มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี - ถ้าผ่านการอบรมวิชาด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือวัด หรือ SPC, MSA, Process Capability จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่เงินเดือน 5 อัตรา - เพศชาย/หญิง อายุ 20–35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี - มีบุคลิกภาพและมีความซื่อสัตย์ - มีความละเอียดรอบคอบและขยันอดทน - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, SAP ได้เป็นอย่างดี 6. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 2 อัตรา - เพศชาย/หญิง อายุ 20–35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการนำาเสนอที่ดี - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 7. จป.วิชาชีพ 3 อัตรา - เพศชาย/หญิง อายุ 20–35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ - มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการนำาเสนอที่ดี - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ติดต่อ แผนกสรรหาว่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 2/1-4 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำาบลโคกกรวด อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0-4470-1300 แฟกซ์ 0-4470-1399 Website: www.pcsholding.com

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป รับ 78 อ. วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ธุรกิจภัตตาคาร สุกี้ยากี้ รับพนักงานดังนี้ 1. ช่างซ่อมบำารุง 10 อัตรา ระดับเงินเดือน :  รายได้ 13,000-15,000 บาท - เพศชาย - อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิ ปวช.-ปวส. ทางด้านช่าง - เดินทางไป ตจว. ได้เป็นครั้งคราว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : คลองเตย วัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน   กรุงเทพมหานคร 2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา  50 อัตรา ระดับเงินเดือน :  รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป - เพศชาย/หญิง -  อายุไม่เกิน 28 ปี - วุฒิปริ- - าตรี ทุกสาขาวิชา - สามารถโยกย้ายสาขาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พระโขนง บางนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 3. ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (Auditor) 2 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท - เพศชาย/หญิง - อายุไม่เกิน 27 ปี - มีประสบการณ์ 0-2 ปี มีความรู้ด้าน ISO, GMP, HACCP - มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเดินทางไปตรวจสาขาต่าง ๆ ทั้ง กทม. และ ตจว. ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พระโขนง บางนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 4. เจ้าหน้าที่ Call Center 5 อัตรา ระดับเงินเดือน :  15,000 บาท - เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - มีทักษะการใช้พิมพ์ดีดและใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

- สามารถทำางานได้ 6 วัน/สัปดาห์ หรือสามารถเข้างานตามรอบที่กาำ หนดได้ - มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี - ประจำาศูนย์ ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 16 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร หลังการบินไทย) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 อัตรา ระดับเงินเดือน : รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านบัญชี การควบคุมภายใน - มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี - ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี - สามารถเดินทางไปจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - สามารถเดินทางไปตรวจสอบสาขาต่าง ๆ ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พระโขนง บางนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน   กรุงเทพมหานคร 6. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 5 อัตรา ระดับเงินเดือน :  รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือ สาขาทีเกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทำางาน 0-2 ปี - ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี - มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พระโขนง บางนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน   กรุงเทพมหานคร 7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 3 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขา food การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี - ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี - มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 0-2 ปี -  หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด อ่าน เขียน) จะรับพิจารณา เป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม   + โทร.สอบถาม นัดสัมภาษณ์ 0-2836-1000 ติดต่อสอบถาม :  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 1200 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2836-1000  โทรสาร 0-2836-1000

นิติพล คลินิก รับร่วม 500 อ. วุฒิ ม.3-ป.ตรีขึ้นไป นิติพล คลินิก เราคือคลินิกความงามที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุด การันตีด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจความงามมากกว่า 20 ปี ด้วยบุคลากร ทางการแพทย์ผ้เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงานที่มคี วามรู้ความชำานาญด้าน การดูแลและรักษาด้วยศาสตร์แห่งความงาม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัย ใหม่ ประกอบกับเวชสำาอางที่มีประสิทธิภาพ ผสานกันได้อย่างลงตัว ปัจจุบัน นิติพล คลินิก เป็นคลินิกความงามที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย มีทั้งสิ้น กว่า 150 สาขาทั่วประเทศ และกำาลังขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ตอกย้ำาความ เป็นผู้นำาด้าน Aesthetic Beauty clinic เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา 1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 1 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา - มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุตกแต่งภายใน วัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี - มีประสบการณ์ด้านบริหารงานจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 2. Therapist พนักงานทรีทเมนท์ประจำาสาขาโลตัสขอนแก่น   5 อัตรา ระดับเงินเดือน :  13,000-15,000 บาท - เพศหญิง 23-35 ปี วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี - บุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ - อดทน คล่องแคล่วในการทำางาน เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ - สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง ณ สำานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ใน วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 3. Q.A. process 2 อัตรา ระดับเงินเดือน :ตามตกลง - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี - สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 4. หัวหน้าแผนกบั- ชีต้นทุน หัวหน้าแผนกบั- ชีรายรับ 1 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี - วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า (สาขาบัญชี การเงิน) - มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารบัญชีการเงิน มีประสบการณ์ ด้านบริหารงบ สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ - มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน - หากมี CPA (Certified Public Accountant) จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

December 20 - 26, 2013

39

5. พนักงานต้อนรับ Reception (กทม. ตวจ. ทุกภาค) 50 อัตรา ระดับเงินเดือน :15,000-18,000 บาท - เพศหญิง อายุ 23-35 ปี - วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี - บุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ - อดทน คล่องแคล่วในการทำางาน เรียนรู้เร็ว - หากมีทักษะด้านภาษา (ไม่จำากัดภาษาจะพิจารณาค่าภาษาเป็นพิเศษ) จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 6. เจ้าหน้าที่บุคคล 2 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย/ห- ิง อายุ 25-35 ปี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทัง้ ในและต่างประเทศ สายงานทรัพยากรบุคคล โดยตรงพิจารณาเป็นพิเศษ - ต้องมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 2 ปี ทางเวชสำาอาง อย่าง น้อย 1 ปี - มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านงานเขียนเป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ด้าน KPI, Competency จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 7. Ass. Marketing Manager 1 อัตรา - เพศชาย/ห- ิง อายุ 25-35 ปี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ตรงในสายงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี้นไป - มีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นการตลาดและประชาสัมพันธ์ หากมีประสบการณ์ เกี่ยวกับธุรกิจความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีไหวพริบปฏิภาณ และภาวะผู้นำาสูง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 8. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 3 อัตรา ระดับเงินเดือน :15,000-18,000 บาท - เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี -  วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง - สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - มีความกระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีความรับผิดชอบ - มีทักษะการสื่อสารดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 9. Branch manager trainee กทม./ ตวจ. 50 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศหญิง อายุ 27-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หากผู้สมัครจบสาขาพยาบาลศาสตร์ แพทย์แผน ไทยประยุกต์ แพทย์แผนตะวันออก สุขภาพความงาม สปา วิทยาศาสตร์เครื่อง สำาอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปีในธุรกิจบริการ คลินิก ความงาม เครื่องสำาอาง เวชสำาอาง อย่างน้อย 1 ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 10. Therapist พนักงานทรีตเมนท์ ( กทม./ ตจว.ทุกภาค)   100 อัตรา ระดับเงินเดือน :  14,000 บาท - เพศหญิง 20-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา - บุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ - บุคลิกภาพดี สื่อสารชัดเจน รักงานบริการ - หากมีประสบการณ์ด้านความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี 11. Beauty Advisor /ที่ปรึกษาความงาม (กทม.ตวจ. ทุกภาคส่วน)   50 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามตกลง - เพศหญิง  อายุ 23-35 ปี - เจ้าหน้าที่ทรีตเมนท์ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ที่ปรึกษา ความงาม วุฒิ ป.ตรี - บุคลิกภาพดี สื่อสารชัดเจน รักงานบริการ - สามารถออกนอกพื้นที่ได้เป็นบางครั้ง - เจ้าหน้าที่ทรีตเมนต์ บุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ อดทน คล่องแคล่ว ในการทำางาน. เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ - ติดต่อ คุณณัฐพล 08-566-15697 จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ทุกจังหวัด 12. พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลประจำาคลินิก   30 อัตรา ระดับเงินเดือน : 35,000 บาท - เพศหญิง อายุ 25-35 ปี บุคลิกดี - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพ) - หากมีประสบการณ์พยาบาลในธุรกิจความงามจะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ - บุคลิกภาพดี รักงานบริการ - สามารถทำา Full-Time ได้ - สามารถหมุนเวียนสาขาใกล้เคียงได้ - รับสมัครทุกภาค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 13. ผู้จดั การสาขา รองผู้จดั การสาขา ที่ปรึกษาด้านความงาม Therapist ประจำาสาขาบางรัก   หลายอัตรา - เพศหญิง อายุ 27-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ผู้สมัครที่จบการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนตะวันออก สุขภาพความงาม สปา วิทยาศาสตร์ เครื่องสำาอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามอย่างน้อย 2 ปี - มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีจติ วิทยาในการบริหารผู้ใต้บงั คับบัญชา มีภาวะผู้นาำ - หากมีความสามารถด้านภาษาจะพิจารณาค่าภาษา ที่ปรึกษาความงาม/Beauty Advisor


40

December 20 - 26, 2013

- เพศห- ิง/ชาย อายุ 23-35 ปี - บุคลิกดี ผิวพรรณดี - วุฒิปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา - มีความสามารถในการเสนอขายสินค้าและบริการ - หากมีความสามารถด้านภาษาจะพิจารณาค่าภาษา Therapist พนักงานทรีตเมนต์ - เพศห- ิง อายุ 23-35 ปี - วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี - บุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ - อดทน คล่องแคล่วในการทำางาน เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศห- ิง อายุ 25-35 ปี - หน้าที่ทรีตเมนต์ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ผู้จัดการสาขา และที่ปรึกษาความงาม วุฒิปริ- - าตรี ตำาแหน่งผู้จัดการสาขา มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปี ในธุรกิจบริการ คลินิกความงาม เครื่องสำาอาง เวชสำาอางอย่างน้อย 1 ปี มีภาวะ ผู้นำา สามารถบริหารสาขา และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ตำาแหน่งที่ปรึกษาความงาม บุคลิกดี ผิวพรรณดี มีความสามารถในการ เสนอขายสินค้าและบริการ - เจ้าหน้าทีท่ รีตเมนต์ บุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ อดทน คล่องแคล่วในการทำางาน เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 14. Branch manager/Ass. branch manager (กทม. / ตวจ.ทุก ภาค) 50 อัตรา ระดับเงินเดือน : 30,000 บาท+ - เพศหญิง อายุ 27-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ผู้สมัครที่จบการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนตะวันออก สุขภาพความงาม สปา วิทยาศาสตร์ เครื่องสำาอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามอย่างน้อย 2 ปี - มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีจติ วิทยาในการบริหารผู้ใต้บงั คับบัญชา มีภาวะผู้นาำ - หากมีความสามารถด้านภาษาจะพิจารณาค่าภาษา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 15. therapist พนักงานทรีตเมนต์ ประจำาสาขาหนองบัวลำาภู 5 อัตรา ระดับเงินเดือน : 13,000-15,000 บาท - เพศหญิง 23-35 ปี วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี - บุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ - อดทน คล่องแคล่วในการทำางาน เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 16. sales executive 50 อัตรา ระดับเงินเดือน : 20,000 บาท - เพศห- ิง/ชาย อายุ 23-35 ปี - บุคลิกดี ผิวพรรณดี - วุฒิปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา - มีความสามารถในการเสนอขายสินค้าและบริการ - หากมีความสามารถด้านภาษาจะพิจารณาค่าภาษา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 17. Therapist พนักงานทรีตเมนต์ ประจำาสาขาห้างบิ๊กเจียงหนองคาย   5 อัตรา ระดับเงินเดือน : 13,000-15,000 บาท - เพศหญิง 23-35 ปี วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี - บุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ - อดทน คล่องแคล่วในการทำางาน เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  หนองคาย 18. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภาคสนาม / Trainer  2 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามตกลง - เพศหญิงเท่านั้น อายุ 25-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง - บุคลิกภาพดี - สามารถวิเคราะห์ปัญหาพนักงานได้ - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำางาน - สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ - ไม่มีอุปสรรคและข้อจำากัดในการทำางาน - หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 19. Graphic Design 1 อัตรา - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อสิงพิมพ์ หรือสื่อโฆษณา 2 ปีขึ้นไป - สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, PhotoShop, SketchUp หรือโปรแกรม ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 20. Online Marketing Spacialist 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : 25,000-35,000 บาท - เพศชาย/ห- ิง อายุ 25-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้านการตลาดออนไลน์ และ Digital Maketing , E-Commerce - ความรู้และความเข้าใจกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยี สื่อดิจิตอล อีคอมเมิร์ซ และเว็บไซต์อื่น ๆ - ความเข้าใจด้านการทำาการตลาดออนไลน์ เช่น SEM , SEO , PPC (Pay Per Click , CPC (Cost Per Click) , URL , โดเมน , HTML, FBML แท็ก Meta เขียน เฟรม UIP ฯลฯ

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์” จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 21. Marketing Manager, Brand Manager 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี - วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขา อื่น ๆ เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้าน Marketing plan and management ของ Aesthetic clinic อย่างน้อย 2 ปี - มีความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Branding ,Brand Rotalty ,Customer Behavior, Marketing Chanel, Promotion ,Pricing , Digital Maketing,Online Marketing ,Offline Marketing ทั้ง Above The line และ Below The line จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 22. Therapist พนักงานทรีตเมนต์ ประจำาสาขาเซ็นทรัลอุดรธานี 5 อัตรา ระดับเงินเดือน : 13,000 -15,000 บาท - เพศหญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี - บุคลิกดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ - อดทน คล่องแคล่วในการทำางาน เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ - สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ งานนัดพบ แรงงานของสำานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  อุดรธานี 23. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 20 อัตรา ระดับเงินเดือน : 18,000 บาท - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด ประชาสัมพันธ์ การขาย และการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - บุคลิกดี ผิวขาว ผิวพรรณดี - มีทักษะการสื่อสารดี มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม : 1. ทำา Treatment Laser ฟรี 2. รับผลิตภัณฑ์เสริมความงามใช้ฟรี 3. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ 4. ปรับเงินเดือนประจำาปี 5. โบนัสประจำาปี 6. ประกันสังคม 7. ท่องเที่ยวประจำาปีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 8. ชุดยูนิฟอร์มฟรี (ตลอดอายุงาน) 9. เบี้ยขยัน 10. ของขวัญวันเกิด 11. เงินสะสม 12. เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง 13. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำาปี 14. อบรมฟรี (พร้อมมีอาหารกลางวัน) 15. ไม่เสียค่าสมัคร ไม่มีเงินค้ำาประกัน 16. เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอบรม วิธีรับสมัครเพิ่มเติม : + โทร.สอบถาม นัดสัมภาษณ์ [08-5661-5697-9] + สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง 1. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล hr@nitiponclinic.com 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เลือกหัวข้อ Careers หรือเว็บไซต์สมัคร งาน JobBKK,JobTH 3.สมัครด้วยตัวเองที่สำานักงานใหญ่ จะได้รับการสัมภาษณ์ทันที ติดต่อ-สอบถาม : บริษัท นิติพล คลินิก จำากัด 61 อาคารนิติพลกรุ๊ป ชั้น 1 ซ.ลาดพร้าว 115 (ศานตินิเวศน์) แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หมายเหตุ ในกรณีทีเ่ ดินทางเข้ามาสมัครงานที่สำานักงานใหญ่จะได้รับ การสัมภาษณ์ทันที จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง ตั้งแต่วัน จันทร์ -ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. เอกสารที่ใช้ในการรับสมัครงาน 1. สำาเนาทะเบียนบ้าน 2. สำาเนาบัตรประชาชน 3. วุฒิการศึกษา 4. รูปถ่าย โทรศัพท์ 08-5661-5697-9  โทรสาร 0-2377-1476-8 ต่อ 305

เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น รับวุฒิ ม.3-ป.โท 164 อ. บริษัท เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำากัด ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ให้บริการทั้งแบบ Recruitment และ Outsourcing ในตำาแหน่งงานต่าง ๆ เช่น ธุรการ บัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายไอที เป็นต้น 1. รับสมัคร System Analyst ทักษะ VB6  2 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science,Computer/Communication Engineering - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านออกแบบระบบงาน และการพัฒนา โปรแกรม VB6, UNIX / Web Application / Database (Oracle, SQL/Server) - มีทักษะในการวิเคราะห์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุด วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 2. รับสมัคร Telesale ประจำาออฟฟิศ (สาขาศาลาแดง) 50 อัตรา

Request ระดับเงินเดือน : 12,000 บาท++ - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20-30 ปี - วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช. ,ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา - น้ำาเสียงไพเพราะ นุ่มนวล รักงานบริการ มีทักษะและไหวพริบ - รักงานขาย และสามารถทำางานเป็นทีมได้ - สามารถพิมพ์ดีด และใช้คอมพิวเตอร์ได้ - หากมีประสบการณ์ด้าน Telesale มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากมีใบตัวแทนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน :ปทุมวัน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 3. Telesale ประจำาออฟฟิศ (สาขาสีลมสำานักงานใหญ่)   50 อัตรา ระดับเงินเดือน :  12,500 บาท+ - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20-30 ปี - วุฒิ ม.3 ,ม.6, ปวช. , ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา - น้ำาเสียงไพเพราะ นุ่มนวล รักงานบริการ มีทักษะและไหวพริบ - รักงานขาย และสามารถทำางานเป็นทีมได้ - สามารถพิมพ์ดีด และใช้คอมพิวเตอร์ได้ - หากมีประสบการณ์ด้าน Telesale มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : บางคอแหลม ยานนาวา สาทร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 4. Telemarketing ประจำาสาขาอโศก (ใกล้ BTS และ MRT) 20 อัตรา ระดับเงินเดือน : 15,000+5,000 + ค่าคอมมิชชั่น - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20-34 ปี -  จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่ จำากัดสาขา - น้ำาเสียงไพเพราะ นุ่มนวล รักงานบริการ มีทักษะและไหวพริบ - รักงานขาย และสามารถทำางานเป็นทีมได้ - สามารถพิมพ์ดีด และใช้คอมพิวเตอร์ได้ -  หากมีประสบการณ์ด้าน Telemarketing มาจะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : คลองเตย วัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 5. Telesales Project Manager   1 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - Male/Female age 30-40 -  Bachelor’s degree in insurance, sales/marketing or other related fields - At least 5 years experienced in insurance or related businesses with telemarketing focused - Have a good deal with customers, service-minded, and targetoriented are highlighted - Proficiency of English communication เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร 6. Marketing Planning Manager   2 อัตรา ระดับเงินเดือน :  40,000 – 50,000 บาท - Age not over than 40 - Bachelor’s degree in insurance, sales/marketing or other related fields - 3-5 years experienced in Finance or Leasing and/or automobile industry: Insurance Division or After sales Service - Have a good deal with customers, service-minded, and targetoriented are highlighted - Proficiency of English communication with presentation skill - Computer literacy: MS. Excel and Power Point are required เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน  บางรัก 7. Dealers’ Relationship Assistant Manager / Manager   1 อัตรา ระดับเงินเดือน : 20,000-30,000 บาท - Age 28-40 - Bachelor’s degree in insurance or related fields - 3-5 years experienced in Insurance/Automobile/Finance industry - Workable English communication with computer literacy; MS. Word, Excel, Power Point - Able to travel in up-country. - Have own transportation with a driving license เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 8. พนักงาน Programmer 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี/โท ในสายงานคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง - ต้องมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุด วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - เริ่มงานเดือน มกราคม 2557 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 9. รับสมัคร ASP.Net Programmer (MVC)  2 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี/โท ในสายงานคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง -  ต้องมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.Net อย่าง น้อย 3 ปีขึ้นไป


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request - มีความรู้เกีย่ วกับ ASP.NET MVC (Model-View-Controller), jQuery, .NET, Crystal Report, SQL Server  - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุด วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 10. รับสมัคร Software Tester 5 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรีในสายงานคอมพิวเตอร์ - ต้องมีประสบการณ์ในตำาแหน่ง Tester อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - ช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุด วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 11. รับสมัคร .Net Programmer 2 อัตรา ระดับเงินเดือน :  20,000 บาท+ - Committed personnel, minimum aged of 26 preferred - Bachelor’s degree in Computer Science or IT related fields - At least 3 years of experience in Programmer or related fields - Having background in systems and/or applications programming, ASP.Net, PHP, JavaScript, C# and VB.Net - Having background in SQL Database design and tuning (table structure, stored procedures, triggers, indexing, etc.) - Experience in ERP Applications will be advantageous - Good command of English (minimum TOEIC score of 500) - Work rotation : 5 days per week เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ปทุมวัน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน   กรุงเทพมหานคร 12. รับสมัคร System Analyst ทักษะ PL/SQL 1 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science, Computer/Communication Engineering - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านออกแบบระบบงาน และการพัฒนา โปรแกรม PL/SQL, UNIX / Web Application/Database (Oracle, SQL/ Server) - มีทักษะในการวิเคราะห์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี - ช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุด วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 13.รับสมัคร Programmer Analyst ทักษะ JAVA 5 อัตรา ระดับเงินเดือน :ตามตกลง - เพศชาย/ห- ิง อายุ 25-35 ปี - ต้องมีประสบการณ์ดา้ น Programmer Analyst หรืออย่างน้อย 1 ปีข้นึ ไป มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาโปรแกรม JAVA - ผู้สมัครต้องสามารถทำางานบน Framework Hibernate และ Spring ได้เป็นอย่างดี - มีทักษะในการวิเคราะห์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี - ช่วงเวลาปฏิบตั งิ าน ตั้งแต่วนั จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุด วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 14. รับสมัคร Programmer Analyst ทักษะ PL/SQL 2 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย/ห- ิง อายุ 25-35 ปี - ต้องมีประสบการณ์ดา้ น Programmer Analyst หรืออย่างน้อย 1 ปีข้นึ ไป - ต้องมีประสบการณ์ทางด้าน coding PL/SQL - สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - เวลาทำางาน: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 15. รับสมัคร Programmer Analyst ทักษะ C#.NET 2 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย/ห- ิง อายุ 25-35 ปี - ต้องมีประสบการณ์ด้าน Programmer Analyst อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - ต้องมีประสบการณ์ทางด้าน coding C#.NET อย่างน้อย 1 ปี - สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 16. รับสมัคร Programmer Analyst ทักษะ VB6 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง - เพศชาย/ห- ิง อายุ 25-35 ปี - ต้องมีประสบการณ์ดา้ น Programmer Analyst หรืออย่างน้อย 1 ปีข้นึ ไป - ต้องมีประสบการณ์ทางด้าน coding VB6 - สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - เวลาทำางาน: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน :พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 17. หัวหน้าทีมขาย/Telesales Supervisor (ประจำาสาขาสุรวงศ์/ อโศก)   2 อัตรา ระดับเงินเดือน :15,000 -30,000 บาท - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3 ขึ้นไป - สำาหรับหัวหน้าทีม ต้องมีประสบการณ์ดูแลทีมขาย 1 ปีขึ้นไป - สนใจงานขาย และรักงานบริการ ชอบการติดต่อสื่อสาร มีความ กระตือรือร้นในการทำางาน - มีทักษะในการพิมพ์ดีด ใช้คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารทางโทรศัพท์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 18. รับสมัคร ด่วน ตำาแหน่ง Office Assistant 1 อัตรา ระดับเงินเดือน :18,000-22,000 บาท - Male / Female Age 22- 28 - Thai national, Bachelor’s degree in Business Administration or any field - Good command in both English & Thai and ability to translate Thai to English and vice versa - Good computer skills [especially in Excel, Word] - Organized & able to work independently - Interview in English only - New graduated is welcome also. เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : คลองเตย วัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 19. รับสมัคร System Analyst ทักษะ JAVA   2 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science, Computer/Communication Engineering - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านออกแบบระบบงาน และการพัฒนา โปรแกรม JAVA, ASP, ASP.Net, UNIX / Web Application/Database (Oracle, SQL/Server) - ผู้สมัครต้องสามารถทำางานบน Framework Hibernate และ Spring ได้เป็นอย่างดี - มีทักษะในการวิเคราะห์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 20. พนักงานขับรถ 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : 12,000 บาท++ - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : คลองเตย วัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 21. ใบสมัคร PHP Programmer (PHP) 2 อัตรา ระดับเงินเดือน :  ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี - วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 3 ปี เป็นอย่างน้อย - สามารถเขียน PHP+MySQLได้ชำานาญ คล่องแคล่ว - โปรแกรมที่สามารถเขียนได้ HTML, PHP, MySQL, JavaScript, CSS, AJAX, JQuery, XML - มีความสามารถและทักษะการแก้ไขโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล (CMS) เช่น Joomla, Wordpress เป็นต้น -  มีความสามารถและทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี ทัง้ ระบบ Frontend และ Backend -  สามารถออกแบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์การทำางานของระบบได้เป็น อย่างดี - มีความสามารถ หรือเคยผ่านการเขียน Web service จะได้รับพิจารณา

December 20 - 26, 2013

41

เป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 22. รับสมัครพนักงานบัญชี 1 อัตรา ระดับเงินเดือน :  13,000 บาท - เพศหญิง อายุ 20-28 ปี - วุฒิ ปวช. ปวส และปริญญาตรี - ต้องมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี - ต้องมีประสบการณ์ในการทำาเรื่องบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี - หากมีประสบการณ์ในการทำาเรื่องบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 23. รับสมัคร System Analyst ทักษะ C#.NET   2 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามตกลง - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science, Computer/Communication Engineering - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านออกแบบระบบงาน และการพัฒนา โปรแกรม C#.NET, UNIX / Web Application / Database (Oracle, SQL/ Server) - มีทักษะในการวิเคราะห์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุด วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสนใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 24. ที่ปรึกษาโครงการอาคารเขียว SCG (Simulation) 1 อัตรา ระดับเงินเดือน :  26,000-70,000 บาท/เดือน - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป - (กรณีเกรดไม่ถึงเกณฑ์ ต้องมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป) - วุฒิปริญญาโท (ถ้ามี) วิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอก พลังงาน เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป - มีพื้นฐานภาษาอังกฤษทีด่ ี TOEIC> 550 คะแนน เพื่อใช้ในการสอบ ใบรับรอง LEED - สามารถใช้งาน MS Office, AutoCAD ได้ - สามารถใช้โปรแกรม Simulation ได้ เช่น DOE, EQUEST เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : บางซื่อ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 25. ที่ปรึกษาโครงการอาคารเขียว SCG (Consulting) 1 อัตรา ระดับเงินเดือน : 26,000-70,000 บาท/เดือน - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป - (กรณีเกรดไม่ถึงเกณฑ์ต้องมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป) - วุฒิปริญญาโท (ถ้ามี) วิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอก พลังงาน เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป - มีพื้นฐานภาษาอังกฤษทีด่ ี TOEIC> 550 คะแนน เพื่อใช้ในการสอบ ใบรับรอง LEED - สามารถใช้งาน MS Office, AutoCAD ได้ - รู้เรื่องงานระบบของอาคาร สามารถตรวจสอบ DIagram ของ Functions งานทีเ่ กีย่ วข้องได้ ให้คาำ แนะนำาในการปฏิบตั แิ ก่ผรู้ บั เหมา หรือผูอ้ อกแบบได้ รวมถึง สามารถแนะนำาในการปฏิบัติแก่ผู้รับเหมาหรือผู้ออกแบบได้รวมถึงสามารถแนะนำา และควบคุม Inspector ในการเก็บข้อมูล ** เริ่มงาน 1/1/2014 ** เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : บางซื่อ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 26. Programmer Analyst ทักษะ JAVA 5 อัตรา ระดับเงินเดือน : ตามตกลง - วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี - ต้องมีประสบการณ์ดา้ น Programmer Analyst หรืออย่างน้อย 1 ปีข้นึ ไป - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี - Skill OS-Unix - Programming - Shell Script, Perl Script, JAVA - มีทักษะในการวิเคราะห์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี - ช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุด วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) - เริ่มงานมกราคม 2557 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : พญาไท ราชเทวี (สามเสน ใน) ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ติดต่อ-สอบถาม :  บริษัท เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำากัด 136/1 ซอย กาญจนาคม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์ 0-2615-1556  โทรสาร 0-2278-2866

www.mrthaijob.com

w w w . m r t h a ij ijob.com


42

December 20 - 26, 2013

ตำ�แหน่งง�นส�ข� บริษัท บริษัท ช้อยส์พลัส จำ�กัด

ติดต่อ-ที่อยู่ คุณอะตอม บริษัท ช้อยส์พลัส จำ�กัด

Call Center Agent

ฝ่�ยบุคคล บริษัท ซ�โลร่� จำ�กัด

Call Center

คุณสหปพัทธ์ พันธุ์จันด� (คุณสุ)

Receptionist

คุณชน�นันท์

พนักง�นบริก�รประจำ�ศูนย์ไปรษณีย์เอกชน MBE ประจำ�ในห้�งฯ ชั้นนำ�ใกล้บ้�นกว่� 40 ส�ข�

Mail Boxes Etc. (Thailand) Co., Ltd.

ฝ่�ยบริก�รลูกค้�ต่�งประเทศ (Customer Service)

คุณชญ�นันท์

Customer Service

คุณกรรณิก�

เพศชาย/หญิง อายุ 19-28 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

อายุ 22 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้าน Call Center สามารถทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีใจรักบริการ มีทักษะไหวพริบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม - มีใจรักในงานด้านการบริการ - ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำ�กัด

-

Mail Boxes Etc. (Thailand) Co., Ltd.

-

Vicalla

เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา มีทักษะในการติดต่อสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ หากสามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี (ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์การทำางาน) วุฒิ ปวช. หรือมัธยมปลายขึ้นไป จนถึงระดับปริญญา ทุกสาขาวิชา มีใจรักในงานบริการ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกที่ดี สุภาพเรียบร้อย และมีทักษะในการสื่อสารพูดคุยกับลูกค้า ทำางานเป็นทีม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ใจเย็น และมีความละเอียดรอบคอบ

- Female, age 20-35 years old - Major in English is preferred - Good command of writing English and computer skills, familiar with Word, Excel Consistent and accurate - Detail-oriented, well-organized, excellent communication skills - Efficient and be able to deal with several things at the same time - Experience is a plus but not required

บริษัท เนลคร�ฟ จำ�กัด

Request

ตำ�แหน่ง/คุณสมบัติ ประช�สัมพันธ์ (P.R.) ประจำ� Booth

-

บริษัท แอพสต�ร์ จำ�กัด

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ -

บริษัท ซ�โลร่� จำ�กัด

- เพศหญิง อายุ 18-28 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา - บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีใจรักในงานบริการและงานขาย - มีมนุษยสัมพันธ์ดี อดทนต่อภาวะกดดันและควบคุมอารมณ์ได้ดี

77/23 อาคารสิ น สาทรทาวเวอร์ ชั ้น 2 ถ.กรุงธนบุรี 3 (ช่วงระหว่าง BTS กรุงธนบุร-ี วงเวียน ใหญ่) แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 08-0749-6618, 08-9920-5566 Website: www.choicyplus.com

361/3 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2643-5338, 09-22623302 (คุณหลิง) Website: www.zalora.co.th

บริษัท แอพสตาร์ จำากัด 2 ซ.กรุงเทพกรีฑา 19 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2393-3587 โซนที่ 1 (บางนา)/0-26903238-9 โซนที่ 2 (ลาดพร้าว)/0-2878-9003-5 โซน ที่ 3 (ท่าพระ)/0-2952-6798 โซนที่ 4 (งามวงศ์วาน)/ โซนที่ 5 (ปิ่นเกล้า) 08-6361-6143

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำากัด 45-45/1 ซ.ราชดำาริ 1 ถ.ราชดำาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2254-4444 ต่อ 414, 415 แฟกซ์ 0-2254-2405 Website: www.superrichthailand. com

979/65 อาคาร SM Tower ชั้น 23 ถ.พหลโยธิน (ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า อยู่ตดิ โรงพยาบาลพญาไท 2 ใกล้อนุสาวรีย์ชัยฯ) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2298-0678-9 (วันจันทร์ศุกร์ ก่อนเวลา 15.00 น.) แฟกซ์ 0-2298-0680 Website: www.mbethai.com

Vicalla 80/65 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร. 08-2093-4176

บริษัท เนลคราฟ จำากัด 23/23 อาคาร E ถ.พระราม 9 (RCA) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2203-0544, 08-37882481 Website: www.nailcraft.co.th


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

ตำ�แหน่งง�นส�ข� บริษัท บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)

December 20 - 26, 2013

43

โยธา/สำารวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ตำ�แหน่ง/คุณสมบัติ Aftersales Service Engineer (วิศวกรบริก�รหลังก�รข�ย) ร�ษฎร์บูรณะ สุขสวัสดิ์

ติดต่อ-ที่อยู่ คุณณัฐธิด�

Office Engineer/Project Engineer/Site Engineer (Civil)

คุณศิริลักษณ์ (Mobile 08-8636-2999),

บริษัท โยธ� จำ�กัด

ดูแลง�นก่อสร้�ง Foreman

คุณยรรยง ประส�นสุทธิพร

SCG Cement-Building Materials-Domestic Market

พนักง�นออกแบบ Truss (ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่บ�งซื่อ กรุงเทพฯ)

คุณเสพศิลป์, คุณสุรศักดิ์

ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�คุณภ�พ (Q.C. Manager)

คุณกรณ์รณัฐ ภ�ษิต

วิศวกรประกันภัย

Talent Acquisition

โฟร์แมน (ง�นระบบปรับอ�ก�ศ สุข�ภิบ�ล ไฟฟ้�) ประจำ� อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม�/กรุงเทพฯ (ยินดีรับนักศึกษ�จบใหม่)

แผนกทรัพย�กรบุคคล

บริษทั แมกซ์คอน คอนซัลติ้งแอนด์เมเนจเมนท์ จำ�กัด

-

-

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปี หากมีประสบการณ์ในการดูแลหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีจิตบริการ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการติดตามงานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือบริหารงานก่อสร้าง มีประสบการณ์การทำางาน 1-7 ปี สามารถอยู่ประจำาหน่วยงานก่อสร้างต่างพื้นที่ได้ มีความสามารถในการจัดทำาแผนการปฏิบัติงานและกำาหนดงานในระยะเวลาต่าง ๆ ได้ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย

- เพศชาย สัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหาร วุฒิ ปวส. - มีประสบการณ์ 3-5 ปี

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-29 ปี วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง โยธา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป - มีประสบการณ์เขียนแบบก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐาน, AutoCAD ชำานาญ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำ�กัด

- อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรม หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง มีใบ กว. - มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป - มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์

กลุ่มธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศและกลุ่มธุรกิจพืช ครบวงจร (ข้�วโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัท จ�ร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

- สัญชาติไทยหรือจีน เพศชาย อายุ 22-28 ปี - วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรม สาขาประกันภัย ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ - มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในงานด้านประกันภัย หรือประเมินความเสีย่ งตัวอาคารหรือ โครงสร้าง - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับที่ปฏิบัติงานได้ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Word, Lotus Notes - สามารถออกเดินทางหรือพักแรมต่างจังหวัดได้

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ หรือเทคนิค ยานยนต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - หากผ่านการฝึกงานหรือมีประสบการณ์การทำางานด้านงานระบบปรับอากาศ ระบบ สุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทัศนคติการทำางานที่ดี ทำางานแบบมืออาชีพ มีทักษะความเป็นผู้นำาและรักงานบริการ

โทร. 0-2261-2518 ต่อ 353 ฝ่ายสรรหาและ ว่าจ้าง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 170/57 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 1 ชัน้ 18 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-2518-22 ต่อ 225, 266, 352, 353, 716 แฟกซ์ 0-2261-2921 Website: www.apthai.com

คุณเอมอร (Mobile 08-6897-8808) บริษัท แมกซ์คอน คอนซัลติ้งแอนด์เมเนจเมนท์ จำากัด 172/21 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2984-11012 แฟกซ์ 0-2984-1101 ต่อ 12 Website: www. maxcon.co.th

บริษัท โยธา จำากัด 88/187 ซ.ศึกษาวิทยา แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 08-1751-5691

SCG Cement-Building Materials-Domestic Market เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-1992, 0-2586-2720 แฟกซ์ 0-2586-5454 Website: https://www.facebook.com/ScgCbmDmRecruitment

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำากัด 99/10-11 ม.4 ถ.เอกชัย-โคกขาม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3411-9199, 08-5239-8797 แฟกซ์ 0-3411-9191 Website: www.dl.co.th

and Corporate Branding Dep. กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจ พืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 202 ชั้น 23 อาคารเลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 08-3490-3289 แฟกซ์ 0-2694-1419 Website: www.cpthairice.com

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 246 อาคาร ไทมส์สแควร์ ชั้น 22 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2254-0299 ต่อ 328, 364 แฟกซ์ 0-2252-1473 Website: www.jec.com


44

December 20 - 26, 2013

ตำ�แหน่งง�นส�ข� บริษัท บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำ�กัด

Vicalla

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ตำ�แหน่ง/คุณสมบัติ IT Support

ติดต่อ-ที่อยู่ คุณชน�นันท์

โปรแกรมเมอร์/IT

คุณชญ�นันท์

หัวหน้�ง�นข�ย E-Commerce

ฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์

IT Support ประจำ�สำ�นักง�นพระร�ม 3

คุณศุภชัย อมรพิชญ์ปรัชญ� (ผู้จัดก�ร)

- เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำางานด้าน IT อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป - หากสามารถใช้ภาษา PHP และระบบฐานข้อมูล MySQL เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารได้ดี

- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์ - รักในงานเขียนโปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรม JAVA, .NET, C#, PHP หรือภาษา อื่น ๆ ในเบื้องต้นได้ - สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL server, MySQL server มีความรู้เบื้องต้นในการเขียน โปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล - มีความรู้ในการพัฒนาเว็บแอพ mobile app หรือความสามารถอื่น ๆ จะได้รับการ พิจารณาเพิ่ม

สม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- เพศชาย/หญิง ไม่จำากัดอายุ วุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป - มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet หรือประสบการณ์ การทำากิจกรรมทางการตลาดและการขายผ่านระบบ E-commerce - ใช้โปรแกรม DreamWeaver, FrontPage, Photoshop, Multi media ได้คล่อง - มีทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจ

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

-

บริษัท เอสเอฟซีเนม่�ซิตี้ จำ�กัด (SF Cinema City Co., Ltd.)

บริษัท ดอทส์โซลูชั่นส์ จำ�กัด

Age not over 35 years old. Thai Nationality Bachelor’s degree in Computer Science or related fields 1 year experience in Hardware & Software Troubleshooting Good knowledge in Os and Generic Application Software Familiar with MS Windows and MS Office and general application Service-mind and communication skills

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำากัด 45-45/1 ซ.ราชดำาริ 1 ถ.ราชดำาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2254-4444 ต่อ 414, 415 แฟกซ์ 0-2254-2405 Website: www.superrichthailand.com

Vicalla 80/65 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร. 08-2093-4176

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2258-0320 ต่อ 1116 และ 0-2717-3000 ต่อ 255 แฟกซ์ 0-2719-9471 Website: www.tpa.or.th

โทร. 08-1884-8249 บริ ษ ัท บริ ง ค์ ส (ประเทศไทย) จำากัด สำานักงานใหญ่ 919/586-591 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (สีลมแกลลอรี่) ชั้น 47 นอร์ททาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ/สำานักงานปฏิบัติการ โครงการบอกกอก สแควร์ อาคาร C 762/2 ถ.พระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2295-1386 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-2295-1387 Website: www.brinksinc.com, www.brinks.co.th

System Engineer (ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่)

แผนกสรรห�บุคล�กร

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี - มีความรู้ในด้านเทคนิคของการติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ Network ระดับองค์กร - มีความรู้ผลิตภัณฑ์ด้าน Computer, Network และ Server ที่หลากหลาย - มีความรู้ทางด้าน Windows Server, Active Directory, Exchange Server

บริษัท เอสเอฟซีเนม่าซิตี้ จำากัด (SF Cinema City Co., Ltd.) 444 ชั้น 10 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2611-7111 ต่อ 223, 08-6322-3430 แฟกซ์ 0-2686-3660 Website: www.facebook.com/pages/Recruitment-SFCorporation/1392834274261801

เจ้�หน้�ที่ Graphic

(คุณเกสริน อินทรัตน์)

เจ้�หน้�ที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่�ย

คุณกิตติ มันน�ภินันท์

- อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ออกแบบงาน Graphic

บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำ�กัด

Request

- เพศชาย อายุ 27-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำางานอย่างน้อย 5 ปี - มีความสามารถดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ หมด ได้แก่ เครื่อง User เครื่อง Server และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - มีความสามารถในการดูแลและบริหารระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล การกำาหนดสิทธิการใช้ งาน และ Application ต่าง ๆ มีความสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ - มีความสามารถประกอบ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้ - สามารถดำาเนินการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาตรฐานต่าง ๆ

25/16-17 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2969-9001, 08-9798-8341

บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำากัด 11/35 ม.2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-23833389 ต่อ 100, 101, 102 แฟกซ์ 0-2383-3389 ต่อ 109 Website: www.hualian.co.th/job.htm


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

ตำ�แหน่งง�นส�ข� บริษัท บริษัท เอส. ไอ. เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

ตำ�แหน่ง/คุณสมบัติ เขียนแบบ/สถ�ปนิก

ติดต่อ-ที่อยู่ คุณสวรรญ� รูปสิงห์

วิศวกรออกแบบและช่�งเขียนแบบเครื่องกล

คุณปวีณ� สุกัณฑ์

-

บริษัท คีย์ล็อคแมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำ�กัด

บริษัท สุเบญจ� จำ�กัด

December 20 - 26, 2013

วุฒิอนุปริญญา-ปริญญาตรี ถ้ามีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเขียนแบบ-ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน เคลียร์แบบ สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี ถ้าทำา 3D Max ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี

เพศชาย อายุ 20-40 ปี มีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบ-เขียนแบบเครื่องจักร ระบบลำาเลียง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารงานได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ช่�งเขียนแบบเครื่องกล

คุณลักษมี

บริษัท สุเบญจา จำากัด 35 ซ.บรมราชชนนี 60 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2884-0421-3 ต่อ 31 แฟกซ์ 0-2884-0424

แผนกทรัพย�กรบุคคล

พนักง�นเขียนแบบ ออกแบบ

คุณทวีศักดิ์ เล็กดี

เจ้�หน้�ที่เขียนแบบ

คุณศิญ�มล ศรีคำ�

วิศวกรออกแบบ

คุณกัญญ� ศุภสีห์, คุณน�ตรญ� ฤทธ�

- เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี - สามารถใช้โปรแกรม POWER SHAPE ได้ AutoCAD 2D 3D ได้ - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรู้ด้านแม่พิมพ์ฉีดและเป่า

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

200 ม.1 ซ.ไทยประกัน 2 ถ.เทพารักษ์ กม.21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2315-5198, 0-2315-5196, 0-2706-4775 (คุณลี) แฟกซ์ 0-2706-4775

พนักง�นเขียนแบบ (Draftsman) (ง�นระบบปรับอ�ก�ศ สุข�ภิบ�ล ไฟฟ้�) (ประจำ� อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม�/กรุงเทพฯ)

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - สามารถออกแบบ เขียนแบบได้ - ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำางาน

บริษัท ซัพพอร์ท แพค จำ�กัด

(ผู ้ช ่ว ยผู ้จั ด การฝ่ า ยสำ า นั ก งาน) TR MODERN INDUSTRY CO., LTD. 1203, 1493 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270โทร. 0-2758-2349, 0-2758-2359 แฟกซ์ 0-2758-2358 Website: www.trmodern.com

บริษัท คีย์ล็อคแมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำ�กัด

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป - มีความขยัน อดทน - สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการเขียนแบบและออกแบบ เช่น CAD/CAM, SolidWorks

- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ หรือ เทคนิคยานยนต์ เทคนิคการผลิต และอิเล็กทรอนิกส์ - หากผ่านการฝึกงาน หรือมีประสบการณ์การทำางานด้านงานระบบปรับอากาศ ระบบ สุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะในการใช้โปรแกรม AutoCAD เป็นอย่างดี - มีทัศนคติการทำางานที่ดี ทำางานแบบมืออาชีพ มีทักษะความเป็นผู้นำา และรักงานบริการ

บริษัท อินเตอร์เทรดพ�ร์ท จำ�กัด

บริษทั เอส. ไอ. เอ็น. เอ็นจิเนียริง่ จำากัด 555/220 เนอวาน่าพาร์ค สุขุมวิท 77 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2328-7636 แฟกซ์ 0-2328-7637 Website: www.sinengineering-thai.com

พนักง�นเขียนแบบและออกแบบ

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถใช้ AutoCAD และคอมพิวเตอร์ได้ดี - มีประสบการณ์งานด้านเขียนแบบระบบปรับอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง หรือไฟฟ้า และสื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท จ�ร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

45

เขียนแบบ/งาน Drawing/AutoCAD/ออกแบบวิศวกรรม -

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/โท วศ.บ.โยธา - มีใบ กว. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 246 อาคาร ไทมส์สแควร์ ชั้น 22 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2254-0299 ต่อ 328, 364 แฟกซ์ 0-2252-1473 Website: www.jec.com

บริษัท อินเตอร์เทรดพาร์ท จำากัด 14/11-12 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2216-4833 แฟกซ์ 0-2215-8390

บริษัท ซัพพอร์ท แพค จำากัด 768, 1070 ม.3 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2758-1492-9 แฟกซ์ 0-2758-1501

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 44/2 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2501-2020, 0-2501-1055, 0-2501-2462 แฟกซ์ 0-2501-2134, 0-2501-2468 Website: www.gel.co.th


46

December 20 - 26, 2013

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

State Function_ข่าวราชการ _กองบรรณาธิการ

■ กรมสรรพากร

รับวุฒิ ปวส. 93 อัตรา

ด้วยกรมสรรพากรจะดำาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ดังต่อไปนี้ ๑. เจ้า พนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำานวนตำาแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๕๔ อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัด การโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ๒. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำานวนตำาแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๒๙ อัตรา วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัด การโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ๓. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำานวนตำาแหน่งว่างทีจ่ ะบรรจุครั้งแรก ๑๐ อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขา วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรม สรรพากร http://www.rd-go.th หรือ http://iob.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุ คล เข้ารับราชการ > รับสมัครสอบแข่งขันประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ๒. กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนด ระบบจะกำาหนดแบบฟอร์มการชำาระเงินให้โดยอัตโนมัติ ๓.พิมพ์แบบ ฟอร์มการชำาระเงินในกระดาษขนาด A๔ เพื่อนำาไปชำาระเงิน หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำาการบันทึก ข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำาไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีทีไ่ ม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำาระเงิน หรือไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก ข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบรับสมัคร ๔. นำาแบบฟอร์มการชำาระเงิน (ข้อ ๓) ไปชำาระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ภายใน วัน และเวลาทำาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะ มีผลสมบูรณ์เมื่อชำาระค่าธรรมเนียมการสอบภายในเวลาทีก่ ำาหนดค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และการออก เลขประจำาตัวสอบ ๔.๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องชำาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ จำานวน ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำานวน ๒๐๐ บาท สำาหรับการสอบภาคความรู้ความ สามารถที่ใช้เฉพาะตำาแหน่ง (ภาค ข.) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำาแหน่ง (ภาค ค.) (๒) ค่าธรรมเนียม ธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำานวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) เมื่อสมัครและ ได้ชำาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผูส้ มัครทีช่ าำ ระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รบั เลขประจำาตัวสอบ โดยจะกำาหนดเลขประจำาตัวสอบตามลำาดับ ของการชำาระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำาตัวสอบได้ที่ เว็บไซต์ http://www.rd.go.th หรือ http://iob.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ■ อพท.

รับเจ้าหน้าที่-พนักงาน 19 อ.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. รับสมัครบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างโครงการ จำานวน 5 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว) 2. เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกจ้างชั่วคราว) 3. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ลูกจ้างโครงการ) 3 อัตรา การยื่น ใบสมัคร ให้ผ้สู นใจยื่นใบสมัครเพียงตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบ การสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอำานาจให้ผ้อู ่นื เป็นผู้มายื่นแทน หรือทางไปรษณีย์ ซึ่งจะยึดวันที่ลงประทับ ตราในวันที่กำาหนดให้ยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 -26 ธันวาคม 2556 ในระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน (อพท.) 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2357-3580 โทรศัพท์ 0-2357-3599 ขณะเดียวกัน องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงานพื้นที่พิเศษ จำานวน 10 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 4 อัตรา 1. ใบสมัคร ที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วโดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dasta.or.th หรือติดต่อขอรับใบ สมัครได้ตามที่อยู่ข้างล่าง การยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอำานาจให้ผ้อู ่นื เป็นผู้มายื่นแทน สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 -26 ธันวาคม 2556 ในระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุด ราชการ) ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ เิ ศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2357-3580 โทรศัพท์ 0-2357-3599 หรือสำานักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.3) 350 หมู่ 12 ห้องประชุมวิลล่า นาวิน ถนนหาดจอมเทียน ตำาบลหนองปรือ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-38233191 สำานักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาสัย-กำาแพงเพชร (สพพ.4) 9/9 หมู่ที่ 3 ตำาบล เมืองเก่า ถนนนาโพธิ์-คีรีมาศ อำาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 0-5569-7264-5 โทรสาร 0-5569-7263 สำานักงานพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.5) 35/59 อาคารม้วนมณี ชั้น 5 ถนนนกแก้ว ซอย 3 ตำาบลกุด ป๋อง อำาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 0-4203-0 106-8 โทรสาร 0-4203-0109 สำานักงานพื้นที่ พิเศษเมืองเก่าน่าน (สพพ.6) 55 ถนนมหาพรหม ตำาบลในเวียง อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์

0-4577-1077 โทรสาร 0-4577-1077 ส่วนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคล เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ จำานวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2.หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจและบริการ ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วโดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dasta.or.th หรือติดต่อ ขอรับใบสมัครได้ตามที่อยู่ข้างล่าง การยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือ มอบอำานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 -26 ธันวาคม 2556 ในระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2357-3580 โทรศัพท์ 0-2357-3599 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างประจำาสำานักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จำานวน 2 อัตรา ดังนี้ ตำาแหน่งลูกจ้างประจำา 2 อัตรา สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือมอบอำานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน หรือทางไปรษณีย์ ซึ่งจะยึดวันที่ลงตราประทับในวันที่กำาหนดให้ยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 -26 ธันวาคม 2556 ในระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2357-3580 โทรศัพท์ 0-2357-3599 หรือสำานักงานพื้นทีพ่ เิ ศษเมืองโบราณ อู่ทอง (สพพ.7) 939/3 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำาบลอู่ทอง อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-3556-5562 โทรสาร 0-3556-5563 ■ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

รับ จนท. 6 อ.

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่สาขาระยอง นครนายก สระแก้ว จำานวน 6 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด (หลายจังหวัด) สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา มีความรู้ความสามารถในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ มี ใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี สามารถขับ รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินกู้ยืมพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย โบนัสประจำาปี และสวัสดิการอื่น ๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณณัฏฐลักษณ์ ลิกขะไชย คุณรัชพร แก้วสถิต หรือคุณสัจพจน์ อัตนวานิช ส่วนทรัพยากร บุคคลสำานักงานใหญ่ โทร 0-2100-9191 ต่อ 5221, 5203 FAX 0-2643-0293-4 หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด ใบสมัครเพื่อกรอกประวัติหรือส่ง resume ของท่านเอง ส่งมาที่อีเมล Nattaluckl@rvp.co.th, Ratchapornk@ rvp.co.th, Satjapota@rvp.co.th, Hr@rvp.co.th

■ ส.ป.ก.

เปิดสอบนายช่างสำารวจ 20 อัตรา

สำานักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำาแหน่ง นายช่างสำารวจปฏิบัติงาน จำานวน 20 อัตรา วุฒิ ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำารวจ สาขาวิชาเทคนิค วิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำานักงาน ก.พ. ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กอง การเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ส.ป.ก. ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ในวันราชการ เวลา 08.30-15.00 น. ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www. alro.go.th สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ท่ี กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. โทร. 0-2281-3501 ■ กรมศิลปากร

เปิดสอบ ปวส.-ป.ตรี 20 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร 1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 6 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขา วิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. 3. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการ เลขานุการ หรือสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงของ ก.พ. 4. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน 6 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยว และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. 5. นายช่างสำารวจปฏิบัติงาน จำานวน 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำารวจ หรือสาขาวิชาโยธา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. 6. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการธนาคารและการเงิน ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและการคลัง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 7. นักอักษรศาสตร์ ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ ทางโบราณคดี ทาง ประวัติศาสตร์ศิลปะ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 8. นักภาษาโบราณปฏิบัติการ วุฒิประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความ สามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางบาลีและ สันสกฤต ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาไทย ทางภาษาโบราณ หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางบาลี


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

December 20 - 26, 2013

47

พุทธศาสตร์ ทางพระพุทธศาสนา ทางบาลีและสันสกฤต ทางพุทธศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความ สามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. ผู้ประสงค์สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-25 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ ‘รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2556’ 2. กรอก ข้อความให้ถกู ต้องและครบถ้วน ปฏิบตั ติ ามขั้นตอนที่กาำ หนด ระบบจะกำาหนดแบบฟอร์มการชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ 3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำานวน 1 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

สามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ในกรณี นี้ ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำาเพื่อการสำาเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ) ผู ้ป ระสงค์ ส มั ค รได้ ท ี ่ หน่ ว ยการเจ้ า หน้ า ที ่ งานบริ ห ารและธุ ร การ สำ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ในวันและ เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3242 ,3240, 3010 หรือสามารถดูรายละเอียด และ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.engr.tu.ac.th ไปที่เมนู ข่าวสารและกิจการ คลิกที่ รับสมัครงาน และแบบฟอร์มสมัครงาน เลือกแบบฟอร์มสมัครงานตำาแหน่ง อาจารย์

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้ 1. นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 16,40018,040 บาท วุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. 2. นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,400 -18,040 บาท วุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และต้อง เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ผู้ประสงค์ขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหารกลาง หรือ Download ใบสมัครที่เว็บไซต์ www.boi.go.th และยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักบริหารกลาง ชั้น 3 สำานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2-25 ธันวาคม 2556 ใน วันและเวลาราชการ โดยภาคเช้า เวลา 08.30 -12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. (ผู้สมัครสอบ จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณี กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง (ห้ามสวมกางเกง) สวม รองเท้าหุ้นส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขาวยาว (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ใน กางเกง สวมรองเท้าหุ้นส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน) สำาหรับตำาแหน่งที่สมัครในอัตรา 200 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน ตำาแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 4 อัตรา ได้แก่ อัตราเลขที่ 514, 516, 517 และ 519 วุฒิ ปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ สนใจเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารกรม หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ประสงค์จะสมัครให้ตดิ ต่อขอทราบรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 0-2329-8112 หรือ 0-2329-8000 ต่อ 3009 และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเอง และชำาระค่าธรรมเนียมการสมัครตามคุณวุฒิที่ เปิดรับสมัครในวันและเวลาราชการ ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ สำานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

■ BOI

รับนักวิชาการ 7 อัตรา

■ สนง.อัยการ

เปิดสอบครั้งใหญ่ เน้นนิติกร นักวิชาการ บรรจุ 300 อ.

สำานักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการโดยวิธีสอบ แข่งขัน ดังนี้ 1. นิติกรปฏิบัติการ จำานวน 200 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิชาการ เงินและบัญชีปฏิบัติการ 100 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำานักงานอัยการ สูงสุด ตั้งแต่วันที่ 2-24 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1) เข้าไป ที่เว็บไซต์ของสำานักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th หัวข้อ ‘สมัครสอบข้าราชการธุรการ’ 2) กรอก ข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนด ระบบจะกำาหนดแบบฟอร์มการชำาระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ 3)พิมพ์แบบฟอร์มการชำาระเงินในกระดาษ A4 เพื่อนำาไปชำาระเงิน หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำาการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึก ข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำาไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำาระเงิน หรือไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึก ข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกทีส่ มบูรณ์แล้วได้ 4) ผู้สมัครสอบนำา แบบฟอร์มการชำาระเงินในข้อ 3 ไปชำาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน ) ทุกสาขาทั่ว ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 -25 ธันวาคม 2556 ภายในวันและเวลาทำาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำาระ เงินไว้เป็นหลักฐานด้วย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำาระค่าธรรมเนียมสอบภายในวันและเวลาที่กำาหนด ผู้สมัครสอบที่ชาำ ระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รบั เลขประจำาตัวสอบตามลำาดับของการชำาระค่า ธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมบัตรประจำาตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://www.ago.go.th ■ ม.ทักษิณ

รับวุฒิ ป.เอก 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน รับสมัครดังนี้ 1. อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและ การพัฒนาชุมชน วุฒิ สพ.บ. สัตวแพทย์ 2. อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาพัฒนาการเกษตร หรือ ส่งเสริมการเกษตร สาขาทางด้านพัฒนาชนบท สาขาทางด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเชิงระบบ 3. อาจารย์ 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรมการเกษตร สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ สาขาการจัดการโรงงานอุตสาหรรม สาขาเทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์ ขอรับได้ท่ี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนชั้น 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง มหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ โทรสาร 0-7469-3396 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.tsu.ac.th/admin-personnel ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุ คลอื่นสมัครแทน หรือส่งเอกสารการ สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ถึงสำานักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ชั้น 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ เฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ (EMS) จะต้องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ภายในเวลา 16.30 น.เท่านั้น) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพร ทิพย์ บุญจุน โทร. 08-6963-7160 ■ ม.ธรรมศาสตร์

รับอาจารย์ 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย วิชาการ ดังนี้ ตำาแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2556 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำานวน 2 อัตรา และ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำานวน 2 อัตรา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1. อาจารย์ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นด้านการผลิตระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องมือกล (เลขที่ อัตรา 6421) วุฒิปริญญาเอกจากต่างประเทศ ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เน้นด้านการผลิตระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องมือกล 2. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นด้าน Human Fraters หรือ Ergonmics (เลขที่อัตรา 6422) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และต้องสำาเร็จ การศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นด้าน Human Fraters หรือ Ergonormics ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม ไฟฟ้า (เลขที่อัตรา 6419,6420) จำานวน 2 อัตรา (และมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะ เดือนละ 13,500 บาท) วุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า มีบทความวิจัยที่ลงตี พิมพ์ในวารสารระดับประเทศ และ/หรือวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) โดยมีระดับผลการศึกษาดังต่อไปนี้ หากสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผล การศึกษาดังนี้ วุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 2.75 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.25 จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรองความรู้ความ

■ เทคโนฯลาดกระบัง

■ องค์การสะพานปลา

รับอาจารย์ 4 อัตรา

รับวิศวกรโยธา

องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั งิ านที่สาำ นักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนา ดังนี้ ตำาแหน่งวิศวกรโยธา 3 จำานวน 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึง วันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (โยธา ก่อสร้าง) ด้านอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา ก่อสร้าง) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD สามารถไปปฏิบตั งิ านต่างจังหวัดได้ ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนการเจ้า หน้าที่ สำานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2211-7300 และ 0-2212-4490 ต่อ 510 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ■ ม.ขอนแก่น

รับถึงปริญญาเอก 8 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดงานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อายุไม่เกิน 35 ปี และหากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet สามารถ อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ยื่นใบสมัคร ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำานักงานคณบดี ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 2. อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจำาตำาแหน่ง 2441 (ปฏิบัติงานทีภ่ าควิชาคณิตศาสตร์) วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วุฒิปริญญาเอก ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หากสำาเร็จการศึกษา ที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบเกรด ต้องมี Internation paper 1 เรื่อง หรือวุฒิปริญญาเอก ด้วยเกรดเฉลี่ยน้อย กว่า 3.50 ต้องมีเกรดเฉลี่ยตามข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1) มีเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 หากสำาเร็จการศึกษาที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบเกรด ต้องมี Internation paper 1 เรื่อง หรือ 2) มีเกรด เฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ไม่นอ้ ยกว่า 2.75 สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวัน และเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 3.อาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญา เอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) หรือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Education) มีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์และเป็นทีย่ อมรับในระดับ นานาชาติในขอบเขตแขนงวิชาเคมีศึกษา (Chemical Education) เคมี (Chemistry) ชีวเคมี (Biochemistry) สามารถปฏิบัติงานสอนและดำาเนินงานวิจัยทางการศึกษาในขอบเขตเนื้อหาวิชาทางด้านเคมีวิเคราะห์ (Organic Chemistry) เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) และเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) ผู้สมัครทาง อินเตอร์เน็ตที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่อง คอมพิวเตอร์กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 4. พนักงานพัสดุ สังกัดงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทรวิโรฒ วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ใช้คอมพิวเตอร์ขั้น พื้นฐาน สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 5. อาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ แบบเรียนรวมสำาหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ) วุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพบำาบัด กิจกรรมบำาบัด พยาบาลศาสตร์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์การทำางาน เกี่ยวกับเด็กที่มคี วามต้องการจำาเป็นพิเศษ หรือเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับเด็กที่มคี วามต้องการจำาเป็นพิเศษ มีความ รู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการวิจัย มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ใช้ Microsoft Office พื้น ฐานต่าง ๆ สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำานวน 2 อัตรา สังกัดคณะศึกษา ศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้อง ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวโครงการและพนักงานองค์กร ในกำากับ) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน มีผลงานเชิงพัฒนา และเป็นผลงานที่ผลิต ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ มีประสบการณ์ทำางานด้านงานสารบรรณและงานธุรการไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง) มีประสบการณ์ทาำ งาน ด้านความประพฤตินักเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรอง) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ ผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้ บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองการเจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน ที่ 27 ธันวาคม 2556 8. พนักงานประจำาห้อง สังกัดโครงการให้บริการน้ำาดื่มแก่หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ (ปฏิบัติงานที่หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำาภาควิชาชีวเคมี) วุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ อายุไม่ เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน) สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http:// personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์กองการ เจ้าหน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556


48

December 20 - 26, 2013

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

สมัครงานให้ได้งาน เรื่อง_รศ.สุพัตรา สุภาพ/สร้างสรรค์ _โกเบ

บริษัทหลักทรัพย์ไม่น้อยอยากได้พนักงานที่เก่งการเชิญชวนลูกค้า ลงทุน แต่ยืนอยู่บนหลักคุณธรรม เพื่อลูกค้าจะได้เชื่อใจและกลับ มาลงทุนอีก หัวหน้าคนนี้มอี ดุ มคติท่นี า่ สนใจ เขาบอกว่าเขาอยากได้ผ้สู มัครที่ มีความจริงใจต่อลูกค้า สมัยเขาซื้อหุ้น เขาก็ไม่อยากเป็นแมงเม่าบินเข้า กองไฟด้วยความโลภของคนขาย เขาอยากให้พนักงานรู้ว่าการลงทุน ไม่ใช่ให้ลูกค้าหวังกำาไรแบบมืดหน้าตามัวจนไม่รู้ว่าเมื่อไรควรลงทุน เมื่อไรควรหยุด คนขายไม่ควรหวังแต่จะขายหุ้นให้มาก ๆ แต่มผี ้สู มัคร คนหนึ่งตอบถูกใจเขาตอนสัมภาษณ์ “ถ้าลูกค้าอยากจะลงทุน แต่ไม่อยากขาดทุน จะอธิบาย อย่างไรเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการ” “ลูกค้าอย่างน้อยต้องเข้าใจตลาด ควรลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง และถนัด ลูกค้าบางคนชอบหุ้นที่ม่นั คง แม้จะได้กำาไรน้อย แต่อยากถือ ยาว ๆ เช่น หุ้น น้ำามัน ธนาคาร มีลูกค้าคนหนึ่งชอบลงทุนในบริษัท อสังหาริมทรัพย์ท่กี ้ยู มื โดยให้ดอกเบี้ยร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 6 ปี ที่เธอคิดเช่นนี้เพราะเธอมีรายได้จาำ กัด จึงไม่อยากเสี่ยง แต่อยาก ได้ดอกเบี้ยสม่ำาเสมอ แต่ได้บอกเธอว่าควรกำาหนดกรอบความเสี่ยง เพื่อเป็นการเตรียมใจล่วงหน้า เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรตายตัว จะได้ ไม่พลาดพลั้งเกินกว่าเหตุ แต่แม้จะพลาดพลั้งก็ตอ้ งหาทางแก้ไข ดีกว่า นั่งเสียใจ เสียเวลา เพราะล้มก็พยายามลุกให้ได้” ยิ่งไปกว่านั้นต้องอย่าคิดว่าการลงทุนจะดีพร้อม หรือประสบ ความสำาเร็จเสมอไป “ถ้าผู้ลงทุนรายย่อยจะแนะนำาอย่างไร” “ก็คงต้องให้ลกู ค้าศึกษาแต่ละกองทุนให้ถอ่ งแท้เท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่เน้นแค่ผลตอบแทน เพราะผลตอบแทนขึ้น ๆ ลง ๆ ได้ ถ้าไม่ครบ กระบวนการลงทุนก็อาจจะพลาดได้” ผู้สมัครเล่าว่า เขามีคนรู้จักคนหนึ่งมีเงินไม่พอจะลงทุนได้ แต่ เธอหวังได้กำาไร เลยซื้อหุ้นตัวนั้น ๆ ที่ออกมาใหม่ โดยไม่รู้ด้วยซ้ำาว่า บริษทั นั้นทำาอะไร ผลก็คอื แค่ปเี ดียวบริษทั ก็ยำ่าแย่ เธอเลยรีบขายหุ้น เธอซื้อไป 50,000 บาท ตอนขายหุ้นได้แค่ 20,000 บาท เธอบอกว่า เข็ดหุ้นไปนานพอควร เธอยอมรับว่า เธอไปเชื่อว่า จะได้ผลตอบแทนสูง แถมไม่ใส่ใจว่าเกิดจากเหตุอะไร เอาอะไรมาเป็น หลัก หรือคาดการณ์และผิดตรงไหน นี่คือจุดอ่อนของลูกค้าหลาย ๆ คน โดยเฉพาะลูกค้ามีเงินไม่มาก” “แล้วถ้าต้องมาทำางานด้านนี้จะเตรียมตัวอย่างไร” “คงต้องใฝ่ร้เู สมอ เนื่องจากตลาดหุ้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้ามี อะไรมากระทบหุ้นในทางลบ หุ้นจะตก แต่กต็ อ้ งระวังตอนหุ้นขึ้น คงจำา ได้ดวี า่ เมื่อปีท่แี ล้วดัชนีห้นุ ขึ้นกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ แต่กย็ งั มีคนขาดทุน แปลว่าคงลงทุนแบบไม่มีกระบวนการลงทุน”

ได้งานเป็นพนักงานขายหุ้น

กระบวนการลงทุนต้องศึกษาดูว่ามีข้อผิดพลาด หรือประสบ ความสำาเร็จ เป็นการวิเคราะห์สังเกต เป็นต้น “ถ้าลูกค้ายังลังเลล่ะ” “ก็นา่ เห็นใจ การลังเลคือการไม่เชื่อใจใครแม้แต่ตวั เอง ถ้าเรายัง ไม่เชื่อตัวเองคงทำาอะไรได้ยาก และไม่ควรหลงเชื่อคนอื่น ไม่ว่าเขาจะ เก่งแค่ไหน หรือได้กำาไรมาตลอด” อย่าลืม ไม่มีใครจะได้ผลตอบแทนตลอด แล้วอย่าคิดว่าคนอื่น ได้กำาไร เราก็ต้องได้กำาไร แม้การรู้เขารู้เราเป็นสิ่งดี แต่ระลึกเสมอ ว่าตลาดเป็นเรื่องคาดเดายาก อย่าไปคิดว่าคนจะซื้อตัวนั้นตัวนี้ หุ้นก็ จะขึ้นหรือตก เพื่อราคาหุ้นตกจะได้ซื้อ (เวลาหุ้นขึ้นจะได้ขาย) ถ้าคิดแบบนีค้ งหาความสุขยาก ถ้าไม่ได้เป็นไปตามทีค่ ดิ มีแต่จะ เครียด ถ้าคาดการณ์ผิด “พูดแบบนี้ลูกค้าไม่กลัวหรือ” “การพูดตามหลักเหตุผล ลูกค้าอาจพอใจ เมื่อเขาลองคิดให้ดวี า่ เราหวังดีหรือหวังร้าย เพราะเราไม่หวังแค่ขายหุ้นให้ได้มากที่สดุ แต่ท่ี พูดให้เหตุผลเพื่อให้ลกู ค้าได้ตดั สินใจซื้อหุ้นอย่างรอบคอบ ไม่ใช้อารมณ์ แต่ใช้เหตุผลเป็นหลัก ก็ห้นุ เป็นเรื่องอารมณ์พอควร บางคนพอได้กำาไร ก็ฮึกเหิมเล่นหุ้นเหมือนการพนัน” ต้องเล่นหุ้นแบบเรียนรู้ ศึกษา คิดดูวา่ ที่ซ้อื และขายเป็นอย่างไร กันแน่ วิเคราะห์ให้ได้ สังเกตให้ดี เพื่อจะได้ไม่พลาดพลั้งไป และต้องใจ กว้าง ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่เป็นทั้งผูช้ ำานาญการและไม่ ชำานาญเรื่องหุ้น อย่างน้อยเราได้ประสบการณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ที่จะช่วย ให้เราลงทุนได้บ้าง ข้อคิดคือ อย่าลงทุนเพราะเห็นใครได้ผลตอบแทนดี โดยไม่รู้ว่า จริง ๆ แล้วเราจะได้กำาไรอย่างเขาหรือไม่ คุณเอ บอกว่า เขาได้กำาไรจากหุน้ ทองเมือ่ ปีทแี่ ล้ว คุณซีฟงั แล้ว ตื่นเต้น แถมคุณเอบอกอีกว่า ทองจะขึ้นราคาถึง 30,000 บาท คุณซี เลยซื้อไป 10 ล้านบาท ปรากฏว่าทุกวันนี้คุณซีกำาลังซี้ (ตาย) เพราะ ตอนซื้อบาทละเกือบ 26,000 บาท ตอนนี้ตกต่ำามาก คุณซีคาำ นวณแล้ว เขาน่าจะขาดไปเกือบ 2,000,000 บาท (สอง ล้านบาท) นี่คือการเชื่อตามกระแสโดยไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบ หัวหน้าเลยรับผู้สมัครเข้าทำางาน เพราะคิดว่าเขาเป็นคนขายหุ้น แบบมีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ได้เท่านั้น คงจะทำาให้ลูกค้าเชื่อใจ กลับมา รับบริการจากบริษัทอีก ภาษาอังกฤษ AEC นับวันยิ่งสำาคัญ รู้วันละเล็กน้อย มีแต่ ได้มากกว่าเสีย

Railroad crossing Railroad system Railroad engineer Railways organization

= = = =

ทางข้ามรถไฟ ระบบรถไฟ วิศวกรรถไฟ องค์การรถไฟ

“รศ.สุพัตรา สุภาพ”

www.mrthaijob.com

w w w . m r t h a ij ijob.com


Request HR Request_รอบรู้เรื่อง “คน” เรื่อง/ภาพ_กองบรรณาธิการ สร้างสรรค์_ณ ปิ่นเกล้า

มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เปิดแล้วอบรมฟรี มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 สมัครอบรมได้ที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ I C T ขอนแก่น ตลาดสดเทศบาล ชั้น 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 0-3422-4100 ต่อ 101, 08-5004-7701

สัมมนาฟรีทิศทางเกษตรไทยในทศวรรษหน้า เพื่อให้ผ้ทู ่สี นใจในภาคเกษตรและธุรกิจเกษตรได้เตรียม พร้อมรับทราบข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้ากับกูรูภาคเกษตร ในการเตรียมความพร้อม วางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร สัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คอนเวน ชั่นฮอลล์ 2-3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ ั น์ ถ.แจ้งวัฒนะ ในงานนี้ท่านจะได้พบกับวิทยากรร่วม 3 ท่าน ดังนี้ นายอภิ ชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดนิ นายโอฬาร พิทกั ษ์ อธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร *** ดำาเนินการเสวนาโดย ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ ***งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนา โดยท่านสามารถส่งใบตอบรับกลับมาภายในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำารองที่นั่งได้ที่ คุณสุนทรียา หรือคุณสุนนั พร โทร. 0-2832-0956 โทรสาร 0-2677-9059 E-mail: soontareeyakar@pim.ac.th หรือ sununpornpli@pim.ac.th

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ขอเชิญผู้ประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฟรี หัวข้อ ‘การเขียนแผน ธุรกิจ’ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง เฮ-นาคา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มทำาเวิร์คช็อป แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางธุรกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารให้คาำ แนะนำา ปรึกษา พร้อมยื่นขอสินเชื่อได้ภายในงาน สำาหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมและ สำารองที่นั่งด่วนได้ที่ สาขาภูเก็ต โทร. 0-7621-7009, 0-7621-8268 และ 0-7621-4719

December 20 - 26, 2013

49

หลักสูตรซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ SMEs

ปั จ จุ บั นที ่โ ลกได้ พั ฒ นาก้ า วไกลมากขึ ้น การติ ด ต่ อ สือ่ สาร สะดวกขึ้น จึงทำาให้การขายสินค้าไม่จาำ เป็นที่จะต้องมีสถานที่ ตั้งร้าน ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทาง คุณก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและ ผู้ขายในเวลาเดียวกัน แนวคิดที่ว่า ‘ง่าย สะดวก สบาย’ จึง เป็นที่มาของการทำาธุรกิจบนออนไลน์เป็นร้านค้าขึ้นมากมาย และเกิดการแข่งขันสูงขึ้น กลายเป็นสมรภูมิบนโลกออนไลน์ ดังนั้น ถ้าคุณจะเป็นหนึ่งคนที่คิดจะสร้างร้านขายสินค้า บนโลกออนไลน์ คุณจะทำาอย่างไรเพื่อให้ร้านและสินค้าของคุณ สามารถดึงดูดนักช็อปบนโลกอินเตอร์เน็ตให้เข้ามายังร้านของคุณ ให้มากที่สุด ไม่ใช่ทุกคนที่จะ ‘รวย’ กันง่าย ๆ คุณสามารถขาย สินค้าอะไรก็ตามให้กบั ใครก็ได้ในโลกนี้ แต่คนอื่น ๆ ก็ทำาได้เหมือน

คุณเช่นกัน... วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผ้เู ข้าร่วมอบรมได้เสริมสร้างทักษะ และ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้า การสร้างความแตกต่างเพื่อให้ผู้เข้า ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรและผู้เข้าร่วม อบรมด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไป ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้จริง ลักษณะการจัดเสวนา การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างวิทยากร และการมีสว่ นร่วมของผู้เข้าร่วมเสวนา ระยะ เวลา 3 ชั่วโมง วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

DINKs เจาะตลาดคู่ชีวิตไม่ (คิด) มีลูก สัมมนาการตลาดฟรี กับ..เจาะตลาด new segment! วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนา การตลาดเชิงอภิปราย ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ ‘DINKs เจาะ ตลาดคู่ชีวิตไม่ (คิด)มีลูก’ งานจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 503 ชั้น 5 วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.วิภาวดีรังสิต พิเศษ..ร่วม เสวนากับวิทยากรรับเชิญจากแวดวงธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ -->ร้านอาหาร WINE I LOVE YOU -->บริษัท EUROPA MOTOR -->ธุรกิจบริการสุนัขครบวงจร CHARMA (ชามา)

ร่วมเจาะตลาด ดูพฤติกรรมของกลุ่ม DINK ในเผยผลวิจัยแบบ หมดเปลือก..เป็นครั้งแรกของเมืองไทยได้โดย ‘ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น’ สำาหรับผู้ที่สนใจเข้าฟังสัมมนา สำารองที่นั่งได้ที่ คุณรุ่ง โทร. 08-1826-1909, คุณบี โทร. 08-6416-6011 E-mail: dinkscmmu@gmail.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/1wt98luI7dmYk6Ox MYYgbU2pAyr3juPoheQEx4i3Q78Y/viewform (จำากัด จำานวนที่นั่งเพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น)

งานสัมมนาการตลาด ‘ปรากฏการณ์สื่อสาร การตลาดผ่านสาว ๆ พริตตี้’ (ฟรี) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการตลาดเรื่อง ‘Pretty is all around ปรากฏการณ์สื่อสารการตลาดผ่านสาว ๆ พริตตี้’ เมื่อพริตตี้ เริ่มเป็นกระแสนิยมสำาหรับงาน Event Marketing ที่ไม่ว่า จะไปตามงานไหน ๆ ก็มักจะพบเจอกับเหล่าสาว ๆ พริตตี้ที่ คอยสร้างสีสันภายในงาน พร้อมทั้งกลยุทธ์เพื่อพิชิตใจเหล่าผู้ บริโภคให้อยู่กับกิจกรรมการตลาดนั้นนานขึ้น อย่ารอช้า ถ้าอยากทำาให้ธุรกิจของคุณมีสีสันมากขึ้น ซึ่งจะ ส่งผลไปยังภาพลักษณ์ขององค์กรของคุณอย่างไร ต้องไม่พลาด งานสัมมนานี้ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาการจัดการ

Superstitious Marketing เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจ ด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง

อบรมฟรี เขียนแผนธุรกิจ ที่ภาคใต้

หากคุณต้องการสร้างความน่าสนใจให้กบั ธุรกิจ ‘Superstitious Marketing เพิ่มเสน่ห์ให้ธุรกิจด้วยแนวคิดการตลาดโชคลาง’ จะ ช่วยคุณได้อย่างไร ลงทะเบียนด่วน ‘จำากัดเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น’ พบมนต์เสน่ห์แห่งการนำาความเชื่อโชคลางที่มีอยู่ในสังคมไทยมา ประยุกต์ใช้กับการทำาการตลาดได้อย่างลงตัว จัดโดยนักศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เหมาะสำาหรับ...ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SMEs) องค์กร ทุกธุรกิจ สื่อมวลชน นักการตลาด นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาดังนี้ ผลวิจยั ไม่เชื่อก็ตอ้ งเชื่อ เผยโมเดลการ สร้างธุรกิจบนความเชื่อ แกะรอยความขลังผ่านกรณีศึกษา พร้อม เสวนากับหมอมีนตีสิบ และเจ้าของธุรกิจที่นำาความเชื่อมาประยุกต์ ในผลิตภัณฑ์ยาทาเล็บคลีโอตร้า ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกดินแดง) สำารองที่นั่งได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/151vh LjiAnJIybUPxUurhdLLi2YWQnmiJ_kaBFHSBNZc/viewform อีเมล superstitious.mkt@gmail.com ติดต่อ คุณมะเหมี่ยว-สุวภรณ์ เพียรสุภาพ โทร. 085049-0476 (หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการ) ภายในวันที่ 17 ธันวาคมนี้เท่านั้น และคอยติดตามสาระดี ๆ เกี่ยวกับความเชื่อ โชคลาง พร้อมทั้งเทคนิคการทำาการตลาดโชคลางได้ที่ www. facebook.com/Superstitiousmarketing

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ นักการตลาด นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง ‘ปรากฏการณ์สื่อสารการตลาดผ่านสาว ๆ พริตตี้’ Pretty is all around ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.วิภาวดีรังสิต สำาหรับผูท้ ี่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี สามารถสำารอง ที่นั่งได้ที่ คุณกิ่ง โทร. 08-5001-1100, คุณผึ้ง 08-77026209

เรียนรู้ทำาคุกกี้แบบต่าง ๆ เรียนรู้ทำาคุกกี้แบบต่าง ๆ รวมทั้งสอนการจัดแพ็กเกจ เพื่อเป็นของขวัญของฝาก และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยหลักสูตรนี้เรียนการทำาคุกกี้ 4 แบบ คือ ฟรุตบาร์ คุกกี้ แผ่ น บางสอดไส้ ผ ลไม้ แ ห้ ง ผสมน้ ำา ตาลและน้ าำ เชื ่อ มผลไม้ ช็อกโกแลตหน้าแตก คุกกี้ช็อกชิพโรยหน้าด้วยไอซิ่ง คุกกี้ ธัญพืช คอนแฟลคผสมน้ำาเชื่อมผลไม้ และผลไม้แห้ง (ไม่ใช้ เตาอบ) และคุกกี้ก้งุ แห้ง จุดเด่นของหลักสูตรนี้คอื การจัดแพ็ก เกจแบบน่ารักโดน ๆ และการลงทุนที่ไม่สูงมาก แต่สามารถ เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ดี สอบถามเพิ่มเติม Call Center (ฝ่ายอบรม-สัมมนา) โทร. 0-2896-7330 วิทยากร: อาจารย์สุนิสา ด้วงนุ่ม


50

December 20 - 26, 2013

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

Social update_สังคมข่าว เรื่อง/ภาพ_กองบรรณาธิการ สร้างสรรค์_โก_เบ

องคมนตรีให้เกียรติเปิดงาน

สัมมนา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณจำาลักษณ์ ขุนพลแก้ว ผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต (กลาง) ดร.บุญดี บุญญากิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และรักษาการผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย (ขวา) และคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้จัดการส่วนรณรงค์ส่งเสริมการ เพิ่มผลผลิต (ซ้าย) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาหัวข้อ ‘เพิ่มพลังผลิตภาพด้วยการจัดการ ความรู้’ พร้อมแนะนำาโครงการ ‘การจัดการความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่าง ยั่งยืน’ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม การเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และกระทรวง อุตสาหกรรม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

พลอากาศเอกกำาธน สินธวานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุม Tenth International Conference on e-Learning for Knowledge-Based Society Srisakdi Charmonman Institute, Siam Technology College, 12-13 December 2013 งานนี้มี ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณ อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของสถาบันให้เกียรติต้อนรับ และแขกรับเชิญจาก 13 ประเทศ นำาเสนอ 42 งานวิจัย ภายใต้บรรยากาศระดับนานาชาติ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อเร็ว ๆ นี้

Book_มุมหนังสือ เรื่อง/ภาพ_กองบรรณาธิการ

เปิดฟ้าดวงชะตา ตำารับภารตะ 2557

ผู้เขียน : อ.อ้อม โหรา ราคา : 200 บาท สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์บุ๊ค เปิดฟ้าดวงชะตา ตำารับภารตะ 2557 ผลงานของอาจารย์ออ้ ม โหรา นักโหราศาสตร์ที่มากไปด้วยความเชี่ยวชาญคนหนึ่งของฟ้าเมืองไทย นอกจากคอลัมน์ที่เขียนเป็นประจำาในนิตยสาร โหรามหาเวทย์แล้ว อาจารย์อ้อมยังมากด้วยความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ทางภารตะ ท่านจึง ตัดสินใจถ่ายทอดความรู้นั้นออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้

นิตยสารรักลูก

มฟล. ส่งมอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้มอบเงินจำานวน 90,000 บาท พร้อมเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ที่ได้รับจากการตั้งจุดบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์จาก พายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนให้แก่ Miss Gina Salonga อาจารย์ประจำาสำานักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้แทนองค์กร ที่ได้รับรองจากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำาประเทศไทย (Filipinos and Friends in Chinag Rai-FFC) โดย จะมีการส่งมอบต่อให้แก่ Habitat for Humanity Philippines ต่อไป ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

ประจำาเดือน : ธันวาคม 2556 ราคา : 85 บาท สำานักพิมพ์ : รักลูก นิตยสารรักลูกฉบับนี้ ชวนไปพบกับเหล่าคุณพ่อผู้กล้าจาก โครงการรักลูก Daddy The Hero ปีที่ 2 กับ 10 สุดยอด คุณพ่อ กับเรื่องราวความกล้าเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่จนได้เป็นสุด ยอดฮีโร่ของลูกและครอบครัว พร้อมบทสัมภาษณ์สุดยอดคุณพ่อ ชาวออสเตรเลียแห่งปี 2000 อย่างสตีฟ บิดอล์ฟ ที่มาบอกเล่า ประสบการณ์ยาวนานที่ไขปัญหาการเลี้ยงดูครอบครัวทั่วโลก ผ่าน หนังสือ Raising Boys ลูกชาย เลี้ยงอย่างไรให้ดี และ Raising Girls ลูกสาว เลี้ยงอย่างไรให้ดี แถมฟรีปฏิทินปีใหม่ 2557 จาก BabyLove

Pangea Online โลกใหม่ ภาคสอง Vol.4

ผู้เขียน : Great Polar Bear ราคา : 200 บาท สำานักพิมพ์ : สยามอินเตอร์บุ๊ค เมื่อบัลทาชาร์และเหล่าเทพอสูรต้องออกศึก แต่เป็นศึกเพื่อป้องกัน เมืองโดยมีผ้ปู ระสงค์รา้ ย และเมื่อหนึ่งในเศียรของอีเดนเริ่มเคลื่อนไหว บัล ทาชาร์ตอ้ งพบกับคำาถามที่เขาไม่ตอ้ งการตอบ โดยมีชวี ติ ของเทพอสูรแทบ ทั้งหมดเป็นเดิมพัน

ครอบครัวตึ๋งหนืด ตะลอนทัวร์

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จักรพงษภูวนารถ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ วาสุกรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธาน

ผู้เขียน : Kwon, Chan-ho ผู้แปล : วลี จิตจำารัสรัตน์ ราคา : 158 บาท สำานักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ การเดินทางรอบโลกที่ประหยัดที่สุดเริ่มขึ้นแล้ว ครอบครัว ตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ผจญภัยตี๊ดตีดสุดขอบโลก ครอบครัวตึ๋งหนืด ออกเดินทางไปป่าอะเมซอน และดินแดนต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ บุกป่าดงดิบที่ได้ชื่อว่า ปอดของโลก หมู่บ้านชนพื้นเมืองและเมือง ลึกลับในตำานาน โทรุและครอบครัวจะนำาความตึ๋งหนืดและเสียง หัวเราะไปป่วนให้ลั่นป่า


Request

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

n

51

December 20 - 26, 2013

บริษัท มาแมค ออยล์ จำากัด เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ทุกประเภท

รับด่วน จำ�นวนจำ�กัด

1. เจ้าหน้าที่การตลาด • • • •

เพศชาย / หญิง • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้าน การขายอย่างน้อย 1 ปี สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

2. เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่บัญชี

1 อัตรา

4. ผู้จัดการภาค (Supervisor)

1 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • มีไหวพริบดี สามารถโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ดี

• เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึั้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในตลาดน้ำามันหล่อลื่นเป็นอย่างดี • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท มาแมค ออยล์ จำากัด

sappasan/ PEN K

โทร. 0-2463-8506-9 แฟกซ์. 0-2463-8510 E-mail : yutasak@mamacoil.com www.mamacoil.com

บจก.ฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์

บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

เป็นโรงงานผลิตและจำาหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำาเร็จรูปภายใต้เครื่องหมาย MANCHESTER และ SURFTEX มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน หลายตำาแหน่ง เพื่อรองรับการขยายกิจการในตำาแหน่งต่อไปนี้

ผู้ผลิตสียี่ห้อ TOWN และเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยสี ฮ�ร์ดแวร์ เครื่องมือช่�ง รับสมัคร

1. พนักงานขับรถส่งของและพนักงานคียข์ อ้ มูล (ชาย)

ด่วนมาก 2. เจ้าหน้าที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ด่วนมาก

1. เซลส์แมน กรุงเทพ (มอเตอร์ไซค์์) 2. ธุรการบั- ชี

• • • •

(ชาย/หญิง มีประสบการณ์) 3. แคชเชียร์ (มีประสบการณ์) (ช/ญ)

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีใบขับขี่รถยนต์ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop, 3D ได้คล่องแคล่ว

ด่วนมาก

4. พนักงานประจำาร้าน

3. ช่างแพทเทิร์น

5. พนักงานขับรถ

4. เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

6. พนักงานฝ่ายผลิต

หมายเหตุ : ทุกตำาแหน่งพนักงานต้องทำางานที่ฝั่งธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ได้

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถสร้างแพทเทิร์นด้วยมือและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป) (ประจำาที่ลำาลูกกา มีที่พักให้)

เลขที่ 2 ซ.บางแวก 65 เขตภาษีเจริ- กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2410-1359-62 แฟกซ์ : 0-2410-1358 E-mail : info@manchester.co.th Website : www.manchester.co.th

SAPPASAN / M.C.T.

081-6340747, 02-5143147

บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

sappasan/ ฉัตรสยามสี

โทร.

ด่วนมาก

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้เรื่องโปรแกรม VB, CRYSTAL REPORT และ SQL เป็นอย่างดี • สามารถแก้ไขปัญหา Hardware, Software เบื้องต้นได้ดี

(ประจำาที่ลำาลูกกา มีที่พักให้) สมัครด้วยตัวเองที่ อ� ออ�ค�รเอกไพศ�ล �ค�รเอกไพศ รเอกไพศ��ล ล� ลล�ดพร้ �ดพร้�ว ซ.126

sappasan/ Mamac 4x7

เลขที่ 155 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 72 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130


52

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำากัด

บริษัท เค.แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำากัด

รับสมัครงานด่วน

ดำาเนินธุรกิจด้าน ติดตั้งระบบกันรั่วซึม และฉนวนหลังคา

เป็นบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องการรับสมัครพนักงานจำานวนหลายอัตรา ดังนี้

1. พนักงานบั- ชี ด่วนมาก หลายอัตรา

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 2 อัตรา

• • • • •

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/การตลาด หลายอัตรา • • • •

• วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

sappasan เค.แมททีเรียล 4x7

บริษัท เค.แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท อินเตอร์เซรามิค จำากัด

าวัณ ปาล์ม รีส พี พี เอร อร์ท

ดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำ�หน่�ยวัสดุก่อสร้�ง เซร�มิค สุขภัณฑ์ชั้นนำ�ในประเทศไทย กำ�ลังขย�ยกิจก�รต้องก�รรับสมัครเจ้�หน้�ที่หล�ยอัตร�ดังนี้

1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด

4 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออฟฟิศ

2 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ

2 อัตรา

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนหาดแหลมตง เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยงทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดทั้งปี

1. พนักงานต้อนรับ 2. กัปตันห้องอาหาร 3. พนักงานเสิร์ฟ / บาร์เทนเดอร์ 4. Chef de Partie ครัวไทย 5. Chef de Partie ครัวยุโรป 6. กุ๊กเบเกอรี่ 7. พนักงานแล่เนื้อ (Butcher) 8. พนักงานธุรการ 9. พนักงานบัญชี 10. แคชเชียร์ 11. สโตร์ / เช็คเกอร์ 12. พ่อบ้าน / แม่บ้าน 13. พนักงานเย็บและซ่อมผ้า 14. ช่างแอร์ / ไฟฟ้า / ประปา 15. รปภ.

• เพศหญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�บัญชีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ส�ม�รถปิดงบได้ มีประสบก�รณ์อย่�งน้อย 1 ปีขึ้นไป เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวช.-ปริญญ�ตรี มีเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ คอมมิชชั่น ถ้�มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปวส.-ปริญญ�ตรี • ถ้�มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

(ประจำา กทม.)

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปวส.-ปริญญ�ตรี • ถ้�มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

สนใจสมัครง�นติดต่อ บริษัท อินเตอร์ เซร�มิค จำ�กัด 71-71/1 ถ.บรมร�ชชนนี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้�) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-434-9293-7 แฟกซ์: 02-434-9289 e-mail : Sittichailert@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกบุคคล

sappasan อินเตอร์เซรามิค 4x7

• • • •

5 อัตรา 2 อัตรา 9 อัตรา 1 อัตรา 3 อัตรา 2 อัตรา 1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 4 อัตรา 2 อัตรา 6 อัตรา 2 อัตรา 5 อัตรา 2 อัตรา

บ.พีพีดอน รีสอร์ท จำ�กัด

302/15 ม. 6 การเคหะท่าทราย ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-5916568-70 ต่อ 14 โทรส�ร. 02-5916571 (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น-17.00 น)

E-mail : hrbkk@phiphinatural.com

หรือดูรายละเอียดตำาแน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ www.phiphinatural.com

sappasan/ พี พี เอราวัณ

1. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำากัด

เลขที่ 165/4 ซ.เชื้อเพลิง (อมร) ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2678-8000 E-mail: mgt@victory-logistics.com www.victory-logistics.com

SAPPASAN /victory-logistics

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • สามารถพิมพ์ดีดได้ • บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ สมัครด่วนด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่

ติอต่อสมัครด้วยตนเอง

โทร. 02-713-2326-7 www.kmat.co.th

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ PC ได้ • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่เอกสาร ขาเข้า-ขาออก หลายอัตรา

รายได้ : เงินเดือน พร้อม % ค่าสำารวจงาน 984/56 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 40 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถพิมพ์ดีดได้ • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

n

December 20 - 26, 2013

53

บริษัท วรรธนาอินดัสเทรียล จำากัด ผู้นำาเข้าและผู้แทนจำาหน่าย รกยก Forklift รถยนต์ TATA และรถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ ดำาเนินกิจการมาร่วม 30 ปี กำาลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมากดังนี้

รถยนต์ TATA สามมิตร 1. พนักง�นประช�สัมพันธ์สินค้� 2. พนักง�นข�ยรถยนต์ 3. พนักง�นสโตร์ นสโตร์/อะไหล่ ด่วน

4. 5. 6. 7.

KARRY

(เงินเดือน + คอมมิชชั่น) (เงินเดือน+คอมมิชชั่น) (เงินเดือน+คอมมิชชั่น) (สาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์) SERVICE ADVISOR (SA) (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) หัวหน้�ช่�งยนต์ (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) ช่�งยนต์ (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) ผู้จัดก�รแผนกบริก�ร (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก)

หล�ยอัตร� หล�ยอัตร� หล�ยอัตร� 5 อัตร� 1 อัตร� หล�ยอัตร� 1 อัตร�

รถยก UN

1. พนักง�นข�ยรถยก 2. พนักง�นสโตร์/อะไหล่ ด่วน

(เงินเดือน + คอมมิชชั่น) 5 อัตร� (เงินเดือน + คอมมิชชั่น) หล�ยอัตร� (สาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์) 3. หัวหน้�ช่�งรถยก (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) 1 อัตร� 4. ช่�งรถยก (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) หล�ยอัตร�

สำานักงาน

1. พนักง�นบัญชี (ส�ข�บัญชี) 3 อัตร� 2. พนักง�นจัดซื้อ (มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 2 อัตร� หล�ยอัตร� 3. พนักง�นรับส่งเอกส�ร

บริษัท วรรธน�อินดัสเทรียล จำ�กัด

595 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2453-2178-84 ต่อ 414 (ฝ่�ยบุคคล) * หยุดเส�ร์เว้นเส�ร์ * E-mail: yingwats@forkliftperfect.com

(มีส�ข�วรจักร)

website: www.forkliftperfect.com

SAPPASAN/ WANTANA GROUP

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่


54

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

Model Group

Model Group คือกลุ่มบริษัทที่สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อ การตลาด งานประชาสัมพันธ์ งานโฆษณาต่าง ๆ แบบครบวงจร การันตีผลงานแบบมืออาชีพ เพราะเราคือพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มบริษัทด้าน งานบันเทิง บริษัทด้านความสวยความงาม บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทด้านนันทนาการ บริษัทด้านงาน Import Export กลุ่ม งานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้นการทำางานในปัจจุบันเราจึงมีการปรับโครงสร้างและรูปแบบการ ทำางานให้สอดคล้อง สำาหรับกลุ่มเศรษฐกิจระดับอาเซียน (AEC) เราเล็งเห็นถึงความสำาคัญเรื่องนี้จึงมีการเปิดรับบุคลากรที่มากไป ด้วยคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับเราในหลายสาขาและหลายตำาแหน่งงานดังต่อไปนี้

7. ผู้จัดการสาขาฝึกหัด 8. Academic Service and training 9. ส่งเสริมการขาย + วิจัยตลาด 10. Sales 11. Beauty Expert 12. เจ้าหน้าที่แนะนำาโครงการ

Staff Event ประชาสัมพันธ์ PC + BA เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ ธุรการประสานงาน Marketting

คุณสมบัติ  ชาย หญิง หรือ สาวประเภทสอง อายุตั้งแต่ 20-35 ปี  วุฒกิ ารศึกษา ตั้งแต่ ปวช – บริญญาโท    

(แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละตำาแหน่งงาน) มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี สาขาใช้ภาษาต่างประเทศได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จาำ เป็นต้องจบตรงสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ การสื่อสารชัดเจน เรียนรู้งานไว

โซน นนทบุรี

สนใจติดต่อ

พงษ์เพชร งามวงษ์วาน แคราย ประชาชื่น ติดต่อ คุณรุ่งระวี

โทร. 081-925-1761, 081-9251762

โซน ปทุมธานี

รังสิต ดอนเมือง สะพานใหม่ ลำาลูกกา ติดต่อ คุณนิชา

    

โทร. 081-3080004, 087-3226038

สวัสดิก�ร ประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำ�ปี โบนัสพนักง�น สัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ Personal Trainner ในกรณีเรียนรู้งานและปรับพื้นฐานการทำางาน การแต่งกาย การสื่อสาร และความมั่นใจ

โซน รัชดา

ห้วยขวาง สุขุมวิท ลาดพร้าว พระราม 9 รามคำาแหง ติดต่อ คุณ ชลธิชา

โทร. 087-7627699, 089-0329119

โซน รามอินทรา

วัชรพล มีนบุรี หนองจอก คันนายาว ติดต่อ คุณวรินทร

โทร. 081-8680105, 087-5142392

SAPPASAN/ model

1. 2. 3. 4. 5. 6.


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

n

December 20 - 26, 2013

55

บริษัท ปริ- สิริ จำ�กัด (มห�ชน) ั ยร์ ายใหญท่ ี่สุด ะกอบการอสังหาริมทรพ เราคอื 1 ใน 10 ผปู้ ร

ในประเทศไทย ปริญสิริเป็นมอื อาชีพใน การพฒ ั นาโครงการเพอื่ ขาย ประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม

1. Project Manager

• Male, 35-45 years old. • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering • At least 15 years experience in a construction work as a Project Manager. • Licensed Engineer.

2. Project Engineer

• Male, 30-35 years old. • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering • At least 10 years experience in a construction work as a Project Engineer. • Licensed Engineer.

3. Site Engineer

• Male, 25-30 years old. • Bachelor’s Degree in Civil Engineering • At least 3 years experience. • Licensed Engineer.

4. Office Engineer

• Male/Female, 25-30 years old. • Bachelo’s Degree in Civil Engineering • At least 2 years experience.

8. Foreman Structure & Finishing

• Male, 25-40 years old. • Vocational course in Construction. • At least 3 years experience in the construction field.

9. Survey

• Male, 25-40 years old. • High Vocational course in Surveying. • At least 3 years experience in the construction field.

10. Site Admin

• Male, 25-40 years old. • Bachelor’s Degree in Human Resource or any related course. • At least 3 years experience in a construction work.

11. Marketing Supervisor

• Male/Female 25-30 Years old • Bachelor’ degree in marketing • At Least 3-5 year exp.

5. Estimating Engineer

12. Accounting Supervisor

6. Project Architect / Architect

13. Project Finance.

• • • •

Male/Female, 25-30 years old. Bachelor’s Degree in Civil Engineering 0-5 years experience. At least 2 years experience.

• Male/Female, 25-40 years old. • Bachelor’s Degree in Architecture. • At least 3 years experience in design and construction.

7. Draftsman Structure & Finishing • • • •

Male/Female, 25-40 years old. Vocational course as a draftsman or any related course. At least 2 years experience as a draftsman. AutoCAD program related.

• Male/Female 25-30 Years old • Bachelor’ degree in Account • At Least 3-5 year exp. • Male/Female 30-35 Years old • Bachelor’ degree in Finance • At Least 5-10 year exp

14. Payroll Supervisor

• Male/Female 25-30 Years old • Bachelor’ degree in HRM or Accounting • At Least 3-5 year exp. As payroll, welfare and C&B

บริษัท ปริญสิริ จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เอ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-617-6900 ต่อ 574 แฟกซ์ 02-617-6911 หรือติดต่อโดยตรง คุณธนพัต แสนสิงห์ โทร. 086-317-2251 (08.30 น.-17.30 น.) E-mail tanapat@prinsiri.com www.prinsiri.com

sappasan/ prinsiri 8x14

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


56

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

หจก. เจ. เอส. ลาเบล แอนด์ ซัพพลาย J. S. LABEL AND SUPPLY PARTNERSHIP

รับสมัคร

ด่วน

ธน�ค�ร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มห�ชน)

1. ช่างพิมพ์เครื่องโรตารี่ 2 อัอัตรา 2. ผูผู้ช่วยช่างพิมพ์เครื่องเลเตอร์เพลท 2 อั พลท อัตรา • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม.6, ปวช. ขึ้นไป • มีความขยัน , อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานธุรการทั่วไป

Tele Sales พนักง�นข�ยท�งโทรศัพท์ รับสมัครด่วน

2 อัตรา

ลักษณะการทำางาน : แนะนำาเสนอบริการด้านสินเชื่อให้สำาหรับ กลุ่มลูกค้าของธนาคารผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น

• เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม.6 , ปวช. ขึ้นไป • มีความขยัน , อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ (โปรแกรม Word , Excel , Internet)

4. พนักงานขาย

2 อัตรา

สวัสดิการ

สวัสดิการ :

• O.T (เฉพาะตำาแหน่ง 1-3) • ประกันสังคม • เครื่องแบบพนักงาน • โบนัสประจำาปี • งบจัดเลี้ยงประจำาปี • ตรวจสุขภาพประจำาปี • ทุกตำาแหน่งมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจก่อนปฎิบัติงาน

ธน�ค�รซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มห�ชน) (BTS. พญ�ไท) sappasan/ เจเอสลาเบล

เลขที่ 128/290-300 อ�ค�รพญ�ไทพล�ซ่� ชั้น 27 แขวงทุ่งพญ�ไท. เขตร�ชเทวี กทม. 10400 ติดต่อเพื่อสัมภ�ษณ์ง�นได้ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวล� 9.00 - 17.00 น. คุณ ทรรศนีย์ คำ�ศรี

โทร. 084-322-3446, 02-624-2705

NANNE

บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำากัด รับสมัครด่วน

THE BEST QUALITY

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 30 ปี เช่น สบู่และโฟม ดร.มนตรี, สบู่อาเซปโซ, กย.15, ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กโฮม, ลูกอมมายมิ้นท์, คูก้า, เครื่องดื่มเซปเป้ บิวติดริ้งค์ และอื่น ๆ ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น ขยัน และรักความก้าวหน้า เพื่อรองรับการขยายงาน ในตำาแหน่งดังต่อไปนี้

1. พนักง�นข�ยหน่วยรถเงินสด   

ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

บริษัท สามยอดการค้า จำากัด ด่วนม�ก

(กทม./ตจว.)

พนักงานขาย (Sales) 4 อัตรา

ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์

กรุงเทพฯ ร�ยได้รวมเฉลี่ย 12,400-15,100 บ�ท/เดือน ต่�งจังหวัด ร�ยได้รวมเฉลี่ย 18,000-24,500 บ�ท/เดือน

2. พนักง�นขับรถ (ผู้ช่วยพนักง�นข�ย) กทม./ตจว.   

ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำากัดวุฒิ ประสบการณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป กรุงเทพฯ ร�ยได้รวมเฉลี่ย 11,600-13,000 บ�ท/เดือน ต่�งจังหวัด ร�ยได้รวมเฉลี่ย 15,800-18,300 บ�ท/เดือน

(มีโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนประจำาทุกปี) ปฏิบัติงานที่ คลังสินค้า ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ซ.วัดนครชื่นชุ่ม ในเดือนแรกที่เข้ามาทำางานในกรุงเทพฯ ทางบริษัท

3. พนักง�นจัดเรียงสินค้� (กทม./ตจว.)

เงินเดือน 18,000 บาท+ค่าน้ำามัน+ค่าคอมมิชชั่น เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.- ปริญญาตรี สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้

1 อัตรา

เพศหญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

มีที่พักให้ฟรี

ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

สนใจสมัครด้วยตนเอง คุณประพันธุ์

ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อขอรับใบสมัครงานได้ทั้ง 2 แห่ง พร้อมหลักฐานที่

บริษัท แมสม�ร์เกตติ้ง จำ�กัด

เลขที่ 905/4 ถ.พระราม 3 ซอย 49 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สำานักงานใหญ่ โทร. 0-2683-0333 ต่อ 301, 312 คลังสินค้า พุทธมณฑล สาย 4 โทร. 0-2429-2922 ต่อ 210, 214

E-mail: info@massmarketing.co.th

SAPPASAN / แมส มาร์เกตติ้ง

ธุรการ

ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ ตำาแหน่งที่ 1 และ 2 มีเงินเดือนประจำา, เงินเบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น 

โทร.

0-2869-1128, 08-9514-0614

273/95 ซ.เทอดไท 53 ถ.เทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริ- กรุงเทพฯ

sappasan/ samyod kanka

มีเงินเดือนประจำา และค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน, ได้โบนัส. ทุกๆ 3 เดือน, โบนัสรายปี, ท่องเที่ยวต่างประเทศ

สมัครง�นด้วยตนเองพร้อมสัมภ�ษณ์ทันที และปฏิบัติง�นที่ :

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่

FAX : 0-2898-5584

30 อัตร�

คุณสมบัติ : • เพศหญิง อ�ยุไม่เกิน 40 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม6., ปวช, ปวส, - ปริญญ�ตรี (หรือกำ�ลังศึกษ�อยู่) • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (ธน�ค�รมีหลักสูตรอบรมให้) • เหม�ะสำ�หรับผู้ที่มุ่งมั่นเพื่ออย�กมีร�ยได้ที่ม�กกว่�ง�นประจำ�ทั่วไป

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป • มีความขยัน , อดทน รักงานทางด้านการขาย บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีพาหนะเป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บจก. เจ.เอส.ลาเบล แอนด์ ซัพพลาย 369 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 42 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 081-647-4185 คุณจันทร์จรัส หรือ 02-8985583, 02-8985670-1

จำ�นวน

sappasan CIMB Thai 4x7

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ริบบอน และอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจรต้องการรับสมัครงาน


Request

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

n

December 20 - 26, 2013

57

โรงแรมเอเชีย

Bangkok Instrument & Service Co.,Ltd บริษัท บางกอก อินสทรูเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

เป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว

เปิดรับสมัครพนักงานประจำา หลายอัตรา บริษัทเริ่มดำาเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นผู้นำาเข้าและจำาหน่ายเทปการอุตสาหกรรม ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำานักงานผ้าไวนิล ทึบแสง โปร่งแลง สำาหรับผ้าพิมพ์ป้ายโฆษณา กาวร้อน กาวเกล็ด กาวแท่ง บริษัทมีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้

ประจำาสาพัฒนาการซอย 29 (คลองตัน) 6 อัตรา ประจำาสาขาสวนสมเด็จ (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป มีโทรศัพท์มือถือ และยานพาหนะเป็นของตนเอง มีความรับผิดชอบ และความอดทนในการขาย โดยไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

5 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

15 อัตรา

• • • •

ประจำาโรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สามารถทำางานเป็นกะได้ มีหน้าที่ในการตรวจเช็คสต็อกสินค้า-เบิกจ่ายสินค้า ประจำาโรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี มีหน้าที่ควมคุมเครื่องจักรในการตัดเทปกาว สามารถทำางานเป็นกะได้

มาร์คกี้ (ตั้งลูกสนุ๊กเกอร์)  ผู้ช่วยไอที  กุ๊ก ครัวอาหารไทย/ครัวจีน/ครัวเบเกอรี่  พนักงานทำาความสะอาด  พนักงานล้างจาน  พนักงานเสิร์ฟ  พนักงานรักษาความปลอดภัย  พนักงานรับ-ส่งเอกสาร  พนักงานขาย (ปริญญาตรี)

(พร้อมอาหารและชุดยูนิฟอร์ม)

บริ ษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำากัด บริษัท เป็นผู้นำาทางด้านการผลิต และ จัดจำาหน่าย เครื่องดื่ม / น้ำาผลไม้ และขนมขบเคี้ยว ทั่งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐาน GMP และ

3 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 3. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 4. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน-การธนาคาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง 0-3 ปี ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และหากใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และหากใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยอายุงาน ประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์ม โบนัสประจำาปี ฯลฯ

***ทุกตำาแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำานักงานใหญ่ (ตลิ่งชัน)*** ***ทุกตำาแหน่ง มีบุคคลค้ำาประกัน***

www.taveephol.com

sappasan ทวีผล 4x7

สนใจติดต่อ บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำากัด (สำานักงานใหญ่) 101 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2881-3522-3 (คุณชามิตา) E-mail : chamita_1502@hotmail.com

โทร. 02-217-0808 ต่อ แผนกบุคคล

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำา ขนาด 500 เตียง ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมงานหลายตำาแหน่ง ดังนี้ 1. เภสัชกร (ผสมยาเคมีบำาบัด) 2 อัตรา 2. นักรังสีเทคนิค 3 อัตรา 3. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา 4. พนักงานบุคคล / ฝึกอบรม (ป.ตรี) 2 อัตรา 5. พนักงานบัญชี (ป.ตรี สาขาบัญชี) 3 อัตรา 6. พนักงานการเงิน (ป.ตรี) 2 อัตรา 7. พนักงานต้อนรับ (ป.ตรี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี) 2 อัตรา 8. พนักงานธุรการ (ปวส, ป.ตรี) 2 อัตรา 9. เลขานุการตึก (ปวส. ป.ตรี) 2 อัตรา 10. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ม.6 หรือมีประสบการณ์) 2 อัตรา 11. ผู้ช่วยพยาบาล /พนักงานผู้ช่วย/ผู้ช่วยแพทย์ 10 อัตรา (ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานผู้ช่วย) 12. พนักงานเวชระเบียน (ม.6) 2 อัตรา 13. ผู้ช่วยเภสัชกร (ม.6) 4 อัตรา 14. พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำาบัด ( ม.6) 3 อัตรา 15. ช่างไฟฟ้า (ปวส.สาขาไฟฟ้า) 2 อัตรา 16. ช่างแอร์ (ม.6, ปวช., ปวส.สาขาไฟฟ้า) 1 อัตรา 17. พนักงานเปล (ชาย ม.6) 3 อัตรา 18. พนักงานเสริฟอาหาร (ม.6) 5 อัตรา 19. พนักงานบริการผ้า (ม.3, ม.6) 5 อัตรา 20. คนสวน (ชาย ป.6-ม.6) 3 อัตรา 21. พนักงานทำาความสะอาด / รปภ. หลายอัตรา

รับสมัครด่วน

1. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน-การธนาคาร

สนใจส่งประวัติส่วนตัวและหลักฐานการศึกษาพร้อมแนบรูปถ่าย มาได้ที่ E-mail : hr@asiahotel.co.th ส่งจดหมายหรือสมัครด้วยตนเองที่ แผนกบุคคล โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

HACCP โดยได้รบั การยอมรับและความไว้วางใจทั้งในด้านการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์ และการจัดจำาหน่าย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มานานกว่า 37 ปี ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ซึ่งมีตำาแหน่งดังต่อไปนี้

• • • • •

พนักงานประสานงาน/เลขานุการ

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน (ไม่พิการทางสายตา และสามารถช่วยเหลือตนเองได้)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงานมาที่ สาขาพัฒนาการซอย 29 (คลองตัน) โทร. 02-717-1688 สาขาสวนสมเด็จ จ.นนทบุรี (ปากเกร็ด) โทร. 02-582-2977 ประจำาโรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) โทร. 02-477-0123 www.leotape.com E-mail : tigertape@leotape.com

• • • • •

sappasan/ Asia Hotel

• • • •

และตำาแหน่งอื่นอีกหลายอัตรา

sappasan ไดเทปเมอร์ 4x7

• • • • •

9 อัตรา

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 8 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.

02-675-5000 ต่อ 10803-6

E-mail: human@saintlouis.or.th

www.saintlouis.or.th

SAPPASAN/ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

พนักงานทำาความสะอาดห้องพัก วันละ 500 บาท  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วันละ 600 บาท 


58

December 20 - 26, 2013

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

บริษัท เหลียนเซิ่น จำ�กัด บริษัท ศรีกรุงบิสกิต จำ�กัด

ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องการผู้ร่วมดำาเนินการดังนี้

SRIKRUNG BISCUIT CO.,LTD.

1. วิศวกรควบคุมงาน สาขาโยธา 2 อัตรา 2. วิศวกรควบคุมงาน สาขาเครื่องกล 2 อัตรา 3. วิศวกรควบคุมงาน สาขาสุขาภิบาล 1 อัตรา 4. วิศวกรควบคุมงาน สาขาไฟฟ้า 2 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 อัตรา 6. พนักงานบัญชีี 2 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา 8. พนักงานขับรถ 2 อัตรา

ผลิตภัณฑ์และจำ�หน่�ย : ขนมปังกรอบ, คุกกี้, เวเฟอร์, และสแน็ค

Manufactured & Distributed : Buscuit, Cookies, Wafers & Snack

หัวหน้�บัญชี

• •

เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ ซ่อมแซม บำารุงเครื่องจักร วุฒิ ปวส.ขึ้นไป, มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือ รถหกล้อ

พนักง�นฝ่�ยผลิต

สัญชาติไทย

พนักง�นขับรถ (ผู้ช่วยส่งสินค้�)

sappasan/ เหลียนเซิ่น 4x7

35/25 หมู่ 1 ซ.วัดอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 35/25 M.1 Soi Wataomyai Pachkaseam Rd., Aomyai, Samparn, Nakornpratom 73160

โทร. (02) 812-5868-9 Fax : (02) 420-3780 E-mail : srikrungbiscuit@gmail.com

sappasan/ ศรีกรุงบิสกริต

* หมายเหตุ ทำางานที่ ซ.วัดอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม และในอนาคต - มีความพร้อม สามารถที่จะไปทำางานที่โรงงานใหม่ ในกลางปี 57 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เหลี เหลียนเซิ่น จำจำากัด

e-mail: lien_sern@hotmail.com

เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี สามารถใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปได้ มีความรู้เรื่องภาษี, สามารถปิดงบได้ และงบการเงินได้

พนักง�นฝ่�ยช่�ง

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายได้ที่ 80/1 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2316-8866-8 Fax 0-2316-9895

• • •

บริษษัทัท แซทเทล บริ แซทเทล (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) จำจำ��กักัดด 1. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบุคคล

1. เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขา 3 อัตรา

2. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ยและก�รตล�ด (SALE กรุงเทพฯ/ตจว.)

2. พนักงานบัญชี / การเงิน 3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา • อายุ 25-32 ปี • สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ดี • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี/มีประสบการณ์ทำางาน 2 ปี ขึ้นไป • ใช้โปรแกรมเงินเดือน Geneus ได้คล่อง

ด่วน

• เพศหญิง • วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีบุคคลค้ำาประกัน • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ปวช./มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปีขึ้นไป • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (SALE ตจว.) • ผ่านงานติดต่อห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ฝ่ายขายประจำาออฟฟิศ 3 อัตรา

3. เจ้�หน้�ที่บัญชีคลังสินค้�/ประส�นง�นฝ่�ยข�ย

• เพศหญิง • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา • อายุไม่เกิน 30 ปี • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ปวช./ใช้โปรแกรม Excel ได้คล่อง

4. ฝ่ายขาย SITE/โรงงาน 3 อัตรา

4. หัวหน้�แผนกคลังสินค้�/ผู้ช่วยหัวหน้�คลังสินค้�

• เพศชาย-หญิง • วุฒ ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) • อายุไม่เกิน 35 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • มียานพานะส่วนตัว • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป/วุฒิการศึกษาขั้นต่ำา ปวช. • มีประสบการณ์ทำางาน 3-5 ปี (หัวหน้าคลังสินค้า)

5. Electrical Technician Support, ฝ่ายขาย 2 อัตรา

5. พนักง�นคลังสินค้�

• เพศชาย • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

• เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป/ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำา ม.6

6. เจ้�หน้�ที่บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

6. Electrical Engineer 2 อัตรา

ด่วน

ด่วน

• เพศชาย • วุฒิ ป.ตรี ด้านไฟฟ้ากำาลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี • มีความรับผิดชอบสูง • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ปวส.-ปริญญาตรี/ใช้โปรแกรม Express ได้ • มีประสบการณ์ทำางาน 3-5 ปี (ผู้ช่วยสมุห์บัญชี)

7. พนักง�นขับรถส่งสินค้�

7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง 2 อัตรา

8. พนักง�นข�ยประจำ�ห้�งสรรพสินค้�

8. พนักงานด้าน IT 1 อัตรา

บริษัทมีเงินเดือน, OT, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น, ค่ารักษาสต๊อกและสวัสดิการอื่น ๆ พักร้อน, ประกันสังคม, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

9. พนักงานขับรถส่งสินค้า/รถกระบะ 2 อัตรา

• เพศชาย • วุฒิ ปวช-ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง (ด้านไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• เพศชาย วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ม.6 ขึ้นไป/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

• เพศชาย-หญิง • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ด้าน Internet ,ระบบเครือข่าย • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ต่างๆลงระบบปฎิบัติการและโปรแกรมต่างๆ • ดูแลและประสานงานด้าน IT Support และ Website

• เพศหญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย วุฒิ ม.6-ปวช. • อายุไม่เกิน 35 ปี • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี • มีบุคคลค้ำาประกัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่

52/84 หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220

Tel. 0-2973-8729 Fax 0-2973-9200 E-mail: cherrysattelthailand@yahoo.com www.sattelthailand.com

sappasan แซทเทล 4x7

เลขที่ 52/16-17 ซอยเจริญกรุง 41 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-2662976-80

สนใจติดต่อ บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำากัด sappasan/ ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส 4x7

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำากัด

ด่วน


เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

Request

n

59

December 20 - 26, 2013

หจก. บางกอกนิวสยามฟู้ด

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า

บริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายซอสหอยนางรม ตราทะเลงาม นกทะเล นกดำา ฯลฯ และ สินค้าอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ มานานกว่า 20 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

ในเครือธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เติบโต ไปกับกรุงไทย-แอกซ่า

1. ผู้จัดการเขต 2. sale supervisor เขตต่างจังหวัด รายละเอียดงาน : รับมอบหมายงานและนโยบายจากผู้จัดการ ดูแล ควบคุมพนักงานให้ได้ตามเป้า เงินเดือน มีเงินเดือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง เงินรางวัล อื่นๆ คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง • มีประสบการณ์ ดูแลพนักงานขาย

1. Marketing operation 2. Sale Executive

3. พนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ มีใจรักในการบริการ

สวัสดิการ

บริษัท ส�มมิตรเจริญผล จำ�กัด รับสมัครพนักงานด่วนดังนี้

1. ช่างไฟฟ้า ● ●

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

2. พนักงานบั- ชี ● ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานธุรการเอกสาร ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวช.-ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

4. เลขานุการ ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวช. - ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

6. โอเปอเรเตอร์ ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

Tel. 089-052-0660, 02-152-7395 (คุณนิติวิชญ์)

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตถุงปุ๋ย 1 อัตรา (ประจำาสมุทรสาคร) 2 อัตรา 2. บัญชี (หญิง) • วุฒิปวส.ขึ้นไป 3. ฝ่ายขาย (ถุงพลาสติก) 10 อัตรา (ขอผู้ที่รักงานขาย) 4. ฝ่ายขาย (ถุงปุ๋ย พลาสติกสาน) 10 อัตรา (ขอผู้ที่รักงานขายหรือมีประสบการณ์) 5. แม่บ้าน, พี่เลี้ยงเด็ก 2 อัตรา (อยู่ประจำาเท่านั้น)

2 ตำาแหน่ง 2 ตำาแหน่ง 1 ตำาแหน่ง 2 ตำาแหน่ง

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่

1 ตำาแหน่ง

บริษัท ตั้งมั่นคงกิจ (ไทยแลนด์) จำากัด

วุฒิ ปวช. - ปวส.

เลขที่ 52/888 ม.7 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

sappasan/ สามมิตรเจริญผล

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท สามมิตรเจริญผล จำากัด เลขที่ 29/18 หมู่ที่ 7 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา - ตราด (กม.16.5) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ E-mail: arang_23@hotmail.com

089-671-4020 สัมภาษณ์และทราบผลทันที ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

E-mail: p_anom_korn@hotmail.com

รับสมัครพนักงาน

5 ตำาแหน่ง

โทร. 02-740-5484, 081-553-4440,

สถานที่ติดต่อ 25/46-47 ม.บิ๊กล็อท หมู่ 12 ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 สนใจต้องการสมัครงาน

โทร. 0-2415-5825-27 สายตรง 08-1269-0999 แฟกซ์ 0-2897-3595 E-mail: INFO@tmkkthai.com

sappasan/ ตั้งมั่นคงกิจ 4x7

ห้างหุ้นส่วนจำากัด บางกอกนิวสยามฟู้ด 48//18 ถนนบางแวก แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2410-1984, 0-2410-2882, 0-2865-1765

sappasan/ บางกอกนิวสยามฟู้ด 4x7

ทุกตำาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

มีเงินเดือนประจำา 15,000-20,000 บาท ★ โบนัสไตรมาส, ประจำาปี, ค่าคอมมิชชั่น ★ ประกันสุขภาพ, ท่องเที่ยวต่างประเทศ ★ เงินกองทุนสะสมของบริษัทฯ ★

SAPPASAN/ กรุงไทยแอกซ่า / เจน

รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงาน เพื่อเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าและ เก็บบัญชี เงินเดือน มีเงินเดือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง เงินรางวัล อื่นๆ และประกันอุบัติเหตุ คุณสมบัติ • เพศชาย ไม่จำากัดวุฒิ-อายุ • ต้องมีพาหนะเป็นของตัวเอง • มีบุคคลค้ำาประกัน • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่

5 อัตรา 5 อัตรา


60

December 20 - 26, 2013

หจก.ถาวรจิระพัฒน์

n

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน “จ๊อบ รีเควซท์”

รับสมัครด่วน

Request

ตัวแทนขาย รายได้ดี

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป รับทั้ง Full-time และ Part-time (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) เราเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ชั้นนำาระดับโลก เราผลักดันให้ทุกคนที่ผ่านการ คัดเลือก ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง เพื่อรายได้ที่สูงขึ้นและรองรับอนาคตที่มั่นคงของท่าน

คุณสมบัติ • • • •

เพศชาย/หญิง • อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป รักงานขายและบริการ, มีความตั้งใจ และรับผิดชอบงานที่ทำาได้เป็นอย่างดี, มีเป้าหมายในชีวิต มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีทักษะการสื่อสารที่ดี ต้องการความก้าวหน้า และรายได้ที่เพิ่มขึ้น (มีการอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ)

(เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้อย่างแท้จริง)

sappasan/ SAM”S SPORT

สนใจสมัครงาน/นัดสัมภาษณ์ ติดต่อ คุณศิริกาญจน์ เส้งวั่น โทร. 081-727-8289 541/7 ถ.รามคำาแหง 39 (เทพลีลา10) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 หรือส่งใบสมัครงานที่ E-mail : HR-Work@hotmail.com

sappasan ถาวรจิระพัฒน์ 4x7

สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน โบนัสประจำาปี มีสัมมนาท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท สรรพสาร จำากัด บริษัทได้เปิดดำ�เนินก�รธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ม�น�นกว่� 20 ปี ต้องก�รบุคล�กรที่มีคว�มกระตือรือร้น รักคว�มก้�วหน้�และพัฒน�ตนเองไปพร้อมกับบริษัทฯ

พนักงานดีไซน์..ด่วน.. • เพศช�ย/หญิง • วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • มีคว�มส�ม�รถท�งคอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบได้ • มีคว�มรับผิดชอบง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ย

สนใจกรุณาติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 02-435-2345 ต่อ 100 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ เลขที่ 71/16-17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

SAPPASAN / SAPPASAN

ผ่านการสัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที ทำางาน วันจันทร์-วันศุกร์


SAPPASAN / universe

sappasan/ เออร์เบร์น 4X7

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó¨Ð¾Ô¨ÒóÒ໚¹¾ÔàÈÉ

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจม�เป็นระยะเวล�ม�กกว่� 16 ปี ในก�รออกแบบ, ผลิต, และส่งออกสินค้�อัญมณีและเครื่องประดับ โดยมุ่งเน้นในคุณภ�พและม�ตรฐ�นเป็นสำ�คัญ จนได้รับก�รยอมรับจ�กลูกค้�ในหล�ยประเทศ โดยเฉพ�ะประเทศในแถบยุโรป บริษัทฯ เป็นสม�ชิกของ สม�คมผู้ค้�อัญมณีไทยและเครื่องประดับ, สม�คมหอก�รค้�ไทย-เยอรมัน, และสม�คมหอก�รค้�ไทย-อิต�เลียน ขณะนี้ บริษัทฯ มีคว�มต้องก�รบุคล�กร เพื่อรองรับก�รขย�ยง�นในหล�ย ๆ ด้�นขององค์กร ม�ร่วมง�นกับทีมง�นของเร� ในตำ�แหน่งง�น ดังต่อไปนี้

1. International marketing officer

(1 person)

• Female, age not over 35 • Bachelor’s or Master’s Degree in any fields • No experience required (experience in presentation skill and/or online marketing (e-marketing is an advantage) • Good command in English (Speaking, Reading, Writing) - (French and/or German language is a plus) • Computer literacy in MS. Word and MS. Excel programs (knowledge of graphic programs is an advantage) • Salary 18,000 – 35,000 baht/month

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • ปริญญาตรีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องประดับโดยตรง วุฒิ ม. 6, ปวช., หรือเทียบเท่า) • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม MS. Word, MS. Excel ได้ • หากมีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน, บุคลากรโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 17,000 – 35,000 บาท/เดือน

• เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน • หากมีประสบการณ์ทางด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 9,000 – 13,000 บาท/เดือน

2. ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิต (Production Manager)

(1 อัตร�)

3. พนักง�นควบคุมคุณภ�พ (QC) และประส�นง�นก�รผลิต

(2 อัตร�)

หม�ยเหตุ - ทุกตำ�แหน่งง�น ห�กมีที่พำ�นักอ�ศัย ใกล้กับ อ�ร์.ซี.เอ. (พระร�ม 9) ด้วยจะดีม�ก เพื่อคว�มสะดวกในก�รเดินท�ง

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำ�กัด

21/39-40 ชั้น 2-4, โครงก�รรอยัลซิตี้ อเวนิว, อ�ร์.ซี.เอ., บล๊อก ซี (อยู่ระหว่�งถนนเรียบท�งด่วนพระร�ม 9 ใกล้โรงแรม Golden Tulip) และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (เข้�ม�ท�ง ท๊อป ซุปเปอร์ม�ร์เก็ต ส�ข�อ�ร์.ซี.เอ.), เขตห้วยขว�ง, กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-641-4351 (-2) โทรส�ร: 02-641-4350 E-mail: job2013@defactoasia.com

sappasan เดอแฟคโต้ 8X7

ห�กท่�นสนใจ ส�ม�รถส่งประวัติ หลักฐ�นก�รสมัครง�น พร้อมแนบรูปถ่�ยม�ได้ที่


บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำากัด (SIAM

CAR

RENT)

ทำ�ธุรกิจให้เช่�รถยนต์แก่ส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ และเอกชนร�ยใหญ่ ให้บริก�รรถลีมูซีนที่สน�มบินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันมีรถให้เช่�กว่� 9,000 คัน ต้องก�รบุคคล�กรเพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจ (ประจำ�, Part-Time, ฝึกง�น)

1. ผช.ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/พนักงานการเงิน   

เพศหญิง/ชาย วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการเงิน ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา ติดต่อ ประสานงาน

2. ผช.ผู้จัดการฝ่ายบั- ชี/พนักงานบั- ชี  

เพศหญิง/ชาย วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรม Express AS400. ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผช.ผู้จัดการฝ่ายธุรการ/พนักงานธุรการ  

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง

หลายอัตรา หลายอัตรา

มีประสบการณ์โดยผ่านงานบริษัทประกันภัย

4. ผช.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล/พนักงานบุคคลและจัดซื้อ 

หลายอัตรา

หลายอัตรา

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ปวส.-ป.ตรี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง

5. ทนายความ  

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มีประสบการณ์ว่าความ 1 ปีขึ้นไป (ขอสำาเนาเลขคดดีดำา-แดง ในคดีจำานวน 5 คดี)

6. ผช.ผู้จัดการฝ่ายรับแจ้งซ่อม/รับแจ้งซ่อม, ช่างยนต์, ทีมโมบาย  

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป โดยผ่านศูนย์บริการรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ผช.ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย/ พนักงานประกันภัย/อุบัติเหตุ  

หลายอัตรา หลายอัตรา

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านงานเคลมประกันภัย/ติดต่อประสานงานกับอู่ซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ผช.ผู้จัดการฝ่ายรถมือสอง/พนักงานขายรถมือสอง 

3 อัตรา

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี  มีประสบการณ์ขายรถมือสองจะพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้เฉลี่ย 20,000 - 100,000 บาท

หลายอัตรา

9. พนักงานปรับสภาพรถยนต์ (ชงรถ) 

5 อัตรา

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี  มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการปรับสภาพรถทั้งภายในและภายนอก ขัด, เคลือบเงา ล้างห้องเครื่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี

โทร. 02-587-5678 กด 0 มือถือ 086-440-1763 คุณศิริเพ็ญ ฝ่ายบุคคล

E-mail : hrm.scr@gmail.com

sappasan siam carent 8X7

สนใจสมัครงานได้ที่ สาขารัชดาภิเษก (ริมถนนหน้าซอยรัชดา 33) เลขที่ 9/333 ซอยรัชดา 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


บริ ษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด บริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 200 คน ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยมากกว่า

บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำ�กัด

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) 2 อัตรา

• เพศหญิง/ชาย • ไม่จำากัดอายุ  • สามารถทำางานเป็นกะได้ • มีเงินเดือนและประกันสังคมให้

ทุกตำ�แหน่ง มีโอก�สได้ไปทำ�ง�นหรือ ศึกษ�ง�นที่ต่�งประเทศ

ประจำ�ส�ข� สุขุมวิท ทองหล่อ หรือ สีลม

มีระบบเลื่อนตำาแหน่งงาน, รางวัล, ประกันสังคม, ท่องเที่ยวประจำาปี

เข้�ม�กรอกใบสมัครได้ทุกวันที่ ส�ข�ทองหล่อตั้งแต่ 09.00 ที่เค�น์เตอร์พนักง�นต้อนรับ ผู้ที่สนใจส�ม�รถติดต่อสอบถ�มได้ที่

โทร. 02-381-2311 (จันทร์ถึงศุกร์ 10.00-19.00) หรือ 082-339-0440 คุณนิโลบล บริษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บ�งกอก จำ�กัด เลขที่ 58/19-24 ซ.สุขุมวิท 55 (ป�กซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม. 10110

(เวล�ทำ�ง�น จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00) ทุกตำ�แหน่งส�ม�รถติดต่อได้ต�มร�ยละเอียดด้�นบนหรือเข้�ม�กรอกใบสมัครทุกวันได้ที่ส�ข�ทองหล่อ ลง BTS ทองหล่อแล้วเดินเข้�ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) ม�ประม�ณ 50 เมตร ร้�นอยู่ฝั่งขว�มือ สังเกตฝั่งตรงข้�มจะมีร้�น 7-11 อยู่

ด่วน!

Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.

พนักง�นฝ่�ยผลิตช�ย 400 อัตร� คุณสมบัติ • • • •

(ปฏิบัติงานที่ อ.บำาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ)

ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานซ่อมบำารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างน้อย 3 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

เพศชาย อายุ 18 ปีบริบูรณ์-35 ปี (นับปี พ.ศ.) สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า จบการศึกษา ม.3, ม.6, กศน, ปวช.ทุกสาขา (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้น ไม่ต้องสอบ) สามารถทำางานเข้ากะได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใส่เสื้อคอปก, กางเกงขายาว,รองเท้าหุ้มส้น

ร�ยได้และสวัสดิก�ร :

ค่�ตอบแทน / รวมร�ยได้ประม�ณ

2. ช่างไฟฟ้ากำาลัง

11,150 บ�ท

ค่าจ้างวันละ 330 บาท ค่าอาหาร 1,400 บาท/เดือน ค่าเบี้ยขยัน 600 บาท / เดือน ค่าเดินทาง 685 บาท / เดือน ค่าทักษะ 400-1,200 บาท/เดือน ค่ากะ เช้า 20, บ่าย 90, ดึก 180 บาท/วัน เงินตอบแทนพิเศษ 5,000 – 12,000 บาท/ต่อสัญญา) เงินโบนัสปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย., ธ.ค.) และโบนัสพิเศษช่วงสงกรานต์ วันพักร้อน 5-7 วันต่อสัญญา (3 สัญญา) เอกส�รที่ใช้สมัคร ฟรี เครื่องแบบพนักงาน 4 ชุด (ตัวจริงพร้อมสำ�เน�) ฟรี รถรับส่งปรับอากาศทั่วกทม. และปริมณฑล • บัตรประชาชน • ทะเบียนบ้าน ฟรีนำาเที่ยว, กีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่ • วุฒิการศึกษา ประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน • หลักฐานทางทหาร • • ตรวจสุขภาพประจำาปี รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1-2 นิ้ว มีโอกาสสอบบรรจุเป็นพนักงานประจำา 150 คน/ปี (สวมเสื้อคอปก) สมัครได้ที่ บริษัท ไทยฮอนด้�ฯ นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-10.00 น. โทร. 02-3260641-9 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ • • • • • • • • • • • • • • •

(ปฏิบัติงานที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา)

ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ • ที่พัก • ค่ารักษาพยาบาล • ประกันอุบัติเหตุหมู่

• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ • เครื่องแบบพนักงาน • เงินรางวัลประจำาปี

sappasan/ พูลอุดม

** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ **

โทร. (044)-338173-5, 081-967-4544 อีเมล์ : hr@poonphol.com

• เพศชาย อายุ 22-40 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ • มีความรู้ทางด้านซ่อมไฟฟ้า ประปา พื้นฐาน • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

**สัมภาษณ์รู้ผลทันที**

1. ช่างยนต์

ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำางาน พร้อมสำาเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งถึง ผู้อำานวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ 299 ม. 2 ถ.นครราชสีมา–โชคชัย กม.12 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

4. แม่บ้�น

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ค้าขายพืชผลทางการเกษตร และดำาเนินธุรกิจโลจิสติกส์ มีความต้องการรับสมัครบุคลากร ดังนี้

• • • •

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีใจรักงานบริการ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้ • เงินเดือนขั้นต่ำา หนึ่งหมื่นบาท บวกค่าภาษา ค่าคอมมิชชั่น • ถ้าพูดภาษาจีนและญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ช่�งซ่อมบำ�รุง

บริษัท พูลอุดม จำากัด • • • •

2. พนักง�นต้อนรับลูกค้� ประจำ�ส�ข� ในกรุงเทพฯ และ หัวหิน

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน กรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที 23 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 E-mail:info@topperind.com (สามารถทำางานที่อ้อมใหญ่ได้)

• มีวุฒิการนวด สามารถนวดไทย น้ำามัน นวดเท้า • มีเงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น • มีประกันสังคม • ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

sappasan Asia Herb 4x7

ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Fan page :

Thai Honda Careers

SAPPASAN / Thai-Honda

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานจำานวนมาก 1. พนักง�นนวด ประจำ�ส�ข� สีลม สุขุมวิท และ หัวหิน

sappasan/ ท็อปเปอร์

 

200,000 คนต่อปี บริษัทฯ มีแผนขยายงานและสาขาอย่างต่อเนื่อง สาขาปัจจุบัน: สุขุมวิท 24, สุขุมวิท 31, ทองหล่อ, สีลม, เชียงใหม่, ดูไบ, กัมพูชา, ญี่ปุ่น สาขาในอนาคต: นานา, พัทยา, หัวหิน


บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ : ธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) เป็นหนึ่งในผู้นำ�และสร้�งสรรค์ธุรกิจอ�ห�รและ เครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นของคนรุ่นใหม่

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ผู้ช่วยผู้จัดก�รร้�นฝึกหัด (Management Trainee) เจ้�หน้�ที่ฝึกอบรม (Training Consultant) เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit Offififfiicer) เจ้�หน้�ที่บัญชี (Accountant) พนักง�นข�ย (Product Consultant) เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รตล�ด (Marketing Executive) เจ้�หน้�ที่ประส�นง�นก�รตล�ด (Marketing Coordinator)

8. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยจัดซื้อ

(Purchasing Executive)

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ : เลขที่ 57 ชั้นที่ 19-20 อ�ค�รป�ร์ค เวนเชอร์

สอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่ : คุณรังสิม� อินทะชัย คุณปัทม� ลิ้มวสุทธิกูล

02-785-8757 02-785-8760

E-mail : Recruit@oishigroup.com

sappasan/ oisshi 22 4x7 SAPPASAN/ Oishi

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


sappasan วุฒิศักดิ์ 8x14


องค์กรระดับสากลที่แข็งแกร่งและมั่นคงยาวนานกว่า 27 ปี เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมสร้างผลงาน และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

รับสมัครพนักงานประจำาประจำาสำานักงานใหญ่ 1. Business Coordination Senior Supervisor 1 อัตรา 2. Marketing Senior Supervisor (Agricultural Products) 1 อัตรา 1 อัตรา 3. Web Master Senior Supervisor / Assistant Manager 4. Inventory Planning Assistant 1 อัตรา 5. Market Intelligence Senior Supervisor (Researcher) 1 อัตรา 6. Sysem Development Senior Supervisor (AS400) 1 อัตรา 7. Sysem Development Supervisor (Microsoft, Net, MS SQL Server) 1 อัตรา 8. Data Warehouse Senior Supervisor 1 อัตรา 9. Safety Supervisor 1 อัตรา 10. E-Learning Supervisor 1 อัตรา ประจำาแอมเวย์ช็อป 1. ผู้จัดการร้านแอมเวย์ช็อป (สาขา ฉะเชิงเทรา นครนายก หนองคาย อุบลราชานี นาราธิวาส และสมุย)

• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 40 ปี • ประสบการณ์ 5-10 ปีในการบริหารร้านสาขา มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง หัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งความรู้ในการ บริหารคลังสินค้า ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • ชอบงานด้านบริการต่าง ๆ มีความสุขุม มีความอดทน และรับผิดชอบสูง วัสดิการ สำาหรับพนักงานประจำา: ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส • โบนัสการันตี 2 เดือน • วุฒิ ม.6. ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านการรับการสั่งซื้อ การให้บริการติดต่อสอบถาม และแก้ปัญหาให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิด “บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว” • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

• • • • • • • •

สนใจร่วมงานติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด 1199/1 ถนนรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2840-8000 ต่อ 8211, 8212 หรือ 8220 หรือ 089-206-9454

• • • • • •

2. เจ้าหน้าที่ประจำาร้านแอมเวย์ช็อปทั่วประเทศ หลายอัตรา • มีใจรักงานบริการ ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิก และน้ำาเสียงสุภาพนุ่มนวล มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

E-mail: staffrecruit@amway.com www.facebook.com/HR.amwayThailand หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่แอมเวย์ช็อปทุกสาขา

โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม ตรวจสุขภาพประจำาปี วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 12 วัน/15 วัน เครื่องแบบพนักงานประจำาช็อป เงินพิเศษเฉพาะพื้นที่ จำานวน 1,500-2,500 บาท สัมมนาประจำาปีทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ รางวัลครบรอบปีการทำางาน สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม • ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตแบบกลุ่ม (ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยใน/นอก) กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน

sappasan Amway 8x14


บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด (มหาชน) บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งอ�ค�รและง�นวิศวกรรมโยธ� มีคว�มประสงค์จะรับบุคล�กรม�ร่วมง�นในตำ�แหน่งต่อไปนี้

1. วิศวกรสน�ม   

เพศช�ย อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมโยธ� มีใบ ก.ว. มีประสบก�รณ์ 1 ปีขึ้นไป

2. วิศวกร (ประจำ�สำ�นักง�น)   

เพศช�ย อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรีขึ้นไป ส�ข�วิศวกรรมโยธ� มีใบ ก.ว. มีประสบก�รณ์ 1 ปีขึ้นไป

3. โฟร์แมน 

เพศช�ย อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป

ด่วนมาก 2 อัตร� ด่วนมาก 5 อัตร�

วุฒิ ปวช.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ก่อสร้�ง

4. ธุรก�ร (ประจำ�สำ�นักง�น) 

ด่วนมาก 5 อัตร�

เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญ�ตรี ใช้ MS Office ได้ดี

5. เจ้�หน้�ที่ประม�ณก�ร (โครงสร้�ง-สถ�ปัตย์)

ด่วนมาก 10 อัตร� ด่วนมาก 5 อัตร�

เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (ส�ข�สถ�ปัตย์ ก่อสร้�ง) • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่�งดี • มีประสบก�รณ์ด้�นก�รถอดแบบ ประม�ณ 1 ปี ขึ้นไป 

6. พนักง�นขับรถยนต์

ด่วนมาก 1 อัตร�

เพศช�ย  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  มีใบอนุญ�ตขับขี่รถยนต์ • ต้องมีที่พักอ�ศัยอยู่ย่�นร�มอินทร� กม.8 หรือแฟชั่นไอส์แลนด์ 

7. จป.วิช�ชีพ  

เพศช�ย อ�ยุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรี หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง มีประสบก�รณ์อย่�งน้อย 1 ปี (มีประสบก�รณ์ด้�นก่อสร้�ง จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ)

2 อัตร�

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 417 ถ.ร�ชวิถี แขวง/เขตบ�งพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-435-1054 Ext. 204 คุณฉัตรชัย Ext. 219 คุณธันย์ชนก, Ext. 213 คุณชัยยศ E-mail: human@nldplc.com www.nld.co.th

SAPPASAN / เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลได้ที่


บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน) หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของประเทศซึ่งมียอดรับรู้รายได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท

กำาลังขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจร้านอาหารในปี 2557 โดยเป้าหมายสำาหรับธุรกิจใหม่ของเราคือการเติบโตและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว ในภูมิภาคนี้ กว่า 200 สาขา ภายในระยะเวลา 3 ปี เรากำาลังมองหาผู้ร่วมงานที่เป็นมืออาชีพ ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่น ซึ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกในทีมงานของเราที่มุ่งเน้นการทำางาน แบบร่วมมือร่วมใจ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดผลสำาเร็จด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ หากคุณคือคนที่ใช่ ความท้าทายและ โอกาสของการเติบโตอย่างไร้ขีดจำากัดกำาลังรอคุณอยู่

1. ผู้จัดก�รร้�นอ�ห�ร (Restaurant Manager) 6. ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอ�ห�ร (Culinary Officer) • อายุไม่ต่ำากว่า 30 ปี, ปวส./อนุปริญญา ด้าน Hotel/

Restaurant Management หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในฐานะหัวหน้าทีมในร้านอาหารประเภท บริการเต็มรูปแบบ (Full service restaurant) หรือ 1 ปี ในตำาแหน่งผู้จัดการร้านอาหารประเภทบริการเต็มรูปแบบ • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำา รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบเชิงธุรกิจ และ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2. ผู้ช่วยผู้จัดก�รร้�นอ�ห�ร (Assistant Restaurant Manager)

• อายุไม่ต่ำากว่า 30 ปี, ปวส./อนุปริญญาขึ้นไป

• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในร้านอาหารประเภทบริการ เต็มรูปแบบ (Full service restaurant) หรือมีประสบการณ์บังคับบัญชาพนักงานบริการ ในร้านอาหารประเภทบริการเต็มรูปแบบอย่างน้อย 1-2 ปี • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำา รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันและอดทน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

3. ซุปเปอร์ไวเซอร์ (Restaurant Supervisor)

• อายุไม่เกิน 35 ปี, ปวส./อนุปริญญาขึ้นไป

• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในตำาแหน่งกัปตัน/หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ ในร้านอาหารประเภทบริการเต็มรูปแบบ (Full service restaurant) • มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำา รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันและอดทน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

4. พนักง�นเสิร์ฟ (Service Attendant)

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี, ปวส./อนุปริญญาขึ้นไป

7. ผู้ช่วยผู้จัดก�รครัว (Assistant Head Chef)

• อายุไม่ต่ำากว่า 25 ปี, ม. 6/ปวช. ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหารไม่ต่ำากว่า 5 ปี • มีความเป็นผู้นำา มุ่งเน้นคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

8. หัวหน้�กุ๊ก (Chef Shift Leader)

• อายุไม่ต่ำากว่า 25 ปี, ม. 6/ปวช. ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหารทำางานเป็น หัวหน้าครัวเย็นแพนทรี ครัวไทยมาไม่ต่ำากว่า 3-4 ปี • มีความเป็นผู้นำา รับผิดชอบงานต่อจากผู้ช่วยผู้จัดการครัว มุ่งเน้นคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

9. กุ๊ก (Cook)

• อายุไม่ต่ำากว่า 25 ปี, ม. 6/ปวช. ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหาร ทำางานในครัวเย็นแพนทรี ครัวไทยมาไม่ต่ำากว่า 3 ปี • มีความขยันอดทน ทำางานเป็นทีม มุ่งเน้นคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการให้บริการในร้านอาหาร ประเภทบริการเต็มรูปแบบ (Full service restaurant) • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำางานเป็นทีม ขยันและอดทน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

10. พนักง�นแคชเชียร์

• อายุไม่ต่ำากว่า 35 ปี, ม. 6/ปวช. ขึ้นไป

11. พนักง�นล้�งจ�น (Steward)

5. ผู้จัดก�รครัว (Head Chef)

• อายุไม่ต่ำากว่า 35 ปี, ปวช. - ปวส. สาขาศิลปะการทำาอาหาร หรือคหกรรม • มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหาร ไม่ต่ำากว่า 7 ปี และ 2-3 ปี ในงานผู้ช่วยผู้บริหาร F&B • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นความพึงพอใจ ของลูกค้า และมุ่งเน้นคุณภาพ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

• มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหารไม่ต่ำากว่า 7 ปี หากเคยทำางานในร้านอาหารไทยและ/ หรือร้านอาหารยุโรปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความเป็นผู้นำา มีไหวพริบเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

• ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี, ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน ทำางานเป็นทีม รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

• อายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี, ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

• หากมีประสบการณ์การทำางานในร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความขยันอดทน และทำางานเป็นทีม • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

หมายเหตุ : • ทุกตำ�แหน่งปฏิบัติง�นในร้�นอ�ห�รบริเวณสย�มสแควร์ ยกเว้นตำ�แหน่งง�นที่ 6 ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติ ภาพถ่าย รายละเอียดการติดต่อ และเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ต้องการมาที่

JOB REQUEST 9 784415 136837

20.00

10

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ 0-2435-2345

SAPPASAN/ เอพี (ไทยแลนด์)

คุณวรวรรณ หรือ คุณกมลชนก Email: ap_recruit@outlook.com ดำาเนินการในนามของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน) โทร. 090-949-9292 หรือ 083-051-0312 131218

Job Request Vol 666  
Job Request Vol 666  

นิตยสาร Job Request vol.666 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement