Page 1

20 ºÒ·

www.mrthaijob.com

»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè

192 »ÃШÓÇѹ·Õè 8 - 22 Á¡ÃÒ¤Á 2557

Ѻ à  Ã Ñ Ç Õµ · ÒõÅÒ´ ÏÅÏ Ç Ò ´ Áѳ Åà«ç¹àµÍÏ-¡ ÃÒ Ñµ Í ¤ Í Â Ò ¢ 1 . ¡ ¼¨ ¡¡Ç‹Ò 8 ÁÒ

“ºÍ” »¡Ã³ ©ÑµÃºÃÔÃѡɏ ÁÑ蹤§¡ÑºµÑǵ¹·ÕèªÑ´à¨¹

á¾¹¤ÍÊàÁµÔ¡ ¨Ñ´ Walk in Interview 29 Á.¤. 57 ÃѺ ¨¹·.¤ÅÔ¹Ô¡-¾¹§.¢Ò ÏÅÏ ÊÁÒ¤ÁÃÒª¡ÃÕ±ÒÊâÁÊà ÃѺ H.R.-â»Ãá¡ÃÁàÁÍÏ-ª‹Ò§-àÅ¢ÒÏ ¸¹Ò¤ÒëÕäÍàÍçÁºÕ ÃѺà·àÅà«Åʏ 20 ÍѵÃÒ âº¹ÑÊ·Ø¡ 3 à´×͹ ¹ÔÇÍÕàÅ礵ÃÔ¤ÑÅ à·¤â¹âÅÂÕ ÃѺÇÔÈÇÐ-¾¹§.à¢Õ¹Ẻ-ÊâµÃ ÏÅÏ 65 ÍѵÃÒ àËÅÕ¹à«Ôè¹ ÃѺÇÔÈÇÐ-¨Ñ´«×éÍ-ºÑÞªÕ-¸ØáÒà ÏÅÏ 15 ÍѵÃÒ ¾ºµÓá˹‹§§Ò¹Ç‹Ò§ ÊÇÑÊ´Ô¡ÒôÕÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂÀÒÂã¹àÅ‹Á... ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store


บริษัทตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำ�กัด

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) 2 อัตรา

1. พนักงานขายห้างโมเดิร์นเทรด (Key Account) หลายอัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้าำ ประกัน  เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  

2. พนักงานขายหน่วยรถ Pre Order หลายอัตรา 

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า 

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้าำ ประกัน

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้าำ ประกัน

4. พนักงานส่งสินค้า 

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

6. รถร่วมขนส่งสินค้า 

เงินเดือน  เบี้ยขยัน เงินเดือน

5. พนักงานคีย์ข้อมูล

หลายอัตรา

มีรถกระบะ ตู้ทึบ (มีหลังคาสูง 2 เมตรขึ้นไป)

หลายอัตรา

เบี้ยขยัน เงินเดือน

 

หลายอัตรา

เบี้ยขยัน

หลายอัตรา

ร�ยได้สูง สวัสดิก�รดี sappasan/ VRC MARKETING

โทร. 0-2322-7795-6, 081-882-1990, 086-985-0656

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที 23 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 E-mail:info@topperind.com (สามารถทำางานที่อ้อมใหญ่ได้)

บริษัท มหาชน สั- ชาติอังกฤษ ช/- 25-35 ปี, ปวส.-ป.โท, กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

Part Time+Full Time

มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น

30,000-50,000 บาท

เจ้�หน้�ที่กรอกแบบสอบถ� รอกแบบสอบถ�ม 20 อัตร� ร� ฝ่�ยประช ยประช��สัมพันธ์โครงก� ครงก�ร 10 อัตร� ร� ผู้จัดก� ก�รส รส��ข� 5 อัตรร�� เลข��นุก�ร เลข 1 อัตร� ร� ทุกตำาแหน่งมีการอบรมพัฒนาก่อนบรรจุ (Part Time เข้างานทุกวันเสาร์ 8.30-16.30 เงินเดือน 7,500 บาท) เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ (ระหว่างซอยสาทร 11 กับ สาทร 13) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 SAPPASAN / universe

สมัครได้ที่ บริษัท วี.อ�ร์.ซี.ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 82/122 หมู่ 6 ถ.พัฒน�ก�ร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน กรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

โทร. 089-231-1274, 02-352-8826 ติดต่อ ผอ.ธงชัย แซ่ตั้ง

sappasan/ มหาชน สั- ชาติอังกฤษ

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้าำ ประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น 

sappasan/ ท็อปเปอร์

กำ�ลังขย�ยกิจก�ร ต้องก�รรับสมัครพนักง�นฝ่�ยข�ยย ดังนี้


บริษัท พูลอุดม จำากัด

บริ ษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด บริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 200 คน ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยมากกว่า

200,000 คนต่อปี บริษัทฯ มีแผนขยายงานและสาขาอย่างต่อเนื่อง สาขาปัจจุบัน: สุขุมวิท 24, สุขุมวิท 31, ทองหล่อ, สีลม, เชียงใหม่, ดูไบ, กัมพูชา, ญี่ปุ่น สาขาในอนาคต: นานา, พัทยา, หัวหิน

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ค้าขายพืชผลทางการ ผลทางการเกษตร และดำาเนินธุรกิจโลจิสติกส์ มีความต้องการรับสมัครบุคลากร ดังนี้

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานจำานวนมาก 1. พนักงานนวด ประจำาสาขา สีลม สุขุมวิท และ หัวหิน

• มีวุฒิการนวด สามารถนวดไทย น้ำามัน นวดเท้า • มีเงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น • มีประกันสังคม • ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

• • • •

• เพศชาย อายุ 22-40 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ • มีความรูท้ างด้านซ่อมไฟฟ้า ประปา พื้นฐาน • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศหญิง/ชาย • ไม่จำากัดอายุ  • สามารถทำางานเป็นกะได้ • มีเงินเดือนและประกันสังคมให้

1. ช่างยนต์

(ปฏิบัติงานที่ อ.บำาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ) • • • •

2. พนักงานต้อนรับลูกค้า ประจำาสาขา ในกรุงเทพฯ และ หัวหิน เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีใจรักงานบริการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้ เงินเดือนขั้นต่ำา หนึ่งหมื่นบาท บวกค่าภาษา ค่าคอมมิชชั่น ถ้าพูดภาษาจีนและญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานซ่อมบำารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างน้อย 3 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

2. ช่างไฟฟ้ากำาลัง

3. ช่างซ่อมบำารุง

(ปฏิบัติงานที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา) • • • •

ทุกตำ�แหน่ง มีโอก�สได้ไปทำ�ง�นหรือ ศึกษ�ง�นที่ต่�งประเทศ

ประจำาสาขา สุขุมวิท ทองหล่อ หรือ สีลม

มีระบบเลื่อนตำาแหน่งงาน, รางวัล, ประกันสังคม, ท่องเที่ยวประจำาปี

สวัสดิการ • ที่พัก • ค่ารักษาพยาบาล • ประกันอุบัติเหตุหมู่ • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ • เครื่องแบบพนักงาน • เงินรางวัลประจำาปี

**สัมภาษณ์รู้ผลทันที** เข้ามากรอกใบสมัครได้ทุกวันที่ สาขาทองหล่อตั้งแต่ 09.00 ที่เคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับ

** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ **

(เวลาทำางาน จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00) ทุกตำาแหน่งสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านบนหรือเข้ามากรอกใบสมัครทุกวันได้ที่สาขาทองหล่อ ลง BTS ทองหล่อแล้วเดินเข้าซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) มาประมาณ 50 เมตร ร้านอยู่ฝั่งขวามือ สังเกตฝั่งตรงข้ามจะมีร้าน 7-11 อยู่

sappasan Asia Herb 4x7

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 02-381-2311 (จันทร์ถึงศุกร์ 10.00-19.00) หรือ 082-339-0440 คุณนิโลบล บริษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด เลขที่ 58/19-24 ซ.สุขุมวิท 55 (ปากซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม. 10110

ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำางาน พร้อมสำาเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งถึง ผู้อำานวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ 299 ม. 2 ถ.นครราชสีมา–โชคชัย กม.12 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

โทร. (044)-338173-5, 081-967-4544 อีเมล์ : hr@poonphol.com

sappasan/ พูลอุดม

4. แม่บ้าน

พี.เอ็น. รับสมัครด่วน!

1. พนักงานขาย (P.C.) ประจำา, ชั่วคราว 50 อัตรา 2. พนักงานธุรการ (10 อัตรา), บัญชี (10 อัตรา) 20 อัตรา 3. พนักงานสต๊อก, คลังสินค้า 10 อัตรา 4. พนักงานคีย์ข้อมูล 25 อัตรา • เพศ ช./- . วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามชิ้นงาน (3-15 บ.) 5. พนักงานฝ่ายเอกสาร 25 อัตรา • เพศ ช./- . วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ 350-600 บ./วัน 6. พนักงานประจำา Shop ในห้างฯ 10 อัตรา 7. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ 10 อัตรา 8. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 50 อัตรา

บริษัท ออร์โธเนียร์ จำ�กัด

บริษัทฯ ผู้จำ�หน่�ยมีดผ่�ตัดนิ้วล็อค A-knife ร� ร�งวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม True Innovation Awards 2012 และ ผลง� ผลง�นที่น�่ ลงทุนที่สุดในง� ในง�น NSTDA Investors’Day 2013 รับสมัคร

พนักงานฝ่ายขาย ประจำ�กรุงเทพฯ

    

(ค่าน้ำามัน + ค่าสึกหรอต่างหาก) • เพศ ช. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (60, 40) 2. เงินเดือน 9,000-15,000 บ./ด.

ไม่จำาเป็น ต้องมี ประสบการณ์

เพศหญิง อายุ 21-32 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี ส่งรายละเอียดใบสมัครได้ที่

(ตำ�แหน่ง 1, 6) : ร�ยได้ 400-600 บ�ท/วัน มีค่าคอม + เบี้ยขยัน + ยูนิฟอร์ม • อายุ 15-49 ปี • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา บรรจุใกล้บ้าน (ตำาแหน่ง 2, 3, 7) : เงินเดือน 9,000-15,000 (+ประสบการณ์, สวัสดิการตามกฏหมาย)

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่สำานักงานจัดหางาน

E-mail: orthoneer@gmail.com

www.orthoneer.com วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

พี.เอ็น. บริหารงาน พี.ซี.

sappasan/ ออร์โธเนียร์

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ 089-2932555 หรือ คุณอรอนงค์ 082-7348449

ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 942/101 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

โทร. 0-2233-8799, 08-6018-7798, 08-1311-9480 3

sappasan พี.เอ็น บริห�ร พี.ซี. 4x7

คุณสมบัติ


องค์กรระดับส� ส�กลที่แข็งแกร่งและมั่นคงย� คงย�วน วน��นกว่� 27 ปี เปิดรับสมัครบุคล� ล�กรเพื่อร่วมสร้�งผลง งผลง��น และรองรับก� ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน

รับสมัครพนักงานประจำาประจำาสำานักงานใหญ่ 1. Business Coordination Senior Supervisor 1 อัตร� 2. Marketing Senior Supervisor (Agricultural Products) 1 อัตร� 1 อัตร� 3. Web Master Senior Supervisor / Assistant Manager 4. Inventory Planning Assistant 1 อัตร� 5. Market Intelligence Senior Supervisor (Researcher) 1 อัตร� 6. Sysem Development Senior Supervisor (AS400) 1 อัตร� 7. Sysem Development Supervisor (Microsoft, Net, MS SQL Server) 1 อัตร� 8. Data Warehouse Senior Supervisor 1 อัตร� 9. Safety Supervisor 1 อัตร� 10. E-Learning Supervisor 1 อัตร� ประจำาแอมเวย์ช็อป 1. ผู้จัดก�รร้�นแอมเวย์ช็อป (สาขา ฉะเชิงเทรา นครนายก หนองคาย อุบลราชานี นาราธิวาส และสมุย)

• วุฒิปริญญ�ตรี ขึ้นไป (ไม่จำ�กัดส�ข�) อ�ยุไม่เกิน 40 ปี • ประสบก�รณ์ 5-10 ปีในก�รบริห�รร้�นส�ข� มีประสบก�รณ์ในตำ�แหน่ง หัวหน้�ง�นอย่�งน้อย 2 ปี รวมทั้งคว�มรู้ในก�ร บริห�รคลังสินค้� ถ้�มีประสบก�รณ์ด้�นธุรกิจค้�ปลีก, ธุรกิจเกี่ยวกับก�รให้บริก�ร จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ • ส�ม�รถทำ�ง�นในสภ�วะกดดันได้เป็นอย่�งดี • มีคว�มรู้ภ�ษ�อัอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • ชอบง�นด้�นบริก�รต่�ง ๆ มีคว�มสุขุม มีคว�มอดทน และรับผิดชอบสูง วัสดิการ สำาหรับพนักงานประจำา: ชอบแก้ปัญห� อัธย�ศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส • โบนัสก�รันตี 2 เดือน

• วุฒิ ม.6. ขึ้นไป (ไม่จำ�กัดส�ข�) อ�ยุไม่เกิน 30 ปี • ประสบก�รณ์อย่�งน้อย 0-1 ปี ด้�นก�รรับก�รสั่งซื้อ ก�รให้บริก�รติดต่อสอบถ�ม และแก้ปัญห�ให้ลูกค้� ภ�ยใต้แนวคิด “บริก�รเบ็ดเสร็จในจุดเดียว” • ส�ม�รถทำ�ง�นในสภ�วะกดดันได้เป็นอย่�งดี • มีคว�มรู้ภ�ษ�อัอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

• • • • • • • •

สนใจร่วมงานติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด 1199/1 ถนนรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2840-8000 ต่อ 8211, 8212 หรือ 8220 หรือ 089-206-9454

• • • • • •

2. เจ้�หน้�ที่ประจำ�ร้�นแอมเวย์ช็อปทั่วประเทศ หล�ยอัตร� • มีใจรักง�นบริก�ร ชอบแก้ปัญห� อัธย�ศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิก และน้ำ�เสียงสุภ�พนุ่มนวล มีคว�มอดทน และมีคว�มรับผิดชอบสูง

E-mail: staffrecruit@amway.com www.facebook.com/HR.amwayThailand หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่แอมเวย์ช็อปทุกสาขา

4

โบนัสต�มผลประกอบก�รและผลง�น สิทธิในก�รใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก�รฝึกอบรมที่ได้ม�ตรฐ�น ค่�รักษ�พย�บ�ล/ค่�ทันตกรรม ตรวจสุขภ�พประจำ�ปี วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี 12 วัน/15 วัน เครื่องแบบพนักง�นประจำ�ช็อป เงินพิเศษเฉพ�ะพื้นที่ จำ�นวน 1,500-2,500 บ�ท สัมมน�ประจำ�ปีทั้งในและต่�งประเทศ กิจกรรมสันทน�ก�รต่�งๆ เช่น ง�นเลี้ยงปีใหม่ ร�งวัลครบรอบปีก�รทำ�ง�น สวัสดิก�รเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อ�ศัย ประกันสังคม • ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตแบบกลุ่ม (ประกันสุขภ�พกรณีผู้ป่วยใน/นอก) กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan Amway 8x14


sappasan/ PEN K

sappasan/ msig/

บริษัท เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์และบุตร จำากัด บริษัทดำาเนินธุรกิจด้านออกแบบตกแต่งภายใน ต้องการผู้ร่วมงานดังนี้

“DUSIT WINE & DINE CARD” ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

1. พนักงานธุรการ

ภูมิใจเสนอ

การเปิดตัวใหม่ของ “DUSIT WINE & DINE CARD”

(โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และโรงแรมในเครือฯ ทั้งหมด 10 สาขาทั่วประเทศไทย)

Urgent!!!

• วุฒิ ม.6-ปวส.

รายได้ 26,000 ต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า!!!!

• วุฒิ ม.6-ปวส.

2. พนักงานโฟร์แมน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ (Tele-Sales Consultants) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)

3. พนักงานขับรถ

บริหารจัดการโดย ProMark Strategies (Thailand) Ltd. บริษัทชั้นนำาระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญทาง ด้านการตลาด ในธุรกิจอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการ เรากำาลังมองหาบุคลากร ที่มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเรา เราให้คุณค่ากับพนักงานของเราและเราต้องการให้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาตำาแหน่งที่สูงขึ้นในบริษัท)

4. พนักงานทั่วไป (งานช่าง, งานไม้)

ชาย/ หญิง สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป รักในงานบริการ, มองโลกในเชิงบวก เปิดรับสิ่งใหม่ และมีทักษะในสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา เรายินดีต้อนรับ (มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน) หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (สำาหรับ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

หลายอัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่

บริษัท เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์และบุตร จำากัด

sappasan เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์ 4x7

sappasan/ PROMARK/15/8/56

E-mail : nongnooknaja@gmail.com

การเดินทาง : ศูนย์กลางในกรุงเทพฯ สถานที่ที่ดีที่สุด!!! สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สีลม หรือ สถานีรถไฟฟ้า BTS: ศาลาแดง

2 อัตรา

*** ตำ�แหน่งที่ 1, 2, 4 - เพศช�ย/ห��ย/ห- ิง

สมัครด้วยตนเอง วันนี้!!

วันและเวลา : วันจันทร์ – ศุกร์ (10:00 - 13:00 น. & 15:00 - 18:00 น.) และวันเสาร์ (10:00 - 13:00 น.) ติดต่อเรา : คุณชนิดา (Sales Manager) สำานักงาน Dusit Wine & Dine, อาคารดุสิตธานี ชั้น 4 เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2200-9913

2 อัตรา

• มีใบขับขี่ขนส่ง

หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ : • • • • •

2 อัตรา

เลขที่ 289 (13) ซ.รามคำาแหง 121 ถ.รามคำาแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-370-0418-22 แฟกซ์ 02-370-0423

E-mail: chareonpeter@gmail.com

5


บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำาและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและ เครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นของคนรุ่นใหม่

1. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (Management Trainee) 2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Consultant) 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Offififfiicer) 4. เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant) 5. พนักงานขาย (Product Consultant) 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Executive) 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (Marketing Coordinator)

8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

(Purchasing Executive)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 57 ชั้นที่ 19-20 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-785-8757 02-785-8760

sappasan/ oisshi 22 4x7 SAPPASAN/ Oishi

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณรังสิมา อินทะชัย คุณปัทมา ลิ้มวสุทธิกูล

E-mail : Recruit@oishigroup.com 6

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


บริ ษัท บี.ซี.เอฟ.แกรนด์ วู้ ดงหมจำ�ย�กัด ผู้นำ�ด้�นก นก��รผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้�น และสำ�นักง� ง�น ภ� ภ�ยใต้เครื่องหม� มีคว� ว�มประสงค์เปิดรับสมัครพนักง� ง�นเพื่อรองรับก� ก�รผลิตดังนี้

1. ผู้จัดก�รฝ่ ก รฝ่�ยบุคคล-ธุรก�ร

9. เจ้�หน้�ที่ Job Control

• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในงานวางแผนการผลิต 1 ปีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ 7 ปีขึ้นไป

2. ผู้จัดก�รแผนกบั ก ญชีโรงง�น

10. เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นกล�ง ง

• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ด้านธุรการเอกสาร การติดต่อประสานงาน

• มีประสบการณ์ในงานบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป • สามารถปิดงบได้ ทำาต้นทุนได้

11. วิศวกรซ่อมบำ�รุง

3. ผู้จัดก�รแผนกพัสดุ-สโตร์

• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไปวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ • มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม-ซ่อมบำารุรุง, ไฟฟ้า, เครื่องจักร

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบ 5 ปีขึ้นไป

12. เจ้�หน้�ที่ประส�นง�นข�ย ระส

4. ผู้จัดก�รแผนกข�ย ก

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย 3 ปีขึ้นไป

13. เจ้�หน้�ที่ประช�สั ระช มพันธ์องค์กร

5. ผู้จัดก�รแผนกสื ก ่อส�รองค์กร

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรใน Social Network ต่างๆ 1 ปีขึ้นไป

• เพศหญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรในสื่อต่างๆ 5 ปีขึ้นไป

14. ผู้แทนข�ย กทม./ ต่�งจังหวัด

6. ผู้จัดก�รแผนก ก Service

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการขายสินค้า 1 ปีขึ้นไป, มีรถยนต์ส่วนต นตัวั

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์ด้านการ Service ลูกค้า, การประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 5 ปีขึ้นไป

15. เจ้�หน้�ที่ Display Foreman

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในงานนำาเข้ เข้า-ส่งออก ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง

บริษัท บี.ซี.เอฟ. แกรนด์วู้ด จำากัด

8. เจ้�หน้�ที่ IT Support

• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ทางด้านงาน IT Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

sappasan/ บี.ซี.เอฟ.อุตส�หกรรม

• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ด้านการจัด Display, ควบคุมการตกแต่งบูธตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

7. เจ้�หน้�ที่ต่�งประเทศ

เลขที่ 1/23, 1/34 หมู่ 7 ซ.เพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร. 02-813-4646

E-mail : hr_gw@bcf-group.com

www.bcf-group.com

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำากัด ดำาเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 16 ปี ในการออกแบบ, ผลิต, และส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมุ่งเน้นในคุณภาพและมาตรฐานเป็นสำาคัญ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป บริษัทฯ เป็นสมาชิกของ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ, สมาคมหอการค้าไทย-เยอรมัน, และสมาคมหอการค้าไทย-อิตาเลียน ขณะนี้ บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในหลาย ๆ ด้านขององค์กร มาร่วมงานกับทีมงานของเรา ในตำาแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

1. International marketing officer

(1 person)

• Female, age not over 35 • Bachelor’s or Master’s Degree in any fields • No experience required (experience in presentation skill and/or online marketing (e-marketing is an advantage) • Good command in English (Speaking, Reading, Writing) - (French and/or German language is a plus) • Computer literacy in MS. Word and MS. Excel programs (knowledge of graphic programs is an advantage) • Salary 18,000 – 35,000 baht/month

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • ปริญญาตรีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องประดับโดยตรง วุฒิ ม. 6, ปวช., หรือเทียบเท่า) • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม MS. Word, MS. Excel ได้ • หากมีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน, บุคลากรโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 17,000 – 35,000 บาท/เดือน

• เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน • หากมีประสบการณ์ทางด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 9,000 – 13,000 บาท/เดือน

2. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)

(1 อัตรา)

3. พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) และประสานงานการผลิต

(2 อัตรา)

หมายเหตุ - ทุกตำาแหน่งงาน หากมีที่พาำ นักอาศัย ใกล้กับ อาร์.ซี.เอ. (พระราม 9) ด้วยจะดีมาก เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

หากท่านสนใจ สามารถส่งประวัติ หลักฐานการสมัครงาน พร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำากัด

sappasan เดอแฟคโต้ 8X7

21/39-40 ชั้น 2-4, โครงการรอยัลซิตี้ อเวนิว, อาร์.ซี.เอ., บล๊อก ซี (อยู่ระหว่างถนนเรียบทางด่วนพระราม 9 ใกล้โรงแรม Golden Tulip) และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (เข้ามาทาง ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาอาร์.ซี.เอ.), เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-641-4351 (-2) โทรสาร: 02-641-4350 E-mail: job2013@defactoasia.com

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

7


บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำากัด (SIAM

CAR

RENT)

ทำ�ธุรกิจให้เช่�รถยนต์แก่ส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ และเอกชนร�ยใหญ่ ให้บริก�รรถลีมูซีนที่สน�มบินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันมีรถให้เช่�กว่� 9,000 คัน ต้องก�รบุคคล�กรเพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของธุรกิจ (ประจำ�, Part-Time, ฝึกง�น)

1. ผช.ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/พนักงานการเงิน   

หลายอัตรา

เพศหญิง/ชาย วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการเงิน ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา ติดต่อ ประสานงาน

2. ผช.ผู้จัดการฝ่ายบั- ชี/พนักงานบั- ชี  

เพศหญิง/ชาย วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรม Express AS400. ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผช.ผู้จัดการฝ่ายธุรการ/พนักงานธุรการ  

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง

หลายอัตรา

มีประสบการณ์โดยผ่านงานบริษัทประกันภัย

4. ผช.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล/พนักงานบุคคลและจัดซื้อ 

หลายอัตรา

หลายอัตรา

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ปวส.-ป.ตรี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง

5. ทนายความ  

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มีประสบการณ์ว่าความ 1 ปีขึ้นไป (ขอสำาเนาเลขคดดีดำา-แดง ในคดีจำานวน 5 คดี)

6. ผช.ผู้จัดการฝ่ายรับแจ้งซ่อม/รับแจ้งซ่อม, ช่างยนต์, ทีมโมบาย  

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป โดยผ่านศูนย์บริการรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพ พิเิ ศษ

7. ผช.ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย/ พนักงานประกันภัย/อุบัติเหตุ  

หลายอัตรา หลายอัตรา

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านงานเคลมประกันภัย/ติดต่อประสานงานกับอู่ซ่อมรถยนต มรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ผช.ผู้จัดการฝ่ายรถมือสอง/พนักงานขายรถมือสอง 

3 อัตรา

เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี  มีประสบการณ์ขายรถมือสองจะพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้เฉลี่ย 20,000 - 100,000 บาท

หลายอัตรา

9. พนักงานปรับสภาพรถยนต์ (ชงรถ) 

5 อัตรา

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี  มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการปรับสภาพรถทั้งภายในและภายนอก ขัด, เคลือบเงา ล้างห้องเครื่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี

โทร. 02-587-5678 กด 0 มือถือ 086-440-1763 คุณศิริเพ็ญ ฝ่ายบุคคล

E-mail : hrm.scr@gmail.com

8

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan siam carent 8X7

สนใจสมัครงานได้ที่ สาขารัชดาภิเษก (ริมถนนหน้าซอยรัชดา 33) เลขที่ 9/333 ซอยรัชดา 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ กรุงเทพฯ 10900


บริษัทเพาเวอร์เมติค จำากัด เป็นผู้ผลิต จัดจำาหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ เครื่องสำารองไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply) ในชื่อผลิตภัณฑ์ Powercom ได้การรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. 1291 – 2545) และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มีความประสงค์จะรับบุคลากรทีม่ คี วามสามารถเข้าร่วมงานในตำาแหน่ แหน่ง ดังต่อไปนี้

เราเป็นบริษัทฯ จากต่างประเทศจำาหน่ายสิินค้าผ่านทางระบบมีเดีย สื่อต่าง ๆ ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อการขยายงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

• วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี หรือบุคคลที่กาำ ลังศึกษาต่อปริญญาตรี • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • มีความรับผิดชอบสูง

2. พนักง�นข�ย Tele Sale ค่าแรง+OT+คอมมิชชั่น

• วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • มีความรับผิดชอบสูง

• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี • มีความรัับผิดชอบสูง

5. พนักง�นสต๊อก/สโตร์

3. Foreman

2 อัตร�

4. Estimate Engineer

1 อัตร�

4 อัตร�

• เพศชาย อายุ 18-30 ปี • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล/ช่างยนต์ • ดูแล(งานติดตั้ง)เครื่องปรับอากาศ • • มีมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีค่าล่วงเวลา+เบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด

5 อัตร�

• เพศชาย อายุ 22-32 ปี • วุฒิปริญญาตรี เครื่องกล/ช่างยนต์ • ออกแบบดีไซน์ ระบบปรับอากาศได้ • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 อัตร�

• เพศหญิง อายุ 21-30 ปี • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ไม่จาำ กัดสาขา • สามารถใช้โปรแกรม (Microsoft Office) และเครื่องใช้สาำ นักงานต่างๆ ได้ดี • มีประสบการณ์ในด้านธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • มีความรับผิดชอบสูง

4. พนักง�นขับรถส่งสินค้�

4 อัตร�

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/ อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10 อัตร�

3. พนักง�นบัญชี/ธุรก�ร

2. Sales Engineer

5. ธุรก�ร

• วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • มีความรับผิดชอบสูง

บริษัทมีค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ (งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำาาปีปี, ประกันสังคม, ค่าครองชีพ, ค่าตำาแหน่ง, ตรวจสุขภาพประจำาาปีปี ฯลฯ)

ตำาแหน่งที่ 3-7 ต้องมีบุคคลค้ำาประกัน สนใจติดต่อด้วยตนเอง พร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่าย 2 รูป อยู่ย่านบางกะปิ ลาดพร้าว รามคำาแหง นวมินทร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขที่ 63/12 ซ.ลาดพร้าว 120 แขวง/เขตวังทองหลาง กทม.10310

โทร. 02-538-3834 ต่อ 105-106, 089-776-2167

ท่านใดสนใจสมัครด้วยตนเอง หรือเขียนจดหมายสมัครได้ที่

SAPPASAN / TV-Mall/

บริษัท เอเบิลแพ็ค จำ�กัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำากัด (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) ที่อยู่ 50/1 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2952-4400 ต่อ 116 โทรสาร 0-2952-4400 ต่อ 115 ติดต่อ คุณธีรเมธ กองแสง E-mail : teeramatek@powermatic.co.th

สมัครด่วน พร้อมสัมภาษณ์ทันที จำ�หน่�ยบะหมี่ฮ่องกง+เกี๊ยวกุ้ง+เป็ดย่�ง+หมูแดง และติ่มชำ�น�น�ชนิด

1. เจ้าหน้าที่บัญชี

• ช�ย / หญิง อ�ยุ 20-35 ปี ปวส.-ปริญญ�ตรี ทุกส�ข� • มีประสบก�รณ์ รณ์ในด้�นบริก�รง�นด้ นด้�นร้�รอ�ห�ร มีใจรักง�นบริก�ร-ใฝ่เรียนรู้ • เงินเดือน 15,000+ ค่�เดินท�ง + ค่�คอมมิชชั่น • เพศหญิงอ�ยุไม่เกิน 30 ปี ม.3-ปวช. อัธย�ศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส • เงินเดือน 9,000 -12,000 บ./เดือน +เบี้ยขยัน ด่วน + ค่�คอมมิชชั่น+ ทิป

3. กุ๊ก-ผู้ช่วยกุ๊ก (ลวกบะหมี่/นึ่งติ่มซำา) 4. เสิร์ฟ/ออเดอร์ อาหาร

ด่วน

• ช�ยย / หญิง อ�ยุ อ 18ปีขึ้นไปวุฒิม.3-ปวช. • ร�ยวั ยวัน 300-350บ. + เบี้ยขยัน + ทิป

5. แม่บ้าน, ล้างจาน

• เพศหญิง/ช�ย /ช อ�ยุไม่เกิน 40 ปี • ร�ยวั ยวัน 300 บ.+ เบี้ยขยัน + ทิป

ตำาแหน่งที่ 1-5 ประจำาสาขาสยาม, หัวลำาโพง, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, ซีคอนฯ ศรีนครินทร์, ศูนย์ราชการ

2. IT Support • • • •

ช�ย / หญิง อ�ยุยุ 20-35 ปี เงินเดือน 15,000-25,000 บบ�ท วุฒิ ปวส/ปริญญ ญ�ตรี ตรี ด้�นคอมพิวเตอร์ หรือส�ข�ทีที่เกี่ยวข้อง มีคว�มรู มรู้ด�้ น Software และHardware เบื้องต้นได้ มีประสบก�รณ์ ระสบก รณ์ในก�ร นก ร Support ผู้ใช้ง�นคอมพิ นคอมพิวเตอร์ และ แก้ไขปัญห�ให้ ห�ให้ �ให้ ผู้ใช้ง�นท�งโทรศัพท์ได้ จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

3. ฝ่ายจัดซื้อ

• เพศหญิง อ�ยุยุไม่เกิน 35 ปีวุฒิ ปวช/ปริญญ ญ�ตรี เงินเดือน 18,000-25,000 บ�ท • มีประสบก�รณ์ในก�รจั รจัดซื้อสินค้�ที่เกี่ยวข้องกับร้�นอ�ห�ร

4. พนักงาน Delivery

• เพศช�ย อ�ยุ ไม่เกิน 30 ปี ไม่จำ�จัดวุฒิ • มีมอไซด์เป็นของตนเอง-ใบขับขี่ • รู้เส้นท�งในกรุงเทพฯมีประสบก�รณ์พิจ�รณ�เป็นพิเศษ • ร�ยได้ 12,000 บ./เดือน

5. ช่างซ่อมบำารุง

• เพศช�ย อ�ยุยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ทีเ่ กีย่ วกับไฟฟ้� นเกี่ยวกับแอร์ ไฟฟ้� ประป� • เงินเดือน 13,000-16,000 บ. + ค่�อ�ห�ร + OT • มีประสบก�รณ์ง�นเกี

6. แม่บ้านทำาความสะอาด

• เพศหญิง อ�ยุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิก�รศึกษ� • ร�ยวัน 300บ./วัน

เปิดสาขาใหม่ กลางเดือน ธ.ค. 56 (3 สาขา) 1. สาธรซิตี้ทาวเวอร์ (ถ.สาธร) 2. ร.พ. กล้วยน้ำาไท (ซ.แสงจันทร์-รูเบีย) 3. เดอะทรี อเวนิว (ปทุมธานี)

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

ด่วน

• เพศหญิง อ�ยุยุไม่เกิน 35 ปี เงินเดือน 15,000-25,000 บ�ท บ ญ�ตรี ตรี ด้�นก�รบัญชี • มีประสบก�รณ์ รณ์จะได้รับก� ก�รพิจ�รณ รณ��เป็นพิเศษ น • วุฒิ ปวส/ปริญญ ด่ว • ส�ม�รถลงบั รถลงบัญชีพื้นฐ�นได้ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปได้

2. แคชเชียร์

• ช�ย / หญิง อ�ยุ 18- 35 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ • ร�ยวัน 300-350บ. + เบี้ยขยัน + ทิป • เงินเดือน 9,000บ. ขึ้นไป+เบี้ยขยัน+ทิป

เวลา

10.00 น.-15.00 น. (วันจันทร์-พุธ-ศุกร์)

ประจำาสำานักงานใหญ่ (อุรุพงษ์)

1. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

3 อัตร�

sappasan powermatic 4x7

ค่าแรง+OT+คอมมิชชั่น

15 อัตร�

5 อัตร�

• เพศชาย อายุ 18-30 ปี • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์/เครื่องกล • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สำาหรับวุฒิ เครื่องกล • บริ บริษัทมีค่าล่วงเวลา OT, และสวัสดิการอื่นๆ

สวัสดิการ

ประกันสังคม เงินกู้ยืม ส่วนลดซื้อสินค้า วันหยุดประจำาปี าปี พักร้อน ปรับเงินเดือน โบนัส แบบฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ +ท่องเที่ยวประจำาปี าปี

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพิเศษทีมฝึกอบรม รถประจำาทางผ่านสาย 2, 44, 59, 60, 79, 99, ปอ.511

เอกสารสมัครงาน : สำาเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+วุฒิฯ รูปถ่าย/ใบขับขี่/ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

บ. เอชเคเอ็น แฟรนไชส์ จำาากักัด (ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล)

sappasan/ hongkong 8x7

1. พนักง�น call center

1. ช่�งเทคนิค

เลขที่ 844 ปากซอย 25 ถ.พระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400

โทร 02-613-7517-9 ต่อ 116 หรือ 092-003-9600 E-mail: hknd_hr@hotmail.com

9


บริษัท คราสส์เทค จำากัด เราคือบริษัทชั้นแนวหน้า ตัวแทนจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปเหล็กแผ่นครบวงจร จากประเทศเยอรมนี และยุโรป เช่น Trumpf, RAS, Feintool, Bollhoff, Halder และ Roemheld ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีไฟแรงเข้าร่วมงานในแผนกต่างๆดังต่อไปนี้

สวัสดิการ

1. Sales Engineer      

เงินเดือน, ค่าน้ำามัน ค่าคอมมิชชั่น, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ

ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน มีความกระตือรือร้น รักงานขาย มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ฯ พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

2. Service Engineer

 ชาย อายุไม่เกิน 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมด้านไฟฟ้าหรืออืน ่ ๆ  ลักษณะงานเป็นงานบริการหลังการขายเครื่องจักร CNC  มีใจรักงานบริการ  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

สวัสดิการ

เงินเดือน, โบนัส, ค่าคอมมิชชั่น, ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ

สวัสดิการ

3. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบุคคล

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท คราสส์เทค จำากัด เลขที่ 1205 พระราม 9 ซอย 55 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

(ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือ Email: vipavee@krasstec.com)

โทร. 0-2732-1144 www.krasstec.com

10

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan/ ค�รสส์เทค

เงินเดือน, โบนัส,  หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่) ประกันสังคม,  วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกันอุบัติเหตุ, หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีความรูด ้ า้ นกฎหมายแรงงาน และการบริหารงานบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ กองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ  ขยัน อดทน และสามารถทำางานในสภาวะกดดันได้ดี


บริษัท จีอาร์อี คอมโพสิท จำากัด GRE COMPOSITES CO., LTD

บริษัท ทรี แอล เอ็น จำ�กัด

ผู้นำ�เข้�และจำ�หน่�ยสินค้�แม่และเด็กยี่ห้อ Mothercare และรองเท้�แฟชั่นสตรี จ�กต่�งประเทศ ต้องก�รรับสมัครพนักง�นหล�ยอัตร� ในตำ�แหน่ง:

) . C . P ( นขาย

พนักงานสโตร์/ขับรถ พนักงา 4 อัตรา เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปทำางานต่างจังหวัดได้

ร�ยได้และสวัสดิก�ร 1. เงินเดือนตั้งแต่ 9,000-12,000 บ�ท (ขึ้นอยู่กับประสบก�รณ์) 2. ค่�คอมมิชชั่น + O.T. + ค่�ครองชีพ 3. วันหยุด 5 วันต่อเดือน/พักร้อน 6 วันต่อปี 4. เครื่องแบบพนักง�น+ประกันสุขภ�พและอุบัติเหตุ 5. พิจ�รณ�ปรับเงินเดือน+โบนัสทุกปี (ต�มผลประกอบก�ร)

สนใจติดต่อ : บริษัท จีอาร์อี คอมโพสิท จำากัด

43 ซ.พัฒนาการ 57 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

www.grecomposites.com

ติดต่อ : คุณธัญยธรณ์ Tel. 08-5569-1114

02-722-1365-6, 02-322-8591-4

แฟกซ์ 02-322-0377, 02-321-9279 E-mail: n_wipada@grecomposites.com

บริษัท ทรี แอล เอ็น จำากัด เลขที่ 1100/15-16 ถ.พระราม 4 (ตรงข้ามบ่อนไก่)

sappasan/ GRE

โทร.

www.mothercarethailand.com สาขา : เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลชิดลม, ทองหล่อ ซ.15, สยามพารากอน, เอ็มโพเรียม และ โรบินสัน สุขุมวิท

SAPPASAN /mothercare/NEW

• • • •

คุณสมบัติ • ïเพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี • วุวï ฒ ุ ิม.3 ขึ้นไป มีใจรักงานขาย งานบริการ

(พว.) รับสมัครด่วน INSTITUTE OF ACADEMIC DEVELOPMENT (IAD) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (ว.พ.) เป็นบริษัทจัดจำาหน่ายหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ อนุบาล ประถม มัธยมตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้้องการรับสมัครบ รบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ดังนี้

1. เจ้�หน้�ที่ประส�นวิช�ก�ร

ภาคใต้, ภาคเหนือและภาคกลาง  

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา มีพาหนะส่วนตัว (รถยนต์)

 

เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง

3. เลข�นุก�ร   

เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง

5. นักวิช�ก�รทุกส�ข�วิช�

2. บั- ชี 

 

6. ผู้จัดก�รฝ่�ยมัลติมีเดีย 

เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป สามารถเขียนแผนการสอนได้

 

เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดียได้

sappasan/ สำ�นักพิมพ์ พัฒน�วิช�ก�ร (พ.ว.)

4. หัวหน้�ฝ่�ยก�รตล�ด

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด 614/7 อาคาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02-243-8000

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

11


บริษัท บางกอก ออโต้พาร์ท จำากัด บริษทั บางกอกซัสเพนชัน่ อินดัสเตรียล จำากัด

รั บ สมั ค รด่ ว น

บริษัทผู้จัดจำ�หน่�ยเสื้อผ้�เครื่องแต่งก�ยในห้�งศูนย์ก�รค้�ทั่วประเทศ

บริษัทฯ เป็นโรงงานผู้ผลิตลูกหมากรถยนต์และจำาหน่ายอะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิด กำาลังขยายงานและฐานการผลิตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรหลายอัตราด ราดังั นี้

1. ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายโปรโมชั่น

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ออกต่างจังหวัดได้และขับรถได้ หน้าที่ดูแลร้านค้า หากมีประสบการณ์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ในด้านขายเครื่องแต่งกายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล  

1. พนักงานขาย เขตกรุงเทพ / เขตต่างจังหวัด

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 48 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล

• • • • •

3. ผู้จัดการร้าน/แคชเชียร์ (กทม./ตจว.)  

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ดูแลร้านเครื่องแต่งกาย และใช้คอมพิวเตอร์ได้

4. พนักงานขาย (ประจำาร้าน/จัดรายการ) (กทม./ตจว.) 

2. เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานขาย/ การตลาด/ บัญชี/ เลขานุการ

เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 ขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

5. ฝ่ายศิลป์ออกแบบลวดลาย/ตกแต่งดิสเพลย์

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

เพศชาย/หญิง มีความคิดสร้างสรรคออกแบบลวดลายและทำาบล๊อกสกรีนได้  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี 

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 - ม.6, ปริญญาตรี • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักความก้าวหน้า

เพศหญิงไม่จาำ กัดอายุ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป หน้าที่วางบิล, จัดเรียงใบกำากับภาษี, คีย์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย  มีความละเอียดรอบครอบ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

4. พนักงานคุมเครือ่ ง CNC/ มิลลิง่ / กลึง/ ช่างฝึกหัด

7. พนักงานบัญชีสต๊อก

เพศหญิง ไม่จาำ กัดอายุ วุฒิ ปวช.ชึ้นไป

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • มีที่พักให้ • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คีย์ข้อมูล รายการสินค้าเข้า-ออก ใช้คอมพิวเตอร์ได้

8. พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่งของ

5. คนขับรถ/เด็กติดรถ/พนักงานทั่วไป

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิขั้นต่าำ ม.3 รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

9. ช่างเย็บเสื้อ/กางเกง

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

จำานวนมาก

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท โดมอน (1987) จำ�กัด 71/3-5 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.

โทร. 0-2282-2329, 0-2282-0619

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

*ทั้งรายวันและรายเดือนมีรายได้ 330 บาทขึ้นไปต่อวัน* SAPPASAN/ DOMON

• วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความคล่องตัวสูงและปฏิภาณไหวพริบดี

3. พนักงานสต็อกสินค้า/ จัดเรียงสินค้า/ เปิดบิล

6. พนักงานบัญชีการเงิน

ด่วน!

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์งานขายและมีใจรักการขาย มีประวัติการทำางานดี สามารถตรวจสอบได้ มีบุคคลคำ้าประกัน มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + ค่านำ้ามัน + ค่าสึกหรอ + เงินรางวัลพิเศษ มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง (ถ้าไม่มียานพาหนะ บริษัทฯ ก็จะมีให้)

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท บางกอก ออโต้พาร์ท จำากัด

เลขที่ 34/7 หมู่ 4 ซ.เอกชัย 102 ถ.เอกชัย แขวง/เขตบางบอน กทม. 10150 โทร. 0-2894-7855 (อัตโนมัติ) E-mail: bangkokautopart@hotmail.com

sappasan/บางกอก NEW 4x7

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)

รับสมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Tele Sales) ระดับเงินเดือน : ตามผลงาน

จำ�นวน

1. พนักง�นข�ย เขต กรุงเทพฯ (4 อัตร�)

20

• • • • •

อัตร�

ลักษณะการทำางาน : แนะนำาเสนอบริการด้านสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้าธนาคารผ่านทางโทรศัพท์ *** ถ้าคุณคิดว่าตนเองมีความขยัน นี่ก็เป็นโอกาสเดียวที่จะทำาให้คุณ มีรายได้ ตามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลยอดขายตามผลงาน และโบนัสทุกๆ 3 เดือน ตลอดจนท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. พนักงานขาย เขต ต่างจังหวัด (8 อัตรา) • เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • อ�ยุ 25-45 ปี • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง • บุคลิกดี ขยัน รักงานขาย • มีผู้ค้ำาประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

เพศช�ย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อ�ยุ 25-45 ปี มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง บุคลิกดี ขยัน รักงานขาย มีผู้ค้ำาประกัน

เพศหญิง อายุ 20-39 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือเทียบเท่า (หร (หรือื กำาลังศึกษาอยู่) รักงานขายและการบริการ มีความตั้งใจและรับผิดชอบงานที่ทาได้ ำ เป็นอย่างดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีทักษะการสื่อสารดี ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ (ธนาคารมีหลักสูตรอบรม) เป็นงานที่เหมาะสำาหรั หรับผู้ที่ต้องการรายได้ตามความขยันของตนเอง สามารถเริ่มงานได้ทันทีเมื่อผ่านการสัมภาษณ์

3. พนักงานส่งสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 27 (บีทีเอส, แอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท) ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

• เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • อ�ยุ 20-40 ปี • มีใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม : 1. โบนัสทุกๆ 3 เดือน

(4 อัตรา)

2. เงินรางวัลยอดขาย และท่องเที่ยวต่างประเทศ

คุณจินต์จุฑา เกษมพจน์มาศ (พี่จิน)

086-309-3476, 087-511-1333, 02-624-2704 12

sappasan/ เอส ซี จี

ติดต่อสอบถาม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) ติดต่อขอนัดพบเพื่อสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

SAPPASAN / CIMB THAI

วิธีการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ทันที

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


บริษัท สยามมิชลิน จำากัด

มิชลิน รับสมัคร ฝ่ายผลิต จำานวนมาก 081-829-0404

ผูผ้ ลิตยาง

สนใจติดต่อ

   

081-829-0303

บริษัท สยามมิชลิน จำากัด 32 หมู่ 2 ต.สำาโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

SAPPASAN / Michelin

เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ส่วนสูง 168 ซ.ม. ขึ้นไป น้าำ หนัก 58 ก.ก. ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

บริษัท ภัทรกิจ เคมิคอล จำากัด กลุ่มบริษัท ในเครือ พี.ซี กรุ๊ป ดำ�เนินธุรกิจด้��นนำ นนำ�เข้�-ส่งออก ผลิตและจำ�หน่��ยเคมี ยเคมีภัณฑ์สำ�หรับ อุตสส���หกรรมอ หกรรมอ��ห หกรรมอ�ห หกรรมอ �ห�ร �ร ม��ยย��วน วน�นกว่ �นกว่� 30 ปี ด้วยศักยภ�พและคว พและคว���มพร้ มพร้อมในหล��ยย ๆ ด้��นน เร�จึงไม่หยุดนิ่ง ในก� ในก��รคิ รคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ คว� คว��มต้ มต้องก��รของผู รของผู้บริโภค เนื่องจ��กท กท�งบริษัทฯ มีนโยบ� โยบ��ยขย ยขย��ยขอบเขตง ยขอบเขตง��นให้ นให้ม��กขึ กขึ้นกว่��เดิ เดิม และมีคว� ว��มต้ มต้องก��รบุ รบุคล��กร กร เพื่อเข้��ทำทำ�ง��นร่ นร่วมกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงเปิดรับ

(กรุงเทพและต่างจังหวัด เน้นภาคใต้)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ทำาการขายสินค้าเคมีอุตสาหกรรม และดูแลลูกค้า ตามระเบียบบริษัท

คุณสมบัติ :

พนักงานขับรถผู้บริหาร และพนักงานขับรถขนส่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ดูแลขับรถ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติ :

เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป มีความชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดพอสมควร  มีใบขับขี่ประเภทรถยนต์ รถบรรทุก  มีประสบการณ์ ประเภทของงาน : งานประจำา อัตราเงินเดือน : เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง รายได้งาม วันทำางาน : วันจันทร์-วันเสาร์ (07.30 น.-18.30) สวัสดิการ : ประกันสุขภาพ/เงินล่วงเวลา/อื่น ๆ (ตามที่บริษัทกำาหนดไว้)

เจ้าหน้าที่ห้องแลป

เพศหญิง/ชาย  วุฒิปริญญาตรี ไม่จา ำ กัดสาขา  มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้  มียานพาหนะเป็นของตัวเอง  สามารถขับขี่รถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภทของงาน : งานประจำา 

อัตราเงินเดือน :

เงินเดือน+ค่าคอมฯ เงินเดือนขั้นต่าำ 15,000 บาท วันทำางาน : วันจันทร์-วันเสาร์ (09.00 น.-18.00)

คุณสมบัติ :  

  

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความเข้าใจเรื่อง การทำา Lap Chemical Biological มีความคิดสร้างสรรค์ มีประการณ์การทำางานอย่างน้อย 2 ปี สามารถทำางานที่สมุทรสาครได้

สนใจสมัครงาน/ติดต่อสอบถามได้ที่ : บริษัท ภัทรกิจ เคมิคอล จำากัด 111/9 ซ.โชคชัยร่วมมิตร 16/13 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 691 5179-80 โทรสาร 02 691 4300

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan/ ‰ภัทรกิจ เคมิคอล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโรงงาน อุตสาหกรรม หลายตำาแหน่ง

13


ผู้จำ�หน่�ยอุปกรณ์เครื่องเขียน และตร และตร��ย�งคุณภ� ภ�พสูง นำ�เข้�จ�ก ต่�งประเทศ อ� อ�ทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน ออสเตรีย ฯ ต้องก� งก�รรับสมัคร พนักง� ง�นที่ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ม� ม�ร่วมง� มง�นในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายขาย

• วุฒิปริญญ� ญ�ตรี ขึ้นไป • มีประสบก� ระสบก�รณ์ 5 ปีขึ้นไป • มีย�นพ นพ��หนะของตัวเอง • สส��ม�รถเดินท� ท�งต่�งจังหวัดได้

2. พนักงานขาย กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

• อ�ยุ 22-35 ปี • วุฒิ ปวช.-ปริญญ�ตรี ทุกส�ข� • มีย�นพ�หนะของตนเอง • ถ้�มีประสบก�รณ์ รณ์ด้�นก�รข�ย หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • เพศช เพศช��ย/หญิง • มีประสบก� ระสบก�รณ์จะพิจ�รณ รณ��เป็นพิเศษ

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สส��ข�วิช�บัญชีก�รเงิน • มีประสบก� ระสบก�รณ์จะพิจ�รณ รณ��เป็นพิเศษ

3. Merchandiser

4. เจ้าหน้าที่บัญชี

5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • เพศช�ย/หญิง • มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • เพศช�ย/หญิง • มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและหลักฐ�นม�ที่ 19/1 ซอยล�ดพร้ ดพร้�ว 57 ถนนล�ดพร้ ดพร้�ว แขวงสะพ�นสอง เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2514-9050 แฟ็กซ์. 0-2514-9051 E-mail : hr@artlink.co.th www.artlink.co.th

14

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

SAPPASAN/ อาร์ทลิงค์™ 8x14

บริษัท อาร์ทลิงค์ จำากัด


ว�งพื้นฐ�นใหม่กับเร� ภ�ษ�อังกฤษจะดีตลอดชีวิต คุณอยากทำางานกับสถานประกอบการต่างชาติ หรือไม่? ถ้าอยาก ภาษาอังกฤษของคุณใช้การได้ดีในระดับใด? คุณยังมีปัญหาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก พูดไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่อง สะกดคำาาไม่ ไม่ถูก จำาศัพท์ และกฎไวยากรณ์ไม่ค่อยได้หรือไม่?

ถ้ายังมีปัญหา ยังไม่พร้อมและยังไม่มั่นใจ มาอัพเกรดภาษาอังกฤษกับเราวันนี้ เมื่อ เรียนผ่าน เราช่วยคุณหางาน

1. หลักสูตร Hotel English ( ภาษาอังกฤษสำาหรับการโรงเรม)

40 ชั่วโมง

***เพราะ งานโรงแรม หรู มากกว่า 20 แห่ง มากกว่า 1,000 อัตรา กำาลังรอท่านอยู่!!!

พร้อมรายได้ ไม่ตา่ำ กว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ตำาแหน่งงานว่าง มี ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ กุ๊ก แม่บ้าน พนักงานเสริ ง ฟ์ เบลบอย บาร์เทนเดอร์ ฯลฯ แต่ภาษาอังกฤษของคุณต้องใช้การได้ เราช่วยคุณอัพเกรดภาษาอังกฤษและช่วยคุณหางาน

2. หลักสูตร Job English ( เตรียมสัมภาษณ์เข้าทำางานกับบริษัทต่างชาติ)

40 ชั่วโมง

เพราะ เมื่อได้งาน อาจได้เงินเดือนสูงกว่าเดิมหลายเท่า! เราฝึกคุณเขียนใบสมัคร และ สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกพูดชัด มีสำาเนียงมาตรฐานสากล จนผู้สัมภาษณ์ประทับใจ เราช่วยคุณอัพเกรดภาษาอังกฤษและช่วยคุณหางาน

3. หลักสูตรสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้ความจำา ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (โฟนิมิคส์และโฟนิคส์ ) เหมาะสำาหรับเด็กประถมและมัธยมที่ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ (80 ชั่วโมง)

ช่วยแก้อาการพูดไม่ชัด อ่านไม่ออก ฟั ฟังไม่รู้เรื่อง ง * มาเป็นกลุ่ม ได้ส่วนลดพิเศษ รุ่นต่อไป เริ่ม วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2557

มีหลักสูตรเร่งรัด สำาหรับวันธรรมดา ลงทุน “ ขัดเกลา ฟื้นฟู และอัพเกรด” ภาษาอังกฤษ กับเรา วันนี้ เพื่ออนาคต ที่ดีกว่า เพราะเราเทรน และช่วยคุณหางาน

คลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา ศรีประสิทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาพูดอังกฤษไม่ชัด อ่านไม่ออก พังไม่รู้เรรืื่องฯลฯ ของคนไทย

(ใน 5-6 ปีที่ผ�่ นม�หลักสูตรของเร�พิสูจน์แล้วว่�ได้ผล เพร�ะได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รให้ฝึกอบรมครูไทยม�กกว่� 2,000คน จ�กโรงเรียนม�ตรฐ�นส�กล 500 แห่งให้ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนวิทย์ คณิต คอมฯเป็นภ�ษ�อังกฤษแทน ครูต่�งช�ติ ได้ โดยใช้เวล�ฝึ ��ฝึกแค่ 3 เดือนเท่�นั้น)

อ่านคำาสัมภาษณ์และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.english-clinic.wikispaces.com อีเมล drintira@gmail.com (64-66 ซอย 101/1 ถนนลาดพร้าว บางกะปิ กทม. 10240) โทร. 02-378-1428/08-1915-7537/08-3827-6363

รักษ์ทะเล รักษ์ธรรมชาติ มาพักที่

campus by the sea อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ทะเลตรัง

ต่อไปนี้ คนไทยก็สามารถไปพักที่เกาะมุกอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรังได้ในราคาประหยัด เพราะเรามีราคาแพ็คเก็จประหยัดสุด ๆ สำาหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัย คนทำางาน เพื่อคนไทยจะได้มีโอกาสเที่ยวและชื่นชมกับความงดงาม ของทะเลตรัง และช่วยกันรักษ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ Campus by the Sea (เคมพัส บาย เดอะซี) ที่เกาะมุก จังหวัดตรัง ขอสปอนเซ่อร์

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เที่ยวทะเลตรัง ที่ปกติ ราคา 4,900-5,500 บาท ต่อ คน แต่ของเราลดเหลือ 3,900 บาท ต่อ คน สำาหรับกรุ๊ป 6 คนขึ้นไป รวม ค่าห้องพัก 2 คืนห้องคู่ หรือ 3 คน ที่ Campus by the Sea (ห้องสกายรูม) ค่าทัวร์ ดำาน้าำ ดูปะการัง ที่ถา้ำ มรกต

1. ช่วยปลูกดอกไม้ริมรั้ว เช่น เฮลิโคเนีย และแพงพวย หรือเพาะชำาต้นไม้ในกระถางที่ทาำ จากขวดน้าำ พล้าสติคที่ทิ้งแล้วแค่ 3 ต้น เพื่อปลูกในบริเวณที่ 12 ไร่ของรีสอร์ท campus by the sea หรือ 2. ช่วยเก็บขยะตรงชายหาดที่นา้ำ พัดเข้ามา วันละ 15 นาที ขณะเดินชายหาด สำารองห้องด่วนวันนี้สาำ หรับเพื่อนๆ และครอบครัวของท่าน สำาหรับเที่ยวในช่วง 21 ธค. - 2556-15 พค. 2557

(เฮลิโคเนีย)

(ดอกแพงพวย)

ไม่รับจองจากนายหน้าหรือตัวแทน ดูรายละเอียดที่ www.campusbythesea.wikispaces.com โทร สายด่วน 08-1894-6936/ 08-3827-6363 หรือ อีเมล campusbythesea@gmail.com สนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโครงการรักษ์ทะเลไทย

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

SAPPASAN/the english cinic

และเกาะเกาะดาน อาหาร 5 มื้อ ค่าเรือไป กลับ เกาะ มุก (นี่เป็นราคาที่เอเย่นท์ทาำ ทัวร์เมื่อสิบปีที่แล้ว ไม่เชื่อก็เช็คดูได้นะคะ) เงื่อนไขในการใช้บริการ ให้เลือกกิจกรรม 1 ใน 2 ต่อไปนี้

15


ก้าวไปกับเราผู้นำ�ด้านแพ็คเกจท่องเที่ยวสำ�เร็จรูปที่เดียวในโลก

ผู้จัดการฝ่ายขายประจำ�เขตทุกภาคทั่วประเทศ� 50 อัตรา เจ้าหน้าที่�Call�center�ประจำสำนักงานกรุงเทพ 15 อัตรา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและการตลาด�ประจำ�กรุงเทพ/กระบี่ 30 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ/�กราฟิก/�การตลาดเอเย่นต์/ หลายอัตรา พนักงานบัญชี/�คอลัมนิสต์/�ทนายความ���

รับสมัครตัวแทนเอเย่นต์ จัดจำาหน่ายแพ็คเกจสำาเร็จรูปที่เดียวในโลก  

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000-200,000 บาท

สวัสดิก�ร : ประกันสังคม, โบนัสประจำ�ปี, ค่�คอมมิชชั่น สมัครด้วยตนเองจดหมายหรือทาง email มาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำากัด 888/33 หมู่12 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม กทม. กทม. 10230 โทร. 02-184-2808 ต่อ 101 แฟกซ์ 02-184-2809 Email-recruit.mandawee@gmail.com

SAPPASAN/ มัณดาวีต์ ทัวร์

คุณสมบัติ

แพนคอสเมติก นัดพบแรงงาน

Walk-in Interview

วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารพูนพิน โฮลดิ้ง ซ.ลำาลูกกา 71 ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2577-8888 ต่อ 2307, 2308

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ! 1. 2. 3. 4.

เจ้าหน้าที่ประจำาคลินิก (แพนคลินิก/ราชเทวีคลินิก) พนักงานขายและแนะนำาความงาม (ประจำาเคาน์เตอร์เครื่องสำาอาง) พนักงานขาย (ประจำาร้านขายยา) พนักงานส่งเสริมการขาย (ประจำา Big C, Lotus, Tops, Home Fresh Mart) คุณสมบัติ เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ตำาแหน่งที่ 1, 2, 4) อายุไม่เกิน 35 ปี (ตำาแหน่ง 3) วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี 

รายละเอียดการเดินทางในวันดังกล่าว

พี่แอม, พี่นุช, พี่มุ่ย โทร. 0-2577-8888 ต่อ 2307, 2308, 08-9691-8446

1. รถรับ-ส่งของบริษัท : กรุณาสำารองที่นั่งล่วงหน้าที่

2. รถโดยสารประจำาทาง: ปอ.543, สาย 374 (สะพานใหม่-ลำาลูกกา 9, 16) สาย 6250 (รังสิต-ลำาลูกกา คลอง 9)

16

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

SAPPASAN/ แพน ราชเทวี

รักงานขาย งานบริการ สนใจด้านสุขภาพ ผิวพรรณ และความงาม


บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำาากักัด

ก า ม น ว ่ ด

ดำ�เนินธุรกิจก� ก�รบริก�รรถเช่�หล หล��กหล กหล��ยประเภท รวมทั้งเป็นผู้ให้บริก�รรถลีมูซีน ประจำ�สน�มบิ มบินสุวรรณภูมิ และโรงแรมต่�ง ๆ เปิดรับสมัครพนักง�น ในตำ�แหน่งดังนี้

1. พนักงานขับรถลีมูซีน

(ประจำ� โรงแรมคอนร�ด/โรงแรมหรรษ ด/โรงแรมหรรษ�/โรงแรมแกรน์เซ็นเตอร์พ้อยต์ /ร.พ.กรุงเทพ) ญ ตรี • มีใบอนุญ�ตขั ตขับขี่รถยนต์ส�ธ�รณะ ส�ม�รถขั รถขับรถตู้ได้ • ส�ม�รถสื ส รถสื่อส�รภ�ษ�อั ส อังกฤษเบื้องต้นได้ • เพศช�ย อ�ยุยุ 25-50 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญ�ตรี • ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้ • รู้เส้นท�งกรุงเทพฯ และเส้นท�งส�ยหลักในต่�งจังหวัดเป็นอย่�งดี • ไม่ดื่มสุร� สูบบุหรี่ ไม่มีประวัติอ�ชญ�กร

รายได้ :

2. เจ้าหน้าที่รับแจ้งซ่อม

 เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  เบี้ยเลี้ยง  เบี้ยขยัน  คอมมิชชั่น

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • ปวช.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ช่�งยนต์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่บุคคล (ด่วนมาก)

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • ปวส.-ปริญญ�ตรี ทุกส�ข� • มีทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ดี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์

4. พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำาสำานักงาน ลาดพร้าว 15) • เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 50 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ • ส�ม�รถขับรถตู้ได้ ส�ม�รถเดินท�งไปต่�งจังหวัดได้

5. พนักงานขับรถ ประจำาโรงพยาบาลกรุงเทพ (ด่วนมาก)

• เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 50 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ • ส�ม�รถขับรถตู้ได้ ส�ม�รถทำ�ง�นเป็ นเป็นกะได้ (กะเช้� 05.00 น.)

»˜œÁ¹éÓÁѹà»âµÃ¹ÑÊ

7. เจ้าหน้าที่การเงิน

¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

ÅÒ´¾ÃŒÒÇ «.15

• เพศช�ย /หญิง อ�ยุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิปวช. - ปริญญ�ตรี • ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้ดี • ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้ (กะละ 12 ช.ม.)

ÍÒ¤ÒèʹáŌǨà ö俿‡Ò㵌´Ô¹

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำาสนามบิน หรือ โรงแรม (หรรษา/รพ.กรุงเทพ)

ÊÕèá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

¨Ò¡ËŒÒá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

¼‹Ò¹´ŒÒ¹ËÅѧ¤ÒÏ¿ÙÏ

• เพศหญิง อ� อ�ยุ 22-35 ปี • วุฒิปริญญ� ญ�ตรี ส� ส�ข� บัญชี-ก� ก�รเงิน และส� และส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ดี

สนใจสมัครด้วยตนเอง, ส่งประวัติมาทาง E-mail หรือส่งจดหมายมาที่

บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำากัด

431/1 ซ.ลาดพร้าว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผล ส่งเริ่มงานทันที

บริษัท คาร์ คอสเมติก จำาากักัด

(ขอให้รักงานบริการ ไม่ต้องมีประสบการณ์)

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์ กำาลังค้นหา ผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตเพื่อให้ทุกก้าว ของการเติบโตของเรา จะเป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ

พนักงานศูนย์ไปรษณีย์เอกชน/ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ไปรษณีย์เอกชน MBE รับด่วนกว่า 30 สาขา

พนักงานฝ่ายขาย

ประจำาสาขาสุขุมวิท, อ่อนนุช, พระราม 4, ราชดำาริ, ประตูน้ำา, สีลม, นวนคร, ปทุมธานี, รัชดา, พระราม 9, ลาดพร้าว, บางกะปิ, ท่าพระ, พระราม 2, บางแค

คุณสมบัติ

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำาสำานักงานใหญ่

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

บริษัท คาร์ คอสเมติก จำากัด โทร. 0-2536-2642-44 ต่อ 44, 083-097-9221 57 ม.6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

sappasan/ ค�ร์ คอสเมติก

โทรศัพท์ 08-6356-6532

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล

sappasan/ mail box 4X7

ณ อาคาร SM TOWER ชั้น 23 ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า E-mail: palin.s@mbethai.com

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

• เพศชาย/หญิง • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • รายได้ เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าคอมมิชชั่น + ประกันชีวิต + ประกันรายได้ 35,000 ++

• เพศชาย/หญิง อายุ 19-37 ปี เงินเดือนตามตกลง • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม สุภาพ รักงานบริการ ใจเย็น • มีทักษะด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาได้ • ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และทำางานเป็นผลัดได้

ยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ที่ สำานักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

sappasan/ V.R.P/3

โทร. 0-2938-7781-2 ต่อ 300-301, 08-7008-3773 E-mail: hrvrp@hotmail.com ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

E-mail: hr@karshine.com www.karshine.com

17


บริษัท จุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

JULSAKDI INTERNATIONAL CO., LTD. บริษัทให้บริการพนักงานขับรถของญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ

A leading industrial manufacturing company are now inviting applications from competent candidate to fulfill the following position

รับสมัครด่วนจำ�นวนม�ก

1. พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญุี่ปุ่น (ชาย) จำานวนมาก

Sales Engineer (For : Suratthani)

Male or Female, age 25- 28 years Bachelor’s Degree in Engineering (ME/IE/PE/EE) Min. 1-3 years experience as a sales engineer Fast learning Fair command of English Computer literacy  Must have an own vehicle

2. Supervisor (ชาย)

3. พนักงาน Call Center

Interested applicants are invited to send full resume elaborate on qualifications, experience, expected salary and a recent photo to (By program word only)

Tel :

038-454230

(ห- ิง)

วุฒิปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า อายุ 25-35 ปี ประจำากะกลางคืน+กลางวัน สลับหมุนเวียน ทำางานตั้งแต่เวลา 19.00 น.- 8.00 น. รายได้ 12,584 บาท/เดือน

1 อัตรา

*** เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. *** ติดต่อ บริษัท จุลศักดิ 99/122-6 แจ้งวัฒนะ ซ.10 หลักสี่ กรุงเทพฯ sappasan/ sm-cyclo

E-mail: applicant@smcyclo.co.th

2 อัตรา

ประจำาสาขา ศรีราชา จ.ชลบุรี วุฒิปวช-ปริญญาตรี อายุ 25-40 ปี มีทักษะประสานงานกับลูกค้า รู้เส้นทางนิคมอุตสาหกรรม มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถดูแล พขร.จำานวน 100 คนขึ้นไป รับเงินเดือนประจำา 15,000 บาท

โทรสำานักงาน. 0-2982-1865 มือถือ 08-1422-7637

บริษัท ทรู ทัช จำากัด

SAPPASAN / จุลศักดิ์ อินเตอร์

    

ประจำาพื้นที่ กรุงเทพฯ, อยุธยา และอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อายุ 28-49 ปี มีทักษะการขับรถดี, รู้เส้นทางในกทม.และนิคมอุตสาหกรรม และต้องมีบุคคลค้าำ ประกัน เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ประจำ�พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำ�พื้นที่ อ.ศรีร�ช� ช� จ.ชลบุรี ร ยได้ 16,600-25,000.-+/เดือน ร� (รับรายได้ประจำา 11,000 บ. ประกอบด้วยเงินเดือน 9,000.-+ ค่าทำาความสะอาดรถยนต์ 1,500 บ.+เบี้ยขยัน 500 บ.+โอที การันตี 100 ชม. ถ้ามากกว่ารับตามจริง)

(ในเครือ ทรู)

ศูนย์ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Outsourced Call Center) ที่ให้บริการลูกค้ากลุ่มธุรกิจ สายการบิน, ธนาคาร, ด้านเทคนิค, Food Delivery ฯลฯ

ี ร ฟ ้ ห ใ ม อบร าน ง า ำ ท ม ่ ิ ร เ ก่อน

พนักง�นลูกค้�สัมพันธ์

(Full Time & Part Time) ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (ไม่ใช่งานขาย)

คุณสมบัติ

• ทุกเพศ อายุตั้งแต่ 18-40 ปี • วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา • ทำางานเป็นกะได้ (หยุดไม่ตรง เสาร์หรืออาทิตย์) • พิมพ์ดีดภาษาไทย/อังกฤษได้ • เลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ ฟอร์จูน พญาไท สีลม หลานหลวง พระราม 6 ฯลฯ

โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 18

082-993-9540, 02-642-0086, 02-699-5068, 5071, 5082, 5089 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan/ ทรู ทัช

สมัครด้วยตัวเองได้ที่ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน รัชดา) ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือ Email : kasara_non@truecorp.co.th


w w w . m r t h a i j o b . com com

´ÒǹâËÅ´ ¿ÃÕ·aijÕèob.com rth www.M

»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè

192 »ÃШÓÇѹ·Õè 8 - 22 Á¡ÃÒ¤Á 2557

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

 ‹ Ò § ¹ Ò § Ò Ë ¿¿Ò‡ ã¡ÅÃŒ ¶ä

“ºÍ »¡Ã³” ¼ÙŒªÒÂËÅÒÂÁÔµÔ

Í‹ Ò ¹ ... 10 Ë¹Ñ § ·Õ è ¤ ¹àÃÕ Â ¹Ë¹Ñ § ¤ÇôÙ

á¹Ð¹Óâ´Â “ÍÔ¹´Õé ÍÔ¹·Ñª”/“͌͹ ÅѤ¹Ò” âÍ´·ÃÔ»ÍàÁÃÔ¡Ò¹Ñè§ (à¤Ã×èͧ) ¹Ò¹ä»Ë¹‹ÍÂ/à¡çºµ¡¤Ó¾Ù´-¤Ó¤Á¨Ò¡¡ÒϵٹÎÔµ/“ÁѴ㨔 ¡Ñº “ÁÑ´ËÁÕè” ·Ó¸Ø à ¡Ô ¨ äÁ‹ ¢ Ö é ¹ à¾ÃÒÐ¨Ô µ ÊÒ¸ÒóÐ/ÃÙ Œ ¨ Ñ ¡ “⤌ ª ¹¾´Å” µŒ ¹ Ẻ Success Coach & Trainer/ ÃÙŒ¨Ñ¡µÑǵ¹¼‹Ò¹ËÁÇ¡ãºâ»Ã´/ ÃÙ Œ Í ¹Ò¤µ ¾ÃŒ Í ÁÃÑ º Á× Í »‚ 2557 ¡Ñº´Ç§ÃÒÂÇѹâ´Â Í.ÍÔÊàÃÈ

áÅÐàÃ× è Í §¹‹ Ò Ê¹ã¨ÍÕ ¡ ÁÒ¡ã¹àÅ‹ Á


บริษัท ภัทรภาคย์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด บริษัท โชติภัทรา ดิสทริบิวเตอร์ จำากัด ผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟมอคโคน่า, สบู่เด็ทตอล, ชิลล์ท็อกช์, สเตร็ปซิล, ดูเร็กซ์ เป็นต้น

1. หัวหน้าพนักงานขาย เพศชาย วุฒิปริ- - าตรี  

มีประสบการณ์สินค้าอุปโภค/บริโภค

กงานขายเครดิต 2. พนั เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป  

มีประสบการณ์สินค้าอุปโถค/บริโภค

มีพาหนะของตนเอง

กงานขายพรีออเดอร์ 3. พนั เพศชาย-หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  

มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตนเอง

วยรถเงินสด 4. พนัเพศชายกงานขายหน่ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  

มีการฝึกงานให้พร้อมรับรายได้ระหว่างฝึกงาน

รการฝ่ายขาย 5. ธุ เพศชาย/หญิ ง อายุไม่เกิน 30 ปี  

วุฒิ ปวช.

ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

กงานขับรถผู้บริหาร 6. พนั เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี 

มีประสบการณ์ขับรถ 2 ปี (สามารถพักอาศัยฝั่งบางนาได้)

Tel. 02-182-0318-9 หรือ 08-0904-0334 เลขที่ 149/134 ม.13 ถ.เพชรเกษม ซ.95 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 (ใกล้แยกพุทธมณฑล สาย 4)

SAPPASAN/ โชติภัทรา 8x14

ทุกตำ�แหน่ง : มีสวัสดิก�ร วันหยุดประจำ�ปี ประกันสังคม เครื่องแบบพนักง�น ฟรี


บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำ�กัด

บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำ�กัด

EVENT ORGANIZER

รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานหลายตำาแหน่ง

1. Chief administrative officer 1 อัตร� วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการบริหารงานแผนกธุรการ

2. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร 

หล�ยอัตร� 1 อัตร�

วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทางด้านนิติศาสตร์ บัณฑิต (มีตั๋วทนายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. Creative Event 

หล�ยอัตร�

เพศชาย วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในการออกแบบงาน Event ต่างๆ ทุกรูปแบบ

7. Marketing Communication หล�ยอัตร� 

ป.ตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด, สื่อสารมวลชน, โฆษณา หรือสาขาที่เกกี่ยวข้อง สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านการสื่อสารและการตลาดได้

8. IT Support 

หล�ยอัตร�

สวัสดิก�ร : เต็มรูปแบบพร้อมเงินปันผลและIncentive ต่�ง ๆ สมัครได้ที่ บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำ�กัด

เลขที่ 1, 3, 5, 7 ซ.ลาดพร้าว 128/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร.

0-2731-1331 ต่อฝ่ายบุคคล

• • •

5 อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี มีประสบการณ์จัดซื้องานก่อสร้าง สถานที่ทาำ งาน สาทร 4 ตำาแหน่ง บางนา 1 ตำาแหน่ง

6. สถ�ปนิก มัณฑน�กร

2 อัตร� 2 อัตร�

เพศชาย/หญิง ประสบการณ์ทาำ งาน 5 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับ ภาคี สถาปนิก เป็นอย่างน้อย มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD, Sketch Up ได้ดี หากใช้ โปรแกรม 3D, Photoshop, Revit ได้ (มีประสบการณ์ดา้ นตกแต่งคอนโดและโรงแรม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

*แต่ละตำ�แหน่งส�ม�รถพูดภ�ษ�อังกฤษหรือภ�ษ�จีนได้ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ สนใจและส่งจดหม�ยม�ที่ : บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำ�กัด

ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (IT) ทั้งจบใหม่และมีประสบการณ์

sappasan/ เวิลล์ แฟร์ 4x7

4 อัตร�

• มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกร 2 ตำาแหน่ง ระดับสามัญวิศวกร 2 ตำาแหน่ง • เพศชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี • สามารถดูแบบ เขียนแบบ คำานวณวัสดุ มูลค่างาน ถอด BOQ ได้

• • 3. พนักง�นขับรถ 2 อัตร� • • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีใบขับขี่ รู้จักเส้น ทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี • สถานที่ทาำ งาน สาทร 1 ตำาแหน่ง • บางนา 1 ตำาแหน่ง 4. พนักง�นบัญชีและก�รเงิน 2 อัตร� • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี • อายุ 25 ปี มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป • สถานที่ทาำ งานสาทร

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สามารถออกแบบงานสื่อ สิ่งพิมพ์ ได้หลากหลายรูปแบบและรวดเร็ว

6. Event Designer  

หล�ยอัตร�

2 อัตร� 5. วิศวกรโยธ�

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านงาน ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ • สถานที่ทาำ งาน สาทร 1 ตำาแหน่ง บางนา 1 ตำาแหน่ง

2. ฝ่�ยจัดซื้อ

หล�ยอัตร�

วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา ขอเพียงมีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียแปลกใหม่

5. Graphic Designer 

1. ล่�ม ภ�ษ�จีน

วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

3. นิติกร 

เป็นบริษัทรับเหม�ก่อสร้�ง ต้องก�รรับสมัครพนักง�นตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

2/76 บ�งน�คอมเพล็ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 อ�ค�รทศพลแลนด์ รทศพลแลนด์ 4 ซอยบ�งน�-ตร�ด 25 แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260

โทร. ฝ่�ยบุคคล (คุณเหมียว) 02-361-8514-5 แฟ็กซ์ : 02-361-8630 E-mail : checthai@gmail.com

sappasan ซีเอชอีซี 4x7

 

Telesales 150 อัตรา

เงินเดือนประจำาขั้นต่ำา 15,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น คุณสมบัติ เปิด

walk-in interview

สวน ที่สำ�นักง�นให- ่ ซ.หลัง ทุกวัน

0 น. เว ล า 1 3 .3 0 - 1 6 .3

อาคารไทยประกันภัย ชั้น 5 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel 0 2613 0100 ext. 411-413

E-mail: hr@thaiins.com

www.thaiins.com

SAPPASAN/ ไทยประกันภัย

• สัญชาติไทย ไม่จำากัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทจัดหัวหน้าทีมเป็นพี่เลี้ยงให้คำาแนะนำา) • มีทักษะในการนำาเสนอ และสามารถปิดการขายได้ • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ • รักงานขายและมีทัศนะคติที่ดีในงานด้านบริการ • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Telesales หรือ Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ


L.P.N. TEAM (แอล.พี.เอ็น ทีม)

รับเหมาหลักโครงการลุมพีนีฯ (L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED)

ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำาแหน่ง ดังนี้ 1. วิศวกร 10 อัตรา ทุกตำาแหน่งงาน ถ้ามีประสบการณ์ 2. โฟร์แมน 10 อัตรา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ดาร์ฟแมน 10 อัตรา 4. เซอร์เวย์ 10 อัตรา 5. ประมาณราคา 10 อัตรา 6. บัญชี 10 อัตรา สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือติดต่อด่วนที่ แผนกบุคคล เลขที่ 158 ถ.รัชด� ด�ภิเษก แขวงห้วยขว� ยขว�ง เขตห้วยขว� ยขว�ง กรุงเทพฯ 10310

โทร.

02-247-3130-4 ต่อ 21 ถึง 24

E-mail: admin@trigroup.co.th

SAPPASAN/ไตรกรุ๊ป รัชดา

! น ว ่ ด

บริษัทเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 นับเป็นปีที่ 43 มีพนักงานบริ งานบริษัท และบริษัทในเครือมากกว่า 500 คน ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นศูนยย์์รวมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทริค และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นโมเดิร์นเทรด และซูเปอร์มาร์เก็ตอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ครบวงจรแห่ ครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ทางบริษัทต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถจำานวนมาก ดังต่อไปนี้ 9. พนักงานแคชเชียร์/เปิดบิล 1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ 16. พนักงานซ่อมบำารุงรักษา/ติดตั้งเครื่องเสียง 2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน

3. เจ้าหน้าที่บุคคล

• เพศชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เลขานุการ • •

เพศชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• •

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ม.6-ปวส. ทุกสาขาวิชา ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

• • •

เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6-ปวส. สาขาการขาย การตลาด อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

• • •

เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

10. เว็บมาสเตอร์ (Web Master, Web Editor)

• เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง • สามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver, Photoshop, Illustrator • สามารถดูแลเว็บไซต์และวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ได้ • หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP และ MYSQL และ • • •

เพศชาย • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง มีความรู้ PASCAL, Visual Basic, SQL, PL/SQL, Oracle, Database ถ้ามีประสบการณ์ระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• • •

เพศชาย • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware, Software, Network, Windows Server ถ้ามีประสบการณ์ในการทำางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานขายหนังสือแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

12. IT Support

6. พนักงานขายสินค้า (จำานวนมาก)

13. พนักงานออกแบบกราฟิค (Graphic Designer)

7. เซลส์ต่างจังหวัด/เซลส์กรุงเทพฯ

• เพศชาย • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้และประสบการณ์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ธุรการ (การขาย, ขายส่ง) • •

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวช.-ปวส. ไม่จาำ กัดสาขา • ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และการติดต่อประสานงาน

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ หรือมัณฑนศิลป์ ออกแบบสือ่ สาร สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ดี หากมีประสบการณ์ในการออกแบบเว็บไซต์ หรือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ ไดเรกต์เมล์ บิลบอร์ด จะพิจารณาเป็นพิเศษ • • • •

14. ผู้ช่วยสมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี/การเงิน • •

เพศหญิง • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• •

เพศหญิง • วุฒิ ม.6-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15. เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์

* * * *

มีเงินเดือนประจำา ค่าคอมมิชชั่น โบนัสประจำาปี, โอที, มีเงินเกษียณอายุ มีประกันสังคม มีชุดยูนิฟอร์มของบริษัทฯ ให้ ลาพักผ่อนประจำาปี (สำานักงานใหญ่ทาำ งาน หยุดวันอาทิตย์) มีสันทนาการต่าง ๆ ให้พนักงาน มีวันหยุดประเพณี 13 วัน

• •

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ไม่จาำ กัดสาขา ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์

• • •

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ดี

• •

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องเสียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• •

เพศชาย • วุฒิ ม.3-ม.6 ไม่จาำ กัดสาขา มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• •

เพศชาย • วุฒิ ม.3-ม.6 มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

• •

เพศชาย • วุฒิ ม.3-ม.6 ไม่จาำ กัดสาขา ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ • ตั้งใจทำางาน ขยัน อดทน

18. พนักงานเช็กเกอร์ (ตรวจเช็กสินค้า) (จำานวนมาก) 19. ช่างเทคนิค/ธุรการเทคนิค

20. พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน (Scoth) 21. พนักงานขับรถ

22. พนักงานจัดส่งสินค้า 23. วิศวกรที่ปรึกษา

• เพศชาย/หญิง • สาขาอีเล็คทรอนิกส์ อีเล็คทริค • หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องเสียงอีเล็คทรอนิกส์ อีเล็คทริกและสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพเิศษ

หมายเหตุ : ใกล้ที่ไหนสมัครที่นั่น สำานักงานใหญ่และเซียร์รังสิต : ทุกตำาาแหน่ แหน่ง หากมีประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อแผนกบุคคลด้วยตนเอง พร้อมสำาเนาหลักฐานการสมัครงาน

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ

เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17. พนักงานสโตร์

มีประสบการณ์การทำางานด้านเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. Programmer

• • •

หรือส่งจดหมายการสมัครงานตามที่อยู่ด้านล่าง (วันเวลาในการรับสมัครงาน) ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.) เลขที่ 119, 119/1 ถ.อัษฎางค์ มีรถประจำาทางผ่าน ตรงข้ามกรมการรักษาดินแดน บ้านหม้อ ริมคลองหลอด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 สาย 25, 47, 60, ปอ.507 โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 แฟกซ์ 0-2226-4020 ลงสถานีที่ใกล้เคียงได้ที่ (สาย 7 ลงเยาวราช) (สาย 1, 2 ลงสวนสราญรมย์) (สาย 82 ลงกรมที่ดิน) E-mail: mynpe@mynpe.com www.mynpe.com (สาย 7ก., 42, 73ก, 8 ลงคลองหลอด)

SAPPASAN / NPE/นัฐพงศ์

• เพศหญิง • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การเจรจาต่อรองและการติดต่อประสานงาน


โรงแรมปริ๊นส์ตั้นฯ

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจก่อสร้�งม�กว่� 20 ปี (โครงก�รทั้งในและต่�งประเทศ) กำ�ลังเปิดรับสมัครพนักง�นประจำ� หล�ยอัตร�

• ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ เพียงท่�นมีใจรักง�นบริก�ร พร้อมที่จะเรียนรู้และก้�วไปกับองค์กร พิจ�รณ�เป็นพิเศษ • มีประสบก�รณ์ในส�ยง�น/พร้อมหนังสือผ่�นง�น • ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ� ษ อังกฤษ, จีน, อื่น ๆ ได้ ษ� • อื่น ๆ ต�มคว�มเหม�ะสมในส�ยง�นนั้นๆ

ส่งประวัติ และรูปถ่�ย ม�ที่

สวัสดิการ

1. ค่าจ้างพร้อมค่าบริการ (Service Charge) 2. อาหารและเครื่องแบบพนักงาน 3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 4. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 5. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร/ค่าจัดงานศพ

(ไม่รับสมัครโดยไม่นัดหม�ย)

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด 88/64-65 เนอว�น� พ�ร์ค ซ.ร�มคำ�แหง 53 ถ.ร�มคำ�แหง แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310

หรือ E-mail: info@slipform-PCM.com (สมัครงาน) website: www.slipform-PCM.com

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.

โทร 02-617-4600 ต่อ 1455-1457

เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400

บ. วิน วิน ทูเก็ตเทอร์ จำ�กัด

บริษัท จีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

ประกอบกิจก�รบริก�รท�งด้�นกฏหม�ย ก�รให้คำ�ปรึกษ� ก�รว่�คว�ม ก�รจดทะเบียน ก�รขอใบอนุญ�ต

รับสมัครด่วน

1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

• วุฒิปวส. หรือสูงกว่า ด้านงานไฟฟ้า หรือเครื่องกล • มีทักษะด้านเครื่องวัดงานไฟฟ้า และงานกล • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี • มีประสบการณ์ด้าน จ.ป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ Iso 9001

2. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector) หลายอัตรา   

2. เจ้าหน้าที่คุมสต๊อกสินค้า/เปิดบิล เข้า-ออก

  

  

sappasan จีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง 4x7

• อายุ 28-40 ปี รู้เส้นทางต่างจังหวัด และกรุงเทพฯปริมณฑล • มีใบขับขี่ประเภท 2

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

เพศช��ย อ� เพศช อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิก�รศึกษ� ษ� ม.6 ขึ้นไป มีรถส่วนตัว (รถมอเตอร์ไซน์/รถยนต์)  มีบุคคลค้ำ�ประกัน ถ้�มีประสบก� ระสบก�รณ์จะรับพิจ�รณ� รณ�เป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูล

3. พนักงานขับรถ 6 ล้อ ส่งสินค้ากรุงเทพฯ

โทร. 02-427-5980, 02-428-0998, 086-377-4891

ไม่จำ�กัดเพศ ไม่จำ�กัดอ� อ�ยุ  วุฒิก�รศึกษ� ษ� ม.6 ขึ้นไป ถ้�มีประสบก� ระสบก�รณ์จะรับพิจ�รณ� รณ�เป็นพิเศษ เงินเดือน + ค่�คอมมิชชั่น + ประกันสังคม

3. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (FCR - File Collector) หลายอัตรา

• วุฒิ ม.6, ปวช-ปริญญาตรี • อายุไม่เกิน 40 ปี • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท จีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 24/3 ถ.ประชาอุทิศ ซ.33 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

หลายอัตรา

วุฒิก�รศึกษ� ษ� ปวส.-ปริญญ� ญ�ตรีทุกส� ส�ข� (เพศหญิง)  มีคว� ว�มขยัน อดทน ส� ส�ม�รถเรียนรู้ง�นใหม่ๆได้  มีประสบก� ระสบก�รณ์ในตำ�แหน่งง� ง�น หรือประส� ประส�นง นง��นกับหน่วยง� ยง�นต่�งๆ  ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office พิมพ์ไทย,อังกฤษ ได้ในระดับดี 

1. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพ

7. ตรวจสุขภาพประจำาปี 8. วันลาและวันหยุดพักผ่อนประจำาปี 9. โบนัส 10. ปรับค่าจ้างประจำาปี 11. งานเลี้ยงและรางวัลต่างๆ ประจำาปี

SAPPASAN/ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น

ไม่จำ�กัดเพศ / อ�ยุ / ประสบก�รณ์ ตำ�แหน่งที่ 1 - มีใบอนุญ�ตฯ (ใบ กว.) ตำ�แหน่งที่ 3 - รู้เส้นท�งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่�งดี ตำ�แหน่งที่ 4-5 - ประจำ�โรงง�น อ.ล�ดหลุ ดหลุมแก้ว จ.ปทุมธธ�นี

sappasan/ พร็อบเพอร์ตี้ คอนตรัคชั่น

• • • •

วิศวกรโยธา 2 อัตรา พนักงานบั- ชี/การเงิน 2 อัตรา พนักงานขับรถ 2 อัตรา หัวหน้าสโตร์ 2 อัตรา ช่างเทคนิค (ไม้แบบสลิปฟอร์ม) ไม่จำากัด

4 อัตรา

ไม่จำ�กัดเพศ อ� อ�ยุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิก�รศึกษ� ษ� ปวส. ขึ้นไป ใช้โปรแกรม Microsoft Office และคว และคว��มรูเ้ บือ้ งต้นในก� ในก�รใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ถ้�มีประสบก� ระสบก�รณ์จะรับพิจ�รณ� รณ�เป็นพิเศษ

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท วิน วิน ทูเก็ตเทอร์ จำ�กัด วีธีก�รสมัคร : ผู้สมัครส�ม�รถส่งจดหม�ยสมัครง�นได้ต�มที่อยู่ ของ บริษัท วิน วิน ทูเก็ตเทอร์ จำ�กัด 506/86 หมู่บ�้ นกล นกล��งเมืองแกรนด์ เดอ ป� ป�รีส รัชด� ด� ซ.ร ซ.ร��มคำ�แหง 39 ถนนประช��อุทิศ แขวงวังทองหล ถนนประช ทองหล��ง เขตวังทองหล� ทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

ส่ง E-mail ม� ม�ที่ winwin_lawyer@hotmail.com Tel. (02) 158-9250 Fax. (02) 158-9251

sappasan/ วิน วิน ทูเก็ตเตอร์

1. 2. 3. 4. 5.

รับสมัครพนักงานหลายอัตราดังนี้ Guest Service Agent ช-- หลายอัตรา Bell Boy ช หลายอัตรา Night Auditor ช-- 1 อัตรา พนักงานทำาาความสะอาดห้ ความสะอาดห้องพัก หลายอัตรา Accounting Officer ช-ญ 1 อัตรา

23


บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด ผู้นำ�ด้�นก�รจัดห�พนักง�นขับรถให้ผู้บริห�ร และรถลีมูซีน ณ สน�มบิ มบินสุวรรณภูมิ ต้องก งก�รรั รรับสมัครผู้ร่วมง มง�นจำ�นวนม�ก โดยมีตำ�แหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

พนักง�นขับรถลีมูซีน (Limousine)

ประจำ�สน สน���มบิ มบิน ไม่จำ�กัดเพศ  ไม่จำ�กัดอ�ยุ

100 อัตร� ร�

ไม่จำ�กัดวุฒิ

รับสมัคร

ด่วน

15,000 +++,

รายได้ดี

: การันตีรายได้ เบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น มีสวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม, ตรวจสุขภาพประจำาาปีปี, ประกันสังคม สนใจติดต่อ :

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำากัด

โทร. : ฝ่ายบุคคล 0-2739-0900, 08-6344-7906, 08-0227-5825 คุณสมเกียรติ 08-6313-5929

24

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

SAPPASAN /Thaitime

เลขที่ 4 หมู่บ้านสินเกล้า 1 ปากซอยลาดกระบัง 9/8 ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


บริษษัทัท แซทเทล บริ แซทเทล (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) จำจำ��กักัดด 1. เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขา

3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำ�กัดส�ข� • อ�ยุ 25-32 ปี • ส�ม�รถสือ่ ส�รภ�ษ�อังกฤษได้ดี • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐ�นได้ดี

2. พนักงานบัญชี / การเงิน

ด่วน

3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิปวส.-ป.ตรี ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • มีบุคคลค้ำ�ประกัน • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่�งดี • มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

3. ฝ่ายขายประจำาออฟฟิศ

3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำ�กัดส�ข� • อ�ยุไม่เกิน 30 ปี • ส�ม�รถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐ�นได้

4. ฝ่ายขาย SITE/โรงงาน

3 อัตรา

• เพศช�ย-หญิง • วุฒ ป.ตรี ไม่จำ�กัดส�ข� (ส�ข�วิศวกรรมไฟฟ้�จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ) • อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • สื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้ดี • มีย�นพ�นะส่วนตัว • ส�ม�รถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

5. Electrical Technician Support, ฝ่ายขาย • เพศช�ย • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ส�ข�ไฟฟ้� • มีประสบก�รณ์อย่�งน้อย 2 ปี • สื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้พอสมควร • ส�ม�รถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

6. Electrical Engineer

2 อัตรา

2 อัตรา

ด่วน

ด่วน

• เพศช�ย • วุฒิ ป.ตรี ด้�นไฟฟ้�กำ�ลังหรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบก�รณ์อย่�งน้อย 1 ปี • มีคว�มรับผิดชอบสูง • ส�ม�รถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

2 อัตรา

• เพศช�ย • วุฒิ ปวช-ปวส ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง (ด้�นไฟฟ้�จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ)

8. พนักงานด้าน IT

1 อัตรา

• เพศช�ย-หญิง • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • มีคว�มรู้ด้�น Internet ,ระบบเครือข่�ย • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ต่�งๆลงระบบปฎิบัติก�รและโปรแกรมต่�งๆ • ดูแลและประส�นง�นด้�น IT Support และ Website

9. พนักงานขับรถส่งสินค้า/รถกระบะ

2 อัตรา

• เพศช�ย วุฒิ ม.6-ปวช. • อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • รู้เส้นท�งในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่�งดี • มีบุคคลค้ำ�ประกัน

ด่วน

สนใจติดต่อ บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำากัด

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan แซทเทล 4x7

Tel. 0-2973-8729 Fax 0-2973-9200 E-mail: cherrysattelthailand@yahoo.com www.sattelthailand.com

sappasan/ SAM”S SPORT

52/84 หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220

25


บจก.ฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์

บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำากัด รับสมัครงานด่วน

ผู้ผลิตสียี่ห้อ TOWN และเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยสี ฮ�ร์ดแวร์ เครื่องมือช่�ง รับสมัคร

เป็นบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศ ต้องก�รรั รรับสมัครพนักง� ง�นจำ�นวนหล�ยอั นวนหล ตร� ดังนี้

1. พนักงานบั- ชี ด่วนมาก หลายอัตรา เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ม�รถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี ส�ม�รถพิมพ์ดีดได้ • มีคว�มเข้ มเข้�ใจภ �ใจภ�ษ�อังกฤษ มีประสบก�รณ์ในง�นด้ นด้�นบัญชีจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ บุคลิกภ�พดี มีคว�มเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

(ชาย/หญิง มีประสบการณ์) 3. แคชเชียร์ (มีประสบการณ์) (ช/ญ)

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/การตลาด หลายอัตรา

4. พนักงานประจำาร้าน

เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี บุคลิกภ�พดี มีคว�มเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในก�รใช้คอมพิวเตอร์ PC ได้ • มีคว�มเข้ มเข้�ใจภ �ใจภ�ษ� ษ อังกฤษ ษ� มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

(ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป)

5. พนักงานขับรถ

(ประจำาที่ลำาลูกกา มีที่พักให้)

3. เจ้าหน้าที่เอกสาร ขาเข้า-ขาออก หลายอัตรา

6. พนักงานฝ่ายผลิต

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี • ส�ม�รถพิมพ์ดีดได้ • บุคลิกภ�พดี มีคว�มเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะในก�รใช้คอมพิวเตอร์ได้ สมัครด่วนด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐ�นก�รสมัครง�นม�ที่

บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำ�กัด

เลขที่ 165/4 ซ.เชื้อเพลิง (อมร) ถ.น�งลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2678-8000 E-mail: mgt@victory-logistics.com www.victory-logistics.com

SAPPASAN /victory-logistics

(ประจำาที่ลำาลูกกา มีที่พักให้)

สมัครด้วยตัวเองที่ อ� อ�ค�รเอกไพศ รเอกไพศ��ล ล� ล�ดพร้�ว ซ.126

โทร.

081-6340747, 02-5143147

บริษัท บ�งกอกคลับ จำ�กัด        

ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยสม�ชิก เจ้�หน้�ที่ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี/ เจ้�หน้�ที่บัญชี ผู้ช่วยผู้จัดก�รควบคุมต้นทุน เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยจัดซื้อ/แคชเชียร์ เจ้�หน้�ทีป่ ระจำ�ศูนย์ออกกำ�ลังก�ย ผู้จัดก�รแผนกสป� พนักง�นนวด

ดำ�เนินง� ง�นเกี่ยวกับง� ง�นก นก��รบริก�ร ต้องก� งก�รรับสมัครพนักง� ง�นที่มีประสบก� ระสบก�รณ์โดยตรง ท�งด้�นอ นอ��ห�รและเครื่องดื่ม เข้�ปฏิบัติง�นที่ส�ทร สุขุมวิท และเจริญกรุง ต� ต�มตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

เชฟอ�ห�รไทย, ญี่ปุ่น, ยุโรป สวัสดิการ  กุ๊กครัวไทย, กุ๊กครัวจีน, รักษ�พย�บ�ล กุ๊กครัวยุโรป อ�ห�รวันละ 2 มื้อ  กุ๊กเบเกอรี่ ประกันกลุ่ม  กัปตัน ยูนิฟอร์มซักรีด ให้เสร็จ  พนักง�นเสิร์ฟ เงินเซอร์วิสช�ร์จ  บ�ร์เทนเดอร์ และหรือเงินค่�  พนักง�นล้�งจ�น คอมมิชชั่น ฯลฯ  แม่บ้�น สนใจสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่�ยม ยม��ยัง บริษัท บางกอกคลับ จำากัด 

175 อ� อ�ค�รส รส��ธรซิตี้ท�วเวอร์ ชั้น 27/1 ถนนส� ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห� มห�เมฆ เขตส� เขตส�ทร กทม. 10120

โทร. 0-2679-5550-5 ต่อ 2752, 084-335-0150 E-mail: hr@thebangkokclub.com 26

sappasan/ ฉัตรสย�มสี

• • • •

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

SAPPASAN / bangkok club

• • • • •

1. เซลส์แมน กรุงเทพ (มอเตอร์ไซค์์) 2. ธุรการบัญชี


บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำากัด

1. ผู้จัดก�รทั่วไป/ผู้จัดก�รขนส่ง

บริษทั ฯ ทำ�ธุรกิจหลักท�งด้ งด้�นรับเหม� ติดตัง้ ระบบไฟฟ้� และผลิตแผงสวิตซ์บอร์ด • •

เพศชาย/ห- ิง วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี สาขาบั- ชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel ได้คล่อง

• •

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, ด้านพาณิชยกรรม หรือสาขาอื่น สนใจงานขายโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ทำางานส่วนใหญ่ ในออฟฟิศโดยการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และออกไปพบลูกค้าบ้าง ตามความจำาเป็น

2. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ย

2. หัวหน้�/ช่�งซ่อมบำ�รุงรถบรรทุก

2 อัตร�

3. เจ้�หน้�ที่เขียนแบบ

เพศช�ยย วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  อ�ยุยุ 30 ปีขึ้นไป  มีประสบก�รณ์ ระสบก รณ์บริห�รง�นขนส่ นขนส่งสินค้�ด้วยรถบรรทุก 

2 อัตร�

เพศช�ย อ�ยุยุ 30 ปีขึ้นไป  มีประสบก� ระสบก�รณ์ 5 ปีขึ้นไป 

3. ว�งแผนและควบคุมคุณภ�พย�นยนต์

2 อัตร�

เพศช�ยย วุฒิปวช.-ปริญญ ญ�ตรี ตรี  มีประสบก�รณ์ ระสบก รณ์ 1 ปีขึ้นไป 

เพศชาย/ห- ิง วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี สาขาออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น •

4. วิศวกรไฟฟ้�

สวัสดิการ

2 อัตร�

1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. ประกันอุบัติเหตุ

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง • ทำางานทีโ่ รงงานผลิตแผงสวิตซ์บอร์ด หรือทำางานโครงการทีห่ น่วยงานสนาม • สามารถทำางานที่ต่างจังหวัดได้ ทุกตำาแหน่งต้องการรับผู้มีประสบการณ์ 1-5 ปี หรือผู้ทเี่ พิ่งจบการศึกษาและยังไม่มีประสบการณ์ สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำากัด โทร. 0-2865-4155-8 ต่อ 110, 085-218-5333 (ฝ่ายบุคคล)

สนใจติดต่อ SAPPASAN แพรคติคอลเอ็นจิเนียริ่ง 3x5

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

บริษัท แพรคติคอลเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด 3083 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270

TEL. 0-2399-4220 FAX 0-2398-2345

3. โบนัสประจำาปี 4. ประกันสังคม

371 ถ.บ�งแวก แขวงบ�งไผ่ เขตบ�งแค 10160

E-mail: linda@laitransport.com

sappasan/น�ยไล้ sappasan/น

1. เจ้�หน้�ที่บัญชี/ก�รเงิน

www.laitransport.com

บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำากัด “CHIN SENG HUAT AUTO PARTS CO.,LTD”

เครื่องมือช่างทั่วไป

ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยอะไหล่ยนต์แท้ครบวงจร โดยมีประสบก�รณ์ ระสบก ย�วน�นกว่� 45 ปี เพื่อก�รบริก�รที่รวดเร็วจึงจัดให้มี คลังสินค้�ส่วนกล� นกล�ง อยู่ทั่วทุกแห่งในกรุงเทพฯ และส�ขข�ที่กำ�ลังขย� ขย�ยออกไป ทั้งนี้เพื่อก�รรองรั ก รรองรับคว� คว�มต้องก� งก�รของลูกค้�ที่เพิ่มขึ้น ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องก�รผูม้ คี ว� ว�มส มส��ม�รถและประสบก รถและประสบก��รณ์ ม� ม�ร่วมง� มง�นกับบริษทั ฯ หล� หล�ยตำ�แหน่ง เพือ่ ก� ก�รรองรับก� ก�รขย รขย��ยส ยส��ข�

บริษัทนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้� Powertools, ฮ�ร์ดแวร์ และเครื่องมือช่�งทั่วไป ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� SENO, MOSA, SETEC BONGO กำ�ลังขย�ยกิจก�รต้องก�รผู้ร่วมง�นในตำ�แหน่งต่อไปนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายขาย 

มีประสบก�รณ์ รณ์ดูแลง ลง�นข�ยร้�นค้�ฮ�ร์ดแวร์ และเครื่องมือไฟฟ้� Powertools 3 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำ�กว่� ปวส. อ�ยุไม่เกิน 40 ปี

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อ�ยุ 20-35 ปี บุคลิกดี รักง�นข�ยย มนุษยสัมพันธ์ดี มีควว�มกระตือรือร้น ร�ยได้ดี มีเงินเดือนประจำ� ค่�น้ำ�มันรถ ค่�คอมมิชชั่นก�รข�ย

3 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่การตลาด

5 อัตรา

4. ผู้แทนขายกรุงเทพ/ต่างจังหวัด

ไม่จำากัด

• • • •

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

เพศช�ย-หญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รตล�ด หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำ�นักง�นได้เป็นอย่�งดี มีประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ย หรือมีคว�มรู้เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ มีคว�มคล่องตัว ขยัน กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี • ติดต�มง�นข�ยที่รับผิดชอบอย่�งมีประสิทธิภ�พ

• เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีพ�หนะเป็นของตนเอง • มีประสบก�รณ์ด้�นอะไหล่ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

4. พนักงาน Graphic Design

5. พนักงานคลังสินค้า

10 อัตรา

• เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป • มีประสบก�รณ์ด้�นก�รทำ�สต๊อกสินค้� จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ • มีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ และตรงต่อเวล�

ออกแบบง�นอ�ร์ตเวิร์คทั่วไป อ�ยุยุไม่เกิน 35 ปี สำ�เร็จก�รศึ รศึกษษ�ในส�ข�วิช�ทีที่เกี่ยวข้อง

6. พนักงานขับรถส่งสินค้าและขับรถผู้บริหาร

5 อัตรา

ติดต่อสมัครได้ที่ บริษัท

7. จัดซื้อต่างประเทศ

3 อัตรา

8. พิการ

4 อัตรา

• เพศช�ย อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญ�ตขับขี่รถยนต์ • รู้จักเส้นท�งในกรุงเทพเป็นอย่�งดี • มีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ และตรงต่อเวล�

ยูนิเวนเจอร์ คอมเมอร์เชียล จำ�กัด

1449 ถนนสุขุมวิท ป�กซอยสุขุมวิท 65/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-7144299 (อัตโนมัติ 10 คู่ส�ย) หรือโทร. 081-8145707

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�ตรี ขึ้นไป • ส�ม�รถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่�งดี • มีทักษะในก�รติดต่อ ประส�นง�นได้ดี • สื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้ • มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอย่�งน้อย 1 ปี

sappasan/ univenger

2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

• เพศช�ย-หญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�คอมพิวเตอร์และส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • มีคว�มรู้ด้�นฮ�ร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ ระบบ LAN เป็นอย่�งดี • มีประสบก�รณ์ด้�นก�รปฏิบัติง�นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

3. พนักงานบั- ชี/ เสมียน-ธุรการ 

5 อัตรา

• เพศช�ย-หญิง อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รบัญชี / ก�รเงิน • มีประสบก�รณ์ด้�นบัญชีอย่�งน้อย 1 ปี • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่�งดี • ส�ม�รถปิดงบก�รเงิน หรือผ่�นง�นสำ�นักง�นบัญชี จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

2. พนักงานขายร้านค้ากรุงเทพและปริมณฑล 

1. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

• คุณสมบัติไม่จำ�กัด (ต้องมีบัตรผู้พิก�ร)

สนใจติดต่อ บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำากัด เลขที่ 21/66-71 ซ.อนุสรณ์ 2 ถ.พลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-646-4052-4

27

sappasan จิ้นเซ่งฮวด 4x7

เครื่องมือไฟฟ้า


บริษัท ส�มมิตรเจริญผล จำ�กัด รับสมัครพนักงานด่วนดังนี้

รับสมัครพนักงาน

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตถุงปุ๋ย 1 อัตรา (ประจำาสมุทรสาคร) 2 อัตรา 2. บัญชี (หญิง) • วุฒิปวส.ขึ้นไป 10 อัตรา 3. ฝ่ายขาย (ถุงพลาสติก) (ขอผู้ที่รักงานขาย) 4. ฝ่ายขาย (ถุงปุ๋ย พลาสติกสาน) 10 อัตรา (ขอผู้ที่รักงานขายหรือมีประสบการณ์) 5. แม่บ้าน, พี่เลี้ยงเด็ก 2 อัตรา (อยู่ประจำาเท่านั้น)

1. ช่างไฟฟ้า ● ●

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

2. พนักงานบั- ชี ● ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานธุรการเอกสาร ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวช.-ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

4. เลขานุการ ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ● ●

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหม�ยพร้อมหลักฐ�นม�ที่

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวช. - ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

6. โอเปอเรเตอร์

บริษัท ตั้งมั่นคงกิจ (ไทยแลนด์) จำากัด

เลขที่ 52/888 ม.7 ถ.พระร�ม 2 แขวงท่�ข้�ม เขตบ�งขุ งขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

2 ตำาาแหน่ แหน่ง 2 ตำาาแหน่ แหน่ง 1 ตำาาแหน่ แหน่ง 2 ตำาาแหน่ แหน่ง 1 ตำาาแหน่ แหน่ง

วุฒิ ปวช. - ปวส.

โทร. 02-740-5484, 081-553-4440,

089-671-4020 สัมภาษณ์และทราบผลทันที ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

sappasan/ ส� ส�มมิตรเจริญผล

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท สามมิตรเจริญผล จำากัด เลขที่ 29/18 หมู่ที่ 7 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา - ตราด (กม.16.5) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ E-mail: arang_23@hotmail.com sappasan/ ตั้งมั่นคงกิจ 4x7

โทร. 0-2415-5825-27 สายตรง 08-1269-0999 แฟกซ์ 0-2897-3595 E-mail: INFO@tmkkthai.com

5 ตำาาแหน่ แหน่ง

บริษัท อี.เอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด E.A.S ENGINEERING CO., LTD

ดำ�เนินธุรกิจรับเหม เหม�ง�นระบบไฟฟ้ นระบบไฟฟ้�-สื่อสส�ร ม�กว่ กว่� 15 ปี

เปิดไซท์งานใหม่ ต้องการรับสมัครงานดังนี้

วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้ากำาลัง) 2 อัตรา

บริษัท ดับเบิ้ลยู พี อาร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำากัด

หล�ยอัตร�

 

• เพศหญิง ไม่จำ�กัดอ�ยุ • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญ�ตรี • มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นจะพิจ�รณ� รณ เป็นพิเศษ รณ�

พนักง�นสต๊อก

 

วิศวกรภาคสนาม (ไฟฟ้ากำาลัง) 3 อัตรา

หล�ยอัตร�

• เพศช�ย / หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • ส�ม�รถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

  

พนักงานธุรการ

ด่วน

  

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหม�ยม�ที่ ฝ่�ยบุคคล

28

E-mail : msoptic@asianet.co.th

1 อัตรา

บริษัท อี.เอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

เลขที่ 43/132 หมู่ 8 ถ.ประช ถ.ประช�ชืชื่น ต.บ�งตล�ด ต.บ อ.ป�กเกร็ กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

sappasan/ WPR

0-2645-0181-4

เพศหญิง อ�ยุ อ ยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญ�ตรีส�ข�ทีที่เกี่ยวข้อง ส�ม�รถใช้ รถใช้ Ms.office ได้ดี

ติดต่อสมัครง�นได้ที่

บริษัท ดับเบิ้ลยู พี อาร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำากัด

โทร.

เพศช�ย/หญิ ย/หญิง อ�ยุ อ ยุระหว่�ง 25-40 ปี วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวไฟฟ้� (ไฟฟ้�กำ�ลัง) ส�ม�รถทำ�ง�นต่�งจังหวัดได้ (หัวหิน , ชะอำ� หรือใกล้เคียง)

ทั้งสองตำ�แหน่งถ้�ส�ม�รถขับรถยนต์ได้ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

รับสมัคร

100/74 อ�ค�รว่องว�นิช บี ชั้น 23 ถ.พระร�ม 9 แขวง/เขต ห้วยขว�ง กทม. 10320

เพศช�ย/หญิง อ� เพศช� อ�ยุระหว่�ง 25-40 ปี ประสบก�รณ์ อย่�งน้อย 2 ปี เกี่ยวกับง�นไฟฟ้� วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวไฟฟ้� (ไฟฟ้�กำ�ลัง) ส�ม�รถทำ�ง�นต่�งจังหวัดได้ (หัวหิน , ชะอำ� หรือใกล้เคียง) ส�ม�รถใช้ รถใช้ Ms.office, Autocad ได้เป็นอย่�งดี

โทร.

02-984-4438

E-mail : easengineering@yahoo.co.th

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan/ อี.เอ.เอส

พนักง�นบัญชี


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด รับสมัครพนักงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้

พนักง�นข�ย P.C. ห้�งสรรพสินค้� หล�ยอัตร�

บริษัทรับเหม�ก่อสร้�งขน�ดใหญ่ และติดตั้งง�น ระบบ (ไฟฟ้�, ประป�, ปรับอ�ก�ศ) ครบวงจร ทั้งในและต่�งประเทศ)

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 18-25 ปี วุฒิ ม.3-ปริญญ�ตรี • ทำ�ง�นภ�ยใต้ภ�วะแรงกดดันได้ • มีใจรักง�นบริก�ร • มีประสบก�รณ์ รณ์ด�้ นง�นข�ยจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

1. ผู้จัดการโครงการ (โยธา) 3 อัตรา 2. วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ (โยธา) 6 อัตรา 3. วิศวกรสำานักงาน (โยธา) 3 อัตรา 4. สถาปนิก 2 อัตรา 5. Quantity Survey 4 อัตรา 6. โฟร์แมน-ก่อสร้าง หลายอัตรา 7. ช่างสำารวจ 2 อัตรา 8. พนักงานเขียนแบบ-ก่อสร้าง 7 อัตรา 9. QA/QC ENGINEER CIVIL 1 อัตรา 10. วิศวกรโครงการ (วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล) 2 อัตรา 11. โฟร์แมน-เครื่องกล 1 อัตรา 12. พนักงานเขียนแบบ (ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล) 3 อัตรา 13. ช่างบริการ (ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล) 3 อัตรา 14. เจ้าหน้าที่สโตร์ 3 อัตรา 15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) หลายอัตรา

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ : ข�ยสิ ยสินค้�ประเภทเก้�อีน้ วด ประจำ�ต�มห้ มห้�งฯ ต่�ง ๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่�งจังหวัด  เงินเดือน 9000 บ�ท (ยังไม่รวมค่�คอม)

3 อัตร�

• เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 40 ปี วุฒิม.3 ขึ้นไป • ส�ม�รถเดินท�งไปปฏิบัติง�นต่�งจังหวัดได้ • ส�ม�รถปฏิบัติง�นเวล�กล�งคืนได้ ยินดีพิจ�รณ�ผู้ที่ไม่มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น • ขับรถได้และรู้เส้นท�งในกรุงเทพฯ จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เซ็ตอัพบู๊ธสำ�หรับง�น Roadshow ต่�ง ๆ และเติมสินค้�ในส �ในส�ข�ต่�ง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่�งจังหวัด  เงินเดือน 9000-11000 บ�ท

หัวหน้�ฝ่�ยข�ย

2 อัตร�

• เพศช�ย-หญิง อ�ยุ 25-35 ปี วุฒิป.ตรี ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • ส�ม�รถจัดแผนง�นและเสนอข�ยสิ ยสินค้� แก่ตัวแทนจำ�หน่�ยได้เป็นอย่�งดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ห�ช่องท�งในก�รจัดจำ�หน่�ยใหม่ๆ เช่น ดีลเลอร์ ออกไปพบลูกค้�ด้�นนอกได้ ควบคุมทีมข�ย, ย, ดูแลสินค้�ชิ้นเล็กและช่องท�งก�รข�ย  เงินเดือน 15000 หรือต�มประสบก�รณ์

Telesale

3 อัตร�

• เพศช�ย-หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวช. ขึ้นไป • น้ำ�เสียงไพเร�ะะ ถ้�มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

พนักง�นจัดส่งสินค้�

 เงินเดือน

9000 บ�ท (ยังไม่รวมค่�คอมฯ)

1 อัตร�

• เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป • ส�ม�รถเดินท�งไปปฏิบัติง�นต่�งจังหวัดได้ • ยินดีพิจ�รณ�ผู้ที่ไม่มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น ขับรถได้และรูเ้ ส้นท�งในกรุงเทพฯ

จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดส่งสินค้�พร้อมส�ธิต ก�รใช้ง�นคร่�ว ๆ ให้ลูกค้�ต�มที่ได้รับมอบหม�ย  เงินเดือน 9000-11000 บ�ท

หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิศวกร และสถาปนิก ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และทุกตำาแหน่งหากมีประสบการณ์ด้านงานอาคารสูงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ...

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (ติดต่อฝ่ายบุคคล) สำานักงานเลขที่ 999 อาคารเกสรพลาซ่า ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (แยกราชประสงค์ ใกล้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และรพ.ตำารวจ) หรือส่งใบสมัครมาที่

E-mail : pattaraporn1317@gmail.com, non_rester@hotmail.com และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.

02-255-3000

sappasan rester 4x7

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำากัด

**รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงสาธารณสุข** สถ�บันคว�มง�ม ดี.โอ.สป�แอนด์บิวตี้ มุ่งคุณธรรม นำาอาชีพสู่สังคม

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยถุงพล�สติ สติกฟิล์มหด (ชริงค์ฟิล์ม) มีประสบก ระสบก�รณ์ม�กกว่� 23 ปี ต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ นเพิ่ม เพื่อรองรับก�รขย�ยง�นของบริษัท

เลขที่ 12/1 ถ.ล�ดพร้ ดพร้�ว 122 (ซ.มห�ดไทย) วังทองหล�ง กทม. 10310

โทร. 0-2934-2690, 08-9476-5978

E-mail : bkk_ _spa@hotmail.com www.bkk-school.com

เปิดสอนหลักสูตร

ต่างประเทศ 60 อัตรา

ตำาแหน่งที่ 1-3 สถานที่ทำางาน ออฟฟิศ ถ.จันทน์ สาทร กรุงเทพฯ

4. พนักง�นโรงง�น

ตำาแหน่งที่ 4 ทำางานที่โรงงาน ถ.เทพารักษ์ กม.10 จ.สมุทรปราการ

ในประเทศ 40 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

รับรองทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทางโรงเรียนมีที่พักรับรอง)

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

นวดอโรม่าบำาบัดด้วย น้าำ หอมระเหย

SAPPASAN/ B O spa/NEW

แหล่งงานรองรับ แหล่งงานรองรับ กรุงเทพ + ปริมณฑล / เรียนจบแล้ว ทางโรงเรียนมีใบประกาศนียบัตร

หล�ยอัตร�

• เพศช�ย/หญิง • ไม่จำ�กัดวุฒิ • มี O.T. • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคว�มรับผิดชอบ

100 อัตรา

พัทยา / ภูเก็ต / เกาะสมุย / (ต่างประเทศ) เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย

หล�ยอัตร�

• เพศช�ย/หญิง • ไม่จำ�กัดวุฒิ • รู้เส้นท�งในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่�งดี

ด่วน..! อย่ารอช้า โอกาสมาถึงตัวท่านแล้ว (รับจำานวนจำากัด)

2. พนักง�นออฟฟิศ

3. พนักง�นส่งเอกส�ร หล�ยอัตร�

ด่วน....โรงแรม 5 ดาว (ประเทศ ตุรกี / ดูไบ) รับพนักงานนวด จำาานวนมาก นวนมาก เริ่มบินไปทำาางาน งาน เดือนตุลาคม

พนักงานนวด

หล�ยอัตร�

• เพศช�ย/หญิง • วุฒิก�รศึ รศึกษษ� ปวช. ขึ้นไป • ห�กมีประก�รณ์ และคว�มรู มรู้ด�้ นบัญชีจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

เรียนจบแล้วทางโรงเรียนมีงานรองรับ สามารถทำางานได้ทันที ทั้งในและต่างประเทศ เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย ถูกต้องตามกฎหมาย รายได้ดี มั่นใจ 100 %

1. พนักง�นข�ย

• เพศช�ย/ หญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี • มีคว�มรับผิดชอบ ขยัน อดทน • มีรถจักรย�นยนต์, รถยนต์ส่วนตัว (มีค�่ น้ำ�มัน, ค่�คอมมิชชั่น)

หลักสูตรเพื่อสุขภาพและความงาม หลักสูตรมาตรฐานสากล 250 ชั่วโมง หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง สำาหรับเจ้าของร้าน/ผู้บริหาร/ผู้ให้บริการสปา โปรโมชั่นพิเศษ เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง เปิดรับสมัครเข้าโครงการ ส่งเสริมอาชีพสปา (สำาหรับผู้สนใจเรียนแต่ไม่พร้อมเรื่องการเงิน) จำานวนจำากัด

รับสมัคร

เลขที่ 2 ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2332-0345 ต่อ 1201, 5515, 1133 โทรสาร. 0-2333-0340 www.ple.co.th สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือส่งประวัติมาที่ E-mail : personnel@ple.co.th

SAPPASAN / powerline

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ : แนะนำ�และข�ยสิ ยสินค้�ท�งโทรศัพท์

บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำาากักัด

โทร. 02-286-3232, 02-286-2901, 02-676-3582 E-mail: it_montri@yahoo.com

SAPPASAN/ บ�งกอกควอลิตี้

พนักง�นซัพพอร์ต

29


ถ้าคุณเป็นคนมีไฟ เป็นคนมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ เป็นคนรักความก้าวหน้า มาทำางานกับ CoffeeWORKS!! รับประกันความก้าวหน้าที่ดีที่สุดตามสายอาชีพในธุรกิจเดียวกัน

บาริสต้า 1 ตำาแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. เคยทำ�ง�นบ�ริสต้�ที่ร�้ นก�แฟ, มีทักษะที่ดีเกี่ยวกับบ�ริสต้�, เบื่อกับที่ทำ�ง�นเดิมๆและกำ�ลังมองห�สิ่งใหม่ๆ 2. ควรมีประสบก�รณ์อย่�งน้อย 1 ปี ซึ่งกำ�ลังทำ�ง�นเป็นบ�ริสต้�เกี่ยวกับเครื่องชงก�แฟแบบดั้งเดิม(ไม่ใช่เครื่องชงออโตเมติค) 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีบุคลิกภ�พที่ดีในก�รเข้�สังคม สนุกสน�นในก�รพบปะกับลูกค้� และส่งเสริมให้ลูกค้�เพลิดเพลินไปกับคว�มอร่อยของก�แฟ

***ม�ร่วมเป็นบ�ริสต้�ฝึกหัดกับบริษัทคอฟฟี่เวิร์ดและคุณจะได้เป็นบ�ริสต้�ที่มีคุณภ�พเต็มเปี่ยม***

Technicians ดูแลรักษาและซ่อมเครื่องทำากาแฟ (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่/สมุย/ภูเก็ต)

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. ส�ม�รถรั รถรับปรึกษษ�ปัญห�และแก้ไขปัญห�เบื เบื้องต้นให้ลูกค้�เกี่ยวกับเรื่องเครื่องทำ�ก�แฟท�งโทรศัพท์ได้ 2. ให้บริก�รซ่อมแซมและตรวจสภ�พเครื พเครื่องทำ�ก�แฟต�มบริษัท หรือห้�งร้้�นของลูกค้� 3. ช่วยเหลือแผนกข�ยในก�รออกง�น หรือก�รนำ�เสนอและส�ธิธิตเครื่องทำ�ก�แฟตัวอย่�งกับลูกค้�

คุณสมบัติที่ต้องการ :

มีคว�มรู้เรื่องไฟฟ้�หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส�ม�รถขับรถยนต์ จักรย�นยนต์ พร้อมมีใบชับขี่ มีทักษะในก�รแก้ไขปัญห�ได้เป็นอย่�งดี ส�ม�รถทำ�ง�นภ�ยใต้สภ�วะกดดันและทำ�ง�นเป็นทีมได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักง�นด้�นก�รบริก�ร และส�ม�รถเรียนรู้ง�นได้เร็ว

คุณสมบัติพื้นฐาน :

ประเภทของง�น จำ�นวน เพศ เงินเดือน(บ�ท) ประสบก�รณ์ ระดับก�รศึ รศึกษษ� สถ�นที่ปฏิบัติง�น วิธีก�รรับสมัครง�น

: : : : : : : :

ง�นประจำ� ทำ�ง�น 5 วันต่อสัปด�ห์ วันหยุด 2 วันต่อสัปด�ห์ หล�ยอัตร� ช�ย 10,000-1x,xxx+ค่�เสื่อมพ�หนะ+ค่�น้ำ�มัน+OT+เบี้ยเลี้ยง+อื่นๆ 0-2 ปี ปวส.-ปริญญ�ตรี ประจำ�สำ�นักง�นบริก�รหลังก�รข�ยกรุ ยกรุงเทพและปริมณฑล/ภูเก็ต/สมุย/เชียงใหม่ ติดต่อสอบถ�มเพิ มเพิ่มเติมโทร 088-022-6308 หรือส่งอีเมล์เข้�ม�ทีที่ naghornd.n@coffeeworks.co.th

บริษัท คอฟฟี่เวิร์คส์ จำ�กัด 393/8-10 ซ.วัดใหญ่ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบ�งปล�กด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปร�ก�ร 10290

โทรศัพท์: 02-4251395, แฟกซ์: 02-4251396, www.coffeeworks.co.th, facebook.com/myCoffeeWORKS

30

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

SAPPASAN / CoffeWorks

1. 2. 3. 4. 5.


บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำากัด

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-240-2930

สมัครฟรี...ไม่มีเงินค้ำ�ประกัน สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัทในกลุ่มล็อกเล่ย์ ซึ่งได้รับสัมปท ปท��นง นง��นรักษษ��คว คว��มปลอดภัย ภ� ภ�ยในสน ยในสน��มบินสุวรรณภูมิ ขณะนี้บริษัทฯ มีคว� ว�มประสงค์ เปิดรับสมัครพนักง� ง�นจำ�นวนม� นวนม�ก

1. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร รายได้รวมวันละ 380 บาท / วัน

• เพศหญิง ออ��ยุ 18-45 ปี • เพศช� เพศช�ย อ� อ�ยุ 21-45 ปี • ก�รศึกษษ�� ปวช. ขึ้นไป • เพศช เพศช��ย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

2. พนักงานตรวจค้นสัมภาระบรรทุก รายได้รวมวันละ 370 บาท / วัน

• เพศหญิง ออ��ยุ 18-45 ปี • เพศช� เพศช�ย อ� อ�ยุ 21-45 ปี • ก�รศึกษษ�� ม.3 ขึ้นไป • เพศช เพศช��ย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รายได้รวมวันละ 350 – 370 บาท / วัน

• เพศหญิง ออ��ยุ 18-45 ปี • เพศช� เพศช�ย อ� อ�ยุ 21-45 ปี • ก�รศึกษษ�� ม.3 ขึ้นไป • เพศช เพศช��ย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

สวัสดิการ

1. มีเงินเบิก 2. มีบ้านพักฟรี 2 เดือน 3. มีเบี้ยขยัน กะละ 40-50 บาท 4. มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดือนละ 1,200 บาท

081-848-7008 คุณสุทัด โทร. 086-528-9559

สนใจสมัครง�นติดต่อได้ที่ : คุณสุนทร โทร.

679/3 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับย�ว เขตล�ดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-364-8593-4

1. Implement Staff 15 อัตรา 2. Data Center Staff 4 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่เชื่อมต่อระบบ 5 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ระบบคลังสินค้า 5 อัตรา 5. Tester 2 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขาย 2 อัตรา 7. Project Manager 3 อัตรา 8. Junior Developer 5 อัตรา สวัสดิการ ประกันสังคม, ประกันชีวติ อุบตั เิ หตุกลุม่ , กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ, ชุดยูนฟิ อร์ม, เบี้ยเลี้ยงก�รเดินท�งต่�งจังหวัด, เงินช่วยเหลือค่�รักษ�พย�บ�ล (นอกเหนือจ�กประกันสังคม), เงินช่วยเหลือกรณีพนักง�น บิด� ม�รด� บุตร หรือคูส่ มรส เสียชีวติ , เยีย่ มกรณีเจ็บป่วย, ของขวัญพนักง�นมีบตุ ร, กองทุน ก�รศึกษ�, เงินช่วยเหลือค่�คลอดบุตร, โบนัสประจำ�ปี, ร�งวัลพนักง�นดีเด่น

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

1. พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบิน (Security Agent) รายได้รวมไม่น้อยกว่าวันละ 462 บาท/วัน

• เพศช เพศช��ย / หญิง ออ��ยุ 20-35 ปี • เพศช เพศช��ย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• ก� ก�รศึกษษ�� ม.6 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Airport Guard)

รายได้รวมวันละ 400-450 บาท ขึ้นไป (ทำางาน 8 ชั่วโมง)

• เพศช�ยย / หญิง ออ�ยุยุ 18-45 ปี • เพศช เพศช��ย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• ก�รศึ รศึกษษ� ม.3 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (General Guard) รายได้รวมวันละ 460-540 บาท ขึ้นไป

• เพศช เพศช��ย / หญิง ออ��ยุ 18-45 ปี • เพศช เพศช��ย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• ก� ก�รศึกษษ�� ป.6 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

4. พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร (X-Ray Service Operator) รายได้รวมวันละ 440-540 บาท / วัน

• เพศช เพศช��ย / หญิง ออ��ยุ 18-35 ปี • เพศช เพศช��ย สูง 165 ซ.ม. ขึ้นไป

• กก��รศึกษษ�� ปวช. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

สวัสดิการ

1. เบี้ยขยัน ให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำาหนด 2. โบนัสประจำาปี 3. ทำางานในวันหยุดรับ 2 แรง 4. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 5. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย / เช่าซื้อรถยนต์ 6. มีการปรับตำาแหน่งและค่าจ้างตามระยะเวลาทำางาน 7. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม 8. กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่า 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 100,000 บาท (ภาคสมัครใจ) 10. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี 11. ลากิจ 8 วัน/ปี

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ฟรี บ้านพัก 2 เดือน ฟรี อาหาร ระหว่างฝึกอบรม ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำางานครบ 1 ปี ฟรี ตรวจสุขภาพประจำาปี ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร + ATM ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน / ปี ได้ค่าจ้าง วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 6 วัน / ปี ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูก ต้องตามเงื่อนไข ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร

9. Trainer 10. Call Center

คุณสมบัติ 1-10

SAPPASAN/ ASM/1 8X7

(ทำางานวันละ 8 ชั่วโมง) *

4 อัตรา 2 อัตรา

• วุฒิปริญญ�ตรีส�ข�เทคโนโลยีส�รสนเทศ วิทย�ก�ร คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอรุ์รกิจ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • ส�ม�รถเดินท�งไปปฏิบัติง�นต่�งจังหวัดได้ • มีคว�มรู้และก�รใช้คำ�สั่ง SQL, MySQL ได้ • มีใจรักในก�รบริก�ร • ยินดีรับพิจ�รณ�นักศึกษ�จบใหม่

11. เลขานุการผู้บริหาร 12. เจ้าหน้าที่การเงิน 13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ คุณดวงใจ (กุ้ง ), คุณณิชากมล (แนน)

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำากัด

sappasan บ�งกอกเมดิคอล 8X7

สนามบินภูเก็ต

เลขที่ 2 ชั้น 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2427-9991 ต่อ 111, 089-922-3414, 081-915-5158 E-mail: hr@bms-hosxp.com, hrm@bms-hosxp.com

31


บริษัท สารสมบัติ จำากัด

ดำ�เนินธุรกิจด้�นเครือ่ งปรับอ� อ�ก�ศจำ�หน่�ย ออกแบบ ติดตัง้ ซ่อม ล้�ง ให้กับหน่วยง ยง��น ร� ร�ชก ชก��ร รัฐวิส�หกิจ และบริษัท เอกชน ต้องก งก��รรับสมัครพนักง� ง�น

บัญชีเจ้าหนี้ 1 อัตรา บัญชีลูกหนี้ 1 อัตรา บัญชีสต็อค 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ประสานงาน Event 1 อัตรา พนักงานขับรถส่งของ 3 อัตรา

1. วิศวกรเครื่องปรับอากาศ

• วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�วิวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้� • มีประสบก�รณ์ รณ์ด้�นเครื่องปรับอ�ก�ศจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

2. ช่างเครื่องปรับอากาศ หลายอัตรา • ไม่จำ�กัดวุฒิ • มีประสบก�รณ์ รณ์ด�้ นเครื่องปรับอ�ก�ศ

3. พนักงานขาย

• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป • มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

บริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำากัด

จัดสรรคุณภ�พ มีคว�มต้องก�รเพิ่มบุคล�กรร่วมง�น ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้ รสร้�งคว�ม สำ�เร็จไปพร้อมกับเร�ดังต่อไปนี้

• • • •

เงินเดือน 50,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรีขึ้นไป ส�ข�บัญชีโดยตรง มีประสบก�รณ์ 8-10 ขึ้นไป (ในเครืออสังห�รัมทรัพย์) จะรับพิจ�รณ�เป็นพิเศษ มีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รดูแลระบบบัญชีทั้งระบบและควบคุมดูแลทีมง�นให้ เป็นไปต�มเป้�หม�ย ของบริษัท ทำ�ร�ยง�นส่งผู้บริห�รและง�นอื่นๆที่ได้รับหมอบหม�ย • มีจรรย�บรรณในอ�ชีพ ชื่อสัตย์สุจริต

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่จัดทำาเอกสารนำาเข้า/ส่งออก 10 อัตรา

• เงินเดือน 30,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป • เพศหญิง อ�ยุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรี ทุกส�ข� • มีประสบก�รณ์ 5 ปี ขึ้นไป • มีจรรย�บรรณในอ�ชีพ ชื่อสัตย์สุจริต • มีคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ อดทน ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับส่วนง�นต่�งได้ดี

4. วิศวกรสำานักงาน (Offfiice Engineer) B.O.Q 1 อัตรา • เงินเดือน 40,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป • เพศช�ย อ�ยุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ก่อสร้�ง โยธ� หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • เคยผ่�นง�นด้�นอสังห�ริมทรัพย์ หมู่บ้�นจัดสรร ง�น B.O.Q

3 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3 อัตรา

เงินเดือน 30,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป+ ค่�คอม อ�ยุ 28 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง ห�กมีประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ยในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ รักง�นบริก�ร ส�ม�รถหยืดหยุ่นเวล�ในก�รทำ�ง�นได้ • บุคลิกดี มีทักษะก�รสื่อส�รที่ดี

• • • • •

เพศหญิง อ�ยุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่�งดี มีประสบก�รณ์ 1 ปี ขึ้นไป มีคว�มรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และรักองค์กร

• • • • •

เพศหญิง อ�ยุ 20-30 ปี -วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่�งดี มีคว�มรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และรักองค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้�กับเพื่อนร่วมง�นได้ มี/ไม่มีประสบก�รณ์

ตำาแหน่งที่ 1-4 ปฏิบัติงานสมุทรปราการ ตำาแหน่งที่ 5-6 ปฏิบัติงานชลบุรี

ด่วน

5 อัตรา

5 อัตรา

สวัสดิการ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล โบนัส 2 ครั้ง / ปปี ค่าตอบแทนตามผลงาน Incentive เบี้ยขยัน + วันหยุดประจำาปี + สัมมนา + ชุดฟอร์ม + โอที ฯลฯ

ทุกตำาแหน่ง : หากมีประสบการณ์ตรงตามสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 560 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 02-706-0026, 085-042-1100 หรือส่งประวัติได้ที่ hrho.pp8@gmail.com

บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำากัด อ�ค�รเอช.พี.ท�วเวอร์ ชั้น 2

สนใจติดต่อ หรือสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐ�นได้ นได้ที่ ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

sappasan ประภัสสร 4x7

www.facebook.com/praphassornproperty.property

32

เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่�งดี มีคว�มรับผิดชอบ ตรงต่อเวล� ซื่อสัตย์ และรักองค์กร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้�กับเพื่อนร่วมง�นได้ มี/ไม่มีประสบก�รณ์

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

• เงินเดือน 40,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป • เพศช�ย วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ก่อสร้�ง • อ�ยุ 25 ปี ขึ้นไป • เคยผ่�นง�นด้�นอสังห�ริมทรัพย์ หมู่บ้�นจัดสรร ก่อสร้�ง • • • •

• • • • • •

2. พนักงานบัญชี

• เงินเดือน 30,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป/ต�มตกลง • เพศหญิง อ�ยุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรี ทุกส�ข� • จรรย�บรรณในอ�ชีพ ชื่อสัตย์สุจริต • มีประสบก�รณ์ 5 ขึ้นไป (ในเครืออสังห�รัมทรัพย์) จะรับพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

5. โฟร์แมน/B.O.Q

SAPPASAN / ส�รสมบัติ

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) ระดับพิเศษ ลำ�ดับทที่ 19 มีคว�มประสงค์รับสมัครพนักง�นน เพื่อเข้�ร่วมง�นกับบริษัทฯ ดังนี้

1 อัตรา

2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

โทร. 0-2735-8450-9

บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำากัด รับสมัครงาน ด่วน

บริ ษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำรหมู�กับ่ �้ นด เป็นผูน้ �ำ ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในภ�คตะวันออก ได้ด�ำ เนินก�รพัฒน�โครงก�รหมู 1. ผู้จัดการบัญชี

เลขที่ 4 ซ.นักกีฬ�แหลมทอง 2 แขวง/เขต สะพ�นสูง กทม. 10250

เลขที่ 2029/24-28 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระย�ไกร ��ไกร เขตบ�งคอแหลม งคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2675-0559-63 แฟกซ์ 0-2675-1342, 0-2212-9356 E-mail : bancha@chairak.co.th, www.chairak.co.th

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan/ chairak

โทร. 02-864 7433-5 แฟกซ์ 02-418 4378

บริษัท สารสมบัติ จำากัด

sappasan โตชิโน 4x7

455/564 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


Bangkok Instrument & Service Co.,Ltd บริษัท บ�งกอก อินสทรูเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

ร้�นเสริมสวย akru (อะคุรุ)

ก�รจัดรูปแบบจะเป็นร้�นเสริมสวยสไตล์ญป่ี นุ่ ทีใ่ ห้บริก�ร ลูกค้�ทุกระดับ ทัง้ สุภ�พบุรษและสุภ�พสตรี ให้บริก�รไม่ว�่ จะ เป็นคนญีป่ นุ่ คนไทย และต่�งช�ติ โดยให้บริก�รทัง้ ด้�นตัดผม ทำ�สี ทำ�ไฮไลท์ โลไลท์ ทรีทเม้นท์ ยืดผม ดัดผม ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ทเ่ี ทคนิคทันสมัย ล้�ำ หน้�และนำ�เข้�ม�จ�กญีป่ นุ่ โดยท�งร้�นเน้นคว�มทันสมัยที่โดดเด่นและก�รบริก�รที่ ประทับใจ เพือ่ สร้�งคว�มรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ลูกค้�เมือ่ ม�ใช้บริก�ร ที่ร้�น ก�รตกแต่งร้�นเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอ�ด ท�งร้�นเปิดให้บริก�รทุกวันตัง้ แต่เวล� 10:00 - 20:00 น. วันอ�ทิตย์ตั้งแต่เวล� 10:00 - 19:00 น.

บริษัทเริ่มดำ�เนินกิจก�รตั รตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นผู้นำ�เข้�และจำ�หน่�ยเทปก�รอุตส�หกรรม ที่ใช้ในโรงง�นอุตส�หกรรมสำ�นักง�นผ้ นผ้��ไวนิ ไวนิล ทึบแสง โปร่งแลง สำ�หรับผ้�พิมพ์ป�้ ยโฆษณ� ก�วร้อน ก�วเกล็ด ก�วแท่ง บริษัทมีคว�มต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�นในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

ประจำ�โรงง�นพุทธบูช� 36 (บ�งมด) เพศช�ย อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรี ส�ม�รถทำ รถทำ�ง�นเป็ ง นกะได้ มีหน้�ที่ในก�รตรวจเช็ รตรวจเช็คสต็อกสินค้�-เบิกจ่�ยสินค้�

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต • • • •

ประจำ�โรงง�นพุทธบูช� 36 (บ�งมด) เพศช�ย อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ปริญญ�ตรี มีหน้�ที่ควมคุมเครื่องจักรในก�รตั รในก ดเทปก�ว ส�ม�รถทำ รถทำ�ง�นเป็ ง นกะได้

รับสมัครด่วน

1. ช่างซอย 2. ช่างสระไดร์ 3. ผู้ช่วยช่าง

5 อัตรา

ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

4. แคชเชียร์ /รีเชฟชั่น

15 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงานมาที่ สาขาพัฒนาการซอย 29 (คลองตัน) โทร. 02-717-1688 สาขาสวนสมเด็จ จ.นนทบุรี (ปากเกร็ด) โทร. 02-582-2977 ประจำาาโรงงานพุ โรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) โทร. 02-477-0123 www.leotape.com E-mail : tigertape@leotape.com

รับสมัครด่วน

• • • • •

ักงาน

พน ต้องการรับ

ด่วน !

3 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ รายได้ 15,000 ขึ้นไป

คุณสมบัติ • เพศหญิง อ�ยุยุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • ส�ม�รถพูด อ่�น เขียน ภ�ษ�อังกฤษหรือภ�ษ�จีนได้ดี • มีประสบก�รณ์ รณ์ด�้ นก�รติดต่อซื้อข�ยกับต่�งประเทศจะพิจ�รณ�เงินเดือนเป็นพิเศษ

2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา

2. ช่างกลึง/เชื่อมโลหะ รายได้ 12,000 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติ • เพศช�ย อ�ยุ 20-45 ปี • มีประสบก�รณ์ รณ์ด�้ นก�รกลึ รกลึง และ เชื่อมโลหะ • มีที่พักให้ ปฏิบัติง�นในกทม.

เพศหญิง อ�ยุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ส�ข�บัญชี และส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่�งดี มีทักษะในก�รสื่อส�ร และห�กใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปท�งบัญชี Express ได้จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยอายุงาน ประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์ม โบนัสประจำาปี ฯลฯ

3. เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า รายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป คุณสมบัติ • ช�ย อ�ยุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

***ทุกตำาแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำานักงานใหญ่ (ตลิ่งชัน)*** ***ทุกตำาแหน่ง มีบุคคลค้ำาประกัน***

สวัสดิการ : โบนัส โอที ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ และท่องเที่ยวประจำาปี

www.taveephol.com

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan ทวีผล 4x7

สนใจติดต่อ บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำากัด (สำานักงานใหญ่) 101 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2881-3522-3 (คุณชามิตา) E-mail : chamita_1502@hotmail.com

โทร. 02-677-7297

บริษัทผู้นำ�เข้�และจำ�หน่�ยสินค้�อุตส�หกรรมให้โรงง�นชั้นนำ�ในประเทศ ต้องก�รรับพนักง�นด่วน !

เพศหญิง อ� อ�ยุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ส�ข�บัญชี/ก�รเงิน-ก�รธน�ค�ร และส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบก�รณ์ในตำ�แหน่ง 0-3 ปี ขึ้นไป ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่�งดี มีทักษะในก�รสื่อส�ร และห�กใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปท�งบัญชี Express ได้จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 3. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 4. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

สนใจติดต่อ บริษัท อารู-อารู จำากัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 1 ห้อง 102 เอฟ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210

บริษัท แม็กดีเทล กรุ๊ป จำ�กัด

HACCP โดยได้รบั ก�รยอมรับและคว�มไว้ว�งใจทั งใจทัง้ ในด้�นก�รผลิต ตัวผลิตภัณฑ์ และก�รจัดจำ�หน่�ย ทัง้ ในประเทศ และต่�งประเทศ ม�น�นกว่� 37 ปี ต้องก�รรับสมัครบุคล�กรเพื่อรองรับก�รขย�ยง�น ซึ่งมีตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

• • • • •

รายได้ตามประสบการณ์

ทุกตำาแหน่ง มีค่าคอมมิชั่น + ประกันสังคม และโบนัส

บริ ษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำากัด บริษัท เป็นผู้นำ�ท�งด้งด้�นก�รผลิต และ จัดจำ�หน่�ย เครื่องดื่ม / น้ำ�ผลไม้ และขนมขบเคี้ยว ทั่งในประเทศและต่�งประเทศ ภ�ยใต้ม�ตรฐ�น GMP และ

1. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน-การธนาคาร

รายได้ขั้นต่ำา 20000 บาท รายได้ขั้นต่ำา 15000 บาท รายได้ขั้นต่ำา 9000 บาท

sappasan ร้�นเสริมสวย akru 4x7

2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า • • • •

9 อัตรา

ประจำ�ส�พัฒน�ก�รซอย 29 (คลองตัน) 6 อัตร� ประจำ�ส�ข�สวนสมเด็จ (ป�กเกร็ด) จ.นนทบุรี 3 อัตร� วุฒิปริญญ�ตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป มีโทรศัพท์มือถือ และย�นพ�หนะเป็นของตนเอง มีคว�มรับผิดชอบ และคว�มอดทนในก�รข�ย โดยไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์

sappasan ไดเทปเมอร์ 4x7

• • • • •

สนใจติดต่อ ด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติม�ที่ ผู้จัดก�รฝ่�ยบุคคล บริษัท แม็กดีเทล กรุ๊ป จำ�กัด 542/23 ซ.ร�มคำ�แหง 39 (เทพลีล� 1) ถนนประช�อุทิศ แขวงวังทองหล�ง เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-559-1013, 02-530-9201 โทรส�ร 02-559-1016 E mail : info@maxdetails.com www.maxdetails.com

33

sappasan/ แม็กดีเทล กรุ๊ป 4x7

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย


รับสมัคร

บริษัท อเมริกัน-ยูโรเปี้ยน โปรดักส์ จำากัด

ด่วน

บริษัทฯ เป็นผู้นำ�เข้�วัตถุดิบเกี่ยวกับเบเกอรี่ และ อ�ห�รต่�งประเทศ ต้องก�รผู้ร่วมง�นดังนี้

เครืออิ่มปลาเผากรุ๊ป

รับสมัค

ด่วน

(อิ่มปลาเผา ปลาเผา ย่ย่างเผาเตาดิน สุสุกี้ซีฟดู้ ฯลฯ)

พนักงานธุรการ ฝ่ายขาย 5 อัตรา

1. ผู้จัดการ

2. กุ๊กไทย จีน อีสาน 3. คลังสินค้า 4. ผู้ช่วยแคชเชียร์ 5. พนักงานคีย์ข้อมูล 5. พนง.บริการ / พนง.ทั่วไป

คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอใช้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ • สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจ / คล่องแคล่ว ไหวพริบปฏิภาณดี และรับแรงกดดันได้ดี ทำางานวันจันทร์ - ศุกร์

ติดต่อ โทร. 081-559-7403 /

อเมริกัน-ยูโรเปี้ยน โปรดักส์ จำากัด

081-634-9543 / 02-421-3912

Tel 0-2538-2464, 0-2538-2636 (113)

Email : hr@aepthailand.com

www.aepthailand.com

sappasan aep 4x7

เลขที่ 58 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

Email : suthasinee_r@outlook.com

sappasan/ อิ่มปล�เผ�

สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่ง email มาที่ บริษัท

(เข้าร่วมโครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ 28-35 ปี) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

บริษัท ลาสุเน่ จำากัด บริษัท เอ เจ้าพระยาชาร์เตอร์ด จำากัด LASUNE CO.LTD. ผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง บำ�รุงผิว ส่งต�มร้ มร้�นข� นข ยย� ยย

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรือดินเนอร์และร้านอาหารภายใต้ชื่อว่า “ภัตตาคารแว่นฟ้า” ได้ขยายสาขาที่ “สโมสรทหารเรือ (ท่าช้าง)” ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมีใจรักงานด้านบริการมาร่วมงานกับเรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บัญชีจัดซื้อ/ลูกหนี้/แคชเชียร์

1. พนักงานขายประจำาร้านขายยา

2. ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง/ผู้จัดการห้องอาหาร

ประจำาาร้ร้านฐานยา (ลำาลูกกา) คลังย ย�บ� บ งปะกอก (ถนนสุขสวัสดิ์)

• เพศชาย อายุ 30-45 ปี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • มีประสบการณ์งานจัดเลี้ยงอย่างน้อย 5 ปี

3. ซุปเปอร์ไวร์เซอร์

2. เซลส์ต่างจังหวัด เซลส์กรุงเทพฯ ➜ ➜ ➜ ➜

• เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รักงานด้านบริการ • มีประสบการณ์งานจัดเลี้ยงอย่างน้อย 2 ปี

4. กัปตัน

• เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี ปวช. ขึ้นไป • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร • มีประสบการณ์งานจัดเลี้ยงอย่างน้อย 0-1 ปี

มีรถยนต์เป็นของตนเอง ➜ มีบุคคลค้ำ�ประกัน เงินเดือน 10,000 บ บ�ท เบี้ยเลี้ยง (กทม.) 300 บ บ�ท เบี้ยเลี้ยง (ตจว.) 900-1,050 บ บ�ท

5. พนักงานเสิร์ฟ

• เพศชาย-หญิง อายุ 18-25 ปี ม.6 ขึ้นไป • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์รักงานด้านบริการ

6. ธุรการบุคคล

• เพศหญิง อายุ 20-30 ปี • วุฒิ ปวช.-ปวส. • มีประสบการณ์ด้านงาานบุ นงาานบุคคล **ทุกตำาแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

3. พนักงานรับส่งเอกสาร (Messenger) เพศช ย/หญิง วุฒิ ม.3 เพศช�

4. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ➜ ➜

มีประสบก�รณ์ � �รณ์

มีประสบก�รณด้ �รณด้�นก�รข �รณด้ �รข� �รข รข�ย ส ม� ส� ม��รถดู รถดูแลเซลส์ได้

บริษัท ล�สุเน่ จำ�กัด

เลขที่ 187/1 ถ.เสรีไทย ซ.25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-733-8851-2, 086-335-7908

34

sappasan/ lasune

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ “ภัตตาคารแว่นฟ้า” โทร. 02-6227657-61 ต่อ 407 หรือ 086-3050424 (ฝ่ายบุคคล) www.wanfah.im.th E-mail: info@wanfah.in.th เลขที่ 292 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 101 10100

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

sappasan wanfaa 4x7

• เพศหญิง อายุ 20-35 ปี ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี • สามารถใช้โปรแกรม Essy Acc. ได้ • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี • มีบุคคลค้ำาประกัน


บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำากัด บริษทั เป็นผูน้ �ำ เข้� ผูจ้ ดั จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เครือ่ งเขียนและเครือ่ งใช้ในสำ�นักง�น อีกทั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผลิตเครื่องเขียนภ�ยใต้ ตร�สินค้� SAKURA, ELM, DONG-A, FASTER, E-FILE, G’SOFT, DOMINIC, LABOOM, MAPED มีคว�มประสงค์ต้องก�รรั รรับสมัครง�นดังนี้

รับสมัครด่วน

1. พนักงานขายกรุงเทพฯ/ตจว. • เพศชาย / หญิง • วุฒิ. ม.6 ขึ้นไป • รักงานขาย มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ • หากมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด • • • •

เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือนิเทศศาสตร์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó¨Ð¾Ô¨ÒóÒ໚¹¾ÔàÈÉ

3. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดส่ง • • • •

เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ หากมีประสบการณ์ด้านจัดส่งสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานบัญชี

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาชาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

เลขที่ 24, 24/1-2 หมู่ที่ 20 ถ.ร�ชพฤกษ์ แขวงบ�งระม�ด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2432-3240-7 แฟกซ์ 0-2432-3248 E-mail: hr@sakura.in.th

sappasan/ เออร์เบร์น 4X7

สนใจสอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่ฝ่�ยบุคคล หรือสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐ�นและรูปถ่�ยได้ที่

sappasan/ ซากุระโปรดัคส์ 4x7

• • • •

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และ สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ สโมสรกีฬาชั้นนำา ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

• วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษหรือเลขานุการ • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก • มีประสบการณ์งานเลขานุการ อย่างน้อย 3 ปี

2. Secretary (Purchasing)

• วุฒิปริญญาตรีไม่จาำ กัดสาขา • สามารถพูด-อ่าน-เขึยน ภาษาอังกฤษได้ดี • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Officer (Human Resources)

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี • มีประสบการณ์งานบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

4. Programmer

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย VB.NET, C# • สามารถใช้ฐานข้อมูล MS SQL Server หรือ MV SQL Server

7. Sports Custodian

• วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรือปวส. สาขาพลศึกษา

8. Foreman (Pool Pump)

• วุฒิ ม.3 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

17. กุ๊ก

• วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิคส์ หรือไฟฟ้ากำาลัง

18. ผู้ช่วยกุ๊ก

• วุฒิ ปวช.สาขาไฟฟ้ากำาลัง หรือไฟฟ้าอุตสาหกรรม

19. พนักงานล้างจาน

• วุฒิ ม.6 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมดูแลบุคคลากร

20. บิลเลียดมาร์คเกอร์

• วุฒิ ม.6 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมดูแลบุคคลากร

21. คนงาน / พนักงานทำาความสะอาด

9. ช่างอิเล็กทรอนิคส์ 10. ช่างไฟฟ้า

11. Forelady (Cleaner)

12. Foreman (Cleaner) 13. กอล์ฟสตาร์ทเตอร์

6. Office (Purchasing)

14. พนักงานขับรถ

• วุฒิปริญญาตรีไม่จาำ กัดสาขา • มีประสบการณ์งานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• วุฒิ ม.3

16. Demi Chef

• วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล หรือช่างอุตสาหกรรม • มีประสบการณ์ในการทำางานด้านเครื่องปั๊มน้าำ มาก่อน

5. Reception/Operator

• วุฒิปริญญาตรีไม่จาำ กัดสาขา • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

15. พนักงานรักษาความปลอดภัย

• วุฒิ ม.3 • มีประสบการณ์ในการทำางานด้านกุ๊ก • วุฒิ ม.3

• วุฒิ ม.3

• วุฒิ ม.3 • สามารถคำานวนตัวเลขได้คล่อง • วุฒิ ป.6

• วุฒิ ม.6 • มีความรู้เรื่องกอล์ฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ • วุฒิ ม.6 • มีประสบการณ์ขับรถตู้ อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ ได้แก่ : ค่าครองชีพ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โบนัส เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-6525000

ต่อ 281, 282 E-mail: Parkpoom.p@rbsc.org, yuwadee.k@rbsc.org

SAPPASAN/ ราชกรีฑาสโมสร

1. Assistant Secretary To the General Committe


บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจรับเหม� เหม��ก่ก่อสร้�งอ งอ���คค��รและง รและง��นวิ นวิศวกรรมโยธ� มีคว� ว��มประสงค์ มประสงค์จะรับบุคล��กรม กรม��ร่ร่วมง��นในตำ นในตำ�แหน่งต่อไปนี้

1. วิศวกรสนาม   

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2. วิศวกร (ประจำาสำานักงาน)   

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3. โฟร์แมน 

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

ด่วนมาก 2 อัตรา ด่วนมาก 5 อัตรา

วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง

4. ธุรการ (ประจำาสำานักงาน) 

ด่วนมาก 5 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ใช้ MS Office ได้ดี

5. เจ้าหน้าที่ประมาณการ (โครงสร้าง-สถาปัตย์)

ด่วนมาก 10 อัตรา ด่วนมาก 5 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (สาขาสถาปัตย์ ก่อสร้าง) • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป 

6. พนักงานขับรถยนต์

ด่วนมาก 1 อัตรา

เพศชาย  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • ต้องมีที่พักอาศัยอยู่ย่านรามอินทรา กม.8 หรือแฟชั่นไอส์แลนด์ 

7. จป.วิชาชีพ  

เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง จะพิจารณาเป็ ารณาเป็นพิเศษ)

2 อัตรา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด (มหาชน) เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-435-1054 Ext. 204 คุณฉัตรชัย Ext. 219 คุณธันย์ชนก, Ext. 213 คุณชัยยศ E-mail: human@nldplc.com www.nld.co.th

SAPPASAN / เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่


CONTENTS 192

ขอส่งความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗

ประจำ�วันที่ 8 - 22 มกร�คม 2557

แด่ท่านผู้มีอุปการคุณ

หน้า 45 Overview

- เลิกรักกันแล้ว ทำ�ไมต้องฆ่�?

หน้า 48 Friendship

(เรื่องจากปก)

- “บอย” ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ “คนซับซ้อน ... คือสิ่งที่ผมเป็น”

หน้า 60 Star’s Biz

- “มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย” ธุรกิจจากจิตสาธารณะ

หน้า 63 Top Ten

- “อินดี้” อินทัช เหลียวรักวงศ์ คนเรียนหนัง กับ 10 เรื่องที่ต้องดู!

หน้า 65 DIY

- หวีประดับผม

หน้า 74 Professional

ศุภศรีวรทรรศนีย์ขึ้นปีใหม่ จุ่งดลให้ทุกผู้สู่ความหวัง จะนึกใดสมบูรณ์ยิ่งสิ่งพลัง ร่ำารวยดังชลทิพย์หลั่งรินลง จงพบแต่มิตรภาพเพื่อนคู่หู จงพบคู่กลางดวงจิตคิดประสงค์ จงพ้นภัยสิ่งร้ายคลายพะวง จงดำารงเจริญด้วยสุขทุกวันเทอญ. (สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร ประพันธ์)

ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทสรรพสาร จำากัด นิตยสาร JOB CYBER

- “อ้อน ลัคนา” แบบว่า ... นั่งนานไปหน่อย!

หน้า 49 VIP

- “เป้าหมายของเราคือความสำาเร็จของคุณ” “โค้ชนพดล ตังวัชรินทร์” Success Coach & Trainer

Editor’s Talk … เริม่ ต้นปีใหม่กนั ด้วยความสุขสดใสหรือเปล่าคะ ... ต้องบอกว่าช่วงทีป่ ดิ ต้นฉบับนีเ้ หตุการณ์ทางการเมือง กำาลังเข้มข้นจนนึกไม่ออกว่าจะวางแผนเที่ยวอย่างไรให้สนุก แต่สำาหรับผู้อ่านทุกท่าน ขอให้มีความสุขนะคะ แล้วก็มาภาวนาให้บ้านเราสงบสุขกันโดยเร็ว JobCyber ฉบับนี้เราจับหนุ่มเกรียน “บอย ปกรณ์” มานั่งคุยเจาะลึกถึงด้านที่หลายคนไม่รู้ นอกจาก บทสัมภาษณ์ยาวเหยียดที่เรานั่งคุยกัน แม้จะต้องตื่นแต่เช้ามืดมานั่งคุยกันในเวลาที่แดดหลบหายไปนานแล้ว หนุ่มเกรียนขวัญใจสื่อมวลชนก็ยัง (พยายาม) สดใส และตั้งใจตอบทุกคำาถามอย่างละเอียด รวมถึงข่าวฮอตที่ ทำาเอาเจ้าตัวเสียหลักไปช่วงหนึ่งด้วย ประสบการณ์ที่ได้เจอไม่ใช่จะสอนแค่คนประสบเหตุเท่านั้น แต่สำาหรับ ทุกคนที่ได้รับรู้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็สามารถนำามาใช้เป็นบทเรียนให้ตัวเองได้เหมือนกัน นอกจากคุย ยาว ๆ กับบอย ปกรณ์ ก็ยังได้คุยสนุก ๆ กับผู้หญิงตัวเล็ก “อ้อน ลัคนา” กับทริปเมื่อยตุ้มที่เจ้าตัวบอกว่า ใครมีแรงต้องรีบเที่ยว ไม่อย่างนั้นอายุมากไปกว่านี้ การเที่ยวโดยนั่งอยู่บนเครื่องบินราคาประหยัดเป็นเวลา นาน ๆ ไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ ๆ มีแรงต้องรีบเที่ยว ดังนั้น ทำางานเก็บเงินแล้วออกเที่ยวกันนะ ... จัดสรรให้ถูก ด้วยล่ะ ทำางานเก็บเงินแล้วเที่ยว ที่สำาคัญกันเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายในเรื่องจำาเป็นอื่น ๆ ด้วยนะ อย่าเอาออก ไปใช้เที่ยวจนหมดตัวเสียก่อน สำาหรับผู้อ่านที่เป็นแฟนประจำา หรือแวะผ่านมาในบางโอกาส ชอบใจหรือมีคำาติชมอะไร ฝากไว้ให้ ทีมงานได้รับไว้พิจารณาและปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมงานการผลิตให้ดีขึ้นด้วยนะคะ ...

สวัสดีปีใหม่ 2557 ขอให้มีสุขทั่วถึงกัน กองบรรณาธิการ JobCyber

www.mrthaijob.com ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร, อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล, รศ.สุพัตรา สุภาพ กรรมการบริหาร กวี อุรัสยะนันทน์  คอลัมนิสต์ อ.อิสเรศ อนัคฆมนตรี, นพ.วิทยา นาควัชระ  บรรณาธิการงานราชการ–แรงงาน กิตติศักดิ์ คงอินทร์  บรรณาธิการงานเอกชน–การศึกษา ดวงกมล อุรัสยะนันทน์  บรรณาธิการบันเทิง–วาไรตี้ อรรถพร วงษ์ศรี  บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยทัศน์ ธรรมพากรณ์  ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดวงกมล แก้วเพชร, ศุทธินี เด่นสงวนวงศ์  ฝ่ายงานศิลปกรรม วลัยลักษณ์ มณีรัตน์, จิรภา คลังมนตรี, แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์  หัวหน้าพิสูจน์อักษร นวลศรี เครือจันทร์  พิสูจน์อักษร ชลทิศ กลีบแย้ม, ปฐมวดี เทียมใบใหญ่  ช่างภาพ อาทิตย์ มินขุนทด  Content Editor หฤทัย เกียรติพรพานิช  สารสนเทศ อัญชลี กองมี  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ลัดดา เขียวเรือง, สุชานันท์ ฉ้งทับ  ฝ่ายโฆษณา จอมใจ อัญชนานุรักษ์, สุทิตา เอ็มเขียน, สุมาลี เทวะผลิน, เยาวลักษณ์ คำามูล, กัญญาภัค ระดิ่งหิน, ปรีญากร ชื่นชม, หญิง พิธานวรรณกุล, พรรณวรท พัชรานันทนา  ประสานงานผลิต นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น, วัฒนา จั่นขุนทด  เลขานุการฝ่าย งาน–การศึกษาและอาชีพ รุจิรา โกกนท, กิตติยา หอยสังข์, นัดดา ขลิบนิล  การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ปริยะ ดีเหมือน, โชคชัย ครุฑโต, ฉัตรมงคล มหาสิงห์  บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล  ผู้จัดการแผนกจัดจำาหน่าย ธรรมนูญ จั่นขุนทด โทร. 0-2435-2345 ต่อ 104  ติดต่อ กองบรรณาธิการ/ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2435-2345  พิมพ์ที่ บริษัท เชอรี่กราฟฟิค 1991 จำากัด 45/1 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  เจ้าของ บริษัท สรรพสาร จำากัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700  

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

37


History: มรณกรรมชวนฉงนของคนดังในอดีต ชีวิตคนเรามีแต่ความไม่แน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้ แม้แต่วาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงเมื่อไหร่ อย่างไร ก็สุดแท้จะคาดเดา และคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมของแต่ละ คน จากบทความเรื่อง ‘The 6 Historical Figures Who Died The Weirdest Deaths’ ได้บอกเล่าถึงบุคคลดังในประวัติศาสตร์ที่การตายของเขาเหล่านั้นช่าง ‘ประหลาด’ จน แทบไม่น่าเชื่อว่านั่นคือสาเหตุการตายที่แท้จริงหรือถูกแต่งเติมสีสันกันแน่

กริกอรี เยฟิโมวิช รัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin)

รัสปูติน (Rasputin วันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1869-16 ธันวาคม ค.ศ. 1916) เป็น นักบวชผู้ที่มีพลังจิตพิเศษที่มีบทบาทในยุคปลายราชวงศ์โรมานอฟของประเทศรัสเซีย แต่ การมีบทบาทและอิทธิพลของเขานั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำาไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์โรมา นอฟ ในประวัตศิ าสตร์ระบุวา่ เขาตายเพราะจมน้ำาตาย แต่กว่าจะตายก็ลาำ บากลำาบนเหมือน กัน เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1916 เจ้าชายเฟลิกซ์ ยูสชูปอฟ เห็นว่าเก็บรัสปูตินไว้จะเป็น ภัยต่อชาติ จึงร่วมมือกับแกรด์ดยุคดมิทรี พัฟโล วิช ลวงสังหารรัสปูตนิ โดยจะเชิญรัสปูตนิ ไป โดย อ้างว่าเป็นงานเลี้ยงเล็ก ๆ ในวังเจ้าชาย และจะ วางยาพิษไซยาไนด์ในเครื่องดื่มและเค้กของรัสปู ติน เมื่อรัสปูตินกินเค้กจนหมดก็ดูไม่เป็นอะไร เหมือนไม่ได้ถูกยาพิษใด ๆ เจ้าชายเฟลิกซ์จึงยิง ปืนใส่รัสปูตินหลายนัด รัสปูตินก็ยังไม่เสียชีวิต เดินออกมาข้างนอกวัง กลุม่ ข้าราชบริพารของเจ้า ชายเฟลิกซ์ทเ่ี จ้าชายเตรียมไว้กร็ ะดมยิงปืนใส่กย็ งั ไม่เสียชีวติ ผลสุดท้ายข้าราชบริพารจึงยิง ปืนใส่ตารัสปูตินจนตกลงไปในน้ำาเสียชีวิตในวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1916 รวมอายุ 47 ปี 3 วันต่อมา ศพของรัสปูตนิ ถูกพบและถูกส่งไปชันสูตร ผลการชันสูตรพบสารไซยาไนด์ และกระสุนปืนจำานวนมากในร่างของรัสปูติน แต่ร่างกายของรัสปูตินเสียชีวิตเพราะการจม น้ำามากกว่า ส่วนไซยาไนด์และกระสุนปืนนั้นไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิต

ประธานาธิบดี เฟลิกซ์ ฟัวร์ (Flix Faure)

เฟลิกซ์ ฟัวร์ (17 มกราคม 1895-16 กุมภาพันธ์ 1899) ประธานาธิบดีฝรั่งเศส อดีต เคยเป็นลูกช่างทำาเฟอร์นเิ จอร์ ก่อนก้าวมาเป็นรัฐมนตรีและเป็นประธานาธิบดีในทีส่ ดุ มีผล งานเด่น ๆ คือการเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย ความตายของเขาคนนี้อาจเป็นความฝันของชาย อกสามศอกหลาย ๆ คน เพราะเขาตายคาอกผู้หญิงหรือมีเพศสัมพันธ์แล้วตาย... เรื่องของเรื่องก็คือ เฟลิกซ์ ฟัวร์ ตายทันทีเนื่องจากเป็นลมเพราะเส้นโลหิตในสมอง แตกในวันที ่ 16 กุมภาพันธ์ 1899 ขณะเขากำาลังทำากิจกรรมทางเพศกับสาวชือ่ Marguerite Steinheil ในสำานักงานของตัวเอง โดยเขาเป็นลมชักในขณะที่เขากำาลังทำากิจกรรมทางเพศ ด้วยปาก แม้การตายของเขาจะไม่น่าจำาจดนัก แต่กระนั้นในฐานะประธานาธิบดีฝรั่งเศส ก็ มีคนสร้างรูปปัน้ ของเขาไว้ให้คนอืน่ ได้จดจำาเหมือนกัน โดยรูปปัน้ นัน้ ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นของเขาเอง ในเมืองหลวงฝรั่งเศส

คริสซิปปุส (Chrysippus)

คริสซิปปุส (Chrysippus ราว 280-270 B.C.) เป็นนักปรัชญายอดเยี่ยมของกรีก เป็นผู้นำาของกลุ่ม badasses สอนในเรื่องตรรกะและปรัชญาเกี่ยวกับหลักการขจัดตัณหา ราคะ จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปรัชญายอดเยี่ยมของยุคสมัยใหม่ (Andrew WK) ในตำานานระบุถึงวันที่เขาเสียชีวิตไว้ว่า คริสซิปปุสกำาลังอยู่งานปาร์ตี้สังสรรค์กับลา ของเขา (ลาไม่มชี อ่ื ) จากนัน้ เขาและลาก็ดม่ื เหล้ากินกับแกล้มจนเมามาย (เขาคงรักลามาก) มีข่าวลือว่าเขาให้พืชจำาพวกลูกฟิกซ์ (Ficu) ให้แก่ลาด้วย และลากินมันก็เมาและมันทำาท่า ตลก ๆ ให้ดู และเมื่อคริสซิปปุสเห็นเขาก็เกิดอาการที่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะ แต่รู้สึกว่าเขา จะหัวเราะมากเกินไปจนกระดูกงูเรือบนของเขาหักจนคริสซิปปุสเจ็บและหายใจไม่ออกและ ตาย

เอียชีลัส (Aeschylus)

เอียชีลัส (Aeschylus ราว 525-456 B.C.) เป็นทหาร นักเขียน ผู้ร่วมกิจกรรม ทางศาสนา และนักแสดง เขาเคยได้ร่วมต่อสู้ที่สงครามกับเปอร์เซีย ในเมืองมาราธอน (Battle of Marathon) และเมื่อเสร็จศึกก็มาเป็นนักเขียนบทละครโศกนาฏกรรมยุคกรีกโบราณ เอียชีลัส สร้างงานบทละครไว้มากมายร่วม 90 ชิ้น แต่ปรากฏหลักฐานเหลือรอดมาถึง ปัจจุบันเพียง 7 ชิ้น เรื่องอื่นที่เป็นที่รู้จักกันดี อาทิเช่น Agamemnon, Choephoroe และ Eumenides เป็นต้น

38

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


มี เรื ่ องเล่ าเกี่ยวกับการ ตายของเอียชีลัสบันทึกไว้มากมาย แต่ที่ แนว ๆ เดียวกันคือเขาตายเพราะเต่าและ นกอินทรีย์... โดยเล่ากันว่าวันทีเ่ อียชีลัส ตายนั้นเขากำาลังเดินเล่นอยูล่ านกว้างใน เที่ยงวันที่อากาศแจ่มใส แต่แล้วจู่ ๆ ก็ มีนกอินทรียบ์ นิ เข้ามาและมันก็เห็นศีรษะ ล้าน ๆ ของเอียชีลัสเหมือนกระดองเต่า ด้วยความหิวตาลาย อินทรีย์ตัวนั้นเลยโฉบเข้าไปที่ หนังหัวของเอียชีลัสจนหนังหัวหลุด และแล้วนักกวีและทหารผู้ยิ่งใหญ่ก็สิ้นชื่อเพราะความ เข้าใจผิดของนกอินทรีย์เข้าใจว่าหัวของเขาเป็นเต่าฉะนั้นแล…………… แม้เอียชีลสั จะเสียชีวติ แต่เจตจำานงของเขาก็ได้ลกู ชายทัง้ สองช่วยสานต่อ หนึง่ ในนัน้ คือ Euphorion ผู้ได้รางวัลชนะเลิศในงาน City Dianysia และเอาชนะ Sophocles และ Euripides ในปี 431 B.C.

เอริอุส (Arius)

เอริอสุ (Arius ราว 250-336) เป็นหนึง่ ในสมาชิกพระนอกรีตก่อนทีจ่ ะมีศาสนาคริสต์ นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ได้ยกย่องว่าเขาเป็นต้นกำาเนิดลัทธินอกรีตในปัจจุบัน สาเหตุการตายของเขานั้นช่างแปลกประหลาด นั่นคือ ‘ตดในลำาไส้ตาย’ ซึ่งจากเรื่อง เล่าหลาย ๆ ที่มาระบุว่า ตอนที่ตายนั้นเขากำาลังคุยเรื่องการเมืองกับฝ่ายตรงข้ามอยู่ การ สนทนากำาลังดุเด็ดเผ็ดมัน จนกระทั่งเอริอุสอยากตด แต่การตดครั้งนั้นเขาดันผายลมผิดทิศ ลมเน่า ๆ นัน้ เข้าไปในลำาไส้ใหญ่ของเขาแทน เมือ่ ตดกระจายเข้ากระแสเลือดทำาให้เกิดเลือด เป็นพิษ จากนั้นมันก็ลามไปที่ลำาไส้เล็ก ม้าม และตับ เป็นพิษหมด และเขาตายเกือบทันที แม้ต่อมามีผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าเขาน่าจะถูกลอบสังหารด้วยการวางยาพิษมากกว่า แต่ มันปราศจากหลักฐานจริง ๆ ทำาให้เราจำาต้องทำาใจยอมรับเรื่องตดในลำาไส้นั้นเป็นสาเหตุให้ เขาตายมากกว่า

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

กษัตริย์เฮรอด (Herod the Great)

เฮรอด (Herod the Great ราว 73-4 B.C.) กษัตริย์แห่ง ยูดายผูม้ ชี อ่ื เสียงในการสร้างสรรค์ สิ ่ งปลู ก สร้ า งที ่ ยิ่ งใหญ่ มากมาย และยั ง เป็ น ผู ้ วางรากฐานให้ กั บ เมืองเยรูซาเล็ม และก่อสร้างสิ่ง ปลูกสร้างที่น่าทึ่ง รวมไปถึงผล งานชิ้นเอกของเขา นั่นคือศาสน สถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮรอด ในตำ า นานเล่ า ว่ า เขาตาย เพราะหมิน่ พระเจ้า เรื่องของเรื่องก็คือเฮรอดเป็นโรคประหลาดอย่างหนึ่งที่ทางการแพทย์ ไม่สามารถอธิบายได้คือ ‘เนื้อเน่าภายใน’ อาการก็คือเจ็บปวดในลำาไส้ เขามีอาการหายใจ ขาดเป็นห้วง ๆ มีอาการชัก และข้างในไตยังมีเนื้อร้ายโฟเนียร์ รวมถึงเกิดอาการเนื้อเน่า ภายในร่างกาย พระองค์ทรมานด้วยโรคนี้เป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเสียชีวิตในที่สุด ตามบันทึกของผูบ้ ันทึกประวัติศาสตร์ชาวยิว มีการบันทึกรายละเอียดการสวรรคต ของเฮรอด กษัตริย์แห่งยูดายอย่างละเอียด แต่วิทยาการสมัยใหม่ไม่อาจมีคำาตอบสำาหรับ การทรมานทุรนทุรายเกินกว่าจินตนาการเหล่านี้ได้ แต่ไบเบิลมีคำาตอบว่าสาเหตุเนื่องจาก ประเพณีของชาวคริสต์ ในสมัยพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ไม่ใช่บุตรของพระเจ้า ฉะนั้น ตามประเพณีพระองค์จะไม่ได้สืบบัลลังก์ปกครองชาวยิวอีกต่อไปได้ พอกษัตริย์เฮรอดรู้ว่า พระองค์ไม่ใช่บุตรพระเจ้าเลยสั่งทหารฆ่าทารกที่กำาลังเกิดและเกิดรอบ ๆ เมือง โดยหวัง ว่าหนึ่งในทารกที่ถูกสังหารนั้นคือบุตรของพระเจ้า แน่นอนว่ามีทารกมากมายถูกสังหารเพราะเหตุน้ี แต่กม็ หี ลายรายรอดเหมือนกัน หนึ่ง ในนัน้ คือพระเยซูคริสต์ ซึง่ แม้พระเยซูจะรอดในการสังหารหมู่ทารกไปได้ แต่สวรรค์ไม่ยอม อภัยต่อบาปของเฮรอดในการกระทำาเช่นนี ้ เลยบันดาลให้เกิดโรคประหลาด ‘เนือ้ เน่าภายใน’ อ่านแล้วก็โปรดใช้วจิ ารณญาณ เพราะประวัตศิ าสตร์เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งเล่าปากต่อปาก ที่ผ่านวันและเวลามานานกว่าศตวรรษ และสมัยนั้นก็ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์หัก ล้าง ทำาให้ตำานานเหล่านี้ยังมีชีวิตและได้รับการเล่าขานต่อจนถึงปัจจุบัน Credit: - http://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Rasputin - http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Faure - http://www.imagi-nation.com/moonstruck/clsc3.htm - http://en.wikipedia.org/wiki/Arius - http://www.notablebiographies.com/He-Ho/Herod-the-Great.html - (http://archives.cnn.com/2002/HEALTH/conditions/01/25/king.herod/index.html)

39


Healthy: ฉลองลืมตัวระวัง ‘อาหารไม่ย่อย’

อาการปวดท้อง หรือไม่สบายท้อง หรืออาหารไม่ย่อย หรือ Dyspepsia ไม่ใช่โรค แต่หมายถึงกลุ่ม อาการของระบบทางเดินอาหารส่วนบน ซึง่ มีลกั ษณะอาการทีส่ าำ คัญคือ มีอาการปวดหรืออึดอัดไม่สบาย ท้องทีบ่ ริเวณกลางท้องส่วนบน โดยอาการมักจะสัมพันธ์กบั อาการอืน่ ๆ ของทางเดินอาหารส่วนบน เช่น อาการแน่นท้อง อิ่มง่ายกว่าปรกติ อืดท้อง มีลมมาก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน แสบร้อนบริเวณ ลิน้ ปี่ หรือแสบร้อนขึน้ มาทีห่ น้าอก ดังนัน้ จึงไม่ใช่โรค แต่เป็นกลุม่ อาการทีส่ ามารถเกิดจากสาเหตุได้หลาย อย่าง เช่น แผลในกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน หลอดอาหารอักเสบ มะเร็งทางเดินอาหาร

ใน

ถุงน้ำ�ดี โรคอ้วน

การประเมินอาการ

อาหารไม่ย่อย Dyspepsia เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย ประมาณ 20-40% ของประชากรสามารถมีอาการของ dyspepsia ได้เป็นครัง้ คราวในเวลา 1 ปี ในต่างประเทศ อาการ dyspepsia เป็นสาเหตุทท่ี าำ ให้ผปู้ ว่ ยมาพบแพทย์ ประมาณ 7% ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด และคิดเป็น 50% ของ ผูป้ ว่ ยมาพบแพทย์ดว้ ยอาการของระบบทางเดินอาหารใน เวชปฏิบัติทั่วไป ผู้ป่วย dyspepsia มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ เรือ้ รัง อาการ dyspepsia สามารถทำาให้คณ ุ ภาพ ชีวิตของผู้ป่วยแย่ลง ต้องหยุดงาน หรือประสิทธิภาพใน การทำางานแย่ลง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เป็นจำานวนไม่น้อยในแต่ละปี อาการที่สำาคัญของอาหาร ไม่ย่อย ได้แก่ - แสบร้อนท้องบริเวณใต้ลน้ิ ปี่ (Epigastricburning) โดยไม่ร้�วขึ้นไปบริเวณหน้�อก - ปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ แน่นท้อง ซึ่งมักจะแน่น ท้องส่วนบน - คว�มรู้สึกไม่สบ�ยเหมือนกับว่�อ�ห�รค้�งอยู่ใน กระเพ�ะน�นผิดปรกติ - เรอลม มีก๊�ซในกระเพ�ะม�ก - คลื่นไส้ - แน่นหรืออึดอัดท้องหลังมื้ออ�ห�ร รู้สึกแน่นท้อง ท้องอืด โดยที่ท้องไม่พอง - ท้องบวมมีก๊�ซม�ก - อิ่มง่�ยหรืออิ่มเร็วกว่�ปรกติ อ�ก�รอ�ห�รไม่ย่อยเกิดขึ้นจ�กหล�ย ๆ ส�เหตุ ส�เหตุที่เป็นกันม�ม�กคือ ก�รที่รับประท�นอ�ห�รม�ก หรือว่�รับประท�นอ�ห�รเร็วเกินไป ส่วนส�เหตุอื่น ๆ ก็ อย่�งเช่น ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ กี �เฟอีนม�กเกินไป รับประท�น แต่อ�ห�รมัน ๆ ม�กเกินไป สูบบุหรี่จัด ฯลฯ นอกจ�ก ส�เหตุดังกล่�วแล้ว ยังมีส�เหตุจ�กโรคต่�ง ๆ ตัวอย่�ง โรคทีเ่ ป็นแล้วอ�ห�รไม่ยอ่ ยก็ได้แก่ โรคมะเร็งในกระเพ�ะ อ�ห�ร โรคไส้เลื่อน โรคแผลในกระเพ�ะอ�ห�ร โรคนิ่ว

เ ป้ � ห ม � ย ข อ ง ก � ร ประเมินออ�ก�ร ก็เพื่อ ให้ทรร�บส�เหตุของก�ร ระค องต่อกระเพ�ะ ระค�ยเคื อ� อ�ห�รและหลอดอ�ห�ร และเพื ่ อสั ง เกตอ เกตอ�ก�รที ่ อ�จเป็ น ปัญหห�รุนแรง เช่น ก�รมีเลือดออก ซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับกก�รรักษ�โดย แพทย์ ให้สังเกตว่�อ�ก�รมักเกิด ประท หลั ง รั บ ประท�นอ�ห�รบ�งอย่ �ง ประท หลังรับประท�นอ�ห�รมื อ้ ใหญ่ หรือ หลังรับประท�นย�พวกแอสไพรินหรือไม่ และอ�ก�รจุก เสียดจะเพิ่มม�กขึ้นเมื่อก้มตัวหรือนอนหง�ย สิ่งนี้จะชี้ว่� อ�จเกิดก�รไหลย้อนกลับของกรด ทั้งนี้ ถ้�อุจจ�ระหรือ อ�เจียนมีเลือด หรือสีด�ำ หรือลักษณะคล้�ยผงก�แฟ ควร พบแพทย์

การดูแลรักษาตนเองเพื่อบรรเทาอาการ

อ�ก�รอ�ห�รไม่ยอ่ ยและเรอเปรีย้ วมักเป็นสัญญ�ณ ทีร่ �่ งก�ยส่งม�เพือ่ บอกว่� เร�รับประท�นอ�ห�รม�กเกิน ไป รับประท�นสิ่งที่ระค�ยเคือง หรือมีสิ่งผิดปรกติบ�ง อย่�งเกิดขึ้นกับระบบย่อยอ�ห�รของเร� ร่�งก�ยกำ�ลัง เตือนเร�ให้คอยระวังและให้เปลี่ยนแปลงนิสัยบ�งอย่�ง เช่น ก�รรับประท�นม�กเกินไปหรือเร็วเกินไป เพื่อช่วย ให้อ�ก�รดีขึ้น

การรักษา

1. ถ้�มีอ�ก�รจุกเสียด แน่นท้อง เฉพ�ะเวล�หลัง อ�ห�ร ให้ย�ลดกรดวันละ 4 ครั้ง หรือเวล�มีอ�ก�ร ถ้� จุกแน่นท้องม�กและน�น คลื่นไส้อ�เจียน ให้เมโทโคล พร�ไมด์ ก่อนอ�ห�ร 3 มื้อ ถ้�มีลมในท้องหรือเรอ ให้ ย�แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือย�ลดกรดที่มีไซเมทิโคนผสม ถ้�มีคว�มเครียด วิตกกังวล หรือนอนไม่หลับ ให้ไดอะซี แพม ถ้�กินย�ประม�ณ 2-4 สัปด�ห์ไม่ดีขึ้น ควรนำ�ตัวผู้ ป่วยส่งโรงพย�บ�ลให้แพทย์วินิจฉัยใหม่อีกครั้ง 2. ถ้�มีอ�ก�รแสบท้องเวล�หิวหรือตอนดึก เรอ

40

เปรี้ยว หรือมีประวัติกินย�แอสไพริน ย�ต้�นอักเสบที่ไม่ ใช่สเตียรอยด์ หรือดืม่ เหล้� ให้ย�ลดกรดร่วมกับย�ลดก�ร สร้�งกรด-ไซเมทิดนี น�น 2 สัปด�ห์ ถ้�ดีขน้ึ ควรให้กนิ ย� น�นประม�ณ 6-8 สัปด�ห์ 3. ผู้ป่วยที่มีอ�ก�รอ�ห�รไม่ย่อยทุกลักษณะ ถ้�มี อ�ก�รกำ�เริบซ้ำ� หรือให้ย� 2 สัปด�ห์แล้วยังไม่ดี หรือ มีอ�ก�รเบื่ออ�ห�ร กลืนลำ�บ�ก น้ำ�หนักลด ซีด ต� เหลือง ตับโต ม้�มโต คลำ�ได้ก้อนในท้อง อ�เจียนรุนแรง อ�เจียนเป็นเลือด ถ่�ยดำ�หรือปวดท้องจนตื่นจ�กหลับ หรือสงสัยเป็นโรคหัวใจข�ดเลือด (มีอ�ก�รจุกแน่นและ ปวดร้�วขึ้นที่คอ ข�กรรไกร ไหล่ ในคนอ�ยุ 40-50 ปี) ควรนำ�ตัวผูป้ ว่ ยส่งโรงพย�บ�ล อ�จต้องทำ�ก�รตรวจเลือด ตรวจปัสส�วะ เอกซเรย์ อัลตร�ซ�วนด์ ตรวจคลื่นหัวใจ เอกซเรย์กระเพ�ะลำ�ไส้ โดยก�รกลืนแป้งแบเรียม ใช้กล้อง ส่องตรวจกระเพ�ะลำ�ไส้ เป็นต้น เพือ่ ห�ส�เหตุและรักษ� ต่อไป หากว่าอาหารไม่ย่อยเกิดเพราะว่ารับประทานมาก เกินไป สามารถบำาบัดด้วยวิธีธรรมชาติคือให้งดอาหาร แล้ ว ดื่ ม น้ำ า ผลไม้ อ ย่ า งน้ าำ แอปเปิ ล หรื อ ว่ า ชาสมุ นไพร และให้บรรเทาอาการปวดท้องด้วยการนำาถุงน้ำาร้อนหรือ ทำาการประคบร้อนบริเวณท้องทีป่ วด ก็จะช่วยอาการปวด ท้องบิด ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ถ้าอาการยังไม่ ดีขน้ึ ควรปรึกษาแพทย์เพือ่ วินจิ ฉัยหาสาเหตุของโรคนีอ้ กี ครั้ง

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


¤Ø³ÊÁºÑµÔ    

sappasan/ ID

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50 อายุไมเกิน 26 ป มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี และมีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเปนกะ แบบหมุนเวียน 7 วัน (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน) สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ ศูนยบริการลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ไดสะดวก

SAPPASAN/ SCB/ล่าสุด

บริษัท พี อาร์ พี อีเล็คทริค แอนด์ แมชชีนเนอร์รี่ จำากัด เป็นบริษัทที่ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน งานเหล็ก งานโครงสร้าง งานท่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องการรับสมัครงานดังต่อไปนี้

1. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineering) • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล อุตสาหการหรือเชื่อม • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

2. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineering) • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

3. ช่างเทคนิค - ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่างกล, • เพศชาย • อายุ 20 ปีขึ้นไป • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการ.....

สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายพร้อมประวัติและเอกสารหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล 711/88 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร

02-9073562-3

sappasan/ prp 8x7

ประกันสังคม, ประกันอุบตั เิ หตุ AIA, โบนัสประจำ�ปี, เที่ยวประจำ�ปี


S12 S11

S10

S9 digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำ�กัด) รับ หัวหน้�ฝ่�ยบุคคล (อ�วุโส) เพศห- ิง อายุ 30 ปีขึ้น ไป วุฒิปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกีย่ วข้อง มีประสบการณ์ดา้ นการจัดหา/คัดเลือก ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร มีประสบการณ์ไม่ตำ่ากว่า 5 ปีข้นึ ไป มีความรู้ เรื่องกฎหมาย/พ.ร.บ.แรงงาน และการทำาจ่ายค่าจ้าง ติดต่อ คุณ ก้อย digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำากัด) 30, 32 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำาภูลา่ ง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2860-7702-5 ต่อ 21

42

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

S8


Good Olddays Shop รับ ผู้จัดก�รฝึกหัด-ผู้ช่วยผู้จัดก�ร-แคชเชียร์ ร้าน Good Olddays Shop 2 อัตรา ไม่จำากัดเพศ อายุ 20-38 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำางานเป็นทีมได้ ขยัน อดทน บุคลิก ดี แต่งกายเรียบร้อย ตั้งใจจริง ติดต่อ คุณนันทวัน ฉิมพาลี Good Olddays Shop Mbk Center แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 โทร. 08-1649-3918

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำ�กัด รับ เจ้�หน้�ที่ธุรก�รข�ย หล�ยอัตร� เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ หรือสาขาใดก็ได้ (แต่ต้องจบ ปวส. ด้าน บัญชีมา) มีประสบการณ์ในงานธุรการขาย/บัญชีเบือ้ ง ต้น/ประสานงานอย่างน้อย 3 ปี ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ใน โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล คุณธีรพงศ์ บริษัท วิทย์คอร์ป โปร ดักส์ จำากัด 77/113 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2440-0809 ต่อ 522, 524

S7

W1

S1 บริษัท สีลมอ�ค�รและบริก�ร จำ�กัด รับ เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน เพศหญิง อายุ 21-40 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นที่ เกีย่ วข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี MS Office (Word, Excel, PowerPoint) สามารถใช้เครื่องคำานวณไฟฟ้า ได้บา้ ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำางาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันเสาร์อาทิตย์) ติดต่อ แผนกบุคคล บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำากัด 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 6 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2632-1199 ต่อ 121, 123

S6

Kerry Distribution (Thailand) Company Limited รับ Parcel Shop Officer 10 อัตร� เพศชาย/หญิง (สถานภาพโสด) อายุ 22-25 ปี วุฒิปริญญาตรี สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีไหวพริบและทักษะการแก้ปัญหาในการเผชิญหน้ากับผู้อื่น สุภาพ อ่อนน้อม มีใจรักการบริการอย่างดียง่ิ เน้นการติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ น่ื ได้ เป็นอย่างดี ติดต่อ คลังสินค้าบางนา: คุณธัญดา จันทร์เปรม, คุณภัสสร ทรงวุฒิวิชัย Kerry Distribution (Thailand) Company Limited อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 803 ชั้น 8, 89 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 09-0880-5008 (ปู), 09-0880-7283 (ภัส)

วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2556

CHN

S2 S3

S5

S4

Boyaa Interactive (Thailand) Limited รับ Marketing อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำางาน 1-3 ปี มีความรอบรู้ด้านการวางแผนการสื่อสารการ ตลาด มีทกั ษะทัง้ การพูดและการใช้ภาษาเขียนทีด่ ี สามารถทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี ติดต่อ คุณ ส้มโอ Boyaa Interactive (Thailand) Limited 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้อง 2306 ชั้น 23 ริเวอร์เวสด์ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Anocha Cleaning Limited รับ ธุรก�รทั่วไป เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา มี ประสบการณ์ ใ นการทำ า งานอย่ า งน้ อ ย 1 ปี สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ ติดต่อ คุณ วนิดา, คุณภาวิณี Anocha Cleaning Limited 55 ซ.เจริญราษฎร์ 1 (แยก 7) ถ.สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2675-5161-3 ต่อ 101-102, 08-6341-3093

43


บริษัท วิทยาศรม จำากัด Vidhyasom Co., Ltd 1. เภสัชกร 2. นักวิทยาศาสตร์ 

วุฒิ ป.ตรี วทบ. เคมี

วุฒิ ป.ตรี ส� ส�ข�อ�ชีวอน� อน�มัย และคว� และคว�มปลอดภัยในก� ในก�รทำ�ง� ง�น

วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง

วุฒิ ป.ตรี ส� ส�ข�บัญชี

3. จป.วิชาชีพ

4. พนักงานธุรการบุคคล 5. พนักงานบั- ชี

6. พนักงานคลังสินค้า 

วุฒิ ม.3-ปวส. เพศช� เพศช�ย

7. พนักงานขับรถ (รถตู้, หกล้อ, สิบล้อ) 8. พนักงานติดรถส่งของ 9. ช่างซ่อมบำารุง 10. พนักงานฝ่ายผลิต เพศช��ย-หญิง เพศช

หมายเหตุ : ตำาแหน่งที่ 7-10 ไม่จำากัดวุฒิ ทุกตำ�แหน่งยินดีรับคนพิก�ร (มีบัตร) จะพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งจดหมายได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วิทยาศรม จำากัด สำานักงานพระโขนง

SS/Vidhyasom 4x7

Tel : 0-2381-7100-2, 0-2711-1180-5 FAX : 0-2711-1573 E-mail : Vidhyasom@hotmail.com

sappasan ACCOR 4x7

46 ถนนสุขุมวิท ซอย 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด ดำ�เนินธุรกิจคว�มบันเทิงครบวงจร ทั้งก�รนำ�เข้�และจัดฉ�ยภ�พยนตร์ชั้นนำ�ในโรงภ�พยนตร์ จัดจำ�หน่�ยในรูปแบบ VCD/DVD และผู้จัดร�ยก�รทีวี / เคเบิ้ลทีวี ร้�นค้�ปลีกและสินค้�ลิขสิทธิ์ เพื่อรองรับธุรกิจทีวีดิจิตอล ท�งบริษัทจึงประสงค์ที่จะเปิดรับผู้ร่วมง�นในตำ นในตำ�แหน่งต่�งๆ งๆ ดังต่อไปนี้

• •

เพศช�ย อ�ยุยุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิปริญญ ญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ และอุตสส�หกรรมศ�สตร์ สตร์ ส�ข�อิอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้�, โทรคมน�คม ส�ม�รถทำ รถทำ�ง�นเป็นกะได้ • มีประสบก�รณ์ท�งด้�นง�นโทรทัศน์

ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา • • •

มีประสบก�รณ์ด�้ นก�รข�ยสื่อโฆษณ� หรือทำ�กิจกรรม ประช�สัมพันธ์ส่งเสริมก�รข�ยในระดับบริห�รประม�ณ 3-5 ปี วุฒิปริญญ ญ�ตรี–ปริญญ�โท ด้�นก�รตล�ด สื่อส�รมวลชน หรือบริห�รธุ รธุรกิจ สส�ข�ก�รตล�ด หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง มีย�นพ�หนะเป็ หนะเป็นของตนเอง

หัวหน้าฝ่ายขายโฆษณา • • •

1 อัตรา

หลายอัตรา

วุฒิปริญญ ญ�ตรี เพศช�ย/หญิ ย/หญิง ประสบก�รณ์ รณ์ก�รทำ�ง�นน 2 ปีขึ้นไป มีคว�มรู มรู้ในก นก�รใช้ รใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Access - มีย�นพ�หนะ หนะ และใบขับขี่

เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อลิขสิทธิ์, จัดและจัดจ้างรายการ 2 อัตรา • • • •

• • •

วุฒิปริญญ ญ�ตรี ขึ้นไป ส�ข�ก�รตล�ด หรือส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบก�รณ์ รณ์ทำ�ง�นด้�นก�รว�งแผน และก�รส่งเสริมก�รตล�ดอย่�งน้อย 6 ปี มีประสบก�รณ์ในบริษัทโฆษณ�จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นกรณีพิเศษ

• • • •

• • •

วุฒิปริญญ ญ�ตรีขึ้นไป ส�ข�ก�รตล�ด หรือส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบก�รณ์ รณ์ในส�ยง�นหรือที่เกี่ยวข้อง มีทักษะคว�มรู้และมีประสบก�รณ์ในง�นสื่อก�รตล�ดเป็นอย่�งดี

• • • •

• •

วุฒิปริญญ�ตรีขึ้นไป ส�ข�นิเทศศ�สตร์ หรือส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง มีคว�มรู มรู้และประสบก ละประสบก�รณ์ในเรื่องก�รจัดซื้อและจัดห�ร�ยก�รที่มี คุณภ�พทั พทั้งในประเทศ และต่�งประเทศ มีคว�มรู้ท�งด้�นง�นลิขสิทธิ์ มีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รภ�ษ� ษ อังกฤษได้ดี ษ�

• •

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

• •

3 อัตรา

• • • •

วุฒิปริญญ ญ�ตรีขึ้นไป มีประสบก�รณ์ รณ์ในก�รผลิตร�ยก�รอย่�งน้อย 1 ปีขึ้นไป   มีคว�มรู มรู้ควว�มส�ม�รถในก�รควบคุ รควบคุมกก�รผลิตร�ยก�รทุ รทุกขั้นตอน ห�กใช้ กใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro ได้ จะพิจ�รณ�เป็ เป็นพิเศษ

• • •

วุฒิปริญญ�ตรี ขึ้นไป • มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ ส�ม�รถคิดรูปแบบร�ยก�รเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้�หม�ยได้ มีคว�มรับผิดชอบและมีคว�มละเอียดรอบคอบ ห�กมีประสบก�รณ์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

• • •

วุฒิปริญญ�ตรีขึ้นไป • มีคว�มส�ม�รถในก�รติดต่อสื่อส�รได้ดี มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจกระบวนก �ใจกระบวนก�รผลิตร�ยก�รเป็นอย่�งดี ห�กมีประสบก�รณ์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

ครีเอทีฟ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 อัตรา เจ้าหน้ อ�ยุยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญ ญ�ตรีขึ้นไป

เพศช�ย / หญิง วุฒิปริญญ ญ�ตรีส�ข� นิเทศศ�สตร์ หรือส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบก�รณ์ รณ์อย่�งน้อย 2 ปี คว�มรู้ในก�รใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Access

• • •

5 อัตรา

3 อัตรา

4 อัตรา

• •

มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ เข้�ใจกระบวนก �ใจกระบวนก�รผลิตร�ยก�ร ส�ม�รถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe, Photoshop, Illustrator Final Cut Pro ส�ม�รถออกแบบง�น Motion Graphic  2D และ 3D ได้เป็นอย่�งดี ห�กมีประสบก�รณ์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

เพศช�ย อ�ยุยุไม่เกิน 40 ปี มีประสบก�รณ์ รณ์ท�งด้ งด้�นส�ยง�นไม่ต่ำ�กว่� 3 ปี ผ่�นง�นสถ�นีโทรทัศน์พิจ�รณ�เป็นพิเศษ ส�ม�รถแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้��ได้ ได้อย่�งรวดเร็วและทันเวล�

• • •

อ�ยุยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญ ญ�ตรีขึ้นไป ส�ม�รถใช้ รถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ ห�กมีประสบก�รณ์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

เพศช�ย/หญิง อ�ยุยุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส, ปริญญ ญ�ตรี ประสบก�รณ์ทำ�ง�นน 1 ปีขึ้นไป ด้�นก�รควบคุ รควบคุมกก�รออกอ�ก�ศ คว�มรู้ในก�รใช้ รใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word, Microsoft Excel คว��มส คว มส��ม�รถควบคุม ดูแล ก� ก�รออกอ รออกอ��ก�ศร ศร��ยก ยก��รและโฆษณ รและโฆษณ��

• • • •

เพศช�ย • วุฒิปริญญ ญ�ตรี ขึ้นไป มีคว�มรู มรู้ในก�รใช้ รใช้กล้อง professional และ กล้องDSLR มีประสบก�รณ์ รณ์ในก�รถ่�ยทำ�ร�ยก�ร ทั้งในสตูดิโอและนอกสถ�นที่ ห�กขับรถยนต์ได้ จะพิจ�รณ รณ��เป็นพิเศษ

1 อัตรา ผู้จัดการฝ่ายออกอากาศ

2 อัตรา เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องออกอากาศ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และจัดหารายการ 1 อัตรา

1 อัตรา

อ�ยุยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญ ญ�ตรี ในส�ข�นิเทศศ�สตร์ สื่อส�รมวลชน รมวลชน หรือส�ข�อือื่น ๆ อ�ทิ นิติศ�สตร์ อักษรศ�สตร์ สตร์ ครุศ�สตร์ มีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นด้�นก�รผลิตร�ยก�รโทรทั รโทรทัศน์ อย่�งน้อย 3 ปี ห�กมีประสบก�รณ์ในองค์กรที่เกี่ยวกับง�นวิทยุโทรทัศน์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

หลายอัตรา เจ้าหน้าที่วางคิวโฆษณา • • • •

ผู้จัดการแผนกการตลาด

วุฒิปริญญ ญ�ตรี ส�ข�นิเทศศ�สตร์ หรือส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง มีคว�มรู มรู้ท�งด้�นง�นจัดซื้อลิขสิทธิ์ มีทักษะคว�มรู มรู้ท�งด้�นก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ คว�มรู้ในก�รใช้ รใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Access

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรายการ

เพศช�ย/หญิ ย/หญิง วุฒิปริญญ ญ�ตรี มีประสบก�รณ์ รณ์ด�นง�นข�ยสื ้ ยสื่อโฆษณ�ท�งโทรทัศน์ อย่�งน้อย 1-2 ปี คว�มรู้ในก�รใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Access มีทักษะด้�นง�นข�ย ก�รสื รสื่อส�ร ก�รเสนอง�น ก�รเจรจ�ต่อรอง

• • •

หลายอัตรา โคโปรดิวเซอร์

เพศหญิง วุฒิ ป.ว.ส. ขึ้นไป • มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

1 อัตรา เจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการ 8 อัตรา ช่างภาพ

5 อัตรา 4 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 1 อาคารมนต์พิชิต แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 โทร. 0-2294-2222 E-mail : hr_rose@rose.co.th www.rose.co.th

SAPPASAN / Rose Media

ช่างเทคนิค ด้านผลิตรายการและออกอากาศ 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย


Overview: มีข่าวตามสื่อหลาย ๆ ครั้งว่าคู่รัก (หรือคู่สมรส) ที่ เลิกรักกันแล้วหลายคู่ถึงกับฆ่ากัน มีการหั่น ชำาแหละ เฉือนศพเป็นชิ้น ๆ เพื่ออำาพรางศพ หลายคนอ่านแล้วบอกว่ารู้สึกหวิว ๆ เหมือนจะ เป็นลม และหลายคนก็บอกว่าทำาไมเมื่อเลิกรักกันแล้ว ต้องฆ่าและรุนแรงกับศพด้วย สาเหตุทฆ่ี า่ คน (เคย) รักแล้วชำาแหละศพ น่าจะ มาจาก 1. แค้นมากเพราะ (เคย) รักมาก ในแง่จิตวิทยา เชื่อว่ามีแรงขับ 2 อย่างควบคู่กันไปเวลาเกิดความรัก แบบหลงหรือรักแบบไม่มีสติ แรงขับอันแรกเป็นแรงขับของความสร้างสรรค์ อยากให้คนรักได้ดี มีความสุข ยอมเสียสละเงินทอง แรง กายแรงใจและอดทนเพื่อคนรักได้ เพราะอยากเห็นเขา ได้ดี+มีสุข แรงขับอันที่ 2 คือ แรงขับของการทำาลายทีค่ วบคู่ ขนานไปกับแรงขับอันแรก เหมือนกราฟทีข่ น้ึ คูข่ นานกัน ไปตลอด โดยกราฟของแรงขับแบบทำาลายจะหนุนกราฟ แรงขับแบบสร้างสรรค์ไปเรื่อย ๆ ยิง่ บอกว่ารักมากเท่าไรก็อยากสร้างสรรค์ให้แฟนมี ความสุขมากเท่านัน้ แรงขับของกราฟทำาลายทีห่ นุนอยูก่ ็ สูงตามไปด้วย สังเกตง่าย ๆ ทีเ่ วลาคุณรักใครมาก (แบบ ไม่มีสติ) คุณมักจะหึง หวง อยากครอบครอง ระแวง จะโกรธมากและผิดหวังได้ง่ายกับคนรักที่ทำาอะไรไม่ ถูกใจ แม้คณ ุ จะบอกว่ารักมาก ตามใจมาก ยอมเสียสละ มาก ๆ ก็ตาม เพราะคุณมีความคาดหวังและมีแรงขับ ของการทำาลายหนุนอยู่ตลอดเวลานั่นเอง เมือ่ ใดทีเ่ ส้นกราฟของแรงขับแบบสร้างสรรค์ลด วูบลงแบบกะทันหัน เส้นกราฟของแรงขับแบบทำาลาย จะพุ่งปรู๊ดขึ้นสูงเห็นได้ชัดทันที ไม่ได้ลดวูบลงตาม กราฟสร้างสรรค์หรอก ตอนนี้แหละเป็นตอนที่ทำาลายได้ทุกอย่างเพราะ แค้นมาก โกรธมาก ยิ่งเคยรักมาก เคยทุ่มเท เสียสละให้มาก ๆ ทุก อย่าง ถ้าเกิดการผิดหวังอย่างรุนแรงขึ้นมากะทันหันจะ ทำาลายได้มาก เช่น รู้ว่าอีกฝ่ายนอกใจ ทรยศหักหลัง หลอกลวง จะรู้สึกโกรธแค้นอย่างรุนแรง และลงมือทำา พฤติกรรมฆ่าและชำาแหละศพเพื่อล้างแค้นดังกล่าวได้ แม้ในยามปรกติจะแลดูเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนและ รักคนรักมากก็ตาม 2. ถูกทำาให้เสียความนับถือตัวเองอย่างรุนแรง

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ (จิตแพทย์)

เลิกรักกันแล้ว ทำ�ไมต้องฆ่�?

เช่น ในกรณีสามี-ภรรยาทีม่ กี ารศึกษาดี อยูใ่ นสถานภาพ สังคมที่ดี ฝ่ายหนึ่งหมดรักและอยากหย่า แต่อีกฝ่ายไม่ ยอมหย่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถ้าฝ่ายไม่ยอมหย่าพูด ว่าให้ทาำ ลายอีโก้และศักดิศ์ รีของอีกฝ่ายหนึ่งแรง ๆ แบบ ดูถูกดูแคลน ด้วยความตั้งใจทำาให้เจ็บช้ำาใจเพื่อความ สะใจหรือเป็นนิสัยเดิมของตนก็ตาม ฝ่ายที่หมดรักแล้ว จะโกรธแค้นมาก จะวางแผนฆ่าหรือชำาแหละศพได้ การทีท่ ง้ั คูเ่ คยอยูร่ ว่ มกันจึงมองเห็นรูจ้ กั ซึง่ กันและ กันทุกซอกทุกมุม ทั้งข้อดีข้อเสียทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม ปมเด่น ปมด้อย ฝ่ายที่ตั้งใจพูดให้อีก ฝ่ายเจ็บใจเพื่อความสะใจจึงรู้ข้อด้อยหรือข้อบกพร่อง ของอีกฝ่ายดี เมื่อพูดไปแล้วแม้เป็นความจริงแต่เขา ก็ยอมรับไม่ได้ เพราะทำาให้เขาเสียอีโก้ เสียหน้า เสีย ศักดิ์ศรีที่เขาภูมิใจตัวเขาเองมากจากสิ่งแวดล้อมเดิม ของเขา จึงวางแผนฆ่าและเชือดเฉือนทำาลายหลักฐาน ด้วยความแค้นมาก (ข้อนีแ้ นะนำาว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หมดรักแล้วอย่า ดันทุรังอยู่กันเลย หย่ากันไปเถิด อยู่ไปก็ทรมานทั้ง 2 ฝ่าย แต่สังคมไทยกลัวการเสียหน้าหรืออยากแกล้งอีก ฝ่ายหนึ่ง จึงไม่ยอมหย่า ก็พบได้มาก) 3. มาจากนิสยั และบุคลิกพืน้ ฐาน ซึง่ รวมทัง้ อาชีพ ความถนัด สามารถหาอุปกรณ์เครื่องมือมาใช้ได้ง่าย เช่น มีความถนัดกับการใช้มีด กรรไกร เลื่อย ฯลฯ กับ สิ่งที่เป็นสัตว์หรือมนุษย์มาก่อน จึงทำาการชำาแหละได้ ถนัดกว่าคนทั่วไป ในคนทัว่ ไปเมือ่ ฆ่าแล้วก็จะทำาลายศพและหลักฐาน โดยฝัง ทิ้ง ทำาลาย หรือเผา แต่ที่มานั่งชำาแหละศพก็ เพราะมีสาเหตุจูงใจอื่น ๆ ด้วยดังกล่าวแล้ว พวกนี ้ อาจมี บุ ค ลิ ก ภาพแบบ Sadistic Per sonality ด้วยก็ได้ เพราะจินตนาการว่าคนตายแล้วคง

เจ็บปวดที่ถูกเชือด-เฉือน และเขามีความสุขจากการ ทำาให้คนอื่นเจ็บปวด แม้ทำากับศพก็ตาม 4. มาจากการเลียนแบบอย่างในภาพยนตร์หรือ ในกรณีที่เป็นข่าวดัง ๆ อาจมีคนอยากทำาตาม อยากบอกทุกคู่รักว่าความรักเป็นสิ่งดี เป็นความ สุข เป็นคุณธรรม ถ้าคุณจะรักกันขอให้รักแบบมีสติ อย่ารักแบบหลงรักหรือรักแบบครอบครอง เพราะคุณ จะคาดหวังจากอีกฝ่ายให้เป็นอย่างทีค่ ณ ุ นึก ซึง่ ไม่มที าง เป็นไปได้ ความมี ส ติ จ ะทำ า ให้ คุ ณ ไม่ ห ลงรั ก มากและไม่ ต้องการครอบครอง และควรรักแบบมีปัญญา รู้วิธีประคองความรัก โดยคิดว่าความรักเป็นความเมตตากรุณา แบ่งปันความ สุข โดยตัวเองมีความสุขจากการทำาให้อกี ฝ่ายมีความสุข โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน เมือ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หมดรักแล้วก็บอกกันดี ๆ อย่า พูดยั่วยุให้เจ็บใจ จากกันไปดี ๆ เพราะทุกอย่างเป็น อนิจจังอนัตตาทั้งนั้น เมือ่ รักแล้วก็ตอ้ งจากทุกคู่ ไม่จากเป็นก็ตายจากกัน ไม่จากร้ายก็จากดี ขอให้จากกันดี ๆ ไม่ว่าจะจากกันตอนมีชีวิตอยู่ (จากเป็น) หรือตายจากกันก็ตาม (จากตาย) อย่าจากแบบร้าย ๆ เลย และให้รู้จักเลือกคนรักด้วย ควรจะเป็นคนที่มี ต้นทุนชีวิต ต้นทุนทางสังคมบ้าง มีความเสมอกันทาง ด้านคุณธรรม ศีลธรรม มีนิสัยดี อารมณ์ดี ไม่ใช่เป็น ใครก็ได้ที่ถูกใจพอใจเท่านั้น ความรักแบบมีสติ-ปัญญาจะเป็นประสบการณ์ ชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะสมหวัง-ไม่สมหวังก็ตาม เพราะจะ ทำาให้คุณมีวุฒิภาวะมากขึ้น

45


Horoscope: เช็กดวงชะตาปีม้าทอง 2557... อ.อิสเรศ อนัคฆมนตรี

สวัสดีปีใหม่ 2557 สำ�หรับปีนี้ปีมะเมีย อันเป็นปีม้�ทองต�มหลักฮวงจุ้ย หล�ยคนบอกว่�ม้�เป็นสัตว์ที่สง่� หล�ยบ้�น หล�ยสำ�นักง�นมักตั้งม้� หรือประดับรูปม้�ไว้ เพื่อกระตุ้นพลังก�รค้�ข�ยให้ดียิ่งขึ้น สำ�หรับปีนี้ ด้วยพลังแห่งนักษัตร ม้�ก็จะได้ส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองม�กยิ่งขึ้น คว�มวุ่นว�ยด้�นก�รบ้�นก�รเมืองจะได้เข้�ร่องเข้�รอยมีท�งเดิน เสียที ช�ติบ้�นเมืองต้องเดินหน้� ดวงชะต�เร�ก็เช่นกันต้องเดินไป หยุดอยู่กับที่เร�ก็เหมือนหยุดห�ยใจ สำ�หรับแผนที่ ดวงชะต�นั้น นักปร�ชญ์กล่�วไว้ว่� เร�ต้องรู้ต้องศึกษ�ไว้ อย่�งน้อย 1 ปี ดูดวงสักครั้ง เพื่อจะได้ว�งแผนแนวท�ง ชีวิตประจำ�ปี ช่วงดวงดีก็ลุยเต็มที่ ช่วงดวงตกต่ำ�ก็ย่ำ�เท้�รอจังหวะอย่�ผลีผล�มลงมือทำ�ก�รอย่�งอหังก�ร ซึ่งมักจะ เสียก�ร สำ�หรับบทคว�มนี้เร�ก็จะม�บอกว่�ดวงชะต�คุณผู้อ่�นในแต่ละวันเป็นเช่นไร ม�พิจ�รณ�กันเลยครับ

ดวงชะต�ชีวิตท่�นที่เกิดวันจันทร์

การงาน คุณจะรูส้ กึ ผิดหวังกับงานทีท่ าำ อยู่ ผลงานของ คุณทำาไปไม่มคี นเห็น คาดหวังอะไรไว้กร็ สู้ กึ ไม่ได้อย่างทีต่ ง้ั ใจ ไว้ เจ้านายไม่เห็นคุณค่า มิหนำาซ้าำ ยังถูกนินทาว่าร้ายหรือถูก กลัน่ แกล้งจากเพือ่ นร่วมงานอีกด้วย หากต้องการเปลีย่ นงาน ใหม่ก็ยังไม่ได้ ตอนนี้ควรอยู่เฉย ๆ ก่อนจะดีที่สุด ปัญหาทุก อย่างมีทางออก ขอแค่คุณมีกำาลังใจที่จะต่อสู้เท่านั้น การเงิน ในปีนี้ใช้ไปกับความสุขส่วนตัว ช็อปปิ้ง กิน เที่ยวเพื่อการบันเทิง ใช้จ่ายแบบไม่ค่อยยั้งสักเท่าไหร่ ไม่ได้ ยึดติดอะไรมากมาย ไม่ได้หวังร่ำารวยหรือมีเงินเก็บสักเท่าไหร่ นัก คุณเป็นคนใจดีขส้ี งสาร บางครัง้ อาจโดนหลอกได้ คุณไม่ เหมาะกับการทีจ่ ะลงทุนหรือหุน้ ส่วนกับใคร ในด้านการเสีย่ ง โชคพอจะมีโอกาสได้ลาภลอยอยู่บ้าง แต่จำานวนไม่มากเท่า ไหร่นัก ความรัก เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เอาแน่เอานอนอะไรไม่ ได้ คุณเองอาจเปลี่ยนใจอะไรง่าย วันนี้รัก อีกวันหนึ่งเลิก อารมณ์แบบลมเพลมพัด คนโสดจะได้คู่ที่อยู่ไกลหรือต่างถิ่น ต่างภาษา ต่างเชือ้ ชาติ ศาสนา จะอยูด่ ว้ ยกันได้ ต้องใช้ความ อดทนและปรับตัวเข้าหากันอย่างมาก ความมัน่ คงในความรัก ของคุณมักขึน้ กับอารมณ์ของคุณเอง คนทีม่ คี อู่ ยูแ่ ล้วหากคิด ตัดสินใจจะแต่งงานกันต้องถามใจกันให้ดีว่าพร้อมหรือยัง การเสริมชะตา ทำาบุญสังฆทานสดในวันเกิดตนเอง เดื อ นละครั ้ ง เพื ่อ อุ ทิ ศให้ เ จ้ า กรรมนายเวรในอดี ต ชาติ ปั จ จุ บั น ชาติ และวิ ญ ญาณที ่ ตามมาให้ ไ ด้ รั บ กุ ศ ลและ อโหสิกรรม สีนำาโชค: น้ำาเงิน ฟ้า ดำา ม่วง เทา เสริมด้านความ เคร่งขรึม ความเอาจริงเอาจัง ความไม่โลเล ความหนักแน่น แก้ไขความเลื่อนลอย ขาดจุดยืน ขาดเอกภาพ

ดวงชะต�ชีวิตท่�นที่เกิดวันอังค�ร

การงาน ปีนี้ทำาอะไรก็ดูดีไปซะหมด หากคุณทำางาน กับคนต่างชาติ หรือเดินทางติดต่องานต่างประเทศจะได้ ผลดีมาก คุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้ ตำาแหน่งหรือได้รับมอบ หมายหน้าที่ที่สำาคัญ คุณจะมีผู้ใหญ่ที่มีอำานาจวาสนาหรือ ร่ำารวยให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดี หากสมัครงานใหม่ ก็จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม คุณที่ทาำ ธุรกิจส่วนตัวก็สามารถ ขยับขยายกิจการได้ อนาคตข้างหน้าคุณมีแต่สิ่งที่ดี ๆ หาก ต้องการทำาอะไรก็ให้รีบลงมือทำาได้เลย โอกาสและวาสนา ดี ๆ มาถึงคุณแล้ว การเงิน รายรับเข้ามามาก การเงินสะพัดดี หาง่ายใช้ คล่อง เข้ามือซ้ายออกมือขวา หากคุณเป็นเจ้าหนีก้ จ็ ะมีลกู หนี้ เอาเงินมาจ่ายให้โดยชนิดที่คุณไม่ต้องเสียเวลาทวง แต่จะ จ่ายหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าคุณเป็นลูกหนี้ซะเองคง

แย่หน่อย คุณเจอเจ้าหนี้ทวงเงินชนิดเช้าถึงเย็นถึง เล่นเอา คุณประสาทเลยทีเดียว คุณไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรม ทางการเงินของคนอื่น เพราะอาจถูกหลอกถูกโกงได้ เพราะ เป็นช่วงเจ้ากรรมนายเวรตามาเอาคืน คุณทีไ่ ด้รบั มรดกอาจมี การแบ่งสรรกันไม่ลงตัว ระวังพีน่ อ้ งทะเลาะกันเรือ่ งทรัพย์สนิ ความรัก เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ความมั่นคงในความรักของ คุณมักขึน้ กับอารมณ์ของคุณเอง บางคนอาจทดลองอยูก่ ัน ก่อนแต่ง ถ้าไม่พอใจก็เลิกกันโดยง่าย ไม่ได้ยึดติดกับความ รักเท่าไหร่นกั บางคูเ่ ป็นแฟนกันอยูเ่ ปลี่ยนมาคบกันเป็นเพื่อน หรือเป็นเพือ่ นกันอยูแ่ ล้วเปลีย่ นมาคบกันเป็นแฟน สถานะเอา แน่เอานอนไม่ได้ คนทีม่ คี รู่ ะวัง เพราะการมีคคู่ รองต้องใช้การ ปรับตัวเข้าหากันอย่างสูง การเสริมชะตา บูชาพระพิฆเนศวร แม่ธรณีบีบมวย ผม ปล่อยปลา หรือผู้หญิงควรกินยาบำารุงเลือด สีนาำ โชค: ดำา ม่วง เทา เสริมด้านความเคร่งขรึม ความ เอาจริงเอาจัง ความไม่โลเล ความหนักแน่น แก้ไขความ เลื่อนลอย ขาดจุดยืน ขาดเอกภาพ

ดวงชะต�ชีวิตท่�นที่เกิดวันพุธ

การงาน มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นตำาแหน่งหรือได้รับมอบ หมายหน้าที่ที่สำาคัญ คุณจะมีผู้ใหญ่ที่มีอำานาจวาสนาหรือ ร่ำารวยให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดี หากสมัครงานใหม่ ก็ จ ะได้ ง านใหม่ ที ่ ดีก ว่ า เดิ ม หากมี ปั ญ หาก่ อ นหน้ า นี ้ ก็จ ะ สามารถคลีค่ ลายไปได้ คุณจะพบเจอแต่สง่ิ ทีด่ ี ได้อยูใ่ นสถาน ที่ที่มีความสุข หากต้องการศึกษาต่อต่างประเทศก็สอบเข้า ได้ อนาคตข้างหน้าคุณมีแต่สิ่งที่ดี ๆ ต้องการทำาอะไรก็ให้ รีบลงมือทำาได้เลย โอกาสและวาสนาดี ๆ มาถึงคุณแล้ว การเงิน ถือว่ายังไม่มน่ั คงนัก เงินทีห่ วังไว้กย็ งั ไม่ได้ แต่ อาจมีการเจรจาให้ความหวังคุณไปเรื่อย มีแต่รายจ่ายเข้ามา มาก และมีคนทำาให้คุณต้องเสียทรัพย์ ไม่ควรค้ำาประกันใคร หรือให้ใครยืมเงิน มีสิทธิที่จะถูกโกงหรือไม่ได้เงินคืน การ ลงทุนไม่ควรหุ้นส่วนกับใคร และยังไม่เหมาะที่จะลงทุนใด ๆ เพิ่ม ไม่เช่นนั้นคุณจะพบกับความผิดหวังตลอดเวลา ปัญหา ทางการเงินของคุณยังไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้ คงต้องรอให้ เหตุการณ์คลี่คลายไปเอง ความรัก คุณกับคนรักของคุณก็จะเข้าอกเข้าใจกันดี ชอบในสิ่งเดียวกัน การดำาเนินชีวิตเป็นไปอย่างสบาย ๆ ไม่ หวือหวาหรือโรแมนติคเท่าไหร่นัก สัมพันธภาพมั่นคงและ ปลอดภัย หากคุณกำาลังคบหาดูใจกับใครอยู่ ความสัมพันธ์ ของคุณก็จะดำาเนินก้าวหน้าไปได้ด้วยดี คุณที่ยังโสดจะเจอ

คนที่ถูกใจ ถูกสเปก มีเสน่ห์ มีไหวพริบ ชาญฉลาด ทำาให้ เกิดความรู้สึกแบบรักแรกพบ การเสริมชะตา ต้องบวชชีพราหมณ์ เมื่อเกิดอีกภพ ชีวิตจะได้ดี มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติ ธรรมทำาให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม และตนเองได้พบสิ่ง ที่มีกุศลมากขึ้น สีนำาโชค: เขียวอ่อน หมอกเมฆ แดงสด ส้ม เสริม ด้านการเงิน เกียรติยศชื่อเสียง ความเข้มแข็ง การมีอำานาจ เพิ่มพลังชีวิต แก้ไขความอ่อนแอของจิตวิญญาณ และเพิ่ม ความหนักแน่นทางอารมณ์

ดวงชะต�ชีวิตท่�นที่เกิดวันพฤหัสบดี

การงาน ในปีนี้เป็นไปแบบสบาย ๆ ราบรื่น ไม่มี ปัญหาติดขัด มีทั้งผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้การช่วยเหลือ ช่วยสนับสนุน ประสบความสำาเร็จในหน้าที่ มีคนเห็นความ สามารถของคุณ ถือเป็นดาวเด่นในวงการหรือวงงานที่ทำา อยู่ คุณมีโอกาสได้เลื่อนขัน้ เลื่อนตำาแหน่ง หรือโยกย้าย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือได้ไปดูงานต่างประเทศ ถ้ายังเรียนอยูก่ ็จะสอบได้อย่างน่าพอใจ มีโอกาสที่ดีในการ ประกอบอาชีพในอนาคต การเงิน ปีนี้รายรับสะดุดชะงัก ตอนนี้รายจ่ายก็ต้อง จ่าย แต่ก็ไม่มีจะจ่าย ส่วนรายรับก็หายต๋อม ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ ได้อย่างไร และถ้าหวังรวยทางลัดก็คงจะผิดหวัง โชคลาภ ลอยหรือโชคฟลุค ๆ ก็ยงั ไม่มี คุณคงจะต้องรอบคอบทางด้าน การเงินสักหน่อย คนที่ทำาธุรกิจส่วนตัวอย่าเพิ่งลงทุนเพิ่ม มิ ฉะนั้นจะล้มละลายหรือขาดทุนได้ ระยะนี้อย่าค้ำาประกันใคร มีโอกาสเสียหายหรือโดนโกงได้ ความรัก เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย วันนี้รัก อีกวันหนึ่งเลิก อารมณ์แบบลมเพลมพัด คนโสดจะได้คู่ที่อยู่ไกลหรือต่างถิ่น ต่างภาษา ต่างเชือ้ ชาติ ศาสนา จะอยูด่ ว้ ยกันได้ตอ้ งใช้ความ อดทนและปรับตัวเข้าหากันอย่างมาก บางคนอาจทดลองอยู่ กันก่อนแต่ง ถ้าไม่พอใจก็เลิกกันโดยง่าย หากถามถึงความรัก ในตอนนี้ คุณเองพร้อมจะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ ไม่ได้ยึดติดกับ ความรักเท่าไหร่นัก การเสริมชะตา ถือศีล 8 ตามเวลาที่สะดวก และตั้ง จิตศรัทธา หรือร่วมทำาบุญงานบวชอย่างสม่ำาเสมอเท่าที่จะ ทำาได้ หมั่นทำาบุญทำาทานอย่างสม่ำาเสมอ สีนำาโชค: เหลืองสด แสด ดำา ม่วง เทา เสริมด้าน ความเคร่งขรึม ความเอาจริงเอาจัง ความไม่โลเล ความหนัก แน่น แก้ไขความเลื่อนลอย ขาดจุดยืน ขาดเอกภาพ (อ่านต่อฉบับหน้า)

46

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


Who I Am: ทายนิสัย รู้ใจจากหมวก ทำาหน้าทีส่ ่งความสุขให้ผูช้ มไปเมือ่ คริสต์มาสทีผ่ ่านมาในภาพยนตร์ตบจริง จูบจริง ฮากันจริง ๆ ‘ฟัดจังโตะ’ ของผู้กำากับยอร์ช ฤกษ์ชัย สำาหรับนักแสดงสาวมุกเพียบ “ยิปโซ-รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์” ทีแ่ วะมาออกแบบหมวกในสไตล์ทต่ี วั เองชอบให้แฟน ๆ ได้ เก็บเป็นที่ระลึก หมวกดอกไม้สวย ๆ บ่งบอกอารมณ์สดใส สดชื่นตามสไตล์คนสวมได้เป็น อย่างดี ส่วนผู้อ่านอยากรู้ว่านิสัยของตัวเองเป็นแบบไหน ลองเลือกดูจากหมวกที่คุณชอบ ก็ได้นะ ... หมวกแบบไหนบอกตัวตนคุณอย่างไร !!! ‘หมวกแก๊ปแบบเด็กผูช้ าย’ คุณมีความคิดอ่านที่ทันสมัยและยังเป็นผู้มีหัวใจเป็นเด็ก อยู่เสมอ ส่วนที่ชอบใส่หมวกแบบนี้จึงเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำาทั่วไป หรือไม่ ก็ตามคอนเสิร์ตทั่วไป

“ยิปโซ-รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์”

‘หมวกสานแนวพืน้ เมือง’ ผูท้ ช่ี อบสวมใส่หมวกประเภทนีเ้ ป็นผูม้ จี ติ ใจโอบอ้อม อารี และยังมีความมั่นใจในตัวของตัวเองอย่างสูง แม้ในบางครั้งเธอจะเหมือนเป็นพี่ สาวที่เข้มงวดจัดก็ตาม ‘หมวกถักจากนิตติ้ง’ เป็นสาวช่างคิดดั่งไหมของนิตที่ถกั ทอมาเป็นหมวก ค่อน ข้างติดดินและมีโลกส่วนตัวสูง ชอบอยู่คนเดียว โหยหาความอบอุ่นอยู่เสมอ ‘ใส่เสื้อมีหมวก’ คุณเป็นผู้หญิงเรียบง่าย ไม่ใส่ใจเรื่องแฟชั่นเท่าไหร่นัก มัก เป็นผู้หญิงที่เดายาก เพราะความเคร่งขรึมที่เป็นภาพลักษณ์ประจำาตัว ‘หมวกทรงกลมน่ารัก ๆ’ คุณเป็นสาวหวานที่มีความอ่อนไหวกับเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเป็นที่รักและเอ็นดูของผู้ใหญ่เสมอ มักจะเป็นคนพูดจา ดี น่าคบหา

ตกลงคุณเป็นแบบไหน รู้จักตัวเองดีขึ้นหรือเปล่า?

ทายนิสัย รู้ใจจากหมวก วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

47


Friendship:

“อ้อน ลัคนา ห่วงมณีรุ่งโรจน์”

“อ้อน ลัคนา” แบบว่า ... นั่งนานไปหน่อย! จากซิงเกิลแรก ‘ออกอาการ’ ที่เป็นการกลับมาที่น่า ประทับใจของสาวกะทัดรัด “อ้อน-ลัคนา ห่วงมณีรุ่งโรจน์” ในสังกัดโมโน มิวสิค ทีไ่ ด้รบั การต้อนรับจากแฟน ๆ ดีเกินคาด จนต้องมีซงิ เกิลที่ 2 ตามมาติด ๆ กับเพลง ‘อยากให้ความคิด มีเสียง’ ทีน่ าำ ไปใช้ประกอบในภาพยนตร์สน้ั เรือ่ ง ‘The Library ห้องสมุดแห่งรัก’ (เดอะ ไลบรารี่ ห้องสมุดแห่งรัก) ใครได้ฟัง กันแล้วต้องประทับใจ เรื่องร้องเพลงก็รัก เรื่องเที่ยวก็สนุกจนอยากจัดเป็น กิจกรรมประจำาปีให้ตัวเอง ล่าสุดเมื่อกลางปีที่ผ่านมา “อ้อน ลัคนา” บอกไปเที่ยวอเมริกามา งานนี้บอกเลยใครมีแรงให้รีบ เที่ยว เพราะถ้าต้องนั่งเครื่องนาน ๆ คงไม่เหมาะกับคนอายุ เยอะ ๆ เป็นแน่!!! “เรื่องความประทับใจในการไปเที่ยว อย่างทริปล่าสุด ที่ไปคืออเมริกาก็ประทับใจ จริง ๆ ต้องบอกว่าอเมริกาเป็น Destination ของใครหลาย ๆ คนที่ครั้งหนึ่งจะต้องได้ ไป แต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่อ้อนชอบที่สุด เพราะด้วย ความที่ว่ามันไกล” “ก่อนหน้านี้อ้อนมีความรู้สึกแอนตี้กับการนั่งเครื่องบิน ไกล ๆ มาแล้ว อ้อนรู้สึกว่านั่งเครื่องบินไกล ๆ แล้วเหนื่อย มาก ตอนนั้นไปอังกฤษ เวลาเดินทางจริง ๆ ทั้งหมด 12 ชั่วโมง แต่มีไปต่อไฟลท์ที่เยอรมันประมาณอีกชั่วโมง แล้ว ต้องนั่งเครื่องที่เป็นโลว์คอร์ส ที่นั่งต้องหลังตรงตลอด เอนได้ นิดเดียว แล้วเป็นสายการบินที่ไม่มีจอ คือทรมานมาก มันยิ่ง กว่าน่าเบื่ออีก ไม่มีอะไรดู แล้วอ้อนเป็นคนที่ไม่ค่อยเตรียมตัว ก็เอาไอแพดไปเพราะคิดว่าสายการบินนี้ไม่มีจอก็ยังมีไอแพด แต่ปรากฏว่าลืมเอาหูฟังไป ทุกอย่างจบค่ะ กลายเป็นว่า 11 ชั่วโมงนั้นเป็น 11 ชั่วโมงที่ทรมาน สุดแสนจะน่าเบื่อ ก็เลย แอนตีก้ ารนัง่ เครือ่ งบินข้ามน้าำ ข้ามทะเลเพราะมันเหนื่อยมาก แล้วอเมริกามันหนักกว่านั่งเอมิเรตส์ ทั้งหมดทั้งมวลที่นั่ง 22 ชั่วโมง แล้วต้องไปต่อที่ดูไบ จากกรุงเทพฯ ไปดูไบก็ประมาณ 6 ชั่วโมงแล้ว แล้วต้องนั่งอีกประมาณ 14-15 ชั่วโมง รู้สึก แอบไม่อยากไปนิดหนึ่ง มันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่า” “แต่ที่ไปเพราะเพื่อน ๆ ชวนกันไป ทั้งที่มันไม่ใช่ Destination ของเรา โอ.เค.ไปก็ไป ขึ้นเครื่องบินไปแล้วหน้าเงือก มากคือไม่มีการแต่งหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น ขึ้นไปแล้วคือนอน แล้ว สายการบินเอมิเรตส์ เป็นสายการบินที่ดีมาก อาหารอร่อย มี จอ ทุกอย่างโอ.เค.หมด ก็ไปถึงซานฟรานก่อน พอไปถึงก็คือ รู้สึกได้ว่าบรรยากาศมันต่างกับฝั่งเอเชียเยอะ เพราะว่าอย่าง ที่ซานฟรานจะเป็นเมืองที่เย็นตลอดทั้งปี จะไปเดือนไหนมันก็ จะเย็น มันก็ชิลมาก เราไปนั่งกันที่ท่าเรือเฟอรารี่ แล้วมันก็ มีแบบเรือใบแล่นผ่าน มันชิลมากอ่ะ ก็เริ่มหายเหนื่อยขึ้นมา บ้าง แต่อย่างที่บอกวันแรกน่าเงือกมาไม่ได้แต่งหน้าใด ๆ ทั้ง สิ้น ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูป ไม่รับออกสื่อใด ๆ ทั้งสิ้น จนวันที่ 2 ต้องบอกว่ายังไงก็ตามเราก็ปรับตัวไม่ได้อยู่ดี ตี 3 เราตื่นแล้ว เหมือนเวลาเรายังปรับไม่ได้ประมาณนี้ อยูท่ น่ี ป่ี ระมาณ 4 วัน

48

แต่อยู่ทั้งทริปประมาณ 2 อาทิตย์ ส่วน ใหญ่จะเดินเล่นชิลชิล ไม่อะไรมาก จาก ซานฟรานเราก็บินต่อไปลาสเวกัส นั่ง เครื่องบินเล็กประมาณ 1 ชั่วโมง ชีวิต อยู่กับเครื่องบินตลอด” “แต่ถ้าชอบมาก ๆ อ้อนชอบมาเก๊า เพราะเป็นเมืองที่คึกคักมาก มีแสงแล้วก็มี โชว์สวย ๆ ให้ ชม มีโชว์น้ำาพุ มีคนบอกว่าต้นตำารับจริง ๆ ต้องโชว์น้ำาพุเบล ลาจิโอ แต่คิดในใจตอนแรกว่าลาสเวกัสก็คงเหมือนมาเก๊า มี แต่คนเครียด ๆ แต่ที่จริงที่ลาสเวกัสคนจะสนุกกว่า เหมือน เขามาเล่นการพนันเพือ่ ผ่อนคลาย เอาสนุก ขำา ๆ มาหาความ สุข ไม่ได้เครียดเหมือนมาเก๊า มาเล่นแล้วเฮฮา หัวเราะ สนุกสนาน เจอคนที่เล่นแล้วเสียก็ยังหัวเราะสนุกสนานได้อยู่ มันเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน แต่ที่มาเก๊าข้างนอกโรงแรม จะไม่คึกคักเลย ทีล่ าสเวกัสเหมือนติดลำาโพงทัง้ เมือง เดิน ออกไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไร มีบางกลุม่ ก็แต่งตัวเป็นแฮงค์ โอเวอร์ ชุดเด็กทารก อุม้ เด็ก เหมือนเป็นกิมมิกของเมืองเขานะ เดิน ๆ ไปเจอไอรอนแมน ซุปเปอร์แมน อะไรอย่างนี้” “เหมือนกับว่าชีวิตนี้ถ้าคุณอยากจะปล่อย อยากจะทำา อะไรบ้า ๆ สักครั้ง เชิญที่ลาสเวกัสเลย อยากทำาอะไรที่ มันหลุดโลก ไม่มีใครมาว่าเรา เผลอ ๆ แต่งตัวแบบนี้อาจ ได้ตังค์ด้วยนะ เพราะบางคนชอบก็มาขอถ่ายรูปด้วย เป็น เมืองที่เรียกว่าซุปเปอร์สีสันเลย แล้วก็จะหาของกินอร่อย ๆ ได้ง่าย เพราโดยส่วนตัวก็เป็นคนกินอาหารฝรั่งได้บ้าง ร้าน ที่แพง ๆ มีชื่อเสียง หรืออาหารราคาธรรมดา เราก็ไปลอง ทุกอย่าง ปรากฏว่าที่ชอบที่สุดคือเบอร์เกอร์ ‘กอร์ดอนแรม ซี่’ ที่มีชื่อเสียง ก็อร่อย แล้วตลอดเวลาที่อยู่ที่อเมริกา กิน แต่รูทเบียร์ เพราะรูทเบียร์อร่อยมาก” “แล้วต้องไม่ลืมแกรนด์แคนยอน ใครมาลาสเวกัสต้อง ไม่พลาด ที่อ้อนไปเหมือนเป็นแพ็กเกจทัวร์แกรนด์แคนยอน อย่างเดียว ก็จะนั่งเครื่องบินเล็ก นั่งคอปเตอร์แล้วต่อเรือนิด หน่อยซึ่งร้อนมาก แต่พอไปเห็นแล้วก็อืม ... ควรจะมานะ แต่ ครั้งเดียวพอ (หัวเราะ) ต้องบอกว่าอ้อนไม่ใช่คนรักธรรมชาติ ขนาดนั้น ชอบแสงสีนิดหน่อย แต่ไม่ใช่แสงสีที่แบบเที่ยว ดึก ๆ แต่อ้อนชอบช็อปปิ้ง เดินเที่ยว แต่ว่าแกรนด์แคนยอน มันก็เป็นสักอย่างที่ควรจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่ว่ามัน เหนื่อยมาก ต้องใช้เวลาทั้งวัน เพราะกว่าจะนั่งเครื่องบินเล็ก ข้ามไปซึ่งก็เหนื่อยมาก เป็นเครื่องบินเล็กที่นั่งประมาณ 20 ที่

ได้ม้งั ตอนนัง่ ทรมานเพราะเครือ่ งมันเล็ก แรงเหวี่ยงก็เยอะ ลงไปขออาเจียนก่อน ไม่ไหวจริง ๆ จากนัน้ เขาก็ให้นง่ั รถบัสไป ดูริมผา ไปดูแกรนด์แคนยอน ไม่จำากัด เวลา เราจะกลับรสบัสคันเดิม หรือรอ คันใหม่ก็ได้ จากนั้นก็นั่งเรือซึ่งเราก็ต้องนั่ง คอปเตอร์ลงจากหุบเขามาต่อเรือ ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี มาก เพราะไมใช่ทกุ คนทีจ่ ะได้นง่ั คอปเตอร์หรือได้นง่ั เครือ่ งบิน เล็ก มันเป็นประสบการณ์ที่ดี แล้วอ้อนบอกเลยว่าให้เราถ่าย รูปออกมาก็ไม่สวยเท่าตาเห็น ภาพมันเก็บไม่หมด” “ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีจริง ๆ เพราะกว่าเราจะได้ ไปเจอสิง่ สวยงามแบบนัน้ มันต้องทรหดอดทนมากจริง ๆ ทริป ที่อเมริกาที่ไปมาเมือ่ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือไป 4 เมือง จากนั้นก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง มา DC ก็นั่งเครื่องบิน บินมา ประมาณ 1 ชั่วโมง นี่ขนาดแค่ในประเทศยังเหนื่อยมาก พอ มาถึงวอชิงตันมันตัดอารมณ์มาก ดีซเี ป็นเมืองทีเ่ งียบมาก เป็น เมืองพิพธิ ภัณฑ์ ถึงจะเป็นเมืองหลวงก็ให้อารมณ์แบบเงียบจัง ต้นไม้ตัดแต่งสวยงาม คนที่ชอบเดินดูพิพิธภัณฑ์คงชอบ แต่ อ้อนไม่ค่อยปลื้ม มันเงียบ” “แล้วด้วยความที่อ้อนไม่รู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองชาวสีม่วง 4 ทุ่มหิวมากก็ออกไปหาอะไรกิน ก็ไม่ได้สังเกตว่าร้านที่เรา นั่งเขาเป็นแบบผู้ชายมากันเป็นคู่ ๆ ก็ได้รู้ว่าที่นี่เขาเป็นจุดนัด พบกัน จากดีซเี ราก็ไปนิวยอร์กต่อ ก็ตา่ งกันมาก นิวยอร์กเป็น เมืองแห่งแสงสี คนก็คิดว่ามันต้องหรูหรา สะอาด แต่จริง ๆ นิวยอร์กไม่ได้สะอาดเลย ขึน้ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเก่ากว่าบ้านเรา อีก ตอนที่ขึ้นไปยังแอบรู้สึกว่าเฮ้ย! นิวยอร์กสกปรก เหม็นฉี่ ด้วย ซึ่งมันก็เป็นมุม ๆ หนึ่งที่ประทับใจ ซึ่งทุกคนจะถามว่า ควรไปนิวยอร์กไหม ต้องบอกว่าควรไป เพราะนิวยอร์กมันเป็น เมืองที่น่าประทับใจ เป็นเมืองที่มีสีสันมาก” “แล้วอย่างหนึ่งที่อยากบอกเลยนะคะ ใครที่คิดว่าเรื่อง ที่พักต่าง ๆ ไปหาเอาดาบหน้า ขอบอกว่าให้ดูรายละเอียด ไปก่อนให้ดี เพราะมันหายาก อีกอย่างเรื่องหยูกยาเตรียมให้ พร้อม เพราะอ้อนไปป่วยทีโ่ น่น จะบอกว่าซือ้ ยาทีน่ น่ั แพงมาก ยิง่ ใครทีม่ โี รคประจำาตัวอยูค่ ยุ กับคนขายยาจะลำาบาก เตรียมไป ให้ดี หรือจะถ่ายรูปยาที่ใช้ไว้ก็สะดวกกว่า” “เรือ่ งเทีย่ วสำาหรับอ้อน อยากบอกว่าถ้ารูส้ กึ ว่าหากเรา ยังมีกำาลังแข็งแรงอยู่ ยังไปไหนมาไหนได้ ก็ให้รีบเที่ยว เป็น กำาไรชีวิต เป็นโอกาสที่ดีในชีวิต เรามีกำาลังจับจ่าย เรามี กำาลังที่จะเดินทาง สำาหรับอ้อนคิดว่าอย่างน้อยปีละ ครั้ง แพลนไว้ให้ดี เรื่องเวลา เรื่องเงิน ต้องบอก ว่าการไปแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เรา ก็วางแผนว่าเราจะประหยัดอะไรได้บ้าง บางทริป ประหยัดค่าโรงแรม บางทริปประหยัดค่ากิน หรือ ทริปนี้เรารวยก็เที่ยวหรูหน่อย ถ้าเป็นไปได้ก็อยาก ให้ลองออกไปดูโลกภายนอกบ้าง จะได้รู้ว่าที่นั้น ๆ เขามีอะไรที่พัฒนา ที่เปลี่ยนไป ที่เจ๋งกว่าเรา ซึ่ง วัฒนธรรมแต่ละทีก่ ไ็ ม่เหมือนกัน พอเราไปดูเราก็ได้ เห็นในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในเมืองไทย”

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


VIP: คาแร็คเตอร์ผมดูเป็นคนที่สามารถ ทำาลายผู้หญิงได้โดยที่ไม่น่าเกลียด คนดู แล้วจะไม่เกลียด อย่างถ้าเกิดพระเอกหล่อ เป็นณเดชน์ คนอาจจะรับไม่ได้ ... แต่ถ้า เป็นผม คนดูก็รับได้ในสิ่งที่ผมเป็น แบบ “ไอ้บอย” มันเป็นแบบนี้แหละ

“บอย” ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

“คนซับซ้อน ... คือสิ่งที่ผมเป็น” วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

49


ปี 2556 ที่ผ่านมาคงเป็นที่จดจำาของหนุ่มเคราอารมณ์ดี “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ไปอีกนาน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ เราจะพูดถึงกัน เพราะด้วยความเป็นที่รักใคร่ของใครต่อ ใครอย่างออกนอกหน้า เรื่องที่ผ่านมาก็ต้องให้เป็นบทเรียน ของไอ้หน้าหนวดแต่เพียงผูเ้ ดียว สำาหรับแฟนคลับและผู้ อ่าน JobCyber ฉบับนี้มีเรื่องน่าสนใจที่การพูดคุยในเวลา มากกว่าชั่วโมงทำาให้ได้รู้จักตัวตนของผู้ชายอารมณ์ดี รัก ครอบครัวคนนี้มากขึ้น หลายเรื่องหลายคนก็รู้ แต่สำาหรับ ใครที่ยังไม่รู้ มารู้กันดีกว่า ... ‘ฟัดจังโตะ’ ภาพยนตร์ซาดิสม์คอมเมดี้ ตบจริง จูบ จริง ของค่ายเอ็ม ๓๙ ที่ “บอย ปกรณ์” บอกว่าได้รับเลือก จากผู้กำากับ “ยอร์ช ฤกษ์ชัย” เพราะคาแร็คเตอร์ที่สามารถ เป็นผู้ชายเลว ๆ ได้โดยไม่ถูกเกลียด ผู้ชายที่แม้จะกระชาก จิกหัวผู้หญิงก็ไม่ได้ทำาให้ใครแปลกใจในพฤติกรรมของเขา เท่าไหร่ ✚ เป็นคนที่ทำ�ร้�ยผู้หญิงแล้วไม่น่�เกลียดเหรอ “(หัวเราะ) คือผมนะอยากร่วมงานกับพี่ยอร์ชมานาน แล้วครับ ได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วก็คิดว่าถ้าได้ร่วมงาน กันผมก็นา่ จะได้อะไรกลับมาในการทำางานอีกมาก พอรูว้ า่ เขา เลือกผม ผมก็อยากรู้ว่าทำาไม ผมก็ถามพี่ยอร์ชนะครับ คือ อยากรู้เหมือนกันว่าทำาไมถึงเอาผมเล่น พี่เขาก็บอกว่าเพราะ มันเป็นหนังทีเ่ กีย่ วกับผูช้ ายและผูห้ ญิงทะเลาะกัน ทำาร้ายกัน คาแร็คเตอร์ผมดูเป็นคนทีส่ ามารถทำาลายผูห้ ญิงได้โดยทีไ่ ม่นา่ เกลียด คนดูแล้วจะไม่เกลียด อย่างถ้าเกิดพระเอกหล่อเป็น ณเดชน์ คนอาจจะรับไม่ได้ที่ณเดชน์ทำาร้าย นางเอก ถ้าเป็นผม ทำาร้ายในแง่คอมเมดี้ เช่น ทุบหลังอะไรอย่างนีค้ นดูกร็ บั ได้ในสิง่ ทีผ่ มเป็น แบบ “ไอ้บอย” มันเป็นแบบนี้แหละ” ✚ ได้เล่นคอมเมดี้เต็มตัวเรื่องแรก ได้ ทำ�ง�นกับผู้กำ�กับที่อย�กร่วมง�นม�น�น “ก็ได้อะไรเยอะนะครับ อย่างทีอ่ ยากได้ คือประสบการณ์การทำางานกับพี่ยอร์ช การ เล่นหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่าสามารถนำาไปปรับ ใช้ได้อีกหลายด้าน ส่วนใหญ่เป็นข้อคิดถึง เรื่องความรัก เวลาที่เราจะรักใครสักคนหนึ่ง เราไม่ได้รักที่การกระทำาของเขา เรารักในตัว ตนของเขา นี่คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้” ✚ เห็นแต่ภ�พที่ดูสนุกสน�น จริง ๆ ตัว ตนของบอยเป็นอย่�งไร “ผมเป็นคนเฮฮา เป็นคนมีสองมุม มุมทีค่ นข้างนอกเห็น ก็คือเป็นคนเฮฮา สนุกสนานบ้าบอ แต่อีกมุมหนึ่งที่ผมเป็นที่ คนไม่คอ่ ยรูค้ อื ผมเป็นคนค่อนข้างซีเรียส ขีก้ งั วล ขีน้ อยด์ คน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ ส่วนใหญ่ก็จะกังวลเรื่องงานค่อนข้างมาก กลัวคนที่เขาเอาเราไปเล่น ไปร่วมงานด้วยจะผิดหวัง” ✚ ตอนเด็ก ๆ บอยเป็นคนแบบไหน “ไม่ได้เป็นเด็กหน้าห้อง ผมเป็นเด็กหลังห้อง จริง ๆ ผม ก็ไม่คอ่ ยชอบเรือ่ งการเรียนมาก แต่ทบ่ี า้ นผมปลูกฝังเรือ่ งการ เรียน สิ่งที่สำาคัญคือการเรียนนะตอนนั้น ไม่ชอบทำากิจกรรม แต่มักจะโดนให้ทำา ถูกบังคับให้เป็นลีด ไปเล่นละครคณะ ผมเป็นคนที่ไม่ทำากิจกรรมอะไรเลย แต่พอมีงานที่ทำาให้รุ่น พี่ปี 5 เราก็แสดงความเป็นคนดีนิดหนึ่งว่ามีอะไรให้ช่วยก็ บอกแล้วกัน ไม่เริ่มที่จะเสนอตัวเข้าไป แต่ถ้ามีอะไรให้ช่วย ก็บอกมา” ✚ ก�รเรียนเภสัชมันน่�จะย�กนะ ต้องเรียนเก่งหรือขยัน เรียนหรือเปล่� “เหมือนการเรียนไม่ได้เป็นอะไรที่ผมมุ่งมั่นมาก แต่ เป็นอะไรที่ผมจะต้องทำา ตอนเอนทรานซ์ผมเลือกเภสัชเป็น อันดับหนึ่ง เหตุผลที่ผมเลือกก็มองไว้แล้วว่าจะมีงานอะไรที่ เราทำาได้บา้ ง แต่กอ่ นเลือกผมก็ถามแม่กอ่ น และแม่กบ็ อกว่า มีญาติเปิดร้านขายยาอยู่ ถ้าเกิดไม่มีอะไรทำาเราก็ไปเปิดร้าน

ขายยาได้ จะได้มีอาชีพที่มั่นคง ถ้าถามผมว่าตอนนี้เรียนจบ แล้วอยากเปิดร้านขายยาไหม ผมก็อยากเปิดเพราะเรียนมา แล้วก็อยากเอาความรู้ความสามารถมาใช้ ตอนที่เขามีให้ไป ฝึกงานที่โรงพยาบาล อนามัยและร้านขายยา ผมชอบที่จะ ฝึกที่ร้านขายยามากกว่า เพราะได้พบปะผู้คนและก็สนุกกว่า โรงพยาบาล มันมีความรู้สึกที่ดีที่มีคนเข้ามาให้เราช่วยเหลือ และเราช่วยเขาได้ เขาสบายใจเราก็รู้สึกดี” ✚ บ้�นที่มีแต่ผู้ช�ย กับคุณแม่ของบอยจริง ๆ ก็ดู แมน ๆ นะ พอมีน้องส�วเข้�ม�ในบ้�นเปลี่ยนไปอย่�ง ไรบ้�ง “ก็เยอะครับ เขาก็มาเติมเป็นสีสันในครอบครัว คือ แม่ เ ขาก็ จ ะเป็ น working women และพ่ อ ผมเสี ยไป นานแล้วด้วย แม่เขาก็อยูค่ นเดียว ก็จะมีบางช่วงที่เขาจะ เครียด ๆ อะไรของเขา บางทีพวกผมทำางานกันตลอดข้าง นอกบ้าน แต่พอมีวนั ใหม่เข้ามาก็เหมือนมีอะไรเข้ามา มีอะไร ให้เขาทำา เขาเหนื่อยแต่ก็มีอะไรให้เขาทำาก็ดีมาก ๆ เลยครับ ทำาให้ครอบครัวผมมีความสุขมากเลย คือหน่องกับพัชเนีย่ ผม ไม่แน่ใจ แต่ที่รู้ ๆ คือผมกับแม่ชอบเด็กผู้หญิงมาก” ✚ คุณแม่เก่งนะคะ ตัวคนเดียวเลี้ยงลูกผู้ช�ยม�ได้ตั้ง 3 คน “แม่ผมเป็นพวกแข็งแกร่ง เข้มแข็ง สู้ชีวิต” ✚ ช่ ว งเป็ น วั ย รุ ่ นเคยมี ต อนไหนที ่ รู้ สึก ว่ �ไม่ เ ข้ �ใจกั บ แม่บ้�ง “มีครับ เป็นธรรมดา ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาใน

พูด เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดทำาไม” กับภ�พคว�มเกรียนของบอยที่เป็นภ�พลักษณ์ เป็น จุดข�ยเร�รู้ลิมิตตัวเองแค่ไหน “ทุกอย่างมันคือการเรียนรูห้ มดเลยครับ ผมไม่ได้มองว่า เรื่องความเกรียน ๆ ฮา ๆ เป็นจุดขายของผม แต่ผมมองว่า มันคือตัวตนของผมทีผ่ มเป็น แต่ฟดี แบ็กทีก่ ลับมาคือคนทีเ่ ขา เจอผมเขาชอบทีผ่ มเป็นแบบนี้ ผมก็รสู้ กึ ว่าผมสามารถเป็นตัว ตนของผมได้โดยทีผ่ มไม่ตอ้ งประดิษฐ์อะไรมากมาย แต่ทน่ี ท้ี ่ี บอกว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราเกินแล้ว อย่างที่ผมบอกว่าผม เป็นคนขี้กังวล เวลาทำาอะไรคิดเยอะ เช่น การที่จะโพสต์ รูปลงอินสตาแกรม ผมจะเน้นสนุก เน้นฮา บางรูปที่ผมถ่าย เสร็จแล้วผมอยากลงมาก แต่วา่ ไม่ลงดีกว่า แต่ถา้ ลงก็จะต้อง ฮามาก ต้องสนุก แต่แบบลงไม่ได้ มันเกินลิมิตก็มี ผมก็คิด แบบสั้น ๆ งี่เง่าก็มี เช่นผมก็เคยลงรูปในอินสตาแกรมและ ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าไม่ควรก็มี เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ คือการเรียนรู้ของผม มันทำาให้เรารู้ว่าถึงแม้เราจะโตแค่ไหน ก็ตาม เรามีวุฒิภาวะแค่ไหนก็ตาม บางทีเราก็คิดอะไรสั้น ๆ ได้เหมือนกัน” ✚ เวล�ที ่ เร�โดนตำ � หนิ แ บบนี ้ก็ เ ลยทำ �ให้ ยิ ่ งรู ้ สึก แย่ กล้� ๆ กลัว ๆ ไม่กล้�ทำ� “ผมเป็นประเภทกล้า ๆ กลัว ๆ มากกว่า ผมไม่ได้ เป็นประเภทเจอปัญหาแล้วแกร่ง ไม่ใช่ถ้าเจออุปสรรคใน การทำางาน การเรียน หรืออะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในชีวิต ถ้าผมสามารถจัดการกับมันได้และก้าวไปกับมันได้ สิ่งนี้จะ ทำาให้ผมแกร่งขึ้น อันนี้ก็จะทำาให้ผมมีความ มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งนี้เราทำาได้แล้ว เรารู้ว่า มันคืออะไร แต่ถ้าอีกแบบคือถ้ามีปัญหาเข้า มาจะไม่ทำาให้ผมแกร่งขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำาให้ กล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะทำาในครั้งต่อไปเหมือน เป็นบทเรียนมากกว่า” ✚ ผิดกับภ�พเด็กเกรียนของบอยนะ ไม่น�่ เป็นคนกลัวอะไรแบบนี้ “เหมื อ นตอนที ่ ผมโพสต์ ภ าพลง อินสตาแกรมแล้วเป็นประเด็นขึ้นมา หลัง จากนั้นขนาดรูปที่เบากว่านั้น ... คือรูปที่ แรงกว่านั้นก็เคยลงมาแล้วนะครับ แต่ไม่มี ปัญหา แต่ว่าพอหลังจากรูปที่เป็นประเด็น เราก็ไม่กล้าทำาแล้ว คือไม่เสี่ยงแล้วดีกว่า มันก็อยากลงนะ แต่ว่ามันเคยมีประเด็นมา แล้วไม่เสี่ยงดีกว่า” ✚ คื อ แค่ เ รื ่ องเล็ ก ๆ ก็ ก ระทบคว�มรู ้ สึก ขน�ดนี ้ จริง ๆ วงก�รนี้มันมีอะไรอีกเยอะเลยนะ อย่�งเรื่องที่ เพิ่งเจอก็ใหญ่ม�ก อะไรที่ทำ�ให้บอยมั่นใจว่�เร�จะอยู่ ตรงนี้ได้ “ที่ผมอยู่ได้ก็ด้วยตัวตนของผมนี่แหละที่ไม่ทิ้งตัวตน ของตัวเองไป สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจในตัวผมเอง ... แต่ ถ้าคนที่รู้จักผมจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลย ไม่ ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม แต่สิ่งที่ผมมั่นใจในตัวเองก็คือ ผมเคย เป็นอย่างนี้แล้วผมก็ไม่เคยเปลี่ยนไป ผมค่อนข้างมั่นใจในตัว ตนของผม คือเด็ก ๆ ผมเป็นยังไง วัยรุ่นผมเป็นยังไง เข้า วงการผมเป็นคนยังไง ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิม เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีจ่ ะทำาให้ผมคิดว่าอยูต่ รงนีไ้ ด้นานก็คอื ตัวตน ของผมเอง ส่วนเรื่องอื่น ๆ อย่างเวลาที่ผมเจอปัญหา ผม จะไม่กล้ากับเรื่องที่เจอครั้งใหม่ หรือทำาให้เราท้อถอย แต่ว่า ผมไม่เคยทิ้งมัน แล้วผมก็ไม่อยู่กับมันนานเกินไป บางทีอาจ จะเป็นเพราะทำางานเยอะด้วย ข้างหน้ามันมีอะไรให้เจอเยอะ จนเราลืมเรือ่ งทีท่ าำ ให้เราเศร้า เสียใจไปก็ได้ เพราะปัญหามัน ก็จะมีเข้ามาเรื่อย ๆ แต่ถ้าเราไปอยู่กับมันทุก ๆ วันก็คงอยู่ ไม่ได้” ✚

ภาพทีค่ นเห็นจะมองว่าผมเป็นคน ฮา ๆ ไม่คิดอะไร แต่ความจริงผมมี อะไรอยู่ในนั้นเยอะมาก เป็นคนที่ไม่มี ความชัดเจน เช่นเป็นคนที่ไม่ได้เข้ม แข็ง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอ

50

เรือ่ งผูช้ ายกับผูห้ ญิงด้วย วัยรุน่ ด้วย แต่อกี อันหนึง่ คือผมเป็น มนุษย์ประเภทมีเหตุผลมากเกินไป อะไรก็ตามต้องมีเหตุผล ซึง่ เหตุผลบางอย่างเราก็ไม่ควรนำาไปใช้กับแม่ ยังไงแม่ก็คือ แม่ อย่างเช่นตอน ม.ปลาย ทีผ่ มบอกว่าผมไม่เคยเปรียบเทียบ กับน้องผม แต่ผมจะเปรียบเทียบกับเพื่อนผม เช่น ตอนผม ม.ปลาย เพื่อนผมเลิกเรียนก็ไปสยามได้ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ ออกไปสยามได้ทุกวัน แต่ผมคือนาน ๆ ได้ทีหนึ่ง ซึ่งแม่ผม ก็บอกนี่เขาวัยรุ่นสุดแล้ว เขาเข้าใจลูกสุดแล้ว ตอนแรกผม ก็ไม่เถียงนะ แต่แอบมีนึดหนึ่งที่รู้สึกว่าเพื่อนผมยังไปได้เลย แม่เขาก็จะบอกว่าผมพูดเว่อร์เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ไป แต่พอ โตขึ้นมาก็มาอำากันบอกว่า “แม่ชอบพูดว่าแม่วัยรุ่น ความ จริงแม่โคตรโบราณเลยรู้ป่ะ” ก็แซว ๆ แม่ และตอนเด็ก ๆ ผมเป็นพวกชอบเถียงแม่มาก เถียง ๆ แม่เขาก็เสียใจเวลา เราเถียงเขา แต่ทุกวันนี้คนก็สอนเราเยอะ ยังไงแม่ก็คือแม่ เรา เราต้องไม่เถียงแม่” ✚ มีก�รเถียงครั้งไหนที่เร�ยังจำ�ได้ถึงทุกวันนี้ “ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ไหนที่พีคอ่ะครับ ถึงแม้ช่วงนี้จะ น้อยลงเยอะมาก แต่เมื่อก่อนมันก็มีอยู่เรื่อย ๆ ผมก็รู้สึกว่า พอเรามองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเรา ณ ตอนนั้น เวลานั้นที่ เราเถียงเราต้องพูดออกมา แต่พอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อน กลับไป เราไม่ควรพูดออกมาบ่อย ๆ ความจริงเหตุผลที่เรา

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

51


✚ เป็นคนบุคลิกซับซ้อนไหม คือภ�พลักษณ์ เป็นบอยเกรียน แต่กับคนสนิทก็จะบอกบอย เป็นคนไม่มีคว�มมั่นใจ แต่ลึก ๆ ก็ยังแกร่ง พอที่จะอยู่ในวงก�รนี้ได้นะ “ครับ ๆ ผมเป็นคนที่ไม่มีความชัดเจนใน ตัวเอง (หัวเราะ) คนที่รู้จักในตัวผมจะรู้ อย่าง ภาพที่คนเห็นจะมองว่าผมเป็นคนฮา ๆ ไม่คิด อะไร แต่ความจริงผมมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะมาก เป็นคนที่ไม่มีความชัดเจน เช่นเป็นคนที่ไม่ได้ เข้มแข็ง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนอ่อนแอ สำาหรับผม คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ มีทุกมุม ผม ว่าทุกอย่างมันเกิดจากความคิดเยอะของผม” ✚ เคยลั ง เลเรื ่ องก�รใช้ ชี วิ ต อยู ่ ในวงก�ร ไหมคะ “ไม่นะครับ ณ ตอนนีผ้ มมีงานทุกวัน เวลา มีงานผมก็จะไม่คิดเรื่องอื่น อีกอย่างผมเป็นคน ไม่คิดถึงวันข้างหน้าว่าอยากเป็นอะไร หรือวาง แพลนอะไรยาว ๆ แต่ที่คิดไว้เป็นโปรเจกต์ที่ อยากทำามากคือเปิดร้านขายยา นี่เป็นสิ่งที่พัก ไว้ในใจว่าต้องทำา แต่ผมเป็นคนไม่ชอบมองอะไร ไกล ๆ แล้วบางทีกจ็ ะไม่ชอบเลยไปถึงคนอืน่ ด้วย นะ เวลาใครพูดถึงอะไรไกล ๆ ผมก็จะอึ๊ยยย แต่นี่คือส่วนตัวผมนะครับ เพราะการวางแผน อนาคตก็ดี แต่ผมจะมองว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้น เราต้องผ่านอะไรอีกเยอะ ไม่รจู้ ะไปถึงหรือเปล่า ก็จะวางไว้ใกล้ ๆ กลาง ๆ” ✚ อย่�งเรื่องที่เจอม�ก็เยอะ แต่บอยเห็น อะไรทีม่ นั ดีหรือเปล่� นึกถึงคว�มเป็นพีท่ ก่ี ย็ งั สนับสนุนน้อง ๆ ให้เข้�วงก�รม�ด้วย “อย่างทำางานในวงการ ถามผมว่าอยากทำา นานแค่ไหน ตอนนี้ผมอยากทำาไปเรื่อย ๆ โดยที่ ไม่รวู้ า่ สุดท้ายจะเป็นอย่างไร อยากถามเรือ่ งการ ทำางานอืน่ ในวงการบันเทิง ผมอยากทำาแต่ผมไม่ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมจะเป็น ทุกอย่างถ้าจะทำา อะไรเดีย๋ วมันจะพาเราไปเอง มีคาำ ทีแ่ ม่พดู ไว้ดว้ ย คือหลาย ๆ อย่างมันเกิดจากฟ้าลิขิต ถ้าเราจะ เป็นเราก็เป็นเอง เราทำาตรงนี้ให้เต็มที่ก็พอ” ✚ ง�นในวงก�รเป็นง�นที่มีคว�มกดดันสูง แล้วกับตัวบอยที่คิดเยอะ คิดม�ก กังวลกับ แทบทุกเรื่อง ดูมันไม่เข้�กันเปล่�คะ “ความจริงคนส่วนใหญ่มองว่าคนทำางาน ตรงนี้เป็นคนสบาย คือคนข้างนอกมองว่าคน ทำางานวงการบันเทิงสบาย แต่ความจริงมันโคตร ไม่สบายและมันโคตรกดดัน มุมมองคนทัว่ ไปเป็น ดาราสบาย เอาง่าย ๆ เลย ถ้าไม่นับถึงความ กดดัน ถ่ายละครก็โคตรเหนื่อยแล้ว เหนื่อย โคตรเหนื่อยแบบว่า ... เอาที่ประจำา ๆ คุณ ต้องตื่น 6 โมง เสร็จ 4 ทุ่ม นอน 5 ทุ่ม เป็น อย่างนีท้ กุ วัน และยิง่ ถ้าวันไหนถ่ายละครต่างจัง หวัดโลเกชั่นแบบโหด ๆ คุณจะไม่ได้แบบว่านั่ง สบาย ๆ คุณจะต้องไปอยู่ในที่ที่ลำาบาก กินข้าว กับพื้นอะไรพวกนี้ คือมันไม่ได้สบายเลย อย่าง ในความคิดของคนอืน่ เรือ่ งของความกดดันมันมี เป็นธรรมดาอยู่แล้ว เป็นในทุก ๆ วงการ อย่าง หนึ่งในวงการบันเทิง อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนมอง แล้วแต่คนพอใจ แต่สำาหรับผมแล้ว ผมก็กดดัน เยอะ แต่บางทีก็ไม่รู้จะกดดันไปทำาไม พยายาม ทำาให้มันเต็มที่” ง�นหนักขน�ดนี้มันเยอะไปไหม “ทำางานตรงนีผ้ มก็ไม่รวู้ า่ ผมจะทำางานตรง

52

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


นีไ้ ด้อกี นานไหม มันไม่แน่นอนจริง ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งผมอายุ 29 แล้ว ผมไม่ใช่พวกมาริโอ้ ณ เดชน์ หรือหมาก ที่เขายังอายุ 21-22 ที่เขายัง มีอายุการใช้งานตรงนีอ้ กี ยาว ทุกวันนีค้ อื ผมสนุก กับมัน และก็ถ้ามีงานติดต่อเข้ามาแล้วมันได้เงิน และคุณจะอยู่ว่างเฉย ๆ เหรอ อันนี้คือสิ่งที่ผม คิดเลยนะ วันนีเ้ ป็นวันหยุดของคุณแล้วอยูด่ ี ๆ มี งานติดต่อเข้ามา แทนทีค่ ณ ุ จะอยูบ่ า้ นเฉย ๆ คุณ ออกไปคุณได้ตงั ค์ คุณไม่ออกเหรอ คือผมไม่ได้บา้ เงินนะครับ แต่วา่ วันหนึง่ คุณก็ตอ้ งไปทำาอะไรทีม่ ี การลงทุน มีครอบครัว เงินมันก็เป็นสิ่งที่จำาเป็น ต้องใช้ ในเมื่อโอกาสเข้ามาแล้วเราก็คว้าไว้ ทำา เท่าที่ไหว ตอนนี้มันยังไหวครับ” ✚ ดูบอยทำ�ง�นแบบไม่คอ ่ ยได้ใช้เวล�ส่วนตัว “ใช่ครับ เท่าที่คนสังเกตคือรูปในอินสตา แกรมผมถ้าไม่ใช่ทบ่ี า้ นก็เป็นทีง่ าน มีชวี ติ ส่วนตัว ค่อนข้างน้อย หลาย ๆ คนว่าผมว่าบ้างาน แต่ ผมไม่รสู้ กึ ว่าผมบ้างานนะ ผมชอบ ผมสนุก แล้ว ทำาไมเราจะไม่รับงาน เที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ อาจจะ เป็นเพราะว่าผมผ่านช่วงนั้นมาแล้ว ช่วงวัยรุ่น ที่ผมได้พักผ่อน ได้เที่ยวมาแล้ว ผมเริ่มทำางาน ตอนผม 24 ผมผ่านอายุ 22, 23 มาแล้ว เดี๋ยว ทำางานเดี๋ยวก็มีเวลาเที่ยวแล้ว เที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ ตอนนี้ทำางานก่อน และอีกอันที่คนมองว่าผมไม่มี เวลาส่วนตัวเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นเรื่อย ๆ พอทำางานเสร็จผมหมดพลังในการใช้ชีวิตส่วน ตัวแล้ว ง่าย ๆ อย่างเช่นแก๊งผม พวกหมาก ณเดชน์ คิมเบอร์รี่ มาร์กี้ ญาญ่า เขาเจอกัน เรื่อย ๆ เขาสามารถเจอกันได้แม้ว่าเขาจะเลิก งาน 3 ทุ่ม เขาก็จะนัดกันกินข้าว ผมก็จะบ๊าย บาย พรุ่งนี้ทำางานเช้า” ✚ แล้วไม่คิดจะมีคว�มรักบ้�ง “ก็อยากมี ผมก็เจอคนน่ารัก ก็ชอบ ก็มอง ก็ยงั เป็นอยู่ แค่ทกุ วันนีค้ อื ถ้าจะมีแฟนก็คงลำาบาก นิดหนึง่ เรือ่ งของเวลา ผมรูส้ กึ ว่าแค่เริม่ ต้นยังยาก เลย ถ้าผมเจอคนทีว่ า่ น่ารัก ต่อไปคือการรูจ้ กั นิสยั กัน แค่การโทรศัพท์คยุ กันมันไม่พอ มันต้องมีการ เจอกัน เดือนหนึง่ เจอกัน 2-3 ครัง้ มันก็ไม่พอ มัน ต้องมีเวลามากกว่านั้นที่จะไปศึกษากัน เพื่อน ๆ ผมจะแนะนำาเพือ่ นเขาให้รจู้ กั เยอะมาก เขาอยาก ให้ผมมีแฟนแล้ว คือดาราจะเข้าใจกันและกันว่า เวลามันไม่มีจริง ๆ ซึ่งผมก็เข้าใจเลย คนนอก วงการจะไม่เข้าใจคนในวงการ ซึ่งผมก็เข้าใจคน อื่นนะ เพราะบางทีผมก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่า อะไรมันจะยุ่งขนาดนี้ มันยุ่งจนมีช่วงหนึ่งช่วง ประมานเดือนกันยายนของปีที่แล้วจนถึงมีนาคม ของปีนี้ผมถ่ายละครพร้อมกัน 3 เรื่อง แต่ผมไม่ ได้อึดอัดที่จะทำา ไม่เบื่อหน่ายที่จะทำามัน พอเริ่ม โตขึน้ มันก็มบี า้ งทีจ่ ะเริม่ พยายามทีจ่ ะไม่รบั รูอ้ ะไร แล้วในวันที่เราไม่มีคิว ขอเป็นวันว่างบ้าง ให้ตัว เองได้ชาร์ตพลังบ้าง เริ่มมีความคิดนี้เข้ามาบ้าง แต่ก็ยังบ้างานอยู่เหมือนเดิม” ด้วยความเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง ทำาให้ หนุ่มเกรียน “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ไม่ กล้าที่จะวางแผนอนาคตไว้ยาว ๆ ขอใช้ชีวิต ในแต่ละวันอย่างดีที่สุด รวมถึงเรื่องความรัก ที่มีเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะตั้งใจทำาให้ดีที่สุด แต่วัน นี้ชีวิตจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องงาน ใครที่เป็นแฟน คลับก็คอยติดตามงานและเป็นกำาลังใจให้ด้วยก็ แล้วกัน

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

ผมค่อนข้างมั่นใจในตัวตนของผม คือเด็ก ๆ ผม เป็นยังไง วัยรุ่นผมเป็นยังไง เข้าวงการผมเป็นคนยังไง ตอนนีก้ เ็ ป็นอย่างนัน้ อยูเ่ หมือนเดิม เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีจ่ ะทำาให้ ผมคิดว่าอยู่ตรงนี้ได้นานก็คือตัวตนของผมเอง

53


Entertainment: เรียกว่าลุ้น ๆ กันไป เพราะคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกมาจัดกันท่ามกลางผู้ชุมนุมที่มาแน่น บริเวณด้านล่างของเซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ แต่ด้วยความตั้งใจของ “โอม” ชาตรี คงสุวรรณ ที่อยากจะเปิดโชว์ครั้งนี้ และเตรียมงานไว้ล่วงหน้านานแล้ว ทุกอย่างจึงเกิดขึน้ กับ ‘Ohm Chatree Live 2013 : The Director’s cut concert’ งานที่มีแขกรับเชิญเต็มเวที แถมด้วยกำาลังใจจากคนในวงการที่ทยอยมางานกันอีก เพียบ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวของ บอย โกสิยพงษ์, เปปเปอร์-รัฐศาสตร์ กรสูต ที่มาพร้อมกับแฟนสาว, ศักดา พัทธสีมา ฯลฯ

“โอม” ชาตรี คงสุวรรณ ฝ่าม็อบจัดคอนเสิร์ตเดี่ยว ขนเพื่อน ๆ พี่ ๆ ขึ้นเวทีร้องเพลงที่แต่งเองเต็มเวที เริ่มด้วยกีตาร์โซโลในเพลง ‘ความ ฝันอันสูงสุด’ กับแสงไลท์ติ้ง เป็นสี ธงชาติ ไ ทย ที ่ เรี ย กเสี ย งกรี ๊ ดได้ ทั ้ ง ฮอลล์ ก่อนจะเป็นการเล่าชีวิตการ ทำางานผ่านบทเพลงของโอม ชาตรี ที่ โด่งดังจากเพลงแรกที่แต่งให้ “เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย จนกลายเป็นที่นิยม

ในยุคนั้น นั่นคือเพลง ‘เหมือนเป็นคนอื่น’ ที่พัดชา AF2 มา เป็นผูถ้ า่ ยทอด ต่อด้วย ‘ช่อมาลี’ ของมิสเตอร์ทมี ทีบ่ อย พิษณุ AF2 นำามาร้องในเวอร์ชั่นลูกกรุง ประกบคู่ แอน AF6 นอกจากนี้ก็ยังมีพี่ ๆ น้อง ๆ ที่มาร่วมสร้างสีสันให้ งานอีกมาก อาทิ อาต้อย-เศรษฐา ศิระฉายา, วิทย์ AF1, ถัง เบียร์ AF10, ติ๊ก ชิโร่, ต้น AF8, ตุ้ย เกียรติกมล AF3, เต๋า AF8 ฯลฯ โดยมีโอม ชาตรี ที่ขอร้องเพลงในเพลงเห็นใจกัน

หน่อย และปิดท้าย ด้วยเพลงตะกาย ดาวผลงานของ เต๋อ-เรวัติ พุทธิ นันท์ เพลงแห่ง ค ว า ม ฝั น ข อ ง คนในวงการบันเทิง  พิถพ ี ถิ นั การทำางานเพลงกับสังกัดมิวสิกครีม (บริษทั ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมีฯ่ ) มาปีครึง่ สำาหรับ “ณัฐ ศักดาธร” (เจ้าของ แชมป์จากเวที Academy Fantasia ปีที่ 4) ที่สุดจะแฮปปี้ เพราะผู้ใหญ่ในค่ายเลือกเพลงที่เจ้าตัวแต่งเอง ชื่อ ‘ยิ่งคุยยิ่ง เหงา’ มาเป็นเพลงเปิดตัวเพลงแรก ที่สำาคัญได้รับการตอบรับ จากแฟน ๆ ดีอย่างที่เจ้าตัวยังคาดไม่ถึง แบบนี้ต้องบอกว่าคุ้ม ค่ากับการอดทนรอคอยจริง ๆ ใครที่ยังไม่เคยได้ฟังเพลงก็ลอง เปิดใจฟังกัน หรือจะเข้าไปอัพเดทการทำางานตัง้ แต่แรกของณัฐ ได้ที่ www.facebook.com/musiccream

 ให้ฟังเป็นของขวัญปีใหม่กันไป สำาหรับซิงเกิลที่ 4 ของ  CEO กึ้ง เฉลิมชัย จากโฟร์ วัน วัน ประกาศงานของปี ’57 ครึ่งปีแรกที่เริ่มกันด้วย 2

คอนเสิร์ตดีกรีร้อน ‘เอฟทีไอส์แลนด์’ (FTISLAND) และ ‘ซีเอ็นบลู’ (CNBLUE) ศิลปินพี่ น้องร่วมสังกัด FNC Entertainment ประเทศเกาหลีใต้ ที่ต่อคิวมาทัวร์คอนเสิร์ตให้แฟนไทย ได้กรี๊ดกันถึงบ้าน ไม่ต้องบินไปดูถึงเกาหลี แจ้งข่าวกันแล้ว แฟนคลับก็หยอดกระปุกรอไว้แต่ เนิน่ ๆ พร้อมคอยอัพเดทข่าวได้ตลอดทีเ่ ว็บไซต์หลักของผูจ้ ดั บริษทั โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จำากัด www.411ent.com, www.facebook.com/fouroneoneent และทวิตเตอร์ @411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง http://instagram.com/kungchalermchai/  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ แจ้งเกิดศิลปินใหม่

หน้าตาอันหล่อเหลาสะกดทุกสายตาจนเป็นที่ ถามถึงอย่างมาก สำาหรับ “ศรั- ฌอน แอน นิง่ ” หนุม่ ลูกครึง่ ออสซีว่ ยั 17 ปี นิเทศฯ จุฬา อินเตอร์ฯ ที่นอกจากมีแววในการเป็นนักร้อง เสียงดี เพราะเป็นเด็กฝึกหัดอยู่นาน แถม หน้าตายังถูกใจพ่อยกแม่ยกขนาดนี้ แกรมมี่ เรียกว่าเตรียมดันสุดตัว ใครอยากฟังเสียง ของศรัญ อดใจรออีกนิด ได้ฟังกันเร็ว ๆ นี้ แน่นอนกับแนวเพลงป๊อปร็อกทีไ่ ด้ “อัน๋ ” ประ พัฒน์ คูศริ วิ านิชกร ค่ายดัก๊ บาร์ และพี่ ๆ ทีม โปรดิวเซอร์จากวงแคลช พี่พล พี่ยักษ์ พี่สุ่ม มาควบคุมดูแล เข้าไปตามข่าวได้กอ่ นที่ IG @ saranzzz หรือติดตามได้ทเ่ี ฟซบุค๊ Duckbar

54

“จีน กษิดิศ” กับเพลง ‘ร(W8)’ ที่ได้นักแต่งเพลงระดับเทพ รัฐ แทททูคัลเลอร์ มาแสดงฝีไม้ลายมือ ที่ขอเปลี่ยนแนว จากเพลงเต้นรำาตามสไตล์ของจีน กษิดิศ มาเป็นเพลงรัก โรแมนติคเปี่ยมไปด้วยความหวัง ที่มิวสิควิดีโอเพลงนี้ได้นัก แสดงสาวแถวหน้า “ชมพู่” อารยา เอ ฮาร์เก็ต มาถ่ายทอด เรื่องราวของเพลงในหลายคาแร็คเตอร์ประกบนายแบบหน้า เป๊ะอย่างแนบชิดสนิทสนมถึง 3 คน กำากับโดย “อาร์ต” อารยา อินทรา สไตลิสต์แถวหน้าของเมืองไทยที่รับรองภาพ สวย เรื่องเด็ดแน่นอน  “พงศ์จักร พิษฐานพร” หรือ “เอ๊ะ วงละออง ฟอง” นักร้อง-นักดนตรีที่เคยทำาเพลงประกอบหนัง ‘คุณนายโฮ’ ให้ผู้กำากับ ยอร์ช ฤกษ์ชัย มาแล้ว ครั้งนี้ ก็ได้กลับมาทำาเพลง ‘กันและกัน’ ประกอบให้ภาพยนตร์ ‘ฟัดจังโตะ’ อีกครั้ง ที่สำาคัญระดับความฮายังไปถูกใจ จนผู้กำ ากับต้องเอ่ยปากชวนมาแสดงด้วยกันเสียเลย งานนี้ยังไม่แน่ใจว่าผู้กำากับจะเสียใจที่ชวนมาหรือเปล่า แต่ถ้าตลกชื่อดัง “แอนนา ชวนชื่น” ถึงกับเอ่ยปากให้ ไปร่วมงานด้วยนี่ เห็นทีเพื่อน ๆ วงละอองฟองต้อง คอยระวังให้ดีนะ เดี๋ยวหนีงานเพลงไปเป็นตลกคาเฟ่ ล่ะแย่เชียว

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557


Social:  มาดามทุสโซกรุงเทพฯ ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโดย ซุป’ตาร์ระดับโลก จูเลีย โรเบิร์ต และ จอห์นนี่ เดปป์ ใน ช่วงเทศกาลด้วยชุดสีสันสดใสภายใต้ธีมคริสต์มาส ณ ห้อง ปาร์ตค้ี นดัง (A-List Party) ภายในมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ พร้อมโปรโมชั่นประหยัดทันที 40% (สำาหรับบุคคลที่อาศัย อยู่ในประเทศไทย) เมื่อซื้อบัตรเข้าชมก่อนเที่ยงผ่านระบบ ออนไลน์ http://www.madametussauds.com/Bangkok/en/BuyTickets/Default.aspx และ เข้าชมมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ ก่อน 12.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2658-0060 หรือ www.madametussauds.com/bangkok

 นายธรากร กมลเปรมปิยะกุล ผู้จัดการทั่วไป ไอแคร์ (iCARE) องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม โดย บริษัท แมกโน เลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ร่วมงาน เปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายและมหกรรมดนตรี ‘The Portraits of New Heart New World’ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อ แนะนำาโครงการหนังสือ ‘NEW HEART NEW WORLD 2: ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น’ ที่ได้รวบรวมภาพถ่ายและคำากล่าวสั้น ๆ ของเหล่าบุคคลจาก หลากหลายอาชีพในสังคม เพื่อเป็นตัวอย่างเบื้องต้นสำาหรับการทำาความเข้าใจชีวิตและแนวคิดใน การ ‘ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น’

“เจมส์ มาร์” แฟนคลับแองกรี้ เบิร์ดส์ ตัวยง ร่วม เป่าเค้กวันเกิดให้แองกรี้ เบิร์ดส์ ฉลองครบรอบวันเกิด 4 ปี ในงาน ‘แองกรี้ เบิร์ดส์ เบิร์ด เดย์ ปาร์ตี้ (Angry Birds’ Bird Day Party)’ ร่วมด้วย นีล รัจ ผู้บริหาร บริษัท แปซิฟิก ไลเซนซิ่ง สตูดิโอ จำากัด ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ แองกรี้ เบิรด์ ส์, เฮนรี่ โฮล์ม รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท โรวิโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด และ สุศิษฎา ปุตระเศรณี ผู้อำานวยการ บริษัท แปซิฟิกไลเซนซิ่ง สตูดิโอ จำากัด แฟนคลับแองกรี้ เบิร์ดส์ สามารถร่วมสนุกและติดตามภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/BirdsMoments

บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วม กับ กองบังคับการตำารวจทางหลวง สานต่อโครงการ ‘เดินทางปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคัน เฟส 3’ เปิดตัว เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ และ โบวี-่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ แอมบาสเดอร์ของโครงการ โดยมี คุณ ประพัฒน์ เชยชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส การตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นผู้แถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองบังคับการตำารวจทางหลวง

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่าและพันธุ์พืช จัดงาน Water Sport Day กีฬาสีทาง น้ำา สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง ชาติในฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นนี้ ณ อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง โดยดึงดาราดัง แพนเค้ก (เขมนิจ), ปุ๊กลุก (ฝน ทิพย์), เต๋า สมชาย, เคน ภูภูมิ ร่วมแข่งกีฬาทางน้ำา 3 ประเภท คือ วิง่ แข่งบนน้าำ โปโลน้าำ และบานาน่าโบต ซึง่ เป็นกีฬาทางน้าำ ยอดนิยมในคนทุกกลุม่ วัย 

 หนังสือ ‘ครอบครัวรักมหัศจรรย์’ คือเรือ ่ งราวทีถ่ า่ ยทอด ออกมาจากประสบการณ์จริงของ “แม่น้องเม่น” (จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์) แม่ผตู้ อ้ งเผชิญหน้ากับลูกทีเ่ ป็นเด็กพิเศษ มีอาการสมาธิสั้น (ADHD) และภาวะการเรียนรู้บกพร่อง (LD) เรือ่ งราวของหนังสือเล่มนีม้ คี วามประทับใจในเรือ่ งของ ความรักและความผูกพัน ควรค่าแก่การกล่าวถึง รวมทัง้ ตัวผู้ เขียนเองมีจดุ ประสงค์ทจ่ี ะนำารายได้ทง้ั หมดจากการจำาหน่ายหนังสือเล่มนีใ้ นส่วนของผูเ้ ขียน มอบ ให้กับชมรมพี่จูงน้องเดิน เพื่อนำาไปจัดกิจกรรมเพื่อเด็กพิเศษ จัดอบรมให้ความรู้ ทำา Workshop ให้แก่ผู้ปกครองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

อากาศดี ๆ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ทำาให้คน กทม. แทบไม่ยอมอยู่ในบ้านกัน และหนึ่ง ในกิจกรรมที่หลายคนรอคอยก็คือ งาน ‘ไนท์ แอท เดอะ มิวเซียม (Night at the Museum)’ งานประจำาปีทจ่ี ัดมาเป็นครัง้ ที่ 4 แล้ว โดยสถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่ง ชาติ ที่เปิดมิวเซียมสยามให้คนกรุงเทพฯ ได้เข้าชมฟรีในตอนกลางคืน โดยปีนี้มาในตอน มิวเซียมกินได้ ‘กินข้างทาง นัง่ ข้างวัง’ กับสารพัดอาหารรสเด็ดทีม่ ใี ห้เลือกชิมนับสิบร้าน

Night at the Museum ครั้งที่ 4 ชวนกินอิ่ม รับลมหนาว

ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำานวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวถึงงาน ‘ไนท์ แอท เดอะ มิวเซียม (Night at the Museum)’ ครั้งที่ 4 ตอนมิวเซียมกินได้ ที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยาม โดยต้องการจะนำาเสนอภูมิปัญญา อาหารไทย ผ่านสำารับอาหารห้องเครื่องต้น รัชกาลที่ 5 ใน พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภริ มย์ กรมพระสุทธาสินี นาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งมี

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

ความเชือ่ มโยงกับสถานทีแ่ ห่งนี้ โดยเมือ่ 150 ปีกอ่ น มิวเซียม สยามเป็นทีต่ ง้ั พระราชวังในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระบิดาของหม่อมเจ้าสาย ลดาวัลย์ ที่ต่อมาภายหลังเข้าถวายงานรับราชการเป็นฝ่ายใน และได้รบั พระกรุณาโปรดเกล้าขึน้ เป็นพระวิมาดาเธอ พระองค์ เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิว รัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 โดยทรงเป็นผู้กำากับดูแล

ห้องเครื่องต้นในการ ปรุงพระกระยาหาร ถวายรัชกาลที่ 5 จาก พระปรี ช าสามารถ ด้ า นการปรุ ง อาหาร ทำาให้พระองค์ท่านได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น ‘เอตทัคคะในด้านการ ทำากับข้าว’ ดังนัน้ พืน้ ที่ ในมิวเซียมสยามจึงเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์ท่าน จึง เป็นอีกหนึ่งที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากได้ ชิ ม อาหารร้ า นดั ง ที ่ มาร่ ว มออกร้ า นใน งานแล้ว ผู้เข้าชมงานยังได้ฟังการเสวนาเรื่องอาหารไทย ภูมิปัญญาไทย ชมและได้ลองทำาอาหารเป็นที่สนุกสนานกัน ด้วย ใครที่ยังติดใจในความสนุกสนานเป็นกันเองแบบนี้ ก็ รอให้ถึงช่วงเดือนธันวาคมเวียนมาเร็ว ๆ นะ

55


Must to Have:

Inspiron 14R และ 15R

โน้ตบุค๊ ใหม่คา่ ยเดลล์ ดีไซน์บางและเรียบหรู ทีม่ ากับขุมพลัง 4th Gen Intel CoreTM Processor Family ใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชนั Touch screen (Optional) กับระบบ Windows Docking Speaker Philips DS1400 8 เพิ่มความเร็วยิ่งขึ้นด้วย Intel Turbo Boots Technology เทคโนโลยีสุดล้ำา ราคาเริ่ม ลำาโพงเชื่อมต่อขนาดกะทัดรัด ดีไซน์เก๋ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone 5 และ iPod ต้น 16,590 บาท ด้วยการดีไซน์เก๋แบบ 360 องศา มาพร้อมกับการให้แสงไฟที่นุ่มนวล ลำาโพงนี้ยังมีพอร์ต USB สำาหรับการชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ชิ้นที่ 2 ได้อีกด้วย สนนราคาอยู่ที่ 2,990 บาท

Triggertrap

อุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือให้กลายเป็นสายลั่นชัตเตอร์ และยังมีโหมด motion trigger, sound trigger, time-lapse, distance-lapse, face detection trigger ฯลฯ สำาหรับ สามารถใช้โอนถ่ายไฟล์ข้อมูลระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และ Flash Drive ได้อย่าง สมาร์ทโฟนรุ่นที่ใช้งานได้นั้นใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ซึง่ จะมีฟีเจอร์แตกต่าง ง่ายดาย โดยจะมีหัว 2 ด้าน คือด้านหนึ่งเป็น Micro USB และอีกด้านเป็น USB 2.0 กัน ตัวสายยาว 3.5 ฟุต ใช้งานร่วมกับกล้องต่าง ๆ กว่า 100 รุ่น สนใจสั่งซื้อก็เข้าไปที่ รองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.0.3-4.3 เท่านั้น สนนราคาอยู่ที่ 8GB photojojo.com $19.99 (600 บาท), 16GB $29.99 (900 บาท) และ 32GB $62 (1,860 บาท)

Sony Micro USB Flash Drive

Ibelux 40mm f/0.85

เลนส์ไวแสงที่สุดในโลกสำาหรับกล้อง Mirrorless ซึ่งเป็นเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างที่สุด ในโลกสำาหรับกล้อง Mirrorless และจะเริ่มวางจำาหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ในราคา $2,080 เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 6 หมื่นกว่าบาท สำาหรับเลนส์ตัวนี้ทำาออกมารองรับกับ กล้อง Sony NEX, Fuji X, Canon EOS M และระบบ Micro 4/3

56

Vivo Xplay 3S

สมาร์ทโฟน Android จากประเทศจีน ที่ได้ชื่อว่าเป็นมือถือเครื่องแรกในโลกที่มา พร้อมกับหน้าจอขนาด 6 นิ้ว ความละเอียด 2K (Quad HD) หรือ 2,560x1,440 พิกเซล (490 ppi) ชิปเซต Snapdragon 800 ความเร็ว 2.3GHz, 3GB RAM ระบบปฏิบัติการ Funtouch OS ทีด่ ดั แปลงมาจาก Android ตอนนีร้ บั preorder กันอยูป่ ระเทศจีนด้วยราคา 3,498 หยวน หรือประมาณ 18,500 บาท

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


Must to Read: ชนชั้นกลวง

จากดอยยาวถึงภูผาจิ ผู้เขียน : จันทนา ฟองทะเล แพรวสำ�นักพิมพ์ ร�ค� 195 บ�ท จากดอยยาวถึงภูผาจิ ฉบับพิมพ์ครั้ง ที่ 4 นี้ แพรวสำานักพิมพ์จัดพิมพ์ขึ้นในวาระ 40 ปี 14 ตุลา ที่บันทึกถึงประวัติศาสตร์ การเมื อ งของไทยภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ 6 ตุ ล าคม 2519 ซึ ่ งมี นั ก ศึ ก ษาและปั ญ ญา ชนของประเทศประมาณ 3,000 คน ที่ได้ เข้ า ป่ า ร่ ว มต่ อ สู ้ กับ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยจันทนา ฟองทะเล อดีต นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เข้าร่วม การต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตยมาตัง้ แต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 หลังจากนั้นเขาได้เข้า ร่วมขบวนต่อสู้ด้วยกำาลังอาวุธในชนบท โดย เริ่มต้นชีวิตป่าของตัวเองที่ดอยยาวจังหวัด เชียงราย และปิดฉากชีวิตปฏิวัติอีกประมาณ 5 ปีตอ่ มาด้วยการเดินทางลงจากผาจิ จังหวัด พะเยา “เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตของ คนหนุม่ สาวผูผ้ า่ นเหตุการณ์เดือนตุลาคม ซึง่ ได้ผลักดันพวกเขาไปพบพานชะตากรรม ใหม่ ๆ นานาชนิด สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตมีแต่จะลบเลือน คลุมเครือ ครัง้ หนึง่ มันเคยถูก เรียกว่าวิถีทางอันยิ่งใหญ่ ต่อมามันกลายเป็นตำานานของคนหลงทาง เป็นความสูญ เปล่าของวัยเยาว์ แต่มนั เป็นเสีย้ วหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์การต่อสูเ้ พือ่ อุดมคติ ซึง่ คน หนุ่มสาวยุคหนึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ มัน เป็นประสบการณ์ชว่ งสำาคัญทีด่ ดู ซับเอา พลังแห่งวัยฉกรรจ์ของคนหนุม่ สาวไปจน เกือบหมดสิน้ บนวิถที างนี ้ มีคนเจ็บ คน ป่วยและคนตายมากพอสมควร ก่อนที่ ขบวนคาราวานจะผ่านพ้นเส้นทางสาย นี้ออกมา …วันนี้ อดีตก็คืออดีต ซึ่ง อาจจะไม่มีความหมายอะไรมากนัก ผู้ เขียนเพียงแต่อยากจะบันทึกมันไว้เพื่อ จะบอกเล่าว่า บนเส้นทางสายหนึ่ง วัน เวลาหนึง่ มีคนหนุม่ สาวกลุม่ หนึง่ ได้ผา่ น มาและจากไป” ผู้เขียน กล่าว

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

ผู้เขียน : วีร์วิศ แพรวสำ�นักพิมพ์ ร�ค� 159 บ�ท ชนชั้นกลวง ความเรียงที่ถูกรังสรรค์ ขึ้น 22 เรื่องในห้วงที่เศรษฐกิจไทยกำาลัง ฟื้นตัวจากวิกฤต ที่ทั้งกลวงและกลมกล่อม ในเวลาเดี ย วกั น งานเขี ย นชุ ด นี ้ มาจาก คอลัมน์ชนชั้นกลวงที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ ระหว่างปี 2547-2549 ซึง่ เป็นเวลาที่เศรษฐกิจไทยกำาลังฟื้นตัวจาก วิกฤต เรื่องราวและมุมมองที่ปรากฏในงาน เขียนจึงสะท้อนบรรยากาศและอารมณ์ภาย ใต้สภาวะฟ้าหลังฝนของเมืองไทย ที่มีทั้งการดับสูญและเกิดใหม่ของสายพันธุ์ ธุรกิจประเภทต่าง ๆ มีมนุษย์ชั้นใหม่ ๆ ผุดขึ้นทั่วไปเหมือนดอกเห็ดที่งอกงาม บนซากไม้ผุชื้น วีรว์ ศิ น�มป�กก�ของ วรรณศิริ ศรีวร�ธนบูลย์ เธอเป็นผูห้ ญิงทีห่ ล�ย คนยืนพื้นลงส้น กอดอก และตวัดต�ไปมองด้วยคว�มรู้สึกอิจฉ� เพร�ะ เธอเป็นทั้งนักเขียน บรรณ�ธิก�ร สถ�ปนิก อ�จ�รย์ ภรรย�และแม่ในคน เดียวกัน จะบอกว่�เธอคืดแกรนด์กรู ใู นก�รจำ�แนกคนก็ไม่ผดิ นัก เพร�ะชีวติ ทีต่ อ้ งเจอมนุษย์หล�กประเภท คนหล�กเผ่� ทำ�ให้เร�นัง่ ฟังเรือ่ งคนจ�กป�ก เธอได้ไม่มเี บือ่ ไม่ว่�จะม�ในรูปแบบบอกเล่�สนทน� หรืออ่�นผ่�นต�โดยตัว หนังสือก็เถิด เธอเล่�และจำ�แนกได้อย่�งสนุก แปลกใหม่ ควรค่�แก่ก�รอ่�น และฟังเป็นอย่�งยิ่ง

เมื่อกางปีกแล้ว...ก็ต้องบิน ผู้เขียน : ปะก�รัง แพรวสำ�นักพิมพ์ ร�ค� 185 บ�ท โดยบุคลิกลีลา ความเรียงของ ปะการัง เป็นความเรียงที่ปลุกปลอบให้ ความหวังและกำาลังใจแก่ผู้คน แก่ผู้อ่าน ทุกวัย และด้วยภาษาที่งดงาม อ่อนโยน ทว่าเปี่ยมพลัง มีชีวิตชีวา พร้อมกับการ พลิกเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดให้เกิดขึ้น กับผู้อ่านได้ เช่น จากคนที่เคยมองโลกใน แง่ร้าย ก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ดี จาก คนทีใ่ จร้อนกลายเป็นคนใจเย็น หรือจากคน ทีไ่ ม่เคยมีรอยยิม้ ก็ได้มรี อยยิม้ มีอารมณ์ขนั ในงานเขียนของปะการังยังเปี่ยมไป ด้วยเรื่องราวแห่งความรัก ความศรัทธา ความไม่ท้อแท้ ความไม่สิ้นหวัง ความอดทน และความพยายามในการยืน หยัดต่อสูก้ บั อุปสรรคปัญหาแห่งชีวติ คล้าย ๆ ว่าเป็นการหว่านเมล็ดพันธุแ์ ห่ง ความพยายามอย่างไม่มีวันจบสิ้นของมนุษย์ ทั้งนี้ โดยมีสายตาของพระเจ้า เฝ้ามอง ทดสอบความอดทนของมนุษย์ กระนั้นก็ตาม ในบางครั้งคราว หาก เปรียบชีวิตได้เช่นนกในท้องฟ้า คือเมื่อถึงเวลา ถึงคราต้องขยับปีก หรือเมื่อ กางปีกแล้ว...ก็ต้องบิน ไม่อาจที่จะไม่บิน ไม่อาจลังเลที่จะตัดสินใจ แม้สอง ปลายปีกนั้นยังคงเจ็บปวด ทุกข์ทรมานอยู่ด้วยบาดแผลเก่า ๆ แต่ด้วยฟาก ฟ้าใหม่ ก็เชื้อเชิญและท้าทายให้สองปีกได้บินไปให้ถึง บิน-บิน-บิน และด้วย เหตุนี้กระมังที่ปะการังบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ เมื่อก�งปีกแล้ว...ก็ต้องบิน คว�มเรียงว่�ด้วยแง่มุมคว�มคิดและ ประสบก�รณ์ชีวิตในสหรัฐอเมริก�ของปะก�รัง “บินได้สูงหรือไหลแค่ไหน ไม่สำ�คัญ แค่ได้ลองแตะฟ้�สักครั้งก็ยังดี”

57


Must to Eat:

‘เทนยะ’ ข้าวหน้าเทมปุระ เมนูรสเลิศในราคาคุ้มค่า

ร้านเทนยะ ... ร้านเทมปุระอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นที่เสิร์ฟ ข้าวหน้าเทมปุระรสเลิศในราคาที่คุ้มค่า ด้วยกุ้งคัดพิเศษ จากฟาร์มพิเศษปลอดสารเคมี ทอดด้วยน้ำามันสูตรพิเศษ ที่ทำาให้ทอดได้กรอบ เบา ไม่อมน้าำ มัน และให้วิตามิน อี ราดด้วยซอสสูตรลับตำารับโตเกียวของเทนยะ และยัง มีเมนูเทมปุระหลากหลายให้เลือกตามความชอบ ทั้งอุด้ง เทมปุระ และโซบะเทมปุระ ที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพ เยี่ยมรสชาติดั้งเดิม ร้านเทนยะ หรือที่รู้จักกันดีที่ญี่ปุ่นในชื่อ ‘เทนยะ เทน ด้ง’ เปิดส�ข�แรกในห้�งโยสุ ของสถ�นีรถไฟใต้ดิน เมื่อปี ค.ศ. 1989 ร้�นเทนยะขึ้นชื่อด้วยเมนูเทมปุระที่หล�กหล�ย ด้วยรสช�ติต้นตำ�รับจ�กอะซ�กุสะ แหล่งท่องเที่ยวที่รู้กันว่� เป็นที่ตั้งร้�นเทมปุระดั้งเดิมที่มีชื่อเสียง วันนี้ร้�นเทนยะมี ส�ข�ม�กกว่� 137 ส�ข�ทั่วโตเกียว ครองใจลูกค้�ช�วญี่ปุ่น ด้วยคว�มอร่อยของเทมปุระในแบบดั้งเดิม ปรุงจ�กวัตถุดิบ คุณภ�พเยี่ยม สดใหม่ ในร�ค�ที่เหม�ะสม บริก�รที่รวดเร็ว เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภ�พของพนักง�นทุกคน

58

สำ�หรับใครที่ติดใจ ตอนนี้ไม่ต้องเดินท�งไปถึงญี่ปุ่น กันแล้ว เพร�ะ ‘ร้�นเทนยะ’ ข้�วหน้�เทมปุระชื่อดังอันดับ 1 จ�กญี่ปุ่นเดินท�งม�ถึงเมืองไทยแล้ว โดยเปิดส�ข�แรก ในเมืองไทยที่เซ็นทรัล บ�งน� ชั้น 3 และที่เซ็นทรัล ล�ดพร้�ว ชั้น G เป็นส�ข�ที่ 2 และภ�ยในปี 2557 นี้ ท�ง บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำ�กัด (CRG) จะทำ� ก�รเปิดส�ข�เพิ่มให้ครบ 10 ส�ข� ทั้งกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล สูตรพิเศษที่ทำ�ให้ข้�วหน้�เทมปุระของเทนยะได้รับ คว�มนิยม อยู่ที่ก�รคัดสรรกุ้งและส่วนประกอบอื่น ๆ รวม ทัง้ กรรมวิธกี �รทอด ส่วนผสมพิเศษของแป้ง น้�ำ มันทอด โดย เฉพ�ะน้ำ�ซอสสูตรลับที่มีเฉพ�ะที่ TENYA สนนร�ค�ก็ตอบ โจทย์ลูกค้�ช�วไทยโดยเฉพ�ะคนทำ�ง�นตอนต้น กับร�ค�ที่ 100-200 บ�ท ลูกค้าที่ชอบกินอาหารนอกบ้าน และที่ชอบของอร่อย เฉพาะด้านอย่างข้าวหน้าเทมปุระ สามารถแวะเวียนไปได้ ทั้ง 2 สาขา

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


Must to Go:

งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี ปี 2557

งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.สุพรรณบุรี พบกับทิวลิปหลากหลายสีสันหลากหลายสายพันธุ์ มากกว่า 15,000 ต้น และพันธุ์ไม้เมืองหนาวอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมเลือกชิมลูก สตรอว์เบอร์รี่สด ๆ จากสวนสวรรค์สุพรรณบุรีที่แรกและที่เดียวในภาคกลาง และการ ออกร้านของดีเมืองสุพรรณบุรี สินค้า OTOP งานมีในวันที่ 1-12 มกราคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืช เพาะเลี้ยง) จ.สุพรรณบุรี โทร. 0-3543-7705 หรือ 08-9837-3277

แสตมป์ ซูเปอร์แฟน มีตติ้ง วันแห่งความเกรียม

วันอาทิตย์ท่ี 12 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่ Center Point Studio ซอยลาซาล ชวน แฟนเพลงทีพ่ ลาดคอนเสิรต์ ‘เกรียน เดย์ ’ หรื อไม่ ไ ด้ พ ลาดแต่ อ ยากมี ประสบการณ์ร่วมกันอีกครั้ง โดย แฟนเพลงที ่ มาร่ ว มงานจะได้ ร่ ว ม รั บ ชมคอนเสิ ร์ ต เกรี ย นเดย์ อี ก ครั ้ งในรู ป แบบ DVD โดยชมไป พร้อม ๆ กับนักวิจารณ์ส่งเดชฝีปาก กล้า และนักเลงคีย์บอร์ดที่เผยตัว พร้อมจะเผาแสตมป์ให้ไหม้เกรียม ปิดท้ายด้วยมินิโชว์จากแสตมป์ใน บรรยากาศใกล้ชิด โดยแสตมป์ ซู เปอร์แฟน มีตติ้ง ‘วันแห่งความเกรียม’ มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่ Center Point Studio ซอยลาซาล บัตรราคาเดียว 1,200 บาท (แลกรับ DVD ได้ที่หน้างาน)

เทศกาลร่มบ่อสร้างสันกำาแพง 2557

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรม สันกำาแพง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 มกราคม 2557 ณ อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมการ ท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การทำาร่มบ่อสร้าง พร้อมสัมผัสงานฝีมอื ของชาวบ่อสร้าง ขบวนแห่วัฒนธรรม รถประดับร่ม การประกวดธิดาร่มบ่อ สร้าง ‘แม่หญิงงามขี่รถถีบกางจ้อง’ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หา ดูได้ยาก โดยมีการจัดงานในลักษณะ Street Fair ซึ่งใช้พื้นที่ของหมู่บ้านบ่อ สร้างที่ขนานกันตลอดแนวถนน ตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านไปจนถึงท้ายหมู่บ้าน ระยะ ทาง 1 กม. ติดต่อสอบถามโทร. เทศบาลต้นเปา 0-5333-8048

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

GIRLS GENERATION World Tour Girls & Peace in BANGKOK

‘Girls’ Generation’ (เกิร์ลสเจนเนอเรชั่น) วงเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ 1 จาก เกาหลี กับ คอนเสิร์ต GIRLS’ GENERATION World Tour Girls & Peace in BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง ธานี งานนี้รับประกันความยิ่งใหญ่ อลังการ จัดเต็มในระดับเวิลด์ทัวร์ของ ค่าย S.M. Entertainment ได้อย่างแน่นอน เปิดจองบัตรพร้อมกัน 3 ช่องทาง ที่บู๊ธ Thaiticketmajor ทุกสาขา www.thaiticketmajor.com และ TTM CALL CENTER 0-2262-3456 บัตรราคา 6,000/5,000/4,500/3,000/2,000 และ 1,200 บาท โดยทุกช่องทางจำากัด 1 ท่านซื้อได้ 4 ที่นั่ง

มหกรรมดนตรีแห่งขุนเขา LIPOVITAN-D Presents Chill Music on the Hill No.4

สิน้ สุดการรอคอยกับมหกรรมดนตรีแห่ง ขุนเขาที่ชิลที่สุด!! ‘LIPOVITAN-D Presents Chill Music on the Hill No.4’ รู้แล้วจะ... หนาววววววว!!! หนาวแน่...กับคอนเสิร์ตท้าลม หนาวแบบยาว ๆ จาก 10 ศิลปินดังหายหนาว... กั บโซนอาหาร-ร้ า นค้ า ให้ คุ ณได้ กิ น -เที ่ ยวช็อป ครบครัน วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 16.00-01.00 น. ณ Mountain Creek Golf Resort & Residences เขาใหญ่-ลำาตะ คอง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. facebook.com/chillfm89

งาน Doraemon Japanese Festival

เอไอ ไทยแลนด์ ต้อนรับเทศกาล วันเด็กด้วยการจัดงาน ‘Doraemon Japanese Festival’ 9-12 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา ซา ปิน่ เกล้า เมืองไทยประกันชีวิต และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่น เกล้า ทุ่มงบเนรมิตงาน ‘Doraemon Japanese Festival’ เพื่อเชิญแฟน คลับชาวไทยร่วมฉลองวันเกิด 100 ปี ล่วงหน้าให้แก่ “โดรามี” ในบรรยากาศ สไตล์งานวัดญีป่ นุ่ เป็นครัง้ แรกในเมือง ไทย ใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์ ใหม่ ๆ พลาดไม่ได้

59


Star’sBiz: “มัดหมี่-พิมด�ว พ�นิชสมัย” ธุรกิจจ�กจิตส�ธ�รณะ

“มัดหมี่เป็นคนชอบทำ�ง�นก�รกุศลอยู่แล้ว ที่เริ่มว�งหนังสือ ‘มัดใจ’ ก็เป็นในโอก�สทีเ่ ร�จัดง�นก�รกุ รกุศล ก็เปิดหนังสือเล่มแรก ซึ่งเหมือนกับเร�ได้ทำ�อีกหนึ่งในคว�มฝันให้เป็นจริงได้แล้ว” หอบเอางานหนั ง สื อ พ็ อ กเก็ ต บุ ๊ คเล่ ม แรก ‘มั ดใจ’ ที ่ รวบรวมคำาคมจากประสบการณ์ชีวิต การเดินทาง การ ทำางาน รวมทั้งคำาสอนจากครูอาจารย์ ที่ “มัดหมี่-พิมพ์ ดาว พานิชสมัย” ตั้งใจจะมอบรายได้จากการจำาหน่ายให้ องค์กรการกุศล รวมทั้งยังมีเสื้อยืด กระเป๋า ภาพวาด ที่ออกแบบโดยสาวคนเก่งนี้ออกมาวางจำาหน่ายในงาน 103.5 One Fair Day ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งก์ มักกะสัน เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา งานนี้ถึงแม้ จะยังคงได้รับการต้อนรับอย่างดีทั้งจากแฟนคลับและคน รักการอ่านเหมือนทุกครัง้ ทีไ่ ปออกร้าน แต่พดู ถึงเรือ่ งของ การหยิบทำาเป็นธุรกิจจริงจัง หรือจะให้งานเขียนและงาน ออกแบบเสื้อเป็นอีกอาชีพที่จะเป็นรายได้เสริม “มัดหมี่” ก็บอกว่าแม้จะสนใจแต่ความถนัดเรื่องธุรกิจยังไม่แกร่ง พอ ช่วงนี้ขอเน้นงานเพื่อ ‘การให้’ ที่ผลตอบรับมีมูลค่า มากกว่าเรื่องของเงินเสียอีก “ปรกติมัดหมี่ก็จะทำ�ง�นออกม�เฉพ�ะแต่ละง�นไป อย่างที่ผ่านมาก็เป็นงาน 103.5 วัน แฟร์ เดย์ คือมัดหมี่ เป็นคนวาดรูปเยอะเพราะเรียนวาดรูปกับครูโต ก็ถือว่ามี

60

โอกาสได้ใช้งานที่เราเรียนมา พอมีงานที่เราสามารถ เอาภาพวาดของเรามาใส่ในเสื้อได้ให้คนสามารถซื้อ ไปใส่ได้ก็ดี” “แต่ตรงนีถ้ อื เป็นเฉพาะกิจจริง ๆ นะคะ เรือ่ ง จะเป็นธุรกิจจริงจัง มัดหมี่ยังไม่คิดขนาดนั้น แต่ถ้ามี ใครติดต่อมาก็จะพิจารณากันเป็นงาน ๆ ไป เพราะ เราชอบงานศิลปะทุกแขนงอยูแ่ ล้ว เรือ่ งธุรกิจก็อยาก ทำา แต่ตอนนีม้ ดั หมีอ่ ยากคิดอะไรไปทีละอย่าง เพราะเรา ก็มีละครซิทคอมอยู่ ก็โฟกัสไปทีละอย่าง ส่วนที่ทำาหนังสือ ‘มัดใจ’ ออกมานี่จริงจัง เพราะเร็ว ๆ นี้ก็จะมีผลงานเล่ม ใหม่ออกมาอีก คือทำาหนังสือมัดหมี่ก็สนุกสนานมาก” “หนังสือนี่มัดหมี่เป็นคนเขียนเยอะมากมาตั้งแต่ปี 2007-2008 ก็เก็บไว้เยอะแยะ พอมีโอกาสว่าสามารถรวม เล่มได้มดั หมีก่ ค็ ดิ ว่าน่าจะทำาเป็นแชร์รติ ด้ี ว้ ย เรียกว่าโอกาส มันมาตรงกันพอดี มัดหมี่อยากทำาหนังสือแล้วก็มีโอกาสให้ รวมงานออกมา เพราะงานเขียนของเราก็อยากให้คนได้อา่ น ได้ติดตามแล้วก็คิดอะไรจากสิ่งที่อ่านบ้าง ซึ่งผลตอบรับก็ดี มากจากคนที่ได้อ่าน”

“มัดหมี่เป็นคนชอบทำางานการกุศลอยู่แล้ว ที่เริ่มวาง หนังสือ ‘มัดใจ’ ก็เป็นในโอกาสที่เราจัดงานการกุศล ก็เปิด หนังสือเล่มแรก ซึ่งเหมือนกับเราได้ทำาอีกหนึ่งในความฝัน ให้เป็นจริงได้แล้ว และอีกเรื่องที่มัดหมี่ทำาตอนนี้ก็คือทำา เพลงกับเพื่อน ๆ ค่ะ แต่ว่าไม่ได้วางขายเป็นซิงเกิลที่ไหน นะ ตัง้ ใจจะเอาไปขายเพือ่ นทีอ่ งั กฤษ ก็อดั แผ่นเองสัก 100

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


แผ่นไปวางที่อังกฤษ ถ้าการตอบรับดีจะมีการขยายเป็น ซิงเกิลขายจริงจังก็ค่อยว่ากัน” ใครที่อ่านหนังสือ ‘มัดใจ’ แล้วชอบข้อคิด คำาคม ดี ๆ ปีนก้ี เ็ ตรียมตัวอ่านเล่มที่ 2 กันได้ ซึง่ เจ้าตัวบอกรับรอง คมขึ้นกว่าเดิมแน่นอน “คือตอนที่ทำาแชร์ริตี้มัดหมี่ครั้งที่ 4 เราก็คิดว่าอยากจะทำาหนังสือ ซึ่งพอทำาออกมาแล้วมันดีก็ เลยตั้งใจจะทำาต่อ เพราะมัดหมี่เป็นคนชอบคิด ชอบเขียน งานที่เราเขียนก็ได้อยู่ในเล่มแล้วก็ยังได้ทำาการกุศลด้วย” ชอบทำางานการกุศล เหตุผลง่าย ๆ ในการสร้างสรรค์ ผลงานใหม่ ๆ ของ “มัดหมี่” “เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ ผ่านมาก็เพิ่งไปยะลามา เอาทุนที่เราขายหนังสือจำานวน 2,000 เล่มกับเงินที่บางคนสมทบทุนมาให้ คือมัดหมี่อยาก เปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่ผ่านมาทุก ๆ วันเกิดของมัดหมี่เรา ก็ทาำ บุญกับพ่อแม่ จัดงานวันเกิดก็เปลืองเงินก็เลยคิดว่าเรา มาทำาแชร์ริตี้ดีไหม มาทำาบุญเพื่ออะไรแบบนั้นดีกว่า คือที่ ผ่านมาเราใช้เงินพ่อแม่ ก็มาหาเงินให้คนอื่นบ้างดีกว่า อย่างที่ผ่านมาก็ทำาบุญกับสมาคมโรคไต องค์กรช่วยเหลือ ประชาชนทางภาคใต้ ซึ่งมันคือการที่เราได้ให้โดยที่เราไม่ ต้องหวังผลตอบแทน ซึ่งเราได้รับแน่นอน พอเราให้เรา ได้รับแน่นอน แล้วมันคือความสุขที่คนที่เขาได้รับจากเรา เขามอบกลับมาให้เราโดยที่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับ มันก็เลย เป็นความสุข คนที่ร่วมซื้อหนังสือ ที่ร่วมทำาบุญกับเราเขา ก็มีความสุขด้วย” “คือสิ่งที่สำาคัญคือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไข ดีที่สุด เพราะถ้าเราให้โดยที่คิดแต่ว่าจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่า มันหวังผลไป แล้วที่มัดหมี่รู้สึกได้คือทุกครั้งที่เราให้ไปก็จะ มีสิ่งดี ๆ กลับมาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ทุก ๆ เรื่อง ที่มันเป็นสิ่งดีที่เราได้รับกลับมา” นอกจากหนังสือ ‘มัดใจ’ ที่จะได้อ่านกันอีกครั้งใน เล่ม 2 ปีนี้แน่ ๆ งานอื่น ๆ ที่จะให้อุดหนุนไม่ว่าจะเป็น เสื้อ ภาพวาด หรือของที่ระลึกอื่น ๆ ซึ่งแฟนคลับก็ต้อง คอยติดตามข่าวกันให้ดีว่า “มัดหมี่ พิมดาว” จะหอบงาน ศิลปะที่ทำาเองไปออกงาน ออกร้านเพื่อการกุศลที่ไหนอีก บ้าง โดยสามารถอัพเดทความเคลื่อนไหวกันได้ที่ IG: @ mutmeepimdao นอกจากนัน้ ก็ยงั มีผลงานละครซิทคอม ‘ลูกพี่ลูกน้อง’ ให้ติดตามทุกเย็นวันอาทิตย์ ทางโมเดิร์น ไนท์ทีวี และเร็ว ๆ นี้ก็จะมีละครโทรทัศน์เรื่อง ‘พันท้าย นรสิงห์’ ให้ได้ติดตามกันอีกด้วย

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

61


HotShot:

“หน่อง อรุโณชา” นำ�ทัพนักแสดงกว่� 40 ชีวิต บวงสรวงละครฟอร์มยักษ์อิงประวัติศาสตร์ ‘บางระจัน’

ติ ด ตามชมความยิ ่ งใหญ่ ข องละครอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เ รื ่ อง ‘ บ า ง ร ะ จั น ’ ล ะ ค ร ฟ อ ร์ ม ยั ก ษ์ อี ก หนึ ่ งเรื ่ องของทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ไ ทยที วี สี ช่ อ ง 3 ที ่ ถ่า ยทอดเรื ่ องราวความรั ก ของหนุ ่ มสาวท่ า มกลาง สงคราม สอดแทรกเรื่องราวของมิตรภาพ ผสมผสาน ประวัติศาสตร์ การเสียสละอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องแผ่น ดิ นไทยของเหล่ า วี ร ชนบ้ า นบางระจั นไว้ ไ ด้ อ ย่ า งลงตั ว เร็ว ๆ นี้ทางช่อง 3

เดิ น หน้ า สร้ า งสรรค์ ผ ลงานคุ ณ ภาพให้ แ ฟนละคร ได้ชมอย่างต่อเนื่อง สำาหรับผู้จัดเชิงคุณภาพ “หน่อง-อรุ โณชา ภาณุพันธุ์” ค่ายบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น กับ ผลงานละครพีเรียดฟอร์มยักษ์อิงประวัติศาสตร์ ‘บางระจัน’ ที่ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงขึ้น เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ณ สตูดิโอช่อง 3 หนองแขม โดยระดมนักแสดงกว่า 40 ชีวิตมาร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ นำาโดย พระนางนักแสดงดาวรุ่ง “เต้ย พงศกร” และ “วาววา ณิชารีย์” พร้อมด้วยนัก แสดงคุณภาพมากฝีมือ อาทิ อาร์ต พศุต, นุน่ ศิรพันธ์, เพ็ชร ฐกฤต, ปราง กัญญ์ณรัณ, เต๋า สมชาย, ปั้นจั่น ปรมะ, โบว์ สาวิตรี, รอน ภัทรภณ, ก็อต จิรายุ, บีน วีระกิตติ์, ตั้ม ศรัณย์, ปู

62

ปริศนา, แอ๊ว อำาภา, เจี๊ยบ ปวีณา, อา โย ทัศน์วรรณ, อั๋น วิทยา, ทองขาว, ไผ่ วิศรุต, ต๊อบ ชัยวัฒน์, ปราบ ปราบต์ ปฎล, เอเอ ปัญญาพล, ใหญ่ ศิระ, หนึ่ง ชลัฏ, เป้ ทวีฤทธิ์, บิ๊ก ภูชิสสะ, เอ ผศิน, บีม ศรัญยู, หนึ่ง กรณ์พงษ์ และนักแสดงอีกมากมาย รวม ถึงผูก้ าำ กับมาก ฝีมือ “ใหม่ภ วั ต พ นั ง ค ศิ ริ ” แ ล ะ ผู ้ เขียนบทโทรทัศน์มือดี “คฑาหัสต์ บุษปะเกศ” แฟน ๆ ละครสามารถ

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


TopTen: ยอมรับว่าเลือดนักแสดงในตัวมันเข้มข้น ทำาให้หนีไม่พน้ ต้องเข้ามาทำางาน ในวงการตามรอยพ่อแม่ สำาหรับ “อินดี้” อินทัช เหลียวรักวงศ์ ที่เปิด ตัวในฐานะนักแสดงกับภาพยนตร์ ‘ตีสาม คืนสาม 3D’ ที่เจ้าตัวกำาลัง ตื่นเต้นกับการทำางานในฐานะคนเบื้องหน้า ที่ไปได้ลงตัวกับงานเบื้องหลัง ที่กำาลังเรียนรู้ในคณะนิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์ ปี 3 มหาวิทยาลัย รังสิต ที่นอกจากภาพยนตร์เรื่องแรก ‘ตีสาม คืนสาม 3D’ ที่แนะนำา ให้ดูแล้วมีเรื่องไหนที่เด็กเรียนเอกภาพยนตร์ควรจะหามาดูกันบ้างนะ ... “The Lord of the Rings (2001)” (เดอะ ลอร์ดออฟเดอะริงส์) เหตุผลที่ชอบเพราะเป็นภาพยนตร์ ที่คอสตูมดีมาก ซึ่งหนังหลาย ๆ เรื่องเอาไปเป็นตัวอย่าง เหมือนเป็นอาจารย์ของหนังย่อยหลาย ๆ เรื่องในยุคนี้เลย ✚ ผมให้เรือ่ ง “Hang Over (2009)” (เมายกแก๊ง แฮงค์ยกก๊วน) เพราะเป็นคอมเมดี้แต่ว่าให้ข้อคิดที่เกี่ยวกับ เรื่องของคนเมาที่ทำาอะไรไม่คิด ก็คงเป็นในแง่ที่เราควรจะทำา อะไรอย่างมีสติ หรือควรจะมีสติไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตาม ✚ “Now You See Me (2013)” (อาช- ากล ปล้นโลก) เรื่องนี้เกี่ยวกับมายากลที่มีการพลิกโผ มีเรื่องตื่น เต้น ซึง่ เป็นความชอบส่วนตัวของผม คือคนทีเ่ รียนภาพยนตร์ ทัว่ ไปอาจจะไม่ได้คดิ ว่าต้องดูเรือ่ งนีก้ ไ็ ด้นะ แต่เรือ่ งนีผ้ มชอบ ✚ “I am Legend (2007)” (ข้าคือตำานานพิฆาต มหากาฬ) เรื่องนี้ วิล สมิธ เล่น ก็คือส่วนตัวผมชอบเขานะ แต่ไม่ถึงกับเป็นนักแสดงในดวงใจ แต่สำาหรับเรือ่ งนี้เขาใช้นัก แสดงคนเดียวทัง้ เรือ่ งเลยก็วา่ ได้ คือเรือ่ งมันเล่าถึงเมืองร้างที่ พอมีโรคระบาดก็ไม่มีใครเข้ามา เขาก็จะเล่นแอ็คติ้งคนเดียว มากกว่า ✚ “BattleShip (2012)” (ยุทธการเรือรบพิฆาต เอเลี่ยน) ผมชอบเรื่องนี้ตรงที่เอฟเฟ็ค ซีจี เขาเนียนมาก ๆ จะเป็นเรื่องหนึ่งที่คนควรดูเลยนะ ถ้าต้องแนะนำาให้ดูก็เป็น เรื่องนี้เลย ✚ “Van Helsing (2004)” (นักล่าล้างเผ่าพันธุ์ ปีศาจ) เรื่องนี้ ฮิวจ์ แจคแมน แสดง เป็นหนังเกี่ยวกับแวม ไพร์หรือแฟรงเก็นสไตน์ หรือมนุษย์หมาป่า ซึง่ ผมเป็นคนชอบ แนวนี้อยู่แล้ว ก็เลยแนะนำาให้ดูกัน ✚ “ตีสาม คืนสาม” ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมแสดง และเป็นหนังไทย 3D ที่เป็นประสบการณ์ใหม่ วิวัฒนาการ ใหม่ ๆ ในการทำาหนังของคนไทยที่ผมอยากแนะนำาาให้ ให้ทุกคน ✚

“อินดี้” อินทัช เหลียวรักวงศ์ คนเรียนหนัง กับ 10 เรื่องที่ต้องดู! ✚ เรือ่ งทีห่ นึง่ ก็คอื เรือ่ ง “Meet Joe Black (1998)”

(อลังการรักข้ามโลก) เพราะส่วนตัวผมแล้วจะเป็นดราม่า เรือ่ งแรกทีผ่ มดู แล้วก็เป็นดราม่าทีค่ อ่ นข้างจะฉีก หักมุม แล้ว ก็สร้างข้อคิดอะไรหลาย ๆ อย่างให้คนดูได้ ✚ “Inception (2010)” (จิตพิฆาตโลก) จะเป็น หนังที่เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้อนกันหลาย ๆ เหตุการณ์ เพราะ ในหนังเป็นฝันซ้อนฝันซ้อนฝัน ซึ่งสร้างความงงให้กับคนดู

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

เยอะเหมือนกัน แต่โดยตัวผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างจะ เป็นศิลปะสูง ✚ “Saving Private Ryan (1998)” (เซฟวิ่ง ไพรเวท ไรอัน ฝ่าสมรภูมินรก) นำาแสดงโดย ทอม แฮงค์ ซึง่ เป็นหนังเกีย่ วกับสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีผ่ มชอบเพราะฉาก เมคอัพและโลเกชั่นต่าง ๆ ที่ทำาให้เหมือนเราได้ย้อนไปสมัย สงครามโลกจริง ๆ

ได้ดูกันว่าบ้านเราก็มีหนัง 3D ดี ๆ ให้ดูกัน บอกชื่อหนังครบทั้ง 10 เรื่องก็หัวเราะปิดท้าย “อิน ดี้” บอกว่าไม่ได้แนะนำาในฐานะนักวิจารณ์หนัง แต่ในฐานะ คนชอบดูหนังเรือ่ งไหนน่าสนใจก็อยากบอกต่อ ใครทีส่ นใจก็ ไปหามาดูกันได้ ส่วนเรื่อง ‘ตีสาม คืนสาม 3D’ ไม่ต้องหา เพราะสามารถชมได้พร้อมกันทั่วประเทศทุกโรงภาพยนตร์ แล้ววันนี้

63


Instacyber: ขอเชิญคนรักการถ่ายรูป มาร่วม สนุกกับนิตยสาร JobCyber ออกแบบท่าโพส เก๋ ๆ กับนิตยสาร JobCyber แล้วนำาไปอวด เพื่อน ๆ ในอินสตาแกรม แล้วแชร์มาอวดกันที่ JobCyber โดย tag ไปที่ @mrthaijob หรือ up&share รูปของคุณไปที่แฟนเพจ www. facebook.com/mrthaijob ‘ฟัดจังโตะ’ กับไอ้หนวด “บอย ปกรณ์” ฮามาก บอกเลย! @boy_pakorn

แก๊งป่วน ก๊วนเอ็กแซ็กท์ & ซีเนริโอ แวะมาหา “แกงส้ม” ถึงบริษัทสรรพสารเลย

เป้ อารักษ์ ชวนดูหนังรัก ‘กาลครั้งหนึ่ง ... จนวันนี้’ ฉายพร้อมกัน 31 มกราคมนี้นะครับ @paearak

ดี.เจ.ตุ๊กตา อินทิรา สาวสวยจากคลื่น 103.5 เอฟเอ็ม วัน (FM ONE) ชวนฟอลโล่ได้ที่ IG: Tookta_Intira

ดี.เจ.จุ๋ม นพพร ประจำาการที่คลื่นแห่งความสุข 103.5 เอฟเอ็ม วัน @Joommy1035

Classy_Classy สินค้าเก๋ ๆ มีให้เลือกตลอดเวลา สนใจชมได้ที่ IG: Classy_Classy และ FB: Classyclassyshop

หมวกสวย By Penny Made เข้าไปดูงานได้ที่ IG: Penlek นะคร้าบ

64

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


DIY:

หวีประดับผม

ฉลองปีใหม่กันมาแล้ว ก็รอฉลองวันแห่งความรัก กัน สาว ๆ ทั้งโสดและไม่โสดคงต้องกำาลังเตรียมตัว สวย ๆ กันแน่ ๆ ทริปดีไอวายฉบับนี้เรามาชวนคุณผู้ หญิงผมสวยทำาเครื่องประดับผมด้วยตัวเองกันดีกว่า งานดี ๆ จาก www.mywedding.com/articles/ ที่ ง่ายทั้งอุปกรณ์และขั้นตอนการทำาเช่นเคย

หวีสบั แผ่นหนังเล็ก ๆ คริสตัล ไข่ ม ก ุ หรื หรื อลูกปัดสี เข็ม ด้ด้าย กรรไกร ย กรรไกร 1. ตัดแผ่นหนังขนาดกว้างประมาณ

2 เซนติเมตร ความยาวเท่ากับความยาว ของหวีสับที่นำามาใช้ 2. ออกแบบจั ด วางคริ ส ตั ล หรื อ ลูกปัดลงบนแผ่นหนังให้สวยงาม หรือจะใช้ กระดุมสีสวย ๆ ก็ได้เหมือนกัน 3. ปักทัง้ หมดลงบนแผ่นหนังให้แน่น หนา หลังตกแต่งแผ่นหนังเรียบร้อยแล้ว ทำาการตัดขอบแผ่นหนัง เก็บมุมให้เรียบร้อย 4. นำาแผ่นหนังที่เก็บรายละเอียด เรียบร้อยเย็บติดลงบนหวีสับที่เตรียมไว้ก็เป็น อันเรียบร้อย

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

ผมสวย ๆ ก็เหมาะกับเครื่องประดับผมสวย ๆ จะทำาใช้เองหรือทำาเป็น ผมสวย ของฝากของขวัญให้เพื่อน ๆ ในโอกาสต่ าง ๆ ก็ได้นะ ... น


Request

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

à¡ÒеԴ·Ø¡¢‹ÒÇÊÒÃäÁ‹¾ÅÒ´§Ò¹´Õ æ ... ¹ÔµÂÊÒà Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ áÅÐ Job Cyber ÃÒ»˜¡É

¤×ÍÊ×èÍ·ÕèÁØ‹§µÍºÊ¹Í§·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ¤¹ËÒ§Ò¹ ·Ñ駷ÕèÂѧNjҧ§Ò¹áÅмٌ·Õ赌ͧ¡ÒÃà»ÅÕ蹧ҹãËÁ‹ ´ŒÇ¡ÒÃÃǺÃÇÁ¢‹ÒÇÊÒáÒà ແ´ÃѺºØ¤Åҡâͧ˹‹Ç§ҹÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹ â´Â੾ÒеÓá˹‹§§Ò¹Ç‹Ò§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ªÑé¹¹Ó¹Ñé¹ÁÕ¡ÒùÓàʹÍäÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 1,000 ÍѵÃÒ ã¹·Ø¡©ºÑº Å‹ÒÊØ´ ºÃÔÉÑ· ÊÃþÊÒà ¨Ó¡Ñ´ ä´Œ¢ÂÒª‹Í§·Ò§¡ÒèѴ¨Ó˹‹Ò â´Â¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÒÁÒö«×é͹ԵÂÊÒ÷Ñé§ 2 ©ºÑºä´Œ¨Ò¡á;¾ÅÔपÑè¹ AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ÇÔ¸Õ¡Òë×éÍ-ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡

1. ´ÒǹâËÅ´á;¾ÅÔपÑè¹ AIS Bookstore, B2S ebook store ¼‹Ò¹·Ò§ Apple App Store ËÃ×Í Google Play Store áÅŒÇ Install á;¾ÅÔपÑè¹ 2. ແ´á;¾ÅÔपÑè¹à¾×èÍ·Ó¡ÒÃࢌÒÊÙ‹Ãкº â´ÂÅÙ¡¤ŒÒà¡‹ÒàÅ×Í¡ Sign in ࢌÒÊÙ‹Ãкº ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒãËÁ‹àÅ×Í¡ Create an account à¾×èÍŧ·ÐàºÕ¹

·Ñ駹Õé User Account à´ÕÂÇÊÒÁÒö㪌䴌·Ø¡Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡Òà (iOS, Android, Windows 8, Windows Phone 8 áÅÐàÇçºä«µ www.ookbee.com) 1 User Account ÊÒÁÒö㪌䴌¡Ñº 5 à¤Ã×èͧ (ÊÒÁÒö͋ҹ˹ѧÊ×Íã¹áÍ¾Ï à·‹Ò¹Ñé¹ äÁ‹ÊÒÁÒö͋ҹº¹àÇçºä«µ ËÃ×Íà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ䴌) 3. ã¹á;¾ÅÔपÑ蹨ÐÁÕäͤ͹ Magazine áÅÐ Book ໚¹·Õèà¡çºË¹Ñ§Ê×Í·Õèä´ŒÊÑ觫×éÍÁÒ àÊÁ×͹µÙŒË¹Ñ§Ê×ÍʋǹµÑÇ àÅ×Í¡äͤ͹ äͤ͹ Magazine áŌǡ´·ÕèáÇ‹¹¢ÂÒ ¨Ò¡¹Ñé¹ãÊ‹ª×èÍ Job Request, Job Cyber à¾×èͤŒ¹ËÒÍÕ-áÁ¡Ò«Õ¹ «×éÍÍÕ-áÁ¡Ò«Õ¹ Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ ÃÒ¤Ò»¡ 20 ºÒ· ä´ŒáÅŒÇã¹ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ â´ÂàÅ×Í¡ºÍ¡ÃѺẺÊÁÒªÔ¡ (Subscribe) ÃÒÂà´×͹ (4 ©ºÑº) ã¹ÃÒ¤Òà¾Õ§ 59 ºÒ· (Å´ 27.5%) ËÃ×ÍàÅ×Í¡ºÍ¡ÃѺ໚¹ÊÁÒªÔ¡ÃÒ»‚ (48 ©ºÑº) ã¹ÃÒ¤ÒÊØ´¤ØŒÁà¾Õ§ 705 ºÒ· (Å´ 26.5%) «×éÍÍÕ-áÁ¡Ò«Õ¹ Job Cyber ÃÒ»˜¡É ÃÒ¤Ò»¡ 20 ºÒ· ä´ŒáÅŒÇã¹ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ â´ÂàÅ×Í¡ºÍ¡ÃѺẺÊÁÒªÔ¡ (Subscribe) ÃÒÂà´×͹ (2 ©ºÑº) ã¹ÃÒ¤Òà¾Õ§ 29 ºÒ· (Å´ 27.5%) ËÃ×ÍàÅ×Í¡ºÍ¡ÃѺ໚¹ÊÁÒªÔ¡ÃÒ»‚ (24 ©ºÑº) ã¹ÃÒ¤ÒÊØ´¤ØŒÁà¾Õ§ 345 ºÒ· (Å´ 28%) 㹡Òú͡ÃѺÊÁÒªÔ¡¹ÔµÂÊÒÃẺÃÒ»‚ ¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¹ÔµÂÊÒÃàÅ‹ÁŒ͹ËÅѧ (Back issue) ä´Œ Ãкº¨Ð¹Ñº¨Ò¡àÅ‹Á»˜¨¨ØºÑ¹¢Öé¹ä»µÒÁ¨Ó¹Ç¹àÅ‹Á·Õèä´Œ·Ó¡Òà Subscribe äÇŒ ¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃ˹ѧÊ×ÍŒ͹ËÅѧ¨ÐµŒÍ§·Ó¡ÒÃÊÑ觫×éÍ໚¹ÃÒÂàÅ‹Áä»

4. ÇÔ¸Õ¡ÒêÓÃФ‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ ·Óä´Œ§‹Ò¶֧ 2 ª‹Í§·Ò§

ÇÔ¸Õ·Õè 1 «×éͼ‹Ò¹ Apple Account â´ÂࢌÒä»·Õèäͤ͹ Shop àÅ×͡˹ѧÊ×Í·Õ赌ͧ¡Òà ¤ÅÔ¡ Buy à¾×èÍ«×éÍ «Öè§Ãкº¨ÐµÑ´à§Ô¹¼‹Ò¹ºÑµÃà¤Ã´Ôµ·Õè¼Ù¡¡Ñº Apple ID ÇÔ¸Õ·Õè 2 «×éͼ‹Ò¹ AIS Bookstore ࢌÒä»·Õè www.ais.co.th/bookstore àÅ×͡˹ѧÊ×Í·Õ赌ͧ¡Òà ¡´ÃѺÃËÑÊ˹ѧÊ×Í·Õ赌ͧ¡Òë×éͼ‹Ò¹Á×Ͷ×Í «Ö觨ж١¤Ô´¤‹ÒºÃÔ¡Òèҡ AIS áÅŒÇÃÍÃѺ SMS Â×¹Âѹ¡ÒÃÊÑ觫×éÍ ¨Ò¡¹Ñé¹¹ÓÃËÑÊ·Õèä´ŒÃѺ¨Ò¡ SMS ÁÒ¡Ã͡㹪‹Í§ Subscriber Code ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÒÁÒö´ÒǹâËŴ˹ѧÊ×Íä´ŒàÅ ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ»˜ÞËÒ㹡Òà Download ˹ѧÊ×ÍËÃ×Í¡ÒêÓÃÐà§Ô¹ ÊÒÁÒöʋ§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Ö鹾ÌÍÁ¡ÑºÊ‹§ Receipt Mail ·Õèä´Œ¨Ò¡ itunes ËÃ×Í PaysBuy ÁÒ·Õè member@ookbee.com (24 ªÑèÇâÁ§) ËÃ×Í â·Ã. 0-2187-2666 µ‹Í 602 ÊÒ´‹Ç¹ 08-7809-0423 ã¹ÇѹáÅÐàÇÅÒ·Ó¡Òà (Çѹ¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ àÇÅÒ 09.30-18.00 ¹.) ËÁÒÂà˵Ø: ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¤Òâ´ÂÁÔµŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ

66 mrthai.indd 66

10/2/56 BE 3:55 PM


What’s Sale: Sushi Boy ฉลอง เปิดสาขาใหม่ ทาน 2 จาน ฟรี 1 จาน Sushi Boy เปิด ฉลองสาขาใหม่ใจกลางเมือง หลวง ณ มาบุญครอง ชั้น 7 โซน SF Cinema พร้อม กับโปรโมชั่นสุดโดน เอาใจคน ชอบกินซูชิ กับ ทาน 2 ฟรี 1 พิเศษสุด ๆ จนถึง 31 มกราคม เท่านั้น iberry Happy New Year 2014

มาตามคำาเรียกร้องแล้วจ้า iberry year plan 2014 พร้อมแจกจ่ายให้กับแฟน ๆ iberry ทุกสาขาแล้ว กินไอเบอร์ รี่ครบ 150 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับไปเลย 1 เล่มฟรี ช้าหมด อดนะ

Fuji Opening Promotion

กลับมาอีกครั้งกับรูปลักษณ์ใหม่ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ยกขบวนของสด หลากหลายเมนูอาหารญี่ปุ่นมาเอาใจทุกท่านแล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่ รับส่วนลด 10% ทุกเมนู พิเศษรับ ฟรี ‘ข้าวต้มปลาแซลมอน’ เมื่อกินครบทุก ๆ 1000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556-20 มกราคม 2557 แล้วมาอิ่มอร่อย ทุกเมนูกันที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ชั้น G เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ซาลาเปา ‘โชคดีลาวา’ เมนู ใหม่จากโชคดีติ่มซำา อัดแน่นไปด้วยไส้ ครีมลาวา หอม หวาน นุ่ม ละมุนลิ้น จำาหน่ายในราคาเข่งละ 39 บาท หรือ เลือกซื้อเป็นเซตพร้อมแพ็กเกจดีไซน์ High Tea Special Christmas สุดชิค เหมาะเป็นของขวัญมอบให้กับ เวียงจุมออน เพลิดเพลินกับช่วงเวลาของปีใหม่กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม คนพิเศษ ในราคา 165 บาท ลิ้มรส กับ High Tea Special Set (ต้อนรับปีใหม่) ‘เพียงแสดง ภาพนี้กับทางร้าน รับสิทธิพิเศษ ส่วนลด 5%’ เพลิดเพลิน ความอร่ อ ยได้ แ ล้ ว วั น นี ้ ที่ ร้า นโชคดี ช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมกับเรา ViengJoom On Tea House เฉพาะสาขา Central World เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้-31 ติ่มซำาทุกสาขา สอบถามรายละเอียด มกราคม 2557 จำากัดจำานวนเซตต่อวัน ไม่สามารถใช้ร่วมกับ เพิ่มเติมได้ที่ 0-2975-9961 โปรโมชั่นอื่น วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

67


E4 E3 E2 CHN

RIOTINO รับ พนักงานบริหารงานขาย 4 อัตรา เพศห- ิง อายุ 17-25 ปี วุฒิ ม.6, ปวช.-ปวส., ปริ- - าตรี ไม่จำากัดสาขาวิชา บุคลิกภาพดี รูปร่างดี กล้าแสดงออก ใจรักงานด้านแฟชั่น มี ความซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร มีความกระตือรือร้น ไม่ ย่อท้อต่อความลำาบาก และสามารถทำางานเป็นกะได้ ทำางานภาย ใต้แรงกดดันจากลูกค้าได้ ติดต่อ คุณปิยะนุช ศิริพันธุ์ RIOTINO 55/100 บ้านกลางเมือง เดอ ปารีส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 08-2444-6888

E1

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. รับ Legal Supervisor (PAT Bangna) Promote and educate compliance awareness to all. Draft, check and review of any contract and agreement. Provide legal comments to settle any dispute ติดต่อ Thailand Recruitment Center Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. 5th & 8th Fl. Q House Ploenjit Building, 598 Ploenchit Road, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2649-0888 ต่อ 771, 770

N8

N7

N5

N4

N3

N2

N1

ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับ Programmer and Programmer Analyst 8 อัตรา เพศชาย/ห- ิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ProsperSof Consulting Co., Ltd. 408/66 Phaholyothin Place, ชั้น 16 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2279-8273-4

68

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


E14

E12

E13

E11

E10

E7

E8

E6

E5

SUNNY SYSTEM LTD. รับ Java Programmer 2 อัตรา Age between or above 25-40 years old (depends on the experiences). Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related fields. 2-10 years experiences. Skill in Java, JSP, Servlet, EJB, J2EE, J2ME, Java Script, Object-Oriented Analyst & Design with UML is a plus. Have knowledge of object oriented concept ติดต่อ ฝ่ายบุคคล SUNNY SYSTEM LTD. 159/17 Serm-Mit Tower, 11 Floor, 1101A Room, ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2661-7315, 0-2661-7316

N2

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำ�กัด รับ เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ดและก�รข�ย 3 อัตร� เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒปิ ริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบการณ์ในด้านการ ตลาดและการขาย 1-3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์สาำ เร็จรูปได้ทกุ โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้อง และอินเตอร์เน็ต มีความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น มีความอดทนสูง และมี ความรับผิดชอบงานดี ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษทั เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำากัด 2024/104-107 ถ.ริมทางรถไฟ สายปากน้ำา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2742-7851 บริษัท เวิลด์ลิ้งค์ ชิปปิ้ง จำ�กัด รับ พนักง�นบัญชีลูกหนี้ เพศห- ิง อายุ 20-25 ปี วุฒิ ปวช.-ปริ- - าตรี ไม่ จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ทำางานภายใต้แรงกดดันได้ ติดต่อ คุณ วราภรณ์ ป้อมูล บริษัท เวิลด์ลิ้งค์ ชิปปิ้ง จำากัด 1112/95 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ ง เทพฯ 10110 โทร. 0-2712-3017-24

N1

Piesoft Company Limited. รับ Mobile Game/Application Developer 5 อัตรา มี ใจรักการพัฒนาโปรแกรมหรือเกมบนโทรศัพท์มือถือ ขยัน อึด มีความ ตั้งใจในการทำางาน ไม่เสร็จไม่เลิก เรียนรู้ได้เร็ว สามารถศึกษาหาความ รูด้ ว้ ยตนเอง มีความทะเยอทะยานในการพัฒนาโปรแกรมหรือเกมใหม่ ๆ ชอบความท้าทาย ทำางานยาก ๆ ชอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ติดต่อ Human Resources Department Piesoft Company Limited. 128/21/1 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2214-4180

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

E9

HIROSE (THAILAND) LTD. รับ พนักง�นขับรถโมบ�ยเครน (สัญญ� 6 เดือน) เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี สามารถทำางานได้ทุกที่ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้นและตั้งใจทำางาน ติดต่อ Khun Namida Lertsethtakarn HIROSE (THAILAND) LTD. 55 อาคารเวฟ เพลส ชั้น 21 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2651-5505-8

69


JIB JIB STUDIO รับ Web Design เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี ไม่ จำากัดวุฒิ สามารถออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างสวยงามตรงตาม คอนเซ็ปต์งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและรูปภาพ โดยใช้งาน Adobe Photoshop, Illustrator ได้อย่างรวดเร็วและสวย ถ้าสามารถ ใช้ DreamWeaver, Html, CSS จะรับเป็นกรณีพิเศษ ติดต่อ คุณจิ้บ โทร. 08-8696-9017 หรือ JIB JIB STUDIO 203 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บริษัท บี-ควิก จำ�กัด รับ เจ้�หน้�ทีล่ กู ค้�สัมพันธ์ (ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่) เพศห- งิ อายุ 20-25 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา มนุษยสัมพันธ์ ดี รักงานบริการ สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ สามารถย้ายไปทำางานประจำาที่นครอินทร์ได้ สามารถเดินทางไป ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง หากมีความรู้ทางด้านรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บี-ควิก จำากัด อาคาร 253 ชั้นที่ 16 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 08-5661-4594, 08-4075-2329 แฟกซ์ 0-2664-2577, 0-2664-2588 Website: www.b-quik.com/carreer.php

บริษัท วีไอจี ค�ร์เร้นท์ จำ�กัด รับ หัวหน้�ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน (สมั ค รพร้ อ มสั ม ภ�ษณ์ ทั น ที ) เพศห- ิ ง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มี ป ระสบการณ์ ก ารทำ า งาน 1-2 ปี ขึ ้ นไป สามารถปิดงบได้ มีความเป็นผูน้ าำ ติดต่อ คุณ ปุ้ย/ฝ่ายบุคคล สำานักงานใหญ่ บริษัท วีไอจี คาร์เร้นท์ จำากัด 100/45 อาคารว่องวานิช ตึกบี ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-26450888 ต่อ 115, 08-1919-0974 แฟกซ์ 0-2645-0890 Website: www.vigcarrent. com/job, www.jobvgroup.com

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน) รับ โฟร์แมน (ประจำ�โครงก�รบ้�นกล�ง เมือง พระประแดง, Pleno พระร�ม 5, Pleno ติว�นนท์) เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง มีประสบการณ์ ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์ เฮาส์ ฯลฯ 3-5 ปี ขยัน ทุม่ เท ทำางานหนัก และมี ความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ MS Office, AutoCAD ได้เป็น อย่างดี ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 170/57 อาคาร โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-2518-22 ต่อ 225, 266, 352, 353, 716 Website: www.apthai.com

Market Inter รับ เจ้�หน้�ทีป่ ระช�สัมพันธ์ก�รตล�ด เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขน้ึ ไป วุฒปิ ริญญาตรี ทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่งกายดี ทัศนคติดี มีความรับ ผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีทักษะในการสื่อสาร รักความก้าวหน้า ติดต่อ คุณสายชล Market Inter อาคารลิเบอร์ตี้ ซ.คอนแวนต์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 08-7343-8741

70

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์สพลัส จำ�กัด รับ Medical Representative ดีเทลย�-ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริม เพศห- ิง อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน และมีความรับผิดชอบ มีความรู้และ เข้าใจภาษาอังกฤษ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายใน คลินกิ และโรงพยาบาลจะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณกนกพร บริษทั วี.เอ็ม.เนเจอร์ สพลัส จำากัด 9/7 ซ.จันทน์ 18/2 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 08-6881-7714

บริษัท โตเกียวม�รีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) รับ เจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�รับประกันภัย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในด้านการตลาดประกันภัย ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตเกียวมา รีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2686-8888 ต่อ 1914, 1904 แฟกซ์ 0-2686-8602 Website: www.tokiomarine.co.th บริษัท ชลเจริญกรุ๊ป รับ ประส�นง�นข�ย เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขน้ี ไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถทำางานได้ตาม ที่รับมอบหมาย สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ ยินดีรับ นักศึกษาใหม่ที่พร้อมจะเติบโตทางหน้าที่การงาน หากสามารถใช้ภาษา อังกฤษหรือจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณกาญจนา ขจรเฉลิม ศักดิ์ ชลเจริญกรุ๊ป สำานักงานใหญ่ 57-63 ซ.พระรามที่ 3 ซ.27 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2294-5315-6 แฟกซ์ 0-2294-3215 Website: www.thaitapiocastarch.com

บริษัท ดิจิตอล เบสท์บ�ย จำ�กัด รับ ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยประจำ�ช่องท�ง (หน้�ร้�น, Internet, Project) อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรี เคยผ่านงานและ มีประสบการณ์เกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า/IT มีประสบการณ์คุมทีมขาย สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน อดทน มีความรับผิด ชอบ รักงานบริการ ใช้คอมพิวเตอร์ และ Social Network ติดต่อ คุณปราณี บริษัท ดิจิตอล เบสท์บาย จำากัด 155/2-10 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2878-8500 ต่อ ฝ่ายบุคคล แฟกซ์ 0-2878-8044 Website: www. digitalbestbuy.co.th

ราชพฤกษ์ วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำ�กัด รับ โอเปอเรเตอร์ ประจำ�จ�มจุรี สแควร์ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา รักงานบริการ การ ให้ข้อมูลข่าวสาร น้าำ เสียงไพเราะ มีทักษะ ติดต่อสื่อสาร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้เป็นอย่างดี สามารถทำางานภายใต้ความ กดดั นได้ ดี มี ทั ก ษะสื ่ อสารภาษาอั ง กฤษ พอสมควร หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center, โอเปอเรเตอร์และประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ติดต่อ คุณจุฑาทิพย์ บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำากัด 900/18 อาคาร SV City (SVOA) ชัน้ 22 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-26851399 ต่อ 2503, 2504/08-9810-0259 แฟกซ์ 0-2685-1398 Website: www. pccinter.com

ชลเจริญกรุ๊ป รับ พนักง�นบุคคล/บัญชี-ก�รเงิน เพศชาย/ห- ิง อายุ 29-40 ปี วุฒิปริ- - า ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำางาน ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 3 ปี ขึ้นไป มีความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายแรงาน และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง มีทักษะด้าน การบริการ การสื่อสาร การโน้มน้าวจูงใจ การเจรจาต่อรอง ถ้ามีประสบการณ์เรื่อง แรงงานต่างด้าวจะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน มีประสบการณ์ ด้านบัญชี-การเงินอย่างน้อย 1 ปี มีความ ละเอียด รอบคอบ ใส่ใจงาน ติดต่อ คุณ กาญจนา ขจรเฉลิมศักดิ์ ชลเจริญกรุ๊ป สำานักงานใหญ่ 57-63 ซ.พระรามที่ 3 ซ. 27 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2294-5315-6 แฟกซ์ 0-2294-3215 Website: www. thaitapiocastarch.com

71


Corner: Fourshop

ศิลปินสาวสวยน่ารักทีค่ นุ้ หน้าคุน้ ตากัน ดีอย่าง โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร ที่ตอนนี้เริ่ม หันมามองการณ์ไกลวางแผนธุรกิจด้วยตัว เอง แม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้น แต่ก็ถือว่า เป็นไปได้ด้วยดี สำาหรับก้าวแรกในการทำา ธุรกิจเสื้อผ้า ที่เจ้าตัวได้ไอเดียขายเสื้อผ้า ผ่านอินสตาแกรม โดยใช้ชอ่ื ว่า ‘Fourshop’ เรียกว่าทำาเอง ขายเอง สบายใจอย่างที่สุด ใครสนใจสินค้าของสาวโฟร์กต็ ดิ ต่อผ่าน Line ได้ที่ Fourshop และทาง @Fourshop มี ให้เลือกทัง้ สินค้ามือหนึง่ และมือสอง ทีส่ าำ คัญ เมื่อถูกใจสั่งซื้อแล้วบริการส่งให้ฟรี แต่...ไม่ รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ดังนั้น ควรตัดสิน ใจให้ดีก่อนสั่งซื้อ แต่รับรองว่าสินค้าทุกชิ้น รับประกันคุณภาพ

‘WORRA Panama Hat’

ธุรกิจของคุณนาย “นุ่น วรนุช” ที่หันมาเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋าด้วย ความที่ชื่นชอบแฟชั่นและการแต่งตัว จึงทำาให้เธอเริ่มทำาธุรกิจใหม่ด้วย การนำาเข้าหมวกจากประเทศปานามามาขายในชื่อ ‘WORRA’ ซึ่งจะเปิด ขายทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค และยังได้เพื่อนสนิทอย่าง “เจีย๊ บ ชมพูนุช” “บี ม�ติก�” มาช่วยโปรโมตถ่ายภาพกันอย่างสวยงาม แชร์ภาพผ่านทาง Instagram แอพพลิเคชั่นยอดฮิต ไม่ต้องเสียค่าโปรโมต แถมยังเป็นหมวก ยอดฮิตของเหล่าเซเลบและดาราอีกมากมาย สนใจติดต่อ @worra_worra

YO&BEE diet foods delivery

สองสาวเพื่อนซี้ “บี” น้ำ�ทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ และ “โย” ยศวดี หัสดีวิจิตร หันมาร่วมหุ้นทำาธุรกิจ ส่วนตัวกัน 2 คน ‘โย แอนด์ บี ไดเอทฟู้ดส์ เดลิเวอรี่’ YO&BEE diet foods delivery อาหารเพื่อ สุขภาพและรูปร่างทีด่ ขี องคุณผูห้ ญิงและคุณผูช้ าย อาหารแบบ High Quality ทีเ่ ราใส่ใจในลูกค้าทุกกลุม่ Member ของเราจะได้คู่มือการดูแลตัวเองแบบโยกับบี โโทร. 08-0919-1519, 08-8878-9242 Line: yobeedietfoods@yobeedietfoodsdelivery/www.facebook.com/yobeedietfoodsdelivery

72

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


Ranking:

10 ✚

คำ�คมจ�กก�ร์ตนู เรือ่ งโปรด

นอกจ�กคว�มบันเทิงทีก่ �ร์ตนู ส่วนใหญ่มอบให้แล้ว ยังมีบ�งคำ�พูดทีแ่ ฝงข้อคิดต่�ง ๆ ไว้ในคว�มสนุกสน�นเหล่�นัน้ ม�กม�ย โดยเฉพ�ะข้อคิดทีเ่ กีย่ วกับคว�มอดทนทีส่ �ม�รถ ปลุกไฟในตัวของเร�ให้ลกุ โชติชว่ งขึน้ ม�ได้อกี ครัง้ รวมทัง้ ยังเป็นกำ�ลังใจให้เร�ได้ดที ี เดียว และปีหน้�ฟ้�ใหม่ ก�ร์ตนู เรือ่ งโปรดของใครหล�ย ๆ คนก็มกี �ำ ลังใจม�ให้ทกุ คน

ฮินาตะ จากเรื่อง Naruto เพร�ะว่ � คว�มพ่ � ยแพ้ จ ะทำ �ให้ มี ค ว�ม แข็งแกร่งในก�รสู้ต่อไป และคว�มแข็งแกร่ง นั้นก็คือคว�มแข็งแกร่งที่แท้จริง

ถ้�คุณยอมแพ้ นั่นหม�ยคว�มว่�มันคือจุดจบ

Doraemon

ในอน�คตคุณจะต้องล้มลุกคลุกคล�น หล�ยครั้ง แต่ทุก ๆ ครั้งที่คุณล้มและยืนขึ้น ม�ใหม่ได้ คุณก็จะแกร่งขึ้นทุก ๆ ครั้ง

คว�มล้มเหลว เป็นสิ่งมีค่�เสมอ

✚ Mutta

Nanba จาก Uchuu Kyoudai

Nana Oosaki จาก NANA

โค้ชอันไซ จาก Slam Dunk

ในชีวิตถ้�คุณล้มเหลว 7 ครั้ง แต่ยืนหยัดลุกขึ้นม� 8 ครั้ง และมีคว�มอุตส�หะ คุณ จะประสบคว�มสำ�เร็จ

ประสบก�รณ์ในคว�มพ่�ย แพ้ มันจะเป็นประโยชน์อย่�ง ม�กในอน�คตสักวันหนึ่ง

โค้ชโดโมโตะ จาก Slam Dunk ✚

Youuji Kitano จาก ii hito

เป็นเรื่องที่ไร้ค่�ม�ก ถ้�คุณต้องโยน คว�มรู้สึกดี ๆ ทิ้งไปเพียงเพร�ะว่�คุณได้ พบเจอกับสิ่งแย่ ๆ

โนบิ โนบิตะ จาก Doraemon ✚

สิ ่ งที ่ แย่ ที ่ สุด คื อ ก�รที ่ คุณ คิ ด ว่ � คุณเป็นคนไม่มีค่�และไร้ประโยชน์ วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

สโมคเกอร์ จาก One Piece ✚

ถ้�พบกับคว�มย�กลำ�บ�ก ก็ร้องไห้ออกม�ซะ โชว์ให้คน อื ่ นเห็ น ถึ ง คว�มลำ � บ�กที ่ คุณ กำ�ลังต่อสู้อยู่

Angel Bank: Dragon Zakura Gaiden ✚

คว�มล้มเหลว 1 ครัง้ มีค�่ ม�กกว่� คำ�แนะนำ�นับ 1,000 ครั้ง

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งยังคงมีข้อคิดดี ๆ อีก มากมายหลาย ๆ เรือ่ งทีร่ ออยู่ ดูแล้วเจอแล้วอย่าลืมแบ่งปันกัน

73


Professional: เบื้องหลังความสำาเร็จของโค้ชมาจากหลัก ความเชื่อว่าความสำาเร็จ SUCCESS ที่แท้ จริงของคนเราจะต้องประกอบไปด้วย 2 องค์ ประกอบที ่ ขาดไม่ ไ ด้ คื อ การบรรลุ ผ ลที ่ เรา ต้องการ (Achivement) และมีความรู้สึกอิ่ม เอิบ มีความสุขกับผลที่ได้ (Fulfillment)

“เป้าหมายของเราคือความสำาเร็จของคุณ” “โค้ชนพดล ตังวัชรินทร์” Success Coach & Trainer “เป้าหมายของเราคือความสำาเร็จของคุณ เพือ่ การมีชวี ติ อันทรงคุณค่าในแบบที่คุณลิขิตเอง” คำากล่าวของ “โค้ช นพดล ตังวัชรินทร์” Success Coach & Trainer แห่ง Max-Potentials ผูท้ ำาหน้าทีว่ ทิ ยากรและโค้ชให้กบั Jimi The Coach และ Orchid Slingshot องค์กรเพือ่ พัฒนา บุคลากรชั้นนำาของประเทศ “โค้ชนพดล” ทีเ่ ริม่ ต้นอาชีพด้วยการเป็นวิศวกร ขยับ ความสามารถขึ้นมาจนเป็นระดับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ หลายแห่ง ก่อนจะทิ้งรายได้ปีละหลายล้านบาทเพื่อมาเดิน บนเส้นทางของการเป็นโค้ชและวิทยากรอย่างทีใ่ จปรารถนา กับเส้นทางอาชีพนี้ “โค้ชนพดล” กล่าวว่า “ผมเริ่ม งานเป็นนักวิเคราะห์หุ้นที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ็มซีซี ก่อนย้ายไปทำางาน ด้านวาณิชธนกิจกับธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 5 ปี จากนั้นได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์กับ ต่างชาติมากขึ้นที่ธนาคารเอบีเอ็นแอมโร Debt Capital Market ดูแลตลาดหุ้นกู้อยู่ 4 ปี ก็ได้รับการทาบทามให้ ไปเป็นผู้บริหารกับธนาคาร HSBC แต่ผมก็ไม่เคยหยุดตั้ง คำาถามกับงานหรือชีวติ ทีก่ าำ ลังดำาเนินไป คำาถามทีม่ กั จะถาม ตัวเองคือ “ขณะนีเ้ รากำาลังทำาอะไรอยู”่ … “เราชืน่ ชมและ

74

มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่หรือไม่” … “สิ่งที่เรากำาลังทำา มันสร้างคุณค่าหรือมันกำาลังทำาร้ายผูอ้ น่ื อยูห่ รือไม่” … “อีก 10 ปีข้างหน้าเราอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไร” … “ชีวิตที่ มีคณ ุ ค่าและมีความสุขอย่างแท้จริงเป็นอย่างไร” … คือมัน มีคำาถามพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมาก” “ด้วยคำาตอบที่ได้จากคำาถามเหล่านี้ ทำาให้ตัวผมเอง ตัดสินใจลาออกจากตำาแหน่งผูบ้ ริหารธนาคารทีม่ น่ั คง มีทง้ั ตำาแหน่งหน้าทีก่ ารงานและเงินทอง เพือ่ ไปทำาในสิง่ ทีต่ นเอง ว่าเชื่อมั่น มีใจรักที่จะทำา และสามารถรักษาสมดุลของทุก ด้านในชีวิตได้ และได้เลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตอีกครั้งในฐานะ อาจารย์สอนหนังสือ ซึง่ เป็นงานทีม่ คี ณ ุ ค่าเหมาะกับตนเอง” เริ ่ มต้ น ชี วิ ต การเป็ น อาจารย์ พิ เ ศษที ่ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้าไทย ทิง้ รายได้ปลี ะหลายล้านบาทจากการบริหาร ธนาคารไปรับเงินเดือน 8 พันบาท แต่ก็มีความสุข เพราะ รู้สึกว่าสิ่งที่กำาลังเริ่มเดินทางไปสู่ชีวิตที่อยากจะเป็น และ เริ่มกำาหนดเป้าหมายชีวิตที่จะเดินหน้าสู่การเป็นวิทยากร เพื่อใช้ศักยภาพและความรู้ของตนในการพัฒนาบุคลากร ขององค์กรต่าง ๆ ด้วย “ผมสอนหนังสืออยู่ 6 เดือน แม้ว่ารายได้จะน้อยนิด

พร้อมทัง้ แววตาแห่งความสงสัยจากคนรอบด้านอยูเ่ สมอว่า กำาลังทำาอะไรอยู่ แต่ก็ไม่คิดจะกลับไปทำาอาชีพเดิมอีกเลย เพราะยึดมัน่ ว่าเมือ่ โฟกัสสิง่ ใดแล้วต้องตัดสินใจโดยไม่ลงั เล ซึง่ จะทำาให้เราเดินหน้าไปสูจ่ ดุ หมายทีต่ ง้ั ใจไว้ได้ และยังเชือ่ ว่าหากเราพูดถึงสิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจ จะทำาด้วยใจทีม่ งุ่ มัน่ และเชือ่ มัน่ คนรอบข้างก็จะสัมผัสได้ถงึ ความเชือ่ มัน่ นัน้ แล้วโอกาส จะวิ่งมาหาเราเอง และแล้วสิ่งที่ไขว่คว้าก็มาถึง เมื่อหนึ่ง ในเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมากว่า 10 ปี หยิบยื่นโอกาสให้ ได้เข้าไปทำาเนือ้ หาสำาหรับการฝึกอบรมให้กบั องค์กรของตน คือจุดเริม่ ต้น หลังจากนัน้ งานวิทยากรด้านฝึกอบรมก็เข้ามา ไม่ขาดสาย 2 ปีแห่งการเรียนรู้และฝึกฝน ได้พัฒนาสู่การ เป็นวิทยากรมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการ พัฒนาความเป็นผู้นำา (Leadership Development)” เมื่อถามถึง Success Coach คืออะไร “โค้ชนพดล” บอกว่า “คำาว่า Coaching อาจจะยังเป็นศัพท์ค่อนข้าง ใหม่ในประเทศไทย และเราอาจจะคุ้นเคยกับการนำาโค้ช มาพัฒนานักกีฬาเพื่อการแข่งขันมากกว่า แต่ในความเป็น จริงแล้ว Coaching ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ ทั้งอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และหลายประเทศใน

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


เอเชียก็เริ่มนำาไปใช้แล้ว โดยได้มีการนำา Coaching ไปใช้ ในหลาย ๆ รูปแบบ นอกเหนือจากการโค้ชนักกีฬา เช่น การใช้ Coaching เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ที่เรียกว่า Executive Coaching หรือการใช้ Coaching สำาหรับบุคคลทั่วไปเพื่อให้บุคคลนั้น ๆ ได้ผลลัพธ์ที่ตน ต้องการ โดยในการทำา Coaching จะเป็นการทำางานร่วม กันระหว่าง Coach กับลูกค้าที่เรียกว่า Coachee ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรืออาจจะยาวถึง 1 ปี (ตามแต่จะตกลงกัน) ขึ้นอยู่กับ ผลลัพธ์สุดท้ายที่ Coachee ต้องการ ดังนัน้ SUCCESS Coaching จะเป็นศาสตร์ในการ โค้ชทีผ่ สมผสานทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวติ จากศาสตร์ หลาย ๆ ด้าน ซึ่งมีตั้งแต่ Performance Coaching ที่มุ่ง เน้นในการโค้ชเพื่อช่วยกระตุ้นและผลักดัน Performance หรือผลลัพธ์ของ Coachee ผนวกกับ Life Coaching ที่ เน้นการโค้ชที่เจาะลงไปที่ความเป็นตัวตนของ Coachee ทัง้ ในด้านความเชือ่ ค่านิยม ความกลัว และความปรารถนา ส่วนลึก และรวมทัง้ มีการนำาศาสตร์ดา้ น Neuro-Linguistic Programming (NLP) มาผนวกใช้เพื่อช่วยให้การทำางาน ของจิ ตใต้ สำ า นึ ก และจิ ต สำ า นึ ก ของ Coachee ทำ า งาน ประสานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว และนำา Coachee ไปสู่ ผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด โค้ชนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในประเทศไทยการทำา Coaching จะยังคงอยูท่ ใ่ี นระดับองค์กรเป็นหลัก และส่วน ใหญ่จะยังมุ่งเน้นที่การโค้ชในระดับผู้บริหาร (เนื่องจาก การลงทุนในการโค้ชที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาผู้บริหารรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเข้าหลักสูตร อบรมแบบ Classroom Training) ทั้งนี้ การโค้ชส่วน ใหญ่มักจะยังคงมุ่งเน้นที่การโค้ชเพื่อ Performance หรือ ผลงานของผูบ้ ริหาร โดยอาจจะเป็นการโค้ชเพือ่ ให้ผบู้ ริหาร สามารถใช้ทกั ษะในการบริหารใหม่ ๆ ได้อย่างมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้น เช่น ทักษะในการนำาเสนอต่อหน้าสาธารณชน ทักษะ ในการมอบหมายงานให้ลกู น้องอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะ ในการประเมินผลงานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจจะเป็นการโค้ชเพือ่ เปลีย่ นพฤติกรรมบางอย่างของ ผู้บริหาร เช่น การควบคุมอารมณ์ร้อน การรับฟังให้มาก ขึ้น การให้คำาชมกับลูกน้องบ้าง มากกว่าที่จะติอย่างเดียว ความกล้าในการที่จะตัดสินใจเรื่องยาก ๆ ให้เร็วขึ้น การ ปรับทัศนคติให้มองโลกในแง่บวกมากขึ้น หรือการพัฒนา ความคิดให้สามารถคิดนอกกรอบได้มากขึ้น เป็นต้น” “สำาหรับตลาดของ Coaching ในระดับบุคคลทั่วไป นั้น ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก ซึ่งอาจจะเป็น เพราะคนทั่วไปยังไม่รู้ว่า Coaching คืออะไร ไม่มีโอกาส ได้รับรู้ว่ามีการทำา Coaching สำาหรับบุคคลทั่วไปได้ด้วย รวมทั้งอาจจะยังไม่รับรู้ถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการ ทำา Coaching นอกจากนี้ จำานวนโค้ชที่มีคุณสมบัติเพียง พอในการโค้ชเชิงลึกเพือ่ นำาพา Coachee ไปสูค่ วามสำาเร็จ และความอิ่มเอิบอย่างแท้จริงยังมีไม่มากพอด้วย” “อย่างไรก็ดี หลายองค์กรชัน้ นำาได้เริม่ มีการนำาศาสตร์ ของ SUCCESS Coaching ซึ่งผสมผสาน Life Coaching เข้ากับ NLP เพือ่ ให้การโค้ชสามารถเข้าไปปรับเปลีย่ น ถึงส่วนลึกภายในของ Coachee และทำาให้ Coachee เกิดความเข้าใจในตนเองเชิงลึก และมีความมั่นใจในการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะตระหนักรู้ว่า “คน เราจะประสบความสำาเร็จได้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่มีความรู้ แต่ต้องมีความพร้อมและกล้าที่จะตัดสินใจนำาความรู้เหล่า นั้นไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงด้วย” โค้ชนพดล ฝากทิ้งท้าย

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

75


Click Idea: ของขวั- รักษ์โลก ความหมายของการมอบของขวัญให้แก่กันในเทศกาลต่าง ๆ นอกจากจะน�ามา ซึ่งความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับแล้ว ยังสามารถแฝงความหมายดี ๆ อย่างการรักษ์ โลกและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย วันนี้ขอเสนอไอเดียมอบของขวัญสุดเก๋อีกทั้งช่วยลด โลกร้อนและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้มอบให้คนรักคนรู้ใจ ไอเดียแรก มอบของขวั- ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นที่ท�าให้ ประหยัดพลังงานในการขนส่ง เช่น พืช ผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับ 2. ลดการใช้กระดาษและกล่องบรรจุภณ ั ฑ์ โดยไม่ตอ้ งใช้กระดาษห่อของขวัญหลาย ชั้น หรือกระดาษรีไซเคิลแทนก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบ

3. Eco-Design ออกแบบอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุ รีไซเคิล เช่น ดอกไม้ในกระป๋องรีไซเคิลที่คุณออกแบบเอง หรือถุงผ้าลดโลกร้อน 4. ใช้วิธีการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement) สังเกตหาสินค้าที่มีฉลากสีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่มีส่วนประกอบของพืชหรือสัตว์ที่หายาก 5. เป็นสิ่งที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น ทรัมไดรฟ์ ร่ม แก้วน�้าลวดลาย สวย ๆ หรือกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพ เป็นต้น

Credit: http://www.lisaguru.com/sexlovemoney/love-v12no05-02

76

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


Report: เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม (สปส.) แจงนโยบาย ปี 2557 เน้นเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ปลูกถ่ายตับ ผ่าตัดเปลี่ยน หัวใจ-ปอด ขยายประกันสังคมมาตรา 40 ตัง้ เป้าลงทุน ฟันกำาไร 4.5 หมื่นล้าน พร้อมปัดฝุ่นโครงการ ‘บ้าน ประกันสังคม’ เตรียมปรับเกณฑ์ใหม่จากให้กซู้ อ้ื บ้านไป เป็นกูซ้ อ่ มแซมบ้าน วงเงินไม่เกินคนละ 1-2 แสนบาท คาดได้ข้อสรุปในปี 2557 ก่อนแล้วชงเข้าบอร์ด สปส.

ออมชราภาพที่ถูกหักเงินสมทบไว้ในกองทุนชราภาพใน กองทุนประกันสังคม ซึง่ มีการหักสะสมไว้ทกุ เดือน เพือ่ จะได้รวู้ า่ ตนเองมีเงินสะสมจำานวนเท่าใด ณ วันทีเ่ ข้าไป ตรวจสอบสิทธิ โดยจะจัดรถโมบายลงไปตามชุมนุมใน จังหวัดต่าง ๆ เพือ่ ให้บริการตรวจสอบสิทธิกรณีชราภาพ อีกทั้งประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ด้วย “สปส. ขอเพิ่มอัตรากำาลังในช่วง 5 ปีนี้จำานวน 293 คน โดยปีนี้จะเพิ่ม 160 คน เพื่อขยายประกัน สังคมมาตรา 40 และปีต่อ ๆ ไปเพิ่มอีกปีละ 40 คน ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการ พลเรือน (อ.ก.พ.) ของกระทรวงแรงงานแล้ว โดย ส่วนตัวดิฉันและผู้บริหาร สปส. เห็นตรงกันว่าต่อไป ในอนาคต สปส. น่าจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นองค์การ มหาชนเพือ่ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุนที่

และต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ตนได้สั่งการให้สำานักสิทธิประโยชน์ และกองนิติการของ สปส. ไปปรับปรุงการดำ าเนิน โครงการปล่อยกูใ้ ห้ผปู้ ระกันตนเพือ่ ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (บ้าน ประกันสังคม) เนือ่ งจากการดำาเนินโครงการทีผ่ า่ นมายัง ไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างทั่วถึง เพราะติดเงื่อนไข การปล่อยกู้จากธนาคารพาณิชย์ที่ สปส. นำาเงินไปฝาก ไว้ ซึ่งมีข้อตกลงว่าธนาคารจะต้องนำาเงินกู้ดังกล่าวไป ซื้อที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยเฉพาะในต่างจังหวัดมีผู้ ประกันตนสอบถามกันมาก เนื่องจากติดเงื่อนไขการ กู้ ทำาให้กู้เงินโครงการได้ยาก การที่ สปส. ไปหารือ กับธนาคารเพื่อขอลดเงื่อนไขเพื่อการปล่อยกู้ได้หรือไม่ ซึ่งสำานักสิทธิประโยชน์และกองนิติการจะไปพิจารณา ปรับปรุงโครงการ โดยปรับเปลี่ยนเป็นโครงการปล่อยกู้

สปส. แจงนโยบายปี 57 เพิ่มสิทธิบริการแพทย์-ขยาย ม.40 พร้อมปัดฝุน่ ‘บ้านประกันสังคม’ ปรับเกณฑ์เป็นปล่อยกูซ้ อ่ มบ้าน

นางอำามร เชาวลิต

นางอำามร เชาวลิต เลขาธิการสำานักงานประกัน สังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงนโยบาย สปส. ในปี 2557 ว่า จะปรับปรุงสิทธิประโยชน์การให้ บริการรักษาพยาบาลของประกันสังคม เพือ่ ให้ผปู้ ระกัน ตนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก ขึ้น ทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์การปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยน ปอด ผ่าตัดปลูกถ่ายตับอ่อน การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ มากกว่า 1 อวัยวะขึ้นไป การเพิ่มสิทธิประโยชน์การ บำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่ เป็นผู้ป่วยเสพยาเสพติด รวมทั้งการปรับปรุงรายการ และอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทพุ พลภาพ และ กรณีสญ ู เสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือสูญเสียอวัยวะ บางส่วน ขณะเดียวกัน สปส. จะส่งเสริมให้แรงงาน นอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ทั้งทาง เลือกที่ 1, 2 และ 3 ให้มากขึ้นเพื่อให้มีหลักประกัน ที่มั่นคงในชีวิต และมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามชราภาพ รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผูป้ ระกันตนในต่างจังหวัดได้รับรู้ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกรณีชราภาพ โดยเฉพาะเงิน

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

มีเงินสะสมกว่า 1 ล้านล้านบาท แต่ก็ทำาได้ยาก เพราะ ติดเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น ต้องผ่านความเห็นชอบจาก สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และติดขัดในแง่กฎหมาย โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา เคยพิจารณาไว้ว่า องค์การมหาชนส่วนมากเป็นหน่วย งานด้านวิชาการ แต่ สปส. เป็นหน่วยงานให้บริการ และสิ่งที่ สปส. เคยทำา เช่น การยึดทรัพย์สินนายจ้าง ทีค่ า้ งจ่ายเงินสมทบและนำาออกจำาหน่ายเพือ่ นำามาใช้หนี้ กองทุน จะไม่มีอำานาจทำาเช่นนี้ได้อีก เพราะองค์การ มหาชนไม่มกี ฎหมายให้อาำ นาจเช่นนีไ้ ว้” นางอำามร กล่าว นางอำามร กล่าวต่อว่า สปส. จะมุ่งสร้างความ มั่นคงทางการเงินให้แก่กองทุนประกันสังคม โดยเห็น ว่าแนวโน้มตลาดหุน้ ไทยยังไม่คอ่ ยสดใส เนือ่ งจากความ ไม่แน่นอนทางการเมือง และการเติบโตของกำาไรบริษัท

จดทะเบียนเริ่มชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะ กรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) จึงเห็นชอบ แผนการลงทุนในปีนี้ โดยให้คงสัดส่วนการลงทุนใน ตลาดหุ้นไทยเท่าเดิมที่ร้อยละ 7-12 และทยอยลงทุน ในหุ้นต่างประเทศสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4 โดยลงทุน ในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น นอกจากนี้ จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางเลือก ซึ่งเป็น สินทรัพย์ที่จับต้องได้ และให้ผลตอบแทนที่มั่นคงใน ระยะยาว ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน สินค้าโภคภัณฑ์และทองคำา จะกระจายการลงทุนทั้งใน

เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในวงเงินไม่เกิน 1-2 แสนบาท ต่อราย จะทำาให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ ง่ายและทั่วถึง คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2557 หลังจากนั้นจะเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประกันสังคม และหารือกับธนาคารที่ร่วม โครงการต่อไป “ก่อนหน้านี้ สปส. ได้ปรับปรุงโครงการสวัสดิการ บ้าน สปส. เพื่อผู้ประกันตนมาตั้งแต่ปี 2553 โดย กำาหนดเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองอย่างทัว่ ถึง และจัดสรรวงเงินไว้ 10,000 ล้านบาท และร่วมมือกับสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร กรุ ง เทพ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ธนาคารกสิ ก รไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยปล่อยให้ผู้ ประกันตนวงเงินรายละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยคิด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี” นาง อำามร กล่าว

77


Quote: “If you don’t take risks, you’ll have a wasted soul.” -- Drew Barrymore --

ดรูว์ ไบรธ์ แบร์รีมอร์ เป็นนักแสดงหญิงชาวอเมริกัน และยังเป็นโปรดิวเซอร์ ภาพยนตร์ เธอเริม่ ชีวติ การแสดงตัง้ แต่อายุได้ 11 เดือน โดยมีผลงานภาพยนตร์บนจอ ใหญ่ครั้งแรกในเรื่อง Altered States ในปี 1980 หลังจากนั้นก็ได้แสดงบทแจ้งเกิด ใน E.T. the Extra-Terrestrial ทำาให้เธอกลายเป็นนักแสดงเด็กทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั มากทีส่ ดุ คนหนึ่ง หลังจากประสบความอลหม่านในชีวิตวัยเด็กที่ทั้งติดยาและแอลกอฮอล์ และ ผ่านการบำาบัด ซึ่งเธอนำามาเขียนในอัตชีวประวัติตัวเองในปี 1990 เรื่อง Little Girl Lost แบร์รมี อร์กา้ วสูค่ วามสำาเร็จจากนักแสดงเด็กสูน่ กั แสดงสาวกับผลงานภาพยนตร์

มากมาย และในปี 1995 เธอกับเพื่อนที่ชื่อ แนนซี จูโวเนน ก่อตั้งบริษัทโปรดักชั่นที่ ชื่อ ฟลาวเวอร์ฟิล์มส ที่มีผลงานสร้างเรื่องแรกคือ Never Been Kissed ที่เธอ ร่วมแสดงด้วยในปี 1999 และมีผลงานการสร้างภายใต้ชื่อเธออย่างเรื่อง Charlie’s Angels, 50 First Dates และ Music and Lyrics เช่นเดียวกับหนังคัลต์ที่ชื่อ Donnie Darko โครงการล่าสุดของเธอ เช่น He’s Just Not That into You, Beverly Hills Chihuahua และ Everybody’s Fine เธอยังมีชื่ออยู่บนฮอลลีวูด วอล์กออฟเฟม และยังได้ขึ้นปกนิตยสารพีเพิลปี 2007 ฉบับ 100 สิ่งสวยงามที่สุด

Picture source: http://pt.wall-online.net/wallpapers/2013/06/Drew-Barrymore-cabelo-Sorriso-Estilo-Decora%C3%A7%C3%A3o-Photo-Shoot-2048x2048.jpg

78

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


NANNE

THE BEST QUALITY

บริษัท สามยอดการค้า จำากัด

บริษัท นววัฒนาเอ็นเตอร์ไพร์ส จำากัด

ด่วนมาก

เป็นผู้ผลิตและนำาเข้าสินค้า........ให้กับวงการเครื่องสำาอาง ธนาคาร หน่วยงาน ทางการ ฯลฯ กำาลังขยายงานต้องการหนุมสาวไฟแรงมาร่วมงานดังนี้

หลายอัตรา

อายุ 20 ปีชึ้นไป การศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี บุคคลิกภาพดี มีใจรักการบริการและพบปะ มีทักษะ การประสานงาน และสื่อสารผู้อื่นได้ดี เงินเดือน 12,000-15,000 บาท (มีค่าคอม-เดินทาง+อื่นๆ)

2. พนักงานธุรการ

• เพศหญิง 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำานักงานได้ดี • มีความละเอียดรอบคอบมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

3. เลขานุการ

• เพศหญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • อายุ ไม่เกิน 35 ปี • สามารถโต้ตอบและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี • ประสานภายใน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

เงินเดือน 18,000 บาท+ค่าน้ำามัน+ค่าคอมมิชชั่น เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.- ปริญญาตรี สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้

ธุรการ

1 อัตรา

เพศหญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมรูปถ่ายได้ที่

48/591 หมู่ 4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10240 โทร.

หลายอัตรา

02-364-7400-1, 089-037-8736

sappasan นววัฒนาเอ็นเตอร์ไพร์ส 4x7

• • • •

พนักงานขาย (Sales) 4 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง

โทร.

คุณประพันธุ์

0-2869-1128, 08-9514-0614

273/95 ซ.เทอดไท 53 ถ.เทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

sappasan/ samyod kanka

1. พนักงานในเขตกรุงเทพ และ Modern trade

บริษัท สรรพสาร จำากัด บริษัทได้เปิดดำ�เนินก�รธุ รธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ม ม�น�นกว่� 20 ปี ต้องก�รบุคล�กรที กรที่มีคว�มกระตือรือร้น รักคว�มก้�วหน้�และพัฒน�ตนเองไปพร้อมกับบริษัทฯ

พนักงานดีไซน์..ด่วน.. • เพศช�ย/หญิ ย/หญิง • วุฒิปริญญ� ญ�ตรี ส�ข� ส �ที่เกี่ยวข้อง • มีคว�มส�ม�รถท รถท��งคอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบได้ รถท • มีคว� ว�มรับผิดชอบง ชอบง��นต นต��มที่ได้รับมอบหม�ย มอบหม ย

สนใจกรุณาติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 02-435-2345 ต่อ 100 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ เลขที่ 71/16-17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

79

SAPPASAN / SAPPASAN

ผ่านการสัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที ทำางาน วันจันทร์-วันศุกร์


บริษัท ไทยเชง เทคโนโลยี

บริษัท อาร์มมี่ การ์ด จำากัด

รับสมัครด่วน!

บริษัทเปิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี ip camera, power bank และ LED Lighting ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ SO EASY TO USE! 1.3M PIX  P2P  WIFI  SD MEMORY 

1. สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไปมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

Sales Engineer 4 อัตร� พนักง�นบัญชี 1 อัตร�

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี

4. ฝ่ายบุคคล

• วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

• มีประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ยและก�รตล�ด จะพิจ�ณ�เป็นพิเศษ • ส�ม�รถพูดและเขียนภ�ษ�อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือจีนได้ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ • ส�ม�รถทำ�ง�นในเวล� Full-Time หรือ Part Time ได้

• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงงานได้ที่

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท

ไทยเชง เทคโนโลยี จำ�กัด

132 อ�ค�ร เค เอส ชั้นที่ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กทม. 10260 โทร. 086-352-9531

www.sotecthai.com

SAPPASAN / brinks

sappasan อาร์มมี่การ์ด 4x7

บริษัท อาร์มมี่ การ์ด จำากัด

sappasan ไทยเชง 4x7

5. ครูฝึกอบรม

7/15 ม.5 ซ.รามคำาแหง 152 ถ.รามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 โทร. 02-372-2822, 087-708-9935

SAMRT PHONE CONTROL NIGHT VISION  ALERT  IR- CUT 

80

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557


บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของประเทศซึ่งมียอดรับรู้รายได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท

กำาลังขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจร้านอาหารในปี 2557 โดยเป้าหมายสำาหรับธุรกิจใหม่ของเราคือการเติบโตและขยายสาขาอย่างรวดเร็ว ในภูมิภาคนี้ กว่า 200 สาขา ภายในระยะเวลา 3 ปี เรากำาลังมองหาผู้ร่วมงานที่เป็นมืออาชีพ ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่น ซึ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกในทีมงานของเราที่มุ่งเน้นการทำางาน แบบร่วมมือร่วมใจ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดผลสำาเร็จด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ หากคุณคือคนที่ใช่ ความท้าทายและ อยู่ โอกาสของการเติบโตอย่างไร้ขีดจำากัดกำาลังรอคุณอย

1. ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) 6. ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายอาหาร (Culinary Officer) • อายุไม่ตา่ำ กว่า 30 ปี, ปวส./อนุปริญญา ด้าน Hotel/

Restaurant Management หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในฐานะหัวหน้าทีมในร้านอาหารประเภท บริการเต็มรูปแบบ (Full service restaurant) หรือ 1 ปี ในตำาแหน่ แหน่งผู้จัดการร้านอาหารประเภทบริการเต็มรูปแบบ • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำา รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบเชิงธุรกิจ และ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (Assistant Restaurant Manager)

• อายุไม่ต่ำากว่า 30 ปี, ปวส./อนุ ปวส./อนุปริญญาขึ้นไป

• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในร้านอาหารประเภทบริการ เต็มรูปแบบ (Full service restaurant) หรือมีประสบการณ์บังคับบัญชาพนักงานบริการ ในร้านอาหารประเภทบริการเต็มรูปแบบอย่างน้อย 1-2 ปี • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำา รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันและอดทน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

3. ซุปเปอร์ไวเซอร์ (Restaurant Supervisor)

• อายุไม่เกิน 35 ปี, ปวส./อนุปริญญาขึ้นไป

• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในตำาแหน่งกัปตัน/หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ ในร้านอาหารประเภทบริการเต็มรูปแบบ (Full service restaurant) • มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำา รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันและอดทน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

4. พนักงานเสิร์ฟ (Service Attendant)

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี, ปวส./อนุปริญญาขึ้นไป

7. ผู้ช่วยผู้จัดการครัว (Assistant Head Chef)

• อายุไม่ตา่ำ กว่า 25 ปี, ม. 6/ปวช. ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหารไม่ต่ำากว่า 5 ปี • มีความเป็นผู้นำา มุ่งเน้นคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

8. หัวหน้ากุ๊ก (Chef Shift Leader)

• อายุไม่ตา่ำ กว่า 25 ปี, ม. 6/ปวช. ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหารทำางานเป็น หัวหน้าครัวเย็นแพนทรี ครัวไทยมาไม่ต่ำากว่า 3-4 ปี • มีความเป็นผู้นำา รับผิดชอบงานต่อจากผู้ช่วยผู้จัดการครัว มุ่งเน้นคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

9. กุ๊ก (Cook)

• อายุไม่ตา่ำ กว่า 25 ปี, ม. 6/ปวช. ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหาร ทำางานในครัวเย็นแพนทรี ครัวไทยมาไม่ต่ำากว่า 3 ปี • มีความขยันอดทน ทำางานเป็นทีม มุ่งเน้นคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการให้บริการในร้านอาหาร ประเภทบริการเต็มรูปแบบ (Full service restaurant) restaurant) • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำางานเป็นทีม ขยันและอดทน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

10. พนักงานแคชเชียร์

• อายุไม่ต่ำากว่า 35 ปี, ม. 6/ปวช. ขึ้นไป

11. พนักงานล้างจาน (Steward)

5. ผู้จัดการครัว (Head Chef)

• อายุไม่ต่ำากว่า 35 ปี, ปวช. - ปวส. สาขาศิลปะการทำาอาหาร หรือคหกรรม • มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหาร ไม่ตา่ำ กว่า 7 ปี และ 2-3 ปี ในงานผู้ช่วยผู้บริหาร F&B • มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นความพึงพอใจ ของลูกค้า และมุ่งเน้นคุณภาพ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

• มีประสบการณ์ในงานพ่อครัว/แม่ครัวในร้านอาหารไม่ต่ำากว่า 7 ปี หากเคยทำางานในร้านอาหารไทยและ/ หรือร้านอาหารยุโรปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความเป็นผู้นำา มีไหวพริบเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

• ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี, ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน ทำางานเป็นทีม รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

• อายุไม่ตา่ำ กว่า 18 ปี, ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

• หากมีประสบการณ์การทำางานในร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความขยันอดทน และทำางานเป็นทีม • สามารถทำางานเป็นกะได้, 6 วัน/สัปดาห์

หมายเหตุ : • ทุกตำาแหน่งปฏิบัติงานในร้านอาหารบริเวณสยามสแควร์ ยกเว้นตำาแหน่งงานที่ 6 ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติ ภาพถ่าย รายละเอียดการติดต่อ และเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ต้องการมาที่

วันที่ 8 - 22 มกราคม 2557

SAPPASAN/ เอพี (ไทยแลนด์)

คุณวรวรรณ หรือ คุณกมลชนก Email: ap_recruit@outlook.com ดำาเนินการในนามของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) โทร. 090-949-9292 หรือ 083-051-0312 81


บริษัทจัดหางาน ไทยรุ่ง โอเวอร์ซีส์ จำากัด

บริษัท อาหารยอดคุ ณ จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่ หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ตรา โปเต้, ปาปริก้า, คอนเน่, คุกกี้เดนม่า, คุกกี้มาติเน่, อาหารเช้าซีเรียลโดเน่ ฯลฯ บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำาแหน่ง

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด/ เครดิต/ Modern Trade ทั้งกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด (หลายอัตรา)

ดำ�เนินธุรกิจด้�นจัดห� ห�ง�นไปทำ�ง� ง�นต่�งประเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา 10 อัตรา

AD.Mini : ไทยรุ่ง โอเวอร์ซีส์.3X4

โทร. คุณอ๋อม 08-5819-9984

บริษัท ล�สุเน่ จำ�กัด

LASUNE CO.LTD.

ผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง บำ�รุงผิว ส่งต�มร้ มร้�นข� นข ยย� ยย

1. พนักงานขายประจำาร้านขายยา ➜

ประจำ�ร้�นฐ� นฐ นย� นย (ลำ�ลูกก�)) คลังย ย�บ� บ งปะกอก (ถนนสุขสวัสดิ์)

2. เซลส์ต่างจังหวัด เซลส์กรุงเทพฯ ➜ ➜ ➜

มีรถยนต์เป็นของตนเอง ➜ มีบุคคลค้ำ�ประกัน เงินเดือน 10,000 บ บ�ท ➜ เบี้ยเลี้ยง (กทม.) 300 บ บ��ท เบี้ยเลี้ยง (ตจว.) 900-1,050 บ บ�ท

3. พนักงานฝ่ายผลิต ➜

เพศหญิง วุฒิ ม.6-ปวช.

4. พนักงานรับส่งเอกสาร (Messenger) เพศช ย/หญิง วุฒิ ม.3 เพศช�

5. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ➜

มีประสบก�รณด้ �รณด้�นก�รข �รณด้ �รข� �รข รข�ย

มีประสบก�รณ์ � �รณ์

ส ม� ส� ม��รถดู รถดูแลเซลส์ได้

บริษัท ลาสุเน่ จำากัด

เลขที่ 187/1 ถ.เสรีไทย ซ.25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-733-8851-2, 086-335-7908

sappasan/ lasune

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

สวัสดิการ : เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น 50000 ขึ้นไปต่อเดือน โบนัสประจำาปี เบี้ยขยัน สังสรรค์ประจำาเดือน มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำางาน

เริ่มงานได้หลังปีใหม่ สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ 1213/191 ซอยลาดพร้าว 94 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซ.8/2 ถ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

THONGSOOK COLLEGE มีปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม

3/17-32 อาคารประตูน้ำาเพรสตีจ ชั้น 10 ซ.เพชรบุรี 15 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 02-653-7450 ต่อ 511

Million Hairtransplant Center ศูนย์ศัลยกรรมปลูกผมถาวร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้มากขึ้น...เปิดรับ

พยาบาลวิชาชีพเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมปลูกผม ประจำาคลินิกศัลยกรรมปลูกผม 1 อัตรา (ห�กมีประสบก�รณ์ห้องผ่�ตัดจะได้รับก�รพิจ�ณ�เป็นพิเศษ) เงินเดือน + ค่� Incentive เพศหญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี

สวัสดิก�ร : มีค�่ insentive อ� อ�ห�ร ประกันสังคม วันหยุดประจำ�ปี ประชุมต่�งประเทศ ดูง�นที่ประเทศสหรัฐอเมริก� พร้อมร่วมง� มง�นประชุมวิช�ก�รของสม รของสม��คมศัลยกรรมปลูกผม น�น�ช�ติเป็นประจำ� สนใจติดต่อ.... โทร. 083-244-9877 หรือ E-mail: info@millionhairtransplant.com

หจก. ส.เจริญค้าข้าว รับสมัครด่วน

พนักงานขาย (เซลล์) 3 อัตรา   

ร้านอาหาร Brown Eyes กำาลังขยาย ร้านใหม่ ต้องการบุคลากรเพิ่มดังนี้

คุณวุฒิผู้สมัคร : ระดับปริญญาโท / ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

  

รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ

    

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท มีค่าพาหนะ + คอมมิชชั่น สามารถขี่จักรยานยนต์ได้  มีความอดทน รักงานขาย ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวสาร สนใจติดต่อ หจก. ส.เจริญค้าข้าว  888/47 ซ.ประดู่ 33 บางโคล่ บางคอแหลม กทม.

ติดต่อ 02-291-9112-3

รับสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร / นักวิจัย / นักวิช�ก�ร / อ�จ�รย์ประจำ� 

(หลายอัตรา)

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

หมายเหตุ : ทุกตำาแหน่งต้องมีบุคคลค้ำาประกันการทำางาน บริษัท อาหารยอดคุณ จำากัด

วิทยาลัยทองสุข

 

ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ แผนกบุคคล

เพศชาย อายุ 22-40 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการโลจิสติกสส์์ มัลติมีเดีย

99/79 ถนนบรมราชชนนี ใกล้ต่างระดับพุทธมลฑลสาย 2  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 โทรศัพท์ 0-2885-1421-4 โทรสาร 0-2885-1431 ส่งใบสมัครได้ที่ BKIDDEE@GMAIL.COM

Ad.MINI : V.THONGSUK3x4

**ถ้ามีงานวิจัยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ**

สนใจส่งใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยทองสุข หรือ นายอธิพงษ์ คิดดี มือถือ 093-326-4945

SAPPASAN : อาหารยอดนิยม3X3

3. พนักงานขับรถส่งของ

SAPPASAN : Million Hair 3X3

เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท จบการศึกษาจากต่างประเทศ

 

SAPPASAN : ส.เจริญค้าข้าว 3X3

2. พนักงานต่างประเทศ

เพศช��ย/ห- ิง อ� เพศช อ�ยุ 30 ปีขึ้นไป  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำ�กัดประสบก� ประสบก�รณ์ (ห��กมีประสบก� (ห ระสบก�รณ์ด�้ นจัดห� ห�ง�นจะพิจ�รณ รณ��เป็นพิเศษ) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ โทร. 02-435-2345

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

กุ๊ก อาหารญี่ปุ่น กุ๊ก พาสต้า / พิซซ่า กุ๊ก อาหารไทย ที่สามารถสอน อาหารไทยได้ Bakery (ทำาเค้ก คุกกี้ ขนมปัง) พนักงานเสิร์ฟ พนักงานบัญชี

สนใจติดต่อ

081-611-0986

ad.mini : k.port 3X3

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี  วุฒิปวช.-ปริญญาตรี กรณีขายเครดิตกทม. ต้องมีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นของตนเอง หากเป็นตจว.ต้องเป็นรถยนต์

 


เราต้องการคน ไฟแรง และสนใจในธุรกิจการบริหารที่จอดรถเช่น “คุณ” เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเรา และร่วมกันขยายองค์กร

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า

ในเครือธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เติบโต ไปกับกรุงไทย-แอกซ่า

พนักงานบริการในที่จอดรถ (Parking Service Staff) 10 อัตรา ให้บริการและอำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงาน ด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในที่จอดรถ • เพศชาย อายุ 18-40 ปี • สามารถทำางานเป็นกะตามตารางได้ มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

(Cashier)

10 อัตรา

1. Marketing operation 2. Sale Executive

คำานวณและรับชำาระค่าที่จอดรถ อำานวยความสะดวกและบริการแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงานด้านต่างๆ • เพศหญิง อายุ 18-40 ปี • สามารถทำางานเป็นกะตามตารางได้ • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

พนักงานธุรการ (Officer)

คุณสมบัติ

 วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี  เพศชาย/ห- ิง อายุ 22 ขึ้นไป บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ มีใจรักในการบริการ

5 อัตรา

บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำา • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

สวัสดิการ

ผู้ช่วยผู้จัดการที่จอดรถ (Parking Assistant Manager) 5 อัตรา

sappasan นิปปอน 4x7

บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำา • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

สถานที่ทำางาน : บริเวณสีลม, สุขุมวิท, เพชรบุรีตัดใหม่ สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ อาคารรามาแลนด์ ชั้น 17 เลขที่ 952 ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2237-2353 แฟกซ์ 0-2237-2352 มือถือ 08-5485-7159 E-mail: recruitment@npd.co.th

5 อัตรา 5 อัตรา

มีเงินเดือนประจำ� 15,000-20,000 บ�ท ★ โบนัสไตรม�ส, ประจำ�ปี, ค่�คอมมิชชั่น ★ ประกันสุขภ�พ, ท่องเที่ยวต่�งประเทศ ★ เงินกองทุนสะสมของบริษัทฯ ★

สถานที่ติดต่อ 25/46-47 ม.บิ๊กล็อท หมู่ 12 ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 สนใจต้องการสมัครงาน

E-mail: p_anom_korn@hotmail.com

Tel. 089-052-0660, 02-152-7395 (คุณนิติวิชญ์)

SAPPASAN/ กรุงไทยแอกซ่า / เจน

พนักงานเก็บเงินที่จอดรถ

NEW ELECTRICAL TECHNOLOGY

บริษัทเปิดดำ�เนินกิจก�รตั รตั้งแต่ปี 2536 ดำ�เนินธุรกิจด้�นรับเหม�ติดตั้งระบบไฟฟ้� ระบบปรับอ�ก�ศ ระบบสุข�ภิบ�ลล และ ระบบป้องกันอัคคีภัย ต้องก�รผู งก ้ร่วมง�นเพื่อรองรับก�รขย�ยง�นดังนี้

15 อัตรา

• • • • •

Bachelor’s degree in Mechanical Engineering 1-3 years of experience in construction or design field Shop Drawing & Estimate Fluent both written and spoken English Can use AutoCAD

• • • • •

Bachelor’s degree in Electrical Engineering 1-3 years of experience in construction or design field Shop Drawing & Estimate Fluent both written and spoken English Can use AutoCAD

2. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

15 อัตรา

สวัสดิการ

• โบนัสประจำาปี • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ • เสื้อยูนิฟอร์ม • ประกันสังคม • ท่องเที่ยวประจำาปี

3. พนักงานเขียนแบบ (Auto CAD Draftsman)

10 อัตรา

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สส�ม�รถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ • ประสบก�รณ์ รณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ท�งด้�นเขียนแบบระบบไฟฟ้�/ ประป�/ แอร์ • ส�ม�รถอยู่ประจำ�หน่วยง�นได้

4. เจ้าหน้าทีส่ โตร์ (Store Keeper) 5 อัตรา • • • •

เพศช�ย/หญิง อ�ยุยุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบก�รณ์ 1-3 ปี ท�งด้�นก�รควบคุ รควบคุมสโตร์ประจำ�หน่วยง�น รู้จักอุปกรณ์ไฟฟ้� และเครื่องกล ส�ม�รถอยู่ประจำ�หน่วยง�นได้ ทั้งในกรุงเทพ และต่�งจังหวัด

5. ซุปเปอร์ไวเซอร์ไฟฟ้า

10 อัตรา

• วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ดูแลง�นระบบ • ส�ม�รถอยู่ประจำ�หน่วยง�นได้ • มีประสบก�รณ์ 1-2 ปี

6. ซุปเปอร์ไวเซอร์เครื่องกล 10 อัตรา • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ดูแลง�นระบบ • ส�ม�รถอยู่ประจำ�หน่วยง�นได้ • มีประสบก�รณ์ 1-2 ปี

ด่วน สนใจสมัครด้วยตนเอง ส่งอีเมลล์ หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ติดต่อ คุณศรุตา บุญมีพิพิธ (ฝ่ายบุคคล) Email: saruta18@windowsl saruta18@windowslive.com

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำากัด 139/11 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 1021 10210 โทร. 02-982-0987 แฟกซ์ 02-573-7985 www.newelect.com

sappasan นิวอีเล็คตริคัล เทค 8X7

1. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)


0-2435-2345

9 771905 406006

10

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ

JOBCYBER

20.00 140108

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ดส์ จำากัด รับสมัคร

เป็นบริษัทฯ ผู้นาำ ด้านกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง พืชผัก ผลไม้ และอาหารทะเล มีทั้งจำาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ด่วน!

1. พนักงานขายต่างประเทศ 2 อัตรา  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มีประสบการณ์การขายต่างประเทศ 3-5 ปี (ถ้าผ่านงานขายด้านอาหารจะพ นอาหารจะพิจิ ารณาเป็นกรณีพิเศษ) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง  ต้องมีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2. พนักงานขายในประเทศ   

วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา

4. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 

ต้องมีใบขับขี่ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

5. พนักงานสโตร์ 

2 อัตรา

4 อัตรา

4 อัตรา

2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มีประสบการณ์การขาย 3-5 ปี (ถ้าผ่านงานขายด้านอาหารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ต้องมีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3. พนักงานธุรการ 

ต้องรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

วุฒิการศึกษา ปวส.

6. พนักงาน QC R&D  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านอาหาร มีประสบการณ์ 3-5 ปี เกี่ยวกับโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานเลขานุการ  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ มีประสบการณ์ 3-5 ปี

8. พนักงานฝ่ายบุคคล (HR) 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรบุคคล

9. พนักงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ม.6

4 อัตรา 1 อัตรา

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง

2 อัตรา

มีประสบการณ์ 3-5 ปี

6 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่�ยบุคคล บริษัทฯ หรือส่งข้อมูลม�ที่

E–mail: nppfoodsupplier@gmail.com 559/43 หมู่ 7 ถ.บ�งพลี-กิ่งแก้ว ต.บ�งพลีใหญ่ อ.บ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร 10540 โทร. 02-325-0319-20 ต่อ 45

sappasan/ npp food


µÓá˹‹§..§Ò¹

à¾Õº ·Õè ¹ÔµÂÊÒÃ

àÃҤѴÊÃçҹ ÍÒªÕ¾ áÅСÒÃÈÖ¡ÉÒ ·Õè´ÕÁդسÀÒ¾ÁÒãËŒ¤Ø³àÅ×Í¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò 20,000 ÍѵÃÒ

·Õè¹Õè·Õèà´ÕÂÇ.... ¹ÔµÂÊÒÃ


Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน จ๊อบ รีเควซท์ นิตยสาร ปลุกชีวา สร้างชีวิต พิชิตงาน

www.mrthaijob.com

ว า ง แ ผ ง ร้ า น ห นั ง สื อ ชั้ น นำา ทั่ว ป ร ะ เ ท ศ

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job


มิสเตอรไทยจอบ

www.mrthaijob.com

หางานงาย... ไดงานไว www.mrthaijob.com ...¤ÅÔ¡àÅ §Ò¹´Õ æ à¾Õº


àÅ×Í¡ÊÃçҹ´Õ ÁդسÀÒ¾à¾×èͤس¡‹Í¹ã¤Ã

§Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹§Ò¹§Ò¹ §Ò¹§Ò¹ §Ò¹§Ò¹§Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹§Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹§Ò¹ §Ò¹ § §Ò¹ Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹§Ò¹ §Ò¹§Ò¹ §§Ò¹ Ò¹ §Ò¹§Ò¹ §Ò¹ §Ò¹ §Ò¹§Ò¹

¡ç§Ò¹´Õ æ ÁÕãËŒàÅ×Í¡àÂÍÐ

¨¹¤Ø³µŒÍ§µÐÅÖ§

¹ÔµÂÊÒà Çҧἧ·Ø¡àªŒÒÍҷԵ áÅÐÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ

Job Cyber vol 192  

นิตยสาร Job Cyber vol 192 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com