Page 1


รีบสมัครด่วน สำ�นักง�นใหนให- ่ 1. เจ้าหน้าที่การตลาด (AE)

• เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีทุกสาขา

2. เจ้าหน้าที่ QA

• เพศชาย อายุตั้งแต่ 24 ปี (ประสบการณ์ 1 ปี) ปริญญาตรี ทุกสาขา

ประจำ�โรงภ�พยนต์ MAYA

3. ผู้จัดการสาขา

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป

4. ผู้ช่วยผู้จัดการ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป

5. รองผู้ช่วยผู้จัดการ

• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

สวัสดิการ

ประกันสังคม, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม), ประกันสุขภาพ, งานสังสรรค์ประจำาปี, โบนัส (ตามผลประกอบการ) ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, **หมายเหตุ บางสวัสดิการได้เฉพาะบางตำาแหน่ง**

• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป

7. พนักงานฉายภาพยนตร์

• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขี้นไป สาขาอิเล็คทรอนิกส์ หรือด้านช่างอื่น ๆ

8. ช่างซ่อมบำารุง/อาคารสถานที่

• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขี้นไป สาขาไฟฟ้ากำาลัง หรือด้านช่างอื่น ๆ

9. พนักงานบริการลูกค้า Full time/Part time

สนใจสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 02 611-7111 ต่อ 223 มือถือ 086-322-3430

SAPPASAN/ sf คอร์เปอร์เรชั่น™

• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม3.ขึ้นไป หรือกำาลังศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี


SAPPASAN/ AIA/JANE

02 305 5018 หรือ 02 305 5019


µÓá˹‹§..§Ò¹

à¾Õº ·Õè

àÃҤѴÊÃçҹ ÍÒªÕ¾ áÅСÒÃÈÖ¡ÉÒ ·Õè´ÕÁդسÀÒ¾ÁÒãËŒ¤Ø³àÅ×Í¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò 20,000 ÍѵÃÒ

·Õè¹Õè·Õèà´ÕÂÇ.... ¹ÔµÂÊÒÃ

sappasan โปรโมร งานการศึกษา 8x9

¹ÔµÂÊÒÃ


SAPPASAN/ ซ ิกม่า BB 8X9


sappasan/ msig/

sappasan/ Acha

บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำากัด

1. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการขนส่ง  เพศชาย วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  อายุ 30 ปีขึ้นไป

 มีประสบการณ์บริหารงานขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

2. หัวหน้า/ช่างซ่อมบำารุงรถบรรทุก  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

3. วางแผนและควบคุมคุณภาพยานยนต์  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

3. โบนัสประจำาปี 4. ประกันสังคม

    

บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำากัด 371 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 10160 โทร. 0-2865-4155-8 ต่อ 110, 085-218-5333 (ฝ่ายบุคคล)

สนใจติดต่อ

www.laitransport.com

sappasan/นายไล้

E-mail: linda@laitransport.com

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50 อายุไมเกิน 26 ป มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี และมีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเปนกะ แบบหมุนเวียน 7 วัน (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน) สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ ศูนยบริการลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ไดสะดวก

SAPPASAN/ SCB/ล่าสุด

1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. ประกันอุบัติเหตุ

¤Ø³ÊÁºÑµÔ


งานด่วน !!! พื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด Be a Part of the World’s Largest Cargo Airline Family

1. Van Courier, Bike Courier (พนักงานรับส่งพัสดุภัณฑ์) ประจำ�ที่ พระร�ม 3, หลักสี่, บ�งน�-กิ่งแก้ว

• วุฒิการศึกษา ม.6-ปริ- - าตรี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ (ตำาแหน่ง Bike Courier ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง) • หากรู้เส้นทางหลักและทางลัดในเขตพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ และไหวพริบดี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ัง แหล-ม7ฉ00บ า ข า ส ! ด่วน . 038-296

ร�ยได้ 13,000-15,000 บ�ท/ต่อเดือน

โทร

2. Station Agent At Rama 3

• Secondary education / Diploma / Degree • Two (2) years work experience • PC operation and clerical skill • Good command of written and spoken English : native Thai speaker • Fresh graduate will be considered

3. Operations Agent (พนักงานปฏิบัติงานคลังสินค้า) ประจำาเขตปลอดอากรคลังสินค้า BFS, สนามบินสุวรรณภูมิ พนักงานประจำาทำางานวันละ 5 ชั่วโมง/6 วันต่อสัปดาห์

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำางานมาก่อน) • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ส่วนบุคคล • สามารถทำางานเป็นกะได้ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถยกของหนักได้ ประมาณ 32 กิโลกรัมขึ้นไป

สวัสดิการ

❍ โบนัสการันตี 2 เดือนต่อปี ❍ โบนัสตามผลการทำางานอีก 2 ครั้งต่อปี ทุนการศึกษา ❍ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ❍ ประกันชีวิต ❍ ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำาปี ❍ สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ และอื่น ๆ สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน-ตำาแหน่งที่สมัคร”) มาที่ ❍

E-mail : THLrecruit@fedex.com สอบถามโทร. 0-2229-8800

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำ�กัด

เป็นบริษัทฯ นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยเครื่องมือและน้ำ�ย�ต่�งๆ จ�กต่�งประเทศเพื่อใช้ในห้อง ปฏิบัติง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และท�งก�รแพทย์ กำ�ลังขย�ยง�น มีคว�มประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเข้�ร่วมง�นในตำ�แหน่งต่�งๆ ดังนี้

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำากัด

1. Sales Representative 5 อัตร�

บริษัทดำาเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี โดยผลิตและจำาหน่ายถุงเท้านักเรียนคาร์สัน, ถุงเท้าธุรกิจคาร์สัน, Carson Men’s Underwere, ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้า ฯลฯ มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพิ่มดังนี้

1. ธุรการฝ่ายผลิตภัณฑ์

ด่วน หล�ยอัตร�

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ, งานเอกสาร มีความรู้งานด้าน ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ  มีทักษะ ในการใช้ Internet และโปรแกรมสำาเร็จรูปต่างๆ เช่น MS OFFICE, PHOTOSHOP หรือโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอื่นๆ เป็นต้น

 

2. พนักงานขายประจำาห้างฯ (P.C.) ด่วน หล�ยอัตร� (กรุงเทพฯ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี  วุฒิ ม.6, ปวส., ปวช. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ รักแฟชั่น  หากเคยผ่านตำาแหน่งงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

เงินเดือน : 9,000 บาท  คอมมิชชั่นและเป้าขาย ประกันสังคม  เครื่องแบบพนักงาน หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

โบนัส  ค่าล่วงเวลา

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำากัด

เลขที่ 1108-1108/1-12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2392-6841-8 E-mail: poparad.n@carson.co.th

www.facebook.com/carsonthailand

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan สหไทยพัฒนภัณฑ์ 4x7

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ คุณภพรัตน์ (คุณแพร)

• เพศ ช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ท�งเทคนิคก�รแพทย์ วิทย�ศ�สตร์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • มีคว�มรู้ด้�นภ�ษ�อังกฤษพอสมควร • มีประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ย (จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นกรณีพิเศษ) • มีรถยนต์ส่วนตัว (จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นกรณีพิเศษ) • ประจำ� กรุงเทพฯ และปริมณฑล

• เพศช�ย/หญิง • วุฒิก�รศึกษ�ปริญญ�โท ส�ข�เทคนิคก�รแพทย์, พันธุศ�สตร์, จุลชีววิทย�, ชีวเคมี ไบโอเทค, วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ • มีคว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษดี • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคว�มกระตือรือร้น คล่องแคล่ว มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ • ส�ม�รถเดินท�งออกต่�งจังหวัดได้

• เพศหญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิก�รศึกษ� ปวส /ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รตล�ด • มีคว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษดี • ส�ม�รถพิมพ์ดีด ภ�ษ�ไทยอังกฤษ ได้เป็นอย่�งดี • ส�ม�รถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐ�น Ms Word, Ms Excel

2. Technical support

2 อัตร�

3. ธุรก�ร

4 อัตร�

สนใจส่งจดหมายสมัครงานหรือส่ง E-mail พร้อมหลักฐานต่างๆมาได้ที่ Info@theetrad.com แผนกบุคคล บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำากัด 64 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”)

sappasan ธีระเทรดดิ้ง 4x7

เลขที่ 3656/22-23 กรีนทาวเวอร์ ชั้น 8 (ตรงข้ามตึกมาลีนนท์ ช่อง 3) ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

sappasan FedEx 22 4x7

บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด

sappasan/ สำ�นักพิมพ์วัฒน�พ�นิช

3


sappasan ซิกน่� BB 8x14

4

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


ตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ “

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง...ของความสำาเร็จกับเรา

ด่วน

” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ทุกตำ�แหน่งไม่จำ�กัดวุฒิก�รศึกษ�

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

• อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีพาหนะ (จักรยานยนต์ สำาหรับพื้นที่ กทม./รถยนต์สำาหรับพื้นที่ ตจว.) • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15,000 บาท/เดือน เงินเดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรางวัลจากยอดขายทั้ง

รายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 35,000-75,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ

รายได้ไม่ต่ำากว่า

2. เสมียนประจำาออฟฟิต

รายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

3 อัตรา

• เพศหญิง ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา -อายุไม่เกิน 35 ปี • หากมีความชำานาญคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Excel, All-in-One, Lotus จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น ตั้งแต่ 9,500-16,500

SAPPASAN/ แจ็ค (ประเทศไทย)

Big C พระราม 2

หมู่บ้านรอยัลปาร์ค

เซ็ลทรัล พระราม 2 ถ.พระราม 2

Hoom Pro พระราม 2

438 ถนน พระรามที่ 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ซ.สะแกงาม

แผนกบุคคล

กลับรถใต้สะพาน 

ทางด่วนไปสุขสวัสดิ์-บางพลี

อาคาร แจ๊ค ประเทศไทย จำากัด

ไปดาวคะนอง

ไปมหาชัย

sappasan ไทยพ�ณิชย์ประกันชีวิต 4x7

หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่

ต่อ 0

0-2655-4000 ต่อ 3592, 3555 M. 087-516-9669 คุณอุ๊, 084-450-5940 คุณต่าย โทร.

คุณ ปราณี

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ Email: usanee@scblife.co.th, pawonrat@scblife.co.th

สนใจติดต่อ 02-8958989

ไปกาญจนาภิเษก

รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น ตั้งแต่ 12,000-18,000+

รายได้ดี: • เงินเดือน • เงิน Incertive จากผลงาน • รางวัลการแข่งขัน สวัสดิการดี: • ประกันกลุ่ม • OPD • เครื่องแบบพนักงาน • ท่องเที่ยวและสัมมนา ภายในประเทศ ต่างประเทศ สนใจสมัครด้วยตนเองที่

โรงเรียนพรพิมพ์พระราม 2 หมู่บ้านวิเคบิสซิเนสแลนด์

• เพศชาย ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา -อายุไม่เกิน 35 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • ชำานาญเส้นทางใน กทม. และปริมณฑล เป็นอย่างดี

2 อัตรา บ.แจ็ค (ประเทศไทย) จก. โทร. 02-895-8989

3. พนักงานส่งสินค้า

คาร์ฟูร์ พระราม 2

ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา กรณีมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจงานขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำาเสนอการขายและการบริการ

ร.พ. พระราม 2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ส่วนขยายงานประกันชีวิตข้าราชการ

Lotus พระราม 2

*ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด (เป็นพนักงานประจำา:มีเงินเดือน+สวัสดิการณ์)

คุณสมบัติ • • • •

หลายอัตรา

บริษัท จุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

JULSAKDI INTERNATIONAL CO., LTD. บริษัทให้บริการพนักงานขับรถของญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ

รับสมัครด่วนจำานวนมาก

1. พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญุี่ปุ่น (ชาย) จำานวนมาก

ประจำ�พื้นที่ กรุงเทพฯ, อยุธย� และอ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี อ�ยุ 28-49 ปี มีทักษะการขับรถดี, รู้เส้นทางในกทม.และนิคมอุตสาหกรรม และต้องมีบุคคลค้ำาประกัน เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ประจำ�พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำ�พื้นที่ อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี ร�ยได้ 16,600-25,000.-+/เดือน

(รับรายได้ประจำา 11,000 บ. ประกอบด้วยเงินเดือน 9,000.-+ ค่าทำาความสะอาดรถยนต์ 1,500 บ.+เบี้ยขยัน 500 บ.+โอที การันตี 100 ชม. ถ้ามากกว่ารับตามจริง)

ประจำาสาขา ศรีราชา จ.ชลบุรี วุฒิปวช-ปริญญาตรี อายุ 25-40 ปี มีทักษะประสานงานกับลูกค้า รู้เส้นทางนิคมอุตสาหกรรม และ ดูแล พขร.จำานวน 100 คนขึ้นไป รับเงินเดือนประจำา 15,000 บาท

2. Supervisor (ชาย)

2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ครูสอนเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย (ชาย-ห-

ิง)

วุฒิปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่า อายุ 30-45 ปี มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย เงินเดือน 15,000 บ.-20,000 บ./เดือน หรือตามประสบการณ์

1 อัตรา

โทรสำ�นักง�น. 0-2982-1865 มือถือ 08-1422-7637

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

SAPPASAN/ haagen

วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า อายุ 25-35 ปี ประจำากะกลางคืน+กลางวัน สลับหมุนเวียน ทำางานตั้งแต่เวลา 19.00 น.-8.00 น. รายได้ 12,584 บาท/เดือน *** เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ตั้งแต่เวล� 08.00-18.00 น. *** ติดต่อ บริษัท จุลศักดิ 99/122-6 แจ้งวัฒนะ ซ.10 หลักสี่ กรุงเทพฯ

SAPPASAN / จุลศักดิ์ อินเตอร์

4. พนักงาน Call Center ห- ิง

5


2. 3. 4. 5.

ผู้จัดการฝ่ายบั- ชีและการเงิน เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

เราเป็นบริษัทฯ จากต่างประเทศจำาหน่ายสิินค้าผ่านทางระบบมีเดีย สื่อต่าง ๆ ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อการขยายงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีและการเงิน • มีประสบการณ์ในตำาแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • ปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง 3 ปีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 18,000-35,000.-/เดือน

1. CALL CENTER

สวัสดิการ :

เซอร์วิสชาร์ด ทุกตำาแหน่ง  เครื่องแบบ  อาหารฟรี 2 มื้อ ซุปเปอร์ไวเซอร์/กัปตันร้าน 12,000-18,000.-/เดือน  ประกันสังคม  ประกันสุขภาพ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี (ทุกสาขา) มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับดี บุคลิกดี รักงานบริการ  กองทุน แคชเชียร์ ด่วนมาก 9,000-12,000.-/เดือน สำารองเลี้ยงชีพ  วันหยุดประจำาปี ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช./ปวส. /ม.6 ขึ้นไป  พักร้อน มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง บุคลิกดี รักงานบริการ  ปรับเงินเดือน บาร์เทนเดอร์ 9,000-15,000.-/เดือน  โบนัสทุกปี 

 

• ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี (ทุกสาขา) • มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับดีมาก บุคลิกดี รักงานบริการ • • • •

  

 

 

สมัครด่วน

5 อัตรา

เพศชาย/หญิง  ไม่จำากัดวุฒิ มีความรับผิดชอบสูง

บริษัท เอเบิลแพ็ค จำ�กัด

เลขที่ 63/12 ซ.ลาดพร้าว 120 แขวง/เขตวังทองหลาง กทม.10310

โทร. 02-538-3834 ต่อ 105-106, 089-776-2167

บริษัท บางกอก ออโต้พาร์ท จำากัด บริษัท บางกอกซัสเพนชั่น อินดัสเตรียล จำากัด บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตลูกหมากรถยนต์และจำาหน่ายอะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิด กำาลังขยายงานและฐานการผลิตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรหลายอัตราดังนี้

ผู้แทนจำ�หน่�ยเครื่องจักร Machining Centre ยี่ห้อ “Hartford” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเครื่องจักรอุตส�หกรรม เปิดรับสมัครผู้ร่วมง�น เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของบริษัทฯ ดังนี้

1. พนักงานขาย เขตกรุงเทพ / เขตต่างจังหวัด  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี  มีประสบการณ์ขายด้านร้านศูนย์ล้อ ช่วงล่างรถยนต์

Sales Representative 3 อัตร�

  

ด่วน!

หรือร้านอะไหล่จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประวัติการทำางานดี สามารถตรวจสอบได้ มีบุคคลคำ้าประกัน มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + ค่านำ้ามัน + ค่าสึกหรอ + เงินรางวัลพิเศษ มีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เป็นของตนเอง (ถ้าไม่มียานพาหนะ บริษัทก็จะมีให้)

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/ การตลาด/ บัญชี/ เลขานุการ

• เพศช�ย วุฒิ ปวช., ปวส., หรือปริญญ�ตรี ส�ข�ช่�งกล, อุตส�หก�ร, เครื่องกล • มีประสบก�รณ์ในก�รข�ยสินค้�อุตส�หกรรม จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ • ส�ม�รถขับรถยนต์ได้

 

เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง มีความคล่องตัวสูงและปฏิภาณไหวพริบดี

3. พนักงานสต็อกสินค้า/ จัดเรียงสินค้า/ เช็คสินค้า  

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี  วุฒิ ม.3 - ม.6 มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักความก้าวหน้า

4. พนักงานคุมเครื่อง CNC/ มิลลิ่ง/ กลึง/ ช่างฝึกหัด  

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี  มีที่พักให้ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานทั่วไป

ผู้สนใจส�ม�รถสมัครด้วยตนเองที่

20 ซอยร�มอินทร� 88 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

6

4 อัตรา

และรูปถ่าย 2 รูป อยู่ย่านบางกะปิ ลาดพร้าว รามคำาแหง นวมินทร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท พรีแมท จำากัด

บริษัท พรีแมท จำ�กัด โทร. 0-2918-5465-6, 0-2906-4386-7 แฟกซ์ 0-2918-7701 E-mail: sale@premat.co.th

4 อัตรา

ตำาแหน่งที่ 2-4 ต้องมีบุคคลค้ำาประกัน สนใจติดต่อด้วยตนเอง พร้อมประวัติส่วนตัว

sappasan/ โพโมโดโร

โทร. 02-654-0112 ต่อ 115 E-mail: Ngamsuda@pomodorogroup.co.th

4 อัตรา

เพศชาย  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุ- าตขับขี่  มีความรับผิดชอบสูง

5. สโตร์

พร้อมสัมภาษณ์และ ทร�บผลทันที เวล� 09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์

สนใจติดต่อ บริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำ�กัด อ�ค�รซีอ�ร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 20 เลขที่ 87/2 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปี มีความรับผิดชอบสูง  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4. พนักงานขับรถส่งสินค้า

8. กุ๊ก อิตาเลี่ยน/ไทย-จีน/ญี่ปุ่น/เบเกอรี่ 9,000-15,000.-/เดือน ด่วนมาก • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง 9. ผู้ช่วยกุ๊ก อิตาเลี่ยน/ไทย-จีน/ญี่ปุ่น/เบเกอรี่ 9,000-10,000.-/เดือน ด่วนมาก สุขมุ วิท 11/เมกกะบางนา/เซ็นทรัลลาดพร้าว/ CDC เลียบทางด่วนรามอิทรา (ลาดพร้าว 87) /สนามกอล์ฟ อมตะสปริงคันทรีคลับ จ.ชลบุรี ฯลฯ

เพศหญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบสูง

3. ธุรการ

• ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง บุคลิกดี รักงานบริการ

ปฎิบตั งิ านที่สาขา : สยามพารากอน/เซ็นทรัลเวิลด์/เอ็มโพเรียม/ออลซีช่นั เพลส ถนนวิทยุ/

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือกำาลังศึกษาใกล้จบ มีความรับผิดชอบสูง  ทำางานเป็นกะได้  ค่าแรง+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน

2. พนักงานบัญชี

6. • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง บุคลิกดี รักงานบริการ 7. พนักงานบริการ (เสริ์ฟ) ประจำา/พาร์ตไทม์ 300-350.-/วัน ประจำา 9,000-/เดือน

• ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง

10 อัตรา

SAPPASAN / TV-Mall/

1.

ธุรกิจร้านอาหาร (ปัจจุบันมีทั้งหมด 15 สาขา)

sappasan/ พรีแมท 4x7

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

*ทั้งรายวันและรายเดือนมีรายได้ 330 บาทขึ้นไปต่อวัน* สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท บางกอก ออโต้พาร์ท จำากัด

เลขที่ 34/7 หมู่ 4 ซ.เอกชัย 102 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

โทร. 0-2894-7855 (อัตโนมัติ) E-mail: bangkokautopart@hotmail.com

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan/บ�งกอก NEW 4x7

บริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำากัด


น ว ่ ด ร ค ั ม ส รบั

บจก.เอเชียพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

พนักงานบั- ชี

1. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

• หญิง อายุ 25-38 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

หลายอัตรา

• ชาย อายุ 20 - 35 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ

ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รบัญชี เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป ถ้�มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

สนใจติดต่อสมัครงาน บริษัท

0-2942-3524-7

2 อัตรา

• ชาย อายุ 20 - 35 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

ทเวนตี้การบัญชี จำากัด

126 ซ.เสนานิคม 1 ซ.40 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร.

3. ช่างพิมพ์การ์เวียร์

สนใจติดต่อ บจก.เอเชียพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

88 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.

sappasan asia-plastic 4x7

2. พนักง�นติดรถส่งของ 2 อัตร�

SAPPASAN/ ทเวนตี้ การบัญชี

3 อัตร�

โทร 0-2879-1218-9

บริ ษัท ช้อยส์พลัส จำากัด Choice Plus มุ่งตอบโจทย์ทางธุรกิจทั้งทางด้าน โฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด การจัดงาน

บริษัท เอส ที เอส กรุ๊ป

แสดงสินค้า Event Roadshow ให้กับสปอนเซอร์และหุ้นส่วนธุรกิจอันดับต้นๆ ของเมืองไทยและ ต่างประเทศ เตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันในตลาดปัจจุบันและอนาคต ดำาเนินธุรกิจตามหลัก WIN WIN Solution และแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง ด้านช่องทางจัดจำาหน่ายสินค้า บริการ กระบวนการทำางานและรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. Marketing & Sales

5 อัตร�

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR)

7 อัตรา

• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ • วุฒิ ไม่ต่ำากว่า ปวส. ในสาขาการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์มีทักษะในการเจรจาต่อรอง • มีพื้นฐานด้านการตลาด / ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1. วิศวกรโครงสร้าง

2 อัตรา 8. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

2 อัตรา

2. วิศวกรปฐพีกลศาสตร์

2 อัตรา 9. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

2 อัตร�

3. HR / Trainning (บุคคล/ฝึกอบรม)

5 อัตรา

2 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม (Staff Event)

10 อัตรา

• เพศช�ย อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�โท (ปฐพี) • เพศหญิง อ�ยุ 22-30 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี (ส�ข�บัญชี) • ร�ยได้ 25,000-30,000บ�ท • ร�ยได้ 11,000-13,000 บ�ท

3 วิศวกรโยธา

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปริญญ�ตรี (โยธ�) • ร�ยได้ 15,000 บ�ทขึ้นไป

4. ช่างเทคนิค

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิปวส. (ไม่จำ�กัดส�ข�) • ร�ยได้ 10,000 บ�ทขึ้นไป

5. ช่�งเขียนแบบ

10 อัตรา

10. แมสเซนเจอร์

• เพศช�ย อ�ยุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิไม่จำ�กัดวุฒิ • ร�ยได้ 9,000 บ�ทขึ้นไป

20 อัตรา 11. หัวหน้าสโตร์

• เพศช�ย อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�ตรี (ไม่จำ�กัดส�ข�) • ร�ยได้ 11,000-15,000 บ�ท

1 อัตร� 12. สโตร์

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22-20 ปี • วุฒิปวส. (ก่อสร้�ง) • เพศช�ย อ�ยุ 20-30 ป • วุฒิปวช., ปวส. (ไม่จำ�กัดส�ข�) • ร�ยได้ 10,000 บ�ทขึ้นไป • ร�ยได้ 9,000 บ�ทขึ้นไป

6. เจ้�หน้�ที่บั- ชี

3 อัตร� • เพศหญิง อ�ยุ 22-35 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี (บัญชี) 13. พนักง�นขับรถ • ร�ยได้ 13,000-15,000บ�ท

7. เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด

• เพศหญิง อ�ยุ 22-28 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี (ส�ข�ก�รตล�ด) • ร�ยได้ 11,000-13,000 บ�ท

• เพศชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี • วุฒิ ปริญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ • มีความรู้พื้นฐานโปรมแกรม Microsoft Office, Internet

2

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-32 ปี • วุฒิ ปวช,ปวส – ปริญาตรี ไม่จำากัดสาขา • ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือล้นในการปฏิบัติงาน • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ • สามารถทำางานล่วงเวลาได้

1 อัตรา

5. ฝ่�ยประส�นง�นทั่วไป

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา • มีความรู้พื้นฐานโปรมแกรม Microsoft Office, Internet เป็นอย่างดี • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ทุกคน

1 อัตรา

สวัสดิการ : โบนัสพิเศษ / โบนัสประจำาปี, การฝึกอบรมและพัฒนาด้านต่างๆ, วันหยุดพักผ่อน งานเลี้ยงสังสรรค์ ท่องเที่ยวประจำาปี, ประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยง + ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ตามโครงสร้างบริษัท

2 อัตร�

• เพศช�ย อ�ยุ 30 ปีขึ้นไป • วุฒิไม่จำ�กัดวุฒิ อัตร� • ร�ยได้ 10,000 บ�ทขึ้นไป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม วันหยุดตามประเพณี 14 วัน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โบนัส ตรวจสุขภาพประจำาปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม อื่น ๆ ตามกฎหมายกำาหนด

เวล�ทำ�ง�น จันทร์-ศุกร์ เริ่มง�น 08.30-17.30 น. บริษัท เอส ที เอส กรุ๊ป หม�ยเหตุ.- ตำ�แหน่งที่ 11-12 196/10-12 ซ.ประดิพัทธ์ 14 ถ.ประดิพัทธ์ เวล�ทำ�ง�น จันทร์ - เส�ร์ ปฎิบัติง�นที่ปทุมธ�นี เริ่มง�น 08.30-17.30 น. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6184288 โทรส�ร. 02-2710020

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

4 อัตร�

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล คุณแตงโม โทร. 0-2440-1435-6 / 08-9920-6060 เลขที่ 77/23 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 (ระหว่าง BTS กรุงธนบุรี-วงเวียนใหญ่) แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600 E-mail : yoye.choice.p@gmail.com www.choiceplus.com

sappasanchoicyplus4x7

• เพศหญิง อ�ยุ 22-30 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี (ไม่จำ�กัดส�ข�) • ร�ยได้ 11,000-13,000 บ�ท

sappasan เอส.ที.เอส 4x7

• เพศช�ย อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�โท (โครงสร้�ง) • ร�ยได้ 25,000-30,000บ�ท

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี • วุฒิ ปวส – ปริญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ โฆษณา นิเทศน์ศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

7


บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด (มหาชน) บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งอ�ค�รและง�นวิศวกรรมโยธ� มีคว�มประสงค์จะรับบุคล�กรม�ร่วมง�นในตำ�แหน่งต่อไปนี้

1. วิศวกรสนาม/วิศวกรสถาปัตย์  

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2. วิศวกร (ประจำาสำานักงาน)  

 

ด่วนมาก 3 อัตร�

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หากสามารถติดต่อประสานงานระบบประกอบอาคารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. โฟร์แมนสถาปัตย์ 

ด่วนมาก 3 อัตร�

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. วิศวกร M&E 

ด่วนมาก 7 อัตร�

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง

5. จป. (หัวหน้างาน)

ด่วนมาก 7 อัตร�

ด่วนมาก 4 อัตร�

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  มีใบอบรม จป.หัวหน้างาน  มีประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 2 ปี 

6. ธุรการ (ประจำาสำานักงาน) 

ด่วนมาก 10 อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ใช้ MS Office ได้ดี

7. เจ้�หน้�ที่ประม�ณก�ร

(โครงสร้าง-สถาปัตย์)

ด่วนมาก 5 อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (สาขาสถาปัตย์ ก่อสร้าง) • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป 

8. พนักงานขับรถยนต์ เพศชาย

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

9. ช่�งซ่อมบำ�รุง  

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 อัตร�

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ช่างซ่อมบำารุงมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด (มหาชน) เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-435-1054 Ext. 204 คุณฉัตรชัย Ext. 219 คุณทันย์ชนก, Ext. 213 คุณชัยยศ E-mail: human@nldplc.com www.nld.co.th

8

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

SAPPASAN / เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์

ด่วนมาก 2 อัตร�


ตตี้ส�วสวย รับสมัคร พรินวดสป�

บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำากัด เป็นบริษัทผู้นำาเข้าและผู้ค้าส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำา เปิดบริการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี ดำาเนินธุรกิจด้านการนำาเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศ อาทิ เช่น ไต้หวัน อิตาลี เยอรมัน อินเดีย และเกาหลี โดยให้บริการจัดส่งทั้งการขายส่ง และขายปลีกทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้คำาปรึกษาทางด้านการใช้งาน

(รายได้เฉลี่ย 5,000-10,000/วัน)

1. เลขานุการ

ประชาสัมพันธ์/ โอเปอเรเตอร์

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

2. พนักงานขาย • • •

เพศชาย • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา มีทักษะในการพูด มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง รักงานขายและงานบริการ มีประสบการณ์ในการขายหรือมีความรู้ทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

(รายได้ 30,000 บาท/เดือน)

3 Technical Support / Sale Support

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้ข้อมูลในด้านการใช้งาน ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า • ให้คำาแนะนำาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ • เพศ หญิง / ชาย • อายุ 25 - 35 ปี • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า / ไฟฟ้า

• อายุ 20-25 ปี • เลือกเวลาทำางานได้ เวลา 11.00-24.00 น.

4. พนักงานส่งของ

• เพศชาย • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้ • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีใบอนุ- าตขับขี่

5. พนักงานประจำาคลังสินค้า

• เพศชาย • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • สุขภาพแข็งแรง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

6. แม่บ้าน

บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

081-162-1234 081-067-1234

SAPPASAN ธีรชัยไพศาล

286,288 ถ.เฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแป้ง

โทร. 0-2225-1825, 089-783-7939 E-mail: hr@teerachaiphaisal.co.th

sappasan พริตตี้ส�วสวย 4x7

ทำ�ง�นย่�นล�ดพร้�ว

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครมาได้ที่

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด จัดตั้งต�มม�ตร� 10 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ พ.ศ.2535 ดำาเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถแทนบริษัท ประกันภัยทุกบริษัท และรับประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัทจำานวนมาก เนื่องจากบริษัทกลางฯ มีนโยบายขยายงานทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตามตำาแหน่งดังต่อไปนี้

1. สมุห์บัญชี

คุณสมบัติ • ปริญญ�ตรีขึ้นไป ส�ข�บัญชี

• มีประสบก�รณ์ง�นด้�นบัญชีและก�รเงิน หรือก�รตรวจสอบบัญชีหรือรับทำ�บัญชี 4 ปีขึ้นไป • ส�ม�รถเดินท�งไปประจำ�ต่�งจังหวัดได้

ทักษะเพิ่มเติม

• คว�มส�ม�รถในก�รร�ยง�นและนำ�เสนอข้อมูล • คว�มส�ม�รถในก�รเจรจ�ต่อรอง • คว�มส�ม�รถในก�รมอบหม�ยควบคุมและติดต�มง�น • คว�มส�ม�รถในก�รปกครองบังคับบัญช� • ภ�วะผู้นำ�

2. พย�บ�ลวิช�ชีพ

คุณสมบัติ • ปริญญ�ตรี ส�ข�พย�บ�ลศ�สตร์

1 อัตร�

• คว�มรู้เกี่ยวกับอัตร�ค่�รักษ�พย�บ�ลกล�ง • คว�มรู้เกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ล

คุณสมบัติ • ปริญญ�ตรี ส�ข�บัญชี สถิติ และส�ข�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบก�รณ์ด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน/ตรวจสอบภ�ยนอก

ทักษะเพิ่มเติม

• คว�มรู้เกี่ยวกับระบบง�นส�รสนเทศ • คว�มรู้เกี่ยวกับกฎหม�ยประกันภัย

สวัสดิการบริษัท

2 อัตรา

1 อัตรา

• มีประสบก�รณ์ด้�นก�รออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ และก�รออกปฏิบัติง�นภ�ยนอก • มีคว�มคล่องตัวสูง • ส�ม�รถขับรถได้ มีใบอนุญ�ตขับขี่

5. เจ้าหน้าที่ประจำาสาขา (ประจำาหลายจังหวัด)

• ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Audit)

รายละเอียดงานเบื้องต้น

ทักษะเพิ่มเติม

คุณสมบัติ • ปริญญ�ตรี ส�ข�นิเทศศ�สตร์ หรือส�ข�อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หล�ยอัตร�

• ให้คำ�ปรึกษ� รับคำ�ร้องและจ่�ยค่�สินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยต�มคว�ม คุ้มครอง ของ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ ทั้งกรมธรรม์ของบริษัท และบริษัทประกันภัยอื่นๆ ที่มอบหม�ยให้บริษัทกล�งฯ จ่�ยแทน • ติดต่อประส�นง�นกับหน่วยง�นภ�ยนอก เช่น บริษัทประกันภัย สถ�นพย�บ�ล ให้ใช้ระบบ E-Claim • รับคำ�ร้องขอรับค่�รักษ�พย�บ�ลจ�กโรงพย�บ�ล บันทึกข้อมูลเคลมในระบบ • จัดทำ�ใบสำ�คัญจ่�ย ยืนยันก�รโอนเงินค่�สินไหมจ่�ยให้โรงพย�บ�ล

คุณสมบัติ

• ปริญญ�ตรีส�ข�ประกันภัย นิติศ�สตร์รัฐศ�สตร์ หรือส�ข�อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ • ห�กขับรถได้ และมีใบอนุญ�ต จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ทักษะเพิ่มเติมของทุกตำาแหน่ง • คอมพิวเตอร์ MSWord, Excel, Power Point, Internet และ Intranet • การใช้อุปกรณ์สำานักงาน • การแก้ไขปัญหาในการทำางาน • การติดต่อและประสานงาน • การทำางานเป็นทีม • Service Mind

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำาปี เครื่องแบบพนักงาน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

SAPPASAN / กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

4 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Email : Nattaluck@rvp.co.th, Ratchapornk@rvp.co.th

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด

44/1 ชั้น 11 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-1009191 ต่อ 5221 Fax. 02-6430293 คุณณัฎฐลักษณ์ คุณรัชพร (ส่วนทรัพยากรบุคคล)

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

9


รั บ สมั ค รด่ ว น

HONTEN CO.,LTD

บริษัทผู้จัดจำ�หน่�ยเสื้อผ้�เครื่องแต่งก�ยในห้�งศูนย์ก�รค้�ทั่วประเทศ

บริษัทต้องการขยายธุรกิจจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำาต่างๆ มีรายได้สูง เลื่อนตำาแหน่งเร็ว บริษัทมีที่พักและมีสภาพแวดล้อมที่ดีจัดไว้ให้ และบริษัทมีทีมงานมืออาชีพให้การฝึกอบรม คุณสมบัติ

1. ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายโปรโมชั่น

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ออกต่างจังหวัดได้และขับรถได้ หน้าที่ดูแลร้านค้า หากมีประสบการณ์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ในด้านขายเครื่องแต่งกายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1. พนักงานขายประจำาหน้าร้าน

2. หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล 

• เงินเดือน 12,000+คอมมิชชั่น (รายได้ต่อเดือน 25,000-35,000)

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล

3. ผู้จัดการร้าน/แคชเชียร์ (กทม./ต่างจังหวัด)  

2. ผู้จัดการร้าน

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ดูแลร้านเครื่องแต่งกาย และใช้คอมพิวเตอร์ได้

4. พนักงานขาย (ประจำาร้าน/จัดรายการ) 

• (รายได้ต่อเดือน 45,000-60,000)

เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 ขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี (พนักงานขายจัดรายการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

3. พนักงานบั- ชี

5. ฝ่ายศิลป์ออกแบบลวดลาย/ตกแต่งดิสเพลย์ 

• อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ • เงินเดือนตามตกลงในวันสัมภาษณ์

เพศชาย/หญิง มีความคิดสร้างสรรคออกแบบลวดลาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี สามารถออกต่างจังหวัดได้

6. พนักงานช่างพิมพ์เสื้อ ทำาบล๊อกสกรีนได้ 

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านสกรีน

สถานที่สมัครงาน : เชียงราย, เชียงใหม่, ชลบุรี, อุดรธานี, หาดใหญ่, กรุงเทพฯ หรือ บิ๊กซีสาขารามคำาแหง, บิ๊กซีสาขาเพชรเกษม 2, นครปฐม บิ๊กซีรัชดา, บิ๊กซีติวานนท์, บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ

7. พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่งของ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิขั้นต่ำา ม.3 รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

8. ช่างเย็บเสื้อ/กางเกง

จำานวนมาก

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท โดมอน (1987) จำากัด 71/3-5 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.

โทร. 0-2282-2329

วุฒิ ปวส.-ขึ้นไป

เพศชาย / หญิง

วุฒิ ม.6-ปวส.ขึ้นไป  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 – ปวช.ขึ้นไป

6. พนักงานการเงิน / แคชเชียร์ 

เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 – ปวช.ขึ้นไป

7. พนักงานสต๊อกสินค้า 

เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 – ปวช.ขึ้นไป

8. พนักงานจัดส่งและยกสินค้า 

เพศชาย วุฒิ ม.3 – ปวช.ขึ้นไป

9. พนักงานส่งเอกสาร 

2 อัตรา

เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 – ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

5. พนักงานขายประจำาร้าน 

2 อัตรา

เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 – ปวช.ขึ้นไป  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

4. พนักงานฝ่ายจัดซื้อ 

4 อัตรา

3. พนักงานบัญชี 

เพศชาย วุฒิ ม.3 – ปวช.ขึ้นไป สามารถรู้จักเส้นทาง กทม. ปริมณฑลเป็นอย่างดี

3 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา

หลายอัตรา 2 อัตรา ติดต่อ : คุณธัญยธรณ์ Tel. 08-5569-1114

โทร. 0-2540-7216-17 Fax. 0-2540-7218

บริษัท ทรี แอล เอ็น จำากัด เลขที่ 1100/15-16 ถนนพระราม 4 (ตรงข้ามบ่อนไก่) www.mothercarethailand.com sappasan/ j.n.k sappasan/ j.n.k

สนใจติดต่อ เลขที่ 39/3-5 ถ.รามคำาแหง (ใกล้ซอยรามคำาแหง 187) แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 10

HONTEN CO.,LTD 258/1 SOI SABAIJAI, SUTTHISAN VINITCHAI ROAD SAMSENNOK, HUAIKHWANG, BANGKOK 10310 THAILAND

2 อัตรา

เพศชาย / หญิง

2. พนักงานฝ่ายขาย / การตลาด 

สนใจสมัครงาน ซ.สบายใจแยก 7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง กทม. หรือ บิ๊กซีสาขารามคำาแหง, บิ๊กซีสาขาเพชรเกษม 2 นัดสัมภาษณ์โทร. 087-068-8039 คุณนา

รับสมัครด่วน

1. ผู้จัดการร้าน 

SAPPASAN/ DOMON

sappasan ฮอนเท้น 4x7

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 18-35 ปี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์

สาขา : สยามพารากอน, เดอะ คริสตัล, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัลเวิลด์ และ Royal Garden Plaza พัทยา (เปิดตุลาคม 2556)

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan/ ทรีแอลเอ็น

รับสมัครงาน


เฮฮาชิเตะ

บริ ษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม จำากัด ตัวแทนจำาหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ต้องการรัับสมัครพนักงาน

1. ธุรการบัญชี (เปิดใบกำากับภาษี)

full time และ Part time

หรือ มีประสบก�รณ์ ในก�รเปิดใบ กำ�กับภ�ษี อย่�งน้อย 1 ปี

2. เจ้าหน้าที่พัฒนา เวบไซด์

เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.30-22.30 น.

3. เจ้าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน ด้านจัดซื้อ ต่างประเทศ

4. ฝ่ายขาย (ทำาใบเสนอราคา-ปิดการขาย) 3 อัตรา • เพศช�ย/หญิง ไม่จำ�กัดวุฒิ

3. กุ๊ก (full time)

5. พนักงานสโตร์

สวัสดิการ 1. ทิป 2. ประกันสังคม 3. อาหาร 4. ยูนิฟอร์ม

สวัสดิการ : นำาเที่ยวประจำาปี, เงินโบนัส, เบี้ยขยัน 1,200 บาท,

เฮฮาชิเตะ โรงแรมแมค

สวัสดิการงานสมรส/งานศพ, เงินเพิ่ม 3,500-7,000 บาท/ปี กรณีไม่ขาดลามาสาย

ชั้น 2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

02-2460396, 085-6754846

sappasan เฮฮาโภชนา 4x7

โทร.

สนใจสมัครงานได้ที่ บริษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม เลขที่ 479/2 ซ.พระยาสิงหเสนีย์ ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330

โทร. 02-2146050, 026138510 แฟกซ์ 02-2146053, 02-2146390

E-mail: watchara@electricmetro.com, mamaearn@yahoo.co.th

บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

บริษัท เมอร์ริเดียม เซ็นเตอร์เซลล์ จำากัด

เป็นโรงงานผลิตและจำาหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำาเร็จรูปภายใต้เครื่องหมาย MANCHESTER และ SURFTEX มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน หลายตำาแหน่ง เพื่อรองรับการขยายกิจการในตำาแหน่งต่อไปนี้

1. Merchandizing Officer

รับสมัคร

ด่วน!

1. หัวหน้าแผนกขนส่ง & Q.C. (มีประสบการณ์) เปิดโอกาสให้ 2. พนักงานฝ่ายบุคคล (มีประสบการณ์โดยตรง) คนพิการ 3. พนักงานบัญชี (สามารถใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปได้) 4. พนักงานขาย กทม./ตจว. (รักงานขายและบริการ มีพาหนะเป็นของตนเอง) 5. พนักงานส่งของ/แพ็กของ (มีใบขับขี่ ขับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้) 6. ธุรการฝ่ายขาย (สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูปได้) 7. ธุรการฝ่ายจัดส่ง (ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ ขยัน กระตือรือร้น) 8. ช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง/เด็กฝึกงาน (ช/ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6 ขึ้นไป) 9. ฝ่ายผลิต & Q.C. (ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ ละเอียดรอบคอบ) 10. Graphic Design (สามารถใช้โปรแกรมกราฟิคได้) 11. ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด (ญ/ช อายุ 25 ปีขึ้นไป ไปตจว./ต่างประเทศได้ มีเบี้ยเลี้ยง) 12. แม่บ้าน (ทำางาน จันทร์-เสาร์) **ทำางานจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.30 น. โบนัสประจำาปี, ยูนิฟอร์ม ตัดชุด, ประกันสังคม

พนักงานขาย : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น, ค่านำา้มัน

Tel. 0-2454-9256-8 Fax 0-2454-9259

เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป  วุฒิปริ- - าตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป  มีความรู้ความเข้าใจ งานด้านการ์เม้นท์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผู้ช่วยฝ่ายขาย   

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

ด่วนมาก

4. พนักงานตรวจนับ, จัดเรียงสินค้า ด่วนมาก 

1. สำาเนาบัตรประชาชน 2. สำาเนาทะเบียนบ้าน 3. วุฒิการศึกษา 4. หนังสือรับรองการทำางาน (ถ้ามี) 5. สำาเนาบัตรประจำาตัวคนพิการ 6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

หรือสมัครทาง E-mail : homemerridium@hotmail.com www.merridium@.com

ด่วนมาก

2. พนักงานงานขายประจำาห้างสรรพสินค้า (สายกลาง) ด่วน เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี มาก

เอกสารสมัครงาน

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานมาที่ เลขที่ 4/10 หมู่ 7 ซ.สำานักงานเขตบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

 

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป  ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี บริษัทฯ มีสวัสดิการ มียูนิฟอร์ม, ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร

หมายเหตุ : ทุกตำาแหน่งพนักงานต้องทำางานที่ฝั่งธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ได้

บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

sappasan เมอร์ริเดียม 4x7

สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ปรับเงินเดือนประจำาปี,

จำากัด sappasan/ เมโทรเพาเวอร์

สนใจสมัครได้ที่

ติดต่อเวลา 11.00 น. - 22.00 น.

2 อัตรา

• เพศช�ย ไม่จำ�กัดวุฒิ อ�ยุ วุฒิก�รศึกษ�

• เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี ไม่จำากัดความรู้

ทำาธุรกิจเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงรถยนต์/ อาคารนำาเข้าจากต่างประเทศ ได้มีการขยายงาน ต้องการรับทีมงานคุณภาพเพื่อมาร่วมงานดังนี้

1 อัตรา

• มีประสบก�รณ์ ในก�รโต้ตอบ E mail ภ�ษ�อังกฤษ-จีน ได้พอสมควร

• ชั่วโมงละ 60 ปี • ทำางานวันจันทร์-วันศุกร์

รถเมล์วิ่งผ่าน ปอ.137, 168, 171, 517, 537, ปอพ.4-2

1 อัตรา

• เพศช�ย/หญิง ไม่จำ�กัด อ�ยุ

เวลา 11.00-14.00 น.

(FREE LANCE)

• มีประสบก�รณ์ และผลง�นในก�รทำ� WEB SITE ต่�งๆ

• เพศหญิง อายุ 18-40 ปีไม่จำากัดความรู้ • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ • เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

2. พนักงานเสริฟ (Part time)

2 อัตรา

• เพศหญิง ไม่จำ�กัดอ�ยุ วุฒิ ปวช-ปวส บัญชี

1. พนักงานเสริฟ (Full time)

รับสมัคร ด่วน

" คิดถึงไฟฟ้าคิดถึงเมโทรฯ "

เลขที่ 2 ซ.บางแวก 65 เขตภาษีเจริ- กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2410-1359-62 แฟกซ์ : 0-2410-1358 E-mail : info@manchester.co.th Website : www.manchester.co.th

SAPPASAN / M.C.T.

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

11


! w o W สั ม

K.เจี๊ยบ PI PI การบิน

ร้านนำาเข้าสินค้าหลากหลายชนิด เช่น แว่นตา นาฬิกา กิฟต์ช็อฟ เครื่องสำาอางจากต่างประเทศ ยินดีรับบุคลากรเพิ่มดังนี้ ตำาแหน่งที่ 2, 3, 4 ภาษณ์  มีค่าอาหารต่างหาก 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย PRO ลงตามห้างฯ  โบนัส  ประกันสังคม อัตรา  เบี้ยขยัน O.T. รายได้ประมาณ 12,000 - 20,000.- (รายได้ดีมาก) Full Time / Part Time  ค่าคอมมิชชั่น เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ป.6-ปวส. ขยัน ซื่อสัตย์ พูดจาไพเราะ สุภาพ  ชุดยูนิฟอร์ม  พักร้อน 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย PRO (อาวุโส) ลงตามห้างฯ รายได้ประมาณ 25,000.อัตรา  งานเลี้ยงประจำาปี เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี  รางวัลอายุงาน วุฒิ ม.3-ปวส. ใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

แ ล้ ว ทราบ ผล ทั น ที 30

 

10

ขยัน ซื่อสัตย์ มีคนค้ำาประกัน พูดจาไพเราะ สุภาพ

5 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ   

รายได้ 9,000-18,000.-

เพศชาย/หญิง  อายุ 18-40 ปี  วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ขยัน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ชอบงานเอกสาร

20 อัตรา

4. พนักงานทั่วไป   

รายได้ 9,000-18,000.-

เพศชาย/หญิง  อายุ 18-40 ปี  วุฒิ ป.6-ปวช. ขยัน ซื่อสัตย์ พูดจาไพเราะ สุภาพ

5. พนักงานยกของ

เพศชาย/หญิง

อายุไม่เกิน 40 ปี

วุฒิ ป.6-ม.6

ขยัน ซื่อสัตย์

6. พนักงานลงสินค้า

รายได้ มีเงินเดือนประจำา + คอมมิชชั่น + ค่าสึกหรอ

5 อัตรา

Full Time /Part Time

ไม่จำากัดเพศ/อายุ/วุฒิการศึกษา  พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ (ทางบริษัทมีมอเตอร์ไซต์ให้) ถ้ามีรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  มีบุคคลค้ำาประกัน

รับสมัคร วินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง (ลงสินค้า) Full Time /Part Time

เอกสารการสมัครงาน สำาเนาบัตรประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้าน สนใจเข้ามาสมัครได้ที่ 69/749 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (ใกล้ ร.ร. ริชมอนด์)

50 อัตรา

ไม่สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ทุกกรณี สนใจสมัครงาน ด้วยตนเอง

โทร. 08-5047-0359, 08-9985-8373, 08-4530-7778 แฟกซ์ 0-2591-5687

12

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

SAPPASAN / มิส เลดี้


บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

ผู้นำาด้านการจัดจำาหน่ายเครื่องครัวอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเก็บ จัดเตรียม ปรุง และถนอมอาหาร รวมทั้งเป็นผู้ชำานาญการด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบริการ หลังการขาย โดยมีโรงงานผลิตของตนเอง เรากำาลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานท้าทาย

บริษัท วิคเตอร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด www.victorm.com

บริษัทเป็นผู้แทนจำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคและบริโภคที่มีชื่อเสียงม�กว่� 25 ปี เช่น สเปรย์กำ�จัดปลวก-ยุง เชนไดร้ท์ แชมพูสุนัข เซนก�ร์ด น้ำ�ย�ล้�งจ�นทีโพล์ ฯลฯ ต้องก�รรับสมัคผู้ร่วมง�นที่ขยัน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น เพื่อรองรับก�รขย�ยง�นดังนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายขายและคีย์แอคเคาท์ (K/A Manager)  

เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด

ใช้คอมได้ดี

2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  

อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิ ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล

เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป

วุฒิ ป.ตรี

เพศชาย/หญิง

วุฒิ ป.ตรี

1 อัตรา

เพศชาย/หญิง

วุฒิ ป.ตรี

เพศชาย/หญิง

มีประสบการณ์ด้านการขาย มีรถจักรยานยนต์ (กทม.)

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

เพศชาย

 

วุฒิ ป.ตรี

2 อัตรา

รักงานขาย

เพศชาย

เพศชาย

สามารถขับรถยนต์ได้

8. พนักงานขับรถ/ผู้ช่วยส่งของ 

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

มีประสบการณ์ในการทำางาน

พนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถหกล้อ

9. พนักงานขับรถผู้บริหาร 

1 อัตรา

7. วิศวกรคุมงาน/ผู้ประสานงานก่อสร้าง 

1 อัตรา

มีประสบการณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ Website

6. พนักงานประจำาห้างโฮมโปร-ไทวัสดุ 

• ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่างประปา / Service and Installation Technician • วิศวกรฝ่ายบริการ / Service Engineer • เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคนิค / Technical Support Officer • พนักงานธุรการ / Administration Officer • เจ้าหน้าที่เขียนแบบ / Draftsman • พนักงานบัญชี / Accounting Officer • พนักงานจัดซื้อ / Local Purchasing Officer • เจ้าหน้าที่บริการด้านอะไหล่ / Spare Part Officer

2 อัตรา

5. Web Design & Programmer 

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

2 อัตรา

3. พนักงานขาย (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 4. พนักงานธุรการ/บัญชี

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

sappasan/ D E S 4x7

sappasan/ LUCKY PAINT

VICTOR MARKETING CO., LTD.

2 อัตรา 2 อัตรา

สวัสดิการ : ทำ�ง�นวันจันทร์-วันศุกร์, ค่�ล่วงเวล�, ประกันสังคม, สวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ล (นอกเหนือจ�กประกันสังคม), ชุดทำ�ง�นสำ�หรับทีมติดตั้งและบริก�ร, เงินช่วยเหลือพิธีศพ, สหกรณ์ ออมทรัพย์, สิทธิลดอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้�นกับธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์, ปรับค่�จ้�งประจำ�ปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบก�ร), โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบก�ร)

1 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหม�ยได้ที่ บริษัท วิคเตอร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 176 ซอยก�ญจน�ภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 10160 (รถเมล์ส�ย 171, 147, 169 ผ่�น)

โทร. 0-2802-9472-3 ต่อ 18 คุณไทร E-mail: victormarketting@gmail.com

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

sappasan แอ็ดไลด์เม็ททัล 4x7

สวัสดิก�ร : เช่น โบนัส ประกันสังคม โอ.ที. ชุดฟอร์ม คอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง งานเลี้ยงประจำาปี

SAPPASAN / วิคเตอร์มาร์เก็ตติ้ง

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2409/5-9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-318-0965-8 ต่อ 411-415

E-mail : recruitment@alliedmetals.com www.alliedmetals.com

13


รับสมัคร PC แนะนำ�สินค้�ไส้กรอกและนมพร้อมดื่ม ประจำ�ห้�งบิ๊กซีและโลตัส ส�ข�ต่�ง ๆ ในกรุงเทพฯ

1. พนักงานจัดหน้าหนังสือ ด้วยคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา 2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา

รับสมัครทั้งชายและหญิง วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป หรือกำาลังศึกษาปริญญาตรี อายุระหว่าง 18-30 ปี พนักงาน PC จะได้รับการฝึกความสามารถต่าง ๆ ในการทำางาน และการดูแลสินค้าจากผู้จัดการฝ่ายขาย และซุปเปอร์ไวเซอร์ขาย ผู้ไม่มีประสบการณ์ รายได้รวมไม่ต่ำากว่า 10,000.-บาทต่อเดือน, มีประสบการณ์โดยตรง รายได้รวมไม่ต่ำากว่า 11,000-13,000.-บาทต่อเดือน บริษัทฯ ออกค่าประกันสังคมให้

สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ในเวลาทำาการ นำาหลักฐานและรูปถ่ายมาสมัครงานที่ ส่วนการขายและการตลาด บริษัท แหลมทองฟู้ดมาร์เก็ตติ้ง จำากัด ชั้น 5 อาคารวานิช 1 เลขที่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (หัวมุมถนนวิทยุ) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2253-4430

• เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. • อายุไม่เกิน 32 ปี • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทฯ จะฝึกงานให้) • ซื่อสัตย์ ขยัน สุขภาพแข็งแรง • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ บริษัทฯ ทำางานจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. - 18:00 น. สนใจสมัครด้วยตนเองหรือจ.ม. มาที่ คุณสุขสันต์ บริษัท ดีทีพี พูล 2220/2 ซอยรามคำาแหง 36/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

โทร. 08-9922-4585, 08-9885-7235

sappasan คุณสุขสันต์ 4x7

รับสมัครด่วน

SAPPASAN แหลมทองสหการ

รับสมัคร PC จำ�นวนม�ก

หางาน ที่ใช่ ตรงใจ ที่คุณชอบ! ก้าวไปด้วยกันสู่การเป็น

“บริษัทมหาชน”

1. Call Center เจ้าหน้าที่แนะนำาสินค้าทางโทรศัพท์ • • • •

200 อัตรา 6. SQA Officer (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/ ประเมินผล Call Center) 5 อัตรา

ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ • พูดจาฉะฉาน แก้ไขปัญหาปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่กำาลังศึกษา กศน. หรือมหาวิทยาลัยเปิด (รามคำาแหง, มสธ ฯลฯ) รายได้ เงินเดือนประจำา 9,000 + ค่าชำานาญการ *(เฉพาะสินค้าความงาม/ Exclusive) 3,000/ เดือน+ คอมมิชชั่น + Incentive + สวัสดิการอื่น ๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า 15,000 บาท)

2. Telemarketing (รับสายลูกค้า)

• ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี • รักงานขายเเละงานบริการ • ทำางานจันทร์ - เสาร์ ได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้ • มีทักษะในการเจรจา พูดคุยกับลูกค้า • รายได้ เงินเดือนประจำา 9,000 + คอมมิชชั่น + Incentive + สวัสดิการอื่น ๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า 15,000 บาท)

50 อัตรา

• • • •

เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในทักษะการใช้งานโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี • มีวาทศิลป์และทักษะในการการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่องานและมีความยุติธรรม • มีประสบการณ์ Call Center มากกว่า 1 ปีขึ้นไป รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ

• • • • •

เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด/จัดซื้อ/จัดหาสินค้า หรือ Sales Representativeไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office, Word, Excel, Power Point ได้คล่อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (หากได้ภาษาอื่นเพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ

• • • • • •

เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขารัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาพนักงาน ฝ่ายขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำางาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความดิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ สนับสนุนการทำากิจกรรมพนักงาน สามารถเดินทาง ต่างจังหวัดได้ • รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ

7. Merchandise & Marketing Officer

3. ผู้จัดการสาขา (ประจำาสาขากรุงเทพฯ/ ปริมณฑลและต่างจังหวัด) 10 อัตรา 8. HR Specialist (Recruitment) • • • • •

ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 ปี • มีความรู้ MS Office รักงานบริการและสามารถทำางานเป็นทีมได้ รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี สามารถทำางานล่วงเวลาได้ สามรถโยกย้ายไปสาขาใกล้เคียงได้ รายได้ -เงินเดือนประจำา + คอมมิชชั่น + Incentive + สวัสดิการอื่นๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า15,000 บาทขึ้นไป)

10 อัตรา

2 อัตรา

4. พนักงานขาย (P.C.) ประจำา Shop สาขากรุงเทพฯปริมณฑล/ ต่างจังหวัด 10 อัตรา 9. Administration Officer ประจำาสำานักงานใหญ่ รามอินทรา 10 อัตรา • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี • สามารถใช้ Computer ได้ • รักงานบริการและสามารถทำางานเป็นทีมได้ • สามารถเดินทางในสาขาใกล้เคียงได้ • มีบุคคลค้ำาประกันในการทำางาน • รายได้-เงินเดือนประจำา + คอมมิชชั่น + Incentive + สวัสดิการอื่นๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า 12,000 บาท ขึ้นไป)

• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา • สามารถใช้ Computer และใช้ Program Ms. Office ได้ดี • มีทักษะในการเจรจา / รักงานบริการ • มีความกระตือรือร้นและทำางานภายใต้แรงกดดันได้ • รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ

5. พนักงานขาย (P.C.) ประจำาเคาเตอร์ (เครื่องประดับ) Central Creative Word, Siam Paragon 10 อัตรา 10. • ไม่จำากัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกดี • วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี • สามารถใช้ Computer ได้ • สามารถใช้ Computer และใช้ Program Indesign, Illustrator,CS ไดเป็นอย่างดี สามารถเดินทางในสาขาใกล้เคียงได้ • มีบุคคลค้ำาประกันในการทำางาน • มีความกระตือรือร้นและทำางานภายใต้แรงกดดันได้ สามารถทำางานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ • รายได้ -เงินเดือนประจำา + ค่าแต่งหน้า + OT + คอมมิชชั่น • รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ Incentive + สวัสดิการอื่นๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า 13,000 บาท ขึ้นไป)

สนใจติดต่อ บริษัท

ทีวี ไดเร็ค จำากัด (มหาชน) เลขที่ 25 (รามอินทรา กม.5) ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

โทร. 0-2666-0957, 085-980-1649 (Hotline สมัครงาน)

E–mail : tvd.hr@hotmail.com, nichapat_n@tvdirect.tv www.tvdirect.tv 14

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan TV direct 8X7

• • • +

2 อัตรา


บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด ผู้นำ�ด้�นก�รจัดห�พนักง�นขับรถให้ผู้บริห�ร และรถลีมูซีน ณ สน�มบินสุวรรณภูมิ ต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�นจำ�นวนม�ก โดยมีตำ�แหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

พนักง�นขับรถลีมูซีน (Limousine)

ประจำ�สน�มบิน

100 อัตร�

 ไม่จำากัดเพศ  อายุ 25 ปี ไม่เกิน 55 ปี  วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

รับสมัคร

ด่วน

15,000 +++,

รายได้ดี

: การันตีรายได้ เบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น มีสวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม, ตรวจสุขภาพประจำาปี, ประกันสังคม สนใจติดต่อ :

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำากัด

เลขที่ 4 ปากซอยลาดกระบัง 9/8 ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

SAPPASAN /Thaitime

โทร. : ฝ่ายบุคคล 0-2739-0900, 08-6344-7906, 08-0227-5825 คุณสมเกียรติ 08-6313-5929

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

15


¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÌҹ½ƒ¡ËÑ´ Pizza Hut (¨Ó¹Ç¹ 60 ÍѵÃÒ)

ÃÒÂä´Œ´Õ ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃàÂÕèÂÁ : à§Ô¹à´×͹ 15,000-16,000 ºÒ· +Incentive à§Ô¹ÃÒ§ÇÑŨ٧㨾ÔàÈÉ·Ø¡äµÃÁÒÊ • ÇزԻÃÔÞÞÒµÃÕ ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 28 »‚(ÂÔ¹´ÕÃѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ºãËÁ‹) • ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»š¹¡Ð áÅÐàÊÒÏ-ÍҷԵ䴌 • äÁ‹¨Ó໚¹µŒÍ§ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ºÃÔÉÑ·¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁºÃÔËÒçҹÌҹÍÒËÒÃãËŒ

16

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

SAPPASAN/ YUM Resterants

ʹã¨Ê‹§»ÃÐÇѵԾÌÍÁÃÙ»¶‹ÒÂÁÒ·Õè ¤Ø³¸ÕÃÐÈÑ¡´Ôì ÇÔà´ª E-mail : thirasak.vidach@yum.com ËÃ×ÍÊͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè ¤Ø³¸ÕÃÐÈÑ¡´Ôì â·Ã. 089-813-2241


บริษัท กันยง จำ�กัด

ธน�ค�รซิตี้แบงก์

ตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้� “MITSUBISHI ELECTRIC” และนำ�เข้� เครื่องใช้ไฟฟ้� “DAEWOO & TRIMOND” ต้องก�รรับสมัครพนักง�น

ซิตี้แบงก์ถือเป็นสถ�บันก�รเงินที่ประสบคว�มสำ�เร็จ และได้รับก�รยอมรับนับถือม�กที่สุดแห่ง หนึ่งของโลก และเป็นองค์กรที่ดีเยี่ยมองค์กรหนึ่งที่เปิดโอก�สให้เสมอสำ�หรับบุคล�กรที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ห�กคุณเป็นคนหนึ่งที่รักคว�มท้�ท�ย มีเป้�หม�ยที่จะทำ�ง�นร่วมกับกับผู้เชี่ยวช�ญด้�น ก�รเงินก�รธน�ค�ร ภ�ยใต้ระบบง�นระดับ world-class และมีเป้�หม�ยในอน�คตที่ชัดเจน เพียงคุณ ก้�วเข้�ม�ห�เร� โอก�สนั้นกำ�ลังเปิดรอสำ�หรับ “มืออ�ชีพ” เช่นคุณ

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์

2. SALE ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มิตซูมิชิ (ต่างจังหวัด) ●

• แนะนำ�และเสนอข�ยผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ที่เหม�ะสมของธน�ค�รให้แก่ลูกค้�ท�งโทรศัพท์ • รักษ�ยอดข�ยต�มเป้�หม�ยที่ธน�ค�รกำ�หนด

วุฒิก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี รักง�นข�ยและมีใจรักก�รบริก�ร กระตือรือร้น มีวินัยในก�รทำ�ง�น ชอบง�นท้�ท�ยและมีร�ยได้เพิ่มขี้นต�มผลง�นที่ปฏิบัติได้ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (ห�กมีประสบก�รณ์ง�นข�ยท�งโทรศัพท์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ) • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่�งคล่องแคล่ว • พิมพ์ดีดได้อย่�งน้อย 30 คำ�ต่อน�ที • • • •

5 อัตรา

มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

4. ช่างแอร์ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20, บางนา) ●

5 อัตรา

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ● มีประสบการณ์ช่อมแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20) ●

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายตรงประจำาบูธ หลายอัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ช่อมเครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• ขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่โดยแนะนำ�และเสนอข�ยผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ที่เหม�ะสมของบริษัทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

● ●

• วุฒิก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี • รักง�นข�ยและมีใจรักก�รบริก�ร ห�กมีประสบก�รณ์ในก�รแนะนำ�และเสนอข�ย บัตรเครดิต / ผลิตภัณฑ์ของธน�ค�รอื่นๆ แก่ลูกค้�จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ • ส�ม�รถประจำ�ที่บูธข�ยในพื้นที่ที่ได้รับมอบหม�ย • มีบุคลิกภ�พ และมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในก�รทำ�ง�น รักก�รเรียนรู้และชอบพัฒน�ตนเองอยู่เสมอ

เพศชาย อายุ 20-40 ปี ไม่จำากัดวุฒิ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานที่บางนา/เอกมัยได้

7. พนักงานขนส่งสินค้า ● ● ●

sappasan/ Citybank

ติดต่อ : คุณนภ� โทร. 02-788-3017 แฟกซ์ 02-788-4802

3. เจ้าหน้าที่สต๊อก (ปฏิบัติงานที่บางนา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

สนใจสมัครง�นและสอบถ�มเพิ่มเติม ฝ่�ยบุคคล ธน�ค�รซิตี้แบงก์ ชั้น 19 399 อ�ค�รอินเตอร์เชนจ์ 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพ 10110

มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

5 อัตรา

5 อัตรา 5 อัตรา

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง, มีความขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน สามารถปฏิบัติงานที่บางนา/เอกมัยได้

เอกส�รประกอบก�รสมัคร  สำาเนาทะเบียนบ้าน  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน  วุฒิการศึกษา  รูปถ่าย 2 รูป  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท กันยง จำ�กัด

sappasan กันยง 4x7

หลายอัตรา

2 อัตรา

เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

sappasan/ กันยง 6x10

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

เลขที่ 58/17-18 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2653-8866 ต่อ 101-103 ฝ่�ยบุคคล

NANNE

THE BEST QUALITY

บริษัท สามยอดการค้า จำากัด เปิดรับสมัครด่วน

SALES

ร�ยได้ตั้งแต่ 18,000 บ�ท ❐ มีคว�มอดทน ขยัน มุ่งมั่น ❐

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

โทร.

คุณประพันธุ์

0-2869-1128, 08-9514-0614

273/95 ซ.เทอดไท 53 ถ.เทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

sappasan/ samyod kanka

SAPPASAN/ caraboa ..colour

สนใจสมัครด้วยตนเอง

17


พี.เอ็น. รับสมัครด่วน!

บริษัท โปรไบค์ จำากัด

1. พนักงานขาย (P.C.) ประจำา, ชั่วคราว 50 อัตรา 2. พนักงานธุรการ (10 อัตรา), บัญชี (10 อัตรา) 20 อัตรา 3. พนักงานสต๊อก, คลังสินค้า 10 อัตรา 4. พนักงานคีย์ข้อมูล 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามชิ้นงาน (3-15 บ.) 5. พนักงานฝ่ายเอกสาร 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ 350-600 บ./วัน 6. พนักงานประจำา Shop ในห้างฯ 10 อัตรา 7. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ 10 อัตรา 8. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 50 อัตรา

ผูน้ าำ เข้าจักรยาน, อุปกรณ์และอะไหล่ แบรนด์มาตรฐานโลก TREK, GARY FISHER, CHALLENGER, จักรยานพับ TERN, อะไหล่ Shimano และ Bontrager บริษัทฯดำาเนินงานมานานกว่า 21 ปี มีร้านค้าตัวแทน จำาหน่ายทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้า และ ความมั่นคง บริษัทมีเงินเดือนประจำา ค่าตอบแทน โบนัส

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

• เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป • สามารถเริม่ งานได้ทันที

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ธุรการ)

รับสมัคร

ด่วน

ทำ�ง�นด้�นเอกส�ร, คีย์ข้อมูล, ติดต่อประส�นง�น มีเงินเดือนประจำ� • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี • สามารถทำางานภายใต้แรงกดดันได้ดี • สามารถเริ่มงานได้ทันที

(ค่าน้ำามัน + ค่าสึกหรอต่างหาก) • เพศ ช. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (60, 40) 2. เงินเดือน 9,000-15,000 บ./ด.

พนักงานฝ่ายการตลาด (Marketing Support)

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนงานได้ และต้องการความมั่นคงในอาชีพ • สามารถใช้โปรแกรม Photo Shop, Illastrator หรือ Freehand • สามารถนำาข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **เฉพ�ะตำ�แหน่งพนักง�นฝ่�ยก�รตล�ด ถ้�มีผลง�นให้นำ�ผลง�นม�ด้วยเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�**

(ตำาแหน่ง 1, 6) : รายได้ 400-600 บาท/วัน มีค่าคอม + เบี้ยขยัน + ยูนิฟอร์ม • อายุ 15-49 ปี • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา บรรจุใกล้บ้าน (ตำาแหน่ง 2, 3, 7) : เงินเดือน 9,000-15,000 (+ประสบการณ์, สวัสดิการตามกฏหมาย)

เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำารองต่อเนื่อง (UPS) พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำาหน่าย UPS สินค้าชั้นนำาของโลกยี่ห้อ EATON ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้น และรักความก้าวหน้า เข้าทำางานเพื่อรองรับการขยายงานประจำาปี 2556 โดยมีตำาแหน่ง ดังนี้

(ขอให้รักงานบริการ ไม่ต้องมีประสบการณ์)

2. ผู้จัดการ สาขาระยอง

1 อัตรา

3. พนักงานบัญชี-ธุรการ สาขาเชียงใหม่, ระยอง ภูเก็ต 2 อัตรา • เพศหญิง อ�ยุ 23-35 ปี • วุฒิปวส.ขึ้นไป ส�ข�บัญชี • ส�ม�รถใช้โปรแกรม Express ท�งบัญชีได้จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ) • มีคว�มขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้�ที่เป็นอย่�งดี

• เพศชาย/หญิง อายุ 19-37 ปี เงินเดือนตามตกลง • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม สุภาพ รักงานบริการ ใจเย็น • มีทักษะด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาได้ • ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และทำางานเป็นผลัดได้

4. พนักงานส่งเอกสาร

2 อัตรา

5. หัวหน้าฝ่ายสต็อค / พนักงานฝ่ายสต็อค

2 อัตรา

• เพศช�ย อ�ยุ 22-35 ปี • มีใบอนุญ�ตขับขี่รถจักย�นยนต์ • รู้เส้นท�งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่�งดี • ขยัน อดทน • ประสบก�รณ์อย่�งน้อย 1 ปี • อ�ยุ 23-40 ปี • วุฒิปวส.ขึ้นไป • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่�งดี • มีวุฒิภ�วะก�รเป็นผู้นำ�และรับผิดชอบในหน้�ที่ได้เป็นอย่�งดี

6. ฝ่ายผลิต

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำาสำานักงานใหญ่

18

5 อัตรา

• เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 30-40 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี ไม่จำ�กัดส�ข� • มีคว�มขยัน ซือ่ สัตย์ และรับผิดชอบในหน้�ที่เป็นอย่�งดี

ประจำาสาขาสุขุมวิท, อ่อนนุช, พระราม 4, ราชดำาริ, ประตูน้ำา, สีลม, นวนคร, ปทุมธานี, รัชดา, พระราม 9, ลาดพร้าว, บางกะปิ, ท่าพระ, พระราม 2, บางแค

• เพศช�ย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ร�ยได้ 300 บ�ท/วัน • ส�ม�รถปรับเป็นพนักง�นร�ยเดือนได้ พิจ�รณ�จ�กประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น

หลายอัตรา

สวัสดิการ : โบนัส/เบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน/ประกันสังคม/งานเลี้ยงสังสรรค์/ค่าทำางานล่วงเวลา/ *ค่าคอมมิชชั่น/*ค่าโทรศัพท์/*ค่านำา้มัน/ *ค่าบำารุงรักษารถยนต์ (*เฉพาะตำาแหน่ง) sappasan/ mail box 4X7

โทรศัพท์ 08-1305-7117

1. Service Engineer

• เพศช�ย อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบก�รณ์อย่�งน้อย 1-2 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้�กำ�ลัง • มีบุคลิกภ�พดี ส�ม�รถเดินท�งไปต่�งประเทศได้ • สำ�หรับผูท้ ี่มีประสบก�รณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับสินค้�ของบริษัทฯ จะได้รับก�รพิจ�รณ�อัตร�เงินเดือนเป็นพิเศษ

พนักงานศูนย์ไปรษณีย์เอกชน/ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ไปรษณีย์เอกชน MBE รับด่วนกว่า 30 สาขา

ณ อาคาร SM TOWER ชั้น 23 ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า E-mail: palin.s@mbethai.com

หรือส่งResume สมัครผ่าน E- mail: nongluck@probike.co.th

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำากัด

สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผล ส่งเริ่มงานทันที

ยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ที่ สำานักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

โทร. 02-254-1077 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-2541078

sappasan/ โปรไบค์

โทร. 0-2233-8799, 08-6018-7798, 08-1311-9480

สนใจติดต่อได้ที่ คุณนงลักษณ์ บริษัท โปรไบค์ จำากัด 237/2 ถ.สารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

***ทุกตำ�แหน่ง ห�กส�ม�รถไปทำ�ง�นประจำ�ที่ ส�ข�ภูเก็ต หรือส�ข�เชียงใหม่ได้ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

บริษัททำางานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ผู้ที่สนใจส�ม�รถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่�ยบุคคล ติดต่อ คุณอ�ภรณ์ มิตรประส�ร อ�ค�รมงคล ชั้น 3 เลขที่ 57/38 หมู่ 4 ถนนร�มอินทร� แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร. 0-2970-7575 โทรสาร 0-2970-7676

E-mail: personal@zircon.co.th Website: www.zircon.co.th

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan/ ZIRCON

พี.เอ็น. บริหารงาน พี.ซี.

ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 942/101 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

sappasan พี.เอ็น บริหาร พี.ซี. 4x7

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่สำานักงานจัดหางาน


บริษัท ตราแม่ครัว จำากัด ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าบริโภค กำาลังขยายงาน และรับสมัครพนักงานใหม่ ในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

พนักงานบั- ชี

10 อัตรา

พนักงานขายหน่วยรถ (เงินสด)

30 อัตรา

พนักงานขับรถ

20 อัตรา

 เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้

 เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  วุฒิปริญญาตรี  เงินเดือน 15,000 บาท +คอมมิชชั่น  วุฒิ ปวช.-ปวส.  เงินเดือน 11,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น+ค่าเบี้ยเลี้ยง  ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

  

เพศชาย วุฒิ ป.6 ขึ้นไป  มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ทุกประเภท รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มีเงินเดือน +เบี้ยเลี้ยง+ค่าดูแลรักษารถยนต์

พนักงานเช็คสินค้า

5 อัตรา

 เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี  วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

พนักงานส่งของ

 เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

จำานวนมาก

 รายได้วันละ 350 บาท/ วัน

สนใจติดต่อที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. 189 หมู่ 9 ซ.รัตนราช ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

E-mail : tramaekrua@hotmail.com

SAPPASAN/ maekrua

TEL. 0-2312-7227 FAX. 0-2312-7618-19


SAPPASAN/ แมนเทค


บริษัท ภานกฤตทอรี่ จำากัด

บริษัท มาแมค ออยล์ จำากัด

บริษัทผู้นำาเข้าและจำาหน่ายเทปกาว, กาวร้อน, กาวแท่ง, ถุง, พลาสติกห่อของ, AIRBUBBLE และอุปกรณ์แพ็กกิ้งทุกชนิด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนนี้

รับสมัครด่วน

เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ทุกประเภท

รับด่วน จำานวนจำากัด

1. พนักงานขาย I Side Line

1. เจ้าหน้าที่การตลาด

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในงานขายโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มฮาร์ดแวร์, เครื่องเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง (มีใบอนุญาตขับขี่) • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • มีบุคคลหรือเงินค้ำาประกัน

(ทางโทรศัพท์)

เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Excel, Word, Internet ได้เป็นอย่างดีมาก มีความรับผิดชอบ ทุ่มเท ซื่อสัตย์ มีไหวพริบในการสื่อสารกับลูกค้า มีประสบการณ์ในหมวดสินค้าเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่บั- ชี

1 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • มีไหวพริบดี สามารถโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ดี

สมัครงาทนันที าบผล ร ท 4. รถกระบะรับจ้าง (มีเงินค้ำาประกัน) 3. พนักงานธุรการ

• เพศหญิง อายุ 20-28 ปีขึ้นไป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Excel, Word ได้

• เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึั้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี •• หากมี หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท มาแมค ออยล์ จำากัด

ทุกตำ�แหน่ง มีเงินเดือน ค่�คอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่�น้ำ�มัน ค่�โทรศัพท์ และร�ยได้อื่น ๆ

*หมายเหตุ : หากมีภูมิลำาเนาอยู่บางบอน, พระราม 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขที่ 155 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 72 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

บริษัท ภานกฤตทอรี่ จำากัด

เลขที่ 97-99 ซ.พระยามนธาตุฯ แยก 23 ถ.เอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2417-0925 แฟกซ์. 0-2417-0926

(ติดต่อฝ่ายบุคคล)

E-mail: pannagitory@hotmail.com, www.pannagitory.com

โทร. 0-2463-8506-9 แฟกซ์. 0-2463-8510 E-mail : yutasak@mamacoil.com www.mamacoil.com

sappasan/ pannagitory 4x7

สนใจสมัครงานได้ด้วยตนเองที่

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำ�กัด 1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

กว่า 40 ปี กลุ่มบริษัท ไอ.พี.ได้ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำาหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค โดยการผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ โดยเรากำาลังมองหาผู้ที่ชอบงานท้าทาย รักความก้าวหน้า ขยัน อดทน และ ซื่อสัตย์ เพื่อรองรับการขยายช่องทางการจัดจำาหน่าย และจำานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

รายได้เฉลี่ย 13,000-25,000 บาท • ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี • วุฒิ ม.6/ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

2. พนักงานขับรถส่งสินค้า

เปิดรับ หลายอัต รา

รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล / ประเภท 2 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ/ต่างจังหวัด • มีประสบการณ์การขับรถส่งสินค้า 1 ปีขึ้นไป

3. พนักงานจัดเรียงสินค้า (PC.) กทม.

• ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ เงินเดือนประจำา, เบี้ยเลี้ยง (ตำาแหน่งลำาดับที่ 1, 2), คอมมิชชั่น (ตำาแหน่งลำาดับที่ 1, 2), ค่าโทรศัพท์ (ตำาแหน่งลำาดับที่ 1, 3), ค่าจัดเรียง (ตำาแหน่งลำาดับที่ 3), ค่าล่วงเวลา (ตำาแหน่งลำาดับที่ 3), ปรับเงินเดือนประจำาปี, โบนัสประจำาปี สวัสดิการ ประกันชีวิต,

ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, วันหยุดพักผ่อนประจำาปี (ตามอายุงาน)

สนใจสมัครงานด้วยตนเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-15.00 น.

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำากัด เลขที่ 65 ถ.รามคำาแหง 129/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-372-3461-79 ต่อ 105, 114 แฟ็กซ์ 02-372-3481 หรือส่ง Resume มาที่ hript@iphouses.com www.iphouses.com

sappasan ไอ.พี.เทรดดิ้ง 8X7

• • • •

• เพศชาย / หญิง • อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้าน การขายอย่างน้อย 1 ปี • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

sappasan/ Mamac 4x7

2. พนักงานขาย Tele-sales


ประกาศรับสมัครงาน

บริ ษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด บริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 200 คน ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยมากกว่า

200,000 คนต่อปี บริษัทฯ มีแผนขยายงานและสาขาอย่างต่อเนื่อง สาขาปัจจุบัน: สุขุมวิท 24, สุขุมวิท 31, ทองหล่อ, สีลม, เชียงใหม่, ดูไบ, กัมพูชา, ญี่ปุ่น สาขาในอนาคต: นานา, พัทยา, หัวหิน

หน่วยนวรัตน์ เป็นนักธุรกิจประกันชีวิต ของฝ่ายจัด จำาหน่ายผ่าน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด มีความประสงค์ต้องการ รับสมัครบุคคลที่ต้องการ หารายได้พิเศษหรือรายได้ประจำาดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครเพื่อนรวมงานจำานวนมาก

1. พนักงานนวดประจำาสาขาหัวหิน (ตรงตลาดโต้รุ่ง)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โครงการออมระยะสั้น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โครงการบำาเหน็จเพื่อการเกษียณอายุ

• เพศหญิง • ไม่จำ�กัดอยู่ • มีประสบก�รณ์นวดไทยและน้ำ�มันอย่�งน้อย 2 ปีขึ้นไป • ร�ยได้เฉลี่ย รวมค่�คอมมิชชั่นและเบี้ยขยัน และเบี้ย Request จ�กลูกค้�ม�กกว่� 15,000 บ�ท

2. พนักงานนวดสาขาสีลม 20 อัตรา

• มีประสบก�รณ์ 2 ปี ขึ้นไป ส�ม�รถนวดได้ทั้ง นวดไทย และนวดน้ำ�มัน

3. พนักงานต้อนรับลูกค้า ประจำา สาขาหัวหิน (ตรงตลาดโต้รุ่ง) • เพศหญิง อ�ยุ ไม่เกิน 35 ปี • มีใจรักง�นบริก�ร • ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้ • ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้

4. พนักงานนวด

คุณสมบัติ - อายุ 23 ปีขึ้นไป - เพศชายและหญิง - วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

ทุกตำ�แหน่ง มีโอก�สได้ไปทำ�ง�นหรือ ศึกษ�ง�นที่ต่�งประเทศ

มีระบบเลื่อนตำาแหน่งงาน, • เพศหญิง • ไม่จำ�กัดอ�ยุ รางวัล, ประกันสังคม, • มีประสบก�รณ์นวดไทยและน้ำ�มันอย่�งน้อย 2 ปีขึ้นไป ท่องเที่ยวประจำาปี • ร�ยได้เฉลี่ยนม�กกว่� 20,000 บ�ท • มีมีประกันสังคมและเบี้ยขยัน

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทางเราจะมอบหมายให้ทำางาน ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ตามองค์กรราชการต่าง ๆ โดยทางเราจะจัดสถานที่ให้ตามความเหมาะสม และจะจัดอบรมให้ทุกอย่าง

5. พนักงานต้อนรับลูกค้า

• เพศหญิง • อ�ยุ 18-30 ปี • ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้ • ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้

ฟรี

**สัมภาษณ์รู้ผลทันที** เข้ามากรอกใบสมัครได้ทุกวันที่ สาขาทองหล่อตั้งแต่ 09.00 ที่เค้าน์เตอร์พนักงานต้อนรับ

สนใจติดต่อ คุณลักษณา ประพันธศิริ

โทร. 02-381-2311 (จันทร์ถึงศุกร์ 10.00-19.00) หรือ 082-339-0440 คุณนิโลบล บริษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด เลขที่ 58/19-24 ซ.สุขุมวิท 55 (ปากซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม. 10110

(เวลาทำางาน จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00) ทุกตำาแหน่งสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านบนหรือเข้ามากรอกใบสมัครทุกวันได้ที่สาขาทองหล่อ ลง BTS ทองหล่อแล้วเดินเข้าซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) มาประมาณ 50 เมตร ร้านอยู่ฝั่งขวามือ สังเกตฝั่งตรงข้ามจะมีร้าน 7-11 อยู่

sappasan Asia Herb 4x7

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

SAPPASAN / กรุงไทย/ลักษณา

08-1816-7280, 08-9440-7557

การันตีคุณภาพชีวิตการทำางาน

ด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีซ้อน โอกาสดี! รับสมัครพนักงานจำานวนหลายอัตราทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท

ประจำาสำานักงานใหญ่ ฝ่ายการเงิน 

เจ้าหน้าที่แผนกบั- ชี

ฝ่ายจัดจำาหน่าย 

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมสินค้าคงคลัง

เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนสินค้าคงคลัง

ผู้จัดการร้านแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 40 ปี • ประสบการณ์ 5-10 ปีในการบริหารร้านสาขา มีประสบการณ์ในตำาแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งความรู้ในการบริหารคลังสินค้า ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • ชอบงานด้านบริการต่าง ๆ มีความสุขุม มีความอดทน และรับผิดชอบสูง ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

เจ้าหน้าที่ประจำาร้านแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิ ม.6. ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านการรับการสั่งซื้อ การให้บริการติดต่อสอบถาม และแก้ปัญหาให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิด-บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • มีใจรักงานบริการ ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกและน้ำาเสียงสุภาพนุ่มนวล มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

สนใจร่วมงานติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด

1199/1 ถนนรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2840-8000 ต่อ 8211, 8212 หรือ 8220

E-mail: staffrecruit@amway.com www.facebook.com/HR.AmwayThailand หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

• โบนัสการันตี 2 เดือน • โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน • สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท • การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน • ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม • ตรวจสุขภาพประจำาปี • วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 12 วัน/15 วัน • เครื่องแบบพนักงานประจำาช็อป • เงินพิเศษเฉพาะพื้นที่ จำานวน 1,500-2,500 บาท • สัมมนาประจำาปีทั้งในและต่างประเทศ • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ • รางวัลครบรอบปีการทำางาน • สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม (ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยใน/นอก) • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ • กองทุนเงินทดแทน

23

SAPPASAN/ Amway

สวัสดิการ สำาหรับพนักงานประจำา


น ว ่ ด รับ

คีย์ข้อมูล คจำานนวนมาก Part-Time / Full-Time

รายได้ประมาณ

500  

บาท/วัน

อายุ 18 ปี, วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบในการทำางาน

ลักษณะ : เป็นการคีย์ข้อมูล โดยจะมีเอกสารจัดเตรียมไว้ให้ สามารถรับงานไปทำาที่บ้านได้ sappasan ACCOR 4x7

โทร. 086-9035111, 082-4407222

Anywhere Anytime System

บริษัทตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

รับสมัครงานด่่วน หลายตำาแหน่ง

กำาลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายขาย ดังนี้

ระบบการทำางานทุกที่ ทุกเวลา บริษัทนานาชาติมีความมั่นคง มีสาขาอยู่ในทุกมุมโลก มีผลิตภัณฑ์ ลดน้ำาหนัก/เพิ่มน้ำาหนัก/เพื่อสุขภาพที่ดี มีงานให้เลือกทำาหลายรูปแบบ

1. รับแบบสอบถามไปทำาทีบ่ า้ นหรือตามสถานทีต่ า่ ง ๆ มีรายได้ 15,000 บาท/ด. 2. รับโทรศัพท์ให้คำ�ปรึกษ�เรื่องสุขภ�พ มีร�ยได้ 20,000 บ�ท/ด. 3. ให้บริก�รลูกค้�หลังก�รข�ย 30 คน/ด. มีร�ยได้ 30,000 บ�ท/ด.

1. พนักงานขายห้างโมเดิร์นเทรด (Key Account) หลายอัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ขับขี่รถจักรย�นยนต์ รถยนต์ได้ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ มีบุคคลค้ำ�ประกัน  เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  

มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริงมีรายได้ทันที

2. พนักงานขายหน่วยรถ Pre Order หลายอัตรา

คุณสมบัติ  เพศชาย/หญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป มีโทรศัพท์มือถือ และติดต่อสะดวก  เพียงคุณมีเวลา 4 ชม./วัน (Part Time) 8 ชม./วัน (Full Time) เลือกวันทำางานได้

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับขี่รถจักรย�นยนต์ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ มีบุคคลค้ำ�ประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  

ดิฉันแวววดี...เคยทำ�ง�นประจำ� รู้จักระบบง�นนี้จ�กใบปลิว สนใจอย�กมีร�ยได้เพิ่ม ในเดือนแรกทำ�แบบสอบถ�ม และรับโทรศัพท์ มีร�ยได้ 15,000 บ�ท ชอบก�รทำ�ง�นทุกที่ทุกเวล� ทำ�ให้ดิฉันมีอิสระในก�รใช้ชีวิต เลือกเวล�ทำ�ง�นได้ด้วยตนเอง ภ�ยใน 2 ปี ดิฉันมีร�ยได้ 100,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป........ ยินดีรบ ั สอนให้กบ ั คนที่ตอ้ งก�รมีร�ยได้อย่�งดิฉน ั ดิฉันมั่นใจว่�ทำ�ง�นระบบนี้ ต้องมีร�ยได้ 1 ล้�นบ�ท/ด. แน่นอนค่ะ

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

ไม่จำ�กัดวุฒิ มีบุคคลค้ำ�ประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

4. พนักงานส่งสินค้า

ไม่จำ�กัดวุฒิ มีบุคคลค้ำ�ประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

5. พนักงานคีย์ข้อมูล

6. รถร่วมขนส่งสินค้า

มีรถกระบะ ตู้ทึบ (มีหลังค�สูง 2 เมตรขึ้นไป)

24

หลายอัตรา

รายได้สูง สวัสดิการดี

ps : Anywhere Anytime

สนใจมาสมัครด้วยตัวเอง ใช้เวลาในการอธิบายรายละเอียดงาน 1 ชม. ฟรี

คุณแวววดี พูลสวัสดิ์ โทร. 081-659-2258, 081-870-4809

หลายอัตรา

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

วันนี้คุณออกไปใช้ชีวิตได้อย่างที่ิคิด แล้วจะรออยู่ทำาไม? โทร.นัดวันสมัครงานล่วงหน้าได้ที่

หลายอัตรา

สู่อิสรภาพด้านการเงินและเวลา

ที่ศูนย์สุขภ�พ *สบ�ยดี* หน้� ร.ร.ศรีสุริโยทัย ถ.เจริญกรุง ซ.เจริญกรุง 57 BTS สะพ�นต�กสิน (ออกช่องท�งที่ 4)

หลายอัตรา

สมัครได้ที่ บริษัท วี.อาร์.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำากัด เลขที่ 82/122 หมู่ 6 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2322-7795-6, 081-882-1990, 086-985-0656 วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan/ VRC MARKETING

➦ ยินดีต้อนรับ

sappasan/ พัชราภา 4x7

ติดต่อด่วน คุณจอมใจ


สมัครด่วน พร้อมสัมภาษณ์ทันที เวลา 10.00 น.-15.00 น. (วันจันทร์-พุธ-ศุกร์) จำาหน่ายบะหมี่ฮ่องกง+เกี๊ยวกุ้ง+เป็ดย่าง+หมูแดง และติ่มชำานานาชนิด

1. ผู้จัดการสาขา รายได้รวม 15000-20000*บ./ด.

เงินเดือน 10000+ค่าอาหาร+ขยัน/ดูแลรถ 2000 บ.

• ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี(ทุกสาขา) • มีประสบการณ์ดูแลด้านงานบริการร้านอาหาร

• ชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี ไม่จำากัดวุฒิ • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ+มีใบขับขี่รถยนต์+มอไชด์

2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

9. พนักงานส่งของ (Delivery)

• ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.6-ปวส (ทุกสาขา) • รักงานบริการ-ใฝ่เรียนรู้

ด่วนมาก

3. แคชเชียร์

รายได้รวม 10000-12000* บ./ด.

4. เชฟทำาอาหาร (ลวกบะหมี่/นึ่งติ่มชำา)

ด่วนมาก

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำากัดวุฒิ • รายวัน 300 บ./วัน

• ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี ไม่จำากัดวุฒิ

12. ฝ่ายจัดซื้อ

5. ผู้ช่วยเชฟทำาอาหาร

รายได้รวม 10000-12000*บ./ด.

2 อัตรา

เงินเดือน 15000-18000*+ค่าอาหาร+O.T

11. แม่บ้านทำาความสะอาด

รายได้รวม 14000-18000* บ./ด.

• ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี ไม่จำากัดวุฒิ

• ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี ไม่จำากัดวุฒิ • มีมอไชด์เป็นของตนเอง+ใบขับขี่

10. ช่างซ่อมบำารุง

• ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า • มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับแอร์ ไฟฟ้า ประปา

• หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

6. พนักงานบริการ

เงินเดือน 9500+ค่าน้ำามัน+ค่าสึกหรอ+ค่าอาหาร+ค่าเที่ยว

ด่วนมาก

• ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

7. แผนกเก็บล้าง/แม่บ้าน

3 อัตรา

รายได้รวม 10000-12000*บ./ด.

- ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี ไม่จำากัดวุฒิ

ตำาแหน่ง 1-7 : ทำางานที่สาขาใกล้บ้าน-สยาม/ หัวลำาโพง/ เยาวราช/ ฟิวเจอร์ (รังสิต)/ศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ)/ ซีคอน (ศรีนครินทร์)/ อุรุพงษ์ เสนาเฟสท์ (เจริญนคร)

2 อัตรา

• หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช-ป.ตรี • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร

ตำาแหน่ง 8-12 : ประจำาสำานักงานใหญ่ ที่อรุ พุ งษ์ (ติด ธ.กรุงศรีอยุธยา) *ภายใต้เงื่อนไขและกฏระเบียนของบริษัทฯ

....สวัสดิการ.....

ประกันสังคม/เงินกู้ยืม/ ส่วนลดซื้อสินค้า/ วันหยุดประจำาปี/พักร้อน ปรับเงินเดือน/โบนัส/ แบบฟอร์ม/งานเลี้ยงสังสรรค์ +ท่องเที่ยวประจำาปี เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ/ ค่าอาหาร/ค่าเดินทาง/ ค่าเช่าบ้าน/เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น/ ค่าพิเศษทีมฝึกอบรม

เอกสารสมัครงาน : สำาเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+วุฒิฯ รูปถ่าย/ใบขับขี่/ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

บ. เอชเคเอ็น แฟรนไชส์ จำากัด (ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล)

เลขที่ 844 ปากซอย 25 ถ.พระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400 sappasan/ hongkong 8x7

รายได้รวม 12000-17000*บ./ด.

รายได้รวม 10000-13000*บ./ด.

ด่วนมาก

8. พนักงานขับรถส่งของ

รถประจำาทางผ่าน สาย 2, 44, 59, 60, 79, 99, ปอ.511

โทร 02-6137517-9 ต่อ 105, 116 หรือ 092-0039600 E-mail: hknd_hr@hr@hotmail.com

บริษัท สรรพสาร จำากัด

บริษัทได้เปิดดำ�เนินก�รธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ม�น�นกว่� 20 ปี ต้องก�รบุคล�กรที่มีคว�มกระตือรือร้น รักคว�มก้�วหน้�และพัฒน�ตนเองไปพร้อมกับบริษัทฯ • เพศช�ย อ�ยุ 25 - 30 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รตล�ด

• มีคว�มส�ม�รถท�งคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power Point ได้คล่อง • มีคว�มคล่องตัว ขยัน อดทน

2. พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก • เพศช�ย/หญิง

• วุฒิปริญญ�ตรี หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • มีคว�มส�ม�รถท�งคอมพิวเตอร์ • มีคว�มรับผิดชอบง�นต�มที่ได้รับมอบหม�ย

3. ธุรการประสานงานโฆษณา

• เพศหญิง • วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี • มีคว�มรูค้ อมพิวเตอร์ Word, Excel, E-mail และ Internet • มีทักษะในก�รสื่อส�ร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน รับผิดชอบในก�รติดต่อประส�นง�น

ด่วน!

4. พนักงานโฆษณา

• เพศหญิง • วุฒิปริญญ�ตรี ทุกส�ข� • ขยันและอดทน • มีใจรักง�นบริก�ร • มีคว�มรูค้ อมพิวเตอร์ Word, Excel, E:mail และ Internet

5. พนักงานขับรถ

• เพศช�ย อ�ยุ 25-30 ปี • รู้จักเส้นท�งในกรุงเทพฯ • มีใบขับขีร่ ถยนต์

6. เด็กติดรถส่งของ

• เพศช�ย อ�ยุ 18 ปี ขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิ

7. ผู้สื่อข่าว

• เพศช�ย/หญิง • วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง • มีคว�มกระตือรือร้น รับผิดชอบง�นดี มนุษยสัมพันธ์ดี

ผ่�นก�รสัมภ�ษณ์พร้อมเริ่มง�นทันที ทำ�ง�น วันจันทร์-วันศุกร์ สนใจกรุณาติดต่อ คุณอัจจิมา โทร. 02-435-2345 ต่อ 100, 080-209-1558 เวลา 08.30-17.00 น. (จันทร์-ศุกร์) สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ เลขที่ 71/16-17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556 25

SAPPASAN / SAPPASAN

1. MARKETING

รับสมัคร


Call Center Agent Walk-in Interview ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà ¤‹ÒµÍºá·¹´Õ ÁÕ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇ˹ŒÒ㹡Ò÷ӧҹ㹵Óá˹‹§Í×è¹æ ã¹ÊÒ§ҹ¸¹Ò¤Òà (ºÃèؾ¹Ñ¡§Ò¹»ÃШÓ) ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ແ´ÃѺÊÁѤÃáÅÐÊÑÁÀÒɳ·Ñ¹·ÕµÓá˹‹§§Ò¹à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õè Call Center ÇѹÈءÏ·Õè 23 áÅÐ ÇѹàÊÒÏ·Õè 24 ÊÔ§ËÒ¤Á 2556 àÇÅÒ 09.00 - 14.00 ¹. ÈٹºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ (ÍÒ¤ÒÃᨌ§ÇѲ¹Ð) ¶.ᨌ§ÇѲ¹Ð Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ ÅѡɳЧҹ

á¹Ð¹ÓáÅÐãËŒ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§â·ÃÈѾ·¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒà¡ÕèÂǡѺ¼ÅÔµÀѳ±¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÃÇÁ·Ñé§ÃѺ¿˜§¢ŒÍ¤Ô´àË繢ͧÅÙ¡¤ŒÒ à¾×è͹ÓÁÒ»ÃѺ»Ãا¡ÒÃãËŒºÃÔ¡Òâͧ¸¹Ò¤Òà -

ÇزԻÃÔÞÞÒµÃÕ ·Ø¡ÊÒ¢Ò GPA. äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 2.50 ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó Call Center Agent ÁÕ·Ñ¡ÉСÒÃ㪌¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ áÅоÔÁ¾´Õ´ä·Â / Íѧ¡ÄÉä´Œ´Õ ÁÕ·Ñ¡ÉСÒâÒÂáÅСÒÃÊ×èÍÊÒ÷Õè´Õ ÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÀÒÂ㵌áç¡´´Ñ¹ä´Œ´ÕáÅÐᡌ䢻˜ÞËÒµ‹Ò§æ 䴌͋ҧàËÁÒÐÊÁ ËÒ¡ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´Œ´Õ¨Ðä´ŒÃѺ¡ÒþԨÒóÒ໚¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ ÊÒÁÒö»®ÔºÑµÔ§Ò¹à»š¹¡Ðä´Œ / »®ÔºÑµÔ§Ò¹áººËÁعàÇÕ¹䴌 ʶҹ·Õ軯Ժѵԧҹ : ÈٹºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ (ÍÒ¤ÒÃᨌ§ÇѲ¹Ð) ¶.ᨌ§ÇѲ¹Ð Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ

sappasan SCB 24/7/56 8x14

Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁµÔ´µ‹Í SCB Career : 0 2544 1398 (µÔ´µ‹Í ¡Ò¹µª¹¡ Êѧ¢¡ØÞªÃ) Email: ganchanok.sungkhagoonchorn@scb.co.th

26

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


บริษัท มาลาพลาส จำากัด MALAPLAST CO., LTD เรา มาลาพลาส ผู้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกกระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding) การเป่าขึ้นรูป (Blow Molding) การผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน (Compression Molding) และการผลิตแม่พิมพ์ (Mold Making) เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการ รับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของเราทุกระดับเพื่อความมั่นคงและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการพัฒนาอันรวดเร็วทำาให้เราต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในการทำางาน ในตำาแหน่งต่อไปนี้

1. Asst.Chrome Plating Manager 6. Engineer

Responsibility : • Manage a production team to meet the production target and all other related issues to the production operation • Bachelor's degree or higher in Engineering, Science or related field. • At least 3 years experience in chrome plate function or chemical and industrial management in manufacturing environment • Strong leadership skills and good team player.

2. Sales Executive

7. Sales Coordinator

• WORK : 5 DAYS A WEEK

Job Descriptions and Responsibilities : Oversee sales to a chieve the customers requirement and company target • Graduate BA Major in Marketing, Economic or rerated field • At least 2 year of sale experience preferably from industrial product • Have own vehicle and able to travel intensively • Willing to learn and working with international culture environment • Good command of spoken and written English

• WORK : 5 DAYS A WEEK

3. Sales Engineer • Bachelor’s degree in Industrial Engineering /

Plastic Technology Engineering / Chemical Engineering or related field • At least 2 years experience in sales and production • Good command of spoken and written English • Own car with driving license

• WORK : 5 DAYS A WEEK

4.Oversee the entire QA & QC function to achieve the company’s target QA Supervisor

• Bachelor’s degree in Industrial Engineering / Plastic Technology Engineering / Chemical Engineering or related field • At least 2-5 years experience in manufacturing process improvement, production line and new product, preferably in plastic industry (Injection / Blow / Compression / Molding)

• WORK : 5 DAYS A WEEK

• At least 2 years experince in sales or sales office • Good command in English using MS Office applications

• WORK : 5 DAYS A WEEK

8. เจ้าหน้าที่ (จป.)

• วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย • ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำางาน • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป

• ทำางาน (5 วัน/สัปดาห์)

9. เจ้าหน้าที่เคมี

• เพศชาย วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับโรงชุบ ห้องแล็ป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ทำางาน (5 วัน/สัปดาห์)

10. เจ้าหน้าที่บุคคล

• วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoff office ได้ดี

• Bachelor’s degree in Industrial Engineering / Plastic Technology Engineering / Chemical Engineering or related field • At least 3 years experience in QC/QA function in วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า manufacturing environment, preferably in plastic industry • • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้าในโรงงานและเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี (injection / blow / compression Molding) • Have knowledge skill in ISO 9001:2000 or ISO SSC 22000 or ISO TS16949 Strong leadership skills and good team player

11. ช่างซ่อมบำารุง

12. ช่างเทคนิคฉีด, เป่าพลาสติก

• WORK : 5 DAYS A WEEK

5. Accountant • Bachelor’s degree in Accounting with curriculum 4 years program • At least 2 up years experience in accounting • Experience in Fix Asset and ERP application is an advantage

• WORK : 5 DAYS A WEEK

วิธีการสมัคร

• วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาแม่พิมพ์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในการทำางานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

13. ช่างทำาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาแม่พิมพ์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในการทำางาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

• สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล • หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทำางาน, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ, รูปถ่าย 1 ใบ, หลักฐานการศึกษา มาที่

ติดต่อฝ่ายบุคคล บริษัท มาลาพลาส จำากัด โทร. : 0-2387-1340 ต่อ 161, 172, 167, 178 แฟกซ์ : 0-2387-1340 ต่อ 166 E-mail : jobs@malaplast.com www.malaplast.com วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan มาลาพลาส 8x14

370 ถ.พุทธรักษา (แพรกษา) ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

27


บริษัท จ ิวเวลเลอร ี่ ซาไก (ไทยแลนด์) จำาก

ัด

ร้านอาหาร Dory Seafood Bistro

inal 21

บริษัทฯ ผลิตและจำ�หน่�ยจิวเวลรี่ จำ�หน่�ยทั้งในประเทศและส่งออกต่�งประเทศ ต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพื่อร่วมง�นบริษัทฯ ดังนี้

1. Supervisor

ช่างทอง ช่างแต่งประกอบ ช่างเงิน หลายอัตรา

(สามารถพูดภาษาอังกฤษได้) เงินเดือน 12,000 บาท ++

2. พนักงานแคชเชียร์และเสิร์ฟ เงินเดือน

10,000 บาท ++

3. พนักงานเสิร์ฟ

 

เงินเดือน 9,500 บาท ++ ** ทุกตำาแหน่งสามารถเริ่มงานได้ทันที **

  

สวัสดิก�ร : ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, OT, ค่�เบี้ยขยัน , ค่�อ�ห�ร, ค่�กะ, ค่�เซอร์วิสช�ร์ต ภ�ยใต้เงื่อนไขระเบียบข้อบังคับและ/หรือประก�ศของบริษัทฯ

 

สนใจสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

หรือสามารถสมัครได้ที่ร้านอาหารดอรี่ ซีฟู้ด ชั้น 5 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

ทราบผลทันที

sappasan Dory seafood 4x7

คุณโย : 084-523 2980 , 02-108 0822 คุณแคท (ฝ่ายบุคคล) : 02-2613792-9 ต่อ 332

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถแต่ง, แต่งประกอบงาน, ขึ้นมือ งานคุณภาพดีถึงดีมาก มีความขยัน และซื่อสัตย์ มีวินัยสูง มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน สามารถถูกพัฒนาได้ มีบุคคลค้ำาประกัน เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามารถ) มีภาพผลงานที่ผ่านมา (จะพิจารณาพิเศษ)

สนใจติดต่อ บริษัท จิวเวลเลอรี่ ซาไก (ไทยแลนด์) จำากัด เลขที่ 241/12 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2212-3161

E-mail : panotporn@jewel-sakai.com

www.jewel-sakai.com

sappasan/ จิวเวลเลอรี่ ซาไก

าก ม น ว ่ ด ต้องการรับสมัคร....

ที่ Term

บริษัท ภัทรโชติ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

ผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ยูลินิเวอร์ เช่น บรีส โอโม่ ซัลซิล ลักษ์ ฯลฯ

1. พนักงานขายเครดิต

22,000.-ขึ้นไป

• เพศชาย/หญิง • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • ไม่รวมค่าพาหนะ • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภค/บริโภค

2. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซต์,

22,000.-ขึ้นไป

• เพศชาย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีการฝึกงานให้ พร้อมรับรายได้ระหว่างฝึกงาน

3. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 18,000.-ขึ้นไป • เพศชาย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีการฝึกงานให้ พร้อมรับรายได้ระหว่างฝึกงาน

4. พนักงานขับรถ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

sappasan/ camella

Tel. 0-2813-8931-2 หรือ 08-0904-0334

28

เลขที่ 149/133 ม.13 ถ.เพชรเกษม ซ.95 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 (ใกล้แยกพุทธมณฑล สาย 4) วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan ภัทรโชติ 4x7

ทุกตำ�แหน่ง:มีสวัสดิก�ร วันหยุดประจำ�ปี ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน ฟรี


BEHAVIOR MODIFICATION UNITED CENTER CO.,LTD

323 UNITED CENTER 12FL. SILOM ROAD BANGRAK, BANGKOK 1050

T: (+66) 02-231-1439 to 43 F: (+66) 02- 233-5248 สลิมเมอร์ส เวิร์ด อินเตอร์เนชั่นเนล เราดำาเนินธุรกิจสถานบริหารร่างกาย ลดน้ำาหนัก และความความงาม

ในรูปแบบของฟิตเนต ซึ่งเรามีสาขาในกรุงเทพ 4 สาขา และ 21 สาขาในประเทศฟิลิปปินส์ เราดำาเนินธุรกิจนี้มานานกว่า 20 ปี ต้องการผู้ร่วมงานและทีมงาน ที่มีใจรักในงานบริการด่วนจำานวนมาก หลายอัตรา ดังต่อไปนี้

1. Center Manager / ผู้จัดการร้าน

3 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 35 ปีขี้นไป วุฒิปริญญาตรี มีบุคลิกภาพดี • มีประสบการด้านสปาหรือฟิตเนสไม่น้อยกว่า 2 ปี • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ • รายได้ดี มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น+โบนัส+ อื่นๆ ( 50,000- ขึ้นไป)

2. Management Trainee / ผู้จัดการฝึกหัด

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขี้นไป วุฒิปริญญาตรี มีบุคลิกภาพดี • มีประสบการด้านสปาหรือฟิตเนสจะพิจราณาเป็นพิเศษ • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ • รายได้ดี มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น+โบนัส+ อื่นๆ (50,000- ขึ้นไป)

3. ที่ปรึกษาความงาม/พนักงานขาย

จำานวนมาก

• เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช/ปวส /ปริญญาตรี (หากมีประสบการด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ) • รูปร่างสมส่วน ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ • เงินเดือน+คอมมิชชั่น ไม่ต่ำากว่า 25,000-

4. Telesales/พนักงานแนะนำาสินค้าทางโทรศัพท์

5 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช ขึ้นไป • เงินเดือน+คอมมิชชั่น +เบี้ยขยัน ไม่ต่ำากว่า 15,000 บาท

5. Biometrics Trainer/พนักงานประจำาห้องยิม

จำานวนมาก

• เพศหญิง / ชาย อายุ 21-35 ปี • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • รูปร่างสมส่วน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ

6. พนักงานบัญชี

• เพศหญิง อายุ 21-35 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. พนักงานทำาทรีทเม้นต์/พนักงานนวดหน้า นวดตัว

จำานวนมาก

• เพศหญิง อายุ 18-40 ปี • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา มีการฝึกอบรมให้ • รูปร่างสมส่วน ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ • เงินเดือน+เบี้ยขยัน+ค่าคอมมิชชั่น+โอที+ค่ามือ+โบนัสปลายปีมากกว่า 18,000- บาท

8. แม่บ้าน

• เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ

เงินเดือน+เบี้ยขยัน+โอที+โบนัสปลายปีมากกว่า 12,000.SAPPASAN/slimmers

สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือโทรมาสอบถามได้ที่ บริษัท สลิมเมอร์ส เวิร์ด อินเตอร์เนชั่นเนล (จันทร์-ศุกร์ 9.00น -16.00 น) อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร. 02-234-3905-06 หรือ 02-631-1232 หรือส่ง E-mail : chantip_ku@yahoo.com ติดต่อที่คุณ จันทร์ทิพย์ คูประเสริฐ

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

29


บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำากัด

บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด รับสมัครพนักงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำางานหรือนักศึกษาจบใหม่ ลักษณะงานที่ปฎิบัติ : จัดเรียงเอกสารฝ่ายบัญชี ทำาเอกสารของฝ่ายบัญชี

3. พนักงานจัดส่งสินค้า

6 อัตรา

• • • •

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ป. 6 ขึ้นไป สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำางาน ขับรถได้และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณ์งานที่ปฎิบัติ : จัดส่งสินค้าพร้อมสาธิตการใช้ งานคร่าว ๆ ให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

4. พนักงานซัพพอร์ต

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

3 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 20-28 ปี • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา นิเทศ/จัดการ/วารสาร/อักษรศาสตร์ • ชอบอ่านหนังสือ/เก่งคอมพิวเตอร์/ช่างพูด ช่างคุย ลักษณะงานที่ปฎิบัติ : ประสานงานกับตัวแทนขายหนังสือ, เช็คสต็อกหนังสือ, Orerate website และ facebook, ดูแล Booth เวลางานแสดงสินค้าหนังสือและฯลฯ

7. เทรนเนอร์

  

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สามารถปฏิบัติงานเวลากลางคืนได้ ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำางาน ขับรถได้และรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณ์งานที่ปฎิบัติ : เซ็ตอัพบูธสำาหรับงาน Roadshow ตามสถานที่ต่างๆ และเติมสินค้าในสาขาต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

8. Tele sales

6 อัตรา

9. เจ้าหน้าที่สต็อก

1 อัตรา

  

ช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

กรุงเทพฯ รายได้รวมเฉลี่ย 12,400-15,100 บาท/เดือน ต่างจังหวัด รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-24,500 บาท/เดือน ช�ย อ�ยุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ ประสบก�รณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป กรุงเทพฯ รายได้รวมเฉลี่ย 11,600-13,000 บาท/เดือน ต่างจังหวัด รายได้รวมเฉลี่ย 15,800-18,300 บาท/เดือน

 ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ตำาแหน่งที่ 1 และ 2 มีเงินเดือนประจำา, เงินเบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น

• เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • น้ำาเสียงไพเราะ • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฎิบัติ : แนะนำาและขายสินค้าทางโทรศัพท์

(มีโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนประจำาทุกปี)

ปฏิบัติงานที่ คลังสินค้า ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ซ.วัดนครชื่นชุ่ม

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิปวช.ขึ้นไป • ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำางาน ลักษณะงานที่ปฎิบัติ : เช็คสต็อกสินค้า (เก้าอี้นวด)

ในเดือนแรกที่เข้ามาทำางานในกรุงเทพฯ ทางบริษัท

3. พนักงานจัดเรียงสินค้า (กทม./ตจว.)

10. พนักงานบริการหลังการขาย 1 อัตรา • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • มีน้ำาเสียงไพเราะ ใจเย็น รักงานบริการ ยิ้มเก่ง ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทำางาน

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (ติดต่อ คุณนิตยา) เลขที่ 999 อาคารเกษรพลาซ่า ชั้น 5 ห้อง 5C-1 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (แยกราชประสงค์ ใกล้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์และ ร.พ.ตำารวจ) หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail :monsan2525@gmail.com, non_rester@hotmail.com และ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิตยา โทรศัพท์ : 02-652-0300

(กทม./ตจว.)

2. พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยพนักงานขาย) กทม./ตจว.

1 อัตรา

• หญิง ไม่จำากัดอายุ • วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา ลักษณะงานที่ปฎิบัติ : อบรมพนักงานในการใช้เครื่องนวด เพื่อสุขภาพ

3 อัตรา

• • • • •

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้� อุปโภค-บริโภค ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันม�น�นกว่� 30 ปี เช่น สบู่และโฟม ดร.มนตรี, สบู่อ�เซปโซ, กย.15, ผลิตภัณฑ์ซักผ้�เด็กโฮม, ลูกอมม�ยมิ้นท์, คูก้�, เครื่องดื่มเซปเป้ บิวติดริ้งค์ และอื่น ๆ ต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�นที่มีคว�มกระตือรือร้น ขยัน และรักคว�มก้�วหน้� เพื่อรองรับก�รขย�ยง�น ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถจัดการแผนงานและเสนอขายสินค้าแก่ตัวแทน จำาหน่ายได้เป็นอย่างดี ลักษณะงานที่ปฎิบัติ : หาช่องทางในการจัดจำาหน่ายใหม่ๆ เช่นดีเลอร์, ออกไปพบลูกค้าด้านนอกได้, ควบคุมทีมขาย, ดูแลสินค้าชิ้นเล็กแล้ช่องทางการขาย

2. พนักงานขาย ตำาแหน่ง PC ห้างสรรพสินค้า หลายอัตรา 6. Admin ประสานงาน • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี (ฝ่ายMarketing) • วุฒิ ม.3 - ป.ตรี • ทำางานภายได้ความกดดันได้ • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฎิบัติ : ขายสินค้าประเภทเก้าอี้นวด ประจำาตามห้างต่างๆ

รับสมัครด่วน

1 อัตรา

มีที่พักให้ฟรี

ช�ย-หญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี วุฒิก�รศึกษ� ม.3 ขึ้นไป

ท่�นที่สนใจกรุณ�ติดต่อขอรับใบสมัครง�นได้ทั้ง 2 แห่ง พร้อมหลักฐ�นที่

บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำากัด

เลขที่ 905/4 ถ.พระร�ม 3 ซอย 49 เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ สำ�นักง�นใหญ่ โทร. 0-2683-0333 ต่อ 301, 312 คลังสินค้� พุทธมณฑล ส�ย 4 โทร. 0-2429-2922 ต่อ 210, 214

E-mail: info@massmarketing.co.th

SAPPASAN / แมส มาร์เกตติ้ง

1 อัตรา 5. หัวหน้าฝ่ายขาย

sappasan rester 4x7

1. เจ้าหน้า Admin บัญชี

บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด ALFREDO ENTERPRISE CO., LTD. เป็นผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปแช่แข็งต้องการ รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบ มาทำางานกับเราในตำาแหน่ง ต่อไปนี้

บริษัท แสงไพโรจน์ ไล้ท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำากัด  

1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำาระบบประกันคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้ารวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ คุณสมบัติ :  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำางานปกติได้  มีประสบการณ์การในโรงงานอาหาร อย่างน้อย 5 ปี  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ เช่น GMP, HACCP และ BRC เป็นอย่างดี เคยผ่านการฝึกอบรม และมีความสามารถในการดูแล และจัดทำาระบบคุณภาพได้  มีความละเอียดรอบคอบ และทำางานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี มีเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่นรวม  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขาย  

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 1 อัตรา (Assistant QA Manager)

เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถพูดภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ได้ดี  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

2. ผู้จัดการฝ่ายขาย  

1 อัตรา

5 อัตรา

เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี มีเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ช่างฝีมือ (ช่างเชื่อม-ช่างเหล็ก-ช่างไม้) 2 อัตรา  

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เจ้าหน้าที่จัดเอกสารส่งออก

5. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ทำางานเป็นกะ) 2 อัตรา 

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

6. ผู้ช่วยสต็อก 

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3, ปวช.,ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ : จัดทำาเอกสารการส่งออก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร ฯลฯ คุณสมบัติ :  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง  มีใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

4 อัตรา

บริษัท แสงไพโรจน์ ไล้ท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำากัด

02-951-9966 Hotline : 083-666-6680

30

sappasan แสงไพโรจน์ 4x7

หากสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง

19/18/1 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. E-mail: support@sangpairoj.com

1 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด เลขที่ 57 หมู่ 5 สวนอุตส�หกรรมโรจนะ ซ.โรจนะ E ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธย� 13210

ฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรมนุษย์

โทร. 0-3533-2111 ต่อ 142 หรือ 242 โทรสาร 0-3533-2120 Website : www.alfredo.co.th หรือ E-mail : hr@alfredo.co.th

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan/ อัลเฟรโด

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ


1. ผู้ช่วยผู้จัดการขายต่างจังหวัด

4. พนักงานขาย ยางรถบรรทุก/ยางอุตสาหกรรม 3 อัตรา

1 อัตรา

• เพศชาย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำางาน • หากมีประสบการณ์การขายยางรถบรรทุกและยางอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขายยางรถยนต์โดยเฉพาะ มีพาหนะเป็นของตนเอง รู้เส้นทางเป็นอย่างดี มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำางาน

• • • •

2. พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ - Account Payable

5. พนักงานส่งของ และพนักงานประจำาคลังสินค้า าที่สุขสวัสดิ์) 6 อัตรา 1 อัตรา • (ประจำ เพศชาย อายุ 20-30 ปี

• เพศหญิง อายุ 25-32 ปี • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน • มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบันทึกรายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี • มีประสบการณ์ในการทำาบัญชีด้านจ่าย 1 ปีขึ้นไป • มีความเข้าใจเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการทำารายงานภาษีต่างๆ • สามารถจัดทำารายงานสรุปเจ้าหนี้ รายจ่าย และรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ • มีความละเอียดรอบคอบ

• สำาหรับพนักงานขับรถ สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

6. พนักงานขับรถผู้บริหาร

1 อัตรา

รายละเอียดงาน : ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ทันตาม

SAPPASAN / stamford

กำาหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฏจราจร ดูแล บำารุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อ ให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ ให้ความร่วมมือในการ องานในสำานักงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การ 3. พนักงานขาย 4 อัตรา ช่ดำวายเหลื เนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย • เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 28-40 ปี • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำางาน • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ • หากมีประสบการณ์การขายยางหรือล้อแม็กซ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • ร่างกายแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำากัด “133, 135 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120”

โทรศัพท์ 02-678 2355 ต่อ 128 Email : boonya@stamfordtyres.com

บริษัท ลิกมันไลท์ติ้ง จำากัด Ligman Lighting Co., Ltd.

บริษัทผู้ผลิตโคมไฟคุณภาพสำาหรับภายนอกอาคาร โดยเป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย ทั้งในตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้

1. พนักงานบัญชี • • • •

เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำางานด้านบัญชี AP หรือ AR อย่างน้อย 1 ปี มีทักษะคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูป มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานการเงิน

• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ การเงิน • มีประสบการณ์ทำางานด้านบัญชี หรือ การเงิน อย่างน้อย 1 ปี • มีทักษะคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูป

3. พนักงานบุคคล และธุรการ

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทำางานด้านบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 2 ปี • มีทักษะคอมพิวเตอร์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่นำาเข้า-ส่งออก

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทำางานด้านนำาเข้า หรือ ส่งออก อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป • มีทักษะคอมพิวเตอร์, สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนขายในประเทศ

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทำางานด้าน งานธุรการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป • มีทักษะคอมพิวเตอร์, สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan/ ฟีดสเปเชี่ยว

sappasan ligman 4x7

ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัวหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำานักงานกรุงเทพฯ 2912 ถ.ลาดพร้าว ซ.128/44 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 0-2733-9140-5 Fax. 0-2733-9153 E-mail : info@ligmanlighting.com www.ligmanlighting.com

31


บริษัท พรีเมียม ลูบริแคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จำากัด

Premium Lubricant International Co., Ltd. บริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำามันหล่อลื่นสำาหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ต้องการผู้ร่วมงานเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังนี้ We are specialized in lubricants and chemicals for industrial products under VADEN, AQUA and BARALDI brand. And now we are looking for qualified candidates to develop and expand the business to demonstrate our technologies to industrial customers.

ดำาเนินกิจการด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรทำาความสะอาดพื้น Tennant จากประเทศ อเมริกามานานกว่า 30 ปี ในประเทศไทย และกว่า 135 ปีจากการยอมรับทั่วโลก บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่ จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้ากับบริษัทฯ ดังนี้

1. ช่างฝ่ายบริการ

• เพศชาย วุฒิ ปวช., ปวส สาขาช่างยนต์, เครื่องกล หรือสาขาอื่นมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจักร • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) • ความรู้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน • มีความมุ่งมั่น อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี • มีเงินเดือนประจำา ค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

(รายได้ 13,000-15,000 บาท / เดือน)

คุณสมบัติ • • • • •

2. พนักงานฝ่ายขาย

4 ตำาแหน่ง 2 ตำาแหน่ง 2 ตำาแหน่ง

• • • • • •

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์โรงงานหรืองานด้านบริการลูกค้า อย่างน้อย 1 ปี มีความตั้งใจ ขยัน และความรับผิดชอบ มีใบอนุญาตขับรถยนต์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิก�ร เงินเดือน, ประกันสังคม, โบนัสประจำ�ปี, บริษัทมีสวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ลและประกันชีวิต

บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จำากัด

1268 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

โทร. 0-2426-3200 แฟกซ์. 0-2426-5268

E-mail: nattawut@premiumlubricant.co.th www.satooil.co.jp

sappasan premium 4x7

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ คุณณัฐวุฒิ นิภานันท์

บริษัท พรีเมียม ลูบริแคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช., ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านการติดต่อโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอใช้ มีความมุ่งมั่น อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีโอกาสได้ไปอบรม และดูงานต่างประเทศ มีเงินเดือนประจำา-ค่านำา้มัน-คอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ

96/455 ม.3 ซ.เอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

Tel: 02-450-6055-6 Fax: 02-450-6057 E-mail: customercare@iceintertrade.com www.iceintertrade.com

sappasan iceintertrade 4x7

สถานที่ปฏิบัติงาน - ประจำาที่กรุงเทพ - ประจำาที่ชลบุรี - ประจำาที่นครราชสีมา

บริษทั ปารีส มิกิ ออพทิคอล (ประเทศไทย) จำากัด บริษัทดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับแว่นต�ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีส�ข�ม�กกว่� 1,000 ส�ข�ทั่วโลกใน 12 ประเทศ อ�ทิ ฝรั่งเศส, UK, เยอรมนี, U.S.A., ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, ม�เลเซีย, จีนและไทย เร�กำ�ลังมองห�ผู้ร่วมง�นในตำ�แหน่งดังนี้

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงานตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

พนักงานขาย

  

2. พนักงานขับรถบรรทุก/ปิึคอัพ/หัวลาก

จำานวนมาก

รายได้ 9,500 - 25,000 บาท

วุฒิ ป.6 ขึ้นไป, มีใบขับขี่ส่วนบุคคลหรือชนิดที่ 2 ขึ้นไป  ประจำา ลาดกระบัง, พระราม 4, ร่มเกล้า, ลำาพูน, นิคมฯระยอง 

คุณสมบัติ

3. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คตู้คอนเทรนเนอร์

(

(

(

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี มีความกระตือรือร้น และรักงานด้านบริการ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

 

ประจำา ลาดกระบัง

รายได้ 10,000 - 13,000 บาท วุฒิ ปวช ขึ้นไป

สวั ส ดิ ก าร

ประจำา ร่มเกล้า, ลาดกระบัง

เบี้ยขยัน, โบนัสประจำาปี, ค่าล่วงเวลา, ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, กีฬาสี, งานปีใหม่, สวัสดิการวันลา และอื่น ๆ อีกมากมาย

SAPPASARN : PARIS MIKI

โทร. 0 - 2 2 5 5 - 9 8 2 7 FAX. 0 - 2 2 5 5 - 9 8 8 9

วุฒิ ปวช ขึ้นไป, มีใบขับขี่ส่วนบุคคล

4. ธุรการส่วนงานยานยนต์

บริษัทมีเงินเดือน, โบนัส, ค่ารถ, ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ให้ ➧ ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานมาสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่

อาคารอิเซตัน ชั้น 3 ถ.ราชดำาริ ปทุมวัน กทม. 10330

รายได้ 10,000 - 13,000 บาท

สนใจติดต่อ โทร. 02-6656699 ต่อ 305 - 307 3195/16 ชั้น 11 อาคารวิบูลย์ธานี 1 (เอสโซ่) ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

E-mail: nthhr@nipponexpress.co.th

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan/ นิปปอน เอ็กซ์เพรส

(

32

รายได้ 9,000 - 13,000 บาท

วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ประจำา ร่มเกล้า, สุวรรณภูมิ, ประเวศ, พระราม 4, ลำาพูน, นิคมฯระยอง


SOS Foundation of Thailand under the Royal Patronage of her Majesty the Queen สำ�นักง�นหมู่บ้�นเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่ง ประเทศไทยในพระบรมร�ชินูปถัมภ์

ศูนย์จำาหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV, IP CAMERA)

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์ ได้ดำ�เนินช่วยเหลือเด็กไทยที่ สูญเสีย พ่อแม่ ข�ดญ�ติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยได้นำ�รูปแบบก�รเลี้ยงดูเด็กม�จ�ก หมู่บ้�นเด็กเอส โอ เอส (SOS Children’s Villages) ของ ดร.เฮอร์ม�นน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ช�วออสเตรีย ผู้ก่อตั้งองค์กรเอส โอ เอส ส�กล (SOS Children’s Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้�นเด็กเอส โอเอส ส�กล ปัจจุบันมี 132 ประเทศทั่วโลก

จำานวนมาก

2. นักสังคมสงเคราะห์

เจ้าหน้าที่ IT

ประจำ� จ.สมุทรปร�ก�ร จ.ห�ดใหญ่ จ.หนองค�ย จ.ภูเก็ต • เพศหญิง อ�ยุตั้งแต่ 25-40 ปี • วุฒิก�รศึกษ� ม.6 ขึ้นไป • ส�ม�รถพักอ�ศัยในหมู่บ้�นเด็กๆ ต่�งจังหวัดได้ • มีประสบก�รณ์ดูแลเลี้ยงเด็กม�ก่อน จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

0 0 0 , ช่ า งติ ด ตั ง ้ 5 -1 0 0 0 , 0 1 กล้องวงจรปิด บาท พนั ก งานขาย ประจำานครปฐม

1 อัตรา

ประจำ�สำ�นักง�น จ.สมุทรปร�ก�ร • เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�สังคมสงเคร�ะห์ • ส�ม�รถทำ�ง�นแบบ Team Work และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • มีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น NGO เกี่ยวกับเด็ก และครอบครัว, สื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้ งชีพ จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ สำารองเลี้ย

คุณสมบัติทั้ง 3 ตำาแหน่ง    

ุน ังคม และกองท สวัสดกิ าร - เงินเดือนประจำา, พักร้อน, ประกันส

อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำากัดวุฒิ  สามารถทำางานล่วงเวลาได้ (O.T.) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำางาน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีที่พักอยู่ใกล้บริษัท หรือสะดวกการเดินทาง สมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำากัด

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบ CV/RESUME มาที่

สำานักงานหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

เลขที่ 200 ถนนบรมราชชนนี ซ.70 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

** กรุณาติดต่อในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. **

SAPPASAN / sosa

18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2380-1177 ต่อ 414, 415 Email : hrd@sos-thailand.org www.sosthailand.org

เงินเดือน

โทร. 0-2888-3507-8, 08-1700-4715

sappasan/ มีเดีย เสิร์ซ

1. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก

รับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง เข้าร่วมงานกับบริษัทดังนี้

E-mail: Krittiwit@gmail.com www.CctvBangkok.com

PHOTHALAI LEISURE PARK

บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จำากัด (PLP) เป็นบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการแบบครบวงจร บนทำาเลแห่งใหม่ บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ ประกอบด้วย สปาระดับ 5 ดาว สถานที่จัดประชุม นิทรรศการ และเปิดตัวสินค้าแบบครบวงจร ห้องอาหารแบบไลฟ์สไตล์ สนามไดร์ฟกอล์ฟระดับ 6 ดาว และห้องรับรองพิเศษสำาหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป ด่วน ! รับสมัครพนักงาน จำานวนมาก • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ใช้โปรแกรม MS Office ได้

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 1 ปีข้นึ ไป

• • • •

• เพศชาย/หญิง อายุอย่างน้อย 30 ปี ขึ้นไป • มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านอาหาร

Restaurant Hostess / Reservations Demi เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-40 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา สามารถสื่อสารภาษาอังฤกษได้ มีประสบการณ์ด้าน F&B 2 ปีขึ้นไป

Commis l, Commis ll

• เพศชาย/หญิง อายุอย่างน้อย 30 ปี ขึ้นไป • มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านอาหาร

Restaurant Attendant

• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขา • สามารถสื่อสารภาษาอังฤกษขั้นพื้นฐานได้

Steward Supervisor • • • •

Bartender / Barista

• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-40 ปี • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา • มีประสบการณ์ด้าน F&B 2 ปีขึ้นไป

Steward

• เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี

Banquet Attendant

• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขา • สามารถสื่อสารภาษาอังฤกษขั้นพื้นฐานได้

• เพศหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขา

Guest Relation

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สามารถสือ่ สารภาษาอังฤกษได้ดี

Technical (AV, Air, Electrical, Plumber) • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

Therapist

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

Room Attendant

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

Caddie

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

หากคุณพร้อมที่จะทำางานในทีมที่คิดแตกต่างระดับมืออาชีพ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สามารถติดต่อด้วยตนเอง

หรือส่งประวัติโดยย่อพร้อมรูปถ่�ยปัจจุบันม�ที่ บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ พาร์ค จำากัด เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒน� 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ เขตบ งกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง “สมัครง�น” รง

E-mail: hr@phothalai.com วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-40 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา สามารถสื่อสารภาษาอังฤกษขั้นพื้นฐานได้ มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านครัวอย่างน้อย 2 ปี

Cashier

www.plp.co.th

โทร. 0-2508-1238-49 ต่อ 400, 401 33

SAPPASAN / PHOTHALAI LEISURE

Personnal Training

Administrator


บริษัท ไอดีซี เทรนนิ่ง จำากัด

บริษัท ไทยวีนีเตอร จำากัด

เป็นบริษัท ที่มีประสบการณ์ในตลาดทันตกรรม มานาน กว่า 27 ปี ทำาให้เข้าใจแรงงานในตลาดกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งมีความ ต้องผู้ช่วยงาน ในคลินิกเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดบุคลากรที่เข้าใจและรักในงานด้านนี้ และด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีคำาศัพท์เฉพาะ จึงจำาเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับการอบรม และรับทราบขั้นตอนและการเตรียมงานในคลินิกทันตกรรมเพื่อช่วยเสริมในอาชีพผู้ช่วย ทันตแพทย์ ให้เกิดความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน เมื่อจบหลักสูตรมีงานทำาทันที รายได้ดี และเป็นอาชีพติดตัว

ผู้แทนจำ�หน่�ยและบริก�รหลังก�รข�ยเครื่องจักรและอุปกรณ์จ�กยุโรปและญี่ปุ่น ต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�นในแผนกต่�ง ๆ ดังนี้

1. Sales Engineer

เปิดรับอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อประกอบอาชีพ มีใบประกาศนียบัตร มีงานทำาทันที สามารถ ทำา Full Time / Part time

• ชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

2. ช่างเทคนิค

เปิดสอน 3 หลักสูตร

• ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า, เครื่องกล • มีประสบการณ์ในกรซ่อมเครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องจักร

1. หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์พื้นฐาน ระยะเวลา 1 เดือน มีทฤษฎี และปฎิบัติ 2. หลักสูตร ประชาสัมพันธ์ในคลินิกทันตกรรม ระยะเวลา 5 วัน มีทฤษฎี และปฎิบัติ 3. หลักสูตร ผู้ช่วยทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลา 5 วัน มีทฤษฎี และปฎิบัติ

3. พนักงานรับส่งเอกสาร • ชาย อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่

4. พนักงานขับรถส่งสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ชาย อายุ 25-40 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่ รู้เส้นทางใน กทม. และปริมณฑลเป็นอย่างดี

เพศ หญิง ชาย อายุ 18-35 ปี การศึกษา ระดับม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป ไม่มีโรคประจำาตัว และไม่มีโรคติดต่อ รับสอนทุกสัญชาติ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) รักการเรียนรู้ และรักความก้าวหน้า

ทุกตำ�แหน่ง : มีเงินเดือนพร้อมโบนัสและสวัสดิก�รต่�ง ๆ สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่

บริษัท ไทยวีนีเตอร์ จำากัด

โทร. 02-416-6347 ถึง 50 E-mail : alexanan713@gmail.com www.thaivinyter.co.th

sappasan/ ไทยวีนีเตอร์

สนใจสอบถาม ค่าเล่าเรียน 081-6443371 คุณฐณวรรณ์ อเนกวรพงศ์ E-mail : oneortho@gmail.com สถานที่ รับสมัคร อาคาร ซิตี้โฮม ชั้น 1 เลขที่ 3199/7 ถ.สุขุมวิท ระหว่าง 101/1-103 บางนา พระโขนง 10260 (สถานี BTS อุดมสุข)

174/62-63 หมู่ 6 ซอยพระราม 2 ซอย 60 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

sappasan idc 4x7

• • • • •

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำากัด

PHRANAKORN HONDA AUTOMOBILE CO.,LTD. ผู้จำาหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และศูนย์บริการพร้อมอะไหล่ ดำาเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 10 ปี ปัจจุบัน มีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิภาวดี (สำานักงานใหญ่) สาขาบางชัน สาขาบางซื่อ สาขาเกษตรตัดใหม่ และกำาลังดำาเนินการขยายสาขาที่ 5 ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

5. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2. พนักงานแคชเชียร์

6. ที่ปรึกษาการขาย

• เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีประสบการณ์งานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีประสบการณ์งานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานสนับสนุนงานขาย

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. ทุกสาขา • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office, Internet, รับ-ส่ง E-mail) มีใจรักงานบริการ

4. พนักงานธุรการขาย

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. ทุกสาขา • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office, Internet, รับ-ส่ง E-mail) มีใจรักงานบริการ

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร น้ำาเสียงนุ่มนวล มีใจรักด้านงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา บุคลิกภาพดี มีใจรักด้านงานบริการ • มีประสบการณ์ด้ายงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. พนักงานเตรียมรถใหม่

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เป็นอย่างดี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้ว 1 ปี

11. พนักงานอะไหล่

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์และอะไหล่รถยนต์

12. พนักงานประเมินราคา

7. ที่ปรึกษาการบริการ

• เพศชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีประสบการณ์ดา้ นงานรับรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. พนักงานขับรถ

• เพศชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีประสบการณ์งานประเมินราคาสี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. พนักงานเทคโนโลยี สารสนเทศ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้ว 1 ปี

• เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้และการแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี • ขับรถได้มีใบขับขี่, ผ่านการเกณฑ์ทหาร • หากมีประสบการณ์ในตำาแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ชุดยูนฟิ อร์ม, ปรับเงินเดือนประจำาปี, เงินค่าตำาแหน่ง, คอมมิชชั่น (บางตำาแหน่ง), โบนัส, กิจกรรมสังสรรค์รื่นเริง, เงินช่วยเหลือต่างๆ, สวัสดิการอื่นๆ

9. พนักงานช่างเทคนิค

สวัสดิการ :

สอบถามรายละเอียดและสมัครงานติดต่อ ฝ่ายธุรการบุคคล บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำากัด 110 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. หรือ ส่งใบสมัครผ่าน recruit_pha@yahoo.com

02-941-1888 # 503

ทุกตำาแหน่ง หากมีประสบการณ์จากธุรกิจจำาหน่าย และซ่อมรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

34

หรือ สมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขา สาขาวิภาวดี 02-941-1888 ต่อ สาขาบางชัน 02-919-9979 ต่อ สาขาบางซื่อ 02-911-3111 ต่อ สาขาเกษตรตัดใหม่ 02-940-4888 ต่อ

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

503 513 505 505

sappasan พระนครฮอนด้า 8X7

1. พนักงานบัญชี


A-SQUARE NETWORK CO.,LTD. ว่างงานอยู่ทางนี้ เพื่อนแท้ของคนหางาน....รับสมัคร

sales & technical service

1. พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์

อายุต้องไม่เกิน 35 ปี ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา รักงานขาย และงานบริการ บุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน ขยัน สามารถออกต่างจังหวัด และค้างคืนได้ มีประสบการณ์ในการทำางานด้านงานขายและงานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีรถยนต์เป็นของตััวเอง

(ประกันภัยรถยนต์ / พรบ รถยนต์)

เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าส่งเสริมการขาย+ รายได้พิเศษ

(ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์)

เงินเดือน 12,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าส่งเสริมการขาย + รางวัลท่องเที่ยวในต่างประเทศ

เงินเดือน 15,000-20,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นจากการพัฒนาทีมขาย

3. หัวหน้าทีมขาย และ วางแผนโครงการ

สถานที่ปฎิบัติงาน : ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอารีย์ อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 12 ส่งใบสมัครทางอีเมล์ได้ที

E-mail : recruit@asquarenetwork.co.th

บริษัท โค้ด พลัส จำ�กัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบุคคล

ที่อยู่ 9/24 บ้�นกล�งเมือง ล�ดปล�เค้� 79 ถ.ล�ดปล�เค้� แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งเขน กทม. 10220 sappasan code 4x7

โทร. 02-619-2300 ต่อ 815-818 และ 824

บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำากัด

บริษัท วิทยาศรม จำากัด Vidhyasom Co., Ltd

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี วทบ. เคมี

วุฒิ ป.ตรี ส�ข�อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง

วุฒิ ป.ตรี ไม่จำ�กัดส�ข�

3. จป.วิชาชีพ

4. พนักงานธุรการบุคคล 5. พนักงานขาย

6. พนักงานคลังสินค้า 

วุฒิ ม.3-ปวส. เพศช�ย

7. พนักงานขับรถ (รถตู้, หกล้อ, สิบล้อ) 8. พนักงานติดรถส่งของ 9. ช่างซ่อมบำารุง 10. พนักงานฝ่ายผลิต เพศช�ย-หญิง

หมายเหตุ : ตำาแหน่งที่ 7-10 ไม่จำากัดวุฒิ ทุกตำ�แหน่งยินดีรับคนพิก�ร (มีบัตร) จะพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งจดหมายได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วิทยาศรม จำากัด สำานักงานพระโขนง

Tel : 0-2381-7100-2, 0-2711-1180-5 FAX : 0-2711-1573 E-mail : Vidhyasom@hotmail.com

SS/Vidhyasom 4x7

46 ถนนสุขุมวิท ซอย 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน กรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที 23 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 E-mail:info@topperind.com (สามารถทำางานที่อ้อมใหญ่ได้)

sappasan/ ท็อปเปอร์

1. เภสัชกร 2. นักวิทยาศาสตร์ 

สำาห ยเฉพาะ ส ะ ปร บการณ์โด

2. พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์

• • • • •

โทร 02-1979970 หรือ 02-1481721-2 E-mail songklod@codeplus.co.th

โอกราับศคนดไมี ่มๆี


PIPELINE CO., LTD.

บริษัท เค.แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ไพพ์ไลน์ จำ�กัด

ดำ�เนินธุรกิจด้�น ติดตั้งระบบกันรั่วซึม และฉนวนหลังค�

ดำ�เนินง�นออกแบบ และติดตั้งง�นระบบสุข�ภิบ�ล ปรับอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�ร เป็นเวล� 20 ปี ต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�น ดังต่อไปนี้

1. วิศวกรสนาม

2. เจ้าหน้าที่สนาม  

• วุฒิ ปวช.-ปริญญ�ตรี ส�ข�โยธ�หรือที่เกี่ยวข้อง • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ รู้เส้นท�งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่�งดี จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

(ทำางานล่วงเวลามีค่า O.T. ให้)

 

sappasan เค.แมททีเรียล 4x7

บริษัท เค.แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำากัด

5 อัตรา

อายุไม่เกิน 25 ปี  วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ติอต่อสมัครด้วยตนเอง

โทร. 02-713-2326-7 www.kmat.co.th

เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

3. ธุรการสนาม

รายได้ : เงินเดือน พร้อม % ค่าสำารวจงาน 984/56 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 40 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กทม. 10110

10 อัตรา

(ทำางานล่วงเวลามีค่า O.T. ให้)

โบนัสประจำาปี

 

ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง

 

ชุดฟอร์ม ที่พัก

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท ไพพ์ไลน์ จำากัด (ฝ่ายบุคคล คุณอุษา) เลขที่ 1431-1431/1 ม.2 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2749-9332-4 Fax 0-2749-9335 E-mail: pipeline@truemail.co.th

SAPPASAN/ ไพพ์ไลน์

อายุไม่เกิน 30 ปี  วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ., อศ.บ.) สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ, สุขาภิบาล มีประสบการณ์ในการทำางาน 0-5 ปี

SAPPASAN/ worldfair

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 2 อัตรา

10 อัตรา


CONTENTS 182 ประจำ�วันที่ 8 - 22 สิงห�คม 2556

หน้า 49 VIP

(เรื่องจากปก)

“นิโคล เทริโอ” มองมุมบวก วงการบันเทิงมีแต่เรื่องดี

หน้า 60 Star’s Biz

‘sugarmoustache’ เต็มไปด้วยหนวดกับ “ชาช่า รามณรงค์”

หน้า 63 Top Ten 3 หนุ่ม “วัชราวลี” กับ ... 10 เรื่องที่ต้องทำาเวลาฝนตก

หน้า 65 DIY

ติดดอกไม้ (สักหลาด) ไว้ที่หมอน

หน้า 74 Business Online ‘InterZec’ เสื้อยืดลายอาร์ตจาก 3 สาวสวย

เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

“สิริกิติ์” เกียรติ์ลั่นฟ้า องค์คู่บุญภูวไนย ยืนยงยิ่งใดใด ดุจดั่งร่มห่มฟ้า พระกรณียกิจผลิค่าล้ำา หลากสิ่งพระราชทาน น้ำาพระทัยส่งอวยงาน ด้วยมิ่งพระกรุณาหลั่งท้น “พระพรชัยมงคล” แนบสู่เท้า ทรงจุ่งพระสำาราญดั่งประสงค์ เภทภัยก่อหลายมลายลง สรรพสิ่งน้อมฯ ถวายล้วน

หน้า 76 Click Idea

Eco DIY คิดดี ทำาได้ ไม่ทำาร้ายโลก (1)

ขจรไกล ก่องหล้า เปรียบเท่า ร่มทั้งชาวชน เนานาน แล้วเอย ยิ่งล้น พสกสู่ สุขเฮย ท่วมล้ำาหทัยชน บาทบงสุ์ ทั่วถ้วน พินาศสิ้น แด่ไท้ “พระแม่สยาม”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ชาวคณะบริษัทสรรพสาร จำากัด ขอเดชะ (สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร ร้อยกรอง)

Editor’s Talk … มีข่าวจากผู้เข้าร่วม ‘ติวเข้ม ก.พ. 3 ปี 7’ ที่บริษัท สรรพสาร จำากัด ร่วมจัดขึ้น กับทางนิด้า ว่าสามารถทำาข้อสอบ ก.พ. ปีนี้ได้อย่างสบาย ๆ ไม่อยากจะเข้าข้างตัวเอง ว่าโครงการติวของเราเข้าเป้า ตรงประเด็นแบบที่ผเู้ ข้าร่วมอบรมบอกมา แต่ก็ขอบคุณ ตั้งแต่ที่สนใจเข้าร่วมงาน และยังส่งข่าวต่อเนื่องมาให้ทีมงานได้ชื่นใจกัน การเรียนพิเศษ ติวเข้ม อ่านหนังสือทบทวน ฯลฯ ไม่ว่าจะทำาด้วยตัวเอง หรือมีผู้ รู้ ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแนะนำาก็เหมือนการให้อาหารเสริมหรือวิตามินรวมสกัดแบบเข้มข้น ให้กับตัวเอง แต่ถึงจะได้รับอาหารเสริมสกัดเข้มข้นแค่ไหน ถ้าร่างกายไม่ได้ถูกดูแลอย่าง ดีมาก่อน การได้รับสารอาหารเข้มข้นในเวลากระชั้นก็คงใช้การไม่ได้ในทันที .... อย่างหนึ่ง ที่เราเข้าใจกันได้ก็คือผู้ที่เข้าร่วมอบรม ไม่เฉพาะโครงการนี้ แต่หมายถึงในทุก ๆ กิจกรรม อื่น ๆ ที่ผู้จัดพยายามหาข้อมูล หรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้กับ ผู้เข้าร่วมอบรมนั้นก็ต้องเริ่มต้นที่ความสนใจ ใส่ใจของผู้เข้าร่วมอบรมก่อน และโดยปรกติ อีกนั่นแหละที่ใครสนใจ ใส่ใจหาความรู้เพิ่มก็จะเป็นคนที่สนใจศึกษาหาความรู้ให้ตวั เองอย่าง

ค่อนข้างสม่ำาเสมออยู่แล้ว การอบรม ติวเข้มก็เป็นเพียงการทบทวนความจำา และเพิ่มกำาลัง ใจให้กับตัวผู้เข้าร่วมนั่นเอง ... สรุปอีกทีก็ได้ว่าสุดท้ายก็เป็นที่ความมั่นใจ และทำาอย่างไรเรา ถึงจะมั่นใจ ก็ตอ้ งมีความรู้ จะรู้ได้อย่างไรว่าที่เรามีคอื ความรู้ท่ใี ช้งานได้ ก็ดว้ ยการอบรมโดย ผู้เชี่ยวชาญนี่แหละ ที่จะเสิร์ฟอะไรมาให้เราก็จะร้องทักว่า ... ใช่ ๆ ... เป็นแบบนี้นี่เอง .... เพราะอย่างนี้ไงเล่า ... เข้าใจแล้ว .... ถึงว่า ... มิน่า ...ฯลฯ เหล่านี้ที่แสดงถึงความรู้เก่าที่ เรามีเป็นทุนสะสมอยู่ ดังนั้นก็อย่ารอแต่โครงการอบรม ติวเข้ม ฯลฯ นะ ว่างเมื่อไหร่ก็หา ข้อมูลดี ๆ ใส่ตัวเองให้เคยชิน ให้เป็นผู้มีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอกันนะ ถึงอย่างไรก็ขอบคุณที่ส่งข่าวว่าการติวของเราทำาให้คุณทำาข้อสอบได้ดีขึ้น แล้วเจอกัน ใหม่ปีหน้าสำาหรับโครงการ ‘ติวเข้ม ก.พ.’ และอย่าลืมฝากติดตามกิจกรรมน่าสนใจดี ๆ อีก มากของบริษัท สรรพสาร จำากัด และหนังสือในเครือได้ที่ www.mrthaijob.com และที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ mrthaijob Noi.attaporn@gmail.com

www.mrthaijob.com ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร วรานนท์ สอาดถิ่น, รศ.สุพัตรา สุภาพ, ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล, รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร  กรรมการบริหาร กวี อุรัสยะนันทน์ คอลัมนิสต์ อ.อิสเรศ อนัคฆมนตรี, นพ.วิทยา นาควัชระ  บรรณาธิการงานราชการ–แรงงาน กิตติศักดิ์ คงอินทร์  บรรณาธิการงานเอกชน–การศึกษา ดวงกมล อุรัสยะนันทน์  บรรณาธิการบันเทิง–วาไรตี้ อรรถพร วงษ์ศรี  บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยทัศน์ ธรรมพากรณ์  ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดวงกมล แก้วเพชร, ศุทธินี เด่นสงวนวงศ์, อภัสรา วัลลิภผล  ฝ่ายงานศิลปกรรม วลัยลักษณ์ มณีรัตน์, สิทธิพร ปัญญาพรวิทยา, จิรภา คลังมนตรี, แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์  หัวหน้าพิสูจน์อักษร นวลศรี เครือจันทร์  พิสูจน์อักษร ชลทิศ กลีบแย้ม, ปฐมวดี เทียมใบใหญ่  ช่างภาพ อาทิตย์ มินขุนทด  Content Editor หฤทัย เกียรติพรพานิช  สารสนเทศ อัญชลี กองมี  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ลัดดา เขียวเรือง, สุชานันท์ ฉ้งทับ  ฝ่ายโฆษณา จอมใจ อัญชนานุรักษ์, สุทิตา เอ็มเขียน, ณิชากร เหมวงศ์มณีกุล, สุมาลี เทวะผลิน, เยาวลักษณ์ คำามูล, กัญญาภัค ระดิ่งหิน, กิตติยา จันทร์รังษีฉาย, ปรีญากร ชื่นชม, ภาวิณี ทรงสมพรชัย  ประสานงานผลิต นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น, วัฒนา จั่นขุนทด  เลขานุการฝ่าย งาน–การศึกษาและอาชีพ รุจิรา โกกนท, กิตติยา หอยสังข์, นัดดา ขลิบนิล  การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ปริยะ ดีเหมือน, โชคชัย ครุฑโต, ฉัตรมงคล มหาสิงห์  บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา วรานนท์ สอาดถิ่น  ผู้จัดการแผนกจัดจำาหน่าย ธรรมนูญ จั่นขุนทด โทร. 0-2435-2345 ต่อ 104  ติดต่อ กองบรรณาธิการ/ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2435-2345  พิมพ์ที่ บริษัท เชอรี่กราฟฟิค 1991 จำากัด 45/1 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  เจ้าของ บริษัท สรรพสาร จำากัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700  

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

37


History: “คลีโอพัตรา” ราชินีผู้ทรงเสน่ห์

เสน่ห์ของหญิงสาวส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ความงาม แต่จริง ๆ ความงามก็ไม่ใช่คำาตอบ สุดท้ายที่จะทำาให้ฝ่ายตรงข้ามหลงใหลได้ อย่าง “พระนางคลีโอพัตรา” ผู้มีชื่อเสียงว่า เป็นหญิงสาวเจ้าของเสน่ห์น่าหลงใหล ชายใดได้ใกล้ชิดก็จะหลงชนิดโงหัวไม่ขึ้นกันเลยที เดียว แต่เสน่ห์ที่พูดถึงนั้นไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกแต่อย่างใด กลับเป็นเสน่ห์ทาง สติปัญญาของพระนางที่มากมายน่าหลงใหลนั่นเอง พระนางคลีโอพัตรา (Cleopatra VII) เป็นผู้ปกครองอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงมาก ที่สุด ในความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไป เธอคือพระราชินีผู้ทรงเสน่ห์ที่สุด มีรูปโฉมที่งดงาม เพียบพร้อมไปด้วยกลเม็ดเด็ดพรายในเชิงพิศวาส สามารถมัดใจชายได้อย่างอยู่หมัด แต่ หากพิจารณากันดี ๆ จะพบว่าสิ่งที่มัดใจชายหนุ่มได้อยู่หมัดนั่นไม่ใช่เสน่หจ์ ากเนื้อหนังมังสา หรือความงดงามแห่งใบหน้าและเรือนกายเลย เป็นที่สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดรู้เท่า ทัน โดยมีหลักฐานที่บ่งบอกถึงความจริงเรื่องนี้จากการค้นพบรูปปั้นส่วนพระเศียรขององค์ ราชินแี ละเหรียญทีม่ ีภาพพระพักตร์ของพระนาง ซึง่ เป็นการค้นพบของนักโบราณคดีรายหนึง่ ราชินีคลีโอพัตราถือเป็นราชินีองค์สุดท้ายแห่งไอยคุปต์ ซึ่งมีทั้งหมด 7 พระองค์ พระนางคลีโอพัตราทรงเป็นราชธิดาของฟาโรห์ออลีตีส รูปลักษณ์ภายนอกของพระนางคลีโอพัตราเป็นหญิงสาวที่มเี รือนร่างอวบอ้วน ใบหน้า กลม ปากบางสวย แต่มีจมูกที่ทั้งใหญ่และงุ้ม แม้ว่ารูปโฉมของพระนางคลีโอพัตรา ราชินี แห่งไอยคุปต์จะไม่เหมือนอย่างที่คนทั่วไปเคยรับรู้ แต่บคุ ลิกและเอกลักษณ์ของพระนางที่เลอ ค่ามากกว่ารูปโฉมจนกลายเป็นเสน่ห์ที่มนั่ คงและมากขึ้นตามอายุขัยนั่นคือ สติปัญญาและ ความรอบรู้ พระนางทรงเชี่ยวชาญในด้านคณิตศาสตร์ รอบรู้เรื่องรัฐศาสตร์และหลักการ ปกครองอันเป็นคุณสมบัติของผู้นำาที่ดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์อย่างยอด เยี่ยม สามารถพูดได้ถึง 6 ภาษา รวมทั้งยังเก่งเรื่องอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์อีกด้วย ตลอดเวลา 22 ปีที่ทรงครองบัลลังก์อยู่ พระนางแต่งโคลงกลอนไว้มากมาย รวมทั้ง ให้ความอุปถัมภ์ค้ำาชูศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย และด้วยความเก่งกาจของ พระนางที่มีอยู่มากมายนั้น ทำาให้ฟาโรห์ผู้เป็นพระราชบิดาทรงแต่งตั้งให้พระนางขึ้นครอง ราชบัลลังก์คู่กับพระราชบิดาในปี 52 ก่อนคริสต์ศักราช และพระนางก็สามารถบริหาร ราชการบ้านเมืองคู่พระบิดามาได้ด้วยความเรียบร้อย จนเมื่อพระบิดาสวรรคต ความทุกข์ ความขมขืน่ ในชีวิตของพระนางก็เริม่ ต้นขึ้น เมือ่ ตามธรรมเนียมไอยคุปต์ทีส่ ืบทอดบัลลังก์ กันทางผู้หญิง โดยที่ราชธิดาของฟาโรห์จะได้รับการตระเตรียมเพือ่ เป็นราชินีโดยที่จะต้อง

38

แต่งงานกันในระหว่างพี่น้อง พระนางคลีโอพัตราจึงหนีไม่พ้นกฎเกณฑ์ข้อนี้ พระนางซึ่งถูกวางตัวให้อยู่ในตำาแหน่ง ราชินแี ละต้องแต่งงานกับฟาโรห์ปโตเลมีท่ี 13 ซึ่งเป็นน้องชายของพระนางเอง แต่โชคร้ายที่ พี่นอ้ งคู่น้เี กลียดกันถึงขนาดต้องการจะฟาดฟันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียว ผู้เป็นน้องชาย จึงจ้องจะหาทางกำาจัดพี่สาว ส่วนพระนางคลีโอพัตราก็อยากจะกำาจัดน้องชายเสียให้ส้นิ เรือ่ ง แต่ในเวลานั้นพระนางยังทรงไม่แน่ใจในอำานาจที่มีอยู่ในมือเท่าไหร่นกั จึงต้องเป็นฝ่ายล่าถอย ออกจากเมืองอเล็กซานเดรียเพือ่ ไปตั้งหลัก และเริ่มมองหาพันธมิตรเพือ่ ช่วยเหลือในการ กำาจัดฟาโรห์ออกจากบัลลังก์ให้ได้ ช่วงเวลาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ทก่ี รุงโรมเริม่ รุกราน ดินแดนแถบเมดิเตอร์เรเนียน โดยมี “จูเลียส ซีซาร์” เป็นแม่ทัพยกมาทางอียิปต์ พระนาง ลอบเข้าเมืองเพื่อไปหาซีซาร์ โดยซ่อนร่างอยู่ในม้วนพรมแล้วให้ทาสแบกเข้าไปในวังที่ซซี าร์ พัก เรื่องเล่าที่วา่ เมื่อคลี่พรมออกก็ปรากฏเรือนร่างเปลือยเปล่าของพระนางออกมาร่ายรำา แต่

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


ตามหลักฐานที่คน้ พบกลับเป็นเพราะการเจรจาที่ฉลาดเฉียบแหลมทางสติปญ ั ญาของพระนาง ต่างหากที่ทำาให้แม่ทัพใหญ่จากกรุงโรมยอมช่วยชิงบัลลังก์ของพระนางคืนมาจากน้องชาย พระนางขึ้นครองเมืองอียิปต์ร่วมกับจูเลียต ซีซาร์ และได้ตั้งครรภ์พระโอรสชื่อ “ปโตเลมี ซีซาร์” (ซีซาร์เรียน) พระนางพาโอรสมาเยือนกรุงโรมในปี 46 ก่อนคริสต์ ศักราช โดยหวังว่าจูเลียต ซีซาร์ จะแต่งตั้งโอรสให้เป็นผู้สืบทอดอำานาจ แต่จูเลียต ซีซาร์ ก็ถูกฆ่าตายกลางสภาในกลางเดือนมีนาคมปี 44 ก่อนคริสต์ศักราช โดยก่อนตายจูเลียต ซีซาร์ ได้แต่งตั้งหลานชายคือ อ๊อคตาเวีย ขึ้นครองกรุงโรม พระนางคลีโอพัตราจึงต้องพา โอรสกลับด้วยความผิดหวัง ในช่วงเวลาหนึ่ง พระนางคลีโอพัตราเงียบหายไปเพราะยุ่งอยู่กับการฟืน้ ฟูอียิปต์และ ผูกไมตรีกบั เพือ่ นบ้าน ไม่วา่ จะยิวหรืออาหรับ ในที่สดุ อียปิ ต์กก็ ลับมา รุ่งเรืองอีกครั้งจนกระทั่ง “มาร์คุส อันโทนิอุส” หรือ “มาร์ค แอน โทนี” ขุนพลของโรมันต้องส่งสารเชิญพระนางคลีโอพัตราไปพบเพื่อ หารือขอความช่วยเหลือ เมื่อทั้งคู่ได้พบกันที่เมืองทาร์ซุส ความรัก ครั้งยิ่งใหญ่ก็บังเกิดขึ้น และดำาเนินไปด้วยความหวานชื่น แต่ก็ต้อง เจอเหตุบงั เอิญเมื่อฟุลเวีย ภรรยาคนที่ 3 ของอ๊อคตาเวียก่อกบฏและ พ่ายแพ้แก่อ๊อคตาเวีย จึงถูกสั่งประหาร ทำาให้มาร์ค แอนโทนี ต้อง กลับบ้านและแต่งงานกับน้องสาวของอ๊อคตาเวียเพื่อสานสัมพันธ์กนั ใหม่ พระนางคลีโอพัตราแทบคลั่งกับข่าวการแต่งงานของชู้รกั ต่อมา พระนางก็ให้กาำ เนิดลูกแฝดแก่มาร์ค แอนโทนี และได้ต้งั ชื่อว่า อเล็กซานเดอร์ เฮลิออส และ คลีโอพัตราเซเลเน ต่อมาจู่ ๆ มาร์ค แอนโทนี ได้ตดิ ต่อกลับมาอีก ทั้งคู่คนื ดีกนั ทำาให้ทางกรุง โรมวุ่นวายเมื่อรู้ว่าแอนโทนีกับคลีโอพัตราสนิทสนมกัน และอาจกำาลังวางแผนบางอย่างอยู่ อ๊อคตาเวียเรียกร้องให้คลีโอพัตราส่งเสบียงมาเป็นส่วย แต่มาร์ค แอนโทนี ห้ามไว้ ทำา ให้ออ๊ คตาเวียรู้วา่ มาร์ค แอนโทนี แปรพักตร์ไปเข้ากับอียปิ ต์ จึงประกาศให้ชาวโรมรู้วา่ มาร์ค แอนโทนี กำาลังก่อกบฏ ด้านมาร์ค แอนโทนี เองก็ได้ประกาศว่าอ๊อคตาเวียไม่ใช่ทายาทที่ ถูกต้อง โดยต้องเป็นซีซาร์เรียนเท่านั้นที่เป็นทายาทตัวจริงของซีซาร์และมีสทิ ธิครองกรุงโรม อ๊อคตาเวียเกลี้ยกล่อมสภาซีเนทของโรมให้เห็นถึงอันตรายของอียปิ ต์ภายใต้การปกครอง ของแอนโทนีและคลีโอพัตรา ในที่สุดกรุงโรมจึงประกาศสงครามกับอียิปต์ปี 31 ก่อนคริสต์ ศักราช มาร์ค แอนโทนี ยกกองทัพเรือออกไปโดยมีคลีโอพัตราลงเรือของตัวเองตามไป สังเกตการณ์ดว้ ย ขณะที่กองทัพฝ่ายโรมันและอียปิ ต์กาำ ลังรบกันอย่างดุเดือด พระนางคลีโอ พัตราที่ตกพระทัยในศึกเบื้องหน้าสั่งให้เรือของพระนางกลับลำาหนี เมื่อมาร์ค แอนโทนี เห็น จึงแล่นเรือไล่ตามหลังพระนางมา เป็นอันว่าการรบได้จบสิ้นลงด้วยความพ่ายแพ้ของอียิปต์ เมื่อพบกับความพ่ายแพ้ มาร์ค แอนโทนี จึงฆ่าตัวตายในอ้อมแขนของพระนางคลีโอ พัตรา ขณะที่พระนางได้ด่มื ยาพิษฆ่าตัวตายตามคู่รกั ไป อียปิ ต์จงึ ตกเป็นของโรมันตั้งแต่น้นั มา ทุกวันนี้แม้หลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ ต่าง ๆ เกี่ยวกับอียิปต์จะยังคงมีปรากฏให้คน รุ่นหลังได้ศึกษา แต่สิง่ ที่ยังคงเป็นความลับ คือไม่มีหลักฐานที่จะระบุว่าสุสานของมาร์ค แอนโทนี และพระนางคลีโอพัตรา อยู่ที่ไหน ความลับเกี่ยวกับที่เก็บศพของคู่รักบันลือโลก คู่นี้จึงยังคงเป็นความลับอยู่ตลอดมา

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

39


Healthy: จัดการกับ ‘ความดันฯ’ สูง ปัจจุบันนี้ความดันโลหิตสูงยังเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นส่วนใหญ่ มีหลายปัจจัย มาเกี่ยวข้อง ทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารรสเค็ม เชื้อชาติ ส่วนน้อย (ต่ำากว่า ร้อยละ 5) เกิดจากความผิดปรกติของหลอดเลือด ไตวาย หรือเนื้องอก ความดันโลหิตสูง ได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรเงียบ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปรกติ ไม่ทราบว่าตัวเองมี ความดันโลหิตสูง หรือแม้จะทราบแต่ละเลยไม่สนใจรักษา เพราะรู้สกึ ปรกติ ทำาให้เกิดอันตราย ร้ายแรงต่าง ๆ ตามมาภายหลัง ผู้ป่วยส่วนน้อยที่มีอาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ

การทีป่ ล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยูเ่ ป็นระยะเวลา นานจะทำาให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือด แดง โดยเฉพาะหลอดเลือดเลี้ยงสมอง ตา หัวใจ และไต จึงทำาให้หลอดเลือดสมองแตก หรือตีบตัน เป็นอัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคหัวใจขาด เลือด ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วความ ดันโลหิตสูงทำาให้หัวใจต้องทำางานหนักขึ้น จนเกิด หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจหนา ซึ่งไม่เป็นผลดี อาจ เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายตามมา เห็น ได้ว่าการละเลยไม่สนใจรักษาก็จะมีโทษต่อตนเอง ในอนาคต เป็นที่น่าเสียดายที่ผลแทรกซ้อนต่าง ๆ เหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมความดัน โลหิต แม้จะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดก็ตาม ดัง นั้น การรักษาความดันโลหิตสูงในวันนี้ก็เพื่อที่จะลด โอกาสเกิดผลแทรกซ้อนร้ายแรงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตลงให้มากที่สุดนั่นเอง ความดันโลหิตมีค่าที่วัดได้ 2 ค่า คือ 1. ค่า ความดันโลหิตตัวบน (ตัวเลขค่ามาก) หรือความดัน ซิสโตลิก (Systolic blood pressure) หมายถึงแรง ดันเลือดขณะที่หวั ใจบีบตัว ซึ่งอาจสูงตามอายุ ความ ดันช่วงบนในคนคนเดียวกันอาจมีค่าแตกต่างกันบ้าง เล็กน้อย ตามท่าของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์ และปริมาณของการออกกำาลัง 2. ค่าความ

40

ดันโลหิตตัวล่าง (ตัวเลขค่าน้อย) หรือความดันได แอสโตลิก (Diastolic blood pressure) หมายถึง แรงดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว ในปัจจุบันได้มีการ กำาหนดค่าความดันโลหิต และระดับความรุนแรงของ โรคความดันโลหิตสูง สำาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป (โดยการวัดในท่านั่ง วัดอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้น ไป แล้วคิดค่าเฉลี่ย) หลักการวัดความดันโลหิต ควรวัดในท่านั่ง ผ่อนคลายตามสบาย วางแขนลงบนโต๊ะที่จะทำาการ วัด โดยจัดให้ระดับที่วางแขนนั้นอยู่ในระดับเดียวกับ

หัวใจ ควรจะทำาการวัดหลังจากที่นั่งพักอย่างน้อย 5 นาที ไม่วัดหลังจากดื่มกาแฟ หรือสูบบุหรี่ ขนาดของ ผ้าพันแขนก็ต้องเหมาะสมกับแขนผู้ถูกวัดด้วย ปัจจุบนั ความดันโลหิตที่เรียกว่า ‘เหมาะสม’ ในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 18 ปี คือตัวบนไม่เกิน 120 มม.ปรอท และตัวล่างไม่เกิน 80 มม.ปรอท เรียก สั้น ๆ ว่า 120/80 ความดันโลหิตที่ ‘อยู่ในเกณฑ์ ปรกติ’ คือ 120-129/80-84 มม.ปรอท ความดันโลหิต สูงเล็กน้อย แต่ยงั อยู่ในเกณฑ์ปรกติคอื 130-139/8589 มม.ปรอท ความดันโลหิตสูงคือความดันโลหิตตัว บนมากกว่า (หรือเท่ากับ) 140 และตัวล่างมากกว่า (หรือเท่ากับ) 90 มม.ปรอท อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะ เรียกว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงได้นั้น แพทย์จะต้อง วัดซ้ำาหลาย ๆ ครั้ง หลังจากให้ผู้ป่วยพักแล้ว วัดซ้ำา จนกว่าจะแน่ใจว่าสูงจริง และที่สำาคัญเทคนิคการวัด ต้องถูกต้องด้วย นิตยสารชีวจิตแนะนำาไว้วา่ วิธกี ารป้องกันความ ดันโลหิตสูงที่ดีที่สุดคือ จะต้องลดเกลือ เพิ่มผัก ผล ไม้ ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ ตรวจเช็กความดัน โลหิตทุก 6 เดือน และหากพบความดันโลหิตสูงผิด ปรกติควรรีบดูแลรักษาและปรับพฤติกรรมตามหลัก ปัญจกิจ หรือร่วมกับ 5 แนวทางการรักษาทางเลือก 1. คันธบำาบัด มีคำาแนะนำามากมายจากอโรมา เทอราปี ให้ใช้น้าำ มันหอมระเหยบางชนิดช่วยบำาบัด อาการและทำาให้ผ่อนคลาย เช่น น้ำามันหอมระเหย กลิ่นคาโมไมล์ ลาเวนเดอร์ 2. การบำ า บั ด ด้ ว ยอาหาร ด้ ว ยการลด ปริมาณเกลือโซเดียม และหันมาเพิ่มอาหารที่มีธาตุ โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งมีมากในผักและ ผลไม้สด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วย มันฝรั่ง และผัก ใบเขียวต่าง ๆ เช่น เซเลอรี่ (ขึ้นฉ่ายฝรั่ง) ซึ่งถือเป็น ผักที่ดีในการลดความดันโลหิต 3. การบำาบัดด้วยสมุนไพร การดื่มน้ำาสมุนไพร จากขึ้นฉ่าย กระเจี๊ยบแดง และใบบัวบก เป็นต้น 4. การผ่อนคลายและทำาสมาธิ เทคนิคการทำา สมาธินั้นมีประโยชน์ช่วยรักษาระดับความดันโลหิต จากการศึกษามีคำาแนะนำาว่า การทำาสมาธิ 20 นาที วันละ 2 ครั้ง จะช่วยลดความดันโลหิตได้ 5. โสตบำาบัด (การบำาบัดด้วยเสียง) คำาแนะนำา จากนักวิจยั เพื่อช่วยลดความดันโลหิต คือให้ฟงั เพลงที่ ช่วยลดความดันโลหิต คือให้ฟงั เพลงที่ชว่ ยผ่อนคลาย แล้วหายใจเข้าออกลึก ๆ แล้วปล่อยให้ตัวเองซึมซับ เอาพลังงานเสียงเข้าไว้

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


บริษัท สิทธิเสฏ จำ�กัด

ร้านเสริมสวย akru (อะคุรุ)

การจัดรูปแบบจะเป็นร้านเสริมสวยสไตล์ญ่ปี ่นุ ที่ให้บริการ ลูกค้าทุกระดับ ทั้งสุภาพบุรษและสุภาพสตรี ให้บริการไม่วา่ จะ เป็นคนญี่ป่นุ คนไทย และต่างชาติ โดยให้บริการทั้งด้านตัดผม ทำาสี ทำาไฮไลท์ โลไลท์ ทรีทเม้นท์ ยืดผม ดัดผม ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ท่เี ทคนิคทันสมัย ล้ำาหน้าและนำาเข้ามาจากญี่ป่นุ โดยทางร้านเน้นความทันสมัยที่โดดเด่นและการบริการที่ ประทับใจ เพื่อสร้างความรู้สกึ ที่ดตี อ่ ลูกค้าเมื่อมาใช้บริการ ที่ร้าน การตกแต่งร้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด ทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 - 19:00 น.

บริษัทดำ�เนินธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งอ�ค�รโรงง�นขน�ดใหญ่ กำ�ลังขย�ยง�นที่ อ.บ�งเลน จ.นครปฐม ต้องก�ร

1. ผู้รับเหมาค่าแรง งานเชื่อมเหล็ก โครงหลังคาโรงงาน ด่วน พื่นที่ประมาณ 60,000-100,000 ตร.ม. 2. โฟร์แมนก่อสร้าง 10 อัตรา

รับสมัครด่วน

1. ช่างซอย 2. ช่างสระไดร์ 3. ผู้ช่วยช่าง

• วุฒิ ปวส. ก่อสร้าง • อายุไม่เกิน 40 ปี • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • พร้อมพักในหน่วยงาน

ด่วน

ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

4. แคชเชียร์ /รีเชฟชั่น

สวัสดิการ: โบนัส ประกันสังคม และอื่นๆ

รายได้ขั้นต่ำา 20000 บาท รายได้ขั้นต่ำา 15000 บาท รายได้ขั้นต่ำา 9000 บาท รายได้ ตามประสบการณ์

ทุกตำ�แหน่ง มีค่�คอมมิชั่น + ประกันสังคม และโบนัส

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่

SAPPASAN / สิทธิเสฏ

สนใจติดต่อ บริษัท อารู-อารู จำากัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 1 ห้อง 102 เอฟ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-677-7297

บริษัท นิลฟิสก์-แอ๊ดวานซ์ จำากัด

บริษัท นิวเวิลด์ บราเดอร์ คอนสตรัคชั่น จำากัด

NILFISK-ADVANCE CO., LTD.

New World Brother Construction Co.Ltd.,

เป็นบริษัทลูกของบริษัท NILFISK ADVANCE A/S จากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ทำาความสะอาดครบวงจร โดยดำาเนินธุรกิจนำาเข้าและจัดจำาหน่ายเครื่องดูดฝุ่นและระบบอุปกรณ์ทำาความ สะอาดครบวงจรสำาหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีสำานักงานสาขาและศูนย์บริการหลังการขายครอบคลุม พื้นที่ทั่วประเทศไทย และรับผิดชอบธุรกิจครอบคลุมกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโดจีนทั้งหมด

ผู้บริหารงานขาย      

1 อัตรา

เพศหญิง/ชาย อายุ 21-30 ปี  กรณีเพศชาย ต้องได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี  สามารถใช้งานโปรแกรม MsOffice (Excel, Word, etc.) ได้คล่องแคล่ว มีความละเอียดถี่ถ้วน ขยัน อดทน สามารถทำางานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งด้านการพูดและการเขียน ถ้ามีประสบการณ์การทำางานในด้านนี้มาก่อน 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค    

10 อัตรา

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว/สามารถขับขี่รถยนต์ได้ ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร/ได้รับการยกเว้น ถ้ามีประสบการณ์การทำางานในด้านนี้มาก่อนจะพิจารณาพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ/บริการลูกค้า 2 อัตรา   

1. พนักงานควบคุม รถปั๊มปูน 2 อัตรา 2. พนักงานขับรถโม่ปูน 8 อัตรา 3. พนักงานขาย หลายอัตรา 4. พนักงานขับรถปั๊มปูน 2 อัตรา

4 อัตรา

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำางาน มีทักษะในการสื่อสารและการนำาเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำางาน  สามารถใช้งานโปรแกรม MsOFFICE ได้ ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร/ได้รับการยกเว้น หากมีประสบการณ์ด้านงานขายมา 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่แผนกบั- ชี     

ต้องการรับสมัคร พนักงานดังนี้

เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม MsEXCEL และ MsWORD ได้เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์การทำางานในด้านนี้มาก่อนจะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติ

• อายุตั้งแต่ 25-40 ปี • มีประสบการณ์ด้าน การขับรถปั๊มปูน และรถโม่ปูน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป • สามารถที่จะทำางาน ล่วงเวลาได้ และมีความอดทน • มีใจรักในงานบริการ

ผลตอบแทน: เงินเดือน, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม, ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพหมู่

สวัสดิการ : มีที่พักฟรี มีมื้อเที่ยงฟรี มีโบนัส ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ติดต่อ

โทรศัพท์ (02) 275-5630 ต่อ 124 โทรสาร (02) 691-4078-9 คุณมงคล E-mail : hr.co.th@nilfisk.com

www.nilfisk.com

sappasan/ nilfisk

สนใจส่งจดหมายสมัครงานหรือ E-MAIL ประวัติ, รูปถ่าย, เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ บริษัท นิลฟิสก์-แอ๊ดวานซ์ จำากัด 89 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สนใจต้องการสมัครงาน

038-026295, 086-7105639 คุณศักดิ์ดา หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่

E-mail: tongching111@gmail.com

เลขที่ 400 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

sappasan/

โทร. (02)536-1910, (02)536-2472-3, (02)536-3017 โทรสาร. (02)536-3018 Email : panida.sittiset@gmail.com, pareeya.non85@gmail.com

sappasan ร้านเสริมสวย akru 4x7

บริษัท สิทธิเสฏ จำากัด

3/27 ม.9 หมู่บ้านธนินทร ซ.4 (วิภาวดีรังสิต 35) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210


S12 S11

S10

S9

S8

บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำ�กัด รับ Marketing Executive-CRM เพศ ชาย/ห- ิ ง อายุ 28 ปี ขึ ้นไป วุ ฒิ ป ริ - - าตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สามารถอ่าน เขียน ภาษาอั ง กฤษได้ ค ล่ อ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ดี ไหวพริบดี ติดต่อ คุณจิราภรณ์ บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำากัด 23/1 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2862-0445 ต่อ 604, 08-6432-6701

42

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


Giordano (Thai) Co., Ltd. รับ Buying Assistant Bachelor’s degree Standard English able to read & write Merchandising working experience. Experienct in Garment Factory will be advantage. Factory administration Factory Production ติดต่อ Human Resources Department Giordano (Thai) Co., Ltd. 258/11-12 Siam Square Soi 3, Rama 1 Road แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-26584458 ต่อ 131

บริษัท ช้อยส์ พลัส จำ�กัด รั บ ประส�นง�นทั ่ว ไป 4 อัตร� เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา มีความ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา บุคลิกดี มี มนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวให้เข้า กับผู้อื่นได้ดี ติดต่อ คุณแตงโม (ฝ่าย บุคคล) บริษัท ช้อยส์ พลัส จำากัด 77/23 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.กรุงธนบุรี 3 (ช่วงระหว่าง BTS กรุงธนบุรี-วงเวียนใหญ่) แขวงคลอง ต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 08-9920-6060 (คุณ แตงโม)

S7

CHN

W1

Servizzio Business Company Limited. รับ Reception บัญชีก�รเงิน เพศห- ิง อายุ 23 ปีขึ้น ไป วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใจรักด้านงานบริการ มี มนุษยสัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์หรือเคยผ่านงานบัญชีจะ พิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล Servizzio Business Company Limited. 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 23 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2105-0500

S6

S5

S4

บริษัท เจมส์ พ�วิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำ�กัด รับ ประส�นง�นข�ย เพศหญิง อายุ 28-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ดา้ นธุรการ บัญชีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ คล่อง สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ ติดต่อ ส่วนสรรหาว่าจ้าง บริษัท เจมส์ พาวิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำากัด 1039/3-6 ซ.เจริญกรุง 39 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2639-6535-7 ต่อ 514 หรือ 08-3292-4644

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

S1

บริษัท บ้�นร�ชประสงค์ จำ�กัด รับ Creative/copy writer 2 อัตร� เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ การโฆษณา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ กระตือรือร้นและตื่นตัวในการรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ติดต่อ งานทรัพยากรบุคคล บริษัท บ้านราชประสงค์ จำากัด 3 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำาริ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2254-9000, 081754-0913

S2 S3 Intraceuticals รับ พนักง�นธุรก�ร เพศห- ิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. หรือสูงกว่า มี ประสบการณ์ในการทำางานด้านธุรการอย่าง น้อย 1 ปีข้นึ ไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ ค้นหาข้อมูล และสามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Word ได้ ติดต่อ คุณนก Intraceuticals Silom Terrace Unit 15, 981 Silom Road, Holiday Inn Silom, แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2630-3233 คุณนก 08-1257-8108

43


บริษัท คราสส์เทค จำากัด ผู้จำ�หน่�ยอุปกรณ์เครื่องเขียน และตร�ย�งคุณภ�พสูง นำ�เข้�จ�ก ต่�งประเทศ อ�ทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน ออสเตรีย ฯ ต้องก�รรับสมัคร พนักง�นที่ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ม�ร่วมง�นในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

ผู้แทนจำ�หน่�ยและบริก�ร หลังก�รข�ยเครื่องจักรชั้นนำ�จ�กยุโรป และศูนย์บริก�รเลเซอร์ เชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เพื่อรองรับก�รขย�ยง�น ต้องก�รผู้ร่วมง�นในแผนกต่�ง ๆ ดังต่อไปนี้

1. Sales Engineer

• ชาย/ห- ิง อายุ 22-30 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศกรรมฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน • มีความกระตือรือร้น รักงานขาย • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ฯ

2. Service Engineer

1. พนักงานขาย กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

• ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี วิศวกรรมด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรนิกส์ • มีประสบการณ์ซ่อมเครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ • พร้อมจะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

• • • •

3. ช่างซ่อม

• ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวช.-ปวส. ด้านไฟฟ้าหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • รักงานซ่อมบำารุง

4. พนักงานธุรการ

วุฒิ ปวช.-ปริญญ�ตรี ทุกส�ข� มีย�นพ�หนะของตนเอง จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ อ�ยุ 22-35 ปี ถ้�มีประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ย หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่การตลาด

• หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา • หากมีประสบการณ์ด้านนำาเข้า-ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รตล�ด • ส�ม�รถเดินท�งต่�งจังหวัดเป็นครั้งคร�ว • ถ้�มีคว�มส�ม�รถออกแบบ และใช้โปรแกรมกร�ฟฟิคได้ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

5. พนักงานรับโทรศัพท์

• หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา • มีใจรักงานบริการ

6. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่ ฯ • รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล

โทร. 0-2514-9050 แฟ็กซ์. 0-2514-9051 E-mail : hr@artlink.co.th www.artlink.co.th

sappasan/ อาร์ทลิงค์™.4x7

โทร. 0-2732-1144 www.krasstec.com

บริษัท อาร์ทลิงค์ จำากัด

19/1 ซอยล�ดพร้�ว 57 ถนนล�ดพร้�ว แขวงสะพ�นสอง เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310 sappasan/ คารสส์เทค

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท คร�สส์เทค จำ�กัด (ติดต่อที่ฝ่�ยบุคคล หรือ E-mail : vipavee@krasstec.com) เลขที่ 1205 พระร�ม 9 ซอย 55 ถนนพระร�ม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและหลักฐ�นม�ที่

บริษัท แอคทีฟ คอนสตรัคชั่นทีม จำากัด บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจ ที่ปรึกษ�ว�งแผนง�นด้�นง�นก่อสร้�ง รับเหม�ก่อสร้�ง และอสังห�ริมทรัพย์ บริษัทฯต้องก�รบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และรักคว�มก้�วหน้� เข้�ม�ร่วมง�นกับบริษัท ดังนี้

1. Site Engineer

5 อัตรา 6. Site Staff - ธุรการสนาม 2 อัตรา

2. Draftsman

2 อัตรา

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านเขียนแบบสิ่งก่อสร้าง • ใช้โปรแกรม Word, Excel และสามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี

3. Surveyor

3 อัตรา

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาสำารวจ ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4. Foreman

5 อัตรา

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง

5. Store Staff ธุรการคลังสินค้า 2 อัตรา • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา • ประสบการณ์งานธุรการคลังสินค้า หรือ การเบิก - จ่ายวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี • ใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้ดี

• ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานธุรการสนาม ในธุรกิจก่อสร้าง • ใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้ดี • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี

7. Office Engineer

2 อัตรา

8. ช่างไฟฟ้า

3 อัตรา

• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-3 ปี • สามารถประจำาโครงการต่าง ๆ ได้ • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง

สนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง สัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที

บริษัท แอคทีฟ คอนสตรัคชั่นทีม จำากัด

2991/2 ชั้น 4 ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-3480320-4 ต่อ 114 คุณสุพิณญา เกิดสุข

Mobile : 085-111-8729 E-mail : hr@tpconsult.co.th

sappasan ACT 8X7

• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง • วางแผนการก่อสร้างได้และสามารถประเมินคุณภาพงานได้


Overview:

ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ (จิตแพทย์)

จะเกิดอะไรขึ้น...

ถ้าคุณเป็นคนสวย รวย เก่ง และดี

ผมเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงหลาย ๆ คนว่า ถ้าเลือกขอพร วิเศษได้ เขาจะอยากให้ตัวเองได้รับพรอะไรบ้าง ส่วนใหญ่จะตอบว่า...ขอให้เป็นคนสวย รวย เก่ง และดี เรียกว่าคุณสมบัต ิ 4 อย่างนี้เป็นสุดยอดปรารถนา อย่างหนึ่งของหญิงสาวทั่วไป ตอนนี้กถ็ งึ การตีความหมายว่าใครจะเป็นคนบอก ว่าคุณเป็นคนสวย รวย เก่ง ดี รอให้คนอื่นบอกคุณบ่อย ๆ หรือคุณบอกตัวเอง บ่อย ๆ ถ้าคนอื่นบอกคุณบ่อย ๆ แสดงว่าเขาต้องชอบคุณ ถ้าเขาไม่ชอบคุณ ต่อให้คุณสวย รวย เก่ง และดีจริง ๆ เขาก็ไม่อยากพูดถึง อาจจะนินทาให้ร้ายก็ได้ หรือจะรอจนคุณมั่นใจว่าสวย รวย เก่ง ดีจริง เพื่อ คุณจะบอกตัวเองบ่อย ๆ ว่ามีคุณสมบัติเหล่านั้นจริง ๆ แต่ทั้ง 2 วิธีนี้ก็ไม่แน่นอนเช่นกันว่าคุณจะเป็นคนสวย รวย เก่ง ดี จริงหรือไม่ หลายคนคงอยากแนะนำาให้ยืดอกบอกแบบมั่นใจ ไปเลยว่า ใครจะว่าอย่างไรก็ไม่แคร์ ให้ฉันรู้สึกว่าฉัน สวย รวย เก่ง และดีก็พอแล้ว... ส่ ว นใหญ่ ก็ เ ป็ น อย่ า งนั ้น เราจึ ง พบว่ า มี ผู ้ห ญิ ง จำานวนมากที่รู้สึกว่าตัวเองสวย รวย เก่ง ดีกันมากขึ้น ทั้งที่มีคุณสมบัติเหล่านั้นจริง ๆ หรือไม่มีก็ตาม แต่ก็มีจิตวิทยาของมนุษย์ข้อหนึ่งบอกว่า มนุษย์ มักจะไม่ยอมรับความจริงของตัวเองตามความเป็นจริง หรอก มักโกหกหรือพูดไม่ตรงความจริงในสิ่งที่เกี่ยวกับ ตัวเอง ฉะนั้น การที่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองสวย รวย เก่ง ดีนั้น อาจไม่ใช่ความเป็นจริงเลยก็ได้ ความจริงอาจจะ เป็นความรู้สึกที่คิดว่าตัวเองมีมากกว่านั้น หรือไม่มีใน สิ่งนั้นเลยก็ได้ เช่นคุณไม่สวย ไม่รวย ไม่เก่ง ไม่ดีเลย แต่คิดว่า

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

ตัวเองมีครบ หรือตัวเองมีครบถ้วนแล้ว แต่คดิ ว่าตัวเองมีไม่พอ ก็ได้ เข้าใจไหมครับ เอาล่ะ ตอนนี้มาถึงพวกที่เชื่อว่าตัวเองมีความ สวย รวย เก่ง และดี จนขนาดบางคนสะกิดสามีท่นี อน ข้าง ๆ แล้วบอกว่า “นี่เธอ...รู้ไหมว่าเธอโชคดีมากนะที่ ได้ภรรยาทั้งสวย รวย เก่ง และดี” สามี (หรือคนรัก) อาจจะงง อาจจะเชื่อและชอบ มากขึ้น ภูมิใจมากขึ้น หรือหมั่นไส้ อิจฉา หรือหาว่า เวอร์ (Over) ก็ได้ ด้วยอิทธิพลของความเชื่อว่าตัวเองทั้งสวย รวย เก่ง ดีบ่อย ๆ นี้ จะทำาให้คุณทระนงตัว มีความหลง รักตัวเองยกกำาลัง 4 (ก็มีดี 4 อย่างเต็ม ๆ นี่) เป็น Secondary Narcissism คือการหลงรักตัวเองขั้น ทุติยภูมิ ซึ่งถ้าคุณมีดจี ริงก็จะเป็นการหลงรักตัวเองขั้นทุตยิ ภูมิจริง ๆ แต่ถ้าคุณไม่มีดี 4 อย่างจริง แต่หลงรักตัวเอง เข้าไปก็เข้าข่ายหลงรักตัวเองขั้นทุติยภูมิแบบเทียม ๆ (Pseudo Secondary Narcissism) อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณมีความหลงรักตัวเองขั้น ทุติยภูมิ (ทั้งจริงหรือเทียม) มากขึ้น จะน่ากลัวมาก น่ารังเกียจด้วย เพราะคุณจะคิดว่าไม่ต้องพึ่งใคร ไม่พึ่งทั้งสามี (ถ้าคุณเป็นภรรยา) ไม่ฟังพ่อแม่ (ถ้าคุณเป็นลูก) ไม่ฟัง เพื่อน (ถ้าเป็นเพื่อนกัน) คุณจะหลงตัวเองว่าดีกว่า วิเศษกว่าคนข้างเคียง ชอบเปรียบเทียบและยกตน มักหยิ่ง ทระนง ใครทำา อะไรให้ก็ไม่เห็นบุญคุณ ไม่มีค่า ใครตักเตือนก็หาว่าเขา ดูถูก คุณกำาลังขาดสติและขาดปัญญา มีแต่ความหลง

ผิด ซึ่งจะทำาให้แสดงพฤติกรรมที่ผิดพลาดได้ง่าย มัก จะมีอารมณ์โกรธและถือตัว หยิ่งยโส มีความรุนแรง ได้ง่าย ผู้คนรอบข้างจะเกลียดชังและจะสูญเสียโอกาส ดี ๆ ในชีวิต ผมเห็นใจนะครับสำาหรับคนที่กาำ ลังคิดว่าตัวเองทั้ง สวย รวย เก่ง และดี จนเข้าข่ายหลงผิด-หลงตัวเอง ความทุกข์ ความผิดหวัง กำาลังคืบคลานมาหาคุณ วิธีแก้ไขก็คือ 1. ให้มีสติรู้เท่าทันความคิดที่ว่า คุณเป็นคนสวย รวย เก่ง และดี อย่าเพียงแต่วา่ ฉัน “รู้สกึ ” หรือ “คิด” ว่าฉันสวย รวย เก่ง และดีเท่านั้น 2. ความรู้เท่าทันนั้นจะทำาให้คุณเกิดปัญญาว่า คุณต้อง ก) เจียมตัว เพราะรู้วา่ สิ่งที่คณ ุ คิดว่ามีดี ๆ อยูน่ นั้ ล้วนไม่แน่นอน เป็นสิ่งยึดถือจริงจังไม่ได้ท้งั นั้น มีแล้วก็ หมดไปได้ตามกฎธรรมชาติ (อนิจจัง-อนัตตา) สิ่งที่คุณคิดว่ามีดีอยู่จริงขณะนี้ทั้งสวย รวย เก่ง และดีน่นั แหละ (ทั้งที่มจี ริงหรือคิดไปเอง) ก็ไม่ได้อยู่กบั คุณจริง ๆ หรอก เดี๋ยวมันก็จากไป-ให้เจียมตัวเสียบ้าง จะลดความหลงตัวเองได้บ้าง ข) ให้ถ่อมตัว ถ้ามีคนมาชื่นชมคุณมาก ๆ อย่าไป ยกตัวเองตามคำายกยอ จะทำาให้คุณมีลักษณะน่าเกลียด ผู้คนจะไม่ยกย่องต่อไป แต่จะติฉินนินทา รอวันคุณ ตกต่ำา ความรู้สึกที่ว่าคุณมีสมบัติที่ดี เช่น สวย รวย เก่ง และดีนั้น (ไม่ว่าคุณจะมีจริง ๆ หรือไม่จริงก็ตาม) เป็น อันตรายต่อตัวคุณ คุณต้องมีสติ เกิดปัญญา รู้จักเจียม ตัว-ถ่อมตัวดังกล่าวให้ได้ แล้วคุณจะมีความสุข มีคนชอบคุณมากขึ้น ไม่วา่ คุณจะสวย รวย เก่ง และดีจริง ๆ หรือไม่จริงก็ตาม ดีมั้ย!

45


Horoscope:

อาจารย์อิสเรศ อนัคฆมนตรี

“สายฝนโปรย รดหลั่ง ชโลมโลก พฤกษาโยก ยกยอด ได้เติบให- ่ ทุกชีวิต ก้าวย่าง อย่างสดใส เติมแรงใจ ก้าวนำา สู่เส้นชัย” พบกันอีกฉบับสำ�หรับคอลัมน์ก�รทำ�น�ยดวงชะต� แม้เวล�จะผ่�นม�หล�ยฤดูก�ล ห�กแต่ชวี ติ พวกเร�ก็ยงั ต้องก้�วต่อไป เหมือนกับต้นไม้ทตี่ ้อง เติบใหญ่ต�มก�ลเวล�นั้นแล สำ�หรับดวงชะต�เร�จะเป็นเช่นไรในช่วงนี้ ห�กเร�รู้ก่อนก็เป็นก�รเตรียมตัวที่ยอดเยี่ยม ถูกจังหวะจะโคน ทำ�อะไร ก็จะประสบคว�มสำ�เร็จได้อย่�งดี ม�ดูท�งเดินชีวิตของพวกเร�แต่ละคนกันเลยครับ

ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันจันทร์

ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันพุธ

ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันศุกร์

ช่วงนี้อย่ายึดติดกับกรอบเดิม จงเร่งสร้างทางใหม่ ตามวิธีของตนเอง การงาน มีแนวทางที่จะนำาพาไปสู่ โอกาสและความสำาเร็จ จงคว้าไว้สุดแรงแล้วก้าวเดิน การเงิน ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนอะไร รัดเข็มขัดวางแผน อย่างรอบคอบ ความรัก เหมือนสายฝน เหงาบ้างไร บ้าง แต่สุดท้ายก็ชุ่มฉ่ำา

ช่วงนี้มีความกังวลและความไม่มั่นใจบางอย่างที่ จะเกิดขึ้น จงทำาให้ดีที่สุด การงาน ความสำาเร็จในเรื่อง ต่าง ๆ เกิดจากการดึงประสบการณ์ในอดีตมาใช้ แล้ว ชื่อเสียงของคุณจะดีขึ้นเป็นลำาดับ การเงิน มีเงินทอง ใช้อย่างสบายอกสบายใจในระดับหนึ่ง อยากได้สิ่งใดก็ จะได้อย่างที่ต้องการ ความรัก มีลักษณะเหมือนเพื่อน มากกว่าแฟน ค่อย ๆ ดูให้รอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจ กันอีกครั้งหนึ่ง

จะทำาอะไรช่วงนี้ประสบโชค และสามารถทำาอะไร ประสบความสำาเร็จง่าย ๆ การงาน เป็นทีถ่ กู ใจเจ้านาย หรือเจ้าของไปทุกอย่าง สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ง่าย การงานดีมากในช่วงนี ้ การเงิน ก็มหี ลายสิ่งที่อยาก ได้อยู่ แต่กต็ อ้ งวางแผนการใช้จา่ ยให้ด ี ความรัก มีความ สุขสมหวังและลงตัว มีโอกาสพบคู่ พบคนที่ถูกใจ

ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันอังคาร

ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันเสาร์

ช่ ว งนี ้ยั ง มี ค วามก้ า วหน้ า เข้ า มาเสมอ และมี โอกาสได้เลื่อนขั้นหรือปรับเปลี่ยนงานที่ดีขึ้น การงาน มีความเร่งรีบเกี่ยวกับการทำางานเข้ามา หากแต่เราได้ ทีมที่ดชี ว่ ยเหลือ การเงิน มีเหตุอกี แล้ว ระวังการใช้เงิน ที่จะทำาให้เกิดการเงินติดลบ ความรัก มีความหวานซึ้ง ที่จะเกิดขึ้น ความรักสมหวังมากเลยทีเดียว

ช่วงนี้ใช้สมองในการทำางาน ไม่ควรใช้อารมณ์ เพราะจะสำ า เร็ จ ง่ า ยกว่ า การงาน สติ ม าปั ญ ญา เกิด อย่าหลงคบคนที่ไม่ควรคบจะจบไม่สวย การเงิน เหน็ดเหนื่อยหรืออึดอัด แต่สดุ ท้ายแล้วจะมีคนช่วยเหลือ ได้ตามต้องการ ความรัก หญิงสาวพบคู่ถกู ใจ มักมาจาก แดนไกลอย่างไม่คาดคิด

ช่วงนี้ดาวเด่นยังไม่มา อยากสำาเร็จต้องลงมือ หนักกว่าคนอื่น การงาน คารมต้องเป็นต่อ ศิลปะการ เจรจาจะสร้างความสำาเร็จให้เรา การเงิน มีใช้จ่าย สบายไม่ขาดมือ หากไม่ใช้จา่ ยเกินตัว ความรัก เบื่อ ๆ อยาก ๆ ทำาอะไรก็ไม่ถูกใจคนรัก คนโสดรอต่อไปจ้า

ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันอาทิตย์

ช่วงนี้ยังมีสิ่งดี ๆ และโอกาสใหญ่ ๆ เข้ามาอยู่ ดังนั้นจงเร่งสร้างฝันให้เป็นจริง เพราะคุณทำาได้ การ งาน มีงานใหม่ ๆ ท้าทายเข้ามา คุณสนุกกับสิ่งนั้น งานเลยสบาย การเงิน มีรายได้ที่ดีเข้ามาตลอด แต่ จุดรั่วในดวงก็ยังใหญ่ เข้าซ้ายเลยออกขวา ความรัก โรแมนติคสมหวังดังที่ตั้งใจ ยิ่งเติมความหวานยิ่งรัก แนบแน่นมากขึ้น

46

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


Who I Am: เมนูไข่ทายนิสัย ร่วมงานเปิดตัวมหากาพย์ละครซีรี่ส์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘คาราบาว เดอะซีรี่ส์’ ในฐานะ แฟนคลับคนรักคาราบาว อาจไม่เข้ากัน แต่เราก็ได้ตัว 2 หนุ่มจากวงเดอะริชแมนทอย “แจ็ป-วีรณัฐ ทิพยมณฑล”, “เอี่ยว-ปุรวิชญ์ ขาวลออ” และขวัญใจเด็กแนว “จีนกษิดิษฐ์ สำาเนียง” มาทายใจกับเมนูไข่ที่เจ้าตัวชอบกัน เสียงบอกว่าตรงมาก ๆ ใครอยาก รู้นิสัยตัวเองเป็นอย่างไรก็มาเปิดเมนูเลือกอาหารไข่ที่ชอบไปพร้อม ๆ กันเลย 1. ไข่ดาว

2. ไข่เจียว

3. ไข่ต้ม

เฉลย

4. ไข่ลวก

5. ไข่ยัดไส้

ไข่ดาว ถ้าคุณชอบทำาไข่ดาวมาก แสดงว่าคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทาย และเป็น คนที่มีความพยายามเป็นอย่างยิ่ง คุณนั้นเป็นคนที่กระตือรือร้นและไขว่คว้าหาโอกาสให้กับ ตัวเอง คุณจะไม่รอให้โอกาสต่าง ๆ เข้ามาหาคุณ คุณจะพุ่งเข้าใส่มันเอง

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

ไข่เจียว คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรม เป็นนักวางแผนและนักคิด คุณมักคิดและทำา อะไรอย่างเป็นระบบ คุณมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเอง และคุณก็มักคิดว่าคนอื่น มักคิดเช่นเดียวกับคุณ ไข่ต้ม คุณเป็นคนที่มีความอดทน หากคุณทำางานอะไรสักชิ้นหนึ่ง คุณก็จะทำาให้มัน เสร็จไปเลย ไม่ชอบที่จะค้างมันไว้ เพราะคุณจะหงุดหงิดกับมันมากหากคุณทำาไม่สาำ เร็จ คุณ มักจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจทำาอะไรสักอย่างอยู่เสมอ ไข่ลวก แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่คอ่ ยจะเรื่องมาก ใคร ๆ ที่อยูใ่ กล้กม็ ักสบายใจ เพราะ คุณไม่มีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มายุ่งให้รำาคาญใจ คุณเป็นคนรักความสะอาด และความเป็น ระเบียบเรียบร้อย แต่จะว่าไปแล้วคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนอยู่สักหน่อย ไข่ยัดไส้ คุณเป็นคนที่มีการเตรียมพร้อม ชอบท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ แต่ในขณะ เดียวกันต้องไม่เป็นที่ที่ทำาให้ลำาบาก เพราะคุณมักจะไม่ค่อยมีความอดทนกับเรื่องพวกนี้ แม้ กระทั่งการทำางานก็เช่นกัน หากต้องทุ่มเทกับมันมาก ๆ คุณก็จะรับมันไม่ค่อยได้

47


Friendship:

“แบมบี้” สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์

“แบมบี้ เดอะสตาร์ 9” โชว์ยิ้มหวานอัพที่นั่งบนเครื่องบิน ยิ้มหวานรับเสียงเชียร์จากแฟนคลับที่ไปให้กาำ ลังใจกันในงาน แถลงข่าว GMM Z ON AIS สำาหรับ “แบมบี้ เดอะสตาร์ 9” (สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์) ที่บอกว่านอกจากช่องเพลงที่ โปรดปราน เรือ่ งสารคดีทอ่ งเที่ยวก็ชอบอยู่มากทีเดียว เรียก ว่าติดใจการเดินทางตั้งแต่ได้ออกนอกประเทศครั้งแรกเมือ่ ครั้งอายุแค่ 2-3 ขวบนั่นแล้ว “การไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของแบมบี้เป็นที่ อเมริกา ที่มหานครลอสแอนเจลิส (Los Angeles) หรือที่ เรารู้จักกันในชื่อของ L.A. คือเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ค่ะ ที่แบมบี้ไปเที่ยวที่น่เี พราะมีญาติอยู่ ก็เลยมีโอกาสได้ไป เที่ยวที่แอลเอค่อนข้างบ่อย ไปครั้งหนึ่งก็อยู่กนั เป็นอาทิตย์ หรือถ้าเป็นช่วงปิดเทอม ไม่มีงานอะไรก็อยู่กันเป็นเดือน ส่วนใหญ่แบมบี้จะไปกับคุณแม่และครอบครัว แต่ครั้งแรก ที่ไปจะไปกับคุณแม่ 2 คน ตอนนั้นแบมบี้อายุแค่ 2-3 ขวบ เอง” “ส่วนใหญ่เวลาไปแบมบี้ก็จะไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ กับที่ยูนิเวอร์แซล เรียกว่าทั้งสองที่นี้เป็นที่ประจำากันเลยที เดียว มาทุกครั้งก็ไม่เคยพลาดสักครั้ง” “สำาหรับดิสนีย์แลนด์ถ้าใครได้ไปนะคะ สิ่งที่ไม่ควร พลาดเลยก็คือต้องไปถ่ายรูปกับตัวละครต่าง ๆ ซึ่งแบมบี้ ถ่ายไว้เยอะมาก สามารถค้นหลักฐานดูได้จากอัลบั้มที่บ้าน เพราะคุณแม่เก็บไว้หมด ส่วนใหญ่จะมีแต่รูปแบมบี้เต็มไป หมดเลย (หัวเราะ) และมีเล่นเครื่อง เล่นบ้าง แบบเด็ก ๆ อ่ะค่ะ ส่วนที่ยูนิ เวอร์แซลสตูดิโอหรือยูนิเวอร์แซลนั่น เอง ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบมบี้ไปเพราะ ชอบ ที่นี่จะเป็น 1 ใน 6 สตูดิโอที่

ผลิตภาพยนตร์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกากันเลย ส่วนใหญ่ถ้า ไปก็จะชอบไปถ่ายรูปเล่น ไปหาของกินอร่อย ๆ ค่ะ” “ปรกติคนก็จะชมว่าแบมบี้ย้มิ เก่ง เป็นคนชอบยิ้ม ซึ่ง ความประทับใจของแบมบี้ตอนที่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรก คุณ แม่จะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเรานั่งอยู่ในชั้นธรรมดา แต่ด้วย ความเป็นเด็กเราก็ไปเห็นว่าเก้าอี้นั่งข้างหน้าตัวใหญ่ ๆ ตัว แบมบี้เองก็อยากนั่งเลยชี้ ๆ ไปที่เก้าอี้ ความที่เรายังเด็ก น่ะค่ะ พอดีพี่แอร์ฯ เขาเห็นและบังเอิญว่าที่นั่งตรงนั้นว่าง พอดีเขาก็เลยให้เราย้ายไปนั่งที่ตรงนั้น ซึ่งเป็นที่นั่งระดับ พิเศษขึ้นไปอีก ถือว่าเป็นความโชคดีมาก ๆ คุณแม่บอกที่ ได้ย้ายที่นั่งเพราะพี่แอร์ฯ เขาชอบที่แบมบี้ยิ้ม” (ว่าแล้วก็ ยิ้มโชว์เสียเลย) จากที่ได้เที่ยวครั้งแรกตอนเป็นเด็กน้อย แบมบี้มี โอกาสได้กลับไปอยู่อเมริกา นานเกือบปี เพราะได้เป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งก็ได้ รับความประทับใจต่างไปอีก แบบ “ตอนแรกที ่ไ ปก็ ม ี แอบกังวลว่าจะเข้ากับคน อื่นได้หรือเปล่า กลัวว่าไป แล้วเราจะกลายเป็นแกะดำา

แต่สรุปพอไปถึงเพือ่ น ๆ ที่นั่นดีมากเลยค่ะ แถมยังเป็น กันเองกับแบมบี้มาก ๆ อีกด้วย เพราะตอนที่ไปภาษา อังกฤษยังไม่ค่อยเก่ง ก็ได้เพือ่ น ๆ คอยช่วยเหลือตลอด อย่างเวลาที่จะต้องไปไหนคนเดียวก็จะมีเพื่อนมาชวนไปด้วย พาไปเที่ยว มีการช่วยสอนภาษา รวมทั้งแนะนำาในเรื่อง ต่าง ๆ ที่แบมบี้ไม่เคยรู้ ในช่วงเวลานี้รู้สึกประทับใจ มาก ๆ ค่ะ” “นอกจากเพื่อน ๆ กับสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ในอเมริกา ทีไ่ ด้เที่ยวเยอะ เพราะไปอยูน่ านเป็นปี ก็คอื เรือ่ งของอากาศ แบมบี้ชอบอากาศที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีมลพิษเลย ซึ่งแตก ต่างจากเมืองไทยมาก เพราะประเทศไทยอากาศร้อน และ ผู้คนที่นั่นก็ยิ้มแย้ม เป็นกันเองน่ารักมาก อยู่ด้วยแล้วมี ความสุข” ทุกที่เที่ยวให้ประสบการณ์และความทรงจำาที่น่า ประทับใจได้เสมอ สำาหรับแฟนคลับ “น้องแบมบี้ เดอะ สตาร์ 9” ถ้าอยากจะไปตามรอยก็เขียนมาเล่าให้ฟังบ้าง นะ แล้วก็อย่าลืมติดตามเพลง ‘อย่าบอกว่าเหงา’ ซิงเกิล แรกของสาวน้อยยิ้มหวานคนนี้ด้วยนะ

48

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


VIP:

“นิโคล เทริโอ”

มองมุมบวก วงการบันเทิงมีแต่เรื่องดี ตอนกี้เล่น 5 แพร่ง เขาก็คิดว่า เล่นง่ายสิ เพราะคิดว่าเป็นลูกตัวเอง กี้ บอกไม่งา่ ยเลยนะ กี้นกึ ถึงลูกตัวเองไม่ได้ เพราะถ้านึกถึงลูกตัวเองกี้เล่นไม่ได้ ไม่มี สมาธิ แล้วก็หลุดไปเลย เพราะว่ามันโหด เกินไปที่จะคิดว่าเป็นลูกตัวเอง..

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

49


เป็นที่รู้กันว่าถ้ารับงานละครเวทีของซีเนริโอแล้วก็ แทบจะต้องนอนค้างกันคาเวทีละครเลยทีเดียว ไม่ เว้นว่าใครจะมีประสบการณ์มาจากไหน เพราะละคร เวทีก็คือการแสดงที่ทุกคนต้องไปพร้อม ๆ กัน ไม่ มีคัทซีน ถ่ายเจาะ แยกเดี่ยวเหมือนงานหนังหรือ ละครทีวี ดังนั้น จะเหนื่อยหรือสบายก็ต้องยอมรับ สภาพไปด้วยกัน งานนี้ไม่เว้นแม้แต่กับ “นิโคล เทริโอ” ที่กลับ มาร่วมงานอีกครั้งกับซีเนริโอ ในละครเวที ‘ลัดดา แลนด์’ เรื่องราวน่าสะพรึงกลัวของหมู่บา้ นผีสงิ จากบท ภาพยนตร์ของ GTH ที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบละคร เวที ที่วา่ กันว่าผู้ชมจะได้ต่นื เต้นระทึกใจกับบรรยากาศ ชวนขนลุกมากกว่าเวอร์ชั่นภาพยนตร์เสียอีก ก็ต้อง ลองไปดูกัน “เริ่มตั้งแต่กี่โมงไม่รู้ แต่เสร็จเกือบเช้า” “นิกกี้” หรือ “นิโคล เทริโอ” ตอบคำาถามเรื่องจำานวนชั่วโมง ในการซ้อมเมื่อคืนก่อนที่จะต้องให้ควิ สัมภาษณ์ส่อื ถึง จะมีเวลานอนไม่มาก แต่สปิรติ นักแสดง วันนี้ “นิกกี้” ก็พร้อมให้สมั ภาษณ์ดว้ ยหน้าตาและอารมณ์ท่สี ดใส ... “กี้ไม่เหนื่อยนะ คือเหนื่อยบ้างแต่ก็มีความสุข เพราะ เป็นงานที่เราชอบ อยากทำา” ห่างจากเรื่องแรกมาเกือบ ๆ 3 ปี ต้องเตรียม ตัวอะไรบ้าง สำาหรับละครเวทีเรื่อง ‘ลัดดาแลนด์’ “ละครเวทีสำาหรับกี้มันยากอยู่แล้ว ก็ต้องไปฝึก สมาธิ เพราะว่าในที่สุดแล้วมันเกี่ยวกับสมาธิอย่าง เดียวเลย ต้องมีสติ สติหลุดไม่ได้ เพราะละครเวที มันคือสด ณ ตอนนั้นเลย ซึ่งอะไรจะผิดพลาดก็เกิด ขึ้นได้ตลอดเวลา ซ้อมมาเป็นร้อย ๆ รอบ เราอาจจะ มาหลุดตอนรอบที่ร้อยก็ได้ สมองเรา ร่างกายเรา เรา บอกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่น ละครเวทีเราต้องมีสติ” ต้องนั่งสมาธิก่อนเล่นหรือคะ “ค่ ะ เรื ่อ งนี ้เ อาเรื ่อ งพระพุ ท ธศาสนามาใช้ เยอะ ก็คืออยู่กับปัจจุบันนะคะ สมมติว่าถ้ามีอะไรผิด พลาดเกี่ยวกับเรา นักแสดงรอบข้างหรือว่าฉาก เทคนิค ต่าง ๆ ก็คือปล่อยมันผ่านไป มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้อง ปล่อยวาง แล้วอยู่กับปัจจุบัน มันถึงจะเป็นธรรมชาติ เหมื อ นที ่เ กิ ด ขึ ้น กั บ ชี วิ ต เรา ไม่ อ ย่ า งนั ้น มั น จะพั ง หมดเลยถ้าเราตกใจ เมื่อกี๊ลืม เราจะไปต่อไม่ได้ จะ หลุ ด จากตั ว ละครไปเลย เพราะฉะนั ้น กี ้ก็ ว่ า ยั งไง ก็ ต้ อ งนั ่ง สมาธิ น ะคะ อย่ า งที ่เ คยเรี ย นกั บ หม่ อ ม น้อย เวลาสอนท่านก็ให้นั่งสมาธิมากกว่าเรียนการ แสดง เพราะการแสดงมันก็ออกมาเป็นธรรมชาติ เองถ้าเราเชื่อ ไม่ต้องมีเทคนิคอะไร แต่สมาธิสำาคัญ มาก ตอนนี้ก็พยายามนั่ง พี่นก ผู้กำากับ (จิรศักดิ์ โย้จิ้ว) ก็ให้เรานั่งครึ่งชั่วโมง ถ้ามีเวลาทั้งนักแสดง หลักและนักแสดงรอบข้าง เพื่อสมาธิด้วยและเพื่อ เป็นบุญกุศลด้วย เพราะละครที่เราเล่นก็เกี่ยวกับ เรื ่อ งผี วิ ญ ญาณ แล้ ว เราก็ สั ม ผั ส ได้ พ อสมควร ยิ่งเล่นเรายิ่งสัมผัสได้ จินตนาการด้วย สัมผัสได้ จริง ๆ ด้วย ผสม ๆ กันไปก็เลยค่อนข้างที่จะรู้สึก แรงพอสมควรค่ะ”

50

ปรกตินั่งสมาธิอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะ “กี้ก็ไปนั่งวิปัสสนาอยู่ด้วย คือจริง ๆ กี้เป็น คาทอลิกค่ะ จริง ๆ ก็ควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ มั้ย แต่กี้คิดว่ามันไม่จำาเป็นต้องเลือก เพราะพระพุทธ ศาสนาสอนมาทำาให้มนุษย์อยู่บนโลกนี้ได้อย่างสงบ แล้วก็มีเหตุมีผลมากในการดำารงชีวิตไปเรื่อย ๆ มีสติ อยู่กบั ปัจจุบนั อย่ายึดติด ทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ถา้ เราเชื่อ ได้ ทำาได้ ชีวิตเราจะดีมากเลย เราจะทุกข์น้อย ก็คิด ว่าทำาไมเราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ที่ได้ใช้ เยอะ ๆ ก็ตอนที่เรียนกับหม่อมน้อย ที่สอนเรื่องสมาธิ เรื่องของพระพุทธศาสนา แล้วของอเมริกากี้ก็ศึกษา นะ เพราะตอนนี้เราต้องค้นคว้าเยอะ ๆ ไม่ใช่เฉพาะ ในเรื่องของบท ไม่ใช่แค่ตัวละคร เพราะตัวละครมัน มีให้เราอยู่แล้ว หนังก็มใี ห้เราดู แต่ที่มันยากคือเราจะ เป็นตัวละครที่ไม่ใช่ป๊อก (ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์) หรือ ให้เล่นเป็นหนัง เพราะละครเวทีกับหนังมันต่างกัน หนังมันเล่นเล็ก ๆ ได้เพราะคนเห็น แต่ละครเวทีมัน ต้องเล่นใหญ่แต่อย่าเวอร์ แล้วคนดูถงึ จะเห็น ตอนนี้ก้ี ก็ตอ้ งอ่านเยอะ ๆ พวกหนังสือที่เขียนเรื่องคนที่แสดง ละครเวทีเก่ง ๆ หรือว่านักแสดงเก่ง ๆ อย่างเมอร์รีล สตรีพ ที่กี้ชอบ คืออ่านสิ่งที่เขาคิด หรือสิ่งที่เขาบอก เผื่อเอามาใช้กบั เราจะเวิรค์ จะเอามาใช้ได้บา้ ง เพราะ เขาจะสอนว่าสิ่งที่เขาใช้เยอะที่สดุ ในการแสดงไม่วา่ จะ เป็นบทอะไรก็ตามเขาจะมีความเห็นใจ สงสารเกี่ยวกับ คนรอบข้าง ซึ่งเราต้องรู้สกึ เห็นใจ สงสารเพราะถ้าเรา มีความรู้สึกแบบนั้นเราจะฟัง เพราะเราแคร์ ถ้าเรา เป็นตัวละครที่ไม่แคร์คนอื่นเราก็จะสนใจแต่บทของ ตัวเอง สนใจแต่สิ่งที่เราจะทำา ที่เราจะพูด เพราะเรา จะไม่สนใจฟัง แต่ถา้ เราสนใจฟังคนอื่นมันจะมี re-act คือการฟังสำาคัญที่สุดแล้ว ไม่ใช่แอ็คติ้ง แต่มันคือการ ฟังแล้วตอบกลับในสิ่งที่เราได้ยินมา การโต้ตอบจาก การฟัง แล้วการเห็นใจจะทำาให้เรามีความรู้สกึ เพราะ เห็นใจก็มหี ลายแบบ เห็นใจเพราะความรัก หรือเห็นใจ ด้วยความแค้นที่เรามี นี่คือที่เมอร์รีล สตรีพ เขาพูด แล้วกี้พยายามจะนำามาใช้กับตัวเอง ไม่ได้หมายความ ว่าเราจะทำาได้แต่พยายามอยู่ ตอนนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนการ พยายามหลาย ๆ อย่างอยู่” เล่นละครเวทีในบทที่เคยเป็นหนังมาแล้ว ตัวละคร ก็เป็นที่พูดถึงแสดงถึงการจำาได้ มันยิ่งทำาให้งาน ยากขึ้นไปอีก “กี้ใช้เวลาหาตัวละครนานนะ เป็นตอนที่ยาก ที่สุดเลย ซึ่งกี้ว่าพอเราเจอก็จะเจอเลย อันนี้ยากสุด เลยเพราะเป็นหนังมาก่อนคนเห็น คนดู คนรู้แล้ว ซึ่ง กี้กม็ าดูตอนที่ตอ้ งเล่น แต่จริง ๆ ไม่อยากดูดว้ ยซ้ำา แต่ ต้องดูเพราะเรื่องของละครมันเขียนมาเหมือนในหนัง เป๊ะเลย เพียงแต่มันรวบเร็วขึ้น แล้วมันเป็นดราม่า มาก ๆ ไม่เหมือนเรื่องก่อนที่มีเพลงพาไปด้วย ดังนั้น เราก็ตอ้ งสือ่ สารกันให้เข้าใจ ให้ชดั เจน เพราะอารมณ์ มันต้องขึ้นเร็วมาก กี้ไม่ได้หนักใจที่ตอ้ งมาสวมบทของ ป๊อกที่เขาเล่นดีมาก ๆ เลยนะ เพราะมันคนละแบบ เลย อย่างตอนที่เขาพูดกับธีรว์ า่ “แล้วคุณเป็นคนเดียว ที่ทิ้งทุกอย่างมาหรือไง” เขาก็จะพูดเหนื่อย ๆ นิ่ง ๆ

ซึ่งถ้าเราเล่นแบบเขาคนดูแถวหน้าก็ไม่เห็น เราก็ต้อง เล่นใหญ่กว่านั้นไปอีก ซึ่งตรงนั้นก็ทำาให้การแสดงของ หนังกับละครเวทีแตกต่างกันแล้ว” กับบทแม่ท่เี ล่นในเรื่องนี้ เครียดอีกแล้ว เอาความ เป็นแม่ในชีวิตจริงมาใช้แค่ไหน “ต้องใช้เลยค่ะ เพราะมันต้องเรียกอารมณ์มาเร็ว มาก แต่ละซีนมันเร็วมาก แล้วมันเป็นกราฟขึ้นตลอด หนังมันยังมีช่วงเงียบ ถ่ายนก ถ่ายท้องฟ้าให้เห็น แต่ ละครเวทีมนั เปลี่ยนฉากปึ้ง ๆ เพราะฉะนั้นซีนอารมณ์ เราบางทีเรารู้วา่ มันไม่มาก็ตอ้ งนึกว่าถ้าเป็นลูกเราแล้ว อารมณ์มนั จะมา ก็เป็นเทคนิคช่วยให้เราถึงจุดนั้นให้ได้ เวลาที่อารมณ์ตอ้ งมาตอนนั้นเลย รอไม่ได้ แต่บางทีมี ลูกแล้วก็ไม่กล้าคิดเหมือนกัน มันบล็อกเลย อย่างตอน กี้เล่น 5 แพร่ง เขาก็คิดว่าเล่นง่ายสิ เพราะคิดว่าเป็น ลูกตัวเอง กี้บอกไม่ง่ายเลยนะ กี้นึกถึงลูกตัวเองไม่ได้ เพราะถ้านึกถึงลูกตัวเองกี้เล่นไม่ได้ ไม่มีสมาธิ แล้วก็ หลุดไปเลย เพราะว่ามันโหดเกินไปที่จะคิดว่าเป็นลูก ตัวเองที่ติดอยู่ในรถแล้วตายอยู่ในนั้น ไม่มีทางที่แม่ จะคิดอย่างนั้นได้ แล้วเราไม่มีทางที่จะคิดอย่างนั้น เกี่ยวกับลูกตัวเองเพื่อที่จะให้การแสดงของตัวเองเล่น ได้ ยิ่งเราเป็นคนถือเรื่องแบบนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเรา จะไม่คิดเรื่องพวกนั้น” “อย่างเรื่องลัดดาแลนด์กจ็ ะมีจดุ พีคตอนจบกี้กจ็ ะ ไม่คิดอย่างนั้นถ้าเป็นลูกกี้ แต่ถ้าจะคิดถึงว่าเป็นลูกก็ ตอนที่กี้ต้องอบรม หรือตอนที่ลูกไม่ฟังแล้วแม่อึดอัด แล้ ว มี ปั ญ หากั บ สามี แม่ ก็ ต้ อ งไปไกล่ เ กลี ่ย ปั ญ หา ระหว่างลูกกับสามี ตรงนั้นที่ความเป็นแม่ ความที่มี ครอบครัวแล้ว เอามาใช้ได้ แต่ตรงจุดที่จะเป็นจะตาย เราจะไม่คิดว่าเป็นลูกเรา ไม่มีทาง มันโหดเกินไปที่จะ คิดอย่างนั้น เดี๋ยวจิตเราจะแย่ มันไม่ดีกับสุขภาพจิต เราด้วย” ละครเวทีเป็นงานที่หนักมาก หลายคนก็จะบอกอย่าง นั้น ที่ตัดสินใจรับงานนี้พร้อมกับงานอื่นที่เหมือน จะชุกขึ้นมาเลย “กี้ก็มีละครซิกเซ้นส์ แล้วก็ซิทคอมลูกพี่ลูกน้อง กั บ ช่ ว งนี ้ก็ มี ค อนเสิ ร์ ต เซเว่ น แล้ ว ก็ ทั ว ร์ กั บ อั ส นี วสันต์ แล้วก็มีเพลงที่ยังไม่ได้เข้าห้องอัดเลย คืองาน เสร็จหมดแล้วแต่ไม่มีวันว่างเข้าห้องอัดเลย คือกี้รู้อยู่ แล้วว่าถ้ารับงานละครเวทีมาก็ต้องหนัก ต้องเหนื่อย จริง ๆ กี้ไม่ใช่คนฮอตมากงานเยอะนะ แต่มนั เป็นช่วง นี้ท่งี านมาพร้อมกัน พอว่างก็วา๊ งงง...ว่าง 2-3 เดือนก็ นั่งอยู่บา้ น แต่พออย่างนี้ทกุ อย่างมาพร้อมกันหมด แต่ วงการนี้กเ็ ป็นอย่างนี้แหละ แต่คอื กี้อยากเล่นละครเวที อยากเล่นดราม่า พอได้ดูหนังก็ชอบด้วยนะ ก็อยาก ทำางานนี้” ทำ า งานกั บ มอส เวลาว่ า งนี ่คุ ย แต่ เ รื ่อ งลู ก กั น หรือเปล่า “ไม่คะ่ (หัวเราะ) ไม่นะ เออแปลกเหมือนกันคน เป็นพ่อเป็นแม่ เวลาเจอกันเขาไม่ได้คุยกันเรื่องลูกนะ จริง ๆ (หัวเราะ) อย่างกี้กับมอสก็คุยกันเรื่องอื่น อาจ จะเป็นเพราะลูกกี้กม็ าดูซอ้ มด้วยมั้งเลยไม่ตอ้ งคุยเรื่อง อ่านต่อในฉบับเต็ม หน้า 51

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


ไม่มีทางที่แม่จะคิดอย่างนั้นได้ แล้วเราไม่มที างที่จะคิดอย่างนั้นเกีย่ ว กับลูกตัวเองเพื่อที่จะให้การแสดง ของตัวเองเล่นได้ ยิ่งเราเป็นคนถือ เรื่องแบบนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเราจะไม่ คิดเรื่องพวกนั้นได้แน่ ๆ

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

51


เขา เพราะช่วงนี้เปิดเทอม ลูกนอนดึกได้ กี้กใ็ ห้เขามา ดูในช่วงที่ไม่น่ากลัว อะไรที่น่ากลัวเราก็ไม่ให้เขาดู” ชอบละครเวทีมากแค่ไหน “มากค่ะ คือกี้รู้ว่าเหนื่อย จำาได้ว่าเหนื่อยมาก อะไรจะเหนื ่อ ยขนาดนี ้แ ต่ ว่ า พอเราตั ้งใจทำ า อะไร มาก ๆ แล้วมันออกมาดี ทุกคนเก่ง ทุกคนตั้งใจ ได้ อยู่กับคนที่มีคุณภาพ แล้วละครของพี่บอย ของซีเน ริโอ มันเป็นเกียรติ มันคือความภูมิใจมาก มากกว่า ทุกอย่างเลยแหละ จริง ๆ ก็เหมือนจะมีโอกาสเล่น มานาน แต่หลายอย่างก็ไม่ได้เล่นซะที พอมีงานนี้เข้า มาก็ไม่ลังเลเลย พี่เขาก็บอกเรื่องนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะ เพราะหลัก ๆ กี้ชอบร้องเพลงมิวสิคัล ชอบมาก ๆ ก็ถามว่าไม่ได้รอ้ งเพลงแล้วจะให้ทาำ อะไร พี่เขาก็บอก ว่าร้องไห้เลย ก็โอ.เค. อยากเล่นอยู่ดี” ภาพกี้ตอนนี้จะหนักไปทางการแสดงมากกว่าร้อง เพลงแล้วนะ “คือกับเพลงของตัวเองกี้เฉย ๆ แล้วนะ แต่ ถ้าเป็นละครเวทีมันสุดยอด ไม่มีอะไรสุดยอดไปกว่า นี้อีกแล้ว แต่งานเพลงกี้ก็ยังสนุกนะ เพราะตอนนี้กี้

52

ไปทำางานกับทางสหภาพมิวสิค โปรดิวเซอร์ก้กี จ็ ะเป็น แบล็คเฮด ซึ่งเพลงที่ออกมาก็ดีมาก เพลงมัน สนุก เลย ก็ยงั ชอบร้องเพลงนะ แต่วา่ เพลงละครเวทีเวลา มันร้องสด เราก็ต้องเทรนด์ ต้องฝึกเยอะมาก แล้ว ร้องกับวงออร์เคสตร้า มันที่สุดแล้วของนักร้องที่จะ ได้ร้อง” การย้ายค่ายมันเหมือนกระตุ้นให้อยากร้องเพลง ด้วยอีกครั้งหรือเปล่า “มีส่วนนะ เพราะเราอยู่วงการนี้มา 15 ปีแล้ว นานเหมือนกันนะ แล้วหลายคนที่กี้คุ้นเคยก็ไปอยู่ที่ สหภาพฯ อย่างพี่ป้อมที่กี้ได้ทัวร์ด้วย ซึ่งพี่เขาเป็น ฮีโร่ของกี้ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทัวร์กับพี่ป้อมกับ พี่โต๊ะ ส่วนทีมงานก็จะเป็นทีมจากแกรมมี่แกรนด์ที่กี้ เคยร่วมงานกัน แล้วที่ก้ชี อบคือมันกลับมาเล็กเหมือน เดิม เป็นความอบอุ่นเหมือนเดิม เหมือนตอนที่กี้เพิ่ง เริ่มเข้ามา เวลาเดินเข้าไปก็จะเห็นทุกคนอยู่ในห้อง เดียวกันหมด เหมือนเมื่อ 15 ปีที่แล้ว พอหลัง ๆ เวลาเข้าบริษทั เราเหมือนหาใครไม่คอ่ ยเจอ (หัวเราะ) มันกระจัดกระจาย”

ทุกวันนี้เวลาร้องเพลง ออกซิงเกิลใหม่ ๆ ความ คาดหวังมันเปลี่ยนไป “เดี ย๋ วนี ้เ วลาทำ า งานเราก็ จ ะมองตั ว เองก่ อ น เพราะตามตลาดไม่ได้แล้วมันกระจัดกระจาย มีหลาย สไตล์หลายแบบ เอาที่เราชอบดีกว่า แล้วยิ่งเรื่องยอด ขายยิ่งไม่คาดหวังเลย เพราะการดาวน์โหลดมันทำาให้ เราไปเน้นที่การโชว์มากกว่าเล่นการทัวร์คอนเสิร์ต มากกว่า คือเรื่องยอดขายอะไรพวกนั้นกี้เลิกมอง ไปนานแล้วนะ กี้ว่าคนอื่นก็ไม่ได้สนใจแล้ว เพราะ มันวัดอะไรไม่ได้เลย เพลงอาจจะขึ้นอันดับ แต่คน ก็ยังดาวน์โหลดกันฟรีเยอะ ยุคมันเปลี่ยนไป ก็เล่น คอนเสิร์ตเยอะ แต่กี้ก็สนุก เพราะกี้ชอบบนเวที มากกว่า เวลาเราได้แสดงมันดีกว่า” กับ 15 ปีในวงการ มีช่วงงานมาก งานน้อย ทั้งหมดทำาให้เราต้องเตรียมตัวอะไรกับวงการที่มี ขึ้น ๆ ลง ๆ กับการที่ตอนนี้กี้มีลูกที่ต้องดูแล ให้ ความมั่นคงเขาด้วย “ปรกติกี้ก็ต้องวางแผนให้ตัวเองอยู่แล้ว เวลาที่ ไม่ได้เห็นเราหน้าจอก็ไม่ได้ว่างนะ ก็อาจจะมีโชว์ตัว

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


ต่างจังหวัด หรือมีงานที่อยู่ในขั้นพูดคุย มีการเจรจา ติดต่องาน จริง ๆ สำาหรับกี้ กี้วา่ งานบันเทิงมั่นคงนะ เพราะเราทำาได้หลายอย่าง คนอาจจะมองว่าไม่ม่นั คง ก็มีแต่กี้มองในแง่บวกว่ามันมั่นคงว่าถ้าเราไม่มีอย่าง นี้ให้ทำาในตอนนี้ เราก็ไปทำาอย่างอื่นก็ได้ อย่างช่วง กี้ไม่มีงานเพลงก็มีงานแสดง ถ้าเราพร้อมจะทำางาน เพลงเราก็กลับมา คือมันมีหลายอย่างให้เราทำา มี หลายช่องทาง อยู่ที่เราขยันแค่ไหน ถ้าขยันก็มีงาน มาเรื่อย ๆ อยู่แล้ว” ถ้าลูกจะเข้าวงการบันเทิง มีอะไรดี ๆ ที่เราคิดว่า เป็นข้อที่สนับสนุนให้เขาเข้ามา “กี้ได้เจออะไรดี ๆ เยอะนะ วงการนี้มันเปิด ให้เจอคนหลาย ๆ แบบ แต่ส่วนใหญ่เลยคือเราจะ ได้เจอคนเก่งมากความสามารถ เจอคนที่ชอบอะไร เหมือนเรา กี้ว่าคนที่ทำางานศิลปะมันดีนะ โลกแห่ง ศิลปะมันเหมือนไม่มีขีดจำากัด อย่างใครถามว่าทำาไม กี้ชอบการแสดง ก็เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เรา เป็น อย่างลัดดาแลนด์กท็ าำ ให้ก้ตี อ้ งกรี๊ดสลบ หรือเจอ ผี ซึ่งในชีวิตจริงก็ไม่มี และเราก็หวังว่าจะไม่ได้เจอ แต่การแสดงทำาให้เราได้เจอแล้วเวลาแสดงเราเชื่อ ว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นกับเราจริง ๆ ทุกครั้ง หรือ บทอื่นบางทีก็ทำาให้เราได้แต่งตัวสวย ๆ ทำาตัวมั่น ๆ ปากจั ด ๆ ซึ ่ง ชี วิ ต จริ ง เราไม่ ไ ด้ เ ป็ น งานแสดง มันทำาให้เราได้เป็นอะไรเยอะแยะ ทำาให้ส่งเสริม จินตนาการดี” ชวนมาดู ‘ลัดดาแลนด์’ บางคนบอกว่ารู้เรื่อง หมดแล้ว ดูหนังมาแล้ว ทำาไมถึงยังต้องมาดู ละครเวทีอีก “สำาหรับคนที่ชอบดูละครเวทีเลยนะ ละครเวที ก็มีหลายแบบ มีละครพูด มีมิวสิคัล แล้วก็มีละคร เวทีพูดตลก มิวสิคัลดราม่าตลก แต่ในลัดดาแลนด์ จะเป็ น ละครพู ด แบบดราม่ า บวกกั บ ผี ซึ ่ง เรื ่อ งนี ้ ดราม่ามากจริง ๆ แล้วก็เรื่องของครอบครัวที่อยากให้ ทุกคนได้ดู คือเป็นเรื่องของครอบครัวที่พยายาม จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อยู่กันพร้อมหน้า พร้อมตา ฝันไว้ว่าจะมีบ้านที่ได้อยู่ด้วยกัน แล้วพอ ได้มีบ้านหลังนี้แทนที่จะมีปัญหาว่าสามีไปมีคนอื่น ลูก ๆ มีปัญหา กลับเป็นปัญหาเรื่องผีที่หนักกว่าอีก ดราม่าที่เป็นตัวหลักของเรื่องคือความรักของพ่อแม่ ลูกทั้ง 4 คนนี้ ถ้าใครที่จะมาดูก็จะได้ทั้งความเศร้า ซึ้งในความรัก ความรู้สึกเครียดเวลาที่ครอบครัวมี ปัญหา ซึ่งมันสะท้อนกับปัญหาของคนทั่วไป หรือ เรื่องนี้ก็จะทำาให้รู้สึกเหมือนเข้าบ้านผีสิง เพราะจะ ขนลุกตลอดเวลา” โดยทีมงานผู้สร้าง ‘เรื่องเล่าคืนเฝ้าผี’ และ จากบทภาพยนตร์ระดับร้อยล้านของ GTH แฟน ละครเวทีก็เตรียมตัวไปตื่นเต้น สยองขวัญกับผีมะ ขิ่น และซาบซึ้งกับเรื่องความรักในครอบครัวกันได้ ในละครเวที ‘ลัดดาแลนด์’ เปิดโรงละครเมืองไทย รัชดาลัยเธียเตอร์ให้ได้สัมผัสแบบถึงตัวกันตั้งแต่ 3 กันยายนนี้

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

53


Entertainment: พลัง ‘มือขวาสามัคคี’ สนุก ซึ้ง กระหึ่มอิมแพ็คฯ ชาวร็อกกรี๊ดรับ เชียร์ “หนุ่ย-มาช่า” รียูเนี่ยนวันหวาน เต็มอิ่มกับความสุขที่กลับมาอีกครั้งในรอบ 23 ปี สำาหรับคอนเสิร์ต ‘มือขวา สามัคคี รียูเนี่ยน’ หนึ่งในโปรเจกต์ฉลอง 30 ปี แกรมมี่ฯ ที่ หนุ่ย-อำาพล, ไมโคร, นูโว, ใหม่ เจริญปุระ, บิลลี่ โอแกน และแหวน-ฐิติมา กลับมานำาผู้ ชมไปรีเทิร์นความทรงจำากันแบบสนุก ซึ้งกว่า 2 หมื่นคนสนั่นอิมแพ็ค อารี น่า เมืองทองธานี ถึง 2 รอบเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ถือเป็นงานรวมคนดังอีกครั้งทั้งในและนอกวงการบันเทิง ที่พากันไป แสดงพลังมือขวากันแบบไม่มีเหนื่อย กับขบวนเพลงฮิตทีจ่ ัดมาเสิร์ฟกันเต็ม 3 ชั่วโมงความสนุก ตั้งแต่หนุ่มมาดเข้ม บิลลี่ โอแกน ร็อกเกอร์สาว แหวน-ฐิติ มา หนุ่ม ๆ นูโวที่ควงร็อกเกอร์แหบเสน่ห์ ใหม่ เจริญปุระ มาร่วมแจมกับโจ

หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการใน พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ ประธานสำานักงานใต้ร่มพระบารมี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการถวายพระพรออนไลน์ด้วย ‘โคมทองแทนใจ เทิดไท้พ่อแม่แห่งแผ่นดิน’ การถวาย พระพรแนวใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในประเทศไทย ในรูปแบบ ของโปรแกรมโคมเทียนดิจติ อลเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้ทกุ คนสามารถถวายพระพร เสมือนหนึ่งกำาลังอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ ณ โถงอาคารมาลีนนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม ที่ผ่านมา โดยมีคุณประสาร มาลีนนท์ รองประธาน กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้จัดและดารานักแสดง ให้เกียรติต้อนรับ สามารถชมคลิปถวายพระพรได้ทาง เว็บไซต์ www.onekingoneheart.tv หรือ www.thaitv3.com ช่วงนี้ถา้ ใครเห็นดี.เจ. “เอื้อง-สาลินี ปันยารชุน” หน้าตาสดใสเป็น พิเศษไม่ต้องแปลกใจ เป็นเพราะได้รับคำาชมจากเหล่าแฟน ๆ คลื่น ‘เลิฟ เรดิโอ (Love Radio 104.5)’ ว่าเปิดเพลงได้ไพเราะโดนใจคนฟังชาวเลิฟ มาก ๆ ดี.เจ.เอื้องเลยฝากบอกว่าหากใครอยากรีเควซท์เพลงไหนเป็นพิเศษ เจอหน้าก็แนะนำากันมาได้ และอย่าลืมติดตามฟัง ‘เลิฟ เรดิโอ 104.5’ ช่วง เวลา 15.00-18.00 น. พี่เอื้องการันตีความเพราะจ้า ค่ายหนังจีทีเอช โดย “ยงยุทธ ทองกองทุน” รับหน้าที่โปรดิวเซอร์ ร่วมกับ 2 ผู้กำากับชื่อดัง “โอ๋-ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ” และ “กอล์ฟ-ปวีณ ภูริ จิตปัญญา” จับมือสร้างความหลอนระทึกข้ามเกาะ โดยจับมือกับเซ็นโตซ่า จัดงาน ‘SentosaSpooktacular 2013’ งานเทศกาลฮาโลวีนสุดยิ่งใหญ่ แห่งเกาะเซ็นโตซ่า สิงคโปร์ โดยปีน้ใี ช้ช่อื ว่า ‘SentosaSpooktacular… Jointly produced with GTH’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19, 25, 26, 31 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2556 ที่ Fort Siloso ที่มีไฮไลต์อยู่ที่ธีม บ้านผีสิง 5 หลังจากหนังดังที่รับรองว่าใครได้เข้าไปจะหลอนจนลืมไม่ลงที เดียว ล็อกคิวแล้วก็จองตั๋วเครื่องบิน-ที่พักกันได้ล่วงหน้าเลยนะ

54

+ก้อง ที่ทำาเอาคนดูนั่งไม่ติดเก้าอี้ จนกระทั่งถึงเวลาของตำานาน มือขวา หนุ่ย-อำาพล ลำาพูน และวงไมโคร ที่ทุกคนรอคอย ยิ่ง ช่วงเปิดตัวแขกเซอร์ไพรส์ มาช่า ที่เล่นเอาคนดูกรี๊ดลั่นเมื่อทั้ง คู่รียูเนี่ยนสวีทโชว์ทั้งลูบหัว กอดคอ จ้องตา จับคาง แถมกอด กันกลมหลายรอบ เรียกเอางานนี้เป็นร็อกสีชมพูเลยทีเดียว ได้โดด ได้ชมู อื ขวาจนสุดแขน ได้กรี๊ดจนเสียงแหบแห้ง ขุนพลร็อกทั้งหมดก็ข้นึ มารวมกันอีกครั้งในเพลงมือขวาสามัคคี เป็นการจบงานพลังมือขวาในตำานานรอบนี้ไปก่อนที่จะได้พบกัน อีกครั้ง (หรือไม่)

คอนเสิร์ตที่ “เฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์” ออกปากว่าอยากทำา มากที่สุด สำาหรับ ‘ชอร์ต ชาร์จ ช็อค: ร็อค รีเจนท์ เหล็ก-พันธุ์-เสือ’ ที่อารมณ์ก็ไม่ต่างจากศิลปินเจ้าของงานอย่าง “โป่ง-ปฐมพงศ์ สมบัติ พิบูลย์” สมาชิกวง ‘หิน เหล็ก ไฟ’ ที่นึกถึงบรรยากาศวันเก่า ๆ ก็รู้สึก คึกคักขึ้นมาทีเดียว งานนี้ยิ่งคนดูมันเท่าไหร่ ศิลปินก็ใส่กลับไปเท่านั้น ไม่มีใครกลัวแก่ กลัวเหนื่อย ดังนั้น แฟน ๆ ชาวร็อกที่จะไปดูต้องเตรียม ตัวกันให้พร้อมนะ แล้วเจอกันในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ใครชอบเพลงเหงา เศร้า บริษทั ไอเดีย แฟค ในเครือ แกรมมี่ ชวนไปดื่มด่าำ กันได้กบั 3 ศิลปินสุดยอดเพลงรักอกหัก มิ้นท์-มาลีวัลย์ เจมีน่า, ก้อย-ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ และ แหวน-ฐิติมา สุตสุนทร ใน ‘Black Night Concert… Beautiful Broken Heart’ กับคอนเสิรต์ ที่มคี อนเซ็ปต์โดน ใจ พร้อมแขกรับเชิญ 6 ศิลปินรุ่นใหม่ ถึง 2 รอบเต็มอิ่ม รอบวันเสาร์ที่ 28 กันยายน กับ ตู่ ภพธร, ลิปตา, ต้น AF และรอบวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน กับ แหนม รณเดช, เบล สุพล, ณัฐ ศักดาทร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ท่ี www.facebook.com/ideafactgmm จบกระแสที่ถกเถียงกันสำาหรับรายชื่อ ซีเครท เกสต์ส ในโปรเจกต์ยกั ษ์แห่งปี ‘ขนนกกับดอกไม้’ โครงการ 2 ตอน ‘ซีเครท การ์เด้นท์’ เพื่อฉลอง 30 ปี แกรมมี่ฯ ที่ ซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล “เบิรด์ -ธงไชย แมคอินไตย์” เฉลย 5 ดีว่าส์  ซีเครท เกสต์ส รุ่นใหม่ที่จะมาร่วมฟีทเจอร์ ริง่ กับเบิรด์ ในโครงการนี้ท้งั อัลบัม้ และคอนเสิรต์ เป็นครั้งแรก คือ ดา เอ็นโดรฟิน, นิว-จิ๋ว, ลุลา และชมพู่ อารยา ซึ่งคอนเสิรต์ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม เวลา 19.00 น. และอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 15.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี แฟน ๆ ก็เตรียมตัวไปจองบัตรกันได้ที่ WWW.GMMLIVE.COM โทร. 0-2669-8846 ...พร้อม กับเตรียมติดตามภาพลักษณ์ใหม่ของ ‘ขนนกกับดอกไม้’ เต็มรูปแบบ สุดอลังการได้เร็ว ๆ นี้  

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


Social: ยให้ ชี วิ ต ง่‘แอค’ า ยขึ ้น …โดยนาย กลุ่ ม ศู‘ซีนดย์ีบจำาี ’ รุงช่รักวษารถยนต์ บริ ษ ั ท ซี ด ี จ ี นำ า โดย นาถ ลิ ว ่ เจริ ญ ประธาน โชทาโร่ คิตะมุระ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการบริ ห าร จั ด งานแถลงข่ า วครบรอบ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำากัด 45 ปี กลุ่มบริษัทซีดีจี ขึ้น ณ ห้องพินาเคิล 4 ต ยสารคอสโมโพลิ กิ จงกรรม ชัจั ้นบ มื อ4 นิโรงแรมอิ นเตอร์คอนติแเทน นนตัลจั ดกรุ เทพฯ A.C.T & Cosmo Road Trip 2013 ยก โดยมี น ายสมศั ก ย์ ภู รี ศ รี ศั ก ดิ ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ ขบวนสาวยุ ค ใหม่ 40 ท่ า น ตะลุ ย สวนสามพราน กระทรวงการท่ อ งเที ่ย วและกี ฬ า พร้ อ มด้ ว ย นครปฐม เรียนรู้ทยััก่งษะด้ ยในการขับขี่ พพร้ิเศษ, อมเสริพญ.คุ มความรู ้วิธงีกพรทิ ารตรวจ พ.ต.อ.ญาณพล ยืน านความปลอดภั รองอธิ บ ดี กรมสอบสวนคดี ณหญิ พ ย์ เช็กเครืน่องยนต์ เบื้องต้ป็นอ ป-อารี เพื่อความปลอดภั ยในทุกร่เส้ นทางเ รืณ่อ งราวและประสบการณ์ โรงแรมโรสการ์เด้น ริ โรจนสุ ั น ท์ และ ย า สิ ริ โ สภา ว มแชร์ จังหวัดนครปฐม45เมืปี่อทเร็ี่ผว่านมา ๆ นี้ ดีเวอร์ ๆ ไกัซด์ บกลุสวนสามพราน ่มบริษัทซีดีจี ตลอดระยะเวลา นายประยุ นาวาเจริ รองผู เปิ ดตัวหุ่นทฯธ แข้ งทอง ญ“เวย์ น อ้ ำารูนวยการองค์ นี่ย์” … พิกพารสวนสั ิธภัณฑ์หตุ่นว์ขี้ผในพระบรม ึ้งมาดามทุส

ราชู ภ์ กระทรวงทรั โซ ปกรุถัมง เทพฯ เปิ ด หุ ่น ขีพ้ผึยากรธรรมชาติ ้ง ซู เ ปอร์ ส ตาร์ แแข้ละสิ ง ทอง่ง แวดล้ นชัย ตันวัฒนะ ผู้อดำานวย “เวย์นอมรูนี่ยและนายวั ์” จากทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ เปิด การสวนสั ตว์อุบลราชธานี นันท์ ตัวหุ่นขี้ผึ้งนอกสถานที ่ครั้งแรกพร้อพร้มนายสุ อมจัดกิทจธิกรรม ไพรส์ และแรงบังนหวั ดาลใจให้ กับทีมฟุ,ตบอล บุสร้ญามีงเซอร์ รองผู ้ว่าราชการจั ดอุบลราชธานี คุณ เยาวชนโรงเรีวิยกนกรุ ยนวิทยาลัย นโดย สมปรารถนา รัยเจิงเทพคริ ดเจริญสเตี นายกเทศมนตรี คร ดร.วรนุช และนายธวั ตรีวิจิตรเกษม ้อำานวยการโรงเรี อุมีบลราชธานี ชชัยผูสายแวว ผู้ใหญ่บยา้ น กรุ สเตีนยทำนวิ ย แฟน ตัวยง “พี จิราธิวัฒโดยมี น์” นทีกั มแสดงชื ปอม ปอม หมูง่ เทพคริ 17 ร่วมกั าพิทธยาลั ีเปิดสวนสั ตว์ คลั อุบบลราชธานี อย่ชา-พชร งเป็นทางการ ่อดัง เชี จากมหาวิ ทยาลัยกรุ พร้อญ มด้-อุวยที มผู้ฝกึ สอนและนั วี-ยวีร์รภาพ สุภาพไพบู ลย์งเทพ และขวั ษามณี ไวทยานนท์กฟุตร่บอลเยาวชนของโรงเรี วมเปิดจำาหน่ายบัตรครัยน้ง ร่แรก วมกิจณกรรมเมื นี้ สวนสั่อตเร็ว์อวุบๆลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คินายวรวิ สเซส ทคอลลาเจน เปิดตัผูว้อใหญ่ … อนินา พรหมดิเนรก, ผศ.ดร.เอกชั (แหม่ม) นักยธุรอภิ กิจ ย์ ชัยลิมปมนตรี ำานวยการธนาคารออมสิ พัศักนดิล้์กาุลนในวงการขายท่ อ และอุ ป กรณ์ เ หล็ ก นำ า เข้ า ที่ปรึกษาโครงการ, ชาช่า ริต์ตา ราม ลงทุ นร่วและอ้ ม 100วนล้ารันงสิเปิตดตันัวกธุคิรสกิเซส ณรงค์ จคนรุคอลลาเจน ่นใหม่ร่วม (Kisses Collagen) ภายใต้แบรนด์ นิมฟ์ ซีเครท งานแถลงข่าว โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคน ในนามบริษัท นิมฟ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำากัด ได้คัด รุ่นใหม่ตถุด‘ออมสิ น จากร้ อยสู่เงินล้าน’ ่ปเปิุ่นดโอกาส สรรวั ิบเกรดพรี เมียมจากประเทศญี ในงาน ให้ น ก ั เรี ย น นิ ส ต ิ นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั ่วไป ‘Kisses Collagen 4 Beauty Secret Shake ทีup่มีอyour ายุระหว่Bright’ าง 16-25 ปี ร่ ว มสร้ า งสรรค์ ไ อเดี นำา หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญย ธุและ รกิจสุพชิงฒ เงิ น รางวั ล มู งกว่า 3 าล้นเครื านบาท ั น์ เลาระวัตลรค่ผูา้เรวมสู ชี่ยวชาญทางด้ ่อง รวมถึ ง ได้ ร บ ั สิ ท ธิ ใ นการฝึ ก อบรมความรู ค ้ วามเชี ่ยวชาญจากผู ่ปี ระสบความสำ จในเชิ่อง สำาอาง มาพูดคุยถึง ‘เคล็ดลับสู่ผิวอ่อนเยาว์ ขาวใส และสุข้ทภาพดี ’ พร้อมนัากเร็แสดงชื านต่านวนมาก างประเทศณ เปิแฟชั ดรับ่นสมั ครถึสยามพารากอน งวันที่ 19 กันยายนนี้ ดัธุรงกิทีจ่มาร่และการดู วมงานด้วงยจำ ฮอลล์ อะมิโน พลัส เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ธี ธรรมสิ ณ์ ‘ฟ็อกซ์’ ร่วมเติโดยนายสุ มเต็มความบั นเทิงท...ธิ์บูรใน ผู้อำานวยการฝ่ ายการตลาดแ ละพั สายงานธุ รกิจเครื ่อง ฐานะผู ้นำ า ด้ า นคอนเทนต์ น ธมิ ต รระดั บโลก ดืฟ็่มอกซ์บริษอิัทนเตอร์ โออิชเินชั กรุ่น๊ปแนล จำากัดแชนแนล (มหาชน)นำและนาง าทีมโดย สาวประณิ ศากษ์สุขะจาติ การผลิตภัณฑ์อ้จะมิ โน ม.ร.ว.รุ จยารั อาภากรผู้จัดรองกรรมการผู ัดการ ใหญ่ าร่วมงานและแสดงความยิ พลัส-ประเทศไทย จัดกิจกรรม เข้ ‘Beauty in Love กับอะมินโนดี กัพลั บซีสท’ ีเภารกิ อชในงาน ‘ซีทีเอช เฟสติ วัล ่นวีใจให้ ค-โฮม จแปลงโฉมเสริ มความมั กบั ลูออฟ กค้า แฟมิ เทนเม้ นต์’ ร่วสมเติ ความบั อะมิโลน่ี เอ็พลันเตอร์ ส โดยมี โมเม-นภั สร มบุเต็รมณศิ ริ บิวนตีเทิ้กูรงู วชาญด้ ตว์เ้โลืชคดี ้อยคลานและพิ ธีกรรายการ ชืให้่อกดัับงงานโดยเชิ แห่งยุค รัญบหน้ดร.เบรดี าที่เมคอั้ พบาร์ อาร์ตผูิส้เชีต์่ยเนรมิ ต 7านสั สาวผู พร้อมแนะเคล็ ดลับเด็ด Dangerous Encounters จากช่ อ ง Nat Geo Wild พร้ อ มด้ ว ยผู ช ้ นะจากรายการ Asia’s ให้สวยครบเครื่องทั้งภายในและภายนอก เมื่อเร็ว ๆ นี้ Next Top Model ซีซั่นที่ 1 ในช่อง STAR World และเยาวชนไทยที่ชนะการประกวด K-Pop ทรู Star ซีซั่นทีดร.กิ ่ 2 ตมาสร้ ันตลอด มูฟ Hunt เอช โดย ติณัฐางสี ทีคสะวรรณ งาน ที ล ่ านพาร์ ค พารากอน ผู้อำานวยการด้านบริหารผลิตภัณฑ์ดีไวซ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ร่วมกับโซนี่ โม อมีนาประพั เผยหวานใจไปด้ นทุกทีโ่.ส.. โดยนายกฤษณ์ ทธศักดิ์ ผู้จวัดยกั การอาวุ นักแสดงสาว “โม- อมีนา พินิจ” ที่กำาลังมีละคร ฝ่ า ยการขายและการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มาร์ ท เรือนกาหลง และแข่งรักนักซิ่ง เผยเคล็ดลับดูแล โฟน บริษัท โซนี่ ไทย จำากัด เปิดตัวสมาร์ทโฟน หวานใจรถคันเก่ง 2 คันของตัวเองที่ไว้ใจใช้บริการ บเล็ตสุดฮอตตระกู ล าXperia รองรัPark บ 4Gพหลโยธิ LTE 4น รุที่น่นอกจากดู โดยเอ็กซ์แคลรถยนต์ ลูซีฟเฉพาะ ศูและแท็ นย์ดูแลรถยนต์ TPS ตรงข้ มตึก SCB เป็น ทรูามงดี ูฟ แเอช ได้วแา่ ก่ของไม่ รุ่น Sony XperiaTM SP และ Sony XperiaTM พร้อม อย่ ล้ว ยั2งไว้รุ่นใจได้ หายเพราะมี กล้องวงจรปิ ดเยอะมาก แถมยังมีบริกZารกลาส จัดนเต็เนอร์ มโปรโมชั ่นสุดcleaner) คุ้มที่ทรูช้อโปรแกรมที ป ทรูสโตร์่เหมาะกั และตับหน้ วแทนจำ าหน่ายทรู เจ้พาร์ ทเนอร์นไหน ทั่ว คลี (glass าฝนโดยเฉพาะ าของรถคั ประเทศ สนใจสามารถแวะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.tpsglasscoating.com นางสาวสุพ้ชิชนะคว้ ญา าจำทองคำ าปา ากรรมการผู ษัท ละมุ พลัส จำากัด ผูจำ้ผาลิกัดต เผยโฉมผู ... บริษัท ้จวิัดวการ รรณ บริคอสเมติ ก น(ประเทศไทย)

และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผิวพรรณ ว เ‘ละมุ โฟม ผู้ผลิตภายใต้ และจัแดบรนด์ จำาหน่า‘ละมุ ยผลิตนภั’ณเปิฑ์ดตั‘ครี อทีนน พลั ส’ ไวท์ เทนนิ โฟม’เพชรรั โฟมล้กษ์างหน้ าชูจุดขายหลอด นำาโดย ฐิต่งิกานต์ ประธานฝ่ ายบริหาร เดี ษามณี ไว สูงยสุวจบ ด ได้โดยมี จัดพิธดีมาราสาว อบรางวั“ขวั ลให้ญ กับ”ผู้ชอุนะจากการ ทยานนท์ วมแชร์ประสบการณ์ เรียนรู้และเข้ เข้าแข่งขันร่ในโครงการ ‘Fat Becomes Fit ากัใจบ เฟินร์มพร้กระชั ทองกิ โลละบาท’ ปัCreatine ญหาสิวอย่Plus างละมุ อมดีบ.เจ.รับคลื น่ 95.5 เวอร์ ทางการขึ้นชุโดย กชัยบหน้ ก้อานแก้ ได้่ จิอย่้นาฮิงเป็ ต น“ฌาฆฤณ มมิ่ง”เกริมารั ที่พิธวีกรที คว้ ารางวัลSชนะเลิ โรงแรม 31 สุศขรัุมบวิทองคำ ท เมืา่อหนั วันกก่อ16 น บาท และ ชนานาฎ วัชรเสถียร คว้าตำาแหน่ง Popular Vote รับโทรศัพท์ iPhone5 ไปครอง ณ สำานักงานใหญ่ บริษัท วิวรรณ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำากัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

คาลเท็กซ์ระดมพลพนักงานจิตอาสา

สานต่อกิจกรรม ‘Caltex Energy for Learning’

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ นำาโดยนายณรงค์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์ ยกขบวนพนักงานและผู้บริหารสถานี บริการน้ำามันร่วมจิตอาสาเดินหน้าสานต่อโครงการ ‘Caltex Energy for Learning’ ผนึกกำาลัง กับโรงเรียนของหนู สร้างห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำาหรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถม โรงเรียนบ้านหนองตะแบก โดยมีนายเขษมภณ โสรัจจ์ ปลัดอำาเภออาวุโส อำาเภอหนองม่วง เป็น ประธานในการรับมอบ พร้อมนายสงคราม ยอด พงษา ผู้อาำ นวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก ณ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เมื่อวันก่อน ในการสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านหนอง ตะแบก อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ทางบริษัท เชฟ รอน (ไทย) จำากัด ได้จัดหาทีมงาน วัสดุอุปกรณ์ ทุนทรัพย์ รวมทั้งหนังสือต่าง ๆ ที่เหมาะกับ

การเรียนรู้ของเด็กวัยประถม พร้อมบริจาคอุปกรณ์ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อย่างพอเพียง โดยโครงการนี้นับเป็นโครงการเพื่อสังคมที่สำาคัญ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน พัฒนาชุมชน และสังคมไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัท ในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ชุมชนที่เราได้อาศัยอยู่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการศึกษา

55


Must to Have: โตชิบา Portege Z10t

อัลตราบุ๊คลูกผสมแท็บเล็ตใหม่ล่าสุด มาพร้อมจอขนาด 11.6 นิ้ว Full HD ให้ความ สว่างคมชัดบนหน้าจอสัมผัส ทำางานได้รวดเร็วด้วยระบบประมวลผลล่าสุด 4th Generation Intel Core processors ระบบปฏิบัติการ Windows 8 Pro รองรับ Multi-touch 10 จุด และ Accupoint ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำา

Polaroid Socialmatic

กล้องดีไซน์คล้ายไอคอน Instagram เตรียมเปิดวางจำาหน่ายอย่างเป็นทางการปี 2014 โดยกล้องตัวนี้ได้รบั แรงบันดาลใจจากแอพพลิเคชั่นชื่อดัง Instagram มาด้วย เซ็นเซอร์ความ ละเอียด 14 ล้านพิกเซล มีกล้องหน้า 2 ล้านพิกเซล ไฟแฟลชแบบ LED หน้าจอ 4.3” Touchscreen ใช้งานกับ SD-HDC ได้ เชื่อมต่อกับระบบ Socialmatic Network เพื่อ แชร์ภาพถ่าย

Chromecast

Hasselblad Stella

เป็นกล้องคอมแพ็คท์ที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 1 นิ้ว ความละเอียด 20.9 ล้านพิกเซล ติดเลนส์ Zeiss ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 28-100 mm มีแบบกริปให้เลือก 7 แบบ มาพร้อมกับระบบ Image device: 13.2 mmx8.8 mm (1.0 type) Exmor CMOS sensor Total number of pixels: Approx. 20.9 Megapixels Effective number of pixels: Approx. 20.2 Megapixels LCD screen: 7.5 cm (3.0 type)

Elecom MF-SU3 USB flash drive 3.0

เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดประมาณ 2 นิ้ว มีลักษณะคล้ายแฟลชไดรฟ์ เมื่อนำาไปเสียบ เข้ากับโทรทัศน์ผ่านพอร์ต HDMI จะสามารถแสดงผลวิดีโอสตรีมมิ่งจากเครื่องสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รองรับทั้งแอนดรอยด์และ iOS มาแสดงผลที่หน้าจอโทรทัศน์ได้อย่างง่ายดาย รองรับการเปิดดูสตรีมมิ่งวิดีโอจาก YouTube, Netflix, Google Music, Pandora ถูกตั้ง ราคาวางจำาหน่ายที่ราคา $35 หรือประมาณ 1,080 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ่ี http:// www.google.com

Sony Smartwatch 2

มาพร้อมกับหน้าจอ 1.6 นิ้ว (220x176 พิกเซล) บอดี้ผลิตจากโลหะและอะลูมิเนียม เปลี ่ยนสายได้ตามต้องการ สามารถกันน้ำากันฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP57 รองรับการเชื่อมต่อ รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งมีขนาดเล็กเพียง 21.5x12.2x4.6 มิลลิเมตร และมีน้ำาหนักเบาเพียง กั บ สมาร์ ทโฟนหรือแท็บเล็ตผ่าน Bluetooth 3.0 รวมไปจนถึงอายุการใช้งานต่อการชาร์จ 3 กรัม สะดวกในการพกพา โดยมีความจุให้เลือก 3 ขนาด คือ 8GB, 16GB และ 32GB แบตเตอรี ่ 1 ครั้ง ราว 4 วัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elecom.co.jp

56

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


Must to Read: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ “เงิน” แต่เงินก็เป็นปัจจัยสำาคัญทีท่ าำ ให้ชวี ติ เราดำารงคงอยู่ได้อย่างไม่ อดอยากขัดสน และเงินยังช่วยให้เราบรรลุฝัน ทั้งฝันเล็ก ๆ มีกินให้ครบสามมื้อ หรือกระทั่งฝันใหญ่ ๆ ได้เที่ยวรอบโลก เรียกได้วา่ ทำาให้คณ ุ ประสบความสำาเร็จในชีวติ ได้อย่างมีความ สุข เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ “เงิน” เป็นการ รวบรวมข้อเขียนผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารของวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ นักอักษรศาสตร์ที่ผันตัวเองมาเป็นนักการ เงินและนักลงทุนจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 28 ปี หลังจากจับงานเขียนและบรรยายเป็น งานอดิเรก เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นบทความ เกี่ยวกับการออม มีตั้งแต่การสอนเด็กให้รู้ค่าของเงิน การ แนะนำาให้เริ่มต้นออมสำาหรับผู้ที่ยังไม่เคยคิดจะออมเงิน โดย จะตอบคำาถามว่าออมเพื่ออะไร และแนะนำาการจัดการเงิน ทองของครอบครัว พร้อมทั้งข้อคิดสำาหรับการออมเพื่อการ เกษียณ ทั้งนี้ ตั้งใจจะกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของเงินและอยาก ตั้งเป้าหมายในการออมเงิน ในส่วนที่สองเป็นบทความเกี่ยว ผู้เขียน : วิวรรณ ธาราหิรั- โชติ สำ�นักพิมพ์อมรินทร์ How-To, ร�ค� 180 บาท ถึงแม้เงินจะซื้อหลายสิ่งหลายอย่างได้ แต่ไม่อาจซื้อ บางสิ่งบางอย่างได้ เงินอาจยืดชีวิต แต่ไม่สามารถหยุดความ ตาย เงินอาจซื้อคู่ชวี ติ แต่ไม่สามารถซื้อรักแท้ เงินอาจซื้อของ เล่นและการศึกษาให้ลูก แต่ไม่สามารถซื้อความอบอุ่นให้เขา ได้ เพราะความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ที่เงินหรือทรัพย์สิน

กับการใช้จ่ายว่าจะใช้เงินอย่างฉลาดต้องทำาอย่างไร ที่สำาคัญ คือต้องวางแผน ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำาเทคนิคประหยัดเงินใน การวางแผนเที่ยว ตั้งแต่ขั้นตอนของการจองบัตรโดยสาร จองโรงแรม ไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวในบท เที่ยวอย่างไรให้ คุ้มเงิน มาเป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ยังแนะนำาข้อคิดและการ ประเมินความสามารถของตนเองในการซื้อสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ เช่น บ้านและรถ ใน 2 บท คือ บ้าน..การลงทุนที่คุ้มค่า และ ข้อคิดก่อนการซื้อรถ ส่วนที่สามเกี่ยวกับการลงทุน เริ่มตั้งแต่ การตอบคำาถามที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยลงทุนถามคือ ลงทุน เพื่ออะไร ตามด้วยการปูหลักการพื้นฐานก่อนการลงทุนเพื่อ ความเข้าใจที่ถกู ต้องนอกจากนี้ยงั มีการแนะนำาเครื่องมือลงทุน หลัก ๆ คือ พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ หุ้นทุน และแถม เกร็ดเรื่องการลงทุนในแบรนด์เนมว่าหากชอบซื้อและชอบใช้ สินค้าแบรนด์เนมจะถือเป็นการลงทุนได้หรือไม่ กับเรือ่ งการ ประกันภัยเพื่อปกป้องรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ ไม่วา่ จะเป็นการ ประกันชีวิตหรือการประกันภัยทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ เมื่อรู้ค่�ของเงิน ออมเงิน และนำ�เงินออมม�ลงทุน และเมื่อชีวิตเกี่ยวข้องกับเงินทุก ๆ วัน ก็อ�จจะหลงติดอยู่ กับคว�มสำ�คัญของเงินม�กเกินไป ส่วนทีส่ ซี่ งึ่ เป็นส่วนสุดท้�ย จึงเน้นเตือนสติผู้อ�่ นว่� แม้เงินจะช่วยให้เร�บรรลุคว�มฝัน แต่เร�จะไม่ถือว่�เงินเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด เร�ถือว่�เงินเป็น เพียงตัวกล�งในก�รทำ�ให้เร�บรรลุเป้�หม�ยชีวิตเท่�นั้น

เมื่อเวรกรรม...ไล่ล่า...ดาราดัง (ปกใหม่) ผู้เขียน : วรินทร์ธรา สำ�นักพิมพ์โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์, ร�ค� 150 บาท ปรียานุช ปานประดับ คือหนึ่งในมนุษย์ที่ถูกเวรกรรมไล่ล่า...ตามคร่าเอาชีวิต!!! เงินทองมากมาย ชื่อเสียงที่เธอสร้างเอาไว้มิอาจช่วย เธอให้รอดพ้นจากห้วงเหวแห่งหายนะนี้ได้ เธอต้องมีชีวิตในโลกมืดไร้ทางออก เผชิญกับเจ้าชะตาที่ดึงทึ้งชีวิตของเธออย่างจาบจ้วงอย่างไม่ เมตตาปรานี แต่ด้วยหัวใจไม่ยอมแพ้ และด้วยการยอมศิโรราบต่อเวรกรรม ชักนำาให้เธอก้าวข้ามความเจ็บป่วยความวิบัติในชีวิต และชี้ ทางสว่างให้เธอได้พบความสุขอันเป็นนิรันดร์ ที่แม้วันหนึ่งเธอจะต้องตาย เธอก็รู้วิธีตั้งรับและยิ้มให้กับมันอย่างไม่หวาดหวั่นอีกต่อไป มา ร่วมพิสูจน์กันว่าเพราะเหตุใด ‘เมื่อเวรกรรม...ไล่ล่า...ดาราดัง’ จึงเป็นหนังสือขายดีที่ติดอันดับ ‘เบสเซลเลอร์อันดับ 1’ อย่างต่อเนื่อง อ่าน แล้วก็อย่ารอให้เวรกรรมมาไล่ล่าเรา แต่จงลุกขึ้นเผชิญหน้าเวรกรรมด้วยสติและกำาลังใจที่ยิ่งใหญ่

เล่นหุ้นต้องใช้ใจ รวยได้ไม่รู้จบ ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ สำ�นักพิมพ์อมรินทร์ HOW-TO, รร�ค� 185 บาท หนังสือเล่มนี้เป็นภาคต่อของหนังสือ ‘จิบกาแฟ ท่องเน็ต เล่นหุ้น...ก็รวยได้’ เพิ่ม เติมเนื้อหาและความเข้มข้นจากแนวคิดและเทคนิคการลงทุนแบบ Macro Investor (MI) สู่การอัพเกรดศักยภาพด้วยหลากเทคนิควิธีและแนวคิดใหม่ ๆ กลายเป็น Super MI ที่ทั้งเข้มข้น เจาะ ลึก อ่านง่ายและทำาได้จริง เหมาะสำาหรับคนทำางานประจำาหรือเจ้าของกิจการที่ตอ้ งการลงทุนหุ้นเป็นรายได้เสริม นักลงทุนมืออาชีพ และผู้สนใจลงทุนในหุ้น หล�ยคนรู้ดวี ่�ก�รลงทุนเป็นศ�สตร์และศิลป์ท่ตี อ้ งใช้ ‘สมอง’ เพื่อศึกษ�ห�คว�มรู้ คิดวิเคร�ะห์ และรู้จกั ใช้เครื่องมือท�ง เทคนิคต่�ง ๆ เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่�งรอบคอบ ขณะเดียวกันก็ต้องใช้ ‘ใจ’ ที่มีส่วนสำ�คัญไม่แพ้สมอง รู้จักมีใจที่อย�กลงทุน ฝึกฝนใจให้นิ่ง เอ�ชนะใจตนเอง เอ�ชนะอ�รมณ์ส่วนตัว ใช้คว�มตั้งใจดูจังหวะเข้�ซื้อ รู้จักนำ�คว�มชอบในใจม�ประยุกต์ใช้กับ ก�รลงทุน จึงทำ�ให้เรื่องลงทุนจ�กที่เคยคิดว่�ย�กหรือไกลตัว กลับเป็นเรื่องสบ�ย ๆ ง่�ย ๆ ยิ่งกว่�ปอกกล้วยเข้�ป�ก

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

57


Must to Eat:

มากิ (Maki) แปลว่าโรล (Roll) หรือข้าวปั้น ซึ่งเป็นรูปแบบอาหาร- ี่ปุ่นโดย เชฟ “ยินดี” ซูชิเชฟประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในร้านอาหารญี่ปุ่นระดับ Top 5 ของเมือง Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ร้าน ‘มากิ มากิ’ (Maki Maki) จึงมีที่มาจากอาหารประเภท ข้าวปั้นที่ทางร้านต้องการนำาเสนอแก่ลูกค้า ซึ่งในแต่ละมากิจะสื่อถึงการผสมผสานวัตถุดิบทุก อย่าง โดยให้ความสำาคัญทางด้านรสชาติและศิลปะการทำามากิแบบของตะวันออกและตะวันตกไว้ได้ อย่างลงตัว โดยการบริหารงานของ 3 หุ้นส่วน “กร” Interior designer ที่มีประสบการณ์ ใน New York กว่า 8 ปี และเป็นผู้ออกแบบร้าน After U ทุกสาขาในเมืองไทย “ยินดี” ซูชิ เชฟ เชพประสบการณ์สูง และ “จูน” ผู้จัดสรรจัดการบริหารร้าน

‘Maki Maki Sushi Bar & Bistro’ The Best ‘Maki’ in Town @ทองหล่อ 5

นอกจากซูชิที่สดใหม่ของร้านแล้ว ทางร้านยังมีเมนู แนะนำา (Signature dishes) ที่ต้องลิ้มลอง เริ่ม ที่ Appetizer: Poseidon on Fire หอยเชลล์สด เนื้อปู ไข่ปลา กุ้ง ปูอัด ที่คลุกเคล้ากับซอสเผ็ดที่ผสม ขึ้นพิเศษ เสิร์ฟพร้อมกับการเผาไฟ ** Seared Tuna with Truffle เมนูท่สี ร้างสรรค์ข้นึ พิเศษ โดยนำา Truffle oil ที่มีใช้ในร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นนำา มาผสมกับอากามิ ทูนา่ เนื้อแดงชั้นดี ซึ่งในกรุงเทพฯ เป็นแห่งเดียวและแห่ง แรกที่มีอาหารจานนี้ *** เมนูแนะนำาสำาหรับผู้ที่ชอบปลาแซลมอน จะ พลาดไม่ได้กับ Suki Sake หรือแซลมอนเผาไฟบาง ๆ หมักโชยุพิเศษของเชพยินดีข้ามวัน รับรองรสชาติเข้มข้น

58

กลมกล่อม ไม่เหมือนใคร BKK Maki ส่วนผสมระหว่าง รสชาติของปลาดิบชั้นดีจากญีป่ ุ่นอย่าง อากามิ และฮา มาจิ กับการห่อข้าว และอโวคาโด้สไตล์ตะวันตก และ สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบของทอด Dragon Fly Maki กับความ กรุบกรอบของกุ้งเทมปุระ ครีมชีส อโวคาโด้ และซอส หวาน Beauty and the Leaf: ความสดชื่นจากแซลมอน สด และรสชาติท่นี ่มุ นวลของหอยเชลล์ ผสมกับความกรุบ กรอบแอสพารากัส กับไข่ปลา เติมรสด้วยความเปรี้ยว เล็ก ๆ จากมะนาวบาง ๆ รวมทั้ง To Die For Maki มากิที่คุณจะต้องลองสักครั้งในชีวิต เป็นการนำาโทโร่ ทูน่า ส่วนท้อง มาห่อสาหร่ายคู่กบั ไข่ปลาดำาและแดง คลุกเคล้า กับไข่นกกระทา โดยไม่มขี า้ ว กินคู่กบั ไข่ปลาแซลมอนและ

หอมซอย สร้างรสชาติให้ลืมไม่ลง และที่สำาคัญทางร้านมากิ มากิ ยังได้คัดเลือก ไวน์คุณภาพดีไว้บริการลูกค้าที่ชื่นชอบการดื่มไวน์ โดยจะ เน้นแนะนำาไวน์ขาว และ sparking ไวน์ ที่เข้ากันได้ดีกับ อาหารของทางร้าน ผู ้ที ่ชื ่น ชอบมากิ แ ละปลาดิ บ และต้ อ งการ บรรยากาศสบาย ๆ มีสไตล์ เหมาะทั้งไปสวีทกับคนรัก หรือสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ในราคาที่ไม่แพง … ‘มากิ มากิ’ คือที่ที่คุณกำาลังมองหา ร้านมากิ มากิ อยู่ใน โครงการ No.88 ซอยไปดีมาดี (ซอยทองหล่อ 5-9) โทร. 0-2712-8181 มือถือ (คุณจูน) 08-4209-2228 Facebook: www.facebook.com/makimakibkk E-mail: MakiMakiBkk@gmail.com

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


Must to Go: 10-18 ส.ค. 2556 งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี @ IMPACT เมืองทองธานี

6-21 ส.ค. 2556 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ @ไบเทค บางนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำาปี 2556 (National Science and Technology Fair 2013) ภาย ใต้แนวคิด ‘ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน’ อย่างยิ่งใหญ่ เต็มพื้นที่ ไบเทค บางนา พบกับกิจกรรมไฮไลต์ตื่นตาตื่นใจไปกับโลกวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคมนี้ ภายในงานมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นหลากหลายโซน บนพื้นที่ 42,000 ตาราง เมตร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมรับสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ทุกคน ตั้งแต่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมอบ รางวัลพระราชทานนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่น การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การ ประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมการนำาเอา เทคโนโลยีและมัลติมีเดียใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดแสดง เพื่อสร้างประสบการณ์ เปิดมุมมอง การเรียนรู้ผ่านสื่อ Interactive กับนิทรรศการรูปแบบ 4D (4 มิติ) เพื่อสร้างความตื่นตา เร้าใจ และสนุกสนาน เพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ - โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระบรมวงศานุ วงศ์ - โซนนิทรรศการพลังงานเพื่ออนาคต Hi-Light Live Action Theatre เรื่อง วิกฤติ พลังงาน รวมพลังกู้โลก เทคนิคการถ่ายทำาบน ‘กรีนสกรีน’ ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการ แสดงบทบาทฮีโร่ช่วยโลกจากวิกฤตพลังงาน - โซนนิทรรศการ ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อม’ หรือ Climate Change เป็นการนำาเสนอสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและน้ำามือมนุษย์ ตลอดจนผลลัพธ์ที่ เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และผลกระทบต่าง ๆ ซึ่ง High light ของนิทรรศการนี้ เช่น การ Mapping ลูกโลกที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง เกม Interactive กำาจัดก๊าซช่วยโลก เป็นต้น - โซนนิทรรศการ ‘วิกฤตอาหาร’ Hi-Light เป็นการจำาลองเทคโนโลยีฟาร์มหมู ฟาร์ม ไก่ระบบปิด การจัดแสดงเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลการผลิต - นิทรรศการ ‘เทคโนโลยีการแพทย์และยา’ โรคภัยไข้เจ็บและโรคอุบัติใหม่ แสดงโรค ภัยไข้เจ็บชนิดต่าง ๆ และสาเหตุอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์

งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าว ไกล ด้วยพระบารมี จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 10-18 สิงหาคม 2556 ณ อิม แพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 ภายใน งานได้กาำ หนดให้มกี ารประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่นระดับประเทศตามประเภท ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ประเภท ทั้งนี้ รางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่นระดับ ประเทศตามประเภทผลิตภัณฑ์แยกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลผลิตภัณฑ์ OTOP ดี เด่นตามประเภทผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท และรางวัลการตกแต่งบู๊ธและจัดนิทรรศการของ จังหวัดที่สวยงามและโดดเด่นที่สุด จำานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำาปี 2556 โดยรับสมัครผู้ ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภทในจังหวัดสุรินทร์ จำานวน 307 ผลิตภัณฑ์ ล่าสุดคณะทำางานได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ เข้าประกวดระดับประเทศรวม 5 ผลิตภัณฑ์ โดยประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรอินทรียส์ รุ นิ ทร์ จำากัด อำาเภอเมืองสุรนิ ทร์ ประเภทผ้า ได้แก่ ผ้าคลุม ไหล่ ร้านเอกอนันต์ไหมไทย อำาเภอเมืองสุรินทร์ ประเภทเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่อง ประดับเงิน ร้านดาเครื่องเงิน อำาเภอเขวาสินรินทร์ ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง ได้แก่ ชุดกระเช้าหวาย กลุ่มหัตถกรรมหวายบ้านบุทม อำาเภอเมืองสุรนิ ทร์ และประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ เซรั่มโปรตีนไหม จาก หจก.เรือนไหมใบหม่อน อำาเภอเมือง สุรินทร์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี’ ได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร. 0-2141-6058-59 วิวัฒนาการทางการแพทย์ (ครั้งแรกของโลก) แสดง Timeline วิวัฒนาการทางการแพทย์ ทั้งเรื่องยาและการรักษาที่เป็นครั้งแรกของโลก เทคโนโลยีในการรักษา แสดงเทคโนโลยีและ กรรมวิธใี นการรักษาคนไข้แบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนของยา เครื่องมือแพทย์ และแพทย์ทางเลือก 4 นวัตกรรมทางการแพทย์ แสดงงานวิจยั และเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะหยุดยั้งโรคภัยไข้เจ็บ ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ Hi-Light เครื่อง Kinetic X-ray เป็นเครื่องมือที่ใช้ Kinetic Sensor จับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น แล้วแสดงผลเป็นโครงร่าง (โครงกระดูก) บนหน้าจอ - นิทรรศการ ‘ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการจัดการน้ำา’ Hi-Light Simulator เรื่อง การเดินทางของน้ำา ร่วมผจญภัยตามสายน้ำาไปกับ 4D Simulator ที่จะพาผู้ชมไปดูตั้งแต่ต้น กำาเนิดของสายน้ำาไปจนถึงมหาสมุทร นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมเยาวชนให้เลือกหลากหลาย อาทิ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้น ป.5- ป.6 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ การประกวดวาดภาพการ์ตนู และวาดภาพจินตนาการทาง วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.nstf2013. com, www.facebook.com/nstf2013 Call Center 1313 หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่ คณะ โทร. 0-2577-9960

22-25 ส.ค. 2556 Nikon Day 2013 @ สยามพารากอน

นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ประกาศจัดกิจกรรมพิเศษสุดยิ่งใหญ่ประจำาปี งานนิคอน เดย์ 2556 (Nikon Day 2013) ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลายเอาใจสาวกนิคอนและผู้ชื่นชอบการถ่าย ภาพ เช่น มุม Touch and Try ที่ทางนิคอนจัดผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้แฟน ๆ ได้ทดลองใช้ พร้อมร่วมฟังเทคนิคการถ่ายภาพหลากสไตล์จากกูรูชื่อดังอย่างใกล้ชิด และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ รอบ 80 ปี เลนส์ NIKKOR นิคอนยังจัดให้มีมุมทดสอบเลนส์ NIKKOR ที่ผู้ลงทะเบียนเข้างานสามารถ ทดลองผลิตภัณฑ์เลนส์ NIKKOR อย่างจุใจอีกด้วย นอกจากนี้ นิคอนยังเตรียมจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดในรอบปี พร้อมมอบโชคให้กบั สาวกนิคอนที่นำากล้อง นิคอนรุ่นใดก็ได้มาลงทะเบียนภายในงาน ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่าแสนบาท ติดตามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ www.nikon.co.th

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

59


Star’sBiz: ฮอตต่อเนื่องตั้งแต่จบละคร ‘แรงเงา’ กับบทสาวใจแตก ลูกสาวที่มีปัญหาของบ้านที่ทำาให้ “ชาช่า รามณรงค์” ถูกนึกถึงตลอดในบทบาทแนวนี้ล่าสุดในละครเวที ‘ลัด ดาแลนด์’ ของค่ายซีเนริโอ ที่ต้องมารับบทเป็นลูกสาว คนโตที่ไม่ลงรอยกับพ่ออีกครั้ง บทบาทการแสดงที่แตก ต่างจากภาพลักษณ์สดใสในภาพของนักร้องสาวอย่าง มากทีเดียว งานมาก งานเยอะขนาดนี้ แต่ “ชาช่า” ก็ยังเป็น วัยรุ่นคนขยันที่มุ่งมั่นกับธุรกิจที่ลงหลักปักฐานได้มั่นคง ขึ้นกับแบรนด์เสื้อผ้า ‘sugarmoustache’ ที่ตอนนี้ไม่ใช่ แค่ลูกค้าในประเทศไทยที่หันมาหลงรักหนวด แต่รวมถึง ลูกค้าต่างประเทศที่หลงรักหนวดแบบลงลึกมานานก็หัน มาสนใจงานดีไซน์คนไทยมากขึ้นด้วย “มันเริ่มจากช่าชอบหนวด ซึ่งตอนที่เริ่มทำาเมือง ไทยยังไม่มีหนวด ต่างจากเมืองนอกที่เทรนด์ของหนวด มันจะอยู่ตลอด ไม่เหมือนเมืองไทยที่เทรนด์มาแล้วก็ไป ช่าก็เลยลองคิดจะทำาหนวดดู เริ่มต้นที่เสื้อยืดโดยเอาไป เปิดตัวที่งาน Fat T-Shirt ครั้งแรก ก็มีเสื้อขาวหนวดดำา เสื้อดำาหนวดขาว เสื้อขาวหนวดชมพูที่ขายดีมาก ๆ จาก ตรงนั้นที่คิดว่ามันก็พอไปได้ก็เลยทำาขายจริงจังเป็นร้าน ขึ้นมา จากเสื้อยืดตอนนี้ก็มีเคสโทรศัพท์ กระเป๋า หมวก นาฬิกา เรียกว่าครบวงจร แล้วจากที่เปิดบู๊ธขายในงาน อีเวนต์ ตอนนี้ก็มีร้านแล้ว อยู่ที่เอเชียทีค โกดัง 7 กับที่ ลิโด้ สยามฯค่ะ”

‘sugarmoustache’

เต็มไปด้วยหนวดกับ “ชาช่า รามณรงค์” “ช่าเริ่มทำางานจากความสนุก ไม่ได้เริ่มต้นแบบคนอยากทำาธุรกิจที่ ต้องมีพื้นฐานเรื่องธุรกิจมาก่อน ทุกอย่างเราก็เรียนรู้กันระหว่างทาง เจอปัญหาอะไรก็แก้แล้วก็เก็บเป็นข้อผิดพลาดไว้เรียนรู้”

60

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นง่าย ๆ ที่คำาว่า “ชอบ” แต่พอ ใส่ความจริงจังลงไปตอนนี้แค่ชอบไม่พอแล้ว “ช่าว่าหนวด มันเท่ แค่น้นั เองจริง ๆ นะ สำาหรับช่ามันเริ่มง่ายอย่างนั้น เลย คือหนวดมันเท่ดี กับแบบที่เห็นหลัก ๆ ช่าก็เป็นคน ออกแบบเอง แล้วก็มนี อ้ ง ๆ ที่ร้จู กั กันมาช่วยวาดบ้าง ซึ่ง มั่นใจได้เลยว่าลายที่เห็นมีเฉพาะร้านเราเท่านั้น เพราะไม่ ได้ไปดึงลายมาจากที่อ่นื หรือเอามาจากอินเตอร์เน็ต แล้ว ที่เป็นจุดเด่นเรื่องหนวดก็ไม่ใช่จะเป็นร้านสำาหรับผู้ชาย เท่านั้น เพราะเสื้อผ้าของเราจะเป็น Uni-Sex ใช้ได้ทั้ง ผู้ชาย ผู้หญิง เสื้อผ้าก็มี 2 ไซซ์ เป็นเสื้อคู่ก็มี” “ช่าเริ่มทำางานจากความสนุก ไม่ได้เริ่มต้นแบบคน อยากทำาธุรกิจที่ตอ้ งมีพ้นื ฐานเรื่องธุรกิจมาก่อน ทุกอย่าง เราก็เรียนรู้กนั ระหว่างทาง เจอปัญหาอะไรก็แก้แล้วก็เก็บ เป็นข้อผิดพลาดไว้เรียนรู้ ช่าคิดว่าไม่มีอะไรยาก แต่เรา ต้องตั้งใจกับมันมาก ๆ ต้องตั้งใจทำา เพราะถ้าเราไม่ต้งั ใจ ทำาทุกอย่างที่ทาำ มาก็จะสูญเปล่า แบบนั้นจะเป็นเรื่องเสีย เวลามากกว่ากับทุกอย่างที่ทำามา” sugarmoustache เป็นร้านแรก ๆ ที่เปิดทำาธุรกิจ บนอินสตาแกรม โซเชียลเน็ตเวิร์คที่เครือข่ายครอบคลุม ทั่วโลก ทำาให้วันนี้ได้เจอลูกค้าที่หลาก หลายทีเดียว “จุดเด่นของ sugarmoustache ก็น่าจะเป็นร้านที่ดังมาจากอิน สตาแกรม ช่าเปิดขายครั้งแรกที่อินสตา แกรม ซึ่งเป็นร้านแรก ๆ เลยที่เปิดขาย ทางอิ น สตาแกรม แล้ ว ตอนนี ้ก็ ส่ ง ทั ่ว โลกด้วย เพราะคนก็รู้จักมาจากโซเชีย ลเน็ตเวิร์ค เราเปิดในอินสตาแกรม 6 เดือน ต่อมาก็มีร้าน บางวันก็จะมีลูกค้า ต่างประเทศเดินถือแผนที่มาที่ร้านเลย คือคนต่างชาติเขาจะชอบหนวด moustache เป็นอะไรที่น่ารักสำาหรับเขา” “ถ้ า จะให้ ช่ า แนะนำ า ก็ ค งอยาก บอกว่า “ถ้าอยากทำาก็ตอ้ งทำาเลยเดี๋ยว จะไม่ได้ทาำ นะคะ” (หัวเราะ) ทำาแล้ว สนุกก็ทำาเลย ไม่มอี ะไรเสียหาย แต่ ก็อย่าทำาอะไรที่มนั เกินตัว ทำาให้มนั

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

พอดีกับตัวเรา” สำ า หรั บ แฟนเพลง แฟนละคร ตอนนี้ “ชาช่า ราม ณรงค์ ” นอกจากละครเวที ‘ลัดดาแลนด์’ ที่ซอ้ มหนักกันอยู่ ก็ยงั มีละคร ‘ดอกอ้อสาย ขวัญ’ เตรียมออนแอร์ ทางช่อง 3 ตอนเย็น กั บ ละคร ‘บ้ า นบอ คอแตก’ ทาง Thai PBS 6 โมงเย็น วัน อาทิตย์ รวมทั้งงาน พิธีกร PinkRider ทางช่อง 5 ทุก 4 โมงเย็ น วั น เสาร์ ส่วนใครที่สนใจอยาก สวมเสื ้อ ลายหนวด เท่ ๆ ก็ แ วะเข้ า ไป ดูกันได้ที่ร้าน Sugarmoustache เอเชี ย ที ค โกดั ง 7 และที ่ ลิโด้ สยามสแควร์ หรือ จะเข้ า ไปช็ อ ปออนไลน์ ได้ ที ่อิ น สตาแกรม @ sugarmoustache สนใจมีส่งตรงถึงบ้าน เลยด้วยนะ

61


HotShot: สุพล วิเชียรฉาย นำ�ทีมนักแสดง บวงสรวงเปิดกล้องละคร ‘ธิดาแดนซ์’ บริษัท เพ็ญพุธจำ�กัด ในเครือบริษัท จันทร์ 25 จำ�กัด ส่งตัวแทนผู้บริหาร สุพล วิเชียรฉ�ย บริษัท บีอีซี เทโรเอนเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด (มห�ชน) นำา นั ก แสดงและที ม งานบวงสรวงละครเรื ่อ ง ‘ธิ ด � แดนซ์’ ที่จะมีคิวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 โดยมีนักแสดงเข้าร่วมพิธี อาทิ ยีน-เกว ลิน ศรีวรรณ�, เม-นิศ�ชล ต้วมสูงเนิน, เฟื้อง-รักชน พุทธรังสี, อะตอม ธภ นนท์สัมพันธภ�พ, ภูดิศ สุริยวงศ์, ฝน ธนสุนทร, ศิรินท ร� นิย�กร, ครีม

ธิช�ช�, นงค์ เชิญยิ้ม, โจโจ้ ไมอ๊อกซี่, ธน�ยง ว่อง ตระกูล, อ้อมใจ-ดวงรัตน์ คะชะสะ และพระเอกน้อง ใหม่ พ้อยท์-ชลวิทย์ มีทองคำ� โดยมีเบิร์ด-ภูมิภัทร สังว�ลวรกุล รับหน้าที่ผู้กำากับการแสดง พร้อมด้วย การแสดงชุดพิเศษจาก 3 สาวธิดาแดนซ์ ถือเป็นการ เรียกน้ำาย่อยได้อย่างน่าชมเลยทีเดียว ‘ธิด�แดนซ์’ เรื่องราวของ “แจ่มจันทร์ ขวัญใจ” อดีตราชินลี กู ทุ่งที่หนั มาเอาดีดว้ ยการตั้งวงเดินสายเล่น คอนเสิร์ตเอง โดยได้จับเด็กรุ่นใหม่มาปั้นให้เป็นศิลปิน นักร้องที่โด่งดัง รวมถึงสร้างหางเครื่องประจำาวงขึ้นเอง จากการดูแลฝึกซ้อมของ “เจ๊แมว” เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ ที่ช่ำาชองในการออกแบบท่าเต้นที่เรียกว่าฮิตทั่วบ้านทั่ว

เมือง แต่เส้นทางชีวิตวงดนตรีลูก ทุ่งและการเป็นนักร้องลูกทุ่ง ขวัญใจประชาชนก็ไม่ได้ สวยงาม ติ ด ต�มชมคว�ม สนุ ก สน�นและเรื ่อ ง ร�วเบื้องลึกในวงก�ร ลูกทุ่งได้ท�งไทยทีวีสี ช่อง 3 เร็ว ๆ นี้

‘โมโนมิวสิค’ ผุดโปรเจกต์ ‘หนังสั้น’ คว้า “อนันดา” กับ “เซลีน่า” ประเดิมเรื่องแรก ‘The Library’ สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกแล้วสำาหรับค่ายเพลง ‘โมโนมิวสิค’ ในเครือโมโนกรุ๊ป ที่ผุดโปรเจกต์ ใหญ่ทำา ‘หนังสั้น’ จบในตอนกับความยาวประมาณ 20 นาที ประเดิมเรื่องแรกคือ ‘The Library’ (เดอะ ไลบร�รี่) ที่คว้าเอาพระเอกหนังสุดฮอต อนันด� เอเวอริ่งแฮม รับบท “จิม” ประกบกับนางเอกใหม่ เซลีน่� วีสมันน์ ผู้ประกาศข่าวสาวสวยและเป็นนักแสดงใน สังกัดโมโนสตาร์ รับบท “แอน” ร่วมด้วย นิติ ชัยชิต�ทร หรือ ป๋อมแป๋ม เทยเที่ยวไทย รับบท “บอย” และ ณัฐช� อ�ดำ� รับบท “แฟนจิม” ด้านนางเอกสาวเซลีน่าเคยร่วม งานกับอนันดา มาแล้วในภาพยนตร์เรื่อง ‘Happy Birth Day’ ของค่ายโมโนฟิล์ม เมื่อ 5 ปีที่แล้ว สำาหรับเรื่องราวของ ‘The Library’ (เดอะ ไลบร�รี่) ได้เล่าถึงชายหนุ่มที่ตกหลุม รักบรรณารักษ์สาว แต่ด้วยกฎของห้องสมุดที่ “กรุณ�งดใช้เสียง” ทำาให้ฝ่ายชายต้อง เขียนข้อความบอกรักฝากไว้ในหนังสือที่ยมื ซึ่งกว่าบรรณารักษ์สาวจะเห็นชายหนุ่มก็หาย ไปจากชีวิตแล้ว เรื่องราวความรักแบบงดใช้เสียงจะลงเอยอย่างไร ต้องรอติดตามชมใน ภาพยนตร์สั้น ‘The Library’ ของ ‘ค่�ยโมโนมิวสิค’ ในเครือโมโนกรุ๊ป ได้ทางช่องซ่าส์ เน็ตเวิร์ค เว็บไซต์โมโนมิวสิค ยูทูบและสื่อออนไลน์ทั่วไป เดือนสิงหาคมนี้

62

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


TopTen: “วัชราวลี” วงดนตรีท่เี กิดจากการรวมตัวของเพื่อน ๆ ที่อยู่เบื้องหลังวงการเพลง และวงการ โฆษณา เจ้าของเพลงรักที่ฮิตระเบิด ไม่ว่าจะเป็นลูกอม, ร่มสีเทา, Jeep, Avenue และล่าสุดกับ ซิงเกิลที่ 9 ‘ทะเลลิฟท์’ เพลงรักแอบเศร้าที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกัน แต่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ วันฝนตกพรำา ๆ TopTen ก็เลยชวนสมาชิกทั้ง 3 “ป๋ำา” มนต์ชัย สัตยเทพ (ร้องนำา), “Milk” สัญชัย กาญจนรัตน์ (กีตาร์) และ “จุ๊บ” ศราวุฒิ วุฒิกุล (กลอง) มาพูดถึง 10 เรื่องที่พวก เขาอยากทำาในวันที่ฝนตกกันดีกว่า

3 หนุ่ม “วัชราวลี” กับ ... 10 เรื่องที่ต้องทำาเวลาฝนตก วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

“ป๋ำ�” นักร้องนำ�กับกิจกรรมโรแมนติค ของตัวเอง ... ที่ผมอยากทำาก็คือ “แต่งเพลง” ครับ เพราะจริง ๆ ผมเป็นคนเขียนเพลง เวลาฝน ตกมันมักจะได้ฟิลล์ที่มันเหงา ๆ จะได้อารมณ์ เพลงที่แอบเหงา อีกอย่างคือ “เล่นเกม” เล่นเกมตอน ฝนตกก็ ไ ด้ อ ารมณ์ ม ากเหมื อ นกั น มั น จะ ครึ้ม ๆ หน่อย ยิ่งผมชอบเล่นเกมผีก็ยิ่งสนุก มาก แล้วก็ “อ่�นหนังสือ” ผมมีความรู้สึก แบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับ เวลาฝนตกผมจะ ชอบหยิ บ เอาร่ ม มากางเล่ น แล้ ว ก็ เ ข้ าไปมุ ด อยู่ใต้ร่มตั้งแต่เด็ก ก็คือเวลาฝนตกผมจะมี สมาธิอยู่กับอะไรที่ผมเลือกทำาตอนนั้นนะครับ เหมือนคนที่ชอบออกไปนอกหน้าต่างเวลาฝน ตก ที่บา้ นผมมีตน้ ไม้เยอะ ก็จะชอบอะไรที่เป็น ธรรมชาติ และที ่ต้ อ งทำ า “อ�บน้ำ � ” (หั ว เราะ) หลายคนฝนตกไม่อาบน้ำานะครับ ตอนเด็ก ๆ ผมจะชอบเล่นน้าำ ฝนมาก พอเราโตจะวิ่งออก ไปเล่นน้ำาฝนมันอาจจะถูกมองนะก็เลยใช้วิธี เข้าไปในห้องอาบน้าำ ปิดเครื่องทำาน้ำาอุ่นแล้ว อาบน้าำ เย็น ๆ อารมณ์มันจะได้มากเวลาน้าำ เย็น ๆ มันสาดมาที่ตัวเหมือนกำาลังเล่นน้ำาฝน อยู่แบบนั้นนะครับ “จุ๊บ” มือกลองกับกิจกรรมเหม�ะกับฝน ตกหนัก ... ของผมจะ “ซ้อมดนตรี” ครับ เพราะ ตอนฝนตกมันจะช่วยเซฟเสียงได้ เพราะผมตี กลองเสียงก็ดัง เล่นดนตรีตอนฝนตกจะได้ไม่ รบกวนคนอื่น “ดูหนัง” เพราะมันจะได้อีกบรรยากาศ หนึ่ง ไม่จำากัดว่าหนังแนวไหนนะครับ ผมว่า ฝนตกดูแนวไหนก็ได้อารมณ์ที่ต่างจากดูในวัน ที่อากาศดี ๆ หรือในวันที่ผมไม่ตก เรื่องที่ต้องทำาก็คือ “ฟังเพลง” โดย เฉพาะเพลงแจ๊ส ฝนตกมานี่เพลงแจ๊สเหมาะ มาก เข้ากับบรรยากาศฝนตกที่สุด และ 3 เรื่องของ “Milk” คนอ�รมณ์ ดี ... ฝนตกเรื่องที่นึกถึงคือ สุนัขที่บ้านผม จะกลัวเสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หรือแสงฟ้าแลบ แบบนั้น ผมก็จะ “แกล้งหม�” ครับ แหย่มัน เล่น ๆ พอมันจะหลบเข้าใต้เก้าอี้ผมก็เอาเก้าอี้ ออก มันก็จะหาที่มุดไปเรื่อย อีกอย่างที่ชอบทำาเวลาฝนตกก็คือ “เปิด ไฟ เปิดทีวี หรือเปิดวิทยุ” เป็นเพื่อน เพราะ ตอนเด็ก ๆ ผมชอบดูหนังผี ผีชอบมาตอนฝน ตก ครึ้ม ๆ ผมเป็นคนกลัวผีครับ ก็จะชอบที่ สว่าง ๆ เสียงดัง ๆ ที่อยากทำานะครับคือ “จิบอะไรเย็น ๆ ริมหน้�ต่�ง” มองดูทิวทัศน์ฝนตก เวลามัน กระทบกิ่งไม้ ใบไม้ ได้อารมณ์ดีเลยครับ ไม่ชอบออกไปเปียกฝนก็ลองห�อะไรทำ� เพลิน ๆ กันนะ หรือไม่ก็ลองเปิดเพลงใหม่ “ทะเลลิฟท์” ที่ หนุ่ม ๆ “วัชร�วลี” บอกว่� “ทำ�นองนุ่ม ๆ เหม�ะฟังเพลิน ๆ ในเวล�ฝน ตกจริง ๆ นะ”

63


Instacyber: ขอเชิญคนรักการถ่ายรูป มาร่วม สนุกกับนิตยสาร JobCyber ออกแบบท่าโพส เก๋ ๆ กับนิตยสาร JobCyber แล้วนำาไปอวด เพื่อน ๆ ในอินสตาแกรม แล้วแชร์มาอวดกันที่ JobCyber โดย tag ไปที่ @mrthaijob หรือ up&share รูปของคุณไปที่แฟนเพจ www. facebook.com/mrthaijob “เอมมี่-สตางค์” แวะมาชวนสาวหน้าใสประกวด GossipGirl กันถึงบริษัท สรรพสาร จำากัด เลย

“จีน กษิดิษฐ์” ฮอตไม่แพ้ JobCyber เลย

“แจ๊ป เดอะริชแมนทอย” แวะมาช่วยโปรโมต JobCyber

ขาดไม่ได้ “เอี่ยว” มือกลองเดอะริชแมนทอย ช่วยโปรโมต JobCyber อีกคนด้วย

“ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล” ฝากโปรโมตละคร พร้อม JobCyber ไปพร้อมกันเลยนะครับ

“บูบู้” เปิดตัวลงละครในซีรี่ส์คาราบาว ตอน ‘รักทรหด’ ฝากติดตามนะครับ

คลิกไลท์ได้โชค ... คลิกไลท์เฟซบุ๊คแฟนเพจ MRTHAIJOB กันนะ

64

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


DIY: เบื่อหมอนเรียบ ๆ ใบเก่าของคุณหรือเปล่า มาทำาให้หมอน น่าเบื่อดูสดใสขึ้นด้วยดอกไม้นา่ รักที่คณ ุ สามารถทำาง่าย ๆ ได้ดว้ ย ตัวคุณเองกันดีกว่า ‘ดอกไม้ผา้ สักหลาด’ ที่สามารถย้ายไปติดไว้ กับหมอนใบไหนก็ได้ท่คี ณ ุ อยากอวด .... กับ http://strawberrychic.blogspot.com/2011/04/tutorial-felt-flower-pillow. html เสร็จออกมาน่ารักแค่ไหนมาอวดกันค่ะ

ติดดอกไม้ (สักหลาด) ไว้ที่หมอน อุปกรณ์

ผ้ า สั ก หลาดสี ที ่ช อบ เข็ ม กลั ด ติ ด หน้ า อก กรรไกรตัดผ้า เข็ม-ด้าย ปืนกาวร้อน - ขั้นตอนตัดผ้าสักหลาดเป็นแผ่นกลม ขนาด ให- ่-เล็ก แล้วแต่ขนาดดอกไม้ที่ต้องการ (จำานวน 5 กลับต่อ 1 ดอก) - พับผ้าสักหลาดเป็นครึ่งวงกลม แล้วเย็บ มุมด้านล่างของแต่ละกลีบดอกไม้ เสร็จแล้วตัดส่วน ปลายของแต่ละกลีบทิ้ง - ตัดผ้าสักหลาดวงกลมสำาหรับทำาฐานรอง ดอกไม้ นำากลีบดอกไม้ที่เย็บมุมแล้วติดกับฐานรอง - ทำ า เกสรดอกไม้ โดยตั ด ผ้ า สั ก หลาดเป็ น วงกลมขนาดเล็ก ตัดเป็นเกลียวก้นหอย แล้วจับม้วน เป็นเกสรเล็ก ๆ ตามรูป (1 ดอกต่อเกสร 3 อัน) ติด เกสรไว้ที่ตรงกลางกลีบดอกไม้ - ทำ า ดอกไม้ ลั ก ษณะเดี ย วกั น ตามจำ า นวนที่ ต้องการ จัดเรียงให้ได้สวยงาม โดยใช้กาวปืนร้อน ยิงติดลงบนฐานผ้าสักหลาดที่ตัดให้ได้ตามรูปแบบที่ ต้องการจัดวางดอกไม้ - นำาเข็มกลัดสำาหรับติดดอกไม้ ติดลงที่ฐานของ ช่อดอกไม้ เพื่อสะดวกในการนำาไปติดที่หมอนอิงหรือ ตามที่อื่น ๆ ที่คุณต้องการ

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


มิสเตอรไทยจอบ

www.mrthaijob.com

หางานงาย... ไดงานไว ...¤ÅÔ¡àÅ §Ò¹´Õæ à¾Õº

sappasan Mr.thaijob 8x14

www.mrthaijob.com


What’s Sale: ข่าวดีสำาหรับแฟน ๆ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง โซนเมืองทองธานี กับโปรเด็ดตามคำาเรียกร้อง

โปรโมชัน่ คุ้ม ๆ เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิต้แี บงก์ ได้อร่อยคุ้มกับ 2 โปรโมชั่นพิเศษ ที่รา้ น Sukishi Charcol Grill และ Sukishi Buffet รับส่วนลด 50% สำาหรับเมนูนอร์เวย์ มากิ เมื่อสั่งชุด ครอบครัวเกาหลีดลี กั ซ์ หรือชุดแกรนด์เกาหลีซฟี ้ดู ที่ซกู ชิ ิ ชาโคล กริลล์ แอนด์ เจแปนนิส เรสเตอร์รองท์ (จำากัด 1 จาน/บัตร/โต๊ะ) มา 4 จ่าย 3 ที่ร้านซูกิชิ บุฟเฟ่ต์ (จำากัด 1 ที่/บัตร/โต๊ะ) โปร โมชั่นบัตรเครดิต Citibank ที่ร้าน Sukishi Charcol Grill และ Sukishi Buffet ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2556

GEISHA Yakiniku Buffet สาขา Sukhothai Avenue 99 เมืองทองธานี มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน ดูจากเมนูแล้วแอดมินบอกได้คาำ เดียวเลยว่างานนี้มี น้ำาลายหก^^อิ่มแบบสุดคุ้ม ไม่อั้นกับวัตถุดิบที่คัดสรรมา อย่างดี อาทิ เนื้อวัว สันนอก สันใน ปลาแซลมอน เนื้อ วากิว กุ้งแม่น้ำา หอยเชลล์ตัวใหญ่ ๆ กับน้ำาจิ้มรสเด็ด และซูชิ ซาซิมิ ฯลฯ Wowww…บุฟเฟ่ต์ปรกติท่านละ 450 บาท (หรือเลือกจ่ายเพิ่มอีกเพียงท่านละ 50 บาท กินกุ้งแม่น้ำาได้ไม่อั้น) บุฟเฟ่ต์รวมเบียร์สด (เนื้อนำาเข้า +ซีฟู้ด) ท่านละ 750 บาท สามารถกินได้ 1 ชั่วโมง 30 นาที โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทกุ ช่วงเวลา ร้านเปิดบริการทุกวัน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น. และ 16.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-21.00 น.) สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร. 0-2503-2888 ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2556-ยังไม่กำาหนดวันสิ้นสุดโปรโมชั่นจ้า

เบอร์เกอร์ คิง (Burger King) ส่งโปรโมชั่นเอาใจคนชอบความคุ้ม ด้วยเมนูเครื่องดื่มบีเค เชค (BK Shake) ในราคาสุดพิเศษแค่ครึ่งเดียว หรือลด 50% จากราคาปรกติ รีบไปอร่อยก่อนใครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคมศก นี้ ที่ร้านเบอร์เกอร์ คิง เมนูเครื่องดื่ม ‘บีเค เชค’ (BK Shake) ที่ทำาจากนมสดระดับพรีเมียม ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 รสชาติ ไม่ว่าจะเป็นวานิลลา สตรอว์เบอรี่ หรือช็อกโกแลต หรือจะเลือกอร่อยกับฮอท ฟัดจ์ บราวนี่ (Hot Fudge Brownie) ที่มีรสชาติโดนใจไม่เหมือนใคร ให้สาวกเบอร์เกอร์ คิง ทั้งหลายได้เลือกอร่อย

หารองเท้าคู่ใหม่ใส่สบาย ๆ กับรองเท้า เพื่อสุขภาพจาก Scholl กัน ...งานนี้ช็อป กระจายกับเซลแรง ๆ เมื่อ Scholl เขา จัดเซลลดกระหน่ำา Scholl Grand Sale 70% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) กันที่ MBK มาบุญครอง ขาช็อปที่อยากได้รองเท้าสวย ๆ ราคาสุดคุ้มอย่าพลาดเชียว เตรี ย มตั ว ช็ อ ปสุ ด คุ ้ม กั บโปรโมชั ่น Scholl Grand Sale ลดสูงสุด 70% เริ่มดี เดย์ 30 กรกฎาคม ส่วนใครที่มองหา Scholl รุ่นใหม่ ๆ สกอลล์เรนโบว์มีโปรช่วงแนะนำา สินค้า ลด 20% ถึง 15 สิงหาคม 2556 นี้ ที่ห้างสรรพสินค้าพารากอน เซน เซ็นทรัล โรบินสัน และเดอะมอลล์ทุกสาขา โปรโมชั่น Scholl Grand Sale ลดสูงสุด 70% ที่ MBK มาบุญครอง

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

67


E E3 E2 CHN

E1

TeleScience (Thailand) Ltd. รับ Sales Engineer Degree in Electrical Engineering or a computer related discipline. Minimum 1 year experience in sales. Preferably from a vendor, SI or service provider environment. Experience in networking and telecommunications will be an advantage. Good command of English and computer. Selfmotivated and results oriented ติดต่อ บริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จำากัด TeleScience (Thailand) Ltd. 31 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำากัด รับ วิศวะงานระบบควบคุมอาคารขนาดใหญ่ เพศชาย อายุ 35-40 ปี วุฒิปริ- - าตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำางานควบคุมและวางระบบ ไฟฟ้าอาคารคอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า โรงแรม ดูแลระบบไฟฟ้า อาคาร มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติดต่อ คุณเก๋, คุณ แจน บริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำากัด 663 ถ.กำาแพงเพชร 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2272-4601

N8

N7

N5

N4

N3

N2

N1

บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) รับ Accounting Officer 5 อัตรา สัญชาติไทย อายุ 21-26 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในด้านการทำาบัญชี มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะและความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถองค์กร บริษทั ทรู วิช่นั ส์ เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 11 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2615-9470-1, 0-2615-9458

68

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


E14

E12

E13

E11

E10

E7

E8

E9

E6

E4

E5

Woraluk Property Public Company Limited รับ Project Manager (ผู้จัดการโครงการ) เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีข้นึ ไป วุฒปิ ริญญาตรีข้นึ ไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ มีใจรักในงานโครงการ และมีประสบการณ์ ตรงมากกว่า 7 ปี มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ การนำาเสนอผลงาน ติดต่อ คุณนพ วรรณ Woraluk Property Public Company Limited 1599 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2381-2277 มือถือ 08-2844-0660

บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำากัด รับ จป.เทคนิค เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีใบรับรองเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคหรือมากกว่านั้น มีประสบการณ์ โดยตรงทางด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคหรือมากกว่า นั้น สามารถเริ่มงานได้ทันที ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำากัด ชั้น 46 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออล ซีซ่นั ส์ เพลส 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2654-1111 ต่อ 872, 840, 817, 855

โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS) รับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ปิดงบบัญชีได้ สามารถทำางานภายใต้ความกดดัน ได้ สามารถวางระบบบัญชีหรือใช้โปรแกรม Express ได้จะรับ พิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. พัก 12.00-13.00 น. โทร. 0-2252-9820-6 โรงเรียนกวดวิชาณภัทรศึกษา (O-PLUS) 254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 16 (ศุนย์หนังสือจุฬา) ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำากัด รับ เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AutoCAD เพศชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ AutoCAD, Photoshop, lllustrator, SketchUp และ 3D ได้เป็นอย่างดี สามารถเริ่มงานได้ทนั ทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง 08-6321-1030, 0-2662-1000 ต่อ 2101 บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำากัด 591/1, 4-7 ซ.สุขุมวิท 33/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

69


บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำากัด รับ พนักงานส่งเสริมเทคนิค (ก่อสร้าง/ โยธา) เพศชาย อายุ 22-28 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ก่อสร้าง โยธา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สามารถเดิน ทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ สามารถทำางาน เป็นทีม ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถขับ รถยนต์ได้ ติดต่อ คุณสุรศักดิ์ โทร. 0-2586-2720 ติดต่อ คุณเสพศิลป์, คุณชนารักษ์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-1992, 0-2586-2720

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ รับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/บัญชี/ การเงิน เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการ มีประสบการณ์ 0-5 ปี สำาหรับการตรวจสอบ สาขา สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ ติดต่อ คุณธรรมนูญ สำานักงานใหญ่ 123 อาคารไทย ประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2247-0247 ต่อ 1222, 1236 Website: www.thailife. com

บริษัท ลี้เงี๊ยบเส็ง จำากัด รับ พนักงานฝ่ายขายประจำาออฟฟิศ เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 20-32 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาเครื่องกล (ช่างกลหรือช่างยนต์) อุตสาหการ การขาย การตลาด ไฟฟ้า และโลหะการ มี ประสบการณ์ในการทำางานอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการติดต่อลูกค้า ชอบงาน ขาย มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ ติดต่อ คุณเกรียงทรัพย์ บริษัท ลี้ เงี๊ยบเส็ง จำากัด 792-4 ถ.เจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 08-1847-4499 Website: www.leengiabseng.com

บริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จำ า กั ด (มหาชน) รับ เจ้าหน้าที่ Telesales/Sup/Q.C. (สำานักงานใหญ่รชั ดา แจ้งวัฒนะ เชียงใหม่) 30 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา วิชา หากมีประสบการณ์ด้าน Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าวใจ ติดต่อ ทีมวางแผนกำาลังคน และสรรหาบุคลากร บริษัท เมืองไทยประกัน ชีวิต จำากัด (มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2290-2379, 0-2276-1025 Website: www.muangthai.co.th

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำากัด รับ เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) 20 อัตรา เพศชาย/หญิง มีสขุ ภาพ แข็งแรง วุฒิปริญญาตรี มีทักษะในการตรวจ สอบ ติดตาม และสังเกต มีทักษะในการประสาน งาน มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทนต่อ แรงกดดันได้ มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และ สามารถใช้ MS Office ได้ดี มีมุนษยสัมพันธ์ ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี หากมี ประสบการณ์เกี่ยวกับงานป้องกันการสูญเสียจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายสรรหา ว่าจ้าง 08-6321-1030, 0-2662-1000 ต่อ 2101 591/1, 4-7 ซ.สุขุมวิท 33/1 สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2662-1000 ต่อ 2101, 2102 Website: www.villamarket.com

บริษัท เอ็นโซโก้ จำากัด (ensogo) รับ ธุรการบัญชี (Assistant Accountant) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) วุฒิ ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีจะพิจารณาเป็น พิเศษ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office หากมีทักษะด้าน MS Excel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำางานภาย ใต้ความกดดันได้ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็นโซโก้ จำากัด (ensogo) 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 10 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2630-5111 ต่อ 4 Website: www.ensogo.com

70

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำากัด รับ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเคย มีประสบการณ์การทำางานทางด้านการตลาดจะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ มีความ รู้ ความเข้าใจ และความสามารถทางด้านการตลาด สามารถใช้ Program Excel, Word, PowerPoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการคำานวณ สนใจ ตัวเลขในรายละเอียด สามารถทำางานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมี service-mind ติดต่อ คุณชัยวัน เอื้ออำานวยชัย 905/4 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2683-0333, 08-9112-2506 Website: www.massmarketing.co.th

บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำากัด รับ หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน การบัญชี มีประสบการณ์ในงานบัญชีทั่วไปอย่างน้อย 3 ปี และในงานบัญชี ลูกหนี้อย่างน้อย 2 ปี มีความเป็นผู้นำา ติดต่อ คุณมนตรี แก้วด้วง 26/58 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2678-9888 Website: www.qualityrentacar.com

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำากัด (มหาชน) รับ Programmer/Computer Engineer ประจำาสาขากรุงเทพฯ เพศชาย/ หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรด เฉลี่ยไม่ตำา่ กว่า 2.75 มีประสบการณ์ไม่ตำา่ กว่า 0-3 ปี มีความรู้เรื่อง SAP จะพิจารณาเป็น พิเศษ (Programmer) มีทกั ษะด้านซอฟต์แวร์ ระบบ UNIX, Windows และ System Network (Computer Engineer) มีทักษะ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineer) มีความสามารถใน การสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ ติดต่อ แผนกบุคคล 704/1-9 ถ.พระราม 3 แยก ท่าน้ำาสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-22940071-3 ต่อ 186, 185 Website: www. tpcorp.co.th

บริษัท เกรท อเมริกัน บอดี้ จำากัด รับ ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำารุงอาคาร เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า หรือระบบซ่อมบำารุงภายในอาคารอย่าง น้อย 1 ปี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความ กระตือรือร้น ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3597/267 ซ.แฉล้มนิมิตร ถ.ประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2688-7363-4 ต่อ 106 Website: www.greatamericanbody. com

ราชพฤกษ์ วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

Mahaphant Fibre-Cement PCL รับ วิศวกรโยธา เพศชาย อายุ 2230 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มี ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานควบคุม/ บริหารงานติดตั้ง ก่อสร้าง สามารถเดินทางไป ปฏิบัติงานต่างจังหวัดแบบเป็นครั้งคราวได้ มีใบ อนุญาตขับขี่รถยนต์ ติดต่อ คุณรุ่งแสง Recruitment Section Mahaphant Fibre-Cement PCL 2426/3 Mahaphant Building, New Road, แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2291-2888 ต่อ 9940 Website: www.sherasolution.com

71


Corner: ที ่ติ ด ตู ้เ ย็ น น่ า รั ก ๆ แบบ Yoga! รูปคนพุงป่องเล่นโยคะ ของ ขวัญแฮนด์เมดเก๋ ๆ ราคาปลีกตั้งแต่ 40-55 บาท แล้วแต่ท่า มีหลายท่า ให้เลือก สั่ง 5 ตัวขึ้นไปส่งให้ฟรี ซื้อ เยอะลดตามจำานวนการสั่งอีกด้วยนะ หรือถ้าชอบ พวงกุญแจ handmade แนว ๆ สำาหรับฝากเพื่อน เป็นของ ที่ระลึก จะสั่งแบบที่โชว์ไว้ หรือสั่ง ให้ทางร้านทำาตามออเดอร์เพื่อไปวาง จำาหน่ายที่อื่นก็ได้เหมือนกัน

ร้านทำากะมือ ผลิตเก้าอี้ handmade จากไม้ แต่หากลูกค้าอยากได้งานแนวที่ไม่ใช่เก้าอี้ ก็สามารถเลือกซื้ออย่างอื่นได้ เพราะนอกจาก เก้าอี้ ยังมีเบาะรองนั่ง ผ้าปูโต๊ะชายลูกไม้ กิ๊บ ติดผม หมอนอิง (รูปปลาวาฬ ช้าง) กระเป๋าใส่ เหรียญ รองเท้าเด็ก ผลงานทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์ ด้วยความประณีต โดยช่างฝีมือบวกกับเทคนิค อย่างมืออาชีพ ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนแข็ง แรงและสวยงาม หากใครสนใจอยากรับสินค้าไปขายต่อ หรือสนใจอยากได้เก้าอี้อารมณ์วินเทจไว้ตกแต่ง บ้านเก๋ ๆ โทร. 08-1906-6676, 08-0051-0588 หรือที่ www.facebook.com/pages/ทำากะมือTAMGAMUE หรือที่ตลาดซิเคด้า หัวหิน อีเมล tamgamue@hotmail.com, mondaymagic@ hotmail.com

สนใจติดต่อได้ที่ โทร. 081885-7613 หรือ www.welcome home.lnwshop.com และwel comehomecm@gmail.com

P.W. Unique Design ทำ � กระด�ษห่ อ ของขวั - ต�ม สั ่ง โปสเตอร์ วอลเปเปอร์ Backdrop เลียนแบบหน้าตัว เอง หรือภาพล้อน่ารัก ๆ หรือ จะออกแบบลายเฉพาะของตัว คุณเอง กระดาษมีขนาดหลาย ไซซ์ หรือสแตนดี้ขนาดเท่าตัว จริง ราคาไม่แพง ใช้กระดาษ

‘แพนโดร่ า ’ (Pandora) ร้ า นเค้ กโฮมเมดและคั พ เค้ ก วาไร ตี ้ มี ห น้ า เค้ กให้ เ ลื อ กหลากหลาย รสชาติไม่ซ้าำ ที่มีแบบให้เลือกกว่า 30 แบบ แถมแต่ละเดือนก็ยังมีคัพ เค้กหน้าตาใหม่ ๆ ออกมาให้ลูกค้า ได้เลือกสรร หรือลูกค้าท่านไหนอยากได้รูป เฉพาะ แค่สง่ รูปมาให้ทางร้านก็พร้อมเนรมิต ให้ได้ตามสั่ง พบกับคัพเค้กหน้าตาดีได้ที่ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม หน้ากูร์เมต์มาร์เกต และ ชั้น 4 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ตรงข้ามชาบูชิ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที ่ โทร. 0-2980-0950 อี เ มล info@ pandorabakeshop.com เว็ บ ไซต์ www.pandorabakeshop.com หรื อ www.facebook.com/pando rabakeshop

72

คุณภาพสูง ทนทาน ไม่ยุ่ย ฉีกไม่ขาด ใคร สนใจสั่งทำากระดาษห่อของขวัญเป็นชื่อตัวเอง หรือภาพล้อน่ารัก ๆ หรือจะออกแบบลายที่ เป็นเฉพาะของตัวเอง ติดต่อได้ที่ โทร.08-6575-1529 หรือ Line ID: pwpanwad or viewp ได้เลยนะ คะ ลองเข้าไปดูงานกันได้ก่อนที่ Instagram: @ PWDESIGNING หรือที่ www.facebook. com/P.W.designing ** ลูกค้าสามารถส่งรูป ให้ทางร้านออกแบบได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย **

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


Ranking:

5

เกาะแปลกที่สุดในโลก

เกาะ (Island) เป็นพื้นดินที่ลอ้ มรอบด้วยน้าำ บางเกาะก็ลกึ ลับ แสน พิศวงและแสนแปลก เรามาดู 5 อันดับเกาะที่แปลกขึ้นชื่อกันดีกว่า

1. GUNKANJIMA (Japan) เกาะผีสิงที่ห้ามเข้า

ฮะชิมะ (Hashima) ต้องเดินทางด้วยเรือจากนางาซากิไปกว่า 15 กิโลเมตร ในทะเลจีน ตะวันออกที่จะได้พบเมืองเล็ก ๆ ดูทนั สมัยกลางทะเล แต่กลับร้างอย่างน่ากลัว เพราะชื่อเสียง เรื่องผีดุ เดิมเมืองนี้ช่อื Gunkanjia หรือ Battleship Island เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมถ่านหิน เฟื่องฟู ค.ศ. 1887 แต่ยคุ 60 เมื่อถ่านหินหมดความนิยมทำาให้เหมืองถูกปิดร้าง ในเวลากลาง วันที่แห่งนี้จะเป็นที่ทอ่ งเที่ยวสำาหรับผู้ช่นื ชอบบรรยากาศสมัยก่อนที่หลอนนิด ๆ ซึ่งเทียบไม่ตดิ กับเวลากลางคืนที่ทั้งหดหู่และน่ากลัว โดยเฉพาะช่วงมรสุมหรือพายุเข้า ชาวประมงมักเห็น แสงไฟจำ า นวนหนึ ่ง ลอยละล่ อ ง วนเวียนเหนือตึกสูงทั้ง ๆ ที่ไม่มี ไฟฟ้า รวมทั้งเสียงดังโหยหวนน่า กลัวเหมือนวิญญาณกำาลังเรียก หาใครบางคนไปอยู่ด้วย เกาะนี้ เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำาหนัง เรื่อง ‘Battle Royale’ ซึ่งผู้ กำากับฯ คินจิ ฟูกาซากุ ก็ได้บอก กับทุกคนว่า “เกาะนี้มีอาถรรพ์ จริง ๆ” นั่นยิ่งทำาให้ชื่อเสียงของ เกาะนี้โด่งดังยิ่งขึ้น และได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมาก

3. SEALAND (Principality) เกาะเล็กที่สุดในโลก

ซีแลนด์ เป็นประเทศจำาลองขนาดเล็ก ตั้งอยู่ท่ปี อ้ มปราการทางทะเลด้านตะวันออก เฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ป้อมนี้ครั้งหนึ่งมีชื่อว่า ‘HM Fort Rough’ (หรือเรียกกันว่า Rough Towers) ที่อังกฤษสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 เมื่อปี 1944 ซึ่งห่างออกจากชายฝั่งอังกฤษทางด้านทะเลเหนือ 10 กิโลเมตร ในระหว่างสงครามเคยมีทหารประจำาการอยู่ที่นี่ประมาณ 150-300 นาย เมื่อสงคราม จบลง ป้อมก็ถูกทิ้งให้ร้างไปตั้งแต่ปี 1956

4. EASTER ISLAND (Polynesian triangle, Chile) เกาะมรดกโลก เกาะแห่งประวัติศาสตร์ และเกาะที่ตั้งโดดเดี่ยวใน มหาสมุทรแปซิฟิก

เกาะอีสเตอร์ (Easter Island) หรือในภาษา ถิ่น เกาะราปานุย (Rapa Nui) และในภาษาสเปน เรียกว่า เกาะปัสกวา (Isla de Pascua) ตั้ ง อยู่ ใ น มหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ใน การปกครองของประเทศ ชิ ลี ซึ ง่ เกาะห่ า งจากฝั ่ง ประเทศชิ ลี ก ว่ า 3,600 กิ โ ลเมตรไปทางทิ ศ ตะวั น ตก เกาะที่ใกล้เกาะอีสเตอร์มากที่สุดอยู่ห่างจากฝั่งถึง 2,000 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นสถาน ที่อันโดดเดี่ยวแห่งหนึ่งของโลก เกาะอีสเตอร์เคยได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็น ‘1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่’ ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 4,000 คน ไปยังเกาะอีสเตอร์เพื่อร่วมงานเทศกาลทาปาติ (Tapati) ทางเหนือของเกาะ

5. ALCATRAZ ISLAND (USA) บ้านประภาคารในชายฝั่งที่สงบ

เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz Island) เกาะเล็ก ๆ ใจกลางอ่าวในเมืองซานฟราน ซิสโก แคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา ชื่อหมายถึงเกาะแห่งนกกระทุง ตั้งโดยนักสำารวจ สเปนในปี 1775 เนื่องจากเป็นที่อาศัยของนกกระทุง แต่ไม่เหมาะสำาหรับมนุษย์เพราะ กระแสน้ำาทะเลแรง พื้นดินแห้งแล้ง ตอนแรกถูกใช้เป็นประภาคาร ต่อมาใช้เป็นที่คุมขัง ทหารเชลยศึก ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ‘หินที่สุดในโลก’ จนได้ฉายาว่า The Rock เนื่องจากเกาะนี้ต้งั อยู่กลางอ่าวโดดเดี่ยว ล้อมไปด้วยน้าำ ที่มอี ณ ุ หภูมเิ ยือกแข็งและคลื่นลม แรง ยากแก่การหลบหนี เกาะแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในปี 1986 และก็มีข่าวการพบเห็นผีหลอกวิญญาณหลอนปรากฏตัวอย่างต่อเนื่อง

2. SURTSEY (Iceland) เกาะที่เพิ่งโผล่ออกมา

เซิรท์ เซย์ (Surtsey) เกาะภูเขาไฟ อยู่ทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ก่อตัวขึ้นจากการ ปะทุของภูเขาไฟที่ 130 กิโลเมตรใต้ระดับน้ำาทะเล โดยขึ้นถึงผิวน้ำาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 1963 การปะทุส้นิ สุดลงในวันที่ 5 มิถนุ ายน 1967 เกาะนี้มขี นาดใหญ่สดุ ที่ 2.7 ตร.กม. ก่อน ที่จะถูกกัดกร่อนโดยลมและคลื่น ทำาให้พื้นที่ผิวของเกาะเหลือ 1.4 ตร.กม. ในปี 2007 เกาะ นี้ได้ชื่อจากเทพเจ้าเซิร์ท (Surtr เรียกในภาษาไอซ์แลนด์ปัจจุบันว่า Surtur) ในตำานานเทพ เจ้าสแกนดิเนเวีย (นอร์ส) ซึร์ทเซย์หมายถึง เกาะของเซิร์ท ทัศนียภาพของเกาะนี้สวยงาม แปลกตาด้วยลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นอันตรายสำาหรับคน ที่จะขึ้นเกาะ เพราะทุกวันนี้ยังมีขี้เถ้าลอยปลิวว่อนอยู่

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

73


BusinessOnline:

ง่วนอยู่กบั การนั่งวาดรูปที่สง่ จากมือถือลงบนเสื้อยืดเนื้อ นิ่มในงาน ‘T-Shirt 9 เรารักนาย’ ของคลื่นแฟต เรดิโอ ที่แม้เพิ่งจะเริ่มเปิดร้านลูกค้าก็มนี ่งั รอต่อคิวให้วาดรูปจน สาว ๆ แทบไม่มเี วลาจะได้คยุ ถึงร้านเสื้อ ‘InterZec’ ที่ เปิดขายกันมาเกือบปี งานที่ตั้งเป้าตรงตัวว่าใครรักเสื้อ ยืดให้มาเจอกันดูจะช่วยให้ร้านเป็นที่สนใจได้ดีกว่าการ เปิดขายในที่ประจำาอย่างจตุจักรกรีนทุกวันศุกร์-เสาร์อาทิตย์ได้มากทีเดียว

อยากให้คนไทยหันมาสนใจงานศิลปะและของแฮนด์เมด มากขึ้น เพราะส่วนใหญ่ของงานฝีมือไอเดียดี ๆ มักเป็นที่ สนใจของชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย อยากให้คนไทยหันมา สนใจงานศิลปะในประเทศไทยกันมากขึ้น ...

‘InterZec’ เสื้อยืดลายอาร์ตจาก 3 สาวสวย พรชนก สิลมัฐ (แอนท์) และ นลินรัตน์ สินสุข สิริ (มายด์) 2 สาวจากคณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชา ออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ จิณจุฑา คล้ายใยทอง (แก้ม) คณะวิศวกรรมโยธาและ สิ่งแวดล้อม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 หุ้นส่วนกับ ร้าน ‘InterZec’ ที่หมายถึงการรวมกัน ทั้งเพื่อน 3 คน และเอกลักษณ์ของเสื้อที่เกิดจากสีน้ำาและลายเส้น “ความคิดอยากทำาธุรกิจมีมานานแล้ว และตอนนี้ พวกเราเรียนอยู่ปี 3 แล้วก็เลยคิดจริงจัง โดยคิดจะขาย เสื้อยืดเพราะเสื้อยืดเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัย 4 คือ เครื่อง นุ่งห่มที่ขาดไม่ได้อยู่แล้ว อีกอย่างเรา 3 คนก็ชอบใส่เสื้อ ยืด ก็เลยอยากทำาอะไรที่เราชอบกันจริง ๆ” “ที่สำาคัญเราก็ออกแบบลายกันเองได้ โดยเสื้อที่ ทำาขายก็จะเป็นเสื้อยืดพรินต์ลายที่ออกแบบกันเอง ก็จะ ไม่ซ้ำาใคร แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้าน คือเป็น เทคนิคสีน้าำ ผสมกับลายเส้น ซึ่งเป็นงานที่เราถนัดและ ชอบทำา” แบ่งงานกันลงตัวตามความถนัด “แอนท์กบั มายด์ท่ี เรียนออกแบบเครื่องแต่งกายก็จะเป็นคนออกแบบร่วมกัน ส่วนแก้มจะเป็นคนจัดการเรื่องเสื้อ การติดต่อกับลูกค้า

74

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


และร้านค้า รวมทั้งดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ทำาบัญชี รับสั่ง เสื้อจากลูกค้า คือแบ่งงานเป็นหลัก แต่โดยการทำางานก็ จะช่วย ๆ กันดูแลทั้งหมด” วันนี้ร้าน InterZec ยังเป็นร้านเล็ก ๆ ในตลาด นัดวันหยุด แต่อนาคตเป้าหมายของเพื่อน ๆ ยังเติบโต ไม่หยุด “ตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นหลายอย่างอาจยังไม่เข้า ที่ ร้านยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก คือเราเริ่มขายในอินสตา แกรม มีเปิดตัวในเฟซบุ๊คก็เริ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่อาจไม่ ได้มากมายเพราะไม่ได้ใช้สื่อโฆษณาทางอื่น แต่เรื่องการ เติบโตก็มองไว้หลายทางเหมือนกัน อย่างอนาคตอาจจะมี

กระเป๋า ผ้าพันคอ ก็ค่อย ๆ คิด เพราะตอนที่เริ่มจะเปิด ร้านเราก็คุย ๆ กันถึงปัญหาต่าง ๆ ไว้ด้วย อย่างร้านเรา เป็นแบรนด์ใหม่คนอาจไม่ค่อยรู้จัก เราต้องอดทนกันนะ ให้ผ่านช่วงแรกนี่ไปได้เสียก่อน อาจเป็นช่วงที่ต้องลงทุน ไปมากหน่อยกว่าจะได้ทุนคืนกลับมา” คิดจริงจังกับเรื่องธุรกิจ พร้อม ๆ กับต้องใส่ใจ กั บ การเรี ย น เรื ่อ งที ่ส าว ๆ บอกว่ า ได้ ก ลั บ มาคื อ ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ต้องออกมาหาถึงจะเจอ

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

.... “สิ่งที่ได้มาก ๆ จากการทำางานนี้คือเราได้รู้ว่าการ ที่จะทำาอะไรให้ประสบความสำาเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ใน การทำางานเราจะต้องมีความอดทน ต้องคุยกันในทุก ๆ ปัญหา และถ้าเป็นธุรกิจที่ทำาร่วมกับเพื่อนแล้วด้วยสิ่งที่ ขาดไม่ได้คือความไว้ใจ เชื่อใจกัน และให้เกียรติ เคารพ ในความคิดเห็นของกันและกัน” “ถ้าใครที่อยากจะทำาธุรกิจร่วมกับเพื่อน ก็อยาก ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และตั้งใจจริงที่จะทำา ให้ อุปสรรคต่าง ๆ เป็นบทเรียนในการดำาเนินชีวติ ยอมรับ ความจริงและแก้ไขปัญหาให้ดที ่สี ดุ แล้วทุกอย่างจะผ่าน ไปด้วยดีค่ะ ต้องอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก” เสื ้อ ผ้ า เนื ้อ ดี กั บ ลายที ่อ อกแบบมาเฉพาะที ่ร้ า น InterZec เท่านั้น สนใจลองไปดูกันได้ที่ร้านเปิดขาย ใน JJGREEN ตลาดนัดสวนรถไฟ ทุกวันศุกร์-เสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่ 19.00-24.00 น. หรือจะเข้าไปดูเสื้อ ไปเลือกลายกันได้ที่ https://www.facebook.com/ Interzec หรือติดตาม IG @INTERZEC ส่วนใครที่ สนใจอยากให้สาว ๆ เพนต์ลายเสื้อแบบตัวเดียวในโลก ก็ลองไปคุยกันได้นะ “การทำาเสื้อเพนต์มือ เราอยากให้ ลูกค้าเกิดความสนใจในงานศิลปะของเรามากขึ้น ปรกติ ก็มีรับเพนต์หน้าร้าน ที่ส่งลายให้วาดก็พอมีบ้าง” “อยากให้คนไทยหันมาสนใจงานศิลปะและของ แฮนด์เมดมากขึ้น เพราะส่วนใหญ่ของงานฝีมือไอเดีย ดี ๆ มักเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย อยากให้คนไทยหันมาสนใจงานศิลปะในประเทศไทยกัน มากขึ้น”

75


Click Idea: Eco DIY คิดดี ทำ�ได้ ไม่ทำ�ร้�ยโลก (1) เก็บตกไอเดียรักษ์โลกจากผลงานสิ่งประดิษฐ์เชิงอนุรักษ์ในหมวดของใช้ในชีวิตประจำาวัน จากโครงการ Toyota Eco DIY contest ที่จดั โดย Toyota Eco Network เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ย่งั ยืน โดยบริษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด งานนี้มีของใช้ของตกแต่งที่น่าใช้และให้แรงบันดาลใจ รวมทั้งมีความสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยม

‘ตู้รับจดหมาย printer’ ของคุณศักดิ์ดา จารุโกน เนื่องจากเครื่อง printer ที่ชาำ รุดไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนมากจะนำาไปทิ้งเป็นขยะ เมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่าน่าจะนำาไป ใช้ประโยชน์ได้ เพราะสภาพโครงสร้างภายนอกยังมีสภาพดี จึงเกิดแนวคิดนำาเครื่อง printer มาใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์เป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่มี คี ณ ุ ค่า สามารถนำาไปใช้งานได้จริง ซึ่งก็คอื ตู้รบั จดหมาย ซึ่งมีลกั ษณะที่สามารถนำาไปประยุกต์ได้ เช่น ที่ใส่ กระดาษก็นาำ ไปเป็นที่ใส่จดหมาย ช่องกระดาษออกก็เป็นที่ไขรับจดหมาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำา เป็นการลดรายจ่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เก้าอี้ Papercrete โดยคุณสุริยน แก้ววังสัน

‘ยางในอยู่นอก’ ของคุณ Suthida Rueangpayun

กระดาษเหลื อใช้ เ ป็ น สิ ่ง ที ่น้ อ ยนั ก ที ่จ ะถู ก นำ า มาใช้ ใหม่ เศษกิ่งไม้แห้งก็เช่นเดียวกัน หลายคนมักมองเห็นแต่ คุณค่าของลำาต้น เศษกิ่งไม้แห้งกลับถูกมองเห็นความสำาคัญ ลำาดับสุดท้าย ทั้งที่เศษกิ่งไม้เหล่านั้นสามารถสร้างมูลค่าได้ มากกว่านั้น จึงเกิดแนวความคิดที่ต้องการนำาเอากระดาษ เหลือใช้และเศษกิ่งไม้แห้งมาสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เกิด ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ ต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย จึงเกิดเป็นเก้าอี้ Papercrete ที่ได้รับการออกแบบโดยใช้กระดาษเหลือใช้และเศษไม้แห้ง ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ จึงได้เป็นผล งาน D.I.Y. ที่ได้จากกระดาษผสมกับปูนซีเมนต์ ได้เป็น วัสดุใหม่ คอนกรีตผสมกระดาษทีม่ นี ำา้ หนักเบากว่าคอนกรีต ทั่วไป และมีความแข็งแรงมากกว่าด้วย อีกทั้งเศษไม้แห้งยัง ช่วยให้ความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ และกระบวนการ ทำาที่ไม่ยุ่งยาก และเพิ่มความหลากหลายได้อีกด้วย

โดยทัว่ ไปประชาชนมีการใช้รถเป็นจำานวนมาก และ รวมไปถึงอุปกรณ์ยางนอกยางในรถจะมีอายุการใช้งาน ที่จำากัด จึงเป็นการนำามาให้เกิดแนวคิด ทำายังไงให้เกิด ประโยชน์ และลดต้นทุนการผลิต ทั้งเพิม่ มูลค่าของสิ่งที่ เรียกว่า ‘ขยะ’ โดยเลือกส่วนของยางใน โดยเลือกทำาชุด ในตลาดสดที่มาพร้อมกับกระเป๋ากันน้ำา ชีวิตประจำาวัน ของบางคนในตลาดสดต้องขนผัก หมู เจอกับสิ่งสกปรก ทุกวัน จึงคิดว่าชุดนี้สามารถเป็นตัวช่วยกันสิ่งสกปรกหรือ สัตว์ในตลาดได้ เช่น หนู และแมลงต่าง ๆ และยังไม่มี ราคาให้การผลิต จึงทำาให้ผู้คนหันมาใส่ใจในสุขอนามัยกัน มากขึ้น พร้อมกับการใส่ใจโลกด้วย (หรืออาจนำาไปใส่ตอน ตกปลา เดินป่า) และยังมีกระเป๋าที่สามารถใช้กันน้ำาได้อีก นอกจากจะใช้กนั สิง่ สกปรกได้แล้ว อาจใช้เดินเล่นตามห้างฯ เป็นการโชว์ไอเดีย โชว์วัสดุที่ใช้อย่างแท้จริง

‘Eco boxes style’ ของคุณอรรคพงษ์ สินเธาว์ จากกล่องกระดาษธรรมดาที่มีไว้ใส่ขวดหรือสิ่งของ ทั่ว ๆ ไปที่ไม่คอ่ ยได้ใช้ ปลายทางของกล่องกระดาษเหล่านี้ คือร้านรับซื้อของเก่า จึงเกิดแนวคิดในการนำากล่องกระดาษ เหล่านี้มาต่อยอด จากลังกระดาษธรรมดา ให้มีมูลค่าและ ความหมายต่อการใช้ชีวิตประจำาวันของมนุษย์ ซึ่งในความ เป็นจริงเกือบทุกบ้านมีช้นั วางของไว้เก็บสิ่งของทั่วไปให้เป็น ระเบียบ แต่เคยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าจัดบ้านอย่างไรชั้น วางของก็ยังคงรูปแบบเดิม ๆ เพียงแค่ย้ายจุดวางเท่านั้น เอง จึงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบชั้นวางของที่มีจุด เด่นคือ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดวางได้ตาม สไตล์ท่ตี อ้ งการ โดยการนำากลไกของตัวต่อจิ๊กซอว์มาเป็นต้น แบบ จึงทำาให้ชั้นวางของ ‘Eco Boxes Style’ มีความโดด เด่นที่ดึงดูดสายตา (อ่านต่อฉบับหน้า) Credit: https://www.facebook.com/ToyotaCSR

76

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


Report: เจาะลึกพฤติกรรมคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตปี ’56 แจงสถิติซื้อขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย

นางสุรางคณา วายุภาพ ETDA กระทรวงไอซีที เผยผลสำ�รวจพฤติกรรมผูใ้ ช้ อินเตอร์เน็ตปี 2556 พบคนไทยติดเน็ตมากขึ้นเกือบเท่า ตัว พร้อมแจงสถิติความนิยมในการซื้อสินค้าและบริการ ผ่านโซเชียลมีเดีย นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำานวยการสำานักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กล่าวว่า การเชื่อมต่อเน็ตทุกวันนี้สะดวกสบาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของคนไทยไปแล้ว ร้อยละ 55 ของคนไทยยังนิยมใช้เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ต่าง ๆ เช่น โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตพีซี เพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันที่ต้องการ ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา การสำารวจครั้งนี้ได้สอบถามถึง ประสบการณ์การซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงประเภทของสินค้าที่ซ้อื มูลค่าการซื้อ และความถี่ใน การซื้อ เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการ ทำาธุรกิจสามารถนำาข้อมูลไปวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้ อย่างถูกต้อง จากจำานวนผู้ที่ตอบว่าเคยใช้โซเชียลมีเดีย 22,421 คน มีผ้ทู ่เี คยซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย จำานวน 11,139 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 ในขณะที่ร้อยละ 50.3 ตอบว่าไม่เคย โดยให้เหตุผลที่ไม่ซื้อ เพราะไม่สามารถ เห็นหรือจับต้องสินค้าได้ ไม่ไว้ใจผู้ขาย กลัวถูกหลอกลวง ข้อมูลส่วนบุคคล กลัวคุณภาพสินค้าจะไม่ตรงตามทีร่ ะบุ ไม่มีสินค้าที่สนใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีก ได้แก่ เลือกที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ผู้ขายมีตัว ตนน่าเชื่อถือมากกว่า ในกรณีนี้ผู้ซื้ออาจใช้โซเชียลมีเดียใน การหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ แต่จะไปซื้อในช่อง ทางปรกติแทน เป็นต้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกิจกรรมการซือ้ สินค้าและ บริการผ่านโซเชียลมีเดียระหว่างผู้ชายและผู้หญิงพบว่า ผู้หญิงเคยซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่า ผู้ชาย โดยผู้หญิงเคยซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียล มีเดียคิดเป็นร้อยละ 55.9 ในขณะที่ผ้ชู ายเคยซื้อสินค้าและ บริการผ่านช่องทางดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 42.9 ในขณะ ที่เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่าน โซเชียลมีเดียตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มวัยทำางานเป็นกลุ่มที่ เคยมีประสบการณ์การซือ้ สินค้าและบริการผ่านโซเชียลมี

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

เดียสูงกว่ากลุ่มวัยอื่น โดยผู้ตอบแบบสำารวจกลุ่มอายุ 2024 ปี กลุ่มอายุ 25-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-34 ปี เคยซื้อ สินค้าและบริการผ่านโซเชียล มีเดีย คิดเป็นร้อยละ 56.6, 56.3 และ 53.5 ตามลำาดับ ประเภทสินค้าและบริการที่ซื้อผ่านโซเชียลมีเดียใน ปัจจุบันสินค้าและบริการมากมายที่มีการซื้อผ่านโซเชียล มีเดีย เช่น แฟชั่นเสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋า เครื่องสำาอาง แพ็กเกจท่องเที่ยว อาหาร เกมอุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ มือถือ ดีล/คูปอง เพลง/ภาพยนตร์/ละคร และหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นต้น ในการสำารวจนี้ได้ให้ผู้ ตอบแบบสำารวจที่เคยซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุประเภทสินค้าและบริการที่เคยซื้อ โดยสามารถเลือกได้ ไม่เกิน 3 ประเภท ผลการสำารวจพบว่า สินค้าและบริการ ที่นิยมซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ แฟชั่นเสื้อผ้า/รองเท้า/ กระเป๋า อุปกรณ์ไอที/คอมพิวเตอร์/มือถือ และเครื่อง สำาอางคิดเป็นร้อยละ 59.0, 34.1 และ 30.5 ตามลำาดับ สำาหรับการซื้อสินค้าประเภทสินค้าและบริการอื่น ๆ ผ่าน โซเชียลมีเดียนั้น พบว่ามีผู้ตอบว่าเคยซื้อถึงร้อยละ 12.3 จึงได้พิจารณารายละเอียดของประเภทสินค้าและบริการ อื่น ๆ จากที่ผู้ตอบแบบสำารวจระบุพบว่า ได้แก่ กล้องถ่าย รูป เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ประดับ ยนต์ ของเล่นเด็ก ของชำาร่วย ของที่ระลึก บัตรคอนเสิร์ต อสังหาริมทรัพย์และที่ดนิ ประกันภัยและประกันชีวติ สัตว์ เลี้ยง ตำาราเรียน เครื่องออกกำาลังกาย เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย พบว่าผู้ชาย นิ ย มซื ้อ อุ ป กรณ์ ไ อที / คอมพิ ว เตอร์ / มื อ ถื อ สู ง กว่ า ผู ้ห ญิ ง (ผู้ชายเคยซื้อสินค้าดังกล่าวร้อยละ 56.5 และผู้หญิงเคยซื้อ ร้อยละ 18.4) ในขณะที่ผู้หญิงนิยมซื้อสินค้าเกี่ยวกับความ สวยงามและการแต่งกายมากกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงเคย ซื้อแฟชั่นเสื้อผ้า/รองเท้า/กระเป๋าสูงถึงร้อยละ 72.2 และ เคยซื้อเครื่องสำาอางร้อยละ 43.7 ในขณะที่ผู้ชายซื้อเพียง ร้อยละ 40.1 และร้อยละ 11.6 ตามลำาดับ เมื่อสอบถาม ถึงมูลค่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉลี่ย ต่อครั้ง พบว่าผู้ตอบแบบสำารวจที่เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทาง ดังกล่าวสั่งซื้อสินค้าและบริการมูลค่า 501-1,000 บาทต่อ ครั้งมากที่สดุ ร้อยละ 40.7 ลำาดับถัดมามูลค่า 1,001-5,000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.7 และเมื่อคำานวณค่าเฉลี่ย

ของมูลค่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดียมีมลู ค่า เท่ากับ 2,557 บาทต่อครั้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าการซื้อสินค้าและ บริการผ่านโซเชียลมีเดียระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง พบว่า ผู้ชายซื้อสินค้าและบริการในมูลค่าที่สูงกว่าผู้หญิง โดย สัดส่วนของผู้ชายที่ซือ้ สินค้าและบริการมากกว่า 1,000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.1 เทียบกับผู้หญิงที่ซื้อเพียง ร้อยละ 38.9 ทั้งนี้ อาจจะเป็นผลจากประเภทของสินค้า และบริการที่เลือกซื้อผ่านโซเชียลมีเดียตามที่ได้กล่าวมาใน ข้อก่อนหน้า นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ พบ ว่ายิ่งอายุมากขึ้นจะมีมูลค่าการซื้อสินค้าต่อครั้งสูงขึ้นด้วย โดยมูลค่าการซือ้ โดยเฉลี่ยต่อครั้งของผู้มอี ายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ส่วนใหญ่อยู่ที่น้อยกว่า 500 บาท ผู้มีอายุ 15-39 ปี ส่วน ใหญ่อยู่ที่ 501-1,000 บาท และผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วน ใหญ่อยู่ที่ 1,001-5,000 บาท เมื่อคำานวณค่าเฉลี่ยของมูลค่าการซื้อสินค้าและ บริการผ่านโซเชียลมีเดียของผู้เคยซื้อแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้ชายซื้อสินค้าและบริการต่อครั้งในมูลค่าที่สูงกว่าผู้หญิง (ผู้ชายซื้อโดยเฉลี่ย 3,147 บาทต่อครั้ง และผู้หญิงซื้อโดย เฉลี่ย 2,145 บาทต่อครั้ง) ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีค่าเฉลี่ย ของมูลค่าการซื้อสินค้าและบริการสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มเด็ก อายุน้อยกว่า 15 ปี ซื้อโดยเฉลี่ย 1,423 บาทต่อครั้ง และ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยของมูลค่าการซื้อสินค้าและบริการ ต่อครั้งจะเพิ่มสูงขึ้น จนถึงสูงที่สดุ ในกลุ่มผู้สงู วัยอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ซึ่งซื้อโดยเฉลี่ย 5,284 บาทต่อครั้ง) นอกจากนี้ กลุ่ม เจ้าของกิจการจะเป็นกลุ่มที่มคี า่ เฉลี่ยการซื้อสินค้าต่อครั้งสูง ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่น โดยเจ้าของกิจการซือ้ โดย เฉลี่ย 3,613 บาทต่อครั้ง ส่วนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มี ค่าเฉลี่ยการซื้อสินค้าและบริการต่อครั้งต่ำาที่สดุ อยู่ท่ี 1,711 บาทต่อครั้ง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการ ไทยควรคำานึงถึงและนำามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงใช้ทำาการตลาด แบบปากต่อปาก (Viral Marketing) หรือการเปิดร้านค้า ออนไลน์ผา่ นสือ่ นี้ ซึง่ ถือว่าเป็นช่องทางทีม่ ตี น้ ทุนต่าำ แต่ให้ ผลลัพธ์สูง

77


Quote: “The best way to keep one’s word is not to give it” -- Napoleon Bonaparte --

78

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556


บริษัท เน็ท โซลูชั่น จำ�กัด

เราเป็นผู้จำาหน่ายและบริการตู้สาขาโทรศัพท์ NEC PABX , SIPMX IP PABX , TVRS , BILLING SOFTWARE และระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด ACCESS CONTROL) ต้องการรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการทำางานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

 

เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความกระตือรือร้น มีใจรักในงานขายและงานบริการ

  

2. ช่างเทคนิคบริการ (Service Engineer)    

เพศชาย อายุ 18-25 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิคส์/ ไฟฟ้า/ สื่อสาร / คอมพิวเตอร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีใจรักงานด้านบริการ มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

3. ช่างซ่อม (Repair Engineering)    

 

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีความรับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบ สามารถใช้โปรแกรม Auto fight ได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานธุรการ (Administration/ Artwork Designer) 

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานหรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความกระตือรือร้นในการทำางาน และมีใจรักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานที่ทำาอยู่เสมอ ถ้ามีประสบการณ์ในการซ่อมแผ่นวงจรโทรศัพท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ดูแล / ออกแบบ website ของบริษัท หรือหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นได้หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์

SAPPASAN / เน็ทโซลูชั่น

4. พนักงานบัญชี (Account)

ที่อยู่ : 312/90 ซอยอยู่เจริญ 5 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

โทร 0-2246-3800 / โทรสาร 0-2245-6977 E-mail : crm@netsolution.co.th

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำากัด

บริษัท สตีลฟอร์มเมอร์ จำากัด

Operator/call center 1 อัตร� ด่วน

ประกอบธุรกิจนำาเข้าจำาหน่าย และบริการให้เช่า เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุดไฮดรอลิค รถตักล้อยาง รถฟอร์คลิฟท์ เครื่องปั๊มล้อ ยี่ห้อ SUMITOMO DOOSAN KAWASAKI AIRMAN เป็นต้น มีความประสงค์ จะรับผู้ร่วมงานในตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องจักรกลหนัก (รถตัก รถขุด รถแมคโคร)

เพศห- ิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (เขียน/พูด/พิมพ์) ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ **สามารถติดต่อกับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์ได้ดี**

เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือด้านเครื่องจักรกล (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอะไหล่

พนักง�นเขียนแบบ 1 อัตร� ด่วน

3. ช่างเครื่อง/ช่างถอดประกอบ/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/ ช่างสี/ผู้ช่วยช่าง หลายอัตรา 

แม่บ้าน ด่วน วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

4. ช่างเครื่อง/ช่างยนต์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดพิษณุโลก)

หลายอัตรา

5. พนักงานติดรถเทลเลอร์

หลายอัตรา

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้  ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ : เงินเดือนประจำา เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ชุดฟอร์ม ประกันสังคม วันหยุดประจำาปี และอื่นๆ เพิ่มเติม (ตามตำาแหน่ง) sappasan สตีลฟอร์เมอร์ 4x7

24/27 ม.8 ซ.วัชรพล ถ. รามอินทรา แขวงท่าแร้ง กรุงเทพฯ 10230

โทร. 02-945-6717 แฟกซ์ 02-509-1568

หลายอัตรา

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านการขาย  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

เพศห- ิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริ- - าตรี ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad 3D และ Auto Cad

บจ.สตีลฟอร์มเมอร์

หลายอัตรา

สนใจติดต่อที่ บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำากัด เลขที่ 3675 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 6613666 ต่อ 246

ฝ่ายบุคคล (คุณปิตมณี) หรือ E-mail : personal@ktt.co.th www.ktt.co.th

79

sappasan/ กรุงไทยแทกเตอร์

1. พนักงานขาย (Sale Representative)


บริ ษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำากัด เป็นผู้นำาทางด้านการผลิต และจัด จำาหน่าย เครื่องดื่ม / น้ำาผลไม้ 25% และขนมขบเคี้ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐาน

บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำากัด

GMP และ HACCP โดยได้รับการยอมรับและความไว้วางใจทั้งในด้านการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์ และการจัด จำาหน่าย มานานกว่า 35 ปี ต้องการรับสมัครบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ซึ่งมีตาำ แหน่งดังต่อไปนี้

รับสมัครงานด่วน

รับสมัครด่วน

• • • • •

เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงินการธนาคาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์และสามารถใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. QC Supervisor ประจำาสาขาบางบัวทอง 1 อัตร�

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/การตลาด 4 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food science) วิศวกรรมอาหาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี

3. พนักงานขับรถผู้บริหาร

• • • •

2 อัตรา

• เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี • สามารถพิมพ์ดีดได้ • บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ สมัครด่วนด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่

สนใจติดต่อ บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำ�กัด 101 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 sappasan ทวีผล 4x7

โทร. 0-2881-3522-3 ต่อ 202 (คุณช�มิต�) E-mail : chamita_1502@hotmail.com www.taveephol.com

บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำากัด

เลขที่ 165/4 ซ.เชื้อเพลิง (อมร) ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel. 0-2678-8000 Fax 0-2678-8111

บริษัท มีดี คอนซัลแตนท์ จำากัด

บริษัท ซีเจ จีแอลเอส (ประเทศไทย) จำากัด

ดำ�เนินกิจก�รด้�นให้คำ�ปรึกษ�ท�งธุรกิจด้�นบัญชี, ภ�ษี, กฎหม�ย, อสังห�ริมทรัพย์ และง�นก่อสร้�ง โดยมีขอบเขตของง�นดังนี้

Home Delivery Service & Internationnal Express

• รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้�งร้�น เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มทุนลดหุ้น • ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รลงทุน ขอสินเชื่อธน�ค�ร • ให้บริก�รด้�นภ�ษีก�รศุลก�กร นำ�เข้� และส่งออก • ขอจดสิทธิบัตรสินค้� เครื่องหม�ยก�รค้� ทรัพย์สินท�งปัญญ� • บริก�รด้�นก�รประกันภัยทุกประเภท • ให้ก�รบริก�รขอ Visa และ Work Permit ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานจำานวนมาก (หลายตำาแหน่ง) 1. พนักงานบั- ชี / การเงิน

ผู้นำาในธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจ ดังนี้

1. พนักงานขับรถส่งสินค้า (4-6 ล้อ) 

ประจำาคลังสินค้าบางนา

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่

2. พนักงานขับรถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์ส่งสินค้า

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงิน/บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สามารถรับงานไปทำาเองได้) มีความชำานาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามาฟัง, พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประจำาศูนย์กระจายสินค้า สระบุรี, มีนบุรี, ลาดพร้าว, ระยอง  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำางาน

3. ผู้ตรวจสอบบั- ชี

4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำาศูนย์กระจายสินค้า

• CPA สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานทนายความด้านกฎหมาย

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต • มีประสบการณ์ด้านว่าความทั้งคดีแพ่ง และอาญา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

5.

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาโยธา • สามารถถอดแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

6. Import / Export Customer Service ประจำาแหลมฉบัง/เพลินจิต  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำางาน 1 ปีขึ้นไป

7. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

E-Mail : sopa_consultant@hotmail.com

sappasan/ มีดี คอนซัลแตนท์

สนใจติดต่อ บริษัท มีดี คอนซัลแตนท์ จำากัด 95/6 ลุมพินีเพลสพระรามเก้า-รัชดา (เฟส1) ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 02-169-3197, 086-517-9953 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

15 อัตร�

อัตร�

3 อัตร�

ด่วน

รับสมัครผู้รับเหมาจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

จำานวนมาก

• เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4 อัตรา

(ประจำาศูนย์กระจายสินค้าบางนา, สุขุมวิท 50, ลาดพร้าว, ปทุมวัน, มีนบุรี, ปทุมธานี, แหลมฉบัง, ระยอง, สระบุรี, พิษณุโลก, ภูเก็ต)  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป พนักงานคลังสินค้า ประจำาบางนา/สุขุมวิท 50/แหลมฉบัง 20  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับโฟร์คลิฟต์ได้

• ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีประสบการณ์ค้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. วิศวกรฯ

8. รับสมัครบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 9. พนักงานธุรการ

50 อัตรา

3. หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี • มีประสบการณ์ และมีความชำานาญด้านภาษี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ค้านการถอดแบบ และควบคุมงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

30 อัตร�

(ประจำาศูนย์กระจายสินค้าบางนา, ลาดพร้าว, ปทุมวัน, มีนบุรี, ปทุมธานี, บางแค, แหลมฉบัง, ระยอง, สระบุรี, พิษณุโลก, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช)  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่

2. พนักงานด้านภาษีธุรกิจ/ภาษีศุลกากร

80

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ PC ได้ • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่เอกสาร ขาเข้า-ขาออก 2 อัตรา

สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันอุบัติเหตุ, โบนัสประจำาปี, ประกันสังคม, ที่พัก

• • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถพิมพ์ดีดได้ • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

SAPPASAN /victory-logistics

• • • •

1. พนักงานบัญชี ด่วนมาก 4 อั 4 ตรา

3 อัตรา

ติดต่อสมัครงานที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ซีเจ จีแอลเอส (ประเทศไทย) จำากัด

โทร. 083-6971577, 081-9013882, 02-627 3925, 02-751 0044, 038-400 499 หรือ E-mail: gth-hr@cj.net

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

sappasan/ CJ GLS

1. เจ้าหน้าที่บัญชี

เป็นบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องการรับสมัครพนักงานจำานวนหลายอัตรา ดังนี้


่ทำา เกษตร บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำากัด หาคู หรือปศุสัตว์ เป็นผู้สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงหลายรายการ

บริษัท วรรณพล เทรดดิ้ง จำากัด

1. พนักง�นขับรถ ด่วน!!! หาคู่แท้ สร้างอาชีพ หญิงโสด ป.ตรี ไม่เกิน 35 ปี ความสามารถสูง ซีคอน 081-8440346, powermba@yahoo.com

Easy Living

• ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด • มีใบขับขี่รถยนต์-รถ 6 ล้อ และหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำาประกัน

เสิร์ฟ

รายได้พิเศษ 1,500-5,000 บาท/วัน

จำานวนมาก

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการขาย ไม่จำากัดวุฒิ

ad.mini : เอ็ม ดับบลิว อินเตอร์ 3X3

1 อัตรา

บริษัท ไทยแคร์ จำากัด ด่วน! ผู้ช่วยเลขานุการ 2 อัตรา

เพศหญิง อายุ 25-45 ปี วุฒิ ปวช-อนุปริญา  ใช้ Excel office ,office word สามารถ ทำาเอกสาร Invoice Receipt ได้  มีความซื้อสัตย์และตั้งใจทำางานเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง

 

สามารถสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ Email : marketinggm@thaicare.co.th

หรือ Tel: 02 246 1174 Mobile: 084699-9019 www.thaicare.co.th

สนใจ ลงโฆษณา ติดต่อ

Ad.เล็ก : ไทยยูนิแคร์ 2x1

sappasan/ Easy Living 3X4

Tel. 08-4715-2292

2. พนักงานติดรถส่งของ • ไม่จำากัดวุฒิ มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำาประกัน

ps : ร้านโนพร้อบเบิ้มบาร์ 2x1

รีเซฟชั่นบาร์เบียร์

มีเงินเดือน-ที่พัก-อาหารฟรี ทำางานที่ต่างจังหวัด ติดต่อ ร้านโนพร็อบเบิ้มบาร์ (เจ้ก้อย)

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย • มีประสบการณ์ในการสร้างทีมงานขาย ไม่จำากัดวุฒิ

โทร. 0-2729-4932,08-6344-4931 แฟกซ์ 0-2729-6191

บริษัท เอ.พี.ฟอร์เอเวอร์ จำากัด เป็นตัวแทนจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ดำาเนินธุรกิจขายส่งร้านค้าเครื่อง ใช้ไฟฟ้า ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งขายโครงการและหน่วยงาน ราชการต่างๆ ต้องการรับสมัครพนักงานดังต่อไปนี้

1. พนักงานขับรถส่งสินค้า

คุณสามารถ ตรวจดวงชะตาชีวิต ของตัวเอง และบุคคลใกล้ชิดได้

1. Supervisoe (หัวหน้าทีมขาย) หลายอัตรา

เลขที่ 18/258 ซ.รามคำาแหง 104 ถ.รามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

สนใจติดต่อ 0-2518-1499, 086-330-6624 ได้ทุกวัน เลขที่ 74/212 รามอินทรา 74 แยก 2 มีนบุรี *ดูแล จริงใจ ไม่ตกงาน*

ดำ�เนินธุรกิจข�ยส่งอะไหล่รถยนต์ทั่วประเทศ...รับสมัครด่วน...

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ รู้ผลทันที

ที่พัก-อาหารฟรีตลอด O.T. 300-700 บาท/วัน มีประกันสังคม

E-mail : sales@wannapholtrading.com

รับสมัครด่วน พนักงานห- ิงจำานวนมาก

บริษัท เอ.เอ็ม.ดับบลิว อินเตอร์เทรดคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

บริษัท เอ.เอ็ม.ดับบลิว อินเตอร์เทรดคอร์ปอเรชั่น จำากัด

สนใจสมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท วรรณพล เทรดดิ้ง จำ�กัด 249/28 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) แยก 17 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร. 02-542-2850, 02-539-2364, 088-092-5777

Ad.เล็ก : อ.เพชรอินทร์ 2x1.5

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ช่างอลูมิเนียม/กระจก ช่างกระเบื้อง/ติดตั้งสุขภัณฑ์ ช่างสี รายวัน/เหมางาน พนักงานขาย พนักงานเขียนแบบ พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ แม่บ้าน/คนสวน

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี รายได้ : มีเงินเดือนประจำ�, คอมมิชชั่น 5% มีร�งวัลก�รข�ย มีรถให้ใช้ในก�รทำ�ง�น เบี้ยเลี้ยง, ค่�ที่พัก, ค่�น้ำ�มัน, ค่�โทรศัพท์, โบนัส, มีสวัสดิก�รประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำ�ปี

ทุกตำ�แหน่ง : มีเงินเดือน, พร้อมโบนัส และสวัสดิก�รต่�งๆ

092-407-4539

ต้องการรับสมัครพนักงานประจำา ในตำาแหน่ง ต่อไปนี้

3. เจ้าหน้าที่บัญชี

อยู่ประจำ� ไม่จำ�กัดวุฒิและอ�ยุ จำ�นวนม�ก 120 ต.น. ง.ด. 10,000-13,000 บ. 30 ต.น. ง.ด. 9,000-13,000 บ. 80 ต.น. ง.ด. 7,500-9,000 บ.

เพียงโทร. ได้ทุกวัน เวลา 10.00 ถึงเที่ยงคืน เป็นที่ปรึกษา ส่วนตัวของคุณ อาจารย์เพชรอินทร์

บริษัทผู้ผลิตบ้านสำาเร็จรูปชั้นนำา

สนใจสมัครทางอีเมล์/หรือสมัครด้วยตนเองที่..... เลขที่ 10/5 แยก 5 รามคำาแหง 187/1 มีนบุรี 10510 โทร. 02-978-6840, 081-559-6645, 085-666-0606 E-mail: eak_phd@yahoo.com

• ชาย อายุ 18-35 ปี • วุฒิขั้นต่ำา ม. 3 • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาติ

รับสมัครด่วน

ps : ศูนย์รามอินทรา 2x1.5

AD.Mini : triple 3X5

E-mail : 222@kiktik.net

พนักงานห- ิง คนดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

4. พนักงานส่งเอกสาร

sappasan/ วรรณพล 3X4

ศูนย์รามอินทรา

โทร. 0-2514-3988 ต่อ 113

2. Sale (พนักงานขายส่ง)

Ad.Mini : Mr.chang 2x1.5

ซีคอน 081-8440346, powermba@yahoo.com

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล พร้อมเอกสารการสมัครและรูปถ่าย 1 รูป เลขที่ 341 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

• ชาย อายุ 25-45 ปี • มีใบอนุญาติขับขี่ และรู้เส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี

ถนัดอาชีพ เช่น OTOP เบเกอร์รี่ ร้านค้า หรืออื่น ๆ  อาชีพที่ทำา สามารถเปิดสาขา หรือแฟรนไชส์ได้  ร่วมสร้างอนาคตเป็นแฟนกับชาวต่างชาติ

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2. พนักงานขาย

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• หญิง-ชาย อายุ 18-35 ปี • วุฒิขั้นต่ำา ม.6 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง MS office • หญิง-ชาย อายุ 18-35 ปี • วุฒิขั้นต่ำา ม.6 • รักงานขาย • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาติ

2. แม่บ้�น

1. พนักงานธุรการ

สนใจติดต่อ บริษัท เอ.พี.ฟอร์เอเวอร์ จำ�กัด

86/6 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 34/2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบ�งกอกน้อย กทม. 10700

โทร. 0-2882-3939 กด 0

sappasan/ ap 3X4

เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี  ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา  มีใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์  มีความขยัน อดทน รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี และต่างจังหวัดบ้าง ไม่เป็นผู้มีประวัติติดคดีต่างๆ 

ดำาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค ให้แก่โรงแรม, ร้านอาหาร, โรงงานอุตสาหกรรม มากว่า 20 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหนึ่งในผู้นำาด้านธุรกิจพัฒนา ใน าแหน่งดังนี้ อสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์ ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงาน ในตำ

้ ริหาร พนักงานขับรถผูบ  

เพศชาย อายุ 27-40 ปี มีประสบการณ์และชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร  

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี / วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์และชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

ผู้สนใจสมัครพร้อมหลักฐานประวัติส่วนตัว ประวัติการทำางาน รูปถ่ายได้ที่

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2251-9955 ต่อ 1907, hrd@noblehom.com คุณกุสุมา 080-551-4667 คุณภณิดา 081-443-1568

โทร. 0-2435-2345

AD.Mini : โนเบิล AD.3X3

ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

Ad.Mini : ให้ทุนทำ�เกษตร 2x1.5

• มีที่สมบูรณ์เป็นของตนเอง 60 ไร่ • หญิงโสด ไม่เกิน 38 ปี จบ เกษตร • ร่วมสร้างอนาคตเป็นแฟนกับต่างชาติ


w w w . m r t h a ij ijob.com

ปราก

ัด ห

า ง า น จัง ห วั ด ส มุ

ทร

ส ำ นัก ง า น

าร

ขนาดมินิบัส

อายุ 28-40 ปี ค่าจ้างเริ่มต้น 10,000 บาท มีเปอร์เซ็นต์ เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ พร้อมสวัสดิการที่พัก ค่าโทรศัพท์ ad.mini : pemm

* ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี * ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา ไม่ต้องมีประสบการณ์ * ขายของริมฟุตบาทได้ * ค่าแรงวันละ 300 บาท ทำางาน จ-ส เวลา 05.30-12.00 น. สนใจสมัครด้วยตัวเอง สาขา ปากซอยลาดพร้าว 1 (หน้าห้างยูเนี่ยนมอลล์) สาขา สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว (รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลาดพร้าว ประตู1) โทร 084-940-6933

พนักงานขับรถทัวร์ ติดต่อ 081-368-0222 089-477-2177 โทร./โทรสาร 02-736-1099

ขอเชิ- ร่วมงาน

นัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำ�นักง�นนิคมอุตส�หกรรมบ�งปู อ.เมืองสมุทรปร�ก�ร จ.สมุทรปร�ก�ร

กิจกรรมภายในงาน

สัมภ�ษณ์ง�นกับน�ยจ้�งโดยตรง  ตำ�แหน่งง�นสำ�หรับคนพิก�ร  ลงทะเบียนไปทำ�ง�นต่�งประเทศ 

  

ตำ�แหน่งง�นว่�ง ๑,๐๐๐ อัตร� ให้คำ�ปรึกษ�/แนะแนวอ�ชีพ ทดสอบคว�มพร้อมท�งอ�ชีพ

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

โทร. 02-383-7471-3 ต่อ 12-13 82

SAPPASAN/ นัดพบสมุุทรปร�ก�ร (บ�งปู)

สอบถามได้ที่

วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556

ให้คุณลงโฆษณา ได้ถึง 6 เล่ม

รับสมัครด่วน

พนักงานขายข้าวเหนียวหมูทอด 4 อัตรา

เพียงโทร.มาที่

บริษัท สวัสดิภาพทัวร์ จำากัด

สรรพส�ร คล�สสิฟ�ยด์ส

น ว ่ ด ร ค ั ม ส รับ

02-435-2345

Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail : powermba@yahoo.com

sappasan/ สวัสดิภาพทัวร์ 3X3

Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail: powermba@yahoo.com

• อยากเป็นแฟนกับต่างชาติ • หญิงโสด ม.6 ไม่เกิน 32 ปี • ต้องการคนที่ตั้งใจเรียน • อยากมีอาชีพของตนเอง

www.mrthaijob.com

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

เพศห- ิงโสด อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สูง 158 ซม. ขยัน จริงใจ ไม่เรื่องมาก 2,000-8,000/เดือน

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

ให้ทุนการศึกษา

ต่างชาติหาแฟน


รับสมัครด่วน

TOOLS LIMITED

บริษัท ไห่หยวน ทูลส์ จำ�กัด

บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำากัด • • • •

4 อัตรา

ดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้�และจำ�หน่�ยเครื่องมือ/อุปกรณ์ง�นช่�งทุกชนิด ม�กว่� 10 ปี กำ�ลังขย�ยกิจก�รต้องก�รทีมง�น ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ดังนี้

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ทำางาน 1 ปี ขึ้นไป • สามารถใช้เครื่องใช้สำานักงานได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel) ได้ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และรักองค์กร

1. พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ 10 อัตรา

2. พนักงานเอกสารเข้า-ออก 3 อัตรา

• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี • วุฒิ ปวช., ปวส. • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำานักงานได้

3. พนักงานธุรการ

 

4 อัตรา

2. พนักงาน Packing (แพ็คสินค้า) 5 อัตรา

• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี • วุฒิ ม.3 – ปวส. • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำานักงานได้

4. พนักงาน ชิปปิ้ง (Shipping) 4 อัตรา • • • • • •

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล

E-mail: sasikorn@chairak.co.th www.chairak.co.th

sappasan/ chairak

บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำากัด

โทร. 0-2675-0559-63 แฟกซ์. 0-2675-1342

เพศช�ย อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวช.-ปวส. มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

3. พนักงานประจำาโรงงาน

เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี • วุฒิ ม.3 – ปวส. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำานักงานได้ หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

อาคารเอช.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 2029/24-28 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120

เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 20-45 ปี มีประสบก�รณ์ด้�นง�นข�ยฮ�ร์ดแวร์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ ใช้รถของบริษัท (มอเตอร์ไซค์)

เพศช�ย อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำ�กัดวุฒิ

5 อัตรา

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท ไห่หยวน ทูลส์ จำ�กัด 3/74-75 หมู่ 2 ซ.พระร�ม 2 ซอย 3 ถ.พระร�มที่ 2 แขวงบ�งมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร 0-2874-2899 Fax. 0-2874-2898

E-mail : xq.liang@hotmail.com, newicesy@hotmail.com

sappasan/ ไห่หยวน

1. พนักงานบั- ชี

บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้าน การสื่อการศึกษาประเภทสารานุกรมสำาหรับเด็ก บริษัทมหาชน จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ มูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านบาท เป็นบริษัทในเครือเดอะไมเนอร์กรุ๊ฟ เช่นเดียวกับ The Pizza Compay, Swenzen, Erpirt, Bossin เป็นต้น ดำาเนินธุรกิจ

มากกว่า 30 ปี และมีสาขาครอบคลุมทั่วโลก เป็นผู้นำาด้านค้าปลีก, สื่อการศึกษาชั้นนำาของโลกระดับสากล กำาลังขยายธุรกิจและมีความต้องการรับสมัครพนักงานจำานวนมากที่พร้อม เริ่มงานได้ทันที งานมั่นคง โอกาสก้าวหน้าสูง รายได้ดี มีโบนัส และมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง

1. พนักงาน Part-Time (เสาร์-อาทิตย์) • • • •

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการเจรจา • รักความก้าวหน้า / ต้องการความมั่นคงในชีวิต สามารถเริ่มงานได้ทันที รายได้ 10,000 - 25,000 บาท/เดือน

• • • • •

มีทักษะด้านการเจรจา • บุคคลิกภาพดี ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย (บริษัทฯ มีการอบรมให้) รักความก้าวหน้า / ต้องการความมั่นคงในชีวิต มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา • สามารถเริ่มงานได้ทันที รายได้ 25,000 - 50,000 บาท/เดือน

4. พนักงานขับรถส่งของ • • • • •

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์การขับรถต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และมีใบอนุญาตขับรถ มีบุคคลและเงินค้ำาประกัน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท, คอมมิชชั่น, เบี้ยเลี้ยง. ค่าที่พัก

• • • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์ด้าน Telesales หรือ Call Center มีทักษะด้านการพูดโน้มน้าวใจ/ จูงใจลูกค้า มีความกระตือรือร้น มีความทะเยอทะยาน และรักความก้าวหน้า เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

2. ตัวแทนจำาหน่ายหนังสือสารานุกรมสำาหรับเด็ก 5. Tele Sale • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเครดิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถเดินทางไปทำางานต่างจังหวัดได้ • มีบุคคลและเงินค้ำาประกัน • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + ค่าที่พัก

• มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี Photoshop Website Internet Facebook • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ • ทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี • เงินเดือนประจำา, Incentive, เบี้ยเลี้ยง

ผู้สนใจนำาหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่าย 1 รูป มาสมัครด้วยตนเอง (สัมภาษณ์ทันที) เลขที่ 246/01-04 อาคารไทม์สแควร์ ชั้น 17 ถ.สุขุมวิท ระหว่างซอย 12-14 แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือส่งทาง E-mail : chaiwat_su@minornet.com, Apirak_ch@minornet.com Tel. 02-254-9100 ต่อ 112, 114, 117

sappasan ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 8X7

Executive 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต (Credit Checker) 6. •Product วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี


10

9 771905 406006

ª

»ÇÊ.

»ÇÊ.

20.00 130808

Job Cyber vol 182  

นิตยสาร Job Cyber Vol.182 สนับสนุนโดยบริษัท สรรพสาร จำกัด และเว็บไซต์ www.mrthaijob.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you