Page 1

20 ºÒ·

www.mrthaijob.com

»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè

186 »ÃШÓÇѹ·Õè 8 - 22 µØÅÒ¤Á 2556

  ¹ à ¤ Ò ¡ÅØ‹ÁÍ .-».µÃÕ Ñú »ÇÊ ÍѵÃÒ ‹´Ç¹ 90

“´Ò àÍç¹â´Ã¿¹”

´Ñ§·Ø¡à¾Å§ ¶ŒÒäÁ‹â¡Ë¡µÑÇàͧ Ã.¾.ºÓÃاÃÒɮÏ ÃѺ ¨¹·. ÅÙ¡¤ŒÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¸ØáÒà àÅ¢ÒÏ ÇÔÈÇÐ äÍ àÍçÁ ÁÍàµÍÏ Êá¤ÇÏ ÃѺ½†Ò¢Ò ºÑÞªÕ ¸ØáÒà ª‹Ò§ ¡Ç‹Ò 21 ÍѵÃÒ âçáÃÁ࿁ʷ ÃѺ ¾¹§. 32 ÍѵÃÒ ¡Ø¡ ½†Òºؤ¤Å ᤪàªÕÂÏ ·ÃÕºÃʹẹ´ ÃѺ ¾¹§. »ÃШÓÈٹ ª‹Ò§ ¤ÍÅà«ç¹àµÍÏ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ á«Á Ê»Íϵ ÃѺ ¾¹§.¢Ò àÇçºÁÒÊàµÍÏ ¡ÃÒ¿¤´Õ䫹 19 ÍѵÃÒ ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store


*ด่วนมาก*

TRANS-SONIC EXPRESS CO.,LTD บริษัท ทรานส์-โซนิค เอ็กซ์เพรส จำากัด

รับสมัครคนดี – ไม่จำ�กัดวุฒิ

บริษัท ที อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

1. พนักงานเก็บเช็ค-วางบิล (พนักงานประจำา) 25 อัตรา

ศูนย์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร บริการด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

30 อัตร�

2. พนักง�นประจำ�ศูนย์บริก�ร

30 อัตร�

• รายได้ขั้นต่ำา 10,000 บาท ยังไม่รวมสวัสดิการอื่น • เพศชาย • ไม่จำากัดอายุ • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : • ค่าน้ำามัน • เบี้ยขยัน • ประกันอุบัติเหตุประเภท 3 ของวิริยะประกันภัย • ค่าจอดรถ • ค่ารักษาพยาบาล • ค่าเทอมบุตร

• ไม่จำ�กัดวุฒิ • เป็นคนดี ขยัน รักง�นบริก�ร คล่องตัว • พิจ�รณ�ต�มประสบก�รณ์ • ร�ยได้ดี มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + อื่น ๆ 30,000 – 70,000 บ�ท/เดือน • ไม่จำ�กัดวุฒิ อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + O.T. (ร�ยได้ 12,000 ขึ้นไป)

3. เจ้�หน้�ที่ล้�งแอร์รถยนต์

• เพศช�ย / หญิง อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิ • เงินเดือน + คอมมิชชั่น (14,000-25,000 บ�ท) • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (มีก�รฝึกอบรมให้) • เพศช�ย / หญิง อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�ตรี • มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นอย่�งน้อย 1 ปี • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel, Internet) ได้ดี

5. ช่�งเทคนิค สวัสดิการ : • • • • •

ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง ค่าการจัดการ เงินพิเศษ ฝึกอบรมและดูงาน

• • • • •

พักร้อนประจำาปี ค่าล่วงเวลา (โอที) ค่าตำาแหน่ง ชุดฟอร์มพนักงาน วันหยุดประจำาปี

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่

• • • • •

1 อัตร�

4 อัตรา

5. ประชาสัมพันธ์

2 อัตรา

6. พนักงานบันทึกข้อมูล

10 อัตรา

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • ไม่จำากัดอายุ • มีประสบการณ์ด้านการบันทึกข้อมูลมาก่อน สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำาปี

** ทุกตำ�แหน่งทำ�ง�น จันทร์ – ศุกร์ ประจำ�อยู่ที่บริษัท ** ทุกตำ�แหน่ง ทำ�ง�นวันจันทร์-ศุกร์ ที่บริษัทไม่ส่งออกนอกสถ�นที่

บริษัท ที.อ�ร์ โปรดักส์ & ม�ร์ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

SAPPASAN / wizard

210/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ก�รเดินท�งม�สมัครง�นนั่งรถโดยส�รส�ย 8, 27,92,96, 126,145 ฯลฯ ลงที่บิ๊กซีล�ดพร้�ว นั่งวิน ฝั่งล�ดพร้�ว 81 บอกว่�ม�บริษัท ทีอ�ร์ฯ

4. หัวหน้าฝ่ายบุคคลธุรการ

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โบนัสประจำาเดือน ท่องเที่ยวประจำาปี มือถือ Notebook ที่พัก • โปนัสประจำาปี เงินช่วยเหลือพิเศษ

โทร. 0-2538-8111 ต่อ 100, 126

20 อัตรา

• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี • รายได้ตามวุฒิและประสบการณ์ • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 อัตร�

www.wizardgroup.com E-mail: boonaue@wizardautocare.com

3. ฝ่ายบริการลูกค้า

• จบ ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา • รายได้ตามวุฒิ และประสบการณ์ • ไม่รวมเบี้ยขยัน

ด่วนมาก

• เพศช�ย อ�ยุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวส. ส�ข�เครื่องกล, ไฟฟ้� • มีประสบก�รณ์ 1 ปีขึ้นไป

5 อัตรา

• รายได้ขั้นต่ำา 12,000 – 18,000 บาท ต่อเดือน • จบ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

30 อัตร�

4. เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด

2. พนักงานบัญชี – การเงิน

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ทรานส์-โซนิค เอ็กซ์เพรส จำากัด เลขที่ 429/18 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร. 0-2539-8912-6 # 131, 134

SAPPASAN ทรานส์-โซนิค เอ็กซ

1. หัวหน้� / ผู้ช่วยศูนย์บริก�ร

เนื่องจากบริษัทกำาลังขยายงานครั้งใหญ่ ต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมากดังนี้

บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำ�กัด

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-240-2930

บริษัทในกลุ่มล็อกเล่ย์ ซึ่งได้รับสัมปทานงานรักษาความปลอดภัย ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ เปิดรับสมัครพนักงานจำานวนมาก

รายได้รวมไม่น้อยกว่าวันละ 462 บาท/วัน • เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ม.6 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

2. เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย (Airport Guard)

รายได้รวมวันละ 400-450 บาท ขึ้นไป (ทำางาน 8 ชั่วโมง) • เพศชาย / หญิง อายุ 18-45 ปี • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

3. เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภั มปลอดภัย (General Guard) รายได้รวมวันละ 460-540 บาท ขึ้นไป • เพศชาย / หญิง อายุ 18-45 ปี • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ป.6 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

4. พนักง�นบริก�รง�นตรวจค้นผู้โดยส�ร (X-Ray Service Operator) รายได้รวมวันละ 440-540 บาท / วัน • เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี • เพศชาย สูง 165 ซ.ม. ขึ้นไป

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ :

• การศึกษา ปวช. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

คุณสุนทร โทร. 081-848-7008 คุณสุทัด โทร. 086-528-9559

679/3 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-364-8593-4

ินค้ำ�ประกัน

สมัครฟรี...ไม่มีเง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

สวัสดิการ

เบี้ยขยัน ให้ต�มเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำ�หนด โบนัสประจำ�ปี ทำ�ง�นในวันหยุดรับ 2 แรง กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน โครงก�รสินเชื่อที่อยู่อ�ศัย / เช่�ซื้อรถยนต์ มีก�รปรับตำ�แหน่งและค่�จ้�ง ต�มระยะเวล�ทำ�ง�น เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม กรณีพนักง�นถึงแก่กรรม ได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่� 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 100,000 บ�ท (ภ�คสมัครใจ) 10. ทุนก�รศึกษ�บุตรเรียนดี 11. ล�กิจ 8 วัน/ปี 12. ฟรี บ้�นพัก 2 เดือน 13. ฟรี อ�ห�ร ระหว่�งฝึกอบรม 14. ฟรี เครื่องแบบพนักง�น เมื่อทำ�ง�นครบ 1 ปี 15. ฟรี ตรวจสุขภ�พประจำ�ปี 16. ฟรี เปิดบัญชีธน�ค�ร + ATM 17. ได้ค่�จ้�ง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน / ปี 18. ได้ค่�จ้�ง วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี 6 วัน / ปี 19. ได้ค่�จ้�ง ล�อุปสมบท / ล�แต่งง�น 20. ได้ค่�จ้�ง ล�ร่วมพิธีง�นศพบุคคลในครอบครัว 21. ได้ค่�จ้�ง ล�ป่วย ถูก ต้องต�มเงื่อนไข 22. ได้ค่�จ้�ง ล�คลอด / ล�ร�ชก�รทห�ร

SAPPASAN/ ASM/1 8X7

1. พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัยส�ยก�รบิน (Security Agent)


sappasan/ msig/

sappasan/ SAM”S SPORT

บริษัท คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำ�กัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำ�หน่�ย กระเป๋�สินค้�ลิขสิทธิ์ แบรนด์ Barbie / Ben10 / Angry birds / Spiderman ต้องก�รรับสมัครพนักง�น เพื่อนร่วมง�นในตำ�แหน่ง ดังนี้

1. พนักงาน ขับรถส่งสินค้า / ส่งเอกสาร    

เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวช. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ พนักงานส่งเอกสาร มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีที่พักแถวถนนลาดพร้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานขาย ประจำาห้างสรรพสินค้า (หลายอัตรา)  

เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป รักงานการขาย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรับผิดชอบ

3. พนักงานธุรการ ประจำาออฟฟิศ   

เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. สามารถใช้ Microsoft office ได้  ใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยัน และประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี

4. พนักงานคลังสินค้า  

เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน

5. ดีไซน์เนอร์

เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี  ใช้โปรแกรม illas / photoshop ได้ มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

สนใจติดต่อ ที่ บ.คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำ�กัด ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

เลขที่ 142/3 ซ.ลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร. 02-9334786 (ติดต่อสมัครงาน)

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan/ JOB DB/26/02/56

sappasan/ kid teen

3


บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ส จำากัด

บริษัท จุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

JULSAKDI INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รบริห�รอ�ค�รสูงรับสมัครพนักง�นดังนี้

บริษัทให้บริการพนักงานขับรถของญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ

รับสมัครด่วนจำ�นวนม�ก

1. ธุรการ-การเงิน/ลูกค้าสัมพันธ์ 3 อัตรา (ประจำาดิ แฮบิแทท คอนโดมิเนียม สุขุมวิท ซ.53)

1. พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญุี่ปุ่น (ชาย) จำานวนมาก

ประจำาสาขา ศรีราชา จ.ชลบุรี วุฒิปวช-ปริญญาตรี อายุ 25-40 ปี มีทักษะประสานงานกับลูกค้า รู้เส้นทางนิคมอุตสาหกรรม และ ดูแล พขร.จำานวน 100 คนขึ้นไป รับเงินเดือนประจำา 15,000 บาท

2. Supervisor (ชาย)

2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ครูสอนเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย (ชาย-ห-

ิง)

วุฒิปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่า อายุ 30-45 ปี มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย เงินเดือน 15,000 บ.-20,000 บ./เดือน หรือตามประสบการณ์

2. หัวหน้าช่างอาคาร/ช่างอาคาร

3 อัตรา

(ประจำาดิ แฮบิแทท คอนโดมิเนียม สุขุมวิท ซ.53)

เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป (สำาหรับตำาแหน่งหัวหน้าช่างฯ) เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป (สำาหรับช่างอาคาร) วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำางาน 4 ปีขึ้นไป (สำาหรับตำาแหน่งหัวหน้าช่างฯ) บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน รับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบ สามารถทนต่อภาวะกดดันได้ดี

     

1 อัตรา

*** เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ตั้งแต่เวล� 08.00-18.00 น. *** ติดต่อ บริษัท จุลศักดิ 99/122-6 แจ้งวัฒนะ ซ.10 หลักสี่ กรุงเทพฯ

ส่งใบสมัครและประวัติมาที่ SAPPASAN / จุลศักดิ์ อินเตอร์

โทรสำ�นักง�น. 0-2982-1865 มือถือ 08-1422-7637

เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำางานอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้ MS Office (Excel, Word) ได้ดี บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ (หากสื่อสารได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) รับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ สามารถทนต่อภาวะกดดันได้ดี

      

(คุณฉัตรปวีร์ ขำามณี)

เลขที่ 91 ซอยไปดี มาดี ถนนสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 02-260-9815-8 โทรสาร. 02-260-9819 E-mail adress : s-pm2009@hotmail.com

SAPPASAN / สยามพร็อพเพอร์ตี้

ประจำ�พื้นที่ กรุงเทพฯ, อยุธย� และอ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี อ�ยุ 28-49 ปี มีทักษะการขับรถดี, รู้เส้นทางในกทม.และนิคมอุตสาหกรรม และต้องมีบุคคลค้ำาประกัน เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ประจำ�พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำ�พื้นที่ อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี ร�ยได้ 16,600-25,000.-+/เดือน (รับรายได้ประจำา 11,000 บ. ประกอบด้วยเงินเดือน 9,000.-+ ค่าทำาความสะอาดรถยนต์ 1,500 บ.+เบี้ยขยัน 500 บ.+โอที การันตี 100 ชม. ถ้ามากกว่ารับตามจริง)

บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำากัด ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยถุงพล�สติกฟิล์มหด (ชริงค์ฟิล์ม) มีประสบก�รณ์ม�กกว่� 23 ปี ต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่ม เพื่อรองรับก�รขย�ยง�นของบริษัท

หล�ยอัตร�

ผู้ผลิตและจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม หอยยิ้ม ข้าวสุข เปิดรับสมัคร

• เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน • มีรถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำามัน, ค่าคอมมิชชั่น)

2. พนักง�นออฟฟิศ

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด (มีรถพร้อมคนขับ)

หล�ยอัตร�

• เพศชาย/หญิง • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป • หากมีประการณ์ และความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุงเทพฯ รายได้รวม 14,000-18,000 บาท ต่างจังหวัด รายได้รวม 18,000-24,000 บาท

3. พนักง�นส่งเอกส�ร หล�ยอัตร� • เพศชาย/หญิง • ไม่จำากัดวุฒิ • รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่างดี

พนักงานขับรถขายหน่วยรถ กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

ตำ�แหน่งที่ 1-3 สถ�นที่ทำ�ง�น ออฟฟิศ ถ.จันทน์ ส�ทร กรุงเทพฯ

4. พนักง�นโรงง�น

หล�ยอัตร�

ตำ�แหน่งที่ 4 ทำ�ง�นที่โรงง�น ถ.เทพ�รักษ์ กม.10 จ.สมุทรปร�ก�ร

4

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

บริษัท ผลิตภัณฑ์อ�ห�รกว้�งไพศ�ล จำ�กัด(มห�ชน)

SAPPASAN/ บางกอกควอลิตี้

E-mail: it_montri@yahoo.com

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

โทร. 02-286-3232, 02-286-2901, 02-676-3582

ชาย อายุ 27-45 ปี

กรุงเทพฯ รายได้รวม 13,000-15,000 บาท ต่างจังหวัด รายได้รวม 15,000-18,000 บาท (เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ)

• เพศชาย/หญิง • ไม่จำากัดวุฒิ • มี O.T. • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำากัด

ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป รักและสนใจงานขาย  มีบุคคลค้ำาประกันการทำางาน

43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ ซอยวัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 0-2863-3288 ต่อ 129, 168, 177 Email: hr@pumpuibrand.com

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan/ ปุ้มปุ้ย

1. พนักง�นข�ย

บริษัท ผลิตภัณฑ์อ�ห�รกว้�งไพศ�ล จำ�กัด (มห�ชน)


บริษัท ส�ม�รถคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 50 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตำาแหน่งงานดังต่อไปนี้

1. System Analyst

7. Senior Sales / Sales

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ป.ตรี/โท คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ เขียน Store Procedure, Scripting, Trigger ด้วย C#, .NET • ออกแบบระบบตามหลัก System Analyst ออกแบบเชื่อมต่อระบบ เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้กับ Programmer ได้จัดทำาเอกสารขั้นตอนตาม Std. CMMI กำาหนด

ประจำาภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำาปาง พิษณุโลก ประจำาภาคอีสาน หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น โคราช อุบลราชธานี • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • หากมีประสบการณ์ในการขาย Direct Sales จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Programmer / Sr.Programmer (ภ�ษ� .NET / C#,VB) • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ป.ตรี/โท คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ เขียน Store Procedure, Scripting, Trigger ด้วย C#, .NET เป็นเวลา 2 ปี

3. Graphic Designer

8. Sale Shop ประจำ� Shop i-mobile

ประจำาสาขา เซ็นทรัล-ชลบุร,ี แหลมทอง-ระยอง, โลตัสพัทยาเหนือ, โลตัส-เขาใหญ่, โลตัส-อุบล, บิ๊กซี-สระแก้ว • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ งานขาย • หากมีประสบการณ์ขายสินค้าประเภท IT, Mobile จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. Customer Service ประจำ� Shop i-mobile

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์/ศิลปกรรม • ประสบการณ์ทางด้าน ออกแบบสิ่งพิมพ์ และงาน Graphic Design 1-3 ปี • สามารถใช้ Photoshop, Illusatrator, Flash หรือโปรแกรมในการตัดต่อ clip VDO. ขั้นพื้นฐาน

ประจำาสาขา มาบุญครอง, อิมพิเรียลสำาโรง, แฟชั่นไอซ์แลนด์, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์ท่าพระ, เดอะมอลล์บางแค, เสือป่าพลาซ่า, ฟิวเจอร์รังสิต, เซ็นทรัลชลบุรี, ซีคอน, บุรีรัมย์, พิษณุโลก, เชียงราย, หัวหิน • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ • หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. Marketing Officer

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาการตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

10. ช่�งซ่อมโทรศัพท์มือถือ ประจำ� Shop i-mobile

ประจำาสาขา สำานักงานใหญ่-แจ้งวัฒนะ, มาบุญครอง, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์บางแค, เดอะมอลล์ท่าพระ, อิมพีเรียลสำาโรง, แฟชั่นไอซ์แลนด์, ฟิวเจอร์รังสิต, เสือป่าพลาซ่า, เซ็นทรัลชลบุรี, โรบินสันนครศรีธรรมราช, แหลมทอง-ระยอง • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ป.ตรี / ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ทางด้าน Software และ Hardware เบื้องต้น • มีประสบการณ์ในการ Support ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่าง ๆ หรือแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ได้

6. เจ้�หน้�ที่บัญชี

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ป.ตรี / ด้านบัญชี • มีประสบการณ์งานบัญชี รับ-จ่าย และ เงินสดย่อย 1 ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

11. เจ้�หน้�ที่ลูกค้�สัมพันธ์ (Call Center) / เจ้�หน้�ที่เร่งรัดหนี้สิน

ติดต่อสอบถาม หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีใจรักงานบริการ

บริษัท ส�ม�รถคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

sappasan samar 8X7

5. IT Support / Help Desk, Service Desk

99/1 ม.4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2502-6000 ต่อ 6588, 6599, 6557, 6604 E-mail: HR@samartcorp.com, สมัคร Online ที่ www.samartcorp.com

ประกาศ

บริษัท เซมเพิล ค็อกเครน (เอเชีย) จำ�กัด

ดำาเนินธุรกิจด้านการขาย การออกแบบ ติดตั้ง วางระบบเสริมความมั่นคงและระบบรักษาความ ปลอดภัยอิเลคทรอนิกส์ มีความประสงค์ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความ ก้าวหน้า พร้อมพัฒนาตนเองและผลักดันการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายดังนี้

1. Project Engineer

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / โทรคมนาคม / คอมพิวเตอร์ / อิเลคทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. Sales Engineer 3. System Engineer 4. Technical Support Engineer

ตำาแหน่งที่ 2-4 : -เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / โทรคมนาคม / คอมพิวเตอร์ / อิเลคทรอนิกส์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายอภิ ช าติ ทองขาว ตำาแหน่ง พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-ต่างจังหวัด

5. Civil Engineer

• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธาหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. AutoCAD 7. Service Technician 8. IT Support

ได้กระทำาการทุจริตยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

ตำาแหน่งที่ 6-8 : -เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส.

9. Administrative Officer • เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปวส.

สนใจติดต่อหรือส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่

บริษัท เซมเพิล ค็อกเครน (เอเชีย) จำากัด

976/3 ซ.แสงแจ่ม ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 0-2664-6006 แฟกซ์ 0-2664-6007

อีเมล์ recruit@bnt.co.th จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 17.30 น.

sappasan/ เซมเพิล

sappasan/ ประกาศ บ.ปุ้มปุ้ย

ทำาให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย จึงประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่าว พ้นสภาพ จากการเป็นพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป การกระทำาใดของบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

สวัสดิการ

โบนัสตามผลประกอบการ, ท่องเที่ยวประจำาปี, ดูงานต่างประเทศ, เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่าง ๆ ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำาปี, การฝึกอบรม, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพและอื่น ๆ

5


บริษัท ธนศิริดีเซล จำ�กัด

ผู้แทนจำ�หน่�ยอะไหล่ปั๊มเชื้อเพลิงดีเซล อะไหล่แอร์รถยนต์ และตลับลูกปืน เครื่องจักรกลอุตส�หกรรม รวมถึงสินค้�ท�งวิศวกรรมหล�ยชนิด ได้รับรอง ม�ตรฐ�นคุณภ�พ ISO 9001:2000 มีคว�มต้องก�รบุคล�กรหล�ยอัตร�ดังนี้

1. ผู้แทนขายกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด  

เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี - ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา มีเงินเดือนประจำา, Bonus, ค่าน้ำามันรถ, คอมมิชชั่น และเงิน Intencive จากการขายเข้าเป้าหมาย

2. ช่า งบริก าร    

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล,เครื่องยนต์, หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำาป็นต้องมีประสบการณ์ พักอาศัยอยู่ในเขต พัฒนาการ, บางกะปิ, คลองตัน, สวนหลวง, ประเวศ, ศรีนครินทร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. บัญชี/การเงิน/ธุรการบัญชี   

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

บริษัท ธนศิริดีเซล จำ�กัด Tel. 0 2225 6352-60 Fax : 0 2222 8234

เลขที่ 31-32, 42-50, 60-64 ถ.อุณากรรณ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

sappasan/ thanasiri

sappasan ACCOR 4x7

E-mail : Sumitra@dhonsiridsel.co.th

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และ สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ 8. ช่�งอิเล็คติเชี่ยน

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Officer (Human Resources) • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

3. Officer (Accounting)

• วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี

4. Sports Custodian

• วุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา

5. Night Duty Officer

• วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา • มีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัยมาก่อน

6. กอล์ฟสต�ร์ทเตอร์

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีความรู้เรื่องกอล์ฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. Foreman (Pool Pump)

• วุฒิ ปวส. สาขาช่างกลและช่างอุตสาหกรรม • เคยมีประสบการณ์ในการทำางานด้านเครื่องปั๊มน้ำามาก่อน

• วุฒิ ปวช.สาขาด้านไฟฟ้ากำาลังหรือไฟฟ้าอุตสาหกรรม • เคยมีประสบการณ์ในการทำางานด้านช่างไฟมาก่อน

9. ช่�งอิเล็กทรอนิคส์

• วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิคส์ หรือไฟฟ้ากำาลัง

10. Foreman (Cleaner)

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้านควบคุมดูแลบุคคลากร

11. Guard Commander

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • เคยเป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

12. พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัย • วุฒิ ม.3

13. Demi Chef • วุฒิ ม.3 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

16. พนักง�นล้�งจ�น • วุฒิ ม.3

17. พนักง�นขับรถ • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ขับรถตู้ อย่างน้อย 1 ปี

18. บิลเลียดม�ร์คเกอร์

• สามารถนับคะแนนสนุกเกอร์ และตั้งสนุกเกอร์ได้

19. พนักง�นประจำ�ห้องแต่งตัว • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

20. พนักง�นประจำ�ห้องซักรีด • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

21. คนง�น / พนักง�นทำ�คว�มสะอ�ด • วุฒิ ป.6

22. พนักง�นดูแลม้� • วุฒิ ป.6

14. กุ๊ก

• วุฒิ ม.3 • เคยมีประสบการณ์ในการทำางาน

15.ผู้ช่วยกุ๊ก • วุฒิ ม.3

หมายเหตุ : ค่าครองชีพ, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, โบนัส, ทุนการศึกษาบุตร, ค่ารักษาพยาบาล

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-6525000

6

ต่อ 280, 287 E-mail: Parkpoom.p@rbsc.org

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

SAPPASAN/ ราชกรีฑาสโมสร

1. Secretary

สโมสรกีฬาชั้นนำา ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา สวัสดิการดีมาก


บริษัท สินปัญญ� อีควิปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ม�แมค ออยล์ จำ�กัด

บริษัทดำาเนินธุรกิจด้านสื่อการศึกษามายาวนานกว่า 10 ปี โดยการจำาหน่ายสื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการ ตามความต้องการและงบประมาณของทางรัฐบาล

ด่วน!! รับสมัครวันนี้จนถึง 30 ต.ค. 56

เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ทุกประเภท

รับด่วน จำ�นวนจำ�กัด

1. เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รข�ยต่�งจังหวัด  

1. เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด

2. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร-ก�รเงิน

เพศชาย / หญิง • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้าน การขายอย่างน้อย 1 ปี สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

 

2. เจ้�หน้�ที่ธุรก�รก�รตล�ด

• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • มีไหวพริบดี สามารถโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ดี

 

1 อัตร�

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร-บริก�รลูกค้�

3. เจ้�หน้�ที่บัญชี

1 อัตร�

4. ผู้จัดก�รภ�ค (Supervisor)

1 อัตร�

  

• เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึั้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในตลาดน้ำามันหล่อลื่นเป็นอย่างดี • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี

ไม่จำากัดวุฒิ

1 อัตร� 1 อัตร�

วิธีก�รสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท และ Airport Link สถานีพญาไท) หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด หรือส่งจดหมายมาที่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ม�แมค ออยล์ จำ�กัด

เลขที่ 155 หมู ่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 72 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

คุณวนัสนันท์ เลสันเทียะ, คุณพงศกร เสมอกิจ sappasan/ Mamac 4x7

โทร. 0-2463-8506-9 แฟกซ์. 0-2463-8510 E-mail : yutasak@mamacoil.com www.mamacoil.com

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์งานเอกสารเกี่ยวกับการขาย มีใจรักงานบริการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5. แม่บ้�น 

1 อัตร�

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์งานเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

3. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร-บัญชี

1 อัตร�

10 อัตร�

บริษัท สินปัญญ� อีควิปเม้นท์ จำ�กัด

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 เลขที่ 128/386 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร : 02-216-5080 ต่อ 13, 086-909-3040

Email : sinpanya.hr@gmail.com www.sinpanya.com

SAPPASAN / สินปั- - า/NEW

• • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 22-37 ปี  ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา รายได้ 15,000-50,000  มีบุคลิกที่ดี

บริษัทตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

รับสมัครด่วน

กำ�ลังขย�ยกิจก�ร ต้องก�รรับสมัครพนักง�นฝ่�ยข�ย ดังนี้

1. พนักงานขายห้างโมเดิร์นเทรด (Key Account) หลายอัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้  ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น 

พนักง�นข�ย

2. พนักงานขายหน่วยรถ Pre Order หลายอัตรา 3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• ช�ย 20-35 ปี • ปวช.-ปริญญ�ตรี • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ • เร�พร้อมเทรนง�นให้ • เป็นคอมพิวเตอร์ • ขับรถยนต์+ใบขับขี่ • มีเงินเดือน คอมมิชชั่น • ประกันสังคม มนุษย์สัมพันธ์ดี

หลายอัตรา

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

4. พนักงานส่งสินค้า

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน

5. พนักงานคีย์ข้อมูล

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  เงินเดือน

หลายอัตรา

เบี้ยขยัน

หลายอัตรา

6. รถร่วมขนส่งสินค้า

มีรถกระบะ ตู้ทึบ (มีหลังคาสูง 2 เมตรขึ้นไป)

เบี้ยขยัน

หลายอัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ คุณชุลีพร

สมัครได้ที่ บริษัท วี.อ�ร์.ซี.ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 82/122 หมู่ 6 ถ.พัฒน�ก�ร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2322-7795-6, 081-882-1990, 086-985-0656 วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan/ VRC MARKETING

ร�ยได้สูง สวัสดิก�รดี

หจก. ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์)

54 ซ.ร่มเกล้า 19/2 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520

โทร. 0-2915-1693-5, 081-488-2941

E-mail: cst_thailand@hotmail.com www.cst.co.th

sappasan/ CST

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์  ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น 

7


บริษัท ฟูลฟ�ซิลิตี้ จำ�กัด

ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต บรอดแบนด์ รายใหญ่ของประเทศ

ต้องการรับสมัครพนักงาน ในตำาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

รับสมัครงานด่วนหลายอัตรา

1. วิศวกร •

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท ขึ้นไป

พนักงานประจำาศูนย์บริการ หลายอัตรา • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา ช่างเทคนิค หลายอัตรา • เพศชาย อายุ 18-30 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา Call Center หลายอัตรา

2. ผู้ควบคุมงานดูแลบำารุงรักษาสวนประดับ 3. พนักงานธุรการ

วุฒิปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

• เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

4. หัวหน้างานแม่บ้าน • •

**สวัสดิการ**

วุฒิการศึกษาภาคบังคับ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** บริษัทฯ มีท่ีพักให้ **

• ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอก (OPD) • ตรวจสุขภาพประจำาปี • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ • เครื่องแบบพนักงาน • สิทธิการลาต่างๆ และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล 34 ซ.เอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 02-450-6577-9 Fax. 02-450-6617 E-mail : fullfacility@hotmail.com

sappasan/ fullfacility

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำากัด

สมัครงานได้ที่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) อาคารจัสมินทาวเวอร์ ชั้น M 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สอบถามเพิ่มเติม 0-2100-3062, 0-2100-3025

E-mail: Recruit@jasmine.com “ดูตำาแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.jasmine.com/apply”

sappasan ทริปเปิ้ลทีบอร์ดแบน 4x7

การันตีคุณภาพชีวิตการทำางาน

ด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีซ้อน โอกาสดี! รับสมัครพนักงานจำานวนหลายอัตราทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท

ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่ ฝ่�ยก�รเงิน 

เจ้าหน้าที่แผนกบั- ชี

ฝ่�ยจัดจำ�หน่�ย 

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมสินค้าคงคลัง

เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนสินค้าคงคลัง

ผู้จัดก�รร้�นแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 40 ปี • ประสบการณ์ 5-10 ปีในการบริหารร้านสาขา มีประสบการณ์ในตำาแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งความรู้ในการบริหารคลังสินค้า ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • ชอบงานด้านบริการต่าง ๆ มีความสุขุม มีความอดทน และรับผิดชอบสูง ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

เจ้�หน้�ที่ประจำ�ร้�นแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิ ม.6. ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านการรับการสั่งซื้อ การให้บริการติดต่อสอบถาม และแก้ปัญหาให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิด-บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • มีใจรักงานบริการ ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกและน้ำาเสียงสุภาพนุ่มนวล มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

สนใจร่วมงานติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

1199/1 ถนนรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2840-8000 ต่อ 8211, 8212 หรือ 8220

E-mail: staffrecruit@amway.com www.facebook.com/HR.AmwayThailand หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา

8

• โบนัสการันตี 2 เดือน • โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน • สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท • การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน • ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม • ตรวจสุขภาพประจำาปี • วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 12 วัน/15 วัน • เครื่องแบบพนักงานประจำาช็อป • เงินพิเศษเฉพาะพื้นที่ จำานวน 1,500-2,500 บาท • สัมมนาประจำาปีทั้งในและต่างประเทศ • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ • รางวัลครบรอบปีการทำางาน • สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม (ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยใน/นอก) • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ • กองทุนเงินทดแทน

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

SAPPASAN/ Amway

สวัสดิก�ร สำ�หรับพนักง�นประจำ�


บริษัท เอ็ม. เอส. เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำ�กัด ดำาเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ภายใต้แบรนด์เวอร์ซุส (VERSUS) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในวงการแก๊สรถยนต์ ทั้งด้านชื่อเสียง และคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจำาหน่าย และให้เช่า จอ LED Full Color Display สำาหรับนิทรรศการ งานเปิดตัวสินค้า งานคอนเสิร์ตต่าง ๆ ที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ Ms media โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการทั่วประเทศ

2.

3. เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน / แคชเชียร์

9. เจ้�หน้�ที่ข�ยอุปกรณ์แก๊สรถยนต์

(ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่บ�งบอน) • เพศชาย อายุ 25-35 ปี • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะในการพูดโน้มน้าว • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ • หากมีความรู้ด้านเครือ่ งยนต์หรือแก๊สรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 12,000-20,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำามัน)

10. เจ้�หน้�ที่จัดซื้อในประเทศ

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถปฏิบัตงิ านได้ที่สวนหลวง-กระทุ่มแบน • เงินเดือน 13,000-17,000 บาท 11. เจ้�หน้�ที่บุคคลและธุรก�ร (ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่บ�งบอน) • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ 3 ปีขึ้นไป • มีความขยัน รับผิดชอบ และประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ • ถ้าเคยผ่านกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทจะพิจารณาพิเศษ • เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท

(ประจำ�ส�ข�อ่อนนุช) • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • เงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. พนักง�นสโตร์ / อะไหล่ (ประจำ�ส�ข�อ่อนนุช) • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ • เงินเดือน 10,000 บาท ต่อเดือน • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 12. Lighting System 5. แม่บ้�น (ประจำ�ส�ข�อ่อนนุช) • สามารถออกแบบและควบคุมแบบระบบแสง ในงานอีเวนต์ งานคอนเสิร์ตได้ • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ทุกครั้งทีออกงาน • ไม่จำากัดวุฒิ • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 9,000 บาท ต่อเดือน • มีประสบการณ์การทำางานประมาณ 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 30,000 บาท 6. ช่�งควบคุมเครื่อง CNC (ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่บ�งบอน) 13. Sound Engineer • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา • สามารถออกแบบและควบคุมแบบระบบเสียง ในงานอีเวนต์ งานคอนเสิร์ตได้ • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • ผ่านงานด้านควบคุมเครื่องจักร CNC (Center Machine/Lathe) มาอย่างน้อย 2-3 ปี • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์การทำางานประมาณ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้โปรแกรม G-code ได้ หรือสามารถใช้โปรแกรม Auto-cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 30,000 บาท • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ทุกครั้งที่ออกงาน 7. ช่�งเทคนิคง�นเชื่อม (ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่บ�งบอน) 14. เจ้�หน้�ที่ควบคุมเลเซอร์ (RGB Laser) • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือ สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีความรู้และเคยผ่านงานด้านการเชื่อม อย่างน้อย 3-5 ปี • สามารถใช้เครื่องเชื่อมประกอบ CO2 ได้ • มีความรู้ ความสามารถ ด้านการเล่น RGB Laser ในงานอีเวนต์ งานคอลเสิร์ตต่างๆ 8. พนักง�นทั่วไป (ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่บ�งบอน) • หากมีประสบการณ์ด้านการเล่นเลเซอร์ในงานอีเวนต์ งานคอนเสิร์ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา • เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ทุกครั้งที่ออกงาน • มีความรู้และเคยผ่านงานด้านการผลิตทั่วไปอย่างน้อย 1-3 ปี สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท เอ็ม. เอส. เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำ�กัด 79 ถ.บางบอน 5 แขวง/เขต บางบอน กทม. 10150 โทร. 0-2452-9822 , 0-2452-9836

ด่วน

E-mail: wanida@msfactory.co.th www.versusthailand.com

หจก.ถ�วรจิระพัฒน์

รับสมัครด่วน

Free Franchise + เงินรองรับ 15,000/เดือน

ตัวแทนข แทนข�ย รายได้ดี

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป รับทั้ง Full-time และ Part-time (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

สำาหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ โดย ไม่ ต้องใช้เงิน ลงทุน ต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาทำาธุรกิจ

เราเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ชั้นนำาระดับโลก เราผลักดันให้ทุกคนที่ผ่านการ คัดเลือก ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง เพื่อรายได้ที่สูงขึ้นและรองรับอนาคตที่มั่นคงของท่าน

โดยขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ จะประสบความสำาเร็จ มาคุยกับเรา....

คุณสมบัติ • • • •

เพศ ชาย/หญิง • อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิการศึกษา อนุปริญญาตรี ขึ้นไป รักงานขายและบริการ, มีความตั้งใจ และรับผิดชอบงานที่ทำาได้เป็นอย่างดี, มีเป้าหมายในชีวิต มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีทักษะการสื่อสารที่ดี ต้องการความก้าวหน้า และรายได้ที่เพิ่มขึ้น (มีการอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ)

คุณสมบัติ

• ชาย-หญิง อายุ 24-40 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ทุกสาขา • มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะด้านการสื่อสารดี

(เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้อย่างแท้จริง)

สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน โบนัสประจำาปี มีสัมมนาท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่

บริษัท เอ็มพีบีเค คอร์ปอเรชั่น จำากัด

sappasan ถาวรจิระพัฒน์ 4x7

สนใจสมัครงาน/นัดสัมภาษณ์ ติดต่อ คุณศิริกาญจน์ เส้งวั่น โทร. 081-727-8289 541/7 ถ.รามคำาแหง 39 (เทพลีลา10) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 หรือส่งใบสมัครงานที่ E-mail : HR-Work@hotmail.com

SAPPASAN/ M S FAXTORY

(ประจำ�ส�ข�บ�งบอน/ร�ชพฤกษ์/ศรีนครินทร์/ร�มอินทร�/วงเวียนบ�งเขน/เกษตรนวมินทร์/อ่อนนุช) • เพศชาย อายุ 20 ปี (ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์) • เงินเดือน 10,000 บาท ต่อเดือน • เงินเพิ่มพิเศษ 2,000-3,000 บาท เจ้�หน้�ที่รับรถ (ประจำ�ส�ข�อ่อนนุช/ศรีนครินทร์) • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • บุคลิกดี ขยัน รักงานบริการ • เงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน (คอมมิชชั่น 5,000-10,000 บาท)

138 อาคารจิวเวลรี่ ชั้น 19 ห้อง 1961 ถ.นเรศ เขตบางรัก กทม. 10500

sappasan AIA บั- ชา 4x7

1. ช่�งฝึกหัด/ช่�งติดตั้งแก๊ส

มือถือ 085-240-5333, 081-632-2143 โทร. 02-235-3679

9


บริษัท วรรธน�อินดัสเทรียล จำ�กัด ผู้นำาเข้าและผู้แทนจำาหน่าย รกยก Forklift รถยนต์ TATA และรถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ ดำาเนินกิจการมาร่วม 30 ปี กำาลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมากดังนี้

รถยนต์ TATA สามมิตร 1. พนักง�นประช�สัมพันธ์สินค้� 2. พนักง�นข�ยรถยนต์ นสโตร์/อะไหล่ ด่วน 3. พนักง�นสโตร์

4. 5. 6. 7.

KARRY

(เงินเดือน + คอมมิชชั่น) (เงินเดือน+คอมมิชชั่น) (เงินเดือน+คอมมิชชั่น) (สาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์) SERVICE ADVISOR (SA) (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) หัวหน้�ช่�งยนต์ (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) ช่�งยนต์ (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) ผู้จัดก�รแผนกบริก�ร (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก)

หล�ยอัตร� หล�ยอัตร� หล�ยอัตร� 5 อัตร� 1 อัตร� หล�ยอัตร� 1 อัตร�

รถยก UN

1. พนักง�นข�ยรถยก 2. พนักง�นสโตร์/อะไหล่ ด่วน

(เงินเดือน + คอมมิชชั่น) 5 อัตร� (เงินเดือน + คอมมิชชั่น) หล�ยอัตร� (สาขาช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์) 3. หัวหน้�ช่�งรถยก (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) 1 อัตร� 4. ช่�งรถยก (เงินเดือน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการแผนก) หล�ยอัตร�

สำานักงาน

1. พนักง�นบัญชี (ส�ข�บัญชี) 3 อัตร� 2. พนักง�นจัดซื้อ (มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 2 อัตร� หล�ยอัตร� 3. พนักง�นรับส่งเอกส�ร

บริษัท วรรธน�อินดัสเทรียล จำ�กัด

595 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2453-2178-84 ต่อ 414 (ฝ่�ยบุคคล) * หยุดเส�ร์เว้นเส�ร์ * E-mail: yingwats@forkliftperfect.com

10

(มีส�ข�วรจักร)

website: www.forkliftperfect.com วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

SAPPASAN/ WANTANA GROUP

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่


พี.เอ็น. รับสมัครด่วน!

1. พนักงานขาย (P.C.) ประจำา, ชั่วคราว 50 อัตรา 2. พนักงานธุรการ (10 อัตรา), บัญชี (10 อัตรา) 20 อัตรา 3. พนักงานสต๊อก, คลังสินค้า 10 อัตรา 4. พนักงานคีย์ข้อมูล 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามชิ้นงาน (3-15 บ.) 5. พนักงานฝ่ายเอกสาร 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ 350-600 บ./วัน 6. พนักงานประจำา Shop ในห้างฯ 10 อัตรา 7. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ 10 อัตรา 8. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 50 อัตรา

เราต้องการคน ไฟแรง และสนใจในธุรกิจการบริหารที่จอดรถเช่น “คุณ” เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเรา และร่วมกันขยายองค์กร

พนักงานบริการในที่จอดรถ (Parking Service Staff) 10 อัตรา ให้บริการและอำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงาน ด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในที่จอดรถ • เพศชาย อายุ 18-40 ปี • สามารถทำางานเป็นกะตามตารางได้ มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

10 อัตรา

(Cashier)

คำานวณและรับชำาระค่าที่จอดรถ อำานวยความสะดวกและบริการแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงานด้านต่างๆ • เพศหญิง อายุ 18-40 ปี • สามารถทำางานเป็นกะตามตารางได้ • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

พนักงานธุรการ (Officer)

(ค่าน้ำามัน + ค่าสึกหรอต่างหาก) • เพศ ช. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (60, 40) 2. เงินเดือน 9,000-15,000 บ./ด.

5 อัตรา

(ตำ�แหน่ง 1, 6) : ร�ยได้ 400-600 บ�ท/วัน มีค่าคอม + เบี้ยขยัน + ยูนิฟอร์ม • อายุ 15-49 ปี • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา บรรจุใกล้บ้าน (ตำาแหน่ง 2, 3, 7) : เงินเดือน 9,000-15,000 (+ประสบการณ์, สวัสดิการตามกฏหมาย)

บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำา • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

ผู้ช่วยผู้จัดการที่จอดรถ (Parking Assistant Manager) 5 อัตรา บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำา • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

พี.เอ็น. บริหารงาน พี.ซี.

sappasan นิปปอน 4x7

สถานที่ทำางาน : บริเวณสีลม, สุขุมวิท, เพชรบุรีตัดใหม่ สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ อาคารรามาแลนด์ ชั้น 17 เลขที่ 952 ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2237-2353 แฟกซ์ 0-2237-2352 มือถือ 08-5485-7159 E-mail: recruitment@npd.co.th

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่สำานักงานจัดหางาน ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 942/101 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

โทร. 0-2233-8799, 08-6018-7798, 08-1311-9480

บริ ษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด บริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 200 คน ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยมากกว่า

VICTOR MARKETING CO., LTD.

200,000 คนต่อปี บริษัทฯ มีแผนขยายงานและสาขาอย่างต่อเนื่อง สาขาปัจจุบัน: สุขุมวิท 24, สุขุมวิท 31, ทองหล่อ, สีลม, เชียงใหม่, ดูไบ, กัมพูชา, ญี่ปุ่น สาขาในอนาคต: นานา, พัทยา, หัวหิน

บริษัท วิคเตอร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด www.victorm.com

เปิดรับสมัครเพื่อนรวมงานจำานวนมาก

1. พนักงานนวด

บริษัทเป็นผู้แทนจำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคและบริโภคที่มีชื่อเสียงม�กว่� 25 ปี เช่น สเปรย์กำ�จัดปลวก-ยุง เชนไดร้ท์ แชมพูสุนัข เซนก�ร์ด น้ำ�ย�ล้�งจ�นทีโพล์ ฯลฯ ต้องก�รรับสมัคผู้ร่วมง�นที่ขยัน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น เพื่อรองรับก�รขย�ยง�นดังนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายขายและคีย์แอคเคาท์ (K/A Manager) 1 อัตรา

ประจำาสาขา สีลม สุขุมวิท และ หัวหิน

 

• มีวุฒิการนวด สามารถนวดไทย น้ำามัน นวดเท้า • มีเงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น • มีประกันสังคม • ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

2. พนักงานต้อนรับลูกค้า • • • •

เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด

ใช้คอมได้ดี

2. พนักงานขาย (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)  

เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป  วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านการขาย มีรถจักรยานยนต์ (กทม.)

3. พนักงานขายเงินสด (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

ประจำาสาขา ในกรุงเทพ และ หัวหิน

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีใจรักงานบริการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้ เงินเดือนขั้นต่ำา หนึ่งหมื่นบาท บวกค่าภาษา ค่าคอมมิชชั่น ถ้าพูดภาษาจีนและญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ช่างซ่อมบำารุง

sappasan พี.เอ็น บริหาร พี.ซี. 4x7

พนักงานเก็บเงินที่จอดรถ

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิปวส. ขึ้นไป

4. พนักงานธุรการ/บัญชี 

เพศชาย/หญิง

เพศชาย/หญิง

วุฒิ ป.ตรี

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

รักงานขาย

6. วิศวกรคุมงาน/ผู้ประสานงานก่อสร้าง

ทุกตำาแหน่ง มีโอกาสได้ไปทำางานหรือ

• เพศชาย อายุ 22-40 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ ศึกษางานที่ต่างประเทศ ระบบเลื่อนตำาแหน่งงาน, • มีความรูท้ างด้านซ่อมไฟฟ้า ประปา พื้นฐาน มีรางวั ล, ประกันสังคม, • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ท่องเที่ยวประจำาปี

เพศชาย

เพศชาย

เพศชาย

วุฒิ ป.ตรี

สามารถขับรถยนต์ได้

7. พนักงานขับรถ/ผู้ช่วยส่งของ 

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

**สัมภาษณ์รู้ผลทันที**

1 อัตรา 2 อัตรา 1 อัตรา

มีประสบการณ์ในการทำางาน

2 อัตรา

พนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถหกล้อ

8. พนักงานขับรถผู้บริหาร 

3 อัตรา

มีประสบการณ์ด้านการขาย

5. พนักงานประจำาห้างโฮมโปร-ไทวัสดุ 

2 อัตรา

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1 อัตรา

เข้ามากรอกใบสมัครได้ทุกวันที่ สาขาทองหล่อตั้งแต่ 09.00 ที่เค้าน์เตอร์พนักงานต้อนรับ

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

สวัสดิก�ร : เช่น โบนัส ประกันสังคม โอ.ที. ชุดฟอร์ม คอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง งานเลี้ยงประจำาปี สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหม�ยได้ที่ บริษัท วิคเตอร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 176 ซอยก�ญจน�ภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 10160 (รถเมล์ส�ย 171, 147, 169 ผ่�น)

โทร. 0-2802-9472-3 ต่อ 18 คุณไทร E-mail: victormarketting@gmail.com

SAPPASAN / วิคเตอร์มาร์เก็ตติ้ง

(เวลาทำางาน จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00) ทุกตำาแหน่งสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านบนหรือเข้ามากรอกใบสมัครทุกวันได้ที่สาขาทองหล่อ ลง BTS ทองหล่อแล้วเดินเข้าซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) มาประมาณ 50 เมตร ร้านอยู่ฝั่งขวามือ สังเกตฝั่งตรงข้ามจะมีร้าน 7-11 อยู่

sappasan Asia Herb 4x7

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 02-381-2311 (จันทร์ถึงศุกร์ 10.00-19.00) หรือ 082-339-0440 คุณนิโลบล บริษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด เลขที่ 58/19-24 ซ.สุขุมวิท 55 (ปากซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม. 10110

11


บริษัท พีโก คอนกรีตปั๊มเซอร์วิส จำากัด เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรถปั๊มคอนกรีตที่ดำาเนินกิจการมากว่า 20 ปี ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานดังต่อไปนี้

• ประจำ� สำ�นักง�นกรุงเทพฯ 1. ผู้จัดการจัดส่งประจำาภาค (ประจำาขอนแก่น, ระยอง) 2 อัตรา

• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

2 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

2 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

2 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Credit Controller)

1 อัตรา

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป • อายุ 23 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ดี

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส-ปริญญาตรี • อายุ 23 ปี • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรม Formula ได้ • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุไม่เกิน 35 ปี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง • สามารถใช้โปรแกรม Formula ได้

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุ 25 – 35 ปี มีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ประจำ� กรุงเทพฯ/ระยอง/ขอนแก่น/เชียงใหม่ 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายจัดส่ง

6 อัตรา

8. ช่างซ่อมบำารุง

6 อัตรา

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • อายุ 22 – 35 ปี มีประสบการณ์ด้านธุรการหรือประสานงานอย่างน้อย 1 ปี • เพศชาย วุฒิ ปวช-ป.ตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรูด้ ้านเครื่องยนต์รถ Benz 10 ล้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักงานขับรถ 10 ล้อ (รถปั๊มคอนกรีต)

จำานวนมาก

10. พนักงานควบคุมประจำารถ (Operate) 11. พนักงานโยธาประจำารถ

จำานวนมาก จำานวนมาก

• เพศชาย ไม่จำากัดวุฒิ อายุไม่เกิน 45 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2-3 มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รับสมัคร

ด่วน

ภ�คเหนือ เลขที่ 14 หมู่ 14 บ้�นสันทุ่งใหม่ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร. 053-104-690, 089-968-0661 ............................................ ภ�คอีส�น เลขที่ 186/3 หมู่ 3 ถ.มิตรภ�พ ต.ท่�พระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-346-141, 081-556-7194 ............................................ ภ�คตะวันออก เลขที่ 85/1 หมู่ 4 ต.ต�ขัน อ.บ้�นค่�ย จ.ระยอง โทร. 081-559-0718, 02-542-1296 ต่อ 22

สวัสดิการ

เงินเดือน ประกันสังคม ชุดฟอร์มพนักงาน กองทุนทดแทน โบนัสประจำาปี วันหยุดพักผ่อนประจำาปี ที่พัก และอื่น ๆ

***หากมีประสบการณ์ด้านรถปั๊มคอนกรีตจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

12

sappasan พีโก 8x14

สนใจติดต่อ บริษัท พีโก คอนกรีตปั๊มเซอร์วิส จำากัด 56/12 ซ.ลาดพร้าว 91 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-542-1296-8 ต่อ 22, 083-757-6412 โทรสาร 02-542-1756 เรียนคุณต่อ (ฝ่ายบุคคล) www.pegopump.com, e-mail : pego_hr1@hotmail.

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


บริษัท วิทยาศรม จำากัด Vidhyasom Co., Ltd 1. เภสัชกร 2. นักวิทยาศาสตร์

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำากัด รับสมัครพนักงานใหม่ดังนี้

วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน

วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง

วุฒิ ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา

4. พนักงานธุรการบุคคล 5. พนักงานขาย

6. พนักงานคลังสินค้า 

7. 8. 9. 10.

ทุกตำาแหน่ง ต้องมีวุฒิ ปวส.ที่เกี่ยวข้องขึ้นไป ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

วุฒิ ม.3-ปวส. เพศชาย

พนักงานขับรถ (รถตู้, หกล้อ, สิบล้อ) พนักงานติดรถส่งของ ช่างซ่อมบำารุง พนักงานฝ่ายผลิต 

เพศชาย-หญิง

หมายเหตุ : ตำาแหน่งที่ 7-10 ไม่จำากัดวุฒิ

30/283 ม.6 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210

E-mail: jatuporn3@yahoo.co.th www.gmcworkshop.com

ทุกตำาแหน่งยินดีรับคนพิการ (มีบัตร) จะพิจารณาตามความเหมาะสม ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งจดหมายได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วิทยาศรม จำากัด สำานักงานพระโขนง

46 ถนนสุขุมวิท ซอย 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2381-7100-2, 0-2711-1180-5 FAX : 0-2711-1573 E-mail : Vidhyasom@hotmail.com

sappasan วศุภ 8X7 sappasan วศุภ 8X7

sappasan/ G-Park

โทร. 02-954-8717, 02-954-7488, 081-920-5788

SS/Vidhyasom 4x7

วุฒิ ป.ตรี วทบ. เคมี

3. จป.วิชาชีพ

พนักงานธุรการ/ พนักงานบัญชี พนักงานขาย พนักงานช่างซ่อมบำารุง

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

13


บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการนำาเข้า และบริการหลังการขาย ระบบชลประทานสนามกอล์ฟ/ พื้นที่สีเขียว รถตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ สินค้าอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อรองรับการ ขยายงาน บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้ :

รับด่วน !

1. ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศ (เอกมัย) 3 อัตรา 2. ช่างเทคนิคระบบชลประทาน (พระราม 9) 1 อัตรา 3. ช่างเทคนิคเครื่องยนต์จักรกล (สัญญาจ้าง/ พระราม 9) 2 อัตรา คุณสมบัติ     

เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช., ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, หรือช่างยนต์ เป็นนศ.จบใหม่ หรือ ผู้มีประสบการณ์ด้านระบบอาคาร/เครื่องปรับอากาศ/ ระบบทำาความเย็น หรือ งานซ่อมบำารุงเครื่องจักรและเครื่องยนต์จักรกลอื่น ๆ รับผิดชอบ มีจิตใจบริการ ขยัน อดทน สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่, เดินทางได้ทั้งกรุงเทพ-ต่างจังหวัด

สวัสดิการ : เงินเดือนประจำา/ เบี้ยเลี้ยงตจว./ ค่าล่วงเวลา/ โบนัส/ เงินช่วย เหลือกรณีต่างๆ/ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ/ ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ/ ตรวจสุขภาพประจำาปี/ ท่องเที่ยวประจำาปี/ การฝึกอบรม/ ยูนิฟอร์ม และอื่นๆ

สมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งประวัติการทำางานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำากัด โทร. 02 787-8880-1 (เอกมัย) 02 787-8432 (พระราม 9)

E-mail: thailand_hr@jjsea.com www.technology.jjsea.com

sappasan/ เจ๊บเซ่น

SAPPASAN / universe

23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 26 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท แอพรอม จำากัด

เป็นผู้นำาเข้า และตัวแทนจำาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม หลายประเภท เช่น น้ำามัน, เคมีบำารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ ต้องการรับสมัครพนักงานด่วน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง...ของความสำาเร็จกับเรา

1. พนักงานขาย (เพศหญิง) หลายอัตรา • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี • มีรถยนต์ส่วนตัว

(เพศหญิง)

3 อัตรา

รายได้ไม่ต่ำากว่า

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

3. พนักงานขับรถ

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่

*ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด (เป็นพนักงานประจำา:มีเงินเดือน+สวัสดิการณ์)

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ย ส่วนขย�ยง�นประกันชีวิตข้�ร�ชก�ร

1 อัตรา

คุณสมบัติ • • • •

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail มาที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

บริษัท แอพรอม จำากัด

1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ Email: usanee@scblife.co.th, pawonrat@scblife.co.th

14

sappasan/ aprom

เลขที่ 89 ซ.3 ถ.พระราม 9/51 แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250

E-mail: aprom_p@hotmail.com

ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา กรณีมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจงานขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำาเสนอการขายและการบริการ

รายได้ดี: • เงินเดือน • เงิน Incertive จากผลงาน • รางวัลการแข่งขัน สวัสดิการดี: • ประกันกลุ่ม • OPD • เครื่องแบบพนักงาน • ท่องเที่ยวและสัมมนา ภายในประเทศ ต่างประเทศ สนใจสมัครด้วยตนเองที่

สวัสดิการ : ประกันสังคม + โบนัส + เบี้ยขยัน

โทร. 0-2720-1053-4 แฟกซ์. 0-2720-1055

15,000 บาท/เดือน

เงินเดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรางวัลจากยอดขายทั้ง รายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

0-2655-4000 ต่อ 3592, 3555 M. 087-516-9669 คุณอุ๊, 084-450-5940 คุณต่าย โทร.

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 4x7

2. ธุรการ


บริ ษัท สมไทยเปเปอร์ จำ�กัด จำาหน่ายกระดาษทุกชนิดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯเราดำาเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี

1.

มีความมั่นคงสูง และเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องการผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมจะเติบโตไปอย่างมั่นคงกับองค์กรของเรา เข้าร่วมงานเป็นหนึ่งในทีมงานของเรา โดยเปิดรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่บุคคล 

2.

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

พนักงานคลังสินค้า

หลายอัตรา

(ประจำาสาขาพุทธบูชา) 

5.

วุฒิปริญญาตรี

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 23 ปี ขึ้นไป มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4.

พนักงานขาย กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด 5 อัตรา 

2 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

3.

1 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

พนักงานติดรถจัดส่ง 

5 อัตรา

เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ สมไทยกรุ๊ป      

ประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุ  ชุดยูนิฟอร์มสำาหรับพนักงาน ลาพักร้อน 6-8 วัน/ปี  โบนัสประจำาปี, ปรับเงินเดือนประจำาปี สวัสดิการเบิกค่าจ้างล่วงหน้า  สวัสดิการช่วยเหลืองานอุปสมบท สวัสดิการช่วยเหลืองานมงคลสมรส  สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ  ค่าคอมมิชั่น, ค่าน้ำามันรถ, ค่าโทรศัพท์ (สำาหรับบางตำาแหน่ง) ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก (กรณีเดินทางต่างจังหวัด) และอื่น ๆ

E-mai: chompoo.hr_somthai@hotmail.com

SAPPASAN/ haagen

บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำ�กัด โทร. 02-623-0610-20 ต่อ 298 แฟ็กซ์. 02-221-5516

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ถ.22 กรกฎาคม 1 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

SAPPASAN/ สมไทยเปเปอร์*

ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาได้ที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท โพรเกรส กันภัย จำ�กัด หนึ่งในบริษัทให้บริก�รสนับสนุนง�นธน�ค�รกสิกรไทย ประกอบ

ธุรกิจให้บริก�รขนส่งเงินสด ขนส่งเงินบรรจุต้เู อทีเอ็ม มีคว�มมั่นคง ค่�ตอบแทนดี มีก�รขย�ยตัวอย่�ง ต่อเนื่อง ต้องก�รรับสมัครบุคล�กรที่มีคุณภ�พเข้�ร่วมง�นจำ�นวน หล�ยอัตร� ดังนี้

3. เจ้าหน้าที่ขนส่ง

พัฒนากระบวนการทำางาน วิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ วิเคราะห์ต้นทุน ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสด ซึ่งเป็นระบบรถนิรภัยส่วนบุคคล ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 4. เจ้าหน้าที่คุ้มภัย • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี ปฏิบัติหน้าที่ดูแล สอดส่อง เฝ้าระวังภัย ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจประจำา • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, รถขนส่งนิรภัย บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • เพศชาย อายุ 22-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • มีความรู้ และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (ต้องผ่านการเรียน รด. หรือผ่านการเป็นทหารมาก่อน) • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ วุ ฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป • ส่วนสูง 165 ซม. น้ำาหนัก 60 กก.ขึ้นไป • • สามารถทำางานภายใต้ความกดดันได้ดี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • มีความกระตือรือร้น • ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือประวัติต้องโทษในคดีอาญา • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง 2. เจ้าหน้าที่จัดการเงินสด/เจ้าหน้าที่จัดการตราสารการเงิน มีความพร้อมในการเข้ารับการอบรม ตรวจสอบ นับคัดแยกธนบัตร • มีบุคคลค้ำาประกัน • เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว รายได้ ตำาแหน่ง 2 เดือนละ 9,500.-10,000.• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ รายได้ ตำาแหน่ง 3และ4 เดือนละ 9,000.-(เบี้ยขยัน 600.-) ยังไม่รวมโอ.ที. และการทำางานในวันหยุด • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัว • มีบุคคลค้ำาประกัน

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท โพรเกรส กันภัย จำากัด บมจ.ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี ชั้น 3 ฝั่งตะวันตก เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0-2562-8355, 0-2273-3900, 08-4555-1127 แฟกซ์ 0-2980-6265 หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail : supanee.p@progressgunpai.com ติดต่อ คุณสัมพันธ์

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

SAPPASAN / โพรเกรส ประกันภัย

1. เจ้าหน้าที่สำานักงาน (พัฒนากลยุทธ์)

15


บริษัท ซันไชน์เพรส จำากัด

SUNSHINE PRESS CO., LTD.

บริษัท ป่�ใหญ่ ครีเอชั่น จำ�กัด

รับผลิตสิ่งพิมพ์ ต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด เจ้าหน้าที่ QA หัวหน้าช่างพิมพ์ออฟเซ็ท ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท UV

ด่วน

คุณสมบัติผู้สมัคร

• • • • •

**ตำาแหน่งที่ 1 มีประสบการณ์ด้านงานขายสิ่งพิมพ์ **ตำาแหน่งที่ 3, 4, 5 มีประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์ มีความชำานาญการใช้เครื่องพิมพ์

สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ 221/13 หมู่ 5 ซ.วัดบางปิ้ง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

รับสมัคร

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ขับรถทางไกล (ต่างจังหวัด) อย่างน้อย 1 ปี สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัว

สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่ sappasan/ ซันไชน์เพรส

บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำากัด (สมัครงาน)

โทร: 02-3856176-95

ที่อยู่ 34 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือสมัครผ่าน E-mail : payaicreation@yahoo.com โทร.02-570-1120-3 กด 0 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.30 น.

sappasan ป่าใหญ่ศรีเอชั่น 4x7

1. 2. 3. 4. 5.

พนักงานขับรถ ต ้ ู 2 ตำาแหน่ง

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ (ก่อตั้ง พ.ศ. 2493) ต้องการรับสมัคร

ผู้จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี และสาขาการเงิน ในตำาแหน่งระดับหัวหน้าแผนก ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ และระดับไม่มีประสบการณ์ จำานวนหลายอัตรา ดังนี้

บัญชีต้นทุน

บัญชีทั่วไป • • •

วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างน้อย 8 ปี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลปฎิบัติการระบบบัญชีประจำาวัน จัดทำางบการเงิน จัดทำารายงานและแผนงานด้านบัญชีภาษีอากร วิเคราะห์ข้อมูลทาง ด้านบัญชีการเงินเพื่อให้ความเห็นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร ในกระบวนการปฎิบัติงาน รวบรวมข้อเสนอแนะที่จะช่วยแก้ปัญหาเชิงปฎิบัติการ อย่างเป็นขั้นตอน

2. พนักงานบัญชีอาวุโส เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่ • •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสูงกว่า อายุระหว่าง 25-30 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3. พนักงานบัญชี เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่ • •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการบัญชี อายุระหว่าง 22-27 ปี ไม่มีประสบการณ์

1. หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำาสำานักงานใหญ่ • • •

วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 8 ปี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานประจำาวัน และควบคุมการดำาเนินงานบัญชี วัตถุดิบ บัญชีคลัง และต้นทุนการผลิต จัดทำางบต้นทุนต่างๆ เพื่อควบคุมและประเมิน ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้ความเห็นด้านการปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรในกระบวนการปฎิบัติงาน รวบรวมข้อเสนอแนะ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเชิงปฎิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน

2. พนักงานบัญชีต้นทุนอาวุโส เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่

และหรือประจำาโรงงานในจ.นครราชสีมา, นครปฐม, สมุทรปราการ

• •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุนหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 25-30 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีต้นทุน

3. พนักงานบัญชี เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่ • •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

อายุระหว่าง 22-27 ปี ไม่มีประสบการณ์

4. พนักงานการเงิน เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่ •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการเงิน อายุระหว่าง 22-30 ปี มีและไม่มีประสบการณ์

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ทุกวันในเวลาทำาการ หรือส่งจดหมายสมัครงาน โดยระบุตำาแหน่งงานที่สนใจ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมรูปถ่ายและหลักฐาน ส่งมาที่ ส่วนการสรรหา ฝ่ายบริหารอัตรากำาลัง บริษัท แหลมทองสหการ จำากัด อาคารวานิช 1 เลขที่ 1126/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ระบุมุมซอง สนง.5/56) หรือติดต่อที่โทรศัพท์ 0-2253-4430

16

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

SAPPASAN / แหลมทองสหการ

1. หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป ประจำาสำานักงานใหญ่


รับสมัครด่วน โรงแรมเฟิ สท์ กรุงเทพฯ

1. พนักงานจัดหน้าหนังสือ ด้วยคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา 2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา 3. พิสูจน์อักษร 2 อัตรา

รับสมัครงานด่วน....หลายอัตรา 2 3 2 3 10 2 3 2 2 1 1 1

ทุกตำาแหน่งสามารถทำางานเป็นกะได้

อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา

(รับวุฒิปริญญาตรี)

• • • •

บริษัทฯ ทำางานจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. - 18:00 น. สนใจสมัครด้วยตนเองหรือจ.ม. มาที่ คุณสุขสันต์ บริษัท ดีทีพี พูล 2220/2 ซอยรามคำาแหง 36/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

สวัสดิการ: ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารพนักงาน, ค่าบริการ SAPPASAN / First Hotel

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่แผนกทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 2 ซ.เพชรบุรี 11 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 0-2255-0111-20 ต่อ 8116, 8118 บริษัท ทรี แอล เอ็น จำ�กัด

) . C . P ( นข�ย

พนักง�

08-9922-4585, 08-9885-7235

ศูนย์บริการ มาสด้า ปทุมวัน

และ

1. ผู้จัดการแผนกขาย 2 ตำาแหน่ง 2. ที่ปรึกษาการขาย 15 ตำาแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

คุณสมบัติ • ïเพศช�ย/หญิง อ�ยุ 20-45 ปี ุ ิม.3 ขึ้นไป มีใจรักงง�นข�ย ง�นบริก�ร • วุวï ฒ

ร�ยได้และสวัสดิก�ร 1. เงินเดือนตั้งแต่ 9,000-12,000 บ�ท (ขึ้นอยู่กับประสบก�รณ์) 2. ค่�คอมมิชชั่น + O.T. + ค่�ครองชีพ 3. วันหยุด 5 วันต่อเดือน/พักร้อน 6 วันต่อปี 4. เครื่องแบบพนักง�น+ประกันสุขภ�พและอุบัติเหตุ 5. พิจ�รณ�ปรับเงินเดือน+โบนัสทุกปี (ต�มผลประกอบก�ร)

(สามารถใช้โปรแกรม M/S Office/Photoshop/Ilustrator)

4. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย+ลูกค้าสัมพันธ์ 5. พนักงานบัญชี-การเงิิน 6. ช่างบริการ

ติดต่อ : คุณธัญยธรณ์ Tel. 08-5569-1114

บริษัท ไอ เอ็ม มอเตอร์ สแควร์ จำากัด SAPPASAN /mothercare/NEW

บริษัท ทรี แอล เอ็น จำ�กัด เลขที่ 1100/15-16 ถ.พระร�ม 4 (ตรงข้�มบ่อนไก่)

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

โทร.

โชว์รูม

ผู้นำ�เข้�และจำ�หน่�ยสินค้�แม่และเด็กยี่ห้อ Mothercare และรองเท้�แฟชั่นสตรี จ�กต่�งประเทศ ต้องก�รรับสมัครพนักง�นหล�ยอัตร� ในตำ�แหน่ง:

www.mothercarethailand.com ส�ข� : สย�มพ�ร�กอน, เซ็นทรัล ล�ดพร้�ว, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ชิดลม, เอ็มโพเรี่ยม และ ทองหล่อ ซ.15

เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. • อายุไม่เกิน 32 ปี ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทฯ จะฝึกงานให้) ซื่อสัตย์ ขยัน สุขภาพแข็งแรง ใช้คอมพิวเตอร์ได้

sappasan คุณสุขสันต์ 4x7

GSA. (ช/ญ) พนักงานขับรถ พนักงานเสริฟ (ช/ญ) กุ๊กมุสลิม/ครัวจีน/ครัวยุโรป พนักงานทำาความสะอาดห้องพัก พนักงานซักรีด ธุรการฝ่ายขาย/ฝ่ายบุคคล คนสวน แคชเชียร์ Reservation E-Marketing Manager แม่บ้านออฟฟิศ (ซักรีดผ้าได้)

933/1-7 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กทม. โทร. 02-612-4400 E-mail: hr_dept@italsiammotors.com

sappasan ไอ เอ็ม มอเตอร์ 4x7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

17


อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน คือ 1 ใน 5 สายธุรกิจหลักของ TCC Group ที่ให้ บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ปัจจุบนั กลุม่ อาคเนย์ ประกอบด้วย บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จำากัด (มหาชน) บริษทั อาคเนย์ประกันชีวติ จำากัด (มหาชน) บริษทั อาคเนย์แคปปิตอล จำากัด เป็นกลุม่ ธุรกิจประกันและการเงินทีม่ คี วามมัน่ คง และความแข็งแกร่งทางด้านการเงินมานานกว่า 67 ปี

บริษัท ส.ปุณณวิถีเทรดดิ้ง จำากัด เป็นบริษัทฯ ที่ข�ย สินค้�อุปโภคและบริโภค มีคว�มประสงค์ที่จะรับบุคล�กรเข้�ร่วมง�นกับบริษัทฯ ดังนี้

2. เจ้าหน้าที่สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ (กทม./ตจว.) • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

5 อัตรา

4. พยาบาล

2 อัตรา

(เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน, เจ้าหน้าที่ประกันกลุ่ม, สินไหมทดแทน)

• ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

5. System Analyst / Programmer Analyst

5 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน (สำานักงานใหญ่, สาขา)

10 อัตรา

• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ

7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

4 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่การตลาด

1 อัตรา

9. เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ

5 อัตรา

• ปริญญาตรี สาขา บัญชี • ปริญญาตรี ทุกสาขา • ปริญญาตรี ทุกสาขา

10. เจ้าหน้าที่ธุรการ

10 อัตรา

11. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน

10 อัตรา

12. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย

5 อัตรา

• ปริญญาตรี ทุกสาขา

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ • ปริญญาตรี ทุกสาขา

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

เลขที่ 69 ซ.ปุณณวิถี 43 สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ

โทร.

02-741-8731-2, 084-759-6069

           

18

14. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (รถเช่า)

6 อัตรา

• ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ * หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ * สนใจติดต่อสมัครได้ที่ HR กลุ่มอาคเนย์ ชั้น 3 ตึกหลัง อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-631-1311 ต่อ 5344, 5346, 5563 (จันทร์ -ศุกร์) ติดต่อ (คุณวิลาวัลย์/คุณยศวดี/คุณอณุดาร์) E-Mail : recruit@seic.co.th

            sappasan/ ศูนย์พี่เลี้ยงบัณฑิต

Ban-dit Baby Sister Center 89/1048 Bangmaenang Bangyai Nonthaburi E-mail: banditbabysistercenter@windowslive.com Website: http://www.rakngam.com http://www.พี่เลี้ยงเด็ก.net http://www.rakngam.yellowpages.co.th

2 อัตรา

ก่อตั้งในปี 2523 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาดใหญ่แห่งแรกในเอเชียที่ได้การรับรองคุณภาพสากลJoint Commission International (JCI) และได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek นิตยสาร ชื่อดังของอเมริกาเป็น สถานพยาบาลมาตรฐานระดับนานาชาติ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีชาวต่างชาติ มาใช้บริการ มากที่สุด ทีมงานของโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติมากกว่า 400,000 รายต่อปี ดังนั้นทุกขั้นตอนการให้บริการและพนักงานทุกคนถือเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนา และเติบโต ของโรงพยาบาล คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงานบำารุงราษฎร์ที่รับผิดชอบในหลายบทบาทและกิจกรรมสำาคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพ และพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำาเร็จ มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยต้องการรับพนักงานตำาแหน่งงานดังต่อไปนี้

มีบัณฑิตทั่วประเทศจำานวนมาก ที่สมัครงานตำาแหน่งพี่เลี้ยงบัณฑิต เนื่องจากเป็นงานที่มั่นคง พี่เลี้ยงบัณฑิตสามารถเก็บเงินจากรายได้เต็ม เพราะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่นค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก บัณฑิตหลายคน สามารถเก็บเงินได้ปีละแสน ส่งให้ครอบครัวใช้จ่ายอย่างสบาย บางคนตั้งเป้าหมาย ทำางาน 10 ปี รวบรวมเงินได้ 1 ล้าน เพื่อเป็นรากฐานในอนาคต ซึ่งสามารถทำาได้จริงๆ คุณสมบัติพี่เลี้ยงบัณฑิต เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่จำาเป็นต้องมีที่พักในกรุงเทพ เพราะผู้ปกครองจะจัดที่พักให้ พร้อมอาหาร 3 มื้อ มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาบ้าง เช่น เคยเลี้ยงหลานที่บ้าน หรือเคยมีบุตรมาก่อน มีจิตใจอ่อนโยน รักเด็กอย่างจริงใจ หากมีความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ ศิลปะ วาดภาพ งานปั้น หรือ ร้องเต้น เล่นดนตรี จะดีมาก หากมีความพร้อมจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ก็จะได้รับโอกาสดีๆ เสมอ หากไม่เคยมีประสบการณ์ จะได้เข้ารับการอบรมการดูแลเด็กพื้นฐาน รายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป รับเต็มจำานวนไม่ถูกหักใดๆ OT วันละ 700 บาท

Tel: 088-869-8099, 080-806-6221

13. วิศวกรวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย

โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน)

พี่เลี้ยงเด็ก วุฒิปริ- - �ตรี ห- ิง มีที่พักและอ�ห�รฟรี 15000 บ�ท 

(อัคคีภัย, เบ็ดเตล็ด, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง)

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา ไพฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

sappasan ส.ปุณณวิถี 4x7

บริษัท ส.ปุณณวิถีเทรดดิ้ง จำากัด

20 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่วิทยุ

• ปริญญาตรี ทุกสาขา

เพศช�ย/หญิง 3 อัตร� วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีใบอนุญ�ตขับขี่ และมีย�นพ�หนะเป็นของตนเอง มีเงินเดือน และค่�พ�หนะ และอื่นๆ ห�กมีประสบก�รณ์จะได้้รับพิจ�รณ�เป็นพิเศษ มีสวัสดิก�ร และประกันสังคมฟรี

5 อัตรา

Customer Service Officer (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์) Registrar (เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วย) Reception (เจ้าหน้าที่เค้าท์เตอร์รับสมัครงาน) – Contract part-time Computer Operator (desktop service) E-mail Management Officer Contact Center Officer (Call Center) Interpreter (Myanmar,Combodia,Indonesia) Secretary Human Resources Officer (employee relation) เจ้าหน้าที่บริหารพนักงานสัมพันธ์ Admin Corporate Services Office (Sales Support) Engineer โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน) เลขที่ 33 ซ.สุขุมวิท 3 (ซ.นานาเหนือ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 0-2667-2040 แฟกซ์. 0-2267-2288

Email: pattakarn@bumrungrad.com www.bumrungrad.com

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan/ โรงพยาบาลบำารุงราษณร์

• • • • • •

• ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

sappasan/ อาคเนย์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก บุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกขาย พนักงานขาย

1. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาและอะไหล่รถ (สำานักงานใหญ่ ตจว.)


www.mrthaijob.com

E RE

F µÔ´µÒÁÍ‹Ò¹©ºÑºàµçÁä´Œ·Õèἧ˹ѧÊ×Í·ÑèÇ»ÃÐà·È

»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè

186 »ÃШÓÇѹ·Õè 8 - 22 µØÅÒ¤Á 2556

 ‹ Ò § ¹ Ò § Ò Ë ¿¿Ò‡ ã¡ÅÃŒ ¶ä

“´Ò àÍ็¹â´Ã¿¹”

ÁͧâÅ¡ÊÇ ... ÁÕÊØ¢ ͋ҹ㹩ºÑº.... ແ´ã¨ 10 ¢Í§áºÃ¹´à¹Á·Õè “äÍ« AF9” äÁ‹¤Ô´àÊÕµѧ¤ãËŒ/¤ØÂàÃ×èͧ¸ØáԨàÊ×éًͤÃÑ¡ Cup-t ¢Í§¾ÃÐàÍ¡ “àµŽÍ ©Ñ¹·ÇÔªª”/Ê͹Êٵ÷ÓÁÒ¡ÒÃͧáʹ§‹ÒÂ/Diy ¡ÑºäÍà´ÕÂàªÔ§à·Õ¹«ÕàÁ¹µ ÊÓàÃç¨ÃÙ»/Œ͹ªÕÇÔµ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÔ§¤â»Ã¢Í§ “àºÊ· ÍÕâÇä¹¹”/Ranking ¨Ñ´Íѹ´ÑºµÖ¡·Ã§á»Å¡ ·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ áÅÐÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂã¹àÅ‹Á ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

!


บริษัท พับบลิค ลอว์ จำ�กัด

บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำากัด บริหาร

PUBLIC LAW CO., LTD.

งานภายใต้ “โครงการ Asiatique the Riverfornt” เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจด้านการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหารศูนย์การค้ากำาลังเปิดรับสมัครตำาแหน่งงานดังนี้

เป็นบริษัทกฎหมายที่ดำาเนินการให้คำาปรึกษา และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งสืบทรัพย์ บังคับคดี โดยทีมทนายความผู้มีประสบการณ์ รับสมัครงาน

1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด • • • • • • • •

1. เจ้�หน้�ที่สืบค้นข้อมูล (Admin) 5 อัตร� ไม่จำากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ออกแบบ

2. เจ้�หน้�ที่เร่งรัดหนี้สนิ (Collector) หล�ยอัตร� ไม่จำากัดเพศ ไม่จำากัดอายุ วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + ประกันสังคม

3. เจ้าหน้าที่อาคาร / เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

บริษัท พับบลิค ลอว์ จำ�กัด

E-mail : public_law99@hotmail.com

sappasan/ พับบลิค มอว์

เลขที่ 45, 47 ซอยรามคำาแหง 26/2 ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร : 02-7321085-6 ,02-7329590 Fax : 02-7323278

บริษัท รอยอิ ซัล จำากัด

7 อัตรา

• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป • ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร และ ร้านค้าผู้เช่า • ตรวจสอและซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโครงการ • ปฎิบัติงานร่วมกับ รปภ. และ แม่บ้าน • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และระบบสาธารณูปโภค • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ ติดต่อสอบถ�มได้ที่ ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล บริษัท ริเวอร์ไซด์ ม�สเตอร์แพลน จำ�กัด 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระย�ไกร เขตบ�งคอแหลม กทม. 10120

โทร. 02-108-4480 # 501, 081-311-2209 E-mail : Phanwadee.d@asiatiquethailand.com

บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำ�กัด

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) 2 อัตรา

ดำาเนินธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับ (จิวเวลรี่) กำาลังขยายงานและต้องการบุคลากร ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานดังต่อไปนี้

1. หัวหน้�แผนกหล่อง�น, แต่งประกอบ, ขัดง�น 3 อัตร� 2. พนักง�นอัดอบผ่�ย�ง, ฉีดเทียน, แต่งเทียน 8 อัตร� 3. พนักง�นติดต้น, ตัดต้นและก้�น, เตรียมง�นหล่อ 3 อัตร� 4. ช่�งหล่อง�น, ช่�งขัด 10 อัตร� 5. พนักง�นเจียรก้�น, เจียรผิวนอก, ทำ�ไซร์ 7 อัตร� 6. พนักง�นเก็บซอก, ประกอบ, เชื่อม 7 อัตร� 7. พนักง�นร่อนง�น 2 อัตร� 8. พนักง�นธุรก�ร 3 อัตร�

 

ประจำ�ไซด์ง�นพระร�ม 3 สนใจสมัครได้ที่

SAPPASAN /Royisal

อาคารเลขที่ 436, 438 ถนนพระราม 3 ซอย 53 (โชคชัยจงจำาเริญ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

Tel : 02-650-9212, 08-1941-6081, 08-1925-8081

1 อัตรา

• เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป • การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ, ควบคุมและตรวจสอบแบบงานก่อสร้างธุรกิจ Retail อย่างน้อย 3 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

sappasan ริเวอร์ 4x7

   

เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป การศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือ MBA มีประสบการณ์ Marketing plan, Advertising, Event 5 ปีขึ้นไป สามารถจัดงบประมาณการตลาด จัดทำาแผนการโฆษณา, การสื่อสารการตลาด, Brand Image สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย-อักฤษ ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี เคยเป็นผู้จัดการที่ดูแลทีมงานมาอย่างน้อย 2 ปี

เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น กรณีจบปริญญ�ตรีส�ข�อื่น จะต้องผ่�นก�รฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิช�ชีพและมีใบรับรองฯ มีคว�มรู้ด้�นกฎหม�ยแรงง�น ประกันสังคม คว�มปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหม�ยสมัครง�นได้ที 23 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม 73160 E-mail:info@topperind.com (ส�ม�รถทำ�ง�นที่อ้อมใหญ่ได้)

sappasan/ ท็อปเปอร์

   

1 อัตรา


บริษัท พร้อมทรัพย์อนันต์ จำ�กัด

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

ผู้นำ�ในก�รว�งระบบแนะนำ�ที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ บริก�รออกแบบ วิจัยและพัฒน� จัดจำ�หน่�ย และก�รบริก�รเกี่ยวกับสินค้�ในกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์โดยได้รบั คว�มไว้ว�งใจจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ และเอกชนในก�ร ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริก�รของบริษทั ฯ ภ�ยใต้ก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO 9001 : 2008

บริษัท จัดสรรหาบุคลากร ที่มากด้วยความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพเมื่อฝึกอบรมคัดเลือก และจัดส่งพนักงานเข้าร่วมทำางานในตำาแหน่งต่าง ๆ ให้กับองค์กรชั้นนำา มีความมั่นคงทางการเงินสูง และดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายสินค้า ระหว่างประเทศทั่วโลก ซึ่งสินค้ามีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ

รับสมัคร 1. RECRUITOR 2. ผู้จัดก�รทีมข�ย ด่วน 3. พนักง�นแนะนำ�สินค้� เพศชาย/หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป เงินเดือนขั้นต่ำา 25,000 บาท + คอมมิชชั่น โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงาน) ดูงานต่างประเทศ

ดำ�เนินก�ร ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ และระบบต่�งๆ หลังส่งมอบโครงก�ร

(ทุกตำาแหน่ง บริษัทมีฝึกอบรมให้ และทำางานเป็นทีม)

ตำ�แหน่งที่ 1 – 4 : รับผู้สมัครวุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง ตำ�แหน่งที่ 5 : รับผู้สมัครวุฒิ ปวส. ส�ข�ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

คุณนันท์นภัส 085-142-6565, 091-624-5465 คุณภณิศพงศ์ 082-463-5554, 082-655-6365 เครื่องมือไฟฟ้า

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องจักรกลหนัก หลายอัตรา (รถตัก รถขุด รถแมคโคร)

มีประสบการณ์ดูแลงานขายร้านค้าฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือไฟฟ้า Powertools 3 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำากว่า ปวส. อายุไม่เกิน 40 ปี

เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือด้านเครื่องจักรกลหนัก (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ 

2. พนักงานขายร้านค้ากรุงเทพและปริมณฑล

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอะไหล่  

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุ 20-35 ปี บุคลิกดี รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รายได้ดี มีเงินเดือนประจำา ค่าน้ำามันรถ ค่าคอมมิชชั่นการขาย

3. ช่างเครื่อง/ช่างถอดประกอบ/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/ ช่างสี/ผู้ช่วยช่าง หลายอัตรา

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

ออกแบบงานอาร์ตเวิร์คทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

โทร. 02-7144299 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) หรือโทร. 081-8145707

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

สวัสดิการ : เงินเดือนประจำ� เบี้ยขยัน ค่�ล่วงเวล�

เงินช่วยเหลือกรณีต่�ง ๆ ชุดฟอร์ม ประกันสังคม วันหยุดประจำ�ปี และอื่นๆ เพิ่มเติม (ต�มตำ�แหน่ง)

sappasan/ univenger

ติดต่อสมัครได้ที่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอมเมอร์เชียล จำากัด 1449 ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 65/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

4. ช่างยนต์ (ประจำาสาขา จ.พิษณุโลก) หลายอัตรา

4. พนักงาน Graphic Design 

หลายอัตรา

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือด้านเครื่องกลหนัก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

3. พนักงานบัญชี/ เสมียน-ธุรการ 

www.innetweb.com

ประกอบธุรกิจนำาเข้าจำาหน่าย และบริการให้เช่า เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุดไฮดรอลิค รถตักล้อยาง รถฟอร์คลิฟท์ เครื่องปั๊มล้อ ยี่ห้อ SUMITOMO DOOSAN KAWASAKI AIRMAN เป็นต้น มีความประสงค์ จะรับผู้ร่วมงานในตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายขาย

E-Mail : toungsak@innetweb.com

โทรศัพท์. 0 2573 4400 และ 088 008 9338

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำ�กัด

เครื่องมือช่างทั่วไป

บริษัทนำาเข้าและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า Powertools, ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือช่างทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายการค้า SENO, MOSA, SETEC BONGO กำาลังขยายกิจการต้องการผู้ร่วมงานในตำาแหน่งต่อไปนี้ 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ 25/37 หมู่ 5 ถ.วิภ�วดีรังสิต (นอร์ธป�ร์ค) ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือส่งประวัติ พร้อมระบุผลตอบแทนที่ค�ดหวังม�ที่ sappasan อินฟินิท 4x7

ผลตอบแทน • เงินเดือนขั้นต่่ำา 15,000 บาท

sappasan พร้อมทรัพย์อนันต์ 4x7

4. พนักง�นประจำ�บูท

สนใจติดต่อที่ บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำ�กัด เลขที่ 3675 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 6613666 ต่อ 246

ฝ่�ยบุคคล (คุณปิตมณี) หรือ E-mail : personal@ktt.co.th www.ktt.co.th

sappasan/ กรุงไทยแทกเตอร์

คุณสมบัติ • • • สวัสดิการต่าง ๆ • • •

1. Sales Engineer : นำ�เสนอข�ยผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ของบริษัทฯ 2. Project Management Engineer : ควบคุมง�น และประส�นง�นโครงก�รของบริษัทฯ 3. Software Engineer : ออกแบบ พัฒน�โปรแกรม และผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภ�พ 4. Hardware Engineer : สร้�งวงจร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่�งๆ 5. Technical Support :


SAPPASAN / brinks

• ออกแบบและผลิตเครื่องเสียงภ�ยในบ้�น (Hi-Fi) และภ�ยนอกอ�ค�ร (P.A.) ห้องประชุม, ดิสโก้เธค, ห้องอ�ห�ร, ค�เฟ่, ค�ร�โอเกะและคอนเสิร์ต • บริก�รตัด เจ�ะ พับ ขึ้นรูป และผลิตชิ้นง�นโลหะแผ่นทุกประเภทด้วยเครื่องจักร CNC ซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ • บริก�รพ่นสีฝุ่นอุตส�หกรรม หรือสีนำ�้ ด้วยระบบ Line-Conveyor แบบต่อเนื่องจ�กเยอรมนี พร้อมง�นซิลค์สกรีน มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมทีมงานดังนี้

1. วิศวกรออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

• เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ • หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบวงจร PCB ได้ เช่น Altium Designer • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เจ้�หน้�ที่จัดซื้อ

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องเสียง HI-FI, PA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. หัวหน้�แผนกซ่อมบริก�ร

2. หัวหน้�หน่วยประกอบทดลอง LAB 3. Sale Engineer

• เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ • หากมีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ และขับรถได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถอ่านวงจร Circuit Diagram ได้ และเข้าใจการทำางาน ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งค่าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตงานโลหะ และดูแบบโลหะแผ่นคลี่ได้ • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ติดต่อสื่อสารและการจูงใจลูกค้า • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ • หากมีความรู้เกี่ยวกับสินค้างานโลหะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ช่�งซ่อมบริก�ร

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. ช่�งอิเล็กทรอนิกส์

4. เจ้�หน้�ที่ IE

5. เจ้�หน้�ที่ว�งแผนก�รผลิต

• เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Project) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประสบการณ์วางแผนการผลิตงานโลหะ หรืองานอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วุฒิ ม.3 - ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านช่างหรือผ่านการอบรม • หากมีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องเสียงมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ • • • •

เพศชาย / หญิง วุฒิปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิ ม.3-ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านช่าง หรือผ่านการอบรม หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ช่�งคุมเครื่องจักร ซีเอ็นซี

• เพศชาย วุฒิปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วุฒิ ม.3-ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการคุมเครื่องจักรกลมาก่อน • สามารถเข้ากะได้ สามารถทำาโอทีได้ • หากมีประสบการณ์ด้านการคุมเครื่องจักร ซีเอ็นซี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคุณภ�พ (QC)

• เพศชาย วุฒิปวช.- ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วุฒิ ม.3-ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านช่าง หรือผ่านการอบรมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันอื่นๆ • สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรม และใช้เวอร์เนียได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. พนักง�นคลังสินค้�/ สโตร์/ จัดส่ง • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. พนักง�นฝ่�ยผลิต (ด่วน! รับจำ�นวนม�ก) • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3-ม.6

OT + สวัสดิก�ร :   

ปรับเงินประจำาปี ท่องเที่ยวประจำาปี ตรวจสุขภาพประจำาปี

   

เบี้ยขยัน  โบนัสประจำาปี ประกันสังคม  ชุดยูนิฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ มีรถรับส่งพนักงาน

สนใจสมัครด้วยต้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทรศัพท์ : 0-2889-5495 แฟกซ์ 0-2482-1659 E-mail: manu@npe.co.th www.npe.co.th เลขที่ 29/5 ม.2 ถ.บางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

SAPPASAN / NPE/นัฐพงศ์

NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. 6. เจ้�หน้�ที่บัญชี โรงงานผลิตงานเครื่องเสียงและงานโลหะภัณฑ์


บริษัท กีล่า สปอร์ต จำากัด

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

**รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงสาธารณสุข** สถาบันความงาม ดี.โอ.สปาแอนด์บิวตี้ มุ่งคุณธรรม นำ�อ�ชีพสู่สังคม เลขที่ 12/1 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซ.มหาดไทย) วังทองหลาง กทม. 10310

1. ผู้จัดการฝ ่ายผล • มีปร ะสบการณ์ด้าน ิต/ผู้ช่วยฝ่ายผลิต 2. พนักงาน เสื้อผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศ ษ แพทเทิร์น • มีประส 3. พนักบงการาณน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ร ับ ขาย • วุฒิ ปวช ส

โทร. 0-2934-2690, 08-9476-5978

E-mail : bkk_spa@hotmail.com www.bkk-school.com

เปิดสอนหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อสุขภาพและความงาม หลักสูตรมาตรฐานสากล 250 ชั่วโมง หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง สำาหรับเจ้าของร้าน/ผู้บริหาร/ผู้ให้บริการสปา โปรโมชั่นพิเศษ เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง เปิดรับสมัครเข้าโครงการ ส่งเสริมอาชีพสปา (สำาหรับผู้สนใจเรียนแต่ไม่พร้อมเรื่องการเงิน) จำานวนจำากัด

• มีปร .-ปวส. ขึ้นไป 4 ะสบการณ์ด้านการขาย

มัคร ด่วน

. พนักงานส ต็อก • ใช้คอ มพิวเตอร์ได้ด (ควบคุมสินคา้ ) ี

เรียนจบแล้วทางโรงเรียนมีงานรองรับ สามารถทำางานได้ทันที ทั้งในและต่างประเทศ เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย ถูกต้องตามกฎหมาย รายได้ดี มั่นใจ 100 %

ด่วน....โรงแรม 5 ดาว (ประเทศ ตุรกี / ดูไบ) รับพนักงานนวด จำานวนมาก เริ่มบินไปทำางาน เดือนตุลาคม

ด่วน..! อย่ารอช้า โอกาสมาถึงตัวท่านแล้ว (รับจำานวนจำากัด)

พนักงานนวด

ต่างประเทศ 60 อัตรา

100 อัตรา

สนใจติดต่อ บริษัท กีล่า สปอร์ต จำากัด

ในประเทศ 40 อัตรา

939/27-28 หมู่ 2 ซ.เพิ่มสิน 16 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

แหล่งงานรองรับ แหล่งงานรองรับ กรุงเทพ + ปริมณฑล / เรียนจบแล้ว ทางโรงเรียนมีใบประกาศนียบัตร

รับรองทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทางโรงเรียนมีที่พักรับรอง)

นวดอโรม่าบำาบัดด้วย น้ำาหอมระเหย

Tel. 02-994-2023-4

SAPPASAN/ B O spa/NEW

พัทยา / ภูเก็ต / เกาะสมุย / (ต่างประเทศ) เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย

คุณกฤษณา, คุณกุหลาบ

วิทยาลัยทองสุข

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ให้บริการ ข้อมูลของนิตบิ คุ คลในประเทศไทยผ่าน www.bol.co.th ที่ผ้ใู ช้สามารถค้นหาข้อมูลสถานภาพทางการเงิน วิเคราะห์อุตสาหกรรม ดัชนีการชำาระเงิน การวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด และอื่น ๆ มีความ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทหลายอัตรา ดังนี้

THONGSOOK COLLEGE มีปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม

รับสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร / นักวิจัย / นักวิช�ก�ร / อ�จ�รย์ประจำ�

คุณวุฒิผู้สมัคร : ระดับปริญญาโท / ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้    

รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ

    

ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการโลจิสติกส์ มัลติมีเดีย

**ถ้ามีงานวิจัยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ** สนใจส่งใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยทองสุข หรือ นายอธิพงษ์ คิดดี มือถือ 093-326-4945

99/79 ถนนบรมราชชนนี ใกล้ต่างระดับพุทธมลฑลสาย 2  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 โทรศัพท์ 0-2885-1421-4 โทรสาร 0-2885-1431 ส่งใบสมัครได้ที่ BKIDDEE@GMAIL.COM

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

1. Customer Service Officer

5 อัตรา

2. Data Operation/เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

5 อัตรา

3. Sale Executive / Account Executive

5 อัตรา

4. Senior Programmer / Programmer

10 อัตรา

5. System Engineer

10 อัตรา

• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • มีประสบการณ์ในงาน Customer Service 0-1 ปี • มีใจรักงานด้านการให้บริการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำางานภายใต้แรงกดดันได้ • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ และ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการขาย ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี และมีความสามารถบริหารควบคุมทีมขายได้เป็นอย่างดี • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะผู้นำา บุคลิกภาพดี รู้จักการวางแผนการทำางาน • สามารถ Present งาน และเจรจาต่อรองได้ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ทางด้านการเขียน/พัฒนา และแก้ไขโปรแกรมบน Internet/Web และ Client เช่น ASP.Net, ASP, JSP, JavaScript, VB.Net • มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมในลักษณะ In-House Application เป็นอย่างดี • มีความรู้เกี่ยวกับการทำา Customize report ตาม user requirement ด้วย Crystal report • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server/2003 Server/Window 2000,Unix • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลบน Microsoft SQL เบื้องต้น • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาของ Server เบื้องต้นได้ • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมี Service Mind และสามารถบริหารงานให้เสร็จทันกับเวลาที่กำาหนดไว้ได้

• วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้าน Network & Server • มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับ Window Server Family, (UNIX or LINUX) และ Basic TCP/IP Network concept & Internet Application • สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาของ Server ได้ • สามารถทำางานภายใต้ความกดดันได้ดี

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือกำาลังศึกษาอยู่ • อายุ 18 ปีขึ้นไป • ทำางานจันทร์-เสาร์ หรือ อย่างน้อย 4 วัน/สัปดาห์

6. พนักงานคีย์ข้อมูล sappasan V.THONGSUK 4x7

sappasan kera 4x7

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ อาคาร SV City (SVOA) ชั้น 12 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-657-3999 ต่อ 1200 - 1204 E-Mail : hr@ar.co.th www.BOL.co.th, www.ar.co.th

100 อัตรา

sappasan บิซิเนส ออนไล 4x7

รับสมัคร

23


บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำากัด หลายอัตรา 7. ผู้ช่วยเลขานุการ (ฝ่ายบริหาร) หลายอัตรา

        

• • •

(ด่วน) หลายอัตรา

สาขาสยามพารากอน สาขาอินท์ พระราม 3 สาขาทองหล่อ 13 สาขาพหลโยธิน (อารีย์) สาขาคริสตัลพาร์ค สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว สาขาเซ็นทรัล สีลม สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า • • •

ช่างเทคนิค (ประจำาสาขา)

หลายอัตรา

เพศ ช/ญ อายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางด้าน งานช่าง งานฝีมือ งานตัด งานสี งานไม้

เพศช/ญ อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านเลขานุการหรือ ธุรการประสานงาน • สามารถปฏิบัติงาน นอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว • •

3. พนักงานบริการ P/T

หลายอัตรา 11 เจ้าหน้าที่ สรรหา-ว่าจ้าง

4. พนักงานผลิต เบเกอรี่

หลายอัตรา

• เพศ ช/ญ อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • รักงานบริการ / เลือกเวลาเข้างานได้ • เพศ ช/ญ อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รักการทำาอาหาร • มีความรับผิดชอบ ทำางานตามกะได้

• •

5. เจ้าหน้าที่ Catering (จัดเลี้ยง) หลายอัตรา • เพศ ช/ญ อายุ 25-30 ปี • วุฒิปริญญาตรี - โทร • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • บุคลิกดี รักงานบริการ • สามารถขับรถยนต์ได้

6. เจ้าหน้าที่ R&D หลายอัตรา (ฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์)

• เพศ ช/ญ อายุ25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป บุคลิกดี สามารถทำางานนอกสถานที่ได้

12 เจ้าหน้าที่ แรงงานสัมพันธ์ หลายอัตรา (สันทนาการ) • เพศช/ญ อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป บุคลิกดี ชอบจัดกิจกรรมสัมพันธ์ กล้าแสดงออก

• • •

สวัสดิการสำาหรับพนักงานประจำา

ประกันสังคม • กองทุนทดแทน โบนัสประจำาปี • งานเลี้ยงสังสรรค์ ตรวจสุขภาพประจำาปี Incentive • ค่าเดินทางพิเศษ เงินทริป • สอบปรับเงินเดือน

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำากัด เลขที่ 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 โทรศัพท์ : 0-23184488 ต่อ 21,28 โทรสาร : 0-23181022 E-mail: afteryou.co@hotmail.com

บริษัท แอลจีที (ไทยแลนด์) จำ�กัด

เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกทม.และตจว. ดูแลสต๊อกสินค้าภายในร้าน เปิดบิลขายให้ลูกค้า สรุปยอดขายประจำาวัน

• • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวช.-ป.ตรี มีประสบการณ์ทางด้านการขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถยนต์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ • มีอัธยาศัยดี สามารถทำางานเป็นทีมได้ นำาเสนอขายสินค้าในเครือบริษัทฯ และดูแลทีมงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

10,000-15,000 บาท

พนักงานขาย

15,000 บาท

พนักงานบัญชี

15,000 ขึ้นไป

• เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปวช.-ป.ตรี • ใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี • สามารถเดินทางไปตจว.ได้ (บางครั้ง) • มีอัธยาศัยดี สามารถทำางานเป็นทีมได้ • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ ค่า commission • ชุดยูนิฟร์อมบริษัท • ประกันสังคม • ตรวจสุขภาพประจำาปี • สัมมนาท่องเที่ยวประจำาปี • โบนัสตามพลประกอบการ • ประกันอุบัติเหตุ • ปรับเงินเดือนประจำาปี

ติดต่อ 15/96 ม.2 ซ.วิภาวดี 56 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดต่อ นางสาวนวพรรณ ควรใจช้า โทรศัพท์ 0-2579-9119 ต่อ 550 หรือ 572 E-mail: navaphan@inkman.co.th

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

5 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้า

2 อัตรา

• ชาย/หญิง ไม่จำากัดอายุ • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้องโดยตรง • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยในการทำางาน • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(ประจำ�ห้�ง Big c, Tesco Lotus, Central) เพศหญิง อ�ยุ 18 ปีขึ้นไปไม่เกิน 40 ปี  ร�ยได้ต่อเดือน 15,000. วันหยุดนขัตฤกษ์ได้ 2 แรง  ประกันสังคม  โบนัส  เงินวันเกิด  Com  O.T 

• ชาย/หญิง ไม่จำากัดอายุ • วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบัญชี • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

• ชาย/หญิง วุฒิ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • หากมีประสบการณ์ขะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัทจัดฝึกอบรมการขายให้ก่อน ไม่ใช่บริษัทนายหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำากัด 99/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำาจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-2451-4031-2, 0-2451-4265 sappasan/ แอลจีที

สนใจติดต่อ บริษัท แอลจีที (ไทยแลนด์) จำ�กัด 85 ซ.ร�มคำ�แหง 12 (อุดมยศ) ถ.ร�มคำ�แหง แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กทม. 10240

24

• • • •

• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีทั้งระบบ • ประสบการณ์การทำางานด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

พนักง�น P.C. 50 อัตร��

จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6-ปวส. มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และสามารถนำามาใช้ในการทำางานได้ ส่งสินค้าให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • รับเช็ค วางบิล ซ่อมบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ inkjet/laser ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเบื้องต้นให้กับลูกค้าที่บ้าน

ผู้ผลิตและจำาหน่ายซองจดหมายและซองเอกสารตราเครื่องบิน ต้องการรับบุคคลที่มีความสามารถ และคุณสมบัติ ตรงตามที่ระบุในตำาแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมงาน

พนักงาน P.C. 50 อัตรา ด่มาก วน

คุณจอย 087-3262225 คุณต้� 089-6992278

• • • •

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำากัด

บริษัทดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยชุดเครื่องนอนทุกชนิด โดยจัดร�ยก�รร่วมกับ ห้�งสรรพสินค้�ชั้นนำ�ทั่วไป ต้องก�รผู้ร่วมง�นที่มีคว�มตั้งใจ และรักคว�มก้�วหน้� พร้อมร่วมง�นกับบริษัทได้ทันที

โทร. 02-3147186-7, 089-7760069, 084-6819852

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุุฒิ ม.6-ปวส. มีประสบการณ์ในการซ่อมพริ้นเตอร์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกทม. และตจว. มีอัธยาศัยดี ทำางานเป็นทีมได้ • มีใจรักในงานด้านบริการ

ADMIN หน้าร้าน (ประจำาสาขา)

หลายอัตรา

• • •

• • • • •

10,000-15,000 บาท

• • • •

ช่างวิ่งงาน (ประจำาสาขา) 10,000-15,000 บาท (ค่าน้ำามัน 2,000 บาทขึ้นไป)

10. เจ้าหน้าที่ ธุรการประสานงาน (Operation Support) หลายอัตรา

เพศ ช/ญ อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รักการทำาขนมหวาน/รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ • ทำางานตามกะได้

• เพศ ช/ญ อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท • มีประสบการณ์ 1 ปี

ประเภทกิจการ นำาเข้าและจัดจำาหน่ายหมึกพิมพ์จากต่างประเทศ

เพศชาย อายุ 25-30 ปี วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ,ซื่อสัตย์

9. ช่างศิลป์ (ฝ่ายศิลป์) • •

รับสมัครพนักงาน ยินดีต้อนรับ...คนรุ่นใหม่

หลายอัตรา

sappasan/ inter connex

2. พนักงานหน้าร้าน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำ�กัด

เพศ ช/ญ อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปถึง ปริญญาโท มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านเลขานุการหรือ ธุรการประสานงาน

SAPPASAN/ หงีเฮง.

• เพศ ช/ญ อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านการบริหาร หรือ • จัดการร้านสาขา,มีภาวะความเป็นผู้นำา • มีความรับผิดชอบสูง, รักงานบริการ

• • •

sappasan/ อาฟเตอร์ยู/booth

1. ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


บริษัท กันยง จำ�กัด

ตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้� “MITSUBISHI ELECTRIC” และนำ�เข้� เครื่องใช้ไฟฟ้� “DAEWOO & TRIMOND” ต้องก�รรับสมัครพนักง�น

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Bachelor’s Degree in Civil Engineer, Marketing, Business Administation or related fields) • มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษดี (Good Communication English skill) • มีประสบการณ์ด้านขายในประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Have experience in Sales will be an advantage) ปฏิบัติงานประจำาโรงงาน ระยอง (Rayong Based) 2. วิศวกรการผลิต (Production Engineer) • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Bachelor’s degree in Electrical Engineer) • มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Good command of English and computer PC skill) • มีประสบการณ์งานด้านการผลิต มีทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Have experience in Production, Analytical Skill and Problem Solving will be an advantage) 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานสินค้าสำาเร็จรูป (Logistics Executive) • วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาบัญชี (Bachelor’s degree in Logistics or Accounting) • มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Good command of English, computer PC skill) • มีประสบการณ์ด้านสินค้าสำาเร็จรูป หรือด้านโลจิสติกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Have experience in Finish Goods or Logistics fields will be an advantage)

2. SALE ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มิตซูบิชิ (ต่างจังหวัด) เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

มีรถยนต์เป็นของตัวเอง ● มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ช่อมเครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานขับรถส่งสินค้า ● ● ●

เพศชาย อายุ 20-40 ปี ไม่จำากัดวุฒิ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานที่บางนา/เอกมัยได้

6. พนักงานรายวัน (คีย์ข้อมูลบริษัทฯ) ● ●

10 อัตรา

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ● มีประสบการณ์ช่อมแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

5 อัตรา

5 อัตรา 10 อัตรา

เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

เอกส�รประกอบก�รสมัคร  สำาเนาทะเบียนบ้าน  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน  วุฒิการศึกษา  รูปถ่าย 2 รูป  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร sappasan/ กักันยง 6x10 sappasan/ ยง 6x10

sappasan/ สยามลวดเหล็ก

ผู้ที่สนใจ โปรดติดต่อมายังส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ด่วน !! คุณฉัตรแก้ว พุทธรักษา แผนกปฏิบัติงานบุคคล เลขที่ 160 ม.11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทร. 0-3889-2333 ต่อ 301-304 โทรสาร : 0-3889-2072 E-mail address: chatkaew_p@siw.co.th, WWW.SIW.CO.TH

5 อัตรา

(Export Sales Service & Shipping Service Executive) • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (Bachelor’s Degree in Marketing, Business Administation or related fields) • มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษดี (Good Communication English skill) • มีประสบการณ์ด้านบริการขายต่างประเทศและประสานงานนำาเข้า-ส่งออก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Have experience in Export Sales Services & Shipping Services Section will be an advantage)

5 อัตรา

3. ช่างแอร์ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานบริการขายต่างประเทศและพิธีการนำาเข้า-ส่งออก

เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท กันยง จำ�กัด

เลขที่ 58/17-18 ถนนพ- าไท แขวงพ- าไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2653-8866 ต่อ 101-103 ฝ่�ยบุคคล

sappasan กันยง 4x7

ปฏิบัติงานประจำาสำานักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Based) 1. ผู้แทนขาย/วิศวกรขาย (Sales Executive/Sale Engineer)

บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ ..มีคว�มต้องก�รเปิดรับพนักง�นเพื่อรองรับก�รขย�ยง�น ในหล�ยตำ�แหน่ง หล�ยอัตร� ดังนี้

เจ้�หน้�ที่ / หัวหน้�ง�นบัญชี-ก�รเงิน (ประจำ�ป�กเกร็ด)

• เพศหญิง อายุ 23-35 ปี • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี • มีประสบการณ์ 1 - 8 ปี ในงานบัญชีทั่วไป, บัญชีรับ, บัญชีจ่าย, คลังสินค้า สามารถปิดบัญชีและปิดงบการเงินได้ หรือเคยมีประสบการณ์ทำางานกับสำานักงาน บัญชีและหากมีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมหรือซื้อมาขายไปขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำางานล่วงเวลาได้ (มีค่าทำางานล่วงเวลา) • มีความคล่องตัวสูง • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office, โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี (หากใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ปฎิบัติงานที่สำานักงานบัญชีห้าแยกปากเกร็ดและสำานักงานใหญ่ปากเกร็ด วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. และวันเสาร์ที่ 1 และ 4 ของเดือน 8.00 - 17.00 น.

กำาหนดรับสมัครงานประจำาปี 2556 แผนก Properties เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ พร้อมให้คาำ ปรึกษาทางด้านการลงทุน เรามีอสังหาริมทรัพย์ทกุ ประเภท อาทิเช่น คอนโด บ้านเดี่ยว พลูวลิ ล่า ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิ ฮม อาคารพาณิชย์ และที่ดิน เปิ เปิดรับสมัครงานประจำาปี 2556 ตามอั 2556 ตามอัตราตำาแหน่งงานนี้

วันทำางาน : จ-ศ มีสวัสดิการ โบนัส รางวัลพนักงานดีเด่น ปรับเงินเดือนขึ้นทุกเดือน อาคาร 253 อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 090-982-3800, 080-082-4177 วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

• อายุไม่เกิน 28 ปี ปวส-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานที่ดี • พิมพ์งานคล่อง และสามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี • มีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

วิศวกร (ประจำ�ป�กเกร็ด, บ�งบัวทอง)

• เพศหญิง / ชาย • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, การผลิต, วิศวกรรมไม้, เครื่องกล, ไฟฟ้ากำาลัง, เมคคาทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถที่จะวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนนำาเสนอการ ปรับปรุงกระบวนการผลิต / ซ่อมบำารุง / การบริหารวัตถุดิบ (MRP) หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะในการนำาเสนอ • มีความเป็นผู้นำา และมีความสามารถในการประสานงาน / การติดต่อสื่อสารดี ตลอดจนสามารถใช้ Computer ได้ดี

เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด (ประจำ�ป�กเกร็ด)

• เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานงานการตลาด, promotion หรืองาน Event Marketing ต่าง ๆ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว • บุคลิกภาพดีและสามารถทำางานภายใต้ความกดดันได้ดี

มัณฑน�กร (ประจำ�โชว์รูม รัชด� / บ�งน� / CDC เลียบท�งด่วนร�มอินทร�-เอกมัย) • • • • •

เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขา ออกแบบสถาปัตย์ / ออกแบบตกแต่งภายใน / ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีใจรักในงานบริการ สามารถทำางานภายใต้ความกดดันได้ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม 3D และความสามารถในการพรีเซนต์งาน สามารถทำางานตามเวลาโชว์รูมได้ (โชว์รูมใกล้บ้าน) • รายได้มากกว่า 18,000 บาทขึ้นไป

พนักง�นข�ย (ประจำ�โชว์รูม รัชด� / บ�งน� / CDC เลียบท�งด่วนร�มอินทร�-เอกมัย) • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป - ปริญญาตรีทุกสาขา ครวั นนี้พกร้ารอมสั มภาษณ์ รู้ผความกดดั ล เริ่มนงานได้ โทร. 081 ง256 •สมั มีใจรั กในงานบริ สามารถทำ างานภายใต้ ได้ • ไม่จทำาันเป็ที นต้!องมี ประสบการณ์ านขาย 9555 (ไม่ใช่ Telesales) •ที่โสามารถทำ างานตามเวลาโชว์ ูมได้ (โชว์ รูมใกล้บป้าน)ต์ •และเอสบี รายได้มากกว่ ไป ชว์รูม เอสบี เฟอร์นริเจอร์ , คอนเซ็ ดีไาซด์15,000 สแควร์บาททุขึก้นสาขา

มง�นฝ่ ยบุคปาร์คลค รังสิต ชั้น 4, โฮม บางนา กม.4, รัชและตำ ดาภิเษก�แหน่ (บิ๊กซีรงัชอืดา่นชัๆ้น 2อีกฝัม�กม�ย ่งโฮมโปร), เซ็นสนใจติ ทรัลเวิลด์ดชัต่้นอ5ทีโซน D, ฟิว�เจอร์ โปรวิ วรรณภูมิ ชั้น 2, คริ หรืลอเลจที่หสุม�ยเลขโทรศั พสท์ตัล ดีไซด์ เซ็นเตอร์ (ลาดพร้าว 87), เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4, สยามพารากอน ชั้น 3, มาบุญครอง ชั้น 5, ซีคอนสแควร์ ชั้น 3, แฟชั่นไอส์ส�ม�รถเข้ แลนด์ ชั้น 3, �เดอะมอลล์ างกะปิงง�น ชั้น 3/ งามวงศ์วาน ชั้น 5/ ท�ง Website ไปดูตำ�บแหน่ ท่าพระ และสมั ชั้น 3/ บางแค ชั้น 3,Online เซ็นทรัลบางนา 4/ พระราม 2 ชชั้นั 3/ พระราม 3 ชั้น 4 ครง�น ได้ทชั้นี่ www.sb-furniture.com/th/career

081-755-3000 / 081-256-9555

SAPPASAN/ SB/9/8/55

• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี • สามารถทำางาน เสาร์-อาทิตย์

10 อัตรา 10 อัตรา 10 อัตรา 20 อัตรา

sappasan ออฟติโม่ 4x7

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย 2. หัวหน้าขายโครงการ 3. เจ้าหน้าที่การตลาด 4. เจ้าหน้าที่ PR โครงการ

เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร / บริก�รลูกค้� / Sales Center (ประจำ�ป�กเกร็ด-บ�งบัวทอง)

25


บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำากัด

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO., LTD. (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

ผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดำาเนินธุรกิจมานานกว่า 42 ปี และบริษัทยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 7 ปี ติดต่อกันคือปี 2550 ถึงปี 2556 ต้องการรับสมัครพนักงานประจำาดังนี้

เหมาะสำาหรับ

    

หลักสูตรก�รบัญชีเบื้องต้น หลักสูตรก�รจัดทำ�บัญชีธุรกิจ

• หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ การตลาด • มีความรู้ ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษดี

250 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง

2. วิศวกรขาย

นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการมีความรู้ในการทำางานจริงและได้งานทำาในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ บุคคลที่ทำางานด้านบัญชี ซึ่งต้องการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเปลี่ยนงาน เพิ่มเงินเดือน หรือเลื่อนตำาแหน่ง บุคคลที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือบุคคลที่ต้องสืบทอดดูแลกิจการ บุคคลที่ทำางานด้านอื่น ซึ่งต้องการมีความรู้ทางด้านบัญชีเบื้องต้นในระบบธุรกิจจริง บุคคลที่ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องการทำางานด้านบัญชี

• ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ • มีความรู้ด้านระบบเครื่องปรับอากาศ • มีรถยนต์ส่วนตัว

3. วิศวกรไฟฟ้า

• ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า • มีความรู้เรื่องเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำาความเย็น • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหา และให้คำาปรึกษาได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได

4. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (AUTOCAD)

• ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล • ใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วย Autocad ได้ดี • มีความรู้เรื่องระบบเครื่องปรับอากาศ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้

หัวข้อการเรียนรู้การจัดทำาบัญชีภาคปฏิบัติ (บางส่วน)

5. เจ้าหน้าที่ควบคุมอะไหล่

1. องค์ประกอบของงบการเงิน ความหมายและวัตถุประสงค์การจัดทำาบัญชี 2. หลักการวิเคราะห์รายการค้า ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อการบันทึกบัญชี 3. หลักการลงบัญชีสมุดรายวันขั้นต้น 4. จัดทำารายการแยกประเภท การตรจสอบบัญชี งบกำาไรขาดทุน งบทดลอง กระดาษทำาการ 5. ความหมายของภาษีอากรที่จำาเป็นต่อธุรกิจ 6. การจัดทำาภาษีหักณ.ที่จ่าย ภงด.1 ภงด.53 ภงด.3 7. การจัดทำาแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภพ. 30 ภธ.40 8. การจัดทำาแบบภงด.50 ,ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.91 และการจัดทำาประกันสังคม 9. การปรับปรุงรายการทางการบัญชี การบวกกลับค่าใช้จ่ายต้องห้าม 10. การเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน การออกงบการเงิน งบดุล งบกำาไรขาดทุน 11. หลักการวิเคราะห์งบการเงิน งบดุล งบกำาไรขาดทุน 12. การจัดทำาบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูป

• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมกราฟฟิคได้ • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาและขบวนการผลิตสื่อโฆษณา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้

10. เจ้าหน้าที่ธุรการ

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิ ป.ตรี • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการและการจัดซื้อเครื่องใช้สำานักงาน • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้

11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

• ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ บริหาร • มีประสบการณ์ในการจัดโปรโมชั่น งาน Fair • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้

12. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์

• ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ • มีความรู้ความสามารถในการสอนหรืออบรม • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้

13. เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงาน

• ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี • วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้

• หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. พนักงานขายเครื่องปรับอากาศ

• ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ • มีประสบการณ์ในการขาย • มีรถยนต์ส่วนตัว

7. พนักงานขายปั๊มน้ำา

• ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ • มีประสบการณ์ในการขาย • มีรถยนต์ส่วนตัว

8. เจ้าหน้าที่การตลาด

• ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้ • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณีในการวางแผนการตลาด sappasan/ โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี

การเรียนการสอนของโรงเรียน มีการแจกครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เอกสารคู่มือการเรียนพร้อมเฉลย ควบคู่กับการปฎิบัติงานจริงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 คน โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูป เรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตร (ตามเงื่อนไขของหลักสูตร) สามารถนับชั่วโมงผู้ทำาบัญชี (CPD) สำาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำาใบเสร็จจากทางโรงเรียนหักค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ 100% และสามารถนำาไปหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 100% เนื่องจากทางโรงเรียนฯ เป็นโรงเรียนในความควบคุม ของกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศของกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548

9. เจ้าหน้าที่ประสานงานโฆษณา

14. เจ้าหน้าที่หน้าร้าน

• ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี • วุฒิ ป.ตรี • มีประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้

15. ช่างบริการ (ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ) • ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สาขาไฟฟ้ากำาลัง, เครื่องทำาความเย็น • มีความรู้เรื่องเครื่องปรับอากาศ

16 พนักงาน PC. (Product Consultant) • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ปวช. - ป.ตรี • สามารถทำางานที่ต่างจังหวัดได้

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐาน และรูปถ่ายได้ที่ (แผนกทรัพยากรบุคคล)

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำากัด

เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2763-7000 ต่อ 4133, 4131 www.mitsubishi-kyw.co.th E-mail: nittaya@mky.meap.com

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำากัด

ตำาแหน่งที่รับสมัคร

ผู้นำาธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำาของประเทศไทย บริหารงานภายใต้ชื่อ ท็อปส์ ซูเปอร์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ เดลี่ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ โดย บริษัท ได้ดำาเนินกิจการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 และเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่ง ภายใต้การบริหารงาน ของบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำากัด ปัจจุบัน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด ให้บริการผ่านร้านสาขาทั้งสิ้น กว่า 217 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งร้านสาขาจะตั้งอยู่ภายใต้หา้ งสรรพสินค้าโรบินสัน และตั้งอยู่อย่าง อิสระในพื้นที่ของแต่ละชุมชน

1. ด้านบริการลูกค้า (ปฏิบัติงานที่สาขา)

ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและปฏิบัติงานสนับสนุน งานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารบริษัทในเครือ และพันธมิตร รวมทั้งให้คำาปรึกษา แนะนำาเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

1. เลขานุการ

2 อัตรา 9. ผู้จัดการสาขาฝึกหัด

เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ กำาหนดกลยุทธ์การตลาด คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการ จัดทางการเงิน พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2. ผู้ฝึกสอนสินค้า อาหารทะเล/ อาหารสด

3 อัตรา

• หญิง 23-30 ปี • ป.ตรี ทุกสาขา • ประสบการณ์ด้านการงานเลขานุการ 2-3 ปี ขึ้นไป • สามารถพูด อ่าน และ เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

2. ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน 3. ด้านสินเชื่อธุรกิจ

• ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี • ป.ตรี คหกรรม/อาหารและโภชนาการ/ประมง • มีประสบการณ์การสอนงาน 2 ปี ขึ้นไป

ดูแลดำาเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายสินเชื่อธุรกิจและบริการทุกประเภทของธนาคารและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ความสามารถในการชำาระหนี้ กำาหนดเงื่อนไขควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งติดตามดูแลลูกค้าและแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

4. ด้านปรับโครงสร้างหนี้

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

ให้คำาปรึกษาดูแลและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพของธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลาง

10. ผู้จัดการแผนกฝึกหัด หลายอัตรา • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการฝึกอบรมให้

11. เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า

• ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี • ป.ตรี ทุกสาขา

างานหลังเลิกเรียน (สีลม สุขุมวิทโซน) 3 อัตรา • PT ทำ 13. พนั กงานจัดเรียงสินค้า • ชาย/หญิง 23-30 ปี • ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน ประจำาแผนกต่าง ๆ หลายอัตรา • ประสบการณ์ 0-1 ปี

ดูแลและบริหารผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมอนุพันธ์ ตราสารหนี้และตราสารทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ติดตามและวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เจ้าหน้าที่บัญชี

6. ด้านบริหารความเสี่ยง

วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร โดยเน้นความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านองค์กร ความเสี่ยงด้านตลาด หรือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการและ ดำาเนินการให้เกิดมาตรฐานการบริหารและควบคุมความเสี่ยงขององค์กร

• อายุ 18 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป • ประจำา Tops ทุกสาขา

• ประจำาสำานักงานใหญ่ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

7. ด้านตรวจสอบภายใน

5. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Import สินค้าต่างประเทศ

8. ด้านงานกฎหมาย

6. ช่างซ่อมบำารุงอาคาร/Supervisor 3 อัตรา 15. แคชเชียร์

ตรวจสอบกิจกรรมของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติงาน จัดทำานโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงาน ชี้แจงทำาความเข้าใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ รวมถึงรับผิดชอบการดำาเนินคดีและการแก้ต่างคดีพิเศษ

9. ลูกจ้างทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานที่สาขาสะพานขาว) ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำาหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำาผลิตภัณฑ์และบริการที่กำาหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและบริษัทในเครือ

26

• ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป • ม. 3 ขึ้นไป • สามารถทำางานกะกลางคืนได้ • สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ

• ชาย 20-30 ปี • ป.ตรี สาขาไฟฟ้า อิเลคโทรนิคส์ • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในงานซ่อมบำารุงอาคาร • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า และ ระบบปรับอากาศ

• อายุ 18 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป • สามารถหาบุคคลค้ำาประกันได้ / สามารถทำางานเป็นกะได้ • ประจำา Tops ทุกสาขา

• ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ • ประจำาสาขาราชบุรี / ชลบุรี / พระราม 2 / สุขุมวิท • สำานักงานใหญ่ ดู Tops Daily

• อายุ 18 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำาเบเกอรี่ 1 ปีขึ้นไป • สามารถทำางานเป็นกะได้ • ประจำาสาขา ชิดลม

8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2 อัตรา

• ชาย/หญิง 23-30 ปี • ป.ตรี บริหาธุรกิจ • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านจัดซื้อธุรกิจค้าปลีก sappasan/ กรุ กรุงไทย/P”ติ๊ก

สนใจติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) www.ktb.co.th

ที่อยู่อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 23 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

1 อัตรา 14. พนักงานตรวจนับสต็อคสินค้า 10 อัตรา

• ชาย/หญิง 23-30 ปี • ป.ตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการนำาเข้าสินค้า อาหาร • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และ เขียนได้ดี

7. เจ้าหน้าที่ป้องกันทรัพย์สิน (LP Staff) 6 อัตรา

คุณสมบัติการรับสมัคร

• สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับสมัคร • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ • มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถทำางานเป็นทีมได้ดี • มีประสบการณ์เกี่ยวกับตำาแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา

• ชาย/หญิง 23-30 ปี • ป.ตรี ด้านอาหาร พัฒนาสินค้า • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้าน Product Development/RD

2 อัตรา 12. พนักงานร้านกาแฟ Segafredo FT/PT 10 อัตรา

• ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี • ป.ตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์งานเอกสาร 1 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5. ด้านบริหารเงิน

หลายอัตรา

• ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • ประสบการณ์ 5 ปี ในสายงานซูเปอร์มาร์เก็ต

หลายอัตรา

16. พนักงานทำาเบเกอรี่ / Chef Bakery

3 อัตรา

17. Butcher/พนักงานแผนกเนื้อ 5 อัตรา • อายุ 18 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป • สามารถทำางานเป็นกะได้ • ประจำาสาขา ชิดลม

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคลสำานักงานใหญ่ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 15 โทร. 0-2831-7300 ต่อ 7628, 7629, 7630 หรือ 089-844-5907 คุณเพ็ญศรี E-mail : buphensri@tops.co.th

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan เซ็นทรัลฟู้ด 22 4x7

เปิดสอน

 

1. ผู้จัดการแผนกโฆษณาและภาพลักษณ์องค์กร

sappasan/ มิตซูบิชิ 4x7

โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี เป็นโรงเรียนในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองเป็นสถาบัน ฝึกอบรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รหัสสถาบัน 10101 สอนการจัดทำาบัญชีและภาษีอากรทั้งภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติกับเอกสารจริง เน้นการจัดทำาบัญชีกับกรณีศึกษาจริงที่พบเจอได้ในโลกธุรกิจ สอนโดยกลุ่มคณาจารย์ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทด้านบัญชีและประสบการณ์การบัญชียาวนานมากกว่า 10 ปี


บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงานตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำ�กัด เป็นบริษัทในด้�นก�รผลิตสินค้�ประเภทของเล่น ซึ่งมีสำ�นักง�นใหญ่อยู่ที่เมืองเอล ซิกันโด้ ติดกับลอสแองเจอลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย มีสำ�นักง�นและโรงง�นใน 36 ประเทศและจำ�หน่�ยสินค้�ในกว่� 150 ประเทศทั่วโลก โดยมี คุณไบรอัน สต๊อกตัน ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธ�นและผู้บริห�รสูงสุดของแมทเทล ซึ่งมีพนักง�นประม�ณ 25,000 คนและ มีร�ยได้ประจำ�ปีประม�ณ 5 พันล้�นเหรียญ สำ�หรับโรงง�นที่ประเทศไทยปัจจุบันมีพนักง�นประม�ณ 2,500 คน

ประจำาสาขา พระราม 4 และ พระราม 9 (แยก อสมท.)

1. Sr.Engineer or Engineer

คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี ภาษาอังกฤษระดับดี (มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

• Plastic, Mechanical, IE • Injection Molding 3-5 years

2. พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

2. Quality Engineer

ประจำาสาขา พระราม 4 และ พระราม 9 (แยก อสมท.)

คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

3. พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำาสาขา พระราม 4 คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี ภาษาอังกฤษระดับดี (ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 4. พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ประจำาสาขา พระราม 4

• Be trainer Learning curve study and design the training program 1-3 years

6. •Production Engineer Mechanical, IE

สวั ส ดิ ก าร

• Coordinate in analyzes and plans work force utilization 1-3 years

เบี้ยขยัน, โบนัสประจำ�ปี, ค่�ล่วงเวล�, ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสุขภ�พ, ประกันชีวิต, กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ, กีฬ�สี, ง�นปีใหม่, สวัสดิก�รวันล� และอื่น ๆ อีกม�กม�ย

7. Quality Coordinator (Electronics Testing)

• Electronics Engineer • Electronic laboratory testing 0-2 years

sappasan/ นิปปอน เอ็กซ์เพรส

E-mail: nthhr@nipponexpress.co.th

10. Quality Coordinator (Chemistry document)

5. •Trainer Political, Human Resource or related field

คุณสมบัติ : วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีใบขับขี่ (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สนใจติดต่อ โทร. 02-6656699 ต่อ 305 - 307 3195/16 ชั้น 11 อ�ค�รวิบูลย์ธ�นี 1 (เอสโซ่) ถ.พระร�ม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

• Engineering filed • Leading and managing QC team • Prepare and provide quality performance report (weekly & monthly) 5 years • Political, Human Resource or related filed • Security function and general administrative 1-3 years

ประจำาเขตลาดกระบัง

• Electronic laboratory testing Work instruction for testing 0-2 years

9. Quality Coordinator (QMS document)

4. HR Supervisor

5. พนักงานขับรถ (กระบะ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, ลากตู้คอนเทนเนอร์)

• Electrical Engineer or Science in Electrical

• EE, Mechatronics • Create and implement inspection • Production quality improvement Be trainer for any procedure 1-3 years

3. SR. Quality Engineer

คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรี ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. Quality Coordinator (Electrical Testing)

• IE, or Science

• Understand product requirement • Do the testing/Inspection 0-2 years

• Science in Chemical

• ISO /IEC 17025 document control • Be internal auditor 0-2 years

11. Quality Coordinator (PHT) • Science in Chemical

• Phthalate testing loading • supporting for electronic toys 0-2 years

12. Cost Engineer • Mechanical, IE

• Product cost estimate 1-3 years

13. Product Engineer • Mechanical, IE

• Develop the first stage until mass production with cooperation on global, local and oversea 3-5 years

นิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่ 683 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ราการ 10280

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ตำาแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ติดต่อ คุณอัมภรณ์ (คุณเล็ก)

02-324-0373-5 # 1202 เบอร์โทร 02-324-0373-5#1203, 081-868-3104 เบอร์โทร

ตำาแหน่งพนักงานรายเดือน ติดต่อคุณศรินรัตน์ (คุณติ๊ก)

E-mail: nirueans@mattel.com

SAPPASAN/ mattel

1. พนักงานฝ่ายขาย

บริษัท ค�ร์ คอสเมติก จำ�กัด

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์ กำาลังค้นหา ผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตเพื่อให้ทุกก้าว ของการเติบโตของเรา จะเป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ

MAKE A DIFFERENCE

พนักง�นฝ่�ยข�ย คุณสมบัติ • • • • •

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT, HEAD OFFICE

• Broker business development manager, head office • Provider management manager,head office • Assistant branch manager khon khen / udon thani / chonburi branch • Branch manager, ladprao branch • Agent development manager,head office • Information analyst (1 year contract), head office • Telesales inbound executive, head office • Telesales outbound executive, head office เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ยท�งโทรศัพท์ (จำ�นวนม�ก)

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป มียานพาหนะเป็นของตัวเอง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าคอมมิชชั่น + ประกันชีวิต + ประกันรายได้ 35,000 ++

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan/ คาร์ คอสเมติก

E-mail: hr@karshine.com www.karshine.com

For further information please contact Human Resource Department Tel. (02) 6 77 0000 Ext 720, 714 Email hr@bupa.co.th, nnp@bupa.co.th, ppw@bupa.co.th sappasan Bupa 4x7

บริษัท คาร์ คอสเมติก จำากัด โทร. 0-2536-2642-44 ต่อ 44, 083-097-9221 57 ม.6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

27


รับสมัครพนักงาน

บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำากัด

พนักงานบัญชี 2 อัตรา พนักงานธุรการ 2 อัตรา พนักงานขาย 3 อัตรา

ระบบติดตามรถยนต์ GPS

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ที่ปรึกษาการขาย 2 อัตร� (รับสมัครด่วน) หน้าที่ 1. ติดต่อหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2. ออกพบลูกค้าเพื่อนำาเสนอสินค้าและบริการนอกสถานที่ คุณสมบัติ : • เพศชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ขาย/บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • บุคลิกภาพดีและมีทักษะด้านการสื่อสารและการนำาเสนอ • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาพิเศษ ผลตอบแทน : เงินเดือนประจำา + คอมมิชชั่น + โบนัส + ค่าเดินทาง

วุฒิ ปวช-ป.ตรี อายุ 20 ปีขึ้นไป  ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัท ซาโคร์ อินดัสเทรียล จำากัด 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ คุณธวัชชัย

ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

โทร. 0-2632-1151, 086-335-3829

SAPPASAN/ Promark/BOOTH

E-mail : thawatchai@nexgenmobile.com

sappasan/ nexgen

อาคารมุกดา ชั้น 8 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. sappasan ซาโคร 4x7

โทร. 02-3214147, 02-3214137

บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำากัด

28

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ด่วน

บริษัท สมายลี่ เจมส์ จำากัด 1. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

1 อัตรา

ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่ธุรการด้านบัญชี

1 อัตรา

เพศชาย อายุ 30-40 ปี มีประสบการณ์ขับรถประจำาตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง 2 ปีขึ้นไป มีความเชี่ยวชาญในเส้นทาง กทม.และต่างจังหวัด บุคลิกภาพดี สุภาพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามารถทำางานล่วงเวลาและทำางานในช่วงวันหยุดได้ หากมีประสบการณ์ขับรถยุโรปและรถตู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีที่พักอาศัยอยู่บริเวณสุขุมวิท สำาโรง บางนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ธุรการสำานักงาน

1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเลเซอร์

1 อัตรา

คว�มรับผิดชอบ 

คุณสมบัติ       

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

เลขที่ 9/283-5 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ recruit@asiasoft.co.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-769-8888 ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

sappasan เอเชียซอฟท์ 4x7

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี • สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ต้องมีบุคคลมาค้ำาประกัน

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท สมายลี่ เจมส์ จำากัด 188/17 ซ.สายใต้เก่า ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-866-3084, 02-866-3036-7 โทรสาร 02-866-3085

sappasan สมายลี่ เจมส์ 4x7

พนักงานขับรถผู้บริหาร 2 อัตรา

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) Phutthatham Insurance Public Company Limited

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำากัด

ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รประกันวิน�ศภัย ตั้งแต่ปี 2540 ต้องก�รรับบุคล�กรเข้�ร่วมง�นดังนี้

บริษัทดำาเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี โดยผลิตและจำาหน่ายถุงเท้านักเรียนคาร์สัน, ถุงเท้าธุรกิจคาร์สัน, Carson Men’s Underwere, ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้า ฯลฯ มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพิ่มดังนี้

1. พนักงานขายประจำาห้างฯ (P.C.) ด่วน หลายอัตรา

1. เจ้�หน้�ที่เรียกร้อง/ธุรก�รกฏหม�ย 1 อัตร� 2. เจ้�หน้�ที่รับประกันภัยอื่น 1 อัตร� 3. เจ้�หน้�ที่ส�รบรรณสินไหม (จัดซื้อจัดจ้�ง) 1 อัตร� 4. เจ้�หน้�ที่ประส�นง�น 1 อัตร� 5. เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน 1 อัตร� 6. เลข�นุก�ร 1 อัตร� คุณสมบัติ • ทุกตำาแหน่งไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

(กรุงเทพฯ พระราม 3, รังสิต, ชิดลม, บางแค, พระราม 9)

 

เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี  วุฒิ ม.6, ปวส., ปวช. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ รักแฟชั่น หากเคยผ่านตำาแหน่งงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ร�ยได้/สวัสดิก�ร : (ร�ยได้รวมประม�ณ 11,000-15,000.- บ�ทขึ้นไป)  คอมมิชชั่นและเป้�ข�ย  โบนัส  ค่�ล่วงเวล�  ประกันสังคม  เครื่องแบบพนักง�น

2. CREDIT SALES (กรุงเทพฯ) ด่วน หลายอัตรา     

เพศชาย อายุ 23-35 ปี  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป บุลิกดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว(มีใบขับขี่) สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ด้านการขาย รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• วุฒิ ปวส.ขี้นไป • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี • ปฎิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.

ร�ยได้/สวัสดิก�ร : (ร�ยได้รวมประม�ณ 20,000.- บ�ทขึ้นไป)  ประกันสังคม  เงินเดือน  ค่�เบี้ยเลี้ยง  ค่�น้ำ�มัน  ค่�คอมฯ  ค่�สึกหรอ  โบนัสประจำ�ปี

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือจดหมายได้ที่

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ คุณภพรัตน์ (คุณแพร)

เลขที่ 1108-1108/1-12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2392-6841-8 E-mail: poparad.n@carson.co.th

www.facebook.com/carsonthailand

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan สหไทยพัฒนภัณฑ์ 4x7

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำากัด

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร 02-585-9009 ต่อ 4100, 081-583-7414 Email: phutthatham.hr@gmail.com www.phutthatham.com

sappasan/ พุทธธรรมประกันภัย

29


บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำากัด

ที่นี่... คุณจะเป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้”

รับสมัครงานด่วน

เป็นบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องการรับสมัครพนักงานจำานวนหลายอัตรา ดังนี้

รับสมัคร

1. พนักง�นบัญชี ด่วนมาก หล�ยอัตร� เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถพิมพ์ดีดได้ • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ย/ก�รตล�ด หล�ยอัตร� เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ PC ได้ • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้�หน้�ที่เอกส�ร ข�เข้�-ข�ออก หล�ยอัตร� • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • สามารถพิมพ์ดีดได้ • บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ สมัครด่วนด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่

ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องการผู้ร่วมดำาเนินการดังนี้

1. วิศวกรควบคุมงาน สาขาโยธา 2. วิศวกรควบคุมงาน สาขาเครื่องกล 3. วิศวกรควบคุมงาน สาขาสุขาภิบาล 4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5. พนักงานบัญชีี 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 7. พนักงานขับรถ

ประจำา ภายในกรุงเทพ และต่างจังหวัด (ชลบุรี, ระยอง, บุรีรัมย์, สระบุรี, ฉะเชิงเทรา, สุพรรณบุรี, บึงกาฬ, ตาก, กระบี่, สมุย, พังงา)

• เพศหญิง อายุ 18-25 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ยิ้มแย้มแจ่มใส รักและเอาใจใส่งานบริการและงานขาย • มีโอที และคอมมิชชั่น ชุดยูนิฟอร์ม, การฝึกอบรม และอื่น ๆ อีกมากที่คุณจะได้รับ เมื่อพร้อมร่วมงานกับเรา “ครอบครัวชาวซีโน”

รายได้ดี 10,000-15,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัครงาน

• • • •

รูปถ่าย 1 นิ้ว สำาเนาบัตรประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้าน สำาเนาวุฒิการศึกษา

บริษัท เหลียนเซิ่น จำากัด

สนใจสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ได้ที่

081-829-9914, 081-917-8974

หรือส่งประวัติมาที่อีเมล yupaporn.m@sino.co.th

30

sappasan ซิโน 4x7

ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น.

2 อัตรา 2 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายได้ที่

บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด หรือโทร.

ติดต่องานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

บริษัท เหลียนเซิ่น จำ�กัด

พนักงาน แนะนำาสินค้า (พีซี) สวัสดิการดี เช่น โบนัส, ประกันสังคม, วันหยุด,

E-mail : recruit@siphhospital.com http://i-career.siphhospital.com หรือ Website : www.siphhospital.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครงาน โทร. 0-2419-1917

หรือ สมัครงานออนไลน์ที่ : SAPPASAN /victory-logistics

บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำากัด

เลขที่ 165/4 ซ.เชื้อเพลิง (อมร) ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2678-8000 E-mail: mgt@victory-logistics.com www.victory-logistics.com

สนใจสมัครงาน : ส่งประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่าย ระบุตำาแหน่งงานที่สนใจ มาทาง

sappasan ศิศิริราชปิย 4x7 4x7

• • • •

80/1 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2316-8866-8 Fax 0-2316-9895

e-mail: lien_sern@hotmail.com

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan/ เหลียนเซิ่น 4x7

• • • • •

1. พยาบาลวิชาชีพ จำานวนมาก 2. เภสัชกร 4 อัตรา 3. ผู้ช่วยเภสัชกร 4 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงาน 15 อัตรา 20 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (Customer Service) 20 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier) 1 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่บัญชี (Senior Accounting) 8. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหา/ฝึกอบรม/สวัสดิการ) 3 อัตรา 3 อัตรา 9. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานผู้ป่วย (Contact Center) 10. พนักงานประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เวรเปล) 5 อัตรา 11. พนักงานบันทึกข้อมูล / เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ชั่วคราว) จำานวนมาก 12. พนักงานเดินเอกสาร / แม่บ้าน 5 อัตรา 13. พนักงานขับรถ / ขับรถฉุกเฉิน 3 อัตรา


สำ�หรับผู้ที่พล�ดโอก�สครั้งที่แล้ว ธน�ค�รเปิดรับสมัครง�น (พนักง�นประจำ�) สถ�นที่ปฏิบัติง�น อ�ค�รธนช�ต วงศ์สว่�ง

1. Call Center Agent 2. Telesales

สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที

รับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา  9.00-15.00 น. อาคารธนชาต วงศ์สว่าง  ชั้น  1  (ใกล้  Big C วงศ์สว่าง)

1. Call Center Agent หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริการตอบข้อซักถามและคำาแนะนำากับลูกค้าทางโทรศัพท์ รับแจ้งและดำาเนินการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร รับเรื่องร้องเรียน คำาแนะนำา ติชม บริการของลูกค้าและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ : • วุฒิปริญญาตรีไม่จำากัดสาขา สามารถทำางานเป็นกะ และปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน (ทำางาน 5 วันหยุด 2 วัน) • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (ธนาคารมีหลักสูตรอบรมให้ก่อนปฎิบัติงานจริง) • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Telesales

หน้าที่ความรับผิดชอบ : เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ คุณสมบัติ : • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (ธนาคารมีหลักสูตรอบรมให้ก่อนปฎิบัติงานจริง) • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  

มีเงินเดือนประจำ�  มีคอมมิชชั่น (Telesales) มีโบนัสประจำ�ปี , ปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี มีสวัสดิก�รต่�ง ๆ ของท�งธน�ค�ร เช่น ค่�รักษ�พย�บ�ล, ประกัน , กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ลงทะเบียน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-220-2222 คุณวิชาภรณ์ ต่อ 1229, คุณสาธินี ต่อ 1748, คุณกมลทรรศน์ ต่อ 1749 หรือส่งประวัติที่ E-Mail : hr.tbank@thanachart.co.th และ ระบุตำาแหน่งที่สมัคร “ Call Center ” หรือ “ Telesales ” วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan/ ธนาคารธนชาต

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

31


บริก�รด้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มหล�ยรูปแบบ ในน�มของ  ร้านอาหารเพลิน  ศูนย์จัดเลี้ยงครบวงจร  บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่  บริการอาหารกล่องในนาม Delibites

ราวัณ ปาล์ม รีส พี พี เอ อร์ท

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนหาดแหลมตง เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยงทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดทั้งปี

1 3 3 5 3 1 2 2 1 2 3 4 2 1

อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร�

1. Supervisor

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง 1-2 ปี ในธุรกิจโรงแรม/ร้านอาหาร

2. กัปตันห้องอ�ห�ร/ห้องจัดเลี้ยง • • • •

4. กุ๊กบริก�รง�นจัดเลี้ยง

(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น-17.00 น) E-mail: hrbkk@phiphinatural.com หรือดูรายละเอียดตำาแน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ www.pperawanpalms.com

1 อัตร�

1 อัตร�

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • ผลิตอาหารสำาหรับงานจัดเลี้ยง ประเภท อาหารไทย/ นานาชาติ • ดูแล ไลน์ Buffet/Cocktail ระหว่างงานจัดเลี้ยงได้เป็นอย่างดี

5. แคชเชียร์ • • • • •

• เพศหญิง อายุ 20-25 ปี • กำาลังศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี (เวลางาน16.30-21.30 น.) • บุคลิกดี มีกิริยา มารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี

7. พนักง�นบริก�รเสิร์ฟประจำ� 20 อัตร� • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • รักงานบริการ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย • บุคลิกดี กิริยามารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป • ประสบการณ์บริหารจัดการครัว อย่างน้อย 5 ปี • มีความรู้เกี่ยวกับอาหารหลาย ประเภท เช่น อาหารไทย จีน ยุโรป ญี่ปุ่น • เป็นผู้นำาทีมบริหารจัดการครัวให้อาหาร มีคุณภาพมาตรฐาน

sappasan/ พี พี เอราวัณ

บ.พีพีดอน รีสอร์ท จำ�กัด โทร. 02-5916568-70 ต่อ 14 โทรส�ร. 02-5916571 ได้ที่ แผนกบุคคล

เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รักงานบริการ มีความเป็นผู้นำาสูง มีประสบการณ์การทำางานโรงแรม/ ห้องอาหาร อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

3. หัวหน้�ครัว

วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตัวเอง หรือส่งประวัติมาที่สำานักงานกรุงเทพฯ ติดต่อสอบถาม

302/15 ม.6 การเคหะท่าทราย ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

3 อัตร� 6. พนักง�นต้อนรับ Part-Time 1 อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.- ปวส. มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปี ขึ้นไป ชำานาญการใช้โปรแกรม POS มีความระเอียดรอบคอบ

8. พนักง�นบริห�รทรัพย์สิน

• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป • มีประสบการณ์ 1-3 ปี (งานด้านการดูแลทรัพย์สิน) • ชำานาญการใช้โปรแกรม word excel

9. พนักง�นขับรถ

2 อัตร�

2 อัตร�

• เพศชาย สามารถขับรถได้ทุกประเภท • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรู้เส้นทาง ในกรุงเทพเป็นอย่างดี • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความคล่องตัวสูง ในเวลาปฏิบัติงาน

10. พนักง�นซ่อมบำ�รุงรักษ� 1 อัตร� • • • •

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สารพัดช่าง) มีทักษะงานไม้ งานปูน งานเชื่อม งานสี มีทักษะด้านงานไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานได้ที่ ร้านอาหารเพลิน เลขที่ 7/428 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-537-8906-9 ต่อ 210 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

บริษัท สรรพสาร จำากัด บริษัทได้เปิดดำาเนินการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ มานานกว่า 20 ปี ต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองไปพร้อมกับบริษัทฯ

sappasan caretery 4x7

1. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบุคคล 2. พนักง�นต้อนรับ (ส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษ/จีน) 3. กัปตันห้องอ�ห�ร 4. พนักง�นเสิร์ฟ 5. บ�ร์เทนเดอร์ 6. Chef de Partie ครัวไทย 7. Chef de Partie ครัวยุโรป 8. พนักง�นแล่เนื้อ (Butcher) 9. หัวหน้�สจ๊วด 10. หัวหน้�แม่บ้�น 11. พ่อบ้�น/แม่บ้�น 12. ช่�งทั่วไป 13. รปภ. 14. พนักง�นคีย์ข้อมูล (ปฏิบัติง�น กทม.)

รับสมัคร

ด่วน!

พนักงานโฆษณา • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการสื่อสาร และแนะนำาสื่อสิ่งพิมพ์ ทำางาน วันจันทร์-วันศุกร์

สนใจกรุณาติดต่อ คุณสุชานันท์ โทร. 081-208-3411 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ เลขที่ 71/16-17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 32

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

SAPPASAN / SAPPASAN

ผ่านการสัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที


Walk-in Interview - Business Analyst

ธนาคารธนชาต รับสมัครพนักงานประจำา

ตำาแหน่ง

Business Analyst

สถ�นที่ปฏิบัติง�น อ�ค�รธนช�ตรัชด� (MRT สถ�นีสุทธิส�ร ประตู 4)

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคารธนชาต สวนมะลิ ชั้น 2 ทรัพยากรบุคคลกลาง

ลงทะเบียน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-220-2222 คุณณัฐวุฒิ ต่อ 1228, คุณอิษฎา ต่อ 1750 หรือส่งประวัติที่ E-Mail : hr.tbank@thanachart.co.th และระบุตำาแหน่งที่สมัคร “Business Analyst”

คุณสมบัติ

สมัครและ ัสมภาษณ์ ทันที

• อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขา MIS, การจัดการ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้าน Business Analyst (BA) ในธุรกิจธนาคาร (Treasury, Loan, ATM, Payment, Deposit, Hire Purchase, CRM, Branch, Internet Banking) จะพิจารณาเป็นพิเศษ   • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี, ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง   • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี • วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดทำา / แก้ไข / ปรับปรุง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำา Requirement เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ปรับปรุงโปรแกรม เพื่อรองรับการเปลียนแปลง ของธุรกิจ เช่น กรณีมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ทางราชการ • ให้คำาแนะนำาการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหา / ข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan/ ธนาคารธนชาต

หน้าที่ความรับผิดชอบ

33


บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำากัด

ผู้ดำาเนินธุรกิจด้านจัดงานแสดงสินค้ากว่า 35 ปี

พื่อขยายงานดังนี้ บ ัร สมคั รพนกั งานเ

1. โฟร์แมน (ช่างก่อสร้าง และควบคุมการจัดสร้างบูธ / งานแสดงสินค้า) 10 อัตรา • เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ในช่างทุกประเภท และคุมคนงานจำานวนมากได้

2. ช่างไม้/ ช่างสี/ ช่างศิลป์

• เพศชาย • มีประสบการณ์ทำางาน

40 อัตรา

3. หัวหน้าสต็อก

• เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และควบคุมคนงานจำานวนมากได้

4. พนักงานสต๊อก 5. เช็คเกอร์ (ตรวจการติดตั้งงานประชาสัมพันธ์ทุกชนิด)

• เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5 อัตรา 20 อัตรา 20 อัตรา

6. บัญชีรับ – จ่าย / ออกใบกำากับภาษี

5 อัตรา

7. เลขานุการผู้บริหาร

3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ ทำางาน • สามารถใช้โปรแกรม Express

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

8. พนักงานขับรถยนต์/พนักงานรับส่งเอกสาร

• เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีความรู้เส้นทางดี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20 อัตรา

9. ลูกเรือ (ประจำาทีพัทยา)

• เพศชาย • มีประสบการณ์ทำางาน และมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรือ

10. พนักงานต้อนรับ (ประจำาที่นวมินทร์ 24) • เพศชาย / หญิง • รักงานให้บริการ

11. หัวหน้าบริหารโครงการ (ประจำาที่นวมินทร์ 24)

3 อัตรา 20 อัตรา

• เพศชาย • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ • รับผิดชอบด้านการจองสถานที่ และงานจัดเลี้ยงครบวงจร

12. ฝ่ายขายพื้นที่แสดงสินค้า

• เพศชาย/หญิง • รักความก้าวหน้า • มีประสบการณ์ทำางาน

3 อัตรา

15 อัตรา

ทุกตำ�แหน่ง รับทันที ทำ�ทันที ไม่ต้องรอ!

โทร. 0-2719-0408 E-mail: unionpan@yahoo.com

www.unionpan.co 34

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

sappasan/ unionpan

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่น จำากัด 33 ซ.รามคำาแหง 24 แยก 24 ถ.รามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240


บริษัท ปริ- สิริ จำ�กัด (มห�ชน) ะกอบการอสังหาริมทรัพย์รายให- ท่ ี่สุด เราคือ 1 ใน 10 ผู้ปร

ในประเทศไทย ปริ- สิริเปน็ มืออาชพ ี ในการพฒ ั นาโครงการเพอื่ ขาย ประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมเิ นียม

1. Project Manager

• Male, 35-45 years old. • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering • At least 15 years experience in a construction work as a Project Manager. • Licensed Engineer.

2. Project Engineer

• Male, 30-35 years old. • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering • At least 10 years experience in a construction work as a Project Engineer. • Licensed Engineer.

3. Site Engineer

• Male, 25-30 years old. • Bachelor’s Degree in Civil Engineering • At least 3 years experience. • Licensed Engineer.

4. Office Engineer

8. Foreman Structure & Finishing

• Male, 25-40 years old. • Vocational course in Construction. • At least 3 years experience in the construction field.

9. Survey

• Male, 25-40 years old. • High Vocational course in Surveying. • At least 3 years experience in the construction field.

10. Site Admin

• Male, 25-40 years old. • Bachelor’s Degree in Human Resource or any related course. • At least 3 years experience in a construction work.

11. Marketing Supervisor

• Male/Female, 25-30 years old. • Bachelo’s Degree in Civil Engineering • At least 2 years experience.

• Male/Female 25-30 Years old • Bachelor’ degree in marketing • At Least 3-5 year exp.

• Male/Female 25-30 Years old • Bachelor’ degree in Account • At Least 3-5 year exp.

5. Estimating Engineer

12. Accounting Supervisor

6. Project Architect / Architect

13. Project Finance.

• Male/Female, 25-30 years old. • Bachelor’s Degree in Civil Engineering • 0-5 years experience. • At least 2 years experience.

• Male/Female, 25-40 years old. • Bachelor’s Degree in Architecture. • At least 3 years experience in design and construction.

• Male/Female 30-35 Years old • Bachelor’ degree in Finance • At Least 5-10 year exp

• Male/Female 25-30 Years old • Bachelor’ degree in HRM or Accounting • At Least 3-5 year exp. As payroll, welfare and C&B

7. Draftsman Structure & Finishing

• Male/Female, 25-40 years old. • Vocational course as a draftsman or any related course. • At least 2 years experience as a draftsman. • AutoCAD program related.

14. Payroll Supervisor

บริษัท ปริญสิริ จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เอ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-617-6900 ต่อ 574 แฟกซ์ 02-617-6911 หรือติดต่อโดยตรง คุณธนพัต แสนสิงห์ โทร. 086-317-2251 (08.30 น.-17.30 น.) E-mail tanapat@prinsiri.com www.prinsiri.com

sappasan/ prinsiri 8x14

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


SAPPASAN/ MINOR/NEW


CONTENTS 186

Editor’s Talk …

ประจำ�วันที่ 8 - 22 ตุล�คม 2556

หน้า 45 OVERVIEW - สุขแบบติดดิน

หน้า 49 VIP

(เรื่องจากปก)

- “ดา เอ็นโดรฟิน” จำาแค่... “ชีวิตนี้โชคดีกว่าอีกหลายคน”

หน้า 60 STAR’S BIZ

- “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” “Cup-t” เสื้อคู่ รู้กัน 2 คน

หน้า 63 TOP TEN

ตัง้ ตัวกันทันหรือเปล่า นีก่ ็เข้าเดือนตุลาคมแล้วนะ เหลืออีกสองเดือนจะต้องฉลอง ปีใหม่กันอีกแล้ว เชื่อเลยว่าเกินครึ่งหนึ่งของคนที่ตั้งเป้าไว้เมื่อตอนต้นปี 2556 ไม่ สามารถทำาตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ ไม่ใช่เพราะมันเกินความสามารถ แต่เป็นเพราะ ละเลย ไม่คิดว่าวันเวลามันจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ ....เวลามันเดินเร็วนะ อย่าประมาท กันล่ะ !!! JobCyber ฉบับนี้เปิดเรื่องด้วยบทสัมภาษณ์ “ดา เอ็นโดรฟิน” กุหลาบสีดำาใน สวนลับของ “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” ในคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ โครงการ 2 พูดคุยเรื่องการทำางาน การร้องเพลง เรื่องที่รักแค่เรื่องเดียวในชีวิตที่เมื่อเลือกได้ เมื่อรู้ตัวก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะให้ตัวเองได้อยู่กับสิ่งที่รัก ไม่ต่างจากนักเขียนบท นัก แสดงหนุม่ “เต๋อ ฉันทวิชช์” เจ้าของแบรนด์เสื้อคูร่ กั Cup-t ทีพ่ ูดว่าถ้าได้ทำาสิง่ ทีร่ กั เราจะมีแรงบันดาลใจที่จะทำามันอย่างดี ซึ่งผลของการทำาอย่างดีท่สี ดุ ก็คอื ความพอใจ ของคนรับ เท่านี้ก็จะประสบความสำาเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ต่างกัน .... คิดง่าย ๆ ทำาได้แล้วก็มีความสุข “อยู่กับสิ่งที่รัก” สำาหรับใครที่ผ่านมายังไม่รู้ สึกว่าประสบความสำาเร็จกับเรื่องอะไรเลย ลองมองย้อนกลับไปอีกครั้งว่าเราอยู่กับ สิ่งที่รักแล้วได้ทำามันอย่างดีที่สุดแล้วหรือเปล่า ลองดูกันนะ แล้วมาตั้งเป้าสั้น ๆ ไว้ก่อนว่าอีก 2 เดือนกว่า ๆ ที่เหลือก่อนจะ ปีใหม่เราจะทำาอะไรดี แล้วค่อยไปตั้งเป้าหมายยาว ๆ ในปี 2557 ทีใ่ กล้จะมาถึง จาก นั้นก็ตั้งใจเอาให้เป้าหมายที่วางไว้ใกล้จุดสำาเร็จที่สุด หรือถ้าใครโชคดีก็ขอให้ประสบ ความสำาเร็จเกินเป้าหมายที่วางไว้มาก ๆ นะ

- ไอซ์ AF9–“ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ” 10 ของแบรนด์เนมอยากได้ แต่ไม่คิดซื้อ

หน้า 65 DIY

- หล่อ (เชิงเทียน) คอนกรีต

หน้า 74 Business

- “มาการอง” ขนมหวานหลากสีกับวิธีทำาแสนง่าย

กองบรรณาธิการ JobCyber noi.attaporn@gmail.com

www.mrthaijob.com ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร, อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล, รศ.สุพัตรา สุภาพ, ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล, รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร  กรรมการบริหาร กวี อุรัสยะนันทน์ คอลัมนิสต์ อ.อิสเรศ อนัคฆมนตรี, นพ.วิทยา นาควัชระ  บรรณาธิการงานราชการ–แรงงาน กิตติศักดิ์ คงอินทร์  บรรณาธิการงานเอกชน–การศึกษา ดวงกมล อุรัสยะนันทน์  บรรณาธิการบันเทิง–วาไรตี้ อรรถพร วงษ์ศรี  บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยทัศน์ ธรรมพากรณ์  ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดวงกมล แก้วเพชร, ศุทธินี เด่นสงวนวงศ์, อภัสรา วัลลิภผล  ฝ่ายงานศิลปกรรม วลัยลักษณ์ มณีรัตน์, สิทธิพร ปัญญาพรวิทยา, จิรภา คลังมนตรี, แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์  หัวหน้าพิสูจน์อักษร นวลศรี เครือจันทร์  พิสูจน์อักษร ชลทิศ กลีบแย้ม, ปฐมวดี เทียมใบใหญ่  ช่างภาพ อาทิตย์ มินขุนทด  Content Editor หฤทัย เกียรติพรพานิช  สารสนเทศ อัญชลี กองมี  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ลัดดา เขียวเรือง, สุชานันท์ ฉ้งทับ  ฝ่ายโฆษณา จอมใจ อัญชนานุรักษ์, สุทิตา เอ็มเขียน, ณิชากร เหมวงศ์มณีกุล, สุมาลี เทวะผลิน, เยาวลักษณ์ คำามูล, กัญญาภัค ระดิ่งหิน, กิตติยา จันทร์รังษีฉาย, ปรีญากร ชื่นชม, ภาวิณี ทรงสมพรชัย  ประสานงานผลิต นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น, วัฒนา จั่นขุนทด  เลขานุการฝ่าย งาน–การศึกษาและอาชีพ รุจิรา โกกนท, กิตติยา หอยสังข์, นัดดา ขลิบนิล  การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ปริยะ ดีเหมือน, โชคชัย ครุฑโต, ฉัตรมงคล มหาสิงห์  บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล  ผู้จัดการแผนกจัดจำาหน่าย ธรรมนูญ จั่นขุนทด โทร. 0-2435-2345 ต่อ 104  ติดต่อ กองบรรณาธิการ/ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2435-2345  พิมพ์ที่ บริษัท เชอรี่กราฟฟิค 1991 จำากัด 45/1 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  เจ้าของ บริษัท สรรพสาร จำากัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700  

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

37


History: โลหิตสีขาวแสดงความบริสุทธิ์ ของพระนางมัสสุหรีแห่งลังกาวี

เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น มักมีให้รู้จักอยู่มากเลยทีเดียว อย่าง เกาะ ลังกาวี (LANGKAWI) แห่งรัฐเคดาห์ หรือเมืองไทรบุรนี ้กี เ็ ป็นอีกเกาะหนึ่งที่มคี วามส�าคัญ ทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้ที่อื่นเลยทีเดียว เกาะลังกาวีเป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เกาะแห่งนี้เป็น ที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวมาเลย์ แต่ถ้าหากไม่มีเรื่องราวของ “พระนางมัสสุหรี” แล้วเกาะแห่ง นี้กค็ งเหมือนเกาะทั่ว ๆ ไป นางมัสสุหรีน้นั เป็นหญิงสาวผูห้ นึ่งที่เกิดมีเหตุการณ์สา� คัญท�าให้ นางเสียชีวิตบนเกาะลังกาวีแห่งนี้ พร้อมกับค�าสาปแห่งการแสดงความบริสุทธิ์คือ ‘โลหิต สีขาวเหมือนยางพารา’ การแลกกันระหว่างชีวติ และค�าสาปแช่งเป็นบทพิสจู น์สดุ ท้ายที่นางพยายามดิ้นรนออก จากการถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม นัน่ เป็นบทพิสจู น์ท่ที า� ให้เกาะลังกาวีได้ตกอยูใ่ นอ�านาจ

ของค�าสาปที่จมอยู่ในความมืดด�าเช่นเดียวกับชายหาดที่มีสีด�า นัยว่าเกาะแห่งนี้ถูกอ�านาจ แห่งความบริสุทธิ์นั้นสาปแช่งให้จมอยู่กับความตกต�่า เป็นอาถรรพ์ครอบคลุมมาถึง 7 ชั่ว อายุคน บัดนี้เกาะลังกาวีได้ผ่านพ้นมาแล้ว 6 ชั่วอายุคน ดังนั้น ในโอกาสวาระคนรุ่นที่ 7 ซึ่ง เป็นลูกหลานของพระนางมัสสุหรีได้มาถึง จึงเป็นช่องทางหนึ่งส�าหรับการแก้อาถรรพ์แห่ง ค�าสาป เพื่อท�าให้เกาะลังกาวีหลุดพ้นจากอ�านาจลึกลับที่มาถึง 6 ชั่วอายุคน ส�าหรับสุสาน ของนางมัสสุหรีน้นั มีสสุ านที่สร้างด้วยหินอ่อนและค�าจารึกภาษามาเลเซียและภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดสร้างท�าขึ้นภายหลัง มีข้อความว่า “MAHSURI BINTI PANDAK MAYAHMAHSURI A VICTIM OF TREACHERY AND JEALOUSY WAS SENTENCED TO DEATH IN 1235 HIJRAH OR 1819 A.D. AS SHE DIED SHE LAID A CURSE ON THE ISLAND THERE SHALL BE NO PEACE AND PROSPERITY ON THIS ISLAND FOR A PEROID OF SEVEN GENERATIONS’’ (ข้อความจารึกนี้แปลความได้ว่า มัสสุหรีผู้รับเคราะห์กรรมจากการทรยศหักหลังและ ความอิจฉาริษยาจนถูกตัดสินให้นางถึงแก่ความตายลง เมื่อศักราช (อิสลาม) 1235 หรือ คริสต์ศักราช 1819 (พ.ศ. 2326) นางสิ้นชีวติ ลงพร้อมกับค�าสาปแช่งที่แห่งนี้ว่า ‘’จะไม่เกิด

38

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


สั น ติ สุ ข และความเจริ ญ รุ่งเรืองบนเกาะแห่งนี้ เป็น เวลา 7 ชั่วอายุคน”) ต�านานเรือ่ งพระนางมัสสุหรี เกาะลังกาวีน้นั มีผคู้ รองเกาะ ถ้ า จะเรี ย กให้ เ ป็ น ชั ้น เจ้ า “น.ส.สิรินทรา ยายี” ทายาทรุ่นที่ 7 ครองเกาะคือ พระยาลังกาวี เจ้าครองเกาะลังกาวีนั้นมีน้องชายชื่อ วัน ดารุส (WAN DARUS) มีฐานะเหมือนอุปราช เมืองหรือรายามุดา (ไม่ใช่ราชา) เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าของเกาะ ซึ่งเป็นผูม้ ีฝมี ือในการสูร้ บมาก พระ นางมัสสุหรีนี้ได้อภิเษกเป็นพระชายาของ “วัน ดารุส” อยู่กินด้วยกันจนมีบุตรชาย 1 คน ชื่อ “วันดาเกม” หรือ “โต๊ะเกม” และในวันหนึ่งระหว่างที่วัน ดา รุส เดินทางออกไปรบนั้น พระนางมัสสุหรีได้ถูกกล่าวหาว่าคบชู้กับ นักร้องที่มีหน้าที่เข้ามาร้องเพลงกล่อมบุตรของนาง ชาวเกาะจึงพา กันร�่าลือไปรู้ถึงหูพระยาลังกาวี พระยาลังกาวีจึงสั่งให้ทหารจับ ตัวพระนางมาลงโทษและตัดสินประหารชีวติ โดยไม่ฟงั ค�าแก้ตวั ของ พระนาง และก่อนเสียชีวิตพระนางอธิษฐานว่า หากนางไม่มีความ ผิดขอให้โลหิตที่หลั่งออกมาเป็นสีขาวเพือ่ พิสจู น์ความบริสทุ ธิ์ของนาง และขอให้เกาะลังกาวีไร้ความเจริญไป 7 ชั่วคน แต่คมกริชประหาร กลับไม่ระคายผิวนางเลย พระนางมัสสุหรีจึงบอกกับเพชฌฆาตให้ กลับไปน�ากริชพิเศษของต้นตระกูลจากบ้านของนางมา ขณะที่ คมกริชจดลงไปบนคอของนาง โลหิตสีขาวก็พวยพุง่ ขึ้นข้างบนราวกับ เป็นร่มโดยไม่ตกลงบนพื้นดินเลย และเมือ่ วัน ดารุส กลับมาพบว่าพระยาลังกาวีพชี่ ายสั่ง ประหารชีวิตพระนางมัสสุหรี วัน ดารุส จึงโกรธแค้น ได้น�าก�าลัง ออกไล่ฆา่ ชาวบ้านที่ใส่ความร�า่ ลือจนเกิดเหตุดงั กล่าว รวมทั้งพระยา ลังกาวีพี่ชายของตนด้วย จากนั้นวัน ดารุส ก็พาบุตรชายหนีเข้ามา ตั้งบ้านเรือนอยูท่ ่เี มืองถลาง และได้อาศัยอยูจ่ นถึงแก่กรรม ณ เมือง ถลางแห่งนี้ วันดาเกมบุตรชายของนางมัสสุหรีผู้นี้ต่อมาได้แต่งงาน

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

และมีบุตรเป็นทายาทสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่วนั ที่พระนางมัสสุหรีได้เสียชีวติ เกาะลังกาวีกเ็ งียบเหงา ผูค้ นอยูก่ นั อย่าง ไม่มีความสุขเพราะตกอยู่ในมนต์ตราแห่งการสาปแช่งมาจนถึง 7 ชั่วคน จนกระทั่งมาถึง “น.ส.สิรนิ ทรา ยายี” ทายาทรุน่ ที่ 7 ของพระนางมัสสุหรี เวลา 200 กว่าปี หรือ 7 ชั่วคน นั้นได้ผ่านไปแล้ว นับจากนี้ไปจะเป็นยุครุ่งโรจน์โชติชัชวาลของลังกาวีอีกครั้งหนึ่ง

39


Healthy: ‘นอนดึก’ อย่างไรไม่ให้โทรมเร็ว การทำางานดึกทำาให้รา่ งกายล้า เหมือนกับเครื่องยนต์ Overload ไม่ชา้ เครื่องก็พงั ผู้ท่มี หี น้าที่บริหาร งานมักจะพบปัญหานี้กันมาก นอกจากนี้ คนทำางานส่วนใหญ่เมื่อทำางานเสร็จกลับถึงบ้าน แทนที่จะ อาบน้ำานอนเลยก็กลับเถลไถลดูทีวีบ้าง เล่นคอมพิวเตอร์บ้างจนถึงตี 1 ตี 2 พอ 6 โมงเช้าก็ ต้องตื่นแล้ว หมายความว่ามีเวลานอนเฉลี่ยเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้น

พญ.ลลิตา ธีระสิริ แห่งศูนย์ธรรมชาติบำาบัด บัลวี ได้แนะนำ�วิธีก�รดูแลร่�งก�ยสำ�หรับคนอดนอน ไว้ว่� คนเร�ต้องนอนหลับในย�มกล�งคืน ไม่ใช่กล�ง วัน เพร�ะฮอร์โมนในร่�งก�ยถูกธรรมช�ติจัดสรรม� อย่�งนั้น ในเวล�กล�งวันเมื่อมีแสงสว่�ง ต่อมไพเนียล หรือต่อมเหนือสมอง จะหลั่งฮอร์โมนซีโรโตนินออกม� เพื่อกระตุ้นให้ร�่ งก�ยกระปรี้กระเปร่� กระฉับกระเฉง เพื่อกิจกรรมดำ�เนินในย�มกล�งวัน ร�ว ๆ 4-5 โมง เย็น ตอนแสงสว่�งลดลง ซีโรโตนินก็จะลดระดับ ลงเพื่อเตรียมให้ร่�งก�ยได้พัก ในขณะเดียวกันต่อม ไพเนียลก็หลั่งฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งชือ่ เมล�โตนินอ อกม� ระดั บ เมล�โตนิ นในร่ � งก�ยจะเพิ ่ม ม�กขึ้ น เรื่อย ๆ จนทำ�ให้งว่ งนอนในกล�งคืน พอถึงประม�ณตี 2 เมล�โตนินจะเริ่มลดระดับลง และซีโรโตนินก็จะถูก หลั่งออกม�ในย�มเช้�มืด พอดีเช้�เมล�โตนินห�ยไป ซีโรโตนินเพิ่มขึ้นม�ได้ระดับเร�ก็ต่นื พอดี ห�กอดนอน ก็เท่�กับฝืนวัฏจักรของฮอร์โมนต�มธรรมช�ตินี้ และ ว่�กันว่�ทำ�ให้ร่�งก�ยเสียสมดุลและทำ�ให้ป่วยได้ง่�ย สำาหรับทางแก้หากต้องอดนอน มีดังนี้ 1. กินอาหารที่อุดมด้วยวิตามินบีและซี เพร�ะ

เวล�อดนอนระดับฮอร์โมนจ�กต่อมไพเนียลปั่นป่วน ทำ�ให้เกิดคว�มเครียดแบบลึก ๆ จึงต้องแก้ดว้ ยวิต�มิน คล�ยเครียดประเภทบีและซีปริม�ณม�ก ดังนั้น ใน ระยะนี้ต้องกินข้�วกล้อง กินผัก ผลไม้ กินน้ำ�ผลไม้คั้น สด น้ำ�ส้มคั้นสด ๆ ห�กกินอ�ห�รประเภทดังกล่�วไม่ ได้ ให้ใช้วิต�มินบี 100 วันละ 1 เม็ด และกินวิต�มิน ซี 1,000 มก. วันละ 2 เม็ด หลังอ�ห�รเช้� 2. ถึงกลางคืนจำาเป็นต้องเติมพลังงานให้กับ ตนเอง เพร�ะส่ ว นอ�ห�รที ่เ ร�กิ น เข้ �ไปจะใช้ ไ ด้ ประม�ณ 6 ชั่วโมงเท่�นั้น ห�กกินอ�ห�รเย็น 6 โมง ถึงเที่ยงคืนพลังง�นก็หมดแล้ว จะต้องเติมอ�ห�รที่ให้ พลังง�นเข้�ไป ทั้งนี้ ควรเป็นอ�ห�รที่ยอ่ ยง่�ยประเภท ข้�วต้ม โจ๊ก น้ำ�ข้�ว ธัญพืช จะดีกว่�อ�ห�รที่มี ไขมันสูงอย่�งนมวัว หรือเครื่องดื่มประเภทโกโก้ หรือ มอลต์ เนื่องจ�กเวล�ที่จะนอนมีน้อยอยู่แล้ว ไม่ควร กวนกระเพ�ะให้ย่อยอะไรที่ย่อยย�ก เพร�ะจะทำ�ให้ หลับไม่สนิทดีนัก และมีอ�ห�รกลุ่มค�ร์โบไฮเดรตที่ ทำ�ให้หลับง่�ยกว่� เช่น ข้�วเหนียว กล้วย ห�กเลือก กินย�มดึกได้จะทำ�ให้นอนเร็วกว่� 3. ควรนอนทันทีหลังจากเสร็จจากดูบอล หรือ ดูหนังสือ ไม่ควรเสียเวล�ออกไปห�ข้�วต้มรอบดึก กินนอกบ้�น เพร�ะจะยิ่งมีเวล�นอนน้อย และควร ระลึกไว้ว่�น่�จะมีเวล�นอนติดกันประม�ณ 4 ชั่วโมง สุขภ�พจึงจะไม่เสื่อมทรุดในระยะนี้ ถ้�ต้องนอนตี 3 ก็แปลว่�ควรจะตื่นตอน 7 โมงเช้�จึงจะดี 4. ไม่ ค วรแก้ ง่ ว งด้ ว ยการดื ่ม กาแฟหรื อ ชา เพร�ะก�แฟมีฤทธิ์ 6-8 ชั่วโมง ห�กดื่มก�แฟตอน 4 ทุ่มก็แปลว่�จะหลับได้เอ�ตอนตี 4 ซึ่งจะทำ�ให้เวล�พัก ผ่อนไม่พอ ห�กง่วงก็ควรงีบหลับก่อนแล้วค่อยตื่นม�ดู

หนังสือหรือดูโทรทัศน์เอ�ตอนดึก 5. ตื่นเช้าหลังจากอดนอน ควรกระตุ้นตนเอง ให้กระปรี้กระเปร่�ด้วยวิต�มินดังที่ได้กล่�วแล้ว หรือ จะใช้โสมกินร่วมด้วยก็ดีกว่�ดื่มก�แฟ เพร�ะก�รใช้ วิต�มินกับโสมจะทำ�ให้สมองปลอดโปร่งกว่�กินก�แฟ ก�รนอนดึกเป็นเหตุให้อ�ยุสั้น เท่�กับเร่งวัน ต�ยให้ตนเอง คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นกับคนนอนดึก นอกจ�กร่�งก�ยจะพักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดอ�ก�รล้� แล้ว ระบบร่�งก�ยจะรวน ยกตัวอย่�งเช่น - ระบบก�รย่อยอ�ห�ร ท้องอืด ท้องเฟ้อง่�ย อ�ห�รย่อยไม่ดี ทำ�ให้อุจจ�ระหย�บ ซึ่งเกิดจ�กก�รที่ ร่�งก�ยย่อยไม่หมดเพร�ะล้� แนวท�งแก้ไข ให้ลด อ�ห�รประเภทเนื้อสัตว์ อ�ห�รเหนียว ๆ มิฉะนั้นลำ�ไส้ ทำ�ง�นหนัก ยิ่งนอนดึกแม้เร�หลับไปแล้ว แต่ลำ�ไส้ไม่ หลับ ยังคงย่อยอยู่ต่อไป พอตื่นขึ้นม�ก็เพลีย ให้กิน ไข่ นม แทนพวกเนื้อสัตว์ ก็จะพอถูไถไปได้ มิฉะนั้น ท้องจะผูกเป็นประจำ� ริดสีดวงทว�รจะถ�มห� ถ้�ต้อง ทำ�ง�นจนดึกก็ให้ออกกำ�ลังหน้�ท้อง ให้ท้องเกิดกำ�ลัง จะได้รีดอุจจ�ระออกม�ได้เร็ว กินเสร็จแล้วอย่�นอน ให้เดินสักครึ่งชั่วโมง เพร�ะพอข�ได้เดิน ลำ�ไส้มันก็ ต้องไปกับข�ด้วย จะช่วยทำ�ให้ย่อยได้ดีขึ้น คนที่นอน ดึกต้องให้ท้องอุ่นม�ก ๆ ให้ห�ผ้�ม�ห่ม และควรจะ ห�ถุงเท้�ม�ใส่ด้วย มิฉะนั้นเท้�จะช� - ระบบปัสส�วะ ถ้�นอนประม�ณ 3-4 ทุ่ม พอ ตื่นเช้�ขึ้นม�จะปัสส�วะครั้งเดียวจบ แต่ถ้�นอนดึก ยิ่งนอนตี 1 กล�งดึกจะต้องลุกเข้�ห้องน้ำ�ถี่ เพร�ะ ร่�งก�ย Overload ต้องก�รน้ำ�ม�ก กล้�มเนื้อข้�งใน จะบีบคั้นเอ�พลังง�นออกม�ใช้ จึงต้องใช้น้ำ�ม�ก ผล ก็คอื ปัสส�วะบ่อย ทำ�ให้พวกเกลือแร่ท่อี ยู่ในร่�งก�ยจะ ถูกขับออกม�พร้อมกับปัสส�วะด้วย ยิ่งอ�ยุ 35 ขึ้นไป จะยิ่งแย่ แนวท�งแก้ไขคือ ให้กินแคลเซียมเม็ด แต่ อย่�ม�ก แค่ 1 เม็ดก็พอ ถ้�กินม�กจะทำ�ให้แคลเซียม พอก คืออ�ก�รที่กระดูกงอกทับเส้นประส�ท แต่ถ้�ไม่ กินแคลเซียมชดเชยก็จะทำ�ให้เลือดจ�ง เม็ดโลหิตจ�ง การนอนดึกต้องดื่มน้าำ ให้มาก และเติมเกลือ ในน้ำาด้วย ส่วนโค้ก เป๊ปซี่ กระทิงแดง อย่าดื่ม เพราะพอเราอยู่ดึกและกลั้นปัสสาวะ มันจะซึมกลับ เข้าเส้นเลือด ทำาให้น้ำาเหลืองเสียและจะไปปะทุที่ขา หนีบหรือท้องแขนเป็นเม็ดแดง ๆ เป็นจ้ำา ๆ บางคน ไม่กลั้นปัสสาวะแต่ดื่มน้ำาน้อย อาการก็จะเหมือนกับ การโม่แป้งฝืด ๆ ลำาไส้บีบตัวไม่ไหว ต้องเค้น ก็จะ เพลีย แต่ถา้ ดื่มน้ำามาก ทำาให้ถา่ ยสบาย ถ้าดืม่ น้าำ น้อย จะทำาให้กรดยูเรียเข้มข้น พอเรากลั้นปัสสาวะมันก็จะ ซึมเข้าเส้นเลือด ทำาให้น้ำาเหลืองเสีย ถ้ากลั้นบ่อย ๆ จะทำาให้ปัสสาวะไม่หมด

Credit: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=122980, http://forum.sanook.com

40

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


S12 S11

S10

S9 บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 8 จำากัด รับ การตลาด 2 อัตรา อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สามารถทำางานต่างจังหวัดได้ มีความ ขยัน อดทน ทำางานจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณา ป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 8 จำากัด 21/20 อาคารสาทรบิซิเนสปาร์ค ถนน กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร : 0-2440-0467 ต่อ 111, 08-8339-2934

42

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

S8


บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำากัด รับ ครูผู้สอนและนักวิชาการ วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย 10 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี กำาลังศึกษา หรือจบการศึกษาปริญญาตรี โท หรือเอก สาขาวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทันต แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยภาครัฐ ถ้าได้รับรางวัลเรียนดี/เกียรตินิยม/รางวัลในการ แข่งขันด้านวิชาการ หรือได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ บริษทั เลิรน์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด สำานักงานใหญ่ อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬา) ชั้น 13, 17 สยามสแควร์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. สอบถาม รายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เวลา 08.30-17.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) 0-2251-6842-4 ต่อ 23, 09-1379-9296

บริษัท สยามกลการ จำากัด รับ เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัย หลายอัตรา เพศชาย อายุ 22-40 ปี วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หากจบปริญญา ตรี สาขารัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ มีประสบการณ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัย มีความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง และทราบกฎจราจร สามารถทำางาน เป็นกะได้ ติดต่อ เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างบุคลากร บริษัท สยาม กลการ จำากัด 891/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2215-0830-50, 0-2216-2081

CHN

W1

S1 โรงเรียนสอนภาษาศาลาแดง กรุงเทพ รับ พนักงานธุรการประจำาสำานักงาน (ทำา วีซา่ ) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒปิ ริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีทกั ษะในการพูดภาษาอังกฤษได้เป็น อย่างดี ถ้ามีทกั ษะในการพูดภาษาญี่ป่นุ ได้ จะได้รบั การ พิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ (Word, Excel) ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โรงเรียน สอนภาษาศาลาแดง กรุงเทพ 62 อาคารธนิยะ บิวดิ้ง ชั้น 11 ห้อง 1110 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2632-9440

S2 S3

S7

S6

The Bright Group รับ พนักงานบัญชีและการเงิน ประจำาสำานักงาน 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สามารถทำาบัญชี ทั้งด้านรายรับ-รายจ่าย สามารถทำา ภงด. 3, 53 รายงานภาษีซื้อ–ภาษีขาย และ ภพ. 30 ติดต่อ คุณ ธารเทพี บูรณะพิมพ์ The Bright Group Bright Future International Training and Services ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ หรือ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. : 0-2237-3840-4 ต่อ 411

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

S5

S4

Jackworld Co., Ltd. รั บ Architecture Designer หลายอัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส.ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี มี ประสบการณ์ในการทำางาน 3-5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Jackworld Co., Ltd. 193 ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2235-7955

บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำากัด รับ ผู้จัดการร้าน/ภสัชกร/B.A./Store Operation 15 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (ยกเว้น เภสัชกรต้องจบเภสัชศาสตร์) ปวส. ปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์ มีทกั ษะด้านการบริการ และการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพ ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถทำางานตามเวลา เปิด-ปิดของห้างได้ (ทำาสัปดาห์ละประมาณ 5 วัน จัดเป็นกะเช้า กะบ่าย) ติดต่อ คุณปริศนา บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำากัด 889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 124 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2675-8356, 0-2675-8415

43


บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด ผู้นำ�ด้�นก�รจัดห�พนักง�นขับรถให้ผู้บริห�ร และรถลีมูซีน ณ สน�มบินสุวรรณภูมิ ต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�นจำ�นวนม�ก โดยมีตำ�แหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

พนักง�นขับรถลีมูซีน (Limousine)

ประจำ�สน�มบิน

100 อัตร�

 ไม่จำ�กัดเพศ  อ�ยุ ยุ 25 ปี ไม่เกิน 55 ปี  วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่�

รายได้ดี มีสวัสดิการ

รับสมัคร

ด่วน

15,000 +++,

: การันตีรายได้ เบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น : ชุดยูนิฟอร์ม, ตรวจสุขภาพประจำาปี, ประกันสังคม

สนใจติดต่อ : บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำากัด

โทร. : ฝ่ายบุคคล 0-2739-0900, 08-6344-7906, 08-0227-5825 คุณสมเกียรติ 08-6313-5929

SAPPASAN /Thaitime

เลขที่ 4 ปากซอยลาดกระบัง 9/8 ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


Overview:

ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ (จิตแพทย์)

สุขแบบติดดิน ทุกคนอยากมีความสุข แต่คงมีน้อยคนที่อยากสุขแบบ ติดดินเพราะฟังชื่อแล้วเหมือนคนอนาถา ถ้าอ่านต่อไป แล้วจะรู้ว่ามันคลาสสิคมาก คนส่ ว นมากเพ้ อ ฝั น +เพ้ อ เจ้ อ +ฟุ ้ง ซ่ า นอยากมี ความสุขแบบฟองสบู่ล่องลอยอยู่บนฟ้า เช่น อยากเป็นดารา พิธีกร คนดัง รวยมาก ๆ เร็ว ๆ มีชื่อเสียง มีแฟนคลับคอยติดตาม ได้คู่ควงหรือคู่ครอง ที่รวย+ดัง+ดี+หล่อ (สวย)+ตระกูลดี+รักเราคนเดียว ทำางานก็อยากได้งานดี ๆ ได้เงินมาก ๆ นายรัก ทุกคนในที่ทำางานชื่นชม มีอนาคตไกล+งานไม่หนักนัก มีคนที่เพ้อเจ้อ เพ้อฝันแบบนี้กันมาก เป็นเพราะ อ่านนวนิยายหรือดูละครทีวที ่นี าำ เสนอฉากความสุขแบบ นี้กนั มาก แลดูเหมือนมีความสุขแบบฟองสบู่ลอยฟ้า ได้ แต่เพ้อฝันไป แต่ความเป็นจริงของชีวิตส่วนมากตรง ข้ามกับสิ่งที่เพ้อฝัน โอกาสจะได้สิ่งที่เพ้อฝันก็เป็นไปได้ ยาก ใครไม่อยากเลือกความสุขแบบฟองสบู่ลอยฟ้าก็ไม่ ว่ากัน แต่ถ้าใครจะลองฝึกการมีความสุขแบบติดดินดู บ้างก็ไม่เลวนะ เช่น 1. สนใจวิธีคิดที่จะมีความสุขจากสิ่งที่เป็นอยู่ มี อยู่ให้ได้ แม้จะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม นั่นคือให้มีสติเสมอ คุณจะรู้ตัวว่าเป็นอะไร ทำา อะไรอยู่ในปัจจุบนั ไม่เสียเวลากับอดีตหรืออนาคตมาก ทั้งเรื่องที่พอใจหรือไม่พอใจ คุณอาจวางแผนการอนาคตได้ แต่กใ็ ห้ร้วู า่ ขณะนี้ คุณอยู่กับปัจจุบันนะ จะได้ไม่กลุ้มใจล่วงหน้า อดีตที่ผ่านมาก็จบกันเสียที อย่าไปใส่ใจมากนัก หมดแล้ว จบแล้ว กลับคืนไม่ได้ คุณจะลดความฟุ้งซ่าน กังวล วิตกหรือเครียด และไม่เสียพลังงานมาก ลองฝึกการมีความสุขกับปัจจุบนั ง่าย ๆ ดูบา้ ง เช่น สุขกับลมหายใจเข้า-ออก หรือสุขจากการเดินเท้าเปล่า ในสนามหญ้าเล็ก ๆ ที่ไหนสักแห่งก็ได้ ถ้าใจคุณเปิดรับ ความสุข คุณจะได้ความสุขแบบสงบร่มเย็น 2. ฝึกการมีความรักและเมตตาเสมอ ทั้งกับตัว เองและคนอื่น บางคนบอกว่ามันไม่มี...จะทำาอย่างไร ลอง ๆ ฝึก การทำาสมาธิแบบเซ็นดูบ้างก็ได้ โดยการภาวนาง่าย ๆ เวลาหายใจเข้า-ออก เช่น หายใจเข้า นึกถึง...หายใจเอาความรักเข้าไปในตัว คุณ หายใจออก นึกถึง...รอยยิ้ม (ยิ้มไปด้วย) คุณจะมีความรักมากขึ้นในใจ และจะเผื่อแผ่ไป ให้คนอื่นได้ เป็นความสุขที่ประณีตกว่าการได้เงินทอง หรือวัตถุเสียอีก แล้วคุณจะมีโอกาสได้รับความรักและ มิตรภาพตอบด้วย

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

สุขแบบมีความรักและมิตรภาพนี้ใช้เงินซื้อไม่ได้ ต้องผลิตขึ้นเองและมอบให้คนอื่น ๆ (+ตัวเองด้วย) แล้ว คุณจะรู้ว่าความอิ่มเอมใจเป็นอย่างไร 3. สิง่ สำาคัญในชีวติ 2 อย่างคือ ความรักและความ ดี หมั่นผลิตความรักและมอบให้ตัวเอง+คนอื่นเสมอ และหมั่นทำาความดี เพราะจะทำาให้คุณได้รับผลของ ความดีเป็นความเจริญรุ่งเรือง+ความน่านับถือทัง้ ใน ชาตินี้และอนาคต อย่าคิดแสวงหาหรือบูชาเงินมากไป จะทำาให้คุณ บูชาการมีอำานาจ คุณหาเงินได้เท่าไรก็ไม่พอ ยิ่งได้ยิ่ง งก เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณจะไม่นึกถึงมิตรภาพ ความ รัก หรือความดีเลยถ้าคุณมุ่งหาแต่เงินมากไป ทำางานหาเงินพอมีพอใช้ตามความสามารถของคุณ ก็พอแล้ว ทำาให้เต็มที่...ได้แค่ไหนก็แค่น้นั เก่งมาก-ดีมาก แล้ว 4. อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น สุขกับธรรมชาติมาก ขึน้ ลองนั่งกินข้าวหรือนั่งเล่น เดินเล่นบนพื้นสนามหญ้า ดูบ้างสิ คุณจะรู้สึกอิสระ สบายมากขึ้น รู้สึกตัวเองเล็ก ลงเมื่อเปรียบเทียบกับโลก และสงบขึ้นเพราะลดอีโก้ได้ คุณจะลดการเอาเปรียบคนอื่น มองความทุกข์ของคนอื่น ด้วยความเห็นใจ ถ้ามีโอกาสช่วยได้ก็อยากช่วย คุณจะ มีความสุขจากสิ่งเล็ก ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้นได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณไม่อยู่กบั ธรรมชาติคณ ุ จะแสวงหาสิ่งที่เหนือ ธรรมชาติหรือฝืนธรรมชาติมากขึ้น ทั้งเครื่องมือไฮเทค วิธีการทำาให้ตัวเองวิเศษกว่าคนอื่น เป็นการเสริมอีโก้ หรืออัตตาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น พวกนี้พออยู ่ ๆ ไปจะเหงา ว้าเหว่มาก มักจะมองตัวเองไม่มีค่า เพราะเอาชนะคน อื่นทั้งโลก หรือเอาชนะธรรมชาติไม่ได้จริง ๆ อาจเป็นโรคซึมเศร้าหรืออยากตายได้งา่ ย หรือหยิ่ง

ยโสจนคนไม่อยากมองหน้า 5. สร้างมิตรให้มากทุกเพศ วัย เชื้อชาติ ให้คุณ เป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนโดยนึกถึงความรัก+มิตรภาพที่คณ ุ ส ร้างให้ตัวเองได้แล้วกระจายออกไป คุณจะมีความรัก +เอื้ออาทรคนอื่นได้มากขึ้น คุณจะรู้สึกอยากให้ อยากช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งที่ เป็นการให้สิ่งของ (ทาน) หรือการให้ความรู้ การช่วย เหลืออื่น ๆ (ธรรมทาน) รวมทั้งการให้อภัยคนอื่นด้วย (อภัยทาน) และอย่าได้คิดสร้างศัตรูแม้แต่คนเดียว ซึ่งถือว่า มากเกินไปแล้ว 6. ถ้าจะสะสม ให้สะสมบารมีจากการทำาความ ดี มากกว่าสะสมเงินทองทรัพย์สมบัติ ถ้าคิดจะสร้างอะไร ให้คดิ ถึงการสร้างคนมากกว่า การสร้างวัตถุ ให้ลงมือทำาทุกอย่างที่แนะนำามานี้ให้เต็มที่ ทำาได้ แค่ไหนก็แค่น้นั เก่งมาก-ดีมากแล้ว (ประโยคทองที่ผม ใช้เสมอและได้ผล เพราะคุณจะเกิดกำาลังใจและมองว่า ตัวเองมีค่าเสมอไม่ว่าจะทำาได้ผลอย่างไร) คุณรู้ไหมความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าในทุกสภาวะ ของชีวิตนี่แหละเป็นความสุขที่เป็นอมตะ คุณต้องมี ให้ได้ สุ ข แบบติ ด ดิ น ที ่ผ มแนะนำ า มานี ้ไ ม่ ไ ด้ บ อกให้ แสวงหาเงิน อำานาจ หรือตำาแหน่งเลย แถมแนะนำา ให้มีสติ ลด ละ ความต้องการเหล่านั้นลงด้วย หันมาสุขแบบติดดินกันเถิด คุณจะได้ไม่หลงติด ความสุขแบบฟองสบู่ลอยฟ้า ซึ่งเป็นจริงได้ยาก และ เป็นการช่วยลดการเป็นโรคซึมเศร้าเพราะผิดหวังตัว เองที่เกิดมาด้วย...ดีไหม

45


Horoscope:

อาจารย์อิสเรศ อนัคฆมนตรี

เช็กดวงชะตา กับ อ.อิสเรศ อนัคฆมนตรี

ความเป็นไปของชีวิตคนเหมือนคลื่นที่ซัดสาดเข้าหาฝั่ง บางวันคลื่นลอยสูง บางวันคลื่นลอยต่ำา กระทบฝั่งก็จมหาย หากแต่ทุกวิถีแห่งการเคลื่อนกาย คือ การมุ่งสู่เป้าหมายที่ฝันใฝ่ สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้ง กับนิตยสาร Job Cyber นิตยสารที่จะเป็นเพื่อนก้าวเดินเคียงข้างคุณมุ่งสู่ เป้าหมาย วิธีการหนึ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายคือ การหาแผนที่ชีวิตจากดวง ชะตา ชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับ ท่านที่เกิดวันจันทร์

ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวติ เป็นบททดสอบที่ย่งิ ให- ่ เรียนรู้และปรับปรุงชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป การงาน ใช้ ปัญญาตัดสินใจ สิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมา สร้างบันไดความสำาเร็จให้ การเงิน ดวงชะตาค่อนข้าง ดีมากเลยทีเดียว จะมีทรัพย์ จะได้เงินมากกว่าหนึ่งครั้ง ในช่วงนี้ ความรัก ความรักความปรารถนาต่าง ๆ ก็ ยังคงไม่ชัดเจนนัก ต้องศึกษาดูใจกันต่อไป

ท่านที่เกิดวันอังคาร

ช่วงนี้คณ ุ กำาลังเคว้งคว้าง รู้สกึ โดดเดี่ยว ทำาอะไร ได้ไม่เต็มกำาลัง การงาน มีความก้าวหน้าเป็นอย่าง ดี แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากด้วย การ เงิน เสียเงินไปกับการเข้าสังคมการใช้จ่ายยังมีมาก และยังไม่สามารถวางแผนได้ความรัก ยังไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงมากนักเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ แต่ก็ จะมีโอกาสได้คบหากับคนที่โดดเด่นในสังคม

ท่านที่เกิดวันพุธ

ภาพรวมของชีวิต คุณต้องหามุมสงบจิตใจบ้าง ความฟุ้งซ่านนำาความเครียด วิตกกังวลมาเสมอ การ งาน มีความเพียรพยายามต่อการงานที่ติดขัด แต่ก็ยัง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ การเงิน ยังคงต้อง

46

ระวังในการใช้จ่าย หรือการใช้เงินใน ช่วงนี้ ควรรู้จักประมาณตนเอง อย่า ซื้อหาสิ่งของเกินตัว ความรัก มีโอกาส พบคนที่ถูกใจอยู่ในเกณฑ์คู่ โดยเฉพาะ เรื่องที่ต้องติดต่อกันเกี่ยวกับการงาน

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

ภาพรวมช่ ว งนี ้ มี แ ต่ ค นยกย่ อ งนั บ ถื อ จะว่ า สำาเร็จทุกสิ่งที่หวังได้ คุณบริหารจัดการชีวิตได้ดี การ งาน ระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาจะก่อให้เกิด ความล่าช้า หรือคำาพูดที่ไม่เป็นสัญญากับบางสิ่งบาง อย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะทำาให้รู้สึกไม่ค่อยพอใจ การเงิน ส่วนใหญ่การใช้จ่ายต่าง ๆ ก็เป็นไปอย่าง ประหยัด แต่ก็จะทำาให้มีเงินเก็บมาก ความรัก ระวัง ประสบการณ์ ค วามรั ก ที ่ยั งไม่ มี ค วามเข้ าใจในบาง เรื่องราวจะทำาให้สูญเสียความรักไป

ท่านที่เกิดวันศุกร์

ในภาพรวมชีวิตช่วงนี้ดูตุ่น ๆ สีเทา ๆ อยากเดิน แบบมีคนเคียงข้าง การงาน การกระทำาเกี่ยวกับธุรกิจ การงานยังมีความตึงเครียด แต่กย็ ังสามารถจัดการกับ ปัญหาต่าง ๆ ได้ การเงิน ช่วงนี้ต้องใช้จ่ายเรื่อย ๆ ไม่มีเงินเก็บ พึงระวังการใช้เงินให้ดี ความรัก ช่วงนี้ ผู้ที่แต่งงานแล้วก็จะได้รับข่าวดีเรื่องการมีบุตร

ท่านที่เกิดวันเสาร์

ภาพรวมชีวติ ช่วงนี้ของคุณมักจะทำาอะไรด้วยตัว คนเดียว หวังพึ่งใครคงยาก การงาน มีความตึงเครียด ที่คาดไม่ถึงเข้ามา หากจัดการได้ การงานก็ยังจะมี ความก้าวหน้า การเงิน ในช่วงนี้ไม่ควรประมาทเพราะ เงินทองจะไม่ค่อยพอใช้ ความรัก มีความสัมพันธ์ ที่ดีกับคนรักที่มีลักษณะผิวขาว หรือผิวขาวเหลืองก็ โดดเด่นอย่างเป็นโชค

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์

ภาพรวมของชีวิตช่วงนี้คิดบวกมาก ๆ เพราะจะ ดึงดูดความสำาเร็จอันสวยงามมาให้ การงาน มีความ สุข และความพอใจเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่ทำาแล้วให้ ผลประโยชน์ เงินทอง การเงิน ระวังเสียเงินให้การ พนัน หรือการเสี่ยงโชคต่าง ๆ ลาภผลไม่จรี งั ความรัก ให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง และหาความสุขให้ชีวิตตนเอง ไปก่อน

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


Who I Am: รู้นิสัยจาก ‘ของที่ต้องทิ้ง’ หากคุณจำาเป็น ‘ต้องทิ้งสิ่งของ’ อย่างหนึ่ง คุณจะเลือกทิ้งอะไร เพราะสิ่งที่อยากทิ้งนั้น สามารถบ่งบอกนิสัยของคุณได้อย่างดี ลองไปทำาแบบทดสอบนี้กันพร้อม ๆ กับ 3 นักแสดง ในภาพยนตร์ผแี นวใหม่ท่ผี สมผสานทั้งความตลกและสยองขวัญให้เป็นคู่ขนานที่ลงตัว ‘ผีเข้า ผีออก’ ... มีน-อภิษฐา คล้ายอุดม, เพ้นท์-ชยรพ ประทิศ และ เซิ่นเจิ้น-พสธร ทรงถาวรทวี “สมมติวา่ คืนหนึ่งคุณหลับและฝันไปว่าได้เป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าผู้เลอโลม เมื่อเข็ม นาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนปุ๊บเวทมนตร์ที่มีอยู่ก็จวนเจียนจะเสื่อมแล้ว คุณจึงต้องรีบออก จากงานให้เร็วที่สุด แต่คุณก็ต้องทิ้งของบางอย่างเพื่อให้เจ้าชายรูปงามตามหาคุณเจอ ‘สิ่ง ที่อยากทิ้ง’ ของคุณคืออะไร” ... 1. อัลบั้มรูป

2. แหวนเพชร

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

3. รองเท้าแก้ว

4. มือถือ

เฉลย 1. อัลบั้มรูป คุณไม่ค่อยจะสนใจว่าแฟนจะเข้าใจในตัวคุณหรือเปล่า อารมณ์ ร้อนง่าย ตรงไปตรงมา เผด็จการอีกต่างหาก 2. แหวนเพชร สิง่ นี้เปรียบเสมือนของที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ คุณจึงมีความสามารถในการควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดี 3. รองเท้าแก้ว คุณเป็นคนดีจริง ๆ เลย ว่านอนสอนง่าย ไม่กล้าหือกับคนรัก พอเขาพูดจาหวาน ๆ คุณก็อ่อนปวกเปียกทันที 4. มือถือ คุณไม่เคยคิดที่จะควบคุมแฟนของคุณ คุณ 2 คนค่อนข้างหัวทัน สมัย ทำาอะไรก็ปรึกษากัน อะไรก็ตามที่คุณอยากให้เขารู้ก็จะบอกเขาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา

47


Friendship:

“เบสท์-อนาวิล ชาติทอง”

‘เบสท์อีโวไนน์’ เปิดโลกสู่สิงคโปร์ ... เริ่มฝันการเป็นสถาปนิก “ชีวิตที่สิงคโปร์ทำ�ให้เร�ต้องรู้จักโตม�กขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น รับผิดชอบ ตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำาวัน ไปจนถึงเรื่องการเรียน ซึ่งถ้าเราอยู่เมืองไทย อย่างตอนเช้า ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็จะมาเคาะประตูห้องทุกเช้า ปลุกให้เตรียมตัวไปเรียนแล้ว”

เปิดตัวซิงเกิลมาถึง 3 เพลงแล้วกับ ‘The Other’ (ดิอาร์เทอ) ของ 7 หนุ่ม ‘อีโวไนน์’ (EVO NINE) “เบสท์” อนาวิล ชาติทอง “รถถัง” ศตพัฒน์ รัตโนทัย “วาง” ธรรมดา คุณจักร “ฟีม” ชิติพัทธ์ สรรพยานนท์ “กัน” รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์” “นิค” ปฏิพัทธ์ กิตติกถา กุล และ “แอนดรู” ศรันยู ศรุติสุต จากค่ายโมโนมิวสิค ที่ทำางานด้วยกันมาหลายปี กับความเป็นลีดเดอร์ของวงที่ น้อง ๆ ต่างโหวตให้พี่ใหญ่ “เบสท์ อนาวิล” ว่าเหมาะสม กับตำาแหน่งนี้ที่สุดแล้ว ทั้งอายุ ภาวะการเป็นผู้นำาที่มาก ความสามารถ ทั้งร้องและเต้น รวมทั้งเรื่องเรียนที่เป็นไอ ดอลให้น้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี เรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมที่มีความสามารถรอบตัว กับว่า ที่สถาปนิกจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ) ที่มีเรื่องเล่าถึงชีวิตในต่างประเทศก่อน ที่จะเข้ามาออดิชั่น เป็นหนึ่งในทีมอีโวไนน์ด้วยเหมือนกัน สำาหรับที่มาที่ไปที่ได้ไปเรียนในต่างประเทศของเบสท์ ก็ต้งั แต่สมัยเรียนอยู่ช้นั มัธยมต้น “ผมมีโอกาสได้ไปเรียนที่ สิงคโปร์ตอนอยู่ ม.2 กำาลังจะขึ้น ม.3 ครับ ด้วยการสอบ ชิงทุนอาเซียน ซึ่งเป็นทุนที่ให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยในกลุ่มอาเซียน ระดับการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ จะเทียบเท่ากับอังกฤษ และที่สำาคัญทุนนี้ฟรีครอบคลุม ทุกอย่าง” “ผมรู ้เ รื ่อ งโครงการนี ้จ ากรุ ่น พีท่ ี ่เ รี ย นที ่โ รงเรี ย น โยธินบูรณะภาคภาษาอังกฤษครับ พอรู้เรื่องทุนนี้ครั้งแรก

48

ก็ไม่ลังเลเลย แทบจะไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมาย เพราะใจผมอยากไปเรียนต่างประเทศอยู่แล้ว รวมกับที่บา้ น ก็เห็นว่าเป็นหลักสูตรของอังกฤษ ก็คิดว่าอย่างไรเราก็จะได้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วย เลยตัดสินใจลองสอบ ปรากฏ ว่าสอบติด เป็นหนึ่งใน 13 เด็กไทยที่มีโอกาสได้ไปเรียน ซึ่งพอรู้ผลว่าสอบได้ก็ก็ดีใจมากเลยครับ ไม่ได้ตื่นเต้นว่า จะไปอยู่กันยังไง เพราะมีเพื่อนที่โรงเรียนสอบได้พร้อมกัน รวม 3 คน ซึ่งผมกับเพื่อนก็ไปเรียนที่สิงคโปร์อยู่ประมาณ 4 ปี เรียนตั้งแต่ ม.3 ม.4 และก็เตรียมมหาวิทยาลัยครับ” “ตอนที่รู้ว่าสอบได้ต้องไปเรียน ไปใช้ชีวิตที่สิงคโปร์ ตอนที่ไปแรก ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ตามไปส่งด้วย เหมือนไป ดูสถานที่ด้วยว่าลูกจะอยู่ยังไง ก็เพือ่ ความสบายของเขา นะครับ ตอนนั้นก็ไม่ได้เอาอะไรไปมาก ตั้งใจไปหาซื้อที่ สิงคโปร์มากกว่า” “เรื่องที่อยู่ ผมอยู่หอ ซึ่งเป็นเรื่องดีมาก เพราะ ที่หอผมได้เจอกับเพือ่ น ๆ หลายกลุ่ม ไม่เฉพาะเพื่อน คนไทยที่ไปด้วยกันเท่านั้น ก็ เ ลยเป็ น ข้ อ ดี ที ่ทำ าให้ เ รา พูด ได้ ห ลายภาษา ส่ ว น เพื่อนคนไทยคนอื่น ๆ จะ ถู ก กระจายไปอยู ค่ นละที ่ จะได้ไปรู้จกั เพื่อน ๆ ที่ตา่ ง

วัฒนธรรมกันด้วย รูมเมทของเบสท์ เป็นคนอินโดนีเซียกับกัมพูชา ทำาให้ ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน เหมือนถูกบังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษไป ในตัวครับ” “ชีวิตที่โน้นเหมือนทำาให้เราต้อง รูจ้ ักโตมากขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบ ตัวเองมากขึ้น รับผิดชอบตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำาวัน ไป จนถึงเรื่องการเรียน ซึ่งถ้าเราอยู่เมืองไทย อย่างตอนเช้า ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็จะมาเคาะประตูห้องทุกเช้า ปลุกให้เตรียม ตัวไปเรียนแล้ว แต่ที่สิงคโปร์เราต้องจัดการตัวเองทุกอย่าง ครับ เรื่องการกิน ที่อยู่ ของใช้ การดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานในการปรับตัว ที่สิงคโปร์เขาจะ ให้ความสำาคัญกับเรื่องของเวลามาก การตรงต่อเวลาเป็น เรื่องที่เน้นมาก เพราะเหมือนเป็นการปูพนื้ ฐานให้คนรู้จัก กฎระเบียบตั้งแต่ตัวเองเลยครับ” “แรก ๆ ที่ได้มาเรียนของเบสท์จะหนักหน่อย เพราะ เทียบสายกับเมืองไทย เราก็จะเป็นสายวิทย์ ตอนแรกก็ ต้องไปเข้าคอร์สเรียนฝึกภาษาอังกฤษกับเลขก่อน เพื่อปู พื้นฐานให้แน่นก่อนจะลงเรียนจริง ๆ ตอนแรกดีใจมากคิด แบบเด็ก ๆ ว่าเราได้ไว้ผมยาว ไม่ต้องตัดผมเกรียนแล้ว แต่จริง ๆ ที่นั่นก็มีกฎการไว้ผมเหมือนกัน คือไว้ผมยาวได้ แต่ห้ามโดนหู ห้ามเกินคิ้ว ห้ามทำาสี และต้องใส่ยูนิฟอร์ม ซึ่งกฎของเขาจะเข้มมาก และมีการเคารพธงชาติตอนเช้า เหมือนบ้านเราเลยครับ” มีเรียนก็ต้องมีเล่น มีเวลาพักบ้าง “ส่วนมากชอบ ไปร้านหนังสือก็จะได้เห็นหนังสือเกี่ยวกับบ้าน หนังสือ การออกแบบ ก็จะนั่งอ่านเพราะรูส้ ึกชอบ น่าจะพูดได้ ว่ า เป็ น แรงบั น ดาลใจให้ ตั ้ง เป้ า หมายในการเลื อ กเรี ย น สถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปัจจุบันนี้ด้วย” “อยู่ที่โน้นการเดินทางเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมาก มี รถไฟฟ้าไปถึงทุกทิศทาง รถเมล์ก็จะมีป้ายบอกอยู่ตรงป้าย รถเมล์ว่ารถเมล์คันไหนไปไหนบ้าง โดยที่เราไม่ต้องคอยดู ที่รถ ทุกอย่างใช้บัตรใบเดียว อีซี่พาสทุกอย่างใบเดียวครบ วงจร ทุกอย่างเป็นระบบครับ” “ถ้าใครที่สนใจจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วยังกล้า ๆ กลัว ๆ เบสท์อยากฝากว่าถ้ามีโอกาสได้ไปแล้วก็ไม่ต้อง กลัวอะไรเลย ให้ไขว่คว้าความรู้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าเกิด คิดถึงบ้านบางครั้งก็คิดถึงได้นะแต่อย่าท้อใจ ให้คิดว่าเรา เรียนไม่นานก็ได้กลับไปอยู่บ้านแล้ว ให้จำาเอาไว้ว่าเราได้ เปรียบที่ได้มีประสบการณ์ที่ดี ที่ครั้งหนึ่งเคยได้ไปใช้ชีวิต ที่ต่างประเทศ และที่สำาคัญให้จำาไว้ว่าเราไปเรียน อย่า ใจแตก หรือเที่ยวเล่นอย่างเดียวนะครับ เรียนบ้าง เที่ยว เล่นบ้าง แต่ต้องดูแลตัวเองให้ได้ก็พอ”

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


VIP: รั บ บทเป็ น กุ ห ลาบสี ดำ า ในสวนของ “พี่เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์” ในโปรเจกต์ พิ เ ศษฉลอง 30 ปี แ กรมมี ่ฯ คอนเสิ ร์ ต ‘ขนนกกับดอกไม้’ โครงการ 2 ตอน ‘SECRET GARDEN’ ร่วมกับนักร้องสาว ลุลา กันยารัตน์, นิว-จิ๋ว และนักแสดงเสียงดี ชมพู่ อารยา ได้เจอ กับซูเปอร์สตาร์แถวหน้ามากมายขนาดนี้ อย่าคิด ว่าสาวร่างเล็ก “ดา เอ็นโดรฟิน” (ธนิดา ธรรม วิมล) จะกลัว!!! เพราะสิ่งที่นักร้องสาวคิดก็คือ “ได้เจอคนเก่ง ยิ่งทำาให้เราเก่งขึ้น”

“ดา เอ็นโดรฟิน”

จำาแค่ ... ‘ชีวิตนี้โชคดีกว่าอีกหลายคน!!’

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

49


ดาจะคิ ด แทนคนที ่ม าดู ว่ า เขา อุตส่าห์ตั้งใจมาดูเรานะ บางคนตามดู ทุกงานเลยเพราะฉะนั้นดาก็ต้องเตรียม ตั วให้ ดี เ พื ่อ ทุ ก คน อย่ า งคอนเสิ ร์ ต ต่างจังหวัดของดานี่เปลี่ยนชุดเหมือน คอนเสิ ร์ ตใหญ่ เ ลยนะ มี ว างสคริ ป ต์ เพลง ส่วนหนึ่งเพือ่ แฟน ๆ แล้วอีกส่วน หนึ่งก็เพื่อให้ตัวเองไม่จำาเจด้วย

“ดา เอ็นโดรฟิน” ที่บอกอยู่เสมอว่าเสียงเพลงและดนตรีมี ความสำาคัญกับชีวติ ตัวเธอมาตลอด ความฝันแรกที่อยู่มา กับตัวจนถึงวันนี้กค็ อื การร้องเพลง จะเป็นนักร้องดังหรือ ไม่ยงั ไม่ได้คดิ ถึง ขอแค่ได้เล่นดนตรีรอ้ งเพลงกับเพื่อน ๆ ทุกวันก็พอ ความสำาเร็จที่ได้รับในวันนี้จึงได้มากมายเกิน ที่จะกล้าฝันถึง และก็ไม่น่าเชื่อว่าความสำาเร็จที่เกินฝันนี้ จะดำาเนินมาเกือบ 10 ปีแล้ว แต่กับเรื่องที่ยังหลอน ๆ กับอาการเส้นเสียงอักเสบ ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ต้องพักใช้เสียงนานเกือบ 2 เดือน ช่วงเวลาที่ทำาให้ได้ทบทวนตัวเองว่าชีวิตถ้าไม่ ได้ร้องเพลงจะอยู่ได้อย่างไร “ตอนนั้นกลัวมาก กลัวจะพูดไม่ได้ แล้วชีวิตดามัน ไม่มีอะไรนอกจากร้องเพลง ก็นึกไม่ออกเหมือนกันถ้าไม่ ได้ร้องเพลงเราจะทำาอะไร เป็นครูเหรอ หรือจะไปทำางาน อะไร นึกไม่ออกเลยจริง ๆ เหมือนเป็นช่วงหนึ่งของชีวิต เหมือนกันที่ได้มานั่งทบทวนตัวเองว่าเราทำาอะไรได้บา้ ง ซึ่ง คำาตอบมันก็คอื ไม่ได้ ฉันร้องเพลงได้อย่างเดียว ชีวติ ฉันคือ เสียงเพลง คือดนตรี” หมอสั่งห้ามพูด ห้ามใช้เสียงกว่า 2 เดือนเลย เป็นครั้ง แรกเลยหรือเปล่าที่ดาเชื่อฟังคนอื่นที่สุด “(หัวเราะ) คือเส้นเสียงมันเป็นอะไรที่บอบบางนะคะ แล้วแผลที่ผ่าตัดก็ไม่ได้เย็บเพราะมันบาง บางแล้วก็เล็ก มาก ๆ ก็ต้องรอให้แผลประสานกันเอง เพราะฉะนั้นการ

50

กระเทือนนิดเดียวก็อาจทำาลายกล่องเสียงได้ แต่ดาโชคดีวา่ เข้ามารักษากับโรงพยาบาลและคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้ โดยตรง ซึ่งคุณหมอก็รบั รองว่าถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดี ทำา ตามที่คณ ุ หมอแนะนำาเราจะกลับมาร้องเพลงได้เหมือนเดิม แน่นอน ก็ทำาให้มีกำาลังใจมากขึ้น” ตอนนี้คือหายดีแล้ว แต่ก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น “อาการของดามันเป็นมาตั้งแต่ดาร้องเพลงใหม่ ๆ เพราะเราใช้เสียงไม่ได้ดูแล ทำางาน โหมงานแบบไม่พัก ตอนนีก้ ็ต้องวางแผนการทำางานใหม่ เมือ่ ก่อนดาจะทัวร์ คอนเสิร์ตแบบไม่ได้พักเลย ตอนนี้ก็คือต้องขอไว้เลย อาจ จะรับงาน 3 วัน ขอพักวันหนึ่ง ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อน บ้าง คือดาจะให้เกียรติแฟนเพลงของดานะคะ ทุกงานจะ เต็มที่มาก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเว้นบ้าง เมื่อก่อนตาราง งานดาจะเอี๊ยดมาก ทุกวัน วันละหลายงาน แล้วเราก็เป็น คนเต็มที่ตลอด ตอนนี้ก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมทุกงาน แต่จะ รับงานให้น้อยลง เพื่อจะได้ใส่เต็มที่มันทุกงานให้ได้เหมือน เดิม ดาจะคิดแทนคนที่มาดูว่าเขาอุตส่าห์ตั้งใจมาดูเรานะ บางคนตามดูทกุ งานเลย เพราะฉะนั้นดาก็ตอ้ งเตรียมตัวให้ ดีเพื่อทุกคน อย่างคอนเสิร์ตต่างจังหวัดของดานี่เปลี่ยนชุด เหมือนคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะ มีวางสคริปต์เพลง ส่วนหนึ่ง เพื่อแฟน ๆ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ตวั เองไม่จาำ เจด้วย การ เปลี่ยนแปลงก็ทำาให้เราสนุกกับทุกงานที่ไปเล่น คือทุกอย่าง ที่เราทำาไปมันก็มีแต่ได้ จะเป็นที่ตัวดาหรือแฟนเพลงก็ตาม”

ปีหน้าก็จะเข้าปีที่ 10 ของดา เอ็นโดรฟินในวงการแล้ว เคยคิดถึงตัวเองกับการเป็นร็อกสตาร์แถวหน้าแบบนี้ มาก่อนหรือเปล่า “ตอนดาเข้ามาเซ็นสัญญากับแกรมมี่ ตอนนั้น ม.6 เอง ไม่คดิ หรอกว่าเราจะประสบความสำาเร็จขนาดนี้ ดารัก การร้องเพลง อยากเป็นนักร้อง การได้เข้ามาเซ็นสัญญา กับค่ายใหญ่อย่างแกรมมี่มนั คืออะไรที่เป็นที่สดุ แล้ว เพราะ ฉะนั้นทุกวันนี้มันคือเกินจากที่เราเคยคิดหรือฝันถึงเยอะ มาก ถ้าถามที่สุดของดาก็คงมอบให้ ‘เพื่อนสนิท’ พอแล้ว ตอนนั้นที่เพลงดังขึ้นมาก็คดิ ว่าคงไม่มเี พลงอะไรที่ดงั ไปกว่า เพื่อนสนิทอีกแล้ว ....ห่างแค่เพียงเอื้อมมืออออ .... (ร้อง เพลงให้ฟังซะเลย)” คิดว่ามันเป็นที่สุดแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรที่จะดีมากหรือ สูงมากไปกว่านี้แล้ว “ใช่ค่ะ คิดจริง ๆ นะว่าได้ออกเทปกับแกรมมี่แค่นี้ ก็บุญแล้ว ขอบคุณมาก เสร็จแล้ว ‘สิ่งสำาคัญ’ มาอีก ‘น้ำา เต็มแก้ว’ มาอีก ‘ภาพลวงตา’ มาอีก อะไรแบบนี้ มันก็ เลยรู้สึกว่า เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย เริ่มเกินลิมิต (หัวเราะ) คราวนี้ ก็เลยเปลี่ยนความคิดเดิมไป 3 ปีแรกที่เข้าวงการ ความคิด ดาเปลี่ยนไปเลยว่านักร้องโปรเฟสชันนัลเป็นอย่างไร กลาย เป็นอีกคำาตอบหนึ่งในชีวติ แล้ว กลายเป็นดาต้องวิ่งเรื่อย ๆ แล้วคราวนี้ ก็เลยกลายเป็นนักร้องมืออาชีพ การเป็นนัก ร้องคืออาชีพหลักของเรา”

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


ทำาอย่างไรบ้าง วิธกี ารที่จะเป็นนักร้องมืออาชีพอย่างที่ ดาพยายามจะพัฒนาตัวเอง “ดาว่านะ ... ต้องขี้เบื่อบ่อย ๆ คิดว่าตัวเองยัง ไม่เก่ง ดาว่าดีนะ เหมือนทำาให้ตัวเองคิดว่ายังไม่เก่งพอ ยังเขียนเพลงได้ไม่ดีพอ ยังแต่งเพลงได้ไม่ดีพอ ยังร้อง เพลงได้ไม่ดีพอ เพราะมันจะทำาให้เราดีขึ้นและดีขึ้นไป อีก และดาว่ามันเป็นวิถีที่ดาทำามาตลอด ทำาให้ดาคิดว่า มันก็สง่ ผลให้งานของเราดีข้นึ เรื่อย ๆ แล้วสองก็คอื ความ จริงใจกับผู้ฟงั ผู้รบั ไป ไม่ใช่วา่ จะหวังแต่เมคมันนี่ ดาพูด ตรง ๆ เลยว่าทุกคนก็ตอ้ งมีไทม์บซิ เิ นส มันก็ตอ้ งมีความเป็น มันนี่ครึ่งหนึ่งและความเป็นอาร์ติสต์ครึ่งหนึ่ง เพราะ ฉะนัน้ บาลานซ์ตรงกลางมันต้องพอดี เพราะฉะนั้นแล้ว บิซิเนสมันก็คือบิซิเนส แล้วคุณร้องเพลงดีมั้ย แล้วคุณ ทำาผลงานออกมาดีมั้ย คุณอย่าไปหวังว่าถ้าคุณทำางาน ออกมาไม่ดีแล้วคุณจะได้ตังค์จากเขา คุณจะได้รับความ รักจากเขา ไม่มีทาง เพราะฉะนัน้ การร้องเพลงในห้อง อัดของดา ดาต้องไม่โกหกตัวเองว่า “เฮ้ย! พี่เพลงนี้มัน เพราะ” ดาก็จะทะเลาะกับตัวเอง เดี๋ยวพี่เอาใหม่ ๆ คำานี้ ทำาไมมันต้องร้องไม่ชดั ขนาดนี้ดว้ ย ร้องใหม่ ต้องทะเลาะ กับตัวเองบ่อย ๆ” ให้ความสำาคัญกับภาพลักษณ์ของตัวเองไหม “ดาค่อนข้างชิลค่ะ เหมือนแบบว่าดาพลาดกับการ ไปกินบาร์บีคิวนอกบ้านมั้ย ดาไม่พลาดนะ กับเพื่อน ๆ ถ้าไปปาร์ตี้สังสรรค์ แฮงค์เอาต์กัน ดาก็ไม่พลาดนะ โชค ดีว่าดาก็เกิดมาจากเด็กประกวด เด็กที่มันลุยด้วยตัวเอง จริง ๆ เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะก้าวไปสู่อนาคตแค่ ไหนเราไม่เคยลืมจุดที่วา่ เราเป็นนักดนตรี เราเป็นนักร้อง เราไม่จาำ เป็นต้องดูดแี ละดูสวยตลอดเวลา เพราะคนไม่ได้ Respect เราที่ความสวย หรือความดูดีตลอดเวลา คน เคารพและรักเราที่การร้องเพลงและการแสดง กำาไรของ แฟนเพลงหรือว่าภาพลักษณ์คอื สิ่งที่ทาำ ให้ดดู ขี ้นึ มากกว่า”

ดามีคาแร็คเตอร์เป็นสาวเท่ มั่น บนเวทีเคยมีทำาอะไร เปิ่น ๆ ไหม “ก็เคยลงลิฟต์ผิดค่ะ คอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด ตอนนั้น .... คือลิฟต์มันหมุนแต่ยังไม่ถึงจุดมาร์ก ดาก็ ลงมาแล้ว แต่ลิฟต์มันก็ยังไม่ลงเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะ ลง ดาก็ต้องไปนั่งคุกเข่าอยู่กลางเวทีนะคะ ท่ามกลาง แสงสีและผู้คนเป็นหมื่นคน (หัวเราะ) อยู่ในท่าเตรียมวิ่ง มาราธอนนะคะ ชุดก็สวย อะไรก็สวย ทำาตัวเปิ่นสุด ณ วันนั้น เพราะว่าดาเป็นคนที่ค่อนข้างร้อง ๆ ๆ ๆ ไม่ค่อย ได้มาเป็นพวกมิวสิคลั หรือพวกที่จาำ มาร์กหรือบล็อกกิ้งเท่า ไหร่” มองตัวเองเมื่อ 10 ปีก่อน ก่อนจะเซ็นสัญญากับ แกรมมี่ จนถึงตอนนี้อะไรที่เปลี่ยนไปมากที่สุด “อย่างแรกคือขาวขึ้น (หัวเราะ) ดูเป็นคนดีมากขึ้น ดูเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็แน่นอนว่าต้องเปลี่ยน 9 ปีแล้วเนอะ คนก็คงเห็นเอ็นโดรฟินมาตั้งแต่เด็ก ๆ กุ๊กกิ๊ก ๆ ก็เห็น ดาโตมาเรื่อย ๆ แล้วสิ่งที่ดาเห็นชัดเลยคือคนเริ่มไหว้ (หัวเราะ) เริ่มเป็นเจเนอเรชั่นที่มเี ด็กประกวดเพลงดาเอ็น โดรฟินตามเวทีต่าง ๆ ด้วย เหมือนสถานการณ์ที่ดาเคย เอาเพลงพี่อุ๊ไปประกวดตอนเด็ก ๆ สถานการณ์ที่เราเคย เอาเพลงไมโคร เพลงพี่มาช่าไปประกวดตอนเด็ก ๆ มัน เริ่มวนมาตรงนี้แล้วเหรอ ก็แบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตัว เองเหมือนกัน มันภูมใิ จเนอะ เวลามีคนมาพูดว่าอยากเอา เพลงดาใช้ประกวด ก็ทำาให้เรารู้สกึ ฟูคะ่ เขาเชื่อใจผลงาน ของเรา” ความคิดในเรื่องของการเป็นนักร้อง เมื่อก่อนเวลาจับ ไมค์ร้องเพลงนึกถึงอะไร วันนี้นึกถึงอะไร “ณ วันนี้รอ้ งเพลงไปนึกถึงความสุขของคนฟังว่า ... เหมือนว่าเขามาเพื่ออะไร เพื่อรับเอนเนอร์จีดี ๆ ไปนะ คะ เพื่อรับความรู้สึกดี ๆ กลับบ้านไป เพราะฉะนั้นพอ เราเห็นคนแต่งตัวมาเหมือนดาข้างล่าง คนร้องเพลงตาม

ข้างล่าง มันจะออโตเมติกเวลาคนเขาส่งให้เรา มันจะเป็น อัตโนมัติทันที อย่างที่ดาบอกก็คือความจริงใจที่คุณห้าม ลืมเด็ดขาดว่ามันต้องให้กัน เหมือนเราได้เพื่อนกลุ่มใหม่ มา คือเราอยากจะให้ ให้ ให้ แล้วเราก็ได้รับมาอัตโนมัติ ทันทีเลย เราไม่ต้องขอมันจะมาเลย ให้ ให้ ให้ แล้วมัน จะโดนยิงกลับมาทันที” เพลงออกมาก็ดังทุกเพลง เป็นเรื่องโชคดีอย่างที่ ว่า แต่จริง ๆ แล้วทำาให้กดดันหรือเปล่า เพลงดัง ทุกเพลงที่ปล่อยมาความคาดหวังก็จะเกิดขึ้นนะ จาก คนฟัง จากทีมงาน “ก็อย่างที่ดาบอก ถ้าเราไม่โกหกตัวเองตอนอยู่ใน ห้องอัด ทุกอย่างมันก็จะจบ ถ้าดารู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่ เพราะก็จะขอให้พี่เขาถอดได้มั้ย มันไม่มานะ ดาไม่ได้ เป็นตัวเองนะตอนที่ฟังเพลง ตอนที่ฟัง ตอนที่ทะเลาะ กับตัวเอง เราได้ยินเพลงนี้แล้วมันเข้าไปเลยหรือเปล่า เหมือนรู้สึกว่าเฮ้ย เพลงนี้มันต้องดัง เพลงนี้มันต้องมา ดาก็จะบอกพี่ ๆ เขาว่ามันเกือบแล้ว มันเกือบแล้ว เอา ไว้เป็นซิงเกิล 2 มั้ย ขอเวลาแต่งใหม่อีกสัก 2 วิ เพราะ ฉะนั้นเราจะไม่เกิดปัญหาว่ามันพังตอนหลัง ถ้าเราจริงใจ และมีระดับควอลิต้วี า่ เราผ่านเกณฑ์วา่ เราทะเลาะกับตัว เองไปแล้ว เราจะ โอ.เค.กับมัน” เหมือนชีวิตมีแต่เสียงเพลง มีแต่ดนตรี ตอนที่รู้ว่า ชีวิตมีแต่เสียงเพลงนี่มันตั้งแต่เมื่อไหร่ “ประถมเลยค่ะ จำาได้ว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับดนตรี มาร์ชชิ่งแบนด์ก็จะขอเข้า ดนตรีไทยก็ขอเข้า เรื่องเกี่ยว กับการอ่าน การใช้เสียงก็ขอเข้าร่วมชมรมตลอดเวลา คือค่อนข้างจะไปทางแอคทิวิตี้เรื่องนั้นตั้งแต่เด็ก แต่วง สตริงมาฟอร์มจริง ๆ ตั้งแต่ ม.1” ตอนนั้นคิดว่ามันจะจริงจังมากขนาดนี้ไหม “ไม่คิด ไม่คิดว่าตรงนี้จะทำาเงินซื้อบ้านให้เราได้ หรือว่าเลี้ยงครอบครัวเราได้ เพราะรอบตัวเรามันมี

3 ปีแรกที่เข้าวงการความคิดดาเปลี่ยน ไปเลยว่านักร้องโปรเฟสชันนัลเป็นอย่างไร กลาย เป็นอีกคำาตอบหนึ่งในชีวิตแล้ว กลายเป็นดาต้อง วิ่งเรื่อย ๆ แล้วคราวนี้ ก็เลยกลายเป็นนักร้องมือ อาชีพ การเป็นนักร้องคืออาชีพหลักของเรา

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

51


ทั้งคนเจ็บตัวและคนที่ประสบความสำาเร็จ เพราะฉะนั้นเราก็ตอ้ งเซตไปทางเจ็บตัวไว้กอ่ น เพราะมันอาจจะไม่เวิร์คสำาหรับทุกคน เพราะมันมีคนพยายามแล้วมันไม่เวิร์คก็มี เราก็ จะรู้สึกเสียใจกับเขาด้วย แต่ว่าเขาพยายามแล้วมันไม่เวิร์ค ก็ถือว่าโชคดีละกัน โชคดีที่ ดาได้อยู่กับโปรดิวเซอร์ที่อ่านดาขาด ที่โชคดีแต่งเพลง เขียนเพลง มาสเตอร์ริ่งที่ดี สอง ดาโชคดีที่ดาไม่สูงมาก พระเจ้าก็เลยอาจจะให้กล่องเสียงนี้มาแทน (หัวเราะ) กว่า 10 เซนติเมตรที่ดาต้องแลกกับกล่องเสียงนี้มา (หัวเราะ) เขาอาจจะเลือกมาแล้ว เพราะบาง คนก็อาจจะได้สมอง บางคนอาจจะความสวย ความขาวไป แล้วก็โชคดีที่ดาสนุกกับมัน ด้วย ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะสนุกกับสิ่งที่ทำาตรงนี้” ดาเป็นคนที่ไม่หว่ งเรื่องภาพพจน์ตวั เอง แต่เป็นคนที่ไม่คอ่ ยมีขา่ วเลยนะ อย่างเรื่อง แฟนพอรู้ว่ามีแล้วก็แค่นั้นจบ ไม่เป็นข่าวต่อ เลิกแล้วก็แค่นั้นจบ ไม่มีข่าวต่อ ... จริง ๆ มันเป็นที่เราดูแลตัวเองเพราะกลัวเป็นข่าวหรือเปล่า “คือดาไม่เป็นข่าวที่เหมือนประโคมใช่มั้ย เพราะว่าดาเป็นคนที่เป็นนักดนตรีที่เป็น เบสิคมากกว่า ดาว่าความเป็นนักดนตรี นักร้องที่มนั หล่อหลอมให้ดารู้สกึ ชิลชิลเกิดขึ้นใน ชีวิตนะคะ แล้วเป็นข่าวมั้ย อีกอย่างที่ดาบอกก็คือดาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เป็นต้น ๆ นะ ฉันจะไปกินบาร์บีคิว ฉันคุยกับคนนี้อยู่ ฉันก็ต้องพาเขาไปดูหนัง ฉันต้องปาร์ตี้กับเพื่อน สังสรรค์ ดาไม่จำาเป็นต้องแคร์เรื่องอะไรมากมายไปกว่าเรื่องร้องเพลง เพราะฉะนั้นทุก อย่างมันก็เลยม้วนจบมาอยู่คำาตอบเดิมคือเรื่องของดนตรี” ศิลปินมักจะอ่อนไหว ดาเป็นผู้หญิงอ่อนไหวมั้ย เวลามีความรักทำางานด้วยอารมณ์ แบบไหน หรือถ้าอกหักจะทำางานต่อได้มั้ย “ถ้าเรื่องอ่อนไหวดาจะอ่อนไหวในเชิงสงสารมากกว่า สงสารคน สงสารคนแก่ สงสารเด็กอะไรแบบนั้น เพราะคุณยายเลี้ยงมา นู่นนี่นั่น สงสารวณิพกที่เขาร้องเพลง คนเดียว ดูเราสิ เราดีกว่าเขาตั้งเยอะ ร้องเพลงแล้วมีแฟน ๆ มาเชียร์ ดูคนขอทานที่ ร้องเพลงตามจตุจกั รร้อน ๆ ซึ่งมันก็สร้างแรงให้เราอีกเยอะแยะมากมายว่าชีวติ เธอนี่โชค ดีนะ คือจะพูดกับตัวเองอย่างนี้ “ชีวิตแกนี่โชคดีนะ ดูคนอื่นสิ” ทุกครั้งที่มันมีปัญหา ดา จะมองอะไรที่ ... พอมันบิดไปอยู่ในมุมที่ถกู ชีวติ มันจะแบบวิ่งเลยนะ ทันทีเลย แล้วดาไม่ อยากจะพูดว่าตัวเองเป็นคนใจร้าย เวลาอกหักแล้วเสียใจอยู่แค่ 3 วัน เพราะว่ามันไม่ จำาเป็นจะต้องเสียใจอีก 3 วันมันหมดไปกับการที่เราไม่ได้ทำาอะไรเลยเหรอคะ อะไรแบบ นี้ ดาก็จะแบบ “จะนั่งร้องไห้ทำาไม ไปช็อปปิ้งดีกว่า” อะไรอย่างนี้ ดาก็จะเป็นประเภท นี้เลย ข้าม บิด เปลี่ยนที่อยู่ ปรับตัว เปลี่ยนสีมากกว่า อย่างที่ดาบอกว่าชีวิตเรามันโชค ดีกว่าคนอื่นอีกเยอะแยะ จำาไว้แค่นี้ มองคนอื่นที่เขาต้องไปกับซาเล้งดิ ซึ่งนั่นแหละมัน ทำาให้เราคิดได้ว่าต้องลุกไปทำาอย่างอื่นนะ” เด็ก ๆ เวลาอกหักก็ไม่ฟูมฟายเหรอ คือ 3 วันเลิกเศร้า อาจจะเพราะเรามี ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น “ไม่เลยค่ะ ไม่คอ่ ยฟูมฟาย ตอนเด็ก ๆ น่าจะอาทิตย์หนึ่ง (หัวเราะ) น่าจะเป็นช่วง ม.ปลาย เพราะว่าอย่างที่ดาบอก เราเป็นพี่สาวคนโต ลูกตำารวจ ลูกคุณครู เล่นดนตรีแต่ เด็ก อยู่กับเด็กผู้ชายมาเยอะ ก็สุดท้ายก็หล่อหลอมให้เรามองโลกอีกแบบไปแล้ว” เป็นดาโลกสวยได้มั้ย “(หัวเราะ) ด้วยมือเรา ประมาณนั้น แต่ว่ามุมต่าง ๆ ที่ดาสะท้อนเพลงเศร้า ดา จะเก็บความรู้สึกของคนที่เขาเศร้ามาพรีเซนต์นะคะ เหมือนกับว่าเราลองมองคนที่เขา ทำาอะไรคนเดียว อยู่คนเดียว กินคนเดียว เที่ยวคนเดียว ดามองเขาในผับหรือมองเขา ในทีท่ าำ งาน โคตรเหงาเลย ดาก็ร้สู กึ ว่านี่แหละ คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดาสามารถร้องเพลง เศร้าได้ ร้องออกมาได้ดี เพราะดารู้สึกว่าแม่งโคตรเหงาเลยชีวิตเขา โคตรเหงาเลยอะไร แบบนี้ ตีความเอา” แล้วอย่างนี้นึกถึงตัวเองเวลาแก่ตัวไป จะอยู่กับใครตอนนั้น “ที่คดิ ไว้คร่าว ๆ นะคะ (หัวเราะ) เอาแก่เลยนะ ดาก็คงไม่แต่งงานหรอก ดานึกถึง ชีวิตแต่งงานตัวเองไม่ออก คงจะอึ๊ย ๆ นะ ก็อยู่กินกันไปดิ เป็นเพื่อนกันไปดิ แล้วก็อาจ จะมีเด็ก ๆ ที่มาเยี่ยมสตูดิโอ เพราะบ้านเราจะต้องมีสตูดิโอ มาเล่นดนตรีกัน มาถ่าย วิดีโอกัน มาทำาความดี มาทำาโครงการอะไรดี ๆ ให้คนต่อไปอีกยุคหนึ่งกัน ซึ่งดาอยาก ทำา ดาอยากเป็นคนในจุดนั้นค่ะ ถ้าชีวิตมนุษย์มีร้อยปี 20 ปีเราทำาอะไรให้ใครบ้าง แล้ว 30 ปีนี้ทำาอะไรให้ใครบ้าง นอกจากไปช็อปปิ้ง อะไรอย่างนี้ คืออย่างที่ดาบอกว่าตัวเองก็ มีความคิดบ้า ๆ ว่าเด็กคนนี้ทำาไมร้องเพลงในผับอย่างเดียว ไปสิ ไปเซ็นสัญญาเลย แล้ว ดาคิดว่าดาโชคดี เพราะดาเขยิบขึ้นมาอยู่ตรงนี้ดาเป็นกระบอกเสียงแทนคนอื่นได้ เพราะ พี่ ๆ ผู้ใหญ่ก็เริ่มไว้ใจเรา คิดว่าทำางานกับเราปลอดภัย แล้วดาก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์ ส่วนรวมด้วย” ถ้าให้ต้องเป็นพรีเซ็นเตอร์แบบเพื่อสังคมนะ อยากจะร่วมรณรงค์เรื่องอะไร “ดาคิดว่าน่าจะเป็น ... จริง ๆ มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ ดาคิดว่าน่าจะเป็น

52

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


กลุ่มพิทักษ์โลกนะ (หัวเราะ) ไม่จำาเป็นต้องเป็นแคมเปญดนตรีอย่างเดียว เป็นแคมเปญที่สมมติ ว่าดาไปเจอพี่นกั ข่าวกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มนักข่าวที่มคี วามสามารถและอยากทำาข่าวสะท้อนสังคม ดาก็จะไปคุยกับพี่ ๆ ว่าอยากจะร่วมเวิรค์ ช็อปกับดามั้ย ดาอยากจะให้ความรู้เด็กเฟรชชี่กลุ่มหนึ่ง ที่เขาอยากเรียนรู้การทำางานแบบพี่ ๆ ซึ่งดาจะเป็นแม่งานให้ แคมเปญที่หนึ่งผ่านไปเมื่อเราเจอ พี่ ๆ นักข่าว แคมเปญที่พวกเมื่อเราเจอนักกีฬา ก็อาจจะชวนกันไปสอนเด็กพิการเล่นกีฬา แล้ว ดาคิดว่ามันส่งต่อกันได้เรื่องพวกนี้ จุดเล็ก ๆ ที่ดาคิดว่าถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ได้ทาำ อะไรเลย ทำาแค่ เพื่อตัวเองมันก็แบบแค่นั้น ทำาของตัวเองด้วยแล้วเราก็เอาเวลาที่มันเกินจาก 8 ชั่วโมงที่จำาเป็น ไปทำาเพื่อคนอื่น ดาว่าเวิร์คนะ แล้วดาโชคดีว่าดามีกำาลังมากแล้ว” ถ้านับชีวิตตัวเองเป็นบันได 10 ขั้น ตอนนี้ดาขึ้นมาถึงขั้นไหนแล้ว “ดาว่าก็เพิ่งเริ่มเองนะ ก็อาจจะขั้นที่ 5 มั้ง คืออาจจะไม่ใช่เรื่องต้องประสบความสำาเร็จ นะ อาจจะเป็นเรื่องบ้า ๆ บอ ๆ ที่ดาคิดอยากทำาในแต่ละปี เรื่องที่ข้เี บื่อแล้วไปทำาอย่างนู้นอย่าง นี้อีก นี่ ๆ นั่น ๆ แล้วกลับมาอยากร้องเพลง คือโปรแกรมพิทักษ์โลกนี่เราทำามา 1 ปีแล้วนะ เพราะฉะนั้นเรากลับมาร้องเพลง ฉันไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเลยในช่วงปีที่ผ่านมา ก็น่าจะเป็นบันได ขั้นที่ 5 ของดาเองนะ” อะไรที่มันจะทำาให้ดาหยุดร้องเพลงได้ “ท้องมั้งคะ (หัวเราะ) มีน้อง แต่ว่าพอเราไหวเราก็ร้องอีก ดาเคยดูคอนเสิร์ตบียอนเซ่ที่ เขาขึ้นเวทีตอนท้องได้ 3 เดือนมั้ง น่ารักดีนะ ดาว่าเรื่องต่าง ๆ นานามันไม่ใช่เรื่องที่ดาจะต้อง วางแผน ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติจะเป็นแล้วมันจะใช่ มันจะเป็นเวลาของมันแล้วก็ กลับมาวนคำาตอบเดิม ก็คือถ้าคนฟังยังรักและเคารพเราที่เพลง เราก็ยินดีที่จะร้องและมีความ สุขที่จะอยู่กับมัน ก็ร้องได้จนแก่เลย” ประสบการณ์ที่เราร้องเพลงจนคอพัง มันสอนอะไรคนอื่นได้บ้าง “ชีวติ ศิลปินนะคะ อย่างที่ดาบอกว่าศิลปินมันก็คอื ศิลปิน มันต้องมีหวั ใจ ต้องมีจติ วิญญาณ ในการสะท้อนความคิด และร้องและเล่นออกมา ในฐานะที่ดาก็เป็นนักร้องคนหนึ่งก็เชียร์แล้วกัน เชียร์ เชียร์นะคะเด็ก ๆ ที่รู้สึกว่าจุดหมายของเราคือการเป็นศิลปิน ก็อย่าลืมเรื่องความจริงใจ กับมันและจริงใจกับตัวเอง แล้วก็ขอให้ขี้เบื่อเหมือนดา อย่าไปคิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองไม่ดี ตัว เองไม่พอ แต่ไม่ใช่ทะเยอทะยานนะ แต่มันทำาให้เราเก่งขึ้น ทำาให้เรารู้สึกว่าไอ้ที่เราเก่งแล้วมัน ยังได้อีกนะ เพราะเราก็ยังเล่นดนตรีไม่เป็นทุกชิ้นเลยนี่ ก็ให้กำาลังใจคนที่กำาลังจะเข้ามาสู่วงการ ดนตรีว่าเรื่องพวกนี้มันสำาคัญกับการเป็นศิลปินนะคะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสังคม ไม่ว่าจะ เป็นเพื่อน แฟน หรือว่าคนรอบตัวที่เรารัก การกระจายความสุขหรือกระจายความรักคือเรื่อง สำาคัญ แล้วมันจะทำาให้เรารู้สึกรักกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในฐานะไหนก็ตาม อย่าลืมมองคนอื่น บ้าง” คอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ฯ การได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ด ธงไชย ทำาให้ดามองเห็นอะไรบ้าง “ดาว่าซูเปอร์สตาร์คอื คนทีแ่ ฟนเพลงรักนะ คนทีค่ นรักและเคารพเขามาก ๆ เพราะว่าคนที่ ถูกรักและเคารพมาก ๆ เขาก็ยอ่ มจะวางเราไว้เป็นต้นแบบ เป็นไอดอลหรือเป็นแบบอย่างในการ ดำาเนินชีวิต ในความคิด ซึ่งนั่นแหละพี่เบิร์ด มีความคิดและการดำารงชีวิตที่ดีมาก ๆ แล้วก็มีคน หลาย ๆ คนที่มีแรงบันดาลใจอยากจะดำาเนินชีวิตอย่างพี่เบิร์ด ที่ดายอมเลยคือเรื่องการดูแลตัว เองของพี่เบิร์ด พี่เขาจะแบบฉัน Enjoy Eating เดือนนี้ แต่เดือนหน้าพี่เบิร์ดมาแบบเฟิร์มเลย ดายังเป็นสาวชิลอยู่ คนเรามีมาร์กชีวติ ไม่เหมือนกัน ดาขอเอามานิดเดียวแล้วกัน อย่างเรื่องการ มองข้ามปัญหาที่ดาคิดว่าน่าจะเอามาใช้ได้” อย่างที่บอกว่าเห็นพี่เบิร์ดก็จะมาพร้อมรอยยิ้มตลอด ดาเองมีอารมณ์ที่เราไม่อยากเจอ ใคร ไม่อยากยิ้มบ้างมั้ย “มันกลับกลายเป็นความคิดแบบนี้ คือความคิดที่ว่าเขามารอเราแล้ว มันเปลี่ยนมุม คือ เหนื่อยมั้ยหลังจากคอนเสิร์ต เหนื่อยมาก แต่พอเรามองอีกมุมว่านี่เขามารอเราตั้ง 3 ชั่วโมง แหนะ เหนื่อยกว่าป่ะ มันกลับกลายเป็นว่าเราเปลี่ยนล็อกที่อยู่ เปลี่ยนล็อกความคิด ก็เป็นอีก คำาตอบหนึ่งที่เราคิดได้ว่าโมเมนต์แค่ 1 หรือ 2 นาทีที่ทำาให้คนเรามีความสุขได้นะ เพราะเรา ก็เคยอยู่ในสถานะนั้นมาก่อนเหมือนกัน แค่เราหันไปสบตาเขาแวบเดียว แค่นั้นมันสร้างความ สุขให้เขาได้” อันนี้มันมาตั้งแต่เริ่ม เพราะคิดถึงตัวเอง หรือว่าค่อย ๆ เริ่มเรียนรู้ “มันมาตั้งแต่แรก เพราะดาก็เคยเป็นแฟนเพลงคนอื่นมาก่อน ตอนนั้นเคยมีความรู้สกึ แบบ ว่าวงเกิรล์ จำาได้เลย พี่ปาล์ม เป็นนักร้องนำา ดาเป็นแฟนเพลง แล้วเขาไปแคมปัสที่โรงเรียนสตรี วัดระฆัง (หัวเราะ) แล้วพี่เขาหันมา “ขอบคุณนะครับ โชคดีนะ” คือแค่น้นั เอง มันคือความใส่ใจ เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นความจริงใจที่ดาบอกนะ นิดเดียวเอง แต่มันให้ความรู้สึกประทับใจคนที่ได้ รับมากมายเลย แค่โมเมนต์คนเรา เหมือนที่ดาบอกว่าเขามาเพราะความรัก เพราะฉะนั้นไม่ว่า จะมากหรือน้อย เขาได้ไปมันก็คือความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเขา คอลเลคชั่นของเขา เหมือน เราได้เก็บรูปใหม่ ๆ เราได้เก็บแผนที่ เราได้เก็บเหรียญ ความสุขของคนเรา” มีความสุขกับตัวเอง แต่ต้องไม่ลืมสร้างความสุขให้คนอื่น “ดา เอ็นโดรฟิน”

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

53


Entertainment: สมชื่อบอยแบนด์เค-ป๊อปแห่งปีสำาหรับ 7 หนุ่ม ‘อินฟินิท’ (INFINITE) ที่เปิดตัวได้ไม่นาน กระแสก็แรงจนสามารถเดินสายอวดความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตระดับเวิลด์ทัวร์ สร้างความ ประทับใจให้กับแฟนเพลงทั้งเกาหลี ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาแล้ว ล่าสุดก็เป็นคิวอินสปิริท ไทยที่จะได้เห็นของจริงกันบ้าง ในคอนเสิรต์ เวิลด์ทวั ร์เต็มรูปแบบ ‘ซัมซุง กาแล็คซี่ มิวสิค 2013 อินฟินิท เฟิร์ส เวิลด์ ทัวร์ ‘วัน เกรท สเต็ป’ อิน แบงคอก บรอท ทู ยู บาย น้ำาดื่มช้าง และ คาร์มาร์ท’ (Samsung Galaxy Music 2013 INFINITE 1st World Tour ‘One Great Step’ in Bangkok Brought to You by Chang Drinking Water and Karmarts) เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ก่อนที่หนุ่ม ๆ จะเดินสายกระจายความฮอตไปที่สงิ คโปร์และจีนในเดือนตุลาคมนี้ รวม ถึงอีก 4 เมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย

ตามเก็บบรรยากาศเวิลด์ทัวร์ ‘วัน เกรท สเต็ป’ อิน แบงคอก 7 หนุ่ม ‘อินฟินิท’ ตอกย้ำาคำาชม ‘ร้อง-เล่น-เต้นเป๊ะ’ ของจริง

เหล่าอินสปิริทชาวไทยคงได้ชมการแสดงระดับโลกกันมาหมดแล้ว เรามาตามเก็บ ภาพบรรยากาศการเดินทางมาเมืองไทยของ 7 หนุ่ม คิมซองกยู (Kim Sung Kyu) หัวหน้าวง, จางดงอู (Jang Dong Woo), นัมอูฮยอน (Nam Woo Hyun), อีโฮวอน หรือ โฮย่า (Lee Ho Won/Hoya), อีซองยอล (Lee Sung Yeol), คิมมยองซู หรือ แอล (Kim MyungSoo/L) และ อีซองจง (Lee Sung Jong) ตั้งแต่ท่หี นุ่ม ๆ เดินทางจากสนามบินอินชอนมาถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กลางดึก จนถึงวันแสดงคอนเสิร์ตที่หนุ่ม ๆ ก็เตรียม เซอร์ไพรส์ไว้มากมายสำาหรับแฟน ๆ ไม่น้อยหน้าแฟนคลับที่ เตรียมโปรเจกต์น่ารักและประทับใจให้ 7 หนุ่มได้ซาบซึ้งประทับ ใจกันก่อนกลับด้วย  อยูเ่ ป็นกำ�ลังใจกันม�ถึง 10 ปี วง ‘อีทีซี’ ประกอบด้วย หนึ่ง-อภิวัฒน์ พงษ์วาท (ร้อง นำา), โซ่-แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ (คีย์บอร์ด), บี - โสตถิ นั น ท์ ไชยลั ง การณ์ (คี ย์ บ อร์ ด และ เครื่องสังเคราะห์เสียง), โอเล่-ไพโรจน์ ธรรม รส (กีตาร์) และ มิ้นท์-ปรชญา รามโยธิน (เบส) ขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่คืนให้กับแฟนเพลงที่อยู่ ร่วมกันมาถึง 10 ปี กับคอนเสิร์ตชื่อยาวมาก ๆ ‘SKYACTIVSUV ALL NEW MAZDA CX-5 PRESENTS ETC. 10 ปี BACK TO THE FUTURECONCERT’ (ออล นิว มาสด้าซีเอ็กซ์-ไฟว์ พรีเซนทส์ คอนเสิร์ต อีทีซี 10 ปี แบ็ค ทู เดอะฟิวเจอร์) ที่จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.00 น. โดย iWAVE (ไอ เวฟ) ที่รอเซอร์ไพรส์แฟนเพลงด้วยเพลงเพราะ ๆ ตั้งแต่อัลบั้มแรก พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ถ้าไม่อยากพลาดเหมือนครั้งก่อนต้องรีบไปซื้อบัตรกันได้แล้วที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือติดตามราย ละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ค IWAVEChannel2 และ ETCband

ดี.เจ.อ้น-อัตตพงษ์ อัตตกิจกุล พร้อม เพื่อนดี.เจ.จากคลื่นซี้ด 97.5 ร่วมกับยกขบวน ผู้โชคดีจากกิจกรรม ‘ซี้ด 8 บิท ออน เดอะ บีช’ (Seed 8 Bit On The Beach) ร่วม ทริปเที่ยวริมหาดแบบสุดพิเศษ (Exclusive) กั บ เหล่ า ดี . เจ.คลื ่น ซี ้ด พร้ อ มร่ ว มสนุ ก กั บ กิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ อาทิ กิจกรรม 8 บิท-เพลินวาน กิจกรรมซี้ด 8 บิท ออน เดอะ บีช ปาร์ตี้ กิจกรรมบีชบอยแฟชั่นโชว์ ฯลฯ โดยมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจีทเวนตี้ (G20) และ สเตตัสซิงเกิ้ล (Status Single) จากค่ายโมโนมิวสิค ให้ผู้โชคดีได้สนุกดื่มด่ำาริมทะเล ณ วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน เมื่อวันก่อน 

54

 “แดง ฉันทนา” สุดปลื้ม ศิลปินแห่งชาติ “ชรินทร์ นันท นาคร” ชวนขึ้นเวที ‘ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 13 โลกนี้คือละคร’ ขอจัดเต็มไถ่โทษความผิดในอดีตที่เคยแสดง กิริยาที่ไม่ดีสมัยเป็นเด็ก ทั้งเถียงและไม่เชื่อฟัง ถึงวันนี้สำานึก ได้เลยจะขอซุ่มซ้อมไปปล่อยเต็ม ๆ บนเวที ไม่ให้แพ้แขกรับ เชิญคนอื่น อาทิ คุณผ่องศรี วรนุช ราชินีเพลงลูกทุ่ง ศิลปิน แห่งชาติ คุณอรวี สัจจานนท์ เจ้าของเสียงระฆังแก้ว และคุณ สินจัย เปล่งพานิช นักแสดงชื่อดัง งานนี้รับรองใครที่ได้ชมจะ ไม่ผิดหวังแน่นอน เจอกันได้ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. วันละ 1 รอบ ณ ศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนส่ง เสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จองบัตรได้แล้ว ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (ทุกสาขา) โทร. 0-2-262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com  ปล่อยเพลงและมิวสิควิดีโอเพลง ‘เพ้อเจ้อ’ ออก มาให้ฟังจนเริ่มติดหูนักร้องหนุ่ม “ปอม-ปอม โชติกุลชน ชัย” หรือ “ปอม วงอลาร์ม 9” (Alarm 9) ก็เอาใจแฟน เพลงด้วยการชักชวนเพื่อน ๆ ในวงคิดไอเดียเก๋ ๆ ทำา คลิปสอนร้องอะแคปเปลลาผ่านยูทูป เพื่อให้คนฟังสนใจ และเข้าใจในการร้องอะแคปเปลลามากขึ้น เพราะเวลานี้ ในเมืองไทยก็เหลือแค่วงอลาร์ม 9 วงเดียวเท่านั้นที่ร้อง อะแคปเปลลากันจริง ๆ ใครที่ได้ฟังเพลงแนวนี้แล้วคิด ว่าร้องยากก็ลองไปเสิร์ชคลิปสอนร้องอะแคปเปลลาของ หนุ่มปอมและเพื่อน ๆ ดูนะ เจ้าของคลิปเขายืนยันว่าไม่ ยากจริง ๆ ดูแล้วร้องตามได้เลย ... จริง ๆ

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


Social: ว ยให้เตชะหรู ชี วิ ต ง่ าวยขึ  ‘ซี “เอิดรี จ์นี ’-จิรช่วรรณ ิจิต้นร”… พิธีกร กลุ่มบริษัท‘ภาษาพาเพลิ ซีดีจี นำาโดย นนาถ ร�ยก�ร ’ นำาลิที่วมเจริ ศิลญปินเข้า ประธานกรรมการบริ ดง�นแถลง อบรม ในหัวข้อ ‘หลักสูหตารรผู้ปจัระกาศเพื ่อกิจการ ข่าวครบรอบ 45 ปีจ การโทรทั กลุ่มบริษศัทน์ซีรดะดัีจี บ ต้ น ’ กระจายเสี ย งและกิ ขึ้น ณพ.ต.อ.ทวี ห้องพินาเคิ 4 ชั้น า4 คณะกรรมการ โรงแรม โดยมี ศักดิล์ งามสง่ อินเตอร์ คอนติเเป็ นนตั กรุงฒเทพฯ จาก กสทช. นผูล้มอบวุ ิบัตรแก่โดย ผู้สำ าเร็จ มี น ายสมศั100 ก ย์ ภูคนรี ศ รีซึศ่งจัั กดดิโดย ์ รั ฐมหาวิ มนตรีทยาลัย การอบรม ว่างการกระทรวงการท่ ่ยวและกีฬา กรุ เทพธนบุรี ร่วมกับสำอางเที นักงานคณะกรรมการ อมด้วย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งศยืน์นและกิ รองอธิ บดีกรมสอบสวนคดี พญ.คุ หญิงทยาลัย กิพร้จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทั จการโทรคมนาคมแห่ งชาติพิเศษ, (กสทช.) ณ ณมหาวิ พรทิ พย์ โรจนสุ กรุ งเทพธนบุ รี เมืน่อันเร็ท์ว และ ๆ นี้ ป็อป-อารียา สิริโสภา ร่วมแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ ดี ๆ กับกลุ่มบริษัทซีดีจี ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา  องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดตัาบุวญหุซื่น้อฯบัตแข้ “เวย์นWalkรู ขอเชิญร่เปิ วมทำ รเข้งาทอง ร่วมกิจกรรม … พิ พิ ธforภั ณWildlife ฑ์ หุ ่น ขี ้ผึ @ ้ง มาดามทุ สโซ Rally Dusit Zoo นี่ ย์ ” Charity กรุงเทพฯ เปิดหุ‘เรื ่นขี่อ้ผงเล่ ึ้งซูเาปอร์ สตาร์แตข้ว์ง’ ทอง ภายใต้ โครงการ จากสวนสั ซึ่ง “เวย์ น ่งรูในกิ นี่ยจ์”กรรมเพื จากทีม่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็ นหนึ ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ เปิดปีตัสววนสั หุ่นขีต้ผว์ึ้งนอกสถานที ่ครั้งแรก พร้อมจั 75 พร้อมกระทบไหล่ พระเอกนิ สยั ดดี กิจกรรมสร้ างเซอร์ ไพรส์ นดาลใจว “บอย” ปกรณ์ ฉัตรบริ รักแษ์ละแรงบั พร้อมครอบครั ับทีมวฟุมกิ ตบอลเยาวชนโรงเรี ยนกรุ เตียนวิทยาลั ช กตรี วิจิตร ตว์ใน ทีให้่จกะมาร่ จกรรมเพื่อนำารายได้ ไปช่งวเทพคริ ยเหลือสโครงการพ่ อแม่ยบุญโดยมี ธรรมสัดร.วรนุ ตว์ องค์ ารสวนสั เกษม ผู้อำานวยการโรงเรี นกรุงเทพคริ เตียนนวิ ทยาลั บตั้ วตัยง้งแต่“พี8.00 ช-พชรน. จิเป็นต้น พระบรมราชู ปถัมภ์ โดยกิจยกรรมจะจั ดขึ้นสในวั เสาร์ ที่ ย12 แฟนคลั ตุลาคมนี ราธิทีวัฒ น์” ตทีว์มดปอม ยร์ายราคา จากมหาวิ ทยาลั ยกรุสอบถามได้ งเทพ พร้อทมด้ วยทีกมารสวนสั ผู้ฝึกสอนและนั ก ไป ่สวนสั ุสิต บัปอมเชี ตรจำาหน่ 500 บาท ี่ องค์ ตว์ ในพระบรม ฟุตบอลเยาวชนของโรงเรี ยนร่วมกิต่จอกรรมเมื ่อเร็วหรืๆอ นีwww.zoothailand.org ้ ราชู ปถัมภ์ โทร. 0-2282-7111 153,154

 พระนางข้ามช่อง “หมาก-ปริญ สุภารัตน์” จากต้นรักริม รัว้ โคจรมาเจอสาวเนิร์ดจากซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะ “มินพีชญา วัฒนามนตรี” พลิกลุคแต่งร็อกโชว์คอลเลกชั่น วินเท อร์ จากเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร่วมงาน ‘แหลมทอง วี วิล ร็อก ยู’ (Laemtong We will Rock U) ที่ฉลองเปิดโซนใหม่ ‘แฟชั่น อเวนิว’ (Fashion Avenue) ของศูนย์การค้าแหลมทอง จ.ระยอง วัน สต็อป ช็อปปิ้ง สุดโมเดิร์นในภาคตะวันออก โดยเจ้าเดิม คุณ ปัทมาพร นกหงษ์ กรรมการผู้จดั การ บริษทั หงษา แอสเซท จำากัด ที่พร้อมให้คนรักแฟชั่นได้ไปเดินเฉิดฉายกันแล้ววันนี้

นายมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำาประเทศไทย เป็นประธานเปิดตัว ร้าน คอสต้า คอฟฟี่ กาแฟพรีเมี่ยมอันดับ 1 จาก ประเทศอังกฤษ สาขาแรกในไทย โดยมีผ้บู ริหาร บริษัท เอ็กซ์เพรส ฟู๊ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำากัด ผู้นำาเข้าคอสต้า คอฟฟี่ ได้แก่ นายฌอง โบริส รูซ์ นางสาวฑัณฑิกา จันทเขต เป็นผู้จัด งาน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากคอสต้า คอฟฟี่ นายแอนดี้ มาร์แชล และ นายจัดจ์ วิลเลี่ยม พร้อมด้วย นางสาวลักขณา นะวิโรจน์ จากเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ อนันดา เอเวอริ่งแฮม ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

“ไอซ์ ศรัญยู” นำาก๊วน TWEED RUN ปั่นรณรงค์ BANGKOK CAR FREE DAY

ในกิจกรรม GMM Z THE TWEED RUN BANGKOK ครั้งที่ 1

จากความสำาเร็จอย่างท่วมท้นของ จี เอ็มเอ็ม แซท ในการจัดกิจกรรมตอบ โจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ชมที่ชื่นชอบการปั่น จักรยาน กับกิจกรรม ROAD TO TOUR DE FRANCE 2013 (โรด ทู ตูร์ เดอ ฟรองซ์) ครั้งแรกในประเทศไทย และ จัดต่อเนื่องกับ TOUR OF SPAIN RIDE IN BANGKOK 2013 (ทัวร์ ออฟ สเปน ไรท์ อิน

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

แบงคอก 2013) ล่าสุดผุดกิจกรรมจักรยานต่อเนื่อง GMM Z THE TWEED RUN BANGKOK (จีเอ็ม เอ็ม แซท เดอะ ทวีต รัน บางกอก) ชู “ไอซ์” ศรัญยู วินัยพานิช ร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ในวัน CAR FREE DAY ที่ผ่านมา งานนี้มีกลุ่มสมาชิกมิตรภาพนักปั่นกว่า 100 ชีวิต ที่ผ่านการคัดเลือกจาก FACEBOOK GMM Z BIKE FANPAGE มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก โดยมีนักร้อง หนุ่ม “ไอซ์” ศรัญยู วินัยพานิช พร้อมด้วย คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มงาน PLATFORM STRATEGY & SPONSORSHIP บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำากัด คุณแดนนี่ ดานิเอล เบล็สซิ่ง ผู้จัดการช่อง GMM EURO SPORT บริษทั จีเอ็มเอ็ม แซท จำากัด และนายแพทย์ สุกมล วิภาวีพลกุล ร่วมนำาทีมกลุ่มนักปั่น จั ก รยานจากหอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพมหานคร ไปยั ง จุ ด สำ า คั ญ ต่าง ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ ลานพลั บ พลามหาเจษฎาบดิ น ทร์ เสาชิงช้า กระทรวงกลาโหม ก่อน จะมาถึงจุดหมายที่ทอ้ งสนามหลวง

จากนั้นได้ร่วมขบวนพาเหรดขบวนจักรยานรณรงค์การใช้ จักรยาน ร่วมกับกลุ่มจักรยานสายแฟชั่นกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นกลุ่ม BANGKOK BIKE CHIC มูลนิธิโลกสีเขียว จักรยานธนบุรี และวงดุรยิ างค์สวนกุหลาบ โดยได้รบั เกียรติ จากโฆษกของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณตรีดาว อภัยวงศ์ มาร่วมเปิดขบวนพาเหรดจักรยานในครั้งนี้ด้วย สำาหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปใน กิจกรรม GMM Z THE TWEED RUN BANGKOK สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ช่อง GRAMMY และ GMM Z และที่ FACEBOOK www.facebook.com/ gmmzbikefanpage รับรองสนุกแน่นอน

55


Must to Have:

Nikon 1 AW1

HP Split 13x2

กล้องถ่ายภาพมาพร้อมเซ็นเซอร์แบบ CX ความละเอียด 14.1 ล้านพิกเซล และ ISO ดันได้สงู สุดที ่ 6400 ส่วนวิดโี อรองรับความละเอียดสูงสุดที ่ Full HD แต่ถา้ สามารถถ่ายภาพ สโลว์โมชั่นได้สูงสุดที่ 1200 FPS นอกจากนี้ ยังสามารถกันน้ำาได้ลึก 49 ฟุต (15 เมตร) นอกจากนี้ กล้อง Nikon 1 AW1 ยังมีระบบ White Balance แบบพิเศษสำาหรับการถ่าย ภาพในสภาพใต้น้ำารวมไปจนถึงโหมดถ่ายภาพแบบ Scuba และ Close-Up อีกด้วย

โน้ตบุ๊คกึ่งแท็บเล็ตสุดเฉียบ มาพร้อมจอสัมผัสขนาด 13.3 นิว้ ซึ่งให้ความละเอียดระดับ HD อีกทั้งยังให้พลังเสียงคุณภาพด้วยเทคโนโลยี Beats AudioTM ผู้ใช้สามารถจัดเก็บไฟล์ ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 128 กิกะไบต์ ในแท็บเล็ต และ ที่ตัวฐานอีก 500 กิกะไบต์

LD-1000 LED LinkStation LS420D Series

สุดเจ๋งจาก Buffalo ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ มา พร้อมระบบ CPU แบบ Dual Issue เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลเร็วทันใจด้วย อัตราความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลมากกว่า 100 เมกะไบต์ รองรับทั้ง RAID 0, RAID 1 LS420D Series

ไฟส่องสว่างรุ่นใหม่สำาหรับกล้องนิคอน วัน และกล้องคอมแพ็คท์ในตระกูลคูลพิกซ์ ไฟ LED รุ่นใหม่น้ขี นาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ด้วยการออกแบบรูปทรงทันสมัย ให้แหล่งกำาเนิด แสงอย่างต่อเนื่อง มีช่องกระจายแสงที่ช่วยให้แสงที่ออกมานุ่มนวลดูเป็นธรรมชาติในทุกพื้น ผิว เหมาะสำาหรับการถ่ายภาพระยะใกล้แบบ close-up หรือเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวจาก จุดที่อยู่ใกล้

Apacer Q Zoo

แฟลชไดรฟ์แบบพกพาที่มาพร้อมกับดีไซน์ Pinky Piglet, Brownie และ Jumping Tiger สามารถทำางานร่วมกับสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ หรือแท็บเล็ต ที่รองรับ USB เป็นลำาโพงพกพาขนาดเล็กที่มีขนาดเพียง 7.1x2.0x2.3 นิ้ว หนัก 1.5 ปอนด์ เชื่อม OTG (On the Go) การเก็บข้อมูลภาพถ่าย หรือวิดีโอของเพื่อนหรือครอบครัวนั้นต้องเป็น ต่อกับอุปกรณ์เล่นเพลง โทรศัพท์มือถือ แบบไร้สาย Bluetooth หรือจะต่อผ่านช่อง Audio Apacer Mobile Flash Drive แทนทีจ่ ะเป็นแล็ปท็อป เพื่อถ่ายโอนข้อมูลสำาหรับแท็บเล็ตหรือ Jack 3.5mm สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง และมาพร้อมกับแท่นชาร์จไฟ ตัวลำาโพง สมาร์ทโฟน ด้วยการเชื่อมต่อที่ง่ายดายและรวดเร็วด้วย Q Zoo มีขนาดความจุให้เลือก มาพร้อมกับเทคโนโลยี high-efficiency transducers 2 ตัว และ dual passive radiators ตั้งแต่ 8, 16 ไปจนถึง 32GB

Bose SoundLink Mini

56

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


Must to Read: สวยแซบเว่อร์...ไม่จำ�กัดยุค Momay’s Beauty Secrets ผู้เขียน : นภัสสร บุรณศิริ (โมเม) สำ�นักพิมพ์อมรินทร์ How-To ร�ค� 175 บ�ท โมเม-นภัสสร บุรณศิริ หรือ ‘โมเมพา เพลิน’ Makeup Artist และเจ้าของรายการ สอนแต่งหน้าที่มีคนติดตามมากกว่าสองแสน คน กับผลงานหนังสือเล่มแรก โดยสำานัก พิมพ์อมรินทร์ How-To ที่ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือ สอนแต่งหน้า แต่เป็นคู่มอื แต่งหน้าของสาวยุค ใหม่ ที่ไม่อยากแต่งหน้าแบบซ้าำ ซากจำาเจทุกวัน และกำาลังมองหาการแต่งหน้าที่มกี ลิ่นอายแนว วินเทจ แฝงไปด้วยแฟชั่นล้ำาสมัย ที่สำาคัญยัง สามารถแต่งตามได้จริง หนังสือเล่มนี้จะพาคุณเจาะลึกลงไปในแต่ละช่วงศตวรรษว่า สาว ๆ ในยุค 20 ถึง 90 มีสไตล์การแต่งหน้าที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอย่างไร เพราะแท้จริงแล้ว ที่มาขอ งการเเต่งหน้าที่เราเเต่งกันอยู่ทุกวันนี้ ล้วนมาจากการเเต่งหน้าในอดีตทั้งสิ้น ซึ่งโมเมได้นำา การเเต่งหน้าของสาว ๆ ในยุคต่าง ๆ มาลองเเต่งกับตัวเอง เเล้วผสมผสานกับไอเดียการ เเต่งหน้าของสาวสมัยใหม่ จนกลายเป็นการเเต่งหน้าที่มกี ลิ่นอายเเนววินเทจ เเต่เเฝงไปด้วย เเฟชั่นล้ำาสมัย ที่สำาคัญยังสามารถเเต่งตามได้จริง ห�กคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่อย�กหยุดสวย เเละไม่อย�กเเต่งหน้�ซ้ำ�ซ�กจำ�เจเเบบเดิม ทุกวัน ขอให้มหี นังสือเล่มนี้เก็บไว้เป็นคู่มอื คว�มง�มของส�วยุคใหม่ อ่�นเเล้วอย่�ลืมเเต่ง ต�ม จะได้ ‘สวย’ บวก ‘เพลิน’ สไตล์โมเม

หลีกหนีคว�มทุกข์ ไขว่คว้�คว�มสุข ผู้เขียน : เหอฉวนเฟิง ผู้แปล : ทิภ�พร สำ�นักพิมพ์บีไบร์ท รร�ค�ปรกติ 90 บ�ท คนเราปรารถนาไขว่คว้าหาความ สุ ข นั ่น คื อ สาเหตุ ข องการเกิ ด ทุ ก ข์ เพราะความทุกข์กับความสุขล้วนเป็น ส่ ว นหนึ ่ง ของชี วิ ต คุ ณ จะปรารถนา เพียงความสุข แต่ไม่ตอ้ งการความทุกข์ ได้อย่างไร ชีวติ ไม่มคี าำ ตอบแน่นอน ทุก อย่างที่ได้มาย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทน ทุกครั้งที่สญ ู เสียไปย่อมต้องได้อะไรกลับ คืนมา บางครั้งเส้นทางนี้ไปต่อไม่ได้ เดินเลี้ยวไปสักหน่อยอาจจะพบความสุข ก็ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่จำาเป็นต้องรอให้ทุกเรื่องได้ดังใจจึงจะมีความสุข ไม่ว่าจะตก อยู่ในสภาพเช่นไร ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสงบใจรับไว้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอเพียง ปล่อยไปตามธรรมชาติ อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นไรก็พอใจเช่นนั้น ปรารถนาจะมีชีวิต ที่สุขสมบูรณ์ ก็ต้องวางเรื่องที่คุณยึดมั่นที่สุดลงเสีย “หลังฝนตกท้องฟ้�ย่อมปลอด โปร่ง...อย�กเห็นส�ยรุ้งก็ต้องอดทนต่อฝนที่ตกลงม�”...

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

ผู้เขียน : พลอย ชวพร เล�หพงศ์ชนะ สำ�นักพิมพ์อมรินทร์ How-To ร�ค� 295 บ�ท ได้เวลาลด ละ เลิกกฎแฟชั่นแบบเก่า แล้วมาตั้งทฤษฎีความเก๋ของตัวเองกันเถอะ ‘The Matter of Style by Ploy Chava’ รวมคำาตอบของคำาถามว่า เก๋อย่างไรถึงจะมี สไตล์แบบ พลอย-ชวพร แฟชั่นนิสต้าสุดมั่น ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้สาว ๆ ลุกขึ้นมาแต่งตัว แนวใหม่ที่โฉบเฉี่ยวเปรี้ยวไม่ซ้าำ ด้วยการฉีกกฎ แฟชั่นเดิม ๆ เพิ่มการมิกซ์แอนด์แมตช์ โดยจับ เอา ‘รสนิยมเห่ย ๆ’ มาสร้างความโดดเด่น สวม

The Matter of Style by Ploy Chava

สร้อยเพชรลิเกเส้นโตกับเสื้อลายทหาร สวมรองเท้าผ้าใบกับชุดราตรี ฯลฯ แต่ทั้งหมด ทั้งมวลล้วนใส่แล้ว ‘เกิด’ แย่งซีนชุดหรูอลังการงานพรมแดงมานักต่อนัก สไตล์แฟชั่น ไม่จำาเป็นต้องแพงก็แรงได้ ภายในเล่มพบกับไลฟ์สไตล์อันเก๋ไก๋บวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่ฉีกทุกกฎแฟชั่น ของผู้เขียน ซึ่งคุณพลอยได้แบ่งปันมุมมองด้านแฟชั่นและเทคนิคการมิกซ์แอนด์แมตช์ ของตัวเองให้สาว ๆ ได้ลองทำากันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการมิกซ์แอนด์ แมตช์เสื้อผ้าให้ลงตัว แต่โดดเด่นสะดุดตา DIY เครื่องประดับศีรษะสุดเก๋ ทำาได้ง่าย ๆ ภายใน 5 นาที ไปจนถึงการเลือกแอคเซสเซอรี่เก๋ ๆ ให้เข้ากับเสื้อผ้าหน้าผมกับ สไตล์ที่ใช่ในแบบฉบับโฉบเฉี่ยวเปรี้ยวไม่ซ้ำา เพื่อให้คุณพบกับสไตล์ที่ใช่ในแบบฉบับ ของตัวเอง พลอย กล่�วว่� “เพราะในโลกแห่งการแต่งตัว ทุกคนสามารถสร้างลุคได้อย่างไร้ ขีดจำากัด ไม่แน่วา่ บางทีอาจได้ลคุ สุดเซอร์ไพรส์ท่แี ม้แต่ตวั เองก็ยงั คิดไม่ถงึ ด้วยวัตถุดบิ ทางแฟชั่นที่มีอยู่มหาศาล ทั้งลวดลายสารพัด วัสดุใหม่ ๆ กระทั่งเท็กซ์เจอร์ของเนื้อ ผ้าที่มีให้เลือกมิกซ์แอนด์แมตช์ได้ไม่รู้เบื่อ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนผลักดันให้สาว ๆ เริ่มต้นค้นหาสไตล์ท่ใี ช่ของตัวเอง และเมื่อพบแล้ว พลอยขอกระซิบบอกสู่สาธารณะ เลยค่ะว่า คุณจะมีความสุขและหลงรักแฟชั่นชนิดขาดมันไม่ได้เลยทีเดียว”

รักในเง�ร้�ย ผู้เขียน : น้ำ�ว้� พิมพ์คำ�สำ�นักพิมพ์ ร�ค� ร 290 บ�ท เพราะพี่สาวกำาลังทุกข์ทรมานอย่าง แสนสาหั ส จากการหายตั วไปของคนรั ก นิรินธน์จึงสมัครเข้าทำางานในบริษัทที่คน รักของพี่สาวทำางานอยู่เพื่อสืบหาความจริง มี ผู ้ต้ อ งสงสั ย หลายคน ไม่ เ ว้ น แม้ แ ต่ ภาสูร เจ้านายจอมโหดของเธอ แต่แล้ว ภาสูรกลับกันเธอออกห่างด้วยการกุสัญญา หมั้นจอมปลอม เพื่อกันเธอให้พน้ จากบุคคล อันตราย โดยไม่คิดว่าสัญญารักหลอก ๆ จะสร้างความรักจริง ๆ ให้เกิดขึ้นในใจ คนทั้งคู่ นิย�ยเรื่องนี้เคยลงตีพิมพ์ในนิตยส�ร ชีวิตจริงซึ่ง น้ำ�ว้�เป็นนักเขียนดังประจำ� นิตยส�รดังกล่�ว รักในเง�ร้�ยเป็นนิย�ยรักแนวสืบสวน ที่ตัวละครเอกเดินหน้�เข้�สู่ วงล้อมของผู้ต้องสงสัยเพื่อสืบห�คว�มจริงโดยไม่กลัวอันตร�ย ผู้เขียนสร้�งตัวละครที่ อยู่ในข่�ยผู้ต้องสงสัยไว้อย่�งแยบยล ทำ�ให้ผู้อ่�นต้องคอยลุ้นว่�ฆ�ตกรตัวจริงเป็นใครกัน แน่ แต่ก็ยังไม่ทิ้งลีล�ของนิย�ยรักที่พระเอกมีบุคลิกป�กจัด ใจแข็ง แต่ก็พร้อมยอมพลี เพื่อปกป้องผู้หญิงที่ตนรัก

57


Must to Eat: การที่เราจะหาอาหารทะเลอร่อย ๆ บรรยากาศดี ๆ ไม่จำาเป็นต้องไปถึงพัทยา ชะอำา หรือระยอง ก็ได้ แต่ ที่จังหวัดสมุทรสาครก็มี แค่เรามุ่งหน้าออกจากตัวเมือง กรุงเทพฯ มายังถนนพระราม 2 วิ่งมายังศาลพันท้าย นรสิงห์ จากปากซอยถนนพระราม 2 เข้ามาภายใน ซอยเพียง 10 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้ามาทางศาลพัน ท้ายนรสิงห์ เราก็จะเจอร้านครัวลุงญาที่อยู่ตรงข้ามสุด ซอย เป็นร้านอาหารติดริมน้ำา ลมเย็นสบาย อาหาร ทะเลสด ใหม่ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา พอสั่งปุ๊บทางร้านก็จะจับมาเป็น ๆ เลย ของขึ้นชื่อของที่นี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งเป็นอันดับแรก เลยคือ ยำาชะคราม ชะครามขึ้นแถวนี้เยอะ ลักษณะ คล้ายกับชะอม แต่ไม่มีกลุ่นฉุนแบบชะอม เป็นยำา รสชาติหวาน ๆ ใส่น้ำากะทิ ไม่มีรสเผ็ดแซบแต่อย่าง ใด อร่อย ตามมาด้วย ‘ปลากะพงทอด ราดน้ำาปลา’ มี ยำามะม่วงเคียงกันมา อร่อยดี ปลาเนื้อนวลเนียน ขาว สวย ปลาสด ๆ ทำาอะไรก็อร่อย มาร้านอาหารทะเลก็ ต้องสั่งอาหารทะเล ปูทะเลเนื้อ-ไข่ผัดผงกะหรี่/นึ่ง/เผา กุ้งแม่น้ำาเผา หอยตลับผัดน้ำาพริกเผา ของทะเลที่นี่สด มาก ๆ นอกจากอาหารทะเลแล้ว เมนูต่าง ๆ ทั่วไปก็ อร่อยไม่แพ้กัน อาทิ ทอดมันกุ้ง ข้าวผัดปู ต้มยำารวม มิตรทะเล เป็นต้น อย่าลืมตบท้ายด้วย ‘ลอดช่องน้ำากะทิ’ เป็นลอดช่องวัดเจษฯ เจ้าเก่าเลื่องชื่อ อร่อยดี ไม่หวาน มากเกิน พวกผู้ใหญ่ชอบใจกันใหญ่ สำ า หรั บ ใครมองหาร้ า นอาหารทะเลสด ๆ บรรยากาศชิลชิล ราคาไม่แพงมาก การบริการรวดเร็ว

ชิลไปกับบรรยากาศ อร่อยไป กับอาหาร ณ ครัวลุงญา เราหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงแล้วออกมานั่งชิลชิลกินอาหารทะเล แถบชานเมืองกันดีกว่า เมื่อถึง ศาลพันท้ายก็ถงึ ครัวลุงญา คำาเชิญชวนของเจ้าของร้านครัวลุงญา ต้นตำารับเมี่ยงปลากะพง สัมผัส กับบรรยากาศริมวังกุง้ ชมธรรมชาติทุ่งโกงกาง อร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ เป็น ๆ ในราคาไม่แพง อย่างที่คิด พิเศษในคืนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กับคาราโอเกะที่เปิดให้บริการเพื่อความผ่อนคลาย

การเดินทางก็สะดวก แถมไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เท่าไร แนะนำาให้มากินกันที่รา้ นนี้เลย อยากจะมาเป็นคู่สวีทรับ บรรยากาศริมน้ำา ลมเย็น ๆ หรือจะมาเฮฮาเป็นหมู่คณะ ก็ได้ ทางร้านมีโซนสำาหรับจัดเลี้ยงไว้บริการด้วย อย่าลืม แวะไปลองลิ้มชิมรสกันได้นะคะ การเดินทางมาร้านครัวลุงญา จากถนนพระราม

58

2 เลี้ยวเข้าซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ ตรงมาประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบกับศาลพ่อพันท้ายนรสิงห์ ร้านตั้งอยู่ ใกล้ ๆ ที่ตั้ง 73/6 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 08-6313-5613, 089912-4267 เปิดบริการเวลา 10.00-22.00 น.

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


Must to Go: นิทรรศการเผาใจ (Burnt Heart)

วันนี้-31 ตุลาคม 2556 โดย ชญานิษฐ์ ม่วงไทย ภาพ พิมพ์ท่สี ร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการการเผาไหม้ของไฟ ความ บ้าคลั่งของลายเส้นและพื้นผิว กับความลุ่มหลงร้อนเร่าแผด เผาในใจเมื่อมวลอารมณ์ที่ร้อนปะทุสงบนิ่งลง คำาตอบเพียง ชั่วขณะความเจ็บปวดที่ว่างเปล่า และการตั้งคำาถามกับชีวิต ครั้งแล้วครั้งเล่าก่อเกิดการเผาไหม้ที่สร้างการเกิดใหม่ โลกดู ราวมีความหมายขึ้นมาอีกครั้ง เผาใจจึงไม่ใช่การทำาลายล้าง หัวใจ แต่เป็นการปัดกวาดด้วยไฟให้อารมณ์ได้ปลดปล่อย ฝัง ลงไปในร่องรอยการกระทำา นิทรรศการจัดแสดง ณ แกลเลอ รี่ เอ็น ถนนวิทยุ

นิทรรศการ 3D Printing จุดเปลี่ยนงานออกแบบ

วันนี้-15 ธันวาคม 2556 จะเกิดอะไรขึ้นกับโลก ธุรกิจและการออกแบบ...หากใคร ๆ สามารถสร้างแม่แบบ 3 มิติ หรือผลิตตัวสินค้าได้เองที่บ้านเมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตา่ ง มีผลอย่างยิ่งต่อการใช้ชวี ติ ประจำาวัน การพัฒนาเหล่านี้ได้สง่ ผลให้เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในโลกแห่งการผลิต จาก เดิมสินค้าต่างถูกผลิตด้วยระบบหัตถกรรมภายในครัวเรือน ต่อมาถูกแปรเปลี่ยนเป็นการผลิตในโรงงานขนาดใหญ่ท่เี น้น การผลิตในปริมาณมาก ในอนาคตอันใกล้เมื่อศักยภาพของ เครื่องมือสามารถนำาพาจินตนาการไปได้กว้างไกลขึ้น จุด บรรจบของการออกแบบกับความเป็นจริงคงเป็นไปได้ไม่ไกล เกินจริง เข้าชมฟรี ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพ เรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ เวลาทำาการ 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ Info Guru ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โทร. 0-2664-8448 ต่อ 215, 216 หมายเหตุ: ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการที่ไม่ ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบโปรดติดต่อ เคาน์เตอร์ Info Guru ด้านหน้าห้องสมุดเพื่อรับบัตรเข้า ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประเพณีวิ่งควาย Buffalo Racing 2013

14-20 ตุลาคม 2556 กระบือไทย บันลือโลก สนุก ลือลั่น สนั่นอาเซียน ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 142 สนุกสนาน ประทับใจกับประเพณี หนึ่งเดียวในไทย หนึ่ง เดียวในโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘กระบือไทย บันลือโลก สนุก ลือลั่นสนั่นอาเซียน’ ชมขบวนเกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์ จาก อำาเภอต่าง ๆ อบจ.ชลบุรี และเมืองพัทยา พิธีเปิดงานที่ยิ่ง ใหญ่อลังการ การแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่าง ๆ การประกวดน้อง นางบ้านนา และการแสดงของศิลปินมากมาย อาทิ อาภาพร นครสวรรค์, เนย ซินญอริตา้ , โจอี้ บอย ปะทะสิงห์เหนือเสือ ใต้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองชลบุรี 0-3827-0070 ต่อ 139

งานประเพณีรับบัว-โยนบัว

15-18 ตุลาคม 2556 ประเพณีรับบัวอำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการอำาเภอบางพลีมีประเพณีอันดีงาม สืบทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน จากอดีตวันขึ้น 14 ค่าำ เดือน 11 ชาวบางพลีช่วยกันเก็บดอกบัวรวบรวมไว้ที่วัดหลวง พ่ อโต (วัด บางพลี ใหญ่ใน) เพื ่อ มอบให้ กั บ ชาวรามั ญ นำาไปเป็นดอกไม้เป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา ติดต่อ สอบถาม อำาเภอบางพลี 0-2337-3489-90, 0-2337-4059 สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 0-2707-6300 และ 0-2183-1005

นิทรรศการเส้น-สีแห่งธรรมชาติ (Color of Nature)

17 ตุลาคม 2556-4 พฤศจิกายน 2556 แนวความคิด เส้น สีแห่งธรรมชาติ ธรรมชาติมีความลึกลับ มหัศจรรย์ มี สรรพสิ่งที่งดงามมหาศาลหาที่สุดมิได้ สิ่งเหล่านี้คือความ บันดาลใจในการทำางานศิลปะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ ประทับใจต่อแง่มุมและมุมมองทีม่ ีความหลากหลาย โดย ถ่ายทอดแนวทางสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการของเส้น สี แสง และฝีแปรงด้วยอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งที่เผชิญอยู่ ตรงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงฤดูกาล เวลา การเคลื่อนไหว บรรยากาศ ให้เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวาสร้างสรรค์ ออกมาเป็นชุดนามธรรมในธรรมชาติ จัด ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 สนใจติดต่อศิลปิน 08-7516-7363

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

59


Star’sBiz: ‘ATM 2 คู่เว่อร์ เออเร่อ เออรัก’ งานภาคต่อจาก หนังดัง ATM เออรัก ... เออเร่อ ถูกนำามาเสนอให้ ชมกันอีกครั้งในรูปแบบละครซีรี่ส์ 10 ตอนจบ โดย ทีมงานเดิมที่สร้างความสนุกสนานกันจนเป็นงานร้อย ล้านในจอใหญ่มาแล้ว ใครที่อยากรู้เรื่องราวต่อจากใน ภาพยนตร์สามารถติดตามชมได้ทางช่อง GTH ON AIR ทางกล่อง GMM Z ออกอากาศตอนแรกวันที่ 7 ธันวาคม เรียกว่าช่วยสร้างความสนุกให้ยาวไปจนถึง ปีใหม่กันเลยทีเดียว ระหว่างที่รอให้ซีรี่ส์ภาคต่อ (หนัง) เข้าฉาย และ รอความคืบหน้าของงานเขียนบทอินเตอร์ พระเอกหนุ่ม “เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ก็เลยขอใช้เวลาว่างที่พอมีมา โปรโมตธุรกิจเสื้อคู่รัก Cup-t (Couple-Tshirt) ธุรกิจ แสนรักที่ทาำ ร่วมกับคู่รกั “พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิร”ิ ที่เปิดตัวมาเกือบ 2 ปี การต้อนรับดีเกินคาดจนตอนนี้

นอกจากเสื้อคู่รกั แนว ๆ ยังแตกไลน์เป็นของใช้นา่ รักอีก เพียบ “ถึงมันจะไปได้ดี เติบโตกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรก มากมาย แต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นธุรกิจนะ ก็ มองว่าเป็นกิจกรรมทีไ่ ด้ทำาร่วมกับน้องเขาอย่างมีความ สุข สนุกสนานมากกว่า” “ที่มาก็จากที่เห็นว่าทุกคนใส่เสื้อยืดอยู่แล้ว มนุษย์ ทุกคนใส่เสื้อยืด แล้วบางคนก็มีแฟน แล้วเรากับแฟน ก็ใส่เสื้อยืด ทีนี้เสื้อยืดสำาหรับคนที่เป็นคู่รักกันในท้อง ตลาดเท่าที่ผมเห็นตอนนั้นก็จะเป็นแบบที่เหมือนกันเลย ใส่เหมือนกันทั้งผู้ชาย ผู้หญิง แล้วเวลาเดินไปไหนด้วย กัน ผู้ชายก็จะหน้าตาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ (หัวเราะ) นี่คืออย่างแรกที่เห็นแล้วรู้สึก” “อย่างที่สองก็คือ เสื้อยืดที่เป็นคู่ อย่างที่มีลูกศรชี้ ว่าข้าง ๆ นี่แฟนผม อะไรแบบนั้น ซึ่งก็แน่นอนอีกว่า ผู้ชายไม่ค่อยสบายใจ (หัวเราะ) เราก็เลยอยากมีเสื้อยืด คู่รัก แต่เราอยากได้เสื้อที่เราใส่แล้วเราสบายใจ ก็เป็น ที่มาของแบรนด์นี้ แล้วผมก็มาคุยกับน้องพีคว่าผมชอบ

สัตว์ ก็เลยจะให้แต่ละคอลเลคชั่นเป็นสัตว์แต่ละชนิด อย่างคอลเลคชัน่ แรกเป็นนกกระจอกเทศ ซึ่งเป็นสัตว์ ที่คนไม่ได้คิดถึงมันในแง่ของความน่ารัก แต่จริง ๆ มัน น่ารักนะ เสื้อผู้ชายผมก็เอานกกระจอกเทศมาใส่แว่น ดำา กวน ๆ ส่วนของผู้หญิงก็เป็นนกกระจอกเทศติด ดอกไม้สวย ๆ เวลาเดินด้วยกันผู้ชายก็ไม่อาย แต่เรา ก็ยังมีความเป็นคู่รักกันอยู่ โดยเราเป็นนกกระจอกเทศ เหมือนกันนะ จากนั้นก็มีสุนัข มีนก มีม้าหมุน ...” เริ่มต้นด้วยความชอบส่วนตัว แต่ก็มีหลายคนที่ เห็นดีเห็นงามไปกับไอเดียนี้จนทำาให้แบรนด์ Cup-t ติด ตลาดในเวลารวดเร็ว จนเวลานี้ไม่ใช่แค่เสื้อยืดเท่านั้น แต่แบรนด์ Cup-t ขยายแยกไลน์ขึ้นมาเรื่อย ๆ มีทั้ง เคสไอโฟน หมอนอิง ผ้าพันคอ และอื่น ๆ อีกมากมาย “เพราะพอออกแบบลายมาบางลายมีคนชอบมาก แล้ว เราก็คดิ ว่าจริง ๆ ไอโฟนมันก็มคี ่ไู ด้นะ ผู้หญิง ผู้ชายเป็น แฟนกันก็ใช้ไอโฟนคู่กนั ได้นะ ก็เลยขยายออกมาเรื่อย ๆ โดยเอาลายมาจากเสื้อที่คนชอบเยอะ ๆ บ้าง แต่สินค้า

“เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ‘Cup-t’ เสื้อคู่ รู้กัน 2 คน

60

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


เราก็จะเน้นที่เป็นลิมิเต็ดเพื่อให้มันไม่ได้เกร่อจนเกินไป” “ผมกับพีคก็จะมีหน้าที่หลัก ๆ อย่างเดียวคือคิด ลาย ก็จะช่วยกันออกไอเดียว่าตอนนี้เราจะเอาสัตว์ตัว ไหนมาทำาลายเสื้อ ตัวนี้มันทำาอะไรแล้วตลก ทำาอะไร แล้วรู้สึกดี ก็มาคุยกัน ซึ่งผมกับพีควาดรูปไม่ได้เราก็ไป หาคนที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดออกมาเป็นภาพได้ จากนั้น ผมก็โชคดีมาก ๆ ที่มีเพื่อนดี ๆ อย่าง จ๋า (ณลิตา อิส สระชัยยศ) ที่เขาจะรับหน้าที่อื่น ๆ ทั้งหมด หาโรงงาน ดูแล เช็กสต็อก การจัดส่ง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ผม กับพีคก็คิดลายอย่างเดียวแล้วก็เป็นพรีเซ็นเตอร์” ธุรกิจที่ไปได้ดี สินค้ามากเป็น 10 รายการ แต่ “เต๋อ ฉันทวิชช์” ก็ยืนยันไม่คิดอยากมีหน้าร้าน “ถ้า เปิดร้านเรื่องมันก็จะยุ่งยากมากขึ้นเพราะเราไม่มีเวลา มาดูแลหน้าร้าน ก็ต้องหาคนมาดูแล ต้องหาที่เก็บ สต็อกสินค้าอีก แล้วสินค้าก็ต้องมีวางในร้านตลอด ซึ่ง ผมรู้สกึ ว่าคนที่อยากได้สนิ ค้า การที่เขาเดินทางไปที่รา้ น อาจไม่สะดวกเท่าสั่งผ่าน IG เพราะตอนนี้เราก็มีลูกค้า ที่อยู่ต่างจังหวัด อยู่ต่างประเทศ ก็ เลยคิดว่าการจัดส่งนี่แหละดีที่สุด สำาหรับเราแล้ว” “ความสุขที่ผมได้รับอยู่ทุกวัน นี้ หนึ่งมันมาจากการที่ผมไม่ร้สู กึ ว่า นี่มันเป็นธุรกิจ ผมสนุกมากเหมือน เป็นกิจกรรมที่ทาำ ร่วมกัน เรามีความ สุขเวลาคิดลายแต่ละลาย แล้วสอง ก็ คื อ เราจะรู ้สึ ก ดี ทุ ก ครั ้ง ที ่เ ห็ น คน ใส่เสื้อของเรา ถ่ายรูปลงอินสตา แกรม ผมก็จะเข้าไปไลค์ ไปคอม เมนต์ เพราะแสดงว่าคนส่วนใหญ่ เขาชอบในสิ่งที่เราทำา คือสิ่งที่เรา คิ ด ว่ า จะทำ า เล่ น ๆ มี ค นให้ ก าร สนับสนุนเยอะ” เป็นงานที่สนุก กิจกรรมที่มี รายได้เป็นเรื่องรอง แต่สำาหรับคำา แนะนำา “เต๋อ ฉันทวิชช์” ก็มีให้ เหมือนกันสำาหรับคนที่อยากทำาเป็น ธุรกิจจริงจัง “คำาแนะนำาคือ ต้อง รักในสิ่งที่เราจะขายก่อน เพราะ บางคนที่ทำาธุรกิจเพื่อหวังที่จะรวย ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องคิด แต่ถ้าเราทำา อะไรด้วยความรัก เราจะทำาได้ดีเหมือนที่ผมเขียนบท หนัง คนบอกว่าดีก็เพราะผมทำามันด้วยความรักนะครับ ถ้าเรารักมันมาก ๆ เราก็จะเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำาให้ ดีกว่าดี มันต้องดีกว่าดีได้อีก” เป็ น คู ่รั ก ที ่ป ล่ อ ยเวลาว่ า งไม่ ไ ด้ เ ลยที เ ดี ย ว ขณะที ่เ ปิ ด ตั ว ขายเสื ้อ Cup-t หนุ ม่ คนเก่ ง เต๋ อ ฉันทวิชช์ ก็แอบแย้มถึงร้านเบเกอรี่ในฝันของสาว พี ค ให้ ทุ ก คนเตรี ย มตั ว ไปอุ ด หนุ น กั น ด้ ว ย ตั ้ง ใจ เปิ ด ร้ า นใจกลางเมื อ งให้ ค นรั ก กั นได้ ม านั ่ง พั ก ผ่ อ น สบาย ๆ พร้อมขนมรสชาติที่มั่นใจว่าเป็นเลิศ ส่วนจะ เป็นแถวไหนเร็ว ๆ นี้จะมาอัพเดทให้ร้กู นั แต่ตอนนี้ใคร ที่ต้องการเสื้อคู่รักหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ก็ติดต่อกันได้ที่ www.facebook.com/cuptee หรือสั่งสินค้าได้ทาง cuptshop@gmail.com หรือจะสั่งซื้อและสอบถาม รายละเอียดทาง LINE ID: cuptshop หรือ porgoz

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

“เสื้อยืดสำ�หรับคนที่เป็น คู่รักกันในท้องตล�ดเท่�ที่ ผมเห็นตอนนั้นก็จะเป็นแบบ ที่เหมือนกันเลย ใส่เหมือน กันทั้งผู้ช�ย ผู้หญิง แล้ว เวล�เดิ น ไปไหนด้ ว ยกั น ผู้ ช �ยก็ จ ะหน้ � ต�ไม่ ค่ อ ย สบ�ยใจเท่�ไหร่ (หัวเร�ะ)”

61


HotShot:

“จอย, เบนซ์, วิกกี้” สานพลังประกบ “อาเล็ก, ปอ, อั๋น”

ผู้จัด ‘เอิน’ จัดชุดใหญ่ลงละคร ‘ก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล’ ได้ฤกษ์ดีบวงสรวงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำ�หรับละครเรื่อง ใหม่ ‘ก๊วนค�นทองกับแก๊งพ่อปล�ไหล’ แนวคอมเมดี้ สนุก ครบรส จ�กค่�ยม�สเตอร์ วัน ของผู้จัดใจบุญ “แม่ก้อยท�ริก� ธิด�ทิตย์” ที่ตอนนี้ได้ลูกช�ยคนเก่ง “เอิน-ณิธิ เอื้อ วัฒนสกุล” ม�รับหน้�ที่ต่อ งานนี้ผู้จัดหน้าใหม่เลยขอจัดเต็มขนนักแสดงรุ่นให- ่ มากฝีมือมาประชันกันคับจอกับคู่พระนาง 3 คู่ 3 รส จอย รินลณี ประกบพระเอกรุ่นน้อง อ�เล็ก ธีรเดช, เบนซ์ พรชิ ต� ควงคู่อ๋นั วิทย� และส�ววิกกี้ สุนสิ � กับหนุ่มปอ ทฤษฎี ฝีมอื การันตีความแซบกันทุกคู่ นอกจากนี้ ยังมีทพั นักแสดงที่ ขนกันมาเสริมทัพกันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น มี๊ พิสมัย, แม่ แอ๊ด โฉมฉ�ย, เกล เวธก�, วุฒน์ สุรินทร, โอลิเวอร์ บี เวอร์, หนูเล็ก ก่อนบ่�ย, เมจิ พิมพ์อักษิพร, พิมพ์ พิมพ์ พรรณ, ชลลี่ วจน�นนท์, ทับทิม เปมิก�, มีน อภิษฐ�, ใบ เฟิร์น อัญชส�, เติ้ล ชลนที, ช�โน แพมเบอร์เกอร์ ฯลฯ ผ่านฝีมือการกำากับของผู้กำากับมากฝีมือ อดุลย์ บุญบุตร ‘ก๊วนค�นทองกับแก๊งพ่อปล�ไหล’ เรื่องราวแซบ ๆ ของสาวโสดวัยใกล้ขึ้นคาน เมเปิ้ล (จอย รินลณี) แฟชั่น ดีไซเนอร์สุดเปรี้ยว มั่นใจเกินร้อย น้ำ�ผึ้ง (วิกกี้ สุนิส�) ดารานางแบบสุดฮอตที่ใกล้จะตกกระป๋อง ลินี (เบนซ์ พรชิ

62

ต�) ทนายความสาวพราวเสน่ห์ แก๊งเพื่อนซี้ที่จู่ ๆ ก็มีเรื่องให้สวมคอนเวิร์สกันทั้ง ๆ ที่ยังรักกัน ภัทรวลัย (หนูเล็ก ก่อนบ่�ย) พยายามทำาาให้ ให้ เพื่อนมาคืนดีกนั ด้วยการเชิญ 3 สาวมางานแต่ง ของตนเอง และเพราะกลัวเสียหน้า เมเปิ้ลเลยคว้าเอา กฤษฎ� (อ� เล็ก ธีรเดช) หนุ่มรุ่นน้องมา แสดงตั วว่ า คื อ ว่ า ที ่เ จ้ า บ่ า วที ่

จะแต่งงานในเดือนหน้า ฝ่ายน้ำาผึ้งและ ลิ นี ก ลั ว น้ อ ยหน้ า เลยประกาศจะ แต่งงานภายใน 1 เดือนเหมือนกัน แต่ต่างฝ่ายต่างไม่เชื่อว่าเพื่อนจะมี แฟนจริง เรื่องท้าทายจึงเกิดขึ้น เมือ่ น้าำ ผึ้งต้องตามล่าประกบ พีศทรรต (ปอ ทฤษฎี) พ่อม่ายที่เพิ่งหย่า ส่วน ลินีที่ตกกระไดพลอยโจน ไปกั บ ว�ยุ บุ ต ร (อั๋ น วิทย�) เจ้าของผับจอม กะล่อนคู่แค้น เรื่องราว ความสนุกกำ าลังจะเริ่ม จากนี้ ต อ น นี ้ล ะ ค ร ‘ก๊ ว นค�นทองกั บ แก๊ ง พ่อปล�ไหล’ ก็ได้เริ่ม เดินหน้�ถ่�ยทำ�กันไป แล้ ว ใครที ่เ ป็ น แฟน ละครสนุ ก สน�น ไม่ เ ค รี ย ด ก็ ร อ ติ ด ต � ม หน้�จอท�งช่อง 3 ให้ ดี

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


TopTen:

ไอซ์ AF9 “ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ” ✚ รองเท้า

LOUIS VUITTON

✚ นาฬิกา

Rolex

✚ เสื้อผ้า

GUCCI

นี่คือราคาก็ไม่ได้แพงมาก แต่ถ้าเป็นรองเท้าเราก็คงไม่ ซื้อหลุยส์มาใส่ เพราะก็คงไม่มีใครเห็น ยิ่งไอซ์เป็นคนดูมอง แบรนด์เนมไม่ค่อยออกก็คิดว่าการซื้อรองเท้าแพงขนาดนี้มาใส่ มันดูจะเกินไปหน่อยนะ ยิ่งรองเท้าเป็นของที่เราต้องใช้อย่างถึก ทึนก็คงไม่เหมาะแน่ ๆ คือถ้าไม่มีใครซื้อให้ ไอซ์ก็คงไม่ซื้อใส่เองแน่ ๆ ไอซ์มี นาฬิกาเยอะมากนะ ก็เลือกใช้ให้เข้ากับงานแล้วก็ชุดที่เราใส่ เพราฉะนั้นก็คงไม่ให้แพงมาก ถ้าเป็นราคาขนาดโรแลกซ์กค็ งต้อง ใส่ทกุ วันเพื่อให้ค้มุ แต่ดว้ ยเสื้อผ้ากับงานที่ตอ้ งไปมันคงไม่เข้ากัน ก็ไม่คุ้มแน่ ๆ ถ้าซื้อมา ไอซ์ว่าเวลาเราซื้อแบรนด์อะไรที่มีตรามันจะใส่ได้ไม่บ่อย คนจะจำาง่าย ถ้าเป็นผ้าพันคอก็อาจจะ โอ.เค. แต่เมืองไทย ผ้า พันคอราคานี้กใ็ ช้ไม่ค้มุ อีกนั่นแหละ เสื้อผ้าที่ไอซ์ใส่กม็ รี าคาตั้งแต่ หลักร้อยจนถึงหลายพันก็มีนะ แต่ก็เป็นชุดที่เราใช้ออกงานที่ หรูหราขึ้นมาหน่อย ปรกติทั่วไปก็จะเน้นราคาไม่แพง แบบที่ใส่ ได้บ่อย ๆ มากกว่า ✚ PRADA

เคยมีคนซื้อมาให้นะ แต่ไอซ์ร้สู กึ ว่าเราใช้ส่งิ ที่เขาซื้อมาให้ ได้ไม่คุ้ม อย่างกระเป๋าราคาเหยียบแสน จะใช้อย่างปรกติก็กลัว มันพัง จะเก็บไว้เฉย ๆ ก็เสียดาย แล้วถึงเราจะไม่ใช้ก็ต้องมีวิธี ดูแลรักษามันนะ อีกอย่างไอซ์เป็นคนทนกลิ่นหนังมันไม่ได้ เปิด กระเป๋าตัวเองมาแล้วจะเป็นลม คือถ้าคนอื่นเขาซื้อก็จะใช้บ่อย แต่เราซื้อมาไม่ค่อยใช้ พอเอามาใช้ทีมันก็จะมีกลิ่นเหม็น เมา กระเป๋าตัวเอง

มาช่วยสร้างความบันเทิงให้ในงานมหกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair ครั้งที่ 99 ที่จัด โดยบริษัท สรรพสาร จำากัด สาวแก้มป่อง “ไอซ์-ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ” แชมป์ AF9 สุดยอดนักล่าฝัน ที่พกพารูปร่างแบบบางอ้อนแอ้นด้วยน้ำาหนักที่ลงไปกว่า 10 กิโลกรัม จากตอนได้รับตำาแหน่งใหม่ ๆ หน้าใส ๆ พร้อมหุ่นกะทัดรัดอย่างนี้ จบ ละครเวที ‘สามคู่ ชู้ทั้งนั้น’ ที่ได้ข่าวว่าแฟนคลับแย่งกันซื้อบัตรจนต้องเพิ่มรอบ คงมีงานแสดงรุมให้ได้ติดตามกันอีกเพียบแน่

10

แบรนด์เนม อยากได้แต่ไม่คิดซื้อ

ได้โอกาสคุยกับสาว ๆ ก็คงไม่พ้นเรื่องการ แต่งตัว ได้ขา่ วเป็นสาวไฮโซ เป็นคุณหนูอย่าง นี้ “ไอซ์ เอเอฟ 9” บอกแบรนด์เนมกับตัวเอง นั้นอยู่ค่อนข้างไกลกันมากทีเดียว

✚ รถยนต์

Porsche

คือใคร ๆ ก็อยากได้ แต่รู้สึกว่ามันไม่ได้เหมาะกับสไตล์ ของเรา เพราะมันเป็นรถสปอร์ต ให้คุ้มค่ากับสมรรถนะแล้วก็ ราคาของมันด้วย การมีไว้ก็เลยไม่จำาเป็น หรือ Lamborghini (ลัมบอร์กินี) ก็ยิ่งแพงกว่าอีก ไอซ์ชอบรถสวยแต่ก็ไม่ได้คิดอยาก จะเป็นเจ้าของ ชอบมอง ชอบถ่ายรูปด้วย ✚ กระเป๋า

Hermès

ก็อยากได้นะ แต่ความจริงถ้าเราไม่ต้องออกงานสังคมที่ ต้องมีหน้ามีตา ถือกระเป๋าแพง ๆ ก็ไม่จำาเป็นสำาหรับเราเหมือน กัน เพราะก็ยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมอื่น ๆ ที่ขยับราคาลงมาจาก

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

แอร์เมส ที่ถือแล้วก็ออกงานได้เหมือน กัน เพราะไอซ์ เพราะไอซ์มองว่าคนที่ซื้อมาเขาคง ใช้เวลาออกงานมากกว่าใช้ในชีวิตจริง ถ้าซื้อมาใช้คงต้องดูแลยิ่งชีวิตเลย ✚ เครื่องสำาอาง

La Mer

ก็เคยมีคนซื้อมาให้ไอซ์เหมือน กันนะยี่ห้อนี้ แต่ก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไปสำาหรับ ครีมกระปุกหนึ่ง คือเครื่องสำาอางที่มรี าคาสูง ๆ ๆ ก็ไม่ได้เหมาะสำาหรับทุกคนนะคะ ครี ครีมกระปุก ราคาเกือบหมื่นใช้ได้เดือนเดียว ไอซ์ ไอซ์วา่ เราหัน มาดูแลตัวเองด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่เี ข้า กับเรา หรือดูแลตัวเองให้มากขึ้น พัพักผ่อน กิ น กิน อาหารดี ๆ ออกกำาลังกาย อะไรแบบนั อะไรแบบนั้นก็ชว่ ย ชดเชยได้

✚ เครื่องประดับผม

EVITA PERONI

อันนี้ฝงั ใจตั้งแต่เด็ก พี่สาวไอซ์เขาชอบซื้อ คือเราไม่เข้าใจ กับการซื้อยางรัดผมที่มตี ้มุ พลอยเล็ก ๆ ตุ้มเดียวราคาหลักพัน อีก อย่างยางรัดผมใช้นิดเดียวมันก็ยืดแล้ว แล้วยางรัดผมก็ไม่ค่อยมี คนสังเกต เกต ก็ก็ไม่ต้องแพงมากขนาดนั้นได้หรือเปล่า แต่ มันก็อยู่ท่คี นด้วย อย่ ย อย่างพี่สาวไอซ์เขาชอบแบรนด์น้ี มาก แต่ มาก แต่ของเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเสียเงินขนาด นั้นเพื่อยางรัดผมอันเดียว ✚ แหวน

Cartier

ชอบนะ อยากได้ แต่ไม่ซ้อื ก็หงุดหงิด ชอบนะ นะ เพราะมั นะ เพราะมันแพงมาก แพงมาก ไอซ์รู้สึกว่าเครื่องประดับ ยี่ห้อนี้มันเป็นของที่เราต้องซื้อใส่เองนะ องนะ มันไม่ใช่ แหวนหมั้น อะไรที่จะมีคนมาซื้อให้เรา รา แล้วการ ซื้อแหวนใส่เองบางทีมันก็เป็นเรื่องจำาเป็นนะ ให้ ดูมีอะไรอยู่ในมือบ้าง แต่ ง ยี่ห้อนี้ราคามันสูงไป ✚ แวèนตากันแดดแบรนด์ DVB ของ วิคตอเรีย เบคแฮม อั น นี ้เ ลยตอนนี ้เ ขาฮิ ต กันเยอะ เยอะ ๆ ราคาแว่นกันแดดอัน หนึ่งก็หลักหมื่น แต่ไอซ์มีแว่น กั น แดดเยอะมากเลยนะ แดดเยอะมากเลยนะ เป็ น คนชอบด้วยย แล้วก็ไว้เลือกใช้เวลา ออกงาน แต่ตอนนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ ออกงาน ซื้อเอง เอง ถึงจะมีชื่อเสียง ทำางานมีรายได้ตั้งแต่เด็ก แต่ สำาหรับ “ไอซ์ ภรภัสสรณ์” หรือ “ไอซ์ เอเอฟ 9” การเปิดกระเป๋าหยิบเงินมาซื้อของแพง ๆ ก็ ยังเป็นเรื่องที่ยากจะทำาใจ แต่ถ้าแฟนคลับจะตั้งใจ ซื้อให้เป็นของขวัญก็ยินดีรับไว้นะคะ

63


Instacyber: ขอเชิญคนรักการถ่ายรูป มาร่วม สนุกกับนิตยสาร JobCyber ออกแบบท่าโพส เก๋ ๆ กับนิตยสาร JobCyber แล้วนำาไปอวด เพื่อน ๆ ในอินสตาแกรม แล้วแชร์มาอวดกันที่ JobCyber โดย tag ไปที่ @mrthaijob หรือ up&share รูปของคุณไปที่แฟนเพจ www. facebook.com/mrthaijob คนสวยอ่านอะไรก็สวย ... “ดา เอ็นโดรฟิน” อ่าน JobCyber ก็ยิ่งสวย @dathanida

64

“ฟีม อีโวไนน์” โพสท่าไม่หลุด Cool @feem_evoinine

เท่แบบแร็พเปอร์นำาเข้า “แอนดรู อีโวไนน์” @andrew_evonine

ชาว MOVE รีบเข้าไปโหวตให้ท่าโพสทนเมื่อยของ “วาง อีโวไนน์” กันด่วน @wang_evonine

“เบสท์ อีโวไนน์” พี่ใหญ่ ลีดเดอร์อารมณ์ดี @best_evonine

“นิค อีโวไนน์” ชนะเลิศด้วยสีกางเกงสุดจี๊ด @nick_evonine

ท่าโพสสบาย ๆ สไตล์ “รถถัง อีโวไนน์” @rodtank_evonine

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


DIY: หล่อ (เชิงเทียน) คอนกรีต

สำาหรับใครที่ชอบอยากสร้าง บรรยากาศโรแมนติคให้บ้านด้วย การจุดเทียน หรือลองมาดีไซน์เชิง เทียนของตนเองแบบไม่ยาก แถม ยังปลอดภัยด้วยการหล่อซีเมนต์ สำาเร็จรูปกันดีกว่า

อุปกรณ์ 1. ซีเมนต์สำ�เร็จรูป ( ห � ซื้ อ ไ ด้ ต � ม ร้ � น อุปกรณ์ก่อสร้�ง) 2. ถ้วยแยม เทียน มีด-กรรไกร 3. อุปกรณ์ตกแต่ง

1. ผสมซี เ มนต์ ต ามขั น้ ตอนที่บอกไว้ข้างกล่อง 2. เทซีเมนต์ที่ผสมแล้วใส่ ลงในพิมพ์ (เลือกพิมพ์ขนาด และแบบที่พอใจ) 3. นำาเทียนที่เตรียมไว้ปัก ลงในซี เ มนต์ ก่ อ นที ่จ ะแห้ งให้ เป็นร่องสำาหรับวางเทียน 4. ทิ้งซีเมนต์ที่หล่อไว้ให้ แห้ง แกะออกจากแบบนำามา ตกแต่งให้สวยงาม ** ซีเมนต์เป็นวัสดุกนั ไฟ ถ้าอยากจะให้ปลอดภัยมากสามารถเพิ่มขนาดเชิงเทียนด้วยการหล่อใส่แบบที่มขี นาดใหญ่ข้นึ สามารถเปิดหาไอเดียเพิ่มเติมได้ท่ี http://favim.com/ **

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


Request

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

à¡ÒеԴ·Ø¡¢‹ÒÇÊÒÃäÁ‹¾ÅÒ´§Ò¹´Õ æ ... ¹ÔµÂÊÒà Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ áÅÐ Job Cyber ÃÒ»˜¡É

¤×ÍÊ×èÍ·ÕèÁØ‹§µÍºÊ¹Í§·Ø¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ¤¹ËÒ§Ò¹ ·Ñ駷ÕèÂѧNjҧ§Ò¹áÅмٌ·Õ赌ͧ¡ÒÃà»ÅÕ蹧ҹãËÁ‹ ´ŒÇ¡ÒÃÃǺÃÇÁ¢‹ÒÇÊÒáÒà ແ´ÃѺºØ¤Åҡâͧ˹‹Ç§ҹÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹ â´Â੾ÒеÓá˹‹§§Ò¹Ç‹Ò§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ªÑé¹¹Ó¹Ñé¹ÁÕ¡ÒùÓàʹÍäÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 1,000 ÍѵÃÒ ã¹·Ø¡©ºÑº Å‹ÒÊØ´ ºÃÔÉÑ· ÊÃþÊÒà ¨Ó¡Ñ´ ä´Œ¢ÂÒª‹Í§·Ò§¡ÒèѴ¨Ó˹‹Ò â´Â¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÒÁÒö«×é͹ԵÂÊÒ÷Ñé§ 2 ©ºÑºä´Œ¨Ò¡á;¾ÅÔपÑè¹ AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ÇÔ¸Õ¡Òë×éÍ-ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡

1. ´ÒǹâËÅ´á;¾ÅÔपÑè¹ AIS Bookstore, B2S ebook store ¼‹Ò¹·Ò§ Apple App Store ËÃ×Í Google ogle Play Store áÅŒÇ Install á;¾ÅÔपÑè¹ 2. ແ´á;¾ÅÔपÑè¹à¾×èÍ·Ó¡ÒÃࢌÒÊÙ‹Ãкº â´ÂÅÙ¡¤ŒÒà¡‹ÒàÅ×Í¡ Sign in ࢌÒÊÙ‹Ãкº ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒãËÁ‹àÅ×Í¡ Create an account à¾×èÍŧ·ÐàºÕ¹

·Ñ駹Õé User Account à´ÕÂÇÊÒÁÒö㪌䴌·Ø¡Ãкº»¯ÔºÑµÔ¡Òà (iOS, Android, Windows 8, Windows Phone 8 áÅÐàÇçºä«µ www.ookbee.com) 1 User Account ÊÒÁÒö㪌䴌¡Ñº 5 à¤Ã×èͧ (ÊÒÁÒö͋ҹ˹ѧÊ×Íã¹áÍ¾Ï à·‹Ò¹Ñé¹ äÁ‹ÊÒÁÒö͋ҹº¹àÇçºä«µ ËÃ×Íà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ䴌) 3. ã¹á;¾ÅÔपÑ蹨ÐÁÕäͤ͹ Magazine áÅÐ Book ໚¹·Õèà¡çºË¹Ñ§Ê×Í·Õèä´ŒÊÑ觫×éÍÁÒ àÊÁ×͹µÙŒË¹Ñ§Ê×ÍʋǹµÑÇ àÅ×Í¡äͤ͹ äͤ͹ Magazine áŌǡ´·ÕèáÇ‹¹¢ÂÒ ¨Ò¡¹Ñé¹ãÊ‹ª×èÍ Job Request, Job Cyber à¾×èͤŒ¹ËÒÍÕ-áÁ¡Ò«Õ¹ «×éÍÍÕ-áÁ¡Ò«Õ¹ Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ ÃÒ¤Ò»¡ 20 ºÒ· ä´ŒáÅŒÇã¹ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ â´ÂàÅ×Í¡ºÍ¡ÃѺẺÊÁÒªÔ¡ (Subscribe) ÃÒÂà´×͹ (4 ©ºÑº) ã¹ÃÒ¤Òà¾Õ§ 59 ºÒ· (Å´ 27.5%) ËÃ×ÍàÅ×Í¡ºÍ¡ÃѺ໚¹ÊÁÒªÔ¡ÃÒ»‚ (48 ©ºÑº) ã¹ÃÒ¤ÒÊØ´¤ØŒÁà¾Õ§ 705 ºÒ· (Å´ 26.5%) «×éÍÍÕ-áÁ¡Ò«Õ¹ Job Cyber ÃÒ»˜¡É ÃÒ¤Ò»¡ 20 ºÒ· ä´ŒáÅŒÇã¹ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ â´ÂàÅ×Í¡ºÍ¡ÃѺẺÊÁÒªÔ¡ (Subscribe) ÃÒÂà´×͹ (2 ©ºÑº) ã¹ÃÒ¤Òà¾Õ§ 29 ºÒ· (Å´ 27.5%) ËÃ×ÍàÅ×Í¡ºÍ¡ÃѺ໚¹ÊÁÒªÔ¡ÃÒ»‚ (24 ©ºÑº) ã¹ÃÒ¤ÒÊØ´¤ØŒÁà¾Õ§ 345 ºÒ· (Å´ 28%) 㹡Òú͡ÃѺÊÁÒªÔ¡¹ÔµÂÊÒÃẺÃÒ»‚ ¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¹ÔµÂÊÒÃàÅ‹ÁŒ͹ËÅѧ (Back issue) ä´Œ Ãкº¨Ð¹Ñº¨Ò¡àÅ‹Á»˜¨¨ØºÑ¹¢Öé¹ä»µÒÁ¨Ó¹Ç¹àÅ‹Á·Õèä´Œ·Ó¡Òà Subscribe äÇŒ ¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃ˹ѧÊ×ÍŒ͹ËÅѧ¨ÐµŒÍ§·Ó¡ÒÃÊÑ觫×éÍ໚¹ÃÒÂàÅ‹Áä»

4. ÇÔ¸Õ¡ÒêÓÃФ‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ ·Óä´Œ§‹Ò¶֧ 2 ª‹Í§·Ò§

ÇÔ¸Õ·Õè 1 «×éͼ‹Ò¹ Apple Account â´ÂࢌÒä»·Õèäͤ͹ Shop àÅ×͡˹ѧÊ×Í·Õ赌ͧ¡Òà ¤ÅÔ¡ Buy à¾×èÍ«×éÍ «Öè§Ãкº¨ÐµÑ´à§Ô¹¼‹Ò¹ºÑµÃà¤Ã´Ôµ·Õè¼Ù¡¡Ñº Apple ID ÇÔ¸Õ·Õè 2 «×éͼ‹Ò¹ AIS Bookstore ࢌÒä»·Õè www.ais.co.th/bookstore àÅ×͡˹ѧÊ×Í·Õ赌ͧ¡Òà ¡´ÃѺÃËÑÊ˹ѧÊ×Í·Õ赌ͧ¡Òë×éͼ‹Ò¹Á×Ͷ×Í «Ö觨ж١¤Ô´¤‹ÒºÃÔ¡Òèҡ AIS áÅŒÇÃÍÃѺ SMS Â×¹Âѹ¡ÒÃÊÑ觫×éÍ ¨Ò¡¹Ñé¹¹ÓÃËÑÊ·Õèä´ŒÃѺ¨Ò¡ SMS ÁÒ¡Ã͡㹪‹Í§ Subscriber Code ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÒÁÒö´ÒǹâËŴ˹ѧÊ×Íä´ŒàÅ ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ»˜ÞËÒ㹡Òà Download ˹ѧÊ×ÍËÃ×Í¡ÒêÓÃÐà§Ô¹ ÊÒÁÒöʋ§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Ö鹾ÌÍÁ¡ÑºÊ‹§ Receipt Mail ·Õèä´Œ¨Ò¡ itunes ËÃ×Í PaysBuy ÁÒ·Õè member@ookbee.com (24 ªÑèÇâÁ§) ËÃ×Í â·Ã. 0-2187-2666 µ‹Í 602 ÊÒ´‹Ç¹ 08-7809-0423 ã¹ÇѹáÅÐàÇÅÒ·Ó¡Òà (Çѹ¨Ñ¹·Ã-ÈءÏ àÇÅÒ 09.30-18.00 ¹.) ËÁÒÂà˵Ø: ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¤Òâ´ÂÁÔµŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃҺŋǧ˹ŒÒ


What’s Sale: RECYCLE YOUR RACKET @ Supersports

โปรโมชั่นจาก Supersports พิเศษสุด ๆ ไม้เทนนิส/ไม้แบดมินตัน ทุกแบรนด์มีมูลค่า สูงถึง 1,500 บาท เมื่อนำามาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อไม้เทนนิส/ไม้แบดอันใหม่ กับโครงการ RECYCLE YOUR RACKET เริ่มแล้วตั้งเเต่วันนี้–13 ต.ค. 2556 ที่ Supersports ทุก สาขา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ ณ จุดขาย

Honmono Sushi

โปรโมชั่นจากร้าน Honmono Sushi กับโปรโมชั่นฉลอง ครบรอบ 4 ปี ให้คุณได้อร่อยกับ OTORO, CHUTORO, AKAMI, ENGAWA, FOIE GRAS ในราคาลดพิเศษ 50% เริ่มตั้งเเต่วันนี้–31 ต.ค.

True @ Subway OFF [Nov.2013] โปรโมชั่นความอร่อยจาก Subway มอบสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้า True ฟรี คุกกี้ 1 ชิ้น หรือเทสโต้ชิพ 1 ห่อ เมื่อซื้อแซนด์วิชขนาด 6” หรือ ฟุตลอง คู่กับโค้กแก้วใหญ่ เริ่มอร่อย กันได้เเล้ว ตั้งเเต่วันนี้–30 พ.ย. 2556 ที่ร้าน Subway ทุกสาขา Krungsri Credit Card Discount 10% @ Bar B Q Plaza OFF [Oct.2013] โปรโมชั่นจากบัตร เครดิตในเครือกรุงศรี เมื่อไปอร่อย ที่ร้าน Bar B Q Plaza รับส่วนลด 10% เมื่อทานอาหารครบ 900 บาท จ่ายพร้อมบัตรสมาชิก รับฟรี ข้าว ผัดกระเทียม 1 ที่ ตั้งเเต่วันนี้–31 ต.ค. 2556 ที่ Bar B Q Plaza ทุกสาขา

Discount 10 baht @ Fuku Matcha โปรโมชั่นจาก Fuku Matcha ให้คุณได้อร่อย กับชาไข่มุก ด้วยโปรโมชั่นลดราคา สุดคุ้ม ทุกขนาด ขนาด 22 ออนซ์ ลูกค้า dtac รับสิทธิพเิ ศษที่รา้ น Daddy Dough ลด 10 บาท ขนาด 16 ออนซ์ โปรโมชั่นสำาหรับลูกค้า dtac รับสิทธิพิเศษที่ร้าน Daddy Dough เพียงซื้อโดนัท 6 ชิ้น รับฟรี โดนัท 1 ชิ้น ลด 5 บาท ที่รา้ น Fuku Matcha สำาหรับลูกค้า dtac reward โดนัท 2 ชิ้น สำาหรับลูกค้า dtac ทุกสาขา reward xtra ตั้งเเต่วนั นี้-31 ต.ค. 2556 อย่าลืมไปใช้สทิ ธิกนั นะคะ

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

67


E E3 E2 CHN

E1

บริษัท เอกมห�กิจ จำ�กัด รั บ ผู้ จั ด ก�รฝ่ � ยว�งแผนและพั ฒ น�ธุ ร กิ จ ภ�พยนตร์ เพศชาย/หญิง อายุ 35-42 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 5 ปีข้นึ ไป หรือประเภท ธุรกิจบันเทิง 7 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำา ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอกมหากิจ จำากัด 15 ถนน พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2247-1111

บริษัท ทรีพัลส์ จำ�กัด รับ โปรแกรมเมอร์ เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริ- - าตรี สาขา Computer Science หรือ IT สามารถใช้ภาษา C หรือ JAVA หรือ PHP ภาษาใดภาษาหนึ่งได้เป็นอย่างดี สามารถ เดินทางได้สะดวก เพื่อมาปฏิบัติงานที่อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ติดต่อ คุณรชยา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรีพัลส์ จำากัด 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2619-2222 ต่อ 303

N8

N7

N5

N4

N3

N2

N1

บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำ�กัด รับ เลข�นุก�รผู้บริห�ร 2 อัตร� เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์รู้ภาษา จีน-อังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำากัด 128/212 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2330-3399, 0-2215-0624-7

68

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


E14

E12

E13

E11

E10

E7

E8

E9 พุทธรักษ� เอสเธติค รับ Consultant/Treatment Specialist 3 อัตร� เพศหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ 0-2 ปี มีความเป็นผู้นำา รักความก้าวหน้าและพร้อมพัฒนา ตัวเอง มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี Consultant ควรมีความสามารถด้านการขาย ติดต่อ Human Resources Department พุทธรักษา เอสเธติค 1535 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2391-6336 (จันทร์-เสาร์ เวลา 12.00-21.00 น.)

E6

E4

E5

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน) รับ Human Resource Organization & Development Section Manager Male/Female. Thai nationality. Age 30–40 years. Bachelor’s degree or higher in HROD, HRD, Industrial and Organizational Psychology or related fields. At least 5 years experience in HROD, HRD functions or related fields. Strong knowledge in organizational development, PMS, competency model, career planning, talent management & succession plan. ติดต่อ คุณเบญจพร เอื้อกิจกุล ทรัพย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำากัด (มหาชน) 36/83 ซอย สุขุมวิท 21 (อโศก) อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2664-1701 ต่อ 208

N1

N2

บริษัท เบลด 555 จำ�กัด รับ ล่�ม ไทย-ญี่ปุ่น ธุรก�รและประส�นง�น เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ออฟฟิศได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มี ความอดทน ขยัน และพร้อมที่กา้ วหน้าไปกับบริษทั ติดต่อ คุณ นิตยา พวงมณี บริษัท เบลด 555 จำากัด 496-502 อาคาร อัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 10 ห้อง 33 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 08-1432-4994

N3

สถ�บันภ�ษ� ส้ม ติวเตอร์ รับ ลูกค้�สัมพันธ์ ธุรก�ร 2 อัตร� เพศชาย/ห- ิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จาำ กัดสาขา มีไหวพริบ ใจเย็น รักงานบริการ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล สถาบันภาษา ส้ม ติวเตอร์ อาคารแอลบิลดิง้ บี ทีเอสราชเทวี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2219-3057

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

69


บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำ�กัด (มห�ชน) ในเครือส�ม�รถ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) รับ IT Support 10 อัตร� เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Call Center, Server, Network, Security, PABX, SAN อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ในเรื่อง การดูแลและติดตั้งระบบอุปกรณ์ Server เชื่อมต่อบน Cloud System มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการหากมีประสบการณ์จะ พิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล (แผนก Recruit) บริษัท วันทู วัน คอนแทคส์ จำากัด (มหาชน) ในเครือสามารถคอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 1 (ข้างธนาคารออมสินซึ่งอยู่ภายใน ตึก ติดทางเข้าตึกด้านหน้าของถนน) ถ.วิภาวดีรังสิตซอย 5 (อาคาร อยู่หน้าปากซอยติดป้ายรถเมล์) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 08-3540-5126, 08-5911-9001, 08-5155-6190 แฟกซ์ 0-2685-1561 Website: www.onetoonecontacts.com

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน) รับ โฟร์แมน (ประจำ�โครงก�รบ้�นกล�งเมือง) พระประแดง Pleno พระราม 5 Pleno ติวานนท์) เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง มีประสบการณ์ ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ฯลฯ 3-5 ปี ขยัน ทุ่มเท ทำางานหนัก และมี ความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, AutoCAD ได้เป็นอย่างดี ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 (เยื้องศูนย์การประชุมแห่ง ชาติสิริกิติ์) ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-2518-22 ต่อ 225, 266, 352, 353, 716 Website: www.apthai.com

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) รับ เจ้�หน้�ที่พัฒน�ธุรกิจ เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา ปฏิบัติงาน ที่อาคารกรุงเทพประกันภัยสำานักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ มีใจบริการ มีทักษะในการ ติดต่อสื่อสารดี น้ำาเสียงไพเราะ สุภาพ หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันภัย หรือ Call Center จะได้รบั การ พิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณเสฐียรพงษ์, คุณรักชนก, คุณมิ่งขวัญ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2285-8558, 0-2285-8520 Website: bangkokinsurance.com

70

บริษัท เวนเจอร์เทคม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด รับ Data Analyst Demonstrated experience using advanced Excel features i.e. Pivot and V-Look Up and techniques required. Demonstrated experience in analysis and presentation of data required. Experience working with a variety of information systems and data files, including large and complex files: analyzing file structure, using and creating file layouts, transforming raw data info finished products. Experience managing small data processing unit. Familiarity with TMS System (Tesco), B2B (Makro) desirable ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท เวนเจอร์เทคมาร์เก็ตติ้ง จำากัด 238 ซ.ลาดพร้าว 1 (แยก 14) แขวงจอมพล เขต จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2513-7337 แฟกซ์ 0-2513-7338 Website: www. venturetec.co.th

กลุ่มบริษัทคอมมี่ รับ Account Supervisor (Urgent) เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญา ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี สามารถทำารายงาน ประกอบงบและปิดงบได้ มีความละเอียด รอบคอบ อดทนสูง มีภาวะความเป็นผู้นำา สูง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ ติดต่อ คุณณัฐพงศ์ นาคนาวา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ กลุ่มบริษทั คอมมี่ 65/114 อาคาร ชำานาญเพ็ญชาติ ชั้น 12A (ขึ้นลิฟต์หมายเลข 1-4) ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-22462200 ต่ อ 200/08-1839-7661 แฟกซ์ 0-2246-6564 Website: www.commy4u. com บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำ�กัด รับ Sales ประจำ�ร้�น iStudio (Central World, Silom Complex, The Scene, INT Intersect, Central Rama 3, Digital Gateway, All Seasons) เพศชาย/ห- ิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา มี ความรู้ด้านสินค้า IT และใช้งาน Computer ได้ ดี หากมีความรู้และใช้งานสินค้า Apple ได้จะ พิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านงานขาย และงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกภาพ ดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทำางานเป็น ทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ติดต่อ คุณศุภาณี, คุณพีระวัฒน์ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำากัด 159/6 อาคาร เสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ห้อง 201-203 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2665-2950 ต่อ 451-452 แฟกซ์ 0-2665-2954 Website: www.copperwired.co.th

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) รับ เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ดสินเชื่อบ้�น (Consumer Secured Loan) 10 อัตร� เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำา ประกันหรือใกล้เคียงอย่างน้อย 1 ปี สามารถทำางานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ ติดต่อประสานงานได้กบั ทุกคน อดทน ซื่อสัตย์ และมีทกั ษะการสื่อสารที่ดี มีการจัดการให้ความรู้ ความ เข้าใจในผลิตภัณฑ์ มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ติดต่อ คุณสุรเชษฏ์ ตระการศุภกร ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ ชั้น 10 1222 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 08-9112-3379, 0-2296-2668 Website: www.krungsri.com

บริษัท เอส.เอ็ม.ไอ. แทรเวลแอร์ เซอร์วิส จำ�กัด รับ เจ้�หน้�ที่เค�น์เตอร์ทัวร์ เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี (เพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหาร) วุฒิปริญญาตรี สามารถพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างชาติได้ดี มี มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานด้านบริการ ติดต่อ คุณนวรัตน์ แผนกบุคคล บริษทั เอส.เอ็ม.ไอ. แทรเวลแอร์ เซอร์วิส จำากัด 931/11 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2215-3420 Website: www.smiair1994.com

บริษัท ประช�อ�ภรณ์ จำ�กัด (มห�ชน) รับ เจ้�หน้�ที่ประส�นง�นต่�งประเทศ (ภ�ษ�ญี่ปุ่น) เพศชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการนำาเสนอ สามารถเจรจาต่อรองได้ และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้พอสมควร ติดต่อ คุณจุมพลบริษัท ประชาอาภรณ์ จำากัด (มหาชน) 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2685-6500 แฟกซ์ 0-2294-5159 Website: www.pg.co.th

เหรียญทองก�รพิมพ์ รั บ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด ก�รส่ ว น ว�งแผน เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริ- - าตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม การจัดการ อุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานมากกว่ า 5 ปีขึ้นไป ด้านการทำางานวางแผน โรงงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ มีทกั ษะในการประยุกต์ มีความละเอียด รอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำาและมี ความสามารถในการทำางานเป็นทีม มี ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ โ ปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ป็ น อย่ า งดี ติ ด ต่ อ คุ ณ กุ ลิ ส รา, คุ ณ วรารั ต น์ เหรี ย ญ ทองการพิมพ์ 3706/1 ซ.ราษฎร์อุทิศ 1 ถ.ประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุ ง เทพฯ 10120 โทร. 0-2294-0137 ต่อ 111 แฟกซ์ 0-2294-2927 Website: www. kimpai.com

ราชพฤกษ์ วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

71


Corner:

โมเดลอาหารปลอมและของจิ๋ว

ผลิตและจัดจำ�หน่�ยโมเดลอ�ห�ร เหมือนจริง ของจิ๋ว ทั้งปลีก-ส่ง สนใจติดต่อสอบถ�ม โทร. 0-2866-3356 line: lekmodel หรือ @modelfoodworld www.modelfoodworld.com @lovecasecaselove contact line: nnnaaannn

เครื่องประดับ handmade

ฝ�กร้�นเครื่องประดับ handmade เก๋ ๆ Handmade jewelry for your casual days E-mail: napapat.k@ hotmail.com Line: napapatk IG: kae_napapat หรือ @now_playingz

ผ้าเช็ดมือน้องหมี

arabellra brand scarf

น่�รักม�ก ๆ เป็นของตกแต่งบ้�นสวยสไตล์วินเทจ หรือจะเป็น ของขวัญ ของฝ�ก ของชำ�ร่วย ก็น่�รัก มี 3 สี (ชมพูกะปิ ม่วง เขียว) สนใจสอบถ�มได้ สินค้�แฮนด์เมดจำ�หน่�ยทั้งปลีก-ส่ง สนใจติดต่อ np.present.11@gmail.com หรือเว็บไซต์ www.facebook.com/ np.present.11

ผ้�พันคอที่มีคอนเซ็ปต์และเรื่องร�วในก�รออกแบบ เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสนุก และใช้ผ้�พันคอ arabellra เป็น สร้�งสีสนั และเสริมลุคก�รแต่งตัวของคุณส�ว ๆ ให้เก๋เวอร์ กว่�ใคร ^^ ติดต่อสั่งซื้อผ้�พันคอได้ที่ www.facebook. com/Arabellra หรือ Add line: nungning_nn

KOBKOONKUB

จำ � หน่ � ยสิ น ค้ � Handmade Handmade ปลีก/ส่งต�ม Order สนใจติดต่อ 08-0580-6006 หรื อ www. facebook.com/Kobkoonkub. brand

72

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 25566


Ranking:

10

ตึกแปลก ทรงประหลาด

ฉบับนี้เราพามายลโฉมตึกแปลก ทรงประหลาด ที่ ผู้คนทั่วโลกได้ลงความเห็นว่า มันประหลาดและน่าอัศจรรย์ใจ ลองมาดูสิ ว่าจะแปลกและประหลาดขนาดไหน

10. Library of Alexandria (ไลบรารี่ ออฟ อเล็ก ซานเดรีย)

ห้องสมุดเมืองอเล็กซานเดรีย อียปิ ต์ มีความสูง 11 ชั้น ลักษณะอาคารสื่อถึง ภาพดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ เปรียบได้ กับการเข้ามาแสวงหาเพิ่มพูนปัญญา ณ สถานที่แห่งนี้

1. 30 St. Mary Axe (30 เซนต์ แมรี่ แอ็กซ์)

ตึ ก ร ะ ฟ้ า เ จ้ า ข อ ง สถิติอาคารสูงอันดับ 2 ใน มหานครลอนดอน ประเทศ อังกฤษ เปิดทำาการปี 2547 มีช่อื เล่นว่า “ตึกแตง” เพราะ รู ป ทรงคล้ า ยแตง กลมมน ทั้งตึก โครงสร้างเต็มไปด้วย กระจก เฉพาะภายนอกติด ตั้งกระจกกินพื้นที ่ 24,000 ตารางเมตร

9. Cube House (คิวบ์เฮาส์)

2. The Egg (ดิ เอ้ก)

บ้ า นทรงลู ก บาศก์ เ ชื อ่ มต่ อ กัน 38 หลังในนครร็อตเทอร์ดัม เนเธอร์ แ ลนด์ เกิ ด จากแนวคิ ด เวลามองหมู่แมกไม้ที่ตั้งตระหง่าน อยู่ร่วมกัน

อาคารทรงไข่ผ่าครึ่ง ที่ตั้งศูนย์ ศิ ล ปะการแสดงเมื อ งอั ล เบนี ่ รั ฐ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีโรงละคร อยู่ภายใน 2 โรง ความจุรวม 892 ที่นั่ง ยากที่ใครจะเลียนแบบ เพราะ มีโครงสร้างรับน้ำาหนักซับซ้อนมาก

8. Lotus Temple (โลตัสเทมเปิ้ล)

3. Flintstone House (ฟลินต์สโตน เฮาส์) “วัดดอกบัว” หรือ “โลตัส เทมเปิ้ล” ในกรุงนิวเดลี อินเดีย หนึ่งในศาสนสถานที่มีผู้คนมา เยี่ยมเยือนมากที่สุดในอินเดีย

บ้ า นจั ด สรรในเมื อ ง เบอร์ลินเกม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรั ฐ อเมริ ก า สร้ า งเลี ย น แบบบ้านในการ์ตูนยอดฮิตใน อดีต “มนุษย์หินฟลินต์สโตน” ออกแบบโดย วิลเลียม นิโคล สัน เมื่อเกือบ 40 ปีก่อน

7. Dancing House (แดนซิ่งเฮาส์)

“บ้ า นเต้ น ระบำ า ” กรุ ง ปราก สาธารณรั ฐ เช็ ก ผล งาน แฟรงก์ เกห์รี สถาปนิก แคนาดา และ วลาโด มิลยูนิช เพื่อนสถาปนิก มีชื่อเล่น “จิง เจอร์แอนด์เฟร็ด” ตามที่มีการ ออกแบบได้แนวคิดจากท่าเต้น พลิ้วไหวคู่กันของ จิงเจอร์ โร เจอร์ส และ เฟร็ด แอสแตร์ สองนักเต้นชื่อดัง

4. The Crooked House (เดอะครักเก็ดเฮาส์)

อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ เมืองโซพอต ประเทศโปแลนด์ มองดูมี สัดส่วนบิดเบี้ยวสุด ๆ ได้รับแรงบันดาล ใจจากภาพบ้านเรือนในหนังสือนิทานภาพ สำาหรับเด็ก ตรงหลังคาออกแบบตั้งใจให้ เหมือนเกล็ดมังกร

6. Guggenheim Museum (กุกเกนไฮม์ มิวเซียม)

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กุ ก เกนไฮม์ เมืองบิลเบา ประเทศสเปน รังสรรค์ โดย แฟรงก์ เกห์รี สถาปนิกชื่อดัง ระดับโลกชาวแคนาดา ออกแบบ ให้ดูสับสนวุ่นวาย มองแล้วเดาไม่ ออกว่าเส้นสายโครงสร้างจะไปจบ ตรงไหน

5. Basket Building (บาสเก็ตบิลดิ้ง)

สำ า นั ก งานใหญ่ บริ ษั ท ลองกาเบอร์เกอร์ เมืองนิวอาร์ก สหรัฐอเมริกา ประกอบกิจการ ขายตะกร้ า ซึ ง่ ก็ คื อ ที ่ม าของ อารมณ์นกึ สนุกสร้างตึกเป็นทรง ตะกร้านั่นเอง

เห็นแล้วอึ้ง ตะลึงกันไปเลย นับถือจริง ๆ ต้องขอยกนิ้วให้กับความแปลก เห็นด้วยไหมคะ...

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

73


BusinessOnline: Business Online ได้รับคำ�ถ�มเรื่องแรงบันด�ลใจใน ก�รทำ�ธุรกิจจ�กหล�ยคน โดยเฉพ�ะหล�ยคนที่สนใจ ทำ�ขนม ยิ่งกับขนมหว�นสีสันสดใสที่เรียกว่� ‘มาการูน’ หรือ ‘มาการอง’ (Macaroon) ขนมหว�นรูปทรงกลม สัญช�ติฝรั่งเศส นอกจ�กสีสดใส ยังมีไส้สอดตรงกล�ง ชวนให้น�่ กินยิ่งขึ้นไปอีก แม้จะเปิดตัวในบ้�นเร�ม�ระยะ หนึ่งแล้วแต่กย็ งั เป็นขนมที่ได้รบั คว�มนิยมอยู่ สำ�หรับผู้ท่ี สนใจจะลองทำ� ฉบับนี้เร�มีสูตรก�รทำ�ขนมง่�ย ๆ ม� บอกต่อ เผื่อใครจะทำ�กินเอง หรือจะเพื่อจำ�หน่�ย ขนมมาการอง (Macaron) มี ต้ น กำ � เนิ ด จ�ก ประเทศฝรั ่ง เศส มี ส่ ว นประกอบหลั ก ของอั ล มอนด์ น้ำ�ต�ล และไข่ข�ว ลักษณะคล้�ยคุกกี้ชิ้นเล็ก 2 อัน

‘มาการอง’

เก็บตกจากงานมหกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair ครัง้ ที ่ 99 ที ่ บริษทั สรรพสาร จำากัด จัดขึ้น ปัญหาอย่างหนึ่งที่หน่วยงานทั้งหลายกำาลังประสบ อยู่ก็คือการขาดแคลนบุคลากรหน้าใหม่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งจากผลสำารวจพบว่า หลายคนนิยมไปทำาธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น ยิ่งในโลกที่สงั คมสื่อสารกันง่าย ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต การทำาธุรกิจออนไลน์ก็ยิ่งเติบโตมากขึ้น

ขนมหลากสีกับวิธีทำาแสนง่าย

ประกบกัน มีไส้ตรงกล�ง ส่วนใหญ่จะเน้นสีสันให้สดใส กรอบนอกนุ่มใน สอดไส้ตรงกล�งด้วยก�น�ช (Ganache) มีหล�ยรสช�ติ เช่น ช็อกโกแลต สตรอว์เบอร์รี่ ว�นิลล� อัลมอนด์ หรือผลไม้ต�มฤดูก�ล เป็นต้น และ มักนิยมกินคู่กับช�หรือก�แฟ เสน่ ห์ ข องม�ก�รองไม่ ไ ด้ อ ยู ่ที ่สี สั น สดใสเท่ � นั้ น ว่�กันว่�ม�ก�รองที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่รูปร่�งคล้�ยกับโดม แบน ๆ มองดูจ�กด้�นบนเป็นวงกลม ผิวด้�นบนของขนม เรียบมันจ�กคว�มละเอียดของอัลมอนด์บด ส่วนที่ส�ำ คัญ คือ ‘Foot’ บ�งตำ�ร�เรียก ‘Skirt’ รอยหยักคล้�ยลูกไม้ ช�ยกระโปรงที่บ�งกรอบ ซึ่งมีวิธีก�รทำ�ที่ยุ่งย�กพอควร

74

อีกสิ่งหนึ่งที่สำ�คัญคือ กลิ่นหอมหว�น ซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่ หลังจ�กนำ�ม�ก�รอง 2 ชิ้นม�ประกบกันแล้ว ต้องเก็บ ไว้ในที่เย็น 1 คืน เพื่อให้ไส้รสช�ติต่�ง ๆ ซึมซ�บเข้�สู่ ชั้นของคุกกี้ นอกจ�กนี้ คว�มชื้นจ�กไส้ยังทำ�ให้ม�ก�ร องมีคว�มนุ่มหนึบเวล�เคี้ยวอีกด้วย ลักษณะของมาการองที่ดีจะต้องมีรสชาติที่ผสาน กันอย่างลงตัวระหว่างไส้กานาชและเนื้อคุกกี้ ส่วนสูง ที่สมดุลของตัวคุกกี้ชิ้นบนและล่างที่มีขนาดเท่า ๆ กัน รวมทั้งไส้ที่บีบพอดีขอบให้เห็นเป็นเส้นเล็ก ๆ ตลอดทั้ง ชิ้น วิธที �ำ ขนมม�ก�รองที่มสี ว่ นผสมหลัก ๆ คือ ไข่ข�ว

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


เพื่อไล่คว�มชื้นก็ได้เช่นกัน เสร็จแล้วนำ�ม�รวมกับไอซิ่ง ร่อนเข้�ด้วยกัน 2-3 รอบ แล้วพักใส่ช�มรอไว้ ตีไข่ข�ว ด้วยตะกร้อไฟฟ้� ตีให้พอขึ้นฟองแล้วค่อย ๆ ใส่น้ำ�ต�ล ลงไปทีละนิดต�มสะดวก แล้วจึงเปลี่ยนสปีดสูงสุด ตีจน ไข่ข�วตั้งยอดอ่อน สูตรไหนมีสีก็ใส่ในขั้นตอนนี้ - จ�กนั้นนำ�ส่วนผสมของอัลมอนด์และไอซิ่งม� ผสมกับไข่ข�วที่ตีไว้ ค่อย ๆ ผสมทีละนิด ใช้ไม้พ�ย ตะล่อมจนส่วนผสมทั้งหมดเข้�กัน นำ�ส่วนผสมทั้งหมด ใส่ท่บี บี หรือจะหยอดต�มถนัด ลงถ�ดอบที่ปดู ว้ ยกระด�ษ น้ำ�ต�ล อัลมอนด์ป่น โดยมีวิธีทำ�ไม่ย�ก แต่ต้องอ�ศัย ไขเป็นวงกลมขน�ดต�มต้องก�ร ซึ่งในขน�ดที่นิยมกัน คว�มละเอียดอ่อนและพิถีพิถัน ไม่อย่�งนั้นขนมจะออก จะมีเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 1 นิ้วครึ่ง หรือจะว�ดวงกลมลง ม�หน้�ต�เละเทะไม่น่�กินแน่ ๆ ม�ลองดูสูตรส่วนผสม กระด�ษไขก่อน โดยใช้เหรียญ 10 บ�ทว�ด ทิ้งถ�ดไว้ ง่�ย ๆ กัน - ไข่ข�ว 70 กรัม - น้ำ�ต�ล 50 กรัม - ไอซิ่ง 90 กรัม - อัลมอนด์ป่น 70 กรัม - สี 2-3 หยด ** อาจมี ก ารปรั บ สู ต รของแต่ ล ะคน เช่ น ใส่ผงโกโก้ หรือชาเขียว เพื่อทำาเป็นรสต่าง ๆ ออก ไปอีก *** วิธีทำา - แยกไข่ข�วออกจ�กไข่แดง ทิ้งค้�งคืนนอกตู้เย็น ไว้ 3-4 วันเพื่อไล่คว�มชื้น เนื่องจ�กถ้�มีคว�มชื้นขนม ม�ก�รองจะออกม�ไม่สวย เตรียมอัลมอนด์ป่น ถ้�จะให้ แน่ใจก็นำ�อัลมอนด์ที่ป่นแล้วใส่ถ�ดเข้�อบสัก 10 น�ที

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

3-4 ชั่วโมง หรืออ�จม�กกว่�นั้น แล้วแต่สภ�พอ�ก�ศ เอ�ให้แน่ใจว่�ส่วนผสมที่หยอดแห้งค�พิมพ์ หรือจะลอง เอ�นิ้วแตะ ๆ ถ้�ไม่มีอะไรติดม�เป็นใช้ได้ - นำ�เข้�เต�อบ 150 องศ� ประม�น 10 น�ที หรือแล้วแต่ขน�ดของม�ก�รองที่ทำ� อันนี้ต้องกะกันเอง แล้ว เพร�ะเต�อบแต่ละบ้�นคว�มแรง-ร้อนไม่เท่�กัน ตอนอบแง้มเต�ออกนิดหนึ่งด้วย ส่วนครีมจะป�ดอะไร ก็ว�่ กันไปต�มชอบ หรือถ้�จะทำ�ข�ยก็ตอ้ งเลือกหน่อยว่� ลูกค้�ส่วนม�กนิยมรสช�ติแบบไหน จะเป็นแยมรสต่�ง ๆ ช็อกโกแลต หรือถ้�มีครีมทำ�เองก็ดี ทำ�เสร็จแล้วหน้�ต� เป็นอย่�งไร รสช�ติดีขน�ดไหนก็เอ�ม�อวดกันบ้�งนะ ปิดท้ายกับชื่อ Macaroon ที่หลายคนนิยมอ่าน ว่า ‘มาการูน’ ซึ่งแท้จริงแล้วคำาว่ามาการูนจะไปตรง กับขนมอีกชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ หน้าตาคล้ายคุกกี้ มะพร้าว 2 อันประกบกัน แต่หลาย ๆ ประเทศก็มัก หยวน ๆ เรียกเจ้าขนมชนิดที่เราพูดถึงกันอยู่ว่ามากา รูนซะเลย แต่ในฝรั่งเศสจะออกเสียงอ่านว่า ‘มา-การอง’ อย่างไรถ้านึกจะสั่งขนมชนิดนี้เรียกชื่อให้ตรงกับ ชื่อดั้งเดิมก็ดีนะ

75


Click Idea: ตอกไข่ใส่จาน สารพัดเมนูอร่อย กินอาหารนอกบ้านบ่อย ๆ น�้าหนักตัวชักจะเพิ่มขึ้น สวนทางกับน�้าหนักของกระเป๋าสตางค์ ในยุคที่ข้าวราดแกงจาน ละเกือบครึ่งร้อย บางครั้ง บางคราว และบางมื้อ เราอาจจะต้องแสดงฝีมือโชว์เสน่ห์ปลายจวักที่บ้านกันเองบ้าง ซึ่งหนึ่งใน เมนูที่ง่าย ประหยัด และอร่อยก็คือ เมนูไข่นั่นเอง หลังจากเข้าไปอ่านเว็บบอร์ดจากหลายเว็บดัง ได้มีโอกาสเก็บเล็กผสม น้อย ไอเดียไข่เจียวแบบแปลก ๆ มาลองท�ากินเองหลายเมนูเลยทีเดียว...ประหยัดและสนุกอย่าบอกใคร

ไข่เจียวสุกี้

เมนูนี้โพสไว้โดยคุณเนินน�้าจากห้องก้นครัวของเว็บพันทิป (http://nernnam.bloggang.com) อร่อยและท�าตามได้ไม่ ยาก สามารถปรับเลือกใส่เนื้อสัตว์ได้ตามชอบ แต่ถ้าอยากท�าตามสูตรของคุณเนินน�้าก็ต้องมีส่วนผสมส�าคัญ ได้แก่ ไข่ไก่ หมูหมัก กุ้งสด หมึกสด ผักกาดขาว ผักบุ้ง วุ้นเส้น ผักขึ้นฉ่าย เห็ดหอม แครอท น�้ามัน ซีอิ๊วขาว น�้าจิ้มสุกี้ กระเทียม พริกขี้หนู และมะนาว วิธที า� เริม่ จาก น�าหมูเนื้อสันมาหมักด้วยซีอว๊ิ ขาว น�า้ ตาล และแป้งมันเล็กน้อย แช่ตเู้ ย็นพักไว้ ล้างหมึกให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ ส่วนกุง้ ให้ปอกเปลือกเด็ดหัวเด็ดหาง แล้วสไลด์เป็นชิ้นเตรียมไว้ ผักต่าง ๆ ล้างหั่นเป็นชิ้นเตรียม ไว้ วุ้นเส้นแช่น�้าให้นิ่ม ตัดเป็นท่อนสั้น ๆ จากนั้นตั้งน�้าให้เดือด ลวกผักต่าง ๆ พอสุก ใส่หมูหมัก กุ้งและหมึกลงลวก พอสุก ตักขึ้นพักไว้ เริ่มตอกไข่ใส่ชามตีพอเข้ากัน ใส่สว่ นผสม ทุกอย่างที่เตรียมไว้ ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อย ผสมให้เข้า กัน ตั้งกระทะน�้ามันไฟแรง พอมีควันขึ้นเล็กน้อย ใส่ไข่และ ส่วนผสมลงไปทอดให้สุกทั้งสองด้าน ตักใส่จาน เสิร์ฟพร้อม น�้าจิ้มสุกี้ ส�าหรับน�้าจิ้มสามารถใช้แบบส�าเร็จรูปได้ ถ้าชอบ รสเข้มข้น ให้ปรุงรสเพิ่มด้วยกระเทียมสับ พริกขี้หนูสับและ มะนาว

ไข่เจียวต้มยำา

เปรี้ยวซ่าแซบกับเมนูไข่ตม้ ย�า ซึ่งมีสว่ นผสม ได้แก่ ไข่ ไก่ 2 ฟอง น�้ามะนาว 1/2 ช้อนโต๊ะ ตะไคร้ซอยแว่นบาง 1 ต้น พริกขี้หนูซอย หรือสับหยาบ ๆ 3-5 เม็ด น�้าปลา 1/2 ช้อนโต๊ะ น�้าพริกเผา (ไม่เอาน�้ามัน) 1 ช้อนชา ใบมะกรูดหั่นฝอย 2 ใบ และกุ้งสดสับหยาบ 2 ช้อนโต๊ะ (ไม่ใส่ก็ได้) วิธีท�า เริ่มจากตอกไข่ใส่ชาม ปรุงรสด้วยน�้าปลา มะนาว และเครื่องปรุงทั้งหมด ตีให้ขึ้นฟู ถ้าเติมกุ้งหั่นลูกเต๋าลงไป ด้วยก็จะได้ไข่เจียวต้มย�ากุ้งที่อร่อยครบเครื่อง จากนั้นทอดไข่ในกระทะน�้ามันร้อนจนสุกเหลือง ตักขึ้นสะเด็ดน�้ามัน จัดใส่ จานเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อน ๆ

ไข่เจียวมาม่า

เมนูนี้ใช้ไข่ไก่ 2 ฟอง เบคอน บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป มะเขือเทศ แครอทขูดฝอย หอมใหญ่ น�้าปลา น�้ามันพืช วิธีท�า ไข่เจียวมาม่า เริ่มจากการน�าเบคอน แครอท มะเขือเทศ หอมใหญ่ใส่ลงไปในไข่ไก่ และตีคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากัน จาก นั้นใส่บะหมี่ก่งึ ส�าเร็จรูปที่ตม้ แล้วลงไปคลุกเคล้าด้วยเป็นอย่างสุดท้าย ปรุงรสด้วยน�า้ ปลา หรือซอสปรุงรสเพียงเล็กน้อย ตัง้ กระทะ ใส่น�้ามันลงไปรอให้ร้อนสักครู่ แล้วเทไข่ที่เตรียมไว้ลงไปทอดจนเหลืองกรอบ จัดเสิร์ฟใส่จาน พร้อมรับประทาน

ไข่เจียวผักบุ้งกรอบ

วัตถุดิบคือ ไข่ 2 ใบ ผักบุ้งหรือโหระพา ใช้เฉพาะใบ และแป้งโกกิ 3 ช้อนโต๊ะ วิธีท�าเริ่มจากผสมแป้งโกกิกับน�้า แบบข้น ๆ ตีไข่ใส่ลงไป เติมน�้าปลา รสดีนิดหน่อย ใส่ผักบุ้งลงไป จากนั้นตั้งน�้ามันให้ร้อน เทไข่ลงไป ไข่จะฟู กรอบนอก นุ่มใน และไม่ยุบตัวเวลาตักออกจากกระทะด้วย ยิ่งกินกับซอสพริกยิ่งอร่อย

ไข่เจียวกร๊อบกรอบ

อยากกินไข่เจียวแบบกรอบสุด ๆ ต้องใช้น�้ามันเยอะ ๆ ตีไข่ผสมน�้าปลาแล้วเทลงไปตอนน�้ามันร้อน ลดไฟเหลือแค่ไฟ กลาง ใช้ตะหลิวตักน�้ามันจากด้านข้างมาราดตรงกลางไข่เรื่อย ๆ จะได้ไข่เจียวกรอบสุด ๆ

ไข่เจียวหนานุ่ม

เทไข่ลงไปในกระทะแล้วลดไฟเล็กน้อย พอเริ่มเป็นแผ่นแต่ตรงกลางยังเป็นน�า้ อยู่ก็ใช้ตะหลิวตักพับครึ่ง สองครั้ง (เหมือนการพับเครป) จะได้ไข่เจียวรูป 1/4 วงกลมที่หนาสุด ๆ จากนั้นค่อย ๆ พลิกสองด้านกลับไปกลับมาเรื่อย ๆ จน ข้างนอกสุกเหลืองทอง

76

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


Report:

พิธีเปิดงาน

สรรพสารจัด Job Fair ครั้งที่ 99 ใหญ่ส่งท้ายปี ป้อนงาน 2 หมื่นอัตรา พาศิลปินร่วมให้กำาลังใจ

ประสบผลสำ�เร็จไปอย่�งล้นหล�มกับง�นมหกรรมนัดพบ แรงงาน Job Fair ครั้งที่ 99 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2556 ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก (การกีฬา แห่งประเทศไทย) ได้รับความร่วมมือจากบริษัท สรรพ สาร จำากัด และสำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 กรม การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือเป็นงานครั้งใหญ่ ที่ฉลองครบรอบ 23 ปี นสพ.สมัครด่วน และเป็นงานนัด พบแรงงานส่งท้ายปีแก่ผู้หางานทำา โดยงานนี้ขนตำาแหน่ง งานกว่า 20,000 อัตรามาให้สมัคร พร้อมความรู้ด้านการ สมัครงาน กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ผู้อำานวยการกองพัฒนา ระบบบริ ก ารจั ด หางาน กองพั ฒ นาระบบบริ ก าร จัดห�ง�น กรมก�รจัดห� งาน กระทรวงแรงงาน กล่ า วว่ า ในฐานะหน่ ว ย งานภาครัฐที่มีภารกิจหลัก ในการส่งเสริมการมีงานทำา คุ้มครองคนหางาน และให้ นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ บริการข้อมูลข่าวสารตลาด แ ร ง ง า น ที ่ทั น ส มั ย ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้จัดงาน มหกรรมนัดพบแรงงานเชิงคุณ ภาพอย่างต่อ เนื่องในหลายพื้นที่ท่วั ประเทศ นั่นก็เพราะงาน มหกรรมนัดพบแรงงานถือได้วา่ เป็นกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อคนหางานอย่างแท้จริง โดย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิน ทาง ช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ว่างงานให้สามารถ เลือกสมัครงานตามความถนัดได้ในหลาย ๆ บริษัท พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสให้นายจ้างได้มี

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

ฐานข้อมูลผู้สมัครงานเพื่อใช้ในการคัดเลือก บุคลากรเข้าทำางานอันนำามาซึ่งการจ้างงาน ที ่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในที ่สุ ด อย่ า งไรก็ ต าม การส่งเสริมการมีงานทำานับได้ว่าเป็นงาน ที่ยากและท้าทายมากในบริบทของสังคม ไทยในขณะนี ้ แม้ ว่ า ผลการสำา รวจภาวะ การทำางานของประชากรในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง เทคโนโลยีและการสื่อสาร จะพบว่าล่าสุดมีผ้วู า่ งงานจำานวน ทั้งสิ้น 2.45 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จะเห็นว่า มีจำานวนผู้ว่างงานลดลง 1.1 หมื่นคน แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อทำาการสำารวจเกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู้ว่างงานใน เดือนกุมภาพันธ์ 2556 กลับพบว่าเป็นผู้วา่ งงานที่สาำ เร็จการ ศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุดคือ 1.13 เเสนคน “ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการว่างงานในระดับ ปริญญาตรีหรือกลุ่มแรงงานที่จบการศึกษาใหม่ก็คือ การที่ นายจ้างเลือกจ้างแรงงานที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติ สาขาตรงกับตำาแหน่งงาน รวมถึงนายจ้างมีการชะลอการจ้าง งานใหม่เพราะผลจากการปรับฐานเงินเดือนของข้าราชการ ในระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ทำาให้ภาค เอกชนต้องปรับเงินเดือนตามไปด้วย นอกจาก นี้ ยังมีปัจจัยจากตัวแรงงานใหม่เองที่หางาน ไม่ ไ ด้ จึ ง หั นไปประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว แบบ แรงงานนอกระบบที ่ใ ห้ ค่ า ตอบแทนที ่สู ง กว่า อาทิ ขายของหาบเร่ แผงลอย ขาย ตรง จึงทำาให้เกิดทั้งสภาพว่างงานและสภาพ ตลาดขาดแคลนแรงงานรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ มีการคาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี 2555-2559 คาด ว่าประเทศไทยจะมีการผลิตกำาลังคนไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการแรงงาน” นายศักดิ์สกล กล่าว ทางด้านนายกวี อุรัสยะนันทน์ กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสาร จำากัด กล่าวว่า งานมหกรรมนัด พบแรงงาน Job Fair ครั้ง ที่ 99 ถือเป็นการจัดงาน ครั ้งใหญ่ ที ่ฉ ลองครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์สมัคร ด่วนอีกครั้งหนึ่งในช่วงย่าง สู่ปลายปี ซึ่งการจัดงาน นั ด พบแรงงานเป็ น นายกวี อุรัสยะนันทน์ ภารกิ จ หนึ ่ง ของ บริษัท สรรพสาร จำากัด ในการส่งเสริมการมี งานทำา เพื่อให้นักศึกษาที่จบใหม่หรือผู้ที่กำาลังว่าง งานได้มีงานทำาตามความรู้ความสามารถ ความ ถนัด ความต้องการของตนเอง โดยงานนี้จะเป็นจุด เริ่มต้นที่ดที ่จี ะทำาให้นกั ศึกษา ผู้วา่ งงานและนายจ้างได้ พบปะกันโดยตรง รวดเร็ว ประหยัดทั้งเงินและเวลา สำาหรับกิจกรรมนอกจากจะมีสถานประกอบการชั้น นำากว่า 150 บริษัท ตำาแหน่งงานกว่า 20,000 อัตรา อาทิ บริษทั บุญถาวรเซรามิค จำากัด บริษทั อิเซตัน (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) บริษัท โคคา โฮสดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เป็นต้น มา รับสมัครงานแล้ว ภายในงานทั้ง 2 วันยังมีการเสวนาให้ ความรู้เรื่องการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตที่ให้ความรู้แก่ผู้ สมัครงาน พร้อมมีมินิคอนเสิร์ตโดย ดิว เดอะสตาร์ 9 นัทธ พงศ์ พรมสิงห์ และ ไอซ์ AF9 ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ มาขับกล่อมบทเพลงให้ผู้สมัครงานได้เพลิดเพลินอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรมเลยทีเดียว และหากใครพลาดงานในครั ้งนี ้ก็ ไม่ ต้อ งเสี ยใจ เรายั งมี กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ทุกปี โดยติดตามรายละเอียดการจัด งานได้ที่ สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือบริษัท สรรพสาร จำากัด ได้แก่ นสพ.สมัครด่วน นสพ.สมัครด่วน EXTRA นิตยสารงาน การศึกษาและอาชีพ นิตยสาร Job Cyber นิตยสาร Job Request นิตยสาร Job Fair และเว็บไซต์ www. mrthaijob.com FanPage: https://www.facebook.com/ mrthaijobcom มีปัญหา ไม่ได้งาน มางานที่นี่ มีคำาตอบ เพราะเรา สัมภาษณ์ รู้ผลทันที และอย่าลืมเตรียมเอกสารการสมัคร งานมาให้ครบด้วยนะ แล้วเจอกัน งานดี ๆ รอคุณอยู่

77


Quote:

I don’t believe in pessimism. If something doesn’t come up the way you want, forge ahead. If you think it’s going to rain, it will. -- CLINT EASTWOOD -http://awesomepeople.com.ua/wp-content/uploads/2013/01/Clint-Eastwood_3.jpg

78

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556


Something Sweet Bakery Cafe ร

รับสมัค

ผลิตและจำ�หน่�ยขนมเค้ก (ปัจจุบันมี 3 ส�ข�)

ด่วน

ต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�นที่มีคว�มมุ่งมั่น คว�มส�ม�รถ และรักง�นบริก�ร (ส�ทร ซ.8, Central world, I เซ็นทรัลล�ดพร้�ว)

หลายอัตรา

พนักงานส่ง Bakery

หลายอัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ ทำางาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ • เงินเดือน 12,000++

• เพศชาย อายุ 18-27 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ ทำางาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่จำาเป็นต้องมีรถ จักรยานยนต์ • เงินเดือน 12,500++

พนักงานทำา Bakery

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ ทำางาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ • เงินเดือน 11,000++

ผู้ช่วยกุ๊ก (อาหาร)

• เพศชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ ทำางาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ • เงินเดือน 10,000++

คุณสมบัติ • • • • •

หลายอัตรา

รายได+้ คอมมิชชั่น 15,000 บาทขนึ้ ไป+เบี้ยขยัน ถา้ มปี ระสบการณ์จะพิจารณาเ ปน็ พิเศษ

2 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหม�ยสมัครง�นระบุตำ�แหน่งที่ต้องก�รสมัครพร้อม สำ�เน�บัตรประจำ�ตัว สำ�เน�ะทะเบียนบ้�น สำ�เน�วุฒิก�รศึกษ� หลักฐ�นท�งทห�ร รูปถ่�ย 1” ม�ที่

เลขที่ 47/4 สาทร ซ.8 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2235-4834, 0-2636-9440 ติดต่อ คุณพิทักษ์ (ผู้จัดการ)

sappasan Something Sweet 4x7

สนใจสมารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาได้ที่

ร้าน Something Sweet

ทั้งช�ยและหญิง วุฒิ ปวช., ปวส. ขึ้นไป บุคลิกภ�พดี ขยัน มีคว�มกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้ ตรงต่อเวล� อัธย�ศัยดี ใส่ใจร�ยละเอียดของลูกค้� บริก�รให้ข้อมูลด้วยคว�มยินดี เวล�ง�น 09.00-18.00 น. เปิดทุกวัน มีวันหยุด 1 วันต่อสัปด�ห์ (พนักง�นสลับวันกันหยุด)

บริษัท เอส ดับบลิว เอส เบสท์เซอร์วิส จำ�กัด 462 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 08-6369-7883, 08-1924-8355, 08-1934-3638 E-mail: sws.bestservice@gmail.com

บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำ�กัด ขอเชิญผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อก้าวสู่ ปีที่ 20 ของการดำาเนินธุรกิจ ผู้แทนจำาหน่ายรถยนต์ LEXUS อย่างเป็นทางการ

Sales Consultant • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • การศึกษา ปริญญาตรี • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและงานบริการ • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

พนักงานการตลาด, พนักง�นลูกค้�สัมพันธ์

• เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาเกี่ยวข้อง • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี • หากเคยร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานช่างบริการ

5 อัตรา

• เพศชาย อายุ 21-30 ปี • การศึกษา ขั้นต่ำา ปวช. มีความรู้ด้านช่างยนต์และเครื่องยนต์ • สามารถขับรถยนต์ได้ • ถ้ามีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักง�นก�รเงิน แคชเชียร์ 1 อัตร� • เพศหญิง อายุ 21-25 ปี • การศึกษา ขั้นต่ำา ปวส. • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจติดต่อ 58 ถ.ริมคลองแสนแสบ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320

คุณรำาไพ แก่นนิล โทร. 02 716 8999 หรือ E-mail : rampai@lexusbangkok.co.th

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

SAPPASAN/LEXUS

1. พนักงานทั่วไป (ขาย) 2. พนักงานธุรการ 3. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

SAPPASAN : BEST SERVICE

พนักงานประจำาหน้าร้าน

www.one2 car.com/bestservic e บริษัทดำ�เนินธุรกิจซื้อ-ข -ข�ย-แลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองรับสมัครพนักง�นหล�ยอัตร�

79


The One Priority Co.,Ltd.

โรงแรมสวอน กรุงเทพฯ

ด่วน!!รับสมัคร

เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังต่อไปนี้ 1. พนักงานต้อนรับ 3 อัตรา

พนักง�นข�ยท�งโทรศัพท์

* บัตรสมาชิกโรงแรมและรีสอร์ต ระดับ 5 ดาว * แพ็กเกจคลินิกความงามชั้นนำา   

คุณสมบัติ

   

2. พนักงานธุรการและบั- ชี

พนักง�นชั่วคร�วหรือครึ่งวัน ประม�ณอ�ทิตย์ละ 5,000 บ�ท พนักง�นประจำ� 12,000-50,000 บ�ทต่อเดือน พร้อมประกันสังคม *ต�มเงื่อนไขของบริษัท นักเรียน นักศึกษ� บุคคลทั่วไป หรือแม่บ้�น รักก�รสนทน�ท�งโทรศัพท์ มีไหวพริบ ขยัน อดทน วุฒิก�รศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่� ม.6 หรือส�ยอ�ชีพ ปวช., ปวส. ไม่มีประสบก�รณ์ อบรมให้ฟรีพร้อมเบี้ยเลี้ยง ไม่มีค่�ใช้จ่�ยใดๆ!!

 

เพศชาย รักงานบริการ และทำางานเป็นกะได้

4. พนักงานทำาความสะอาดห้องพัก

เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์งานช่าง  สามารถทำางานเป็นกะได้

2 อัตรา 2 อัตรา

เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ป.6

7. พนักงานขับรถ

)

5 อัตรา

งาน

2 อัตรา

เพศหญิง/ชาย รักงานบริการ

6. พนักงานซักรีด

1 อัตรา

เพศชาย วุฒิการศึกษา ป.6

รายได้ดี มีสวัสดิการ : ค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า + ประกันสังคม แบบฟอร์ม + อาหาร sappasan/ เดอะวันไพรออริตี้

ั บร อ (มีใบร

สนใจติดต่อ บริษัท เดอะ วัน ไพรออริตี้ จำ�กัด เลขที่ 10/181 อ�ค�รเดอะ เทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 23 ห้อง 2304D ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กทม. 10110 คุณเจนนี่ 0-2168-7278 เวล� 10.00-18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์

2 อัตรา

5. พนักงานช่างซ่อมบำารุง

คุณสมบัติ  เพศหญิง/ช�ย อ�ยุไม่ต่ำ�กว่� 20 ปี  มีประสบก�รณ์เกี่ยวกับคลินิกเสริมคว�มง�ม จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ  มีเงินเดือน ประจำ�ไม่รวมค่� คอมมิชชั่น  มีก�รอบรมให้ฟรี ำา รท า  ติดต่อด่วนรับจำ�นวนจำ�กัด ก ง

รับสมัครนักศึกษา ฝึกงานชั่วคราว

เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ (Program Word, Excel)

3. พนักงานเบลบอย

พนักง�นประจำ� คลินิกเสริมคว�มง�ม ด่วน!!

เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป  พูด-อ่าน-เขียนภาษอังกฤษได้พอสมควร ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ (Program Word, Excel)

ติดต่อสมัครงาน/พร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสวอน เลขที่ 31 ซอยเจริญกรุง 36 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 081-846-8294 หรือ E-mail: manager@swanhotelbkk.com

SAPPASAN / Swan Hotel

ร�ยได้

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม แมนเน็จเม้นท์ จำ�กัด

จำ�หน่�ยและติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมอ�ค�รอัตโนมัติ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย (Access Control and CCTV) บริษัท ฯ ได้ดำ�เนินก�รม�เป็นระยะเวล� 22 ปี ซึ่งบริษัท ฯ เป็นผู้นำ�ในตล�ดและได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�ในหล�กส�ข� กลุ่มลูกค้�บริษัท ฯ เช่น ธ.แห่งประเทศไทย, ธ.กรุงเทพ, ก�รไฟฟ้�นครหลวง, ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต เป็นต้น

Technical Support Engineer      

เพศช�ย / อ�ยุ 25-35 ปี จบปริญญ�ตรีขึ้นไป ท�งด้�นวิศวกรรมไฟฟ้� , อิเล็กทรอนิกส์ , เทเลคอมมูนิเคชั่น , คอมพิวเตอร์ มีคว�มรู้ในเรื่องก�รเขียน Software Computer, ภ�ษ� Computer เช่น Visual Basic , Oracle Database , MS SQL , JAVA , C#.net , VB.net and ASP.net  มีคว�มรู้เกี่ยวกับ Computer หรือ ด้�น IT มีคว�มส�ม�รถในก�รออกแบบหรือคิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีคว�มรู้เรื่องภ�ษ�อังกฤษดี (เพร�ะต้องอ่�น Manual ภ�ษ�อังกฤษ Catalog ต่�งๆ ) เข้�ใจเกี่ยวกับหลักของ Protocal ต่�ง ๆ เช่น Modbus, bacnet ส�ม�รถทำ�ง�นนอกเวล�ง�นหรือวันหยุดได้  ส�ม�รถไปทำ�ง�นต่�งจังหวัดได้ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ, เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธย�ศัยดีส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้ ประกันชีวิต, โบนัส, มีประสบก�รณ์ด้�นระบบ BAS, FAS, ACS, CCTV จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

สวัสดิก�ร :

วิศวกรระบบ กล้อง CCTV        

และสวัสดิก�รด้�นอื่น ๆ

เพศช�ย / หญิง  อ�ยุระหว่�ง 25-30 ปี ปริญญ�ตรีส�ข� Computer หรือ Computer Science หรือ Information Technology หรือ Electrical Power หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง ประสบก�รณ์อย่�งน้อย 2 ปี ในก�รทำ�ง�นระบบ CCTV, ระบบ Data Center Solution พร้อมประสบก�รณ์ด้�นก�รติดตั้งโครงก�ร และ ก�ร Commissioning มีคว�มรู้ในก�รเขียน Auto Cad Software และ Design Electrical Power system มีคว�มรู้เกี่ยวกับ UPS, ACS (Access Control System) , CCTV, VDO Conferenced มีคว�มรู้ใน Program Microsoft Window, Microsoft Project และ Microsoft Office มีคว�มรู้ในก�รติดต่อสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�งดี มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ  รักง�นบริก�รและส�ม�รถทำ�ง�นด้วยตัวเองได้

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม แมนเน็จเม้นท์ จำ�กัด โทร. 02-952-5523-6 Fax. 02-580-6657 E-mail : ismcom@loxinfo.co.th 49/6 อ�ค�ร PC หมู่ที่ 1 (ตรงข้�ม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) ใกล้เดอะมอลล์ง�มวงศ์ว�น ถ.ประช�ชื่น ต.บ�งเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

80

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

SAPPASAN/ อินเทลลิเจนท์

  


ต่างชาติ หาคู่แท้ สร้างอาชีพ หรือเกษตร • หญิงโสด ป.ตรี ไม่เกิน 38 ปี ความสามารถสูง

ไทยเอเชีย เมทัลชีท จำ�กัด โทร. 081-911-9926, 084-979-8989

E-mail: thaiasia8989@hotmail.com www.technothaigroup.com

ที่พัก-อาหารฟรีตลอด O.T. 300-700 บาท/วัน มีประกันสังคม

สนใจติดต่อ 0-2518-1499, 086-330-6624 ได้ทุกวัน เลขที่ 74/212 รามอินทรา 74 แยก 2 มีนบุรี *ดูแล จริงใจ ไม่ตกง�น*

รับ สมัคร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)

อัตรา พนักงานขายทางโทรศัพท์

ระดับเงินเดือน : ตามผลงาน ลักษณะการทำางาน : แนะนำาเสนอบริการด้านสินเชื่อและบัตรกดเงินสดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คุณสมบัติผู้สมัคร :

รับสมัครด่วน ๏

ให้กับกลุ่มลูกค้าธนาคารผ่านทางโทรศัพท์ ถ้าคุณคิดว่าตนเองมีความขยัน นี่ก็เป็นโอกาสเดียวที่จะ ทำาให้คุณมีรายได้ตามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลยอดขายตามผลงาน และโบนัสทุก ๆ 3 เดือน ตลอดจนท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โบนัสทุก ๆ 3 เดือน

เงินรางวัลยอดขายและท่องเที่ยวต่างประเทศ

วิธีรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ทันที

ติดต่อสอบถาม : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) ติดต่อขอนัดพบเพื่อสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

คุณจรัสกร 08-1251-1977, 0-2624-2444

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) เลขที่ 128/290-300 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 27 (BTS พญาไท) ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

AD.Mini : CIMB THAI 3x4

คนขับรถประจำาบ้าน

อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ติดต่อ 5 ปี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ๏ แม่บ้าน ทำาความสะอาด ซักรีด ทำาอาหารได้ อยู่ประจำาไม่มีพันธะ

-

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม :

รับสมัครด่วน

ติดต่อ 871 สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา โทร. 02-391-5067 (ฝากข้อความ)

รับสมัครด่วน 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. PC/BA คุณสมบัติ และสวัสดิการ สอบถาม โทร. คุณน้ำ�ต�ล

มีประสบการณ์ขายเครื่องสำาอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ  เงินเดือน + ค่าน้ำามัน + ค่าคอมมิชชั่น

รับสมัครด่วน

089-1469969

ติดต่อ K.นก PCA Co., Ltd. กาญจนาภิเษก บางแค กทม. โทร. 08-1686-2539

• เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

บริษัท ที.สตีล ไลน์ จำ�กัด

โทร.0-2988-9422-5 www.tsteelline.com

ร้�นอ�ห�ร Brown Eyes กำ�ลังขย�ย ร้านใหม่ ต้องการบุคลากรเพิ่มดังนี้

เงินเดือน 10,000 บาท มีเงินอื่น ๆ มีสวัสดิการ

3. แม่บา้ นทำาความสะอาด/ซักรีด

สนใจ ติดต่อ บริษัท ประไพวัฒน์ จำากัด พี.วี. เพลส อพาร์ทเม้นท์ 70/1 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ลงโฆษณา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กทม. โทร.นัดสมัครงาน 081-822-6256 ติ ด ต่ อ โทร. 02-435-2345

3. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย เลขที่ 822/1 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

เงินเดือน 15,000 บาท มีเงินอื่น ๆ มีสวัสดิการ

เงินเดือน 9,000 บาท มีเงินอื่น ๆ มีสวัสดิการ

• มีใบอนุญาตขับขี่

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่

. 2. ช่างซ่อมบำารุง .. งานไฟฟ้า-ประปา-แอร์-งานสี-งานไม้ .

รับสมัครด่วน

• สามารถใช้ AutoCAD ได้

1. พนักงานประชาสัมพันธ์/ ธุรการ/ ดูแลลูกค้า ad.mini : ไลออน 3X3

ธุรก�รทั่วไป

โทร. 081-823-2388, 02-434-6316-8

2. พนักงานขับรถส่งของ/ติดตั้ง

 รับวุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-

ประจำ� กทม./ตจว.

1. ช่างนวดตัว, นวดน้ำามัน, 6. ช่างแต่งหน้า นวดแผนไทย 7. ช่างทำาเล็บ 2. ช่างขัดผิว 8 ประชาสัมพันธ์ความงาม 3. ช่างนวดหน้า 9. คอนเซาท์ 4. ช่างสักคิ้ว 10. ผจก.สาขา 5. ช่างทำาผม สนใจติดต่อ คุณสมร ดีสมเลิศ

1. พนักงานเขียนแบบ

 ทุกตำาแหน่งมีเงินเดือนประจำา

เซลส์

สนง.ปิ่นเกล้า รับสมัครพนักงาน

ร�ยได้ 10,000 บ�ทขึ้นไป อ�ห�รฟรีทุกมื้อ

ติดต่อถามรายละเอียดที่ คุณดรุณี 081-628-6421, 02-982-7473 คุณวรัญญา 081-3390797, 02-552-8777 ต่อ 1191 1182 คุณภัทรียา 086-5524775

(Tele Sales)

สนใจส่งใบสมัครมาที่ 275 ซ.วิภาวดี 16/3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-690-0510-18 หรือ Email: toom_panadda@hotmail.com

ผู้ช่วยแม่ครัว พนักงานส่งอาหาร

ประจำ�ตึกพักผู้ป่วย รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล สะพ�นใหม่ ดอนเมือง ไม่จำ�กัดวุฒิท�งก�รศึกษ� อ�ยุไม่เกิน 55

รับสมัครด่วน 25

เพศหญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี (หรือกำาลังศึกษาอยู่) รักงานขายและการบริการ มีความตั้งใจและรับผิดชอบงานที่ทำาได้เป็นอย่างดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีทักษะการสื่อสารดี - ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (ธนาคารมีหลักสูตรอบรม) เป็นงานที่เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการรายได้ตามความขยันตนเอง - สามารถเริ่มงานได้ทันทีเมื่อผ่านการสัมภาษณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 27 (BTS พญาไท) จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

• เพศชาย • อายุไม่เกิน 45 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • ไปถูกต้องตามกฎหมาย

รับสมัครด่วน

อยู่ประจำ� ไม่จำ�กัดวุฒิและอ�ยุ จำ�นวนม�ก 120 ต.น. ง.ด. 10,000-18,000 บ. 30 ต.น. ง.ด. 9,000-18,000 บ. 80 ต.น. ง.ด. 7,500-12,000 บ.

Ad.Mini : ดรุณี 2x2

สนใจติดต่อ บริษัท

15/8 ม.9 ซ.รอยัลป�ร์ค (คลองพระอุดม) ต.คลองข่อย อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ใน อเมริก�...!

sappasan/ แซมมี่ 3X3

1 อัตรา

**ทุกตำ�แหน่ง อ�ยุไม่เกิน 40 ปี**

กุ๊ก

sappasan/ toom 3X3

ศูนย์รามอินทรา

พนักง�นหญิง คนดูแลผู้สูงอ�ยุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้�น

Ad.เล็ก : K.นิด 2x1

แม่บ้าน

2 อัตรา

Ad.Mini : nine 2x2

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญ�ตขับขี่

AD.Mini : ประไพวัฒน์ 2x3

พนักงานขับรถส่งของ

AD.Mini : technothaigrouip

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

ps : ศูนย์รามอินทรา 2x1.5

พนักงานชาย (ประจำาโรงงาน) 3 อัตรา

Ad.Mini : ให้ทุนทำ�เกษตร 2x1.5

• ถนัดอาชีพ เช่น OTOP เบเกอรี่ ร้านค้า หรืออื่น ๆ • อาชีพที่ทำา สามารถเปิดสาขา • ถ้าทำาเกษตรมีที่สมบูรณ์ 60 ไร่ ซีคอน 081-8440346, powermba@yahoo.com

3 อัตรา

• วุฒิ ปริญญ�ตรีขึ้นไป • มีประสบก�รณ์ทำ�ง�น

AD.Mini : ที.สตีล ไลน์ จำ�กัด 3X3

• เพศช�ย/หญิง • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญ�ตรี

เสมียน/บัญชี/ธุรการ

รับสมัครด่วน ไปทำ�ง�น ร้�น อ�ห�รไทย

✓ กุ๊ก อาหารญี่ปุ่น ✓ กุ๊ก พาสต้า / พิซซ่า ✓ กุ๊ก อาหารไทย ที่สามารถสอน

อาหารไทยได้ ✓ Bakery (ทำาเค้ก คุกกี้ ขนมปัง) ✓ พนักงานเสิร์ฟ ✓ พนักงานบัญชี สนใจติดต่อ

081-611-0986

ad.mini : k.port 3X3

รัSales บ ขายสิ ส มันค้า ค ร ด่3 อัวตราน


สนใจ ลงโฆษณา ติดต่อ

    

0-2435-2345

เซลล์ขายเสื้อผ้า กทม.-ตจว.

10 อัตรา 1 อัตรา

ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก ระสบก�รณ์ รณ์ อ อ�ยุ ยุ 25-45 ปี (6 อัตรร�) ประกันร�ยได้ 12,000-15,000 บ. ที่พัก + คอมมิชชั่น โอที มีประสบก�รณ์ อ�ยุ 25-35 ปี (6 อัตร�) ศูนย์ฝึกวิช�ชีพสป� เปิดสอน หลักสูตรสป�มืออ�ชีพ มีใบรับรอง จ�กแพทย์แผนไทย เรียนจบ 1 เดือน มีที่พักพร้อม อยู่ที่ โรงแรมภูเก็ตโบ้ทล�กูน ประกันร�ยได้ 12,000-15,000 บ. ที่พัก+คอมิชชั่น โอที่

สนใจติดต่อ โทร. 081-569-1661 www.wareesensesspa.com

Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail : powermba@yahoo.com

มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยง (มียานพาหนะนำามาใช้ทำางานจ่ายค่าสึกหรอให้) สนใจติดต่อ บริษัท ช ธนาพร จำากัด 1032 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

โทร. 081-400-8256, 081-7556573

สนใจ ลงโฆษณา ติดต่อ

0-2435-2345

ธน�ค�รกรุงศรี

รับสมัครด่วน !

พนักงานขับรถส่งสินค้า ตัวแทนขายผลิิตภัณฑ์ สนใจติดต่อ

รับสมัครด่วน

• อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำากัดเพศ • มีประสบการณ์ในด้านการขาย • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

ad.mini : ภาณุวัฒน์ 3X3

Part-Time หรือ Full-Time

ฝึกงาน 2 อาทิตย์ ปฎิบัติงานได้เลย

b.com

1. พนักงานขาย 4 อัตรา 2. บัญชี/การเงิน 2 อัตรา

รายได้ 5,000-100,000 บาท ต่อเดือน

www.bntbs.com/love www.wstoday.com/love

E-mail : risa087@gmail.com

rthaijo

ทำางานที่บ้าน

คุณภาณุวัตร 08-1847-8078, 08-9211-9575

คุณธัญญ่า 092-5167860 คุณอ้น 084-1183255 คุณโจ 089-8122343 คุณสา 086-3117594

บริษทั ออโต้ แชมป์ แมนูแฟคเชอริ่ง จำากัด รับสมัคร

อาชีพสำารองทางเลือกที่สองของชีวิต สำาหรับผู้ที่กำาลังว่างงาน หรือสนใจหารายได้พิเศษ ทำางานหลังเลิกงาน/หลังเลิกเรียน หรือ วันเสาร์-อาทิตย์

ติดต่อ

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สถานที่ทำางาน สำานักเพลินจิต ติดรถไฟฟ้าสถานี เพลินจิต

www.m

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท เมาเชอร์คอนซัลติ้ง จำากัด อาคารพี.บีทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 1000/56 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2714-8433-4

16/167 ถ.จอมทอง 19 แขวง/เขตจอมทอง กทม. 10150

โทร. 02-8780878 ต่อ 15 สมัครด้วยตนเองหรือส่ง

E-mail: rak_autochamp@hotmail.com

w w w . m r t h a ij ijob.com

ad.mini : ธนาคารกรุงศรี 3X3

เพศช�ย ไม่จำ�กัดอ�ยุ ซื่อสัตย์ มีปฏิภาณไหวพริบดี และมีความยืดหยุ่นในการทำางาน ขับรถยนต์เกียร์ออโตได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ad.mini : ออโต้แชมป 3X3

ps : เมเชอร์คอนซัลติ้ง 3x3

บริษัท บลูสตาร์ สยาม จำากัด รับสมัครด่วน จำาหน่ายและนำาเข้าแอร์รถบัส รับสมัครด่วน พนักงานขายข้าวเหนียวหมูทอด บริการซ่อมแอร์รถบัส สนใจติดต่อ บริษัท บลูสตาร์ สยาม จำากัด 124 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250

โทร. 0-2714-4771-2, 087-686-7971

sappasan/ บลูสตาร์ 3X3

คุณสมบัติ • มีประสบการณ์ในการทำางาน

* ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี * ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา ไม่ต้องมีประสบการณ์ * ขายของริมฟุตบาทได้ * ค่าแรงวันละ 300 บาท ทำางาน จ-ส เวลา 05.30-12.00 น. สนใจสมัครด้วยตัวเอง สาขา ปากซอยลาดพร้าว 1 (หน้าห้างยูเนี่ยนมอลล์) สาขา สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว (รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลาดพร้าว ประตู1) โทร 084-940-6933

ad.mini : pemm

4 อัตรา

1. ช่างแอร์ 2 อัตรา 2. พนักงานบัญชี 1 อัตรา

www.mrthaijob.com

w w w . m r t h a ij ijob.com

82

วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2556

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

• อยากเป็นแฟนกับต่างชาติ • หญิงโสด ม.6 ไม่เกิน 32 ปี • ต้องการคนที่ตั้งใจเรียน • อยากมีอาชีพของตนเอง

sappasan/ ธน�พร 3X3

Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail: powermba@yahoo.com

รับพนักงาน ช-ญ สปา (therapist) รับ Supervisor

ให้ทุนการศึกษา

รับสมัครด่วน

ด่วน

sappasan/ waree senses spa 3X3

เพศห- ิงโสด อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สูง 158 ซม. ขยัน จริงใจ ไม่เรื่องมาก 2,000-8,000/เดือน

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

ต่างชาติหาแฟน


“DUSIT WINE & DINE CARD”

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

ในเครือธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เติบโต ไปกับกรุงไทย-แอกซ่า

การเปิดตัวใหม่ของ “DUSIT WINE & DINE CARD”

(โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และโรงแรมในเครือฯ ทั้งหมด 10 สาขาทั่วประเทศไทย)

Urgent!!!

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ (Tele-Sales Consultants)

1. Marketing operation 2. Sale Executive

รายได้ 26,000 ต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า!!!!

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) บริหารจัดการโดย ProMark Strategies (Thailand) Ltd. บริษัทชั้นนำาระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญทาง ด้านการตลาด ในธุรกิจอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการ เรากำาลังมองหาบุคลากร ที่มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเรา เราให้คุณค่ากับพนักงานของเราและเราต้องการให้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาตำาแหน่งที่สูงขึ้นในบริษัท)

คุณสมบัติ

 วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี  เพศชาย/ห- ิง อายุ 22 ขึ้นไป   มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 

หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ : • • • • •

สวัสดิการ

ชาย/ หญิง สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป รักในงานบริการ, มองโลกในเชิงบวก เปิดรับสิ่งใหม่ และมีทักษะในสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา เรายินดีต้อนรับ (มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน) หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (สำาหรับ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)

สมัครด้วยตนเอง วันนี้!!

อาคารดุสิตธานี ชั้น 4 เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500

การเดินทาง : ศูนย์กลางในกรุงเทพฯ สถานที่ที่ดีที่สุด!!! สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สีลม หรือ สถานีรถไฟฟ้า BTS: ศาลาแดง

บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการ

มีเงินเดือนประจำ� 15,000-20,000 บ�ท โบนัสไตรม�ส, ประจำ�ปี, ค่�คอมมิชชั่น ★ ประกันสุขภ�พ, ท่องเที่ยวต่�งประเทศ ★ เงินกองทุนสะสมของบริษัทฯ

สถานที่ติดต่อ 25/46-47 ม.บิ๊กล็อท หมู่ 12 ต.บึงคำาพร้อย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 สนใจต้องการสมัครงาน

sappasan/ PROMARK/15/8/56

วันและเวลา : วันจันทร์ – ศุกร์ (10:00 - 13:00 น. & 15:00 - 18:00 น.)และวันเสาร์ (10:00 - 13:00 น.) ติดต่อเรา : คุณพักตร์เพียงเพ็ญ (Sales Manager) สำานักงาน Dusit Wine & Dine,

5 อัตรา 5 อัตรา

E-mail: p_anom_korn@hotmail.com

Tel. 089-052-0660, 02-152-7395 (คุณนิติวิชญ์)

SAPPASAN/ กรุงไทยแอกซ่า / เจน

ภูมิใจเสนอ

งานด่วน !!! พื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด Be a Part of the World’s Largest Cargo Airline Family

บริษัท ทรู ทัช จำากัด

1. Van Courier, Bike Courier (พนักงานรับส่งพัสดุภัณฑ์) ประจำาที่ พระราม 3, หลักสี่, บางนา-กิ่งแก้ว

(ในเครือ ทรู)

• วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ (ตำาแหน่ง Bike Courier ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง) • หากรู้เส้นทางหลักและทางลัดในเขตพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ และไหวพริบดี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ดำาเนินธุรกิจเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Outsourced Call Center) ให้กับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อาทิเช่น สายการบิน, ธนาคาร, ด้านเทคนิค, Food Delivery ฯลฯ

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

(Full Time & Part Time) เป็น call center รับสายลูกค้าที่โทรมาสั่งอาหาร

รายได้ 13,000-15,000 บาท/ต่อเดือน

2. Station Agent

• ทุกเพศ อายุ 18-40 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ทำางาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถทำางานเป็นกะได้ • ปฎิบัติงานที่ อาคารมหานครยิปซั่ม (พญาไท) หรือ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 รัชดา (ฟอร์จูน)

At Rama 3

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

• Secondary education / Diploma / Degree • Two (2) years work experience • PC operation and clerical skill • Good command of written and spoken English : native Thai speaker • Fresh graduate will be considered

3. Operations Agent (พนักงานปฏิบัติงานคลังสินค้า)

(มีประสบการณ์ Call Center ไม่ต่ำากว่า 3 ปี) • • • • •

หลม7ฉ00บัง แ า ข า ส ด่วนท!ร. 038-296-

ประจำาเขตปลอดอากรคลังสินค้า BFS, สนามบินสุวรรณภูมิ พนักงานประจำาทำางานวันละ 5 ชั่วโมง/6 วันต่อสัปดาห์

ทุกเพศ อายุ 22-35 ปี • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา ทำางาน 5 วัน/สัปดาห์ สามารถทำางานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ call center ไม่ต่ำากว่า 3 ปี ทุกตำ�แหน่งอบรม ทักษะการสื่อสารดี ทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี ให้ฟรี ปฎิบัติงานที่ อาคารธญาณ (พัฒนาการ) หรือ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 รัชดา (ฟอร์จูน) ก่อนเริ่มทำ�ง�นจริง

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำางานมาก่อน) • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ส่วนบุคคล • สามารถทำางานเป็นกะได้ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถยกของหนักได้ ประมาณ 32 กิโลกรัมขึ้นไป

สวัสดิการ

❍ โบนัสการันตี 2 เดือนต่อปี ❍ โบนัสตามผลการทำางานอีก 2 ครั้งต่อปี ทุนการศึกษา ❍ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ❍ ประกันชีวิต ❍ ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำาปี ❍ สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ และอื่น ๆ สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน-ตำาแหน่งที่สมัคร”) มาที่ ❍

บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด

เลขที่ 3656/22-23 กรีนทาวเวอร์ ชั้น 8 (ตรงข้ามตึกมาลีนนท์ ช่อง 3) ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

E-mail : THLrecruit@fedex.com สอบถามโทร. 0-2229-8800

sappasan FedEx 22 4x7

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนฯ) ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวง-เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (081) 453-4399, (085) 980-4775, (02) 699-5068, 71, 82, (02) 02-642-0086 หรือทาง E-Mail : Kasara_Non@truecorp.co.th

sappasan/ ทรู ทัช


9 771905 406006

10

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ 0-2435-2345

JOBCYBER

20.00 131008

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธา มีความประสงค์จะรับบุคลากรมาร่วมงานในตำาแหน่งต่อไปนี้

1. วิศวกรสนาม   

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2. วิศวกร (ประจำาสำานักงาน)   

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3. โฟร์แมน 

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

ด่วนม�ก 2 อัตรา ด่วนม�ก 5 อัตรา

วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง

4. ธุรการ (ประจำาสำานักงาน) 

ด่วนม�ก 5 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ใช้ MS Office ได้ดี

5. เจ้าหน้าที่ประมาณการ (โครงสร้าง-สถาปัตย์)

ด่วนม�ก 10 อัตรา ด่วนม�ก 5 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (สาขาสถาปัตย์ ก่อสร้าง) • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป 

6. พนักงานขับรถยนต์

ด่วนม�ก 1 อัตรา

เพศชาย  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • ต้องมีที่พักอาศัยอยู่ย่านรามอินทรา กม.8 หรือแฟชั่นไอส์แลนด์ 

7. จป.วิชาชีพ  

เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2 อัตรา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด (มหาชน) เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-435-1054 Ext. 204 คุณฉัตรชัย Ext. 219 คุณธันย์ชนก, Ext. 213 คุณชัยยศ E-mail: human@nldplc.com www.nld.co.th

SAPPASAN / เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่


*ด่วนมาก*

รับสมัครคนดี – ไม่จำ�กัดวุฒิ

บริษัท ที อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

ศูนย์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร บริการด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

1. หัวหน้� / ผู้ช่วยศูนย์บริก�ร

30 อัตร�

2. พนักง�นประจำ�ศูนย์บริก�ร

30 อัตร�

3. เจ้�หน้�ที่ล้�งแอร์รถยนต์

30 อัตร�

• ไม่จำ�กัดวุฒิ • เป็นคนดี ขยัน รักง�นบริก�ร คล่องตัว • พิจ�รณ�ต�มประสบก�รณ์ • ร�ยได้ดี มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + อื่น ๆ 30,000 – 70,000 บ�ท/เดือน • ไม่จำ�กัดวุฒิ อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + O.T. (ร�ยได้ 12,000 ขึ้นไป) • เพศช�ย / หญิง อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิ • เงินเดือน + คอมมิชชั่น (14,000-25,000 บ�ท) • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (มีก�รฝึกอบรมให้)

4. เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด

ด่วนมาก

1 อัตร�

• เพศช�ย / หญิง อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�ตรี • มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นอย่�งน้อย 1 ปี • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel, Internet) ได้ดี

5. ช่�งเทคนิค

1 อัตร�

• เพศช�ย อ�ยุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวส. ส�ข�เครื่องกล, ไฟฟ้� • มีประสบก�รณ์ 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ : • • • • •

ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง ค่าการจัดการ เงินพิเศษ ฝึกอบรมและดูงาน

• • • • •

พักร้อนประจำาปี ค่าล่วงเวลา (โอที) ค่าตำาแหน่ง ชุดฟอร์มพนักงาน วันหยุดประจำาปี

• • • • •

โบนัสประจำาเดือน ท่องเที่ยวประจำาปี มือถือ Notebook ที่พัก • โปนัสประจำาปี เงินช่วยเหลือพิเศษ

บริษัท ที.อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำากัด 210/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2538-8111 ต่อ 100, 126 www.wizardgroup.com E-mail: boonaue@wizardautocare.com การเดินทางมาสมัครงานนั่งรถโดยสารสาย 8, 27,92,96, 126,145 ฯลฯ ลงที่บิ๊กซีลาดพร้าว นั่งวิน ฝั่งลาดพร้าว 81 บอกว่ามาบริษัท ทีอาร์ฯ

SAPPASAN/ wizard

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่


SAPPASAN/ AIA/JANE

02 305 5018 หรือ 02 305 5019


มิสเตอรไทยจอบ

www.mrthaijob.com

หางานงาย... ไดงานไว www.mrthaijob.com ...¤ÅÔ¡àÅ §Ò¹´Õ æ à¾Õº


SAPPASAN/ ซ ิกม่า BB 8X9

สำ�หรับผู้สนใจ ส�ม�รถเข้�ม�สัมภ�ษณ์ ได้ทุกวันทำ�ก�ร จันทร์ - ศุกร์ เวล� 09.00-17.00 น. ที่ อ�ค�รคิวเฮ�ส์เพลินจิตร ชั้น 16 ตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น.

Job Cyber Vol.186  

นิตยสาร Job Cyber Vol.185 สนับสนุนโดยบริษัท สรรพสาร จำกัด และเว็บไซต์ www.mrthaijob.com

Job Cyber Vol.186  

นิตยสาร Job Cyber Vol.185 สนับสนุนโดยบริษัท สรรพสาร จำกัด และเว็บไซต์ www.mrthaijob.com

Advertisement