Page 1

20 ºÒ·

»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè

185 »ÃШÓÇѹ·Õè 23 ¡Ñ¹ÂÒ¹ - 7 µØÅÒ¤Á 2556

¹ Ï Ç ‹ ´ Ñ º Ã §. ÏÅ C F K Ñ´-¾¹ Ë ¡ ƒ Ò ½ . Ã ¡ µ Ñ ¨ Í ¼ 200

“»‡Ò§” ¹¤ÃÔ¹·Ã ¡Ôè§ÈÑ¡´Ôì ºÃÃÅعԵÔÀÒÇÐ 21 »‚ã¹Ç§¡ÒÃ

ºÁ¨.à¾ÒàÇÍÏ䬏 àÍ繨Ôà¹ÕÂÃÔè§ ÃѺÇÔÈÇÐ-ª‹Ò§-¸ØáÒà ÏÅÏ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 42 ÍѵÃÒ ÊÒÁÁÔµÃà¨ÃÔ޼ŠÃѺºÑÞªÕ-ª‹Ò§ä¿¿‡Ò-¨Ñ´«×éÍ ÏÅÏ »Çª.¢Öé¹ä» ËÇÁ 13 ÍѵÃÒ ÍԪԵѹ ÃѺ ¨¹·.ŧ·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸-µÃǨÊͺÀÒÂã¹-ÍÕàǹµ ÏÅÏ ÇØ²Ô ».µÃÕ ÍÕÇÕàÍÊ ÃѺºÑÞªÕ ¡ÒÃà§Ô¹-¡ÃÒ¿¤´Õ䫹-¸ØáÒÃ-¾¹§.¢Ò 6 ÍѵÃÒ ¾Ø·¸¸ÃÃÁ»ÃСѹÀÑ ÃѺàÅ¢ÒÏ-¡ÒÃà§Ô¹-»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ÏÅÏ ÇØ²Ô »ÇÊ.¢Öé¹ä» ºÒ§¡Í¡ ÍÍⵌ¾ÒÏ· ÃѺ ¾¹§.¢ÒÂ-ʵçÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒ-»ÃÐÊÒ¹§Ò¹


Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน จ๊อบ รีเควซท์ นิตยสาร ปลุกชีวา สร้างชีวิต พิชิตงาน

www.mrthaijob.com

ว า ง แ ผ ง ร้ า น ห นั ง สื อ ชั้ น นำา ทั่ว ป ร ะ เ ท ศ

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job


มิสเตอรไทยจอบ

www.mrthaijob.com

หางานงาย... ไดงานไว www.mrthaijob.com ...¤ÅÔ¡àÅ §Ò¹´Õ æ à¾Õº


บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ส จำากัด บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รบริห�รอ�ค�รสูงรับสมัครพนักง�นดังนี้

1. ธุรการ-การเงิน/ลูกค้าสัมพันธ์ 3 อัตรา (ประจำาดิ แฮบิแทท คอนโดมิเนียม สุขุมวิท ซ.53)

 เพศห- ิง อายุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. ปวส.ขึ้นไป  มีประสบการณ์ในการทำางานอย่างน้อย 1 ปี  สามารถใช้ MS Office (Excel, Word) ได้ดี  บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ (หากสื่อสารได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  รับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ สามารถทนต่อภาวะกดดันได้ดี

2. หัวหน้าช่างอาคาร/ช่างอาคาร

3 อัตรา

(ประจำาดิ แฮบิแทท คอนโดมิเนียม สุขุมวิท ซ.53)

 เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป (สำาหรับตำาแหน่งหัวหน้าช่างฯ)  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป (สำาหรับช่างอาคาร)  วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ในการทำางาน 4 ปีขึ้นไป (สำาหรับตำาแหน่งหัวหน้าช่างฯ)  บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน  รับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบ สามารถทนต่อภาวะกดดันได้ดี

ส่งใบสมัครและประวัติมาที่

(คุณฉัตรปวีร์ ขำามณี)

sappasan/ msig/

เลขที่ 91 ซอยไปดี มาดี ถนนสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 02-260-9815-8 โทรสาร. 02-260-9819 E-mail adress : s-pm2009@hotmail.com

SAPPASAN / สยามพร็อพเพอร์ตี้

บริ ษัท สมไทยเปเปอร์ จำ�กัด จำ�หน่�ยกระด�ษทุกชนิดทั้งในและต่�งประเทศ ซึ่งบริษัทฯเร�ดำ�เนินธุรกิจม�น�นกว่� 30 ปี เจ้าหน้าที่บุคคล  

2. 3.

4.

• • • • • • • •

วุฒิปริญญาตรี

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 23 ปี ขึ้นไป มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

พนักงานคลังสินค้า

(ประจำาสาขาพุทธบูชา) 

5.

1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

2 อัตรา

พนักงานขาย กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด 5 อัตรา 

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

งานภายใต้ “โครงการ Asiatique the Riverfornt” เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจด้านการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหารศูนย์การค้ากำาลังเปิดรับสมัครตำาแหน่งงานดังนี้

1 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 

บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำากัด บริหาร

2. เจ้าหน้าที่ออกแบบ

เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

พนักงานติดรถจัดส่ง 

หลายอัตรา

เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

    

5 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่อาคาร / เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

ประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุ  ชุดยูนิฟอร์มสำาหรับพนักงาน ลาพักร้อน 6-8 วัน/ปี  โบนัสประจำาปี, ปรับเงินเดือนประจำาปี สวัสดิการเบิกค่าจ้างล่วงหน้า  สวัสดิการช่วยเหลืองานอุปสมบท สวัสดิการช่วยเหลืองานมงคลสมรส  สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ  ค่าคอมมิชั่น, ค่าน้ำามันรถ, ค่าโทรศัพท์ (สำาหรับบางตำาแหน่ง) ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก (กรณีเดินทางต่างจังหวัด) และอื่น ๆ

บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำากัด โทร. 02-623-0610-20 ต่อ 298 แฟ็กซ์. 02-221-5516 E-mai: chompoo.hr.somthai@hotmail.com

SAPPASAN/ สมไทยเปเปอร์*

ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาได้ที่ฝ่ายบุคคล

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ถ.22 กรกฎาคม 1 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

1 อัตรา

• เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป • การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ, ควบคุมและตรวจสอบแบบงานก่อสร้างธุรกิจ Retail อย่างน้อย 3 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ สมไทยกรุ๊ป 

1 อัตรา

เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป การศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือ MBA มีประสบการณ์ Marketing plan, Advertising, Event 5 ปีขึ้นไป สามารถจัดงบประมาณการตลาด จัดทำาแผนการโฆษณา, การสื่อสารการตลาด, Brand Image สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย-อักฤษ ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี เคยเป็นผู้จัดการที่ดูแลทีมงานมาอย่างน้อย 2 ปี

7 อัตรา

• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป • ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร และ ร้านค้าผู้เช่า • ตรวจสอและซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโครงการ • ปฎิบัติงานร่วมกับ รปภ. และ แม่บ้าน • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และระบบสาธารณูปโภค • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำากัด 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทร. 02-108-4480 # 501, 081-311-2209 E-mail : Phanwadee.d@asiatiquethailand.com

sappasan ริเวอร์ 4x7

1.

มีความมั่นคงสูง และเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องการผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมจะเติบโตไปอย่างมั่นคงกับองค์กรของเรา เข้าร่วมงานเป็นหนึ่งในทีมงานของเรา โดยเปิดรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้


ประกาศ

บริษัท สามมิตรเจริ- ผล จำากัด รับสมัครพนักงานด่วนดังนี้ ● ●

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

2. พนักงานบั- ชี ● ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานธุรการเอกสาร ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวช.-ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

4. เลขานุการ ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวช. - ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

6. โอเปอเรเตอร์ ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

5 ตำาแหน่ง

2 ตำาแหน่ง 2 ตำาแหน่ง 1 ตำาแหน่ง

นายอภิ ช าติ ทองขาว ตำาแหน่ง พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-ต่างจังหวัด

2 ตำาแหน่ง

ได้กระทำาการทุจริตยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว

1 ตำาแหน่ง

วุฒิ ปวช. - ปวส.

โทร. 02-740-5484, 081-553-4440,

089-671-4020 สัมภาษณ์และทราบผลทันที ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

sappasan/ สามมิตรเจริ- ผล

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท สามมิตรเจริญผล จำากัด เลขที่ 29/18 หมู่ที่ 7 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา - ตราด (กม.16.5) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ E-mail: arang_23@hotmail.com

ทำาให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย จึงประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่าว พ้นสภาพ จากการเป็นพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป การกระทำาใดของบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

sappasan/ ประกาศ บ.ปุ้มปุ้ย

1. ช่างไฟฟ้า

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล ควอลิต้ี จำ�กัด ผู้เนื่องด้วยตอนนี้ทางบริษทั ยูนเิ วอร์แซล ควอลิต้ี จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่อง มือแพทย์ทั้งใน และต่างประเทศ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มปริมาณทรัพยากรบุคคล ในการบริหารงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

บริษัทประกอบธุรกิจประเภท ผลิตและจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ ในรูปแบบ CD, VCD, DVD, ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ยาวนานกว่า 30 ปี รับสมัครพนักงานดังนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์ (SALES) 3 อัตรา     

เจ้าหน้าที่บั- ชี/ การเงิน (ช/- )

เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีเงินเดือนประจำา และค่าคอมมิชชั่น และค่า Insentive สามารถทำางานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เจ้าหน้าที่ส่วนงานคลังสินค้าและวัตถุดิบ  เพศชาย

วุฒิระดับปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิชาพาณิชยกรรม การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมสำาเร็จรูป ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศได้ดี

ช่างอิเลคทรอนิคส์/ซ่อมบำารุง

คุณสมบัติ : • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ลักษณะงาน : • จัดทำา P/O, วางบิล - ตัดหนี้, คีย์ข้อมูล • บันทึกบัญชีการตั้งหนี้ • กระทบยอด Statement • จัดทำาเอกสารใบสำาคัญจ่ายเช็ค / เงินสด

เจ้�หน้�ที่คอมพิวเตอร์กร�ฟฟิคดีไซด์ (ช)

2 อัตรา

คุณสมบัติ : • • • •

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (- )

2 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำากัด

20, 22, 24 ซ.รามคำาแหง 12, ถนนรามคำาแหง, หัวหมาก, บางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240

Tel: 02-7186026-9 Fax: 02-3140032

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี • สามารถใช้เครื่อง Mac ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Photoshop Illustrater ได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีทักษะออกแบบที่หลากหลาย

• รับผิดชอบงานออกแบบปก CD, DVD, และสร้างสรรค์งานที่รับมอบหมาย • ออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด • ออกแบบตกแต่ง Display ได้

คุณสมบัติ : • จัดทำา PR สั่งพิมพ์ปก (งานจัดซื้อ) • เอกสารทั่วไป ลักษณะงาน : • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

วุฒิ ปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม ช่างอิเลคโทรนิคส์/ไฟฟ้า  มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน, อินเตอร์เน็ต สามารถทำางานล่วงเวลาได้เมื่อจำาเป็นสามารถออกซ่อมนอกสถานที่ได้

E-mail: universalqualityth@yahoo.com

1 อัตร�

ลักษณะงาน :

• ประสบการณ์ทางด้านเอกสาร / งานด้านธุรการ

พนักงานขาย ประจำาห้าง (ช/- )

1 อัตรา

2 อัตรา

ประจำ�ส�ข� แมคโครรังสิต 1 อัตร� • ประจำ� ส�ข�เมกกะบ�งน� 1 อัตร� คุณสมบัติ : • มีประสบการณ์ด้านงานขายแผ่น CD VCD DVD sappasan/ ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้

 เพศชาย

2 อัตรา

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท อีวีเอส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด เลขที่ 1 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-671 2500

sappasan/ EVS

3


1. Call Center Agent 2. Direct Sales สมัครและ 3. Telesales สัมภาษณ์ 1. Call Center Agent

ทันที

หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริการตอบข้อซักถามและคำาแนะนำากับลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งนำาเสนอการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร รับแจ้งและดำาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร รับเรื่องร้องเรียน คำาแนะนำา ติชมบริการของลูกค้าและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรีไม่จำากัดสาขา สามารถทำางานเป็นกะ และปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน (ทำางาน 5 วันหยุด 2 วัน)

2. Direct Sales

หน้าที่ความรับผิดชอบ : สามารถวางแผนการตลาด / สามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้ / สามารถจัดหา Event และออกบูธ เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์ในวัน – เวลา ทำาการของธนาคาร และวันหยุดของธนาคารได้ (เป็นครั้งคราว) คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตลาด มีทักษะในการสื่อสาร หน้าที่ความรับผิดชอบ : เสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารธนชาตวงศ์สว่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-220-2222

คุณวิชาภรณ์ ต่อ 1229 , คุณสาธินี ต่อ 1748 , คุณกมลทรรศน์ ต่อ 1749 4

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan/ ธนาคารธนชาต

3. Telesales


พี.เอ็น. รับสมัครด่วน!

ประกาศรับสมัครงาน

หน่วยนวรัตน์ เป็นนักธุรกิจประกันชีวิต ของฝ่ายจัด จำาหน่ายผ่าน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด มีความประสงค์ต้องการ รับสมัครบุคคลที่ต้องการ หารายได้พิเศษหรือรายได้ประจำาดังต่อไปนี้

1. พนักงานขาย (P.C.) ประจำา, ชั่วคราว 50 อัตรา 2. พนักงานธุรการ (10 อัตรา), บัญชี (10 อัตรา) 20 อัตรา 3. พนักงานสต๊อก, คลังสินค้า 10 อัตรา 4. พนักงานคีย์ข้อมูล 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามชิ้นงาน (3-15 บ.) 5. พนักงานฝ่ายเอกสาร 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ 350-600 บ./วัน 6. พนักงานประจำา Shop ในห้างฯ 10 อัตรา 7. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ 10 อัตรา 8. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 50 อัตรา

เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ โครงก�รออมระยะสั้น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โครงการบำาเหน็จเพื่อการเกษียณอายุ

(ค่าน้ำามัน + ค่าสึกหรอต่างหาก) • เพศ ช. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (60, 40) 2. เงินเดือน 9,000-15,000 บ./ด.

คุณสมบัติ - อายุ 23 ปีขึ้นไป - เพศชายและหญิง - วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

(ตำ�แหน่ง 1, 6) : ร�ยได้ 400-600 บ�ท/วัน มีค่าคอม + เบี้ยขยัน + ยูนิฟอร์ม • อายุ 15-49 ปี • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา บรรจุใกล้บ้าน (ตำาแหน่ง 2, 3, 7) : เงินเดือน 9,000-15,000 (+ประสบการณ์, สวัสดิการตามกฏหมาย)

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทางเราจะมอบหมายให้ทำางาน ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ตามองค์กรราชการต่าง ๆ โดยทางเราจะจัดสถานที่ให้ตามความเหมาะสม และจะจัดอบรมให้ทุกอย่าง

ฟรี

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่สำานักงานจัดหางาน

โทร. 0-2233-8799, 08-6018-7798, 08-1311-9480

08-1816-7280, 08-9440-7557

SAPPASAN / กรุงไทย/ลักษณา

ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 942/101 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

สนใจติดต่อ คุณลักษณา ประพันธศิริ

sappasan พี.เอ็น บริหาร พี.ซี. 4x7

พี.เอ็น. บริหารงาน พี.ซี.

สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผล ส่งเริ่มงานทันที

(ขอให้รักงานบริการ ไม่ต้องมีประสบการณ์)

พนักงานศูนย์ไปรษณีย์เอกชน/ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ไปรษณีย์เอกชน MBE รับด่วนกว่า 30 สาขา ประจำาสาขาสุขุมวิท, อ่อนนุช, พระราม 4, ราชดำาริ, ประตูน้ำา, สีลม, นวนคร, ปทุมธานี, รัชดา, พระราม 9, ลาดพร้าว, บางกะปิ, ท่าพระ, พระราม 2, บางแค

• เพศชาย/หญิง อายุ 19-37 ปี เงินเดือนตามตกลง • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม สุภาพ รักงานบริการ ใจเย็น • มีทักษะด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาได้ • ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และทำางานเป็นผลัดได้

sappasan/ LUCKY PAINT

ยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ที่ สำานักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

ณ อาคาร SM TOWER ชั้น 23 ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า E-mail: palin.s@mbethai.com

โทรศัพท์ 08-1305-7117

sappasan/ mail box 4X7

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำาสำานักงานใหญ่

5


บริษัท ซันไชน์เพรส จำ�กัด

SUNSHINE PRESS CO., LTD.

“DUSIT WINE & DINE CARD” ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

รับผลิตสิ่งพิมพ์ ต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมาก

ภูมิใจเสนอ

การเปิดตัวใหม่ของ “DUSIT WINE & DINE CARD”

(โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และโรงแรมในเครือฯ ทั้งหมด 10 สาขาทั่วประเทศไทย)

Urgent!!!

1. 2. 3. 4. 5.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ (Tele-Sales Consultants) รายได้ 26,000 ต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า!!!!

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) บริหารจัดการโดย ProMark Strategies (Thailand) Ltd. บริษัทชั้นนำาระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญทาง ด้านการตลาด ในธุรกิจอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการ เรากำาลังมองหาบุคลากร ที่มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเรา เราให้คุณค่ากับพนักงานของเราและเราต้องการให้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาตำาแหน่งที่สูงขึ้นในบริษัท)

หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ :

ชาย/ หญิง สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป รักในงานบริการ, มองโลกในเชิงบวก เปิดรับสิ่งใหม่ และมีทักษะในสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา เรายินดีต้อนรับ (มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน) หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (สำาหรับ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)

อาคารดุสิตธานี ชั้น 4 เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500

การเดินทาง : ศูนย์กลางในกรุงเทพฯ สถานที่ที่ดีที่สุด!!! สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สีลม หรือ สถานีรถไฟฟ้า BTS: ศาลาแดง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการนำาเข้า และบริการหลังการขาย ระบบชลประทานสนามกอล์ฟ/ พื้นที่สีเขียว รถตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ สินค้าอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อรองรับการ ขยายงาน บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้ :

รับด่วน !

พนักงานธุรการ/ พนักงานบัญชี พนักงานขาย พนักงานช่างซ่อมบำารุง

คุณสมบัติ    

เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช., ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, หรือช่างยนต์ เป็นนศ.จบใหม่ หรือ ผู้มีประสบการณ์ด้านระบบอาคาร/เครื่องปรับอากาศ/ ระบบทำาความเย็น หรือ งานซ่อมบำารุงเครื่องจักรและเครื่องยนต์จักรกลอื่น ๆ รับผิดชอบ มีจิตใจบริการ ขยัน อดทน สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่, เดินทางได้ทั้งกรุงเทพ-ต่างจังหวัด

สวัสดิการ : เงินเดือนประจำา/ เบี้ยเลี้ยงตจว./ ค่าล่วงเวลา/ โบนัส/ เงินช่วย

เหลือกรณีต่างๆ/ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ/ ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพ/ ตรวจสุขภาพประจำาปี/ ท่องเที่ยวประจำาปี/ การฝึกอบรม/ ยูนิฟอร์ม และอื่นๆ

E-mail: jatuporn3@yahoo.co.th www.gmcworkshop.com

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำากัด

6

sappasan/ เจ๊บเซ่น

23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 26 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

E-mail: thailand_hr@jjsea.com www.technology.jjsea.com

ทุกตำ�แหน่ง ต้องมีวุฒิ ปวส.ที่เกี่ยวข้องขึ้นไป ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ 30/283 ม.6 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210

สมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งประวัติการทำางานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

โทร. 02 787-8880-1 (เอกมัย) 02 787-8432 (พระราม 9)

โทร: 02-3856176-95

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำากัด รับสมัครพนักงานใหม่ดังนี้

1. ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศ (เอกมัย) 3 อัตรา 2. ช่างเทคนิคระบบชลประทาน (พระราม 9) 1 อัตรา 3. ช่างเทคนิคเครื่องยนต์จักรกล (สัญญาจ้าง/ พระราม 9) 2 อัตรา 

สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ 221/13 หมู่ 5 ซ.วัดบางปิ้ง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

sappasan/ PROMARK/15/8/56

สมัครด้วยตนเอง วันนี้!!

วันและเวลา : วันจันทร์ – ศุกร์ (10:00 - 13:00 น. & 15:00 - 18:00 น.)และวันเสาร์ (10:00 - 13:00 น.) ติดต่อเรา : คุณพักตร์เพียงเพ็ญ (Sales Manager) สำานักงาน Dusit Wine & Dine,

sappasan/ ซันไชน์เพรส

**ตำาแหน่งที่ 1 มีประสบการณ์ด้านงานขายสิ่งพิมพ์ **ตำาแหน่งที่ 3, 4, 5 มีประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์ มีความชำานาญการใช้เครื่องพิมพ์

โทร. 02-954-8717, 02-954-7488, 081-920-5788 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan/ G-Park

• • • • •

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด เจ้าหน้าที่ QA หัวหน้าช่างพิมพ์ออฟเซ็ท ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท UV


บริษัท วิทยาศรม จำากัด Vidhyasom Co., Ltd 1. เภสัชกร 2. นักวิทยาศาสตร์ 

วุฒิ ป.ตรี วทบ. เคมี

วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน

วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง

วุฒิ ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา

3. จป.วิชาชีพ

4. พนักงานธุรการบุคคล 5. พนักงานขาย

6. พนักงานคลังสินค้า 

7. 8. 9. 10.

ÍÒ¤ÒÃ

วุฒิ ม.3-ปวส. เพศชาย

พนักงานขับรถ (รถตู้, หกล้อ, สิบล้อ) พนักงานติดรถส่งของ ช่างซ่อมบำารุง พนักงานฝ่ายผลิต เพศชาย-หญิง

หมายเหตุ : ตำาแหน่งที่ 7-10 ไม่จำากัดวุฒิ ทุกตำาแหน่งยินดีรับคนพิการ (มีบัตร) จะพิจารณาตามความเหมาะสม ผู้สนใจส�ม�รถสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งจดหม�ยได้ที่ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

Tel : 0-2381-7100-2, 0-2711-1180-5 FAX : 0-2711-1573 E-mail : Vidhyasom@hotmail.com

บริษัท รัชด� ฮอนด้� ออโตโมบิล จำ�กัด ผู้จำาหน่ายรถยนต์ฮอนด้าโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ผู้จัดก�รบัญชี/ก�รเงิน หัวหน้�ทีมฝ่�ยข�ย หัวหน้�แผนกฝ่�ยบุคคล หัวหน้�แผนกช่�งยนต์ หัวหน้�แผนกต้อนรับ (S.A.) หัวหน้�แผนกซ่อมสีและตัวถัง หัวหน้�แผนกลูกค้�สัมพันธ์ หัวหน้�แผนกแคชเชียร์ ผู้ช่วยผู้จัดก�รแผนกบริก�ร สมุห์บัญชี พนักง�นข�ย พนักง�นบัญชี/ก�รเงิน

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

SS/Vidhyasom 4x7

SAPPASAN/ caraboa ..colour

บริษัท วิทยาศรม จำากัด สำานักงานพระโขนง

46 ถนนสุขุมวิท ซอย 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110

รับสมัครด่วน

พนักง�นลูกค้�สัมพันธ์ พนักง�นต้อนรับ (S.A.) พนักง�นธุรก�ร พนักง�นช่�งยนต์ พนักง�นอะไหล่ พนักง�นตกแต่งรถใหม่ (PDI) เจ้�หน้�ที่แคชเชียร์ พนักง�นฝ่�ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย SUB CONTACT สีและตัวถัง พนักง�นส่งเอกส�ร

เลขที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำากัด 232 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 หรือส่ง E-mail มาที่ honda_rcd@hotmail.com

โทร. 0-2276-6555#851 โทรสาร 0-2276-1331 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

เปิดรับสมัครวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น.

SAPPASAN / รัชดา honda

คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • หัวหน้าต้องประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • หากมีประสบการณ์ทำางานกับศูนย์ฮอนด้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7


Business Research Specialists Co.,Ltd.

นายแพทย์พงศธรคลินิกเวชกรรม 2 อัตรา

สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้ • มีใจรักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี • บุคลิกภาพดี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่ความรับผิดชอบ • ต้อนรับลูกค้าที่มารับบริการที่คลินิก • แนะนำาคอร์สการรักษาและผลิตภัณฑ์ งานส่งเสริมการขาย มีค่า intensive • รับนัดตารางงานของแพทย์ • งานเอกสารในคลินิก เอกสารประกันสังคม • ดูแล fanpage ของร้าน • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก • รายได้ เงินเดือน 15,000-20,000 และ ค่า intensive จากยอดขาย

2. Sale Executive

พนักงานสัมภาษณ์แบบสอบถาม

2 อัตรา

รายละเอียดของงาน เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลวิจัยตลาดให้ตรงกับเป้าหมายที่กำาหนด (บริษทั มีแบบสอบถามให้) โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ลกู ค้าแบบออกภาคสนาม และ สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ โดยจะมีการอบรมให้ในเรื่องของแบบสอบถามก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง รายได้ไม่จำากัด ซึ่งขึ้นอยู่กับจำานวนชุดแบบสอบถามที่ทำาสำาเร็จถูกต้อง (ไม่ใช่งานขายและไม่เสียค่าใช้จ่าย 100%) คุณสมบัติผู้สมัคร • กำาลังศึกษาอยู่ระดับ ปวช.,ปริญญาตรี หรือ สำาเร็จการศึกษาแล้ว • เพศชาย / หญิง • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ถ้ามีความตั้งใจ เรายินดีเปิดโอกาส • มีไหวพริบและปฎิภาณดี • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ชอบพบปะผู้คน • มีทักษะในการคุยสื่อสารดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย • มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบตรงต่อเวลา สามารถจัดสรรเวลาทำางานได้

sappasan พงศธร 4x7

คุณสมบัติผู้สมัคร • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • จบการศึกษา ปวชขึ้นไป สาขาใดก็ได้ • มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี • บุคลิกภาพดี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่ความรับผิดชอบ • ต้อนรับลูกค้าที่มารับบริการที่คลินิก • แนะนำาคอร์สการรักษาและผลิตภัณฑ์ งานส่งเสริมการขาย มีค่า intensive • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก • รายได้ เงินเดือน 12,000-18,000 และ ค่า intensive จากยอดขาย สวัสดิการ ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, โบนัส สิทธิพิเศษสำาหรับคอร์สการรักษา และผลิตภัณฑ์ภายในคลินิก และอื่นๆ

เวลาทำาการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ติดต่อ ฝ่ายบุคคล (คุณอาร์ต, คุณกุ้ง) 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 235 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (ตรงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)

sappasan BRS 4x7

1. Assistant Manager

เป็นบริษทั วิจัยชัน้ นำ�ทีม่ คี ว�มเชีย่ วช�ญ โดยเฉพ�ะก�รทำ�วิจยั ตล�ดให้แก่ องค์กรชั้นนำ�ต่�ง ๆ ในประเทศไทย โดยมีบริษทั แม่อยู่ท่ปี ระเทศออสเตรเลีย กำ�ลังต้องก�รรับสมัครพนักง�นสัมภ�ษณ์ จำ�นวนม�ก เพื่อรองรับกับ ปริม�ณง�นที่เข้�ม�อย่�งต่อเนื่อง

Tel : 0-2673 – 9422 Fax : 0-2673 – 9428 www.brs-thai.com

บริษัท บางกอก ออโต้พาร์ท จำากัด บริษทั บางกอกซัสเพนชั่น อินดัสเตรียล จำากัด

บริษัทฯ เป็นโรงงานผู้ผลิตลูกหมากรถยนต์และจำาหน่ายอะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิด กำาลังขยายงานและฐานการผลิตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรหลายอัตราดังนี้

1. พนักงานขาย เขตกรุงเทพ / เขตต่างจังหวัด

(ในเครือ ทรู)

ดำาเนินธุรกิจเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Outsourced Call Center) ให้กับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อาทิเช่น สายการบิน, ธนาคาร, ด้านเทคนิค, Food Delivery ฯลฯ

• • • • •

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

(Full Time & Part Time) เป็น call center รับสายลูกค้าที่โทรมาสั่งอาหาร

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/ การตลาด/ บัญชี/ เลขานุการ

• ทุกเพศ อายุ 18-40 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ทำางาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถทำางานเป็นกะได้ • ปฎิบัติงานที่ อาคารมหานครยิปซั่ม (พญาไท) หรือ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 รัชดา (ฟอร์จูน)

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 - ม.6, ปริญญาตรี • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักความก้าวหน้า

(มีประสบการณ์ Call Center ไม่ต่ำากว่า 3 ปี)

8

4. พนักงานคุมเครื่อง CNC/ มิลลิ่ง/ กลึง/ ช่างฝึกหัด

ทุกเพศ อายุ 22-35 ปี • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา ทำางาน 5 วัน/สัปดาห์ สามารถทำางานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ call center ไม่ต่ำากว่า 3 ปี ทุกตำาแหน่งอบรม ทักษะการสื่อสารดี ทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี ให้ฟรี ปฎิบัติงานที่ อาคารธญาณ (พัฒนาการ) หรือ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 รัชดา (ฟอร์จูน) ก่อนเริ่มทำางานจริง

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • มีที่พักให้ • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. คนขับรถ/เด็กติดรถ/พนักงานทั่วไป • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

*ทั้งรายวันและรายเดือนมีรายได้ 330 บาทขึ้นไปต่อวัน*

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท บางกอก ออโต้พาร์ท จำากัด sappasan/ ทรู ทัช

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนฯ) ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวง-เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (081) 453-4399, (085) 980-4775, (02) 699-5068, 71, 82, (02) 02-642-0086 หรือทาง E-Mail : Kasara_Non@truecorp.co.th

• วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความคล่องตัวสูงและปฏิภาณไหวพริบดี

3. พนักงานสต็อกสินค้า/ จัดเรียงสินค้า/ เปิดบิล

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

• • • • •

ด่วน!

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์งานขายและมีใจรักการขาย มีประวัติการทำางานดี สามารถตรวจสอบได้ มีบุคคลคำ้าประกัน มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + ค่านำ้ามัน + ค่าสึกหรอ + เงินรางวัลพิเศษ มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง (ถ้าไม่มียานพาหนะ บริษัทฯ ก็จะมีให้)

เลขที่ 34/7 หมู่ 4 ซ.เอกชัย 102 ถ.เอกชัย แขวง/เขตบางบอน กทม. 10150 โทร. 0-2894-7855 (อัตโนมัติ) E-mail: bangkokautopart@hotmail.com

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan/บางกอก NEW 4x7

บริษัท ทรู ทัช จำากัด


บจก.เอเชียพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เราต้องการคน ไฟแรง และสนใจในธุรกิจการบริหารที่จอดรถเช่น “คุณ” เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเรา และร่วมกันขยายองค์กร

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานบริการในที่จอดรถ (Parking Service Staff) 10 อัตรา

• หญิง อายุ 25-38 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ให้บริการและอำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงาน ด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในที่จอดรถ • เพศชาย อายุ 18-40 ปี • สามารถทำางานเป็นกะตามตารางได้ มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

(Cashier)

10 อัตรา

2. พนักงานติดรถส่งของ 2 อัตรา

คำานวณและรับชำาระค่าที่จอดรถ อำานวยความสะดวกและบริการแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงานด้านต่างๆ • เพศหญิง อายุ 18-40 ปี • สามารถทำางานเป็นกะตามตารางได้ • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

พนักงานธุรการ (Officer)

• ชาย อายุ 20 - 35 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ

5 อัตรา

3. ช่างพิมพ์การ์เวียร์

บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำา • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

• ชาย อายุ 20 - 35 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

ผู้ช่วยผู้จัดการที่จอดรถ (Parking Assistant Manager) 5 อัตรา บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำา • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

สนใจติดต่อ บจก.เอเชียพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

88 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.

โทร 0-2879-1218-9

sappasan นิปปอน 4x7

สถานที่ทำางาน : บริเวณสีลม, สุขุมวิท, เพชรบุรีตัดใหม่ สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ อาคารรามาแลนด์ ชั้น 17 เลขที่ 952 ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2237-2353 แฟกซ์ 0-2237-2352 มือถือ 08-5485-7159 E-mail: recruitment@npd.co.th

2 อัตรา

sappasan asia-plastic 4x7

พนักงานเก็บเงินที่จอดรถ

3 อัตรา

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำากัด ประกอบธุรกิจนำาเข้าจำาหน่าย และบริการให้เช่า เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุดไฮดรอลิค รถตักล้อยาง รถฟอร์คลิฟท์ เครื่องปั๊มล้อ ยี่ห้อ SUMITOMO DOOSAN KAWASAKI AIRMAN เป็นต้น มีความประสงค์ จะรับผู้ร่วมงานในตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

ผู้จำ�หน่�ยอุปกรณ์เครื่องเขียน และตร�ย�งคุณภ�พสูง นำ�เข้�จ�ก ต่�งประเทศ อ�ทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน ออสเตรีย ฯ ต้องก�รรับสมัคร พนักง�นที่ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ม�ร่วมง�นในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

1. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ยเครื่องจักรกลหนัก (รถตัก รถขุด รถแมคโคร)

หล�ยอัตร�

เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือด้านเครื่องจักรกลหนัก (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ 

1. พนักงานขาย กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

2. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ยอะไหล่

วุฒิ ปวช.-ปริญญ�ตรี ทุกส�ข� มีย�นพ�หนะของตนเอง จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ อ�ยุ 22-35 ปี ถ้�มีประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ย หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือด้านเครื่องกลหนัก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ 

3. ช่�งเครื่อง/ช่�งถอดประกอบ/ช่�งเชื่อม/ช่�งกลึง/ ช่�งสี/ผู้ช่วยช่�ง หล�ยอัตร�

2. เจ้าหน้าที่การตลาด

เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ชุดฟอร์ม ประกันสังคม วันหยุดประจำาปี และอื่นๆ เพิ่มเติม (ตามตำาแหน่ง)

sappasan/ อาร์ทลิงค์™.4x7

บริษัท อาร์ทลิงค์ จำากัด

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

สวัสดิการ : เงินเดือนประจำา เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและหลักฐ�นม�ที่

โทร. 0-2514-9050 แฟ็กซ์. 0-2514-9051 E-mail : hr@artlink.co.th www.artlink.co.th

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

4. ช่�งยนต์ (ประจำ�ส�ข� จ.พิษณุโลก) หลายอัตรา

• วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รตล�ด • ส�ม�รถเดินท�งต่�งจังหวัดเป็นครั้งคร�ว • ถ้�มีคว�มส�ม�รถออกแบบ และใช้โปรแกรมกร�ฟฟิคได้ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

19/1 ซอยล�ดพร้�ว 57 ถนนล�ดพร้�ว แขวง/เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310

หล�ยอัตร�

สนใจติดต่อที่ บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำากัด เลขที่ 3675 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 6613666 ต่อ 246

ฝ่ายบุคคล (คุณปิตมณี) หรือ E-mail : personal@ktt.co.th www.ktt.co.th

sappasan/ กรุงไทยแทกเตอร์

• • • •

9


บริษัท กรีนสปอต จำากัด ส�ข�สำ�นักง�นใหญ่ หัวหม�ก

ส�ข�โรงง�นรังสิต คลอง 2

1. เจ้�หน้�ที่บัญชีลูกหนี้

1. พนักง�นข�ย

เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี/มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี

2. เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด 

เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้�หน้�ที่ธุรก�รก�รตล�ด 

เพศหญิง อายุ 22-28 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา/ มีประสบการณ์ด้านธุรการขาย/การตลาด อย่างน้อย 1 ปี

4. เจ้�หน้�ที่พัฒน�คว�มสัมพันธ์ลูกค้� (เซลล์ต่�งจังหวัด)

เพศชาย/หญิง อายุ 22-38 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา/ มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างจังหวัด 1 ปี/ขับรถยนต์ได้ ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ /มนุษยสัมพันธ์ดี

5. พนักง�นข�ย

ประจำ�ส�ข� กระทุ่มแบน/ร�ษฎร์บูรณะ

เพศชาย อายุ 22-38 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา/ มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี/ ขับรถยนต์ได้/มนุษยสัมพันธ์ดี

6. ผู้ช่วยข�ย

เพศชาย อายุ 22-38 ปี วุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ทุกสาขา ร่างกายแข็งแรง/มนุษยสัมพันธ์ดี/รักงานบริการ

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สำานักงานหัวหมาก :

บริษัท กรีนสปอต จำากัด

โรงง�นรังสิต คลอง 2 :

2 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

โทร 02-5330280-5 ต่อ 1902

โรงง�นสุร�ษฎร์ธ�นี :

207 ม.5 ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี 84130

โทร. 077-254-1000 ต่อ 3901

เพศชาย อายุ 22-38 ปี วุฒิ ป.6 ม.3 ปวช. ทุกสาขา ร่างกายแข็งแรง/มนุษยสัมพันธ์ดี/รักงานบริการ

3. พนักง�นข�ยล่วงหน้� (Pre-Sales) 

เพศชาย อายุ 22-38 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา มีจักรยานยนต์/รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี/มนุษยสัมพันธ์ดี

4. วิศวกร 

เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี วุฒิป.ตรี สาขาไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องกล/หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในโรงงานอย่างน้อย 1 ปี/ทำางานเป็นกะได้

5. พนักง�นควบคุมเครื่องจักร 

เพศชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิปวส. ไฟฟ้า/เครื่องกลหรือที่เกี่ยวข้อง/ มีประสบการณ์ 1 ปี/มีความรู้ระบบ GMP/HACCP

6. ช่�งซ่อมบำ�รุง 

เพศชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิปวส.สาขาไฟฟ้า/อุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง/มีประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักร 1 ปี

7. เจ้�หน้�ที่บริห�รก�รผลิต

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรีสาขา เคมี/อาหาร/วิศวกรรม มีประสบการณ์ทำางาน 1 ปี มีความรู้ระบบคุณภาพ

8. พนักง�นรับจ่�ยสินค้� 

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า

9. พนักง�นห้องผสมนม 

288 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 10240

โทร 02-7259800 ต่อ 2450

เพศชาย อายุ 22-38 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา/ มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี/ขับรถยนต์ได้/มนุษยสัมพันธ์ดี

2. ผู้ช่วยข�ย

ประจำ�ส�ข� กระทุ่มแบน/ร�ษฎร์บูรณะ

เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.6 ผ่านงานทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ส�ข�โรงง�นสุร�ษฎร์ธ�นี 1. พนักง�นควบคุมเครื่องจักร/ระบบไอน้ำ� 

เพศชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง/ มีประสบการณ์ 1 ปี/ มีความรู้ระบบ GMP/ HACCP

E-mail: Recruitgroup@Greenspot.co.th 10

www.Greenspot.co.th วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

SAPPASAN / GREEN SPORT


บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ยูโทเปีย จิวเวลรี่ จำ�กัด

Phutthatham Insurance Public Company Limited

บริษัท ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณี เพื่อส่งออก

รับสมัครด่วน

ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รประกันวิน�ศภัย ตั้งแต่ปี 2540 ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้

ร า ก ิ พ น ค ไหว) น อ ่ ื ล เค ร า ก ร า ก ิ พ น (เฉพาะค

1. เลขานุการ 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่สารบรรณสินไหม (จัดซื้อจัดจ้�ง) 1 อัตร� 5. เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 1 อัตรา คุณสมบัติ

ชาย/หญิง จำานวน 5 อัตรา

คนพิการที่ต้องการฝึกงาน เป็นช่างฝีมือ ด้านช่างเครื่องประดับจิวเวลรี่ และต้องการทำางานประจำา

• ทุกตำ�แหน่งไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ • วุฒิ ปวส.ขี้นไป • ส�ม�รถใช้ง�น MS Office ได้ดี • ปฎิบัติง�นวันจันทร์ – วันศุกร์ เวล� 8.30 น. – 17.00 น.

สวัสดิการ ยูนิฟอร์ม (ฟรี) ประกันสังคม เบี้ยขยัน เงินรางวัล พนักงานดีเด่น โบนัส กีฬาประจำาปี งานเลี้ยงสิ้นปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือจดหมายได้ที่

ยูโทเปีย จิวเวลรี่ จำ�กัด

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ซ.อยู่ เยื้องเมเจอร์พระประแดง ตรงข้ามสวนหย่อมทางขึ้นลง วงแหวนอุตสาหกรรม, หน้าปากซอยมีโรงพยาบาลรักษาสัตว์ตึกสีชมพู

โทร. 02-8180606-10 ต่อ 2917, 2121, 2122, 2126 มือถือ 081-6269727, 084-0793000

sappasan ยูโทเปีย จิวเวลรี่ 4x7

เลขที่ 60-71 ถ.สุขสวัสดิ์ 37/1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร 02-585-9009 ต่อ 4100, 081-583-7414 Email: phutthatham.hr@gmail.com www.phutthatham.com

sappasan/ พุทธธรรมประกันภัย

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ดำาเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถแทนบริษัท ประกันภัยทุกบริษัท และรับประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัทจำานวนมาก เนื่องจากบริษัทกลางฯ มีนโยบายขยายงานทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตามตำาแหน่งดังต่อไปนี้

1. สมุห์บัญชี

คุณสมบัติ • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

4 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

• มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงิน หรือการตรวจสอบบัญชีหรือรับทำาบัญชี 4 ปีขึ้นไป • สามารถเดินทางไปประจำาต่างจังหวัดได้

ทักษะเพิ่มเติม

• ความสามารถในการรายงานและนำาเสนอข้อมูล • ความสามารถในการเจรจาต่อรอง • ความสามารถในการมอบหมายควบคุมและติดตามงาน • ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา • ภาวะผู้นำา

2. พยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติ • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

1 อัตรา

• ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Audit)

คุณสมบัติ • ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถิติ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบภายนอก

ทักษะเพิ่มเติม

• ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย

5. เจ้าหน้าที่ประจำาสาขา (ประจำาหลายจังหวัด)

2 อัตรา

หลายอัตรา

• ให้คำาปรึกษา รับคำาร้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความ คุ้มครอง ของ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งกรมธรรม์ของบริษัท และบริษัทประกันภัยอื่นๆ ที่มอบหมายให้บริษัทกลางฯ จ่ายแทน • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัทประกันภัย สถานพยาบาล ให้ใช้ระบบ E-Claim • รับคำาร้องขอรับค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล บันทึกข้อมูลเคลมในระบบ • จัดทำาใบสำาคัญจ่าย ยืนยันการโอนเงินค่าสินไหมจ่ายให้โรงพยาบาล

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีสาขาประกันภัย นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • หากขับรถได้ และมีใบอนุญาต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ทักษะเพิ่มเติมของทุกตำาแหน่ง • คอมพิวเตอร์ MSWord, Excel, Power Point, Internet และ Intranet • การใช้อุปกรณ์สำานักงาน • การแก้ไขปัญหาในการทำางาน • การติดต่อและประสานงาน • การทำางานเป็นทีม • Service Mind

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำาปี เครื่องแบบพนักงาน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

SAPPASAN / กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

สวัสดิการบริษัท

• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ และการออกปฏิบัติงานภายนอก • มีความคล่องตัวสูง • สามารถขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงานเบื้องต้น

ทักษะเพิ่มเติม

• ความรู้เกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลกลาง • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

คุณสมบัติ • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Email : Nattaluck@rvp.co.th, Ratchapornk@rvp.co.th

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด

44/1 ชั้น 11 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-1009191 ต่อ 5221 Fax. 02-6430293 คุณณัฎฐลักษณ์ คุณรัชพร (ส่วนทรัพยากรบุคคล)

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

11


บริษัท พร้อมทรัพย์อนันต์ จำ�กัด บริษัท จัดสรรหาบุคลากร ที่มากด้วยความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพเมื่อฝึกอบรมคัดเลือก และจัดส่งพนักงานเข้าร่วมทำางานในตำาแหน่งต่าง ๆ ให้กับองค์กรชั้นนำา มีความมั่นคงทางการเงินสูง และดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายสินค้า ระหว่างประเทศทั่วโลก ซึ่งสินค้ามีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ

รับสมัคร 1. RECRUITOR 2. ผู้จัดก�รทีมข�ย ด่วน 3. พนักง�นแนะนำ�สินค้� คุณสมบัติ • • • สวัสดิการต่าง ๆ • • •

เพศชาย/หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป เงินเดือนขั้นต่ำา 25,000 บาท + คอมมิชชั่น โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงาน) ดูงานต่างประเทศ

(ทุกตำาแหน่ง บริษัทมีฝึกอบรมให้ และทำางานเป็นทีม)

sappasan ACCOR 4x7

ผลตอบแทน • เงินเดือนขั้นต่่ำา 15,000 บาท

รับสมัครด่วน

บริษัทตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ตัวแทนขาย

กำ�ลังขย�ยกิจก�ร ต้องก�รรับสมัครพนักง�นฝ่�ยข�ย ดังนี้

รายได้ดี

1. พนักงานขายห้างโมเดิร์นเทรด (Key Account) หลายอัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป รับทั้ง Full-time และ Part-time (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

2. พนักงานขายหน่วยรถ Pre Order หลายอัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น  

เราเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ชั้นนำาระดับโลก เราผลักดันให้ทุกคนที่ผ่านการ คัดเลือก ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง เพื่อรายได้ที่สูงขึ้นและรองรับอนาคตที่มั่นคงของท่าน

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

4. พนักงานส่งสินค้า

คุณสมบัติ • • • •

เพศ ชาย/หญิง • อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิการศึกษา อนุปริญญาตรี ขึ้นไป รักงานขายและบริการ, มีความตั้งใจ และรับผิดชอบงานที่ทำาได้เป็นอย่างดี, มีเป้าหมายในชีวิต มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีทักษะการสื่อสารที่ดี ต้องการความก้าวหน้า และรายได้ที่เพิ่มขึ้น (มีการอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ)

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

5. พนักงานคีย์ข้อมูล

หลายอัตรา

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

6. รถร่วมขนส่งสินค้า

มีรถกระบะ ตู้ทึบ (มีหลังคาสูง 2 เมตรขึ้นไป)

สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน โบนัสประจำาปี มีสัมมนาท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ

12

หลายอัตรา

(เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้อย่างแท้จริง)

หลายอัตรา

ร�ยได้สูง สวัสดิก�รดี

sappasan ถาวรจิระพัฒน์ 4x7

สนใจสมัครงาน/นัดสัมภาษณ์ ติดต่อ คุณศิริกาญจน์ เส้งวั่น โทร. 081-727-8289 541/7 ถ.รามคำาแหง 39 (เทพลีลา10) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 หรือส่งใบสมัครงานที่ E-mail : HR-Work@hotmail.com

หลายอัตรา

สมัครได้ที่ บริษัท วี.อ�ร์.ซี.ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 82/122 หมู่ 6 ถ.พัฒน�ก�ร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2322-7795-6, 081-882-1990, 086-985-0656 วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan/ VRC MARKETING

หจก.ถาวรจิระพัฒน์

คุณนันท์นภัส 085-142-6565, 091-624-5465 คุณภณิศพงศ์ 082-463-5554, 082-655-6365

sappasan พร้อมทรัพย์อนันต์ 4x7

4. พนักง�นประจำ�บูท


บริษัท มาลาพลาส จำากัด MALAPLAST CO., LTD เรา มาลาพลาส ผู้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกกระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding) การเป่าขึ้นรูป (Blow Molding) การผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน (Compression Molding) และการผลิตแม่พิมพ์ (Mold Making) เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการ รับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของเราทุกระดับเพื่อความมั่นคงและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการพัฒนาอันรวดเร็วทำาให้เราต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในการทำางาน ในตำาแหน่งต่อไปนี้

1. Sales Executive

• WORK : 5 DAYS A WEEK

2. Sales Engineer

• At least 2 years experince in sales or sales office • Good command in English using MS Office applications

• WORK : 5 DAYS A WEEK

7. เจ้าหน้าที่ (จป.)

• วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย • ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำางาน • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป

• ทำางาน (5 วัน/สัปดาห์)

8. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

• Bachelor’s degree in Industrial Engineering /Plastic Technology Engineering / Chemical Engineering or related field • At least QA Supervisor 2 years experience in sales and production • Good command of spoken and written English • Own car with driving license

• วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาสิ่งแวดล้อม/ สาขาที่เกี่ยวข้อง • ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

3. Asst.QA Supervisor/ QA Supervisor

• เพศชาย วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับโรงชุบ ห้องแล็ป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• WORK : 5 DAYS A WEEK

Oversee the entire QA & QC function to achieve the company’s target • Bachelor’s degree in Industrial Engineering / Plastic Technology Engineering / Chemical Engineering or related field • At least 1 years experience in QC/QA function in manufacturing environment, preferably in plastic industry (injection / blow / compression Molding) • Have knowledge skill in ISO 9001:2000 or ISO SSC 22000 or ISO TS16949 Strong leadership skills and good team player

• WORK : 5 DAYS A WEEK

4. Accountant

• Bachelor’s degree in Accounting with curriculum 4 years program • At least 2 up years experience in accounting • Experience in Fix Asset and ERP application is an advantage

• WORK : 5 DAYS A WEEK

5. Engineer

• Bachelor’s degree in Industrial Engineering / Plastic Technology Engineering / Chemical Engineering or related field • At least 2-5 years experience in manufacturing process improvement, production line and new product, preferably in plastic industry (Injection / Blow / Compression / Molding)

• WORK : 5 DAYS A WEEK

วิธีการสมัคร

• ทำางาน (5 วัน/สัปดาห์)

9. เจ้าหน้าที่เคมี • ทำางาน (5 วัน/สัปดาห์)

10. เจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรม

• วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoff office ได้ดี

11. เจ้าหน้าที่บุคคล/ ชั่วคราว • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุ 18 - 25 ปี 12. ช่างซ่อมบำารุง

ด่วน

• วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้าในโรงงานและเครื่องจักรอย่างน้อย 1 ปี

13. ช่างเทคนิคฉีด, เป่าพลาสติก

• วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาแม่พิมพ์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในการทำางานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

14. ช่างทำาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

• วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาแม่พิมพ์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ในการทำางาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

• สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล • หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทำางาน, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ, รูปถ่าย 1 ใบ, หลักฐานการศึกษา มาที่

ติดต่อฝ่ายบุคคล บริษัท มาลาพลาส จำากัด โทร. : 0-2387-1340 ต่อ 161, 172, 167, 178 แฟกซ์ : 0-2387-1340 ต่อ 166 E-mail : jobs@malaplast.com www.malaplast.com 370 ถ.พุทธรักษา (แพรกษา) ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan มาลาพลาส 8x14

Job Descriptions and Responsibilities : Oversee sales to a chieve the customers requirement and company target • Graduate BA Major in Marketing, Economic or rerated field • At least 2 year of sale experience preferably from industrial product • Have own vehicle and able to travel intensively • Willing to learn and working with international culture environment • Good command of spoken and written English

6. Sales Coordinator

13


ศูนย์รักษาความปลอดภัย

ห้างหุ้นส่วนจำากัด สมาร์ทแมน คอร์ปอร์เรชั่น

ปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน คุ้มภัย มุ่งมั่น มั่นคง จริงใจบริการ ศูนย์บริการ รับรักษาความปลอดภัย จัดระบบจราจร ทุกสถานประกอบการ

รับสมัครด่วน

จัดส่ง แม่บ้าน ครู พี่เลี้ยงเด็ก พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ บริการ ทั่วราชอาณาจักรไทย

อยู่อย่างซื่อสัตย์ จากไปอย่างภักดี

พนักงานขาย

พนักงานรักษาความปลอดภัย 

หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ชาย จำานวนมาก

• ช�ย 20-35 ปี • ปวช.-ปริญญ�ตรี • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ • เร�พร้อมเทรนง�นให้ • เป็นคอมพิวเตอร์ • ขับรถยนต์+ใบขับขี่ • มีเงินเดือน คอมมิชชั่น • ประกันสังคม มนุษย์สัมพันธ์ดี

ช.ญ. บุคลิกดี รักงานบริการ วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี รายได้ 9,000-15,000/ด.

แม่บ้าน พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ครูพี่เลี้ยงเด็ก หญิง 

จำานวนมาก

วุฒิป.6-ปริญญาตรี รายได้ 9,000-18,000/ด. พิเศษวันหยุด 500-800/วัน อาหาร+ที่พักฟรี มีประกันสังคม มีประสบการณ์ เริ่มงานทันที ไม่มีประสบการณ์ ศูนย์อบรมให้ฟรี

รับสมัคร ด่วน

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-878-3889, 085-356-5227, 092-491-9517

54 ซ.ร่มเกล้า 19/2 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520 sappasan/ CST

(ติดห้างบิ๊กซี ดาวคะนอง) เลขที่ 1018 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10160

sappasan/ สมาร์ทแมน

หจก. ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์)

E-mail: cst_thailand@hotmail.com www.cst.co.th

มีประสบการณ์ รายได้ 14,000-18,000/ด.

เจ้าหน้าที่ประจำา office

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ คุณชุลีพร

โทร. 0-2915-1693-5, 081-488-2941

ช.ญ. อายุ 18-45 ปี รายได้ 450-600 บาท/วัน

จำานวนมาก

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ (ก่อตั้ง พ.ศ. 2493) ต้องการรับสมัคร

ผู้จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี และสาขาการเงิน ในตำาแหน่งระดับหัวหน้าแผนก ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ และระดับไม่มีประสบการณ์ จำานวนหลายอัตรา ดังนี้

บัญชีต้นทุน

บัญชีทั่วไป • • •

วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างน้อย 8 ปี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลปฎิบัติการระบบบัญชีประจำาวัน จัดทำางบการเงิน จัดทำารายงานและแผนงานด้านบัญชีภาษีอากร วิเคราะห์ข้อมูลทาง ด้านบัญชีการเงินเพื่อให้ความเห็นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร ในกระบวนการปฎิบัติงาน รวบรวมข้อเสนอแนะที่จะช่วยแก้ปัญหาเชิงปฎิบัติการ อย่างเป็นขั้นตอน

2. พนักงานบัญชีอาวุโส เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่ • •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสูงกว่า อายุระหว่าง 25-30 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3. พนักงานบัญชี เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่ • •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการบัญชี อายุระหว่าง 22-27 ปี ไม่มีประสบการณ์

1. หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำาสำานักงานใหญ่ • • •

วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 8 ปี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานประจำาวัน และควบคุมการดำาเนินงานบัญชี วัตถุดิบ บัญชีคลัง และต้นทุนการผลิต จัดทำางบต้นทุนต่างๆ เพื่อควบคุมและประเมิน ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้ความเห็นด้านการปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรในกระบวนการปฎิบัติงาน รวบรวมข้อเสนอแนะ ที่จะช่วยแก้ปัญหาเชิงปฎิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน

2. พนักงานบัญชีต้นทุนอาวุโส เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่

และหรือประจำาโรงงานในจ.นครราชสีมา, นครปฐม, สมุทรปราการ

• •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุนหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 25-30 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีต้นทุน

3. พนักงานบัญชี เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่ • •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

อายุระหว่าง 22-27 ปี ไม่มีประสบการณ์

4. พนักงานการเงิน เพื่อปฎิบัติงานประจำาที่สำานักงานใหญ่ •

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรี สาขาการเงิน อายุระหว่าง 22-30 ปี มีและไม่มีประสบการณ์

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ทุกวันในเวลาทำาการ หรือส่งจดหมายสมัครงาน โดยระบุตำาแหน่งงานที่สนใจ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมรูปถ่ายและหลักฐาน ส่งมาที่ ส่วนการสรรหา ฝ่ายบริหารอัตรากำาลัง บริษัท แหลมทองสหการ จำากัด อาคารวานิช 1 เลขที่ 1126/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ระบุมุมซอง สนง.5/56) หรือติดต่อที่โทรศัพท์ 0-2253-4430

14

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

SAPPASAN / แหลมทองสหการ

1. หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป ประจำาสำานักงานใหญ่


บริษัท ปริ- สิริ จำ�กัด (มห�ชน) ั ยร์ ายให- ่ที่สุด ะกอบการอสังหาริมทรพ เราคอื 1 ใน 10 ผู้ปร

ในประเทศไทย ปริ- สิริเป็นมืออาชพ ี ในการพฒ ั นาโครงการเพอื่ ขาย

1. Project Manager

• Male, 35-45 years old. • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering • At least 15 years experience in a construction work as a Project Manager. • Licensed Engineer.

• Male, 30-35 years old. • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering • At least 10 years experience in a construction work as a Project Engineer. • Licensed Engineer.

2. Project Engineer

3. Site Engineer

• Male, 25-30 years old. • Bachelor’s Degree in Civil Engineering • At least 3 years experience. • Licensed Engineer.

4. Office Engineer

ประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมเิ นียม

8. Foreman Structure & Finishing

• Male, 25-40 years old. • Vocational course in Construction. • At least 3 years experience in the construction field.

9. Survey

• Male, 25-40 years old. • High Vocational course in Surveying. • At least 3 years experience in the construction field.

10. Site Admin

• Male, 25-40 years old. • Bachelor’s Degree in Human Resource or any related course. • At least 3 years experience in a construction work.

11. Marketing Supervisor

• Male/Female, 25-30 years old. • Bachelo’s Degree in Civil Engineering • At least 2 years experience.

• Male/Female 25-30 Years old • Bachelor’ degree in marketing • At Least 3-5 year exp.

• Male/Female 25-30 Years old • Bachelor’ degree in Account • At Least 3-5 year exp.

5. Estimating Engineer

12. Accounting Supervisor

6. Project Architect / Architect

13. Project Finance.

• Male/Female, 25-30 years old. • Bachelor’s Degree in Civil Engineering • 0-5 years experience. • At least 2 years experience.

• Male/Female, 25-40 years old. • Bachelor’s Degree in Architecture. • At least 3 years experience in design and construction.

• Male/Female 30-35 Years old • Bachelor’ degree in Finance • At Least 5-10 year exp

• Male/Female 25-30 Years old • Bachelor’ degree in HRM or Accounting • At Least 3-5 year exp. As payroll, welfare and C&B

7. Draftsman Structure & Finishing

• Male/Female, 25-40 years old. • Vocational course as a draftsman or any related course. • At least 2 years experience as a draftsman. • AutoCAD program related.

14. Payroll Supervisor

บริษัท ปริญสิริ จำากัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เอ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-617-6900 ต่อ 574 แฟกซ์ 02-617-6911 หรือติดต่อโดยตรง คุณธนพัต แสนสิงห์ โทร. 086-317-2251 (08.30 น.-17.30 น.) E-mail tanapat@prinsiri.com www.prinsiri.com วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan/ prinsiri 8x14

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

15


บริษัท พี เค เอส ออโตโมบิลส์ จำากัด

ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ : ธุรกิจขนาดกลาง 51-250 คนรายละเอียดเกี่ยวกับบริษทั และการดำาเนินกิจการ : ประกอบกิจการจัดจำาหน่ายรถยนต์ใหม่-เก่า และศูนย์ซ่อมบำารุงรถยนต์ทุกรุ่น

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม หอยยิ้ม ข้าวสุข เปิดรับสมัคร

1. 2. 3. 4.

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ-ต่�งจังหวัด (มีรถพร้อมคนขับ) ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป รักและสนใจงานขาย  มีบุคคลค้ำาประกันการทำางาน

คุณสมบัติ

กรุงเทพฯ รายได้รวม 14,000-18,000 บาท ต่างจังหวัด รายได้รวม 18,000-24,000 บาท

• อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ม3. ขึ้นไป • สามารถทำางานเป็นกะได้ • ขยัน อดทน มีวินัย • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถขายหน่วยรถ กรุงเทพฯ-ต่�งจังหวัด 

ชาย อายุ 27-45 ปี

หลักฐานการสมัครงาน

• รูปถ่าย 1 นิ้ว จำานวน 1 รูป • สำาเนาบัตรประชาชน • สำาเนาทะเบียนบ้าน • สำาเนาวุฒิการศึกษา • สำาเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ชายอายุ 21 ปี)

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

กรุงเทพฯ รายได้รวม 13,000-15,000 บาท ต่างจังหวัด รายได้รวม 15,000-18,000 บาท (เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ)

สวัสดิการ : ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม เบี้ยขยัน

ค่าคอมมิชชั่น (สำาหรับพนักงานขาย) เบี้ยเลี้ยงค่าอบรม

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล 25/2 ซ.ประมวล ถ.ประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ทำางานที่สาขาสีลม และ สาขาพหลโยธิน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำากัด(มหาชน) Email: hr@pumpuibrand.com

เฮ ฮา ชิ เตะ ารญี่ปุ่น คารอาห

sappasan/ ปุ้มปุ้ย

43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ ซอยวัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 0-2863-3288 ต่อ 129, 168, 177

ต้องการรัับสมัครพนักงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 2 อัตรา

เวลาทำางาน

• เพศหญิง อายุ 18-45 ปี ไม่จำากัดความรู้ • เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป • ถ้ามีประสบการณ์รา้ นอาหารญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานเสริฟ (Part time) เวลา 11.00-14.00 น.

• ชั่วโมงละ 60-80 บาท • ทำางานวันจันทร์-วันศุกร์

• วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. กุ๊ก (full time) เวลาทำางาน

• เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี ไม่จำากัดความรู้ • เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป • ถ้ามีประสบการณ์ด้านกุ๊กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ : เงินเดือน พร้อม % ค่าสำารวจงาน

สวัสดิการ 1. ทิป 2. ประกันสังคม 3. อาหาร 4. ยูนิฟอร์ม 5. โบนัส 6. ค่ายานพาหนะ 7. วันเกิดพนักงานจะมีมีเงินพิเศษและจัดงานเลี้ยงให้

ติอต่อสมัครด้วยตนเอง

เฮฮาชิเตะ โรงแรมแมค

บริษัท เค.แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำากัด

02-2460396, 085-6754846, 086-0051806 (คนญี่ปุ่น)

รถเมล์วิ่งผ่าน ปอ.137, 168, 171, 517, 537, ปอพ.4-2

ติดต่อเวลา 11.00 น. - 22.00 น.

sappasan เฮฮาโภชนา 4x7

ชั้น 2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

16

E-mail : hr.silom@fordekgroup.com

ดำ�เนินธุรกิจด้�น ติดตั้งระบบกันรั่วซึม และฉนวนหลังค�

full time และ Part time 1. พนักงานเสริฟ (Full time)

โทร.

โทร. 0-2635-0111 ต่อ 108 แฟกซ์ : 0-2635-0588

บริษัท เค.แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำากัด

ภัตตา

สนใจสมัครได้ที่

ช่างซ่อมบำารุง ที่ปรึกษาการขาย แคชเชียร์ พนักงานขับรถ

sappasan pks 4x7

5. 6. 7. 8.

984/56 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 40 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 02-713-2326-7 www.kmat.co.th วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan เค.แมททีเรียล 4x7

ช่างยนต์ บัญชีรับ-บัญชีจ่าย เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่อะไหล่


¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÌҹ½ƒ¡ËÑ´ Pizza Hut (¨Ó¹Ç¹ 60 ÍѵÃÒ)

ÃÒÂä´Œ´Õ ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃàÂÕèÂÁ : à§Ô¹à´×͹ 15,000-16,000 ºÒ· +Incentive à§Ô¹ÃÒ§ÇÑŨ٧㨾ÔàÈÉ·Ø¡äµÃÁÒÊ • ÇزԻÃÔÞÞÒµÃÕ ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 28 »‚(ÂÔ¹´ÕÃѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ºãËÁ‹) • ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹à»š¹¡Ð áÅÐàÊÒÏ-ÍҷԵ䴌 • äÁ‹¨Ó໚¹µŒÍ§ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ºÃÔÉÑ·¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁºÃÔËÒçҹÌҹÍÒËÒÃãËŒ

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

SAPPASAN/ YUM Resterants

ʹã¨Ê‹§»ÃÐÇѵԾÌÍÁÃÙ»¶‹ÒÂÁÒ·Õè ¤Ø³¸ÕÃÐÈÑ¡´Ôì ÇÔà´ª E-mail : thirasak.vidach@yum.com ËÃ×ÍÊͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè ¤Ø³¸ÕÃÐÈÑ¡´Ôì â·Ã. 089-813-2241

17


บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด ผู้นำาด้านการจัดหาพนักงานขับรถให้ผู้บริหาร และรถลีมูซีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานจำานวนมาก โดยมีตำาแหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

พนักง�นขับรถลีมูซีน (Limousine)

ประจำ�สน�มบิน

100 อัตร�

 ไม่จำากัดเพศ  อายุ อายุ 25 ปี ไม่เกิน 55 ปี  วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

รับสมัคร

ด่วน

15,000 +++,

รายได้ดี

: การันตีรายได้ เบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น มีสวัสดิก�ร : ชุดยูนิฟอร์ม, ตรวจสุขภาพประจำาปี, ประกันสังคม สนใจติดต่อ :

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำากัด

โทร. : ฝ่ายบุคคล 0-2739-0900, 08-6344-7906, 08-0227-5825 คุณสมเกียรติ 08-6313-5929

18

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

SAPPASAN /Thaitime

เลขที่ 4 ปากซอยลาดกระบัง 9/8 ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


E RE

!

F µÔ´µÒÁÍ‹Ò¹©ºÑºàµçÁä´Œ·Õèἧ˹ѧÊ×Í·ÑèÇ»ÃÐà·È

»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè

185 »ÃШÓÇѹ·Õè 23 ¡Ñ¹ÂÒ¹ - 7 µØÅÒ¤Á 2556

ËÒ§Ò¹§¿Ò‹ ¿Â Ò‡ ã¡ÅÃŒ ¶ä

“»‡Ò§” ¹¤ÃÔ¹·Ã ¡Ôè§ÈÑ¡´Ôì

ÍÔ¹à·Ã¹´ ¤ØÂΌà¾Å§¼‹Ò¹ FB

ã¹àÅ‹Á... 10 àÃ×èͧ (ÅѺ) ·ÕèäÁ‹à¤ÂÃÙŒ¢Í§

“ᡧʌÁ ¸¹·Ñµ”/¤Ø¡Ѻ˹؋ÁËÅ‹Í㨺ØÞ “à¡ŒÒ ¨ÔÃÒÂØ” ¡Ñº¸ØáԨà¾×èͤ¹ÃÑ¡ÊѵǏàÅÕé§/àÅ‹ÒàÃ×èͧࡋÒ.. ແ´¡ÃؾÞÒ¹Ò¤/¤ØŒÂ æ á¤Ð æ ¡Ñº·Õè¹Ñ´à´·á¿¹¢Í§Ë¹Ø‹Á æ EVO NINE …äÍà´ÕÂà¡çºÃͧ෌ÒÊÓËÃѺÊÒǹѡªçÍ»Ï/ÍÔèÁÍËÍÂÊäµÅÞÕè»Ø†¹·Õè Gateway Ekamai/ »Ç´·ŒÍ§µÃ§ä˹...໚¹ÍÐäáѹṋ/˹ѧÊ×͹‹ÒÍ‹Ò¹ ‘§Ò¹äÁ‹»ÃÐ¨Ó ·Óà§Ô¹¡Ç‹Ò’/10 Íѹ´ÑºÊѵǏàÅÕé§ÊØ´á»Å¡

áÅÐàÃ×èͧ¹‹Òʹã¨ÍÕ¡ÁÒ¡ÀÒÂã¹àÅ‹Á


SAPPASAN / โททอลวิชั่น (8x7)

การันตีคุณภาพชีวิตการทำางาน

ด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีซ้อน โอกาสดี! รับสมัครพนักงานจำานวนหลายอัตราทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท

ฝ่ายการเงิน 

เจ้าหน้าที่แผนกบั- ชี

ฝ่ายจัดจำาหน่าย 

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมสินค้าคงคลัง

เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนสินค้าคงคลัง

ผู้จัดการร้านแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 40 ปี • ประสบการณ์ 5-10 ปีในการบริหารร้านสาขา มีประสบการณ์ในตำาแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งความรู้ในการบริหารคลังสินค้า ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • ชอบงานด้านบริการต่าง ๆ มีความสุขุม มีความอดทน และรับผิดชอบสูง ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

เจ้าหน้าที่ประจำาร้านแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิ ม.6. ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านการรับการสั่งซื้อ การให้บริการติดต่อสอบถาม และแก้ปัญหาให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิด-บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • มีใจรักงานบริการ ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกและน้ำาเสียงสุภาพนุ่มนวล มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

สนใจร่วมงานติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

1199/1 ถนนรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2840-8000 ต่อ 8211, 8212 หรือ 8220

E-mail: staffrecruit@amway.com www.facebook.com/HR.AmwayThailand หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา

• โบนัสการันตี 2 เดือน • โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน • สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท • การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน • ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม • ตรวจสุขภาพประจำาปี • วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 12 วัน/15 วัน • เครื่องแบบพนักงานประจำาช็อป • เงินพิเศษเฉพาะพื้นที่ จำานวน 1,500-2,500 บาท • สัมมนาประจำาปีทั้งในและต่างประเทศ • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ • รางวัลครบรอบปีการทำางาน • สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม (ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยใน/นอก) • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ • กองทุนเงินทดแทน

SAPPASAN/ Amway

สวัสดิก�ร สำ�หรับพนักง�นประจำ�

ประจำ�สำ�นักง�นให- ่


บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธา มีความประสงค์จะรับบุคลากรมาร่วมงานในตำาแหน่งต่อไปนี้

1. วิศวกรสน�ม   

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2. วิศวกร (ประจำ�สำ�นักง�น)   

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

3. โฟร์แมน 

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

ด่วนมาก 2 อัตร� ด่วนมาก 5 อัตร�

วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง

4. ธุรก�ร (ประจำ�สำ�นักง�น) 

ด่วนมาก 5 อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ใช้ MS Office ได้ดี

5. เจ้�หน้�ที่ประม�ณก�ร (โครงสร้�ง-สถ�ปัตย์)

ด่วนมาก 10 อัตร� ด่วนมาก 5 อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (สาขาสถาปัตย์ ก่อสร้าง) • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป 

6. พนักง�นขับรถยนต์

ด่วนมาก 1 อัตร�

เพศชาย  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • ต้องมีที่พักอาศัยอยู่ย่านรามอินทรา กม.8 หรือแฟชั่นไอส์แลนด์ 

7. จป.วิช�ชีพ  

เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2 อัตร�

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-435-1054 Ext. 204 คุณฉัตรชัย Ext. 219 คุณธันย์ชนก, Ext. 213 คุณชัยยศ E-mail: human@nldplc.com www.nld.co.th

SAPPASAN / เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่


บริษัท แอพรอม จำ�กัด

เป็นผู้นำ�เข้� และตัวแทนจำ�หน่�ยสินค้�อุตส�หกรรม หล�ยประเภท เช่น น้ำ�มัน, เคมีบำ�รุงรักษ�เครื่องจักร และอุปกรณ์ ต้องก�รรับสมัครพนักง�นด่วน

บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และติดตั้งงาน ระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, ปรับอากาศ) ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ)

1. ผู้จัดก�รโครงก�ร (โยธ�) 3 อัตร� 2. วิศวกรสน�ม/วิศวกรโครงก�ร (โยธ�) 6 อัตร� 3. วิศวกรสำ�นักง�น (โยธ�) 3 อัตร� 4. สถ�ปนิก 2 อัตร� 5. Quantity Survey 4 อัตร� 6. โฟร์แมน-ก่อสร้�ง หล�ยอัตร� 7. ช่�งสำ�รวจ 2 อัตร� 8. พนักง�นเขียนแบบ-ก่อสร้�ง 7 อัตร� 9. QA/QC ENGINEER CIVIL 1 อัตร� 10. วิศวกรโครงก�ร (วิศวกรรมไฟฟ้�/วิศวกรรมเครื่องกล) 2 อัตร� 11. โฟร์แมน-เครื่องกล 1 อัตร� 12. พนักง�นเขียนแบบ (ไฟฟ้�, ปรับอ�ก�ศ, สุข�ภิบ�ล) 3 อัตร� 13. ช่�งบริก�ร (ไฟฟ้�, ปรับอ�ก�ศ, สุข�ภิบ�ล) 3 อัตร� 14. เจ้�หน้�ที่สโตร์ 3 อัตร� หล�ยอัตร� 15. ธุรก�รสน�ม

1. พนักง�นข�ย (เพศหญิง) หล�ยอัตร� • อ�ยุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญ�ตรี • มีรถยนต์ส่วนตัว

2. ธุรก�ร

3 อัตร�

3. พนักง�นขับรถ

1 อัตร�

• เพศหญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญ�ตรี ไม่จำ�กัดส�ข� • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี • เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี • มีใบอนุญ�ตขับขี่

สวัสดิการ : ประกันสังคม + โบนัส + เบี้ยขยัน

หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิศวกร และสถาปนิก ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และทุกตำ�แหน่งห�กมีประสบก�รณ์ด้�นง�นอ�ค�รสูงจะรับพิจ�รณ�เป็นพิเศษ...

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail ม�ที่ ฝ่�ยบุคคล

บริษัท เพ�เวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท แอพรอม จำ�กัด

โทร. 0-2720-1053-4 แฟกซ์. 0-2720-1055 E-mail: aprom_p@hotmail.com

sappasan/ aprom

เลขที่ 89 ซ.3 ถ.พระร�ม 9/51 แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250

SAPPASAN / powerline

เลขที่ 2 ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถ.สุขุมวิท แขวงบ�งจ�ก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2332-0345 ต่อ 1201, 5515, 1133 โทรส�ร. 0-2333-0340 www.ple.co.th สมัครด้วยตนเองที่ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลหรือส่งประวัติม�ที่ E-mail : personnel@ple.co.th

(เพศหญิง)

บริษัท ส�ม�รถคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 50 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตำาแหน่งงานดังต่อไปนี้ • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ป.ตรี/โท คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ เขียน Store Procedure, Scripting, Trigger ด้วย C#, .NET • ออกแบบระบบตามหลัก System Analyst ออกแบบเชื่อมต่อระบบ เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้กับ Programmer ได้จัดทำาเอกสารขั้นตอนตาม Std. CMMI กำาหนด

2. Programmer / Sr.Programmer (ภ�ษ� .NET / C#,VB) • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ป.ตรี/โท คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ เขียน Store Procedure, Scripting, Trigger ด้วย C#, .NET เป็นเวลา 2 ปี

3. Graphic Designer

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์/ศิลปกรรม • ประสบการณ์ทางด้าน ออกแบบสิ่งพิมพ์ และงาน Graphic Design 1-3 ปี • สามารถใช้ Photoshop, Illusatrator, Flash หรือโปรแกรมในการตัดต่อ clip VDO. ขั้นพื้นฐาน

4. Marketing Officer

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาการตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. IT Support / Help Desk, Service Desk

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ป.ตรี / ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ทางด้าน Software และ Hardware เบื้องต้น • มีประสบการณ์ในการ Support ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่าง ๆ หรือแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ได้

6. เจ้�หน้�ที่บัญชี

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ป.ตรี / ด้านบัญชี • มีประสบการณ์งานบัญชี รับ-จ่าย และ เงินสดย่อย 1 ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

7. Senior Sales / Sales

ประจำาภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำาปาง พิษณุโลก ประจำาภาคอีสาน หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น โคราช อุบลราชธานี • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • หากมีประสบการณ์ในการขาย Direct Sales จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. Sale Shop ประจำ� Shop i-mobile

ประจำาสาขา เซ็นทรัล-ชลบุร,ี แหลมทอง-ระยอง, โลตัสพัทยาเหนือ, โลตัส-เขาใหญ่, โลตัส-อุบล, บิ๊กซี-สระแก้ว • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ งานขาย • หากมีประสบการณ์ขายสินค้าประเภท IT, Mobile จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. Customer Service ประจำ� Shop i-mobile

ประจำาสาขา มาบุญครอง, อิมพิเรียลสำาโรง, แฟชั่นไอซ์แลนด์, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์ท่าพระ, เดอะมอลล์บางแค, เสือป่าพลาซ่า, ฟิวเจอร์รังสิต, เซ็นทรัลชลบุรี, ซีคอน, บุรีรัมย์, พิษณุโลก, เชียงราย, หัวหิน • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ • หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. ช่�งซ่อมโทรศัพท์มือถือ ประจำ� Shop i-mobile

ประจำาสาขา สำานักงานใหญ่-แจ้งวัฒนะ, มาบุญครอง, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์บางแค, เดอะมอลล์ท่าพระ, อิมพีเรียลสำาโรง, แฟชั่นไอซ์แลนด์, ฟิวเจอร์รังสิต, เสือป่าพลาซ่า, เซ็นทรัลชลบุรี, โรบินสันนครศรีธรรมราช, แหลมทอง-ระยอง • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)

11. เจ้�หน้�ที่ลูกค้�สัมพันธ์ (Call Center) / เจ้�หน้�ที่เร่งรัดหนี้สิน

ติดต่อสอบถาม หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีใจรักงานบริการ

บริษัท ส�ม�รถคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

99/1 ม.4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2502-6000 ต่อ 6588, 6599, 6557, 6604 E-mail: HR@samartcorp.com, สมัคร Online ที่ www.samartcorp.com

sappasan samar 8X7

1. System Analyst


1. ผู้จัดการฝึกหัด

ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในร้านให้ได้มาตรฐานตามที่กำาหนด

• ชาย/ญ วุฒิปริญาตรีทุกสาขา อายุ 21 ปีขึ้นไป • รักงานบริการ ขยัน บุคลิกภาพดี • ทำางานเป็นกะได้ มีทักษะในการบริหาร

2. พนักงานประจำา

ปฎิบัติงานด้านบริการหน้าร้าน/หลังร้าน/ ครัว บริการทั่วไปภายในร้าน

• ชาย/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป • รักงานบริการ ขยัน บุคลิกภาพดี ทำางานเป็นกะได้

3. พนักงานชั่วคราว

• ชาย/ญ ทุกวุฒิการศึกษา อายุ 18 ปีขึ้นไป • รักงานบริการ ทำางานเป็นกะได้ • สามารถปฎิบัติงานได้อย่างน้อย 4 ชม./วัน

4. พนักงานส่งผลิตภัณฑ์

The Pizza Company, Swensen’s, Burger King

ส่งผลิตภัณฑ์ตามเขตพื้นที่ที่กำาหนด

• ชาย/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18 ปีขึ้นไป • รักงานบริการ ขยัน มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่

ทุกตำาแหน่งสามารถเลือกปฎิบัติงานสาขาใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ สามารถเลือกปฎิบัติงานกับแบรนด์ชั้นนำา สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณธนัทเดช Email: recruitment@minornet.com

 02-365-6054

วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.

75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 6 ซ.รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

www.minorinternational.com/career Minorrecruitmentjob วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan เดอะไมเนอร์ 8x14

บริการทั่วไปภายในหน้าร้านและหลังร้าน

23


Free Franchise + เงินรองรับ 15,000/เดือน

บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำากัด

พนักงานขับรถ ต ้ ู 2 ตำาแหน่ง

รับสมัคร

ด่วน สำ�หรับท่�นที่ต้องก�รเป็นเจ้�ของธุรกิจ โดย ไม่ ต้องใช้เงิน ลงทุน ต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาทำาธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

• • • • •

โดยขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ จะประสบความสำาเร็จ มาคุยกับเรา....

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ขับรถทางไกล (ต่างจังหวัด) อย่างน้อย 1 ปี สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัว

คุณสมบัติ

• ชาย-หญิง อายุ 24-40 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ทุกสาขา • มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะด้านการสื่อสารดี สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่

ที่อยู่ 34 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือสมัครผ่าน E-mail : payaicreation@yahoo.com โทร.02-570-1120-3 กด 0 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.30 น.

sappasan ป่าใหญ่ศรีเอชั่น 4x7

บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำากัด (สมัครงาน)

138 อาคารจิวเวลรี่ ชั้น 19 ห้อง 1961 ถ.นเรศ เขตบางรัก กทม. 10500

มือถือ 085-240-5333, 081-632-2143 โทร. 02-235-3679

บริษัท ภัทรโชติ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

ผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ยูลินิเวอร์ เช่น บรีส โอโม่ ซัลซิล ลักษ์ ฯลฯ

sappasan AIA บัญชา 4x7

บริษัท เอ็มพีบีเค คอร์ปอเรชั่น จำากัด

สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่

รับสมัครพนักงาน

1. ธุรการ

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • ปวส. ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word /Excel ได้ • ทำางานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

• ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • ปวส.ขึ้นไป • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ ไม่จำาเป็นต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง • ทำางานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

22,000.-ขึ้นไป

• เพศชาย/หญิง • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • ไม่รวมค่าพาหนะ • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภค/บริโภค

3. เจ้าหน้าที่บุคคล, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ประกันสังคม, เจ้าหน้าที่เงินเดือน

2. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซต์,

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับแรงกดดันได้สูง • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22,000.-ขึ้นไป

• เพศชาย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีการฝึกงานให้ พร้อมรับรายได้ระหว่างฝึกงาน

• เพศชาย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีการฝึกงานให้ พร้อมรับรายได้ระหว่างฝึกงาน

4. พนักงานขับรถทั่วไป /พนักงานขับรถผู้บริหาร • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • ม. 3 ขึ้นไป • สามารถขับรถยนต์ได้ดี และรู้จักเส้นทางดี ออกต่างจังหวัดได้บางครั้ง

3. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 18,000.-ขึ้นไป

5. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับแรงกดดันได้สูง • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานขับรถ

6. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล • ชาย/หญิง • ปริญญาตรีขึ้นไป

• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

7. ฝ่ายต่างประเทศ

ทุกตำ�แหน่ง:มีสวัสดิก�ร วันหยุดประจำ�ปี ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน ฟรี

เลขที่ 149/133 ม.13 ถ.เพชรเกษม ซ.95 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 (ใกล้แยกพุทธมณฑล สาย 4) 24

ประกันสังคม, มีเบี้ยขยัน , กองทุนเงินทดแทน, เงินปรับประจำาปี, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม, โบนัสประจำาปี, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ , เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ sappasan ภัทรโชติ 4x7

Tel. 0-2813-8931-2 หรือ 08-0904-0334

• ชาย/หญิง • วุฒิ ปริญญาโท • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**เงื่อนไข-สวัสดิการ ความต้องการอื่นๆ ลักษณะงาน/ประสบการณ์ **

สนใจติดต่อได้ที่ เลขที่ 166 / 1-2 ซอย ริมคลองไผ่สิงโต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณศรีสกุล โทร. 085-917-1498

โทรศัพท์ 02-6633280-9 E-mail. www. cc-content.co.th

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan/ซีซีคอนเทนท์

1. พนักงานขายเครดิต

2. เคลียร์ริ่ง


บริษัท พีโก คอนกรีตปั๊มเซอร์วิส จำากัด เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรถปั๊มคอนกรีตที่ดำาเนินกิจการมากว่า 20 ปี ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานดังต่อไปนี้

• ประจำ� สำ�นักง�นกรุงเทพฯ 1. ผู้จัดการจัดส่งประจำาภาค (ประจำาขอนแก่น, ระยอง) 2 อัตรา

• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

2 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

2 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

2 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Credit Controller)

1 อัตรา

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป • อายุ 23 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ดี

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส-ปริญญาตรี • อายุ 23 ปี • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรม Formula ได้ • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุไม่เกิน 35 ปี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง • สามารถใช้โปรแกรม Formula ได้

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุ 25 – 35 ปี มีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ประจำ� กรุงเทพฯ/ระยอง/ขอนแก่น/เชียงใหม่ 7. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายจัดส่ง

6 อัตรา

8. ช่างซ่อมบำารุง

6 อัตรา

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • อายุ 22 – 35 ปี มีประสบการณ์ด้านธุรการหรือประสานงานอย่างน้อย 1 ปี • เพศชาย วุฒิ ปวช-ป.ตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรูด้ ้านเครื่องยนต์รถ Benz 10 ล้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักงานขับรถ 10 ล้อ (รถปั๊มคอนกรีต)

จำานวนมาก

10. พนักงานควบคุมประจำารถ (Operate) 11. พนักงานโยธาประจำารถ

จำานวนมาก จำานวนมาก

• เพศชาย ไม่จำากัดวุฒิ อายุไม่เกิน 45 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2-3 มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

รับสมัคร

ด่วน

ภ�คเหนือ เลขที่ 14 หมู่ 14 บ้�นสันทุ่งใหม่ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร. 053-104-690, 089-968-0661 ............................................ ภ�คอีส�น เลขที่ 186/3 หมู่ 3 ถ.มิตรภ�พ ต.ท่�พระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-346-141, 081-556-7194 ............................................ ภ�คตะวันออก เลขที่ 85/1 หมู่ 4 ต.ต�ขัน อ.บ้�นค่�ย จ.ระยอง โทร. 081-559-0718, 02-542-1296 ต่อ 22

สวัสดิการ

เงินเดือน ประกันสังคม ชุดฟอร์มพนักงาน กองทุนทดแทน โบนัสประจำาปี วันหยุดพักผ่อนประจำาปี ที่พัก และอื่น ๆ

***หากมีประสบการณ์ด้านรถปั๊มคอนกรีตจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan พีโก 8x14

สนใจติดต่อ บริษัท พีโก คอนกรีตปั๊มเซอร์วิส จำากัด 56/12 ซ.ลาดพร้าว 91 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-542-1296-8 ต่อ 22, 083-757-6412 โทรสาร 02-542-1756 เรียนคุณต่อ (ฝ่ายบุคคล) www.pegopump.com, e-mail : pego_hr1@hotmail. 25


บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำากัด

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำากัด

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยถุงพล�สติกฟิล์มหด (ชริงค์ฟิล์ม) มีประสบก�รณ์ม�กกว่� 23 ปี ต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่ม เพื่อรองรับก�รขย�ยง�นของบริษัท

บริษัทดำาเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี โดยผลิตและจำาหน่ายถุงเท้านักเรียนคาร์สัน, ถุงเท้าธุรกิจคาร์สัน, Carson Men’s Underwere, ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้า ฯลฯ มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพิ่มดังนี้

1. CREDIT SALES (กรุงเทพฯ) ด่วน หลายอัตรา

1. พนักงานขาย

หลายอัตรา

2. พนักงานออฟฟิศ

หลายอัตรา

• เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน • มีรถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำามัน, ค่าคอมมิชชั่น)

เพศชาย อายุ 23-35 ปี  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป บุลิกดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว(มีใบขับขี่)  สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีประสบการณ์ด้านการขาย รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ   

รายได้/สวัสดิการ : (รายได้รวมประมาณ 20,000.- บาทขึ้นไป)  ประกันสังคม  เงินเดือน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ำามัน  ค่าคอมฯ  ค่าสึกหรอ  โบนัสประจำาปี

• เพศชาย/หญิง • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป • หากมีประการณ์ และความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานส่งเอกสาร หลายอัตรา

2. พนักงานขายประจำาห้างฯ (P.C.) ด่วน หลายอัตรา

(กรุงเทพฯ พระราม 3, รังสิต, ชิดลม, บางแค, พระราม 9)

• เพศชาย/หญิง • ไม่จำากัดวุฒิ • รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่างดี

เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี  วุฒิ ม.6, ปวส., ปวช. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ รักแฟชั่น  หากเคยผ่านตำาแหน่งงานขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

ตำาแหน่งที่ 1-3 สถานที่ทำางาน ออฟฟิศ ถ.จันทน์ สาทร กรุงเทพฯ

รายได้/สวัสดิการ : (รายได้รวมประมาณ 12,000-13,000.- บาทขึ้นไป)  คอมมิชชั่นและเป้าขาย  โบนัส  ค่าล่วงเวลา  ประกันสังคม  เครื่องแบบพนักงาน

4. พนักงานโรงงาน

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ คุณภพรัตน์ (คุณแพร)

ตำาแหน่งที่ 4 ทำางานที่โรงงาน ถ.เทพารักษ์ กม.10 จ.สมุทรปราการ

• เพศชาย/หญิง • ไม่จำากัดวุฒิ • มี O.T. • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

โทร. 0-2392-6841-8

E-mail: poparad.n@carson.co.th www.facebook.com/carsonthailand

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำากัด

โทร. 02-286-3232, 02-286-2901, 02-676-3582 E-mail: it_montri@yahoo.com

SAPPASAN/ บางกอกควอลิตี้

เลขที่ 1108-1108/1-12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

sappasan สหไทยพัฒนภัณฑ์ 4x7

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำากัด

หลายอัตรา

บริษัท โพรเกรส กันภัย จำากัด หนึ่งในบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย ประกอบ

ธุรกิจให้บริการขนส่งเงินสด ขนส่งเงินบรรจุต้เู อทีเอ็ม มีความมั่นคง ค่าตอบแทนดี มีการขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานจำานวน หลายอัตรา ดังนี้

3. เจ้าหน้าที่ขนส่ง

พัฒนากระบวนการทำางาน วิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ วิเคราะห์ต้นทุน ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสด ซึ่งเป็นระบบรถนิรภัยส่วนบุคคล ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 4. เจ้าหน้าที่คุ้มภัย • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี ปฏิบัติหน้าที่ดูแล สอดส่อง เฝ้าระวังภัย ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจประจำา • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, รถขนส่งนิรภัย บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • เพศชาย อายุ 22-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • มีความรู้ และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (ต้องผ่านการเรียน รด. หรือผ่านการเป็นทหารมาก่อน) • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ วุ ฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป • ส่วนสูง 165 ซม. น้ำาหนัก 60 กก.ขึ้นไป • • สามารถทำางานภายใต้ความกดดันได้ดี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • มีความกระตือรือร้น • ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือประวัติต้องโทษในคดีอาญา • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง 2. เจ้าหน้าที่จัดการเงินสด/เจ้าหน้าที่จัดการตราสารการเงิน มีความพร้อมในการเข้ารับการอบรม ตรวจสอบ นับคัดแยกธนบัตร • มีบุคคลค้ำาประกัน • เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว รายได้ ตำาแหน่ง 2 เดือนละ 9,500.-10,000.• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ รายได้ ตำ า แหน่ ง 3และ4 เดือนละ 9,000.-(เบี้ยขยัน 600.-) ยังไม่รวมโอ.ที. และการทำางานในวันหยุด • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัว • มีบุคคลค้ำาประกัน

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท โพรเกรส กันภัย จำากัด บมจ.ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี ชั้น 3 ฝั่งตะวันตก เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0-2562-8355, 0-2273-3900, 08-4555-1127 แฟกซ์ 0-2980-6265 หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail : supanee.p@progressgunpai.com ติดต่อ คุณสัมพันธ์

26

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

SAPPASAN / โพรเกรส ประกันภัย

1. เจ้าหน้าที่สำานักงาน (พัฒนากลยุทธ์)


บริษัท พับบลิค ลอว์ จำ�กัด PUBLIC LAW CO., LTD.

เป็นบริษัทกฎหมายที่ดำาเนินการให้คำาปรึกษา และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งสืบทรัพย์ บังคับคดี โดยทีมทนายความผู้มีประสบการณ์ รับสมัครงาน

1. เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูล (Admin) 5 อัตรา    

ไม่จำากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สนิ (Collector) หลายอัตรา    

ไม่จำากัดเพศ ไม่จำากัดอายุ วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + ประกันสังคม

บริษัท พับบลิค ลอว์ จำากัด

E-mail : public_law99@hotmail.com

sappasan/ newrawan

โทร : 02-7321085-6 ,02-7329590 Fax : 02-7323278

sappasan/ พับบลิค มอว์

เลขที่ 45, 47 ซอยรามคำาแหง 26/2 ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้าน การสื่อการศึกษาประเภทสารานุกรมสำาหรับเด็ก บริษัทมหาชน จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ มูลค่ามากกว่า 1,500 ล้านบาท เป็นบริษัทในเครือเดอะไมเนอร์กรุ๊ฟ เช่นเดียวกับ The Pizza Compay, Swenzen, Erpirt, Bossin เป็นต้น ดำาเนินธุรกิจ

มากกว่า 30 ปี และมีสาขาครอบคลุมทั่วโลก เป็นผู้นำาด้านค้าปลีก, สื่อการศึกษาชั้นนำาของโลกระดับสากล กำาลังขยายธุรกิจและมีความต้องการรับสมัครพนักงานจำานวนมากที่พร้อม เริ่มงานได้ทันที งานมั่นคง โอกาสก้าวหน้าสูง รายได้ดี มีโบนัส และมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง

1. พนักงาน Part-Time (เสาร์-อาทิตย์)

4. พนักงานขับรถส่งของ • • • • •

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์การขับรถต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และมีใบอนุญาตขับรถ มีบุคคลและเงินค้ำาประกัน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท, คอมมิชชั่น, เบี้ยเลี้ยง. ค่าที่พัก

มีทักษะด้านการเจรจา • บุคคลิกภาพดี ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย (บริษัทฯ มีการอบรมให้) รักความก้าวหน้า / ต้องการความมั่นคงในชีวิต มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา • สามารถเริ่มงานได้ทันที รายได้ 25,000 - 50,000 บาท/เดือน

• • • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์ด้าน Telesales หรือ Call Center มีทักษะด้านการพูดโน้มน้าวใจ/ จูงใจลูกค้า มีความกระตือรือร้น มีความทะเยอทะยาน และรักความก้าวหน้า เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น

วุฒปิ ริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, นิตศิ าสตร์, บริหารธุรกิจหรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเครดิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปทำางานต่างจังหวัดได้ • มีบุคคลและเงินค้ำาประกัน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + ค่าที่พัก

• มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี Photoshop Website Internet Facebook • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ • ทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี • เงินเดือนประจำา, Incentive, เบี้ยเลี้ยง

• • • •

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการเจรจา • รักความก้าวหน้า / ต้องการความมั่นคงในชีวิต สามารถเริ่มงานได้ทันที รายได้ 10,000 - 25,000 บาท/เดือน

• • • • •

• • • • •

2. ตัวแทนจำาหน่ายหนังสือสารานุกรมสำาหรับเด็ก 5. Tele Sale • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจนำาหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่าย 1 รูป มาสมัครด้วยตนเอง (สัมภาษณ์ทันที) เลขที่ 246/01-04 อาคารไทม์สแควร์ ชั้น 17 ถ.สุขุมวิท ระหว่างซอย 12-14 แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือส่งทาง E-mail : chaiwat_su@minornet.com, Apirak_ch@minornet.com Tel. 02-254-9100 ต่อ 112, 114, 117

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น 8X7

Executive 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต (Credit Checker) 6. •Product วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

27


บริษัท อินเตอร์เซรามิค จำากัด

ราวัณ ปาล์ม รีส พี พี เอ อร์ท

ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง เซรามิค สุขภัณฑ์ชั้นนำาในประเทศไทย กำาลังขยายกิจการต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตราดังนี้

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนหาดแหลมตง เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยงทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดทั้งปี

อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา

(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น-17.00 น) E-mail: hrbkk@phiphinatural.com หรือดูรายละเอียดตำาแน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ www.pperawanpalms.com

2 อัตรา

(ประจำา กทม.)

สนใจสมัครงานติดต่อ บริษัท อินเตอร์ เซรามิค จำากัด 71-71/1 ถ.บรมราชชนนี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-434-9293-7 แฟกซ์: 02-434-9289 e-mail : Sittichailert@hotmail.com

1. Sales Representation/ Sales/ Cashier • เพศหญิง/ชาย • อายุ 20-35 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • มีประสบการณ์

ประจำาร้านฐานยา (ลำาลูกกา) คลังย�บ�งปะกอก (ถนนสุขสวัสดิ์)

2. พนักงานขับรถผู้บริหาร

• อายุตั้งแต่ 27-45 ปี • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 • ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

(ด่วน)

มีรถยนต์เป็นของตนเอง ➜ มีบุคคลค้ำ�ประกัน เงินเดือน 10,000 บ�ท เบี้ยเลี้ยง (กทม.) 300 บ�ท เบี้ยเลี้ยง (ตจว.) 900-1,050 บ�ท

3. พนักงานเสิรฟ ์ /พนักงานรายวัน (เสิรฟ ์ )

เพศช�ย/หญิง วุฒิ ม.3

4. บาร์เทนเดอร์/ผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์/ พนักงานล้างจาน/พนักงานซักรีด

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป • พักอาศัยแถวปิน่ เกล้า และมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานรับส่งเอกสาร (Messenger) ➜

4. ซุปเปอร์ไวเซอร์

มีประสบก�รณ์

• วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 • อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบก�รณด้�นก�รข�ย ส�ม�รถดูแลเซลส์ได้

เลขที่ 187/1 ถ.เสรีไทย ซ.25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-733-8851-2, 086-335-7908

สนใจส่งประวัติ รูปถ่าย เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ฝ่ายบุคคล 490 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 sappasan/ lasune

บริษัท ลาสุเน่ จำากัด 28

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ

(เรือภัตตาคารล่องแม่น้ำาเจ้าพระยา) รับสมัครงานด่วน หลายอัตรา

2. เซลส์ต่างจังหวัด เซลส์กรุงเทพฯ

➜ ➜

2 อัตรา

เรือเจ้าพระยาครุยส์

1. พนักงานขายประจำาร้านขายยา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออฟฟิศ

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวช.-ปริญญาตรี มีเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ คอมมิชชั่น ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง บำ�รุงผิว ส่งต�มร้�นข�ยย�

➜ ➜ ➜ ➜

4 อัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ลาสุเน่ จำากัด LASUNE CO.LTD.

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด • • • •

sappasan/ พี พี เอราวัณ

บ.พีพีดอน รีสอร์ท จำ�กัด โทร. 02-5916568-70 ต่อ 14 โทรส�ร. 02-5916571 ได้ที่ แผนกบุคคล

1 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง • สามารถปิดงบได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตัวเอง หรือส่งประวัติมาที่สำานักงานกรุงเทพฯ ติดต่อสอบถาม

302/15 ม.6 การเคหะท่าทราย ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

1. เจ้าหน้าที่บัญชี

sappasan อินเตอร์เซรามิค 4x7

1 3 3 5 3 1 2 2 1 2 3 4 2 1

โทร. 0-2541-5599 ต่อ 113 ฝ่�ยบุคคล E-mail: hr-chaophrayacruise@hotmail.com

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan chapaya cruise3x4 4x7

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2. พนักงานต้อนรับ (สามารถใช้ภาษาอังกฤษ/จีน) 3. กัปตันห้องอาหาร 4. พนักงานเสิร์ฟ 5. บาร์เทนเดอร์ 6. Chef de Partie ครัวไทย 7. Chef de Partie ครัวยุโรป 8. พนักงานแล่เนื้อ (Butcher) 9. หัวหน้าสจ๊วด 10. หัวหน้าแม่บ้าน 11. พ่อบ้าน/แม่บ้าน 12. ช่างทั่วไป 13. รปภ. 14. พนักงานคีย์ข้อมูล (ปฏิบัติงาน กทม.)


บริษัท กฎหมายไทย เซอร์วิส

พนักงาน แนะนำาสินค้า (พีซี)

1. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 30 อัตรา

ประจำา ภายในกรุงเทพ และต่างจังหวัด (ชลบุรี, ระยอง, บุรีรัมย์, สระบุรี, ฉะเชิงเทรา, สุพรรณบุรี, บึงกาฬ, ตาก, กระบี่, สมุย, พังงา) • เพศหญิง อายุ 18-25 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ยิ้มแย้มแจ่มใส รักและเอาใจใส่งานบริการและงานขาย • มีโอที และคอมมิชชั่น สวัสดิการดี เช่น โบนัส, ประกันสังคม, วันหยุด, เอกสารประกอบการสมัครงาน ชุดยูนิฟอร์ม, การฝึกอบรม และอื่น ๆ อีกมากที่คุณจะได้รับ เมื่อพร้อมร่วมงานกับเรา “ครอบครัวชาวซีโน”

รายได้ดี 10,000-15,000 บาท

ขอบเขตงาน โทรติดตามเร่งรัดค่างวดลูกค้าที่ค้างชำาระ คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6-ปวช. ขึ้นไป 2. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ 3. เงินเดือนประจำา ขั้นต่ำา 9,000 บาทขึ้นไป 4. ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สินจะพิจารณาพิเศษ 5. มีรายได้พิเศษจากคอมมิชชั่น สูงสุดต่อเดือน 25,000-30,000 บาท

2. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

10 อัตรา

ขอบเขตงาน รับงานจากพนักงานเร่งรัดทางโทรศัพท์เพื่อเข้าติดตามเร่งรัดลูกค้าที่ค้างชำาระ แล้วไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ หรือ ลูกค้าที่หลบเลี่ยงการนัดชำาระ

• รูปถ่าย 1 นิ้ว • สำาเนาบัตรประชาชน • สำาเนาทะเบียนบ้าน • สำาเนาวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6-ปวช. ขึ้นไป 2. รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เป็นอย่างดี 3. มีเงินเดือนประจำา รายได้รวมต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป 4. มีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้สิน จะพิจารณาพิเศษ 5. ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

สวัสดิการ และรายได้เพิ่มเติม

• มีโบนัสประจำาปี ทุกสิ้นปี • มีรายได้พิเศษจากผลงาน และแคมเปญต่าง ๆ รับแบบเงินสด เป็นรายเดือน และ รายบุคคล • รับค่าคอมมิชชั่นอัตราก้าวหน้า ทำามากได้เงินมากตามความสามารถ

• มีกิจกรรมนำาเที่ยว สัมมนาประจำาปี • มีปรับเงินเดือนพนักงานประจำาปีทุกสิ้นปี • แจกเสื้อพนักงาน เช่น เสื้อแจ๊กเก็ต เสื้อโปโลของบริษัท

เลขที่ 21 ซอยรามอินทรา 5 แยก 7 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

sappasan/ กฎหมายเซอร์วิส

หรือส่งประวัติมาที่อีเมล yupaporn.m@sino.co.th

sappasan ซิโน 4x7

สนใจสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ได้ที่

บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น. หรือโทร. 081-829-9914, 081-917-8974

โทร 02-159-9922 ต่อ 1105 ฝ่ายบุคคล หรือ

083-134-4585

บริษัท เมคคานิคอล ออโต้ เวิร์คส จำากัด เป็นบริษัทที่ออกแบบและติดตั้ง Jig Fixture, Automation Work, Conveyor, Automatic Hanger, งานเหล็ก, งานโครงสร้าง งานท่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องการรับสมัครงานดังต่อไปนี้

1. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล อุตสาหการ • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี • ถ้ามีประสบการทางด้านงาน Automation, Jig Fixture จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำาลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

3. ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่างกล • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส.

4. พนักงานฝ่ายขาย

• เพศหญิง • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

สวัสดิการ ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ AIA, โบนัสประจำาปี, เที่ยวประจำาปี

102/6 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038-347-462 E-mail : hr@mawmechanical.com วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan เมคคานิคอล 8X7

สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายหรือ E-mail พร้อมประวัติและเอกสารหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล

29


Something Sweet Bakery Cafe ผลิตและจำาหน่ายขนมเค้ก (ปัจจุบันมี 3 สาขา) ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น ความสามารถ และรักงานบริการ (สาทร ซ.8, Central world, I เซ็นทรัลลาดพร้าว)

พนักงานประจำาหน้าร้าน

หลายอัตรา

พนักงานส่ง Bakery

หลายอัตรา

พนักงานทำา Bakery

หลายอัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ ทำางาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ • เงินเดือน 12,000++ • • • •

เพศชาย อายุ 18-27 ปี ไม่จำากัดวุฒิ ทำางาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่จำาเป็นต้องมีรถจักรยานยนต์ เงินเดือน 12,500++

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ ทำางาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ • เงินเดือน 11,000++

ผู้ช่วยกุ๊ก (อาหาร)

• เพศชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ ทำางาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ • เงินเดือน 10,000++

¤Ø³ÊÁºÑµÔ

2 อัตรา

     

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50 อายุไมเกิน 26 ป มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี และมีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเปนกะ แบบหมุนเวียน 7 วัน (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน) สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ ศูนยบริการลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ไดสะดวก

เลขที่ 47/4 สาทร ซ.8 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2235-4834, 0-2636-9440 ติดต่อ คุณพิทักษ์ (ผู้จัดก�ร)

รับสมัครพนักงานด่วน

ศูนย์จำาหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV, IP CAMERA)

1. พนักงานการตลาด • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี 2. พนักงานออกแบบอาร์ตเวิร์ค ด่วน

รับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง เข้าร่วมงานกับบริษัทดังนี้

เจ้าหน้าที่ IT

SAPPASAN/ SCB/ล่าสุด

ร้�น Something Sweet

sappasan Something Sweet 4x7

สนใจสมารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาได้ที่

• วุฒิ ปวส.-ป.ตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

3. ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท ด่วน

0 0 0 , ช่ า งติ ด ตั ง ้ 5 -1 0 0 0 , 0 1 กล้องวงจรปิด บาท พนั ก งานขาย ประจำานครปฐม

• สามารถใช้เครื่องพิมพ์โรแลนด์และไฮเดลเบิร์ก GTO-52 ได้

4. ช่างพับ • มีความชำานาญในการใช้เครื่องพับเป็นอย่างดี 5. ช่างตัดกระดาษ/สติ๊กเกอร์ ด่วน • มีประสบการณ์และความถนัดในการใช้เครื่องตัดเป็นอย่างดี

6. ช่างพิมพ์เครื่องม้วน ด่วน

คุณสมบัติทั้ง 3 ตำาแหน่ง

• มีความถนัดในการใช้เครื่องม้วนเป็นอย่างดี

อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำากัดวุฒิ  สามารถทำางานล่วงเวลาได้ (O.T.) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำางาน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีที่พักอยู่ใกล้บริษัท หรือสะดวกการเดินทาง

   

7. พนักงานทั่วไป • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำากัด

โทร. 0-2888-3507-8, 08-1700-4715 E-mail: Krittiwit@gmail.com www.CctvBangkok.com

30

sappasan/ มีเดีย เสิร์ซ

เลขที่ 200 ถนนบรมราชชนนี ซ.70 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

สอบถามข้อมูลและสมัครได้ด้วยตัวเองที่ บริษัท ซีซัน กรุ๊ป จำากัด 17, 19 ซอย อ่อนนุช 17 แยก 13 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 639/9-11 ถ.อ่อนนุช แขวง/เขตประเวศ กทม. 10250 Tel. 02-7178223-6, 02-3286868

E-mail : seasongroups@yahoo.com, seasongroup_ssg@yahoo.com www.seasongroup.co.th

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan/ seson grou

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่


บริษัท คราสส์เทค จำากัด เราคือบริษัทชั้นแนวหน้า ตัวแทนจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปเหล็กแผ่นครบวงจร จากประเทศเยอรมนี และยุโรป เช่น Trumpf, RAS, Feintool, Bollhoff, Halder และ Roemheld ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีไฟแรงเข้าร่วมงานในแผนกต่างๆดังต่อไปนี้

1. Sales Engineer

 ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  มีความกระตือรือร้น รักงานขาย  มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ฯ  พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

สวัสดิการ

เงินเดือน, ค่าน้ำามัน ค่าคอมมิชชั่น, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ

2. Service Engineer

 ชาย อายุไม่เกิน 22 ปี ขึ้นไป  วุฒ ิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมด้านไฟฟ้าหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ลักษณะงานเป็นงานบริการหลังการขายเครื่องจักร CNC  มีใจรักงานบริการ  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ

เงินเดือน, โบนัส, ค่าคอมมิชชั่น, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ

สวัสดิการ

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท คราสส์เทค จำากัด เลขที่ 1205 พระราม 9 ซอย 55 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

(ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือ Email: vipavee@krasstec.com)

โทร. 0-2732-1144 www.krasstec.com

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan/ คารสส์เทค

เงินเดือน, โบนัส,  หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่) ประกันสังคม,  วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกันอุบัติเหตุ, หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทุนสำารอง  มีความรู้ดา้ นกฎหมายแรงงาน และการบริหารงานบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ เลี้ยงชีพ  ขยัน อดทน และสามารถทำางานในสภาวะกดดันได้ดี

31


บริษัท ตราแม่ครัว จำากัด ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าบริโภค กำาลังขยายงาน และรับสมัครพนักงานใหม่ ในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

พนักงานบัญชี

10 อัตรา

พนักงานขายหน่วยรถ (เงินสด)

30 อัตรา

พนักงานขับรถ

20 อัตรา

 เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้

 เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  วุฒิปริญญาตรี  เงินเดือน 15,000 บาท +คอมมิชชั่น  วุฒิ ปวช.-ปวส.  เงินเดือน 11,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น+ค่าเบี้ยเลี้ยง  ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

  

เพศชาย วุฒิ ป.6 ขึ้นไป  มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ทุกประเภท รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มีเงินเดือน +เบี้ยเลี้ยง+ค่าดูแลรักษารถยนต์

พนักงานเช็คสินค้า

5 อัต รา

 เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี  วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

พนักงานส่งของ

 เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

จำานวนมาก

 รายได้วันละ 350 บาท/ วัน

สนใจติดต่อที่ ฝ่ายบุคคล ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. 189 หมู่ 9 ซ.รัตนราช ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

E-mail : tramaekrua@hotmail.com

32

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

SAPPASAN/ maekrua

TEL. 0-2312-7227 FAX. 0-2312-7618-19


บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำากัด

ผู้ดำาเนินธุรกิจด้านจัดงานแสดงสินค้ากว่า 35 ปี

พื่อขยายงานดังนี้ บ ัร สมคั รพนกั งานเ

1. โฟร์แมน (ช่างก่อสร้าง และควบคุมการจัดสร้างบูธ / งานแสดงสินค้า) 10 อัตรา • เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ในช่างทุกประเภท และคุมคนงานจำานวนมากได้

2. ช่างไม้/ ช่างสี/ ช่างศิลป์

• เพศชาย • มีประสบการณ์ทำางาน

40 อัตรา

3. หัวหน้าสต็อก

• เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และควบคุมคนงานจำานวนมากได้

4. พนักงานสต๊อก 5. เช็คเกอร์ (ตรวจการติดตั้งงานประชาสัมพันธ์ทุกชนิด)

• เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5 อัตรา 20 อัตรา 20 อัตรา

6. บัญชีรับ – จ่าย / ออกใบกำากับภาษี

5 อัตรา

7. เลขานุการผู้บริหาร

3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ ทำางาน • สามารถใช้โปรแกรม Express

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

8. พนักงานขับรถยนต์/พนักงานรับส่งเอกสาร

• เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีความรู้เส้นทางดี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20 อัตรา

9. ลูกเรือ (ประจำาทีพัทยา)

• เพศชาย • มีประสบการณ์ทำางาน และมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรือ

10. พนักงานต้อนรับ (ประจำาที่นวมินทร์ 24) • เพศชาย / หญิง • รักงานให้บริการ

11. หัวหน้าบริหารโครงการ (ประจำาที่นวมินทร์ 24)

3 อัตรา 20 อัตรา

• เพศชาย • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ • รับผิดชอบด้านการจองสถานที่ และงานจัดเลี้ยงครบวงจร

12. ฝ่ายขายพื้นที่แสดงสินค้า

• เพศชาย/หญิง • รักความก้าวหน้า • มีประสบการณ์ทำางาน

3 อัตรา

15 อัตรา

ทุกตำ�แหน่ง รับทันที ทำ�ทันที ไม่ต้องรอ!

โทร. 0-2719-0408 E-mail: unionpan@yahoo.com

www.unionpan.co วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan/ unionpan

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่น จำากัด 33 ซ.รามคำาแหง 24 แยก 24 ถ.รามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

33


บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด จำาหน่ายรอกและเครนไฟฟ้าที่มีสาขาประจำา ที่ ปทุมธานี ชลบุรี ลำาปางและขอนแก่น ต้องการรับเจ้าหน้าที่หลายอัตราดังนี้

ประจำาสาขาปทุมธานี 1. ช่างซ่อมบำารุงไฟฟ้า

3 อัตรา

2. พนักงานขับรถ+ผู้ช่วยช่าง

3 อัตรา

3. ช่างเชื่อม/ผู้ช่วยช่างทั่วไป

50 อัตรา

เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิปวช.-ปวส. มีประสบการณ์ซ่อมรอกหรือไฟฟ้าเป็นอย่างดี

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย อายุ 18-45 ปี มีบุคคลค้ำาประกัน มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

เพศชาย อายุ 18-45 ปี ไม่จำากัดวุฒิ

ประจำาสาขาชลบุรี

1. ธุรการทั่วไป

(ติดแยกไฟแดงพนัสนิคม) 2 อัตรา

เพศหญิง อายุ 18- 35 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. มีประสบการณ์ซ่อมรอกหรือไฟฟ้าเป็นอย่างดี

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย อายุ 18-45 ปี มีบุคคลค้ำาประกัน มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

2. ช่างซ่อมบำารุงไฟฟ้า

3 อัตรา

3. พนักงานขับรถ+ผู้ช่วยช่าง

1 อัตรา

ประจำาสาขาลำาปาง (หมู่บ้านธารวิล ต.ชมพู)

1. ผู้ช่วยช่างทั่วไป •

เพศชาย อายุ 18-45 ปี ไม่จำากัดวุฒิ

1 อัตรา

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

81/9 ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 T. 02-979-1404, 02-979-1400-8 F. 02-979-1399 E-mail: kci@craneki.com www.cranekci.com

บริษัทเพาเวอร์เมติค จำากัด เป็นผู้ผลิต จัดจำาหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ เครื่องสำารองไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply) ในชื่อผลิตภัณฑ์ Powercom ได้การรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. 1291 – 2545) และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มคี วามสามารถเข้าร่วมงานในตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. Sales Engineer

2 อัตรา

2. Engineer

3 อัตรา

3. ช่างเทคนิค

8 อัตรา

SAPPASAN / k.c.i.

sappasan/ สำานักพิมพ์วัฒนาพานิช

สวัสดิการ : เงินเดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยงค้�งคืนประจำ� Site ค่�ล่วงเวล� ชุดฟอร์ม รองเท้�เซฟตี้ โบนัสพร้อมที่พักและอื่นๆ

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เพศชาย อายุ 24-35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์/เครื่องกล • มีความรู้ด้าน Microprocessor, Power Electrics • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • มีใจรักด้านงานบริการ รักความก้าวหน้าและมีความรับผิดชอบ • เพศชาย อายุ 18-30 ปี • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์/เครื่องกล • ถ้ามีประสบการณ์งานซ่อมบำารุง/ติดตั้ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ • บริษัทมีค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ

2 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 21-30 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office) และเครื่องใช้สำานักงานต่างๆ ได้ดี • มีใจรักด้านงานบริการ รักความก้าวหน้าและสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ในด้านธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ประชาสัมพันธ์

1 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 20-28 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา • มีทักษะในการสื่อสาร • สามารถใช้โปรแกรม (Microsoft Office) และ Internet ได้เป็นอย่างดี

sappasan/ Acha

ท่านใดสนใจสมัครด้วยตนเอง หรือเขียนจดหมายสมัครได้ที่

34

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำากัด (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) ที่อยู่ 50/1 ซ.ติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2952-4400 ต่อ 116 โทรสาร 0-2952-4400 ต่อ 115 ติดต่อ คุณธีรเมธ กองแสง E-mail : teeramatek@powermatic.co.th

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan powermatic 4x7

บริษัทมีค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ (งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปี, ประกันสังคม, ค่าครองชีพ, ค่าตำาแหน่ง, ตรวจสุขภาพประจำาปี ฯลฯ)


บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำากัด

บริษัท มาแมค ออยล์ จำากัด

บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้�นสื่อก�รศึกษ�ม�ย�วน�นกว่� 10 ปี โดยก�รจำ�หน่�ยสื่อก�รศึกษ� ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการ ตามความต้องการและงบประมาณของทางรัฐบาล

ด่วน!! รับสมัครวันนี้จนถึง 30 ก.ย. 56

 

รับด่วน จำ�นวนจำ�กัด

1 อัตรา

เพศชาย อายุ 35-45 ปี  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการบริหารองค์กร และสำานักงาน

1. เจ้าหน้าที่การตลาด

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายต่างจังหวัด 10 อัตรา  

เพศชาย/หญิง อายุ 22-37 ปี  ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา รายได้ 15,000-50,000  มีบุคลิกที่ดี

3 เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาและฝึกอบรม

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน  

1 อัตรา

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์งานเอกสารเกี่ยวกับการขาย มีใจรักงานบริการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

1 อัตรา 3 อัตรา

www.sinpanya.com

3. เจ้าหน้าที่บัญชี

1 อัตรา

4. ผู้จัดการภาค (Supervisor)

1 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท มาแมค ออยล์ จำากัด

เลขที่ 155 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 72 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 SAPPASAN / สินปั- - า/NEW

โทร : 02-216-5080 ต่อ 13 Email : sinpanya.hr@gmail.com

1 อัตรา

• เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในตลาดน้ำามันหล่อลื่นเป็นอย่างดี • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท และ Airport Link สถานีพญาไท) หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด หรือส่งจดหมายมาที่

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 เลขที่ 128/386 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

2. เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

• เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึั้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่

คุณอุทุมพร วงษ์จำาปา, คุณสุพัชฌาย์ พรมีสุข บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำากัด

เพศชาย / หญิง • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้าน การขายอย่างน้อย 1 ปี สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • มีไหวพริบดี สามารถโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ดี

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์งานเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ-บริการงานขาย   

• • • •

โทร. 0-2463-8506-9 แฟกซ์. 0-2463-8510 E-mail : yutasak@mamacoil.com www.mamacoil.com

sappasan/ Mamac 4x7

1. ผู้จัดการทั่วไป

เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ทุกประเภท

บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำากัด

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-240-2930

บริษัทในกลุ่มล็อกเล่ย์ ซึ่งได้รับสัมปทานงานรักษาความปลอดภัย ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ เปิดรับสมััครพนักงานจำานวนมาก

รายได้รวมไม่น้อยกว่าวันละ 462 บาท/วัน • เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ม.6 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Airport Guard)

รายได้รวมวันละ 400-450 บาท ขึ้นไป (ทำางาน 8 ชั่วโมง) • เพศชาย / หญิง อายุ 18-45 ปี • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (General Guard) รายได้รวมวันละ 460-540 บาท ขึ้นไป • เพศชาย / หญิง อายุ 18-45 ปี • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป

• การศึกษา ป.6 ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

4. พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร (X-Ray Service Operator) รายได้รวมวันละ 440-540 บาท / วัน • เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี • เพศชาย สูง 165 ซ.ม. ขึ้นไป

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ :

• การศึกษา ปวช. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

คุณสุนทร โทร. 081-848-7008 คุณสุทัด โทร. 086-528-9559

679/3 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-364-8593-4

ินค้ำ�ประกัน

สมัครฟรี...ไม่มีเง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

สวัสดิการ

เบี้ยขยัน ให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำาหนด โบนัสประจำาปี ทำางานในวันหยุดรับ 2 แรง กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย / เช่าซื้อรถยนต์ มีการปรับตำาแหน่งและค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำางาน เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม กรณีพนักงานถึงแก่กรรม ได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่า 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 100,000 บาท (ภาคสมัครใจ) 10. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี 11. ลากิจ 8 วัน/ปี 12. ฟรี บ้านพัก 2 เดือน 13. ฟรี อาหาร ระหว่างฝึกอบรม 14. ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำางานครบ 1 ปี 15. ฟรี ตรวจสุขภาพประจำาปี 16. ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร + ATM 17. ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน / ปี 18. ได้ค่าจ้าง วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 6 วัน / ปี 19. ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน 20. ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว 21. ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูก ต้องตามเงื่อนไข 22. ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร

SAPPASAN/ ASM/1 8X7

1. พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบิน (Security Agent)


บริษัท เอ็ม. เอส. เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ภายใต้แบรนด์เวอร์ซุส (VERSUS) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในวงการแก๊สรถยนต์ ทั้งด้านชื่อเสียง และคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจำาหน่าย และให้เช่า จอ LED Full Color Display สำาหรับนิทรรศการ งานเปิดตัวสินค้า งานคอนเสิร์ตต่าง ๆ ที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ Ms media โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการทั่วประเทศ

9. เจ้าหน้าที่ขายอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ (ประจำาสำานักงานใหญ่บางบอน) (ประจำาสาขาบางบอน/ราชพฤกษ์/ศรีนครินทร์/รามอินทรา/วงเวียนบางเขน/เกษตรนวมินทร์/อ่อนนุช) • เพศชาย อายุ 25-35 ปี • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • เพศชาย อายุ 20 ปี (ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์) • เงินเดือน 10,000 บาท ต่อเดือน • มีทักษะในการพูดโน้มน้าว • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ • หากมีความรู้ด้านเครื่องยนต์หรือแก๊สรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 12,000-20,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำามัน) • เงินเพิ่มพิเศษ 2,000-3,000 บาท 10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ 2. เจ้าหน้าที่รับรถ (ประจำาสาขาอ่อนนุช/ศรีนครินทร์) • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • บุคลิกดี ขยัน รักงานบริการ • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน (คอมมิชชั่น 5,000-10,000 บาท) • สามารถปฏิบัติงานได้ที่สวนหลวง-กระทุ่มแบน • เงินเดือน 13,000-17,000 บาท 3. เจ้าหน้าที่การเงิน / แคชเชียร์ (ประจำาสาขาอ่อนนุช) 11. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำาสำานักงานใหญ่บางบอน) • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • เงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. พนักงานสโตร์ / อะไหล่ (ประจำาสาขาอ่อนนุช) • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ 3 ปีขึ้นไป • มีความขยัน รับผิดชอบ และประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ • ถ้าเคยผ่านกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทจะพิจารณาพิเศษ • เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ • เงินเดือน 10,000 บาท ต่อเดือน • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 12. Lighting System 5. แม่บ้าน (ประจำาสาขาอ่อนนุช) • สามารถออกแบบและควบคุมแบบระบบแสง ในงานอีเวนต์ งานคอนเสิร์ตได้ • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ทุกครั้งทีออกงาน • ไม่จำากัดวุฒิ • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 9,000 บาท ต่อเดือน • มีประสบการณ์การทำางานประมาณ 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 30,000 บาท 6. ช่างควบคุมเครื่อง CNC (ประจำาสำานักงานใหญ่บางบอน) 13. Sound Engineer • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา • สามารถออกแบบและควบคุมแบบระบบเสียง ในงานอีเวนต์ งานคอนเสิร์ตได้ • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • ผ่านงานด้านควบคุมเครื่องจักร CNC (Center Machine/Lathe) มาอย่างน้อย 2-3 ปี • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์การทำางานประมาณ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้โปรแกรม G-code ได้ หรือสามารถใช้โปรแกรม Auto-cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 30,000 บาท • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ทุกครั้งที่ออกงาน 7. ช่างเทคนิคงานเชื่อม (ประจำาสำานักงานใหญ่บางบอน) 14. เจ้าหน้าที่ควบคุมเลเซอร์ (RGB Laser) • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือ สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีความรู้และเคยผ่านงานด้านการเชื่อม อย่างน้อย 3-5 ปี • สามารถใช้เครื่องเชื่อมประกอบ CO2 ได้ • มีความรู้ ความสามารถ ด้านการเล่น RGB Laser ในงานอีเวนต์ งานคอลเสิร์ตต่างๆ 8. พนักงานทั่วไป (ประจำาสำานักงานใหญ่บางบอน) • หากมีประสบการณ์ด้านการเล่นเลเซอร์ในงานอีเวนต์ งานคอนเสิร์ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา • เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ทุกครั้งที่ออกงาน • มีความรู้และเคยผ่านงานด้านการผลิตทั่วไปอย่างน้อย 1-3 ปี สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท เอ็ม. เอส. เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด 79 ถ.บางบอน 5 แขวง/เขต บางบอน กทม. 10150 โทร. 0-2452-9822 , 0-2452-9836

ด่วน

E-mail: wanida@msfactory.co.th www.versusthailand.com

SAPPASAN/ M S FAXTORY

1. ช่างฝึกหัด/ช่างติดตั้งแก๊ส

“Helping People live safer and more secure life” บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทในเครือของ Liberty Mutual Group จ�กสหรัฐอเมริก�ซึ่งให้บริก�รประกันภัยระดับโลก ครอบคลุมทั้งลูกค้�ร�ยบุคคล องค์กรและธุรกิจต่�ง ๆ โดยมีส�ข�และศูนย์บริก�รคลอบคลุมทั่วประเทศ ขณะนี้ บริษัทฯ กำ�ลังขย�ยธุรกิจเพิ่มและต้องก�รบุคคล�กรม�ร่วมง�นกับบริษัทฯ ในตำ�แหน่งต่อไปนี้

ปฎิบัติงานที่สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (ขึ้นอยู่กับภูมิลำาเนาและความสะดวกของผู้สมัคร)

• ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

3. เจ้าหน้าที่อนุรักษ์กรมธรรม์

ให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าที่จะยกเลิกกรมธรรม์ และโน้มน้าวให้ลูกค้าถือกรมธรรม์ต่อ

รับดจ่วำ�นนวน

ไม่จำ�กัด

2. เจ้าหน้าที่แนะนำาผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ (Telesales Representative) : แนะนำาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ • • • •

รับด่วน

ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความกระตือรือร้น รักงานด้านการขาย ไม่ต้องออกตลาด ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ มีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่จำ�กัดจำ�นวน หากมีประสบการณ์ขายผ่านทางโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เงินเดือนประจำา  รายได้อื่น ๆ และผลตอบแทนจากการขายสูงสุดไม่จำากัด*  ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ, วันหยุดพักผ่อนประจำาปี, พิจารณาปรับเงินเดือนประจำาปี ฯ *ขึ้นอยู่กับผลงานและเงื่อนไขของบริษัทฯ 

• • • • •

เพศชาย - หญิง วุฒิ  ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา มีประสบการณ์ตรงหรือด้าน Call Center/Telesales ในธุรกิจประกัน 1 ปีขึ้นไป มีทักษะในการสื่อสาร นำาเสนอ และการเจรจาต่อรอง มีนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ ทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี • พิมพ์ดีด และใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

4. Interactive Direct Sales Representative ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ และรับผิดชอบงานต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ • • • •

วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านประกันภัยรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและนำาเสนอ น้ำาเสียงดี สุภาพ มีใจรักงานบริการ

การสมัคร

 สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.  ส่ง E-mail แนบประวัติมาที่ ALT_resources@lmginsurance.co.th

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำากัด (มหาชน) เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 14, 15, 17 และ 19

ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อ คุณธัญญลักษณ์ โทร. 0-2661-6000 ต่อ 1970 หรือ ALT_resources@lmginsurance.co.th www.lmginsurance.co.th

sappasan/ แอล เอ็ม จี

1. เจ้าหน้าที่ให้คำาปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ (Insurance Consultant) : ให้คำาปรึกษาและแนะนำาผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า


CONTENTS 185

Editor’s Talk …

ประจำ�วันที่ 23 กันย�ยน - 7 ตุล�คม 2556

หน้า 45 Clinic Job

เป็นเจ้าของกิจการตัดเย็บขายเสื้อผ้า

หน้า 49 VIP

(เรื่องจากปก) “ป้าง” นครินทร์ กิ่งศักดิ์ พลังเฟซบุ๊คดึงกลับเข้าวงการ

หน้า 60 Star’s Biz “เก้า-จิรายุ ละอองมณี” ‘DOTME’ ธุรกิจเพื่อคนรักสัตว์

การทำางานในอาชีพสื่อมวลชน ถ้ายกเว้นเรื่องรายได้ท่จี ะเชิดหน้าชูตาแล้ว เรื่องอื่นก็ ล้วนดูนา่ สนใจไม่ใช่นอ้ ย ... การได้พดู คุยกับคนหลากหลายอาชีพ ทั้งเลือกที่จะคุยเอง หรือไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องไปคุย ให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจกลับมาเสมอ คุยกับใครบางคนถึง เป้าหมายในอนาคตที่บอกว่าเป้าหมายอนาคตคือสิ่งที่ทำาอยู่ทุกวันนี่แหละ “ถ้าทำาวัน นี้ดี วันข้างหน้าก็ต้องดีขึ้นด้วย ... เป้าหมายก็คือการมีชีวิตที่ดีในอนาคตนั่นเอง” ลึกซึ้งขนาดต้องกลับมานั่งเกลาบทสัมภาษณ์ถึงจะคิดตามได้ ในการทำางานได้เจอ ศิลปินหลายคน ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการ เจอกันอีกหลายครั้งระหว่างทาง บางคน ก็เป็นไปตามคาดว่าต้องดังแน่ ๆ ขณะที่หลายคนก็เห็นไปตามคาดเหมือนกันว่า ... ทำาตัวแบบนี้ มีความคิดแบบนี้ ท่าทางจะไปได้ไม่นานแน่ ไม่ใช่เพราะความสามารถ ไม่มี เรื่องนิสัยก็ไม่เกี่ยว แต่เพราะเป้าหมายไม่ชัดเจน เจอปัญหาหรือความสุขที่ มากมายระหว่างทางก็ทำาให้เป๋ไปเหมือนกัน โชคไม่ดีกลับตัวไม่ทันก็จบ คนเรารู้จักและเรียนรู้กันได้ในเวลาไม่กี่นาทีที่ได้นั่งพูดคุยกัน บางคนแค่นั่งมอง หน้ากันก็ถกู ใจถูกชะตากันได้โดยไม่ตอ้ งคุย บางคนคุยกันมาเป็นสิบปีเพิ่งจะมารู้วา่ ทน กันไม่ได้ก็มี ข้อดีของการทำางานสายนี้ก็คือ การได้ทำาความรู้จักกับความคิดของคนหลาก หลายวงการนี่แหละ ถ้าใครสนใจงานถ่ายทอดความคิดคนอื่นก็ลองเข้ามาศึกษางาน สายอาชีพนี้กันดูบ้างนะ ยุคนี้เรามีแต่คนรับสารแล้วก็บอกว่ามีแต่ข่าวอะไรไร้สาระ ให้เสพ ถ้าคิดว่าคุณจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยข้อความไม่กี่บรรทัดก็ลองเข้า มากันเยอะ ๆ นะ ถึงรายได้ไม่มาก แต่ก็ไม่ยากจนขนาดเลี้ยงตัวเองไม่ได้แน่ ๆ

หน้า 63 Top Ten

10 เรื่อง (ลับ) ที่คุณไม่รู้ของ “แกงส้ม ธนทัต”

หน้า 65 DIY ถัก ปัก สาน...ใบไม้

หน้า 74 Professional

กองบรรณาธิการ JobCyber noi.attaporn@gmail.com

“ซีเจ-เจริ- ชุษณะ” COOLJ. CJ…พ่อครัวปรุงเพลง

www.mrthaijob.com ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร, อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล, รศ.สุพัตรา สุภาพ, ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล, รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร  กรรมการบริหาร กวี อุรัสยะนันทน์ คอลัมนิสต์ อ.อิสเรศ อนัคฆมนตรี, นพ.วิทยา นาควัชระ  บรรณาธิการงานราชการ–แรงงาน กิตติศักดิ์ คงอินทร์  บรรณาธิการงานเอกชน–การศึกษา ดวงกมล อุรัสยะนันทน์  บรรณาธิการบันเทิง–วาไรตี้ อรรถพร วงษ์ศรี  บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยทัศน์ ธรรมพากรณ์  ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดวงกมล แก้วเพชร, ศุทธินี เด่นสงวนวงศ์, อภัสรา วัลลิภผล  ฝ่ายงานศิลปกรรม วลัยลักษณ์ มณีรัตน์, สิทธิพร ปัญญาพรวิทยา, จิรภา คลังมนตรี, แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์  หัวหน้าพิสูจน์อักษร นวลศรี เครือจันทร์  พิสูจน์อักษร ชลทิศ กลีบแย้ม, ปฐมวดี เทียมใบใหญ่  ช่างภาพ อาทิตย์ มินขุนทด  Content Editor หฤทัย เกียรติพรพานิช  สารสนเทศ อัญชลี กองมี  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ลัดดา เขียวเรือง, สุชานันท์ ฉ้งทับ  ฝ่ายโฆษณา จอมใจ อัญชนานุรักษ์, สุทิตา เอ็มเขียน, ณิชากร เหมวงศ์มณีกุล, สุมาลี เทวะผลิน, เยาวลักษณ์ คำามูล, กัญญาภัค ระดิ่งหิน, กิตติยา จันทร์รังษีฉาย, ปรีญากร ชื่นชม, ภาวิณี ทรงสมพรชัย  ประสานงานผลิต นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น, วัฒนา จั่นขุนทด  เลขานุการฝ่าย งาน–การศึกษาและอาชีพ รุจิรา โกกนท, กิตติยา หอยสังข์, นัดดา ขลิบนิล  การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ปริยะ ดีเหมือน, โชคชัย ครุฑโต, ฉัตรมงคล มหาสิงห์  บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล  ผู้จัดการแผนกจัดจำาหน่าย ธรรมนูญ จั่นขุนทด โทร. 0-2435-2345 ต่อ 104  ติดต่อ กองบรรณาธิการ/ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2435-2345  พิมพ์ที่ บริษัท เชอรี่กราฟฟิค 1991 จำากัด 45/1 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  เจ้าของ บริษัท สรรพสาร จำากัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700  

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

37


History: พญานาค เทพเจ้าแห่งสายน้ำา

ตามความเชื่อ นาค หรือ พญานาค คืองูใหญ่มีหงอน แทนสัญลักษณ์แห่งความ ยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้ง สู่จักรอีกด้วย ว่ากันว่านาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้าำ บางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้า ตำานานความ เชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มาก ดูท่าว่าจะเก่ากว่าพุทธศาสนาซะด้วย สืบค้นได้ว่ามี ต้นกำาเนิดมาจากอินเดียใต้ ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขา จึงทำาให้มีงูอยู่ ชุกชุม และด้วยเหตุท่งี นู ้นั ลักษณะทางกายภาพคือมีพษิ ร้ายแรง งูจงึ เป็นสัตว์ท่มี นุษย์ให้การ นับถือที่หมายถึงการมีอำานาจนั่นเอง พญานาคเป็นสัตว์เทวะชนิดหนึ่งในเทพนิยายและตำานานพื้นบ้าน บ้างก็ว่าเป็นสัตว์ ในป่าหิมพานต์ มีความเชื่อเรื่องพญานาคแพร่หลายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทวีปเอเชีย โดย เรียกชื่อต่าง ๆ กัน ต้นกำาเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะอยู่ที่อินเดีย ด้วยมีนิยายหลาย เรื่องเล่าถึงพญานาค โดยเฉพาะในมหากาพย์มหาภารตะ ซึ่งถือเป็นปรปักษ์ ของพญาครุฑ ส่วนในตำานานพุทธประวัตกิ เ็ ล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกัน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำานานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลาย ชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำาโขงหรือเมือง บาดาล และเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษา โดยจะมีลกั ษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่ และเมื่อไปเล่นน้ำาในแม่นา้ำ โขงควร ยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป แต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่ มีหงอนสีทองและตาสี แดง เกล็ดเหมือนปลา มีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มีสีเขียว บ้าง ก็มีสีดำา หรือบ้างก็มีถึง 7 สี และที่สำาคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียร เดียว แต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียร และเก้าเศียร นาคจำาพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนาคราช (อนันตนาคราช) ผู้เป็นบัลลังก์ของ

38

พระวิษณุนารายณ์ปรมนาท ณ เกษียรสมุทร อนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมา มีความยาวไม่ส้นิ สุด มีพนั ศีรษะ พญานาคนั้น มีทั้งเกิดในน้ำาและบนบก เกิดจากครรภ์และ จากไข่ มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณ และโทษได้ นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ รูปร่างสวยงาม ความเชื อ่ เกี ่ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและ คุณสมบัติ พญานาคในตำานานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลส ความ ชั่วร้าย ตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างู ใหญ่ พญานาค มังกร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลัง อำานาจ ชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ ชิดกับเทพองค์ต่าง ๆ เป็นเทพเจ้าแห่งน้ำา เช่น อนันตนาคราช ที่เป็นบัลลังก์ของพระ นารายณ์ ตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์ ที่เชื่อว่านาคเป็นเทพแห่งน้ำา เช่นปีนี้นาคให้ น้ำา 1 ตัว แปลว่าน้าำ จะมาก จะท่วมที่ทำาการ เกษตร ไร่นา ถ้าปีไหนนาคให้น้ำา 7 ตัว น้ำาจะ น้อย ตัวเลขนาคให้นำา้ จะกลับกันกับเหตุการณ์ เนื่องจากถ้านาคให้น้ำา 7 ตัว น้ำาจะน้อย

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


เพราะนาคกลืนน้ำาไว้ พญานาคเป็นสัตว์มหัศจรรย์ท่มี คี ณ ุ สมบัติ พิเศษคือ สามารถแปลงกายได้ พญานาคมี อิทธิฤทธิ์และมีชวี ติ ใกล้กบั คน พญานาคสามารถ แปลงเป็นคนได้ เช่น คราวที่แปลงเป็นคนมาขอ บวชกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงนาคที่ชื่อถลชะ ที่แปลว่าเกิดบนบก จะ เนรมิตกายได้เฉพาะบนบก และนาคชื่อชลซะ แปลว่าเกิดจากน้ำา จะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำาเท่านั้น ถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไร แต่ ในสภาวะ 5 อย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิม คือขณะเกิด ขณะลอกคราบ ขณะ สมสู่กันระหว่างนาคกับนาค ขณะนอนหลับโดยไม่มีสติ และที่สำาคัญตอนตายก็กลับเป็นงู ใหญ่เหมือนเดิม พญานาคมีพิษร้าย สามารถทำาอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง 64 ชนิด ซึ่งตามตำานาน กล่าวว่า สัตว์จำาพวกงู แมงป่อง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ มีพิษได้ ซึ่งก็ด้วยเหตุที่นาค คายพิษทิ้งไว้แล้วพวกงูไปเลีย พวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมาก พวกมาทีหลัง เช่น แมงป่อง กับมดได้พิษน้อย แค่เอาหาง เอากันไปป้ายเศษพิษ จำาพวกนี้จึงมีพิษน้อย และพญานาค ต้องคายพิษทุก 15 วัน ที่อยู่อาศัยของพญานาคมักจะอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาล คนโบราณเชื่อว่าเมื่อบน สวรรค์มเี ทพอาศัยอยู่ ลึกลงไปใต้พ้นื โลกก็นา่ จะมีส่งิ มีชวี ติ อาศัยอยู่ ในหนังสือไตรภูมพิ ระร่วง กล่าวว่า ที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดิน 1 โยชน์ หรือ 16 กิโลเมตร มีปราสาทราชวังที่วิจิตร พิสดารไม่แพ้สวรรค์ ที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น เรียงซ้อน ๆ กัน ชั้นสูง ๆ ก็ จะมีความสุขเหมือนสวรรค์ สำ า ห รั บ ก า ร ผ ส ม พั น ธุ ์ พญานาคสามารถผสมพั น ธุ ์กั บ สัตว์ชนิดอื่นได้ แปลงกายแล้ว ผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้ เมื่อนาค ตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงู มีทั้งพันธุ์เศียรเดียว 3, 5 และ 7 เศียร สามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้ บาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ ใน ทุ ก ตำ า นานมั ก จะกล่ า วถึ ง นาค ที ่ขึ ้น ลงระหว่ า งเมื อ งบาดาล กั บ เมื อ งสวรรค์ ที ่จ ะแปลงกาย เป็นอะไรตามที่คิด ตามสภาวะ เหตุการณ์นั้น ๆ จะเห็ น ว่ า พญานาคหรื อ งู

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

ใหญ่นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในภพหนึ่งต่างหาก จะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์ สามารถมองเห็นได้ พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดี ความเชื่อเกี่ยวพันกับชีวิต น้ำา ธรรมชาติ จะได้ยินอยู่เสมอว่าปีนี้นาคให้น้ำาเท่าไร กี่ตัว ฝนฟ้าดีหรือไม่ดี นาคให้น้ำาสร้างความ อุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตทั้งปวง พญานาคที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ใต้น้ำา ตามคติฮินดู พญา อนันตนาคราช แท่นบรรทมของพระนารายณ์ ที่นับถือเป็นเทพเจ้า พญานาคเปรียบได้กับ ท้องน้าำ ทั้งหลายในจักรวาล นาคมีอทิ ธิฤทธิ์บนั ดาลให้ฝนตกหรือไม่ตกก็ได้ ตลอดจนสามารถ แปลงกายเป็นเมฆฝนได้ พญานาค...เป็นที่มาของแม่น้ำาต่าง ๆ อันหมายถึงผู้รักษาพลังแห่ง ชีวิตทั้งหลาย ตามความเชื่อของชาวพุทธ เทวดาแห่งน้ำาคือ วรุณและสาคร ที่ต่างก็เป็นจอมแห่ง นาคราช นอกจากที่เกี่ยวข้องกับน้าำ บนโลกแล้ว นาคยังเกี่ยวข้องกับน้าำ ในสวรรค์อกี ด้วย คน โบราณเชื่อว่าสายรุ้งกับนาคเป็นอันเดียวกัน ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ ข้าง หนึ่งของรุ้งจะดูดน้ำาจากพื้นโลกขึ้นไปข้างบน เมื่อถึงจุดที่สูงสุดก็จะปล่อยน้าำ ลงมาเป็นฝนที่ มีลำาตัวของนาคเป็นท่อส่ง ในตำานานสิงหนวัติ กล่าวว่า เมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัตอิ พยพคนมาจากทางเหนือ พญานาค แปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่ และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรม พอตกกลางคืนก็ขึ้นมา สร้างคูเมือง 4 ด้าน เป็นเมืองนาคพันธุ์สงิ หนวัติ ต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้ และรวม ดินแดนเข้าด้วยกัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกนาคราช ที่เห็นได้ชดั ก็คอื ที่ปราสาทพนมรุ้ง จะมีคเู มืองที่เป็นสระน้าำ 4 ด้าน รอบปราสาท และมีพญานาคอยู่ดว้ ย ตามความเชื่อของคน สมัยโบราณ นาคจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้าำ เช่น การสร้างศาสนสถาน ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ นาคที่ราวบันไดจึงมีพญานาค ซึ่งตามความเป็นจริง (ความเชื่อ) การ สร้างต้องสร้างกลางน้ำา เพื่อให้ดเู หมือนว่าศาสนสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้ำา แต่กไ็ ม่ตอ้ งสร้าง จริง ๆ เพียงแต่มีสัญลักษณ์พญานาคไว้ เช่น ที่ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น แม้แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ ก็จะมีอยู่ในราศีเกิด เช่นของคนนักษัตรปีมะโรง ที่มีความหมายถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำานาจ ที่มีพญานาคเป็นสัญลักษณ์นั่นเอง

39


Healthy: ปวดท้องตรงไหน...เป็นอะไรกันแน่ อาการปวดท้องมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยรู้สาเหตุว่าปวดเพราะอะไร ทนได้ก็ ทน แค่ถ้าทนไม่ได้ถึงจะกินยาแก้ปวด จริง ๆ แล้วอาการปวดบริเวณท้องไม่ว่าจะปวดเพราะอะไร ก็ อาจเป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะถ้าหน้าท้องแข็งเป็นดานกดแล้วเจ็บ หรือกด แล้วท้องยุบลงไป แต่เจ็บทันทีที่ปล่อยมือ มีไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสี ดำา ปัสสาวะไม่ออกหรือถ่ายเป็นเลือด หน้าซีด เป็นลม ตัวเย็น เหงื่อออก ไม่รู้สึกตัว เบื่ออาหาร น้ำาหนักลด ตัวเหลือง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หรือข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบไปหาหมอทันที 5. รอบสะดือคือ ลำาไส้เล็ก

การเช็กอาการปวดท้องโดยทั่วไป แพทย์จะพิจารณา จากตำ า แหน่ ง ของอวั ย วะและลั ก ษณะของอาการ ปวดเพื่อประกอบการวินิจฉัย เช่น ปวดแบบเป็น ๆ หาย ๆ ปวดหลังรับประทานอาหาร หรือหิวก็ปวด อิ่มก็ปวด เหล่านี้จะเป็นแนวทางช่วยให้ทราบอาการ ปวดท้องได้ ‘ตรงจุด’ มากขึ้น ทั้งนี้ เราสามารถแบ่ง บริเวณที่ปวดท้องได้เป็น 9 ส่วน คือ

มักพบในโรคท้องเดินหรือไส้ติ่งอักเสบ (ก่อนจะ ย้ายมาปวดท้องน้อยขวา) แต่ถ้าปวดแบบมีลมในท้อง ก็อาจเป็นเพราะกระเพาะลำาไส้ทำางานผิดปรกติ ตรงกลางท้ อ งของเราเป็ น ที ่อ ยู ่ข องลำ าไส้ ย าว ประมาณ 3 เมตรกว่า ๆ ขดไปขดมาอยู่ในท้อง เวลา ปวดตรงกลางก็เป็นจากลำาไส้นี่แหละ ปัญหาคือความ จริ ง แล้ ว ลำ าไส้ ย าวมาก แต่ ก ลั บ แสดงอาการปวด รวม ๆ กันอยู่ที่เดียว คำาว่าลำาไส้นี้รวมไปถึงไส้ติ่งที่ เรากลัวกันด้วย แต่ไม่ต้องตกใจ หลายคนบอกว่า ก็ ทุกคนบอกว่าไส้ต่งิ ต้องปวดทางขวาไม่ใช่เหรอ คำาตอบ คือใช่ แต่ชว่ งแรกของการปวดนั้นมักจะเป็นรอบสะดือ ก่อน พอเป็นมากขึ้นถึงจะย้ายไปปวดทางขวา ถ้าปวด

1. ชายโครงขวาคือ ตับและถุงน้ำาดี

8. ท้องน้อยคือ กระเพาะปัสสาวะและมดลูก

อาการที่พบมักจะกดแล้วเจอก้อนแข็งร่วมกับ อาการตัวเหลือง ตาเหลือง ซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นได้ ว่าอาจเป็นโรคเกีย่ วกับตับหรือถุงน้ำาดี เช่น ตับอักเสบ ฝีในตับ ถุงน้ำาดีอักเสบ

หากปวดเวลาถ่ า ยปั ส สาวะหรื อ ถ่ า ยกะปริ ด กะปรอย มักเป็นเพราะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ถ้าปวดเกร็งเวลามีประจำา เดือน อาจเป็นอาการปวดประจำาเดือน แต่ในรายที่ ปวดเรื้อรังในหญิงแต่งงานแล้วไม่มีบุตร อาจเป็นเนื้อ งอกในมดลูก

2. ใต้ลิ้นปี่คือ กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ตับ และกระดูกลิ้นปี่

หากปวดเป็นประจำาเวลาหิวหรืออิ่ม อาจเป็น โรคเกี่ยวกับกระเพาะ ถ้าปวดรุนแรงร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน อาจเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ และหากคลำาเจอ ก้อนเนื้อค่อนข้างแข็งและมีขนาดใหญ่ อาจหมายถึงตับ โต แต่ถ้าคลำาได้ก้อนสามเหลี่ยมแบนเล็ก ๆ มักเป็น กระดูกลิ้นปี่

9. ท้องน้อยซ้ายคือ ปีกมดลูกและท่อไต

3. ชายโครงขวาคือ ม้าม

ตรงกลางมาเป็นวัน ๆ ก็ยังอยู่ที่เดิม ก็คงจะไม่ใช่ แต่ ถ้าเมื่อไหร่ที่อาการย้ายมาทางขวา สงสัยต้องไปหา หมอแล้วล่ะค่ะ

4. บั้นเอวขวาคือ ท่อไต ไต ลำาไส้ใหญ่

6. บั้นเอวซ้ายคือ ท่อไต ไต ลำาไส้ใหญ่

ซึ่งมักจะคลำาเจอก้อนเนื้อบริเวณนี้

หากมีอาการปวดร่วมกับถ่ายอุจจาระผิดปรกติ หรือถ่ายเป็นเลือด อาจเป็นเพราะลำาไส้ใหญ่อกั เสบ แต่ ถ้าปวดร้าวถึงต้นขาอาจเป็นนิ่วในท่อไต ถ้าปวดร่วมกับ ปวดหลัง มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะขุ่น อาจเป็นกรวยไต อักเสบ ถ้าคลำาเจอก้อนเนื้ออาจเป็นไตโตผิดปรกติหรือ เนื้องอกในลำาไส้ใหญ่

40

หากคลำาแล้วเจอก้อนเนื้อ อาจเป็นก้อนไส้ตงิ่ หรือรังไข่ ผิดปรกติ และยิ่งไปกว่านั้นอาจสัมพันธ์กบั การตั้งครรภ์ ได้ เช่น ภาวะท้องนอกมดลูก ซึง่ จะเกิดตั้งแต่ท้อง อ่อน ๆ โดยที่บางคนยังไม่ได้รู้ด้วยซ้ำาว่าตัวเองท้อง

อวัยวะก็เหมือนกับทางขวา แต่ไม่มีไส้ติ่ง และ ก็มีอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงอยู่เช่นกัน ปวดเกร็ง เป็นระยะและร้าวมาที่ต้นขา มักเป็นนิ่วในท่อไต หาก ปวดร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น ตกขาว เป็นเพราะมดลูก อักเสบ ถ้าปวดร่วมกับถ่ายอุจจาระผิดปรกติ อาจเป็น เพราะลำาไส้ใหญ่อกั เสบ หากคลำาพบก้อนร่วมกับอาการ ท้องผูกเป็นประจำา อาจเป็นเนื้องอกในลำาไส้

(เหมือนข้อ 4)

7. ท้องน้อยขวาคือ ไส้ต่งิ ท่อไต และปีกมดลูก ปวดเกร็งเป็นระยะร้าวมาที่ตน้ ขา อาจเป็นเพราะ มีก้อนนิ่วในกรวยไต หากปวดเสียดตลอดเวลา กด แล้วเจ็บมาก มักเป็นไส้ติ่งอักเสบ ถ้าปวดร่วมกับมีไข้ สูง หนาวสั่น มีตกขาว มักเป็นเพราะปีกมดลูกอักเสบ

Credit: thaihealth.or.th http://doctorisme.blogspot.com/2013/03/blog-post_28.html:

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


บริ ษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด บริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 200 คน ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยมากกว่า

บริษัท ซัม ยูทิลิตี้ส์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด

200,000 คนต่อปี บริษัทฯ มีแผนขยายงานและสาขาอย่างต่อเนื่อง สาขาปัจจุบัน: สุขุมวิท 24, สุขุมวิท 31, ทองหล่อ, สีลม, เชียงใหม่, ดูไบ, กัมพูชา, ญี่ปุ่น สาขาในอนาคต: นานา, พัทยา, หัวหิน

เปิดรับสมัครเพื่อนรวมงานจำานวนมาก

1. พนักงานนวดสาขาสีลม 20 อัตรา

2. พนักงานนวด (สาขาโซนสุขุมวิท)

• มีวุฒิการนวด สามารถนวดได้ทั้งนวดไทย และ นวดน้ำามัน • ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

3. พนักงานต้อนรับลูกค้า (ประจำาสาขาที่กรุงเทพและหัวหิน)

3. วิศวกรประเมินราคา 4 อัตรา 4. ช่างเขียนแบบ/ช่างเทคนิค/ ช่างเชื่อม และโฟร์แมน 8 อัตรา

• เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี • มีใจรักงานบริการ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • พูดญีปุ่นและจีนได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ • สามารถทำางานเป็นกะได้

5. ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างแอร์ 20 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี • มีความรู้เบื้องต้นทางบัญชี หรือ กฎหมาย • สนใจด้านงานธุรการสำานักงาน • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

• ไม่จำากัดวุฒิ มีประสบการณ์

**สัมภาษณ์รู้ผลทันที** เข้ามากรอกใบสมัครได้ทุกวันที่ สาขาทองหล่อตั้งแต่ 09.00 ที่เค้าน์เตอร์พนักงานต้อนรับ

sappasan ซัม ยูทิลิตี้ส์ 4x7

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 02-381-2311 (จันทร์ถึงศุกร์ 10.00-19.00) หรือ 082-339-0440 คุณนิโลบล บริษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด เลขที่ 58/19-24 ซ.สุขุมวิท 55 (ปากซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม. 10110

(เวลาทำางาน จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00) ทุกตำาแหน่งสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านบนหรือเข้ามากรอกใบสมัครทุกวันได้ที่สาขาทองหล่อ ลง BTS ทองหล่อแล้วเดินเข้าซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) มาประมาณ 50 เมตร ร้านอยู่ฝั่งขวามือ สังเกตฝั่งตรงข้ามจะมีร้าน 7-11 อยู่

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือช่างทั่วไป

บริษัทนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้� Powertools, ฮ�ร์ดแวร์ และเครื่องมือช่�งทั่วไป ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� SENO, MOSA, SETEC BONGO กำ�ลังขย�ยกิจก�รต้องก�รผู้ร่วมง�นในตำ�แหน่งต่อไปนี้

1. ผู้จัดการฝ่ายขาย 

มีประสบก�รณ์ดูแลง�นข�ยร้�นค้�ฮ�ร์ดแวร์ และเครื่องมือไฟฟ้� Powertools 3 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำ�กว่� ปวส. อ�ยุไม่เกิน 40 ปี

2. พนักงานขายร้านค้ากรุงเทพและปริมณฑล 

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อ�ยุ 20-35 ปี บุคลิกดี รักง�นข�ย มนุษยสัมพันธ์ดี มีคว�มกระตือรือร้น ร�ยได้ดี มีเงินเดือนประจำ� ค่�น้ำ�มันรถ ค่�คอมมิชชั่นก�รข�ย

3. พนักงานบัญชี/ เสมียน-ธุรการ 

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

4. พนักงาน Graphic Design 

sappasan/ Ad_New 30.07.13

โทร.02-744-0708-10 แฟกซ์ 02-744-0712

www.Sumgroup.co.th E-mail: info@sumgroup.co.th

มีระบบเลื่อนตำาแหน่งงาน, รางวัล, ประกันสังคม, ท่องเที่ยวประจำาปี

4. พนักงานธุรการ/บัญชี ประจำาสำานักงานทองหล่อ

• วุฒิ ปวช. ปวส. หรือมีประสบการณ์

เลขที่ 1178, 1180 ซอยบางนา-ตราด 27 ถ.บางนา-ตราด แขวง/เขตบางนา กทม.10260

ทุกตำ�แหน่ง มีโอก�สได้ไปทำ�ง�นหรือ ศึกษ�ง�นที่ต่�งประเทศ

sappasan Asia Herb 4x7

• วุฒิปริ- - าตรี

6 อัตรา 6 อัตรา

ออกแบบง�นอ�ร์ตเวิร์คทั่วไป อ�ยุไม่เกิน 35 ปี สำ�เร็จก�รศึกษ�ในส�ข�วิช�ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสมัครได้ที่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอมเมอร์เชียล จำ�กัด 1449 ถนนสุขุมวิท ป�กซอยสุขุมวิท 65/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-7144299 (อัตโนมัติ 10 คู่ส�ย) หรือโทร. 081-8145707

sappasan/ univenger

1. วิศวกรเครื่องกล 2. วิศวกรไฟฟ้า

• มีวุฒิการนวด สามารถนวดได้ทั้งนวดไทย และ นวดน้ำามัน • มีประกันรายได้ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ


S12 S11

S10

S9 ห้างหุ้นส่วนจำากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง รับ ผู้ช่วยช่างเทคนิค (Assistant technician) 4 อัตรา อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวช.-ปริ- - าตรี สาขา ที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) มีความรับผิด ชอบ ตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ พร้อมเรียน รู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ติดต่อ แผนกฝ่ายบุคคล ห้างหุ้นส่วน จำากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 8 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2860-7977

42

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

S8


บริษัท สยามกลการ จำากัด รับ เจ้าหน้าที่บั- ชี เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปิดงบการเงินได้ มีประสบการณ์การทำางาน 2-3 ปี ติดต่อ เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้างบุคลากร บริษัท สยามกล การ จำากัด 891/1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2215-0830-50, 0-2216-2081

บริษัท บ้านราชประสงค์ จำากัด รับ เจ้าหน้าที่บั- ชีอาวุโส เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำาบัญชี มี ประสบการณ์หวั หน้างานด้านบัญชี/ตรวจสอบ/วางระบบอย่างน้อย 3-5 ปี ธุรกิจโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เข้าใจ และชำานาญเกี่ยวกับระบบบัญชี ภาษีและการควบคุมภายในและเอกสาร เป็นอย่างดี ติดต่อ งานทรัพยากรบุคคล บริษัท บ้านราชประสงค์ จำากัด 3 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2254-9000, 08-1754-0913

CHN

W1

S1

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำากัด รับ ผู้จดั การฝ่ายบุคคล (Human Resources Manager) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒปิ ริญญา ตรี/โท ในสาขารัฐศาสตร์ จิตวิทยา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 6 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำากัด สำานักงานใหญ่ อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬา) ชั้น 13, 17 สยามสแควร์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เวลา 08.30-17.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) 0-2251-6842-4 ต่อ 23, 09-1379-9296 โรงเรียนสอนภาษาศาลาแดง กรุงเทพ รับ อาจารย์สอนภาษาไทยให้คนญี่ป่นุ หลายอัตรา เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาไทย ภาษาญี่ป่นุ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง คะแนนสอบวัดระดับภาษา ญี่ปุ่นระดับ N2-N1 มีทักษะในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับดี มาก ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โรงเรียนสอนภาษาศาลาแดง กรุงเทพ 62 อาคารธนิยะ บิวดิ้ง ชั้น 11 ห้อง 1110 ถ.สีลม แขวงสุริย วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2632-9440

S7

S6

S5

S4

บริษัท อี๊สต์-เวสต์ แอดไวซอรี่ จำากัด รับ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบั- ชี 2 อัตรา วุฒิปริ- - า ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์การทำางาน 0-3 ปี สามารถ เดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สามารถใช้ MS Word, Excel ได้ ติดต่อ คุณสวพรรณ ช่วยชูหนู บริษทั อี๊สต์-เวสต์ แอดไวซอรี่ จำากัด 1055/581 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 29 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-26307277-8

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

S2 S3 บริษัท ไอยมิตร จำากัด รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา เพศห- ิง อายุ 21-30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ได้ เป็นอย่างดี ใช้โปรแกรม Access เบื้องต้นได้ดี ติดต่อ เจ้าหน้าที่พฒ ั นาทรัพยากรมนุษย์ สรรหา และว่าจ้าง บริษัท ไอยมิตร จำากัด 88 อาคาร ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ยูนิตเอ ถ.สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-1188 ต่อ 137 มือถือ 08-5445-1320 ติดต่อ คุณพิม

43


ชุนฟง

SAENGCHIT AGRICULYURAL MACHINERY ประกอบธุรกิจนำ�เข้�และจำ�หน่�ยเครื่องจักร-อุปกรณ์ก�รเกษตร ถุงห่อผลไม้-รถไถเดินต�มขน�ดเล็กประเภทรถพรวนดิน-ด�ยญ้�-ยกร่อง 18 ปีที่ประกอบธุรกิจไม่เคยมีประวัติค้�งค่�แรง ที่สำ�คัญจ่�ยตรงเวล�

1.พนักงานฝ่ายธุรการ 2 อัตรา ทำ�ง�นประจำ�ออฟฟิต • • •

มีเงินเดือนประจำ� : ร�ยได้โดยเฉลี่ย 12,000-18,000 บ�ท/เดือน ช�ย-หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6, ปวช.,ปวส, ปริญญ�ตรีทุกส�ข� ไม่จำ�เป็นต้องมีประสพก�รณ์ ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐ�นได้

• • • •

ร�ยได้เฉลี่ย 12,000 บ�ทขึ้นไป ส�ม�รถไปทำ�ง�นต่�งจังหวัดได้ : มีเบี้ยเลี้ยง ช�ย อ�ยุ 21-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญ�ติขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล

2.พนักงานขับรถ

สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมทำางาน ได้ทันที

3 อัตรา

ทั้ง 2 ตำ�แหน่ง มีร�ยได้  เงินเดือนประจำ�  คอมมิชชั่น  จ่�ยโบนัสทุก 6 เดือน  เงินโอที

สวัสดิการ :  ประกันอุบัติเหตุ  ประกันสังคม  เงินเกษียณอายุ  วันหยุดพักผ่อนประจำาปี

ทำ�ง�น : วันจันทร์-วันเส�ร์ เวล� 8:00 น.-17:00 น. ทั้ง 2 ตำ�แหน่ง

สนใจติดต่อ เลขที่ 7, 7/1 ซอยประดิษฐมนูธรรม 29 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงล�ดพร้�ว เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ 10230 sappasan/ แสงจิตเครื่องจักร

Tel. (66)2-553-1267-8 Fax.(66)2-553-1361 โทรติดต่อได้ทุกวัน : จิร�พร ลี

SAPPASAN / universe

โทร. 081-7340147, 081-7529092 E-mail : jiraporn.nice@gmail.com

รั บ สมั ค รด่ ว น

บริษัทผู้จัดจำาหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในห้างศูนย์การค้าทั่วประเทศ

1. ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายโปรโมชั่น

งานด่วน !!! พื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด Be a Part of the World’s Largest Cargo Airline Family

1. Van Courier, Bike Courier (พนักงานรับส่งพัสดุภัณฑ์) ประจำาที่ พระราม 3, หลักสี่, บางนา-กิ่งแก้ว

รายได้ 13,000-15,000 บาท/ต่อเดือน

2. หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

หลม7ฉ00บัง แ า ข า ส ด่วนท!ร. 038-296-

 

3. ผู้จัดการร้าน/แคชเชียร์ (กทม./ตจว.)

 

2. Station Agent

Secondary education / Diploma / Degree • Two (2) years work experience PC operation and clerical skill Good command of written and spoken English : native Thai speaker Fresh graduate will be considered

 

ประจำาเขตปลอดอากรคลังสินค้า BFS, สนามบินสุวรรณภูมิ พนักงานประจำาทำางานวันละ 5 ชั่วโมง/6 วันต่อสัปดาห์

สามารถออกต่างจังหวัดได้ครั้งคราว

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิขั้นต่ำา ม.3 รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

8. ช่างเย็บเสื้อ/กางเกง sappasan FedEx 22 4x7

E-mail : THLrecruit@fedex.com สอบถามโทร. 0-2229-8800

เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ทำาคอมได้

7. พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่งของ

สวัสดิการ

เลขที่ 3656/22-23 กรีนทาวเวอร์ ชั้น 8 (ตรงข้ามตึกมาลีนนท์ ช่อง 3) ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เพศชาย/หญิง มีความคิดสร้างสรรคออกแบบลวดลายและทำาบล๊อกสกรีนได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี

6. พนักงานบัญชี/พนักงานบัญชีสต็อก

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำางานมาก่อน) • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ส่วนบุคคล • สามารถทำางานเป็นกะได้ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถยกของหนักได้ ประมาณ 32 กิโลกรัมขึ้นไป

บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด

เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 ขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

5. ฝ่ายศิลป์ออกแบบลวดลาย/ตกแต่งดิสเพลย์

3. Operations Agent (พนักงานปฏิบัติงานคลังสินค้า)

❍ โบนัสการันตี 2 เดือนต่อปี ❍ โบนัสตามผลการทำางานอีก 2 ครั้งต่อปี ทุนการศึกษา ❍ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ❍ ประกันชีวิต ❍ ประกันสุขภาพ ❍ ตรวจสุขภาพประจำาปี ❍ สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ และอื่น ๆ สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน-ตำาแหน่งที่สมัคร”) มาที่

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ดูแลร้านเครื่องแต่งกาย และใช้คอมพิวเตอร์ได้

4. พนักงานขาย (ประจำาร้าน/จัดรายการ) (กทม./ตจว.)

At Rama 3 • • • •

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 48 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล

จำานวนมาก

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท โดมอน (1987) จำ�กัด 71/3-5 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.

โทร. 0-2282-2329, 0-2282-0619

SAPPASAN/ DOMON

• วุฒิการศึกษา ม.6-ปริ- - าตรี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ (ตำาแหน่ง Bike Courier ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง) • หากรู้เส้นทางหลักและทางลัดในเขตพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ และไหวพริบดี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ออกต่างจังหวัดได้และขับรถได้ หน้าที่ดูแลร้านค้า หากมีประสบการณ์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ในด้านขายเครื่องแต่งกายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Clinic Job:

รศ.สุพัตรา สุภาพ

ได้งานที่ปรึกษาด้านบริการ ผู้ประกอบการคนหนึ่งเล่าว่า เขารับที่ปรึกษาใหม่เพราะคน เก่าเกษียณ คนใหม่ ที ่เ ขารั บ มี ค วามรู ้โ ดยเฉพาะเรื ่อ งการให้ คำ า แนะนำาเรื่องการให้บริการเพื่อจับใจลูกค้าให้เป็นลูกค้าของ เราตลอด โดยเฉพาะการบริการหลังการขาย เพราะบริษทั ของเขา โดนลูกค้าต่อว่าเป็นประจำา ซึ่งที่ปรึกษาคนใหม่บอกเขาน่าสนใจ เขาถึงรับเข้าทำางาน สิ่งที่เขาข้องใจ สงสัย และถามผู้สมัครคน นี้กต็ อบได้ชดั เจนพอควร เช่น ลูกค้ารู้สกึ ว่าไม่พอใจการบริการ ของพนักงาน ตั้งแต่พนักงานหน้าร้าน พนักงานซ่อมบำารุงซ่อม ช้า พนักงานรับโทรศัพท์ช้า พนักงานจัดส่งไม่ส่งตามกำาหนด ไม่คอ่ ยยอมตอบรับข้อสงสัย Call Center รับโทรศัพท์ชา้ หลัง การขายควรบริการดีกว่านี้ ฯลฯ ผู้สมัครรับฟังปัญหาก็ตอบผู้ปกครองการ ซึ่งคำาตอบของ เขาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ทำางานด้าน counselor หรือด้าน บริการ ลูกค้าส่วนมากจะประทับใจหรือไม่อยู่ท่กี ารต้อนรับ โดย เฉพาะครั้งแรกที่เข้าร้าน ครั้งแรกที่ Call Center พูดจาดี และรับโทรศัพท์ทันทีที่กริ่งดังไม่เกิน 30 วินาที หากนานกว่านั้นควรให้เหตุผลว่าทำาไมถึงรับโทรศัพท์ชา้ ยิ่งไปกว่านั้นการบริการช้าก็ต้องแก้จากต้นแห่งปัญหา พนักงานหน้าร้านยินดีตอ้ นรับลูกค้าได้ดแี ค่ไหนขึ้นอยู่วา่ เขามีจิตใจบริการมากน้อยเพียงไร ซึ่งขึ้นอยู่ว่าบริษัทมีการสำารวจความพึงพอใจลูกค้าหรือ ไม่

ผู้ประกอบการถามว่าจะทำาอย่างไร ผู้สมัครตอบว่า “คง ต้องสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และสิ่งที่อยาก ให้แก้ไข ขณะเดียวกัน ต้องมีการจัดอบรม พนักงานให้บริการ ลูกค้าที่ดี ถ้าเป็นไปได้ควรทำาทุกแผนก เพราะการบริการจะดี หรือไม่ทุกแผนกต้องร่วมมือกัน รวมทั้งควรสร้างแรงจูงใจให้ ทุกคนมีน้ำาใจบริการ อาจให้เป็นโบนัสหรือรางวัล เช่น เป็น พนักงานดีเด่นแห่งเดือน แห่งปี โดยให้ลกู ค้าเป็นผู้ให้ความเห็น หรือให้โบนัสเพิ่มตามการเพิ่มของยอดขาย อาจมีแบบสอบถาม วางไว้ ให้ลูกค้าตอบตามความสมัครใจ ไม่ควรบังคับลูกค้า” ผู้ประกอบการให้ข้อคิดต่อว่า เขาพอใจคำาตอบของผู้ สมัครในประเด็นที่เขาคิดว่าน่าจะจำาเป็นแก่บริษัทเขา ใครก็ ต ามอยากสมั ค รงานน่ า จะนำ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เพราะมีแต่ได้มากกว่าเสีย เช่น บริการแบบมีน้ำาใจหรือเอื้อ อาทร ลองคิดว่าถ้าเป็นเราอยากได้บริการที่ดีแบบไหน โดย เฉพาะการสื่อสารที่ดีไม่ว่ากับลูกค้าหรือระหว่างแผนกต่าง ๆ ผู้สมัครเล่าว่า เขาเคยประสบปัญหาทีแ่ ต่ละแผนกใน บางบริษัทไม่ยอมร่วมมือกัน โดยเฉพาะการบริการหลังการ ขายเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างความพึงใจแก่ลูกค้า ยิ่งไปกว่า นั้นลูกค้าแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงอายุความต้องการ ต่างกัน บริษัทจึงต้องตอบสนองให้เหมาะกับความต้องการ

ที่สำาคัญบริษัทต้องอำานวยความสะดวกแก่พนักงานใน ด้านต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือไฮเทค ต่าง ๆ รวมทั้งต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือพูดง่าย ๆ คือ ฟัง เสียงลูกค้า โดยเฉพาะหากมีความผิดพลาด บริษทั ต้องขอโทษ และหาทางชดเชยความรู้สึกไม่พึงพอใจให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คำาพูดหรือสิ่งของ เป็นการนำาเสนอให้ลูกค้าพอใจ ซึ่งการจะ ทำาเช่นนี้ได้ต้องสนองตอบตามความต้องการของลูกค้าให้ได้ นอกจากนี ้ ควรหั น มาดู วิ ธี บ ริ ก ารที ่มี จุ ด ด้ อ ยที ่ค วร ปรับปรุงตรงไหน และจุดแข็งที่ตอ้ งทำาให้ดกี ว่าเดิม ผู้ประกอบ การกล่าวว่า บริษทั หรือองค์กรต่าง ๆ อยากได้ลกู ค้ากลับมารับ บริการอีก ซึ่งคงต้องมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้สมรรถภาพการ บริการจะได้สงู ขึ้น เพราะปัจจุบนั บริษทั ต่าง ๆ สินค้าคล้ายกัน การแข่งขันสูง ผู้ประกอบการเล่าต่อว่า บริษัทใดอยากรู้ว่าบริการจะดี ขึ้นหรือไม่ให้ดูจากยอดขายว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ ข้ อ คิ ด ของผู ้ส มั ค รคนนี ้จ ะสั ม ฤทธิ ผ ลได้ แ ค่ ไ หน ผู ้ ประกอบการให้เวลา 3 เดือน อย่างช้าไม่เกิน 6 เดือน ถ้าดีกจ็ ะรับเป็นที่ปรึกษาประจำา ถ้าไม่ดกี ค็ งต้องหาคน ใหม่

เป็นเจ้าของกิจการตัดเย็บขายเสื้อผ้า บัณฑิตสาวคนนี้หลงใหลเสื้อผ้าแฟชั่น เธอได้ชื่อว่าแต่ง ตัวดีต้งั แต่เป็นนิสติ เธอบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัว เธอ ไม่ได้อยากจะอวดใครว่ามีอะไร เธอแค่อยากใส่เสื้อผ้าที่ เธอชอบ โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เธอออกแบบเอง เพื่อน ๆ ก็อยากได้เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ เธอจึงขายให้บ้าง ก็เป็น งานอดิเรก งานหลักคือเรียนหนังสือให้จบ (ตามแม่สั่ง) แม่ อ ยากให้ ไ ปเรี ย นด้ า นบริ ห ารจะได้ ม าช่ ว ยงาน ของอาที่อยากได้เธอมาก เรียกว่าอยากได้ลูกหลานมาช่วย ทำางาน เธอไม่สนใจ สนใจแต่เรื่องแฟชั่น แม่บอกว่าจะอด ตายถ้าเอาแต่สนใจเสื้อผ้า ซึ่งใช่ว่าจะขายกันง่าย ๆ เธอบอกว่า เธออยากทำาในสิ่งที่ชอบ เธอไม่อยากทำา อะไรต้องฝืนใจ แม่บอกอีกว่าเห็นคนอื่น ๆ เปิดร้านขาย และตัดเสื้อผ้าก็เจ๊งกันไม่น้อย แม่อยากให้เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก จะได้มกี ารงานมั่นคง โดยไม่ตอ้ งทำากับอาก็ได้ เธอไม่ได้อยากขัดใจแม่ แต่เธอขอลองทำาสิ่งที่ชอบ เป็นการ ทำาธุรกิจเสื้อผ้าที่เธอชอบ โดยเธอไปเรียนหลักการตัดเสื้อ เพื่อจะได้เป็นฐานในการดัดแปลงออกแบบได้ง่ายขึ้น เธอ ชอบสไตล์วินเทจ แต่ถ้าจะขายทั่วไปจับตลาดยาก เธอจึง ออกแบบที่ใช้กันได้ทั่วไป แต่จะมีสไตล์วินเทจด้วย เธอทำา ร้านเล็ก ๆ และรับตัดเย็บด้วย โดยทำาที่บ้าน เสื้อผ้าของ เธออาจแพงกว่าคนอื่น เพราะเธอเน้นสไตล์และฝีมือตัด เย็บอย่างประณีต เธอไม่เน้นลูกค้าที่ชอบของถูกง่าย ๆ คุณภาพไม่ดี

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

เธออยากให้คนซื้อเสื้อผ้าของเธอชอบอย่างเห็นคุณค่า แม่ให้ เวลาเธอ แม่บอกว่าถ้าทำาแล้วขาดทุนก็ให้เลิก ทุกวันนี้เธอ พอได้กาำ ไรบ้าง เธอคิดว่าในอนาคตกิจการจะดีกว่านี้ ถ้ากิจการ ไปได้ดีกว่านี้เธอจะไปเรียนด้านดีไซน์ที่ร้านไหนสักแห่งหนึ่งที่ คิดว่าตรงกับสไตล์ของเธอ อนาคตหากกิจการดีเธออาจไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ แค่ทุกวันนี้ถ้าอยู่อย่างพอเพียง อาชีพตัดหรือขายเสื้อผ้าก็น่า จะเลี้ยงตัวได้ ที่สำาคัญเป็นอาชีพอิสระที่เป็นนายของตัวเอง เงินได้ มากน้อยอยู่ที่ความขยันของเรา เธอให้หลักเกณฑ์สำาหรับผู้ท่อี ยากมีอาชีพตัดเสื้อผ้าว่า 1. ต้องมีหัวทางด้านแฟชั่น 2. ต้องรู้พื้นฐานการตัดเสื้อผ้า ควรไปเรียนจะได้ติชม หรือสอนลูกน้องได้ หรือเวลาลูกค้าขอแบบต่าง ๆ จะได้รู้ว่า ตัดเสื้อผ้าตามแบบได้แค่ไหน 3. ต้องรู้ความเป็นไปของแฟชั่น แต่ละช่วงอายุ ไม่ ว่าวัยรุ่น กลางคน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ถ้ารับตัดหรือขายเสื้อผ้า เพราะแต่ละช่วงอายุความชอบจะต่างกัน 4. รู้สไตล์ลูกค้าแต่ละคน เพื่อป้อนสินค้าได้ตามความ ต้องการ ซึ่งจะทำาให้ขายง่ายขึ้น 5. รักการตัดเย็บและขายเสื้อผ้า จะทำาให้อดทนต่อการ ติชมของลูกค้า ยิ่งเวลาตัดเสร็จ ลูกค้าจะให้แก้โน่นแก้นี่ ซึ่ง ถ้าใจไม่ถึงพออาจหงุดหงิดได้ง่าย 6. ต้องมีหัวด้านดีไซน์ อย่างน้อยจะได้ออกแบบให้ ลูกค้าได้ไม่พอ จะได้รู้แนวโน้มของแฟชั่นว่ามีเทรนด์ไปทาง ไหน 7. ทำาเลของร้านต้องดี ถ้าคิดจะขายเสื้อผ้า แม้ร้าน จะเล็ก ดีกว่าร้านใหญ่ที่ไม่อยู่ในทำาเล ทำาเลจึงสำาคัญควบคู่ กับฝีมอื การตัดเย็บเสื้อผ้า แต่ถา้ อยากแค่ตดั เสื้อกับคนไม่ก่คี น อาจทำาที่บ้านก็ได้ โดยไปมาสะดวก ไม่ใช่เดินทางหาเรายาก

แต่ถ้าเน้นขาย ทำาเลจะสำาคัญ 8. คุณภาพของอุปกรณ์สำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้าย กระดุม ผ้าซับใน จักร เป็นต้น 9. ควรประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักร้านบ้าง อาจจะ ลงในสื่อต่าง ๆ ถ้าอยากขายได้มากขึ้น แต่การบริการดี สินค้ามีคุณภาพ ลูกค้าจะบอกกันปากต่อปากมาให้ร้อยละ 80 (ตามหลักการพาเรโต) แต่ถ้าเราบริการไม่ดีก็จะทำาให้ เราเสียลูกค้าได้เช่นกัน ที่ดาราขายเสื้อผ้าได้ไม่น้อยเพราะ อาศัยสื่อ ก็ตอนมาสัมภาษณ์ไง ดาราไม่น้อยถือโอกาส โฆษณาสินค้าของตนไปในตัว หรือขอให้พรรคพวกช่วย ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์คือการให้คนรู้จักนั่นเอง 10. อย่าลืมว่าคู่แข่งมีมาก ถ้าคิดแต่จะตัดหรือขาย เสื้อผ้าเท่าที่พอจะทำาได้กไ็ ม่ตอ้ งคิดเรื่องการแข่งขัน แค่แข่ง กับตัวเองน่าจะพอ เป็นการทำาวันนี้ให้ดีกว่าวันวาน หาก ต้องการขยายตลาด ต้องเน้นการแข่งขัน ถ้าไม่เน้นก็เท่ากับ เราไม่ใส่ใจว่าตลาดชนิดเดียวกันไปทางไหน สไตล์ ราคาไป ทางไหน เราต้องทำาดีกว่าคู่แข่ง อย่าตามคู่แข่ง คู่แข่งอาจ ตัดราคาจนเราขายไม่ได้ ก็อย่าท้อใจ ขอแค่เราทำาให้ดีมี คุณภาพ แม้เสื้อผ้าจะแพงกว่า ถ้าลูกค้าพอใจในสไตล์ของ เรา เราน่าจะขายได้ สำ า คั ญ ขอให้ มี หั ว ทางการออกแบบให้ เ หมาะกั บ คุณภาพ เพือ่ จะได้มาเป็นลูกค้าของเราตลอดไป และต้อง ตกแต่งและจัดร้านให้น่าสนใจ “รศ.สุพัตรา สุภาพ”

45


Horoscope:

อาจารย์อิสเรศ อนัคฆมนตรี

วิเคราะห์ลายเซ็น กับ อ.อิสเรศ อนัคฆมนตรี สิ่งต่าง ๆ ในโลกล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป บางอย่างควบคุมได้ บางอย่างก็ เหนือการควบคุม หากเราควบคุมสิ่งที่เราคุมได้เราย่อมประสบความสำาเร็จได้งา่ ยขึ้น

ลายเซ็นคุณฐานิกา สิทธิชัยโอภาส บ่งบอกว่า ตัวคุณเป็นคนสบาย ๆ ทำาอะไรมักมีคนมาช่วยหากเรา ร้องขอ คุณไม่ใช่คนโดดเดี่ยว คุณมักเป็นที่รักของคน ทั่วไป ตอนนี้เหมือนว่าคุณเนือย ๆ ปรับความรู้สึกใหม่ เรื่องดี ๆ ต้องมีเข้ามาแน่นอน เซ็นลายเซ็นให้อยู่ใน แนวเส้นบรรทัด ทำาอย่างนี้ได้คุณจะได้อะไรดี ๆ กลับ มาอีกมากมาย

ลายเซ็นคุณกฤษณา อลิซาเบธ ทรัพย์สิน มั่งคั่ง บ่งบอกว่าเป็นคนมักคิดเร็วทำาเร็ว มีความเฉลียว ฉลาดเชิงปัญญา อ่อนไหวง่าย ขาดความหนักแน่น ขาดความอดทน รักอิสระ ชอบแสวงหาสิ่งดีให้ชีวิต มีความรักในครอบครัว มีความเห็นอกเห็นใจและ เข้าใจในความรู้สึกของคนอื่น ชอบพัฒนา ชอบความ รวดเร็ว ไม่ชอบความอืดอาดยืดยาด บางครั้งมุ่งมั่นมากจนควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ต้องเพิ่มเติมเรื่องการ วางแผนชีวิตให้รอบคอบด้วยจะดีมาก ๆ ครับ ขยายลายเซ็นให้โตกว่านี้เพื่อเพิ่มเรื่องบารมีในตัวคุณเอง

ลายเซ็นคุณวนิตา สุทธิวรา บ่งบอกว่าคุณเป็นคน คิดเร็วทำาเร็ว ความมั่นใจสูง เป็นคนขี้กังวลกับปัญหา เพราะสิง่ ทีเ่ ราทำาเอาไว้หรือปัญหาที่เราสะสมเก็บไว้ ประเภทบอกใครไม่ได้ คุณมักมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงท้อง หรือหลังบริเวณเอวและช่วงขาข้างซ้าย ได้โปรดหมั่น ดูแลรักษาสุขภาพของคุณด้วยเถิด การทำาอะไรตาม กรอบก็เป็นสิ่งดี หากแต่ควรหาการผ่อนคลายเข้ามา ลายเซ็นคุณธงชัย สาริยาชีวะ บ่งบอกว่าเป็นคน ในชีวิตบ้าง ปรับหางตัว S ให้งอขึ้นเป็นตะขอเพื่อเพิ่ม ฉลาด มีพลังในการปรับเปลี่ยนอะไรได้หลาย ๆ ด้าน โชคลาภและความสำาเร็จ คุณมักแสดงพลังที่ลน้ หลามจนคนรอบด้านหมุนตามคุณ ไม่ทัน ด้านสุขภาพมักปวดศีรษะ ปวดเอว หรือท้องอยู่ เนือง ๆ คุณมักกังวลกับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หรือใช้เรื่อง เหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันให้ตวั คุณเอง คุณสนิทใกล้ชดิ กับคนรอบข้าง คุณอัธยาศัยดี แต่ก็มีพลังอยู่ในที เรียก ว่ามีท้งั พระเดชและพระคุณ พยายามเลี่ยงเส้นตัดตัว H ลายเซ็นคุณสุธาฎา ศิริพัฒน์ บ่งบอกว่าเป็น กับตัว T เพื่อให้การงานและสุขภาพดีมากขึ้นครับ คนที่มองโลกสวยงาม เห็นโลกนี้สดใส เป็นตัวของ ตัวเอง คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็ว มีความฉลาด และอ่อนโยนเป็นทุนเดิม แต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ ตลอดเวลา จากลายเซ็นแบบของคุณมักเป็นคนที่ ต้องไกลจากบ้านเกิด หรือถ้าอยู่บ้านก็มีโลกส่วน ตัวสูง ลายเซ็นคุณหากจะปรับก็เพียงแต่แก้ท่อี กั ษร ตัวนำาชื่อให้เป็นตัวอักษรโตกว่านี้อีกเท่าหนึ่ง และ เส้นกระดกสั้น ๆ ท้ายนามสกุล ลายเซ็นคุณเนตร ตั้งคุณสมบัติ บ่งบอกว่าเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน สิ่งที่คณ ุ ทำามักมีเป้าหมาย แต่คณ ุ กลับเก็บซ่อนเร้นความสามารถเอาไว้ คุณมักมีแบบแผนชีวติ ที่ชัดเจน คุณชอบกดดันหรือสร้างภาระหนักให้ตนเองเสมอ คุณเองค่อนข้างมีทมี สนับสนุนที่ดี บริวารคนร่วมงานสามารถ ทำางานได้ตามสิ่งที่คณ ุ คาดหวังเสมอ พลังคุณมีจงแสดงออก ให้เด่นยิ่งขึ้น เซ็นลายเซ็นด้วยพลังที่มากขึ้น เซ็นให้ใหญ่ขึ้น ในส่วนตัวอักษรนำาเลือกใช้ปากกาเส้นใหญ่ขึ้น ง่าย ๆ เพียงเท่านี้คุณก็ประสบความสำาเร็จได้แล้วครับ

46

ลายเซ็นคุณภณิดา อุณหประเสริฐกูล บ่ง บอกว่าเป็นคนเหมือนวัยรุ่น วัยแรกแย้ม คุณเป็น คนที่ห่วงคนอื่นก่อนตัวเอง คนรอบข้างมักนำาความ ทุกข์และปัญหามาปรึกษาคุณก่อนใคร ๆ ด้วยความ ที่คุณอ่อนไหวและพร้อมเปิดใจให้คนอื่น คุณจึงเป็น ที่รกั อยู่เสมอ คุณเป็นผู้ตามที่ยอดเยี่ยม ยังขาดความ เป็นผูน้ าำ ทีด่ ี คนรอบข้างมักให้ความรักและเอ็นดูตอ่ คุณอย่างจริงใจ หากอยากร้องขอความช่วยเหลือ จงทำาในทันทีอย่ารีรอ คุณจะได้รับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เลย เพิ่มหัววงกลมให้ลายเซ็นเพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็น ผู้นำา

ลายเซ็นคุณนภาวง แซ่เอี้ยว บ่งบอกว่าเป็นคน รอมชอมจอมประนีประนอม ออกจะมองโลกในแง่ดี ฝันหวานเป็นฝันกลางวัน ความที่มองโลกแบบนี้จึงส่ง ให้คุณเจอเรื่องวุ่นวายอยู่เนือง ๆ คุณมีทีมงานเก่ง ๆ หลายคนอยูใ่ นมือทีพ่ ร้อมเดินไปพร้อมคุณเสมอ แต่ก็ มีหลายคนที่เกิดมาเพื่อโค่นคุณลง เขาดีกับคุณต่อหน้า พอลับหลังพยายามเลื่อยขาคุณอยูต่ ลอด ปัญหาช่วงเอว และหลังจะเรื้อรังอีกนาน กระชับลายเซ็นชื่อสกุลเข้ามา ใกล้กันอีกนิด เพื่ออนาคตที่สดใสกว่า

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


Who I Am: รู้นิสัยจากสถานที่นัดพบ รู้จักตัวเองง่าย ๆ ด้วยคำาถามไม่กี่ข้อ ... แฟนคลับชาว MOVE ที่อยากรู้ว่าหนุ่ม ‘EVO NINE’ เจ้าของซิงเกิลใหม่ ‘The Other’ มีนสิ ยั แบบไหน ลองมาอ่านบททดสอบ จิตวิทยาที่คราวนี้ได้ 4 หนุ่มจาก 7 วาง (ธรรมดา คุณจักร), ฟีม (ชิตพิ ทั ธิ์ สรรพยานนท์), รถถัง (ศตพัฒน์ รัตโนทัย) และ นิค (ปฏิพัทธิ์ กิตติกถากุล) ขอแยกจากเพื่อนมา ทำาความรู้จักตัวเองด้วยการเลือกสถานที่นัดเดทกันดีกว่า ... @ นัดที่ห้างสรรพสินค้า สำ�หรับคนที่เวล�นัดเพื่อน นัดหว�นใจ ก็เอ�เเต่นัดเจอกันที่ห้�งฯ ทุกทีนั้น เป็นคนที่ มีคว�มขัดแย้งในใจลึก ๆ คือไม่ชอบให้ใคร ‘รู้จัก’ ตัวเอง จะเก็บตัวโดดเดี่ยวและค่อนข้�ง จะเข้�ใจย�กอยู่สักหน่อย @ นัดที่ร้านอาหาร ส่วนคนที่ชอบนัดเจอต�มร้�นอ�ห�ร ไม่ว่�จะร้�นไอศกรีมหรือร้�นก�แฟก็ต�ม เป็น คนที่มีบุคลิกสบ�ย ๆ เป็นคนอ�รมณ์ดี ชอบทำ�ให้คนใกล้ตัวหัวเร�ะ..รักคว�มสบ�ยไม่ได้ หม�ยคว�มว่�เป็นคนขี้เกียจหรอกนะ แต่เป็นคนที่มีคว�มรักอย่�งม�กม�ย ใช่...ค่อนข้�งที่ จะเจ้�ชู้อยู่นิดหน่อย แต่ก็ไม่ได้จริงจังแต่อย่�งใด แต่เพื่อให้อ�รมณ์จิตใจมีชีวิตชีว�อย่�งที่ แสวงห� @ นัดที่โรงหนัง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เข้�ใจย�ก อ�รมณ์เปลี่ยนแปลงง่�ย ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่ค่อย คงที่นัก บ�งครั้งก็ดูลึกลับซับซ้อนเกินเข้�ใจ เเต่ก็เป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวและขี้สงส�ร ส่วน ด้�นลบนั้นมักจะเป็นคนที่ห�ประโยชน์จ�กคนอื่นในเวล�คับขัน

@ นัดที่สถานที่ท่องเที่ยว ชอบนัดเจอต�มสถ�นที่ท่องเที่ยวหรือจำ�พวกสวนสนุก..สวนหย่อม..สวนส�ธ�รณะทั้ง หล�ยนั้น โดยทั่วไปเเล้วมักเป็นคนที่เปิดเผยจริงใจ ชอบคว�มสนุกสน�นและมักจะชอบ แสวงห�คว�มเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวล� นอกจ�กนี้ยังบ่งบอกถึงก�รยังคงและรู้จักคว�ม ต้องก�รของตัวเองเป็นอย่�งดี ไม่ค่อยจะสับสนกับชีวิต @ นัดไปที่แปลก ๆ ชอบนัดไปยังสถ�นที่แปลก ๆ ที่คนทั่วไปไม่ค่อยนัดเจอนั้น มักเป็นคนที่ไม่มีกฎเกณฑ์ ใด ๆ ในชีวิต ไม่แคร์คำ�พูดหรือคว�มคิดของใครอีกด้วย ไม่ว่�จะเป็นด้�นดีหรือด้�นร้�ย นอกจ�กนี้ ชอบก�รผจญภัยที่ตื่นเต้นน่�อันตร�ย ที่มีคว�มท้�ท�ยม�ก ๆ และไม่ค่อยแสดง อ�รมณ์ออกม�ให้ใครเห็นนัก แม้ว่�แท้จริงแล้วอ�รมณ์อ่อนไหวม�ก แต่ในขณะเดียวกันก็ เป็นคนที่มีคว�มเป็นมิตร เป็นกันเอง และจะคบห�ได้ง่�ย @ นัดที่ทำางาน-โรงเรียน ชอบนัดเจอที่ท�ำ ง�นหรือว่�หน้�โรงเรียนล่ะก็ บอกได้เลยว่�คนคนนั้นเป็นคนที่ให้คว�ม สำ�คัญต่อเรื่องกฎระเบียบม�ก ๆ จะมีคว�มสุขอยู่ในกรอบประเพณีดั้งเดิม ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนที่ส�ม�รถจัดก�รรับผิดชอบก�รง�นได้ดี โดยเฉพ�ะง�นที่ต้องก�รคว�มละเอียด ม�ก ๆ นอกจ�กนี้ยังเป็นคนที่ตั้งใจสูงอีกต่�งห�ก @ นัดที่บ้าน ชอบนัดเจอกับเพื่อน ๆ ทีบ่ �้ นของตนเองนั้นเป็นคนที่มคี ว�มเป็นผู้น�ำ อยู่ในตัว เป็นคน ใจกว้�งและชอบก�รเป็นผู้ให้ม�กกว่�ผู้รับ เป็นคนที่ชอบพึ่งพ�ตัวเองม�กกว่�หวังพึ่งผู้ใหญ่ แถมยังเป็นคนที่ติดจะหยิ่ง ๆ อยู่สักหน่อย ไม่ชอบให้ใครม� เย�ะเย้ยด้วยประก�รใด ๆ ทั้งปวง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น คนใจดี ชอบบริก�รคนอื่น ขณะเดียวกันก็ต้องก�รคว�มชื่นชม นิยมยกย่องตอบแทนกลับ

ฟีม วาง รถถัง วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

นิค 47


Friendship:

“ติ๊ก กัญญารัตน์”

“ติ๊ก กัญญารัตน์” ... เที่ยวแล้วต้องคิดถึงคนข้างหลังด้วย “แต่ก่อนเราก็รู้ว่า- ี่ปุ่นเข้ายากมากเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว ยิ่งผู้หญิงไทยเข้ายาก มาก จากนั้นก็ค่อย ๆ เปิดประเทศ เปิดความสัมพันธ์อันดี จนกระทั่งตอนนี้เขาเชื่อถือ ประเทศไทยแล้ว ฉะนั้นก็อย่าทำาลายความเชื่อถือนั้น เพราะเขามองว่าเราเป็นนักท่องเที่ยว ที่ดี หลาย ๆ ที่เปิดกว้างกับเรา”

‘Say Hi!’ รายการทีวีที่แนะนำาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ น่าสนใจและหลากหลายของประเทศ- ่ปี ่นุ ดำาเนินรายการ โดยพิธีกรสาวสวย “ติ๊ก-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ” ที่รู้เรื่อง ประเทศญี่ป่นุ เที่ยวซอกแซกไปจนทั่วทั้งเกาะจนได้รบั การ แต่งตั้งให้เป็นทูตการท่องเที่ยวเรียกว่าใครอยากเที่ยวสนุก สบายกระเป๋า ก็ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอกันทุกเที่ยงคืนวันศุกร์ ทางช่อง 3 กันเลยทีเดียว ยิ่งตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเปิดกว้างสำาหรับนักท่องเที่ยว ชาวไทยที่สามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องทำาวีซ่า คน ไทยรักญี่ปุ่นก็เลยคึกคักกันขึ้นมาขนานใหญ่ แต่สำาหรับคน ที่เที่ยวญี่ป่นุ จนหลับตาเดินได้อย่าง “ติ๊ก กัญญารัตน์” เรื่อง ที่นา่ เป็นห่วงคือเที่ยวอย่างไรให้เจ้าของประเทศไม่ตอ้ งอึดอัด “สำ�หรับร�ยก�รเซย์ ไฮ ที่เห็นส่วนใหญ่ติ๊กจะถ่�ยอยู่ใน ประเทศญี่ป่นุ เพร�ะติ๊กเป็นทูตก�รท่องเที่ยวญี่ป่นุ ร�ยก�ร ส่วนใหญ่จงึ เลือกถ่�ยที่น่นั แต่กจ็ ะมีบ�งครั้งที่เร�อย�กให้ผู้ ชมได้เปลี่ยนโมเมนต์บ้�งเป็นครั้งคร�ว ก็จะเปลี่ยนไปถ่�ย ต�มประเทศต่�ง ๆ บ้�ง แต่ถ�มว่�ประทับใจประเทศไหน เป็นพิเศษ ก็ตอบย�ก เพร�ะติ๊กเดินท�งจนรู้สึกว่�มันเป็น ไลฟ์สไตล์ไปแล้ว คว�มรู้สึกที่ประทับใจแบบนักท่องเที่ยว ทั่วไปก็เลยบอกไม่ถกู ก�รเที่ยวทุกวันนี้ของติ๊กมันไม่เหมือน ก�รไปครั้งแรกในชีวติ แล้วรู้สกึ ประทับใจ ตอนนี้เร�แทบไม่รู้ สึก เพร�ะแต่ละที่ก็ไปซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกหล�ย ๆ ครั้ง ตอนนี้ ถ้�ให้ม�ลองนั่งนึกดูว่�ชอบที่ไหนก็เลยเป็นโจทย์ที่ย�กม�ก เพร�ะมันไม่ได้เป็น First Trip แล้ว” “หลายคนที่ได้เจอติ๊กแล้วอยากจะเที่ยวญี่ป่นุ ก็จะถาม หาคำาแนะนำาหรือสถานที่น่าเที่ยว ซึ่งจริง ๆ ก็แนะนำายาก นะคะ จะให้แนะนำาคนที่อยากไปเที่ยวว่าควรจะไปที่ไหนดี เพราะประเทศญี่ป่นุ มีสถานที่เที่ยวหลากหลายมาก ต้องขึ้น อยู่กับว่าคนเที่ยวชอบท่องเที่ยวแบบไหน ชอบอะไร เคยไป หรือไม่ อยากไปเที่ยวสถานที่แบบไหน อากาศยังไง ชอบ หนาวหรือไม่ มันมีหลายอย่าง บางคนชอบการผจญภัย เรา ต้องรู้ก่อนว่าผู้ร่วมทริปเราเป็นแบบไหน อย่างผู้หญิงส่วน ใหญ่ชอบช็อปปิ้ง” “ติ๊กเองก็มีหลายโมเมนต์ ถ้ามีโอกาสก็จะชอบไป ธรรมชาติก่อนแล้วค่อยกลับมาเที่ยวในเมือง แต่บางคนก็ ชอบธรรมชาติอย่างเดียว ก็อาจไปเที่ยวป่า ไปแช่น้ำาร้อน

48

บางคนชอบความศิวิไลซ์ ความทันสมัย ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็ มีหลากหลายมาก ๆ เป็นประเทศหลากหลายที่มีความน่า รัก ซึ่งทั้งหมดติ๊กว่าความน่ารักของประเทศญี่ปุ่นมันอยู่ที่ คน อัธยาศัยที่ดีเป็นมิตร จึงทำาให้ประเทศเขาน่ารัก ทำาให้ เมืองนั้น ๆ ดูน่ารักไปเลย ซึ่งบรรยากาศแบบนั้นก็มีอยู่ หลายเมืองมาก ไม่เฉพาะในเขตชนบทนะคะ ในเขตที่เป็น เมืองผู้คนก็น่ารักมาก” “หลายคนจะเห็นติ๊กไปทำารายการเสียส่วนใหญ่ ซึ่ง จริง ๆ ก็มีบางอารมณ์ที่ไปเที่ยวเองก็มี ก็ไม่ได้ออกอากาศ ก็จะมีกิน เที่ยว นอน ติ๊กว่าญี่ปุ่นเที่ยวได้หมดเลยนะ แต่ สำาหรับคนที่อยากจะมาเรียนก็จะแถวยูฟูอิน ที่นั่นจะมีเด็ก ไทยหลายคนที่ได้ทุนมาเรียน ก็จะได้มีเพื่อน” “ให้พูดเรื่องความยากง่ายในการใช้ชีวิตต่างประเทศ ถ้าเป็นความเห็นของติ๊กซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวก็ดูจะไม่ยาก อะไร แต่ถ้าในเรื่องของความเป็นอยู่ ติ๊กก็ยังต้องบอกว่า ประเทศไทยดีท่สี ดุ แล้ว ไม่ไปที่ไหนหรอก หลายคนอาจมอง ว่าค่าเงินที่อ่นื มันเยอะ แต่อย่า ลืมมองว่าค่าครองชีพของเขา ก็สูงเหมือนกัน คนไทยหลาย คนมักมองว่าทำางานที่ประเทศ นั้นประเทศนี้ได้เงินเยอะ แต่ ก็ต้องไม่ลืมว่าค่าครองชีพของ

เขาก็สูงด้วยเช่นกัน แต่ถ้าเรารู้จักเก็บ ไม่เตลิดเปิดเปิง ใคร ๆ ก็มีเงินเก็บได้ทั้งนั้น ประเทศไทยก็เหมือนกัน ถ้า คุณรู้จักเก็บ ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพด้วยเหมือนกัน ฉะนั้น ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าที่ประเทศไทยแล้วจริง ๆ วัน ไหนที่เราเจอปัญหา เศร้าใจ เสียใจ ทุกข์ใจ อย่างน้อยเรา ยังมีพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูง คอยซัพพอร์ตจิตใจ เวลาจิต ตกขึ้นมามันจะไม่มีที่ยึดเหนี่ยว” “ที่พูดแบบนี้เพราะติ๊กก็เคยเจออารมณ์หดหู่ จริง ๆ นะ เคยเป็น มันเคว้ง เราเลยเข้าใจ ฉะนั้น ไม่มีที่ไหน สุขใจเท่าที่เมืองไทย เพียงแต่วา่ คุณทำาแล้วคุณต้องรู้จกั เก็บ หลายคนเสาะแสวงหา ไปหาเพื่อให้ได้เงินที่สูง จนลืมว่า ค่าครองชีพและเงินที่ตัวเองต้องไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งเหล่า นั้นมันสูงมากตามไปด้วย ซึ่งจะบอกว่าจริง ๆ อยู่ที่ไหนก็ เหมือนกัน มันขึ้นอยู่กับจิตของเรา ความมัธยัสถ์ของเรา” “การเตรียมตัวสำาหรับนักท่องเที่ยว ถ้าไม่ใช่คนที่อยาก ไปอยู่หรือไปใช้ชวี ติ ที่น่นั ก็สบาย ๆ สนุก ๆ ไม่มอี ะไรน่ากลัว หรือต้องเตรียมกันมาก แต่ถา้ คนที่วางแผนไปอยู่นาน ๆ ไป เรียนหรือไปทำางาน อยากจะบอกว่าชีวติ ของคนที่น่นั จริง ๆ เป็นชีวิตที่ค่อนข้างซีเรียส แต่ถ้าสำาหรับการท่องเที่ยวมัน เป็นโลกที่สดใส จะต่างกันเลย มันจะเป็นบ้านเมืองที่สดใส ดูคาวาอิ ดูน่ารัก ถ่ายรูปสวยงาม มีหลากหลายเมือง ส่วน ใหญ่เขาจะเปิดเป็นเมืองใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะโตเกียว โอซาก้า เกียวโต ทุกที่น่าเที่ยวหมดไม่ว่าคุณจะไปเทศกาลไหน” “อย่างที่ร้ตู อนนี้มฟี รีวซี า่ เขาก็ยอมรับประเทศไทยมาก ขึน้ แต่กอ่ นเราก็ร้วู า่ ญี่ป่นุ เข้ายากมากเมื่อเกือบ 10 ปีท่แี ล้ว ยิ่งผู้หญิงไทยเข้ายากมาก จากนั้นก็คอ่ ย ๆ เปิดประเทศ เปิด ความสัมพันธ์อันดี จนกระทั่งตอนนี้เขาเชื่อถือประเทศไทย แล้ว ฉะนั้นก็อย่าทำาลายความเชื่อถือนั้น เพราะเขามองว่า เราเป็นนักท่องเที่ยวที่ด ี หลาย ๆ ที่เปิดกว้างกับเรา เขาคิด ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวที่ด ี ซึ่งน่ายินดีท่ชี าวต่างชาติเขามอง เรา ซึ่งเราก็ตอ้ งรักษาตรงนั้นไว้ ไม่วา่ จะที่น่หี รือที่ไหนก็ตาม ถ้าคนต่างชาติมาเทีย่ วบ้านเรา เราก็ควรที่จะทำาตัวให้นา่ รัก” เป็นคนน่ารัก อยู่ท่ไี หนใคร ๆ ก็รกั แถมยังเผื่อแผ่ความรู้สึกดี ๆ ถึงคนไทยอีก หลาย ๆ คนที่วางแผนจะไปเที่ยวในอนาคต อีกด้วย ... ใครได้เที่ยวก่อนก็ทำาตัวให้ดี ๆ เป็นที่รักของเจ้าของประเทศเขาด้วยนะ

วันที่ 23 กันยายน 7 ตุลาคม 2556


VIP: เฟซบุ๊คไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลว์ เทค-ไฮเทค มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ สื่อสารกับแฟนเพลง ก็มีเหตุผลนะ เรื่องไฮเทคเราก็งง ๆ ตอนสมัครนิด เดียวเอง จากนั้นมามันก็คือการเขียน จดหมายหาแฟนเพลง ให้แฟนเพลง เขียนจดหมายหาเราแค่นั้นเอง

“ป้าง” นครินทร์ กิ่งศักดิ์ พลังเฟซบุ๊คดึงกลับเข้าวงการ วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

49


ถึงจะร้างเวที ไม่ได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตใหญ่มานาน กว่า 15 ปี แต่ตำานานอัลเทอร์เนทีฟร็อกตัวพ่อ “ป้าง” นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ก็ไม่ได้หายไปไหน ยังมีคอนเสิร์ตให้ แฟน ๆ ที่เหนียวแน่นทั่วประเทศได้สนุกกันทุกเดือน และล่าสุดด้วยความคิดถึงที่ทรงพลังส่งออนไลน์ผ่าน เฟซบุ๊คแฟนเพจ NakarinKingsak นอกจากซิงเกิล ใหม่ ‘ภูมิแพ้กรุงเทพ’ ที่ feat. กับลูกทุ่งสาวอันดับ 1 “ตั๊กแตน ชลดา” ก็ยังมาพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูป แบบ ‘บรรลุนิติภาวะ ๒๑ ปี ป้าง นครินทร์’ ที่จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคมที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก งานใหญ่ที่เ กิด จากความต้องการของแฟนเพลงตัว จริงล้วน ๆ “แฟนเพลงเหล่านี้เหมือนเป็นแรงกำาลังใจของเรา มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เขาอยากฟังเพลงใหม่ อยาก ดูคอนเสิร์ตของพี่ ก็เลยรวบรวมเวลาและสมาธิ และ ความรู้สึกอยากทำา ออกมาให้เขาได้มีความสุขกัน กับ เรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ที่พี่ไม่ได้เล่นมาถึง 15 ปี ตอนแรก ก็คิดว่าแฟนเพลงของพี่กับช่วงเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา โดยความน่าจะเป็นก็น่าจะจางหายไปบ้าง แต่เมื่อมีคน พูดมาแบบนี้ทำาให้พี่เห็นว่าแฟนเพลงตัวจริงของพี่ยังอยู่ ซาบซึ้งมากครับ และถ้าแฟนเพลงของพี่เหนียวแน่น แบบนี้พี่ก็จะทำาทุกอย่างสุดไส้ติ่งเหมือนกัน (หัวเราะ) คงไม่ถึงกับกระชากวัยหรอกนะ ก็คงทำาไปตามวัยที่เป็น อยู่ตอนนี้ แต่จะทำาให้มันสุดจริง ๆ”

50

กับชื่อคอนเสิร์ต ‘บรรลุนิติภาวะ ๒๑ ปี ป้าง นครินทร์’ ที่เป็นตัวบอกถึงอายุงานในวงการเพลง ที่ตอ้ ง บอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะอยู่เป็นตัวจริงได้นานขนาดนี้ และ สำาหรับนักร้องตัวจริงอย่าง “ป้าง นครินทร์” การเปิดตัว ในวันนี้แม้จะมีเหตุผลมากมาย แต่สุดท้ายผลงานที่ออก มาก็ยงั ชัดเจนในความเป็นตัวตนที่ชดั เจนของตัวเองอยู่ดี กับซิงเกิลที่ออกมา “ภูมิแพ้กรุงเทพ” กับเรื่องของคอนเสิร์ต อะไรที่คิดจะทำ�ก่อนคะ จะมี คอนเสิรต์ ก็เลยต้องมีเพลงใหม่ หรือไหน ๆ ก็มเี พลง ใหม่แล้ว จัดคอนเสิร์ตด้วยเลยดีกว่� “เออ... คำาถามน่าสนใจ (หัวเราะ) ช่วงทำาอัลบั้ม อยู่ พี่ที่จีนี่ส์ก็บอกว่าน่าจะมีคอนเสิร์ต แต่ก็ยังไม่รู้เวลา ที่แน่นอน ก็บงั เอิญพอทำาอัลบั้มเสร็จโป๊ะ ทางจีน่สี ก์ ส็ รุป คอนเสิรต์ ผัวะ มันก็เลยออกมาต่อกันเลย แต่จริง ๆ เรื่อง คอนเสิร์ตเราก็คุยกันมาหลายเดือนแล้วเหมือนกัน ส่วน เรื่องงานอัลบั้มพี่ก็ทำาของพี่ไปเรื่อย เพราะคอนเสิร์ตมัน ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่พ่คี วบคุมไม่ได้ ก็ปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของค่ายเขา ส่วนที่พ่คี มุ ได้กค็ อื การทำาเพลงที่ก็ ตะลุยทำาไป” แต่กับก�รคอนเสิร์ตที่เหมือนเป็นก�รครบรอบ ต้อง ว�งแผนหรือคิดไว้ลว่ งหน้�หรือเปล่� แล้วกับ 21 ปี มันมีที่ม�อย่�งไร “เพราะเราได้ ยิ น 20 บ่ อ ยไงครั บ (หั ว เราะ) คอนเสิร์ต 21 ปี เราไม่ค่อยได้ยิน พี่ว่าตัวเลขมันสวย

แล้ว 21 ก็เหมือนการบรรลุนิติภาวะเหมือนกัน เหมือน 20 นะ แล้วพี่กไ็ ม่เคยได้ยนิ เลขนี้ คนอื่นก็อาจจะทำา 20, 25, 30 แบบนั้น จริง ๆ ชื่อบรรลุนิติภาวะฯ เพราะว่า พี่อยู่ในวงการเพลงมานาน มันเหมือนบรรลุแล้ว พี่ว่า เราต้องทำาอะไรให้ผ่อนคลาย ณ จุด ๆ นี้ ฉะนั้นเรื่อง ความมันบนเวทีพ่คี งให้เป็นตามอารมณ์เพลง คอนเซ็ปต์ ของพี่คอื จะไม่สคริปต์เป๊ะ ทุกอย่างจะกำาหนดไว้คร่าว ๆ พี่ว่าบนเวทีน่าจะเป็นสคริปต์ที่สดสำาหรับทุกคนและสด สำาหรับตัวพี่เอง พี่ว่าอารมณ์ ณ ตอนนั้นตัวแฟนเพลง เองน่าจะมีพลังอะไรบางอย่างส่งมาให้พี่ และพี่ก็คงจะ เซอร์ไพรส์กับอารมณ์ตรงนั้นด้วย” 21 ปีน่คี อื นับตั้งแต่เข้�วงก�รเป็นไฮดร้� แล้วพี่ป�้ ง มองเห็นก�รเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเองหรือของ วงก�รเพลงบ้�ง “อย่างแรกก็วยั ของพี่นะ เปลี่ยนไปตั้งเยอะ ... พี่ก็ เหมือนคนคนหนึ่งที่อายุตั้ง 40 กว่า ก็ต้องไม่เหมือนคน อายุ 20 กว่า ๆ สมัยไฮดร้าแล้ว มันเปลี่ยนแปลงเหมือน คนทั่วไป เราก็ต้องคอยฟิตร่างกายไว้ให้ดี โชคดีที่พี่มี คอนเสิร์ตเล่นอยู่ตลอดเวลา ก็เลยเหมือนการวอร์มอัพ เราอยู่ตลอดเวลา คอยบังคับตัวเองให้ออกกำาลังกาย ตลอดเวลา ให้มันไหวอยู่ตลอดเวลา ส่วนวงการเพลง พี่ว่ามันก็เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่ว่ายุคนี้มัน ดิจิตอลจ๋าเหลือเกิน อะไร ๆ ก็รวดเร็วไปหมด อะไร มันกระแทกกระทั้นไปหมดแค่นั้นเอง”

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


พี่ว่าการอยู่ใกล้ลูกสาวมีส่วนเยอะ ก็ ยังบอกกับเมียว่า “ชาติหน้าฉันขอเป็นเมีย ให้ เธอเป็นสามีได้มั้ย” เราจะได้อยู่กับลูกตลอด เวลา แต่ว่าพอได้ออกไปเจอโลกของแสงสีก็ รู้สึกว่าเราก็ต้องบู๊ ๆ เหมือนกัน ต้องออก มาเจอพวกข้างนอกบ้าง ต้องปรับตัวอะไรหรือเปล่�คะ เป็นช่วงที่ทำ�ง�นด้วย คว�มรู ้สึ ก แบบไหนสำ � หรั บ นั ก ดนตรี ที ่อ ยู ่กั บ ก�ร ทำ�ง�นอัลบั้มม�ตลอด “พี่กป็ รับตัวนะ สังเกตว่าก่อนที่จะออกมินอิ ลั บัม้ นี้ ก็ออกงานเป็นซิงเกิลมาหลายซิงเกิลแล้ว ก็คอื มีอยู่ชว่ งที่ เขาออกงานเป็นซิงเกิลส่วนใหญ่ พี่ก็ออกซิงเกิลด้วย พี่ ไม่ค่อยได้อะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่ เพราะที่สำาคัญของพี่ก็ คือพี่ก็ยังทำาเพลงให้แฟนเพลงได้ทำาอยู่เหมือนเดิม พี่ไม่ ได้สนว่ามันถูกเปลี่ยนไปยังไง ก็ทาำ ทีละเพลง อีกไม่ก่ปี พี ่ี ก็ทำาครบ 10 เพลงอยู่ดี (หัวเราะ) รู้สึกดีซะอีก เราจะ ได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไป ในเมื่อร้านซีดีมันก็ไปเกือบ หมดแล้ว” เหมือนจะง่�ย แต่จริง ๆ ไม่น่�ง่�ยอย่�งนั้น “ก็ใช่ คือตอนนี้เราก็ไม่ต้องคิดงานทีละ 10 เพลง ตอนนี้คิดได้เพลง สองเพลงก็เข้าห้องอัดเลย แต่ว่ามัน จะมีปัญหาตรงที่เวลาเราทำาทั้งอัลบั้ม มันจะวางคอน เซ็ปต์ได้ จะรู้ว่าเพลงไหนที่จะเป็นเพลงโปรโมต เพลงนี้ เราอยากจะลงลึกหน่อยก็ใส่ไปเต็ม ๆ แต่พอมาทำาเป็น ซิงเกิลเราจะเอาเพลงที่ลงลึกมาก ๆ ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ เพราะเราต้องแคร์ทุกคน เราต้องแคร์บริษัทด้วย แคร์ผู้ จัดจำาหน่ายหรืออะไรก็แล้วแต่” เพลงที่ลงลึกมันแสดงถึงตัวตน ณ เวล�นั้น ๆ ม�กกว่�จะเป็นเพลงต�มกระแส เพลงตล�ด “แต่หลังจากพี่ทำาซิงเกิลออกไปไม่ได้นานก็เริ่มมี กระแสอยากให้ทำาอัลบั้ม ทั้งในเฟซบุ๊คเองก็จะบอกว่า อยากหยิบซีดีพี่มาอ่านเครดิตเหมือนสมัยก่อน ซึ่งพี่ก็ ยังคุย ๆ อยู่นะว่ามันยังมีร้านขายซีดีอยู่เหรอเดี๋ยวนี้ ก็ เป็นเรื่องที่คุยเหมือนกันว่าแฟนเพลงตัวจริงของพี่ส่วน ใหญ่ออกไปทำางานกันหมดแล้ว เขาก็มีคอมพิวเตอร์ที่ จะสามารถออนไลน์กับเรา เราอาจจะขายออนไลน์ก็ได้ ในเมื่อเราก็มีแฟนเพลงตัวจริงรวมอยู่ในเฟซบุ๊คของเรา อยู่แล้ว ก็น่าสนใจ แต่ว่า 10 เพลงมันก็จะเหนื่อยไป สำาหรับพี่ในช่วงเวลาที่ ... ช่วงที่ตัดสินใจ โอ.เค.เข้าห้อง อัด คือถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าจะทำา 10 เพลง อย่างเมื่อก่อน เป็น 10 เดือนกว่าจะเสร็จซึ่งแฟนเพลงก็จะรู้สึกว่ามัน ช้าเกินไป ก็เลยคุยกับที่จีนี่ส์ว่าพี่ขอทำา 5 เพลงแล้วกัน ซึ่งแฟนเพลงที่เหนียวแน่นของพี่กไ็ ด้จบั ซีดที ่เี ป็นแผ่น ๆ

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

51


ด้วย (หัวเราะ) ตัวพี่เองก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากเกิน ไป ร่างกายพี่กบ็ อกว่าดีแล้ว “กูไม่ตอ้ งเข้าโรงพยาบาล” (หัวเราะ)” เรื่องเฟซบุ๊คแฟนเพจ พี่ป้�งเข้�ไปดูแลเองหรือ เปล่� แล้วรู้สึกสนุกดีแค่ไหน “พี่อัพเดทเองตลอดนะ แล้วก็รู้สึกเอนจอยด้วย เพราะปรกติพ่ไี ม่คอ่ ยได้คยุ กับแฟนเพลงของพี่โดยตรง ในจำานวนที่มากมายอย่างนี้มาก่อน เฟซบุ๊คแฟนเพจ เป็นส่วนหนึ่งที่ทาำ ให้พ่มี คี อนเสิรต์ ใหญ่และมีอลั บั้มใหม่ ก่อนหน้านี้พี่ก็รู้สึกว่าก็คงต้องจืดจางหายไป ใครจะมา ทนอยู่ได้ตลอดเวลา ก็คงจางหายกันไป ต้องไปเลี้ยงลูก กันไปแต่ปรากฏว่าคนที่เหนียวแน่นก็เหนียวแน่นอยู่น่นั ก็เป็นสิ่งที่ทำาให้พี่มั่นใจว่าเขายังอยู่จริง ๆ ว่ะ สิ่งที่เรา คิดว่าจะค่อย ๆ จางไปเรื่อย ๆ มันไม่ได้จางไปอย่างที่ เราคิดเลยนะ คนทีเ่ ขาประกาศตัวว่าเหนียวแน่นเขาก็ ยังเหนียวแน่นอยู่” เฟซบุ๊คช่วยทำ�ให้พี่ได้ใกล้ชิดกับแฟนเพลงม�กขึ้น “ใช่เลยครับ ปรกติก็อาจจะเจอกันตามท้องถนน ตามงานก็ทกั ทายกันนิดหน่อย เขาก็ถามพี่เมื่อไหร่ออก อัลบั้ม เราก็คิดว่าเขาทักทายตามมารยาท แต่พอใน เฟซบุ๊คมันมีการบรรยายว่าเขาอยากยังไง ทำาไมถึง อยากให้พี่มีคอนเสิร์ตใหญ่ ทำาไมถึงอยากซื้ออัลบั้ม เต็ม มันเป็นข้อมูล” กับอีพีหรือมินิอัลบั้มที่ออกม� 5 เพลง ในตัวเพลง จะมีส่วนที่เป็นคว�มคิดคว�มเห็นของแฟนคลับ ม�ขึ้นไหมคะ เพร�ะพี่ได้รับฟังคว�มเห็นของเข� โดยตรงเยอะขึ้นระหว่�งทำ�ง�น “ถ้าเป็นอัลบั้มของพี่ พี่ถือว่าเป็นส่วนตัวของพี่ ครับ เรื่องราวก็จะเป็นสิ่งที่พี่กำาหนด แฟนเพลงคือ ตัวกระตุ้นที่เขาบอกว่าอยากฟัง อยากฟังสิ่งที่ออกมา จากตัวคุณ สิ่งที่ออกมาจากตัวพี่กต็ อ้ งเป็นตัวพี่เหมือน เดิม แต่เรื่องราวมันก็เปลี่ยนไปอัตโนมัตินะ จากอายุ เราที่มากขึ้น จากชีวติ ครอบครัว เรื่องราวที่เราเจอ แต่ จริง ๆ พี่กไ็ ม่ร้วู า่ มันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ณ จุด ๆ นั้น พีอ่ ยากเขียนอะไรพี่กเ็ ขียนขึน้ มา ตามธรรมชาติอยูแ่ ล้ว เรื่องราวอะไรก็ได้ท่พี ่รี ้สู กึ ว่ามันน่าสนใจ จากไหนก็ได้” จริง ๆ ไม่คิดว่าพี่ป้างจะเปิดเฟซบุ๊คแล้วคุยกับแฟน เพลงเอง ความรู ้สึ ก มั น เหมื อ นอารมณ์ ป๊ อ ปสตาร์ มากกว่านักร้องแนวร็อก ๆ “พี่ไม่รู้สึกแปลกอะไรนะ เพราะปรกติพี่ไม่ค่อย รู้สึกว่าตัวเองเป็นร็อกสตาร์เท่าไหร่ พี่รู้สึกว่าตัวเอง เป็นชาวบ้านตลอดเวลา อย่างเราคุยกันบ่อยก็จะเห็น ว่าพี่เป็นชาวบ้านมากเลย คือวงชีวิตของพี่เป็นชาว บ้านมาก พี่กินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก็ได้ พี่ขึ้นแท็กซี่ไปไหน ก็ได้กเ็ ลยไม่ร้สู กึ อะไรเลย วิธกี ารเขียนเฟซบุ๊คของพี่ พี่ ก็ไม่ได้เขียนแบบร็อกสตาร์นะ พี่กเ็ ขียนเหมือนเป็นชาว บ้านคนหนึ่ง พาหมาไปเดินเล่นอะไรแบบนั้น” ตอนแรกที ่ส มั ค รเฟซบุ ๊ค มั น ด้ ว ยคว�มรู้ สึ ก แบบไหนคะ “พี่นิคแนะนำา (หัวเราะ) พี่นิคบอกว่าควรจะ เล่น พี่ก็บอกไปว่าผมนี่โลว์เทคมากเลยนะ แต่แกก็ บอกไม่เกี่ยว เฟซบุ๊คไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลว์เทค มัน

52

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


เกี่ยวกับเรื่องเราได้สื่อสารกับแฟนเพลง ก็มีเหตุผลนะ ตรงเรื่องไฮเทคเราก็งง ๆ ตอนสมัครนิดเดียวเอง จาก นั้นมามันก็คือการเขียนจดหมายหาแฟนเพลง ให้แฟน เพลงเขียนจดหมายหาเราแค่นั้นเอง พี่นิคพูดมีเหตุผล ว่าเหมือนเราได้สื่อสารกับแฟนเพลงโดยตรง” แล้วจะมีมตี แอนด์กรี๊ดกับสม�ชิกในแฟนเพจไหมคะ “ไม่ครับ เพราะนั่นคือร็อกสตาร์ (หัวเราะ) ชาว บ้านเขาไม่นัดกันผ่านเฟซบุ๊ค (หัวเราะ)” กับแฟนเพลงที่เหนียวแน่นของพี่ป้�ง เท่�ที่เคย อ่�นในเฟซบุ๊คก็มีหล�ยรุ่นอยู่ ที่พี่เคยได้เจอ เด็ก สุดที่ทำ�ให้รู้สึกแปลกใจว่�เป็นแฟนเพลงเร�ด้วย คือเท่�ไหร่คะ “เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ตลกมากเลย ตอนเพลง ‘ทำาอะไรสักอย่าง’ มันเป็นเพลงประจำาโรงเรียนอนุบาล นะครับ คือโรงเรียนอนุบาลเปิดเยอะมากเลย แล้วตอน พี่พาลูกไปโรงเรียน เด็กโรงเรียนอนุบาลก็เรียก “พี่ ป้าง ๆ” (หัวเราะ) แล้วก็ร้องเพลงให้ฟัง มีช่วงหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ เอาเพลงนี้ไปประกอบการแสดง ของเด็กเยอะ ก็เลยทำาให้เด็กรู้จัก ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่ขำา มาก (หัวเราะ) อย่างเด็กวัยรุ่นหน่อยก็มีมาฟังเพลง ‘ปอดแหก’ ฟังเพลง ‘เจ็บปวดที่งดงาม’ แล้วก็ค่อย ๆ ตามไปฟังเพลงเก่า ๆ บ้าง” จริง ๆ ภ�พพี่ป้�งก็ไม่ใช่ร็อกที่เซอร์ ๆ แต่พอเป็น พ่อแล้วต้องเป็นคนพ�ลูกไปโรงเรียนด้วย ทำ�ให้ ต้องดูแลตัวเองให้เป็นร็อกที่สะอ�ดหรือเปล่�คะ ทั้ง ก�รแต่งตัวแล้วก็เรื่องส่วนตัวนะ “พี่เคยเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนกันนะ มีส่งิ ที่เปลี่ยน

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

สำาหรับพี่คือ เมียบอกพี่เวลาอยู่กับลูกแล้วแววตามัน เหมือนแมวป่วย มันไม่เหมือนร็อกเลย เมียพี่บอกว่า อยู ่กั บ ลู ก สาวมาก ๆ แล้ ว ติ ด ลู ก สาว แววตาคุ ณ มันเหมือนไม่มีพลัง เขาก็เลยไล่ให้ไปปาร์ตี้กับพวก เพื ่อ น ๆ บ้ า ง พี ่ก็ เ ลยรู ้สึ ก ว่ า นี ่อ าจจะเป็ น ความ เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน แล้วพี่ก็เคยอ่านหนังสือเจอ ว่าผู้ชายที่อยู่ใกล้ ๆ เด็กตัวเล็ก ๆ นาน ๆ มันจะหลั่ง สารเคมีบางอย่างที่ทาำ ให้เป็นคนอ่อนโยน อาจจะทำาให้มี ผลเหมือนกัน เมียพี่ถึงได้ไล่ให้ออกไปเจอเพื่อน ๆ บ้าง อย่าอยู่ติดลูกขนาดนั้น” พอเจอคำ�ว่� ‘หมดพลัง’ นี่มันสะดุ้งเลยไหมคะ “รู้สึกเลย ออกไปเฮฮากับเพื่อนบ้างก็ได้ คือเขา บอกว่าแววตามันเหมือนแมวป่วย” เป็นเพร�ะอยู่ใกล้เด็ก ๆ หรือจริง ๆ ช่วงที่ผ่�นม� มันไม่มีแรงกระตุ้น เหมือนไฟในก�รทำ�ง�นมันไม่ ร้อนแรงเท่�เก่� “พี่ว่าการอยู่ใกล้ลูกสาวมีส่วนเยอะ ก็ยังบอกกับ เมียว่า “ชาติหน้าฉันขอเป็นเมีย ให้เธอเป็นสามีได้มั้ย” เราจะได้อยู่กบั ลูกตลอดเวลา แต่วา่ พอได้ออกไปเจอโลก ของแสงสีก็รู้สึกว่าเราก็ต้องบู๊ ๆ เหมือนกัน ต้องออก มาเจอพวกข้างนอกบ้าง พี่กห็ าเวลาออกไปฟังเพลง ไป ดูว่าคนสมัยนี้เขาเฮฮากันในผับในเธคอย่างไร สาว ๆ แต่งตัวกันอย่างไร” ศิลปินที่มคี ว�มสุขจะสร้�งสรรค์ง�นออกม�ได้นอ้ ย กว่�คนที่อยู่ในช่วงตกระกำ�ลำ�บ�ก จริงหรือเปล่�คะ “พี่ว่าจริงนะ เพราะอัลบั้มของพี่หลัง ๆ มันช้า มากกว่าจะออก พี่ว่าจริง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับบาลานซ์

ความสมดุลในตัวพี่ว่าจะจัดได้อย่างไร อย่างพี่ก็ขอ ตามพวกบิ๊กแอสไปดูทัวร์มันด้วย ซึ่งออกไปก็ได้ผล ทุก อย่างก็ถูกกระตุ้น เสียงกีตาร์แตก เสียงคนดู แต่ที่พี่ ประสบปัญหานี้ไม่รุนแรง เพราะพี่ยังมีทัวร์คอนเสิร์ต อยู่ตลอดเวลา เวลาออกไปทัวร์พี่ก็เจอเสียงเหล่านี้ที่ ทำาให้เราฟูขึ้นมาใหม่ จริง ๆ ที่ผ่านมาพี่ไม่เคยหยุด ทัวร์เลยนะ คนไม่ค่อยรู้ก็จะถามว่าพี่ป้างหายไปไหน ก็ทัวร์ตลอดเวลา ก็เลยไม่ได้เป็นแมวป่วยทั้งปีทั้งชาติ ก็มีมาแว็บ ๆ” ก่อนหน้�นี้พี่ป้�งก็เคยทำ�ซิงเกิลออกม�บ้�งแล้ว ทำ�ไมถึงไม่คิดเอ�ม�รวมให้ครบอัลบั้ม 10 เพลง ไปเลย “พี่เช็กดูซิงเกิลที่เคยทำาก่อนหน้านี้ก็มีแฟนเพลง ตัวจริงพี่ก็เคยฟังหมดแล้ว ทางค่ายก็ถามทำาไมไม่เอา มารวม พี่ก็เฮ้ออออ ก็บอกไปแล้วว่าจะทำาเพลงใหม่ (หัวเราะ) แล้วอยู่ดี ๆ จะเอาเพลงเก่ามารวมครึ่งหนึ่ง พี่ร้สู กึ ยังไงก็ไม่รู้ เลยขอเขาไว้ ขอเป็นมินอิ ลั บั้มแล้วกัน เราบอกเป็นอัลบั้มเพลงใหม่ ถ้ามีเพลงเก่าครึ่งหนึ่งเรา รู้สึกไม่ดี” เป็ นไปตามที ่รั บ ปากไว้ กั บ อั ล บั ้ม เพลงใหม่ ล้วน ๆ 5 เพลง ชื่อชุด ‘กลางคน’ แฟนเพลงตัว จริงต้องไปหามาฟังและร้องตามให้ได้ก่อนไปดูคอน เสิร์ต ‘บรรลุนิติภาวะ ๒๑ ปี ป้าง นครินทร์’ นะ เพราะงานนี ้เ จ้ า ของคอนเสิ ร์ ต ร็ อ กใหญ่ วั ย กลาง คนบอกว่า ถ้าระหว่างการแสดงยื่นไมค์ให้แฟน ๆ ช่วยกันร้องเมื่อไหร่ แสดงว่า .. “พี่เหนื่อยแล้วล่ะ” (หัวเราะ)

53


Entertainment: ให้รอมานานกว่า 2 ปี งานนี้หนุ่มหล่อเสียงดี “กัน-นภัทร อินทร์ ใจเอื้อ” เลยจัดให้เต็ม ๆ ในคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเอง ‘Gun Man Show Concert’ ที่ Central World Live Arena เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ง�นนี้ทั้งเพลงเพร�ะ ๆ แถมโชว์สุดเซอร์ไพรส์ รวม ทั้งแขกรับเชิญพิเศษที่ให้แฟนคลับนับหมื่นคนที่ม�กันเต็มทั้ง 2 รอบได้กรี๊ดกันคอแห้ง ยิ่งเจ้�ของง�นเริ่มบิลท์คว�มสนุกกับเพลงชวน ยักย้�ยส่�ยสะโพกอย่�ง ‘คืนนี้อยากได้กี่ครั้ง’ ที่หนุ่มกันก็จัดให้แฟน ๆ ได้ตื่นต�กันเต็ม ที่เลยทีเดียว จ�กนั้นก็เป็นคิวแขกรับเชิญคนแรก “หนูนา หนึ่งธิดา” ที่โชว์คว�มหว�น ให้อจิ ฉ�กันไม่พอ กันก็เปิดตัวส�วคนที่ 2 “แก้ม กุลกรณ์พชั ร์” น�งเอกคู่ขวัญจ�กละคร

“กัน นภัทร” จัดเต็ม ‘Gun Man Show’ คุ้มให้รอ 2 ปีเต้นยับ เพลงเพราะ แขกล้นเวที เวที ‘มิสไซง่อน’ ม�ครวญเพลงคู่กนั ต่อ รวมทั้งซิงเกิลใหม่ ‘เต็มใจ’ ที่แต่ง ม�ร้องแก้เพลง ‘ครึ่งใจ’ ของหนุ่มกัน นอกจ�กคนดัง คอนเสิร์ตคร�ว นี้กนั นภัทร ยังถือโอก�สเปิดตัวเพื่อนสนิทที่ฟอร์มวงดนตรีกนั ม�ตั้งแต่ สมัยมัธยม วงใบเตย ที่จบง�นนี้ก็ได้แฟนคลับกลับไปอีกเพียบ ไม่น�น คงมีผลง�นให้ได้อุดหนุนกันแน่ ๆ จ�กนั้นก็ถึงเวล�ของหนุ่มหล่ออีกคน อโนทัยแ ห่งละครเวที ‘เลือดขัตติยา’ หนุ่มแกงส้ม ธนทัต ที่ชวนพี่กัน ม�โชว์ลีล�แเดนซ์สุดพลิ้วในเพลง ‘คุณและคุณเท่�นั้น’ ทำ�เอ� ส�ว ๆ กรี๊ดสลบกันทั้งฮอลล์ ปิดท้ายแขกสุดเซอร์ไพรส์ “คิว วงฟลัวร์” ที่ทั้งน้าำ เสียง และลีลากินขาดแทบจะดึงเอาแฟนคลับหนุ่มกันไปเป็นของตัวเอง กันเลยทีเดียว ใครที่พลาดงานนี้ก็คงต้องรอบันทึกการแสดงสดที่ ต้องบอกว่าแม้จะเก็บได้ทุกฉาก แต่เรื่องอารมณ์สด ๆ คอนเสิร์ต ครั้งหน้าแนะนำาว่าอย่าช้า  ประสบคว�มสำ�เร็จม�ตลอด 5 ครั้งที่ผ�่ นม�สำ�หรับคอนเสิรต์ ที่รวบรวม ศิลปินขวัญใจวัยรุ่นไว้ม�กที่สุดเป็นประวัติก�รณ์ โดยในปี 2556 นี้ ‘เอไอ เอส 3 จี วัน-ทู-คอล! พรีเซนต์ กามิกาเซ่ เค ไฟท์ คอนเสิร์ต’ จะกลับ ม�พิสูจน์ศักดิ์ศรีเพลงไทยหัวใจวัยรุ่นอีกครั้งในรูปแบบของก�รแบทเทิล กันระหว่�งศิลปินค่�ยก�มิก�เซ่และศิลปินต่�งค่�ย โดย “แก้ว-จริญญา ศิริมงคลสกุล” ที่เป็นตัวแทนออกม�บอกคว�มรู้สึกของเพื่อน ๆ ว่�ตอน นี้ทุกคนมุ่งมั่นกับก�รฝึกซ้อมม�ก ๆ นอกจ�กไม่อย�กให้แฟนเพลงผิดหวัง แล้ว ต้องบอกว่�ง�นนี้ศักดิ์ศรีมันค้ำ�คอ ใครแฟนใครก็อย่�ลืมไปเชียร์กัน ได้วันอ�ทิตย์ที่ 13 ตุล�คม ณ รอยัลพ�ร�กอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์ก�รค้� สย�มพ�ร�กอน

กดปุ่มสต�ร์ตเปิดตัวอย่�งเป็นท�งก�รแล้ว สำ�หรับช่องวัยรุ่นอันดับ 1 อย่�ง MTV Thailand (เอ็มทีวี ไทยแลนด์) กับคอนเซ็ปต์สุดจี๊ด Young Amazing Lives ที่ มาร์ค-อมฤต ศุขะวณิช กรรมการผู้จัดการฯ หัวเรือใหญ่ที่ท�ง MTV ไว้ ว�งใจให้ดแู ลแบรนด์ MTV Thailand กล่�วอย่�ง มั่นใจว่�จะทำ�ให้ MTV Thailand กล�ยเป็นช่อง วัยรุ่นอันดับ 1 ที่รวบรวมคอนเทนต์ระดับโลกไว้ ม�กที่สดุ ถ้�อย�กรูว้ �่ วัยรุ่นชอบทำ�อะไร MTV Thailand มีค�ำ ตอบให้คณ ุ แน่นอน ติดต�มได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่�นท�ง True Visions ช่อง 80 (True Knowledge), True Visions ช่อง 71 (True Super Packs), True Visions ช่อง 151 (HD) และ PSI ช่อง 158 

 ออกตัวว่�เป็นคนไม่กลัวผี แต่ “มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรกำาพล” ที่โด่งดังม�จ�กบท ภู ใน ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น จนผู้กำ�กับ สิน-ยงยุทธ ทองกองทุน ต้องชวนม�รับบท “บีม” ในตอน เพื่อนที่เข้�ใจ หนัง สั้นที่ได้แรงบันด�ลใจม�จ�ก สี่แพร่ง ตอนเหงา หนึ่งในโปรเจ็คของ “GTH Side Stories (จีทเี อช ไซด์ สตอรี่ส)์ ภาคต่อจากหนังดังจีที เอช” ที่ออกอ�ก�ศท�งช่อง “วัน” (ผ่�นกล่อง GMM Z) ก็ยอมรับว่� รู้สกึ หลอน ๆ ตอนเห็นก�รแสดงของ “เอ๋-มณีรตั น์” ทั้งในตอนที่เป็น หนังและในเวอร์ช่นั ละครภ�คต่อ ... เรื่องร�วของเพื่อนข้�งห้องร้�งที่ ส�วเจ้�ของห้องตกตึกต�ยจะเป็นอย่�งไรต่อไปก็ตอ้ งติดต�มกันเองให้ สนุกนะ โดยส�ม�รถดูฟรีที่ช่อง “วัน” ผ่�นกล่อง GMM Z เท่�นั้น

54

 ไม่มคี �ำ ว่� ‘เลื่อน’ หรือ ‘ยกเลิก’ สำ�หรับโปร เจกต์ของผู้จดั ระดับมืออ�ชีพอย่�ง โฟร์ วัน วัน เอ็น เตอร์เทนเม้นท์ ที่ก�รันตีคว�มน่�เชื่อถือไปกับ คอนเสิร์ตล่�สุดจ�ก 7 หนุ่มไอดอลเค-ป๊อปวง ‘อินฟินิท’ (INFINITE) กับ ‘ซัมซุง กาแล็คซี่ มิวสิค 2013 อินฟินิท เฟิร์ส เวิลด์ ทัวร์ ‘วัน เกรท สเต็ป’ อิน แบงคอก บรอท ทู ยู บาย น้ำาดื่มช้าง และคาร์มาร์ท’ (Samsung Galaxy Music 2013 INFINITE 1st World Tour ‘One Great Step’ in Bangkok Brought to You by Chang Drinking Water and Karmarts) ที่ฝ่�กระแสด้วยยอดจองบัตรถล่ม ทล�ย ให้ส�วกเค-ป๊อปได้สนุกกันลืมเหนื่อยในวัน เส�ร์ท่ี 28 กันย�ยนนี้ ณ ธันเดอร์โดม เมืองทอง ธ�นี แถมยังแอบเปรยว่�ตอนนี้มีอีก 2 โปรเจกต์ใหญ่อยู่ในมือ ใครที่ไม่อย�กพล�ดก็ติดต�ม ก�รอัพเดททุกข่�วได้ที่ www.411ent.com, www.facebook.com/fouroneoneent และทวิต เตอร์ @411ent รวมทั้งอินสต�แกรมของซีอีโอกึ้ง http://instagram.com/kungchalermchai/  ส่งคอนเสิร์ตสุดเท่ ‘Studio 1045 Sat-

urday Night Fever’ เปิดตัวคลื่น ‘เลิฟ เรดิ โอ (Love Radio 1045)’ จนช�วเลิฟเรียกร้อง ให้มภี �คต่อของป�ร์ตสี้ นุกๆ กันอีกเร็ว ๆ ล่�สุด คลื่นเลิฟเลยจัดหนักอีกครั้งกับคอนเสิร์ตดิสโก้ แดนซ์ป�ร์ตี้ ‘Stayin’ Alive Black & White Dance Night Party’ (สเตอิ้ง อะ ไลฟ์ แบลค แอนด์ ไวท์ แดนซ์ ไนท์ ปาร์ตี้) ที่จะได้สนุก กับศิลปินคุณภ�พ ไม่ว่�จะเป็น เจนนิเฟอร์ คิ้ม, โก้ เศกพล (Mr.Saxman) กับ วงทาเค ชิ แอนด์ เดอะ ฟังกี้ ยูนิต (Takeshi & The Funky Unit), ชิน ชินวุฒ และ พีท พล ที่จะให้คืนวัน เส�ร์ของช�วเลิฟเร่�ร้อนและเต็มไปด้วยคว�มสุขกระจ�ยไปทั่วทั้งฟลอร์! เจอกันได้วันเส�ร์ที่ 26 ตุล�คม 2556 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ThaiticketMajor Call center โทร.02-262-3456 หรือ www.facebook/loveradio1045 และ www.iradiofm.net/1045

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


Social: ดี จี ’ ช่ ว ยให้ ง่ ายยขึ ้น …อดีตผู้ ‘ซีพล.ต.อ.เสรี พิศุทชธ์ี วิ ตเตมี าเวส บริษัทซีาดรวจแห่ ีจี นำ�งโดย บักลุญ่มชาการตำ ชาติ นาถ ครั้งที่ ลิ1่ว และ เจริ ญ ประธานกรรมการบริ ห าร’ เป็ น ประธานมู ล นิ ธิ ‘เราจะเป็ น คนดี จั ด ง�นแถลงข่ � วครบรอบ ประธ�นแถลงข่ � วก�รแข่ ง45 ขั น ฟุปีต ซอล ษัทซีดีจี นขึคนดี ้น ’ณ ครัห้้งอทีงพิ มูกลุลนิ่มธบริ ิ ‘เราจะเป็ ่ 1น�ชิงถ้วย เคิยลรติย4ศ ชัพล.ต.อ.เสรี ้น 4 โรงแรมอิ น เตอร์ เกี พศิ ทุ ธ์ เตมี ย�เวส อดีต เ นนตั�รวจแห่ ล กรุงงช�ติ เทพฯและเงิ โดย ผูคอนติ ้บัญช�ก�รตำ นร�งวัล มี น �200,000 ย ส ม ศั กบ�ท ย์ โดยมี ภู รี อศดีรีตศันักกเตะฝี ดิ ์ เท้� รวม ว่ � ก�รกระทรวงก�รท่ วและ พร้ชอัยมด้อดีวตยสมาชิ พ.ต.อ.ญาณ ดีรั กฐรีมนตรี ระดับสโมสรระดั บประเทศ โก้ บีอมงเที ิกซ์่ย-จตุ โชค กีวิรฬิย�ะพงศ์ กวงบอยแบนด์คน พล ่ง ยื น รองอธิ บ ดี้งนีก้ รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ, วพญ.คุ หญิธ�ภิ ง พรทิ พ ย์ โร งขัน ดัง ร่วยัมง�นแถลงข่ �วในครั ณ ห้องประชุมเพชรดอกแก้ โรงเรียณนทวี เศก โดยก�รแข่ จนสุ ท์ และ อ ป-อารี สิ ริ โ สภา เ รื ่อ งร�วและประสบก�รณ์ จะมีขนึ้นั นในระหว่ �งวันป็อ�ทิ ตย์ที่ 6ย าตุล�คม-วั นอ�ทิร่ตวย์มแชร์ ที่ 3 พฤศจิ ก�ยน 2556 ณ สน�มฟุตซอล ดีศ�ล� ๆ กั80 บกลุพรรษ�มห�ร�ช ่มบริษัทซีดีจี ตลอดระยะเวล� โรงเรียนทวีธ�ภิเ45 ศก ปีที่ผ่�นม�

บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) โดย มิสเตอร์ ทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณชัยวัฒน์ ลิมป์ วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคุณนเรศ จุลบุตร ผอ.สำานักงานการท่อง เที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นำ�ทีมต่อ เนื่องกิจกรรม อีซี่บ�ย ‘ปั้นฝัน...ปันโอกาส’ ซีซั่น 3 ปักหมุดจุด 3 ของปีที่จังหวัดก�ญจนบุรี กับ ก�รเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ AEC (ASEAN Economic Community) ผ่�น 4 หลักสูตรหลัก พร้อมกูรูชื่อดัง ไม่ว่�จะเป็นนักคณิตคิดสร้�งสรรค์ “นาวิน ต้าร์” นักเต้นเท้�ไฟ “ไอซ์ ศรัญญู” นักพูดอินเตอร์ “น้องเฌอเบลล์ นางเอกช่อง 5” และนักเตะมืออ�ชีพจ�ก ‘ทีมสโมสรบาง กอกกล๊าส เอฟซี’ ที่ม�ร่วมกันพัฒน�และแบ่งปันทักษะคว�มรู้ให้แก่น้อง ๆ ณ หอประชุมอรพิน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏก�ญจนบุรี

เปิดตัวงห์หุ’่นฯร่วมกั แข้บงทอง “เวย์ น ลด์รู’นี่ยจัด์”  ‘โซดาสิ ‘อาดามั ส เวิ … พิสิพงธิ ห์ภัณโซด� ฑ์ห่นุ แบทเทิ ขี้ผ้งึ ม�ด�มทุ กรุงเยีเทพฯ ง�น ่ล ออฟสโซ เดอะ ยร์ เวิเปิลด์ หุเฟสติ ่นขี้ผว้งึ ัลซูเปอร์ แข้งทอง “เวย์น10รูนปี่ยี ”์ แบทเทิ จ�กทีม่ล 2013สต�ร์ฉลองครบรอบ แมนเชสเตอร์ นเต็ด เปิดเปิตัวดหุเวที ่นขีเฟ้้ผึ้งนนอกสถ�น ออฟ เดอะ เยียร์ยูไไทยแลนด์ ห�สุดยอด ทีบีบ่คอยพั รั้งแรก กรรมสร้ และ นธุ์ซพร้ �่ ทัอว่ มจั ฟ้�ดเมืกิอจงไทย เพื่อ�ชิงเซอร์ งชัยเป็ไพรส์ นตัวแทน แรงบันด�ลใจให้ ับทีงมขัฟุนตแบทเทิ บอลเย�วชนโรงเรี ยน ประเทศไทย ร่วกมแข่ ่ล ออฟ เดอะ กรุยงร์เทพคริ ยนวิยทย�ลั ย โดยมี ช ตรี เยี เซ�ท์สเตีเอเชี 2013 โดยปีนดร.วรนุ ี้ทีม S.I.N.E. วิ(ซีจเิตน่รเกษม ผู้อำานวยการโรงเรี งเทพคริ เตียนวิมทิภยาลั ย แฟนคลั ตัวงยง “พีชบ-พชร ) จ�กประเทศเวี ยดน�มคว้ย�นกรุ โควต�เป็ นตัสวแทนภู �คเอเชี ยใต้เข้�บแข่ ขันระดั โลกบนเวที จิแบทเทิ ราธิวฒ ั ่ล น์ออฟ ” ทีมเดอะ ปอม ปอมเชี จ�กมห�วิ ทย�ลั2013 ยกรุงเทพ พร้อมด้วยทีมผูในเดื ้ฝกึ สอนและนั ก้ เยียร์ อิยนร์เตอร์ เนชั่นแนล ที่ประเทศเยอรมนี อนตุล�คมนี ฟุตบอลเย�วชนของโรงเรียนร่วมกิจกรรมเมื่อ เร็ว ๆนีเนีวี้ ย ผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวที่เข้�ใจผิวทั่วเรือน  ร่�งอย่�งแท้จริง จัดง�น ‘NIVEA In-Shower เซส คอลลาเจน เปิตดภัตัณวฑ์ใหญ่ SingingคิสConcert’ แนะนำ�ผลิ นวัตกรรม (แหม่ม) สกิ นักนธุรคอนดิ กิจ ชั่น ใหม่ ล่�นสุาด พรหมดิ นีเวีย อิเนรกช�วเวอร์ … อนิ พั น ล้ าโลชั นในวงการขายท่ ป กรณ์ เนอร์ ่นบำ�รุงผิวก�ยชนิอดและอุ ล้�งออกหลั งอ�บน้�ำ กนำาเข้าา ญิลงทุ นร่วโพธิ ม ์ง100 เปิด แอม ดึเหล็ ง “ญาญ่ ๋ง-รฐา าม” ล้เป็�นแบรนด์ ตัว คิสเซส บ�สเดอร์ คนล่คอลล�เจน �สุด โชว์รอ้ ง (Kisses เต้น ร่วมกัColบวงลิปต� lagen) ภ�ยใต้ในเพลงพิ แบรนด์ เศษ นิมฟ์‘เด้ซีงเครท เป็ นครั้งแรก เด้ง ใน เด้ง’ นำ� ทีมเมย์ พิชญ์น�ฎ และหนุ่มน่�กอด ท็อป จรณ พร้อมส�ว ๆ กว่� 270 คนเต้นร่วมกันมันแบบ หยุดไม่อยู่กล�งล�นพ�ร์ค พ�ร�กอน

โกดัก โดย อีวานโดร แมททูชี ผู้จัดก�รทั่วไป ฝ่�ยธุรกิจกร�ฟิคและรองประธ�นฝ่�ยก�รตล�ดในเขต ภูมภิ �คเอเชียแปซิฟกิ บริษทั โกดัก อีสต์แมน จำากัด นำ� ทีมองค์กรเดินหน้�เต็มขั้นรุกธุรกิจก�รพิมพ์เชิงพ�ณิชย์ หลังหลุดพ้นจ�กภ�วะล้มละล�ยจ�กก�รปรับโครงสร้�ง บริษัทต�มกฎหม�ย บท 11 โดยพัฒน�เป็นบริษัทที่เป็น ผูน้ �ำ ด้�นเทคโนโลยีก�รพิมพ์ภ�พ บรรจุภณ ั ฑ์ สื่อหนังสือ และหนังสือพิมพ์ ให้แก่ลกู ค้�องค์กรธุรกิจ มั่นใจธุรกิจส�ม�รถทำ�กำ�ไรด้วยโครงสร้�งทุนที่แข็งแกร่ง ทั้งยังมีก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้�เติบโต

“เจ-เจตริน วรรธนะสิน” คุณพ่อข�แร็พ พร้อมด้วยลูกช�ยและภรรย�สุดที่เลิฟ ปิ่น-เก็จ มณี ร่ ว มทริ ป เที ่ย วฟรี ย กก๊ ว นกั บ ลู ก ค้ � ทรู มู ฟ เอช ผู้โชคดีจ�กแคมเปญ ‘Hplorerภารกิจพิชิต 1 ล้านกิโลเมตรทั่วไทย ทางออนไลน์’ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ท�งทรูมฟู เอช ร่วมกับก�รท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยจัดขึ้น โดยมีร�งวัลแพ็กเกจท่องเที่ยว สุดเอ็กซ์คลูซฟี ให้ช�วเอชสนุกสุดมันกับหล�กหล�ยกิจกรรมทั้งขับรถ ATV ขับรถ CART CROSS ในสน�มวิบ�ก ขับเรือ BUMPER BOAT หรือนั่งชมวิวบนกระเช้�ลอยฟ้� ตะลุยป�กช่อง-เข� ใหญ่ ที่ ณดล วิลล่� 2 วัน 1 คืน รวมมูลค่�กว่� 300,000 บ�ท 

ปรารถนาอันร้อนแรงในนิทรรศการศิลปะ

Games of Desire

ก้อย อาร์ต แกเลอรี่ นำ�เสนอนิทรรศก�ร ‘Games of Desire’ ผลง�นจิตรกรรมร่วมสมัย โดย โกวิท วัฒนราช ศิลปิน หนุ่มมากฝีมือ ที่สะท้อนให้เห็นคว�มเย้�ยวนชวนให้หลงใหลของ คว� คว�มง�มและแรงปร�รถน�ที่บอ่ ยครั้งเป็นเพียงเปลือกนอก โดยที่ ศิลปินได้ขุดลึกถึงแก่นแท้ของคว องคว�มเย้�ยวนที่ม�กไปกว่�เสน่ห์ และคว และคว�มง�มอันไร้เดียงส�ของสีหน้� แวว ตต� และเรือนร่�งของผู้หญิง ซึ่งนอกจ�ก จะหยุดสส�ยต�ทุกคู่ด้วยคว�มง�มอันชวน หลงใหลของเรือนร่�งและหน้�ต�ของผู้ หญิง ยังชวนให้ตดิ ตต�มค้นห�คว�มจริงอัน แสนเศร้�ของสังคมไทยที่ท�ำ ให้ผ้หู ญิงหล หล�ยคนต้องทุกข์ทนกับอ�ชีพ ต้องห้�ม โดยเลือกใช้สัญลักษณ์แฝงไว้ในผลง�นสีน้ำ�มันให้ผู้ชมได้ขบตีคว�ม หม�ยที่ซ่อนเร้นในแต่ละภ�พได้อย่�งยอดเยี่ยม ศิลปินเลือกใช้เส้นสี ทีแปรง และผืนผ้�ใบ เชิญชวนให้ผู้ชมพิเคร�ะห์ เจ�ะลึกผ่�นคว�มง�มที่บ�งครั้งอ�จเป็นเพียงแค่เปลือกนอกที่สร้�งขึ้นม�เพื่อ ยั่วยวนชวนให้รักให้หลงติดกับดักของเกมแห่งปร�รถน�ในย�มร�ตรี ปริศน�ที่

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

ซ่ อ นงำ �ไว้ ภ �ยใต้ เ สน่ ห � มักเป็นคว�มจริงที่สร้�งคว�มเจ็บปวดให้กับ ผู้อยู่ในวังวนของเกมรักซ่อนกล โดยเฉพ�ะ น�รีแห่งร�ตรีก�ลที่ยังไม่อ�จหลุดพ้นจ�กบ่วง ปร�รถน�นี้ได้

นิทรรศการ ‘Games of Desire’ โดย โกวิท วัฒนราช จะจัดแสดง ณ ก้อย อาร์ต แกเลอรี่ 43/12 ซ.สุขุมวิท 31 (ซ.สวัสดี) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 27 กันยายน-30 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00-19.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร. 0-2662-3218

55


Must to Have: PS Vita TV

SanDisk Extreme Pro CFast 2.0

สามารถสตรีมมิ่งการเล่นเกมบนหน้าจอ PlayStation Vita ของเราออกสู่หน้าจอทีวีหรือ มอนิเตอร์ท่เี ชื่อมต่อไว้ได้ เพื่อความมันในการเล่นบนหน้าจอที่ใหญ่ข้นึ มาพร้อมกับพอร์ต HDMI พอร์ต USB ช่องใส่เกม Vita ช่องใส่เมโมรีการ์ด และพอร์ต Ethernet เป็นต้น

เมโมรีการ์ดที่มาพร้อมความเร็วในการอ่านข้อมูลที่ 450MB ต่อวินาที และความเร็ว ในการบันทึกข้อมูลที่ 350MB ต่อวินาที อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ SanDisk Extreme Pro CFast 2.0 จะยังรองรับการทำางานได้แค่เพียงกับกล้องถ่ายวิดโี อตระกูล Arri Amira เท่านั้น เพราะตัวเมโมรีเป็นแบบ Pinless Card นั่นเอง

Dell Venue Windows 8.1 แท็บเล็ต

ขนาดหน้าจอ 8 นิว้ ในระดับ Full HD 1080p ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8.1 เวอร์ชั่นล่าสุดพร้อมกับชิปเซตจาก Intel Atom ตัวใหม่แกะกล่อง Bay Trail กล้อง หลัง 5 ล้านพิกเซล พอร์ต Micro USB และ HDMI out มาให้ใช้งานด้วยเช่นเดียว กับความสามารถในการรองรับการเพิ่มเมโมรีผ่าน Micro SD Card ด้วย

Olympus OM-D E-M1

เป็นกล้องระดับ Mirrorless มาพร้อมเซ็นเซอร์ LiveMOS ความละเอียด 16.3 ล้าน พิกเซล พร้อมชิปประมวลผลภาพ TruePic VII รุ่นล่าสุด ซึ่งถือว่าเป็นกล้องที่ให้คุณภาพ ไฟล์สงู ที่สดุ แล้วในแบรนด์ Olympus มีระบบ EVF แบบใหม่มาพร้อมฟีเจอร์เทียบเท่ากล้อง SLR แบบ Full-Frame

56

Samsung Galaxy Note 3

ขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผล Exynos 5 Octa ความเร็ว 1.9 GHz หรือ Quadcore Snapdragon 800 ความเร็ว 2.3 GHz (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตลาดที่จะวางจำาหน่าย) RAM 3GB หน่วยความจำาเครื่องมีให้เลือกตั้งแต่ 32GB และ 64GB (รองรับการ์ด MicroSD สูงสุดถึง 64GB) รันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.3 Jelly Bean ความจุแบตเตอรี่ 3,200 mAh

Sumsung Galaxy Gear

นาฬิกาอัจฉริยะ มีหน้าจอสัมผัส Super AMOLED ขนาด 1.63 นิว้ ความละเอียด 320x320 พิกเซล มาพร้อมกล้องความละเอียด 1.9 พิกเซล อยู่ตรงบริเวณสายข้อมือของตัวนาฬิกาที่ สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอแบบสั้น ๆ ได้บนความละเอียด 720p พร้อมทั้งสามารถ แชร์รูปภาพหรือคลิปลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันที

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


Must to Read: งานไม่ประจำา ทำาเงินกว่า นั ก เขี ย น ครี เ อที ฟ ร�ยก�รวิ ท ยุ คนเขี ย นสคริ ป ต์ ร�ยก�รโทรทัศน์ ไปแข่งร�ยก�รเกมโชว์ เจ้�ของร้�น เครื่องประดับ คนข�ยของแบกะดิน วิ่งหนีเทศกิจ ข�ย ตรง ธุรกิจเครือข่�ย บรรณ�ธิก�ร เล่นหุ้น เข�สัมผัส ด้วยตัวเองม�หมดแล้ว วันนี้เข�ได้เลือกแล้วที่จะมี คว�มสุขใน ‘ง�นไม่ประจำ�’ เพร�ะทำ�ให้เข�ส�ม�รถ ออกแบบชีวติ ได้ ที่ส�ำ คัญนอกจ�กจะออกแบบชีวติ ได้แล้ว ยังออกแบบร�ยได้เองได้อีกด้วย งานที ่ดี ใ ห้ เ งิ น เลี ้ย งชี พ เรา แต่ ง านที ่ดี ก ว่ า นอกจากจะเลี้ยงชีพแล้ว ยังต้องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ เราด้วย พบ 50 ข้อคิดสู่อิสรภาพแห่งชีวิต งานที่ไร้ กรอบ ไม่ตอ้ งตอกบัตร แต่กร็ วยได้ รวบรวมโดยวิสตู ร แสงอรุณเลิศ บรรณาธิการ นักแต่งเพลง ผู้อยู่เบื้องหลัง หนังสือ Best Seller และเพลงฮิตมากมาย ...อ่านแล้ว จะได้รู้ว่า...เขาทำาได้...คุณเองก็ทำาได้เช่นกัน

เล่นหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน

ผู้เขียน : วิสูตร แสงอรุณเลิศ สำานักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์, ราคา 225 บาท หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ช่วยให้คุณลาออกจากงานประจำา แต่ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่แล้ว หรือกำาลังอยากจะมีชีวิตอิสระ หนังสือเล่มนี้มีวิธีคิดและวิธีการอะไรบางอย่างที่ช่วยคุณ ได้ หรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณยังรักที่จะทำางานประจำาอยู่ ก็ เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะทำาให้คณ ุ ทำางานประจำาได้ดกี ว่าเดิม ได้เลื่อนขั้น ได้เงินเดือนสูงขึ้น เนือ้ ห�ในเล่มจะทำ�ให้คณ ุ รู้จักช�ยผู้มคี ว�มสุขกับง�น อิสระ ผู้ที่มีทั้งประสบก�รณ์ที่เคยเป็นลูกน้องคนอื่น และ เป็นเจ้�น�ยตัวเอง ทำ�ให้เข�เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของ ง�นแต่ละประเภท ไม่ว่�จะเป็นครูสอนพิเศษ นักแต่งเพลง

สร้างเงินล้านก่อนเรียนจบ ผู้เขียน : นิจจรีย์ นิธินวกร (นานิ) สำานักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์, ราคา 225 บาท หนังสือเล่มนี้นำ�เสนอ 20 เคล็ดลับแนวคิดก�รออมและก�รลง ทุนที่ใช้ได้ผลจริง จ�กเด็กไทยที่สร้�งเงินล้�นด้วยตนเองตั้งแต่อ�ยุยัง ไม่ถึง 20 ปี นานิ นิธินวกร เป็นเย�วชนที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่�คว�มมั่งคั่ง ในวัยเรียนเกิดขึ้นได้จริง เพียงรู้จักว�งแผนและมุ่งมั่นตั้งใจทำ�ต�มเป้� หม�ยที่ว�งไว้ วันนี้น�นิเป็นเด็กไทยที่ส�ม�รถสร้�งเงินล้�นได้ด้วย ตนเองตั้งแต่อ�ยุยังไม่ถึง 20 ปี คว�มสำ�เร็จด้�น ก�รลงทุนของน�นิจงึ เป็น บทพิสูจน์ว่�คว�มสำ�เร็จ ด้�นก�รลงทุนเกิดขึ้นได้ ไม่ย�ก และเกิ และเกิดขึ้นได้โดย ไม่จ�ำ กัดช่วงวัยอีกต่อไป ซึ่งเนื้อห�ในหนังสือจะบอกเล่�แนวคิดของ น�นิในก�รใช้ชีวิตของวัยรุ่น และแนวคิดที่มีต่อก�รลงทุนตั้งแต่วัย เด็ก ก�รรู้จักว�งแผนก�รลงทุน โดยมีคุณพ่อเป็นแรงบันด�ลใจ สำ�คัญ แต่ม�กไปกว่�นั้นคือคว�มมีระเบียบวินัยและคว�มอดทน ทำ�ให้น�นิฟันฝ่�อุปสรรคต่�ง ๆ ไปได้เป็นอย่�งดี

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

ผู้เขียน : iSalaryman สำานักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์, ราคา 225 บาท หนังสือของ iSalaryman เป็นทั้งตำ�ร�หุ้นและทั้งเรื่อง เล่�ของมนุษย์เงินเดือนทั้งมุมบวกและลบ นี่คือเรื่องร�วที่น่� ติดต�ม เพร�ะห�กเป็นเพียงตำ�ร� เร�ก็จะได้รู้แต่ทฤษฎีก�ร ลงทุน ไม่มโี อก�สได้รวู้ �่ วิธที ่สี วยหรูเหล่�นั้นเมื่อเร�นำ�ม�ใช้จริง จะเป็นอย่�งไร อ่�นหนังสือเล่มนี้แล้วจะทำ�ให้คณ ุ รู้เรื่องของวิธี ก�รเล่นหุ้นแบบมนุษย์เงินเดือน เครื่องมือเบื้องต้นเพื่อต่อยอดสู่ ขัน้ มืออ�ชีพ ทำ�ง�นไปด้วยเล่นหุ้นไปด้วยทำ�ได้จริงหรือ จะบอก คนที่ออฟฟิศโดยเฉพ�ะเจ้�น�ยว่�เล่นหุ้นดีหรือไม่ แล้วจะเกิด ผลอะไรถ้�ไม่เล่นหุ้น ทำ�ง�นอย่�งเดียวดีกว่�มัย้ และจะพร้อม เมื่อไหร่ที่จะออกม�ลงทุนอย่�งเดียว ภ�ยในเล่มคุณจะได้พบกับตัวอย่�งหล�กหล�ยอ�ชีพที่ ต่�งก็ลงทุนหุ้นกันทั้งนั้น ไม่ว่�จะเป็นพนักง�นออฟฟิศ แม่ บ้�น เภสัชกร นักก�ยภ�พบำ�บัด นักศึกษ� หรือแม้กระทั่งคน ต�บอด น�ทีนี้ใครไม่รู้จักลงทุนหุ้นดูจะห�ที่ยืนย�กขึ้นในสังคม และ iSalaryman ก็ท�ำ ให้เห็นแล้วว่�มนุษย์เงินเดือนเล่นหุ้นไป ด้วยนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ สมเกียรติหรือในนามแฝงที่โด่งดัง iSalaryman เป็น โมเดลที่ดีของมนุษย์เงินเดือนที่ใช้ชีวิตอีกด้านในฐานะนัก ลงทุนได้เป็นอย่างดี เรื่องเล่าและประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอด แบบตรงไปตรงมา น่าติดตาม และอาจเป็นมุมคิดให้กบั มนุษย์ เงินเดือนหลาย ๆ คนที่กำาลังอยากเข้าสู่วงการหุ้น มากกว่า นั้นหลายคนน่าจะอ่านแล้วมองเห็นตนเองในหนังสือด้วยซ้าำ ไป

57


Must to Eat: มาตามนัดกับ Must to Eat เพื่อนั่งรถไฟฟ้าหาของอร่อยกินกันเช่นเคย คราวนี้แวะลงที่สถานี เอกมัยแล้วเดินไว ๆ ไปกันที่หา้ ง Gateway Ekamai ศูนย์การค้าใหม่ใจกลางเมืองที่เดินเข้าไปเยี่ยม ชมแล้วนึกว่าอยูใ่ นประเทศญีป่ ่นุ เพราะศูนย์การค้าแห่งนี้ได้นาำ เอากลิ่นอายของดินแดนอาทิตย์อทุ ยั มา รวมไว้ที่นี่ ทั้งวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของชาวญี่ปุ่น ซึ่งแน่นอนเรื่องอาหารการกินก็รวบรวมไว้ แบบจัดเต็มในโซน Japan Town มีรา้ นอาหารต้นตำารับจากญี่ป่นุ เกือบ 20 ร้านดังมาให้เลือกลิ้มลอง

สำ�หรับคนรักเนือ้ ต้องแวะม�ที่ร้�น ‘Sukiya’ (สุคิยะ) ร�ช�แห่งข้�วหน้�เนื้อยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศ ญีป่ นุ่ เป็นร้�นที่เปิดบริก�รครั้งแรกที่เมืองโยโกฮ�ม่�ในปี 1982 จนถึงปีนี้ก็ร่วม ๆ 31 ปีแล้ว ปัจจุบันนับได้ว่�เป็น ร้�นที่มีส�ข�ม�กเป็นอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่นเลยก็ว่�ได้ ร้าน Sukiya เน้นอาหารในรูปแบบ Gyudon (กิว ด้ง) ซึ่งก็คืออาหารฟาสต์ฟู้ดของชาวญี่ปุ่นนั่นเอง ชาว ญี่ปุ่นนิยมกินกิวด้งมาก เพราะทั้งอร่อย รวดเร็ว ปริมาณ เยอะและราคาย่อมเยา กิวด้งนั้นประกอบด้วย ข้าวที่โรยหน้าด้วยเนื้อและ หัวหอม เคี่ยวในซอสถั่วเหลืองหวานกลมกล่อม มีให้เลือก อร่อยหลากหลายเมนู โดยเฉพาะข้าวหน้าเนื้อ เช่น ข้�ว หน้�เนื้อไข่ออนเซ็น ข้�วหน้�เนื้อกิมจิ ข้�วหน้�เนื้อร�ด ปูผัดผงกะหรี่ ข้�วหน้�เนื้อโรยชีส ข้�วแกงกะหรี่ไข่ออน เซ็น ข้�วแกงกะหรี่ชสี ข้�วแกงกะหรี่เนื้อสุคยิ ะ หรือหาก

ไม่กินเนื้อก็สามารถสั่งเมนูปลาแซลมอนย่างหรือเมนูไก่ แทนก็ได้ โดยเฉพาะไก่คาราเกะอร่อยมากขอแนะนำาค่ะ ที่ร้านนี้มีชุดอาหารให้เลือกอิ่มอร่อยถึง 4 ขนาด ได้แก่ ขน�ดประหยัด ขน�ดกล�ง ขน�ดใหญ่ และขน�ดพิเศษ สำาหรับคนที่เลือกไม่ถกู สามารถดูตวั อย่างอาหารและราคา ได้ที่หน้าร้านค่ะ แต่ขอบอกว่าอาหารชุดสุดคุ้มกินได้พอดี อิ่มในราคาสบายกระเป๋าค่ะ

หลังจากอิ่มจากอาหารคาวแล้ว ถ้ายังไม่เต็มอิ่มต้องมาต่อกันที่ร้านขนมขึ้นชื่ออย่างร้าน ‘Taruto’ ที่มีเค้กและ ทาร์ตผลไม้ให้เลือกชิมมากมาย ทั้งท�ร์ตส้ม ท�ร์ตเมล่อน ท�ร์จช�เขียว โดยเฉพาะ Ginaza Strawberry Taruto ชีสเค้กสตรอว์เบอรี่เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมว�นิลล� ช็อกโกแลต และวิปครีม ชีสเค้กนุ่มละลายในปาก กินกับหน้า เค้กเป็นสตรอว์เบอรี่สดชิ้นโตและไอศกรีม แล้วยังมีซอสนมหอมคาราเมล พุดดิ้งนม และพุดดิ้งชาเขียว มาให้ด้วยใน

เซต ส่วนใครชอบนมเนยต้องลอง Hokkaido Milk Set ชีสเค้กนุ่มหอมนมจากครีมชั้นบนและอร่อยเข้มข้นด้วย ช็อกโกแลตไซรัปแบบเข้มข้น ร้�นอ�ห�รญี่ปุ่นสุคิยะเปิดบริก�รทุกวัน เวล� 10.00-21.30 น. โทร. 0-2261-8801, 0-2108-2886 ส่วนร้�น Taruto โทร. 0-2108-2992

อิ่มอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นที่... Gateway Ekamai

58

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


Must to Go: นิทรรศการ ‘ภาพไม่เหมือน’

4-20 ตุล�คม 2556 Chamchuri Art Gallery ขอเชิญชมนิทรรศก�ร ‘ภาพไม่เหมือน’ (Unlikeness: portrait watercolor painting) โดยศิลปิน พีระ โภคทวี (Bhira Phokthavi) เป็นง�นแสดงภ�พว�ดบุคคล ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจ�กแนวคิดเรื่อง ‘ความไม่ เหมือน’ ในสองแง่มุม มุมแรกคือแนวคิดที่ว่�ทุกผู้คนในโลกไม่มีใครเหมือนกัน ทั้งรูป ร่�งหน้�ต� นิสัยใจคอ คว�มคิด คว�มชอบ คว�มถนัด อ�จจะมีคว�มคล้�ยคลึงกัน ในบ�งด้�น แต่ก็ไม่ทั้งหมด มุมที่สองคือในแง่มุมศิลปะ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่�เมื่อจะ ว�ดภ�พคน (รวมทั้งภ�พอื่นใดก็ต�ม) น่�จะว�ดให้เป็นม�กกว่� ‘ภาพเหมือน’ กล่าว คือ ควรคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมในเรื่ององค์ประกอบศิลป์ และเน้นเรื่องอ�รมณ์หรือ คว�มมีชีวิตชีว�เป็นสำ�คัญ ซึ่ง ‘สีน้ำา’ ส�ม�รถตอบสนองเป้�หม�ยดังกล่�วได้เป็น อย่�งดี ด้วยคุณสมบัติของสีที่เคลื่อนไหวไหลซึม ไม่หยุดนิ่ง เสมือนมีชีวิต ณ ห้อง นิทรรศก�รชั้น 1 ห้อง 1 Chamchuri Art Gallery ติดต่อศิลปิน 08-3083-4846

‘Vogue Fashion’s Night Out 2013 @ CentralWorld’

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 6 ‘ASEAN Overture-โหมโรงอาเซียน’

27-28 กันย�ยน 2556 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ และนิตยส�ร VOGUE THAILAND ร่วมจัดกิจกรรม สุดพิเศษ ‘Vogue Fashion’s Night Out 2013 @ CentralWorld’ โดยศูนย์ก�รค้�จะถูกเนรมิตเป็น Vogue Space พื้นที่ที่จะให้เหล่�แฟชั่นนิสต้� hang out ไปกับ Vogue bar, DJ Booth, Beauty bar, Hair & Nail Styling เตรียมสวยก่อนช็อปในบรรย�ก�ศแฟชั่นป�ร์ตี้ที่สนุกสน�น นอกจ�กนั้นยังมีกิจกรรมจ�กร้�นค้�ต่�ง ๆ ภ�ยในศูนย์ที่ พร้อมร่วมกันตกแต่งร้�น อัพเดทคอลเล็คชั่นสุด Exclusive และโปรโมชั ่น สุ ด พิ เ ศษม�กม�ย ที่ ศู น ย์ ก �รค้ � เซ็ น ทรั ล เวิลด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2635-1111

28 กันย�ยน 2556 ขอเชิญร่วมรับฟังก�รเสวน�เรื่องร�วของดนตรีในภูมิภ�ค อ�เซียน สีสันท�งดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว ทิศท�งของแวดวงดนตรีอ�เซียนใน อน�คต โดยอ�จ�รย์อ�นันท์ น�คคง รับชมก�รแสดงดนตรีสดจ�กศิลปินช�วพม่�จ�ก ศูนย์ดนตรีคีตมิตร ร่วมด้วยก�รแสดงดนตรีอ�เซียนจ�กชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวง ประดิษฐ์ไพเร�ะ และก�รแสดงดนตรีอ�เซียนประกอบสื่อผสมจ�ก ‘วงสีหยด’ ม�ร่วม เปิดหูและเปิดใจให้ดนตรีพ�เร�ก้�วข้�มพรมแดน และเรียนรู้คว�มแตกต่�งด้วยคว�ม เข้�ใจไปพร้อมกัน ลงทะเบียน 15.30 น. ที่หอ้ งออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมห�นคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2214-6630-8 ต่อ 530 

มหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5

28 กันย�ยน 2556 กลับม�อีกครั้งกับมหกรรมคว�ม สนุกท่�มกล�งท้องทุ่งใจกล�งกรุงเทพฯ กับคว�มมันระดับ ยกค่�ยมหกรรมกีฬ�ป�ร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้คุณได้กระทบ ไหล่กับขบวนพ�เหรดศิลปินสุดยิ่งใหญ่ หอบหิ้วของร�งวัล ม�กม�ยกลับบ้�นแบบฟรี แนบชิดกับศิลปินและกีฬ�ฮ�เฮ แบบถึงเนื้อถึงตัว พร้อมทั้งได้ม่วนมันกับคอนเสิร์ตสุดพิเศษ ของศิลปินแกรมมี่โกลด์แบบยกค่�ย สนใจร่วมกิจกรรมส่ง SMS พิมพ์ FAN ต�มด้วยชื่อ น�มสกุล และจังหวัด ส่ง ม�ที่ 4642999 (1 ข้อคว�ม/2 ท่�น) หรือติดต�มร่วมสนุก เพื่อรับบัตรท�ง www.facebook.com/fantvfantv

‘โว้ก แฟชั่นส์ ไนท์ เอ้าท์’

‘นิทรรศการเรื่องขี้ขี้’

28-29 กันย�ยน 2556 อุทย�นก�รเรียนรู้ TK park ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) ขอ เชิญชวนเย�วชนและผู้ที่สนใจม�ร่วมเปิดโลกก�รเรียนรู้กับ ‘นิทรรศก�รเรื่องขี้ขี้’ นิทรรศก�รสุดแรงแห่งปีที่สนุกสน�น ชวนคิด ชวนทึ่ง กับคว�มอัศจรรย์ของขี้ที่ไม่ธรรมด� พบกับ น�น�ขี้ (มูลสัตว์) ม�กกว่� 20 ส�ยพันธุ์ ร่วมค้นห�คำ�ตอบ ว่�ทำ�ไมต้องขี้ ขี้แล้วไปไหน ขี้บอกสุขภ�พเร�อย่�งไร และ ร่วมลิ้มรสหล�กเมนู ‘ขี้กินได้’ พิเศษสุดพบกับ “คุณสุภ�พ” ค�แร็คเตอร์ก�ร์ตูนรูปขี้ที่โด่งดังบนสังคมออนไลน์  ม�ร่วม เปลี่ยนเสียง “อี๋” ให้คล�ยปริศน�เป็น “อ๋อ” กับนิทรรศก�ร เรื่องขี้ขี้  ณ ล�นส�นฝัน TK park  ชั้น 8 ศูนย์ก�รค้� เซ็นทรัลเวิลด์  เวล� 11.00-17.00 น. สอบถ�มข้อมูลเพิ่ม เติม โทร. 0-2257-4300

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

27 กันยายน 2556 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ดำ�เนินโครงก�รจ�กเส้นใย สู่ภูมิปัญญ� จ�กภูมิปัญญ�สู่อ�ภรณ์ ปี 2556 ร่วมกับ นิตยส�รโว้ก ไทยแลนด์ พร้อมแล้วที่จะโชว์ศกั ยภ�พของ 3 ดีไซเนอร์ซึ่งชนะก�รประกวดจ�กโครงก�รฯ และ ซ� บริน�่ โกห์ ดีไซเนอร์ช�วสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตัวแทนพันธมิตร จ�กอ�เซียน เป็นครั้งแรกในง�น ‘โว้ก แฟชั่นส์ ไนท์ เอ้�ท์’ ที่แฟชั่นโชว์รอบพิเศษ ‘เดอะ คอนเทมโพร�ริสต์ บ�ย โอซีเอซี แอนด์ สเปเชียล เกสต์ เอโลฮิม บ�ย ซ�บริน่� โกห์’ และขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้�ร่วมชมผล ง�นสุดอลังก�ร ณ บริเวณ ฮอลล์ ออฟ มิร์เร่อ ชั้นเอ็ม ศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน เวล� 18.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบัตรเพื่อเข้าร่วมชม งานได้ที่ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง วัฒนธรรม โทร. 0-2422-8828 หรือ  www.ocac. go.th

59


Star’sBiz:

คอนเซ็ปต์ Dot me. Do well. Drink well. Dress well. ของ ‘DOTME’ (ดอทมี) ธุรกิจแฟชั่นและ ผลิตภัณฑ์ดแู ลสัตว์เลี้ยงแสนรัก ที่มหี นุม่ หล่อหน้าใส “เก้า-จิรายุ ละอองมณี” เป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดด้วยตัวเอง ที่นอกจากมุ่งหน้าลุยงานเรื่อง ธุรกิจแล้ว เจ้าตัวก็ไม่ทิ้งงานกุศลที่ทำาควบคู่กันมา ตลอด ที่เพิ่งผ่านไปก็งาน ‘Dotme…Charity 4 ขา หมา ๆ แมว ๆ” ที่นำารายได้ไปซื้ออาหารสุนัข และ นำาเงินสดจำานวนหนึ่งมอบให้ “ป้าศรี พุทธรักษา”

“เก้า-จิรายุ ละอองมณี” ‘DOTME’ ธุรกิจเพื่อคนรักสัตว์

ผู้ใจบุญซึ่งต้องออกไปขอทานหาเงินมาเป็นค่าอาหาร เลี้ยงสุนัขเร่ร่อนมากกว่า 30 ชีวิต “ที่มาของ DOTME ผมคิดมาจากว่าเราจะ ทำายังไงให้พวกสุนัขพวกนี้มีที่พัก ที่อาศัย และก็ได้ ปรึกษากับคุณแม่ ก็เลยเป็นที่มาของไอเดีย DOTME ที่เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสินค้า จากครอบครัว ที่รักแฟชั่นและชื่นชอบอยากให้น้องหมา น้องแมว ของตัวเองน่ารัก เลยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่นอกจาก ความชอบส่วนตัวของผมแล้ว ผมยังต้องการที่จะขยาย เป็นธุรกิจแฟชั่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dot me. High Fashion Drink Do well. Drink well. Dress well. อีกด้วยครับ” กิจกรรมการกุศลอีกหนึ่งเรื่องดี ๆ ที่ถูกปลูกฝัง จาก “แม่ก้อย วรนุช” ตั้งแต่เด็กว่าต้องทำางานเพื่อ คนอื่นอย่างน้อยให้ได้สักหนึ่งครั้ง ... “ผมทำามาตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงเลยครับ คุณแม่ ผมปลูกฝังไว้ว่าอย่างน้อยใน 1 ปี ต้องทำาสักครั้งหนึ่ง ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำาได้ ซึ่งตอนแรก ๆ เราก็จะ ใช้วธิ ขี ายเสื้อ ตั้งแต่ผมมีแฟนคลับน้อย ๆ เพราะมีคน มาพูดว่าทำาไมไม่ทำาเสื้อขาย เพราะแฟนคลับก็จะได้มี เสื้อของเราเองด้วย และผมก็มาคิดอีกทีหนึ่งว่าเราจะ เอาเงินที่ได้จากการขายเสื้อตรงนั้นไปทำาอะไรที่มนั เกิด

60

ประโยชน์ท่สี ดุ ผมก็เลือกที่จะเอาไปทำาบุญ เริ่มจากไป ที่บ้านเด็กกำาพร้า เด็กพิการ ก็จะเปลี่ยนไปทุก ๆ ปี แล้วก็วนไปวนมา จนเรารู้สึกว่าเราน่าจะทำาโครงการ อะไรสักอย่างขึ้นมา เป็นแชร์ริตี้ที่มันสามารถต่อยอด ได้ยาว เราก็เลยคิดโครงการ Charity 4 ขา หมา ๆ แมว ๆ ขึ้นมา ซึ่งจริง ๆ แล้วเราก็ทำามาได้ 2-3 ปี แล้ว เราวางแผนกันมานานพอสมควรแล้วว่ากลุ่ม เป้าหมายเราจะเป็นสัตว์เลี้ยง” “เราไม่ได้มงุ่ ที่จะช่วยเหลือสัตว์เลีย้ งเพียงอย่าง เดียว เราจะช่วยเหลือผู้เลี้ยงด้วย ซึ่งผมมองว่าเขา มีจิตใจที่ดี และเราก็ควรที่จะส่งเสริม เราก็เลยช่วย เหลือบุคคลเหล่านี้ด้วย” ยิ่งให้ยิ่งได้รับ “คือคุณแม่ผมก็คงภูมิใจที่ผมทำา อะไรจริงจังกับตรงนี้ แล้วตัวผมเองก็ได้เรียนรู้กบั การ ทำาอะไรเพื่อคนอื่น เพื่อสังคม ผมคิดว่าเราได้ใช้จุดที่ เรามีมาทำาอะไรตรงนี้ได้ ทำาให้เราคิดถึงใจคนอื่นบ้าง

ว่าเขาอยากได้อะไร ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่อง ท้าทายอีกทางด้วย” DOTME ธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ที ่ส านต่ อ จาก กิจกรรมการกุศล “ก็เหมือนกับการทำาแชร์ริตี้ไปใน ตัวด้วยครับ จริง ๆ แล้วกับธุรกิจตรงนี้ เราเริ่มจาก การทำาแชร์ริตี้ก่อนแล้วก็ค่อยสร้างแบรนด์ขึ้นมา ซึง่ ครอบครัวผมก็ทำากันมาทุกปีอยูแ่ ล้ว แต่ก็เพิ่งจะมีปี นี้เองที่เรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นก็คือเราจะทำา แบรนด์ขึ้นมาที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง DOTME เป็นชื่อที่ เราคิดขึ้นมา ได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์เลี้ยง แล้ว การดีไซน์ของสินค้าต่าง ๆ มันก็จะมีความน่ารัก ซึ่ง มันเกิดมาจากสิ่งที่เรามี และสิ่งที่เราเห็นจากสัตว์เลี้ยง ของเรา” “สำาหรับหน้าที่ผมคือ ทุกครั้งก่อนที่จะจัดงานขึ้น เราจะมีการคุยกันก่อนว่างานจะออกมาในลักษณะไหน แล้วเราก็จะมาคุยกันว่าจะออกมาในแบบนี้หรือเปล่า

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


“ตรงนี ้มั น เป็ น ด้ า นหนึ ่ง ของผม ที่เราอยากทำาเพื่อ สังคม คือผมไม่ได้อยากให้ คนรู ห้ รอก ไม่ อ ย่ า งนั น้ ที ่ ผ่านมาผมก็คงออกสื่อแล้ว แต่ ที ่ผ มออกมาก็ เ พื ่อ บอก ให้รู้ว่าผมทำาได้นะ แล้วคุณก็ ต้องทำาได้เหมือนกัน”

ก็ออกความคิดเห็นกันได้ ซึง่ ผมก็จะเน้นไปที่การดีไซน์ ที่เราได้นำาเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่ดูเป็นตัวเรา แล้วก็ให้คน ได้รู้ว่าความเป็นตัวเราจุดนี้เราได้ช่วยเหลือสังคมอยู่ นะ คือตัวผมเองก็ทำางานมานานพอสมควร ซึ่งเรา ได้ทำาในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราทำามาเยอะแล้ว และ ตัวเราเองก็เริ่มที่จะมีการตกตะกอนทางความคิด ที่ อยากจะนำาเสนอสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อสังคม แล้ว เราก็สามารถที่จะพรีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมาได้ ผมก็เลยเลือกที่จะทำาสิ่งนี้ครับ” “มั น เกิ ด มาจากที ่ว่ า เราทำ า อะไร คิ ด อะไรมา ก่อน แล้วตัวผมเองก็ไม่ได้คิดคนเดียว จะมีทีมงาน ในครอบครัวช่วย ๆ กันด้วย และส่วนใหญ่มันก็จะ ออกมาในลักษณะที่ว่าสัตว์เลี้ยงก็เหมือนคน ทำาอะไร ได้เหมือนเราทุกอย่าง อยากให้เขามีตัวตนและคนให้ ความสำาคัญกันมากขึ้นครับ คือผมไม่ได้เป็นคนที่วาด รูปเก่ง ก็จะมีคนมาวาดให้ โดยจะถ่ายทอดสิ่งที่ผม คิด แล้วเราก็มาเลือกกันว่าแบบนี้หมาน่าจะชอบนะ (หัวเราะ)” ผลิตภัณฑ์ DOTME ตอนนี้มีทั้งแชมพู เสื้อผ้า น้าำ หอมสัตว์เลี้ยง ซึ่ง “เก้า จิรายุ” บอกเน้นที่คณ ุ ภาพ

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

แต่ก็ไม่ลืมใส่ความเป็นแฟชัน่ ลงไปด้วย “เรื่อง คุณภาพเรามีผู้เชี่ยวชาญมาดูแล ส่วนในเรื่องของ แฟชั่นผมเชื่อว่าคนที่รักหมา รักแมว จะต้องชอบ เพราะเขาคงอยากให้สัตว์เลี้ยงแต่งตัวน่ารัก ๆ ใช้ ของดี ๆ ซึ่งจุดเด่นของเราคือใส่ใจทั้งสัตว์เลี้ยง แล้วก็คนเลี้ยงด้วย เรื่องความเป็นแฟชั่นมันจะ ทำาให้สตั ว์เลี้ยงดูมชี วี ติ ชีวามากขึ้น เรียกว่ารวมเอา คุณภาพกับแฟชั่นมารวมกันให้ลงตัวมากที่สดุ ครับ”

สำ า หรั บ คนรั ก สั ต ว์ เ ลี ้ย งที ่ส นใจผลิ ต ภั ณ ฑ์ DOTME ตอนนี้ถา้ สนใจหาซื้อสินค้าก็แวะไปได้ท่ี โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2 หรือ จะติดต่อกันทางอินสตาแกรมก็ได้ เพราะนอกจาก การขยายตลาด สิ่งที่เจ้าของธุรกิจวางแผนมาคู่ กันก็คืองานกุศลที่ตั้งใจว่าจะจัดให้ได้ปีละ 9 ครั้ง นี่แหละ ใครที่เป็นแฟนคลับ “เก้า จิรายุ” หรือ คนรักสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการร่วมทำาบุญด้วยกัน ก็คอยติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าของ โครงการได้ตลอดที่ @dotmestudio ... เป็น กำาลังใจให้คนหล่อคนดีคนนี้กันหน่อยนะ

61


HotShot: “นก-จริยา” จับคู่ “เกรท-พรีม” เคมีเข้ากันในละครเข้มข้น ‘สามี’ ฤกษ์ดเี ปิดกล้องบวงสรวงละคร ‘สามี’ กันไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผา่ น มา โดยครั้งนี้ผู้จัดมากฝีมือ อย่าง “นก-จริยา แอนโฟเน่” บอส ใหญ่แห่งค่ายเมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำากัด พร้อมด้วย 2 พระนาง นิสัยดีอย่าง “เกรท วรินทร” และ “น้องพรีม รณิดา” ที่โคจร มาเจอกันอีกครั้ง หลังจากเคยร่วมงานกันมาแล้วในเรื่อง คุณชายธราธร หนึ่งในซีรี่ส์ชุดใหญ่ที่โด่งดังเป็นพลุ แตก และครั้งนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมือที่จะมาปะทะ อารมณ์กันแบบเชือดเฉือน ไม่ว่าจะเป็น อเล็กซ์ เรนเดล, มิ้น ณัฐวรา, เจี๊ยบ พิจิตรา, ฝน สรวงสุดา, ต้น จักรกฤษณ์, ไอซ์ อภิษฎา, ว่าน ธนกฤต และนักแสดงอีกมากมายคับคั่งที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวงกันอีกด้วย “นก จริยา” ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกเรื่องนี้มาทำา ว่า “ ‘สามี’ เป็นเรื่องราวของความรักบนความขัดแย้ง ของ 2 ตระกูล ซึ่งเป็นตระกูลของคนจีนและคนไทย ด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่ต่างกัน แต่นกขอปรับบท ปรับ เหตุการณ์ให้ทันสมัยมากขึ้น เพราะตามเดิมจะพูดถึง ประเด็นที่ขดั แย้งระหว่างวัฒนธรรมของ 2 ตระกูลนี้ แต่

นกจะมาปรับเป็นความต่างของ 2 วัฒนธรรมนี้มี อะไรดีบ้าง ในความรู้สึกของนกรู้สึกว่าคน จีนเป็นคนขยัน แล้วเรื่องสามีที่ปรับเป็นการให้ 2 ตระกูล นี้ลดทิฐิกันแล้วจะเข้ากับทุก ๆ คนได้ ส่วนความสนุก นัน้ ไม่ต้องเป็นห่วง สนุกแน่นอน โดยเฉพาะตัวนาง เอกที่ขัดแย้งกับคนอื่นตลอดเพราะมีทิฐิสูง พอเจอ พระเอกก็จะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามา จนสุดท้าย พระเอกก็จะบอกกับนางเอกว่าเขาเป็นสามีที่ดีได้ ถ้าลดความทิฐิลง” ผู้จัดสาวคนเก่งออกมาการันตีความสนุก เรื่องราวระหว่าง 2 ตระกูลนี้จะเข้าหา กันได้หรือไม่ แฟน ๆ ละครห้ามพลาด ‘สามี’ ติดตามชมได้ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เร็ว ๆ นี้

“เจ๊ไก่ วรายุฑ” บวงสรวงเปิด ‘พ่อไก่แจ้’ ดึง “นีโน่” คืนงานแสดงนำาทีมพ่อไก่แจ้ หลังจากกระแสตอบรับดีเกินคาดของ ‘ผีนางเฟือง’ จากละครแค้นเสน่หา ที่ยังคงถูกพูดถึงอยู่ ผู้จัดมือทอง “ไก่-วรายุฑ มิลินทจินดา” แห่งค่าย ฮู แอนด์ ฮู ไม่รอช้า ถือฤกษ์ดีบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ ต่อทันที กับละครแนวคอมเมดี้เรื่อง ‘พ่อไก่แจ้’ ที่ได้พระนางคู่ขวัญ “หลุยส์ สก๊อต” และ “จ๊ะ จิตตภา” มาร่วมพิธีบวงสรวงพร้อมด้วย นักแสดงอย่างคับคั่ง อาทิ บอย พิษณุ, ดี.เจ.ต้นหอม ศกุลตลา, อู๋ สมิทธิ, แจ็ค เมธัส, สลิ่ม ภานุพงศ์, ตั้น พิเชษฐ์ไชย, นีโน่ เมทนี, แหม่ม จินตหรา, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ, สต๊อป วริษฐา, ปริญญาฉัตต์ ไพรหิรัญ และ ธัญญา รัตนมาลากุล ‘พ่อไก่แจ้’ บทประพันธ์ของทมยันตี เคยถูกทำาเป็นภาพยนตร์โด่งดังมาแล้วในอดีตกับ เรื่องราวความเจ้าชู้ ความกะล่อนของกลุ่มผู้ชายที่มีเจตนารมณ์เดียวกันคือใช้ความเป็นผู้ชาย ให้คุ้มที่สุด สำาหรับครั้งนี้ “ไก่ วรายุฑ” นำากลับมาทำาเป็นละครอีกครั้งหลังได้รับ

62

โจทย์ใหม่จากทางช่อง 3 ให้ผลิตละครแนวคอมเมดี้ ซึ่งผู้จัด ไฮโซก็บอกว่าชอบเรื่องนี้เพราะอ่านแล้วเนื้อเรื่องสนุกน่าจะทำา อะไรที ไรที่เข้ากับสมัยนี้ได้เยอะ กับความซ่า ความกะล่อนของผู้ชาย ซึ่ง “หลุยส์” ก็มีภาพผู้ชายเจ้าชู้ กะล่อนชัดเจน มาเจอกับสาวจ๊ะที่ดูเป็นผู้หญิงที่ไม่ กลัวผู้ชาย ปราบชายเจ้าชู้ได้อยู่หมัดก็ลงตัว ยิ่งได้ไก่แจ้ตัวพ่อคือ “นีโน่” งานนี้ คนดูเชื่อแน่นอน ส่วนคนที่จะมาปราบพ่อไก่แจ้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน “แหม่ม จินต หรา” นี่เอง เรียกว่ารวมนักแสดงที่ฝีมือดี ๆ มาไว้ทั้งรุ่นใหญ่-รุ่น เล็ก บวกผู้กาำ กับ “สำารวย รักชาติ” แฟนละครก็เตรียมฮากัน ท้องแข็งได้เลย มาคอยดู กั น ว่ า วลี เ ด็ ด “กั ม มุ น า วั ต ตะตี โ ลโก กุ๊กกุ๊ก” จะกลับมาฮิตติดปากอีกครั้งหรือไม่ พร้อมร่วมลุ้น สาว ๆ ว่าจะมีวธิ ปี ราบพยศหนุ่ม ๆ อย่างไร ติดตามชมละคร ‘พ่อไก่แจ้’ ทางช่อง 3 เร็ว ๆ นี้

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


TopTen:

10 เรื่อง (ลับ) ที่คุณไม่รู้ของ...

“แกงส้ม ธนทัต” ใหม่ ๆ สัก 18 ได้ แต่เจาะแล้วมันเบี้ยว แล้ว ก็ เ น่ า เลยปล่ อ ยให้ ตั นไป พอจะเจาะใหม่ ก็ เ ข้ า เดอะสตาร์ก่อนก็เจาะไม่ได้ เพราะภาพงานมันจะ กระโดด ก็เดี๋ยวสักพักคงไปเจาะใหม่ จะได้ใส่ตุ้มหู ได้ 2 ข้างเลย เพิ่มความเป็นฮิปฮอปขึ้นมาอีกนิด หนึ่ง (หัวเราะ)”

3. Puppy Love

“ตอนอนุบาลผมมีเพื่อนที่ใคร ๆ ก็จะชอบไป หอมแก้มเขา ตอนนั้นจำาได้ว่าชอบ 2 คนเลย ชื่อ “เตย” กับ “แตงกวา” เตยจะเป็นคนมีแก้มหน่อย แก้มยุ้ย ๆ ตาโต ๆ แตงกวาจะหมวย ๆ เราชอบ หน้าตาสไตล์เอเชียตั้งแต่เด็ก โอ้โห…รู้ตั้งแต่เด็ก เลยอ่ะ (หัวเราะ) กลับบ้านก็ให้แม่พาไปตลาด ไป ซื้อแหวนการ์ตนู พลาสติกให้เขา ที่เด็ดกว่านั้นคือพอ เลิกชอบเขาก็ไปขอคืน “เออ…ขอแหวนคืน” นี่เป็น ยังไงล่ะ ฉายแววแต่เด็ก (หัวเราะ)”

4. แฟนคนแรก

“ตอน ป.6 ตอนนั้นผมหน้าตาแย่ท่สี ดุ ในกลุ่ม ตัวอ้วน ๆ ที่เด่นกว่าเพื่อนคือเล่นดนตรีได้ เราก็ เหมือนเป็นตัวโจ๊กของกลุ่ม เฮฮาไป เล่นดนตรีไป ก็แปลกใจที่วา่ เขามาสนใจเรา คงเพราะเห็นเราเล่น ดนตรีม้งั ครับ ก็กระชุ่มกระชวยหัวใจกันไป กับแฟน คนแรก ชื่อ “จิ๊บ” ครับ หน้าตาออกหมวย ๆ แต่ ตาโต คบอยู่ประมาณ 3 เดือน พอเรียนจบก็รู้อยู่ดี ว่าจะต้องแยกย้ายกัน ก็ต่างคนต่างไป ก็เสียใจครับ แต่ไม่ได้มาก ตอนนี้กต็ ดิ ต่อกันบ้าง เป็นอารมณ์แบบ เพื่อนกันมากกว่า”

5. เงินก้อนแรกที่หาได้

“ตอนอายุประมาณ 15-16 เป็นช่วงที่เรียน ดนตรี เรี ย นร้ อ งเพลง มี พี ่ค นหนึ ่ง เขาทำ า เพลง โฆษณา แล้วก็ทำาเพลงอินดี้ เขาเห็นว่าเราชอบ ร้ อ งเพลงก็ ล องให้ ไ ปร้ อ งสปอตโฆษณาเกี ่ย วกั บ เฟอร์นิเจอร์ ตอนนั้นก็มีเงินค่าขนมมานิดหน่อย

เจ้าของเพลง ‘คุณและคุณเท่านั้น” ที่เปิดตัวมาก็ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 สมใจทั้งคนร้องและ แฟนคลับที่ตามเชียร์ “แกงส้ม-ธนทัต ชัยอรรถ” หรือ “แกงส้ม เดอะสตาร์ 8” ที่ บอกว่าตอนนี้ชีวิตเหมือนอยู่ในแสงไฟ ไม่ว่าจะขยับทำาอะไรก็เป็นเป้าสายตาไปหมด แต่ถึง อย่างนั้นก็ตาม พระเอก ‘เลือดขัตติยา’ ในเวอร์ชั่นละครเวทีก็ยังมีความลับอีกมากที่วัน นี้จะขอเปิดเผยออกมาก่อน 10 เรื่อง ใครที่รู้แล้วก็เงียบไว้ก่อนนะ 1. เพลงแรกที่แต่ง

“เพลงแรกที่แต่งจบเพลงจริง ๆ ชื่อ ‘สักที’ ครับ เรื่องของเพื่อนผมที่ ไปชอบผู้ห- ิง ซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทกัน ผมเห็นว่าน่ารักดีก็เลยแต่งเพลงให้ เนื้อ เพลงก็ประมาณว่า ... เราอยู่ใกล้ ๆ กันนะ แต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าเรารู้สึกยัง ไง เราจะบอกเธอดีมั้ย จะบอกสักทีดีมั้ยว่าเรารักเธอ.... ใช้เวลาแต่งอยู่ชั่วโมง หนึ่งครับ เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเอาไปใช้จีบสาว แต่มันไม่กล้า (หัวเราะ)”

2. เริ่มเจาะหู

“ทุกคนเห็นว่าผมเจาะหูขา้ งขวา ก็จะถามว่าเป็นเกย์หรือเปล่า ทำาไมไม่ เจาะหูซ้าย จริง ๆ ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าผมเจาะข้างซ้ายมาก่อน ตอนขึ้นมหา’ลัย

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

ประมาณ 3,000-4,000 บาท ตื่นเต้นครับ แต่ก็ ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากตรงนี้ขนาดนั้น พอได้ เงินมาก็แบ่งกันคนละครึ่งกับคุณพ่อ”

6. พูดชื่อจริงตัวเองเร็ว ๆ ไม่ได้

“ตอนเด็ก ๆ จะมีปั- หามากกับการพูด ชื่อจริง “ธนทัต” ยิ่งเวลาตื่นเต้น เวลารีบ หรือ อยู ่กั บ คนเยอะ ๆ จะพู ด ชื ่อ จริ ง ตั ว เองไม่ ไ ด้ ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะตื่นเต้น ตอน เด็ก ๆ ลิ้นจะพันกันไปหมดเลยถ้าพูดชื่อตัวเอง

ผมก็หงุดหงิดมากกับการพูดชื่อจริงตัวเองไม่ได้ ถึงขั้นว่ากลับ บ้านต้องฝึกพูดชื่อตัวเองหน้ากระจก ตอนโตยังมีบา้ งเวลาตื่น เต้นมาก ๆ อย่างตอนประกวดเดอะสตาร์ ตอนมาออดิชั่น แรก ๆ ก็จะมีบ้างที่รู้สึกว่าพูดแล้วลิ้นพันกัน“

7. คนสนิทจะรู้ว่าเพ้อเจ้อ

“โอ้โห…อันนี้ตอ้ งสนิทเลย ตอนเข้ามหา’ลัยจะมีเพื่อน คนหนึ่งที่สนิทมากชื่อ “เจมส์” ชอบเล่นมุกมาก ตอนแรกก็ ตบมุกกันธรรมดา สักพักเริ่มถี่ ๆ จนกลายเป็นชีวิตประจำา วัน แล้วพอเราเอาไปใช้แทนคำาอื่นก็กลายเป็นว่าคนอื่นก็จะ ฟังผมกับเพื่อนพูดกันไม่รู้เรื่อง คือมันไม่รู้ตัวไงครับ สนิทกัน มาก แล้วก็จะอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ กับเพื่อนคนนี้เรื่องการเล่น มุกใส่กันจะไวมาก แต่ตอนนี้ความสามารถลดลงแล้วเพราะ ไม่ค่อยได้เล่นแล้ว”

8. ความเชื่อและเรื่องเฉียดตาย

“ผมจะมีความเชื่อ ความศรัทธานับถือในเสด็จพ่อ ร.5 มาก สมัยเด็กพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าขับรถผ่านพระบรมรูป ทรงม้าแล้วเขาก็เห็นผมมองอยู่ ก็พดู ขึ้นว่าเดี๋ยวจะพามาไหว้ แล้วทีน้พี อ่ ผมไปจอดรถซื้อของอยู่อกี ฝั่งหนึ่ง แล้วผมเห็นแม่ อยู่อีกฝั่งก็จะวิ่งออกไปหา ซึ่งจังหวะนั้นมันมีรถตุ๊กตุ๊กมาคัน หนึ่ง ซึ่งชนแน่ ๆ แต่จู่ ๆ ผมก็หยุดวิ่ง ห่างจากตุ๊กตุ๊กแค่คืบ พ่อบอกว่ามันไม่มเี ด็กคนไหนที่ว่งิ แล้วหยุด แต่ผมก็หยุด หยุด นิ่งเลย ยืนนิ่ง หน้านิ่งเลย ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่พอ่ บอกจะ พามาไหว้ ร.5 ท่านก็เลยช่วยให้ได้มาไหว้ก่อน แล้วหลังจาก นั้นผมก็เจอเหตุการณ์อะไรหลาย ๆ อย่างที่เกีย่ วกับท่านค่อน ข้างจะเยอะมาก ผมก็เลยศรัทธาในเสด็จพ่อ ร.5”

9. อุบัติเหตุที่เข่า

“เข่าข้างขวาผมมันแตก แล้วมีกระดูกแตกคาอยู่ ชิ้น ขนาดเหรีย- 10 เกิดจากว่าเล่นบาสตอนประถม จังหวะขึ้น ไปบล็อกแล้วโดนกระแทกล้ม...เจ็บมาก เดินไม่ได้ แต่กไ็ ม่คดิ ว่าจะเข่าแตก เพราะวันรุ่งขึ้นก็หายไปแข่งบาสต่อได้ แต่พอ ลุกขึ้นมามันก็เจ็บมาก ปรากฏผลเอกซเรย์ออกมาหมอบอกว่า มีชิ้นกระดูกเป็นก้อนคาอยู่ที่หัวเข่า คือถ้าเดิน-วิ่งมันไม่เจ็บ ไม่ต้องผ่า เพราะเดี๋ยวขาจะบิด จะเสีย เพราะเป็นที่เข่าพอ ดีเป๊ะ ก็เลยไม่ผ่า แต่ก็หลีกเลี่ยงการคุกเข่านาน ๆ เพราะ กลัวไปทับ ไปจิกเส้นเอ็น”

10. ผมเป็นเนื้องอก

“เรื่องที่คนไม่ร้คู อื ผมเคยเป็นเนื้องอก ตั้งแต่ชว่ งออก จากบ้านเดอะสตาร์ ตอนนั้นทำาอะไรก็เหนื่อย ไม่รู้สาเหตุ ทั้งที่เราก็ออกกำาลังกายตลอดเวลา ตัวซีด เอาเลือดพ่อแม่ ไปตรวจว่าใครเป็นพาหะธาลัสซีเมียก็ไม่มี จนหมอตัดสินใจ ส่องกล้อง ก็เจอเนื้องอกขนาด 5 ซม. ที่ลำาไส้ หมอบอก ว่ามันสะสมมาตั้งแต่เด็กแล้วเราไม่เคยตรวจข้างใน เลือด มันไปเลี้ยงเนื้องอกไม่ได้ถูกเอามาฟอกให้เราใช้อีก โชคดีว่า ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไร ตอนนี้กเ็ ป็นปรกติดที กุ อย่างแล้วครับ” แฟน ๆ ไม่ต้องเป็นห่วง ตอนนี้ “แกงส้ม-ธนทัต ชัยอรรถ” แข็งแรง หุ่นเฟิร์ม พร้อมลุยงานให้แฟน ๆ ได้ ชื่นชมกันอย่างเต็มที่ ล่าสุดนอกจากซิงเกิลใหม่ ‘คุณและ คุณเท่านั้น’ ก็ยงั มีละครเวทีฟอร์มใหญ่ ‘เลือดขัตติยา เดอะ มิวสิคัล’ ที่จะเปิดให้ได้ชื่นชมอีกหนึ่งความสามารถของ หนุ่มคนนี้แน่นอน 21 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ อย่าลืมไปให้กำาลังใจกันนะ

63


Instacyber: ขอเชิญคนรักการถ่ายรูป มาร่วม สนุกกับนิตยสาร JobCyber ออกแบบท่าโพส เก๋ ๆ กับนิตยสาร JobCyber แล้วนำาไปอวด เพื่อน ๆ ในอินสตาแกรม แล้วแชร์มาอวดกันที่ JobCyber โดย tag ไปที่ @mrthaijob หรือ up&share รูปของคุณไปที่แฟนเพจ www. facebook.com/mrthaijob “พี่ป้าง” โชว์คว�มฟิต ไปโดดให้มันด้วยกันนะครับ ...

64

แก๊ง 3 สี ยกให้ JobCyber ที่หนึ่ง เย้ ๆ #JapanFestival

ดู 48 Thailand channel แล้วอ่�น JobCyber ไปด้วยกันนะคะ #JapanFestival #48AKB

อ่�นได้อ่�นดี อ่�น JobCyber กันเยอะ ๆ นะ #JapanFestival #48AKB

อ่�น #JobCyber แล้วไปสนุกกันที่ง�น #FFFConcert กับผมนะครับ @neungetc

ฟัง Cool Celsius 91.5 กันนะครับ @cjin2u

“สิงโต นำ�โชค” อีกหนึ่งศิลปินในง�น Flick Fun Fest Music Festival vol.1 @singtonumchok #FFFConcert

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


DIY: ไอเดียดี ๆ ทีน่ า่ สนใจทีเดียวสำาหรับ คนที่ชอบงานลูกไม้เก๋ ๆ ที่สามารถทำาเอง ได้ง่าย ๆ ลองเปิดเข้าไปดูงานน่ารัก ๆ ที่ http://howdidyoumakethis.com/ เจ้าของเพจเขาถักใบไม้หวาน ๆ ดูเปราะบาง น่าทะนุถนอม จะใช้ประดับตกแต่งเสื้อผ้า หรือประดับผมก็เก๋ดีทีเดียว

ถัก-ปัก-สาน ... ขั้นตอน

อุปกรณ์ กระดาษแข็ง ไหมปักผ้าสีสวย ๆ ด้าย เข็มปักครอสสติตช์ กรรไกร กาว

1. ออกแบบลายใบไม้ ขนาดเท่ า ที ่ต้ อ งการลงบน กระดาษแข็ง ใช้เข็มเจาะรูตาม เส้นใบให้ได้ระยะตามรูป 2. ใช้ไหมปักเส้นควบ เป็นตัวเดินเส้น วางแนบไปตาม โครงใบไม้ที่วาดไว้ ใช้ด้ายปัก

ใบไม้

ยึดไหมให้ตดิ แน่นกับกระดาษตามจุดที่เจาะรูไว้ 3. ใช้ไหมเส้นเดียวปักสานโยงไปตามเส้น ไหมที่ยึดเป็นโครงใบไม้ปักโยงไปมาให้เต็มใบไม้ 4. ทำาครอสเวิร์ดเหมือนปักรังดุมยึด ตลอดเส้นโครงใบไม้ให้สวยงามและแข็งแรง 5. ทำารังดุมจนรอบโครงใบไม้แล้ว ตัด ด้ายที่ยึดเส้นโครงใบไม้กับกระดาษออก 6. ใช้กาวหรือวานิชทาเคลือบเพิ่มความ แข็งแรงให้กับลูกไม้ใบไม้ของเรา 7. นำาไปใช้ประดับตกแต่งเสื้อผ้า หรือ อื่น ๆ ตามชอบ ๆ

** ผลงานชิ้นน่ารัก ๆ ดูแล้วชอบใจ แวะให้ กำาลังใจเจ้าของเพจกันด้วยนะคะ ** วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


มิสเตอรไทยจอบ

www.mrthaijob.com

หางานงาย... ไดงานไว ...¤ÅÔ¡àÅ §Ò¹´Õæ à¾Õº

sappasan Mr.thaijob 8x14

www.mrthaijob.com


What’s Sale:

Promotion True @Subway OFF [Nov. 2013]

โปรโมชั่นความอร่อยจาก Subway มอบสิทธิพิเศษ สำาหรับลูกค้า True ฟรี คุกกี้ 1 ชิ้น หรือเทสโต้ชิพ 1 ห่อ เมื่อซื้อแซนด์วิชขนาด 6 นิ้ว หรือฟุตลอง คู่กับโค้กแก้วใหญ่ เริ่มอร่อยกันได้เเล้วตั้งเเต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2556 ที่ร้าน Subway ทุกสาขา

Shabuda Buffet

อร่อยร้อน ๆ กับบุฟเฟ่ต์ชาบูราคาสุดคุ้ม….Shabuda Buffet ราคาพิเศษช่วงโปรโมชั่นเพียง 329.- Net ราคานี้ อร่อยเต็มอิ่มกับหลากหลายเมนูชาบูชาบู ทั้งเนื้อหมู เนื้อ ไก่ เนื้อวัว ซีฟู้ด กุ้ง ปลาหมึกสด ปลาหมึกกรอบ ปลาด อลลี่ หอยไผ่ หอยเชลล์ รวมเครื ่อ งดื ่ม ผลไม้ ของ หวาน แล้วเลือกอร่อยกับน้ำาซุปรสเด็ด พร้อมน้ำาซุปต้มยำา ทั้งน้ำาข้นและน้าำ ใส พร้อมเพลินกับเมนูเสริมที่ไม่เหมือน ใคร แถมยังมีน้าำ จิ้มเย็นตาโฟให้ด้วย ตบท้ายเติมความ สดชื ่น ด้ ว ยเครื ่อ งดื ่ม น้ ำา สมุ นไพร รวมถึ ง ของหวานแบบ ไทย ๆ และ Ice Cream อร่อยเต็มอิ่มกับโปรโมชั่น Sha buda Buffet บุฟเฟ่ต์ชาบูอร่อยเบา ๆ แค่ 329.- Net ได้ที่ ร้านชาบูดาดิ เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อน ถ.เจริญกรุง ตั้งแต่วัน นี้-30 กันยายน 2556 นี้

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

Promotion Ham sand wich 49 baht @ Subway โปรโมชั่น ความอร่อยจาก Subway พบกับ Ham sandwich 6 นิ้ว ในราคาพิเศษเพียง 49 บาทเท่านั้น ตั้งเเต่วัน นี้-30 กันยายน 2556 ที่ Subway ทุกสาขา โปรโมชั่น Pizza Hut ซื้อ 1 แถม 1 ทุกไซซ์ ทุกหน้า ทุกขอบ

ได้เวลาอร่อยจัดเต็มกันอีกแล้ว….Pizza Hut จัด ให้เต็ม ๆ กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม Pizza Hut ซื้อ 1 แถม 1 เอาไปเลยไม่มีกั๊ก ซื้อ 1 ฟรี 1 พิเศษกว่าเดิม เลือกอิ่มอร่อยได้ทุกไซซ์ (ยกเว้นถาดเล็ก) ทุกหน้า ทุก ขอบ จะไปกินนอกบ้าน นั่งสบาย ๆ ที่ร้าน หรือนั่งอยู่ บ้านก็อร่อยได้สบาย ๆ แค่นั่งชิลชิลแล้วคลิกสั่งพิซซ่า ฮัทง่าย ๆ จากเว็บไซต์ แล้วกดสั่งพิซซ่าหนานุ่มถาด กลางเอาไปฟรี ๆ อีกถาดเลยทันที จะสั่งจากคอมพ์ หรือจากมือถือและแท็บเล็ตก็ได้หมด รับสิทธิสุดคุ้มได้ เมื่ออร่อยกับ Promotion Pizza Hut Pizza Time Buy 1 Get 1 Free ในราคาปรกติ (ยกเว้นนุ่มฮิต พิซซ่าชิสซี่ซอจเซสไบท์ เฉพาะพิซซ่าขนาดกลางและ ใหญ่ ราคา 299 ขึ้นไป) สิทธิพิเศษของพิซซ่าฮัทรอบ นี้จัดได้ทุกช่องทาง ทั้งกินที่ร้าน สั่งออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์ และสั่งผ่าน 1150 เลยระยะเวลาความคุ้มค่า กับโปรรอบนี้ยงิ ยาวไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เต็ม ๆ 48 วันเลยทีเดียว

มีมาอีกแล้ว โปรโมชั่นดี ๆ จากคอฟฟี่ เวิลด์ กับโปรโมชั่น Coffee World ซื้อเป็นคู่ รับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าคอฟฟี่ เวิลด์ เป็น คู่ (ทุก ๆ 2 ชิ้น) รับส่วนลด 15% พิเศษ สมาชิก GFA Privilege Card รับส่วนลด 20% โดยลูกค้าสามารถเลือกจับคู่ เครื่องดื่ม +เครื่องดื่ม หรือเครื่องดื่ม+อาหาร หรืออาหาร +อาหารได้เลย เตรียมหาคู่ให้พร้อม โปรโมชั่น Coffee World ซื้อเป็นคู่ รับส่วนลดสูงสุด 20% เริ่มตั้งแต่วันที ่ 11 กันยายน-31 ตุลาคม 2556 เท่านั้น เฉพาะวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึงเวลาปิดร้าน เท่านั้น (สาขาที่เปิด 24 ชั่วโมง ใช้สิทธิได้ถึง 24.00 น.)

67


CHN

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำากัด รับ เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร มีทักษะในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และประสานงานกับแผนกต่าง ๆ มีความละเอียด รอบคอบและสามารถทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการสรรหา การสัมภาษณ์งาน ตรวจสอบและดูบุคลิก ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำากัด 728/32 ชั้น 5 ห้อง 5G ถ.พหลโยธิน (ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานควาย ประตูช่องที่ 4 บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำากัด (สถานที่เดียวกันกับบริษัทแสงชัยมิเตอร์) ใกล้ โรงพยาบาลเปาโล และบิ๊กซี สะพานควาย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2615-4551-3 ต่อ 7587

E1

E2

E3

E

BICO T.S. (Thailand) รับ Travel Agency Co-Ordinator 2 อัตรา Excellent time management and follow-up skills both phone call and emails. Well-organized and ability to handle multiple-tasks within time frame with self-responsibility. Fluently in both written and spoken English. Computer skill essential. Microsoft Office is a must ติดต่อ คุณพงษ์ธนิต สุขประเสริฐ BICO T.S. (Thailand) 10/178 อาคาร เดอะ เทรนดี้ ชั้น 23 ห้อง 2301A ซ.สุขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2168-7633

N8

N7

N5

N4

N3

N2

N1

บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ จำากัด รับ พนักงานเขียนแบบ เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส., ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถเขียนแบบ AutoCAD ได้ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็น ยิเนียร์ จำากัด 34 ถ.พหลโยธิน ซ.7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2617-1006-7

68

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


E14

E12

E13

E11

E10

E7

E8

E9

E6

E4

E5 บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำากัด รับ จป.เทคนิค เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีใบรับ รองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคหรือมากกว่า นั้น มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิคหรือมากกว่านั้น หากมีประสบการณ์ทางด้าน อาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำากัด ชั้น 46 ซี อาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2654-1111 ต่อ 872, 840, 817, 855

N1 บริษัท เอกมหากิจ จำากัด รั บ ผู ้จั ด การฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นาธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ เพศชาย/หญิง อายุ 35-42 ปี วุฒิปริญญา ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 5 ปีขึ้นไป หรือ ประเภทธุรกิจบันเทิง 7 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำา ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอกมหากิจ จำากัด 15 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2247-1111

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

N2

บริษัท ไทยฟาสท์ อีเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำากัด รับ ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างเทคนิค/ ซ่อมบำารุง (ด่วนมาก) 2 อัตรา เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้าน เทคนิคช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ซ่อม บำารุง รักในงานบริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติด ตั้งงานด้านไฟฟ้า สุขภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่าง ดี ติดต่อ คุณเพ็ญประภา บริษัท ไทยฟาสท์ อีเลค ทริค คอร์ปอเรชั่น จำากัด 2389/41-42 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2331-9615-8

N3 ห้างหุ้นส่วนจำากัด นำาทวีรุ่ง รับ เขียนแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน 2 อัตรา อายุ 27-35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่าง น้อย 3 ปี มีประสบการณ์คุมงานโครงการได้จะพิจารณา เป็นพิเศษ เขียนแบบถอดราคา ควบคุมงาน อย่างใดอย่าง หนึ่งก็ได้ ติดต่อ คุณสุมาลี ห้างหุ้นส่วนจำากัด นำาทวีรุ่ง 24 ถ.บรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2215-9488 ต่อ 108

69


SCG Cement-Building MaterialsDomestic Market รั บ พนั ก งานส่ ง เสริ ม เทคนิ ค (ก่อสร้าง/โยธา) 11 อัตรา เพศชาย อายุ 22-28 ปี วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง โยธา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สามารถ เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านที ่ต่ า งจั ง หวั ดได้ สามารถทำางานเป็นทีม ขยัน อดทน มี ความรับผิดชอบ สามารถขับรถยนต์ได้ ติดต่อ คุณสุรศักดิ์ โทร. 0-2586-2720 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-1992 แฟกซ์ 0-2586-5454 Website: https://www.facebook. com/ScgCbmDmRecruitment

บริษัท ซินหยวนการค้า จำากัด/XINYUAN TRADE CO., LTD. รับ ผู้จดั การภูมภิ าค Regional Manager เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า ชอบเจรจาต่อรอง ร่วมธุรกิจเป็นทีม มีความรับผิด ชอบสูง ชอบศึกษาเรียนรู้การตลาดใน internet หากคุณ พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มี ความอดทน มีระเบียบวินัย มีความตรงต่อเวลา ขยันและ สามารถทำางานให้บรรลุเป้าหมายได้ หากคุณมีลูกค้าเก่าเป็น โรงถลุงเหล็ก หรือโรงกลั่นน้ำาตาล หรือโรงงานการทำาเหมือง แร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปี ขึ้นไป ติดต่อ คุณชัชวาล บริษัท ซินหยวนการค้า จำากัด/ XINYUAN TRADE CO., LTD. 27 ซ.สบายใจ ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 08-2457-5528 แฟกซ์ 0-2277-7759 Website: www. kemeid.com

Point Work Corporration Co., Ltd. รับ ประสานงาน Brand อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. (มีประสบการณ์ใน สายงานที่เกี่ยวข้อง) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ทุ่มเทใน การทำางาน ริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะ รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์ ดีและทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มี ความเต็ ม ใจในการบริ ก ารลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า ง ดี มีใจรักในการสื่อสารและพูดคุยกับผู้คน ทุกระดับ ติดต่อ คุณแพรว Point Work Corporration Co., Ltd. 230 CS Tower ชั้น 7 รัชดาภิเษก 16 แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-22740881 แฟกซ์ 0-2274-0883 Website: www.pointwork-corp.com กลุ่มบริษทั วิรยิ ะกรุ๊ป (เชฟโรเลตวิรยิ ะกรุ๊ป กลุ่มมิตซูบิชิ) รับ Sales Executive Pro 2013 รุ่น 23 (สัมภาษณ์และทราบผลทันที) 30 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี รับผู้ ที่ไม่มีประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ ทีก่ าำ ลังศึกษาต่อ ไม่จาำ กัดวุฒกิ ารศึกษา ชอบ พบปะผู้คน กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความ กระตือรือร้น ทำางานเป็นทีมได้ มีความขยัน อดทน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีบุคลิก ดี มีไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย และบริการ สามารถออกบู๊ธงานมอเตอร์ โชว์และงานอื่นตามพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ แก้ไข สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ติดต่อ คุณโต้ง กลุ่มบริษัทวิริยะกรุ๊ป (เชฟโรเลตวิริยะกรุ๊ป กลุ่มมิตซูบิชิ) สนญ. อาคารว่องวานิช บี ชั้น 17 (บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำากัด) ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2645-0530-35 ต่อ 2102 มือถือ 08-6810-8246 คุณโต้ง แฟกซ์ 0-2645-0551 Website: www. chevroletviriyahgroup.com

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำากัด (มหาชน) รับ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน มีประสบการณ์ด้านบริหาร การเงินไม่น้อยกว่า 8 ปี ระดับจัดการ 2 ปี รับผิดชอบในการวางแผนวิเคราะห์โครงการ บริหารจัดการทางการเงินให้บรรลุเป้าหมาย ติดต่อ คุณประสิทธิ์ จัตรุ สั พันแสง บริษทั ฟู้ด แอนด์ดริ๊งส์ จำากัด (มหาชน) ชั้น 4 อาคาร บีบี 54 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-26641501 โรงงาน 0-3820-1219-20 ติดต่อ คุณ ศุภมาศ/คุณณิชพัณณ์ แฟกซ์ 0-2664-1500 Website: www.foodanddrinks.co.th

70

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำากัด รับ เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์ เพศหญิง อายุไม่เกิน 33ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา มีทักษะใน การอ่านและพูดภาษาอังกฤษพอใช้ พิมพ์ดีดคล่องและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี มีใจรักใน การบริการลูกค้า มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา สามารถทำางานล่วงเวลา ได้ ติดต่อ คุณกนกพร บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำากัด 9/7 ซ.จันทน์ 18/2 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 08-6881-7714

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) รับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ ทรัพยากรบุคคล นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 0-3 ปีข้นึ ไปในงานทรัพยากรบุคคล (หากมีประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) หรือพนักงานสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทัศนคติต่อการทำางานที่ดี มี ความสามารถในการประสานงานและการสื่อสาร สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี สามารถพูด อ่าน เขียน ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ถ.สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2686-8888 แฟกซ์ 0-2686-8602 Website: www.tokiomarine.co.th/job.php

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำากัด (มหาชน) รับ Programmer/Computer Engineer ประจำาสาขากรุงเทพฯ เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ ต่ำากว่า 2.75 มีประสบการณ์ไม่ต่ำากว่า 0-3 ปี มีความรู้เรื่อง SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ (Programmer) มีทักษะด้านซอฟต์แวร์ระบบ UNIX, Windows และ System Network (Computer Engineer) มีทกั ษะการออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineer) มีความสามารถในการสื่อสารและ การใช้ภาษาอังกฤษ สาขากรุงเทพฯ ทำางาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ ติดต่อ แผนกบุคคล บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำากัด (มหาชน) 704/1-9 ถ.พระราม 3 แยกท่าน้ำาสาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2294-0071-3 ต่อ 186, 185 แฟกซ์ 0-2294-0150 Website: www.tpcorp.co.th

บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) รั บ พนั ก งานต้ อ นรั บ และรั บ โทรศัพท์ เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ประชาสั ม พั น ธ์ การ โรงแรม หรือสาขาที่เกีย่ วข้อง มีความ รู้ภาษาอังกฤษพอใช้ มีบุคลิกภาพดีและ รักงานบริการ ติดต่อ คุณวรนันท์ ลิมป สถิ ร กิ จ (แผนกสรรหาและคั ด เลื อ ก) บริ ษั ท ไทยวาโก้ จำ า กั ด (มหาชน) 930/1 ซ.ประดู่ 1 (ซ.พระรามสาม 23) ถ.สาธุประดิษฐ์ (ถ.พระราม 3) แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2289-3100-9 ต่อ 201, 223, 08-6319-0263 Website: www. wacoal.co.th

ราชพฤกษ์ วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

71


Corner:

ผ้าพันคอสุดเก๋และเครื่องแต่งกายสุดล้ำากับ ASAMA Scarf

ASAMA Scarf จำาหน่ายผ้าพันคอและเครื่องแต่งกาย Contact: 08-1655-7330 (whatsapp + line (ID: asamafarn) E-mail: asamascarf_sales@hotmail.com IG: ASAMASCAR หรือ www.facebook.com/Asamascarf.shop

Hua-to

Hua-to ผลิตและ จำ�หน่�ยง�น handmade ติ ด ต่ อ และสอบถ�มได้ ที่ jeky-@hotmail.com โทร. 08-3365-9883 ไลน์ jeky หรือ www. facebook.com/Hua-to

pip studio กระเป๋าสุดชิค ของจ๊ะจ๋า-พริมรตา เดชอุดม

เปิดแล้ว...ร้านค้าเล็ก ๆ บน IG ของจ๊ะจ๋า ต้อนรับ คนรักกระเป๋า สนใจกระเป๋าแบบไหนลองแวะมาดูกันได้ สินค้านำาเข้าจากเนเธอร์แลนด์ ยี่ห้อ pip studio และ ‘Oilily’ กดเลย @primmyprimmy ซื้อออนไลน์ได้แล้วที่นี่ ที่เดียว กดเลย...เรื่องราวความสดใสอ่อนโยนของแม่ลูกจาก เนเธอร์แลนด์กลายมาเป็นลวดลายบนกระเป๋าที่จะทำาให้คณ ุ ต้องหลงรักพวกเธอ...มาเยีย่ มชมร้านแรกในชีวติ ของจ๊ะจ๋ากัน เยอะ ๆ นะคะ ขอบคุณค่ะ

Oldschool เก่า เก๋ เท่ไม่ซ้ำาใคร

ผลิตและจำาหน่าย ปลีก-ส่ง กระเป๋าหนังแท้ กระเป๋าทรงกล่องสี่เหลี่ยม สะพายข้าง สไตล์วินเทจหลายหลายรูปแบบ เป็นงานแฮนด์เมด สนใจสั่งซื้อ โทร. 08-5225-1855 ปลีก-ส่ง จัดส่งทางไปรษณีย์ถึงหน้าบ้านท่านได้ เข้า เยี่ยมชมสินค้าที่ www.facebook.com/oldschoolbagshop

72

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 25566


Ranking: อันดับสัตว์เลี้ยงสุดแปลก ฉบับนี้ขอแนะนำ� 10 สัตว์เลี้ยงสุดแปลกที่มีคนนำ�ม�เลี้ยงเป็นสัตว์สุดเลิฟ ซึง่ บ�งตัวแทบไม่น�่ จะเป็นสัตว์เลี้ยงได้ดว้ ยซ้ำ� ทำ�อย่�งไรได้คนมันรักไปแล้ว สัตว์เลี้ยงสุดแปลกที่ว่�จะมีหน้�ต�เช่นไรม�ดูพร้อม ๆ กัน

10. ตุ๊กแก เหตุผลที่เจ้าตุ๊กแกเป็นที่นิยม เลี้ยงเพราะมันขายได้แพง ยิ่งเป็นตุ๊กแกป่าตัว ใหญ่ ๆ หนัก ๆ ยิ่งแพง เอาเป็นว่าตัวเดียวก็ รวยได้เลย แรก ๆ ก็มีให้จับ นานวันเข้าไม่เหลือ ให้จับเลยต้องเลี้ยงกัน 9. หนูไม่มีขน หรือ Skinny pig

ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซาน ดิเอโก้ แคลิฟอร์เนีย เมื่อปี พ.ศ. 2537 เกิด จากการผสมพันธุ์ระหว่างหนูแกสบี้พันธุ์ Crest สี Golden Solid white เข้าด้วยกัน และเกิด การกลายพันธุ์ขึ้น คือเมื่อแรกเกิดลูกหนูจะยังมี ขนขึ้นตามตัวอยู่ แต่พอเริ่มโตขนก็เริ่มร่วงลงไป จนกลายเป็นหนูไม่มีขน และได้มีการพัฒนาสาย พันธุ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อยู่ในตระกูลสัตว์ฟันแทะ (Rodent)

1. จิ้งเหลนจระเข้ มีถิ่นกำาเนิดอยู่ที่ปาปัวนิวกินี ประเทศอินโดนีเซีย ตัวเล็ก จิ๋ว มีขนาดลำาตัววัดรอบได้ประมาณ 3 นิ้ว จากโคนหางถึงปลายยาว 2 นิ้ว สีสันโทน น้ำาตาล โครงสร้าง หัวลักษณะ 3 เหลี่ยมคล้ายกะโหลก ตาดำา ตัวผู้จะมีสีส้มหรือแดง รอบขอบตาเพื่อใช้หลอกศัตรู ตั้งแต่ชว่ งคอด้านหลังมีเกล็ดบนหลังเป็นแนวยาว 4 แถวไป จนสุดปลายหาง ซึ่งดูคล้ายจระเข้ ผิวหนังตามตัวลักษณะเป็นหนามแต่ไม่แข็ง เรียงเป็น ระเบียบ และบริเวณโคนถึงปลายหางลักษณะเป็นเกล็ดคล้ายจระเข้ ขาทั้ง 4 มี 5 นิ้ว 2. แมลงสาบสาย พันธุ์อเมริกา ขึ้นชื่อว่า

แมลงสาบมันน่า ‘แขยง’ เป็น ที่สุด ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามา ซือ้ หาไปเลี้ยงกันมักเป็นสาววัย รุ่นไม่เกิน 20 ปี ที่ให้เหตุผล ว่าซื้อไปเลี้ยงดูเล่นเพราะเห็น ว่ามันแปลกดีเลี้ยงง่าย กินแต่ ผัก ไม่กินเนื้อ

8. กิล่ามอนสเตอร์

เป็นกิ้งก่า มีพิษชนิดหนึ่ง พบในเขตทะเลทรายอริ โซน่าทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ สหรัฐอเมริกา มีความยาวถึง 2 ฟุต จัด เป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศ สหรัฐอเมริกา ถึงจะมีพิษ แต่พิษนี้ไม่เป็น อันตรายถึงชีวิตต่อมนุษย์ กิล่ามอนสเตอร์ เป็นสัตว์ใกล้สญ ู พันธุ์ชนิดหนึ่ง โดยห้ามส่ง ออกหรือนำาเข้าโดยปราศจากใบอนุญาต ซึง่ รวมถึงประเทศไทย

7. เจอร์ บั ว

ได้ ฉ ายาว่ า เป็ น ‘มิกกี้เมาส์แห่งทะเลทราย’ หน้าตา ดู ๆ ไปก็คล้ายกับหนูไมค์ (Mice) ผสม จิงโจ้ แต่ตัวมันเล็กมาก ๆ ประมาณ เหรียญ 10 บาท ถือได้วา่ เป็นสัตว์ท่เี ล็ก ที่สดุ อีกชนิดหนึ่ง โดยอาศัยความชื้นใน อาหารประทังชีวิตโดยที่มันไม่ต้องดื่ม น้าำ พวกมันขุดทรายลงไปเป็นที่ซอ่ นตัว หลบความร้อนและความหนาว เพราะ ความน่ารักเหมือนจิงโจ้ทำาให้มันฮิตใน หมู่คนรักสัตว์อย่างรวดเร็ว

3. กุ้งโบราณ หรือ Triops ถูกจัดว่าเป็น

สิ่งมีชีวิตดึกดำาบรรพ์ หรือ living fossils มีชีวิตอยู่มา ตั้งแต่สมัย ‘ไทรแอสซิก’ มันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้สุด ยอดจนมีชีวิตรอดมาจนถึง ปั จ จุ บั น แหล่ ง อาศั ย อยู ่ ในน้ำา เป็นบรรพบุรุษของ กุ้งในปัจจุบัน มีอายุขัยสั้น เพียงแค่ 2-3 เดือน แต่สามารถแพร่พนั ธุ์ได้เร็ว 1 เดือนก็สามารถผสมพันธุ์และออกไข่

4. กิ ้ง กื อ แอฟริ กั น ดำา (Giant African Black Millipede)

เป็ น กิ ้ง กื อ ที ่มี ข นาดใหญ่ ที ่สุ ดใน โลก กิ้งกือแอฟริกันดำามีขา 256 ขา ความยาวเฉลี่ยประมาณ 1628 ซม. ตอนนี้กลายมาเป็นสัตว์ เลี้ยงของคนที่ชอบของแปลกเป็น อย่างยิ่ง

6. สกั๊ งค์

ไม่อ ยากจะ เชื่อ ‘สกั๊งค์’ ดันมาติดอันดับ 1 ใน 10 กับเขาด้วย ‘จอมเหม็น’ ไม่ รู ้ว่ า คนเราไปพิ ศ วาสได้ ยังไง (ตอนตด) เหม็นเหมือน ยางไหม้ ทั้งแสบ ทั้งฉุน เล่น เอาหัวปั่น แต่มอง ๆ ไปมันก็ น่ารักไม่น้อย เสียอย่างเดียว ‘ตด’ มันเนี่ยแหละ

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

5. กิ้งก่าบิน มีคนเลี้ยงอยู่ไม่มาก เพราะมันทั้งเลี้ยงยากและหายาก อีก ทั้งยังผิดกฎหมาย เพราะมันเป็นสัตว์ ป่าคุ้มครอง ถ้าใครอยากได้ก็คงราคา แพงไม่น้อย 73


Professional: เป็นคลื่นวิทยุขวัญใจชาวออฟฟิศอย่างแท้จริง ไม่วา่ จะ เป็น COOLfahrenheit 93 หรือ COOLcelsius 91.5 ที่นอกจากกิจกรรมที่เน้นให้เพื่อน ๆ ได้สนุกด้วยกัน แบบยกบริษทั ก็ยงั ขึ้นชื่อเรื่องเปิดเพลงตรงใจ ฟังกันได้ เพลิน ๆ พร้อมกับนักจัดรายการที่เรียกกันด้วยชื่อ เฉพาะว่า ‘CoolJ.’ เป็นเพื่อนกันไปทั้งวัน ... เพื่อนที่ รู้ใจโดยไม่ต้องพูดมาก ๆ นั่นแหละ ทั พ เพลงเพราะฟั งได้ เ พลิ น ทั ้ง วั น คื อ สิ ่ง ที ่ทำ าให้ COOLfahrenheit 93 ถูกพูดถึงและกลายเป็นคลื่นวิทยุ ที่รั้งอันดับหนึ่งมาได้ตั้งแต่เริ่มเปิดคลื่น แม้กระทั่งคลื่น เพลงสากลน้องใหม่ COOLcelsius 91.5 ที่เปิดตัวไม่ นาน แต่ก็ไล่เบียดคลื่นเพลงไทยรุ่นพี่มาติด ๆ ทั้งหมด ทั้งมวลก็กลับไปที่เรื่องของเพลงที่บอกว่าเป็นกองทัพ ... เรื่องนี้ต้องคุยกับ COOLJ. CJ (ซีเจ-เจริญ ชุษณะ) ที่นอกจากนั่งจัดรายการเป็นเพื่อนคนฟังตั้งแต่ 8 โมง เช้าจนถึง 11 โมงเช้า ประจำาที่ COOLcelsius 91.5 ‘COOLJ. CJ’ ก็ยังมีตำาแหน่งมั่นคงเป็น Music Program Manager ผู้ที่คัดเลือกเพลง เรียงเพลง หาเพลง

“ซีเจ-เจริ- ชุษณะ”

COOLJ. CJ ... พ่อครัวปรุงเพลง ฯลฯ ทำ�ทุกอย่�งเกี่ยวกับเพลงให้ทั้ง COOLfahrenheit และ COOLcelsius นั่นเอง เด็กสายวิทย์ที่มีธุรกิจเล็ก ๆ ด้วยการเปิดฟาร์ม เลิฟเบิร์ดที่บ้าน แต่รักเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็ก “ผม เรียนที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ภาคคณะชีววิทยาประยุกต์ พอขึ้นปี 2 ก็มีรายการประกวดจัดรายการ งาน Smile Radio Announcer Contest ก็ไปประกวดได้ตำาแหน่งรอง ชนะเลิศเพลงสากลมา แต่ทีมงานเขาให้ไปจัดรายการ เพลงไทย ก็เริ่มเป็นนักจัดรายการมาตั้งแต่เรียนปี 2 จัดมาเรื่อยจนเรียนจบก็ย้ายมาจัดกับทาง Sky High

Network ซึ่งตอนนี้ก็คือ COOLfahrenheit ก็ทำาหน้าที่ จัดรายการเพลงไทยมาตลอด” เริ่มต้นจากเพลงสากล แต่ใช้ชีวิตอยู่กับเพลงไทย มานาน จนเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา “ซีเจ” ก็ได้รับการทาบทามให้มานั่งจัดรายการเพลงสากลกับ COOLcelsius 91.5 เรียกว่าเป็นครั้งแรกกับการจัด รายการเพลงสากลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในฐานะคนเบื้อง หน้า เพราะก่อนหน้านัน้ ในฐานะคนเบือ้ งหลังเขาก็คอื ผู้ ที่วนเวียนอยู่กบั ชาร์ตเพลงสากลทั้งวันในฐานะผู้คดั สรร เพลง ‘Music Program Manager’ “เป็นโอกาสดีที่เข้ามาในชีวิตการทำางาน เพราะ เขาเห็นว่าเรารู้เรื่องเพลงเยอะก็ให้มาทำาเพลง ซึง่ ทำามา เกือบจะครึ่งของการทำางาน โดยหลังจากจัดรายการมา สักพักเริ่มมีประสบการณ์กม็ คี นมาให้โอกาสลองทำาเพลง ดูไหม เป็น Music Director มาตั้งแต่ Sky High จน เปลี่ยนมาเป็น COOLfahrenheit จากที่เคยทำาเพลงให้ คลื่นเดียว ตอนนี้ก็ดูหลายคลื่นมากขึ้น ตำาแหน่งตอนนี้ ก็เป็น Music Program Manager ดูแลภาพรวมของ เพลงทั้งหมดของทั้ง 2 สถานี แต่การทำา Play List จะ เป็นหลักอยู่ท่ี COOLcelsius เพราะเป็นคลื่นน้องใหม่ ที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษ แล้วก็จัดรายการที่นี่ด้วย” “จริง ๆ การจัดเพลงในสถานีวิทยุต้องมีหลักนะ ครับ ไม่ใช่แค่เอาเพลงฮิตหรือเพลงเพราะมาเรียง ๆ

กันเท่านั้น ก็มีสูตรที่เราได้ความรู้มาจากทางฝรั่ง แล้วก็ เอามาปรับให้เข้ากับสิ่งที่เป็นลักษณะของคนไทยฟัง ซึ่ง ตรงนี้แค่เรื่องของการเรียงเพลงเราก็จะมีการทำาเสิร์ช สม่ำาเสมอ ทั้งรายสัปดาห์หรือรีเสิร์ชขนาดใหญ่ที่เราทำา ปีละ 2 ครั้ง เราก็จะเอาผลจากการรีเสิร์ชมาช่วยเรา มาเติมเต็มความชอบของคนฟัง ซึ่งจะทำาให้เราสามารถ อัพเดทว่าเพลงไหนเก่าแล้ว เพลงไหนคนไม่อยากฟัง หลายคนที่ฟังตั้งแต่สมัย COOLfahrenheit ก็จะบอก ว่าเปิดเพลงเพราะจัง เปิดเพลงตรงใจ ทำาไมเปิดเพลง เหมือนรู้ใจเลย คือจริง ๆ จะบอกว่าที่เรารู้ได้เพราะเรา มีรีเสิร์ช ซึ่งทำาให้เรารู้ว่าแม้แต่เพลงไหนคนเบื่อเราก็ไม่ เล่น ถ้าชอบก็เปิดบ่อยขึ้น” ประสบการณ์ของ ‘ซีเจ’ ที่ร้จู กั เพลงมาก ฟังเพลง มาเยอะก็ช่วยได้ในการสร้าง Mood & Tone ให้เพลง ทั้งรายการไปด้วยกันได้แบบราบรื่น ดีที่สุด แต่ก็ยังทิ้ง

เหมือนผมเป็นคนทำ�กับข้�ว ทุกคนทำ�กับข้�วได้หมด แต่ ของใครจะอร่อยมันอยู่ที่ว่�เร�ทำ�แล้วถูกใจคนกินหรือเปล่� ซึ่ง จริง ๆ อ�ห�รทุกคนเดินไปซื้อที่ตล�ดก็ได้เหมือนกันหมด แต่ ใครจะใส่สัดส่วนเท่�ไหร่ ตรงนี้อยู่ที่คว�มชำ�น�ญแล้ว 74

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


เรื่องการทำารีเสิร์ชไม่ได้อยู่ดี “เหมือนผมเป็นคนทำากับข้าว ทุกคนทำากับข้าวได้หมด แต่ของใคร จะอร่อยมันอยู่ที่ว่าเราทำาแล้วถูกใจคนกินหรือเปล่า ซึ่งจริง ๆ อาหารทุกคนเดินไปซื้อที่ตลาด ก็ได้เหมือนกันหมด แต่ใครจะใส่สัดส่วนเท่าไหร่ ตรงนี้อยู่ที่ความชำานาญแล้ว ซึ่งพ่อครัว แม่ ครัวก็จะมีสูตรของแต่ละคน ถ้าเรามีประสบการณ์เยอะด้วยส่วนหนึ่ง บวกกับเรามีวัตถุดิบที่ดีก็ คือเพลง เรารู้ Consumer Inside ก็คือความต้องการของผู้บริโภคว่าเขาต้องการอะไร ก็กลาย เป็นว่าเราทำาออกมาได้ถกู ใจเขา เลยทำาให้คนรู้สกึ ว่าเพลงในรายการมันมีสสี นั มีรสชาติท่ดี ี ตรง นี้ท่จี ะบอกว่าทั้งตัวของข้อมูลที่เรามี ตัวของประสบการณ์ในการทำางานมันก็มสี ว่ นให้เรามองการ ทำางานที่ 360 องศามากขึ้น” มีงานให้ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งการดูแลลิสต์เพลงทั้ง 2 คลื่น แถมยังต้องตื่นเพื่อมา จัดรายการทุกเช้าอีก ถึงจะย้ำาว่าเป็นงานที่รกั ที่เลือกจะทำา แต่กต็ อ้ งจัดการให้สมดุลเพื่อจะได้ อยู่กับสิ่งที่รักได้นาน ๆ “ตั้งแต่มาจัดรายการด้วยตอนนี้ก็ต้องตื่นเช้าขึ้น แล้วก็ต้องอยู่ออฟฟิศนานขึ้น เพราะด้วย ตัวงานมันค่อนข้างเยอะ เพราะมันต้องทำาทั้ง 2 คลื่น ต้องมีวิธีคิด มีอะไรหลาย ๆ อย่างใน เรื่องของการทำางาน ซึ่งแน่นอนว่ามีคลื่นเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้เวลากับมันมากขึ้น ต้องใช้ความรู้มาก ขึน้ ต้องใช้ความใส่ใจ ใช้การดูแลมากขึ้น ยิ่งเป็นคลื่นใหม่เราก็ตอ้ งใส่ใจกับมันให้มาก ทำาอย่างไร ก็ได้ให้คลื่นมันติดตลาดให้เร็วที่สุด” “ตอนนี้จุดเด่นของ COOLcelsius 91.5 ที่คนฟังเพลงสากลพูดถึงกันมากก็คือ การจัด อันดับเพลง American Top 40 With Ryan Seacrest ซึ่งเราถือว่าเป็นคอนเทนต์ระดับโลก ที่เราเอามาทำาให้คลื่นมีสสี นั ที่เข้มข้นมากขึ้น เพราะว่ามันจะทำาให้เราแตกต่างจากคนอื่นในตลาด ถึงจะไม่ได้ออกอากาศสด ๆ แต่กจ็ ะเป็นการอัพเดททุกสัปดาห์ท่เี ราจะได้ร้ไู ปพร้อม ๆ กับคนอีก ร้อยกว่าประเทศทั่วโลก ถือเป็นความพิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่นในเมืองไทย” คุยกันมามีแต่เรื่องของเพลงเพราะ ๆ เพลงเยอะ ๆ ที่มีสัดส่วนมากกว่าการพูดคุยของนัก จัดรายการเสียจนคิดว่านักจัดรายการวิทยุอาจจะไม่จาำ เป็น หรือถึงจะมีกไ็ ม่ตอ้ งมีทกั ษะการพูดแล้ว หรือเปล่า ... “ไม่ใช่เลยครับ เสน่หข์ องการฟังเพลงทางวิทยุกค็ อื นักจัดรายการนี่แหละครับ จะพูด มากพูดน้อยก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์รายการ อย่างของเราเน้นที่เพลงเพราะ เพลงเยอะ คนจัดรายการ ก็อาจไม่ต้องพูดมาก แต่ยิ่งพูดน้อย ๆ นี่แหละครับที่เป็นงานยาก เพราะคุณจะพูดอย่างไรให้คน สนใจในเวลาแค่ไม่กี่นาที จัดรายการ 3 ชั่วโมง คุณมีเวลาพูดแค่ 15 นาทีจากทั้งหมด เวลาแค่ นั้นคุณจะพูดอะไรให้คนจำาได้ ให้คนสนใจ ผมว่ามันยากกว่านั่งพูดให้คนฟังเป็นชั่วโมงนะ” ทุกครั้งที่ออกแบบสอบถาม หนึ่งในอาชีพที่คนอยากทำามากที่สดุ ก็ยงั มีอาชีพนักจัดรายการ วิทยุติดอยู่อันดับต้น ๆ ถามหาคำาแนะนำาจากคนที่นั่งหลังไมค์เปิดเพลง พูดคุยกับคนฟังที่ไม่ ได้เห็นหน้ากันมากว่าครึ่งชีวิต ‘COOLJ. ซีเจ’ การเป็นผู้รู้ ไม่เฉพาะแค่เพลง หรือการรู้จัก พูดให้เป็นก็ยังเป็นคุณสมบัติสำาคัญอยู่ แม้ในโลกที่ข้อมูลหาง่ายแค่นิ้วคลิก “ถ้าจะถามผมว่าฟังเพลงเยอะ ๆ แล้วทำาให้เรามาเป็นนักจัดรายการวิทยุได้มั้ย ก็คงตอบ ไม่ได้ว่าทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะอย่างของผมมันเป็นเรื่องโอกาสที่เราได้เจอแล้วโชคดีที่ได้มัน มา เวลามีน้อง ๆ มาถามผมก็จะตอบไปว่าคนเรามันเลือกโอกาสไม่ได้ โอกาสมันมาไม่เหมือน กัน คนที่เก่งกว่าผมก็มีแต่เขาไม่มีโอกาส เพราะฉะนั้นคุณต้องทำาตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะได้รับ โอกาสมากกว่า โอกาสมาถึงเมื่อไหร่คุณก็เป็นคนที่พร้อมเสมอ ... ... แล้วที่สำาคัญผมเป็นคนไม่เคยทิ้งโอกาส ขอลองก่อน ถ้าได้ก็ดี”

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

75


Click Idea: ไอเดียเก็บรองเท้าสำาหรับสาวนักช็อป “รองเท้าที่ดีจะพาเราไปในที่ที่ดี” ส�าหรับสาวนักช็อปแล้ว นอกจากคุณภาพของรองเท้าแต่ละคู่แล้ว สิ่งที่สาว ๆ จะ ต้องรับมือก็คือ ปริมาณรองเท้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่เงินเดือนออก ยิ่งในยุคสมัยที่สาว ๆ แต่งตัวกันด้วยสีสันและสไตล์ที่ จัดเต็ม รองเท้าที่เลือกใช้ก็ต้องเข้าคู่เข้าขากันเพื่อความมั่นใจ ฉะนั้น ยิ่งแต่งตัวจัดจ้าน จ�านวนรองเท้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น หาก มีพื้นที่เยอะ การจัดเก็บให้เป็นระเบียบหยิบใช้สะดวกก็คงไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าใครเลือกอยู่คอนโดมิเนียมพื้นที่น้อยนิด จะ ท�าอย่างไรกับรองเท้าคู่สวยกองโต วันนี้เรามีไอเดียเก๋ ๆ ง่าย ๆ มาให้ทดลองใช้ดู

รีดีไซน์กล่องรองเท้าเก่า ไอเดียแรกเป็นชั้นวางรองเท้าแบบประหยัดและช่วยลดโลกร้อนได้ดว้ ย คือเวลาซื้อรองเท้า เราก็จะได้กล่องรองเท้ามา ด้วย บางคนก็ทิ้งมันไปเฉย ๆ จริง ๆ แล้วเราสามารถน�ากล่องรองเท้ามาตัดแต่งแล้วจัดวางใหม่เพื่อเก็บรองเท้าให้เป็น ระเบียบได้ และเหมาะส�าหรับคนมีพื้นที่น้อยด้วย

เก็บรองเท้าคัทชูด้วยไม้แขวนเสื้อ

เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ คีมส�าหรับตัดไม้แขวนเสื้อ สเปรย์ กระดาษ กระดุม หรือโบว์อันเล็ก ๆ ขั้นตอนการท�า เริ่มต้นกันง่าย ๆ ด้วยการใช้คีม ตัดไม้แขวนเสื้อทั้ง 2 ด้าน จากนั้นค่อย ๆ บิดไม้แขวนเสื้อตามรูป ส่วน ปลายให้ใช้คีมดัดลวดให้โค้งตามภาพ พ่นสีสเปรย์ที่ไม้แขวนเสื้อ ถ้าอยาก คลาสสิคก็ใช้สีขาว แต่ถ้าอยากได้สีสันสดใสก็จัดไปตามใจชอบได้เลย จาก นั้นเพิ่มความเก๋ดว้ ยการตัดกระดาษพันรอบไม้แขวนเสื้อ เริ่มจากวางกระดาษ ตามแนว จากนั้นพับขึ้นไปด้านบน ต่อด้วยการพับลงมาด้านล่าง ท�าแบบนี้ เหมือนกันทั้ง 2 ด้าน ใช้กระดุมหรือโบว์ตดิ ไว้ตรงกลางด้านหน้าระหว่างรอย ต่อ (Credit: http://campus.sanook.com/948081/diy-ที่เก็บรองเท้าเก๋ๆ/)

แผ่นไม้วางรองเท้า

กรอบไม้แขวนรองเท้า

ถุงผ้าแขวนรองเท้า ชั้นวางรองเท้าจาก pallet

76

ชั้นวางรองเท้าแบบติดกำาแพง Shoe Shelf จากไอเดีย .com

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


Report:

นางปราณิน มุตตาหารัช

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

ก.แรงงาน จับมือภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน GLP แก้ไขการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ม ครอง แรงงาน จั บ มื อ กรมประมง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผู้ประกอบการและลูกจ้าง รวมพลังขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี (GLP) สำาหรับอุตสาหกรรมประมงและ แปรรูปอาหารทะเล มุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็ก เอารัดเอา เปรียบแรงงาน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น ด้าน ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ ชูแนวคิด ‘ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา’ ใช้ หลักนิตธิ รรม คุณธรรม ให้สถานประกอบการเป็นพื้นที่แห่ง ความรักของนายจ้างและลูกจ้าง นางปราณิน มุตตาหารัช รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในขณะร่วมเป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนแนว ปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) สำาหรับอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเล กับนาย ศิรวิ ฒ ั น์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วย Mr. Maurizio Bussi ผู้อาำ นวยการ สำานักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำากลุ่มประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา และ Ms. Miriam Lawad รองที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจสถาน ทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย ร่วมกล่าวคำาปราศรัย ด้วย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การแรงงานระหว่าง ประเทศ (ILO) จัดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือจำานวน 170 แห่ง และลูกจ้างเพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาคมโลกให้ความสำาคัญในด้านแรงงานคือ สิทธิ แรงงานตามกฎหมายที่ม่งุ เน้นประเด็นแรงงานเด็ก แรงงาน บังคับการเลือกปฏิบัติ สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม รวม ถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซึ่งสนองตอบ

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

ตามนโยบายของร้อยตำารวจเอกเฉลิม อยู่บำารุง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งมั่นขจัดการใช้แรงงานเด็ก ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การ เอารัดเอาเปรียบใช้แรงงานที่เป็นประเด็นการค้ามนุษย์ด้าน แรงงานให้หมดสิ้น โดยยึดหลักการการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคี ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา’ บนพื้น ฐานหลักนิตธิ รรมและหลักคุณธรรม เพื่อสร้างสถานประกอบ การให้เป็นพื้นที่สร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง “อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะสนับสนุน และพัฒนาแรงงานในทุกภาคส่วน เพราะแรงงานคือกลุ่ม คนที่เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า Good Labour Practices (GLP) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทาง ปฏิบัติที่จะยกระดับแรงงานไทยให้มีศักยภาพและคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นางปราณิน กล่าว นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยไม่ได้ นิ่งนอนใจในการแก้ปญ ั หา มีการออกนโยบายระดับชาติ เพื่อ แก้ปญ ั หาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดที ่ที ้งั 3 หน่วยงาน ได้ร่วมกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะการกำาหนดนโยบาย GLP ที่ ผู้ประกอบการสามารถนำาไปปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การร่วมทำา GLP ถือเป็นการแสดงเจตนาที่ดีของไทยในการ แก้ปัญหาด้านแรงงาน หากผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติ ได้ก็สามารถขอคำาแนะนำาจาก 3 หน่วยงานในการดำาเนิน การ นอกจากนี้ กรมประมงยังได้ดำาเนินการติดตั้งระบบ ติดตามเรือประมงทะเล เพื่อตรวจสอบปัญหาในเรือประมง และทราบพิกัดของเรือให้สามารถติดตาม และแก้ปัญหา ต่าง ๆ ให้คลี่คลายโดยเร็ว ด้ า น นายอาทิ ต ย์ อิ สโม อธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิ ก าร และคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า สำาหรับแนวปฏิบัติการ

ใช้แรงงานที่ดี 10 ข้อ ประกอบด้วย เนื้อหาที่ เกี่ยวกับการใช้แรงงาน บังคับ การใช้แรงงาน เด็ ก เสรี ภ าพในการ สมาคม การเจรจาต่อ รองร่วมและความร่วม มือในสถานประกอบการ สภาพการทำางานที่เท่า นายอาทิตย์ อิสโม เทียมกัน ค่าจ้าง ชั่วโมง การทำางาน ค่าชดเชย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อม ส่วนความคืบหน้าการจัดทำาแนวปฏิบตั ิ GLP จำานวน 4 ฉบับ ได้แก่ แนวปฏิบัติสำาหรับสถานประกอบ กิจการแปรรูปสัตว์น้ำาเบื้องต้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงานได้ลงนามในประกาศแล้ว ส่วนแนวปฏิบัติสำาหรับ ฟาร์มเพาะเลีย้ งกุ้ง แนวปฏิบัติสำาหรับอุตสาหกรรมกุ้งและ อาหารทะเล และแนวปฏิบัติสำาหรับภาคประมงทะเล อยู่ ระหว่างกระบวนการปรึกษาหารือและนำาไปทดสอบดำาเนิน การ หลังจากนั้นจะออกประกาศกระทรวงแรงงานต่อไป สำ า หรั บ นายมอริ ซิโอ บรูซซี ผอ.สำานัก แรงงานระหว่ า งประเทศ (ไอแอลโอ) ประจำา ก ลุ ่ม ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ธิ ป ไตยประชาชนลาว และกั ม พู ช า กล่ า วว่ า GLP ถื อ เป็ น การสร้ า ง นายมอริซิโอ บรูซซี ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง รั ฐ และอุ ต สาหกรรม ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในทิศทางที่ถูกต้อง จึงอยาก ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันสนับสนุนการใช้และการนำา GLP นี้ ไปปฏิบัติตาม เพื่อทำาให้ผู้บริโภคเห็นว่าประเทศไทยมีความ พยายามในการจัดการเรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และ ถือได้วา่ GLP เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปญ ั หา โดยแรงงานมี ส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนากลไกในการแก้ปัญหา

77


Quote: “When people say, ‘She’s got everything’, I’ve got answer-I haven’t had tomorrow.” -- Elizabeth Taylor --

http://www.wallsdata.biz/wallpapers/2012/12/Elizabeth-Taylor-2048x2560.jpg

78

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556


บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำากัด The One Priority Co.,Ltd. ด่วน!!รับสมัคร พนักงานขายทางโทรศัพท์

1. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการขนส่ง  เพศชาย วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  อายุ 30 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์บริหารงานขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

* บัตรสมาชิกโรงแรมและรีสอร์ต ระดับ 5 ดาว * แพ็กเกจคลินิกความงามชั้นนำา

2. หัวหน้า/ช่างซ่อมบำารุงรถบรรทุก  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

3. วางแผนและควบคุมคุณภาพยานยนต์

   

พนักง�นชั่วคร�วหรือครึ่งวัน ประม�ณอ�ทิตย์ละ 5,000 บ�ท พนักง�นประจำ� 12,000-50,000 บ�ทต่อเดือน พร้อมประกันสังคม *ต�มเงื่อนไขของบริษัท นักเรียน นักศึกษ� บุคคลทั่วไป หรือแม่บ้�น รักก�รสนทน�ท�งโทรศัพท์ มีไหวพริบ ขยัน อดทน วุฒิก�รศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่� ม.6 หรือส�ยอ�ชีพ ปวช., ปวส. ไม่มีประสบก�รณ์ อบรมให้ฟรีพร้อมเบี้ยเลี้ยง ไม่มีค่�ใช้จ่�ยใดๆ!!

คุณสมบัติ  เพศหญิง อ�ยุ 20-35 ปี  วุฒิปวช. ขึ้นไป  ส�ม�รถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐ�นได้  มีคว�มขยัน และประส�นง�นกับเพื่อนร่วมง�นได้ดี

สวัสดิการ

พนักงานประจำาสำาหรับขายคอร์ส คลินิกเสริมความงาม

3. โบนัสประจำาปี 4. ประกันสังคม

งาน

)

คุณสมบัติ  เพศหญิง/ช�ย อ�ยุไม่ต่ำ�กว่� 20 ปี  มีประสบก�รณ์เกี่ยวกับคลินิกเสริมคว�มง�ม จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ ทำา  ร�ยได้ไม่ต่ำ�กว่� 30,000 บ�ท/เดือน การ

บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำากัด 371 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 10160 โทร. 0-2865-4155-8 ต่อ 110, 085-218-5333 (ฝ่ายบุคคล)

สนใจติดต่อ

ด่วน!! sappasan/นายไล้

www.laitransport.com

คุณสมบัติ

พนักงานธุรการประจำาออฟฟิศ

 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

E-mail: linda@laitransport.com

 เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. ประกันอุบัติเหตุ

ร�ยได้

รับสมัครนักศึกษา ฝึกงานชั่วคราว

ั บร อ (มีใบร

สนใจติดต่อ บริษัท เดอะ วัน ไพรออริตี้ จำ�กัด เลขที่ 10/181 อ�ค�รเดอะ เทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 23 ห้อง 2304D ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กทม. 10110 คุณเจนนี่ 0-2168-7278 เวล� 10.00-18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์

sappasan/ เดอะวันไพรออริตี้

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม แมนเน็จเม้นท์ จำ�กัด

จำ�หน่�ยและติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมอ�ค�รอัตโนมัติ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย (Access Control and CCTV) บริษัท ฯ ได้ดำ�เนินก�รม�เป็นระยะเวล� 22 ปี ซึ่งบริษัท ฯ เป็นผู้นำ�ในตล�ดและได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�ในหล�กส�ข� กลุ่มลูกค้�บริษัท ฯ เช่น ธ.แห่งประเทศไทย, ธ.กรุงเทพ, ก�รไฟฟ้�นครหลวง, ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต เป็นต้น

Technical Support Engineer      

เพศช�ย / อ�ยุ 25-35 ปี จบปริญญ�ตรีขึ้นไป ท�งด้�นวิศวกรรมไฟฟ้� , อิเล็กทรอนิกส์ , เทเลคอมมูนิเคชั่น , คอมพิวเตอร์ มีคว�มรู้ในเรื่องก�รเขียน Software Computer, ภ�ษ� Computer เช่น Visual Basic , Oracle Database , MS SQL , JAVA , C#.net , VB.net and ASP.net  มีคว�มรู้เกี่ยวกับ Computer หรือ ด้�น IT มีคว�มส�ม�รถในก�รออกแบบหรือคิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีคว�มรู้เรื่องภ�ษ�อังกฤษดี (เพร�ะต้องอ่�น Manual ภ�ษ�อังกฤษ Catalog ต่�งๆ ) เข้�ใจเกี่ยวกับหลักของ Protocal ต่�ง ๆ เช่น Modbus, bacnet ส�ม�รถทำ�ง�นนอกเวล�ง�นหรือวันหยุดได้  ส�ม�รถไปทำ�ง�นต่�งจังหวัดได้ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ, เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธย�ศัยดีส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้ ประกันชีวิต, โบนัส, มีประสบก�รณ์ด้�นระบบ BAS, FAS, ACS, CCTV จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

สวัสดิก�ร :

วิศวกรระบบ กล้อง CCTV        

และสวัสดิก�รด้�นอื่น ๆ

เพศช�ย / หญิง  อ�ยุระหว่�ง 25-30 ปี ปริญญ�ตรีส�ข� Computer หรือ Computer Science หรือ Information Technology หรือ Electrical Power หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง ประสบก�รณ์อย่�งน้อย 2 ปี ในก�รทำ�ง�นระบบ CCTV, ระบบ Data Center Solution พร้อมประสบก�รณ์ด้�นก�รติดตั้งโครงก�ร และ ก�ร Commissioning มีคว�มรู้ในก�รเขียน Auto Cad Software และ Design Electrical Power system มีคว�มรู้เกี่ยวกับ UPS, ACS (Access Control System) , CCTV, VDO Conferenced มีคว�มรู้ใน Program Microsoft Window, Microsoft Project และ Microsoft Office มีคว�มรู้ในก�รติดต่อสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�งดี มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ  รักง�นบริก�รและส�ม�รถทำ�ง�นด้วยตัวเองได้

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม แมนเน็จเม้นท์ จำากัด โทร. 02-952-5523-6 Fax. 02-580-6657 E-mail : ismcom@loxinfo.co.th 49/6 อาคาร PC หมู่ที่ 1 (ตรงข้าม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

SAPPASAN/ อินเทลลิเจนท์

  

79


บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำากัด

บริษัท เมอร์ริเดียม เซ็นเตอร์เซลล์ จำากัด

รับสมัครด่วน

ทำาธุรกิจเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงรถยนต์/ อาคารนำาเข้าจากต่างประเทศ ได้มีการขยายงาน ต้องการรับทีมงานคุณภาพเพื่อมาร่วมงานดังนี้

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้� อุปโภค-บริโภค ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันม�น�นกว่� 30 ปี เช่น สบู่และโฟม ดร.มนตรี, สบู่อ�เซปโซ, กย.15, ผลิตภัณฑ์ซักผ้�เด็กโฮม, ลูกอมม�ยมิ้นท์, คูก้�, เครื่องดื่มเซปเป้ บิวติดริ้งค์ และอื่น ๆ ต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�นที่มีคว�มกระตือรือร้น ขยัน และรักคว�มก้�วหน้� เพื่อรองรับก�รขย�ยง�น ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  

ช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

กรุงเทพฯ รายได้รวมเฉลี่ย 12,400-15,100 บาท/เดือน ต่างจังหวัด รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-24,500 บาท/เดือน

2. พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยพนักงานขาย) กทม./ตจว.   

ช�ย อ�ยุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ ประสบก�รณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป กรุงเทพฯ รายได้รวมเฉลี่ย 11,600-13,000 บาท/เดือน ต่างจังหวัด รายได้รวมเฉลี่ย 15,800-18,300 บาท/เดือน

 ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ตำาแหน่งที่ 1 และ 2 มีเงินเดือนประจำา, เงินเบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น

(มีโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนประจำาทุกปี)

สวัสดิการ เบี้ยขยัน, ปรับเงินเดือนประจำาปี,

ปฏิบัติงานที่ คลังสินค้า ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ซ.วัดนครชื่นชุ่ม ในเดือนแรกที่เข้ามาทำางานในกรุงเทพฯ ทางบริษัท

3. พนักงานจัดเรียงสินค้า (กทม./ตจว.) 

โบนัสประจำาปี, ยูนิฟอร์ม ตัดชุด, ประกันสังคม

มีที่พักให้ฟรี

พนักงานขาย : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น, ค่านำา้มัน

ช�ย-หญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี วุฒิก�รศึกษ� ม.3 ขึ้นไป

ท่�นที่สนใจกรุณ�ติดต่อขอรับใบสมัครง�นได้ทั้ง 2 แห่ง พร้อมหลักฐ�นที่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานมาที่ เลขที่ 4/10 หมู่ 7 ซ.สำานักงานเขตบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160

บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำากัด

E-mail: info@massmarketing.co.th

Tel. 0-2454-9256-8 Fax 0-2454-9259

SAPPASAN / แมส มาร์เกตติ้ง

เลขที่ 905/4 ถ.พระร�ม 3 ซอย 49 เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ สำ�นักง�นใหญ่ โทร. 0-2683-0333 ต่อ 301, 312 คลังสินค้� พุทธมณฑล ส�ย 4 โทร. 0-2429-2922 ต่อ 210, 214

หรือสมัครทาง E-mail : homemerridium@hotmail.com www.merridium@.com

บริษัท สี่ทิศ ฮาร์ดแวร์ จำากัด

บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มหลายรูปแบบ ในนามของ  ร้านอาหารเพลิน  ศูนย์จัดเลี้ยงครบวงจร  บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่  บริการอาหารกล่องในนาม Delibites

บริษัท สี่ทิศ ฮาร์ดแวร์ จำากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นผู้นำาเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์ในห้องน้ำาและอุปกรณ์ก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าและร้านค้า วัสดุก่อสร้าง ในด้านของคุณภาพสินค้า ราคา และความพึงพอใจ ในการบริการ ภายใต้นโยบายสินค้าหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรค์ด้วยคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีแผนงานขยายฐานลูกค้าออกไปอย่างกว้างขวาง ต้องการคนที่มคี วามสามารถ รับผิดชอบ พร้อมเติบโต ไปกับบริษทั ฯ สินค้าทุกประเภทของบริษทั ฯ ล้วนได้รบั การตอบรับอย่างดีจากลูกค้าขายส่งและขายปลีก บริษทั ฯ มีนโยบายมุ่ง มั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการต่อลูกค้าให้ดีขึ้นต่อเนื่องตลอดไป

พนักงานขาย ตจว. (ทุกภาคทั่วประเทศ) 20 อัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง 1-2 ปี ในธุรกิจโรงแรม/ร้านอาหาร

เงินเดือน “รายได้ 40,000 บาท หรือความประสบการณ์ +ค่าคอมฯ” สวัสดิการ โบนัส เบี้ยขยัน ปรับเงินเดือนประจำาปี ประกันสังคม

2. กัปตันห้องอาหาร/ห้องจัดเลี้ยง

คุณสมบัติ : • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขี้นไป • มีพาหนะเป็นของตนเอง ออกเดินทางตจว. ได้ • มีประสบการณ์ ด้านขายฝักบัวหรือก๊อกน้ำา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย กรุงเทพฯ และปริมณฑล

• • • •

5 อัตรา

คุณสมบัติ : • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขี้นไป • มีจักรยานยนต์เป็นของตนเอง รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ • มีประสบการณ์ ด้านขายฝักบัวหรือก๊อกน้ำา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

59/434-435 ถ.พระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

2 อัตรา

5. แคชเชียร์

จะได้รับการ สัมภาษณ์ทันที รู้ผลทันที

โทร. 02-415-6018 หรือ 081-644-8118 แฟกซ์ 02-415-6017 www.sithidhardware.co.th E-mail : Job@sithidhardware.co.th

7. พนักงานบริการเสิร์ฟประจำา 20 อัตรา 8. พนักงานบริหารทรัพย์สิน

• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป • มีประสบการณ์ 1-3 ปี (งานด้านการดูแลทรัพย์สิน) • ชำานาญการใช้โปรแกรม word excel

9. พนักงานขับรถ

2 อัตรา

2 อัตรา

• เพศชาย สามารถขับรถได้ทุกประเภท • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรู้เส้นทาง • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพเป็นอย่างดี • ผลิตอาหารสำาหรับงานจัดเลี้ยง ประเภท อาหารไทย/ • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความคล่องตัวสูง นานาชาติ ในเวลาปฏิบัติงาน • ดูแล ไลน์ Buffet/Cocktail ระหว่างงานจัดเลี้ยงได้เป็นอย่างดี

sappasan สี่ทิศ 4x7

• เพศหญิง อายุ 22 ปีขี้นไป • มีพื้นฐานความรู้บัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ • ขยันละเอียดรอบคอบ ตั้งใจทำางาน

1 อัตรา

4. กุ๊กบริการงานจัดเลี้ยง

รายละเอียดงาน : จัดการ, ตรวจเช็คเอกสาร รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี

คุณสมบัติ :

• เพศหญิง อายุ 20-25 ปี • กำาลังศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี (เวลางาน16.30-21.30 น.) • บุคลิกดี มีกิริยา มารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • รักงานบริการ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย • บุคลิกดี กิริยามารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป • ประสบการณ์บริหารจัดการครัว อย่างน้อย 5 ปี • มีความรู้เกี่ยวกับอาหารหลาย ประเภท เช่น อาหารไทย จีน ยุโรป ญี่ปุ่น • เป็นผู้นำาทีมบริหารจัดการครัวให้อาหาร มีคุณภาพมาตรฐาน

เงินเดือน “รายได้ 16,000 บาทขี้นไป + ค่าคอมฯ” สวัสดิการ โบนัส เบี้ยขยัน ปรับเงินเดือนประจำาปี ประกันสังคม

เงินเดือน 10,000-15,000 บาท หรือตามประสบการณ์ สวัสดิการ โบนัส เบี้ยขยัน ปรับเงินเดือนประจำาปี ประกันสังคม

เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รักงานบริการ มีความเป็นผู้นำาสูง มีประสบการณ์การทำางานโรงแรม/ ห้องอาหาร อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

3. หัวหน้าครัว

รายละเอียดงาน : รับมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่ายขาย ติดต่อประสานงาน เพือ่ เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า

พนักงานธุรการ และบัญชี

3 อัตรา 6. พนักงานต้อนรับ Part-Time 1 อัตรา

1. Supervisor

รายละเอียดงาน : รับมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่ายขาย ติดต่อประสานงาน เพื่อเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า

80

เอกสารสมัครงาน

1. สำาเนาบัตรประชาชน 2. สำาเนาทะเบียนบ้าน 3. วุฒิการศึกษา 4. หนังสือรับรองการทำางาน (ถ้ามี) 5. สำาเนาบัตรประจำาตัวคนพิการ 6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

sappasan เมอร์ริเดียม 4x7

ด่วน!

1. หัวหน้าแผนกขนส่ง & Q.C. (มีประสบการณ์) เปิดโอกาสให้ 2. พนักงานฝ่ายบุคคล (มีประสบการณ์โดยตรง) คนพิการ 3. พนักงานบัญชี (สามารถใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปได้) 4. พนักงานขาย กทม./ตจว. (รักงานขายและบริการ มีพาหนะเป็นของตนเอง) 5. พนักงานส่งของ/แพ็กของ (มีใบขับขี่ ขับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ได้) 6. ธุรการฝ่ายขาย (สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำาเร็จรูปได้) 7. ธุรการฝ่ายจัดส่ง (ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ ขยัน กระตือรือร้น) 8. ช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง/เด็กฝึกงาน (ช/ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิม.6 ขึ้นไป) 9. ฝ่ายผลิต & Q.C. (ช/ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ ละเอียดรอบคอบ) 10. Graphic Design (สามารถใช้โปรแกรมกราฟิคได้) 11. ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด (ญ/ช อายุ 25 ปีขึ้นไป ไปตจว./ต่างประเทศได้ มีเบี้ยเลี้ยง) 12. แม่บ้าน (ทำางาน จันทร์-เสาร์) **ทำางานจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.30 น.

(กทม./ตจว.)

• • • • •

1 อัตรา

10. พนักงานซ่อมบำารุงรักษา 1 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.- ปวส. มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปี ขึ้นไป ชำานาญการใช้โปรแกรม POS มีความระเอียดรอบคอบ

• • • •

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สารพัดช่าง) มีทักษะงานไม้ งานปูน งานเชื่อม งานสี มีทักษะด้านงานไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานได้ที่ ร้านอาหารเพลิน เลขที่ 7/428 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-537-8906-9 ต่อ 210 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan caretery 4x7

รับสมัคร


บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำากัด

บริษัทผู้ผลิตสินค้าจากพลาสติก ประเภท NAMEPLATE, BADGE, AV PARTS, ELECTRIC PARTS, AUTOMOBILE PARTS ดำาเนินการโดยชาวญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันกำาลังขยายการผลิต ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงต้องการ บุคลากรที่รักความก้าวหน้าและประสบการณ์ในสายงานเข้าร่วมงานกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อรองรับ การขยายการผลิต ทางบริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรในตำาแหน่งงาน ดังนี้

พนักงานบั- ชี

1. ช่างปรับฉีดพลาสติก

หลายอัตรา

 

2. ช่างเทคนิค (TECHNICIAN)

ปริ- - าตรี สาขาการบั- ชี เพศชาย/ห- ิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อสมัครงาน บริษัท

• มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางช่างเทคนิค • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

โทร. 0-2942-3524-7

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีระสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและกระบวนการผลิต • มีความรับผิดชอบสู. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก

4. วิศวกร (ENGINEER STAFF)

6 อัตรา

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม SOLID WORK ได้ดี • มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก

5. พนักงานฝ่ายผลิต

• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

30 อัตรา

• สามารถทำางานเข้ากะได้ • สามารถทำางานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

“สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานได้ทันที”ี

ด่วน

สนใจติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณสมรัก ฝ่ายบุคคล ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท SKB CREATIVE CO; LTD. 973,975 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำากัด 1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

โทร. 0-2416-3921-2 แฟกซ์ 0-2894-6615

กว่า 40 ปี กลุ่มบริษัท ไอ.พี.ได้ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำาหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค โดยการผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ โดยเรากำาลังมองหาผู้ที่ชอบงานท้าทาย รักความก้าวหน้า ขยัน อดทน และ ซื่อสัตย์ เพื่อรองรับการขยายช่องทางการจัดจำาหน่าย และจำานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

รายได้เฉลี่ย 13,000-25,000 บาท • ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี • วุฒิ ม.6/ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

2. พนักงานขับรถส่งสินค้า

3 อัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

ทเวนตี้การบัญชี จำากัด

126 ซ.เสนานิคม 1 ซ.40 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

3 อัตรา

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส. (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

3. PRODUCTION STAFF

SAPPASAN/ ทเวนตี้ การบั- ชี

2 อัตรา

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส. (ทางด้านช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) • มีประสบการณ์ทางด้านการปรับฉีดพลาสติก, ขึ้น/ลง MOLD หรือปรับ Setcondition เครื่องฉีด • สามารถเข้ากะและทำางานล่วงเวลาได้

เ หลาปยิดอรัตับ รา

รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล / ประเภท 2 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ/ต่างจังหวัด • มีประสบการณ์การขับรถส่งสินค้า 1 ปีขึ้นไป

3. พนักงานจัดเรียงสินค้า (PC.) กทม.

• ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ เงินเดือนประจำา, เบี้ยเลี้ยง (ตำาแหน่งลำาดับที่ 1, 2), คอมมิชชั่น (ตำาแหน่งลำาดับที่ 1, 2), ค่าโทรศัพท์ (ตำาแหน่งลำาดับที่ 1, 3), ค่าจัดเรียง (ตำาแหน่งลำาดับที่ 3), ค่าล่วงเวลา (ตำาแหน่งลำาดับที่ 3), ปรับเงินเดือนประจำาปี, โบนัสประจำาปี สวัสดิการ ประกันชีวิต,

ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, วันหยุดพักผ่อนประจำาปี (ตามอายุงาน)

วันที่ 23 กันยายน - 7 ตุลาคม 2556

sappasan ไอ.พี.เทรดดิ้ง 8X7

สนใจสมัครงานด้วยตนเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-15.00 น.

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำากัด เลขที่ 65 ถ.รามคำาแหง 129/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-372-3461-79 ต่อ 105, 114 แฟ็กซ์ 02-372-3481 หรือส่ง Resume มาที่ hript@iphouses.com www.iphouses.com

81

sappasan เอสเคบี 4x7

บ ัร ส

น ว ่ ด ร มคั


ติดต่อ 871 สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา โทร. 02-391-5067 (ฝากข้อความ)

ใน อเมริก�...!

รับ สมัคร sappasan/ toom 3X3

• เพศชาย • อายุไม่เกิน 45 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • ไปถูกต้องตามกฎหมาย

สนใจส่งใบสมัครมาที่ 275 ซ.วิภาวดี 16/3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-690-0510-18 หรือ Email: toom_panadda@hotmail.com

คนขับรถประจำาบ้าน

อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ติดต่อ 5 ปี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ๏ แม่บ้าน ทำาความสะอาด ซักรีด ทำาอาหารได้ อยู่ประจำาไม่มีพันธะ

ผู้ช่วยแม่ครัว พนักง�นส่งอ�ห�ร

ประจำ�ตึกพักผู้ป่วย รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล สะพ�นใหม่ ดอนเมือง ไม่จำ�กัดวุฒิท�งก�รศึกษ� อ�ยุไม่เกิน 55

ร�ยได้ 10,000 บ�ทขึ้นไป อ�ห�รฟรีทุกมื้อ

ติดต่อถ�มร�ยละเอียดที่ คุณดรุณี 081-628-6421, 02-982-7473 คุณวรัญญา 081-3390797, 02-552-8777 ต่อ 1191 1182 คุณภัทรียา 086-5524775

บริษัท บลูสตาร์ สยาม จำากัด รับสมัครด่วน

1. ช่างแอร์ 2 อัตรา 2. พนักงานบัญชี 1 อัตรา คุณสมบัติ • มีประสบการณ์ในการทำางาน

โทร. 0-2714-4771-2, 087-686-7971

คุณสมบัติ • วุฒิ ปวช., ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ เลขที่ 101/9 ม.1 ซ.สุขาประชาสรรค์ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0-2962-7759-60

โทร.

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

ดำ�เนินกิจก�รข�ยเครื่องสำ�อ�งนำ�เข้�จ�กประเทศไต้หวัน

การตลาด

(เงินเดือน 18,000.- + ประสบการณ์)

• • • •

เพศห- ิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ วารสารศาสตร์ การโฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดีในการทำางาน กล้าคิดและกล้าเสนองานต่าง ๆ ประสบการณ์การตลาด Copy Writer B-Business

• • • •

เพศห- ิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / โฆษณา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และวางแผนส่งเสริมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย มีประสบการณ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง

ผู้จัดการ การตลาด

(เงินเดือน 30,000 + 60,000.-)

โทร. 02-276-4868 ต่อ 502 Fax: 02-276-4875 E-mail : Account@kelti.co.th

Easy Living

บริษัท วรรณพล เทรดดิ้ง จำ�กัด

บริษัทผู้ผลิตบ้านสำาเร็จรูปชั้นนำา

ดำ�เนินธุรกิจค้�ส่งสินค้�อุปโภคและบริโภค ให้แก่โรงแรม, ร้�นอ�ห�ร, โรงง�นอุตส�หกรรม ม�กว่� 20 ปี มีคว�มประสงค์จะรับสมัครง�นในตำ�แหน่งต่�งๆ ดังนี้

1. พนักง�นธุรก�ร

ต้องก�รรับสมัครพนักง�นประจำ� ในตำ�แหน่ง ต่อไปนี้

• หญิง-ช�ย อ�ยุ 18-35 ปี • วุฒิขั้นต่ำ� ม.6 • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง MS office

2. พนักง�นข�ย

1. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง 2. พนักง�นข�ย 3. คู่สามี-ภรรยา/คนสวน-แม่บ้าน (มีที่พักให้)

www.mrthaijob.com

• หญิง-ช�ย อ�ยุ 18-35 ปี • วุฒิขั้นต่ำ� ม.6 • รักง�นข�ย • มีรถจักรย�นยนต์ พร้อมใบอนุญ�ติ

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• ช�ย อ�ยุ 25-45 ปี • มีใบอนุญ�ติขับขี่ และรู้เส้นท�งใน กทม. เป็นอย่�งดี

4. พนักง�นส่งเอกส�ร

• ช�ย อ�ยุ 18-35 ปี • วุฒิขั้นต่ำ� ม. 3 • มีรถจักรย�นยนต์ พร้อมใบอนุญ�ติ

ทุกตำ�แหน่ง : มีเงินเดือน, พร้อมโบนัส และสวัสดิก�รต่�งๆ sappasan/ Easy Living 3X4

สนใจสมัครทางอีเมล์/หรือสมัครด้วยตนเองที่..... เลขที่ 10/5 แยก 5 รามคำาแหง 187/1 มีนบุรี 10510 โทร. 02-978-6840, 081-559-6645, 085-666-0606 E-mail: eak_phd@yahoo.com

พนักงานบัญชี

ติดต่อ บริษัท เคลทิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด เลขที่ 205/3-4 ถ.รัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

sappasan/ บลูสตาร์ 3X3

สนใจติดต่อ บริษัท บลูสตาร์ สยาม จำากัด 124 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250

บริษัทดำาเนินธุรกิจ สำานักงานบัญชี รับสมัครด่วน

บริษัท เคลทิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด w w w . m r t h a iji j o b . c o m

จำาหน่ายและนำาเข้าแอร์รถบัส บริการซ่อมแอร์รถบัส

บริษัท ไธพัตย์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำากัด

ad.mini : thaipat inter3x3

รับสมัครด่วน ๏

Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail : powermba@yahoo.com

ad.mini : ไเคลทิ อินเตอร์ฯ 3X3

กุ๊ก

รับสมัครด่วน ไปทำ�ง�น ร้�น อ�ห�รไทย

• อย�กเป็นแฟนกับต่�งช�ติ • หญิงโสด ม.6 ไม่เกิน 32 ปี • ต้องก�รคนที่ตั้งใจเรียน • อย�กมีอ�ชีพของตนเอง

สนใจสมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท วรรณพล เทรดดิ้ง จำ�กัด 249/28 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) แยก 17 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร. 02-542-2850, 02-539-2364, 088-092-5777 E-mail : sales@wannapholtrading.com

sappasan/ วรรณพล 3X4

โทร. 02-266-6828, 02-266-6866, 081-428-8176

• ถนัดอาชีพ เช่น OTOP เบเกอรี่ ร้านค้า หรืออื่น ๆ • อาชีพที่ทำา สามารถเปิดสาขา • ถ้าทำาเกษตรมีที่สมบูรณ์ 60 ไร่ ซีคอน 081-8440346, powermba@yahoo.com

Ad.Mini : ให้ทุนทำ�เกษตร 2x1.5

95 ซ.สว่าง 6 ถ.มหานคร แขวงพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สนใจลงโฆษณ� ให้ทุนการศึกษา ติดต่อ 02-435-2345

Ad.เล็ก : K.นิด 2x1

• เพศหญิง อายุ 35-45 ปี • มีบุคคลคำา้ประกัน • ทำาหน้าที่ตรวจนับสินค้าเช็คเอกสาร

ต่างชาติ หาคู่แท้ สร้างอาชีพ หรือเกษตร • หญิงโสด ป.ตรี ไม่เกิน 38 ปี ความสามารถสูง

Ad.Mini : ดรุณี 2x2

Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail: powermba@yahoo.com

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

เพศห- ิงโสด อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สูง 158 ซม. ขยัน จริงใจ ไม่เรื่องมาก 2,000-8,000/เดือน

หจก. แสงทวีทรัพย์สิน เสมียน

AD.Mini : แสงทวีทรัพย์สิน 2x1.5

ต่�งช�ติห�แฟน


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร พร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ยังคงยึดมั่นดำาเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นเจตนารมณ์ที่ดี ของบริษัทฯ และพร้อมที่จะขยายกิจการให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสนับสนุนให้คนไทยและสังคมไทย มีความสุขและยั่งยืน

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 2 ประจำาปี 2554 จากสำานักงาน คปภ.

ร่วมงานกับเรา • • • • • •

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำากับ เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การตลาด ช่างซ่อมบำารุง

สอบถามตำาแหน่งงานเพิ่มเติม หรือติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/Tel: 0 2624 1111 Ext.6512 โทรสาร/Fax: 0 2624 1234 เว็บไซต์/Website: www.kpi.co.th อีเมล์/E-mail: hrd@kpi.co.th

sappasan/ kpi

เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ (Motor Claim Surveyor) เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) เจ้าหน้าที่สำารวจภัย (Risk Surveyor) เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย

SAPPASAN / brinks

• • • • • •


9 771905 406006

10

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ 0-2435-2345

JOBCYBER

20.00 130923

Job Cyber Vol.185  

นิตยสาร Job Cyber Vol.185 สนับสนุนโดยบริษัท สรรพสาร จำกัด และเว็บไซต์ www.mrthaijob.com