Page 1


บริษัท วิทยาศรม จำากัด Vidhyasom Co., Ltd

บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำากัด

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี วทบ. เคมี

วุฒิ ป.ตรี ส�ข�อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง

วุฒิ ป.ตรี ไม่จำ�กัดส�ข�

4. พนักงานธุรการบุคคล 5. พนักงานขาย

6. พนักงานคลังสินค้า 

วุฒิ ม.3-ปวส. เพศช�ย

7. พนักงานขับรถ (รถตู้, หกล้อ, สิบล้อ) 8. พนักงานติดรถส่งของ 9. ช่างซ่อมบำารุง 10. พนักงานฝ่ายผลิต เพศช�ย-หญิง

หมายเหตุ : ตำาแหน่งที่ 7-10 ไม่จำากัดวุฒิ ทุกตำ�แหน่งยินดีรับคนพิก�ร (มีบัตร) จะพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งจดหมายได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วิทยาศรม จำากัด สำานักงานพระโขนง

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที 23 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 E-mail:info@topperind.com (สามารถทำางานที่อ้อมใหญ่ได้)

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี/มีประสบการณ์ทำางาน 2 ปี ขึ้นไป • ใช้โปรแกรมเงินเดือน Geneus ได้คล่อง

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (SALE กรุงเทพฯ/ตจว.) • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ปวช./มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปีขึ้นไป • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (SALE ตจว.) • ผ่านงานติดต่อห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า/ประสานงานฝ่ายขาย

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ปวช./ใช้โปรแกรม Excel ได้คล่อง

4. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป/วุฒิการศึกษาขั้นต่ำา ปวช. • มีประสบการณ์ทำางาน 3-5 ปี (หัวหน้าคลังสินค้า)

5. พนักงานคลังสินค้า

• เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป/ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำา ม.6

6. เจ้าหน้าที่บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ปวส.-ปริญญาตรี/ใช้โปรแกรม Express ได้ • มีประสบการณ์ทำางาน 3-5 ปี (ผู้ช่วยสมุห์บัญชี)

7. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• เพศชาย วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ม.6 ขึ้นไป/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

8. พนักงานขายประจำาห้างสรรพสินค้า

• เพศหญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัทมีเงินเดือน, OT, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น, ค่ารักษาสต๊อกและสวัสดิการอื่น ๆ พักร้อน, ประกันสังคม, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ผู้สนใจส�ม�รถติดต่อสอบถ�มหรือสมัครได้ที่

SAPPASAN / universe

Tel : 0-2381-7100-2, 0-2711-1180-5 FAX : 0-2711-1573 E-mail : Vidhyasom@hotmail.com

SS/Vidhyasom 4x7

46 ถนนสุขุมวิท ซอย 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน กรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำากัด

เลขที่ 52/16-17 ซอยเจริญกรุง 41 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระย� เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-2662976-80

sappasan/ ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส 4x7

3. จป.วิชาชีพ

sappasan/ ท็อปเปอร์

1. เภสัชกร 2. นักวิทยาศาสตร์


Job Opportunities ร่วมงานกับเรา

INSURANCE CAREERS You’ll be surprised where they can take you !...

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับชั้นนำาในประเทศไทย มีเบี้ยประกันภัยรับต่อปีกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีบุคลากรมากกว่า 500 คน พร้อมให้บริการทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยมีสาขาและศูนย์ฯพร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

รับสมัครงานในตำาแหน่ง

Telesales (พนักงานขายทางโทรศัพท์) Telesales Team Leader

60 อัตรา 5 อัตรา**

(หัวหน้าทีมขายทางโทรศัพท์) **ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าทีมโดยตรง ลักษณะงาน : ✓

บริการข้อมูล ติดต่อลูกค้า ขายทางโทรศัพท์ ไม่ต้องออกตลาด ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์

✓ ✓ ✓

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ✓ ✓ ✓

ไม่จำากัดเพศ อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ยินดีรับผู้จบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์

✓ ✓ ✓

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 - 10,000 บาท และรายได้อื่นๆ นำาเสนอขาย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยบ้าน และอุบัติเหตุ (PA) วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รักงานบริการ /งานขาย มีทักษะการเจรจาสื่อสารและนำาเสนอที่ดี หากมีประสบการณ์ บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผล และเริ่มงานได้ทันที สวัสดิการ : ✓ เบี้ยขยัน ✓ วันหยุดพักผ่อนประจำาปี

ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี (โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ)

การสัมมนาและฝึกอบรม ✓ เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต โบนัส ✓ กองทุนประกันสังคม สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร MSIG อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรบุรี รถเมล์ : สาย 93, 60, 113, 59, 206, 72, 23, 11 และ ปอ.10 ✓

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม อื่นๆ ตามกฎหมายกำาหนด

โทรศัพท์ (0) 2788-8708

PIPELINE CO., LTD.

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

บริษัท ไพพ์ไลน์ จำ�กัด

**รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงสาธารณสุข** สถาบันความงาม ดี.โอ.สปาแอนด์บิวตี้ มุ่งคุณธรรม นำ�อ�ชีพสู่สังคม

ดำ�เนินง�นออกแบบ และติดตั้งง�นระบบสุข�ภิบ�ล ปรับอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�ร เป็นเวล� 20 ปี ต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�น ดังต่อไปนี้

1. วิศวกรสนาม 

เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

(ทำ�ง�นล่วงเวล�มีค่� O.T. ให้) 

สอนหลักสูตรเร่งรัดจบแล้วสามารถทำางานได้ทันทีทางโรงเรียนมีงานรองรับ ทั้งในและต่างประเทศ (ยุโรป / อเมริกา / เอเชีย) รายได้ดี มั่นใจ 100 % ทั้ง (Full-time /Part-time)

5 อัตรา

ด่วน....โรงแรม 5 ดาว (ประเทศตุรกี) รับพนักงานนวด จำานวนมาก เริ่มบินไปทำางาน เดือนตุลาคม

อายุไม่เกิน 25 ปี  วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ : 

หลักสูตรเพื่อสุขภาพและความงาม หลักสูตรมาตรฐานสากล 250 ชั่วโมง หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง สำาหรับเจ้าของร้าน/ผู้บริหาร/ผู้ให้บริการสปา โปรโมชั่นพิเศษ เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง

10 อัตรา

3. ธุรการสนาม 

เปิดสอนหลักสูตร

อายุไม่เกิน 30 ปี  วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ., อศ.บ.) สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ, สุขาภิบาล มีประสบการณ์ในการทำางาน 0-5 ปี

(ทำ�ง�นล่วงเวล�มีค่� O.T. ให้) 

โทร. 0-2934-2690, 08-9476-5978

E-mail : bkk_spa@hotmail.com www.bkk-school.com

10 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่สนาม 

เลขที่ 12/1 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซ.มหาดไทย) วังทองหลาง กทม. 10310

โบนัสประจำาปี

 

ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง

 

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท ไพพ์ไลน์ จำากัด (ฝ่ายบุคคล คุณอุษา) เลขที่ 1431-1431/1 ม.2 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2749-9332-4 Fax 0-2749-9335 E-mail: pipeline@truemail.co.th

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

ด่วน..! อย่ารอช้า โอกาสมาถึงตัวท่านแล้ว (รับจำานวนจำากัด)

ชุดฟอร์ม ที่พัก

รับสมัคร  

พนักงานนวด

ต่างประเทศ 40 อัตรา ในประเทศ 60 อัตรา

100 อัตรา

แหล่งงานรองรับ กรุงเทพ+ปริมณฑล/ พัทยา/ ภูเก็ต/ SAPPASAN/ ไพพ์ไลน์

สมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งประวัติของท่าน ติดต่อคุณขวัญหทัย แผนกทรัพยากรมนุษย์ E-mail : Kwanhathai_C@th.msig-asia.com

SAPPASAN / msig

เกาะสมุย/ ประเทศเยอรมัน/ ยูเครน/ ตุรกี/ อเมริกาใต้/ เอเชีย

เรียนจบแล้ว ทางโรงเรียนมีใบประกาศนียบัตร

รับรองทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทางโรงเรียนมีที่พักรับรอง)

นวดอโรม่าบำาบัดด้วย น้ำาหอมระเหย

SAPPASAN/ B O spa/NEW

3


โรงแรมสวอน กรุงเทพฯ

บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำากัด

1. ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการขนส่ง

เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังต่อไปนี้ 1. พนักงานต้อนรับ 3 อัตรา

 เพศชาย วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  อายุ 30 ปีขึ้นไป

 มีประสบการณ์บริหารงานขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

2. หัวหน้า/ช่างซ่อมบำารุงรถบรรทุก

2. พนักงานธุรการและบัญชี 

 เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ (Program Word, Excel)

3. พนักงานเบลบอย

 มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

3. วางแผนและควบคุมคุณภาพยานยนต์

เพศชาย รักงานบริการ และทำางานเป็นกะได้

4. พนักงานทำาความสะอาดห้องพัก

 เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

สวัสดิการ

เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์งานช่าง  สามารถทำางานเป็นกะได้

เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ป.6

7. พนักงานขับรถ 

เพศชาย วุฒิการศึกษา ป.6

2 อัตรา 1 อัตรา

โทร. 081-846-8294 หรือ E-mail: manager@swanhotelbkk.com

SAPPASAN / Swan Hotel

sappasan/นายไล้

ติดต่อสมัครงาน/พร้อมสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสวอน เลขที่ 31 ซอยเจริญกรุง 36 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท ภานกฤตทอรี่ จำากัด

บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จำากัด

บริษัทผู้นำาเข้าและจำาหน่ายเทปกาว, กาวร้อน, กาวแท่ง, ถุง, พลาสติกห่อของ, AIRBUBBLE และอุปกรณ์แพ็กกิ้งทุกชนิด ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

ดำ�เนินกิจก�รด้�นอุปกรณ์และเครือ่ งจักรทำ�คว�มสะอ�ดพืน้ Tennant จ�กประเทศ อเมริก�ม�น�นกว่� 30 ปี ในประเทศไทย และกว่� 135 ปีจ�กก�รยอมรับทั่วโลก บริษัทฯ มีคว�มประสงค์ที่จะรับบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และพร้อมที่ จะเติบโตและก้�วไปข้�งหน้�กับบริษัทฯ ดังนี้

รับสมัครด่วน

1. ช่างฝ่ายบริการ

1. พนักงานขาย I Side Line

• เพศช�ย วุฒิ ปวช., ปวส ส�ข�ช่�งยนต์, เครื่องกล หรือส�ข�อื่นมีประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�รซ่อมเครื่องจักร • ห�กมีประสบก�รณ์จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ (ยินดีต้อนรับนักศึกษ�จบใหม่) • คว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษระดับพื้นฐ�น • มีคว�มมุ่งมั่น อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี • มีเงินเดือนประจำ� ค่�เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิก�รอื่นๆ

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในงานขายโรงงานอุตสาหกรรม, กลุม่ ฮาร์ดแวร์, เครือ่ งเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง (มีใบอนุญาตขับขี่) • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • มีบุคคลหรือเงินค้ําประกัน

2. พนักง�นข�ย Tele-sales (ท�งโทรศัพท์) • • • •

2 อัตรา

รายได้ดี มีสวัสดิการ : ค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า + ประกันสังคม แบบฟอร์ม + อาหาร

บริษัท นายไล้ทรานสปอร์ต (1995) จำากัด 371 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 10160 โทร. 0-2865-4155-8 ต่อ 110, 085-218-5333 (ฝ่ายบุคคล) www.laitransport.com

5 อัตรา

สนใจติดต่อ

E-mail: linda@laitransport.com

2 อัตรา

เพศหญิง/ชาย รักงานบริการ

6. พนักงานซักรีด

3. โบนัสประจำาปี 4. ประกันสังคม

2 อัตรา

5. พนักงานช่างซ่อมบำารุง

 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. ประกันอุบัติเหตุ

เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป  พูด-อ่าน-เขียนภาษอังกฤษได้พอสมควร ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ (Program Word, Excel)

เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Excel, Word, Internet ได้เป็นอย่างดีมาก มีความรับผิดชอบ ทุ่มเท ซื่อสัตย์ มีไหวพริบในการสื่อสารกับลูกค้า มีประสบการณ์ในหมวดสินค้าเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานฝ่ายขาย • • • • • •

สมัครงาทนันที าบผล ร ท 4. รถกระบะรับจ้�ง (มีเงินค้ำ�ประกัน) 3. พนักงานธุรการ

• เพศหญิง อายุ 20-28 ปีขึ้นไป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Excel, Word ได้

เพศช�ย/หญิง วุฒิ ปวช., ป.ตรี มีประสบก�รณ์ด้�นก�รติดต่อโรงง�นจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ มีคว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษดีพอใช้ มีคว�มมุ่งมั่น อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีโอก�สได้ไปอบรม และดูง�นต่�งประเทศ มีเงินเดือนประจำ�-ค่�นำ�้มัน-คอมมิชชั่น และสวัสดิก�รอื่นๆ

ทุกตำ�แหน่ง มีเงินเดือน ค่�คอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่�น้ำ�มัน ค่�โทรศัพท์ และร�ยได้อื่น ๆ

*หม�ยเหตุ : ห�กมีภูมิลำ�เน�อยู่บ�งบอน, พระร�ม 2 จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

บริษัท ภานกฤตทอรี่ จำากัด

โทร. 0-2417-0925 แฟกซ์. 0-2417-0926

(ติดต่อฝ่ายบุคคล)

E-mail: pannagitory@hotmail.com, www.pannagitory.com

4

บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จำากัด

96/455 ม.3 ซ.เอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.10150

Tel: 02-450-6055-6 Fax: 02-450-6057 E-mail: customercare@iceintertrade.com www.iceintertrade.com

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan iceintertrade 4x7

เลขที่ 97-99 ซ.พระยามนธาตุฯ แยก 23 ถ.เอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

sappasan/ pannagitory 4x7

สนใจสมัครงานได้ด้วยตนเองที่


sappasan/ บัตรกรุงไทย

sappasan/ camella

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำากัด

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำากัด

บริษัทผู้ผลิตสินค้าจากพลาสติก ประเภท NAMEPLATE, BADGE, AV PARTS, ELECTRIC PARTS, AUTOMOBILE PARTS

ดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย เคมีภัณฑ์ม�กว่� 25 ปี ต้องก�รรับสมัครพนักง�น ด่วน

ดำาเนินการโดยชาวญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันกำาลังขยายการผลิต ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงต้องการ บุคลากรที่รักความก้าวหน้าและประสบการณ์ในสายงานเข้าร่วมงานกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อรองรับ การขยายการผลิต ทางบริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรในตำาแหน่งงาน ดังนี้

1. ช่างปรับฉีดพลาสติก

2 อัตรา

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส. (ทางด้านช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) • มีประสบการณ์ทางด้านการปรับฉีดพลาสติก, ขึ้น/ลง MOLD หรือปรับ Setcondition เครื่องฉีด • สามารถเข้ากะและทำางานล่วงเวลาได้

2. ช่างเทคนิค (TECHNICIAN)

1. เจ้าหน้าที่บุคคล

• อ�ยุ 30 ปีขึ้นไป • วุฒิก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีขึ้นไป • มีประสบก�รณ์ HR Admin, Recruit, Payroll

3. PRODUCTION STAFF

4. วิศวกร (ENGINEER STAFF)

• เพศช�ย /หญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป • มีพ�หนะเป็นของตนเองพร้อมมีใบอนุญ�ตขับขี่รถจักรย�นยนต์ • มีประสบก�รณ์ด้�นง�นขนส่งและจัดส่งสินค้� จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

5. พนักงานฝ่ายผลิต

เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • สามารถทำางานเข้ากะได้ • สามารถทำางานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

“สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานได้ทันที”ี

sappasan smchem 4x7

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำากัด

ด่วน

สนใจติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณสมรัก ฝ่ายบุคคล ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท SKB CREATIVE CO; LTD. 973,975 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

sappasan เอสเคบี 4x7

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

30 อัตรา

• เพศหญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิก�รศึกษ� ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

E-mail: hr@smchem.co.th

6 อัตรา

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล • สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม SOLID WORK ได้ดี • มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก •

3. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

โทร. 02-196-1013-8

3 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีระสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและกระบวนการผลิต • มีความรับผิดชอบสู. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก •

2. พนักงานจัดส่ง รถจักรยานยนต์/รถยนต์

334 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม.10310

3 อัตรา

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส. (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) • มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางช่างเทคนิค • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ •

โทร. 0-2416-3921-2 แฟกซ์ 0-2894-6615

5


บริษัทในเครือ

บริษัท ยูโทเปีย จิวเวลรี่ จำากัด บริษัท ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณี เพื่อส่งออก

จำาหน่ายสายไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง

รับสมัครด่วน

พนักงานรัก5ษาอัตรา ความปลอดภัย

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

• ช�ย อ�ยุ 25-40 ปี • ผ่�นก�รเป็นทห�ร หรือ มีประสบก�รณ์ด้�นก�รรักษ�คว�ม ปลอดภัยหรือป้องกันทรัพย์สิน ร่�งก�ยสมบูรณ์แข็งแรง สภ�พก�รจ้�ง • จ้�งเป็นพนักง�นประจำ�ของบริษัท สังกัดแผนกรักษ�คว�ม ปลอดภัย • จ่�ยค่�จ้�งเป็นร�ยเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ค่�จ้�งเริ่มต้น เดือนละ 12,000-15,000 บ�ท แล้วแต่คว�มส�ม�รถประสบก�รณ์ • ผ่�นทดลองง�นปรับค่�จ้�ง และ มีก�รปรับค่�จ้�งครบปี • ทำ�ง�นจันทร์ถึงศุกร์ หยุด เส�ร์-อ�ทิตย์ และ วันหยุดต�มประเพณี • เข้�เวรวันหยุดได้โอ.ที วันหยุด สวัสดิการ ยูนิฟอร์ม (ฟรี) ประกันสังคม เบี้ยขยัน เงินรางวัล พนักงานดีเด่น โบนัส กีฬาประจำาปี งานเลี้ยงสิ้นปี

เพศชาย / หญิง มีประสบการณ์ 2 ปี

 

วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ขับรถได้

8. พนักง�นบัญชี (ช�ย/หญิง)  

เพศชาย / หญิง มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

2 2 6 2 2 4 4

อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา

2 อัตรา

สวัสดิการ :

บริษัท ยูโทเปีย จิวเวลรี่ จำากัด

sappasan ยูโทเปีย จิวเวลรี่ 4x7

โทร. 02-8180606-10 ต่อ 2917, 2121, 2122, 2126 มือถือ 081-6269727

พนักง�นขับรถ 6 ล้อ พนักง�นขับรถ 4 ล้อ พนักงานติดรถส่งของ พนักงานส่งเอกสาร พนักง�นสโตร์ (ขับฟอร์คลิฟท์ได้) พนักง�นข�ย (หญิง) พนักงานการตลาด  

เลขที่ 60-71 ถ.สุขสวัสดิ์ 37/1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซ.อยู่ เยื้องเมเจอร์พระประแดง ตรงข้ามสวนหย่อมทางขึ้นลง วงแหวนอุตสาหกรรม, หน้าปากซอยมีโรงพยาบาลรักษาสัตว์ตึกสีชมพู

รั บ ส มั ค ร ด่ ว น

• ประกันสังคม • โอที • ค่าเที่ยว • เบี้ยขยัน • ค่าคอมฯ • โบนัส • ค่าเล่าเรียนบุตร • ค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ • ฯลฯ สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล 921 ม.9 ต.สำาโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 02-749-9941-3 ต่อ 1210 E-mail: hr_mte@hotmail.com

sappasan/ ในเครือ เมธีกุล

สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล

เมธีกุล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ดำาเนินธุรกิจด้านธนาคาร เป็นผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร (Universal Bank) โดยเป็นผู้ให้บริการทางการเงินใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และ อันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกลุ่ม ซีไอเอ็มบี มีฐานการตลาดหลักด้านการเงินธนาคาร แบบครบวงจร ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนศูนย์ให้บริการ ทางการเงินทั่วโลกและในปัจจุบันนี้มีพนักงานมากกว่า 36,000 คน ประจำาอยู่ใน 11 ประเทศ อีกทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนในการตลาดมากกว่า 6 พันล้าน ดอร์ล่าร์สหรัฐ สะท้อนถึงความมั่นคง เพื่อก้าวสู้การเป็นธนาคารชั้นนำาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. เจ้�หน้�ที่แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงิน 2. หัวหน้�ทีมข�ย (Supervisor)

20 อัตรา 4 อัตร�

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำาสำานักงาน อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 27 ถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ (ติดกับ BTS สถานีพญาไท) วิธีการสมัครงาน : สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ทันที หรือ สมัครผ่าน E-Mail : nitithon.t@cimbthai.com ติดต่อขอนัดสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม : คุณนิติธร 02-624-2777, 081-139-3269 คุณวชิระพิมพ์ (ตุ๊กตา) 091-992-2499 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 27 เลขที่ 128/290-300 ถนนพญาไท แขวงราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ติดสถานี BTS พญาไท) ทางออก 1 โทร. 02-624-2777 , 091-992-2499 (ตัดชิ้นส่วนโฆษณาเพื่อยืนยันเข้ามาขอนัดสัมภาษณ์งาน)

6

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

SAPPASAN / CIMB Thai

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทนตามผลงาน + คอมมิชชั่น สวัสดิการ : 1. โบนัสทุก ๆ 3 เดือน 2. เงินรางวัลยอดขาย และท่องเที่ยวต่างประเทศ รายละเอียดงาน ตำาแหน่งงาน 1. แนะนำาเสนอให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้กับกลุ่มลูกค้าของธนาคาร ทางโทรศัพท์ ทำางานประจำาสำานักงาน ตำาแหน่งงาน 2 สร้างทีมและบริหารทีมงานเพื่อให้บรรลุยอดเป้าหมาย ของธนาคาร คุณสมบัติผู้สมัครงาน 1. เพศชาย - หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี (หรือกำาลังศึกษาอยู่) 2. รักงานด้านบริการ มีความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ทำาได้เป็นอย่างดี 3. มีความขยัน อดทน และมีทักษะการสื่อสารที่ดี 4. ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (ธนาคารมีหลักสูตรอบรม) ไม่มีค่าใช้จ่าย หลังผ่านการอบรมสามารถเริ่มงานได้ทันที 5. มีทัศนีคติที่ดีต่อองค์กรและสายงานที่ทำาได้เป็นอย่างดี 6. เป็นคนท้าทายความสามารถของตนเองพร้อมทั้งต้องการความก้าวหน้าในสายงานของธนาคาร 7. สามารถสร้างและบริหารดูแลทีมงานเพื่อให้บรรลุยอดเป้าหมายของธนาคาร (ตำาแหน่งงานที่ 2) 8. ทนแรงกดดัน พร้อมแก้ไขปัญหาการทำางานได้เป็นอย่างดี (ตำาแหน่งงานที่ 2)


บริษัท นิวเวิลด์ บราเดอร์ คอนสตรัคชั่น จำากัด

ดำาเนินธุรกิจขายสินค้า ฉากกั้นห้อง มู่ลี่ ม่านปรับแสง ต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่ม ดังนี้

ด่วนมาก

New World Brother Construction Co.Ltd., ต้องการรับสมัคร พนักงานดังนี้

พนักงานส่งสินค้า

พนักงานควบคุม รถปั๊มปูน 2 อัตรา พนักงานขับรถโม่ปูน 8 อัตรา พนักงานขาย หลายอัตรา พนักงานขับรถปั๊มปูน 2 อัตรา

(ขับรถกระบะ)

หลายอัตรา

เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี  มีบุคคลค้ำ�ประกัน  

คุณสมบัติ

• อายุตั้งแต่ 25-40 ปี • มีประสบการณ์ด้าน การขับรถปั๊มปูน และรถโม่ปูน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป • สามารถที่จะทำางาน ล่วงเวลาได้ และมีความอดทน • มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ : มีที่พักฟรี มีมื้อเที่ยงฟรี มีโบนัส ชุดฟอร์ม ประกันสังคม สนใจต้องการสมัครงาน

038-026295, 086-7105639 คุณศักดิ์ดา หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่

E-mail: tongching111@gmail.com

เลขที่ 400 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

sappasan/

ติดต่อ

(ทำ�ง�นที่ ซ.ท่�อิฐ นนทบุรี วิ่งง�นกรุงเทพฯ) สนใจติดต่อได้ที่ 30/23 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.ป�กเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร.

NANNE

0-2595-8246-9

sappasan/ เว่ยฟง

1. 2. 3. 4.

บริษัท ไอดีซี เทรนนิ่ง จำากัด

เป็นบริษัท ที่มีประสบการณ์ในตลาดทันตกรรม มานาน กว่า 27 ปี ทำาให้เข้าใจแรงงานในตลาดกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งมีความ ต้องผู้ช่วยงาน ในคลินิกเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดบุคลากรที่เข้าใจและรักในงานด้านนี้ และด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีคำาศัพท์เฉพาะ จึงจำาเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับการอบรม และรับทราบขั้นตอนและการเตรียมงานในคลินิกทันตกรรมเพื่อช่วยเสริมในอาชีพผู้ช่วย ทันตแพทย์ ให้เกิดความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน เมื่อจบหลักสูตรมีงานทำาทันที รายได้ดี และเป็นอาชีพติดตัว

THE BEST QUALITY

บริษัท สามยอดการค้า จำากัด

เปิดรับอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อประกอบอาชีพ มีใบประกาศนียบัตร มีงานทำาทันที สามารถ ทำา Full Time / Part time

เปิดรับสมัครด่วน

SALES

เปิดสอน 3 หลักสูตร

1. หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์พื้นฐ�น ระยะเวลา 1 เดือน มีทฤษฎี และปฎิบัติ 2. หลักสูตร ประช�สัมพันธ์ในคลินิกทันตกรรม ระยะเวลา 5 วัน มีทฤษฎี และปฎิบัติ 3. หลักสูตร ผู้ช่วยทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลา 5 วัน มีทฤษฎี และปฎิบัติ

รายได้ตั้งแต่ 18,000 บาท ❐ มีความอดทน ขยัน มุ่งมั่น ❐

คุณสมบัติผู้สมัคร

0-2869-1128, 08-9514-0614

273/95 ซ.เทอดไท 53 ถ.เทอดไท แขวงป�กคลองภ�ษีเจริญ เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

เพศ หญิง ช�ย อ�ยุ 18-35 ปี ก�รศึกษ� ระดับม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป ไม่มีโรคประจำ�ตัว และไม่มีโรคติดต่อ รับสอนทุกสัญช�ติ (ภ�ษ�ไทย และ ภ�ษ�อังกฤษ) รักก�รเรียนรู้ และรักคว�มก้�วหน้�

สนใจสอบถาม ค่าเล่าเรียน 081-6443371 คุณฐณวรรณ์ อเนกวรพงศ์ E-mail : oneortho@gmail.com สถานที่ รับสมัคร อาคาร ซิตี้โฮม ชั้น 1 เลขที่ 3199/7 ถ.สุขุมวิท ระหว่าง 101/1-103 บางนา พระโขนง 10260 (สถานี BTS อุดมสุข)

sappasan idc 4x7

โทร.

คุณประพันธุ์

sappasan/ samyod kanka

สนใจสมัครด้วยตนเอง

• • • • •

7


บริษัท เจริญรัชกิจ จำ�กัด

No experience....!!!

But if you are someone who is competitive in nature. have great communication skill, eager to learn and develop new skills and enjoy talking to the public... We want you!! Infinite Development Expert Association Ltd. is part of a young global outsourced sales and marketing group with operations in more than 25 countries in Europe, Australia, Asia and US. Currently, we are new and expanding, Our immediate expansion plan in the next 5 years will be developing 90 branch managers to oversee projects across South East Asia, Singapore, Indonesia, Thailand, Philppines and Hong Kong. Due to our expansion demands, we are looking for dynamic individuals to advance our business to the next level. Here in Thailand, We are creating a new generation of leaders to anchor our organization in Thailand.

พนักงานบัญชี 3 อัตรา

1. Marketing Management Trainee / ผู้จัดการฝึกหัดด้านบริหารงานขายและการตลาด 2. ENTRY LEVEL Event & Marketing / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด 3. Sales & Marketing Executive / เจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด

• Thai citizens ONLY. • Bachelor’s Degree in Marketing, Communications or any field. Responsibilities: All candidate must posses 3 critical attributes: a) above average people skills. b) student mentality and c) intensity for success. In addition, all candidates must be willing to cross train in a training program, which comprises of the following stages starting at the entry level. Phase 1: Sales & Marketing To learn the interpersonal and communication skills necessary, through marketing and promotion activities in roadshows and events. Phase 2: Training & Development To train and develop the skills of team members, and to manage the roadshows / event coordinations among all teams. Phase 3: Business Development & Management Manage and develop an entire sales operation and project.

  

T. 02-186-3544-7

sappasan infinite 4x7

รั บ สมั ค รด่ ว น

บริษทั ปารีส มิกิ ออพทิคอล (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัทผู้จัดจำาหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในห้างศูนย์การค้าทั่วประเทศ

บริษัทดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับแว่นตาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีสาขามากกว่า 1,000 สาขาทั่วโลกใน 12 ประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส, UK, เยอรมนี, U.S.A., ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเลเซีย, จีนและไทย เรากำาลังมองหาผู้ร่วมงานในตำาแหน่งดังนี้

1. ฝ่�ยก�รตล�ด/ฝ่�ยโปรโมชั่น 

พนักงานขาย

 

(

(

 

8

เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 ขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี (พนักงานขายจัดรายการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

5. ฝ่�ยศิลป์ออกแบบลวดล�ย/ตกแต่งดิสเพลย์  

เพศชาย/หญิง มีความคิดสร้างสรรคออกแบบลวดลาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี สามารถออกต่างจังหวัดได้

6. พนักง�นช่�งพิมพ์เสื้อ ทำ�บล๊อกสกรีนได้ 

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้านสกรีน

7. พนักง�นขับรถผู้บริห�ร/ขับรถส่งของ

บริษัทมีเงินเดือน, โบนัส, ค่ารถ, ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ให้ ➧ ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานมาสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิขั้นต่ำา ม.3 รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

8. ช่�งเย็บเสื้อ/ก�งเกง SAPPASARN : PARIS MIKI

โทร. 0 - 2 2 5 5 - 9 8 2 7 FAX. 0 - 2 2 5 5 - 9 8 8 9

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ดูแลร้านเครื่องแต่งกาย และใช้คอมพิวเตอร์ได้

4. พนักง�นข�ย (ประจำ�ร้�น/จัดร�ยก�ร)

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี มีความกระตือรือร้น และรักงานด้านบริการ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

อาคารอิเซตัน ชั้น 3 ถ.ราชดำาริ ปทุมวัน กทม. 10330

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล

3. ผู้จัดก�รร้�น/แคชเชียร์ (กทม./ต่�งจังหวัด)

คุณสมบัติ (

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ออกต่างจังหวัดได้และขับรถได้ หน้าที่ดูแลร้านค้า หากมีประสบการณ์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ในด้านขายเครื่องแต่งกายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หัวหน้�ฝ่�ยบุคคล/ผู้ช่วยฝ่�ยบุคคล

จำานวนมาก (

234/51-53 หมู่บ้านกิตินคร สมุทรปราการ ซอย 6 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

จำ�นวนม�ก

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท โดมอน (1987) จำากัด 71/3-5 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.

โทร. 0-2282-2329

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

SAPPASAN/ DOMON

hr@infinite-development.co.th 152 Chartered Square 15th Floor, Unit 15-07, Sathorn-Nue Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel.02-6378181-4 Fax 02-6378185

SAPPASAN : เจริญรัชกิจ

บจ.เจริญรัชกิจ

THE HR Department

Infinite Development Expert Association Ltd.

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี


Anywhere Anytime System

ระบบการทำางานทุกที่ ทุกเวลา บริษัทนานาชาติมีความมั่นคง มีสาขาอยู่ในทุกมุมโลก มีผลิตภัณฑ์ ลดน้ำาหนัก/เพิ่มน้ำาหนัก/เพื่อสุขภาพที่ดี มีงานให้เลือกทำาหลายรูปแบบ

รับสมัครงานด่่วน หลายตำาแหน่ง

1. รับแบบสอบถามไปทำาทีบ่ า้ นหรือตามสถานทีต่ า่ ง ๆ มีรายได้ 15,000 บาท/ด. 2. รับโทรศัพท์ให้คำาปรึกษาเรื่องสุขภาพ มีรายได้ 20,000 บาท/ด. 3. ให้บริการลูกค้าหลังการขาย 30 คน/ด. มีรายได้ 30,000 บาท/ด.

มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริงมีรายได้ทันที

คุณสมบัติ  เพศชาย/หญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป มีโทรศัพท์มือถือ และติดต่อสะดวก  เพียงคุณมีเวลา 4 ชม./วัน (Part Time) 8 ชม./วัน (Full Time) เลือกวันทำางานได้

ดิฉันแวววดี...เคยทำ�ง�นประจำ� รู้จักระบบง�นนี้จ�กใบปลิว สนใจอย�กมีร�ยได้เพิ่ม ในเดือนแรกทำ�แบบสอบถ�ม และรับโทรศัพท์ มีร�ยได้ 15,000 บ�ท ชอบก�รทำ�ง�นทุกที่ทุกเวล� ทำ�ให้ดิฉันมีอิสระในก�รใช้ชีวิต เลือกเวล�ทำ�ง�นได้ด้วยตนเอง ภ�ยใน 2 ปี ดิฉันมีร�ยได้ 100,000 บ�ท/เดือนขึ้นไป........ ยินดีรบ ั สอนให้กบ ั คนทีต ่ อ้ งก�รมีร�ยได้อย่�งดิฉน ั ดิฉันมั่นใจว่�ทำ�ง�นระบบนี้ ต้องมีร�ยได้ 1 ล้�นบ�ท/ด. แน่นอนค่ะ

➦ ยินดีต้อนรับ

สู่อิสรภาพด้านการเงินและเวลา

วันนี้คุณออกไปใช้ชีวิตได้อย่างที่ิคิด แล้วจะรออยู่ทำาไม?

คุณแวววดี พูลสวัสดิ์ โทร. 081-659-2258, 081-870-4809

โทร.นัดวันสมัครงานล่วงหน้าได้ที่

SAPPASAN/ caraboa ..colour

ที่ศูนย์สุขภาพ *สบายดี* หน้า ร.ร.ศรีสุริโยทัย ถ.เจริญกรุง ซ.เจริญกรุง 57 BTS สะพานตากสิน (ออกช่องทางที่ 4)

ps : Anywhere Anytime

สนใจมาสมัครด้วยตัวเอง ใช้เวลาในการอธิบายรายละเอียดงาน 1 ชม. ฟรี

บริษัท เน็ท โซลูชั่น จำากัด

เราเป็นผู้จำาหน่ายและบริการตู้สาขาโทรศัพท์ NEC PABX , SIPMX IP PABX , TVRS , BILLING SOFTWARE และระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด ACCESS CONTROL) ต้องการรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการทำางานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา   

เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความกระตือรือร้น มีใจรักในงานขายและงานบริการ

2. ช่�งเทคนิคบริก�ร (Service Engineer)    

เพศชาย อายุ 18-25 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิคส์/ ไฟฟ้า/ สื่อสาร / คอมพิวเตอร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีใจรักงานด้านบริการ มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

3. ช่�งซ่อม (Repair Engineering)    

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานหรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความกระตือรือร้นในการทำางาน และมีใจรักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานที่ทำาอยู่เสมอ ถ้ามีประสบการณ์ในการซ่อมแผ่นวงจรโทรศัพท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักง�นบัญชี (Account)     

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีความรับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบ สามารถใช้โปรแกรม Auto fight ได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักง�นธุรก�ร (Administration/ Artwork Designer)  

 

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ดูแล / ออกแบบ website ของบริษัท หรือหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นได้หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์

ที่อยู่ : 312/90 ซอยอยู่เจริญ 5 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

โทร 0-2246-3800 / โทรสาร 0-2245-6977 E-mail : crm@netsolution.co.th วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

SAPPASAN / เน็ทโซลูชั่น

1. พนักง�นข�ย (Sale Representative)

9


ร้านอาหารทัพพี

บริ ษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด บริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 200 คน ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยมากกว่า

200,000 คนต่อปี บริษัทฯ มีแผนขยายงานและสาขาอย่างต่อเนื่อง สาขาปัจจุบัน: สุขุมวิท 24, สุขุมวิท 31, ทองหล่อ, สีลม, เชียงใหม่, ดูไบ, กัมพูชา, ญี่ปุ่น สาขาในอนาคต: นานา, พัทยา, หัวหิน

เปิดรับสมัครเพื่อนรวมงานจำานวนมาก

1. พนักงานเสิร์ฟบริการ

1. พนักงานนวด

Full Time - Part Time

• เพศหญิง • ไม่จํากัดอายุ • มีประสบการณ์นวดไทยและน้ํามันอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป • รายได้เฉลีย่ นมากกว่า 20,000 บาท • มีประกันสังคมและเบี้ยขยัน

2. พนักงานต้อนรับลูกค้า

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี • วุฒิ ม.6, ปวช, ปวส. • เงินเดือน + TIP + 10,500.-

ทุกตำาแหน่ง มีโอกาสได้ไปทำางานหรือ ศึกษางานที่ต่างประเทศ

• เพศหญิง • อายุ 18-30 ปี • สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทํางานเป็นกะได้

3. ผู้จัดการร้านสาขาหัวหิน และ สาขาพัทยา

2. ผู้ช่วยกุ๊กอาหารไทย

มีระบบเลื่อนตำาแหน่งงาน, รางวัล, ประกันสังคม, ท่องเที่ยวประจำาปี

• เพศหญิง • มีประสบการณ์ด้านงานบริการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป • มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นํา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • ต้องมาทดลองงานในสาขาที่กรุงเทพก่อนอย่างน้อย 3 เดือน

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี • เงินเดือน + TIP + 10,500.- (ไม่จำากัดวุฒิ)

• เพศชาย อายุ 25-40 ปี • เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่จำากัดวุฒิ)

• มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป • สามารถสอนสอนได้ทั้งนวดไทย น้ํามัน นวดประคบ • ถ้าสามารถสอนนวดอย่างอื่นได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานนวดสาขาสีลม 20 อัตรา

หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันนักนักขัตฤกษ์,

• มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป สามารถนวดได้ทั้ง นวดไทย และนวดน้ํามัน

สวัสดิการ : มีอาหาร 3 มื้อ, มีประกันสังคม, เงินทิป,

**สัมภาษณ์รู้ผลทันที**

เงินพิเศษ, ยูนิฟอร์ม, ปรับเงินประจำาปี, โบนัส

เข้ามากรอกใบสมัครได้ทุกวันที่ สาขาทองหล่อตั้งแต่ 09.00 ที่เค้าน์เตอร์พนักงานต้อนรับ

ร้านอาหารทัพพี

(เวลาทำางาน จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00) ทุกตำาแหน่งสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านบนหรือเข้ามากรอกใบสมัครทุกวันได้ที่สาขาทองหล่อ ลง BTS ทองหล่อแล้วเดินเข้าซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) มาประมาณ 50 เมตร ร้านอยู่ฝั่งขวามือ สังเกตฝั่งตรงข้ามจะมีร้าน 7-11 อยู่

โรงเรียนน�น�ช�ตินิสท์

โทร. 0-2258-6272, 0-2258-6124 ** สายรถเมล์ที่ผ่าน 136, 38, 185 **

บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

เป็นบริษัทในกลุ่ม อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งบริษัทไลเน็กซ์เป็นผู้นำาด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า ทีใ่ ห้บริการด้านการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและการบรรจุหบี ห่อสินค้าอย่างครบวงจร ซึง่ สำานักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ปี่ ระเทศญีป่ นุ่ และกำาลังขยายกิจการ และก่อตั้งที่ประเทศไทยมานานกว่า 16 ปี ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หน่วยงานในประเทศไทย และกำาลังขยายเพิ่มเติมอีก 3 หน่วย งานในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมาก เพื่อรองรับกิจการที่กำาลังขยายตัวดังกล่าว

NIST เป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำาแห่งแรกและโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานการเรียนการสอนหลักสูตร IB เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา

รับสมัครด่วน

ดูแลงานด้านซ่อมบำารุงรักษางานเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ดูแลงานเรื่องงานไฟฟ้าและระบบปรับอากาศสมัยใหม่

3. หัวหน้าแผนก Logistics

4 อัตรา

4. ล่ามภาษาญี่ปุ่น

5 อัตรา

5. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

1 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน

1 อัตรา

7. Logistics Staff

2 อัตรา

• ช�ย/หญิง อ�ยุ 22-40 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี N: 2 ขึ้นไป • ส�ม�รถปฎิบัติง�นที่จ.สมุทรปร�ก�รได้ • ช�ย/หญิง อ�ยุ 28-45 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี ขึ้นไป • มีประสบก�รณ์บุคคล 3 ปีขึ้นไป • ส�ม�รถปฎิบัติง�นได้ทั้ง จ.สมุทรปร�ก�ร และ จ.ฉะเชิงเทร�ได้

ดูแลงานด้านบำารุงรักษาต้นไม้

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช.-อนุปริญญา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์ตรง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ  สามารถทำางานล่วงเวลาได้ เวลาทำางาน จันทร์-ศุกร์ 7.00-16.00 น. เสาร์ 8.00-16.00 น.

• ช�ย/หญิง อ�ยุ 22-45 ปี • วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัย • มีประสบก�รณ์อย่�งน้อย 1 ปี • ส�ม�รถปฎิบัติง�น จ.สมุทรปร�ก�รได้

ร�ยได้และสวัสดิก�ร

เงินเดือนประจำ� ค่�ล่วงเวล� กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภ�พ ประกันชีวิต ชุดฟอร์มฯ

0-2253-1194

• ช�ย อ�ยุ 22-35 ปี • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ส�ข� Logistics • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ • ส�ม�รถปฎิบัติง�นที่ จ.สมุทรปร�ก�รได้

sappasan/ โรงเรียนน�น�ช�ตินิสท์

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อม หลักฐานการสมัครงาน รุปถ่าย สำาเนาวุฒิการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ได้ที่ เลขที่ 36 ซ.สุขุมวิท 15 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กทม. 10110

10

3 อัตรา

• ช�ย/หญิง อ�ยุ 28-45 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • มีประสบก�รณ์ 2 ปี • ส�ม�รถปฎิบัติง�นได้จ.สมุทรปร�ก�ร และจ.ฉะเชิงเทร�ได้

โทร. 0-2651-2065 ต่อ 150 แฟกซ์ หรือทาง E-mail: hr@nist.ac.th

2. รองผู้จัดการ Logistics

• ช�ย/หญิง อ�ยุ 30-47 ปี วุฒิปริญญ�ตรี • มีประสบก�รณ์ 3 ปี • ส�ม�รถปฎิบัติง�น จ.ฉะเชิงเทร�

   

2 อัตรา

• ช�ย/หญิง อ�ยุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญ�ตรี • มีประสบก�รณ์ 3-5 ปี

ช่างประปา ดูแลงานด้านซ่อมบำารุงรักษางานประปา ช่�งไฟฟ้� ดูแลงานเรื่องงานไฟฟ้าเบื้องต้น คนสวน 

1. ผู้จัดการ Logistics

สวัสดิการ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน ค่ากะ 100-180 บาท ค่าอาหารกลางวัน 750 บาท/เดือน ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัว) โบนัสประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ อุปกรณ์ SAFETY + UNIFORM พักร้อน 6-10 วัน/ปี

9. วันหยุด 87 วัน/ปี 10. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปี+งานกีฬาสี 11. มี O.T ทุกวัน 12. รางวัลกรทำางานนานปี 13. ฝึกอบรมเพื่อเพิมทักษะ 14. ตรวจร่างกายประจำาปี 15. เงินช่วยเหลือการสมรส+คลอดบุตร 16. เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต 17. ค่าขับ F/L

สนใจสมัครงานได้ที่

บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

ทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 35 หมู่ 8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำาโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทร

0-2183-2994, 0-2183-2952

E-mail: LINEX_LDC@HOTMAIL.CO.TH

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan/ Linex

เลขที่ 54 อาคารบีบี (ติดอาคาร GMM GRAMMY) ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110

sappasan/ Tappee

โทร. 02-381-2311 (จันทร์ถึงศุกร์ 10.00-19.00) บริษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด เลขที่ 58/19-24 ซ.สุขุมวิท 55 (ปากซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม. 10110

sappasan Asia Herb 4x7

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

3 อัตรา

3. พนักงานกุ๊กหน้าเตา (อาหารไทย) 1 อัตรา

4. อาจารย์ฝึกสอนนวด (ประจำา)

ช่�งแอร์

ด่วน 4 อัตรา


บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน) ในนาม MACO (มาโก้) ดำาเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี กับการมุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อโฆษณา ภายนอก ที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบภายใต้แนวคิด Smart, Creative & Innovative นำาเสนอการวางแผน การใช้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผสานกับ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานโฆษณา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและแตกต่างกัน

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี)

• วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำาแหน่งงานที่เปิดรับ

• Project Manager • ผู้จัดการแผนกบริหารสำานักงาน • เจ้าหน้าที่การตลาด • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล • เจ้าหน้าที่บัญชี/ตรวจสอบ/ นักลงทุนสัมพันธ์ • โฟร์แมน/เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ปราจีนบุรี)

• ผช.ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาด • ผู้จัดการแผนกพัฒนาเทคนิคการผลิต • เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา/ขายฝึกหัด • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (ประจำา กทม. และ ตจว.) • วิศวกรไฟฟ้า

• วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จุล ชีววิทยา (สุราษฏร์ธานี)

• วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา • หากมีประสบการณ์และมีใบรับรองระบบ ISO17025 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ช่างซ่อมบำารุง / ช่างเครื่อง (สมุทรปราการ)

• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • ไม่ต้องมีประสบการณ์ สามารถทำางานเป็นกะได้

7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สมุทรปราการ)

• วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี • หากมีประสบการณ์งานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า (สมุทรปราการ)

• วุฒิ ม.3- ม.6 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถขับรถยนต์ 4 ล้อและ 6 ล้อได้ พร้อมใบขับขี่ รู้จกั เส้นทาง กทม.ปริมลฑล อย่างดี

4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สุราษฏร์ธานี) 5. Sale (ทั่วประเทศ)

9. เช็คเกอร์ (สมุทรปราการ)

• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำามัน+ค่าเสื่อมรถ +ค่าโทรศัพท์ +ค่าคอมมิชั่น) • หากมีประสบการณ์ ขายสินค้าอาหารแช่เยือกแข็ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ+ค่าปสก.เพิ่ม

• วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี • สามารถปฏิบัติงานในคลังสินค้าที่อุณหภูมิ – 18 องศา ได้ • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

ดูรายละเอียดตำาแหน่งอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.masterad.com, www.facebook.com/Macojob

โทร. 0-2938-3388 ต่อ 454-455, 086-991-6429, E-mail : recruit@masterad.com

ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน) 247 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ 10270 หรือส่ง Resume มาที่อีเมล์ Prasert@surapon.com โทร. 02-385-3038-54 ต่อ 430 มือถือ 085-072-0175 คุณประเสริฐ

sappasan surapon 4x7

หรือเข้าดูแผนที่บริษัทฯ ได้ที่ www.masterad.com

sappasan maco 4x7

เอกสารที่ใช้ : เรซูเม่พร้อมรูปถ่าย 1 รูป, สำาเนาบัตรประชาชน, สำาเนาทะเบียนบ้าน, สำาเนาวุฒิการศึกษา สัมภาษณ์ ณ อาคารเก้าพูลทรัพย์ ชั้น 1 ซอยลาดพร้าว 19 (ใกล้ MRT ลาดพร้าว ทางออกประตู 3) สายรถเมล์ที่ผ่าน 8, 27, 38, 44, 92, 96, 122, 545

รับสมัครพนักงานจำานวนมาก

1. พนักงานขาย (P.C.) 70 อัตรา ประจำ�ห้�งสรรพสินค้� - เพศ ช./ญ. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 12,000-15,000.-+ ยูนิฟอร์ม + สวัสดิการ

25 อัตร�

1. Van Courier, Bike Courier (พนักงานรับส่งพัสดุภัณฑ์)

- เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามชิ้นงาน (1-10.-)

3. พนักง�นจัดเก็บเอกส�ร 25 อัตร�

ประจำาที่ พระราม 3, หลักสี่, บางนา-กิ่งแก้ว, แหลมฉบัง

• วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ (ตำาแหน่ง Bike Courier ต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง) • หากรู้เส้นทางหลักและทางลัดในเขตพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ และไหวพริบดี โทร. • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

- เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ 300-500.-/วัน

4. พนักง�นบัญชี

10 อัตร�

5. พนักง�นธุรก�ร

10 อัตร�

ด่วน! สาขาภูเก็ต8

- เพศ ช./ญ. วุฒิ ปวช.-ป.ตรี รายได้ตามวุฒิ+ประสบการณ์ - เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.6-ป.ตรี รายได้ตามวุฒิ+ประสบการณ์

รายได้ 13,000-15,000 บาท/ต่อเดือน

- เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.6-ป.ตรี รายได้ตามวุฒิ+ประสบการณ์

At Rama 3

6. พนักง�นลูกค้�สัมพันธ์ 12 อัตร�

2. Station Agent

7. พนักงานประจำา Shop 10 อัตรา ประจำ�ห้�งสรรพสินค้�

- เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามวุฒิ+ประสบการณ์

8. พนักง�นคลังสินค้�

ประจำาเขตปลอดอากรคลังสินค้า BFS, สนามบินสุวรรณภูมิ พนักงานประจำาทำางานวันละ 5 ชั่วโมง/6 วันต่อสัปดาห์

3 อัตร�

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำางานมาก่อน) • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ส่วนบุคคล • สามารถทำางานเป็นกะได้ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถยกของหนักได้ ประมาณ 32 กิโลกรัมขึ้นไป

- เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.6-ป.ตรี รายได้ 9,000-20,000.-/ด.

10. พนักง�นรับ-ส่งเอกส�ร 50 อัตร�

สวัสดิการ

(ค่าน้ำามัน + ค่าสึกหรอต่างหาก) - เพศ ช. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (60, 40) 2. เงินเดือน 9,000-15,000.-/ด.

พี.เอ็น. บริห�รง�น พี.ซี.

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

โบนัสการันตี 2 เดือนต่อปี โบนัสตามผลการทำางานอีก 2 ครั้งต่อปี ทุนการศึกษา กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำาปี สมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ และอื่น ๆ สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน-ตำาแหน่งที่สมัคร”) มาที่ ❍

sappasan พี.เอ็น บริหาร พี.ซี. 4x7

สำ�นักง�นจัดห�ง�น

ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 942/101 ติดกับสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง * สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที * (เวลา 08.30-17.00 น.) โทร. 0-2233-8799, 08-6018-7798

• Secondary education / Diploma / Degree • Two (2) years work experience • PC operation and clerical skill • Good command of written and spoken English : native Thai speaker • Fresh graduate will be considered

3. Operations Agent (พนักงานปฏิบัติงานคลังสินค้า)

10 อัตร�

- เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามวุฒิ+ประสบการณ์

9. พนักง�นรับโทรศัพท์

076-523-21

sappasan FedEx 22 4x7

2. พนักง�นคีย์ข้อมูล

งานด่วน !!! พื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด Be a Part of the World’s Largest Cargo Airline Family

บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด

เลขที่ 3656/22-23 กรีนทาวเวอร์ ชั้น 8 (ตรงข้ามตึกมาลีนนท์ ช่อง 3) ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

E-mail : THLrecruit@fedex.com สอบถามโทร. 0-2229-8800

11


ห้างหุ้นส่วนจำากัด เมธาวี เซาท์เทิร์น

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต (มหาชน)

(GA 01O) เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เติบโต ไปกับกรุงไทย-แอกซ่า

บริษัทเป็นผู้นำาเข้าและจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย ส่วนบุคคล ในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทกำาลังขยาย กิจการ ต้องการบุคลากรเพิ่มดังตำาแหน่งต่อไปนี้

1. พนักงานขาย (เซลส์) 

1. Marketing operation 5 อัตรา 2. PR event/ประชาสัมพันธ์ event 5 อัตรา

 

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. พนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ) 5 ตำาแหน่ง

ปริญญาตรีทุกสาขา  เพศชาย, หญิง อายุ 22-35 ปี  บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 

เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

4. พนักงานส่งเอกสาร 

สวัสดิการ

เพศชาย ไม่จำากัดวุฒิ  มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

5. พนักงานธุรการ

โบนัสไตรมาส , ประจำาปี  ค่าคอมมิชชั่น   ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ   เงินกองทุนสะสมของบริษัทฯ 

เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส.

6. พนักงานบัญชี 

3 ตำาแหน่ง 4 ตำาแหน่ง 2 ตำาแหน่ง

เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาได้ที่

โทร. 0-2866-7716-8, 0-2412-4440-1 แฟกซ์ 0-2866-7719, 0-2412-4442 E-mail: supornthip@mts-d.com

SAPPASAN / เมธาวี เซาท์เทิร์น

63/26 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

SAPPASAN/// กรุงไทย-แอกซ่า ประกันภัย

E-mail : pu.phat@gmail.com Tel. 081-649-2319, 087-474-4848

เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผูช้ ว่ ยฝ่ายขาย (ประจำา OFFICE) 5 ตำาแหน่ง 

สถานที่ติดต่อ 598/209 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

รับสมัครด่วน 4 ตำาแหน่ง

บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) "ผู้เชี่ยวชาญด้านยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ผลิตภายใต้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยฝีมือคนไทย และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

" พลังงานสะอาดเพื่อโลกสดใส รถพลังงานไฟฟ้า " " จุดเริ่มต้นของอนาคตที่สดใส ไร้มลพิษ รถพลังงานไฟฟ้า อีวีที " "Save Energy Save The World "

7 ผู้จัดการจัดซื้อใน/ต่างประเทศ

2 พนักงานบัญชี

8 Support Sale

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

3 พนักงานบัญชี-การเงิน • ปริญญาตรี สาขาบัญชี • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

4 ธุรการประชาสัมพันธ์ งานบุคคล • ปวช- ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 ผู้จัดการขายและการตลาด

• ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด /การขาย • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี • บริหารจัดการงานขายและวิเคราะห์ตลาด

6 Sale

6.1 พนักงานขายรถไฟฟ้า

• ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด /การขาย/

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การขายเกี่ยวกับยานยนต์พอสมควร • มีรถยนต์ส่วนตัว

6.1 พนักงานขาย น้ำามันเครื่องรถยนต์ /จักรยานยนต์

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

• ปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

• เงินเดือนขั้นต่ำา 23,000 ขึ้นไป (ไม่รวม Commission)

9. IT Support

2. เจ้าหน้าที่นัดหมายทางโทรศัพท์

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ควบคุมดูแลระบบ IT ทั้งหมด

• เงินเดือนขั้นต่ำา 15,000 ขึ้นไป (ไม่รวม Commission)

10. Call Center/ขาย

3. เจ้าหน้าที่การตลาด

• ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี งานด้านบริการ/การขาย

4. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

• เงินเดือนขั้นต่ำา 15,000 ขึ้นไป (ไม่รวม Commission)

(ปฏิบัติงานที่ โรงงาน กม.8 บางนา)

11 วิศวกรออกแบบ /R&D Design

• เงินเดือนขั้นต่ำา 15,000 ขึ้นไป

(ปฏิบัติงานที่ โรงงาน กม.8 บางนา)

5. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์

• ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

12 หัวหน้าแผนก Service

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกร/ยานยนต์ /ไฟฟ้า /อีเลคทรอนิกส์ • ประสบการณ์งานบริการอย่างน้อย 3-5 ปี

(ปฏิบัติงานที่ โรงงาน กม.8 บางนา)

ปวช-ปวส. สาขายานยนต์/ไฟฟ้า/อีเลคทรอนิกส์ ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

โทร. 02-236-2020 ต่อ 100-101, 104 โทรสาร 02-236-3149 Email : hr@evthai.com www.evthai.com

• เงินเดือน ตามตกลง

7. เจ้่าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

13 ช่าง Service

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 208-210 ถ.มหานคร (ซ. สว่าง 10) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณปองหทัย / คุณภาวนา

• เงินเดือน ตามตกลง

6. เจ้าหน้าที่ IT

• (ปฏิบัติงานที่ โรงงาน กม.8 บางนา)

• ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา • • ประสบการณ์การขาย • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว •

12

เป็นตัวแทนจำาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของบริษัท REXAIR INC.U.S.A ซึ่งก่อตั้งมากว่า 75 ปี (EST 1935) มีตัวแทนจำาหน่ายกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

• ปริญญาตรี - ปริญญาโท • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานจัดซื้อ • มีทักษะการเจรจาต่องรอง และสรรหาแหล่ง Supplier

sappasan/ evthai

• ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี • ประสบการณ์ในตำาแหน่งอย่างน้อย 5 ปี • บริหารระบบงานบัญชีการเงิน

บริษัท เวลเนสส์ ไลฟ์ (ประเทศไทย) จำากัด

• เงินเดือน ตามตกลง

สนใจติดต่อ : คุณเบญญาภา 084-955-9694, คุณนุชทฎา 081-925-3989, 02-530-9968 หรือ ส่ง Resume มาที่ E-mail : rainbowair_nuch@hotmail.com Benyapa.nae@gmail.com

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan เวลเนส 4x7

1 ผู้จัดการ/ผู้ช่วย บัญชีและการเงิน


บริษัท ซัสโก้ จำากัด (มหาชน) บริษัท ฯ ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ให้กับบรรจุภัณฑ์ต่�ง ๆ ภ�วก�รณ์แข่งขันสูงใน ตล�ดปัจจุบนั นอกจ�กสินค้�จะต้องแข่งขันด้�นคุณภ�พแล้ว รูปแบบ รูปทรง ของบรรจุ ภัณฑ์และฉล�กสินค้�ทีโ่ ดดเด่น ถือเป็นหัวใจสำ�คัญทีน่ กั ก�รตล�ดนิยมใช้ในก�รดึงดูดคว�ม สนใจจ�กผูบ้ ริโภค ก�รเลือกใช้วสั ดุบรรจุภณ ั ฑ์ทเี่ หม�ะสมไม่เพียงช่วยเพิม่ คุณค่� แต่ยงั ช่วย ปกป้องสินค้� และยืดอ�ยุให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่�งดี ต้องก�รรับสมัครบุคคล�กรดังนี้

1. ผู้จัดการการตลาด

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์การบริหาร การวางแผน การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา • มีประสบการณ์ในการบริหาร หรือจัดการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถปฏิบัติงานประจำาต่างจังหวัดได้

1. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. ผู้จัดการสถานีบริการ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำาลัง • มีประสบการณ์ในงานไฟฟ้า และซ่อมบำารุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถปฎิบัติงานประจำาต่างจังหวัด

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเติอร์พื้นฐานได้ • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป • สามารถทำางานเป็นกะได้ • มีใจรักในงานบริการ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ • มีใบอนุญาตทนายความ • มีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า, วิศวโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อภายในประเทศ

• วุฒิปริญญาตรี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ • สถานที่พักอยู่ใกล้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.6 ขึ้นไป • สามารถทำางานเป็นกะได้ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิศษ • ไม่บอดสี

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี • มีความรู้ CPD/CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• วุฒิ ปวส.–ปริญญาตรี • มีรถยนต์ส่วนตัว • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกน่าเชื่อถือ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

4. พนักงานประจำาโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์) 5. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

4. พนักงานบัญชี

6. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. พนักงานหน้าลาน

7. เจ้าหน้าที่ขายฟิล์ม

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายอาวุโส

8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

• เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการ การตลาด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์จัดซื้อเกี่ยวกับโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำาแหน่งงานสำาหรับผู้พิการ 1. พนักงานธุรการ 2. พนักงานรับโทรศัพท์ 3. แม่บ้าน 4. พนักงานหน้าลาน

• เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการ การตลาด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

• เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี/ การตรวจสอบบัญชี

11. เจ้าหน้าที่วิศวกร (ไฟฟ้า)

• เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาการไฟ้ฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

sappasan susco 4x7

ติดต่อได้ที่ คุณรุ่งฤดี หรือ คุณนคร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2428-0029 ต่อ 225 หรือ 229 E-mail : personal@susco.co.th

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย / สาธารณสุขฯ / ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. วิศวกรจัดซื้อ

3. ช่างไฟฟ้า

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ คุณเกศสรินทร์ เลขที่ 1741 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทร. 0-2678-1051-5 ต่อ 588, 589 E-mail : hr@topp.co.th www.thaiopp.com, www.topp.co.th

sappasan topp 4x7

บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด

บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

ผู้แทนจำาหน่ายรถยนต์นิสสัน อย่างเป็นทางการ และประกอบธุรกิจ รถยนต์มากว่า 30 ปี เปิดรับพนักงานตำาแหน่งดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center

ผู้นำาด้านการจัดจำาหน่ายเครื่องครัวอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเก็บ จัดเตรียม ปรุง และถนอมอาหาร รวมทั้งเป็นผู้ชำานาญการด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบริการ หลังการขาย โดยมีโรงงานผลิตของตนเอง เรากำาลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานท้าทาย

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ที่ปรึกษาด้านการขายรถยนต์

• เพศชาย-หญิง • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

• ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่างประปา / Service and Installation Technician • วิศวกรฝ่ายบริการ / Service Engineer • เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคนิค / Technical Support Officer • พนักงานธุรการ / Administration Officer • เจ้าหน้าที่เขียนแบบ / Draftsman • พนักงานบัญชี / Accounting Officer • พนักงานจัดซื้อ / Local Purchasing Officer • เจ้าหน้าที่บริการด้านอะไหล่ / Spare Part Officer

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้น • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรม Office ได้ • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

4. เจ้าหน้าที่รับรถ

• ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีความรู้ด้านรถยนต์ • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ช่างรถยนต์

• ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวช.ช่างยนต์ขึ้นไป • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

6. เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์

• ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่รถยนต์) • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สวัสดิการ ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์มทุกปี, ท่องเที่ยวประจำาปี, โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของปีนั้นๆ)

สวัสดิการ : ทำ�ง�นวันจันทร์-วันศุกร์, ค่�ล่วงเวล�, ประกันสังคม, สวัสดิก�รค่�รักษ�พย�บ�ล

(นอกเหนือจ�กประกันสังคม), ชุดทำ�ง�นสำ�หรับทีมติดตั้งและบริก�ร, เงินช่วยเหลือพิธีศพ, สหกรณ์ ออมทรัพย์, สิทธิลดอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้�นกับธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์, ปรับค่�จ้�งประจำ�ปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบก�ร), โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบก�ร)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล

2409/5-9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-318-0965-8 ต่อ 411-415

E-mail : recruitment@alliedmetals.com www.alliedmetals.com

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด 36/9 ม.14 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร. 0-2887-6500-9

sappasan newton 4x7

บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

sappasan แอ็ดไลด์เม็ททัล 4x7

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

E-mail : hr@newtonmotor.com www.newtonmotor.com

13


บริษัท สตาร์มาร์ค จำากัด

บริษัท แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำ�กัด AIRVAC SYSTEM TECHNOLOGY CO.,LTD.

กว่า 30 ปีที่ บริษัท สตาร์มาร์ค จำากัด เริ่มส่องประกายแห่งดวงดาวในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่ง ภายในและผลิตชุดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ.2525 จนก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำาแห่งตลาดชุดครัว ในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพการผลิตของระบบเครื่องจักรอันทันสมัยจากต่างประเทศ ทีมงานมืออาชีพที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ในการคิดค้นพัฒนารูปแบบ รวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัย ทำาให้ปัจจุบันสตาร์มาร์คได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัท อสังหาริมทรัพย์ในการออกแบบและผลิตชุดครัวในกับโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมชั้นนำามากมาย สตาร์มาร์ค ต้องการผู้ร่วมงานในตำาแหน่งงานดังต่อไปนี้

3 อัตรา

2. Senior Marketing 1 อัตรา Communication Executive 9. Foreman

1 อัตรา

3. CRM & MKT DPM (หรือ Asst) 1 อัตรา

10. Designer

2 อัตรา

11. Rander

1 อัตรา

• อายุ 25-30 ปี วุฒิ ป.ตรีการตลาด นิเทศ สื่อสารการตลาด มีประสบการณ์ 2 ปี

12. HR Manager

1 อัตรา

• อายุ 25-30 ปี วุฒิป.ตรีบริหาร การสื่อสารการตลาด วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถิติ มีประสบการณ์ 2-5 ปี

13. Human Resource Development 1 อัตรา

• อายุ 28-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ บุคลิกดี รักงานขาย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ภาษาอังกฤษดี มีประสบการณ์ด้านงานขาย เฟอร์นิเจอร์ 2 ปีขึ้นไป มีรถยนต์ส่วนตัว

14.Sale Designer และ PC (พนักงานขายประจำาห้าง)

• อายุ 24-30 ปี วุฒิ ป.ตรีนิเทศน์ การสื่อสารการตลาด มีประสบการณ์ 3-5 ปี • อายุ 27-35 ปี วุฒิ ป.ตรีการตลาด การสื่อสารการตลาด นิเทศ มีประสบการณ์ 5-10 ปี

4. CRM & Event MKT Executive 1 อัตรา 5. Marketing Analysis Executive 1 อัตรา 6. Project Sale

2 อัตรา

7. Graphic Designer 1 อัตรา • อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวส-ป.ตรี ออกแบบ นิเทศ ใช้ Adobe Illustrator Photoshop 3D Max การตลาด สวัสดิการ : ปรับค่าจ้างเมื่อบรรจุ, ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม, ประกันสังคม, โบนัส, ค่าพาหนะ, ชุดฟอร์ม, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, งานเลี้ยงสังสรรค์, ฯลฯ

1. SALES EXECUTIVE

• อายุ 22-30 ปี หญิง วุฒิป.ตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ 0-5 ปี บุคลิกดี

• • • • •

• อายุ 22-35 ปี เพศชาย ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ออกแบบ ประสบการณ์ 0-5 ปี มีรถส่วนตัว

• อายุ 25-32 ปี วุฒิ ป.ตรี ออกแบบ ผลิตภัณฑ์หรือตกแต่งภายในประสบการณ์ 2-3 ปี

• • • • •

• อายุ 25-32 ปี วุฒิ ป.ตรี ตกแต่งภายใน ประสบการณ์ 2-3 ปี

• อายุ 35-45 ปี หญิง วุฒิ ป.ตรี บริหารทรัพยากรบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในระดับผู้จัดการ

• วุฒิปวช.-ปริญญ�ตรี • มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำ�นักง�น • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

• วุฒิ ม.6,ปวช,ปวส,ป.ตรี หากจบออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ตกแต่งภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง

บริ ษัท สตาร์มาร์ค จำากัด 27/8 ม.8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี โทร : 082-790-3115 E-mail:elitejob4@gmail.com

วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี มีใบขับขี่รถยนต์, มีรถยนต์ส่วนตัว มีประสบก�รณ์ง�นข�ยสินค้�อุตส�หกรรม มีทักษะก�รข�ยเชิงเทคนิค รักง�นบริก�ร ส�ม�รถทำ�ง�นภ�ยใต้คว�มกดดัน เพื่อให้ง�นสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย

3. ธุรการ

• อายุ 30-40 ปี ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

เขตตลิ่งชัน กทม 10170

วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี มีใบขับขี่รถยนต์,มีรถยนต์ส่วนตัว (พิจ�รณ�เป็นพิเศษ) มีใจรักคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพเซลล์ มีคว�มกระตือรือร้นในก�รพบลูกค้� ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (มีอบรม)

2. SALES SUPERVISOR

sappasan/ สตาร์มาร์ค

2 อัตรา

• อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส-ป.ตรี ประสบการณ์ 2 ปี อ่านแบบได้ ใช้คอมได้ มีรถ

46/96 หมู่ 12 ซอยนวลจันทร์ 31 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 WWW.AIRVAC-THAI.COM

โทร. 02-944-5686

sappasan/ แอร์แวค

8. Designer

1. Checker

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้�และจำ�หน่�ยปั๊มลม, ปั๊มสูญญ�ก�ศ นิวเมติกส์ และไดอะเฟรมปั๊มแก่ โรงง�นอุตส�หกรรม ต้องก�รขย�ยก�รดำ�เนินง�น ต้องก�รรับสมัครบุคคล�กรดังนี้

We strive to be the “Employer of Choice”, cultivating strong corporate values and learning environment. 1. Administrative and Customer Service Officer

• Bachelor’s degree in any field • At least 1 year of experiences in office administration or customer service • Good knowledge of Microsoft Office • Self-learning ability and enjoy working systematically Able to communicate in English skills

2. Technical Engineer (La Salle, Bangna office)

• Bachelor or Master Degree in Electrical or Mechanical Engineering • Strong technical understanding of machines preferably in food processing and packaging machines • Experience as a service engineer for high end machimery, preferably packaging machines • Minimum 4 years field service experience in a helpdesk or technical support role for high end machinery • Work experience in an international organization- • Very good command of English, German would be advantage • Good problem solving skills, service minded and good organizational skills

3. Technical Coordinator Support (La Salle, Bangna office)

• Bachelor degree in Electrical or Mechanical Engineering • Work experiences in international organization • Good problem solving skills, communication skills, service minded • Good organizational skills

4. Product Marketing Executive (Bosch Starter & Alternator)

• Bachelor’s degree in Marketing, Engineering or Economics • Preferred > 2 years experience in automotive parts business with international environment • Past experience in Starter & Alternator Business is a preferable • Good English communication • Good Computer literate • Result oriented including strategic planning and measures • Interpersonal skills

5. Senior Accountant or Accountant Executive

• Bachelor’s degree in Accounting field • 3-5 years of experience in accounting area • Strong in Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) • Experience in SAP • Ability to do multi-tasks in accounting processes • Good command in English • Experience in multinational company will be advantage

6. (2) Administrative Officer (Amata Nakorn, Chonburi)

• Bachelor’s degree in any field • 1-2 year of experiences in office administration and office management • Good knowledge of Microsoft Office • Self-learning ability and enjoy working systematically • Able to communicate in English skills • Knowledge of SAP would be advantage

7. Student Interns (นักศึกษาฝึกงาน หลายอัตรา)

14

Make it happen. Apply now. Robert Bosch Ltd. (Human Resource Division) Liberty Square Bldg., 11th Floor 287 Silom Road, Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel. 0-2639-3111 Fax. 0-2238-4783 E - mail : hr@th.bosch.com www.bosch.co.th

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

SAPPASAN/ Robert Bosch

sappasan/ กรุงเทพแอดวานซ์เซอวิส

• Fresh graduated or nearly Grades in any related fields, wish to experience and practice in Real Business environment before entering to the ambitions future career • The undergraduates who look for part time job during the study periods • Any University Student who wishes to work part times to gain some experiences • Any vocational Students who is looking for internship to gain experience and earn some incomes during studying • Enthusiastic to learn and experiences new tasks • Able to operate basic MS Office application • Good command in business English, or German speaking is advantage


การันตีคุณภาพชีวิตการทำางาน

ด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีซ้อน โอกาสดี! รับสมัครพนักงานจำานวนหลายอัตราทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท

ประจำาสำานักงานใหญ่ ฝ่ายการเงิน 

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

ฝ่ายจัดจำาหน่าย 

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมสินค้าคงคลัง

เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนสินค้าคงคลัง

ผู้จัดการร้านแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 40 ปี • ประสบการณ์ 5-10 ปีในการบริหารร้านสาขา มีประสบการณ์ในตำาแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งความรู้ในการบริหารคลังสินค้า ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • ชอบงานด้านบริการต่าง ๆ มีความสุขุม มีความอดทน และรับผิดชอบสูง ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

เจ้าหน้าที่ประจำาร้านแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิ ม.6. ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านการรับการสั่งซื้อ การให้บริการติดต่อสอบถาม และแก้ปัญหาให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิด-บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • มีใจรักงานบริการ ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกและน้ำาเสียงสุภาพนุ่มนวล มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

สนใจร่วมงานติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด

1199/1 ถนนรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2840-8000 ต่อ 8211, 8212 หรือ 8220

E-mail: staffrecruit@amway.com www.facebook.com/HR.AmwayThailand หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา

• โบนัสการันตี 2 เดือน • โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน • สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท • การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน • ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม • ตรวจสุขภาพประจำาปี • วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 12 วัน/15 วัน • เครื่องแบบพนักงานประจำาช็อป • เงินพิเศษเฉพาะพื้นที่ จำานวน 1,500-2,500 บาท • สัมมนาประจำาปีทั้งในและต่างประเทศ • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ • รางวัลครบรอบปีการทำางาน • สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม (ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยใน/นอก) • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ • กองทุนเงินทดแทน

SAPPASAN/ Amway

สวัสดิการ สำาหรับพนักงานประจำา

หางาน ที่ใช่ ตรงใจ ที่คุณชอบ! ก้าวไปด้วยกันสู่การเป็น

“บริษัทมหาชน”

1. Call Center เจ้าหน้าที่แนะนำาสินค้าทางโทรศัพท์

200 อัตรา 6. SQA Officer (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/ ประเมินผล Call Center) 5 อัตรา

• ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ • พูดจาฉะฉาน แก้ไขปัญหาปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่กำาลังศึกษา กศน. หรือมหาวิทยาลัยเปิด (รามคำาแหง, มสธ ฯลฯ) • รายได้ เงินเดือนประจำา 9,000 + ค่าชำานาญการ *(เฉพาะสินค้าความงาม/ Exclusive) 3,000/ เดือน+ คอมมิชชั่น + Incentive + สวัสดิการอื่น ๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า 15,000 บาท)

2. Telemarketing (รับสายลูกค้า)

• ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี • รักงานขายเเละงานบริการ • ทำางานจันทร์ - เสาร์ ได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้ • มีทักษะในการเจรจา พูดคุยกับลูกค้า • รายได้ เงินเดือนประจำา 9,000 + คอมมิชชั่น + Incentive + สวัสดิการอื่น ๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า 15,000 บาท)

50 อัตรา

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ในทักษะการใช้งานโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี • มีวาทศิลป์และทักษะในการการสื่อสารที่ดี • มีทัศนคติที่ดีต่องานและมีความยุติธรรม • มีประสบการณ์ Call Center มากกว่า 1 ปีขึ้นไป • รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ

7. Merchandise & Marketing Officer

10 อัตรา

• เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด/จัดซื้อ/จัดหาสินค้า หรือ Sales Representativeไม่น้อยกว่า 1 ปี • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office, Word, Excel, Power Point ได้คล่อง • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (หากได้ภาษาอื่นเพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) • รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ

3. ผู้จัดการสาขา (ประจำาสาขากรุงเทพฯ/ ปริมณฑลและต่างจังหวัด) 10 อัตรา 8. HR Specialist (Recruitment)

2 อัตรา

• ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 ปี • มีความรู้ MS Office • รักงานบริการและสามารถทำางานเป็นทีมได้ รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี • สามารถทำางานล่วงเวลาได้ สามรถโยกย้ายไปสาขาใกล้เคียงได้ • รายได้ -เงินเดือนประจำา + คอมมิชชั่น + Incentive + สวัสดิการอื่นๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า15,000 บาทขึ้นไป)

• เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขารัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทางด้านการสรรหาพนักงาน ฝ่ายขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำางาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ • มีความดิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ สนับสนุนการทำากิจกรรมพนักงาน • สามารถเดินทาง ต่างจังหวัดได้ • รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ

• รักงานบริการและสามารถทำางานเป็นทีมได้ • สามารถเดินทางในสาขาใกล้เคียงได้ • มีบุคคลค้ำาประกันในการทำางาน • รายได้-เงินเดือนประจำา + คอมมิชชั่น + Incentive + สวัสดิการอื่นๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า 12,000 บาท ขึ้นไป)

• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา • สามารถใช้ Computer และใช้ Program Ms. Office ได้ดี • มีทักษะในการเจรจา / รักงานบริการ • มีความกระตือรือร้นและทำางานภายใต้แรงกดดันได้ • รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ

4. พนักงานขาย (P.C.) ประจำา Shop สาขากรุงเทพฯปริมณฑล/ ต่างจังหวัด 10 อัตรา 9. Administration Officer ประจำาสำานักงานใหญ่ รามอินทรา 10 อัตรา • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี • สามารถใช้ Computer ได้ 5. พนักงานขาย (P.C.) ประจำาเคาเตอร์ (เครื่องประดับ) Central Creative Word, Siam Paragon 10 อัตรา 10. • ไม่จำากัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

2 อัตรา

สนใจติดต่อ บริษัท

ทีวี ไดเร็ค จำากัด (มหาชน) เลขที่ 25 (รามอินทรา กม.5) ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

โทร. 0-2666-0957, 085-980-1649 (Hotline สมัครงาน)

E–mail : tvd.hr@hotmail.com, nichapat_n@tvdirect.tv www.tvdirect.tv

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan TV direct 8X7

• ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกดี • วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี • สามารถใช้ Computer ได้ • สามารถใช้ Computer และใช้ Program Indesign, Illustrator,CS ไดเป็นอย่างดี • สามารถเดินทางในสาขาใกล้เคียงได้ • มีบุคคลค้ำาประกันในการทำางาน • มีความกระตือรือร้นและทำางานภายใต้แรงกดดันได้ • สามารถทำางานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ • รายได้ -เงินเดือนประจำา + ค่าแต่งหน้า + OT + คอมมิชชั่น • รายได้ -เงินเดือนประจำา + สวัสดิการอื่นๆ + Incentive + สวัสดิการอื่นๆ (รายได้เฉลี่ยมากกว่า 13,000 บาท ขึ้นไป)

15


หจก. ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์)

รับสมัครด่วน 1. พนักงานขาย หลายอัตรา

1. เจ้าหน้าที่จัดการตารางงาน (Dispatcher) กรุงเทพและพัทยา คุณสมบัติ

ด่วานก ม

2. ผู้ช่วยช่าง 3. พนักงานขับรถส่งของ

2. พนักงานขับรถ (Driver)

ด่วานก ม

• • • •

• เพศช�ย • วุฒิ ปวช. – ปริญญ�ตรี

กรุงเทพและพัทยา คุณสมบัติ • • • •

(รถจักรยานยนต์)

**ทุกตำ�แหน่งอยู่แถวถนนร่มเกล้�จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ** สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ คุณชุลีพร 54 ซ.ร่มเกล้� 19/2 ถ.ร่มเกล้� แขวงคลองส�มประเวศ เขตล�ดกระบัง กทม. 10520

Job Opportunities ร่วมงานกับเรา

2322 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทร. 086-982-8935

sappasan/ CST

E-mail: cst_thailand@hotmail.com www.cst.co.th

ซื่อสัตย์ • ทำางานเป็นกะได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีสำานึกความปลอดภัย ไม่มีประวัติอาชญากร

บริษัท เบลล์ ทรานสพอร์ท จำากัด

หจก. ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์)

โทร. 0-2915-1693-5, 081-488-2941

ซื่อสัตย์ • ทำางานเป็นกะได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีไหวพริบ ทำางานเป็นทีมได้ ไม่มีประวัติอาชญากร

sappasan เบลล์ทรานสพอร์ท 4x7

บริษัท เบลล์ ทรานสพอร์ท จำากัด

INSURANCE CAREERS You’ll be surprised where they can take you !...

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับชั้นนำาในประเทศไทย มีเบี้ยประกันภัยรับต่อปีกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีบุคลากรมากกว่า 500 คน พร้อมให้บริการทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยมีสาขาและศูนย์ฯพร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

สำานักงานใหญ่

Telesales (พนักงานขายทางโทรศัพท์) 60 อัตรา Team Leader 5 อัตรา** เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (สายงานตัวแทน, นายหน้า, ลูกค้าองค์กร) Telesales (หัวหน้าทีมขายทางโทรศัพท์) **ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าทีมโดยตรง

กิจการสาขาทั่วประเทศ  Branch Trainees  เจ้าหน้าที่สินไหมฝึกหัด (Claims

(สำาหรับนักศึกษาจบใหม่)  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจภูมิภาค  เจ้าหน้าที่รับประกันภัยภูมิภาค  เจ้าหน้าที่สินไหมภูมิภาค

Trainees)

ลักษณะงาน : บริการข้อมูล ติดต่อลูกค้า ✓ เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 - 10,000 บาท และรายได้อื่นๆ ✓ ขายทางโทรศัพท์ ไม่ต้องออกตลาด ✓ นำาเสนอขาย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยบ้าน และอุบัติเหตุ (PA) ✓ ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ ✓ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร : ✓ ไม่จำากัดเพศ อายุ 20-40 ปี ✓ รักงานบริการ /งานขาย ✓ วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ✓ มีทักษะการเจรจาสื่อสารและนำาเสนอที่ดี ✓ ยินดีรับผู้จบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์ ✓ หากมีประสบการณ์ บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ ✓

Tel : 0-2788-8708 E-mail : Kwanhathai_C@th.msig-asia.com

To apply for any of these exciting opportunities to join the MSIG Team please send a letter of application together with your resume to: Recruitment and Selection, Human Resources and Business Excellence Department

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

1908 MSIG Building, New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310 Tel: 0-2788-8706 E-mail: HRThailand@th.msig-asia.com

16

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

SAPPASAN / msig

  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ทำางานเป็นกะได้)  เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (Underwriting officers)  เจ้าหน้าที่สินไหม (รับแจ้งเหตุ, ตรวจสอบอุบัติเหตุ, คุมราคา)  Account (ติดตามเบี้ยค้างชำาระ)


สมัคร สัมภ�ษณ์ ทร�บผล ส่งเริ่มง�นทันที

(ขอให้รักงานบริการ ไม่ต้องมีประสบการณ์)

เป็ น บริ ษั ท ผู้ นำ � เข้ � ม�ตรวั ด น้ำ � มั น และ ปิ โ ตรเคมี ต้ อ งการรั บ สมั ค รบุ ค ลากรที่ มี ความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานเพือ่ รองรับ การขยายงานตามตำาแหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานศูนย์ไปรษณีย์เอกชน/ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ไปรษณีย์เอกชน MBE รับด่วนกว่า 30 สาขา

4. พนักงานธุรการ

2 อัตรา

5. เลขานุการ (ด่วนมาก)

3 อัตรา

6. พนักงานขาย (ประจำา กทม. และระยอง)

5 อัตรา

7. จป.วิชาชีพ

4 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่สโตร์

1 อัตรา

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี

วุฒิปริญญาตรี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ พูดอ่านเขียนได้ดี

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มีเงินเดือนคอมมิชชั่น ค่าน้ำามัน เบี้ยเลี้ยง ค่าสึกหรอ รางวัลพิเศษ

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี

เพศชาย วุฒิ ปวส. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

(ทุกตำาแหน่งรายได้ดี สวัสดิการดี)

สวัสดิการ มีเบี้ยเลี้ยง ชุดฟอร์มบริษัท ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำาปี สนใจติดต่อที่

บริษัท ธนารักษ์ จำากัด

เลขที่ 14 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2235-9495, 0-2233-4231, 0-2234-4618, 0-2234-6874 E-mail: bangkok@tanarak.com www.tanarak.com

sappasan/ธนารักษ์

sappasan/ mail box 4X7

ค่าล่วงเวลา มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปี เงินช่วยเหลืองานสมรส สวัสดิการวันเกิด ตรวจสุขภาพประจำาปี ฯลฯ

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำากัด

บริษัท โปรไบค์ จำากัด

เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำารองต่อเนื่อง (UPS) พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำาหน่าย UPS สินค้าชั้นนำาของโลกยี่ห้อ EATON ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้น และรักความก้าวหน้า เข้าทำางานเพื่อรองรับการขยายงานประจำาปี 2556 โดยมีตำาแหน่ง ดังนี้

ผูน้ าำ เข้าจักรยาน, อุปกรณ์และอะไหล่ แบรนด์มาตรฐานโลก TREK, GARY FISHER, CHALLENGER, จักรยานพับ TERN, อะไหล่ Shimano และ Bontrager บริษัทฯดำาเนินงานมานานกว่า 21 ปี มีร้านค้าตัวแทน จำาหน่ายทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้า และ ความมั่นคง บริษัทมีเงินเดือนประจำา ค่าตอบแทน โบนัส

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ธุรการ)

10 อัตรา

วุฒิ ปวส.-ขึ้นไป

ยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ที่ สำานักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

• เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป • สามารถเริม่ งานได้ทันที

3 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องกล

3. ช่างเทคนิค

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ประจำาสำานักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

2. วิศวกร

• เพศชาย/หญิง อายุ 19-37 ปี เงินเดือนตามตกลง • บุคลิกดี ยิ้มแย้ม สุภาพ รักงานบริการ ใจเย็น • มีทักษะด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาได้ • ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และทำางานเป็นผลัดได้

โทรศัพท์ 08-1305-7117

5 อัตรา

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ประจำาสาขาสุขุมวิท, อ่อนนุช, พระราม 4, ราชดำาริ, ประตูน้ำา, สีลม, นวนคร, ปทุมธานี, รัชดา, พระราม 9, ลาดพร้าว, บางกะปิ, ท่าพระ, พระราม 2, บางแค,

ณ อาคาร SM TOWER ชั้น 23 ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า E-mail: palin.s@mbethai.com

1. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ด่วนมาก)

1. Service Engineer

5 อัตรา

2. Accountant

3 อัตรา

3. พนักงานขับรถส่งของ

2 อัตรา

4. หัวหน้าฝ่ายสต็อค / พนักงานฝ่ายสต็อค

2 อัตรา

• • • • •

รับสมัคร

ด่วน

เพศช�ย อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบก�รณ์อย่�งน้อย 1-2 ปี วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้�กำ�ลัง ผู้ที่ส�ม�รถสื่อส�รและเข้�ใจภ�ษ�อังกฤษดีจะได้รับพิจ�รณ�อัตร�เงินเดือนพิเศษ มีบุคลิกภ�พดี ส�ม�รถเดินท�งไปต่�งประเทศได้ สำ�หรับผู้ที่มีประสบก�รณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับสินค้�ของบริษัทฯ จะได้รับก�รพิจ�รณ�อัตร�เงินเดือนเป็นพิเศษ

• เพศหญิง อ�ยุ 23-35 ปี • วุฒิปวส.ขึ้นไป ส�ข�บัญชี • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่�งดี ส�ม�รถใช้โปรแกรม Express ท�งบัญชีได้จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ) • ยินดีต้อนรับนักศึกษ�จบใหม่ที่มีคว�มตั้งใจจริง • มีคว�มขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้�ที่เป็นอย่�งดี

ทำ�ง�นด้�นเอกส�ร, คีย์ข้อมูล, ติดต่อประส�นง�น มีเงินเดือนประจำ� • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี • สามารถทำางานภายใต้แรงกดดันได้ดี • สามารถเริ่มงานได้ทันที

• เพศช�ย อ�ยุ 25-40 ปี • มีใบอนุญ�ตขับขี่รถยนต์ • รู้เส้นท�งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่�งดี • ขยัน อดทน

พนักงานฝ่ายการตลาด (Marketing Support)

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนงานได้ และต้องการความมั่นคงในอาชีพ • สามารถใช้โปรแกรม Photo Shop, Illastrator หรือ Freehand • สามารถนำาข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **เฉพ�ะตำ�แหน่งพนักง�นฝ่�ยก�รตล�ด ถ้�มีผลง�นให้นำ�ผลง�นม�ด้วยเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�**

• ประสบก�รณ์อย่�งน้อย 1 ปี • อ�ยุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่�งดี (ห�กใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป Express ได้จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ) • มีคว�มขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้�ที่เป็นอย่�งดี

5. ฝ่ายผลิต

หลายอัตรา

• เพศช�ย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ร�ยได้ 300 บ�ท/วัน • ส�ม�รถปรับเป็นพนักง�นร�ยเดือนได้ พิจ�รณ�จ�กประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น

สวัสดิการ : โบนัส/เบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน/ประกันสังคม/งานเลี้ยงสังสรรค์/ค่าทำางานล่วงเวลา/ *ค่าคอมมิชชั่น/*ค่าโทรศัพท์/*ค่านำา้มัน/ *ค่าบำารุงรักษารถยนต์ (*เฉพาะตำาแหน่ง)

หรือส่งResume สมัครผ่าน E- mail: nongluck@probike.co.th

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan/ โปรไบค์

โทร. 02-254-1077 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-2541078

ผู้ที่สนใจส�ม�รถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่�ยบุคคล ติดต่อ คุณอ�ภรณ์ มิตรประส�ร อ�ค�รมงคล ชั้น 3 เลขที่ 57/38 หมู่ 4 ถนนร�มอินทร� แขวงอนุส�วรีย์ เขตบ�งบอน กรุงเทพฯ 10220

โทร. 0-2970-7575 โทรสาร 0-2970-7676

E-mail: personal@zircon.co.th Website: www.zircon.co.th

sappasan/ ZIRCON

***ทุกตำ�แหน่ง ห�กส�ม�รถไปทำ�ง�นประจำ�ที่ ส�ข�ภูเก็ต หรือส�ข�เชียงใหม่ได้ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ บริษัททำางานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

สนใจติดต่อได้ที่ คุณนงลักษณ์ บริษัท โปรไบค์ จำากัด 237/2 ถ.สารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

17


บริษัท มีดี คอนซัลแตนท์ จำากัด

ร้�นหนังสือโตเกียวโดบุ๊คส์

ดำาเนินกิจการด้านให้คำาปรึกษาทางธุรกิจด้านบัญชี, ภาษี, กฎหมาย, อสังหาริมทรัพย์ และงานก่อสร้าง โดยมีขอบเขตของงานดังนี้

• รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างร้าน เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มทุนลดหุ้น • ให้คำาปรึกษาด้านการลงทุน ขอสินเชื่อธนาคาร • ให้บริการด้านภาษีการศุลกากร นำาเข้า และส่งออก • ขอจดสิทธิบัตรสินค้า เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา • บริการด้านการประกันภัยทุกประเภท • ให้การบริการขอ Visa และ Work Permit ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานจำานวนมาก (หลายตำาแหน่ง) 1. พนักงานบัญชี / การเงิน

สวัสดิการ

1. เงินเดือนประจำาตามวุฒิ • ม.3 = 11,000บาท • ม.6 = 12,000บาท • ปวส. = 13,000 บาท • ป.ตรี = 15,000 (หลังผ่านการทดลองงาน)

ด่วน

2. พนักงานด้านภาษีธุรกิจ/ภาษีศุลกากร

2. มีวันหยุดอาทิตย์ละ 2 วัน 3. ปรับเงินเดือนทุกปี โบนัสประจำาปี 4. มีวันลาพักร้อนสูงสุด 10 วันและมีวันลาป่วย 5. ฟรีชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด หลังผ่านการทดลองงาน 6. กองทุนประกันสังคม ไม่มีเงินประกันครั้งแรก 7. รักงานบริการ และมีบุคลิคดี 8. ภาษาอังกฤษดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี • มีประสบการณ์ และมีความชำานาญด้านภาษี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

3. ผู้ตรวจสอบบัญชี

• CPA สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานทนายความด้านกฎหมาย

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต • มีประสบการณ์ด้านว่าความทั้งคดีแพ่ง และอาญา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์

• ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีประสบการณ์ค้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รั1. บห้าพนั ก งาน (ประจำาสาขากรุงเทพฯ) งเอ็มโพเรียม (EMPORIUM) ห้างเอ็มโพเรียมชั้น 3

6. วิศวกรฯ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาโยธา • สามารถถอดแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

7. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

8. รับสมัครบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 9. พนักงานธุรการ

2. 3. 4. 5.

จำานวนมาก

• เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจติดต่อ บริษัท มีดี คอนซัลแตนท์ จำากัด 95/6 ลุมพินีเพลสพระรามเก้า-รัชดา (เฟส1) ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร. 02-169-3197, 086-517-9953 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

E-Mail : sopa_consultant@hotmail.com

เพศหญิง อายุ 18-30 ปี  วุฒิการศึกษา  ม. 6-ปริญญาตรี  

สุขุมวิท (SUKHUMVIT) ตรงข้ามฟูจิซุปเปอร์ 1 สุขุมวิทซอย 33/1 เกตเวย์ เอกมัย (Gateway) ห้างเกตเวย์ชั้น 2 ฟูจิซุปเปอร์ 2 (Fuji Super 2) ตึกสุขุมวิทซิตี้มอลล์ ชั้น 1 ซ.39 ห้างซีคอนสแควร์ (Seacon Square) ชั้น 2 สนใจสมัครสอบถามได้ที่ SHIN TOKYO TRADING LTD PART โทร. 02-392-2119, 02-381-0849 E-mail : tokyodobooks@loxinfo.co.th 32/20 Sukhumvit 69 Phrakhanong nua Wattana Bangkok 10110

sappasan/ มีดี คอนซัลแตนท์

• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ค้านการถอดแบบ และควบคุมงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

sappasan TOKY 4x7

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี • มีประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงิน/บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สามารถรับงานไปทำาเองได้) • มีความชำานาญทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี • สามาฟัง, พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษทั ยูนเิ วอร์แซล ควอลิตี้ จำากัด

บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำากัด เป็นบริษัทผู้นำาเข้าและผู้ค้าส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำา เปิดบริการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี ดำาเนินธุรกิจด้านการนำาเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศ อาทิ เช่น ไต้หวัน อิตาลี เยอรมัน อินเดีย และเกาหลี โดยให้บริการจัดส่งทั้งการขายส่ง และขายปลีกทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้คำาปรึกษาทางด้านการใช้งาน

ผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องมือแพทย์ ต้องการรับสมัครพนักงาน ประจำาบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

1. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานฝ่ายขาย 2 อัตรา

1. เลขานุการ

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และอุปกรณ์สำานักงานได้ดี • มีความเข้าใจระบบการจัดเก็บเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลได้ดี • สามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปได้ • มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีทกั ษะในการประสานงานและติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ นื่

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

2. พนักงานขาย • • •

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานขายและบริการ มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถยนต์ สามารถนำามาใช้ในการปฎิบตั งิ าน และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (ดูแลโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้)

18

4. พนักงานส่งของ

(มีคอมมิชชั่น)

5. พนักงานประจำาคลังสินค้า

(มีคอมมิชชั่น)

• เพศชาย • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • สุขภาพแข็งแรง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

6. แม่บ้าน

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครมาได้ที่

บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

286,288 ถ.เฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชเนตตี

โทร. 0-2225-1825, 086-341-8384 E-mail: info@teerachaiphaisal.co.th

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

SAPPASAN ธีรชัยไพศาล

โทร. 0-2718-6026-9 แฟกซ์ 0-2716-2245

(มีคอมมิชชั่น)

• เพศชาย • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้ • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีใบอนุญาตขับขี่

sappasan/ ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้

สนใจติดต่อ เลขที่ 20, 22, 24 ซ.รามคำาแหง 12 ถ.รามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

3. พนักงานพิมพ์บิล

• เพศหญิง • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีทักษะในการพิมพ์ดีดสูง มนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว ว่องไว ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

2. เจ้าหน้าที่ขายเครื่องมือแพทย์ 2 อัตรา • • • •

(มีคอมมิชชั่น)

เพศชาย • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา มีทักษะในการพูด มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง รักงานขายและงานบริการ มีประสบการณ์ในการขายหรือมีความรู้ทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้


¤Ø³ÊÁºÑµÔ    

sappasan/ สำ�นักพิมพ์วัฒน�พ�นิช

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50 อายุไมเกิน 26 ป มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี และมีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเปนกะ แบบหมุนเวียน 7 วัน (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน) สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ ศูนยบริการลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ไดสะดวก

SAPPASAN/ SCB/ล่าสุด

ัรบด่วน

คีย์ข้อมูล คจำ�นนวนม�ก Part-Time / Full-Time

รายได้ประมาณ

น ั ว / ท า บ 0 50  

อายุ 18 ปี, วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบในการทำางาน

ลักษณะ : เป็นการคีย์ข้อมูล โดยจะมีเอกสารจัดเตรียมไว้ให้ สามารถรับงานไปทำาที่บ้านได้ sappasan ACCOR 4x7

โทร. 086-9035111, 082-4407222

sappasan/ พัชราภา 4x7

ติดต่อด่วน คุณจอมใจ


บริษัท เคเอ เพาเวอร์ จำากัด บริษัทฯ นำ�เข้�วัสดุตกแต่งบ้�นชั้นนำ� กำ�ลังขย�ยง�น ต้องก�รรับสมัคร ผู้เข้าร่วมงานเพื่อขยายตลาดในกรุงเทพฯ ปริมณฑล

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำากัด (มหาชน)

1. Human Resource Staff/Manager

ผู้ผลิตและจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม หอยยิ้ม ข้าวสุข เปิดรับสมัคร

• เพศช�ย / หญิง • อ�ยุ 30 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญ�ตรีขึ้นไป คณะสังคมศ�สตร์ คณะม�นุษยวิทย� คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ • มีประสบก�รณ์ทำ�ง�น 2 – 5 ปี • ร�ยได้พิจ�รณ�ต�มประสบก�รณ์ และคว�มส�ม�รถ • ประสบก�รณ์ / Experience : ง�นด้�นสรรห�ว่�จ้�งพนักง�น กฎหม�ยแรงง�น ก�รยื่นแบบฟอร์ม ภงด. และประกันสังคม • ส�ม�รถประเมินผลพนักง�น และกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�น ของพนักง�นแต่ละแผนก • อ�ศัย : ทวีวัฒน� พุทธมณฑล กระทุ่มแบน

พนักง�นข�ยหน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ-ต่�งจังหวัด (มีรถพร้อมคนขับ)  

ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป รักและสนใจงานขาย  มีบุคคลค้ำาประกันการทำางาน

กรุงเทพฯ รายได้รวม 14,000-18,000 บาท ต่างจังหวัด รายได้รวม 18,000-24,000 บาท

2. Sales Executive/Manager/Project/ Spec/Traditional 3. Marketing Executive/Manager

พนักงานขับรถขายหน่วยรถ กรุงเทพฯ-ต่�งจังหวัด

• เพศช�ย / หญิง • อ�ยุ 27-37 ปี • วุฒิปริญญ�ตรีขึ้นไป ส�ข�บริห�รธุรกิจ ก�รตล�ด โยธ� ออกแบบภ�ยใน • ร�ยได้ และคอมมิชชั่นต�มคว�มส�ม�รถ • ประสบก�รณ์ / Experience : ง�นด้�นก�รตล�ด ง�นข�ย สเปควัสดุก่อสร้�ง • อ�ศัย : ตลิ่งชัน ทวีวัฒน� พุทธมณฑล กระทุ่มแบน

ชาย อายุ 27-45 ปี

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

กรุงเทพฯ รายได้รวม 13,000-15,000 บาท ต่างจังหวัด รายได้รวม 15,000-18,000 บาท (เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ) สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

โทร. 0-2441-2555 www.kapower.co.th

โทร. 0-2863-3288 ต่อ 129, 168, 177

sappasan/ ปุ้มปุ้ย

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท เค เอ เพาเวอร์ จำากัด 53 หมู่ 5 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

sappasan เคเอ เพ�เวอร์ 4x7

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำากัด(มหาชน)

43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ ซอยวัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Email: hr@pumpuibrand.com

รับสมัครพนักงานสาวสวย

รับสมัคร ทั้ง Full Time Part Time

ÁÕ Sushi áÅÐÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹ÍËÍÂæ äÇŒ¤ÍÂãËŒ ºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒáÅо¹Ñ¡§Ò¹ 0 ¤¹ 0 2 Œ ä´ § è Ñ ¹ Ò Œ ¤ ¡ Ù Å Õ Á Ò ·ÕèÌҹÍÐà¡Î ผู้หญิงที่ยังศึกษาอยู่สามารถทำางานที่นี่ได้ §ÅÙ¡¤ŒÒ Í Ã º Ñ Ã Œ Ç ä IP V § Í Œ Ë Õ ·Ò§ÃŒÒ¹Á พนักงานออฟฟิตสามารถมาทำางานที่นี่ได้

ÃѺÊÁѤê‹Ò§áµ‹§Ë¹ŒÒÃÒÂä´Œ´Õ ÁպؤÅÔ¡´Õ Á¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸´Õ

รัมีคบวามสามารถในการจั สมัคร ดผลไม้ พนัและถ้กางานเสริ ฟ ทำาบาร์เทนเดอร์ได้ยิ่งดี พนักงานสามารถเลือก ทำางานได้ โดยมี 2 เวลา ตั้งแต่ 14.00-18.00 น. และ 18.00-01.00 น. เงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ขึ้นไป (+ทิป+com) พนักงานไม่จำาเป็นต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นทางร้านสอนภาษาให้ฟรี

SAPPASAN /Agha

ทางร้านมียูนิฟอร์มให้ หัวหน้างานที่ร้านใจดีกับพนักงานทุกคน รับประทานอาหาร/เครื่องดื่มกี่โมงก็ได้ มีช่างแต่งหน้าทำาผมที่ร้าน มีที่พัก ไม่เสียค่าปรับใดๆทั้งสิ้น ไม่มีประสบการณ์สามารถทำางานได้


บริษัท คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำ�กัด

บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำากัด

บริษัทดำาเนินธุรกิจด้านสื่อการศึกษามายาวนานกว่า 10 ปี โดยการจำาหน่ายสื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการ ตามความต้องการและงบประมาณของทางรัฐบาล

ด่วน!! รับสมัครวันนี้จนถึง 31 ก.ค. 56

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ตจว. / Sale ตจว. 10 อัตรา

เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำ�หน่�ย กระเป๋�สินค้�ลิขสิทธิ์ แบรนด์ Barbie / Ben10 / Angry birds / Spiderman ต้องก�รรับสมัครพนักง�น เพื่อนร่วมง�นในตำ�แหน่ง ดังนี้

• เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 37 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • รายได้ 10,000 - 40,000 บาท • มีทัศนคติที่ดีกับงานขายและบริการ มีบุคลิกภาพดี • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

1. พนักงาน ขับรถส่งสินค้า / ส่งเอกสาร

เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวช. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ พนักงานส่งเอกสาร มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีที่พักแถวถนนลาดพร้าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป รักงานการขาย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรับผิดชอบ

 

เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. สามารถใช้ Microsoft office ได้  ใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยัน และประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี

เลขที่ 142/3 ซ.ลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร. 02-9334786 (ติดต่อสมัครงาน)

1 อัตรา

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท และ Airport Link สถานีพญาไท) หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด หรือส่งจดหมายมาที่

เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี  ใช้โปรแกรม illas / photoshop ได้ มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

สนใจติดต่อ ที่ บ.คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำากัด ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

5. บริการลูกค้า

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่

เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน

sappasan/ kid teen

1 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี • มีประสบการณ์ ทวงหนี้จะพิจรณาเป็นพิเศษ • ติดต่อหน่วยงานราชการ

5. ดีไซน์เนอร์ 

4. Graphic Design

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • มีประสบการณ์ • สามารถใช้โปรแกรม 3D ได้ โปรแกรม 3D Max หรือ โปรแกรม Maya

4. พนักงานคลังสินค้า  

1 อัตรา

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • มีประสบการณ์ • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

3. พนักงานธุรการ ประจำาออฟฟิต 

3. เลขานุการ

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์โปรแกรมเอ็กซ์เพรสจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้เร็ว มีความละเอียดรอบคอบ • สามารถทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

คุณอุทุมพร วงษ์จำาปา, คุณสุพัชฌาย์ พรมีสุข บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำากัด

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 เลขที่ 128/386 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร : 02-216-5080 ต่อ 13 Email : sinpanya.hr@gmail.com www.sinpanya.com

SAPPASAN / สินปัญญา/NEW

1 อัตรา

• • • • •

2. พนักงานขาย ประจำาห้างสรรพสินค้า (หลายอัตรา) 

2. บัญชี

SAPPASAN / brinks

   


เรื(เรืออเจ้ า พระยาครุ ย ส์ ภัตตาคารล่องแม่น้ำาเจ้าพระยา)

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่ายซองจดหมายและซองเอกสารตราเครื่องบิน ต้องการรับบุคคลที่มีความสามารถ และคุณสมบัติ ตรงตามที่ระบุในตำาแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมงาน

1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

1 อัตรา

1. บัญชี/การเงิน/ธุรการบัญชี/ นศ.ฝึกงาน

• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน การธนาคาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • อายุไม่เกิน 35 ปี (ยกเว้นตำาแหน่งสมุห์บัญชี) • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Express (พิจารณาเป็นพิเศษ)

• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีทั้งระบบ • ประสบการณ์การทำางานด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

2. Sales Representative/ ธุรการฝ่ายขาย

• ชาย/หญิง ไม่จำากัดอายุ • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้องโดยตรง • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยในการทำางาน • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

5 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้า

2 อัตรา

• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถผู้บริหาร

(ด่วน)

• อายุตั้งแต่ 27-45 ปี • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 • ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

• ชาย/หญิง ไม่จำากัดอายุ • วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบัญชี • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

4. Store/ธุรการคลังสินค้า/จนท.คลังสินค้า

• อายุตั้งแต่ 20-35 ปี • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์โดยตรง • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ • อาศัยอยู่ใกล้ ถ.ปิ่นเกล้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• ชาย/หญิง วุฒิ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • หากมีประสบการณ์ขะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. บาร์เทนเดอร์/ผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์/ พนักงานล้างจาน/พนักงานซักรีด

ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำากัด 99/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำาจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-2451-4031-2, 0-2451-4265

• วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 • อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

SAPPASAN/ หงีเฮง.

(ตำ�แหน่งที่ 4-5 สถ�นที่ปฎิบัติง�น แถวปิ่นเกล้�)

สนใจส่งประวัติ รูปถ่าย เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ฝ่ายบุคคล 490 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2541-5599 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล E-mail: hr-chaophrayacruise@hotmail.com

sappasan chapaya cruise3x4 4x7

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รับสมัครงานด่วน หลายอัตรา

บริษัท จุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

JULSAKDI INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท เมคเทค แกมม่า เมเนจเม้นท์ จำากัด

บริษัทให้บริการพนักงานขับรถของญี่ปุ่นที่มีคุณภาพ

รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วนจำ�นวนม�ก

1. พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญุี่ปุ่น (ชาย) จำานวนมาก

1. หัวหน้าช่าง 3 อัตรา

• มีประสบการณ์คมุ งานโครงสร้างเหล็ก • เงินเดือน 18,000 บาท

(รับรายได้ประจำา 11,000 บ. ประกอบด้วยเงินเดือน 9,000.-+ ค่าทำาความสะอาดรถยนต์ 1,500 บ.+เบี้ยขยัน 500 บ.+โอที การันตี 100 ชม. ถ้ามากกว่ารับตามจริง)

ประจำาสาขา ศรีราชา จ.ชลบุรี วุฒิปวช-ปริญญาตรี อายุ 25-40 ปี มีทักษะประสานงานกับลูกค้า รู้เส้นทางนิคมอุตสาหกรรม และ ดูแล พขร.จำานวน 100 คนขึ้นไป รับเงินเดือนประจำา 15,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่า อายุ 30-45 ปี มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย เงินเดือน 15,000 บ.-20,000 บ./เดือน หรือตามประสบการณ์

• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำากัดวุฒิ

2. พนักงานขับรถ 3 อัตรา

2. Supervisor (ชาย)

• เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่จำากัดวุฒิ • มีใบอนุญาตขับขี่ • กรณีมีรถยนต์เป็นของตัวเอง เรามี ค่าเช่ารถให้ 5,000.-/ด. มีค่าน้ำามันอัตราพิเศษ 4 บาท/กม.

4. พนักงาน Call Center หญิง

ติดต่อคุณชัยวัตน์ 086-367-3621, 084-147-7999 E-mail: chaiwatudom@gmail.com

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan เมคเทค แกมม่า 4x7

เลขที่ 142 (อาคาร 3 โรงงาน T.I.M. Group) ถนนร่มเกล้า (อยู่ระหว่าง ซ.ร่มเกล้า 48 กับ 50) แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520

วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า อายุ 25-35 ปี ประจำากะกลางคืน+กลางวัน สลับหมุนเวียน ทำางานตั้งแต่เวลา 19.00 น.-8.00 น. รายได้ 12,584 บาท/เดือน *** เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ตั้งแต่เวล� 08.00-18.00 น. *** ติดต่อ บริษัท จุลศักดิ 99/122-6 แจ้งวัฒนะ ซ.10 หลักสี่ กรุงเทพฯ

SAPPASAN / จุลศักดิ์ อินเตอร์

บริษัท เมคเทค แกมม่า เมเนจเม้นท์ จำากัด

โทร. 02-751-7673 Fax: 02-751-7672

2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ครูสอนเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย (ชาย-หญิง) 1 อัตรา

สวัสดิการ : เบีย้ ขยัน, โอที, ประกันสังคม, และอืน่ ๆ สนใจสมัครงานติดต่อ

ประจำ�พื้นที่ กรุงเทพฯ, อยุธย� และอ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี อ�ยุ 28-49 ปี มีทักษะการขับรถดี, รู้เส้นทางในกทม.และนิคมอุตสาหกรรม และต้องมีบุคคลค้ำาประกัน เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ประจำ�พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำ�พื้นที่ อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี ร�ยได้ 16,600-25,000.-+/เดือน

โทรสำ�นักง�น. 0-2982-1865 มือถือ 08-1422-7637

23


ตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ “

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง...ของความสำาเร็จกับเรา

ด่วน

” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ทุกตำ�แหน่งไม่จำ�กัดวุฒิก�รศึกษ�

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

15,000 บาท/เดือน เงินเดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรางวัลจากยอดขายทั้ง

รายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 35,000-75,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ

รายได้ไม่ต่ำากว่า

2. เสมียนประจำ�ออฟฟิต

รายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น ตั้งแต่ 9,500-16,500

24

เซ็ลทรัล พระราม 2

SAPPASAN/ แจ็ค (ประเทศไทย) SAPPASAN/ haagen

Big C พระราม 2

หมู่บ้านรอยัลปาร์ค

คาร์ฟูร์ พระราม 2

ถ.พระราม 2

Hoom Pro พระราม 2

ซ.สะแกงาม

438 ถนน พระรามที่ 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ทางด่วนไปสุขสวัสดิ์-บางพลี

sappasan ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 4x7

แผนกบุคคล

กลับรถใต้สะพาน 

sappasan i-direct 4x7

105

อาคาร แจ๊ค ประเทศไทย จำากัด

ไปดาวคะนอง

ไปมหาชัย

จ.ศ. 08.30-18.00 น.

หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่

โทร. 0-2655-4000 ต่อ 3592, 3555 M. 087-516-9669 คุณอุ๊, 084-450-5940 คุณต่าย

คุณ ปราณี

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ Email: usanee@scblife.co.th, pawonrat@scblife.co.th

สนใจติดต่อ 02-8958989 ต่อ 0

ไปกาญจนาภิเษก

รายได้ต่อเดือน เริ่มต้น ตั้งแต่ 12,000-18,000+

รายได้ดี: • เงินเดือน • เงิน Incertive จากผลงาน • รางวัลการแข่งขัน สวัสดิการดี: • ประกันกลุ่ม • OPD • เครื่องแบบพนักงาน • ท่องเที่ยวและสัมมนา ภายในประเทศ ต่างประเทศ สนใจสมัครด้วยตนเองที่

2 อัตร� โรงเรียนพรพิมพ์พระราม 2 หมู่บ้านวิเคบิสซิเนสแลนด์

• เพศชาย ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา -อายุไม่เกิน 35 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • ชำานาญเส้นทางใน กทม. และปริมณฑล เป็นอย่างดี

บ.แจ็ค (ประเทศไทย) จก. โทร. 02-895-8989

3. พนักง�นส่งสินค้�

ร.พ. พระราม 2

ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา กรณีมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจงานขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำาเสนอการขายและการบริการ

Lotus พระราม 2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ส่วนขยายงานประกันชีวิตข้าราชการ

สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์งานที่บริษัทฯ อาคารบีบี.บิลดิ้ง ชั้น 5 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก) สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล โทร. 086-3026030 และ 02-6641090-2 ต่อ

3 อัตรา

• เพศหญิง ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา -อายุไม่เกิน 35 ปี • หากมีความชำานาญคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Excel, All-in-One, Lotus จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด (เป็นพนักงานประจำา:มีเงินเดือน+สวัสดิการณ์)

คุณสมบัติ • • • •

หลายอัตรา

• อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีพาหนะ (จักรยานยนต์ สำาหรับพื้นที่ กทม./รถยนต์สำาหรับพื้นที่ ตจว.) • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


NANNE

adiresourcing

THE BEST QUALITY

รับสมัครด่วน

บริษัท สามยอดการค้า จำากัด

1. Dot Net Programmer (Junior-Middle-Senior) - 20 positions

เปิดรับสมัครด่วน

• More than 1 year of experience in .Net programming: C# .NET & ASP.NET, VB.Net. • Experience in MS SQL Server, Oracle, MySQL, MS Access, DB2 is a must. • Knowledge of: MVC, Visual Studio 2003 to 2010, Microsoft Visual Basic, Crystal Report, Reporting Service, UML, XML, SQL command, system design and development methodology, OOP is advantage

• Minimum 1 year experience on developing Web Application and Web Services by Java, JSP, JSF, Servlet , EJB, J2EE, J2ME,Struts, Spring, Hibernate, AJAX, JQuery, JavaScript and Web Logic. • Knowledge of database (MS SQL Server, Oracle, MySQL, DB2) are required. • Knowledge of Web Services, Web logic and Design Pattern would be an advantage.

• Minimum 2 years experience in Tester/QA • Experience in Software Testing, Test Case, Test Script, Test Functional, System Test, Integration Test and/or User Acceptance Test • Able to use testing tools (HPQC) is plus

• Minimum 1 year experience in IT Support or Service Desk Support. • Strong in maintain system networking and troubleshooting is a must. • Experience in MS SQL Server 2008, Windows XP/7 and Windows Server 2008. • Knowledge in Application Support or Database Management will be advantage.

• At least 1 year experience in IT Outsource sales or Recruitment Agency sales experience. • Good command in Both Thai and English. • Good interpersonal skills, relationships and a team player attitude. • Flexible, hard working & customer service oriented personality. WORK WITH US – Send your resume to: E-Mail: jobs@adiresourcing.com Office Line: 02 632 9388 or 02 632 9110 Website: www.adiresourcing.com Facebook: www.facebook.com/JobsAdiThailand Bangkok Office Location: 120 Kasemkij Building, Room no. 907, Floor 9, Silom Road, Suriyawongs, Bangrak, Bangkok 10500 Other Branches: Chiang Mai & Eastern Seaboard

2. Java Programmer (Junior-Middle-Senior) - 20 positions

SALES

ร�ยได้ตั้งแต่ 18,000 บ�ท ❐ มีคว�มอดทน ขยัน มุ่งมั่น ❐

3. Software Tester / QA / Test Engineer

- 10 positions

4. IT Help Desk / IT Support

- 20 positions

โทร.

0-2869-1128, 08-9514-0614

273/95 ซ.เทอดไท 53 ถ.เทอดไท แขวงป�กคลองภ�ษีเจริญ เขตภ�ษีเจริญ กรุงเทพฯ

sappasan/ samyod kanka

สนใจสมัครด้วยตนเอง คุณประพันธุ์

CBRE CAREER DAY

TOOLS LIMITED

โอกาสครั้งสำาคัญสำาหรับบุคลากรที่ดีที่สุดที่ต้องการเติบโตในบริษัท ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาระดับโลกที่ดีที่สุด

บริษัท ไห่หยวน ทูลส์ จำ�กัด

Sales Officer/Sales Manager/Marketing

ดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้�และจำ�หน่�ยเครื่องมือ/อุปกรณ์ง�นช่�งทุกชนิด ม�กว่� 10 ปี กำ�ลังขย�ยกิจก�รต้องก�รทีมง�น ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ดังนี้

LAND, RETAIL, INDUSTRIAL, OFFICE

  

 

  

เพศช�ย อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวช.-ปวส. มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

3. พนักงานประจำาโรงงาน 

เพศช�ย อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำ�กัดวุฒิ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านการขายที่ดิน ให้เช่าพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม/ค้าปลีก/สำานักงาน มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดีรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษ

CONSULTANCY

เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 20-45 ปี มีประสบก�รณ์ด้�นง�นข�ยฮ�ร์ดแวร์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ ใช้รถของบริษัท (มอเตอร์ไซค์)

Researcher/Analyst/Valuer  

วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การประเมินหรือการวิเคราะห์ ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานการเงิน การวิเคราะห์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี

PROPERTY MANAGEMENT

2. พนักงาน Packing (แพ็คสินค้�) 5 อัตรา 

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานการตลาด/ฝ่ายขาย/ให้เช่า ด้านที่อยู่อาศัย มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดีรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษ

Negotiator/Surveyor/Secretary

1. พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ 10 อัตรา 

sappasan Adi 4x7

5. IT Sales

Engineer/Building, Property Manager  

สัญชาติไทย - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานบริหารอาคาร หากมีประสบการณ์ด้านอาคาร สำานักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

PROPERTY MANAGEMENT

5 อัตรา

Technician/Receptionist/Building Attendant/Assistant Building Manager  

สัญชาติไทย -วุฒิการศึกษา ปวช.หรือปวส. ขึ้นไปในสาขาช่างกล ช่างไฟฟ้าหรือการจัดการ ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานที่สมัครหากมีประสบการณ์ด้านอาคาร สำานักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ACCOUNTS

Junior Accountant

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการทำาจ่าย AP และ Tax

ผู้ที่สนใจกรุณานำาเอกสารด้านล่างมาเพื่อประกอบการสัมภาษณ์  

จดหมายสมัครงานพร้อมประวัติ รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน

สำาเนาบัตรประชาชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สำาเนาใบรับรองผลการศึกษา

02 654 1111 ต่อ 872

E-mail: recruitment@cbre.co.th www.cbre.co.th

25

sappasan/ CBRE

โทร 0-2874-2899 Fax. 0-2874-2898

E-mail : xq.liang@hotmail.com, newicesy@hotmail.com

sappasan/ ไห่หยวน

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท ไห่หยวน ทูลส์ จำ�กัด 3/74-75 หมู่ 2 ซ.พระร�ม 2 ซอย 3 ถ.พระร�มที่ 2 แขวงบ�งมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


บริษัท เหลียนเซิ่น จำ�กัด ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องการผู้ร่วมดำาเนินการดังนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)

Tele Sales พนักงานขายทางโทรศัพท์

1. วิศวกรควบคุมงาน / โฟร์แมน สาขาไฟฟ้า 4 อัตรา 2. วิศวกรควบคุมงาน / โฟร์แมน สาขาเครื่องกล 4 อัตรา 3. วิศวกรควบคุมงาน / โฟร์แมน สาขาสุขาภิบาล 4 อัตรา 4. วิศวกรควบคุมงาน / โฟร์แมน สาขาโยธา 4 อัตรา 5. พนักงานบัญชี / ผู้ช่วยบัญชี 4 อัตรา 6. พนักงานจัดซื้อ / ธุรการ 4 อัตรา 7. คนงานก่อสร้าง 50 อัตรา

รับสมัครด่วน

ลักษณะการทำางาน : แนะนำาเสนอบริการด้านสินเชื่อให้สำาหรับ กลุ่มลูกค้าของธนาคารผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น

จำานวน

30 อัตรา

คุณสมบัติ : • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม6., ปวช, ปวส, - ปริญญาตรี (หรือกำาลังศึกษาอยู่) • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (ธนาคารมีหลักสูตรอบรมให้) • เหมาะสำาหรับผู้ที่มุ่งมั่นเพื่ออยากมีรายได้ที่มากกว่างานประจำาทั่วไป

สวัสดิก�ร :

มีเงินเดือนประจำ� และค่�คอมมิชชั่นต�มผลง�น, ได้โบนัส. ทุกๆ 3 เดือน, โบนัสร�ยปี, ท่องเที่ยวต่�งประเทศ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายได้ที่

สมัครงานด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที และปฏิบัติงานที่ :

โทร. 084-322-3446, 02-624-2705

sappasan CIMB Thai 4x7

เลขที่ 128/290-300 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 27 แขวงทุ่งพญาไท. เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์งานได้ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. คุณ ทรรศนีย์ คำาศรี

Operator/call center 1 อัตรา ด่วน

บริษัทดำ�เนินธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งอ�ค�รโรงง�นขน�ดใหญ่ กำ�ลังขย�ยง�นที่ อ.บ�งเลน จ.นครปฐม ต้องก�ร

1. ผู้รับเหมาค่าแรง งานเชื่อมเหล็ก โครงหลังคาโรงงาน ด่วน พื่นที่ประมาณ 60,000-100,000 ตร.ม. 2. โฟร์แมนก่อสร้าง 10 อัตรา

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (เขียน/พูด/พิมพ์) ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ **สามารถติดต่อกับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์ได้ดี**

พนักงานเขียนแบบ 1 อัตรา ด่วน

• วุฒิ ปวส. ก่อสร้�ง • อ�ยุไม่เกิน 40 ปี • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ • พร้อมพักในหน่วยง�น

ด่วน

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad 3D และ Auto Cad

สวัสดิก�ร: โบนัส ประกันสังคม และอื่นๆ สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งจดหม�ยพร้อมหลักฐ�นก�รศึกษ�และรูปถ่�ยม�ที่

แม่บ้าน ด่วน 26

บริษัท สิทธิเสฏ จำ�กัด

3/27 ม.9 หมู่บ้�นธนินทร ซ.4 (วิภ�วดีรังสิต 35) ถ.วิภ�วดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

sappasan สตีลฟอร์เมอร์ 4x7

24/27 ม.8 ซ.วัชรพล ถ. รามอินทรา แขวงท่าแร้ง กรุงเทพฯ 10230

โทร. 02-945-6717 แฟกซ์ 02-509-1568

e-mail: lien_sern@hotmail.com

บริษัท สิทธิเสฏ จำ�ากัด

บริษัท สตีลฟอร์มเมอร์ จำากัด

บจ.สตีลฟอร์มเมอร์

80/1 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2316-8866-8 Fax 0-2316-9895

sappasan/ เหลียนเซิ่น 4x7

บริษัท เหลียนเซิ่น จำากัด

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) (BTS. พญาไท)

โทร. (02)536-1910, (02)536-2472-3, (02)536-3017 โทรส�ร. (02)536-3018 Email : panida.sittiset@gmail.com, pareeya.non85@gmail.com

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

SAPPASAN / สิทธิเสฏ


บริษัท เอ เจ้าพระยาชาร์เตอร์ด จำากัด

บริษัท มาแมค ออยล์ จำากัด เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ทุกประเภท

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรือดินเนอร์และร้านอาหารภายใต้ชื่อว่า “ภัตตาคารแว่นฟ้า” ได้ขยายสาขาที่ “สโมสรทหารเรือ (ท่าช้าง)” ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมีใจรักงานด้านบริการมาร่วมงานกับเรา ดังนี้

รับด่วน จำานวนจำากัด

1. เจ้าหน้าที่บัญชีจัดซื้อ/ลูกหนี้/แคชเชียร์ 5. พนักงานเสิร์ฟ • • • •

เพศหญิง อายุ 20-35 ปี ปวช.-ปวส. สาขาบัญชี • เพศชาย-หญิง อายุ 18-25 ปี ม. 6 ขึ้นไป • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์รักงานด้านบริการ สามารถใช้โปรแกรม Essy Acc. ได้ มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี 6. หัวหน้ากุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก มีบุคคลค้ำาประกัน • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี 2. ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง/ผู้จัดการห้องอาหาร • มีประสบการณ์ด้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี • เพศชาย อายุ 30-45 ปี 7. ล้างจาน • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • เพศชาย อายุ 20-30 ปี ไม่จำากัดวุฒิ • มีประสบการณ์งานจัดเลี้ยงอย่างน้อย 5 ปี • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

3. ซุปเปอร์ไวร์เซอร์ • • • •

เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รักงานด้านบริการ มีประสบการณ์งานจัดเลี้ยงอย่างน้อย 2 ปี

4. กัปตัน

1. เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด

8. เจ้าหน้าที่จัดผลไม้/ปอกผลไม้

• เพศชาย / หญิง • อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้าน การขายอย่างน้อย 1 ปี • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

2. เจ้�หน้�ที่ธุรก�รก�รตล�ด

1 อัตร�

3. เจ้�หน้�ที่บัญชี

1 อัตร�

• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • มีไหวพริบดี สามารถโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ดี

• เพศหญิง อายุ 18-25 ปี ปวช.-ปวส. • มีประสบการณ์การจัดผลไม้อย่างน้อย 1 ปี

9. เจ้าหน้าที่สโตร์

• เพศชาย อายุ 20-30 ปี ม. 3 ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร • มีประสบการณ์งานจัดเลี้ยงอย่างน้อย 0-1 ปี **ทุกตำ�แหน่งมีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ**

• เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึั้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท มาแมค ออยล์ จำากัด

โทร. 0-2463-8506-9 แฟกซ์. 0-2463-8510 E-mail : yutasak@mamacoil.com www.mamacoil.com

sappasan wanfaa 4x7

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ “ภัตตาคารแว่นฟ้า”

เลขที่ 292 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-6227657-61 ต่อ 407 หรือ 086-3050424 (ฝ่ายบุคคล) www.wanfah.im.th E-mail: info@wanfah.in.th

รับสมัครด่วน

sappasan/ Mamac 4x7

เลขที ่ 155 หมู ่ 8 ซ.สุขสวัสดิ ์ 72 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

บริษัท ซีเจ จีแอลเอส (ประเทศไทย) จำากัด Home Delivery Service & Internationnal Express

ผู้นำาในธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจ ดังนี้

บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำากัด • • • •

1. พนักงานขับรถส่งสินค้า (4-6 ล้อ) ประจำาคลังสินค้าบางนา 30 อัตรา

4 อัตรา

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่

2. พนักงานขับรถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์ส่งสินค้า

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ทำางาน 1 ปี ขึ้นไป • สามารถใช้เครื่องใช้สำานักงานได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel) ได้ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และรักองค์กร

50 อัตรา

(ประจำาศูนย์กระจายสินค้าบางนา, ลาดพร้าว, ปทุมวัน, มีนบุรี, ปทุมธานี, บางแค, แหลมฉบัง, ระยอง, สระบุรี, พิษณุโลก, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช)  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่

2. พนักงานเอกสารเข้า-ออก 3 อัตรา

3. หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า

3. พนักงานธุรการ

4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำาศูนย์กระจายสินค้า

15 อัตรา

6. Import / Export Customer Service

3 อัตรา

ประจำาศูนย์กระจายสินค้า สระบุรี, มีนบุรี, ลาดพร้าว, ระยอง  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำางาน

• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี • วุฒิ ปวช., ปวส. • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำานักงานได้

4 อัตรา

(ประจำาศูนย์กระจายสินค้าบางนา, สุขุมวิท 50, ลาดพร้าว, ปทุมวัน, มีนบุรี, ปทุมธานี, แหลมฉบัง, ระยอง, สระบุรี, พิษณุโลก, ภูเก็ต)  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 5. พนักงานคลังสินค้า ประจำาบางนา/สุขุมวิท 50/แหลมฉบัง 20 อัตรา  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับโฟร์คลิฟต์ได้

• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี • วุฒิ ม.3 – ปวส. • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำานักงานได้

4. พนักงาน ชิปปิ้ง (Shipping) 4 อัตรา • • • • • •

เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี • วุฒิ ม.3 – ปวส. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำานักงานได้ หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

ประจำาแหลมฉบัง/เพลินจิต  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำางาน 1 ปีขึ้นไป

E-mail: sasikorn@chairak.co.th www.chairak.co.th

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan/ chairak

บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำากัด

โทร. 0-2675-0559-63 แฟกซ์. 0-2675-1342

ด่วน

รับสมัครผู้รับเหมาจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล อาคารเอช.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 2029/24-28 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120

4 อัตรา

ติดต่อสมัครง�นที่ ฝ่�ยบุคคล บริษัท ซีเจ จีแอลเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

โทร. 083-6971577, 081-9013882, 02-627 3925, 02-751 0044, 038-400 499 หรือ E-mail: gth-hr@cj.net 27

sappasan/ CJ GLS

1. พนักงานบัญชี


บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำากัด ดำ�เนินธุรกิจก�รบริก�รรถเช่�หล�กหล�ยประเภท รวมทั้งเป็นผู้ให้บริก�รรถลีมูซีน ประจำ�สน�มบินสุวรรณภูมิ และโรงแรมต่�ง ๆ เปิดรับสมัครพนักง�น ในตำ�แหน่งดังนี้

ด่วนม�ก

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 อัตรา ✓

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา, มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่บุคคล ✓

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา, ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

5 อัตรา

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำาสนามบิน หรือโรงแรม 10 อัตรา ✓ ✓

เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

✓ ✓

วุฒิปวช. - ปริญญาตรี สามารถทำางานเป็นกะได้ (กะละ 12 ช.ม.)

พนักงานขับรถประจำา ร.พ. กรุงเทพ ✓

เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี ไม่จำากัดวุฒิ

สามารถขับรถตู้ได้

สามารถทำางานเป็นกะได้

10 อัตรา

*** ร�ยได้ : เงินเดือน, ค่�ล่วงเวล�, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, คอมมิชชั่น สนใจสมัครด้วยตนเอง, ส่งประวัติมาทาง E-mail หรือส่งจดหมายมาที่

»˜œÁ¹éÓÁѹà»âµÃ¹ÑÊ ¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

¨Ò¡ËŒÒá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำากัด

431/1 ซ.ลาดพร้าว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 ¼‹Ò¹´ŒÒ¹ËÅѧ¤ÒÏ¿ÙÏ

โทร. 0-2938-7781-2 ต่อ 300-301, 08-7008-3773 E-mail: hrvrp@hotmail.com ติดต่อ : ฝ่�ยบุคคล

sappasan/ V.R.P/2

ÍÒ¤ÒèʹáŌǨà ö俿‡Ò㵌´Ô¹

ÅÒ´¾ÃŒÒÇ «.15

ÊÕèá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำากัด

Community Mall แหล่งช้อป ชิม ชิว ของครอบครัวทันสมัย ติดถนนราชพฤกษ์

รับสมัครด่วน พนักงานหลายตำาแหน่ง

1. ผจก.แผนกโฆษณ�และประช�สัมพันธ์ 1 อัตร� 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย 2 อัตรา 3. เจ้�หน้�ที่ลูกค้�สัมพันธ์/ประช�สัมพันธ์ 3 อัตร� 4. เลข�นุก�รผู้บริห�ร 1 อัตร� 5. ช่�งซ่อมบำ�รุง 8 อัตร� 39 ถนนร�ชพฤกษ์ แขวงบ�งระม�ด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 28

02-8656850, 52-3 ต่อ 406

แฟกซ์.

02-8656851

หรือ E-mail:yaowalak.s@thecircle.co.th

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan สุวรรณราชพฤกษ์ปาร์ค

บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จำากัด


บริษัท เค.แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำากัด ดำาเนินธุรกิจด้าน ติดตั้งระบบกันรั่วซึม และฉนวนหลังคา

ศูนย์จำ�หน่�ยและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV, IP CAMERA) รับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง เข้าร่วมงานกับบริษัทดังนี้

�หน้�ที่ IT เงินเดือน เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน เจ้ 0 0 0 , ช่ � งติ ด ตั ง ้ 5 -1 0 0 0 , 0 1 กล้องวงจรปิด 2 อัตรา บ�ท พนั ก ง�นข�ย ประจำ�นครปฐม

• วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั้ง 3 ตำ�แหน่ง    

รายได้ : เงินเดือน พร้อม % ค่าสำารวจงาน ติอต่อสมัครด้วยตนเอง

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐ�นก�รสมัครง�นม�ที่

บริษัท เค.แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำากัด

เลขที่ 200 ถนนบรมร�ชชนนี ซ.70 แขวงศ�ล�ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒน� กทม. 10170

โทร. 0-2888-3507-8, 08-1700-4715 E-mail: Krittiwit@gmail.com www.CctvBangkok.com

sappasan/ มีเดีย เสิร์ซ

โทร. 02-713-2326-7 www.kmat.co.th

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำ�กัด

sappasan เค.แมททีเรียล 4x7

984/56 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 40 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำากัดวุฒิ  สามารถทำางานล่วงเวลาได้ (O.T.) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำางาน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีที่พักอยู่ใกล้บริษัท หรือสะดวกการเดินทาง

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำากัด ผู้เชี่ยวช�ญด้�นอ�ห�รลูกสุกร กำ�ลังขย�ยกิจก�ร

ร้านเสริมสวย akru (อะคุรุ)

..รับสมัครด่วน..

การจัดรูปแบบจะเป็นร้านเสริมสวยสไตล์ญปี่ นุ่ ทีใ่ ห้บริการ ลูกค้าทุกระดับ ทัง้ สุภาพบุรษและสุภาพสตรี ให้บริการไม่วา่ จะ เป็นคนญีป่ นุ่ คนไทย และต่างชาติ โดยให้บริการทัง้ ด้านตัดผม ทำาสี ทำาไฮไลท์ โลไลท์ ทรีทเม้นท์ ยืดผม ดัดผม ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ทเี่ ทคนิคทันสมัย ล้าำ หน้าและนำาเข้ามาจากญีป่ นุ่ โดยทางร้านเน้นความทันสมัยที่โดดเด่นและการบริการที่ ประทับใจ เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ลูกค้าเมือ่ มาใช้บริการ ที่ร้าน การตกแต่งร้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด ทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 - 19:00 น.

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Import-Export • วุฒิป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ , ธุรกิจระหว่างประเทศ

2. เจ้าหน้าที่คลังพัสดุกลาง

• วุฒิปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล, เครื่องยนต์, ไฟฟ้า มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่/เครื่องจักร

3. ผู้ช่วยมิกเซอร์

• วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาเครื่องกล, เครื่องยนต์

4. เลขานุการ

รับสมัครด่วน

ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

4. แคชเชียร์ /รีเชฟชั่น

• วุฒิป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ, การจัดการ, บริหาร, ขาย/การตลาด • มีประสบการณ์การทำางานกับผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ขั้นต่ำา 20000 บาท รายได้ขั้นต่ำา 15000 บาท รายได้ขั้นต่ำา 9000 บาท

5. ตัวแทนการขาย (เซลล์)

• วุฒิป.ตรี สาขาสัตวบาล, สัตวศาสตร์, พาณิชย์, การตลาด • มีประสบการณ์ผ่านการทำางานในฟาร์มสุกรมาก่อน • สามารถขับรถยนต์และปฏิบัติงานภาคสนามต่างจังหวัดได้

6. เจ้าหน้าที่การเงิน

รายได้ ตามประสบการณ์

• วุฒิป.ตรี สาขาบัญชี/การเงิน

7. พนักงานขับรถผู้บริหาร

ทุกตำ�แหน่ง มีค่�คอมมิชั่น + ประกันสังคม และโบนัส

โทร. 02-677-7297

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan ร้านเสริมสวย akru 4x7

สนใจติดต่อ บริษัท อารู-อารู จำากัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 1 ห้อง 102 เอฟ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210

• วุฒิ ม.3 - ม.6 • มีใบขับขี่ตลอดชีพ หรือ ประเภท 2 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 2 ปี • มีที่พักใกล้ซอยศรีสมาน, ดอนเมือง, นนทบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครได้ที่สำานักงาน :

โรงงานอาหารสัตว์ :

โทร. 0-2272-2820-9 ต่อ 11

โทร. 036-379006-7, 036-379446-8 E-mail : job@unitedfeeding.com www.unitedfeeding.com

199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

29

sappasan/ ยูไนเต็ดฟีดมิลล์

1. ช่างซอย 2. ช่างสระไดร์ 3. ผู้ช่วยช่าง


“Helping People live safer and more secure life” บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ Liberty Mutual Group จากสหรัฐอเมริกาซึ่งให้บริการประกันภัยระดับโลก ครอบคลุมทั้งลูกค้ารายบุคคล องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ โดยมีสาขาและศูนย์บริการคลอบคลุมทั่วประเทศ ขณะนี้ บริษัทฯ กำาลังขยายธุรกิจเพิ่มและต้องการบุคคลากรมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำาแหน่งต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่ให้คำาปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ (Insurance Consultant) : ให้คำาปรึกษาและแนะนำาผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า รับด่วน

ไม่จำากัดจำานวน

ปฎิบัติงานที่สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (ขึ้นอยู่กับภูมิลำาเนาและความสะดวกของผู้สมัคร)  ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์  บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

2. เจ้าหน้าที่แนะนำาผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ (Telesales Representative) : แนะนำาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ รับด่วน

ไม่จำากัดจำานวน

 ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป  มีความกระตือรือร้น รักงานด้านการขาย  ไม่ต้องออกตลาด ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ มีรายชื่อลูกค้าให้  หากมีประสบการณ์ขายผ่านทางโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

เงินเดือนประจำา  รายได้อื่น ๆ และผลตอบแทนจากการขายสูงสุดไม่จำากัด* ประกันสังคม, วันหยุดพักผ่อนประจำาปี, พิจารณาปรับเงินเดือนประจำาปี ฯ *ขึ้นอยู่กับผลงานและเงื่อนไขของบริษัทฯ

การสมัคร 

สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. ส่ง E-mail แนบประวัติมาที่ Thanyalux.k@lmginsurance.co.th หรือ Customer_relations@lmginsurnce.co.th

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำากัด (มหาชน) เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 14, 15, 17 และ 19

SAPPASAN / brinks

ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อ คุณธัญญลักษณ์ โทร. 0-2661-6000 ต่อ 1970 หรือ Thanyalux.k@lmginsurance.co.th www.lmginsurance.co.th

sappasan/ แอล เอ็ม จี

30

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


ª

»ÇÊ.

»ÇÊ.

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

31


ลัคกี้ เซอร์กิต เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงานตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. เจ้�หน้�ที่คลังสินค้� ดำาเนินธุรกิจด้าน เซอร์วิสเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม กำาลังขยายธุรกิจ

 

1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / Engineer / Technician 5 อัตรา

2. พนักง�นขับรถบรรทุก/ปิึคอัพ/หัวล�ก

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปริญญาตรี-ปวส. หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาไฟฟ้า • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ และ Internetได้ดี • หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อม PC BOARD ในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้�หน้�ที่ตรวจเช็คตู้คอนเทรนเนอร์

1 อัตรา

• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขาย

ร�ยได้ 9,500 - 25,000 บ�ท

วุฒิ ป.6 ขึ้นไป, มีใบขับขี่ส่วนบุคคลหรือชนิดที่ 2 ขึ้นไป  ประจำา ลาดกระบัง, พระราม 4, ร่มเกล้า, ลำาพูน, นิคมฯระยอง 

ร�ยได้ 10,000 - 13,000 บ�ท วุฒิ ปวช ขึ้นไป, มีใบขับขี่ส่วนบุคคล

ประจำา ลาดกระบัง

4. ธุรก�รส่วนง�นย�นยนต์

2 อัตรา

 

ร�ยได้ 10,000 - 13,000 บ�ท วุฒิ ปวช ขึ้นไป

สวั ส ดิ ก าร

• วุฒิ ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประจำา ร่มเกล้า, ลาดกระบัง

เลขที่ 202/648 ซ.รามคำาแหง 68 ถ.รามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สนใจติดต่อ โทร. 02-6656699 ต่อ 305 - 307 3195/16 ชั้น 11 อ�ค�รวิบูลย์ธ�นี 1 (เอสโซ่) ถ.พระร�ม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สนใจติดต่อ ลัคกี้ เซอร์กิต เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 02-735-4523-4, 089-923-1977, 084-655-2177 E-mail : sarathep@yahoo.com

sappasan ลัคกี้ เซอร์กิต 4x7

สวัสดิก�ร เงินเดือนประจำ� + คอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + ประกันสังคม

เบี้ยขยัน, โบนัสประจำ�ปี, ค่�ล่วงเวล�, ชุดยูนิฟอร์ม, ประกันสุขภ�พ, ประกันชีวิต, กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ, กีฬ�สี, ง�นปีใหม่, สวัสดิก�รวันล� และอื่น ๆ อีกม�กม�ย

E-mail: nthhr@nipponexpress.co.th

sappasan/ นิปปอน เอ็กซ์เพรส

2. พนักงานบัญชี

ร�ยได้ 9,000 - 13,000 บ�ท

วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ประจำา ร่มเกล้า, สุวรรณภูมิ, ประเวศ, พระราม 4, ลำาพูน, นิคมฯระยอง

รับสมัครด่วน เป็นบริษัทที่ดำาเนินงานการรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 40 ปี

วิศวกรโยธ� ❍

3 อัตรา

อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรไฟฟ้� ❍

2 อัตรา

อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ช่�งเขียนแบบชำ�น�ญก�ร (Shop drawing) 3 อัตรา ❍

อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ,ปวส. มีประสบการณ์

ธุรก�รสน�ม ❍

อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. –ปริญญาตรี

จป.วิช�ชีพ ❍

3 อัตรา 2 อัตรา

อายุ 25 ปีขึ้นไป

ช่�งซ่อมบำ�รุง (ช่�งเครื่องยนต์) 1 อัตรา โฟร์แมน 2 อัตรา ❍

อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช., ปวส. ขึ้นไป

32

โทร. 02-938-6868, 02-938-8501-5 # 499 บริษัท รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) จำากัด เลขที่ 21/139 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 E-mail : tinnagorn101@hotmail.com

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan/ รวมนคร

sappasan/ อาฟเตอร์ยู

สนใจสมัครงานติดต่อ


บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำากัด 1. หัวหน้าหน่วยประกอบ ทดลอง/ทำาสูตร

8. หัวหน้าหน่วยซ่อมบริการ

• เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องเสียง HI-FI, PA จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ การออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นวงจรพิมพ์

• เพศชาย วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถอ่านวงจร Circuit Diagram ได้ และเข้าใจการทำางานของ วงจร อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งค่า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

2. วิศวกรออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

• เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / ไมโคร คอนโทรลเลอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบวงจร PCB ได้ เช่น Altium Designer • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ช่างซ่อมบริการ

• เพศชาย วุฒิปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องเสียงมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. วิศวกรออกแบบงานโลหะ

10. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

• เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิศวกรรม เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือผ่าน หลักสูตรการฝึกอบรม การเขียนแบบ Auto CAD • สามารถใช้โปรแกรม INVENTOR หรือ SOLIDWORKS ได้ หรือมีความรู้เกี่ยวกับ CAD / CAM • หากมีประสบการณ์ในการออกแบบงานโลหะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วุฒิ ม.3-ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านช่าง หรือผ่านการอบรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน หรือสถาบันอื่นๆ • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. Sale Engineer

11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตงานโลหะ และดูแบบโลหะแผ่นคลี่ได้ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ติดต่อสื่อสารและการจูงใจลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ หากมีความรู้เกี่ยวกับสินค้างานโลหะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย วุฒิปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วุฒิ ม.3-ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านช่าง หรือผ่านการอบรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน หรือสถาบันอื่นๆ • สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรม และใช้เวอร์เนียได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

12. พนักงานคลังสินค้า / สโตร์ / จัดส่ง

• เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Project) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประสบการณ์วางแผนการผลิตงานโลหะ หรืองานอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วน! รับจำานวนมาก)

6. เจ้าหน้าที่บัญชี

OT + สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัสประจำาปี ปรับเงินประจำาปี ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ท่องเที่ยวประจำาปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ตรวจสุขภาพประจำาปี มีรถรับส่ง สนใจสมัครด้วยต้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำากัด

• เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ • หากมีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ และขับรถได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขที่ 29/5 ม. 2 ถ.บางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทร. 0-2889-5495 แฟกซ์ 0-2482-1659 E-mail : manu@npe.co.th www.npe.co.th

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำากัด

บริษัทซิตี้นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่นส์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบริษัทที่ดำาเนินงาน ด้านงานออกแบบ ตกแต่งนิทรรศการ งานประชุมสัมมนา รวมถึงออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ เปิดดำาเนินการเข้าปีที่ 25 กำาลังขยายงาน และต้องการเพื่อนร่วมงานหลายอัตรา จึงขอเชิญท่านที่สนใจที่จะร่วมงานกับเรา ส่งเอกสารสมัครงานได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี  

ตัวแทนจัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำา

รั บ ส มั ค ร ด่ ว น 1. พนักงานขายเครดิต กทม./ตจว.

1 อัตรา

เพศหญิง วุฒิก�รศึกษ� ปวส-ป.ตรี ส�ข�บัญชี  ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่�งดี มีคว�มรับผิดชอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ส�ม�รถทำ�ง�นนอกสถ�นที่ได้เป็นบ�งครั้ง

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรการ 1 อัตรา    

ช�ยหรือหญิง วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�ตรี ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง มีคว�มรู้ด้�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐ�น มีคว�มรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดีทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ มีประสบก�รณ์จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

   

ช�ยหรือหญิง วุฒิก�รศึกษ� ปวส-ป.ตรี ส�ข�ก�รก่อสร้�ง หรือก�รบริห�รง�นก่อสร้�ง หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง มีประสบก�รณ์ท�งด้�นง�นแสดงสินค้� ง�นตกแต่งและถอดแบบง�นได้ จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ มีคว�มรู้ด้�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐ�น มีคว�มรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดีทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ ส�ม�รถปฏิบัติง�นล่วงเวล�และต่�งจังหวัดเป็นบ�งครั้งได้

• •

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป กทม. : ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าใกล้สะพานพระราม 7 : มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

• • •

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี กทม. : ปฏิบัติงานที่สำานักงานใหญ่

4. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

ตำ�แหน่งที่ 1 และ 2 ปฏิบัติง�นที่ สำานักงานใหญ่ เลขที่ 4736/87-94 ซอย 20 มิถุน� ถนน 20 มิถุน� แขวง ห้วยขว�ง

• •

เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ โทร. 02-690-2682-4 ห�กท่�นใดมีคว�มประสงค์จะสมัครง�น ส�ม�รถส่งจดหม�ยพร้อมประวัติก�รศึกษ� ประวัติก�รทำ�ง�นท�งไปรษณีย์ต�มที่อยู่ด้�นบน หรือท�ง Email : pinjai.k@cityneonthailand.com

กทม. กทม.

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี กทม. : ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าใกล้สะพานพระราม 7

***ตำาแหน่งที่ 1, 2 ต้องมีบุคคลค้ำาประกัน*** sappasan/ ซิตี้นิออน

ตำ�แหน่งที่ 3 ปฏิบัติง�นที่ ส่วนโรงาน เลขที่ 27/8-11 หมู่ 7 ซอยเพิ่มสิน 39 ถนนเพิ่มสิน แขวงส�ยไหม

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี มีรถยนต์เป็นของตนเอง

3. เจ้าหน้าที่บัญชี

สถ�นที่สมัครง�น

เขตส�ยไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-994-1481, 087-517-6006, 081-513-0634 ห�กท่�นใดมีคว�มประสงค์จะสมัครง�น ส�ม�รถส่งจดหม�ยพร้อมประวัติก�รศึกษ� ประวัติก�ร ทำ�ง�นท�งไปรษณีย์ ต�มที่อยู่ด้�นบน หรือท�ง Email : anchalee.k@cityneonthailand.com

• •

2. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กทม./ตจว.

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน แผนกก่อสร้างและผลิต ฝ่ายปฏิบัติการ 4 อัตรา 

sappasan NPE 8X7

• เพศชาย / หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3-ม.6

• เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ • หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ด้วยตนเองที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น AA (13) ถนน ณ ระนอง แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-3502000 ต่อ 403, 411 แผนกบุคคล Email : personnel@loxtrade.com

33

SAPPASAN/ ล็อคเลย์เทรดดิ้ง

• • • • •


บริษัท พูลอุดม จำ�กัด

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำากัด

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ค้าขายพืชผลทางการเกษตร และดำาเนินธุรกิจโลจิสติกส์ มีความต้องการรับสมัครบุคลากร ดังนี้

ผู้บริหารและพัฒนาศูนย์การค้าตลาดรังสิต และรังสิตอพาร์ทเม้นท์ จ.ปทุมธานี มีความต้องการรับสมัครบุคลากร ดังนี้

ช่างยนต์ (ปฏิบัติงานที่ อ.บำาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ)

สถานที่ปฏิบัติการ : รังสิต จ.ปทุมธานี

1. รองผู้จัดการแผนกบริหารตลาด

• ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์งานซ่อมบำารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างน้อย 3 ปี • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน • ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

2. พนักงานจัดเก็บรายได้

** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ ** ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำางาน พร้อมสำาเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งถึง ผู้อำานวยการฝ่ายบุคคล เลขที่ 2/1 หมู่ 10 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกเริงรมย์ อ.บำาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

หน้�ที่หลัก : จัดเก็บรายได้จากผู้เช่าแผงค้า และผู้เช่าพื้นที่บริเวณตลาดรังสิต • อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ม.6, ปวช. หรือ ปวส. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 2.50 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ • ต้องมีผู้ค้ำาประกันการทำางาน

โทรศัพท์ (044)-864-145-6 / 081-878-0213 อีเมล์ : hr@poonphol.com

3. พนักงานประจำาเครื่องจัดเก็บค่าจอดรถ

บริ ษัท สิทธินันท์ จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งและวุ้นเส้นตราต้นสน

หน้�ที่หลัก : ซ่อมบำารุงทั่วไปในพื้นที่ศูนย์การค้าตลาดรังสิต อาคารห้องพักให้เช่า • ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส.สาขาไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 2.50 • มีประสบการณ์ทำางานด้านซ่อมบำารุงทั่วไปอย่างน้อย 3 ปี • รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน • ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

(หน่วยรถเงินสด)

• ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสังคมศาสตร์ • วุฒิ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และหากรู้เส้นทางต่างจังหวัดจะได้รับการพิจารณา • ขับรถยนต์/รถกระบะได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

1. ผู้ช่วยผู้จัดก�รข�ยต่�งจังหวัด

1 อัตร�

• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้านการขายยางรถยนต์โดยเฉพาะ • มีพาหนะเป็นของตนเอง รู้เส้นทางเป็นอย่างดี • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำางาน

2. พนักง�นบัญชีเจ้�หนี้ - Account Payable

sappasan/ พูลอุดม

โทรศัพท์ 0-2233-3990 ต่อ 1800-3 อีเมล์ : hr@poonphol.com เว็บไซต์ : www.sitthinan.co.th

ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำางาน พร้อมสำาเนาหลักฐาน การศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งถึง ผู้อำานวยการฝ่ายบุคคล 90/54-57 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2233-3990 ต่อ 1800-3 อีเมล์ : hr@poonphol.com

sappasan/ รังสิตร่วมพัฒนา

** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ**

** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ** ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำางาน พร้อมสำาเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งถึง ผู้อำานวยการฝ่ายบุคคล 90/54-57 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

• อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ม.3 – ม.6 หรือ ปวช.• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ • ต้องมีผู้ค้ำาประกันการทำางาน

4. ช่างซ่อมบำารุงทั่วไป

ต้นถั่ว ต้นไผ่ และต้นไทร ด้วยคุณภาพมาตรฐานมากว่า 40 ปี มีความต้องการรับสมัครบุคลากร ดังนี้

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด

• อายุ 35-45 ปี • วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 2.50 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ • มีประสบการณ์งานบริหารตลาดหรือศูนย์การค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • ขยัน อดทน รักงานบริการ สามารถทำางานเป็นทีม และมีความเป็นผู้นำา

4. พนักง�นข�ย ย�งรถบรรทุก/ย�งอุตส�หกรรม 3 อัตร� • เพศชาย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำางาน • หากมีประสบการณ์การขายยางรถบรรทุกและยางอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักง�นส่งของ และพนักง�นประจำ�คลังสินค้� �ที่สุขสวัสดิ์) 6 อัตร� 1 อัตร� • (ประจำ เพศชาย อายุ 20-30 ปี

• เพศหญิง อายุ 25-32 ปี • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน • มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบันทึกรายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี • มีประสบการณ์ในการทำาบัญชีด้านจ่าย 1 ปีขึ้นไป • มีความเข้าใจเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการทำารายงานภาษีต่างๆ • สามารถจัดทำารายงานสรุปเจ้าหนี้ รายจ่าย และรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ • มีความละเอียดรอบคอบ

• สำาหรับพนักงานขับรถ สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

6. พนักง�นขับรถผู้บริห�ร

1 อัตร�

ร�ยละเอียดง�น : ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ทันตาม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำากัด “133, 135 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120” 34

โทรศัพท์ 02-678 2355 ต่อ 128 Email : boonya@stamfordtyres.com วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

SAPPASAN / stamford

กำาหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฏจราจร ดูแล บำารุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อ ให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ ให้ความร่วมมือในการ องานในสำานักงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การ 3. พนักง�นข�ย 4 อัตร� ช่ดำวายเหลื เนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย • เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 28-40 ปี • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำางาน • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ • หากมีประสบการณ์การขายยางหรือล้อแม็กซ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • ร่างกายแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี


บริษัท แอคทีฟ คอนสตรัคชั่นทีม จำ�กัด บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจ ที่ปรึกษ�ว�งแผนง�นด้�นง�นก่อสร้�ง รับเหม�ก่อสร้�ง และอสังห�ริมทรัพย์ บริษัทฯต้องก�รบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และรักคว�มก้�วหน้� เข้�ม�ร่วมง�นกับบริษัท ดังนี้

1. Site Engineer

5 อัตร� 6. Site Staff - ธุรก�รสน�ม 2 อัตร�

2. Draftsman

2 อัตร�

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านเขียนแบบสิ่งก่อสร้าง • ใช้โปรแกรม Word, Excel และสามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี

3. Surveyor

3 อัตร�

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาสำารวจ ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4. Foreman

5 อัตร�

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง

5. Store Staff ธุรก�รคลังสินค้� 2 อัตร� • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา • ประสบการณ์งานธุรการคลังสินค้า หรือ การเบิก - จ่ายวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี • ใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้ดี

• • • •

ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานธุรการสนาม ในธุรกิจก่อสร้าง ใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี

7. Office Engineer

2 อัตร�

8. ช่�งไฟฟ้�

3 อัตร�

• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-3 ปี • สามารถประจำาโครงการต่าง ๆ ได้ • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง

สนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง สัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที

บริษัท แอคทีฟ คอนสตรัคชั่นทีม จำ�กัด

2991/2 ชั้น 4 ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

โทร. 02-3480320-4 ต่อ 104

คุณสุพิณญ� เกิดสุข Mobile : 085-111-8729 E-mail : hr@tpconsult.co.th

sappasan ACT 8X7

• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง • วางแผนการก่อสร้างได้และสามารถประเมินคุณภาพงานได้

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม แมนเน็จเม้นท์ จำ�กัด

จำ�หน่�ยและติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมอ�ค�รอัตโนมัติ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย (Access Control and CCTV) บริษัท ฯ ได้ดำ�เนินก�รม�เป็นระยะเวล� 22 ปี ซึ่งบริษัท ฯ เป็นผู้นำ�ในตล�ดและได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�ในหล�กส�ข� กลุ่มลูกค้�บริษัท ฯ เช่น ธ.แห่งประเทศไทย, ธ.กรุงเทพ, ก�รไฟฟ้�นครหลวง, ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต เป็นต้น

Technical Support Engineer      

เพศช�ย / อ�ยุ 25-35 ปี จบปริญญ�ตรีขึ้นไป ท�งด้�นวิศวกรรมไฟฟ้� , อิเล็กทรอนิกส์ , เทเลคอมมูนิเคชั่น , คอมพิวเตอร์ มีคว�มรู้ในเรื่องก�รเขียน Software Computer, ภ�ษ� Computer เช่น Visual Basic , Oracle Database , MS SQL , JAVA , C#.net , VB.net and ASP.net  มีคว�มรู้เกี่ยวกับ Computer หรือ ด้�น IT มีคว�มส�ม�รถในก�รออกแบบหรือคิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีคว�มรู้เรื่องภ�ษ�อังกฤษดี (เพร�ะต้องอ่�น Manual ภ�ษ�อังกฤษ Catalog ต่�งๆ ) เข้�ใจเกี่ยวกับหลักของ Protocal ต่�ง ๆ เช่น Modbus, bacnet ส�ม�รถทำ�ง�นนอกเวล�ง�นหรือวันหยุดได้  ส�ม�รถไปทำ�ง�นต่�งจังหวัดได้ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ, เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธย�ศัยดีส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้ ประกันชีวิต, โบนัส, มีประสบก�รณ์ด้�นระบบ BAS, FAS, ACS, CCTV จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

สวัสดิก�ร :

วิศวกรระบบ กล้อง CCTV        

และสวัสดิก�รด้�นอื่น ๆ

เพศช�ย / หญิง  อ�ยุระหว่�ง 25-30 ปี ปริญญ�ตรีส�ข� Computer หรือ Computer Science หรือ Information Technology หรือ Electrical Power หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง ประสบก�รณ์อย่�งน้อย 2 ปี ในก�รทำ�ง�นระบบ CCTV, ระบบ Data Center Solution พร้อมประสบก�รณ์ด้�นก�รติดตั้งโครงก�ร และ ก�ร Commissioning มีคว�มรู้ในก�รเขียน Auto Cad Software และ Design Electrical Power system มีคว�มรู้เกี่ยวกับ UPS, ACS (Access Control System) , CCTV, VDO Conferenced มีคว�มรู้ใน Program Microsoft Window, Microsoft Project และ Microsoft Office มีคว�มรู้ในก�รติดต่อสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�งดี มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ  รักง�นบริก�รและส�ม�รถทำ�ง�นด้วยตัวเองได้

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม แมนเน็จเม้นท์ จำ�กัด โทร. 02-952-5523-6 Fax. 02-580-6657 E-mail : ismcom@loxinfo.co.th 49/6 อ�ค�ร PC หมู่ที่ 1 (ตรงข้�ม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) ใกล้เดอะมอลล์ง�มวงศ์ว�น ถ.ประช�ชื่น ต.บ�งเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

SAPPASAN/ อินเทลลิเจนท์

  


บริษัทตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

*ด่วนมาก*

รับสมัครคนดี – ไม่จำ�กัดวุฒิ

บริษัท ที อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

ศูนย์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร บริการด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กำ�ลังขย�ยกิจก�ร ต้องก�รรับสมัครพนักง�นฝ่�ยข�ย ดังนี้

1. พนักงานขายห้างโมเดิร์นเทรด (Key Account) หลายอัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น 

2. พนักงานขายหน่วยรถ Pre Order หลายอัตรา หลายอัตรา

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

4. ช่างเทคนิค

1 อัตรา

หลายอัตรา

5. ช่างบริการประจำาออฟฟิศ

1 อัตรา

• เพศช�ย อ�ยุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวส. ส�ข�เครื่องกล , ไฟฟ้� • มีประสบก�รณ์ 1 ปีขึ้นไป

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

6. รถร่วมขนส่งสินค้า

มีรถกระบะ ตู้ทึบ (มีหลังคาสูง 2 เมตรขึ้นไป)

• เพศช�ย / หญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป • มีคว�มส�ม�รถท�งด้�นช่�งปูน และปูกระเบื้อง ฯลฯ ได้

หลายอัตรา

สวัสดิการ : • • • • •

ร�ยได้สูง สวัสดิก�รดี

โทร. 0-2322-7795-6, 081-882-1990, 086-985-0656

• เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี

5 อัตร�

เงินเดือน 50,000.- คอมมิชชั่น 100,000.- ขึ้นไป

2. ผู้จัดก�รร้�น

• เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

10 อัตร�

เงินเดือน 30,000.- คอมมิชชั่น 100,000.- ขึ้นไป

3. ที่ปรึกษ�คว�มง�ม

• เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

50 อัตร�

เงินเดือน 20,000.- คอมมิชชั่น 100,000.- ขึ้นไป

4. เทรนเนอร์สอนนวด

5 อัตร�

• เพศหญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี รายได้ 20,000.- ขึ้นไป

5. พนักง�นนวดหน้�, นวดตัว

50 อัตร�

6. ธุรก�รส�ข�

20 อัตร�

• เพศหญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 20,000.- ขึ้นไป • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง ค่าการจัดการ เงินพิเศษ ฝึกอบรมและดูงาน

• • • • •

พักร้อนประจำาปี ค่าล่วงเวลา (โอที) ค่าตำาแหน่ง ชุดฟอร์มพนักงาน วันหยุดประจำาปี

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่

• • • • •

โบนัสประจำาเดือน ท่องเที่ยวประจำาปี มือถือ Notbook ที่พัก • โปนัสประจำาปี เงินช่วยเหลือพิเศษ

บริษัท ที.อ�ร์ โปรดักส์ & ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

210/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

sappasan/ VRC MARKETING

สมัครได้ที่ บริษัท วี.อ�ร์.ซี.ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 82/122 หมู่ 6 ถ.พัฒน�ก�ร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

1. ผู้จัดก�รเขต

30 อัตรา

หลายอัตรา

5. พนักงานคีย์ข้อมูล

3. เจ้าหน้าที่ล้างแอร์รถยนต์

• เพศช�ย / หญิง อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิ • เงินเดือน + คอมมิชชั่น ( 14,000-25,000 บ�ท) • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (มีก�รฝึกอบรมให้)

4. พนักงานส่งสินค้า

30 อัตรา

โทร. 0-2538-8111 ต่อ 100, 126

www.wizardgroup.com E-mail: boonaue@wizardautocare.com ก�รเดินท�งม�สมัครง�นนั่งรถโดยส�รส�ย 8, 27,92,96, 126,145 ฯลฯ ลงที่บิ๊กซีล�ดพร้�ว นั่งวิน ฝั่งล�ดพร้�ว 81 บอกว่�ม�บริษัท ทีอ�ร์ฯ

7. ช่�งเทคนิค

• เพศชาย วุฒิปวช.ขึ้นไป

SAPPASAN / wizard

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

2. พนักงานประจำาศูนย์บริการ

• ไม่จำ�กัดวุฒิ อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + O.T. (ร�ยได้ 12,000 ขึ้นไป)

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

30 อัตรา

• ไม่จำ�กัดวุฒิ • เป็นคนดี ขยัน รักง�นบริก�ร คล่องตัว • พิจ�รณ�ต�มประสบก�รณ์ • ร�ยได้ดี มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + อื่น ๆ 30,000 – 70,000 บ�ท/เดือน

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์  ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น

1. หัวหน้า / ผู้ช่วยศูนย์บริการ

10 อัตร�

รายได้ 10,000-15,000.- ขึ้นไป

8. พนักง�นข�ยเครื่องสำ�อ�ง (P.C./B.A.) 30 อัตร� • เพศหญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

รายได้ 30,000-50,000.- ขึ้นไป

9. ก�รตล�ด

• เพศหญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

เงินเดือน 15,000-30,000.- ขึ้นไป

10. ทรัพย�กรมนุษย์

• เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือน 15,000-30,000.- ขึ้นไป

11. เจ้�หน้�ที่กร�ฟิค

รายได้ 20,000-30,000.- ขึ้นไป

5 อัตร� 5 อัตร� 5 อัตร�

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้โปรแกรม PhotoShop, anoby, indesing, 3D, Illustrator ได้

สนใจสมัครที่สาขา หรือสำานักงานใหญ่ ด้วยตนเอง บริษัท พิงไลท์ เอนเตอร์ไพร์ จำ�กัด เลขที่ 549/375 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

โทร. 0-2864-4727, 0-2412-5749 (ฝ่�ยบุคคล), 08-1340-6473 คุณเจด

SAPPASAN / Bronza 8x7

สวัสดิการ : โบนัส, เบี้ยขยัน, โอ.ที., คอมมิชชั่น, ประกันสังคม, พักร้อน, ชุดฟอร์ม 3 ชุด


CONTENTS 180 ประจำ�วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

หน้า 49 VIP

(เรื่องจากปก)

“กฤษดา สุโกศล แคลปป์” งานบันเทิงไม่ใช่เรื่องเดียวในชีวิต!

หน้า 60 Star’s Biz

นมถั่วเหลืองผสมน้ำ�ผลไม้ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ‘Sweet Toy Soy Milk’ เพื่อสุขภาพกับ “แมน ศุภกิจ”

หน้า 63 Top Ten

“ความรักอย่าปรุงสุก” สูตรรักมีสุขของ “ก้อย แซทเทอร์เดย์ เซโกะ”

หน้า 65 DIY

คุยกับ บ.ก.

สวัสดีมนุษย์เงินเดือนและนักศึกษาจบใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกลุ่ม ก้อนเดียวกันในอนาคตนะคะ .... ช่วงนีไ้ ปไหนมาไหนก็รถติดยาวเป็นกิโล ทัง้ นโยบายรถคันแรก ม็อบ และยังเป็นเทศกาลรับปริญญาอีก จะเดินทางไปไหนวางแผน กันให้ดีนะ เพราะถึงจะบ่นว่าโลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน แต่เกิดมาอยู่ บนโลกใบนีแ้ ล้ว หน้าทีข่ องพวกเราก็คงต้องสูก้ นั ต่อไปให้มชี วี ติ อยู่ ได้อย่างดีที่สุด อ่านคอลัมน์ใน JobCyber กันนะ ฉบับนี้นอกจากเรื่องจาก ปกกับทัศนคติน่าสนใจในการทำ�งานของ “น้อย พรู” ก็ยังมีเรื่อง งานทีต่ อ้ งคิดใหม่ ทำ�ใหม่จนกลายเป็นกระแสยอดฮิต ไม่วา่ จะเป็น ธุรกิจสินค้าผลิตจากไม้กอ๊ ก แบรนด์ Mazmoizalle ทีเ่ จ้าของงาน บอกเคล็ดลับง่าย ๆ ก็คือ ถ้าไม่กล้าก็ไม่ได้เริ่มต้น หรือจะเป็น ธุรกิจนมถั่วเหลืองผสมน้ำ�ผลไม้ของนักแสดงหนุ่ม “แมน ศุภกิจ” ที่ขายดีในหมู่ชาวต่างชาติ เรียกว่าดังพอ ๆ กับนมกล้วย ที่ไม่ว่า ใครจะไปเกาหลีตอ้ งโดนฝากซือ้ .... คิดง่าย ๆ จากรอบตัว แต่ตอ้ ง เอาจริงให้ได้สักอย่าง เริ่มต้นอาจไม่สวยงาม แต่ถ้าอดทน ฝึกฝน เรียนรู้ และยอมรับ น้อยคนที่จะไม่ประสบความสำ�เร็จกับสิ่งที่ เลือก สู้ ๆ กันนะ

เก็บธรรมชาติมาไว้ในขวด

หน้า 68 HOT JOB

ตำ�แหน่งงานว่างจากบริษัทตามแนวรถไฟฟ้า

หน้า 74 Business Online ‘Mazmoizelle’ ผลิตภัณฑ์ไม้ก๊อก แบรนด์คนไทย by “สุภาวดี แก้วคำ�”

กองบรรณาธิการ JobCyber noi.attaporn@gmail.com

www.mrthaijob.com ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร วรานนท์ สอาดถิ่น, รศ.สุพัตรา สุภาพ, ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล  กรรมการบริหาร กวี อุรัสยะนันทน์ คอลัมนิสต์ อ.อิสเรศ อนัคฆมนตรี, นพ.วิทยา นาควัชระ  บรรณาธิการงานราชการ–แรงงาน กิตติศักดิ์ คงอินทร์  บรรณาธิการงานเอกชน–การศึกษา ดวงกมล อุรัสยะนันทน์  บรรณาธิการบันเทิง–วาไรตี้ อรรถพร วงษ์ศรี  บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยทัศน์ ธรรมพากรณ์  ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดวงกมล แก้วเพชร, ศุทธินี เด่นสงวนวงศ์  ฝ่ายงานศิลปกรรม วลัยลักษณ์ มณีรัตน์, สิทธิพร ปัญญาพรวิทยา, จิรภา คลังมนตรี, แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์  หัวหน้าพิสูจน์อักษร นวลศรี เครือจันทร์  พิสูจน์อักษร ชลทิศ กลีบแย้ม, ปฐมวดี เทียมใบใหญ่  ช่างภาพ อาทิตย์ มินขุนทด  Content Editor หฤทัย เกียรติพรพานิช  สารสนเทศ อัญชลี กองมี  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ลัดดา เขียวเรือง, สุชานันท์ ฉ้งทับ  ฝ่ายโฆษณา จอมใจ อัญชนานุรักษ์, สุทิตา เอ็มเขียน, ณิชากร เหมวงศ์มณีกุล, สุมาลี เทวะผลิน, เยาวลักษณ์ คำ�มูล, กัญญาภัค ระดิ่งหิน, กิตติยา จันทร์รังษีฉาย, ปรีญากร ชื่นชม, ภาวิณี ทรงสมพรชัย  ประสานงานผลิต นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น, วัฒนา จั่นขุนทด  เลขานุการฝ่าย งาน–การศึกษาและอาชีพ รุจิรา โกกนท, กิตติยา หอยสังข์, นัดดา ขลิบนิล  การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ปริยะ ดีเหมือน, โชคชัย ครุฑโต, ฉัตรมงคล มหาสิงห์  บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา วรานนท์ สอาดถิ่น  ผู้จัดการแผนกจัดจำ�หน่าย ธรรมนูญ จั่นขุนทด โทร. 0-2435-2345 ต่อ 104  ติดต่อ กองบรรณาธิการ/ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2435-2345  พิมพ์ที่ บริษัท เชอรี่กราฟฟิค 1991 จำ�กัด 45/1 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.  เจ้าของ บริษัท สรรพสาร จำ�กัด 71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700  

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

37


History: ‘นาซ่ วช่วย Bogา’ ตัBodies: มั มมี่ในบ่อโคลน

การเก็บรักษาศพเพือ่ ให้ศพไม่เน่า ไม่เปือ่ ยมักมีจะมีอยูห่ ลายวิธี แต่ทพี่ บเห็นและมีหลักฐาน ที่พอจะพิสูจน์ได้คงไม่พ้นการเก็บรักษาศพในลักษณะของ ‘มัมมี่’ และมัมมี่ที่เรารู้จักกันดี มักจะเจอศพถูกฝังหรืออยูใ่ นโลงเท่านัน้ แต่ลา่ สุดมีผเู้ ชีย่ วชาญค้นพบ ‘ศพมัมมีใ่ นบ่อโคลน (Bog Bodies หรือ Bog People)’ นั่นก็คือ ศพที่ถูกรักษาสภาพโดยธรรมชาติ ค้นพบ ในบ่อโคลนทางตอนเหนือของยุโรป เกาะอังกฤษ และประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่ง ผิวหนังและอวัยวะภายนอกของศพในบ่อโคลนจะยังคงสภาพเดิม เนือ่ งจากสภาพแวดล้อม ที่ผิดปรกติ (Unusual Conditions) รอบ ๆ พื้นที่นั้น ๆ ซึ่งแตกต่างจากซากศพโบราณ อื่น ๆ (Ancient Human Remains) โดยสภาพแวดล้อมที่ผิดปรกติดังกล่าวมีทั้งน้ำ�ที่มี ความเป็นกรดสูง อุณหภูมทิ ตี่ �่ำ มาก ๆ และสภาพทีข่ าดออกซิเจน สภาวะเหล่านีเ้ องทีช่ ว่ ย ในการรักษาสภาพศพแต่ก็มีผลทำ�ให้ผิวหนังเกรียมจนเป็นสีน้ำ�ตาล ถึงแม้ว่าผิวหนังจะได้รับการรักษาสภาพ แต่กระดูกกลับตรงกันข้าม เนื่องจากกรดที่ อยู่ในถ่านหินเลน (Peat) ได้ละลายแคลเซียมฟอสเฟตของกระดูก แต่บางร่างยังคงมีราย ละเอียดบางอย่าง เช่น รอยสัก (Tattoos) ลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprints) ด้าน ซี.เอช. โวจีเลียส แอนเดอร์เซน (C.H. Vogelius Andersen) ผู้เชี่ยวชาญด้านลายพิมพ์นิ้วมือยัง รู้สึกประหลาดใจ เมื่อพบว่าลายพิมพ์ที่ฝ่ามือของ “กรัวบอลล์ แมน (Grauballe Man)” เป็นศพที่ถูกรักษาสภาพเป็นอย่างดี ภายในมีทั้งตะปูและเส้นผม นิ้วมือก็ยังคงสภาพดีพอที่ จะพิมพ์ลายนิ้วมือออกมาได้ ขณะที่เส้นผมและเคราก็ยังถูกรักษาเป็นอย่างดี แต่ผิวหนังก็มี การเปลีย่ นสีไปตามเวลา นอกจากนี้ ยังมีอกี ศพหนึง่ คือ “ทอลลันด์ แมน (Tollund Man)” ซึ่งก็มีลักษณะในส่วนใบหน้าที่ยังคงถูกรักษาสภาพเป็นอย่างดีเช่นกัน ในส่วนของบ่อโคลนทีม่ สี ภาพเหมาะสมในการรักษาสภาพเนือ้ เยือ่ ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วย น้�ำ นมนัน้ มีอยูจ่ �ำ กัด ซึง่ บ่อโคลนประเภทนีส้ ว่ นมากแล้วจะอยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ สี ภาพอากาศหนาว เย็นทางตอนเหนือของยุโรป ใกล้กับบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำ�ที่มีเกลือผสม (Bodies of Salt Water) ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ที่ค้นพบศพของ “เฮรอลด์ สตอก วูแมน (Haraldskr Woman)” อากาศที่มีละอองของเกลือเจือปน (Salt Air) จาก ทะเลเหนือ (North Sea) ได้พัดผ่านบึงจัทแลนด์ (Jutland Wetlands) และทำ�ให้สภาพ แวดล้อมบริเวณดังกล่าวเหมาะสมในการเกิดถ่านหินเลน เมื่อเกิดถ่านหินเลนใหม่แทนที่ ถ่านหินเลนเก่า ถ่านหินที่เก่ากว่าซึ่งอยู่ข้างล่างก็จะเกิดการผุพัง (Rot) และปล่อยกรดฮิว มิค (Humic Acid) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นกรดในบ่อโคลน (Bog Acid) กรดในบ่อโคลน

38

... จับ (เรื่อง) นอก

นั้นมีค่า pH ใกล้เคียงกับน้ำ�ส้มที่ใช้ปรุงอาหาร (Vinegar) ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพร่างกายมนุษย์เช่นเดียวกับการดอง (Pickling) ผลไม้ นอกจากนี้ บ่อถ่านหินเลนที่ไม่มีช่องทาง ระบาย (Drainage) จะทำ�ให้เกิดสภาพทีป่ ราศจากออกซิเจน ที่สมบูรณ์แบบ (Completely Anaerobic Conditions) สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดสูงและขาดออกซิเจน จะยับยั้ง การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนในการ ย่อยสลาย ซึ่งนักวิจัยยังพบว่าการรักษาสภาพร่างกายนั้น จำ�เป็นต้องนำ�ศพไปไว้ในบ่อโคลนในช่วงฤดูหนาวหรือต้น ฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งน้ำ�มีอุณหภูมิต่ำ�-น้อยกว่า 4 องศาเซลเซียส (40 องศาฟาเรนไฮต์) สภาพ ต่าง ๆ เหล่านี้เองทำ�ให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ สำ�หรับ การย่อยสลายในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ�กว่า 4 องศาเซลเซียส จะเห็นได้ว่าบ่อโคลนเหล่านี้จะมีสภาพที่อิ่มตัวไปด้วยกรด ซึ่งมีระดับกรดอินทรีย์ (Organic Acid) และอัลดีไฮด์ (Aldehydes) สูง - ชั้นของถ่านหินเลนและมอสชนิดต่าง ๆ (Sphagnum) จะช่วยในการรักษาซากศพ โดยจะห่อหุ้มเนื้อเยื่ออย่างแน่นหนา ปิดกั้นการ แพร่กระจายของน้�ำ และปฏิกริ ยิ าทีใ่ ช้ออกซิเจน นอกจากนี้ การรักษาสภาพแบบไร้อากาศโดย กรดในบ่อโคลนยังช่วยรักษาเส้นผม เสื้อผ้าและเครื่องหนังต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ศพของ “เอกท์เวด เกิร์ล (Egtved Girl)” ศพในบ่อโคลน ที่ค้นพบที่จัทแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งของลักษณะดังกล่าว นักวิจัยสมัยใหม่สามารถจำ�ลองสภาพ แวดล้อมของบ่อโคลนในห้องปฏิบัติการและทำ�การทดลองได้สำ�เร็จ แม้ว่าจะใช้เวลาน้อย กว่าศพในบ่อโคลนที่ค้นพบส่วนใหญ่ เมื่อถูกนำ�ขึ้นมาสู่สภาพอากาศปรกติ มักจะเกิดการ ย่อยสลายอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ตัวอย่าง (Specimen) หลายตัวอย่างถูกทำ�ลายซากศพ ของมนุษย์ และสัตว์ที่ถูกรักษาสภาพถูกค้นพบตามบ่อโคลนในเกาะอังกฤษ ไอร์แลนด์ ทาง ตอนเหนือของเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก (ทั้งที่จัทแลนด์และซีแลนด์ (Zealand))

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


และทางตอนใต้ของสวีเดน - ศพในบ่อโคลนถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1791 ที่เนเธอร์แลนด์ มีชื่อเรียกว่า คิบเบลกราน บอดี้ (Kibbelgaarn Body) ซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าศพในบ่อโคลนนี้ถูกฝังอยู่ในบ่อโคลนกี่ปี กี่ทศวรรษ หรือ กี่ศตวรรษกันแน่ จนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 20 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เช่น การตรวจวัดอายุด้วยคาร์บอน (Radiocarbon) ทำ�ให้นักวิจัยสามารถคำ�นวณหาอายุ ของการฝัง อายุของคนที่ถูกฝังและรายละเอียดอื่น ๆ ได้แม่นยำ�ยิ่งขึ้น นักวิทยาศาสตร์ สามารถทำ�การศึกษาผิวหนังจนถึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพวกเขากินอะไรเป็นอาหารมื้อ สุดท้าย นอกจากนี้ ฟันยังชี้ให้เห็นถึงอายุขณะที่เสียชีวิตและชนิดของอาหารที่พวกเขากิน ตลอดทั้งช่วงอายุ อย่างเช่น ศพของ “โคลบเจิร์ก วูแมน (Koelbjerg Woman)” ที่ค้น พบในเดนมาร์ก ซึ่งเป็นศพในบ่อโคลนรุ่นแรก ๆ นั้น เมื่อทำ�การตรวจสอบหาอายุพบว่า มีอายุประมาณ 3,500 ปีก่อนศริสตกาลเลยทีเดียว (3,500 BC) และศพในบ่อโคลนที่ค้น พบล่าสุด พบว่ามีอายุอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 16 (16th century AD) ศพในบ่อโคลนส่วน ใหญ่แล้วจะมีอายุอยู่ในช่วงยุค Pre-Roman Iron Age ซึ่ ง ศพในบ่ อโคลนส่ ว นใหญ่ จ ะมี ร่ อ งรอยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ถู ก ฆ่ า ตาย ถู ก แทง (Stabbed) ถูกตีด้วยกระบอง (Bludgeoned) ถูกแขวนคอและถูกรัดคอ (Hanged and Strangled) หรือผสมผสานหลาย ๆ วิธี บางศพถูกตัดศีรษะออก (Decapitated) แล้ว ถูกฝังลงในบ่อ ผลที่ได้จากการตรวจสอบ พบว่า ‘ศพเหล่านี้ถูกฆ่าเพื่อประกอบพิธีทาง ศาสนาหรือการบูชายัญ’

*การตั้งชื่อศพ ตั้งตามสถานที่ที่พบ

อ้างจาก WordPress.com

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

39


Healthy: การดูแลตัวเองด้วยการออกกำ�ลังกาย และการรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ เป็นวิธงี า่ ย ๆ ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรือ่ งการรับประทาน อาหารจะทำ�ให้สุขภาพดีจากภายใน ซึ่งนอกจากการรับประทานอาหารให้ ครบทั้ง 5 หมู่แล้ว หากคุณได้รับประทาน ‘สุดยอดอาหาร’ ในทุก ๆ วันแล้ว จะยิ่งทำ�ให้คุณมีสุขภาพดีมากขึ้นไปอีก

10 สุดยอดอาหารที่ควรกินทุกวัน 1. เบอรี่

แม้ว่าผลไม้ตระกูลเบอรี่จะเคยเป็นผลไม้ที่หารับ ประทานได้ยากในบ้านเรา แต่ในสมัยนี้เห็นจะไม่ใช่ อย่างนั้นแล้วล่ะค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้เขามีขายกันเกลื่อน ตามห้ า งสรรพสิ น ค้ า และท้ อ งตลาดบางแห่ ง ด้ ว ย คุณ ๆ รูไ้ หมคะว่าผลไม้ตระกูลเบอรีน่ นั้ ช่วยในเรือ่ งของ ระบบย่อยอาหารได้มากเลยทีเดียว แถมยังมีแอนติออก ซิแดนท์ชว่ ยให้ผวิ อ่อนเยาว์ และทีส่ �ำ คัญยังมีวติ ามิน C ที่ช่วยในเรื่องผิวพรรณและหวัดอีกด้วย

2. ไข่ไก่

ไข่ไก่เป็นสุดยอดอาหารที่หาง่ายมาก ๆ แถม ยังราคาถูกอีก คุณ ๆ รู้ไหมว่าไข่ไก่นั้นเป็นแหล่งของ โปรตีนคุณภาพสูง ที่ทำ�ให้คุณได้พลังงานแต่ไม่อ้วน แถมมีประโยชน์ในการบำ�รุงสายตา อ้อ..แถมยังมีลูทีน ที่จะป้องกันผิวคุณจากการทำ�ลายของแสงแดดอีกด้วย

3. ถั่ว

หัวใจ จากการศึกษาของนักโภชนาการ พบว่าผู้ที่รับ ประทานเมล็ดพืชเหล่านี้จะมีอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่ได้รับ ประทานถึง 2 ปีครึ่งเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีโอเม ก้า 3 เอแอลเอ ที่จะส่งผลให้อารมณ์ดีขึ้น ที่สำ�คัญยัง ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีด้วย

5. ส้ม

ถั่วเป็นแหล่งของเหล็ก ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วย ในการส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ตา่ ง ๆ ของ ร่างกาย โดยในถัว่ 1 ถ้วย จะให้ธาตุเหล็กประมาณ 16 มิลลิกรัม ซึง่ ถือว่าเป็นปริมาณทีส่ งู เลยทีเดียว นอกจาก นี้ ถั่วยังมีไฟเบอร์ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายได้ง่ายอีกด้วย

เป็นแหล่งวิตามิน C คุณภาพ ที่มีประโยชน์ต่อ การสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว และช่วยสร้างภูมติ า้ นทาน โรค รวมทั้งยังมีไฟเบอร์สูง เป็นแหล่งของแอนติออกซิ แดนท์ทจี่ ะช่วยปกป้องเซลล์ผวิ จากการถูกทำ�ลาย และ เสริมสร้างคอลลาเจนในผิว เรียกว่าคุณประโยชน์ครบ ครันเลยทีเดียว

4. อัลมอนต์ แม็คคาเดเมีย และมะม่วงหิมพานต์

6. มันเทศ

เป็ น อาหารที่ อุ ด มไปด้ ว ยประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ

อาหารทีห่ าได้งา่ ย แถมยังให้ประโยชน์มากมายกับ สุขภาพอีก มันเทศเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนชั้นดีที่ช่วย ในการบำ�รุงสายตา เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และที่ หลาย ๆ คนคิดไม่ถึงคือ มันเทศมีสารต้านมะเร็งสูงอีก ด้วยค่ะ

7. บรอกโคลี

เป็นแหล่งของวิตามินซี เอ และเค เป็นผักที่มี เบต้าแคโรทีนสูง ช่วยบำ�รุงสายตา และมีสารไอโซธิ

40

โอไซยาเนทส์ (Isothiocyanates) ทีช่ ว่ ยต่อต้านมะเร็ง ปอด รวมถึงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ วิตามินเคยังเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความ แข็งแรงของกระดูกด้วย

8. ชา

แม้ว่าชาจะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ไม่ได้ให้ผลดี ต่อสุขภาพเท่าไหร่ แต่รู้ไหมว่าการดื่มชาในปริมาณที่ พอเหมาะ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเม อร์ มะเร็ง และทำ�ให้สุขภาพฟันและกระดูกแข็งแรง ขึ้น เพราะในชานั้นมีสารแอนติออกซิแดนท์ที่เรียกว่า ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ

9. คะน้า

มีสารเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยลดความเสีย่ งต่อการ เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำ�ไส้ มะเร็งปอด รวมถึงมีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สร้างภูมิ ต้านทานโรคที่ดี นอกจากนี้ ยังมีแคลเซียมเสริมสร้าง การทำ�งานของกระดูก

10. โยเกิร์ต

อาหารสุขภาพที่หลาย ๆ คนมักจะซื้อไว้ติดบ้าน เอาไว้รับประทานยามหิว และนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะ เพราะในโยเกิร์ตนั้นมีสารอาหารที่จำ�เป็นต่อร่างกาย มากมาย ไม่วา่ จะเป็นโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามินบี 12 และโปรตีน ดังนั้น ถ้าคุณรับประทาน โยเกิร์ตให้ได้วันละ 1 ถ้วย จะทำ�ให้สุขภาพคุณดี อย่าบอกใครเลยล่ะ

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำ�กัด

ผู้ดำ�เนินธุรกิจด้�นจัดง�นแสดงสินค้�กว่� 35 ปี

ื่อ บ ัร สมคั รพนกั งานเพ ขยายงานดังนี้

1. โฟร์แมน (ช่�งก่อสร้�ง และควบคุมก�รจัดสร้�งบูธ / ง�นแสดงสินค้�) 10 อัตร� • เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ในช่างทุกประเภท และคุมคนงานจำานวนมากได้

2. ช่�งไม้/ ช่�งสี/ ช่�งศิลป์

• เพศชาย • มีประสบการณ์ทำางาน

40 อัตร�

3. หัวหน้�สต็อก

• เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และควบคุมคนงานจำานวนมากได้

4. พนักง�นสต๊อก 5. เช็คเกอร์ (ตรวจก�รติดตั้งง�นประช�สัมพันธ์ทุกชนิด)

• เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5 อัตร� 20 อัตร� 20 อัตร�

6. บัญชีรับ – จ่�ย / ออกใบกำ�กับภ�ษี

5 อัตร�

7. เลข�นุก�รผู้บริห�ร

3 อัตร�

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ ทำางาน • สามารถใช้โปรแกรม Express

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

8. พนักง�นขับรถยนต์/พนักง�นรับส่งเอกส�ร

• เพศชาย • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีความรู้เส้นทางดี • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20 อัตร�

9. ลูกเรือ (ประจำ�ทีพัทย�)

• เพศชาย • มีประสบการณ์ทำางาน และมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรือ

10. พนักง�นต้อนรับ (ประจำ�ที่นวมินทร์ 24) • เพศชาย / หญิง • รักงานให้บริการ

11. หัวหน้�บริห�รโครงก�ร (ประจำ�ที่นวมินทร์ 24)

3 อัตร� 20 อัตร�

• เพศชาย • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ • รับผิดชอบด้านการจองสถานที่ และงานจัดเลี้ยงครบวงจร

12. ฝ่�ยข�ยพื้นที่แสดงสินค้�

• เพศชาย/หญิง • รักความก้าวหน้า • มีประสบการณ์ทำางาน

3 อัตร�

15 อัตร�

ทุกตำ�แหน่ง รับทันที ทำ�ทันที ไม่ต้องรอ!

โทร. 0-2719-0408 E-mail: unionpan@yahoo.com

www.unionpan.co

sappasan/ unionpan

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่น จำากัด 33 ซ.รามคำาแหง 24 แยก 24 ถ.รามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240


S12 S11

S10

S9 บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด รับ ผู้ช่วยวิศวกร 2 อัตรา เพศชาย อายุ 21-25 ปี ไม่ จำ � กั ด วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา สาขาสื่ อ สาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า มี ความขยัน กระตือรือร้น รับผิดชอบงาน สามารถขับ รถยนต์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก ติดต่อ คุณจักกฤษ บริษทั แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด 71/1 ซ.กรุงธนบุรี 4 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบาง ลำ�พูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2437-4519-20, 08-1405-2605

42

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

S8


บริษัท ไวน์ แอนด์ สปิริท เทรดดิ้ง จำ�กัด รับ พนักงานธุรการ-เจ้าหน้าที่ธุรการ หลายอัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการ จัดการทัว่ ไป หรือทีเ่ กีย่ วข้อง มีความรูเ้ กีย่ วกับโปรแกรม Microsoft Office มีความละเอียดถี่ถ้วนในการทำ�งาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีทักษะการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดี รับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณยุพดี บริษัท ไวน์ แอนด์ สปิริท เทรดดิ้ง จำ�กัด อาคารเมืองพล 931/8 ปากซอยเกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-22160390-91 แฟกซ์ 0-2612-3490

CHN

W1

S1

THiNKNET CO., LTD. รับ Web/HTML Programmer 8 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับ HTML, PHP, Java Script มี ความรูเ้ กีย่ วกับ MVC, Database Design และ Object Oriented จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเขียน และออกแบบ Web page มีความตั้งใจในการทำ�งานสูง เรียนรู้ ได้เร็ว ชอบความท้าทาย ชอบเทคโนโลยีสิ่งแปลกใหม่ ติดต่อ คุณ นิตยา THiNKNET CO., LTD. 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2353-6999 แฟกซ์ 0-2353-6988

บริษัท ไทยบริการ อุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) รับ IT Support เพศชาย วุฒิปริญญา ตรี คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ 3 ปี หากมี ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ แผนก ทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยบริการ อุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) 242 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2860-1250-7 ต่อ 111-114 แฟกซ์ 0-28601258-9

S5

S4

The Bright Group รับ พนักงานบัญชีและการเงินประจำ�สำ�นักงาน 3 อัตรา เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เอกสาขาบัญชี (ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ เป็นผูท้ �ำ บัญชีของบริษทั ได้ตาม พ.ร.บ.บัญชี พ.ศ. 2543) มีประสบการณ์ 3 ปี ขึน้ ไป สามารถใช้โปรแกรมบัญชีส�ำ เร็จรูปได้เป็นอย่างดี มีความรูใ้ นมาตรฐาน การบัญชีและกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ ละเอียดรอบคอบ ติดต่อ คุณธารเทพี บูรณะพิมพ์ The Bright Group 401-405 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์โรงแรมแชง-กรีล่า ห้อง 1001 ชั้น 10 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2237-3840-4 ต่อ 411 แฟกซ์ 0-2237-3845

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

S2 S3

S6

S7

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด รับ วิศวกรประจำ�อาคาร 3 อัตรา อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือไฟฟ้ากำ�ลัง มี ใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ มีประสบการณ์งานบริหารอาคารอย่างน้อย 3 ปี มี บุคลิกเป็นผู้นำ� ติดต่อ คุณพัชรี วงษ์สันต์ บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด 161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถ.ราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-26518170-3 แฟกซ์ 0-2651-8124

บริษัท นานมี จำ�กัด รับ Programmer เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ เกี่ยวกับ SQL Command/Developer 2000 มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (หากมี ประสบการณ์ด้าน ERP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำ�งานภายใต้แรงกดดันได้ ขยัน ซือ่ สัตย์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของบริษัทได้ ติดต่อ คุณเบญจมาศ/คุณ ชูใจ ฝ่ายบุคคล บริษัท นานมี จำ�กัด (รถไฟฟ้า (BTS) สุรศักดิ์ ช่องทางออกที่ 1) 146 ถ.สาทร เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2648-8000 แฟกซ์ 0-2267-5891

43


บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มหลายรูปแบบ ในนามของ  ร้านอาหารเพลิน  ศูนย์จัดเลี้ยงครบวงจร  บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่  บริการอาหารกล่องในนาม Delibites

1. Supervisor

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง 1-2 ปี ในธุรกิจโรงแรม/ร้านอาหาร

3 อัตรา 6. พนักงานต้อนรับ Part-Time 1 อัตรา

2. กัปตันห้องอาหาร/ห้องจัดเลี้ยง • • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รักงานบริการ มีความเป็นผู้นำาสูง มีประสบการณ์การทำางานโรงแรม/ ห้องอาหาร อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

3. หัวหน้าครัว

• เพศหญิง อายุ 20-25 ปี • กำาลังศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี (เวลางาน16.30-21.30 น.) • บุคลิกดี มีกิริยา มารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี

7. พนักงานบริการเสิร์ฟประจำา 20 อัตรา • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • รักงานบริการ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย • บุคลิกดี กิริยามารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

1 อัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป • ประสบการณ์บริหารจัดการครัว อย่างน้อย 5 ปี • มีความรู้เกี่ยวกับอาหารหลาย ประเภท เช่น อาหารไทย จีน ยุโรป ญี่ปุ่น • เป็นผู้นำาทีมบริหารจัดการครัวให้อาหาร มีคุณภาพมาตรฐาน

8. พนักงานบริหารทรัพย์สิน

• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป • มีประสบการณ์ 1-3 ปี (งานด้านการดูแลทรัพย์สิน) • ชำานาญการใช้โปรแกรม word excel

9. พนักงานขับรถ

2 อัตรา

2 อัตรา

• เพศชาย สามารถขับรถได้ทุกประเภท • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรู้เส้นทาง • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพเป็นอย่างดี • ผลิตอาหารสำาหรับงานจัดเลี้ยง ประเภท อาหารไทย/ • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความคล่องตัวสูง นานาชาติ ในเวลาปฏิบัติงาน • ดูแล ไลน์ Buffet/Cocktail ระหว่างงานจัดเลี้ยงได้เป็นอย่างดี

• • • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.- ปวส. มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปี ขึ้นไป ชำานาญการใช้โปรแกรม POS มีความระเอียดรอบคอบ

10. พนักงานซ่อมบำารุงรักษา 1 อัตรา • • • •

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สารพัดช่าง) มีทักษะงานไม้ งานปูน งานเชื่อม งานสี มีทักษะด้านงานไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานได้ที่ ร้านอาหารเพลิน เลขที่ 7/428 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-537-8906-9 ต่อ 210 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

sappasan/ Acha

5. แคชเชียร์

1 อัตรา

sappasan caretery 4x7

4. กุ๊กบริการงานจัดเลี้ยง

บริ ษัท อีตั้น อิมปอร์ท จำากัด ตัวแทนจำาหน่ายและนำาเข้ารถยนต์คุณภาพ ยี่ห้อชั้นนำาจากยุโรป และญี่ปุ่น พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริษัท อีตั้น อิมปอร์ท จำากัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และติดตั้งงาน ระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, ปรับอากาศ) ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ)

• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป

2. เลข�นุก�รผู้บริห�ร

3. พนักง�นบัญชี

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี • มีพื้นฐานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

4. พนักง�นต้อนรับ

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • รักงานบริการ • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์

5. พนักง�นธุรก�ร/แคชเชียร์

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • รักงานบริการ • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

6. พนักง�นรับ-ส่งเอกส�ร

หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิศวกร และสถาปนิก ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และทุกตำ�แหน่งห�กมีประสบก�รณ์ด้�นง�นอ�ค�รสูงจะรับพิจ�รณ�เป็นพิเศษ...

SAPPASAN / powerline

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหม�ยม�ที่ ฝ่�ยบุคคล บริษัท อีตั้น อิมปอร์ท จำ�กัด 1119 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง / เขต สวนหลวง กทม. 10250 โทร. 0-2721-1222 แฟกซ์. 0-2721-2789 E-mail : hr@eton-import.com www.eton-import.com

sappasan eton 4x7

• วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป • รู้จก ั เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ เป็นอย่าง

บริษัท เพ�เวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

เลขที่ 2 ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถ.สุขุมวิท แขวงบ�งจ�ก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2332-0345 ต่อ 1201, 5515, 1133 โทรส�ร. 0-2333-0340 www.ple.co.th สมัครด้วยตนเองที่ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลหรือส่งประวัติม�ที่ E-mail : personnel@ple.co.th

• เพศหญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป • มีความสามารถในการใช้ Computer, MS Officer, Internet ได้ดี • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รั บ ส มั ค ร ด่ ว น

1. ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด

1. ผู้จัดก�รโครงก�ร (โยธ�) 4 อัตร� 2. วิศวกรสน�ม/วิศวกรโครงก�ร (โยธ�) 4 อัตร� 3. วิศวกรสำ�นักง�น (โยธ�) 2 อัตร� 4. สถ�ปนิก 2 อัตร� 5. Quantity Survey 2 อัตร� 6. โฟร์แมน-ก่อสร้�ง 4 อัตร� 7. ช่�งสำ�รวจ 3 อัตร� 8. พนักง�นเขียนแบบ-ก่อสร้�ง 5 อัตร� 9. วิศวกรประม�ณร�ค� (สุข�ภิบ�ล) 1 อัตร� 10. โฟร์แมน-ไฟฟ้� 3 อัตร� 11. โฟร์แมน-เครื่องกล 3 อัตร� 12. พนักง�นเขียนแบบ (ไฟฟ้�, ปรับอ�ก�ศ, สุข�ภิบ�ล) 11 อัตร� 13. ช่�งบริก�ร (ไฟฟ้�, ปรับอ�ก�ศ, สุข�ภิบ�ล) 3 อัตร� 14. เจ้�หน้�ที่สโตร์ 3 อัตร� 15. เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัย (จป.วิช�ชีพ) 5 อัตร�


Overview:

ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ (จิตแพทย์)

คนสมัยนี้ชอบรวยและอยากรวยเร็ว ๆ ถ้ าให้ เ ลื อ กว่ า ต้ อ งการมี แ ฟนแบบไหนระหว่ า ง คนรวย คนดี หรือคนมีปัญญา หลายคนจะบอกว่า...ขอเลือกที่รวย ๆ ไว้ก่อน... เราน่าจะมารู้จักจิตวิทยาคนรวยกันสักนิด... คนรวยมักมีจติ ใจทีม่ องหาวิธที �ำ ให้รวย หรือรวยกว่า คนอืน่ หรือรวยทีส่ ดุ หรือทำ�อย่างไรให้คนอืน่ รูว้ า่ ฉันรวย... เวลาใช้เงินก็นึกถึงภาพของความรวยและอยากให้ คนอื่นรู้ว่าฉันรวยนะ จึงมักตกเป็นเหยื่อของการตลาดที่ เข้าใจจิตวิทยาคน (อยาก) รวย ที่โฆษณาสินค้าให้แลดูมี ความพิเศษ เหมาะสมแก่คนรวยชนิดพิเศษ...อย่างคุณ และสินค้านั้นจะต้องแพงเกินเหตุผล ไม่ว่าจะเป็น เพชร กระเป๋ายี่ห้อหรู นาฬิกาแพงสุด ๆ ขนมกินเล่น ร้านอาหารหรือสปาที่หรูและแพงเกินเหตุ ฯลฯ สินค้าเหล่านี้มักไม่มีมูลค่าทางการพัฒนาชีวิตเลย แต่เน้นที่การสร้างภาพลักษณ์หรูหราทางสังคมและการ ตลาดเพื่อยกราคาให้สูงเข้าไว้ คนรวยก็จะซื้อของเหล่านี้ มาประดับกายและบารมี รสนิยมของคนรวยก็ต่างกัน มีหลายแบบ คนตะวัน ออก เช่น คนจีนชอบกินของแปลก สัตว์แปลก ๆ ราคา

จึงแพง ในขณะทีค่ น ตะวันตกชอบใช้เงินกับเครื่องอำ�นวยความสะดวกสบาย และสุดหรู เช่น เครื่องบิน เรือยอร์ช รถสปอร์ต บ้าน พักตากอากาศ คนรวยมักอยากจ่ายเงินมาก ๆ เพื่อให้ตัวเองรู้ว่า รวยและให้คนอืน่ คิดว่าเขารวย แต่กบั คนใกล้ชดิ หรือการ ใช้จ่ายส่วนตัวหลายอย่างจะประหยัดสุด ๆ ก็พบได้มาก เคยคิดไหมว่าคนรวยมักไม่ใช่คนที่มีปัญญา (Wisdom) นักหรอก จึงพบว่ามีคนรวยในสังคมดัง ๆ ของประเทศหรือ ของโลก มักทำ�อะไรประหลาด ๆ ที่ไม่เข้าท่า แสดงถึง ความด้อยปัญญา บางคนไม่ดูแลตัวเองหรือขี้เหนียวกับ ตนเองจนแลดูอด ๆ อยาก ๆ บางคนมีพฤติกรรมทำ�ร้าย ตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ติดยา ติดเซ็กซ์ ติด สารเสพติด ติดความดัง ติดศัลยกรรมตกแต่งแปลงโฉม คนรวยส่วนมากขาดสมดุลชีวติ ไม่รวู้ า่ ควรดูแลชีวติ ให้เหมาะสมอย่างไร ทั้งด้านการงาน ครอบครัว สังคม และตัวเอง หลาย ๆ คนไม่มสี งั คม ครอบครัว และไม่ดแู ล ตัวเอง แต่จะบ้างานหรือใช้ความแปลกประหลาดทาง ความคิดทำ�ผลงานให้เตะตาคนได้ ทำ�ให้มีรายได้มหาศาล คนรวยบางพวกชอบค้าอำ�นาจหรือผูกขาดสินค้าบาง อย่างเพือ่ ต่อรองอำ�นาจและราคา เช่น ทรัพยากรทีห่ ายาก ของโลก น้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติ คุณจะพบคนรวยที่ขาดน้ำ�ใจ ไม่มีความสุข มีชีวิต อยู่ไปเหมือนคนเมาเหล้าที่เดินโซเซ ๆ แต่ไม่ล้ม เขา จะเพลิดเพลินกับวิธีทำ�ให้รวยมากขึ้นไปวัน ๆ (แม้ผิด

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

จะเลือกแฟนแบบไหนดี...

คนรวย คนดี หรือคนมีปัญญา กฎหมายหรือเอาเปรียบสังคมก็จะทำ�หรือแอบทำ� และ หาทางพูดแก้ตัว เอาตัวรอดไปข้าง ๆ คู ๆ) บางคนก็ พยายามทำ�บุญทำ�ทานมาก ๆ เพือ่ หนีกฎแห่งกรรมทีช่ อบ เอาเปรียบสังคม แต่มักไปไม่พ้นในที่สุด ถ้าจะให้สรุปเรื่องของคนรวย น่าจะได้สั้น ๆ ว่า... 1. คนรวยมักไม่มคี วามสุข และไม่ตอ้ งการความสุข 2. เขาจะได้ความสบายกายสบายใจชั่วคราว 3. คนรวยชอบความรวย คนรวย และวิธีทำ�ให้รวย มากขึ้น จึงมักเอาเปรียบคนอื่น ๆ 4. ไม่ค่อยมีมิตร ขาดความรักมนุษย์ 5. มักจะเหงาและว้าเหว่ แต่จะชดเชยด้วยการ แสวงหาความตื่นเต้นในกิจกรรมบริโภคนิยมแปลก ๆ หลาย ๆ คนอยากมีแฟนเป็นคนรวยหรือคิดเป็น ดองกับคนรวย ก็ลองคิดดูให้ดี มีหลายคนทีอ่ ยากรวยทางลัดโดยแต่งงานกับคนรวย (ทั้งหญิงและชาย) แต่มักผิดหวังตลอดมา ซึ่งเขาพบว่า คนรวยจะขี้เหนียว งก เค็ม ขาดคุณธรรม เอาแต่ได้ เห็น แก่ตัว ฉลาดแกมโกง หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเก่ง คนรวยจะชอบคนรวยด้วยกัน หรือคนมีอ�ำ นาจทีจ่ ะ

มาต่อฐานความรวยของเขาให้รวยมากขึ้น แต่ถ้าคุณคบหาคนที่มีปัญญา เขาต้องการความ สุข แสวงหาความสุขทั้งทางกาย ทางจิตใจ และทางจิต วิญญาณ ที่ไม่ใช่พวกบริโภคนิยมสุดโต่ง ชีวิตจะมีสมดุล และมีค่าในการดำ�เนินชีวิตและมักไม่จน ส่วนคนดี มักมีคณ ุ ธรรม และต้องการความดีไปเติม เต็มจิตวิญญาณของเขาให้สมบูรณ์ขึ้นเสมอ ๆ คนดีหลายคนไม่มีความสุข แต่ถ้าคนดีที่มีปัญญา เขาจะมีความสุขมาก เพราะเขาจะเลือกคิด เลือกทำ�ได้ เหมาะสมกว่าคนดี...อย่างเดียว คนดีหลาย ๆ คนเคร่งครัดเคร่งเครียดกับชีวติ ตัวเอง และผู้อื่น จนเหมือนมีกรรมชีวิตและมีความเครียดสะสม โดยไม่รู้ตัว ถ้าจะหาแฟนทีท่ งั้ รวย ดี และมีปญ ั ญาคงจะหายาก ถ้าคุณคิดจะเลือกแฟน ลองคิดดูสิว่าจะเลือกแบบ ไหน คนรวย คนดี หรือคนมีปัญญา และถ้าเป็นตัวคุณเองเล่า คุณเลือกเป็นคนแบบไหน หรือยังยืนยันว่าขอรวยไว้ก่อน ก็ไม่ว่ากัน

45


Horoscope:

อาจารย์อิสเรศ อนัคฆมนตรี

นิมิตแห่งดวงชะตา ‘นิมิต’ คำ�นี้กำ�ลังโดดเด่น ผู้อ่านหลายคนถามเข้า มาว่านิมิตแปลว่าอะไร จึงของแจ้งแถลงไขไว้ว่า อันคำ�ว่านิมิตนั้นมีใช้ในหลายความหมาย หลาย สถานการณ์ เช่นดังที่ Wikipedia ให้ความหมาย ไว้ว่า นิมิต (เขตแดน) - เครื่องหมายบอกเขตสีมาที่พระวินัยกำ�หนด เช่น เขตของวัดวาสมัยนี้ใช้ลูกนิมิตเป็นเครื่องหมาย กำ�หนด นิมิต (กรรมฐาน) - เครื่องหมายในเวลาทำ�กรรมฐาน เช่น นิมิต ของกสิณไฟคือเปลวไฟ นิมติ ของอานาปานนุสติคอื ลม เป็นต้น นิมิต (เครื่องบอกเหตุ) - หมายถึง เครื่องหมายแสดงเหตุ ลาง เค้ามูล เช่น สุบินนิมิต (ความฝัน) บุพนิมิต (ความฝันตอน เช้า) ศุภนิมิต (นิมิตหมายอันดี) เช่น หากจิ้งจกร้อง ทักก่อนออกจากบ้านจะเป็นเครือ่ งหมายแสดงลางบอก เหตุว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีแก่เจ้าตัว นิ มิ ต ดั ง ความหมายรวมคื อ เครื่ อ งหมายที่ ใ ช้

ในการบอกสิ่งที่เห็น อย่าง JobCyber ฉบับนี้ที่เรามา ทำ�นายดวงชะตาก็เป็นการแจ้งนิมิตแห่งดวงชะตาท่านผู้

ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันจันทร์ ช่วงนี้คุณเป็นผู้นำ�สูงสุด ต้องเสียสละสิ่งต่าง ๆ เพื่อคนอื่นจึงจะเดินสู่เป้า หมายได้ การงานถือว่าจุดขัดแย้งยังปรากฏ ต้องอาศัยความสามารถไม่ใช่ดวง การ เงิน กำ�ลังเดินเข้าสู่ขาขึ้น สิ่งที่ทำ�บังเกิดผล ความรัก ดูเหมือนเป็นแรงผลักดันให้ คุณเกิดความสำ�เร็จในวันนี้ ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันอังคาร ค่อนข้างจะมีจดุ พลิกผันในชีวติ หรือมีการเดินทางไกลเพือ่ ย้ายถิน่ ฐาน การงาน ค่อนข้างเหน็ดเหนือ่ ยในช่วงนี้ แต่เจ้าชะตาก็สามารถจัดการปัญหาเหล่านีไ้ ปได้ การ เงิน มีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่คล่องตัว ภาวะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ความรัก การติดต่อธุรกิจการงาน การร่วมหุ้นจะทำ�ให้ได้เจอคนลักษณะนี้นั่นเอง ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันพุธ จะมีจดุ พลิกผันในชีวติ หรือมีการเดินทางไกลเพือ่ ย้ายถิน่ ฐาน การงาน มีโอกาส เปลีย่ นแปลง หรือโยกย้าย ในเรือ่ งของการติดต่องานจะต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาก ขึ้น การเงิน การบริหารการเงินจะทำ�ให้เจ้าชะตานั้นมีความสุขุมรอบคอบ จะสร้าง ความมั่นคงทางด้านการเงิน ความรัก ช่วงแรก ๆ ต่างคนก็ต่างยังไม่รู้จิตใจของตัว เอง สุดท้ายรู้สึกเข้าใจถึงจิตใจของกันและกัน ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ช่วงนี้เข้าสู่ความสำ�เร็จอันเรืองรอง เร่งทำ�ให้เต็มที่ การงาน การเข้าสังคม คือประตูแห่งความสำ�เร็จ การเข้าสังคม การสมาคมจะทำ�ให้เกิดโชค การเงิน เหน็ดเหนื่อย หรืออึดอัด แต่สุดท้ายแล้วจะมีความสำ�เร็จเกิดขึ้น ความรัก การเข้า สังคมจะทำ�ให้ได้พบเจอคนลักษณะพูดเก่ง คุยเก่ง และเป็นคนเฉลียวฉลาด รอบรู้ ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันศุกร์ ช่วงนี้จะสบายชิล ๆ ทำ�อะไรก็ดูง่ายดาย แค่ปล่อยวางอย่ายึดติด การงาน มี แนวทางทีจ่ ะนำ�พาไปสูโ่ อกาส หรือการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งของการกระทำ�อย่างเป็น รูปธรรม การเงิน ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น ช่วงนี้ไม่ควร ลงทุนอะไรมาก ๆ ความรัก สิง่ ทีเ่ ป็นอยูย่ งั มีความมัน่ คงสำ�หรับผูท้ มี่ คี วามรักอยูแ่ ล้ว ผู้ที่ยังไม่มีรักในช่วงนี้ก็คงต้องรอไปก่อน ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันเสาร์ ช่วงนี้ระวังดาวประจำ�ดวงอยู่บนเรือนคู่ศัตรู ทำ�อะไรระวังโดนแทงข้างหลัง การงาน ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ ๆ มักเกิดจากการผลักดันของพวกเพื่อนร่วม งานอาชีพของเรา การเงิน จำ�เป็นต้องใช้ความฉลาดและไหวพริบในการตัดสินใจใน เรื่องการเงินให้ดี ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ความรัก ช่วงนี้มีทั้งความเบื่อหน่าย และ

46

อ่านทุกท่านให้ได้นำ�ไปกำ�หนดชีวิตกันครับ หากท่านผู้ อ่านพร้อมก็ตามมาเห็นแจ้งในนิมิตกันเลยครับ

ความสุขปะปนกันไป คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า ดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดี ๆ โคจรเข้ามา อย่าละทิ้งโอกาส คว้าสิ่งนั้นไว้เพื่อเป็นฐาน ที่ดีต่อไป การงาน จะนำ�พาไปพบเจอมิตรภาพ และบางสิ่งบางอย่างที่ดีเกี่ยวกับ เรื่องความสัมพันธ์ การเงิน มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน การลงทุนต่าง ๆ ก็ จะได้กำ�ไรเข้ามา ความรัก เจอคนโดนใจ สามารถสร้างความสุขและความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันเพิ่มขึ้น

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


Who I Am: ‘ลืมอะไร’ ที่เป็นจุดอ่อนในใจคุณ JobCyber เปิดใจศึกษา ‘จุดอ่อนในใจ’ ของนักแสดงในละคร ‘คุณชายรักเร่’ ของบริษัท จันทร์ 25 จำ�กัด ว่าแต่ละคนมีอะไรในใจที่ไม่อยากยอมรับบ้าง กับคำ�ถามทางจิตวิทยาข้อที่ ว่า.... “วันหนึง่ ในช่วงปิดเทอม คุณออกไปเทีย่ วต่างจังหวัด แต่พอขึน้ รถไฟไปแล้ว คุณเพิง่ นึกได้ว่าลืมหยิบของใส่กระเป๋าไปอย่างหนึ่ง คุณคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นอะไร”

ก. ขนม

ข. แปรงสีฟัน

ค. ร่ม

ง. เกม

คำ�ถามจิตวิทยาข้อนี้จะบอกถึง ‘จุดอ่อนในใจคุณ’ ในทางจิตวิทยา การเผลอลืมเป็นสิ่งที่ เกิดขึน้ โดยเราไม่คาดคิด มันทำ�ให้คณ ุ ต้องยอมรับในสิง่ ทีไ่ ม่อยากจะยอมรับ จริงอยูค่ ณ ุ อาจ แกล้งทำ�เป็นไม่ใส่ใจ แต่ยังไงมันก็เป็นข้อผิดพลาดของคุณอยู่ดี นี่ล่ะ ที่เขาว่า “ความผิด ของตัวเองมักมองไม่ค่อยเห็น” ‘ขนม’ เป็นสัญลักษณ์ของการร้องขอ อยากถูกตามใจ การทำ�อะไรเพื่อคนอื่นสำ�หรับ คนอื่นคุณถือว่าเป็นความอดทน จริง ๆ แล้ว คุ ณ เป็ น คนละเอี ย ดรอบคอบ ทำ � อะไรก็ จ ะ หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้น ๆ จนทำ�ให้ใคร ๆ คิด ว่าคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องของชาวบ้านเท่าไหร่ เรียกว่าออกจะเอาแต่ใจน่ะ คุณต้องเอาใจเขา มาใส่ใจเราหน่อยแล้ว

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

‘แปรงสีฟนั ’ เป็นสัญลักษณ์ของความเข้าใจ แต่แม้วา่ คุณจะเข้าใจดีในเรือ่ งต่าง ๆ แต่ มักจะพูดไม่ตรง คุณจะยอมพูดว่า ใช่ ๆ ๆ ก่อนเสมอ คุณต้องเข้มแข็งกว่านี้ให้มาก ‘ร่ม’ แสดงถึงจิตใจที่ปกปิด คุณมีนิสัยขี้ตกใจกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนอื่น ภายนอกดูกล้า แต่ความจริงแล้วปกปิดความอ่อนแอไว้ในใจ คุณมักบ่นซ้ำ� ๆ กับเรื่องที่ทำ� ไปแล้วว่ามันไม่ดีบ้าง น่าจะดีกว่านี้บ้าง แม้ว่าคนรอบข้างยังไม่ได้ว่าอะไรสักกะติ๊ด คุณต้อง สงบจิตสงบใจ ค่อยคิดค่อยทำ�หน่อย ‘เกม’ แสดงถึงความรุนแรงในการแข่งขัน คุณเป็นคนทีอ่ ยากจะเอาชนะคนอืน่ ๆ แต่ ส่วนใหญ่จะเก็บความรู้สึกไว้ ไม่กระทำ� แต่จะออกมาทางคำ�พูด เช่น การเหน็บแนมหรือ อะไรประมาณนั้น ก็ระวังอย่าให้มากไปจะกลายเป็นก้าวร้าวได้

วรัทยา ว่องชยาภรณ์ พรหมภัสสร เจียมสกุลศักดิ์ ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล สรณัฐ ยุปานันท์

(รับบท (รับบท (รับบท (รับบท

ฝนริน) ฟ้ารุ่ง) ร.ต.อ.ทิวัตถ์) ม.ล.อัศเวธา)

47


Friendship:

มาเลย์ พาเพลิน เบื่อ ๆ กับงาน สภาพอากาศ ข้าวเน่า พระเก๊ เลยเก็บ กระเป๋าเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวกับเขาบ้าง ก็ไม่ใกล้ไม่ ไกล ไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ตื่นเต้นพอ สมควร เพราะถือเป็นทริปแรกทีไ่ ปเองโดยไม่พงึ่ บริษทั ทัวร์ จัดทริปกันข้ามปี ก่อนจะพร้อมไปเป็นคนแปลกหน้าในดิน แดนใหม่ที่ไม่คุ้นเคยแบบแบ็กแพ็ก นั่งเครื่องบินประมาณ ชั่วโมงกว่า ๆ ก็ถึงแล้ว LCCT สนามบินของมาเลเซีย หลังจากสูดอากาศต่างประเทศพอเป็นพิธีก็ต้องรีบบึ่งไปสู่ จุดหมายแรกคือกัวลาลัมเปอร์ การเดินทางก็ง่าย ๆ แค่ ซื้อตั๋วรถบัสจากสนามบินไปสู่ KL Sentral ลืมบอกไปว่าที่มีความสุขสุด ๆ เพราะคณะทัวร์ของ เราเป็นเพื่อนที่ทำ�งานด้วยกัน ไปกับคนสนิท กับเพื่อนสนิท คงไม่มีอะไรจะมาเทียบว่าเป็นการเที่ยวที่สนุกและประทับ ใจขนาดไหน .... แต่กว่าจะได้ไปก็เครียดเอาเรื่องเหมือน กัน เพราะพนักงานบริษทั เดียวกันจะหาวันหยุดเพือ่ ไปเทีย่ ว พร้อม ๆ กันนี่ งานที่รับผิดชอบต้องเรียบร้อยจริง ๆ นะ จัดการงานที่ค้างไว้เรียบร้อยก็ออกเดินทางกันได้ .... กลับมาที่เรื่องเที่ยว พอเท้าได้สัมผัสกัวลาลัมเปอร์ สถานทีแ่ รกทีท่ ริปทัวร์ตะลอนเทีย่ วได้ไปเยือนคือ Petronas Twin Towers ตึกแฝดอันเลือ่ งชือ่ ของมาเลเซีย ซึง่ การเดิน ทางก็ง่าย ๆ คือต่อรถไฟฟ้าที่สถานี KL Sentral ไปยัง สถานี KLCC ขอบ่นนิดเดียวว่า รถไฟฟ้าบ้านเขาสั้นมาก แถมปิดประตูเร็วอีกต่างหาก เมื่อถึงสถานี KLCC เดินต่อ อีกนิดหน่อยก็ถึงตึกแฝด เมื่อถึงแล้วก็ต้องมาจองบัตรเพื่อ ขึ้นไปเยี่ยมชมกันก่อน มีให้เลือก 2 แบบ คือ ยอดตึกกับ ทางเชือ่ มระหว่างตึกแฝด แต่ดว้ ยราคาทีเ่ กินคาด คิดถึง 80 RM (ประมาณ 800 บาท) ทำ�ให้แผนการชม ทิวทัศน์บนตึกแฝดเป็นอันต้องล่มไป ได้แต่เสพ ตึกแฝดเพียงแค่ด้านล่าง ก่อนจะอำ�ลา ‘ตึกแฝด แปดร้อย’ ไปอย่างละห้อยหา แล้วไปพักเลียแผล ใจในห้างสรรพสินค้าใกล้ ๆ พร้อมกับรับประทาน อาหารเที่ยงไปด้วย ซึ่งเมนูที่หลาย ๆ คนแนะนำ� ว่ามาถึงมาเลเซียจะต้องลิ้มลองให้ได้ก็คือ ‘Nasi Lemak’ ซึ่งคล้าย ๆ มัสมั่นไก่ราดข้าว มีไข่ต้ม ปลาตัวเล็กผัดกับซอสอะไรสักอย่าง รสชาติออก เค็ม ๆ กับอะไรทีค่ ล้ายน้�ำ พริกปลาป่น มีเครือ่ งเคียงให้ดว้ ย

48

เป็นแตงกวา แครอท รสชาติออกเปรี้ยว ๆ รวม ๆ แล้วรสชาติจะออกจืด ๆ แต่ก็อร่อย ใช้ได้ หลังอิ่มหนำ�กันพอประมาณ ก็เดินช็อป ปิ้งกันตั้งแต่วันแรก รวม ๆ แล้ว เสียค่าช็อป ปิ้งมากกว่าค่าขึ้นตึกแฝดซะอีก (T_T เศร้า) พอช็ อ ปปิ้ ง เสร็ จ ก็ ห อบข้ า วหอบของ จรลี ไ ปยั ง ที่ พั ก กั น ซะที ซึ่ ง ที่ พั ก ของเราคื อ Arenaa Mountbatten Hotel ต้ อ งนั่ ง รถไฟฟ้าจากสถานี KLCC ไปยังสถานี Masjid Jamek ภายในห้องประกอบด้วย เตียง 2 ชั้น จำ�นวน 2 เตียง มีห้องน้ำ�และห้องอาบ น้ำ�ในตัว เรียกว่าถ้าใครจะจัดหนักมีสิทธิคละ คลุ้งไปทั่วห้องได้ง่าย ๆ นอกจากนั้นภายในห้อง ยังมีโทรทัศน์ที่มีอยู่ 4 ช่อง เลือกดูแทบไม่ถูก (ประชด) หลังจากเก็บ กระเป๋าและนั่งนอนพัก ผ่ อ นกั น พอหอมปาก หอมคอ ก็ถึงเวลาท่อง เที่ยวยามเย็น ซึ่งสถาน ที่ ท่ อ งเที่ ย วแถวนั้ น คื อ มัสยิด Jamek แต่จน แล้วจนรอดก็หาไม่เจอ สักที จึงต้องข้ามไปอย่างน่าเสียดาย ก่อนจะไปช็อปปิง้ และ หาของกินยามค่ำ�คืนที่ไชน่าทาวน์ ซึ่งมีของขายมากมาย เหมือน ๆ กับสำ�เพ็งบ้านเรา ส่วน ของกินตามข้างทางก็มีลูกชิ้นทอด หลากหลายชนิด ที่อร่อย ๆ คือ

ลูกชิน้ ปลาชิน้ บาง ๆ นำ�มาทอดจนกรอบราดน้�ำ จิม้ และตบ ท้ายด้วยมือ้ หนัก ๆ ใกล้ ๆ กับไชน่าทาวน์ เป็นร้านข้างทาง ที่มีอาหารสด ทั้งไก่ ปลาหมึก ลูกชิ้น เครื่องใน ฯลฯ และ ผักนานาชนิด เสียบไม้ให้เลือกใส่จาน แล้วนำ�ไปให้พนักงาน ย่าง ทอด หรือจะนำ�ไปต้มรับประทานที่โต๊ะก็ได้ น้ำ�จิ้มก็มี ด้วยกัน 4-5 อย่าง แต่ไม่คุ้นลิ้นสักเท่าไหร่นัก คนขายใจดี แถมยังพูดไทยได้อีกด้วย ราคาค่าอาหารจะคิดตามจำ�นวน ไม้ ซึ่งแต่ละไม้ราคาไม่เท่ากันแบ่งตามสีที่ทาปลายไม้ มื้อนี้ หมดไปกับค่าอาหารประมาณ 100 RM (ประมาณ 1,000 บาท) กว่าหนังท้องจะตึงก็ปาเข้าไปค่อนคืน จึงพาร่างกาย ไปพักผ่อนก่อนจะผจญภัยในวันถัดไป สำ � หรั บ การมาท่ อ งเที่ ย วมาเลเซี ยในครั้ ง นี้ ถือว่ายังไม่รสู้ กึ ว่ามาต่างประเทศมากนัก เพราะ ผู้คนก็ดูคล้าย ๆ กัน นิสัยก็อาจจะคล้าย ๆ กัน ด้วย อย่างการข้ามถนนตอนไฟเขียว (แอบ แซว) แต่ทแี่ ตกต่างกันอย่างมากคือคนมาเลเซีย ที่มีโอกาสได้พูดคุยด้วย สามารถสื่อสารภาษา อังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และการเดินทาง มี ร ะบบขนส่ ง ทั้ ง รถไฟฟ้ า โมโนเรล รถบั ส ครอบคลุม ทำ�ให้การท่องเที่ยวมาเลเซียไม่ยาก อย่างที่คิด เที่ยวกันนะ ไม่ว่าที่ไหน พวกเราก็ยืนยันว่า สำ�คัญที่คนที่เราไปด้วยกันมากกว่าจริง ๆ ทริปนี้ สนุกไม่รู้ลืมจริง ๆ

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


VIP: พอเล่น 13 เกมสยอง คนก็ เ ริ่ ม รู้ จั ก น้ อ ยว่ า เป็ น นั ก แสดง แต่หลังจากนั้นเกือบ 2 ปีไม่มีใครชวนเลย น้อยก็เริ่ม รู้ สึ ก ว่ า เราไม่ ไ ด้ เ ป็ น นั ก แสดง นีห่ ว่า (หัวเราะ) ก็เลยต้องกลับ มาเป็นนักร้องเหมือนเดิม ...

“กฤษดา สุโกศล แคลปป์” งานบันเทิงไม่ใช่เรื่องเดียวในชีวิต! วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

49


น้อยก็ไม่ได้ปฏิเสธเยอะแยะเท่าไร นะ น้อยรู้สึกดีเสมอเวลามีคนชวน มาเล่นหนัง เหมือนที่น้อยพูดเสมอ ว่าเขาจะเลือกใครก็ได้ แต่เขาเลือกเรา อยากให้เรามาเล่นมันก็รสู้ กึ ดีแล้ว เวลา ปฏิเสธเขาเราก็เกรงใจเหมือนกัน เป็นผู้ชายในวัย 40 ที่ยังค่อนข้างสับสนกับตัวเอง “น้อย พรู” หรือ “กฤษดา สุโกศล แคลปป์” ที่ ตอนนี้นอกจากต้องลุยงานบริหารโรงแรมระดับพัน ล้านริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา โรงแรมเดอะสยาม ที่ ออกแบบเอง แถมยังขนเอาของเก่าที่สะสมไว้มา ตกแต่งโรงแรมในสไตล์พิพิธภัณฑ์นับพันชิ้น งานที่ ผู้บริหารหนุ่มบอกว่าต้องทุ่มสุดตัว เพราะที่ผ่านมา ยอมรับว่าแทบไม่ได้ช่วยงานครอบครัว เพราะมัว ไปกระโดดโลดเต้นอยู่ในวงการบันเทิงเสียนาน ไม่ ว่าจะเป็นงานเพลงหรืองานแสดง แต่ถงึ จะออกตัวว่าจะเข้าไปช่วยธุรกิจครอบครัว ให้มากขึ้น รวมทั้งครอบครัวในฐานะคุณพ่อลูก 2 “น้อย พรู” ก็ยังมีโปรเจกต์งานแสดงอยู่ในมืออีก เพียบ ที่เพิ่งได้เข้าฉายก็ ‘โลงจำ�นำ�’ งานกำ�กับของ ภาม รังษี และที่อยู่ระหว่างถ่ายทำ�กับ ‘ขุนพัน’ ของ โขม ก้องเกียรติ โปรเจกต์งานแสดงทีน่ า่ สนใจและต่อ เนื่องอย่างที่เจ้าตัวน่าจะพอใจ

ช่วงนี้งานแสดงค่อนข้างเยอะนะคะ

“ที่ถ่ายเสร็จแล้วก็มี 2 เรื่อง คือขุนพัน กับอีก เรื่องที่เป็นหนังอินดี้สยองขวัญ ก็เป็นหนังผีเรื่องแรก ที่น้อยเล่น กับอีกเรื่องเป็นบทรับเชิญมากกว่า เป็น

50

หนังของเต๋อ นวพล ที่ทำ�เรื่อง 36 นี่เป็นหนังเรื่อง ที่ 2 ของเขา ได้ทุนจากเทศกาลฟิล์มเฟสฯ ที่เวนิส หนังถ่ายไม่กี่วัน แค่ 3-4 วันก็ปิดกล้องแล้ว หนังจะ เป็นอินดี้จ๋า น่าจะฉายในงานเทศกาล ส่วนโลงจำ�นำ� ก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำ�หรับผมทีท่ �ำ งานกับผูก้ �ำ กับ ใหม่ กับภาม ผมไม่เคยเจอผู้กำ�กับที่มีพลัง ทั้งแปลก ทั้งพลังสูงมากเท่าคนนี้มาก่อน”

เวลาร่วมงานกับผู้กำ�กับใหม่ ๆ คุณน้อยเลือก งานยั งไง ต้ อ งไปคุ ย กั บ ตั ว หรื อ แค่ อ่ า นโปร เจกต์ก็พอ

“ส่วนมากก็ดูสคริปต์ก่อน ถ้าเป็นผู้กำ�กับหน้า ใหม่ด้วย คือมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่านักแสดงต้อง อยากทำ�งานกับระดับพวกพี่ต้อม เป็นเอก หรือคน ที่มีชื่อเสียง อย่างผมก็เคยได้ร่วมงานกับเจ้ย แต่กับ รุ่นใหญ่ ๆ ผมยังไม่มีโอกาสได้ทำ�งาน แต่ก็คงต้องดู สคริปต์ก่อน ผมว่าสคริปต์สำ�คัญที่สุด สำ�หรับน้อยก็ ต้องดูหลายอย่างเพราะเราเล่นหนังด้วยหลายสาเหตุ บางทีก็อยากแสดงกับนักแสดงคนนั้นคนนี้ เพราะ หนังแต่ละกองมันไม่เหมือนกันนะ แต่ละเรื่องมัน คนละคัลเจอร์ ทีมงานแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันก็ น่าสนใจที่ตรงนี้”

“ถ้ามีโอกาสได้คยุ กับผูก้ �ำ กับด้วยก็ดี ซึง่ มันก็แล้ว แต่เส้นทางมันมาในทิศทางไหน อย่างบางทีก็รู้จักกัน อยู่แล้ว อย่างถ้าหนังของสหฯ หรือบาแรมยูก็รู้จัก กับพี่ปรัช (ปรัชญา ปิ่นแก้ว) อยู่แล้ว เวลามีหนังพี่ เขาก็โทร.มาคุยกันเลย แต่ถ้ามาจากอีกทิศทางหนึ่งที่ ไม่รู้จักเราเลย เขาก็อาจจะส่งใครที่รู้จักเรามาถามว่า สนใจหรือเปล่าจะเล่นหนังเรือ่ งนี้ ถ้าเราสนใจก็คยุ กับ ผูก้ �ำ กับ โดยรวมน้อยก็ไม่ได้ปฏิเสธเยอะแยะเท่าไรนะ น้อยรู้สึกดีเสมอเวลามีคนชวนมาเล่นหนัง เหมือนที่ น้อยพูดเสมอว่าเขาจะเลือกใครก็ได้ แต่เขาเลือกเรา อยากให้เรามาเล่นมันก็รสู้ กึ ดีแล้ว เวลาปฏิเสธเขาเรา ก็เกรงใจเหมือนกัน” ปฏิเสธไปกี่เรื่องแล้ว “จริง ๆ แล้วไม่ค่อยปฏิเสธนะ เพราะน้อยไม่มี โอกาสได้เล่นหนังเยอะแยะเหมือนนักแสดงคนอืน่ ๆ” เพราะสไตล์ที่ชัดเจนไปทางหนังอินดี้หรือเปล่า ผู้ กำ�กับดัง ๆ ส่วนมากเขาทำ�หนังตลาดกันนะ “ใช่ ก็อาจจะไม่เหมาะกับทิศทางของเขา หรือ ว่าคาแร็คเตอร์ของเขา ตอนนีห้ ลังจากเรือ่ งอันธพาล ก็มีติดต่อเข้ามาเยอะขึ้น เมื่อก่อนจะ 2 ปีครั้งหนึ่ง อ่านต่อในฉบับเต็ม หน้า 51

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


ไม่เยอะครับ มีที่ปฏิเสธไปบ้าง ก็สังเกตนะว่าคน ชอบชวนน้อยเล่นบททีห่ ลังชนฝา คาแร็คเตอร์ความ กดดันสูง คล้าย ๆ มาจากหนัง 13 เกมสยอง เหมือน คนที่ต้องเผชิญภาวะ คนรอบข้างก็ชอบว่าเวอร์ โลง จำ�นำ�ก็ใกล้เคียงนิดหน่อย ผู้กำ�กับบอกว่าหน้าตา พี่น้อยมันน่าสงสาร (หัวเราะ) อีกเรื่องก็คล้าย ๆ แบบนี้ เป็นหนังครอบครัว โดนเมียด่าอะไรแบบนั้น ล่าสุดที่ปฏิเสธไปมีเรื่องที่รู้สึกว่ามันก็เริ่มซ้ำ� อาจจะ ไม่ใช่หนังผีเหมือน 13 เกมสยอง แต่คาแร็คเตอร์ มันซ้ำ�นิดหน่อย ก็ไม่เล่นดีกว่า แต่น้อยก็อยากเล่น บทผู้ชายธรรมดา อยากเริ่มเล่นบทที่มันผ่อนคลาย ขึ้น หรือหนังครอบครัวก็ดีนะ แต่พออ่านบทมันก็ไม่ สนุก หนังพวกหลังชนกำ�แพงมันสนุกกว่าเยอะ น่า เล่นกว่า” “ในฐานะนักแสดงเราก็อยากทำ�อะไรที่หลาก หลาย น้อยว่าโดยรวมที่เล่นมาก็มีโอกาสได้เล่นมา หลากหลายดี แม้หนังบางเรื่องมันไม่ได้ดัง บ๊อง ๆ อย่างทวารยังหวานอยู่ที่เล่นครั้งแรก แต่มันก็เป็น หนังตลกที่หลุด ๆ หน่อย อย่างหลวงพี่เท่ง น้อยก็ เล่น เพราะว่าน้อยอยากแสดงกับพวกตลกไทย น้อย อยากดูว่าคัลเจอร์เขาเป็นยังไงในงานแสดงของเขา แม้แต่หนังจะไม่มีน้อยออกเท่าไหร่ แต่ก็อยากเล่น เพราะอยากพบปะกับนักแสดงตลกไทยพวกนี้ น้อย ว่าเขามีความเป็นไทยสูงมาก มากกว่านักแสดงทัว่ ไป ตลกไทยเป็นสิ่งที่ลึกมากในคัลเจอร์ของเรา เพราะ อย่างหนังแอ็คชัน่ ทีอ่ อกมาก็เหมือนหนังจีน-ฝรัง่ หนัง โรแมนติคก็เหมือนหนังเกาหลี แต่หนังตลกไทยมัน ชัดเจนมากในความเป็นไทย ผมก็เลยอยากดูว่าตรง นี้เป็นยังไง ก็เลยลองดู”

ถึงตอนนี้จริง ๆ ก็ยังติดภาพคุณน้อยบนเวที ภาพตรงนั้นมันค่อนข้างชัดเจนมากจนติดมา กับคาแร็คเตอร์เวลาคนจะคิดถึงคุณน้อยเวลา จะเสนอบทอะไรให้

“ใช่นะ มันก็อาจจะเริ่มต้นจากนั้น สมัยก่อนที่ ร้องเพลงก็ดูแรง ๆ คนก็เลยคิดว่าต้องมาเล่นบทที่ แรง ๆ บททีล่ กึ ๆ น่าจะเริม่ จากตรงนัน้ ภาพจากเวที คอนเสิร์ต มันก็เหมือนเราหนีพ้นตรงนี้ไม่ได้ ผมว่า นักแสดงแต่ละคนเขาก็มบี ทแสดงทีเ่ ด่น อย่างจอห์น นี่ เดปป์ ทุกคนก็ทราบว่าสไตล์ที่เขาเล่นแบบไหนที่ เด่นสุด แบบตลกนิดหน่อยแล้วก็เท่ ๆ ลีโอนาโดก็ ต้องเล่นอะไรแรง ๆ ผมว่านักแสดงทุกคนก็พยายาม เล่นค้นหาบททีห่ ลากหลาย แต่สดุ ท้ายก็มแี นวหนึง่ ที่ เราค่อนข้างเวิรค์ สุด ทีช่ ดั เจนสุด ทีค่ นชอบดูเราเล่น มากที่สุดมันก็ต้องมีแนวนั้น”

ตอนนีค้ วามฝันเรือ่ งการเป็นนักแสดงของคุณ น้อยเป็นอย่างไรบ้าง

“ตัง้ แต่ตน้ ผมไม่รสู้ กึ ว่าได้เป็นนักแสดง ตอนนัน้ ผมรู้สึกว่าการแสดงเหมือนไม่มั่นคง ในแง่มุมที่มัน เป็นงานที่เราต้องรอให้คนชวนเรามาเล่น เพราะผม ไม่ได้มพี ลังพอทีจ่ ะกำ�กับหนัง หรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ หรอก มันก็เลยไม่เหมือนเพลงทีผ่ มสามารถสร้างขึน้ มาเองได้ คอนโทรลได้หมดเลยเรื่องเพลง แต่หนัง มันต้องพึ่งคนอื่นชวนเรามาเล่น บางทีก็อาจจะไม่มี ใครชวนก็ได้ วันหนึ่งเราก็จะอายุมากขึ้น ก็จะไม่มี ใครชวนแล้ว เราก็ต้องยอมรับตรงนี้ ผมรู้สึกอย่างนี้ มาตั้งแต่สมัยที่ไปอยู่เมืองนอก ไปออดิชั่น ไปเทสต์ ตอนแรกผมก็พยายามเป็นนักแสดงละครเวทีทเี่ มือง นอก ช่วงเมือ่ 20 ปีทแี่ ล้ว นานมาแล้วก่อนเป็นน้อย

วงพรู”

ความตั้งใจตรงนั้นคือจะให้เป็นอาชีพให้ได้ ไม่ ได้แค่อยากจะแสดง

“ใช่ครับ จะให้เป็นอาชีพให้ได้ แต่ก็ทำ�เพื่อ ประสบการณ์ดว้ ย ทุกคนทีเ่ ก่งก็อยูน่ วิ ยอร์กกันหมด นักแสดง นักธุรกิจ ทุกอย่างใครทีม่ พี รสวรรค์ทสี่ ดุ ใน โลก มันเป็นเซ็นทรัลออฟเดอะเวิรด์ จริง ๆ นิวยอร์ก แม้เราไม่ประสบความสำ�เร็จ แต่ก็ได้ประสบการณ์ ที่ดี และเราก็รู้อยู่แล้วว่าการแสดง คนที่ประสบ ความสำ�เร็จมีแค่ 5% คนที่ทำ�มาหากินได้ที่เมือง นอกที่ฮอลลีวู้ดก็แค่เปอร์เซ็นต์เดียว เราก็รู้ว่ามัน ยาก โอ.เค.เมืองไทยก็ง่ายกว่าหน่อย เพราะการ แข่งขันมันไม่สูงเหมือนที่นู่น เริ่มจากตรงนั้นก็ไม่ได้ ประสบความสำ�เร็จ อยู่ที่นู่น 3-4 ปีแล้วก็เป็นบ๋อย เสิรฟ์ อาหาร กลางวันก็ไปเทสต์ กลางคืนก็ไปฝึกด้าน การแสดง ไปเทรนก็ไม่สำ�เร็จอะไรก็กลับมาเมือง ไทย ก็เริม่ ค้นหาตัวเอง ลองมาทำ�เพลงแล้วก็ประสบ ความสำ�เร็จพอควรนะก็เลยอยากกลับมาแสดงอีก ก็มีโอกาสได้เล่นทวารยังหวานอยู่ พอเล่น 13 เกม สยอง คนก็เริ่มรู้จักน้อยว่าเป็นนักแสดงแล้ว” “แต่หลังจากนั้นปีเกือบ 2 ปีไม่มีใครชวน เลย น้อยก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นนักแสดงนี่หว่า (หัวเราะ) ก็เลยต้องกลับมาเป็นนักร้องเหมือนเดิม แต่ด้านนักแสดงก็ได้รางวัลเยอะ ได้สุพรรณหงส์ ได้ชมรมนักวิจารณ์ ก็ถอื ว่าประสบความสำ�เร็จด้าน การแสดงแล้ว แม้ไม่มีใครชวนก็โอ.เค. กลับมาทำ� อัลบั้มชุด 2 ของพรูแต่ก็ไม่ได้เวิร์คมาก หลังจาก 2 ปีก็มีคนเริ่มชวนมาแสดงบ้าง ปีหนึ่งเรื่องหนึ่ง สอง ปีเรือ่ งหนึง่ ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ จนมีอนั ธพาลทีเ่ กิด

สมัยก่อนที่ร้องเพลงก็ดูแรง ๆ คนก็เลยคิดว่าต้องมาเล่นบทที่แรง ๆ บทที่ลึก ๆ น่าจะเริ่มจากตรงนั้น ภาพ จากเวทีคอนเสิร์ต มันก็เหมือนเราหนี พ้นตรงนีไ้ ม่ได้ ผมว่านักแสดงแต่ละคน เขาก็มีบทแสดงที่เด่น

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

51


ขึ้นมา หลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกดีในมุมที่เวลาน้อยไป ที่ไหน ไปต่างจังหวัดเด็กผู้ชายเขาก็จะมองว่านั่นไง “จ๊อด” คือเขาไม่รู้จัก ไม่พูดว่า “น้อย วงพรู” นะ น้อยก็เลยรู้สึกว่าเราเล่นได้ถึงดี “พี่จ๊อดมาแล้ว ๆ” เขาก็อยากขอถ่ายรูป แค่ปที ผี่ า่ นมาก็เริม่ มีคนชวนมา เล่น ก็เลยรู้สึกเริ่มกลับมาเป็นนักแสดงแล้ว แต่วัน พรุ่งนี้ก็อาจจะหายไปก็ได้ ก็ไม่แน่ใจ บางทีเวลาเรา ปฏิเสธหนังเราก็รสู้ กึ ว่าจะปฏิเสธดีหรือเปล่า เพราะ มันก็อาจจะไม่มหี นังมาชวนเราเล่นทุกวัน ส่วนหนึง่ ก็ไม่อยากปฏิเสธ เพราะไม่รู้ว่าโอกาสจะมีอีกหรือ เปล่า แต่ถ้าเล่นแล้วไปแล้ว พอไปดูหนังก็อาจจะ คิดว่าเล่นทำ�ไมวะ เราไม่อยากมีความรูส้ กึ นัน้ ผมว่า ทุกคนก็เคยเจออย่างนีม้ าก่อนตอนทีเ่ ล่นบทก็ไม่รวู้ า่ มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ มันก็เกิดขึ้นกับทุกคนต้อง ยอมรับ รวมทั้งบางเรื่องที่ปฏิเสธไปก็อาจจะพลาด ไปก็ได้ หนังก็ดังนี่หว่า แต่ผมปฏิเสธไป ปฏิเสธ ไปทำ�ไมวะ (หัวเราะ) มันแล้วแต่ช่วงเวลาชีวิตใน สถานการณ์ตอนนั้น”

เป็นคนที่สนใจงานแสดง โดยเฉพาะภาพยนตร์ มาตลอด ตอนนี้มองวงการเป็นอย่างไรบ้าง ตั้งแต่พี่มากฯ ได้พันล้านนี่ วงการมันน่าตื่น เต้นมากขึ้นหรือเปล่า

“เราก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องอยากทำ�หนังที่ขาย ได้ มันก็ไม่ตา่ งจากฮอลลีวดู้ มันก็ตอ้ งทำ�หนังซูเปอร์ ฮีโร่ เราก็เข้าใจตรงนี้นะครับ ผมอาจจะวิจารณ์ไม่ ออก แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีแพชชั่น แต่ละ ค่ายก็ไม่เหมือนกัน อย่างสหมงคลฟิลม์ ทีน่ อ้ ยได้คยุ กับเสีย่ เจียงท่านก็อายุมากขึน้ แล้ว เราก็คยุ กันว่าถ้า เกิดไม่มีเสี่ยเจียงก็จะไม่มีหนังอย่างชั่วฟ้าดินสลาย อะไรแบบนั้น เพราะเขาชอบหนังใหญ่ ๆ บางที เขาไม่แคร์ว่าหนังจะทำ�เงินด้วยซ้ำ� แต่ก็ทำ�เพราะ ชอบ เขาเกิดมายุคนัน้ ก็ชอบอะไรทีเ่ วอร์ ๆ อลังการ ใหญ่ ๆ เพราะถ้าเป็นหนังค่ายอืน่ ก็ตอ้ งคิดว่าทำ�หนัง อย่างนั้นทำ�ตังค์ยาก บอกไม่เอาดีกว่า เสี่ยเจียงเขา ยังมีไฟ มีความหลงใหลตรงนี้มาก ๆ มันขึ้นอยู่กับ คนในวงการด้วยครับ มันขึ้นอยู่กับการหาผู้นำ� ซึ่ง ยากครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ�ประเทศ ประเทศไหน ก็ได้ทั่วโลก ผมไม่ได้พูดถึงเมืองไทย ผมไม่ได้พูดถึง การเมือง แต่การหาผูน้ �ำ ทีด่ มี นั ยากมาก ไม่วา่ จะเป็น ผู้นำ�ประเทศ หรือผู้นำ�ในด้านศิลปะ”

จบ 3 โปรเจกต์หนังตอนนีก้ ย็ งั ว่างอยู่ จะกลับ เข้าไปบริหารงานโรงแรมหรือลุยงานเพลงต่อ

“จริง ๆ ที่ไม่ได้ทำ�อัลบั้มแล้วก็หายไปนาน เพราะสร้างโรงแรมนี้ โรงแรมเดอะสยาม เป็น ธุรกิจครอบครัว อัลบั้มสุดท้ายก็เกือบ 10 ปีแล้ว นะครับ อัลบั้มชุดแรกของพรูนี่ 2001 ชุดสอง 2004-2005 นี่มันก็ 8-9 ปีแล้ว ช่วงนั้นผมเป็นคน คุยกับครอบครัวว่าให้มาสร้างโรงแรมนี้ดีกว่า ก็เลย เป็นความรับผิดชอบที่สูงมาก ก็เลยทิ้งไปนาน ส่วน หนึ่งที่ปฏิเสธหนังเรื่องหนึ่งไป เพราะผมรู้สึกว่าถึง เวลาที่ต้องทำ�เพลงแล้วว่ะ น้อยเป็นคนที่ทำ�อะไร สองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ค่อยเก่ง ถ้าแสดงหนัง

52

แล้วไปเข้าสตูดิโอทำ�เพลงด้วยจะโฟกัสไม่ได้ น้อย จะให้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ ตอนนีโ้ รงแรมก็เริม่ ลงตัว แล้ว หนังก็ไม่มีอะไรเข้ามาก็โอ.เค.กลับมาเป็นน้อย วงพรูดีกว่า เดือนหน้าไปเมืองนอกกลับมาก็กลับมา ทำ�อัลบั้มให้เสร็จเลยดีกว่า”

ต้องปรับเยอะเลยไหม แฟนเพลงพรูคงอยาก จะเห็นคุณน้อยเต้น ๆ กระโดดมัน ๆ แบบที่คุ้น เคย แต่ตัวเองจะไหวหรือเปล่า

“จริง ๆ เพลงผมทำ�ดนตรีเสร็จมาตั้งเกือบ 4 ปีแล้ว นานแล้ว แต่ติดช่วงที่เริ่มสร้างโรงแรม เริ่ม อินกับโรงแรมจนใจไม่ได้อยู่กับเพลง ก็เลยต้องทิ้ง ไปก่อน แต่ผมต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะ เราก็อายุมากขึน้ ด้วย วงการก็เปลีย่ นไปเยอะด้วย ก็ เครียดเหมือนกันว่าวงการเปลี่ยนไปเยอะ คนไม่ฟัง อัลบั้มแล้ว ไม่อยากให้คาดว่าผมจะโดดไหม โดดได้ แต่ไม่ทุกเพลงนะ ไม่ไหวแล้ว (หัวเราะ) บางทีไป ร้องเป็นแขกรับเชิญ ร้องแค่ 2-3 เพลงก็เริ่มเหนื่อย เมื่อก่อนร้อง 10 เพลง แต่ตอนนี้ไม่รู้จะทำ�ได้ยังไง ก็ต้องบอกแฟน ๆ ไว้ เราต้องให้คนยอมรับว่าเรา ไม่สามารถที่จะทำ�ได้แล้ว น้อยก็เคยบอกกับตู่ ภพ ธร ว่าถ้าน้อยเต้นเยอะเกินไปจะเริ่มร้องเพี้ยน แต่ บางคนก็ยอมรับนะแม้พนี่ อ้ ยจะร้องเพีย้ น เขาอยาก เห็นเต้นมากกว่า” “น้ อ ยก็ เ ล่ น กี ฬ านะ ก็ รู้ ว่ า จั ง หวะไหนที่ เ รา ควรผ่อน เมื่อก่อนสมัยเด็ก ๆ ทุกคนจะรู้จักน้อยว่า เป็นนักกีฬา จะเล่นกีฬาเก่ง น้อยพูดเสมอว่ากีฬาก็ เป็นอีกเวทีหนึง่ ทีเ่ รามีโอกาสได้ปลดปล่อยอารมณ์ ที่ เราสามารถตะโกน น้อยรูส้ กึ ว่านักร้อง นักแสดงเรา โชคดีตรงที่เรามีเวทีที่จะตะโกนได้ ร้องไห้ได้มันสเป เชียลจริง ๆ นะ ผมชอบมากเลย ก็กลัววันหนึ่งถ้า ไม่มีใครชวนมาเล่นหนังอะไรแล้วหรือว่าร้องเพลง ผมจะหาเวทีไหนที่จะปลดปล่อยอารมณ์ มันจะไม่มี แล้ว เพราะสำ�หรับน้อยมันสำ�คัญมาก เมื่อก่อน เราก็ปลดปล่อยกับการเล่นกีฬา แต่ตอนนี้เราก็เก่ง ไม่พอแล้ว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่หันมาด้านการแสดง การร้อง เราต้องการเวทีที่จะปลดปล่อยอารมณ์ ไม่ ต่างจากเวลาคนอื่นไปเที่ยว ดื่ม เมานิดหน่อย มัน ก็รู้สึกดี”

กลับมาที่เรื่องงานบริหารโรงแรม คุณน้อย มองตัวเองในเรื่องของคนที่ทำ�งานศิลปะกับ การเป็นผู้บริหารอย่างไรบ้าง มันผสมผสาน กันลงตัวเป็นคุณน้อยอย่างไร

“จริง ๆ น้อยไม่ได้เป็นนักธุรกิจอยู่แล้ว เรื่อง เงินเรื่องตัวเลขน้อยไม่ค่อยเก่งเท่าไร สำ�หรับน้อย เหมือนเป็นนักฝันมากกว่า เป็น Dreamer เป็นคน ที่ชอบเล่าเรื่อง เล่านิทาน ไม่ว่าจะเป็นจากเพลง พรูก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตคนอื่น ไม่ได้เกี่ยว กับตัวเราเลยเป็นนิทาน เล่นหนังก็เป็นนิทาน เป็น คนละคน สร้างโรงแรมก็เป็นเหมือนการเล่าเรือ่ ง แต่ โรงแรมนีผ้ มโชคดีทมี่ พี นี่ อ้ งคนอืน่ ทีเ่ ก่งด้านอืน่ พีน่ กี ็ เก่งเรื่องตัวเลข เรื่องบิซิเนส มาริสาก็เก่งเรื่องมาร์ เกตติ้ง สุกี้ก็มีความเป็นผู้นำ�ที่สูง ส่วนน้อยก็เป็นนัก

ฝัน ก็เลยผสมผสานกันได้ดี”

เหมือนมีคนมาช่วยทำ�ให้ฝันเราเป็นจริง จับ ต้องได้ ถ้าเรามองว่าโรงแรมประสบความ สำ�เร็จ งานแสดงก็โอ.เค. การร้องเพลงก็ไป ด้วยดี มันดูเหมือนว่าเราสามารถจัดสรรให้ มันลงตัวได้

“ใช่ครับ น้อยทำ�ทุกอย่างเองไม่ได้หรอก เรา ก็มองว่าแพชชั่นเรามีอะไรบ้าง สิ่งที่ชอบทำ�มีอะไร บ้าง แม่กบ็ อกอยูเ่ สมอว่าอย่าไปทุม่ อยูก่ บั สิง่ ๆ เดียว พยายามให้หลายอย่างเกิดขึ้นให้ได้ เราจะได้ไม่ต้อง ไปหวังมากกับสิ่งเดียว น้อยชอบทำ�อะไร น้อยบ้า กีฬาแต่น้อยก็เก่งไม่พอที่จะเป็นโปรหรอก ก็เคยลอง นะแต่ก็ไม่เก่งพอ แต่เล่นบอลระดับมหาวิทยาลัยได้ นะทีอ่ เมริกา แต่ถา้ มากกว่านัน้ ก็ไม่ได้แล้ว (หัวเราะ) น้อยก็ชอบการแสดง ก็เลยอยากให้มนั เกิดขึน้ ได้จาก เพลง การแสดง และก็บ้าของเก่า ชอบการตกแต่ง ก็ผสมผสานกันมาสร้างโรงแรมให้มนั โชว์แพชชัน่ ของ เรา ทัง้ ของเก่า ทัง้ การตกแต่ง เราสร้างโรงแรมไม่ให้ เหมือนคนอืน่ ก็คงเหมือนตัวเรา เหมือนเป็นโรงแรม อินดี้ (หัวเราะ) ถ้าผมจะสร้างโรงแรมจะให้เหมือน คนอื่นก็ไม่เอา ก็เลยสร้างแบบนี้ขึ้นมา โชคดีที่มีแฟ มิลี่ช่วย” “ที่ ผ มพู ด เสมอว่ า ก็ มี ห ลายอย่ า งที่ เ ราเคย ล้ ม เหลวมาก่ อ น ชี วิ ต มั น ก็ สำ � คั ญ ว่ า ทำ � แล้ ว จะ เวิร์คหรือไม่เวิร์คก็ไม่เป็นไรหรอก แต่คุณต้องฝัน บางทีผมก็ไม่เห็นด้วยกับเพลงคุณแม่ อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน (หัวเราะ) มันเกี่ยวกับว่าอย่าฝันอ่ะ แต่ทกุ คนชอบเพลงนี้ เพราะว่าหลายครัง้ ทีฝ่ นั เป็นจริง ใช่ ไ หมครั บ หลายคนที่ ฝั นไม่ เ ป็ น จริ ง เขาก็ ต้ อ ง ยอมรับกับชีวิตเขา และทำ�ให้ดีที่สุดอย่างที่บอย เขียนไว้ นิสยั แบบคนไทยอยูแ่ บบพอเพียง (หัวเราะ) แต่ อ ย่ า งน้ อ ยคุ ณ ต้ อ งพยายามให้ มั น เกิ ด ผมก็ ต้องการการยอมรับเสมอ แม้ผมจะอายุ 40 ผม ก็ อ ยากได้ ก ารยอมรั บ แบบว่ า มาที่ นี่ อ ยู่ เ มื อ ง ไทย แม้แต่เราเกิดที่นี่แต่เพื่อนคนไทยเราก็ไม่เยอะ เพื่อนฝรั่งก็ไม่เยอะ และเราก็อยากได้การยอมรับ เสมอเพราะนี่คือบ้านเรา ผมก็พยายามพิสูจน์ตัว เองเสมอจากเพลง เวลาเล่นหนังที่พูดมาเสมอว่า ผมชอบเล่นหนังมาก มันทำ�ให้ผมคอนเน็คกับคน ไทยได้ กับคนบนถนนได้ ถ้าผมไม่ได้เล่นหนังพวก เด็ ก วิ น มอเตอร์ ไ ซค์ จ ะอยากมาจั บ มื อ ผมเหรอ (มากกว่าตอนทำ�เพลงเหรอ) มากกว่าเพราะหนัง มั น จะแมสกว่ า อย่ า งหลวงพี่ เ ท่ ง มั น ไปได้ ห มด ต่างจังหวัดเขาไม่รู้จักน้อยนักร้องหรอก ผมต้อง ยอมรั บ ผมยั ง เคยขอบคุ ณโขม แต่ ก่ อ นไปต่ า ง จังหวัดน้อยไหนวะ เดีย๋ วนีน้ อ้ ยทีเ่ ป็นจ๊อดไง ขอบคุณ มากโขมที่ให้บทนี้กับน้อย เริ่มรู้จักเราต่างไป สุด ท้ า ยมั น เป็ น เพราะหนั งทำ�ให้ ผ มวี ค เอาท์ เพราะ ผมต้องการการยอมรับ ที่ผมเล่นหนังหลวงพี่เท่ง เนี่ ย เพราะมั นไทยเหลื อ เกิ น แล้ ว ผมรู้ สึ ก อยาก ได้ ก ารยอมรั บ รู้ สึ ก อยู่ ใ นโลกส่ ว นตั วไปเป็ น ฝรั่ ง นู่นนี่”

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


รูส้ กึ แปลกแยกแบบนีเ้ ยอะไหม ไปอยูเ่ มืองนอก เราก็ยงั รูส้ กึ ว่าเป็นคนไทย แต่พออยูเ่ มืองไทย เราก็หน้าฝรั่ง

“ผมว่าลูกครึ่งบางคนก็อาจรู้สึกแบบนี้ เพราะ ผมไปอยู่ เ มื อ งนอกผมก็ อ ยู่ ไ ม่ ค่ อ ยได้ น ะ ไปอยู่ นิวยอร์กถึงจะโอ.เค.หน่อย เพราะนิวยอร์กมันหลาก หลายมาก มันไม่ใช่อเมริกาเหมือนกับตอนสมัยเด็ก ที่ลูกครึ่งไม่เยอะ อยู่โรงเรียนคริสเตียนก็มีแต่คนล้อ ก็เลยจะอยู่ไม่ค่อยได้ ก็เลยไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์ดี กว่า เด็กมีหลากหลายดี มีความสุขมาก แต่พอไป อยู่อเมริกาก็ไม่ค่อยชอบ มีคนขาวเยอะไป ก็เลยไป อยู่นิวยอร์ก แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักแสดงหลาย คนอยากแสดง นักแสดงหลายคนก็มีโลกส่วนตัว สูง แต่ว่าเวลาเขาเล่นหนังมันเป็นช่วงที่เขาอยู่กับ แฟมมิลี่ แล้วเขาอยูก่ บั กองถ่าย เริม่ รูส้ กึ ดี ส่วนมาก นักแสดงก็เป็นคนที่แปลก จะมีมุมที่เป็นตัวเองสูง ไม่ว่ามันแปลกมันเท่นะ แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นกับ หลาย ๆ คน”

แล้วคุณน้อยมองตัวเองเป็นแบบนั้นไหม เป็น

คนทีม่ โี ลกส่วนตัวสูงระดับหนึง่ ไหม มองตัวเอง อย่างนั้นหรือเปล่า

“ก็สูงครับ ผมต้องมีเวลาส่วนตัวอย่างมากที เดียว บังเอิญผมโชคดีที่มีครอบครัว ผมเข้ากับคน ยาก ก็ไม่ต่างกับคนหลายคนที่อยู่กับคนไม่รู้จักก็ รู้สึกแปลก ๆ มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ อย่าง สั ม ภาษณ์ ค น 2 คนอย่ า งนี้ ผ มทำ �ได้ แต่ ถ้ า คน เยอะ ๆ กว่านีผ้ มทำ�ไม่คอ่ ยได้ พูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ ก็เหมือนหลาย ๆ คนมันยาก เดีย๋ วนีพ้ วกพี.อาร์.หนัง เขาก็เริม่ รูแ้ ล้วว่าน้อยไม่ชอบ ถ้าต้องมาสัมภาษณ์กบั คนเยอะ ๆ น้อยจะเริ่มพูดไม่ออก”

ยิง่ ไม่คอ่ ยชอบให้สมั ภาษณ์ หนังก็เล่นแต่ทางที่ จะเป็นอินดี้ บทคนเก็บกด ไม่แปลกทีค่ นจะคิดว่า คุณน้อยโลกส่วนตัวสูง คุยด้วยยาก

“จริง ๆ น้อยไม่ได้มีอะไรซ่อนแอบเท่าไรนะ ถามอะไรน้อย ๆ ตอบได้หมดเลยนะ น้อยไม่ได้เป็น คนโลกส่วนตัวสูง ไม่ใช่คนที่ไม่อยากคุยหรือคุยไม่ได้ ถามอะไรน้อยก็ตอบความจริง ครอบครัวน้อยก็บอก นะว่าน้อยพูดตรง พูดความจริงมากไปหน่อย บาง

เรื่องอาจไม่ต้องพูดลึกขนาดนั้นก็ได้ แต่น้อยเป็น คนที่เวลาได้พูดคุย เวลาคุยกับแขกก็จะ “เป็นยังไง สบายดีไหม’ น้อยก็เข้าใจว่าต้องพูดแบบนั้น แต่ว่า มันไม่สนุกอ่ะ น้อยชอบเวลาได้เจอคนแล้วคุยตรง ๆ เลย ถามอะไรที่ลึก ๆ น้อยชอบแบบนั้น แล้วน้อย ก็จะเริ่มคุยสนุกมัน ๆ แต่ชีวิตน้อยก็ไม่มีเลิศตลอด นะ ทุกคนต้องมีความเป็นนักการเมืองนิดหน่อย เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้ ถ้าทุกคนพูดตรงไปตรงมา ก็คงทะเลาะกัน บางเรื่องมันพูดไม่ได้ ทุกคนต้อง มี ค วามเป็ น นั ก การเมื อ งนิ ด หน่ อ ย น้ อ ยอาจจะ ดูมีโลกส่วนตัว แต่ถ้า ถามอะไรก็ไม่มีอ ะไรแอบ เท่าไหร่” ก็ยังเป็น “น้อย พรู” ที่มีพลังสูง จบการ สั ม ภาษณ์ น านนั บ ชั่ วโมงก็ ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยพาทั ว ร์ โรงแรมหรูห้าดาว พร้อมคุยโปรเจกต์โรงแรมห้า ดาวแห่งใหม่ที่จะเปิดริมหาดหัวหิน กับบูธิคโฮเต็ล ริมเจ้าพระยาในทำ�เลที่คุณน้อยบอกว่าดีที่สุดเท่า ที่จะหาได้ มียุคนี้ทีเดียว เปิดตัวเมื่อไหร่หวังว่า JobCyber จะได้เป็นแขกพิเศษกันอีกนะ

น้อยรูส้ กึ ว่านักร้อง นักแสดงเราโชคดีตรง ที่เรามีเวทีที่จะตะโกนได้ ร้องไห้ได้ มันสเปเชียล จริง ๆ นะ ผมชอบมากเลย ก็กลัววันหนึ่งถ้า ไม่มใี ครชวนมาเล่นหนังอะไรแล้วหรือว่าร้องเพลง ผมจะหาเวทีไหนทีจ่ ะปลดปล่อยอารมณ์ มันจะไม่มี แล้ว เพราะสำ�หรับน้อยมันสำ�คัญมาก

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

53


Entertainment:

“น้องผัก-พัคชินเฮ” (Park Shin Hye) นักแสดงสาว ที่เดินทางมาปิดท้ายเอเชียทัวร์ฉลองครบรอบ 10 ปีในวงการ บันเทิงกับแฟนคลับชาวไทย หรือ ‘Thai Star Light Angle’ ตามสัญญาใน ‘2013 พัคชินเฮ เอเชีย ทัวร์, คิส ออฟ แองเจิล อิน ไทยแลนด์’ (2013 Park Shin Hye Asia Tour, Kiss of Angel in Thailand) ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ โดยงานนี้ทั้งเจ้าของงานและแฟนคลับก็ได้ประทับใจกันไปสุด ๆ เมื่อทางผู้จัดงาน บริษัท ไอริม จำ�กัด (I-RIM CO., LTD.) เปิด โอกาสให้แฟนคลับได้ใกล้ชดิ นักแสดงสาวแบบใกล้ชดิ สุด ๆ แถม ยังได้ใช้เวลาทำ�โปรเจกต์เซอร์ไพรส์น้องผักกันอย่างเต็มที่อีกด้วย

“พัคชินเฮ” เลือกไทยปิดทัวร์ฉลอง 10 ปีในวงการ

ผู้จัดไอริมไฟเขียวแฟนคลับเซอร์ไพรส์ประทับใจ

ความน่ า รั ก และเป็ น กั น เองของ ซุป’ตาร์เกาหลี “พัคชินเฮ” (Park Shin Hye) เป็นที่ประทับใจกันตั้งแต่วันแรกที่เดิน ทางมาถึง ที่แม้จะเหนื่อยกับการเดินทางและอากาศ ที่ร้อนสุด ๆ แต่เธอก็เริ่มต้นภารกิจแรกแทบจะทันที ที่เดินทางมาถึงเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการแถลง ข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง ต่ อ ด้ ว ยการไปร่ ว มถวายพระพรแด่ พ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช ต่อด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute หรือ NCI) เพื่อให้

54

กำ�ลังใจเหล่าผูป้ ว่ ยและมอบเงินบริจาคทีไ่ ด้จากการทีแ่ ฟน คลับร่วมกันประมูลของใช้ส่วนตัวทัง้ 3 ชิน้ ของเธอ รวม ยอดเงินทั้งสิ้น 149,000 บาท สมทบทุนช่วยเหลือผู้ปว่ ย ด้อยโอกาสของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่วนกิจกรรมสำ�คัญในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน ก็คืองานแฟนมีตติ้ง ‘2013 พัคชิน เฮ เอเชีย ทัวร์, คิส ออฟ แองเจิล อิน ไทย แลนด์’ ที่เริ่มต้นด้วยวีทีอาร์ผลงานตั้งแต่เข้า วงการ และการแสดงโชว์ความสามารถที่ทั้ง ร้องและเต้น รวมทั้งขอโชว์ฝีมือบรรเลง เปียโนทีด่ าราสาวออกตัวว่าไม่เก่งเท่าไหร่ แต่ก็ประทับใจแฟนคลับอย่างมากทีเดียว ส่วนกิจกรรมร่วมสนุกทีช่ วนแฟนคลับขึน้ มาบนเวทีก็ได้ใจกันไปเต็ม ๆ เพราะน้อง ผักทุ่มเทในการเล่นเกมกับทุกคนอย่างมาก โดยเฉพาะ ในเพลงเซอร์ไพรส์ที่น้องผักไปซุ่มซ้อมร้องเพลงไทย ‘อาการรัก’ มาเอาใจแฟนเพลงชาวไทยโดยเฉพาะ และ

มาน้ำ�ตาร่วงกันอีกทีก็ตอนที่แฟน ๆ พร้อมใจกันชูป้ายโปรเจกต์ ‘สุขสันต์ วันครบรอบ 2 ปี Heartstrings’ เป็ น งานฉลอง 10 ปี ใ นวงการที่ ป ระทั บ ใจสุด ๆ งานนี้แฟนคลับฝากบอกขอบคุณผู้จัด บริษัท ไอริม จำ�กัด (I-RIM CO., LTD.) ที่ทำ�ความฝันของพวกเขาเป็นจริง ส่วนใครที่อยากแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจในงาน สามารถเข้าไปแบ่งปันกันได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/ IRimEvent และ Twitter: @rim_ir

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


Social:

‘ซีดีจี’ ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น… กลุ่มบริษัท ซีดีจี นำ�โดย นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการ บริหาร จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 45 ปี กลุ่มบริษัท ซีดีจี ขึ้น ณ ห้องพินาเคิล 4 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีนายสมศักย์ ภูรีศรี ศักดิ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีกรม สอบสวนคดีพิเศษ, พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ และ ป็อป-อารียา สิริโสภา ร่วมแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ ดี ๆ กับกลุ่มบริษัทซีดีจี ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา เปิดตัวหุ่นฯ แข้งทอง “เวย์น รูนี่ย์” …

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ เปิดหุ่น ขี้ผึ้งซูเปอร์สตาร์แข้งทอง “เวย์น รูนี่ย์” จากทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งนอกสถาน ที่ครั้งแรก พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเซอร์ไพรส์และ แรงบั น ดาลใจให้ กั บ ที ม ฟุ ต บอลเยาวชนโรงเรี ย น กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยมี ดร.วรนุช ตรี วิจิตรเกษม ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แฟนคลับตัวยง “พีช-พชร จิราธิวฒ ั น์” ทีมปอม ปอมเชียร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมด้วยทีมผูฝ้ กึ สอนและนัก ฟุตบอลเยาวชนของโรงเรียนร่วมกิจกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้

คิสเซส คอลลาเจน เปิดตัวใหญ่ … อนินา พรหมดิเรก (แหม่ม) นักธุรกิจพันล้านในวงการขาย ท่อและอุปกรณ์เหล็กนำ�เข้า ลงทุนร่วม 100 ล้าน เปิดตัว คิสเซส คอลลาเจน (Kisses Collagen) ภายใต้แบรนด์ นิมฟ์ ซีเครท ในนามบริษัท นิมฟ์ คอร์ปอร์เรชัน่ จำ�กัด ได้คดั สรรวัตถุดบิ เกรดพรีเมียม จากประเทศญี่ปุ่น ในงาน ‘Kisses Collagen 4 Beauty Secret Shake up your Bright’ นำ� หมอก้อง-สรวิชญ์ สุบุญ และ สุพัฒน์ เลาระวัตร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำ�อาง มาพูดคุยถึง ‘เคล็ดลับสู่ผิวอ่อนเยาว์ ขาว ใส และสุขภาพดี’ พร้อมนักแสดงชื่อดังที่มาร่วมงานด้วยจำ�นวนมาก ณ แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน

‘ฟ็อกซ์’ ร่วมเติมเต็มความบันเทิง... ในฐานะ ผู้นำ�ด้านคอนเทนต์และพันธมิตรระดับโลก ฟ็อกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แชนแนล นำ�ทีมโดย ม.ร.ว.รุจ ยารักษ์ อาภากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเทศไทย เข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับซี ทีเอชในงาน ‘ซีทีเอช เฟสติวัล วีค-โฮม ออฟ แฟ มิลี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์’ ร่วมเติมเต็มความบันเทิง ให้กับงานโดยเชิญ ดร.เบรดี้ บาร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานและพิธีกรรายการ Dangerous Encounters จากช่อง Nat Geo Wild พร้อมด้วยผูช้ นะจากรายการ Asia’s Next Top Model ซีซั่นที่ 1 ในช่อง STAR World และเยาวชนไทยที่ชนะการประกวด K-Pop Star Hunt ซีซั่นที่ 2 มาสร้างสีสันตลอดงาน ที่ลานพาร์ค พารากอน โม อมีนา เผยหวานใจไปด้วยกันทุกที่... นักแสดงสาว “โม- อมีนา พินิจ” ที่กำ�ลังมีละคร เรือนกาหลง และแข่งรักนักซิ่ง เผยเคล็ดลับดูแล หวานใจรถคันเก่ง 2 คันของตัวเองที่ไว้ใจใช้บริการ ศูนย์ดูแลรถยนต์ TPS ตรงข้ามตึก SCB Park พหลโยธิน ที่นอกจากดูแลรถยนต์เป็นอย่างดีแล้ว ยังไว้ใจได้วา่ ของไม่หายเพราะมีกล้องวงจรปิดเยอะมาก แถมยังมีบริการกลาสคลีนเนอร์ (glass cleaner) โปรแกรมทีเ่ หมาะกับหน้าฝนโดยเฉพาะ เจ้าของรถคันไหนสนใจสามารถ แวะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.tpsglasscoating.com เผยโฉมผู้ชนะคว้าทองคำ�... บริษัท วิวรรณ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้ผลิตและจัด จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ‘ครีเอทีน พลัส’ นำ�โดย ฐิติ กานต์ เพชรรักษ์ ประธานฝ่ายบริหารสูงสุด ได้ จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากการเข้าแข่งขัน ในโครงการ ‘Fat Becomes Fit กับ Creatine Plus เฟิร์ม กระชับรับทองกิโลละบาท’ อย่างเป็น ทางการขึ้น โดย เกริกชัย ก้อนแก้ว ได้คว้ารางวัลชนะเลิศรับทองคำ�หนัก 16 บาท และ ชนานาฎ วัชรเสถียร คว้าตำ�แหน่ง Popular Vote รับโทรศัพท์ iPhone5 ไปครอง ณ สำ�นักงานใหญ่ บริษัท วิวรรณ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำ�กัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

องค์การสวนสัตว์

ลั่นฆ้องเปิดสวนสัตว์แห่งที่ 7

ขอนแก่น (เขาสวนกวาง)

เพิ่มแหล่งเรียนรู้ของอีสานตอนบน

องค์การสวนสัตว์ เดินหน้าสร้างความสุขเพื่อคน ไทย เปิดตัวสวนสัตว์แห่งที่ 7 ขอนแก่น (เขาสวน กวาง) อย่างเป็นทางการไปเมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน ที่ผ่านมา ตั้งเป้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า และ พันธุ์พืชแห่งใหม่ของภาคอีสานตอนบน นายสัญชัย จุลมนต์ ผูอ้ ำ�นวยการองค์การ สวนสัตว์ กล่าวถึงสวนสัตว์แห่งที่ 7 นีว้ า่ “ต้องการ พัฒนาสวนสัตว์ต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานการจัดการ เป็นสวนสัตว์เชิงอนุรกั ษ์และทันสมัย (Green and Modern Zoo) พัฒนาการบริการและพื้นที่ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีภาพลักษณ์ที่ ดีเพื่อเป็นผู้นำ�สวนสัตว์ระดับอาเซียน และก้าวสู่ การเป็นผู้นำ�สวนสัตว์โลกนั้น” สวนสั ต ว์ ข อนแก่ น ตั้ ง อยู่ บ นเนื้ อ ที่ ก ว่ า 3,338 ไร่ มีความโดดเด่นด้วยเป็นสวนสัตว์ที่ตั้ง อยู่บนภูเขาสวนกวาง บนความสูงกว่า 600 เมตร จากระดับน้ำ�ทะเล ซึ่งในส่วนจัดแสดงสัตว์ (ZOO ZONE) มีการรวบรวมพันธุ์สัตว์ทั้งไทยและต่าง

ประเทศกว่า 50 ชนิด โดยเฉพาะเป็นแหล่ง รวบรวมสัตว์ตระกูลกวางหลากหลายชนิดทีส่ ดุ ซึ่งหวังให้เป็น LAND OF THE DEER ของ ภาคอีสานต่อไป นักท่องเทีย่ วสามารถชมวิวของจังหวัด ขอนแก่นและอุดรธานีในแบบมุมสูงกว่า 10 เมตร บนสะพานชมสัตว์ (SKY WALK) ที่ ทอดผ่านส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา สวนสัตว์ ขอนแก่น (เขาสวนกวาง) ตั้งอยู่ห่างจาก

ตัวจังหวัดขอนแก่น 50 กิโลเมตร ตามเส้น ทางถนนมิ ต รภาพไปอำ � เภอเขาสวนกวาง สำ�หรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดย สะดวก และยังมีรถโดยสารประจำ�ทางวิ่ง ตลอด ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สวน สัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo หรือ www. zoothailand.org โทร. 08-6455-6340-41 โทรสาร 08-6455-6342

55


Must to Have: Samsung ATIV Q

แท็บเล็ตหน้าจอ 13.3 นิ้ว ความละเอียด 3,200x1,800 พิกเซล (275ppi), CPU Intel Core i5 4th-Gen, GPU Intel 4400, RAM 4GB, Harddisk 128GB SSD, รัน Windows 8 สามารถสลับใช้ Android 4.2.2 Jelly Bean, รองรับการเชื่อมต่อ USB 3.0, USB 2.0, microUSB, SD card, กล้องหน้าความละเอียด HD 720p, ปากกา S Pen

Sony SmartWatch

2 นาฬิกาข้อมือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android โดยยังคงความสามารถในการดูเวลา ได้เช่นเดิม และความสามารถอย่างพวกรับสาย อ่านอีเมล ถ่ายรูปก็ยังคงมีอยู่ หน้าจอ 1.6 นิ้ว สามารถแตะสัมผัสได้อย่างถนัด รองรับทั้ง NFC และ Bluetooth 3.0

Yashi YPad W8

แท็บเล็ตมาพร้อมจอสัมผัสกว้าง 10 นิว้ แสดงผล TFT-LED ความละเอียด 1,280x800 พิกเซล รองรับการเชื่อมต่อ WiFi, Bluetooth 3.0, USB 2.0 และรันบนระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขับเคลือ่ นด้วยชิฟเซตประมวลผล Intel Celeron 1037U dual-core ความเร็ว 1.8GHz, RAM 4GB, ROM 64GB, แบตเตอรี่ความจุมากถึง 4000 mAh

Fujifilm X-M1

ซึ่งกล้องรุ่นนี้เป็นกล้อง Mirrorless มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ความ ละเอียด 16.3 ล้านพิกเซล แบบ X-Trans CMOS ให้คุณภาพไฟล์เทียบเท่าเซ็นเซอร์ขนาด Full Frame 16.3 megapixel APS-C X-Trans CMOS sensor (same sensor as X-Pro1/X-E1) Hi-speed EXR Processor II

56

Smart Beam

เป็นโปรเจกเตอร์ระบบ DLP projector (ให้ภาพมีความละเอียด ดูเนียนตา สดใสกว่า LCD projector) แสดงผลความละเอียดภาพ 480x640 พิกเซล ให้ความสว่าง 35 lumens รองรับการเชื่อมต่อแบบ MHL ใช้งานสูงสุด 120 นาที รูปทรงเป็นรูปลูกบาศก์ ขนาดเล็ก เพียง 4.5x4.5x4.5 ซม. น้ำ�หนัก 129 กรัม ด้วยรูปทรงที่กะทัดรัด ทำ�ให้ง่ายต่อการพกพา

กล้อง Action Cam

มาพร้อม Exmor R CMOS sensor ช่วยให้บนั ทึกภาพในที่แสงน้อยได้อย่างคมชัด มี ระบบป้องกันภาพสั่นไหว Steady Shot สามารถปรับเลือกโหมดการบันทึกภาพได้ 5 แบบ ตั้งแต่รายละเอียดสูงสุดแบบ Full HD 30p จนถึงระบบ VGA เพื่อการบันทึกที่ยาวนาน พร้อมระบบบันทึกภาพช้า 2 ระดับ (4 เท่า และ 2 เท่า)

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


Must to Read: Samsung’s Way : วิถีแห่งผู้ชนะ จอห์น ฮยองจิน มุน คืออดีตหัวหน้าทีมในบริษัท ซัมซุงที่มีบทบาทสำ�คัญในการเพิ่มยอดขายจาก 45,000 ล้าน วอน มาเป็น 500,000 ล้านวอน ปัจจุบันเขาดำ�รงตำ�แหน่ง รองประธานบริษัทคอร์ลิงก์เทค (Core Link Tech) บริษัทผู้ ผลิตแม่พมิ พ์ยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ทเี่ ป็นงานปัม๊ เขานำ� ประสบการณ์และเคล็ดลับที่ได้จากการทำ�งานในบริษัทซัมซุง มาปรับใช้กบั บริษทั ขนาดกลางถึงเล็กจนสร้างผลงานมากมาย เขาเคยทำ�งานในตำ�แหน่งกรรมการบริหารของบริษทั ออโต้เจน โดยดูงานด้านการตลาด ภาพรวมของการอบรมภายในบริษทั / การจัดตัง้ ระบบธุรกิจใหม่ และฝ่ายวิจยั และพัฒนาจนได้อนั ดับ หนึ่งใน Technical Review ซึ่งเป็นการสำ�รวจบริษัทผลิตชิ้น ส่วนรถยนต์ทั่วโลก โดยบริษัทจีเอ็ม สหรัฐอเมริกา นอกจาก นี้ เขายังมีบทบาทสำ�คัญในการทำ�ธุรกิจร่วมกับบริษัทจีเอ็ม และบริษัทแม็กนา รวมทั้งการขยายขอบเขตธุรกิจให้ไปสู่ ระดับโลกด้วย จากความสำ�เร็จของซัมซุงที่ก้าวขึ้นเป็นบริษัท ชัน้ นำ�ระดับโลก จอห์น ฮยองจิน มุน ได้ เ ผยเคล็ ด ลั บ เกร็ ด เ ล็ ก เ ก ร็ ด

น้ อ ยแต่ ล้ำ � ลึ ก ที่ น่ า สนใจของ ผู้เขียน จอห์น ฮยองจิน มุน การพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นา งาน ซึง่ ทัง้ แนวคิดและหลักการ ผู้แปล ภัททิรา จิตต์เกษม สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้กับ สำ�นักพิมพ์อมรินทร์ How to คนทำ�งานทั้งในระดับล่าง ชั้น ราคา 169 บาท กลาง จนถึงซีอีโอ จอห์น ฮยองจิน มุน กล่าวว่า “วิธีทำ�งานอันดับ 1 ที่ก้าวข้าม กำ�แพงเวลาและเอาชนะขีดจำ�กัดในการทำ�งานได้ พื้นฐานที่พนักงาน ซัมซุงได้เรียนรู้มาคือเหตุผลที่หลาย ๆ บริษัทหมายตาพนักงานของซัมซุง ซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการจากพนักงานซัมซุง ไม่ใช่ยี่ห้อของบริษัทที่เคย ผ่านงานมาอย่าง ‘ซัมซุง’ แต่เป็นเพราะพวกเขาอยากได้ ‘DNA ของ ซัมซุง’ ไปฝังในบริษทั ของตนเอง เพือ่ ให้เกิดการปฏิรปู และเปลีย่ นแปลง วัฒนธรรมการทำ�งาน โดยผลักดันรูปแบบการทำ�งานทีม่ งุ่ ตรงไปข้างหน้า และตอบสนองอย่างเป็นระบบระเบียบในเวลาอันรวดเร็ว วิธที �ำ งานทีม่ ี ประสิทธิภาพสูงตามแบบซัมซุงนัน้ นอกจากจะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการ ทำ�งานของพนักงานแต่ละคนแล้ว ยังทำ�ให้ก้าวข้าม ‘กำ�แพงเวลา’ ที่ พนักงานบริษัทหลายคนบ่นถึงได้ด้วย” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับแห่งความสำ�เร็จที่ผู้เขียนได้ทดลองทำ�จนสามารถก้าวเข้าสู่จุดศูนย์กลางขององค์กรได้ ในเวลาอันสั้น ... จากกฎเเห่งความสำ�เร็จ 10,000 ชั่วโมง ของมัลคอล์ม เเกลดเวลล์ ที่ว่าคนเราต้องฝึกฝนเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมง จึงจะมีความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าหากปฏิบัติตามเคล็ดลับแห่งความสำ�เร็จในหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะสามารถก้าวข้ามกำ�แพงเวลา 10,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 5 ปี ให้ลดลงเหลือเพียง 1 ปี ภายในเล่มแบ่งเป็น 5 part ตามขั้นตอนการทำ�งานตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ขั้นที่ 2 เรียน รู้ Know-how ให้ทำ�งานได้เร็วขึ้น ขั้นที่ 3 การทำ�งานแบบโปรตัวจริง เพื่อความสมบูรณ์แบบและชัยชนะ ขั้นที่ 4 สร้าง ความสัมพันธ์ในที่ทำ�งานให้มั่นคง ขั้นที่ 5 เตรียมตัวทำ�งานเพื่ออนาคต และเอาชนะอุปสรรคทุกรูปแบบ

คิดต่างอย่างอิเกีย คิดต้องทำ� คันต้องเกา ผู้เขียน อันเดอร์ส ดาห์ลวิก สำ�นักพิมพ์ ปราณ, ราคา 195 บาท หนังสือเล่มนี้เล่าถึงเรื่องราวการเติบโต ของอิเกียจากร้านค้าเล็ก ๆ จนเป็นผู้นำ� ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ระดับโลก จาก ประสบการณ์ชีวิตการทำ�งาน 26 ปีที่อิเกีย ของดาห์ลวิก อดีตซีอีโอของอิเกีย พร้อม สิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากตำ�แหน่งผู้จัดการร้าน สู่ตำ�แหน่งประธานบริษัท ภายในเล่มแบ่ง เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาค 1 วิสัยทัศน์ด้าน สังคม ภาค 2 สร้างความแตกต่างด้วยการ ควบคุมโซ่คุณค่า ภาค 3 ผู้นำ�ตลาดและ พอร์ตโฟลิโอตลาดทีส่ มดุล และภาค 4 การ สร้างธุรกิจสำ�หรับระยะยาว

นี่คือหนังสือที่บอกเล่ากรณีศึกษาใน ‘การทำ�ธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จและการ เป็นธุรกิจทีด่ ’ี พร้อมกับช่วยคุณตอบคำ�ถามที่ ว่า...ทำ�ไมอิเกียจึงเลือกทำ�เลให้รา้ นค้าปลีกอยู่ นอกใจกลางเมือง ทำ�ไมอิเกียจึงต้องกำ�หนด ทิศทางการไหลของลูกค้าในร้าน จนทำ�ให้ ลูกค้าบางคนบ่นว่า พวกเขาต้องเดินไกลมาก กว่าจะถึงจุดจ่ายเงิน ทำ�ไมอิเกียจึงให้ลูกค้า จดรหัสสินค้าแล้วไปเอาของทีส่ ต็อก จากนัน้ นำ�กลับบ้านไปประกอบเอง ฯลฯ หนังสือเล่ม นี้มีคำ�ตอบ ...

วันที่ 8 - 22กรกฎาคม 2556

ผู้แต่ง Shaa Wasmund, Richard Newton ผู้แปล ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ สำ�นักพิมพ์วีเลิร์น, ราคา 170 บาท คุณมีความฝัน ความปรารถนา หรือเป้าหมายบางอย่าง...บางอย่างที่ ถ้าได้ทำ� คุณจะมีความสุขและภูมิใจ ไปอีกนาน...บางอย่างที่ถ้าไม่ได้ทำ� มันจะติดค้างอยู่ในใจและตามหลอก หลอนคุณไปตลอดชีวิต คุณอาจอยากเรียนต่อ เปลี่ยน งาน ลดรอบเอว ปีนเขาหิมาลัย เขียนหนังสือ หรือสร้างธุรกิจของ ตั ว เอง ตอนแรกคุ ณ มุ่ ง มั่ น ว่ า จะ ทำ�ตามเป้าหมายให้สำ�เร็จ แต่เมื่อ เวลาผ่านไป ไฟในตัวคุณก็ดับมอด ไปเฉย ๆ แทนที่ อ าการคั น จะ ทุเลาลง มันกลับทวีความรุนแรง จากที่เคยคันยิก ๆ กลายเป็นคัน คะเยอ คำ�ถามคือจะปล่อยให้มัน สร้างความระคายเคืองให้ชวี ติ ไปอีก นานแค่ไหน หนังสือเล่มนี้จะสอน วิธเี กาให้ถกู ทีค่ นั ไม่วา่ อาการคันจะ เกิดจากอะไร คุณจะมองเห็นตำ�แหน่งของมันได้ชัดเจน ยิ่งขึ้น คุณจะเกิดความฮึกเหิม ลุกขึ้นมากำ�จัดอุปสรรคทุกอย่าง เอาชนะเสียงต่อต้าน จากคนรอบข้าง (หรือแม้แต่เสียงคัดค้านในหัวของคุณเอง) แล้วลงมือทำ�ในทีส่ ดุ ความ จริงก็คอื สิง่ เดียวทีค่ ณ ุ ควรผัดผ่อนไปทำ�พรุง่ นีค้ อื สิง่ ทีแ่ ม้จะไม่ได้ท�ำ คุณก็ยงั ตายตาหลับ ฉะนั้น อย่าปล่อยให้อาการคันสร้างความรำ�คาญได้อีก ลงมือเกาซะที เริ่มตอนนี้เลย

57


Must to Eat: ยำ�แมงกะพรุน

ปลาหมึกไข่ทอดกระเทียม

สึนามิซีฟู้ด

อาหารทะเลสด ๆ ใกล้ MRT แกงเหลืองยอดมะพร้าวปลากระบอก

ยำ�สึนามิ

เมื่อก่อนถ้าเราอยากจะรับประทานอาหารทะเลกันแต่ละที ก็ต้องเดินทางไปหารับประทานกันถึงทะเลเลยทีเดียว แต่ต่อไปนี้คง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาอาหารทะเลให้ไกลกันอีกแล้ว เพราะว่าใน กรุงเทพฯ ก็สามารถหาของทะเลสด ๆ ได้เหมือนกัน

ภายในร้านตกแต่งน้อย โปร่งสบายตา

58

‘สึนามิซีฟู้ด’ ร้านอาหารทะเลที่ส่งตรงมาจากทะเลทางภาคใต้ ร้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว แค่ เพียงข้ามฝั่งมาไม่ไกลก็สามารถลิ้มรสของอาหารทะเลสด ๆ น้ำ�จิ้มแซบ ๆ ได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ‘ยำ�สึนามิ ยำ�รวมมิตร กุ้ง หอย ปลาหมึก ปลา’ ซึ่งปรกติร้านจะลวกทุกอย่าง แล้วราดน้ำ�จิ้มซีฟู้ดมา พร้อมกับผักหั่นซอย และยังมีเมนู แกงรสชาติจัดไม่แพ้กันคือ ‘แกงเหลืองยอดมะพร้าวปลากระบอก’ รสชาติดี เปรี้ยว เค็ม เผ็ด กลมกล่อม ซดได้ไม่ เผ็ดจนเกินไป ปลากระบอกมีไข่ในตัว เป็นตัวขนาดกำ�ลังกิน ตามด้วย ‘หมึกไข่ทอดกระเทียม’ ไข่ในวงหมึก ทอดกรอบ พร้อมกับกระเทียมทอด เมื่อเสร็จจากอาหารคาวกันแล้ว เราก็ต้องล้างปากด้วยของหวาน ‘บัวลอยน้ำ�ขิง’ กับ ‘แปะ ก๊วยนมสด’ นอกจากจะมีอาหารให้รับประทานที่ร้าน ทางร้านยังรับจัดงานนอกสถานที่อีกด้วย ลองชิมอาหารทะเล ‘สึนามิซฟี ดู้ ’ ได้ที่ 22/3 ถนนรัชดาภิเษก จตุจกั ร กรุงเทพฯ ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดนิ ลาดพร้าว หรือ โทร. 0-2512-3752, 0-2512-3690

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


Must to Go: วันนี้-11 สิงหาคมนี้ 17-23 กรกฎาคม เที่ยวงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่ 2 (Family’s Book Festival 2013) โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำ�หน่ายหนังสือแห่ง ประเทศไทย พบกับร้านจำ�หน่ายหนังสือเด็ก แบบเรียน หนังสือประกอบการเรียนและสือ่ การศึกษาเด็ก หนังสือทั่วไป หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น พร้อมนิทรรศการและกิจกรรมส่ง เสริมการอ่านและการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งาน เริ่มตั้งแต่ 10.00-20.00 น. 24 กรกฎาคม เชิญชม ‘Symphony of a Thousand’ ซิมโฟนีหมายเลข 8 (Symphony of a Thousand) กุสตาฟ มาห์เล่อร์ ผลงาน อลังการระดับสุดยอดของดนตรีคลาสสิค ที่ใช้วง ดุริยางค์ขนาดใหญ่และนักร้องจำ�นวนมหาศาล โดยศิลปินจาก 4 ทวีป-นักร้องมหาอุปรากร ระดับโลก ร่วมกับนักร้องประสานเสียงกว่า 10 คณะ จากไทย สาธารณรัฐเช็ก จีน อินโดนีเซีย สหราชอาณาจั ก ร และสหรั ฐ อเมริ ก า ฯลฯ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (หอประชุม ใหญ่) เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ http://www. thaiticketmajor.com/concert/concert-detail.

นิทรรศการ ‘Life of Terada Mokei’ โดย Terada Mokei สุดยอดสถาปนิกจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้โชว์ผลงานโมเดลกระดาษขนาดจิ๋วที่มี รายละเอียดอันน่าทึง่ ซึง่ ในนิทรรศการครัง้ นีจ้ ะเป็นการเปิดตัวโมเดล ‘กรุงเทพมหานคร’ ซึ่งย่อส่วนสัญลักษณ์แทนความเป็นไทย เช่น รถตุ๊กตุ๊ก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ร้านรถ เข็นข้างทาง ไว้ในรูปแบบโมเดลได้อย่างน่าสนใจ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ณ โถง ทางเข้า และห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6 เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 0-2664-8448 ต่อ 213, 214

วันนี้-31 กรกฎาคม มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ร่วมฉลอง 80 ปี โรงมหรสพหลวงศาลา เฉลิมกรุง ชมสุดยอดแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูง โขน~ศาลา เฉลิมกรุง ชุดหนุมาน ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รอบ 19.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

วันนี-้ 31 กันยายน เชิญชมนิทรรศการ ภาพถ่าย ‘Photography Art’ โดยกลุ่มออ เร้ น จ์ โ อ (OrangeO) 5 ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะ มั ณ ฑนศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เวลา 11.00-23.00 น. รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิ ช่วยเหลือเด็ก จังหวัดขอนแก่น ณ ฟูซิโอ (Fuzio) Charity Art Gallery ชั้น 6 อาคาร โชว์รูมมินิ (MINI) สุขุมวิท 63 (อยู่ระหว่าง เอกมัยซอย 5 และซอย 7) สอบถามได้ที่ โทร. 0-2711-6999 www.fuzio.co.th

วันนี้-31 กรกฎาคม หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมกับ Thai Art Archives และคณะผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ ของคุณมณเฑียร บุญมา ร่วมจัดงานนิทรรศการศิลปะร่วม สมัย มณเฑียร บุญมา ภาพร่างโครงการทีค่ า้ งคา และผลงานทีห่ าชมยาก เนือ่ งในโอกาส ครบรอบ 60 ปีของมณเฑียร บุญมา เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานที่ทรง พลังและทรงอิทธิพล ทั้งต่อกลุ่มคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง โดยได้จัดแสดงงานสเกตช์ ต้นแบบกว่า 60 ชิ้นที่หาชมได้ยาก และของสะสมของศิลปินอีกจำ�นวนมาก สามารถ เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2 (สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ)

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

59


Star’sBiz: “ส่วนสูตรใหม่ทเี่ ราทำ�ก็คอื Soy Milk Mix เป็นเครือ่ งดืม่ ทีผ่ สมกันระหว่างนมถัว่ เหลือง กับคาราเมล นมถัว่ เหลืองกับน้�ำ ส้ม กับกล้วย กับมะม่วง มีความหลากหลายเอามามิกซ์กนั ซึง่ ก็เริม่ จากเบเกอรีอ่ กี คือนมถัว่ เหลืองมันทำ�มาให้กนิ กับขนมเค้ก ก็เลยคิดว่าเราทำ�ให้เป็น เครื่องดื่มดีมั้ย บางคนอาจจะไม่ดื่มชา กาแฟ นมถั่วเหลืองมิกซ์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง”

นมถั่วเหลืองผสมน้ำ�ผลไม้ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ‘Sweet Toy Soy Milk’ เพื่อสุขภาพกับ “แมน ศุภกิจ” ไม่ใช่เพราะอาชีพนักแสดงอยู่ไม่ได้ แต่ด้วยความเป็น คนไม่หยุดอยู่กับที่ “แมน-ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์” ก็เลยไม่ ยอมอยู่นิ่ง ทั้งงานแสดงหนังและละคร ล่าสุดยังหันไป เป็นผู้กำ�กับภาพยนตร์ ‘4 Kings’ ที่เดินหน้าเปิดกล้อง ไปอย่างราบรื่น ก็ยังแบ่งเวลามาบริหารจัดการร้านขาย นมถั่วเหลือง ‘Sweet Toy Soy Milk’ ที่ทำ�ร่วมกับแฟน สาว “โมเด็ม-กุลรัศมิ์ บุญยะอนันท์” ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 6 เครื่องดื่มไทยแท้ขึ้นชื่อในหมู่นัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปแล้ว พอบอกว่าเป็นนมถั่วเหลืองเครื่องดื่มยอดฮิต หลาย คนอาจจะแปลกใจกับโลโก้รูปไก่สีเหลืองที่เจ้าของร้านเล่า ถึงที่มาที่ไปแบบกระชับ ๆ ว่า “ก่อนหน้านี้ผมทำ�เบเกอรี่ เป็นร้านขนมเค้ก ซึ่งส่วนประกอบสำ�คัญของขนมเค้กก็คือ ไข่ แล้วพอมาขายนมถั่วเหลืองผมก็มองว่าไก่มันก็กินพืช มันกินเมล็ดพืช กินถั่วเหลือง ก็เข้ากันได้นะ” การทำ�ธุรกิจมีทางออกเสมอสำ�หรับคนไม่หยุดคิด จากเบเกอรี่ที่ขายดีจนทำ�ไม่ทัน ถ้าไม่อยากโดนปรับก็ ต้องหาทางแก้เตรียมไว้ให้ดี “ตอนที่ขายเบเกอรี่เราเอา ไปวางไว้ที่ห้างฯ ชื่อดังแล้วมันต้องมีสินค้าอยู่ในตู้ 70 เปอร์เซ็นต์ คือต้องให้ดูเยอะ ๆ ซึ่งเราทำ�ไม่ทันก็ไม่อยาก โดนปรับ เลยคิดว่าจะหาอะไรมาวางให้เต็มตู้ ก็พอดีว่า คุณพ่อโมเด็มมีสูตรนมถั่วเหลืองอยู่ ซึ่งเราเคยดื่มก็อร่อย ดีเลยเอามาลองทำ�ทีบ่ า้ นแล้วเอาไปขาย ปรากฏว่าทัง้ ขนม โรลเค้ก ทั้งนมถั่วเหลืองขายดีทั้งคู่ ทำ�เองไม่ทัน แล้วก็ไป ซื้อเครื่องปั่นแยกกากมาแต่ก็ไม่ทันอีก ตอนนี้เลยต้องขยับ ขยายเป็นโรงงานผลิต ซึง่ ก็มเี รือ่ งมาตรฐานการผลิตอยู่ ซึง่ ตอนนี้ก็มี อย. เรียบร้อยแล้ว” “ส่วนสูตรใหม่ที่เราทำ�ก็คือ Soy Milk Mix เป็น เครือ่ งดืม่ ทีผ่ สมกันระหว่างนมถัว่ เหลืองกับคาราเมล นมถัว่ เหลืองกับน้ำ�ส้ม กับกล้วย กับมะม่วง มีความหลากหลาย เอามามิกซ์กัน ซึ่งก็เริ่มจากเบเกอรี่อีก คือนมถั่วเหลืองมัน ทำ�มาให้กินกับขนมเค้ก ก็เลยคิดว่าเราทำ�ให้เป็นเครื่องดื่ม ดีมั้ย บางคนอาจจะไม่ดื่มชา กาแฟ นมถั่วเหลืองมิกซ์ก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง”

60

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


ร้านเล็ก ๆ กับทำ�เลที่เข้ากันเป็นอย่างดี เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ “เลือกที่ นี่เพราะจากที่เราเคยไปออกอีเวนต์คน ไทยยังไม่ค่อยเข้าใจว่านมถั่วเหลืองคือ อะไร จะกินได้หรือเปล่า ค่อนข้างเป็น เรือ่ งใหม่ส�ำ หรับคนไทยแต่กบั ชาวต่างชาติ ประเทศอื่นเขาก็มีขายนะนมถั่วเหลือง ผสมกับน้�ำ ผลไม้ ก็เลยคิดว่าเราต้องหา ที่ที่มีคนต่างชาติเยอะ ๆ แล้วที่นี่ก็ เหมาะมากเพราะทัวร์ลงเยอะ” ร้านทีแ่ มนเป็นคนออกแบบและ

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

คิดคอนเซ็ปต์เอง โดยตั้งใจให้ลูกค้านั่งพักและกินที่ร้านได้ ด้วย กับเคาน์เตอร์เหมือนซูชิบาร์ หันหน้าร้านออกเพื่อให้ ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาสามารถซื้อกินระหว่างเดินเที่ยวได้ ด้วย สำ�หรับผลิตภัณฑ์ทรี่ า้ นตอนนีน้ อกจากนมขวดสำ�หรับ ซื้อกลับบ้าน ก็ยังมีแบบที่ผสมน้ำ�ตาลดำ� ผสมกล้วยหอม ผสมคาราเมล น้�ำ ส้ม ฯลฯ ให้เลือกได้ตามชอบด้วย “นมถัว่ เหลืองเป็นนมเพือ่ สุขภาพ ทุกคนสามารถดืม่ ได้ โปรตีนสูง ดื่มง่าย และมีประโยชน์ ถ้าดื่มก่อนอาหารก็ช่วยลดความ อ้วนเพราะมันมีโปรตีนครบแล้ว พอผสมน้ำ�ผลไม้ก็จะได้ วิตามินซีเพิ่มด้วย ไขมันต่ำ�และเป็นชีวจิต เหมาะสำ�หรับ คนป่วยและรักสุขภาพด้วย ใคร ๆ ก็กินได้ ยิ่งบางคนแพ้ นมวัว นมถั่วเหลืองก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว” ส่วนใครทีย่ งั ไม่แน่ใจว่านมถัว่ เหลืองใส่ขวดจะถูกสุข อนามัยพอหรือเปล่า “ของผมเป็นนมถั่วเหลืองแบบพาส เจอไรซ์ ไม่ได้สเตอริไลส์ สดใหม่และไม่ใช้วัตถุกันเสีย จะ มีอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ ซึง่ โดยปรกติของเราจะไม่คอ่ ย พอขาย เพราะฉะนัน้ ก็จะไม่มขี องเหลือค้าง ซึง่ ตอนนีก้ ลับ เป็นปัญหาของเราว่าผลิตไม่ทันขาย” คนไทยที่ ชิ น กั บ นมถั่ ว เหลื อ งที่ ข ายตอนเช้ า อ ย่ า ง ที่ เ รี ย ก ว่ า น้ำ � เ ต้ า หู้ แ ม น ก็ ย อ ม รั บ ว่ า ต้ อ ง ใช้ เ วลาสร้ า งความเข้ า ใจกั บ นมถั่ ว เหลื อ ง ‘Sweet Toy Soy Milk’ ของเขา “แต่กระแสตอนนี้ก็ดีขึ้น เรื่อย ๆ ในส่วนของลูกค้าคนไทย มีคนมาถามเรื่อง แฟรนไชส์เยอะมาก ซึ่งผมก็คิด ๆ วางแผนอยู่ ร้านนี้เป็นร้านที่ทำ� นมถั่วเหลืองขายเป็นเจ้าแรก ของเมืองไทย และเราก็เป็น คนคิ ด สู ต รเอง ตอนนี้ ทั้ ง หมดในประเทศไทย มี ผ มเป็ น เจ้ า แรกและ เจ้าเดียวที่ทำ�นมถั่วเหลือง หลาย ๆ คนที่ถามว่าซื้อ แฟรนไชส์มาจากเมือง นอกหรือเปล่า ผมบอก ว่าเปล่า เป็นของเรา เอง เราคิดเองทั้งหมด

อย่างในเอเชียทีค ส่วนใหญ่เครื่องดื่มก็จะเป็นชานมไข่มุก ตั้ง 3-4 ร้าน ในอนาคตผมอยากทำ�แฟรนไชส์ จะทำ�สูตร และรูปแบบให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเพื่อขยายสาขา ต่อ ๆ ไป แต่อันดับแรกก็คือผมจะต้องนำ�แบรนด์ของผม เข้าซูเปอร์มาร์เกตให้ได้ สองก็คือเรื่องแฟรนไชส์กับเรื่อง ขยายสาขา” อนาคตคงมีเรื่องให้ต้องคิดมากมาย ไหนจะงาน ในวงการ ไหนจะงานธุรกิจนมถั่วเหลือง แมนว่าต้องจัด วางตารางของตัวเองให้ดี ๆ “ปรกติเรื่องดูแลร้านผมจะ มาดูแล ส่วนแฟนผมจะดูแลในส่วนของพนักงานในร้าน เรื่องสูตรแฟนจะเป็นคนทำ� แต่เราจะทำ�สูตรให้พนักงาน ทำ�เหมือนกันเพือ่ ให้เป๊ะกับสูตรทีเ่ ราผสม ผมดูแลเรือ่ งการ ตลาดและพีอาร์ ซึ่งตรงนี้หลายคนจะมองว่าเป็นดาราน่า จะง่าย แต่จริง ๆ ตรงนีม้ นั ใช้ได้แค่ครัง้ หรือสองครัง้ อย่าง ใครรูข้ า่ วก็อาจจะแวะมาซือ้ ซึง่ ถ้าโปรดักส์เราไม่อร่อยก็จบ แค่นั้น ผมว่าเหมือนพระเจ้าเขาให้โอกาสคุณมาครั้งเดียว สิง่ ทีม่ นั จะอยูไ่ ด้มนั ต้องมีคณ ุ ภาพ อย่างลูกค้ามาถึงร้านผม ลองซือ้ ไปแล้ว ต้องกลับมาซือ้ อีก แล้วแค่นนั้ ไม่พอต้องกลับ ไปบอกต่อคนอื่น แบบนั้นถึงจะสมบูรณ์” อนาคตที่ตั้งใจไว้คือนำ�นมถั่วเหลืองแบรนด์ Sweet Toy Soy Milk เข้ า ไปวางขายในซู เ ปอร์ ม าร์ เ กตชื่ อ ดัง ซึ่งความเป็นจริงก็อยู่ไม่ไกลแล้ว เพราะตอนนี้ทั้ง โปรดักส์ โรงงาน มาตรฐาน อย. เรียกว่าพร้อมเต็มที่แล้ว แต่ระหว่างที่ยังไม่มีให้ซื้อหากันใกล้บ้าน ใครไม่อยากตก เทรนด์ หรืออยากจะร่วมกลุ่มคนรักสุขภาพก็แวะวียนไป อุดหนุนกันได้ที่ ร้าน Sweet Toy Soy Milk เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 6 ร้านเปิดบริการทุกวัน หรือ จะเข้าไปดูสนิ ค้ากันก่อนได้ทเี่ ฟซบุค๊ /sweet toy bkk และ อินสตาแกรม @sweettoy “สำ�หรับใครที่คิดจะทำ�ธุรกิจ ก็ต้องมองเรื่องที่เรา ชอบก่อน อาจจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คนอาจไม่ คิดว่าจะเป็นธุรกิจได้ แต่ถ้าเราชอบก็หาข้อมูล ศึกษาว่า มันจะเป็นธุรกิจในทางไหนได้บ้าง ยิ่งเดี๋ยวนี้ช่องทางในโซ เชียลเน็ตเวิร์คเยอะมาก ก็ช่วยลดต้นทุนได้ด้วย แล้วพอ เรามีข้อมูลดีพอ ก็ลงมือศึกษาอย่างจริงจัง แล้วก็จริงใจ กับมัน จริงใจกับลูกค้าด้วย”

61


HotShot: พระเอกลูกครึ่ง “แฟร์” จับคู่ “มายด์” รองมิสยูนิเวิร์สฯ 2012 ประชันบทพระ-นางใน ‘คุณชายรักเร่’

บวงสรวงเปิ ด กล้ อ งกั น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว สำ�หรับละคร ‘คุณชายรักเร่’ ของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด ร่วมกับบริษัท จันทร์ 25 จำ�กัด งานนี้ ได้พระเอกลูกครึง่ แฟร์-กันต์ดนย์ อาคา ซาน กับ มายด์-วรัทยา ว่องชยาภรณ์ รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012 มารับ บทพระ-นาง โดย “งัด-สุพล วิเชียรฉาย” นำ�ทีมผูก้ �ำ กับ ฉัตรชัย นาคสุรยิ ะ และนักแสดง อาทิ แก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล, แม๊ค-ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์, แอ-ภัทราริน ยอดกมล, เจมส์-กิจเกษม แมคแฟดเดน, กระดุม-ธนายง ว่องตระกูล, หนู-สุร

ศักด์ ชัยอรรถ, ไอซ์-จีรนันท์ ปรีดากุล, แอม-ธัญวิสฎิ ฐ์ เสียงหวาน, โบว์-โชติมา นวคุณากร, เวนส์ ฟอลโคเนอร์, จิ๊บเฉลิมพร พุม่ พันธ์วงศ์, แม่ยยุ้ -วันทนา บุญ บั น เทิ ง , บอลสรณัฐ ยุปานันท์ และ จ๊ะโอ๋-พรหม ภั ส สร เจี ย มสกุ ล ศั ก ดิ์ บวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อน ลุยถ่ายทำ� ณ บริษัท จันทร์ 25 จำ�กัด (ร.ร.เรวดี) ย่านพระราม 6 วันก่อน

“พรพิมล” นำ�ทีมบวงสรวง ‘โก๊ะ 8 ตะลุยแดนมหัศจรรย์’ หลังจากละครแนวแอดเวนเจอร์ ‘ตระกูลโก๊ะ’ สามารถเรียกเรตติ้งแรงทุกภาค คณะกรรมการพิจารณา ละครช่อง 7 สี จึงอนุมัติให้บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด ภายใต้การบริหารงานสร้างของ พรพิมล

มั่นฤทัย เดินเครื่องเปิดกล้องละครเรื่อง ‘โก๊ะ 8 ตะลุย แดนมหัศจรรย์’ โดยมีผู้กำ�กับคู่บารมี ทองก้อน ศรีทับทิม รับหน้าที่กำ�กับความสนุกเช่นเคย ได้ฤกษ์บวงสรวงไป เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ที่ทำ�การบริษัทย่านถนนพัฒนาการ ท่ามกลางบรรยากาศทีส่ ดใสไร้เมฆฝน ขณะทีย่ ่านอืน่ ของ กรุงเทพมหานครฝนตกเหมือนฟ้ารั่ว ฤกษ์ดีเวลา 10.09 น. บอสสาวคนเก่ง พรพิมล

62

มั่ น ฤทั ย พ ร้ อ ม ที ม ง า น แ ล ะ นั ก แสดงทำ � พิ ธี บ วงสรวงเพื่ อ

ความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้ กำ � กั บ ทองก้ อ นเป็ น ผู้ ก ล่ า ว นำ � บทสวดโดยมี “พราน โก๊ะ” ธันญ์ ธนากร นำ�ทีม นักแสดง อาทิ ปุณยาพร พู ล พิ พั ฒ น์ นางเอกคน ใหม่ของภาคนี้ กับบทนัก

ชีววิทยาสาว คู่กับ อานัส ฬาพานิช ที่ ติดคิวถ่ายละครเรือ่ งอืน่ อยู่ พร้อม จิลล์ โรเจอร์. เจจินตัย อันติมานนท์, รฐกร สถิรบุตร, ธนายง ว่องตระกูล, ปราบ ต์ปฎล สุวรรณบาง, สุรศักดิ์ โชติทนิ วัฒน์, อรุชา โตสวัสดิ์, ฉัตรมงคล บำ�เพ็ญ, เอกพงษ์ ผูกพัน, ชูษี เชิญยิม้ , โป๊งเหน่ง เชิญยิม้ , หยอง ลูกหยี, เกวลี ศรีกาญ, ณธษา เวชประสิทธิ์ ฯลฯ ขนนั ก แสดงมา เพี ย บ ส่ ว นเรื่ อ งความ สนุกก็ต้องให้คอยติดตาม ว่าจะแอดเวนเจอร์ขนาด ไหนใน ‘โก๊ะ 8 ตะลุยแดน มหัศจรรย์’ ได้เร็ว ๆ นี้ทาง ช่อง 7 สี

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


TopTen: ‘ตกหลุมรักให้เป็น’ (แล้วจะมีชีวิตรักทีเ่ ป็นสุข) หนังสือ เล่มล่าสุดของ ริวโฮ โอกาวา ผู้นำ�ของแฮปปี้ ไซเอนซ์ หนังสือดี ๆ ทีใ่ ห้แรงบันดาลใจและทางออกสำ�หรับคนที่ ไม่อยากมีความทุกข์เพราะความรัก ซึง่ หนึง่ ในบทประทับ ใจของศิลปินสาวขวัญใจเด็กแนว “ก้อย แซทเทอร์เดย์ เซโกะ” (วลัยลักษณ์ มุสกิ โปฎก) คือ “... ความรักอย่า มองว่าเป็นเรื่องปรุงสุกจนเกินไป ...” “ความรักต้องพยายามใส่ความไว้ใจลงไปบ้าง มันจะทำ�ให้ ความอิจฉาริษยาหรือความหึงหวงในใจเรามันจะลดน้อยลง คือทำ�ให้ความรักกลมกล่อมด้วยอารมณ์ต่าง ๆ อย่าอารมณ์ ใดอารมณ์หนึง่ มากจนเกินไป ซึง่ พอมันกลมกล่อมแล้วมันก็จะ น่ากินยิ่งขึ้น คนที่กินอยู่หรือคนที่กำ�ลังคบกันอยู่จะมีความสุข แล้วก็อยากที่จะอยู่ด้วยความอยากอยู่เอง ไม่ได้โดนบังคับให้ อยู่ เพราะฉะนั้นมันจะเกิดความสุขเอง” หวานนอกหวานใน ไม่ว่าใครที่ไหนก็มองเห็นความรัก ระหว่าง “ก้อย” และคู่รัก “โย่ง อาร์มแชร์” (อนุสรณ์ มณี เทศ) แบบไม่ต้องเพ่ง ลองมาไล่เรียงกันดูสัก 10 อันดับเรื่อง หวาน ที่สาวก้อยบอกว่าทุกเรื่อง “มันเล็กน้อยจริง ๆ นะคะ” โย่ ง ก็ เ หมื อ นผู้ ช ายทั่ วไป ที่ ไ ม่ มี ค วามรู้ ห รื อ ความ สามารถที่จะทำ�งานฝีมือ แต่วันหนึ่งเขาอยากให้ของขวัญเรา ด้วยการตัดชุดแต่งงานให้ เขาก็ตงั้ ใจ ศึกษาอย่างเต็มที่ ใช้เวลา 3 เดือนเต็ม ๆ กับการเรียนตัดเสื้อผ้า ซึ่งมันไม่ใช่เซอร์ไพรส์ เพราะเรารูอ้ ยูแ่ ล้ว แต่เป็นความประทับใจทีผ่ ชู้ ายคนหนึง่ จะใช้ เวลาถึง 3 เดือนเพื่อตัดชุดแต่งงานให้ คบกันมา 10 กว่าปี เราทำ�ของให้กันตลอด จริง ๆ มันอาจจะเป็นวิธีปลูกฝังของเราทั้งคู่ว่าเราไม่ได้ให้คุณค่ากับ ของนอกกายมากกว่าความรู้สึก การกอดกัน การบอกรักกัน

“ความรักอย่าปรุงสุก”

สูตรรักมีสุขของ “ก้อย แซทเทอร์เดย์ เซโกะ” อย่างทุก ๆ ปีเราจะให้ของขวัญกันเป็นการ์ดบ้าง เป็นงาน แฮนด์เมดที่เราตั้งใจทำ�กันเอง จะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ว่ากันไป เพราะเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากกว่าการเดินไปซื้อของแพง ๆ ตอนนี้ก้อยทำ�อาหารให้โย่งกินทุกมื้อ คือทุกมื้อที่เราอยู่บ้าน เราจะทำ�อาหารเช้าให้กันกิน ทั้งก้อยด้วย โย่งด้วยสลับกัน เป็นการทำ�อาหารให้กัน ตั้งแต่รู้จักกันมาก้อยตัดผมให้โย่งมาตลอด 10 ปี ไม่ ได้บอกว่าทำ�เป็นหรือว่าสวย แต่เขาก็ไม่ได้ตอ้ งการให้มนั สวย หรือออกมาดีกว่าร้าน แต่เป็นสิง่ ทีเ่ รามีความสุขทีเ่ ราได้ทำ�ให้ กัน ก็ตั้งแต่คบกันมาเขาก็ไม่เคยเข้าร้านตัดผมเลย ก้อยตัดเย็บเสื้อผ้าให้เขาเหมือนกัน ซึ่งเขาก็ใส่ทำ�งาน ในชีวิตประจำ�วันมาตลอด โย่งเขาไม่ได้ท�ำ อะไรพิเศษมาก เขาทำ�ในสิง่ ทีผ่ ชู้ ายคน หนึง่ จะทำ�ได้ออกมาได้ดมี าก อย่างเช่นก้อยไม่เคยเปิดฝาขวดน้�ำ ดื่มเลยตั้งแต่รู้จักโย่งมา ถ้าเขาอยู่ใกล้ ๆ ก็จะเปิดน้ำ�ให้ดื่มทุก ครั้ง ทุกวันนี้โย่งก็ยังเปิดรถให้นั่งอยู่ คือถ้ามีโอกาสเขาก็จะ ทำ�สิ่งเหล่านี้ให้อยู่เสมอ ๆ

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

ถ้าต้องเข้าห้องน้ำ�ในที่แปลก ๆ เขาก็จะไปยืนเฝ้าหน้า ห้องน้ำ� แล้วถ้าเราเข้านานเกิน 5 นาทีก็จะคอยตะโกนเรียก (หัวเราะ) ซึง่ เป็นสิง่ ทีก่ อ้ ยไม่ได้รสู้ กึ ว่ามันแปลกหรือเป็นความ พิเศษ มันเป็นเรื่องปรกติสำ�หรับก้อยมาก แต่ว่าเขาก็ทำ�เป็น ปรกติมาเป็นสิบ ๆ ปี เขาคอยดูแลเราเป็นพิเศษ ไม่ใช่เฉพาะเรา แต่เป็นการ ดูแลครอบครัวเราด้วย ถ้าคุณแม่ก้อยต้องเข้าโรงพยาบาลเขา ก็จะคอยไปนอนเฝ้าเป็นเพื่อน ถ้าไม่มีที่นอนก็ต้องหาทางที่จะ ได้อยู่ด้วยกัน ถ้าถามว่าสิ่งที่ก้อยประทับใจก็คือเขาไม่ได้ดูแล แค่เรา แต่ดูแลคุณแม่เราด้วยนี่ คือสิ่งที่เราประทับใจ โย่งเขาแต่งเพลงให้กอ้ ยด้วยชือ่ เพลง ‘มาย แซทเทอร์ เดย์’ (My Saturday) อยู่ในอัลบั้ม Spring ของอาร์มแชร์ ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปหาเพลงมาฟังกันนะคะ ความรักเป็นเรื่องของการใส่ใจกันและกัน แม้ใน เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจมองว่าไม่สำ�คัญ แต่ใครจะรู้เรื่อง เล็กของเราอาจเป็นเรื่องที่ทำ �ให้แล้วคนรับเก็บเป็นความ ประทับใจไปนานแสนนานก็ได้ แต่ตอนนีค้ วามรักของ “ก้อยโย่ง” ทำ�ให้คนมองตาร้อนไปได้อีกนานเลย

63


Instacyber: ขอเชิญคนรักการถ่ายรูป มาร่วม สนุกกับนิตยสาร JobCyber ออกแบบท่าโพส เก๋ ๆ กับนิตยสาร JobCyber แล้วนำ�ไปอวด เพื่อน ๆ ในอินสตาแกรม แล้วแชร์มาอวดกันที่ JobCyber โดย tag ไปที่ @mrthaijob หรือ up&share รูปของคุณไปที่แฟนเพจ www. facebook.com/mrthaijob หนังสือ JobCyber วางจำ�หน่ายทุกวันที่ 8 และ 23 ของทุกเดือน และ อย่าลืมพบกันบนสถานีไฟฟ้า BTS และ MRT ทุก ๆ 15 วันนะ

ช่วยกันขายของ .. หนังสือดี ๆ ต้องของบริษัท สรรพสาร จำ�กัด ... ฟังเพลงเพราะก็ต้อง ‘คำ�อวยพร’ ของวง SPF

พับเพียบโดด ... “เบล” นักร้องนำ� 20 Town

“ดิว 20 Town” นักกีฬาโดดสูงงงงงง

“เหว่ย 20 Town” ความสามารถทางการแสดง สีหน้ามาเต็ม

เริ่มเห็นตัวเองชัดแล้วครับผ๊มมม “เจมส์ 20 Town”

“มิกซ์ 20 Town” โดดแบบจุก ๆ ลุ้นว่าจะขึ้นหรือ ไม่ขึ้น

64

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


DIY: ใครที่นั่งทำ�งานอยู่ในห้อง แคบ ๆ วัน ๆ แทบไม่ได้ออกไปเห็น เดือนเห็นตะวัน หรือต้นไม้ใบหญ้า ข้างนอก D.I.Y. ฉบับนี้เรามาช่วย กันยกธรรมชาติมาไว้ในขวดแล้ว วางไว้ใกล้ ๆ ตัวกันดีมั้ย ...

เก็บธรรมชาติมาไว้ในขวด

1

3

อุปกรณ์ ขวดแก้ว โหลแก้ว ที่มีฝาปิด (เลือกที่ปากกว้าง ๆ เพื่อสะดวกใน การใส่ของลงไป) แผ่นไม้ กาวซูเปอร์กลู สว่านสำ�หรับเจาะ หรือจะใช้ตะปู ตัวเล็ก ๆ ก็ได้ ฆ้อน ดอกไม้แห้ง มอส ไลเคน เปลือกหอย กิง่ ไม้รปู ทรงสวย ๆ

4 2 1. นำ�แผ่นไม้มาตัดให้ได้ขนาด ดูจากขนาดของฝาขวดเป็น 3. นำ�ของที่เก็บมาจัดแต่งให้สวยงามในโหล แล้วนำ�ไปปิดกับ หลัก ขัดหรือทาสีให้เรียบร้อย สวยงาม ส่วนความยาวก็แล้วแต่ ฝาขวดให้เรียบร้อย ว่าจะต้องการให้วางขวดได้กี่ใบ 4. เสร็จเรียบร้อยสำ�หรับที่คั่นหนังสือหรือเอกสารแบบใกล้ชิด 2. นำ�ฝาขวดมายึดติดกับแผ่นไม้ด้วยน็อตให้แน่น จัดวาง ธรรมชาติ ถ้ารู้สึกเบื่อต้นไม้ ดอกไม้แห้งในขวดก็สามารถเปลี่ยนได้ ระยะให้ ส วยงาม รวมทั้ งเว้นระยะเป็นที่วางหนังสือหรือเก็บ ตามใจ จะลองเปลีย่ นเป็นบรรยากาศหาดทราย สายลม ก็แค่เปลีย่ น เอกสาร เป็นทรายกับเปลือกหอยก็น่ารักไปอีกแบบ สามารถดูงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.designsponge.com/2013/04/diy-nature-office-organizer.html

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


มิสเตอรไทยจอบ

www.mrthaijob.com

หางานงาย... ไดงานไว ...¤ÅÔ¡àÅ §Ò¹´Õæ à¾Õº

sappasan Mr.thaijob 8x14

www.mrthaijob.com


What’s Sale: โปรโมชั่น ฮิตาชิ Savings Sale 2013 ลดยิ่งใหญ่สุดคุ้ม 3 ต่อ

ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดแคมเปญ โปร โมชั่น ฮิตาชิ Savings Sale 2013 โปรโมชั่นยกขบวน สินค้ากว่าร้อยรายการมาคืนกำ�ไรให้กบั ลูกค้า 3 ต่อ สุดคุม้ วันนี้ถึง 15 กรกฎาคมนี้ พร้อมมอบโปรโมชั่นผ่อน 0% กับบัตรเครดิต ฮิตาชิมอบส่วนลดสุดคุ้มค่า 3 ต่อ คือ ต่อ ที่ 1 เครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิลดสูงสุด 50% ต่อที่ 2 แถม ทันใจของพรีเมียมมูลค่าสูงสุด 23,900 บาท และต่อที่ 3 รับทันทีแพ็กเกจถ่ายรูปโดยช่างภาพมืออาชีพจาก Milan Wedding Studio และ Amata Wedding Studio มูลค่าสูงสุด 35,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดแคมเปญ โปรโมชั่น ฮิตาชิ Savings Sale 2013 เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2335-5455 หรือเยี่ยมชม เว็บไซต์ www.hitachi-th.com/ www.facebook.com/ hitachithailand

โปรโมชั่น Narai Pizzeria Buffet ฉลองเปิดสาขาใหม่ มา 4 จ่าย 3 (ถึง 31 ก.ค.56)

ชวนเพื่อนไปกิน Buffet อาหารนานาชาติ กับโปรโมชั่น Narai Pizzeria Buffet ฉลองเปิดสาขาใหม่ มา 4 จ่าย 3 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2556 ที่ เจ.อารีน่า ราชพฤกษ์

โรงแรมเลอฟีนิกซ์ สุขุมวิท (Le Fenix Sukhumvit)

สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบปลาไหลญี่ปุ่นไม่ควรพลาด ตลอด เดือนกรกฎาคม 2556 ห้องอาหารญี่ปุ่นไดอิจิ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ขอเสนอเมนูเด็ด ‘ปลาไหลห่อไข่’ รับรองว่า อร่อยจนลืมอิ่ม บริการรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นทั้ง มื้อกลางวันและมื้อค่ำ� เพียงท่านละ 600 บาท++ สำ�หรับ ผูใ้ หญ่ และ 300 บาท++ สำ�หรับเด็ก โปรดอย่าพลาดพิเศษ ‘มา 4 จ่าย 3’ สำ�หรับบุฟเฟ่ต์ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ�ทุก วัน สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร. 0-2276-4567 ต่อ 8593

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเอาใจคนเพื่อนเยอะ กับโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน มา 4 จ่าย 3 ที่ห้องอาหารแอลทรี อีตเทอรี่ (L3 Eatery) ให้คุณได้อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่รวมหลากหลายเมนูแสนอร่อยจากทุกมุม โลกมาไว้ให้คุณได้ลิ้มลอง ทั้งซูชิ ไส้กรอกพันเบคอน มินิพิซซ่า พาสต้า ลาซานญ่า อกไก่อบซอส และอาหาร ไทยอีกหลายเมนู ในราคาพิเศษที่สุด เพียงท่านละ 229 บาทเน็ท (มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) ไม่รวมเครื่องดื่ม เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.30-15.00 น. เชิญมาลิ้มลองความอร่อยจากทุกมุมโลกได้แล้ววันนี้ถึงวัน ที่ 15 สิงหาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำ�รองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2305-4000 ต่อ 1032 หรือ อีเมล fbm@lefenixbangkok.com หรือเว็บไซต์ www.lefenixbangkok.com

โปรโมชั่น KFC ยิ่งคลิกยิ่งคุ้ม เมนูใหม่เพียง 159 บาท เฉพาะสั่งออนไลน์ ‘ยิ่งคลิกยิ่งคุ้ม’ เมนูใหม่เอาใจชาวออนไลน์ ในราคาเพียง 159 บาท โปรโมชั่น KFC ใหม่ เฉพาะการสั่ง Online เท่านั้น ภายใน ชุดประกอบด้วย 4 เมนูยอดฮิต อย่างไก่ กรอบ ฮอทแอนด์สไปซี่ ข้าวยำ�ไก่แซ่บ ซิง เกอร์เบอร์เกอร์ และมันบด (ปรกติ) สั่ง ก่อนใครได้แล้ววันนี้ที่ http://www.kfc. co.th และ http://www.facebook.com/ KFCThailand เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง 31 ตุลาคม 2556 เท่านั้น

67


E E3 CHN

E1

E2

บริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำ�กัด รับ วิศวะงานระบบควบคุมอาคารขนาดใหญ่ เพศชาย อายุ 35-40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขา อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบการณ์ในการทำ�งานควบคุมและวางระบบ ไฟฟ้าอาคารคอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า โรงแรม ดูแลระบบไฟฟ้า อาคาร มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำ�งานร่วมกับผู้ อืน่ ได้ ติดต่อ คุณเก๋, คุณแจน บริษทั ธนสารสมบัตพิ ฒ ั นา จำ�กัด 663 ถ.กำ�แพงเพชร 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2272-4601 แฟกซ์ 0-2272-4605

N8

N7

N5

N4

N3

N2

N1

Collins and Conners Limited รับ Accountant/เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี เพศหญิง อายุไม่เกิน 24 ปี วุฒิปริญญาตรี, ปวส. หรือ ปวช. ด้านบัญชี บริหาร คอมพิวเตอร์ มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้ อินเตอร์เน็ตได้ อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพอใช้ได้ มีความตั้งใจในวิชาชีพอย่างมุ่งมั่น สามารถทำ�งานในวันเสาร์ได้ในบางเสาร์ ติดต่อ คุณยุทธนา วรเวชธนกุล Collins and Conners Limited 408/150 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 35 แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2619-0745, 08-1649-2468 แฟกซ์ 0-2619-0748

68

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


E4

E14

E12

E13

E11

E10

E7

E8

E9

E6

E5 Thai Stainless Steel Co., Ltd. รับ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/Purchasing Officer 2 อัตรา เพศชาย อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุก สาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการสื่อสารและ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในการทำ�งานสูง ขยัน อดทน สามารถทำ�งานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มี ทักษะในการการใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อ ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล Thai Stainless Steel Co., Ltd. 10 ซ.สุขุมวิท 61 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2730-7999 ต่อ 202 แฟกซ์ 0-2730-7990

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด รั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานฝ่ า ยนำ � เข้ า เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Adobe Acrobat ได้ดี มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำ�งาน มีความซื่อสัตย์และ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเขียน E-mail เป็นภาษา อังกฤษได้ดี สามารถเริม่ งานได้ทนั ที ติดต่อ คุณอัญ ชัญ ปะละตุ่น/คุณเครือฟ้า ทับแสง บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด 4 ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2742-5366 (12 สาย) ต่อ 3207 แฟกซ์ 0-2742-5379

บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำ�กัด รับ IT support/โปรแกรมเมอร์ วุฒปิ ริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่าย และด้านระบบความมัน่ คงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ไม่นอ้ ย กว่า 2 ปี จะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณสร้อย ทิพย์ จารุดำ�รงค์ศักดิ์/ฝ่ายบุคคล บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำ�กัด 1927 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2744-5900-5 ต่อ 103 แฟกซ์ 0-2744-5900 ต่อ 106 โรงเรียนสอนภาษา Rockwell & Friends Co., Ltd. รับ อาจารย์สอนภาษาไทยให้กบั ชาวต่าง ชาติ Full-Time 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สื่อสาร ภาษาญีป่ นุ่ และอังกฤษได้ดี ถ้าสือ่ สารภาษาญีป่ นุ่ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจ ในภาษาไทยเป็นอย่างดี ยินดีรับนักศึกษาจบ ใหม่ ติดต่อ RockwellHR โรงเรียนสอนภาษา Rockwell & Friends Co., Ltd. 2/17-19 4th Fl. Terminal bldg. (next to Emporium, BTS phromphong) แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2260-6350-1 แฟกซ์ 0-2260-6352

บริษัท เดอะดีน จำ�กัด รับ เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (Oversea Coordinator) เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุก สาขา TOEIC อย่างต่ำ� 700 มีความสามารถในการทำ�งานเป็น ทีม และทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี มีไหวพริบ แก้ปัญหา มีความคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ งาน มีความสุภาพ เรียบร้อย ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน มีใจรักการบริการ ติดต่อ คุณวัชรินทร์ บริษัท เดอะดีน จำ�กัด อาคารศูนย์การค้าเพลินจิตเซ็นเตอร์ 2 สุขุมวิท ซอย 2 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2656-4868 แฟกซ์ 0-2656-4866

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

69


บริษัท ลำ�ลูกกาพร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด รับเลขานุการ เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญา ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ มีใจรักในงานด้าน บริการ บุคลิกภาพดี สามารถใช้ทกั ษะด้านการสือ่ สารได้เป็นอย่าง ดี ติดต่อ คุณกิ่งกาญจน์ กาญจนโรจน์ บริษัท ลำ�ลูกกาพร็อพ เพอร์ตี้ จำ�กัด 1199/2 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2513-4610 แฟกซ์ 0-2513-0252 Website: www.thongsathit.com

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) รับเจ้าหน้าที่บัญชี 4 อัตรา อายุ 22-28 ปี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี สาขาบั ญ ชี สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษใน ระดั บ พอใช้ สามารถใช้ โ ปรแกรม คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ใ นระดั บ ดี มี ค วาม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำ�งาน ภายใต้ภาวะกดดันได้ สามารถประจำ� ต่างจังหวัดได้ (ปลายปี 2556 จะมี โครงการย้ายสำ�นักงานไป อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี มีที่พักพนักงานให้ รถรับ ส่ ง กรุ ง เทพฯ-เพชรบุ รี ) สามารถใช้ โปรแกรม MAC5 ได้ จ ะพิ จ ารณา เป็ น พิ เ ศษ ยิ น ดี รั บ นั ก ศึ ก ษาจบใหม่ ติดต่อ แผนกพัฒนาบุคคล บริษัท พีร พัฒน์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ 406 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ ว ยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 0-22762700 ต่อ 123 แฟกซ์ 0-2276-3100, 0-2276-3200 Website: www. peerapat.com

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ โบรกเกอร์ จำ�กัด รับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ 50 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้น ไป ใช้งาน Computer เบื้องต้นได้ มีทักษะในการสื่อสารและเจรจา สามารถทำ�งานเป็นทีมได้ มีใจรักงาน บริการ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีความรู้ทางด้านประกันรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Call Center 10 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ ดีดได้ มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ โบรกเกอร์ จำ�กัด 54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง. ชั้น 5-6 ห้อง 3501-3502 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2664-1090-2 ต่อ 105, 08-6302-6030 แฟกซ์ 0-2664-1093

บริษัท พาราวินเซอร์ จำ�กัด/Bara, Windsor & Co., Ltd. รับ IT Support (บริษัทในเครือ) 4 อัตรา เพศชาย อายุ 23-32 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตั้งและแก้ปัญหา MS Windows Server ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์และปรับปรุงบำ�รุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีประสบการณ์การทำ�งานอย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ คุณณัฏฐวรรณ หรือคุณสุธาทิพย์ แผนกทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2687-5146-7 ที่อยู่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 9 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Website: www.barawindsor.com

70

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


บริษัท ฮิวแมนิก้า จำ�กัด รับเจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll Operation) 7 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิด้านบัญชี การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบการณ์ทางด้านเงินเดือนจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรูด้ า้ นกฎหมายแรงงาน ประกันสังคมและ ภาษีอากร สามารถทำ�งานเป็นทีม ทำ�งานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อ คุณปิติพร, คุณกุลรดา, คุณนงลักษณ์/ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวแมนิก้า จำ�กัด 95/25 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 11 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2636-6999 แฟกซ์ 0-2238-3682 E-mail: recruit@humanica.com, pitiporn.s@humanica.com, kulrada.s@humanica.com Website: www.humanica.com

บริษัท ซังกิวไทย จำ�กัด รับเจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารบุคคล สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขางานบริหาร บุคคล มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานบริหารบุคคล การสรรหาพนักงานและยื่นวีซ่า ใบอนุญาตทำ�งาน จะรับ พิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น สามารถ โต้ตอบอีเมลได้ Computer literate ( MS Office, E-mail and Internet, etc.) มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน และรับผิดชอบ ทำ�งานวันจันทร์-เสาร์ ติดต่อ คุณอรวรรณ ปานเจริญ (ฝ่าย บริหารงานบุคคล) Sankyu Thai Co., Ltd. บริษัท ซังกิว ไทย จำ�กัด 109 อาคารซีซีที ชั้น 1 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2266-3939 ต่อ 171 แฟกซ์ 0-2237-2314, 0-2708-2679 E-mail: admin4@ sankyu.co.th

บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำ�กัด รับ Sales Executive วุฒิปริญญา ตรีขึ้นไปทุกสาขา มีประสบการณ์ในงานขาย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ รถยนต์ จ ะพิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ มี เ งิ น เดื อ นประจำ � ค่ า เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพท์ Commission ตามยอดขาย ติดต่อ คุณมนตรี แก้วด้วง บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำ�กัด 26/58 ถ.นางลิน้ จี่ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-26789888 แฟกซ์ 0-2678-9884 Website: www. qualityrentacar.com

บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำ�กัด (Hayashi Products Co., Ltd.) รับ Marketing นักการตลาด วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้ Word, Excel, PowerPoint หากมี ป ระสบการณ์ ด้ า น การตลาดจะได้รับ การพิ จ ารณาเป็ น พิ เ ศษ ติดต่อ คุณวรรนภา บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำ�กัด (Hayashi Products Co., Ltd.) 2 ซ.พระรามเก้า 28 แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-23188450-1 แฟกซ์ 0-2319-7338 Website: www.okamotothailand.com

บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำ�กัด รั บ หั ว หน้ า แผนกผลิ ต และติ ด ตั้ ง (พระราม 3) เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ระดับการใช้งานได้ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ทำ�งานภายใต้ ภาวะกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์และประสาน งานได้ดี ติดต่อ คุณสุปราณี (สำ�นักงาน ใหญ่พระราม 3) คุณสมหมาย (โรงงาน ถ.บางนา-ตราด กม.32) บริษทั ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำ�กัด 41/8 ถ.พระราม 3 (ซ.59) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2294-6287-90 ต่อ 521, 519, 504 แฟกซ์ 0-2294-6286 Website: www.tgsg.co.th

ราชพฤกษ์ วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

71


Corner:

พลิกโฉมผ้าขาวม้าแนวใหม่กับร้าน ‘Pakamian’

ผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูปจากผ้าขาวม้า หมอนแบบต่าง ๆ ผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า ตุ๊กตาหมี กระเป๋าผ้าขาวม้าแบบต่าง ๆ สมุดโน้ต กระโปรง ฯลฯ รับผลิตของพรีเมียมจากผ้าขาวม้า Order: 08-6344-5059 E-mail: pakamian@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.facebook.com/pakamian

“ชาช่า-อริต์ตา รามณรงค์” กับร้าน Sugar Moustache

Sugar Moustache เอาใจคนรัก หนวด ด้ ว ยสิ น ค้ า ลายหนวด “ตอนนี้ มี หนวดอยู่รอบตัวเลย ซึ่งทุกลายของทุกชิ้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนออกแบบเองบ้าง เพือ่ น ออกแบบให้บ้าง แล้วแต่โอกาสและความ เหมาะสม ของในร้านจะเน้นการทำ�เป็นยูนิ เซ็ก คือใช้ได้ทกุ เพศทุกวัย สินค้าในร้านมีทงั้ เสื้อ เคสโทรศัพท์ กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ” ใครที่ชอบงานดีไซน์สไตล์นี้ เข้าไปอุดหนุนสินค้าได้ที่ ร้าน Sugar Moustache สยามสแควร์ ซอย 2 หรือ โทร. 0-2522-8823 หรือ เลือกชมสินค้าได้ก่อนทาง www. sugarmoustache.com และ Instagram @sugarmoustache

‘ตุ๊กตาดินปั้น’ สั่งได้ตามใจ

ตุ๊ ก ตาดิ น ปั้ น .คอม งานปั้ น ดิ น เกาหลี และงานปั้ น ตั ว อั ก ษร งานฝี มื อ ที่ เ กิ ด จาก ความตั้งใจจริง ชูคอนเซ็ปต์ตกไม่แตก และ สั่งงานดินปั้นได้ทุกเพศทุก วัยตามใจคุณ รับงานปั้น ทุ ก ชนิ ด ส่ ง ทั่ ว ประเทศ ติ ด ต่ อ 08-7351-5131

หรือ 09-1119-1686 คุณเชน อีเมล handmadethaidoll@hotmail.com @thaiclay

Mazmoizelle ผลิตภัณฑ์จากจุ๊กไม้ก๊อก

Mazmoizelle (มาสมัวแซลล์) ผลิตภัณฑ์จากจุ๊กไม้ก๊อก สนใจติดต่อ www.facebook. com/mazmoizelleshop Tel. 08-5557-5721, 08-1992-9901 .JATUJAK MARKET section 3 soi 43/1 PRISM shop/section 7 soi 5

72

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


Ranking:

10

อันดับ

KitKat รสพิเศษที่คนญี่ปุ่นอยากลอง

‘KitKat’ ขนมยีห่ อ้ ดังทีใ่ นเมืองไทยมีวางจำ�หน่ายเพียงแค่รสชาติเดียวคือรสช็อกโกแลตเท่านัน้ แต่สำ�หรับทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ‘KitKat’ มีจดุ เด่นอยูท่ กี่ ารนำ�เสนอรสพิเศษ ซึง่ นำ�วัตถุดบิ ทีข่ นึ้ ชือ่ ของภูมภิ าค ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นส่วนผสม ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ ไปในตัว และจะไม่ได้วางจำ�หน่ายตามร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เกตทั่วไป แต่จะจำ�กัดการจำ�หน่ายในภูมิภาค นัน้ ๆ เท่านัน้ ถ้าไม่ได้เดินทางไปซือ้ ด้วยตนเองก็จะต้องสัง่ ซือ้ ทางไปรษณีย์ ซึง่ แม้แต่คนญีป่ นุ่ เองอาจจะยังไม่เคยได้ลมิ้ ลองเลยด้วยซ้�ำ มาดูกนั ว่า KitKat รสพิเศษอะไรบ้างทีแ่ ม้แต่คนญีป่ นุ่ เองก็อยากลอง

อันดับ 4 Tochi Otome

อันดับ 1 Yubari Melon

(夕張メロン) KitKat รส Yubari Melon ที่ใช้ Melon พันธุ์ Yubari ผลไม้ขนึ้ ชือ่ ของจังหวัด Hokkaido ทีท่ งั้ หวานและหอม เป็นส่วนผสม วางจำ�หน่ายเฉพาะในจังหวัด Hokkaido และวางจำ�หน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2011

(とちおとめ) KitKat รสสตรอว์เบอรี่ ทีใ่ ช้สตรอว์เบอรี่ ผลไม้ขนึ้ ชือ่ ของจังหวัด Tochigi เป็นส่วนผสม วางจำ�หน่าย เฉพาะในจังหวัด Tochigi วางจำ�หน่ายครั้งแรกเมื่อเดือน กันยายน 2011

อันดับ 5 Kobe Pudding อันดับ 2 Strawberry Cheese Cake

(ストロベリーチーズケーキ味) KitKat รส Strawberry Cheese Cake ซึ่งเป็นของหวาน ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด Yokohama วางจำ�หน่ายในเขตคันโต (จังหวัด Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi และ Gumma) วางจำ�หน่ายครั้งแรกเมื่อเดือน ตุลาคม 2011

(神戸プリン風味) KitKat รสพุดดิง้ ทีใ่ ช้พดุ ดิง้ ของ ร้าน Kobe Pudding ร้านพุดดิ้งชื่อดังของจังหวัด Kobe เป็นส่วนผสม วางจำ�หน่ายเฉพาะในจังหวัด Kobe วาง จำ�หน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2011

อั น ดั บ 6 Itohkyuemon Uji Matcha (伊藤久右衛門 宇治抹

อันดับ 3 Blueberry Cheese Cake (ブルーベリーチーズケー

キ味) KitKat รส Blueberry Cheese Cake ซึ่ง เป็นของหวานยอดนิยมของเขต Jou · Kou Shin Etsu (จังหวัด Yamanashi, Nagano, Niigata และ Gumma) เป็นส่วนผสม วางจำ�หน่ายเฉพาะในจังหวัด Yamanashi, Nagano, Niigata และ Gunma วาง จำ�หน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2010

茶) KitKat รสชาเขียว ที่ใช้ชาเขียวจากร้าน Itohkyuemon ร้านจำ�หน่ายชาเก่าแก่และขึน้ ชือ่ ของเมือง Kyoto ที่คัดสรรแต่ชาเขียวชั้นดีเท่านั้น รสเข้มข้นกลมกล่อมของ ชาเขียวกับช็อกโกแลตก็เข้ากันเป็นอย่างดี วางจำ�หน่าย เฉพาะในเขต Kansai (จังหวัด Mie, Nara, Wakayama, Kyoto, Osaka, Hyōgo และ Shiga) วางจำ�หน่ายครั้ง แรกเมื่อเดือนกันยายน 2011

อันดับ 7 Shinshu Apple

(信州りんご) KitKat รสแอปเปิ้ ล ที่ ใ ช้ แอปเปิ้ลผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด Nagano (ชื่อเดิม คือ Shinshu) เป็นส่วนผสม วางจำ�หน่ายเฉพาะ ในจังหวัด Nagano วางจำ�หน่ายครั้งแรกเมื่อเดือน กันยายน 2011

อันดับ 8 Beni Imo (紅いも) KitKat รส

มันสีมว่ ง ทีใ่ ช้มนั ม่วงสินค้าขึน้ ชือ่ ของจังหวัด Okinawa เป็น ส่วนผสม วางจำ�หน่ายเฉพาะในเขต Okinawa และ Kyushu (จังหวัด Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Ōita และ Saga) วางจำ�หน่ายครั้งแรกเมื่อ เดือนกันยายน 2011

อันดับ 9 Yamagata Cherry

(山形さくらんぼ) KitKat รสเชอรี่ ที่ใช้ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด Yamagata เป็นส่วนผสม ทำ�ให้เกิดรสเปรีย้ วอมหวานทีเ่ ข้ากันได้เป็น อย่างดี วางจำ�หน่ายเฉพาะในเขต Tohoku (จังหวัด Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi และ Yamagata) วางจำ�หน่ายครัง้ แรกเมือ่ เดือนตุลาคม 2009

อันดับ 10 Sweet Potato

(さつまいも味) KitKat รสมันเทศ ที่ใช้มันเทศขึ้นชื่อของ Koedo Kawagoe แห่งจังหวัด Saitama เป็นส่วน ผสม วางจำ�หน่ายเฉพาะในเขตคันโต (จังหวัด Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, และ Gunma) วางจำ�หน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2009

Credit: - http://www.marumura.com/top_japan/?id=3236 http://ranking.goo.ne.jp/ranking/028/us_here_kitkat/ http://d.nestle.jp/kitkat/omiyage

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

73


BusinessOnline:

นอกจากจุกไวท์ หรือกระดาน บอร์ ด ก็ แ ทบไม่ รู้ ว่ า ไม้ ก๊ อ ก จะนำ�มาทำ�ประโยชน์อะไรได้ อีก ยิ่งเป็นของใช้พวกหมวก กระเป๋า เคสไอโฟน ฯลฯ นี่ยิ่ง แทบไม่เคยนึกถึงว่าไม้ก๊อกจะ มีความคงทนมากพอ แต่การ มองในมุมที่แตกต่างจากคนอื่น นี่เองที่เป็นจุดเด่นของคนที่จะประสบความ สำ�เร็จ เช่นเดียวกับ “คุณสุภาวดี แก้วคำ�” กับสินค้า แบรนด์ Mazmoizelle ที่ตอนนี้ออกมาหลากหลายรูป แบบ ไม่ใช่แค่กระเป๋า หมวก ซองใส่โทรศัพท์ เคสไอ โฟน แต่ยังวางอนาคตไปถึงของแต่งงานและแอคเซส เซอรี่ต่าง ๆ อีกมากมาย จากนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้บริษทั Gift Premium ที่ ตั ด สิ นใจออกมาหาเส้ น ทางเดิ น ที่ ชั ด เจนของตั ว เอง “คุณสุภาวดี” เล่าถึงจุดเริม่ ต้นของสินค้าจากไม้กอ๊ ก วัสดุ เหลือใช้ที่สร้างความโดดเด่นให้กับผู้ใช้ได้ลงตัวทีเดียว “คื อ เราเรี ย นออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสถาปั ต ย์ ลาดกระบัง พอจบมาก็ทำ�งานออกแบบสินค้าให้บริษัท อยู่เกือบปีกับ 3 เดือน ก็เรียกว่าเรียนมาตรงกับที่ทำ�งาน เลย เพราะเราเลือกเรียนอย่างทีเ่ ราชอบ ไม่ได้เรียนอะไร ก็ได้ขอแค่ให้จบ ๆ แล้วช่วงทีท่ ำ�งานก็มเี พือ่ นขายเสือ้ ยืด ที่ท่าพระจันทร์ ซึ่งก็เป็นงานธีซิสของเพื่อนเหมือนกัน ก็ มาชวนไปทำ�งานด้วยกัน เราก็อยากมีผลิตภัณฑ์ของตัว เอง อยากทำ�กระเป๋าก็ออกแบบคอลเลคชั่นของตัวเอง

‘Mazmoizelle’ ผลิตภัณฑ์ไม้ก๊อก แบรนด์คนไทย by “สุภาวดี แก้วคำ�” ย้ายมาขายทีส่ ยาม ลูกค้ามีเงินใช้จา่ ยเยอะขึน้ จากทีก่ ระเป๋า ทำ�ด้วยผ้าก็มาเป็นหนังแท้ปนบ้าง แล้วช่วงนัน้ ก็ตดั สินใจลาออก จากงานประจำ�เพื่อมาทำ�กระเป๋าเต็มตัว เพราะเราอยากมีอะไรเป็น ของตัวเอง เป็นช่วงทีต่ ดั สินใจยากมาก ก็คดิ ว่าถ้าตัดสินใจตอน นี้แล้วล้มเราก็ยังมีแรงลุกขึ้นมาได้ ถือว่าตัวเองมีความกล้าพอ แอบมั่นใจเล็ก ๆ ว่าเราจะไปได้

74

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


ซึ่งก็ยากมากที่จะบอกคนอื่นว่าเราเป็นอย่างไร” ต้องหาตัวตนของตัวเองผ่านสินค้าล็อตแรก แล้ว ย้ำ�ให้ชัดขึ้นด้วยชื่อแบรนด์ ‘Mazmoizelle’ “ตอนที่ทำ�กระเป๋าเราก็คิดว่ากระเป๋าเราจะเป็น แบบไหน ก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแฟชั่น ต้องเป็นอะไร ที่คลาสสิค เพราะกระเป๋าเป็นแอสเซสเซอรี่ที่ติดตัวคน ได้นาน ก็มองไปรอบตัวจนไปเจอถุงก๊อบแก๊ปที่เราเห็น ว่าทุกคนใช้กันอยู่แล้ว ก็เอาแบบจากถุงกระดาษมาแต่ เปลี่ยนเป็นถุงผ้า หูที่เป็นเชือกก็ใช้เป็นโซ่แทน แล้วก็ใช้ ชือ่ ‘mazmoizelle’ (มาสมัวแซลล์) ซึง่ เป็นภาษาฝรัง่ เศส แปลว่านางสาว แต่เดิมเขาใช้ ‘madmoizelle’ แต่เรา เปลี่ยนตัว d เป็นตัว z ที่เลือกชื่อนี้ก็เพราะอยากสื่อให้ รู้สึกถึงความประณีต ความเป็นผู้หญิง” “เพราผู้หญิงจะมีความประณีต ละเอียดอ่อน ก็ เหมือนกับการทำ�กระเป๋า ซึง่ กระเป๋าของเราไม่ใช่ส�ำ หรับ ผู้หญิงโดยเฉพาะ แต่เราสามารถใช้ได้ทุกเพศเพราะมี ความคลาสสิคอยู่ในตัว ตอนนั้นก็ออกแบบอย่างเดียว แล้วจ้างคนอืน่ ผลิต เพราะเราก็ยงั ทำ�งานประจำ�อยู่ แล้ว พอได้โปรดักส์ ได้ชื่อ ก็ถึงปัญหาในการตั้งราคาที่หนักใจ มากเพราะต้นทุนเราสูง พอเปิดขายได้ 2-3 ปีก็มาเจอ ปัญหาน้ำ�ท่วมช่วงปี 55 อีก” ต้องย้ายทำ�เลค้าขายหนีน้ำ�ท่วมถือเป็นจุดเปลี่ยน ครั้งใหญ่กับลักษณะลูกค้าที่เปลี่ยนไป “ย้ายมาขายที่ สยาม ลูกค้ามีเงินใช้จ่ายเยอะขึ้น จากที่กระเป๋าทำ�ด้วย ผ้าก็มาเป็นหนังแท้ปนบ้าง แล้วช่วงนัน้ ก็ตดั สินใจลาออก จากงานประจำ�เพือ่ มาทำ�กระเป๋าเต็มตัว เพราะเราอยาก มีอะไรเป็นของตัวเอง เป็นช่วงทีต่ ดั สินใจยากมาก ก็คดิ ว่า ถ้าตัดสินใจตอนนีแ้ ล้วล้มเราก็ยงั มีแรงลุกขึน้ มาได้ ถือว่า ตัวเองมีความกล้าพอ แอบมั่นใจเล็ก ๆ ว่าเราจะไปได้” ลาออกจากงานประจำ� นอกจากเรื่องการออกแบบ สินค้าใหม่ ๆ คุณสุภาวดีก็ยังมีเวลาเดินเลือกหาวัสดุ ใหม่ ๆ ด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ จนได้เจอกับไม้ก๊อก ซึ่ง ถ้าไม่ให้เวลากับงานตรงหน้า โอกาสที่จะมองเห็นอะไร ใหม่ ๆ อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ “วัสดุที่ทำ�กระเป๋าก็จะอยู่ใน ร้านทำ�รองเท้า เราก็เจอไม้กอ๊ กทีท่ ำ�เป็นแผ่นบาง ๆ รูส้ กึ ว่าลายสวยน่าสนใจ แต่ตอนนัน้ ก็ยงั ไม่มนั่ ใจเรือ่ งคุณภาพ ก็ต้องเอามาทดลองด้วยตัวเองก่อน คือเห็นลายไม้ก๊อกก็ มั่นใจว่าขายได้แน่เพราะสวย ถ้าคุณภาพมั่นใจได้ก็ไม่มี อะไรน่าห่วง” ตัดสินใจแล้วก็ต้องทดลอง ทั้งแช่น้ำ� บิด ขยี้ ตาก แดด งานนี้มั่นใจได้ว่าแข็งแรงเพราะเจ้าของสินค้าเสริม

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

โครงสร้างพิเศษเพิม่ ความแข็งแรงให้ดว้ ย “พอทำ�ออกมา อายุการใช้งานจะอยูไ่ ด้ประมาณ 5 ปีเลยทีเดียว ปัจจุบนั เรานำ�ไม้ก๊อกมาเป็นวัสดุหลักอย่างเดียว แต่ให้มีความ หลากหลายของรูปแบบ แต่ยงั มีแบบหนังด้วยบ้าง เพราะ ในไม้ก๊อกเราก็มีตัวเสริมเป็นหนังและผ้าด้วย” “ช่วงแรก ๆ ทีท่ �ำ ออกมาลูกค้าไม่กล้าซือ้ เพราะคิด ว่าเป็นกระดาษที่มีลายเหมือนไม้เท่านั้น ลูกค้าจะกลัวว่า จะใช้งานได้แค่แป๊บเดียว ต้องใช้อย่างทะนุถนอม ซึง่ กว่า จะทำ�ความเข้าใจกับลูกค้าได้กใ็ ช้เวลานานพอสมควร เมือ่ ลูกค้าเข้าใจลูกค้าก็จะชอบกระเป๋าของเราทีม่ คี วามแปลก เก๋ไม่เหมือนใคร ด้วยลายของไม้ก๊อกเอง ซึ่งแต่ละชิ้นจะ ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น กระเป๋าแต่ละใบที่ทำ�ออกมาก็จะมี แค่ลายเดียวเท่านั้น ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดขายของทางร้าน อีกจุดหนึ่งก็ว่าได้” นอกจากรู ป แบบสิ น ค้ า ที่ มี อ อกมาเอาใจกั น อยู่ เรื่อย ๆ คุณสุภาวดียังพัฒนางานไม้ก๊อกที่ตอนนี้มีออก มาให้เลือกกัน 2 แบบคือ ‘แบบที่ไม่เคลือบ’ กับ ‘แบบ เคลือบ’ ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไม้ก๊อกคือน้ำ�หนักเบา แล้วยังโดนน้ำ�ได้ สามารถซักล้างได้ โดยใช้เพียงแค่สบู่ และน้ำ� เรียกได้ว่าคุณสมบัติแทบไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ ทำ�จากผ้าเลย การดูแลก็ไม่ต่างกันด้วย กว่าจะทำ�ให้วสั ดุเหลือใช้กลายมาเป็นสินค้ามีมลู ค่า เจ้าของแบรนด์ Mazmoizelle ทีต่ ดิ ตลาดโดยเฉพาะชาว ต่างชาติ เส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ “คิดว่าตัว เองโชคดีที่ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ และสามารถนำ�สิ่ง ทีเ่ รียนมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำ�งานได้ลงตัว ตอนที่ จะออกมาทำ�โปรดักส์นเี้ ราไม่รเู้ ลยว่าจะมีคนซือ้ กีค่ น เรา จะรูก้ ต็ อ่ เมือ่ ทำ�ออกมาแล้ว ต้องลองดู ลองลงมือทำ� และ ประเมินสิง่ ทีไ่ ด้ ตอนทีเ่ รียนเราทำ�เพราะอยากได้คะแนน ไม่รู้ว่าถ้าทำ�จริง ๆ แล้วจะมีใครมาซื้อหรือเปล่า” “ฉะนั้น เวลาเราจะทำ�อะไร เราจะต้องพยายามหาช่องว่าง ทางตลาด ถ้ า เราหาช่ อ งว่ า ง การตลาดเจอแล้วเอามารวม กับบุคลิกของเราก็จะสามารถ ทำ � สิ่ ง นั้ น ขึ้ น มาได้ และที่ สำ�คัญเราต้องมีความสุข กับงานที่ทำ� เพราะมัน จะทำ�ให้งานออกมาได้ ดี เป้ า หมายของนั ก ธุ ร กิ จ ทั่ ว ไปอาจจะ

เป็นเงิน แต่เป้าหมายของคนทำ�ธุรกิจคือความสุขจาก สิ่งที่ได้ทำ�” สร้างสินค้าให้โดดเด่น เพิ่มความแข็งแรงคงทนให้ ตัวสินค้า จากนั้นก็เป็นการหาช่องทางบอกต่อ ในยุคที่ โซเชียลมีเดียครอบคลุมถือเป็นโอกาสที่ช่วยให้นักธุรกิจ หน้าใหม่เกิดขึ้นได้ไม่ยากเลย แต่จะอยู่ได้นานก็ขึ้นอยู่ กับตัวคุณภาพของสินค้านั้น ๆ “ก็เริ่มต้นเราก็ใช้ช่อง ทางในเฟซบุ๊ค ในอินสตาแกรม แล้วตอนนี้ก็มีหน้าร้าน นอกจากที่เอเชียทีค ก็มีที่จตุจักร แล้วก็มีของไว้วาง ที่ LoFt มีออกร้าน งานอีเวนต์ หรืองานที่กระทรวง ต่าง ๆ จัด ซึ่งในอนาคตก็อยากจะใช้ไม้ก๊อกทำ�ของ ตกแต่งบ้าน ทำ�แอคเซสเซอรี่อื่น ๆ อย่างรองเท้า รวม ทั้งที่จะให้ลูกค้าได้มีส่วนในการคิดงานร่วมด้วย อย่าง เพนต์ลาย ปักลายซึ่งจะยิ่งเป็นของที่ส่วนตัวสำ �หรับ ลูกค้าขึ้นไปอีก” “สำ�หรับใครที่อยากจะทำ�ธุรกิจ หรือจริง ๆ ถ้าจะ ตัดสินใจทำ�อะไรสักอย่างก็อยากให้กล้าที่จะเดิน อย่าง การทำ�ธุรกิจเราไม่รจู้ นกว่าจะได้ลงมือทำ� ถ้ารอก็ไม่มที าง เกิดขึ้นอยู่แล้ว ปัญหาทุกอย่างมันมีไว้แก้ อย่างแบรนด์ Mazmoizelle ก็ทำ�ให้เราเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างทาง ซึง่ ทุกครัง้ ทีเ่ ราแก้ปญ ั หาได้กท็ �ำ ให้เราเก่งขึน้ แล้วเราก็จะเติบโตขึน้ ด้วย แต่ถา้ เราไม่กล้าทีจ่ ะลงมือทำ� มันก็อยู่กับที่นั่นแหละ” ถ้าไม่ลงมือทำ�ก็ไม่พบความสำ�เร็จ สำ�หรับผู้ที่ สนใจสินค้าไอเดียดี ๆ จากไม้ก๊อก แวะไปชมสินค้า กันได้ที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 1 หรือ จตุจักร โครงการ 3 ซอย 43/1 หรือเข้าไปชมกันได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ mazmoizelleshop ที่อินสตาแกรม @ mazmoizelleshop หรือจะติดต่อพุดคุยธุรกิจกับ คุณสุภาวดีโดยตรงก็ได้ที่ โทร. 08-5557-5721 Line: par2012

75


Click Idea: ผ้าสารพัดประโยชน์

76

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


Report: สปส. จัดสัมมนาเน้นประสานงาน 3 ฝ่าย กระตุ้นสถานประกอบการแจ้งสิทธิผู้ประกันตน

นางกนกนันท์ วิริยานันท์ สำ�นักงานประกันสังคม (สปส.) จัดโครงการสัมมนานายจ้าง/ ลูกจ้าง เจ้าหน้าทีส่ ถานพยาบาล และเจ้าหน้าทีป่ ระกันสังคม ปี 2556 รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยได้เชิญผู้แทนนายจ้าง เจ้าหน้าที่ สถานพยาบาลประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมใน เขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดปริมณฑล จำ�นวนกว่า 100 คนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบประสาน งานระหว่างสถานประกอบการ สถานพยาบาลประกันสังคม และสำ�นักงานประกันสังคม ในการสร้างความเข้าใจอันดี และสร้างจิตสำ�นึกที่ดีในการประสานงาน ตลอดจนช่วยลด ปัญหาการร้องเรียนในการให้บริการทางการแพทย์ของสถาน พยาบาลในระบบประกันสังคม จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมา สปส. พบว่ามีปัญหา ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างสถานพยาบาลประกันสังคมและผู้ ประกันตนเป็นจำ�นวนมาก และปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลต่อ การให้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมเป็นอย่าง มาก เพราะก่อให้เกิดความรูส้ กึ ว่าการให้บริการทางการแพทย์ ในระบบประกันสังคมเป็นบริการที่ไม่ดี และส่งผลกระทบต่อ ภาพรวมของระบบประกันสังคม ทั้งนี้ ปัญหาที่ผ่านมาเกิด จากสถานพยาบาลประกันสังคมมิได้ตระหนักถึงการเป็นผู้ให้ บริการทีด่ ี ประกอบกับการทีล่ กู จ้างหรือผูป้ ระกันตนขาดความ รูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละสิทธิประโยชน์ของตน ทำ�ให้ เกิดความไม่เข้าใจต่อกัน ก่อให้เกิดการร้องเรียนด้านการ บริการทางการแพทย์จากลูกจ้างและผู้ประกันตนเป็นจำ�นวน มาก จากปัญหาดังกล่าวเป็นที่มาของการดำ�เนินการเชิงรุก ผ่านการจัดสัมมนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบประสานงาน ระหว่างสถานประกอบการ สถานพยาบาลประกันสังคม และ สำ�นักงานประกันสังคม ตลอดจนช่วยลดปัญหาการร้องเรียน เกี่ยวกับระบบบริการทางการแพทย์ อันเกิดจากการขาดองค์ ความรู้ในระบบกลไกของการประกันสังคม ภายในงานได้มีการบรรยายความรู้ทางวิชาการ ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม โดยทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การบรรยายเรื่อง ‘วิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง’ โดย ภก.ชีวิต คงสุข เภสัชกรร้านยาจากองค์การเภสัชกรรม ‘สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคม’ โดย นางกนกนันท์ วิ ริยานันท์ สำ�นักสิทธิประโยชน์ และการบรรยาย ‘การเพิ่ม สิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์’ โดย น.ส.ภคมน ศิลา นุภาพ นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้ อำ�นวยการสำ�นักจัดระบบบริการทางการแพทย์ นางกนกนันท์ วิริยานันท์ สำ�นักสิทธิประโยชน์

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำ �นักสิทธิประโยชน์ต้องการรณรงค์ เผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเรื่ อ งเงิ น สะสมและการออม ในระบบประกั น สั ง คม โดยเฉพาะในกรณี ช ราภาพ ซึ่ ง ปี 2556 นี้ จ ะเป็ น ปี แ รกที่ จ ะมี ก ารจ่ า ยบำ � นาญชราภาพ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกั น ตน ส่ ว นผู้ ป ระกั น ตนที่ มี อ ายุ ค รบ 55 ปี บริบูรณ์ และสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแล้ว หากต้องการ รับเงินบำ�เหน็จชราภาพ (รับเงินก้อนครัง้ เดียว) จะต้องจ่ายเงิน สมทบไม่ถงึ 180 เดือน (นับรวมทุกบริษทั ทีเ่ คยทำ�งานไม่วา่ จะ ติดต่อกันหรือไม่กต็ าม) หากจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะได้รบั ในลักษณะเงินบำ�นาญชราภาพ โดยประโยชน์ทดแทน ทีไ่ ด้รบั คือ เงินบำ�นาญในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลีย่ 60 เดือนสุดท้ายตลอดชีวิต และจะมีการจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน (หลังจากจ่ายครบ 180 เดือนแล้ว) ส่วนกรณีที่ผู้รับบำ�นาญตาย จะมีการระงับ การจ่ายเงินบำ�นาญในเดือนถัดไป หากตายภายใน 60 เดือน ทายาทจะได้รบั บำ�นาญตกทอด 10 เดือนของบำ�นาญรายเดือน ที่ได้รับครั้งสุดท้าย “ขณะนี้ สปส. กำ � ลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการยื่ น ขอแก้ ไ ข พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ในหลายเรื่อง อาทิ การให้ผปู้ ระกันตนสามารถยกเงินบำ�เหน็จชราภาพให้กบั ใครก็ได้ และแก้ไขในกรณีทผี่ ปู้ ระกันตนฆ่าตัวตาย ซึง่ ปัจจุบนั

ไม่มีการจ่ายเงินค่าทำ�ศพให้ แต่หากแก้ไขกฎหมายแล้ว ญาติ ของผู้ประกันตนสามารถมาติดต่อขอรับเงินค่าทำ�ศพได้” ด้าน น.ส.หฤทัย เกียรติพรพานิช ประธานคณะ กรรมการสวั ส ดิ ก ารวาระ พ.ศ. 2556-2557 บริ ษั ท สรรพสาร จำ�กัด ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานประกอบการใน เขตพื้นที่ 5 ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ กล่าวว่า ระบบ ประกันสังคมเป็นสวัสดิการที่มีความสำ�คัญต่อลูกจ้างในสถาน ประกอบการเป็นอย่างมาก และครอบคลุมตั้งแต่การรักษา พยาบาลจากการเจ็บป่วย การคลอดบุตร กองทุนเงินทดแทน และเงินสงเคราะห์ชราภาพ เรียกว่าคุม้ ครองตัง้ แต่เริม่ ทำ�งาน จนกระทัง่ เกษียณอายุในการทำ�งานเลยทีเดียว การได้เข้าร่วม สัมมนานี้นับได้ว่ามีประโยชน์มาก เพราะทาง สปส.ได้มีการ ปรับหลักเกณฑ์ในการรับสิทธิในหลาย ๆ เรื่องเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผูป้ ระกันตน นอกจากนี้ ยังได้รบั ทราบสิทธิประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ เพิม่ มากขึน้ อาทิ สิทธิในการรับบริการทางด้าน จิตเวช เงินสะสมหรือบำ�เหน็จ-บำ�นาญกรณีชราภาพ การ ทำ�หนังสือระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย ฯลฯ และ ยั ง ได้ รู้ จั ก กั บ ตั ว แทนสำ � นั ก งานประกั น สั ง คมและสถาน พยาบาลในพื้นที่ ทำ�ให้มั่นใจในการสอบถามและประสาน งานมากขึ้น

สาระน่ารู้: ออมเงินกับประกันสังคม...เกษียณแล้วจะได้เงินเท่าไหร่

ในจำ�นวนเงินสมทบ 5% ที่ท่านส่งสมทบเข้ากองทุนประกัน สังคมนัน้ 3% เป็นเงินออมกรณีชราภาพ นายจ้างช่วยสมทบ อีก 3% รวมเป็น 6% ซึ่งสำ�นักงานประกันสังคมเก็บสะสม ไว้เตรียมจ่ายเป็นบำ�เหน็จหรือบำ�นาญเมื่อท่านเกษียณ เช่น ท่านที่มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ท่านจะได้ออม ด้วยการสมทบกับกองทุนประกันสังคมในอัตรา 3% ของ เพดานค่าจ้าง 15,000 บาท คิดเป็นเงิน 450 บาท นายจ้าง สมทบอีก 450 บาท รวม 900 บาทต่อเดือน เงินออมดังกล่าวถูกสะสมไว้กบั กองทุนประกันสังคม ซึง่ ผูป้ ระกันตนจะได้รบั ‘บำ�นาญชราภาพ’ เมือ่ 1. อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ 2. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือตาย หรือ เป็นผู้ทุพพลภาพ 3. สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน (เทียบเท่ากับ 15 ปี) ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อ กันหรือไม่ก็ตาม เมือ่ ครบเกณฑ์ทงั้ 3 ข้อ ท่านมีสทิ ธิได้รบั เงิน ‘บำ�นาญ’ จ่ายเป็นรายเดือนและได้รับไปตลอดชีวิต เงินบำ�นาญที่ได้รับ คำ�นวณตามสูตรเท่ากับ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน

สุดท้าย และทุก ๆ 1 ปีทสี่ มทบเพิม่ (คือตัง้ แต่ปที ี่ 16 เป็นต้น ไป) ท่านจะได้รับโบนัสส่วนเพิ่ม เท่ากับ 1.5% ของเงินเดือน เฉลีย่ เช่น ท่านทีม่ รี ายได้ตงั้ แต่ 15,000 บาทขึน้ ไป และสมทบ เป็นเวลา 30 ปี จะได้รับบำ�นาญจำ�นวน (15,000 x 20%) + (15,000 x 15 ปีที่สมทบเพิ่ม x 1.5%) = 3,000 + 3,375 = 6,375 บาทต่อเดือน แต่ละท่านอาจจะได้รับบำ�นาญไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ 1. ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบก่อนเกษียณ และ 2. ค่าจ้างเฉลี่ย 5 ปีสดุ ท้ายก่อนเกษียณ โปรดดูตวั อย่างการคำ�นวณได้จากตาราง กรณีผู้รับเงินบำ�นาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำ�นาญชราภาพให้ จ่ายเงินบำ�เหน็จชราภาพจำ�นวน 10 เท่าของเงินบำ�นาญ ชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบเงินที่ออมไว้กับกองทุน ประกันสังคมกรณีชราภาพได้ที่ www.sso.go.th โดยจะ ต้องลงทะเบียนก่อน

77


Quote: “Don’t feel stupid if you don’t like what everyone else pretends to love” -- Emma Watson --

เอ็มมา วัตสัน วัย 23 ปี นักแสดงสาวผู้โด่งดังจากบทเฮอร์ไมโอนี่ ในภาพยนตร์เรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ได้รับปริญญาด้าน วรรณกรรมภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยบราวน์ ในสหรัฐอเมริกา แล้วก็ได้พักการเรียนเพื่อมาให้เวลากับการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง ต่าง ๆ เธอเผยว่า ตัวเองมักจะจัดสรรเวลาทั้งเรื่องเรียนและการทำ�งานให้เหมาะสม และเธอก็ชอบความสมดุลเช่นนั้น เธอชอบที่จะออกไป ถ่ายทำ�ภาพยนตร์และก็หยุดพัก แล้วใช้สมองเพื่อทำ�ในสิ่งที่ต่างออกไป และคิดว่าสักวันจะกลับไปเรียนต่อในชั้นปริญญาโทด้วย

78

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556


BEHAVIOR MODIFICATION UNITED CENTER CO.,LTD

323 UNITED CENTER 12FL. SILOM ROAD BANGRAK, BANGKOK 1050

T: (+66) 02-231-1439 to 43 F: (+66) 02- 233-5248 สลิมเมอร์ส เวิร์ด อินเตอร์เนชั่นเนล เราดำาเนินธุรกิจสถานบริหารร่างกาย ลดน้ำาหนัก และความความงาม

ในรูปแบบของฟิตเนต ซึ่งเรามีสาขาในกรุงเทพ 4 สาขา และ 21 สาขาในประเทศฟิลิปปินส์ เราดำาเนินธุรกิจนี้มานานกว่า 20 ปี ต้องการผู้ร่วมงานและทีมงาน ที่มีใจรักในงานบริการด่วนจำานวนมาก หลายอัตรา ดังต่อไปนี้

1. Center Manager / ผู้จัดการร้าน

3 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 35 ปีขี้นไป วุฒิปริญญาตรี มีบุคลิกภาพดี • มีประสบการด้านสปาหรือฟิตเนสไม่น้อยกว่า 2 ปี • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ • รายได้ดี มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น+โบนัส+ อื่นๆ ( 50,000- ขึ้นไป)

2. Management Trainee / ผู้จัดการฝึกหัด

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขี้นไป วุฒิปริญญาตรี มีบุคลิกภาพดี • มีประสบการด้านสปาหรือฟิตเนสจะพิจราณาเป็นพิเศษ • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ • รายได้ดี มีเงินเดือน+คอมมิชชั่น+โบนัส+ อื่นๆ (50,000- ขึ้นไป)

3. ที่ปรึกษาความงาม/พนักงานขาย

จำานวนมาก

• เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช/ปวส /ปริญญาตรี (หากมีประสบการด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ) • รูปร่างสมส่วน ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ • เงินเดือน+คอมมิชชั่น ไม่ต่ำากว่า 25,000-

4. Telesales/พนักงานแนะนำาสินค้าทางโทรศัพท์

5 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิปวช ขึ้นไป • เงินเดือน+คอมมิชชั่น +เบี้ยขยัน ไม่ต่ำากว่า 15,000 บาท

5. Biometrics Trainer/พนักงานประจำาห้องยิม

จำานวนมาก

• เพศหญิง / ชาย อายุ 21-35 ปี • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • รูปร่างสมส่วน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ

6. พนักงานบัญชี

• เพศหญิง อายุ 21-35 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. พนักงานทำาทรีทเม้นต์/พนักงานนวดหน้า นวดตัว

จำานวนมาก

• เพศหญิง อายุ 18-40 ปี • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา มีการฝึกอบรมให้ • รูปร่างสมส่วน ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ • เงินเดือน+เบี้ยขยัน+ค่าคอมมิชชั่น+โอที+ค่ามือ+โบนัสปลายปีมากกว่า 18,000- บาท

8. แม่บ้าน

• เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ

สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือโทรมาสอบถามได้ที่ บริษัท สลิมเมอร์ส เวิร์ด อินเตอร์เนชั่นเนล (จันทร์-ศุกร์ 9.00น -16.00 น) อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร. 02-234-3905-06 หรือ 02-631-1232 หรือส่ง E-mail : chantip_ku@yahoo.com ติดต่อที่คุณ จันทร์ทิพย์ คูประเสริฐ

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

SAPPASAN/slimmers

เงินเดือน+เบี้ยขยัน+โอที+โบนัสปลายปีมากกว่า 12,000.-

79


เครือบริษัท คาโอ (ประเทศไทย) พนักง�นข�ยเครดิตและเงินสด พนักง�นข�ยดูแลศูนย์จำ�หน่�ย (Distributor Executive)

ประจำ�ภ�คเหนือ ประจำ�ภ�คกล�ง ประจำ�ภ�คอีส�น ประจำ�ภ�คใต้

: : : :

สำ�นักง�นข�ย พิษณุโลก, เชียงร�ย และ เชียงใหม่ สำ�นักง�นข�ย นนทบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี, ร�ชบุรี และ ลพบุรี สำ�นักง�นข�ย อุดรธ�นี, อุบลร�ชธ�นี, ขอนแก่น และ โคร�ช สำ�นักง�นข�ย นครศรีธรรมร�ช, ห�ดใหญ่ และ สุร�ษฏร์ธ�นี

ประจำ�ภ�คเหนือ ประจำ�ภ�คกล�ง ประจำ�ภ�คอีส�น ประจำ�ภ�คใต้

คุณสมบัติ : ï ï ï

วุฒิปวส หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา ï เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ï มีใจรักงานขายและบริการ สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่

รายได้สวัสดิการ

 เงินเดือนประจำา  เบี้ยเลี้ยง  เงินรางวัลขาย  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  สินค้าแจกประจำาเดือน

: : : :

สำ�นักง�นข�ย พิษณุโลก และ เชียงร�ย สำ�นักง�นข�ย ชลบุรี และ สำ�นัง�นข�ย อุดรธ�นี และ ขอนแก่น สำ�นักง�นข�ย ห�ดใหญ่

จันทบุรี ด่วนม�ก

ลักษณะงาน : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

แนะนำาและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมในเขตที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : ï วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 ทำางานโดยใช้รถของบริษัท  ประกันสุขภาพ  โบนัสประจำาปี  ประกันอุบัติเหตุ  ฝึกอบรมและพัฒนา

ï ï ï ï

เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีไหวพริบในการขายและการเจรจาต่อรอง สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมสำาเนา

1. วุฒิการศึกษา 2. ทะเบียนบ้าน 3. บัตรประชาชน 4. ใบขับขี่ 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำานักงานใหญ่ : 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 15 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

บริษัทผู้ผลิแซนสย�ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ต และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมสุขภาพ XanSiam และ XanLife

บริษัท บางกอกคลับ จำากัด

มานานกว่า 7 ปี มีสาขาทั่วประเทศ และมียอดขายปีละกว่า 1,000 ล้านบาท บริษัทฯเป็นผู้นำาในการจำาหน่ายนำา้มังคุด ที่สกัด “สารแซนโทน” ในเปลือกมังคุด มาเป็นส่วนผสม และก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสุขภาพ และบำาบัดโรคต่าง ๆ ได้ดี จนเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก ต้องการขยายตลาด และเปิดสาขาแห่งใหม่เพิ่มขึ้น มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงานในตำาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ดำ�เนินง�นเกี่ยวกับง�นด้�นโรงแรม ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม เข้าปฏิบัติงานที่สาทร และสุขุมวิท ตามตำาแหน่งดังต่อไปนี้

80

• • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป, ขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเข้าใจเรื่องระบบขายตรง และตลาด Consumer Product,สามารถเดินทางไปทำางานต่างจังหวัดได้ เงินเดือน 13,000-25,000 บาท

• • • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป, ขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเป็นผู้นำา สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี ทำางานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีทักษะในการสื่อสาร ตลอดจนการประสานงานที่ดี สามารถเดินทางไปทำางานต่างจังหวัดได้ เงินเดือน 15,000-30,000 บาท

• • • • •

เพศชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป, ขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีบุคคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร ตลอดจนการประสานงานที่ดี สามารถเดินทางไปทำางานต่างจังหวัดได้ เงินเดือน 20,000-40,000 บาท

4. ผู้จัดการทีมการตลาด (ภาคเหนือ, ใต้, อีสาน, กลาง) 5 อัตรา

5. ผู้จัดการภาค (ภาคเหนือ, ใต้, อีสาน)

3 อัตรา

บริษัทฯ มีสวัสดิก�รต�มกฏหม�ยแรงง�นกำ�หนด และอื่น ๆ เช่น เงินเบี้ยเลี้ยง, ค่�ที่พัก กรณีเดิน ท�งไปทำ�ง�นต่�งจังหวัด, เงินโบนัส ประจำ�เดือน, เงินเดือน ปรับประจำ�ปี, ฝึกอบรม/สัมน� เพื่อพัฒน�บุคคล�กร, สวัสดิก�ร อ�ห�รเสริม ฟรี! หลังจ�กผ่�นก�รทดลองง�น ผู้สนใจ ส�ม�รถสมัครด้วยนตนเอง หรือส่งจดหม�ยม�ที่ ฝ่�ยบุคคล

SAPPASAN / bangkok club

E-mail: hr@thebangkokclub.com

1 อัตรา

3. พนักงานการตลาด (ภาคเหนือ, ใต้, อีสาน, กลาง) 10 อัตรา

สนใจสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมายัง

โทร. 0-2679-5550-5 ต่อ 2707, 2752, 0-2664-9999 ต่อ 1618

2. เภสัชกร ฝ่ายผลิตภัณฑ์

• เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี, มีทักษะในการสื่อสาร ตลอดจนการประสานงานที่ดี • เงินเดือน 15,000-30,000 บาท

มีสวัสดิการรักษาพยาบาล อาหารวันละ 2 มื้อ ประกันกลุ่ม ยูนิฟอร์มซักรีดให้เสร็จ เงินเซอร์วิสชาร์จ และหรือเงินค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 27/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

4 อัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา • ผ่านการเป็น วิทยากร/พิธีกร หรือมีความกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน, ขับรถยนต์ได้ หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถจัดทำาเอกสาร นำาเสนอการบรรยายในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นสื่อการสอน และการฝึกอบรมได้, สามารถเดินทางไปทำางานต่างจังหวัดได้ - เงินเดือน 15,000-30,000 บาท

ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยสม�ชิก เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายงานจัดเลี้ยง ✤ เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ/ แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์ออกกำาลังกาย เชฟอาหารญี่ปุ่น ✤ เชฟซูชิ ✤ เชฟครัวไทย กุ๊กครัวไทย, กุ๊กครัวจีน, กุ๊กครัวยุโรป ✤ กุ๊กเบเกอรี่ กัปตัน ✤ พนักงานเสิร์ฟ ✤ บาร์เทนเดอร์ พนักงานล้างจาน ✤ พนักงานนวด/สปา/ช่างทำาผม

บริษัท บางกอกคลับ จำากัด

1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เลขที่ 213/6-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-276-9415 หรือติดต่อสอบถาม โทร. 083-008-7468 (คุณอนิรุทธ) หรือ Email : tony@xansiam.com,aniruth@yahoo.com www.xansiam.com ผู้ที่เดินทางเข้ามาสมัครด้วยตนเอง สามารถรอรับการสัมภาษณ์ ได้ทันที สถานที่ตั้งสำานักงาน อยู่บริเวณ ทางออกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุทธิสาร

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan/ แซนสยาม

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

SAPPASAN Kao

โทร. (02) 655-4455 ต่อ 518 แฟกซ์ (02) 655-4545


ให้ทุนทำ� เกษตร หรื อปศุสัตว์ • มีที่สมบูรณ์เป็นของตนเอง 60 ไร่ ซีคอน 081-8440346, powermba@yahoo.com

รับสมัครด่วน

อาชีพที่เรียน สามารถเปิดสาขา หรือแฟรนไชส์ได้  ร่วมสร้างอนาคตเป็นแฟนกับชาวต่างชาติ

ซีคอน 081-8440346, powermba@yahoo.com

• มีประสบการณ์ • เงินเดือน+คอมมิชชั่น

โทร. 02-2357902 ad.mini : ภาณุวัฒน์ 3X3

 

รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ

Magento, Brochures/E-Brochures, TradeShow Displays, Business Cards)

ทุกตำ�แหน่งถ้�มีประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยวจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ สนใจส่งประวัติส่วนตัว (ภ�ษ�อังกฤษ) และตัวอย่�งง�น

มาที่ kate@footstepsinasia.com www.footstepsinasia.com

รับสมัครด่วน

สนใจติดต่อ 0-2518-1499, 086-330-6624 ได้ทุกวัน เลขที่ 74/212 รามอินทรา 74 แยก 2 มีนบุรี *ดูแล จริงใจ ไม่ตกงาน*

นายสุชิน สวนพลาย

ได้พ้นสภ�พก�รเป็นพนักง�น ของบริษัทฯ ตั้งแต่

วันที่ 22 มีน�คม 2556 หากการกระทำาใดที่ นายสุชิน สวนพลาย ได้ทำาหลังจากนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

ตัวแทนขายผลิิตภัณฑ์ 

รีเซฟชั่นบาร์เบียร์

เสิร์ฟ

รายได้พิเศษ 1,500-5,000 บาท/วัน

มีเงินเดือน-ที่พัก-อาหารฟรี ทำางานที่ต่างจังหวัด ติดต่อ ร้านโนพร็อบเบิ้มบาร์ (เจ้ก้อย)

Tel. 08-4715-2292

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สถานที่ทำางาน สำานักเพลินจิต ติดรถไฟฟ้าสถานี เพลินจิต

สนใจติดต่อ

รับสมัครด่วน พนักงานหญิงจำานวนมาก sappasan/ beiotto 3X4

ขอแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ธนาคารกรุงศรี

อยู่ประจำ� ไม่จำ�กัดวุฒิและอ�ยุ จำานวนมาก 120 ต.น. ง.ด. 10,000-13,000 บ. 30 ต.น. ง.ด. 9,000-13,000 บ. 80 ต.น. ง.ด. 7,500-9,000 บ.

ที่พัก-อาหารฟรีตลอด O.T. 300-700 บาท/วัน มีประกันสังคม

ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการโลจิสติกส์ มัลติมีเดีย

สนใจส่งใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยทองสุข หรือ นายอธิพงษ์ คิดดี มือถือ 083-301-4888

บริ ษัท ฟุทสเต็ปส์ เวิลด์ไวด์ จำากัด มีความประสงค์รับพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อรองรับการขยายงานในตำาแหน่งดังนี้

ศูนย์รามอินทรา

บริษัท เอ.เอ็ม.ดับบลิวอินเตอร์เทรดคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

• Account Receivable • Quotation Agent • Sales & Marketing Manager & Sales Executive • Web/Graphic Designer (HTML, CSS coding, PHP, MySQL, SEO,

พนักงานหญิง คนดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

99/79 ถนนบรมราชชนนี ใกล้ต่างระดับพุทธมลฑลสาย 2  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 โทรศัพท์ 0-2885-1421-4 โทรสาร 0-2885-1431 ส่งใบสมัครได้ที่ BKIDDEE@GMAIL.COM

ช่างทำาผม

รายได้ 5,000-100,000 บาท ต่อเดือน Part-Time หรือ Full-Time

www.bntbs.com/love www.wstoday.com/love

อาชีพสำารองทางเลือกที่สองของชีวิต สำาหรับผู้ที่กำาลังว่างงาน หรือสนใจหารายได้พิเศษ ทำางานหลังเลิกงาน/หลังเลิกเรียน หรือ วันเสาร์-อาทิตย์

คุณภาณุวัตร 08-9211-9575 คุณเอกรินทร์ 08-4386-2144

รับสมัคร

ทำางานที่บ้าน

อ่ ตดิ ต

Ad.Mini ช่�งทำ�ผม 2x2

สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย มาที่ บริษัท ฟลูอิด จำ�กัด 42, 44 ซ.พัฒนาการ 55 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-322-5290-7

ให้ทุนก�รศึกษ�และ สร้�งอ�ชีพ หญิงโสด ป.ตรี ไม่เกิน 32 ปี ความสามารถสูง

คุณวุฒิผู้สมัคร : ระดับปริญญาโท / ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

ad.mini : เอเอ็มดับบลิว 3X3

ต้องมีมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว

รับสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร / นักวิจัย / นักวิช�ก�ร / อ�จ�รย์ประจำ�

AD.Mini : footstep 2x1

ps : ศูนย์รามอินทรา 2x1.5

ชาย วุฒิ ปวช., ม.6

sappasan/ ฟลูอิด 3X3

Ad.Mini : Mr.chang 2x1.5

2. พนักงานเก็บเช็ค, ส่งสินค้า

THONGSOOK COLLEGE มีปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม

Ad.MINI : V.THONGSUK3x4

• หญิงโสด ไม่เกิน 38 ปี จบ เกษตร • ร่วมสร้างอนาคตเป็นแฟนกับต่างชาติ

วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี  มีรถยนต์ส่วนตัว มีประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ยสินค้�อุตส�หกรรม อย่�งน้อย 1 ปี

ps : ร้านโนพร้อบเบิ้มบาร์ 2x1

 

Ad.Mini : ให้ทุนทำ�เกษตร 2x1.5

1. พนักงานขาย

วิทยาลัยทองสุข

คุณธัญญ่า 092-5167860 คุณอ้น 084-1183255 คุณโจ 089-8122343 คุณสา 086-3117594

E-mail : risa087@gmail.com

www.mrthaijob.com

www.mrthaijob.com

ad.mini : ธนาคารกรุงศรี 3X3

รั บ ส มั ค ร ด่ ว น

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับก�รซื้อ-ข�ย สินค้�อุตส�หกรรม ต้องการผู้ร่วมงาน ดังนี้


Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail: powermba@yahoo.com

สรรพส�ร คล�สสิฟ�ยด์ส

ให้ทุนการศึกษา

ให้คุณลงโฆษณ� ได้ถึง 6 เล่ม

Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail : powermba@yahoo.com

เพียงโทร.ม�ที่

02-435-2345 DAI-DAN (THAILAND) CO., LTD. (ด่วนม�ก)

ABC Products Co.,Ltd เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารกระป๋อง หลากหลายชนิด อาทิ เช่น ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง น้ำาผลไม้กระป๋อง ซอส และ อื่นๆ สินค้าของเราวาง จำาหน่ายใน หลายประเทศทั่วโลก และเราไม่หยุดที่จะขยายตลาดออกไปเรื่อยๆ

เพศชาย รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมดี มีใจรักงานบริการ หากพักอาศัยบริเวณ อ.ลำาลูกกา จ. ปทุมธานี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  สามารถทำางานล่วงเวลาได้  เงินเดือน 9,000 บาท ค่าตำาแหน่ง 1,000 บาท ค่าเดินทาง 2,500 บาท ค่าโทรศัพท์ 600 บาท ค่าทำางานวันหยุด 250 บาท/วัน มีค่า Taxi ก่อนเวลา 06:00 และหลัง 23:00 เบิกได้ตามจริง มีสวัสดิการ

Marketing / Export Staff

หน้าที่ของตำาแหน่งงาน และความรับผิดชอบ

ประสานงานในการดูแล และ ติดต่อลูกค้าทาง e-mail และ โทรศัพท์ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่างๆกับลูกค้า ประสานงานกับ suppliers เพื่อจัดการนัดโหลดสินค้า ช่วยเหลือฝ่ายขายในการส่งราคา และ เอกสารต่างๆ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ได-แดน (ประเทศไทย) จำากัด 382 อาคารไนซ์ 1 ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2275-6622

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การตลาดระหว่างประเทศ หรือ สาขาใกล้เคียง • อายุ 21-35 ปี • มีความรู้ และการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี โดยเฉพาะการเขียน • ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรับผิดชอบ และ เอาใจใส่กับงาน

เลขที่ 89 เจริญนคร ซ.49 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กทม. 10600

โทร. 0-2862-4841-5 Fax. 0-2437-1803 http://www.abc.co.th E-mail: Karen@abc.co.th

0-2435-2345

AD.Mini : ABC .3X4

ABC Products Co.,Ltd ติดต่อ : คุณเฉลิมชัย ว่องมงคลเดช

แฟกซ์ 0-2693-4680 Email: pimlada@daidanth.com

sappasan/ ได-แดน 3X3

  

เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ย / ฝ่�ยส่งออกต่�งประเทศ • • • •

สนใจ ลงโฆษณา ติดต่อ

พนักง�นขับรถผู้บริห�รช�วญี่ปุ่น

ABC PRODUCTS., LTD

• อย�กเป็นแฟนกับต่�งช�ติ • หญิงโสด ม.6 ไม่เกิน 32 ปี • ต้องก�รคนที่ตั้งใจเรียน • อย�กมีอ�ชีพของตนเอง

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

เพศหญิงโสด อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สูง 158 ซม. ขยัน จริงใจ ไม่เรื่องมาก 2,000-8,000/เดือน

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

ต่�งช�ติห�แฟน

กรมก�รจัดห�ง�น

บริษัท เอ.พี.ฟอร์เอเวอร์ จำากัด เป็นตัวแทนจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ดำาเนินธุรกิจขายส่งร้านค้าเครื่อง ใช้ไฟฟ้า ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งขายโครงการและหน่วยงาน ราชการต่างๆ ต้องการรับสมัครพนักงานดังต่อไปนี้

ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี

1. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด • มีใบขับขี่รถยนต์-รถ 6 ล้อ และหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำาประกัน

เชิญร่วมงาน

2. พนักง�นติดรถส่งของ • ไม่จำากัดวุฒิ มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำาประกัน

โทร. 0-2882-3939 กด 0

ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม

Easy Living

จิ กรรม

บริษัทผู้ผลิตบ้านสำาเร็จรูปชั้นนำา โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ช่างอลูมิเนียม/กระจก ช่างกระเบื้อง/ติดตั้งสุขภัณฑ์ ช่างสี รายวัน/เหมางาน พนักงานขาย พนักงานเขียนแบบ พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ แม่บ้าน/คนสวน

สนใจสมัครทางอีเมล์/หรือสมัครด้วยตนเองที่..... เลขที่ 10/5 แยก 5 รามคำาแหง 187/1 มีนบุรี 10510 โทร. 02-978-640, 081-559-6645, 085-666-0606 E-mail: eak_phd@yahoo.com

82

ต้องก�รรับสมัครพนักง�นประจำ� ในตำ�แหน่ง ต่อไปนี้

• รับสมัครคงวานามถนัดทางอาชีพ • ทดสอบ ภาษาอังกฤษ • ทดสอบ อิสระ งาน • ฝึกอาชีพ ทำาที่บ้าน ได้ ทั น ที ไป • รับงาน นำาระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการทุกกิจกรรม

ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าตั้งแต่ 15 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2556

sappasan/ Easy Living 3X4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

17-18 กรกฎ�คม 2556 เวล� 09.00-15.30 น.

ที่: www.doe.go.th/jobnakhonpathom สอบถ�มเพิ่มเติม : สำ�นักง�นจัดห�ง�นจังหวัดนครปฐม โทร. 034-250861-2, 213284 ต่อ 11-12 www.doe.go.th/nakhonpathom หรือ facebook สำ�นักง�นจัดห�ง�นจังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 - 22 กรกฎาคม 2556

sappasan กรมการจัดหางาน 8x14

86/6 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 34/2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบ�งกอกน้อย กทม. 10700

sappasan/ ap 3X4

สนใจติดต่อ บริษัท เอ.พี.ฟอร์เอเวอร์ จำ�กัด


1. Sales Manager

(3 Positions)

2. Sales Engineer

(Several Positions)

3. Sales Coordinator

(Several Positions)

• Male or Female age 30-40 years old. • Bachelor’s Degree or higher degree in Marketing or related business fields. • Oil & gas petrochemical industrial or pipes and valves industrial knowledge background would be advantages. • At least 5 years of experience in selling industrial products. • Possess good analytical thinking, problem solving skill, customer service mind, selling and negotiation skills, and team leadership. • Excellent interpersonal communication skill. • Good computer skill (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, SAP). • Good command of reading, listening, speaking, and writing in English. • Be able to work in Bangkok and/or Rayong provinces and have your own car. • Salary 50,000 or above (Negotiable).

• Male or Female age 25-30 years. • Bachelor’s Degree in Engineering or related field. • Oil & gas petrochemical industrial or pipes and valves industrial knowledge background would be advantages. • At least 2 years of experience in selling industrial products. • Possess good analytical thinking, problem solving skill, customer service mind, selling and negotiation skills. • Good computer skill (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, SAP). • Good interpersonal communication skill. • Good command of reading, listening, speaking, and writing in English. • Be able to work in Bangkok and/or Rayong provinces and have your own car. • Salary 25,000 or above (Negotiable).

• Female age 23-30 years. • High Vocational Certificate or Bachelor’s Degree in any field (engineering field would be advantages). • Oil & gas petrochemical industrial or pipes and valves industrial knowledge background would also be advantages. • At least 1 year of experience in selling industrial products. • Possess good analytical thinking, problem solving skill, customer service mind, selling and negotiation skills. • Good computer skill (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, SAP). • Good interpersonal communication skill. • Good command of reading, listening, speaking, and writing in English. • Be able to work in Bangkok and/or Rayong provinces. • Salary 15,000 or above (Negotiable).

• Male or female, age between 25-40 years old. • Bachelor or Master’s Degree in Finance, Accounting, Economics or any related fields. • At least 3 years of experience in banking/ corporate finance with large multinational company. • Have knowledge in FX, derivatives is preferable. • Strong analytical skill and good business acumen. • Strong financial background and banking services. • Good command of reading, listening, speaking, and writing English and computer literacy.

• Male or Female, age less than 26 years old. • Bachelor degree in HR, Political science or Industrial Psychology. • GPA more than 2.5. • Experience 1-2 years. • Strong in service mind. • Good skill in problem solving, creative, innovative and fast learner. • Able to work under pressure and pleasant personality with team working skills. • Outgoing, proactive, self-starter and excellent communicator. • Good command of reading, listening, speaking, and writing in English.

4. Senior Finance Officer/Assistant Finance Manager (2 Positions)

5. HR Officer

(2 Positions)

If you are looking for a challenging career and have the right experience & qualifications, you are invited to send application with full resume stating current & expected salary, transcript and recent photo by E-mail or mail to the following address.

sappasan rojpaiboon 8x14

Rojpaiboon Equipment Co.,Ltd.

303,305,307,309 Sirinthorn Road, Bangbumrhu Bangplad, Bangkok 10700 ATTN : Khun Theerasak Chokchaiworakul Tel: 0-2434-3747-51 ext. 210, 281 Fax: 0-2881-8515, 0-2424-6165 E-mails : theerasak@rojpaiboon.co.th; inform1@rojpaiboon.co.th Map : http://www.rojpaiboon.co.th/sitemap-rpb.html All applications will be strictly confidential.


สนใจลงโฆษณา ติดต่อ 0-2435-2345

10

9 771905 406006

20.00 130708

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งอ�ค�รและง�นวิศวกรรมโยธ� มีคว�มประสงค์จะรับบุคล�กรม�ร่วมง�นในตำ�แหน่งต่อไปนี้

1. วิศวกรสน�ม/วิศวกรสถ�ปัตย์  

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว.

2. วิศวกร (ประจำ�สำ�นักง�น)  

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว.

3. วิศวกร M&E  

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง

5. จป. (หัวหน้�ง�น)  

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำางานอย่างน้อย 2 ปี

6. จป. (วิช�ชีพ)  

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

มีใบอบรม จป.หัวหน้างาน มีใบอบรมวิชาชีพ จป.

7. พนักง�นเขียนแบบ  

ด่วนมาก

3 อัตร�

ด่วนมาก

3 อัตร�

ด่วนมาก

7 อัตร�

ด่วนมาก

4 อัตร�

ด่วนมาก

1 อัตร�

ด่วนมาก

4 อัตร�

ด่วนมาก

10 อัตร�

ด่วนมาก

5 อัตร�

ด่วนมาก

2 อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

8. ธุรก�ร (ประจำ�สำ�นักง�น) 

7 อัตร�

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี  หากสามารถติดต่อประสานงานระบบประกอบอาคารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. โฟร์แมนสถ�ปัตย์ 

ด่วนมาก

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ใช้ MS Office ได้ดี

9. เจ้�หน้�ที่ประม�ณก�ร (โครงสร้�ง-สถ�ปัตย์)

เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (สาขาสถาปัตย์ ก่อสร้าง) • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป

10. พนักง�นขับรถยนต์ 

เพศชาย

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

11. ช่�งซ่อมบำ�รุง 

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

12. แม่บ้�น

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 อัตร�

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ช่างซ่อมบำารุงมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ทำางานเป็นแม่บ้านมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

1 อัตร�

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-435-1054 Ext. 204 คุณฉัตรชัย Ext. 219 คุณฐิติพร, Ext. 213 คุณบรรจิต E-mail: human@nldplc.com www.nld.co.th

SAPPASAN / เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์


บริษัท จิมซัน จำ�กัด

รับสมัครด่วน

พนักงาน ส่งอาหารและเอกสาร Full-Time 15 อัตรา Part-Time 15 อัตรา 11,500++

คุณสมบัติ ❀ ❀

เพศช�ย อ�ยุ 21-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ขยัน อดทน และรักง�นบริก�ร

รายได้เฉลี่ย

4,500++

รู้เส้นท�งในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเป็นอย่�งดี ❀ ทำ�ง�น 6 วัน/สัปด�ห์ ❀

สนใจติดต่อสอบถ�มได้ที่ ฝ่�ยบุคคล

สวัสดิการ :

ทุกวันตั้งแต่เวล� : 10.30-17.00 น.

ค่าเที่ยว + โอที + เบี้ยขยัน + โบนัส + เงินปันผล + ประกันสังคม

โทร. 02-663-4682-5

ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์ รู้ผลทันที!! สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ เท่�นั้น เลขที่ 21/8-9 ซ.สุขุมวิท 18 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

SAPPASAN/ FOOD BY PHON

รายได้เฉลี่ย


µÓá˹‹§..§Ò¹

à¾Õº ·Õè

¹ÔµÂÊÒÃ

àÃҤѴÊÃçҹ ÍÒªÕ¾ áÅСÒÃÈÖ¡ÉÒ ·Õè´ÕÁդسÀÒ¾ÁÒãËŒ¤Ø³àÅ×Í¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò 20,000 ÍѵÃÒ

·Õè¹Õè·Õèà´ÕÂÇ.... ¹ÔµÂÊÒÃ


Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

เลือกงานให้สะใจ เลือกได้ใน จ๊อบ รีเควซท์ นิตยสาร ปลุกชีวา สร้างชีวิต พิชิตงาน

www.mrthaijob.com

ว � ง แ ผ ง ร้ � น ห นั ง สื อ ชั้ น นำ� ทั่ว ป ร ะ เ ท ศ

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job


มิสเตอรไทยจอบ

www.mrthaijob.com

หางานงาย... ไดงานไว www.mrthaijob.com ...¤ÅÔ¡àÅ §Ò¹´Õ æ à¾Õº

Job cyber Vol.180  

นิตยสาร Job Cyber Vol. 180 สนับสนุนโดยบริษัท สรรพสาร จำกัด และเว็บไซต์ www.mrthaijob.com

Job cyber Vol.180  

นิตยสาร Job Cyber Vol. 180 สนับสนุนโดยบริษัท สรรพสาร จำกัด และเว็บไซต์ www.mrthaijob.com

Advertisement