Page 1

PYC EXPRESS CO.,LTD บริษัท พีวายซี เอกซ์เพรส จำากัด

เนื่องจากบริษัทกำาลังขยายงานครั้งใหญ่ ต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมากดังนี้

1. พนักงานเก็บเช็ค-วางบิล (พนักงานประจำา) 25 อัตรา • รายได้ขั้นต่ำา 10,000 บาท ยังไม่รวมสวัสดิการอื่น • เพศชาย • ไม่จำากัดอายุ • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : • ค่าน้ำามัน • เบี้ยขยัน • ประกันอุบัติเหตุประเภท 3 ของวิริยะประกันภัย • ค่าจอดรถ • ค่ารักษาพยาบาล • ค่าเทอมบุตร

2. พนักงานบัญชี – การเงิน

5 อัตรา

3. ฝ่ายบริการลูกค้า

20 อัตรา

4. หัวหน้าฝ่ายบุคคลธุรการ

4 อัตรา

5. ประชาสัมพันธ์

2 อัตรา

• รายได้ขั้นต่ำา 12,000 – 18,000 บาท ต่อเดือน • จบ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • จบ ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา • รายได้ตามวุฒิ และประสบการณ์ • ไม่รวมเบี้ยขยัน

• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี • รายได้ตามวุฒิและประสบการณ์ • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานบันทึกข้อมูล

10 อัตรา

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • ไม่จำากัดอายุ • มีประสบการณด้านการบันทึกข้อมูลมาก่อน สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำาปี

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้วางระบบการ ให้บริการสำารองที่นั่ง และจำาหน่ายตั๋วออนไลน์ ของ บริษัท ขนส่ง จำากัด

131102

พนักงานบัญชี/ คีย์ข้อมูล 4 อัตรา

เพศหญิง  อายุระหว่าง 25-35 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่จัดส่ง (คนขับรถ) 

บจ.เจริญแอคเค้าติ้ง

เพศชาย  อายุระหว่าง 28-45 ปี มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามได้ที่

089-763-0055

sappasan GINOLR

เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี

T. 02-186-3544-7 234/51-53 หมู่บ้านกิตินคร สมุทรปราการ ซอย 6 หมู่ 7

ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

• เพศหญิง • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทางด้านบัญชี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ จำากัด (ฝ่ายบุคคล) เลขที่ 2-4 ถ.ราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel. 02-224-7821 Fax. 02-224-1869 www.adtechs.co.th

1 อัตรา

3. พนักงานฝ่ายบัญชี

1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

1 อัตรา

• เพศชาย / หญิง • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 1-2 ปี

พนักงานบัญชี FULL TIME

สนใจติดต่อมาที่ :

2. Sale Engineer

• เพศชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

ไม่ต่ำากว่าวุฒิ ม.6 / ปวช. ทุกสาขาวิชา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถทำางานหมุนเวียน 6 วัน/สัปดาห์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ : ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่าทำางานล่วงเวลา, อาหารกลางวัน

1 อัตรา

• เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

5. ช่างทั่วไป

• เพศชาย / ไม่จำากัดวุฒิ

หลายอัตรา

สนใจส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงานหรือมาสมัครด้วยตนเองที่ เลขที่ 91 ซ.อรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 17) ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร. 02-185-2831-4 แฟกซ์ 02-712-6100 Email: info@utile.co.th www.utile.co.th

บริษัท วิทยาศรม จำากัด Vidhyasom Co., Ltd 1. เภสัชกร 2. นักวิทยาศาสตร์ 

วุฒิ ป.ตรี วทบ. เคมี

วุฒิ ป.ตรี ส�ข�อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง

วุฒิ ป.ตรี ไม่จำ�กัดส�ข�

3. จป.วิชาชีพ

4. พนักงานธุรการบุคคล 5. พนักงานขาย

6. พนักงานคลังสินค้า 

วุฒิ ม.3-ปวส. เพศช�ย

7. พนักงานขับรถ (รถตู้, หกล้อ, สิบล้อ) 8. พนักงานติดรถส่งของ 9. ช่างซ่อมบำารุง 10. พนักงานฝ่ายผลิต

¤Ø³ÊÁºÑµÔ

เพศช�ย-หญิง

 

หมายเหตุ : ตำาแหน่งที่ 7-10 ไม่จำากัดวุฒิ

 

ทุกตำ�แหน่งยินดีรับคนพิก�ร (มีบัตร) จะพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม

 

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50 อายุไมเกิน 26 ป มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี และมีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเปนกะ แบบหมุนเวียน 7 วัน (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน) สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ ศูนยบริการลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ไดสะดวก

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งจดหมายได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วิทยาศรม จำากัด สำานักงานพระโขนง

46 ถนนสุขุมวิท ซอย 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2381-7100-2, 0-2711-1180-5 FAX : 0-2711-1573 E-mail : Vidhyasom@hotmail.com

SAPPASAN/ SCB/ล่าสุด

เจ้าหน้าที่ออฟฟิศ (เสมียน)

1. Sales Representative

• เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

sappasan : แอดวานซ์ เทคโน.3X4

เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 25-40 ปี  วุฒิ ป.6-ปวส. ขึ้นไป มีรถส่วนตัว  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• • • •

SS/Vidhyasom 4x7

เพศชาย  อายุระหว่าง 23-40 ปี  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัค!!ร! ด่วน • เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี

บริษัท เจริญแอคเค้าติ้ง จำากัด

เจ้าหน้าที่ขาย (Sale) 

พนักงานให้บริการข้อมูล สำารองที่นั่งรถ บขส. FULL TIME/PART TIME

SAPPASAN : เจริญรัชกิจ 3X4

ด่วน

SAPPASAN / universe

เจ้าหน้าที่ประกอบ (แพ็คกิ้ง)

รับสมัครด่วน

บริษัทฯ กำาลังขยายกิจการจึงมีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้

sappasan ยูที เอ็นยิเนียริ่ง 4x7

15.00

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำ�กัด

รับสมัครพนักงาน

ให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัด พลังงาน และระบบทำาความเย็นด้วยการระเหยน้ำาให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ

www.adtechs.co.th

9 784408 596709

10

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท พีวายซี เอ็กซ์เพรส จำากัด เลขที่ 429/18 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร. 0-2539-8745-8 # 131, 134

บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ADVANCE TECHNOLOGY SYSTEMS CO.,LTD SAPPASAN ทรานส์-โซนิค เอ็กซ

** ทุกตำ�แหน่งทำ�ง�น จันทร์ – ศุกร์ ประจำ�อยู่ที่บริษัท ** ทุกตำ�แหน่ง ทำ�ง�นวันจันทร์-ศุกร์ ที่บริษัทไม่ส่งออกนอกสถ�นที่


02>>

โฟกัสตำ�แหน่งงาน-หลักสูตรการสอบงานราชการ

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2556

เครือการบินไทย

เรื่อง/รูป กองบรรณาธิการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด ประสงค์จะรับ พนักงานเพื่อปฏิบัติงานกับบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ขอบเขตของงานและอัตราจ้าง ดังนี้ 1. ผูช้ ว่ ยพนักงานขับรถลาก-ดันเครือ่ งบิน 10 อัตรา - สัญชาติไทย เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำ�กว่า 160 เซนติเมตร ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น อายุ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิไม่ต่ำ�กว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์สว่ นบุคคลไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี (สามารถขับรถ Pick-up และ Micro Bus ได้เป็นอย่าง ดี) สามารถปฏิบตั งิ านเป็นผลัดได้ และปฏิบตั งิ านล่วงเวลา ได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำ�นวน 4 รูป - สำ�เนาหลักฐานการศึกษา จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำ�นวน 3 ฉบับ 2. ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ ไม่จำ�กัด จำ�นวน - เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร 3. พนักงานบริการ ประจำ�ภัตตาคาร YELLOW ORCHID 10 อัตรา - เพศชาย/หญิง 18-45 ปี วุฒิ ปวช./ม.6 หรือเทียบ เท่า เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงสูง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - เอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษาพร้อมสำ�เนา 3 ฉบับ - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 3 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ - (ผู้ชาย) สำ�เนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำ�นวน 3 ฉบับ - เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน การพิจารณา (ถ้ามี 4. Public Relation 2 อัตรา - เพศชาย/หญิง สถานภาพโสด อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิขั้นต่ำ�ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือ วารสารศาสตร์ มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิว เตอร์ มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน และเขียนได้ระดับดี สามารถแปลภาษาอังกฤษ-ไทยได้ และมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อย กว่า 450 คะแนน - เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน กับผู้อื่นได้ดี มีบุคลิกภาพดี โดยมีน้ำ�หนักสัมพันธ์กับส่วน สูง สามารถสวม Uniform ได้สวยงาม สามารถปฏิบัติ งานนอกสถานที่ได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและ ต่างประเทศคนเดียวได้ และพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถยอมรับแรงกดดันจากสือ่ มวลชนและบุคคล ระดับ VIP ได้ มีค่าทำ�งานล่วงเวลา 5. พนักงานสำ�รองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทาง โทรศัพท์ (TCC AGENT) 5 อัตรา - อายุ 22-30 ปี สามารถสื่อสาร พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา - สามารถทำ�งานในภาวะกดดันได้ และมีใจรักงาน บริการ ผ่านการทดสอบ TOEIC โดยได้รับคะแนนไม่น้อย กว่า 500 คะแนน สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ 6. พนักงานด้านสำ�รองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) 5 อัตรา - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำ�กัดสาขา - มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ งานบริ ก าร มี บุ ค ลิ ก ภาพและ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการคำ�นวณ สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี และต้องผ่านการทดสอบ TOEIC ด้วยคะแนนไม่ต่ำ�กว่า 500 - สามารถเข้าทำ�งานเป็นกะได้ทกุ วัน รวมทัง้ วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตาม Roster ที่จัดให้ ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะเป็นประโยชน์ใน การพิจารณา การปฏิบตั งิ านอาจมีการหมุนเวียนตามสาขา สำ�นักงานของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ทั้ง 4 แห่งได้ ดังนี้ สำ�นักงานสาขาสีลม สำ�นักงานสาขาวิภาวดี สำ�นักงานสาขาหลานหลวง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 7. นักบัญชี - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญา ตรี ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสถิติ สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และมีคะแนน การทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรม สำ�เร็จรูปหรือโปรแกรมสำ�นักงานเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถ ทำ�งานเป็นทีมและทำ�งานในภาวะเร่งด่วนได้ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป - ผลการสอบ TOEIC ตัวจริงพร้อมสำ�เนา 1 ฉบับ - สำ�เนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 1 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) สำ�หรับผู้สมัครชาย 8. พนักงานบริก ารลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำ�ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่

คนกรุ๊ปเลือดเอ

หนุ่ ม สาวประจำ � กรุ๊ ป เลื อ ดนี้ สมกั บ เป็ น กลุ่มคนเจเนอเรชั่นใหม่จริง ๆ เพราะคุณเป็นคน ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จนบางครั้งสูงมาก จนไม่ฟังความคิดเห็นของใคร คนภายนอกอาจ มองคุณเป็นคนดื้อเงียบ เพราะคุณเป็นคนเฉย ๆ ไม่พูดไม่จา ดูจะเป็นผู้ฟังที่ดี แต่กลับไม่ยอมรับ ความคิดเห็นของคนอื่น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องการให้คนอื่นฟังแต่ความเห็นของคุณคน เดียว คุณเป็นคนมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบดูแล เอาใจใส่ (ใครได้เป็นแฟนคงปลืม้ น่าดู) แต่ทสี่ �ำ คัญ บุคลิกเฉย ๆ ของคุณทีค่ นภายนอกเห็นนัน้ ความ จริงแฝงไว้ดว้ ยความร้ายกาจดุจคลืน่ ใต้น�้ำ เชียวละ

พระเสด็จสู่แดนแก้ว ไตรรัตน์ รอยครรไลประภัสสร์ ผ่องแผ้ว คำ�พระสอนแจ้งชัด ปฏิบัติ สม “ศิษย์พระ” นามแน่ว อ้างตน

รับ พนง. วุฒิ ม.3-ป.ตรี ขึ้นไป 115 อัตรา จำ�กัดจำ�นวน - สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง (กรณีเพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือ สด.43) อายุต้องไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ - วุฒิปริญญาตรี ไม่จำ�กัดสาขา หรือเทียบเท่า สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร เพศ ชาย ส่วนสูงไม่ต�่ำ กว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ ต่�ำ กว่า 155 เซนติเมตร มีทกั ษะในการสือ่ สาร มีบคุ ลิกและ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำ�หนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ อื่น ๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา สามารถปฏิบัติ งานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้าง ร้องขอ หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสาย การบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel) - ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่ สุ ดให้ จำ � คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ นโทษสำ � หรั บ ความผิ ด ที่ ทำ �โดย ประมาทหรือลหุโทษ ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานใด ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อน ตลอดจนหน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และบริ ษั ท อื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำ�ความ เสียหายให้บริษัทโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้าย แรง ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำ�นวน 3 รูป - ผลการสอบ TOEIC ตั ว จริ ง พร้ อ มสำ � เนา จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาหลักฐานการศึกษา จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำ�นวน 2 ฉบับ 9. Human Resources Officer - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒปิ ริญญาตรีขนึ้ ไป ผ่านการทดสอบ TOEIC ได้คะแนน 450 คะแนนขึ้น ไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในงานด้านทรัพยากร บุคคล มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยธุรกิจ - มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail และอื่น ๆ เป็นอย่างดี มี Leadership skill แก้ปัญหา เฉพาะหน้า และสามารถทำ�งานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มี ทัศนคติทดี่ ี มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี และมีความสามารถ ในการสื่อสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอก หน่วยธุรกิจ และสามารถทำ�งานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีความรู้ด้านธุรกิจการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบบริษัท 10. Accounting Officer 3 อัตรา - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี - วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี สาขาบั ญ ชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาย งานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา มีความสามารถใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ โดยผ่านการทดสอบ TOEIC ได้คะแนนน้อยกว่า 500 คะแนน มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และพร้อมทีจ่ ะทุม่ เทให้กบั งาน มีบคุ ลิกและมนุษยสัมพันธ์ ดี สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 11. ผู้ตรวจสอบภายใน Auditor 1 5 อัตรา - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือมี วุฒกิ ารศึกษาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ใน การพิจารณา มีความรู้ทางการตรวจสอบภายใน - มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม ต่าง ๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint หรือโปรแกรม อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่งาน มีความรู้ในด้านภาษา อังกฤษ โดยผ่านการทดสอบ TOEIC ได้คะแนนน้อยกว่า 600 คะแนน มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีความช่าง สังเกต และละเอียดรอบคอบ มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ ดี สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำ�นวน 3 รูป - สำ�เนาหลักฐานการศึกษา จำ�นวน 1 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 1 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำ�นวน 1 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำ�นวน 1 ฉบับ 12. Senior Customer Service - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึน้ ไป มีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจการบิน มีความรูแ้ ละความ สามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail และอื่น ๆ เป็นอย่างดี มี Leadership skill แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถ ทำ�งานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทัศนคติที่ดี มีความรู้และ ความสามารถในการอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้เป็น อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี และมีความสามารถใน การสือ่ สารและประสานงานทัง้ ภายในและภายนอกหน่วย ธุรกิจ คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบบริษัท 13. Accounting Officer/Thai Smile - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิปริญญา ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี หรือสาขา

อื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ เ ป็ น อย่ า งดี มี บุ ค ลิ ก ภาพและ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นสูง สามารถ ทำ�งานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรูค้ วามสามารถในการ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยต้องผ่านการ ทดสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่าน้อย 400 คะแนน เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป - ผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำ�กว่า 500 คะแนนตัว จริง พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาหลักฐานการศึกษา จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 2 ฉบับ - (สำ�หรับผู้ชาย) สำ�เนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำ�นวน 2 ฉบับ 14. Programmer 1 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญา ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาสถิติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบัญชี และสาขาการ จัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - หากมี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการทำ � วิ จั ย หรือการทำ�งาน หรือการทำ�โครงการ ในหัวข้อต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา การพัฒนาระบบงาน ที่เป็น PC Client/Server Based Application, Web Based or Web Portal Application ด้วยโปรแกรมภาษา ต่าง ๆ เช่น Visual Basic, .NET, C/C++/C#, Java/ Java Servlet/JSP/Java Script/Strut, pHp, HTML, ด้วย eClipse หรือ RAD Tool บน WebSphere หรือ SunONE platform เป็นต้น การพัฒนาหรือใช้งานระบบ Document Management หรือ Personal Producti vity Tool เป็นต้น การพัฒนา Homepage, HTML Web Pages หรือ HTML Web Portal ด้วย Tool ต่าง ๆ เช่น FrontPage หรือ DreamWeaver เป็นต้น การพัฒนา ระบบงานที่เชื่อมต่อระหว่างกันผ่าน Middleware Tool หรือ Enterprise Service Bus (ESB) หรือ Message Broker Tool ตาม Enterprise Application Integration

- สำ�เนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - สำ�เนาวุฒิหรือใบรับรองการศึกษา 1 ฉบับ - ผู้สมัครชายต้องแสดง สด.8 หรือ สด.43 1 ฉบับ - สำ�เนา TOEIC 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง) - สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 15. OVH. Shop Mechanic Trainee ไม่จำ�กัด จำ�นวน - เพศชาย อายุ ไ ม่ เ กิ น 30 ปี วุ ฒิ ไ ม่ ต่ำ � กว่ า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หากมีประสบการณ์การ ผ่านการซ่อมบำ�รุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ 16. Overhaul Shop Mechanic ไม่จำ�กัดจำ�นวน - เพศชาย อายุ 21-35 ปี วุ ฒิ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา - มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป - สำ�เนาหลักฐานการศึกษา จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำ�นวน 2 ฉบับ 17. Programmer - เพศชาย อายุ 22 ปีขนึ้ ไป วุฒปิ ริญญาตรี ไม่จ�ำ กัด สาขา มีความรูค้ วามสามารถในการเขียนโปรแกรม JAVA, SQL และ THML (หากสามารถเขียนโปรแกรม C++, Php, .net จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา) - สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยผ่านการ ทดสอบ TOEIC ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป - เอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษาพร้อมสำ�เนา 2 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 2 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ - สำ�เนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ

(EAI) หรือ Service Oriented Architecture (SOA) Concept เช่นระบบงานที่เป็นแบบ Web Services หรือ Message Management จำ�พวก MQSeries หรือ JMS หรือ IP Socket เป็นต้น - มีความรู้ในการเขียนคำ�สั่ง SQL ขั้นพื้นฐานเพื่อ จัดการระบบฐานข้อมูล มีความรูแ้ ละความสามารถในการ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้และความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และผ่านการทดสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำ�งานหนักและเป็นทีมได้ มีความสามารถในการ สื่อสารและประสานงานกับทีมงานได้ มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ รับผิดชอบ และสามารถทำ�งาน โดยใช้ดุลยพินิจของตนเองได้ - มีความซื่อสัตย์ สุจริต และไว้วางใจได้ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 1 ฉบับ

สด.43 จำ�นวน 2 ฉบับ - ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำ�เนา 2 ฉบับ - เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน การพิจารณา (ถ้ามี) 18. ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบน เครื่องบินภายในบริเวณลานจอดอากาศยานสุวรรณภูมิ (2P-D/E) ไม่จำ�กัดจำ�นวน - สัญชาติไทย เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ ได้รับการยกเว้น (สด.8 หรือ สด.43) ส่วนสูงไม่ต่ำ�กว่า 160 เซนติเมตร อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุ เกินที่กำ�หนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้าง อย่างต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี) (ปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งจากสัญญา เดิม) และพิจารณาแรงงานจากสัญญาเดิมทีว่ า่ จ้างอยูก่ อ่ น - วุฒิไม่ต่ำ�กว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า - สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วง เวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ ผ่านการตรวจร่างกายจาก แพทย์ ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะชั้น 1 จากโรง พยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน โดยเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์

คนกรุ๊ปเลือดบี

คุณเป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง บุคลิกมีเสน่ห์ ทำ�ให้ใคร ๆ ก็อยากเข้าใกล้ คุณยิ้มต้อนรับให้กับทุก คนที่ก้าวเข้ามาหา ทำ�ให้คนรอบข้างหลงรักคุณโดย ไม่รู้เนื้อรู้ตัว คุณเป็นคนมีเพื่อนฝูงมากมาย (ช่าง เป็นชีวิตที่น่าอิจฉาเสียจริง) และคุณก็เป็นคนขี้เหงา ขาดเพื่อนไม่ได้เสียด้วย ขณะเดียวกัน คุณเป็นคน ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่ใช่เล่น เป็นหนุ่มสาวผู้พิทักษ์ ความยุติธรรมแห่งยุค และรักความถูกต้องเหนือสิ่ง อืน่ ใด แต่คณ ุ ก็กลับไม่ใช่เป็นคนแกร่งเสียจนกระด้าง เพราะความจริง คุณเป็นคนทีม่ อี ารมณ์ออ่ นไหว ช่าง จินตนาการ และหลงใหลในชีวติ ทีเ่ พอร์เฟ็คต์เสียไม่มี

คนกรุ๊ปเลือดโอ

ดูภายนอกของคุณเป็นคนซีเรียส มาดขรึม คุย ไม่เก่ง แต่จริง ๆ ลองเข้าไปใกล้ ๆ ก็จะรู้ว่าคุณนี้ ก็มีเสน่ห์ลึก ๆ อยู่เหมือนกัน เพราะความอ่อนโยน และความสุภาพนีล่ ะ ประทับใจเพศตรงข้ามดีนกั แต่ ความจริง คุณก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจริง ๆ นั่น

แหละ ไม่ชอบทำ�อะไรเพ้อฝัน ไร้สาระ เวลาจะทำ� อะไรสักอย่าง คุณต้องมีระเบียบแบบแผน และต้อง ทำ�ให้สำ�เร็จตามที่กำ�หนด แถมยังเป็นคนตรงไปตรง มา บุคลิกอย่างนี้ละ ที่จะทำ�ให้คุณเป็นคนมีอนาคตที่ สดใสรุง่ โรจน์อย่าบอกใคร แต่อย่าทำ�ให้คณ ุ โกรธเชียว เพราะอารมณ์อันเดือดดาลของคุณจะปะทุราวกับ ภูเขาไฟพ่นพรวด จนคนรอบข้างหลบกันแทบไม่ทัน

คนกรุ๊ปเลือดเอบี

ว่ากันว่า คุณเป็นนักรักที่อ่อนโยนน่าหลงใหล ใครเข้าใกล้เป็นต้องหลอมละลายเลยเชียว แต่ไม่นา่ ที่ คุณดูจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมากไปหน่อย จิตใจไม่ มั่นคง ขาดความเข้มแข็ง เอาแน่เอานอนไม่ได้ บาง ครั้งก็เจ้าอารมณ์ขึ้นมาเฉย ๆ โดยรวมแล้ว บุคลิก ของคุณออกจะแปลก ๆ เพราะบางครัง้ คุณก็ดจู ริงจัง

กับชีวิตเสียเหลือเกิน ยามรักรักจริง ยามแค้นน่า กลัวจนแทบไม่อยากคิด แต่อาจเป็นผลดีกับการ งานของคุณ เพราะคุณจะทุม่ ให้กบั งานอย่างไม่ลมื หูลืมตา จนผลิตงานไอเดียเจ๋ง ๆ ออกมาได้เพียบ แต่คนกรุป๊ เอบีอย่างคุณก็พถิ พี ถิ นั ในความรักมากจน น่ารำ�คาญ เพราะถ้าคุณเจอใครที่ไม่สามารถเข้าใจ คุณได้ลึกซึ้งแล้วละก็ คบกันไม่นานก็เลิกแล้วละ

ชนม์สังขารละแล้ว สู่สันติ์ คุณพระยังปกปัญญ์ กรุ่นหล้า บำ�เพ็ญห่างหลงทัน กิเลส รักพระรับธรรมกล้า ตื่นรู้เบาวิญญ์ ขอถวายอาลัย น้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน แด่องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกล้ากระหม่อม ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สรรพสาร จำ�กัด ร้อยกรอง โดย สำ�นักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคอันสังคมพึงรังเกียจ โรค พิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นผู้ถูกห้ามให้ ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใด ๆ ของบริษัทมาก่อน ตลอด จนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่น ๆ ใน บริเวณพื้นที่อากาศยานฯ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำ�นวน 4 รูป - สำ�เนาหลักฐานการศึกษา จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำ�นวน 3 ฉบับ - สำ�เนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำ�นวน 3 ฉบับ 19. Programmer Analyst 1 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญา ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี GPA สะสมไม่ต่ำ�กว่า 2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี - มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี และผ่านการทดสอบ TOEIC ได้ คะแนนไม่น้อยกว่า 450 คะแนน มีความขยัน อดทน ความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ ความรับผิดชอบ และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำ�งานเป็นทีม และมีความ ซื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจได้ มีความรู้และประสบการณ์ใน เรื่องต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ได้แก่ ด้าน ระบบเครือข่ายสื่อสาร TCP/IP, LAN, VLAN, Wireless LAN, Routing Protocol และ WAN Networking ด้าน ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Windowns, UNIX ด้าน ระบบบริหารจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ด้าน ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Server) ด้าน การพัฒนาระบบภายใต้ Web based technology และ การติดต่อสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชั่น (Application-toApplication Communication) 20. CLERK ประจำ�กองงานประสานงานขายยุโรป แอฟริกาและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (SU-S) - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญา ตรี ไม่จำ�กัดสาขา มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย และราคาบัตรโดยสาร มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจ การบิน มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อ ประสางานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำ� Presentation และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น PowerPoint, Excel, Word และอื่น ๆ ที่จำ�เป็นได้ มี Core Competency ตามที่บริษัทกำ�หนด ผ่านการทดสอบ TOEIC ได้ คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - เอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษาพร้อมสำ�เนา 2 ฉบับ - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 2 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ - (ผู้ชาย) สำ�เนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำ�นวน 2 ฉบับ - ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำ�เนา 2 ฉบับ - เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน การพิจารณา (ถ้ามี) 21. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ไม่จำ�กัดจำ�นวน - เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี เพศชาย ความสูง ไม่ต่ำ�กว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิง ความสูงไม่ต่ำ�กว่า 155 เซนติเมตร วุฒมิ ธั ยมศึกษาตอนต้น หรือหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า 22. กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง ไม่จำ�กัดจำ�นวน - เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี เพศชาย ความสูง ไม่ต่ำ�กว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิง ความสูงไม่ต่ำ�กว่า 155 เซนติเมตร วุฒมิ ธั ยมศึกษาตอนต้น หรือหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 - มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - เอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษาพร้อมสำ�เนา 3 ฉบับ - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 3 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ - (ผู้ชาย) สำ�เนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำ�นวน 3 ฉบับ 6. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน การพิจารณา (ถ้ามี) 23. System Programmer 2 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิ บั ติ ก ารเป็ น อย่ า งดี เคยผ่ า นการอบรมด้ า น การบริ ห ารจั ด การด้ า นฐานข้ อ มู ล Oracle 9i ขึ้ นไป สามารถทำ�การปรับแต่งฐานข้อมูลให้สามารถทำ�งานได้มี ประสิทธิภาพขึ้นได้ - เข้าใจการทำ�งานระหว่างฐานข้อมูล Oracle ร่วม กับระบบ SAP เป็นอย่างดี มีประสบการณ์การทำ�งานกับ ฐานข้อมูล Oracle ร่วมกับงาน SAP มาอย่างน้อยมากกว่า 2 ปี มีประสบการณ์การทำ�งานในหน้าที่ BASIS กับระบบ งาน SAP ECC5.0 หรือมากกว่ามาไม่น้อยกว่า 2 ปี มี ความสามารถในการดูแลจัดการฐานข้อมูลสำ�หรับระบบ งาน SAP7. สามารถทำ�งานบนระบบปฏิบัติการ UNIX ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบปฏิบตั กิ าร Solaris - มีความรู้ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยผ่านการ ทดสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

➤ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร, อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล, ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล, รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ➤ กรรมการบริหาร กวี อุรัสยะนันทน์ ➤ บรรณาธิการงานราชการ–แรงงาน กิตติศักดิ์ คงอินทร์ ➤ คอลัมนิสต์ กลิ่น สระทองเทียม ➤ บรรณาธิการงานเอกชน–การศึกษา ดวงกมล อุรัสยะนันทน์ ➤ บรรณาธิการบันเทิง–วาไรตี้ อรรถพร วงษ์ศรี ➤ บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยทัศน์ ธรรมพากรณ์ ➤ ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดวงกมล แก้วเพชร, ศุทธินี เด่นสงวนวงศ์ ➤ ฝ่ายงานศิลปกรรม วลัยลักษณ์ มณีรัตน์, สิทธิพร ปัญญาพรวิทยา, จิรภา คลังมนตรี, แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์ ➤ หัวหน้าพิสูจน์อักษร นวลศรี เครือจันทร์ ➤ พิสูจน์อักษร ชลทิศ กลีบแย้ม, ปฐมวดี เทียมใบใหญ่ ➤ ช่างภาพ อาทิตย์ มินขุนทด ➤ Content Editor หฤทัย เกียรติพรพานิช ➤ สารสนเทศ อัญชลี กองมี ➤ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ลัดดา เขียวเรือง, สุชานันท์ ฉ้งทับ ➤ ฝ่ายโฆษณา จอมใจ อัญชนานุรักษ์, สุทิตา เอ็มเขียน, ณิชากร เหมวงศ์มณีกุล, สุมาลี เทวะผลิน, เยาวลักษณ์ คำ�มูล, กัญญาภัค ระดิ่งหิน, กิตติยา จันทร์รังษีฉาย, ปรีญากร ชื่นชม ➤ เลขานุการฝ่ายกลุ่มงาน–การศึกษา รุจิรา โกกนท, นัดดา ขลิบนิล, กิตติยา หอยสังข์ ➤ ประสานงาน นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น, วัฒนา จั่นขุนทด ➤ การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ปริยะ ดีเหมือน, โชคชัย ครุฑโต, ฉัตรมงคล มหาสิงห์ ➤ บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา กวี อุรัสยะนันทน์ ➤ ผู้จัดการแผนกจัดจำ�หน่าย ธรรมนูญ จั่นขุนทด โทร. 0-2435-2345 ต่อ 104 ➤ ติดต่อ กองบรรณาธิการ/ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2435-2345 ➤ พิมพ์ที่ บริษัท เชอรี่กราฟฟิค 1991 จำ�กัด 45/1 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - เอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษาพร้อมสำ�เนา 2 ฉบับ - รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 2 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ - (ผู้ชาย) สำ�เนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำ�นวน 2 ฉบับ - ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำ�เนา 2 ฉบับ - เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน การพิจารณา (ถ้ามี) 24. Ancillary Revenue Officer - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ที่สำ�นักคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ทุกสาขา และ/ หรือมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ในการ พิจารณา สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Advance Excel, PowerPoint, Word เป็นต้น ได้เป็น อย่างดี สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และมี คะแนน TOEIC ไม่ต�่ำ กว่า 400 คะแนน มีบคุ ลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำ�งาน เป็นทีม และสามารถทำ�งานในภาวะเร่งด่วนได้ - คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบบริษัท 25. In Flight Service Officer - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ทุกสาขา และ/หรือมีวฒ ุ กิ ารศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องจะเป็นประโยชน์ในการ พิจารณา สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Advance Excel, PowerPoint, Word เป็นต้น ได้เป็น อย่างดี สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และมี คะแนน TOEIC ไม่ต�่ำ กว่า 400 คะแนน มีบคุ ลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำ�งาน เป็นทีม และสามารถทำ�งานในภาวะเร่งด่วนได้ - คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบบริษัท 26. Inventory Officer - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ทุกสาขา และ/หรือมีวฒ ุ กิ ารศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องจะเป็นประโยชน์ในการ พิจารณา สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Advance Excel, PowerPoint, Word เป็นต้น ได้เป็น อย่างดี สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และมี คะแนน TOEIC ไม่ต�่ำ กว่า 400 คะแนน มีบคุ ลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำ�งาน เป็นทีม และสามารถทำ�งานในภาวะเร่งด่วนได้ - คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบบริษัท เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป - ผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำ�กว่า 400 คะแนนตัว จริง พร้อมสำ�เนา จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาหลักฐานการศึกษา จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 2 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 2 ฉบับ - (สำ�หรับผู้ชาย) สำ�เนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำ�นวน 2 ฉบับ 27. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒแิ พทยศาสตร บัณฑิต มีประสบการณ์การทำ�งานทางการแพทย์ไม่ต�่ำ กว่า 5 ปี มีประสบการณ์การทำ�งานด้านอาชีวอนามัยไม่เกิน 1 ปี ผ่านการฝึกอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่ ได้รับการยอมรับจากแพทยสภา เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - ปริญญาบัตรสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต - ใบผ่านงานทางด้านการแพทย์ไม่ต่ำ�กว่า 5 ปี - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป - สำ�เนาหลักฐานการศึกษา จำ�นวน 1 ฉบับ - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 1 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ฉบับ - สำ�เนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำ�นวน 1 ฉบับ (สำ�หรับผู้สมัครชาย) - อื่น ๆ ถ้ามี 28. System Programmer 1 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ สถิ ติ เศรษฐศาสตร์ บั ญ ชี คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีการจัดการ หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ใน การทำ�งานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปี - มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษา อังกฤษได้ดี และผ่านการทดสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่ น้อยกว่า 450 คะแนน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี - มีทัศนคติที่ดีในการทำ�งาน มีความพร้อม และ เต็มใจในการให้บริการ มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง ต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา มีความรู้พื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย (Network System) ฐานข้อมูล (Database Concept) และระบบ บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และการบริหาร จัดการฐานข้อมูล (Database Design and Database Administration) มีประสบการณ์ใช้งานบน UNIX Server และ Windows Server เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 1 ฉบับ - สำ�เนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - สำ�เนาวุฒิหรือใบรับรองการศึกษา 1 ฉบับ - ผู้สมัครชายต้องแสดง สด.8 หรือ สด.43 1 ฉบับ - รูปสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป - สำ�เนา TOEIC 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง) - สำ�เนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่) บมจ.การบินไทย สำ�นักงาน ใหญ่ อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-25453463, 0-2545-1538, 0-2545-1545 หรือ www. wingspantg.com

รวมพลังไทย ดับไฟใต้

ขอสนองกระแสพระราชดำ�รัส สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วม กั น ประณามผู้ ก่ อ ความไม่ ส งบ และ สนับสนุนการแก้ปัญหา เพื่อให้สันติสุข ได้กลับคืนโดยเร็ว


ราชการ-ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2556

<<03

อบต.ปะตง รับถึง ปวช. 6 อัตรา จังหวัดสุพรรณบุรี รับปริญญาตรี 6 อ. ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลปะตง อำ � เภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะดำ�เนินการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนตำ�บลปะตง 1. พนักงานขับรถยนต์ ได้รับอัตราค่าจ้าง ๕,๓๔๐ บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๓,๖๖๐ บาท - ขับรถยนต์ บำ�รุงรักษาเบื้องต้น ทำ�ความสะอาด รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา ได้รับมอบหมาย - มี ค วามรู้ ค วามสามารถและชำ � นาญในหน้ า ที่ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ ๒ ตามกฎหมายว่า ด้วยการขนส่งทางบก วุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง หรือสำ�เนาระเบียนแสดงผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประถม ศึกษาปีที่ ๖ - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี (ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง) 2. คนงานประจำ�รถขยะ จำ�นวน 2 อัตรา ได้รับ อัตราค่าจ้าง ๕,๓๔๐ บาท ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๓,๖๖๐ บาท - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - มีความอดทน มีความสามารถเหมาะสม มีความ

รักในหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานเป็นคนงาน ประจำ�รถขยะใน การจัดเก็บขยะภายในหมู่บ้านชุมชนภายในเขตองค์การ บริหารส่วนตำ�บลปะตง - วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือสำ�เนา ระเบียนแสดงผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประถมศึกษาปีที่ ๖ - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี (ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง) 3. นักการภารโรง ได้รับอัตราค่าจ้าง ๕,๓๔๐ บาท ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๓,๖๖๐ บาท - เปิด - ปิดสำ�นักงาน ดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ทำ�งาน ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิ ให้สญ ู หาย ถ่ายเอกสาร เดินหนังสือราชการในสำ�นักงาน และนอกสำ�นักงาน และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย - วุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง หรือสำ�เนา ระเบียนแสดงผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประถมศึกษาปีที่ ๖ - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี (ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง) 4. ผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ จั ด เก็ บ รายได้ ได้ รั บ อั ต รา เงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๙๕๐ บาท - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ เท่าได้ไม่ตาํ่ กว่านีท้ างบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การ ตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะ ทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิซา บัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) - ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ ๔ ปี (ประเมิน

ผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งาน บริหารงานบุคคล สำ�นักงานองค์การบริหารส่วนตำ�บล ปะตง ในวันอังคารที่ ๕ -๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำ�การองค์การบริหารส่วนตำ�บลปะตง อำ�เภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการ ค่า ธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร จำ�นวน ๑๐๐ บาท เอกสารและหลักฐานทีใ่ ช้ในการสมัคร ผูท้ ปี่ ระสงค์ จะสมัครต้องยืน่ เอกสารและกรอกใบสมัครด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั สมัคร ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลปะตง และเอกสารต้องครบถ้วนในวันสมัคร ดังนี้ ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับ ถึงวันสมัคร) ๒. สำ�เนาทะเบียนบ้าน ๓. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน ๔. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) หรือประกาศทีค่ ณะกรรมการพนักงานส่วนตำ�บลกำ�หนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจ จำ�นวน ๑ ฉบับ ๕. สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำ�คัญการ เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น ๖. สำ�เนาถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A ๔ เท่านั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้องทุกฉบับ

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับ ปวช.- ป.ตรี 37 อ.

กรมแพทย์ ท หารอากาศ รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 1. เภสัชกร กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 7 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 20,540 บาท (เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี) หรือค่าจ้างเดือนละ 22,750 บาท (เป็นผู้ที่สำ�เร็จ การศึกษาหลักสูตร 6 ปี) - เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร บั ณ ฑิ ต และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรมแล้ว 2. นักกายภาพบำ�บัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรง พยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท - เพศชาย/หญิง วุฒปิ ริญญาตรี ทางกายภาพบำ�บัด 3. นักแก้ไขความผิดปกติทางการได้ยิน กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ ทหารอากาศ - เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชา เอกการได้ยิน 4. พยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 22 อัตรา - เพศหญิง วุฒปิ ริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานเทคนิค 1. พนักงานสถิติ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ - เพศชาย/หญิง วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขา คอมพิวเตอร์) 1. พนักงานสูทกรรม แผนกส่งกำ�ลัง กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กลุ่มงานบริการ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 1,500 บาท - เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่า 2. พนักงานการเงินและบัญชี แผนกการเงิน กอง อำ�นวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ ทหารอากาศ กลุ่มงานบริการ - เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่า คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม หากเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านใน ตำ�แหน่งและหน้าที่ ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 2 จะได้รับ การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กองกำ�ลังพลกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 -18 พฤศจิกายน 2556 (เวลาราชการ 08.00-16.00 น.) โทร. 0-2534-2570 , 0-2534-2571) เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต้ อ งยื่ น พร้ อ มใบสมั ค ร (ฉบับจริงพร้อมสำ�เนา จำ�นวน 1 ชุด) ดังนี้ 1. รูปถ่ายปัจจุบันสีหรือขาวดำ� ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ� ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 3 รูป

2. ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา ครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้ หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร และใบรับรอง การผ่านงาน (ถ้ามี) 3. บัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้สมัคร 4. ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา หาก บิดา มารดาถึงแก่กรรมต้องนำ�ใบมรณบัตรของผูต้ ายจาก สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นมาแสดงด้วย กรณีบิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดา มิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนำ� ทะเบี ย นการรั บ รองบุ ต ร หรื อ หลั ก ฐานแสดงว่ า เป็ น มารดาที่แท้จริงของตนมาแสดงด้วย

จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัด เลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา สถานที่ ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มอำ�นวยการ โรง พยาบาลเจ้าพระยายมราช - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ ต่ำ�กว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึง่ ได้ศกึ ษาวิชาบัญชีไม่นอ้ ย กว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. นักทรัพยากรบุคคล สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ ต่ำ�กว่านี้ในทุกสาขาวิชา 3. นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ ตำ�แหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกลุ่ม ส่งเสริมสหกรณ์ 4 - วุฒิ ปวช.หรือ ปวท.หรืออนุปริญญาบัตรหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะ สมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ หน่วยงานที่สำ�นักสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลา ราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ สามารถใช้ Internet ได้

ประมงพิจิตร รับ จพง.ประมง ด้วยกรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือ่ จัด จ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ของสำ�นักงาน ประมงจังหวัดพิจิตร ตำ�แหน่งเจ้าพนักงานประมง กลุม่ งานเทคนิคทัว่ ไป ค่าตอบแทน 12,250 บาท วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำ� สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ� สาขาวิชาอุตสาห กรรมสัตว์นํ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำ�นักงานประมงจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2556 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา o๙.๓๐-

๑๑.๓๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ผู้ส มั ครจะต้ องกรอกใบสมั คร และเอกสารการ สมัครด้วยลายมือตนเองให้ถกู ต้องและครบถ้วน โดยต้อง นำ�หลักฐานต่าง ๆ มายื่นให้ครบถ้วนจึงจะมีสิทธิสมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป (๒) สำ � เนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ สำ�หรับตำ�แหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวน ๒ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำ�หลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำ�เร็จ

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) จำ�นวนอย่างละ 1 ฉบับ 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำ�นวน 1 ฉบับ (ถ้า มี) ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาตาม หลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำ�เร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจอนุมัติภายใน วันปิดรับสมัคร (๓) สำ�เนาหนังสือรับรองการผ่านงาน รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) (๔) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน ๑ ฉบับ (๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย โรค พ.ศ. ๒๕๕๓ (๗) สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญทางทหาร (สด.๘, สด.๙, สด.๔๓ เป็นต้น เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ทั้งนี้ ในสำ�เนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำ�รับรองว่า ‘สำ�เนาถูกต้อง’ และลงชื่อ กำ�กับไว้ด้วยทุกแผ่น)

ราชภัฏอยุธยา รับนักวิเคราะห์ บุคลากร ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. บุคลากร (ปริญญาตรี) บริหารทัว่ ไป (สำ�นักงาน อธิการบดี กองกลาง งานบริหารงานบุคคล) ๑๕,๙๖๐ บาท - วุฒปิ ริญญาตรี ในสาขาวิซาการบริหารทรัพยากร มนุษย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขา วิชาการจัดการ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป (สังกัดสำ�นักงานอธิการบดี กองนโยบาย และแผน) ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท - สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ ป ระสงค์ ข อและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองที่ สำ�นักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารงานบุคคล ชั้ น ๑ อาคารสำ � นั ก งานอธิ ก ารบดี (อาคารใหม่ )

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรืด-ี พนม ยงค์ ตำ�บลประตูชัย อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนีถ้ ึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ สมัคร จำ�นวน ๒๐๐ บาท เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต้ อ งยื่ น พร้ อ มใบสมั ค ร (พร้อมฉบับจริง) 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 2. สำ�เนาปริญญาบัตรและสำ�เนาใบแสดงผลการ เรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ทั้งนี้ ต้อง ผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากผูม้ อี �ำ นาจอย่างช้าภายในวัน สุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัคร ในกรณีทไี่ ม่สามารถนำ�สำ�เนา ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) มายื่นพร้อมกับใบสมัครในวันที่สมัคร ให้แนบหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ สำ�เร็จการศึกษา วันที่ได้รับอนุมัติปริญญา และจะต้อง

และวันทีท่ ไี่ ด้รบั อนุมตั ปิ ระกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึง่ จะต้องอยูภ่ ายในกำ�หนดวันปิดรับสมัครมายืน่ แทนก็ได้ 3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน จำ�นวนอย่างละ 1 ฉบับ 4. สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 5. สำ�เนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ ทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43 เป็นต้น) หรือได้รับการ ยกเว้น จำ�นวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการ สอบสัมภาษณ์จำ�นวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

- มีประสบการณ์ดา้ นงานบริหารสำ�นักงาน มีความ คิดสร้างสรรค์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี งานบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำ�นักงานอธิการบดี ตัง้ แต่บดั นีถ้ งึ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ในวันเวลาราชการ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำ�มาประกอบการยื่น ใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง) - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ - สำ�เนาปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการ เรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการ พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจอย่างช้าภายในวันสุดท้าย ของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม ประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำ�หลักฐานการ ศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา

ที่สำ�เร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำ�หนดวันปิดรับ สมัครมายื่นแทนก็ได้ - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ� ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 3 รูป - สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ - สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ - ถ้าเป็นชายให้นำ�หลักฐานการผ่านหรือได้รับการ ยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง ทั้งนี้ ในสำ�เนาหลัก ฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนใบรับรองว่าสำ�เนาถูกต้อง และลงชื่อกำ�กับไว้ด้วย

มหิดล รับ ปวส.-ป.ตรี 3 ตำ�แหน่ง

สมัคร) จำ�นวน 3 รูป 2. สำ�เนาใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒกิ ารศึกษาตรงกับตำ�แหน่งทีส่ มัคร จำ�นวนอย่างละ 2 ฉบับ 3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน จำ�นวนอย่างละ 1 ฉบับ 4. สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการสมรส ใบรับรองการผ่านทหาร ใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล (ถ้ามี) อย่าง ละ 1 ฉบับ 5. ใบรับรองแพทย์ ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำ�นวน 1 ฉบับ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป 2. ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ใบระเบียน แสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง กับตำ�แหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสำ�เนา จำ�นวนอย่าง ละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำ�เร็จการศึกษา และได้รบั อนุมตั ิ จากผู้มีอำ�นาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน จำ�นวนอย่างละ 1 ฉบับ 4. สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิด รับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป 2. สำ�เนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปริญญา บัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนทีแ่ สดงว่าเป็นผูม้ วี ฒ ุ ิ การศึกษาตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำ�เร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้ มีอำ�นาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ในกรณีที่ไม่สามารถนำ�หลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษา

ราชภัฏสวนสุนันทา รับ จนท.บริหาร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับนักประชาสัมพันธ์ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ ตำ�แหน่งนักประชาสัมพันธ์ ณ สำ�นักบริหารกลาง - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษา ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำ�นัก บริหารกลาง ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

อย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำ�เร็จการศึกษา และได้รับ อนุมัติจากผู้มีอำ�นาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ในกรณีที่ไม่สามารถนำ�หลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ซึ่ง จะต้องอยู่ภายในกำ�หนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน จำ�นวนอย่างละ 1 ฉบับ 4. สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน กรณี ที่ ชื่ อ -นามสกุ ลในหลั ก ฐานการสมั ค รไม่ ต รงกั น ) อย่างละ 1 ฉบับ 5. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) จำ�นวน 1 ฉบับ 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำ�นวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

จังหวัดนครราชสีมา รับ จพง.สหกรณ์

กรมหม่อนไหม รับนักจัดการ

กรมหม่อมไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ ตำ�แหน่งนักจัดการงานทั่วไป - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ ในสาขา วิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำ�นักงานหม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัด นครราชสีมา เลขที่ 1887 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4421-4101 ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ หรือสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำ�นวยการ โรง พยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำ�นวยการ) ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลา ราชการ) หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป 2. สำ � เนาแสดงผลการศึ ก ษา ตั ว อย่ า งเช่ น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียนแสดงผล การเรียน หรือสำ�เนาปริญญาบัตรและทรานสคริปต์ (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดง ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวน

อยู่ภายในกำ�หนดวันปิดรับสมัคร 3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน จำ�นวนอย่างละ ๑ ฉบับ 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำ� ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว จำ�นวน ๓ รูป 5. สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการสมรส ใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ในกรณีทช่ี อื่ หรือนามสกุลในหลัก ฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบรับรองการผ่านงาน จำ�นวน อย่างละ ๑ ฉบับ เฉพาะเพศขายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ ทหาร จำ�นวน ๑ ฉบับ 6. หากผู้ สมั ครเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ หรื อ บุ คลากรใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะต้องแนบ หนั ง สื อ อนุ ญ าตจากผู้ มี อำ � นาจสั่ ง บรรจุ แ ต่ ง ตั้ งในการ สมัคร ทั้งนี้ ให้นำ�ต้นฉบับของสำ�เนาดังกล่าวมาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นใบสมัคร และให้ผู้สมัครเขียน คำ�รับรองสำ�เนาถูกต้องและลงชื่อกำ�กับไว้ด้วย

ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

1. พนักงานธุรการ (เวชระเบียน) ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิ ปวส. อายุตั้งแต่ 20-35 ปี

- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำ�นักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม หรือ Dowload ใบสมัครได้ที่ http://www.vs.mahidol. ac.th หรือ http://www.mahidol.ac.th/job_news. htm และส่งใบสมัครได้ที่ E-mail:weerapong.pan@ mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2441-5242-4 ต่อ 1717 2. เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานวิจยั วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ 2 อัตรา - อายุ 25-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้ว - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำ�กัดสาขา) - มีประสบการณ์ทางด้านบริหารงานวิจัย 3-5 ปี - สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน ระดับดีมาก สามารถจัดทำ�รายงานการประชุมและจัด ทำ�หนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษได้ - มี ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิด ชอบ มีความอดทนสูง สามารถทำ�งานภายใต้ภาวะที่ กดดันได้ดี - หากมีประสบการณ์การปฏิบตั งิ านด้านวิชาการ / วิจัย หรือมีประสบการณ์งานเลขานุการมาก่อนจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ 3. นักวิชาการศึกษา - อายุ 25-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้ว - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำ�กัดสาขา)

มทร.อีสาน รับพนักงานบริการเอกสารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัคร บุคคลเข้าทำ�งาน ดังนี้ ตำ�แหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป - เพศชาย อายุไม่ต่ำ�กว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา - สามารถรับและส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วย งานภายในมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมายได้ - สามารถปฏิบัติงานในการจัดทำ�สำ�เนาเอกสาร ต่าง ๆ ตามคำ�ขอของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน - สามารถรั บ ผิ ด ชอบ ขยั น อดทน และมี มนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการได้ - มีบุคลิกภาพดี ความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่ สังคมรังเกียจ หลักฐานการสมัคร 1. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน (พร้อมต้นฉบับ) 2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน (พร้อมต้นฉบับ) 3. สำ�เนาวุฒิการศึกษา (พร้อมต้นฉบับ) 4. สำ�เนาใบรับรองคุณวุฒิ ที่ผ่านการอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือใบปริญญา

- มีประสบการณ์ทางด้านวิชาการศึกษา 2-3 ปี - สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน ระดับดีทั้งพูด อ่าน เขียน - มี ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิด ชอบ อดทนสูง สามารถทำ�งานภายใต้สภาวะทีก่ ดั ดันได้ดี - หากมีประสบการณ์ท�ำ งานด้านพัฒนาและบริหาร หลักสูตรมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ห้อง A109 วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2800-2525-34 ต่อ 163,106 โทรสาร 0-2800-2530 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำ�มายื่นพร้อมใบ สมัคร 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 3 รูป 2. สำ�เนาใบปริญญาบัตร สำ�เนาใบรายงานผลการ ศึกษา (Trnascript) หรือหนังสือรับรอง จำ�นวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง) 3. สำ�เนาทะเบียนบ้าน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัว ประชาชน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 4. ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ การทำ�งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างละเอียด (Resume) 1 ฉบับ ถ้ามี 5. เพศชายต้องแสดงหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ ทหาร

บัตร (พร้อมต้นฉบับ) 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป 6. สำ�เนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำ�หรับเพศ ชาย) พร้อมต้นฉบับ 7. ใบเสร็จรับเงิน ค่าสมัครสอบ 20 บาท (ชำ�ระ เงินที่กองคลัง ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 สำ�นักงานอธิการบดี) ทั้ ง นี้ เปิ ด รั บ สมั ค ร ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ช่วงเช้าเวลา 08.30-11.00 น. ช่วง บ่ายเวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองบริหารงาน บุคคล ชั้น 1 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (กรุณาแต่งกายสุภาพ)

สถาบันกันตนา รับ ปวช.-ป.ตรี 6 ต.น. สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครบุคลากร ดังนี้ 1. อาจารย์ประจำ� - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) หรือการผลิตแอนิเมชัน (Animation) หรือการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือสื่อใหม่ (New Media/ Transmedia) - มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) หรือการผลิตแอนิเมชัน (Animation) หรือ การผลิตรายการโทรทัศน์ หรือสื่อใหม่ (New Media/ Transmedia) - หากมี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนในระดั บ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นักวิชาการ - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒปิ ริญญาโทขึน้ ไป สาขาบริหารการศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และการ ประกันคุณภาพ - หากมีประสบการณ์ดา้ นการจัดการศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่วิจัย - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิจัยและประเมินผลการ

ศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการวิ จั ย /มี ค วามรู้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office /SPSS และ สามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้ - มีความรูค้ วามสามารถในการจัดทำ�ระบบทะเบียน นักศึกษา 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.ปริญญาตรี - มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป - มีความรู้ในงานธุรการ งานทะเบียน หรืองาน อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน - มีความรู้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office/ Photoshop และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้ 5. เจ้าหน้าที่เทคนิค/IT - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / IT - มีประสบการณ์ด้าน IT, Hardware, Software อย่างน้อย 2 ปี 6. บรรณารักษ์ - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ - มีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษา การจัดเก็บ

ข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (E-Library) - มีความรู้และประสบการณ์งานด้านบรรณารักษ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันกันตนา ถนนศาลายาบางภาษี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอใบสมั ค รได้ ที่ สถาบั น กั น ตนา ถนนศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันกันตนา โทร. 0-3424-0361-4, 08-16151666 บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) โทร. 0-2275-0046 ต่อ 8, 08-6296-3456 กันตนา เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ โทร. 0-2275-0046 ต่อ 390, 08-5339-0567 หลักฐานการสมัคร 1. หลักฐานการศึกษา (Transcript และใบปริญญา บัตร) ฉบับจริงและสำ�เนา จำ�นวน 1 ชุด 2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำ�งาน 3. สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ชุด 4. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 1 ชุด 5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ� ขนาด 1-2 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป 6. สำ�เนาหลักฐานผ่านการคัดเลือกทหาร


04>>

ราชการ-ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2556

มทร.ศรีวิชัย รับวุฒิ ม.3-ป.เอก 13 อัตรา ได้ดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั รับสมัคร บุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้ 1. พนักงานประจำ�ตึก ประจำ�คณะศิลปศาสตร์ (สาขาคหกรรมศาสตร์) - วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าไม่ต�่ำ กว่านี้ เพศหญิง อายุ 20-45 ปี - มีความรับผิดชอบและสามารถดูแลทรัพย์สนิ ของ ทางราชการได้เป็นอย่างดี - มีความซื่อสัตย์ มีน้ำ�ใจ และสามารถปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้เป็นอย่างดี 2. เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ประจำ � คณะ ศิลปศาสตร์ - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี - มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรในการทำ�งาน และสามารถอุทิศเวลานอกเหนือเวลาราชการได้ - มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทำ�งานจะได้รบั การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรณีเพศชายต้องผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้ว 3. เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ประจำ � คณะ ศิลปศาสตร์ (สาขาภาษาต่างประเทศ) - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรในการทำ�งาน และสามารถอุทิศเวลานอกเหนือเวลาราชการได้ - มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทำ�งานจะได้รบั การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรณีเพศชายต้องผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้ว 4. เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ประจำ � คณะ บริหารธุรกิจ - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี - มีความรูค้ วามสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือ ราชการได้เป็นอย่างดี - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 5. อาจารย์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ประจำ�คณะ ศิลปศาสตร์ - วุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ - วุฒิปริญญาโท สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาอาหารและ โภชนาการ - หากมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาเทคนิค บริการอาหารและเครื่องดื่ม รายวิชาอาหารภัตตาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรักในวิชาชีพ ครู สามารถอุทิศเวลาให้กับหลักสูตรและสาขาได้อย่าง เต็มที่

- กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 6. อาจารย์ (อัตราจ้าง) - วุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (บธ.บ.-การบัญชี) - วุฒิปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี (บธ.ม.-การบัญชี) - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ /มีความสามารถด้าน งานวิจัย 7. อาจารย์ ประจำ�คณะบริหารธุรกิจ - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ การธนาคาร หรือวุฒปิ ริญญาโท สาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับการ เงิน หรือการเงินการธนาคาร - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ - มีความสามารถด้านงานวิจัย 8. อาจารย์ ประจำ�คณะบริหารธุรกิจ - วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) - วุฒิปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้าน งานวิจัย 9. อาจารย์ ประจำ�คณะบริหารธุรกิจ - วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อโท สาขาการบริ ห าร ทรัพยากรมนุษย์ - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ - มีความสามารถด้านงานวิจัย ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รให้ ติ ด ต่ อ ขอยื่ นใบสมั ค รด้ ว ย ตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ตัง้ แต่

ม.ขอนแก่น รับ ป.4-ปวส. 12 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า ปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ดังนี้ 1. พนักงานทำ�ความสะอาด 2 อัตรา สังกัด โครงการจ้างพนักงานทำ�ความสะอาด (ปฏิบัติงานที่ หน่วยกิจการนักศึกษา) คณะแพทย์ โดยเบิกจ่ายจากงบ ประมาณเงินรายได้ งบบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ - วุฒิ ป.4 หรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ - มีความรู้ความสามารถด้านการทำ�ความสะอาด ที่พักอาศัย/แฟลต ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางไปรษณียท์ ี่ http:// personwebl.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้ บริการ ณ จุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้า หน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 2. ผู้ ค วบคุ ม พนั ก งานทำ � ความสะอาด สั ง กั ด โครงการจ้างพนักงานทำ�ความสะอาด (ปฏิบตั งิ านทีห่ น่วย

อาคารและสถานที่ งานบริหารและธุรการ) - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ ทุกสาขา - มีความรูค้ วามสามารถในด้านการควบคุมและการ ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 3. พนักงานทำ�ความสะอาด 9 อัตรา สังกัด โครงการจ้างพนักงานทำ�ความสะอาด (ปฏิบตั งิ านทีห่ น่วย อาคารและสถานที่ งานบริหารและธุรการ) - วุฒิ ป.4 หรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ - มีความรู้ความสามารถด้านการทำ�ความสะอาด พื้นที่อาคารโรงพยาบาล / สำ�นักงาน ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางไปรษณียท์ ี่ http:// personwebl.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถ ใช้บริการ ณ จุดบริการเครือ่ งคอมพิวเตอร์ กองการเจ้า หน้าที่ (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตัง้ แต่บดั นีถ้ งึ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำ�ไปในวันสอบ (ข้อ

เขียน/คอมพิวเตอร์) 1. ใบเสร็จแสดงการชำ�ระเงินที่มีตราประทับของ ธนาคาร 2. บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทาง ราชการออกให้และมีรูปถ่าย ผูเ้ ข้าสอบต้องแสดงเอกสารตามข้อ 1-2 หากไม่น�ำ มาแสดงถือว่าไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 10. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมกระบวนการ หรือวิศวกรรมเคมี - วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี - วุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเคมี - หากมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขา วิศวกรรมเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ความสามารถในการทำ�วิจัย มีคุณธรรม จริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพครู กรณีเพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหารแล้ว 11. อาจารย์ หน่วยงานทีบ่ รรจุ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ - วุฒิปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หรือ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) สาขา พืชศาสตร์ - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ - มีคุณธรรม จริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพครู กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 12. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาภาษาต่างประเทศ - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาและวรรณคดีอังกฤษ - วุฒิปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ด้วยจังหวัดบึงกาฬ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการ จ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ ต่ำ�กว่านี้ในทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการพัสดุ ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ� ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิด รับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป ๒) สำ�เนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ สำ�หรับตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวน ๒ ฉบับ (ในกรณีที่ ไม่สามารถนำ�หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบ สมัครได้ ให้นำ�หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออก ให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้ รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำ�หนด วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้) ๓) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน จำ�นวนอย่างละ ๒ ฉบับ ๔) สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ใน กรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สำ�เนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด.๘) (สำ�หรับเพศขาย) อย่างละ ๒ ฉบับ ๕) ใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จำ�นวน ๑ ฉบับ ๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำ�นวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำ�เนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ� รับรองสำ�เนาถูกต้องและลงชื่อกำ�กับไว้ด้วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผูป้ ระสงค์จะสมัครขอรับและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุม่ งานบริหารบุคคล สำ�นักอำ�นวยการ สำ�นักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชัน้ ๖ ในระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป (๒) สำ�เนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ๑) ปริญญา บัตร หรือหนังสือรับรองการสำ�เร็จการศึกษา ๒) ระเบียน แสดงผลการเรียนทีแ่ สดงว่าเป็นผูม้ วี ฒ ุ กิ ารศึกษาตรงกับ

ร.พ.ภูมิพล รับ พนง.ธุรการ ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน จำ�นวน ๑ คน มีรายละเอียดดังนี้ ตำ�แหน่งพนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน ๑ โรง พยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช กรมแพทย์ ท หารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหาร อากาศ) - สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทาง พณิชยการ) คุณสมบัติของผู้สมัคร - มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) กรณีเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว - มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ ตามกฎหมาย ๓.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธใจ - ไม่เป็นผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งกำ�นัน แพทย์ประจำ�ตำ�บล สารวัตรกำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ นและผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น/ไม่เป็นผู้ ดำ�รงตำ�แหน่งข้าราชการการเมือง

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน - ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ งั เกียจ ของสังคม - ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่ น พรรคการเมือง ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย - ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่ สุดให้จำ�คุก เพราะกระทำ�ความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ - ไม่เ ป็นผู้เ คยถู กลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทำ � ผิ ด วิ นั ย ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระทำ�ผิดวินัย ไม่เป็นผู้เคยกระทำ�การทุจริตใน การสอบเข้ารับราชการ หลักฐานการสมัคร ๑. บัตรประจำ�ตัวประซาซน พร้อมสำ�เนา จำ�นวน ๑ ฉบับ

อบต.ท่าโขลง รับพนักงาน 9 ต.น.

เทศบาลตำ�บลท่าโขลง อำ�เภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี เทศบาลตำ�บลท่าโขลง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังนี้ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่ทะเบียน สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 1. เจ้าพนักงานทะเบียน 2. เจ้าพนักงานธุรการ 3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 6. เจ้าพนักงานพัสดุ

7. นายช่างโยธา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 นักวิชาการศึกษา กำ�หนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตัง้ แต่บดั นีถ้ งึ วัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำ�นักงานเทศบาลตำ�บล ท่าโขลง อำ�เภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เอกสารและหลั ก ฐานที่ ใ ช้ ใ นการสมั ค รสอบ แข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตำ�แหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การ บัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขา วิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง 3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ ค่าตอบแทน ๑๒,๒๔๐ บาท - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ตึก เก่า) โรงพยาบาลบึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙๑๘๗๓ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๔ -๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปก่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด ๑.๕X2นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิด รับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป (๒) สำ � เนาแสดงผลการศึ ก ษา ตั ว อย่ า งเช่ น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการ

เรียน หรือ สำ�เนาปริญญาบัตรและทรานสคริปต์ (หาก เรียนหลักสูตรต่อเนือ่ งให้แนบมาพร้อมนี)้ ทีแ่ สดงว่าเป็น ผูม้ วี ฒ ุ กิ ารศึกษาตรงกับตำ�แหน่งทีส่ มัคร จำ�นวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำ�เร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำ�นาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในกรณีที่ไม่สามารถนำ�หลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกำ�หนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ (๓) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน จำ�นวนอย่างละ ๑ ฉบับ (๔) สำ�เนาหลัก ฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศ หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำ�นวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำ�เนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ� รับรองสำ�เนาถูกต้องและลงชื่อกำ�กับไว้ด้วย

ประมงอุทัยธานี รับ จนท.ประมง ด้วยกรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือ่ จัด จ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ของสำ�นักงาน ประมงจังหวัดอุทัยธานี ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ประมง กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลีย้ งสัตวน้�ำ สาขาวิชาแปร รูปสัตว์นํ้า สาขาวิชาประมงทะเล ผูส้ มัครจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัคร ด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง ขอและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองที่ สำ�นักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2556 ในวันเวลาราชการ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป (๒) สำ � เนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ สำ�หรับตำ�แหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ที่ แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำ� แหน่งที่สมัคร จำ�นวน ๒ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนำ�หลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษา

สนง.อุดมศึกษา รับ จนท. ระบบคอมพ์ ด้ ว ยสำ � นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความรูเ้ ฉพาะทางคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวาง ระบบเครือข่ายภายในสำ�นักงาน หรือการบริหารจัดการ คลังข้อมูล หรือการจัดทำ�รายงานตามมิติต่าง ๆ ด้วย ระบบการจัดการคลังข้อมูล หรือการพัฒนาแอพพิเคชั่น สนับสนุนการทำ�งาน

ปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจว่าสำ�เร็จ การศึกษาภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จำ�นวน 1 ฉบับ 2. สำ�เนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึง่ ผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากผูม้ อี �ำ นาจว่าสำ�เร็จการศึกษา ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จำ�นวน 1 ฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด 3x4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และ ถ่ายครั้งเดียวกัน จำ�นวน 3 รูป 4. สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ฉบับ 5. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 1 ฉบับ 6. ใบรับรองแพทย์ จำ�นวน 1 ฉบับ 7. สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำ�นวน 1 ฉบับ 8. ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ ตรงตามคุณวุฒิของตำ�แหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก อันมีผลทำ�ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครัง้ นีเ้ ป็นโมฆะสำ�หรับผูน้ นั้ 9. ในสำ�เนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ� รับรองว่า สำ�เนาถูกต้องและลงชื่อกำ�กับไว้ด้วย 10. ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบผ่านงาน (ถ้า มี)

จังหวัดบึงกาฬ รับ ปวส.-ป.ตรี 3 ต.น.

จังหวัดอำ�นาจเจริญ รับนักโภชนาการ, นวช. ด้วยจังหวัดอำ�นาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลา การจ้าง วันเริ่มทำ�สัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 1. นั กโภชนาการ ปฏิ บั ติ ง านที่ โ รงพยาบาล หัวตะพาน ฝ่ายบริหารทัว่ ไป สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัดอำ�นาจเจริญ ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท - วุฒปิ ริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ทาง วิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยี การอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหาร และโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความ ปลอดภัยในอาหาร 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่กลุ่ม งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สังกัดสำ�นักงาน สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ ค่าตอบแทน ๑๗,๒๙๐ บาท - วุฒิปริญญาตรี ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขา วิขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ตั้งแต่วันที่ ๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ในวันและ เวลาราชการ) ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ งานการ เจ้าหน้าที่ กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป สำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัดอำ�นาจเจริญ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๔๕๕๒-๓๒๕๐-๑ ต่อ ๒๐๙-๒๑๐ และใน www. amno.moph.go.th

ภาษานานาชาติ หรือการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง ประเทศ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ - เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต่ำ�กว่า 3.50 - มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในสถาบัน อุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี - มีคุณธรรม จริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพครู กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 13. นักตรวจสอบภายใน - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ ทุก สาขา - มี ป ระสบการณ์ ก ารทำ � งานในหน่ ว ยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม - มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน กรณี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงาน บุคคล สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ภาคเช้า เวลา 08.30 -12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.0016.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผูส้ มัครจะต้องกรอกราย ละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนชัดเจน ผู้ ส มั ค รต้ อ งแจ้ ง สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อได้ ท าง จดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน ใบสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัคร 1. สำ�เนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำ�เนาใบ

ตำ�แหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำ�เร็จ การศึกษาอย่างช้าภายในวันปิดรับสมัคร คือรันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒ (ในกรณีที่ไม่สามารถนำ�หลักฐานการ ศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือ รับรองคุณวุฒิการศึกษา ออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ สำ�เร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร จะต้องอยู่ภายในกำ�หนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ ) (๓) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน จำ�นวนอย่างละ ๑ ฉบับ (๔) สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการ สมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำ�นวน ๓ รูป ๓. ต้นฉบับคุณวุฒกิ ารศึกษา และระเบียนแสดงผล การเรียน พร้อมสำ�เนาอย่างละ ๑ ฉบับ ๔. สำ�เนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร บิดามารดาของ ผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องนำ�สำ�เนา มรณบัตรของบิดาหรือมารดา หรือหนังสือรับรองของ นายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดา ไปแสดงด้วย) พร้อมสำ�เนาอย่างละ ๑ ฉบับ ๕. กรณีเป็นชายให้น�ำ สมุดประจำ�ตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนกองประจำ�การ หรือใบรับรองผล การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำ� การ (สด.๔๓) พร้อมสำ�เนา ๑ ฉบับ ๖. ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำ�การสมรสแล้ว ให้ถ่าย สำ�เนาใบสำ�คัญการสมรสไปแสดงด้วย จำ�นวน ๑ ฉบับ สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำ�ลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๔๓๔-๒๔๗๐ ในเวลา ราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 2) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript ) ฉบับจริง กรณีหลักฐานการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบ ฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำ�เนา อย่างละ 1 ฉบับ 4) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ท. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 1 ฉบับ 5) สำ�เนาเอกสาร อื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรอง ตนเอง สามารถสมัครได้คนละ 1 ตำ�แหน่ง ถ้าสมัคร เกิน 1 ตำ�แหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและ อนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันได้เพียงตำ�แหน่งเดียวเท่านั้น

และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำ�เร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกำ�หนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาตาม หลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำ�เร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจอนุมัติภายใน วันปิดรับสมัคร (๓) สำ�เนาหนังสือรับรองการผ่านงาน รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) (๔) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน ๑ ฉบับ (๕) สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน ๑ ฉบับ (๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย โรค พ.ศ. ๒๕๕๓ (๗) สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญทางทหาร (สด ๘, สด ๙, สด ๔๓ เป็นต้น เฉพาะผู้สมัครเพศขาย) ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบ เปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ในกรณีทชี่ อื่ -นามสกุล ในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำ�เนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ� รับรองว่า ‘สำ�เนาถูกต้อง’ และลงชือ่ กำ�กับไว้ดว้ ยทุกแผ่น

สนง.ประกันสังคม รับนักกายอุปกรณ์ ด้วยสำ�นักงานประกันสังคม จะดำ�เนินการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำ�แหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ ตำ�แหน่งเลข ที่ ๒๑๒ เงินเดือน ๑๓,๓๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. จะ กำ�หนด สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำ�ภาค ตะวันออก จังหวัดระยอง วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไน ระดับเดียวกันในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้ รับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์ หรื อได้ รั บใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ จากคณะ กรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ กำ�หนดการและวิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ อาคารอำ�นวยการ สำ�นักงานประกันสังคม หรือทาง

Internet ที่ www.sso.go.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ภาคเข้าเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา) ๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ค่า ธรรมเนียมในการสมัคร ผูส้ มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมใน การสมัครตำ�แหน่งละ ๒๐๐ บาท หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป ๒) สำ�เนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการ เรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำ�แหน่งที่ สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย อนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และสำ�เนาระเบียนแสดงผล การศึกษา (Transcript of Records) จำ�นวนอย่าง ละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษา

สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับนิติกร ด้ ว ยสำ � นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ประสงค์ จ ะ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำ�สัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำ�แหน่งนิติกร อัตราว่าง ๒ อัตรา ได้รับค่า ตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท - วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขานิตศิ าสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขอรั บ และยื่ นใบสมั ค รด้ ว ย ตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำ�นักงานเลขานุการกรม สำ�นักงาน เศรษฐกิจการคลัง ขั้น ๑ อาคารสำ�นักงานเศรษฐกิจ การคลัง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๖ ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ ตุลาคม-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.)

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและ ใบสมัครได้ทาง http://www.fpo.go.th ค่าสมัครสอบ ผูส้ มัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำ�หรับ ตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวน ๒๐๐ บาท หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป (๒) สำ�เนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผล การเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวนอย่าง ละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำ�เร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำ�นาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในกรณีที่ไม่สามารถนำ�หลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่

ราชภัฏราชนครินทร์ รับ จนท.บริหาร ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ระยะ เวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา ๒ ปี ๑๐ เดือน (ตัง้ แต่วนั ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ตำ � แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป สั ง กั ด สำ � นั ก งานอธิ ก ารบดี อั ต ราค่ า ตอบแทนแรกบรรจุ ๑๕,๙๖๐ บาท - สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา - มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่าง

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ ประเทศไทย - มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาและ คอมพิวเตอร์ (เช่น โปรแกรม Excel, Word) อย่าง

ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้น จะ ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำ�เร็จ การศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น เกณฑ์ โดยจะต้องสำ�เร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำ�นาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวัน ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๓) สำ � เนาใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ สาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิ ช าชี พ จากคณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขากายอุ ป กรณ์ จำ�นวน ๑ ฉบับ ๔) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน ๑ ฉบับ ๕) สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จำ�นวนอย่างละ ๑ ฉบับ ภายในกำ�หนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ (๓) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน จำ�นวนอย่างละ ๑ ฉบับ (๔) สำ�เนา หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ในสำ�เนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ� รับรองสำ�เนาถูกต้องและลงชื่อกำ�กับไว้ด้วย ประกาศรายชื่ อ และการขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า น การเลือกสรร สำ � นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง จะประกาศรายชื่ อ ผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำ�ดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น ๑ อาคารสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และทาง http://www.fpo.go.th โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ให้ เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำ�หนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและ เลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ เลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำ�นักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่ ว ยงานบริ ห ารงานบุ ค คล สำ � นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ในวันและเวลาราชการ)


ราชการ-ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

กรมหม่อนไหม รับธุรการ ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ (นครราชสีมา) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำ�แหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ค่าตอบแทนเดือน ละ ๑๒,๒๔๐ บาท - วุฒิ ปวส. สาขาเลขานุการ ด้านการบัญชี ด้าน คอมพิวเตอร์ ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ ไ ด้ รั บ การ

รับรองจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลา การฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ชัว่ โมง สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี สามารถโต้ตอบหนังลือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ดี สามารถร่างหนังสือโต้ตอบทางราชการ เบื้องต้นได้ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ นครราชสี ม า เลขที่ ๑๘๘๗ ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๒๑-๔๑๐๒-๓ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขาวดำ� ขนาด ๑ X ๑.๔ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ๓ รูป (๒) สำ�เนาใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้

มีวฒ ุ กิ ารศึกษาตรงกับตำ�แหน่งทีส่ มัคร อย่างละ ๒ ฉบับ (๓) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประซาซน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ (๔) สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการ สมรส ใบรับรองการผ่านทหาร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้า มี) อย่างละ ๑ ฉบับ (๕) ใบรับรองแพทย์ ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๓๔) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำ�นวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้นำ�หลักฐานตัวจริงไปแสดง และให้ ผู้สมัครรับรองสำ�เนาถูกต้องและลงซื่อกำ�กับเอกสารที่ เป็นสำ�เนาทุกฉบับ

การไฟฟ้านครหลวง รับนายแพทย์ ทันตแพทย์ ด้วยการไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลภายบอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ในตำ�แหน่งนายแพทย์ 7 และทันตแพทย์ 6 โดยผู้ สมั ค รต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กำ�หนด ดังนี้ 1. ตำ�แหน่งนายแพทย์ 7 - ไม่จำ�กัดเพศ วุฒิปริญญาตรี ทางแพทยศาสตร์ วุ ฒิ บั ต รด้ า นศั ล ยกรรมทั่ วไป และได้ รั บใบอนุ ญ าต ประกอบวิชาชีพเวชกรรม - มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำ�นาญ หรือหนัง ลืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาชีพเดียวกันกับวุฒิบัตร มี ประสบการณ์ในการทำ�งานด้านผ่าตัดทั่วไปไม่น้อยกว่า 3-5 ปี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 2. ตำ�แหน่งทันตแพทย์ 6

- ไม่จ�ำ กัดเพศ วุฒปิ ริญญาตรี ทางทันตแพทยศาสตร์ และได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีวฒ ุ บิ ตั ร แสดงความรู้ความชำ�นาญ หรือหฺนังลืออนุมัติบัตรใน สาขาวิชาชีพเดียวกันกับวุฒิบัตร มีทักษะในการใช้ภาษา อังกฤษเป็นอย่างดี ผู้สนใจทีมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถ สมัครได้ทาง Website การไฟฟ้านครหลวง (www. mea.or.th) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยผูส้ มัครต้องนำ�หลักฐานต้นฉบับ พร้อมสำ�เนาจำ�นวน 1 ชุด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น. ณ งานสรรหาและว่าจ้าง กองบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 15 อาคาร สำ�นักงานใหญ่ (เพลินจิต) การไฟฟ้านครหลวง เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ โดยให้นำ�เอกสารมาแสดง ดังนี้ 1. หลักฐานการศึกษา (transcript) 2. สำ�หรับผู้สมัครสอบคัดเลือกลำ�ดับ 1 ต้องนำ� วุฒบิ ตั รด้านศัลยกรรมทัว่ ไป ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำ�นาญ หรือหนังลือ อนุมัติบัตรใบสาขาวิชาชีพเดียวกับกับวุฒิบัตร 3. สำ�หรับผู้สมัครสอบคัดเลือกลำ�ดับ 2 ต้องนำ� ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม และวุฒิบัตรแสดงความ รู้ ความชำ�นาญ หรือหนังลืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาชีพ เดียวกันกับวุฒิบัตร 4. สำ�เนาทะเบียนบ้าน 5. บัตรประจำ�ตัวประชาชน 6. หลักฐานการพันพันธะทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) 7. หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)

ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้ ๑. พนักงานพัสดุ ระดับสนับสนุน ๑ หมวดธุรการ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ - สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทาง พณิชยการ) สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำ�ลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๓๔-๒๕๗๐ ในเวลาราชการทุก วัน ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๒. พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน ๑ แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำ�แหน่งนิติกร ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี นิ ติ ศ าสตร บัณฑิต มีความรู้ในวิชากฎหมาย และมีความสามารถใน การใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายตามที่ ก.พ.อ. กำ�หนด กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ งานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ ประเทศไทยและของท้องถิ่น

ด้วยกรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททัว่ ไป ของกองคลัง 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขา วิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจทางระบบ สารสนเทศ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี - วุฒปิ ริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองคลัง กรมประมง ตัง้ แต่วนั ที่ 4-12 พฤศจิกายน 2556 ในวันเวลาราชการ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด ๑.๕ X ๒ นิว้ โดยถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน (นับ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด 1x1.5 นิว้ โดยถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป 2. สำ�เนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา และ สำ�เนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง สำ�เร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 4. สำ�เนาหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำ�คัญการ สมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รบั การการยกเว้น (เฉพาะ ผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ

กว่านี้ ทุกสาขาซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูล ภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ� และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ� ติ ด ต่ อขอซื้ อใบสมั ค รในราคาชุ ด ละ 50 บาท และขอสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ สำ�นักงานเทศบาล ตำ�บลเถินบุรี อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม–6 พฤศจิกายน 2556 (ตัง้ แต่เวลา 08.30-16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลเถิน บุรี อำ�เภอเถิน จังหวัดลำ�ปาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลเถินบุรี โทรศัพท์ 0-5434-8137 หรือทางเว็บไซต์ www.thoenburi.org. วิธีการยื่นใบสมัคร สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบ สมัครและบัตรประจำ�ตัวสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วย ลายมือตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่ใส่แว่นตาดำ� ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำ�นวน 3 รูป ผู้สมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นลูกจ้างของ หน่วยงานราชการต้องมีหนังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อประกอบการสมัคร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับอาจารย์ 42 อ.

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำ�นวน 42 อัตรา ดังนี้ 1. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 31,010 บาท - วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล - วุฒิปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหา บั ณฑิต (ค.อ.ม.) หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชา เครื่องกล - วุฒิปริญญาเอก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎี บัณฑิต (ค.อ.ด.) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หรือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) ด้านวิศวกรรม เครื่ อ งกล จากภายในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศที่ ก.พ.รับรอง 2. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คุณวุฒปิ ริญญาโท 3 อัตรา อัตรา เงินเดือน 22,500 บาท - วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรื อ อุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (อ.ส.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือสาขาวิชา วิศวกรรมเครือ่ งกล จากภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง - วุฒิปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหา บั ณฑิต (ค.อ.ม.) หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล จากภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง 3. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คุณวุฒปิ ริญญาโท 1 อัตรา อัตรา

เงินเดือน 22,500 บาท - วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือครุศาสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต (ค.อ.บ.) สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือวิทยาศาสตร บั ณ ฑิ ต (วท.บ.) สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมเี ดีย - วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือครุศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง 4. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คุณวุฒปิ ริญญาโท 2 อัตรา อัตรา เงินเดือน 22,500 บาท - วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อ.ส.บ.) หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือสาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า (เน้นไฟฟ้ากำ�ลัง) จากสถาบันการศึกษาภายใน ประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง - วุฒิปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหา บั ณฑิ ต (ค.อ.ม.) หรื อวิ ศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เน้นไฟฟ้ากำ�ลัง) จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง 5. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คุณวุฒปิ ริญญาโท 3 อัตรา อัตรา เงินเดือน 22,500 บาท - วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (วศ.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือสาขา

ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบ รายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมต้นฉบับ อย่าง ละ ๑ ฉบับ ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาตาม หลั ก สู ต รขั้ น ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ ปริ ญ ญาบั ต รของ สถาบันการศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถาบันการศึกษานัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำ�เร็จการ ศึกษา และได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี �ำ นาจอนุมตั ภิ ายในวันปิด รับสมัคร คือวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (๓) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนา ทะเบียนบ้าน พร้อมต้นฉบับอย่างละ ๑ ฉบับ (๔) สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญการ สมรส หนังสือสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ทัง้ นี้ ในสำ�เนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู้ มัครเขียนคำ� รับรองว่า สำ�เนาถูกต้องและลงชื่อกำ�กับไว้ด้วย

ถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป (๒) สำ�เนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะ สำ�หรับตำ�แหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ที่ แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำ� แหน่งที่สมัคร จำ�นวน ๒ ฉบับ (๓) สำ�เนาหนังสือรับรองการผ่านงาน ราย ละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) (๔) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน ๑ ฉบับ (๕) สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน ๑ ฉบับ (๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย โรค พ.ศ. ๒๕๕๓ (๗) สำ�เนาหลักฐานอืน่ ๆ เช่น ใบสำ�คัญทางทหาร (สด ๘, สด ๙, สด ๔๓ เป็นต้น เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบ เปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ในกรณีทชี่ อื่ -สกุล ในหลักฐานการ สมัครไม่ตรงกัน)อย่างละ 1 ฉบับ

เทศบาลโนนดินแดง รับครูผู้ช่วย 3 อัตรา

แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวน ๒ ฉบับ (๓) สำ�เนาหนังสือรับรองการผ่านงาน รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) (๔) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน ๑ ฉบับ (๕) สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน ๑ ฉบับ (๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย โรค พ.ศ. ๒๕๕๓ (๗) สำ�เนาหลักฐานอืน่ ๆ เช่น ใบสำ�คัญทางทหาร (สด ๘, สด ๙, สด ๔๓ เป็นต้น เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) ใบสำ�คัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบ เปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ในกรณีทชี่ อื่ -นามสกุล ในหลักฐาน การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

ต่ำ�กว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำ�หนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำ�นวน 2 อัตรา - วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต�่ำ กว่า นี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชา คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึก อบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อย กว่า 12 ชั่วโมง 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1 - วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ำ�กว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเทีย่ ว คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำ�หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำ�

มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะ สมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหาและสรุปเหตุผล วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและ ยื่ นใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ กองบริ ห ารงานบุ ค คล สำ � นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช มงคลอีสาน นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๔ X ๒ นิ้ว โดย ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๑ รูป (๒) สำ�เนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือ

ผลการเรียน พร้อมสำ�เนาอย่างละ ๑ ฉบับ ๔. สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา ของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องนำ� สำ�เนามรณบัตรของบิดาหรือมารดา หรือหนังสือรับรอง ของนายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น แสดงสั ญ ชาติ ข องบิ ด าหรื อ มารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำ�เนาอย่างละ ๑ ฉบับ ๕. กรณีเป็นชายให้น�ำ สมุดประจำ�ตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนกองประจำ�การ (สด.๓) หรือใบรับ รองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกอง ประจำ�การ (สด.๔๓) พร้อมสำ�เนา ๑ ฉบับ ๖. ผูส้ มัครทีเ่ ป็นหญิงหากทำ�การสมรสแล้ว ให้ถา่ ย สำ�เนาใบสำ�คัญการสมรสไปแสดงด้วย จำ�นวน ๑ ฉบับ

กรมประมง รับ จนท.คอมพิวเตอร์,นวช.

เทศบาลเถินบุรี รับ ปวช.-ตรี 7 อัตรา

เทศบาลตำ�บลเถินบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงาน เทศบาล ประจำ�ปี 2556 ดังนี้ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 1. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 - วุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต�่ำ กว่านีท้ กุ สาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตร ชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร 2. นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ ทางการ ศึกษา หรือคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท. กำ�หนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 1. นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบ ได้ ไ ม่ ตำ่ � กว่ า นี้ ทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เทคนิ ค เครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง อื่นที่ ก.ท. กำ�หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับ ตำ�แหน่งนี้ได้ หรือ - วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือเทียบได้ไม่

ทหารอากาศ - สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (สาย สามัญ) หรือเทียบเท่า สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำ�ลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๓๔-๒๕๗๐ ในเวลาราชการทุก วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หลักฐานการสมัคร ๑. บัตรประจำ�ตัวประชาชน พร้อมสำ�เนา จำ�นวน ๑ ฉบับ ๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำ�นวน ๓ รูป ๓. ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดง

ราชมงคลอีสาน รับนิติกร

สนง.ประมงกาญจนบุรี รับ จนท. บันทึกข้อมูล ด้ ว ยกรมประมง ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ของ สำ�นักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน ๙,๙๖๐ บาท สำ�นักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ ผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รได้ ด้ ว ยตนเองได้ ที่ สำ � นั ก งาน ประมงจังหวัดกาญจนบุรี ตัง้ แต่วนั ที่ 1-11 พฤศจิกายน 2556 ในวันเวลาราชการ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกและไม่ ใ ส่ แว่นตาดำ� ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน จำ�นวน ๓ รูป (๒) สำ�เนาวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะ สำ�หรับตำ�แหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่

<<05

กรมแพทย์ ทอ. รับ พนง.พัสดุ, ผช.พยาบาล

สนง.เศรษฐกิจเกษตร รับนักวิเคราะห์ สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ ตำ�แหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้าน นโยบาย) สถานที่ปฏิบัติงาน สำ�นักนโยบายและแผน พัฒนาการเกษตร - วุฒปิ ริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขา รัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ - สามารถใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตลอดเวลา ผูป้ ระสงค์จะสมัครขอยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานเลขานุการกรม สำ�นักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. -11.30 น.) ภาคบ่ายเวลา 13.00 -15.30 น.)

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2556

วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เครื่องมือกล) อุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต เครื่องกล - วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต การผลิต อุตสาห การ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเครื่องกล 6. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิ ปริญญาโท 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,500 บาท - วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อ.ส.บ.) หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง จากสถาบันการศึกษา ภายในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง - วุฒิปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหา บั ณ ฑิ ต (ค.อ.ม.) หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วศ.ม.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขา ทีเ่ กีย่ วข้อง จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่าง ประเทศที่ ก.พ.รับรอง 7. อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตร คุณวุฒิปริญญาโท 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,500 บาท - วุฒปิ ริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขา วิชาวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตรและ อาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม ทรัพยากรน้ำ� 8. อาจารย์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 31,010 บาท - วุฒปิ ริญญาตรี (วศ.บ.) ทางด้านวิศวกรรมโยธา

เทศบาลตำ�บลโนนดินแดง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ดังนี้ ตำ�แหน่งครูผชู้ ว่ ย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำ�บล โนนดินแดง อำ�เภอโนนดินแดง - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำ�หนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครูผู้ช่วย ทุกสาขาวิชาเอก จำ�นวน 3 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้ รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 11,920 บาท วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตรา เงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 12,530 บาท กำ � หนดการรั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น วั น ที่ 17 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลโนนดินแดง อำ�เภอโนน ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่เว็บไซต์ www.nondindaengcity.com หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4460-6253 ต่อ 117 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน ให้แนบสำ�เนาเอกสารและหลักฐานอย่าง ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง มายื่นในวันรับ สมัคร และให้นำ�เอกสารหลักฐานต้นฉบับมาแสดงในวัน สมัครด้วย ดังนี้ 1. สำ�เนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา หรือวิชาเอก กรณี ที่ ห ลั ก ฐานทางการศึ ก ษาดั ง กล่ า วเป็ น ภาษาต่ า ง

เทศบาลนาโพธิ์ รับครูผู้ช่วย 9 อัตรา เทศบาลตำ�บลนาโพธิ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครู เทศบาล ดังนี้ ตำ�แหน่งครูผู้ช่วย ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำ�บลนาโพธิ์ 1. ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอก ปฐมวัย หรือปริญญาวิชาชีพอืน่ ทีเ่ ทียบได้ไม่ต�่ำ กว่านี้ ซึง่ ก.ท.กำ�หนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่ง นี้ได้ โดยจะต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครู มาแล้วไม่น้อย กว่า 24 หน่วยกิต - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา - วุฒปิ ริญญาตรีขนึ้ ไป ทางการศึกษา วิชาเอกภาษา อังกฤษ หรือปริญญาวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ ซึ่ง ก.ท.กำ�หนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่ง นี้ได้ โดยจะต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครู มาแล้วไม่น้อย กว่า 24 หน่วยกิต - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3. ครูผู้ช่วย วิชาเอกทั่วไป ทุกสาขาวิชา 6 อัตรา - วุฒปิ ริญญาตรีขนึ้ ไป ทางการศึกษา หรือปริญญา วิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ ซึ่ง ก.ท.กำ�หนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ โดยจะต้องมี พื้นฐานทางวิชาชีพครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

หรือวุฒปิ ริญญาโท (วศ.ม.) ทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธา - มีใบประกอบวิชาชีพ 9. อาจารย์ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิ ปริญญาโท 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,500 บาท - วุฒปิ ริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมปฐพี หรือ วิศวกรรมธรณีเทคนิค - มีใบประกอบวิชาชีพ 10. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิ ปริญญาโท 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,500 บาท - วุฒปิ ริญญาตรี วศ.บ., วท.บ. ทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม - วุฒิปริญญาโท วศ.ม. ทางด้านวิศวกรรมสิ่ง แวดล้อม 11. อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิ ปริญญาโท 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,500 บาท - วุฒิปริญญาตรี (สถ.บ.) สถาปัตยกรรม หรือ (ภ.สถ.บ.) ภูมิสถาปัตยกรรม - วุฒปิ ริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมอาคาร หรือสถาปัตยกรรมเขตร้อน หรือภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.สถ.ม.) สาขา วิชาภูมิสถาปัตยกรรม 12. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาญี่ปุ่น) คณะ ศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา เงินเดือน 22,500 บาท - วุฒปิ ริญญาโท สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ ญีป่ นุ่ ศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น 13. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) คณะ

ศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา อัตราเงิน เดือน 31,010 บาท - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท 12 อัตรา อัตรา เงินเดือน 22,500 บาท - วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หรือการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรืออักษรศาสตร บัณฑิต (อ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - วุฒปิ ริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) หรือศึกษาศาสตรมหา บัณฑิต (ศษ.ม.) หรือการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หรือ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะ ศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,500 บาท - วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หรือการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรืออักษร ศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขา วิชาที่เกี่ยวข้อง - วุฒปิ ริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หรือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 16. อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ โรงแรม คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโท 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,500 บาท - วุฒิปริญญาโท ด้านการท่องเที่ยว หากสำ�เร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการท่องเทีย่ ว หรือสาขา วิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนด้านการท่องเที่ยว หรือ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน

ประเทศ ให้แนบฉบับทีแ่ ปลเป็นภาษาไทย มาด้วย อย่าง ละ 1 ฉบับ 2. สำ�เนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้ ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุ สภาแล้ว จำ�นวน 1 ฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียว) และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป โดยให้ ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ไว้ด้านหลังรูปทุกใบ 4. สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ฉบับ 5. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตร ประจำ�ตัวข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของ พนักงานเทศบาล ข้อ 1 (5) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำ�นวน 1 ฉบับ 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 8. สำ�เนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับใบ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลนาโพธิ์ อำ�เภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรรี มั ย์ (เวลา 08.30-16.30 น) ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำ�นัก ปลัดเทศบาล เทศบาลตำ�บลนาโพธิ์ โทรศัพท์ 0-44686114 ต่อ 105 วิธีการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ สมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบ ถ้วน พร้อมทั้งนำ�เอกสารฉบับจริงและสำ�เนาใบรับรอง ความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ

2556 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำ�นักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23 ชั้น 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์หันตรา) จ.พระนครศรีอยุธยา โดยผู้สมัคร สอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้ สุภาพเรียบร้อย) เอกสารและหลัก ฐานที่จะต้องนำ�มายื่นในการ สมัคร 1. สำ � เนาปริ ญ ญาบั ต ร/หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ระดับปริญญาตรี/โท/เอก (ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556) ทั้งนี้ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรต้องได้รับ การรับรองหลักสูตรจากสำ�นักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา และ/หรือที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเท่านั้น สำ�หรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน 2 ฉบับ 2. สำ�เนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี/โท/ เอก 2 ฉบับ (ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ให้แนบ วุฒิ ปวส./ปวท. หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา 2 ฉบับ) ทั้งนี้ ให้สำ�เนาเอกสารให้เหมือนต้นฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง ในชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป 4. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 2 ฉบับ 5. สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 2 ฉบับ 6. ผูส้ มัครทีเ่ ป็นชายต้องเป็นผูผ้ า่ นการเกณฑ์ทหาร เรียบร้อยแล้ว แนบสำ�เนาใบ สด.8 หรือ สด.43 มา ประกอบหลักฐานการสมัครด้วย 2 ฉบับ 7. สำ�เนาบัตรประกันสังคม (กรณีที่เคยปฏิบัติงาน มาแล้ว) จำ�นวน 2 ฉบับ 8. สำ�เนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำ�คัญการ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำ�นวน 2 ฉบับ 9. เงินค่าสมัครสอบ จำ�นวน 100 บาท เงินจำ�นวน นี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ


06>>

ราชการ-ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2556

จังหวัดสุรินทร์ แจงรับ พนง. 210 ต.น. ตามที่ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ไ ด้ ร ายงานกรณี อ งค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำ�แหน่งว่างตามแผนอัตรา กำ�ลัง 3 ปี และประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการ สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำ�เนินการ สอบแข่งขันแทน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำ�หรับ การบรรจุแต่งตั้งในตำ�แหน่งที่ว่างนั้น ตำ�แหน่งว่างและมีความประสงค์ร้องขอให้คณะ กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผูด้ �ำ เนินการสอบแข่งขันแทนจังหวัดสุรนิ ทร์ 1. นิติกร อบต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ 2. นายช่างโยธา อบต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี 3. นักวิชาการศึกษา อบต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี 4. นิติกร อบต.สำ�โรง อ.เมืองสุรินทร์ 5. นักวิชาการเกษตร อบต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ 6. นายช่างโยธา อบต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี 7. ช่างโยธา อบต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี 8. นิติกร อบต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี 9. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี 10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ดอนแรด อ.รัตนบุรี 11 นิติกร อบต.เปิด อ.รัตนบุรี 12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ดอน แรด อ.รัตนบุรี 13. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี 14. เจ้ า พนั ก งานเงิ น และบั ญ ชี อบต.น้ำ � เขี ย ว อ.รัตนบุรี 15. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.น้ำ�เขียว อ.รัตนบุรี 16. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.น้ำ�เขียว อ.รัตนบุรี 17. ช่างโยธา อบต.น้ำ�เขียว อ.รัตนบุรี 18. นักวิชาการเกษตร อบต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี 19. นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี อบต.รั ต นบุ รี อ.รัตนบุรี 20. เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี อบต.รั ต นบุ รี อ.รัตนบุรี 21. เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ อบต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี 22. ช่างโยธา อบต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี 23. นักพัฒนาชุมชน อบต.ธาตุ อ.รัตนบุรี 24. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ธาตุ อ.รัตนบุรี 25. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ธาตุ อ.รัตนบุรี 26. นายช่างโยธา อบต.ธาตุ อ.รัตนบุรี 27. นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี 28. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี 29. เจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี 30. เจ้าหน้าที่พัสดุ อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี 31. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต.หนองบัวบาน

อ.รัตนบุรี 32. ช่างโยธา อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี 33. นักวิชาการศึกษา อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี 34. นั ก วิ ช าการเกษตร อบต.โชกเหนื อ อ.ลำ�ดวน 35. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.โชกเหนือ อ.ลำ�ดวน 36. เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล อบต.โชกเหนือ อ.ลำ�ดวน 37. นักวิชาการเกษตร อบต.อู่โลก อ.ลำ�ดวน 38. บุคลากร อบต.โนน อ.โนนนารายณ์ 39. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต.โนน อ.โนน นารายณ์ 40. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต.โนน อ.โนน นารายณ์ 41. เจ้าหน้าที่พัสดุ อบต.โนน อ.โนนนารายณ์ 42. เจ้าหน้าที่ประปา อบต.โนน อ.โนนนารายณ์ 43. นิติกร อบต.เป็นสุข อ.จอมพระ 44. นักวิชาการเกษตร อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ 45. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ 46. นักวิชาการศึกษา อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ 47. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.กังแอน อ.ปราสาท 48. นักวิชาการเกษตร อบต.ตะเคียน อ.กาบเชิง 49. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ตะเคียน อ.กาบเชิง 50. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ตะเคียน อ.กาบเชิง 51. นักวิชาการเกษตร ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 52. เจ้าหน้าที่ทะเบียน ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 53. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 54. นักวิชาการสุขาภิบาล ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 55. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 56. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 57. นักวิชาการเกษตร อบต.แนงมุด อ.กาบเชิง 58. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.แนงมุด อ.กาบเชิง 59. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.แนงมุด อ.กาบเชิง 60. เจ้าพนักงานพัสดุ ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม 61. เจ้าพนักงานเงินและบัญชี ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม 62. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.หนองบัว อ.ท่าตูม 63. นักวิชาการเกษตร อบต.โพนครก อ.ท่าตูม 64. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โพนครก อ.ท่าตูม 65. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพนครก อ.ท่าตูม 66. เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี อบต.โพน ครก อ.ท่าตูม 67. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต.โพนครก อ.ท่าตูม 68. นักวิชาการศึกษา อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี 69. นักวิชาการเกษตร อบต.โชกเหนือ อ.ลำ�ดวน 70. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.โชกเหนือ อ.ลำ�ดวน

ม.ศิลปากร รับ ป.ตรี-โท

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 1. นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำ�นวน 4 อัตรา - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่านี้ ทาง ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกีย่ วข้อง ซึง่ เรียนรายวิชาการบัญชีหรือการเงิน รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ ชั้ น 7 สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรม ราชชนนี กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7544 , 0-28497500 -7530 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5790 ต่อ 22143 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ 2. นักตรวจสอบภายใน (ลูกจ้างชั่วคราว ) - วุฒิปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ ชั้ น 7 สำ�นักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรม ราชชนนี กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7544 ต่อ 31704

หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนาม จันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5790 ต่อ 22143 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2556 ในวัน และเวลาราชการ เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งนำ�มายืน่ ในการสมัคร สอบ 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำ� ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำ�นวน 1 รูป 2. สำ�เนาใบสุทธิ หรือสำ�เนาประกาศนียบัตร หรือสำ�เนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ สำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 1 ฉบับ ทั้งในระดับปริญญา ตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก (โปรดนำ�ต้นฉบับตัวจริงมา แสดงด้วย) 3. สำ�เนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำ�นวน 1 ฉบับ ทั้งในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (โปรดนำ�ต้นฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย) 4. สำ�เนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำ�นวน 1 ฉบับ ทั้งในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (โปรดนำ�ต้นฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย) 5. สำ � เนาทะเบี ย นบ้ า น และบั ต รประจำ � ตั ว ประชาชน สำ�เนาอย่างละ จำ�นวน 1 ฉบับ 6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนนามสกุล

71.เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล อบต.โชกเหนือ อ.ลำ�ดวน 72. นักวิชาการเกษตร อบต.อู่โลก อ.ลำ�ดวน 73. บุคลากร อบต.โนน อ.โนนนารายณ์ 74.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต.โนน อ.โนน นารายณ์ 75. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต.โนน อ.โนน นารายณ์ 76. เจ้าหน้าที่พัสดุ อบต.โนน อ.โนนนารายณ์ 77. เจ้าหน้าทีก่ ารประปา อบต.โนน อ.โนนนารายณ์ 78. นิติกร อบต.เป็นสุข อ.จอมพระ 79. นักวิชาการเกษตร อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ 80. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ 81. นักวิชาการศึกษา อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ 82. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.กังแอน อ.ปราสาท 83. นักวิชาการเกษตร อบต.ตะเคียน อ.กาบเชิง 84. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ตะเคียน อ.กาบเชิง 85. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ตะเคียน อ.กาบเชิง 86. นักวิชาการเกษตร ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 87. เจ้าหน้าที่ทะเบียน ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 88. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 89. นักวิชาการสุขาภิบาล ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 90. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 91. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 92. นักวิชาการเกษตร อบต.แนงมุด อ.กาบเชิง 93. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.แนงมุด อ.กาบเชิง 94. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.แนงมุด อ.กาบเชิง 95. เจ้าพนักงานพัสดุ ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม 96. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม 97. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.หนองบัว อ.ท่าตูม 98. นักวิชาการเกษตร อบต.โพนครก อ.ท่าตูม 99. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โพนครก อ.ท่าตูม 100. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพนครก อ.ท่าตูม 101. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.โพน ครก อ.ท่าตูม 102 เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล อบต.โพนครก อ.ท่าตูม 103. ช่างโยธา อบต.โพนครก อ.ท่าตูม Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

โบนัสดี เงินปรับสูง คนหางาน

อานนิตยสาร

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

www.mrthaijob.com

Ç Ò § á ¼ § ÃŒ Ò ¹ Ë ¹Ñ § Ê× Í ªÑé ¹ ¹íÒ ·ÑèÇ » Ã Ð à · È

บริษัทน้ำ�ประปาไทย รับ ปวส.-โท 13 ต.น. บริษัทน้ำ�ประปาไทย จำ�กัด (มหาชน) เราร่วมกัน ดำ�เนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ�แบบครบวงจร รวมถึงการบำ�บัดน้ำ�เสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจร น้ำ� พร้อมนำ�ผลประโยชน์สุงสุดสู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เปิดรับสมัครพนักงาน 1. วิศวกร (Engineering) - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาตรี /โท สาขาไฟฟ้ากำ�ลัง เครื่องกล โยธา - มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานออกแบบก่อสร้าง หรือควบคุมโรงไฟฟ้าและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม MS Office และโปรแกรมทางวิศวกรรมได้ดี 2. เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Officer) - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี / โท ทางด้ า นบั ญ ชี การเงิ น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ - มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้านนักลงทุน สัมพันธ์ - มีทกั ษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และ สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี - มีความสามารถในการสื่อสาร การนำ�เสนอ การ จัดระบบการทำ�งาน การทำ�งานภายใต้เงื่อนไขเวลาและ ทรัพยากรที่กำ�หนดได้ดี - มีความคล่องตัวในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอก สถานที่ทั้งในและต่างประเทศ ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งอีเมลมาที่ taweekiat@ thaitap.com 3. เจ้าหน้าที่ประเมินผลการลงทุน (Investment Evaluation Officer) - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒปิ ริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี มีประสบการณ์ 0-3 ปี - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis Officer) - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒปิ ริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี มีประสบการณ์ 0-3 ปี - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Office หากเคยใช้ โปรแกรม Investment Analysis Toolkit จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ 5. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์การลงทุน (Investment

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

104. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บัวโคก อ.ท่าตูม 105. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.บัวโคก อ.ท่าตูม 106. นิติกร อบต.บัวโคก อ.ท่าตูม 107. นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี อบต.บั วโคก อ.ท่าตูม 108. เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี อบต.บั ว โคก อ.ท่าตูม 109. นิติกร อบต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม 110. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม 111. เจ้าพนักงานเงินและบัญชี อบต.เทพรักษา อ.สังขะ 112. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.เทพรักษา อ.สังขะ 113. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เทพรักษา อ.สังขะ 114. เจ้าพนักงานการประปา อบต.ทับทัน อ.สังขะ 115. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.แจน แวน อ.ศรีณรงค์ 116. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ 117. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน ทต.สังขะ อ.สังขะ 118. นิติกร ทต.สังขะ อ.สังขะ 119. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ทต.สังขะ อ.สังขะ 120. เจ้าพนักงานทะเบียน ทต.สังขะ อ.สังขะ 121. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สังขะ อ.สังขะ 122. เจ้าพนักงานเทศกิจ ทต.สังขะ อ.สังขะ 123. นักวิชาการพัสดุ ทต.สังขะ อ.สังขะ 124. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต.สังขะ อ.สังขะ 125. เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี ทต.สังขะ อ.สังขะ 126. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทต.สังขะ อ.สังขะ 127.เจ้าหน้าที่ธุรการ ทต.สังขะ อ.สังขะ 128. นายช่างไฟฟ้า ทต.สังขะ อ.สังขะ 129. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ทต.สังขะ อ.สังขะ 130. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ทต.สังขะ อ.สังขะ 131. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ทต.สังขะ อ.สังขะ 132. ครูผู้ช่วย (กลุ่มงานวิชาภาษาไทย) ทต.สังขะ อ.สังขะ 133. ครู ผู้ ช่ ว ย (กลุ่ ม งานวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ) ทต.สังขะ อ.สังขะ 134. ครูผู้ช่วย (กลุ่มงานวิชาดนตรี) 135. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อบต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก

Analysis Chief) - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐ ศาสตร์ บัญชี - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงาน วิเคราะห์โครงการ วิเคราะห์สินเชื่อ วาณิชธนกิจ การ บริหารความเสี่ยงโครงการ/องค์กร และสามารถจัดทำ� รายงาน วิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis Report) ได้ - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี 6. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจน้ำ� (Water Business Development Officer) - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ - มีประสบการณ์ 0-3 ปี เกี่ยวกับธุรกิจน้ำ� jobrequestr 4x7.indd 8 - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี 7. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development Officer) - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี สิ่ง แวดล้อม) เศรษฐศาสตร์ การตลาดหรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง - มีประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไปทางด้านวิจัยเชิง ธุรกิจ การบริหารโครงการ การจัดการฐานข้อมูล การ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ งานออกแบบและ วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 8. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Officer) - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี / โท สาขาพั ฒ นาชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้อม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านงานชุมชน สัมพันธ์ หรือลูกค้าสัมพันธ์ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 9. วิศวกรเครื่องกล - เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี - วุฒิปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ของรัฐ สาขาเครื่องกล - มีประสบการณ์ 0 -2 ปีขึ้นไป ด้านงานวิศวกรรม เครื่องกลและด้าน Office Engineer - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม ได้ดี

10. หัวหน้างานการผลิต (ประจำ�โรงกรองน้ำ� บางเลน จังหวัดนครปฐม) - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมี ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี - มี ภ าวะผู้ นำ � และมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถ ทำ�งานเป็นกะได้ - สามารถเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านที่ โ รงกรองน้ำ � บางเลน อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐมได้ 11. หัวหน้าผลัดการผลิต (ประจำ�นิคมอุตสาห กรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี สามารถทำ�งาน เป็นกะ และเดินทางไปปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ 12. พนักงานการผลิต - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สายวิทย์ ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์ - มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านโรงงานและสายการ ผลิต สามารถทำ�งานเป็นกะได้ - มีพื้นที่พักอาศัยในเขตจังหวัดนครปฐม นิคม อุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา หรือ สถานที่ใกล้เคียง 13. พนักงานซ่อมบำ�รุง - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี - วุ ฒิ ปวส. สาขาช่ า งยนต์ ช่ า งกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ - มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี ขึ้นไป ด้านโรงงานและ บำ�รุงรักษาเครื่องจักร - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี - สามารถเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านได้ ทั้ ง นิ ค ม อุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.บางเลน จ.นครปฐม หมายเหตุ ทุกตำ�แหน่งผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบรักษาดินแดนปีที่ 3 ผูส้ มัครทีส่ นใจส่งจดหมายสมัครงานหรือสมัครด้วย ตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทั น้�ำ ประปาไทย จำ�กัด (มหาชน) 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 http://www. thaitap.com, E-mail : taweekiat@thaitap.com

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง ชาติ เปิดรับสมัครพนักงานในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้ 1. ผูช้ ว่ ยวิจยั /ห้องปฏิบตั กิ ารอณูพนั ธุศาสตร์และ เทคโนโลยีชีวภาพพืช - อายุ 22-30 ปี - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เกรดเฉลี่ย 2.75 - มีประสบการณ์ 1 ขึ้นไป ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพเกษตร 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ - อายุ 25-35 ปี - วุฒปิ ริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขา วิชาที่เกี่ยวข้อง บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปกรรม ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75

136. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ตาเมียง อ.พนม ดงรัก 137. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต.ตาเมียง อ.พนม ดงรัก 138. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก 139. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก 140. เจ้ า พนั ก งานการประปา อบต.ตาเมี ย ง อ.พนมดงรัก 141. นายช่างโยธา อบต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก 142. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก 143. นักวิชาการเกษตร อบต.จีนแดก อ.พนมดงรัก 144. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต.จีนแดก อ.พนม ดงรัก 145. นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ อบต.บั กได อ.พนมดงรัก 146. นิติกร อบต.บักได อ.พนมดงรัก 147. นักวิชาการเกษตร อบต.บักได อ.พนมดงรัก 148. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.บักได อ.พนมดงรัก 149. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.บักได อ.พนมดงรัก 150. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บักได อ.พนมดงรัก 151. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.สำ�เภาลูน อ.บัวเชด 152. นายช่างโยธา อบต.สำ�เภาลูน อ.บัวเชด 153.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. สำ�เภาลูน อ.บัวเชด 154. ช่างโยธา อบต.ตาวัง อ.บัวเชด 155. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ตาวัง อ.บัวเชด 156. นักวิชาการคลัง อบต.ตาวัง อ.บัวเชด 157. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ตาวัง อ.บัวเชด 158. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.ตาวัง อ.บัว เชด 159. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ทมอ อ.ปราสาท 160. นักวิชาการเกษตร อบต.ตานี อ.ปราสาท 161. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ประทัดบุ อ.ปราสาท 162. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตานี อ.ปราสาท 163. เจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล อบต.ประทั ด บุ อ.ปราสาท 164. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ประทัด บุ อ.ปราสาท 165. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.ประทัดบุ อ.ปราสาท 166. นายช่างโยธา อบต.ประทัดบุ อ.ปราสาท 167. นิติกร อบต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี 168. เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ อบต.หนองเรื อ อ.ชุมพลบุรี 169. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี 170. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี 171. นิติกร อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพรบุรี 172. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ศรีณรงค์

อ.ชุมพรบุรี 173. นิติกร ทต.สนม อ.สนม 174. เจ้าพนักงานพัสดุ ทต.สนม อ.สนม 175. วิศวกรโยธา ทต.สนม อ.สนม 176. นิติกร อบต.หนองระฆัง อ.สนม 177. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.หนองระฆัง อ.สนม 178. นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.หนองระฆัง อ.สนม (ตำ�แหน่งไม่ว่างมีคนครอง) 179. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หนอง ระฆัง อ.สนม 180. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.หนองระฆัง อ.สนม 181. ช่างโยธา อบต.หนองระฆัง อ.สนม 182. เจ้าหน้าทีก่ ารประปา อบต.หนองระฆัง อ.สนม 183. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คำ�ผง อ.โนนนารายณ์ 184. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.คำ�ผง อ.โนนนารายณ์ 185. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.คำ�ผง อ.โนนนารายณ์ 186. เจ้าพนักงานธุรการ ทต.หมืน่ ศรี อ.สำ�โรงทาบ 187. เจ้าพนักงานพัสดุ ทต.หมื่นศรี อ.สำ�โรงทาบ 188. นักวิชาการเกษตร ทต.หมื่นศรี อ.สำ�โรงทาบ 189. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.เสม็จ อ.สำ�โรงทาบ 190. นายช่างโยธา อบต.เสม็จ อ.สำ�โรงทาบ 191. นักวิชาการเกษตร อบต.หนองฮะ อ.สำ�โรงทาบ 192. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.หนองฮะ อ.สำ�โรงทาบ 193. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต.หนองฮะ อ.สำ�โรงทาบ 194. นายช่างโยธา อบต.หนองฮะ อ.สำ�โรงทาบ 195. ช่างโยธา อบต.หนองฮะ อ.สำ�โรงทาบ 196. นักวิชาการเกษตร อบต.ศรีสุข อ.สำ�โรงทาบ 197. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ศรีสุข อ.สำ�โรงทาบ 198. เจ้ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได้ อบต.ศรี สุ ข อ.สำ�โรงทาบ 199. เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ศรีสุข อ.สำ�โรงทาบ 200. เจ้าหน้าที่พัสดุ อบต.ศรีสุข อ.สำ�โรงทาบ 201. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.กระออม อ.สำ�โรงทาบ 202. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.กระออม อ.สำ�โรงทาบ 203. เจ้าพนักงานพัสดุ อบต.เกาะแก้ว อ.สำ�โรงทาบ 204. นั ก วิ ช าการเกษตร อบต.หนองไผ่ ล้ อ ม อ.สำ�โรงทาบ 205. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อบต.หนองไผ่ ล้อม อ.สำ�โรงทาบ 206. นั ก วิ ช าการคลั ง อบต.หนองไผ่ ล้ อ ม อ.สำ�โรงทาบ 207. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.หนองไผ่ ล้อม อ.สำ�โรงทาบ 208. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.หนองไผ่ ล้อม อ.สำ�โรงทาบ 209. เจ้ า พนั ก งานพั ส ดุ อบต.หนองไผ่ ล้ อ ม อ.สำ�โรงทาบ 210. เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ อบต.หนองไผ่ ล้ อ ม อ.สำ�โรงทาบ

ศูนย์พันธุวิศวกรรม รับ ป.ตรี-โท 8 ต.น. - มีประสบการณ์ ตั้งแต่ 1-5 ปี ด้านการติดต่อ ประสานงาน การบริหารโครงการ ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน ระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 3. ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย /ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร Information Systems - อายุ 25-35 ปี - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชา Computer Science หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง Computer Engineering, Information Systems หรือสาขาที่เกี่ย วข้องด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 2.75 - มีประสบการณ์ 1 ขึ้นไป 4. ผู้อำ�นวยการฝ่าย/ฝ่ายพัฒนากำ�ลังคนและ สร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน - อายุ 35-35 ปี - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล เกรด เฉลี่ย 2.5 - มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์โครงการวิจัย และการบริหารจัดการ สนับสนุนงานวิจัยระดับโปรแกรมวิจัย การวางแผนงาน และงบประมาณระดับโปรแกรมวิจยั รวมไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และ/หรือมีประสบการณ์ดา้ นการสนับสนุนการพัฒนา กำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีความรอบรู้ในวิทยาการ ความก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ 2. มีความรู้ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผล ข้อ เสนอแนะได้ 3. มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และ เขียนสรุปประเด็น รายงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 4. มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล มี หลักการเชิงบริหาร 5. มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ งานบริการเครื่องมือ - อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี - วุฒปิ ริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขา วิชาที่เกี่ยวข้อง เคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ - มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ห้ อ งปฎิ บั ติ การวิ เ คราะห์ ท ดสอบ หรือวิจัย ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีความรู้เกี่ยวกับ การดูแลและการใช้งานเครือ่ งมือ ตัวอย่างเช่น เครือ่ งมือ

ทางด้าน Analytical (ได้แก่ GC, KPLC, FPLC) หรือ เครือ่ งมือทางด้าน Molecular (ได้แก่ PCR, Real-Time PCR) หรือเครื่องมือทางด้าน Physical (ได้แก่ Confocal Microscope) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยและพัฒนา สายพันธุ์กุ้ง - อายุ 22-30 ปี - วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิชาเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 7. วิศวกร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จัดการข้อมูล - อายุ 23-30 ปี - วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการดูแล ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทระบบปฏิบัติ การ Linux ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญระบบเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายประเภทระบบปฎิบัติการ LINUX เช่น CentOS, Ubuntu 2. มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเครือข่าย ระบบ เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ระบบสารสนเทศ และระบบ ความมั่นคงปลอดภัย 3. มีความเข้าใจพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา PHP 8. ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย /หน่ ว ยธุ ร กิ จโครงการเทคโนโลยี ชีวภาพกุ้ง - อายุไม่เกิน 32 ปี - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - มีประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป ด้าน PCR, Molecular technique ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาชุดตรวจสอบ โรคไวรัสในกุ้ง หรือสัตว์น้ำ� 2. มีความสามารถทางด้าน PCR, Histopatho logy, Immunochromatography สนใจติดต่อ สำ�นักงานใหญ่ ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ 113 อุ ท ยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลอง หนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564 -6700 โทรสาร 0-2564-6701-5 หรือติดต่อสอบถามงานสรรหาและคัดเลือก 0-25647000 ต่อ 71103-71106

4/22/56 BE 3:32 PM

สหกรณ์ออมทรัพย์แรงงาน รับผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ระทรวงแรงงาน จำ � กั ด ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ ประจำ�ปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ กิจการ - เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำ�กัด หรือบุคคลภายนอก - เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณวุฒิ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือ การสหกรณ์ - มีความรู้เข้าใจในหลักการบริหาร และเทคนิคใน การบริหารงานสมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์ และประเมิน การบริหารงาน ตลอดจนให้ค�ำ แนะนำ�ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานของสหกรณ์ใด้ - ไม่ เ ป็ น กรรมการ ผู้ จั ด การหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ น สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำ�กัด - ไม่เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือ บุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำ�กัด - ไม่เคยได้รบั โทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทกี่ ระทำ�โดยทุจริต ไม่เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่ง กรรมการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยืน่ ใบสมัครทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำ�กัด ตัง้ แต่บดั นีถ้ งึ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ภายใน เวลาทำ�การ (เวลา 08.30-16.30 น.) การคัดเลือกและการตัดสิน (1) สหกรณ์ฯ จะดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน คณะ กรรมการฯ จะนำ � รายชื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ�ปี 2556 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง (2) ที่ประชุมใหญ่สามัญจะทำ�การเลือกตั้งผู้ตรวจ สอบกิจการไม่เกิน 5 คน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา และ หากเป็นนิติบุคคลจะทำ�การเลือกตั้งไม่เกิน 1 นิติบุคคล (3) กรณีที่ที่ประชุมใหญ่เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ เกินกว่า 1 คน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเหล่านั้น เลือก ประธานผูต้ รวจสอบกิจการขึน้ แล้วแจ้งให้ทปี่ ระชุมใหญ่ ในคราวเดียวกันกับที่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการได้ ทราบ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีการ ตรวจสอบกิจการ และสรุปผลการตรวจสอบกิจการเสนอ ต่อคณะกรรมการดำ�เนินการฯ และที่ประชุมใหญ่ด้วย การปฏิบัติงานและการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ กิจการต้องปฏิบตั งิ านตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ใน รอบปีบัญชีสหกรณ์ปี 2557 เป็นเวลา 1 ปี ทางบัญชี สหกรณ์ฯ โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราที่ คณะกรรมการดำ�เนินการฯ กำ�หนด อำ�นาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ (1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินและ

บัญชี ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินของสหกรณ์ฯ (2) ตรวจสอบการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิ น ผล และให้ คำ � แนะนำ � ทางวิ ช าการและทาง ปฏิบัติ แก่คณะกรรมการดำ�เนินการฯ ผู้จัดการและเจ้า หน้าที่สหกรณ์ฯ (3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี (4) ติดตามผลการดำ�เนินงานเพื่อพิจารณาหาทาง ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำ� สั่งต่าง ๆ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ บังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ หรือกิจการ อื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ (5) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน (6) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน หรือรายงานของเดือนทีเ่ ข้าทำ�การตรวจสอบต่อทีป่ ระชุม คณะกรรมการดำ�เนินการฯ เสนอรายงานการตรวจสอบ กิจการประจำ�ปี สรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการกรณี เร่งด่วน เมื่อปรากฏชัดว่ามีเหตุการณ์ที่ อาจก่อให้เกิด ความเสียหายทางวินัยสำ�คัญแก่สหกรณ์ สหกรณ์ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด ประกาศ หรือคำ�แนะนำ�ของทางราชการ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ที่ประชุม หรือคำ�สั่งของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำ� เนินการฯ และส่วนราชการที่มีหน้าที่กำ�กับดูแลสหกรณ์ โดยเร็ว


เอกชน บ้านหญิง กรุ๊ป รับไม่จำ�กัดวุฒิ-ป.โท 113 อ. บริษัท บ้านหญิง กรุ๊ป จำ�กัด กว่า 10 ปีของการ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร จนทุกวัน นี้แบรนด์บ้านหญิงกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ยอดนิยม ของชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ ชื่ น ชอบอาหารไทย ด้วยรูปแบบอาหารที่รับประทานได้ไม่เบื่อ การตกแต่ง ร้ านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้าน การบริ ก ารที่ อบอุ่นเป็นกันเอง ทำ�ให้ความนิยมของร้านบ้านหญิง คาเฟ่ต์แอนด์มิลด์ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบัน มีสาขาทั้งสิ้น 5 สาขาตามย่านธุรกิจการค้าชั้นนำ�ของ กรุงเทพฯ อันได้แก่ (1) อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ (2) ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ (3) ศูนย์การค้าเทอร์ มินัล 21 (4) ศูนย์การค้าเมก้าบางนา (5) ศูนย์การค้า สีลมคอมเพล็กซ์ และกลางปี 2013 กับสาขาล่าสุดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากนี้ เรายังภูมิใจเสนอบ้านหญิงซิกเนเจอร์ แอนด์ เซคเคิ่นบาร์ ร้านอาหารไทยร่วมสมัยพร้อมบาร์ เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าที่มองหาอาหารไทยรสเลิศและ เครื่องดื่ม โดยเชฟและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ จากการ เติบโต และขยายสาขาและการบริการ เพือ่ ให้ครอบคลุม เหล่าลูกค้าของบ้านหญิง บริษัท บ้านหญิง กรุ๊ป จำ�กัด ยินดีทจี่ ะเปิดโอกาสให้กบั ผูท้ มี่ คี วามสามารถ ความมานะ

และความสนใจ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin.) 1 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: สำ�นักงานใหญ่ สาขาซิกเนเจอร์ สยามฝั่งติดถนนอังรีดูนังต์ - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำ�กัดสาขา สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี บุคลิกภาพดี มี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ด้าน งานเอกสาร - สามารถทำ�งานภายใต้แรงกดดันได้ สามารถเริ่ม งานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. หัวหน้าพ่อครัว/หัวหน้าแม่ครัว 10 อัตรา - เงินเดือน: 15,000-18,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สาขาต่าง ๆ ของร้าน [สยาม อโศก สีลม บางนา] - ไม่จ�ำ กัดเพศและอายุ มีประสบการณ์การทำ�งาน ในครัวไม่ต่ำ�กว่า 3 ปี ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง - รักความสะอาดและมีระเบียบ 3. พ่อครัว/แม่ครัว 30 อัตรา - เงินเดือน: 9,000-12,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สาขาต่าง ๆ ของร้าน [สยาม อโศก สีลม บางนา] - มีทักษะพื้นฐานในการทำ�อาหาร รับผิดชอบ ต้องการเติบโตและพัฒนา ซื่อสัตย์ มีระเบียบและรักษา ความสะอาด 4. ผู้ช่วยพ่อครัว/ผู้ช่วยแม่ครัว 20 อัตรา

- เงินเดือน: 9,000-12,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สาขาต่าง ๆ ของร้าน [สยาม อโศก สีลม บางนา] - ไม่จ�ำ กัดเพศและอายุ มีประสบการณ์การทำ�งาน ไม่ต่ำ�กว่า 1 ปี มีความกระตือรือร้น - มีความรับผิดชอบ 5. พนักงานบริการ 30 อัตรา - เงินเดือน: 9,000-12,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สาขาต่าง ๆ ของร้าน [สยาม อโศก สีลม บางนา] - ไม่จำ�กัดเพศและอายุ มีใจรักด้านงานบริการ - มีบุคลิกภาพที่ดี รักความสะอาด - สามารถเลือกสาขาที่ใกล้ที่พักได้ หากพูดภาษา อังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. พนักงานบาร์น้ำ� บาร์อาหาร 10 อัตรา - เงินเดือน: 9,000-12,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สาขาต่าง ๆ ของร้าน [สยาม อโศก สีลม บางนา] - ไม่จำ�กัดวุฒิ มีใจรักงานด้านบริการ - รักษาความสะอาด หากมีประสบการณ์ในการ บริการด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถเลือกสาขาในการทำ�งานใกล้ที่พักได้ 7. แคชเชียร์ 5 อัตรา - เงินเดือน: 9,000-12,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สาขาต่าง ๆ ของร้าน [สยาม อโศก สีลม บางนา] - ซื่อสัตย์ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ

- อ่อนน้อม สุภาพ 8. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ซูเปอร์ไวเซอร์ 5 อัตรา - เงินเดือน: 12,000-15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สาขาต่าง ๆ ของร้าน [สยาม อโศก สีลม บางนา] - ไม่จำ�กัดเพศและอายุ รักงานบริการ มีภาวะผูน้ �ำ - มีบุคลิกภาพที่ดี รักความสะอาด - หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถเลือกสาขาที่ใกล้ที่พักได้ 9. เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า ส่งอาหาร 2 อัตรา - เงินเดือน: 12,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำ�งาน: ร้านบ้านหญิง สำ�นักงานใหญ่ สาขาซิกเนเจอร์ สยามฝั่งติดถนนอังรีดูนังต์ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ สามารถขับขี่ได้ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่ - หากมีรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่ ดื่มเหล้า ซื่อสัตย์ และมีใจรักบริการ วิธีการรับสมัครงาน 1. ติดต่อ คุณเต้ 0-2658-4402-3 2. เดินทางมาสมัครเองที่ สาขาซิกเนเจอร์ สยาม ฝั่งติดถนนอังรีดูนังต์ 3. E-mail ติดต่อ hr@baanyingfamily.com บริษัท บ้านหญิง กรุ๊ป จำ�กัด ติดต่อ คุณเต้ 414/18-19 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2658-4402-3 แฟกซ์ 0-2658-4404 http://www.facebook.com/Baanyingcafeandmeal

ไทยโพลีคอนส์ (มหาชน) รับร่วม 70 อ. วุฒิ ปวช.-ป.โท บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 ดำ�เนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (TPC ASSET) มุ่งเน้นการ บริหารงานก่อสร้างตามคุณภาพมาตรฐานสากล โดย บริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ คือความเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับคุณภาพ ชีวิตที่ดีของพนักงาน ปัจจุบันบริษัทมีความต้องการรับ สมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และหวังความ ก้าวหน้าในอาชีพ เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับ การขยายงานอย่างต่อเนื่อง ในตำ�แหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. ผูบ้ ริหารโครงการก่อสร้าง (Project Director/ Project Manager) 4 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: ประจำ�โครงการก่อสร้างทั่ว ประเทศ - เพศชาย อายุ 35-50 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีใบ กว.) - มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการก่อสร้าง มูลค่างาน 100 ล้านขึ้นไปอย่างน้อย 10 ปี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี - สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ 2. Project Engineer (อาคารสูง/คอนโดฯ) 5 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: ประจำ�โครงการก่อสร้างทั่ว ประเทศ - เพศชาย อายุ 23-40 ปี มีใบประกอบวิชาชีพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง (มีค่าใบ กว. ให้) - มีประสบการณ์ ความรู้และความชำ�นาญในการ ควบคุมงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ - หากเคยผ่านงานด้าน Q.A./Q.C./Q.S. จะ พิจารณาเป็นพิเศษ หากเคยผ่านงานอาคารสูงที่มีระบบ ความปลอดภัยสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำ�งานภายใต้ความกดดันได้ดี - สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ 3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Supervisor/Foreman) 5 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: ประจำ�โครงการก่อสร้างทั่ว ประเทศ - เพศชาย อายุ 25-45 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส., ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป ในงานด้านโครงสร้างและงานสถาปัตย์ สามารถ แก้ปญ ั หาหน้างานได้ และมีทกั ษะในการเจรจาสือ่ สารทีด่ ี - สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ 4. Accounting Manager 1 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานทีท่ �ำ งาน: สำ�นักงานใหญ่ ซ.รามอินทรา 14 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี/ โท สาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป - เคยผ่านงานในบริษัทมหาชนหรือบริษัทรับเหมา ก่อสร้าง หากสามารถใช้โปรแกรม ERP ได้จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ 5. Project Cost Engineer ประจำ�โครงการ ก่อสร้าง หลายอัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานทีท่ �ำ งาน: สามารถปฏิบตั งิ านได้ทวั่ ประเทศ - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้น ไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ ต้นทุน 5-7 ปี มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและ โปรแกรมระบบ ERP 6. Drawing Supervisor (งานโครงสร้าง/สถา ปัตย์/งานระบบ) 2 อัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้าง - สถานทีท่ �ำ งาน: สำ�นักงานใหญ่ ซ.รามอินทรา 14 - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญา ตรี สาขาก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี - มีทักษะทางด้านการอ่านแบบและถอดแบบ - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี (หากใช้ 3D Max, SketchUp ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - ผ่านงานอาคารสูง คอนโดฯ ผ่านงาน Precast

7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 2 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานทีท่ �ำ งาน: สำ�นักงานใหญ่ ซ.รามอินทรา 14 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานตรวจ สอบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และทำ�งานภายใต้ ความกดดันได้ดี มีบุคลิกภาพ ความคล่องตัว และทักษะ ในการเจรจา-ติดต่อประสานงานที่ดี - มีความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน และโปรแกรม ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 8. โฟร์แมนงานหมู่บ้านจัดสรร 3 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ ทำ � งาน: โครงการก่ อ สร้ า งไซต์ ง าน ใน กทม. - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส. โยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์งานหมู่บ้านจัดสรร มีทักษะทาง ด้านการบริหารทีมงาน มีภาวะผู้นำ� 9. Mechanical &Electric Engineer วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล 3 อัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้าง - สถานทีท่ �ำ งาน: สำ�นักงานใหญ่ ซ.รามอินทรา 14 - เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป มีใบประกอบ วิชาชีพ กว. ระดับภาคี วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล มีประสบการณ์ด้านออกแบบระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง (NFPA, UL) และระบบปรับอากาศ (Split Type, Chiller Type) อย่างน้อย 5 ปี - มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานระบบประกอบ อาคารและระบบลิฟต์อย่างน้อย 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ ด้านระบบ Boiler และระบบก๊าซทางการแพทย์จะ พิจารณาเป็นพิเศษ 10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) 2 อัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้าง - สถานที่ทำ�งาน: ตามโครงการก่อสร้าง กทม. และ ตจว. - เพศชาย อายุ 28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา ชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย มี ป ระสบการณ์ ก าร ทำ�งาน 1-3 ปี มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีทักษะทางด้านการสื่อสารดี มีทักษะทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้เร็ว 11. Programmer/Web Programmer ประจำ� สำ�นักงานใหญ่ ด่วน 1 อัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้าง - สถานทีท่ �ำ งาน: ประจำ�สำ�นักงานใหญ่ รามอินทรา - เพศชาย อายุ 24-35 ปี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มี ประสบการณ์ 1-2 ปี มีความรูท้ างฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, MySQL, .net, PHP, Database 12. ธุ ร การประจำ �โครงการก่ อ สร้ า ง/สต็ อ ก/ สโตร์ 5 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: ประจำ�โครงการก่อสร้างทั่ว ประเทศ - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์สายงานธุรการ หรือเลขานุการโครงการก่อสร้าง มีทักษะการบริหาร ทรัพยากรบุคคลในองค์กร การสื่อสารในองค์กร และ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ทำ�งานภายใต้ภาวะความ กดดันได้ดี สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ 13. เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม เอกสาร (Document Control) ประจำ�โครงการก่อสร้างทั่วประเทศ 2 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: ประจำ�โครงการก่อสร้างทั่ว ประเทศ - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ทางด้าน ISO เป็นอย่างดี - สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ 14. เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำ�โครงการก่อสร้างทั่ว ประเทศ 3 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: ประจำ�โครงการก่อสร้างทั่ว

ประเทศ - วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ ในการจัดทำ�ค่าแรง/เงินเดือนพนักงาน/ประกันสังคม อย่างน้อย 1 ปี มีทกั ษะในการสือ่ สาร-ประสานงาน และ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำ�งาน กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ� สามารถ ทำ�งานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี - สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ

1-3 ปี สามารถซ่อมบำ�รุง ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรใน งานก่อสร้าง ได้เป็นอย่างดี - ปฏิบัติงานประจำ�สำ�นักงานใหญ่ 18. Maintenance Technician/ช่างซ่อมบำ�รุง 2 อัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้าง - สถานทีท่ �ำ งาน: ประจำ�สาขาสามโคก จ.ปทุมธานี - เพศชาย อายุ 20-30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส.

งานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้ที่สาขา ระยอง ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ นครราชสีมา (ใกล้ที่ไหนสมัครที่นั่น) 3. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 4 อัตรา - สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน: สาขาอืน่ ๆ ระยอง นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ต.สนาม จันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม  - เงินเดือน: 16,000 บาทขึ้นไป - เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ� มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี -  เข้ากับคนอื่นได้ง่าย  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะ พิจารณาเป็นพิเศษ  สามารถปฏิบัติงานได้ที่สาขาระยอง นครปฐม ขอนแก่ น อุ บ ลราชธานี นครศรี ธ รรมราช หาดใหญ่ นครราชสีมา (ใกล้ที่ไหนสมัครที่นั่น) 4. เจ้าหน้าที่โปรโมชั่น 10 อัตรา - สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน: สาขาอืน่ ๆ ระยอง นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ต.สนาม จันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม  - เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป -  เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ� มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

<<07

ไลท์ติ้ง ทูเดย์

รับ ปวช-.ป.ตรี 10 อัตรา บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำ�กัด (Lighting Today Co., Ltd.) ดำ�เนินธุรกิจหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า แสงสว่าง (Lighting Industry) และเป็นตัวแทน จำ�หน่ายแต่งตั้ง (Authorized Project Dealer) ของ PHILIPS Thailand อย่างเป็นทางการมากว่า 10 ปี บริษัทจำ�หน่ายสินค้าด้านแสงสว่างครบวงจร (โคมไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์สอ่ งสว่าง) และเป็นที่ ปรึกษาการประหยัดพลังงาน (Energy Consultant) รวมถึงการออกแบบตกแต่งแสงสว่าง อาคารมุง่ เน้น การใช้เทคโนโลยี (LED Decoration) พร้อมทัง้ การ ให้บริการติดตัง้ และรีไซเคิลโปรแกรม (Installation and Recycle Program) 1. Sales Admin./ประสานงานขาย 2 อัตรา - เงินเดือน: 10,000-15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: กทม. - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส., ปริญญาตรี ไม่จ�ำ กัดสาขา สามารถใช้ Word, Excel, Internet, E-mail ได้คล่อง - สามารถทำ�งานภายใต้ข้อจำ�กัดทางด้านเวลา สามารถจัดการทำ�งานให้เสร็จตามเวลาที่กำ�หนด - มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และ สามารถทำ�งานเป็นทีมได้ มีจิตใจในการให้บริการ ทัศนคติในแง่บวก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และทำ�หน้าทีด่ า้ นประสานงาน ได้เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์เรื่องงานเอกสาร และสามารถใช้โปรแกรมบ้านเชียงได้ จะรับพิจารณา เป็นพิเศษ สามารถเริ่มงานได้ทันที 2. Telesales/พนักงานขายประจำ�ออฟฟิศ 1 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สาทร - เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี พูดจาฉะฉาน ใช้ภาษาไทยได้ดี ใช้ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน เน้นการอ่าน และเขียน มีใจรักงานขายและรักงานบริการ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน กระตือรือร้น และพร้อมทีจ่ ะเรียนรูง้ าน สามารถพิมพ์ดดี ได้ทงั้ ภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Excel, Word, PowerPoint, E-mail 3. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สาทร เพศหญิง อายุ 2228 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. บัญชี ใช้โปรแกรมบัญชีบ้าน เชียงได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความซือ่ สัตย์ มีความ กระตือรือร้น เรียนรู้ มีวินัย รอบคอบในการทำ�งาน - รูห้ น้าทีแ่ ละมีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้มอบ หมายเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีในการทำ�งาน 4. Project Sales Executive 3 อัตรา - เงินเดือน: 15,000-20,000 บาท

- สถานที่ทำ�งาน: กทม. และ ตจว. บางพื้นที่ - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี (หากมีพื้นฐานไฟฟ้าจะพิจารณา เป็นพิเศษ) มีประสบการณ์การทำ�งานด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปี หากเป็น Sales Engineer จะได้ รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และใช้อเี มลติดต่อ ประสานงานมีรถยนต์สว่ นบุคคลและสามารถเดินทาง ต่างจังหวัดในบางพืน้ ทีไ่ ด้ มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน เปิดตลาดใหม่และการพัฒนาสินค้า - มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่เพื่อ การพัฒนาสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รับ ผิดชอบงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำ�งานเป็นทีมได้ - สามารถเริ่มงานได้ทันที 5. Lighting Design & Marketing Executives/เจ้าหน้าที่การตลาด 1-2 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: กทม. - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้ดี หากสามารถใช้ Photoshop และ AutoCAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ในการ เสนอสินค้าและวางสเปกให้กับสถาปนิก วิศวกรผู้ ออกแบบ และเจ้าของโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี และการสื่อสารดีเยี่ยม มีความมั่นใจในตนเอง ร่าเริง แจ่มใส ชอบพบปะผูค้ น มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อ เวลา และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีรถยนต์ส่วนตัวและ สามารถเดินทางต่างจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงได้ - พร้อมเริ่มงานได้ทันที 6. ผู้จัดการคลังสินค้า 1 อัตรา - เงินเดือน: 1x,xxx บาท - สถานที่ทำ�งาน: กทม. - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี พูดจาฉะฉาน สือ่ สารภาษาไทยได้ดี ทัง้ พูด อ่าน เขียน สามารถอ่าน ภาษาอังกฤษพอได้ เนื่องจากฉลากสินค้าเป็นชื่อและ รหัสภาษาอังกฤษ มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน กระตือรือร้น สุภาพ เรียบร้อย ใจเย็น - เข้ากับผู้อื่นได้ดี วิธีการรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Email สมัครงานพร้อมรูปถ่าย ระบุเงินเดือนทีต่ อ้ งการ มายัง lighting_today@yahoo.co.uk ติดต่อ แผนกการเงินและบุคคล คุณภัทรวดี 0-2286-9611 บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำ�กัด ติดต่อ คุณณัช ชา บุรินพาณิชย์ 67 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2286-9611 แฟกซ์ 0-2286-9755, 0-2676-0305

แอดวานซ์ ออพติมัส

รับร่วม 40 อ. วุฒิ ปวช.-ป.โท

15. Office Engineer/Cost Engineer ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ หลายอัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้าง - สถานทีท่ �ำ งาน: ตามโครงการก่อสร้าง กทม. และ ตจว. หรือปฏิบัติงานที่สำ�นักงานใหญ่ - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในงาน 0-2 ปีขึ้นไป ในงาน OE หรือ Cost Engineer มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี - มีภาวะผู้นำ� ชอบงานเอกสาร - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 16. ช่างสำ�รวจ หลายอัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: ประจำ�โครงการ กทม./ตจว. - เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ช่างสำ�รวจ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบการณ์ทางด้าน งานก่อสร้างอาคารสูง 1-3 ปี - มีความรูพ้ นื้ ฐานทางด้านงานก่อสร้างอาคารสูง มี ทักษะทางด้านการบริหารทีมงาน มีภาวะผู้นำ� 17. IT Support ประจำ � สำ � นั ก งานใหญ่ รามอินทรา 5 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: สำ�นักงานใหญ่ - เพศชาย อายุ 23-35 ป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย

สาขาอุตสาหกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า ยานยนต์ - มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านมีประสบการณ์ด้าน ซ่อมเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิด ไม่กลัวความสูง 19. ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ Asst. Safety 5 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: โครงการก่อสร้างทั่วประเทศ - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส.ขึ้น ไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานก่อสร้างจะ พิจารณาเป็นพิเศษ รู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น 20. Procurement Engineer Supervisor วิศวกรจัดหา 1 อัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้าง - สถานทีท่ �ำ งาน: ประจำ�สำ�นักงานใหญ่ รามอินทรา - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ประมาณ 5-7 ปี ในสาย งานจัดหา สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้/ถอดปริมาณ งาน/เปรียบเทียบราคาได้ วิธีการรับสมัครงาน - สมัครได้ด้วยตนเอง - สมัครโดยส่ง resume ผ่านทางไปรษณีย์ - สมัครผ่านทาง E-mail บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จำ�กัด (มหาชน) ติดต่อ คุณ สัมพันธ์/คุณก้อย/คุณจอย 2, 4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2942-6491-6 ต่อ 101, 090880-3845, 09-1578-4145, 08-4694-5121 แฟกซ์ 0-2942-6497 http://www.thaipolycons.co.th

อินเทลลิเจนท์ อาร์ทเอเจนซี่ รับ 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ทเอเจนซี่ จำ�กัด บริษัท ดำ�เนินธุรกิจด้านการสื่อสารที่ได้รับการแต่งตั้งจาก True รวมถึงการวางแผนงานเบื้องต้น ปัจจุบันได้ ขยายสาขาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ต้องการบุคลากรประจำ�ที่พร้อมมุ่งมั่น สร้างสรรค์ กระตือรือร้น พร้อมเติบโตไปกับเรา 1. ผู้จัดการโครงการพิเศษ 3 อัตรา - สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน: สาขาอื่ น ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรม ราช หาดใหญ่ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม - เงินเดือน: 20,000 บาทขึ้นไป - เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ� มีความรับผิดชอบ -  บุคลิกภาพดี  พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็น พิเศษ  สามารถปฏิบัติงานได้ที่สาขาระยอง นครปฐม ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ นครราชสีมา (ใกล้ที่ไหนสมัครที่นั่น) 2. ซูเปอร์ไวเซอร์ 5 อัตรา - เงินเดือน: 18,000 บาทขึ้นไป - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ� มีความรับผิดชอบ -  บุคลิกภาพดี  เข้ากับคนอื่นได้ง่าย พร้อมเริ่ม

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2556

- สามารถปฏิบัติงานได้ที่สาขาระยอง นครปฐม ขอนแก่ น อุ บ ลราชธานี นครศรี ธ รรมราช หาดใหญ่ นครราชสีมา (ใกล้ที่ไหนสมัครที่นั่น) 5. เจ้าหน้าที่การตลาด 3 อัตรา - สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาอื่น ๆ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ระยอง ขอนแก่น อุบลราชธานี หาดใหญ่ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม  - เงินเดือน: 13,000 บาทขึ้นไป -  เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ� มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี -  เข้ากับคนอื่นได้ง่าย  พร้อมเริ่มงานจะพิจารณา เป็นพิเศษ  สามารถปฏิบัติงานได้ที่สาขาระยอง นครปฐม ขอนแก่ น อุ บ ลราชธานี นครศรี ธ รรมราช หาดใหญ่ นครราชสีมา (ใกล้ที่ไหนสมัครที่นั่น) 1. สาขาระยอง ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-1955-0427, 0-3886-4491 (E-mail: commu.true@gmail.com) 2. สาขานครปฐม ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-63239408, 0-3424-2524 (E-mail: intellgent999@gmail. com) 3. สาขาอุบลราชธานี ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-83787477, 0-4525-0702 (E-mail: idealperfectubon@ gmail.com)

4. สาขาขอนแก่น ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-77306679, 0-4333-6668 (E-mail: topchoice9999@ gmail.com) 5. สาขานครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถามได้ที่ 089870-7174, 0-7543-2257 (E-mail: bg.advance@ gmail.com) 6. สาขาหาดใหญ่ ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-63367641, 0-7455-9583 (E-mail: intelligent.inter999@ gmail.com) 7. สาขานครราชสีมา ติดต่อสอบถามได้ที่ 093324-4977, 0-4424-4137-8 (E-mail: power. advance999@gmail.com) ติดต่อ คุณจุรี มณีโชติ สวัสดิการ มีโบนัสและที่พักให้ ไม่จำ�เป็นต้องมี ประสบการณ์ มีท่องเที่ยวประจำ�ปี วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่ง Resume มาที่อีเมล หรือเข้ามา สมัครด้วยตนเองที่บริษัทในสาขาที่ใกล้เคียง (ใกล้สาขา ที่ไหนสมัครได้ที่นั่น) บริ ษั ท อิ น เทลลิ เ จนท์ อาร์ ท เอเจนซี่ จำ � กั ด 28/67 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์  อ.เมือง จ.นครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3424-2524, 08-6323-9408

บริษทั แอดวานซ์ ออพติมสั จำ�กัด และบริษทั ในเครือ ดำ�เนินกิจการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทชั้นนำ� ทั้งส่วนของสินค้าอุปโภค บริโภค รวมจนถึงการติดต่อสื่อสาร เช่น บริษัท ส.ขอนแก่น, AIS, True ปัจจุบันนี้บริษัทเราได้ขยายสาขาหลาย สาขาทัว่ ประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเพือ่ รองรับการขยายงานของทางบริษทั กับตำ�แหน่งงานดังนี้ สาขาที่เปิดรับ สาขาบางนา (ใกล้ BTS แบริ่ง) Advance optimus Co., Ltd. 943 ม.6 ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2393-3587-8 ติดต่อ คุณ เฟื้องฟ้า 1. Co-ordinate 4 อัตรา - สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา สมุทรปราการ ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  - เงินเดือน: 12,000-15,000 บาท - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้น ไป ทุกสาขา มีความรับผิดชอบสูง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 2. เจ้าหน้าที่การตลาด 15 อัตรา - สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา สมุทรปราการ ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  - เงินเดือน: 12,000-15,000 บาท - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง  มีความรับผิดชอบสูง เข้าใจและสามารถ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เป็นอย่างดี 3. Event/Booth 10 อัตรา - สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา สมุทรปราการ ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  - เงินเดือน: 13,000 บาท - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช.ปริญญาตรี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

มนตรีทรานสปอร์ตฯ

รับไม่จำ�กัดวุฒิกว่า 100 อัตรา

บริษัท มนตรีทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ผู้เริ่มก่อตั้งคือ ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ และเพื่อน ๆ ใน ปัจจุบนั นีด้ ว้ ยประสบการณ์อนั ยาวนานมากกว่า 40 ปี รวม ทั้งมาตรฐานในการบริการและควบคุมงาน บริษัทมนตรี ทรานสปอร์ตเตชั่นได้รับความไว้วางใจให้จัดบริการรถรับ ส่งนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ใน เขตกรุงเทพฯ ต้องการรับพนักงานเพิ่ม ดังนี้ 1. ธุรการ - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. Technology Support - เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิทางด้าน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. VDO Editor & Animator - เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิทางด้าน ศิลปกรรมและการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมี ประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. Web Designer - เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิทางด้าน ศิลปกรรมและการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมี ประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. พนักงานฝ่ายบุคคล - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีใจรักงานบริการ 6. หัวหน้างานซ่อมบำ�รุง - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรู้ด้านช่าง มี ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถสรุปงานด้านสถิติได้ 7. ธุรการภาษาอังกฤษ

- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 4. Project Manager 3 อัตรา - สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาบางนาและสาขา ท่าพระ ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  - เงินเดือน: 12,000-18,000 บาท -  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง  มี ทัศนคติที่ดีต่อการทำ�งาน และมีความพยายามในการ เรียนรูล้ กั ษณะงาน มีความอดทนและความรับผิดชอบ สูง และสามารถทำ�งานภายใต้แรงกดดันได้ -  พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี  มีภาวะ ความเป็นผู้นำ�สูง 5. Sales Promotion (Part-Time) หลาย อัตรา - สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา สมุทรปราการ ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - เงินเดือน: 10,000 บาท หรือตามผลงาน - เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. โบนัส 3. ท่องเที่ยวประจำ�ปี 4. ที่พัก 5. อื่น ๆ ตามโครงสร้างของบริษัท วิธีการสมัคร * ส่งใบสมัคร หรือ Resume มาที่ - E-mail: advance_optimus@hotmail.com **สำ�หรับสาขาบางนา - E-mail: Food.thapra@gmail.com **สำ�หรับ สาขาท่าพระ ติดต่อ คุณมินตรา บริษัท แอดวานซ์ ออพ ติมัส จำ�กัด 943 ม.6  ต.สำ�โรงเหนือ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2393-3587 แฟกซ์ 0-2393-3588 Website: www.advanceoptimus. com - เพศหญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทำ�งาน ภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ด-ี ดี มาก มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 8. IT Manager - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้น ไป สาขาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี มีความ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี - มีความรูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับระบบ Network มีความ สามารถในการติดตั้ง แก้ไขระบบ Windows 9. IT Manager - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขนึ้ ไป วุฒปิ ริญญาตรีขนึ้ ไป สาขาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี มีความ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี มี ความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ Network มีความสามารถ ในการติดตั้ง แก้ไขระบบ Windows 10. พนักงานขับรถ 50 อัตรา - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร แล้ว มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่านพอใช้ มีความ น่าเชือ่ ถือ มีทศั นคติบวกในการทำ�งาน มีทกั ษะในการติดต่อ สื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับ เพื่อนร่วมงานได้ดี 11. พนักงานดูแลเด็กนักเรียน 50 อัตรา - เพศหญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์ดูแลเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ มนุษยสัมพันธ์ดี - มีทักษะในการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษพอใช้ ติดต่อ คุณเมธาสิทธิ์ โทร. 0-2906-0160 ต่อ 202203 หรือ 08-6342-4412 แผนกบุคคล บริษัท มนตรี ทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) 194/1 ถ.เสรี ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2906-0160 ต่อ 202-204 Website: www. montri.co.th


08>>

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2556

√“¬ß“π

Education Today

ร.พ.มน. ทำ�นายอนาคต 12 ปีข้างหน้า มหัศจรรย์พันธุ์บัว 7 สี ‘มายาราณี’ บัวไทยแชมป์โลก เตรียมรับมือภาวะเบาหวานล้นเมือง พบเสี่ยงสูง

จากสมาคม IWGS ความภาคภูมิใจแห่งมหาวิทยาลัย เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ นพชัย ชาญศิลป์ ได้ส่ง บัวเข้าประกวดจำ�นวน 3 ประเภท และสามารถคว้า รางวัลมาได้ 7 รางวัล ได้แก่ 1. พันธุ์บัว ชื่อมายาราณี เป็นบัวยักษ์ลูกผสมในกลุ่มบัวยักษ์ออสเตรเลีย

อาจารย์ นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดการความรู้ เปิด เผยว่า “เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์และ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้กบั ประชาชนทีม่ ารับ บริการที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่า ทอง พิษณุโลก เนือ่ งในวันมหิดล (24 กันยายน 2556) โดยใช้แบบประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน ในอีก 12 ปีขา้ งหน้า มีผมู้ ารับบริการจำ�นวน 194 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 85 คน (43.8%) และเพศหญิง 109 คน (56.2%) โดยการวัดขนาดเส้นรอบเอวเพื่อ หาค่าดัชนีมวลกาย และวัดความดันโลหิต แล้วนำ�มา วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสำ�เร็จรูป พบว่า ร้อยละ 30 มี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานในอีก 12 ปีข้าง หน้า ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้ ผลการประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ข้อคำ�ถามแบบตรวจ สอบรายการ จำ�นวน 10 ข้อ พบว่า ผู้มารับบริการ ทราบว่าโรคเบาหวานป้องกันได้ โรคเบาหวานส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว  รู้ว่าภาวะอ้วนลงพุงส่ง ผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน  การป้องกันโรคสามารถ ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และตระหนักว่าการรักษาโรค เบาหวานไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์เท่านั้น ทั้งยังมีความ พยายามลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคเบา หวาน ด้วยการแสวงหาความรู้และดูแลสุขภาพอย่าง สม่�ำ เสมอ แต่จะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทาน อาหารและการออกกำ�ลังกายอย่างเคร่งครัดเมือ่ ตรวจ

พบว่าเป็นโรคเบาหวาน เมือ่ พิจารณาผลการศึกษาข้างต้น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ภายใต้ วิสัยทัศน์ เป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพชั้น นำ�ระดับประเทศ สามารถนำ�ไปวางแผนรับมือ ‘เบา หวานล้นเมือง’ ในอนาคต โดยกำ�หนดทิศทางสร้าง เสริมสุขภาพประชาชน เน้นให้ลดปัจจัยเสีย่ งทีค่ วบคุม ได้ เช่น ค่าดัชนีมวลกายไม่ควรเกิน 23 กก./ตร.ม. ขนาดเส้นรอบเอวไม่ควรเกิน 90 ซม. ในผู้ชาย และ 80 ซม. ในผู้หญิง และควบคุมระดับความดันโลหิต ให้เหมาะสม ด้วยการควบคุมอาหาร การออกกำ�ลัง กาย รวมถึงแนะนำ�ให้มีการตรวจประเมินความเสี่ยง ซ้ำ�เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ในอนาคต เพราะทางทีด่ ที สี่ ดุ ของระบบบริการสุขภาพ ที่ดีสำ�หรับทุกภาคส่วนคือ ‘การรักษาโรคที่ควรรักษา ไม่ควรรักษาโรคที่ป้องกันได้’ ...แล้วใครบ้างที่จะต้อง ลงมือทำ�...” หากสนใจทำ�นายความเสี่ยงโรคเบาหวานใน อีก 12 ปีข้างหน้าของตัวคุณเอง ติดต่อได้ที่ งาน

บริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรง พยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-5636-9 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณ นพชัย ชาญ ศิ ล ป์ ผู้ อำ � นวยการสถานี วิ จั ย บั ว และถ่ า ยทอด เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ตะวั น ออก ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ประกวดบั ว นานาชาติ ข องสมาคมบั ว และไม้ น้ำ � นานาชาติ (International Waterlily & Water Gardening Society หรือ IWGS) ในงานประกวดบัวลูกผสม ใหม่ประจำ�ปี 2013 ณ สวนพฤกษศาสตร์เมือง

ด้วยกัน ผลิตขึน้ ในปี พ.ศ. 2553 มีขนาดใหญ่มากและ บานทน สามารถเปลี่ยนสีได้ทุกวันโดยการไล่ระดับสี อาทิ สีน้ำ�เงิน สีฟ้า สีม่วง สีชมพูเข้ม ซึ่งสามารถ คว้ารางวัลที่ได้รับจำ�นวน 3 รางวัล คือ 1. รางวัล 1st Place Anecphya Waterlily (รางวัลชนะเลิศในกลุ่มบัวยักษ์ออสเตรเลียลูกผสม) 2. รางวัล Best People’s Choice Awards (รางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชนประเภทบัวยักษ์) 3. รางวัล Best of all People’s Choice Awards (รางวั ล ชนะเลิ ศ ขวั ญใจมหาชนรวมทุ ก ประเภท) 2. พันธุ์บัว ชื่อเยาวลักษณ์

บัวยักษ์ลกู ผสมภายในสกุลเดียวกัน ผลิตขึน้ ในปี พ.ศ. 2554 มีลักษณะเด่นคือ รูปร่างดอกเป็น ถ้วยบานวันแรกดอกจะเป็นสีฟา้ และค่อย ๆ เปลีย่ น เป็นสีชมพูแดงในวันที่ 5 และรางวัลทีไ่ ด้รบั จำ�นวน 2 รางวัล คือ 1. รางวัล 2nd Place Anecphya Waterlily (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ่มยักษ์ ออสเตรเลียลูกผสม) 2. รางวั ล Second Best People’s Choice Awards (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขวัญใจมหาชน ประเภทบัวยักษ์) 3. พันธุ์บัว ชื่อตะวันออก เป็นบัวสายเขตร้อนบานกลางวัน ลูกผสม ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จัดว่าเป็นบัวสีส้มแสดที่ ดีที่สุดต้นหนึ่งของโลก เพาะเลี้ยงง่ายและทนแดด และได้รับรางวัลจำ�นวน 2 รางวัล คือ 1. รางวัลที่ 2nd Place Tropical Waterlily (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ่มบัวสายเขต ร้อนลูกผสม) 2. รางวั ล Second Best People’s Choice Awards (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขวัญใจมหาชนประเภทบัวสายเขตร้อนลูกผสม)

ทัง้ นี้ หากประชาชนทีส่ นใจสามารถชมสาย พันธุบ์ วั ชนะเลิศระดับโลกได้ทงี่ านเกษตรบางพระ แฟร์ 56 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งาน ประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร. 0-3835-8201 ต่อ 0

ม.นเรศวร หารือกับ Lander University สร้างความร่วมมือทางวิชาการ

มฟล. จัดสอบแล้ว ‘รับตรง’ 17 จังหวัดภาคเหนือ ยอดสมัครล้น วางแผนรับเพียง 1,435 คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับ ปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2557: ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยวางแผนรับ นักศึกษาจากระบบดังกล่าวเพียง 1,435 คน ทว่า มี ผู้ ส นใจสมั ค รและมี คุ ณ สมบั ติ ผ่ า นเกณฑ์ เ พื่ อ ลง ทะเบียนสอบ จำ�นวน 3,928 คน ซึ่งเดินทางมาจาก ทั่ว 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีหลายสาขาวิชาที่มี จำ�นวนสูงกว่า 1,000 คน แต่วางแผนรับนักศึกษาไว้ ไม่มากนัก เช่น พยาบาลศาสตร์ รับ 50 คน ภาษา อังกฤษ รับ 90 คน การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจ โลจิสติกส์ทางการบิน) รับ 30 คน เป็นต้น และทาง มฟล. พร้อมประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ที่ www.mfu.ac.th

ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รสอบดั ง กล่ า วเดิ น ทางมาจาก จังหวัดต่าง ๆ ทั่วทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำ�ปาง แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นต้น และส่วนใหญ่ให้เหตุผลใน การเลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงไว้อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียน การสอน มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนแตกต่างจากที่อื่น และตรงกับความต้องการของผู้สมัครสอบ มีชื่อเสียง บรรยากาศดี เป็นต้น เช่นเดียวกับ ชนัญญา วงศ์ กิติ และเพื่อน ๆ อีก 2-3 คนจากโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เลือกสอบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์บ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อางบ้าง ด้วยเหตุผล ทีว่ า่ มฟล. มีสาขาวิชาทีต่ รงกับความต้องการ และให้ ความสำ�คัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ จึงเลือกสอบที่ นีเ่ ป็นแห่งแรก หากผลสอบออกมาว่าผ่านการคัดเลือก ก็ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะเลือกเรียนที่นี่เลย ส่ ว น นิ ภ าธร สุ ว รรณ์ อิ น จากโรงเรี ย น ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เลือกสอบสาขาวิชา เคมีประยุกต์ ให้เหตุผลว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ เลือกสอบสาขานี้เพราะสังเกตเห็นตนเองว่าให้ความ สนใจการเรี ย นการสอนในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โดย เฉพาะห้องเรียนห้องทดลองมากเป็นพิเศษ และเลือก สอบที่ มฟล. เพราะเน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึง่

ม.นเรศวร ส่งเสริมความรู้เทคนิค การปฏิบัติในกระต่าย สถานสั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ การวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เตรียมจัด ‘การฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติ ในกระต่าย’ เพือ่ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ หลักการปฏิบตั กิ บั กระต่ายตามหลักจรรยาบรรณการ เลี้ยงและใช้สัตว์ อีกทั้งพัฒนาความสามารถ ทักษะ ของนิสิต นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน การปฏิบัติกับกระต่ายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ� และ เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ภาคบรรยาย  ณ ห้องประชุมสัมมนาเอกาทศ รถ และภาคปฏิบัติ  ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการ วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร สำ�หรับการบรรยาย จัดให้มีการบรรยายใน หัวข้อ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกระต่าย โรคทีม่ กั เกิด

ขึน้ กับกระต่ายในงานวิจยั และวิธกี ารจัดการเบือ้ งต้น ยาต้องห้ามและยาทีส่ ามารถใช้ได้ในกระต่าย เทคนิค ปฏิบตั ติ อ่ กระต่ายเบือ้ งต้นในงานวิจยั และการวางยา สลบกระต่าย การดูแลกระต่ายหลังการผ่าตัดหรือใน ระยะเวลาที่ทำ�วิจัยและภาคปฏิบัติ จัดให้การปฏิบัติ จับบังคับเบื้องต้นการให้สารด้วยวิธีต่าง ๆ การ วางยาสลบด้วยวิธีต่าง ๆ การตรวจติดตามสภาพ สัตว์ในช่วงวางยาสลบ และการดูแลสัตว์หลังการ ผ่าตัด โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเทคนิค การปฏิบัติในกระต่าย ตามวัน เวลา สถานที่ดัง กล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาน สัตว์ทดลองเพือ่ การวิจยั มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-8695 ทุกวันเวลาราชการ

ศ.ดร.สุจนิ ต์ จินายน อธิการบดี พร้อมคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติตอ้ นรับ Assist. Prof. Dr. Michael H. Murphy ผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติหน้าที่ visiting professor ในระหว่างวันที่ 8-26 ตุลาคม 2556 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิฟุลไบรท์ พร้อมร่วมลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ MOU ในนาม Lander University เพื่อการวิจัย บริการวิชาการและบุคลากรร่วม กันของ 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 อาคารสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

จันทรเกษมติวเข้มนักวิจัย

น่าจะเป็นส่วนช่วยเพิม่ โอกาสในการศึกษาต่อระดับสูง หรือทำ�งานในอนาคตได้ รวมถึง นฤภร จิดดา จากโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เชียงราย เลือกสอบพยาบาลศาสตร์ที่

มฟล. เพราะมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพการ เรียนการสอน เพราะระหว่างเรียนในชัน้ มัธยมศึกษา มีโครงการทีเ่ ข้ามาฝึกปฏิบตั ทิ างด้านวิทยาศาสตร์ใน มฟล.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) จัดอบรมโครงการ ‘นัก วิจัยรุ่นใหม่’ รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของคณะ ให้มีความรู้ในการทำ�วิจัยที่ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการวิจยั สามารถนำ�ผลงานวิจยั เผยแพร่สสู่ งั คม พร้อมนำ�ไปใช้ตอ่ ยอดเพิม่ ประสิทธิภาพการ เรียนการสอนแก่นักศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์ มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ� คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาปรัชญา นาย กฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ผศ.ประชิด ทินบุตร เป็น วิทยากรให้การอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครโควตา ผศ.ไพศาล บุรนิ วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ กล่าวว่า การ ศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์สำ�คัญใน การดึงศักยภาพที่โดดเด่นในตัวนักศึกษาออกมา และ เพิ่มพูนให้มีความเข้มแข็งมากพอที่จะสามารถนำ�ไป ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว และเป็น พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป กิจกรรม ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา จึงมีทั้งให้ ประสบการณ์ความรู้ ทักษะปฏิบัติและเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพ นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรมทีป่ ลูกฝังให้นกั ศึกษา เป็นคนดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ สามารถสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2557 มทร.สุวรรณภูมิ ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ เพือ่ เข้าศึกษา ต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี ในระบบโควตา วิชาการ กีฬาและกิจกรรม ตัง้ แต่วนั ที่ 14 ตุลาคม-29 พฤศจิกายน 2556 ท่านที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม วิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-3570-9103 ต่อ 3801-2 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. rmutsb.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันประกวดออกแบบปกหนังสือ ‘สองทศวรรษ เภสัชนเรศวร มะตาดบาน ณ ลานเสลา’ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจุฑามาศ งานบริการวิชาการ โทร. 0-5596-3601 

แสดงความยินดี

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำ�รง ตำ�แหน่งอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารสำ�นักวิทยบริการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี


ข่าวแรงงาน-ไขข้อข้องใจ-เรียนรู้เพื่ออาชีพ

สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบเมื่อปี 2555 ได้กำ�หนดเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วย รอบต่อไปอีกแล้วหรือ

เรียน คุณกฤษฎา ที่นับถือ ดิฉันเป็นสมาชิกไขข้อข้องใจจากสรรพสารสมัคร ด่วน ได้ติดตามอ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็ด้วยต้องการ ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ ช่วย เนื่องจากดิฉันได้ไปสอบขึ้นบัญชีไว้ที่สำ�นักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จึงอยากจะ ทราบความคืบหน้าการบรรจุบญ ั ชีครูผชู้ ว่ ยของหน่วยงาน ที่ว่านี้ดังนี้ 1. จนถึงปัจจุบันนี้วิชาเอกคอมพิวเตอร์จากบัญชี สอบบรรจุครูผชู้ ว่ ยทีส่ �ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่เปิดสอบเมื่อปี 2555 บรรจุไป แล้วเท่าไร และเรียกบรรจุไปเมื่อไร 2. ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงกันยายน 2556 ที่ผ่านมา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 ได้เรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วยที่เปิดสอบ ปี 2555 เพิ่มอีกกี่ครั้ง และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ได้บรรจุ ครั้งละเท่าไร และถึงลำ�ดับที่เท่าไรแล้วในปัจจุบัน 3. อัตราครูใหม่ทไี่ ด้จากครูเกษียณอายุราชการใน เดือนกันยายน 2556 จะนำ�มาให้ผสู้ อบขึน้ บัญชีครูผชู้ ว่ ย ได้บรรจุด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 4. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบเมื่อปี 2555 ได้กำ�หนด เรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วยรอบต่อไปอีกแล้วหรือยัง หาก กำ�หนดแล้ววิชาเอกคอมพิวเตอร์จะได้บรรจุถึงลำ �ดับ ที่เท่าไร 5. ทราบข่าวว่าตอนนีม้ หี ลายวิชาเอกทีอ่ ยูใ่ นบัญชี สอบปี 2555 ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้บรรจุหมดบัญชีไปแล้ว อย่าง วิชาเอกประถมศึกษามีผู้สอบได้ 50 กว่ารายก็บรรจุหมด แล้ว จึงอยากทราบว่าทำ�ไมวิชาเอกคอมพิวเตอร์ยังเรียก บรรจุได้น้อยอยู่ เป็นเพราะเหตุใด 6. ดิฉันสอบขึ้นบัญชีวิชาเอกคอมพิวเตอร์ขึ้น บัญชีไว้จากบัญชีของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลำ�ดับที่ 30 กว่า ๆ จากผู้สอบ ขึ้นบัญชีได้ไว้เกือบ 80 ราย โอกาสยังมีอยู่หรือไม่คะ ดิฉันมีเรื่องที่จะขอรบกวนเวลาอันมีค่าของคุณ กฤษฎามาเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณมากเลยค่ะ ผู้รอวาสนา

ตอบ

1. สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้เรียกบรรจุบัญชีครูผู้ ช่วยปี 2555 ไปครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 จำ�นวน 14 อัตรา โดยเรียกบรรจุไปแค่ 2 วิชาเอก คือ ประถมศึกษาและวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองนะครับ 2. ได้ตอบให้ทราบจากข้อ 1 ไปแล้วนะครับ 3. อั ต ราครู เ กษี ย ณอายุ ร าชการประจำ � ปีงบประมาณตำ�แหน่งจะถูกยุบไม่สามารถนำ�มาบรรจุ ครูใหม่ได้ จนกว่าจะมีการอนุมัติอัตราครูใหม่ทดแทนมา ให้ 4. สพป.สระแก้ว เขต 2 ยังไม่ได้กำ�หนดเรียก บรรจุบัญชีครูผู้ช่วยปี 2555 รอบต่อไปอีกเลยนะครับ 5. การทีบ่ ญ ั ชีผสู้ อบได้ไว้แต่ละวิชาเอกจะได้บรรจุ มากหรือน้อยก็ขนึ้ อยูก่ บั ความขาดแคลนครูวชิ าเอกนัน้ ๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 ที่มีอัตราครู ว่างเป็นหลัก ซึง่ การทีว่ ชิ าเอกคอมพิวเตอร์บรรจุได้นอ้ ยก็ เป็นเพราะเหตุที่ว่ามาข้างต้นนั่นแหละ 6. จนถึงขณะนี้วิชาเอกคอมพิวเตอร์จากบัญชีนี้ เพิ่งบรรจุไปได้แค่ 9 ราย ทำ�ให้ลำ�ดับที่ของคุณยังอยู่อีก ห่างไกลเหลือเกิน โอกาสก็คงลุ้นได้ยากนะครับ กฤษฎา

ดิฉันสอบขึ้นบัญชีลำ�ดับที่ 50 ต้น ๆ โอกาสจะได้บรรจุยังมีโอกาสมากน้อยเพียงใด

เรียน คุณกฤษฎา ที่นับถือ ดิ ฉั น ได้ อ่ า นไขข้ อ ข้ อ งใจที่ คุ ณ กฤษฎาตอบให้ สมาชิกทราบแล้วมีความสนใจทีจ่ ะขอสอบถามข้อมูลตาม ที่ดิฉันต้องการทราบดังต่อไปนี้ ด้วยดิฉันได้สอบบรรจุครู ผู้ช่วยเมื่อปี 2555 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ได้ ไว้ จึงขอสอบถามดังนี้ 1. ขอทราบจำ�นวนที่เรียกบรรจุครั้งล่าสุดจาก บัญชีของสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 ที่สอบเมื่อปี 2555 ด้วยค่ะ 2. วิ ช าเอกวิ ท ยาศาสตร์ จ ากบั ญ ชี ข องสั ง กั ด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีผู้สอบขึ้นบัญชีได้ไว้ 60 กว่าราย จึงอยากทราบว่า น่าจะบรรจุได้เท่าไร หรือหมดบัญชีหรือไม่

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการที่นาง ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่อง เทีย่ วแห่งประเทศไทย (สทท.) ระบุวา่ ปัจจุบนั ภาคการ ท่องเทีย่ วของไทยมีปญ ั หาขาดแคลนแรงงานด้านปฏิบตั ิ การประมาณ 1 ล้านคน ว่า ที่ผ่านมาทาง กพร. มี โครงการร่วมกับทางสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และผูป้ ระกอบ การที่ขาดแคลนแรงงาน เดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาระดับ

3. สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 2 จะได้อตั ราครูใหม่ครัง้ ต่อไปเมือ่ ไร จำ�นวนเท่าไร และจะทันกับการนำ�มาใช้กับบัญชีสอบ บรรจุครูผู้ช่วยปี 2555 ที่เหลือเวลาขึ้นบัญชีไม่ถึงอีก 1 ปีหรือไม่ 4. ดิฉันสอบขึ้นบัญชีลำ�ดับที่ 50 ต้น ๆ โอกาส จะได้บรรจุยังมีโอกาสมากน้อยเพียงใด 5. สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสระแก้ว เขต 2 จะเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบต่อไป เมื่อไร ได้กำ�หนดแล้วหรือยัง ดิฉันขอรบกวนมาเพียงเท่านี้ หวังว่าจะได้รับ ความอนุเคราะห์จากคุณกฤษฎาด้วยนะคะ ขอแสดงความนับถือ สุพรรณี

ตอบ

1. สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้เรียกบรรจุบัญชี ครูผู้ช่วยที่เปิดสอบปี 2555 ไปครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 โดยบรรจุ 2 วิชาเอก คือ ประถม ศึกษา ลำ�ดับที่ 41-52 และสำ�รองถึงลำ�ดับที่ 57 วิชา เอกวิทยาศาสตร์ ลำ�ดับที่ 28-29 สำ�รอง ลำ�ดับที่ 30, 33-36 2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จากบัญชีนี้มีผู้สอบได้ ไว้ 61 ราย โอกาสที่จะเรียกบรรจุได้หมดบัญชีหรือไม่ นัน้ คงตอบยาก เพราะไม่ทราบว่าโรงเรียนในสังกัด สพป. สระแก้ว เขต 2 ที่จะมีอัตราครูว่างต่อไปนี้จะขาดแคลน วิชาเอกดังกล่าวเท่าไรนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามด้วยเวลา ยังไม่หมดโอกาสก็ยังถือว่ามีอยู่นะครับ 3. ตอนนีเ้ รือ่ งของอัตราครูใหม่ยงั ไม่มเี พิม่ เติมอีก เลยนะครับ 4. โอกาสก็ยังเปิดกว้างอยู่พอสมควรนะครับ 5. จนถึงขณะนี้ สพป.สระแก้ว เขต 2 ยังไม่ได้ กำ�หนดเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบต่อไปเลยนะครับ กฤษฎา

อัตราครูใหม่ที่ สพป.ตาก เขต 2 ได้มาถูกนำ�ไปใช้หมดแล้วหรือยังคะ

เรียน คุณกฤษฎา ที่นับถือ คุณกฤษฎาคะ ดิฉันมีประเด็นที่จะขอสอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุบัญชีครูผู้ช่วยที่เปิดสอบ เมื่อปี 2556 จากบัญชีสอบบรรจุครูผู้ช่วยของสำ�นักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้วยดิฉัน สอบขึ้นบัญชีวิชาเอกประถมศึกษาได้ไว้ รายละเอียดที่ จะขอสอบถามมีดังนี้ 1. บัญชีสอบบรรจุครูผู้ช่วยของสำ�นักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความคืบหน้า เกีย่ วกับการเรียกบรรจุเพิม่ ขึน้ อีกแล้วหรือยังคะ ขอทราบ การบรรจุครั้งล่าสุดด้วยค่ะ 2. บัญชีสอบบรรจุครูผู้ช่วยของสำ�นักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีหน่วยงานอื่น มาขอใช้ดว้ ยหรือไม่ หากมีการขอใช้ขอทราบรายละเอียด การขอใช้ถึงปัจจุบันด้วยค่ะ 3. อัตราครูใหม่ที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้มาถูกนำ�ไปใช้หมดแล้วหรือ ยังคะกับส่วนที่จะนำ�มาใช้บรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีไว้ หรือ ว่ายังเหลือเท่าไร และจะนำ�มาใช้บรรจุแต่ละวิชาเอกอีก เท่าไร 4. เคยอ่านการตอบจากคุณกฤษฎาที่ว่าโรงเรียน ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต้องการบรรจุครูวิชาเอกประถมศึกษามากกว่า วิชาเอกอื่น อยากทราบว่าข้อมูลนี้ยังใช้กับปัจจุบันด้วย หรือไม่ 5. จากข้อ 4 วิชาเอกประถมศึกษาจากบัญชีสอบ บรรจุครูผู้ช่วยของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตาก เขต 2 ในครั้งนี้ อยากทราบว่าน่าจะบรรจุได้ เท่าไรในเวลาขึ้นบัญชี 2 ปี หรือว่าจะบรรจุได้หมดบัญชี 6. หากสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 มีรายละเอียดการเรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชี ครัง้ ต่อไป ขอความอนุเคราะห์ชว่ ยนำ�มาแจ้งให้ทราบด้วย นะคะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ สุมาลี

ลำ�ดับที่ 27-36 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ขอใช้ลำ�ดับที่ 5-11 และ สำ�รอง ลำ�ดับที่ 12-20 3. อัตราครูใหม่ที่ สพป.ตาก เขต 2 ได้มาทดแทน ครูทขี่ อเออลีร่ ไี ทร์เมือ่ ปี 2555 นัน้ ในส่วนของ สพป.ตาก เขต 2 เองได้คืนมา 113 อัตรา และได้รับการเกลี่ยมา จากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอีก 103 อัตรา ซึ่ง อัตราครูใหม่ที่ว่านี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ดังนั้น ในส่วนอัตราที่สามารถใช้ได้แล้ว สพป.ตาก เขต 2 ก็คงนำ�ไปใช้แล้วเช่นกัน ส่วนอัตราที่ ต้องรอการเกลี่ยจากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ นั้นอาจจะยังเหลืออยู่ก็เป็นไปได้นะครับ 4. ด้วยโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ส่วน ใหญ่จดั การศึกษาให้กบั เด็กตามรอยตะเข็บชายแดน หรือ เป็นชาวเขา การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การ ขาดแคลนครูก็ยังมีมาก ดังนั้น วิชาเอกประถมศึกษาจึง น่าจะยังมีความจำ�เป็นอยู่ 5. ข้อนี้คงตอบยากว่าวิชาเอกนี้น่าจะได้บรรจุ เท่าไรทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโรงเรียนในสังกัดที่มีอัตราครูว่าง ต้องการวิชาเอกนี้ในช่วงเวลาขึ้นบัญชี 2 ปี การคาดเดา ล่วงหน้าคงยากที่จะบอกได้ถูกนะครับ 6. ตอนนี้ สพป.ตาก เขต 2 ยังไม่ได้กำ�หนดเรียก บรรจุรอบต่อไปอีกเลยนะครับ กฤษฎา

อัตราครูว่างที่จะเกิดขึ้นในรอบขึ้นบัญชีนั้น จะมีอย่างต่อเนื่องหรือไม่

เรียน คุณกฤษฎา ที่นับถือ ดิฉันอ่านไขข้อข้องใจจากสรรพสารสมัครด่วน ที่ได้ตอบข้อข้องใจให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการเรียกบรรจุ บัญชีครูผู้ช่วยแล้วเห็นว่ามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทัน เหตุการณ์มาแจ้งให้สมาชิกทราบ ดิฉันสอบบรรจุครูผู้ ช่วยได้ไว้ที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 จึงสนใจทีจ่ ะขอสอบถามข้อมูลความคืบ หน้าการบรรจุจากบัญชีสอบบรรจุครูผชู้ ว่ ยทีด่ ฉิ นั สอบขึน้ บัญชีไว้ด้วยตามข้อข้องใจดังนี้ 1. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ได้เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ที่เปิดสอบเมื่อปี 2556 ไปรอบล่าสุดเมื่อไรคะและบรรจุ เพิ่มได้เท่าไร โดยเฉพาะวิชาเอกวิทยาศาสตร์บรรจุได้

รอง ปธ.สภา กวางตุ้งฯ เข้าหารือ ปลัด ก.แรงงานเสนอเอ็มโอยูดูแลแรงงาน ระหว่าง 2 ประเทศ

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังนายเซียว ยื่อ เหิง รองประธานสภา ประชาชน มณฑลกวางตุง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้า คารวะว่า วัตถุประสงค์ที่นายเซียว ยื่อ เหิง เดินทางมา ที่ประเทศไทยนั้นก็เพื่อศึกษาถึงระบบประกันสังคมของ ไทย ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้น รองประธาน

ตอบ

1. สพป.เชียงราย เขต 2 ได้เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ไปรอบล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 โดยวิชาเอก วิทยาศาสตร์บรรจุถึงลำ�ดับที่ 4 ครับผม 2. จนถึงขณะนี้ สพป.เชียงราย เขต 2 ยังไม่ได้ กำ�หนดเรียกบรรจุบญ ั ชีครูผชู้ ว่ ยรอบต่อไปอีกเลยนะครับ 3. ด้วยสาเหตุการเกิดอัตราครูว่างมาจากหลาย กรณี ทั้งการลาออก ไล่ออก ปลดออก ให้ออก เกษียณ อายุราชการก่อนกำ�หนด เกษียณอายุราชการปรกติ การ โยกย้าย รวมถึงการเสียชีวิต ซึ่งอัตราครูว่างที่กำ�หนดไว้ ชัดเจนก็มีเพียงการโยกย้ายและการเกษียณอายุราชการ เท่านัน้ นอกนัน้ ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้เลยว่าจะเกิด ขึ้นเมื่อไร 4. เวลาของบัญชีนยี้ งั เหลืออยูอ่ กี นาน ทำ�ให้ล�ำ ดับ ที่ของคุณโอกาสก็น่าจะยังเปิดกว้างอยู่นะครับ 5. เมือ่ มีการเรียกบรรจุเจ้าของบัญชีจะแจ้งให้ผไู้ ด้ รับการบรรจุทราบอย่างเป็นทางการโดยแจ้งเป็นจดหมาย ลงทะเบียนไปให้ เพือ่ แจ้งรายละเอียดถึงวัน เวลา สถาน ที่ในการายงานตัว พร้อมเอกสาร หลักฐานที่ต้องนำ�ไป แสดง หากไม่ได้รับหนังสือแต่ทราบรายละเอียดที่ว่ามา ก็สามารถไปรายงานตัวได้ ส่วนกรณีที่ว่าไปรายงานตัว ไม่ทนั ตามเวลากำ�หนดจะถูกตัดสิทธิทนั ที โดยไม่สามารถ อ้างเหตุใด ๆ ได้ทั้งสิ้นนะครับ

ทั้งหมดเท่าไร 2. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 จะเรียกบรรจุบัญชีนี้ได้อีกเมื่อไร และ วิชาเอกวิทยาศาสตร์จะได้บรรจุอีกกี่ราย 3. อัตราครูว่างที่จะเกิดขึ้นในรอบขึ้นบัญชีนั้นจะ มีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ หรือว่าต้องรอให้เกิดเป็นช่วง ๆ และเป็นช่วงใดบ้างคะ 4. ดิฉันสอบขึ้นบัญชีไว้ลำ�ดับที่ 20 ต้น ๆ วิชา

6. นโยบายที่ว่านี้เป็นมติคณะรัฐมนตรีไปแล้ว หากจะยกเลิกก็ตอ้ งมีมติคณะรัฐมนตรีออกมายกเลิกออก มาอีกครัง้ ซึง่ กรณีเช่นนีค้ ดิ ว่ารัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ คงไม่กล้าทำ� เพราะกลัวจะเสียคะแนนเสียง เพียงแต่อาจ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้หากเป็นรัฐบาลที่มาจาก ฝ่ายตรงข้ามกัน กฤษฎา

อธิบดี กพร. เผยนายจ้างขาดแรงงานติดต่อ กพร. เพื่อช่วยจัดหาเยาวชนฝึกงาน-รับเข้าทำ�งานได้

มัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ ฐี านะยากจน และต้องการเข้า สู่ตลาดแรงงาน เข้ามาฝึกงานกับทางบริษัท หรือสถาน ประกอบการด้านต่าง ๆ รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและ บริการเป็นระยะเวลา 4 เดือน และหลังจากนั้นก็จะรับ เข้าทำ�งานต่อไป ซึ่งทาง กพร. สพฐ. และบริษัทที่สนใจ นัน้ จะนำ�รายละเอียดการทำ�งานทัง้ หมดไปอธิบายและ ทำ�ความเข้าใจกับทางผู้ใหญ่ในชุมชน รวมทั้งครอบครัว ของเด็กทีต่ อ้ งการเดินทางไปทำ�งานให้รบั ทราบ ทัง้ ความ เป็นอยู่ ทีพ่ กั ลักษณะการทำ�งาน ระยะเวลาการทำ�งาน สวัสดิการ ฯลฯ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในการเดินทางไป

ในอีก 2 ปี (2558) ข้างหน้าประเทศไทยจะ ก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่งจะส่งผลให้ชาติ สมาชิกและนานาชาติอื่น ๆ เดินทางเข้ามาทำ�งานและ ท่องเทีย่ วภายในประเทศเป็นจำ�นวนมาก ทางกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน (กพร.) เล็งเห็นความสำ�คัญในการติดต่อ สื่อสารระหว่างการทำ�งานและบริการนักท่องเที่ยว จึง ได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศขึ้น ซึ่ง ในขณะนี้กรมฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมภาษาเกาหลี และ ภาษาอังกฤษให้ฝึกอบรมกัน จะใช้ระยะเวลาการฝึก อบรม 30 ชั่วโมง ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2556 ตัง้ แต่เวลา 10.00-17.00 น. อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่ วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 0-22454317, 0-2245-1707 ต่อ 302

ตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงในเขตอุตฯ 9 จังหวัด

นายนคร ศิ ล ปอาชา อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน เปิดเผยว่า จากการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโน โลยีชนั้ สูง (Advanced Technology Training Center) ในสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาคทัง้ 12 แห่ง ได้รบั การ ตอบรับที่ดีจากนายจ้างและสถานประกอบกิจการในการ ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม ซึง่ ศูนย์ดงั กล่าวมีเครือ่ งจักร อุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย กลไกซับซ้อนหรือควบคุมด้วย ระบบไอทีชั้นสูงให้ฝึกอบรมกัน เช่น เครื่องจักรกลที่ ควบคุมการทำ�งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) เครือ่ ง มือวัดทางกลแบบละเอียด เครื่องมือฝึกแม่พิมพ์ เป็นต้น อันเป็นการตอบโจทย์ในการสร้างความได้เปรียบแข่งขัน ให้กับแรงงานเมื่อเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ได้เป็นอย่างดี โดยในอนาคตจะมีการจัดตั้งศูนย์เพิ่มเติมในอีก 9 จังหวัด ได้แก่ ระยอง พระนครศรีอยุธยา ลำ�พูน ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ปทุมธานี

และสระบุรี ที่ได้เลือกจังหวัดเหล่านี้ก็เนื่องจากเป็นเขต อุตสาหกรรมทีม่ กี ลุม่ อุตสาหกรรม Supply Chain ทีภ่ าค รัฐต้องการสนับสนุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ไม่ ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอุตสาหกรรม ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมสิ่ง ทอและเครื่องนุ่งห่ม ศูนย์จะตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดนัน้ ๆ โดยรูปแบบการฝึกจะแบ่งเป็นกำ�ลัง แรงงานในสถานประกอบกิจการในจังหวัดจะฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในระบบออโตเมชั่น (Automation Production) ที่กำ�ลังมาทดแทนการใช้ กำ�ลังแรงงานในสายการผลิตที่เป็น Labour Intensive ซึ่งอุตสาหกรรมข้างต้นได้หันมาใช้ระบบออโตเมชั่นกัน มากขึ้น ส่วนกำ�ลังแรงงานทั่วไปจะฝึกยกระดับฝีมือเพื่อ เพิ่มผลิตภาพแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง การฝึกอบรม จะต่อยอดเป็นองค์ความรูใ้ หม่ทเี่ อือ้ ต่อการสร้างนวัตกรรม ได้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2557-2559) คาดว่าจะมีผู้ ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3,600 คน

สัมมนา ‘เรียนต่อออสเตรเลียฯ’

Holmesglen Institute of TAFE สถาบัน อาชีวศึกษาคุณภาพของรัฐบาลออสเตรเลีย มีวิทยาเขต มากมายในรัฐวิกตอเรีย รวมถึงเมืองเมลเบิร์น ซึ่งมี 90 หลักสูตร และมีนักเรียนทั้งหมดกว่า 7,000 คน สถาบัน รัฐบาลคุณภาพนี้เปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร ตั้งแต่ ระดับภาษาอังกฤษจนถึงอนุปริญญาตรีดา้ นวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ออกแบบแฟชั่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว ไอที การสอนและอื่น ๆ และสามารถ ต่อเข้ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้ เช่น Monash University, Charles Sturt University, La Trobe University, Deakin University และ Swinburne University of Technology ที่สำ�คัญ วิทยาลัยนี้ได้ ร่วมมือกับ The University of Canberra ซึ่งสามารถ เรียนหลักสูตรระดับปริญญาต่าง ๆ ได้ที่เมืองเมลเบิร์น ด้วย โดยเฉพาะผู้สนใจศึกษาระดับอนุปริญญาด้านสาขา ต่าง ๆ และปริญญาตรีและโท ห้ามพลาด... กับหัวข้อ สัมมนาเรื่อง ‘เรียนต่อออสเตรเลียและเส้นทางสู่ระดับ ปริญญาในมหาวิทยาลัยดัง’ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. ที่ CP International Education and Migration Centre กรุงเทพ ชั้น 9 อาคารพหลโยธินเพลส ใกล้กับ รถไฟฟ้าสถานีอารีย์

กสร. เผยผลงานโครงการโรงงานสีขาว พร้อมมุ่งมั่นสานต่อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้ใช้แรงงาน

ตอบ

1. สพป.ตาก เขต 2 ได้เรียกบรรจุผู้สอบขึ้นบัญชี ครูผชู้ ว่ ยไปครัง้ ล่าสุดไปเมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดย บรรจุแต่ละวิชาเอกดังนี้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ บรรจุลำ�ดับที่ 6-7 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ บรรจุลำ�ดับที่ 4-5 วิชาเอกประถมศึกษา บรรจุลำ�ดับที่ 22 วิชาเอกภาษาไทย บรรจุลำ�ดับที่ 11-12 วิชาเอกคณิตศาสตร์ บรรจุลำ�ดับที่ 8 วิชาเอกปฐมวัย บรรจุลำ�ดับที่ 12 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ บรรจุลำ�ดับที่ 4 2. บัญชีสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ สพป.ตาก เขต 2 ได้มีหน่วยงานอื่นมาขอใช้แล้วดังนี้ วิชาเอกปฐมวัย ขอใช้ล�ำ ดับที่ 13-26 และสำ�รอง

ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศรองรับ AEC

<<09

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติต้อนรับ นายเซียว ยื่อ เหิง (Mr. Xiao Ri Heng) รองประธานสภาประชาชน มณฑลกวางตุ้ง ได้เข้าหารือถึงการแลกเปลี่ยนการนำ�เข้าและส่งออกแรง งานร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ ในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานดูแลใน ส่วนของการนำ�เข้าและส่งออกแรงงาน และให้กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานดูแลในส่วนของการจัดทำ�มาตรฐานฝีมอื แรงงาน และหารือร่วมกันกับมณฑลกวางตุ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนจะมีการจัดทำ� MOU ร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมสำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5

ทำ�งาน รวมทั้งการที่ทาง กพร. ซึ่งเป็นหน่วยงานของ รัฐเดินทางเข้าไปร่วมให้ข้อมูลก็ทำ�ให้เกิดความมั่นใจ และไว้วางใจมากขึ้น ซึ่งบางชุมชนเด็กสนใจและเดิน ทางไปทำ�งานที่บริษัทเดียวกันเป็นจำ�นวน 20-30 คนก็ มี เนื่องจากเมื่อมีเพื่อน ๆ ไปทำ�งานเด็กก็จะเกิดความ อุ่นใจว่ามีคนที่รู้จักไปด้วย “ที่ผ่านมามีบริษัทที่ภูเก็ตติดต่อเข้ามาและเดิน ทางไปหาแรงงานถึงที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก็ได้ แรงงานเป็นร้อยคนกลับไปทำ�งานด้วย ถือว่าประสบ ความสำ�เร็จ และหากสถานประกอบการใดต้องการ

ปลัด รง. เตือนแรงงานไทยในอิสราเอลห้ามยุ่งยาเสพติด ชี้โทษจำ�คุก 25 ปี หรือปรับ 25 เท่า

ปลัดกระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานไทยในต่ า ง ประเทศอย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กฎหมายใน แต่ละประเทศมีบทลงโทษรุนแรง โดยเฉพาะการ ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศอิสราเอลโทษจำ�คุก 25 ปี หรือปรับ 25 เท่าตามโทษปรับที่กำ�หนดใน กฎหมายอาญา ขอให้ตั้งใจทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์ สุ จ ริ ต อย่ าโลภ ย้ำ � การกระทำ � ความผิ ด ดั ง กล่ า ว เป็นการทำ�ลายภาพลักษณ์ของประเทศ นายจี ร ศั ก ดิ์ สุ ค นธชาติ ปลั ด กระทรวง แรงงาน กล่าวว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ

เอกวิทยาศาสตร์จากบัญชีของสำ�นักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 น่าจะมีความหวัง ได้บรรจุมากน้อยเพียงใดคะ 5. การเรียกบรรจุหากไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แต่ทราบจากข่าวทางอื่นจะไปรายงานตัวได้หรือไม่ หรือหากหนังสือแจ้งมาช้ากว่าวันที่ให้ไปรายงานตัวจะ ถือว่าหมดสิทธิ หรือว่าจะมีการอนุโลมให้หรือไม่คะ 6. จากนโยบายของรั ฐ บาลยิ่ ง ลั ก ษณ์ ที่ ว่ า ข้าราชการที่จบปริญญาตรีจะได้เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาทนั้น หากรัฐบาลนี้ถูกยุบไป เงินเดือนที่ว่านี้จะยุบไป ด้วยเลยหรือไม่ เพราะข่าวว่ารัฐบาลนี้อาจจะอยู่ไม่ยาว ดิฉันขอรบกวนมาเพียงเท่านี้ หวังว่าคุณกฤษฎา จะกรุณาตอบให้ทราบด้วย ขอขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ ขอแสดงความนับถือ พรรณประไพ

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2556

ถึงการจับกุมแรงงานไทยที่ก�ำ ลังจะเดินทางไปทำ�งานใน ประเทศอิสราเอล ในข้อหาลักลอบขนยาเสพติด (ยาบ้า) จำ�นวน 16,320 เม็ด ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ และจากการ สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ผู้ต้องหาได้รับสารภาพ ว่า ที่ผ่านมาได้เดินทางไปทำ�งานเก็บผลไม้อยู่ที่ประเทศ อิสราเอลประมาณ 2 ปี มีรายได้เดือนละประมาณ 30,000 บาท และขณะทีท่ �ำ งานอยูใ่ นอิสราเอลได้มเี พือ่ น คนงานไทยได้ว่าจ้างให้ตนเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อ ไปรับยาบ้าที่จังหวัดอุบลราชธานี และขนยาบ้ากลับไป ขายให้เพือ่ นคนงานไทยทีป่ ระเทศอิสราเอลนัน้ กระทรวง

แรงงานจึงขอเตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำ�งาน ที่ประเทศอิสราเอล อย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้ง การส่งออก การนำ�เข้า การผลิต การจำ�หน่าย และการ เสพ ทั้งนี้สำ�หรับการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศ อิสราเอลนั้นมีโทษทางกฎหมายอาญาของอิสราเอลที่ได้ กำ�หนดโทษไว้ อาทิ ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองหรือใช้สาร เสพติด หากฝ่าฝืนต้องโทษจำ�คุก 20 ปี หรือปรับ 25 เท่าตามโทษปรับที่ก�ำ หนดในกฎหมายอาญา และห้ามมิ ให้ผู้ใด ส่งออก นำ�เข้า อำ�นวยความสะดวกในการนำ� เข้า-ส่งออก ทำ�การค้า จัดหายาเสพติดให้โทษอันก่อให้

สภาประชาชนเสนอให้มีบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับกระทรวงแรงงานของไทยใน การดูแลคนงานของทั้ง 2 ประเทศที่เดินเข้าไปทำ�งาน เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีคนไทยเดินทางเข้าไปทำ�งานในระดับ ผู้บริหารบริษัท ระดับวิศวกร ในมณฑลกวางตุ้งกว่า 200 คนตามหลักฐานทางทะเบียน นอกจากนี้ก็มีคนจีน ที่มณฑลกกวางตุ้งเดินทางมาทำ�งานในประเทศไทยเป็น จำ�นวนมาก โดยจากการคุยกันเบื้องต้น ทางกระทรวง แรงงานและมณฑลกวางตุ้งจะจัดตั้งจุดติดต่อระหว่าง กัน โดยกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ทางกรมการ

จัดหางาน (กกจ.) รับผิดชอบ ส่วนทางมณฑลกวางตุ้ง ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมแรงงานของมณฑลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานในเรือ่ งการดูแล การคุม้ ครองแรงงาน ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ “นายเซียว ยื่อ เหิง เกิดข้อกังวลใจว่าหากคนจีน เดินทางเข้ามาทำ�งานในไทย หากไม่มีการคุ้มครองดูแล ที่ดีอาจถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งทางกระทรวง แรงงานก็ได้ฝากให้ช่วยดูแลคนไทยที่เดินทางไปทำ�งาน ที่มณฑลกวางตุ้งด้วย ส่วนเรื่องของเอ็มโอยูระหว่าง กระทรวงแรงงานกับมณฑลกวางตุ้งนั้น เบื้องต้นได้รับ

แรงงานก็สามารถติดต่อมาทาง กพร. เพือ่ เข้ามาพูดคุย ถึงรายละเอียด ทั้งจำ�นวนแรงงานที่ต้องการ ลักษณะ แรงงานที่ ต้ อ งการ ลั ก ษณะงาน สวั ส ดิ ก าร ฯลฯ เพื่ อ ร่ ว มกั น หาแรงงานเข้ า สู่ ส ถานประกอบการต่ อ ไป ส่ ว นเด็ ก และเยาวชนที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอน ปลายและต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานก็สามารถรวม กลุ่มกันมาติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน” นายนคร กล่าว

เกิดธุรกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดดังกล่าวโดยได้รับค่า ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติที่ กำ�หนดไว้ต้องรับโทษจำ�คุก 25 ปี หรือปรับ 25 เท่า ตามโทษปรับที่กำ�หนดในกฎหมายอาญา นายจีรศักดิ์ กล่าวเพิม่ เติมว่า กระทรวงแรงงาน จึ ง ขอให้ แ รงงานไทยที่ ไ ปทำ � งานในต่ า งประเทศมุ่ ง มั่นตั้งใจในการทำ�งานเพื่อสร้างฐานะของตนเองและ ครอบครัวด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต อย่าโลภ อย่าเข้าไป เกีย่ วข้องกับยาเสพติดทุกกรณี โดยเฉพาะแรงงานไทย ในประเทศอิสราเอล เนื่องจากกฎหมายอาญาของ อิสราเอลมีโทษหนักต้องรับโทษจำ�คุก 25 ปี หรือปรับ 25 เท่า ซึ่งหากถูกจับกุมจะทำ�ให้เสียอิสรภาพ อนาคต และครอบครัวอันเป็นที่รัก และที่สำ�คัญการกระทำ� ผิดกฎหมายดังกล่าวเป็นการทำ�ลายภาพลักษณ์ของ ประเทศไทยและแรงงานไทยอย่างยิ่ง หลักการไว้เพราะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ส�ำ หรับ ทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะนำ�เรื่องนี้เข้าปรึกษากับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต่อไป” นาย จีรศักดิ์ กล่าว

“ปัณณพงศ์” ขอให้คงค่าจ้างขั้นต่ำ�อีก 2 ปี ตามมติเดิม

นายปัณณพงศ์ อิทธิอ์ รรถนนท์ กรรมการค่าจ้าง ฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการค่าจ้างกลาง (บอร์ดค่า จ้าง) กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือถึง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการ ดำ�เนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด ในสถานประกอบกิจการหรือโครงการโรงงานสี ขาว ระบุมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ กว่า 70,000 แห่ง และลูกจ้างได้รบั ผลประโยชน์กว่า 7 ล้านคน พร้อมมุ่งมั่นสานต่องานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ อย่างต่อเนือ่ งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ โดยมุง่ หวังให้นายจ้าง ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้า ระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบ กิจการ และดูแล ฟื้นฟูลูกจ้างที่ติดยาเสพติดให้มี โอกาสกลับเข้าทำ�งาน นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กรมฯ ได้สานต่อนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้ตระหนักและ เห็นความสำ�คัญถึงภารกิจที่มุ่งเน้นการบำ�บัดรักษา เพื่อคืนคนดีสู่สังคม รวมถึงดำ�เนินการตามนโยบาย เร่งด่วนที่กำ�หนดให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งต้อง ปลอดจากยาเสพติด โดยในปีงบประมาณ 2556 ที่ ผ่านมา กรมฯ ได้พฒ ั นาเกณฑ์การดำ�เนินงานโครงการ โรงงานสีขาวยกระดับเข้าสูร่ ะบบมาตรฐาน โดยการจัด ทำ�ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์จำ�นวน 6 ข้อ คือ ข้อ 1 การบริหารจัดการ ข้อ 2 คณะทำ�งาน ข้อ 3 การประกาศ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตอ่ ต้านและให้ความรู้ ข้อ 4 มาตรการเฝ้าระวัง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ข้อ 5 มาตรการ ช่ ว ยเหลื อ และให้ โ อกาส ผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาในสถาน ประกอบกิจการ และข้อ 6 การติดตามและประมวล ผล ซึ่งการเข้าสู่ระบบมาตรฐานดังกล่าวจะทำ�ให้มี เครื่องมือและกระบวนการตรวจประเมินที่เป็นไปตาม หลักปฏิบัติสากล และช่วยให้สถานประกอบกิจการ สามารถธำ�รงรักษาระบบการจัดการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ผลการดำ�เนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว จำ�นวน 71,379 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 7,394,400 คน อีกทั้งได้ร่วมมือกับ กรณีทลี่ กู จ้างบางกลุม่ เสนอให้มกี ารปรับค่าจ้างขัน้ ต่�ำ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากค่าจ้างขัน้ ต่ำ�วันละ 300 บาทไม่เพียงพอกับ ค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นมาก ที่ประชุมเห็นว่าการปรับค่า จ้างให้สงู ขึน้ อาจไม่เป็นประโยชน์ หากไม่สามารถคุมราคา สินค้าอุปโภค บริโภคทีจ่ �ำ เป็นในการครองชีพได้ ซึง่ สถาน ประกอบการส่วนใหญ่ต่างคงอยู่ได้ แต่หากมีการปรับขึ้น ค่าจ้างอีกก็อาจทำ�ให้เกิดปัญหาได้ จึงอยากให้คงอัตราค่า จ้างขั้นต่ำ�ที่ 300 บาทไปอีกประมาณ 2 ปี ซึ่งเป็นไป ตามมติบอร์ดค่าจ้างก่อนหน้านี้ที่ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่�ำ วันละ 300 บาทไปจนถึงปี พ.ศ. 2558 หากไม่มีปัจจัย ความผันผวนด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก หลังจากนั้นใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�วันละ 300 บาทเป็น ฐานโดยใช้การปรับค่าจ้างเป็นอัตราลอยตัว ที่เป็นราคา ค่าจ้างทีข่ นึ้ อยูก่ บั การตกลงกันระหว่างนายจ้าง ซึง่ ค่าจ้าง ไม่จำ�เป็นต้องเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ หรือส่งเสริมให้ มีเรือ่ งโครงสร้างค่าจ้างในสถานประกอบการทีก่ �ำ หนดให้

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยกระดั บโครงการโรงงานสี ข าวให้ ยั่ ง ยื น โดยนำ � มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานประกอบกิจการ (มยส.) ไปพัฒนา ซึ่งมีสถาน ประกอบกิจการสมัครเข้าร่วม จำ�นวน 9,195 แห่ง และสามารถนำ�ข้อกำ�หนดมาตรฐานไปพัฒนาในสถาน ประกอบกิจการจนกระทัง่ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน และได้รับใบรับรอง จำ�นวน 2,406 แห่ง ลูกจ้างได้ รับประโยชน์ จำ�นวน 505,840 คน และได้ร่วมกัน จัดทำ�ข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งมีเจตจำ�นงมุ่งมั่นร่วม กั นในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดให้ กั บ สถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และร่วม กันผลักดันให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันมีนิคม อุตสาหกรรม/กลุม่ สถานประกอบกิจการเปิดปฏิบตั กิ าร มุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสถานประกอบกิจการ สีขาว ตลอดจนได้รับการประกาศเกียรติคุณ เชิดชู เกียรติ จำ�นวน 31 แห่ง โดยมีสถานประกอบกิจการ กว่า 2,600 แห่ง ลูกจ้างกว่า 568,000 คน ได้รับการ เสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด ลูกจ้างมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของสถานประกอบกิจการ นายพานิช จิตร์แจ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำ�หรับ ปีงบประมาณ 2557 นี้ เป็นปีแห่งการสานต่องาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบกิจการให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง กรมฯ จึงได้จัดทำ�โครงการส่งเสริมระบบการ จัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมี กิจกรรมที่สำ�คัญคือ การพัฒนาสถานประกอบกิจการ ให้มีระบบการจัดการด้านยาเสพติด จำ�นวน 2,000 แห่ง โดยคาดหวังให้ผู้ประกอบกิจการ ลูกจ้าง มีส่วน ร่วมในกระบวนการป้องกัน เฝ้าระวังมิให้ยาเสพติด แพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจการ ช่วยเหลือดูแล ลูกจ้างที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำ�บัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้โอกาสกลับเข้าทำ�งาน เพื่อ ให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดจากปัญหายา เสพติด อันเป็นการช่วยสร้างหลักประกันทางสังคมที่ มีคณ ุ ภาพแก่แรงงาน ส่งผลต่อผลิตภาพความเข็มแข็ง ทางสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

สถานประกอบการที่ลูกจ้าง 10 คนขึ้นไปให้มีการจัดทำ� โครงสร้างค่าจ้าง นายปั ณ ณพงศ์ กล่ า วอี ก ว่ า ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได้ พิจารณาถึงแนวคิดที่จะมีการแก้ไขกฎหมายที่จะกำ�หนด ให้นายจ้างต้องปรับค่าจ้างประจำ �ปีขึ้นให้แก่ลูกจ้างที่ มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไปนั้น ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายนายจ้างและ ลูกจ้างมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน โดยนายจ้างไม่เห็น ด้วยกับเรื่องนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการบังคับให้นายจ้าง ต้องปฏิบตั ิ ดังนัน้ การทีจ่ ะออกเป็นกฎหมาย จึงเป็นเรือ่ ง ที่กระทรวงแรงงานจะต้องศึกษาระดมความคิดเห็นทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยขอฝากไปถึงพรรคการเมืองอย่านำ� เรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ�มาใช้เป็นประเด็นหาเสียงใน การเลือกตั้ง เนื่องจากอัตราค่าจ้างที่ควรจะเป็นเรื่องที่ ต้องมีเหตุผลเชิงวิชาการเข้ามาสนับสนุน ให้เกิดความ สมดุล ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายที่จะทำ�ให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถอยู่ได้


หน้า 6 ปีที่ 15 (23) ฉบับที่ 1464 ประจำ�วันอาทิตย์ที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ 2556

บริษัท ไธพัตย์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด

ติดต่อ 081-368-0222 089-477-2177 โทร./โทรสาร 02-736-1099

สนใจลงโฆษณา โทร.

5 อัตรา 1 อัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำ�กัดสาขา • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี

3. พนักงานบัญชี-ธุรการ สาขาเชียงใหม่, ระยอง ภูเก็ต 2 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 23-35 ปี • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี • สามารถใช้โปรแกรม Express ทางบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี

4. พนักงานส่งเอกสาร

2 อัตรา

• เพศชาย อายุ 22-35 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี

5. หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า / พนักงานฝ่ายสต็อค 2 อัตรา 6. ฝ่ายผลิต

• เพศชาย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • รายได้ 300 บาท/วัน • สามารถปรับเป็นพนักงานรายเดือนได้ พิจารณาจากประสิทธิภาพการทำ�งาน

สวัสดิการ : โบนัส/เบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน/ประกันสังคม/งานเลี้ยงสังสรรค์/ค่าทำ�งานล่วงเวลา/ *ค่าคอมมิชชั่น/*ค่าโทรศัพท์/*ค่านำ�้มัน/ *ค่าบำ�รุงรักษารถยนต์ (*เฉพาะตำ�แหน่ง)

โทร. 0-2970-7575 โทรสาร 0-2970-7676

E-mail: personal@zircon.co.th Website: www.zircon.co.th

sappasan/ ZIRCON

บริษัททำ�งานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล ติดต่อ คุณอาภรณ์ มิตรประสาร อาคารมงคล ชั้น 3 เลขที่ 57/38 หมู่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ไทยทรงดี จำ�กัด

THAI SONGDEE CO.,LTD.

รับสมัครด่วน

1. ช่างพิมพ์ (ออฟเซ็ท) 2. ช่างพิมพ์ (สติ๊กเกอร์) 3. ช่างปั๊ม ฝ่ายบุคคล

บริษัท ไทยทรงดี จำ�กัด

59 หมู่ 11 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

02-3979047-9

2. พนักงานขายร้านค้ากรุงเทพและปริมณฑล

2. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์์, 22,000.-ขึ้นไป

22,000.-ขึ้นไป

 มีประสบการณ์ดูแลงานขายร้านค้าฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือไฟฟ้า Powertools 3 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำ�กว่า ปวส. อายุไม่เกิน 40 ปี

• เพศชาย/หญิง • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • ไม่รวมค่าพาหนะ • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภค/บริโภค

 วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุ 20-35 ปี บุคลิกดี รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รายได้ดี มีเงินเดือนประจำ� ค่าน้ำ�มันรถ ค่าคอมมิชชั่นการขาย

• เพศชาย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีการฝึกงานให้ พร้อมรับรายได้ระหว่างฝึกงาน

• เพศชาย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีการฝึกงานให้ พร้อมรับรายได้ระหว่างฝึกงาน

• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

3. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 18,000.-ขึ้นไป

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

4. พนักงานขับรถ

โทร. 02-7144299 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) หรือโทร. 081-8145707

Tel. 0-2813-8931-2 หรือ 08-0904-0334

รับสมัคร

ด่วน!

ัด ห

า ง า น จัง ห วั ด ส ม

สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

ร่วมกับ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า (ท่าน้ำ�นนท์)

วันนัดพบแรงงานย่อย

ครั้งที่ 1/2557

JOB FAIR

พนักงานโฆษณา

21-22 พฤศจิกายน 2556 10.00-16.00 น. ณ บริเวณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์นนทบุรี) อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการสื่อสาร และแนะนำ�สื่อสิ่งพิมพ์

ห้ามพลาด!

SAPPASAN / SAPPASAN

ทำ�งาน วันจันทร์-วันศุกร์

สนใจกรุณาติดต่อ คุณสุชานันท์ โทร. 081-208-3411 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ เลขที่ 71/16-17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เลขที่ 149/133 ม.13 ถ.เพชรเกษม ซ.95 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 (ใกล้แยกพุทธมณฑล สาย 4)

บริษัทได้เปิดดำ�เนินการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ มานานกว่า 20 ปี ต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองไปพร้อมกับบริษัทฯ

ทุกตำ�แหน่ง:มีสวัสดิการ วันหยุดประจำ�ปี ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน ฟรี

ส ำ นัก ง า น

บริษัท สรรพสาร จำ�กัด

ผ่านการสัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที

ตำ�แหน่งที่ 4 ทำ�งานที่โรงงาน ถ.เทพารักษ์ กม.10 จ.สมุทรปราการ สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

1. พนักงานขายเครดิต

ติดต่อสมัครได้ที่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอมเมอร์เชียล จำ�กัด 1449 ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 65/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

***ทุกตำ�แหน่ง หากสามารถไปทำ�งานประจำ�ที่ สาขาภูเก็ต หรือสาขาเชียงใหม่ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลายอัตรา

ผู้แทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ยูลินิเวอร์ เช่น บรีส โอโม่ ซัลซิล ลักษ์ ฯลฯ

เครื่องมือช่างทั่วไป

 ออกแบบงานอาร์ตเวิร์คทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

• เพศชาย อายุ 22-35 ปี • มีใบขับขี่ • รู้เส้นทาง

• เพศชาย/หญิง • ไม่จำ�กัดวุฒิ • มี O.T. • มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

บริษัท ภัทรโชติ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

4. พนักงาน Graphic Design

7. พนักงานขับรถส่งของ

1. ผู้จัดการฝ่ายขาย

หลายอัตรา

4. พนักงานโรงงาน

สนใจส่งใบสมัครมาที่ 275 ซ.วิภาวดี 16/3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-690-0510-18 หรือ Email: toom_panadda@hotmail.com

3. พนักงานบัญชี/ เสมียน-ธุรการ

• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี • อายุ 23-40 ปี • วุฒิปวส.ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี • มีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ�และรับผิดชอบในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

• เพศชาย/หญิง • ไม่จำ�กัดวุฒิ • รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่างดี

ตำ�แหน่งที่ 1-3 สถานที่ทำ�งาน ออฟฟิศ ถ.จันทน์ สาทร กรุงเทพฯ

E-mail: it_montri@yahoo.com

ใน อเมริกา...!

บริษัทนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า Powertools, ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือช่างทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายการค้า SENO, MOSA, SETEC BONGO กำ�ลังขยายกิจการต้องการผู้ร่วมงานในตำ�แหน่งต่อไปนี้

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้ากำ�ลัง • มีบุคลิกภาพดี สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ • สำ�หรับผูท้ ี่มีประสบการณ์โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นพิเศษ

บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำ�กัด โทร. 02-286-3232, 02-286-2901, 02-676-3582

• เพศชาย • อายุไม่เกิน 45 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • ไปถูกต้องตามกฎหมาย

เครื่องมือไฟฟ้า

เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำ�รองต่อเนื่อง (UPS) พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่าย UPS สินค้าชั้นนำ�ของโลกยี่ห้อ EATON ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้น และรักความก้าวหน้า เข้าทำ�งานเพื่อรองรับการขยายงานประจำ�ปี 2556 โดยมีตำ�แหน่ง ดังนี้

2. ผู้จัดการ สาขาระยอง

E-mail : Account@kelti.co.th

0 2 - 4 3 5 - 2 3 4 5

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำ�กัด 1. Service Engineer

โทร. 02-276-4868 ต่อ 502 Fax: 02-276-4875

กุ๊ก

ขนาดมินิบัส

อายุ 28-40 ปี ค่าจ้างเริ่มต้น 10,000 บาท มีเปอร์เซ็นต์ เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ พร้อมสวัสดิการที่พัก ค่าโทรศัพท์

ติดต่อ บริษัท เคลทิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด เลขที่ 205/3-4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

รับสมัครด่วน ไปทำ�งาน ร้าน อาหารไทย

พนักงานขับรถทัวร์ ad.mini : thaipat inter3x3

0-2962-7759-60

0-2451-6803-5, 081-819-3515

รับสมัครด่วน

พนักงานบัญชี โทร.

โทร.

4/813 ม.5 ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม.

บริษัท สวัสดิภาพทัวร์ จำ�กัด

บริษัทดำ�เนินธุรกิจ สำ�นักงานบัญชี รับสมัครด่วน

คุณสมบัติ • วุฒิ ปวช., ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ เลขที่ 101/9 ม.1 ซ.สุขาประชาสรรค์ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีรถเป็นของตัวเอง สนใจติดต่อ บริษัท ศิริทอง แมชชีนทูลส์ จำ�กัด

3. พนักงานส่งเอกสาร หลายอัตรา

SAPPASAN/ บางกอกควอลิตี้

Tel. 08-4715-2292

พนั กงานขายเครื่องมือฮาร์ดแวร์ • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

• เพศชาย/หญิง • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป • หากมีประการณ์ และความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ad.mini : ไทยทรงดี 3X3

มีเงินเดือน-ที่พัก-อาหารฟรี ทำ�งานที่ต่างจังหวัด ติดต่อ ร้านโนพร็อบเบิ้มบาร์ (เจ้ก้อย)

ด่วน

หลายอัตรา

sappasan ภัทรโชติ 4x7

รายได้พิเศษ 1,500-5,000 บาท/วัน

รับสมัคร

2. พนักงานออฟฟิศ

• เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน • มีรถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำ�มัน, ค่าคอมมิชชั่น)

งานนี้

เชิญ นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา และผู้ว่างงาน บริษัท สมัครงานกับนายจ้างโดยตรงมากกว่า ตำ�แหน่งว่างกว่า อัตรา

4,000

50

ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

02-580-8654, 02-580-7631, 02-950-3630

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan/ นัดพบนนทบุรี

02-435-2345

เสิร์ฟ

ad.mini : ไเคลทิ อินเตอร์ฯ 3X3

โทร.

• เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / โฆษณา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และวางแผนส่งเสริมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย • มีประสบการณ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง

sappasan/ toom 3X3

รีเซฟชั่นบาร์เบียร์

(เงินเดือน 30,000 + 50,000.-)

หลายอัตรา

าร

08-7598-9292 09-1712-9515

ผู้จัดการ การตลาด

1. พนักงานขาย

ปราก

สนใจติดต่อ คุณวิภา

AD.Mini : คุณวิภา 1x1.5

2,000

รับสมัครด่วน พนักงานหญิงจำ�นวนมาก

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ วารสารศาสตร์ การโฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดีในการทำ�งาน กล้าคิดและกล้าเสนองานต่าง ๆ • ประสบการณ์การตลาด Copy Writer B-Business

ทร

สนใจ ลงโฆษณา

จำ�นวนมาก

ที่มีบุคลิกดี รายได้ ต้องการหารายได้เสริม หรือใช้เงินด่วน อายุ 18 ปีขึ้นไป บาท/วัน

แฟกซ์. 02-971-0596 (รับเงินตรงกับนายจ้าง)

ผู้ผลิตและจำ�หน่ายถุงพลาสติกฟิล์มหด (ชริงค์ฟิล์ม) มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท

(เงินเดือน 18,000.- + ประสบการณ์)

sappasan/ univenger

รับสมัครสาวสวย

โทร. 02-971-0596, 081-649-9074

การตลาด Ad.เล็ก : ศูนย์รักบ้านสงบ 2x1

086-387-2594, 080-244-9771

สนใจติดต่อ 0-2518-1499, 086-330-6624 ได้ทุกวัน เลขที่ 74/212 รามอินทรา 74 แยก 2 มีนบุรี *ดูแล จริงใจ ไม่ตกงาน*

เงินเดือน 10,000-18,000 บาท โอที 500-800 ศูนย์บ้านรักสงบซอยพหลโยธิน 54

บริษัท บางกอกควอลิตี้พลาสติก จำ�กัด

ดำ�เนินกิจการขายเครื่องสำ�อางนำ�เข้าจากประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยดูแลคนไข้ คนสูงอายุ พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด-เด็กโต แม่บ้าน แม่ครัว

ps : ร้านโนพร้อบเบิ้มบาร์ 2x1

สนใจติดต่อ โทร.

ที่พัก-อาหารฟรีตลอด O.T. 300-700 บาท/วัน มีประกันสังคม

บริษัท เคลทิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด

sirithong : sirithong 2x1

เงินเดือน 10,000-25,000 บาท/เดือน ค่าข้าว 130 /วัน+OT./700-800/อาทิตย์ หยุดนักขัตฦกษ์ประจำ�ปี (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) รับเงินตรงกับนายจ้าง

ศูนย์บ้านรักสงบ รับสมัคร

รับสมัครด่วน

อยู่ประจำ� ไม่จำ�กัดวุฒิและอายุ จำ�นวนมาก 120 ต.น. ง.ด. 10,000-18,000 บ. 30 ต.น. ง.ด. 9,000-18,000 บ. 80 ต.น. ง.ด. 7,500-12,000 บ.

sappasan/ สวัสดิภาพทัวร์ 3X3

พนักงานเฝ้าไข้-ดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้าน-ตามบ้าน-ประจำ�ออฟฟิศ

ศูนย์รามอินทรา

พนักงานหญิง คนดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

ps : ศูนย์รามอินทรา 2x1.5

ด่วน

AD.Mini : ศูนย์เบทเทอร์แคร์ 2x1.5

ศูนย์เบทเทอร์แคร์


2. พนักงานแพ็กสินค้า (ชาย) 3 อัตรา

081-910-6375

โทร.

รับสมัครด่วน

ต้องการผู้ร่วมงานจำ�นวนมาก

พนักงานขาย (เซลส์) 3 อัตรา

1. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี 2 อัตรา

• • •

วุฒิปริญญาตรี มีทักษะความเป็นผู้นำ� • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 2 ปี สามารถใชีโปรแกรมบัญชีสำ�เร็จรูปได้

• • •

เพศชาย/หญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำ�งานด้านโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำ�งานประจำ�ที่ต่างจังหวัดได้ (ชัยนาท, นครราชสีมา)

2. หัวหน้าฝ่ายผลิต

• อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำ�กัดเพศ • มีประสบการณ์ในด้านการขาย • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

ad.mini : สยามคอม 3X3

อยู่ย่านรังสิตคลอง 2 สนใจติดต่อ

หจก. ส.เจริญค้าข้าว

เอส.ซี.เอส. จำ�กัด

กำ�ลังขยายธุรกิจ ด้านการผลิตรองเท้า

1. พนักงานขาย 4 อัตรา 2. บัญชี/การเงิน 2 อัตรา

• อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี • มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

16/167 ถ.จอมทอง 19 แขวง/เขตจอมทอง กทม. 10150

โทร. 02-8780878 ต่อ 15 สมัครด้วยตนเองหรือส่ง

E-mail: rak_autochamp@hotmail.com

 

5 อัตรา

  

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย มาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส. จำ�กัด

เลขที่ 128 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-5693-7 www.hrpecharie@yahoo.co.th.

<<11

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท มีค่าพาหนะ + คอมมิชชั่น สามารถขี่จักรยานยนต์ได้  มีความอดทน รักงานขาย ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวสาร สนใจติดต่อ หจก. ส.เจริญค้าข้าว  888/47 ซ.ประดู่ 33 บางโคล่ บางคอแหลม กทม.

ติดต่อ 02-291-9112-3

SAPPASAN : ส.เจริญค้าข้าว 3X3

1. พนักงานขายทางโทรศัพท์ (หญิง) 3 อัตรา

• วุฒิปวช. หรือ ต่ำ�กว่า • อายุไม่เกิน 35 ปี • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ (พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่)

กลุม่ บริษทั ในเครือ รองเท้า

บริษทั ออโต้ แชมป์ แมนูแฟคเชอริง่ จำ�กัด รับสมัคร

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ad.mini : SCS 3X3

รับสมัครด่วน

ad.mini : ออโต้แชมป 3X3

สยามคอม

ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) Phutthatham Insurance Public Company Limited ดำ�เนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2540 ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้

ระบบติดตามรถยนต์ GPS

E-mail : thawatchai@nexgenmobile.com

594 ถ.อโศก-ดินแดง แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400

โทร.

02-246-5999 ต่อ 333

บริษทั ปารีส มิกิ ออพทิคอล (ประเทศไทย) จำ�กัด

เพศชาย/หญิง

4 อัตรา 2 อัตรา

(ประจำ� กทม.) 2

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา

• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • มีไหวพริบดี สามารถโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ดี

• เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึั้นไป • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในตลาดน้ำ�มันหล่อลื่นเป็นอย่างดี • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

SAPPASARN : PARIS MIKI

1 อัตรา

• • • • • • • •

2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1 อัตรา

4. วิศวกรสำ�นักงาน (Office Engineer) B.O.Q

1 อัตรา

5. โฟร์แมน/B.O.Q

3 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีโดยตรง มีประสบการณ์ 8-10 ขึ้นไป (ในเครืออสังหารัมทรัพย์) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้และความสามารถในการดูแลระบบบัญชีทั้งระบบและควบคุมดูแลทีมงานให้ เป็นไปตามเป้าหมาย ของบริษัท ทำ�รายงานส่งผู้บริหารและงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย มีจรรยาบรรณในอาชีพ ชื่อสัตย์สุจริต

• เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป • มีจรรยยาบรรณในอาชีพ ชื่อสัตย์สุจริต • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน สามารถทำ�งานร่วมกับส่วนงานต่างได้ดี

• เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา • จรรยาบรรณในอาชีพ ชื่อสัตย์สุจริต • มีประสบการณ์ 5 ขึ้นไป (ในเครืออสังหารัมทรัพย์) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุ 28 ปีขึ้นไป • เคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านจัดสรร งาน B.O.Q

• เพศชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง • อายุ 25 ปี ขึ้นไป • เคยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านจัดสรร ก่อสร้าง

ตำ�แหน่งที่ 1-4 ปฏิบัติงานสุมทรปราการ ตำ�แหน่งที่ 5 ปฏิบัติงานชลบุรี

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด 560 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปาการ 10540 Tel. 02-706-0026, 085-042-1100 หรือส่งประวัติได้ที่ hrho.pp8@gmail.com

www.facebook.com/praphassornproperty.property

มีความมั่นคงสูง และเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องการผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมจะเติบโตไปอย่างมั่นคงกับองค์กรของเรา เข้าร่วมงานเป็นหนึ่งในทีมงานของเรา โดยเปิดรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้

• • • •

1 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท มาแมค ออยล์ จำ�กัด

sappasan/ Mamac 4x7

เลขที่ 155 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 72 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

1 อัตรา

 

1 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

2 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี

3. พนักงานขาย กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด 5 อัตรา

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 23 ปี ขึ้นไป มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานคลังสินค้า

1 อัตรา

เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ, ควบคุมและตรวจสอบแบบงานก่อสร้างธุรกิจ Retail อย่างน้อย 3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

3. เจ้าหน้าที่อาคาร / เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

1. เจ้าหน้าที่บุคคล

เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป การศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือ MBA มีประสบการณ์ Marketing plan, Advertising, Event 5 ปีขึ้นไป สามารถจัดงบประมาณการตลาด จัดทำ�แผนการโฆษณา, การสื่อสารการตลาด, Brand Image สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย-อักฤษ ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี เคยเป็นผู้จัดการที่ดูแลทีมงานมาอย่างน้อย 2 ปี

2. เจ้าหน้าที่ออกแบบ

1 อัตรา

โทร. 0-2463-8506-9 แฟกซ์. 0-2463-8510 E-mail : yutasak@mamacoil.com www.mamacoil.com

E-mail : msoptic@asianet.co.th

สวัสดิการ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล โบนัส 2 ครั้ง / ปี ค่าตอบแทนตามผลงาน Incentive เบี้ยขยัน + วันหยุดประจำ�ปี + สัมนา + ชุดฟอร์ม + โอที ฯลฯ

สนใจสมัครงานติดต่อ บริษัท อินเตอร์ เซรามิค จำ�กัด 71-71/1 ถ.บรมราชชนนี (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-434-9293-7 แฟกซ์: 02-434-9289 e-mail : Sittichailert@hotmail.com

1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

0-2645-0181-4

1 อัตรา

• • • •

งานภายใต้ “โครงการ Asiatique the Riverfornt” เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจด้านการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหารศูนย์การค้ากำ�ลังเปิดรับสมัครตำ�แหน่งงานดังนี้

1. เจ้าหน้าที่การตลาด • • • •

โทร.

1. ผู้จัดการบัญชีบัญชี

บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำ�กัด บริหาร

รับด่วน จำ�นวนจำ�กัด

บริษัท ดับเบิ้ลยู พี อาร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถ.พระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม. 10320

บริ ษัท สมไทยเปเปอร์ จำ�กัด จำ�หน่ายกระดาษทุกชนิดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯเราดำ�เนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี

เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ทุกประเภท

www.mrthaijob.com

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท มาแมค ออยล์ จำ�กัด

4. ผู้จัดการภาค (Supervisor)

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวช.-ปริญญาตรี มีเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ คอมมิชชั่น ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ

บริษัทมีเงินเดือน, โบนัส, ค่ารถ, ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ให้ ➧ ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานการสมัครงานมาสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่

3. เจ้าหน้าที่บัญชี

• • • •

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออฟฟิศ

อายุระหว่าง 20-30 ปี ( วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ( มีความกระตือรือร้น และรักงานด้านบริการ ( ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

โทร. 0 - 2 2 5 5 - 9 8 2 7 FAX. 0 - 2 2 5 5 - 9 8 8 9

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล

จัดสรรคุณภาพ มีความต้องการเพิ่มบุคคลากรร่วมงาน มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ สำ�เร็จไปพร้อมกับเราดังต่อไปนี้

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง • สามารถปิดงบได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

อาคารอิเซตัน ชั้น 3 ถ.ราชดำ�ริ ปทุมวัน กทม. 10330

• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

บริ ษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด เป็นผูน้ �ำ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก ได้ดำ�เนินการพัฒนาโครงการหมูบ่ า้ น

1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด

คุณสมบัต ิ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

โทร 02-585-9009 ต่อ 4100, 081-583-7414 Email: phutthatham.hr@gmail.com www.phutthatham.com

1. เจ้าหน้าที่บัญชี

จำ�นวนมาก

เพศชาย / หญิง • อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้าน การขายอย่างน้อย 1 ปี สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือจดหมายได้ที่

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

หลายอัตรา

ดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้าง เซรามิค สุขภัณฑ์ชั้นนำ�ในประเทศไทย กำ�ลังขยายกิจการต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตราดังนี้

พนักงานขาย (

ปฎิบัติงานวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30 น.–7.00 น.

บริษัท อินเตอร์เซรามิค จำ�กัด

บริษัทดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับแว่นตาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีสาขามากกว่า 1,000 สาขาทั่วโลกใน 12 ประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส, UK, เยอรมนี, U.S.A., ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเลเซีย, จีนและไทย เรากำ�ลังมองหาผู้ร่วมงานในตำ�แหน่งดังนี้

พนักงานสต๊อก

sappasan ประภัสสร 4x7

โทร. 0-2632-1151, 086-335-3829

(ไม่เป็นสอนให้ฟรี) ทุกตำ�แหน่งเงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป • อายุไม่เกิน 35 ปี • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

• เพศหญิง ไม่จำ�กัดอายุ • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ทำ�งานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ • ทุกตำ�แหน่งไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ (ยกเว้นแม่บ้านสำ�นักงาน) • วุฒิ ปวส.ขี้นไป (ยกเว้นแม่บ้านสำ�นักงาน) • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี

sappasan/ นิราวัณ 3x4

อาคารมุกดา ชั้น 8 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

sappasan/ nexgen 3x4

บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำ�กัด

3. ฝ่ายขาย (เพศหญิง) 4. ช่างทำ�ผมฝึกหัด (เพศหญิง)

รับสมัครด่วน พนักงานบัญชี หลายอัตรา

(ประจำ�สาขาพุทธบูชา) 

หลายอัตรา

เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

5. พนักงานติดรถจัดส่ง

โทร. 02-108-4488 # 501, 081-311-2209 E-mail : Phanwadee.d@asiatiquethailand.com

เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ สมไทยกรุ๊ป

7 อัตรา

• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป • ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร และ ร้านค้าผู้เช่า • ตรวจสอและซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโครงการ • ปฎิบัติงานร่วมกับ รปภ. และ แม่บ้าน • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และระบบสาธารณูปโภค • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำ�กัด 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120

5 อัตรา

ประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุ  ชุดยูนิฟอร์มสำ�หรับพนักงาน ลาพักร้อน 6-8 วัน/ปี  โบนัสประจำ�ปี, ปรับเงินเดือนประจำ�ปี  สวัสดิการเบิกค่าจ้างล่วงหน้า  สวัสดิการช่วยเหลืองานอุปสมบท  สวัสดิการช่วยเหลืองานมงคลสมรส  สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร  สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ  ค่าคอมมิชั่น, ค่าน้ำ�มันรถ, ค่าโทรศัพท์ (สำ�หรับบางตำ�แหน่ง)  ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก (กรณีเดินทางต่างจังหวัด) และอื่น ๆ  

ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาได้ที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำ�กัด โทร. 02-623-0610-20 ต่อ 298 แฟ็กซ์. 02-221-5516

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ถ.22 กรกฎาคม 1 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

E-mai: chompoo.hr.somthai@hotmail.com

www.mrthaijob.com www.mrthaijob.com

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

SAPPASAN/ สมไทยเปเปอร์*

• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาพิเศษ ผลตอบแทน : เงินเดือนประจำ� + คอมมิชชั่น

(มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป)

อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา sappasan/ พุทธธรรมประกันภัย 3X4

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 1 เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอื่น 1 เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 เจ้าหน้าที่การเงิน 1

sappasan อินเตอร์เซรามิค 4x7

คุณสมบัติ :

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ คุณธวัชชัย

1. 2. 3. 4.

บริษัท นิวราวัณแฮร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด 1. ศิลปกรรม (เพศชาย) 2. สรรหาบุคคล (เพศหญิง)

sappasan ริเวอร์ 4x7

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ 2 อัตรา (รับสมัครด่วน)

บริษัท ดับเบิ้ลยู พี อาร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด

SAPPASAN : WRP 3X4

บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำ�กัด


¢ÍàªÔÞËÇÁ§Ò¹ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡Òà ในโอกาสฉลองกาวสูปที่ 23 หนังสือพิมพสมัครดวน หนังสือพิมพหางานที่ตีพิมพตอเนื่องยาวนานเปนอันดับ 1

ÃÙŒ¡‹Í¹ÃѺ »ÃѺ¡ÒúÃÔËÒä¹ã¹Âؤ AEC ͧ¤»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÁÙŹԸԪѾѲ¹Ò

ÇÔ·ÂÒ¡Ã

ÇÔ·ÂÒ¡Ã

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

¼ÙŒÍӹǡÒÃËÅÑ¡Êٵà »ÃѪÞÒ´Øɮպѳ±Ôµ (¹Ò¹ÒªÒµÔ) ¤³Ð¾Ñ²¹Ò·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ

Ãͧ¤³º´Õ½†ÒÂÇÔªÒ¡Òà ¤³Ð¾Ñ²¹Ò·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ

วันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ³ ËÍ»ÃЪØÁà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 6 Ãͺ ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ Ê¶ÒºÑ¹ºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ

ʹѺʹعâ´Â... www.mrthaijob.com

www.mrthaijob.com

www.mrthaijob.com www.mrthaijob.com


www.mrthaijob.com

คลาสสิฟายด์จ็อบ

ปีที่ 15 (23) ฉบับที่ 1464 ประจำ�วันอาทิตย์ที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556........หน้า 13

สนใจลงโฆษณา โทร.

0-2435-2345 แฟกซ์ 0-2433-4343

• ออกแบบและผลิตเครื่องเสียงภายในบ้าน (Hi-Fi) และภายนอกอาคาร (P.A.) ห้องประชุม, ดิสโก้เธค, ห้องอาหาร, คาเฟ่, คาราโอเกะและคอนเสิร์ต • บริการตัด เจาะ พับ ขึ้นรูป และผลิตชิ้นงานโลหะแผ่นทุกประเภทด้วยเครื่องจักร CNC ซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ • บริการพ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรม หรือสีนำ�้ ด้วยระบบ Line-Conveyor แบบต่อเนื่องจากเยอรมนี พร้อมงานซิลค์สกรีน มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมทีมงานดังนี้

1. วิศวกรออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

2. หัวหน้าหน่วยประกอบทดลอง LAB

• • •

เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ หากมีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ และขับรถได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• • • •

เพศชาย วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถอ่านวงจร Circuit Diagram ได้ และเข้าใจการทำ�งาน ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งค่าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

• • •

เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิ ม.3 - ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านช่างหรือผ่านการอบรม • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 หากมีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องเสียงมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Sale Engineer

• • • • •

เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถเรียนรูก้ ระบวนการผลิตงานโลหะ และดูแบบโลหะแผ่นคลีไ่ ด้ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ติดต่อสือ่ สารและการจูงใจลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ หากมีความรู้เกี่ยวกับสินค้างานโลหะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ IE

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

• เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Project) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประสบการณ์วางแผนการผลิตงานโลหะ หรืองานอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• • •

เพศชาย วุฒิปวช.- ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิ ม.3-ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านช่าง หรือผ่านการอบรมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันอื่นๆ สามารถอ่านแบบทางวิศวกรรม และใช้เวอร์เนียได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ในเครือธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เติบโต ไปกับกรุงไทย-แอกซ่า

12. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

8. หัวหน้าแผนกซ่อมบริการ

9. ช่างซ่อมบริการ

1. Marketing operation 2. Sale Executive

13. พนักงานคลังสินค้า/ สโตร์/ จัดส่ง

คุณสมบัติ

 วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ มีใจรักในการบริการ

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วน! รับจำ�นวนมาก)

สวัสดิการ

10. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

• เพศชาย / หญิง • วุฒิปวช.-ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • วุฒิ ม.3-ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านช่าง หรือผ่านการอบรม • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

OT + สวัสดิการ :  เบี้ยขยัน   

 โบนัสประจำ�ปี ปรับเงินประจำ�ปี  ประกันสังคม  ชุดยูนิฟอร์ม ท่องเที่ยวประจำ�ปี  งานเลีย้ งสังสรรค์ปีใหม่ ตรวจสุขภาพประจำ�ปี  มีรถรับส่งพนักงาน

สนใจสมัครด้วยต้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทรศัพท์ : 0-2889-5495 แฟกซ์ 0-2482-1659 E-mail: manu@npe.co.th www.npe.co.th เลขที่ 29/5 ม.2 ถ.บางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

รับสมัครคนดี – ไม่จำ�กัดวุฒิ

1. หัวหน้า / ผู้ช่วยศูนย์บริการ 30 อัตรา • ไม่จำ�กัดวุฒิ • เป็นคนดี ขยัน รักงานบริการ คล่องตัว • ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายและงานบริการ • รายได้ดี มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + อื่น ๆ 30,000 – 70,000 บาท/เดือน

1. พนักงานขาย กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิ • เงินเดือน + คอมมิชชั่น (14,000-25,000 บาท) • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการฝึกอบรมให้)

• • • •

30 อัตรา 1 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่

• • • • •

• • •

โบนัสประจำ�เดือน ท่องเที่ยวประจำ�ปี มือถือ Notebook ที่พัก • โปนัสประจำ�ปี เงินช่วยเหลือพิเศษ

วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มียานพาหนะของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ อายุ 22-35 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

www.wizardgroup.com E-mail: boonaue@wizardautocare.com

โทร. 0-2514-9050 แฟ็กซ์. 0-2514-9051 E-mail : hr@artlink.co.th www.artlink.co.th

SAPPASAN / wizard

โทร. 0-2538-8111 ต่อ 100, 126

การเดินทางมาสมัครงานนั่งรถโดยสารสาย 8, 27,92,96, 126,145 ฯลฯ ลงที่บิ๊กซีลาดพร้าว นั่งวิน ฝั่งลาดพร้าว 81 บอกว่ามาบริษัท ทีอาร์ฯ

การันตีคุณภาพชีวิตการทำ�งาน

ด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีซ้อน โอกาสดี! รับสมัครพนักงานจำ�นวนหลายอัตราทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท

สวัสดิการ สำ�หรับพนักงานประจำ�

ประจำ�สำ�นักงานใหญ่ ฝ่ายการเงิน

 เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

ฝ่ายจัดจำ�หน่าย

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมสินค้าคงคลัง

 เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนสินค้าคงคลัง

ผู้จัดการร้านแอมเวย์ ช็อป

• • •

วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป (ไม่จำ�กัดสาขา) อายุไม่เกิน 40 ปี • ประสบการณ์ 5-10 ปีในการบริหารร้านสาขา มีประสบการณ์ในตำ�แหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งความรู้ในการบริหารคลังสินค้า ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำ�งานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ชอบงานด้านบริการต่าง ๆ มีความสุขุม มีความอดทน และรับผิดชอบสูง ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

เจ้าหน้าที่ประจำ�ร้านแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิ ม.6. ขึ้นไป (ไม่จำ�กัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านการรับการสั่งซื้อ การให้บริการติดต่อสอบถาม และแก้ปัญหาให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิด-บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว • สามารถทำ�งานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • มีใจรักงานบริการ ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกและน้ำ�เสียงสุภาพนุ่มนวล มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

สนใจร่วมงานติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

1199/1 ถนนรามคำ�แหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2840-8000 ต่อ 8211, 8212 หรือ 8220

E-mail: staffrecruit@amway.com www.facebook.com/HR.AmwayThailand หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา

• โบนัสการันตี 2 เดือน • โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน • สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท • การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน • ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม • ตรวจสุขภาพประจำ�ปี • วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี 12 วัน/15 วัน • เครื่องแบบพนักงานประจำ�ช็อป • เงินพิเศษเฉพาะพื้นที่ จำ�นวน 1,500-2,500 บาท • สัมมนาประจำ�ปีทั้งในและต่างประเทศ • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ • รางวัลครบรอบปีการทำ�งาน • สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม (ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยใน/นอก) • กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ • กองทุนเงินทดแทน

มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ดูแลร้านเครื่องแต่งกาย และใช้คอมพิวเตอร์ได้

เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 ขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

เพศชาย/หญิง มีความคิดสร้างสรรคออกแบบลวดลายและทำ�บล๊อกสกรีนได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี

6. พนักงานบัญชี/พนักงานบัญชีสต็อก เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ทำ�คอมได้

สามารถออกต่างจังหวัดได้ครั้งคราว

7. พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่งของ

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิขั้นต่ำ� ม.3 รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

8. ช่างเย็บเสื้อ/กางเกง

บริษัท อาร์ทลิงค์ จำ�กัด

19/1 ซอยลาดพร้าว 57 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 48 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

5. ฝ่ายศิลป์ออกแบบลวดลาย/ตกแต่งดิสเพลย์

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท ที.อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

4. พนักงานขาย (ประจำ�ร้าน/จัดรายการ) (กทม./ตจว.)

วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว ถ้ามีความสามารถออกแบบ และใช้โปรแกรมกราฟฟิคได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

210/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

3. ผู้จัดการร้าน/แคชเชียร์ (กทม./ตจว.)

sappasan/ อาร์ทลิงค์™.4x7

พักร้อนประจำ�ปี ค่าล่วงเวลา (โอที) ค่าตำ�แหน่ง ชุดฟอร์มพนักงาน วันหยุดประจำ�ปี

 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ออกต่างจังหวัดได้และขับรถได้ หน้าที่ดูแลร้านค้า หากมีประสบการณ์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ในด้านขายเครื่องแต่งกายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่การตลาด

• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป • • • • •

รั บ สมั ค รด่ ว น

• ไม่จำ�กัดวุฒิ อายุ 18 ปีขึ้นไป • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + O.T. (รายได้ 12,000 ขึ้นไป)

ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง ค่าการจัดการ เงินพิเศษ ฝึกอบรมและดูงาน

Tel. 089-052-0660, 02-152-7395 (คุณนิติวิชญ์)

2. หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล

2. พนักงานประจำ�ศูนย์บริการ 30 อัตรา

• • • • •

E-mail: p_anom_korn@hotmail.com

1. ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายโปรโมชั่น

ผู้จำ�หน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน และตรายางคุณภาพสูง นำ�เข้าจาก ต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน ออสเตรีย ฯ ต้องการรับสมัคร พนักงานที่ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน มาร่วมงานในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

ศูนย์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร บริการด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สวัสดิการ :

บริษัทผู้จัดจำ�หน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในห้างศูนย์การค้าทั่วประเทศ

บริษัท ที อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

4. ช่างเทคนิค

มีเงินเดือนประจำ� 15,000-20,000 บาท โบนัสไตรมาส, ประจำ�ปี, ค่าคอมมิชชั่น ★ ประกันสุขภาพ, ท่องเที่ยวต่างประเทศ ★ เงินกองทุนสะสมของบริษัทฯ

สถานที่ติดต่อ 25/46-47 ม.บิ๊กล็อท หมู่ 12 ต.บึงคำ�พร้อย อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 สนใจต้องการสมัครงาน

*ด่วนมาก*

3. เจ้าหน้าที่ล้างแอร์รถยนต์

5 อัตรา 5 อัตรา

จำ�นวนมาก

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท โดมอน (1987) จำ�กัด 71/3-5 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.

โทร. 0-2282-2329, 0-2282-0619

SAPPASAN/ DOMON

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องเสียง HI-FI, PA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เพศชาย วุฒิปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิ ม.3-ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการคุมเครื่องจักรกลมาก่อน สามารถเข้ากะได้ สามารถทำ�โอทีได้ หากมีประสบการณ์ด้านการคุมเครื่องจักร ซีเอ็นซี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เราต้องการคน ไฟแรง และสนใจในธุรกิจการบริหารที่จอดรถเช่น “คุณ” เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเรา และร่วมกันขยายองค์กร

พนักงานบริการในที่จอดรถ (Parking Service Staff) 10 อัตรา ให้บริการและอำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงาน ด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในที่จอดรถ • เพศชาย อายุ 18-40 ปี • สามารถทำ�งานเป็นกะตามตารางได้ มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

พนักงานเก็บเงินที่จอดรถ

(Cashier)

10 อัตรา

คำ�นวณและรับชำ�ระค่าที่จอดรถ อำ�นวยความสะดวกและบริการแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงานด้านต่างๆ • เพศหญิง อายุ 18-40 ปี • สามารถทำ�งานเป็นกะตามตารางได้ • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

พนักงานธุรการ (Officer)

5 อัตรา

บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำ�งานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำ� • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

ผู้ช่วยผู้จัดการที่จอดรถ (Parking Assistant Manager) 5 อัตรา บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำ�งานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำ� • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

สถานที่ทำ�งาน : บริเวณสีลม, สุขุมวิท, เพชรบุรีตัดใหม่

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ อาคารรามาแลนด์ ชั้น 17 เลขที่ 952 ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2237-2353

แฟกซ์ 0-2237-2352 มือถือ 08-5485-7159

E-mail: recruitment@npd.co.th

sappasan นิปปอน 4x7

เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบวงจร PCB ได้ เช่น Altium Designer หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• • • •

SAPPASAN / NPE/นัฐพงศ์

• • •

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า

11. ช่างคุมเครื่องจักร ซีเอ็นซี

• เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้ • หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

SAPPASAN/ กรุงไทยแอกซ่า / เจน

NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. 6. เจ้าหน้าที่บัญชี โรงงานผลิตงานเครื่องเสียงและงานโลหะภัณฑ์


14 <<

ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รับสมัคร

ด่วน!

พนักงานขาย

• เพศชาย-หญิง • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำ�กัดสาขาวิชา • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ • ต้องมีบุคคลค้�ำ ประกัน • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • มียานพาหนะ สามารถใช้งานได้ทุกวัน

พนักงานช่างยนต์, ช่างเคาะตัวถัง

• เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี • วุฒิ ปวช.-ปวส.หรือ สพช. สาขาช่างยนต์และสาขาที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

โทร. 0-2477-0077 ต่อ 618, 619, 620, 621, 622, 629

E-mail : hr_toyotathonburi@hotmail.com

บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำ�กัด

ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทฯ กำ�ลังขยายกิจการ และ ต้องการรับบุคลากรในตำ�แหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ✓ ✓

วิ ศ วกรฝ่ า ยขาย • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

รายได้ :

 เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  เบี้ยเลี้ยง  เบี้ยขยัน  คอมมิชชั่น

ไม่จำ�กัดเพศ ✓ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่บุคคล เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ✓ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา ✓ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

• • • • • • •

»˜œÁ¹éÓÁѹà»âµÃ¹ÑÊ

¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

ÊÕèá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

สนใจสมัครด้วยตนเอง, ส่งประวัติมาทาง E-mail หรือส่งจดหมายมาที่

ÅÒ´¾ÃŒÒÇ «.15

ÍÒ¤ÒèʹáŌǨà ö俿‡Ò㵌´Ô¹

บริ ษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด เป็นผู้แทน จำ�หน่ายเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Chicago Pneumatic ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพสูง

ก า ม น ว ่ ด Sales Engineer

ดำ�เนินธุรกิจการบริการรถเช่าหลากหลายประเภท รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการรถลีมูซีน ประจำ�สนามบินสุวรรณภูมิ และโรงแรมต่าง ๆ เปิดรับสมัครพนักงาน ในตำ�แหน่งดังนี้

sappasan/ food by phon

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

¨Ò¡ËŒÒá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

¼‹Ò¹´ŒÒ¹ËÅѧ¤ÒÏ¿ÙÏ

บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำ�กัด

431/1 ซ.ลาดพร้าว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำ�กัด

46/181 หมู่ที่ 2 สุรีย์พรออฟฟิศเซ็นเตอร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2949-9834 ติดต่อ คุณกวาง

sappasan/ V.R.P/3

โทร. 0-2938-7781-2 ต่อ 300-301, 08-7008-3773 E-mail: hrvrp@hotmail.com ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

E-mail: Sale@entail.co.th

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธา มีความประสงค์จะรับบุคลากรมาร่วมงานในตำ�แหน่งต่อไปนี้

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

ด่วนมาก 7 อัตรา

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง

(โครงสร้าง-สถาปัตย์) • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

 วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้  ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำ�ประกัน  เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น

• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (สาขาสถาปัตย์ ก่อสร้าง) • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป

2. พนักงานขายหน่วยรถ Pre Order หลายอัตรา  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์  ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำ�ประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น

6. พนักงานขับรถยนต์ ด่วนมาก 1 อัตรา

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• เพศชาย • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

จำ�กัด (มหาชน)

โทร. 02-435-1054 Ext. 204 คุณฉัตรชัย Ext. 219 คุณธันย์ชนก, Ext. 213 คุณชัยยศ E-mail: human@nldplc.com www.nld.co.th

ไม่จำ�กัดวุฒิ มีบุคคลค้ำ�ประกัน

ไม่จำ�กัดวุฒิ มีบุคคลค้ำ�ประกัน

หลายอัตรา

เงินเดือน  เบี้ยขยัน เงินเดือน

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5. พนักงานคีย์ข้อมูล

2 อัตรา

• เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

4. พนักงานส่งสินค้า

• ต้องมีที่พักอาศัยอยู่ย่านรามอินทรา กม.8 หรือแฟชั่นไอส์แลนด์

4. ธุรการ (ประจำ�สำ�นักงาน) ด่วนมาก 10 อัตรา 7. จป.วิชาชีพ • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ใช้ MS Office ได้ดี

1. พนักงานขายห้างโมเดิร์นเทรด (Key Account) หลายอัตรา

6. รถร่วมขนส่งสินค้า SAPPASAN / เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์

2. วิศวกร (ประจำ�สำ�นักงาน) ด่วนมาก 2 อัตรา 3. โฟร์แมน

กำ�ลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายขาย ดังนี้

ด่วนมาก 5 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่ประมาณการ ด่วนมาก 5 อัตรา

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

www.entail.co.th

บริษัทตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) 1. วิศวกรสนาม

วุฒิ ปวส. ด้านช่างทุกสาขา-ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมทุกสาขา เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจบใหม่ และมีประสบการณ์ด้านงานขายอุตสาหกรรม 1-5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ผ่านงาน ขายปั๊มลมอุตสาหกรรม จะพิจาราณาเป็นกรณีพิเศษ) สามารถสื่อสาร (พูด-เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และมี Lab top เป็นของตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีรถยนต์ส่วนตัว บริษัทฯ มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำ�มันให้ sappasan เอ็นเทลเทคโนโลยี 4x7

สำ�นักงานใหญ่ : เลขที่ 313/1 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

8. สาขาจรัญสนิทวงศ์ 9. สาขาวงศ์สว่าง 10. สาขาลาดพร้าว 138 11. สาขาอ่อนนุช 12. สาขาปิ่นเกล้า 13. สาขาบางแค 14. สาขาเจริญนคร

มีรถกระบะ ตู้ทึบ (มีหลังคาสูง 2 เมตรขึ้นไป)

หลายอัตรา

เบี้ยขยัน เงินเดือน

หลายอัตรา

เบี้ยขยัน

หลายอัตรา

รายได้สูง สวัสดิการดี

สมัครได้ที่ บริษัท วี.อาร์.ซี.มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 82/122 หมู่ 6 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2322-7795-6, 081-882-1990, 086-985-0656

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan/ VRC MARKETING

สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามได้ที่..

1. สาขาท่าพระ 2. สาขาพระราม 2 3. สาขาสุขาภิบาล 3 4. สาขารามคำ�แหง 5. สาขาร่มเกล้า 6. สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ 7. สาขาประดิษฐ์มนูธรรม

SAPPASAN/ TOYOTA ธนบุรี

สาขา มีทั้งหมด 14 สาขา


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

<<15

บริษัท สารสมบัติ จำ�กัด

ด่วน

ดำ�เนินธุรกิจด้านเครือ่ งปรับอากาศจำ�หน่าย ออกแบบ ติดตัง้ ซ่อม ล้าง ให้กับหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท เอกชน ต้องการรับสมัครพนักงาน

พนักงานขับรถผู้บริหาร 2 อัตรา ความรับผิดชอบ

1. วิศวกรเครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า • มีประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 เพศชาย

อายุ 30-40 ปี  มีประสบการณ์ขับรถประจำ�ตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง 2 ปีขึ้นไป  มีความเชี่ยวชาญในเส้นทาง กทม.และต่างจังหวัด  บุคลิกภาพดี สุภาพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  สามารถทำ�งานล่วงเวลาและทำ�งานในช่วงวันหยุดได้  หากมีประสบการณ์ขับรถยุโรปและรถตู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีที่พักอาศัยอยู่บริเวณสุขุมวิท สำ�โรง บางนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

2. ช่างเครื่องปรับอากาศ หลายอัตรา • ไม่จำ�กัดวุฒิ • มีประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศ

3. พนักงานขาย

• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สารสมบัติ จำ�กัด

เลขที่ 4 ซ.นักกีฬาแหลมทอง 2 แขวง/เขต สะพานสูง กทม. 10250

โทร. 0-2735-8450-9

The One Priority Co., Ltd.

หจก. บางกอกนิวสยามฟู้ด

รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงาน เพื่อเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าและ เก็บบัญชี เงินเดือน มีเงินเดือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง เงินรางวัล อื่นๆ และประกันอุบัติเหตุ คุณสมบัติ • เพศชาย ไม่จำ�กัดวุฒิ-อายุ • ต้องมีพาหนะเป็นของตัวเอง • มีบุคคลค้ำ�ประกัน • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศหญิง/ชาย บุคคลทั่วไป หรือแม่บ้าน อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ทางด้านคลีนิกเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ • รายได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

ทุกตำ�แหน่งสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

คอมมิชชั่น เงินโอที

• ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป 2 เดือนผ่านงาน ได้รับการปรับค่าแรง

(ค่าแรงขั้นต่ำ�วันละ 300 บาท)

สวัสดิการ :  ประกันอุบัติเหตุ  เบี้ยขยัน  ประกันสังคม  เงินเกษียณอายุ  วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี ทำ�งาน : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8:00 น.-17:00 น. ทั้ง 2 ตำ�แหน่ง

สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ ที่

sappasan/ บางกอกนิวสยามฟู้ด 4x7

2. พนักงานฝ่ายผลิต 10 อัตรา

ด่วน!

บริษัท เดอะวัน ไพรออริตี้ จำ�กัด เลขที่ 10/181 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 23 ห้อง 2304D ซ. สุขุมวิท 13 ใกล้กับสถานี BTS นานา ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.30-14.00 น. โทร. 02-168-7278 (ทราบผลได้ทันที)

สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมทำ�งาน ได้ทันที

• รายได้เฉลี่ย 12,000 บาทขึ้นไป • สามารถไปทำ�งานต่างจังหวัดได้ : มีเบี้ยเลี้ยง • ชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล

 เงินเดือนประจำ�  จ่ายโบนัสทุก 6 เดือน

พนั ก งานขาย ประจำ�ออฟฟิศ สำ�หรับขายแพ็คเกจคลีนิกเสริมความงาม

3. พนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บางกอกนิวสยามฟู้ด 48//18 ถนนบางแวก แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2410-1984, 0-2410-2882, 0-2865-1765

1.พนักงานขับรถ 3 อัตรา

(มี 2 ช่วงเวลาให้เลือก 10.00 - 14.00 หรือ 14.00-18.00 ในวันจันทร์-วันศุกร์) • รายได้ประมาณอาทิตย์ละ 5,000 บาท • เพศหญิง/ชาย บุคคลทั่วไป หรือแม่บ้าน อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน และรักการขาย • มีไหวพริบ และทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ • อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

: รับมอบหมายงานและนโยบายจากผู้จัดการ ดูแล ควบคุมพนักงานให้ได้ตามเป้า มีเงินเดือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง เงินรางวัล อื่นๆ • เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง • มีประสบการณ์ ดูแลพนักงานขาย

ชุนฟง

ประกอบธุรกิจนำ�เข้าและจำ�หน่ายเครื่องจักร-อุปกรณ์การเกษตร ถุงห่อผลไม้-รถไถเดินตามขนาดเล็กประเภทรถพรวนดิน-ดายญ้า-ยกร่อง 18 ปีที่ประกอบธุรกิจไม่เคยมีประวัติค้างค่าแรง ที่สำ�คัญจ่ายตรงเวลา

พนั ก งานขาย ทางโทรศัพท์ ชั่วคราว ด่วน!

1. ผู้จัดการเขต 2. sale supervisor เขตต่างจังหวัด

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่

SAENGCHIT AGRICULYURAL MACHINERY

เราเป็นบริษัทที่ทำ�การตลาดทางด้านการขายบัตรสมาชิกให้กับโรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว รวมถึงแพ็คเกจคลินิกสุขภาพ ความงาม และการชะลอวัย ต้องการรับสมัครด่วน

บริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่ายซอสหอยนางรม ตราทะเลงาม นกทะเล นกดำ� ฯลฯ และ สินค้าอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ มานานกว่า 20 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

รายละเอียดงาน เงินเดือน คุณสมบัติ

sappasan/ msig/

เลขที่ 9/283-5 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำ�แหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ recruit@asiasoft.co.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-769-8888 ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

sappasan เอเชียซอฟท์ 4x7

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สนใจติดต่อ เลขที่ 7, 7/1 ซอยประดิษฐมนูธรรม 29 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel. (66)2-553-1267-8 Fax.(66)2-553-1361

sappasan/ แสงจิตเครื่องจักร

SAPPASAN / สารสมบัติ

ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

sappasan The One Priority 4x7

โทรติดต่อได้ทุกวัน : จิราพร ลี

โทร. 081-7340147, 081-7529092 E-mail : jiraporn.nice@gmail.com

บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้านสื่อการศึกษามายาวนานกว่า 10 ปี โดยการจำ�หน่ายสื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการ ตามความต้องการและงบประมาณของทางรัฐบาล

Model Group

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายต่างจังหวัด 10 อัตรา

Model Group คือกลุ่มบริษัทที่สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อ การตลาด งานประชาสัมพันธ์ งานโฆษณาต่าง ๆ แบบครบวงจร การันตีผลงานแบบมืออาชีพ เพราะเราคือพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มบริษัทด้านงานบันเทิง บริษัทด้านความสวยความงาม บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทด้านนันทนาการ บริษัทด้านงาน Import Export กลุ่มงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้นการทำ�งานในปัจจุบันเราจึงมีการปรับ โครงสร้างและรูปแบบการทำ�งานให้สอดคล้อง สำ�หรับกลุ่มเศรษฐกิจระดับอาเซียน (AEC) เราเล็งเห็นถึงความสำ�คัญเรื่องนี้จึงมีการเปิดรับบุคลากรที่มากไปด้วยคุณภาพ เข้ามาร่วมงานกับเราในหลายสาขาและหลายตำ�แหน่งงานดังต่อไปนี้  ชาย หญิง หรือ สาวประเภทสอง

7. ผู้จัดการสาขาฝึกหัด 8. Academic Service and training 9. ส่งเสริมการขาย + วิจัยตลาด 10. Sales  ประกันสังคม สวัสดิการ  ท่องเที่ยวประจำ�ปี 11. Beauty Expert  โบนัสพนักงาน  สัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 12. เจ้าหน้าที่แนะนำ�โครงการ  Personal Trainner

พงษ์เพชร งามวงษ์วาน แคราย ประชาชื่น

ติดต่อ คุณรุ่งระวี

โทร. 081-925-1761, 081-9251762

โซน ปทุมธานี

โซน รัชดา

โซน รามอินทรา

ติดต่อ คุณ ชลธิชา

ติดต่อ คุณวรินทร

รังสิต ดอนเมือง สะพานใหม่ ลำ�ลูกกา

ห้วยขวาง สุขุมวิท ลาดพร้าว พระราม 9 รามคำ�แหง วัชรพล มีนบุรี หนองจอก คันนายาว

โทร. 081-3080004, 087-3226038

โทร. 087-7627699, 089-0329119

ติดต่อ คุณนิชา

โทร. 081-8680105, 087-5142392

Request

 

เพศชาย/หญิง อายุ 22-37 ปี  ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา รายได้ 15,000-50,000  มีบุคลิกที่ดี

 

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์งานเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี  มีประสบการณ์งานเอกสารเกี่ยวกับการขาย  มีใจรักงานบริการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี

1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ-บริการลูกค้า

1 อัตรา

5. แม่บ้าน

1 อัตรา

เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี

ไม่จำ�กัดวุฒิ

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท และ Airport Link สถานีพญาไท) หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด หรือส่งจดหมายมาที่

ในกรณีเรียนรู้งานและปรับพื้นฐานการทำ�งาน การแต่งกาย การสื่อสาร และความมั่นใจ

สนใจติดต่อ โซน นนทบุรี

คุณสมบัติ

อายุตั้งแต่ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช – บริญญาโท (แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละตำ�แหน่งงาน) มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี สาขาใช้ภาษาต่างประเทศได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำ�เป็นต้องจบตรงสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ การสื่อสารชัดเจน เรียนรู้งานไว

คุณวนัสนันท์ เลสันเทียะ, คุณพงศกร เสมอกิจ บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำ�กัด

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 เลขที่ 128/386 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร : 02-216-5080 ต่อ 13, 086-909-3040

Email : sinpanya.hr@gmail.com www.sinpanya.com

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

SAPPASAN / สินปัญญา/NEW

Staff Event ประชาสัมพันธ์ PC + BA เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ ธุรการประสานงาน Marketting

    

SAPPASAN/ model

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ด่วน!! รับสมัครวันนี้จนถึง 30 พ.ย. 56


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส บริ ษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำ�กัด บริษัท เป็นผู้นำ�ทางด้านการผลิต และ จัดจำ�หน่าย เครื่องดื่ม / น้ำ�ผลไม้ และขนมขบเคี้ยว ทั่งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐาน GMP และ

รับสมัครด่วน

ด่วนมาก

1. เจ้าหน้าที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ด่วนมาก

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป • มีความรู้ความเข้าใจ งานด้านการ์เม้นท์ • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

ด่วนมาก

3. ช่างแพทเทิร์น

ด่วนมาก

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขนึ้ ไป • วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง • มีความรู้เรื่องโปรแกรม VB, CRYSTAL REPORT และ SQL เป็นอย่างดี • สามารถแก้ไขปัญหา Hardware, Software เบื้องต้นได้ดี

หมายเหตุ : ทุกตำ�แหน่งพนักงานต้องทำ�งานที่ฝั่งธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ได้

• • • • •

ช่างควบคุมเครื่องจักร 50 อัตรา

2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา

วุฒิ ปวช., ปวส., หรือปริญญาตรี สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จบการศึกษาใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำ�งานในโรงงานอุตสาหกรรม  สามารถทำ�งานเป็นกะได้  ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำ�เร็จหลักสูตรรักษาดินแดนเรียบร้อยแล้ว 

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และหากใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์ม โบนัสประจำ�ปี ฯลฯ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

เครื่องแบบพนักงาน, โบนัส, ค่าครองชีพ, กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ, เงินกู้ฉุกเฉิน, ข้าวสาร 15 กิโลกรัม, งานเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำ�ปี และอื่น ๆ

***ทุกตำ�แหน่ง ปฏิบัติงานที่สำ�นักงานใหญ่ (ตลิ่งชัน)*** ***ทุกตำ�แหน่ง มีบุคคลค้ำ�ประกัน***

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

SAPPASAN / M.C.T.

สนใจติดต่อ บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่) 101 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2881-3522-3 (คุณชามิตา) E-mail : chamita_1502@hotmail.com www.taveephol.com

บริษัท เอสเซนทรา ฟิลเตอร์ โปรดักส์ จำ�กัด 116/3 ซ. เทียนทะเล 24 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-819-9542

บจก. เจ. เอส. ลาเบล แอนด์ ซัพพลาย

บจก.ฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์

J. S. LABEL AND SUPPLY PARTNERSHIP

ผู้ผลิตสียี่ห้อ TOWN และเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสี ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง รับสมัคร

รับสมัคร

ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ริบบอน และอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจรต้องการรับสมัครงาน

1. ช่างพิมพ์เครื่องโรตารี่ 2 อัตรา ด่วน 2. ผู้ช่วยช่างพิมพ์เครื่องเลเตอร์เพลท 2 อัตรา

1. เซลส์แมน กรุงเทพ (มอเตอร์ไซค์์) 2. ธุรการบัญชี (ชาย/หญิง มีประสบการณ์) 3. แคชเชียร์​(มีประสบการณ์) (ช/ญ)

4. พนักงานประจำ�ร้าน

(ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป)

• เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม.6, ปวช. ขึ้นไป • มีความขยัน , อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม.6 , ปวช. ขึ้นไป • มีความขยัน , อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ (โปรแกรม Word , Excel , Internet)

3. พนักงานธุรการทั่วไป

2 อัตรา

4. พนักงานขาย

2 อัตรา

5. พนักงานขับรถ

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป • มีความขยัน , อดทน รักงานทางด้านการขาย บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีพาหนะเป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานฝ่ายผลิต

• O.T (เฉพาะตำ�แหน่ง 1-3) • ประกันสังคม • เครื่องแบบพนักงาน • โบนัสประจำ�ปี • งบจัดเลี้ยงประจำ�ปี • ตรวจสุขภาพประจำ�ปี • ทุกตำ�แหน่งมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจก่อนปฎิบัติงาน

สมัครด้วยตัวเองที่ อาคารเอกไพศาล ลาดพร้าว ซ.126

369 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 42 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

สวัสดิการ

(ประจำ�ที่ลำ�ลูกกา มีที่พักให้) (ประจำ�ที่ลำ�ลูกกา มีที่พักให้)

FAX : 0-2898-5584

sappasan ACCOR 4x7

081-6340747, 02-5143147

บจก. เจ.เอส.ลาเบล แอนด์ ซัพพลาย โทร. 081-647-4185 คุณจันทร์จรัส หรือ 02-8985583, 02-8985670-1

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่

sappasan/ ฉัตรสยามสี

โทร.

เป็นบริษัทผลิตก้นกรองบุหรี่ชั้นนำ�ของโลก ภายใต้การรับรองของมาตรฐาน ระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ SA 8000 ในขณะนี้ บริษัทฯ กำ�ลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน กับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายการผลิต

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน-การธนาคาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำ�แหน่ง 0-3 ปี ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และหากใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยอายุงาน

บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เลขที่ 2 ซ.บางแวก 65 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2410-1359-62 แฟกซ์ : 0-2410-1358 E-mail : info@manchester.co.th Website : www.manchester.co.th

• • • • •

2. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 3. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 4. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์การทำ�งาน 1 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถสร้างแพทเทิร์นด้วยมือและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

บริษัท เอสเซนทรา ฟิลเตอร์ โปรดักส์ จำ�กัด

1. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน-การธนาคาร 3 อัตรา

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop, 3D ได้คล่องแคล่ว

2. Merchandizing Officer

รับสมัคร !!! ด่วน

HACCP โดยได้รบั การยอมรับและความไว้วางใจทัง้ ในด้านการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์ และการจัดจำ�หน่าย ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ มานานกว่า 37 ปี ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ซึ่งมีตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

เป็นโรงงานผลิตและจำ�หน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปภายใต้เครื่องหมาย MANCHESTER และ SURFTEX มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน หลายตำ�แหน่ง เพื่อรองรับการขยายกิจการในตำ�แหน่งต่อไปนี้

sappasan/ เอสเซนทรา ฟิลเตอร์

บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

sappasan ทวีผล 4x7

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

sappasan/ เจเอสลาเบล

16 <<

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด ผู้นำ�ด้านการจัดหาพนักงานขับรถให้ผู้บริหาร และรถลีมูซีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานจำ�นวนมาก โดยมีตำ�แหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

บัญชีเจ้าหนี้ 1 อัตรา บัญชีลูกหนี้ 1 อัตรา บัญชีสต็อค 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ประสานงาน Event 1 อัตรา พนักงานขับรถส่งของ 3 อัตรา

พนักงานขับรถลีมูซีน (Limousine) ประจำ�สนามบิน 100 อัตรา รับสมัคร

ไม่จำ�กัดเพศ

ไม่จำ�กัดอายุ

ไม่จำ�กัดวุฒิ

15,000 +++,

ด่วน

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด

เลขที่ 4 หมู่บ้านสินเกล้า 1 ปากซอยลาดกระบัง 9/8 ถ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. : ฝ่ายบุคคล 0-2739-0900, 08-6344-7906, 08-0227-5825 คุณสมเกียรติ 08-6313-5929

www.mrthaijob.com

บริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำ�กัด

455/564 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-864 7433-5 แฟกซ์ 02-418 4378

www.mrthaijob.com www.mrthaijob.com

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan โตชิโน 4x7

สนใจติดต่อ :

SAPPASAN /Thaitime

รายได้ดี : การันตีรายได้ เบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น มีสวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม, ตรวจสุขภาพประจำ�ปี, ประกันสังคม


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส ต้องการรับพนักงานหลายอัตรา

ด่วน

• เพศชาย/หญิง • ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา • มีบุคคลคำ�้ประกัน • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง • เงินเดือนประจำ� 15,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่น+โบนัส

3. พนักงานวางบิลและเก็บเงิน หลายอัตรา

• เพศชาย • ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา • มีใบอนุญาติขับขี่

2 อัตรา

• • • •

สนใจสมัครงาน/นัดสัมภาษณ์ ติดต่อ คุณศิริกาญจน์ เส้งวั่น โทร. 081-727-8289 541/7 ถ.รามคำ�แหง 39 (เทพลีลา10) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 หรือส่งใบสมัครงานที่ E-mail : HR-Work@hotmail.com

โทร. 0 2292 2205-7, 08 5233 9666

sappasan/ ตรงดีก้าวหน้า

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท ตรงดีก้าวหน้า (1992) จำ�กัด 864/103 ตรอกวัดจันทร์ใน ถ.จันทน์ (ประดู่ 1/44) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

 เพศชาย

 เพศชาย 

มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงินไม่ต่ำ�กว่า 5 ปี

2 อัตรา

อายุไม่เกิน 40 ปี รู้จักเส้นทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

2 อัตรา

วุฒิ ม.3/ม.6

4. เจ้าหน้าที่พัฒนา WEBSITE 1 อัตรา (FREE LANCE) มีประสบการณ์ ในการ ออกแบบ/พัฒนา WEBSITE

สวัสดิการ : นำ�เที่ยวประจำ�ปี, เงินโบนัส, เบี้ยขยัน 1,200 บาท,

(เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้อย่างแท้จริง)

ทุกตำ�แหน่ง:หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 เพศชาย/หญิง

3. พนักงานสโตร์

เพศ ชาย/หญิง • อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิการศึกษา อนุปริญญาตรี ขึ้นไป รักงานขายและบริการ, มีความตั้งใจ และรับผิดชอบงานที่ทำ�ได้เป็นอย่างดี, มีเป้าหมายในชีวิต มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีทักษะการสื่อสารที่ดี ต้องการความก้าวหน้า และรายได้ที่เพิ่มขึ้น (มีการอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ)

สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน โบนัสประจำ�ปี มีสัมมนาท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ

1 อัตรา

2. พนักงานขับรถ ส่งสินค้า

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง • มีบุคคลคำ�้ประกัน • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

3. พนักงานขับรถส่งของ

1. หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ การเงิน

เราเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ชั้นนำ�ระดับโลก เราผลักดันให้ทุกคนที่ผ่านการ คัดเลือก ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง เพื่อรายได้ที่สูงขึ้นและรองรับอนาคตที่มั่นคงของท่าน

• เพศหญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

ตัวแทนขาย

จำ�หน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รับสมัคร " คิดถึงไฟฟ้าคิดถึงเมโทรฯ " ด่วน

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป รับทั้ง Full-time และ Part-time (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

2. เสมียน/ธุรการ 2 อัตรา (ประจำ�ออฟฟิศ)

บริษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม จำ�กัด

รายได้ดี

1. เซลส์ หลายอัตรา (กรุงเทพฯและปริมณฑล)

รับสมัครด่วน

sappasan ถาวรจิระพัฒน์ 4x7

บริษัทฯ ขายส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง

หจก.ถาวรจิระพัฒน์

<<17

สวัสดิการงานสมรส/งานศพ, เงินเพิ่ม 3,500-7,000 บาท/ปี กรณีไม่ขาดลามาสาย

สนใจสมัครงานได้ที่ บริษัท เมโทรเพาเวอร์ซิสเต็ม เลขที่ 479/2 ซ.พระยาสิงหเสนีย์ ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330

จำ�กัด sappasan/ เมโทรเพาเวอร์

บริษัท ตรงดีก้าวหน้า (1992) จำ�กัด

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โทร. 02-2146050, 026138510 แฟกซ์ 02-2146053, 02-2146390

E-mail: watchara@electricmetro.com, mamaearn@yahoo.co.th

Bangkok Instrument & Service Co.,Ltd บริษัท บางกอก อินสทรูเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

บริษัทเริ่มดำ�เนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นผู้นำ�เข้าและจำ�หน่ายเทปการอุตสาหกรรม ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำ�นักงานผ้าไวนิล ทึบแสง โปร่งแลง สำ�หรับผ้าพิมพ์ป้ายโฆษณา กาวร้อน กาวเกล็ด กาวแท่ง บริษัทมีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย • ประจำ�สาพัฒนาการซอย 29 (คลองตัน) • ประจำ�สาขาสวนสมเด็จ (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

6 อัตรา 3 อัตรา

9 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

5 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

15 อัตรา

SAPPASAN / brinks

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำ�กัด

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องจักรกลหนัก หลายอัตรา (รถตัก รถขุด รถแมคโคร)

ลักษณะงาน :

• มีความสามารถในการนำ�เสนอสินค้า, มีประวัติการทำ�งานดี, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้ • มีรถยนต์ส่วนตัว • มีภูมิลำ�เนา หรือ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

• นำ�เสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล, และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่สถานศึกษา • เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับสถานศึกษา หรือกับร้านค้าตัวแทนจำ�หน่าย

คุณสมบัติ • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์ด้านการขาย 0-3 ปี

ปริญญาตรี / โท สายคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา ปริญญาตรี / โท สายศิลปศาสตร์ - สังคมศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สุขศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา นิสิต-นักศึกษาจบใหม่ เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำ�กว่า 2.75 • มีประสบการณ์ด้านหนังสือ, การเขียน, การสอน

 เพศชาย

 เพศชาย

อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือด้านเครื่องกลหนัก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่  มีประสบการณ์ด้านการขาย

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำ�กัดวุฒิ

เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ชุดฟอร์ม ประกันสังคม วันหยุดประจำ�ปี และอื่นๆ เพิ่มเติม (ตามตำ�แหน่ง) sappasan อักษรเจริญทัศน์ 8X7

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ ได้ที่ E-mail : jobs@aksorn.com, www.aksorn.com ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำ�กัด เลขที่ 142 ถ.ตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำ�กัดวุฒิ

สวัสดิการ : เงินเดือนประจำ� เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

• สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

โทร. 0-2622-2999 ต่อ 1620-1622 โทรสาร 0-2622-2201

หลายอัตรา

4. ช่างยนต์ (ประจำ�สาขา จ.พิษณุโลก) หลายอัตรา

หลายอัตรา

คุณสมบัติ • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือด้านเครื่องจักรกลหนัก (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่   มีประสบการณ์ด้านการขาย

3. ช่างเครื่อง/ช่างถอดประกอบ/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/ ช่างสี/ผู้ช่วยช่าง หลายอัตรา

ลักษณะงาน : • ประสานงานจัดทำ� แก้ไขต้นฉบับ • ค้นคว้าข้อมูลในการจัดทำ�หนังสือเรียน แผนการสอนและหนังสืออื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษา คุณสมบัติ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอะไหล่

หลายอัตรา

3. พนักงานธุรการ

สนใจติดต่อที่ บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำ�กัด เลขที่ 3675 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 6613666 ต่อ 246

ฝ่ายบุคคล (คุณปิตมณี) หรือ E-mail : personal@ktt.co.th www.ktt.co.th

¹ÔµÂÊÒÃ... Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ áÅÐ Job Cyber ÃÒ»˜¡É Request

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan/ กรุงไทยแทกเตอร์

• • •

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงานมาที่ สาขาพัฒนาการซอย 29 (คลองตัน) โทร. 02-717-1688 สาขาสวนสมเด็จ จ.นนทบุรี (ปากเกร็ด) โทร. 02-582-2977 ประจำ�โรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) โทร. 02-477-0123 www.leotape.com E-mail : tigertape@leotape.com

ประกอบธุรกิจนำ�เข้าจำ�หน่าย และบริการให้เช่า เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุดไฮดรอลิค รถตักล้อยาง รถฟอร์คลิฟท์ เครื่องปั๊มล้อ ยี่ห้อ SUMITOMO DOOSAN KAWASAKI AIRMAN เป็นต้น มีความประสงค์ จะรับผู้ร่วมงานในตำ�แหน่ง ดังต่อไปนี้

1. พนักงานขาย ประจำ�เขตพืน้ ที/่ ทัว่ ประเทศ (ขายหนังสือแบบเรียนและสือ่ การเรียนการสอน) หลายอัตรา

• ประจำ�โรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี • มีหน้าที่ควมคุมเครื่องจักรในการตัดเทปกาว • สามารถทำ�งานเป็นกะได้

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำ�กัด

เป็นบริษัทชั้นนำ� ที่ดำ�เนินธุรกิจ ด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 ตลอดระยะเวลา 78 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาและบริหาร งานเพื่อมุ่งมั่น สู่ความก้าวหน้า ภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ การปรับปรุงการศึกษา, การพัฒนาบุคลากร การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และเพื่อรองรับการ เจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องการรับผู้ร่วมงานในตำ�แหน่งดังนี้

2. นักวิชาการ

• ประจำ�โรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี • สามารถทำ�งานเป็นกะได้ • มีหน้าที่ในการตรวจเช็คสต็อกสินค้า-เบิกจ่ายสินค้า

sappasan ไดเทปเมอร์ 4x7

• วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป • มีโทรศัพท์มือถือ และยานพาหนะเป็นของตนเอง • มีความรับผิดชอบ และความอดทนในการขาย โดยไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส เรือเจ้าพระยาครุยส์ Easy Living ต้องการรับสมัครพนักงานประจำ� ในตำ�แหน่ง ต่อไปนี้

1. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง 2. พนักงานขายประจำ�สำ�นักงาน 3. คู่สามี-ภรรยา/ (มีที่พักให้) ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์-ปูกระเบื้อง/ คนสวน-แม่บ้าน/ ช่างเชื่อม-ช่างสี

(Tele Sales)

ระดับเงินเดือน : ตามผลงาน ลักษณะการทำ�งาน : แนะนำ�เสนอบริการด้านสินเชื่อและบัตรกดเงินสดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้กับกลุ่มลูกค้าธนาคารผ่านทางโทรศัพท์ ถ้าคุณคิดว่าตนเองมีความขยัน นี่ก็เป็นโอกาสเดียวที่จะ ทำ�ให้คุณมีรายได้ตามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลยอดขายตามผลงาน และโบนัสทุก ๆ 3 เดือน ตลอดจนท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร : -

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม :

โบนัสทุก ๆ 3 เดือน

เงินรางวัลยอดขายและท่องเที่ยวต่างประเทศ

วิธีรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ทันที

ติดต่อสอบถาม : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) ติดต่อขอนัดพบเพื่อสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

คุณจรัสกร 08-1251-1977, 0-2624-2444

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 128/290-300 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 27 (BTS พญาไท) ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สนใจสมัครทางอีเมล์/หรือสมัครด้วยตนเองที่..... เลขที่ 10/5 แยก 5 รามคำ�แหง 187/1 มีนบุรี 10510 โทร. 02-978-6840, 081-559-6645,

AD.Mini : CIMB THAI 3x4

เพศหญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี (หรือกำ�ลังศึกษาอยู่) รักงานขายและการบริการ มีความตั้งใจและรับผิดชอบงานที่ทำ�ได้เป็นอย่างดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีทักษะการสื่อสารดี - ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ (ธนาคารมีหลักสูตรอบรม) เป็นงานที่เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการรายได้ตามความขยันตนเอง - สามารถเริ่มงานได้ทันทีเมื่อผ่านการสัมภาษณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 27 (BTS พญาไท) จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

085-666-0606

E-mail: eak_phd@yahoo.com

4. บาร์เทนเดอร์/ ผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์/ พนักงานล้างจาน/ พนักงานซักรีด • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 • อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. PR Marketing/ พนักงานรับจอง

(จำ�นวนมาก)

• วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • ใช้โปรแกรม Photoshop ได้

สนใจส่งประวัติ รูปถ่าย เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ฝ่ายบุคคล 490 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2541-5599 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล E-mail: hr-chaophrayacruise@hotmail.com

(200 อัตรา)

 พนักงานขับรถทัวร์  ช่างยนต์  ช่างซ่อมบำ�รุง  ธุรการทะเบียน

(จำ�นวนมาก)

สวัสดิการ โบนัสประจำ�ปี  ชุดยูนิฟอร์ม  อาหารกลางวัน, เย็นฟรี 2 มื้อ  รถรับส่ง กรุงเทพ-พัทยา  มีที่พักพนักงาน 

234 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

42, 42/3 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

2. Offices ที่ 2 : ริมถนนรามอินทราเลียบทางด่วนเอกมัย (อยู่ระหว่าง ซ.นวลจันทร์ กับปั๊มน้ำ�มัน Caltex)

Tel. คุณตุ้ย 082-002-6853 คุณนุช 082-002-6834 คุณเอ้ 095-659-8702 คุณโบว์ 092-612-7055 คุณใหม่ 080-977-9542 คุณหลอด 093-839-6723 คุณต่อ 094-046-4122 คุณนก 080-977-9638 คุณยุ 093-839-6724

E-mail : recruit@sggtourism.com

SAPPASAN/ P.T. TOWN 8X14

3. Offices ที่ 3 : พัทยา PP.รังนก (อยู่ระหว่าง Mac donald กับร้านอาหารแม่ผ่องศรี สุขุมวิท 42) ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ TEAM งานฝ่ายบุคคล

     

ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน มีความกระตือรือร้น รักงานขาย มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ฯ พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

โทร. 0-2732-1144 www.krasstec.com

เป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว

บริษทั ฯ ทำ�ธุรกิจหลักทางด้านรับเหมา ติดตัง้ ระบบไฟฟ้า และผลิตแผงสวิตซ์บอร์ด

3. ฝ่ายจัดซื้อ/สต๊อกสินค้า หลายอัตรา

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

2 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

 เพศ ช/ญ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์

หลายอัตรา

• •

 เพศ ช/ญ วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี

4. ช่างเทคนิค, ช่างกลึง, ช่างเชื่อม, างซ่อมบำ�รุง หลายอัตรา 5. พนักงานประจำ�ออฟฟิศ 10 อัตรา ช่เพศ ช วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เพศ ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป 5. ช่ า งซ่ อมอิเลคทรอนิคส์/ไฟฟ้า วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หลายอัตรา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้ เพศ ช วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 6. พนักงานทั่วไป/ธุรการ หลายอัตรา มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศ ช/ญ 6. ฝ่ายจัดซื้อ/สต๊อกสินค้า หลายอัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.ขึ้นไป เพศ ช/ญ วุฒิ ม.3 - ปวช.ขึ้นไป 7. พนักงานขับรถผู้บริหาร หลายอัตรา 7. ฝ่ายบุคคล/ธุรการ หลายอัตรา 

 

บริษัท เจ เอ็น เค ซัพพลายส์ จำ�กัด

เพศ ช/ญ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

8. พนักงานออฟฟิศ/พนักงานทั่วไป หลายอัตรา เพศ ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

 

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

โทร. 0-2721-3924-25, 0-2752-6637, 08-6323-7168

โทร. 032-711160 , 08-6392-0060

โรงงาน : เลขที่ 81 หมู่ 11 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

sappasan/ เจ เอ็น เค

สนง.ใหญ่ : ที่อยู่ 755 หมู่บ้านมิตรภาพ 1 ซ.อ่อนนุช 46 แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250

มาร์คกี้ (ตั้งลูกสนุ๊กเกอร์)  ผู้ช่วยไอที  กุ๊ก ครัวอาหารไทย/ครัวจีน/ครัวเบเกอรี่  พนักงานทำ�ความสะอาด  พนักงานล้างจาน  พนักงานเสิร์ฟ  พนักงานรักษาความปลอดภัย  พนักงานรับ-ส่งเอกสาร  พนักงานขาย (ปริญญาตรี)

2 อัตรา

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำ�ลัง • ทำ�งานทีโ่ รงงานผลิตแผงสวิตซ์บอร์ด หรือทำ�งานโครงการทีห่ น่วยงานสนาม • สามารถทำ�งานที่ต่างจังหวัดได้ ทุกตำ�แหน่งต้องการรับผูม้ ีประสบการณ์ 1-5 ปี หรือผู้ทเี่ พิ่งจบการศึกษาและยังไม่มีประสบการณ์ สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท แพรคติคอลเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด 3083 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

TEL. 0-2399-4220 FAX 0-2398-2345

พนักงานประสานงาน/เลขานุการ

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, ด้านพาณิชยกรรม หรือสาขาอื่น สนใจงานขายโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรม, ทำ�งานส่วนใหญ่ ในออฟฟิศโดยการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และออกไปพบลูกค้าบ้าง ตามความจำ�เป็น

4. วิศวกรไฟฟ้า

สนใจติดต่อ

 เพศ ช อายุ 25 ปีขึ้นไป  มีบุคคลค้ำ�ประกัน  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

และตำ�แหน่งอื่นอีกหลายอัตรา

• เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น

พนักงานทำ�ความสะอาดห้องพัก วันละ 500 บาท  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วันละ 600 บาท 

2 อัตรา

• เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel ได้คล่อง

 เพศ ช วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องจักร เครื่องกล ไฟฟ้า  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หัวหน้าแผนก

เปิดรับสมัครพนักงานประจำ� หลายอัตรา

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน (ไม่พิการทางสายตา และสามารถช่วยเหลือตนเองได้)

(พร้อมอาหารและชุดยูนิฟอร์ม)

SAPPASAN แพรคติคอลเอ็นจิเนียริ่ง 3x5

4. โปรแกรมเมอร์/กราฟฟิก 10 อัตรา

สวัสดิการ

โรงแรมเอเชีย

 เพศ ช/ญ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

เงินเดือน, โบนัส, ค่าคอมมิชชั่น, ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำ�รอง เลี้ยงชีพ

(ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือ Email: vipavee@krasstec.com)

ประจำ�โรงงาน ประจำ�สำ�นักงานใหญ่ 1. พนักงานบัญชี หลายอัตรา 1. ผู้จัดการโรงงาน/ หลายอัตรา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน เพศ ช/ญ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศ ช/ญ วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี 2. พนักงานขาย/การตลาด หลายอัตรา มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 2. Engineering หลายอัตรา เพศ ช/ญ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป 

สวัสดิการ

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท คราสส์เทค จำ�กัด เลขที่ 1205 พระราม 9 ซอย 55 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ต้องการรับสมัครพนักงานด่วน ดังต่อไปนี้

 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน, ค่าน้ำ�มัน ค่าคอมมิชชั่น, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำ�รอง เลี้ยงชีพ

เงินเดือน, โบนัส,  หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่) ประกันสังคม,  วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกั นอุบัติเหตุ, หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีความรูด ้ า้ นกฎหมายแรงงาน และการบริหารงานบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ กองทุนสำ�รอง เลี้ยงชีพ  ขยัน อดทน และสามารถทำ�งานในสภาวะกดดันได้ดี

บริษัท เจ เอ็น เค ซัพพลายส์ จำ�กัด

สวัสดิการ

 ชาย อายุไม่เกิน 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมด้านไฟฟ้าหรืออืน ่ ๆ  ลักษณะงานเป็นงานบริการหลังการขายเครื่องจักร CNC  มีใจรักงานบริการ  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ตามที่อยู่ด้านล่าง 1. Offices ที่ 1 : พระราม 9 (อยู่ระหว่างทางเข้าที่จอดรถ Central พระราม 9 กับ KVIK DANISH DESING) 59 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

E-mail: cargo_tcg@hotmail.com

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ประกันสังคม

โทร. 02-6335527-8 แฟ็กซ์. 02-6715511

2. Service Engineer

ธุรกิจท่องเที่ยว

สนใจติดต่อที่ บริษัท เดอะคาร์โก้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 59 ซ.ดำ�รงค์ลัทธพิพัฒน์ ถ.อาจณรงค์ แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110

1. Sales Engineer

 พนักงานต้อนรับ  ผู้ช่วยการตลาด  ฝ่ายขาย (พูดจีนคล่อง)

บริษัททัวร์ให้เช่า (กรุงเทพฯ)

(ด่วน)

เราคือบริษัทชั้นแนวหน้า ตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปเหล็กแผ่นครบวงจร จากประเทศเยอรมนี และยุโรป เช่น Trumpf, RAS, Feintool, Bollhoff, Halder และ Roemheld ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีไฟแรงเข้าร่วมงานในแผนกต่างๆดังต่อไปนี้

ผู้จัดการร้านอาหาร (พูดจีนคล่อง) พ่อครัว, ผู้ช่วยพ่อครัว ธุรการร้าน พนักงานบริการ พนักงานชงกาแฟ พนักงานล้างจาน คนสวน PARTTIME

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้าน Import/Export • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี

บริษัท คราสส์เทค จำ�กัด

ร้านอาหาร (Restaurant) (พัทยา)

        พนักงาน

พนักงานคีย์เอกสาร 1 อัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป • พักอาศัยแถวปิ่นเกล้า และมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

500

 G.M. RESTAURANT (พูดจีนคล่อง)  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบัญชี  PRODUCT DEVELOPMENT  ASSISTANT MANAGER  ASSISTANT MARKETING  ACCOUNTING SUPERVISOR  หัวหน้า, พนักงานคลังสินค้า  พนักงานบัญชี  หัวหน้า, พนักงานทำ�ความสะอาด  หัวหน้า, พนักงานรักษาความปลอดภัย  พนักงานฝ่ายบุคคล  พนักงานขาย(พูดจีนคล่อง)  พนักงานการเงิน และสต๊อก (PAYMENT)  PC.  DESIGNER  พนักงาน PARTTIME

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

3. พนักงานเสิร์ฟ/ พนักงานรายวัน (เสิร์ฟ)

รับสมัครพนักงาน อัตรา เข้าร่วมกับบริษัท REST@88 จำ�กัด เปิดใหม่ริมทาง MOTOR WAY พื้นที่ 20 ไร่ ในตำ�แหน่ง

ร้านขายของที่ระลึก (กรุงเทพฯ-พัทยา)

พนักงานฝึกหัด 1 อัตรา

(ด่ว

• อายุตั้งแต่ 27-45 ปี • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 • ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

sappasan/ คารสส์เทค

อัตรา พนักงานขายทางโทรศัพท์

(บริษัท shipping)

1. Sales Representation/ ประสานงานขาย • เพศหญิง/ชาย • อายุ 20-35 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • มีประสบการณ์ 2. พนักงานขับรถผู้บริหาร น)

sappasan/ เดอะคาร์โก้ 3X4

บริษัทผู้ผลิตบ้านสำ�เร็จรูปชั้นนำ�

รับสมัครด่วน 25

สนใจส่งประวัติส่วนตัวและหลักฐานการศึกษาพร้อมแนบรูปถ่าย มาได้ที่ E-mail : hr@asiahotel.co.th ส่งจดหมายหรือสมัครด้วยตนเองที่ แผนกบุคคล โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 02-217-0808 ต่อ แผนกบุคคล

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan/ Asia Hotel

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

รับสมัครด่วน

(เรือภัตตาคารล่องแม่น้ำ�เจ้าพระยา) รับสมัครงานด่วน หลายอัตรา

Ad.mini : chapaya cruise3x4

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

sappasan/ Easy Living 3X4

18<<


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

บริษัท ไตรกรุ๊ป รัชดา จำ�กัด

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) 2 อัตรา

ด่วน ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำ�แหน่ง ดังนี้

อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา

 เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในการทำ�งาน กรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือติดต่อด่วนที่ แผนกบุคคล เลขที่ 158 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-247-3134-4 ต่อ 21 ถึง 24 E-mail: admin@trigroup.co.th

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ดส์ จำ�กัด เป็นบริษัทฯ ผู้นำ�ด้านกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง พืชผัก ผลไม้ และอาหารทะเล มีทั้งจำ�หน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

รับสมัคร

   

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มีประสบการณ์การขายต่างประเทศ 3-5 ปี (ถ้าผ่านงานขายด้านอาหารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง ต้องมีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2. พนักงานขายในประเทศ

วุฒิการศึกษา ปวส.

  

 

ต้องรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

1 อัตรา

E–mail: nppfoodsupplier@gmail.com 559/43 หมู่ 7 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-325-0319-20 ต่อ 45

www.mrthaijob.com

02-390-0341

แฟกซ์ 02-711-4039

SAPPASAN/ สมาคมการเจียระไนเพชร

หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข

• เพศชาย อายุ 22-40 ปี • ไม่จำ�กัดวุฒิ • มีความรูท้ างด้านซ่อมไฟฟ้า ประปา พื้นฐาน • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศหญิง/ชาย • ไม่จำ�กัดอายุ  • สามารถทำ�งานเป็นกะได้ • มีเงินเดือนและประกันสังคมให้

ทุกตำ�แหน่ง มีโอกาสได้ไปทำ�งานหรือ ศึกษางานที่ต่างประเทศ มีระบบเลื่อนตำ�แหน่งงาน, รางวัล, ประกันสังคม, ท่องเที่ยวประจำ�ปี

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 02-381-2311 (จันทร์ถึงศุกร์ 10.00-19.00) หรือ 082-339-0440 คุณนิโลบล บริษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำ�กัด เลขที่ 58/19-24 ซ.สุขุมวิท 55 (ปากซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม. 10110

(เวลาทำ�งาน จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00) ทุกตำ�แหน่งสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านบนหรือเข้ามากรอกใบสมัครทุกวันได้ที่สาขาทองหล่อ ลง BTS ทองหล่อแล้วเดินเข้าซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) มาประมาณ 50 เมตร ร้านอยู่ฝั่งขวามือ สังเกตฝั่งตรงข้ามจะมีร้าน 7-11 อยู่

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

กลุ่มบริษัทสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดมีตำ�แหน่งงานจำ�นวนมากสำ�หรับ ผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านงานเจียระไนเพชร และปัจจุบันไม่ได้ทำ�งานอยู่ในโรงงานเจียระไนเพชร ผู้มีประสบการณ์ด้านงานเจียระไนเพชร ไม่จำ�กัดว่าจะลักษณะงานใด สามารถยื่นใบสมัครได้โดยไม่จำ�กัดอายุ เพศ และคุณสมบัติการศึกษา สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร เป็นตัวกลางประสานการคัดเลือกพนักงาน โดยผู้สมัครฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หรือทางอีเมล์ที่ info@thaidiamonds.net ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thaidiamonds

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีใจรักงานบริการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำ�งานเป็นกะได้ เงินเดือนขั้นต่ำ� หนึ่งหมื่นบาท บวกค่าภาษา ค่าคอมมิชชั่น ถ้าพูดภาษาจีนและญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เข้ามากรอกใบสมัครได้ทุกวันที่ สาขาทองหล่อตั้งแต่ 09.00 ที่เคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับ

ถ้าคุณมีประสบการณ์งานเจียระไนเพชร เรามีงานรอคุณอยู่

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางจดหมาย พิมพ์ใบสมัครทางเฟซบุ๊ค ส่งมาที่ : สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร (สมัครงาน) 87/139-140 อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 18 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

• • • •

**สัมภาษณ์รู้ผลทันที**

6 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัทฯ หรือส่งข้อมูลมาที่

4. แม่บ้าน ประจำ�สาขา สุขุมวิท ทองหล่อ หรือ สีลม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรบุคคล มีประสบการณ์ 3-5 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ม.6

• มีวุฒิการนวด สามารถนวดไทย น้ำ�มัน นวดเท้า • มีเงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น • มีประกันสังคม • ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

3. ช่างซ่อมบำ�รุง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง มีประสบการณ์ 3-5 ปี

4. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 4 อัตรา 9. พนักงานทั่วไป ต้องมีใบขับขี่ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

4 อัตรา

4 อัตรา 8. พนักงานฝ่ายบุคคล (HR) 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา

2. พนักงานต้อนรับลูกค้า ประจำ�สาขา ในกรุงเทพฯ และ หัวหิน

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านอาหาร  มีประสบการณ์ 3-5 ปี เกี่ยวกับโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 อัตรา 7. พนักงานเลขานุการ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด

3. พนักงานธุรการ

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานจำ�นวนมาก 1. พนักงานนวด ประจำ�สาขา สีลม สุขุมวิท และ หัวหิน

2 อัตรา

6. พนักงาน QC R&D

  มีประสบการณ์การขาย 3-5 ปี (ถ้าผ่านงานขายด้านอาหารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  ต้องมีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

200,000 คนต่อปี บริษัทฯ มีแผนขยายงานและสาขาอย่างต่อเนื่อง สาขาปัจจุบัน: สุขุมวิท 24, สุขุมวิท 31, ทองหล่อ, สีลม, เชียงใหม่, ดูไบ, กัมพูชา, ญี่ปุ่น สาขาในอนาคต: นานา, พัทยา, หัวหิน

ด่วน!

1. พนักงานขายต่างประเทศ 2 อัตรา 5. พนักงานสโตร์

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที 23 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 E-mail:info@topperind.com (สามารถทำ�งานที่อ้อมใหญ่ได้)

บริ ษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำ�กัด บริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 200 คน ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยมากกว่า

SAPPASAN/ npp food

โทร.

SAPPASAN/ไตรกรุ๊ป รัชดา

ทุกตำ�แหน่งงานถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

sappasan/ ท็อปเปอร์

sappasan Asia Herb 4x7

10 10 10 10 10

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ� ขนาด 500 เตียง ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมงานหลายตำ�แหน่ง ดังนี้ 1. เภสัชกร (ผสมยาเคมีบำ�บัด) 2 อัตรา 2. นักรังสีเทคนิค 3 อัตรา 3. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา 4. พนักงานบุคคล / ฝึกอบรม (ป.ตรี) 2 อัตรา 5. พนักงานบัญชี (ป.ตรี สาขาบัญชี) 3 อัตรา 6. พนักงานการเงิน (ป.ตรี) 2 อัตรา 7. พนักงานต้อนรับ (ป.ตรี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี) 2 อัตรา 8. พนักงานธุรการ (ปวส, ป.ตรี) 2 อัตรา 9. เลขานุการตึก (ปวส. ป.ตรี) 2 อัตรา 10. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ม.6 หรือมีประสบการณ์) 2 อัตรา 11. ผู้ช่วยพยาบาล /พนักงานผู้ช่วย/ผู้ช่วยแพทย์ 10 อัตรา (ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานผู้ช่วย) 12. พนักงานเวชระเบียน (ม.6) 2 อัตรา 13. ผู้ช่วยเภสัชกร (ม.6) 4 อัตรา 14. พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำ�บัด ( ม.6) 3 อัตรา 15. ช่างไฟฟ้า (ปวส.สาขาไฟฟ้า) 2 อัตรา 16. ช่างแอร์ (ม.6, ปวช., ปวส.สาขาไฟฟ้า) 2 อัตรา 17. พนักงานเปล (ชาย ม.6) 3 อัตรา 18. พนักงานเสริฟอาหาร (ม.6) 5 อัตรา 19. พนักงานบริการผ้า (ม.3, ม.6) 5 อัตรา 20. คนสวน (ชาย ป.6-ม.6) 3 อัตรา 21. พนักงานทำ�ความสะอาด / รปภ. หลายอัตรา สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 8 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.

02-675-5000 ต่อ 10803-6

E-mail: human@saintlouis.or.th

www.saintlouis.or.th

www.mrthaijob.com www.mrthaijob.com

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

SAPPASAN/ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วิศวกร โฟร์แมน ดาร์ฟแมน เซอร์เวย์ ประมาณราคา

<<19

บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำ�กัด

รับเหมาหลักทุกโครงการลุมพีนีฯ (L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED)

1. 2. 3. 4. 5.

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส ลักษณะงาน : ควบคุมการทำ�งานติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิด และ ระบบ wifi คุณสมบัติ : • อายุ 25-35

• ม.6 ปวช. ปวส. (มีประสบการณ์เท่านั้น) • มีประสบการณ์และความเข้าใจ งานติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ wifi • มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งต่องาน และต่อทีมงาน เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป

ลักษณะงาน : เดินสาย + ติดตั้ง กล้องวงจรปิด และ ระบบ wifi คุณสมบัติ : • อายุ 20-30

โทร. 0-2233-8799, 08-6018-7798, 08-1311-9480

เพศชาย อายุ 17 ปีขึ้นไป

08-1254-9788

ติดต่อ บริษัท จ.เจริญฮาร์ดแวร์อิมปอร์ต จำ�กัด

37/25 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 (ทำ�งานที่ อุรุพงษ์)

ด่วน!

สามารถไปทำ�งานตจว. + ค้างคืนได้ (ขับรถยนต์ และ มีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ คุณณัฐนนท์ ปูรณานุนาค/ คุณประไพ ทุมทอง •

1991/44 หมู่บ้านอารียา (อยู่ใกล้ ซ.อ่อนนุช 39) ถ.อ่อนนุช สวนหลวง กทม.

TEL: 0-2348-4535, 0-2348-4536

FAX: 0-2348-4537 E-mail: admin@grandplanet.co.th

โทร.

• ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • ม.6-ป.ตรี สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง

** ยินดีพิจารณาผู้สมัครที่มีอายุเกิน 40 ปี **

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 162 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร 02-421-2121 E–mail: kasintornacademy@gmail.com

0-2435-2345

ช่างทำ�แม่พิมพ์ด้วยเครื่อง CNC ช่างตั้งเครื่องกลึง CNC

คุณสมบัติ • ไม่จำ�กัดวุฒิ • หากมีประสบการณ์งาน 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ด่วน รับพนักงาน หญิง สปา (therapist) 10 อัตรา รับ แม่บ้าน (เงินเดือน 10,000-12,000.-)1 อัตรา Supervisor 1 อัตรา

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ กำ�ลังเปิดรับสมัคร ในตำ�แหน่งต่อไปนี้

ครู ธุรการ

เซลส์ กรุงเทพ

คุณสมบัติ • เพศชาย-หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

สองภาษา รางวัลพระราชทานฯ

ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ อายุ 25-45 ปี (6 อัตรา) ประกันรายได้ 12,000-15,000 บ. ที่พัก + คอมมิชชั่น โอที  มีประสบการณ์ อายุ 25-35 ปี (6 อัตรา)  ศูนย์ฝึกวิชาชีพสปา เปิดสอน หลักสูตรสปามืออาชีพ  มีใบรับรอง จากแพทย์แผนไทย เรียนจบ 1 เดือน  มีที่พักพร้อม อยู่ที่ โรงแรมภูเก็ตโบ้ทลากูน  ประกันรายได้ 12,000-15,000 บ. ที่พัก+คอมมิชชั่น โอที 

สนใจติดต่อ โทร. 081-569-1661 www.wareesensesspa.com

0-2433-4343

แฟกซ์

ร้านเสริมสวย akru (อะคุรุ)

การจัดรูปแบบจะเป็นร้านเสริมสวยสไตล์ญปี่ นุ่ ทีใ่ ห้บริการ ลูกค้าทุกระดับ ทัง้ สุภาพบุรษและสุภาพสตรี ให้บริการไม่วา่ จะ เป็นคนญีป่ นุ่ คนไทย และต่างชาติ โดยให้บริการทัง้ ด้านตัดผม ทำ�สี ทำ�ไฮไลท์ โลไลท์ ทรีทเม้นท์ ยืดผม ดัดผม ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ทเี่ ทคนิคทันสมัย ล้�ำ หน้าและนำ�เข้ามาจากญีป่ นุ่ โดยทางร้านเน้นความทันสมัยที่โดดเด่นและการบริการที่ ประทับใจ เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ลูกค้าเมือ่ มาใช้บริการ ที่ร้าน การตกแต่งร้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด ทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 10:00 - 20:00 น. วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 - 19:00 น.

รับสมัครด่วน 1. ช่างซอย 2. ช่างสระไดร์ 3. ผู้ช่วยช่าง

ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

รายได้ขั้นต่ำ� 20000 บาท รายได้ขั้นต่ำ� 15000 บาท รายได้ขั้นต่ำ� 9000 บาท

4. แคชเชียร์ /รีเชฟชั่น รายได้ ตามประสบการณ์

จำ�หน่ายบะหมี่ฮ่องกง+เกี๊ยวกุ้ง+เป็ดย่าง+หมูแดง และติ่มชำ�นานาชนิด

• • •

1. เจ้าหน้าที่บัญชี

ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ในด้านบริการงานด้านร้ารอาหาร มีใจรักงานบริการ-ใฝ่เรียนรู้ เงินเดือน 15,000+ ค่าเดินทาง + ค่าคอมมิชชั่น

รับสมัครด่วน

• เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี ม.3-ปวช. อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส • เงินเดือน 9,000 -12,000 บ./เดือน +เบี้ยขยัน ด่วน + ค่าคอมมิชชั่น+ ทิป

2. IT Support

3. กุ๊ก-ผู้ช่วยกุ๊ก (ลวกบะหมี่/นึ่งติ่มซำ�)

• • • •

• ชาย / หญิง อายุ 18- 35 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ • รายวัน 300-350บ. + เบี้ยขยัน + ทิป • เงินเดือน 9,000บ. ขึ้นไป+เบี้ยขยัน+ทิป

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีวุฒิ ปวช/ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร

ด่วน

• ชาย / หญิง อายุ 18ปีขึ้นไปวุฒิม.3-ปวช. • รายวัน 300-350บ. + เบี้ยขยัน + ทิป

5. แม่บ้าน, ล้างจาน

• เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • รายวัน 300 บ.+ เบี้ยขยัน + ทิป

ตำ�แหน่งที่ 1-5 ประจำ�สาขาสยาม, หัวลำ�โพง, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, ซีคอนฯ ศรีนครินทร์, ศูนย์ราชการ

ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี เงินเดือน 15,000-20,000 บาท วุฒิ ปวส/ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้าน Software และHardware เบื้องต้นได้ มีประสบการณ์ในการ Support ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ แก้ไขปัญหาให้ ผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ฝ่ายจัดซื้อ

4. พนักงาน Delivery

• เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี ไม่จำ�จัดวุฒิ • มีมอไซด์เป็นของตนเอง-ใบขับขี่ • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ • รายได้ 12,000 บ./เดือน

5. ช่างซ่อมบำ�รุง

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ทีเ่ กีย่ วกับไฟฟ้า • มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับแอร์ ไฟฟ้า ประปา • เงินเดือน 13,000-16,000 บ. + ค่าอาหาร + OT

6. แม่บ้านทำ�ความสะอาด

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา • รายวัน 300บ./วัน

สวัสดิการ

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

ประกันสังคม เงินกู้ยืม ส่วนลดซื้อสินค้า วันหยุดประจำ�ปี พักร้อน ปรับเงินเดือน โบนัส แบบฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ +ท่องเที่ยวประจำ�ปี

 

2. พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยพนักงานขาย) กทม./ตจว.

 ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ ประสบการณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป  กรุงเทพฯ รายได้รวมเฉลี่ย 11,600-13,000 บาท/เดือน  ต่างจังหวัด รายได้รวมเฉลี่ย 15,800-18,300 บาท/เดือน  ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ ตำ�แหน่งที่ 1 และ 2 มีเงินเดือนประจำ�, เงินเบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพิเศษทีมฝึกอบรม

เลขที่ 844 ปากซอย 25 ถ.พระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400

โทร 02-613-7517-9 ต่อ 116 หรือ 092-003-9600 E-mail: hknd_hr@hotmail.com

(มีโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ทุกปี)

ปฏิบัติงานที่ คลังสินค้า ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ซ.วัดนครชื่นชุ่ม ในเดือนแรกที่เข้ามาทำ�งานในกรุงเทพฯ ทางบริษัท

รถประจำ�ทางผ่านสาย 2, 44, 59, 60, 79, 99, ปอ.511

บ. เอชเคเอ็น แฟรนไชส์ จำ�กัด (ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล)

(กทม./ตจว.)

ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์  กรุงเทพฯ รายได้รวมเฉลี่ย 12,400-15,100 บาท/เดือน ต่างจังหวัด รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-24,500 บาท/เดือน

3. พนักงานจัดเรียงสินค้า (กทม./ตจว.)

มีที่พักให้ฟรี

ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อขอรับใบสมัครงานได้ทั้ง 2 แห่ง พร้อมหลักฐานที่

บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำ�กัด

เอกสารสมัครงาน : สำ�เนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+วุฒิฯ รูปถ่าย/ใบขับขี่/ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

เปิดสาขาใหม่ กลางเดือน พ.ย. 56 (3 สาขา) 1. สาธรซิตี้ทาวเวอร์ (ถ.สาธร) 2. ร.พ. กล้วยน้ำ�ไท (ซ.แสงจันทร์-รูเบีย) 3. เดอะทรี อเวนิว (ปทุมธานี)

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 30 ปี เช่น สบู่และโฟม ดร.มนตรี, สบู่อาเซปโซ, กย.15, ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กโฮม, ลูกอมมายมิ้นท์, คูก้า, เครื่องดื่มเซปเป้ บิวติดริ้งค์ และอื่น ๆ ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น ขยัน และรักความก้าวหน้า เพื่อรองรับการขยายงาน ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

ด่วน

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี เงินเดือน 15,000-18,000 บาท • วุฒิ ปวส/ปริญญาตรี ด้านการบัญชี • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ น ด่ว • สามารถลงบัญชีพื้นฐานได้ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปได้

2. แคชเชียร์

4. เสิร์ฟ/ออเดอร์ อาหาร

บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำ�กัด

เวลา

10.00 น.-15.00 น. (วันจันทร์-พุธ-ศุกร์)

ประจำ�สำ�นักงานใหญ่ (อุรุพงษ์)

1. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

โทร. 02-677-7297

เลขที่ 905/4 ถ.พระราม 3 ซอย 49 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สำ�นักงานใหญ่ โทร. 0-2683-0333 ต่อ 301, 312 คลังสินค้า พุทธมณฑล สาย 4 โทร. 0-2429-2922 ต่อ 210, 214

E-mail: info@massmarketing.co.th

¹ÔµÂÊÒÃ... Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ áÅÐ Job Cyber ÃÒ»˜¡É Request

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

SAPPASAN / แมส มาร์เกตติ้ง

สมัครด่วน พร้อมสัมภาษณ์ทันที

สนใจติดต่อ บริษัท อารู-อารู จำ�กัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 1 ห้อง 102 เอฟ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210

sappasan ร้านเสริมสวย akru 4x7

SAPPASAN/ ดัชมิลล์/new

ทุกตำ�แหน่ง มีค่าคอมมิชั่น + ประกันสังคม และโบนัส

sappasan/ hongkong 8x7

คุณสมบัติเพิ่มเติมของทั้งสองตำ�แหน่ง

ด่วน

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

สนใจลงโฆษณา

Ad.Mini : จ.เจริญฮาร์ดแวร์ 2x2

คนขับรถกระบะส่งของ 1 อัตรา • เพศชาย อายุ 22-40 ปี พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์ 2 อัตรา ส่งของ • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป พนักงานทั่วไป หลายอัตรา

• ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ไม่จำ�กัดสาขา • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) เงินเดือน : 8,000 ขึ้นไป (กรณี ไม่มี ประสบการณ์) 10,000 ขึ้นไป (กรณี มี ประสบการณ์) รับสมัคร ..................................................................................................................... AD.Mini : union pan 3X5

ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 942/101 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

ติดต่อ K.นก PCA Co., Ltd. กาญจนาภิเษก บางแค กทม. โทร. 08-1686-2539

ช่างติดตั้ง

รับสมัคร

ประจำ� กทม./ตจว.

มีประสบการณ์ขายเครือ่ งสำ�อาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ  เงินเดือน + ค่าน้ำ�มัน + ค่าคอมมิชชั่น 

081-667-9870

sappasan/ เกียรรุ่งเรือง 3X3

หัวหน้าช่างติดตั้ง

(ตำ�แหน่ง 1, 6) : รายได้ 400-600 บาท/วัน มีค่าคอม + เบี้ยขยัน + ยูนิฟอร์ม • อายุ 15-49 ปี • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา บรรจุใกล้บ้าน (ตำ�แหน่ง 2, 3, 7) : เงินเดือน 9,000-15,000 (+ประสบการณ์, สวัสดิการตามกฏหมาย)

พี.เอ็น. บริหารงาน พี.ซี.

เซลส์

ดำ�เนินกิจการ ให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ วางแผนและติดตั้งระบบ Network Wi-Fi, CCTV (TV วงจรปิด) และ ระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร

(ค่าน้ำ�มัน + ค่าสึกหรอต่างหาก) • เพศ ช. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (60, 40) 2. เงินเดือน 9,000-15,000 บ./ด.

บริษัท เกียรติรุ่งเรือง ดีไซน์ จำ�กัด

เลขที่ 10 ซ.เอกชัย66 แยก1-4 แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.

sappasan/ waree senses spa 3X3

1. พนักงานขาย (P.C.) ประจำ�, ชั่วคราว 50 อัตรา 2. พนักงานธุรการ (10 อัตรา), บัญชี (10 อัตรา) 2 0 อัตรา 3. พนักงานสต๊อก, คลังสินค้า 10 อัตรา 4. พนักงานคีย์ข้อมูล 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามชิ้นงาน (3-15 บ.) 5. พนักงานฝ่ายเอกสาร 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ 350-600 บ./วัน 6. พนักงานประจำ� Shop ในห้างฯ 10 อัตรา 7. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ 10 อัตรา 8. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 50 อัตรา

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่สำ�นักงานจัดหางาน

รับสมัครด่วน

บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำ�กัด

ad.mini : PCA 3X3

พี.เอ็น. รับสมัครด่วน!

ad.mini : โรงเรียนกสิณธร

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

SAPPASAN : แกรนด์ แพลนเน็ท 3X5

20<<


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

<<21


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

 

 

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำ�กัด

ชั้น 18 อาคารนันทวัน เลขที่ 161 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์ติดต่อ: 02-6518120 ต่อ 24 อีเมล: leasing@ktibj.co.th โทรสาร: 02-2546118

ติดต่อ

สนใจลงโฆษณา

0-2435-2345

• • • • • •

สนใจติดต่อ คุณภาณุวัฒน์

08-1847-8078, 08-9211-9575

www.bntbs.com/love www.wstoday.com/love

ถ้าสามารถพูดภาษากัมพูชาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ถ้าสามารถพูดภาษากัมพูชาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอช พี ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.เจริญกรุง 77 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.

โทร. 02-675-1772-5

ต้องการรับสมัครพนักงาน ในตำ�แหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. วิศวกร •

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

• เพศหญิง • อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้

3. พนักงานธุรการ •

วุฒิปริญญาตรี ไม่จำ�กัดสาขา

4. หัวหน้างานแม่บ้าน • •

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ คุณชุลีพร

วุฒิการศึกษาภาคบังคับ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

** บริษัทฯ มีท่ีพักให้ **

หจก. ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล

โทร. 0-2915-1693-5, 081-488-2941

โทร. 02-450-6577-9 Fax. 02-450-6617

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำ�กัด

54 ซ.ร่มเกล้า 19/2 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520

E-mail: cst_thailand@hotmail.com www.cst.co.th

34 ซ.เอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

9. Trainer 10. Call Center

1. Implement Staff 15 อัตรา 2. Data Center Staff 4 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่เชื่อมต่อระบบ 5 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ระบบคลังสินค้า 5 อัตรา 5. Tester 2 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขาย 2 อัตรา 7. Project Manager 3 อัตรา 8. Junior Developer 5 อัตรา

• • • •

E-mail : fullfacility@hotmail.com

วุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอรุ์รกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีความรู้และการใช้คำ�สั่ง SQL, MySQL ได้ • มีใจรักในการบริการ ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำ�กัด เลขที่ 2 ชั้น 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2427-9991 ต่อ 111, 089-922-3414, 081-915-5158 E-mail: hr@bms-hosxp.com, hrm@bms-hosxp.com

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำ�กัด

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป/วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ� ปวช. • มีประสบการณ์ทำ�งาน 3-5 ปี (หัวหน้าคลังสินค้า)

• เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป/ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ� ม.6

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ� ปวส.-ปริญญาตรี/ใช้โปรแกรม Express ได้ • มีประสบการณ์ทำ�งาน 3-5 ปี (ผู้ช่วยสมุห์บัญชี)

• เพศชาย วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ� ม.6 ขึ้นไป/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

• เพศหญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำ�กัด

เลขที่ 52/16-17 ซอยเจริญกรุง 41 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-2662976-80

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตถุงปุ๋ย 1 อัตรา (ประจำ�สมุทรสาคร) 2 อัตรา 2. บัญชี (หญิง) • วุฒิปวส.ขึ้นไป 3. ฝ่ายขาย (ถุงพลาสติก) 10 อัตรา (ขอผู้ที่รักงานขาย) 4. ฝ่ายขาย (ถุงปุ๋ย พลาสติกสาน) 10 อัตรา (ขอผู้ที่รักงานขายหรือมีประสบการณ์) 5. แม่บ้าน, พี่เลี้ยงเด็ก 2 อัตรา (อยู่ประจำ�เท่านั้น)

2 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่

บริษัท ตั้งมั่นคงกิจ (ไทยแลนด์) จำ�กัด เลขที่ 52/888 ม.7 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

sappasan/ แอลจีที

85 ซ.รามคำ�แหง 12 (อุดมยศ) ถ.รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

Request

รับสมัครพนักงาน

มาก

โทร. 02-3147186-7, 089-7760069, 084-6819852 คุณจอย 087-3262225 คุณต้า 089-6992278 จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ� ปวช./ใช้โปรแกรม Excel ได้คล่อง

บริษัทมีเงินเดือน, OT, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น, ค่ารักษาสต๊อกและสวัสดิการอื่น ๆ พักร้อน, ประกันสังคม, กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี เงินเดือน 12,000 + ค่าโทรศัพท์ + โบนัส + วันเกิด + ประกันสังคม + เบี้ยเลี้ยง + OT บริษัทจัดฝึกอบรมการขายให้ก่อน ไม่ใช่บริษัทนายหน้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจติดต่อ บริษัท แอลจีที (ไทยแลนด์) จำ�กัด   

8. พนักงานขายประจำ�ห้างสรรพสินค้า

 เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไปไม่เกิน 40 ปี  รายได้ต่อเดือน 15,000. วันหยุดนขัตฤกษ์ได้ 2 แรง  ประกันสังคม  โบนัส  เงินวันเกิด  Com  O.T

พนักงานขับรถส่งสินค้า

SAPPASAN/ สหนิติกฏหมาย

โทร. 0-2511-2277 ฝ่ายบุคคล ต่อ 102

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ� ปวช./มีประสบการณ์การทำ�งาน 1 ปีขึ้นไป • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (SALE ตจว.) • ผ่านงานติดต่อห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานขับรถส่งสินค้า

(ประจำ�ห้าง Big c, Tesco Lotus, Central)

• ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ • มีทักษะในการเจรจา ไหวพริบดี • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้สนใจโปรดติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ เลขที่ 1783/79-80 ซ.ลาดพร้าว 35/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

50 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน พนักงาน P.C. ทางโทรศัพท์ 50 อัตรา 50 อัตรา ด่วน พนักงาน P.C.

• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี/มีประสบการณ์ทำ�งาน 2 ปี ขึ้นไป • ใช้โปรแกรมเงินเดือน Geneus ได้คล่อง

5. พนักงานคลังสินค้า

บริษัทดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายชุดเครื่องนอนทุกชนิด โดยจัดรายการร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�ทั่วไป ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความตั้งใจ และรักความก้าวหน้า พร้อมร่วมงานกับบริษัทได้ทันที

(บรรจุประจำ�)

4. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า

บริษัท แอลจีที (ไทยแลนด์) จำ�กัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางกฎหมาย และการ เร่งรัดจัดเก็บหนี้ กำ�ลังขยายธุรกิจด้านการเร่งรัดจัดเก็บหนี้ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำ�งานดังนี้

โทร. 02-237-3418, 02-237-3429

3. เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า/ประสานงานฝ่ายขาย

สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ คุณดวงใจ (กุ้ง ), คุณณิชากมล (แนน)

ชุดยูนฟิ อร์ม, เบีย้ เลีย้ งการเดินทางต่างจังหวัด, เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม), เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน บิดา มารดา บุตร หรือคูส่ มรส เสียชีวติ , เยีย่ มกรณีเจ็บป่วย, ของขวัญพนักงานมีบตุ ร, กองทุน การศึกษา, เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร, โบนัสประจำ�ปี, รางวัลพนักงานดีเด่น

เลขที่ 18-18/1 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (SALE กรุงเทพฯ/ตจว.)

11. เลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา 12. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา 13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 2 อัตรา

สวัสดิการ ประกันสังคม, ประกันชีวติ อุบตั เิ หตุกลุม่ , กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ,

บริษัท โมโนอิน จำ�กัด

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

4 อัตรา 2 อัตรา

คุณสมบัติ 1-10

ติดต่อที่ 98 ม.เรือนทอง 3 โชคชัย 4 ซอย 20 แยก 4

โทร. 02-5382937, 02-5381729

พนักงานธุรการ

2. ผู้ควบคุมงานดูแลบำ�รุงรักษาสวนประดับ

ชาย 20-35 ปี • ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ เราพร้อมเทรนงานให้ เป็นคอมพิวเตอร์ • ขับรถยนต์+ใบขับขี่ มีเงินเดือน คอมมิชชั่น ประกันสังคม มนุษย์สัมพันธ์ดี

ทุกตำ�แหน่งงาน ไม่จำ�กัดวุฒิ, อายุ

รับสมัครพนักงาน ดว่ น

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำ�กัด

พนักงานขาย

ขับรถกระบะ (ชาย) 2 อัตรา คลังสินค้า (ชาย) 2 อัตรา ธุรการ (หญิง) 2 อัตรา AD.MINI : บ้านไทยแท้ 2X3

ไม่จำ�กัดวุฒิ  มีที่พักให้ฟรี ติดต่อ บริษัท เคมแมทช์ จำ�กัด

sappasan บางกอกเมดิคอล 8X7

เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ� ม.3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง สามารถทำ�งานแถวอิมแพ็ค เมืองทองธานี พูดจาสุภาพและสะอาดเรียบร้อย เป็นคนมีความรับผิดชอบและสามารถทำ�งานล่วงเวลาได้ วิธีการรับสมัคร ติดต่อด้วยตนเองที่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง หรือส่งใบสมัครทางอีเมลล์ leasing@ktibj.co.th หรือส่งโทรสารมาที่หมายเลข 0-2254-6118 ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณสุวิภา) 

ad.mini : กรุงไทยไอบีเจ 3X3

(พนักงานสัญญาจ้าง)

• • •

Part-Time หรือ Full-Time

รับสมัครด่วน

พนักงานขับรถผู้บริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร

รายได้ 5,000.- ถึง 100,000.- ต่อเดือน

AD.Mini : โมโนอิน.3X4

ด่วน!! รับสมัคร

พนักงาน ติเพศชาย ดรถส่ ง ของ อายุ 18 ปีขึ้นไป

sappasan/ ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส 4x7

092-905-3382

รับสมัครด่วน

ห้างฯเป็นผู้จัดจำ�หน่ายนิตยสาร, พ็อคเก็ตบุ๊คส์ ฯลฯ ส่งตามร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต้องการขยายงาน รับสมัคร พนักงาน ดังนี้

โทร. 0-2415-5825-27 สายตรง 08-1269-0999 แฟกซ์ 0-2897-3595 E-mail: INFO@tmkkthai.com

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan/ ตั้งมั่นคงกิจ 4x7

ติดต่อสอบถาม ได้ที่

ทำ�งานที่บ้าน

• อาชีพสำ�รองทางเลือกที่สองของชีวิต • สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังว่างงาน หรือสนใจหารายได้พิเศษ • ทำ�งานหลังเลิกงาน / หลังเลิกเรียน หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์

SPPASAN : สเปเชียลเจแปน 2X3

โทร. 02-570-8421, 02-578-6175

ad.mini : สกินแคร์ 3X3

สวัสดิการดี, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, ประกันสังคม, ค่าโทรศัพท์

• อายุ 20 – 35 ปี (ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์) • บุคลิกดี หน้าตาน่ารัก (จะรับพิจารณาพิเศษ) • ที่พักฟรี • สปาหรู เปิดใหม่ ย่านบ่อผุด (ใกล้ๆ โรงพยาบาลบ้านดอน)

หจก.บ้านไทยแท้มาร์เก็ตติ้ง

รับสมัครงาน...ด่วน!

AD.Mini : เคมแมทช์ 2x2

พริตตี้สปา สาว สวย สปาหรู เปิดใหม่!!!! เกาะสมุย งานดี เงินดี รายได้ดี +++

เงินเดือนดี  ค่าเบี้ยเลี้ยง 950 บาท/วัน  ค่าสึกหรอรถ 5,000 บาท/เดือน

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เลขที่ 111, 113 ถ.ลาดพร้าว ซ.โชคชัย 4 กทม.

ด่วน

รั บ ส มั ค ร พ นั ก ง า น

พนักงานขายเครื่องสำ�อาง (เซลล์) 

รับสมัคร

AD.Mini : fullfacility.3X4

สเปเชียล เจแปนนิสสปา

sappasan/ ภาณุวัฒน์ 3X3

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

sappasan/ CST

22<<


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

ประจำ�วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บริษัท แอพรอม จำ�กัด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ดำ�เนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถแทนบริษัท ประกันภัยทุกบริษัท และรับประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัทจำ�นวนมาก เนื่องจากบริษัทกลางฯ มีนโยบายขยายงานทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตามตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

• มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงิน หรือการตรวจสอบบัญชีหรือรับทำ�บัญชี 4 ปีขึ้นไป • สามารถเดินทางไปประจำ�ต่างจังหวัดได้

ทักษะเพิ่มเติม

• ความสามารถในการรายงานและนำ�เสนอข้อมูล • ความสามารถในการเจรจาต่อรอง • ความสามารถในการมอบหมายควบคุมและติดตามงาน • ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา • ภาวะผู้นำ�

2. พยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติ • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

1 อัตรา

• ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

• ความรู้เกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลกลาง • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Audit)

คุณสมบัติ • ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถิติ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบภายนอก

ทักษะเพิ่มเติม

• ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัย

สวัสดิการบริษัท

• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ และการออกปฏิบัติงานภายนอก • มีความคล่องตัวสูง • สามารถขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่

5. เจ้าหน้าที่ประจำ�สาขา (ประจำ�หลายจังหวัด) รายละเอียดงานเบื้องต้น

ทักษะเพิ่มเติม

คุณสมบัติ • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 อัตรา

1. พนักงานขาย (เพศหญิง) หลายอัตรา

หลายอัตรา

• อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี • มีรถยนต์ส่วนตัว

• ให้คำ�ปรึกษา รับคำ�ร้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความ คุ้มครอง ของ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งกรมธรรม์ของบริษัท และบริษัทประกันภัยอื่นๆ ที่มอบหมายให้บริษัทกลางฯ จ่ายแทน • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัทประกันภัย สถานพยาบาล ให้ใช้ระบบ E-Claim • รับคำ�ร้องขอรับค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล บันทึกข้อมูลเคลมในระบบ • จัดทำ�ใบสำ�คัญจ่าย ยืนยันการโอนเงินค่าสินไหมจ่ายให้โรงพยาบาล

2. ธุรการ

• ปริญญาตรีสาขาประกันภัย นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ • หากขับรถได้ และมีใบอนุญาต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ : ทักษะเพิ่มเติมของทุกตำ�แหน่ง • คอมพิวเตอร์ MSWord, Excel, Power Point, Internet และ Intranet • การใช้อุปกรณ์สำ�นักงาน • การแก้ไขปัญหาในการทำ�งาน • การติดต่อและประสานงาน • การทำ�งานเป็นทีม • Service Mind

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Email : Nattaluck@rvp.co.th, Ratchapornk@rvp.co.th

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด

44/1 ชั้น 11 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 02-1009191 ต่อ 5221 Fax. 02-6430293 คุณณัฎฐลักษณ์ คุณรัชพร (ส่วนทรัพยากรบุคคล)

• เพศชาย / หญิง อายุ 18-45 ปี • การศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (General Guard) รายได้รวมวันละ 460-540 บาท ขึ้นไป

• เพศชาย / หญิง อายุ 18-45 ปี • การศึกษา ป.6 ขึ้นไป • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

4. พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร (X-Ray Service Operator) รายได้รวมวันละ 440-540 บาท / วัน

• เพศชาย / หญิง อายุ 18-35 ปี • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป • เพศชาย สูง 165 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

โทร. 081-848-7008 คุณสุทัด โทร. 086-528-9559

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ : คุณสุนทร

679/3 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-364-8593-4

เลขที่ 89 ซ.3 ถ.พระราม 9/51 แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทร. 0-2720-1053-4 แฟกซ์. 0-2720-1055 E-mail: aprom_p@hotmail.com

1. ช่างไฟฟ้า

กัน

ินค้ำ�ประ สมัครฟรี...ไม่มีเง

สวัสดิการ

1. เบี้ยขยัน ให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำ�หนด 2. โบนัสประจำ�ปี 3. ทำ�งานในวันหยุดรับ 2 แรง 4. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 5. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย / เช่าซื้อรถยนต์ 6. มีการปรับตำ�แหน่งและค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำ�งาน 7. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม 8. กรณีพนักงานถึงแก่กรรม ได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่า 9. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 100,000 บาท (ภาคสมัครใจ) 10. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี 11. ลากิจ 8 วัน/ปี 12. ฟรี บ้านพัก 2 เดือน 13. ฟรี อาหาร ระหว่างฝึกอบรม 14. ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำ�งานครบ 1 ปี 15. ฟรี ตรวจสุขภาพประจำ�ปี 16. ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร + ATM 17. ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน / ปี 18. ได้ค่าจ้าง วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี 6 วัน / ปี 19. ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน 20. ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว 21. ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูก ต้องตามเงื่อนไข 22. ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร

● ●

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

2. พนักงานบัญชี

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ ● สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวช.-ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

● ●

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ● วุฒิ ปวช. - ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

6. โอเปอเรเตอร์

2 ตำ�แหน่ง

4. เลขานุการ

5 ตำ�แหน่ง

3. พนักงานธุรการเอกสาร

SAPPASAN/ ASM/1 8X7

รายได้รวมวันละ 400-450 บาท ขึ้นไป (ทำ�งาน 8 ชั่วโมง)

บริษัท แอพรอม จำ�กัด

รับสมัครพนักงานด่วนดังนี้

บริษัทในกลุ่มล็อกเล่ย์ ซึ่งได้รับสัมปทานงานรักษาความปลอดภัย ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ เปิดรับสมัครพนักงานจำ�นวนมาก

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Airport Guard)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail มาที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท สามมิตรเจริญผล จำ�กัด

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-240-2930

• เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป • เพศชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป • เพศหญิง สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป

1 อัตรา

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่

บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำ�กัด

3. พนักงานขับรถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม + โบนัส + เบี้ยขยัน

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำ�ปี เครื่องแบบพนักงาน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

รายได้รวมไม่น้อยกว่าวันละ 462 บาท/วัน

3 อัตรา

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ไม่จำ�กัดสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติ

1. พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบิน (Security Agent)

(เพศหญิง)

sappasan/ aprom

1 อัตรา

2 ตำ�แหน่ง 1 ตำ�แหน่ง 2 ตำ�แหน่ง 1 ตำ�แหน่ง

เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ● วุฒิ ปวช. - ปวส.

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท สามมิตรเจริญผล จำ�กัด เลขที่ 29/18 หมู่ที่ 7 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา - ตราด (กม.16.5) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หรือส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ E-mail: arang_23@hotmail.com

โทร. 02-740-5484, 081-553-4440,

089-671-4020 สัมภาษณ์และทราบผลทันที ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

sappasan/ สามมิตรเจริญผล

คุณสมบัติ • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

4 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เป็นผู้นำ�เข้า และตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าอุตสาหกรรม หลายประเภท เช่น น้ำ�มัน, เคมีบำ�รุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ ต้องการรับสมัครพนักงานด่วน

SAPPASAN / กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

1. สมุห์บัญชี

<<23

บริษัท เอ็ม. เอส. เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจด้านอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ภายใต้แบรนด์เวอร์ซุส (VERSUS) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในวงการแก๊สรถยนต์ ทั้งด้านชื่อเสียง และคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจำ�หน่าย และให้เช่า จอ LED Full Color Display สำ�หรับนิทรรศการ งานเปิดตัวสินค้า งานคอนเสิร์ตต่าง ๆ ที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ Ms media โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการทั่วประเทศ

ด่วน

E-mail: wanida@msfactory.co.th www.versusthailand.com

¹ÔµÂÊÒÃ... Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ áÅÐ Job Cyber ÃÒ»˜¡É Request

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan/ SAM”S SPORT

9. เจ้าหน้าที่ขายอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ (ประจำ�สำ�นักงานใหญ่บางบอน) (ประจำ�สาขาบางบอน/ราชพฤกษ์/ศรีนครินทร์/รามอินทรา/วงเวียนบางเขน/เกษตรนวมินทร์/อ่อนนุช) • เพศชาย อายุ 25-35 ปี • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • เพศชาย อายุ 20 ปี (ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์) • เงินเดือน 10,000 บาท ต่อเดือน • มีทักษะในการพูดโน้มน้าว • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ • หากมีความรู้ด้านเครื่องยนต์หรือแก๊สรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 12,000-20,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำ�มัน) • เงินเพิม่ พิเศษ 2,000-3,000 บาท 10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ 2. เจ้าหน้าที่รับรถ (ประจำ�สาขาอ่อนนุช/ศรีนครินทร์) • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป • บุคลิกดี ขยัน รักงานบริการ • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน (คอมมิชชั่น 5,000-10,000 บาท) • สามารถปฏิบัติงานได้ที่สวนหลวง-กระทุ่มแบน • เงินเดือน 13,000-17,000 บาท 3. เจ้าหน้าที่การเงิน / แคชเชียร์ (ประจำ�สาขาอ่อนนุช) 11. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (ประจำ�สำ�นักงานใหญ่บางบอน) • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • เงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. พนักงานสโตร์ / อะไหล่ (ประจำ�สาขาอ่อนนุช) • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ 3 ปีขึ้นไป • มีความขยัน รับผิดชอบ และประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ • ถ้าเคยผ่านกิจกรรม 5ส. และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทจะพิจารณาพิเศษ • เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ • เงินเดือน 10,000 บาท ต่อเดือน • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 12. Lighting System 5. แม่บ้าน (ประจำ�สาขาอ่อนนุช) • สามารถออกแบบและควบคุมแบบระบบแสง ในงานอีเวนต์ งานคอนเสิร์ตได้ • ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ทุกครั้งทีออกงาน • ไม่จำ�กัดวุฒิ • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 9,000 บาท ต่อเดือน • มีประสบการณ์การทำ�งานประมาณ 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 30,000 บาท 6. ช่างควบคุมเครื่อง CNC (ประจำ�สำ�นักงานใหญ่บางบอน) 13. Sound Engineer • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา • สามารถออกแบบและควบคุมแบบระบบเสียง ในงานอีเวนต์ งานคอนเสิร์ตได้ • ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา • ผ่านงานด้านควบคุมเครื่องจักร CNC (Center Machine/Lathe) มาอย่างน้อย 2-3 ปี • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์การทำ�งานประมาณ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้โปรแกรม G-code ได้ หรือสามารถใช้โปรแกรม Auto-cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เงินเดือน 30,000 บาท • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ทุกครั้งที่ออกงาน 7. ช่างเทคนิคงานเชื่อม (ประจำ�สำ�นักงานใหญ่บางบอน) 14. เจ้าหน้าที่ควบคุมเลเซอร์ (RGB Laser) • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือ สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา • มีความรู้และเคยผ่านงานด้านการเชื่อม อย่างน้อย 3-5 ปี • สามารถใช้เครื่องเชื่อมประกอบ CO2 ได้ • มีความรู้ ความสามารถ ด้านการเล่น RGB Laser ในงานอีเวนต์ งานคอลเสิร์ตต่างๆ 8. พนักงานทั่วไป (ประจำ�สำ�นักงานใหญ่บางบอน) • หากมีประสบการณ์ด้านการเล่นเลเซอร์ในงานอีเวนต์ งานคอนเสิร์ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา • เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้ทุกครั้งที่ออกงาน • มีความรู้และเคยผ่านงานด้านการผลิตทั่วไปอย่างน้อย 1-3 ปี สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท เอ็ม. เอส. เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำ�กัด 79 ถ.บางบอน 5 แขวง/เขต บางบอน กทม. 10150 โทร. 0-2452-9822 , 0-2452-9836

SAPPASAN/ M S FAXTORY

1. ช่างฝึกหัด/ช่างติดตั้งแก๊ส


www.mrthaijob.com

บริษัท กันยง จำ�กัด

บริษษัทัท แซทเทล บริ แซทเทล (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) จำจำ��กักัดด

ตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า “MITSUBISHI ELECTRIC” และนำ�เข้า เครื่องใช้ไฟฟ้า “DAEWOO & TRIMOND” ต้องการรับสมัครพนักงาน

1. เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขา 3 อัตรา

1. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า, Bell Boy 2. พนักงานแม่บ้านทำ�ความสะอาด, พนักงานซักรีด 3. พนักงานเสริฟ์อาหารและเครื่องดื่ม 4. พนักงานครัวและพนักงานล้างจาน 5. พนักงานบัญชีการเงินและแคชเชียร์ 6. พนักงานช่าง

● เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

• เพศหญิง • วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีบุคคลค้ำ�ประกัน • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. SALE ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มิตซูบิชิ (ต่างจังหวัด)

3. ฝ่ายขายประจำ�ออฟฟิศ 3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำ�กัดสาขา • อายุไม่เกิน 30 ปี • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

4. ฝ่ายขาย SITE/โรงงาน 3 อัตรา

• เพศชาย • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

6. Electrical Engineer 2 อัตรา

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารพนักงาน, ค่าบริการ สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรม มารวยการ์เด้น

โทรศัพท์ : 02-561-0510-47 แฟกซ์ : 02-579-9417

• เพศชาย-หญิง • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ด้าน Internet ,ระบบเครือข่าย • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ต่างๆลงระบบปฎิบัติการและโปรแกรมต่างๆ • ดูแลและประสานงานด้าน IT Support และ Website

โทร 02-617-4600 ต่อ 1455-1457

เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา **รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงสาธารณสุข** สถาบันความงาม ดี.โอ.สปาแอนด์บิวตี้ มุ่งคุณธรรม นำ�อาชีพสู่สังคม

โทร. 0-2934-2690, 08-9476-5978

E-mail : bkk_spa@hotmail.com www.bkk-school.com

เปิดสอนหลักสูตร

ด่วน..! อย่ารอช้า โอกาสมาถึงตัวท่านแล้ว (รับจำ�นวนจำ�กัด)

100 อัตรา

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการสำ�นักงาน

1 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี • สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ต้องมีบุคคลมาค้ำ�ประกัน

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ • ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

5 อัตรา

2 อัตรา

• ชาย/หญิง วุฒิ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำ�กัดสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • หากมีประสบการณ์ขะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

sappasan/ thanasiri

SAPPASAN/ B O spa/NEW

นวดอโรม่าบำ�บัดด้วย น้ำ�หอมระเหย

2. เจ้าหน้าที่ธุรการด้านบัญชี

4. เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้า

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี

E-mail : Sumitra@dhonsiridsel.co.th

พัทยา / ภูเก็ต / เกาะสมุย / (ต่างประเทศ) เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย

1 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี

• ชาย/หญิง ไม่จำ�กัดอายุ • วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบัญชี • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์

บริษัท ธนศิริดีเซล จำ�กัด เลขที่ 31-32, 42-50, 60-64 ถ.อุณากรรณ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel. 0 2225 6352-60 Fax : 0 2222 8234

แหล่งงานรองรับ แหล่งงานรองรับ กรุงเทพ + ปริมณฑล / รับรองทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทางโรงเรียนมีที่พักรับรอง)

1. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

• ชาย/หญิง ไม่จำ�กัดอายุ • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้องโดยตรง • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยในการทำ�งาน • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่

ในประเทศ 40 อัตรา

เรียนจบแล้ว ทางโรงเรียนมีใบประกาศนียบัตร

โทร. 0-2653-8866 ต่อ 101-103 ฝ่ายบุคคล

• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีทั้งระบบ • ประสบการณ์การทำ�งานด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

3. บัญชี/การเงิน/ธุรการ

เลขที่ 58/17-18 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้ผลิตและจำ�หน่ายซองจดหมายและซองเอกสารตราเครื่องบิน ต้องการรับบุคคลที่มีความสามารถ และคุณสมบัติ ตรงตามที่ระบุในตำ�แหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมงาน

 เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล,เครื่องยนต์, หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ไม่จำ�ป็นต้องมีประสบการณ์  พักอาศัยอยู่ในเขต พัฒนาการ, บางกะปิ, คลองตัน, สวนหลวง, ประเวศ, ศรีนครินทร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ด่วน....โรงแรม 5 ดาว (ประเทศ ตุรกี / ดูไบ) รับพนักงานนวด จำ�นวนมาก เริ่มบินไปทำ�งาน เดือนตุลาคม

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท กันยง จำ�กัด

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำ�กัด

2. ช่างบริการ

เรียนจบแล้วทางโรงเรียนมีงานรองรับ สามารถทำ�งานได้ทันที ทั้งในและต่างประเทศ เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย ถูกต้องตามกฎหมาย รายได้ดี มั่นใจ 100 %

เอกสารประกอบการสมัคร  สำ�เนาทะเบียนบ้าน  สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน  วุฒิการศึกษา  รูปถ่าย 2 รูป  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท สมายลี่ เจมส์ จำ�กัด 188/17 ซ.สายใต้เก่า ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-866-3084, 02-866-3036-7 โทรสาร 02-866-3085

 เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี - ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา  มีเงินเดือนประจำ�, Bonus, ค่าน้ำ�มันรถ, คอมมิชชั่น และเงิน Intencive จากการขายเข้าเป้าหมาย

เปิดรับสมัครเข้าโครงการ ส่งเสริมอาชีพสปา (สำ�หรับผู้สนใจเรียนแต่ไม่พร้อมเรื่องการเงิน) จำ�นวนจำ�กัด

ต่างประเทศ 60 อัตรา

เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำ�กัดวุฒิ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

1. ผู้แทนขายกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

หลักสูตรเพื่อสุขภาพและความงาม หลักสูตรมาตรฐานสากล 250 ชั่วโมง หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าของร้าน/ผู้บริหาร/ผู้ให้บริการสปา โปรโมชั่นพิเศษ เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง

10 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเลเซอร์ 1 อัตรา

ผู้แทนจำ�หน่ายอะไหล่ปั๊มเชื้อเพลิงดีเซล อะไหล่แอร์รถยนต์ และตลับลูกปืน เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าทางวิศวกรรมหลายชนิด ได้รับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 มีความต้องการบุคลากรหลายอัตราดังนี้

เลขที่ 12/1 ถ.ลาดพร้าว 122 (ซ.มหาดไทย) วังทองหลาง กทม. 10310

พนักงานนวด

บริษัท ธนศิริดีเซล จำ�กัด

ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

7. ตรวจสุขภาพประจำ�ปี 8. วันลาและวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี 9. โบนัส 10. ปรับค่าจ้างประจำ�ปี 11. งานเลี้ยงและรางวัลต่างๆ ประจำ�ปี

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.

sappasan/ เหลียนเซิ่น 4x7

บริษัท เหลียนเซิ่น จำ�กัด

รับสมัคร

SAPPASAN/ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น

1. ค่าจ้างพร้อมค่าบริการ (Service Charge) 2. อาหารและเครื่องแบบพนักงาน 3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 4. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 5. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร/ค่าจัดงานศพ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายได้ที่

e-mail: lien_sern@hotmail.com

ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ เพียงท่านมีใจรักงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้และก้าวไปกับองค์กร พิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในสายงาน/พร้อมหนังสือผ่านงาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, จีน, อื่น ๆ ได้ อื่น ๆ ตามความเหมาะสมในสายงานนั้นๆ

สวัสดิการ

5 อัตรา

บริษัท สมายลี่ เจมส์ จำ�กัด

รับสมัครพนักงานหลายอัตราดังนี้ Guest Service Agent ช-ญ หลายอัตรา Bell Boy ช หลายอัตรา Night Auditor ช-ญ 1 อัตรา พนักงานทำ�ความสะอาดห้องพัก หลายอัตรา Accounting Officer ช-ญ 1 อัตรา • • • •

5 อัตรา

เพศชาย อายุ 20-40 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี ● สามารถปฏิบัติงานที่บางนา/เอกมัยได้

โรงแรมปริ๊นส์ตั้นฯ

1. วิศวกรควบคุมงาน สาขาโยธา 2 อัตรา 2. วิศวกรควบคุมงาน สาขาเครื่องกล 2 อัตรา 3. วิศวกรควบคุมงาน สาขาสุขาภิบาล 1 อัตรา 4. วิศวกรควบคุมงาน สาขาไฟฟ้า 2 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 อัตรา 6. พนักงานบัญชีี 2 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา 8. พนักงานขับรถ 2 อัตรา 80/1 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2316-8866-8 Fax 0-2316-9895

sappasan แซทเทล 4x7

SAPPASAN / MaruayGarden

Tel. 0-2973-8729 Fax 0-2973-9200 E-mail: cherrysattelthailand@yahoo.com www.sattelthailand.com

ดำ�เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องการผู้ร่วมดำ�เนินการดังนี้

10 อัตรา

6. พนักงานรายวัน (คีย์ข้อมูลบริษัทฯ)

ด่วน

52/84 หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220

บริษัท เหลียนเซิ่น จำ�กัด

มีรถยนต์เป็นของตัวเอง ● มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำ�กัด

E-mail : hr@maruaygardenhotel.com

5. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• เพศชาย • วุฒิ ปวช-ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง (ด้านไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• เพศชาย วุฒิ ม.6-ปวช. • อายุไม่เกิน 35 ปี • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี • มีบุคคลค้ำ�ประกัน

● เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ● มีประสบการณ์ช่อมเครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย • วุฒิ ป.ตรี ด้านไฟฟ้ากำ�ลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี • มีความรับผิดชอบสูง • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

9. พนักงานขับรถส่งสินค้า/รถกระบะ 2 อัตรา

เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

4. ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

ด่วน

8. พนักงานด้าน IT 1 อัตรา

เลขที่ 1 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900

● เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ● มีประสบการณ์ช่อมแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ด่วน

7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำ�รุง 2 อัตรา

5 อัตรา

3. ช่างแอร์ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

• เพศชาย-หญิง • วุฒ ป.ตรี ไม่จำ�กัดสาขา (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) • อายุไม่เกิน 35 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • มียานพานะส่วนตัว • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

5. Electrical Technician Support, ฝ่ายขาย 2 อัตรา

5 อัตรา

sappasan กันยง 4x7

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

ด่วน

2. พนักงานบัญชี / การเงิน 3 อัตรา

sappasan สมายลี่ เจมส์ 4x7

รับสมัคร ด่วนจำ�นวนมาก!

• เพศหญิง • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำ�กัดสาขา • อายุ 25-32 ปี • สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ดี • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

sappasan/ กันยง 6x10

ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำ�กัด 99/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำ�จืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-2451-4031-2, 0-2451-4265 SAPPASAN/ หงีเฮง.

โรงแรม มารวยการ์เด้น

สมัครด่วน extra Vol. 1464  

นสพ.สมัครด่วน Extra Vol.1468 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

สมัครด่วน extra Vol. 1464  

นสพ.สมัครด่วน Extra Vol.1468 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement