Page 1

PYC EXPRESS CO.,LTD บริษัท พีวายซี เอกซ์เพรส จำากัด

เนื่องจากบริษัทกำาลังขยายงานครั้งใหญ่ ต้องการผู้ร่วมงานจำานวนมากดังนี้

1. พนักงานเก็บเช็ค-วางบิล (พนักงานประจำา) 25 อัตรา • รายได้ขั้นต่ำา 10,000 บาท ยังไม่รวมสวัสดิการอื่น • เพศชาย • ไม่จำากัดอายุ • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ : • ค่าน้ำามัน • เบี้ยขยัน • ประกันอุบัติเหตุประเภท 3 ของวิริยะประกันภัย • ค่าจอดรถ • ค่ารักษาพยาบาล • ค่าเทอมบุตร

2. พนักงานบัญชี – การเงิน

5 อัตรา

3. ฝ่ายบริการลูกค้า

20 อัตรา

4. หัวหน้าฝ่ายบุคคลธุรการ

4 อัตรา

5. ประชาสัมพันธ์

2 อัตรา

• รายได้ขั้นต่ำา 12,000 – 18,000 บาท ต่อเดือน • จบ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) • จบ ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา • รายได้ตามวุฒิ และประสบการณ์ • ไม่รวมเบี้ยขยัน

• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา รู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี • รายได้ตามวุฒิและประสบการณ์ • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา • มีประสบการณ์ทำางาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานบันทึกข้อมูล

10 อัตรา

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • ไม่จำากัดอายุ • มีประสบการณด้านการบันทึกข้อมูลมาก่อน สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำาปี

ให้คุณลงโฆษณา ได้ถึง 6 เล่ม

พนักงานขายที่มีประสบการณ์

1. ช่างซ่อมบำารุง (ชาย)

E-mail: eak_phd@yahoo.com

• วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำาลัง หรือสาขาอิเลคโทรนิคส์ ดูแลเครื่องปรับอากาศภายในแมนชั่น

• วุฒิ ปวช.-ปวส. อายุ 25 ปีขึ้นไป สาขาบริหารหรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • มีประสบการณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

• วุฒิ ปวช.-ปวส. อายุ 25 ปี ขึ้นไป สาขาการเงิน หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี • มีประสบการณ์ อายุ 30 ปีขึ้นไป

1. 2. 3. 4. 5. 6.

8 อัตรา

4. พนักงานบัญชี (หญิง)

5 อัตรา

5. ช่างทำาสีเฟอร์นิเจอร์ และช่างปูกระเบื้อง (ชาย)

4 อัตรา

Phutthatham Insurance Public Company Limited

5 อัตรา

3. พนักงานธุรการ (หญิง/ชาย)

sappasan/ Easy Living 3X4

sappasan/ ไมเนอร์ กรุ๊ป AD.Mini : ไมเนอร์ กรุ๊ป.3X4

085-666-0606

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 9 อัตรา

2. ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์ (หญิง)

1. โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง 2. พนักงานขายประจำาสำานักงาน 3. คู่สามี-ภรรยา/ (มีที่พักให้) ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์-ปูกระเบื้อง/ คนสวน-แม่บ้าน/ ช่างเชื่อม-ช่างสี

สนใจสมัครทางอีเมล์/หรือสมัครด้วยตนเองที่..... เลขที่ 10/5 แยก 5 รามคำาแหง 187/1 มีนบุรี 10510 โทร. 02-978-6840, 081-559-6645,

131026

รับสมัครด่วน

ต้องการรับสมัครพนักงานประจำา ในตำาแหน่ง ต่อไปนี้

มีเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์ ค่าคอมมิชชั่นรับประกัน ไม่ต่ำากว่าปีละ 100,000 บาท

15.00

ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รประกันวิน�ศภัย ตั้งแต่ปี 2540 ต้องก�รรับบุคล�กรเข้�ร่วมง�นดังนี้

เจ้�หน้�ที่ประเมินร�ค� เจ้�หน้�ที่เรียกร้อง/ธุรก�รกฏหม�ย เจ้�หน้�ที่รับประกันภัยอื่น เจ้�หน้�ที่ส�รบรรณสินไหม เจ้�หน้�ที่ประส�นง�น แม่บ้�นสำ�นักง�น

1 1 1 1 1 1

อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร� อัตร�

คุณสมบัติ • ทุกตำ�แหน่งไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (ยกเว้นแม่บ้�นสำ�นักง�น) • วุฒิ ปวส.ขี้นไป (ยกเว้นแม่บ้�นสำ�นักง�น) • ส�ม�รถใช้ง�น MS Office ได้ดี

• มีประสบการณ์และสามารถทาสีห้องได้ด้วย

ปฎิบัติง�นวันจันทร์–วันศุกร์ เวล� 8.30 น.–7.00 น.

สนใจสมัครงานส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน และรูปถ่ายมาที่ บจก. ธ.พงษ์ภัท 69/23 ถนนรางน้ำา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 02-6424832, 089-1195817, 089-1279313

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือจดหมายได้ที่

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร 02-585-9009 ต่อ 4100, 081-583-7414 Email: phutthatham.hr@gmail.com www.phutthatham.com

sappasan/ พุทธธรรมประกันภัย 3X4

บริษัทฯสื่อโฆษณา ต้องการรับสมัคร

เลขที่ 689/5 ซอยสมบูรณสุข แยก 2 ถนนงามวงศ์วาน เขตบางเขน อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

9 784408 596709

Easy Living บริษัทผู้ผลิตบ้�นสำ�เร็จรูปชั้นนำ�

รับสมัครด่วน

สนใจติดต่อด่วน ที่ โทร. 081-456-8134 (คุณชวลิต) บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป จำากัด

02-435-2345

sappasan/ pongpat 3X4

โทร. 0-2539-8745-8 # 131, 134

เพียงโทร.มาที่

10

SAPPASAN ทรานส์-โซนิค เอ็กซ

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท พีวายซี เอ็กซ์เพรส จำากัด เลขที่ 429/18 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

sappasan/ food by phon

สรรพสาร คลาสสิฟายด์ส

** ทุกตำ�แหน่งทำ�ง�น จันทร์ – ศุกร์ ประจำ�อยู่ที่บริษัท ** ทุกตำ�แหน่ง ทำ�ง�นวันจันทร์-ศุกร์ ที่บริษัทไม่ส่งออกนอกสถ�นที่

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธา มีความประสงค์จะรับบุคลากรมาร่วมงานในตำาแหน่งต่อไปนี้

ด่วนมาก 5 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่ประมาณการ ด่วนมาก 5 อัตรา

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

• • •

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ ก.ว. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2. วิศวกร (ประจำาสำานักงาน) ด่วนมาก 2 อัตรา 3. โฟร์แมน

ด่วนมาก 7 อัตรา

• •

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง

• •

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ใช้ MS Office ได้ดี

• • • •

(โครงสร้าง-สถาปัตย์)

พนักงานบริการในที่จอดรถ (Parking Service Staff) 10 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (สาขาสถาปัตย์ ก่อสร้าง) สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป

พนักงานเก็บเงินที่จอดรถ (Cashier)

6. พนักงานขับรถยนต์

ให้บริการและอำานวยความสะดวกแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงาน ด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในที่จอดรถ • เพศชาย อายุ 18-40 ปี • สามารถทำางานเป็นกะตามตารางได้ มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

ด่วนมาก 1 อัตรา

เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • ต้องมีที่พักอาศัยอยู่ย่านรามอินทรา กม.8 หรือแฟชั่นไอส์แลนด์

• • •

4. ธุรการ (ประจำาสำานักงาน) ด่วนมาก 10 อัตรา 7. จป.วิชาชีพ • •

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ เลขที่ 417 ถ.ราชวิถี แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

จำากัด (มหาชน)

โทร. 02-435-1054 Ext. 204 คุณฉัตรชัย Ext. 219 คุณธันย์ชนก, Ext. 213 คุณชัยยศ E-mail: human@nldplc.com www.nld.co.th

พนักงานธุรการ (Officer)

5 อัตรา

บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำา • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

2 อัตรา

เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

10 อัตรา

คำานวณและรับชำาระค่าที่จอดรถ อำานวยความสะดวกและบริการแก่ลูกค้า, ให้ความช่วยเหลือและประสานงานด้านต่างๆ • เพศหญิง อายุ 18-40 ปี • สามารถทำางานเป็นกะตามตารางได้ • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

ผู้ช่วยผู้จัดการที่จอดรถ (Parking Assistant Manager) 5 อัตรา บริหารจัดการ พัฒนาและวางระบบในที่จอดรถ, ตรวจสอบและสรุปรายงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการและลูกค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานตามตารางได้ มีความเป็นผู้นำา • มนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

สถ�นที่ทำ�ง�น : บริเวณสีลม, สุขุมวิท, เพชรบุรีตัดใหม่

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ อาคารรามาแลนด์ ชั้น 17 เลขที่ 952 ถ.พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2237-2353

แฟกซ์ 0-2237-2352 มือถือ 08-5485-7159

E-mail: recruitment@npd.co.th

sappasan นิปปอน 4x7

• • •

SAPPASAN / เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์

1. วิศวกรสนาม

เราต้องการคน ไฟแรง และสนใจในธุรกิจการบริหารที่จอดรถเช่น “คุณ” เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเรา และร่วมกันขยายองค์กร


02>>

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2556

เรื่อง/รูป กองบรรณาธิการ

รถไฟฟ้ า บี ที เ อสเป็ น รถไฟฟ้ า สายแรกของ ประเทศไทย เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ รถไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 (สายสุขมุ วิท) และรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สาย 2 (สายสีลม) โดยเปิดให้ บริการทุกวันระหว่างเวลา 06.00-24.00 น. และ เก็บค่าโดยสารตามระยะทางของผู้โดยสาร ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระบบขนส่งมวลชน ความจุ สู ง แบบมาตรฐานสากลที ่ใ ช้ กั น แพร่ ห ลาย ในเมืองใหญ่ทั่วโลก มีขีดความสามารถด้านการให้ บริการสูง ทั้งในด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และมีมาตรฐานความตรงต่อ เวลาเกือบ 100% ทำาให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนเพิ่ม คุณภาพชีวิตให้กับชาวกรุงเทพมหานคร นับเป็นการ พลิกโฉมรูปแบบการเดินทาง และเป็นการปฏิวัติ มาตรฐานการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ขณะ นี้เปิดรับบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้ 1. Programmer/Analyst - Age 22 years old up. Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, Mathematics, Statistics, Physics - At least 1 year experience in programming, applications development or system analysis - Computer skills (e.g. Visual Basic, Visual Interdev, HTML, SQL Language) - Design Cube Data Analysis - Knowledge of Datawarehouse concept 2. เจ้ า หน้ า ที ่ส ถานี โครงการรถเมล์ ด่ ว น พิเศษ BRT - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญา ตรี ทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และ มีใจรักงานบริการ สามารถไปปฏิบตั หิ น้าที่ท่โี ครงการ รถเมล์ด่วนพิเศษ BRT 3. ผู้จัดการส่วน/ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และ วางแผนทรัพยากรบุคคล - วุฒิปริญญาโท ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล หรือการพัฒนาองค์กร หรือรัฐศาสตร์ หรือ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ งาน โครงการ ระบบงานทรัพยากรบุคคล การพัฒนา บุคคล Job Discription, Job Evaluate, Job Level, Career Path, Succession Plan, Promotion, Organization Development, Performance Management, KPI และ Competency - มีบคุ ลิกดี มีภาวะผู้นาำ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ การนำาเสนอ มีทักษะและความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 4. ผู้จัดการส่วนพนักงานสัมพันธ์ - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล หรือรัฐศาสตร์ หรือจิตวิทยา หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป - มี ป ระสบการณ์ ด้ า นวิ นั ย ในการทำ า งาน กิจกรรมพนักงาน การสื่อสารภายใน มีความรู้ด้าน กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะด้านการพูด การให้คำาแนะนำา การ เขียน การร่างหนังสือ มีบคุ ลิกดี มีภาวะผู้นาำ มีความ คิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ มนุษยสัมพันธ์ - มีทักษะและความสามารถในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้ดี 5. เจ้าหน้าที่สถานี (Service Staff)

โฟกัสตำ�แหน่งง�น-หลักสูตรการสอบงานราชการ

รถไฟฟ้าบีทีเอส รับพนักงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 33 ต.น. - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี - วุฒปิ ริญญาตรี ทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี ความอดทน และมีใจรักงานบริการ สามารถทำางาน เป็นกะได้ (โดยบริษัทเป็นผู้กำาหนดให้) - สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่าง ๆ ได้ (โดยบริษัทเป็นผู้กำาหนดให้) - โปรดแนบรูปถ่ายปัจจุบัน 6. เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภท - Bachelor’s degree in Accounting - At least 1 year experience in Accounting-taxation. Good command of English. Able to work under pressure 7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรับรองคุณภาพ ซอฟต์แวร์ - Bachelor’s degree in Computer or related fields. At least 1 year experience in software development, software testing, software quality assurance analysis or graduated in Master Degree of computer related fields - Computer language (e.g. VB, VB.Net, ASP.NET, HTML, SQL Language) - Good understanding of Software Development Methodology and Software Quality Assurance 8. Finance Officer - Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting or Business. At least 2 years experience in finance management - Knowledge in investment or credit function. Good command of spoken and written English 9. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร - Bachelor’s degree in Mass Communication or related fields - Up to 1 year experience in public relations. Special skill and aptitude (Language Communication etc.) - Good command of English both of spoken and written 10. Senior Legal Officer - Bachelor’s degree in Law. 5 years experience in legal and corporate legal counsel - Commercial and Corporate Law, Negotiation Skills, Fluent in English and Thai 11. Legal Department Manager - Bachelor’s degree in Law - Minimum 10 years experience in legal function with 5 years relevant experience in managerial levels. Commercial Law and Corporate Secretary Function, international Laws, Negotiation Skills 12. เลขานุการ - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานในการพูด อ่าน เขียนภาษา อังกฤษในระดับดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา และมุ่งมั่นในการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office ได้ดี หากมีความรู้ทางด้าน Internet และการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์จะได้รบั การพิจารณา เป็นพิเศษ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมี ทักษะในการติดต่อสื่อสาร - ถ้ า มี ป ระสบการณ์ ห รื อ ผ่ า นงานทางด้ า น เลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 13. Logistics Spare Part Supervisor - Bachelor’s degree in Logistic, Business Administration, Industrial Engineering or related fields - 4 years experience in logistics, proficient in inventory management, experienced in deal with international and/or local suppliers, stock control levels, warehouses management and knowing of SAP application preferably in medium or heavy industry - Having railway experience is a plus - Good technical knowledge of Rolling Stock. Overall BTSC system knowledge, BTSC Safety and regulations. Good command

in English. Good computer literacy (SAP) 14. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ - อายุ 22-28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 15. Human Resources Supervisor (Compensation & Benefits) - Male/Female, age of not less than 30 years old. Master’s degree in Human Resource Management, Computer or related fields. Minimum 5 years experience in Human Resources field. Strongly in payroll process and salary & benefits survey participation knowledge. Able to use payroll program and skilled in data analysis - Good personality, good attitude, good leadership communication skills as well and analytical thinking 16. AFC Technician - High Vocational in Electronic/Electrical or related field. 1 year in field of light electromechanical system maintenance with safety related work or related field and also preferably in a public transportation environment or maintenace of computerise fare collection system - Familiar with maintenace service work. Good understanding of Analytical on Circuit Diagram, investigation procedure and Understanding computer hardware 17. วิศวกรงานก่อสร้าง - Bachelor’s degree in Civil Engineering - Minimum 4 years in construction or building maintenance industry, plus 1 year experience at site level preferable or has an excellent education record Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

คนกรุ๊ปเลือดเอ

- ให้ความสำาคัญกับสัญญามาก - เข้าใจความรู้สึกคนอื่นเสมอ - ซุ่มซ่าม ปากแข็ง - เกลียดความพ่ายแพ้ - ใจดี อ่อนโยน น่ารัก

คนกรุ๊ปเลือดโอ

- รักใครรักจริง ทุ่มหมดใจ - ฟอร์มจัด ไม่ชอบทักใครก่อน - ดื้อรั้น รักเพื่อนมาก - ใส่ใจความรู้สึกคนอื่น

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

ยืนหยัด เคียงข้าง

คนหางาน

อ่านนิตยสาร

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

www.mrthaijob.com

ว า ง แ ผ ง ร้ า น ห นั ง สื อ ชั้ น นำา ทั่ว ป ร ะ เ ท ศ - Wide ranges of building products - Inspection skill, basic computer skills and good command of English - Understanding of engineering contract, analytical and investigative skill managerial skills and project management skills 18. วิศวกรไฟฟ้า - Bachelor’s degree in Electrical Engineering. Minimum 4 years in installation or maintenance of electrical works, plus 1 year relevant experience in building electrical system preferable or has an excellent education record - Command of both spoken and Written English and Thai. Good knowledge of BTS system, operations procedures and safety rules and requlations - Computer skills, good understanding of Analytical and Investigative procedures, Familiar with Engineering Contract management 19. Permanent Way Inspector - Male, Diploma in heavy mechanical/civil - Minimum 5 years experience of

คนกรุ๊ปเลือดบี

- โกรธยาก หายยาก แล้วแต่อารมณ์ - ขี้เบื่อ ขี้รำาคาญที่สุด - ชอบเพ้อในสิ่งที่ไม่จริง - โลเล หลงตัวเอง - เปิดเผย บ้าบอ ไร้สาระ

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

construction of civil works plus minimum 1 year relevant of trackwork instrallation or maintenance preferable - Fair command of both spoken and written English, computer skills 20. Permanent Way Engineer - Bachelor’s degree in Mechanical, Civil Engineering or related fields. Minimum 4 years in construction or track maintenance, plus 1 year relevant experience in trackwork construction preferable or has an excellent education record. Communication skills, good command of Thai and English, computer skills - Good understanding of analytical and investigative procedures, familiar with engineering contract management, overall knowledge of BTS system, operations and safety procedures 21. Communication Engineer - Bachelor’s degree in Electrical Engineering with major in Electronics or Communication. At least 2 years experience in maintenance communication system such as CCTV, Digital Radio, PA, Telephone PABX, Digital Network - Good command of spoken and written English 22. Telecommunication Engineer - Bachelor’s degree or higher in Telecommunication Engineering or related fields - At least 2 years hands-on experience in Trunk Radio Network. Strong knowledge and experience in Trunk Radio System - Project Management skills. Able to

- บ้ายอ ขี้น้อยใจ

คนกรุ๊ปเลือดเอบี

- โรแมนติค จริงใจ - อ่อนไหวง่าย โกรธใครไม่เคยนาน - ขี้ระแวง ขี้น้อยใจ ขี้ประชด - เก็บความรู้สึกเก่ง - ปากไม่ตรงกับใจ

work independent and self-motivated. Good command of spoken and written English 23. Architectural Section Manager - Bachelor’s degree in Architecture - At least 8 years experience in design and construction. Good knowledge of operational requirements for Transportation projects, analytical and investigative principles and procedures, managerial skills, project management and contract administration skills - Excellent command of both spoken and written English 24. เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร - Bachelor’s degree in Management Information System, Statistics, Computer Sciences or related fields - Knowledge & Skill: Strong analytical, strategic, interpersonal and management skills. Computer language and statistical analytical tools are preferable e.g. Visual Basic, SQL, Access and Statistical applications (SPSS, Minitab, SAS), Information systems 25. วิศวกรระบบรถไฟฟ้า

พระเสด็จสู่แดนแก้ว ไตรรัตน์ รอยครรไลประภัสสร์ ผ่องแผ้ว คำ�พระสอนแจ้งชัด ปฏิบัติ สม “ศิษย์พระ” น�มแน่ว อ้�งตน ชนม์สังข�รละแล้ว สู่สันติ์ คุณพระยังปกปัญญ์ กรุ่นหล้� บำ�เพ็ญห่�งหลงทัน กิเลส รักพระรับธรรมกล้� ตื่นรู้เบ�วิญญ์ ขอถวายอาลัย น้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน แด่องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกล้ากระหม่อม ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สรรพสาร จำากัด ร้อยกรอง โดย สำ�นักเลข�นุก�รสมเด็จพระสังฆร�ช

- Bachelor’s degree in Electrical or Mechanical Engineering - Minimum 1 year experience in the field of electrical and mechanical engineering/maintenance in the large organization associated with safety related works and preferably in transportation environment, plus 1 year relevant experience in rolling stock or similar system preferable of has an excellent education record - Excellent command of both spoken and written in English and Thai - Good computer skills, good understanding of analytical and investigative principles and procedures 26. วิศวกรระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ - Thai National, age 26 years old or above with Bachelor’s degree or higher in Electronic Engineering or related fields - Minimum 1-3 years experience in installation in Electrical and Mechanical project or quality system fields, perferably in smart Card or Automatic Fare Collection System - Positive attitude, well organized and able to deal with contractors and clients - Good command of spoken and written Thai and English. Good computer skills - JAVA, C, C++ and Microcontroller programming would be advance 27. วิศวกรเครื่องกล - Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering. At least 3 years experience in construction project as Designer of Contractor responsible for HVAC system (For Project Division) - Minimum 3 years in maintenance, building service system and/or main equipment, such as HACV Fighting System, Fire System, Escalator, etc. (For Maintenance Division) - Positive attitude, well organized and able to deal and supervise the contractor - Dynamic, positive attitude, well organized and able to deal with contractors - Good computer skill, good failure/ fault analysis skill, good understanding of analytical and investigative procedures, familiar with maintenance/engineering contract management. Good command of spoken and written English 28. วิศวกรสนามระบบอาณัติสัญญาณ - Bachelor’s degree in Electronic/Electrical Engineering or related fields - At least 1 year experience in installation, testing and commissioning of maintenance of electronic, electrical or communication system with 1 year experience in railway Signalling system perferable - Computer literacy including word processing and spreadsheet is essential. Good analytical and trouble-shooting skills - Positive attitude and good interpersonal and communications skills - Knowledge of transit rail system and particularly Siemens or Bombardier products is a significant asset. Good command of spoken and written English 29. ช่างเทคนิคระบบอาณัติสัญญาณ - High Vocational or Bachelor’s degree in Electronic/Electrical Engineering or related fields. At least 3 years experience for High Vocational or 1 year experience for Bachelor Degree in installation, testing and commissioning or maintenance of electronic, electrical

➤ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สาโรจน์ ทรัพย์สุนทร, อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล, ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล, รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ➤ กรรมการบริหาร กวี อุรัสยะนันทน์ ➤ บรรณาธิการงานราชการ–แรงงาน กิตติศักดิ์ คงอินทร์ ➤ คอลัมนิสต์ กลิ่น สระทองเทียม ➤ บรรณาธิการงานเอกชน–การศึกษา ดวงกมล อุรัสยะนันทน์ ➤ บรรณาธิการบันเทิง–วาไรตี้ อรรถพร วงษ์ศรี ➤ บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยทัศน์ ธรรมพากรณ์ ➤ ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดวงกมล แก้วเพชร, ศุทธินี เด่นสงวนวงศ์ ➤ ฝ่ายงานศิลปกรรม วลัยลักษณ์ มณีรัตน์, สิทธิพร ปัญญาพรวิทยา, จิรภา คลังมนตรี, แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์ ➤ หัวหน้าพิสูจน์อักษร นวลศรี เครือจันทร์ ➤ พิสูจน์อักษร ชลทิศ กลีบแย้ม, ปฐมวดี เทียมใบใหญ่ ➤ ช่างภาพ อาทิตย์ มินขุนทด ➤ Content Editor หฤทัย เกียรติพรพานิช ➤ สารสนเทศ อัญชลี กองมี ➤ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ลัดดา เขียวเรือง, สุชานันท์ ฉ้งทับ ➤ ฝ่ายโฆษณา จอมใจ อัญชนานุรักษ์, สุทิตา เอ็มเขียน, ณิชากร เหมวงศ์มณีกุล, สุมาลี เทวะผลิน, เยาวลักษณ์ คำามูล, กัญญาภัค ระดิ่งหิน, กิตติยา จันทร์รังษีฉาย, ปรีญากร ชื่นชม ➤ เลขานุการฝ่ายกลุ่มงาน–การศึกษา รุจิรา โกกนท, นัดดา ขลิบนิล, กิตติยา หอยสังข์ ➤ ประสานงาน นิพนธ์ สอนส่งกลิ่น, วัฒนา จั่นขุนทด ➤ การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ปริยะ ดีเหมือน, โชคชัย ครุฑโต, ฉัตรมงคล มหาสิงห์ ➤ บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา กวี อุรัสยะนันทน์ ➤ ผู้จัดการแผนกจัดจำาหน่าย ธรรมนูญ จั่นขุนทด โทร. 0-2435-2345 ต่อ 104 ➤ ติดต่อ กองบรรณาธิการ/ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2435-2345 ➤ พิมพ์ที่ บริษัท เชอรี่กราฟฟิค 1991 จำากัด 45/1 ซ.แสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

or communication system with 1 year experience in railway Signalling system preferable - Computer literacy - Good knowledge in site supervisor techniques, analytical and investigative skills - Positive attitude and good interpersonal and communications skills - Knowledge of transit rail system and particularly Siemens or Bombardier products is a significant asset. Fair command of spoken and written English 30. วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ - B.Sc. Electronic/Electrical Engineering or related fields. At least 4 years experience in design, installation, testing & commissioning or maintenance of electronic or electrical system with 1 year experience railway Signalling system perferable - Computer literacy including word processing, spreadsheet and databases is essential. Strong analytical and trouble-shooting skills. Positive attitude and good interpersonal and communications skills - Knowledge of transit rail system and particularly Siemens or Bombardier products is a significant asset. Good command of spoken and written English 31. ช่างเทคนิคโยธา - อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ก่อสร้าง โยธา มีทักษะทางด้าน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง - มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำารุง - มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีโรค ประจำาตัว สามารถทำางานเป็นกะได้ 32. ช่ า งเทคนิ ค (ไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่องกล ก่อสร้าง โยธา) - อายุไม่ต่ำากว่า 23 ปี วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ก่อสร้าง โยธา - มีทักษะทางด้านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ช่าง มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำารุง มีสขุ ภาพ สมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำาตัว - สามารถทำางานเป็นกะได้ 33. AFC Software Engineering & System Administrator - Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science or related fields. Has been experience in system Administering HPUnix or Sun Solaris, preferably 1 year relevant experience in Sybase or Oracle Database. Strong analytical and trouble-shooting skills - Good knowledge of C, Visual C++, JAVA, Elixir programming and Crystal Report - Positive attitude and good interpersonal and communication skill. Good command of spoken and written English เอกสารประกอบการสมัคร 1. สำาเนาหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 3. สำาเนาทะเบียนบ้าน 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 5. เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) 6. เอกสารอื่น ๆ สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา สามารถสมัครงานได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.bts.co.th/ corporate/th/application_form.aspx 2. สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส 1000 ถ.พหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (66) 2617-7300 โทรสาร (66) 2617-7133, (66) 2617-7155 อีเมล nuduan@bts.co.th

รวมพลังไทย ดับไฟใต้

ขอสนองกระแสพระราชดำารัส สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วม กั น ประณามผู ้ก่ อ ความไม่ ส งบ และ สนับสนุนการแก้ปั- หา เพื่อให้สันติสุข ได้กลับคืนโดยเร็ว


ราชการ-ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2556

<<03

เทศบาลนาโพธิ์ รับครูผู้ช่วย 9 อัตรา เทศบาลเถินบุรี รับ ปวช.-ตรี 7 อัตรา เทศบาลตำาบลนาโพธิ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครู เทศบาล ดังนี้ ตำาแหน่งครูผู้ช่วย ประจำาปี พ.ศ. 2556 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำาบลนาโพธิ์ 1. ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา - วุฒิปริ- - าตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอก ปฐมวัย หรือปริ- - าวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ตาำ่ กว่านี้ ซึง่ ก.ท.กำ�หนด ว่�ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่ง นี้ได้ โดยจะต้องมีพื้นฐ�นท�งวิช�ชีพครู ม�แล้วไม่น้อย กว่า 24 หน่วยกิต - มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพครู 2. ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา - วุฒิปริ- - าตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอก ภาษาอังกฤษ หรือปริ- - าวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ตำา่ กว่า นี้ ซึ่ง ก.ท.กำ�หนด ว่�ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับ ตำ�แหน่งนี้ได้ โดยจะต้องมีพื้นฐ�นท�งวิช�ชีพครู ม� แล้วไม่น้อยกว่� 24 หน่วยกิต

- มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพครู 3. ครูผู้ช่วย วิชาเอกทั่วไป ทุกสาขาวิชา 6 อัตรา - วุฒปิ ริ- - าตรีข้นึ ไป ทางการศึกษา หรือปริ- - า วิชาชีพอืน่ ที่เทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ ซึ่ง ก.ท.กำาหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ โดยจะต้องมี พื้นฐ�นท�งวิช�ชีพครู ม�แล้วไม่น้อยกว่� 24 หน่วยกิต - มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพครู ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับใบ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ สำานักงานเทศบาลตำาบลนาโพธิ์ อำาเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรรี มั ย์ (เวลา 08.30-16.30 น) ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำานัก ปลัดเทศบาล เทศบาลตำาบลนาโพธิ์ โทรศัพท์ 0-44686114 ต่อ 105 วิธีการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้�หน้�ที่รับ สมัคร โดยกรอกร�ยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบ ถ้วน พร้อมทั้งนำ�เอกส�รฉบับจริงและสำ�เน�ใบรับรอง คว�มถูกต้องอย่�งละ 1 ชุด ม�ยื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้ 1. สำ�เน�วุฒิก�รศึกษ�หรือหนังสือรับรองและ ระเบียนแสดงผลก�รเรียนที่ระบุส�ข�ที่จะสมัครสอบ กรณี ที ่ห ลั ก ฐ�นท�งก�รศึ ก ษ�ดั ง กล่ � วเป็ น ภ�ษ�ต่ � ง

ร.พ.ภูมิพล รับ พนง.ธุรการ ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน จำานวน ๑ คน มีรายละเอียดดังนี้ ตำาแหน่งพนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน ๑ โรง พยาบาลภู มิ พ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ ท หารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหาร อากาศ) - สำ�เร็จก�รศึกษ�ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ท�ง พณิชยก�ร) คุณสมบัติของผู้สมัคร - มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) กรณีเป็นช�ยต้องพ้นภ�ระก�รเกณฑ์ทห�รแล้ว - มีสัญช�ติไทย แต่มิใช่โดยก�รแปลงสัญช�ติ ต�มกฎหม�ย ๓.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในก�รปกครองระบอบ ประช�ธิปไตย อันมีพระมห�กษัตริยท์ รงเป็นประมุขต�ม รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยด้วยคว�มบริสุทธใจ - ไม่เป็นผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งกำ�นัน แพทย์ประจำ�ตำ�บล ส�รวัตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ�้ นและผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ�้ น/ไม่เป็นผู้ ดำ�รงตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รก�รเมือง - ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่�งถูกสั่งให้พักร�ชก�ร หรือ

ถูกสั่งให้ออกจ�กร�ชก�รไว้ก่อน - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รงั เกียจ ของสังคม - ไม่เป็นกรรมก�รพรรคก�รเมือง หรือเจ้�หน้�ที่ใน พรรคก�รเมือง ไม่เป็นบุคคลล้มละล�ย - ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่ สุดให้จำ�คุก เพร�ะกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ� เว้นแต่ เป็นโทษสำ�หรับคว�มผิดที่ได้กระทำ�โดยประม�ท หรือ คว�มผิดลหุโทษ - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจ�กรัฐวิส�หกิจ หรือหน่วยง�นอื่นของรัฐ - ไม่เ ป็น ผูเ้ คยถู กลงโทษให้อ อก หรื อ ปลดออก เพร�ะกระทำ � ผิ ด วิ นั ย ไม่เ ป็ น ผู ้เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพร�ะกระทำ�ผิดวินัย ไม่เป็นผู้เคยกระทำ�ก�รทุจริตใน ก�รสอบเข้�รับร�ชก�ร หลักฐานการสมัคร ๑. บัตรประจำ�ตัวประซ�ซน พร้อมสำ�เน� จำ�นวน ๑ ฉบับ ๒. รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวก ขน�ด ๑ นิ้ว จำ�นวน ๓ รูป

กรมบังคับคดี รับ พนง.ทั่วไป ขับรถยนต์

กรมบั ง คั บ คดีเ ปิ ด รั บ สมั ค รพนั ก งานจ้า งเหมา บริการ 1. พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้�ที่ขับรถยนต์ ไปยั ง สถ�นที่ ต่ � ง ๆ ต�มที่ ผู้ ว่ � จ้ � งกำ � หนด ทั ้งใน กรุงเทพมห�นคร และต่�งจังหวัด ดูแลบำ�รุงรักษ� ทำ�คว�มสะอ�ดรถยนต์ และง�นอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหม�ย คุณสมบัติทั่วไป - สัญช�ติไทย อ�ยุไม่ต่ำ�กว่� ๑๘ ปี มีใบอนุญ�ต ขับรถยนต์ - มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมีคว�มชำ�น�ญใน ก�รขับรถยนต์ - มีสุขภ�พร่�งก�ยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ ต้องห้�ม หรือเป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติง�น พร้อมทั้ง บุคลิกภ�พ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพ ติดให้โทษ หรือพิษสุร�เรื้อรัง - มีค ว�มรู เ้ กี ย่ วกั บ พระร�ชบั ญ ญัติ จ ร�จรท�ง บก และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และก�รขนส่ง เป็นอย่�งดี ตลอดจนมีคว�มรู้เส้นท�งก�รเดินรถ และ สถ�นที่ตั้งของหน่วยง�นร�ชก�ร และเอกชนที่สำ�คัญ เป็นอย่างดี - มีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ ก�รบำ�รุงรักษ� และ ก�รทำ�ง�นของเครื่องยนต์ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำ� คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้จำ�คุก เพร�ะกระทำ�คว�ม ผิดทางอา- า วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครของทราบรายละเอียด และยื่น ใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไดัที่ กองการ เจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดี (อาคารอสีติพรรษ ขั้น ๒) ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร ๐-๒๘๘๑-๔๘๑๙ วิธีก�รคัดเสือก คัดเลือกโดยก�รทดสอบคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะ และสัมภ�ษณ์

2. พนักงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในกรมบังคับคดี ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๒๐๐ บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ๑. ปฏิบัติหน้�ที่เกี่ยวกับง�นด้�นบริก�ร เปิด-ปิด สำ�นักง�น ๒. ดูแลรักษ� ทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณอ�ค�รสถ�นที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์สำ�นักง�น ๓. รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือ ในสำ�นักง�นและ นอกสถ�นที่ ๔. ลงนัด คัดแยกเอกส�ร จัดเก็บสำ�นวน ถ่�ย เอกส�ร โรเนียวเอกส�ร ๕. ปฏิบัติง�นอื่น ๆ ต�มที่ผู้ว่�จ้�งเห็นสมควร คุณสมบัติทั่วไป - สัญช�ติไทย อ�ยุไม่ต่ำ�กว่� ๑๘ ปี มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นในหน้�ที่ - สุขภ�พร่�งก�ยสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ต้องห้�ม หรือเป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติง�น - มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมัน่ เพียร และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยืน่ ใบ สมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณียไ์ ด้ท่ี กองการเจ้า หน้าที่ กรมบังคับคดี (อาคารอสีติพรรษ ขั้น ๒) ถนน บางขุนนนท์ เขดบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป โทร. o-๒๘๘๑-๔๘๑๙ หลักฐานที่ต้องนำามายื่นในการสมัคร ๑. สำ�เน�วุฒิก�รศึกษ� ๑ ฉบับ ๒. รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นต�ดำ� ขน�ด ๑ นิ้ว จำ�นวน ๑ รูป ๓. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน จำ�นวน ๑ ฉบับ ๔. สำ�เน�ทะเบียนบั�น จำ�นวน ๑ ฉบับ วิธกี �รคัดเลือก พิจ�รณ�จ�กประวัติ ก�รศึกษ� คว�ม รู้คว�มส�ม�รถที่ตรงต�มคว�มต้องก�ร และสัมภ�ษณ์

ประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภ�ษ�ไทย พร้อมรับรอง สำ�เน�ถูกต้องอย่�งละ 1 ฉบับ และหลักฐ�นแสดงผลก�ร ศึกษ�วิช�พื้นฐ�นวิช�ชีพครู ไม่น้อยกว่� 24 หน่วยกิต (กรณีผู้ไม่มีวุฒิปริญญ�ตรีท�งก�รศึกษ�) 2. เป็นผู้ท่ไี ด้รบั ใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพครู หรือ ได้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพครูจ�กคุรุ สภ�แล้ว 3. รูปถ่�ยหน้�ตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นต� ดำ� ขน�ด 1 นิ้ว ถ่�ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับ ถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ–น�มสกุล ตำ�แหน่งที่สมัครสอบไว้ด�้ นหลังรูปถ่�ยทุก รูป 4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น 5. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือบัตรประจำ� ตัวข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่�ไม่เป็นโรคต้องห้�ม ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกล�ง–พนั ก ง�นเทศบ�ล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับก�รบริห�รง�น บุคคลของพนักง�นเทศบ�ล ข้อ 1 (5) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่�งก�ย 7. เอกส�รอื่น ๆ เช่น หลักฐ�นก�รเปลี่ยนชื่อ น�มสกุล (ถ้�มี) ๓. ต้นฉบับคุณวุฒกิ �รศึกษ� และระเบียนแสดงผล ก�รเรียน พร้อมสำ�เน�อย่�งละ ๑ ฉบับ ๔. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผูส้ มัคร บิด�ม�รด�ของ ผู้สมัคร (ห�กบิด�หรือม�รด�ถึงแก่กรรมต้องนำ�สำ�เน� มรณบัตรของบิด�หรือม�รด� หรือหนังสือรับรองของ น�ยทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญช�ติของบิด�หรือม�รด� ไปแสดงด้วย) พร้อมสำ�เน�อย่�งละ ๑ ฉบับ ๕. กรณีเป็นช�ยให้น�ำ สมุดประจำ�ตัวทห�รกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนกองประจำ�ก�ร หรือใบรับรองผล ก�รตรวจเลือกทห�รกองเกินเข้�รับร�ชก�รกองประจำ� ก�ร (สด.๔๓) พร้อมสำ�เน� ๑ ฉบับ ๖. ผู้สมัครที่เป็นหญิงห�กทำ�ก�รสมรสแล้ว ให้ถ่�ย สำ�เน�ใบสำ�คัญก�รสมรสไปแสดงด้วย จำ�นวน ๑ ฉบับ สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ท่ี กองกำาลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๔๓๔-๒๔๗๐ ในเวลา ราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

- ห�กมีประสบก�รณ์ในก�รสอนภ�ษ�จีน 10. อาจารย์ประจำา วิทยาลัยนานาชาติดษิ ยะศริน - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25–40 ปี - วุฒิปริญญ�โท-เอก ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษ 11. เลขานุการประจำาคณะ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25–40 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี-โท ทุกส�ข� - มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ 12. เจ้าหน้าทีง่ านดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22–30 ปี - วุ ฒิ ป ริ ญ ญ�ตรี ส�ข�คอมพิว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิทย�ศ�สตร์ส�รสนเทศ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นโปรแกรม PHP, MySQL, JQuery, HTML 5 - ห�กมี ประสบก�รณ์ด้�นพัฒน�ระบบด้วยภ�ษ� jobrequestr 4x7.indd 3 PHP จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ 13. เจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิภาพนักศึกษา - เพศหญิง อ�ยุ 22–30 ปี วุฒปิ ริญญ�ตรี ทุกส�ข� - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถก�รใช้คอมพิวเตอร์ (พื้น ฐ�น) ได้ ห�กมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นหอพัก จะ พิจ�รณ�เป็นพิเศษ 14. เจ้าหน้าที่ธุรการสำานักงานหอพักนักศึกษา - เพศหญิง อ�ยุ 22–35 ปี วุฒปิ ริญญ�ตรี ทุกส�ข� - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถก�รใช้คอมพิวเตอร์ได้ - ห�กมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นหอพัก จะ พิจ�รณ�เป็นพิเศษ 15. เจ้าหน้าที่นิติกร - เพศห- ิ ง อายุ 22–35 ปี วุ ฒิ ป ริ - - าตรี นิตศิ �สตร์ ห�กมีประสบก�รณ์ด�้ นนิตกิ รในมห�วิทย�ลัย จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ 16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22–35 ปี - วุฒปิ ริญญ�ตรี ส�ข�วิช�บริห�รทรัพย�กรมนุษย์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง - มีคว�มกระตือรือร้นในก�รทำ�ง�น มีใจรักบริก�ร (Service mind) ในก�รติดต่อประส�นง�น ปฏิบัติง�น ภ�ยใต้คว�มกดดันได้ มีประสบก�รณ์ด�้ นง�นบุคคล ก�ร ติดต่อประส�นง�น จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ 17. เจ้าหน้าที่งานรับสมัครและข้อมูล 2 อัตรา - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 23–30 ปี วุฒิปริญญ� ตรี ทุกส�ข� - กล้�แสดงออก และส�ม�รถพูดในที่ชุมชนได้ดี

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ระทรวงแรงงาน จำา กั ด ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ ประจำาปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ กิจการ - เป็นสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงง�น จำ�กัด หรือบุคคลภ�ยนอก - เป็นผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมีคุณวุฒิ

คนหาตําแหนงงาน

อานนิตยสาร

ในด้�นธุรกิจ ก�รเงิน ก�รบัญชี ก�รเศรษฐกิจ หรือ ก�รสหกรณ์ - มีคว�มรู้เข้�ใจในหลักก�รบริห�ร และเทคนิคใน ก�รบริห�รง�นสมัยใหม่ ส�ม�รถวิเคร�ะห์ และประเมิน ก�รบริห�รง�น ตลอดจนให้ค�ำ แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ก�รบริห�รง�นของสหกรณ์ใด้ - ไม่เ ป็ น กรรมก�ร ผู ้จั ด ก�รหรื อ เจ้ � หน้ � ที่ ใ น สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงง�น จำ�กัด - ไม่เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือ บุคคลทีอ่ ยูใ่ นสังกัดนิติบุคคลทีร่ ับง�นสอบบัญชี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงง�น จำ�กัด - ไม่เคยได้รบั โทษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สดุ ให้จ�ำ คุกในคว�มผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่กี ระทำ�โดยทุจริต ไม่เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจ�กร�ชก�ร องค์ก�ร หรือ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รเพร�ะทุจริตต่อหน้�ที่ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำากัด ตั้งแต่บดั นี้ถงึ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ภายใน เวลาทำาการ (เวลา 08.30-16.30 น.) การคัดเลือกและการตัดสิน (1) สหกรณ์ฯ จะดำ�เนินก�รตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัคร ห�กผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน คณะ กรรมก�รฯ จะนำ � ร�ยชื ่อ เสนอที ่ป ระชุ ม ใหญ่ส �มั ญ ประจำ�ปี 2556 เพื่อพิจ�รณ�เลือกตั้ง (2) ที่ประชุมใหญ่ส�มัญจะทำ�ก�รเลือกตั้งผู้ตรวจ สอบกิจก�รไม่เกิน 5 คน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมด� และ ห�กเป็นนิติบุคคลจะทำ�ก�รเลือกตั้งไม่เกิน 1 นิติบุคคล (3) กรณีที่ที่ประชุมใหญ่เลือกผู้ตรวจสอบกิจก�ร เกินกว่� 1 คน ให้ผู้ตรวจสอบกิจก�รเหล่�นั้น เลือก ประธ�นผู้ตรวจสอบกิจก�รขึ้น แล้วแจ้งให้ท่ปี ระชุมใหญ่ ในคร�วเดียวกันกับที่มีก�รเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจก�รได้ ทร�บ ประธ�นผู้ตรวจสอบกิจก�รมีหน้�ที่ควบคุมดูแล

ตำ�แหน่งที่ตนดำ�รงอยู่ จะต้องนำ�หนังสือรับรองจ�กผู้ บังคับบัญช� ผู้สมัครร�ยใดไม่น�ำ หนังสืออนุญ�ตดังกล่�ว ม�ยื่น พร้อมใบสมัคร จะไม่มีสทิ ธิสมัครสอบ หรือถ้�เป็น ผู้สอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกก�รขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งหลักฐ�นเอกส�รฉบับจริงและสำ�เน�รับรอง คว�มถูกต้องอย่�งละ 1 ชุด ดังนี้ 1. สำ�เน�วุฒิก�รศึกษ� และหรือระเบียนแสดง ผลก�รเรียนอย่�งใดอย่�งหนึ่งฉบับภ�ษ�ไทย ที่แสดง ว่�เป็นผู้มีวุฒิก�รศึกษ�ตรงต�มคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับ ตำ�แหน่งที่สมัครสอบ จำ�นวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำ�เร็จ ก�รศึกษ� และได้รบั อนุมัตจิ �กผูม้ ีอ�ำ น�จอนุมัตภิ �ยในวัน ปิดรับสมัครวันสุดท้�ย 2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น จำ�นวน 1 ชุด 3. สำ � เน�บั ต รประจำ � ตั ว ประช�ชน หรื อ บั ต ร ข้�ร�ชก�ร หรือบัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร/พนักง�นส่วน ท้องถิ่นอื่น จำ�นวน 1 ชุด 4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่�ไม่เป็นโรคที่ตอ้ งห้�ม ต�มกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) หรือต�มประก�ศที่ คณะกรรมก�รพนักง�นเทศบ�ลกำ�หนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร ฉบับจริง จำ�นวน 1 ฉบับ 5. สำ�เน�เอกส�รหลักฐ�นอื่น ๆ เช่น ทะเบียน สมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้�มี) จำ�นวน 1 ฉบับ 6. รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นต�ดำ� ขน�ด 1 นิ้ว ถ่�ยครั้งเดียวกันม�แล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป 7. หนังสืออนุญ�ตให้สมัครสอบจ�กผู้บังคับบัญช� (กรณีเป็นข้�ร�ชก�ร พนักง�นส่วนท้องถิ่น) 8. สำ�เน�เอกส�รทุกชนิดให้ใช้กระด�ษ A4 เท่�นัน้

ก�รปฏิบัติง�นให้บรรลุวัตถุประสงค์ในก�รจัดให้มีก�ร ตรวจสอบกิจก�ร และสรุปผลก�รตรวจสอบกิจก�รเสนอ ต่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รฯ และที่ประชุมใหญ่ด้วย ก�รปฏิ บั ติ ง �นและก�รตรวจสอบ ผู ต้ รวจสอบ กิจก�รต้องปฏิบัติง�นตรวจสอบกิจก�รของสหกรณ์ฯ ใน รอบปีบัญชีสหกรณ์ปี 2557 เป็นเวล� 1 ปี ท�งบัญชี สหกรณ์ฯ โดยได้รับค่�ตอบแทนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ที่ คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รฯ กำ�หนด อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ (1) ตรวจสอบเอกส�รหลักฐ�นท�งก�รเงินและ บัญชี ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินของสหกรณ์ฯ (2) ตรวจสอบก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อวิเคร�ะห์ ประเมิน ผล และให้ คำ � แนะนำ � ท�งวิ ช �ก�รและท�ง ปฏิบัติ แก่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รฯ ผู้จัดก�รและเจ้� หน้�ที่สหกรณ์ฯ (3) ตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นต�มแผนง�นและก�ร ใช้จ่�ยเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี (4) ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อพิจ�รณ�ห�ท�ง ปรับปรุงแผนง�น ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำ� สั่งต่�ง ๆ และตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อ บังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ หรือกิจก�ร อื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ก�รดำ�เนินกิจก�รของสหกรณ์ (5) ตรวจสอบก�รจัดจ้�งและแต่งตั้งเจ้�หน้�ที่ของ สหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญ�จ้�งและหลักประกัน (6) เสนอร�ยง�นก�รตรวจสอบกิ จ ก�รประจำ � เดือน หรือร�ยง�นของเดือนที่เข้�ทำ�ก�รตรวจสอบต่อ ที่ประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รฯ เสนอร�ยง�นก�ร ตรวจสอบกิจก�รประจำ�ปี สรุปผลก�รตรวจสอบโดย ภ�พรวมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เสนอร�ยง�นก�รตรวจ สอบกิจก�รกรณีเร่งด่วน เมื่อปร�กฎชัดว่�มีเหตุก�รณ์ที่ อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยอย่�งวินัยสำ�คัญแก่สหกรณ์ สหกรณ์ ปฏิบัติไม่เป็นไปต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อ กำ�หนด ประก�ศหรือคำ�แนะนำ�ของท�งร�ชก�ร ข้อ บังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคำ�สั่งของสหกรณ์ ต่อ คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รฯ และส่วนร�ชก�รที่มิหน้�ที่ กำ�กับดูแลสหกรณ์โดยเร็ว

สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับนิติกร

www.mrthaijob.com

Ç Ò § á ¼ § ÃŒ Ò ¹ Ë ¹Ñ § Ê× Í ªÑé ¹ ¹íÒ ·ÑèÇ » Ã Ð à · È

จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ (Part-Time) 18. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22–40 ปี ไม่จำ�กัดวุฒิ - มีประสบก�รณ์ง�นรักษ�คว�มปลอดภัย จะ พิจ�รณ�เป็นพิเศษ 19. เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22–40 ปี (คนพิก�ร ต้องก�รด่วน) - พูดภ�ษ�ไทยได้อย่�งชัดเจน ส�ม�รถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 20. เจ้าหน้าที่ธุรการ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22–40 ปี (คนพิก�รต้องก�ร ด่วน) ส�ม�รถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 21. พนักงานขับรถ 2 อัตรา - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22–40 ปี - ไม่จำากัดวุฒิ มีใบอนุ- าตขับขี่ 22. หัว หน้ า ฝ่า ยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละการพั ฒ นา สารสนเทศ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25–35 ปี - วุฒิปริญญ�โท ส�ข�วิช�วัฒนธรรมศึกษ� ไทย คดีศึกษ� หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง - มีคว�มรู้หรือประสบก�รณ์ด�้ นก�รบริห�รจัดก�ร พิพิธภัณฑ์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ 23. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและโครงการ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22-35 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี ทุกส�ข� (ด้�นที่เกี่ยวข้องกับ นโยบ�ยได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ) 24. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22–35 ปี - วุฒปิ ริญญ�ตรี ทุกส�ข� (มีประสบก�รณ์เกี่ยวกับ ก�รประกันคุณภ�พจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ) 25. เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22–35 ปี - วุ ฒิ ป ริ ญ ญ�ตรี นิ เ ทศศ�สตร์ หรื อ ส�ข�ที่ เกี่ยวข้อง มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือส่งใบ สมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำานวน 1 รูป ได้ที่ ผู้อำานวยการสำานักทรัพยากร มนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำ า เภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา 90110 โทรศั พ ท์ 0-7420-0339-40 โทรสาร 0-7442-5467, 0-74253343 http:// www.hu.ac.th E-mail: jobs@hu.ac. th HR Fanpage หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-ศุกร์

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1 - วุ ฒิ ป ระก�ศนี ย บั ต รวิ ช �ชี พ หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ำ�กว่�นี้ ท�งบัญชี พ�ณิชยก�ร ก�รตล�ด ก�รข�ย ภ�ษ�ต่�งประเทศ เลข�นุก�ร ก�รเงิน ก�รธน�ค�ร ประช�สัมพันธ์ ก�รโรงแรม ก�รท่องเทีย่ ว คอมพิวเตอร์ หรือท�งอื่นที่ ก.ท. กำ�หนดว่�ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพ�ะ สำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 - วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำ� กว่�นี้ ทุกส�ข�ซึ่งศึกษ�วิช�ก�รคอมพิวเตอร์ม�ไม่น้อย กว่� 6 หน่วยกิต และมีคว�มส�ม�รถในก�รบันทึกข้อมูล ภ�ษ�ไทยไม่น้อยกว่�น�ทีละ 42 คำ� และภ�ษ�อังกฤษ ไม่น้อยกว่�น�ทีละ 30 คำ� ติดต่อขอซือ้ ใบสมัค รในราคาชุดละ 50 บาท และขอสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ สำานักงานเทศบาล ตำาบลเถินบุรี อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม–6 พฤศจิกายน 2556 (ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ สำานักงานเทศบาลตำาบลเถิน บุรี อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง สอบถามรายละเอียดได้ท่ี สำานักงานเทศบาลตำาบลเถินบุรี โทรศัพท์ 0-5434-8137 หรือทางเว็บไซต์ www.thoenburi.org. วิธีการยื่นใบสมัคร สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อคว�มในใบ สมัครและบัตรประจำ�ตัวสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วย ล�ยมือตนเอง พร้อมรูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่ใส่แว่นต�ดำ� ขน�ด 1 นิ้ว ถ่�ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำ�นวน 3 รูป ผู้สมัครที่เป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ หรือเป็นลูกจ้�งของ หน่วยง�นร�ชก�รต้องมีหนังสือรับรองของผู้บงั คับบัญช� เพื่อประกอบก�รสมัคร ผู้สมัครที่เป็นข้�ร�ชก�รประเภทอื่น หรือข้�ร�ชก�ร ส่วนท้องถิน่ อื่นประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำ�แหน่ง ทีม่ ีระดับไม่สูงกว่ �ทีต่ นดำ�รงอยู่ และใช้วุฒิเดียวกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์แรงงาน รับผู้ตรวจสอบกิจการ

สรางงาน สรางรายได

ม.หาดใหญ่ รับไม่จำากัดวุฒิ–ป.เอก 30 อัตรา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่รับสมัครงาน ดังนี้ 1. รอง/ผูช้ ่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และองค์กร - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 35 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�เอก หรือมีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร - มีประสบก�รณ์ก�รบริห�รง�นวิ ช �ก�รอย่ � ง น้อย 5 ปีขึ้นไป 2. รอง/ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 35 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�เอก หรือมีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร - มีประสบก�รณ์ก�รบริห�รง�นวิ ช �ก�รอย่ � ง น้อย 5 ปีขึ้นไป 3. คณบดี/ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 35 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�เอก หรือมีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร - มีประสบก�รณ์ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร 4. คณบดี/ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 35 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�เอก หรือมีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร - มีประสบก�รณ์ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร 5. อาจารย์ประจำา คณะบริหารธุรกิจ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25–40 ปี - วุฒิปริญญ�โท-เอก ส�ข�วิช�ก�รจัดก�ร ก�ร จัดก�รธุรกิจค้�ปลีก อุตส�หกรรมบริก�ร ก�รท่องเที่ยว 6. อาจารย์ประจำา คณะรัฐศาสตร์ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25–40 ปี - วุฒิปริญญ�โท–เอก ส�ข�วิช�ก�รเมืองก�ร ปกครอง คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศและก�รฑูต 7. อาจารย์ ป ระจำา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยี - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25–40 ปี - วุฒิปริญญ�โท-เอก ส�ข�วิช�สถิติประยุกต์ ภูมิ ส�รสนเทศศ�สตร์ วิศวคอมพิวเตอร์ วิทย�ศ�สตร์ คอมพิวเตอร์ วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีส�รสนเทศ 8. อาจารย์ประจำา คณะศิลปศาสตร์ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25–40 ปี - วุฒปิ ริญญ�โท–เอก ส�ข�ภ�ษ�ไทย พัฒน�สังคม 9. อาจารย์ประจำา วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25–40 ปี - วุฒปิ ริญญ�โท ส�ข�วิช�ภ�ษ�จีน ก�รสอนภ�ษ� จีน และภ�ษ�จีนธุรกิจ - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นก�รแปลภ�ษ�จีนธุรกิจ และอ่�นภ�ษ�จีนธุรกิจ

เทศบาลตำาบลเถินบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงาน เทศบาล ประจำาปี 2556 ดังนี้ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 1. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 - วุฒปิ ริญญ�ตรี หรือเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่�นี้ทกุ ส�ข�ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือได้รับประก�ศนียบัตร ชั้นสูงบัณฑิตอ�ส�สมัคร 2. นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 - วุฒิปริ- - าตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ ทางการ ศึกษ� หรือคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักง�นครูเทศบ�ลได้ หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นที่ ก.ท. กำ�หนดเป็นคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 1. นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 - วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิค หรือเทียบ ได้ ไ ม่ต่ำ � กว่ � นี้ ท�งเทคนิ ค วิ ศ วกรรมไฟฟ้� เทคนิ ค เครื่องเย็นและปรับอ�ก�ศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือท�ง อื่นที่ ก.ท. กำ�หนดว่�ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับ ตำ�แหน่งนี้ได้ หรือ - วุฒปิ ระก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ ต่ำ�กว่�นี้ ท�งช่�งไฟฟ้� ช่�งเครื่องเย็นและปรับอ�ก�ศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือท�งอื่นที่ ก.ท. กำ�หนดว่�ใช้เป็น คุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำานวน 2 อัตรา - วุฒปิ ระก�ศนียบัตรวิช�ชีพ หรือเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่� นี้ทุกส�ข�ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษ�วิช� คอมพิวเตอร์ม�ไม่น้อยกว่� 6 หน่วยกิต หรือผ่�นก�รฝึก อบรมท�งด้�นก�รใช้คอมพิวเตอร์จ�กสถ�บันก�รศึกษ� ของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยง�นของรัฐที่มีระยะเวล�ก�รฝึกอบรมไม่น้อย กว่� 12 ชั่วโมง

ด้ว ยสำา นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ประสงค์ จ ะ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำาสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำาแหน่งนิติกร อัตราว่าง ๒ อัตรา ได้รับค่า ตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท - วุฒกิ �รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ในส�ข�นิตศิ �สตร์ ที่ ก.พ. รับรอง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผูป้ ระสงค์ จ ะสมั ค รขอรั บ และยื น่ ใบสมั ค รด้ว ย ตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำานักงานเลขานุการกรม สำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ขั้น ๑ อาคารสำานักงานเศรษฐกิจ การคลัง ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๖ ตั้งแต่วนั ที่ ๓๐ ตุลาคม-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.) ทั้งนี้ผสู้ นใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและ ใบสมัครได้ทาง http://www.fpo.go.th ค่�สมัครสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่�สมัครสอบสำ�หรับ ตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวน ๒๐๐ บ�ท หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นต� ดำ� ขน�ด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่�ยไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป (๒) สำ�เน�ปริญญ�บัตร และระเบียนแสดงผล ก�รเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่�เป็น ผู้มีวุฒิก�รศึกษ�ตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวนอย่�ง ละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�และได้รับอนุมัติ จ�กผู้มีอำ�น�จอนุมัติภ�ยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถนำ�หลักฐ�นก�รศึกษ�ดังกล่�ว ม�ยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถ�นศึกษ�ออกให้ โดยระบุส�ข�วิช�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�

และวันทีท่ ีไ่ ด้รับอนุมัติประก�ศนียบัตร ซึง่ จะต้องอยู่ ภ�ยในกำ�หนดวันปิดรับสมัครม�ยื่นแทนก็ได้ (๓) สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน และสำ�เน� ทะเบียนบ้�น จำ�นวนอย่�งละ ๑ ฉบับ (๔) สำ�เน� หลักฐ�นอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญก�รสมรส ใบเปลี่ยนชื่อน�มสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-น�มสกุลในหลักฐ�นก�รสมัคร ไม่ตรงกัน) อย่�งละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ในสำ�เน�หลักฐ�นทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ� รับรองสำ�เน�ถูกต้องและลงชื่อกำ�กับไว้ด้วย ประกาศรายชื่ อ และการขึ ้น บั ญ ชี ร ายชื อ่ ผูผ้ า่ น การเลือกสรร สำ � นั ก ง�นเศรษฐกิ จ ก�รคลั ง จะประก�ศร�ยชื่ อ ผู้ผ่�นก�รเลือกสรรต�มลำ�ดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด ประช�สัมพันธ์ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง ชั้น ๑ อ�ค�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง ถนนพระร�ม ๖ เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ และท�ง http://www.fpo.go.th โดยก�รขึ้นบัญชีร�ยชื่อผู้ผ่�นก�รเลือกสรรดังกล่�ว ให้ เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำ�หนด ๒ ปี นับแต่วันประก�ศขึ้นบัญชี แต่ถ้�มีก�รสรรห�และ เลือกสรรอย่�งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่�นก�ร เลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่�นก�รเลือกสรรได้ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

การบินไทย รับ พนง.ต้อนรับ ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด มีคว�ม ประสงค์รับสมัคร ตำาแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับบน เครื่องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หลาย อัตรา เพื่อปฏิบัติง�นบริก�รบนเครื่องบินกับหน่วยธุรกิจ ก�รบินไทยสม�ยล์ บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน) ผู้สนใจสมัครเข้�รับก�รคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน - เพศหญิง สัญช�ติไทย โสด ไม่เคยผ่�นก�รจด ทะเบียนสมรสม�ก่อน และไม่เคยมีบุตร - เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2527 เป็นต้นไป - มีประสบก�รณ์ในก�รเป็นพนักง�นต้อนรับบน เครื่องบินไม่ต่ำ�กว่� 2 ปี - สำ�เร็จก�รศึกษ�ไม่ตำ�่ กว่�ระดับปริญญ�ตรี หรือ เทียบเท่� ไม่จำ�กัดส�ข� 2. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน - เพศหญิง สัญช�ติไทย โสด ไม่เคยผ่�นก�รจด ทะเบียนสมรสม�ก่อน และไม่เคยมีบุตร - เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2532 เป็นต้นไป - สำ�เร็จก�รศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่�ระดับมัธยมศึกษ�ปี ที่ 6 หรือเทียบเท่� คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ผ่�นก�รทดสอบข้อเขียนภ�ษ�อังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร - คว�มสูงไม่น้อยกว่� 160 เซนติเมตร น้ำ�หนัก ต้องได้สัดส่วนกับคว�มสู4/22/56 ง (น้ำ�หนัBEก (กิ3:31 โลกรัPMม) = คว�ม สูง (เซนติเมตร) – 110) - สุขภ�พสมบูรณ์แข็งแรงและไม่ใส่แว่นดำ� - บุคลิกภ�พดี สดใส ทันสมัย มนุษยสัมพันธ์ดี มี คว�มกระตือรือร้นและมีใจรักในก�รบริก�ร เอกสารประกอบการสมัคร - ใบสมัคร 2 ชุด (Download ทีน่ ี)่ พร้อม สำ�เน� 1 ชุด - ประก�ศนียบัตร หรือใบร�ยง�นผลก�รศึกษ� ฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่�สอบผ่�นครบถ้วนทุกวิช� และ สำ�เร็จก�รศึกษ� พร้อมสำ�เน� 2 ฉบับ (ผู้ที่สำ�เร็จก�ร ศึกษ�จ�กต่�งประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองก�รเทียบวุฒิ จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�) - บัตรประช�ชน พร้อมสำ�เน� 2 ฉบับ - ทะเบียนบ้�น พร้อมสำ�เน� 2 ฉบับ - ใบรั บ รองผลคะแนนทดสอบข้ อ เขี ย นภ�ษ�

กรมอุตุนิยมวิทยา รับธุรการ ด้วยกรมอุตุนยิ มวิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ค่�ตอบแทน 12,240 บ�ท ปฏิบัติง�นเกี่ยวกับง�นธุรก�รและง�นส�รบรรณ สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้น สูงพ�ณิชยกรรม วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำานักบริหารกลาง ชั้น 4

อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2556 ในเวล�ร�ชก�ร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (1) รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นต� ดำ� ขน�ด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่�ยม�แล้วไม่เกิน 1 ปี (นับ ถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป (2) สำ�เน�แสดงผลก�รศึกษ� ที่แสดงว่�เป็นผู้มวี ฒ ุ ิ ก�รศึกษ�ตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวน 2 ฉบับ โดย ต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�และได้รบั อนุมัตจิ �กผู้มีอ�ำ น�จอนุมัติ

อังกฤษจ�กสถ�บัน TOEIC พร้อมสำ�เน� 2 ฉบับ - รูปถ่�ยขน�ด 2 นิ้ว 3 รูป - หนังสือรับรองก�รผ่�นง�นในตำ�แหน่งพนักง�น ต้อนรับบนเครื่องบิน (สำ�หรับตำ�แหน่งหัวหน้�พนักง�น ต้อนรับ) กรุ ณ �ลงน�มรั บ รองสำ � เน�ถู ก ต้ อ งในเอกส�ร สำ�เน�ทุกฉบับ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจ �รณ�คัดเลือก เฉพ�ะผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสมต�มทีก่ ำ�หนดเข้�รับก�ร สอบสัมภ�ษณ์ ขั้นตอนการสมัครและกำาหนดการรับสมัคร สมัค รด้ ว ยตนเองพร้ อ มหลั ก ฐ�นและใบสมัค ร (Download ใบสมัคร) รอรับก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบ คุณสมบัติ ชั่งน้ำ�หนัก วัดส่วนสูง สอบสัมภ�ษณ์ และ สอบสัมภ�ษณ์กลุ่มสถ�นที่ อาคารศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ สำานักงานหลักสี่ อาคาร 2 ชั้น 8 บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) หลักสี่ ประกาศรายชื่อและกำาหนดการ สอบสัมภาษณ์รายบุคคลผ่านทาง http://www.wingspantg.com วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556 ติดต่อสอบถ�ม ส่วนง�นบริห�รพนักง�นต้อนรับฯ หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ โทร. 0-2134-5807-8

ภ�ยในวันปิดรับสมัคร กรณีที่ไม่ส�ม�รถนำ�หลักฐ�น ก�รศึกษ�ดังกล่�วม�ยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ�หนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถ�นศึกษ�ออกให้ โดยระบุส�ข�วิช�ที่ สำ�เร็จก�รศึกษ� และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ ภ�ยในกำ�หนดวันเปิดรับสมัครม�ยื่นแทนก็ได้ (3) สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประซ�ซน และสำ�เน� ทะเบียนบ้�น จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ (4) สำ�เน�หลักรู�นอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญก�รสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-น�มสกุล (ในกรณีท่ชี ่อื -น�มสกุลไม่ตรงกับ หลักฐ�นก�รสมัครอื่น) อย่�งละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำ�เน�หลักฐ�นทุกฉบับ ให้ผ้สู มัครเขียนคำ� รับรองสำ�เน�ถูกต้อง และลงซื่อกำ�กับไว้ด้วย


04>>

ราชการ-ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2556

ร.พ.ชลประทาน รับ ม.6-ป.โท 70 อัตรา ด้ว ยโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิ ท ยาลั ย ศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำาปีงบประมาณ 2557 (เงินงบประมาณ) ดังนี้ 1. นักสถิติ เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-2355 สังกัดหน่วยง�นวิช�ก�รและวิจัย - วุฒิปริ- - าโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ ทาง ส�ข�วิช�สถิติ ชีวสถิติท�งก�รแพทย์ - มีพ้นื ฐ�นคว�มรูด้ �้ นคำ�ศัพท์ท�งก�รแพทย์ หรือ ท�งวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ - ส�ม�รถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี - มีคว�มรับผิดชอบในหน้�ที่เป็นอย่�งดี และมี คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รปรับปรุงง�นให้มีประสิทธิภ�พ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับผู้อ่นื ได้ - ถ้�มีป ระสบก�รณ์ในก�รทำ�วิจัยด้� น วิทย�ศ�สตร์สขุ ภ�พ หรือมีผลง�นวิจยั ด้�นวิทย�ศ�สตร์ สุขภ�พจะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ 2. พยาบาล เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-3315 ,(1)7-1784 , (1)7-1946, (1)7-1948 ,(1)7-1951,(1)71967, (1)7-3341,(7)-3954 ,(1)7-3954, (1)7-3340 ,(1)7-3342, (1)7-3347, (1) 7-3349 ,(1)7-3348 รวม 13 อัตร� สังกัดฝ่�ยก�รพย�บ�ล 3. พยาบาล เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-4380 สังกัดวิช�เวชศ�สตร์ครอบครัว ตำ�แหน่งที่ 2 และ 3 คุณสมบัติ - วุฒิปริญญ�ตรี ท�งก�รพย�บ�ล และได้รับ อนุญ�ตประกอบวิช�ชีพส�ข�พย�บ�ล หรือส�ข�ก�ร พย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 4. นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขประจำ� ตำ�แหน่ง (1) 7-4385 สังกัดง�นเครื่องมือแพทย์ - วุฒิปริญญ�ตรี ท�งเทคนิคก�รแพทย์ เคมี วิ ท ย�ศ�สตร์ ก �รแพทย์ วิ ท ย�ศ�สตร์ ก �รอ�ห�ร วิทย�ศ�สตร์ทั่วไป ชีววิทย� ชีวเคมี 5. บุคลากร เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-2216, (1)7-4404 จำ�นวน 2 อัตร� สังกัดหน่วยง�นทรัพย�กร มนุษย์ - วุฒิปริญญ�ตรี ท�งบริห�รธุรกิจ รัฐประศ�สน ศ�สตร์ รัฐศ�สตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. เจ้า หน้ า ที ่บ ริ ห ารงานทั ่ว ไป เลขประจำ � ตำ�แหน่ง (1)7-4394 , (1)7-4395, (1)7-4396 , (1) 7-4397 , (1)7-4398 ,(1) 7-4399,(1)7-4400 จำ�นวน 7 อัตร� สังกัดฝ่�ยก�รแพทย์ - วุฒิปริญญ�ตรี หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ท�งบริห�รธุรกิจ รัฐประศ�สนศ�สตร์ รัฐศ�สตร์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. เจ้า หน้ า ที ่บ ริ ห ารงานทั ่ว ไป เลขประจำ � ตำ�แหน่ง (1) 7-4401 สังกัดสำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร - วุฒิปริญญ�ตรี หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ท�งบริห�รธุรกิจ รัฐประศ�สนศ�สตร์ รัฐศ�สตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)7-4387 สังกัดง�นเวชนิทัศน์

- วุฒิปริญญ�ตรี หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ท�งด้�นเวชนิทัศน์ โสตทัศนศึกษ� คอมพิวเตอร์ศึกษ� หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 9. บรรณารักษ์ เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)7-4391 สังกัดง�นห้องสมุด - วุฒิปริญญ�ตรี หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นที่เทียบ ได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในส�ข�วิ ช �ใดส�ข�วิ ช �หนึ่ ง ท�งบรรณ�รักษศ�สตร์ ท�งบรรณ�รักษศ�สตร์และ ส�รนิ เ ทศศ�สตร์ ท�งส�รสนเทศศึ ก ษ� หรื อ ท�ง ส�รนิเทศศ�สตร์ 10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำ� ตำ�แหน่ง (1) 7-4392 สังกัดหน่วยง�นว�งแผนและ พัฒนา - วุฒิปริ- - าตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ 11. นักวิชาการโภชนาการ เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)7-4389 สังกัดหน่วยง�นโภชน�ก�ร - วุฒปิ ริญญ�ตรี หรือเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่�นี้ในส�ข� วิช�วิทย�ศ�สตร์ท�งก�รอ�ห�ร ส�ข�วิช�เภสัชศ�สตร์ ส�ข�วิช�คหกรรมศ�สตร์ หรือส�ข�วิช�ใดส�ข�วิช� หนึ่งที่เกี่ยวข้อง 12. นิตกิ ร เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-2352 สังกัด ง�นนิติกร ฝ่�ยบริห�รทั่วไป - วุฒิปริญญ�ตรี ท�งนิติศ�สตร์ 13. นักสุขศึกษา เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)7-3880 สังกัดส�ข�วิช�เวชศ�สตร์ครอบครัว - วุ ฒิ ป ริ ญ ญ�ตรี ท�งส�ธ�รณสุ ข ศ�สตร์ สุขศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ด้�นส�ธ�รณสุขและ อนามัย 14. วิศวกรโยธา เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-3881 สังกัดฝ่�ยกิจก�รพิเศษ - วุฒิปริญญ�ตรี ด้�นวิศวกรรมโยธ� หรือที่ เกี่ยวข้อง - มีประสบก�รณ์ทำ�ง�นในง�นที่เกี่ยวข้องอย่�ง น้อย 3-5 ปี - ส�ม�รถจัดทำ�ร�ยง�นคำ�นวณและประม�ณ ร�ค�ค่�ก่อสร้�งได้ - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รใช้คอมพิวเตอร์ มี คว�มส�ม�รถในก�รประส�นง�น 15. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-4412 , (1)7-4413 , (1)7-4414 ,(1) 7-4415 จำ�นวน 4 อัตร� สังกัดง�นเวชระเบียนและสถิติ - วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่�งอืน่ ที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�ร เลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินก�รธน�ค�ร การจัดการทั่วไป 16. ผูป้ ฏิบัติงานบริหาร เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)7-4416 สังกัดง�นห้องสมุด - วุฒิ ปวส. ในส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�รเลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินก�รธน�ค�ร การจัดการทั่วไป 17. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-4417 สังกัดส�ข�วิช�จักษุวิทย� - วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่�งอืน่ ที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�ร เลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินก�รและก�ร ธน�ค�ร ก�รจัดก�รทั่วไป

18. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-4410 สังกัดส�ข�วิช�พย�ธิวทิ ย�คลินกิ และก�ยวิภ�ค - วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่�งอืน่ ที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�ร เลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินก�รธน�ค�ร การจัดการทั่วไป 19. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-4409 สังกัดหน่วยง�นสิทธิประโยชน์ - วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่�งอืน่ ที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�ร เลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินก�รธน�ค�ร การจัดการทั่วไป 20. ผูป้ ฏิ บั ติ ง านบริ ห าร เลขประจำ � ตำ�แหน่ง (1) 7-2246 สังกัดหน่วยง�นพัฒน�คุณภ�พ โรงพย�บ�ล - วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่�งอืน่ ที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในส�ข�วิช�ก�รบัญชี ก�รตล�ด ก�ร เลข�นุก�ร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก�รเงินก�รธน�ค�ร การจัดการทั่วไป 21. นายช่ า งอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เลขประจำ � ตำ�แหน่ง (1)7-3356 สังกัดง�นเครื่องมือแพทย์ - วุฒิ ปวส. ส�ข�อิเล็กทรอนิกส์ 22. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-2048, (1) 7-3358, (1)7-3884, (1)7-3886, (1)7-3887, (1)7-3888, (1)7-3889 จำ�นวน 7 อัตร� สังกัดหน่วยง�นเภสัชกรรม - วุฒิประก�ศนียบัตรเจ้�พนักง�นเภสัชกรรม ซึ ่ง มี ระยะเวล�ก�รศึ ก ษ�ไม่น้ อ ยกว่ � 2 ปี ต่ อ จ�ก มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยที่ศึกษ�วิช�ส�มัญ 23. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (จพ.ทันตกรรม) เลข ประจำ�ตำ�แหน่ง (1)7-3357 สังกัดหน่วยง�นทันตกรรม - วุ ฒิ ป ระก�ศนี ย บั ต รเจ้ � พนั ก ง�นทั น ต ส�ธ�รณสุข ซึ่งมีระยะเวล�ก�รศึกษ� 2 ปีต่อจ�ก มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยที่ศึกษ�วิช�ส�มัญ และมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและคว�มชำ�น�ญง�นในหน้�ที่ 24. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)7-2038 สังกัดส�ข�วิช�รังสีวิทย� - วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญ� หรือคุณวุฒิอย่�ง Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

31. พนักงานการแพทย์ เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-2161 ,(1) 7-3891 จำ�นวน 2 อัตร� สังกัดหน่วย ง�นเภสัชกรรม - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มชำ�น�ญง�น ในหน้�ที่ และได้รับวุฒิก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอน ปล�ยหรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่�นี้ 32. พนักงานกู้ชีพ เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-2053 สังกัดง�นก�รพย�บ�ลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มชำ�น�ญง�น ในหน้�ที่ และได้รับวุฒิก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอน ปล�ยหรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่�นี้ อัตราค่าจ้าง ตำ�แหน่งที่ 1 อัตร�ค่�จ้�ง 21,420 บ�ท /ตำ�แหน่งที่ 2-14 อัตร�ค่�จ้�ง 16,360/ตำ�แหน่งที่ 15-23 อัตร�ค่�จ้�ง 13,020 บ�ท /ตำ�แหน่งที่ 24-29 อัตร�ค่�จ้�ง 10,670 บ�ท /ตำ�แหน่งที่ 30-32 อัตร� ค่�จ้�ง 9,680 บ�ท คุณสมบัติของผูส้ มัคร คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อ บังคับมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่�ด้วยพนักง�น มห�วิทย�ลัย พ.ศ. 2552 ต�มข้อ 7 ผู้ที่ได้รับก�รบรรจุ เป็นพนักง�นมห�วิทย�ลัยต้องมีอ�ยุไม่ต่ำ�กว่�สิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบรู ณ์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้�ม ดัง ต่อไปนี้ อ�ทิ เป็นผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง กรรมก�ร หรือเจ้�หน้�ทีใ่ นพรรคก�รเมือง เป็นบุคคลล้มละล�ย เป็นผู้มีสุขภ�พจิตว่�เป็นโรคท�งจิตและมีทัศนคติและ พฤติกรรมเชิงลบอันเป็นก�รขัดขว�งต่อก�รปฏิบัติง�น หรือก�รบริห�รขององค์กร เงื่อนไขการจ้าง ผู้ได้รับก�รบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักง�นประจำ�มห�วิทย�ลัย จะต้องทำ�สัญญ�ก�ร ปฏิบัติง�นและจัดห�บุคคลม�ค้ำ�ประกัน ต�มแบบ ที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด และได้รับสวัสดิก�รประโยชน์ เกื้อกูลพนักง�น ได้แก่ ประกันสังคมก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รศึก ษ�บุตร สวัส ดิก �รมห�วิท ย�ลัย ตลอดจนมี กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำ�เน�หลักฐ�นก�รศึกษ� หรือใบแสดงผล ก�รศึกษ� (Transcript) ซึ่งผ่�นก�รอนุมัติผลจ�กสภ� มห�วิทย�ลัย หรือสถ�บัน 2. สำ�เน�ใบปริญญ�บัตร หรือหนังสือรับรองก�ร จบการศึกษา 3. รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นต�ดำ� 3x4 ซม. จำ�นวน 2 รูป (ถ่�ยไม่เกิน 1 ปี) 4. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน 5. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น 6. สำ�เน�หลักฐ�นก�รเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณี ที่มีก�รเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ) 7. ใบผ่�นง�นแสดงประสบก�รณ์ (ถ้�มี) 8. ใบแจ้งสถ�นะท�งก�รทห�ร วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง รับและยื่นใบสมัครได้ ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยงานทรัพยากร มนุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 5 ฝั่งบี โรง พยาบาลชลประทาน อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2502-2345 ต่อ 3766 2. กรณีส่งใบสมัครท�งไปรษณีย์ ส่งใบสมัครง�น พร้อมแนบหลักฐ�นก�รสมัครท�งไปรษณีย์พร้อมวงเล็บ มุมซองจดหม�ย (สมัครง�น) ม�ที่ หน่วยงานทรัพยากร มนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน 222 หมู่ 1 ตำาบลบาง ตลาด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (หน่วย

อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันท�งรังสีก�รแพทย์ หรือ ท�งรังสีเทคนิค 25. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1) 7-4421 สังกัดหน่วยง�นเภสัชกรรม - วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในส�ข�วิช�พ�ณิชยกรรม บริห�รธุรกิจ 26. ผูป้ ฏิบัติงานบริหาร เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)7-2311 สังกัดหน่วยง�นพัสดุ - วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นทีเทียบได้ใน ระดับเดียวกันท�งพ�ณิชยกรรม ในส�ข�วิช�ใดส�ข� วิชาหนึ่ง 27. ผู้ช่วยทันตแพทย์ เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)74419 , (1)7-4420 จำ�นวน 2 อัตร� สังกัดหน่วย งานทันตกรรม - วุฒปิ ระก�ศนียบัตรผู้ชว่ ยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะ เวล�ก�รศึกษ� 1 ปี ต่อจ�กมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยที่ ศึกษ�วิช�ส�มัญและมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�ม ชำานา- งานในหน้าที่ 28. ผู้ช่วยพยาบาล เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)72076 ,(1)7-2083 ,(1) 7-2090, (1)7-2098 ,(1)7-2115 , (1)7-2120 , (1) 7-2134 จำ�นวน 7 อัตร� สังกัด ฝ่�ยก�รพย�บ�ล - วุฒิประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล ซึ่งมีระยะ เวล�ก�รศึกษ� 1 ปี ต่อจ�กมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยที่ ศึกษ�วิช�ส�มัญ และมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�ม ชำานา- งานในหน้าที่ 29. ผู้ช่วยพยาบาล เลขประจำ�ตำ�แหน่ง (1)72104 สังกัดส�ข�วิช�จิตเวช - วุฒิประก�ศนียบัตรผู้ช่วยพย�บ�ล ซึ่งมีระยะ เวล�ก�รศึกษ� 1 ปี ต่อจ�กมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยที่ ศึกษ�วิช�ส�มัญ และมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�ม ชำานา- งานในหน้าที่ 30. พนั ก งานเปล เลขประจำ � ตำ � แหน่ ง (1) 7-2194 , (1) 7-2196 , (1) 7-2199 จำ�นวน 3 อัตร� สังกัดศูนย์เปล - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มชำ�น�ญง�น ในหน้�ที่ และได้รับวุฒิก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอน ปล�ยหรือเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่�นี้ Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

คัดสรร งานเดน งานคุณภาพ

อานนิตยสาร

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

สธ.เพชรบูรณ์ รับ ปวส.-ป.ตรี 3 ต.น.

วันและเวล�ร�ชก�ร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นต� ดำ� ขน�ด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่�ยไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวัน ปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๓ รูป (๒) หลักฐ�นแสดงผลก�ร ศึกษ�พร้อมสำ�เน� เช่น ปริญญ�บัตร และ transcript of Records ทีแ่ สดงว่�เป็นผู้มีวุฒิก�รศึกษ�ตรงกับ ตำ�แหน่งที่สมัคร จำ�นวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำ�เร็จก�ร ศึกษ� และได้รบั อนุมัตจิ �กผู้มอี �ำ น�จอนุมัตภิ �ยในวันปิด รับสมัคร ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถนำ�หลักฐ�นก�รศึกษ�ดัง กล่�วม�ยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น�ำ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทีส่ ถ�นศึกษ�ออกให้ โดยระบุส�ข�วิช�ทีส่ �ำ เร็จก�รศึกษ� และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญ�บัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภ�ยใน กำ�หนดวันปิดรับสมัครม�ยื่นแทนก็ได้ (๓) บัตรประจำ� ตัวประช�ชน และทะเบียนบ้�นฉบับจริงพร้อมสำ�เน� จำ�นวนอย่�งละ ๑ ฉบับ (๔) หลักฐ�นอื่น ๆ เช่น ใบ สำ�คัญก�รสมรสฉบับจริงพร้อมสำ�เน� (เฉพ�ะผูส้ มัคร เพศหญิง) ใบเปลี่ยนซือ่ -น�มสกุล (ในกรณีท่ซี ่อื -น�มสกุล ในหลักฐ�นก�รสมัครไม่ตรงกัน) อย่�งละ ๑ ฉบับ

กรมยุทธศึกษา ทอ. รับ พนง.ตัดผม วางแผงรานหนังสือชั้นนํา ทั่วประเทศ

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

www.mrthaijob.com

ร.พ.มาบตาพุด รับ ม.3-ปวช.17 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลมาบตาพุด มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง เป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำารุง ดังนี้ ตำาแหน่งที่รับสมัคร ๑. พนักงานเปล จำานวน ๒ อัตรา (อัตร�ค่�จ้�ง ๘,๐๐๐ บ�ท/เดือน) - ไม่จำ�กัดเพศ อ�ยุไม่ต่ำ�กว่� ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับ ถึงวันที่รับสมัคร - มีคว�มส�ม�รถและเหม�ะสมในก�รปฏิบัติ งานในหน้าที่ กำาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป โรงพยาบาลมาบตาพุด ตำาบลห้วยโป่ง อำาเภอ เมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวล�ร�ชก�ร เอกสารที่จะต้องยื่นในวันสมัครได้แก่ ๑. รูปถ่�ย ขน�ด ๑ นิ้ว (หน้�ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นต�ดำ�) ๒. หลักฐ�นแสดงวุฒกิ �รศึกษ�พร้อมสำ�เน� ๓. บัตรประจำ� ตัวประช�ชนพร้อมสำ�เน� ๔. ทะเบียนบ้�นพร้อมสำ�เน� ๕. ใบรับรองแพทย์ (ใช้เฉพ�ะของโรงพย�บ�ลม�บต�พุด เท่�นั้น) ๖. หลักฐ�นอื่น ๆ (ถ้�มี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ตัว-ชื่อสกุล ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องชำ�ระ ค่�สมัครคนละ ๓๐ บ�ท (ส�มสิบบ�ทถ้วน) ๒. เจ้าพนักงานธุรการ (อัตราเงินเดือน วุฒิ ปวช. ๘,๒๐๐/เดือน. อัตร�เงินเดือน วุฒิ ปวส. ๘,๕๙๖ /เดือน) - ไม่จำ�กัดเพศ มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัคร - วุฒปิ ระก�ศนียบัตรวิช�ชีพ หรือคุณวุฒอิ ย่�งอืน่ ที่เทียบได้ไม่ตำ่�กว่�นี้ในส�ข�วิช�พณิชยก�ร - วุ ฒิ ป ระก�ศนี ย บั ต รวิ ช �ชี พ เทคนิ คในส�ข� วิช�ก�รบัญชี ก�รเงินและก�รธน�ค�ร ก�รธน�ค�ร และธุรกิจก�รเงิน เทคนิคก�รตล�ด เลข�นุก�ร ก�ร เลข�นุก�ร ก�รโรงแรม ธุรกิจโรงแรม บริห�รง�น ธุรก�ร สถ�นพย�บ�ล ก�รประช�สัมพันธ์ พ�ณิช ยศิลป์ หรือส�ข�วิช�ใดส�ข�วิช�หนึ่ง หรือหล�ยส�ข� วิช�ดังกล่�วข้�งต้น - ได้รบั ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชัน้ สูง หรือคุณวุฒิ อย่�งอื่นที่เทียบได้ไม่ตำ่�กว่�นี้ในส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข�วิช�ใดวิช�หนึ่งท�งบริห�รธุรกิจ - ได้รับประก�ศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่�งอื่น ที่ สป.เห็นว่�เหม�ะสมกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และ ลักษณะง�นที่ปฏิบัติ ๓. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ - ไม่จำ�กัดเพศ มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันสมัคร - วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพในส�ข�วิช�ไฟฟ้� และอิเล็กทรอนิกส์ ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ - วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพเทคนิคในส�ข�วิช� เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้� เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมเครื่องใช้สำ�นักง�น หรือส�ข�วิช�

ใดส�ข�วิช�หนึ่งท�งคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษ� หรือส�ข�วิช�ใดส�ข�วิช�หนึ่งและ ท�งใดท�งหนึ่งหรือหล�ยท�งดังกล่�วข้�งต้น - วุฒิประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูงในส�ข�วิช� เล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมน�คม หรือส�ข�วิช�ใด ส�ข�วิช�หนึ่ง ท�งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิว เตอร์ ธุ ร กิ จ คอมพิว เตอร์ ศึ ก ษ� เทคโนโลยี ส�รสนเทศ หรือส�ข�วิช�ใดส�ข�วิช�หนึง่ และท�งใด ท�งหนึ่ง หรือหล�ยท�งดังกล่�วข้�งต้น - ได้รับประก�ศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นที่ สป.กำ�หนดว่�ใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ - มีคว�มรู้ด้�น Sofeware และ Hardware ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ - มีคว�มรู้ด้�นระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ ๔. พนักงานพิมพ์ (อัตร�เงินเดือน ๘.๐๐๐ บ�ท/ เดือน) ๔ อัตร� - ไม่จำ�กัดเพศ มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันjobrequestr สมัคร 4x7.indd 1 - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเหม�ะสมในก�รปฏิบัติ ง�นในหน้�ที่ และเคยผ่�นง�นด้�นที่เกี่ยวข้องม�แล้ว เป็นเวล�ไม่น้อยกว่� ๓ ปี หรือ - วุฒิประก�ศนียบัตรประโยคมัธยมต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตำ่ากว่านี้ - ต้องมีคว�มรูค้ ว�มส�ม�รถในก�รพิมพ์ดดี ภ�ษ� ไทยได้ไม่นอ้ ยกว่�น�ทีละ ๓๕ คำ� หรือพิมพ์ดดี ด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่�น�ทีละ ๔๐ คำ� ๕. พนักงานบริการ (พนักง�นขับรถยนต์ อัตร� เงินเดือน ๘.๐๐๐ บ�ท/เดือน) 2 อัตร� - ไม่จำ�กัดเพศ มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันสมัคร - ขับรถยนต์/รถจักรย�นยนต์ได้ มีคว�มรู้คว�ม ส�ม�รถ และคว�มชำ�น�ญง�นในหน้�ที่ และได้รับใบ อนุญ�ตขับรถยนต์/รถจักรย�นยนต์ต�มกฎหม�ย (แม่ บ้�น อัตร�เงินเดือน ๘.๐๐๐ บ�ท/เดือน) - ไม่จ�ำ กัดเพศ มีอ�ยุไม่ต�ำ่ กว่� ๑๘ ปีบริบรู ณ์ นับ จนถึงวันสมัคร มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มชำ�น�ญ ง�นในหน้�ที่ และเคยปฏิบัติง�นด้�นนี้ม�แล้วเป็นเวล� ไม่น้อยกว่า ๓ ปี กำาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สนใจติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดและยื่นใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลมาบตาพุด ตำาบลห้วยโป่ง อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวล�ร�ชก�ร ๖. นักเทคนิคการแพทย์ จำานวน ๖ อัตรา (อัตรา เงินเดือน ๑๒,๕๐๐ บ�ท/เดือน) - ไม่จำ�กัดเพศ มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัคร - วุฒิปริญญ�ตรี หรือคุณวุฒิอย่�งอื่นที่เทียบได้ ไม่ตำ่�กว่�นี้ในส�ข�วิช�ใดส�ข�วิช�หนึ่ง ท�งเทคนิค ก�รแพทย์ และได้รับใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ส�ข�เทคนิคก�รแพทย์ ๗. นักวิชาการสาธารณสุข จำานวน ๑ อัตรา (อัตร�เงินเดือน ๑๒,๕๐๐ บ�ท/เดือน) - ไม่จำ�กัดเพศ มีอ�ยุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับจนถึง วันที่สมัคร - วุ ฒิ ป ริ ญ ญ�ตรี ในส�ข�วิ ช �ส�ธ�รณสุ ข ศ�สตร์ ส�ข�วิช�ใดวิช�หนึ่งท�งจิตวิทย� ท�งจิตวิทย� คลิ นิ ก ส�ข�วิ ช �ก�รพย�บ�ลศ�สตร์ ส�ข�วิ ช � วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พ ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พ ส�ข�วิ ช �แพทยศ�สตร์ ส�ข�วิ ช �ทั น ตแพทย ศ�สตร์ ส�ข�วิ ช �เทคนิ ค ก�รแพทย์ ส�ข�วิ ช � วิ ท ย�ศ�สตร์ ป ระยุ ก ต์ ส�ข�วิ ช �วิ ท ย�ศ�สตร์ ก �ร แพทย์ ส�ข�วิช�เภสัชศ�สตร์ ส�ข�วิช�เกษตรศ�สตร์ ส�ข�วิช�คหกรรมศ�สตร์ ส�ข�วิช�สังคมสงเคร�ะห์ ศ�สตร์ ส�ข�วิช�สังคมศ�สตร์และพฤติกรรมศ�สตร์ ส�ข�วิช�ก�รแพทย์แผนไทย ส�ข�วิช�ก�รแพทย์แผน ไทยประยุกต์ ส�ข�วิช�เทคโนโลยีชีวภ�พ ส�ข�วิช� เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ส�ข�วิช�วิทย�ก�รสิ่งแวดล้อม และทรัพย�กรธรรมช�ติ ส�ข�วิช�คณิตศ�สตร์และสถิติ ส�ข�วิช�ศึกษ�ศ�สตร์ ท�งพลศึกษ� หรือท�งสุขศึกษ� ส�ข�วิช�วิศวกรรมศ�สตร์ ท�งวิศวกรรมศ�สตร์ ท�ง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือท�งวิศวกรรมสุข�ภิบ�ล ส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ ท�งเศรษฐศ�สตร์ส�ธ�รณสุข ส�ข�วิช�เวชศ�สตร์ก�รกีฬ� ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ก�ร กีฬ� ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม/อน�มัยชุมชน/ อน�มัยสิ่งแวดล้อมระบ�ด หรือท�งแพทย์แผนจีน หรือ ส�ข�วิช�ใดส�ข�วิช�หนึ่ง หรือหล�ยท�งดังกล่�วข้�งต้น - ได้รบั ปริญญ� หรือคุณวุฒอิ ย่�งอื่นที่ สป.กำ�หนด ว่�ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สนใจติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดและยื่นใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลมาบตาพุด ตำาบลห้วยโป่ง อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัด ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวล�ร�ชก�ร เอกสารที่จะต้องยื่นในวันสมัคร ๑. รูปถ่�ย ขน�ด ๑ นิ้ว (หน้�ตรงไม่สวมหมวก และแว่นต�ดำ�) ๒. หลักฐ�นแสดงวุฒิก�รศึกษ�พร้อมสำ�เน� ๓. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนพร้อมสำ�เน� ๔. ทะเบียนบ้�นพร้อมสำ�เน� ๕. ใบรับรองแพทย์ (ใซ้เฉพ�ะของโรงพย�บ�ล ม�บต�พุดเท่�นั้น) ๖. หลักฐ�นอื่น ๆ (ถ้�มี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ตัว-ชื่อสกุล ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องซำ�ระค่� สมัครคนละ ๓๐ บ�ท (ส�มสิบบ�ทถ้วน) กำาหนดวัน เวลา สถานที่คดั เลือก ก�รพิจ�รณ�จะ ใช้วธิ ีคดั เลือก โดยก�รสัมภ�ษณ์ ในวันที่ ๔ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวล� ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงพย�บ�ล ม�บต�พุด ตำ�บลห้วยโป่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง

sappasan jobrequestr 4x7

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบูรณ์ 1. นิติกร ค่�ตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บ�ท - วุฒปิ ริญญ�ตรี หรือคุณวุฒอิ ย่�งอื่นที่เทียบได้ไม่ ต่ำ�กว่�นี้ในส�ข�วิช�นิติศ�สตร์ 2. นายช่างเทคนิค ค่�ตอบแทน ๑๒,๒๔๐ บ�ท - วุฒิ ปวส. ในส�ข�วิช�ไฟฟ้�กำ�ลัง ส�ข�วิช� อิเล็กทรอนิกส์ หรือส�ข�วิช�ใดวิช�หนึ่ง หรือหล�ยส�ข� วิช�ดังกล่�วข้�งต้น 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่�ตอบแทน ๑๗,๒๙o บาท - วุ ฒิ ป ริ ญ ญ�ตรี ในส�ข�ใดส�ข�หนึ ่ง ท�ง คอมพิวเตอร์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำานวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใน

งานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน จะถือวัน ประทับรับของไปรษณีย์ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันสุดท้าย) สามารถ Download ใบสมัคร งานได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตั ด สิน คณะกรรมก�ร สรรห�จะคั ด เลื อ กบุ ค คล ซึ ่ง มีค ว�มรู ้ค ว�มส�ม�รถ คุณลักษณะหรือประสบก�รณ์เหม�ะสมกับข้อกำ�หนด ภ�ระง�นของตำ�แหน่ง และจะบรรจุแต่งตั้งต�มลำ�ดับ บัญชีที่ประก�ศผล ประกาศรายชื อ่ ผู้ มี ส ิท ธิ ส อบและสถานที ส่ อบ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะประก�ศร�ยชื่อผู้มีสทิ ธิ สอบคัดเลือก กำ�หนดก�รสอบและสถ�นที่สอบในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิก�ยน 2556 และตรวจสอบร�ยละเอียดได้ท่ี http://pcmc.swu.ac.th วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สอบข้อเขียนภ�ค คว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไป และคว�มส�ม�รถเฉพ�ะ ตำ�แหน่ง ในวันเส�ร์ที่ 23 พฤศจิก�ยน 2556 เวล� 09.00 -15.00 น. (สถ�นที่สอบจะแจ้งให้ทร�บภ�ยหลัง) ประกาศผลการคัดเลือก - ประก�ศผลก�รสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 2 ธันว�คม 2556 ผู้มีร�ยชื่อต�มประก�ศจะต้องม�ร�ยง�น ตัวเข้�รับก�รสอบสัมภ�ษณ์ในวันศุกร์ท่ี 6 ธันว�คม 2556 ณ ห้องประชุม 80 ปี ปัญญ�นันทะ ชั้น 6 โรงพย�บ�ล ชลประท�น ห�กพ้นจ�กที่กำ�หนดจะถือว่�สละสิทธิ์ - ประก�ศผลก�รสอบสัมภ�ษณ์ในวันพุธที่ 11 ธันว�คม 2556 ส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th โดยให้ผู้ได้รับก�รคัดเลือกดำ�เนินก�รดังนี้ 1. Download แบบฟอร์ ม ร�ยง�นตั ว และ ข้อมูลเอกส�รที่ต้องใช้ประกอบก�รบรรจุเป็นพนักง�น มห�วิทย�ลัยได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th สำ�หรับผู้ที่ ไม่ส�ม�รถ Download เอกส�รได้ให้ติดต่อขอรับแบบ ฟอร์มได้ที่ หน่วยง�นทรัพย�กรมนุษย์ ภ�ยในวันที่ 1217 ธันว�คม 2556 2. ให้ผู้ผ่�นก�รคัดเลือก เข้�ร�ยง�นตัวปฏิบัติ ง�นพร้อมเอกส�รประกอบก�รร�ยง�นตัวในวันพุธที่ 18 ธันว�คม 2556 และเริ่มปฏิบัติง�นในวันจันทร์ที่ 1 มกร�คม 2557 ณ หน่วยง�นทรัพย�กรมนุษย์ ใน เวล� 08.00-08.30 น. ห�กพ้นจ�กที่กำ�หนดจะถือว่� สละสิทธิ์ พร้อมเอกส�รประกอบก�รบรรจุเป็นพนักง�น มห�วิทย�ลัย ดังนี้ 1) สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน จำ�นวน 2 ฉบับ 2) สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (เจ้�ตัว บิด�-ม�รด�) จำ�นวน 2 ฉบับ 3) ใบสำ�คัญก�รเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) สำ�เน�อนุมัติ หรือสำ�เน�วุฒิบัตรประกอบ วิช�ชีพเวชกรรมต่�ง ๆ พร้อมสำ�เน�ใบแสดงผลก�ร ศึกษ� (Transcript) 2 ฉบับ 5) ใบรับรองแพทย์ 6) หลักฐ�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรณีสมรสแนบ ใบสำ�คัญก�รสมรส สำ�เน�ทะเบียนบ้�น บัตรประช�ชนคู่ สมรส กรณีมีบุตรแนบสำ�เน�สูติบัตร) 2 ฉบับ 7) รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นต� ขน�ด 3x4 ซม. จำ�นวน 4 รูป 8) สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้ค้ำ�ประกัน จำ�นวน 2 ฉบับ 9) สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ค้ำ�ประกัน จำ�นวน 2 ฉบับ 10) ใบแจ้งสถ�นะท�งก�รทห�ร

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการดังนี้ 1. พนักงานตัดผม - วุฒิ ม.ต้น ถึง ม.ปล�ย - เพศช�ยและต้องพ้นภ�ระก�รรับร�ชก�รทห�ร กองประจำ�ก�รแล้ว - ห�กเป็ น ผู ้ที ่ม ีป ระสบก�รณ์ ป ฏิ บั ติ ง �นใน ตำ�แหน่งที่สมัคร จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองกำาลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหาร อากาศ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25-31 ตุลาคม 2556 ในวัน และเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 0-25342935 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สำ�เน� จำ�นวน 1 ชุด ) ดังนี้

1. รูปถ่�ยครึ่งตัว หน้�ตรง ไม่สวมหมวกและ แว่นต�ดำ� ถ่�ยม�แล้วไม่เกิน 6 เดือน ขน�ด 1 นิ้ว จำ�นวน 3 รูป 2. สำ�เน�ประก�ศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผล ก�รศึกษ�ครบหลักสูตร (กรณียงั ไม่ได้รบั ประก�ศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถ�นศึกษ�นั้น ๆ ที่แสดงว่�เป็น ผู้มีวุฒิก�รศึกษ�ตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร 3. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้สมัคร 4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้สมัคร 5. สำ�เน�หลักฐ�นก�รคัดเลือกทห�ร (สด.9 สด. 8 หรือ สด.43) 6. สำ�เน�หลักฐ�นอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อน�มสกุล ใบสำ�คัญก�รสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-น�มสกุล ไม่ตรงกับหลักฐ�นก�รสมัครอื่น)

บริษัทน้ำาประปาไทย รับ ปวส.-โท 13 ต.น.

บริษัทน้ำาประปาไทย จำากัด (มหาชน) เราร่วมกัน ดำาเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำาแบบครบวงจร รวมถึงการบำาบัดน้ำาเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสูว่ งจร น้ำา พร้อมนำาผลประโยชน์สุงสุดสู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เปิดรับสมัครพนักงาน 1. วิศวกร (Engineering) - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี /โท ส�ข�ไฟฟ้�กำ�ลัง เครื่องกล โยธ� - มีประสบก�รณ์ 3-5 ปี ด้�นง�นออกแบบก่อสร้�ง หรือควบคุมโรงไฟฟ้�และง�นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและโปรแกรม MS Office และโปรแกรมท�งวิศวกรรมได้ดี 2. เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation Officer) - เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี - วุ ฒิ ป ริ ญ ญ�ตรี / โท ท�งด้ � นบั ญ ชี ก�รเงิ น เศรษฐศ�สตร์ บริห�รธุรกิจ - มีประสบก�รณ์ 2 ปีขึ้นไปท�งด้�นนักลงทุน สัมพันธ์ - มีทกั ษะก�รฟัง พูด อ่�น เขียนภ�ษ�อังกฤษ และ ส�ม�รถใช้ Microsoft Office ได้ดี - มีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร ก�รนำ�เสนอ ก�ร จัดระบบก�รทำ�ง�น ก�รทำ�ง�นภ�ยใต้เงื่อนไขเวล�และ ทรัพยากรที่กำาหนดได้ดี - มีคว�มคล่องตัวในก�รเดินท�งไปปฎิบัติง�นนอก สถ�นที่ทั้งในและต่�งประเทศ ผู้สมัครที่สนใจส�ม�รถส่งอีเมลม�ที่ taweekiat@ thaitap.com 3. เจ้าหน้าที่ประเมินผลการลงทุน (Investment Evaluation Officer) - เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี - วุฒปิ ริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจ เศรษฐศ�สตร์ บั- ชี - มีประสบก�รณ์ 0-3 ปี - มีทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี 4. เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis Officer) - เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี - วุฒปิ ริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจ เศรษฐศ�สตร์ บั- ชี - มีประสบก�รณ์ 0-3 ปี - มีทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี โดยเฉพ�ะ Microsoft Office ห�กเคย ใช้โปรแกรม Investment Analysis Toolkit จะได้รับก�ร พิจ�รณ�เป็นพิเศษ

5. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis Chief) - เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี/โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ เศรษฐ ศ�สตร์ บัญชี - มีประสบก�รณ์อย่�งน้อย 3 ปี เกีย่ วกับง�น วิเคร�ะห์โครงก�ร วิเคร�ะห์สินเชื่อ ว�ณิชธนกิจ ก�ร บริห�รคว�มเสี่ยงโครงก�ร/องค์กร และส�ม�รถจัดทำ� ร�ยง�น วิเคร�ะห์ก�รลงทุน (Investment Analysis Report) ได้ - มีทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี 6. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจน้ำา (Water Business Development Officer) - เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจ หรือส�ข� อื่นที่เกี่ยวข้อง 4/22/56 - มีประสบก�รณ์ 0-3 ปี เกีBE่ยวกั3:31 บธุรPM กิจน้ำ� - มีทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี 7. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development Officer) - เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี/โท ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ (เคมี สิ่ง แวดล้อม) เศรษฐศ�สตร์ ก�รตล�ดหรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบก�รณ์ 0-2 ปี ขึ้นไปท�งด้�นวิจัยเชิง ธุรกิจ ก�รบริห�รโครงก�ร ก�รจัดก�รฐ�นข้อมูล ก�ร ศึกษ�คว�มเป็นไปได้ของโครงก�ร ง�นออกแบบและ วิเคร�ะห์ข้อมูลท�งธุรกิจ - ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�งดี 8. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Officer) - เพศช�ย/หญิง อ�ยุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี/โท ส�ข�พัฒน�ชุมชน สิ่ง แวดล้อม บริห�รธุรกิจ เศรษฐศ�สตร์ หรือส�ข�ที่ เกี่ยวข้อง - มีประสบก�รณ์ 2 ปีขึ้นไปด้�นง�นชุมชนสัมพันธ์ หรือลูกค้�สัมพันธ์ - ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้เป็นอย่�งดี 9. วิศวกรเครื่องกล - เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี จ�กมห�วิทย�ลัย หรือสถ�บัน ของรัฐ ส�ข�เครื่องกล - มีประสบก�รณ์ 0 -2 ปีขึ้นไป ด้�นง�นวิศวกรรม เครื่องกลและด้�น Office Engineer - มีทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและโปรแกรม MS Office ได้ดี - มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้โปรแกรมท�งวิศวกรรม

ได้ดี

10. หัวหน้างานการผลิต (ประจำาโรงกรองน้ำา บางเลน จังหวัดนครปฐม) - เพศช�ย อ�ยุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�ตรี คณะวิทย�ศ�สตร์ ส�ข�เคมี หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง - ส�ม�รถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐ�น และมี ทักษะด้�นภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�งดี - มีภ �วะผู ้นำ � และมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที ่ดี ส�ม�รถ ทำ�ง�นเป็นกะได้ - ส�ม�รถเดิ น ท�งไปปฏิ บั ติ ง �นที ่โ รงกรองน้ ำ� บ�งเลน อำ�เภอบ�งเลน จังหวัดนครปฐมได้ 11. หัวหน้าผลัดการผลิต (ประจำานิคมอุตสาห กรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) - เพศช�ย อ�ยุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�ตรี คณะวิทย�ศ�สตร์ทุกส�ข� หรือ ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบก�รณ์ไม่นอ้ ยกว่� 2 ปี ส�ม�รถทำ�ง�น เป็นกะ และเดินท�งไปปฏิบัติง�นทีน่ ิคมอุตส�หกรรม บ�งปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย�ได้ 12. พนักงานการผลิต - เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ส�ยวิทย์ ปริญญ�ตรี คณะ วิทย�ศ�สตร์ - มีประสบก�รณ์ 0-2 ปี ด้�นโรงง�นและส�ยก�ร ผลิต ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้ - มีพนื้ ที่พักอ�ศัยในเขตจังหวัดนครปฐม นิคม อุตส�หกรรมบ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย� หรือ สถ�นที่ใกล้เคียง 13. พนักงานซ่อมบำารุง - เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 30 ปี - วุ ฒิ ปวส. ส�ข�ช่ � งยนต์ ช่ � งกลโรงง�น เครื่องกล ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ - มีประสบก�รณ์ 0 - 2 ปี ขึ้นไป ด้�นโรงง�นและ บำ�รุงรักษ�เครื่องจักร - ส�ม�รถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี - ส�ม�รถเดิ น ท�งไปปฏิ บั ติ ง �นได้ ทั ้ง นิ ค ม อุตส�หกรรมบ�งปะอิน จ.พระนครศรีอยุธย� และ อ.บ�งเลน จ.นครปฐม หมายเหตุ ทุกตำ�แหน่งผ่�นก�รเกณฑ์ทห�ร หรือ จบรักษ�ดินแดนปีที่ 3 ผู้สมัครที่สนใจส่งจดหม�ยสมัครง�นหรือสมัครด้วย ตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ เวล� 08.00-16.00 น. ฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทั น้าำ ประปาไทย จำากัด (มหาชน) 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 http://www. thaitap.com, E-mail : taweekiat@thaitap.com


ราชการ-ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2556

กองทัพอากาศ รับสัญญาบัตร 34 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื ่อ บรรจุเ ข้ า รั บ ราชการชั ้น สั ญ ญาบั ต รสายแพทย์ ปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จำานวน 16 อัตรา 1. นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพย�บ�ลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข�ประส�ทศัลยศ�สตร์ 2. นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพย�บ�ลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/ หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข�ศัลยศ�สตร์ยูโรวิทย� 3. นายแพทย์ กองอ�ยุรกรรม โรงพย�บ�ลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รฯ ส�ข�อ�ยุ ร ศ�สตร์ อนุ ส �ข� อ�ยุรศ�สตร์โรคหัวใจ 4. ศัลยแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพย�บ�ลจัน ทรุเบกษ� กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข�ศัลยศ�สตร์ 5. กุมารแพทย์ กองกุม�รเวชกรรม โรงพย�บ�ล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข�ออร์โธปิดิกส์ 6. วิสัญญีแพทย์ กองวิสัญญีและห้องผ่�ตัด โรง พย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ

- เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข�วิสัญญีวิทย� 7. วิสญ ั ญีแพทย์ แผนกวิสญ ั ญีและห้องผ่�ตัด โรง พย�บ�ลจันทรุเบกษ� กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข�วิสัญญีวิทย� 8. รังสีแพทย์ กองรังสีกรรม โรงพย�บ�ลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข�รังสีวิทย�ทั่วไป หรือรังสี รักษ� และมะเร็งวิทย� หรือรังสีวนิ จิ ฉัย หรือเวชศ�สตร์ นิวเคลียร์ 9. นายแพทย์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรง พย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ 2 อัตรา - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข�เวชศ�สตร์ฉุกเฉิน 10. นายแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกออร์โธปิ ดิกส์ และเวชศ�สตร์ฟนื้ ฟู โรงพย�บ�ลจันทรุเบกษ� กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข�เวชศ�สตร์ฟื้นฟู 11. โสต ศอ นาสิกแพทย์ กองโสต ศอ นาสิก กรรม โรงพย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทห�ร อากาศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม และได้รับวุฒิบัตรฯ ส�ข� โสต ศอ น�สิกวิทย� 12. นายแพทย์อนามัย แผนกอนามัย กอง เวชศ�สตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ 2 อัตร� - เพศช�ย/หญิง

สนง.เศรษฐกิจเกษตร รับนักวิเคราะห์ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ ตำาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้าน นโยบาย) สถานที่ปฏิบัติงาน สำานักนโยบายและแผน พัฒนาการเกษตร - วุฒปิ ริญญ�ตรี ในส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ ส�ข� รัฐศ�สตร์ ส�ข�บริห�รธุรกิจ - ส�ม�รถใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปท�งคอมพิวเตอร์ และส�ม�รถปฏิบัติง�นนอกสถ�นที่ได้ตลอดเวล� ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำานักงานเลขานุการกรม สำานักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. -11.30 น.) ภาคบ่ายเวลา 13.00 -15.30 น.)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1. รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นต� ดำ� ขน�ด 1x1.5 นิว้ โดยถ่�ยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป 2. สำ�เน�ใบระเบียนแสดงผลก�รศึกษ� และ สำ�เน�ปริญญ�บัตรทีแ่ สดงว่�เป็นผู้มีคุณวุฒิก�รศึกษ� ตรงกับตำ�แหน่งที่สมัคร อย่�งละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง สำ�เร็จก�รศึกษ� และได้รับอนุมัติจ�กผู้มีอำ�น�จอนุมัติ ภ�ยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 พฤศจิก�ยน 2556 3. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน และสำ�เน� ทะเบียนบ้�น อย่�งละ 1 ฉบับ 4. สำ�เน�หลักฐ�นอื่น ๆ (ถ้�มี) เช่น ใบสำ�คัญก�ร สมรส (เฉพ�ะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-น�มสกุล (ในกรณีทีช่ ือ่ -น�มสกุลในหลักฐ�นก�รสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่�นก�รเกณฑ์ทห�ร หรือได้รบั ก�รก�รยกเว้น (เฉพ�ะ ผู้สมัครเพศช�ย) อย่�งละ 1 ฉบับ

- วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม 13. กุมารแพทย์ แผนกกุมารเวชกรรม โรง พย�บ�ลจันทรุเบกษ� กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม 14. นายแพทย์ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรง พย�บ�ลจันทรุเบกษ� กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒิ พบ. มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม หมายเหตุ ข้อ 1-14 ไม่มีข้อผูกพันในก�รชดใช้ ทุนใด ๆ ทันตแพทย์ 1. ทันตแพทย์ กองทันตกรรม โรงพย�บ�ลภูมิพล อดุลยเดช - เพศช�ย/หญิง - วุฒิปริญญ�บัตรทันตแพทยศ�สตรบัณฑิต มี ใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพทันตกรรม หมายเหตุ ไม่มีข้อผูกพันในก�รชดใช้ทุนใด ๆ พยาบาลวิชาชีพ 17 อัตรา 1. นายทหารสรีรวิทยาการบิน แผนกส่งเสริม คว�มปลอดภัยในก�รบิน กองนิรภัยเวชกรรมก�รบิน สถ�บันเวชศ�สตร์ก�รบิน กองทัพอ�ก�ศ - เพศช�ย/หญิง - วุฒปิ ริญญ�พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต มีใบอนุญ�ต ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์ หมายเหตุ ไม่มีข้อผูกพันในก�รชดใช้ทุนใด ๆ 2. นายทหารพยาบาลฯ กองพย�บ�ล โรง พย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ 15 อัตรา - เพศห- ิง - วุฒปิ ริญญ�พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต มีใบอนุญ�ต ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์ 3. นายทหารวิจัยและพัฒนา กองการศึกษา วิทย�ลัยพย�บ�ลทห�รอ�ก�ศ กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ - เพศห- ิง - วุฒปิ ริญญ�พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต มีใบอนุญ�ต Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ลและก�รผดุงครรภ์ หมายเหตุ ตำ�แหน่งที่ 2-3 สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�ก นักเรียนพย�บ�ลทห�รอ�ก�ศ ทุนส่วนตัว และผ่�น ก�รปฏิบัติง�นเป็นลูกจ้�งชั่วคร�วจ�กเงินร�ยรับสถ�น พย�บ�ล อย่�งน้อย 1 ปี คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1. มีสัญช�ติไทย บิด�และม�รด� มีสัญช�ติไทย โดยกำ�เนิด แต่ถ�้ บิด�เป็นน�ยทห�รสัญญ�บัตร หรือน�ย ทห�รประทวน ซึ่งเป็นผู้มีสัญช�ติไทยโดยกำ�เนิดอยู่แล้ว ม�รด�จะมิใช่เป็นผู้มีสัญช�ติไทย โดยกำ�เนิดก็ได้ 2. มีอวัยวะ รูปร่�ง ลักษณะท่�ท�ง และขน�ด ของร่�งก�ยเหม�ะสมแก่ก�รเป็นทห�ร ไม่เป็นโรคต�มที่ กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออก ต�มคว�มในพระร�ชบัญญัตวิ �่ ด้วยก�รรับร�ชก�รทห�ร พ.ศ. 2497 ระเบียบกองทัพอ�ก�ศว่�ด้วยม�ตรฐ�นตรวจ ร่�งก�ยท�งแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้�รับร�ชก�รเป็นผู้ ปฏิบัติง�นภ�คพื้นดินในกองทัพอ�ก�ศ พ.ศ. 2518 3. มีคว�มสูงไม่ตำ�่ กว่� 150 เซนติเมตร ยกเว้นใน บ�งตำ�แหน่งที่กำ�หนดเป็นอื่นต�มที่กำ�หนดในคุณสมบัติ เฉพ�ะ 4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้ม ละล�ยต�มคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล 6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่�งเป็นจำ�เลยในคดีอ�ญ� และไม่เคยต้องคำ�พิพ�กษ�โทษจำ�คุก เว้นแต่คว�มผิด ลหุโทษ หรือคว�มผิดอันเป็นก�รกระทำ�โดยประม�ท 7. ไม่เป็นผู้ท่อี ยู่ในระหว่�งพักร�ชก�ร หรือสำ�รอง ร�ชก�รอันเนื่องม�จ�กคว�มผิดหรือหนีร�ชก�ร 8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจ�กร�ชก�รเพร�ะ คว�มผิด หรือถูกไล่ออกจ�กร�ชก�ร 9. ไม่เป็นผู้เสพย�เสพติด หรือส�รเคมีเสพติดให้ โทษ 10. ไม่เป็นผูท้ ตี่ �บอดสี (ผลก�รตรวจร่�งก�ยจ�ก คณก.แพทย์ทห�ร ถือเป็นข้อยุติ) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อ�ยุต�มพระร�ชบัญญัติรับ

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

หางานโดนใจ ตรงใจนายจาง

อานนิตยสาร

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

จังหวัดพิจิตร รับ พนง.โยธา

ด้วยจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือ่ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ ทั่วไป ตำา แหน่งพนักงานโยธา กลุ่มง�นเทคนิ ค ค่ � ตอบแทน ๑๒,๒๔๐ บ�ท วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต�ำ่ กว่�นีท้ �งช่�งก่อสร้�ง ช่�งโยธ� และช่�งสำ�รวจ ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์ ระยะเวล� ก�รจ้�งไม่เกินคร�วละ ๔ ปี และอ�จจะมีก�รต่อระยะ เวล�ก�รจ้�งได้อีกไม่เกินครั้งละ ๔ ปี และมีสิทธิจะได้ รับก�รพิจ�รณ�เลื่อนขั้นค่�ตอบแทนประจำ�ทุกปีต�ม เงื่อนไขที่กำ�หนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยว กับก�รล� ก�รได้รับค่�ตอบแทนระหว่�งก�รล� ค่� ตอบแทนก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำานักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพิจิตร ถนนบึงสีไฟ ตำาบลในเมือง อำาเภอ

เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวล�ร�ชก�ร หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (๑) รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่ แว่นต�ดำ� ถ่�ยครั้งเดียวกัน ขน�ด ๑ นิ้ว ถ่�ยไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน ๑ รูป (๒) สำ�เน�แสดงผลก�รศึกษ� หรือสำ�เน�ปริญญ� บัตร หรือสำ�เน�ประก�ศนียบัตร และระเบียนแสดงผล ก�รเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่ แสดงว่�เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำ�แหน่งที่รับสมัคร จำ�นวนอย่�งละ ๑ ฉบับ (๓) สำ�เน�ทะเบียนบ้�น และสำ�เน�บัตรประจำ�ตัว ประช�ชน หรือบัตรประจำ�ตัวเจ้�หน้�ที่ของรัฐ จำ�นวน อย่�งละ ๑ ฉบับ (๔) สำ�เน�หลักฐ�นอื่น ๆ เช่น ใบสำ�คัญก�รสมรส (เฉพ�ะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - น�มสกุล (ใน กรณีที่ชื่อหรือน�มสกุลในหลักฐ�นก�รสมัครไม่ตรงกัน) จำ�นวนอย่�งละฉบับ

วางแผงรานหนังสือชั้นนํา ทั่วประเทศ

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

www.mrthaijob.com ทั้งนี้ ในสำ�เน�หลักฐ�นทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำ� รับรองสำ�เน�ถูกต้องและลงชื่อกำ�กับ

เทศบาลโนนดินแดง รับครูผู้ช่วย 3 อัตรา

เทศบาลตำาบลโนนดินแดง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ดังนี้ ตำาแหน่งครูผ้ชู ว่ ย โรงเรียนอนุบ�ลเทศบ�ล ตำ�บล โนนดินแดง อำ�เภอโนนดินแดง - วุฒิปริ- - าตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำ�หนดเป็นคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ได้ - มีใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพครู ครูผูช้ ่วย ทุกส�ข�วิช�เอก จำ�นวน 3 อัตร� คุณวุฒิปริญญ�ตรีท�งก�รศึกษ� หลักสูตร 4 ปี ให้ได้ รับอัตร�เงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 11,920 บ�ท วุฒิ ปริญญ�ตรี ท�งก�รศึกษ� หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตร� เงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 12,530 บ�ท กำ � หนดก�รรั บ สมัค รสอบแข่ ง ขั น วั น ที ่ 17 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำานักงานเทศบาลตำาบลโนนดินแดง อำาเภอโนน ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่เว็บไซต์ www.nondindaengcity.com หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4460-6253 ต่อ 117 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้�หน้�ที่ รับสมัคร โดยกรอกร�ยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน ให้แนบสำ�เน�เอกส�รและหลักฐ�นอย่�ง ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้อง ม�ยื่นในวันรับ สมัคร และให้นำ�เอกส�รหลักฐ�นต้นฉบับม�แสดงในวัน สมัครด้วย ดังนี้ 1. สำ�เน�ปริญญ�บัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลก�รเรียนที่ระบุส�ข� หรือวิช�เอก กรณี ที ่ห ลั ก ฐ�นท�งก�รศึ ก ษ�ดั ง กล่ � วเป็ น ภ�ษ�ต่ � ง ประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภ�ษ�ไทย ม�ด้วย อย่�ง ละ 1 ฉบับ 2. สำ�เน�ใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพครู หรือได้ 5 ขอขึ้นทะเบีjobrequestr ยนรับใบอนุ4x7.indd ญ�ตประกอบวิ ช�ชีพครูจ�กคุรุ สภ�แล้ว จำ�นวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นต� ดำ� ขน�ด 1 นิ้ว (ถ่�ยครั้งเดียว) และถ่�ยม�แล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำ�นวน 3 รูป โดยให้ ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ไว้ด้�นหลังรูปทุกใบ 4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น จำ�นวน 1 ฉบับ 5. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือบัตร ประจำ�ตัวข้�ร�ชก�รหรือพนักง�นของรัฐ 6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่�ไม่เป็นโรคต้องห้�ม และประก�ศคณะกรรมก�รกล�งพนักง�นเทศบ�ล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับก�รบริห�รง�นบุคคลของ พนักง�นเทศบ�ล ข้อ 1 (5) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่�งก�ย จำ�นวน 1 ฉบับ 7. หลักฐ�นอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หลักฐ�น ก�รเปลี่ยนชื่อ-น�มสกุล (ถ้�มี) อย่�งละ 1 ฉบับ 8. สำ�เน�ภ�พถ่�ยเอกส�รทุกชนิด ให้ใช้กระด�ษ A4 เท่�นั้น

สรอ. รับพนักงาน วุฒิ ป.ตรี-โท 8 ต.น.

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำางานในตำาแหน่ง ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. สถาปนิกองค์กรอาวุโส - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25-40 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี/โท วิทย�ศ�สตร์ หรือวิศวกร กรรมศ�สตร์ ส�ข�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ หรือส�ข�อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบก�รณ์ด้�นก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจ ไม่ต่ำ� กว่า 5 ปี ทักษะความชำานาญ (Skill) - มีทักษะในก�รประส�นง�น สร้�งคว�มร่วมมือ ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐ - มีทกั ษะในก�รค้นห�ข้อมูล วิเคร�ะห์ขอ้ มูล และ ข้อดีข้อเสีย สรุปข้อมูลก�รเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ส�รสนเทศ ได้เป็นอย่�งดี - มีทักษะก�รนำ�เสนอ ก�รออกแบบเอกส�รและ ร�ยง�นต่�ง ๆ ได้ - ส�ม�รถใช้ Ms word/Excel/Powerpoint เป็นอย่างดี - ส�ม�รถอ่�นภ�ษ�อังกฤษได้ในระดับดี 2. เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�ตรี/โท วิทย�ศ�สตร์ หรือวิศวกรรม ศ�สตร์ ส�ข�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ หรือ ส�ข�อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: - อบรมหลักสูตรด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

- มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระบบง�นบริห�ร ISO 9001:2008 ทักษะคว�มชำ�น�ญ: (Skill) - มีคว�มสนใจด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ - เข้�ใจกระบวนก�รทำ�ง�นก�รฝึกอบรม - ส�ม�รถฟัง พูด อ่�น เขียน ภ�ษ�อังกฤษได้ดี 3. วิศวกรระบบ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 23-30 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี/โท วิทย�ศ�สตร์ หรือวิศวกรรม ศ�สตร์ ส�ข�คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศ หรือ ส�ข�อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบก�รณ์ดแู ลระบบคอมพิวเตอร์ให้บริก�ร (Unix, Linux) หรือระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ อย่�ง น้อย 1 ปี ทักษะความชำานาญ: (Skill) - ก�รติดตั้ง ปรับแต่ง เพิ่มคว�มปลอดภัย (Security) และใช้ง�นระบบปฏิบัติก�รแบบยูนิกส์ รวมทั้ง ซอฟต์แวร์ต่�ง ๆ บนเครื่องแม่ข่�ย - ก�รเลือกใช้และทดสอบฮ�ร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ - มีค ว�มชำ � น�ญในก�รติ ด ตั ้ง และปรั บ แต่ ง ซอฟต์แวร์ที่ให้บริก�รต่�ง ๆ ให้มีคว�มมั่นคงปลอดภัย เช่น Web Server, Directory Server, Database Server เป็นต้น - มีค ว�มรู ้ค ว�มเข้ � ใจด้ � นระบบเครื อ ข่ � ย คอมพิวเตอร์ และก�รดูแลอุปกรณ์เครือข่�ยคอมพิวเตอร์ - ส�ม�รถว�งแผนก�รจัดก�ร รวมถึงส�ม�รถ รับมือสถ�นก�รณ์คว�มกดดันที่เกิดขึ้นได้ - ส�ม�รถแก้ไขปัญห� และจัดก�รกับเหตุก�รณ์

เฉพ�ะหน้�ได้เป็นอย่�งดี - ส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษได้ในระดับดี 4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อพัสดุ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจ ก�รจัดก�ร ทั่วไป ก�รตล�ด ก�รเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: - มีประสบก�รณ์ด้�นจัดซื้อจัดจ้�งอย่�งน้อย 0-1 ปี - มีคว�มรู้ด้�นระเบียบก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐ - ด้�นก�รใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปท�งจัดซื้อจัดจ้�ง ทักษะความชำานาญ: (skill) - มี ค ว�มรู้ ด้ � นก�รควบคุ ม ตรวจสอบ และ จำาหน่าย ครุภัณฑ์ - ส�ม�รถปฏิบัติง�นต�มขั้นตอน ระเบียบจัดซื้อ จัดจ้�งของหน่วยง�นภ�ครัฐได้ - มีคว�มส�ม�รถในก�รเขียนบันทึก จดหม�ย ร�ยง�นก�รประชุมได้ - มีคว�มส�ม�รถในก�รเจรจ�ต่อรอง ได้เป็นอย่�งดี 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 24-35 ปี - วุฒิปริญญ�ตรี/โท ส�ข�เทคโนโลยีส�รสนเทศ หรือส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ประสบก�รณ์ด้�นก�รตรวจสอบ เทคโนโลยีส�รสนเทศ หรือประสบก�รณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ทักษะความชำานาญ: (Skill) - มีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจในม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง กับก�รควบคุมด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เช่น COBIT,

ร�ชก�รทห�ร พ.ศ. 2497 โดยมีอ�ยุระหว่�ง 18-35 ปี (เกิดระหว่�งปี พ.ศ. 2522-2539) ในปีที่จะบรรจุเข้� รับราชการ 2. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิท�งก�รศึกษ� ส�ข�วิช�ตรง ต�มที่กำ�หนดไว้ในแต่ละตำ�แหน่งที่จะสมัครสอบ โดยมี ผลก�รศึกษ�คุณวุฒปิ ริญญ�ตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตร (GPA) ไม่น้อยกว่� 2.20 3. ผู้สมัครที่เป็นข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�ง หรือพนักง�น ร�ชก�รสังกัดกระทรวงกล�โหม จะต้องมีหนังสืออนุญ�ต จ�กหัวหน้�ส่วนร�ชก�รต้นสังกัด นำ�ม�แสดงแก่เจ้� หน้�ที่รับสมัครในวันร�ยง�นตัวก�รประก�ศผลสอบคัด เลือกรอบสุดท้�ย 4. ผูส้ มัครที่เป็นข้�ร�ชก�รอื่น ที่มิได้สงั กัดกองทัพ อ�ก�ศ ห�กสอบได้จะไม่รับโอน และย้�ย (ต้องล�ออก จ�กส่วนร�ชก�รเดิมก่อน) โดยจะบรรจุให้ได้รบั เงินเดือน ต�มคุณวุฒิที่กำ�หนดในแต่ละตำ�แหน่งที่รับสมัครเท่�นั้น 5. ไม่รับสมัครสอบพระภิกษุ และส�มเณร ทั้งนี้ เป็ นไปต�มหนั ง สื อ กรมส�รบรรณคณะรั ฐ มนตรี ฝ่ � ย บริห�รที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุน�ยน 2501 และต�มคว�มในข้อ 5 ของคำ�สั่งมห�เถรสม�คม ลงวัน ที่ 17 มีน�คม 2538 หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้�รับร�ชก�รส�ย แพทย์ 2. รูปถ่�ยครึ่งตัว ขน�ด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้� ตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นต�ดำ� ถ่�ยในครั้งเดียวกัน และต้องถ่�ยไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำ�นวน 3 รูป (เหมือน กันทุกรูป) 3. คุณวุฒกิ �รศึกษ�ประกอบด้วย สำ�เน�ปริญญ� บัตร คุณวุฒิปริญญ�ตรี หรือสำ�เน�หนังสือรับรองจ�ก สภ�ของสถ�บันที่ระบุว่� ‘โดยอนุมัติสภ�ของสถ�บัน’ และสำ�เน�ระเบียนแสดงผลก�รเรียน (Transcript) อย่�งละ 1 ฉบับ 4. สำ�เน�ใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพฯ และสำ�เน� วุฒิบัตร และแสดงคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในก�รประกอบ วิช�ชีพเวชกรรม ต�มส�ข�ที่กำ�หนดอย่�งละ 1 ฉบับ 5. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้สมัคร และของบิด� ม�รด� ผู้ให้กำ�เนิด โดยแสดงวันเดือน ปีเกิด และ สัญช�ติที่ชัดเจน อย่�งละ 1 ฉบับ

<<05

5.1.1 กรณีที่บิด� และ/หรือม�รด�ไม่ได้อยู่ใน ทะเบียนบ้�นฉบับเดียวกันกับผูส้ มัคร ให้น�ำ ทะเบียนบ้�น ของบิด�และม�รด�ม�แสดงด้วย 5.1.2 กรณีที่บิด� และ/หรือม�รด�ถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นให้นำ�ใบมรณบัตร หรือ หลักฐ�นอื่นของท�งร�ชก�รม�แสดงประกอบ เพื่อแสดง สัญช�ติของบิด�ม�รด�ด้วย 5.1.3 กรณีที่ปู่ หรือ ย่� หรือต� หรือย�ย ของผู้ สมัครมิได้ระบุว่�เป็นสัญช�ติไทย จะต้องแสดงหลักฐ�น ของบิด�หรือม�รด� ของผู้สมัครแล้วแต่กรณีว�่ มีสญ ั ช�ติ ไทยโดยกำ�เนิด เช่น สูติบัตรของบิด� หรือม�รด�ของผู้ สมัคร หรือหนังสือรับรองก�รเกิดของบิด�หรือม�รด� ของผู้สมัคร ซึ่งแสดงว่�บิด�หรือม�รด�ของผู้สมัครเป็น บุคคลที่มีสญ ั ช�ติไทยโดยก�รเกิดในประเทศไทยจริง มิใช่ โดยก�รแปลงสัญช�ติ 5.1.4 สำ�เน�เอกส�รเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของ ผู้สมัครและของบิด� หรือม�รด�ของผู้สมัคร (ถ้�มี) จำ�นวน 1 ฉบับ 6. กรณีท่ปี ู่ หรือย่� หรือต� หรือย�ย ของผู้สมัคร มิได้ระบุว่�เป็นสัญช�ติไทย จะต้องแสดงหลักฐ�นของ บิด�หรือม�รด�ของผู้สมัครแล้วแต่กรณีว�่ มีสัญช�ติไทย โดยกำ�เนิด เช่น สูติบัตรของบิด�หรือม�รด�ของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองก�รเกิดของบิด�หรือม�รด�ของผู้ สมัคร ซึ่งแสดงว่�บิด�หรือม�รด�ของผู้สมัครเป็นบุคคล ที่มีสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดในประเทศไทยจริง มิใช่โดย ก�รแปลงสัญช�ติ 7. สำ�เน�เอกส�รเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของผู้ สมัครและของบิด�หรือม�รด�ของผู้สมัคร (ถ้�มี) จำ�นวน 1 ฉบับ 8. สำ�เน�หลักฐ�นท�งทห�ร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 จำ�นวน 1 ชุด วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐ�นต�มข้อ 4 ที่ กอง กำาลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2534-4966, 0-2534-2570 -1 ระหว่างวัน ที่ 1-15 พฤศจิกายน 2556 ในเวลาราชการ ระหว่าง เวลา 08.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับ ปวช.-ป.โท 11 อ. สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัด เลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 1. เศรษฐกร จำานวน 9 อัตรา - วุฒิปริญญ�โทในประเทศหรือต่�งประเทศ ใน ส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ ส�ข�วิช�ก�รบัญชี ส�ข�วิช� บริห�รธุรกิจ - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รเขียน อ่�น พูด ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี - มีค ว�มรู ้ค ว�มส�ม�รถในก�รใช้ เ ครื ่อ ง คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่�งดี 2. เศรษฐกร - วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ ส�ข� วิช�ก�รบัญชี ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ - มีค ว�มรู ้ค ว�มส�ม�รถในก�รใช้ เ ครื ่อ ง คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่�งดี 3. เจ้าพนักงานธุรการ - วุฒิ ปวช. ทุกส�ข� - มีคว�มรู้ด้�นง�นธุรก�ร ง�นส�รบรรณ - มีค ว�มรู ้ค ว�มส�ม�รถในก�รใช้ เ ครื ่อ ง คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่�งดี ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วย เอกส�รและหลักฐ�นได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักงานเลขานุการกรม สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3139 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ท่ี Website ของสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง www. fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 4 ทางจดหมายลงทะเบียน มายังส่วนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล สำานักงานเลขานุการกรม สำานักงาน เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารียส์ ัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน 2556 (กรณีสมัครท�ง ไปรษณีย์ต้องส่งภ�ยในวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2556 โดย ให้ถือวันที่ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์รับลงทะเบียนเป็นวันส่ง) หลักฐานที่ต้องนำามายื่นในการสมัคร - รูปถ่�ยหน้�ตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นต� ดำ� ขน�ด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่�ยไม่เกิน 2 เดือน (นับถึง วันปิดรับสมัคร) จำ�นวน 1 ฉบับ - สำ�เน�ประก�ศนียบัตร และระเบียนแสดงผล ก�รเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) อย่�งละ 1 ฉบับ - สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน และสำ�เน� ทะเบียนบ้�น - สำ�เน�หลักฐ�นอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ สกุล (ถ้�มี) ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ � เป็ น ผู ้สำ � เร็ จ ก�รศึ ก ษ�ต�ม หลักสูตรขั้นประก�ศนียบัตรของสถ�นศึกษ�ใดนั้น จะ ถือต�มกฎหม�ย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับก�รสำ�เร็จก�ร ศึกษ�ต�มหลักสูตรของสถ�นศึกษ�นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดย จะต้องสำ�เร็จก�รศึกษ� และได้รับอนุมัติจ�กผู้มีอำ�น�จ อนุมัตภิ �ยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2556 ทั้งนี้ เอกส�รสำ�เน�จะต้องเป็นกระด�ษ A4 พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้องและลงชื่อกำ�กับไว้ด้วย (หม�ยเหตุ โปรดนำ�เอกส�รหลักฐ�นก�รสมัครม� ให้ครบในวันที่สมัครสอบ)

การไฟฟ้านครหลวง รับนายแพทย์ ทันตแพทย์

ด้วยการไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลภายบอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ในตำาแหน่งนายแพทย์ 7 และทันตแพทย์ 6 โดยผู้ สมั ค รต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและคุ ณ สมบั ติ ต ามที ่ กำาหนด ดังนี้ 1. ตำาแหน่งนายแพทย์ 7 - ไม่จำ�กัดเพศ วุฒิปริญญ�ตรี ท�งแพทยศ�สตร์ วุ ฒิ บั ต รด้ � นศั ล ยกรรมทั ่วไป และได้ รั บใบอนุ ญ �ต ประกอบวิช�ชีพเวชกรรม - มีวุฒิบัตรแสดงคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ หรือหนัง ลืออนุมัติบัตรในส�ข�วิช�ชีพเดียวกันกับวุฒิบัตร มี ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นด้�นผ่�ตัดทั่วไปไม่น้อยกว่� 3-5 ปี มีทักษะในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�งดี 2. ตำาแหน่งทันตแพทย์ 6 - ไม่ จำ า กั ด เพศ วุ ฒิ ป ริ - - าตรี ทางทั น ต แพทยศ�สตร์ และได้รับใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพ ทันตกรรม มีวุฒิบัตรแสดงคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ หรือ หฺนังลืออนุมัติบัตรในส�ข�วิช�ชีพเดียวกันกับวุฒิบัตร มี ทักษะในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�งดี ผู้สนใจทีมีคณ ุ สมบัตติ รงต�มประก�ศ ส�ม�รถสมัคร ได้ท�ง Website ก�รไฟฟ้�นครหลวง (www.mea.

or.th) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2556 โดย ผู้สมัครต้องนำ�หลักฐ�นต้นฉบับ พร้อมสำ�เน�จำ�นวน 1 ชุด แสดงต่อเจ้�หน้�ที่ ในวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2556 เวล� 08.00 น. ณ ง�นสรรห�และว่�จ้�ง กองบริห�ร ทรัพย�กรมนุษย์ ฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์ ชั้น 15 อ�ค�ร สำ�นักง�นใหญ่ (เพลินจิต) ก�รไฟฟ้�นครหลวง เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยให้นำ�เอกส�รม�แสดง ดังนี้ 1. หลักฐ�นก�รศึกษ� (transcript) 2. สำ � หรั บ ผู ้ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กลำ � ดั บ 1 ต้ อ ง นำ�วุฒิบัตรด้�นศัลยกรรมทั่วไป ใบประกอบวิช�ชีพ เวชกรรม และวุฒิบัตรแสดงคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ หรือ หนังลืออนุมัติบัตรใบส�ข�วิช�ชีพเดียวกับกับวุฒิบัตร 3. สำ�หรับผู้สมัครสอบคัดเลือกลำ�ดับ 2 ต้องนำ�ใบ ประกอบวิช�ชีพทันตกรรม และวุฒิบัตรแสดงคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ หรือหนังลืออนุมัติบัตรในส�ข�วิช�ชีพ เดียวกันกับวุฒิบัตร 4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น 5. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน 6. หลักฐ�นก�รพันพันธะท�งทห�ร (เฉพ�ะเพศ ช�ย) 7. หลักฐ�นแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้�มี) ก�รไฟฟ้�นครหลวง จะประก�ศร�ยชื่อผู้มีสิทธิเข้� รับก�รสอบคัดเลือก และกำ�หนดวัน เวล� และสถ�น 3:31กPM ที่ในก�รสอบคัดเลือก วั4/22/56 นที่ 19BEพฤศจิ �ยน 2556 เวล� 13.30 น. ท�ง Website ก�รไฟฟ้�นครหลวง

(www.mea.or.th) ผูท้ ่จี ะได้รบั ก�รบรรจุเป็นพนักง�นต้องเป็นที่ผ�่ นก�ร สอบคัดเลือกต�มหลักเกณฑ์ท่กี �รไฟฟ้�นครหลวงกำ�หนด จ�กนั้น ก�รไฟฟ้�นครหลวงจะตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีคณ ุ สมบัตติ �มข้อบังคับ กฟน. ว่�ด้วยก�รบรรจุ ก�รแต่งตั้ง และก�รถอดถอนพนักง�น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. คุณสมบัตมิ �ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�ร และพนักง�นรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ม�ตร� 9 (5) 2. ต้องผ่�นก�รทดลองปฏิบัติง�นระหว่�งก�รจ้�ง ทดลองง�นเป็นเวล� 90 วัน 3. ก�รไฟฟ้�นครหลวงได้รับทร�บผลก�รตรวจสอบ 3.1 คุณวุฒิก�รศึกษ�จ�กสถ�บันก�รศึกษ� 3.2 หสักฐ�นก�รพ้นพันธะท�งทห�ร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพ�ะเพศข�ย) 3.3 ประวัตแิ ละคว�มประพฤติจ�กสถ�นีต�ำ รวจท้อง ที่ ไม่พบประวัตทิ ่เี คยรับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพ�กษ�ถึงทีส่ ดุ ให้จำ�คุก ไม่ว่�จะได้รับโทษจำ�คุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น โทษสำ�หรับคว�มผิดที่ได้กระทำ�โดยประม�ท หรือคว�ม ผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวล�ก�รรอก�ร ลงโทษ หรือรอก�รกำ�หนดโทษ แล้วแต่กรณีเกิน 5 ปี นับถึงวันบรรจุ หรืออยู่ระหว่�งต้องห�คดีอ�ญ� 3.4 ก�รตรวจสุขภ�พร่�งก�ย และสุขภ�พจิต มี พล�น�มัยสมบูรณ์ ห�กพบว่�ผลก�รตรวจสอบอย่�งใดอย่�งหนึ่ง ไม่เป็น ไปต�มคุณสมบัตดิ งั กล่�ว จะต้องถูกให้ออกจ�กง�นทันที

ISO27001, ITIL - มีคว�มรู้ด้�นระบบควบคุมคว�มมั่นคงปลอดภัย ของระบบปฎิบตั กิ �ร ระบบฐ�นข้อมูล และระบบเครือข่�ย - คว�มรู้ในด้�นกฎหม�ย และกฎระเบียบด้�น เทคโนโลยีส�รสนเทศ - ทักษะในก�รวิเคร�ะห์และประเมินคว�มเสี่ยงใน ก�รปฏิบัติง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 6. ผูจ้ ัดการส่วนงานพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�ตรี/โท ส�ข�วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์ หรือส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง - สำ�หรับผู้จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ต้อง มีประสบก�รณ์ในระดับหัวหน้�ง�น หรือบริห�รไม่ต่ำ� กว่า 5 ปี - สำ�หรับผู้จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท ต้อง มีประสบก�รณ์ในระดับหัวหน้�ง�น หรือบริห�รไม่ต่ำ� กว่า 3 ปี - สำ�หรับผู้จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอก ต้อง มีประสบก�รณ์ในระดับหัวหน้�ง�น หรือบริห�รไม่ต่ำ� กว่� 1 ปี ประสบการณ์ : - มีประสบก�รณ์ในก�รจัดทำ�นโยบ�ย กรอบ แนวท�ง หรือม�ตรฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�ง น้อย 3 ปี - มีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นด้�นระบบและ คว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศอย่�งน้อย 3 ปี ทักษะความชำานาญ: (Skill) - มีทักษะในก�รประส�นง�น สร้�งคว�มร่วมมือ ในก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น ระดมสมอง หรือมีส่วน ร่วมในกระบวนก�รต�มภ�รกิจของส่วนง�น

- มีคว�มสนใจและศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงและแนว โน้มต่�ง ๆ ของโลก - มีทักษะในก�รคิดว�งแผนบริห�รจัดก�รเชิงกล ยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�นที่รับผิดชอบได้ - มีทกั ษะในก�รเจรจ�ต่อรอง และตัดสินใจในกรณี ต่�ง ๆ ในภ�รกิจของส่วนง�นได้ - มีทักษะในก�รสื่อส�ร อธิบ�ย และให้ข้อมูลที่ ชัดเจนแก่ผู้ใต้บังคับบัญช�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ - ส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษได้ในระดับดี 7. เจ้าหน้าที่พัฒนาความร่วมมือรัฐเอกชน - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 26 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญ�ตรี/โท บริห�รธุรกิจ ก�รเงิน ก�ร จัดก�ร วิทย�ศ�สตร์ ส�ข�คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี ส�รสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: 1. มีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นด้�นก�รตล�ด ด้�นก�รสื่อส�รที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำ�กว่� 5 ปี 2. มีประสบก�รณ์เกี่ยวข้องกับด้�นเทคโนโลยี ส�รสนเทศ เกี่ยวกับก�รว�งแผน ก�รวิเคร�ะห์ และ ก�รตล�ด 3. มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระบบง�นบริห�ร ISO 9001:2008 ทักษะความชำานาญ: (Responsibility) 1. มีทักษะในก�รว�งแผน วิเคร�ะห์โครงก�ร วิเคร�ะห์ต้นทุน และก�รสร้�งตัวแบบท�งธุรกิจได้ 2. มีทกั ษะในก�รว�งแผนบริห�รจัดก�รเชิงกลยุทธ์ 3. มีทักษะในก�รสื่อส�รเป็นอย่�งดี 4. ดำ�เนินก�รด้�นคว�มร่วมมือ และก�รเจรจ�ร่วม กับพันธมิตรในก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�ร 8. Presale - เพศช�ย/หญิง อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญ�ตรี/โท ส�ข�วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์ หรือส�ข�อื น่ เที่ยกี่ วข้อ ง ประสบก�รณ์ : ไม่น้อยกว่� 3 ปี ด้�น Presale IT Solution ในด้�น Network หรือ Security หรือ System (เช่น Database, Operating System, E-Mail, CMS, Directory Services, Etc.) หรือ Application หรือก�รทำ�ง�นในลักษณะ System Integration (Hardware, Software, network, application) ทักษะความชำานาญ (Skill) - มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญใน IT Solution ท�ง ด้�น network หรือ Security หรือ System (เช่น Database, Operating System, E-Mail, CMS, Directory Services, Etc.) หรือ Application หรือ Software Tool ต่�ง ๆ หรือด้�น System Integration (Hardware, Software, network, application) เป็นต้น - มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์ และ ออกแบบโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งด้�นส�รสนเทศได้ - มีคว�มส�ม�รถในก�รคัดเลือก Solution/Technology ที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รได้ - มีทั ก ษะในก�รเขี ย นเอกส�รท�งเทคนิ ค ด้ � น โครงสร้�งพื้นฐ�น - มีทั ก ษะก�รออกแบบและคว�มรู ้ใ นด้ � น เทคโนโลยี หรือ IT Solution - มีทักษะในก�รสื่อส�รนำ�เสนอง�นด้�น (Pre sentation) และทำ�ง�นภ�ยใต้สถ�นก�รณ์คว�มกดดัน ได้เป็นอย่างดี สนใจติ ด ต่ อ ฝ่า ย HR สำา นั ก งานรั ฐ บาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2612-6000 ต่อ 2204


เอกชน

06>> ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2556

ล้ำ�ยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) รับ ปวส.-ป.โท 123 อ. บริษทั ล้ำ�ยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำ�กัด เป็นหนึ่งในผู้น�ำ แห่งคว�มทันสมัย และเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น เจ้�ของลิขสิทธิ์-นำ�เข้�-จัดจำ�หน่�ยแบรนด์เสื้อผ้�แฟชั่น ชั้นนำ�ทั่วไป อ�ทิ เช่น PLAYBOY, FRENCH KITTY, ATTICUS โดยจั ด จำ � หน่ � ยไปยั ง ห้ � งสรรพสิ น ค้ �ใน กรุงเทพฯ และต่�งจังหวัดม�กกว่� 120 ส�ข�ทั่วประเทศ ปัจจุบันทางบริษัทมีนโยบายพัฒนาธุรกิจอย่างต่อ เนื่อง และมีอัตราการเจริ- เติบโตที่ดี และต้องการผู้ร่วม งานคนรุ่นใหม่ที่รักความก้าวหน้าและต้องการความมั่นคง พร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา 1. เจ้�หน้�ที่ทำ�เงินเดือน (Payroll) ด่วน 1 อัตร� - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำางาน: สำานักงานใหญ่ - เพศชาย/หญิง อายุ 27-33 ปี วุฒิปริญญาตรี มี ความอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้ มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม ใจเย็น มีประสบการณ์ในการคิดเงินเดือน-ค่าจ้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์คำานวณเงินเดือนสำาเร็จรูป (หาก สามารถใช้ Program Tigersoft จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - ทำางานหนักได้ อดทน ขยัน ทุ่มเท - เรียนรู้งานเร็ว สื่อสารเข้าใจง่าย 2. เจ้�หน้�ที่สรรห� (ด่วน) 1 อัตร� - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้ำายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ งาน อย่างน้อย 1 ปี สามารถทำางานนอกสถานที่ได้ เช่น ตั้งบู๊ธจัดหางานตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ - มนุษยสัมพันธ์ดี มีทศั นคติท่ดี ใี นการทำางาน มีความ รับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อ รอง มีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี มีความอดทนต่อ ภาวะแรงกดดันได้ บุคลิกมีความคล่องตัวสูง พร้อมที่จะ เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 3. เจ้�หน้�ที่ฝึกอบรม 1 อัตร� - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์ - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้ำายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารงานบุคคล จิตวิทยา การตลาด หรือสาขาอื่นที่ เกีย่ วข้อง มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา หลักสูตร 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office - มีภาวะการเป็นผู้นำา บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี 4. Sale Supervisor (ด่วนที่สุด) 2 อัตร� - เงินเดือน: 16,000-20,000 บาท (ตามตกลง) - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้ำายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการขายเสื้อผ้าอย่างน้อย 2 ปี จะ พิจารณาเป็นพิเศษ มีภาวะเป็นผู้นำาสูง - มีประสบการณ์ติดต่อประสานกับห้างฯ สามารถ แก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ ดี มี ค วามสามารถด้ า น คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel - สามารถเริ่มงานได้ทนั ที ไม่จาำ เป็นต้องมีรถยนต์สว่ น ตัว สามารถเดินทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดได้ 5. Fashion Designer (เจ้�หน้�ที่ออกแบบเสื้อผ้� แฟชั่น) ด่วน 1 อัตร� - เงินเดือน: 25,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง) - สถานที่ทำางาน: สำานักงานใหญ่ - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา นฤมิตศิลป์ ออกแบบแฟชั่น ผ้าและเครื่อง แต่งกาย ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มี ค วามทั น สมั ย รั ก การแต่ ง ตั ว มี ค วามคิ ด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้นสูง - มีประสบการณ์ออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator, Photoshop, Graphic, 3D (ได้บ้าง) 6. หัวหน้�ส่วนก�รเงิน 1 อัตร� - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้ำายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศหญิง อายุ 28-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชีและการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ใน งานด้านการเงิน 3-5 ปีข้นึ ไป มีภาวะเป็นผู้นำา มีความขยัน อดทน และทนต่อภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์คล่อง Word, Excel และโปรแกรม MAC5 7. Graphic Designer (เจ้ � หน้ � ที ่อ อกแบบ ลวดล�ยเสื้อผ้�แฟชั่น) ด่วน 1 อัตร� - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้ำายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - สามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator, Photoshop, Graphic, 3D และอื่น ๆ มีความรู้ความสนใจเรื่องแฟชั่น มีประสบการณ์ด้าน Graphic อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ ด้านงานพิมพ์และงานปัก รวมถึงสามารถติดต่อประสาน งานกับโรงงานได้ - สามารถติดต่อประสานงานกับโรงงานเพื่อจัดทำาตัว อย่างและสั่งผลิตจริงได้ 8. เลข�นุก�รผู้บริห�ร 1 อัตร� - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำางาน: สำานักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 88) - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำางาน มีความรับผิด ชอบและละเอียดรอบคอบ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็น อย่างดี พูด อ่าน เขียน มีความขยัน อดทน และทนต่อ ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี 9. Graphic Designer (เจ้�หน้�ที่ออกแบบสื่อสิ่ง พิมพ์) ด่วน 2 อัตร� - เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้ำายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบ กราฟิค คอมพิวเตอร์กราฟิค หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator, Photoshop, Graphic, 3D และอื่น ๆ มีความรู้ความสนใจเรื่องแฟชั่น เพื่อนำามาใช้ในการออกแบบ - สามารถทำางานล่วงเวลาหลังเวลาห้างฯ ปิด มี ประสบการณ์ สื ่อโฆษณาสิ ่ง พิ ม พ์ อ ย่ า งน้ อ ย 1 ปี จะ พิจารณาเป็นพิเศษ สามารถติดต่อประสานงานกับโรง พิมพ์ต่าง ๆ ได้ มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่ง ใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ - มีความอดทนและรองรับความกดดันได้ดี 10. Visual Merchandiser (เจ้�หน้�ที่จัดเรียง สินค้�เสื้อผ้�แฟชั่น) ด่วน 3 อัตร� - เงินเดือน: ตามประสบการณ์ - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้ำายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี วุฒปิ ริญญาตรี สาขา ออกแบบสิ่งพิมพ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ จัดเรียงสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหน้าร้าน 2 ปีข้นึ ไป จะ พิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ด้าน Visual Merchandising (Grouping Clothing) สามารถทำางานล่วงเวลาหลังห้างฯ ปิดได้ - มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน สามารถเดินทาง กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดได้ สามารถรองรับงานกดดันได้ดี - มีความคิดสร้างสรรค์และทันสมัย

11. เจ้�หน้�ที่บัญชีด้�นรับและด้�นจ่�ย (ด่วน) 3 อัตร� - เงินเดือน: 12,000-15,000 บาท - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้าำ ยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศหญิง อายุ 20-28 ปี วุฒปิ ริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถทำางานล่วงเวลาได้ - สามารถเริ ่ม งานได้ ทั น ที มี ความขยั น อดทน ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมสำาเร็จรูป (MAX5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 12. Merchandiser (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: 18,000-25,000 บาท - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้าำ ยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา เสื้อผ้าและสิ่งทอ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ เป็น Merchandiser ในธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น - สามารถทำางานภายใต้ความกดดันได้ดี มีทักษะใน การติดต่อประสานงานที่ดี มีความรับผิดชอบสูง - มี ค วามขยั น และทำ า งานนอกเหนื อ จากเวลาที ่ กำาหนดได้ 13. พนักง�นคลังสินค้� (ด่วน) 5 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท/เดือน - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้าำ ยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ ขยัน อดทน สามารถทำางานล่วงเวลาและออกนอก สถานที่ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง หากมีประสบการณ์ดา้ น คลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สัมภาษณ์ผ่านสามารถเริ่มงานได้ทันที 14. หัวหน้�ส่วนง�นจัดซื้อ (ด่วนม�กที่สดุ ) 1 อัตร� - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้าำ ยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศหญิง อายุ 28-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป มีทักษะในการพูดต่อรองราคาได้ ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์คล่อง Word, Excel และโปรแกรม MAC5 15. พนักง�นเช็กสต็อกสินค้� (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที่ทำางาน: สำานักงานใหญ่ - เพศชาย อายุ 25-30 ปี วุฒิ ม.3, ปวช.-ปวส.ขึ้น ไป มีประสบการณ์ด้านงานตรวจเช็กสต็อกสินค้าตามห้าง สรรพสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ - มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์คล่อง Word, Excel ได้เป็นอย่างดี 16. ผู้จัดก�รร้�น Brand PLAYBOY (ด่วน) 1 อัตร� - เงินเดือน: 12,000-16,000 บาท - สถานที่ทำางาน: เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ - เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สามารถทำารายงานยอดขายและรายงานอื่น ๆ ได้ - มีประสบการณ์ด้านการขายเสื้อผ้า 1-2 ปี - มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การร้ า นได้ บุคลิกภาพหน้าตาดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน ทนต่ อ ภาวะกดดั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี สามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel ได้ ถ้ามี ประสบการณ์ในธุรกิจเสื้อผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ 17. ผู้จัดก�รร้�น Brand PLAYBOY (ด่วน) 1 อัตร� - เงินเดือน: 12,000-16,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำางาน: เซ็นทรัล พิษณุโลก - เพศหญิง อายุ 25 ปีข้นึ ไป บุคลิกดี วุฒิ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขายเสื้อผ้า 1-2 ปี - มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการร้านได้ - บุคลิกภาพหน้าตาดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความขยัน อดทน และทนต่อภาวะกดดันได้เป็นอย่าง ดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel ได้ ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจเสื้อผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ 18. พนักง�นข�ยประจำ� Brand PLAYBOY (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท - สถานที่ทำางาน: โรบินสัน Mega บางนา - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส.ขึ้น ไป ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีใจรักในงานบริการ 19. พนักง�นข�ยประจำ� Counter Brand PLAYBOY (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำางาน: เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3, ปวช.-ปวส. ขึ้นไป มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถทำางานในห้างฯ และทำางานเป็นกะได้ - มีความคล่องตัว ละเอียดรอบคอบ และกระตือ รือร้นในการทำางาน 20. พนักง�นข�ย (หน่วยแทน) 5 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท รายละเอียดของงาน: เสนอขายสินค้าและบริการ ลูกค้า จัดเรียงสินค้าในร้าน แทนประจำาสาขาต่าง ๆ ตาม สายที่กำาหนด - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3, ปวช.ปวส.ขึ้นไป มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ ถ้ามีประสบการณ์ขายเสื้อผ้า มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 21. พนักง�นข�ยประจำ� Counter Brand PLAYBOY (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที่ทำางาน: โรบินสัน Mega บางนา - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3, ปวช.-ปวส.ขึ้น ไป มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส - มีใจรักในงานบริการ ถ้ามีประสบการณ์ขายเสื้อผ้า มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 22. หัวหน้�ทีมจัดร�ยก�ร (Promotion) ด่วน 6 อัตร� - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท - สถานที่ทำางาน: ตามห้างฯ ในกรุงเทพฯ - เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป รักในงานขายและมีใจรักการบริการ - มีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าแสดงออก - ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดรายในด้านเสื้อผ้าจะ พิจารณาเป็นพิเศษ 23. พนักง�นข�ยประจำ� Brand FRENCH KITTY (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท - สถานที่ทาำ งาน: ห้างสรรพสินค้าโตคิว มาบุญ ครอง - เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความกระตือรือร้นในการทำางาน - สามารถทำางานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้ 24. พนั ก ง�นข�ยประจำ � Counter Brand FRENCH KITTY 2 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที่ทำางาน: โรบินสัน ศรีนครินทร์ - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3, ปวช.ปวส.ขึ้นไป มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ ถ้ามีประสบการณ์ขายเสื้อผ้า มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 25. พนักง�น Part-Time 2 อัตร� - รายได้: 37.50 บาท/ชม. - สถานที่ทำางาน: เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำากว่า 18 ปี วุฒิไม่ต่ำากว่า ม.3 สามารถทำางานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างฯ ได้ 26. พนักง�นข�ยประจำ� Counter Brand PLAYBOY (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที ่ทำ า งาน: โรบิ น สั น ศรี น คริ น ทร์ (ซีคอนสแควร์) - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3, ปวช.-ปวส.ขึ้น ไป มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส - มีใจรักในงานบริการ ถ้ามีประสบการณ์ขายเสื้อผ้า มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 27. พนักง�น Part-Time Shop Brand PLAYBOY (ด่วน) 5 อัตร� - รายได้: 37.50 บาท/ชม. - สถานที่ทำางาน: เซ็นทรัล ลาดพร้าว - ไม่จำากัดเพศ อายุ 18 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3, ปวช.ปวส.ขึ้นไป มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส บุคลิกภาพหน้าตาดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - ถ้ามีประสบการณ์ขายเสื้อผ้ามาจะพิจารณาเป็น พิเศษ 28. พนักง�น Part-Time ศูนย์ก�รค้�เดอะวอล์ค ร�ชพฤกษ์ (ด่วน) 10 อัตร� - อายุ 18 ปีขึ้นไป มีใจรักงานบริการ ขยันและ ซื่อสัตย์ สามารถทำางานตามเวลาห้างฯ เปิด-ปิดได้ 29. พนักง�นข�ยประจำ� Counter Brand PLAYBOY (ด่วน) 1 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที่ทำางาน: ห้างสรรพสินค้าพารากอน - เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3, ปวช.-ปวส. ขึ้นไป มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานบริการ ถ้ามีประสบการณ์ขายเสื้อผ้ามาจะ พิจารณาเป็นพิเศษ 30. พนักง�นข�ย Part-Time (ด่วน) 1 อัตร� - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท - สถานที่ทาำ งาน: ห้างสรรพสินค้า IT สแควร์ หลักสี่ - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3, ปวช.-ปวส.ขึ้น ไป มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส - มีใจรักในงานบริการ - สามารถทำางานตามเวลาห้างฯ เปิด-ปิดได้ 31. พนักง�นข�ย (ด่วน) 2 อัตร� Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

40. พนักง�นข�ย Part-Time Shop PLAYBOY 5 อัตร� - รายได้: 37.50 บาท/ชม. - สถานที่ทำางาน: Mega บางนา - อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิขั้นต่ำา ม.3 มีใจรักงานบริการ - ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน - สามารถเข้างานตามเวลาห้างฯ เปิด-ปิดได้ 41. เจ้�หน้�ที่จัดซื้อ 1 อัตร� - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำางาน: บริษัท ล้ำายุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำากัด - เพศหญิง อายุ 24-28 ปี วุฒปิ ริญญาตรี สาขาการ บัญชีและการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ดา้ นการ จัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการ ทำางาน มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ 42. ผู้จัดก�รร้�น Brand PLAYBOY (ด่วน) 1 อัตร� - เงินเดือน: 12,000-16,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำางาน: เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์ - เพศหญิง อายุ 28-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการร้านได้ 2 ปี ขึ้นไป มีภาวะเป็นผู้นำา มีความขยัน อดทน และทนต่อ ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์คล่อง Word, Excel ได้เป็นอย่างดี 43. พนักง�นข�ย 2 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที่ทำางาน: เซ็นทรัล ชิดลม - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มี ประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป - ขยัน อดทน มีใจรักในงานด้านบริการ 44. พนักง�นข�ย Brand PLAYBOY (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที่ทำางาน: โรบินสัน สุรินทร์ - เพศหญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ม.3, ปวช.-ปวส.ขึ้น ไป มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปีขึ้นไป - มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ - มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ - มีความอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้ 45. เจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด (สื่อออนไลน์) 1 อัตร�

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

หางานโดนใจ ตรงใจนายจ้าง

อ่านนิตยสาร

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

วางแผงร้านหนังสือชั้นนำา ทั่วประเทศ

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

www.mrthaijob.com - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท - สถานที่ทำางาน: โรบินสัน บางแค - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้นในการทำางาน - สามารถทำางานตามเวลาห้างฯ ได้ 32. พนักง�นข�ย FRENCH KITTY (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: ตามโครงสร้าง - สถานที่ทำางาน: โรบินสัน สุขุมวิท - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีใจรักในงานบริการ - สามารถปฏิบัติงานตามเวลาห้างฯ เปิด-ปิดได้ 33. พนักง�นข�ยประจำ� Counter Brand PLAYBOY (ด่วน) 2 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที่ทำางาน: โรบินสัน จันทบุรี - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3, ปวช.-ปวส.ขึ้น ไป มีใจรักงานขายและบริการ หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส - มีใจรักในงานบริการ ถ้ามีประสบการณ์ขายเสื้อผ้า มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 34. พนักง�นข�ย ประจำ�เดอะมอลล์ ง�มวงศ์ว�น 2 อัตร� - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำางาน: MA-PB-งามวงศ์วาน - เพศหญิงเท่านั้น อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.6ปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถทำางานตามเวลาห้างฯ ได้ สามารถทำางานล่วงเวลาได้ มีใจรักงานบริการ 35. พนักง�น Part-Time PLAYBOY 2 อัตร� - รายได้: 37.50 บาท/ชม. - สถานที่ทำางาน: เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิการ ศึกษา มีใจรักในงานบริการ - ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ 36. พนักง�นข�ย Part-Time (ด่วน) 5 อัตร� - สถานที่ทำางาน: ห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3, ปวช.ปวส.ขึ้นไป ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีใจรักในงานบริการ - สามารถทำางานตามเวลาห้างฯ เปิด-ปิดได้ 37. พนักง�นข�ย Part-Time 1 อัตร� - รายได้: 37.50 บาท/ชม. - สถานที่ทำางาน: เอสพลานาด - อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิขั้นต่ำา ม.3 มีใจรักงานบริการ - ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน 38. พนักง�นข�ย Part-Time Brand PLAYBOY (ด่วน) 6 อัตร� - รายได้: 37.50 บาท/ชม. - สถานที่ทำางาน: ศูนย์สิริกิติ์ - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิการ ศึกษา มีใจรักในงานบริการ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ 39. พนักง�นข�ย Part-Time ฟิวเจอร์ป�ร์ค รังสิต 4 อัตร� - อายุ 18 ปีขึ้นไป มีใจรักงานบริการ - ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน สามารถทำางานตามเวลา ห้างฯ เปิด-ปิดได้

- เงินเดือน: ตามโครงสร้าง - สถานที่ทำางาน: สำานักงานใหญ่ - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน สื่อ social เช่น facebook, instagram 1-2 ปีขึ้นไป - มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ - มีความอดทนต่อภาวะแรงกดดันได้ 46. พนักง�น Part-Time PLAYBOY 5 อัตร� - รายได้: 42 บาท/ชม. - สถานที่ทำางาน: โรบินสัน ศรีราชา - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป มีใจรักในงาน บริการ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ 47. พนักง�น Part-Time PLAYBOY 5 อัตร� - รายได้: 42 บาท/ชม. - สถานที่ทำางาน: โรบินสัน ชลบุรี - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีใจรักในงาน บริการ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ 48. พนักง�นข�ย Brand PLAYBOY (ด่วน) 4 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท - สถานที่ทำางาน: โรบินสันสระบุรี (เปิดสาขาใหม่ เดือน พ.ย. 2556) - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3, ปวช.ปวส.ขึ้นไป ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ วิธีก�รรับสมัครง�น - ส่งจดหมายตามที่อยู่บริษัท ถึง ผู้จัดการแผนก ทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน) สมัครทาง E-mail: recruithr@lumyook2002.co.th สมัครด้วยตนเอง *(วันอังคารศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.) - ตำาแหน่งประจำาสำานักงานใหญ่จะแจ้งนัดสัมภาษณ์ ล่วงหน้า - ติดต่อโดยตรงที่ แผนกสรรหา-ว่าจ้าง คุณอภิวัฒน์ (คุณตั้ม) 08-1359-0172, 09-1775-7378, 0-2539-2004 ต่อ 20, 23 รถโดยสารประจำาทาง: 8, 27, 44, 92, 96, 122, 126, 145, 151, 156, 168, 514, 545 รถตู้: รังสิต-เดอะมอลล์ บางกะปิ **ให้ลงบิ๊กซี ลาดพร้าว ให้ต่อวินมอเตอร์ไซค์ฝั่ง ตรงข้ามบิ๊กซี บอกว่ามาหมู่บ้านกลางเมืองพระราม 9 (ลาดพร้าว 88) อยู่ปากซอย 2 ขวามือ **เดินทางรถส่วนตัว มาจากทางบางกะปิ ให้เลี้ยว ซ้ า ยเข้ า เลี ย บทางด่ ว น (รามอิ น ทรา-เอกมั ย ) เจอปั ๊ม ปิโตรนาส ให้เลี้ยวเข้าหมู่บ้านกลางเมืองพระราม 9 อยู่ ปากซอย 2 ขวามือ **เดินทางรถโดยสารประจำาทาง ลงป้ายรถเมล์ฝ่งั ตรง ข้ามบิ๊กซี ซ.ลาดพร้าว 96 แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อเข้าหมู่บ้านกลางเมืองพระราม 9 ซ.2 บริษทั ล้ำ�ยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำ�กัด ติดต่อ คุณ อภิวัฒน์ (ตั้ม) หมู่บ้�นกล�งเมือง 55/113 ซ.ล�ดพร้�ว 88 (อรพิน) ถ.ล�ดพร้�ว แขวงวังทองหล�ง เขตวังทอง หล�ง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2539-2004, 08-13590172 แฟกซ์ 0-2538-2469 http://www.lumyook.com

เอกร�ช เดคคอร์

รับ 29 อ. วุฒิ ปวส-ป.ตรี บริษัท เอกร�ช เดคคอร์ จำ�กัด จำ�หน่�ยผ้�ขนหนู ผ้�ปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้�รองกันเปื้อน ผ้�ม่�น ผ้�ที่ใช้ในโรงแรมทุกประเภท ใช้ในร้�นอ�ห�รและ เซอร์วิสอพ�ร์ตเมนต์ จำ�หน่�ยทั้งปลีกและส่งทั่ว ประเทศ 1. พนักง�นข�ย ประจำ�พื้นที่กรุงเทพฯ 3 อัตร� - เงินเดือน: 10,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่น +ค่าเดินทาง - สถานที่ทำางาน: ประจำาบริษัท หรือตามแผน งานที่ตกลง - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี มีรถยนต์ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ - มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการขายจะพิ จ ารณา เป็นพิเศษ 2. Project sales 5 อัตร� - เงินเดือน: 10,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่น +ค่าเดินทาง - สถานที่ทำางาน: ประจำาบริษัท หรือตามแผน งานที่ตกลง - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี มีรถยนต์ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (ในกรณี Sales ต่างจังหวัด) มีประสบการณ์ด้านการขายจะ พิจารณาเป็นพิเศษ 3. พนักง�นข�ย ภ�คใต้ 5 อัตร� - เงินเดือน: 10,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่น +ค่าเดินทาง - สถานที่ทำางาน: ประจำาบริษัทฯ ที่กรุงเทพฯ และพบลูกค้าที่ภาคใต้ ตามแผนงานที่ตกลง - เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี มีรถยนต์ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ - สามารถทำางานได้ทั้งในกรุงเทพฯ และใน เขตภาคใต้ มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณา เป็นพิเศษ 4. พนักง�นข�ย พัทย� ชลบุรี ตะวันออก 3 อัตร� - เงินเดือน: 10,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่น

H.I.S. TOURS

รับ Tourist Guide (Japanese Speaking) 30 อ.

H.I.S. TOURS CO., LTD. เป็นบริษัทในเครือของ H.I.S CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีส�ข�อยู่ ทั่วโลก 147 ส�ข� ใน 107 ประเทศ และมีส�ข� ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ถึง 279 ส�ข� ทางบริษทั มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการ นำาเที่ยวทั้ง INBOUND & OUTBOUND และบริการ จำาหน่ายทั้งตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน รวมถึงโรงแรม ฯลฯ ประสบการณ์ท่สี ่งั สมมานานของพนักงานแต่ละ คน และระบบการทำางานที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความ พอใจของทางลูกค้าและผู้ร่วมงานกับบริษัทจะช่วย ให้การเดินทางท่องเที่ยวของลูกค้าแต่ละท่านราบรื่น และเกิดความประทับใจขึ้น และด้วยความเป็นมือ อาชีพของบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเข้าถึง ลูกค้าทุกระดับ และพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐาน ยิ่งขึ้นไป ปัจจุบันบริษัทมีสาขาต่าง ๆ อยู่ตามสถานี บีทีเอส และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะนี้ทางบริษัทกำาลังขยายกิจการและมองหา บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในภาษาญี่ปุ่น และ ผู้รักงานบริการ งานทางด้านการท่องเที่ยว สนใจ มาร่วมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ากับทางบริษัท Tourist Guide (Japanese Speaking) 30 อัตร� - เงินเดือน: N/A - สถานที่ทำางาน: H.I.S. TOURS CO., LTD. รายละเอียดของงาน: Transfer between Airport and Hotel for Japanese Tourist Guide, Guiding customer to visitting Attraction in Bangkok and around Bangkok - Male/Female, age non definite. Nationality Thai. High Vocational Certificate/ Bachelor’s degree - Able to communicate in Japanese language (JLPT Level N2 or N3 is a plus) - Having Guide License/No have people will be taken Guide Course - Having experience in Tourist Guide would be an advantage -** Fresh Graduated of Tourist Guide Course are welcome ** วิธีก�รรับสมัครง�น สมัครงาน Online หรือสมัครทางโทรศัพท์ H.I.S. TOURS CO., LTD. ติดต่อ คุณแอน (Tour Inbound) Times Square Building, 12th Floor 246 Sukhumvit Road, (between Soi 12-14), Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2229-4712 Fax 0-2229-4730 http://www. his-bkk.com/en/recruit.php

Fujiko

รับ 120 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำ�กัด เป็นผู้ผลิต และนำ�เข้�ระบบ CCTV Network Management ครบวงจร เป็นอันดับหนึ่ง ภ�ยใต้ยี่ห้อ Fujiko ที่มี ประสบก�รณ์ม�ม�กกว่� 20 ปี จำ�หน่�ยอุปกรณ์และ สัญญ�ณกันขโมย ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยทุกชนิด ต้องก�รรับผู้ร่วมง�นหล�ยอัตร� ดังนี้ 1. Engineer/Sales Engineer 10 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิว เตอร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ หากมีประสบ การณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้�หน้�ที่กร�ฟิค 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขา ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ Illustrator, Photoshop ได้ - หากมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานจะพิ จ ารณา เป็นพิเศษ 3. ช่�งบริก�รหลังก�รข�ย Service 10 อัตร� - เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - หากสามารถขับรถยนต์ได้+มีใบขับขี่จะพิจารณา เป็นพิเศษ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ 4. เจ้ � หน้ � ที่ ค้ น คว้ � วิ จั ย Research and Training 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา สามารถใช้งาน Microsoft Office เครื่อง ใช้สำานักงานได้ดี - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง-ดี ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีพิจารณานักศึกษา จบใหม่ 5. เจ้�หน้�ที่ข�ยประจำ�ส�ข�พัทย� 4 อัตร�

+ค่าเดินทาง - สถานที่ทำางาน: ประจำาบริษัทฯ ที่กรุงเทพ และพบลูกค้าต่างจังหวัด ตามแผนงานที่ตกลง - เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี มีรถยนต์ มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ - สามารถทำางานได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง จังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ มีประสบการณ์ด้านการ ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. พนักง�นบัญชี 3 อัตร� - เงินเดือน: 9,000 บาท (ตามตกลง) - สถานที่ทำางาน: บริษัท เอกราช เดคคอร์ จำากัด - เพศชาย/หญิง อายุ 24-40 ปี วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ ทำางานเป็นระบบ - ใช้โปรแกรม Express ได้ 6. ธุรก�ร ประส�นง�นข�ย 3 อัตร� - เงินเดือน: 9,500 บาทขึ้นไป - เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี มีความ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ใช้โปรแกรม Express ได้ 7. เจ้�หน้�ที่สโตร์ (ด่วน) 3 อัตร� - เงินเดือน: 10,000 บาท (ตามตกลง) - เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใช้โปรแกรม Express ได้ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. พนักง�นตัดเย็บ 4 อัตร� - รายได้: 300 บาท/วัน ตามประสบการณ์ - สถานที่ทำางาน: บริษัท เอกราช เดคคอร์ จำากัด - เคยผ่านงานตัดเย็บผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน - ตัดเย็บได้ตามแบบที่กำาหนด วิธีก�รรับสมัครง�น สมัครพร้อมสัมภาษณ์โดยตรงที่บริษัท หรือฝาก ประวัติรอเรียก info@akarajgroup คุณกนกวรรณ พัฒนพงศ์สันติ 1296/94-95 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2911-3044-9 ต่อ 114 แฟกซ์ 0-2911-3050 http://akarajgroup.com/ - เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป - บุคลิกภาพดี รักงานขาย งานบริการ - หากมีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ช่�งบริก�รติดตั้ง ส�ข�พัทย� 5 อัตร� - เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ป.ตรี สาขา ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำางานล่วงเวลาได้ - หากสามารถขับรถยนต์ได้+มีใบขับขี่จะพิจารณา เป็นพิเศษ 7. เจ้�หน้�ที่ข�ยประจำ�ส�ข�พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ� ส�ข�ม�บุญครอง ไอทีมอลล์ฟอร์จูน 6 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีข้นึ ไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป - บุคลิกภาพดี รักงานด้านบริการ - หากมีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 8.ช่�งซ่อมกล้องวงจรปิด 5 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็น พิเศษ ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ หรือนักศึกษาที่ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว 9. เจ้�หน้�ที่คลังสินค้�/Q.C. 3 อัตร� - เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - สุขภาพแข็งแรง หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 10. Helpdesk 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี - วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี ใจเย็น หากมี ประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 11. พนักง�นขับรถขนส่งสินค้� 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี - ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา มีใบขับขี่และรู้จักเส้น ทางใน กทม. เป็นอย่างดี - หากมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานจะพิ จ ารณา เป็นพิเศษ 12. Sales Modern trade ทั่วกรุงเทพฯ 5 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา สามารถใช้ Microsoft Office, Internet และ เครื่องใช้สำานักงานได้ ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 13. IT Support 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ - มี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานที ่เ กี ่ย วข้ อ งจะ พิจารณาเป็นพิเศษ 14. เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน/เจ้�หน้�ที่บัญชี 5 อัตร� - เพศหญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมี ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับตำาแหน่งที่สมัครจะพิจารณา เป็นพิเศษ มีความละเอียดรอบคอบในการทำางาน 15. พนักง�นข�ย 4 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวช.ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักในงานขาย และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 16. เจ้�หน้�ที่ส�ำ รวจและประเมินร�ค�/เจ้�หน้�ที่ เขียนแบบ 10 อัตร� - เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ และมี ใบขับขี่รถยนต์ 17. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร 10 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีข้นึ ไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี - สามารถใช้ Microsoft Office และอุปกรณ์ สำ า นั ก งานได้ ดี หากมี ป ระสบการณ์ ใ นสายงานจะ พิจารณาเป็นพิเศษ 18. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบ 5 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา สามารถใช้ Microsoft Office โปรแกรม สำาเร็จรูปทั่วไป เครื่องใช้สำานักงานได้ดี 19. Sales Project 10 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง รักงานขาย บุคลิกดี มีทักษะ ทางด้านการเจรจาต่อรอง - ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ 20. Access Control แนะนำ�ก�รใช้ง�นเบื้อง ต้นให้แก่ลูกค้� 10 อัตร� - เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถทำางานล่วงเวลาได้ - หากขับรถยนต์ได้+มีใบขับขี่ ติดต่อ คุณสฬสิทธิ์ ก�ญจนนินทร์ บริษัท เอส. จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำ�กัด (Fujiko) 54/ 5-6 ซอย หน้�วัง ถนนเจริญกรุง 3 แขวงวังบูรพ�ภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพฯ 10222 โทร. 0-2222-0559 ต่อ 118,119,120,197,198,08-6475-9841, 08-64759830 Website: www.fujiko.biz


เอกชน เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย

รับพนักงานกว่า 300 อัตรา

ห้�งสรรพสินค้�เซ็นทรัล ส�ข�เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย เปิดรับสมัครพนักง�นทุกระดับร่วมง�นหล�ยอัตร� ดังนี้ 1. ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย/ผู้จัดก�รสำ�นักง�น - วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการทำางานด้านธุรกิจค้าปลีก 3 ปีขึ้นไป รักงานบริการและลงรายละเอียดของงานได้ - มีความรู้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารดีพอ สมควร บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ 2. หัวหน้�แผนกข�ย/แผนกแคชเชียร์/แผนก บริก�ร - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการ ทำางานด้านธุรกิจค้าปลีก 2-3 ปี รักงานบริการและลง รายละเอียดของงานได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษในการ ติดต่อสื่อสารพอสมควร บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ 3. หัวหน้�แผนกอ�ค�รสถ�นที่ - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้และ ทักษะด้านงานซ่อมแซม-บำารุงรักษาอาคารสถานที่ 4. หัวหน้�แผนกซ่อมบำ�รุง - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้และ ทักษะด้านงานซ่อมบำารุงระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ 5. หัวหน้�แผนกบุคคล/หัวหน้�แผนกก�รเงิน - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป รักงานบริการและลงราย ละเอียดของงานได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ สื่อสารพอสมควร บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ 6. ตำ�แหน่งง�นระดับพนักง�น - พนักงานขาย Brand ชั้นนำา - พนักงานขาย/แคชเชียร์/Customer Service - พนักงานรับ-ส่งสินค้า/พนักงานการเงิน - พนักงานรับ-ส่งเงินด่วน Western Union - พนักงานการตลาด เซ็นทรัลบัณฑิตน้อย - พนักงานฝ่ายอาคารสถานที่-ช่างซ่อมบำารุง - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์/ดิสเพลย์ - เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ - เจ้าหน้าที่ Translator/เจ้าหน้าที่ Operator - วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี หากมีประสบการณ์จะ พิจารณาเป็นพิเศษ สอบถ�ม โทร. 08-1829-4347 E-mail: jawanchai@central.co.th

ปัญจวัฒนาพลาสติก

รับกว่า 50 อัตรา ไม่จำากัดวุฒิ

บริษัท ปัญจวัฒน�พล�สติก จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์พล�สติกและชิ้นส่วนย�นยนต์ประเภทง�น เป่�และฉีดที่ได้รับรองม�ตรฐ�น ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO/TS16949, GMP/HACCP บริษัทเร�กำ�ลังเติบโตอย่�งต่อเนื่อง มีก�รขย�ยกำ�ลัง ก�รผลิตและเป็นผู้นำ�ในอุตส�หกรรมนี้ 1. QE Superviser (ส�ข�ศรีร�ช�) 2 อัตร� ช่�ง ผจก. วิศวกร - อายุ 28-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หรือสูงกว่า วิศวกรรมการผลิต การจัดการ บริหารอุตสาหกรรม บริหารคุณภาพ เครื่องกล เคมี โพลิเมอร์ - มีประสบการณ์การทำางาน 3 ปีขึ้นไป มีความ รู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งพูด อ่าน เขียน สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี มีความ สามารถทำางานได้อย่างถูกต้องแม่นยำา และตรงตามเวลา ที่กำาหนด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น 2. Engineer Painting /Foreman Painting / Leader Painting 10 อัตร� - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิ ปวส.-ป.ตรี หรือมากกว่านั้น การศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำางานในแผนกสี - สามารถทำางานเป็นกะได้ มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สำาหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานที่ส่วนงานพ่นสี (Painting) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ สามารถมองเห็นสีได้ ชัดเจน (ตาไม่บอดสี) สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษา อังกฤษได้เป็นอย่างดี มีทักษะความสามารถในการเขียน Program Robot ได้เป็นอย่างดี 3. ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์ (ประจำ�โรงง�น สมุทรส�คร) - เพศชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ขึ้นไป มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และความรู้ด้าน ความปลอดภัยในการทำางาน 4. ล่�มภ�ษ�ญี่ปุ่น 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 21-32 ปี สัญชาติไทย วุฒิ ป.ตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น เกรด 2.50 ขึ้นไป - สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาไทยและภาษา ญี่ปุ่นได้ดีมาก มีผลการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ 1, 2, 3 - มีประสบการณ์การล่ามภาษาญี่ปุ่น 5 ปี - สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี ถ้ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง เขียน พูดอ่านได้ดี มีประสบการณ์การล่าม ในส่วนงาน Design Engineer และการตลาด 5. ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิต-ง�นเป่�พล�สติก (ประจำ� โรงง�นสมุทรส�คร) - เพศชาย/หญิง อายุ 34 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ระดับบริหาร ไม่อย่างน้อยกว่า 5 ปี - มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001/ ISO 14001/ GMP-HACCP, TPM มีภาวะผู้นาำ และสามารถ รวบรวมข้อมูลการผลิตเพื่อใช้วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ดี 6. วิศกร R&D (ประจำ�โรงง�นสมุทรส�คร) 3 อัตร� - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม ศาสตร์ หรือสูงกว่า สาขาอุตสาหกรรม เครื่องกล พลาสติก มีประสบการณ์การทำางานด้านเป่าและฉีด พลาสติก ไม่ต่ำากว่า 2 ปี มีความรู้และเข้าใจระบบ คุณภาพ ISO 9001,TPM สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Project - มีความเป็นผู้นำา และมนุษยสัมพันธ์ดี 7. วิศวกรอนุรักษ์พลังง�น (ส�ข�สมุทรส�คร) - เพศชาย อายุ 25 ปีข้นึ ไป วุฒิ ป.ตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ด้านอนุรักษ์ พลังงาน 3 ปีข้นึ ไป สามารถเขียนแบบ 3D , AutoCAD ได้ สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 8. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ยใน (ประจำ�โรงง�น สมุทรส�คร) - อายุ 23-28 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถไปปฏิบัติงาน ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office มีความรู้ทางด้านระบบ ERP - สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น และทำางานที่ได้รับ มอบหมายตามเป้าหมายและเวลาที่กำาหนดได้ดี 9. วิศวกร New Model/วิศวกร R&D/วิศวกร

ควบคุมคุณภ�พ (ส�ข�ศรีร�ช�) 20 อัตร� - อายุ 24-35 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ อุตสาหกรรมพลาสติก Tool , Mold &Die, Mechanic มีความรู้เกี่ยวกับ ISO TS16949, Mechanic, Cutting Jig พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ - มีประสบการณ์ตรงสายงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Automotive Part มีประสบการณ์ด้าน New Model AN PQP PPAP โดยตรง มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน แบบ 2D และ 3D DWG มีความรู้เกี่ยวกับ Process Injection Molding และ Blow Molding - มีประสบการณ์การทำางาน 1-2 ปี 10. ผู้จัดก�รฝ่�ยประกันคุณภ�พ (ส�ข�ศรีร�ช�) - เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี มีประสบการณ์ตรง ในงานบริหารคุณภาพ วุฒิ ป.ตรี/โท วิศวกรรมอุตสาห การ การจัดการ บริหารอุตสาหกรรม บริหารคุณภาพ เครื่องกล เคมี โพลิเมอร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ ติดต่อกับลูกค้า & ซัพพลายเออร์ได้ดี - มีความสามารถในการวัดและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้เครื่องมือ QC 7 Tools มีความรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งพูด อ่าน เขียน - มี ค วามรู ้ด้ า นระบบ ISO9001, TS16949, ISO14001, TIS18001, 5 ส มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีภาวะผู้นาำ สูง มีประสบการณ์การทำางาน (Professional Experiences) 5 ปีขน้ึ ไป มีความสามารถทำางานได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำา และตรงตามเวลาที่กำาหนด - มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น สามารถทำางานภายใต้ความกดดันได้อย่างดี ติดต่อ น�ยอิฐธิพัทธ์ ม�ลี โทร. 09-0084-0451, 0-3834-71878, 0-3834-7204-6 โทรส�ร 0-38347189 ที่อยู่ 150/62 ม.9 ต.หนองข�ม อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี 20110

เอสทีพี แอนด์ ไอ

รับวุฒิ ปวส.ขึ้นไป 230 อัตรา วิศวกร ธุรการ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำ�กัด (มห�ชน) แปรรูปและ ติดตั้งผลิตภัณฑ์โครงสร้�งเหล็ก (Steel Structure) ง�นท่อ (Piping) และผลิตภัณฑ์โลหะ (Steel Products) ม�น�นกว่� 30 ปี มีสำ�นักง�นส�ข� โรงง�น ชลบุรี โรงประกอบท่�เรือแหลมฉบัง โรงง�นศรีร�ช� โรงง�นระยอง กำ�ลังเปิดรับสมัครบุคล�กรจำ�นวนม�ก เพื่อรองรับง�นโปรเจกต์ต�่ งประเทศขน�ดใหญ่ ขอเชิญ ทุกท่�นม�เป็นส่วนหนึ่งของคว�มสำ�เร็จ ดังนี้ 1. วิศวกรจบใหม่ (โรงประกอบท่�เรือแหลมฉบัง โรงง�นระยอง) 3 อัตร� - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา เครื่องกล โยธา อุตสาหการ ไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้น ไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 2. ช่ �งเทคนิค โรงง�นศรีร�ช� (หนองค้อ) 20 อัตร� - เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่าง ยนต์ ช่างกล เทคนิคโลหะ ช่างเชื่อม เทคนิคการผลิต - กรณีเป็นนักศึกษาจบใหม่ยินดีต้อนรับและฝึกให้ - มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. Supervisor/โฟร์แมน พร้อมทีมช่�ง - Supervisor/โฟร์แมน มีประสบการณ์ในสาย งานโดยตรง 3-5 ปี มีทีมงานในสังกัด 10 คนขึ้นไป จะ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถทำางานที่โรงงานชลบุรี (บางปะกง) และโรงงานระยองได้ 4. วิศวกรโครงก�ร (โครงสร้�ง/Piping/Scaffolding) 10 อัตร� - เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรม ศาสตร์ สาขาเครื่องกล มีประสบการณ์ในสายงาน ก่อสร้าง งานโครงสร้าง งาน Oil&Gas โรงไฟฟ้า หรือ ใกล้เคียง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Primavera 6 ในการ วางแผนงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สื่อสารภาษา อังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถระบุทาำ งานที่โรงงานชลบุรี โรงประกอบท่าเรือแหลมฉบัง หรือโรงงานระยองได้ 5. ช่�งเทคนิค โรงง�นชลบุรี 30 อัตร� - เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขา เครื่องยนต์ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคการผลิต - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ยินดี รับนักศึกษาจบใหม่ ปฏิบัติงานโรงงานชลบุรี 6. จป.วิ ช �ชี พ /จป.เทคนิ ค /จป.เทคนิ ค ขั ้น สู ง 40 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย กรณีเป็น จป.เทคนิค จป.เทคนิคขั้น สูง ไม่จำากัดวุฒิ มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีข้นึ ไป มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจด้านงานก่อสร้าง งานโครงสร้างเหล็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. วิศวกรจัดซื้อ/เจ้�หน้�ทีจ่ ดั ซือ้ อ�วุโส สำ�นักง�น ใหญ่ 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรม ศาสตร์ ทุกสาขา หรือหากไม่ใช่วิศวกรต้องมีประสบ การณ์ด้านจัดซื้อ-ก่อสร้าง มีประสบการณ์ในด้านงาน จัดซื้อจัดจ้างหรืองานโครงการ งานเหล็ก หรืองาน ก่อสร้าง 1-3 ปีขึ้นไป - สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี 8. เจ้�หน้�ที่จัดซื้อ โรงง�นแหลมฉบัง ศรีร�ช� ระยอง 3 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญา ตรี สาขาการบัญชี บริหาร การจัดการ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานจัดซือ้ งานก่อสร้าง มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถประจำาที่โรงงาน แหลมฉบัง ศรีราชา ระยอง ได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ได้ดี - มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี 9. ช่�งเทคนิค โรงง�นระยอง 20 อัตร� - เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่าง ยนต์ ช่างกล เทคนิคโลหะ ช่างเชื่อม เทคนิคการผลิต - กรณีเป็นนักศึกษาจบใหม่ยินดีต้อนรับและฝึกให้ - มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 10. Welding Engineer/Welding Supervisor - เพศชาย อายุ 24-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการเชื่อม โลหะการ อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานเชื่อม - ในสายงานเชื่อมยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ - ทำางานที่โรงงานศรีราชา ระยอง แหลมฉบัง 11. เจ้�หน้�ที่ธุรก�รด้�นภ�ษ�อังกฤษ 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง วุฒปิ ริญญาตรี ด้านภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือที่ใกล้เคียง - สามารถสื่อสารและแปลภาษาอังกฤษได้อย่างดี ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบ ใหม่ สามารถปฏิบัติงานที่โรงประกอบท่าเรือแหลมฉบัง 12. Q.C. Inspector/NDT/CSWIP/UT 20 อัตร� - เพศชาย/หญิ ง วุ ฒิ ปวช.-ปวส., ปริ ญ ญา ตรี มีคุณวุฒิตรงสายงานเชื่อม งานโมดูล Oil&Gas และใบ Certificate กรณีจบระดับ ปวช.-ปวส. แต่มี ประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาในด้าน Supervisor หรือ Inspector ขึน้ อยู่กับประสบการณ์ มีประสบการณ์ ในสายงานด้าน Q.A./Q.C. Painting Inspector CSWIP 3.1 และ 3.0 มีความรู้เรื่องด้านงานเชื่อม Welding Inspector 13. ผู ้จ ัด ก�ร/หั ว หน้ � ง�นคว�มปลอดภั ย ทุ ก โรงง�น 4 อัตร� - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัย มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจด้านงานก่อสร้าง งานโครงสร้างเหล็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถ เป็นวิทยากรฝึกอบรมงานด้านความปลอดภัย การจัด หลักสูตรด้านความปลอดภัย

- มีความสามารถในการบังคับบัญชา 14. IT Support (โรงประกอบท่�เรือแหลมฉบัง ระยอง) 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT มีประสบการณ์ ในสายงานอย่างน้อย 1-2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 15. วิศวกรง�นแบบ/Draftsman/ช่�งเขียนแบบ โรงง�นชลบุรี แหลมฉบัง ศรีร�ช� ระยอง 10 อัตร� - เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัด สาขา สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ 2D/3D ได้ อย่างคล่องแคล่ว ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดี รับนักศึกษาจบใหม่ ติดต่อ คุณเฉลิมรัตน์, คุณอำ�น�จ บริษัท เอส ทีพี แอนด์ ไอ จำ�กัด (มห�ชน) 32/24 อ�ค�รซิโนไทยท�วเวอร์ ชั้น 3 ซ.สุขุมวิท 21 (ซ.อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2260-1181 ต่อ 154 แฟกซ์ 0-2260-1182 Website: www.stpi.co.th

พระนครฮอนด้าออโตโมบิล

รับวุฒิ ปวช.ขึ้นไป ร่วม 60 อ.

บริษัท พระนครฮอนด้�ออโตโมบิล จำ�กัด โชว์รูม พร้อมศูนย์บริก�รรถยนต์ HONDA เปิดดำ�เนินก�ร ม�กว่� 17 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ส�ข� ได้แก่ ส�ข�วิภ�วดี (สำ�นักง�นใหญ่) ส�ข� บ�งชัน ส�ข�บ�งซื่อ ส�ข�เกษตรตัดใหม่ และกำ�ลัง จะเปิดส�ข�ใหม่ ร�มอินทร� กม.2 เร็ว ๆ นี้ ต้องก�ร รับผู้ร่วมง�นดังนี้ 1. พนักง�นประเมินร�ค� (BP) 15 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้เรื่องรถยนต์เป็นอย่างดี มีใจรักในงาน บริการ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. พนักง�นช่�งเทคนิค 30 อัตร� - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญา ตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่อง รถยนต์ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. พนักง�นที่ปรึกษ�ง�นบริก�ร (SA) - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวส.ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์รถยนต์

บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (ส�ข�สีลม) 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2101-8000 แฟกซ์ 0-2101-8153

จีเอฟพีที

รับกว่า 50 อัตรา โฟร์แมน จนท.วิจัยฯ

บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) ผลิตไก่สดแช่แข็ง และแปรรู ป เพื ่อ ก�รส่ ง ออก ต้ อ งก�รรั บ ผู ร้ ่ ว มง�น หล�ยอัตร�ดังนี้ 1. โฟร์แมน ฝ่�ยก่อสร้�ง - เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้าน งานก่อสร้าง 2 ปี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ในการทำางาน 2. โฟร์แมน 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 20-27 ปี วุฒิ ปวส. สาขา อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความกระตือรือร้น มี ความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ด้าน โรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. พนักง�นเช็กผลได้ 3 อัตร� - เพศหญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. - ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำางานเป็นกะได้ 4. เจ้�หน้�ที่ Q.A. 10 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ไม่จำากัดสาขา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีความรับผิดชอบ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5. พนักง�นขับรถ 5 อัตร� - เพศชาย อายุ 25-40 ปี ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา - มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือประเภท 2 - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่าง ดี สามารถทำางานล่วงเวลา และทำางานเสาร์-อาทิตย์ได้ - ไม่เสพยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - มีความกระตือรือร้นในการทำางาน 6. เจ้�หน้�ที่วิจัย และเพิ่มประสิทธิภ�พ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิ ป.ตรีโท สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - มีความรับผิดชอบสูง ทำางานในภาวะกดดันได้ - มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำางาน

เจาะใจบริษัทดัง ค้นหาตำาแหน่งงาน

อ่านนิตยสาร

www.mrthaijob.com

ว า ง แ ผ ง ร้ า น ห นั ง สื อ ชั้ น นำา ทั่ว ป ร ะ เ ท ศ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. พนักง�นอะไหล่ 3 อัตร� - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญา ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ในศูนย์บริการรถยนต์จะ พิจารณาเป็นพิเศษ 5. ที่ปรึกษ�ก�รข�ย 10 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญา ตรี ทุกสาขา บุคลิกภาพดี มีใจรักด้านงานบริการ มี ประสบการณ์ด้านงานขายรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณม�ริณี คุ้มภักดิ์ บริษทั พระนครฮอนด้� ออโตโมบิล จำ�กัด 110 ถ.วิภ�วดีรังสิต แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2941-1888 ต่อ 503, 505 แฟกซ์ 0-2941-1888 ต่อ 507

เซ็นทรัล รีเทลฯ รับร่วม 80 อัตรา วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (ส�ข�สีลม) เซ็นทรัลรีเทล ผูน้ ำ�ธุรกิจค้�ปลีกที่ประสบคว�มสำ�เร็จ สูงสุดแห่งหนึง่ ในภูมิภ�ค ห�กคุณสนใจที่จะร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในธุรกิจค้�ปลีก เร�พร้อมเปิดโอก�สที่ดีที่สุด ให้คุณเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับระบบก�รทำ�ง�นที่ทันสมัย ที่สุด สำ�หรับคนรุ่นใหม่ที่รักคว�มก้�วหน้�และมีคว�ม กระตือรือร้นเช่นคุณ 1. เจ้�หน้�ที่ Display (เซ็นทรัล ล�ดพร้�ว) 2 อัตร� - เพศชาย/หญิ ง วุ ฒิ ป.ตรี สาขาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ชอบการทำางาน เป็นทีม รักความก้าวหน้า มีความขยัน และอดทน 2. พนักง�นข�ย เเคชเชียร์ พนักง�นป้องกันก�ร สูญเสีย ประจำ�โรบินสันสุขมุ วิท (ติด BTS, MRT สถ�นี สุขุมวิท) 7 อัตร� - อายุ 20 ปีขึ้นไป อัธยาศัยดี รักงานบริการ - สามารถทำางานตามเวลาเปิดปิดของห้างได้ 3. เจ้�หน้�ที ่บั ญชี (ประจำ� สนง.สี ลม) 10 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. Tele Sale ประจำ� Office Mate (หยุด เส�ร์-อ�ทิตย์) 50 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความขยัน อดทน - มีประสบการณ์ด้าน Tele Sales มาก่อน จะได้ รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. เจ้� หน้ � ที่ ธุ ร ก�ร ประจำ� สำ � นั ก ง�นใหญ่ (เช็นทรัล ชิดลม) 5 อัตร� - เพศหญิง อายุ 21-28 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่ จำากัดสาขา บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความ สามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี ติดต่อฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล ด้�นสรรห�ว่�จ้�ง

7. หัวหน้�หน่วยวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้น ไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้า มีประสบการณ์ทางด้าน Ready to eat จะพิจารณา เป็นพิเศษ 8. วิศวกร 3 อัตร� - เพศชาย อายุ 23-30 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมอาหาร ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ มี ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูปได้ดี 9. ช่�งซ่อมบำ�รุง 10 อัตร� - เพศชาย อายุ 19-30 ปี วุฒิ ปวช. ปวส. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ - มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ปี - สามารถเข้ากะได้ 10. หัวหน้�ง�นผลิต 5 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 22-25 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ คุณรักช�ติ โสชด� บริษทั จีเอฟพีที จำ�กัด (มห�ชน) 209 ม.1 ถ.เทพ�รักษ์ ตำ�บลบ�งเส�ธง อำ�เภอบ�งเส�ธง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10540 โทร. 0-2315-9400 แฟกซ์ 0-2315-9433 Website: www.gfpt.co.th

บิซิเนส ออนไลน์

รับกว่า 200 อ. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

บริษทั บิซเิ นส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) บริก�รข้อมูล บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง BINGO: ให้บริก�รข้อมูลของ นิติบุคคลในประเทศไทยผ่�น www.bol.co.th ที่ผู้ใช้ ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลสถ�นภ�พท�งก�รเงิน วิเคร�ะห์ อุตส�หกรรม ดัชนีก�รชำ�ระเงิน ก�รวิเคร�ะห์กลุ่ม ลูกค้� ก�รวิเคร�ะห์ตล�ด และอื่น ๆ DBThai: ให้ บริก�รข้อมูลนิติบุคคลในประเทศไทยผ่�นท�งระบบ ออนไลน์ โดยคิดค่�บริก�รจ�กจำ�นวนข้อมูลที่ใช้ง�น ลูกค้�ส�ม�รถค้นห�บริษัทและเลือกข้อมูลที่ต้องก�ร และซื้อข้อมูลผ่�นท�ง www.bol.co.th COL (Count Online):ให้บริก�รข้อมูลของบุคคลล้มละล�ย และ ข้อมูลก�รข�ยทอดตล�ดผ่�นท�งระบบออนไลน์ BIR: BIR (Business Information Report) เป็น Credit report ซึ่งส�ม�รถตรวจสอบระดับคว�มเสี่ยงของ บริษทั ต่�ง ๆ ทั้งในและต่�งประเทศกว่� 70 ล้�นบริษทั ใน 214 ประเทศทั่วโลก ต้องก�รรับผู้ร่วมง�นดังนี้ 1. Customer Service Officer/Manager - เพศหญิง วุฒปิ ริญญาตรี ทุกสาขา ยินดีพจิ ารณา นักศึกษาจบใหม่ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เน้นอ่านและ เขี ย น มีทัก ษะด้า นการจั ดเก็บเอกสารและเครื่อ งใช้ สำานักงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Word, Excel, PowerPoint มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานติดต่อพบปะผู้คน - มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ 3 ปี ในตำาแหน่งของ Manager 2. Data Operation (เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบริห�รและ

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2556 ควบคุมคุณภ�พของข้อมูล) 6 อัตร� - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน หรือการบัญชี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารงานและควบคุม คุณภาพการผลิตงานคีย์ข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel, PowerPoint) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3. Business Analyst (Rama III) 2 อัตร� - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์การทำางานอย่างน้อย 0-3 ปี หรือประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้ทั้งพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลด้านงบการเงิน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี มีทกั ษะ ในการสื่อสารดี สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามจาก ลูกค้าที่จัดส่งรายงานให้ได้ 4. พนักง�นคีย์ข้อมูล 200 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ปริญญาตรี สาขาการบริหาร การตลาด การบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถพิมพ์ดดี ได้ท้งั ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทจัด อบรมให้ก่อนปฏิบัติงานจริง ยินดีรับนักศึกษาที่ต้องการ หาประสบการณ์และรายได้พิเศษช่วงปิดเทอม ติดต่อ ฝ่� ยทรัพย�กรบุค คล บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) โทร. 0-2657-3999 Ext. 1200-1205 อ�ค�ร SV CITY (SVOA) 900/8-10 ชั้น 14 ถ.พระร�ม 3 แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120 Website: www.bol.co.th

เคเอ็ม อินเตอร์ แล็บ

รับ พนง.ทั่วประเทศกว่า 400 อ.

กลุ่มบริษัท SSUP ผู้ประกอบก�รธุรกิจเครื่องสำ�อ�ง คิวท์เพรส ผลิตภัณฑ์ส�รสกัดธรรมช�ติ โอเรียนทอล พริ ้น เซส ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อ�ห�รจีเ อ็ น ซี จ �กสหรั ฐ อเมริก� และน้ำ�ดื่มกตัญญู ธุรกิจเพื่อสังคม คืนกำ�ไร 100% เพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�ไทย SSUP ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 มีร้�นค้�ข�ยทั่วประเทศม�กกว่� 530 แห่ง และเครื่องสำ�อ�งคิวท์เพรส ข�ยผ่�นร้�นค้�ตัวแทน จำ�หน่�ยทั่วประเทศม�กกว่� 600 แห่ง ขณะนีต้ ้องก�ร รับพนักง�นเพิ่มหล�ยอัตร�ดังนี้ 1. พนักง�นแนะนำ�ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง Cute Press (ทั่วประเทศ) 150 อัตร� - เพศหญิง อายุ 18-27 ปี วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. ส่วนสูง 156 เซนติเมตร ขึ้นไป - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพผิว ดี มีใจรักงานขายและงานบริการ มีประสบการณ์งาน ขาย หรืองานบริการในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า 2. พนักง�นแนะนำ�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริม GNC ในโซนรัชด� สีลม-บ�งรัก พระร�ม 4 บ�งน� บ�งพลี 50 อัตร� - เพศหญิง อายุ 18-27 ปี วุฒิปริญญาตรี - ส่วนสูง 156 เซนติเมตรขึ้นไป มีบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพผิวดี มีใจรักงานขายและงาน บริการ มีประสบการณ์งานขาย หรืองานบริการในห้าง สรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า 3. พนั ก ง�นแนะนำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื ่อ งสำ � อ�ง Oriental Princess พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 100 อัตร� - เพศหญิง อายุ 18-27 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ส่วน สูง 158 เซนติเมตรขึน้ ไป มีบคุ ลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพผิวดี มีใจรักงานขายและงานบริการ 4. Data Collection-Auditor 10 อัตร� - เพศชาย อายุ 23-32 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถ เดินทางออกต่างจังหวัดได้ 1-2 สัปดาห์ตอ่ เดือน สามารถ ขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ มี ความรับผิดชอบสูง สามารถทำางานนอกเวลาได้ 5. ช่�งซ่อมบำ�รุง ไฟฟ้�/แอร์ ประจำ�สำ�นักง�น 10 อัตร� - เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. แผนกไฟฟ้า มีประสบการณ์ในตำาแหน่งงานซ่อมบำารุง ไฟฟ้า/แอร์ อย่างน้อย 3 ปี 6. Audit Stock ร้�นค้� Cute Press และ Oriental Princess 10 อัตร� - เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. ทุก สาขา มีประสบการณ์ด้านการเช็กสต็อกสินค้าตามห้าง สรรพสินค้า 7. มัณฑน�กร/Interior Designer/ตกแต่งภ�ยใน Shop Oriental Princess/Cute Press/GNC 4 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี ด้านออกแบบตกแต่งภายใน มัณฑนศิลป์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง สามารถใช้ โปรแกรม AutoCAD, 3D Max, SketchUp หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป มีความรอบรู้เรื่อง ของเทรนด์ของสินค้าและรูปแบบตามสมัย สามารถทำา งานเป็นทีมได้ สามารถรับฟังความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี 8. พนัก ง�นข�ยประจำ� ออฟฟิศ, Telesales 20 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป มีใจรักงานบริการและงานขาย มีความ กระตือรือร้น และสามารถทำางานเป็นทีมได้เป็นอย่าง ดี มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ มีทกั ษะในการเจรจาสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9. Call Center 10 อัตร� - เพศหญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป - มีประสบการณ์ในตำาแหน่งงาน Call Center หรือ Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทน และทำางานเป็นทีมได้ดี 10. Programmer/Software Developer/ Web designer 5 อัตร� - Male/Female. Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering or related fields - Minimum 1 year direct experience in web develop with PHP, HTML, Java Script, ALAX, CSS/XHTML, MySQL, XML, Java Framework (such as JQuery, PrototypJS). Strong problem diagnostic and solving. Computer users customer focus attitude. Good interpersonal skill 11. เจ้�หน้�ที่บัญชี ประจำ�สำ�นักง�น 4 อัตร� - เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี บัญชี - มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้มาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 12. เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร 5 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์ ด้านงานเอกสารและติดต่อประสานงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออฟฟิศได้เป็น อย่างดี ถ้าได้โปรแกรมคำานวณ Excel เป็นอย่างดีจะ พิจารณาเป็นพิเศษ 13. CRM Officer 4 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญา ตรี ตามสาขาที่กำาหนด มีประสบการณ์การทำางานด้าน บริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในการบริการ - สามารถขับรถได้และเดินทางต่างจังหวัดได้ 14. ผู้จัดก�รแผนกก�รบริก�รข�ยประกันวิน�ศภัย 5 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี วุฒิปริญญา ตรี สาขาการตลาด การขาย การบริหาร หรืออื่น ๆ ที่ เกีย่ วข้อง มีประสบการณ์ในตำาแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี - มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและพัฒนา ธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิตอย่างน้อย 3 ปี

<<07

15. เจ้�หน้�ที่สรรห� 2 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ จิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์กร หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มี ประสบการณ์ด้านงานสรรหาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มี เทคนิคในการสรรหาบุคลากรจะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ มีความกระตือรือร้น และสามารถทำางานเป็นทีม ได้อย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง 16. Creative 3 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ มีความรู้ความสามารถด้านกราฟิค มีความคิด สร้างสรรค์ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ 17. Marketing Executive 3 อัตร� - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด การขาย การบริหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสิ่ง พิมพ์ Online Marketing อย่างน้อย 2 ปี - มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ - มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 18. ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยประจำ�จังหวัด/ผู้จัดก�รเขต (น้ำ�ดื่มกตัญญู) เครือ SSUP - เพศชาย อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี มี ประสบการณ์ด้านการขายหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี - มีประสบการณ์ด้านการขายและขยายช่องทาง จำาหน่าย สามารถทำางานเอกสารและรายงานได้อย่างดี - มียานพาหนะเป็นของตนเอง สามารถติดต่อ สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 19. Social Media Executive 3 อัตร� - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญา ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน ตลาดดิจติ อล เช่น Website, Mobile, Search engine, Blog, forum, Webboard, Social Network and etc. - มีความรู้ด้าน Social Media, Buzz มีความ สนใจในเทคโนโลยีและสื่อในช่องทางใหม่ ๆ - มีทกั ษะการสื่อสาร สามารถร่วมงานกับผูอ้ นื่ ได้ดี 20. พนักง�นส่งเอกส�ร (Messenger) 3 อัตร� - เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป - มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง รู้เส้นทางใน กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี - รอบคอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความ อดทนและสามารถทำางานในสภาพความกดดันได้ - มี service-mind และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 21. ผู้ชว่ ยช่�งไฟฟ้�/ซ่อมบำ�รุง (เงินเดือนประจำ� +สวัสดิก�รดี) 4 อัตร� - เพศชาย อายุ 23-32 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขา วิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานผู้ช่วยช่างหรือ ซ่อมบำารุง 1 ปีขึ้นไป - ขยัน อดทน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ - ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 22. เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน 2 อัตร� - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญา ตรี สาขาบัญชี การเงิน มีประสบการณ์ด้านบัญชี การ เงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มารยาทดี มีความรับผิดชอบสูง 23. Senior Supervisor/Supervisor data collection 4 อัตร� - เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี มี ประสบการณ์ดา้ นวิจยั ภาคสนาม 1 ปีข้นึ ไป ขยัน อดทน 24. Researcher & Analyst 2 อัตร� - Age not over 35 years old. Bachelor’s or Master’s degree in Doctorage (Research, Statistics, Marketing or related fields) - Efficient in using of MS Office. Good communication skill. Efficient in using of SPSS - Good knowledge of English ติดต่อ คุณสันติ์พร บริษัท เคเอ็ม อินเตอร์ แล็บ อ�ค�ร ว.วิโรจน์ 89/1 ซ.รัชฎภัณฑ์ ถ.ร�ชปร�รภ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2642-6060 ต่อ 1619 แฟกซ์ 0-2248-2021 http:// www.ssup.co.th

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

รับ 100 อ. ผจก. หัวหน้าแผนก พนง.บริการ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) Major Cineplex Group ผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จโรง ภ�พยนตร์ โบว์ลิ่ง ข�ยโฆษณ� ข�ยพื้นที่ ฯลฯ รับ ผู้ร่วมง�นดังนี้ 1. ผู้จัดก�รบัญชี-ก�รเงิน (บริษัทในเครือ) - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี/ โท สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้า งานไม่ต่ำากว่า 3 ปี ในตำาแหน่งงานไม่ต่ำากว่า 3 ปี สามารถจัดทำางานเงินเดือน กองทุนเงินทดแทน และ ประกันสังคมได้ 2. หัวหน้�แผนกโรงภ�พยนตร์ ประจำ�เมเจอร์ ส�ข�ธัญบุรี และส�ข�รังสิต 5 อัตร� - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ บริหาร ธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ การทำางานในสายงานโรงภาพยนตร์หรือธุรกิจบริการ อย่างน้อย 1 ปี มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสาร ที่ดี มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี - มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี 3. พนักง�นบริก�รเทศก�ลล�นเบียร์ ก�ร์เดน เมเจอร์ รัชโยธิน 40 อัตร� - อายุ 18-30 ปี ไม่จำากัดเพศ มีใจรักงานบริการ คิดบวก มีความกระตือรือร้น อดทน ชอบทำางานใน บรรยากาศลานเบียร์ - สามารถทำางานในช่วงเวลา 16.00-24.00 น. ได้ 4. พนักง�นบริก�ร Full-Time และ Part-Time ประจำ�ส�ข�เซ็นทรัลเฟสติวัล ห�ดใหญ่ และโลตัส สงขล� 50 อัตร� - อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีใจรักการบริการ และทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะการแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจที่ดี ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์การทำางาน 5. ช่�งไฟฟ้� ประจำ�ศูนย์ก�รค้�เมเจอร์ รัชโยธิน ปิ่นเกล้� รังสิต สุขุมวิท 10 อัตร� - เพศชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การ ทำางานด้านดูแลงานระบบภายในอาคารอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี 6. ผู้จัดก�รฝ่�ยโครงก�ร (บริห�รฝ่�ยก่อสร้�ง) - อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน มีประสบการณ์การ ออกแบบโครงการไม่ตำ่ากว่า 3 ปี และผ่านประสบการณ์ การบริหารโครงการไม่ต่ำากว่า 3 ปี - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี มีทักษะในการนำาเสนอ มีความคล่อง ตัวในการเดินทางทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 7. ผู้จัดก�รฝ่�ยโครงก�ร (บริห�รฝ่�ยก่อสร้�ง) - อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน มีประสบการณ์การ ออกแบบโครงการไม่ตำ่ากว่า 3 ปี และผ่านประสบการณ์ การบริหารโครงการไม่ต่าำ กว่า 3 ปี สามารถใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี มี ทักษะในการนำาเสนอ มีความคล่องตัวในการเดินทางทั้ง ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำ�กัด (มห�ชน) สำ�นักง�นใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงล�ดย�ว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2515-5300 ต่อ 846 แฟกซ์ 0-2511-5819


08>>

ราชการ-ข่าวเด่นรอบสัปดาห์

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2556

สนง.วุฒิสภา รับนักวิเทศสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท รับ ปวช.-ป.ตรี 4 ต.น. สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภา สามัญ ดังนี้ 1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาจีน) - วุฒปิ ริญญาตรี หรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมาย ระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ - มีความรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดี โดยมีผลสอบวัด ระดับภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ไม่ น้อยกว่าระดับ 6 - มีความรูภ้ าษาอังกฤษ โดยมีผลทดสอบวัดระดับ ภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน 2. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาเวียดนาม) - วุฒปิ ริญญาตรี หรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมาย ระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์

หรือภาษาศาสตร์ - มีความรู้ภาษาเวียดนามเป็นอย่างดี - มีความรูภ้ าษาอังกฤษ โดยมีผลทดสอบวัดระดับ ภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International (Communication) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 1. มีความรู้ในการโต้ตอบจดหมาย 2. มีความสามารถในด้านการแปลเอกสารและ การทำาหน้าที่ล่าม 3. มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัคร ได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำานักบริหารงานกลาง สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 1 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ระหว่างวัน ที่ 24 -31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. เว้น วันหยุดราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2831-9362 , 0-2831-9392 หรือทาง Website ของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ www.senate.go.th โดยสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอกและนำามา ยื่นใบสมัครตามสถานที่รับสมัครข้างต้น เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครคัด เลือก ผู้สมัครคัดเลือกตำาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติ การ จะต้องยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

กรมการบินพลเรือน รับนักวิชาการ

กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการดังนี้ 1. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา สิทธิการบิน) - วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และ - ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. 2. นั ก วิ ช าการขนส่ง ปฏิ บั ติ ก าร (ด้ า นความ ปลอดภัยด้านการบิน) - วุฒปิ ริญญาโท หรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางความ ปลอดภัยด้านการบิน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการ บริหารการบิน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการ บริหารจัดการการบิน ผู ้ป ระสงค์ จ ะสมัค รสามารถสมัค รสอบได้ ท าง

อินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมี ขั้นตอน ดังนี้ ให้ผ้ปู ระสงค์จะสมัครสอบสมัครทางเว็บไซต์กรม การบินพลเรือน http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำารง ตำาแหน่งต่าง ๆ ให้กรมการบินพลเรือน” หรือ http:// job.aviation.go.th กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนด ระบบจะกำาหนดแบบ ฟอร์มการชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ พิมพ์แบบฟอร์มการชำาระเงินลงในกระดาษ A4 จำานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำาไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีทไ่ี ม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำาระเงิน

1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำา ขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายในครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำานวน 3 รูป 2) สำาเนาประกาศนียบัตร และสำาเนาระเบียน แสดงผลการศึกษา จำานวน 1 ฉบับ 3) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนา ทะเบียนบ้าน จำานวน 1 ฉบับ 4) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในตำาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติ การได้ ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิด รับสมัคร) จำานวน 1 ฉบับ 5) สำาเนาหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ในกรณีท่ชี ่อื -สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร คัดเลือก เช่น สำาเนาใบทะเบียนสมรส จำานวน 1 ฉบับ ผู้สมัครคัดเลือกใช้สำาเนาหลักฐานการศึกษา และ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการ ศึกษาตรงกับตำาแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่า เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด นั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น เกณฑ์ โดยจะต้องสำาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 31 ตุลาคม 2556 หรือบันทึกข้อมูลในขณะนัน้ ได้ ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์การชำาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงใน สื่อบันทึกข้อมูลในภายหลัง แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ ให้ผ้ปู ระสงค์จะสมัครสอบนำาแบบฟอร์มการชำาระ เงิน ไปชำาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุง ไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม-1 พฤศจิ ก ายน 2556 ภายในวั น และเวลาทำ า การของ ธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำาระเงินไว้เป็นหลัก ฐานด้วย ผู้ประสงค์จะสมัครสอบทีช่ ำาระเงินค่าธรรมเนียม สอบแล้ว จะได้รับเลขประจำาตัวสอบ โดยจะกำาหนดเลข ประจำาตัวสอบ ตามลำาดับของการชำาระค่าธรรมเนียมการ สอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจำา ตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation. go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้ง ให้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำาตัวสอบ”

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ 1. นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ปฏิ บั ติ ง าน ณ สำานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) - วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ เท่าได้ไม่ต่ำากว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์ กรมทางหลวงชนบท โดยสำานักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 -31 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบ สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำานวย การ สำานักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) 409 หมู่ 3 ตำาบลหนองซาก อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3820-1138 ต่อ 103, 104 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.30 น. ขณะเดียวกันกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้ 2. วิศวกรโยธา ปฏิบัติงาน ณ สำานักทางหลวง ชนบทที่ 2 (สระบุรี) - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำา รวจ และได้รับใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธาตามที่กฎหมายกำาหนด 3. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ณ สำานักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี

กรมยุทธศึกษา ทอ. รับช่างไม้ ด้วย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรและจ้างเป็นพนักงาน ราชการ จำานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำาแหน่งช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทนเดือน ละ ๑๑,๒๘๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือน ละ ๑,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้ า ง ตั ้ง แต่ วั น ที ่มี คำ า สั ่ง จ้ า งเป็ น พนักงานราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง หรือในกรณีที่เป็นงาน (ช่างไม้) ที่ต้องใช้ ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นนั้ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงาน (ช่างไม้) ที่จะปฏิบัติไม่

ม.ศิลปากร รับ ป.ตรี-โท

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 1. นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำานวน 4 อัตรา - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่าำ กว่านี้ ทาง ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียนรายวิชาการบัญชีหรือการเงิน รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี ผู ้ป ระสงค์ จ ะสมัค รยื ่น ใบสมั ค รได้ ที ่ ชั้ น 7 สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรม ราชชนนี กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7544 , 0-28497500 -7530 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5790 ต่อ 22143 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ 2. นักตรวจสอบภายใน (ลูกจ้างชั่วคราว ) - วุฒิปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี ผู ้ป ระสงค์ จ ะสมัค รยื ่น ใบสมัค รได้ ที ่ ชั้ น 7 สำานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรม ราชชนนี กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7544 ต่อ 31704

หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำานักงานอธิการบดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนาม จันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5790 ต่อ 22143 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2556 ในวัน และเวลาราชการ เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งนำามายื่นในการสมัคร สอบ 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำานวน 1 รูป 2. สำาเนาใบสุทธิ หรือสำาเนาประกาศนียบัตร หรือสำาเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ สำาเร็จการศึกษา จำานวน 1 ฉบับ ทั้งในระดับปริญญา ตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก (โปรดนำาต้นฉบับตัวจริงมา แสดงด้วย) 3. สำาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำานวน 1 ฉบับ ทั้งในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (โปรดนำาต้นฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย) 4. สำาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำานวน 1 ฉบับ ทั้งในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (โปรดนำาต้นฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย) 5. สำ า เนาทะเบี ย นบ้ า น และบั ต รประจำ า ตั ว ประชาชน สำาเนาอย่างละ จำานวน 1 ฉบับ 6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนนามสกุล

สนใจวิธีการติดต่อกลับดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.iceh.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 31 ตุลาคม 2556 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ สำานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 420/1 อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์ (ชั้น 10) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเพิ่ม เติมได้ที่ 0-2354-8543 ต่อ 1030

มจธ. รับ ปวส.- ป.โท 6 อัตรา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี (มจธ.) รับสมัครพนักงาน ดังนี้

อบต.หนองแวง รับ ปวช.-ป.ตรี 11 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองแวง รับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำาบล ดังนี้ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำานวน 5 ตำาแหน่ง คือ 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทาง ด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รบั การรับรองจากทางราชการ หรือหน่วย งานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ตำา่ กว่านี้ทกุ สาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการ บันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำา และ ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำา 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ตาำ่ กว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทัว่ ไป ต้องศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 4. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ตาำ่ กว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน 5. ช่างโยธา 1 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ทางช่าง ก่อสร้าง ช่างสำารวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิค วิ ศ วกรรมโยธา เทคนิ ค วิ ศ วกรรมสำ า รวจ เทคนิ ค สถาปัตยกรรม สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำานวน 2 ตำาแหน่ง คือ 1. เจ้าพนักงานธุรการ 2 - วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ ไม่ต่ำากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่ง ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วย งานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้ รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้

เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ ไม่ต่ำากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่ง ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วย งานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 - วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ เทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำาหรับทางการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบ ได้ ไ ม่ ต่ำ า กว่ า นี ้ท างบั ญ ชี พาณิ ช ยการ เลขานุ ก าร การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำาหรับทางการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำานวน 4 ตำาแหน่ง คือ 1. บุคลากร 3 - วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสน ศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำา กว่านี้ทางการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การ บริหารธุรกิจ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 - วุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตำา่ กว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการคลัง 3. นักวิชาการศึกษา 3 - วุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตาำ่ กว่านี้ทางการ ศึกษา หรือคุณวุฒทิ ่ี ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาลได้ 4. นักพัฒนาชุมชน 3 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่าำ กว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ทางการ พัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ตำ่ากว่า ๔ ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน) คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม - เพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกอง ประจำาการแล้ว - ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานในตำาแหน่งที่ สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองกำาลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหาร อากาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๑ ตุลาคม ๒๔๔๖ ในวันและ เวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ o-๒๔๓๔๒๙๓๔ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๖ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สำาเนา จำานวน ๑ ชุด) ดังนี้ ๑. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและ แว่นตาดำา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำานวน ๓ รูป ๒. สำาเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียน

2. สำ า เนาแสดงผลการศึ ก ษา ได้ แ ก่ สำ า เนา ปริญญาบัตร หรือสำาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) หรือสำาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นแล้วแต่กรณี และ สำาเนาแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Records) ที ่แ สดงว่ า เป็ น ผู ้ม ีวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ตำ า แหน่ ง ตาม ประกาศรับสมัคร จำานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้อง สำาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 ตุลาคม 2556 3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนา ทะเบียนบ้าน จำานวนอย่างละ 1 ฉบับ 4. ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำาหนด ไม่ต่ำา กว่าประเภท 2 (สำาหรับผู้สมัครตำาแหน่งพนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดเบา) 5. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำากว่า 5 ปี จากผู้มีอำานาจ ลงนามของหน่วยงานที่รับรอง (สำาหรับผู้สมัครตำาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ตามที่กำาหนด) 6. สำาเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน) 7. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของ รัฐ หรือเอกชนเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

แสดงผลการศึ ก ษาครบหลั ก สู ต ร (กรณี ยั งไม่ไ ด้ รั บ ประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษา นั ้น ๆ) ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู ้ม ีคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ตำาแหน่งที่รับสมัคร ๓. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน ของผู้สมัคร ๔. สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ๕. สำาเนา หลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓) ๖. สำาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำาคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับ หลักฐานการสมัครอื่น) เงือ่ นไขในการสมัคร ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับ ตำาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการ ศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำาแหน่งที่สมัคร อันมีผล ทำาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง นี้เป็นโมฆะสำาหรับผู้นั้น

กรมแพทย์ ทอ. รับ พนง.ธุรการ

องค์การสิ่งแวดล้อม รับ พนง. 4 ต.น. องค์ ก ารอิ ส ระด้า นสิง่ แวดล้ อ มและสุข ภาพ (กอสส.) รับสมัครบุคลากร เพื่อดำารงตำาแหน่ง 1. นักวิชาการ สำานักวิชาการ 2. ผู้อำานวยการ สำานักวิชาการ 3. ผู้อำานวยการ สำานักประชาสัมพันธ์และสื่อสาร สาธารณะ 4. เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ไม่ต่ำากว่า 80,000 บาท)

- วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชา ช่างสำารวจ สาขาวิชาช่างโยธา 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฏิบตั งิ าน ณ สำานักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) - วุฒิ ปวช. หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตร กำาหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อย กว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน ต้น หรือเทียบเท่า หรือ - เป็นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถเหมาะสม และ มีความชำานาญงานในหน้าที่ โดยต้องมีความรู้ความ สามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำากว่า 5 ปี - ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ไม่ต่ำากว่า ประเภท 2 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ งานธุรการ ส่วนอำานวยการ สำานักทางหลวงชนบท ที่ 2 (สระบุรี) เลขที่ 37 หมู่ที่ 9 ตำาบลหนองยาว อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร. 0-3622-5226, 0-3622-5240 ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม 2556 ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำา ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับ ถึงวันปิดรับสมัคร) ลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายให้ครบถ้วน จำานวน 3 รูป

สำาหรับตำาแหน่งนี้ได้ ผู ้ป ระสงค์ ข อและยื ่นใบสมัค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองแวง อำาเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ดูรายละเอียดได้ที่ ที่ทำาการองค์การ บริหารส่วนตำาบลหนองแวง อำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.sao nongwang.go.th หรือสำานักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิน่ จังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ี 0-4466-6332 เอกสารและหลั ก ฐานที ใ่ ช้ ใ นการสมั ค รสอบ แข่งขัน ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลัก ฐาน ดังต่อไปนี้ 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป และให้ผู้สมัครที่เขียนชื่อ-สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนา ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับ จริง) มาแสดงในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบจะต้อง สำาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็น ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อม สำาเนา อย่างละ 1 ฉบับ 4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับ ตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 1 ฉบับ 5. สำาเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 6. ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศรับ สมัครสอบ กรณีที่มีเหตุผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัตใิ นการสมัครสอบ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ ผู้สมัคร สอบสามารถสมัครสอบได้คนละ 1 ตำาแหน่ง ถ้าสมัคร เกิน 1 ตำาแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและ อนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพียงตำาแหน่งเดียวเท่านั้น 7. หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บงั คับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)

1. นักบรรณสารสนเทศ 2 อัตรา สำานักหอสมุด - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านบรรณารักษศาสตร์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ - ปฏิบัติงานที่สำานักหอสมุด มจธ.ราชบุรี (กรณีที่ มีภมู ลิ าำ เนา หรือพักอาศัยอยู่ท่จี งั หวัดราชบุรี จะพิจารณา เป็นพิเศษ) ระยะเวลาการสมั ค ร ตั ้ง แต่ บั ด นี ้ถึ ง วั น ที ่ 25 ตุลาคม 2556 วิธีการสมัคร ผู้สนใจโปรดยื่นใบสมัคร

ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน จำานวน ๑ คน มีรายละเอียดดังนี้ ตำ า แหน่ ง พนั ก งานธุ ร การ ระดั บ สนั บ สนุ น ๑ แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรม แพทย์ทหารอากาศ - สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขา คอมพิวเตอร์) คุณสมบัติของผู้สมัคร - มีอายุไม่ต่ำากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) กรณีเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว มีสญ ั ชาติ ไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย - เป็นผู้ เลื่อ มใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ - ไม่เป็นผู้ดาำ รงตำาแหน่งกำานัน แพทย์ประจำาตำาบล สารวัตรกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไม่เป็น ผู้ดำารงตำาแหน่งข้าราชการการเมือง - ไม่เ ป็ น ผู้ ม ีร่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ส ามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ - ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้กอ่ น ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีล ธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นกรรมการ พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำา คุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาำ คุกเพราะกระทำาความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำาผิดวินัย ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำาผิดวินยั ไม่เป็น ผู้เคยกระทำาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หลักฐานการสมัคร ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำานวน ๓ รูป ๒. ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดง ผลการเรียน พร้อมสำาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ ๓. สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของ ผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องนำาสำาเนา มรณบัตรของบิดาหรือมารดา หรือหนังสือรับรองของ นายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดา ไปแสดงด้วย) พร้อมสำาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ ๔.กรณีเป็นชายให้นาำ สมุดประจำาตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนกองประจำาการ (สด.๓) หรือใบรับ รองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกอง ประจำาการ (สด.๔๓) พร้อมสำาเนา ๑ ฉบับ ๕. ผู้สมัครที่เป็นหญิงหากทำาการสมรสแล้ว ให้ถา่ ย สำาเนาใบสำาคัญการสมรสไปแสดงด้วย จำานวน ๑ ฉบับ สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ท่ี กองกำาลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๓๔-๒๕๗๐ ในเวลาราชการทุก วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗–๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

(Resume) พร้ อ มรู ป ถ่ า ยและใบแสดงผลการเรี ย น (Transcript) ทางอีเมลที่ kannigar.sae@kmutt.ac.th โดยระบุหวั ข้อ ‘สมัครงานนักบรรณสารสนเทศ’ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0-2470-8232 2. นักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม สำานักคอมพิวเตอร์ - เพศชาย อายุ 20 -30 ปี - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านวิทยาการคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. วิศวกร ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม สำานัก คอมพิวเตอร์

- เพศชาย อายุ 20-30 ปี - วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อ ปริ ญ ญาโท ทางด้ า น วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ช่างเทคนิค ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม สำานักคอมพิวเตอร์ - เพศชาย อายุ 16 - 20 ปี - วุฒิ ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย ประวัติย่อ และหลัก ฐานทางการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ส่งหลักฐานการสมัครมายัง ruangurai. pie@kmutt.ac.th

ศูนย์พันธุวิศวกรรม รับ ป.ตรี-โท 8 ต.น. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง ชาติ เปิดรับสมัครพนักงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ชว่ ยวิจัย/ห้องปฏิบตั กิ ารอณูพนั ธุศาสตร์และ เทคโนโลยีชีวภาพพืช - อายุ 22-30 ปี - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เกรดเฉลี่ย 2.75 - มีประสบการณ์ 1 ขึ้นไป ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพเกษตร 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ - อายุ 25-35 ปี - วุฒปิ ริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขา วิชาทีเ่ กีย่ วข้อง บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปกรรม ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75 - มีประสบการณ์ ตั้งแต่ 1-5 ปี ด้านการติดต่อ ประสานงาน การบริหารโครงการ ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน ระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 3. ผู ้ช่ ว ยวิ จั ย /ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร Information Systems - อายุ 25-35 ปี - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชา Computer Science หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง Computer Engineering, Information Systems หรือสาขาที่เกี่ย วข้องด้า น เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 2.75 - มีประสบการณ์ 1 ขึ้นไป 4. ผู้อำานวยการฝ่าย/ฝ่ายพัฒนากำาลังคนและ สร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน - อายุ 35-35 ปี - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรื อ สาขาวิ ช าที ่เ กี ่ย วข้ อ ง ชี ว วิ ท ยาโมเลกุ ล เกรด เฉลี่ย 2.5

- มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์โครงการวิจัย และการบริหารจัดการ สนับสนุนงานวิจัยระดับโปรแกรมวิจัย การวางแผนงาน และงบประมาณระดับโปรแกรมวิจยั รวมไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และ/หรือมีประสบการณ์ดา้ นการสนับสนุนการพัฒนา กำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีความรอบรู้ในวิทยาการ ความก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ 2. มีความรู้ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผล ข้อ เสนอแนะได้ 3. มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และ เขียนสรุปประเด็น รายงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 4. มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล มี หลักการเชิงบริหาร 5. มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ งานบริการเครื่องมือ - อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี - วุฒปิ ริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขา วิชาที่เกี่ยวข้อง เคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ - มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ห้ อ งปฎิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ท ดสอบ หรือวิจัย ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีความรู้เกี่ยวกับ การดูแลและการใช้งานเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ ทางด้าน Analytical (ได้แก่ GC, KPLC, FPLC) หรือ เครื่องมือทางด้าน Molecular (ได้แก่ PCR, Real-Time PCR) หรือเครื่องมือทางด้าน Physical (ได้แก่ Confocal Microscope) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยและพัฒนา สายพันธุ์กุ้ง - อายุ 22-30 ปี - วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำา้ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. วิศวกร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จัดการข้อมูล - อายุ 23-30 ปี - วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วิทยาการคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการดูแล ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทระบบปฎิบัติ การ Linux ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีความรู้ความเชีย่ วชาญระบบเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายประเภทระบบปฎิบัติการ LINUX เช่น CentOS, Ubuntu 2. มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเครือข่าย ระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ระบบสารสนเทศ และระบบ ความมั่นคงปลอดภัย 3. มีความเข้าใจพืน้ ฐานด้านการเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา PHP 8. ผู ้ช่ ว ยวิ จั ย /หน่ ว ยธุ ร กิ จโครงการเทคโนโลยี ชีวภาพกุ้ง - อายุไม่เกิน 32 ปี - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - มีประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป ด้าน PCR, Molecular technique ทักษะความสามารถพิเศษ 1. มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาชุดตรวจสอบ โรคไวรัสในกุ้ง หรือสัตว์น้ำา 2. มีความสามารถทางด้าน PCR, Histopathology, Immunochromatography สนใจติดต่อ สำานักงานใหญ่ ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ง ชาติ 113 อุ ท ยาน วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลอง หนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564 -6700 โทรสาร 0-2564-6701-5 หรือติดต่อสอบถามงานสรรหาและคัดเลือก 0-25647000 ต่อ 71103-71106


ข่าวแรงงาน-ไขข้อข้องใจ-เรียนรู้เพื่ออาชีพ

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วย 1/2556 รอบต่อไปเมื่อไร

เรียน คุณกฤษฎา ที่นับถือ ผมมี ข้ อ คำ า ถามที ่จ ะขอรบกวนเวลามายั ง คุ ณ กฤษฎา เพื่อสอบถามเกีย่ วกับข่าวความเคลื่อนไหวการ บรรจุครูผ้ชู ว่ ยจากบัญชีสอบบรรจุของสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เปิด สอบครั้งที่ 1/2556 เพราะผมได้ไปสอบขึ้นบัญชีวิชาเอก วิทยาศาสตร์ได้ไว้ จึงมีเรื่องที่ขอสอบถามข้อข้องใจดังนี้ 1. ด้วยเห็นข่าวสำานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่มี บัญชีสอบบรรจุครูผู้ช่วย ได้เรียกบรรจุครูผู้ช่วยในเดือน สิงหาคมที่ผา่ นมาจำานวนมาก จึงอยากทราบว่าสำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เรียกบรรจุผ้สู อบขึ้นบัญชีครูผ้ชู ว่ ยที่สอบขึ้นบัญชีไว้เมื่อ ครั้งที่ 1/2556 ในช่วงเดือนสิงหาคม เหมือนกับบัญชี อื่นบ้างหรือไม่ หรือเรียกบรรจุไปเมื่อไร และวิชาเอก วิทยาศาสตร์ได้บรรจุกี่ราย 2. จากข้อมูลที่สมาชิกสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ เรื่องอัตราครูใหม่ที่ว่าจะมีมาให้บรรจุผู้สอบขึ้นบัญชีด้วย แต่ทำาไมของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่มีข่าวเลยว่าได้อัตราครูใหม่ มาเท่าไร หรือบรรจุไปแล้วหรือยัง จึงอยากทราบราย ละเอียดด้วยครับ 3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์จากบัญชีสอบบรรจุครู ผู้ช่วยของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผู้สอบได้ถึง 50 ราย โอกาส ที่จะเปิดให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มผี ้สู อบได้นอ้ ย หรือไม่ได้เปิดสอบมาขอใช้ดว้ ยหรือไม่ หากเปิดให้ขอใช้ได้ น่าจะขอใช้มากน้อยเพียงใด 4. สำานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วยที่ เปิดสอบครั้งที่ 1/2556 รอบต่อไปเมื่อไร และวิชาเอก วิทยาศาสตร์จะบรรจุถึงลำาดับที่เท่าไร 5. ผมสอบขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 ลำาดับที่ 30 ต้น ๆ จากเวลาที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วยจากบัญชีนี้ โอกาสที่จะได้บรรจุมีมากน้อยเพียง ใดครับผม 6. ผมอ่านการตอบของคุณกฤษฎาที่ว่าเมื่อมีครู เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วจะไม่สามารถเรียก บรรจุครูใหม่ได้ ด้วยไม่มีอัตราครูมารองรับ อ่านแล้วไม่ เข้าใจ เพราะว่าเมื่อครูเกษียณอายุราชการไปแล้วอัตรา ก็จะว่าง และสามารถบรรจุผ้สู อบขึ้นบัญชีทดแทนได้เลย มิใช่หรือครับ หรือเป็นเพราะเหตุใด ขอทราบข้อเท็จจริง ด้วยครับ สุดท้ายนี้ผมขอให้คุณกฤษฎามีความสุข สมหวัง เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบพระคุณล่วงหน้า กับข้อมูลที่จะได้รับคำาตอบทั้งหมดมา ณ โอกาสนี้ด้วย ครับ ขอแสดงความนับถือ บุรินทร์

ตอบ

1. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เรียกบรรจุ ผู ้ส อบขึ น้ บั ญ ชี ค รู ผู ้ช่ ว ยไปครั ้ง หลั ง สุ ด เมื ่อ วั น ที ่ 25 กรกฎาคม 2556 โดยวิชาเอกวิทยาศาสตร์บรรจุถงึ ลำาดับ ที่ 11 หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มอีกเลยนะ ครับ 2. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้อัตราครูใหม่ ทดแทนครูที่ขอเออลี่รีไทร์ปี 2555 มา 39 ราย ส่วนนี้ นอกจากจะกันไว้เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ว. 12) ร้อยละ 25 แล้ว ก็ได้นำามาใช้บรรจุผู้ที่สอบขึ้นบัญชี ไว้ด้วยแล้วนั่นแหละครับ 3. บัญชีผู้สอบได้วิชาเอกนี้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก็คงเปิดให้หน่วยงานอื่นขอใช้ได้ด้วย ส่วนจะถูก ขอใช้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับ 4. จนถึงขณะนี้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ยัง ไม่ได้กำาหนดเรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งต่อไปอีกเลยนะครับ 5. ตอนนี้วิชาเอกวิทยาศาสตร์บรรจุไปแล้ว 11 ราย จากเวลาที่เหลืออยู่อกี ค่อนข้างนาน ลำาดับที่ของคุณ โอกาสก็น่าจะยังเปิดกว้างอยู่มากทีเดียวกับการได้บรรจุ นะครับ 6. ด้วย คปร.กำาหนดว่าอัตราข้าราชการครูท่ปี ฏิบตั ิ การสอนเมื่อเกษียณอายุราชการอัตราจะถูกยุบไปด้วย จึง ไม่สามารถที่จะนำามาใช้บรรจุครูใหม่หรือรับย้ายครูจาก ต่างสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ จนกว่า คปร.จะ กำาหนดอัตราครูใหม่มาทดแทนให้ถึงจะใช้ได้ ที่ผ่านมาก็ ตอบประมาณนี้แหละครับ กฤษฎา

สอบได้ลำ�ดับที่ 10 ท้�ย ๆ มีโอก�สจะได้บรรจุภ�ยในปีนี้หรือไม่

เรียน คุณกฤษฎา ที่นับถือ ผมสอบบรรจุครูผู้ช่วยจากการเปิดสอบบรรจุครัง้ ที่ผ่านมา และขึ้นบัญชีได้ที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 วิชาเอกที่ผมสอบขึ้นบัญชีไว้คือ วิชาเอกสังคมศึกษา ซึ่งบัญชีของสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีผู้สอบได้เพียง 22 ราย จึง มีขอ้ ข้องใจที่จะขอรบกวนสอบถามมายังคุณกฤษฎา เพื่อ ขอทราบรายละเอียดดังนี้ 1. วิชาเอกสังคมศึกษาที่มีผู้สอบได้เพียง 22 ราย นั้น อยากทราบว่าโอกาสที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 จะเรียกบรรจุได้หมดบัญชีหรือไม่ 2. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จะได้อัตราครูใหม่ครั้งต่อไปเมื่อไร และวิชาเอก สังคมศึกษาจะได้บรรจุประมาณกี่ราย 3. สอบได้ลำาดับที่ 10 ท้าย ๆ มีโอกาสจะได้บรรจุ ภายในปีนี้หรือไม่ หรือจะมีโอกาสเมื่อไรครับ 4. การบรรจุเบื้องต้นจะได้เป็นครูผู้ช่วย จึงอยาก ทราบว่าครูผ้ชู ว่ ยกับผู้ชว่ ยครูตำาแหน่งเดียวกันหรือคนละ ตำาแหน่ง และครู คศ. กับครูวทิ ยฐานะอย่างเดียวกันหรือ คนละตำาแหน่ง เพราะเห็นตำาแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้แล้วยัง สับสนอยู่ จึงอยากทราบข้อเท็จจริงจากคุณกฤษฎาครับ 5. เงินเดือนครูท่จี ะได้รบั กับเงินที่ได้นอกเหนือ เมื่อ รวมกันแล้วจะเริ่มได้เท่าไร และได้สูงสุดเท่าไร ผมหวังจะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกฤษฎา อนุเคราะห์หาข้อมูลมาตอบให้ทราบเร็วนี้ดว้ ยนะครับ ขอ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม ขอแสดงความนับถือ ผู้รอโอกาสได้บรรจุครู

ตอบ

1. หาก สพม. 41 ยังสามารถเคลียร์หาอัตราครู ว่างมาให้บรรจุวิชาเอกสังคมศึกษาได้จำานวนมากอย่าง ครั้งที่ผ่านมา คือบรรจุเพิ่มได้อีก 7 อัตรา นั้น คิดว่า ส่วนที่เหลืออีก 14 รายนั้นโอกาสที่จะเรียกบรรจุได้หมด บัญชีก็มีความเป็นไปได้มากทีเดียว 2. อัตราครูใหม่ตอนนี้ยงั ไม่มขี า่ วว่าจะได้อกี เมื่อไร อีกเลยนะครับ 3. ลำาดับที่คุณสอบได้ไว้โอกาสที่จะได้บรรจุนั่นน่า จะมีอยู่มาก แต่โอกาสจะมาถึงเมื่อไรคงตอบล่วงหน้าได้ ยากครับผม 4. ตำาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบนั จะเริ่มที่ตำาแหน่งครูผู้ช่วย ในเวลา 2 ปีที่เป็นครูผู้ช่วย 2 ปี จะถูกประเมิน 8 ครั้ง หากได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ กำาหนด อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาก็จะอนุมัติ ตำาแหน่ง ครูให้ ตำาแหน่งทั้งหมดก็มแี ค่น้สี าำ หรับครูท่สี อนในขั้นพื้น ฐาน ส่วน คศ. นั้นเป็นแท่งเงินเดือนของครูและบุคลากร ทางการศึกษา ส่วนวิทยฐานะเป็นสิ่งที่ครูจะต้องขอมีหรือ ขอเลื่อนตามคุณสมบัตแิ ละเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำาหนด จึงเป็น คนละส่วนกับตำาแหน่งครูนั่นเองนะครับ 5. ด้วย พ.ร.บ.เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา จะกำาหนดไว้ 6 แท่ง โดยแท่งแรกสำาหรับ ครูผู้ช่วย เมื่อครูผู้ช่วยได้รับการอนุมัติเป็นครูก็จะได้รับ เงินเดือนแท่ง คศ.1 เมื่อได้รับวิทยฐานะชำานาญการ ก็ จะได้รับเงินเดือนแท่ง คศ.2 และเลื่อนไหลไปรับแท่ง คศ.3 ได้เมื่อเงินเดือนเต็มเพดาน วิทยฐานะชำานาญ การพิเศษ จะรับเงินเดือนแท่ง คศ.3 เมื่อเงินเดือนเต็ม เพดานก็สามารถเลื่อนไหลไปรับแท่ง คศ.4 อีกระดับหนึ่ง วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รับเงินเดือนแท่ง คศ.4 เมื่อเงิน เดือนเต็มเพดาน ก็สามารถเลื่อนไหลไปรับแท่ง คศ.5 ได้ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ จะรับเงินเดือนแท่ง คศ. 5 ซึ่งขณะนี้เต็มเพดานอยู่ประมาณ 69,000 บาทเศษ ๆ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้การที่จะได้รบั เงินเดือนแท่งใดต้อง ขึ้นอยู่กับวิทยฐานะด้วย และการที่จะได้รับวิทยฐานะใด ก็ต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำาหนด และที่ สำาคัญต้องมีผลงานส่งเข้ารับการประเมิน หากได้คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ก.ค.ศ.กำาหนด ถึงจะได้รับ หรือเลื่อนวิทยฐานะแต่ละวิทยฐานะนั่นแหละครับ กฤษฎา

ได้หมดบัญชีมีความเป็นไปได้หรือไม่ 4. สำานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จะเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วยปี 2556 รอบต่อไปเมื่อไร จำานวนเท่าไร โดยเฉพาะวิชาเอก พลศึกษาจะบรรจุได้กี่ราย 5. เกิ ด รั ฐ บาลของยิ ่ง ลั ก ษณ์ ต้ อ งมี อั น เป็ น ไป นโยบายที่ให้เงินเดือนกับข้าราชการที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีได้เงินเดือน 15,000 บาทตั้งแต่แรกบรรจุจะ ยกเลิกไปด้วยหรือไม่ ขอแสดงความนับถือ นภดล...ผู้รอบรรจุครูผู้ช่วย

ตอบ

1. สพป.เชียงราย เขต 3 ได้เรียกบรรจุผู้สอบขึ้น บัญชีครูผู้ช่วยไปครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 โดยมีอัตราครูว่างมาให้บรรจุจาำ นวน 24 อัตรา บรรจุ แต่ละวิชาเอก ดังนี้ คอมพิวเตอร์ บรรจุลำาดับที่ 11-13 ปฐมวัย บรรจุลำาดับที่ 9-12 ประถมศึกษา บรรจุลำาดับที่ 8-17 พลศึกษา บรรจุลำาดับที่ 3-4 วิทยาศาสตร์ บรรจุลำาดับที่ 3-4 สังคมศึกษา บรรจุลำาดับที่ 3-5 2. การที่ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีครั้งที่ผ่านมาแต่ละวิชา เอกจะเรียกบรรจุได้เท่าไรก็ขึ้นอยู่กับอัตราครูว่างมารอง รับ หากต้องเปิดสอบบรรจุครั้งใหม่กต็ อ้ งเปิดสอบวิชาเอก ที่ไม่ตรงกับที่มอี ยู่ในบัญชีเดิม หลักการก็มแี ค่น้แี หละครับ 3. ข้อนี้กค็ งคาดเดาไม่ถกู ทั้ง 2 กรณี ด้วยไม่ทราบ ว่าอัตราครูวา่ งของโรงเรียนในสังกัดที่ตอ้ งการครูวชิ าเอก พลศึกษาจะเกิดขึ้นช่วงไหน หรือเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด นั่นเองนะครับ 4. จนถึงขณะนี้ สพป.เชียงราย เขต 3 ยังไม่ได้ กำาหนดเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วยรอบต่อไปเลยนะครับ 5. แม้หากรัฐบาลจะเปลี่ยนไป แต่ไม่มีการยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเดิม วิธกี ารนี้กจ็ ะคงดำาเนินการต่อไปนะ ครับ กฤษฎา

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน 2556

2. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ที่เรียก บรรจุบญ ั ชีครูผ้ชู ว่ ยอยู่บอ่ ยครั้งเป็นเพราะได้อตั ราครูใหม่ มาหรือว่าใช้จากส่วนใดมาบรรจุ หากเป็นอัตราครูใหม่ อยากทราบว่าสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ได้อัตราครูใหม่มาบ้างหรือไม่ และได้นำา มาใช้บรรจุจากบัญชีสอบบรรจุครูผู้ช่วยด้วยหรือไม่ 3. วิชาเอกภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นสาขาขาดแคลน จึงอยากทราบว่าจากจำานวนผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ประมาณ 140 รายจากบัญชีนี้น่าจะบรรจุได้ทั้งหมดหรือไม่ หาก สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 บรรจุเองไม่หมดจะให้สำานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา อื่น ๆ มาขอใช้ด้วยหรือไม่ 4. สำานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 น่าจะเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วยรอบต่อ ไปเมื่อไร และวิชาเอกภาษาอังกฤษจะได้บรรจุประมาณ กี่รายคะ 5. ดิฉันสอบขึ้นบัญชีนี้ไว้ลำาดับที่ 60 ต้น ๆ วิชา เอกภาษาอังกฤษจากบัญชีของสำานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ความหวังยังเหลือ อยู่หรือไม่คะ หรือน่าจะมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ 6. หลังเดือนกันยายนนี้สำานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะมีอัตราครูว่างจาก การเกษียณอายุเท่าไร และเป็นวิชาเอกภาษาอังกฤษ เท่าไร ซึ่งอัตราครูว่างจากการเกษียณอายุราชการนี้จะ นำามาให้ผู้ขึ้นบัญชีได้บรรจุทั้งหมดหรือไม่ สุดท้ายนี้ขอให้คณ ุ กฤษฎามีความสุข ความสมหวัง และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป ขอขอบคุณค่ะ พรพรรณ

ตอบ

1. สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้เรียกบรรจุบัญชีครูผู้ ช่วยปี 2555 ไปครั้งล่าสุดตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 หลังจากนั้นก็ยังไม่มีข่าวอีกเลยนะครับ 2. สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้รับอัตราครูใหม่มา ทดแทนอัตราครูเออลี่รีไทร์ปี 2555 จำานวน 25 อัตรา หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้รับเพิ่มขึ้นอีกเลยนะครับ 3. วิชาเอกภาษาอังกฤษจากบัญชีของ สพป. สุรินทร์ เขต 3 เพิ่งบรรจุไปได้แค่ 43 ราย โอกาสที่จะ บรรจุได้หมดบัญชีที่เหลืออีก 97 คน คงเป็นไปได้ยาก

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

หางานโดนใจ ตรงใจนายจ้าง

อ่านนิตยสาร

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำานักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับ สมั ค รผู ้ส นใจทั ่วไปเข้ า รั บ การอบรมฝึ ก อาชี พ ฟรี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เปิด อบรมในวันที่ 2 พฤศจิกายน-22 ธันวาคม 2556 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.0015.00 น. หลักสูตร 80 ชั่วโมง วิชาชีพที่เปิดอบรม ดังนี้ - วิชาการทำาเครื่องหอมและแปรรูปสมุนไพร - วิชาเสริมสวยสตรี (การตกแต่งและเพนต์ เล็บ) - วิชาร้อยลูกปัดและคริสตัล - วิชานวดหน้าและฝ่าเท้า - วิชาการประดิษฐ์ของขวัญของชำาร่วย - วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - วิชาถักโครเชต์ - วิชาอาหารและโภชนาการ - วิชาปั้นดินไทย ผู้ท่สี นใจสามารถสมัครโดยขอแบบฟอร์มและ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 5 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2364-7422 ต่อ 6289-6290

สพภ. 7 อุบลฯ รับฝึกอ�ชีพช่�งฝีมือเครื่องกลฟรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอาชีพหลักสูตรการ ฝึกเตรียมเข้าทำางาน รุ่นที่ 35 (1/2557) จำานวน 2 สาขาช่าง รวม 30 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นางพจนันท์ ทองวัฒน์ ผู้อำานวยการสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี (สพภ. 7 อุบลราชธานี) เปิดเผยว่า ในปี 2558 ที่จะมีการเปิด ประชาคมอาเซียน ทำาให้ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ต่างตระหนัก ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทักษะ แก่กำาลังแรงงานของแต่ละประเทศให้เป็นแรงงาน ที่มีฝีมือและมีคุณภาพ ซึ่งจะทำาให้มีการเคลื่อนย้าย แรงงานเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกกันมากขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำาเป็นที่จะต้องให้ความสำาคัญและเร่ง พัฒนากำาลังแรงงาน เพื่อเตรียมพร้อมแรงงานใหม่ ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือช่าง ภาษา ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้สามารถ แข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถาบันจึงเปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกทักษะฝีมือในหลักสูตรการ ฝึกเตรียมเข้าทำางาน จำานวน 2 สาขาช่าง ประกอบ

ด้วย สาขาช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ และช่างสีรถยนต์ คุณสมบัติผู้สมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป และสำาเร็จการ ศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3 ขึ้นไป สำาหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ฝ่ายแผนงานและประเมิน ผล สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 4 อุบลราชธานี โทร. 0-4531-9550 ต่อ 200, 131 หรือ www. ubisd.go.th

วิทย�ลัยก�รแรงง�น จัดโครงก�รคลินิกพัฒน�ฝีมือแรงง�นเคลื่อนที่

โครงการคลิ นิ ก พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเคลื ่อ นที ่เ พื ่อ พัฒนาผลิตภาพแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 จัด โดยวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมฟรี สำาหรับสถาน ประกอบกิจการ เปิดรับสมัคร จำานวน 30 รุน่ ๆ ละ ไม่ต่ำากว่า 20 คน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่า ครบ 30 รุ่น ดำาเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรมือ อาชีพ ฝึกอบรมหลักสูตรละ 18 ชั่วโมง ติดต่อ/ส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานอุตสาหกรรม บริการ 1. หลั ก สู ต รด้ า นภาษาต่ า งประเทศและ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิทยาลัยการแรงงาน โทร./โทรสาร 0-2245-4317 หรือ โทร. 0-2245-1707 ต่อ 302 E-mail: labour_college@yahoo.co.th 2. หลักสูตรด้านการบริการอาหารและเครื่อง ดื่ม การประกอบอาหารไทย ฯลฯ ฝ่ายธุรกิจบริการ โทร./โทรสาร 0- 2643-4981 หรือ โทร. 0-22451707 ต่อ 312, 321 E-mail: labour_college@ yahoo.co.th เอกสารดาวน์โหลด 1. ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจ้ ง ความประสงค์ จะเข้าร่วมโครงการ http://www.mediafire.com/ download/554e51d5ehk67dx/ประชาสั ม พั น ธ์ โครงการคลิ นิ ก พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเคลื ่อ นที ่เ พื ่อ พัฒนาผลิตภาพแรงงานปี57.doc 2. ใบสมัคร http://datacenter.dsd.go.th/ doc/ใบสมัครฝึกอบรม2556.pdf

ศูนย์ฝึกอ�ชีพฯ ลุมพินี เปิดสอนคอมพิวเตอร์ฟรี

เรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ฟ รี จบมี วุ ฒิ บั ต ร วั น จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-14.00 น. ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โปรแกรม Windows, Word, Excel, PowerPoint จนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็น ทำางานได้ ณ ศูนย์ ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี ตั้งอยู่ใน สวนลุมพินี ติดที่จอดรถด้านในประตู 8 ใกล้ถนน สารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จะไปเสียเงินเรียนแพง ๆ ทำาไม มาทีน่ สี่ ิ เรียน ฟรี จบมีวุฒิบัตร หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนห้องแอร์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี ติดต่อโดยตรง ครูอีส โทร. 08-1448-2081

วิชาเอกพลศึกษาที่มีโอกาสที่จะเรียกบรรจุ ได้หมดก่อนเปิดสอบครั้งใหม่เป็นไปได้หรือไม่

เรียน คุณกฤษฎา ที่นับถือ ผมสนใจข้อมูลเรียกบรรจุครูผู้ช่วยอย่างยิ่ง ด้วย ผมก็เป็นสมาชิกผู้รอความหวังกับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เพราะได้สอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2556 ที่สำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ สอบผ่านเกณฑ์ขึ้นบัญชีวิชาเอกพลศึกษา ซึง่ วิชาเอกที่ ผมสอบได้ไว้นี้มีสมาชิกสอบขึ้นบัญชีไว้จำานวน 42 ราย จึงอยากทราบถึงโอกาสจากบัญชีสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้ง นี้ของผมว่าจะมีมากน้อยเพียงใด จึงขอสอบถามดังนี้ 1. ขอทราบข้อมูลข่าวเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วย ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากบัญชีที่เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2556 แต่ละวิชาเอกครั้งล่าสุดด้วยครับ 2. จากบัญชีสอบบรรจุครูผู้ช่วยของสำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่เปิด สอบครั้งที่ 1/2556 ที่เปิดสอบหลายวิชาเอก แต่ผลสอบ ออกมามีผู้สอบได้แต่ละวิชาเอกไม่มากนัก ซึ่งวิชาเอก พลศึกษามีผู้สอบได้ 42 ราย ตอนนี้มีข่าวว่ากระทรวง ศึกษาธิการจะให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้นบัญชี สอบแต่ละวิชาเอกไว้นอ้ ยได้เปิดสอบใหม่ เพื่อให้พอบรรจุ ในเวลา 2 ปี จึงอยากทราบว่าหากสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ต้องเปิดสอบ ใหม่ตามข่าวที่ว่านี้ ทุกวิชาเอกจากบัญชีปี 2556 จะ ต้องบรรจุหมดก่อนหรืออย่างไร หรือหากยังเรียกบรรจุ ไม่หมด เกิดมีบัญชีใหม่อีกจะกระทบกับกับวิชาเอกที่ยัง เหลือค้างบัญชีอยู่หรือไม่ 3. วิชาเอกพลศึกษาที่มีผู้สอบขึ้นบัญชีไว้เพียง 42 ราย โอกาสที่จะเรียกบรรจุได้หมดก่อนเปิดสอบครั้งใหม่ เป็นไปได้หรือไม่ หรือในเวลาขึ้นบัญชี 2 ปีจะเรียกบรรจุ

วางแผงร้านหนังสือชั้นนำา ทั่วประเทศ

Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job Job

www.mrthaijob.com สพป.สุรินทร์ เขต 3 จะมีอัตร�ครูว่�งจ�กก�รเกษียณอ�ยุเท่�ไร

เรียน คุณกฤษฎา ที่นับถือ ดิฉนั สอบบรรจุครูผ้ชู ว่ ยและขึ้นบัญชีไว้ท่สี าำ นักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเป็น บัญชีสอบบรรจุเมื่อปี 2555 เวลาที่เหลืออยู่อีกไม่ถึง ปี แต่วิชาเอกที่ดิฉันสอบขึ้นบัญชีไว้ยังไม่มีวี่แววว่าจะ เรียกบรรจุไปถึงหรือไม่ เห็นว่าไขข้อข้องใจมีข้อมูลที่เป็น ปัจจุบนั มาแจ้งให้ทราบ จึงขอรบกวนเวลาอันมีคา่ เพื่อขอ สอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วยค่ะ 1. เห็นสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีสอบ ครู ผู ้ช่ ว ยอยู ่บ่ อ ยครั ้ง แต่ ข่ า วเรี ย กบรรจุ บั ญ ชี ครู ผู ้ช่ ว ย จากบัญชีของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ทำาไมไม่มีข่าวเลย โดยเฉพาะช่วงเดือน สิงหาคมที่ผา่ นมา หรือว่ามีการเรียกบรรจุแต่ดฉิ นั ตกข่าว เองหรืออย่างไรคะ

การนั้นขณะนี้ความคืบหน้าใกล้ประสบความสำาเร็จแล้ว ซึ่งเหลือเพียงขั้นตอนการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารร่วม กันของทั้ง 2 ประเทศ หลังจากนั้นแต่ละประเทศจะ ได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตาม ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการทำาพิธีที่ จะให้สัตยาบันสารร่วมกัน คาดว่าพิธีจะมีขึ้นในสิ้นเดือน ตุลาคมนี้ โดยเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำาประเทศไทย จะมาทำาพิธีแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารด้วยตนเอง ส่วนประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน เข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น กระทรวงแรงงานได้เตรียม การไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกการปฏิบัติตามแผนการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Blueprint) ซึ่งเป็น แผนในภาพรวมของประเทศ โดยมี ส่ว นที ่ก ระทรวง แรงงานเกี่ยวข้องทั้งสิ้น 11 เรื่อง อาทิ การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายด้านแรงงานให้สอดคล้องกับแนวทางของ ประชาคมอาเซียน การอำานวยความสะดวกเกี่ยวกับการ ตรวจลงตราสำาหรับแรงงานที่เดินทางจากกลุ่มประเทศ อาเซียนเข้ามาทำางานในประเทศไทย หรือแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำางานในประเทศกลุ่มอาเซียน การเตรียม การเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมอื แรงงานเพื่อเตรียมการเคลื่อน ย้ายแรงงานเสรี และอีกส่วนหนึ่งคือ การเตรียมการเพื่อ รองรับผลกระทบด้านแรงงานที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกระทรวงแรงงานเห็นว่า เมื่อภูมภิ าคอาเซียนมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์ใกล้ชดิ กันมาก ขึ้น ย่อมหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่จะสูงขึ้นไม่ได้ จึงจำาเป็น ต้องเตรียมความพร้อมโดยเร่งพัฒนาแรงงานไทยให้มี ศักยภาพสูงขึ้นรองรับการแข่งขัน ด้านการกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อเข้า สู่ประชาคมอาเซียนได้กำาหนดไว้ 3 ประเด็นหลัก คือ การฝึกอบรมทักษะฝีมือ โดยเน้นไปที่การพัฒนาฝีมือ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน การ ทดสอบมาตรฐานฝีมือ เพื่อให้มีเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงทัศนคติในการทำางานของคนใน สาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการผลักดันให้มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไปสู่การเป็นมาตรฐานกลางของ อาเซียน และการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วย การกระตุ้นให้ภาคเอกชนให้ความสำาคัญกับการพัฒนา คนของตนเองให้รองรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและ เทคโนโลยี ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่ ประเด็นการบริหารจัดการแรงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ ยังหลบเลี่ยงกฎหมาย และมาตรการจัดระบบการทำางาน ของแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ได้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่นายจ้างได้ย่นื บัญชีราย ชื่อไว้กบั กรมการจัดหางาน สามารถอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชัว่ คราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี และ อนุญาตให้ทำางาน และให้ประเทศต้นทางเข้ามาดำาเนิน การพิสูจน์สัญชาติออกเอกสารเพื่อรับรองสถานะบุคคล ให้แรงงานต่างด้าวเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงาน ต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจากตัวเลข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 มีแรงงานต่างด้าวได้ยื่นบัญชี รายชื่อ และผ่านการรับรองสถานะจากกรมการจัดหา งานที่จะได้รับการผ่อนผันและดำาเนินการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย จำานวน 94,629 คน โดยกระทรวงแรงงานจะเร่งประสานงานกับประเทศ ต้นทางเพื่อให้กระบวนการพิสจู น์สญ ั ชาติสำาเร็จเรียบร้อย โดยเร็ววัน” ปลัดกระทรวงแรงาน กล่าว ด้านมาตรการการจัดระบบการทำางานของแรงงาน ต่างด้าว ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำาสั่งจัดตั้งศูนย์ปราบ ปราม จับกุม และดำาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบ

นายกรีฑา สพโชค รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ‘การแข่งขันสุดยอดช่างฝีมือ อาชีพ โฮมโปร ครั้งที่ 3’ ซึ่งแข่งขันใน 3 สาขา ได้แก่ ช่างปูกระเบื้อง ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และช่างล้าง เครื่องซักผ้า เพื่อหาสุดยอดช่างฝีมือระดับประเทศ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

ส่วนการเปิดให้หน่วยงานอืน่ ใช้ดว้ ยนั้นก็ได้ดำาเนินการไป แล้ว เพียงแต่ว่าการขอใช้ยังเกิดขึ้นได้ไม่มากนักเท่านั้น เองนะครับ 4. จนถึงขณะนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ยังไม่ได้ กำาหนดเรียกบรรจุบัญชีครูผู้ช่วยครั้งต่อไปเลยนะครับ 5. ด้วยเวลายังมีให้ลุ้นอยู่อีกนานพอสมควร ลำาดับที่ของคุณโอกาสก็จึงน่าจะยังเปิดกว้างอยู่นะครับ 6. อัตราครูท่เี กษียณอายุราชการจะถูกยุบตำาแหน่ง ไม่สามารถนำามาใช้บรรจุครูใหม่ได้ จนกว่า คปร. จะ อนุมัติครูใหม่มาให้ ซึง่ การคืนอัตราครูเกษียณให้ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ นั ้น ตอนนี ้ไ ด้ ค รบวาระตามที ่ก ระทรวง ศึกษาธิการได้ตกลงไว้กบั คปร. แล้ว ดังนั้น ในปีน้กี ารจะ ได้คนื อัตราครูเกษียณเช่นเดิมหรือไม่กข็ น้ึ อยู่กบั กระทรวง ศึกษาธิการว่าจะสามารถตกลงกับ คปร. ได้อกี หรือไม่นะ ครับ กฤษฎา

ปลัด รง. เผยไทย-ก�ต�ร์ ร่วมแลกเปลี่ยนสัตย�บันส�ร พร้อมต่�งด้�ว แก้ค้�มนุษย์ เตรียมแรงง�นสู่อ�เซียน ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยไทยจับมือรัฐบาลกาตาร์รว่ ม แลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร เพื่อปกป้องคุ้มครองแรงงาน ไทยในกาตาร์ คาดทำาพิธีลงนามได้สิ้นเดือนตุลาคม นี้ พร้อมย้ำาข้อสั่งการ ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ ให้จัดระบบ การจ้างงานแรงงานต่างด้าว แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เตรียมพร้อมด้านแรงงานรองรับอาเซียน เน้นกำาชับ ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลเป็นระยะ ด้านอธิบดีกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน แนะแรงงานไทยต้องพัฒนาภาษา ไอที เรียนรู้วฒ ั นธรรมชาติอาเซียน ชี้จับตาธุรกิจการบิน ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ เติบโตรับ AEC นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นการดำาเนิน การตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า หลังจากที่ได้เข้าหารือกับร้อยตำารวจเอก เฉลิม อยู่ บำารุง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้เป็นห่วงใน นโยบายสำาคัญของกระทรวงแรงงานที่ตอ้ งดำาเนินการให้ เป็นรูปธรรมหลายเรื่อง จึงได้กำาชับให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานเร่งดำาเนินการคือ ประเด็นที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามในความตกลง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลกาตาร์ เกี่ยวกับระเบียบการจ้างแรงงานในรัฐกาตาร์ เพื่อการจัด ส่งแรงงานไทยไปทำางานในประเทศกาตาร์ ซึ่งปัจจุบันมี คนไทยไปทำางานในกาตาร์จำานวน 1.3 หมื่นคนในหลาย ลักษณะอาชีพ อาทิ สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค งาน บริการ พนักงานโรงแรม พนักงานขาย และลูกเรือของ สายการบินกาตาร์อกี 200 คน แต่จาำ นวนนี้ยงั ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการด้านแรงงานของประเทศกาตาร์ดังนั้น ความร่วมมือดังกล่าวจึงต้องกำาหนดรายละเอียดเกี่ยว กับการดูแลปกป้องคุ้มครองคนไทยที่จะเดินทางไปทำางาน ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ส่วนวิธีการดำาเนิน

ฝ่�ยพัฒน�ชุมชนฯ บึงกุ่ม เปิดฝึกอบรมฟรี

<<09

ทำางาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็น ประธานกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งได้มกี ารบูรณาการการดำาเนิน งานกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้การปราบปราม จับกุม และดำาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำางานเป็นไปโดย เฉียบขาด ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มี บัญชากำาชับให้กรมการจัดหางานในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของศูนย์ฯ ดำาเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และรายงาน ผลการปฏิบัติให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นสุดการ จดทะเบียนแล้วแรงงานต่างด้าวที่ไม่มาดำาเนินการจะ ถือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ที่จะต้องถูกจับกุม ปราบปราม และดำาเนินคดีโดยเคร่งครัด ส่วนการจัด ประชุมร่วมกับประเทศที่ตอ้ งการส่งแรงงานมาทำางานใน ประเทศไทยและประเทศที่ตอ้ งการแรงงานไทยไปทำางาน การดำ า เนิ น การในเรื ่อ งนี ้มี จุ ด มุ ่ง หมายสำ า คั ญในการ ป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน ซึ่งกระทรวง แรงงานจะจัดการประชุม 2 ครั้ง คือ การประชุมร่วม ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ต้องการส่งแรงงาน มาทำางานในประเทศไทย และการประชุมร่วมระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศที่ต้องการแรงงานไทยไปทำางาน ทั้งนี้ ในการประชุมทั้ง 2 ครั้ง จะเชิญผู้แทนองค์การ แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และกระทรวงการต่าง ประเทศเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยสาระสำาคัญที่หารือ คือ ความต้องการแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และหารือแนวทางการจัดส่งแรงงานที่เหมาะสม เพื่อ ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยในการไปทำางานต่างประเทศ หรือ เข้ามาทำางานในประเทศไทย และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วย ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในตอนท้าย ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำาชับให้ทุกส่วน ราชการให้สังกัดเร่งนำานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็น รูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยให้มีการจัดทำาแผนการปฏิบัติ

นางนฤมล ธารดำารงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรม การจัดหางาน พร้อมทั้งผู้บริหาร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา จำานวน 650 ชุด ณ วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมกำาชับให้สำานักงานจัดหางานจังหวัดประสาน งานอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูผ้ปู ระสบอุทกภัยให้สามารถ กลับมาประกอบอาชีพได้ปรกติอย่างรวดเร็ว

กสร. เผยเหลือ สปก. 8 แห่ง เจอปั- หาน้ำาท่วม พร้อมพบผู้ประกันตนเสียชีวิต 8 ราย ใน 15 จังหวัด

นายสุวิทย์ สุมาลา รองอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์นำา้ ท่วมใน 22 จังหวัด พบมี 9 จังหวัดที่สถานประกอบ การ 874 แห่ง และลูกจ้าง 21,586 คน ได้รับผลก ระทบ คือ สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ ชลบุรี ทั้งหยุดกิจการชั่วคราว เดินทางไปทำางานยาก ลำาบาก บ้านเรือนแรงงานถูกน้าำ ท่วม เป็นต้น ซึ่งขณะ นี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น มีสถานประกอบการกลับเข้า สู่ภาวะปรกติ จำานวน 866 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 19,955 คน โดยนายจ้างยังคงจ่ายค่าจ้างให้ตามปรกติ ยังคงเหลือสถานประกอบการ 8 แห่ง ลูกจ้างกระทบ 1,631 คน แบ่งเป็น จ.นครนายก 1 แห่ง ลูกจ้าง กระทบ 300 คน จ.อุบลราชธานี 2 แห่ง ลูกจ้าง 51 คน จ.ชลบุรี 3 แห่ง ลูกจ้าง 719 คน จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ลูกจ้าง 3 คน และ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง งานที่ชัดเจนและรายงานผลให้ทราบทุกระยะ นอกจาก นี้ ปลัดกระทรวงแรงงานจะได้มกี ารชี้แจงแนวทางการนำา นโยบายไปสู่การปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานใน สังกัดระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภาค เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูก ต้องตรงกัน ด้าน นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบนั แรงงานไทยต้องเพิ่มทักษะด้าน ภาษาอังกฤษและไอที นอกจากนี้ ต้องมีความเข้าใจตาม

ลูกจ้าง 558 คน นอกจากนี้ ยังมีผลการตรวจสอบ ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย พบมีทั้งหมด 72 คน ใน 15 จังหวัด เป็นผู้ประกันตน 8 คน และที่เหลืออีก 64 ราย ไม่ใช่ผู้ประกันตน นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า สำาหรับผู้ประกันตนที่ เสียชีวิต ญาติจะได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเพื่อ เป็นค่าทำาศพ จำานวน 40,000 บาท จากสำานักงาน ประกันสังคม และทายาทจะได้รบั เงินสงเคราะห์กรณี เสียชีวิต จากอัตราค่าจ้างเฉลี่ย 1 เดือนครึ่ง สำาหรับ ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ส่วน ผู้ประกันตนที่ทำางานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และเสีย ชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราค่าจ้าง จำานวน 5 เดือน โดยญาติสามารถนำาหลักฐานไป ขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวได้ท่สี ำานักงานประกัน สังคมใกล้บ้านภายในระยะเวลา 1 ปี ความแตกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งแรงงาน ไทยต้องปรับทัศนคติสามารถทำางานร่วมกับนายจ้างชาว ต่างชาติได้ ทั้งนี้ เมื่อเปิดอาเซียนแล้วการลงทุนและการ ค้าที่น่าจับตามองใน 9 อุตสาหกรรม คือ สินค้าเกษตร ประมง ไม้ ยาง สิ่งทอและเสื้อผ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยาน ยนต์ สินค้าสุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนการ ลงทุนในภาคบริการที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือ ธุรกิจ การบิน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์


หน้า 10 ปีที่ 15 (23) ฉบับที่ 1462 ประจำาวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ 2556

Tel. 08-1844-0346 (ซีคอนสแควร์) E-mail: powermba@yahoo.com

PUBLIC LAW CO., LTD.

เป็นบริษัทกฎหมายที่ดำาเนินการให้คำาปรึกษา และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งสืบทรัพย์ บังคับคดี โดยทีมทนายความผู้มีประสบการณ์ รับสมัครงาน

02-435-2345

พนั กงานขายเครื่องมือฮาร์ดแวร์ • ช�ย / หญิง อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป

ศูนย์บ้านรักสงบ รับสมัคร เงินเดือน 10,000-18,000 บาท โอที 500-800 ศูนย์บ้านรักสงบซอยพหลโยธิน 54

โทร. 02-971-0596, 081-649-9074 แฟกซ์. 02-971-0596 (รับเงินตรงกับนายจ้าง)

ศูนย์รามอินทรา

080-244-9771

ที่พัก-อาหารฟรีตลอด O.T. 300-700 บาท/วัน มีประกันสังคม

สนใจติดต่อ 0-2518-1499, 086-330-6624 ได้ทุกวัน เลขที่ 74/212 รามอินทรา 74 แยก 2 มีนบุรี *ดูแล จริงใจ ไม่ตกงาน*

ไม่จำากัดเพศ ไม่จำากัดอายุ วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + ประกันสังคม

b.com rthaijo

บริษัท พับบลิค ลอว์ จำากัด

เลขที่ 45, 47 ซอยรามคำาแหง 26/2 ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

รับสมัครด่วน

อยู่ประจำ� ไม่จำ�กัดวุฒิและอ�ยุ จำ�นวนม�ก 120 ต.น. ง.ด. 10,000-18,000 บ. 30 ต.น. ง.ด. 9,000-18,000 บ. 80 ต.น. ง.ด. 7,500-12,000 บ. ps : ศูนย์รามอินทรา 2x1.5

พนักงานห- ิง คนดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

   

sappasan/ SAM”S SPORT

เงินเดือน 10,000-25,000 บ�ท/เดือน ค่าข้าว 130 /วัน+OT./700-800/อาทิตย์ หยุดนักขัตฦกษ์ประจำาปี (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) รับเงินตรงกับนายจ้าง

ไม่จำากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สนิ (Collector) หลายอัตรา

ด่วน

พนักงานเฝ้าไข้-ดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้าน-ตามบ้าน-ประจำาออฟฟิศ สนใจติดต่อ โทร. 086-387-2594,

   

AD.Mini : ศูนย์เบทเทอร์แคร์ 2x1.5

ศูนย์เบทเทอร์แคร์

Ad.เล็ก : ศูนย์รักบ้�นสงบ 2x1

ผู้ช่วยดูแลคนไข้ คนสูงอายุ พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด-เด็กโต แม่บ้าน แม่ครัว

1. เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูล (Admin) 5 อัตรา

www.m

• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีรถเป็นของตัวเอง

สนใจติดต่อ บริษัท ศิริทอง แมชชีนทูลส์ จำ�กัด 4/813 ม.5 ถ.พระร�ม 2 เขตบ�งขุนเทียน กทม. โทร. 0-2451-6803-5, 081-819-3515

w w w . m r t hha iji j o b . c o m

ด่วน

บริษัท พับบลิค ลอว์ จำากัด

sirithong : sirithong 2x1

รับสมัคร

สนใจ ลงโฆษณา โทร.

โทร : 02-7321085-6 ,02-7329590 Fax : 02-7323278

sappasan/ พับบลิค มอว์

เพศห- ิงโสด อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สูง 158 ซม. ขยัน จริงใจ ไม่เรื่องมาก 2,000-8,000/เดือน

Ad.เล็ก : Mr.chang 2x2

ต่างชาติหาแฟน

E-mail : public_law99@hotmail.com

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ โทร.02-435-2345 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี/มีประสบการณ์ทำางาน 2 ปี ขึ้นไป • ใช้โปรแกรมเงินเดือน Geneus ได้คล่อง

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (SALE กรุงเทพฯ/ตจว.) • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ปวช./มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปีขึ้นไป • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ (SALE ตจว.) • ผ่านงานติดต่อห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า/ประสานงานฝ่ายขาย

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ปวช./ใช้โปรแกรม Excel ได้คล่อง

4. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป/วุฒิการศึกษาขั้นต่ำา ปวช. • มีประสบการณ์ทำางาน 3-5 ปี (หัวหน้าคลังสินค้า)

5. พนักงานคลังสินค้า

• เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป/ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำา ม.6

6. เจ้าหน้าที่บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ปวส.-ปริญญาตรี/ใช้โปรแกรม Express ได้ • มีประสบการณ์ทำางาน 3-5 ปี (ผู้ช่วยสมุห์บัญชี)

7. พนักงานขับรถส่งสินค้า

• เพศชาย วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำา ม.6 ขึ้นไป/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

8. พนักงานขายประจำาห้างสรรพสินค้า

• เพศหญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัทมีเงินเดือน, OT, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น, ค่ารักษาสต๊อกและสวัสดิการอื่น ๆ พักร้อน, ประกันสังคม, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำากัด

sappasan วศุ sappasan วศุภ 8X7 8X7 sappasan วศุภ 8X7 sappasan วศุ 8X7

เลขที่ 52/16-17 ซอยเจริญกรุง 41 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-2662976-80

บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำากัด

บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำาากักัด รายได้ :

 เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  เบี้ยเลี้ยง  เบี้ยขยัน  คอมมิชชั่น

ไม่จำากัดเพศ ✓ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่บุคคล เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ✓ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา ✓ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

»˜œÁ¹éÓÁѹà»âµÃ¹ÑÊ

¨Ò¡ËŒÒá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

¼‹Ò¹´ŒÒ¹ËÅѧ¤ÒÏ¿ÙÏ

บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำากัด

431/1 ซ.ลาดพร้าว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 0-2938-7781-2 ต่อ 300-301, 08-7008-3773 E-mail: hrvrp@hotmail.com ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

1. เจ้าหน้าที่บั- ชี/การเงิน

5 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

3 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่การตลาด

5 อัตรา

4. ผู้แทนขายกรุงเทพ/ต่างจังหวัด

ไม่จำากัด

• เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี • สามารถปิดงบการเงิน หรือผ่านงานสำานักงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ ระบบ LAN เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำานักงานได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือมีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความคล่องตัว ขยัน กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี • ติดตามงานขายที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีพาหนะเป็นของตนเอง • มีประสบการณ์ด้านอะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้านการทำาสต๊อกสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา

• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี • มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานได้ดี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • มีประสบการณ์การทำางานอย่างน้อย 1 ปี

5. พนักงานคลังสินค้า ÅÒ´¾ÃŒÒÇ «.15

ÍÒ¤ÒèʹáŌǨà ö俿‡Ò㵌´Ô¹

สนใจสมัครด้วยตนเอง, ส่งประวัติมาทาง E-mail หรือส่งจดหมายมาที่

¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

ÊÕèá¡ÅÒ´¾ÃŒÒÇ

sappasan/ V.R.P/3 sappasan/ V.R.P/3

ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยอะไหล่ยนต์แท้ครบวงจร โดยมีประสบก�รณ์ย�วน�นกว่� 45 ปี เพื่อก�รบริก�รที่รวดเร็วจึงจัดให้มี คลังสินค้�ส่วนกล�ง อยู่ทั่วทุกแห่งในกรุงเทพฯ และส�ข�ที่กำ�ลังขย�ยออกไป ทั้งนี้เพื่อก�รรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษทั ฯ จึงต้องก�รผู้มคี ว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ ม�ร่วมง�นกับบริษทั ฯ หล�ยตำ�แหน่ง เพื่อก�รรองรับก�รขย�ยส�ข�

10 อัตรา

6. พนักงานขับรถส่งสินค้าและขับรถผู้บริหาร

5 อัตรา

7. จัดซื้อต่างประเทศ

3 อัตรา

สนใจติดต่อ บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำากัด เลขที่ 21/66-71 ซ.อนุสรณ์ 2 ถ.พลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-646-4052-4

sappasan จิ้นเซ่งฮวด 4x7

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ✓

“CHIN SENG HUAT AUTO PARTS CO.,LTD”

ก า ม น ว ่ ด

ดำ�เนินธุรกิจก�รบริก�รรถเช่�หล�กหล�ยประเภท รวมทั้งเป็นผู้ให้บริก�รรถลีมูซีน ประจำ�สน�มบินสุวรรณภูมิ และโรงแรมต่�ง ๆ เปิดรับสมัครพนักง�น ในตำ�แหน่งดังนี้

sappasan/ ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส 4x7

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556

<<11


¢ÍàªÔ- ËÇÁ§Ò¹ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡Òà ในโอกาสฉลองกาวสูปที่ 23 หนังสือพิมพสมัครดวน หนังสือพิมพหางานที่ตีพิมพตอเนื่องยาวนานเปนอันดับ 1

ÃÙŒ¡‹Í¹ÃѺ »ÃѺ¡ÒúÃÔËÒä¹ã¹Âؤ AEC ͧ¤»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÁÙŹԸԪѾѲ¹Ò

ÇÔ·ÂÒ¡Ã

ÇÔ·ÂÒ¡Ã

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

¼ÙŒÍӹǡÒÃËÅÑ¡Êٵà »ÃѪÞÒ´Øɮպѳ±Ôµ (¹Ò¹ÒªÒµÔ) ¤³Ð¾Ñ²¹Ò·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ

Ãͧ¤³º´Õ½†ÒÂÇÔªÒ¡Òà ¤³Ð¾Ñ²¹Ò·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹Øɏ ʶҺѹºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ

วันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ³ ËÍ»ÃЪØÁà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 6 Ãͺ ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ Ê¶ÒºÑ¹ºÑ³±Ôµ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒʵÏ

ʹѺʹعâ´Â... www.mrthaijob.com

www.mrthaijob.com

www.mrthaijob.com www.mrthaijob.com


www.mrthaijob.com

คลาสสิฟายด์จ็อบ

ปีที่ 15 (23) ฉบับที่ 1462 ประจำ�วันอ�ทิตย์ที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤษจิก�ยน พ.ศ. 2556........หน้� 13

0-2435-2345 แฟกซ์ 0-2433-4343 *ด่วนม�ก*

บริษัทผู้จัดจำ�หน่�ยเสื้อผ้�เครื่องแต่งก�ยในห้�งศูนย์ก�รค้�ทั่วประเทศ

ศูนย์ดูแลรักษ�รถยนต์ครบวงจร บริก�รด้วยเครื่องล้�งรถอัตโนมัติ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

1. หัวหน้� / ผู้ช่วยศูนย์บริก�ร 30 อัตร�

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ออกต่างจังหวัดได้และขับรถได้ หน้าที่ดูแลร้านค้า หากมีประสบการณ์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ในด้านขายเครื่องแต่งกายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 48 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์การบริหารงานบุคคล

2. พนักง�นประจำ�ศูนย์บริก�ร

3. ผู้จัดการร้าน/แคชเชียร์ (กทม./ตจว.)

เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ดูแลร้านเครื่องแต่งกาย และใช้คอมพิวเตอร์ได้

3. เจ้�หน้�ที่ล้�งแอร์รถยนต์

4. ช่�งเทคนิค

เพศชาย/หญิง มีความคิดสร้างสรรคออกแบบลวดลายและทำาบล๊อกสกรีนได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ทำาคอมได้

สามารถออกต่างจังหวัดได้ครั้งคราว

สวัสดิการ :

7. พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่งของ

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิขั้นต่ำา ม.3 รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

8. ช่างเย็บเสื้อ/กางเกง

จำานวนมาก

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท โดมอน (1987) จำ�กัด 71/3-5 ถ.ตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม.

โทร. 0-2282-2329, 0-2282-0619

ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง ค่าการจัดการ เงินพิเศษ ฝึกอบรมและดูงาน

3. เจ้�หน้�ที่พัฒน� WEBSITE 1 อัตร� (FREE LANCE)

1 อัตร�

พักร้อนประจำาปี ค่าล่วงเวลา (โอที) ค่าตำาแหน่ง ชุดฟอร์มพนักงาน วันหยุดประจำาปี

• • • • •

 มีประสบการณ์

ในการ ออกแบบ/พัฒนา WEBSITE สวัสดิการ : นำาเที่ยวประจำาปี, เงินโบนัส, เบี้ยขยัน 1,200 บาท,

โบนัสประจำาเดือน ท่องเที่ยวประจำาปี มือถือ Notebook ที่พัก • โปนัสประจำาปี เงินช่วยเหลือพิเศษ

สวัสดิการงานสมรส/งานศพ, เงินเพิ่ม 3,500-7,000 บาท/ปี กรณีไม่ขาดลามาสาย

สนใจสมัครงานได้ที่ บริษัท เมโทรเพ�เวอร์ซิสเต็ม เลขที่ 479/2 ซ.พระยาสิงหเสนีย์ ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330

บริษัท ที.อ�ร์ โปรดักส์ & ม�ร์ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

โทร. 0-2538-8111 ต่อ 100, 126

www.wizardgroup.com E-mail: boonaue@wizardautocare.com ก�รเดินท�งม�สมัครง�นนั่งรถโดยส�รส�ย 8, 27,92,96, 126,145 ฯลฯ ลงที่บิ๊กซีล�ดพร้�ว นั่งวิน ฝั่งล�ดพร้�ว 81 บอกว่�ม�บริษัท ทีอ�ร์ฯ

โทร. 02-2146050, 026138510 แฟกซ์ 02-2146053, 02-2146390

E-mail: watchara@electricmetro.com, mamaearn@yahoo.co.th

รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) 2 อัตรา

รับสมัครง�นด่วน

เป็นบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องการรับสมัครพนักงานจำานวนหลายอัตรา ดังนี้

พนักง�น P.C. 50 อัตร� ด่ม�ก วน

1. พนักงานบัญชี ด่วนม�ก หลายอัตรา • • • • •

พนักง�น P.C. 50 อัตร��

(ประจำ�ห้�ง Big c, Tesco Lotus, Central) เพศหญิง อ�ยุ 18 ปีขึ้นไปไม่เกิน 40 ปี  ร�ยได้ต่อเดือน 15,000. วันหยุดนขัตฤกษ์ได้ 2 แรง  ประกันสังคม  โบนัส  เงินวันเกิด  Com  O.T 

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถพิมพ์ดีดได้ • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/การตลาด หลายอัตรา

 

3. เจ้าหน้าที่เอกสาร ขาเข้า-ขาออก หลายอัตรา

• • • •

บริษัทจัดฝึกอบรมการขายให้ก่อน ไม่ใช่บริษัทนายหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ PC ได้ • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • สามารถพิมพ์ดีดได้ • บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ สมัครด่วนด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่

สนใจติดต่อ บริษัท แอลจีที (ไทยแลนด์) จำ�กัด 85 ซ.ร�มคำ�แหง 12 (อุดมยศ) ถ.ร�มคำ�แหง แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กทม. 10240

บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำากัด

sappasan/ แอลจีที

โทร. 02-3147186-7, 089-7760069, 084-6819852

เลขที่ 165/4 ซ.เชื้อเพลิง (อมร) ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2678-8000 E-mail: mgt@victory-logistics.com www.victory-logistics.com

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน กรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที 23 ม.8 ซ.พงษ์ศิริชัย 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 E-mail:info@topperind.com (สามารถทำางานที่อ้อมใหญ่ได้)

บริษัท พีโก คอนกรีตปั๊มเซอร์วิส จำ�กัด

บริษัท วิทยาศรม จำากัด Vidhyasom Co., Ltd

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการรถปั๊มคอนกรีตที่ดำาเนินกิจการมากว่า 20 ปี ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานดังต่อไปนี้

รับสมัครด่วน

• ประจำา สำานักงานกรุงเทพฯ

• ประจำา กรุงเทพฯ/ระยอง/ขอนแก่น/เชียงใหม่

1. ผู้จัดก�รจัดส่งประจำ�ภ�ค (ประจำ�ขอนแก่น, ระยอง) 1 อัตร�

7. เจ้�หน้�ที่ประส�นง�นฝ่�ยจัดส่ง

6 อัตร�

2. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน

8. ช่�งซ่อมบำ�รุง

6 อัตร�

• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

2 อัตร�

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป • อายุ 23 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ดี

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • อายุ 22 – 35 ปี มีประสบการณ์ด้านธุรการหรือประสานงานอย่างน้อย 1 ปี • เพศชาย วุฒิ ปวช-ป.ตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรูด้ ้านเครื่องยนต์รถ Benz 10 ล้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักง�นขับรถ 10 ล้อ (รถปั๊มคอนกรีต) จำ�นวนม�ก

3. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบัญชี

2 อัตร�

4. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยจัดซื้อ

2 อัตร�

10. พนักง�นควบคุมประจำ�รถ (Operate) จำ�นวนม�ก 11. พนักง�นโยธ�ประจำ�รถ จำ�นวนม�ก

5. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบุคคล

2 อัตร�

สวัสดิการ : เงินเดือน ประกันสังคม ชุดฟอร์มพนักงาน

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส-ปริญญาตรี • อายุ 23 ปี • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรม Formula ได้

• เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุไม่เกิน 35 ปี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง • สามารถใช้โปรแกรม Formula ได้ • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

6. เจ้�หน้�ที่เร่งรัดหนี้สิน (Credit Controller) 1 อัตร� • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • อายุ 25 – 35 ปี มีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำ�กัด

บริษัท วิคทอรี่ โลจิสติกส์ จำ�กัด บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำ�กัด

บริษัทดำาเนินธุรกิจหน่ายชุดเครื่องนอนทุกชนิดโดยจัดรายการร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาทั่วไป ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความตั้งใจ และรักความก้าวหน้า พร้อมร่วมงานกับบริษัทได้ทันที

จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00

วุฒิ ม.3/ม.6

210/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท แอลจีที (ไทยแลนด์) จำ�กัด

คุณจอย 087-3262225 คุณต้� 089-6992278

• • • • •

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่

SAPPASAN/ DOMON

• • • • •

2 อัตร�

• เพศช�ย อ�ยุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวส. ส�ข�เครื่องกล, ไฟฟ้� • มีประสบก�รณ์ 1 ปีขึ้นไป

6. พนักงานบัญชี/พนักงานบัญชีสต็อก 

 เพศชาย

30 อัตร�

• เพศช�ย / หญิง อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิ • เงินเดือน + คอมมิชชั่น (14,000-25,000 บ�ท) • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ (มีก�รฝึกอบรมให้)

เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 ขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

5. ฝ่ายศิลป์ออกแบบลวดลาย/ตกแต่งดิสเพลย์ 

2. พนักง�นสโตร์

• ไม่จำ�กัดวุฒิ อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + O.T. (ร�ยได้ 12,000 ขึ้นไป)

4. พนักงานขาย (ประจำาร้าน/จัดรายการ) (กทม./ตจว.) 

30 อัตร�

• เพศชาย ไม่จำากัดวุฒิ อายุไม่เกิน 45 ปี • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2-3 มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

กองทุนทดแทน โบนัสประจำาปี วันหยุดพักผ่อนประจำาปี ที่พัก และอื่นๆ

***หากมีประสบการณ์ด้านรถปั๊มคอนกรีตจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

sappasan/ ท็อปเปอร์

รู้จักเส้นทาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

2 อัตร�

SAPPASAN / wizard

 เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

SAPPASAN /victory-logistics

1. พนักง�นขับรถ ส่งสินค้�

• ไม่จำ�กัดวุฒิ • เป็นคนดี ขยัน รักง�นบริก�ร คล่องตัว • ต้องมีประสบก�รณ์ด้�นง�นข�ยและง�นบริก�ร • ร�ยได้ดี มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + อื่น ๆ 30,000 – 70,000 บ�ท/เดือน

2. หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล 

จำาหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รับสมัคร " คิดถึงไฟฟ้าคิดถึงเมโทรฯ " ด่วน

บริษัท ที อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

1. ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายโปรโมชั่น 

บริษัท เมโทรเพ�เวอร์ เวอร์ซิสเต็ม จำ�กัด

รับสมัครคนดี – ไม่จำ�กัดวุฒิ

sappasan/ เมโทรเพาเวอร์

สนใจลงโฆษณา โทร. รั บ สมั ค รด่ ว น

1. เภสัชกร 2. นักวิทย�ศ�สตร์ 

วุฒิ ป.ตรี วทบ. เคมี

วุฒิ ป.ตรี ส�ข�อ�ชีวอน�มัย และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

วุฒิ ป.ตรี เพศหญิง

วุฒิ ป.ตรี ไม่จำ�กัดส�ข�

3. จป.วิช�ชีพ

ภาคเหนือ เลขที่ 14 หมู่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร. 053-104-690, 089-968-0661 ............................................ ภาคอีสาน เลขที่ 186/3 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-346-141, 081-556-7194 ............................................ ภาคตะวันออก เลขที่ 85/1 หมู่ 4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทร. 081-559-0781, 02-542-1296 ต่อ 22

4. พนักง�นธุรก�รบุคคล 5. พนักง�นข�ย

6. พนักง�นคลังสินค้� 

7. 8. 9. 10.

วุฒิ ม.3-ปวส. เพศช�ย

พนักง�นขับรถ (รถตู้, หกล้อ, สิบล้อ) พนักง�นติดรถส่งของ ช่�งซ่อมบำ�รุง พนักง�นฝ่�ยผลิต 

เพศช�ย-หญิง

หม�ยเหตุ : ตำ�แหน่งที่ 7-10 ไม่จำ�กัดวุฒิ ทุกตำ�แหน่งยินดีรับคนพิก�ร (มีบัตร) จะพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งจดหมายได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท วิทยาศรม จำากัด สำานักงานพระโขนง

Tel : 0-2381-7100-2, 0-2711-1180-5 FAX : 0-2711-1573 E-mail : Vidhyasom@hotmail.com

SS/Vidhyasom 4x7

สนใจติดต่อ บริษัท พีโก คอนกรีตปั๊มเซอร์วิส จำ�กัด 56/12 ซ.ล�ดพร้�ว 91 ถ.ล�ดพร้�ว แขวงคลองเจ้�คุณสิงห์ เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-542-1296-8 ต่อ 22, 083-757-6412 โทรส�ร 02-542-1756 เรียนคุณต่อ (ฝ่�ยบุคคล) www.pegopump.com, e-mail : pego_hr1@hotmail.com

sappasan พีโก 8X7

46 ถนนสุขุมวิท ซอย 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำ�กัด

บริษัท ธนศิริดีเซล จำ�กัด

ผู้แทนจำ�หน่�ยอะไหล่ปั๊มเชื้อเพลิงดีเซล อะไหล่แอร์รถยนต์ และตลับลูกปืน เครื่องจักรกลอุตส�หกรรม รวมถึงสินค้�ท�งวิศวกรรมหล�ยชนิด ได้รับรอง ม�ตรฐ�นคุณภ�พ ISO 9001:2000 มีคว�มต้องก�รบุคล�กรหล�ยอัตร�ดังนี้

เป็นบริษัทชั้นนำ� ที่ดำ�เนินธุรกิจ ด้�นก�รศึกษ�ที่ให- ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 ตลอดระยะเวล� 78 ปี บริษัทฯ ได้พัฒน�และบริห�ร งานเพื่อมุ่งมั่น สู่ความก้าวหน้า ภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ การปรับปรุงการศึกษา, การพัฒนาบุคลากร การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และเพื่อรองรับการ เจริ- เติบโตอย่�งต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องก�รรับผู้ร่วมง�นในตำ�แหน่งดังนี้

1. ผู้แทนขายกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

1. พนักง�นข�ย ประจำ�เขตพื้นที่/ทั่วประเทศ (ข�ยหนังสือแบบเรียนและสื่อก�รเรียนก�รสอน) หล�ยอัตร� ลักษณะงาน :

• นำาเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล, และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่สถานศึกษา • เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับสถานศึกษา หรือกับร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย

2. ช่า งบริก าร

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์ด้านการขาย 0-3 ปี • มีความสามารถในการนำาเสนอสินค้า, มีประวัติการทำางานดี, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้ • มีรถยนต์ส่วนตัว • มีภูมิลำาเนา หรือ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. นักวิช�ก�ร

 

หล�ยอัตร�

ลักษณะงาน : • ประสานงานจัดทำา แก้ไขต้นฉบับ • ค้นคว้าข้อมูลในการจัดทำาหนังสือเรียน แผนการสอนและหนังสืออื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษา คุณสมบัติ

  

หล�ยอัตร�

คุณสมบัติ • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

บริษัท ธนศิริดีเซล จำ�กัด Tel. 0 2225 6352-60 Fax : 0 2222 8234 E-mail : Sumitra@dhonsiridsel.co.th

ประกาศ

ถ้าคุณมีประสบการณ์งานเจียระไนเพชร เรามีงานรอคุณอยู่ กลุ่มบริษัทสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดมีตำาแหน่งงานจำานวนมากสำาหรับ ผู้ที่มีประสบการณ์ ด้านงานเจียระไนเพชร และปัจจุบันไม่ได้ทำางานอยู่ในโรงงานเจียระไนเพชร ผู้มีประสบการณ์ด้านงานเจียระไนเพชร ไม่จำากัดว่าจะลักษณะงานใด สามารถยื่นใบสมัครได้โดยไม่จำากัดอายุ เพศ และคุณสมบัติการศึกษา สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร เป็นตัวกลางประสานการคัดเลือกพนักงาน โดยผู้สมัครฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

นายอภิ ช าติ ทองขาว ตำาแหน่ง พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-ต่างจังหวัด

หรือทางอีเมล์ที่ info@thaidiamonds.net ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thaidiamonds

แฟกซ์ 02-711-4039

SAPPASAN/ สมาคมการเจียระไนเพชร

ได้กระทำาการทุจริตยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางจดหมาย พิมพ์ใบสมัครทางเฟซบุ๊ค ส่งมาที่ : สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร (สมัครงาน) 87/139-140 อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 18 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02-390-0341

ทำาให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย จึงประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่าว พ้นสภาพ จากการเป็นพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป การกระทำาใดของบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด ผู้นำ�ด้�นก�รจัดห�พนักง�นขับรถให้ผู้บริห�ร และรถลีมูซีน ณ สน�มบินสุวรรณภูมิ ต้องก�รรับสมัครผู้ร่วมง�นจำ�นวนม�ก โดยมีตำ�แหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

กำ�ลังขย�ยกิจก�ร ต้องก�รรับสมัครพนักง�นฝ่�ยข�ย ดังนี้

1. พนักงานขายห้างโมเดิร์นเทรด (Key Account) หลายอัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ได้ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น 

พนักง�นขั นขับรถลีมูซีน (Limousine) ประจำ�สน�มบิน 100 อัตร� รับสมัคร

ไม่จำ�กัดเพศ

ไม่จำ�กัดอ�ยุ

ไม่จำ�กัดวุฒิ

15,000 +++,

2. พนักงานขายหน่วยรถ Pre Order หลายอัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน  เบี้ยเลี้ยง  คอมมิชชั่น 

ด่วน

3. พนักงานขับรถส่งสินค้า

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

4. พนักงานส่งสินค้า

ไม่จำากัดวุฒิ มีบุคคลค้ำาประกัน  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

เลขที่ 4 หมู่บ้�นสินเกล้� 1 ป�กซอยล�ดกระบัง 9/8 ถ.ล�ดกระบัง เขตล�ดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. : ฝ่�ยบุคคล 0-2739-0900, 08-6344-7906, 08-0227-5825 คุณสมเกียรติ 08-6313-5929

หลายอัตรา

5. พนักงานคีย์ข้อมูล

หลายอัตรา

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  เงินเดือน  เบี้ยขยัน

6. รถร่วมขนส่งสินค้า

มีรถกระบะ ตู้ทึบ (มีหลังคาสูง 2 เมตรขึ้นไป)

หลายอัตรา

SAPPASAN /Thaitime

บริษัท ไทยไทม์ เซอร์วิส จำ�กัด

หลายอัตรา

ร�ยได้ดี : ก�รันตีร�ยได้ เบี้ยขยัน, ค่�คอมมิชชั่น มีสวัสดิก�ร : ชุดยูนิฟอร์ม, ตรวจสุขภ�พประจำ�ปี, ประกันสังคม สนใจติดต่อ :

sappasan/ thanasiri

โทร. 0-2622-2999 ต่อ 1620-1622 โทรส�ร 0-2622-2201

sappasan อักษรเจริญทัศน์ 8X7

เลขที่ 31-32, 42-50, 60-64 ถ.อุณ�กรรณ แขวงวัดร�ชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ ได้ที่ E-mail : jobs@aksorn.com, www.aksorn.com ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำ�กัด เลขที่ 142 ถ.ตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เพศหญิง อ�ยุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ม.6-ปริญญ�ตรี ส�ม�รถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐ�นได้ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหม�ยสมัครง�นพร้อมรูปถ่�ยและเอกส�รที่เกี่ยวข้องม�ที่

• สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข

เพศช�ย อ�ยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.6-ปริญญ�ตรี ส�ข�อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล,เครื่องยนต์, หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำ�ป็นต้องมีประสบก�รณ์ พักอ�ศัยอยู่ในเขต พัฒน�ก�ร, บ�งกะปิ, คลองตัน, สวนหลวง, ประเวศ, ศรีนครินทร์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

3. บัญชี/การเงิน/ธุรการ

• ปริญญาตรี / โท สายคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา • ปริญญาตรี / โท สายศิลปศาสตร์ - สังคมศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สุขศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา • นิสิต-นักศึกษาจบใหม่ เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำากว่า 2.75 • มีประสบการณ์ด้านหนังสือ, การเขียน, การสอน

3. พนักง�นธุรก�ร

เพศช�ย-หญิง อ�ยุระหว่�ง 25-35 ปี - ไม่จำ�กัดวุฒิก�รศึกษ� มีเงินเดือนประจำ�, Bonus, ค่�น้ำ�มันรถ, คอมมิชชั่น และเงิน Intencive จ�กก�รข�ยเข้�เป้�หม�ย

sappasan/ ประกาศ บ.ปุ้มปุ้ย

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556

ร�ยได้สูง สวัสดิก�รดี

สมัครได้ที่ บริษัท วี.อ�ร์.ซี.ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด เลขที่ 82/122 หมู่ 6 ถ.พัฒน�ก�ร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2322-7795-6, 081-882-1990, 086-985-0656

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan/ VRC MARKETING

14<<


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556

<<15

หจก. บางกอกนิวสยามฟู้ด บริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายซอสหอยนางรม ตราทะเลงาม นกทะเล นกดำา ฯลฯ และ สินค้าอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ มานานกว่า 20 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

1. ผู้จัดการเขต 2. sale supervisor เขตต่างจังหวัด ร�ยละเอียดง�น : รับมอบหม�ยง�นและนโยบ�ยจ�กผู้จัดก�ร ดูแล ควบคุมพนักงานให้ได้ตามเป้า เงินเดือน มีเงินเดือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง เงินรางวัล อื่นๆ คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง • มีประสบการณ์ ดูแลพนักงานขาย

3. พนักงานขาย เขตต่างจังหวัด

ร�ยละเอียดง�น ติดต่อประสานงาน เพื่อเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าและ เก็บบัญชี เงินเดือน มีเงินเดือน ค่าใช้จ่ายเดินทาง เงินรางวัล อื่นๆ และประกันอุบัติเหตุ คุณสมบัติ • เพศชาย ไม่จำากัดวุฒิ-อายุ • ต้องมีพาหนะเป็นของตัวเอง • มีบุคคลค้ำาประกัน • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ÍÒ¤ÒÃ

ทุกตำาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

ห้างหุ้นส่วนจำากัด บางกอกนิวสยามฟู้ด 48//18 ถนนบางแวก แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2410-1984, 0-2410-2882, 0-2865-1765

sappasan/ msig/

sappasan/ บางกอกนิวสยามฟู้ด 4x7

SAPPASAN/ caraboa ..colour

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่

โรงแรม มารวยการ์เด้น

รับสมัคร ด่วนจำ�นวนม�ก! พนักงานต้อนรับส่วนหน้า, Bell Boy พนักงานแม่บ้านทำาความสะอาด, พนักงานซักรีด พนักงานเสริฟ์อาหารและเครื่องดื่ม พนักงานครัวและพนักงานล้างจาน พนักงานบัญชีการเงินและแคชเชียร์ พนักงานช่าง สวัสดิการ : ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม, อาหารพนักงาน, ค่าบริการ สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรม มารวยการ์เด้น

¤Ø³ÊÁºÑµÔ 

เลขที่ 1 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : 02-561-0510-47 แฟกซ์ : 02-579-9417

  

SAPPASAN/ SCB/ล่าสุด

SAPPASAN / MaruayGarden

E-mail : hr@maruaygardenhotel.com

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.50 อายุไมเกิน 26 ป มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี และมีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเปนกะ แบบหมุนเวียน 7 วัน (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน) สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่ ศูนยบริการลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ไดสะดวก

sappasan/ ID

1. 2. 3. 4. 5. 6.

บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำากัด

บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้�นสื่อก�รศึกษ�ม�ย�วน�นกว่� 10 ปี โดยก�รจำ�หน่�ยสื่อก�รศึกษ� ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการ ตามความต้องการและงบประมาณของทางรัฐบาล

ด่วน!! รับสมัครวันนี้จนถึง 30 พ.ย. 56

Model Group

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายต่างจังหวัด

 เพศชาย/หญิง อายุ 22-37 ปี  ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา  รายได้ 15,000-50,000  มีบุคลิกที่ดี

Model Group คือกลุ่มบริษัทที่สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อ การตลาด งานประชาสัมพันธ์ งาน งานโฆษณาต่าง ๆ แบบครบวงจร การันตีผลงานแบบมืออาชีพ เพราะเราคือพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มบริษัทด้านงานบันเทิง บริษัทด้านความสวยความงาม บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทด้านนันทนาการ บริษัทด้านงาน Import Export กลุ่มงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้นการทำางานในปัจจุบันเราจึงมีการปรับ โครงสร้างและรูปแบบการทำางานให้สอดคล้อง สำาหรับกลุ่มเศรษฐกิจระดับอาเซียน (AEC) เราเล็งเห็นถึงความสำาคัญเรื่องนี้จึงมีการเปิดรับบุคลากรที่มากไปด้วยคุณภาพ เข้ามาร่วมงานกับเราในหลายสาขาและหลายตำาแหน่งงานดังต่อไปนี้  ชาย ห- ิง หรือ สาวประเภทสอง

7. 8. 9. 10. 11. 12.

ผู้จัดก�รส�ข�ฝึกหัด Academic Service and training ส่งเสริมก�รข�ย + วิจัยตล�ด Sales  ประกันสังคม สวัสดิการ  ท่องเที่ยวประจำ�ปี Beauty Expert  โบนัสพนักง�น  สัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เจ้�หน้�ที่แนะนำ�โครงก�ร  Personal Trainner

สนใจติดต่อ โซน นนทบุรี

พงษ์เพชร งามวงษ์วาน แคราย ประชาชื่น

ติดต่อ คุณรุ่งระวี

โทร. 081-925-1761, 081-9251762

โซน ปทุมธานี รังสิต ดอนเมือง สะพานใหม่ ลำาลูกกา

ติดต่อ คุณนิชา

โทร. 081-3080004, 087-3226038

โซน รามอินทรา

ติดต่อ คุณ ชลธิชา

ติดต่อ คุณวรินทร

ห้วยขวาง สุขุมวิท ลาดพร้าว พระราม 9 รามคำาแหง วัชรพล มีนบุรี หนองจอก คันนายาว

โทร. 087-7627699, 089-0329119

โทร. 081-8680105, 087-5142392

Request

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี

1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ-บริการลูกค้า

1 อัตรา

5. แม่บ้าน

1 อัตรา

 

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์งานเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี  มีประสบการณ์งานเอกสารเกี่ยวกับการขาย  มีใจรักงานบริการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี  ไม่จำากัดวุฒิ

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท และ Airport Link สถานีพญาไท) หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด หรือส่งจดหมายมาที่

ในกรณีเรียนรู้งานและปรับพื้นฐานการทำางาน การแต่งกาย การสื่อสาร และความมั่นใจ

โซน รัชดา

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน

คุณวนัสนันท์ เลสันเทียะ, คุณพงศกร เสมอกิจ บริษัท สินปัญญา อีควิปเม้นท์ จำากัด

อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 เลขที่ 128/386 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร : 02-216-5080 ต่อ 13, 086-909-3040

Email : sinpanya.hr@gmail.com www.sinpanya.com

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

SAPPASAN / สินปั- - า/NEW

Staff Event ประช�สัมพันธ์ PC + BA เจ้�หน้�ที่กิจกรรมพิเศษ ธุรก�รประส�นง�น Marketting

SAPPASAN/ model

1. 2. 3. 4. 5. 6.

คุณสมบัติ

อายุตั้งแต่ 20-35 ปี  วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช – บริ- - าโท (แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละตำาแหน่งงาน)  มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี  สาขาใช้ภาษาต่างประเทศได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  ไม่จำาเป็นต้องจบตรงสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่  การสื่อสารชัดเจน เรียนรู้งานไว

10 อัตรา


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส พี.เอ็น. รับสมัครด่วน!

www.adtechs.co.th

1. พนักง�นข�ย (P.C.) ประจำ�, ชั่วคร�ว 50 อัตร� 2. พนักง�นธุรก�ร (10 อัตร�), บัญชี (10 อัตร�) 20 อัตร� 3. พนักง�นสต๊อก, คลังสินค้� 10 อัตร� 4. พนักง�นคีย์ข้อมูล 25 อัตร� • เพศ ช./- . วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามชิ้นงาน (3-15 บ.) 5. พนักง�นฝ่�ยเอกส�ร 25 อัตร� • เพศ ช./- . วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ 350-600 บ./วัน 6. พนักง�นประจำ� Shop ในห้�งฯ 10 อัตร� 7. พนักง�นลูกค้�สัมพันธ์/รับโทรศัพท์ 10 อัตร� 8. พนักง�นรับ-ส่งเอกส�ร 50 อัตร�

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้วางระบบการ ให้บริการสำารองที่นั่ง และจำาหน่ายตั๋วออนไลน์ ของ บริษัท ขนส่ง จำากัด

รับสมัครด่วน 1 อัตรา

2. Sale Engineer

1 อัตรา

• เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

บริษัทฯ กำาลังขยายกิจการจึงมีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานให้บริการข้อมูล สำารองที่นั่งรถ บขส. FULL TIME/PART TIME

รับสมัค!!ร! ด่วน • เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี

• เพศชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

3. พนักงานฝ่ายบัญชี

• • • •

1 อัตรา

• เพศชาย / หญิง • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 1-2 ปี

4. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย • เพศชาย/หญิง • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

หลายอัตรา

• เพศชาย / ไม่จำากัดวุฒิ

สนใจส่งจดหม�ย พร้อมหลักฐ�นก�รสมัครง�นหรือม�สมัครด้วยตนเองที่ เลขที่ 91 ซ.อรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 17) ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กทม. 10110

โทร. 02-185-2831-4 แฟกซ์ 02-712-6100 Email: info@utile.co.th www.utile.co.th

สนใจติดต่อมาที่ :

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซีสเต็มส์ จำากัด (ฝ่ายบุคคล) เลขที่ 2-4 ถ.ราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel. 02-224-7821 Fax. 02-224-1869 www.adtechs.co.th

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่สำานักงานจัดหางาน

พี.เอ็น. บริห�รง�น พี.ซี.

โทร. 0-2233-8799, 08-6018-7798, 08-1311-9480

รับสมัคร

• เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม.6, ปวช. ขึ้นไป • มีความขยัน , อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักง�นธุรก�รทั่วไป 4. พนักง�นข�ย

2 อัตร�

สวัสดิการ

sappasan/ เจเอสลาเบล

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่

(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) : 8,000 ขึ้นไป (กรณี ไม่มี ประสบการณ์) รับสมัคร 10,000 ขึ้นไป (กรณี มี ประสบการณ์) .....................................................................................................................

เงินเดือน

ด่วน!

คุณสมบัติเพิ่มเติมของทั้งสองตำ�แหน่ง • สามารถไปทำางานตจว.

+ ค้างคืนได้ (ขับรถยนต์ และ มีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ คุณณัฐนนท์ ปูรณ�นุน�ค/ คุณประไพ ทุมทอง

1991/44 หมู่บ้านอารียา (อยู่ใกล้ ซ.อ่อนนุช 39) ถ.อ่อนนุช สวนหลวง กทม.

TEL: 0-2348-4535, 0-2348-4536

FAX: 0-2348-4537 E-mail: admin@grandplanet.co.th

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบั- ชี

5 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้า

2 อัตรา

บริษัทเริ่มดำาเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นผู้นำาเข้าและจำาหน่ายเทปการอุตสาหกรรม ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำานักงานผ้าไวนิล ทึบแสง โปร่งแลง สำาหรับผ้าพิมพ์ป้ายโฆษณา กาวร้อน กาวเกล็ด กาวแท่ง บริษัทมีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานในตำาแหน่งดังต่อไปนี้

1. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ย

• ประจำาสาพัฒนาการซอย 29 (คลองตัน) 6 อัตรา • ประจำาสาขาสวนสมเด็จ (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี 3 อัตรา • วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป • มีโทรศัพท์มือถือ และยานพาหนะเป็นของตนเอง • มีความรับผิดชอบ และความอดทนในการขาย โดยไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

5 อัตร�

3. เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยผลิต

15 อัตร�

ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำากัด 99/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน้ำาจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-2451-4031-2, 0-2451-4265

9 อัตร�

2. เจ้�หน้�ที่คลังสินค้�

• ชาย/หญิง วุฒิ ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่จำากัดสาขา • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี • หากมีประสบการณ์ขะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• O.T (เฉพาะตำาแหน่ง 1-3) • ประกันสังคม • เครื่องแบบพนักงาน • โบนัสประจำาปี • งบจัดเลี้ยงประจำาปี • ตรวจสุขภาพประจำาปี • ทุกตำาแหน่งมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจก่อนปฎิบัติงาน

FAX : 0-2898-5584

1 อัตรา

• ชาย/หญิง ไม่จำากัดอายุ • วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบัญชี • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป • มีความขยัน , อดทน รักงานทางด้านการขาย บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี • มีพาหนะเป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บจก. เจ.เอส.ล�เบล แอนด์ ซัพพล�ย 369 ซอยพระร�มที่ 2 ซอย 42 แขวงบ�งมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 081-647-4185 คุณจันทร์จรัส หรือ 02-8985583, 02-8985670-1

1. ผู้จัดการฝ่ายบั- ชี

• ชาย/หญิง ไม่จำากัดอายุ • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้องโดยตรง • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยในการทำางาน • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ม.6 , ปวช. ขึ้นไป • มีความขยัน , อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ (โปรแกรม Word , Excel , Internet)

• ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ไม่จำากัดสาขา • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้

บริษัท บางกอก อินสทรูเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีทั้งระบบ • ประสบการณ์การทำางานด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

2 อัตร�

ช่างติดตั้ง

ลักษณะง�น : เดินสาย + ติดตั้ง กล้องวงจรปิด และ ระบบ wifi คุณสมบัติ : • อายุ 20-30

Bangkok Instrument & Service Co.,Ltd

ผู้ผลิตและจำาหน่ายซองจดหมายและซองเอกสารตราเครื่องบิน ต้องการรับบุคคลที่มีความสามารถ และคุณสมบัติ ตรงตามที่ระบุในตำาแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมงาน

1. ช่�งพิมพ์เครื่องโรต�รีรี่ 2 อัตร�� ด่วน 2. ผู้ช่วยช่�งพิมพ์เครื่องเลเตอร์เพลท 2 อัตร� ร

เงินเดือน

0-2435-2345

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำากัด

J. S. LABEL AND SUPPLY PARTNERSHIP ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ริบบอน และอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจรต้องการรับสมัครงาน

ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 942/101 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

ม.6 ปวช. ปวส. (มีประสบการณ์เท่านั้น) มีประสบการณ์และความเข้าใจ งานติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ wifi • มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งต่องาน และต่อทีมงาน : 15,000 ขึ้นไป • •

(ตำ�แหน่ง 1, 6) : ร�ยได้ 400-600 บ�ท/วัน มีค่าคอม + เบี้ยขยัน + ยูนิฟอร์ม • อายุ 15-49 ปี • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา บรรจุใกล้บ้าน (ตำาแหน่ง 2, 3, 7) : เงินเดือน 9,000-15,000 (+ประสบการณ์, สวัสดิการตามกฏหมาย)

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ บจก. เจ. เอส. ล�เบล แอนด์ ซัพพล�ย

หัวหน้าช่างติดตั้ง

ลักษณะง�น : ควบคุมการทำางานติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด และ ระบบ wifi คุณสมบัติ : • อายุ 25-35

พนักงานบัญชี FULL TIME

สวัสดิการ : ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่าทำางานล่วงเวลา, อาหารกลางวัน

ดำาเนินกิจการ ให้คำาปรึกษา ออกแบบ วางแผนและติดตั้งระบบ Network Wi-Fi, CCTV (TV วงจรปิด) และ ระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร

(ค่าน้ำามัน + ค่าสึกหรอต่างหาก) • เพศ ช. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (60, 40) 2. เงินเดือน 9,000-15,000 บ./ด.

• เพศหญิง • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทางด้านบัญชี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

sappasan ยูที เอ็นยิเนียริ่ง 4x7

5. ช่างทั่วไป

1 อัตรา

ไม่ต่ำากว่าวุฒิ ม.6 / ปวช. ทุกสาขาวิชา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถทำางานหมุนเวียน 6 วัน/สัปดาห์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

sappasan : แอดวานซ์ เทคโน.3X4

1. Sales Representative

บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท จำ�กัด

SAPPASAN : แกรนด์ แพลนเน็ท 3X5

ADVANCE TECHNOLOGY SYSTEMS CO.,LTD

ให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัด พลังงาน และระบบทำาความเย็นด้วยการระเหยน้ำาให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ

• ประจำาโรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี • สามารถทำางานเป็นกะได้ • มีหน้าที่ในการตรวจเช็คสต็อกสินค้า-เบิกจ่ายสินค้า • ประจำาโรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี • มีหน้าที่ควมคุมเครื่องจักรในการตัดเทปกาว • สามารถทำางานเป็นกะได้

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงานมาที่ สาขาพัฒนาการซอย 29 (คลองตัน) โทร. 02-717-1688 สาขาสวนสมเด็จ จ.นนทบุรี (ปากเกร็ด) โทร. 02-582-2977 ประจำาโรงงานพุทธบูชา 36 (บางมด) โทร. 02-477-0123 www.leotape.com E-mail : tigertape@leotape.com

sappasan ไดเทปเมอร์ 4x7

บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

AD.Mini : union pan 3X5

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556

SAPPASAN/ หงีเฮง.

16<<

บัญชีเจ้�หนี้ 1 อัตร� บัญชีลูกหนี้ 1 อัตร� บัญชีสต็อค 1 อัตร� เจ้�หน้�ที่ประส�นง�น Event 1 อัตร� พนักง�นขับรถส่งของ 3 อัตร�

www.mrthaijob.com

455/564 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-864 7433-5 แฟกซ์ 02-418 4378

www.mrthaijob.com www.mrthaijob.com

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan โตชิโน 4x7

SAPPASAN / brinks

บริษัท โตชิโน ซัพพล�ย จำ�กัด


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

1 อัตรา

ช่างควบคุมเครื่องจักร 50 อัตรา 

1 อัตรา

  

1 อัตรา

เป็นบริษัทฯ ผู้นำ�ด้�นกิจก�รค้� ข�ยปลีก ข�ยส่ง พืชผัก ผลไม้ และอ�ห�รทะเล มีทั้งจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ

2 อัตรา 5. พนักงานสโตร์

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รตล�ด มีประสบก�รณ์ก�รข�ยต่�งประเทศ 3-5 ปี (ถ้�ผ่�นง�นข�ยด้�นอ�ห�รจะพิจ�รณ�เป็นกรณีพิเศษ) ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้คล่อง ต้องมีไหวพริบและแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ได้ดี

6. พนักงาน QC R&D  

2. พนักงานขายในประเทศ

วุฒิก�รศึกษ� ปวส. - ปริญญ�ตรี ทุกส�ข�

3. พนักงานธุรการ 

 

ด่วน!

1. เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขา 2. พนักงานบัญชี / การเงิน

ต้องรู้เส้นท�งในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่�งดี

2 อัตรา

3. ฝ่ายขายประจำาออฟฟิศ

4 อัตรา

4. ฝ่ายขาย SITE/โรงงาน

3 อัตรา

• เพศชาย-หญิง • วุฒ ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) • อายุไม่เกิน 35 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี • มียานพานะส่วนตัว • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

5. Electrical Technician Support, ฝ่ายขาย

2 อัตรา

• เพศชาย • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

1 อัตรา

6. Electrical Engineer

ด่วน

ด่วน

2 อัตรา

• เพศชาย • วุฒิ ป.ตรี ด้านไฟฟ้ากำาลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี • มีความรับผิดชอบสูง • สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำารุง

2 อัตรา

• เพศชาย • วุฒิ ปวช-ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง (ด้านไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. พนักงานด้าน IT

1 อัตรา

• เพศชาย-หญิง • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ด้าน Internet ,ระบบเครือข่าย • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ต่างๆลงระบบปฎิบัติการและโปรแกรมต่างๆ • ดูแลและประสานงานด้าน IT Support และ Website

9. พนักงานขับรถส่งสินค้า/รถกระบะ

6 อัตรา

E–mail: nppfoodsupplier@gmail.com 559/43 หมู่ 7 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-325-0319-20 ต่อ 45

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล บริษัทฯ หรือส่งข้อมูลมาที่

3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา • อายุไม่เกิน 30 ปี • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�ตรี ด้�นทรัพย�กรบุคคล มีประสบก�รณ์ 3-5 ปี วุฒิก�รศึกษ� ปวช. หรือ ม.6

ด่วน

3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีบุคคลค้ำาประกัน • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 อัตรา 8. พนักงานฝ่ายบุคคล (HR) 2 อัตรา 

3 อัตรา

• เพศหญิง • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำากัดสาขา • อายุ 25-32 ปี • สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ดี • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�ตรี ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้คล่อง มีประสบก�รณ์ 3-5 ปี

4. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 4 อัตรา 9. พนักงานทั่วไป ต้องมีใบขับขี่ประเภทที่ 2 ขึ้นไป 

รับสมัคร

วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�ตรี ด้�นอ�ห�ร มีประสบก�รณ์ 3-5 ปี เกี่ยวกับโรงง�นผลิตอ�ห�รจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

2 อัตรา 7. พนักงานเลขานุการ วุฒิก�รศึกษ� ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รตล�ด มีประสบก�รณ์ก�รข�ย 3-5 ปี (ถ้�ผ่�นง�นข�ยด้�นอ�ห�รจะพิจ�รณ�เป็นกรณีพิเศษ) ต้องมีไหวพริบและแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ได้ดี

บริษษัทัท แซทเทล บริ แซทเทล (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) จำจำ��กักัดด

2 อัตรา

• เพศชาย วุฒิ ม.6-ปวช. • อายุไม่เกิน 35 ปี • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี • มีบุคคลค้ำาประกัน SAPPASAN/ npp food

วุฒิก�รศึกษ� ปวส.

sappasan ACCOR 4x7

116/3 ซ. เทียนทะเล 24 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-819-9542

ด่วน

สนใจติดต่อ บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำากัด

52/84 หมู่ 4 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220

Tel. 0-2973-8729 Fax 0-2973-9200 E-mail: cherrysattelthailand@yahoo.com www.sattelthailand.com

¹ÔµÂÊÒÃ... Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ áÅÐ Job Cyber ÃÒ»˜¡É Request

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan แซทเทล 4x7

sappasan สมายลี่ เจมส์ 4x7

บริษัท เอสเซนทรา ฟิลเตอร์ โปรดักส์ จำากัด

sappasan/ เอสเซนทรา ฟิลเตอร์

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ดส์ จำากัด

sappasan เอเชียซอฟท์ 4x7

วุฒิ ปวช., ปวส., หรือปริญญ�ตรี ส�ข�ช่�งยนต์, ช่�งกลโรงง�น, ช่�งไฟฟ้�, เทคโนโลยีอุตส�หกรรม จบก�รศึกษ�ใหม่ หรือมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในโรงง�นอุตส�หกรรม ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นกะได้ ผ่�นก�รเกณฑ์ทห�ร หรือสำ�เร็จหลักสูตรรักษ�ดินแดนเรียบร้อยแล้ว

เครื่องแบบพนักงาน, โบนัส, ค่าครองชีพ, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ, เงินกู้ฉุกเฉิน, ข้าวสาร 15 กิโลกรัม, งานเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำาปี และอื่น ๆ

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ บริษัท สมายลี่ เจมส์ จำากัด 188/17 ซ.สายใต้เก่า ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-866-3084, 02-866-3036-7 โทรสาร 02-866-3085

เลขที่ 9/283-5 อ�ค�ร ยู.เอ็ม. ท�วเวอร์ ชั้น 28 ถนนร�มคำ�แหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ recruit@asiasoft.co.th สอบถ�มเพิ่มเติมโทร. 02-769-8888 ต่อฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ • ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เอสเซนทร� ฟิลเตอร์ โปรดักส์ จำ�กัด

2. เจ้าหน้าที่ธุรการด้านบัญชี

เพศช�ย อ�ยุ 30-40 ปี มีประสบก�รณ์ขับรถประจำ�ตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง 2 ปีขึ้นไป มีคว�มเชี่ยวช�ญในเส้นท�ง กทม.และต่�งจังหวัด บุคลิกภ�พดี สุภ�พ มีคว�มรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ส�ม�รถทำ�ง�นล่วงเวล�และทำ�ง�นในช่วงวันหยุดได้ ห�กมีประสบก�รณ์ขับรถยุโรปและรถตู้ จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ มีที่พักอ�ศัยอยู่บริเวณสุขุมวิท สำ�โรง บ�งน� จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ สนใจติดต่อสมัครง�นได้ที่

รับสมัคร !!! ด่วน

1 อัตรา

SAPPASAN / สารสมบัติ

SAPPASAN/ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น

โทร. 0-2735-8450-9

1. เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

เป็นบริษัทผลิตก้นกรองบุหรี่ชั้นนำ�ของโลก ภ�ยใต้ก�รรับรองของม�ตรฐ�น ระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ SA 8000 ในขณะนี้ บริษัทฯ กำ�ลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเข้�ม�ร่วมง�น กับบริษัทฯ เพื่อรองรับก�รขย�ยก�รผลิต

1. พนักงานขายต่างประเทศ

บริษัท สารสมบัติ จำากัด

บริษัท สมายลี่ เจมส์ จำากัด

4. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเลเซอร์

• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป • มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • ต้องมีบุคคลมาค้ำาประกัน

3. พนักงานขาย

เลขที่ 4 ซ.นักกีฬ�แหลมทอง 2 แขวง/เขต สะพ�นสูง กทม. 10250

ขับรถรับ-ส่งผู้บริห�ร ง�นอื่น ๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ย

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้� • มีประสบก�รณ์ด้�นเครื่องปรับอ�ก�ศจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ • ไม่จำ�กัดวุฒิ • มีประสบก�รณ์ด้�นเครื่องปรับอ�ก�ศ

โทร 02-617-4600 ต่อ 1455-1457

3. เจ้าหน้าที่ธุรการสำานักงาน

2. ช่างเครื่องปรับอากาศ หลายอัตรา

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี • สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี

1. วิศวกรเครื่องปรับอากาศ

7. ตรวจสุขภาพประจำาปี 8. วันลาและวันหยุดพักผ่อนประจำาปี 9. โบนัส 10. ปรับค่าจ้างประจำาปี 11. งานเลี้ยงและรางวัลต่างๆ ประจำาปี

• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี

พนักงานขับรถผู้บริหาร 2 อัตรา ความรับผิดชอบ

• ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์ เพียงท่�นมีใจรักง�นบริก�ร พร้อมที่จะเรียนรู้และก้�วไปกับองค์กร พิจ�รณ�เป็นพิเศษ • มีประสบก�รณ์ในส�ยง�น/พร้อมหนังสือผ่�นง�น • ส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ, จีน, อื่น ๆ ได้ • อื่น ๆ ต�มคว�มเหม�ะสมในส�ยง�นนั้นๆ

1. ค่าจ้างพร้อมค่าบริการ (Service Charge) 2. อาหารและเครื่องแบบพนักงาน 3. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 4. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 5. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร/ค่าจัดงานศพ

ด่วน

ดำ�เนินธุรกิจด้�นเครื่องปรับอ�ก�ศจำ�หน่�ย ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม ล้�ง ให้กับหน่วยง�น ยง ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ และบริษัท เอกชน ต้องก งก�รรับสมัครพนักง�น

รับสมัครพนักงานหลายอัตราดังนี้ Guest Service Agent ช-- หลายอัตรา Bell Boy ช หลายอัตรา Night Auditor ช-1 อัตรา พนักงานทำาความสะอาดห้องพัก หลายอัตรา Accounting Officer ช-ญ 1 อัตรา

<<17

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท สารสมบัติ จำากัด

โรงแรมปริ๊นส์ตั้นฯ

สวัสดิการ

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556


www.bntbs.com/love

www.wstoday.com/love

ถ้าสามารถพูดภาษากัมพูชาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ad.mini : ภาณุวัฒน์ 3X3

Part-Time หรือ Full-Time

    

ไม่จาำ เป็นต้องมีประสบการณ์ อายุ 25-45 ปี (6 อัตรา) ประกันรายได้ 12,000-15,000 บ. ที่พัก + คอมมิชชั่น โอที มีประสบการณ์ อายุ 25-35 ปี (6 อัตรา) ศูนย์ฝึกวิชาชีพสปา เปิดสอน หลักสูตรสปามืออาชีพ มีใบรับรอง จากแพทย์แผนไทย เรียนจบ 1 เดือน มีที่พักพร้อม อยู่ที่ โรงแรมภูเก็ตโบ้ทลากูน ประกันรายได้ 12,000-15,000 บ. ที่พัก+คอมมิชชั่น โอที

สนใจติดต่อ โทร. 081-569-1661 www.wareesensesspa.com

บริษัทจัดหางาน ไทยรุ่ง โอเวอร์ซีส์ จำากัด

  

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ 162 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร 02-421-2121 E–mail: kasintornacademy@gmail.com

 

สวัสดิการ : เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น 50000 ขึ้นไปต่อเดือน โบนัสประจำาปี เบี้ยขยัน สังสรรค์ประจำาเดือน มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำางาน

โทร. คุณอ๋อม 08-5819-9984

    

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท เมาเชอร์คอนซัลติ้ง จำากัด อาคารพี.บีทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 1000/56 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2714-8433-4

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำ�กัด

รับสมัครพนักงาน

99/79 ถนนบรมราชชนนี ใกล้ต่างระดับพุทธมลฑลสาย 2  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 โทรศัพท์ 0-2885-1421-4 โทรสาร 0-2885-1431 ส่งใบสมัครได้ที่ BKIDDEE@GMAIL.COM

(ด่วน)

• อายุตั้งแต่ 27-45 ปี • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 • ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

• เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป • พักอาศัยแถวปิน่ เกล้า และมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. PR Marketing/ พนักงานรับจอง

เพศชาย  อายุระหว่าง 23-40 ปี  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 25-40 ปี  วุฒิ ป.6-ปวส. ขึ้นไป มีรถส่วนตัว  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ออฟฟิศ (เสมียน)

4. บาร์เทนเดอร์/ ผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์/ พนักงานล้างจาน/ พนักงานซักรีด • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ม.6 • อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ด่วน

เจ้าหน้าที่ขาย (Sale)

3. พนักงานเสิร์ฟ/ พนักงานรายวัน (เสิร์ฟ)

ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการโลจิสติกส์ มัลติมีเดีย

สนใจส่งใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยทองสุข หรือ นายอธิพงษ์ คิดดี มือถือ 093-326-4945

เจ้าหน้าที่ประกอบ (แพ็คกิ้ง)

• เพศหญิง/ชาย • อายุ 20-35 ปี • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • มีประสบการณ์

2. พนักงานขับรถผู้บริหาร

**ถ้ามีงานวิจัยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ**

AD.Mini : ไทยรุ่ง โอเวอร์ซีส์.3X4

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ 1213/191 ซอยลาดพร้าว 94 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซ.8/2 ถ.ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ

1. Sales Representation/ ประสานงานขาย

คุณวุฒิผู้สมัคร : ระดับปริญญาโท / ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

(เรือภัตตาคารล่องแม่น้ำาเจ้าพระยา) รับสมัครงานด่วน หลายอัตรา

รับสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร / นักวิจัย / นักวิช�ก�ร / อ�จ�รย์ประจำ�

เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำากัดประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ด้านจัดหางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

• ม.6-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

เรือเจ้าพระยาครุยส์

THONGSOOK COLLEGE มีปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา 10 อัตรา

** ยินดีพิจารณาผู้สมัครที่มีอายุเกิน 40 ปี **

วิทยาลัยทองสุข

ดำาเนินธุรกิจด้านจัดหางานไปทำางานต่างประเทศ

เพศชาย ไม่จำากัดอายุ ซื่อสัตย์ มีปฏิภาณไหวพริบดี และมีความยืดหยุ่นในการทำางาน ขับรถยนต์เกียร์ออโตได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ad.mini : โรงเรียนกสิณธร

ครู ธุรการ

• ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

sappasan/ waree senses spa 3X3

รายได้ 5,000-100,000 บาท ต่อเดือน

พนักงานขับรถส่งสินค้า

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ กำาลังเปิดรับสมัคร ในตำาแหน่งต่อไปนี้

ps : เมเชอร์คอนซัลติ้ง 3x3

รับพนักงาน ห- ิง สปา (therapist) 10 อัตรา รับ แม่บ้าน (เงินเดือน 10,000-12,000.-)1 อัตรา Supervisor 1 อัตรา

อาชีพสำารองทางเลือกที่สองของชีวิต สำาหรับผู้ที่กำาลังว่างงาน หรือสนใจหารายได้พิเศษ ทำางานหลังเลิกงาน/หลังเลิกเรียน หรือ วันเสาร์-อาทิตย์

รับสมัครด่วน !

สองภาษา รางวัลพระราชทานฯ

 

(ด่วน)

เจ้าหน้าที่จัดส่ง (คนขับรถ) 

• วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ • ใช้โปรแกรม Photoshop ได้

สนใจส่งประวัติ รูปถ่าย เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ฝ่ายบุคคล 490 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2541-5599 ต่อ 113 ฝ่ายบุคคล E-mail: hr-chaophrayacruise@hotmail.com

เพศหญิง  อายุระหว่าง 25-35 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศชาย  อายุระหว่าง 28-45 ปี มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามได้ที่

089-763-0055

sappasan GINOLR

ด่วน

ทำางานที่บ้าน

คุณภาณุวัตร 08-1847-8078, 08-9211-9575

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่

Ad.mini : chapaya cruise3x4

รับสมัครด่วน ติดต่อ

ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556

Ad.MINI : V.THONGSUK3x4

18<<

บริษัท เจ เอ็น เค ซัพพลายส์ จำากัด ต้องการรับสมัครพนักงานด่วน ดังต่อไปนี้

ประจำาโรงงาน ประจำาสำานักงานใหญ่ 1. พนักงานบั- ชี หลายอัตรา 1. ผู้จัดการโรงงาน/ หลายอัตรา ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน เพศ ช/ญ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

การันตีคุณภาพชีวิตการทำางาน

ด้วยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีซ้อน โอกาสดี! รับสมัครพนักงานจำานวนหลายอัตราทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมสินค้าคงคลัง

เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนสินค้าคงคลัง

ผู้จัดการร้านแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 40 ปี • ประสบการณ์ 5-10 ปีในการบริหารร้านสาขา มีประสบการณ์ในตำาแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งความรู้ในการบริหารคลังสินค้า ถ้ามีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • ชอบงานด้านบริการต่าง ๆ มีความสุขุม มีความอดทน และรับผิดชอบสูง ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

เจ้าหน้าที่ประจำาร้านแอมเวย์ ช็อป

• วุฒิ ม.6. ขึ้นไป (ไม่จำากัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านการรับการสั่งซื้อ การให้บริการติดต่อสอบถาม และแก้ปัญหาให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิด-บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว • สามารถทำางานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ • มีใจรักงานบริการ ชอบแก้ปัญหา อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีบุคลิกและน้ำาเสียงสุภาพนุ่มนวล มีความอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

สนใจร่วมงานติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด

1199/1 ถนนรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2840-8000 ต่อ 8211, 8212 หรือ 8220

E-mail: staffrecruit@amway.com www.facebook.com/HR.AmwayThailand หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา

www.saintlouis.or.th

1. เจ้าหน้าที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

เพศ ช/ญ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

3. หัวหน้าแผนก

เพศ ช/ญ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์

หลายอัตรา

เพศ ช วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องจักร เครื่องกล ไฟฟ้า  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

หลายอัตรา

เพศ ช/ญ วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี

4. ช่างเทคนิค, ช่างกลึง, ช่างเชื่อม, ช่างซ่อมบำารุง หลายอัตรา 5. พนักงานประจำาออฟฟิศ 10 อัตรา เพศ ช วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เพศ ญ อายุ 20 ปีขึ้นไป 5. ช่ างซ่อมอิเลคทรอนิคส์/ไฟฟ้า วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หลายอัตรา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้ เพศ ช วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 6. พนักงานทั่วไป/ธุรการ หลายอัตรา มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศ ช/6. ฝ่ายจัดซื้อ/สต๊อกสินค้า หลายอัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.ขึ้นไป เพศ ช/ญ วุฒิ ม.3 - ปวช.ขึ้นไป 7. พนักงานขับรถผู้บริหาร หลายอัตรา 7. ฝ่ายบุคคล/ธุรการ หลายอัตรา 

  

 

เพศ ช อายุ 25 ปีขึ้นไป มีบุคคลค้ำาประกัน  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  

สนใจติดต่อ

เพศ ช/ญ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

8. พนักงานออฟฟิศ/พนักงานทั่วไป หลายอัตรา 

บริษัท เจ เอ็น เค ซัพพลายส์ จำากัด

เพศ ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

สนง.ใหญ่ : ที่อยู่ 755 หมู่บ้านมิตรภาพ 1 ซ.อ่อนนุช 46 แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250

โทร. 0-2721-3924-25, 0-2752-6637, 08-6323-7168

โรงงาน : เลขที่ 81 หมู่ 11 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทร. 032-711160 , 08-6392-0060

บริ ษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำากัด เป็นผู้แทน จำาหน่ายเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Chicago Pneumatic ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพสูง

ด่วนมาก

ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทฯ กำาลังขยายกิจการ และ ต้องการรับบุคลากรในตำาแหน่ง ดังนี้

Sales Engineer วิ ศ วกรฝ่ า ยขาย • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้โปรแกรม Ilustrator, Photoshop, 3D ได้คล่องแคล่ว

2. Merchandizing Officer

ด่วนมาก

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป • มีความรู้ความเข้าใจ งานด้านการ์เม้นท์ • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

3. ช่างแพทเทิร์น

• วุฒิ ปวส. ด้านช่างทุกสาขา-ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมทุกสาขา • เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจบใหม่ และมีประสบการณ์ด้านงานขายอุตสาหกรรม 1-5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ผ่านงาน ขายปั๊มลมอุตสาหกรรม จะพิจาราณาเป็นกรณีพิเศษ) • สามารถสื่อสาร (พูด-เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และมี Lab top เป็นของตัวเอง • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี • มีรถยนต์ส่วนตัว • บริษัทฯ มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำามันให้

ด่วนมาก

• เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป • มีประสบการณ์การทำางาน 1 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถสร้างแพทเทิร์นด้วยมือและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานตรวจนับ, จัดเรียงสินค้า ด่วนมาก • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี • บริษัทฯมีสวัสดิการ มียูนิฟอร์ม, ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร

หมายเหตุ : ทุกตำาแหน่งพนักงานต้องทำางานที่ฝั่งธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ได้

บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

SAPPASAN/ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

02-675-5000 ต่อ 10803-6

E-mail: human@saintlouis.or.th

2. Engineering

4. โปรแกรมเมอร์/กราฟฟิก 10 อัตรา

เป็นโรงงานผลิตและจำาหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำาเร็จรูปภายใต้เครื่องหมาย MANCHESTER และ SURFTEX มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน หลายตำาแหน่ง เพื่อรองรับการขยายกิจการในตำาแหน่งต่อไปนี้

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำา ขนาด 500 เตียง ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมงานหลายตำาแหน่ง ดังนี้ 1. เภสัชกร (ผสมยาเคมีบำาบัด) 2 อัตรา 2. นักรังสีเทคนิค 3 อัตรา 3. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา 4. พนักงานบุคคล / ฝึกอบรม (ป.ตรี) 2 อัตรา 5. พนักงานบัญชี (ป.ตรี สาขาบัญชี) 3 อัตรา 6. พนักงานการเงิน (ป.ตรี) 2 อัตรา 7. พนักงานต้อนรับ (ป.ตรี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี) 2 อัตรา 8. พนักงานธุรการ (ปวส, ป.ตรี) 2 อัตรา 9. เลขานุการตึก (ปวส. ป.ตรี) 2 อัตรา 10. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ม.6 หรือมีประสบการณ์) 2 อัตรา 11. ผู้ช่วยพยาบาล /พนักงานผู้ช่วย/ผู้ช่วยแพทย์ 10 อัตรา (ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานผู้ช่วย) 12. พนักงานเวชระเบียน (ม.6) 2 อัตรา 13. ผู้ช่วยเภสัชกร (ม.6) 4 อัตรา 14. พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำาบัด ( ม.6) 3 อัตรา 15. ช่างไฟฟ้า (ปวส.สาขาไฟฟ้า) 2 อัตรา 16. ช่างแอร์ (ม.6, ปวช., ปวส.สาขาไฟฟ้า) 2 อัตรา 17. พนักงานเปล (ชาย ม.6) 3 อัตรา 18. พนักงานเสริฟอาหาร (ม.6) 5 อัตรา 19. พนักงานบริการผ้า (ม.3, ม.6) 5 อัตรา 20. คนสวน (ชาย ป.6-ม.6) 3 อัตรา 21. พนักงานทำาความสะอาด / รปภ. หลายอัตรา

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.

เพศ ช/ญ วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

เพศ ช/ญ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ฝ่ายจัดซื้อ/สต๊อกสินค้า หลายอัตรา

• โบนัสการันตี 2 เดือน • โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน • สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท • การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน • ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม • ตรวจสุขภาพประจำาปี • วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 12 วัน/15 วัน • เครื่องแบบพนักงานประจำาช็อป • เงินพิเศษเฉพาะพื้นที่ จำานวน 1,500-2,500 บาท • สัมมนาประจำาปีทั้งในและต่างประเทศ • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ • รางวัลครบรอบปีการทำางาน • สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม (ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยใน/นอก) • กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ • กองทุนเงินทดแทน

บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 8 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

sappasan/ เจ เอ็น เค

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขที่ 2 ซ.บางแวก 65 เขตภาษีเจริ- กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2410-1359-62 แฟกซ์ : 0-2410-1358 E-mail : info@manchester.co.th Website : www.manchester.co.th

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำากัด

46/181 หมู่ที่ 2 สุรีย์พรออฟฟิศเซ็นเตอร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2949-9834 ติดต่อ คุณกวาง

E-mail: Sale@entail.co.th

www.entail.co.th

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan เอ็นเทลเทคโนโลยี 4x7

ฝ่ายจัดจำาหน่าย 

SAPPASAN / M.C.T.

ฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่แผนกบั- ชี

2. พนักงานขาย/การตลาด หลายอัตรา

สวัสดิการ สำาหรับพนักงานประจำา

ประจำาสำานักงานใหญ่ 


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส เป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว

พนักงานทำาความสะอาดห้องพัก วันละ 500 บาท  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วันละ 600 บาท 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องจักรกลหนัก หลายอัตรา (รถตัก รถขุด รถแมคโคร) เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือด้านเครื่องจักรกลหนัก (จะพิจาณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

มาร์คกี้ (ตั้งลูกสนุ๊กเกอร์)  ผู้ช่วยไอที  กุ๊ก ครัวอาหารไทย/ครัวจีน/ครัวเบเกอรี่  พนักงานทำาความสะอาด  พนักงานล้างจาน  พนักงานเสิร์ฟ  พนักงานรักษาความปลอดภัย  พนักงานรับ-ส่งเอกสาร  พนักงานขาย (ปริญญาตรี) 

หลายอัตรา

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือด้านเครื่องกลหนัก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่  มีประสบการณ์ด้านการขาย

3. ช่างเครื่อง/ช่างถอดประกอบ/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/ ช่างสี/ผู้ช่วยช่าง หลายอัตรา 

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

4. ช่างยนต์ (ประจำาสาขา จ.พิษณุโลก) หลายอัตรา  

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ

สวัสดิการ : เงินเดือนประจำา เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

ผู้พิก�รที่ขึ้นทะเบียน (ไม่พิก�รท�งส�ยต� และส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้)

เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ชุดฟอร์ม ประกันสังคม วันหยุดประจำาปี และอื่นๆ เพิ่มเติม (ตามตำาแหน่ง)

โทร. 02 6613666 ต่อ 246

ฝ่ายบุคคล (คุณปิตมณี) หรือ E-mail : personal@ktt.co.th www.ktt.co.th

ประจำ�ไซด์ง�นพระร�ม 3 สนใจสมัครได้ที่

(พร้อมอาหารและชุดยูนิฟอร์ม)

sappasan/ กรุงไทยแทกเตอร์

สนใจติดต่อที่ บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำากัด เลขที่ 3675 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

พนักงานประสานงาน/เลขานุการ

สนใจส่งประวัติส่วนตัวและหลักฐานการศึกษาพร้อมแนบรูปถ่าย มาได้ที่ E-mail : hr@asiahotel.co.th ส่งจดหมายหรือสมัครด้วยตนเองที่ แผนกบุคคล โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 02-217-0808 ต่อ แผนกบุคคล

อาคารเลขที่ 436, 438 ถนนพระราม 3 ซอย 53 (โชคชัยจงจำาเริญ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

Tel : 02-650-9212, 08-1941-6081, 08-1925-8081

sappasan/ Asia Hotel

1. หัวหน้าแผนกหล่องาน, แต่งประกอบ, ขัดงาน 3 อัตรา 2. พนักงานอัดอบผ่ายาง, ฉีดเทียน, แต่งเทียน 8 อัตรา 3. พนักงานติดต้น, ตัดต้นและก้าน, เตรียมงานหล่อ 3 อัตรา 4. ช่างหล่องาน, ช่างขัด 10 อัตรา 5. พนักงานเจียรก้าน, เจียรผิวนอก, ทำาไซร์ 7 อัตรา 6. พนักงานเก็บซอก, ประกอบ, เชื่อม 7 อัตรา 7. พนักงานร่อนงาน 2 อัตรา 8. พนักงานธุรการ 3 อัตรา

และตำ�แหน่งอื่นอีกหล�ยอัตร�

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอะไหล่

ดำาเนินธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับ (จิวเวลรี่) กำาลังขยายงานและต้องการบุคลากร ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครพนักงานประจำา หลายอัตรา

SAPPASAN /Royisal

ประกอบธุรกิจนำาเข้าจำาหน่าย และบริการให้เช่า เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถขุดไฮดรอลิค รถตักล้อยาง รถฟอร์คลิฟท์ เครื่องปั๊มล้อ ยี่ห้อ SUMITOMO DOOSAN KAWASAKI AIRMAN เป็นต้น มีความประสงค์ จะรับผู้ร่วมงานในตำาแหน่ง ดังต่อไปนี้

<<19

บริษัท รอยอิ ซัล จำากัด

โรงแรมเอเชีย

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำากัด

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556

บริษัท ไตรกรุ๊ป รัชดา จำากัด รับเหมาหลักทุกโครงการลุมพีนีฯ (L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED)

ด่วน ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำาแหน่ง ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5.

วิศวกร โฟร์แมน ดาร์ฟแมน เซอร์เวย์ ประมาณราคา

10 10 10 10 10

อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา

E-mail: trigroup.3porn@gmail.com

1. วิศวกรควบคุมงาน สาขาโยธา 2. วิศวกรควบคุมงาน สาขาเครื่องกล 3. วิศวกรควบคุมงาน สาขาสุขาภิบาล 4. วิศวกรควบคุมงาน สาขาไฟฟ้า 5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 6. พนักงานบัญชีี 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 8. พนักงานขับรถ

พนักงานฝ่ายขาย

(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

• เพศชาย/หญิง • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ • รายได้ เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าคอมมิชชั่น + ประกันชีวิต + ประกันรายได้ 35,000 ++

www.mrthaijob.com

เปิดรับสมัครเพื่อนรวมงานจำานวนมาก

2 อัตรา 2 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา

1. พนักงานนวด

sappasan/ คาร์ คอสเมติก

ประจำาสาขา สีลม สุขุมวิท และ หัวหิน

• มีวุฒิการนวด สามารถนวดไทย น้ำามัน นวดเท้า • มีเงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น • มีประกันสังคม • ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

2. พนักงานต้อนรับลูกค้า

ประจำาสาขา ในกรุงเทพ และ หัวหิน

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีใจรักงานบริการ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถทำางานเป็นกะได้ • เงินเดือนขั้นต่ำา หนึ่งหมื่นบาท บวกค่าภาษา ค่าคอมมิชชั่น • ถ้าพูดภาษาจีนและญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ช่างซ่อมบำารุง

• เพศชาย อายุ 22-40 ปี • ไม่จำากัดวุฒิ • มีความรู้ทางด้านซ่อมไฟฟ้า ประปา พื้นฐาน • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทุกตำ�แหน่ง มีโอก�สได้ไปทำ�ง�นหรือ ศึกษ�ง�นที่ต่�งประเทศ มีระบบเลื่อนตำาแหน่งงาน, รางวัล, ประกันสังคม, ท่องเที่ยวประจำาปี

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายได้ที่

**สัมภาษณ์รู้ผลทันที**

80/1 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2316-8866-8 Fax 0-2316-9895

โทร. 02-381-2311 (จันทร์ถึงศุกร์ 10.00-19.00) หรือ 082-339-0440 คุณนิโลบล บริษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด เลขที่ 58/19-24 ซ.สุขุมวิท 55 (ปากซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม. 10110

เข้ามากรอกใบสมัครได้ทุกวันที่ สาขาทองหล่อตั้งแต่ 09.00 ที่เค้าน์เตอร์พนักงานต้อนรับ

บริษัท เหลียนเซิ่น จำากัด

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล

E-mail: hr@karshine.com www.karshine.com

200,000 คนต่อปี บริษัทฯ มีแผนขยายงานและสาขาอย่างต่อเนื่อง สาขาปัจจุบัน: สุขุมวิท 24, สุขุมวิท 31, ทองหล่อ, สีลม, เชียงใหม่, ดูไบ, กัมพูชา, ญี่ปุ่น สาขาในอนาคต: นานา, พัทยา, หัวหิน

ดำ�เนินธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�ง ต้องก�รผู้ร่วมดำ�เนินก�รดังนี้

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์ กำาลังค้นหา ผู้ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตเพื่อให้ทุกก้าว ของการเติบโตของเรา จะเป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ

บริษัท คาร์ คอสเมติก จำากัด 57 ม.6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธ�นี 12000 โทร. 0-2536-2642-44 ต่อ 44, 083-097-9221

บริ ษัท เอเชีย เฮิร์บ แอสโซซิเอชั่น บางกอก จำากัด บริษัทฯมีพนักงานมากกว่า 200 คน ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ และชาวไทยมากกว่า

บริษัท เหลียนเซิ่น จำ�กัด

บริษัท คาร์ คอสเมติก จำากัด คุณสมบัติ

SAPPASAN/ haagen

02-247-3134-4 ต่อ 21 ถึง 24

e-mail: lien_sern@hotmail.com

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

sappasan/ เหลียนเซิ่น 4x7

โทร.

(เวลาทำางาน จันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00) ทุกตำาแหน่งสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านบนหรือเข้ามากรอกใบสมัครทุกวันได้ที่สาขาทองหล่อ ลง BTS ทองหล่อแล้วเดินเข้าซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) มาประมาณ 50 เมตร ร้านอยู่ฝั่งขวามือ สังเกตฝั่งตรงข้ามจะมีร้าน 7-11 อยู่

www.mrthaijob.com www.mrthaijob.com

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan Asia Herb 4x7

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือติดต่อด่วนที่ แผนกบุคคล เลขที่ 158 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

SAPPASAN/ไตรกรุ๊ป รัชดา

ทุกตำ�แหน่งง�นถ้�มีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส หจก.ถาวรจิระพัฒน์ รับสมัครด่วน บริษัท กันยง จำ�กัด

20<<

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

มีรถยนต์เป็นของตัวเอง ● มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 อัตรา

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ช่อมเครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานขับรถส่งสินค้า ● ●

(เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้อย่างแท้จริง)

เพศชาย อายุ 20-40 ปี ไม่จำากัดวุฒิ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานที่บางนา/เอกมัยได้

6. พนักงานรายวัน (คีย์ข้อมูลบริษัทฯ)

สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน โบนัสประจำาปี มีสัมมนาท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ

● ●

เรียนจบแล้วทางโรงเรียนมีงานรองรับ สามารถทำางานได้ทันที ทั้งในและต่างประเทศ เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย ถูกต้องตามกฎหมาย รายได้ดี มั่นใจ 100 %

5 อัตรา

ด่วน....โรงแรม 5 ดาว (ประเทศ ตุรกี / ดูไบ) รับพนักงานนวด จำานวนมาก เริ่มบินไปทำางาน เดือนตุลาคม

ด่วน..! อย่ารอช้า โอกาสมาถึงตัวท่านแล้ว (รับจำานวนจำากัด)

10 อัตรา

รับสมัคร

เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำากัดวุฒิ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

เอกส�รประกอบก�รสมัคร  สำาเนาทะเบียนบ้าน  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน  วุฒิการศึกษา  รูปถ่าย 2 รูป  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร sappasan/ กันยง 6x10

sappasan ถาวรจิระพัฒน์ 4x7

เปิดรับสมัครเข้าโครงการ ส่งเสริมอาชีพสปา (สำาหรับผู้สนใจเรียนแต่ไม่พร้อมเรื่องการเงิน) จำานวนจำากัด

พนักงานนวด

ต่างประเทศ 60 อัตรา

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท กันยง จำากัด

เลขที่ 58/17-18 ถนนพ- าไท แขวงพ- าไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2653-8866 ต่อ 101-103 ฝ่ายบุคคล

พัทยา / ภูเก็ต / เกาะสมุย / (ต่างประเทศ) เยอรมัน / ออสเตรเลีย / ตุรกี / ดูไบ / อินเดีย / จีน / มาเลเซีย

เรียนจบแล้ว ทางโรงเรียนมีใบประกาศนียบัตร

รับรองทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทางโรงเรียนมีที่พักรับรอง)

รับสมัครด่วน

เพศชาย/ห- ิง วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี สาขาบั- ชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel ได้คล่อง

เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, ด้านพาณิชยกรรม หรือสาขาอื่น สนใจงานขายโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ทำางานส่วนใหญ่ ในออฟฟิศโดยการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และออกไปพบลูกค้าบ้าง ตามความจำาเป็น

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

3. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

• • • • •

2 อัตรา

เพศชาย/ห- ิง วุฒิ ปวส.-ปริ- - าตรี สาขาออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น •

4. วิศวกรไฟฟ้า

2 อัตรา

• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง • ทำางานที่โรงงานผลิตแผงสวิตซ์บอร์ด หรือทำางานโครงการที่หน่วยงานสนาม • สามารถทำางานที่ต่างจังหวัดได้ ทุกตำ�แหน่งต้องก�รรับผู้มีประสบก�รณ์ 1-5 ปี หรือผู้ทเี่ พิ่งจบก�รศึกษ�และยังไม่มีประสบก�รณ์ สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่�ยบุคคล

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

บริษัท แพรคติคอลเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 3083 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.สำ�โรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปร�ก�ร 10270

พนักงานบั- ชี

2 อัตรา 2 อัตรา 2 อัตรา

ประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์ม โบนัสประจำาปี ฯลฯ

• •

เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ ซ่อมแซม บำารุงเครื่องจักร วุฒิ ปวส.ขึ้นไป, มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือ รถหกล้อ

พนักงานฝ่ายผลิต

สัญชาติไทย

พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยส่งสินค้า) * หมายเหตุ ทำางานที่ ซ.วัดอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม และในอนาคต - มีความพร้อม สามารถที่จะไปทำางานที่โรงงานใหม่ ในกลางปี 57 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่) 101 ถ.ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

www.taveephol.com

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้

พนักงานฝ่ายช่าง

***ทุกตำาแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำานักงานใหญ่ (ตลิ่งชัน)*** ***ทุกตำาแหน่ง มีบุคคลค้ำาประกัน***

โทร. 0-2881-3522-3 (คุณช�มิต�) E-mail : chamita_1502@hotmail.com

• •

35/25 หมู่ 1 ซ.วัดอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 35/25 M.1 Soi Wataomyai Pachkaseam Rd., Aomyai, Samparn, Nakornpratom 73160

โทร. (02) 812-5868-9 Fax : (02) 420-3780 E-mail : srikrungbiscuit@gmail.com

SAPPASAN/ ดัชมิลล์/new

TEL. 0-2399-4220 FAX 0-2398-2345

Manufactured & Distributed : Buscuit, Cookies, Wafers & Snack

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และหากใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยอายุงาน

SAPPASAN แพรคติคอลเอ็นจิเนียริ่ง 3x5

• • • • •

ผลิตภัณฑ์และจำ�หน่�ย : ขนมปังกรอบ, คุกกี้, เวเฟอร์, และสแน็ค

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน-การธนาคาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำาแหน่ง 0-3 ปี ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และหากใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 3. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 4. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

2 อัตรา

SRIKRUNG BISCUIT CO.,LTD.

3 อัตรา

sappasan ทวีผล 4x7

• •

บริษัท ศรีกรุงบิสกิต จำ�กัด

1. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน-การธนาคาร

2 อัตรา

นวดอโรม่าบำาบัดด้วย น้ำาหอมระเหย

S.K.

HACCP โดยได้รบั ก�รยอมรับและคว�มไว้ว�งใจทั้งในด้�นก�รผลิต ตัวผลิตภัณฑ์ และก�รจัดจำ�หน่�ย ทั้งในประเทศ และต่�งประเทศ ม�น�นกว่� 37 ปี ต้องก�รรับสมัครบุคล�กรเพื่อรองรับก�รขย�ยง�น ซึ่งมีตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

ในประเทศ 40 อัตรา

แหล่งงานรองรับ แหล่งงานรองรับ กรุงเทพ + ปริมณฑล /

บริ ษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำากัด บริษัท เป็นผู้นำ�ท�งด้�นก�รผลิต และ จัดจำ�หน่�ย เครื่องดื่ม / น้ำ�ผลไม้ และขนมขบเคี้ยว ทั่งในประเทศและต่�งประเทศ ภ�ยใต้ม�ตรฐ�น GMP และ บริษทั ฯ ทำ�ธุรกิจหลักท�งด้�นรับเหม� ติดตั้งระบบไฟฟ้� และผลิตแผงสวิตซ์บอร์ด

100 อัตรา

¹ÔµÂÊÒÃ... Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ áÅÐ Job Cyber ÃÒ»˜¡É Request

SAPPASAN/ B O spa/NEW

เพศ ชาย/หญิง • อายุ 20 ปี ขึ้นไป • วุฒิการศึกษา อนุปริญญาตรี ขึ้นไป รักงานขายและบริการ, มีความตั้งใจ และรับผิดชอบงานที่ทำาได้เป็นอย่างดี, มีเป้าหมายในชีวิต มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีทักษะการสื่อสารที่ดี ต้องการความก้าวหน้า และรายได้ที่เพิ่มขึ้น (มีการอบรมโดยทีมงานมืออาชีพ)

สนใจสมัครงาน/นัดสัมภาษณ์ ติดต่อ คุณศิริกาญจน์ เส้งวั่น โทร. 081-727-8289 541/7 ถ.รามคำาแหง 39 (เทพลีลา10) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 หรือส่งใบสมัครงานที่ E-mail : HR-Work@hotmail.com

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ● มีประสบการณ์ช่อมแอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan/ ศรีกรุงบิสกริต

หลักสูตรเพื่อสุขภาพและความงาม หลักสูตรมาตรฐานสากล 250 ชั่วโมง หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง สำาหรับเจ้าของร้าน/ผู้บริหาร/ผู้ให้บริการสปา โปรโมชั่นพิเศษ เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง

10 อัตรา

4. ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

คุณสมบัติ • • • •

เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

เปิดสอนหลักสูตร

5 อัตรา

3. ช่างแอร์ (ปฎิบัติงานที่เอกมัย 20)

เราเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ชั้นนำาระดับโลก เราผลักดันให้ทุกคนที่ผ่านการ คัดเลือก ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง เพื่อรายได้ที่สูงขึ้นและรองรับอนาคตที่มั่นคงของท่าน

โทร. 0-2934-2690, 08-9476-5978

E-mail : bkk_spa@hotmail.com www.bkk-school.com

เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี

2. SALE ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มิตซูบิชิ (ต่างจังหวัด)

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป รับทั้ง Full-time และ Part-time (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

เลขที่ 12/1 ถ.ล�ดพร้�ว 122 (ซ.มห�ดไทย) วังทองหล�ง กทม. 10310

5 อัตรา

sappasan กันยง 4x7

รายได้ดี

ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

**รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงสาธารณสุข** สถ�บันคว�มง�ม ดี.โอ.สป�แอนด์บิวตี้ มุ่งคุณธรรม นำ�อ�ชีพสู่สังคม

ตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้� “MITSUBISHI ELECTRIC” และนำ�เข้� เครื่องใช้ไฟฟ้� “DAEWOO & TRIMOND” ต้องก�รรับสมัครพนักง�น

SAPPASAN / universe

ตัวแทนขาย

โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

รัSales บ ข�ยสิ ส มันค้� ค ร ด่3 อัวตร�น

ร้�นอ�ห�ร Brown Eyes กำ�ลังขย�ย ร้�นใหม่ ต้องก�รบุคล�กรเพิ่มดังนี้

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

สนใจติดต่อ บริษัท

ไทยเอเชีย เมทัลชีท จำ�กัด โทร. 081-911-9926, 084-979-8989

15/8 ม.9 ซ.รอยัลป�ร์ค (คลองพระอุดม) ต.คลองข่อย อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

E-mail: thaiasia8989@hotmail.com www.technothaigroup.com

พนักงานขายเครื่องสำาอาง (เซลล์) 

3 อัตรา ad.mini : สย�มคอม 3X3

(พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่)

อยู่ย่านรังสิตคลอง 2 สนใจติดต่อ

081-910-6375 บริษัท ล�สุเน่ จำ�กัด

ประจำ�ส�ข�ปทุมธ�นี

1. พนักงานขายประจำาร้านขายยา

ประจำ�ร้�นฐ�นย� (ลำ�ลูกก�) คลังย�บ�งปะกอก (ถนนสุขสวัสดิ์)

2. เซลส์ต่างจังหวัด เซลส์กรุงเทพฯ

เพศหญิง วุฒิ ม.6-ปวช.

4. พนักงานรับส่งเอกสาร (Messenger)

โทร. 02-6335527-8 แฟ็กซ์. 02-6715511 E-mail: cargo_tcg@hotmail.com

sappasan/ เดอะค�ร์โก้ 3X4

สนใจติดต่อที่ บริษัท เดอะคาร์โก้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 59 ซ.ดำารงค์ลัทธพิพัฒน์ ถ.อาจณรงค์ แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110

T. 02-186-3544-7 234/51-53 หมู่บ้านกิตินคร สมุทรปราการ ซอย 6 หมู่ 7

ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

บริษัท ลาสุเน่ จำากัด

เลขที่ 187/1 ถ.เสรีไทย ซ.25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-733-8851-2, 086-335-7908

เพศชาย อายุ 18-45 ปี ไม่จำากัดวุฒิ

50 อัตรา

(ติดแยกไฟแดงพนัสนิคม)

1. ธุรการทั่วไป

2 อัตรา

2. ช่างซ่อมบำารุงไฟฟ้า

3 อัตรา

3. พนักงานขับรถ+ผู้ช่วยช่าง

1 อัตรา

เพศหญิง อายุ 18- 35 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. มีประสบการณ์ซ่อมรอกหรือไฟฟ้าเป็นอย่างดี

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย อายุ 18-45 ปี มีบุคคลค้ำาประกัน มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

เพศชาย อายุ 18-45 ปี ไม่จำากัดวุฒิ เงินเดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยงค้างคืนประจำา Site ค่าล่วงเวลา ชุดฟอร์ม รองเท้าเซฟตี้ โบนัสพร้อมที่พักและอื่นๆ

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

81/9 ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 T. 02-979-1404, 02-979-1400-8 F. 02-979-1399 E-mail: kci@craneki.com www.cranekci.com

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำากัด รับสมัครพนักงานใหม่ดังนี้

พนักงานธุรการ/ พนักงานบัญชี พนักงานขาย พนักงานช่างซ่อมบำารุง

2. Western Cook

เพศหญิง  อ�ยุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ส�ข�บัญชี

บจ.เจริญแอคเค้าติ้ง

สวัสดิการ :

• มีคว�มกระตือรือร้น • ทำ�ง�นล่วงเวล�ได้

• มีคว�มส�ม�รถทำ�อ�ห�รยุโรป ถ้�ทำ�อ�ห�รไทยได้จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

SAPPASAN : เจริญรัชกิจ 3X4

• เพศหญิง อ�ยุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • มีประสบก�รณ์ด้�น Import/Export • ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่�งดี

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย อายุ 18-45 ปี มีบุคคลค้ำาประกัน มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ส�ม�รถดูแลเซลส์ได้

1. Waiter/Waitress

2 อัตรา

พนักงานคีย์เอกสาร 1 อัตรา

ส่งใบสมัครได้ที่ Panchanikam@gmail.com สอบถามเพิ่มเติม และสมัครงาน ปัณชนิกา โทร. 02-205-5140 จ-ศ 8.00-17.00

ทุกตำ�แหน่ง ต้องมีวุฒิ ปวส.ที่เกี่ยวข้องขึ้นไป ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบก�รณ์

30/283 ม.6 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210 E-mail: jatuporn3@yahoo.co.th

ACSA 95 ถ.วิทยุ ปทุมวัน กทม 10330

sappasan/ ACSA 3X4

• เพศหญิง อ�ยุ 20 ปีขึ้นไป

3 อัตรา

ประจำ�ส�ข�ลำ�ป�ง (หมู่บ้�นธ�รวิล ต.ชมพู) 1. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา

ดำ�เนินธุรกิจประเภทร้�นค้�ร้�นอ�ห�รและบริก�รง�นเลี้ยง ให้กับเจ้�หน้�ที่ ที่ทำ�ง�นในสถ�นทูตอเมริก� ต้องก�รรับสมัครตำ�แหน่ง

พนักงานบัญชี

พนักงานฝึกหัด 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถ+ผู้ช่วยช่าง

เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิปวช.-ปวส. มีประสบการณ์ซ่อมรอกหรือไฟฟ้าเป็นอย่างดี

American Community Support Association

บริษัท เจริญแอคเค้าติ้ง จำากัด

(บริษัท shipping)

5. ซุปเปอร์ไวเซอร์

มีประสบก�รณ์

sappasan/ lasune

SAPPASAN/ MINOR/NEW

รับสมัครด่วน

มีประสบก�รณด้�นก�รข�ย

3 อัตรา

ประจำ�ส�ข�ชลบุรี

3. พนักงานฝ่ายผลิต

1. ช่างซ่อมบำารุงไฟฟ้า

3. ช่างเชื่อม/ผู้ช่วยช่างทั่วไป

มีรถยนต์เป็นของตนเอง ➜ มีบุคคลค้ำ�ประกัน เงินเดือน 10,000 บ�ท ➜ เบี้ยเลี้ยง (กทม.) 300 บ�ท เบี้ยเลี้ยง (ตจว.) 900-1,050 บ�ท

เพศช�ย/หญิง วุฒิ ม.3

โทร. 02-570-8421, 02-578-6175

จำาหน่ายรอกและเครนไฟฟ้าที่มีสาขาประจำาที่ ปทุมธานี ชลบุรี ลำาปางและ ขอนแก่น ต้องการรับเจ้าหน้าที่หลายอัตราดังนี้

ผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่องสำ�อ�ง บำ�รุงผิว ส่งต�มร้�นข�ยย�

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เลขที่ 111, 113 ถ.ล�ดพร้�ว ซ.โชคชัย 4 กทม. บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

LASUNE CO.LTD.

เงินเดือนดี  ค่าเบี้ยเลี้ยง 950 บาท/วัน  ค่าสึกหรอรถ 5,000 บาท/เดือน

สวัสดิการดี, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, ประกันสังคม, ค่าโทรศัพท์

• วุฒิปวช. หรือ ต่ำากว่า • อายุไม่เกิน 35 ปี • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์

➜ ➜ ➜

1 อัตร�

**ทุกตำ�แหน่ง อ�ยุไม่เกิน 40 ปี**

ad.mini : สกินแคร์ 3X3

2. พนักงานแพ็กสินค้า (ชาย)

แม่บ้�น

รับสมัครด่วน

อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

โทร.

2 อัตร�

• วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญ�ตขับขี่

1. พนักงานขายทางโทรศัพท์ (หญิง) 3 อัตรา • • • •

พนักง�นขับรถส่งของ

AD.Mini : technothaigrouip

พนักง�นช�ย (ประจำ�โรงง�น) 3 อัตร�

081-611-0986

สยามคอม

3 อัตร�

• วุฒิ ปริญญ�ตรีขึ้นไป • มีประสบก�รณ์ทำ�ง�น

SAPPASAN / k.c.i. 3x4

สนใจติดต่อ

เสมียน/บัญชี/ธุรก�ร

www.gmcworkshop.com

โทร. 02-954-8717, 02-954-7488, 081-920-5788

AD.Mini : G-Park .3X4

✓ ✓ ✓

• เพศช�ย/หญิง • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญ�ตรี

กุ๊ก อาหารญี่ปุ่น กุ๊ก พาสต้า / พิซซ่า กุ๊ก อาหารไทย ที่สามารถสอน อาหารไทยได้ Bakery (ทำาเค้ก คุกกี้ ขนมปัง) พนักงานเสิร์ฟ พนักงานบัญชี

ad.mini : k.port 3X3

✓ ✓ ✓

<< 21

ประจำ�วันที่ 20 - 26 ตุล�คม พ.ศ. 2556

บริ ษัทษทุกชนิสมไทยเปเปอร์ จำ�ม กันกว่ด� 30 ปี จำ�หน่�ยกระด�ษทุ ดทั้งในและต่�งประเทศ ซึ่งบริษัทฯเร�ดำ ฯเร ดำ�เนินธุรกิจม�น�นกว่ มีความมั่นคงสูง และเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องการผู้ร่วมงานที่รักความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมจะเติบโตไปอย่างมั่นคงกับองค์กรของเรา เข้าร่วมงานเป็นหนึ่งในทีมงานของเรา โดยเปิดรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้

งานภายใต้ “โครงการ Asiatique the Riverfornt” เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจด้านการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหารศูนย์การค้ากำาลังเปิดรับสมัครตำาแหน่งงานดังนี้

1.

เจ้าหน้าที่บุคคล 

• • • • • • • •

1 อัตรา

2.

เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป การศึกษา ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือ MBA มีประสบการณ์ Marketing plan, Advertising, Event 5 ปีขึ้นไป สามารถจัดงบประมาณการตลาด จัดทำาแผนการโฆษณา, การสื่อสารการตลาด, Brand Image สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย-อักฤษ ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี เคยเป็นผู้จัดการที่ดูแลทีมงานมาอย่างน้อย 2 ปี

2. เจ้าหน้าที่ออกแบบ • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป • การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ, ควบคุมและตรวจสอบแบบงานก่อสร้างธุรกิจ Retail อย่างน้อย 3 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

4.

พนักงานคลังสินค้า

5.

(ประจำาสาขาพุทธบูชา)

ค่าแรง+OT+คอมมิชชั่น

เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี

2. พนักงานขาย Tele Sale ค่าแรง+OT+คอมมิชชั่น

     

หลายอัตรา

sappasan ริเวอร์ 4x7

4. พนักงานขับรถส่งสินค้า

5 อัตรา

5. พนักงานสต๊อก/สโตร์

5 อัตรา

• วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • มีความรับผิดชอบสูง

ตำ�แหน่งที่ 3-4 ต้องมีบุคคลค้ำ�ประกัน สนใจติดต่อด้วยตนเอง พร้อมประวัติส่วนตัว และรูปถ่�ย 2 รูป อยู่ย่�นบ�งกะปิ ล�ดพร้�ว ร�มคำ�แหง นวมินทร์ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติมาได้ที่ฝ่ายบุคคล

E-mai: chompoo.hr.somthai@hotmail.com

4 อัตรา

• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี • มีความรัับผิดชอบสูง

ประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุ  ชุดยูนิฟอร์มสำาหรับพนักงาน ลาพักร้อน 6-8 วัน/ปี  โบนัสประจำาปี, ปรับเงินเดือนประจำาปี สวัสดิการเบิกค่าจ้างล่วงหน้า  สวัสดิการช่วยเหลืองานอุปสมบท สวัสดิการช่วยเหลืองานมงคลสมรส  สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ  ค่าคอมมิชั่น, ค่าน้ำามันรถ, ค่าโทรศัพท์ (สำาหรับบางตำาแหน่ง) ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก (กรณีเดินทางต่างจังหวัด) และอื่น ๆ

บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำ�กัด โทร. 02-623-0610-20 ต่อ 298 แฟ็กซ์. 02-221-5516

3. พนักงานบั- ชี/ธุรการ

• วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • มีความรับผิดชอบสูง

5 อัตรา

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ถ.22 กรกฎาคม 1 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100

10 อัตรา

• วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ สมไทยกรุ๊ป

7 อัตรา

15 อัตรา

• วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี หรือบุคคลที่กำาลังศึกษาต่อปริญญาตรี • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • มีความรับผิดชอบสูง

เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

พนักงานติดรถจัดส่ง 

โทร. 02-108-4480 # 501, 081-311-2209 E-mail : Phanwadee.d@asiatiquethailand.com

2 อัตรา

เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 23 ปี ขึ้นไป มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป • ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร และ ร้านค้าผู้เช่า • ตรวจสอและซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโครงการ • ปฎิบัติงานร่วมกับ รปภ. และ แม่บ้าน • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และระบบสาธารณูปโภค • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำากัด 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

1. พนักงาน call center

พนักงานขาย กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด 5 อัตรา 

1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่อาคาร / เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 

3.

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

เร�เป็นบริษัทฯ จ�กต่�งประเทศจำ�หน่�ยสิินค้�ผ่�นท�งระบบมีเดีย สื่อต่�ง ๆ ต้องก�รรับสมัครพนักง�น เพื่อก�รขย�ยง�นด้�นต่�ง ๆ ดังนี้

SAPPASAN/ สมไทยเปเปอร์*

1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

1 อัตรา

บริษัท เอเบิลแพ็ค จำ�กัด

เลขที่ 63/12 ซ.ล�ดพร้�ว 120 แขวง/เขตวังทองหล�ง กทม.10310

โทร. 02-538-3834 ต่อ 105-106, 089-776-2167

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

SAPPASAN / TV-Mall/

บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำากัด บริหาร


ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556

รับสมัครพนักงาน

ราวัณ ปาล์ม รีส อ เ ี พ ี พ อร์ท

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • ปวส. ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word /Excel ได้ • ทำางานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนหาดแหลมตง เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยงทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดทั้งปี

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับแรงกดดันได้สูง • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานขับรถทั่วไป /พนักงานขับรถผู้บริหาร • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • ม. 3 ขึ้นไป • สามารถขับรถยนต์ได้ดี และรู้จักเส้นทางดี ออกต่างจังหวัดได้บางครั้ง

5. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel ได้ดี • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับแรงกดดันได้สูง • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล • ชาย/หญิง • ปริญญาตรีขึ้นไป

7. ฝ่ายต่างประเทศ

• ชาย/หญิง • วุฒิ ปริญญาโท • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**เงื่อนไข-สวัสดิการ ความต้องการอื่นๆ ลักษณะงาน/ประสบการณ์ **

ประกันสังคม, มีเบี้ยขยัน , กองทุนเงินทดแทน, เงินปรับประจำาปี, กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม, โบนัสประจำาปี, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ , เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

โทรศัพท์ 02-6633280-9 E-mail. www. cc-content.co.th

(วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น-17.00 น)

E-mail : hrbkk@phiphinatural.com

หรือดูรายละเอียดตำาแน่งงานเพิ่มเติมได้ที่ www.phiphinatural.com

จำ�หน่�ยบะหมี่ฮ่องกง+เกี๊ยวกุ้ง+เป็ดย่�ง+หมูแดง และติ่มชำ�น�น�ชนิด

3. กุ๊ก-ผู้ช่วยกุ๊ก (ลวกบะหมี่/นึ่งติ่มซำ�) • ชาย / หญิง อายุ 18- 35 ปี ไม่จำากัดวุฒิ • รายวัน 300-350บ. + เบี้ยขยัน + ทิป • เงินเดือน 9,000บ. ขึ้นไป+เบี้ยขยัน+ทิป

4. เสิร์ฟ/ออเดอร์ อ�ห�ร

ด่วน

• ชาย / หญิง อายุ 18ปีขึ้นไปวุฒิม.3-ปวช. • รายวัน 300-350บ. + เบี้ยขยัน + ทิป

ตำ�แหน่งที่ 1-5 ประจำ�ส�ข�สย�ม, หัวลำ�โพง, ฟิวเจอร์พ�ร์ค รังสิต, ซีคอนฯ ศรีนครินทร์, ศูนย์ร�ชก�ร

ประกันสังคม เงินกู้ยืม ส่วนลดซื้อสินค้า วันหยุดประจำาปี พักร้อน ปรับเงินเดือน โบนัส แบบฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ +ท่องเที่ยวประจำาปี

3. ฝ่�ยจัดซื้อ

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีวุฒิ ปวช/ปริญญาตรี • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร

4. พนักง�น Delivery

• เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี ไม่จำาจัดวุฒิ • มีมอไซด์เป็นของตนเอง-ใบขับขี่ • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ • รายได้ 12,000 บ./เดือน

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • รายวัน 300บ./วัน

1. สาธรซิตี้ทาวเวอร์ (ถ.สาธร) 2. ร.พ. กล้วยน้ำาไท (ซ.แสงจันทร์-รูเบีย) 3. เดอะทรี อเวนิว (ปทุมธานี)

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี • พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

2. พนักงานขาย

• เพศชาย • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีทักษะในการพูด มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง รักงานขายและงานบริการ • มีประสบการณ์ในการขายหรือมีความรู้ทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้

3 Technical Support / Sale Support

ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพิเศษทีมฝึกอบรม

6. แม่บ้�นทำ�คว�มสะอ�ด

เปิดสาขาใหม่ กลางเดือน พ.ย. 56 (3 สาขา)

www.innetweb.com

1. เลขานุการ

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ทีเ่ กีย่ วกับไฟฟ้า • มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับแอร์ ไฟฟ้า ประปา • เงินเดือน 13,000-16,000 บ. + ค่าอาหาร + OT

• เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี • รายวัน 300 บ.+ เบี้ยขยัน + ทิป

โทรศัพท์. 0 2573 4400 และ 088 008 9338

บริษัท ธีรชัยไพศ�ล เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำ�กัด เป็นบริษัทผู้นำ�เข้�และผู้ค้�ส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้�แรงสูง-แรงต่ำ� เปิดบริก�รม�เป็นระยะเวล�ม�กกว่� 40 ปี ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รนำ�เข้�สินค้�ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้�อุตส�หกรรมจ�กหล�กหล�ยประเทศ อ�ทิ เช่น ไต้หวัน อิต�ลี เยอรมัน อินเดีย และเก�หลี โดยให้บริก�รจัดส่งทั้งก�รข�ยส่ง และข�ยปลีกทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้คำ�ปรึกษ�ท�งด้�นก�รใช้ง�น

สวัสดิก�ร

ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี เงินเดือน 15,000-20,000 บาท วุฒิ ปวส/ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้าน Software และHardware เบื้องต้นได้ มีประสบการณ์ในการ Support ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ แก้ไขปัญหาให้ ผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ช่�งซ่อมบำ�รุง

5. แม่บ้�น, ล้�งจ�น

E-Mail : toungsak@innetweb.com

บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

2. IT Support • • • •

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ 25/37 หมู่ 5 ถ.วิภ�วดีรังสิต (นอร์ธป�ร์ค) ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือส่งประวัติ พร้อมระบุผลตอบแทนที่ค�ดหวังม�ที่

ด่วน

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี เงินเดือน 15,000-18,000 บาท • วุฒิ ปวส/ปริญญาตรี ด้านการบัญชี • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ น ด่ว • สามารถลงบัญชีพื้นฐานได้ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปได้

• เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี ม.3-ปวช. อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส • เงินเดือน 9,000 -12,000 บ./เดือน +เบี้ยขยัน ด่วน + ค่าคอมมิชชั่น+ ทิป

ตำ�แหน่งที่ 1 – 4 : รับผู้สมัครวุฒิปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง ตำ�แหน่งที่ 5 : รับผู้สมัครวุฒิ ปวส. ส�ข�ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

(วันจันทร์-พุธ-ศุกร์)

1. เจ้�หน้�ที่บัญชี

2. แคชเชียร์

ดำ�เนินก�ร ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ และระบบต่�งๆ หลังส่งมอบโครงก�ร

วลา เ10.00 น.-15.00 น.

ประจำ�สำ�นักง�นใหญ่ (อุรุพงษ์)

• ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์ในด้านบริการงานด้านร้ารอาหาร มีใจรักงานบริการ-ใฝ่เรียนรู้ • เงินเดือน 15,000+ ค่าเดินทาง + ค่าคอมมิชชั่น

1. Sales Engineer : นำ�เสนอข�ยผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ของบริษัทฯ 2. Project Management Engineer : ควบคุมง�น และประส�นง�นโครงก�รของบริษัทฯ 3. Software Engineer : ออกแบบ พัฒน�โปรแกรม และผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภ�พ 4. Hardware Engineer : สร้�งวงจร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่�งๆ 5. Technical Support :

บ.พีพีดอน รีสอร์ท จำ�กัด

โทร. 02-5916568-70 ต่อ 14 โทรส�ร. 02-5916571

สมัครด่วน พร้อมสัมภาษณ์ทันที 1. ผู้ช่วยผู้จัดก�รส�ข�

อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา

302/15 ม. 6 การเคหะท่าทราย ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 sappasan/ซีซีคอนเทนท์

สนใจติดต่อได้ที่ เลขที่ 166 / 1-2 ซอย ริมคลองไผ่สิงโต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณศรีสกุล โทร. 085-917-1498

ติดต่อสอบถาม หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกบุคคล

5 2 9 1 3 2 1 1 2 4 2 6 2 5 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้ข้อมูลในด้านการใช้งาน ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า • ให้คำาแนะนำาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ • เพศ หญิง / ชาย • อายุ 25 - 35 ปี • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า / ไฟฟ้า

4. พนักงานส่งของ

• เพศชาย • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้ • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีใบอนุญาตขับขี่

5. พนักงานประจำาคลังสินค้า

รถประจำาทางผ่านสาย 2, 44, 59, 60, 79, 99, ปอ.511

• เพศชาย • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • สุขภาพแข็งแรง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

6. แม่บ้าน

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครมาได้ที่

เอกสารสมัครงาน : สำาเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน+วุฒิฯ รูปถ่าย/ใบขับขี่/ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

บ. เอชเคเอ็น แฟรนไชส์ จำากัด (ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล)

เลขที่ 844 ปากซอย 25 ถ.พระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400

โทร 02-613-7517-9 ต่อ 116 หรือ 092-003-9600 E-mail: hknd_hr@hotmail.com

บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

286,288 ถ.เฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแป้ง

โทร. 0-2225-1825, 089-783-7939 E-mail: hr@teerachaiphaisal.co.th

บริษัท พี เค เอส ออโตโมบิลส์ จำากัด

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ : ธุรกิจขนาดกลาง 51-250 คนรายละเอี คนรายละเอียดเกี่ยวกับบริษทั และการดำาเนินกิจการ : ประกอบกิจการจัดจำาหน่ายรถยนต์ใหม่-เก่า และศูนย์ซ่อมบำารุงรถยนต์ทุกรุ่น

เป็นบริษัทคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 50 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตำาแหน่งงานดังต่อไปนี้

1. System Analyst

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ป.ตรี/โท คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ เขียน Store Procedure, Scripting, Trigger ด้วย C#, .NET • ออกแบบระบบตามหลัก System Analyst ออกแบบเชื่อมต่อระบบ เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้กับ Programmer ได้จัดทำาเอกสารขั้นตอนตาม Std. CMMI กำาหนด

2. Programmer / Sr.Programmer (ภาษา .NET / C#,VB) • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • วุฒิ ป.ตรี/โท คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ เขียน Store Procedure, Scripting, Trigger ด้วย C#, .NET เป็นเวลา 2 ปี

3. Graphic Designer

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี • วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์/ศิลปกรรม • ประสบการณ์ทางด้าน ออกแบบสิ่งพิมพ์ และงาน Graphic Design 1-3 ปี • สามารถใช้ Photoshop, Illusatrator, Flash หรือโปรแกรมในการตัดต่อ clip VDO. ขั้นพื้นฐาน

4. Marketing Officer

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาการตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. IT Support / Help Desk, Service Desk

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ป.ตรี / ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้ทางด้าน Software และ Hardware เบื้องต้น • มีประสบการณ์ในการ Support ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่าง ๆ หรือแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ได้

6. เจ้าหน้าที่บัญชี

1. ช่างยนต์ 2. บัญชีรับ-บัญชีจ่าย 3. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย 4. เจ้าหน้าที่อะไหล่

7. Senior Sales / Sales

ประจำาภาคเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำาปาง พิษณุโลก ประจำาภาคอีสาน หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น โคราช อุบลราชธานี • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • หากมีประสบการณ์ในการขาย Direct Sales จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. Sale Shop ประจำา Shop i-mobile

ประจำาสาขา เซ็นทรัล-ชลบุร,ี แหลมทอง-ระยอง, โลตัสพัทยาเหนือ, โลตัส-เขาใหญ่, โลตัส-อุบล, บิ๊กซี-สระแก้ว • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ งานขาย • หากมีประสบการณ์ขายสินค้าประเภท IT, Mobile จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษา ม3. ขึ้นไป • สามารถทำางานเป็นกะได้ • ขยัน อดทน มีวินัย • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประจำาสาขา มาบุญครอง, อิมพิเรียลสำาโรง, แฟชั่นไอซ์แลนด์, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์ท่าพระ, เดอะมอลล์บางแค, เสือป่าพลาซ่า, ฟิวเจอร์รังสิต, เซ็นทรัลชลบุรี, ซีคอน, บุรีรัมย์, พิษณุโลก, เชียงราย, หัวหิน • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี • มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ • หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครงาน

10. ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ ประจำา Shop i-mobile

• รูปถ่าย 1 นิ้ว จำานวน 1 รูป • สำาเนาบัตรประชาชน • สำาเนาทะเบียนบ้าน • สำาเนาวุฒิการศึกษา • สำาเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ชายอายุ 21 ปี)

ประจำาสาขา สำานักงานใหญ่-แจ้งวัฒนะ, มาบุญครอง, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะมอลล์บางแค, เดอะมอลล์ท่าพระ, อิมพีเรียลสำาโรง, แฟชั่นไอซ์แลนด์, ฟิวเจอร์รังสิต, เสือป่าพลาซ่า, เซ็นทรัลชลบุรี, โรบินสันนครศรีธรรมราช, แหลมทอง-ระยอง • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทมีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)

สวัสดิการ : ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม เบี้ยขยัน

11. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

Request

sappasan / samart 8X7

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิ ป.ตรี / ด้านบัญชี • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี • มีประสบการณ์งานบัญชี รับ-จ่าย และ เงินสดย่อย 1 ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • มีใจรักงานบริการ

99/1 ม.4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2502-6000 ต่อ 6588, 6599, 6557, 6604 E-mail: HR@samartcorp.com, สมัคร Online ที่ www.samartcorp.com

5. ช่างซ่อมบำารุง 6. ที่ปรึกษาการขาย 7. แคชเชียร์ 8. พนักงานขับรถ

คุณสมบัติ

9. Customer Service ประจำา Shop i-mobile

ติดต่อสอบถาม หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

sappasan อินฟินิท 4x7

3. เจ้าหน้าที่บุคคล, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ประกันสังคม, เจ้าหน้าที่เงินเดือน

พนักงานต้อนรับ กัปตันห้องอาหาร พนักงานเสิร์ฟ / บาร์เทนเดอร์ Chef de Partie ครัวไทย Chef de Partie ครัวยุโรป กุ๊กเบเกอรี่ พนักงานแล่เนื้อ (Butcher) พนักงานธุรการ พนักงานบัญชี แคชเชียร์ สโตร์ / เช็คเกอร์ พ่อบ้าน / แม่บ้าน พนักงานเย็บและซ่อมผ้า ช่างแอร์ / ไฟฟ้า / ประปา รปภ.

SAPPASAN ธีรชัยไพศาล

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

• ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • ปวส.ขึ้นไป • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ ไม่จำาเป็นต้องมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง • ทำางานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

ค่าคอมมิชชั่น (สำาหรับพนักงานขาย) เบี้ยเลี้ยงค่าอบรม

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล 25/2 ซ.ประมวล ถ.ประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ทำางานที่สาขาสีลม และ สาขาพหลโยธิน)

โทร. 0-2635-0111 ต่อ 108 แฟกซ์ : 0-2635-0588 E-mail : hr.silom@fordekgroup.com

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

ผู้หางานหากได้รับความเดือดร้อนด้านแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านแรงงาน ชั้น 1 กระทรวงแรงงาน (ตึก 3 ชั้น) ดินแดง กทม. 10400 โทร. 1694 และ 1695

sappasan pks 4x7

2. เคลียร์ริ่ง

sappasan/ พี พี เอราวัณ

1. ธุรการ

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

ผู้นำ�ในก�รว�งระบบแนะนำ�ที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ บริก�รออกแบบ วิจัยและพัฒน� จัดจำ�หน่�ย และก�รบริก�รเกี่ยวกับสินค้�ในกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์โดยได้รบั คว�มไว้ว�งใจจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ และเอกชนในก�ร ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริก�รของบริษัทฯ ภ�ยใต้ก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO 9001 : 2008

sappasan/ hongkong 8x7

22<<


ด่วน

คุณสมบัติ • เพศช�ย-หญิง • วุฒิปวช.-ปริญญ�ตรี

คุณสมบัติ • ไม่จำ�กัดวุฒิ • ห�กมีประสบก�รณ์ง�น 2 ปี จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

• เพศช�ย วุฒิ ปวช., ปวส., หรือปริญญ�ตรี ส�ข�ช่�งกล, อุตส�หก�ร, เครื่องกล • มีประสบก�รณ์ในก�รข�ยสินค้�อุตส�หกรรม จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นพิเศษ • ส�ม�รถขับรถยนต์ได้

ต้องการรับสมัครพนักงาน ในตำาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. วิศวกร •

วุฒิปริ- - าตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า

2. ผู้ควบคุมงานดูแลบำารุงรักษาสวนประดับ •

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

089-1469969

วุฒิปริ- - าตรี ไม่จำากัดสาขา

• •

วุฒิการศึกษาภาคบังคับ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(รายได้เฉลี่ย 5,000-10,000/วัน)

ประชาสัมพันธ์/โอเปอเรเตอร์

** บริษัทฯ มีท่ีพักให้ **

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำากัด

34 ซ.เอกชัย 109 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 02-450-6577-9 Fax. 02-450-6617 E-mail : fullfacility@hotmail.com

• อายุ 20-25 ปี • เลือกเวลาทำางานได้ เวลา 11.00-24.00 น.

ทำ�ง�นย่�นล�ดพร้�ว

081-162-1234 081-067-1234

บริษัท บันไซ (ประเทศไทย) จำ�กัด

• มีประสบการณ์ขาย ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

2. เสมียน/ธุรการ 2 อัตรา (ประจำาออฟฟิศ)

3. พนักงานธุรการฝ่ายคลังสินค้าและ พนักงานธุรการโรงงาน

• เพศหญิง • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

3. พนักงานวางบิลและเก็บเงิน หลายอัตรา • เพศชาย/หญิง • มีบุคคลคำา้ประกัน • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไปใช้คอมพิวเตอร์ได้

ภาษาอังกฤษพอใช้

3. พนักงานขับรถส่งของ

4. พนักงานบริการ (ช่าง)

• เพศชาย • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีใบอนุญาติขับขี่

• วุฒิ ปวช. ขึ้นไปสายช่าง อายุ 20-35 ปี

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

เลขที่ 10 ถ.รามคำาแหง แขวง/เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 0-2917-4941-6 ต่อ 117 แฟกซ์ 0-2917-4950 E-mail: admin@banzai.co.th, stock@banzai.co.th

sappasan เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล 4x7

ทุกตำ�แหน่ง : ห�กมีประสบก�รณ์จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ SAPPASAN / บันไซ (ประเทศไทย)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท บันไซ (ประเทศไทย) จำ�กัด

2 อัตรา

ด่วน!

ผู้ผลิตสียี่ห้อ TOWN และเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยสี ฮ�ร์ดแวร์ เครื่องมือช่�ง รับสมัคร

1. เซลส์แมน กรุงเทพ (มอเตอร์ไซค์์) 2. ธุรการบัญชี

พนักงานขาย

(ชาย/หญิง มีประสบการณ์) 3. แคชเชียร์ (มีประสบการณ์) (ช/ญ)

4. พนักงานประจำาร้าน

เพศชาย - หญิง  วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขาวิชา ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์  ต้องมีบุคคลค้ำาประกัน มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  มียานพาหนะ สามารถใช้งานได้ทุกวัน

(ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป)

5. พนักงานขับรถ

(ประจำาที่ลำาลูกกา มีที่พักให้)

สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามได้ที่...

SAPPASAN/ TOYOTA ธนบุ SAPPASAN/ ธนบุรี

6. พนักงานฝ่ายผลิต

โทร. 0-2477-0077 ต่อ 618, 619, 620, 621, 622, 629 E-mail : hr_toyotathonburi@hotmail.com

โทร. 0 2292 2205-7, 08 5233 9666

บจก.ฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์

รับสมัคร

ที่อยู่ เลขที่ 313/1 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท ตรงดีก้าวหน้า (1992) จำากัด 864/103 ตรอกวัดจันทร์ใน ถ.จันทน์ (ประดู่ 1/44) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

(ประจำาที่ลำาลูกกา มีที่พักให้) สมัครด้วยตัวเองที่ อ� ออ�ค�รเอกไพศ�ล �ค�รเอกไพศ รเอกไพศ��ล ล� ลล�ดพร้ �ดพร้�ว ซ.126

โทร.

081-6340747, 02-5143147

¹ÔµÂÊÒÃ... Job Request ÃÒÂÊÑ»´Òˏ áÅÐ Job Cyber ÃÒ»˜¡É Request

sappasan/ ตรงดีก้าวหน้า

• เพศชาย/หญิง • ไม่จำากัดวุฒิการศึกษา • มีบุคคลคำา้ประกัน • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง • เงินเดือนประจำา 15,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่น+โบนัส

2. พนักงานฝ่ายขาย

ด่วน

ÇҧἧáŌǷÕè AIS Bookstore áÅÐ B2S ebook store

sappasan/ ฉัตรสยามสี

วุฒิปริญญาตรี ใช้ภาษาอังกฤษได้ ถ้ามีความรู้ด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 02-237-3418, 02-237-3429

ต้องการรับพนักงานหลายอัตรา

• เพศชาย 25-35 ปี

คุณสมบัติ

บริษัท โมโนอิน จำากัด

เลขที่ 18-18/1 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

1. เซลส์ หลายอัตรา (กรุงเทพฯและปริมณฑล)

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

บริษัทฯ ขายส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง

1. Sales Engineer

• เพศหญิง • อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้

บริษัท ตรงดีก้าวหน้า (1992) จำากัด

บริษัทเป็นผู้นำ�ด้�นอุปกรณ์ซ่อมบำ�รุงรักษ�รถยนต์ ต้องก�รรับสมัครพนักง�นดังต่อไปนี้

พนักงานธุรการ

(รายได้ 30,000 บาท/เดือน)

AD.Mini : fullfacility.3X4

sappasan/ พรีแมท 4x7

พริตตี้สาวสวย นวดสปา

รับสมัคร

4. หัวหน้างานแม่บ้าน

ผู้สนใจส�ม�รถสมัครด้วยตนเองที่

รับสมัครพนักงาน ด่วน

ทุกตำ�แหน่งมีเงินเดือนประจำ� รับวุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-

คุณสมบัติ และสวัสดิก�ร สอบถ�ม โทร. คุณน้ำ�ต�ล

3. พนักงานธุรการ •

ติดต่อ K.นก PCA Co., Ltd. กาญจนาภิเษก บางแค กทม. โทร. 08-1686-2539

รับสมัครด่วน 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. PC/BA

บริษัท ฟู ฟูลฟาซิลิตี้ จำากัด

ประจำ� กทม./ตจว.

มีประสบการณ์ขายเครื่องสำาอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ  เงินเดือน + ค่าน้ำามัน + ค่าคอมมิชชั่น 

sappasan/ เกียรรุ่งเรือง 3X3

โทร. 085-133-3678

ช่างทำาแม่พิมพ์ด้วยเครื่อง CNC ช่างตั้งเครื่องกลึง CNC

Ad.Mini : nine 2x2

เลขที่ 40/7 หมู่ 6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เซลส์ กรุงเทพ

AD.Mini : พริตตี้สาวสวย 2x2

Sales Representative 3 อัตรา

บริษัท พรีแมท จำ�กัด 20 ซอยร�มอินทร� 88 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 0-2918-5465-6, 0-2906-4386-7 แฟกซ์ 0-2918-7701 E-mail: sale@premat.co.th

รับสมัคร

ad.mini : ไรุ่งเรืองวิลเลจ 2X3

สนใจติดต่อ รุ่งเรืองวิลเลจ

เซลส์

081-667-9870

3. คนขับรถ 6 ล้อ

แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเครื่องจักรอุตส�หกรรม เปิดรับสมัครผู้ร่วมง�น เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของบริษัทฯ ดังนี้

รับสมัครด่วน

บริษัท เกียรติรุ่งเรือง ดีไซน์ จำากัด

เลขที่ 10 ซ.เอกชัย66 แยก1-4 แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.

วิศวกรก่อสร้าง บริษัท พรีแมท จำากัด 1. 2. โฟร์แมน ผู้แทนจำ�หน่�ยเครื่องจักร Machining Centre ยี่ห้อ “Hartford”

<<23

ad.mini : PCA 3X3

รับสมัครด่วน!

ประจำ�วันที่ 27 ตุล�คม - 2 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2556

AD.Mini : โมโนอิน.3X4

ค ล า ส สิ ฟ า ย ด์ ส


www.mrthaijob.com

บริษัท คราสส์เทค จำากัด

หจก.บ้านไทยแท้มาร์เก็ตติ้ง รับสมัครด่วน

ห้างฯเป็นผู้จัดจำาหน่ายนิตยสาร, พ็อคเก็ตบุ๊คส์ ฯลฯ ส่งตามร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต้องการขยายงาน รับสมัคร พนักงาน ดังนี้

รับสมัครงาน...ด่วน!

บริษัท จุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

JULSAKDI INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำากัด

บริษัทให้บริก�รพนักง�นขับรถผู้บริห�รของญี่ปุ่น ที่มีคุณภ�พ (ชาย)

จำานวนมาก

ระบบติดตามรถยนต์ GPS

ประจำ�พื้นที่ กรุงเทพฯ, อยุธย� และอ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี อ�ยุ 28-49 ปี มีทักษะการขับรถดี, รู้เส้นทางในกทม.และนิคมอุตสาหกรรม และต้องมีบุคคลค้ำาประกัน เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ประจำ�พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำ�พื้นที่ อ.ศรีร�ช� จ.ชลบุรี ร�ยได้ 16,600-25,000.-+/เดือน (รับรายได้ประจำา 11,000 บ. ประกอบด้วยเงินเดือน 9,000.-+ ค่าทำาความสะอาดรถยนต์ 1,500 บ. + เบี้ยขยัน 500 บ.+โอที การันตี 100 ชม. ถ้ามากกว่ารับตามจริง)

2. Supervisor

พนักงานขายทางโทรศัพท์

2 อัตรา (รับสมัครด่วน)

คุณสมบัติ :

2 อัตรา

(ชาย)

• เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาพิเศษ ผลตอบแทน : เงินเดือนประจำา + คอมมิชชั่น

ประจำาสาขา ศรีราชา จ.ชลบุรี วุฒิปวช-ปริญญาตรี อายุ 25-40 ปี มีทักษะประสานงานกับลูกค้า รู้เส้นทางนิคมอุตสาหกรรม มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถดูแล พขร.จำานวน 100 คนขึ้นไป รับเงินเดือนประจำา 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่า อายุ 30-45 ปี มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย, รู้ด้านเครื่องยนต์, รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีใบขับขี่รถยนต์ เงินเดือน 15,000 บ.-20,000 บ./เดือน หรือตามประสบการณ์ ***เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ตั้งแต่เวล� 08.00-18.00 น.***

ติดต่อ บริษัทจุลศักดิ 99/122-6 แจ้งวัฒนะ ซ.10 หลักสี่ กรุงเทพฯ

โทร.สำ�นักง�น 0-2982-1865 มือถือ 08-1422-7637

AD.mini : Jullasak...New

3. เจ้าหน้าที่ครูสอนเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย (ชาย-ห- งิ ) 1 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ คุณธวัชชัย

บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำากัด

อาคารมุกดา ชั้น 8 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

โทร. 0-2632-1151, 086-335-3829 E-mail : thawatchai@nexgenmobile.com

sappasan/ nexgen 3x4

1. พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญุี่ปุ่น

มีเงินเดือนประจำา และค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน, ได้โบนัส. ทุกๆ 3 เดือน, โบนัสรายปี, ท่องเที่ยวต่างประเทศ

sappasan CIMB Thai 4x7

โทร. 084-322-3446, 02-624-2705 AD.Mini : เคมแมทช์ 2x2

โทร. 02-675-1772-5

สวัสดิการ :

ผู้จำ�หน่�ยอุปกรณ์เครื่องเขียน และตร�ย�งคุณภ�พสูง นำ�เข้�จ�ก ต่�งประเทศ อ�ทิ ญี่ปุ่น เยอรมัน ออสเตรีย ฯ ต้องก�รรับสมัคร พนักง�นที่ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ม�ร่วมง�นในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

1. พนักงานขาย กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด • • • •

วุฒิ ปวช.-ปริญญ�ตรี ทุกส�ข� มีย�นพ�หนะของตนเอง จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ อ�ยุ 22-35 ปี ถ้�มีประสบก�รณ์ด้�นก�รข�ย หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่การตลาด

• วุฒิ ปวส.-ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รตล�ด • ส�ม�รถเดินท�งต่�งจังหวัดเป็นครั้งคร�ว • ถ้�มีคว�มส�ม�รถออกแบบ และใช้โปรแกรมกร�ฟฟิคได้ จะพิจ�รณ�เป็นพิเศษ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและหลักฐ�นม�ที่

บริษัท อาร์ทลิงค์ จำากัด

19/1 ซอยล�ดพร้�ว 57 ถนนล�ดพร้�ว แขวง/เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2514-9050 แฟ็กซ์. 0-2514-9051 E-mail : hr@artlink.co.th www.artlink.co.th

sappasan/ อาร์ทลิงค์™.4x7

โทร. 0-2732-1144 www.krasstec.com

เอช พี ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.เจริญกรุง 77 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.

คุณสมบัติ : • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปีขึ้นไป • วุฒิ ม6., ปวช, ปวส, - ปริญญาตรี (หรือกำาลังศึกษาอยู่) • ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ (ธนาคารมีหลักสูตรอบรมให้) • เหมาะสำาหรับผู้ที่มุ่งมั่นเพื่ออยากมีรายได้ที่มากกว่างานประจำาทั่วไป

เลขที่ 128/290-300 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 27 แขวงทุ่งพญาไท. เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์งานได้ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. คุณ ทรรศนีย์ คำาศรี

เงินเดือน, โบนัส, หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่) ประกันสังคม, วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกั นอุบัติเหตุ, หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ดา้ นกฎหมายแรงงาน และการบริหารงานบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ กองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ ขยัน อดทน และสามารถทำางานในสภาวะกดดันได้ดี

30 อัตรา

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) (BTS. พญาไท)

ไม่จำากัดวุฒิ  มีที่พักให้ฟรี ติดต่อ บริษัท เคมแมทช์ จำากัด

จำานวน

สมัครงานด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ทันที และปฏิบัติงานที่ :

พนักงาน ติเพศชาย ดรถส่ ง ของ อายุ 18 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

(ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือ Email: vipavee@krasstec.com)

08-1254-9788

37/25 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 (ทำางานที่ อุรุพงษ์)

เงินเดือน, โบนัส,

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท คราสส์เทค จำากัด เลขที่ 1205 พระราม 9 ซอย 55 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เพศชาย อายุ 17 ปีขึ้นไป

ลักษณะการทำางาน : แนะนำาเสนอบริการด้านสินเชื่อให้สำาหรับ กลุ่มลูกค้าของธนาคารผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น

0-2435-2345

 

ติดต่อ บริษัท จ.เจริญฮาร์ดแวร์อิมปอร์ต จำากัด

ชาย อายุไม่เกิน 22 ปี ขึ้นไป ค่าคอมมิชชั่น, วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมด้านไฟฟ้าหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกันสังคม, ลักษณะงานเป็นงานบริการหลังการขายเครื่องจักร CNC ประกันอุบัติเหตุ, มีใจรักงานบริการ กองทุนสำารอง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เลี้ยงชีพ พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  

คนขับรถกระบะส่งของ 1 อัตรา • เพศชาย อายุ 22-40 ปี พนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์ 2 อัตรา ส่งของ • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป พนักงานทั่วไป หลายอัตรา

สวัสดิการ

2. Service Engineer      

โทร. 02-5382937, 02-5381729

เงินเดือน, ค่าน้ำามัน ค่าคอมมิชชั่น, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำารอง เลี้ยงชีพ

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ

ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน มีความกระตือรือร้น รักงานขาย มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ฯ พร้อมที่จะได้รับการอบรมในต่างประเทศ

ติดต่อที่ 98 ม.เรือนทอง 3 โชคชัย 4 ซอย 20 แยก 4

Tele Sales พนักงานขายทางโทรศัพท์ รับสมัครด่วน

AD.MINI : บ้านไทยแท้ 2X3

สวัสดิการ

sappasan/ คารสส์เทค

     

ทุกตำาแหน่งงาน ไม่จำากัดวุฒิ, อายุ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)

Ad.Mini : จ.เจริญฮาร์ดแวร์ 2x2

เราคือบริษัทชั้นแนวหน้า ตัวแทนจำาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปเหล็กแผ่นครบวงจร จากประเทศเยอรมนี และยุโรป เช่น Trumpf, RAS, Feintool, Bollhoff, Halder และ Roemheld ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงานที่มีไฟแรงเข้าร่วมงานในแผนกต่างๆดังต่อไปนี้

1. Sales Engineer

ขับรถกระบะ (ชาย) 2 อัตรา คลังสินค้า (ชาย) 2 อัตรา ธุรการ (หญิง) 2 อัตรา

• • •

บริษัท เมคคานิคอล ออโต้ เวิร์คส จำากัด เป็นบริษัทที่ออกแบบและติดตั้ง Jig Fixture, Automation Work, Conveyor, Automatic Hanger, งานเหล็ก, งานโครงสร้าง งานท่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องการรับสมัครงานดังต่อไปนี้

บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และติดตั้งงาน ระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, ปรับอากาศ) ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ)

1. ผู้จัดการโครงการ (โยธา) 3 อัตรา 2. วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ (โยธา) 6 อัตรา 3. วิศวกรสำานักงาน (โยธา) 3 อัตรา 4. สถาปนิก 2 อัตรา 5. Quantity Survey 4 อัตรา 6. โฟร์แมน-ก่อสร้าง หลายอัตรา 7. ช่างสำารวจ 2 อัตรา 8. พนักงานเขียนแบบ-ก่อสร้าง 7 อัตรา 9. QA/QC ENGINEER CIVIL 1 อัตรา 10. วิศวกรโครงการ (วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล) 2 อัตรา 11. โฟร์แมน-เครื่องกล 1 อัตรา 12. พนักงานเขียนแบบ (ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล) 3 อัตรา 13. ช่างบริการ (ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล) 3 อัตรา 14. เจ้าหน้าที่สโตร์ 3 อัตรา 15. ธุรการสนาม หลายอัตรา

1. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล อุตสาหการ • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี • ถ้ามีประสบการทางด้านงาน Automation, Jig Fixture จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำาลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

3. ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม, ช่างกล • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส.

4. พนักงานฝ่ายขาย

• เพศหญิง • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

สวัสดิการ ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ AIA, โบนัสประจำาปี, เที่ยวประจำาปี

หมายเหตุ : ตำาแหน่งวิศวกร และสถาปนิก ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และทุกตำาแหน่งหากมีประสบการณ์ด้านงานอาคารสูงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ...

สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายหรือ E-mail พร้อมประวัติและเอกสารหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล

เลขที่ 2 ซ.สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2332-0345 ต่อ 1201, 5515, 1133 โทรสาร. 0-2333-0340 www.ple.co.th สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือส่งประวัติมาที่ E-mail : personnel@ple.co.th

SAPPASAN / powerline

sappasan เมคคานิคอล 8X7

102/6 หมู่ที่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038-347-462 E-mail : hr@mawmechanical.com

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

สมัครด่วน Extra 1462  

นสพ.สมัครด่วน Extra Vol.1462 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you