Page 52

52

สังคมข่าว

เรื่อง : รูป กองบรรณาธิการ ช่างประดิษฐ์ : ตัวกลม

แมนพาวเวอร์ชูกลยุทธ์ Business Intelligence 360 องศา ตั้งเป้าเป็นที่ปรึกษาเชิงนวัตกรรมแรงงานในประเทศ

มร.ไซมอน แมททิ ว ส์ ผู้ จั ด การประจำ � ประเทศไทย แถบ ตะวันออกกลางและเวียดนาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า กระแสการ ตื่นตัวในด้านแรงงานสาขาอาชีพในปีที่ผ่านมาค่อนข้างมีความตื่นตัวสูง โดยเฉพาะแรงงานระดับปฏิบัติการต้องการความมั่นคงในด้านอาชีพมาก ขึ้น เนื่องด้วยกระแสการเปิด AEC กำ�ลังใกล้เข้ามาในอีกไม่นาน ส่งผล ให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานในประเทศ แรงงานต้องการความมัน่ ใจจาก ทีป่ รึกษาด้านนวัตกรรมแรงงานอย่าง “แมนพาวเวอร์กรุป๊ ” มากขึน้ ทำ�ให้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของเราทะยานขึ้นสูงกว่า 3,500 ล้านบาท เติบโตจากปีทผี่ า่ นมากว่าร้อยละ 30 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเติบโต อีกประการคือ การวางนโยบายการดำ�เนินงานที่พร้อมรับมือ วางแผนที่ มั่นคงแข็งแรงมากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ถึงการเป็นที่ปรึกษาเชิงนวัตกรรม ด้านแรงงานแบบครบวงจร “ทั้งในการจัดหางาน การเชื่อมต่อระหว่างแรงงานกับหน่วยงาน เป็นศูนย์กลางที่ปรึกษาให้กับแรงงาน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดวางแหล่งการหางานที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย วางรากฐานความพร้อม ให้กับกลุ่มนักศึกษาที่กำ�ลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน จัดวางบุคลากรที่มีความ พร้อมความสามารถก่อนส่งตัวสู่องค์กรทั้งในและต่างประเทศ ผนวกกับ แผนงานนโยบายการนำ�เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านไอทีเข้ามามีบทบาทใน การทำ�งานมากขึ้น เช่น แอพพลิเคชั่น การเข้าถึงในสมาร์ทโฟน เว็บไซต์ กลุ่ม Social Network และบริการอื่น ๆ อีกเป็นจำ�นวนมากที่รอง รับความต้องการทั้งหน่วยงาน องค์กร แรงงานทุกระดับที่มีความต้องการ ให้แมนพาวเวอร์กรุ๊ป มืออาชีพทางด้านนวัตกรรมแรงงานเป็นผู้จัดการ ดูแล” มร.ไซมอน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการแบ่งสัดส่วนแรงงานของแมน พาวเวอร์กรุ๊ปร้อยละ 99 เป็นแรงงานที่ท�ำ งานอยู่ในประเทศไทย ส่วน ที่เหลือจะเป็นการส่งออกคนไทยไปทำ�งานต่างประเทศและเป็นคนต่าง ชาติ ในปีนี้บริษัทจึงมีวิสัยทัศน์เดินหน้าวางนโยบายแบบเชิงรุก ขยาย ฐานแรงงาน และมองถึงแผนการทำ�งานแบบก้าวข้ามรับมือกระแสการ

เปลี่ยนแปลง ทุกภาคส่วนของแมนพาวเวอร์ต้องเดินหน้าพัฒนาอย่าง มีแบบแผนมากกว่าที่เดินตามกระแสตลาด ไม่ยึดติดกรอบแบบเดิม ๆ ประการสำ�คัญ ปีนเี้ ราต้องการชูถงึ การนำ�เข้าและส่งออกแรงงานแบบครบ วงจร ซึ่งเรารับใบอนุญาตในการส่งออกแรงงานไปทำ�งานต่างประเทศได้ ถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนของการนำ�เข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทำ�งาน ในประเทศไทย ซึ่งเราได้ทดลองระยะหนึ่งแล้ว ได้รับผลตอบรับที่ดี เช่น แรงงานด้านไอทีเทคโนโลยี วิศวกร อีกทัง้ เรายังตัง้ ธงพร้อมรบเพือ่ รับการ เปิด AEC ขยายไปยังอินโดจีน ลาว พม่า ดังนั้น ในปีนี้จึงได้วางแผน บริหารจัดการทั้งกระบวนการภายในและกระบวนการภายนอก พร้อม ทั้งลงทุนในระบบ Recruitment System อัจฉริยะที่จะทำ�ให้ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที ซึง่ มัน่ ใจว่าจะเกิด ผลลัพธ์ทดี่ แี ละเป็นจุดแข็งจุดสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้แมนพาวเวอร์กรุป๊ เติบโตไป ตามเป้าหมายในปีนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 อย่างแน่นอน นายวรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผูอ้ �ำ นวยการด้านการเงินและทรัพยากร บุคคล แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีการเติบโตที่ดี อย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 4 ปี จะเห็นได้ว่าผลประกอบการในภาพรวมที่ สูงของปี 2556 กว่า 3,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 30 ซึ่งในปีนี้เรามองถึงเทรนด์กระแสด้านแรงงานจะตื่นตัวของตลาดในช่วง ครึ่งปีหลัง เนื่องจากไตรมาสที่ 1 และ 2 ภาคธุรกิจต่าง ๆ ภาครัฐมีการ ทรงตัว แต่เรามัน่ ใจว่าจะเกิดการปรับเปลีย่ น เพิม่ เติมบุคลากร สร้างฐาน การดำ�เนินงานที่มั่นคงรับมือการปรับเปลี่ยนในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ใน ปี 2557 และจะลามไปถึงในปี 2558 ที่เห็นได้ชัดคือกลุ่ม ไฮเปอร์มาร์เกต ธุรกิจบริการ กลุม่ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้องเดินหน้าขับเคลือ่ นในช่วง ปลายปี ผนวกกับ “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” ที่มีการขยายส่วนธุรกิจที่เรียกว่า “Borderless Talent Solutions” หรือ BTS คือการนำ�เข้า ส่งออกแรง งานที่มีทักษะ โดยโซนที่เรามีเครือข่ายอยู่ เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน และ สิงคโปร์ ที่เรามีเครือข่าย แผนงานในภาพรวมของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป เราตั้งนโยบายโดยผู้

U-Course

นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้างสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา http://songkhla.doe.go.th/interestingnews/detail/422

52

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม เ ก ษ ต ร แ ล ะ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุ น การศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร เทคโนโลยีบณ ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรม เกษตร “ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนา ประเทศ” จำ�นวน 15 ทุน ให้แก่ นั ก เรี ย นที่ ส นใจด้ า นการเกษตรจาก ทั่ ว ประเทศที่ ต้ อ งการเป็ น เกษตรกร อัจฉริยะ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 1. เป็นนักเรียนทีม่ คี วามสนใจด้าน การเกษตรทั่วประเทศ (ถ้าเป็นนักเรียน ทีม่ าจากครอบครัวชาวนาหรือเกษตรกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. เป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจ มุ่ง มั่นจะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีเกษตร

บริหารส่วนกลางวางเครือข่ายให้แข็งแรงขึ้น เตรียมรับมือกับการเคลื่อน ย้ายแรงงาน โดยเฉพาะข้อกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของแรงงานและหน่วยงานที่แมนพาวเวอร์ดูแล การทำ�งานของ เราในวันนี้เปลี่ยนไป คือต้องการเป็นเสมือนที่ปรึกษา เป็นเพื่อน และ เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อให้แมนพาวเวอร์กรุ๊ปและลูกค้าเดินหน้าไปด้วย กัน ซึ่งการทำ�งานเราวางทีมในการขับเคลื่อนงานการตลาดอย่างชัดเจน และเป็นระบบ มีกลุ่มธุรกิจที่ท�ำ ในด้านองค์กร ฝ่ายจัดหาแรงงานระดับ บุคคลปฏิบตั กิ ารทีเ่ ชีย่ วชาญทางด้านหาแรงงานระดับปฏิบตั กิ าร (แรงงาน) เช่น โรงงานอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น “ส่วนที่ 2 จะเป็นแรงงานกึ่งทักษะ เช่น Call Center, IT support, P.C., Sales ส่วนที่ 3 จะเป็นแรงงานในระดับ Professional จนถึงระดับ บริหาร เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในการจัดหา คัดเลือกบุคลากรให้ตรงต่อความ ต้องการกับหน่วยงาน บริษทั ต่าง ๆ ทัง้ ในส่วนของพนักงานทัว่ ไป ผูบ้ ริหาร ระดับกลาง ผูบ้ ริหารระดับสูง ดังนัน้ ในวันนี้ Solution ของแมนพาวเวอร์ กรุ๊ปถือว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ไม่เพียงแต่วางมาตรฐาน การทำ�งานได้ แต่เรายังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการประสิทธิภาพ ของบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการลดเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้อีก ด้วย” นายวรรณชัย กล่าว ด้าน นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมน พาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า ปีนี้เราเดินหน้าตามแผนงานและเป็นผู้นำ�ธุรกิจ ด้านนวัตกรรมแรงงาน สร้างองค์กรแบบผู้นำ�เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแบบ นอกกรอบ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้น ในปีนี้จึงวางกลยุทธ์ Business Intelligence 360 องศา ดำ�เนินงานแบบมีประสิทธิภาพ เติมเต็มศักยภาพในภาพรวมแบบครอบคลุมทุกองศา ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า ระบบนี้จะเป็นการขับเคลื่อนจากภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ และก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานในปัจจุบัน และในอนาคตซึ่งจะทำ�ให้เรานำ�พาลูกค้าของเราประสบความสำ�เร็จด้วย เช่นกัน ส่วนการดำ�เนินงานแผนการตลาด เรายังคงวางสัดส่วนในการเข้าถึง กลุม่ เป้าหมาย โดยใช้กจิ กรรมส่งเสริมการบริการแบบเข้าถึงเป็นหลักอยูท่ ี่ ร้อยละ 30 ของงบประมาณการตลาด กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อยู่ที่ ร้อยละ 20 ของงบประมาณการตลาด และส่วนของการใช้งบโฆษณาอยู่ ทีร่ อ้ ยละ 30 ของบประมาณการตลาด ไม่เพียงเท่านัน้ ปีนเี้ รายังเพิม่ ส่วน ของงบประมาณในการใช้ช่องทาง Social Network อีกกว่าร้อยละ 20 เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบคลุมมากยิ่งขึ้น “ในการปรับแผนงาน และต้องการลงลึกถึงปัญหาและความต้องการ ที่ แ ท้ จ ริ งในด้ า นแรงงานของประเทศไทย เราได้ ศึ ก ษาและทำ� ความ เข้าใจตลาด ลูกค้าผ่านการทำ�การสำ�รวจ วิจัย ศึกษาถึงความต้องการ นำ�มาปรับใช้ในการทำ�งานของเรา โดยผลการศึกษาวิจัยในปี 2556 ที่ ผ่านมาเราศึกษาถึงความต้องการ อัตราค่าจ้างตามกระแสตลาดในภาพ รวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการ สำ�หรับกลุ่มที่มีการเติบโตในเรื่องของ เงินเดือนและสวัสดิการที่เห็นเด่นชัด ได้แก่ สายงานการเงินและบัญชี วิศวกร ไอที การขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับผูบ้ ริหาร ระดับกลางขึ้นไป และผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” นางสาวสุธิดา กล่าวสรุป

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา แก่ลูกชาวนาหรือเกษตรกร เพื่อสามารถนำ�กลับไปร่วมพัฒนาอาชีพแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีโดยการรับรองจากโรงเรียน 4. สำ�เร็จการศึกษาระดับชัน้ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ด้วยคะแนน เฉลี่ย 2.50 5. สำ�เร็จการศึกษาระดับชัน้ ม.ปลาย สายศิลป์-คณิต ด้วยคะแนน เฉลี่ย 2.75 6. สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.rsu.ac.th สำ�หรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3384, อ.ณัฐ 089200-7658, อ.อธิป 08-6412-5874 หรือ E-mail: nut.t@rsu.ac.th, athip.b@rsu.ac.th

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement