Page 50

รถยนต์และค่าอะไหล่ 4. บริษัท ศิษชยา จำ�กัด ประกอบธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก ที่ ตั้ ง : 73/2 ม.4 ต.พั ฒ นานิ ค ม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทร. 08-9480-2882 E-mail: pitcha.k@hotmail. com ติดต่อ คุณพิชยา แก้วลำ�หัด - ผู้จัดการโรงงาน 1 อัตรา เพศชาย ไม่จำ�กัดอายุ เงินเดือน 16,000 บาท สวัสดิการ: โบนัส วันหยุด ที่พักฟรี เงื่อนไขการทำ�งาน: สามารถพัก อาศัยอยู่ที่โรงงานได้ - ช่างเครื่องจักร 2 อัตรา ไม่จำ�กัดเพศและอายุ ต้องมีความรู้ความ สามารถ ประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า และ/หรือเครื่องจักร เงินเดือน 10,000 บาท สวัสดิการ: วันหยุด โบนัส 5. บริษัท ชลสิทธิ์ โฟรเซ่น ฟูดส์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจรับฝากแช่สินค้าแช่เยือกแข็ง ที่ตั้ง: 361/1 ม.1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โทร. 08-1852-7023 E-mail: Chollasit_frozen@ hotmail.co.th ติดต่อ คุณจิดาภา วงษ์บูชา - หัวหน้าแผนกบุคคลธุรการ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มี ความรู้ด้านการฝึกอบรมบุคลากร สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ขนส่งมวลชนลพบุรี ประกอบธุรกิจรถโดยสารประจำ�ทาง ที่ตั้ง: 456/19-20 ถ.นารายณ์ มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 09-1119-0953, 091120-7199, 0-3642-5141 E-mail: lmta_hr@hotmail.co.th ติดต่อ นาย ธนะชัย หงษ์ลอย - พนักงานขับรถตู้โดยสาร 10 อัตรา สาย 104 (ลพบุรี-สระบุรี) สาย 919 (บ้านหมี่-กรุงเทพฯ (อนุสาวรีย์/หมอชิต)) เพศชาย อายุ 25-60 ปี ไม่ จำ�กัดวุฒิ ต้องมีใบอนุญาตขับขีช่ นิดที่ 2 ขึน้ ไป หากมีใบอนุญาตขับขีส่ ว่ นบุคคล สามารถสมัครได้ เมื่อผ่านกระบวนการทดสอบแล้วทางบริษัทจะให้ไปดำ�เนิน การเปลี่ยนเป็นใบขับขี่เป็นชนิดที่ 2 ทั้งนี้ บุคคลที่ไปทำ�ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 แล้ว แต่ยังไม่ได้ใบขับขี่ สามารถสมัครได้เช่นกัน ต้องการคนที่มีความขยัน รับผิดชอบ รักงานบริการ อารมณ์เย็น ขับขี่รถปลอดภัย ไม่สูบบุหรี่และดื่ม สุราขณะขับขี่ หากมีประสบการณ์ขับรถโดยสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ค่าจ้าง 400-1,300 บาท/วัน (รายได้ออกทุกสัปดาห์) สวัสดิการ: ชุดฟอร์มพนักงาน บ้านพัก วันวิ่งฟรีสูงสุด 4 วัน/เดือน (3,000-5,000 บาท/วัน) - พนักงานขายตั๋ว (โคกสำ�โรง บ้านหมี่) 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ รักงานบริการ มี มนุษยสัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เวลาทำ�งาน 05.0019.00 น. หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน เงินเดือน 9,800-15,200 บาท (เงินเดือน ออกทุก 15 วัน) สวัสดิการ: ค่าคอมฯ (สูงสุด 4,500 บาท/เดือน) ประกัน สังคม ค่าเบี้ยขยัน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ฝึกอบรม) เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา ทำ�งานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน สวัสดิการ: ค่าเบี้ยขยัน ประกันสังคม - พนักงานฝ่ายประกัน หลายอัตรา เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา ทำ�งานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ค่าจ้าง 300 บาท/วัน สวัสดิการ: ค่าคอมฯ ประกันสังคม - พนักงานบัญชี/การเงิน เพศหญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี ทำ�งาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันอังคาร) ค่าจ้าง 300 บาท/วัน สวัสดิการ: ค่าเบี้ยขยัน ประกันสังคม - พนักงานประจำ�ร้านขายยาสมหมายเภสัช (ในเครือขนส่งมวลชน ลพบุรี) เพศหญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา ทำ�งาน 6 วัน/ สัปดาห์ (หยุด 1 วัน บริษัทกำ�หนดให้) ค่าจ้าง 300 บาท/วัน สวัสดิการ: ประกันสังคม - พนักงานล้างรถ 1 อัตรา เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จ�ำ กัดวุฒิ ทำ�งานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.30 น. ค่าจ้าง 300 บาท/วัน 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ประกอบธุรกิจงานสอน/โรงเรียนภาคเอกชน ที่ตั้ง: 5/45 ม.3 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3661-3444 - อาจารย์สอนวิชาไฟฟ้ากำ�ลัง 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้น ไป วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำ�ลัง อุตสาหกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กับตำ�แหน่ง มีความอดทน ขยัน และตรงต่อเวลา ใจรักงานสอน มีใบประกอบ วิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำ�งานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.45-16.30 น. เงินเดือนตามโครงสร้างของรัฐบาลกำ�หนด - อาจารย์สอนวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องกล อุตสาหกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำ�แหน่ง มีความอดทน ขยัน และตรงต่อเวลา มีใจรัก งานสอน มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำ�งานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.45-16.30 น. เงินเดือนตามโครงสร้างของรัฐบาลกำ�หนด - อาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำ�แหน่ง มี ความอดทน ขยัน และตรงต่อเวลา มีใจรักงานสอน มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำ�งานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.45-16.30 น. เงินเดือน ตามโครงสร้างของรัฐบาลกำ�หนด - อาจารย์สอนการโรงแรม เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขนึ้ ไป วุฒปิ ริญญา ตรี สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ตำ�แหน่ง มีความอดทน ขยัน และตรงต่อเวลา มีใจรักงานสอน มีใบประกอบ วิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำ�งานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.45-16.30 น. เงินเดือนตามโครงสร้างของรัฐบาลกำ�หนด

50

จังหวัดเชียงใหม่

ภาคเหนือ

1. บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตั้ง: 63 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000 โทร. 0-5358-1158-66 แฟกซ์ 0-5358-1076 ติดต่อ นายวิทยา โนนทอง แผนกบุคคล E-mail: Recruitment.mtl@murata.co.th - Sales engineer/การตลาด 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จ�ำ เป็นต้องมีประสบการณ์ สวัสดิการ: ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าเดิน ทาง ชุดพนักงาน - วิศวกรคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการ ทำ�งานของเครื่องจักร ฯลฯ 2. บริษัท เอส.บี.แล็บ จำ�กัด ประกอบธุรกิจบริการการวินิจฉัยทางด้านพยาธิแพทย์ ที่ตั้ง: 248/74 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5340-4828 แฟกซ์ 0-5340-4829 ติดต่อ คุณศรีสุดา เหมะกูล ตำ�แหน่งผู้จัดการ - บัญชี 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี มีความซือ่ สัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ มีความเป็นผูน้ �ำ ต้องสามารถจัด เก็บเอกสารทางด้านบัญชี บันทึกรายงานประจำ�วัน และทำ�รายการภาษี หากมี ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน 8,001-10,000 บาท สวัสดิการ: ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน - นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขนึ้ ไป วุฒปิ ริญญา ตรี สาขาเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา เงินเดือน 8,001-10,000 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โฮมซีดส์ ประกอบธุรกิจวิจัย ผลิตและจำ�หน่ายเมล็ดพันธุ์ ที่ตั้ง: 233/2 ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร. 0-5334-1808 ติดต่อ คุณ ณัฐกฤตา ตำ�แหน่งพนักงานบุคคล - พนักงานผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Production) 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตร มีประสบการณ์การทำ�งาน 0-3 ปี มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ สามารถขับรถยนต์และมี ใบขับขี่รถยนต์ สามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ สวัสดิการ: ประกันสังคม - พนักงาน Framing 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเกษตร มีประสบการณ์การทำ�งาน 0-3 ปี มีความรู้ ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ: ประกันสังคม - เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการตลาด 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขนึ้ ไป วุฒปิ ริญญาตรี สาขาการตลาด มีประสบการณ์ 3 ปีขนึ้ ไป สามารถทำ�งานเป็น ทีมได้ มีทักษะในการพูด มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ สามารถ ออกปฏิบัตินอกพื้นที่ได้ สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ สามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ: ประกัน สังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ประกันชีวิต - เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป สามารถทำ�งานเป็นทีม มีทักษะในการพูด มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ สามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ สามารถขับขี่รถยนต์และมี ใบอนุญาตขับขี่ สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้จะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ: ประกันสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. บริษัท กาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์ส จำ�กัด ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายรถยนต์ ที่ตั้ง: 88 ถ.สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0-4382-0991-3 ติดต่อ คุณหทัยรัตน์ ภูธร รมมา ฝ่ายบุคคล - ที่ปรึกษาการขาย 5 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป - ช่างสี, ช่างขัด 5 อัตรา เพศชาย ไม่จำ�กัดวุฒิ ต้องการคนมี ประสบการณ์ - ช่ า งประกอบ 5 อั ต รา เพศชาย ไม่ จำ � กั ดวุ ฒิ ต้ อ งการคนมี ประสบการณ์ - ช่างโป๊ว 5 อัตรา เพศชาย ไม่จำ�กัดวุฒิ ต้องการคนมีประสบการณ์ - ช่างเคาะ 5 อัตรา เพศชาย ไม่จำ�กัดวุฒิ ต้องการคนมีประสบการณ์ - อะไหล่ 5 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวส.ขึ้นไป - พนักงานออฟฟิศ 5 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 2. บริษัท กาฬสินธุ์ธุรกิจการโรงแรม จำ�กัด ประกอบธุรกิจการโรงแรม ที่ตั้ง: 71/2 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-3631-9 ติดต่อ คุณมลิวัลย์ วันสวัสดิ์ ตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล สวัสดิการ: อาหารฟรี 3 มื้อ ชุดยูนิฟอร์ม ห้องพักพนักงาน - บัญชี 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 7,500 บาท - ช่างทั่วไป 2 อัตรา เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงิน เดือน 7,500 บาท - พนักงานเสิร์ฟ หลายอัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18 ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 6,500 บาท - สนุ๊กเกอร์ 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้น ไป เงินเดือน 6,500 บาท

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

- กุ๊ก 1 อัตรา เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 6,500 บาท - บาร์เทนเดอร์ 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้น ไป เงินเดือน 6,500 บาท - เสิร์ฟจัดเลี้ยง 2 อัตรา เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 6,500 บาท 3. บริษัท โกลด์เฮ้าส์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ ตั้ง: 16/41-42 ถ. บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร. 0-4360-0043, 08-7636-0244 ติดต่อ คุณพึงพิศ ภูมงิ่ เดือน ตำ�แหน่งพนักงาน ธุรการ สวัสดิการ: ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ที่พักฟรี อบรมฟรี เสื้อพนักงานฟรี - หัวหน้าฝ่ายขาย หลายอัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ จำ�กัดวุฒิ เงินเดือน 20,000 บาท - พนักงานขาย หลายอัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำ�กัด วุฒิ เงินเดือน 10,000 บาท - ช่าง 3 อัตรา เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ�ำ กัดวุฒิ เงินเดือน 6,000-8,000 บาท - พนักงานเก็บเงิน 3 อัตรา เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท 4. บริษัท เค.ซี.ไทร์ส จำ�กัด ประกอบธุรกิจศูนย์บริการซ่อมรถ ที่ตั้ง: 324 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทร. 0-4389-1111 ติดต่อ คุณรัตน์มณี ราชชมพู เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล - ช่างประจำ�ศูนย์บริการ 10 อัตรา เพศชาย ไม่จำ�กัดวุฒิ - พนักงานขับรถ 3 อัตรา เพศชาย ไม่จำ�กัดวุฒิ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา เพศหญิง ไม่จำ�กัดวุฒิ

จังหวัดสงขลา

ภาคใต้

1. บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำ�ยางข้น ที่ตั้ง: 268 ม.5 ต.กำ�แพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร. 0-7430-2888 สวัสดิการ: ชุดเครือ่ งแบบพนักงาน อาหารเทีย่ ง เบีย้ ขยันรายเดือน รถรับ-ส่งพนักงาน บ้านพักพร้อมเครือ่ งอำ�นวยความสะดวก ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และอื่น ๆ เงิน ช่วยเหลือกรณีทันตกรรม (รายปี) เงินพิเศษ - วิศวกร 10 อัตรา เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน (จป.) 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย - เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสารสนเทศ 4 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ฝา่ ยการตลาด 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 4 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัตถุดิบ 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 4 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม - เลขานุการ 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี - นักเคมี 5 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทุกสาขา - ซูเปอร์ไวเซอร์ 5 อัตรา เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี - ลีดเดอร์ 5 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกตำ�แหน่งเปิดรับคนที่ได้ GPA 2.80 ขึ้นไป เงินเดือนขั้นต่�ำ 15,000 บาท หากมีประสบการณ์หรือใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำ�กัด ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ที่ตั้ง: 47/1-3 ถ.โชติ วิทยากุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0-7422-1013 - ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ 8 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี (การตลาด ฯลฯ) เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป - เจ้าหน้าที่ผลิต 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญา ตรี (Food Sci) เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป - เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี (Food Sci) เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป - ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เพศชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี (ไฟฟ้า) เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป - นักวิชาการส่งเสริม 2 อัตรา เพศชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญา ตรี (สัตวศาสตร์) เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป - นักบัญชี 2 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี (บัญชี) เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป - ผู้จัดการร้าน Shop 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี (การตลาด ฯลฯ) เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

ตรงใจนายจ้าง ถูกใจคนหางาน

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement