Page 44

กรมวิทยาศาสตร์ รับนักวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้ 1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (งาน แบคทีเรีย) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ปฏิบัติงานที่กลุ่ม แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์) 2 ต�ำแหน่ง 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ (งานพันธุกรรม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ปฏิบัติ งานทีส่ ถาบันชีววิทยาทางการแพทย์) วุฒปิ ริญญาตรี หรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ทางจุลชีววิทยา เป็นผูส้ อบผ่านการวัดความรูค้ วามสามารถทัว่ ไปของส�ำนักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ บัดนีถ้ งึ วันที่ 11 เมษายน 2557 ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) เปิดเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ ‘รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ’

ร.พ. ประจวบคีรีขันธ์ รับนายช่าง ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ต�ำแหน่งนายช่างเทคนิค ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงในสาขาวิชาไฟฟ้าก�ำลัง ผู้ ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ห้อง ทรัพยากรบุคคล) กลุ่มอ�ำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคาร ผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2557 ในวันเวลาราชการ ค่าสมัคร 100 บาท

และแนะแนว วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษา หรือจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หรือจิตวิทยาให้ค�ำปรึกษา หรือ จิตวิทยาโรงเรียน หรือจิตวิทยาพัฒนาการ หรือจิตวิทยาการปรึกษา หรือ จิตวิทยาสังคม 20. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาภาษาไทย วุฒปิ ริญญา โท หรือปริญญาเอก สาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย 21. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา ภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย 22. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาการ ศึกษาปฐมวัย วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือปฐมวัยศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด ได้แก่ 23. นักวิชาการศึกษา ประจ�ำศูนย์เมียนมาร์ศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขา พม่าศึกษา 24. เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป กองพัฒนานักศึกษา ส�ำนักงาน อธิการบดี- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือทฤษฎีและเทคนิคทาง รัฐศาสตร์ ผูป้ ระสงค์จะสมัครขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองทีง่ านการเจ้า หน้าที่ อาคารเรียนรวมและอ�ำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก�ำแพงเพชร เลขที่ 69 ต�ำบลนครขุน อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1100 โทรสาร 0-5570-6518 ตัง้ แต่ วันที่ 1 -20 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

กรมอนามัย รับ นวช. นักวิทย์ นักกายภาพ 9 อัตรา กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป หน่วย งานส่วนกลาง ประจ�ำปี 2557 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557-30 กันยายน 2559 และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก ดังนี้

1. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 6 อัตรา (หน่วยที่ 1) สถานที่ปฏิบัติงาน 1. ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 3 อัตรา กอง ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล ทางวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) สถาน ที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กรมอนามัยจังหวัดนนทบุรี วุฒิปริญญาตรี ในสาขาทางเคมี ทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทางเคมีทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 3.นักกายภาพบ�ำบัด สถานที่ปฏิบัติงาน กองออกก�ำลังกาย เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา กายภาพบ�ำบัด ทางกายภาพบ�ำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขากายภาพบ�ำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบ�ำบัดของสภากายภาพบ�ำบัด 4. นักวิชาการพัสดุ สถานทีป่ ฏิบตั ิ งาน ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ ทางการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ผู้ประสงค์สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 7 เมษายน 2557 ต้องท�ำการสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 24.00 น. ของ วันนั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://job.anamai.moph. go.th หัวข้อรับสมัครสอบ

ราชภัฏกำ�แพงเพชร รับวุฒิ ป.ตรี-เอก 28 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ได้แก่ 1. อาจารย์ประจ�ำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาเอก สาขาการพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาชุมชน หรือ สังคมวิทยา 2. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาภาษาไทย วุฒิปริญญา โท หรือปริญญาเอก สาขาภาษาไทย หรือวรรณคดีไทย 3. อาจารย์ ประจ�ำ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒปิ ริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ 4. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒปิ ริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 5. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาวิจติ รศิลป์และประยุกต์ศลิ ป์ วุฒปิ ริญญา โท สาขาจิตรกรรม หรือประติมากรรม หรือทัศนศิลป์ 6. อาจารย์ ประจ�ำ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาภาษา อังกฤษ หรือภาษาอังกฤษศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดี ไทย หรือภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด ได้แก่ 7.อาจารย์ ประจ�ำ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา วุฒปิ ริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือ วรรณคดีอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ 8.อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชา เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีโลจิสติกส์ หรือการจัดการโลจิสติกส์ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเซน คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้แก่ 9. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม วุฒิ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรม หรือ สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ หรือสถาปัตยกรรมภายใน หรือผังเมือง 10. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วุฒปิ ริญญาโท หรือปริญญา เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยาการ คอมพิวเตอร์ 11. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม 3 อัตรา วุฒปิ ริญญาโท สาขาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หรือศิลปะและการออกแบบ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบ หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือศิลปะอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ 13. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการท่อง เทีย่ วและการโรงแรม หรือการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว หรือการจัดการ/ ท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร หรือการจัดการโรงแรม หรือการบริการ ท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 14. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วุฒิปริญญาโท สาขา สาธารณสุขศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ สาธารณสุขศาสตร์ 15. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์ ได้แก่ 16. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป วุฒปิ ริญญาโท สาขาชีววิทยา หรือชีวเคมี 17. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือ วรรณคดีอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ 18. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชา ภาษาจีน 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาภาษาจีน หรือ วรรณคดีจีน หรือภาษาศาสตร์ภาษาจีน หรือจีนศึกษา หรือการสอนภาษา จีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 19. อาจารย์ ประจ�ำโปรแกรมวิชาจิตวิทยา

44

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557 PokJOB 677.indd 1

3/21/57 BE 5:18 PM

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement