Page 43

เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง 6. นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ด้านพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ 7. นักวิชาส่งเสริมสุขภาพ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตำ�่ กว่านี้ ทาง สาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา หรือวุฒิปริญญาโท หรือเทียบ ได้ไม่ตำ�่ กว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล 8. นักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระสงค์ขอและยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตัง้ แต่บดั นีถ้ งึ วันที่ 17 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ส�ำนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลมะค่า ดูรายละเอียดได้ที่ ส�ำนักงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบลมะค่า อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม และตรวจ สอบผ่านเว็บไซต์ www.makhalocal.go.th หรือสอบถาม โทร. 0-43774106

อบต.ขามเฒ่าพัฒนา รับนายช่าง นิติกร ด้วยองค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่าพัฒนา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม จะด�ำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเป็นพนักงานส่วนต�ำบล (๑) นายช่างไฟฟ้า วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ (๒) นิติกร วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย หรือได้รับ ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต�่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอใบสมัครสอบ และยืน่ ใบ สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่าพัฒนา ดูรายละเอียดได้ที่ ส�ำนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลขามเฒ่าพัฒนา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.kt.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-๔๓๙๙-๕๐๖๗

อบต.เขวาไร่ รับ ปวช.-ป.ตรี 6 ต.น. ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเขวาไร่ อ� ำ เภอนาเชื อ ก จั ง หวั ด มหาสารคาม จะด�ำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเป็นพนักงานส่วนต�ำบล ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑) เจ้า หน้าที่พัสดุ วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่าง เครื่ อ งยนต์ ช่ า งกลโรงงาน (๒) เจ้ า พนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน วุ ฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต�่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.คหรือ ก.อบต. รับรอง (๓) นายช่างโยธา วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรม ส�ำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่าง ส�ำรวจ ช่างโยธา หรือวุฒิ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค วิศวกรรมส�ำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส�ำรวจ ช่างโยธา (๔) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการ ทัว่ ไป ส�ำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป จะต้องมีการศึกษา วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือวุฒิ ปวส. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส� ำหรับทางการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (๕) นักวิชาการศึกษา วุฒปิ ริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษร ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (๖) นักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี ทาง เกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ สนใจสามารถติดต่อขอซือ้ ใบสมัครสอบและเอกสารแนะน�ำการสมัคร สอบได้ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท และก�ำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-

๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขวาไร่ อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ดูรายละเอียดได้ที่ องค์การ บริหารส่วนต�ำบลเขวาไร่ อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-๔๓๗๗-๙๕๒๐ และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์)

สาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่ น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทีไ่ ด้รบั การรับรอง จากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง หรือวุฒิ ปวส. ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึง่ ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง (๒) เจ้าพนักงานพัสดุ วุฒิ ปวท. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการ ตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน แบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่าง โยธา ก่อสร้าง ช่างเครือ่ งกล หรือวุฒิ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค การตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียนแบบ วิศวกรรมเครือ่ งกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล (๓) เจ้าพนักงานการประปา วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือวุฒิ ปวส. ทาง เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า (๔) นายช่างไฟฟ้า วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่อง เย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีความประสงค์ขอใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตัง้ แต่บดั นีถ้ งึ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ส�ำนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลคันธาร ราษฎร์ ดูรายละเอียดได้ที่ ส�ำนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลคันธาร ราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และตรวจสอบผ่าน เว็บไซต์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-๔๓๗๘-๙๔๒๔

อบต.หนองโก รับ ปวช.-ป.ตรี 6 ต.น. ด้วยองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จะด�ำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วน ต�ำบล ๑. เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ๒.เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ วุฒิ ปวท. อนุปริญญาทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การ ตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือวุฒิ ปวส.ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ๓. นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิช ยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง ความรู้ ความสามารถที่ต้องการ /มีความรู้ในวิชาการคลังและวิชาเศรษฐศาสตร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ /มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมาย สภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อ บังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ /มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ ประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบตั งิ านในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปญ ั หา และสรุปเหตุผล ๔. วิศวกรโยธา วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส�ำรวจ หรือทางอื่น ที่ ก.อบต. ก�ำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งนี้ได้ และได้ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ๕. นักพัฒนา ชุมชน วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร ๖. เจ้าหน้าที่สันทนาการ วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาลได้ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ ๑. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการ สันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มีความรู้ ความ เข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาแห่ง ชาติ ศูนย์เยาวชน พ.ร.บ. ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแม่นย�ำ มีความ สามารถในการให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับระเบียบ และวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ่ น ความรับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น งาน สหกรณ์ งานเยาวชน การพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน และแนว ความคิดของโรงเรียนชุมชน ๔. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ๕. มีความสามารถในการศึกษา หา ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำ� การ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตัง้ แต่บดั นีถ้ งึ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http:// www. nonggo .go.th และส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอ ในเขตจังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-๔๓๙๘-๓๕๖๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมสอบ จ�ำนวน ๓oo บาท

ม.แม่ฟ้าหลวง รับ ป.4-โท 13 อัตรา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คนงาน วุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มี ความสามารถขับรถบรรทุก รถแทรกเตอร์และรถกระบะ มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ 2 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาท�ำการได้ กรอกใบสมัครและรหัสต�ำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่น ใบสมัครที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต�ำบลท่าสุด อ�ำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย ในวันและเวลาท�ำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 08.00 -16.00 น. สมัครทางไปรษณีย์ สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www. mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3 และส่ง EMS มาที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต�ำบลท่าสุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 (สมัครงาน) 2. เจ้าหน้าที่บัญชี/งบประมาณ สังกัดสถาบันนวัตกรรมสุขภาพผิว พรรณความงาม กรุงเทพมหานคร วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี สามารถใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางบัญชีได้ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา อังกฤษ หากมีประสบการณ์ในการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง จะได้รบั การพิจารณา เป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 4.เจ้า หน้าที่การเงิน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง บัญชีได้ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หากมีประสบการณ์ ในการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องจะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ 5. เจ้าหน้าทีก่ าร ตลาด/การขาย วุฒปิ ริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็น อย่างดี มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หากมีประสบการณ์ ในการท�ำงานด้านการตลาด การขาย การบริการ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ 6. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษ หากมีประสบการณ์ในการท�ำงานด้านสุขภาพ ผิว พรรณ ความงาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรอกใบสมัครและต�ำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นใบ สมัครที่ สถาบันนวัตกรรมสุขภาพผิวพรรณความงามหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาท�ำการ ของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.

อบต.คันธารราษฎร์ รับ ปวช.-ปวส. 4 ต.น. ด้วยองค์การบริหารส่วนต�ำบลคันธารราษฎร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม จะด�ำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง บุคคลเป็นพนักงานส่วนต�ำบล (๑) เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวท. ทุก

www.mrthaijob.com www.m

rthaijo

b.com

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

43

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement