Page 42

42

ข่าวงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ

กองบรรณาธิการ

อบจ.ภูเก็ต รับถึงปริญญาตรี 88 อัตรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้าง จ�ำนวน 11 ต�ำแหน่ง รวม 88 อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ รวมทั้งสิ้น 30 อัตรา ได้แก่ 1. ครูช่วยสอน วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.ก�ำหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งนี้ ส�ำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบ อนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ รับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ ทั้งนี้ ใบอนุญาต/หนังสือรับรองต้องไม่หมด อายุ พร้อมแสดงฉบับจริง (โดยมีพื้นฐานทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ การสอน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ การศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ วิ ช าเอกคณิ ต ศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ คอมพิวเตอร์ 1.2 กลุม่ วิชาศิลปศึกษา ได้แก่ ศิลปศึกษา ศิลปะ ศิลปกรรม ศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา จิตรกรรม ทฤษฎีศิลป์ จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรม ไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑนศิลป์ การออกแบบศิลปะ ประยุกต์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบพาณิชย์ศลิ ป์ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ การสอนศิลปะ ศิลปะประเพณี สถาปัตยกรรมไทย ทัศนศิลป์ 1.3 กลุ่ม วิชาปฐมวัย 5 อัตรา ได้แก่ ปฐมวัยศึกษา การศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา การปฐมวัยศึกษา 1.4 กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 อัตรา ได้แก่ ภาษาไทย การ สอนภาษาไทย การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา วิธีสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย วรรณคดีไทย 1.5 กลุ่ม วิชาประถมศึกษา 2 อัตรา ได้แก่ ประถมศึกษา การประถมศึกษา การ สอนประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา 1.6 กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ อังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีภาษา อังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ การสอนภาษา อังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การสอนวิชาภาษาอังกฤษปัจจุบัน การ สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและการสือ่ สาร การ สอนภาษาอังกฤษฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ภาษา อังกฤษขัน้ สูง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาษา อังกฤษศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วรรณกรรมอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจและอาชีพ การสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ดว้ ยการสอนภาษาอังกฤษ 1.7 กลุม่ วิชาดนตรีศกึ ษา ได้แก่ ดนตรี ดนตรี ศึ ก ษา ดนตรี ไ ทย ดนตรี ส ากล ดุ ริ ย างค์ ไ ทย ดุ ริ ย างค์ ส ากล ดุรยิ างคศาสตร์ ดุรยิ างคศาสตร์ (ดนตรีไทย) ดุรยิ างคศาสตร์ (ดนตรีสากล) ดุริยางคศาสตร์ (ไทย/สากล) ดุริยางคศิลป์ 2. บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างภารกิจ) ปฏิบัติงานพัสดุ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่าง เครื่องยนต์ 3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา วุฒิ ปวท. ทางเทคนิค วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ 4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส�ำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส�ำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การ จัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการ ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล 5 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรทางวิชาพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรก�ำหนดเวลา ศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์ อนามัย หรือประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช ซึ่งมีหลักสูตร การศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบ เท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีครึ่ง 7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา มีความรู้ความช�ำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี มีใบ อนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ม่ตำ�่ กว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการท�ำงาน จากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งสิ้น 58 อัตรา ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ประจ�ำรถ ตรวจการณ์ 4 อัตรา วุฒิไม่ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความ สามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม กฎหมาย 2. พนักงานขับรถยนต์ 9 อัตรา มีความรู้ความสามารถและ

42

ความช�ำนาญงานในหน้าที่ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 3. คน งานทัว่ ไป 43 อัตรา มีความรูค้ วามสามารถ และมีทกั ษะในงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ งานที่ใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4. นักการภารโรง 2 อัตรา มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มี ความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กอง การเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

อบต.โนนแดง เปิดสอบ ปวช.-ป.ตรี 13 ต.น. ด้วย องค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนแดง อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จะด�ำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วน ต�ำบล ประจ�ำปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๓ ต�ำแหน่ง ๑๓ อัตรา ๑. เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่ง ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต และมีความสามารถในการ บันทึกข้อมูลภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ ๔๒ ค�ำ และภาษาอังกฤษไม่ น้อยกว่านาทีละ ๓๐ ค�ำ ๒. เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ทุ ก สาขาที่ ก.อบต.,ก.พ.หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบัน การศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วย งานของรัฐที่มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ๓. เจ้าหน้าที่ การประปา วุฒปิ ระกาศนียบัตรวิซาชีพ ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครือ่ งยนต์ ช่างไฟฟ้า ๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป ส�ำหรับทางการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือวุฒิ ปวส. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส�ำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต ๕. เจ้า พนักงานพัสดุ วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการ ตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่าง โยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ๖. นายช่างส�ำรวจ วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรม ส�ำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างส�ำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ๗. นายช่างไฟฟ้า วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเทคนิค วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ อากาศ อิเล็กทรอนิกส์ ๘. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ตำ�่ กว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค หรือ ก.อบต. รับรอง ๙. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ ๑๐. นิติกร วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย ๑๑.นักวิชาการ ประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี ทางสื่อสารมวลซน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่อง เที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ ๑๒. เจ้าหน้าที่สันทนาการ วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือสาขา วิชาศึกษาศาสตร์ คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาลได้ ๑๓.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ท�ำการองค์การ บริหารส่วนต�ำบลโนนแดง อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ http^/www.Nondang. go.th และส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ�ำเภอในเขต จังหวัดมหาสารคามทุกแห่ง และส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดทุกจังหวัด หรือขอทราบรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐-๔๓๗๓-๑๑๒๓

อบจ.กระบี่ รับครู ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ต�ำแหน่งผู้ช่วยครู สาขา วิชาเคมี จ�ำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ต�ำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ�ำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1. ผูช้ ว่ ยครู สาขาวิชาเคมี วุฒปิ ริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทาง อื่นที่ ก .ค.ศ.รับรอง และก�ำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งผู้ ช่วยครู ซึง่ คุณวุฒดิ งั กล่าวต้องผ่านการอนุมตั จิ ากผูม้ อี �ำนาจอนุมตั ปิ ริญญา

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

ตรีแล้วว่าเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวัน สุดท้าย ผู้สมัครในกลุ่มวิชาใดจะต้องส�ำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้นเป็น ทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดต�ำแหน่งคุณวุฒกิ ลุม่ วิชา หรือทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่จะสรรหาและเลือกสรร กลุ่มวิชา เคมี ได้แก่ ๑. เคมี ๒. การสอนเคมี ๓. การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา ๔.เคมีศึกษา ๕.เคมีเทคนิค ๖.ชีวเคมี ๗.อินทรีย์เคมี ๘.วัสดุศาสตร์ เป็นผู้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวัน สุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง 2. พนักงานขับรถยนต์ มีความรู้ความช�ำนาญและทักษะในการขับ รถยนต์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ ห้างร้าน บริษัท หรือนายจ้างแล้วแต่กรณี มีใบอนุญาตขับ รถยนต์ตามกฎหมาย (ได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) สนใจยื่น ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่าย บริหารงานบุคคล ส�ำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ต�ำบลไสไทย อ�ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน 2557 ในวันเวลาราชการ

อบต.กู่สันตรัตน์ เปิดสอบ ปวช.-ป.ตรี 7 ต.น. ด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลกู ่ สั น ตรั ต น์ อ� ำ เภอนาคู น จั ง หวั ด มหาสารคาม จะด�ำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเป็นพนักงานส่วนต�ำบล จ�ำนวน ๗ ต�ำแหน่ง ๗ อัตรา ๑. พนักงาน ธุรการ วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ได้ไม่ต�่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ ผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน การศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วย งานของรัฐที่ใช้เวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ๒. เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน ๒ วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การ พยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือวุฒิประกาศนียบัตร ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายทีศ่ กึ ษาวิชาสามัญ หรือวุฒปิ ระกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. ก�ำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งนี้ได้ ๓. นายช่างไฟฟ้า ๒ วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรม ไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ ๔.นักวิชาการ เกษตร ๓ วุฒิปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยี ทางการเกษตร การจัดการศัตรูพชื พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการ เกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ๕. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน ๓ วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ๖. นักพัฒนาชุมชน ๓ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือได้รับ ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร ๗.นักวิชาการศึกษา ๓ วุฒิ ปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนต�ำบลกู่สันตรัตน์ ดูรายละเอียดได้ที่ ส�ำนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลกู่สันตรัตน์ อ�ำเภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ https://www.facebook. com/kusantaratna หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-๔๓๗๓-๑๒๔๓

อบต.มะค่า เปิดสอบ ปวส.-ป.ตรี 8 ต.น. องค์การบริหารส่วนต�ำบลมะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จะด�ำเนิน การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วน ต�ำบล จ�ำนวน 8 ต�ำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชา คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึก อบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่าง เชื่อมและโลหะแผ่น 3. นายช่างโยธา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิค วิ ศ วกรรมโยธา เทคนิ ค วิ ศ วกรรมส� ำ รวจ สถาปั ต ยกรรม เทคนิ ค สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างส�ำรวจ ช่างโยธา 4. เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ วุฒิ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา ทางบัญชี พาณิชยการ

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement