Page 40

ในการให้บริการลูกค้า ตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินเชือ่ ส่วนบุคคล Personal Loan (Telemarketing) 30 อัตรา - เงินเดือน: 15,000-60,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน) 690 สุขุมวิท 26 (ติด สถานีรถไฟฟ้า BTS) - เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี ทุกสาขา - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน เสียสละ - มีใจรักงานขายและการให้บริการ - ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์การขาย - สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังรู้ผลสัมภาษณ์ วิธีการรับสมัครงาน - สมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-17.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ - กรุณาโทร.แจ้งก่อนเข้านัดสัมภาษณ์ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย - กรุณาเตรียมเอกสารและรูปถ่ายให้พร้อม ติดต่อ คุณณัฐนิพัท กองพัทธนันท์ ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน) แผนกสินเชื่อส่วนบุคคล ชั้น 5 690 สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ 10110 โทร. 08-0200-0070 คุณเอ็ม, 08-1984-6995 คุณยู http://www.uob.co.th

C.P.GROUP รับผู้จัดการ-พนง. วุฒิ ม.3-ป.ตรี กว่า 100 อ. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำ�กัด ธุรกิจร้านอาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.GROUP) ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหารเชสเตอร์ กริลล์ และร้านเชสเตอร์ คอฟฟี่ ซึ่งมีปรัชญาในการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพในบรรยากาศที่สดใส พร้อมรอยยิม้ ของพนักงาน โดยมุง่ หวังให้ลกู ค้ามีความสุขเมือ่ เข้ามาใช้บริการ ของเรา และเป็นส่วนหนึง่ ของการก้าวไปสู่ “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) เราภูมิใจที่เป็นแบรนด์คนไทย 100% ด้วยมาตรฐานระดับสากลที่มี สาขามากกว่า 100 สาขา กำ�ลังเร่งขยายธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ 1. ผู้จัดการร้าน-ผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำ�กรุงเทพฯ) 10 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - ทำ�งานเป็นกะได้ สามารถโยกย้ายสาขาได้ในอนาคต - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้น�ำ - หากเคยมีประสบการณ์ในงานด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 2. ผู้จัดการแผนกหาพื้นที่ 5 อัตรา - เงินเดือน: 20,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำ�งาน: อาคารฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์ด้านการหาพื้นที่/ทำ�เลเปิดร้าน 2-4 ปี - มีประสบการณ์การเจรจาเช่าหรือต่อสัญญาเช่าร้านสาขา - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - สามารถนำ�รถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 3. ผู้จัดการร้าน-ผู้จัดการร้านฝึกหัด (โซนภาคอีสาน) หลายอัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้น�ำ - สามารถโยกย้ายสาขาได้ 4. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา Mega Plaza วังบูรพา 5 อัตรา - เงินเดือน: 12,000-15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้น�ำ - หากเคยมีประสบการณ์ในงานด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 5. พนักงาน (Part-Time) ร้านเชสเตอร์ กริลล์ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ด่วน หลายอัตรา - รายได้: ชั่วโมงละ 40 บาท - เพศชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ ทำ�งานเป็นผลัดได้ - นักเรียน/นักศึกษาสามารถตกลงเวลาทำ�งานได้ 6. ผูจ้ ดั การร้านฝึกหัด (ประจำ�จังหวัดภูเก็ต) สาขาโลตัส ถลาง 2 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้น�ำ สามารถโยกย้ายสาขาได้ 7. พนักงาน (Part-Time) ร้านเชสเตอร์ คอฟฟี่ สาขา CP Tower 3 ด่วน หลายอัตรา - รายได้: ชั่วโมงละ 45 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ ทำ�งานเป็นผลัดได้ - นักศึกษาตกลงเวลาทำ�งานได้ 8. ผู้จัดการร้าน-ผู้จัดการร้านฝึกหัด (โซนภาคเหนือ) หลายอัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท

40

- สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ� สามารถโยกย้ายสาขาได้ 9. ผู้จัดการร้าน-ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาโซนภาคตะวันออก หลาย อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - บุคลิกดี รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - มนุษยสัมพันธ์ดีและมีภาวะผู้นำ� สามารถโยกย้ายสาขาได้ 10. พนักงาน (Part-Time) ร้านเชสเตอร์ สาขา ปตท.สลกบาตร ด่วน หลายอัตรา - รายได้: ชั่วโมงละ 38 บาท - สถานที่ท�ำ งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี - รักงานบริการ ทำ�งานเป็นผลัดได้ นักศึกษาตกลงเวลาทำ�งานได้ 11. ผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำ�จังหวัดภูเก็ต) 2 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ สาขาบิ๊กซี ภูเก็ต - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ� สามารถโยกย้ายสาขาได้ 12. ผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำ�สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่) 5 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ� 13. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ปตท.ราชพฤกษ์ 1 3 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - หากมีประสบการณ์ด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 14. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ปตท.แหลมฉบัง 2 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ� - หากเคยทำ�งานด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 15. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ปตท.บางปะอิน 3 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ� - หากมีรถจักรยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีที่พักให้ระหว่างฝึกงาน 2 เดือน - หากเดินทางไกลจะพิจารณาเรื่องค่าเดินทางให้พิเศษ 16. ช่างซ่อมบำ�รุง 2 อัตรา - เงินเดือน: 13,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำ�งาน: อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทางด้านไฟฟ้ากำ�ลัง ฯลฯ - หากมีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำ�รุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 17. พนักงาน Part-Time เชสเตอร์ กริลล์ สาขา ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 สีลม ด่วน หลายอัตรา - รายได้: 43 บาท/ชม.ขึ้นไป, 10,000 บาท/เดือนขึ้นไป - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - หากเคยทำ�งานด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 18. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาโลตัส อมตะ 2 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ� - หากเคยทำ�งานด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 19. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ปตท.บายพาส ชลบุรี 2 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ� - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ มีที่พักให้ระหว่างฝึกงาน 2 เดือน - หากเดินทางไกลจะพิจารณาเรื่องค่าเดินทางให้พิเศษ 20. ผู้จัดการร้านฝึกหัด (ประจำ�กรุงเทพฯ) หลายอัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

- สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - ทำ�งานเป็นกะได้ สามารถโยกย้ายสาขาได้ในอนาคต - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้น�ำ - หากเคยมีประสบการณ์ในงานด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 21. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ 1 อัตรา - เงินเดือน: 13,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้น�ำ - หากเคยทำ�งานด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 22. ผูจ้ ดั การร้านฝึกหัด สาขา ปตท.ปิโตรเลียม รังสิต-ติวานนท์ 1 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้น�ำ - หากเคยทำ�งานด้านร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 23. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาฟิวเจอร์ รังสิต 3 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-26 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - มีความเป็นผู้น�ำ และรักงานบริการ - สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 24. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 3 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - มีความเป็นผู้น�ำ และรักงานบริการ - สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 25. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขากบิณฑ์บุรี 2 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - มีที่พักให้ระหว่างฝึกงาน 2 เดือน ที่พนมสารคาม 26. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาโฮมโปร เพชรเกษม 1 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศหญิง อายุ 21-26 ปี วุฒิปริญญาตรี - มีความเป็นผู้น�ำ และรักงานบริการ - สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 27. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์ 1 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-26 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - มีความเป็นผู้น�ำ และรักงานบริการ - สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 28. ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาเดอะมอลล์ โคราช 3 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: ร้านเชสเตอร์ กริลล์ - เพศชาย/หญิง อายุ 21-28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - มีใจรักงานบริการ สามารถทำ�งานเป็นกะได้ - มีความเป็นผู้น�ำ สามารถทำ�งานเป็นผลัดได้ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ สามารถโยกย้ายในต่างจังหวัดได้ - บรรจุเป็นพนักงานในเครือซี.พี. 29. พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: อาคารฟอร์จูน ทาวน์ รัชดา ชั้น 18 - เพศหญิง อายุ 20-27 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา - มีทักษะในการสื่อสารดี - มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี 30. พนักงานขายอาหารในศูนย์ฯ สาขาเดอะมอลล์ รามคำ�แหง 5 อัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท - เพศชาย/หญิง อายุ 18-37 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - มีทักษะในการประกอบอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการรับสมัครงาน - สมัครด้วยตนเองที่ส�ำ นักงานใหญ่ - สมัครได้ที่ร้านเชสเตอร์ กริลล์ ทุกสาขา - ส่งจดหมายสมัครงานได้ตามที่อยู่ของบริษัท บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำ�กัด ติดต่อ สำ�นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2641-1333 ต่อ 540, 539, 533 แฟกซ์ 0-2641-0333 http://www.chestersgrill.co.th

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement