Page 39

- รอบคอบ มีระเบียบวินับ ซื่อสัตย์สุจริต มีบุคลิกดี น่าไว้ใจ - มีความอดทนและสามารถทำ�งานในสภาพความกดดันได้ - มี Service-mind และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 23. Supply and Demand Planing Executive 1 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: สำ�นักงานใหญ่ อาคาร ว.วิโรจน์ - เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำ�งานด้านวิเคราะห์สถิติและข้อมูล 1 ปีขึ้นไป - สามารถใช้สูตรคำ�นวณโปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี - สามารถทำ�งานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี - สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 24. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำ�รุง (เงินเดือนประจำ�+สวัสดิการดี) ด่วน 4 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ท�ำ งาน: สำ�นักงานใหญ่ อาคาร ว.วิโรจน์ - เพศชาย อายุ 23-32 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านงานผู้ช่วยช่างหรือซ่อมบำ�รุง 1 ปีขึ้นไป - ขยัน อดทน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ - ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ - สนใจติดต่อ ฝ่ายสรรหา โทร. 08-5660-7458 หรือ 0-2642-6060 ต่อ 1619, 1125 25. เจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: สำ�นักงานใหญ่ อาคาร ว.วิโรจน์ - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน - มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มารยาทดี มีความ รับผิดชอบสูง 26. Senior Supervisor/Supervisor data collection ด่วนมาก 4 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: สำ�นักงานใหญ่ อาคาร ว.วิโรจน์ - เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี - มีประสบการณ์ด้านวิจัยภาคสนาม 1 ปีขึ้นไป - ทำ�งานภายใต้ภาวะกดดันได้ ขยัน อดทน - ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ผ่านการฝึกงานวิจัยภาคสนาม 27. Researcher & Analyst (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.globalmarketingaudit.com) 2 อัตรา - เงินเดือน: ตามตกลง - สถานที่ทำ�งาน: สำ�นักงานใหญ่ อาคาร ว.วิโรจน์ - Age not over 35 years old. Bachelor’s or Master’s degree in Doctorage (Research, Statistics, Marketing or related fields) - Efficient in using of MS Office - Good communication skill - Efficient in using of SPSS - Good knowledge of English - Structure and well organized - Very strict on timeline - Very detail-oriented, with good customer service skills - Creative plus strong sense of logic 28. แนะนำ�ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง Cute Press ในร้านค้าหรือ เคาน์เตอร์ Cute Press ในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าชัน้ นำ�ทัว่ ประเทศ สวัสดิการสำ�หรับพนักงานขาย 1. รายได้ประจำ� ม.6/ปวช. 10,000 บาท/ปวส.11,500 บาท 2. อบรมฟรี มีเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในระหว่างฝึกอบรม 3. มี Coffee Break ระหว่างฝึกอบรมวันละ 2 ครั้ง 4. สำ�หรับผู้สมัครต่างจังหวัดที่ผ่านการสัมภาษณ์ ระหว่างฝึกอบรม บริษัทมีที่พักฟรีพร้อมอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกให้ครบครัน (แอร์ เครื่อง ซักผ้า ที่นอน ฯลฯ) 5. มีคอมมิชชั่น ค่าดูแลสินค้า เบี้ยขยัน และ O.T. 6. มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและประกันสังคม 7. มีวันหยุดพักร้อนประจำ�ปี 8. สวัสดิการซื้อสินค้าของบริษัทในเครือลด 50% 9. มีประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพประจำ�ปี 10. มีค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว 11. มีของขวัญแสดงความยินดีเมื่อสำ�เร็จการศึกษา ของขวัญสมรส ของขวัญการมีบุตร 12. มีทุนเรียนดีและทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรพนักงาน 13. มีเงินกู้เพื่อคลอดบุตรและเพื่อการศึกษาบุตร (ไม่เสียดอกเบี้ย) และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย เค เอ็ม อินเตอร์ แล็บ ติดต่อ คุณสันติพ์ ร อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซ.รัช ฎภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2642-6060 ต่อ 1619 แฟกซ์ 0-2248-2021 http://www.ssup.co.th

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) รับ ม.6-ป.ตรี กว่า 200 อัตรา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 900 MHz ในระบบดิจิตอล GSM (Global System for Mobile Communication) และมีบริษัทย่อยคือ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (DPC) ซึ่งให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่าน ความถี่ 1800 MHz ในระบบดิจติ อล GSM 1800 นอกจากนีย้ งั มีบริษทั ย่อย เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมด้านอื่น ๆ อีกด้วย ได้แก่

นําเข้าและจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการสื่อสารข้อมูล ผ่านสายโทรศัพท์ ให้บริการชําระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จําหน่ายบัตรแทนเงินสด ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ และให้บริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ 1. พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (Event Support Staff) หลายอัตรา - เงินเดือน: 15,000-17,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: กรุงเทพฯ และปริมณฑล - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.6, ปวช.-ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา - ทำ�งาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2. พนักงานขับรถประจำ�ตำ�แหน่งผู้บริหาร หลายอัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท - สถานที่ทำ�งาน: กรุงเทพฯ และปริมณฑล - เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6, ปวช.-ปวส. - มีประสบการณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ - รู้กฎจราจร ขับรถอย่างสุภาพและปลอดภัย - ชำ�นาญเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี - รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 3. พนักงานขับรถตู้ (GSM Van) หลายอัตรา - เงินเดือน: 10,500 บาท - สถานที่ทำ�งาน: กรุงเทพฯ และปริมณฑล - เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ขับรถ 2 ปีขึ้นไป เช่น รถตู้ หรือรถกระบะ - ชำ�นาญเส้นทางเป็นอย่างดี - ทำ�งาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์ 4. Serenade Assistant & Customer Care Officer หลายอัตรา - เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป - สถานที่ทำ�งาน: ประจำ� AIS Shop ในกรุงเทพฯ - อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - บุคลิกน่ารัก ทันสมัย ชอบงานบริการลูกค้า สนใจเทคโนโลยีใหม่ - ทำ�งานหมุนเวียน 5 วัน (หยุด 2 วัน) เวลา 10.00-20.00 น. - หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ปฏิบัติใน AIS Shop สาขา Central World, Central ชิดลม, Siam Paragon, Central พระราม 9 และ Mega Bangna 5. Administration Support Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ: สัญญา จ้างรายเดือน) ประจำ�สำ�นักงานใหญ่ (ซ.พหลโยธิน 8) ชุมสายบางพลี หลายอัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการต่าง ๆ - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การ จัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ำ กว่า 2.50) - มีประสบการณ์ 0-1 ปี ด้านงานธุรการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการ ประสานงาน - มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ด้านการตัดต่อเพลง, Illustrator/Photoshop จะพิจารณา เป็นพิเศษ - หมายเหตุ กรณีมีประสบการณ์ตรงกับตำ�แหน่งงานที่รับ 1 ปีขึ้นไป อนุโลมเรื่องเกรดเฉลี่ย 6. พนักงานติดตามหนี้ 2 อัตรา - รายได้: วันละ 330 บาท+คอมมิชชั่น - สถานที่ทำ�งาน: สำ�นักงานใหญ่ พหลโยธิน ซ.9 - เพศชาย อายุ 22-35 ปี ผ่านการตรวจคัดเลือกราชการทหารแล้ว วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ไม่จ�ำ กัดสาขาวิชา - รู้จักเส้นทางและสามารถทำ�งานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ดี - มี ทั ก ษะการสื่ อ สาร การประสานงาน การเจรจาต่ อ รอง และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี - ใจรักงานบริการ และมีความอดทนต่อภาวะกดดัน - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ เคยต้องโทษทางคดีความ - มีใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 7. Sales Representative (พนักงานขาย) กลุ่มลูกค้า SME และ ลูกค้าบุคคล ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำ�ปาง ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ หลายอัตรา - เงินเดือน: 15,000-20,000 บาท - อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา - รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง - ทำ�งาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์ - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 8. Customer Care Officer ประจำ�จังหวัดเชียงราย หลายอัตรา - เงินเดือน: 10,000-15,000 บาท - อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในงานบริการและงานขาย - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ AIS เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า - ให้ค�ำ ปรึกษาและแก้ไขปัญหาสำ�หรับการใช้งาน Smart Phone 9. พนักงานจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Support Staff) ประจำ� จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค์ 2-3 อัตรา - เงินเดือน: 9,000-11,000 บาท - อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา - ชื่นชอบการพบปะผู้คนและให้ข้อมูลลูกค้า - มีความสนใจสินค้าเทคโนโลยีและสามารถเรียนรู้ได้เร็ว - มีประสบการณ์ด้านการตลาด การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะพิจารณา เป็นพิเศษ - ทำ�งาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์

- มีภูมิลำ�เนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ 10. Field Activity Staff ประจำ�จังหวัดลำ�ปาง 4-5 อัตรา - เงินเดือน: 9,000-11,000 บาท - อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒปิ ริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง - มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์สว่ นบุคคล และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ - มีประสบการณ์ด้านการตลาด การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะพิจารณา เป็นพิเศษ - ทำ�งาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์ - ภูมิล�ำ เนาอยู่ในจังหวัดแพร่ น่าน หรือใกล้เคียง 11. SMEs Sales (พนักงานขายกลุ่มลูกค้า SMEs) หลายอัตรา - เงินเดือน: รายได้เฉลี่ยรวมกว่า 20,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: สำ�นักงานใหญ่อาคารอินทัช (ใกล้ BTS อารีย์) - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา - ทำ�งาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์ - บุคลิกภาพดี รักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง - มีใบขับขี่รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 12. Technician (เจ้าหน้าที่วัดคุณภาพสัญญาณ) หลายอัตรา - เงินเดือน: 12,000 บาท - สถานที่ทำ�งาน: พหลโยธิน 11 - เพศชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ - สามารถอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ภาษาอังกฤษได้ - รับเงื่อนไขการทำ�งานเป็นสัญญาจ้างได้ 13. Procurement & Import Administration Officer (พนักงาน ประจำ�) 1 อัตรา - เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท - สถานที่ทำ�งาน: คลังสินค้า ซ.สามัคคี (อู่รถเมล์สาย 66) - อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำ�กัดสาขา - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ใน Trading Business - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - หากมีประสบการณ์ด้านนำ�เข้าและส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถปฏิ บั ติ ง านที่ ค ลั ง สิ น ค้ า ซ.สามั ค คี (อู่ ร ถเมล์ ส าย 66) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ 14. พนักงานขับรถประจำ�จังหวัดเชียงใหม่ และลำ�ปาง 3-5 อัตรา - เงินเดือน: 9,000-10,000 บาท - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ขับรถ 2 ปีขึ้นไป และชำ�นาญเส้นทางเป็นอย่างดี - มีภูมิล�ำ เนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำ�ปาง หรือใกล้เคียง 15. เจ้าหน้าทีว่ ดั คุณภาพสัญญาณ Drive Test ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่ 2-3 อัตรา - เงินเดือน: 10,000-12,000 บาท - เพศชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์จะพิจารณา เป็นพิเศษ - มีความสามารถในการขับรถยนต์ - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และเดินทางต่างจังหวัดได้ 16. พนักงานส่งเสริมการขาย ประจำ�ห้างสรรพสินค้า หลายอัตรา - เงินเดือน: 12,900 บาท+ค่าคอมมิชชั่น - สถานที่ทำ�งาน: ประจำ�ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.6, ปวช.-ปวส., ปริญญาตรี ไม่จ�ำ กัดสาขา - ทำ�งาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ทุกวันจันทร์) เวลา 11.00-20.00 น. - รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี - สนใจเทคโนโลยีและเรียนรู้เร็ว 17. พนักงานคลังสินค้า (พนักงานรายวัน) หลายอัตรา - รายได้: วันละ 330 บาท - สถานที่ทำ�งาน: อาคารคลังสินค้า ซ.สามัคคี (ใกล้อู่รถเมล์สาย 66) - อายุ 18 ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป - ทำ�งาน 5 วัน หยุด 2 วัน/สัปดาห์ - สามารถปฏิบัติงานที่อาคารคลังสินค้า ซ.สามัคคี (ใกล้อู่รถเมล์สาย 66) ได้ 18. พนักงานขายประจำ�บู๊ธนอกสถานที่ (Sales Representative) หลายอัตรา - เงินเดือน: รายได้คงที่ 14,900 บาท+ค่าคอมมิชชั่น - สถานที่ทำ�งาน: กรุงเทพฯ และปริมณฑล - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จ�ำ กัดสาขา - ทำ�งาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์ - รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง - หากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ วิธีการรับสมัครงาน ส่งใบสมัครทาง E-mail บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) ติดต่อ สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล 414 อาคารอินทัชทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2687-4241 แฟกซ์ 0-2299-5799 www.ais. co.th/applyjob/

ธนาคารยูโอบี (มหาชน) รับ ม.6-ป.ตรี ทุกสาขา กว่า 30 อ. ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน) ภายใต้พันธกิจ “การเป็นธนาคารชั้น นำ�ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และมุ่งมั่นนำ�เสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และ บริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า” เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารยูโอบี จำ�กัด (มหาชน) เปิดรับบุคคลที่มีความกระตือรือร้น เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญ

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

39

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement