Page 3

*ด่วนมาก*

รับสมัครคนดี – ไม่จำ�กัดวุฒิ

บริษัท ที อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

ศูนย์ดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร บริการด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำ�กัด (มหาชน)

• ไม่จำ�กัดวุฒิ • เป็นคนดี ขยัน รักงานบริการ คล่องตัว • ต้องมีประสบการณ์ดา้ นงานขายและงานบริการ • รายได้ดี มีเงินเดือน + คอมมิชชั่น + อื่น ๆ 30,000 – 70,000 บาท/เดือน

ผู้ผลิตและจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม หอยยิ้ม ข้าวสุข เปิดรับสมัคร

1. หัวหน้า / ผู้ช่วยศูนย์บริการ

30 อัตรา

2. พนักงานประจำ�ศูนย์บริการ

30 อัตรา

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด (มีรถพร้อมคนขับ)

3. เจ้าหน้าที่ลา้ งแอร์รถยนต์

30 อัตรา

ด่วนมาก

2 อัตรา

5. ธุรการ (ประชาสัมพันธ์) ด่วนมาก

1 อัตรา

4. ผู้ช่วยฝ่ายขาย

• เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี • มีรถกระบะสำ�หรับใช้งาน • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

• เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป • มีประสบการณ์ 2 ปี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Express ฯลฯ ได้ สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง ค่าการจัดการ เงินพิเศษ

• • • •

ฝึกอบรมและดูงาน พักร้อนประจำ�ปี ค่าล่วงเวลา (โอที) ค่าตำ�แหน่ง

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่

• • • •

ชุดฟอร์มพนักงาน วันหยุดประจำ�ปี โบนัสประจำ�เดือน ท่องเที่ยวประจำ�ปี

• • • •

มือถือ Notebook ที่พัก โปนัสประจำ�ปี เงินช่วยเหลือพิเศษ

พนักงานขับรถขายหน่วยรถ กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด

:

การเดินทางมาสมัครงานนั่งรถโดยสารสาย 8, 27,92,96, 126,145 ฯลฯ ลงที่บิ๊กซีลาดพร้าว นั่งวิน ฝั่งลาดพร้าว 81 บอกว่ามาบริษัท ทีอาร์ฯ

43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ ซอยวัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 0-2863-3288 ต่อ 129, 168, 177 Email: hr@pumpuibrand.com

บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำ�กัด 1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

รายได้เฉลี่ย 13,000-25,000 บาท

• ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี • วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี ทุกสาขา • ไม่จ�ำ เป็นต้องมีประสบการณ์ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

2. พนักงานขับรถส่งสินค้า

รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท

กว่า 40 ปี กลุ่มบริษัท ไอ.พี.ได้ด�ำ เนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและ จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ โดยเรากำ�ลังมองหาผู้ที่ชอบงานท้าทาย รักความก้าวหน้า ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ เพื่อรองรับการขยาย ช่องทางการจัดจำ�หน่าย และจำ�นวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

สมัคร..พร้อมสัมภาษณ์ทันที!!

เปิดรับ า หลายอัตร

• ชาย อายุ 24-40 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล / ประเภท 2 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ/ต่างจังหวัด • มีประสบการณ์การขับรถส่งสินค้า หรือ บรรทุกของหนัก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานจัดเรียงสินค้า (PC.)

รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำ�กัด (มหาชน)

210/4 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2538-8111 ต่อ 100, 126

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ที.อาร์ โปรดักส์ & มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

www.wizardgroup.com E-mail: boonaue@wizardautocare.com

ชาย อายุ 27-45 ปี

กรุงเทพฯ รายได้รวม 13,000-15,000 บาท ต่างจังหวัด รายได้รวม 15,000-18,000 บาท (เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ)

SAPPASAN / wizard

• • • •

กรุงเทพฯ รายได้รวม 14,000-18,000 บาท ต่างจังหวัด รายได้รวม 18,000-24,000 บาท

sappasan/ ปุ้มปุ้ย

• เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • ไม่จำ�กัดวุฒิ • เงินเดือน + คอมมิชชั่น (14,000-25,000 บาท) • ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการฝึกอบรมให้)

ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป  รักและสนใจงานขาย  มีบุคคลค้�ำ ประกันการทำ�งาน 

• ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ เงินเดือนประจำ�,

เบี้ยเลี้ยง (ตำ�แหน่งลำ�ดับที่ 1, 2), คอมมิชชั่น (ตำ�แหน่งลำ�ดับที่ 1, 2), ค่าโทรศัพท์ (ตำ�แหน่งลำ�ดับที่ 1, 3), ค่าจัดเรียง (ตำ�แหน่งลำ�ดับที่ 3), ค่าล่วงเวลา (ตำ�แหน่งลำ�ดับที่ 3), ค่าเดินทาง (ตำ�แหน่งลำ�ดับที่ 3),

สวัสดิการ

ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ, วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี (ตามอายุงาน), โบนัส, ปรับเงิินเดือนประจำ�ปี

สนใจสมัครงานด้วยตนเอง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-15.00 น. บริษทั ไอ.พี.เทรดดิง้ จำ�กัด เลขที่ 65 ถ.รามคำ�แหง 129/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-372-3461-79 ต่อ 105, 114 แฟ็กซ์ 02-372-3481 หรือส่ง Resume มาที่ hript@iphouses.com www.iphouses.com

sappasan ไอ.พี.เทรดดิ้ง 8X7

• ไม่จำ�กัดวุฒิ อายุ 18 ปีขึ้นไป • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + O.T. (รายได้ 12,000 ขึ้นไป)

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement