Page 18

บริษัท จุติมนต์ จำ�กัด

บริษัท เออีซี แพ็ค (ไทยแลนด์) จำ�กัด

Chutimont Co.,Ltd.

รับสมัครด่วน 1. เซลส์ประจำ�ออฟฟิศ 10 อัตรา

ติดตั้ง, ทดสอบและซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เช่น UNIT SUBSTATION, SUBSTATION, TRANMISSION LINE, UNDERGROUND CABLE, SWITCHGEAR, RMU รวมทั้ง MDB และ CAPACITOR BANK

• มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า

2. IT Support

• มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, Internet ด้านระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์สำ�นักงาน และออกแบบสื่อ

3. บัญชี / ธุรการ

• สามารถใช้โปรแกรม EASY ACC ได้

4. ช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ • มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า

5. พนักงานขาย

• มีความรู้เรื่องการขายด้านวิศวกรรม

6. ช่างยนต์ / พนักงานขับรถ

• มีความรู้ด้านช่างยนต์ • มีใบขับขี่รถยนต์

7. ผู้ช่วยช่าง / แม่บา้ น • มีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

1. วุฒปิ ริญญาตรี/ สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง 2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 3–5. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 6-7. ไม่จำ�กัดวุฒิ

ทุกตำ�แหน่งรับ เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป *หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

สวัสดิการ ชุดฟอร์มพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำ�ปี, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, ที่พัก / อาหาร, เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน, ค่าล่วงเวลา, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำ�ปี, สัมมนา, โบนัสประจำ�ปี ฯลฯ

ไม่จำ�กัดวุฒิ  มีประสบการณ์ดา ้ นการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ  ประจำ�สำ�นักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

2. เซลส์นอกสถานที่ 5 อัตรา

ไม่จำ�กัดวุฒิ  มีประสบการณ์ดา ้ นการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ  มียานพาหนะเป็นของตนเอง 

สนใจติดต่อ เลขที่ 52/168 หมู่ 7 ซอยเทียนทะเล 22 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

สนใจติดต่อ บริษัท จุติมนต์ จำ�กัด เลขที่ 598/9 ซ.พหลโยธิน 62 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร. 02-415-5825-7 แฟ็กซ์. 02-897-3595 sappasan จุติมนต์ 4x7

โทร. 0-2531-7111 www.chutimont.com หรือส่ง Resume มาที่

E-mail : per@chutimont.co.th

ติดต่อ คุณเด่นชัย โทร. 086-475-3136, 081-269-0999 E-mail: info@aecpack.com www. aecpack.com

SAPPASAN : เออีซี แพ็ค 4X7

1. วิศวกรไฟฟ้า/ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท จี-มาร์ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 ดำ�เนินกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานเป็นหลัก ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานประจำ�หน่ายงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑลในตำ�แหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริษัท เคลฟเวอร์ รูท จำ�กัด ผู้พัฒนาระบบขายหน้าร้าน POSWARE รับสมัคร

3 อัตรา

วุฒิ วศ.บ.โยธา หรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่า ❒ มีประสบการณ์ ตามตำ�แหน่ง ❒ เงินเดือนตามตกลง แล้วแต่ประสบการณ์

2. วิศวกรสนาม

วุฒิ วศ.บ.โยธา หรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่า ❒ มีประสบการณ์ ตามตำ�แหน่ง ❒ เงินเดือนตามตกลง แล้วแต่ประสบการณ์

3 อัตรา

3. วิศวกร และหัวหน้างาน (โฟร์แมน)

❒ ❒

ประจำ�สำ�นักงาน

สามารถ ถอดปริมาณ และประมาณราคางานก่อสร้าง เงินเดือนตามตกลง แล้วแต่ประสบการณ์

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือผู้มีความสามารถ ❒ มีประสบการณ์ ตามตำ�แหน่ง เงินเดือนตามตกลง แล้วแต่ประสบการณ์

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือผู้มีความสามารถ ❒ มีประสบการณ์ ตามตำ�แหน่ง ❒ เงินเดือนตามตกลง แล้วแต่ประสบการณ์

3 อัตรา

❒ ❒

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ❒ มีประสบการณ์ และรู้จักวัสดุก่อสร้าง เงินเดือนตามตกลง แล้วแต่ประสบการณ์

7. พนักงานธุรการประจำ�สำ�นักงาน

❒ ❒

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ❒ มีประสบการณ์ ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส�ำ นักงานได้ เงินเดือนตามตกลง แล้วแต่ประสบการณ์

2 อัตรา 2 อัตรา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน

บริษัท จี-มาร์ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด 48/281 ซอยรามคำ�แหง 104 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร.

18

 เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง  มีความรู้พื้นฐานซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (มีเบี้ยเลี้ยง)  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ POS หรือ บัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

คุณสมบัติดังนี้

6 อัตรา

5. เซอร์เวย์

ต้องการเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตระบบคอมพิวเตอร์ (POS)

2 อัตรา

4. หัวหน้างาน (โฟร์แมน) ควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/support 5 อัตรา

02-729-4250-1, 02-729-4257-8 Email : g_markcon@yahoo.co.th

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

SAPPASAN : จี-มาร์ค 4X7

สนใจติดต่อ บริษัท เคลฟเวอร์ รูท จำ�กัด 188/49-50 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทรศัพท์ 02-8660488

SAPPASAN / เคลฟเวอร์ รูท

1. วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement