Page 17

พี.เอ็น. รับสมัครด่วน!

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำ�กัด

1. พนักงานขาย (P.C.) ประจำ�, ชั่วคราว 50 อัตรา 2. พนักงานธุรการ (10 อัตรา), บัญชี (10 อัตรา) 20 อัตรา 10 อัตรา 3. พนักงานสต๊อก, คลังสินค้า 4. พนักงานคีย์ข้อมูล 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ตามชิ้นงาน (3-15 บ.) 5. พนักงานฝ่ายเอกสาร 25 อัตรา • เพศ ช./ญ. วุฒิ ม.3-ป.ตรี รายได้ 350-600 บ./วัน 6. พนักงานประจำ� Shop ในห้างฯ 10 อัตรา 7. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ 10 อัตรา 8. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 50 อัตรา

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำ�หน่ายรถยนต์ TOYOTA ทุกรุ่น ทุกแบบ ขณะนี้ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ดังนี้ 1. พนักงานขาย หลายอัตรา

วุฒิปริญญาตรี

มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม

วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

อายุ 22-30 ปี

วุฒิปริญญาตรี

เพศหญิง

อายุ 22-30 ปี

วุฒิปวส.-ปริญญาตรี

วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างยนต์

7. ช่างตัวถังและสี

สามารถเขียนโปรแกรม PHP ได้

หลายอัตรา

หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศหญิง

6. ช่างยนต์/ช่างเทคนิค

หลายอัตรา

หลายอัตรา

มีใจรักงานด้านบริการ 

หลายอัตรา

มีใจรักงานด้านบริการ

หลายอัตรา

มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

หลายอัตรา

วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างโป้ว เตรียมพื้น, ช่างเคาะตัวถัง, ช่างพ่นสี, ช่างขัดสี, ช่างประกอบ

8. พนักงานธุรการ วุฒิปริญญาตรี

หลายอัตรา

มีใจรักงานด้านบริการ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ โชว์รูมทุกสาขา

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำ�กัด

Tel. 0 2888 2999 สาขารามอิ น ทรา : 365 ถ.รามอินทรา สำ�นักงานใหญ่ สาขาสุรวงศ์ : 292 ถ.สุรวงศ์ แขวง

สาขาทวีวัฒนา : 67 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตวัฒนา กทม. 10170 สี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500

Tel. 0 2234 8760 สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ : 2479 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

Tel. 0 27166360-3

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

Tel. 0 2973 1261-3, 0 2973 1500 สาขารามอินทรา 31 : 46/157 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 Tel. 0 2522 6859, 0 2522 6867, 0 2522 6896

Website : www.phithan-toyota.com E-mail: ornanong@phithan-toyota.com

SAPPASAN / พิธาน

0-2233-8799

5. เจ้าหน้าที่ Call Center

sappasan พี.เอ็น บริหาร พี.ซี. 4x7

โทร.

4. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่สำ�นักงานจัดหางาน

In 09-2570-0441, 408-6018-7798,

อายุ 22-35 ปี  มีประสบการณ​์ในธุรกิจยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา (มีใบขับขี่)  มีใจรักด้านการขาย

3. พนักงานบัญชี/การเงิน

(ตำ�แหน่ง 1, 6) : รายได้ 400-600 บาท/วัน มีค่าคอม + เบี้ยขยัน + ยูนิฟอร์ม • อายุ 15-49 ปี • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา บรรจุใกล้บ้าน (ตำ�แหน่ง 2, 3, 7) : เงินเดือน 9,000-15,000 (+ประสบการณ์, สวัสดิการตามกฏหมาย) ตึกชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้อง 942/101 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

 

2. โปรแกรมเมอร์

(ค่าน้�ำ มัน + ค่าสึกหรอต่างหาก) • เพศ ช. วุฒิ ป.6-ป.ตรี รายได้ 1. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (60, 40) 2. เงินเดือน 9,000-15,000 บ./ด.

พี.เอ็น. บริหารงาน พี.ซี.

บริษัท เจริญพัฒนารองเท้าไทย จำ�กัด

ผู้ผลิต รองเท้าแตะ แฟชั่น ทุกประเภท ส่งออกทั้งใน และต่างประเทศ มีความต้องการรับสมัคร ผู้ร่วมงานเพื่อขยายการผลิตเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน ดังนี้

บร�ษัท ไอดีล วัน จำกัด เปนบร�ษัทออกแบบที่มีนวัตกรรมนำสมัย สรางสรรคแนวคิดใหม ใหกับสังคม ออกแบบสงเสร�มธุรกิจอยางมีจร�ยธรรม อิงปรัชญา ตะวันออกสอดคลองกับสภาพแวดลอม

1. ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงโฟม 2. พนักงานฝ่ายผลิต

ตองการรับสมัครทีมงานที่มีคุณภาพ และพรอมที่จะเปนสวนหนึ่ง ในการสรางสรรคงานอยางเปนระบบ เพื่อเตร�ยมพรอมในการเปด สำนักงานใหม

✰ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ✰ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ✰ วุฒิม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ✰ มีประสบการณ์และชำ�นาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

✰ เพศชาย ✰ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ✰ วุฒิม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ✰ ชำ�นาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี พิมพ์เอกสารได้เร็ว

✰ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ✰ วุฒิม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ✰ มีประสบการณ์และชำ�นาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

✰ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ✰ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ✰ มีประสบการณ์และชำ�นาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

✰ เพศชาย ✰ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ✰ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ✰ มีประสบการณ์และชำ�นาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

✰ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ✰ วุฒิม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ✰ ชำ�นาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี พิมพ์เอกสารได้เร็ว ✰ มีความรู้ด้านการส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

(มีประสบการณ์)

3. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

2 อัตรา

4. พนักงานประจำ�คลังสินค้า และจัดส่งสินค้า หลายอัตรา

5 ตำแหนง 5 ตำแหนง 2 ตำแหนง

5. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

2 อัตรา

6. พนักงานฝ่ายบัญชี

2 อัตรา

7 พนั Inกงานฝ่ายประสานงานขาย 7.

2 ตำแหนง

กรุณาติดตอฝายบุคคล บร�ษัท ไอดีล วัน จำกัด 172/23-24 เมืองทองธานี ถนนบอนตสตร�ท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร�

8. พนักงานขายในประเทศ/พนักงานขายต่างประเทศ

Tel : 02-984-0091-2, 081-628-8220, 081-350-2667

✰ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ✰ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ✰ มีประสบการณ์การขาย บุคลิกดีและชำ�นาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ✰ มีคอมมิชชั่นนอกจากเงินเดือน ✰ ต้องชำ�นาญการใช้ภาษาอังกฤษ (ถ้าชำ�นาญการใช้ภาษาจีน หรืออารบิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

9. พนักงานส่งเสริมการขาย ✰ เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ✰ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ✰ มีประสบการณ์ และชำ�นาญการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน 10. พนักงานขับรถส่งสินค้า SAPPASAN : ไอดีลวัน 4x7

✰ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ✰ วุฒิม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ✰ มีประสบการณ์การ และรู้เส้นทางอย่างดีทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล

สวัสดิการ : พิจารณาเงินเดือนทุกปี, พนักงานรายเดือนมีโบนัสประจำ�ปี, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพรายปี, พนักงานรายวันมีค่าล่วงเวลา

** ทุกตำ�แหน่งต้องการผู้มีความกระตือรือร้น ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสร้างทีม และมีความอดทน สนใจติดต่อ : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งหนังสือสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายมาที่ บริษัท เจริญพัฒนารองเท้าไทย เลขที่ 39/8 หมู่ 5 ซอยราษฎร์สามัคคี 4 ตำ�บลท่าข้าม อำ�เภอสามพราน จ.นครปฐม

จำ�กัด

โทร : 086-327 5399, 034-287 923-4

หรือทาง E-mail : cofcof18@gmail.com, panpan28@ymail.com, panpan1976@gmail.com

วันที่ 1 - 15 เมษายน พ.ศ. 2557

17

SAPPASAN : เจริญพัฒนารองเท้าไทย

1. สถาปนิก Architect Designer 2. มัณฑนากร Interior Designer 3. ว�ศวกรโยธา Engineer 4. ฝายประสานงาน Account Executive

1 อัตรา หลายอัตรา

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521  

งาน การศึกษาและอาชีพ Vol.521 สนับสนุนเนื้อหาโดย บริษัท สรรพสาร จำกัด และ www.mrthaijob.com

Advertisement