Page 1

EL PAPER DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DINS EL CURRÍCULUM BLOC2-Activitat 1

Lídia Lòpez Marta Prat Carmen Royo


EL PAPER DE CURRÍCULUM

LA

COMPETÈNCIA

DIGITAL

DINS

EL

Índex 1. 2. 3. 4. 5.

Competència digital en la normativa educativa vigent. Integració en el currículum Organització del currículum per competències. Competència digital. Models i sistemes d'acreditació de competència digital. Els drets d'autor i l'ús educatiu de materials i obres publicades a la xarxa Estàndards Unesco en relació a la competència digital del professorat.

Activitat realitzada dins l'assignatura Fonaments pedagògics i competència digital del Postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC en educació UOC-Espiral.


COMPETÈNCIA DIGITAL EN LA NORMATIVA EDUCATIVA VIGENT. INTEGRACIÓ EN EL CURRÍCULUM

Competència digital Antecedents: LOE (2006): educació basada en competències. Finalitat: és aprendre a transformar la informació en coneixement. Característiques: Cercar, seleccionar i processar informació Domini llenguatges específics Ser crítics i efectius en la selecció, tractament i utilització de la informació 4 dimensions: Aprendre sobre , amb, de les i per a les TIC, Integració currículum gira entorn dos grans eixos: Els equipaments TIC, Maquinari: ordinadors, PDI i perifèrics Programari: programari lliure. Tenir en compte el manteniment informàtic i l'assessorament El professorat Canvi metodològic, metodologia i tecnologia han d'avançar conjuntament Ha d'estar motivat, col·laborador, actualitzat i tenir competències en matèries TIC.

Normativa vigent: • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació<http://www.xtec.cat/crppallarsjussa/loe/LOEcatala.pdf> • DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil <https://www.gencat.cat/ eadop/imatges/5216/08247053.pdf> • DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària <https://www.gencat.cat/eadop/imatges/ 4915/07176074.pdf> • DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria<https://www.gencat.cat/ eadop/imatges/4915/07176092.pdf> • DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat <https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5183/ 08190087.pdf> Recursos i materials: • Portal CURRÍCULUM I ORGANITZACIÓ <http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/ index.php>


ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES. COMPETÈNCIA DIGITAL S'han definit 8 competències bàsiques.

S'han de tenir en compte 3 de transversals que tenen a veure amb totes les matèries del currículum: • Competència en comunicació lingüística • Competència per a aprendre a aprendre • Competència digital.

Es imprescindible el treball en equip i la col·laboració entre tots els membres del claustre i la direcció. Cal destacar a Catalunya Pla TAC segons la proposta del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Pautes generals per a l'estructuració d'un currículum per competències: • Introducció/Justificació, marc legislatiu vigent -LOE-. • Objectius didàctics, redactats en clau competencial. El que l'alumne/a ha d'assolir el finalitzar el procés d'aprenentatge. • Les competències bàsiques • Els continguts d'aprenentatge • Organització del temps i l'espai • Metodologia • Materials i recursos. recursos humans, materials, tecnològics • Activitats d'ensenyament/aprenentatge • Criteris per a l'atenció de les necessitats educatives especials • Criteris d'avaluació: què, com i quan avaluar

Recursos i materials: Pere Marquès ens descriu Sis claus per a la integració curricular de les TIC en la següent presentació: http://www.slideshare.net/peremarques/claves-para-la-integracineducativa-de-las-tic Cal destacar els espais wiki sobre competència digital, purament col·laboratius. https://competenciadigital.wikispaces.com/


MODELS I SISTEMES D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIA DIGITAL

CATALUNYA Aquest any s’han obert al públic les proves de l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC), on qualsevol persona pot acreditar les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació, mitjançant els certificats corresponents. Concretament les proves de l'ACTIC avaluen la competència digital, és a dir, l'aplicació dels coneixements, habilitats i actituds que es tenen en l'àmbit de les TIC per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència, per sobre del coneixement de programari concret. A més, s'incorporen continguts relacionats amb la cultura digital, les bones pràctiques i el civisme digital. Recursos i materials: Continguts: http://www20.gencat.cat/docs/actic/01%0Informacio/Documents/Arxius/ Continguts%20ACTIC_nou.pdf Autoformació: www.santfeliu.cat/online/eva

Hi altres exemples d'acreditació al món educatiu de la competència digital a EUROPA: Gran Bretanya: National Curriculum, valora els següents aspectes: • ser eficient en la cerca d'informació. • desenvolupar idees i dissenyar projectes. • intercanviar i compartir informació. • revisar, modificar i avaluar els processos d'ensenyament/aprenentatge. França: va valorant progressivament habilitats relacionades amb l'ús de les TIC; Certificat Oficial d'Informàtica i Internet (B2i)


ELS DRETS D'AUTOR I L'ÚS EDUCATIU DE MATERIALS I OBRES PUBLICADES A LA XARXA Drets d'autor: Entenem com a drets d'autor el conjunt de normes que es concedeixen als creadors d'una obra literària, artística o científica. En principi TOTES les obres estan sotmeses per llei al copyright, llicència de protecció total. La Llei de propietat Intel·lectual, article 32, regula l'ús que el professorat pot fer de les obres d'autor. Si la finalitat de l'usuari és docent o investigadora es pot: • Incloure en una obra pròpia fragments d'obres ja divulgades. • Reproduir, distribuir i comunicar fragments d'obres, excepte els llibres de text i els manuals universitaris. Sempre cal indicar la font i el nom d'autor de l'obra utilitzada. Ens podem trobar amb llicències de copyleft (amb les que s'atorguen tots els drets), de domini públic (exhauriment del copyright) i de GNU(possibilitat de comerç amb l'obra o no). Creative Commons: són llicències en les quals els autors/es possibiliten cert ús de la seva obra. Llicències menys restrictives. Hi ha diferents tipus de llicències. En aquesta presentació podeu veure què són: http://www.slideshare.net/fesabid/labastida Llicències Creative Commons a la Generalitat: http://www.slideshare.net/jordigraells/ las-licencias-creative-commons-en-la-generalitat-de-catalunya Repositoris lliures: espais on s'enmagatzemen recursos i materials que es poden utilitzar sense restriccions, sempre que la finalitat no sigui comercial. • Materials cedits voluntàriament • Materials que, per la seva data de creació, han perdut el copyright. Aquesta data de caducitat sol ser de 50 a 100 anys. Normativa vigent • Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. BOE 22-4-1996 <http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf> • LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. BOE núm. 162 de 2006 <http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/ A25561-25572.pdf> Recursos i materials: Espais amb materials amb llicència Creative Commons: Zona Clic Quaderns Virtuals Espai de repositoris lliures: Banc d'Imatges i Sons, Ministeri d'Educació, Política Social i Esport.


ESTÀNDARDS UNESCO EN RELACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT Projecte ECD-TIC: Estàndards de competències en TIC per a docents, UNESCO, gener 2008. Enfocaments del canvi educatiu per respondre als diferents objectius en matèries de polítiques educatives. Desenvolupats a través dels components del sistema educatiu: Recursos i materials: Azu Vazquez:http://www.slideshare.net/ azuvazgut/estndards-unesco Tere del Pozo: http://www.slideshare.net/ prezdelpozo/estndares-de-competenciasen-tic-para-docentes-1635811,

Nocions bàsiques de TIC: Capacitat per seleccionar i utilitzar mètodes educatius apropiats ja existents, jocs, entrenament i pràctica, i continguts d'Internet en laboratoris d'informàtica o en aules amb recursos limitats per complementar estàndards d'objectius curriculars, enfocaments d'avaluació, unitats curriculars o nuclis temàtics i mètodes didàctics. Utilitzar les TIC per gestionar dades de la classe i recolzar el propi desenvolupament professional. Aprofundiment del coneixement: Capacitat per gestionar informació, estructurar feines relatives a problemes i integrar eines de software no lineal i aplicacions específiques per determinades matèries. Utilitzar les TIC per crear, supervisar projectes de classe realitzats individualment o per grups d'estudiants, així com per contactar experts i col·laborar amb altres docents. Generació de coneixement: Dissenyar recursos i ambients d'aprenentatge utilitzant les TIC; utilitzar-les per recolzar el desenvolupament de generació de coneixement i d'habilitats de pensament crític dels estudiants; recolzar-los en el aprenentatge permanent i reflexiu; i crear comunitats de coneixement per estudiants i col·legues. Recursos i materials: • Estándares TIC para la formación inicial del docente <http://portal.unesco.org/ geography/es/ev.phpURL_ID=10758&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html> • Estándares UNESCO de competencias TIC para docentes <http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php> El paper de la competència digital dins el currículum. Postgrau UOC-Espiral

Competència digital  
Competència digital  

Postgrau. Fonaments Bloc2 activitat1

Advertisement