Page 1

Por t f ol i oKat ar z ynaĆwi ęk a

Pr zyul i cyWr ocł awski ejwKr akowi e.

El ewacj af r onot owaodul .Wr ocł awski ej Skal a1; 200

El ewacj awschodni a Skal a1; 200

1 1

El ewacj azachodni a Skal a1; 200

El ewacj a Skal a1; 200

12

5 plnasza biurowiec  

PrzyulicyWrocławskiejwKrakowie. PortfolioKatarzynaĆwięka Elewacjafronotowaod ul.Wrocławskiej Skala1;200 Elewacjazachodnia Skala1;200 Elewacj...