__MAIN_TEXT__

Page 1

Kropa in Kamna Gorica Kulturno turistiÄ?ni vodnik Druga dopolnjena izdaja

Kropa and Kamna Gorica Cultural-Tourist Guide Second supplemented edition

1


Kropa in Kamna Gorica Kulturno turistični vodnik

2

Druga dopolnjena izdaja

Kropa and Kamna Gorica Cultural-Tourist Guide Second supplemented edition

In z žeblji, kapljami svojega srca, so svoje ime preko gorskih steza in belih cest ponesli tja do daljnih tujih mest. And with nails, drops of their heart They took their name across mountain paths and white roads To faraway foreign cities. Joža Lovrenčič Kamna Gorica Kropa

Kropa, Kamna Gorica, 2017

3


POKRAJINA

POKRAJINA

THE GEOGRAPHICAL LANDSCAPE

THE GEOGRAPHICAL LANDSCAPE

4

5

Vzporedno z reko Savo na njenem desnem (ali južnem) bregu svet Dobrav, Lipniška dolina s prečno dolino Kroparice in strm rob Jelovice tvorijo poseben, pretežno kraški svet. Gozdovi zakrasele gozdnate planote Jelovica z značilnostmi predgorja Julijskih Alp se spuščajo do vznožja obeh dolin. Lipniška dolina je ena najbolj slikovitih dolin na Gorenjskem. Zaradi kulturne dediščine, ki je poseben pečat dobila zaradi bogate železarske in kovaške preteklosti Krope in Kamne Gorice, ter ohranjene naravne krajine je zaščitena kot območje celostnega varstva kulturne dediščine na odprtem prostoru.

Running parallel with the Sava river on the right (south) bank of the area of Dobrave, the Lipnica valley with the transverse valley of the Kroparica stream and the steep edges of the Jelovica plateau form a special, predominantly Karst, world. The forested Jelovica plateau, with characteristics of the foothills of the Julian Alps, descends to the bottom of two valleys. The Lipnica valley is one of the most picturesque valleys in the Gorenjska region. The entire area is a prime example of cultural heritage in an open space. This cultural heritage, characterised by the the rich ironforging tradition of the villages of Kropa and Kamna Gorica, is enhanced by the preserved natural landscape.


POKRAJINA

THE GEOGRAPHICAL LANDSCAPE

6

7 Kropa

Kamna Gorica Območje, ki upravno spada v občino Radovljica, se nahaja na zahodnem robu Ljubljanske kotline in je pokrajinsko precej bolj razgibano kot Radovljiška ravan na nasprotnem bregu Save. Med najvišjo (Črni vrh na Jelovici, 1308 m n. m.) in najnižjo točko (Podnart, 345 m n. m.) je skoraj 1000 metrov razlike. V vznožju Jelovice izvirata dva potoka, na Spodnji Lipnici potok Lipnica ter nad Kropo Kroparica, ki se v kraju Lipnica izlije v prvega – ta pa pri Podnartu nadaljuje svojo pot v Savo. Velik del območja zavzemajo sončne Dobrave, planotast svet teras med dolinama Lipnice in Save (Zgornja Dobrava, 505 m n. m.). Ime so dobile po hrastu dobu, ki je nekdaj obilno poraščal ledenodobne nasipe reke Save med Radovljico in Kranjem. Največja naselja so v dolini. Kropa in Kamna Gorica sta stari železarski naselji, Podnart je postal večje naselje šele po zgrajeni gorenjski železnici leta 1890. Na Dobravah ter na pobočjih Jelovice pa so manjša, po nastanku kmečka naselja. Skupaj tu prebiva okoli 5000 prebivalcev. Delo jim nudijo industrijska središča v Kropi, Lipnici in Podnartu, lastna podjetja in večji gorenjski kraji. Edina šola je osnovna šola v Lipnici.

The area, which administratively falls under the Municipality of Radovljica, is situated on the western edge of the Ljubljana basin and is geographically significantly more undulating than the flat Radovljica plains on the opposite bank of the Sava river. Between the highest (Črni vrh on Jelovica, 1308m) and lowest (Podnart, 345m) points, there is an almost 1000 metre difference in altitude. Two streams spring from the foothills of Jelovica – the Lipnica stream in Spodnja Lipnica and the Kroparica stream above Kropa – the latter flows into the former in Lipnica – and in Podnart continues its way to the Sava river. A large part of the area is occupied by sunny Dobrava, a forested plateau of terraces between the Lipnica and Sava valleys (Zgornja Dobrava, 505 metres above sea-level). It was named after the oak trees which once grew abundantly on the ice-age embankments of the Sava river between Radovljica and Kranj. The largest settlements are in the valley. Kropa and Kamna Gorica are old iron-forging villages, Podnart grew into a large settlement following the building of the Gorenjska railway in 1890. On Dobrava and on the slopes of Jelovica there are smaller rural settlements. There are around 5000 residents in total. There is work in the industrial centres in Kropa, Lipnica and Podnart, in private companies and in larger towns in Gorenjska. The only school is the primary school in Lipnica.


ZGODOVINA

The History of Iron-Forging in Kropa and Kamna Gorica

8

Na Gorenjskem so se železarska naselja začela razvijati v 14. stoletju, najprej so bila umeščena v gozdovih, bogatih z železovo rudo limonit. S širitvijo znanja o izrabi vodne energije so se postopoma selila k potokom v dolino. Iz tega obdobja so v bližini Krope, tj. ob cesti na Jamnik, ostanki Slovenske peči. Vodna moč Kroparice in Lipnice, nahajališča rude in gozd kot vir za lesno oglje so omogočili nastanek treh železarskih naselij v Lipniški dolini: Kropa, Kamna Gorica in Kolnica. Pomembno vlogo pri razvoju železarstva lahko pripišemo koroški plemiški rodbini Ortenburžanov, ki je do začetka 15. stoletja imela svoja posestva na zgornjem Gorenjskem. Ortenburžani so imeli tedaj eno izmed središč svoje gorenjske posesti na gradu Waldenberg na Zgornji Lipnici (današnji Pusti grad), ta posest pa je obsegala tudi Kropo, Kamno Gorico in Kolnico. Iron-forging settlements began to develop in the 14th century in Gorenjska.

They were initially dotted among the forests, rich with limonite iron-ore. With the expansion of knowledge about the use of water power, the settlements gradually moved to the streams in the valley. Located beside the road to Jamnik there are remains of the Slovenian smelting furnace, which dates from these times. The power of the Kropa and Lipnica streams, deposits of ore, and the forests as a source for wood charcoal, enabled the formation of three ironworking settlements in the Lipnica valley: Kropa, Kamna Gorica and Kolnica. An important role in the development of the Gorenjska iron industry can be attributed to the Carinthian Ortenburg noble family, which had its estate in Upper Gorenjska up until the 15th century. At that time, the Ortenburgs had one among the centres of their Gorenjska estate at Waldenberg Castle in Zgornja Lipnica (today's Lipnica Castle). The estate also comprised Kropa, Kamna Gorica and Kolnica.

Voda V vznožju Jelovice izvirata potok Kroparica, ki teče skozi Kropo, in potok Lipnica, ki teče skozi Kamno Gorico, – oba sta bila stoletja glavni vir energije za železarske naprave in kovačnice. Še v prvi polovici 19. stoletja je Kroparica (starejše tudi Preprovka) na razdalji 1200 metrov skozi naselje poganjala 50 vodnih koles za mehove in težka kladiva v fužinskih obratih. Na sprehodu po Kropi in Kamni Gorici še danes lahko vidimo umetno zgrajene vodne sisteme kanalov (rake) in zapornic, s katerimi so vodo iz glavne struge približali fužinam in kovaškim delavnicam.

Water Two streams spring from the foothills of the Jelovica plateau – the Kroparica, which flows through Kropa, and the Lipnica, which runs through Kamna Gorica – both of which were the main sources of energy for the ironwork plants and forges. In the first half of the 19th century the Kroparica flowed over a distance of 1200 metres through the village, driving 50 water wheels to power the bellows and water-powered hammers of the ironwork plants. When strolling through Kropa and Kamna Gorica one can still today see the artifically constructed water drainage systems (known as 'rake') and barriers through which water from the main river channels ran to the ironworks and blacksmiths' workshops.

of smaller rounded grains, just occasionally fistsized, colured dark brown to black. Miners searched for ore in the Karst chasms and dug mining shafts. Deposits were also found close to the settlements.

HISTORY

Zgodovina železarstva v Kropi in Kamni Gorici

Ruda Pobočja planote Jelovica so bila bogata z železovo rudo limonit, ki so jo v davnini nanesle vode in jo ponekod pustile do globine 50 metrov, a drugod tik pod površjem. Rudo bobovec so sestavljala manjša, le redko za pest velika zaobljena zrna temno rjave do črne barve. Rudarji so rudo iskali po kraških breznih in kopali rudne rove. Nahajališča so bila tudi v bližini naselij, na Pečeh blizu Krope ter na Vrečah nad Kamno Gorico.

Ore The slopes of the Jelovica plateau were rich with limonite iron-ore, which, in the distant past, was carried by water and in places deposited at a depth of 50 metres, whilst in other places it was found just beneath the surface. 'Bobovec' bog iron-ore consisted

9 Les - Oglje Obsežni gozdovi Jelovice so bili vir oglja. V 18. stoletju so kroparski fužinarji za letno proizvodnjo 400 ton železa porabili 1200 ton oglja. Za eno kopo, ki je dala nekaj manj kot tono oglja, je bilo potrebnih 10 kubičnih metrov lesa. Za plavže je bilo primerno trdo oglje listavcev, za kovanje v vigenjcih pa mehko oglje iglavcev. Na Jelovici je bilo še v 19. stoletju več kot 800 kopišč.

Wood - Charcoal The extensive forests of the Jelovica plateau were a source of charcoal. In the 18th century the Kropa ironworks used 1200 tonnes of charcoal to produce an annual quantity of 400 tonnes of iron. For a charcoal pile, which produced just under one tonne of charcoal, about 10 cubic metres of wood was required. The blast furnace required hard charcoal from hard wood trees, whilst the forges used soft charcoal from coniferous trees. In the 19th century there were still over 800 charcoal burning sites on the Jelovica plateau.


»Fužinarji, podložniki in urbarski ljudje železnega rudnika v Kropi, Kamni Gorici in Kolnici so obvestili cesarja, da se je rudnik sedaj razcvetel in povečal ter da bi se čim dalj in bolj množila komorna posest in splošna korist, če bi dobili dober red, če se rešijo pravične pritožbe in če bi v vseh rečeh ravnali prav in pošteno. Zato so prosili za vzpostavitev potrebnega reda in za podelitev nekaterih svoboščin, ki jih imajo takšni rudniki. Ko je vse poizvedel, jim je cesar podpisal naslednji rudniški red.«

Significant progress was made in ironworking in the 16th century. The operation of the ironworks and granting of miners' rights began to be regulated through the Law on Mining. The ore deposits and forests for producing charcoal became the property of the duke, whilst the mining and ironworking areas were granted special rights. Ferdinand's mining order, which was issued by Duke Ferdinand I Hapbsburg – later the Roman-German Emperor – on the request of ironworkers from Kropa, Kamna Gorica and Kolnica, acknowledged the three settlements with special autonomy. This meant they were ruled by the miners' judge, independent of the landlords. The order formed the legal basis for the subsequent general mining orders in the 16th and 17th century and were valid until the reform by Emperor Joseph II in 1781.

10 Iz uvoda Ferdinandovega rudarskega reda za Kropo, Kamno Gorico in Kolnico iz leta 1550. Grb rodbine Kappus pl. Pichlstain, 1693. Med rudarskimi sodniki za Kamno Gorico je bil tudi Janez Jurij Kappus, ki ga je nemški cesar Leopold (1658–1705) leta 1693 povzdignil v plemiški stan (von Pichlstain) za njegove osebne zasluge in zasluge njegovih prednikov pri razvoju fužinarstva. Coat-of-Arms of the Kappus pl. Pichlstain family, 1693. Among the mining judges for Kamna Gorica was Janez Jurij Kappus, who in 1693 was raised to the nobility (von Pichlstain) by German emperor Leopold (1658–1705) for his personal merits and those of his ancestors in the development of ironworking.

An extract from the introduction to Ferdinand's mining order for Kropa, Kamna Gorica and Kolnica from 1550.

»Ironworkers, serfs and land register owners of the iron mines in Kropa, Kamna Gorica and Kolnica informed the emperor that the mine was beginning to flourish and grow, and that a longer and more multiplied general benefit would be seen if there were to be a good order for resolving rightful complaints, and if all matters were dealt with fairly and honestly. Therefore they asked for the introduction of the necessary order and for the granting of certain freedoms which such mines have. When everything had been investigated, the emperor wrote the following mining order.«

Fužine The Foundries Fužina je bila železarski obrat, v katerem so iz rude in lesnega oglja pridobivali železo. Združevala je talilno peč (plavž) in težko kladivo (balos ali norec) na vodni pogon, njen del pa so bili še zbiralnik vode (jez ali bajer), vodne zapornice, umetna struga (rake) in dve vodni kolesi. Potrebno sapo (zrak) so dovajali mehovi. V 15. stoletju so obratovale štiri fužine: dve v Kropi (Spodnja in Zgornja fužina), ena v Kamni Gorici in ena v Kolnici. Železo za kovanje so sprva pridobivali v t. i. slovenskih pečeh, kjer je bil proizvod redukcije železove rude, t. i. volk. Testasto maso železa in žlindre

je bilo treba najprej pod težkimi kladivi očistiti žlindre in drugih nečistoč, potem pa to homogeno gmoto prekovati v železne palice in nato v žeblje. Letne zmogljivosti proizvodnje leta 1581 so bile v Kropi za obe fužini skupaj 112 ton žebljev, 56 ton žebljev v Kamni Gorici in 28 ton žebljev v Kolnici. Fužina v Kolnici je prenehala obratovati že v 17. stoletju. V fužinah se je oblikoval sistem proizvodnje od rude do žeblja za prodajo doma in na tujih trgih. Fužinarji so za proizvodnjo najemali rudarje, oglarje, fužinske kovače in žebljarje. Najštevilčnejši so bili žebljarji.

HISTORY

ZGODOVINA

Velik napredek je železarstvo doživelo v 16. stoletju. Delovanje fužin in podeljevanje rudarskih pravic so začeli urejati z rudarskimi zakoni. Rudna nahajališča in gozdovi za proizvodnjo oglja so postali last deželnega kneza, rudarskim in železarskim krajem pa so bile priznane posebne pravice. Ferdinandov rudarski red, ki ga je leta 1550 na prošnjo fužinarjev iz Krope, Kamne Gorice in Kolnice izdal Ferdinand I. Habsburški, poznejši rimskonemški cesar, je Kropi, Kamni Gorici in Kolnici priznaval posebno samoupravo, ki jo je neodvisno od zemljiških gospodov vodil rudarski sodnik. Red je pomenil pravno podlago za poznejše splošne rudarske rede iz 16. in 17. stoletja. Veljali so do reform cesarja Jožefa II. leta 1781.

11


and hammered using the power hammer to drive out any remaining slag and impurities. This homogeneous mass was then forged into iron rods and then nails. The annual production capacity in 1581 in both foundries in Kropa was 112 tonnes of nails, 56 tonnes in Kamna Gorica and 28 tonnes in Kolnica. The foundry in Kolnica ceased operating in the 17th century. A system of production was developed in the ironworks – from ore to nails – for sale both domestically and on foreign markets. The owners of the ironworks hired miners, charcoal burners, blacksmiths and nail makers. Nail makers were the most numerous.

Kamnogoriška fužina po risbi Ladislava Benescha, 1891. Ostanki fužine v Kamni Gorici po drugi svetovni vojni. Fužina je obratovala do leta 1872.

The Kamna Gorica foundry according to a drawing by Ladislav Benesch, 1891.

Remains of the foundry in Kamna Gorica after World War II. The foundry operated until 1872. Zgornja fužina v Kropi ob koncu 19. stoletja Fužine so se sčasoma izpopolnile. Peči na volka so v začetku 19. stoletja nadomestile večje peči, ob njih so bile zgrajene čistilne peči (presnovke) za predelavo surovega železa (grodlja) iz plavžev v kovno železo. The Upper foundry in Kropa at the end of the 19th century The foundries were gradually improved over time. At the start of the 19th century the bloomery furnaces were replaced by larger blast furnaces, alongside which refining furnaces were built for the transformation of cast pig iron from the blast furnace into wrought iron.

HISTORY

ZGODOVINA

12

The foundry was an ironworking plant where iron was produced from ore using wood charcoal. It was combined with the smelting furnace and a water-powered hammer, as well as a water collector, water barriers, artificial water channels (rake) and two water wheels. The bellows pumped the required air. In the 15th century there were four working foundries: two in Kropa – the Lower (Spodnja) and Upper (Zgornja) foundries, one in Kamna Gorica and one in Kolnica. Iron for forging was initially produced in the so-called Slovenian furnaces where the product from reducing iron ore was a bloom (volk). Bloom, the spongy mass of wrought iron mixed with slag, was reheated

13

Cajnarice Forges for semi-finished products K fužinam so spadale še kovačnice, kjer so s pomočjo vodnega kladiva kovali polizdelke, železne palice za izdelavo žebljev – cajne. Fužinic ali cajnaric je bilo v Kropi sedem, nahajale so se nad naseljem ob zgornjem toku Kroparice. V Kamni Gorici so fužinarji Kappusi imeli dve cajnarici, tretja, ki je spadala h kamnogoriški fužini, je bila v Lipnici, četrto so zgradili šele v začetku 19. stoletja in jo nato predelali v kovačnico za orodje (Skirarca). In addition to the foundries there were also forges for semi-finished products (cajnarice) where, with the help of a water-powered hammer, iron bars were further divided into iron rods – known as 'cajni' – ready for the production of nails. There were seven such workshops in Kropa situated above the settlement beside the upper flow of the Kroparica stream. In Kamna Gorica the Kappus ironmasters had two such forges, a third, which belonged to the Kamna Gorica foundry, was in Lipnica,

and a fourth was built at the beginning of the 19th century and was then transformed into a blacksmiths' workshop for toolmaking - known as 'Skirarca'.

Ohranjeno težko kladivo (repač) na vodni pogon v Kropi, ki so ga nekdaj uporabljali za izdelavo cajnov – polizdelkov za žeblje. The preserved water-powered hammer in Kropa, which was once used for producing semi-finished iron rods for nailmaking.


Vigenjca Na bajerju in Nava v Kropi, 1904. The Na bajerju and Nava nail forges in Kropa, 1904.

The Vigenjci nail forges were a typical example of manufacturing workshops. The ironmasters supplied their hired workers – nail makers – with the necessary iron and coal. The workers were paid according to the number of nails produced. In some cases they produced up to 2000 nails per day. Women also worked in the forges. A woodcut from 1891.

14

Vigenjci

HISTORY

ZGODOVINA

Vigenjci so bili značilen primer manufakturnih delavnic. Fužinarji so svoje najete delavce – žebljarje – zalagali s potrebnim železom in ogljem. Plačani so bili po količini izdelanih žebljev. Na dan so skovali tudi do 2000 žebljev. Kovale so tudi ženske. Lesorez iz leta 1891.

15 Kovači v Kamni Gorici pred drugo svetovno vojno. Blacksmiths in Kamna Gorica prior to World War II.

Nail Forges Poimenovanje 'vigenjc' za žebljarsko delavnico je poznano v Kropi, Kamni Gorici in Železnikih. Vsak izmed vigenjcev je imel še svoje posebno ime, npr. v Kropi vigenjc Vice, Lukov vigenjc, vigenjc Na Bajerju, v Kamni Gorici pa vigenjc Kofara, vigenjc pod Krokovco, vigenjc pred Kapsam … Vigenjci so bili deloma lesene, deloma zidane stavbe, postavljene ob umetne kanale (rake). Vodna kolesa so poganjala mehove, ti pa so dovajali potrebno sapo do kovaških ognjišč v notranjosti. Ob lesenih stranicah vigenjcev so se nahajala skladišča za oglje. V prvi polovici 19. stoletja je bilo v Kropi 19 vigenjcev in v Kamni Gorici 10.

The name 'vigenjc' was given to nailmaking workshops in Kropa, Kamna Gorica and Železniki. Each of the nail forges had its own special name, e.g. in Kropa there were the Vice nail forge, the Lukov vigenjc (the Luka's nail forge) and the 'Na Bajerju' nail forge (on the pond) whilst in Kamna Gorica there were the 'Kofara' nail forge, the 'pod Krokovco' nail forge (under Krokovca), and the 'pred Kapsam' (in front of Kapus) nail forge. The vigenjc nail forges were partly wood, partly brick buildings, built alongside the artifical water channels. Water wheels drove the bellows which provided the required air for the blacksmiths' fires in the workshops. Charcoal warehouses were located alongside the wooden walls. In the first half of the 19th century there were 19 vigenjc workshops in Kropa and 10 in Kamna Gorica.

Vigenjci v Kamni Gorici ob koncu 19. stoletja, Ladislav Benesch, lesorez. The nail forges in Kamna Gorica at the end of the 19th century, Ladislav Benesch, woodcut.

Vigenjc Vice, 1904. The Vigenjc nail forge, 1904.


The caravans masters, as depicted by Janez Vajkard Valvazor, 1689. The old transport routes from the Gorenjska ironworking centres led towards Udine, Gorica, Duino, Štivan, Trieste and Venice, and from there to a great part of the Mediterranean. Nails were transported in special flat barrels called 'barigle'. In the 16th century, 30 strong horses were required to transport 1200 'barigle' of nails produced in Kropa. The travelling caravan would set off on its two-week long journey up to 20 times per year.

V 500 letih so žeblje iz Krope in Kamne Gorice prevažali in prenašali s konji, kamelami, z mulami, osli, vozovi, ladjami in vlaki od Črnega morja do Atlantskega oceana in od Skandinavije do Etiopije. Največji razcvet je žebljarstvo doživelo v 18. in v začetku 19. stoletja, ko je železarstvo v obeh krajih skupaj preživljalo več kot 2000 ljudi. Fužinarji so za proizvodnjo najemali rudarje, oglarje, fužinske kovače in kovače žebljarje, za prevoz žebljev pa tovornike. Najpomembnejši trg do konca 18. stoletja je bilo območje Beneške republike, v 19. stoletju pa Trst. Ob koncu 19. stoletja je za Kropo in Kamno Gorico nastopil konec 500-letnega delovanja fužin ter sobivanja fužinarjev

in žebljarjev. Zaradi pomanjkanja domače železove rude in nedonosnosti so fužine prenehale obratovati: leta 1872 fužina v Kamni Gorici, leta 1874 in 1880 fužini v Kropi. Strojno izdelani žeblji in vijaki so nadomestili večino ročno kovanih žebljev. Z izdelavo železniških žebljev in vijakov so v Kropi in Kamni Gorici stopili v korak s časom. Proizvodnja žebljev se je nadaljevala v prvo polovico 20. stoletja. Leta 1894 je bila za oba kraja v Kropi ustanovljena žebljarska zadruga industrijskega tipa. Ohranjala je ročno delo in hkrati postopoma uvajala strojno izdelavo žebljev in vijakov: železniški žeblji (leta 1901), gradbeni žeblji (leta 1913) in čevljarski žeblji (leta 1920), vijaki in matice (leta 1924).

Industrijska zadruga v Kropi pred drugo svetovno vojno. The Industrial co-operative in Kropa prior to World War II.

closed in 1872, followed by the ironworks in Kropa in 1874 and 1880. Mechanically produced nails and screws replaced the majority of those previously hand-forged. The production of iron nails and screws in Kropa and Kamna Gorica was in step with the times. The production of nails continued in the first half of the 20th century. In 1894 the nail makers industrial co-operative for both Kropa and Kamna Gorica was founded in Kropa. It preserved the tradition of manual forging and simultaneously phased-in the mechanical production of nails and screws: railway nails (1901), construction nails (1913), shoemakers nails (1920), and screws and nuts (1924). HISTORY

ZGODOVINA

16

Tovorniki po Janezu Vajkardu Valvazorju, 1689. Stare tovorniške poti iz gorenjskih fužinarskih središč so vodile proti Vidmu, Gorici, Devinu, Reki, Štivanu, Trstu in Benetkam, od tam pa po večjem delu Sredozemlja. Žeblje so prevažali v posebnih ploščatih sodih, ki so jim rekli barigle. V 16. stoletju je bilo za prevoz 1200 barigel žebljev, izdelanih v Kropi, potrebnih 30 močnih konj. Karavane tovornikov so se na dva tedna dolgo pot odpravile do 20-krat na leto.

Over a period of 500 years, nails from Kropa and Kamna Gorica were transported by horses, mules, donkeys, camels, oxen, ships and trains from the Black Sea to the Atlantic Ocean and from Scandinavia to Ethiopia. The biggest boom in nail-making was experienced in the 18th and the beginning of the 19th century, when the ironworks in both villages employed more than 2000 people. There were miners, charcoal makers, blacksmiths and nail makers employed in production, and caravan leaders for the transport of nails. Up to the end of the 18th century the most important market was the area of the Republic of Venice, and Trieste in the 19th century. The end of the 19th century brought the end of the 500-year operation of the ironworks in Kropa and Kamna Gorica, and with it the end of the co-existence of ironmasters and nail makers. Due to the lack of domestic iron ore and unprofitability, the ironworks ceased to operate. First the Kamna Gorica ironworks

17


Žeblji

ZGODOVINA

Žeblji so bili več kot pol tisočletja glavni proizvod kroparskega in kamnogoriškega železarstva – razvili so jih več kot sto vrst, mer in oblik. Izjemna zbirka v Kropi in Kamni Gorici izdelanih žebljev iz 19. in prve polovice 20. stoletja je ohranjena v Kovaškem muzeju v Kropi. Največji žebelj iz muzejske zbirke v dolžino meri 70 centimetrov.

18

For more than half a millenium nailmaking was the main production at the Kropa and Kamna Gorica ironworks. More than a hundred types, sizes and shapes of nail were developed. An exceptional collection of nails produced in Kropa and Kamna Gorica in the 19th and the first half of the 20th century is exhibited at the Iron Forging Museum in Kropa. The largest nail in the museum's collection has a length of 70 centimetres.

Do druge polovice 19. stoletja so gorenjske fužine proizvajale predvsem žeblje, prilagojene potrebam sredozemskega trga. Zanje so bili značilni žeblji z dvokrilnimi glavami 'na dva pera', poimenovani z italijanskimi imeni. To so bili dolgi tanki žeblji za mehek les (tratti) ter debelejši in krajši žeblji za trd les (grossi). Do konca 19. stoletja so jih uporabljali v ladjedelništvu.

V Kropi so žeblje planinčarje izdelovali že med prvo svetovno vojno za avstrijsko vojsko. Po letu 1932, med gospodarsko krizo, so se za nakovala vrnili mnogi kroparski in kamnogoriški kovači. Potrebe po planinčarjih so se povečale zaradi razvoja gorništva in zimskega turizma in izdelovati so jih začeli v milijonskih količinah, največ za potrebe švicarskega in avstrijskega trga. Leta 1940 so jih izdelali 25 milijonov.

In Kropa 'planinčarji’ nails were produced during World War I for the Austrian military. After 1932, during the economic crisis, many Kropa and Kamna Gorica blacksmiths returned to the anvil. The needs for 'planinčarji' nails increased due to the growth in mountaineering and winter tourism, and they began to produce them in their millions, the biggest quantities to meet the needs of the Swiss and Austrian markets. In 1940 there were 25 million produced.

19

Up until the second half of the 19th century the Gorenjska foundries mainly produced nails, which were tailored to the needs of the Mediterranean market. Wing-headed nails were the most typical, which were given Italian names - long thin nails for soft wood (tratti) and fatter and shorter nails for hard wood (grossi). Up to the end of the 19th century such nails were used in shipbuilding. Nekateri vigenjci so se ohranili še v 20. stoletje. V njih so še nekaj let po drugi svetovni vojni kovali posebne tipe žebljev, ki jih strojna industrija ni spodrinila. Najpomembnejši med njimi so bili žeblji za potrebe železnic in rudnikov ter čevljarski žeblji planinčarji za okovanje planinskih in vojaških čevljev. Žeblji planinčarji so imeli posebno krilato obliko za okovanje robov na podplatih pohodnih čevljev. Zaradi zahtevne izdelave in pomena njihove proizvodnje v prvi polovici 20. stoletja so postali simbol kroparskega in kamnogoriškega žebljarstva. Še posebej veliko so jih izdelali v industrijski zadrugi, ki jih je prodajala pod trgovsko znamko REX.

Some nail forges still remained in the 20th century where, for some years after World War II, there were special types of nails forged, which were not superseded by mechanical processes. The most important among them were nails for the needs of railways and mines, as well as 'planinčarji' nails used by shoemakers for studding the edges of the soles of hiking and military boots. 'Planinčarji' nails had a special winged shape for studding the edges of the soles of hiking shoes. Due to the complex manufacturing process and the importance of their production in the first half of the 20th century, this type of nail became a symbol of Kropa and Kamna Gorica nail-making. An especially large number of them were produced in the industrial co-operative, and were sold under the trademark REX.

HISTORY

Nails

Izdelovanje čevljarskih žebljev planinčarjev v Kamni Gorici, 1952. Making 'planinčarji' nails in Kamna Gorica, 1952.


21

(494 m n. m., 764 prebivalcev) (494m above sea-level, 764 residents) Staro fužinarsko naselje se nahaja na dnu veličastnega amfiteatra, ki ga ustvarjajo strma pobočja Jelovice. Dolina je odprta proti severu, od koder pripelje cesta iz Lipniške doline, na jugozahodu pa jo zapira strma Zidana skala (Črni vrh, 1307 m n. m.). In čeprav nekateri še danes pravijo, da se Kropa nahaja »na koncu sveta«, jo cesta skozi Jamnik povezuje z Dražgošami in s Selško dolino. V bližini te ceste, po strmih obronkih Jelovice, je nekdaj potekala stara tovorniška pot, ki je iz Krope vodila proti Vidmu in Trstu. Naselje domačini delijo na Zgornji (Kotel), Srednji (Plac) in Spodnji konec. Staro trško jedro je na obeh straneh potoka; stisnjeno je ob pobočja, na prisojni strani nižje v dolini pa se raztezata novejši naselji Dolina in Stočje. V isto lokalno skupnost spada še Brezovica (145 prebivalcev) z gručastim starim jedrom in novim delom na terasi nad potokom Lipnica. Tovarna na začetku naselja je naslednica industrijske zadruge, ki je bila že pred drugo svetovno vojno pomemben del jugoslovanske kovinske industrije. Po

KROPA

KROPA

20

KROPA drugi svetovni vojni je bila Tovarna vijakov Plamen Kropa ena večjih tovarn vijakov na območju nekdanje Jugoslavije, zaposlovala je do 600 delavcev. Današnja tovarna novi Plamen deluje od leta 1997. The old ironworks settlement is located at the bottom of a grand natural amphitheatre, which is created by the steep slopes of the Jelovica plateau. The valley is open towards the north, from where a road leads to the Lipnica valley. On the southwest side the narrow valley is closed-in by the steep Zidana skala rockface (Črni vrh, 1307m above sea-level). Although today some people still say that Kropa is situated 'at the end of the world', the road through Jamnik connects it with Dražgoše and the Selca Valley. Close to the road, on the steep slopes of the Jelovica plateau, there was once an old freight route, leading from Kropa towards Udine and Trieste. The settlement is split into 3 areas; Upper (Kotel), Middle (Plac) and Lower (Spodnji konec).

The old market centre is on both sides of the stream; Dolina and Stočje, the newer parts of the settlement, are nestled against the slopes on the sunny side lower down the valley. The hamlet of Brezovica (145 residents), with its tightly-packed old centre and newer part on the terrace above the Lipnica stream, belongs to the same local community. The factory at the entrance to Kropa is a

successor to the industrial co-operative which, prior to World War II, was an important part of the Yugoslav metal industry. After World War II it became Tovarna vijakov Plamen Kropa (The Plamen Kropa Screw Factory), one of the largest screw factories in the area of the former Yugoslavia, employing up to 600 workers. Today's factory, novi Plamen, has been in operation since 1997.

Najstarejša upodobitev Krope. Janez Vajkard Valvazor, Slava Vojvodine Kranjske, 1689. The oldest depiction of Kropa. Janez Vajkard Valvazor, The Glory of the Duchy of Carniola, 1689.


KROPA

KROPA

22

23

Plac The 'Plac' Main Square Čeprav po ovinkasti cesti v naselje lahko prispemo iz katerekoli izmed treh smeri, nas pot zmeraj pripelje na glavni trg ali Plac. Cesta se ob potoku dviga proti najožjemu delu, Kotlu, in dalje na Jamnik, spušča pa proti Spodnjemu koncu. Podoba starega naselja se je oblikovala do konca 18. stoletja z nizom fužinarskih hiš, dvema cerkvama ter železarskimi obrati. Po urbanističnih posebnostih ter ohranjenih tehniških, kulturnih in zgodovinskih spomenikih spada Kropa med najpomembnejše slovenske zgodovinske kraje. Od leta 1953 je trško jedro kulturni spomenik državnega pomena.

Although it is possible to reach the village on winding roads from any of three directions, all the roads eventually lead to the main square, known as 'Plac'. In one direction the road runs beside the stream rising towards the narrowest part, Kotel, and further up to Jamnik, whilst in the other direction it descends towards the lower part of the village – Spodnji konec. The old village developed and acquired its form up until the end of the 18th century, with a row of ironmaster's houses, two churches and ironworks buildings. Kropa is among the most important historical places in Slovenia in terms of its urbanistic characteristics and preserved technical, cultural and historical monuments. Since 1953 it has been protected as a cultural monument of national importance.


kroparske protestante govoril škof Tomaž Hren, povezuje glavni trg in župnijsko cerkev sv. Lenarta. Streha je krita s skrilavcem, na vrhu je nameščena krogla z vetrolovom v obliki sv. Florjana – zavetnika pred ognjem –, izrezanega iz pločevine. V nišah so upodobljeni Marija, sv. Mihael, sv. Lenart in škof Hren. Na južnem delu trga je partizanski spomenik, delo kiparja Staneta Keržiča iz leta 1965. Železne figure je izdelala domača umetnokovaška delavnica UKO.

In the narrow valley beside the Kroparica stream there was limited space for a settlement. The buildings, which were formerly the property of the owners of the ironworks, are mostly multi-storied houses leaning into the hillside and situated closely next to each other. Among the most noticeable are Macol House (Macolova hiša) [Kropa 58] and Klinar House (Klinarjeva hiša) [Kropa 10] due to their construction, typical of renaissance and baroque mansions. From 1888-1957 there was a primary school in Macolova hiša, whilst KlinarJeva hiša today houses the Iron Forging Museum. To the rear of the houses on the steep banks there were once the shacks of charcoal burners, miners and nail makers. There are two churches situated above the village on either side of the Kroparica stream. Florjan's shrine, which stands

in the 'Plac' main village square in the spot where Bishop Tomaž Hren spoke out against Kropa's protestants, connects the main square and the parish church - St. Lenart's. The roof is covered with slate, at the top there is a sphere with a windbreak in the shape of St. Florjan – the patron saint of fire – cut from sheet metal. In the niches there are depictions of Mary, St. Michael, St. Leonard and Bishop Hren. On the south side of the square there is a partisan monument, the work of the sculptor Stane Keržič from 1965. The iron figures were made at the local UKO ironforging workshop.

KROPA

KROPA

24

Ozka dolina ob potoku Kroparica je nudila le malo prostora za naselje. Stavbe, nekdaj last lastnikov železarskih obratov, so večinoma večnadstropne in naslonjene na hrib tesno druga ob drugi. Zelo opazni sta Macolova (Kropa 58) in Klinarjeva hiša (Kropa 10) zaradi gradbenih sestavin, značilnih za renesančne in baročne graščine. V prvi je bila od leta 1888 do 1957 osnovna šola, v drugi se zdaj nahaja Kovaški muzej. Zadaj na strmini so bile nekoč bajte oglarjev, rudarjev in žebljarjev. Levo in desno od potoka se nad naseljem dvigata dve cerkvi. Florjanovo znamenje na Placu, ki stoji na mestu, kjer je zoper

25


Fužinarske hiše

V najemniška stanovanja se je prišlo iz skupne veže, ki so jo uporabljali tudi za kuhinjo. V njej je bilo več ognjišč – mestej –, kjer so kuhali in kurili. Tako ognjišče je ohranjeno in predstavljeno v Klinarjevi hiši (Kovaški muzej). Entrance to the rented accommodation was via the common hallway, which was also used as a kitchen. The hallways contained several fireplaces which were used for cooking and heating. Such a preserved fireplace can be seen in Klinar's House (Klinarjeva hiša) – home to the Iron Forging Museum.

26

Na sprehodu po starem trškem jedru Krope lahko opazujemo visoke stanovanjske hiše, ki so reprezentativni primer železarske arhitekturne dediščine kraja. Fužinarska hiša v Kropi je večinoma dvonadstropna stanovanjska stavba, s pročeljem obrnjena proti potoku in cesti, zadaj pa naslonjena na strm breg. Bogatijo jo kamnoseški detajli iz zelenega kamna (tuf), ki ga je v 19. stoletju obdelovala družina Kocijančičev iz okolice Radovljice, kovani dodatki pa pričajo o poreklu kraja (železne polknice, okenske mreže, kovana okovja vrat, izveski in luči). V Kropi so posestniki (fužinarji) in večinski sloj prebivalstva (kovači) živeli skupaj v stavbah, ki so bile v lasti fužinarjev, njihovi delavci pa so imeli najete sobe. V pritličjih so bile za velikimi vrati nekdaj trgovine, gostilne ali skladišča za polizdelke in žeblje. V prvem nadstropju je bilo stanovanje fužinarjeve družine. V več kroparskih hišah so še ohranjene značilne velike osrednje sobe, okrašene s štukaturami, kasetiranimi in poslikanimi stropi. V drugem nadstropju so bile večje ali manjše sobe, ki so jih uporabljali za najemniška stanovanja kovaških družin. V eni sobi je navadno živela ena veččlanska družina, neredko pa tudi dve ali tri. Ker so bile prenatrpane, so spali v lesenih kamrah na podstrešjih. Tam so bile tudi drvarnice. When strolling through the old market centre of Kropa you can see the tall residential houses which are representative of the area's typical ironwork architectural heritage. The majority of ironworks houses in Kropa were two-storey residential buildings, with facades facing the stream and the road, and the rear of the house against a steep bank. The houses are adorned with masonry details from green stone (tuff) which, in the 19th century, were produced by the Kocijančič family from the surrounding Radovljica area; wroughtiron embellishments testify to the place

Fovšaritnica Fovšaritnica Museum House of origin (wrought-iron shutters, window grills, door fittings, signs and lights). In Kropa the owners (ironmasters) and the majority of the population (blacksmiths) lived together in buildings that were owned by the ironmasters, whilst their workers rented rooms. Behind the large doors on the ground floor there were once shops, inns or warehouses for semi-finished products and nails. The first floor was the residental quarters for the ironmasters families. Many houses in Kropa still today have preserved typical large central rooms, decorated with stucco, with painted and coffered ceilings. On the second floor there were smaller or larger rooms which were rented out to blacksmiths and their families. Typically one large family would live in one room, though it was also fairly common that two or three families shared a room. As the rooms were overcrowded, they slept in small closets in the attic, which was also used to store wood used for heating purposes.

V Zgornji Kropi, tik ob kroparskem Placu, stoji ena bolje ohranjenih fužinarskih hiš s stavbno zasnovo iz 17. stoletja in restavrirano zunanjo podobo. Ime hiše (zdaj Kropa št. 28) izhaja iz razmer, ki so bile značilne za kroparsko stanovanjsko kulturo, tj. skupno kuhinjo z več ognjišči v veži. Zaradi velikega števila kovaških družin, ki so živele v najemniških sobah fužinarskih hiš, je pri enem ognjišču kuhalo več gospodinj. Nemalokrat je prišlo do zavisti ('fovšije'), ko so druga drugi gledale v lonce. V notranjosti hiše je urejena ljubiteljska etnološka zbirka, ki prikazuje življenje kroparskih kovaških družin v času fužinarskega železarstva. One of the best preserved of the ironwork houses in the village, the Fovšaritnica Museum House is in the upper part of Kropa, adjacent to the 'Plac' main square. The house has a 17th century layout and restored exterior. The name of the house (nowadays simply Kropa No. 28) originated from the conditions which were typical for Kropa's residential culture – a communal kitchen with several fireplaces in the hallways. Due to the large number of blacksmiths families who lived in rented rooms in the ironworks houses, several families would cook on one stove.

It wasn't unusual for there to be envious glances when looking at what was cooking in others pots - 'fovšija' is a Slovene dialect word for 'envy', hence the house name Fovšaritnica. Today the interior of the house contains an ethnological collection which depicts the life of blacksmiths families in Kropa in the time of the ironworks. Ogled hiše in etnološke zbirke je možen po predhodni najavi. The house and museum collections can be viewed upon prior arrangement. Informacije/Information: M: 00386 (0) 41 849 941 E: fovsaritnica@gmail.com

KROPA

KROPA

Ironmaster's Houses

27


Side entrance to the church.

28

Župnijska cerkev sv. Lenarta The Parish Church of St. Leonard Cerkev je bila sezidana leta 1481, sedež kroparske župnije pa je od leta 1620. Cerkev je v osnovi gotska. Zvonik, ki se drži cerkve na severni strani, ima neogotsko streho, pokrito s skrilavcem. Notranjo opremo so ustvarili slovenski umetniki 18., 19., in 20. stoletja: Matija Bradaška, Miha Maleš, Henrieta Langus, Ivana Kobilica, Janez Krstnik Potočnik, Jožef Šubic, Leopold Layer oz. njegova delavnica, Ignacij Ahrer ter Peter Janežič ter tirolska slikarja Josef Plank in Ferdinand Stuffesser. Orgle iz leta 1862 so delo Franca Deua iz Ljubljane. Daritveni oltar, Križani, podstavek za knjigo in ambon so umetniško-kovaško delo domačinov Jožeta Šolarja in Joža Bertonclja. V cerkveno fasado so vzidani kakovostni kamniti in liti nagrobniki ter spominska plošča žrtvam prve svetovne vojne. Kakovostno delo je še lesen križ s Križanim ob župnišču. Na pokopališču je železen križ

s Križanim livarne Dvor pri Žužemberku iz leta 1886 in nekaj lepo kovanih nagrobnikov. Z obzidja se ponuja enkraten razgled na v ozko dolino ujeto naselje in na višje ležečo drugo kroparsko cerkev.

The Parish Church of St. Leonard was built in 1481, and has been the seat of the Kropa parish since 1620. The church is of gothic design. The bell tower, which is attached to the church on the northern side, has a neo-gothic slate-covered roof. The interior fittings were produced by Slovene artists from the 18th, 19th and 20th centuries: Matija Bradaška, Miha Maleš, Henrieta Langus, Ivana Kobilica, Janez Krstnik Potočnik, Jožef Šubic, Leopold Layer (produced by his workshop), Ignacij Ahrer and Peter Janežič, as well as the Tyrol painters Josef Plank and Ferdinand Stuffesser. The organs, from 1862, are the work of Franc Deu from Ljubljana. The sacrificial altar, crucifix, book rest and ambon are artistic wrought-iron, made by the locals Jože Šolar and Joža Bertoncelj. On the facade of the church there are quality stone and cast-iron tombstones, as well as a memorial plaque to the victims of World War I. The wooden cross with a crucifix next to the rectory is another quality piece of work. In the cemetery

Nagrobni spomenik kovaškega mojstra Joža Bertonclja (1901–1976). A headstone made by the master blacksmith Joža Bertoncelj (1901–1976).

Matija Bradaška, freska sv. Miklavža. Matija Bradaška, fresco of St. Nicholas. there is an iron cross with a crucifix dating from 1886 from the foundry at Dvor near Žužemberk, as well as some nicely-forged headstones. From the surrounding walls there is a beautiful view of the village in the narrow valley and of Kropa's other, higher-lying, church.

KROPA

KROPA

Stranski vhod v cerkev.

29


Podružnična cerkev Matere Božje (Kapelca)

KROPA

The Succursal Church of the Mother of God (Kapelca)

30

Podružnična cerkev, med domačini poznana kot Kapelca (Pri kapelci), je eden najzanimivejših gorenjskih baročnih arhitekturnih spomenikov. Posvečena je bila 2. julija 1729. Stoji na mestu, kjer naj bi po izročilu sedem dečkov leta 1705 našlo podobico Marije milostljivega srca in zanjo postavilo oltarček. Po vrsti čudežev so k njemu prihajali romarji. Romarska pot je pozneje zamrla, oživljena je bila leta 1868, zdaj pa je spet nekoliko pozabljena. Zvonik in cerkvena ladja sta bila sredi 19. stoletja povišana. V neogotskem zvoniku nad prezbiterijem je navček, ki je v preteklosti zvonil tudi kot opozorilo tovornikom, ko so se podajali v tujino prodajat žeblje. Oprema v cerkvi je poznobaročna. Med avtorji poslikav srečamo Leopolda Layerja, Petra Janežiča, Matijo Bradaška. Mežnarija poleg cerkve je baročna stavba iz leta 1741. The succursal church, known among locals as Kapelca, or Pri Kapelci, is one of the most interesting baroque

There are a number of votive paintings in the church, among them is an image of the Veneration of Mary, also the work of Janez Krstnik Potočnik. On the painting there are boys who, according to tradition, found and then worshipped an image, printed on paper, of the Kropa Mother of God. Among them was a mute boy, Jurij Klemenc, who, on finding the picture, is said to have started to speak. Liza Hribar, Kroparska Mati Božja, zasebna last. Liza Hribar, Kropa's Mother of God, personal property. architectural monuments in Gorenjska. It was consecrated on 2nd July 1729. The church stands in the spot where, according to tradition, in 1705 seven boys found a picture of Mary of Merciful Heart and built an altar for her. After numerous miracles, pilgrims began to visit. Pilgrimage journeys eventually died away, before being revived in 1868, although today the tradition has become somewhat forgotten. The bell tower and church nave were raised in the mid-19th century. In the neoGothic bell tower above the presbytery there is a death bell, which in the past used to ring as a warning to those setting off abroad to sell nails. The church fittings are entirely late-Baroque. The paintings are the work of, among others, Leopold Layer, Peter Janežič, and Matija Bradaška. The Sextons' house next to the church is a baroque building dating from 1741.

Lodnovo znamenje. V Kropi rojeni slikar Janez Krstnik Potočnik (1749–1834) je avtor fresk znamenja pred hišo V Lodnu (h. št. 7) na začetku poti proti Kapelci. Prikazujejo stvarjenje Adama, predstavitev v templju, Jezusa z apostoli, sv. Luko ter prizor z milostno podobo Matere Božje in romarji. Lodn Shrine. The Kropa-born painter Janez Krstnik Potočnik (1749–1834) painted the frescoes on the shrine in front of the Lodn house (no. 7) at the start of the path towards the church (Kapelca). The frescoes show the Creation of Adam, the Presentation at the Temples, Jesus with the Apostles, St. Luke, and a scene with the merciful picture of the Mother of God and pilgrims.

KROPA

V cerkvi je veliko votivnih slik, med njimi tudi Odkritje češčene Marijine podobe, ki se pripisuje Janezu Krstniku Potočniku. Naslikani so dečki, ki so po izročilu našli in potem častili na papir natisnjeno podobico kroparske Matere Božje. Med njimi je bil tudi nemi deček Jurij Klemenc, ki naj bi po odkritju čudežno spregovoril.

31


Vodne naprave ob Kroparici Water-driven devices beside the Kroparica Stream

KROPA

Slovenian Smelting Furnace

32

O nekdanji živahni fužinski dejavnosti še pričajo nekateri ohranjeni tehniški objekti ob Kroparici. Najvišje, v Dnu nad Kropo, se nahaja Slovenska peč, talilnica železa iz 14. stoletja. Arheološki ostanki tega pomembnega tehniškega spomenika so bili odkriti leta 1953 in so pokriti z zaščitno stavbo. Talilna peč je bila visoka tri metre in je v 10 urah dala 200 kg železa za kovanje, t. i. volka. Zanj so porabili od 600 do 800 kg oglja. Delovala je do sredine 15. stoletja, ko so se talilni obrati preselili nižje v dolino. Ohranjeni ostanki plavža se v virih iz 16. stoletja omenjajo kot Staro kladivo. Slovenska peč je najstarejši tovrstni spomenik v Sloveniji in dokumentira avtohtono taljenje železove rude na Slovenskem ob koncu poznega srednjega veka. Some preserved technical objects beside the Kroparica stream are evidence of the former lively ironworking industry. The highest, at Dno above Kropa, is the Slovenian smelting furnace dating from the 14th century. Archeological remains of this important technical monument were discovered in 1953 and were covered with a protective building. The smelting furnace was 3 metres high and in 10 hours it produced 200 kilogrammes of wrought

iron for forging – a so-called ‘bloom’ (volk) – for which 600-800 kg of charcoal was used. It was in operation up to the mid-15th century, when the iron smelting furnaces were moved lower down the valley. In sources from the 16th century, the preserved remains of the furnace are mentioned as ‘Staro kladivo’ (Old hammer).

In the 19th century there were two foundries, seven forges for rods and 19 nail forges located beside the Kroparica stream running down from the Slovenian smelting furnace (Slovenska peč). Water-driven devices and the artificial water troughs of the former blacksmith and ironwork plants have been partly preserved. In the upper part of Kropa the water cascade, water troughs and barriers are remains of the Upper foundry, demolished in 1919, and the nail forge beside it. The renovated pool in the lower part of Kropa is a remainder of the Lower foundry. A stone from the stone perimeter, marked with the year 1558, is preserved in the Iron Forging Museum.

KROPA

Slovenska peč

Od Slovenske peči navzdol so ob Kroparici še v 19. stoletju delovali dve fužini, sedem kovačnic – cajnaric – in 19 vigenjcev. Vodne naprave in umetne struge (rake) nekdanjih kovaških in železarskih obratov so deloma še ohranjene. V zgornjem delu Krope so vodni padec, rake in vodne zapornice ostanek Zgornje fužine, porušene leta 1919, in vigenjcev ob njej. Obnovljen bajer v spodnjem delu Krope je ostanek Spodnje fužine. Kamen s kamnitega oboda z letnico 1558 hrani Kovaški muzej.

33


The Vice nail forge is the only preserved forge for the manual forging of nails with an authentic preserved exterior and blacksmithing equipment inside. Iron was still being forged here in the first half of the 20th century, and the forge presents the priceless technical heritage of Gorenjska's nail-making areas. It is situated on a flat area on the left bank of the stream below the dam of the former Upper foundry. Next to the stream there is a wheel for driving the bellows, the interior contains three blacksmiths' fireplaces. Around each fireplace there are six stone stumps for anvils, above the fire in the centre is the 'kitchen', the place where blacksmiths' wives put their pans and cooked whilst working.

34

The Vice Nail Forge »Vigenjc, ki je nejeverno ovohaval vsako novotarijo, preden jo je sprejel, in je skozi stoletja ostal sam sebi zvest, konservativen, domišljav in sam svoj; črna zverižena delavnica s kolesom ob vodi, samopihom in mehovi, samoupravna galeja kovačev, ki so ob ješah greli železo v skupnem ognju in tudi življenje podrejali kolektivnim vplivom, je v zagonu delal vtis delovne tekme. V ritmu neurejenih glasov se je prepirljivo oglašala skrb za življenje, vtis, da se mudi. Temni prostor so križali žareči loki razbeljenih cajnov, pot iz ognja na nakovala in nazaj. Na panjovih so kovala sključena telesa žebljarjev, vsak z drugačno tehniko, s prilaščenimi udarci in gibi. Prirojena sposobnost je zmanjševala trud, odločevala uspeh.« (Joža Šolar)

Vigenjc Vice je edina ohranjena kovačnica za ročno kovanje žebljev z avtentično ohranjeno zunanjo podobo in kovaško opremo v notranjosti. Predstavlja neprecenljivo tehnično dediščino gorenjskih žebljarskih krajev, v njem pa so kovali še v prvi polovici 20. stoletja. Nahaja se na ravnici na levem bregu

KROPA

KROPA

Vigenjc Vice

The 'vigenjc' nail forge, which disbelievingly checked out each innovation before it was adopted, and through the centuries remained true to itself, conservative, proud and its own; a black distorted workshop with a wheel by the water, a self-blower and bellows, a selfgoverning galley of blacksmiths, who heated iron by the forge in the communal fire and whose lives were also under the influence of the collective, gave an impression of working competition. In the rhythm of irregular voices there was a contentious care for life, an impression of hurrying. The dark place was crossed by glowing arches of red-hot iron bars, from the fire to the anvils and back. The bodies of nailmakers worked bent over, each of them with their own technique, using appropriate strokes and moves. The inborn skills reduced the effort and determined their success.« (Joža Šolar) potoka pod jezom nekdanje Zgornje fužine. Ob vodnem toku je kolo za pogon mehov, v notranjosti pa so tri kovaška ognjišča. Okoli vsakega stoji šest kamnitih panjov z nakovali, nad ognjem na sredini je 'kuhinja', prostor, kamor so kovaške žene postavljale lonce in kuhale kar med delom.

35

Vigenjc Vice je muzejski objekt. Ogled s prikazom ročnega kovanja žebljev je omogočen predhodno najavljenim skupinam, v juliju in avgustu pa so organizirane predstavitve ročnega kovanja enkrat tedensko tudi za posamične obiskovalce.

The Vice nail forge now operates as a museum where, upon prior arrangement for groups, a demonstration of manual nail forging can be arranged. In July and August there are weekly organised demonstrations of manual forging, which can also be attended by individual visitors. Informacije in najave skupin/ Information and bookings: Kovaški muzej Kropa/ Iron Forging Museum Kropa T: +386 (0)4 533 72 00; +386 (0)4 533 72 01 E: kropa@mro.si; kovaski.muzej@mro.si Spletna stran/Website: www.mro.si


Kovaški muzej KROPA

Iron Forging Museum

36

Kovaški muzej ima prostore v Klinarjevi hiši na Placu. Mogočna stavba z ohranjenimi stavbnimi sestavinami iz 17. in 18. stoletja priča o blagostanju njenih lastnikov, fužinskih podjetnikov. Kasetiran strop salona v prvem nadstropju je obogaten s tremi baročnimi oljnimi platni. Od pohištva in druge opreme ni veliko ohranjenega. Muzej predstavlja izjemno kroparsko dediščino. V prvem nadstropju so z dokumenti prikazane zgodovinske osnove železarstva v Kropi, z maketami pa delovanje fužine (Zgornja fužina), vigenjca, mehov. Maketa v salonu prikazuje Kropo v prvi polovici 19. stoletja. Pomembna je zbirka nad sto vrst ročno izdelanih žebljev, od najmanjših za potempljanje čevljev, do 70 cm velikih za gradnjo rečnih jezov. Posebna soba je namenjena umetniško kovanim izdelkom Joža Bertonclja,

etnološka soba v drugem nadstropju pa ponazarja življenje kroparskih družin. V projekcijski sobi sta na ogled slovenska filma Milke in Metoda Badjura, Kroparski kovači (1954) in Koledniki (1967). The Iron Forging Museum is located in Klinar's House (Klinarjeva hiša) in the 'Plac' main square in the centre of Kropa. The magnificent building, with well-preserved 17th and 18th century architectural features, is evidence of the prosperity of its owners – ironmasters. The coffered ceiling of the saloon on the first floor is enhanced with three baroque oil paintings. There is little preserved furniture or other equipment. The museum presents Kropa's exceptional heritage. On the first floor documents show the historical basis of iron-forging in Kropa, models show the functioning of the ironworks, the Vice nail forge and bellows. A model in the reception room shows Kropa in the first half of the 19th century. Of particular importance is the collection

Muzej organizacijsko spada pod zavod Muzeji radovljiške občine, ki združuje še Čebelarski muzej, Mestni muzej in Galerijo Šivčeva hiša v Radovljici in Muzej talcev v Begunjah na Gorenjskem. Organisation of the museum falls under the association of Radovljica Municipality Museums, which also includes the Museum of Apiculture, the Municipal Museum, and the Šivec House Gallery in Radovljica, and the Museum of Hostages in Begunje na Gorenjskem. Uprava v Radovljici/ Administration in Radovljica: Muzeji radovljiške občine/ Radovljica Municipality Museums Linhartov trg 1, 4240 Radovljica Informacije/Information: T: +386 (0)4 53 20 520 E: info@mro.si www.mro.si

Muzej predhodno najavljenim skupinam nad 10 obiskovalcev omogoča prikaz ročnega kovanja žebljev v vigenjcu Vice in vodstvo po Kropi (najave vsaj tri dni pred želenim ogledom). Po predhodnem dogovoru je možen ogled muzeja tudi izven odpiralnega časa. By prior arrangement and for groups of 10 people or more, a demonstration of hand forging of nails in the Vice nail forge can be arranged, as well as a guided tour of Kropa. Bookings must be made at least three days in advance. Upon prior arrangement, visits to the museum and Vice nail forge can also be arranged outside usual opening hours. Informacije in najave skupin/ Bookings and information: Kovaški muzej Kropa/Iron Forging Museum Kropa Kropa 10, 4245 Kropa T: +386 (0)4 533 72 00; +386 (0)4 533 72 01 E: kropa@mro.si; kovaski.muzej@mro.si www.mro.si

URNIK ZA OBISKOVALCE/MUSEUM OPENING TIMES: 1/1–28/2 1/3–30/4; 1/5–31/10 1/11–31/12

tor/Tue–pet/Fri tor/Tue, čet/Thu, pet/Fri sre/Wed, sob/Sat, ned/Sun tor/Tue–sob/Sun tor/Tue, čet/Thu, pet/Fri sre/Wed, sob/Sat, ned/Sun

8.00–15.00 8.00–15.00 10.00–12.00 in/and 15.00–17.00 10.00–18.00 8.00–15.00 10.00–12.00 in/and 15.00–17.00

Muzej je odprt ob vseh praznikih, razen 1. januarja, 1. novembra in 25. decembra. The museum is open on all public holidays except 1st January, 1st November and 25th December.

KROPA

of over 100 types of handmade nails – from the smallest for soling shoes to 70cm nails for building river dams. A special exhibition room is designated for the artistic forged products of Joža Bertoncelj, and the ethnologic exhibition room on the second floor depicts the life of Kropa families. In the projection room there are two Slovene films available to view by Milka and Metoda Badjura – Kroparski kovači (Kropa's Blacksmiths) (1954) and Koledniki (The Carol Singers) (1967).

37


Umetniško kovaštvo

38

Okrasje iz železa na kroparskih hišah opozarja, da so v kraju izdelovali umetnostno kovane izdelke od vsega začetka. Leta 1937 je delo začela umetnokovaška delavnica, ki je v prvih letih svojega delovanja v iskanju svojega oblikovnega izraza sodelovala predvsem z arhitekti Plečnikove šole. V tej delavnici je svojo umetniško pot začel Joža Bertoncelj, ki se je uveljavil kot najpomembnejši mojster v slovenskem sodobnem oblikovanju železa. Po drugi svetovni vojni so mnogi kroparski umetnokovaški izdelki postali del opreme slovenskih domov, zasnovani so bili številni značilni svečniki in lestenci. Do leta 1954 je v Kropi delovala Šola za umetno kovinarstvo z oddelki za umetno kovaštvo, graverstvo in cizelerstvo. Od leta 1956 umetnokovaška delavnica deluje pod imenom UKO Kropa (Umetnokovaška obrt). UKO Kropa in nekaj drugih kovačev v Kropi in okolici še danes poskuša ohranjati stik z neprecenljivo dediščino kroparskega kovaštva in jo nadgraditi s sodobnim umetniškim oblikovanjem v železu. The decorative wrought-iron on Kropa's houses is evidence that artistic wrought-iron products were produced in the village from the outset of the trade. In 1937 an artistic blacksmiths' workshop began operating, which, in its first years of

operation in seeking its design expression, co-operated in particular with architects from the school of the famous Slovene architect Jože Plečnik. Joža Bertoncelj began his artistic career in the workshop, and went on to become the most important mastercraftsman of Slovenian contemporary design of wrought-iron. After World War II, many of Kropa's artistic wrought-iron products became part of the furnishings of Slovene homes and numerous candlesticks and chandeliers were designed. A School for Artistic Blacksmithing operated in Kropa up until 1954, with departments for artistic wrought-iron forging, engraving and chiselling. Since 1956 the workshop has been operating under the name UKO Kropa (Artistic Iron-Forging Trade). UKO Kropa, and a few other blacksmiths in Kropa and the surroundings, still today try to preserve contact with the priceless heritage of Kropa's iron-forging and upgrade it with modern artistic iron designs. Informacije/Information: UKO, umetnokovaška obrt, Kropa UKO, wrought-iron trade, Kropa T: +386 (0)4 533 73 00 E: info@uko.si www.uko.si

KROPA

KROPA

Decorative Ironwork

39


KROPA

Famous People from Kropa

40

Iz Krope je izšla vrsta pomembnih ljudi, cerkvenih dostojanstvenikov, gospodarstvenikov, politikov, znanstvenikov, umetnikov, športnikov, ki so pomembni tudi za širši slovenski prostor. V svetovnem merilu sta se uveljavila Anton Dermota (1910–1989), tenorist Dunajske državne opere, ter Dušan Petrač (1932), doktor fizikalnih znanosti, znanstveni sodelavec vesoljske agencije NASA. Spominska obeležja v Kropi imajo učitelj Marko Kovšca (1838–1894), pesnica Kristina Šuler (1866–1959), slikarja Janez Krstnik Potočnik (1749–1834) in Peter Žmitek (1874–1935) ter umetniški kovač Joža Bertoncelj (1901–1976). V gospodarsko in športno zgodovino se je zapisal Rudi Finžgar (1920–1995) kot soustanovitelj tovarne Elan in prvi slovenski smučarski skakalec, ki je leta 1947 preskočil 100 m. Dolgoletni ravnatelj žebljarske zadruge v Kropi Jože Gašperšič (1896– 1964) je doprinesel pomemben delež v raziskovanju zgodovine fužinarstva (Vigenjc, Ljubljana 1956) in glasbenega izročila.

Anton Dermota

A number of famous people have hailed from Kropa – church dignitaries, economists, politicians, scientists, artists, sportspersons – all of whom were also important for the wider Slovenia. Some are also known on the world scale - the tenorist of the Vienna State Opera, Anton Dermota (1910–1989), and Dušan Petrač (1932) a Doctor of Physics and Scientist at the NASA Space Agency. In Kropa there are memorials to the teacher Marko Kovšca (1838–1894), the poet Kristina Šuler (1866–1959), the painters Janez Krstnik Potočnik (1749– 1834) and Peter Žmitek (1874–1935) and the artistic blacksmith Joža Bertoncelj (1901–1976). Rudi Finžgar (1920–1995), the co-founder of the Elan factory and the first Slovene ski jumper, who jumped over 100 metres in 1947, is written into economic and sports history. The longtime manager of the nail makers industrial co-operative in Kropa, Jože Gašperšič (1896-1964) contributed an important share in the research of the history of ironworking (Vigenjc, Ljubljana 1956) and music heritage.

Dušan Petrač

41

Rudi Finžgar

Joža Bertoncelj

Jože Gašperšič, Vigenjc

Peter Žmitek

KROPA

Znameniti Kroparji

Kristina Šuler


RADOVLJICA, BLED, KRANJ

28

27 26

21

24

25

20 23

17 16

KROPA

SPODNJI KONEC

19

22

15 18 9 13

8 11 7

12

14

SREDNJI KONEC

10

6 5 3

VODIŠKA PLANINA

4

2

DRAŽGOŠE, JAMNIK 1

ZGORNJI KONEC

Key: 1. 2. 3. 4.

Slovenian smelting furnace Area of the former 'cajnarice' forges Čačman Shrine Birth house of the painter Peter Žmitek (No. 38) 5. The area of the former Upper foundry 6. Vice nail forge 7. Birth house of the painter Janez Krstnik Potočnik (No. 56) 8. Macol House (No. 58) 9. The house of the local artistic blacksmith Joža Bertoncelj 10. Pr' Kovač restaurant 11. Fovšartinica Museum House (No. 28) 12. 'Plac' main square

13. Partisan monument 14. Florjan Shrine 15. Birth house of the poet Kristina Šuler (No. 66) 16. Parish Church of St. Leonard 17. UKO 18. Iron Forging Museum 19. Lodn Shrine 20. Lower foundry pond 21. Remains of the smelting furnace of the Lower foundry 22. Succursal Church of the Mother of God 23. Shop, post office, ATM 24. Doctors surgery and pharmacy 25. Bus station 26. House of Culture 27. novi Plamen factory plant 28. Pri Jarmu restaurant

KROPA

KROPA

42

Legenda: 1 Slovenska peč 2 območje nekdanjih cajnaric 3 Čačmanovo znamenje 4 rojstna hiša slikarja Petra Žmitka (h. št. 38) 5 območje nekdanje Zgornje fužine 6 vigenjc Vice 7 rojstna hiša slikarja Janeza Krstnika Potočnika (h. št. 56) 8 Macolova hiša (h. št. 58) 9 hiša umetniškega kovača Joža Bertonclja (h. št. 61a) 10 Gostilna pr' Kovač VODIŠKA PLANINA 11 Fovšaritnica (h. št. 28) 12 Plac 13 partizanski spomenik 14 Florjanovo znamenje 15 rojstna hiša pesnice Kristine Šuler (h. št. 66) 16 župnijska cerkev sv. Lenarta 17 UKO VODIŠKA 18 Kovaški muzej PLANINA 19 Lodnovo znamenje 20 bajer Spodnje fužine 21 ostanki plavža Spodnje fužine 22 podružnična cerkev Matere Božje (Kapelca) 23 trgovina, pošta, bankomat 24 ambulanta in lekarna 25 avtobusna postaja 26 kulturni dom 27 tovarniški objekti novega Plamena 28 Gostilna pri Jarmu

43


KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

44

45

(538 m n. m., 537 prebivalcev) (538 metres above sea-level, 537 residents) Tam, kjer se Lipniška dolina najbolj zoži in kjer potok Lipnica naredi velik okljuk, je stisnjeno med planoto Jelovico in Dobravami nastalo staro železarsko naselje Kamna Gorica. Cesta Radovljica–Podnart se staremu jedru popolnoma izogne, zato ga je po ozki ulici najbolje odkrivati peš ali s kolesom. Stare hiše, ki jih krasijo portali iz zelenega kamna in kovano okrasje, se stiskajo ob dveh ulicah, ki se srečata na osrednjem parku ob veliki lipi. Novejši del naselja se razprostira na nekdanjih travnikih in poljih severno od vaškega jedra, od tam pa vodijo pohodne poti proti Radovljici, Dobravam, Otočam, k razvalinam Lipniškega gradu (Pusti grad, Zgornja Lipnica) ter na razgledno točko Zijavko.

Where the Lipnica valley narrows most and the Lipnica stream makes a large loop, the old ironworking village of Kamna Gorica was formed, squeezed between the Jelovica and Dobrava plateaus. The RadovljicaPodnart road does not run through the village, therefore it is possible to explore the village on foot or by bike. The old houses, which are adorned with portals from green stone (tuff) and wrought-iron decorations, are tightly-packed along the two streets which meet in the central park area by the large linden tree. The newer part of the village extends across former meadows and fields north of the village centre, from where walking trails lead towards Radovljica, Dobrava, Otoče, the ruins of Lipnica Castle (Pusti grad, Zgornja Lipnica) and the Zijavka viewpoint.

Najstarejša upodobitev Kamne Gorice. Janez Vajkard Valvazor, 1689. The oldest depiction of Kamna Gorica. Janez Vajkard Valvazor, 1689.


KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

46

Park pod lipo Park Under the Linden Tree Posebej slikovit je prostor ob stari vaški lipi, do katerega prispete po katerikoli poti se odpravite skozi vas. Prostor, kjer je nekoč stala edina fužina v Kamni Gorici, je urejen v majhen park s kamnitimi podstavki za nakovala iz kamnogoriških vigenjcev. Na mestu nekdanje fužine stoji spomenik padlim za svobodo v drugi svetovni vojni, ki ima obliko plavža, a je od prvotnega plavža mnogo manjši. Od tu je lep pogled na lesene vodne rake, razgled seže še proti cerkvi svete Trojice in Mežnariji, pod njima pa se ob baročni kapelici iz 19. stoletja stiskajo zanimive fužinarske hiše. Za kapelico stoji rojstna hiša Matevža Langusa, ki je kapelico poslikal. Mogočna fužinarska hiša poleg, ki jo krasijo štukature in bogate kovane

mreže na oknih, je rojstna hiša dr. Lovra Tomana. Med obema hišama vodijo stopnice proti cerkvi in Mežnariji. The area around the old village linden tree is especially picturesque and is reached from any of the ways through the village. The area, where there once stood the only iron foundry in Kamna Gorica, is today laid out as a small park with stone pedestals for anvils from the Kamna Gorica nail forges. Standing in the place of the former foundry there is now a monument to the fallen for freedom of World War II which is in the shape of a blast furnace, though it is significantly smaller than the original. From here there is a nice view of the

Langusovo znamenje (Langusova kapelica) je bilo leta 2016 restavrirano. Poslikave so delo Matevža Langusa in prikazujejo svetopisemske prizore (Krst v Jordanu, Kristus nese Križ, Marijino kronanje, Marija z Detetom, Zadnja večerja idr.).

Langus' Shrine (also known as Langus' Chapel) was restored in 2016. The original paintings, the work of Matevž Langus, show scenes from the Holy Bible (The Baptism in the Jordan, Christ Carrying the Cross, The Coronation of the Virgin, the Virgin Mary with Child, the Last Supper etc.).

wooden rake water channels, and the view extends further towards the Church of the Holy Trinity and the Sextons' Museum House, beneath which, next to the 19th century Baroque shrine, there are tightly packed interesting ironwork houses. Behind the shrine stands the birth house of the painter Matevž Langus, who

painted the shrine. The next-door large ironwork house, which is decorated with stucco and rich wrought-iron window grilles, is the birth house of Dr. Lovro Toman. Between the two houses there is a stairway that leads towards the church and the Sextons' Museum House (Mežnarija).

47


48

Med zanimivostmi je treba v Mali gasi, ki gre tik pod pobočjem Jelovice, omeniti lično obnovljeni hiši Pr' Gabru (h. št. 46a), v kateri potekajo literarne in kulturne prireditve, ter Pr' Kos (h. št. 47), za katero se v bregu bohoti čudovit vrt. Ob kamnitem mostičku je ohranjen kamen nekdanjega perišča. Ob glavni ulici izstopa Kapusova graščina, nekdaj imeniten dom rodbine Kappus pl. Pichlstain, v začetku 20. stoletja pa tudi priljubljeno gostišče, kjer so se srečevali literati ter naravoslovci. Na kosilo sem je iz letne rezidence na Bledu prihajal tudi jugoslovanski kralj Aleksander Karadžordžević z družino.

V bližini nekdanje Kapusove graščine je ohranjena skromna Šparovčeva kovačnica, v kateri so še v prvi polovici 20. stoletja kovali razne izdelke iz železa, ki so jih potrebovali kovači in njihove družine. Na zelenici onkraj potočka sta nekoč stala vigenjca.

Pol treh, pol treh,

V Kapusovi graščini so bili pred drugo svetovno vojno pogosti gostje znani Slovenci. Ko jih je obiskal pesnik Oton Župančič, je ob udarcih kladiv iz bližnjega vigenjca dobil navdih za znano pesem Žebljarska.

spet puha nam meh! Žareči žeblji so nam v očeh, do osmih zvečer žeblji, žeblji v očeh. Od štirih do ene voda kolesa, mehove nam žene, od osmih do treh žareči žeblji, žeblji v očeh … Oton Župančič, odlomek iz Žebljarske, 1920.

In the vicinity of the former Kappus Mansion there is the preserved modest Šparovec forge where various iron products, which blacksmiths and their families needed, were still being forged in the first half of the 20th century. On the lawn on the other side of the stream there once stood two nail forges.

Prior to World War II famous Slovenes were often guests at the Kappus Mansion. When the poet Oton Župančič visited, upon hearing the hitting of a hammer from the nearby forge, he got inspiration for the famous poem 'Žebljarska'.

Za vaško jedro Kamne Gorice so značilni vodni kanali (rake) ter številni mostovi in mostički. Danes je v vasi kar 15 zidanih in lesenih mostov, v času kovaštva pa jih je bilo še več, zaradi njih so kraj imenovali Male Benetke. Sistem vodnih rak je bil narejen v času kovaštva ter je služil potrebam fužine in kovačnic. Zahodno od vasi so na potoku Lipnica zgradili jez ter od tam del vode speljali v umetne struge, da so tako pridobili potreben padec za poganjanje vodnih koles ob fužini in kovačnicah. 

Šparovčeva kovačnica. The Šparovec forge.

Kamna Gorica is known for its rake water channels and numerous small bridges. Today the village has 15 brick and wooden bridges. During the times of the ironworks there were even more, hence the village was named 'Male Benetke' (Little Venice). The system of water channels was created in the times of the ironworks and served the needs of the forges and foundries. A dam was built west of the village on the Lipnica stream, from where water ran in artificial channels thus providing the required force to propel the water wheels beside the foundries and forges.

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

Among the sights of interest in the village are two houses in the street 'Mala gasa', which runs just beneath the slopes of the Jelovica plateau - the nicely renovated Pr' Gabru house (no. 46a), where literary and cultural events take place, and the Pr' Kos house (no. 47) with a beautiful garden on its banks. Beside the small stone bridge there is a preserved stone from the former laundry. The most noteable building along the main road is the Kappus Mansion – the former prominent home of the Kappus pl. Pichlstein family and, at the start of the 20th century, also a popular restaurant, where writers and naturalists met. The Yugoslav King Aleksander Karadžordžević and his family also came here for lunch from their summer residence in Bled.

49


Župnijska cerkev sv. Trojice

50

Župnijska cerkev iz sredine 17. stoletja ima baročno pročelje, opremljena in poslikana pa je v neorenesančnem slogu. Zunanjost krasijo freske, odkrite ob obnovi cerkve konec 20. stoletja. V cerkvi so dela Janeza Vurnika, Valentina Metzingerja, Matevža Langusa, Leopolda Layerja in Joža Bertonclja. V niši glavnega oltarja, ki ga je leta 1863 izdelal kamnosek in podobar Janez Vurnik iz Radovljice, je slika sv. Trojice. Prvotno je imela cerkev dva stranska oltarja, oltar sv. Barbare in sv. Florjana; ko so leta 1754 povečali cerkev, sta bila dodana še oltarja Matere Božje in sv. Jožefa. Leta 1904 je cerkev s freskami poslikal Simon Ogrin. Cerkvene orgle so delo domačinov, bratov Ignacija in Ivana Zupana. Pokopališče krasijo nagrobniki kamnogoriških fužinarskih rodbin, nasproti vhoda v cerkev je spomenik padlim faranom v 1. svetovni vojni, ob vhodnih vratih pa je na cerkvenem zidu nagrobna plošča dr. Lovra Tomana.

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

Parish Church of the Holy Trinity

51

The 17th century parish church has a baroque facade and is furnished and painted in a neo-Renaissance style. The exterior is adorned with frescoes that were discovered when the church was renovated at the end of the 20th century. The interior contains works by Janez Vurnik, Valentin Metzinger, Matevž Langus, Leopold Layer and Joža Bertoncelj. In the niche of the main altar, which was crafted by the stone mason and fine artist Janez Vurnik from Radovljica, is a painting of the Holy Trinity. The church originally had two side altars – St. Barbara and St. Florjan; when

the church was enlarged in 1754 additional altars were added – Mother of God and St. Joseph. In 1904 the church was painted with frescoes by Simon Ogrin. The church organs are the work of the local brothers Ignac and Ivan Zupan. The cemetery contains graves of Kamna Gorica ironwork families. Opposite the entrance to the church there is a monument to those from the parish who fell in World War I, beside the door on the church wall there is a memorial plaque to Dr. Lovro Toman.


Skirarca

Muzejska hiša Mežnarija

Skirarca Water Reservoir and Old Forge

The Sextons' Museum House

KAMNA GORICA

Beside the road between Kamna Gorica and Kropa there is a preserved water reservoir (Skirarjev bajer) and alongside an old forge, where in the first half of the 20th century axes and other tools were still being made for small-scale customers from the Gorenjska region as well as forestry and mining companies from all over Slovenia. In the forge there is a preserved hearth and blacksmiths' equipment. Today the forge is privately owned.

52

Streljanje z možnarji Firing from mortars Streljanje z možnarji je v Kamni Gorici del vseh večjih praznovanj. Še danes možnaristi na Zijavki prebudijo vaščane s streli iz možnarjev na velikonočno nedeljo, 1. maj, na farni praznik na nedeljo sv. Trojice (zgodaj poleti) ter ob birmi.

Firing from mortars in Kamna Gorica is a part of all the larger village celebrations. This tradition is still alive today when villagers are woken by mortars being fired from the Zijavka viewpoint on Easter Sunday, May Day, the parish holiday on Trinity Sunday (early summer) and for confirmations.

KAMNA GORICA

Ob cesti med Kamno Gorico in Kropo je ohranjen vodni zbiralnik (Skirarjev bajer) ter ob njem stara kovačija, v kateri so še v prvi polovici 20. stoletja izdelovali sekire (od tod ime) in drugo orodje za manjše odjemalce iz Gorenjske ter gozdarska in rudarska podjetja iz vse Slovenije. V kovačnici sta ohranjena ognjišče in kovaška oprema. Objekt je v zasebni lasti.

53 Nad vasjo, ob cerkvi sv. Trojice, stoji nekdanja kaplanija in pozneje mežnarija. Hiša z ohranjeno črno kuhinjo in s straniščem na štrbunk je pomnik gorenjske hiše z začetka 19. stoletja. Ohranjena je prvotna razporeditev prostorov z osrednjim prostorom – hišo v pritličju in nadstropju. V pritličju mežnarije je na ogled krajevna razstava, na kateri so predstavljeni znameniti vaščani in etnološke zanimivosti Kamne Gorice.

Odprto po predhodnem dogovoru ter poleti vsako soboto in nedeljo od 10. do 12. ure in od 15. do 18. ure. The Sextons' Museum House is open during summer on Saturdays and Sundays from 10am – 12noon and from 3pm – 6pm, and at other times upon prior arrangement. Informacije/Information: T: +386 (0)31 708 913 E: ktdkamnagorica@gmail.com

Above the village, next to the Church of the Holy Trinity, stands the former chaplaincy, which later became a sextons' house. The house, with its well-preserved black kitchen and toilet, is a reminder of typical early 19th century houses in Gorenjska. Its original layout has been preserved with a central area and living quarters on the ground and first floors. The ground floor of the house now houses a museum with ethnologic exhibits depicting local life, customs and notable village locals.


Famous people from Kamna Gorica

KAMNA GORICA

Slikar Matevž Langus (1792–1855) je bil v svojem času med najbolj cenjenimi slikarji. Poznamo ga predvsem po freskah in portretih znanih in manj znanih osebnosti ter portretih otrok njegovega časa. Njegova rojstna hiša stoji v bližini lipe, pred Domom krajanov pa mu je posvečen spomenik.

54

Stane Kolman, spomenik Matevžu Langusu. Stane Kolman, monument to Matevž Langus.

The painter Matevž Langus (1792– 1855) was among the most esteemed painters of his time. He was known mainly for his frescos and portraits of famous and lesser-known characters and portraits of children of his time. His birth house is located near the village linden tree, and a monument dedicated to him stands in front of the Community centre.

and important family in the history of Kamna Gorica's ironworks. In 1693, due to their contribution to the development of iron-forging, the family was elevated to the nobility (pl Pichlstain). The family mansion stands in the centre of the village. Numerous reputable lawyers and officials derived from the family. The Jesuit missionary Marko Anton Kappus (1657– 1717) was also a member of the family, who worked for more than 30 years among Indians in the Mexican province of Sonora.

Rodbina Kappus, ki ji je bilo podeljeno plemstvo, je najslavnejša in najpomembnejša rodbina v zgodovini kamnogoriškega železarstva. Leta 1693 so bili zaradi zaslug za razvoj fužinarstva povzdignjeni v plemiški stan (pl. Pichlstain). Njihova graščina stoji v središču vasi, iz rodbine pa so izhajali številni ugledni pravniki in uradniki. Član družine je bil tudi jezuitski misijonar Marko Anton Kappus (1657–1717), ki je več kot 30 let deloval med Indijanci v mehiški pokrajini Sonora.

Lovro Pogačnik The politician Dr. Lovro Pogačnik (18801919) was the first president of the Zveza Orlov Physical Education Association. In 1914 he became a member of the State Assembly and later the Commissioner for National Defence in the National Government of Slovenes, Croatians and Serbs.

Lovro Toman The Kappus family, who were granted nobility, was the most famous

Dr. Lovro Toman (1827–1870), pesnik in politik, je bil član kranjskega deželnega zbora in poslanec v dunajskem državnem zboru. Prvi je javno razvil slovensko zastavo (leta 1848) in si prizadeval za uveljavljanje slovenskega jezika in narodne zavesti.

Slikar Ivan Varl (1923–1979) je živel večinoma na Krasu, kjer je bil priljubljen učitelj likovne vzgoje. Bil je risar, ilustrator, grafik, slikar, umetniški fotograf. For most of his life the painter Ivan Varl (1923–1979) lived in the Karst region, where he was a popular teacher of art education. He was a draftsman, illustrator, graphic artistic, painter and art photographer.

Dr. Lovro Toman (1827–1870), a poet and politician, was a member of the Carniolan Provincial Assembly and a member of the Vienna State Assembly. He was the first person to raise the Slovene flag (in 1848) and strived to enforce the Slovene language and national consciousness.

Kapusova graščina pred drugo svetovno vojno. The Kappus Mansion prior to World War II.

Politik dr. Lovro Pogačnik (1880–1919) je bil prvi predsednik Zveze Orlov, od leta 1914 poslanec Državnega zbora in pozneje poverjenik za narodno obrambo v Narodni vladi SHS. Ivan Varl, Sam s seboj (Alone), 1976.

KAMNA GORICA

Znameniti ljudje iz Kamne Gorice

55


PUSTI GRAD

RADOVLJICA FUXOVA BRV

BREZJE ZG. DOBRAVA

1

20

KAMNA GORICA

KAMNA GORICA

ZIJAVKA

KAMNA GORICA

ZG. LIPNICA

RADOVLJICA 2

6

3

18

5

4

8 7

56

9 10

Legenda: 1 Antonova žaga 2 Dom krajanov 2 spomenik Matevžu Langusu 2 trgovina in pošta 3 stavba nekdanjega penziona Jelovica 4 park Pod lipo 5 spomenik padlim za svobodo v 2. svetovni vojni 6 vodni kanali – rake 7 rojstna hiša slikarja Matevža Langusa (h. št. 48) 8 Langusovo znamenje 9 župnijska cerkev sv. Trojice 10 pokopališče 11 muzejska hiša Mežnarija 12 rojstna hiša dr. Lovra Tomana (h. št. 42) 13 Mala gasa 14 hiša Pr' Kos (h. št. 47), cvetlični vrt 15 vigenjc 16 rojstna hiša slikarja Ivana Varla (h. št. 46) 17 Velika gasa 18 Kapusova graščina (h. št. 29) 19 Šparovčeva kovačnica 20 razgledna točka Zijavka 21 rojstna hiša Lovra Pogačnika (h. št. 6) 22 Gostilna in apartmaji Mlin 23 Skirarca

16 12 14

11

17 19

15

57 13 21 22

Key: Anton's Sawmill Community centre Matevž Langus Monument Shop and post office Former Jelovica Guest House Park under the Linden Tree Monument to the Fallen for Freedom in World War II 6 Rake Water Canals 7 Birth House of the Painter Matevž Langus (No. 48) 8 Langus' Shrine 9 Parish Church of the Holy Trinity 10 Cemetery 11 The Sextons' Museum House 12 Birth House of dr. Lovro Toman (No. 42) 13 'Mala gasa' Street 14 Pr' Kos House (No. 47) and Flower Garden 1 2 2 2 3 4 5

23

KROPA 15 Nail Forge 16 Birth House of the Painter Ivan Varl (No. 46) 17 'Velika gasa' Street 18 Kappus Mansion (No. 29) 19 Šparovec Forge 20 Zijavka View Point 21 Birth House of Lovro Pogačnik (No. 6) 22 Mlin Restaurant and Apartments 23 Skirarca Water Reservoir and Old Forge


Koncert Koledva Christmas Carol Concert

58

Pesmi kolednice so ljudsko glasbeno izročilo, povezano s prazničnimi običaji od božiča do sv. treh kraljev. Izvajalci, kroparski koledniki, so bili poznani daleč naokrog. Mnoge kolednice so se ohranile po zaslugi zapisovalcev. Že tradicionalno jih domači pevski zbor z gosti zadnjo nedeljo pred božičem predstavi v Kulturnem domu v Kropi. V Kamni Gorici pa koledne pesmi prepevajo na skupnem obhodu po vasi, ki se konča z druženjem pod vaško lipo.

Spuščanje barčic

Spuščanje barčic na predvečer sv. Gregorja (11. marca) je običaj, ki je značilen za oba železarska kraja in v večstoletni zgodovini nikdar ni zamrl. To je dediščina kovaštva, saj so podobno nekdaj kovači »vrgli luč v vodo« in pozdravili pomlad ter daljši dan, ko za delo ni bila več potrebna umetna luč. Barčice, ki so bile včasih izdelane iz preprostih materialov, kosa lesa ali stare cokle, so danes lično izdelane hišice, cerkvice ali druge otroške umetnije, ki plavajo na vodi in so razsvetljene s svečkami. V Kropi vsako leto zaplavajo na Spodnjem bajerju, v Kamni Gorici pa po enem izmed številnih vodnih kanalov v središču vasi. Simbolični met luči v vodo je še danes povezan s poslavljanjem od zime, ko v kraje pod obronki Jelovice zopet posije sonce.

The tradition of floating small handmade boats on the eve of St. Gregory's Day (11th March) is a custom which is characteristic of both these iron-forging villages and throughout its centuries-long history the tradition has never died. It is a heritage of iron-forging, as in the past blacksmiths 'threw lights into water' and toasted spring and the longer days when it was no longer necessary to use artificial light for their work. These days the small boats, which were once made from simple materials – pieces of wood or old wooden shoes – are made by children who create small houses, churches or other such creations which then float on the water through the village and are lit up by small candles. In Kropa the event takes place at the lower pool (Spodnji bajer), whilst in Kamna Gorica it takes place in the numerous water canals in the centre of the village. The symbolic throwing of lights into water is still today linked to the bidding farewell of winter, when the sun again shines in the villages under the steep slopes of the Jelovica plateau.

Organizator prireditve v Kropi/ Organiser of events in Kropa Turistično društvo Kropa /Kropa Tourist Association E: td.kropa@gmail.com

Organizator dogodka v Kamni Gorici/ Organiser of events in Kamna Gorica Kulturno turistično društvo Kamna Gorica/ Kamna Gorica Cultural-Tourist Association E: ktdkamnagorica@gmail.com

Small Floating Boats on the Eve of St. Gregory's Day Kropa, Kamna Gorica

Christmas carols are a folk music tradition connected with holiday traditions from Christmas to Epiphany. The performers of Kropa's Christmas carols were once known far and wide. Many of

Kovaški šmaren Blacksmiths' Festival Kropa Kovaški šmaren je praznik kroparskih kovačev in kroparski krajevni praznik. Praznovanje je spomin na posvetitev cerkve Matere Božje v Kropi, 2. julija 1729. Med praznovanjem, ki je vsako leto prvo soboto v mesecu juliju, si lahko v živo ogledate ročno kovanje žebljev in umetnokovaških izdelkov, kuhanje oglarske kope in taljenje železove rude ali pa poskusite eno izmed tradicionalnih kroparskih jedi in se na Placu družite z domačini.

Organizator prireditve/ Event organiser: Turistično društvo Kropa/ Kropa Tourist Association E: td.kropa@gmail.com

the carols have been preserved thanks to their writers. Now a tradition, the local choir, together with special guests, performs the carols on the last Sunday before Christmas in the Kropa House of Culture. In Kamna Gorica carols are sung during a group walk through the village, which ends with socialising under the village linden tree.

The Blacksmiths' Festival is a celebration of Kropa's blacksmiths and the Kropa local holiday. The celebrations are a memory of the consecration of the Church of Our Lady of Kropa on 2nd July 1729. During the celebrations, which take place annually on the first Saturday of July, visitors can watch live demonstrations of hand forging of nails and other artistic iron products, charcoal pile burning, the smelting of iron-ore, try some traditional Kropa dishes, and meet locals in the main village square (Plac).

EVENTS

PRIREDITVE

Kropa

59


Festival gledališča – Festum Theatri Theatre Festival

60

V mesecu juniju je na različnih prizoriščih v Kropi festival ljubiteljske ustvarjalnosti in kulture. Ljubitelji gledališča in glasbe si lahko vsako leto ogledajo številne gledališke predstave ljubiteljskih ustvarjalcev in prisluhnejo glasbenim izvajalcem. Festival se konča na predvečer kovaškega šmarna, in sicer s predstavo domačega dramskega društva v značilni kroparski govorici. Organizator festivala/ Festival organiser: Kulturno društvo Kropa/ Kropa Cultural Association E: festival.kropa@gmail.com

Throughout the month of June a festival of amateur creativity and culture takes place at various venues in Kropa. Every year lovers of theatre and music can watch numerous theatre shows and listen to music performed by amateur performers and musicians. The festival ends on the eve of the annual Blacksmiths' Festival with an act by the local drama association performed in typical Kropa dialect.

Revija starodobnih smučarjev

Langusovi dnevi Langus Days Kamna Gorica Začetek septembra je v Kamni Gorici posvečen krajevnemu prazniku v spomin na slikarja Matevža Langusa. Prireditve so ves teden, ko se zvrstijo slikarska kolonija in kulturni dogodki, najbolj pestro pa je prvo septembrsko soboto, ko se dan začne z ustvarjalnimi delavnicami in nadaljuje s športnimi in družabnimi dogodki.

The beginning of September in Kamna Gorica is dedicated to the local festival in memory of the painter Matevž Langus. Events take place throughout the week, including an artists' colony and cultural events. The highlight is the first Saturday in September when the day begins with creative workshops and continues with sporting and social events.

Old-time ski show and competition Kropa Ljubitelji obujanja starodobnega smučanja drugo soboto v januarju, dan pred tradicionalnim pohodom v Dražgoše, priredijo veleslalom in skoke v stari smučarski opremi. Udeleženci iz vse Slovenije in tudi tujine tekmujejo v spustu za pokal Koledniki, nato pa še v smučarskih skokih za svinjsko glavo. Tekma se dogaja na pobočju pred Gostilno pri Jarmu, takoj ob vstopu v Kropo.

Organizator prireditve/ Event organiser: Klub Ta leseni Kropa/ The Taleseni Club Kropa T: +386 (0)41 703 859

On the second Saturday in January – the day prior to the traditional hike to Dražgoše - fans of the revival of old-time skiing hold a giant slalom and ski jump using retro skiing gear. Participants, who come from all over Slovenia as well as further afield, compete in the downhill for the Koledniki Cup, followed by a ski jump competition for the Pig's Head Cup.

Organizator prireditve/Event organiser: Kulturno društvo Kamna Gorica/Kamna Gorica Cultural-Tourist Association E: ktdkamnagorica@gmail.com

EVENTS

PRIREDITVE

Kropa

61


A few of Kropa's traditional dishes Gostilna pr' Kovač/Gostilna pr' Kovač Restaurant Kropa 30 M: +386 (0)40 353 839 E: gostilna.prkovac@gmail.com

KULINARIKA

Odprto/Open: Odprto od torka do nedelje od 10. do 23. ure, ponedeljek zaprto. Ponujajo domačo hrano (kroparske in sezonske jedi)./ Open Tuesdays - Sundays from 10am to 11pm, closed on Mondays. Offers traditional local dishes (Kropa cousine and seasonal dishes).

62

TA ZELEN

ŽONTA

Gostilna pri Jarmu/Gostilna pri Jarmu Restaurant Kropa 2 T:+386(0)4 533 67 50 M: +386(0)51 415 401 E: urska.avsenik@gmail.com

Gostilna in apartmaji Mlin/Mlin Restaurant and Apartments Kamna Gorica 2 T: +386 (0)4 533 67 67 M: +386 (0)40 623 509 E: info@gostilnamlin.si

Odprto/Open: Odprto vsak dan od 10. do 23. ure, razen ob sredah in četrtkih. Med 1.6. in 30.9. zaprto samo ob sredah. Ponujajo jedi iz domače in mednarodne kuhinje. /Open daily from 10am – 11pm (closed during winter on Wednesdays and Thursdays). In the summer season from 1. 6. - 30. 9. closed only on Wednesdays. Offers traditional local and international dishes.

Odprto/Open: Odprto od torka do petka od 12. do 22. ure, ob sobotah od 12. do 23. ure, ob nedeljah in praznikih od 10. do 22. ure. Zaprto ob ponedeljkih. Ponujajo domačo hrano, ponudba svežih postrvi. / Tuesday – Friday from 12noon to 10pm, Saturdays from 12noon to 11pm, Sundays and public holidays from 10am – 10pm. Closed on Mondays. Offers traditional local dishes, fresh trout. Tourist apartments available.

FRŽOLOVC

Sestavine: 1 l 98% alkohola – špirita, pest na drobno sesekljanega pelina, 1 l vode

Sestavine: goveja jetrca, čebula, moka, majaron, šetraj, sol, voda

je juha iz fižola in začimb (sol, majaron, šetraj, lovor).

V steklenico damo pelin in špirit ter jo povijemo v časopisni papir ali aluminijasto folijo, da tekočina ohrani značilno zeleno barvo. Postavimo jo v temen in hladen prostor (hladilnik). Po 12 urah vsebino precedimo in ji dodamo enako količino vode.

Na razbeljeni masti prepražimo drobno zrezano čebulo, da postekleni. Na manjše rezine zrezana goveja ali telečja jetrca, ki smo jim prej odstranili kožico, na tako pripravljeni masti in čebuli obrnemo 5- do 6-krat. Dodamo dve žlici moke. Premešamo, da porumeni. Vse skupaj zalijemo z 1 l vode. Dodamo majaron, šetraj in sol. Kuhamo pol ure (mora vreti). Gotovo jed postrežemo s koruzno polento.

V kozici ali ponvi razbelimo za žlico masti ali masla. Naredimo prežganje z dvema žlicama moke. V prežganje vlijemo kozarec vode, v kateri smo kuhali fižol, nato pa vse skupaj dodamo v lonec s fižolovko, v kateri smo pretlačili liter dobro kuhanega fižola. Dodamo drobno nasekljan česen, peteršilj in malo kisa. Med vrenjem lahko juho zgostimo z nekaj žlicami koruzne moke, polente ali podmetom iz moke, jajca in vode. Včasih so Kroparji fržolovc zabelili z lojem, zdaj pa s prežganjem na olju ali zaseki.

TA ZELEN – that green liquor

Ingredients: 1 litre of 98%-proof alcohol, a handful of finely chopped wormwood, 1 litre of water

The wormwood and alcohol is placed in a bottle and wrapped in newspaper or aluminium foil to ensure the mixture retains is characteristic green colour. It is placed in a dark and cool area (refrigerator). After 12 hours the mixture is strained and an equal amount of water is added.

ŽONTA - sautéed calf’s liver

Ingredients: beef or calf’s liver, onion, flour, marjoram, savory, salt, water

Finely chopped onion is sauteed in melted butter or fat until it becomes transluscent. The thinly sliced beef or calf’s liver is added to the butter and onion and turned 5-6 times until cooked. Two spoons of flour are added and mixed until it turns golden-brown. One litre of water is poured over the mixture, and majoram, savory and salt is added. It is cooked for half an hour (the mixture must come to the boil). The finished dish is served with polenta.

FRŽOLOVC – bean soup A soup made from beans and herbs (salt, marjoram, savory, bay) Fat or butter is heated in a saucepan or frying pan. A roux is made using two spoons of flour. Into the roux one glass of water that was used for cooking the beans is added, then the mixture is put into a pan with a litre of wellcooked mashed beans. Finely chopped garlic and parsley, and a little vinegar, are added. The soup is brought to the boil and simmered – it can be thickened as desired with a couple of spoons of cornflour, polenta or a mixture of flour, egg and water. In the past suet was added to Kropa fržolovc, these days, however, a roux is made using oil or minced lard.

BOLCMAJSTER

sestavine: 1 l žganja, pest dišeče perle (cvetoča rastlina, imenovana tudi dišeča lakota) V steklenico damo rahlo ovenelo dišečo perlo in žganje ter jo zavijemo v časopisni papir ali aluminijasto folijo. Postavimo jo v temen in hladen prostor (hladilnik). Po 24 urah s pijačo lahko že nazdravimo.

BOLCMAJSTER LIQUEUR

Ingredients: 1 litre of spirit, a handful of scented woodruff (a flowering perennial plant)

Slightly wilted scented woodruff is put into a bottle with alcohol and wrapped in newspaper or aluminium foil and placed in a cool dark area (refrigerator). After just 24 hours the drink is ready.

CULINARY KROPA

Nekaj iz kroparske kulinarike

63


V Kropi in Kamni Gorici ter njuni okolici je veliko možnosti za rekreacijo, od lahkih sprehodov v naravo do kolesarskih vzponov na Jelovico. Poleti v Kropi obratujejo manjše kopališče z igrišči za odbojko na mivki ter teniška igrišča, pozimi pa v Kamno Gorico vabijo urejene proge za tek na smučeh ter manjše smučišče. There are numerous opportunities for recreation in Kropa, Kamna Gorica and the surroundings. There's something for everyone, from gentle strolls among nature to more demanding mountain bike tours on the Jelovica plateau. During summer there is a small outdoor swimming pool and beach volleyball and tennis courts; in winter Kamna Gorica has a well-groomed cross-country ski trail and a small ski piste. Letno kopališče Kropa/Kropa outdoor pool: M: +386 (0)41 335 842 E: tine@g-grafiti.si Tenis igrišče na Stočju/Stočje tennis courts: T: 386 (0)4 533 66 67 M: + 386 (0)40 572 575 Smučišče in proge za tek na smučeh Kamna Gorica/ Kamna Gorica ski piste and cross-country ski trail: M: +386 (0)70 703 469 E: sportkamnagorica@gmail.com

Iz Krope je prijeten vzpon na razgledni Jamnik ali na Vodiško planino, iz Kamne Gorice pa gozdna pot čez Fuxovo brv vodi v Radovljico. Na območju Lipniške doline so tudi Naravoslovna učna pot Pusti grad, Vodna učna pot Grabnarca in Pot ob Savi. From Kropa there are hiking trails up to Jamnik, from where there are wonderful panoramic views, and to the Vodiška planina highland. From Kamna Gorica a forest nature trail leads across the Fux footbridge over the Sava river to Radovljica. Other paths in the Lipnica Valley include the Lipnica Castle Natural Science Trail, the Grabnarca Waterside Nature Trail and the Sava River Trail. Jamnik

SPORT AND RECREATION

ŠPRT IN REKREACIJA

64

Vodiška planina

65


Kropa in Kamna Gorica

Kulturno turistični vodnik Druga dopolnjena izdaja

Kropa and Kamna Gorica Cultural-Tourist Guide Second supplemented edition

66

Besedilo: Saša Florjančič, Kaja Beton, Verena Štekar-Vidic (1. izdaja, Kropa 2000) Uredili: Saša Florjančič, Kaja Beton Lektorirala: Jerneja Jelovčan Koselj Prevedla: Adele Gray Oblikovala: Barbara Bogataj Kokalj Fotografije: Miran Kambič, Gorazd Kavčič, Kaja Beton, Aleš Arh, Marjan Garbajs, Rožle Bregar, Rok Gašperšič, Erazem Dolžan – fotodokumentacija Kovaškega muzeja Kropa/Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, starejše fotografije: fototeka Kovaškega muzeja Tisk: Tiskarna knjigoveznica Radovljica, d. o. o. Naklada: 500 izvodov Založili: Muzeji radovljiške občine, Kulturno turistično društvo Kamna Gorica Izdali: Muzeji radovljiške občine

67

Kropa, Kamna Gorica 2017 Pojasnila k fotografijam na str. 8, 50 in 53: Str. 8/Zgodovina: grb rodbine Kappus pl. Pichlstain iz Kamne Gorice, del listine o plemenitenju iz leta 1693, hrani Gornjesavski muzej Jesenice, foto: Silvo Kokalj. Str. 50/Kamna Gorica: streljanje z možnarji na velikonočno nedeljo leta 2017, hrani Slovenski etnografski muzej, foto: Miha Špiček. str. 53/Znameniti ljudje iz Kamne Gorice: Ivan Varl, avtoportret, povzeto po: Tatjana Pregl Kobe, Ivan Varl: monografija, Sežana 1992, str. 19 (Sam s seboj, olje), foto: Egon Kaše. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 913(497.4Kropa)(036) 913(497.4Kamna Gorica)(036) FLORJANČIČ, Saša Kropa in Kamna Gorica : kulturno turistični vodnik = Kropa and Kamna Gorica : cultural-tourist guide / [besedilo Saša Florjančič, Kaja Beton, Verena Štekar-Vidic ; prevedla Adele Gray ; fotografije Miran Kambič ... et al.]. - 2. dopolnjena izd. = 2nd supplemented ed. - Radovljica : Muzeji radovljiške občine ; Kamna Gorica : Kulturno turistično društvo, 2017 ISBN 978-961-6687-10-2 (Muzeji radovljiške občine) 1. Gl. stv. nasl. 2. Vzp. stv. nasl. 3. Beton, Kaja 4. Štekar-Vidic, Verena 289890816

www.blejski-grad.si


Radovljica 68

69

Radol'ca je turistična destinacija občine Radovljica. Od Karavank na severu do Lipniške doline na jugu se razprostira lepa narava z vasicami in kraji, kjer se pišejo posebne zgodbe: glasba bratov Avsenik, smuči Elan, brezjanska Bazilika, žeblji iz Krope in Kamne Gorice ter kot krona staro mestno jedro Radovljice z graščino. Dežela z bogato tradicijo čebelarstva in edinstvenim Festivalom čokolade vas vabi na odkrivanje. Radol'ca is the tourist destination of the Municipality of Radovljica. From the Karavanke mountains in the north to the Lipnica Valley in the south it extends across areas of natural beauty where villages and towns have special stories to tell: the Avsenik Brothers, Elan Skis, the Brezje Basilica, nails from Kropa and Kamna Gorica and, the crowning glory, the preserved old town centre of Radovljica with its mansion. With its rich tradition of beekeeping and unique Chocolate Festival, the area invites you to come and discover.

www.radolca.si

Radovljica Očarljivo mestno jedro, polno muzejev in čudovitih starih hiš/ The charming old town centre full of museums and attractive old houses

Begunje na Gorenjskem Gore in glasba, dom slovenske narodno-zabavne glasbe/ Mountains and music – the home of Slovenian national folk music

Brezje Največje slovensko romarsko središče/The biggest Slovenian pilgrimage centre


70

Profile for MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE

Kulturno turistični vodnik Kropa in Kamna Gorica / Cultural-Tourist Guide Kropa and Kamna Gorica  

Kulturno turistični vodnik Kropa in Kamna Gorica / Cultural-Tourist Guide Kropa and Kamna Gorica  

Profile for mropdf
Advertisement