Page 1

Montserrat Abadía GES II Matí


HISTÒRIA II 3-12-2009

FITXA 8

10 QUESTIONS QUE PENSO QUE S’HAURIEN DE CANVIAR SI DE VERITAT AQUESTS OBJECTIUS FÒSSIN UNA PRIORITAT DEL MÓN DEL SEGLE XXI. 1. Per assolir els objectius, que es van plantejar als 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), crec que en primer lloc s’hauria d’informar millor a la població del món desenvolupat, sobre quins són aquests objectius que es van plantejar els 189 països el setembre del 2000, així nosaltres podríem exigir als nostres governants que complissin amb cada un dels acords amb que es van comprometre per poder dur-los a terme. També s’hauria d’informar a la població dels països en via de desenvolupament, dels acords als que van arribar els seus governants per tal de poder sortir de la situació en la qual estan, i demanar-los que facin tot el possible per aconseguir-ho. 2. ODM 1 => ERRADICAR LA POBRESA EXTREMA I LA FAM FITA: Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, el percentatge de persones que els seus ingressos siguin inferiors al 1$ al dia. Assolir un lloc de treball per tothom, que sigui productiu, i que sigui decent per tots, incloent dones i joves. Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, el percentatge de persones que pateixen fam. SOLUCIÓ: Són tres fites que van unides, es necessita assolir una major productivitat en els països en vies de desenvolupament, això produeix un treball estable i la gent no ha d’emigrar i es queda a lloc per poder ajudar a l’economia familiar. Si l’economia familiar augmenta, de mica en mica es pot sortir del llindar de la pobresa, encara que allí on la pobresa és extrema costa endegar aquests objectius, ja que on no hi ha treball, l’economia no augmenta i tampoc pot augmentar la creació de nous llocs de treball. A més a més de treball, una major producció, hauria d’anar acompanyada de una millor educació, per poder assolir un futur laboral millor.

3. ODM 2 => ACONSEGUIR L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA UNIVERSAL FITA: Assegurar que, per l’any 2015, els nens i nenes de tot el món puguin acabar un cicle complert d’educació primària. SOLUCIÓ: En aquest cas, s’estan aconseguint molts progressos però encara hi ha moltes mancances. S’ha d’invertir principalment perquè manca


un sistema educatiu bo, molts nens es matriculen però com hi ha un sistema de poca qualitat abandonen els estudis sense assolir els coneixements bàsics. Així que es necessiten més recursos per poder aconseguir un sistema educatiu i una ensenyança de qualitat.

4. ODM 3 => PROMOURE LA IGUALTAT DE SEXES I L’AUTONOMIA DE LES DONES. FITA: Eliminar les desigualtats entre sexes, a l’ensenyança primària, preferiblement per l’any 2005, i en tots els nivells de l’ensenyança abans de finals 2015. SOLUCIÓ: S’ha de promoure l’ensenyança en tots els àmbits i per a tots, però principalment per a les nenes, a l’escola primària, d’una manera efectiva, ajudant a les famílies perquè les deixin anar a l’escola. Amb una millor formació, les dones podran adonar-se dels drets que tenen i podran optar a una major autonomia i no dependre tant dels homes.

5. ODM 4 => REDUIR LA MORTALITAT INFANTIL FITA: Reduir en dues terceres parts, entre 1990 i 2015, la mortalitat dels nens menors de 5 anys. SOLUCIÓ: S’han aconseguit molts èxits, però principalment a l’Africà subsahariana aquests èxits són menors. S’han d’intensificar esforços i distribuir medicaments als infants per exemple vitamina A, que salva moltes vides als nounats, també subministrar vacunes contra el xarampió o bé distribuir mosquiteres tractades amb insecticida per evitar contraure la malària. També s’han de subministrar retrovirals per les embarassades que són seropositives per tal d’evitar que transmetin el virus del VIH als seus nadons.

6. ODM 5 => MILLORAR LA SALUT MATERNA FITA: Reduir, entre 1990 i 2015, la mortalitat materna en tres quartes parts. SOLUCIÓ: Es necessita augmentar la assistència sanitària universal, i donar cobertura a totes les dones tant en el moment del part com durant l’embaràs, ja que ara als països en vies de desenvolupament, moltes de les morts de les dones a l’hora del part és per hemorràgies, que amb el personal adequat podrien evitar-se. També moren per problemes que podrien solucionar-se si hagués un seguiment durant tot l’embaràs.

7. ODM 6 => COMBATRE D’ALTRES MALALTIES

EL

VIH/

SIDA,

EL

PALUDISME

I


FITA: haver detingut i començar a reduir, per l’any 2015, la propagació del VIH/SIDA. SOLUCIÓ: Un cop més es necessita la assistència sanitària universal, es necessita l’accés universal per al tractament del VIH/SIDA per a totes les persones que ho necessitin. També es necessita cobertura de medicaments per altres malalties, tot i que amb la malària s’estan fent molts avenços, ja que es destinen recursos en mendicar a la població i en mosquiteres tractades amb insecticida per prevenir-la, en alguns països que han tingut accés a tots dos recursos s’ha reduït fins a un 50% els casos més greus de la malaltia. També s’ha de donar cobertura a la població que ho necessiti amb vacunes per evitar moltes d’altres malalties. Crec que s’hauria d’obligar a les grans industries farmacèutiques a que distribueixin aquests medicaments al menys a preu de cost, a tots aquests països que no poden pagar aquests medicaments. 8. ODM 7 => AMBIENT

GARANTIZAR

LA

SOSTENIBILITAT

DEL

MEDI

FITA: Incorporar els principis de desenvolupament sostenible en les polítiques i els programes nacionals i capgirar la pèrdua de recursos del Medi Ambient. SOLUCIÓ: S’han d’establir unes pautes fermes i complir amb els pactes per evitar augmentar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. En aquest cas els països desenvolupats no han fet bé els deures i no han reduït gaire les emissions, principalment els EUA i la Xina que no han fet res. A veure si canvien d’actitud després de la conferència de Copenhaguen. Per altra banda s’ha de protegir la biodiversitat i evitar la desforestació massiva que s’està fent a les selves verges de la zona equatorial, això ajudaria a evitar el canvi climàtic ja que els arbres i les plantes absorbeixen el carboni, contribuint a mantenir més baixos els nivells de diòxid de carboni, un dels gasos principals que causen l’escalfament del planeta. També s’ha de tenir cura en l’aprofitament de l’aigua. S’ha d’assolir que tota la població tingui accés a l’aigua potable. Com cada cop hi ha més població al nostre planeta, hem de fer un ús acurat i sostenible de l’aigua per tal de que no en faci falta en un futur proper. Un altre dels llocs on hem d’anar amb compte, és amb la sostenibilitat dels oceans i tenir cura de no contaminar-los i no fer un ús abusiu de la pesca, ja que ens estem carregant un munt d’espècies.

9. ODM 8 => FOMENTAR DESENVOLUPAMENT

UNA

ASSOCIACIÓ

GLOBAL

FITES: Atendre les necessitats del països poc desenvolupats.

PEL


Abordar en totes les seves dimensions el deute dels països en desenvolupament. En col·laboració amb el sector privat, donar accés als beneficis de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació a aquests països. SOLUCIÓ: A l’hora de començar a assolir tots aquest objectius, en primer lloc es necessiten diners, diners i més diners dels països rics, per poder atendre les necessitats bàsiques que tenen als països en vies de desenvolupament. L’any 2008 es va arribar a la xifra de 119.800 milions de dòlars, la xifra més alta mai registrada, que equival al 0’3% dels ingressos combinats dels països desenvolupats, molt per sota del 0’7% que havia proposat l’ONU. Per tal de que les economies d’aquests països puguin tirar endavant sense arrossegar un pes mort que les ofegui, se’ls hauria de condonar el deute extern per alleugerar la seva economia i que poguessin sortir del forat. L’ús de les noves tecnologies ha arribat al països poc desenvolupats, principalment de la telefonia mòbil, ja que així poden estar comunicats amb els familiars que han hagut d’emigrar. L’accés a Internet en canvi no ha pogut arribar a tanta gent, tant pel seu cost com per la falta d’infraestructures, encara que aquestes últimes es poden solucionar amb les noves tecnologies de telèfons mòbils de tercera generació que poden tenir accés a la banda ampla, esperem que els preus també els facin més assequibles i tot el món en pugui gaudir a uns preus raonables. 10. Per últim, crec que tots nosaltres hauríem d’implicar-nos més en aquest tema, sense oblidar de donar gracies per haver nascut en aquest costat del món i viure així de bé. Hauríem de col·laborar en la mesura de les nostres possibilitats amb les ONG que ajuden a aquests països, o bé divulgant els ODM perquè tothom els conegui, o bé exigint als nostres governants que “es posin les piles” per tal d’assolir aquests objectius, que crec que per al 2015 i amb la crisi que hi ha a tot el món , no es podran aconseguir....

Informació extreta d’internet: INFORME ODM 2009 (sinexcusas2015.org ) BUS DEL MILENIO ( medicusmundi.es )

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni  

ODM Al setembre de l’any 2000, 189 Caps d'Estat i de Govern reunits a la seu de les Nacions Unides, a Nova York, van signar la Declaració de...