Page 1

Hypotheekrenteaftrek De fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente was een belangrijk onderwerp in de campagne van de politieke partijen voor de parlementsverkiezingen eind 2006. Enkele partijen wilden vanwege het denivellerende effect die aftrekbaarheid uit inkomenspolitieke overwegingen afschaffen of beperken. Andere partijen waren daar tegen vanwege de te verwachten gevolgen voor de woningmarkt. Q1

Beschrijf de economische redenatie van de partijen die tegenover elkaar staan in het debat rondom de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

Over een tweetal burgers is het volgende gegeven, beiden hebben geen ander inkomen dan hetgeen hier onder wordt gegeven. Aftrekposten anders dan de hypotheekrenteaftrek en heffingskortingen spelen geen rol. 

De heer Vrielink heeft een bruto jaarsalaris van € 70.000. Op zijn huis heeft hij een hypothecaire schuld van € 200.000 waarover jaarlijks 4% rente betaald moet worden.

Mevrouw Mulder heeft een bruto jaarsalaris van € 40.000. Ook zij heeft een hypothecaire schuld van € 200.000 op haar huis waarover jaarlijks 4% rente betaald moet worden.

De te betalen inkomstenbelasting wordt in dit land bepaald aan de hand van het onderstaande schijvenstelsel.

Q2

Bereken het fiscale voordeel dat de heer Vrielink en mevrouw Mulder genieten van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

Q3

Bepaal de belastingdruk die het systeem uitoefent op de heer Vrielink en mevrouw Mulder.

Q4

Wat is het effect van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente op de belastingdruk? Past hier de term nivellerend of denivellerend bij?

De fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente staat zoals eerder genoemd werd politiek onder druk. Een aantal voorstellen passeren de revue.

Q5

-

De Socialistische Partij realiseert zich dat volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek iets te ambitieus is. Om de personele inkomensverdeling toch minder scheef te krijgen stelt de partij daarom voor om de hypotheekrente tot een maximum van € 4000 aftrekbaar te maken.

-

Vrij Nederland is van mening dat de hypotheekrenteaftrek als geheel bewaard moet blijven vanwege het stimulerende effect op de woningmarkt. De partij stelt daarom voor om ter compensatie een algemene heffingskorting van € 2000 voor iedere belastingbetaler te introduceren. Leg uit waarom het voorstel van de Socialistische Partij een nivellerende werking heeft.

© Mr. Nicolai


Q6

Beargumenteer waarom een lid van de Socialistische Partij zich in principe prima in het voorstel van Vrij Nederland zou moeten kunnen vinden.

Een linkse regeringspartij voelt voor beide voorstellen wel wat, de partij wenst echter om de inkomensverdeling zoveel mogelijk gelijk te trekken. Q7

Reken voor welk voorstel aan de wens van de regeringspartij voldoet.

Š Mr. Nicolai

Verwerkingsopdracht Inkomstenbelasting (Box 1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you