Page 77

REVIEW

Spin Remote

FUTURISTISCHE AFSTANDSBEDIENING Spin Remote Dat steeds meer apparaten in je huis slimmer worden, is niet alleen handig en leuk. Het is ook moeilijk ze allemaal gelijktijdig te bedienen. Sommige gadgets doen een dappere poging dat probleem op te lossen en de Spin Remote is er daar één van. TIJS HOFMANS

D

ingewikkeld maken. Deels begrijpelijk, want de Spin Remote kan veel verschillende apparaten bedienen, maar het aantal manieren waarop dat kan en de

Spin Remote

mogelijkheden die dat biedt, zijn

www.spinremote.com

erg verwarrend. Voorbeeld: je kunt

Prijs: € 99,99

e Spin Remote is een klei-

je verliest de verbinding regelmatig,

het apparaat draaien, maar dat kan

ne, ronde gadget die je in

zeker als je de Spin Remote koppelt

op drie verschillende manieren. Je

de lucht kunt draaien alsof

aan meerdere telefoons en tablets.

kunt op de bovenkant tikken, en

het een echte knop is. Je gebruikt

De Spin Remote zit op dit moment

op de onderkant zit een touchpad

hem om je lampen, muziekspeler

nog in de bètafase en dat merk je

waar je van boven naar beneden

en televisie in één keer te bedienen.

goed. Het apparaatje ondersteunt

én van links naar rechts kunt

• Indrukwekkende technologie

Er zit zelfs haptische feedback in:

nog maar weinig domotica (op dit

scrollen. Al die mogelijkheden kun

• Ziet er stijlvol uit op je salontafel

hij trilt iedere keer als je het volume

moment alleen nog Hue-lampen,

je koppelen aan apparaten die al-

één standje omhoog of omlaag

Sonos-apparatuur en tv’s). Het is

lemaal een eigen bediening nodig

doet, zodat je je volume nauwkeurig

de bedoeling dat er in de toekomst

hebben: je kunt er één lamp mee

• (Te) complex om te gebruiken met

kunt instellen. Je kunt apparaten op

ook Nest-thermostaten en nog veel

bedienen óf drie tegelijk, je kunt

te veel verschillende mogelijke han-

verschillende manieren bedienen:

meer dingen op worden aange-

met de ene actie de helderheid ver-

delingen

door in de lucht te draaien of de

sloten. Het probleem met zo’n

anderen en met een andere actie

• Verliest vaak verbinding en is dan

Spin Remote te draaien terwijl hij

afstandsbediening is dat het aan

de kleur veranderen. En dan kun

niet te gebruiken

op tafel staat. Dat werkt wonder-

de makers van Spin Remote is om

je apparaten bedienen met weer

baarlijk en voelt erg futuristisch.

ondersteuning toe te voegen voor

andere acties óf juist weer met

Eerlijk is eerlijk, als je het concept

andere apparaten, maar moeten

dezelfde, maar die dan weer een

voor het eerst ziet, verwacht je niet

maar nét de modellen zijn die je

ander doel hebben ... snap je het

Conclusie

dat je überhaupt iets kunt bedie-

thuis hebt. Wel komen de makers

nog? De bedieningsmogelijkheden

De Spin Remote is indrukwekkend,

nen door het ding door de lucht te

met een open API, zodat fabrikan-

van de Spin Remote zijn een wir-

en lost het afstandsbediening-

zwaaien, maar dat doet het wél.

ten zelf ondersteuning kunnen

war aan opties waarvan zeker 75

probleem van domotica ook echt

toevoegen. Of dat ook gebeurt, is

procent overbodig is voor wat je op

op. Omdat dat probleem echter

dan natuurlijk wel de vraag.

dit moment met de Remote kunt.

complex is, is de besturing van de

In de praktijk gebruik je er slechts

Spin Remote ook erg complex. Dat

Geen verbinding Je gebruikt je smartphone om de

Score

Pluspunten

Minpunten

Spin Remote in te stellen én om ver-

Ingewikkelde besturing

een paar van. Maar: we mogen niet

maakt hem nogal eens lastig in

binding te houden met je appara-

Toch is het vooral de bediening die

vergeten dat de Spin Remote nog

gebruik. Bovendien kampt hij nogal

ten. Dat gaat echter nogal eens mis:

deze afstandsbediening nodeloos

in de bètafase zit.

eens met verbindingsproblemen.

WWW.PCMWEB.NL

PCM08_077_Review - Spin Remote (TS).indd 77

/ NR. 08 - AUGUSTUS 2016

77

30-06-16 15:07

8__  
8__  
Advertisement