Page 1

-----------------------------------------หนังสื อพุทธทํานาย ข้ อความจาก ปู่ ฤษีมณีรัตน์ (สมเด็ดรุ่ง) ---------------------------------

พิมพ์ แจกเป็ นธรรมทาน พิมพ์จาก http://www.ninekidd.com

คัดลอกจากต้นฉบับเดิม......พิม พ์โดย นายคิดดี

......ninekidd.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หนังสื อพุทธทํานายข้ อความจาก ปู่ ฤษีมณีรัตน์ (สมเด็ดรุ่ง) ค้นพบ หนังสื ออินตก-เทพทํานาย โดยย่อ หนังสื อลานสี ได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอัตตะบือ ประเทศลาว ข้าพเจ้าได้ รับรู ้จากพระอาจารย์ผทู ้ รงศีลองค์หนึ่งเผยแผ่ให้ เลบเกิดความศรัทธาเสี ยสละทรัพย์พมิ พ์แจกจ่าย มายังพีน่ อ้ งชาวพุทธทั้งหลายเพือ่ เป็ นกุศล และเพือ่ พิจารณาญาณด้วยตนเองถึงเหตุการณ์มหัตภัย ของโลกยุคโลกาภิวฒั น์ซ่ ึงจะบังเกิดขึ้นตามพุทธทํานายไว้ดงั นี้

โลชังชะมะ โทโพโส อินฺโตกรุณา พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้ส่งั ไว้วา่ ถ้าบุคคลใดรู ้แล้ว จงรี บบอกให้คนอื่นได้ฟัง หรื อ พิมพ์แจกตามกําลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่าน ได้หลุดพ้นจากมหันตภัยพิบตั ิท้ งั ปวง ถ้า บุคคลจะลงมาเกิดพร้อมทั้งหนังสื อใบลานฉบับนี้ ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรื อนจะมีภูติปีศาจเข้ามา ทําลายอย่างแน่แท้

ในปี จอถึงปี กุน เมื่อเดือนหงายจะมีงูพิษอยูบ่ นศีรษะ ฉกกัดให้ถึงตาย และ ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนนํ้าและไฟ ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีไผสิ เบิงไผ ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนอึดข้าวปลาอาหาร ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนผัว-บ่เห็นหน้ากัน

พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน ...พิมพ์จาก .....ninekidd.com


หนังสื อพุทธทํานายข้อความจาก ปู่ ฤษีมณี รัตน์ (สมเด็ดรุ่ ง)

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนมีคนตายตามทุ่งนา ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มีผเู ้ ฒ่า ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนนอนบ่หลับ ในปี จอนี้ ในเมืองจันทร์จะมีฤษีองค์ทองดํา สิ กขาลาเพศออกมาเป็ นพ่อค้าในปี จดขึ้น ๘ คํ่า ห้ามบ่ให้ตกั นํ้าอาบ นํ้ากิน ตามห้วยหนองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดิน ๖ก่อนคํ่า) พระยมราชจะ นําเอายาพิษพ่นใส่ โลกมนุษย์ ในปี จอเมืองกรุ งเทพฯ จะแตกพังสลายตอนเวลาไก่ขนั พระแก้วมรกต หัวเชียง เมี้ยงข้าว เม็ดใหญ่จะกลับสู่ เวียงจันทร์ นี่คือ พระคาถาขององค์อินทร์ พรหม ยมราช ได้เขียนไว้ในใบลาน จงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อช่วยหลุดพ้นจากภัยพิบตั ิได้ในยามเกิดเหตุการณ์หมัตภัย พระคาถาขียน ว่า

ปะโต เมตัง ปะระชีมินัง สุ คะโต จุติ เมตฺตะ นินะมัง สุ คะโต จุติ พระคาถาบทนี้เขียนลงบนใบลาน แผ่นทองหรื อแผ่นผ้าก็ดี ติดไว้ที่ประตูบา้ นหรื อในรถ หรื อโพกศีรษะ ยามเกิดเหตุหารณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตราย ในการละเวลานี้ เทพเจ้าเหล่าเทวดาผูค้ ุม้ ครองโลกได้กราบทูลต่อพระอินทร์วา่ มนุษย์โลกทํา กุศลไว้เพียง ๓ ส่ วน และทําบาปกรรมถึง ๗ ส่ วน เมื่อเป็ นเช่นนี้ องค์อินทร์จะสั่งลงโทษมนุษย์ผู ้ ใจบาป ถึง ๙ ข้อ นับแต่ปีจอ ถึงปี กุน ดังนี้ ๑. จะให้เกิดพายุลมแรง พายุ ๒. จะให้เกิดอัคคีภยั หน้ าที่ ๓

พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน ...พิมพ์จาก .....ninekidd.com


หนังสื อพุทธทํานายข้อความจาก ปู่ ฤษีมณี รัตน์ (สมเด็ดรุ่ ง)

๓. จะเกิดอุทกภัย ๔. จะเกิดฟ้ าฝ่ า ๕. จะเกิดร้อนเกินไป หนาวเกินไป ๖. จะเกิดสารพิษต่างๆ ๗. จะเกิดกาฬโรคต่างๆ ๘. จะเกิดข้าวยากหมากแพง ๙. จะเกิดฆาตพยาบาทเบียนเบียนกันเอง มหัตตภัย ๙ อย่างนี้ จะหลุดพ้นได้โดยเฉพาะผูม้ ีบุญเท่านั้น คนที่ปฏิบตั ิตามคําสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น รู ้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทําความดีมากๆ ถ้าเลยปี จอ ปี กุนไปแล้ว ทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุ ขกายสบายใจทุกคนให้ เคร่ งครัดในศีล ๕ นอกจากหนังสื ออินตก ที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผูท้ รงศีลอีกองค์หนึ่ง ได้พบเห็นคํา สอนที่จารึ กไว้ในแผ่นศิลาที่พ่ งึ พบในภูเขาแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงด์วปิ ัสสนา กรรมฐานผ่านไป พระผูท้ รงศีลกล่าวว่า พีน่ อ้ งทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลา แล้วที่สวรรค์จะไม่ความลับ ถ้าท่านเชื่อก็เป็ นกุศล รู ้เพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ ท่านฟัง ตามคํากล่าวของผูท้ รงศีลรู ปนี้วา่ ในแผ่นศิลาได้เขียนไว้โดยพระมหากัสสะปะว่า ในปี ระกา ปี จอ ปี กุด เดือน ๗-๘ จะเกิดเหตุการณ์ร้ายตามถนนหนทาง ในเดือน ๙-๑๐ คนใจบาปจะถูกล้าง ผลาญให้หมดไป มีบา้ นแต่ไม่มีคนอยู่ มีขา้ วแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน

หน้ าที่ ๔

พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน ...พิมพ์จาก .....ninekidd.com


หนังสื อพุทธทํานายข้อความจาก ปู่ ฤษีมณี รัตน์ (สมเด็ดรุ่ ง)

สุ ดท้าย พระผูท้ รงศีลได้กล่าวยํ้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสื ออินตกเพิ่มเติมว่า ถ้าท่านผู ้ เคารพบูชาหรื อบนว่าจะบอกแก่ผอู ้ ื่น หรื อพิมพ์แจกจ่ายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู ้แล้ว ท่าน ปรารถนาสิ่ งใดจะได้สมดังใจนึก จะปราศจากภัยภิบตั ิท้ งั ปวงตลอดไป ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

พระพุทธเจ้ าทํานาย ออกจากศิลาจารึ กในมหาวิหารเจตมาหเชตวัน ณ สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย โดย คณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารี ริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ตามคําแปลเป็ นภาษาไทยว่า ดังนี้ สาธุอะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระเมตตากรุ ณาสรรพสัตว์ทว่ั โลกที่เกิดมา แล้วแต่ลาํ บาก ทัว่ หน้า ทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติ เมื่ออาตมาเข้านิพพานไปแล้วครบห้า พันปี เป็ นที่สุด โลกจะหมุนไปใกล้ถึงจํานวนที่ตถาคตทํานายไว้สองพันห้าร้อยปี มนุษย์และสัตว์ จะได้รับภัยพิบตั ิเสี ยหนึ่งครั้ง ในระยะ ๓๐ ปี สิ่ งที่สาธุชนในสิ่ งที่สาธุชนไม่เคยเจดจะได้เห็น ไม่ เคยพบจะได้พบ ยักษ์หินที่ถกู สาบให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิง่ นัก ใกล้กบั ปี ๒๕๕๐ ยิง่ ทวี กันใหญ่ข้ ึนทุกทิวา่ ราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนเลือดนองเต็มพื้นดิน พื้นนํ้าจะ ลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะต่างฝ่ ายต่างทําลายเหมือนยักษ์ กระหายเลือด แผ่นดินจะเป็ นเปลว ไฟจะตายไปอย่างละครึ่ งหนึ่งจึงจะเลิกล้ม ต่างฝ่ ายต่างหมดกําลังด้วยกัน ตามวิสัยยักษ์ร้ายนอก ศาสนาซึ่งถือกําเนิดจากป่ าอํามหิต ส่ วยพุทธศาสนิกชน ผูท้ าํ แต่บุญเดินตามทางคถาคตสามารถ ระงับร้อนไม่รุนแรง บ้านใดได้บูชาพระโพธิสัตว์ ผ้ากาสาวพัสตร์กจ็ ะได้รับภัยภิบตั ิเบาบางแต่ หนีภยั ธรรมชาติไม่พน้ ไฟจะลุกลามมาทางทิศตะวันออก ไหม้วดั วาอาราม สมณะชีพราหมณ์ จะอดอยากยากเข็ญ ลูกไฟจะตกจากฟ้ า เหล็กหล้าจะผุดจากนํ้า สงครามจะเกิดทั้วทิศพระยานาค จะพ่นพิษเป็ นเพลง ทหารจะเป็ นเจ้า ข้าวสารจะขาดแคลน ทุกแคว้นจะอดอยาก พลูหมากจะ หมดเปลือง สี เหลืองจะชนะ พระยังอยูค่ ู่เมืองอีกต่อไป สี ขาวจะแพ้ภยั ในที่สุด ครุ ฑจะบินกลับ ฐานคนจะกลับบํารุ งพระพุทธเจ้าว่า ดังนี้ ชา ตะ มะ สะ ละ วา พระพุทธชินลิตนี้ท่านให้เขียนใส่ หน้ าที่ ๕

พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน ...พิมพ์จาก .....ninekidd.com


หนังสื อพุทธทํานายข้อความจาก ปู่ ฤษีมณี รัตน์ (สมเด็ดรุ่ ง)

กระดาษ หรื อผ้าขาวติดไว้หน้าบ้าน หรื อหัวนอน ดังนี้ จะมีอายุยนื ยาวจะทันผูม้ ีบุญชื่อ พระยา ธรรมกิราชา เมื่อแรกสถิตอยูเ่ ขตอยุธยา บัดนี้ท่านเสด็จอยูล่ านช้าง (ภาคอีสานปัจจุบนั ) พระ ธรรมกิราชา เข้ามาปี กุน เดือน ๑๑ เป็ นเที่ยงแท้หนักหนาท่านเสด็จมาในปี ระกา แรม ๕ คํ่า มหา กษัตริ ยม์ าทางทิศตะวันตก สมณะชีพราหมณ์ตามมาพอประมาณได้ ๗๖,๔๐๐ รู ปทัว่ ราชอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถาว่า ดังนี้ นะสัจจังทะ คะยังมะสําคําปัง คอยดูในปี มะโรง คนจะเดินโกร่ งโคง คลาน ผูใ้ ดอยากพบผูม้ ีบุญ ชื่อพระยาธรรมิราชให้ภาวนา ให้หมัน่ รักษาศีล สดับรับฟังพระธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็งตลิ่งพัง มหาสมุทรจะชอกชํ้า อย่า เที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามาปี กุน เดือน ๘ เป็ นเที่ยงแท้ ผูใ้ ดไม่เชื่อจะรับอันตราย คอยดูในปี จอ คนจะพ้นภัย สะโรนะกา โททายะโม ทุทธตะยะ ภาวนาทุกคํ่าเช้า ผูน้ ้ นั จะมีอายุยนื นานจะได้เห็น พระธรรมมิกราช (พระโพธิสตั ว์ศรี อริ ยเมตไตย) ในปี กุน ท่านจะเข้ามาอีก ถ้าไม่เห็นหนังสื อ บ้านใด ผูน้ ้ นั จะได้รับอันตราย รู ้แล้วบอกต่อกันด้วย คําเตือน โลกมนุษย์กาํ ลังจะเข้าสู่ กาลียคุ จะทําให้เกิดภัยธรรมชาติ จากดิน นํ้า ไฟ ลม จะ เกิดมหาสงครามครั้งที่สามตามมา มนุษย์จะตายไปกว่าครึ่ ง สําหรับประเทศไทย จะเริ่ มเกิดตัง่ แต่ปี ๒๕๕๐ คาดว่าจะได้รับภัยทางนํ้าแล้วไฟ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทะเลและกรุ งเทพฯ แผ่นดินจะยุบตัว คลื่นนํ้าจะพัดเข้าถล่มความสู ง ๒๐๐ เมตร มนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่ ง นํ้าจะเข้าช่องแคบสระบุรีและด้านล่างของโคราช บางส่ วน ภัยพิบตั ิจะเกิข้ ึนอย่างต่อเนื่องไปเรื่ อยๆ สุ ดท้ายประเทศไทยจะเหลือประชากร ประมาณสามสิ บเปอร์เซ็น ส่ วนประเทศอื่นทั้วโลกจะเหลือเพียงสิ บเปอร์เซ็นเท่านั้น บุคคลที่รอดชีวติ ส่ วนมากก็ สู ญเสี ยสติสัมปชัญญะ ไม่ปลอดภับเหมือนเมืองที่นบั ถือพระพุทธศาสนาเพราะไม่เขาใจบําเพ็ญ ญาณภาวนา ฉะนั้นอย่าหลงใหลในทรัพย์สินของตนเองให้มากนักเพราะเมื่อเข้ายุคศิวไลซ์ เงิน ทอง จะไม่มีค่าเลย เพราะมนุษย์ยคุ นั้นวัดกันที่ความดี ศีลธรรรม บุญกุศลเท่านั้น ปี มะโรง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปี มะเส็ง พ.ศ.๒๕๕๖ ปี ระกา พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี จอ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี กุน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้ าที่ ๖

พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน ...พิมพ์จาก .....ninekidd.com


หนังสื อพุทธทํานายข้อความจาก ปู่ ฤษีมณี รัตน์ (สมเด็ดรุ่ ง)

คําทํานายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) รัชกาลที่ ๑ ทายว่า มหากาฬ (ทําลายเพื่อนพี่นอ้ ง) รัชกาลที่ ๒ ทายว่า ญาณยักษ์ (ชํานาญเวทมนต์) รัชกาลที่ ๓ ทายว่า รักมิตร (มีการค้าขายกับต่างชาติมากมาย) รัชกาลที่ ๔ ทายว่า สนิทคํา (ออกบวช) รัชกาลที่ ๕ ทายว่า จําแขนขาด (คือต้องยอมเสี ยดินแดนฝั้งซ้ายแม่น้ าํ โขง และเขมร เพือ่ ป้ องกันอธิปไตย) รัชการที่ ๖ ทายว่า ราชโจร (เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ เกิดกลุ่มโจรมากมาย มีการตั้ง กองเสื อป่ าครั้งแรกของไทย) รัชกาลที่ ๗ ทายว่า ชนร้อนทุกข์ (เกิดการเดินขบวนเพือ่ เรี ยกร้องประชาธิปไตย) รัชการลที่ ๘ ทายว่า ยุคทมิฬ (พระเจ้าแผ่นดินลูกลอบปลงพระชนม์) รัชกาลที่ ๙ ทายว่า ถิ่นกาขาว (มีผรั่งมามากมาย นํ้าเงินมาซื้อประเทศไทยเกิดวิกฤติ การเงิน) รัชการที่ ๑๐ ทายว่า ชาวศิวไิ ลซ์ (จะมีเหลือเฉพาะผูม้ ีบุญเท่านั้นที่รอดคอย เป็ นยุคของ พระศรี อริ ยเมตไตย)

ข้าพเจ้าได้พบหนังสื อแผ่นนี้เข้าด้วยความบังเอิญ เมื่อได้อ่านดูแล้วเกิดความเลือมใสค ศรัทราจึได้พิมพ์แจกเป็ นกุศลทาน ซึ่งในใจความหนังสื อมีอยูว่ า่

หน้ าที่ ๗

พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน ...พิมพ์จาก .....ninekidd.com


หนังสื อพุทธทํานายข้อความจาก ปู่ ฤษีมณี รัตน์ (สมเด็ดรุ่ ง)

วันหนึ่งในโบสถ์ของวัดศิริประสุ ประตินาถได้มีหลวงพ่อองค์หนึ่ง ได้นง่ั สวดมนต์อยูใ่ น โบสถ์ของวัด ในเวลานั้นก็มีงูตวั หนึ่งได้เลื้อยออกมาจาหน้าพระพุทธรุ ป หลวงพ่อเมื่อเห็นงูตวั นั้นก็เกิดอาการกลัว หลังจากนั้นงูกไ็ ด้กลายเป็ นมนุษย์ในรู ปของพราหมณ์ แล้วพูดกับหลวงพ่อ ว่า “เจ้าไม่ตอ้ งกลัวและตกใจ เจ้าจงฟังข้าพเจ้า คือพญานาคราชได้จุติ ณ วัดแห่งนี้ เพื่อบําบัดปัด เป่ าความชัว่ ร้ายแคนบาป คนที่ทาํ กรรมไว้มากจะให้พินาศหายไปจากโลกนี้ และเจ้าจงประกาศ ให้คนได้รู้ทว่ั ว่าผูใ้ ดนําเรื่ องของข่พเจ้าไปพิมพ์แจก ๑,๐๐๐ ใบภายใน ๑๕ –๓๐ วัน มันผูน้ ้ นั จะมี โชคลาภ มีความสุ ขความเจริ ญ คิดสิ่ งใดสมความปรารถนาทุกประการและผูใ้ ดได้รู้ได้อ่านอย่า คิดว่าเป็ นการหลอกลวงหรื อไม่เชื่อ และผูไ้ ดคิดจะพิมพ์กต็ อ้ งพิมพ์แจกภายใน ๑๕ –๓๐ วัน อย่า คิดพิมพ์ผลัดวันประกันพรุ่ ง หรื ออ่านแล้วฉีกทิ้ง มันผูน้ ้ นั จะมีเรื่ องและภัยพิบตั ิเกิดขึ้นต่อผูน้ ้ นั อ่านแล้วอย่าทิ้งให้พมิ พ์แจก หรื อแจกต่อๆ ไป (หรื อเก็บไว้สวดมนต์เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว) จากนั้นมาหลวงพ่อองค์น้ นั ก็ได้พิมพ์แจก ๑,๐๐๐ ใบ หลังจากนั้นประมาณ ๓-๔ วันท่านได้ สําเร็จวิชาต่างๆ และคุณโกบินตะแห่งปราสาทคุปตาได้พิมพ์แจก ๑,๐๐๐ ใบ เขาก็ได้เงินทองที่ หยิบยืมไปคืนมา อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก ๕๐๐ ใบรายนี้เป็ นชาวนา วันหนึ่งเขาไปใถนา เขาได้ พบไหใบหนึ่งมีเงินทองเต็มไปหมด ส่ วนอีกรายหนึ่งก็ได้พิมพ์แจก ๑๐๐ ใบ เขาถูก

ล็อ

ตเตอรี่ ๑ ล้านบาท อีกรายหนึ่งเป็ นคนถีบสามล้อก็พิมพ์แจก ๖๕๐ ใบ เขาก็เจอแจกันทอง อีกราย หนึ่งเป็ นคนตกงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ พอเขาพิมพ์แจก ๓-๔ วัน เขาก็หางานทําได้ เป็ นงานดี และอีกรายหนึ่งได้อ่านแล้วไม่เชื่อได้ฉีกทิ้ง หลังจากนั้นประมาณ ๑ -๒ วัน ลูกชายเขา ก็ตายอีกรายหนึ่ง ได้อ่านแล้วคิดจะพิมพ์แจก และผลัดวันประกันพรุ่ งจนเลยกําหนด ผูน้ ้ นั เป็ น พ่อค้าทําการค้าขายก็ขาดทุน และพ่อเขาก็มาตายจากไปอีกคน อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก ๑,๐๐๐ ใบ ไม่กี่วนั ก็มีเงินมีทองแบบไม่น่าเชื่อ อยูๆ่ ก็มีเงินขึ้นมาเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในโบสถ์วดั ศิริ ประสุ ประสิ นาถนี้ ต้องคิดด้วยความสัตย์จริ งและศรัทธา อ่านแล้วต้องพิมพ์แจก อ่านแล้วอย่าฉีก ทิ้ง ให้แจกต่อๆกันไปด้วนความศรัทราและเชื่อถือจะเป็ นผลดีต่อตนเอง..... หน้ าที่ ๘

พิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน ...พิมพ์จาก .....ninekidd.com

หนังสือพุทธทำนาย  

หนังสือลานสี ได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอัตตะบือ ประเทรับรู้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเผยแผ่ ให้ เลยเกิดความศรัทธาเสียสละทรัพย์พิ...