Page 1

FrP Fornyer møre og romsdal

handlingsplan for møre og romsdal FrP 2011-2015

frp.no • facebook.com/frp


kjære velger Fremskrittspartiet vil i kommende valgperiode jobbe aktivt og målrettet innen alle saksfelt som hører inn under fylkestinget. Vi vil, så lenge fylkeskommunen eksisterer, arbeide for at den skal være et samlende organ for alle våre kommuner og et sterkt talerør inn mot sentrale myndigheter i saker som er av avgjørende betydning for innbyggere og næringsliv i Møre og Romsdal. Vårt hovudfokus vil derfor være næringsutvikling, utdanning og samferdsel. Vi vil prioritere tjenester fremfor administrasjon. Vårt hovedfokus vil derfor være utdanning og samferdsel. For oss er det helt grunnleggende at ungdommen har et best mulig skoletilbud, fordi de er den viktigste ressursen i dagens og fremtidens kunnskapssamfunn. Og på samme måte er det viktig at innbyggere, næringsliv og turister kan forflytte seg trygt og effektivt rundt i det fantastiske fylket vårt via en moderne infrastruktur. Til årets valg stiller vi en liste med stor bredde i alder, bosted, kjønn og erfaring; politisk som yrkesmessig. Vår visjon er å være ombud for deg som innbygger. Med vår kunnskap og innsats ønsker vi å være ditt talerør når ­politiske beslutninger tas. Samtidig vil FrP redusere ­politikernes makt, og heller gi den enkelte økt valgfrihet innefor det offentlige ­tjenestetilbudet. Innbyggerne er i realiteten fylkets øverste organ og du skal vite at vi tar deg på alvor. Derfor har FrP i peri­ oden som har gått kjempet og fått gjennomslag for opprust­ ning av videregående s­ koler, opp­retting av gründerlinjer, ras­sikring, veibygging og bedre ferjerutetider. Vi har vist at vi kan styre og har sam­arbeidet godt med de andre partiene. Vi stiller oss med dette til dispo­ sisjon for fire år som dine tjenere i fylkestinget. Vi lover å gjøre vårt beste for at ­fylkeskommunen skal være en forutsigbar medspiller og en god arbeidsgiver. Stemmer du på FrP, stemmer du på et parti som har tro på fremtiden og at våre beste dager ligger foran oss. Godt valg! Beste hilsen Frank Sve Fylkesordførerkandidat


Samferdsel: FrP vil arbeide for økte bevilgninger til: Ferjekaier, ferjedrift, beredskapsferjer og bedre ferje­ standard. Gang- og sykkelveier. Drift og vedlikehold av fylkesveiene. Rassikring. Kollektivtransport. Ungdomskortet slik at prisen kan reduseres og alders­ grensen utvides til å gjelde studenter. FrP vil arbeide for: Ferjefri kyststamvei E39: HAFAST, Møreaksen, og ­kryssing av Halsafjorden. Stad Skipstunnel. Videre oppgradering av E136 Ålesund - Dombås, RV 70 Kristiansund - Oppdal og innfartsveiene til Ålesund, Molde og Kristiansund. Ferjeavløsningsprosjekter som Nordøyvegen, Trollheims­ tunnelen, Aursnes - Magerholm, Talgsjø­tunnelen, Lang­ fjordtunnelen og Rovdefjordbrua. Ferdigstilling av rassikring FV 60 Røyr - Hellesylt ­byggesteg 3. Oppstart rassikring FV 63 Eidsdal - Geiranger. Sande fastlandsamband, FV 650 Børdalslinja. Å hindre innføring av bomringer i og rundt Ålesund, Molde og Kristiansund.

møre og romsdal FrP


møre og romsdal FrP

skole: FrP vil arbeide for: Videre opprustning av de videregående skolene. Flere og bedre lærlingplasser. Gratis læremidler. Fortsatt fritt skolevalg og Elev- og lærlingombud. Enda bedre lærerevaluering og økte kompetansemidler til etterutdanning av lærere. Bekjempe mobbing hardere og i skolen skal hoved­ regelen være at mobberen flyttes, ikke offeret. Styrke Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet sin innflytelse. Fullfinansiering og utvikling av fagskoletilbudene i Ålesund og Kristiansund. Flere gründerlinjer og toppgymnastilbud i Møre og Romsdal. Bedre høgskoletilbud ved å realisere Høgskolen i Møre og Romsdal med fire campus: Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Valgfritt sidemål.

kultur: FrP vil arbeide for: Et levende kulturliv basert på frivillighet og p ­ ersonlig engasjement. Ildsjeler og lag må støttes og oppmuntres for å skape gode opplevelser og lokalsamfunn. Særlig fokus på kulturtilbud for barn, unge og eldre. Å ivareta den norske kulturarven, også gjennom ­digitalisering. Satsning på museene i fylket og bygging av nye utstil­ lings- og magasinbygg. Videreføring og utvikling av de kulturelle f­ yr­tårnene og festivalene i fylket. At frivillig innsats ikke skal skattlegges. Ja til momsfri­ tak for frivillige lag og organisasjoner!


Møre og romsdal skal være ­førstevalg for næringssatsing

næring og miljø: FrP vil arbeide for: Et fritt og selvstendig næringsliv i partnerskap med det offentlige. En aktiv, helhetlig og effektiv verdiskapningspoli­ tikk som satser på de næringene og næringsklyn­ gene vi har gode forutsetninger for å lykkes med. At Møre og Romsdal skal være et førstevalg for næringssatsing innenfor olje og gass, energi­ produksjon, maritim industri, fiskeri, sjømat og reiseliv. Økt leteaktivitet/utvinning, ilandføring og videre­ foredling av olje og gass, herunder Kristiansund som subsesenter nord for Stad. Gode rammevilkår og bærekraftig utvikling i ­fiskeri- og oppdrettsnæringen og verftsindustrien der fylket ligger i verdenstoppen. At reiseliv skal være et viktig satsingsområde fordi vi har fantastiske naturopplevelser i hver eneste kommune og internasjonalt kjente turistmål som Geiranger, ­Trollstigen og Atlanterhavsveien. Nok og rimelig strøm gjennom bygging av to gasskraftverk i Møre og Romsdal. Renseteknologi settes inn straks den er klar. møre og romsdal FrP


FrP møre og romsdal kandidatliste

Frank Sve 1. kandidat

Åge Austheim 2. kandidat

Margareth Berg 3. kandidat

Geir Stenseth 4. kandidat

Cine Finstad Austnes 5. kandidat

Steve Runar Kalvøy 6. kandidat

Knut Flølo 7. kandidat

Hans Olav Myklebust 8. kandidat

Ina Giske 9. kandidat

Arve Hans Otterlei 10. kandidat

Thorbjørn Fylling 11. kandidat

Terje Vadset 12. kandidat

Wenche Volle 13. kandidat

Erik Tørrissen 14. kandidat

Rolf Bergmann 15. kandidat

16. Jan Steinar E. Johansen 27. Fredmøy Wollen

38. Bjørn Jonny Græsmo

17. Ronny H. Blomvik

28. Olav Harald Ulstein

39. Beate Elshaug

18. Torill Avnsnes

29. Per Hanekamhaug

40. Lars Tor Silnes

19. Grethe Karin Hansen

30. Anita Ostnes

41. Odd Magne Vinjevoll

20. Magne Vaag

31. Nils Johan Gjendem

42. Torill Ansnes

21. Knut Erik Engh

32. Asgeir Berg

43. Helga Lermo Johansen

22. Rita Høgseth

33. Stig Rune Andreassen

44. Astrid Paulsby

23. Kåre Fjørtoft

34. Eva Tynes

45. Karly Ingunn Teige

24. Kjell Tore Wirrum

35. Jonas Falch

46. Arne Hoem

25. Eilif Falch

36. Gunnhild Meringdal

47. Oskar Grimstad

26. Steinar Berge

37. Arne Rongve

Postboks 456, 6001 Ålesund, telefon: 70 15 12 60

www.frp.no • facebook.com/frp

Handlingsprogram Møre og Romsdal FrP 2011-2015  

Fremskrittspartiets fylkesbrosjyre til fylkestingsvalget i Møre og Romsdal 2011

Handlingsprogram Møre og Romsdal FrP 2011-2015  

Fremskrittspartiets fylkesbrosjyre til fylkestingsvalget i Møre og Romsdal 2011

Advertisement