Page 53

potrebno mnogo poslušanja in prilagajanja. Ob udujem našega zborovodja Sre ka, da je sposoben »voziti« z nami, 35 razli nimi ljudmi, ker vem, da je delo s skupino ljudi najtežje. Veselim se novih mravljincev, ki me bodo obleteli ob dobro zapetih akordih, veselim se druženj s prijatelji pevci in akam na nove skupne dogodivš ine.

Gregor Bezjak Bariton Spominjam se petka, ko sem se prvi udeležil pevskih vaj MoPZ Markovci. Bilo je jeseni leta 2000, za enjala se je nova pevska sezona po obi ajnem poletnem po itku. Ko sem takrat vstopal v sobo, polno dobre volje in nasmejanih obrazov, je bilo že med vrati mo za utiti neverjetno koli ino pozitivne energije, za katero danes vem, da je gonilna sila našega zbora. Vesel sem, da sem se takrat pustil prepri ati »starim« pevcem in se odlo il priklju iti zboru, ter tako navsezadnje spet obuditi tedaj nekoliko pozabljeno veselje do petja, kajti skupaj smo doživeli že veliko lepega in nepozabnega, bodisi znotraj ali zunaj pevske sobe in prepri an sem, da veliko tega še sledi. 9e danes pogledam naš zbor, vidim posre eno mešanico posameznikov najrazli nejših karakterjev in lastnosti, ki pa se zlijejo v simpati no celoto, katera bi izgubila, e ji odvzamemo kateregakoli izmed njih. Kljub števil ni zasedbi in starostni pestrosti (raznolikosti), ki sta zboru prislužili svojevrstno prepoznavnost, medgeneracijske razlike ne pridejo do izraza, vsak je vsakemu prijatelj, vsak gre z vsakim na »spicaj« (špricar op.p.), kar daje zboru še poseben ar. Letos, ko bo zbor praznoval svojo že 40. obletnico delovanja, je v zboru še vedno precej lanov, ki so mu zvesti od vsega za etka. Tem bi za vztrajnost želel še posebej estitati. Vsa ast! Verjetno bi bilo teh še ve , e ne bi usoda želela druga e. Slišati je bilo že iz številnih ust: »Prijatelji so eno najve jih bogastev!« Torej sem jaz od pristopa k MoPZ Markovci nedvomno veliko bogatejši.

52

Pesmi glas - druži nas 3  
Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement