Page 34

Leto 1996 12. maja je bil v telovadnici osnovne šole tradicionalni spomladanski koncert »S pesmijo med spomine«. Pevci so se spet udeležili Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Sti ni, nastopili so na dnevu šole ob zaklju ku projekta »Tak' so se ženili«. 11. maja so se spomnili 1. obletnice Janezove smrti – »Nate jaz mislim, ljubi moj dom…« je ena od tistih pesmi, ki so jo doslej zapeli le nekajkrat. Leto 1997 Nastopi so se spet vse bolj gostili. Naj izberem kakega posebnega: 18. maja tradicionalni spomladanski koncert, gostoval je Mešani pevski zbor iz Apa v Prekmurju, 24. junija pa se je naš zbor odzval vabilu na Medob insko sre anje pevskih zborov, zgodilo se je na pobudo MePZ Apa e. 26. decembra pa je zbor sodeloval na 3. boži nem koncertu CPZ Sv. Marko v Markovcih (KUD Markovski zvon). Leto 1998 Na predve er slovenskega kulturnega praznika so nastopili na prireditvi z naslovom: Naš ve er kulture (7. februar). Zbor se je skrbno pripravljal na svoj jubilej 30-letnico delovanja, ki ga je potem res slovesno obeležil na ve na inov: - Izvedli so samostojni, tradicionalni koncert v maju in - izdali brošure »Pesmi glas druži nas«, 30 let MoPZ. Z njo so se pevci želeli zahvaliti vsem, ki jim je njihovo petje v minulih letih pomenilo posebno vrednoto in jim obljubiti, da jim bodo lahko prisluhnili tudi v naslednjem 10-letju.

Med 30. in 40., zrela doba MoPZ Markovci Leto 1998 in 1999 Spomladi 1998 smo se Markov ani odlo ili za samostojno ob ino in v novembru že izvolili prvega župana (gospod Franc Kekec) in prvi ob inski svet. Ob ina je lahko pri ela z delom. Toda z novo ureditvijo so se pri ele tudi za etne težave in šele s asoma so tudi kulturne dejavnosti ob ine Markovci (MoPZ takrat že s 30-letno tradicijo) za ele dobivati pravo mesto in nekaj ve sredstev za uspešno delovanje. Življenje zbora je teklo dalje, uresni evale so se tudi Sre kove želje, da bi se zbor za el pomlajevati, vstopali so novi lani (Mitja 9uš, Andrej Janžekovi in Aleš Miloši ), širil se je repertoar, po mnogih letih predsedovanja je gospod Franc Golob predal to pomembno vlogo gospodu Jožetu Cigula, sam pa, kot smo zapisali v letu 1998 je »predsednik, ki ostaja astni«.

33

Pesmi glas - druži nas 3  

Zbornik KD Alojz štrafela ob 40-letnici delovanja društva.

Advertisement