__MAIN_TEXT__

Page 1

Mladinski centri hostli Youth Centres Hostels


Kolofon Naslov / Title: Mladinski centri hostli Youth Centres Hostels Izdajatelj / Publisher: Zavod Mladinska mreža MaMa Youth Network MaMa Koordinacija in zbiranje gradiva / Coordination and material collecting: Sara Vončina Znidercic Uredil / Edited: Mirjana Klinec Oblikovanje / Design: Heidi Pungartnik Fotografija / Photography: Arhiv Mreže MaMa in mladinskih centrov Network MaMa’s and Youth Centres’ archive Tisk / Print: ARtisk Aleksander Rozman s.p. Naklada / Number of copies: 400

2


3


4


Kazalo 6

Namesto uvoda • Instead of Introduction

8

Mladinska mreža MaMa • Youth Network MaMa

10

Mladinski centri hostli • Youth Centres Hostels

Ajdovščina • Mladinski hotel Ajdovščina

12

Brežice • MC hostel Brežice

14

Celje • MCC hostel – Hiša legend

16

Krško • Mladinski hotel Krško

18

Maribor • Hostel Pekarna

20

Radlje ob Dravi • Marenberški mladinski hotel

22

Ravne na Koroškem • Mladinski hotel Punkl

24

Šmartno ob Paki • Mladinsko prenočišče Šmartno ob Paki

26

Trbovlje • Mladinski center Trbovlje

28

Velenje • Mladinski hotel Velenje

30

5


Namesto uvoda Brošura, ki je pred vami, je nastala v okviru projekta MCH turizem, katerega glavni namen je razvoj skupnega marketinga za hostle, ki delujejo v okviru mladinskih centrov. V skupni marketing so vključeni tisti mladinski centri s hostli, ki so člani Mreže MaMa in so pristopili k skupnemu projektu. Organizirate lastne večdnevne programe? Potrebujete prostore za izvedbo? Potem so hostli v mladinskih centrih pravi naslov za vas. Glede na svoje potrebe lahko izbirate med desetimi različnimi hostli, ki se nahajajo na različnih lokacijah v Sloveniji. Poleg prenočišč nekateri med njimi razpolagajo tudi s številnimi dodatnimi prostori za izvajanje aktivnosti, kot so npr. računalniška učilnica, seminarska soba, koncertna dvorana, športna dvorana, glasbena vadnica, snemalni studio, itd. In ker so mladinski centri prostori nenehnega ustvarjanja in izražanja mladih, lahko s svojim programom dodatno popestrijo tudi vaše bivanje pri njih. In zakaj ravno hostli v mladinskih centrih? Ker s tem, ko bivate v mladinskih centrih hostlih, podpirate razvoj in obstoj mladinskega dela na lokalni ravni. Mladinski centri namreč nudijo mladim varno okolje za razvijanje njihovih kompetenc, s svojimi programi spodbujajo mlade k aktivnemu državljanstvu in participaciji, prav tako pa številnim mladimi predstavljajo odskočno desko pri prvi zaposlitvi in nabiranju delovnih izkušenj. V nadaljevanju brošure vam na kratko predstavljamo mladinske centre s hostli in njihove razpoložljive kapacitete, za dodatne informacije in povpraševanje pa se lahko obrnete na službo skupnega marketinga pri Mreži MaMa. Da vam prihranimo čas, bomo na podlagi vaših potreb in želja preverili vse potrebne informacije in najugodnejše ponudbe ter vam na ta način omogočili, da boste izbrali hostel, ki bo najbolj ustrezal vašim specifičnim potrebam.

Povpraševanje mch.marketing@mreza-mama.si +386 (0)40 814 745

6


Instead of Introduction Brochure which is in front of you is the result of the YCH tourism project. The main purpose of the project is to develop a joint marketing for hostels operating in the youth centres. A joint marketing includes those youth centres with hostels which are members of the Network MaMa and have approached the joint project. Do you organize your own multi-day programs? Do you need a place where to hold them? Then hostels in youth centres are the right choice for you. Depending on your needs you can choose from ten different hostels that are located in different locations in Slovenia. In addition to accommodation some of them also have a number of additional facilities for the implementation of yours activities, such as computer room, seminar room, concert hall, sports hall, music tutorials, recording studio, etc.. And because youth centres are places for creativity and expression of young people, they can further revitalize your staying by additional programmes. And why exactly hostels in youth centres? Because while staying in youth hostels centres, you support the development and existence of youth work at local level. Youth Centres are offering young people a safe environment to develop their skills, their programs encourage young people for active citizenship and participation, and for many young people they represent a springboard for their first job and accumulation of working experience.

Enquiry mch.marketing@mreza-mama.si +386 (0)40 814 745

On next pages we introduce you a brief outline of youth centres hostels and their available capacities. For further information and inquiry you can contact the joint marketing service at Network MaMa. In order to save your time, based on your needs and desires we will verify all relevant information and best offers and enable you to choose the hostel that will best suit your specific needs.

7


Mladinska mreža MaMa Naziv organizacije: Zavod Mladinska mreža MaMa Naslov: Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana Telefon: +386 (0)30 618 628 Elektronska pošta: info@mreza-mama.si Spletna stran: www.mreza-mama.si

Mreža MaMa je nevladna organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi. Mreža MaMa s svojim delovanjem: • povezuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji; • zastopa skupne interese članic napram vladnem sektorju in ostalim sogovornikom; • redno obvešča članice in ostalo zainteresirano javnost o vseh dejavnostih, ki se tičejo mladih in dela z njimi; • organizira srečanja in vzpodbuja komunikacijo ter projektno povezanost med članicami; • članicam nudi strokovno pomoč; • skrbi za neformalno izobraževanje mladih in mladinskih delavcev ter zaposlenih v mladinskih centrih.

8


Youth Network MaMa Organisation: Zavod Mladinska mreža MaMa Address: Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana Phone: +386 (0)30 618 628 E-mail: info@mreza-mama.si Website: www.mreza-mama.si

The Youth Network MaMa is a non-governmental organisation that combines and represents organizations that run youth centers or are active in field of youth work in Slovenia in order to support the youth, their spending of quality free time and a better life in the society. With its operation the Network MaMa: • connects organizations that run youth centers or work in the field of youth work in Slovenia; • represents common interests of its members in accordance with the government sector and other associates; • regularly provides information to its members and those interested in all activities concerning the youth and co-operation with them; • organizes meetings and stimulates communication and project cooperation among members; • offers professional help to its members; • concerns itself with educational development of the youth and youth workers.

9


Mladinski centri hostli Mladinski centri – ali jih poznate? Kdo? Organizacije v lokalnem okolju. Kaj? Preventiva, neformalno izobraževanje, prostovoljstvo, kultura, neformalna socializacija, mednarodno delo in mobilnost, informiranje in svetovanje, raziskovalno delo in še in še. Za koga? Za organizirano in neorganizirano mladino v lokalnih, regionalnih in mednarodnih okoljih. Čemu? Vzpodbujanje participacije mladih, omogočanje aktivnega državljanstva, uveljavljanje večkulturne vzgoje, predvsem pa integracija mladih skozi boljše poznavanje položaja in vloge mladih v družbi. Kaj še? Izvajanje in nudenje svetovalne, strokovne, organizacijske, finančne, tehnične pomoči tudi prostovoljnim združenjem, avtonomnim mladinskim ksupinam in posameznikom. Za konec … Upravljanje s prostorskimi kapacitetami, ki različnim uporabnikom služijo za lastno produkcijo ali izvajanje aktivnosti.

In kaj so mladinski centri hostli? Mladinski centri, ki so nedavno pridobili tudi nastanitvene kapacitete – hostle. Gre za večinoma v celoti prenovljene mladinske centre, ki razpolagajo s sodobnimi prostori za izvajanje mladinskih dejavnosti, hkrati pa nastanitvene kapacitete omogočajo izvajanje večdnevnih mladinskih programov, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Poleg tega so hostli primerni tudi za individualne popotnike in skupine, ki si želijo raziskovati manj obljudene dele Slovenije.

Kje jih najdemo? Ajdovščina Brežice Celje Krško Maribor Radlje ob Dravi Ravne na Koroškem Šmartno ob Paki Trbovlje Velenje

10


Youth Centres Hostels Youth centres - do you know them? Who? Organizations in the local environment. What? Prevention, informal education, volunteerism, culture, informal socialization, international work and mobility, information and counseling, research, and more. For whom? An organized and unorganized youth in local, regional and international environments. Purpose? To encourage the participation of young people, enable active citizenship, promote multicultural education and in particular integration of young people through better understanding of the situation and the role of youth in society.

Where can we find them? Ajdovščina Brežice Celje Krško Maribor Radlje ob Dravi Ravne na Koroškem Šmartno ob Paki Trbovlje Velenje

What else? Implementation and provision of consultancy, professional, organizational, financial and technical assistance to voluntary associations, autonomous youth groups and individuals. And finally ... The handling of spatial capacities that serve different users for their own production or implementation activities.

And what are the youth centres hostels? Youth Centres, which recently acquired the accommodation capacities - hostels. These are mainly completely renovated Youth centres with highly equipped facilities for the implementation of youth activities, while hostels allow to perform their multi-day youth programs, both on national and international level. In addition, the hostels are also suitable for individual travelers and groups who want to explore the less populated parts of Slovenia.

11


Mladinski hotel Ajdovščina

Mladinski center in hotel Ajdovščina Mladinski center in hotel Ajdovščina se nahaja v Športnem parku Pale na obrobju mesta, le nekaj minut hoje od centra mesta in samo 1 km od avtobusne postaje. V sodelovanju s partnerji gostom ponuja še obilico možnosti za športno udejstvovanje na različnih področjih. V modernem trendu sodelovanja z zunanjimi partnerji (biologi, ekologi, naravovarstveniki) razvija program aktivnega osveščanja mladih preko nekajdnevnih naravovarstvenih taborov, ki so sestavljeni iz teoretičnega dela in praktičnega dela na terenu.

brisače

hrana po naročilu

plačilne in kreditne kartice

klima

posteljnina

internet

12


www.hostel-ajdovscina.si info@hostel-ajdovscina.si

Cesta IV. Prekomorske 61 a, 5270 Ajdovščina +386 (0)5 368 93 83 +386 (0)41 945 392 fax: +386 (0)5 368 93 84

The Youth Center and Hostel Ajdovščina is located in the Pale Sports Park on the outskirts of the town, within a short walking distance from the city centre and just 1 km from bus station. Working hand in hand with different partners, it provides its guests with a vast range of sport activities. In harmony with the latter trend, it is collaborating with outsource partners (different biologists, ecologists, environmentalists) and developing a program which would actively educate youth trough environmental protection camps, planned to last a few days, where participants would gain some theoretical knowledge as well as some practical experience out on the field.

towels

food to order

debit and credit cards

air condition

linen

wi-fi

13


MC hostel Brežice

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Mc hostel Brežice se nahaja v samem zavetju mestnega parka Brežice, ki nudi enkraten, sproščujoč ambient vsem gostom hostla. Lepo urejen in negovan park nudi celo kratko učno pot spoznavanja drevesnih vrst ter varna igrala namenjena najmlajšim obiskovalcem. Prostori hostla pa so namenjeni izvajanju različnih programov in aktivnosti. Samo ulico stran se nahaja mogočen grad, kamor se lahko gostje odpravijo na ogled krasne viteške dvorane in muzeja.

primerno za invalidske vozičke

brisače

hrana po naročilu

klima

internet

plačilne in kreditne kartice

posteljnina

14


www.mc-hostel.si hostel@mc-brezice.si

Gubčeva 10 a, 8250 Brežice +386 (0)590 83 790

+386 (0)64 161 203

fax: +386 (0)590 83 791

MC hostel Brežice is located in the shelter of park Brežice, that offers a unique and relaxing ambient to all guests of the complex. The beautifully arranged and nursed park even offers a short didactic path dedicated to cognitive learning about tree species and a safe playground for our youngest visitors. Little ways from the hostel resides a mighty castle, where guests can go and visit the great Knightly Hall and the museum.

suitable for wheelchairs

towels

food to order

air condition

wi-fi

debit and credit cards

linen

15


MCC Hostel – Hiša legend Zavod CMLC

V samem središču zgodovinskega mesta Celje, v neposredni bližini centralne železniške in avtobusne postaje, se nahaja MCC hostel. Z odlčnim izkoristkom naravnih virov sledi izročilom kulturne dediščine Celja, kar ponazarja enajst tematsko opremljenih sob, nastalih s pomočjo mladih lokalnih ustvarjalcev, ki so na podlagi mitov in legend hostlu vdahnili merico drugačnosti.

posteljnina

brisače

hrana po naročilu

internet

depozit

plačilne in kreditne kartice

16


www.hostel-celje.si

mcc.hostel@mc-celje.si

Mariborska 2, 3000 Celje +386 (0)3 490 87 42

+386 (0)40 756 009

fax: +386 (0)3 490 87 41

In the historical center of Celje, in direct proximity of the Central train and bus stations, resides the MCC hostel. With efficient use of natural resources, it follows the steps of tradition and cultural heritage of the town, which is illustrated by eleven theme oriented rooms, created with the help of local young artists, with myths and legends that had breathed in the hostel a hint of uniqueness.

linen

towels

food to order

wi-fi

deposit

debit and credit cards

17


Mladinski hotel Krško Mladinski center Krško

MC Hotel deluje v mansardnem delu objekta Mladinski center Krško, ki je lociran v središču mesta ob reki Savi, ki je bila v preteklosti ključna za razvoj občine. Odprt je za vse starostne skupine, znan pa je po prijaznih in ustrežljivih ljudeh, ki poskušajo svojim gostom priskrbeti kar najbolj prijetno izkušnjo bivanja.

primerno za invalidske vozičke

brisače

hrana po naročilu

dvigalo

internet

plačilne in kreditne kartice

posteljnina

klima

18


www.mc-krsko.si katarina@mc-krsko.si

Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško +386 (0)7 488 22 86

+386 (0)40 171 371

fax: +386 (0)7 488 22 85

The hostel operates in the loft of the Youth Centre building in Krško, located in the center of the town, near river Sava, that played a key role in the development of the municipality in the past. Open for all age groups, it is known for it’s kind and attentive staff and volunteers that attempt to create the most pleasurable experience possible for guests during their stay.

suitable for wheelchairs

towels

linen

air condition

food to order

elevator

wi-fi

debit and credit cards

19


Hostel Pekarna

Mladinski kulturni center Maribor Hostel Pekarna se nahaja na desnem bregu Drave, ob robu Magdalenskega parka in v neposredni blizĚŒini mestnega jedra. Je del kulturnega centra Pekarna, predstavlja pa kompleks objektov, zgrajenih za peko kruha na prelomu iz 19. v 20. stoletje s strani Avstro-Ogrske vojske. Ime je iz preteklosti ostalo, hostel pa danes najdemo v celoti prenovljen in sodobno zasnovan.

internet

brisaÄ?e

dvigalo

klima

depozit

plaÄ?ilne in kreditne kartice

posteljnina

20


www.mkc-hostelpekarna.si hostelpekarna@mkc.si

Ob 탑eleznici 16, 2000 Maribor +386 (0)5 918 08 80 fax: +386 (0)5 918 08 82

Hostel Pekarna is found on the right bank of river Drava, side by side with Magdalena Park in the immediate vicinity of the city center. The cultural center, known under the same name, consists of a complex of buildings, built for bread baking at the turn of the century by the Austro-Hungarian army. The name remained, but today it stands for a hostel that is completely renovated and contemporarily designed.

wi-fi

towels

elevator

air condition

deposit

debit and credit cards

linen

21


Marenberški mladinski hotel

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi V središču Dravske doline, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje. Hostel se nahaja v samem centru kraja, ki ga obdajajo hribi Kozjaka in Pohorja, poraščeni s čudovitimi gozdovi, kjer najdemo najvišjo smreko in največje rastišče tis v Evropi. V centru mesta najdemo vstopnico v preteklost, v notranjosti Rožnega dvora, cerkve Sv. Mihaela, gasilskega muzeja. V neposredni bližini pa so tudi prostrani nasadi hmelja, markantno poslopje Marenberškega dominikanskega samostana ter romantični park z dvorcem.

primerno za invalidske vozičke

brisače

hrana po naročilu

dvigalo

internet

posteljnina

22


info@sktmradlje.si

Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi +386 (0)2 887 32 88

+386 (0)40 852 287

In the heart of Drava Valley, right next to the border with Austria lies town Radlje. The hostel is positioned in the centre of the town, which is surrounded by the hills of Kozjak and Pohorje, home to beautiful forrests. There, we may find the tallest spruce and the vastest habitat for yews in Europe. The ticket to the past can be found in the town centre, inside the Rose Court, St. Michael’s parish church or the firefighting museum. In close proximity plantations of hop are waiting to be discovered just as the striking dominican monastery of Marenberg and a romantic park and mansion.

suitable for wheelchairs

towels

food to order

elevator

wi-fi

linen

23


Mladinski hotel Punkl

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Za tiste, ki bi radi odpočili svoje oči v svežnju zelenja, je v slikovito okolje umeščen Mladinski hotel Punkl. Prvi nizkoenergijski ekološki leseni mladinski hotel v Sloveniji, zasnovan kot arhitekturno samosvoja lesena gradnja v skladu z naravnimi in bioklimatskimi danostmi okolice, prav tako tudi upošteva družbene, kulturne in zgodovinske danosti pokrajine hkrati pa tudi sam omogoča boljši izkoristek regijskih potencialov.

primerno za invalidske vozičke

brisače

hrana po naročilu

klima

internet

plačilne in kreditne kartice

posteljnina

24


www.punkl.si info@punkl.si

Gozdarska pot 18, 2390 Ravne na KoroĹĄkem +386 (0)8 205 48 90

+386 (0)41 736 638

fax: +386 (0)8 205 48 91

For those, who would like to rest their tired eyes on a bundle of greenery, the Youth hostel Punkl is neatly placed in this picturesque environment. The first energy efficient, ecological, wooden hostel in Slovenia is concieved as an architecturaly autonomous green building, pursuant to natural and bioclimatic resources of the area, taking into consideration the social, cultural and historical circumstances and at the same time enabling a better utilisation rate of the region’s potential.

suitable for wheelchairs

towel

food to order

air condition

wi-fi

debit and credit cards

linen

25


Mladinsko prenočišče Šmartno ob Paki Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki V objemu narave, a hkrati dostopen do vseh urbanih središč se nahaja hostel Šmartno ob Paki. Začetnik mladinskega turizma na slovenskem je zanimiv za celoletno obiskovanje. Zimske dneve lahko gostje izkoristijo v bližnjem smučarskem centru, v poletnih nočeh pa imajo možnost doživeti nočitev na pravem kozolcu ob hostlu, ki je svojevrstna posebnost tega hostla.

posteljnina

internet

hrana po naročilu

26


www.hisamladih.si mcsmartnoobpaki@siol.net

Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki +386 (0)3 891 53 76 +386 (0)3 891 53 77 +386 (0)51 355 649

fax: +386 (0)3 891 53 77

In nature’s embrace, yet still accessible to urban centers, rests youth hostel Šmartno ob Paki. As the starter of youth tourism in Slovenia, the hostel offers reasons for year round-visiting. The winter days may be spent in the nearby Ski centre, where as the warm summer nights can be spent on a real hayrack beside the hostel, offering a slightly different experience.

linen

wi-fi

food to order

27


Mladinski center Trbovlje Mladinski hostel Trbovlje se nahaja v središču mesta, polnega zgodovinskih fragmentov svoje rudarske zgodovine, na kateri je naselje zraslo. V osrčju Slovenije je osrednje mesto treh zasavskih dolin. Iz svoje preteklosti ima mesto bogato rudarsko dediščino, ki je prisotna že več kot dve stoletji, največji dimnik v Evropi, po katerem so znani, kot tudi po lepih hribih, ki obdajajo dolino v kateri leži. Sodobno zasnovana stavba izraža dobrodošlice mladim vizijam in podpira njihove realizacije.

primerno za invalidske vozičke

brisače

hrana po naročilu

posteljnina

internet

plačilne in kreditne kartice

28


www.mct.si booking@mct.si

Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje +386 (0)3 561 28 87 +386 (0)3 561 28 85 +386 (0)41 663 507

fax: +386 (0)5 916 52 04

Youth hostel Trbovlje is in the heart of the city, full of the historical fragments of it’s mine working past on which the city has grown. In the heartland of Slovenia, it is central to three of valleys of Zasavje. From the past, the city is known for it’s rich mining legacy, present for more than two centuries and consequently for the highest chimney in Europe, while the valley in which it lies, is surrounded by it’s beautiful hills. The contemporarily designed building welcomes young vision and supports its execution.

suitable for wheelchairs

towels

food to order

linen

wi-fi

debit and credit cards

29


Mladinski hotel Velenje Mladinski center Velenje

Mladinski hotel Velenje leži v bližini centra mesta Velenje in glavne avtobusne postaje. Nahaja se ob reki Paki in nasproti Osnovne šole Livada. Popolnoma obnovljen in atraktiven objekt, ob njihovih brezdelnih trenutkih, vabi goste hostla k obisku Mladinskega centra, ki je lociran v povezanem delu stavbe.

primerno za invalidske vozičke

brisače

hrana po naročilu

internet

posteljnina

plačilne in kreditne kartice

30


www.mc-velenje.si info.hotel@mc-velenje.si info.hotel@kunigunda.si

Efenkova 61 a, 3320 Velenje +386 (0)5 923 46 00

+386 (0)41 859 692

fax: +386 (0)5 923 46 00

Youth hostel Velenje lies in close proximity to the center of the city and the main bus station. It is positioned next to the river Paka and across from Livada primary school. In times of leisure, the fully renovated facility welcomes guests to pay a visit to the Youth centre, which is tied to that same building.

suitable for wheelchairs

towels

food to order

wi-fi

linen

debit and credit cards

31


Profile for MrezaMaMa

Spletna brošura mladinski centri hostli slovenomad si mreža mama  

Elektronska različica brošure predstavlja kapacitete in nekatere storitve mladinskih centrov s hostli. V brošuri je vključen tudi simbolični...

Spletna brošura mladinski centri hostli slovenomad si mreža mama  

Elektronska različica brošure predstavlja kapacitete in nekatere storitve mladinskih centrov s hostli. V brošuri je vključen tudi simbolični...

Profile for mrezamama
Advertisement