Page 1

in n o w a c je w t e le ko m u n ika c ji

p re z e n t a c ja ro z w i Ä… z a n ia


o m Life

u s ł u g i d o d a n e d la o p e r a t o r ó w t e le fo n ii s t a c jo n a rn e j i ko m órko w e j

platformy usług dodanych

rozwiązania IN

2


c z y m je s t s e r v ic e h u b ?

p la t fo rm a d o s a m o d z ie ln e g o p ro je k t o w a n ia i s p r z e d a Ĺźy u s Ĺ‚u g m o b iln y c h

3


d z ia ł a n ie możliwość projektowania konwergentnych usług

brak ryzyka inwestycyjnego związanego z wdrożeniem nowych usług

niski koszt wdrożenia nowych usług

usługi niezależne od rodzaju urządzenia

budowa usług metodą Drag&Drop UGC → UGS User Generated Services

4


d z ia ł a n ie obsługa każdego rodzaju abonentów (PrePaid, PostPaid, Business)

usługi niezależne od systemu operacyjnego telefonu

łatwość udostępnienia i subskrypcji usług poprzez Servicehub Store

brak konieczności instalacji dodatkowych aplikacji w telefonie

5


w s p ół p ra c a

serwisy internetowe, aplikacje, społeczności niezależna warstwa usług

operatorzy użytkownicy i twórcy usług

6


d la c z e g o s e rv ic e h u b ?

n o w a g e n e r a c ja u s ł u g –Us e r Ge n e r a t e d Te le c o m S e rv ic e s

n is k i ko s z t w d ro że n ia n o w y c h u s ł u g p o s t ro n ie o p e ra t o r a

b r a k r y zy ka zw ią za n e g o z w d ra ża n ie m n o w y c h u s łu g p rz e z o p e r a t o ra

ko n w e rg e n t n o ść u s ł u g

z w ię k s ze n ie lo ja ln o śc i a b o n e n t ów –z m n ie js z e n ie s ka li CHURN

m o żliw o ść śle d ze n ia t re n d ó w r y n ko w y c h

m o żliw o ść u r u c h o m ie n ia n o w y c h ka n a łó w s p rz e d a ży o r a z zw ię k s ze n ia ARPU ●

7


s k le p

8


d z ię ku ję z a uwa gę Ma rc in Z a le s k i, S a le s Dire c t o r m Life m a rc in .z a le s k i@ m life .p l | w w w.m life .p l 9

Mlife  

Firma mLife, dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych dla operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, opracowała system umożliwiający abon...

Mlife  

Firma mLife, dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych dla operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, opracowała system umożliwiający abon...

Advertisement