Page 1

Zakon o trošarinama („Narodne novine“ 22/13, 32/13 i 81/13), zajedno s Pravilnikom o trošarinama („Narodne novine“ 64/13 i 129/13) predstavljaju najsloženije normativne akte čija je svrha oporezivanje specifičnih roba (energenti, alkoholna pića, duhanske prerađevine), a kojima se u skladu s direktivama Europske unije uspostavlja specifičan sustav oporezivanja s vrlo snažnom komponentom državnog nadzora nad proizvodnjom i prometom ovih roba. Zakonom o trošarinama nadležnost za provođenje postupka prenesena je na Carinsku upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske.

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Trošarine u poljoprivredi

mali


MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK 34

Norme koje se odnose na male proizvođače jakih alkoholnih pića Trošarinski propisi su prisilne naravi, a za kršenje istih propisane su vrlo visoke kazne. Zbog toga smatramo da je neophodno postupati unutar zakonskih okvira, ma koliko isti bili ograničavajući za proizvođače, te veliki izvor frustracije naročito za male proizvođače jakih alkoholnih pića. Prije prikaza odredbi Zakona koje se odnose na male proizvođače jakih alkoholnih pića treba spomenuti da je zakonodavac (Hrvatski sabor) na prijedlog Vlade RH usvojio zakon u kojem su u važeće zakonodavstvo RH prenesene direktive EU kako je to propisano člankom 2. Zakona o trošarinama: „Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive: – Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.);– Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 21.);– Direktiva Vijeća 92/84/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 29.);– Direktiva Vijeća 95/60/EZ od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označavanju plinskog ulja i kerozina (SL L 291, 6. 12. 1995., str. 46.);– Direktiva Vijeća 2003/96/EEZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL L 283, 31. 10. 2003., str. 51.), izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2004/74/EZ kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2003/96/EZ s obzirom na mogućnost da neke države članice primijene privremena izuzeća ili snižene razine oporezivanja za energetske proizvode i električnu energiju (SL L 157,

gospodarski list

1. prosinca 2013.

30. 4. 2004., str. 87.) i Direktivom Vijeća 2004/75/EZ od 29. travnja 2004. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/96/EZ s obzirom na mogućnost da Cipar primijeni privremena izuzeća ili smanjenja razine oporezivanja energenata i električne energije (SL L 157, 30. 4. 2004., str. 100.), (u daljnjem tekstu: Energetska direktiva);– Direktiva Vijeća 2010/12/EU od 16. veljače 2010. o izmjenama i dopunama Direktiva 92/79/EEZ, 92/80/EEZ i 95/59/EZ s obzirom na strukturu i stope trošarine koje vrijede za prerađeni duhan te Direktive 2008/118/EZ (SL L 50, 27. 2. 2010., str. 1.);– Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje vrijede za prerađeni duhan Radi se o propisima koji su važeći na teritoriju čitave EU, a koje je moguće redefinirati jedino u novom krugu pregovaranja u nadležnim tijelima EU. Dio navedenih direktiva preveden je na hrvatski jezik, a moguće ih je naći na mrežnim stranicama http://eur-lex.europa.eu/hr/ index.htm

(Kodificirani tekst) (SL L 176, 5. 7. 2011., str. 24.).“.

Tko može biti mali proizvođač jakog alkoholnog pića? Odredbe koje izazivaju najviše sporova i prigovora su odredbe o proizvodnji jakih alkoholnih pića od strane malih proizvođača. Zakonom o trošarinama („Narodne novine“, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013) uređuje se institut „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“ te se za iste propisuje obveza: prijave djelatnosti i registracije u registar trošarinskih obveznika, obračunavanja i plaćanja trošarine, kao i godišnjeg izvješćivanja nadležnog carinskog ureda o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini. Odredbe koje uređuju status „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“ propisane su člankom 68. Zakona o trošarinama, te člancima 63. i 64. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, broj 64/2013). Navedeni propisi te Obrazac PUR i Obrazac GI-MP-


JAP mogu se pronaći na mrežnim stranicama Carinske uprave (www.carina.hr) pod vezom Trošarine i posebni porez. U slučaju potrebe za dodatnim tumačenjima i informacijama „mali proizvođači jakog alkoholnog pića“ u mogućnosti su izravno se obratiti carinskom uredu nadležnom prema adresi svoga prebivališta. Zakon u članku 68. definira pojam malog proizvođača jakog alkoholnog pića na taj način da se pod „Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića“ smatra fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu. „Malom proizvođaču jakog alkoholnog pića“ nije dozvoljena prodaja jakog alkoholnog pića. „Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ (neovisno o tome da li je vlasnik kotla ili kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju jakog alkoholnog pića) u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje.

Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u 3 primjerka na Obrascu PUR iz Priloga 14 Pravilnika o trošarinama, te je uz istu potrebno dostaviti podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola (kotla) koji „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ ima u vlasništvu i/ili koristi za proizvodnju jakog alkoholnog pića. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena od strane ovlaštene osobe nadležnog carinskog ureda smatra se ovlaštenjem za rad „malom proizvođaču jakog alkoholnog pića“, i to s danom upisa u registar trošarinskih obveznika.

Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine „Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ smatra se trošarinskim obveznikom te je u obvezi plaćati trošarinu ovisno o zapremnini uređaja, tj. kotla koji ima u vlasništvu, odnosno koji koristi u proizvodnji jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe. Trošarina (godišnji paušal) za svaki kotao zapremine do uključivo 100 litara iznosi 100,00 kuna, a za kotao zapremnine više od 100 litara iznosi 200,00 kuna.

„Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ sam obračunava trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca) te je u obvezi istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. U slučaju da „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ proizvede za vlastite potrebe količinu pića veću od propisane odnosno više od 20 litara čistog alkohola godišnje, dužan je, uz već obračunati godišnji paušal (iznos trošarine obračunat ovisno o zapremini kotla), na razliku obračunati i platiti puni iznos trošarine koji je propisan za etilni alkohol (53 kune po litri čistog alkohola).

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Zakonom o trošarinama propisano je tko se smatra malim proizvođačem jakih alkoholnih pića

Mali proizvođač jakog alkoholnog pića u obvezi je najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP. Navedeni obrazac potrebno je kopirati i svake godine nakon proizvodnje (pa i u slučaju kada nema proizvodnje) do zadanog datuma dostaviti nadležnoj Carinarnici prema mjestu prebivališta trošarinskog obveznika.

1. prosinca 2013.

gospodarski list

35


MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

PREKRŠAJNE SANKCIJE Proizvede se npr. 50 litara jakog alkoholnog pića. Tablica T-2 na Obrascu GI-MP-JAP se ispunjava samo u slučaju kada se proizvede jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe preko količine od 20 litara čistog alkohola po domaćinstvu. U tom slučaju trošarina se obračunava samo na količinu preko 20 l a/a.

Količina čistog alkohola u jakom alkoholnom piću utvrđuje se tako da se količina proizvedenog jakog alkoholnog pića pomnoži s postotkom alkohola i podijeli sa 100. Primjer: Proizvedeno je 50 litara jakog alkoholnog pića jakosti 18 gradi, što odgovara 45 vol. % alkohola (1 grad = 2,5 vol.% alkohola 50 litara jakog alkoholnog pića x 45 vol.% --------------------------------------------------------- = 22,5 litara čistog alkohola 100 U Obrazac GI-MP-JAP, u tablicu T-2 se upisuje samo količina od 2,5 litara čistog alkohola, te se na tu količinu obračunava trošarina koja iznosi: 2,5 l a/a x 53 kn/l = 132,50 kn. Prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini („Narodne novine“, broj 2/2013), pri uplati obračunatog iznosa trošarine na alkohol, na nalozima za plaćanje u polje „model“ potrebno je upisati broj modela „68“, a u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB). Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

Mogućnost pečaćenja kotla Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića – vlasnik kotla najkasnije do 30. lipnja tekuće godine obavijesti nadležni carinski ured da kotao nije u uporabi i zatraži da se isti zapečati u sljedećim poreznim razdobljima ne nastaje trošarinska obveza dok je kotao zapečaćen.

36

Za godinu u kojoj nadležni carinski ured skine pečat ili utvrdi da je pečat bio skinut bez suglasnosti nadležnog carinskog ureda nastaje trošarinska obveza sukladno Zakonu o trošarinama. Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji nije vlasnik kotla, već isti ima u uporabi, neće proizvoditi te najkasnije do 30. lipnja tekuće

gospodarski list

1. prosinca 2013.

godine o tome obavijesti nadležni carinski ured, za to porezno razdoblje ne nastaje mu trošarinska obveza. Pečaćenje i skidanje pečata s kotla obavlja nadležni carinski ured na zahtjev i trošak malog proizvođača jakog alkoholnog pića u paušalnom iznosu od 100,00 kuna.

Godišnje izvješćivanje „Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ u obvezi je najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP iz Priloga 23 Pravilnika o trošarinama.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba pojedinac („mali proizvođač jakog alkoholnog pića“) ukoliko počini sljedeće prekršaje:  ako nezakonito proizvede, prima, otprema, uveze, unese, preveze, čuva, posjeduje, proda, kupi, pusti u potrošnju trošarinske proizvode ili s njima na drugi način nezakonito raspolaže ili koja sudjeluje u tim radnjama,  ako kao trošarinski obveznik ne obračuna ili ne plati trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine,  ako ne plati trošarinu u propisanom roku,  ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića prodaje jako alkoholno piće,  ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića pečati kotao na nepropisan način ili neovlašteno skine pečat s kotla,  ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića carinskom uredu nadležnom prema prebivalištu ne dostavi godišnje izvješće s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu,  ako carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju ili ako nadležnom carinskom uredu ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisana u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene.


Imajući u vidu specifičnu situaciju u poljoprivredi, na temelju članka 77. stavka 6. i članka 92. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09.), ministar financija uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donio je Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi. Pravilnik je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 1/10. Izmjene, dopune i ispravak Pravilnika objavljeni su u „Narodnim novinama“, br. 44/10., 65/10., 78/10., 131/10., 144/10., 4/11., 44/11., 134/11. i 134/12. Napominjemo da se radi o pravilniku donesenom temeljem starog Zakona o trošarinama, a isti važi i danas, odnosno važit će do eventualne zamjene novim pravilnikom. Pravilnikom se propisuje sadržaj, oblik i način korištenja obrazaca za kontrolu potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi i kartice „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“ (u daljnjem tekstu: kartica goriva), te označavanje i bojanje plinskog ulja. Propisuju se i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom na koje ostvaruju pravo korisnici izravnih plaćanja u poljoprivredi radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, definirani prema posebnim propisima, te korisnici prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u ribarstvu. Člankom 2. navedenog Pravilnika definirano je sredstvo kojim se boji plinsko ulje Plinsko ulje, i to tako da do 31. prosinca 2013. godine isto mora biti obojano plavom bojom C.I. Solvent Blue 35, te mora biti označeno propisanim indikatorom. Plinsko ulje obojano plavom bojom

mora sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-2– (1-izobutoksietoksi) etil-4-(fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6 mg/l a ne većoj od 9 mg/l (u daljnjem tekstu: plinsko ulje obojano plavom bojom). Količina i prisutnost indikatora određuje se prema normi HRN 1110. Označavanje plinskog ulja može se vršiti samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojem je u odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i trošarinsko skladište odobreno i označavanje plinskog ulja za namjene iz članka 77. Zakona, i koji u svom skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje i miješanje. Doziranje sredstva za označavanje iz ovoga članka utvrđuje se instrumentom za ispitivanje količine indikatora za označavanje, koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo, te odobren i po potrebi plombiran od strane carinarnice nadležne prema lokaciji trošarinskog skladišta, osim ako nije provedivo ispitivanje označenog plinskog ulja u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN ISO 17025 sukladno metodi navedenoj u stavku 2. ovoga članka. Skladištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka mora se obaviti na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje. Prije otpreme iz trošarinskog skladišta plinsko ulje obojano plavom bojom mora biti označeno propisanim indikatorom i obojano plavom bojom sukladno stavku 1. ovoga članka.

Plinsko ulje obojano plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka koje se uvozi, mora biti propisno označeno. Prilikom uvoza mora se za označeno plinsko ulje priložiti potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje, ovjerena od strane nadležnog tijela. Ako se ne priloži potvrda ili na neki drugi način se ne dokaže da je uvezeno plinsko ulje propisno označeno, isto će se smatrati neoznačenim.

Evidencija i nadzor potrošnje Odredbama članka 3. propisana su sredstva kojima se evidentira i nadzire potrošnja plinskog ulja za namjene određene ovim Pravilnikom, a ista se provodi putem ● Obrasca za kontrolu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva i registriranih vozila za prijevoz pčela (u daljnjem tekstu: Knjižica goriva za poljoprivrednike), ● Obrasca za kontrolu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za pogon plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov na moru, te plovila i strojeva u akvakulturi, ● Kontrolnika izdanih Knjižica goriva za poljoprivrednike i Knjižica goriva za ribolov i akvakulturu, ● Kontrolnika potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom i Evidencije o kupcima plinskog ulja obojanog plavom bojom.

1. prosinca 2013.

gospodarski list

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Trošarine na plavi dizel

37


MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovoga Pravilnika. Kontrola potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi nakon preuzimanja kartice goriva, provodi se putem Kartice goriva i Evidencije o kupcima plinskog ulja obojanog plavom bojom koji gorivo nabavljaju radi daljnje prodaje. Člankom 4., 5. i 6. propisan je sadržaj i oblik Kartice goriva kako slijedi: Karticu goriva korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom u poljoprivredi izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), a korisnicima prava u ribarstvu nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu.

Korisnici prava na potrošnju plavog moraju evidentirati potrošnju

Kartica goriva izrađuje se sukladno standardu ISO/IEC7810 od PVC materijala, formata ID1, veličine 85,6 x 53,98 mm, individualiziran sukladno standardu ISO/ IEC 7813, te u uvjetima primjene standarda ISO/IEC 27001 potvrđen certifikatom. Prednja strana kartice iz stavka 1. ovoga članka otisnuta je horizontalno u bijeloj, zelenoj i tamnoplavoj boji, a poleđina u tamnoplavoj boji, te sadrži magnetnu traku crne boje. Podaci se na kartici upisuju mehaničkim utiskivanjem.

38

gospodarski list

1. prosinca 2013.

mogu ostvariti pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom i to kao pravo obračunato po površini, za stoku ili kao paušalno pravo.

Kartica goriva za poljoprivredu i ribarstvo

Na prednjoj strani kartice goriva iz članka 5. ovoga Pravilnika, od vrha prema dnu tiskan je sljedeći sadržaj: Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske, logotip ministarstva nadležnog za poljoprivredu i Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo, OIB korisnika prava, MIBPG/CFR broj, Broj kartice goriva korisnika prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, Kratki naziv korisnika prava i broj Agencije za plaćanja, odnosno nadležnog tijela koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu. Na poleđini kartice iz stavka 1. ovoga članka nalazi se magnetna traka i tekst sljedećeg sadržaja: „ Kartica je vlasništvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog dizela, razvoja. Molimo nalaznika kartice da ju uruči uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili najbližoj poslovnici FINA-e. Način ostvarivanja propisan je odredbama sadržanim u članku 7. Pravilnika kako slijedi: Za namjene u poljoprivredi pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom korisnici ostvaruju na temelju podnesenih zahtjeva za izravna plaćanja u prethodnoj ili tekućoj godini sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Korisnici iz stavka 1. ovoga članka

 

    

Pravo obračunato po površini i za stoku ostvaruje se:  za voćnjake, vinograde, duhan i povrće u sustavu izravnih plaćanja u količini 300 litara po ha, za livade i pašnjake u sustavu izravnih plaćanja u količini 50 litara po ha, za ostale poljoprivredne površine u sustavu izravnih plaćanja u količini 150 litara po ha, za tovnu junad u sustavu izravnih plaćanja u količini 20 litara po grlu, za tovne svinje u sustavu izravnih plaćanja u količini 4 litre po grlu, za krmače u sustavu izravnih plaćanja u količini 40 litara po grlu, za mliječne krave u sustavu izravnih plaćanja u količini 130 litara po grlu, za krave dojilje i krave dojilje u ekstenzivnom uzgoju u sustavu izravnih plaćanja u količini 90 litara po grlu, za koze u sustavu izravnih plaćanja u količini 10 litara po grlu

Paušalno pravo ostvaruje se u količini 450 litara po poljoprivrednom gospodarstvu, a mogu ga ostvariti korisnici koji su u prethodnoj ili tekućoj godini podnijeli zahtjev za izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji ili u stočarstvu sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Količine prava po poljoprivrednom gospodarstvu za svaku godinu obračunavat će se na temelju odabira obračuna prava iz stavka 3. ili stavka 4. ovoga članka, koje je poljoprivredno gospodarstvo koristilo u prethodnoj godini. U slučaju da poljoprivredno gospodar-


Što ako se gorivo ne iskoristi? Člankom 8. propisana su ograničenja vezana za odobrene, ali neiskorištene količine plinskog ulja kako slijedi: Korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi ne može odobreno, a neiskorišteno pravo iz tekuće godine koristiti u sljedećoj godini. Ukoliko su iskorištene količine plinskog ulja korisnika prava veće od odobrenih količina za tekuću godinu, za tu količinu umanjiti će se odobrena količina u sljedećoj godini. Količina plinskog ulja korisnika prava iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veća od 10 litara. Obračun podataka o odobrenoj količini plavog diesela za potrebe

ribarstva i akvakulture propisan je člankom 9. Pravilnika, i to tako da podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za ribarstvo obračunava nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu, Popisa o akvakulturi, Registra ribarske flote i Očevidnika za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i to: 0,25 litara /1kW/1sat rada stroja. Iznimno od stavka 1. ovoga članka podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se povećati za maksimalno 15% za potrebe potrošnje motora pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se promijeniti (povećati) za postotak proporcionalan potrebnom povećanju potrošnje, za što je potrebno podnijeti zahtjev nadležnom tijelu koje je izdalo karticu goriva i dokazati odgovarajućom dokumentacijom (koncesija pomorskog dobra, zamjena pogonskog stroja, zamjena plovila, očevidnici). Zahtjev za promjenom podataka o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom može se podnijeti u razdoblju od 1. travnja do 1. lipnja te od 1. rujna do 1. studenoga tekuće godine. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj odnosno povlasticu za akvakulturu može obračunavati podatke o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom za ribarstvo, i izvan roka određenog u stavku 1. ovoga članka, te izdati karticu goriva u slučaju izdavanja nove povlastice što se mora dokazati odgovarajućom dokumentacijom (rješenje o izdavanju povlastice). Nadležno tijelo iz stavka 5. ovoga članka dužno je o novom korisniku

prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 5. ovoga članka i o dozvoljenoj promjeni odobrene količine plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 2. i 3. ovoga članka odmah izvijestiti Agenciju za plaćanja. Člankom 11. propisuje se izdavanje dodatnih kartica, i to tako da korisnici prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom odnosno pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj posluju na više različitih lokacija u poljoprivredi i fizičke i pravne osobe u ribarstvu mogu zatražiti od Agencije za plaćanja odnosno od nadležnog tijela koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu za akvakulturu, izdavanje dodatnih kartica goriva uz nadoplatu.

Kupnja goriva Pri kupovini plinskog ulja obojanog plavom bojom za pogon poljoprivrednih strojeva, ribarskih plovila, te plovila i strojeva za akvakulturu, korisnik – fizička osoba dužna je prodavatelju uz Knjižicu goriva za poljoprivrednike, odnosno Knjižicu goriva za ribolov i akvakulturu, predočiti i osobnu iskaznicu, a pravna

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

stvo želi promijeniti način obračuna prava iz stavka 3. ili stavka 4. ovoga članka može u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače podnijeti zahtjev Agenciji za plaćanja. U slučaju promjene načina obračuna prava iz stavka 6. ovoga članka korisniku će se količine utrošene od 1. siječnja do trenutka promjene oduzeti od novo obračunatog prava. Korisnik koji se odlučio za obračun prava iz stavka 3. ovoga članka može ostvariti dodatno pravo na potrošnju ukoliko je u tekućoj godini podnio zahtjev za izravna plaćanja po površini, za mliječne krave, krave dojilje, krave dojilje u ekstenzivnom uzgoju ili koze. Dodatno pravo ostvaruje se samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, krava dojilja u ekstenzivnom uzgoju i koza navedenih u stavku 3. ovoga članka za koje je podnio zahtjev za izravna plaćanja u tekućoj godini u odnosu na stanje u zahtjevu iz prethodne godine, ili ako u tekućoj godini prvi put podnosi zahtjev za izravna plaćanja po poljoprivrednoj površini ili za stoku. Količine dodatnih prava iz stavka 8. ovoga članka po poljoprivrednom gospodarstvu obračunat će Agencija za plaćanja i to do 30. studenoga tekuće godine.

Postupak kupnje plinskog ulja obojanog plavom bojom propisan je odredbama

1. prosinca 2013.

gospodarski list

39


MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK 40

osoba izjavu ovjerenu štambiljem i potpisom, kojom ovlaštena osoba u pravnoj osobi ovlašćuje osobu da u ime i za račun tvrtke kupuje plinsko ulje obojano plavom bojom. Trošarinski obveznik odnosno pravna ili fizička osoba – prodavatelj, pri prodaji plinskog ulja obojanog plavom bojom korisniku toga goriva, dužna je u knjižicu goriva upisati sljedeće podatke: 1. redni broj, 2. datum prodaje, 3. količinu prodanog goriva u litrama, 4. naziv prodavatelja goriva, 5. preostalu odobrenu količinu u litrama, 6. pečat i potpis prodavatelja. Korisnik prava koji je preuzeo karticu goriva dužan je prije kupovine plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi, prodavatelju predočiti: Karticu goriva i identifikacijsku ispravu korisnika prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom propisanu posebnim propisima koja obuhvaća: Iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Povlasticu za ribolov ili Povlasticu za uzgoj ili Povlasticu za akvakulturu. Prodavatelj koji prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom korisnicima prava dužan je prije prodaje, izvijestiti korisnika prava o raspoloživoj količini, te izvršiti prodaju izravnim utakanjem goriva. Napominjemo da prodavatelj mora zadovoljiti tehničke uvjete vođenja elektroničke evidencije potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, kod odabranog i ugovorenog pružatelja usluge programske potpore vođenja elektroničke evidencije. Odabrani pružatelj usluge vođenja programske potpore elektroničke evidencije dužan je tehničke uvjete javno objaviti na web- stranicama Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Člankom 13. propisana je obveza vođenja evidencija za trošarinskog obveznika, odnosno pravnu ili fizičku osobu prodavatelja, koji

gospodarski list

1. prosinca 2013.

prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom. Prodavatelj je dužan voditi Evidenciju o kupcima (Obrazac EKG). U Evidenciju o kupcima upisuje se: 1. naziv trošarinskog obveznika odnosno pravne ili fizičke osobe – prodavatelja, 2. adresa, 3. osobni identifikacijski broj – OIB, 4. redni broj, 5. datum prodaje, 6. naziv – ime i prezime kupca – korisnika goriva, 7. naziv kupca koji gorivo nabavlja radi daljnje prodaje, 8. osobni identifikacijski broj – OIB kupca koji gorivo nabavlja radi daljnje prodaje, 9. adresa kupca, 10. naziv tijela koje je izdalo knjižicu goriva, 11. serijski broj knjižice goriva, 12. prodana količina goriva u litrama, 13. pečat i potpis ovlaštene osobe – prodavatelja. Trošarinski obveznik i druga pravna ili fizička osoba – prodavatelj, koji prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom, dužan je od 1. kolovoza 2010. godine voditi Evidenciju o kupcima plinskog ulja obojanog plavom bojom koji gorivo nabavljaju radi daljnje prodaje iz članka 3. stavak 3. točka 2. Pravilnika, na obrascu EKG-DP, koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Povrat knjižice goriva Odredbama članka 14. propisan je postupak povrata Knjižice goriva. Skrećemo pozornost na odredbu sadržanu u stavku 3. članka 14.a kojom je propisano da do uspostave cjelovitog sustava nadzora potrošnje plinskog ulja utemeljenog na kartičnom poslovanju, a kojim će trošarinski obveznici, te druge pravne ili fizičke osobe koje prodaju plinsko ulje korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi uz predočenje kartice, steći pravo

povrata trošarine, se koristi plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, a najkasnije do 31. prosinca 2013. godine. Člankom 14b propisano je da iznos nadoplate za izdavanje dodatnih i zamjenskih kartica goriva, propisane člankom 10. i 11. ovoga Pravilnika kao i iznos naknade za izdavanje kartica goriva novim korisnicima prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, utvrđuje ministar financija posebnim aktom.

Iako u Pravilniku nisu isticane kaznene odredbe, za prekršaje počinjene primjenjive su odredbe članka 102. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 22/2013, 32/2013 – ispravak, i 81/2013), kako slijedi: Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba


ako nezakonito koristi ili raspolaže energentima na koje je visina trošarine snižena ili energentima za koje nije plaćena trošarina ili je primijenjeno oslobođenje od plaćanja trošarine ili ih kupuje, prevozi, prerađuje, posjeduje, drži ili prodaje suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 90. stavak 2., ako plinsko ulje za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2.

ovoga Zakona ne koristi na propisani način (članak 92. stavci 1., 2., 3., 4., 5. i 6.), i ako je pravo na korištenje označenih plinskih ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona stekla netočnim ili nepotpunim prikazivanjem činjenica u postupku stjecanja statusa korisnika prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i za na-

Napominjemo da zbog starosti Pravilnika (Pravilnik je donesen prije stupanja na snagu novog Zakona o trošarinama) postoje nesuglasnosti koje se odnose na carinske prekršaje, ali budući je Pravilnik još uvijek na snazi i primjenjuje se, iste se ne mogu uspješno iskoristiti kao temelj za pobijanje prekršajne prijave. mjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona primjenom posebnih propisa (članak 92. stavak 7.).

Trošarine u proizvodnji duhana Predmet oporezivanja Duhanskim prerađevinama smatraju se: cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje). Zakon o trošarinama odredbama članka 71. definira cigarete kao smotuljke duhana koji su prikladni za pušenje kao takvi, koji nisu cigare ni cigarilosi u smislu odredaba ovoga Zakona, odnosno smotuljke duhana koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom umeću u tuljce od cigaretnog papira, te kao smotuljke duhana koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom umataju u cigaretni papir. Cigaretama se također smatraju i proizvodi koji u cijelosti ili djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 72. propisuje da se u smislu ovoga Zakona cigarama i cigarilosima smatraju se smotuljci duhana prikladni za pušenje koji su s obzirom na svojstva i uobičajena očekivanja potrošača namijenjeni isključivo za pušenje, ako imaju vanjski omotač od prirodnog duhana,. su punjeni usitnjenim miješanim duhanom i imaju vanjski omotač normalne boje cigare od rekonstituiranog duhana koji u cijelosti obavija proizvod, uključujući filtar gdje je to primjereno, ali ne obavija usnik kod cigara s usnikom, gdje jedinična težina bez filtra ili usnika nije manja od 2,3 grama i nije veća od 10 grama i opseg na najmanje jednoj trećini duljine cigare nije manji od 34 mm. Cigarilosi su cigare koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka čija neto težina na 1000 komada ne prelazi 3,00 kilograma. Cigarama i cigarilosima se također smatraju i proizvodi koji djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka. Člankom 73. Zakona o trošarinama duhanom za pušenje smatra se duhan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, svinut ili

prešan u blokove i prikladan za pušenje bez daljnje industrijske obrade, otpad duhana koji je prikladan za pušenje i stavljen u prodaju na malo, a koji nije proizvod iz članaka 71. i 72. ovoga Zakona. Otpadom duhana smatraju se ostaci listova duhana i nusproizvodi nastali preradom duhana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duhanskih prerađevina. Sitno rezanim duhanom za savijanje cigareta smatra se duhan za pušenje u kojem s obzirom na ukupnu masu duhanskih čestica više od 25% duhanskih čestica ima širinu reza manju od 1,5 milimetara. Duhanom za pušenje se također smatraju i proizvodi koji u cijelosti ili djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. Članak 74. propisano je da proizvodi koji ne sadrže duhan i koji se koriste isključivo u medicinske svrhe i definirani su kao lijek prema posebnim propisima ne smatraju se duhanskim prerađevinama u smislu ovoga Zakona.

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Trošarinska osnovica i visina trošarine na cigarete Trošarinska osnovica na cigarete propisana je odredbama članka 75. Zakona o trošarinama, i to tako da trošarinska osnovica na cigarete iznosi 1.000 komada i maloprodajna cijena. Pri obračunu trošarine na

1. prosinca 2013.

gospodarski list

41


MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK 42

cigarete iz članka 71. ovoga Zakona dvjema cigaretama smatrat će se kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 8 cm, ali nije duži od 11 cm, trima kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 11 cm, ali nije duži od 14 cm, odnosno povećava se za jednu cigaretu svaka daljnja 3 centimetra dužine smotuljka duhana bez filtra ili usnika. Trošarina na cigarete plaća se kao specifična trošarina propisana u određenom iznosu za količinu od 1.000 komada cigareta i kao proporcionalna trošarina propisana u određenom postotku od maloprodajne cijene cigareta koja je prijavljena prema odredbi članka 77. ovoga Zakona. Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za potrebe obračuna i plaćanja trošarina na cigarete čija maloprodajna cijena nije prijavljena, proporcionalna trošarina obračunava se u odnosu na najviše prijavljenu maloprodajnu cijenu cigareta u Republici Hrvatskoj. Ukupna trošarina (specifična i proporcionalna trošarina bez poreza na dodanu vrijednost) na cigarete iznosi najmanje 57% ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju i ne smije biti niža od 64 eura u kunskoj protuvrijednosti za 1000 komada cigareta bez obzira na prosječnu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta. Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje iznos specifične trošarine i stopu proporcionalne trošarine na cigarete na osnovi ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta iz stavka 7. ovoga članka. Ponderirana prosječna maloprodajna cijena utvrđuje se najkasnije do 1. ožujka svake godine, a izračunava se uzimajući u obzir ukupnu vrijednost svih cigareta puštenih u potrošnju tijekom prethodne kalendarske godine na osnovi maloprodajne cijene koja uključuje sve poreze podijeljenu s ukupnom količinom cigareta pu-

gospodarski list

1. prosinca 2013.

štenih u potrošnju u tom razdoblju. Neovisno o odredbi stavka 6. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati iznos specifične i stopu proporcionalne trošarine na cigarete, te iznos minimalne trošarine.

Trošarinska osnovica i visina trošarine na ostale duhanske proizvode Članak 76. propisuje trošarinsku osnovicu na cigare i cigarilose je 1.000 komada. Trošarina se obračunava kao specifična trošarina propisana za 1.000 komada i iznosi 600,00 kuna. Trošarinska osnovica na sitno rezani duhan za savijanje cigareta je jedan kilogram. Trošarina se obračunava kao specifična trošarina propisana za 1 kilogram neto težine i iznosi 450,00 kuna. Trošarinska osnovica na ostali duhan za pušenje je jedan kilogram. Trošarina se obračunava kao specifična trošarina propisana za 1 kilogram neto težine i iznosi 380,00 kuna. Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane ovim člankom.

Promet duhanskim prerađevinama Članak 80. propisuje da je promet duhanskim prerađevinama dozvoljen samo u pakiranjima za prodaju na malo sukladno posebnim propisima. Na pakiranjima za prodaju na malo duhanskih prerađevina moraju biti navedene obvezne oznake sukladno posebnim propisima, ne smiju se dodavati predmeti koji nisu duhanske prerađevine te pakiranje mora imati nalijepljenu duhansku markicu Ministarstva financija Republike Hrvatske prema članku 78. ovoga Zakona.

Oslobođenja od plaćanja trošarina Oslobađanje od obveza plaćanja trošarine propisana su odredbama sadržanim u članku 81. i to tako da se trošarina na duhanske prerađevine ne plaća na prerađevine koje su isključivo namijenjene za znanstvena

istraživanja i analizu kvalitete proizvoda, uz odobrenje Carinske uprave. Trošarina se ne plaća na cigarete koje se za vlastitu uporabu proizvode ručno ili nekim jednostavnim uređajem i to od duhanskih prerađevina na koje je plaćena trošarina, a nisu namijenjene prodaji i ne puštaju se u promet. Jednostavni uređaji su uređaji za motanje ili punjenje cigareta koji nisu prikladni za komercijalnu proizvodnju cigareta. Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka.

Povrat trošarine Članak 82. Zakona o trošarinama propisuje da pravo na povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine imaju trošarinski obveznici na duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive i koje su uništene pod carinskim nadzorom, osim ako je neupotrebljivost nastala zbog neodgovarajuće kvalitete, starosti ili nemogućnosti prodaje. Povrat trošarine iz stavka 1. ovoga članka temeljem opravdanosti zahtjeva odobrava nadležni carinski ured. Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka. Iz prikazanih odredbi Zakona o trošarinama vidljivo je da se ove odredbe odnose uglavnom na proizvođače i distributere duhanskih prerađevina koji vrše preradu, proizvodnju i distribuciju duhanskih prerađevina nakon berbe i sušenja duhana, odnosno da se ove odredbe ne primjenjuju na primarne proizvođače koji sirovi duhan isporučuju na daljnju preradu. Ipak, savjetujemo oprez u postupanju sa rezanim duhanom, kako bi se izbjegle neugodne posljedice koje propisuje članak 102. (poddstavci 55.-69) Zakona o trošarinama, a kojima je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba u slučaju počinjenja prekršaja vezanih uz Zakon o trošarinama.


Zakon o trošarinama definira pojmove trošarinskog odobrenja, trošarinskog skladišta i ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta odredbama članka 5. stavka 1. Zakona o trošarinama (NN br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013) Trošarinsko odobrenje je odobrenje koje izdaje nadležno tijelo države članice pravnoj ili fizičkoj osobi da može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine. Trošarinsko skladište je mjesto odobreno od nadležnog tijela države članice u kojoj se trošarinsko skladište nalazi, vidno označeno i fizički odijeljeno ili ograđeno od drugih površina ili prostora, gdje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prima, proizvodi, prerađuje (obrađuje), skladišti, izvodi druge radnje s trošarinskim proizvodima i iz kojeg otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je pravna ili fizička osoba koja je dobila trošarinsko odobrenje od nadležnog tijela države članice da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine. Skrećemo posebnu pozornost na odredbu članka 5. koja definira puštanje Puštanje u potrošnju, a ista znači: ● otpuštanje trošarinskih proizvoda, uključujući i nezakonito otpuštanje, od sustava odgode plaćanja trošarine, ● držanje trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode plaćanja

trošarine za koje trošarina nije obračunata sukladno odredbama ovoga Zakona, ● proizvodnju trošarinskih proizvoda, uključujući i nezakonitu proizvodnju, izvan sustava odgode plaćanja trošarine, ● uvoz trošarinskih proizvoda, uključujući i nezakoniti uvoz, osim ako se ti proizvodi odmah nakon uvoza stavljaju u sustav odgode plaćanja trošarine. Iz naveden odredbe vidljivo je da i nelegalno puštanje u promet robe u režimu trošarina stvara obavezu plaćanja trošarina, bez obzira na nezakonito postupanje počinitelja. Odredbama članka 6. Zakona o trošarinama propisano je da se plaćanje trošarine odgađa ako se trošarinski proizvodi primaju, proizvode i/ili skladište u trošarinskom skladištu, ako se smještaju u pogon oslobođenog korisnika i koriste u svrhe za koje je dobio odobrenje ili se u sustavu odgode otpremaju u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom. Plaćanje trošarine se odgađa i na trošarinske proizvode uvezene u skladu s carinskim propisima ako se proizvodi neposredno nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodni promet smještaju u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenoga korisnika ili su poslani osobi u drugoj državi članici koja u skladu sa zakonodavstvom te države članice smije primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine. Opći uvjeti rada trošarinskih skladišta iz glave IX. ovoga Zakona te odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz glave III. ovoga Zakona ne primjenjuju se na trošarinske proizvode koji se nalaze u carinskom postupku s odgodom.) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili oslobođeni korisnik u

okolnostima stečajnog postupka ili likvidacije prestane poslovati, plaćanje trošarine se odgađa, dok su trošarinski proizvodi koji su na zalihi na dan otvaranja postupka stečaja, odnosno donošenja rješenja sudskog registra o pokrenutom postupku likvidacije uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika, odnosno dok se ne puste u potrošnju ili otpreme vjerovniku na temelju rješenja o podjeli imovine, osim ako je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta. Ako trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište ili odobrenje za oslobođenog korisnika prestane važiti zbog spajanja gospodarskih subjekata, plaćanje trošarine se odgađa za razdoblje dok su trošarinski proizvodi uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika, odnosno dok se ne puste u potrošnju. Plaćanje trošarine se odgađa najkasnije do 30. dana od dana upisa spajanja u sudski registar. Nakon nastupanja pravnih posljedica otvaranja postupka predstečajne nagodbe i stečajnog postupka nad trošarinskim obveznikom, a na zahtjev tijela u postupku predstečajne nagodbe i tijela stečajnog postupka, carinski ured može dužniku u stanju nelikvidnosti i insolventnosti u postupku predstečajne nagodbe, odnosno stečajnom dužniku posebnim odobrenjem dopustiti izvođenje radnji i pravna raspolaganja s trošarinskim proizvodima. Pri odlučivanju u povodu zahtjeva za izdavanje odobrenja carinski ured uzima u obzir načela zaštite i ostvarenja javnopravnih i gospodarskih interesa. Tijela u postupku predstečajne nagodbe, odnosno tijela stečajnog postupka ovlaštena su podnijeti žalbu protiv odluke carinskog ureda.

1. prosinca 2013.

gospodarski list

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Trošarinsko odobrenje

43


MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Carinski ured može u slučaju statusne promjene odobriti da se prava i obveze nositelja poduzeća iz odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, odnosno odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda prenesu na stjecatelja poduzeća ako ne prestaje poduzeće čiji je nositelj društvo kapitala, odnosno trgovačko društvo i ako se to poduzeće prenosi na novog nositelja. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu stjecatelja poduzeća u roku od 15 dana od dana upisa u sudski registar provedene statusne promjene. Iz navedenih odredbi vidljivo je da je zakonodavac propisom stvorio mogućnost odgode plaćanja trošarina, ali je istu ujedno i ograničio nizom vrlo čvrsto postavljenih uvjeta (postojanje trošarinskog skladišta), koje velik broj malih proizvođača (pogotovo OPG-a) vrlo teško može ispuniti. Opći uvjeti za rad trošarinskog skladišta propisani su odredbama sadržanim u Glavi IX. Članak 31. Zakona o trošarinama propisuje da se primanje, proizvodnja, prerada (obrada), skladištenje, izvođenje drugih radnji i otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode

44

gospodarski list

1. prosinca 2013.

plaćanja trošarine može obavljati samo u trošarinskom skladištu za čije je poslovanje nadležni carinski ured izdao odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište donosi carinski ured nadležan prema sjedištu, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće uvjete: 1. obavlja djelatnost u vezi s trošarinskim proizvodima, u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište, podružnicu, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, 2. pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, 3. nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, 4. prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja trošarine, 5. vodi evidencije o robi koja se nalazi u trošarinskom skladištu i kretanju trošarinskih proizvoda, 6. ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda. Člankom 32. propisano je da se Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladi-

šta i za trošarinsko skladište izdaje temeljem pisanog zahtjeva pravne ili fizičke osobe koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine bez prava prijenosa na drugu osobu. U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navode se sljedeći podaci: identifikacijski podaci podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis registrirane djelatnosti, vrsta trošarinskih proizvoda, trgovački naziv, odnosno tarifna oznaka trošarinskog proizvoda iz Kombinirane nomenklature carinske tarife, količina trošarinskih proizvoda za koje se traži trošarinsko odobrenje, predviđene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih proizvoda, odnosno proizvoda za skladištenje. Uz zahtjev podnositelj prilaže i dokumentaciju iz koje je vidljiva lokacija trošarinskog skladišta, opis prostorija, način otpremanja trošarinskih proizvoda, opis pojedinih proizvodnih postupaka, uključujući podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, prerađenih, skladištenih i otpremljenih količina trošarinskih proizvoda, opis rada računovodstvenog sustava. Nadležni carinski ured prije donošenja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz stavka 2. ovoga članka te na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za trošarinsko skladište. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti. Za otvaranje svakog sljedećeg trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi novi zahtjev. Odobrenje kojim se usvaja zahtjev postaje izvršno danom dostave. Ministar financija ovlašten je pravilnikom propisati posebnosti provedbe ovoga članka.


cija ovlašten je pravilnikom propisati posebnosti provedbe ovoga članka. Članak 34. propisuje obvezu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, i to tako da je ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan za namirenje mogućeg trošarinskog duga za trošarinske proizvode koji se nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona. Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine obvezno je za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a za proizvodnju i skladištenje na zahtjev Carinske uprave. Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine neće se zahtijevati od tijela državne uprave za kretanja koja započinju i završavaju na teritoriju Republike Hrvatske. Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima ili morem, uz prethodni sporazum država članica koje su uključene u takvo kretanje, nije obvezno polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine. Ako Carinska uprava zahtijeva polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za proizvodnju i skladištenje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu u sustavu odgode plaćanja trošarine, visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine utvrđuje Carinska uprava ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga u poreznom razdoblju. Iznimke su propisane stavkom 5. istog članka, i to tako da iznimno od stavka 1. ovoga članka, umjesto ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine iz Re-

publike Hrvatske u drugu državu članicu, instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta. Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se otpremaju iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine utvrđuje Carinska uprava ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga. Carinska uprava može odrediti da visina iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine može biti niža od iznosa utvrđenog prema stavcima 6. i 7. ovoga članka. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više trošarinskih skladišta može položiti jedan instrument osiguranja plaćanja trošarine koji se odnosi na sva trošarinska skladišta. Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno za trošarinske proizvode za koje visina trošarine iznosi nula kuna koji se proizvode, skladište te kreću u sustavu odgode na teritoriju Republike Hrvatske. U slučaju prestanka važenja trošarinskog odobrenja instrument osiguranja plaćanja trošarine se može osloboditi, odnosno otpustiti samo nakon što je trošarina za trošarinske proizvode na zalihi i proizvode za koje je obveza plaćanja nastala prije prestanka važenja trošarinskog odobrenja plaćena, odnosno kada obveza plaćanja trošarine prema osnovi kretanja robe u sustavu odgode više ne može nastati. Napominjemo da Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka. Članak 35. propisuje razloge za prestanak važenja Trošarinskog odobrenja, pa Trošarinsko odobrenje prestaje važiti: 1. kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – fizička osoba umre,

1. prosinca 2013.

gospodarski list

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Obveze ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta propisane su odredbama članka 33. kako slijedi: Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora: 1. poduzimati sve potrebne radnje kojima se osigurava čuvanje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu, nadzirati sve postupke, uključujući otpremu i primitak trošarinskih proizvoda; utvrditi i prijaviti nadležnom carinskom uredu svaki gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda; provjeravati postoji li bilo kakva nepravilnost u poslovanju trošarinskog skladišta; 2. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora; 3. voditi evidenciju zaliha trošarinskih proizvoda po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, evidenciju o proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda, evidenciju kretanja trošarinskih proizvoda za svako trošarinsko skladište te nadležnom carinskom uredu dostavljati dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće; 4. po završetku kretanja unijeti u svoje trošarinsko skladište i upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine; 5. obavijestiti nadležni carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u trošarinskom odobrenju; 6. zatražiti od carinskog ureda izmjenu trošarinskog odobrenja u slučaju statusne promjene. Ako carinski ured utvrdi da ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne izvršava ili nije izvršio obveze propisane stavkom 1. ovoga članka, odredit će rok u kojem se utvrđene nepravilnosti moraju otkloniti te ovisno o okolnostima poduzeti i druge radnje sukladno odredbama ovoga Zakona. I u ovom slučaju Ministar finan-

45


MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

2. prestankom pravne osobe, 3. vraćanjem trošarinskog odobrenja carinskom uredu, 4. kada carinski ured ukine trošarinsko odobrenje. Carinski ured ukida trošarinsko odobrenje osobito: ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prestane ispunjavati uvjete navedene u trošarinskom odobrenju; ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha i ako ne sastavlja popise u rokovima određenim u trošarinskom odobrenju; ako ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je trošarinsko odobrenje izdano; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; ako sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; ako utaji trošarinu. Žalba protiv ukidanja trošarinskog odobrenja ne odgađa izvršenje odluke. Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje

trošarinskog odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena. Napominjemo da trošarinska skladišta u kojima se vrši proizvodnja alkoholnih pića moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuju drugi propisi koji se odnose na proizvodnju alkoholnih pića, što dodatno otežava otvaranje trošarinskih skladišta i umanjuje mogućnosti OPG-a za konkurentnu proizvodnju, naročito u odnosu na jaka alkoholna pića. Nadalje, člankom 104. propisuje obavezno oduzimanje proizvoda uz novčanu kaznu, za prekršaj iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona te za prekršaj iz članka 103. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu trošarinski proizvodi će se oduzeti. Nadalje, Za prekršaj iz članka 102. stavka 1. točaka 78., 79., 84. i 85. ovoga Zakona učinjen ponovo u roku tri godine, uz novčanu kaznu oduzet će se motorno vozilo, plovni objekt, plovilo ili drugi stroj ili motor u kojem je učinjeno takvo djelo. Trošarinski proizvodi koje prema ovome Zakonu okrivljenik ili druga osoba ne može imati ili posjedo-

Kao što smo već prethodno opisivali, kršenje odredbi Zakona o trošarinama može imati niz poteškoća na počinitelja. Već spominjanim Člankom 102. Zakona o trošarinama propisani su pojedini prekršaji, ali se zakonodavac nije zadržao samo na tom. Spomenuti ćemo odredbu sadržanu u članku 103. stavku 3. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba koje upravljaju poslovanjem tržnica i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje te odgovorna osoba u nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave ako omoguće počinjenje prekršaja iz članka 102. stavka 1. točke 42. ovoga Zakona ili ako ne onemoguće postupanje protivno odredbi članka 48. ovoga Zakona. 46

gospodarski list

1. prosinca 2013.

vati, kao i trošarinski proizvodi koji prema ovome Zakonu ne mogu biti u prometu ili koji se u promet ili potrošnju mogu pustiti samo pod posebnim uvjetima (s markicama, uz uvjet posjedovanja odobrenja sukladno ovome Zakonu i slično) ili koji su opasni za život ili zdravlje ljudi oduzet će se i kada postupak ne završi odlukom o prekršaju kojom se okrivljenik proglašava krivim te se mogu uništiti i prije pravomoćnog okončanja prekršajnog postupka. Članak 105. propisuje da se za prekršaj iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona, za prekršaj iz članka 102. stavka 2. ovoga Zakona, za prekršaj iz članka 102. stavka 3. ovoga Zakona te za prekršaj iz članka 103. stavka 3. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu može izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do godinu dana. Člankom 106. propisano je da će se osim oduzimanja predmeta iz članka 104. ovoga Zakona i zaštitne mjere iz članka 105. ovoga Zakona pravnoj ili fizičkoj osobi oduzeti imovinska korist ostvarena počinjenim prekršajem. Iako smo bili svjedoci bizarnih događaja poput nedavnog kažnjavanja seljaka u Istri, koji je kažnjen sa 5.000 kuna zbog 5 litara domaće rakije koju je prodavao pored autoceste, moramo biti svjesni i činjenice da su kazne u svijetu za kršenje trošarinskih propisa uvijek i svuda bile drakonske, te je mišljenje autora da je bolje ne upuštati se u kalkulacije „lako ćemo“ već se pridržavati odredbi propisa, dok se u novoj reviziji propisa na razini Europske unije ne ukaže prilika da se trošarinski propisi, bar u segmentu koji u našoj zemlji uvijek podižu veliku buru, naročito kad govorimo o malim proizvođačima jakih alkoholnih pića eventualno kroz pregovore svih članica EU ne definiraju povoljnije, barem što se tiče proizvedenih količina za vlastite potrebe. Prilog pripremio Marcel Stipaničić, dipl. iur.


s vama smo svaku nedjelju ujutro!

ne propustite vašu novu omiljenu emisiju! Prikazujemo najzanimljivije priloge o uspješnoj poljoprivrednoj proizvodnji, uz korisne savjete, novosti i ideje Saznajte što se isplati uzgajati i proizvoditi Kako doći do novaca iz EU fondova za poljoprivredne projekte Oblikujte raskošni vrt, s bujnim zelenilom i puno cvijeća Kako zaštititi usjeve i nasade od bolesti i štetnika Sve o poljoprivrednim strojevima

Trošarine u poljoprivredi  
Trošarine u poljoprivredi  
Advertisement