Page 4

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK 44

nagibima, posebno u brdsko-planinskom području, te na teškim, glinovitim tzv. minutnim tlima, gdje je teško osigurati dobru sjetvu u kratkom Idealno pripremljeno tlo za roku. sjetvu trava i djetelina Pored intenzivii slabije moći prodiranja kroz loše ranja proizvodnje obrađeno tlo. krme u manje poNa svježe obrađenom, rastre- voljnim agroekosenom, neslegnutom tlu sjeme se loškim uvjetima, Izravna sjetva u postojeći travnjak kod sjetve unosi na veću dubinu, ovim načinom zaZasnivanje travnjaka primjepa biljke teže i slabije niču i zasni- snovan travnjak štiti tlo od erozije, vanje travnjaka je slabije uspješno. poboljšava svojstva tla akumulira- nom herbicida bez obrade tla Ukoliko nema dovoljno vremena za njem većih količina organske tva- (izravna ili direktna sjetva) se prirodno slijeganje tla, potrebno je ri, utječe povoljno na vodozračne najviše primjenjuje na slabim, plitpovršinu prije sjetve povaljati, ali odnose u tlu. Za uništavanje po- kim, erozivnim, kamenitim tlima i po mogućnosti rebrastim valjcima. stojećeg biljnog pokrova koriste se na nagnutim terenima. U širokoj Sjetva se obavlja specijalnim sija- različiti totalni kontaktni ili translo- praksi ima istu ulogu i značaj kao ćicama za trave i djeteline i žitnim kacijski herbicidi, npr. herbicidi s i prethodno navedena metoda. Tehnologija zasnivanja sijanih travsijaćicama na dubinu 1-2 cm, ili kao djelatnom tvari glifosat ili parakvat. najlošija metoda ručno (omaške). Količina herbicida i vode nave- njaka je sljedeća: za uništavanje Poslije sjetve površinu treba obve- dena je u uputama svakog prepa- postojeće vegetacije primjenom zno povaljati. rata, kao i dužina karence. Treti- herbicida, kao i kod prethodnog Zasnivanje travnjaka primje- ranje je najčešće ranije u proljeće načina, koriste se isti herbicidi i na nom herbicida i površinske obra- kad biljke započinju svoj vegeta- isti način. Poslije primjene herbicida (ovide tla počeo se širiti pojavom dje- tivni razvoj, ili kod jesenske sjetve lotvornijih, jeftinijih i tehnički lako dovoljno rano da stignemo zasijati sno o karenci) i osnovne gnojidbe, primjenjivih herbicida, korištenjem travnjak u optimalnim rokovima. sjetva se obavlja izravnim unošepogodnih strojeva za površinsku Prolaskom karence, pristupa se njem sjemena u tlo specijaliziranim obradu tla i specijaliziranih sijaćica osnovnoj gnojidbi i površinskoj sijaćicama za izravnu sjetvu trava i za sjetvu trava i sitnozrnih mahu- obradi tla (do 5 cm dubine) kom- djetelina. Vrijeme i način sjetve je sličan narki (djetelina). binacijama tanjuranja, frezanja i kao i kod ostalih postupaka zasniOvakav način zasnivanja trav- drljanja. njaka osobito dolazi do izražaja na Koji će se način površinske vanja travnjaka. Izravnom sjetvom slabijim, erozivnim, plićim i uopće obrade tla primijeniti poslije upo- možemo uspješno zasnovati travlošijim tlima, na većim ili manjim rabe herbicida, ovisi o osobinama njak i na strništu ili kukuruzištu. Ove posljednje dvije metode tla i njegovom općem mogu se koristiti i za renoviranje stanju nakon postojećih travnjaka. Jedina je raprimjene her- zlika u slučaju primjene herbicida bicida, kao i (ne moramo ih uvijek koristiti) što o raspoloživoj njihova uloga nije uništiti postomehanizaciji. jeću vegetaciju, kao kod sijanja Poslije primje- novog travnjaka, nego zaustaviti ne herbicida, porast postojeće vegetacije i tako gnojidbe i po- omogućiti novozasijanim biljkama vršinske obra- uspješno zakorijenjivanje, rast i rade tla izvodi zvoj. Za djelomično zaustavljanje rase strojna, ili u gorem sluča- sta postojećeg biljnog pokrova ju, ručna sje- koriste se različiti totalni kontaktni Zasnivanje travnjaka primjenom herbicida i površinske ili translokacijski herbicidi, npr. hertva i valjanje. obrade tla

gospodarski list

15. svibnja 2013.

Pašnjačko korištenje krme  
Pašnjačko korištenje krme  

Glavna odrednica koja usmjerava organizaciju sustava proizvodnje mlijeka k napasivanju je odnos cijene mlijeka i stočne hrane. Proizvodnja m...

Advertisement