Page 12

MALI GOSPODARSKI SAVJETNIK

Načini izražavanja intenziteta ispaše

52

Postoji nekoliko pokazatelja koji se koriste u organizaciji napasivanja, a svaki od njih utječe na neki aspekt procjene intenziteta ispaše. Pokazatelji jačine ispaše uključuju količinu ili visinu biljne mase tijekom ispaše (kontinuirano napasivanje), te prije i nakon napasivanja (rotacijsko napasivanje). Ostali specifični pokazatelji intenziteta ispaše stavljaju u odnos broj grla i površinu i/ili količinu biljne mase, te se mogu svrstati u pokazatelje pašnog opterećenja.

Pašno opterećenje Specifični pokazatelji intenziteta ispaše uključuju odnos količine biljne mase ili površine s brojem grla, a to su: Raspoloživa količina biljne mase po grlu – stavlja u odnos ukupnu količinu raspoložive krme i broj životinja, a izražava se u kg suhe tvari (ST) po grlu ili uvjetnom govedu (UG).

gospodarski list

15. svibnja 2013.

Opterećenje ispaše – odnos broja grla i količine biljne mase na pašnjaku, izražava se kao broj životinja ili uvjetnih grla (UG) po masi ST raspoložive krme. Kapacitet ispaše – maksimalni broj životinja ili UG po ha površine kojim se postiže ciljana razina proizvodnosti životinja pri određenom načinu napasivanja, tijekom određenog perioda, a bez narušavanja ekosustava. Opterećenje pašnjaka – je broj životinja ili UG koje se tijekom određenog vremenskog razdoblja napasuju na pašnjaku određene površine; najčešće se izražava za godinu ili sezonu napasivanja Zaposjednutost pregona – predstavlja broj životinja ili UG koje trenutno pasu na pregonu određene površine. Što je opterećenje pašnjaka veće, povećava se opterećenje ispaše, smanjuje se raspoloživa količina biljne mase po grlu, te se istodobno povećava konkurencija između životinja

za raspoloživom krmom. Posljedica toga je smanjena konzumacija i smanjena produkcija po grlu. S druge strane, raste učinkovitost iskorištenja biljne mase (omjer pojedene i ponuđene krme). Istraživanja su pokazala da, za razliku od linearnog smanjenja produkcije po grlu s povećanjem opterećenja pašnjaka, povećanje opterećenja pašnjaka do određene mjere povećava razinu animalne produkcije po jedinici površine. Što se opterećenje pašnjaka više odmiče od optimalnog, animalna produkcija po jedinici površine se smanjuje. Donošenje odluke o intenzitetu ispaše, kao i uostalom o bilo kojem elementu ili mjeri upravljanja napasivanjem više je nego složeno. Svaki farmer koji koristi napasivanje trebao bi raspolagati nekim osnovnim informacijama o intenzitetu ispaše. Dobro je za početak izračunati opterećenje pašnjaka (broj životinja ili UG po hektaru površine) i kapacitet ispaše za proteklu vegetacijsku sezonu.

Pašnjačko korištenje krme  

Glavna odrednica koja usmjerava organizaciju sustava proizvodnje mlijeka k napasivanju je odnos cijene mlijeka i stočne hrane. Proizvodnja m...

Advertisement