Page 1


VAŠ SERVISNI SAVJETNIK ;>?;@?8( A8@BC8(D;ABEFG?H8(B(;IAJ8@8?H8(C8?28?G( BCG 81!(,#'4*,'(9!:!5

)*+,-,-,'(./*0$(-(#$1' Nikada nemojte piliti bez kacige s vizirom za cijelo lice i štitnicima za uši. Zaštitite !"#$%& '($)* +,-.$ !"&*-/&0

20#3,*(!4$5* 1*&"&"'$2'+-,#$)-3(#$'4$)* +,'5$(&,# -6&7&$ +$)#7-)2'($"&%-/'($2&$% +,-(&$-$3&8,-,'($ od pile.

)*+,-,6'(7/*%'(-(&*16* 9&6+-5! 2-6-$+,#$&"'$2'+-,#$.7&)#$+&$3&8,-,'($ '4$%-7#0$9&$,&6$2&)-2$7&2&/$+#$: 3'$-$ !)-2"'*-,'$3&!+,&*76&$!$+7!)&6!$4&$%-7&$ 4';#$!$4'4- $+$<&8'($2'5'(0$=&"';# $+#$ % #%' !)!6#$4': '$*-476-*&>$% '3 &)2& zaštitna jakna.

Svakako imajte lako dostupan pribor za % *!$%'('?>$&$4': &$6#$3&(-+&'$2'+-,-$ (':-72-$,#7#@'2$-$3*-A4&76"!>$,&"'$4&$('A#,#$ 7&"'$%'3*&,-$%'('?>$&"'$+#$2#8,'$4'5'4-0

;(9-/=#(#76-,'$% '!)-,#$+*'6!$%-7!$-$26#3-2#$ 2&6*&A2-6#$4-6#7'*#$4&$:-+,#$4': '$ &3!(B 6#7-$"&"'$'2&$ &4-0$C'+#:2'$+!$*&A2-$'2-$ dijelovi kod kojih se radi o sigurnosti.

Zaštita od povratnog !"#$"%&'()*$'+%,")$"

!"#$%&'( povratnog udarca

.'&,'/"$%$*,*)!#" -'!*,*$"

Lanac 0 (*$"%/'&#12")3" 45*6 #"(%6"5" 7" 52"8,3")31

016 ,"2'#%6"5" 92#":)3"%# (&"

;2*2)*&%!15)1%# &1 <'/ )3"8")31% ,3"

. )31)31%6'#*8"

.#1!)3"%# (&"

!"#!$%&'()*"+!,-./"$%01'#0"+!,$'(0(0"2'&(!"$%'3'2."!#%4.$.21*5"6.)!"7'('"80(0",09*%20"#."+0-."+%.$0-2! %.#0/"#."1'",09*%2."0",+%'32.":."%.#/").#."1'",-01'#'70"+*("8*#'('"(%'8.-05";.%.$2!/":.<(1'$0"!#%4.$.21. !$0,'"!"(!3'")!-0)!"*+!(%'8-1.$.('"+0-*

;+,#'6&'(/*6<* D8, #26#$7&2/&$6#$*&A&2$4-'$'4 A&*&26&$%-7#> a nije teško ako se koristite Husqvarninim uputama i opremom (2). Najlakše je ako 7&2&/$'8, -,#$ #7&,-*2'$)#+,'0$E)* +,-,#$%-7!$ 2&$(6#+,!0$F&"76!)&6,#$7&2&/$&",-*- &26#($ "')2-/#$7&2/&$GHI0$C')2-,#$'4$ #32'5$3!%/&0$ 1,&*-,#$(6# -7'$3&$'8, #26#$2&$7&2&/$+&$+, #7-B cama usmjerenim prema vrhu vodilice (3). C'+,&*-,#$,! %-6!$2&$*&76)-?#$%'4$% &*-72-($ "!,'(0$D8, -,#$+*&"-$4 !5-$3!:$!6#42&)#2-($ potezima od sebe (4). Okrenite pilu i oštrite ostatak raznih zuba(5).

;+,#'6&'(:&'#*%*(0-3-6' =$4* D,% -7-"#$+*&"-$, #?-$%!,$"&4&$'8, -,#$ #32# 3!:#>$,&"';# $'8, -,#$-$(6# &)#$4!:-2# -3(#;!$26-.0$J A-,#$(- 2'$(6# &)$*-+-2# jednom rukom (6). Odaberite “hard” G,* 4'I$-7-$K+'@,L$G(#"'I>$'*-+2'$'$* +,4 *#,&$"'6#$':-)2'$%-7-,#0$J A-,#$%7'+2&,! turpiju u drugoj ruci i oštrite dubinu 4'"$,! %-6&$2#$4'4- 2#$(6# &)$GMI0

)*:&'6*(/*6<*(-(0!"-/-<' 9&"'2$'4 #;#2'5$: '6&$: !8#26&>$"&4&$6# 2&64!A-$4-'$ #32'5$3!:&$(&26-$'4$N$((> lanac treba zamijeniti (8). Skinite vodilicu -$2&(6#+,-,#$2'*-$7&2&/0$C&A76-*'$%'4#+-,#$ 2&,#52!,'+,$7&2/&0$D7&:&*76#2$7&2&/$('A#$ '4+"&"-*&,->$&$&"'$6#$+!*-8#$3&,#52!,$-3&3*&,$ ?#$, '8#26#$*'4-7-/#0$= #:&$:-,-$('5!?#$ %'4-?-$7&2&/$+$!,' &$2&$+ #4-2-$*'4-7-/#$'"'$ H$/($-$7&2&/$+#$, #:&$('?-$7&5&2'$ !"'($ *!?-$'"'7'0


!"#$%&'(') "%$*+,'(-

!"#$%&$ !"#$%&'(!')($#$!#')*+,+-.+/!-&0&!'1.&%#,& 2)&3+!"#,)&4&-#!#51621217!8'62)+-12&!"#09 %#"+:!0,+51%+!1!#516212&!2)+0(!0#5-1:&!%+-:+7! ;#,)&4&-#!2+0#<&)!2)&3+2&!#5162121!,#'1%1:(7! 0%#-12&!"#0%#"+:!:1%1-')+!1!#"&)12&!=!%2+)! >+!>)+0!?@A7!8516212&!)+6B%+'-+!)&3)+!1!(%+>!>+! zrak ako je potrebno. Povremeno provjerite .&6(!%1!)&3)+!>+4+C-.+0+!5162+/!0+0#!31!6&! #61$()+%#!'#3)#!B%+<&-.&!4#2#)+!?DEA7

1 '()*&$($ F#C!-&0&!62,+)1!2)&3+!"#,)&4&-#!")#,.&)+,+21/ kako biste bili sigurni da dobro rade. ;#6&3-#!0#5-1:(!%+-:+/!$+6/!B,+2+5!%+-:+ 1!"#'4+>1,+-.&!%+-:+7!G+0#<&)!")#,.&)12& .&!%1!"#$#-601!0#2+5!%+-:+!512+,!1!-&162)#C&-7! H+#!1!'+!6(!,1.:1/!6,#)-.+:1!1!4+21:&!>+,)-(217! I1C&!#!6&),161)+-.(!")#512+.2&!(!0#)16-150#4! ")1)(5-10(!>+!"1%(7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Husqvarna  

Vaš servisni savjetnik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you