Page 1

'

S.UOMEN SÄHKO OSAKEVHTIO GOTTFR. STROM BERG H E L S 1 N K 1 • K E S K U S K A T U 2 • P U -H E L 1 N 20 591


TEHDASVALAISI M ET LUETTELO N:o 14

SUOMEN SÄHKO OSAKEYHTIO GOTTFR. STROMBERG HELSINKI KESKUSKATU 2 · PUH. 20591


Lajinumeroluettelo N:o

2451 2452 2453 2521 2522 2fi23 2531 2532 2'533 2541 2542 2543 2551 2552.

14 11

...

. ..

.

2~61

..

2362 2371

..

2382 2391 2401 24()2 2403 2404 24'05 24.21 2422 2423 2431 2432 2433 2441 2442 2443

.

..

2024 2302 2303 2304 2305 2331 2332 2333 2341 2351 2352

2372

N:o

Sivu

..

.

.. ...

.

.. .

. ..

.. . . .. ..

.

. ..

.

. .

..

..

..

.. ..

.

.. .. ..

.. .. ..

2553

.. .

11

4 4

. . . ...

4

.

. . .. . . . .. . . ;

...

.. .

.. ..

.

4 4 4 5 5

5

2

5 5

. ..

..

5

.

6 6 6 6 6 6

.. .

..

.. .. .. . . .. . .. .. . ..

.

.

.

. ..

7

:

.

7

.

7

. . .. .. . . . . .. . . . . . . .

.. ... 2601 .. 2602 . .. . . 2C03 2611 . .. . .. 2612 . 2u13 .. . 2651 . .. .. . 2652 . .. .... 2671 .. . 2701 2702 . .. . .. 2801 .. . 730.5 . .. . 7;}07 . .. . 7308 .. . .. . . . 7310

11

..

..

10 10 10 12 12 12 12 13 13 13 13 16 16 16 16 14 14 15

Sivu

. . . . .. .

. .

...

. . .

7

7 7 9 9 9 9 9 9

8 8 8 15 15

. . . ..

8 17 17 17 17


TAITO tehdasvalaisimet Valaisimien valurautainen asennuspesäke on maalattu hapon kestävällä värillä, päältä mustaksi ja sisältä valkoiseksi. Riippuvalaisimet ovat varustetut tiivistehylsyllä kumikaapeliriipuntaa varten (16 mm panssariputkikierre). Kattovalaisimet on valmistettu 13,5 mm panssariputkiasennusta varten ja voidaan myös käyttää lyijykaapeliasennukseen tiivistehylsyjen avulla. Kalusteeseen kuuluu ulkoasennus-

lampunpidin ilman johtimia. Ruostumisvaaran välttämiseksi kalusteiden valurautaosat voidaan toimittaa kadmioituina, Smk. 15: - lisähinnasta. Heijastajat valmistetaan rautalevystä päältä mustaksi ja sisältä valkoiseksi emaljoituina. Heijastaja kiinnitetään ruuveilla asennuspesäkkeeseen. Lasikuvut, jotka ovat opalisoitua lasia, kiinnitetään asennuspesäkkeeseen kierteillä tahi puristusrenkailla.

3


Kosteustiivis kattovalaisin, pesäke maalattua valurautaa, opalisoidulla kierrepallokuvulla, heijastajat emaljoitua rautalevyä. 13,5 mm panssariputkiasennusta varten, voidaan myös käyttää lyijykaapeliasennukseen.

60 75 100 200

2421

2423

2422

Opalisoidulla kuvulla

Emaljoidulla heijasta.ialla

Emal.]oidulla varjostimella

w . 0 14 cm.

,, , 16 " , 1"8 " " "

"

22

,

Smk.

" "

"

80:88:105:124: -

0 2·5 cm. Smk. 110:133:.0 30 , 0 3() 0 40

"

" "

"

"

150: 204:-

0 0 0 0

25 cm.. Smk. 25 ,

30 40

, "

," . "

91:99:120: 180: -

Sama kuin edellinen, mutta lieriömuotoisella kierrekuvulla. Toimitetaan myöskin varustettuna vahvalla kadmioidulla SUOJUShäkillä, josta lasketaan lisähintaa 11 cm. Smk. 18: - ,-13 cm. Smk. 20: - , 16 cm. Smk. 26:-.

2431

2433

2432

Opalisoidulla kuvulla

Emaljoidulla heijastajana

Emaljoidulla varjostimella

6U w 0 11 cm. 100 , , 13 " , 16 200 " "

Smk. , 75:92:" 115: -

"

0 30 cm. Smk. 120: 0 30 " " 137:195:0 40 ,

"

4

0 25 cm. Smk. 86: 0 3•0 " " 107:171:0 40 "

"


Kosteustiivis -k attovalaisin, pesäke maalattua valurautaa, opalisoidulla kartiomuotoisella kierrekuvulla, heijastaJat emaljoitua rautalevyä. 13,5 mm panssariputkiasennusta varten, voidaan myös käyttää lyijykaapeliasennuksee n.

2451

2453

2452

Opalisoidulla kuvulla

Emaljoidulla heijastajalla

Emaljoidulla varjostimella

60 ·w 0 15 cn'l. 100 , 20 " " 200 25 ., " "

Smk.

"

"

88:130:150:-

0 30 cm. Smk. 133: 30 " " " 175: , 40 , 230: -

"

Sama kuin ed ellinen, mutta

0 25 cm. Smk. 99: 3 0 ,, 145:" " 40 , 206:" "

lieriömuot oisella kierrekuvulla.

2441

2443

2442

Opalisoidulla kuvulla

Emaljoidulla beijastajalla

Emaljoidulla varjostimella

100 w 0 14,5 cm. 200. , " 16 "

Smk. 100:" 110: -

0 30 cm. S mk. 145: 190:" 4'0 "

"

5

0 30 cm . Smk. 115: -

" 40

"

"

166~ -


Kosteustiivis riippuvalaisin, pesä ke maalattua valurautaa, opalisoidulla kierrepallokuvulla, heijast ajat emaljoitua rau talevyä. Tiivistehylsy kumikaapeliriipuntaa varten (16 mm panssankierre). V oidaan m yös asentaa seinävarteen.

2521

2523

2522

Opalisoidulla kuvulla

Emal joidulla heijastajan a

Emal joid u lla varjostimella

60 w 0 75 , , 100 , , 200 " "

14 cm. Smk. 74:80: 16 , " 88:18 , " 114:22 " "

0 25 cm. Smk. 104: -

, 30 , 30 40 "

, , "

" " "

125: 139:194:-

0 2-5 cm. Smk.

, 25 , 30 , 40

,

"

" "

"

"

85:91:103: 170: -

Sama kuin edellinen, mutta lieriöinuotoisella k ier rekuvulla. Tohnitetaan myöskin varustettuna vahvalla kadmioidulla suojushäkillä, josta lask etaa n lisähintaa 11 cm Smk. 18: - , 13 cm Smk. 20: - , 16 cm Smk. 26: - .

2531

2533

2532

Opalisoidulla kuvulla

Emaljoidulla hei jastajana

Emaljoi dulla varjostimella

60 w 0 11 cm. Smk. 100 .. , 13 , " 200 , , 16 ,

"

74: -

82: 96:-

0 30 cm. S m k. 119: -

" 30 " 40

" ,

"

"

127:-

176: -

0 25 cm. Smk.

85: -

" 30 , 40

9 7: -

" "

" "

152: .1


Kost eu stiivis riippuvalaisin, pesäke m a alattua valurautaa, opalisoidulla kartiomuotoisella kierrekuvulla, heijastajat emaljoitua rautalevyä. Tiivistehylsy kumikaapeliriipuntaa varten (16 mm p a n ssarikierre) . Voidaan n1.y ös a sentaa seinävarteen.

2551

2553

2552

Opalisoidulla kuvulla

Emaljoidulla beijasta_jalla

vaa•jostimella

60 w 0 15 cm. Smk. 84: 100 , ., 20 , " 108:130:200 " , 25 ,

"

0 30 cm. Smk. 129: , 30 , " 153: , 40 , " 210: -

Emaljoidull~

0 25 cm. Smk. , 30 , 40

" ,

" "

95:123:186:-

Sama kuin edellinen, mutta lieriön1.uotoisella kie rrekuvulla.

2541

2543

2542

Opalisoidulla kuvulla

Emaljoidulla heijastajana

Emaljoidulla varjostimella

100 w 0 14 ,5 cm. 200 , ,; 16 ,

Smk. 92: , 105:-

0 30 cm. Smk. 137: , 40 , " 185: -

7

0 30 cin. Smk. 107:, 40 , " 161:-


1

Kosteustiivis seinävalaisin, pesäke maalattua valurautaa, heijastaja ·emaljoitua rautalevyä. Heikosti opalisoitu suojalasi kiinnitetty puristusrenkaalla ja heittoruuvilla. Voidaan käyttää panssariputki- tahi lyijykaapeliasennuksessa. Ulosottoja 4:ään suuntaan. Seuraa 2 tiiv.hylsyä ja 2 sulkutulppaa 16 mm P-kierteellä.

2651

2652 Suojalasilla

Ilman suojalasia

100 w 0 30 cm. 200 , 3·5 , " 500 ,. 45 " "

0 30 cm. Smk. 390:, 450:" " 45 , 750: " "

Smk. 206:-

"

"

3o

215: 400:-

Ulkovalaisin seinävarteen

Ulkovalaisin, pesäke maalattua valurautaa, heijastaja emaljoitua rautapeltiä. Lampunpidinasennus kosteustiivis. Voidaan käyttää panssariputki- tahi lyijykaapeliasennuksessa. Ulosottojen suunta mainittava tilattaessa.

asenousta varten, pesäke maalattua valurautaa, ~ei­ jastaja sisältä valkoiseksi ja päältä mustaksi maalattua kuparilevyä. Heijasta;. · jan asento siirrettävä.

2801: 2671

200 w 28 cm. X 50 500 , 3{) , X 60 200 w 0 25 cm .

Smk. 390: -

8

Smk.. 700:-

"

850:-


r-

Kosteustiivis seinävalaisin, pesäke maalattua valurautaa, opalisoidulla kierrepallo~uvulla. Heijastaja emaljoitua rautalevyä. 13,5 mm pa.n ssariputkiasennusta varten, voidaan myös käyttää lyijykaapeliasennukseen.

2601

2603

2602

Opalisoidulla kuvulla

Emaljoidulla heijastajana

Emaljoidulla varjostimella

:.r .

_l

r

60 w 0 75 , " 100 " " 200

" "

14 cm.

16 18 22

Smk.

" " ,.

" "

80:-. 88:104:135:-

0 2·5 cm. Smk. 110:30 , 133:" " 14~ :, 30 , " 215:, 40 " "

0 25 cm. Smk. 91:25 , 99:" " 119:,, 30 , " 40 " " " 191:-

Sama kuin edellinen, mutta lieriön1.uotoisella kierrekuvulla. Toi. mitetaan 1nyöskin varustettuna vahvalla kadniioidulla suojushäkillä, josta lasketaan lisähintaa 9- 11 cm. Smk. 18: - , 13 cm. Smk. 20: ·- , 16 cm. Smk; 26: - .

2611

2613

Opalisoidulla · kuvulla

Emaljoidulla heijastajalla

60 'V 0 9 ,5 cm. 60 , , .11,5

100

" 20'0 ,

" "

13 16

H

Smk.

76: -

," .

80:98:114: -

"

2612

• Smk. 106:0 25 CIU. 30 125:" " " 143:3'0 " " " 194:, 40 ,

"

9

Emaljoidulla 'varjostimella

0 25 cm. Smk. 87: 25 91:" " ,, 30 "" 113:".., 170:, 40


/

Kosteustiivis riippuvalaisin, pesäke maalattua valurautaa, kupu sivuilta vahvemmin ja pohjasta heikosti opalisoitua lasia. Kupu kiinnitetään puristusrenkaalla ja heittoruuvilla. Kalustetta avattaessa kupu j ää rHppumaan ketjun varaan. Varustettu 16 mm. tiivistehy lsyllä kumikaapeliriipuntaa varten.

2303

100 \V 0 20 0 25 200 " 300 , 0 30 500 0 40 "

Clll.

" "

"

Smk. 150: 180: " 270:" 460:"

2305 Sama kuin 2503. Toimitetaan myöskin puoliopaalikuvulla (sivut opalisoitua, pohja himmennettyä lasia)

Qpalis~

100 w 200 , 300 " 500 , '

0 20 cn1. 0 25 ,

0 3'() 0 40

" ,.

2304 San1.a kuin 2503, 1nutta opalisoidulla pallokuvulla.

Puoliopalis .

Smk 150:- Smk 190:, , '180:246: 270:370:" " 460:700:"

10

100 'V 0 23 cm. 200 0 28 " " 300 0 35 ,

"

Smk. 162:200: " 350i-

"


Räjälldystiivis valaisin, asennuspesäke erillisesti tiivistetty, lasikupu sivut opalisoitua, pohja himmennettyä lasia. Kupu kiinnitetään kuparirenkaaseen, kalustetta avattaessa kupu jää riippumaan ketjun varaan. Varustettu tiivistehylsyllä kumikaapeliriipuntaa varten.

2302

100 w 0 22 cm. 150 " " 25 " 200 "

,

30

"

Smk. 300: , 330: 400: -

"

Sama kuin 2305, mutta kattokiinnityksellä. Voidaan käyttää panssariputki- sekä lyijykaapeliasennuksessa.

Sama kuin 2405, mutta opalisoidulla pallokuvulla.

2405

2404

.

0

.... .

.

opalis.

100 w 0 2'0 cm. 200 25 ,, " " 300 ,, 30 " " 500 " " 4'0 "

puoli op.

Smk. 176:- Smk. 216: 206:271:" 295:" 406:" " 735:495:-

"

"

11

100 w 0 23 cm. 20C , , 28 " 360 ,, 3-5 " "

Smk. 187: 225: " 376: -

"


Kosteustiivis riippuvalaisin, pesäke maalattua valurautaa, h~ijas­ taja emaljo~tua rautalevyä. Heikosti opalisoitu suojalasi kiinnitetään puristusrenkaalla ja heittoruuvilla. Kalusteita avattaessa. kupu jää riippumaan ketjun var aan.

2331

2332

Ilman suojalasia

Suojalasilla

200 w 0 30 cm. 3 00 " , 3·5 , 500 " '' 4-5 "

Smk. 178:-

" ,

200 w 0 30 cm.

190: 360:-

300 " " 35 500 " " 45

'' ,

Smk. 345: -

"

"

400:670:-

Sama kuin 2331 , mutta varustettuna tuuletushatulla sekä säädettävällä Goljat lampunpitimellä.

2333

Sama kuin 2331 ; mutta Döme · heijastajana.

2341

100 w 0 30 c m. 200 , " 40 "

· Smk. 178: " 190: -

300 w 0 35 cm. 500 "

12

" 45

"

Smk . 210:-

"

380: -


Riippuvalaisin, syväsäteilijällä. Pidin ja heijastaja emaljoitua rautalevyä, toimitetaan myöskin. heikosti opalisoidulla suojalasilla. Lasi kiinnitetään puristusr enkaalla .

2351

. 2352

Ilman suojalasia

Suojalasilla

2'00 w 0 30 cm. 300 "

"

35

"

200 w 0 30 cm .

Smk. 150:, 195:-

300 "

"

35

"

Smk. 270: 375:-

"

Sama kuin edellinen, mutta Dömeheijastajalla. Ilman suojalasia

Suojalasilla

2361

2362

100 w 0 30 cm. 200 " , 40 ,

100 w 0 3 0 c m. 200 , , 40 ,

Smk. 120: -

"

150: -

13

Smk~

,

250:-

350: -


Kosteustiivis kattovalaisin, pesäke maalattua valurautaa, opalisoidulla Iasikuvulla. Kuvun kiinnitys valurautaisella saranarenkaalla. Toimitetaan myöskin vahvalla kadmioidulla suojushäkiliä.

2402

2401

150 w 0 20 cm. Smk. Suojushäkillä ....

"

100 w 0 20 cm. Smk. S uojus häkillä .... ,

270:300:-

270:300:-

Kattosyvennykseen upotettava valaisin, heijastaja emaljoitua rautalevyä, opalisoidulla tai himmeällä lasikuvulla. Kuvun kiinnitysrengas nikkel. messinkiä.

2024

200 w 0 3-5

c1n. opalis. Smk. 700: - , himmenn. Smk. 650: -

14


ValuFautainen tunnelivalaisin, pinnalle a s ennettava. Opalisoitu lasi kiinnitetty saranalla liikkuvaan valurautakeh y kseen.

2701

&OX20 cm.

Smk.

1.100: -

Seinään upotettava valurauta inen tunnelivalaisin. Opalisoitu lasi kiinnitetty valurautakehykseen.

2702

50 X 17 cm. Smk.

700: -

Kost eustiivis k a tto va laisin, pesä k e maalattua valurautaa kirkkaalla lasikuvulla ja vahvalla kadmioidulla suojushäkillä. Kupu kiinnitetty valura utakehy kseen, joka liikkuu sa ranan varassa ja suljetaan heittoruuveilla.

2403

60 w 20X 12,5 cm . Smk. 110: 100 , 22X1 3 , , 14(): -

15


R iippuva avokalust e , pesäke maalattua valurautaa, opalisoidulla avolasikuvulla, h eijastaja emaljoitua rautalevyä. Varustettu tiivisteh ylsyllä kumikaapeliriipuntaa varten.

2371 .

2372

Ilman varjostiota

200 w 0 28 cm. 300 "

"

35

Emaljoidulla varjostimella

Smk. 230: -

,

"

Smk. 310:,, 370:-

200 w 0 40 cm. 300 , , 50 "

270: -

Riippuva avokaluste, pidin ja heijastaja kupa rilevyä, opalisoidulla avolasjkuvulla.

2391 Sama kuin 2372, 1nutta pesäke emaljoitua rautalevyä.

2382

200 w 0 40 cm.

300 " "

50

"

Smk. 265:'' 325: -

100

W

0 25

200 " " 500 " "

':.

16

32 40

CITl.

Smk.

" "

" "

175: 265:430: -


Kuparine n u lkoseinävalaisin, opa l isoidulla pallokuvu lla.

7305

Valurautainen ulkoseinävalais in, rautaputkivarrella, opalisoid ulla k ierrepallokuvu lla.

7310

0 25 cm. "

30

,

· 100 w 0 18 cm.

Smk. 290:325: -

200 "

"

"

22

S m k. 265:295: -

"

Valurautainen ulkoseinävalaiSln, opalisoidulla k ierrepallokuvulla, heijastaja kuparilevystä.

7308

Kuparinen ulkoseinävalaisin, opalisoidulla lasikuvulla, kuparipeltika toksella.

7307

0 2'0 c tn. 100 25 , " " 150 , ~0 , " 60

\V

Smk.

"

"

250:280 : 320:-

200 w 50 X 35 cm..

17

Smk. 300: -


KIRJAPAINO HELSINKI

OY

SANA

1936


路-

KIRJAPAINO

OY

SANA

HELSINKI 1936

Tehdasvalaisimet Luettelo N_o 14_01_01_1936