Page 1


ORNAMO FINSK KONSTINDUS TRI


Redaktionen gav de Cormgivare vilkas arbeten vi hElr har reproducerat I uppdrag att sAnda oss fotograCier av de verk 80m de sjll.lva I detta nu tycker mest om. so. kom detta bildverk tiJi. Det vlsar eu tvarsnltt av vad finsk Cormgivning CormAr i dag. Den lnledande histoMken utgOr hArvld den sjalvCallna bakgrunden. Den berattar Er ocksa vad Ornamo Sr. Verket har publicerats med anlednlng av Ornamos 5()..Ars jubileum.

Tryckl bomulhllYI!:. Tl\Iverk....e Prln路 tel< Oy. Komp. av Malia bola 196\ Kruka ehamou_. Fonnf;lvar. 拢1 ... El.nlu.. 1936


J

_


o

R

NA

M

1911

Ornarr:o grundadcs den 30. 9. 1911

under namnet

Dckora-

tionskonslnarernas Forbund. Forbundcts s~'flcn var enligt ::;tadgarna alt ulvcckla den Inhcmska konstindustrin. £Itt framja samverksamhclcn melIan utijvarna ;:IV kOJlstlndustrl och aU fOrbitltra mcdlcmmarnas yrkeskunnighe1, Samma syrten star alltjamt pa Orllamas program i dag $Om af. De konstitucrande mcdlemmarnas allla] var 30. Ett forbund rom Ornamo mo-

tiverades av, aU konstindustrill en 15ngre tid haft utBvarc i landet. Trettio ar tidigare

hade namUgen Konstflitforcningen i Finland grundats och upprattat den skola for utbildoing i konsthantverk $Om i dag bar !lamnet KonSllndustriella l....iiro\·crket. Orllamas medlemmar utgijrcs naSla uteslutande av konstnarcr och formgivare $Om utbildals i denna skala. Till Ornamos mest betydande uppgiCter horde aU Corma industrin aU utl.rsa tiivlingar Cor formgh'are och aven bercda plats I juryn Cor Omamos medlemmar. Tilli51le att visa val' konstindustris alster for den stora allmanheten m.li.st.e ocksa skapas genom anordnande av speciella konslindustriu lstilll n ing:lr. Tavlings- och utslallningsvcrksamhelcll utgor alltjaml en viktig del av Ornamos program. 1912

Forbundets ntimn faststiilldcs till KOllstindustl·iCorbundet i Finland Ornamo. Orllamo ar ctt lanord fran cspernnto oell betyder ornament. Mcllan medlemman13 utlystes en Uivling om postkort. 1913

En ny postkortstavllng utlystes i april. 1914-18 Forsta viirldskrigel. Finland COrklarades sHilvstlindigt. 1920

Finl:mds Massa var Arets siora handelse. Omamos medlemmar tog del i planeringsarbetena. 1921

For au hogtidlightiUa Ornamos tioarsjubileum arrangerade Corbundet en egen konstindustriutstallning i Strindbergs konstsalong. 1922 Ornamo grundade en modellutlaningscentral. Textilmonster och mobclmodeller $Om utCOns av Ornamos mcdlemmar utlanades mot en Iiten avglCt till olika forctag och privata hem. 1925

Arkitekt CustaC Strengell Cick i uppdrag au planera en hederssal for Finland pa den Internalionella konstindustriutstallningen i Paris. 1927

Den anda sedlln COrbundets grundande narda COrhoppning_ en om en egen publikatlon

o

F E M

blev nu fOrverkligad. Ornamos forsta arsbok utkom i arets bOrjan och den foljande vid nasta arsskifte. 1928 Ornamo samlades fOr forsta gangcn till mote i egen sal i den nya Konsthallen. For plancring av en vardig inredning utlystes en lavlan mellan mcdlcmmarna. Mcd KonstllitIoreningen i Finland trarCades ovuenskommelse om en gemensam arlig konstindustriutstallning. En stor Uivling om bruksglas vacktc uppmarksamhet. 1929

Dcn internationella utstallningen i Barcelona. Ornamos mcdlem Harry Roneholm fungcrade .'10m kommissarie for den finlandska avdelningen och Ornamos jury $Om utstallningsjury. Nastan samtidigt mcd utstallningen i Barcelona riek Ornamo arrangera aven en annan utst~i.llning i uUandel, i samband mcd den nordiska vt.'Ckan i Kiel. Den arliga konstindustrimst.iillningen arrangerades for forsta gangen i den nya Konsthallen. dar den darefter mcd undantag for krigsaren_ standigt hal' hallits. ArUu Brummer skolle fran och mcd della ar aliggandena .'10m den arliga utstal1ningens kommissaric och arkitekt anda till sin dOd. Planeringen av huvudvinsten i KonsUlitforeningcns lotteri var varje lir den intressantastc uppgiftcn i samband med utsUillningen. Ornamos flrsbok III publicerades. 1930 I unslutning till Finlands avdelning pa den internatiol\ella utstilllningen i Antwcl'pen arraTlgerade Ornamo en utsUiIlnlTlg av konstindustri. Samtidigt med den lIrHga konstindustriutstaUningen oppnades en yttcrligare utstallnlng av konstindustri i Stockmanns nyuppfO.·da varuhus. Riksdagshuset blev fardigL Dess Inredning utgjorde etl anmarkningsvart prov pa yrkesskiekHgheten hos Ornamos mcdlemmar. Gustaf SlrengeU grundade tidskriften fOr konst och konstindustri Domus. Vissa av dcss nummer redigerades av Arttu Brummer. Ornamos arsbok IV utkom. 1931

I statenS namnd Cor byggnadskonst invaldes en medlem av Ornamo .'10m representant for konsUndustrin. Harmed erholl konsthantverkarnas yrkeskar $Om en fOljd av fOrbundets m:mgliriga och ihardiga anstriingningar elt offentligt erkannande Crin statsmaktens sida. Pa den internalioneUa utstiillningen i Amsterdam var finsk konstlndustri representerad. Mijbelindustrins lilIverkningar prcscnterades i stOrre skala an tldigare vid sidan av konst-

D

E

c

E N

hantvcrket pa den lIrHga konsti ndustri utstii lin ingen, Hedersmcdlemmen i Ornamo. pionjtircn Inom Finlands konsllndustrl, Akseli CallenKallela aVlcd. Han hade med sina egna handers arbete lagt grunden till olika grenar av val'l konsthaTltverk. Ornamos arsbok utgavs denna gang som eU spc:::ialnummer av tidskriflen Domu] i samband med rorbundels 20-ars dag. 1932

Modekonsten deltag for Corsta gangen mcd en egen avdelning pa den arUga konstindustriutstiillningen. 1933

Aret begynte i tecknet av Triennalens oppnande I Milano _ en aterkommende, internationell konstindustri- och arkitekturutstiillning. Ornamo alTangerade Finlands avdelning mcd huvudvikt pa de textileI', $Om vaekt internationel.l uppmarksamhet. AlvaI' Aaltos fanerstol omnamndes sam en uppsccndevackande nyhet. $om uistallningsarkitekt fungerade Harry Roneholm. Ornamo utgav sin sjiitte arsbok.

Pa konstindustriutstaUnlngen hade fabriksproduktionen och konsthan(vcrket skilda avdelningar. Temal COr inredningsavdelnlngen vur "mobler som star till salu". 1934 I samarbcte med KonstflitfOreningen ul'rangerade Ornamo en utstallnlng av konstlndustri i Viborg. Den stravan all anol'dna tilvlingnr och hoja dessas nlvn som linda fran bOrjan ingick i fOl'bundets program. hade re· dun bOrjnt visa synbarn resultat. P:i 30-tald arrangerades konsttnduli1rlellu t3vlingar i kontinuerlig CoUd och Ornamo dellog rcgelbundel ilven i planeringell och prisbcdomningen. 1935

Ornamo sammllnkallnde represcntanter for industrin och handeln for alt diskutera den konstnarliga formgivningens bct~·delsc for den industrlelIa I)roduktionen och Cor Corsliljningen. Motet lill$.1tte ett utskott, bcstaende av rcprescntanter for industri. handel och formgivning i syfte att framja samarbetet. Ornamos arsbok VlI publiccradcs. 1936

Om arets livliga verksamhet vittnar tavlingen om rnobclmodeller, tavllngen om hargarnsmattor. affischtavlingen for Finlands Vccka i Stockholm och liivlingcn om glasmodeller for varldsUlSliillningen i Paris. Ornamos arsbok VIII utkom 1 tecknet av torbundcts 25-ars jubileum. 1937 Varldsutsliillningen I Paris tryckte sin pragel aven pa Or-

N

I

E

R

namos verksamhel. For erhallande av konsHndustrlellt utstallningsmaterial utlyste Finlands utstiil1ningskommittc fem olika tiivlingar. Avsiklen val' alt samtidigt erhalla llimp_ Iiga foremal fOr anvandning I landets offentliga byggnader, sasom presidenlens slott, det nya riksdagshuset, legalioncr mm. Alvar Aaltos paviljong ga\' Finlands utstaUningsavdellling en ram. $Om I sig sjiHv var marklig och riktvisande. For den konstindustriclla a\'delningens sammansaUning ansvarade Arttu Brummer. I den inhemska utstallningsverksamheten deltog Ornamo bl.a. genom planeringen av Iva massor. Pa varens nyhetsmas_ sa hade COrbundet en egen a\'delning och i hostens uppmarksammade, storn mobclcx:h inrednlngsmassa deltog manga Omamo-medlemmar i ell:enskap av formgivare Inom olika fore tag. Ornamo ulgav sin iirsbok IX. 1938

Olympiaden 1940 val' avsedd aU hallas j Helsingfors. Olymplakommitten utlyste redan ar 1938 en ta\'ling om ol.rmpiamtirke och affisch far Spelen. Pa den inhemska konstindustriulstallningen hade bl.a. resesuvenirer en egen avdelning. Ornamos arsbok X utkorn. 1939

Detta ar val' fOrbundets verksamhel koneentrerad pa den stora bostadsutsUmning .'10m den 7 oktober oppnades i Helsingfors. Initiativtagare till utsUilinlngen var Bostadsrcformforeningell. Finlands Arkitektrorbund och Ornamo. Det lag ctt start arbete bakom denna mangsidiga utstiitlning, .'10m upptagit bostadsfrAgan till behandling i he1a dess omfaUning, men pi grund av del utrikespolitiska laget kunde dCln Iyvarr oppenhallas endasl Cyra dagar. Sverige, Norge, Danmark och EsUand dellog med egna avdelningar i utstaUningen. .'10m val' av social karakUir. Som utstallningskommittens ordfomnde fungerade Alvar Aalto och som viceordforande fOrbundets mangarige ordfarande Paavo T.rnell. UtsUillningsarkitekt val' Kaj Englund. Finlands bekan1a paviljong pa varldsutstalIningen i New York ritades av Alvar Aalto_ En presentation av FinJands konstindustri publicerades av Ornnrno fOr varldsutstallningen unGolvrya.. Tillverk..... Flnsk. H.nd· arbetels Vanner A.. B. Komp• •v Aksel! G.llen-Kallel. 1913


del' benamningen Applied Art in Finland. Konstinduslrln ha· de OCkM en egen liten avdc!· ning pta derma utstallning. Pa grllnd a\' krlgSUlbrotlet installdes konstinduslrlutsilillnlngen detta ar. 1940 I januarl tick Ornamo mitt under brinnande krig en in_ bjudan /:IV Danmarks Kunslindustrimuseum I Kopcnhamn att arrangcra en finUindsk konstindustriutsUillning darslac!es. A\'siklen vur att hjalpa vara konstnarer genom en forsiljningsut.stallning och danska staten hade beviljal 68.000 kronor fOr fOrsiiljnlngslicenser. Anskaffnlngen av ut.stiillllingsmaterial berOOde stora svarigheter. Etter manga om och men oppnades utstallningen den 15 juni men i det da ockuperade landel gays inle langre forsaljningstillstand, varigenom danskarnas vackra inilialiv IHI hjiilp At vara konstniirer t.\,varr glck om in· <eo. Bostadsutstallnlngen fran fOregaendc ar oppnades pa n)'tt i samband moo byggnadsmlbsan pa hosten, Under de tva vcckor utstiiLlnlngcn varade besijklcs den av 122,000 pcr30ncr. Fran Masshallen i He!singfors f1yttades utsllillningen vidare till Tammcrfor3. Konstindustriutstallningcn hade delta ar en speclahlVdelning, omfilttande den bcgnvade, for tldlgt bortgangna Gunilla Jungs minnesutsUHlning. Silver, g!ilS, armatur, emalj och batik prcsenterades.

utformningen och besOkaren flck uppfnltningcll, att de konstil1dustriellu prestationernn inte stod p!J. lika hog lliV3 som innllnningen. - Oct forefaller mig sam om vi fOrst po denna utsl:illnlng fait se den finska konstilldustrins vcrkllga llllslkte," Kriget blossade ater upp I lalldel. KOllslindustriutstiillningen oPlmades oberocnde har:!v den 29 de<:embcr I Ateneum. Dekoratio'lsm,l.loi'lg I Marleham'lll kyrkas aido.kepp. Bruno Tuukka'len 1927

Pryd'ladsskulplur. C&rl Wilhelms 1931

K"r"",lkvalI.

A.

W. Fin"h

19\4

1941

Pa inltiativ uv dav3runde intendenlen ror Svenska NaUolIa!mlls(.'Cts konsthnntverksnvdelning, Erik Wettel'gren, fick Ornnmo 1><1 hosten 1940 inbjudan all al'fangerll ell omfnttandc otst:ilJning flY kOllstindusll·i pa Svenska Nallonalmuseet varen 1941. F'ol'enlngen Norden oeh Sllmfundct Svcrige-Filliand utlovade dessutom ekonomiskl stod. Trots den r!J.dnnde ravarubrislen i110m textllbranschen och dell knappa rorberedelsetidcn moltogs derma inbjudan med tacksamheL Kurt Ekholm valdes till utstallningskommissa_ rie och Werner West till utstalin lngsa rk itek 1. I det utst:illningsrcfernl 80m senare l)ublicerades I Ornamos arsbok XI konstatcrade utstillningens kommlssarie Kurt Ekholm bl.a. alt "pa ulsUillning:;lrna I Paris 1937 och I New York 1939 hemfordes segern av den Iysande arkitcktoniska

I{Rmi!. Eva GyJdi!n

1930

Harry RclnehOlm. in.... doiog~"rkl_ tek,

Anlu Brummer. ioredoio~ar"he'" Detail av vA.-It","'nln« I restall· ran« Ruoda Torne, Tolvo Vlkliledl 1923

ArbelSbonl och stol. Komp av Anlu Brummer 1930

19-12-1944 Pa varcn 1942 arrangerade !Orbundet en forsli1jningsutstlillning I Siockmanns varuhllS. Ornamo grundade en modellritllillgsbyra, 80m formcdlade liimpligt material for hobbyarbeten at Invnllder och frontsoldaler. Dcssa arbetsresultat forevisades pa konstindustriulstallllillgarna under krigsaren, I slimband moo konstindustriutstallnlngen tlr 1943 arrangerades en minnesutstilllning av Impi Sotavnltas nrbcten. Hon hade pa sin lid varit en av \'ara roest kanda textilkonstnarer och henne:; ryor hade sUidse vackt uppmarksamhel lla de arliga konsUndustriutstiillningama, Fem av OrnamOll mOOlemmar stupade i kriget; Olavi Halonen. Goran Englund. Nils-Gustav Hah!. Alirno Rafael Kelas och Yrjo Nurmi. 1945 Eftcrkrigstidens ateruppbygg!lad vldtog, "De !Ol"flutna krlgsarcn hade omfOl'lnat de !:iiocinlt betydelsehilla dragcn ivaI' kOTlstindustris karllktiir till hoggradig likhct Illcd de ideill $Om upp:;tiilldes pa Bostadsutstiillning~ 8ma 1939 och 1940", siiges i Ornnmos arsbok ftll' delta ar. Ransonel'ingcns ocil inskriink~ ningumas tid hudc dock (nte ett Cllbnrt llegut!vt inllytallde. Inskr'5nkningen Vlll' samtidigt etl incitament till finnandet av nyn idclosningar, nyn former och molcrial. FatUgdomcn och framfOl'allt materiulbristell var de (oljande Mens mest kllraktliristiskll stirdrag. Men "knopphetcn finner sill egen sUI. den kommel' I)'dligcn att undel' de nlirmuste lIren utgora val' konstlndustris mest betydclscrulla clement. dllss ur nOden framsprungna sUlskapnnde faklor", Slllunda sklsserade IImarlTapiovaaru den s.k. 3leruppb)'ggn3dstidens riktlinjer I Ornamos Arsbok 194!i. Finlands konstindustri sOktc Mer efter konlakt moo de ovriga nordiska landerna. 1946 Forcnlngen Hantvcrkarna i Sverige arrangerudc sin 40ars jubileumsutstilllning i Liljewalchs konsthall och alia nordiska lander dehog i denna. Finland uppsatte 80m villkor for sill dcltagande att vara materllll.!,varigheter underllittades genom hHilp fran Svcrigcs slda, sa skOOde aven; svenskarna sande oss 350 kg lexlilravllfQr. Finlands nvdelnlng hade en )·tarelll p3 e. 9x8 meter och olika la\'lIngar utl)'stes fOr planerlngen. Arttu Brummer var ordfOrandc I utstlillningskommitten och Kurt

TrAskulptur n .." Aute....

I

Manua lr.yrkA. Han 1929

nelall av lr.oppardorT I Pohjoi.m&!. den O ...kepanklr.l. Eri" 0 WEhr IIlmm 1'107

ParfymClaska. gla8. Tillverkar.. Rllhlmaer. Lasl Oy. Form&"lvare Gunnar Finne 19a2

Silvervall. TllIverkare Oy 1'alI0, Formglvllr.. Henry Erlclilion 1929

) Bi8kop,,"tav Tillverk..... A TIUan· der Ab. Fonnciva.... Gunllla Juntr 1938


Ekholm Svedge-kommissaric. Var avdelning pit Llljewulehs fOrevisades p:i konstindustriutstallnlngen i Hclsingfors och likasa den keramikkolleklioll som Arabia utstallt i KoI)enhamn. Tavlingsverksamheten vnr relativi livlig detta ar. Nya namn bOrjade framtrada. 1947 Landsforeningcn Dansk Kunsthaand\'erk og KunsUndustri arrangerndc sin IOO-ars jubileumsul.$tallning "Vart hjem" I Aarhus. I utstallningen deltog liven de ovriga nordiska Uinderna.OrdfOrande i utstallningskommillen \'ar Arttu Brummer och Malja Helklllheimo var utsl511ningsarkitekt. De lokaln utst:illningsarrangcmnngen omhanderhadCli av Lisa Johansson-Pape. Sam svar pa den finlandska utstiillningen i Sverige arrangerade Svenska SlojdfOrenlngen i november en konstindustriutslallning I Stock manns varuhus I Hclsingfors. Var utslaJlningsavdelnlng i Aarhus prcscnteradcs som en grupp Cdr slg pa konstinduslriUlslallningcn I Helsingfors. Glaset lilldrog slg speciell uppmarksamhel pa denna utsUiIlning och textilerna forekom fOr forsta gangen pa manga ar i rikt urval. Tavlingsverksamheten var livlig, sarskill i mObelbranschen. 1948 I septemhc.r avlOO Gunnel Nyman, en uv 40-talels mesl bcgavade konstnarer. Hennes ixlna avbrots mltl i hennes manskligt sell rikaste l)Criod flV konstnarligt skapandc. Kort Wre sin dod skrev hon b1.a. fijljande: "Materinlel bOl' ha elt sa avgon'lllde inflytnnde. lilt fOremalet Inte knn tankas utfOrl i nngot annat material iin just delta, Forst da uppfyller del knwcn po skonhel Deh hormoni. Delill gtiller framfOl"Hlll ifdga om etl sa knnsligt oeh s.irarltlt malerial som glas. - Oct iiI' elt malerial. sam tiger cit sings magisk kraft. Den. som en gllng hllr gelt sig glaset i vlUd. fOrblir glaset trogen." Gunnel Nymans minnesulstiillning arrangel'odes i samband mcd konstinduslriutsliillningen. overintendent Eric Wettel'gren fran Sverige kalladcs lill hcdersmcdlem i Ornamo. Bland ovriga hcdersmedlemmar knn n:imnns Louis Spnrrc och Ornamos stnftande mcdlem Gunnar Finne. som gjort sig ell nnmn SOIll bildhuggare. 1949 I mars arrangcrnde Ornamo en start upplagd uistiillning. "Vacker vardagsvara" och gay darmcd uttryck tOr sin beslut!:amma striivan au utbygga verksamhetsprogrammet pa en brednre s.1mhalleUg bns. Utsttillningen betccknnde ell gladjande framsteg for samnrbetet mellan producenler och konstniirer. Hos den stora konsumentkretsen \'nekle dellna utsl<lllning ett kanske starkare gensvar till fonnan for riktningen mal en stilren utformning av hemmets bruksfiiremal an nngon annan inhemsk konstindustriulstnil-

Byr". Tlltverkare Oy Syrehnln Puuseppii.,ehda",. Fonnglva.-. Ru· F.ncblom 1037

n'"

Itya

Impi 50'a,'atta

1931

Glasva"er. Tlllverkllre Rllhln,aen La.,,1 Oy. FOI-mgivare Gunnel Ny_ nlan 1945

Ttllverkl\re Oy Sloekmann Ab. "'ormclvarll Werner 'Nest 19311

Va•. TlItv.rk.... Kllrhula Ii\l.ala. Fonnclva... Alvar Aallo 1937 Um.. t.rrakoua. EI... ElenluII1934

ning. Maija Heikinheimo cungerade som utstiHlningens nrkitckt och Al'lttl Brummer som dess kommissarie. Konstlndustriutsttillningen vllr i november, vnl'vtd resuttaten av Riihlmaen L.1si Oy:s nordi~ka glasprislavling och Fin_ ska Handarbclets Viinners 70ars jubileumsavdelning blev COremnl COr ell sarskih intressc. Erter en fyraarlg P.1US utgavs aler Ornnmos arsOOk. nummer XIII I ordningen. 1950 Konstindustriutstallningen arrnngerades delta nr i tccknet av Konstflitforenlngens I FinInnd 75-ars jubileum och pa den grund dellog aven konstindustriskolans elever moo en egen nvdelnlng. Gallen-Kallela h~'lIades In memorinm. Ornamos mcdlemmar deltog aven I nrrnngc.randel nv en annan inhemsk utstallning. I Masshallcn hoUs nlimligcn en belydelscfull mijbeimassa, som vlsade lendensen oort frnn de stora. slela, enhellign moblemnngen mot de a\' olika mobler sammansalla gnlpper som ar lampliga i moderna smnboslader. 1951 I bOrjon nv jnnuori 3\'lcd Harry Roncholm, en av Ornnmos mest akliva och \XlSitivn mOOicmmnr, 80m andn frin de forsta nrcn hade liUhort fOrbundels styrelse och fungernt 80m dess viecordforande tinda fram till iir 1946. Ar 1930 utnamndes han un vc.rkstiillande direklor fOr Finlands MaSSll oeh fungeradc i dennll egen::kap wm hogstn Inslans vid alia mtissarrangcmnng I saval hemlandet SQm uUandet. S,lmma ar fOl"1orade Ornamo Aruu Bt·ummer. sam nnslutlt sig till fOfbundct !ir 1912 oeh fungerot som dess ordfOrande i tva clapper: forsta g{ll1gen I borjnn I'll 30-talet oeh andrn slingen fran I'll' 11)45 frllm till sin dod. "Som Hlrnre vid KOllsllndw,trlelln Liiroverket oeh scn31"e sam dess konstntirliga ledare innehade han den mest ansvorsfylJ<ia posten IJ!l konstlndustrifronlen och lltovade innytnnde I)n ell flerlal arsklasser. Som ulovnnde konstnar vl.s.1de han outtrottlig [lit och hans verk stad pa hogstn konstntirlign niva." "Den chock, sam tomrummel erter Arttu Brummer framknllade vld hans ovanlade cranfaile, visade Iydlignre an nagot annal bcl)'denheten i hans posllion," skrev professor J. S. Siren i Ornamos arsbok XIV. Vid IX Triennnien i Milano fungcrnde TapioWirkkala sam utstallnln!tSarkitekl. Pa dennn utsUilining gjorde Finlands konslindustrl sill intemnlionella genombroll.Ornamos nr· beten har standigt intagit en uppmarksammnd plats pa Triennale-utsttillningnrnn. Deb; har dessa utsiallningar aUlid gelt impulser till en stark Inre kraftanspiinning Cor ett vidnre utvccklande av den konslindustrielln formgivningen och dels tir del framst genom dem, sonl var konstindust.ri har bUvil kand utanfor landels granser.

'.

~ji l

Det.. lj rlfln uUil&lInlnpn "Vaek.r vardapvara··.Arkilekl Maija Ilel klnheimo 1949

Gl_"ervlll ror vardagsbruk. p.-.II"al Clall. Tlllverkare K ....hula-Itl lala. Fonngiv....e Atno Ma.... lo· AattO 1936

,.'anerstol TllJverkar. Huon .. kalu, ja Rakennu~,yo\ehd... Oy. Form~ivare I\lvar 1\.. lto 19311

l)rlck"clas Tlllverkaro Karhulo.· lIuo.lo.. Formglvare Yrjl> ROBOlo. 193:2

Takarmo.lur. Tillverkare Oy TallO. Formglvare I'aavo TynelJ 19:J7

Ry... Tlllverk...... FIP5ka Handar· bel.U' Vanner A.B. Komp av Gun, vor Gmnvik 1937 Servio•. rajans. TiIl'·.rk"'.... Wan_ IIlla·koneemen AlB· Arabia. Form elv ..... Kurt Ekhotm 1940


P;'l den il1hcm~ka kon~tindusl­ riutslallningcn f6revl~ade~ ntiJ'_ mast utsUillnlngsmatcrlalct fran Tricnnalcn. Tapio Wirkkala fungerude som utst:illningens arkltekl och kommiS3aric. \952

Aret for de Ol)'mplska Spclen I Helsingfors. RedaktOr H. O. Gummerus utnamndes liII verkstallande dlrcktiir I KOllstfiitforenlngen i Finland. Fran och med denna tid hal' Konstnitwrenlngen I Finland svarat for arrangemangen av de taU at(>rkommande utUindska konsllnduJltrlutstallnlngarna och H. O. Gummerus har fungeral sam deras kommlssarle, medan den av Ornamo utsedda utstiillnlngsarkltekten och juryn har ansvarat for deras uppbyggnad och sammanstiHlnlng. TlUvcrkningar 3V plast forekom fOr forsta gangcn pi arets konstindustriutstaLining. Olof Ottelin var utstallningsarkl<ekL 1953

I oktolx>r oppnades I London t'n pa forsorg av British Arts Council arrangerad finlandsk konSl- och konstindustrlutsUlllning. Som utstallningsarkitekt fungcrade Taplo Wirk_ kala. Timo Sarp.1neva fungcradc 80m arkitekt for den inhemska konstindustriutstiillningen. Tryckta tyger rtirekom harvid fijr forsta gangen jamsides med vara traditionella texliler. I Lahtis. Finlands fjarde slad i storleksordningen, oppnades samma ar en konstindustriUlsHillning med Olavi Ueto som arkitekl. 1954

En stor skandinavlsk konstlndustriutst1!llnlng, Design in Scandinavia, slindes 111I USA pa en turnC, som fOI'tgit:k i 3 Lh ar. Som utstiillnlngens arkitekt rungerade EI'lk Herlow fran Danmark. En av Ornamo utsedd 3-personcrs jury llllsvarade fOr urVillet tlV utsUHlningsfOremlll frA.n Finland. Den standigt Iivliga verksal1'lheten pa tavl!ngsomradet fortsatte, med tapetfabrlkerna som nykomlingar for tlret. "Arets basta affisch" valdes for Iorsta gangen. En kOllstindustriutstiillnlng oppt!nholls aven i Abo. TriennaleX i Milano. Finlands avdelning planerades av Tapio Wirkkala. Olavi Hiinnlnen och Ykl Nummi planerade den inhemska konstindusLri utstilllningen. va r-s devis \'ar .. varmans bruksva-

ra". Som gaster deltog danskal'lltl Jens H. Qvistgaard och Lise Plum. IV nordiska konstindustl'ikongressen holls denna gang i Helsingfors. 1955 Finlands avdelning pa konstindustriutslallningen i Halsingborg plancrades av Timo Sarpaneva. V nordiska konstindustrlkongrcssen holls i samband med utstaUningen, Ornamos arsbok XIV omfattande aren 1950-1954 utkom. For planeringen av arets konstindustrlutstiillning utlysIe KonstflitfOreningen en tavling. Vinnaren. Antll Nurmesniemi, utsags till utstallningens arkitekt, En japansk spcciahlVdelning fOrekom vid denna ulstallning. 1956 En finlandsk konstindustriulstalining sandes till Tyskland. Arkitekl var Antti Nunncsnieml, sam aven planerade ArlekJ!; utstiillning i Sverige. Pa inbjudan av Norges Kunstindustrimuseum arrangerades en utstiiUning av finska ryor i Oslo. Denna overOyttades scnare till Finland och rick ersatta den arliga konstindustriutstaliningen. Kollektionen om[attade sllva1 nya ryor 80m museiforemal. Lisa JohanssonPape fungerade 80m utstallningsarkitekt och planerade liven de senare rya-utstallningarna i England och Tyskland. 1957 konsUndustriulstiillning. Ell planerad av AntU Nurmesniemi, turneradc pa landsorten i Finland; i T.yskland fortSiltte den tidlgare namnda utstiillnlngcn; utstiillningen av ryor fOrflyttades till Kopenhamn och diirlfran till Stockholm och Gotcborg. Vid XI Triennalen i Milano planenlde Timo Sarpaneva Finlands avdelning fOr konslIndustri och Olavi Hanninen vdr bostadsavdelning. En konstindustriutstiillnlng, horande till Scandinavian Design Cavalcade. alTangerades i Tavastehus. Arkitekt val' Antti Nurmesniem!. Industriell formgivning stod denna gang pa arsutstiillningens program. Utstallnlngen. som planerades av IImari Tapiovuara. understrok kraftigt industrlns hehov av formgivning langs hela produktionslinjen. 1958 I mar-s oppnades utsUillningen av [inska ryor i Victoria and Albert Museum i London och sandes darifran vidare till Tyskland.

Var konstindustrltlvdelnlng pa viirldsutsUIllningen 1 BI'ussel planerades av Tapio Wil'kk~la. I sambilnd med Flnlandsveckiln i Aten arrangerades i ok· tober en konst- ot:h konstlndustriulstiillnlng, 80m planerades av Antll Nurmesniemi. I oklobcr oppnades ocksa en stor finlandsk glas- och textlluistlillning. Formes Scandinavies, I Rio de Jane.iro, planerad av Tlmo Sarpancva. "Vart Iiv och levernc" var denna gang arsutstilllningens tema, Erter Cn av Konstflitforeningen utlyst lavling anfortroddes UI)pdraget som utstallnlngsmkilekler at AIH Palenius-Syvanoja. Eero Syviinoja och Kir-si Hyvarinen. Kaj Franek inbjoos av Japans Industrial Art Institute till Japan for aU forelasa om konstindustri. Ilmari Tapiovaara utsags till FN:s expert fOr planering av mobelindustrins utvcekling i Paraguay. 1959 Glas- och textilutslallnlngcn flyttadcs vidare fran Brasilien tUi Argentina och Uruguay. Finlands konstindustriutsUillnlng pa Hantverksmiissan i Munehen planerades av BOrjc Rajalin. Arets konslindustrlutstallnlng var av retrospektlv karaktar och gav en overblick av utveckJlngen fran sekelskiftet till nutlden, Som arkilekter hmgernde Kaj Franck och Maijil Heikinheimo, Denna u~ stallning iir den enda, sam behandlat konstindustrlns historia i vnn land. Pa sommilren arrangerades en konslinduslriutstiiJlning I staden NYsiotl, Utslallningsarkitekt var Relno Ruokolalnen. I mars oppnades en speciell mobclmiissa i MlisshaJlen. UIstiillningen av exportmobler Vilr planel'od av Anlti NurIllesniemi och konstilldustriavdelningen oV Oil! Borg, Ornamo blev mcdlem I ICSID (International Council of Societies of Industrial Designers). Som rcpresentantel' for Ornamo vid organislltionens J kongress i Stockholm del 109 Armi Ratla och limari Tapiovaara, vars film om utstiilJnlngen Industriell formglvning fOrevlsudes for kongressen. Bland tiivllngarna forekom etl par med spcdalkaraklar, namligen en formglvningsUivIan fOr matbcstick av rostfritt stat och en monsterrilningsUivlan for borddukar av plast. Konslinduslriella Uiroverkels mangariga inspektor, professor J. S. Siren, utnamndcs till hcdersmedlem I Ornamo.

Pa World Design-konferensen I Japan rcpresenlerades 01'n3mo av Yki Numm!. Bland tavlingarna kan niimnas en tavling om armatur, en tiivling om komposilion av fabrikstillverkade ylletextiler, en lrikatiivJing, en smyeketiivling och en tavling om Finlandlu-af[isch. Hedersmedlemmen I Ornamo, professor J. S. Siren, avled. 1961 I januarl oppnades I Moskva och i februari i Reval en utstiillning. visande industriell formgivning, UtsUillningsurkilckt var IImari Tapiovaara, som i bagge staderna forelasIe om den industriella formgivnlngcn. Under Finland-vcckan I Zurich i februari arrangeradcs en finJandsk konstinduslriutsUillning, "Finlandia", sam darpa [lyttades tOr-st till Am_ sterdam och sedan till London. Utstallningsarkitekt var Timo Sarpaneva. Finlands avdelnlng pa varmassan i Frankfurt planerades av Eero Rislakki. Till OrnamQ!; representanter vid ICSID:s II internalionella kongress i Venedig valdes AI'· mi Ratia och Jlmari Tapiovaara. av vilka den sen~re aven upptraddc som referent vld kongressen. Den 14 september oppnades Ornamos 50·iirs jubileumsutstiiUning i Konsthallen. Till utstiiiiningsarkitekt hade Ornamo enhiilligt valt Tapio Wirkkala. Den 30 september flrade Ornamo silt 50-ars jubileum i Konsthallen. i utstaliningellS mitt, och i narvaro av Republikens president och fru Kek_ konen. FesHalet holls ilV Al_ var Aalto. Vld festen utdelades Ornamos hederstccken I guld at de n,ya hedersmedlemmarnn Alvar Aaito och Paavo Tyneil. Till hcdersmedlemmar hade liven utniimnts Gotthard Johansson fran Sverige och Gin Ponti fran Italien. Vld feslen utdelade Ornamo for [orsta gangcn tlo stycken silverklot tUl [irmor och fOretag 80m crkiinsla for viirdefullt arbetc till forman for Finlands konslindustl'!. Klotcl och forbundets miirke hade komponerats av Timo Sarpaneva. Till Artiondcts foremal vaides Arttu Brummers Finlandiavas. utlord och skiinkt av Rilhimaen Lasi Oy. Den overlamnades av Ornamo at finska staten for ("arvarlng I presldentens slott.

Hongel! 19M

XII Tricnnalen i Milano. Som

"'"

Flnl"'ndl.... vlOSen. Tillverkare Hilhl· mi.en Loul Oy. FormClv..... Arnu U..... mmer 1~4S

Cb"hervl". Tlllverk",re K .... hula.liual ... Formglv"'re C6nm

arkltekt fOr Finlands avdelning funge-rade Anlti NurmesniemL FinJands avdelnlng pA mobelmassan i Kaln planerades av Lasse Ollinkari. Finlands avdelning pi varmiissan i Frankfurt planerades av Jukka Pellinen. Uppdraget 80m arkitekter for ar-sutslallnlngen gavs at Voitto Haapalainen och l\1~lre Rauski ener en av KonstflitfOreningen utlyst tavling.


,

,

.c,; " <

, ,

I UllltAlInln!f4ln "FlnIAnd_l« Cl.... under 275 "'r' o Arkitekt' Tapia W'lrkkala 1956 2. VlatAllnln« I USA. Rut Bryl< och T.pio Wirkkala 1956 3 Uuniillnlnlten "11.55", Finlandll .Ydelnln&". Ihl.lalncborC. ArklU'kl Tlmo S.rpaneva 1955 (I UI.~llnlnc.n "Induslriell Formld"'nln«" Symboler ocl> 8101p .......d lI_lsln«fors 1957. Moskva o<:h 11H11 Arkilokl: 11m.... Taplov••ra

...

Rev.'

7. UI"ll.llnlncon "Vart liv oct! Ievern"", .vdelnl"...n "Yolil", Arltilakier' Alli Palenlus_5yvi.noJa... Eet'O 5y"'''''oJ. oct! Ki....tl HyvArl-

nen

1958

8 XII TriannaLe dl Ml1ano. Finland' "vdelnln« Ark;l.kl Anlti Nunnellnleml 1960

10-11


L


I 11111111111


9.

Alva.r Aallo. arklfok,

10. La Malson Louis Carre. Arki_ tekt: Alvar Aall0. Inredning: Aivar Aaho 1961

12. Anllltiur I rullmftkligeM kon_ feren,;rum.

13. Armalur I yUre hallen. TllIverkAre Vala.iNtustyl).

~路olkpenilionsinraltningen.

Arkl'ek'; Alvar Aallo. 11. Armatur i personal ...."taur..n.

go"

~路I)IJ .. nde

Itida l'all. Tl1lverkare Anek oy ab. ForrnClvllre Alvar Aalto 19~4

'4.

~ lit .~

12 t3


"

Mal)a IIelklnhelmo, Inr 9dnlngR'

a rkl\l'kt

andrlngsut.

Plllnerlnf;~~k~~&e:O~~~i~du8Id 1953

~tli.llnln..en

10_ l<edJomontera

de rondkon.

hlrululoner.

17. PlIcklAda belt 8IMsys. 18路20. Transform. tern.

I ,.

,.

/

/

,. '0

!-

~-


21. Py}'nlkki Sommanealenl OJan.. n

a.sk~arlakla~. RelJo

.. Tammerlor.. gtads h ..... bn::~足 nadllkomor. 1957


./

22 UISIJi.l\nin",en 路'Fin.kt Cla5 un_ der 77~ ...... Tapia Wirkkala 1956


18·19

I

,

\ 23. Bj6..1l och r .....r. Tillvetltan A_kan Tehtaa. OV_ Fonnc1vu. Eere> AllJ"niO

24. Ell.

Abo

1geO

Sion.

TlllverkaA

Oy Boman Ab. FOn"ll.lI:;vara CariB

Brygeman

111M

25. HArdflbe....klv•. TlIIv.rk.... AskoD Teh,aa, OV. Fannelvan A",Us Leinonen HMO 26. M61ad bj6rl<.

Stockman" Ab Ouelin

TlIlv

k

FormC'iv

Or Olof 1957

Xl. StAI.-6r. r:o.ner och "We-plUl.

Fonnelvarll Per'll Mamula

111111

28. TlllverkarCi Halml 0)'. Fo.,.· glvare Reino Runkol.lne" 11158

29. Tiliverk...... Lepokalualo 0,. Formglvare Diva Parvlslnen 1958 30. Tlllvetk.TII A.IIkon TaMaat 0, Dch Edsb~-verk.m. SVllris•. Formglva..e IImar! Taplov"..... 1954

31. Puru Dch lader. TlIlverka.. Ar.ek 0)' abo t'ormgivarll L.ana Kolinen 1961 32. 44. Restaurang8lOl. Tillverk .. Oy Stockmann Ab. Formgh· . Maij .. Talm! HISl 33. lladstOl. Tlilverk..re Oy aoman Ab. Formelvare Carl·JohM Boman 19~

34. Faner och ttlrkromll\ KIAI. T!II. verk ...re J Mer!vao.ra Oy. Form· givo.re ~~8ko Paj ...mi"" 1960 35. Tillvorka"e C·J Boman. Form· glvare MRrlanne SchleUlker 1957

.


,.

,.

3r1. Hard.fiberslr.lv& och fOrkromal ~t41. TllIverka... A"kon Tah,...,

0)'

Fonnr;!va,.e Aulls winona" '900 37. Faner och brAnnm.IM stall'6. Tillver\<arft Pol .... 0)' Fo""""v.'" Malja-Ui•• Kom"l_l"."

38. Banta]

1$4V

Fonn«lvara Ani..

Daoska

1960

39. Banllol, malad bjork. TlU .....,."'are 0)' Stockmann Ab Form«lvare Olof OUelln 1939 40. Ell.. Tillv.rk.... 0)' Stockmann Ab. FOrnl,.I"."" Olaf Qllalln '9S9

41. Lad",. Deh ,e.k. Annl Nunne'mleml

Formclv;lre 19li9

4:l. Mahogny. TllIvetketelnvalld, • • Uftels",n, Forme!".'. Ulli Kolml· jokl·HaJo"e" 19li3

43 Formpr'....d bJOrk. Tlllverkare 0)' With. Schaum." Ab. Formgiva.a Annlkkl och I1m ... l Tapia_ va..ta 19:19 0105 TllIverk ..... Trli.nlderl Ab. Form/l'lv.,.. Carl·Gulld Hiott M Ornii.s

19&7

46. GlasrlberpleSI. Tillv_rk•• e 0)' Skanno Ab. ~-ormglvare KleJo LouhlvnMl\

1961

Fijijnnde uppBlllg "17. DelBlj av t"j"OBplalla. °rlllver· kare WlirlBIIA·koncel'nen AlB _ Arabia. Komp. II.V BirgeI' Knlplal·

"."

I

19&8

...


22-23

4.8. Bertel

Gardberg.

IIllverllned

49. Armband . •mlde. ver.

"t"rlln.."U· 1957 50. Annband. IIterllngRllver. 1958 51. Soek"rIIkAI oeh griiddllnleka. l>terllngllllver. 1957 52. 53. Matbestlek. ,t"rllngllllver. TUlverkan Hopeatehdas Oy. 191111 M. Sliverstamplar. 515. LJu. .take. bran"gjut". Tlllver· kare BJllrkboda Bruk All.. 19117 58. Teburk. 'terllngllilver och teak. 191111 157. Kryddburkar. "terlln,,"Uver ceb juaranda. 101111 118. Ishlnk. lIterllnellllver oeh tellk. IOS8


-

.•

!!>9 Uhra-ae ata. Simber E 60 . 62. Hom-ull c· hralr6m

slyeor 8

Ryor.

Fin k . FK. 1959 5 .. Hand 61. 1959 .,belels VA,,·

..

63. 1948

''''''

65. Bom"" ~ aty&".

ner A. B

1958


66. Olll Borg, Inrednlngsarkltekt Vll.lh.la jordrli.,"nlngaknpell 1961 Arkhekl: VllJo Revell, !"redoing:

Olll Borg. 67. DlLnknr I viinlhallen.

~ ' " 68

,.

6a. 8lnkarna I Slor", kapelloâ&#x20AC;˘.

69. Llna kapellel, 70

70. Org..ll11.kt..... n I SlOTa kapellel. Orcla.: Kaneaaalan Urkutehdas Oy7

71. Fat. Tillverkara W'"all~. konaernen AlB路 Arabia. Komp. BV Tolnl Muona 19'61


28_2$


~ '

30_31

76

~ 79

'0

72. 73. 74. 73.

Dora JunC. te:nilkonlnnJi.rinna Tabl.u, blacCun, Il~S8 Blld , Maceun. 19S7 BlId IInne ocb biagearn.

....

70. 8ordd"k. Ilnnedam....l. Till ... er_ k .... Oy Tampella Ab. 1956 77. Anl.pendi"m. IInne och yll•.

.....

78. Ant.pendl"m. linned.m.... t. 1939 79. Ant.pendJum, bomllll$- och ylledamal1. 19S9 80. Ant.pendlum. IInne och blac· earn. 1961


LORIA

=:-

EXCELSIS DC W

OEO PAX I

0

Q

TERRA

BONAE VOLUNTATIS


81. Mb.. Upa. Dora ]u..... TUlhtlrlUlde IIrnyc.... koppar och

advenluriner. 82. Runar

.....

Benel GlU'dberC

Encblom.

inrednlnp.

arkUelr.t

32·33

83 Lappo Stiflll billkoplllliav. ell· v.r.•benholtll. «U1d och ro"lr.va.rtll. Tl1Iverlt4re \VesterbaC!l Oy. Fonn· e1vare Runar Encblom 19M


3路1路3:>

84

185 6.

"'

84. Saara Hopea. rOrtl\&'lvare B~. Rlngar. "liver och vita lr.o路 raUer. 1959 86. Rtngar. Illver och turkoaer. 1959 87. Ring. "llver och Adel"tenll.r av oUka "lag. 1980

Tillverkare guldllmed"lI.Uiir elan Hopea.

as路


88

8~

90

.. .,

J

88. BlIrj. Raj&11n. fonnctvar. 8~.

Ljuulalr.., 1~.rlln.ellv.r. T'lli. verkare Katev&1a Koru. 1~5~

90. Oekoratlon. elerllnpllv.r. de.vi. f6rcylid. T'lilverk.... K&1.v&1a Koru. Ig.eo

In. Mauno Honkan.n. fonnC!vare 92. 51.v.â&#x20AC;˘lIver och ebenholle.1956 ~3. Sallad.beillek. Illver och .benholtl. 1~56 ~.

Ljuulalr.â&#x20AC;˘. Iliver.

9:;. Kalr.apade. Illver boll.l.

19:;7 och

eben.

1~56

98. Sylliked. Il1v.roe:h .b.nhoill. 1~:;8

Tillverkare Bljouler1 T1l1and.r Ab


·,

,

i• •8

. .0

'0>

'0'

'0'

.. 36·37

r.

97.

Kalja AarllU<,.. ronnetv..

9S.

PAula Hii.lvAoJa, tormetvar.

99.

Eero Rlelakltl. formelvare

100. Hal. .myeke. guJd oeh n'lk_ I!.vaM8. Tlllverkare Kalaval. Kat ...

Forme;".ra Bot/.. RaJalin

19~8

101. Hal!",m}'cke. gould. Tll1verka. to Kalevala KOt\l. Formelvara

BorJ_ £l&Jalin

IgSe

lOll. Iiallsamycke, silver oell ml\n. Bten. T!llve"kare I{aunla Koru 0)'. Formglvare Paul", Hlllvtloja 19159 103. Piirlband. enttll. Kal]a Aadkka

Komp. av IOtl7

104. Ring, guld och platina tnfMlade kordterlter. Tilverkare Wosler-back 0)'. Formfl'lvare Eero Rlel,,""1 1960 1015. RIng. guld oeh lunnalln_r. Tillverkare Wester-hack 0)'. For-mgf"..... Ettro RI"I.kkl 1960

106. Rln«.r, guld. amttll"ter oeh r<lkkvana. Tlllv.rk.r.. We.tar.

back Oy. Formglva.... Kero Rl._ lakkl 1961

107. Ring. aUv... me<! guldreller .amt mad.I...• och Ituldlopase ... Formg;va..e BjOrn \"I.ckau·Om 19CI 108. RlnC. guld och gu.ldlopu. TllIv.rka.re Kuplnaan Kull.a Oy. Form,.;v..... Elle K&uppi 1937 1(Xt. Armband. ItUld och am.liel. Tillverk.,.. Kuplttaan Kulla Oy. Formlt!v..... Ell" K.uppl 1958 110. Armband. aUv... och "pekin:>. llIe... TilIv K&unis KON Oy Formgiva P.ul. H"lvAaJa 16&0 III Hellillmycke. sllv... och .ben. hohs. Formciv.... K.U. A..nkk.

"n

. .8

,~

112. Rin~....lIve .. och f1nsk.i.d.I. "I.n..... Form";v.re BjOrn Week. lilrom IlU51 113. BroIch. lI11v ... och hOgkvana. TlIIv Ir..... Kalevala KON. Form. civ B3rj. Rajalln 19117 114. Man&Ch.llknapp. CUld och rokltv.n, Formelv.... 86rj. Ra jalin 1938

113. Manach.nknapp..... lIilv... T111ve..kare X.unl' KON Oy. Fonngiv..... P.ul. Hl.lv.oJ& lQOI

118. M.n&Ch.ultn.pp..... sllv... Form,.;v.... Raoul b Johna.on 1939

'"

'" r

'"


un >03

,eo U'

.---...

J

uo

U6

'"

r::::~

~


117

117. P ....vo Tyn .. n. tormgiv.. re US. Armalur. mA"lIing och linne. tYIr. Tlllvuk .. rll Oy T .. ito. 19S0 1.19. Ljullkrona. TlIIvllrkare Oy Talto. 19S2

liB

120 122

119

121

123

'" '"

-


1Il10.

c ..l'iu

B")'55"''''''' lnrednlngll.

arkltekt 121_121$. R091aurerlngen av Abo SlOtt. 1961. A,klt.kle. Erik Brygg_ man (t 19l5lS) oeb Olli Ke~tlll (rr. 19110) SAPA. Inrednlng Carin

Bryggman.

121. Eketol. TllIvllrkaNt Oy PUll_ tyOtehdas Ab. 19t1i Armatur. eJu och o"lderad kopkaT. Tlllverka... Oy Stockman[] Ab • Orno Melall!abrlk. 191$7

122. "'..mMu •• g1a8 oeb tvA "'''Ialler. 123. Armatu., glae och oxlder.d kappa•. 124. UlomhuBanna.tur, oxldera.d kappa... 125. La.mpelt, C1alJ oeh o"lderad kappa •. 122. 123. 12lS. TlUverkare Oy Stock. mann Ab - Omamo MelaUr"brlk. 191$7

124. Tillverlr.are lIau Oy.

1961


"0

'" '" ", ". '" '" ,., I·ll

'"

'"

12611271128 120J 132

--

'"

".

140.

Akrylpla~t

"0

141.

Opalgla~.

'"

o<:h mell,lI. SW 19(11

krlslallkenl. W-t'1960

142. Polerlll aluminium. YN

". '" '"

". ~

19li8

143. Akrylplasl.

w·p

144.. Matlerat gl....

W·P 1960

10~6

1<13, 146. Akrylplut 0<:1\ mJi....ln... TN 19li3

'"

147. Dubbelalr..i.rm, Iv. alAKll akryl. plast 0<:1\ mh!lloC. Y N 19li8

lao. U . . Johan-uon·Pape (W-P), lnrednlnparlr.ltekt

130. Akrylpl...t o<:h metall. Wop 19S5

138. Akrylplast och m61ad metall YN 19156

148. Dubbelslr.arm.tv. alll«l akrylpl....t o<:h mbalnc. YN 1939

127. Tlr.l NUffiml (Yh'J. fOnngivare

131. Tv6alapakrylplast. YN 19S8

130. Akrylplaa,.

19S8

WOp 1060

128. Svea Winkler (5W'). Inred_ nlnparkhelu

132. Infilld armalur. "pec:lalkonaIrokUon. W·P 1901

137. Akrylplast 0<:1\ mb"ln«. YN 19S8

ISO. Plasl och opal«laa_ L,J-P 10liO

Armetur

133. A\l.rylpla!lt octo m61ad melall. YN IOli9

138. Matt opalgl....

129. Plaubelyanln,.a.armatur. me· lall. TN 1937

134. Opal«las 0:1\ metall. YN IOS8

YN

W·P 1932

130. Opalglas, kristallkanl. W·P 1060

lin. Akrylpla.tOl ocl\ melall. YN

19S1i

Oy Siockmann Ab _ Orno Metal rabrik


:..........l......-

_


1152. Annl Nurmunleml. ilU'ed_ nlncsarkhelu 153. Arm.IUr. Artek oy ab.

pl. .t.

Tillverkare 1957

I.MI. B&nIIol. belon...

1900

157. Stol. al.l och l&.d.r.

1900

154. Katrepann•. emalj.

158, 159. F.I61j och delalj av den· a&mm", och IIid.r. Tlllverk.....

1M. Gryta,

160. Relltaurane

TUiverkare WlirtaUIi.koncenlen AlB _ M . .kln och Bro. 1958 «Jtllji...... TUlverkare Kymmen. AkU.bol.... R6«!onl

Broil..

1959

'.ak

SllIWltWi Oy "Clyll. oeh E. Kalaj ... 19159

HI.Ul.pytlrl.. In_ rednlnc: Annl Nurmeanl.ml. a,olar: Harry Moilanen 1960

153

15<1 160

..

, ,,,

".

42-43


t61. EskO Pajamles, lnrednlngsarkltekt

,., 164

".

16S

167 168

Itlll. Hinglampa. brfinnma_ 1M aluminium, Tillvorkare Idman Oy. 19!18 MadborgarhOgskolan. 1960 Arkltokt: Tolvo Korhonen, Inredolng: Tolvo Korhonen

oeh Ellko PaJ .. mi .....

fiberpl

Slal.erle, &,11\8'. TUlverkare J.

Madv

r ... Oy oeh Sar"i"

163 _ 166.

0,. 167, 168. Had.tol Deh de路 tall av radstoJ, plalltlllder Deh brilnnmalat 15tll.1rilr. Tillverkare J. Merlvaar.

0,.

I


leo. Yrj6 Kukl<apuro. Inrednin~' arkllekt

170.172. SIOI. TUlverkare Moder. no Oy.

1960

173. 174. Slol, ell. och Illdu.

U~:l8

17:1. 1"76. Stol och detail av denna. etal o<:h lader. TUlverkare Moderno Oy.

>.6

t061

\

I -

-


178

177. Relno Ruokolainen. lnr.. d_ nlnClllrklt .. kt 178

~

182. MObeLserie. TlIlv.. rka.r..

HaimlOy.

178. 180.

17g,

181. 182.

Ilil58

Igl5g

-

177

..

-----

'" ,.,

46-47


,e,

..

,

183. Fat o<:h ."••..-, rOdle..... oel..· •• rad

liIan!.

kuamUUa.

Lybeek

,e.

TllI ...lllrka....

Emmel·

Formciv...... MarI'a 19&7

184. ISS. Tekanna. koppar och ral. r6dlera. T1l1verkar. Emmelk...... mllkk.... FormCiv"", M ....,I. Lybfl'k 191515


...

18G 11871188

190 UH

Laa."

18G. arl<.lt"kt

Oll1nkarl. In.-.dnlne--

187. Ba"lulnredn1nc.

IlMlO

188. Annalur.

"'54

189. Nylnrednl. . . .v R.n."llIs. Ook".Pankkt. JyvA.kyIA.konlor. 19S1 190. Bu1nrednln&". Arklt.kt: Anj" Oanllk" 1961 191. Hyll. och .Upkon.lrululon. Killvukar1l Halml Oy. Fonnpv.... T.....-In. Bore 19S9


192 193 194 195 19& 197

198

un. Marlr.. Nlalr.a1a路Luoliarin.n. Inrecln!.npa.-Ir.lt.lr.t 193. Pall. 1952 194. Carl路Gu8tav Hlort at OmU. Inndninparlr..llelr.t

IV:;. Fat61J oclt Trbnld.ri Ab.

pall. Tlllv.rltar.

,.'"

19~9

IlHl. Eric Jobanfl, InrednlnC1'arkl.

197. Klidh&ncare. 198. Bord. Tlllv.rk....

~

.. '


199. Annlklr.l och Ilmari Taplo. v ..... (1"11. Inrednlncaarlllt.llt.r

2oo.StAmnlnpbelyantngu,nn.tur. bri.nnm&l., aluminium. Tillverlr..... Hi.. nOI ..rJ." Oy/A"lr.o Oy. IT 1954 201, 202. 204. 8101. (ormp.....ad bJlorlr.. SI.plad lol..r oeh (Orpaek· nlng. TUlv.rk Oy \Yilb. Schau· m ..n Ab 1959 203. Flor Paraguay. .nlellen· Industrl kompon.rade och ; Asun· cion utS\ll.llda (On mal. hopslHlbar. ulan lim. IT 19&8

SO·51


-

",. '0.


205·208 Stol. '1"'1 cx:h IAdn. Rad_ .tol.... cx:b nArbild av uppradnln. Cen. TlIIverkaN J. M.rlv...... 01'.

200. SclI.mali!lJr. blld. visande hur ml>bel. .rlen. ollb delar rag.... IIIl varandra.

FormCiv..... tlm ....1Taplovaara 19S0

210. MO!)ellerla.•tAI.lil.deroch Ira 32·33


'"

212

".

211. Valun Haapalalnen. lnred·

nlngl<arltltekt

213

::1:1<1

215

212. Soffa. pl••tl"'er oc:h atalror. Tlllyerlt..........kon T.ht ....' Oy. 1961 213. Slol. plutlAd .... och ..Alror. TlIl""rk.... JUkon T.h' ....' Oy. HUH

214, Bi.ddbord for .jukh"•. bonl,,·

.kiva av l.mlnM, Sltrlvskl"'" av elt. Tillv_rkar. Allkon Tehtatl.t Oy.I&61 216. Naudukabord f<3r _JuJ<h"a. ek och .. ,a!rOT. Tlllverkare JUkon T.ht....! Oy. 1961 21&. Kouvol:- atallon, lunn.I...... la"r6nlten. TllIverka... So~nkorpl Oy. Arkit.ltt: Eero Kaja". SAPA. Inrednlnll;: Vohln Haapalalnen oc:h J ••kko Valve 1960


217. MalJa·LU.a Komulalnen. InredOllnparkllek'

'"

222 223

218 Gune.lol. a,illnir och lye. 1957 219. SIAlr(I..koOl.lrukllon t6r till6ll. Tlllv.rk.... Heteka Oy.1951 220. Stol••'illnir ocl\ tye.

l

n.

19117

222. FAtalj. I.tlplaat. Tilly. ." " Tehokalu.te OJ'. 1959 223. Kontorutol. Tlllver"" Teholr.aluate Oy. 1958 22<1. Konto...tol..... TllIyerk.... Tehokalulite Oy. 1959

J

1I4·llll

221. OUI Mannerm .... InredOlln ••• arkllekt


~ .. ~-.J

Il~

56-57 22$, Pltkko StentOR, lntedlll""._ arkltekt.

226. Mlltbord,

ruru, Tiliverkare

Art&k oy abo

191:17

Stolar, furu och linnet)'&". lAde,'路 rem. TlIlverkare Artek 0)' ah \9ll6

227. SkAp och blomlAda. TIllver路

kate Al'1ek oy abo

1960

228. Vanillgasane fOr barn 1960 Qch l"ksak\lbLl 19159. Tlllverkare

Muuramen Huonekalutehdall Oy. 232. 233. BI1 av klQUu. Tlllvet路 kare Hoyrypuu.."ppl Oy. Form路 g!v,,", gsko P"Jamle. 1960 234. L.bak.l.... Jus.ll. Oy.

235. H - ilia,..

22S 1226 227 2301229

TlIlv.rk~ Juho

228 231

Tlllverka.... Juho

JU8&I1. Oy. Fonnelv.... Eero AUnio 1959

~.


• .. 1

-

Ii

229. Olot Otlelln, Inrednlnc,arkl. lekt 230. FAlol). bll.nkbord o<:h mlnla. lyrmodeller. Tlllverkare Oy Sto<:k. mann Ab 1980 231. VAnlngeell.ng. Tlilverkare Oy Sto<:kmann Ab 1980 238. Pall. TOtting. TllIverkare Sokeva. Formglvare Eero Aarnlo 19150 237. 238. X_kloll. Tlllverkare JuhO J .....lla Oy. Fonnc1vare Olor Oue. lin 19:57 239. By,orgklo,-. T111verkare J ..ho JussHa Oy. Fonnc1vare Olor OlteUn 1981


'"

,.,

240. Olavl Hli.nnlnen. lnrednl".s_ arklleltl 241. Matbord. ruru. 1937 SIO\, bJork och lader. 1938 242, 243. Faner och stU. 1937 244. Bjork oeh pl.....tli.der. 1960 245. MA.lad bjork. 19119 241. 244. 2<13. Tillverlta... MObel. ",Ua. !l-l1kko Nupponen 0)' 242. 243. Tillverk..... Trli.llnlderl

Ao


I


,..

247

246. GipsmodeU IIIl r.t6lJ. Form1f;"ATe Mlkko Janlll 1961 247. H&rd.fi ....... kiv. oeh 1116.1. Till· verll A_kon Tehtaal Oy. Form_ glv

Auli. Leinonen

191H

248. S,a1 oeh hard-fiIM...kl". Tillverkare Allkon Tehtll.at Oy. Form· glv ..... Auli. Leinonen 19'60 249. Tlilvetk..... Alkon Tehlaal ay. FOrm&!v..... Juul Pelppo 1~8 250. Glaatlberpl •• t. Tllly.ra.r. Oy Skanno Ab. Forma-Ivatll KJelo Louh1Vaara

HUH

251. Formp.....ad b}6rk OCh IAder. Tilly.r Penni Jam"" Kumpp. Formglv P"nlu Menlul.. HUH

2S2. Bolr. och rormpr

ad

raner.

Tlllv.rt...... Penni Jam Kumpp. FOnnc!v.re Penlu Menlu1. 1961

ay.

253. Ea. Tilly.ra.... Halml Formcivanl Kaatina Bore 19119 2S4. TUlverlr.are Lepoka.ualO Oy. FormcEv..... Olva P..-vlalnen 191i8

2:15. B}6rk. Tlllv........ Lepokalua\0 Oy. Formglvare 01"& P&rvlalnen

lil69

""


,..

,,,

,,, eO-81


2M 12058 262 266 2S~

263 267

260 264 268 20571261 265 269

62-63

256. Marl ..n .. Mel.ov ....r ..• NYJltr6m. lextllkon,,'nil.rhtn.. 2l17. U'8tiUlnlnC8dela1j. 258. Kopp..rgardln.

1960 1960

2l19, PlaQt- oeh lInnetyg.

19058

260. Ylleg..rdln.

1958

261. MaUl' av rep oeh pia",. 1950 262. PJa"lmatla.

1960

263. Malta AV hAnd8punnet ull· garn. 1958 26'l. FlOBsamll\tfl av yllo.

1958

26li. lIargllrnBm/llla. ylle.

19156

266 - 268. MllboltYCO;lr. 266. 267.

1960

268.

1~56

269. But· oeh koppartyc.

IIUJ8

THlverkare M.".ovaara Oy. VJlla_ )'htymJi Oy (267.)


270. EI.a MonteU路Saanto. tes.

lilkon.ln~nna

271. netalj av rana. TlIlv.rka_ .... Laptn Raanu. 1959


I

I

273. Rya. TlIlverkare Finaka Hand. a.n...et. Vanner A_ 8.

""·65

Komp. •v Uhr... B.ata 51mberc·Ehr. 19156

• u'6m


66路67

....

274. Linnegardin. Komp. av Grela Skogsler.Lehllnen 1961

, , ,

2711. Nii.vertapel. Komp. av Grata Skopter-Lehtlnen

"

..

TJIlverkare Textilbyr" Grela Skogsler_Lehtinen Ab 27'7. Linnebonldukar. Lilli Kollin

Komp.

av

""


2781279/2801281

,,,

VAggbonadu 278. TlIlverkare Ab NeovlUI. Komp. av Leena-Kalla Halme 1959 279. Ellen Alakanto 1960 280. Tlllverkare Helml Vuorel. ma Oy. Komp. avo RalJa Grlpen. ber,. 1980 281. TlIlverklLNl Finska Hand_ arbelets VAnner A.B. Komp. avo Lea Kskola 1959 282. K1NlU Hanlanen

1958


68-60

283, 284. Blldyl.yar, Komp. av Margarela Ahlaledl.Wlllandl 283.

IQ51

284. 285. Reaplader

IQoeO

... t. J. Tlllyerk ....e Vlllayhlyma Oy. Komp. ay Vappu Niluyla

b. Tillyerka... H. Vuorelma Oy. Komp. av MaJja Kolal路 MikelA c:, d, h. TllIverkare lnhemak UII Ab, Komp. av Marla Bolje at Gennb

e. Tillverka... Texlilate1j' lAna Rewell. Komp. BV lAna Rewell C. Tillverka... $Omeron Kutomo Oy. Komp. av Klrstl Hanlanen I. lnhemak UII Ab.

Komp. av Uhra-Beata 51mberc-Ehnu6m

'.8

,.,

,S<


288 267

288 28g 290 2g11292 293

,

28tl. Eeva

nhlnna.

Brummer. lextllkonel_

Ryor 287.

,gS8

288. 280, 291.

191H

290.292. 293.

19S6

288. 289. 293. Tlllverk ...re Pins. ka H"ndarbelelN VAnner A. B. 290. Tlllverkllre Ab Neovlus 292. Tlllverkare !{olmlrantll. yr. keukola (fir kvlnnllca Inv"llder.


TeXlllkonlilnarinnor 29.01. Lea E!<kola 29~.

Klrstl Uv ....alo

2lMl. Kalla Mu.takalilo-Suominen

297. Vappu NlIUylA 298. RIlva PuoUla

299. Lotta Ring 300. Alrl Snellman_IlAnninen 301. Hllkka Vuorinen Ryor Komp. av 302. Tlmo Sarpaneva

1961

303. HUII.k.a Vuorinen

19157

304. Lotla Rin&"

19S8

30S. Tlmo Sarpansva

1961

306. Lea !>Hkola

19157

307. Kalja MUII"lakallio路 Suomlnen

191511

3015. Klntl IIvenaLo

1960

302. 306. TllIv.rk ..... VlllayhlymA Oy

3OS. Tlllverk....s Flnaka Hand_ arb.tsla VAnn.r A.B. 307. Tlllv.rk..... H.lml Vuo....llOa Oy 308. Tlllvtlrka... T.xtllbyrA 1'1.-.11 Ilv"II"saio

",. '0' 30. 30' '0. "" 303 'A' ,... '0.

....

,~

, ,

'00 '0'


10路71


Ryor 309. Komp. av Ella·Annlkkl Veslmlla 19156 310. Komp. av Vappu Nllt· Iylli. 19156 311. Komp. av Klrlltl live•. salo 19156 312. Komp.av Tolnl Ny.Uilm 19&<1 313. Komp. av Karin Vlk· su,dt IIOIS6 31<1. Komp. av Slrkka.Ullia

Autlo·P31kkynen

19157

31S. Komp. av Alrl man·Hannlnen

Snell· 1915101

316. Komp. av nilva puOUla '960 317. Komp. av Vuokko E.ko· lin·NUTm...nl .. ml 1101158 318. Komp. av Kin-II live.· 0.10 19&15 31101. Komp. av £lIen AI.... 1101&O k&Olo 320. Komp. av BUklla Vuori· nen 19S& 321. Komp. av Vappu Nilt· tyli. 1101&O 322. Komp. av Alri man-lI6.nnln.n

Snell· 1101156

323. Komp.

av Malj". UI.a Po........ H.lnon.n 19&9

324. DelalJ av bUd 321. 309. 311 _ 318. 320. Tillverk"re

Fin.ka HlU:ldarbelet. V.i.nner A.B. 310. TlIlverkare Ab Neovlu. 323. Tillv.rll..... Helml relma Oy

72·73

."

."

~

", ~ ",

"0 313

'33

.~

f-

".

". ".

.30

f-

."

".

Vuo.


325. Ky. Anllll., tu:til.lr.onstn&rtnn. 326.32'7. Blldyly....

3:!6

3:!1


328. Marla BoIJe at CennU. le"ti!. konltnArinna 32g. Ylledult.ar. TUlverkano lnhenaJt un Ab. 1948 330 Halsduk. TUlverkare Inhemlk Ull Ab. 1945

"s


'On


331. Ry•• TllIverk.... Finak. H.nd.

Ilrl>etet. Vannn A. B. Komp. •v E.vI Bl'\lmmer 19l1.O


3:H

332路335. Uligarnamauor. Tlllv.r_ kare Finsk'" HandarbelBls Vl.nner A.B. Komp. av Lotta Rln&". 332. 333. 335

1958

334

1950


J

:: 1 ,.

". 79路79

338. Knappar, 6delU'i.. Formciva~

Kajja Aarikka

1958 -1961

337. HUlda POllia och .. lever rrAn Konstindustrlella L.li.roverkel.

,,.,

".

338. Arbeluum hOll Flnllka Hand-

arb.. t.t. Vanner A.B.


80路81

33~. Linnef}'ger. Tl!lverk..... Helml Vuorelma Oy. Komp. av Mal)a Kolll.

M.i.lI.eLi.

11Hl1


3<10 - 3<12. Bilder trin en ÂŤ1...bruk. WArtalll._lr.oncernen AlB _ NOI.j6 Gl ...brulr.


3'13. Tapio Wirkkala, tonnclvare 344. Korulttc'lremal, gl...

1980


343. V&JIer.

19&0

340. Grocclas.

196\

347. SkAt,

1960

348. Whlskytlaska och 路gl&JI. 1960 340. 330. Vuer.

lI~na

TllIvllrkare Karh"la.lltlala. FO"ln. 芦Ivare Taplo Wirkkala.

",

3461347134813~o1350


•• .[(t,: •

L_..:....._ _~


---... 86路87

361. Timo Sarpaneva. tormclvare

~

352. 353. Tallrlka.. I tlirral gJaII.

354. Siapelbara glas.

'''''

f1askor I t.ilrCll.l 1061 Tillverkare Karhula-littala

'" ". '" :t~3

-

____________~_\..l_..-_-_------


-

--


356. Ranna.

....0

337. Orieksglal

1060

335135613571358 3'9

308. Nytl(lCll.l. lerle. 1939 359, Graverad k.rlJllalilkAI. dl_ tall. 1933 TUlverk..,.. Riihlmi.en Lalli Oy

88路89


'9

360. Nanny Still. McKinney, form. givlI.re

361. Drlckllgl....

195~

sea. Vall.

1960

36°1361136213631364 366

36'

363. Salladllllk&l.

1960

364. S ..llad. .kU. 1959 365. 366. Tallrlkar och ljua..takar av fli.rÂŤat glall. 1961 Tlllverk..,.8 RUhlmli.en Lasl Oy


-

(~

~r'


",

.., ". ".

3701371

~

3" . " 3761377 3781379

390 3" 39' 393 39'

m

367. Llkorgla¥. Formgl"" .." Saara Hopea Illll? 368. Vlnglas. Formglva..e KaJ Franck 19S7 369. NYltoglaH, lIerie. Formpva... Kaj Franck 1955 370. Stapelban p ....asglam. Form.

glvare KaJ Franck t9S8 371. Vingla... Formgivare Saar... Hope.. IOll7 3n. Sherrygl..... Form~v..... Saara Hopea 1955 373. Mugg. preasglaa. Formelva... Harry MOIlanen 1961 37•. v .... Formctvar. Saara Ho. pea 1957 375. Olglu. Formctvare S ....... Hope. 19liO 376. v kant av huhbelgl .... Form.lti" Raj Franck 1961 377. Drickagl.... Formglv..... Raj F ...... ck 19~ 378. Vingl.... Fonnelv"" KaJ

Francll; 1957 379 Pobl. Fonng:lvare Raj Frano;:ll:

1957 380. Burk. Fonnel".... Vuokko Ellkolin 1956 381. Kanoa. Fonng:lvara RAJ Franck 1957 382. Snapllnaalr.a. Fonnel".... Raj

Franck 383. Karan. Fo""«iv..... Raj

I~

Franck

1900

384. Olglu. Formel".... HarTY Moilanen 1060 381li. Kann•. Formpv.... Kaj

Fr&nck 19M Tlllv.rk..... \VansUi.-konc.rn.n AlB _ Notsjo C1a..bruk FlIII&nde uppslac 386. ~lr.o...Uon. Cl.... Tlllv.rkare Wanllla-koncern.n AlB _ NOlljll Gl...brult. FormC!vare Kaj Ffoanelt

...

,


387. Olot Erikli8on. gratiker Vapen 388. NUsili. 1953. 389. Pojovlk 1980. 390. Kuuss.nk08ki 195!. 391. Kolarl 1951. 392. Valthno 1952. 393. KenlljarvlI954. 394. I'yharanta 1956. 395. Hausjarvi 1052. 306. Plhlipudall 1061. 391. Jmalra 1950. 398. Vii.rtsUilI9:58. 399. Teisko 1958. <100. H,I.ee Mether·80rgt;trOm. crdiker (HM·B)

401. Il0lc"r Erk"l,nl<. jt'raflker (HE)

411. Jukka I'eillnen. graflker (JP) 412. Mariti Mykki.nen . .JrM1k"r (MM) FlrmalllJl.rkell 402. II prls I Grafl.k. CelllralrOr· bUlldel,; mlirke.tli.vllnx. liE 1961 403. HOllll! Ur.."I .... (-IM·B 1960 404. KlrJ.-Mono Oy BB 1960 405. InrednlnCllarkltekt Eric Johannll monogram. JP 1960

..... ... ... ... ...

'" '"' 4001401 ••• ••• '.0 '0' , ..0 .,0 ,., ,., , '0' ." ." , , .0. m ,., , ,og '0' " on ., '08 .., -." '0'

.. .... .. .... ,~

."

."

."

."

... •0. ...

~ ~

G

.

."


,-

406. Br"vreklambyran MainOR Kanerva. Ell 19:56

407. Konto....nlkl.r Ab. •nAr CST

konto...masklner ocl> 4l1lbeh6r. JP

408. M.j.r1arri....,n Pro<!ueent.rn,.. MJoik Ab. HM·B 195&

409. $o&la.allhuollon KHku&lIitto.

08

19~9

410. F;nland& 5eoulunlonl rortJi.n&lmldtlll/. OE 1911i8 <TO

lolmlRIO StudIo· MainoR Erkel .. n", HE \961

4\9, Suamalainen Nukkeleatlerl. MM 19159 Bokomsla,g. MM 420.4:15. K. J. Gummerus 0""",,· rhUS. 1960 421, <122. Werner SOden;ltilm 0)'. 19~8

423. K. J. Gummerua O"skeyh. U6. 42&. Kirjayhtym<l Oy.

1957 1960

427. Kl1$lannUa Oy Tamml 1950 424, 430. Bokblndnln... klotband och sltlnnband.

JP 1960

"26. Eerv SyvAoJa. crarlker (ES) 429, Serlk LoJander, graflker (EL) 431, Omslag till lampluualog 0)' Siockmann Ab.

JP 1956

432. BrOlichyrQmal"g. J(a!I\anl 0)'.

'" '" = ;; =!

<: <:

..... <: '"' ..,

<: ~ ~

<TO

£51960 433 Bl'<,Ischyromlllll.(t. SlnlsjArn. "'&:Arn& I Finland. MM 1958 434. Julkort. Finl&nd. Rl'>da Kore. <t3&. Tldakrifi.cmslac.

"'" = ~

'" "" .., '" ZOo

UJ

TIKAPUUT HUIPULLE

'" "'" --'

'"

MM 1969 MM 19:wl

",,, union

~

dI-t E

IJtI 7

• z 0

• = • ; 0 • •

= = • : •

,

>

413. Olj.bolagllt 0)' ONION·OUY tIIb. JP 19:13 414. Acentur&rIii.r och bll.ll.rvICI· Itatlon Fred Geitll. EB 19:11' 41~ Mobll- och In ....dnlnC'larri.ren Haiml Oy. ES 19:17 41e. Rak.nnultalteen 51u.... JP ,.~

417. Vi.cbyggna<!annnan Asraltor 0)'.

MM 19f1O

418. Malno"Cr&flllr.an luunnnittelu_


,-,

~

.,

I i · _. . \' '

LAN 0 FINLAND

,:'~'


Liiketalous • 436. Per-Olor Nystrom graflker

(f'-ON),

437.

Helkkl Ahllal .. (HA). &,raN_

'"' 454,

Erik Bruun (£B). gratlker

455. Ra.lmo Ralmola (RR), grMlker

Rekla.rnatrlscher

438.

P'ON 1960

439. Finland Hild" KOMI. RR \938 440. Rederlbolagat Flnsk" Ang. tanyg.. Aktlebolaget. P·ON 1960 441.

HA 1960

-142. Flygbola.get Aero O/Y. P-ON 1960 443. MlneratvAllllnstabTlkan Hartwall Oy Ab. EB 19S0 444. $egelsaUakapet Nyll.ndaka Jaktklubben. P·ON 1960 445. Inrednlngsattaren Anek 0)' ab. P.ON 1911.6 446. Ungdomenll Rlkla Ko .... RR 1950 441. Tab_katabrillen OY Ph. U. $trengberg Co. AB. p·o~ .961

,fITI'UL

'111111

"48. Vagbyggnadsbolaeet All._ taltUosakeyhtlO IAmmlnk'.lnen. MM 19110 <149. Finlanda R6da Karl. MM 1958 450. Oy Slnabryehorr Ab. bryg. ..en och IUkedryebCabrik P-ON 1969 4:51-453. Trilt..t.va.ruCabriken K ... deneule Oy EB 19118

456.

.,.

. ...... ....., ...., .,.,...., .,. .,

I<lMI4SS

'37

..0

4571458

. .3

••0

f--

'1l!l-lIT

4<101 449 " 0 . "

m

."

E1. 1060

4:57. F1y&"bolaget Aero O/Y. EB 19117 ":59. Mlnara1valtanaCabrlkan Hart'WaU Oy Ab. EB 19119 458. RaketlOrpaeknln&"ar. 1101...11. tua Oy. tabrik to.. Cyrv"..kerlanlk_ 1&... M.M 1961 460. ODU1a«.blld rlk lid. kril,. HE 19:59 461. Om.lagwbUd ro .. b .....ehy... Flnaka Elindu.U,,:ln• •"po,.UO,.bund ,..C. HE 1958


.a,

"

.

•a• • S<

•••


-~

... • 80

462. FlyICall5pl•. Tlllv.rka~ Kymmene AIUlebolac HoCforl Broil.. FOrnlel ..._... ....nry Torni. U~58

463. Ellpll. Tlllvukara Oy Slav Ab. Formglv.... Reina Ruokolal1960

nen

0164. Traklor. TllIvarka... V.lma' Ab. Tourula C.brlk. Formelva..a Jukka Pelllnen 1960 465. Moped. Tlllv.rllara Wilh. Beneow Ab BoHrer_verken. Form. 19C1S

givIlr.. Richard Lindh

.0168. Bide. saniuuspotJIlln. Tlllv.r. kant Wirt~lIi1.-konc.rn.n AlB _ Arabia. Forma-lvaTII Sakarl Vap••• 1960

vuorl

467. Tlmmerman~h.mml\r.. TllI· verkare Oy FlskaTs Ab 81111l." BTUk. Formglvare Bertel GllrdberK 19&8

468. Utombordsmotor, Tl11verkare Valmet Ab. Jyell' ra.brlk. Formgl. vare Jullka P"lllnom 1960 469. Shampoo·na.ka. Tillverkare Karhula.llttll.la. Form«lvar" Tapia Wlrkk ...la 1960

470. ArmalUr, gl •• Deh mel ..U. Tillverkare ldman Oy. Formglv..re Taplo Wirkk.la 1939

'8'

471. GI6dI.mpa.

TlIlverk ..r. Ai· ram Oy. Form«lv.re T",plo Wlrk· kala 1939

472. FM. roal!rh, a,.1 o<:h .lan. holta. Tillverkare H .. <:km .. n '" Co

SOr....k08kl Bruk. Form«lv..... B.r· lei G .. niberC U~37

.m..

ll. Ttllvar· kare WiirUIJii. kon<:flrn.n AlB _ M .... kln o<:h Bro. FormCiv..... Saar. Hop.... 1958 473. Krydda.rvla,

474. F1Yl:Pl.n.akarrakoppar. mel ..· min. Tillverkare A. Ahlalr6m Oy SIr6mlora Bruk.. Fonnpv..... T .. plo Wirkk.l.. 1959 475. Brick... akrylpl ..al. Tillv.rk..·

... s ..nk.. Numml

Oy.

Fonnctv.ra

Ykl

U~&5

476. S"U"daakadar. nylon. Tlllv ... k .... A. Ahlall'iim Oy SlrlImlo...

Dna.

FonncJvare T ..plo Wlrkk..l..

"'00

477, 478. K .. a.......pparal. TllIv....

kare V .. lmel Ab. Tourul. l.brlk. Fonnciv..... Jukk. P.Ulnan 1958

479. Televlalona.ppal'''t.

TiIlv.... kare Oy AC" Ab. Formclv..,.. Eero RlalakllJ 196~

480. T.levlalonaappar.t.

Tillv.rHaiml Oy Porm,flv..... Relno Ruokolaln.n ~939 Tlllv.rkara F.~ars Muallthand.l Ab. Fonn«lv..re K ....· rlna Bor., DCh grlJt Bruun ~9C1

481. Pi.no.

..,


lOO_lOl 4114 4115 488 4811

'90

.g,

482. Kaarlna Aha (KA). keramlker 483. G6ran BAek (GB). Ir.eramlker 484. Kaj Franek (KY). formCiv.....

485. H....-ry Moilanen. (HM). cia•• konl1ni.r 486. UUa Pn.>cop41 (UP). ker..mlker 487. Jlv..uen.lr.anna. HM 1960 488. Gr&ddan&"kQr. KF 1951-1958 4811. Stapelb.... lu.rrekopp. KF 1935 490. Servis. KA 19Mt

.g,

496 41n

493 498

4111. Flamrut lu.nna. KF 19S11 4112. Servia f(jr jArnvAgsvagn. KF 1957 493. Servis. KF 1951 4Q<t. Mockakopp..... KA 1951 411S. SUI. tr&ekan. KF tll:H 496. Servis. KA 1961 497. Servis. GB 1960 498. F1 ..mf..sl gryta. UP 1957 Ttllverkare Wanslli.·lr.oncernen AlB - Arabia

,

'.

....,


••

102-103


499, 500.

Avllt.ng

form

oeh

tagelpanna. gJutJlrn. TlIlver路 kaTe W. Rosenlew !< Co Abl Bjl\rneborgs Mekanlska VeTk路

"lad. Forme-iva".. Tlma Sarp.neva 1961

50211103 504

'00 :5051506

( )

\

/ )

Ma'besllck

501. ROBUrllt s'AI. TIIl".rore Oy Fisk.... Ab. Forms!. " ..... Olo! B.ic::lts'l"<1m 1959 502. RostCrltt 111.1 oeh pan_ rid&<ls. Tillverlt Oy Fis_ k ..... Ab. F0rrD&:lv Be,",_1 GaniberC 10:57 503. Rollirrin

.I~.

TllIver路

kar.. Oy FI_Un Ab. Formglv..... Benel Ganiberc 1966

504. RolltCrln aliU ocb nylon. Tillverlt.... H&"lu~an .. Co

Sorsa.koaki Bnllt. Formc1v.... Bene! Gal'dbeg

1958

505. 511""),, Formgl".... Tapia WIrUala 19&0 506. RosttrlU "I~. TlIlver路 kare Kultakeskus Oy. Formpvar" Tapia Wirkkala 1":19


5071508

",.

... "",.." 51:!

"0

TTycllla bomuU.avCf!r. Tlllverkano Sf'}(

IlHlO

li07. lilO-SIS.

508. Komp av Eva Talml

509. Komp. avJuhanl Konnll;:g

104·10li

Vld.lluhmd. aida 516

Fa.onerad.

bomullalyC"er.

TiII.:.erk.... BFK Puu • •• c. h . Komp•• v Annlkkl 1960 runen

b. d. d.,

o.

Komp. •v Lila. Mel~~

e. Komp. a v HllIervo Lohlko.kl 1960

t. I. '960 I' Komp.• v Rut Bryk 1960 . Sim. Jon. Komp.av Uh r a - e..I. 1961 berw·EhnnNlm

~

lilec lil6b IU6d

~ lue t

ale ..

51eh 51el lil6 I 61eo SleJ!15tellI5Ie

61en


517 - 151~. 0.1 .... av ell typkok. TlU路 verk...... Rauma-Repola Oy. o..lgn: Arkllektbyr"n Kalla <;>eh Helkkl Siren 19159

... ".

106路107


'"

&20. Car.velle路 nygpla.n. Tillverkare Aero QfY. Inrednlnc: Ilmarl T.plov ....... Mobeltextll cx:h C...-dlner: Ulu, Suvanto 1~1I8

&21. Fanyplnrednlnc. TlIlv.rlr.a....

Wanall.i.路!l.on".=en AlB _ Crlc.bton路 Vulcan. 1P60


.. .' .

.

.,. '

••

622. Vuokko g ..kolln.Nurm... nleml. texlilkonetn&rinna

Tn'clne bomuU.tycer 823. 527 (hlOC.. r). !i28

"',

524, 527 (vAna'e")' &25.

Sag. 532. 534 &30.1131.

.,.

,.'"

...,"'"... ,.~

,,.oo

1959

,...,

527. (nadIlU) Tlilverka... Marimel<.lr.o Oy 523. 524. 52Q, 632. 534 TlIIv"rk.... Print"" 0,.. Dri.ktern..: Marlm.kllo 0" Felj.nde upp"lac :!j.3S. Tryekl. bomull.IYJ:r.

verkare

Printe.

0,..

omt

Till·

av

Malja bollll 1Q60 (till vAn.le ... Ig(ll (ovrica)·

.,.." ...".".

.'52215291 "

"'0

&311 5321533l 53-4


&38 &37 &38

539 1140 541 542 543

&36.

&37. &38. Blld

Arml Halla, U.xtllk on8tnli.r1nna Marlmekko O:.r {r"n kllldrabrlken

&41. Tryckta b Ontullslyger TllI路 verllare P' Malja lsOI: mtex Oy. Karn路p. av \959 _\960

539. Tryekuo. far. Prlntex b<f:u~alyg.r. Tillver aola . omp. av MaIJ~

ll42. Maija Isol konaln;;,rlnna a, t .. xIII路

&40. Ulatllllnin 1959路1961 ullllWg8r Till g av tryc:kt& bo Komp. 0& Prlnte>l 1960

&43. Tryc:kla b omullstyger Tl1I. verka~ p' Malia Isol~mlex Oy Komp. av 1959-1960

a~. Maij:r~:7

0';:

r;-~~~.-

112-U3


S441 G4S

'"

son/Ma/S.HI

544. L1l8a Suvanto. lextllkOnll\_ nlirinna 1145. Kllnnlngar av handvlvt yllelyg. Tll]verkare MaTlmekko Oy. 1960 M6. 549.

YlJelappar.

547.

Materl"lexperhnent. 1900

548.

1960


<.

15150. Vu .... Formglva... Anja Jaa· linen 1960 Fonnetvare Gunvor 19G9

Silil. Butk. Formglva." Ulla Procop. 1958 1111&. Kappar. Formgl"..... K.anna

552. VaadakoraUon.

11157. Burlt. Hovl.....ri

1551. MugC-. Olin

FOrmc!v.....

HUkka·LU... Ahola

195&

553. TaUri....... J'rocop6

una

Fonnelv...e

1959

5154. Fl5rem&l av ebamolte. Fonn· rotvan Gliran 8i.ck

19M!

Aha

1geO

Form&"!vare

Annlkkl 1ge1

S38. Sall- och pepcarkar. Form. &ivar. Eate" Tom\i .. 19159 TlIly.,rk....., WAn'lI&·koncemen AlB - Arabi.

5159. FM. TllIv .. rltar. Studlo·X"ra· mQ •. Formclv..... Valentina MDdllf·

Manuel

1951

M:lO. Keramlli:plallor. Tlllverk.r.. Kupillaan Sa.vloaakeyhU6. Fonnpvar. Ville Mi.kinen 1960

I

5150 I5tlll 151521 :553

1554 151515

I

15S6 15157 558 1560 ".


I.

.I


1161. Ville MI.ldn"n. k" ..amlker 562. DelaJj fran Ville Mlkinen. ar~l.rum.

563. Keramlk.kulptu...

VM 1960

364 Dello""r1n&" av "'''ramlk. S611. Valier, uuacna u.. ronnen men allljJ.mt ulan nnl.h.

562 lS64. 561 570 563 565 Ilea 1171

StH

,566 569

116-117


J

569. Marjukka p ..."lvl",&, keramlker

566. 011.11.1 Lllln., Ir.eramlker &67.

o.talJ rran

"It,nun.

&&8. VNer,

01tJlj

Laine.

&J".

570. Delali fran ""arlukka p••• lvlrt... arbeurum. 571.

l,enCOds.

OL 1960

Ponn~u,nln&".

Tillverk,.,.. Kupluaan SavlQnkeybtl6


lI'/:.I. Kylllkki Salmenhal1Tll., kera_

mUter.

1177. Oelalj

rr~n

578. Arbeteblld.

arbel6rummel.

1173路576. 579-ll92. Krukor och rll.l av ehamotte. Tlllverkare Wart. slllL.koncemen AlB _ Arabia.

573. 574. 581. 585. IISB. lIBB.

590. 59!,

575. 580. 1184. 587.

118-119

t\79, 582. 1183. 1178. 569.

19aO 119~.

19118

1957 19119 \961

". ,,. '"0 '" ,., "" '", , ."

.... .. ..

572115731575 5761577

, '.0 ~ '" , ,.,


120路121

1193. Aune Slimes, keramlker 119';. J'orlllll1ssktlL 1956 11911. Oouortkopp mod lock, poulin. 1960 596. POnillnsskAlar oeh 路rat. 19:16 WlI.rlsllA路konsernen A'B - Arabia 597. Frl"dl Kjellberg. keramlker 598. Karr"kopp. risporsllnllleknik.

"""

'"


e99. Smt\ &kt\la.r. glasering•• experlmenl. 1956 _ 1981 Wfi,I'1&llll.·koncernen AlB ~ Arabia 600. Mil.h••l Schll.l<in. keraml_

..

,

601. K ••• mlkakulplu....r. 1ge7 602. Keramlkakulplur 1960 Wll'1&llA-konc.rn.n AlB· Arabi.


.. , ••

606 606&08 607 609

&03. FTan"esc& oeb Richard Undh. keram.1ker eYL). eRL) r. FL 1981 r. PI. 1960 806. Tekannor••tenCOde. RL 1956 C07. Kanna, .tencode. FL 1956 608. Cb.&molle!at, wtdre "Idan. FL 1958 609. Chamoueral. RL IQ(lO TlIlverkare WartsIlA·koo".rnen AlB _ Arabia, 604. Chamon.v 805. Chamon.v


--

laa路1lI3

--

-

----

. "

610. Rul 8rylr., tr.eramlker. till. Kakelvi.K"g. 61:1, Arbetsrummel. 613. Detalj av keramlkplatta, 1955

61216131614

614. KeramlkplanA .

"0

Tlllverkal'e WArtalllt路koncemen Ala - Arabia.

1958


~ ~ "--.:l

.

1":

f,.

-.)

~~ ~ .",

!' . .

l'

~~ :' •

. I

I

I

·· I

I, I

124-1211

'"

616. 61 rgor !{alplaln 616. PilrltAgel en, keramlker • metall och k 617. Fa" eramlk 618 Jansskulplur 1960 • Dolalj a v ' 19118 619. Detalj fr. pAritilgeln (6te)

n arbeUrumm

"'.

.

Cl20. Oelal ;:::::::-----------621. F a Jansfo.l I av raJansfat. 1961

622 il' m d 1961 nlng . F gelrllllet II spllgellnfill. Wirlsllll.kone

1961

ernen AI B _ Arabia


126-127

623. LliU. Hallamaa. keramllker 624. Chamoltekruk ... 19117 625. 626. Chamoltevllser och 路kop. par. lliHll WAn.Ui._koncern.n AlB _ Arabia

.".

.

Olva Tolkkll. keramlker

628. Chamonereller.

"'.

FaJan.plllull. ,\VAnllli..aone.men AlB

19118 ~

19118 Arabia

.,. .,.

", ." .,. ." " .,. e;;

.

"3016311632


630. 'RaIla Tuum!. keramlker 631. Chamouekruka .

19S7

632. ChamotlefM .

19110

633. ChamonetM.

19118

634. Ljuu\a,ke av charnott... 1960 Wlinsllli.路koncemen A'S - A rabla


63& 030 640

."

1I3S. Chamoltevas. Tillverkare Wart8l1li.-koncemen AlB _ Arabi ... Pormgivare RalJa Tuumi 1960

(l3a (141

6311. Karl·Heln,. Schul1z.K<lln. keramiker

'3'

638. Palansrelief

19&9

63~.

1959

637. DetalJ av raJansreUer (638). FaJansplalta

Tlilverkare Wa.uilfi.·koncernen AlB. Arabia 040. Sakari Vapaavuorl, kerami·

•••

041, Chamotte.kulplur.

1961

Tillverkare Wi.rtsllA-koncernen AlB· Arabia

128-129


,:

-

••

•" "

• ••

..

• I • I •

, •

.. . .

'.

'

.

....• . . . ,"

-.

• •

.•••.

• • I

• .1'

I',. I

.

I • 1'1 .', , ' . , I I I 1 1 :" '."

.

IJ'

,

1'I

I

.,

....

64316451&4016-47

""'1I. Vl.&"c av

....

,

prydnad.u,gel.

648. O ..' ....rat kaltel.

19S9

644. o.lalJ

'.59

&v

keramlkplaUa..

0411, GI'\1PP av delviJI c1....erad. kallel. 1959

04". Detail av 0&"1""....\ pryd· nad.tecel, 1959 847. Keramlkkoropo,llJon.19tiO TIllverkar. WAn.IIA·lI;oJlcernen AlB _ A ...bl •• Form..iv~ Rut Br)'k.

,~


649. Tolnl Muona, keramlker

649, Va.ser, pOnlUn, Tillverkare WArtsllil..koncernen A'B - Arabia 1959

132·133


·'0

650· 6155. Nlrbllder av cba. mOllekrultor. TlIIver.ar. W~· .11.... kane.m.n A/S _ Arabia. Fonncivare Kyllllr.kl Salmen_ baara

...

....

6151, 632.

CUi3.6l15.

1961 1960 1968 1967


Persont6rteckning

Ulgiven av

Omamo r.t. Konsttlittorenlngen I Finland r. t. Publilr.atlonskommll16

Jonas Cedercreutz. ordt~rande I t~rv&ltnlne-' r.l.det r~r Kon.trutt~r.nln&".n I Finland r.t.

Karl LangenskiOld. drr.ktion.ordt~randeIKon'll. ruU6renincen I Finland r.t.

H. O. Gummerus, verknl.llanda direkt~r I Kon.t. OIU6renincen I Flnlaud r.t.

llmart Taplovaara, ordt6rand. I OnlarDO r.t.

AiM Partio, .ekraterare I Onlamo r.t. RedakUon

Armi Ratia, cherredakl6r

OW Borg Erik Bruun Kaj Franck Jukka Pellinen, kontaktman rar Ornamo r.t. och KOlLlltnilrOrenlngen I Finland r.t. .aml leknbk avervakare aV Irycknlncen

Oiva Tolkka, lay·out

Sirkka Heimala, radakllon•• ekrelerlLre Kllcheer

Kemlgratiska Ab Tryckerl

Paperi· ja Painotuote Oy BOkblnderl

Klrjateos Oy

Hel.lnC!o.... 1062

Aalta, Alvar s. 6, 7, 12-14 Aarlkka, Kalia s. 36. 37, 79 Aarnlo, Eero s. 18, 56, 57 Ahlstedl-Wlllandt, Margareta s. 68 Aho, Kttarina s. 100, 101, 114 Ahola. Hllkka-Llisa s. 114 Ahtiala, Helkki s. 96 AJakanto, Ellen s. 67, 73 Anttila, Eva s. 74 Autere, Hannes So 6 Autio-P(ilkkynen, Sirkka-Liisa s. 72 Bolje at Gennas, Marla

s. 68, 75 Boman, Carl-Johan s. 18 Borg, Kaarina s. 48, 60, 99 Borg, OUi So 9. 26, 27 Brummer, Arltu s, 6--9 t Brummer, Ecva s. 69, 76, 77 Bruun, Erik s. 94-97, 99 Bryggman, Carin s. 18, 39 Bryk, Rut s. 10, 105, 123, 130, 131 Back. Goran $. 100, 101, 114 Backstrom, Olot s. 103 Danska, Ania s. 18. 48 EhrstrOm, Eric O. W. s. 6 t Ekholm, Kurt s. 7-9 Elenlus, Elsa s. 5, 7 Engblom, Runar s. 8, 33 Englund, Goran s. 8 t Eriksson. Henry s. 6 t Eriksson, Olot s. 94 Erkelcnz, Holger s. 94, 95, 97 Eskola, Lea s. 67, 70, 71 Eskolin-Nurmesnicmi, Vuokko

s. 73, 91, 108, 109

Finch, A. W. s. 6 t Finne, Gunnar s. 7, 8 t Forss-Heinoncn, Malja-Liisa s. 73 Franck, KaJ s. 9, 91-93, 100, 101

Gallen-Kallela, Aksell 5.6,8 t Gardberg, Berlel s. 22, 23, 32, 98, 99, 103 Gripc:nberg, Ralia s. 67 Gronvik, GunVOt· s. 8 Gyldell, Eva s. 6 Haapalaincn, Voltto s. 9, 54 Hahl, Nils-Gustav s. 8 t Hallamaa, Lllsll s. 126 HalmC!, LcC!na-Kaisa s. 67 HalOIlC!n, Olavi s. 8 t HC!ikinhdmo, Maiia s. 8, 9,]5 Hlort at OmUs, Carl-Gustav

s. 19, 49

HongelI, Gor:m s. 9 Honkancn, Mauno s. 35 Hopea, Saara s. 34, 90, 91,99 Hovlsaari, Annikkl s. 114 Hyvlirinell, Klrsi s. 9, II Hiilvaoja, Paula s. 36, 37 Hiinninen, Olavi s. 9, 58, 59 Ilvessalo, Klrstl s. 70-73 Isola, Maiia s. 4, 110-112 Jaatlncn, Anja s. 114 Johann, Eric s. 49 Johansson_Pape, Lisa s. 8, 9, 40, 41 Johnsson, Raoul b s. 37 Jung, Dora s. 30-32 Jung, Gunilla s. 7, 8 t Jantti. Mlkko s. 60 Kaipialnen, Birger s. 20, 21, 124, 125 Kansanen. Malja s. 6 t Kauppi, Ells s. 36 Kelas, Aamo Ratael s. 8 t Kjellberg. Friedl s. 120, 121 Kolinen, Leena s. 19 Kollln, Lilli s. 66 KoImijoki-Halonen, Lilli s. 18 Kolsi-MakeUi, Malja s. 68, 80 Komulalnen, Maija-LHsa s. 18, 55 Konttinen, Juhanl s. 104 Kukkapuro, Yrjo s. 45 Laine, Okkl s. 117 Leinonen, Aulis s. 18, 60, 61

Lieto, Olavl s. 9 Lindh, Francesea s. 122 Lindh, Richard s. 98, 122 Lohlkoskl, HiUervo s. 105 Lojandcr, Erik s. 95 Louhlvaara, Kielo s. 19, 60 Lybc<:k, Marita s. 47 Mannermaa, OUi s. 55 Marsio-Aalto, Aino s. 7 t Menander, Liisa s. 105 Mentula, Perttu s. 19, 61 Mether-BorgstrOm, Helge s. 94 Metsovaara-NystrOm, Marjaua s. 62, 63, 68 Modig-Manuel, Valentina $.114 Moilanen, Harry s. 43,91,100 MonleU-Saanio, Elsa s. 64 Muona, Tolnl s. 28, 29, 132 Mustakallio-Suominen, Kaija

s. 70, 71

Mykkanen, MarUi s. 9S--97 Makinen, Ville s. 115, 116 NiittyIa, Vappu s. 68, 10. 72, 73 Niskala-Luostarinen, Marke s. 49 Nummi, Ykl s. 9, 40, 41, 99 Nurmesniemi, Antti s. 9, 11, 18, 42, 43 Nurmi, Yrjo s. 8 t Nyman, Gunnel s. 8, 9 t Nystrom, Per-Olof s. 96 NystrOm, Toini s. 72 Ojanen, Relio s. 16 Olin, Gunvor s. 114 OUinkari, Lasse s. 9, 48 OUelin, Olof s. 19, 57 Paaslvirta, Marjukka s. 117 Pajamies. Esko s. 19, 44, 56 Palenlus-Syvanoja, Alli s. 9, 11 Parvialnen, Oiva s. 18, 61 Pcippo, Jussl s. 61 PeUinen, Jukka s. 9, 94, 95, 98, 99 PoUla, Hulda s. 79 Procope, Ulla s. 100, 101,114 Puotlla, Ritva s. 70, 73 Puurunen, Annikkj s. 105 Raimela, Raimo s. 96 Rajalin, Borje s. 9, 35, 36 Ranlanen, Kirst! s. 67, 68 Ratia, Arml s. 9, 112 Rauski. Maire s. 9 Rewell, Lena s. 68 Ring, Lotta s. 70, 71, 78 Rislakki, Eero s. 9, 36, 37, 99 Rosola, Yrjo s. 7 Ruokolainen, Reino s. 9, 19, 46, 98, 99 Roneholm, Harry s. 6, 8 t Salmenhaara, Kyllikkl s. 118, 119, ]33 Sarpaneva, Timo s. 9, 10, 70, 71, 86, 87, 102 Schilkin, Michael s. 121 t Sehleutker, Marianne s. 19 Sehultz-KOln, Karl-Heinz s. 129 Slimes, Aune s. 120 Simberg-EhrstrOm, Uhra-Beata s. 24, 25, 65, 68, 105 Siren, J. S. s. 8, 9 t Skogster-Lehtinen, Greta s. 66 Snellman-Hannlnen, Airi So

70. 73

Sotavalta, Impl s. 7 t Sparre, Louis So 8 Stenros. Pirkko s. 56 Still-McKinney, Nanny s. 89 Strengell, Gustav So 6 t Suvanto, Liisa s. 107, 113 Syvanoja, Eero s. 9, II, 95 Taiml, Eva So 104 Taiml, Malja So 19 Tapiovaara,Annikki s.18, 50, 51 Tapiovaara, lImari s. 3--11. 18, 50-53, 107 Toikka, Oiva s. 126 Tomula, Ester! s. 114 Tornia, Henry s. 98 Tuukkanen, Bruno s. 6 Tuumi, Raija s. 127. 128 Tyncll, Helena s. 88


TyneU, Paavo s. 8, 9, 38 Valve, Jaakko S. 54 Vapaavuori, Sakari s. 98, 129 Vesimaa, Eila-Annikki s. 72 Viksledt, Karin s. 72 Vikstedt, Toivo s. 7 t Vuorinen. Hilkka s. 70, 73

WeckslrOm. Bjorn S. 36 West, Werner s. 7, 8 t Wetlergren, Eric s. 7, 8 t Wilhelms, Carl s. 7 t Winkler, Svea s. 40, 41 Wirkkala, Tapio s. 9, 10. 17, 82---85, 98,99.103

FolograCer

98, 156, 160, 161, 163-169, 2i4 _276, 287, 337, 340, 342, 351, 365, 366. 375-379, 381-384, 387.466.482,483,476,491,493, 494, 498, 516. 530, 535, 542, 543. 562. 565, 569, 570, 572-578. 582, 583, 593, 59S-599, 601, 603-608. 612, 615. 616. 618----623, 625-627, 630, 633. 634, 636-641, 646, 648, 649 Heikkl Havas 10-14, 187-189 Rede Foto 556, 561 Ikaheimo 128 G. Jansson 261, 264-266 Arvi Jokinen 91 Jonals Co. Danmark 61 Heikki Karjalaincn 173, 114 Torstl KirveUi 321 Kuvasiskot 217, 256 Tauno Lautamatti 36, 212215, 247. 249. 280, 282 Richard Lindh 3, 609 Marcus Leppo 83 Pentti Makkonen 283, 284 Kalevl A. Makinen 279 Nasakuva Oy 464. 477, 478 Kai Nordberg 481 Nousiainen 121, 225-228, 475 Antti Nurmesniemi 523-527, 531 Nyblin 126. 197, 299

Matti Ounnmo 76, 344-350, 469-471, 474, 505, 506 Jussi Palmio 38 Osmo Pa.sanen 246 Pietlnen 26, 28, 31-33, 35, 37, 39-44, 58, 63, 64, 74--80, 85, 89, 90, 92-96, 100, 101, 107, 112, 114, 118, 129-148, 150, 151, 153-155, 157-159, 177182, 184--186, 191, 195, 198, 201, 202, 204--206, 210, 211, 213-220, 223, 224, 230, 231, 234, 239, 241, 242, 244, 250254, 263, 268, 269, 281, 288, 289, 292, 293, 303, 305, 308, 310--313, 316-318, 320, 324, 326, 329, 330, 332. 333, 335, 355 -359, 361-364. 367-372, 374, 385,401,411,412,448,449,454, 455,462,465,467,468,473,475, 479.480,488,490,492,495,491. 502, 503, 508, 517-519, 563, 564, 566-568, 571, 584, 590-592,594,600,602,611,614,624, 628, 629 MaUi A. Pitkanen 257, 380. 529, 532-534 Jussi Pohjakallio 199 Istvan Rac7; 539 Rautavuori 297 Antti Ratia 540. 541

Juhani Riekkola 21 K-G Roos 113, 149, 338, 341, 352, 353, 528 Fred Runeberg 183 Erkki Ruokonen 97, 103 Matti Saanio 73, 82, 152, 229, 270--272, 294, 301, 339, 343, 373, 386. 484, 499, 500, 520, 521, 537, 538, 546-549, 551-554, 555, 557, 559, 560, 617, 631, 632, 635. 653--655 Kyllikki Salmenhaara 581, 586 -588, 650-652 Esko Silvanlo 222 Kimmo Simula 27 T-B Siren 86,87 Stagge 108, 109 Studio Wendt 110, 115, 302, 306, 472, 501, 504 Tio lolografer, Sverige 522 Taisto Tuomi 429 Ralf Tolterstrom 116 Vilho Uomala 440, 442 Roland d'Ursel, Belgien 360 Valokuva Oy Kolmio 119, 290 Pertti Viljanen 295 Jiirgen Vorberg 260, 273, 354,

Hopeatehdas Oy, Hclsingfors s. 22 Huonekalu- ja Rakcnnuslyotehdas 0)', Abo s. 7 Hoyrypuuseppa Oy, Tammerlors s. 56 Tdman Oy, Hclsinglors S. 44, 99 Inhemsk un Ab. Jiirvelii. s. 68, 75 InvalJdstiftelsen, Helsingfors S. 18 Itsu Oy, Helslngfors s. 39 Juho Jussila Oy. Jyvask)'lii s. 56, 57 Pentti Jiimsa & Kumpp., Lahtis s. 61 Kalevala Koru. Helslngfors s. 35, 36 Kangasalan Urkutehdas Oy, Kangasala s. 27 Karhula-Iittala, Hclsingfors S. 7, 9, 82, 84-87, 98 E. Kataja, Helsingfors s. 43 Kaunls Koru O~'. Hclsingfors s. 37 Kultakeskus Oy, Tavastehus s. 103 Kupittaan KuHa Oy, Abo s. 36 Kupitlaan Saviosakeyhtio. Abo s. 115--117 Kymmcne AkUcbolag Hoglors Bruk, Karkkila s. 43, 98 Lapin Raanu. Rovaniemi s. 64 Lcpokalusto Oy Lahtis s. 18, 61 Marimekko 0)', Helsingfors S. 108, 109, 112, 1I3 J. Merivaara Oy, Hclsingfors s. 19,44, 52. 53

Metsovaara Oy, Hclsingfors s. 62. 63 Modcrno Mobelfabrlk, Helsinglors s. 45 Muuramen Huonekalutehdas Oy, Muurame s. 56 Ab Neovius, Helslnglors S. 67, 69, 72 Huonckaluliike Mikko Nupponen Oy, Helsingfors s. 58, 59 Polsa Oy, Botby S. 18 Printex Oy. Hclsingfors s. 4. 108-----112 Oy Puutyotehdas Ab, Abo S. 39 Rauma-Rcpola Oy, Lahtis s. 106 Riihimiien Lasi Oy, Riihlmaki S. 7-9, 88, 89 W. Rosenlew & Co Ab/BjorneOOrgs Mekanlska Verkstad, Bjorncborg s. 102 Sanka Oy, Lovisa s. 99 Sarvis Oy, Helsingfors S. 44 Oy Wilh. 5chauman Ab, Jyviiskylii s. 18. 50, 51 Sisustus O~' Ho)'lii, Helsingrors S. 43 Oy Skanno Ab, Helsingfors s. 19. 60 Oy Slev Ab, Koklax So 98 Sokeva, Korso s. 57 Someron Kutomo Oy, Somero s. 68 Sopcnkorpi Oy. LahUs s. 54 Oy Siockmann Ab, Helsinglors s. 8. 19, 57, 95 Oy Stockmann Ab - Orno MelalUabrik, Kervo s. 39-41 Studlo-Keramos, Abo s. 114

Oy Tallo, Helsingfors s. 6, 8, 38 Oy Tampella Ab, Tammerfors s. 30 Tammerfors stads byggnadskontor, Tammerlors s. 16 Tehokaluste Oy, Helslngfors s. 55 Teksllllitolmisto Greta Skogster-Lehtinen Oy, Helsingfors s. 66 Textilate!je Lena Rewell, Helsinglors So 68 Textllbyra Kirstl llvessalo, Helsingfors S. 71 A. Tillander Ab, Helsinglors s. 8 Triisnlderi Ab, Helsinglors S. 19, 49, 58 Valmet Ab Jyskii fabrik, Jyvaskylii s. 98 Valmet Ab Touruln fabrlk, J,YVaskylii s. 98, 99 Villayhtyma Oy, Helsingfors S. 63, 68, 70, il Helmi Vuorelma Oy, Lahtis s. 67, 68, 71, 73, 80 W~~er3b6ae~7 Oy, Helsingfors ~artsilii~koncernen AlB _ Arabia. HelsingfoTS s. 9, 20, 21. 28, 29. 98, 100, 101. 114, 118-----133 Wiirtsilii-koneernen AlB _ Crichton-Vulcan, Abo s. ]07 WartsUii-koncernen A/B _ Mask..in och Bro, HelslngCors s. 43. 99 Wartslla-koncernen AlB Notsjo Glasbruk. Urdiala .s. 81, 90-93

Eero Aarnio 23, 25, 235, 236,

248 Jalmari Aarnio 99, 104--106, 243, 245, 285, 300. 315, 322 Claire Aho 642, 643, 645. 647 Aho & Vuorenjuuri 267 Kaarina Aho 496 Nils Olor Ahlfors 111, 336 Esko Ahti 24, 120. 122-125. 550, 552, 553, 558 Aake Anttila 29. liO-172, 175. 176, 254, 255 Atelje Bellander, Sverige 259 Atelje Sundahl/Bengt Carlen. Sverlgc 200 Atelje Wahlberg, Sverige 30 Bert Carpel.an 237, 238 Centro Audiovisual Usom. Paraguay/Carlos Neira,Paraguay

203 Fethulla 536 Foto-arheten C. GrUnberg 613 Foto-Hovi 277 Foto Kivi 463 Folo-Studio Casali, Halien 8 Maurey Gar~r, USA 304 A. O. HaUakorpi bllduvertyr, 34, 47---67. 59, 60, 62, 65-72,

TUlverkare Oy Aga Ab, Helsingfors s. 99 A. Ahlstrom Oy Stn3mfors Bruk. Stromlors s. 99 Airam Oy Ab, Helsingfors s.99 Arlek oy abo Helsingfors S. 14, 19, 42, 56, 96 Asko Oy, Helsingrors s. 49 Askon Tchtaat Oy, Lahtis s. 18, 54. 60, 61 Wilh. Bensow Ab SoUrer-verken. Helsingfors S. 98 BFK, Helsingfors s. 24, 25, 104, 105 Bljouterl Tiliander Ab, Helsingfors s. 35 Oy Boman Ab. Abo s. 18 Bjorkboda Bruk Ab, Bjorkboda s. 23 Edsbyverken, Sverige s. 18 Emmel-Keramiikka, Esbo. (verksamheten upphort), s. 47 Fazers Musikhandel Ab, Helsingfors S. 99 Finska Handarbetets Vanner A.B., Hclsingfors s. 6, 8, 24, 25,

~y ~i~~:rs '1b:t;~~ngfOrS

S. 103 Oy Fiskars Ab BiUniis Bruk, Billnas S. 98 Hackman & Co Sorsakoski Bruk, Sorsakoski S. 99, 103 Haimi O~" Helsinglors s. 19. 46, 48. 60, 95, 99 Heteka Oy, Helslnglors S. 55 Hienoteras Oy/Asko Oy, Korso s. 50 Guldsmedsaffar Ossian Hopea, Sorga s. 34

l.-

545

Mauri Vuorinen 298. 544 Taplo Wirkkala 610 Yhtyneiuen Kuvatoimisto 334

..-.oJ


Ornamo Yearbook 1962