Page 1

คู่มือการทํางาน

ADDRESS: 382 อาคารไนซ์ 1 ชัน้ 5 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. (02) 167-3156-7 แฟ็ กซ์ (02) 167-3158

www. LongRich.Co.TH / www.LongRichTea.Com


วัตถุประสงค์ :  สร้ าง Brand “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริ ช” (“ชาอายุวัฒนะ” ที่สามารถสร้ างรายได้ )  สร้ างความเชื่อบน 1. ชาผู่เอ่อร์ ลองริ ช  เปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค ให้ ดื่มทุกหลังอาหารเพื่อชําระล้ างร่างกาย  สรรพคุณ & ความคุ้มค่า (ดื่มครัง้ ละ 5 บ. เหมือนซื ้อนํ ้าเปล่า) 2. ธุรกิจง่ายๆ (Focus Pack 12 กล่อง)  รายได้ จากการค้ าปลีก 55%  รายได้ จากการสร้ างเครื อข่าย หลักหมื่น/ แสน /ล้ าน

กลุ่มเป้าหมาย:  ผู้บริโภค  คนทํางาน, แม่บ้าน, ครอบครัว  คนรักสุขภาพ  วัยประมาณ 28+

 นักธุรกิจ

 Part-Time – แม่บ้าน , ข้ าราชการ, พนักงานบริ ษัท, นักศึกษา  Full-Time – แม่ค้า & นักธุรกิจขายตรง


ภาพรวมระบบการทํางาน DJs

หน้ าที่ เป็ นกระบอกเสียง - 5 Key Messages ของชา - ธุรกิจง่ ายๆ 4 ทาง ตีแผ่ การแชร์ ประสบการณ์ 1) สินค้ า 2) ธุรกิจ กระจายเสียงชวนคนเข้ า Tea Party (OPP) คนสนใจ ? โทรติดต่ อ เพิ่ มผู้สนใจ

แกนนํา/ทีมงาน

หน้ าที่  ปิ ดการขาย & กระจายสินค้า  ตอบข้ อโต้ แย้ ง & ติดตามผล  แนะนําธุรกิจง่ายๆ 4 ทาง Tea Party (Training) ภาคสนาม

Recruit เจาะ กลุม่ เพิ่ ม

1

ผู้บริ โภค

คําถาม ปั ญหาต่างๆ ดื่มไม่ถกู ต้ อง

 5 Key Messages ของชา  ธุรกิจง่ ายๆ 4 ทาง & การตัง้ เป้าหมาย  การแชร์ ประสบการณ์ 1) สินค้ า 2) ธุรกิจ  ติดตามผล & ตอบข้ อโต้ แย้ ง สนใจธุร กิ จ? 2

นักธุรกิจ

คําถาม ทํ าธุรกิ จอย่างไร? ต้ องการเรี ยนรู้


ตัวละคร

หน้ าที่

DJs

 เป็ นกระบอกเสียง สร้ าง Brand & ความเชื่อบนสินค้ า & ธุรกิจผู้บริ โภค  5 Key Messages ของชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช  ธุรกิจง่ายๆ 4 ทาง  นําผู้มีรายได้ มาแชร์ ประสบการณ์ เพื่อเพิม่ ความเชื่อมัน่  เป็ นกระบอกเสียงชวนคนเข้ า Tea Party เพื่อสร้ างนักธุรกิจใหม่

เจ้ าของคลัง

 ดูแลระบบ Stock สินค้ า ระบบซื ้อ/ขาย และ การกระจายสินค้ าสูท่ ้ องที่  อํานวยสถานที่ในการจัด Tea Party & ระบบ Training ต่างๆ  รับค่าบริ หารคลัง 12% ของ PV  ได้ สทิ ธิ์เป็ นศูนย์กระจายสินค้ าในท้ องที่ (อําเภอละ 1 คลัง สําหรับอําเภอใหญ่เช่น อําเภอเมืองไม่เกิน 3 คลัง ห่างกันไม่ตํ่ากว่า 2 กม.)  สามารถแจง PV ให้ ทีมงานได้ เอง

แกนนํา & ทีมงาน

แกนนํา  ปิ ดการขาย & กระจายสินค้ า  ติดตามผล & ตอบข้ อโต้ แย้ ง  แนะนําการทําธุรกิจง่ายๆ จาก Brochure ธุรกิจที่แนบกับชา  ชวนคนเข้ า Tea Party วิทยากร (ระบบ Training)  5 Key Messages  ธุรกิจง่ายๆ 4 ทาง & หล่อหลอม/ ตังเป ้ ้ าหมาย  แชร์ ประสบการณ์ใน Class เพื่อสร้ างความเชื่อ  เทคนิคการทํางานเบื ้องต้ น เช่น List รายชื่อ / ติดตามผล / ตอบข้ อโต้ แย้ ง

นักธุรกิจ

 เรี ยนรู้ & เดินตามระบบ  ก้ าวสูก่ ารเป็ นแกนนํา


สารบัญ ข้ อมูลการทํางาน DJs  5 Key Messages ของ “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช”  ถาม/ตอบ เรื่อง “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช”  ธุรกิจง่ ายๆ 4 ทาง & การตัง้ เป้าหมาย เทคนิคการทํางาน MLM เบือ้ งต้ น :  เทคนิคการนําเสนอ  ตาราง list รายชื่อ  การติดตามผล & ตอบข้ อโต้ แย้ ง ระบบการทํางาน :  วิทยุเป็ นตัวกลางการซือ้ -ขาย  ระบบคลังในพืน้ ที่


ข้ อมูลการทํางาน DJs


5 Key Messages (ของ “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช”) 1) ความเป็ นมา & ความแตกต่ างของ “ชาผู่เอ่ อร์ ”

“ชาผู่เอ่ อร์ ” ได้ รับการยอมรับว่าเป็ น “เคล็ดลับชาอายุวัฒนะ” ของชนชาติจีน และเป็ น “ราชาแห่ งชา” เนื่องจากสามารถ ดูแลและป้องกันได้ สารพัดโรค เช่น o ช่วยละลายไขมัน ควบคุมนํ ้าหนัก ลดปั ญหาโรคอ้ วน o ช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอล นํ ้าตาล ความดัน และ ไขมันในเส้ นเลือด ลดปั ญหาโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และ หลอดเลือดอุดตัน o ช่วยล้ างพิษต่างๆ ออกจากร่างกาย ซึง่ เป็ นสาเหตุสําคัญของโรคร้ าย เช่น โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไต ภูมิแพ้ ไม เกรน อัมพฤกษ์ อัมพาต o ช่วยเคลือบดูแลกระเพาะอาหารและสําไส้ ลดปั ญหาโรคกระเพาะและกรดไหลย้ อน o ช่วยชะลอความชรา บํารุงผิวพรรณ และดูแลระบบหมุนเวียนโลหิต o นอกจากนี ้ยังมีสารต้ านอนุมลู อิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและยังช่วยเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กัน ต่อต้ านไวรัส และแบคทีเรี ยที่เข้ าไปสูร่ ่างกาย

“ชาผู่เอ่ อร์ ” นันแตกต่ ้ างจากชาชนิดอื่น เพราะเป็ นชาหมัก

o สําหรับชาชนิดอื่นๆ – ยิ่งเก็บไว้ นานเข้ า นับวันจะยิ่งเสียรสชาติ o แต่ชาผูเ่ อ่อร์ นนั ้ – เสมือนไวน์ ยิ่งเก็บไว้ นานรสชาติ สรรพคุณ และ ราคาจะยิ่งดีวนั ดีคืน จึงได้ ชื่อว่าเป็ น “ชาที่ แพงที่สุดในโลก” อย่างชาผูเ่ อ่อร์ บางชนิดที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นของขวัญระดับประเทศ ที่รัฐบาลจีนมอบ ให้ แก่ผ้ นู ําในประเทศต่างๆ อย่างเช่น “ชาผู่เอ่อร์ ของลองริช” นัน้ ราคาหาค่าไม่ได้ เลยทีเดียว o ยิ่งหมักนาน – สารเทนนิน (ที่ทําให้ ท้องผูก) และ สารคาเฟอีน (ที่ทําให้ นอนไม่หลับ ใจสัน่ ) จะยิ่งน้ อยลง

การหมักใบชาผูเ่ อ่อร์นนั ้ ควรทําด้ วยเทคนิคที่สืบทอดกันมาแต่ โบราณและถูกสุขลักษณะ

จะทําให้ ได้ ใบชาผูเ่ อ่อร์ หมักที่มีกลิน่ และรสชาติที่ดีเยี่ยม และเมื่อเก็บใบชาหมักไว้ เป็ นระยะเวลายิ่งนาน ใบชาหมักนันจะทํ ้ าปฏิกิริยาด้ วยตัวเอง อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ได้ รสชาติยิ่งดี และมีสรรพคุณของตัวยาที่เป็ นเอกลักษณ์ ซึง่ กระบวนการหมักนี ้จะทําให้ เกิดเอ็มไซม์ พิเศษที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย o ช่วยเสริ มสร้ างและซ่อมแซมส่วนที่สกึ หรอของร่างกาย o และยังมีประสิทธิภาพในการเพิม่ การเผาผลาญละลายไขมันและคลอเลสเตอรอล o นอกจากนี ้เอมไซม์ตวั นี ้ยังทําหน้ าที่ดกั จับไขมัน สารพิษและของเสียที่รับประทานเข้ าไปกับอาหาร เพื่อขับออก จากร่างกายทางระบบขับถ่ายอีกด้ วย

“ชาผู่เอ่ อร์ ” เมื่อชงแล้ วจะได้ สีที่เข้ มเหมือนกาแฟ แต่รสชาตินนกลั ั ้ บอ่อนละมุน บางเบา ผิดความคาดหมาย ยิ่งเป็ นชาผูเ่ อ่อร์ หมักที่เก็บไว้ นานเท่าไหร่ คาเฟอีนจะลดน้ อยลงไปเท่านัน้ ผู้ดื่มจึงไม่เกิดปั ญหาใจสัน่ หรื อนอนไม่หลับ และเป็ นชาชนิดเดียวที่ สามารถชงดื่มได้ ถงึ 5-7 นํ ้า (แล้ วแต่ grade ของใบชา) โดยสรรพคุณและความหอมของชายังคงอยู่


นัน่ เป็ นเหตุผลที่ “ชาผู่เอ่ อร์ ” คือ “เคล็ดลับชาอายุวัฒนะ” ตังแต่ ้ สมัยกว่า 1,700 ปี ที่แล้ ว ที่ฮ่องเต้ และคนในราชวงษ์ จีน นิยมดื่มเพื่อชําระล้ างร่างกายและดูแลสุขภาพ ตราบจนปั จจุบนั ดาราและคนดังมากมาย เช่น วิคตอเรี ย เบคแฮม ก็ดื่ม“ชาผู่ เอ่อร์ ” เพื่อดูแลสุขภาพเช่นกัน

ข้ อควรระวัง: ใบชาผูเ่ อ่อร์ท่ีหมักและผลิตไม่ได้ มาตรฐาน อาจก่อให้ เกิดโลหะหนักและเชื ้อราได้

เพราะฉะนัน้ ควรเลือกซื ้อ แต่ “ชาผูเ่ อ่อร์ ” ที่ผลิ ตจากโรงงานมาตรฐานเท่านัน้ และใบชาผู่เอ่อร์ ที่มีสารอาหารครบถ้ วนต้องมาจากแหล่งเพาะปลูก ดัง้ เดิ มทีม่ ณฑลยูนานเท่านัน้

บุ คคลมีช่ อ ื เสียงทีด ่ ่ ืม “ชาผู่เอ่ อร์ ” เพื่อดูแลสุขภาพ

หลิวเต๋อหัว

วิคตอเรีย เบคแฮม

กวินเน็ท พัลโทรว์

2) สาเหตุของโรคร้ าย ไม่ ได้ มาจากการติดเชือ้ แต่ มาจาการกิน สาเหตุสําคัญของโรคร้ ายต่างๆ เช่น o โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ โรคตับ โรคไต โรคกระดูก โรคเก๊ าท์ ภูมิแพ้ ไมเกรน o รวมไปถึง 3 โรคร้ายทีท่ ําให้คนไทยเสียชีวิตมากทีส่ ดุ อย่างเช่น โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดตีบตัน จนทําให้ เกิดเส้ นเลือดในสมองแตกหรื ออัมพฤกและอัมพาตนัน้ สาเหตุสว่ นใหญ่ของโรคร้ ายเหล่านี ้ ไม่ได้ มาจากการแพร่หรื อติดต่อของเชื ้อโรค แต่เกิดจากอาหารที่พวกเรารับประทานเข้ า ไป ยกตัวอย่างเช่น: o การรับประทานของปิ ง้ ย่าง ที่มีสารอนุมลู อิสระอยูเ่ ป็ นจํานวนมากนัน้ เป็ นต้ นเหตุสําคัญของการเกิดโรคมะเร็ง ในอวัยวะต่างๆ และโรคไขมันในเลือด o การรับประทานผักและผลไม้ ที่มีสารเคมีตกค้ างโดยที่เราไม่ร้ ูตวั จะเป็ นการสะสมสารพิษ ที่เป็ นสาเหตุสําคัญ ของโรคมะเร็งในสําไส้ โรคภูมแิ พ้ โรคไมเกรน โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดตีบ ที่เป็ นที่มาของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และเส้ นเลือดในสมองแตก o และการรับประทานอาหารที่มีสารปนเปื อ้ น เช่น พวกเชื ้อราในเครื่ องปรุงต่างๆ ที่เราไว้ ปรุงอาหาร ฟอร์ มารี นที่ไว้ ทําให้ อาหารทะเลสด รวมไปถึงสีผสมอาหาร เป็ นที่มาของโรคมะเร็งในปอด โรคตับ โรคมะเร็งลําไส้ และโรคร้ าย อื่นๆ อีกมากมาย


o

นอกจากนี ้ การรับประทานสารอาหารจําพวกแป้งและนํ ้าตาลมากจนเกินไป โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทังหลาย ้ ที่ชอบ รับประทานของหวาน เช่น เค้ ก / ไอศกรี ม / เครื่ องดื่มหวานเย็น จําพวก กาแฟ ช็อคโกแล็ตเย็น รวมไปถึงขนมขบเคี ้ยว นัน้ เป็ นสาเหตุสําคัญของภาวะนํ ้าตาล ความดันและไขมันในโลหิตสูง จนก่อให้ เกิด โรคอ้ วน โรคเบาหวาน ความดัน และหัวใจ รวมไปถึงโรคเส้ นเลือดตีบ ที่เป็ นที่มาของอาการหัวใจวายฉับพลัน โรคอัมพฤกษ์ และอัมพาตได้

3) ดื่ม “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช” เพื่ออะไร ? 90% ของโรคร้ ายต่างๆ เกิดจากการกิน เช่น

o ทานสารอาหารบางกลุม่ มากเกินไป เช่น แป้ง นํ ้าตาล ไขมัน สารอนุมลู อิสระ o ทานสารอาหารบางกลุม่ น้ อยเกินไป เช่น แร่ธาตุ วิตามิน o ได้ รับสารพิษปนเปื อ้ นในอาหารมากเกินไป

ปั ญหาของโรคร้ ายต่างๆ เหล่านี ้สามารถแก้ ได้ เสียแต่ ต้นตอด้ วยการดื่ม “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช” ทุกหลังอาหาร เพื่อ; o ชําระล้ าง นํ ้าตาล & ไขมันส่วนเกิน สารพิษ และสารปนเปื อ้ นต่างๆ ทังที ้ ่ตกค้ างอยูใ่ นอาหาร และสะสม อยูใ่ นร่างกายออกจากร่างกาย o ทังยั ้ งทําให้ เลือดสะอาด ช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอล นํ ้าตาล ความดัน และ ไขมันในเส้ นเลือด ช่วย แก้ ปัญหาโรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบตัน อัมพฤกษ์ อมั พาต o และช่วยชะลอความชรา บํารุ งผิวพรรณ ต่ อต้ านอนุมูลอิสระ พร้ อมสร้ างภูมคิ ้ ุมกันให้ ร่างกาย

7 สรรพคุณหลักมหัศจรรย์ 1) ชําระล้ างไขมัน – ทั ้งไขมันทีท่ านเข้ า ไปกับอาหาร & ไขมันสะสมในร่ างกาย ช่ว ยละลายไขมัน ควบคุมนํ ้าหนัก 7) เสริ มสร้ างกระดูก และ ฟั น – จากแร่ธาตุ & วิตามิน

6) ชะลอความชรา & บํารุ งผิวพรรณ – ช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิต ทําให้ ผิวพรรณสวยงามจากภายในสู่ภายนอก

Body Purifying

5) สร้ างภูมิค้ ม ุ กัน ต้านไวรั ส & แบคทีเ รี ย – อุ ดมด้ วยสารอาหาร แร่ธาตุ & วิตามิน ใน การสร้ างภูมิค้ ุมกั นให้ ร่างกาย

2) ทํา ให้ เลือดสะอาด – ช่วยลดนํ ้าตาล ไขมัน & ความดันในเส้ นเลือด ลดปั ญหา โรคเบาหวาน หัวใจ & ความดัน และโรค หลอดเลือดทีเ่ ป็ นต้ นเหตุของโรคร้ ายต่า งๆ

3) ต้ านอนุมูลอิสระ – ช่วยลดการเกิ ด & แพร่ กระจายของโรคมะเร็ ง

4) ชําระล้ างสารพิษ ช่ วยระบบขับถ่ าย เคลือ บ ดูแลกระเพาะอาหาร – ทั ้งสารพิษปนเปื อ้ นใน อาหาร & สารพิษตกค้ างในร่ างกายทีเ่ ป็ นสาเหตุโรค ร้ ายต่างๆ


4) ดื่ม “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช” อย่ างไร ? วิธีด่ มื ที่ถูกต้ อง :  ดื่ม “ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช” 2-3 นํ ้าทุกหลังอาหาร 3 มื ้อ  ชา 1 แก้ วสามารถเติมนํ ้าร้ อนดื่มได้ 4-5 ครัง้ ฉนันใน ้ 1 วันจะใช้ “ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริ ช”

ประมาณ 2 แก้ ว เพื่อดืม่ ทุกหลังอาหาร 3 มื ้อ (หรื อประมาณ 8-10 นํ ้า) เพื่อสุขภาพ

โปรดสังเกตุ : การขับถ่ายทางเหงื่อ อุจจาระ & ปั สสาวะที่ดีขึ ้น (บางรายอาจมีการขับถ่ายเป็ นเมือกไขมัน)

ความคุ้มค่ า “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช”….สําหรั บผู้บริโภค ความคุ้มค่ า: 1 แก้ วสามารถเติมนํ้าร้ อนดืม่ ได้ 4-5 ครั้ ง หรือ เท่ ากับประมาณ 1 = 1 ลิตร

ลิตร จาก ราคาแก้ วละ 25-30 บาท (ราคาปลีกกล่องละ 750 บาท ราคาสมาชิกกล่องละ 645 บาท มี 24 แก้ ว) ผู้บริโภคสามารถดืม่ ชาได้ ในราคาเพียง 5-6 บาท / ครัง้ เท่านัน้ !!!!

5) ทําไมต้ อง “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช” ?

ฟาร์ มออร์ แกนิคลองรัน

 แหล่ งเพาะปลูกแบบออร์ แกนิคภายใต้ มาตรฐาน GAP – ปราศจาก สารเคมี & สารตกค้ างใดๆ โดยสิ ้นเชิง รับรองความปลอดภัยโดยใบประกาศนียบัตร Organic Tea และการเพาะปลูกทุกขันตอนถู ้ กเตรี ยมภายใต้ มาตรฐาน GAP ซึง่ เป็ นการเพาะปลูกตาม ขันตอนมาตรฐานระดั ้ บสากล GAP

Organic Tea Certification

ิ คุณภาพ – ใบชาเกรด A จากต้ นชาโบราณอายุเฉลี่ย 500-1,200 ปี ซึง่ ต้ นชายิ่ง  วัตถุดบ เก่าแก่จะมีการสะสมสารอาหารในใบชายิ่งมาก ใบชาจากฟาร์ มชาลองริชทุกใบจึงให้ คณ ุ ค่า ทางสารอาหารสูงสุด ต้ นชาอายุ 3,200 ปี ของลองรัน ใบชาเกรด A


 มาตรฐานการผลิตจากโรงงานระดับสากล – รับรองโดยประกาศนียบัตร GMP, HACCP & ISO 9001 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย พร้ อมทีมงานวิจยั จาก Long Run Pu-Erh Tea College ซึง่ เป็ มหาวิทยาลัยชาผูเ่ อ่อร์ แห่งแรกของโลก จึงมัน่ ใจได้ วา่ การผลิตของผลิตภัณฑ์ ลองริชทุกตัวนันอยู ้ ภ่ ายใต้ มาตรฐานคุณภาพที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โรงงานมาตรฐาน มหาวิทยาลัยชาผู่เอ่อร์ แห่งแรกของโลก

 86 ขัน ้ ตอนความปลอดภัย – ในการควบคุมคุณภาพการผลิต ตังแต่ ้ การปลูกชา การคัดสรร การหมักใบชา จนถึงการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

 เครื่ องดื่มสุขภาพในกีฬาโอลิมปิ ค ปี 2008 – เป็ นชาเพียงยีห่ อ้ เดียวที่ได้ รับการ คัดเลือกให้ เป็ น “เครื่ องดื่มสุขภาพในกีฬาโอลิมปิ ค ปี 2008 ณ กรุ งปั กกิง่ ” ซึง่ เป็ นการบ่ง บอกถึงคุณภาพที่โดดเด่นเหนือผลิตภัณท์อื่นๆ เครื่ องดื่มสุขภาพในกีฬาโอลิมปิ ค

 ของขวัญระดับประเทศ – เป็ นเครื่ องดื่มที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นของ “ขวัญ ระดับประเทศ (State Gift)” ของประเทศจีน แด่ ประเทศอังกฤษ, รัสเซีย, บราซิล, อินเดีย, แอฟริกาใต้ “ชาของขวัญ” แด่เจ้ าฟ้าชายชาร์ สแห่งอังกฤษ


ถาม & ตอบ ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช Q1.) ทําไมต้ องดื่มชา ? A1.) นํ ้าชา เป็ นเครื่ องดื่มที่อยูค่ กู่ บั ชาวจีนมานานร่วม 5,000 ปี เพราะคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่ถกู พิสจู น์แล้ วถึง ประสิทธิภาพในชาแต่ละประเภท อาทิ มีแร่ธาตุหลายชนิด ดื่มเพื่อบํารุงร่างกาย แก้ กระหาย ระบายไขมัน ลดนํ ้าตาลใน เลือด ลดกลิน่ ปาก หรื อใช้ เป็ นยาถอนพิษ

Q2.) ชาผู่เอ่ อร์ แตกต่ างกับชาชนิดอื่น ๆ อย่ างไร ? A2.) ชาผูเ่ อ่อร์ เป็ น ชาหมัก ชาหมัก ยิ่งเก็บนานจะมีรสชาติดี (ไม่ฝาด, ไม่เฝื่ อน เหมือนชาทัว่ ไป) สรรพคุณที่ดีขึ ้น & ราคายิง่ แพง ชาหมัก ยิ่งหมักนานเท่าไหร่ คาเฟอีนจะยิ่งน้ อยลงเท่านัน้ ชาหมัก จะเกิดเอ็มไซม์พิเศษ ที่ชว่ ยกระบวนการย่อยอาหาร และดักจับ นํ ้าตาล ไขมันส่วนเกิน & ขับสารพิษ

Q3.) ดื่ม “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช” ช่ วยดูแลสุขภาพได้ อย่ างไร ?

A3.) * ช่ วยละลายไขมัน ควบคุมนํ้าหนัก ลดปั ญหาโรคอ้ วน * ช่ วยลดระดับคลอเลสเตอรอล นํ้าตาล ความดัน & ไขมันในเส้ นเลือด ทําให้ เลือดสะอาด ลด ปั ญหาโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และ หลอดเลือดอุดตัน * ช่ วยล้ างพิษต่ างๆ ออกจากร่ างกาย ซึง่ เป็ นสาเหตุสําคัญของโรคร้ าย เช่น โรคมะเร็ง โรคตับ โรคไต ภูมแิ พ้ ไมเกรน อัมพฤกษ์ อัมพาต * ช่ วยเคลือบดูแลกระเพาะอาหาร & สําไส้ ลดปั ญหาโรคกระเพาะและกรดไหลย้ อน * ช่ วยชะลอความชรา บํารุ งผิวพรรณ และดูแลระบบหมุนเวียนโลหิต * มีสารต้ านอนุมูลอิสระ ช่ วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง * เสริมสร้ างภูมคิ ้ ุมกัน ต่ อต้ านไวรั สและแบคทีเรี ยที่เข้ าไปสู่ร่างกาย

Q4.) ทําไมชาผู่เอ่ อร์ จึงได้ รับการยกย่ องว่ าเป็ น “ชาอายุวัฒนะ” & “ราชาแห่ งชา” ?

A4.) เพราะสรรพคุณของชาผูเ่ อ่อร์ สามารถดูแล & ป้องกันได้ สารพัดโรค และยังเป็ นชาที่ พระนางซูสีไทเฮาฮ่องเต้ & คนในราชวงศ์ดื่มดูแลสุขภาพ และได้ รับความนิยมกันมายาวนานกว่า 1,700 ปี จึงได้ รับการยอมรับว่าเป็ น “ชา อายุวฒ ั นะ” และ “ราชาแห่งชา”

Q5.) ทําไมชาผู่เอ่ อร์ จึงได้ รับการยอมรับว่ าเป็ น “ชาที่แพงที่สุดในโลก” ?

A5.) ด้ วยเทคนิคการหมักใบชาที่ได้ รับการสืบทอดกันมาแต่โบราณ & ถูกสุขลักษณะ จึงทําให้ กลิ่น & รสชาติที่ดี เยี่ยม และระยะเวลาในการหมักยิ่งนาน ทําให้ สรรพคุณของชายิ่งเพิ่มพูน และ ราคาจะยิ่งดีวนั ดีคืน เสมือนไวน์

Q6.) ทําไมชาผู่เอ่ อร์ มีสีเข้ ม เหมือนกาแฟ แต่ รสชาติ กลมกลอม ไม่ ฝาดเหมือนชาทั่วไป และ ไม่ ทาํ ให้ ท้องผูก ? A6.) กระบวนการหมักชา ทําให้ สขี องชาผูเ่ อ่อร์ มีสีเข้ ม จึงถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ Black Tea (ชาหมัก) แต่ถ้า

กระบวนการหมักยิ่งนาน จะช่วยสกัดสารที่ไม่มีประโยชน์ อย่าง Tannin (แทนนิน) ที่มีรสชาติฝาดออกไป และสารแทน นินนี ้มีฤทธิ์ในการยับยังการทํ ้ างานของเอมไซม์ในกระเพาะอาหาร หากกินเข้ าไปมากจะทําให้ร้ ูสกึ ท้ องอืด หรื อท้ องผูก


ดังนันกระบวนการหมั ้ กในชาผู่เอ่อร์ จะสกัดสารแทนนินที่เป็ นต้ นเหตุของอาการท้ องอืด ท้ องผูกออกไป ผู้ดื่มชาผูเ่ อ่อร์ จึงรู้สกึ สบายท้ อง แถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ ดีขึ ้นอีกด้ วย

Q7.) ทําไมดื่มชาผู่เอ่ อร์ แล้ วไม่ เกิดอาการใจสั่น นอนไม่ หลับ เหมือนดื่มชาชนิดอื่นๆ ?

A7.) ชามีคาเฟอีนที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทําให้ ร่างกายเกิดความตื่นตัวและลดความง่วง ถ้ า ดื่มชาก่อนนอนจะทําให้ สง่ ผลนอนไม่หลับ ผลข้ างเคียงของคาเฟอีนคือ ถ้ าได้ รับในปริมาณมากเกินไปจะมีผลต่อการ เต้ นของหัวใจ แต่ชาผูเ่ อ่อร์ เป็ นชาหมัก ยิ่งหมักนานเท่าไหร่ คาเฟอีนจะยิ่งน้ อยลงเท่านัน้

Q8.) เอ็มไซม์ พเิ ศษในชาผู่เอ่ อร์ มีประโยชน์ ต่อร่ างกายอย่ างไร ? A8.) * ช่วยเสริมสร้ างและซ่อมแซมส่วนที่สกึ หรอของร่างกาย * ช่วยเผาผลาญละลายไขมัน & คลอเลสเตอรอล * ช่วยดักจับ นํ ้าตาล ไขมัน สารพิษ & สารปนเปื อ้ นต่างๆ ที่รับประทานเข้ าไปกับอาหาร เพื่อขับออกจาก ร่างกายทางระบบการขับถ่าย

Q9.) ชาผู่เอ่ อร์ ช่ วยล้ างไขมันได้ อย่ างไร ?

A9.) ชาผูเ่ อ่อร์ มีสารต้ านอนุมลู อิสระที่ชื่อ คาเทชิน โพลีฟินอล รวมถึงเอ็มไซม์พิเศษที่เกิดจากการหมักชา ซึง่ จะช่วย กระตุ้นการสร้ างความร้ อนของร่างกาย และการเผาผลาญพลังงาน และช่วยดักจับ นํ ้าตาล ไขมัน สารพิษ & สารปนเปื อ้ น ต่างๆ ที่รับประทานเข้ าไปกับอาหาร เพื่อขับออกจากร่างกายทางระบบการขับถ่าย ทําให้ ลดการเกิดปั ญหาโรคอ้ วน

Q10.) ชาผู่เอ่ อร์ ช่ วยทําให้ เลือดสะอาด ได้ อย่ างไร ?

A10.) ชาผูเ่ อ่อร์ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ช่วยลดไขมันเลว (LDL) และเพิ่มไขมันดี (HDL) ใน กระแสเลือดจึงทําให้ เลือดสะอาด และยังช่วยควบคุมความดันโลหิตสูง และมีคณ ุ สมบัติในการชะลอการปล่อย glucose สูก่ ระแสเลือด จึงช่วยต้ านการเกิดโรคเบาหวาน& ลดปั ญหานํ ้าตาล, ไขมัน และความดันในเส้ นเลือด

Q11.) ชาผู่เอ่ อร์ ช่ วยต้ านอนุมูลอิสระ ได้ อย่ างไร ?

A11.)  ชาผูเ่ อ่อร์ มีสารต้ านอนุมลู อิสระอยูม่ าก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่เรี ยกว่า Epigallocatechin Gallate (EGCG) และ Theabrownins (TB) ที่ช่วยลดภาวะเป็ นพิษของสารก่อมะเร็งบางชนิด และช่วยป้องกันไม่ให้ ร่างกายได้ รับความเสียหายจากอนุมลู อิสระ  จากการศึกษาวิจยั พบว่า EGCG และ TB ยังเป็ นสารต้ านพิษ และยังช่วยยับยังการเติ ้ บโตของเซลล์มะเร็งด้ วย การฆ่าเซลล์มะเร็งโดยไม่ทําลายเนื ้อเยื่อส่วนดี  และสามารถกําจัดการลุกลามของเซลล์มะเร็ง โดยเข้ าไปแทรกแซงทังในกระบวนการก่ ้ อตัวและใน กระบวนการลุกลามของมะเร็ง จึงช่วยลดอัตราการเป็ นมะเร็งในอวัยวะต่างๆได้ ดี

Q12.) ชาผู่เอ่ อร์ ช่ วยชําระล้ างพิษ & ช่ วยระบบการขับถ่ าย เคลือบกระเพาะได้ อย่ างไร ? A12.) ชาผูเ่ อ่อร์ มีแบคทีเรี ยที่มีประโยชน์บางชนิด ที่ช่วยในเรื่ องระบบขับถ่าย แก้ ท้องผูก และขับของเสียสารพิษ ออกจากร่างกายได้ ดี ซึง่ เป็ นการแก้ ปัญหาโรคร้ ายแต่ต้นตอ และหากมีการชงชาผูเ่ อ่อร์ ในปริมาณ และระดับความ เข้ มข้ นที่เหมาะสม เมื่อดื่มเข้ าไปในร่างกาย ชาผูเ่ อ่อร์ จะทําหน้ าที่เหมือนกับแผ่นฟิ ล์มบางๆ ที่ช่วยในการปกป้องและ เคลือบกระเพาะอาหาร


Q13.) ชาผู่เอ่ อร์ ช่ วยเสริมสร้ างภูมิต้านไวรัส & แบคทีเรียได้ อย่ างไร ? A13.)  มีผลวิจยั ว่าสารต้ านอนุมลู อิสระในชาผูเ่ อ่อร์ สามารถทําลายเยื่อหุ้ม cell และ ฆ่า spores ของแบคทีเรี ย และ ยังสามารถฆ่าแบคทีเรี ยหลายชนิดที่ทนความร้ อนได้  ชาผูเ่ อ่อร์ อดุ มด้ วย Vitamin และแร่ธาตุตา่ งๆที่ช่วยในเรื่ องเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กัน  หลายครัง้ ที่นกั วิจยั ใช้ ชาผูเ่ ออร์ เป็ นหนึง่ ในส่วนผสมของยาต่อต้ านโรคเอดส์ และ โรค SARs

Q14.) ชาผู่เอ่ อร์ ช่ วยชะลอความชรา & บํารุ งผิวพรรณ ได้ อย่ างไร ? A14.) ชาผู่เอ่อร์ ทําให้ เลือดสะอาด & ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ ้น ผิวพรรณจึงดีขึ ้นจากภายในสูภ่ ายนอก และยัง อุดมไปด้ วย Vitamin และสาร Anti-Aging ต่างๆทําให้ ผิวพรรณสวยงาม ชะลอความแก่ชราเมื่อดื่มเป็ นประจํา

Q15.) ชาผู่เอ่ อร์ เสริมสร้ างกระดูก & ฟั นได้ อย่ างไร ? A15.) ชาผูเ่ อ่อร์ มีแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกายเช่น แคลเซี่ยมที่ช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแรงของกระดูก และฟั น

Q16.) ดื่มชาผู่เอ่ อร์ ลองริช ที่ถูกต้ องอย่ างไร ?

A16.) ดื่ม "ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช" 2-3 นํ ้า ทุกหลังอาหาร ดังนัน้ ใน 1 วัน ที่รับประทานอาหาร 3 มื ้อ จะใช้ ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริชประมาณ 2 ถ้ วย (ซึ่งชา 1 ถ้ วยสามารถเติมนํ ้าร้ อนดื่มได้ 5 นํ ้า ดังนันชา ้ 2 ถ้ วยสามารถเติมนํ ้าร้ อนดื่มได้ ทงหมด ั้ 10 นํ ้า) เพื่อดื่ม 2-3 นํ ้า ทุกหลังอาหาร 3 มื ้อ สําหรับผู้ที่รับประทานอาหาร 2 มื ้อ แนะนําดื่ม 4-5 นํ ้า ทุกหลังอาหาร ไปเลย

Q17.) ปั จจุบนั การได้ รับการยอมรับของ ชาผู่เอ่ อร์ เป็ นอย่ างไร ? A17.) “ชาผูเ่ อ่อร์ ” ได้ รับการยอมรับให้ เป็ น “เคล็ดลับชาอายุวัฒนะ” ตังแต่ ้ สมัยกว่า 1,700 ปี ที่ แล้ ว ฮ่องเต้ พระ นางซูสีไทเฮา และคนในราชวงศ์จีนนิยมดื่ม “ชาผูเ่ อ่อร์ ” เพื่อชําระล้ างร่างกายและดูแลสุขภาพ ตราบจนปั จจุบนั ดารา และคนดังมากมาย เช่น วิคตอเรี ย เบคแฮม ก็ด่ืม“ชาผูเ่ อ่อร์ ” เพื่อดูแลสุขภาพเช่นกัน

Q18.) ชาผู่เอ่ อร์ ท่ ดี ี ต้ องมาจากที่ใด ? A18.) แหล่งเพาะปลูกชาผูเ่ อ่อร์ ที่ดีที่สดุ ในโลกต้ องมาจากมณฑลยูนาน ประเทศจีนเท่านัน้ เพราะมีปริมาณแร่ธาตุ ในดินที่อดุ มสมบูรณ์ มีปริ มาณนํ ้าฝน แสงแดดและอากาศที่เหมาะการเจริญเติบโตของต้ นชาผูเ่ อ่อร์

Q19.) แหล่ งเพาะปลูกชาผู่เอ่ อร์ ลองริช มีความอุดมสมบูรณ์ และมีมาตรฐานอย่ างไร ?

A19.) แหล่งเพาะปลูกหรื อฟาร์ มชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช อยูท่ ่ีมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึง่ เป็ นแหล่งเพาะปลูกชาผูเ่ อ่อร์ ที่ดีที่สดุ ในโลก แต่ความแตกต่างจากแหล่งเพาะปลูกอื่นในมณฑลยูนนานนันคื ้ อ;  ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช เติบโตจากบนยอดเขา “หวินกุ้ย” มณฑลยูนาน ที่สงู กว่า 16,000 ฟุต จากระดับนํ ้าทะเล ดังนัน้ วัตถุดบิ ทุกตัว จึงปราศจากสารเคมีและสารปนเปื อ้ นใดๆ โดยสิ ้นเชิง รับประกันความปลอดภัยโดยใบ ประกาศนียบัตร Organic Tea (ชาออร์ แกนิค) จากมณฑลยูนนาน ซึง่ เป็ นมาตรฐานการปลอดสารพิษที่ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล


 แหล่งเพาะปลูกดังกล่าวของลองริช ถูกจัดให้ เป็ นหนึง่ ในแหล่งเพาะปลูกชาผูเ่ อ่อร์ & สมุนไพรที่อดุ มสมบูรณ์ ที่สดุ ในโลก โดยมีอณ ุ หภูมิเฉลี่ยอยูท่ ี่ปริมาณ 17-22 ̊c มีปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ย 1,200-1,800 ล.บ./ปี และมีดิน ที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยสารอาหาร สมุนไพรและชาลองริชทุกตัวจึงให้ คุณค่ าทางสารอาหารสูงสุด  นอกจากนี ้ ลองริ ช ยังประกอบการเพาะปลูกภายใต้ มาตรฐาน GAP (หรื อที่เรี ยกว่ า Good Agricultural Practice) ซึง่ เป็ นมาตรฐานการเพาะปลูกในระดับสากล ตังแต่ ้ ขนตอนการเตรี ั้ ยมพันธุ์ การเพาะปลูก ไป จนถึงการเก็บเกี่ยว ที่ได้ มาตรฐาน ไม่ทําลายสิง่ แวดล้ อมและปลอดสารเคมีและเชื ้อโรคใดๆ อีกด้ วย

Q20.) ใบชาเกรด A คืออะไร ? A20.) ใบชาเกรด A คือใบชาที่มาจากต้ นชาโบราณอายุเก่าแก่ ซึง่ ต้ นชายิ่งเก่าแก่จะมีการสะสมสารอาหารในใบ ชายิ่งมาก ซึง่ ใบชาจากฟาร์ มชาลองริชทุกใบมาจากต้ นชาโบราณอายุเฉลี่ย 500 – 1,200 ปี และต้ นชาอายุเก่าแก่ที่สดุ ของลองริ ชคือต้ นชาอายุ 3,200 ปี ใบชาลองริชทุกใบจึงเป็ นใบชาเกรด A ซึ่งให้ คณ ุ ค่าทางสารอาหารสูงสุด

Q21.) ชาผู่เอ่ อร์ มีอันตรายต่ อร่ างกายหรือไม่ ? A21.) “ชาผูเ่ อ่อร์ ” นัน้ เป็ นชาหมัก ซึง่ การหมักใบชาผูเ่ อ่อร์ นนั ้ ควรทําด้ วยเทคนิคที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและถูก สุขลักษณะ จึงจะทําให้ ได้ ใบชามีกลิ่นและรสชาติที่ดีเยี่ยม และเมื่อเก็บใบชาหมักไว้ เป็ นระยะเวลายิ่งนาน ใบชาหมัก นันจะทํ ้ าปฏิกิริยาด้ วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ได้ รสชาติยิ่งดี และมีสรรพคุณของตัวยาที่เป็ นเอกลักษณ์ แต่ ถ้า กระบวนการหมัก และผลิตของ“ชาผูเ่ อ่อร์ ” ไม่ได้ มาตรฐาน เช่น ไม่ได้ มาจากโรงงานที่น่าเชื่อถือ อาจก่ อให้ เกิดสารโลหะ หนัก และ เชือ้ ราที่มีอันตรายต่ อผู้บริโภคได้ ดังนัน้ การเลือกซื ้อชาผูเ่ อ่อร์ ควรเลือกซื ้อจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานเท่านัน้

Q22.) ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช มีมาตรฐานการผลิตแตกต่ างจากที่อ่ นื อย่ างไร? A22.)

 “ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริ ช” ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานสากล ภายใต้ การรับรองคุณภาพโดยใบ ประกาศนียบัตร GMP, HACCP และ ISO9001 ซึง่ เป็ นการรับประกันคุณภาพกระบวนการผลิตที่ ได้ มาตรฐานในระดับสากล  ทังนี ้ ้ผลิตภัณฑ์ลองริช ทุกตัว ได้ ผ่าน 86 ขัน้ ตอนความปลอดภัยในการควบคุมการผลิต ตังแต่ ้ การเพาะปลูก การคัดสรรวัตถุดิบ การตากแห้ ง และการหมักใบชา จนถึงขันตอนสุ ้ ดท้ ายในการ ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค  นอกจากนี ้ “ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริ ช” ยังเป็ น ชาสุขภาพเพียงยี่ห้อเดียว (จากการคัดเลือกชาทัว่ โลก) ที่ได้ รับ การยอมรับและคัดเลือกให้ เป็ น :  “เครื่ องดื่มสุขภาพในกีฬาโอลิมปิ ค ปี 2008 ณ กรุ งปั กกิ่ง”  และยังถูกคัดเลือกให้ เป็ น “ชาของขวัญระดับประเทศ” ที่รัฐบาลจีนนําไปมอบให้ เป็ น ของขวัญแก่ผ้ นู ําในประเทศต่างๆ

Q23.) GMP / HACCP / ISO: 9001 คืออะไร? A23.)

 GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์ในการควบคุมขันตอนการผลิ ้ ตที่ได้ มาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมตังแต่ ้ สถานที่ประกอบการ การคัดสรรวัตถุดิบ ขันตอนกระบวนการ ้ ผลิต จนถึงการจัดส่งต่อผู้บริโภค


 HACCP: คือ ระบบที่ใช้ ในการประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่ง เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางจากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ การประกันความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้บริโภค  ISO: 9001 คือ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ซึง่ จัดทําโดยหน่วยงาน International Organization for Standard โดยระบุข้อกําหนดที่จําเป็ นในระบบการบริหารคุณภาพ ตังแต่ ้ การบริหารองค์กร พนักงาน การจัดเก็บเอกสาร จนถึงการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จะส่งถึงมือลูกค้ า เพื่อมุง่ สร้ าง ความพึงพอใจต่อลูกค้ าอย่างเป็ นระบบ

Q24.) “เครื่องดื่มสุขภาพในกีฬาโอลิมปิ ค ปี 2008” คืออะไร?

A24.) “ชาผู่เอ่ อร์ ของลองริช” เป็ นชายี่ห้อเดียวที่ได้ รับการคัดเลือก (จากผู้ผลิตชาผู่เอ่อร์ ท่วั โลก) ให้ มีลขิ สิทธิ์ จําหน่ายแต่เพียงเจ้ าเดียว ในกีฬาโอลิมปิ ค ปี 2008 ณ กรุงปั กกิ่ง ด้ วยรสชาติ สรรพคุณที่ดูแลสุขภาพได้ จริง และ มาตรฐานการผลิตที่ได้ รับการยอมรั บในระดับสากล

Q25.) “ชาของขวัญระดับประเทศ (State Gift)” ของประเทศจีน คืออะไร?

A25.) “ชาผู่เอ่ อร์ ของลองริช” ได้ รับความไว้ วางใจจากประธานาธิบดีของจีน ที่ถกู คัดเลือก (จากชาต่างๆ ใน ประเทศจีน) ให้ เป็ น “ของขวัญระดับประเทศ” ที่นําไปมอบให้ แก่ตวั แทน หรื อผู้นําที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ เช่น เจ้ าฟ้าชายชาร์ ลส แห่งอังกฤษ , ผู้นําประเทศรัสเซีย, บราซิล, อินเดีย, แอฟริกาใต้ เป็ นต้ น

Q26.) มหาวิทยาลัยชาผู่เอ่ อร์ แห่ งแรกของโลกอยู่ท่ ไี หน ?

A26.) ตังอยู ้ ท่ ่ีเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ชื่อ มหาวิทยาลัยชาผูเ่ อ่อร์ ลองรัน (Long Run Pu-Erh Tea College) ซึง่ เป็ นหุ้นส่วนผู้ผลิตชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช


ธุรกิจง่ ายๆ 4 ทาง บริษัทคํานึงถึงระบบการสื่อสาร & การทํางานที่ต้องเข้ าใจง่าย และเดินไปในทิศทางเดียวกัน นอกเหนือจาก แผนธุรกิจหลัก 7 ทาง (เช่น รายได้ จากขายปลีก, รายได้ คา่ แนะนํา, รายได้ ทีมเวิร์ค, รายได้ Weak / Strong, รายได้ Matching, และรายได้ Re-Entry) ที่นกั ธุรกิจทุกคนจะได้ รับตามปกติแล้ ว บริษัทต้ องการขับเคลื่อนระบบธุรกิจภายใต้ แผนธุรกิ จที ่ 2 ทีเ่ รี ยกว่าแผน LR Future โดย: o รายได้ ใน LR Future นัน้ เป็ นรายได้ พิเศษที่จ่ายให้ทกุ คนที่เริ่มต้ นทําธุรกิจ นอกเหนือจากรายได้ใน แผนธุรกิ จหลัก (โบนัสแผนหลักยังคงได้ รับเหมือนเดิมทุกประการ) เพือ่ ช่วยลดแรงเสียดทาน & ทวีคูณรายได้ให้คนเริ่ มต้นทําธุรกิ จทุกคนให้ตงั้ ตัวได้เร็ ว o เป็ นรายได้ พเิ ศษที่สามารถสร้างเงิ น 6 หลัก ให้นกั ธุรกิ จได้ใน 8 สัปดาห์ โดยรายได้ พเิ ศษใน LR Future นี ้ จะถูกคํานวณให้ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ นับจากวันเริ่มต้ นทําธุรกิจแบบแพ็ค 1000 PV o LR Future เป็ นกลไกในการขับเคลือ่ นธุรกิ จเพราะอธิ บายได้ง่าย ทุกคน (ไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นคน เฉพาะในธุรกิจเครื อข่าย) สามารถเข้ าใจง่าย ซึง่ เป็ นการเปิ ดตลาดสูค่ นใหม่ๆ ได้ งา่ ยขึ ้น o LR Future เป็ นกลไกในการสร้างฐานองค์กรทีม่ นั่ คงต่อเนือ่ งให้นกั ธุรกิ จ ไม่วา่ ตัวนักธุรกิจเองจะหมด สิทธิ์รับรายได้ พเิ ศษในโครงการ LR Future แล้ วก็ตาม เพราะนักธุรกิจสามารถชวนคนทําธุรกิจได้ งา่ ย ขึ ้นจากโบนัสพิเศษในโครงการ ซึง่ จะนําพาไปสูฐ่ านองค์กรที่แน่น

o รายได้ ในแผน LR Future แบ่งเป็ นรายได้ จาการขายปลีก และ รายได้ จากการสร้ างเครื อข่ายดังนี ้; 1) รายได้ ขายปลีก 55% 2) รายได้ จากการสร้ างเครื อข่าย  โบนัสค่าแนะนําพิเศษ 100% (1,000 บาท / คน)  โบนัสช่วยเพื่อน1,000 บาท / คน  โบนัสสร้ างองค์กร สูงสุด 45,000 บาท


1) รายได้ ขายปลีก 55% - คือกําไรจากส่วนต่างที่คณุ สามารถซื ้อสินค้ าจากบริษัทได้ ในราคาแพ็ค 1000PV (ราคาส่วนลดที่นกั ธุรกิจเท่านันที ้ ่มีสทิ ธิ์ซื ้อได้ ) และกระจายสินค้ านันสู ้ ผ่ ้ บู ริโภคในราคาขายปลีก

กําไรขายปลีก = ราคาขายปลีก – ต้ นทุนสินค้ า (ในราคาส่ วนลด)

ขัน้ ตอน 1:  ซื ้อ “ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช” (หรื อ สินค้ าตัวอื่น) ในราคาแพ็ค 1000PV  ราคาแพ็ค 1000PV สําหรับ “ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช” เท่ากับ 5,800 บ. มี 12 กล่อง

x 12 กล่ อง = 5,800 บ. (ต้ นทุนกล่องละ 480บ.)

ขัน้ ตอน 2:  แนะนํา “ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช” ที่ซื ้อมาทัง้ 12 กล่อง ให้ ผ้ บู ริ โภค ในราคาขายปลีกกล่องละ 750 บ.

ขายปลีก

ต้ นทุน

กําไร

750 บาท

480 บาท

270 บาท / กล่ อง

9,000 บ.

5,800 บ.

3,200 บาท / แพ็ค


2) รายได้ ค่าแนะนํา 100% - เมื่อคุณแนะนําคน ให้ ซื ้อแพ็ค 1000PV เพื่อทําธุรกิจเหมือนกับคุณ (ซึง่ เขาสามารถนําสินค้ านันไปขายได้ ้ ในราคาปลีก และรับรายได้ ขายปลีก 55% เหมือนกับคุณ)

รั บทันที: ค่ าแนะนํา 1,000 บาท / คน x 12 กล่ อง   ค่ าแนะนําต่ อเนื่อง 500 บาท (ทุกครัง้ ที่ผ้ ูท่เี ราแนะนําซือ้ ซํา้ ) แนะนําคน  10 คน รับ 10,000 บาท  20 คน รับ 20,000 บาท  40 คน รับ 40,000 บาท

แนะนํา แพ็ค 1000PV

ผู้ท่ ีเราแนะนําซือ้ ซํา้ รับต่อเนื่อง 5,000 บาท ทุกครัง้ รับต่อเนื่อง 10,000 บาท ทุกครัง้ รับต่อเนื่อง 20,000 บาท ทุกครัง้

3) รายได้ ช่วยเพื่อน - เพียงช่วยคนที่คณุ แนะนํามา ให้ แนะนําแพ็ค 1000PV ให้ คนทําธุรกิจต่ออีก 3 คน รั บทันที:  ค่ าแนะนํา 1,000 บาท / ช่ วยเพื่อน 1 คน

คุณ คนที่คณ ุ แนะนํา

 ช่วยเพื่อน 10 คน รับ 10,000 บาท  ช่วยเพื่อน 20 คน รับ 20,000 บาท  ช่วยเพื่อน 40 คน รับ 40,000 บาท

แพ็ค 1000PV แพ็ค 1000PV แพ็ค 1000PV

4) รายได้ การสร้ างองค์ กร - จากการที่คณุ และคนที่คณุ แนะนํามา แนะนําธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะเกิดนักธุรกิจในองค์กร โดยคุณจะมีรายได้ จากการสร้ างองค์กรดังนี ้:

PV ในองค์ กร

รายได้ W/S

รายได้ สร้ างองค์ กร

รวมรายได้

30,000 PV

13,800 บาท

6,500 บาท

23,000 บาท

45,000 PV

20,700 บาท

15,000 บาท

35,700 บาท

60,000 PV

27,600 บาท

25,000 บาท

52,600 บาท

90,000 PV

41,400 บาท

45,000 บาท

86,400 บาท

หมายเหตุ: รายได้ ในข้ อ 2-4 เป็ นรายได้ พเิ ศษในโครงการ LR Future ซึ่งจะคําณวนให้ ตงั ้ แต่ สัปดาห์ ท่ ี 1-8 นับจากวันเริ่มต้ นทําธุรกิจแบบแพ็ค 1000PV จากนัน้ การคําณวนรายได้ ต่างๆ จะเป็ นไปตามธุรกิจหลักของบริษัท


การตัง้ เป้าหมายใน LR Future การสร้ างธุรกิจเครื อข่ายที่รวดเร็ ว & มัน่ คงนัน้ เกิดจากการ “Copy และ ถ่ ายทอด” ที่ตอ่ เนื่องกันเป็ นทอดๆ จึงจะ “เกิดกฏแห่ งการทวีคูณ” ขึ ้น ถ้ าทุกคนมีเป้ าหมายทีจ่ ะเดิ นไปในทิ ศทางเดียวกันกฏแห่งการทวีคณ ู นันจะ ้ เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ดังนันบริ ้ ษัทจึงใช้ รายได้ พิเศษรวมทังการกํ ้ าหนดระยะเวลาในโครงการ LR Future นี ้ เพื่อกระตุ้น ให้ เกิดกฎแห่งการทํางานเป็ นทอดๆ ขึ ้น โดยมุง่ เน้ นให้ นกั ธุรกิจทุกคน Focus การทํางานตามนี ้;

การกระทํา

สิ่งที่ได้ รับ

เดือนที่ 1:  สร้างฐานผูบ้ ริ โภคให้ มากที่สดุ  แนะนําธุรกิ จให้ มากที่สดุ

รับรายได้ขายปลี ก รับรายได้แนะนํา

เดือนที่ 2:  ช่วยเพือ่ นให้ มากที่สดุ

รับรายได้ช่วยเพือ่ น

ความมั่นคง รับรายได้สร้างองค์กร  เครื อข่ายผูบ้ ริ โภค & เครื อข่ายนักธุรกิ จทีม่ นั่ คง

การตัง้ เป้าหมาย….สู่กฎแห่ งการทวีคูณ : คุณ Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

3^2 3^3 3^4 3^5

9 27 81 243

เครือข่ ายผู้บริโภค & นักธุรกิจที่ม่ ันคง

กฎแห่ งความสําเร็จ แรงเหวี่ยงของทุกคนจะเกิดขึ ้นได้ ถา้ ทุกคน Focus ในเป้ าหมายเดียวกัน โดยแนะนําธุรกิ จให้มาก ทีส่ ดุ ในเดือนแรก และ ช่วยเพือ่ นให้มากทีส่ ดุ ในเดือนที ่ 2 จะทําให้ เกิดฐานองค์กรทีม่ นั่ คงพร้อมรับ รายได้ 6 หลักใน 8 สัปดาห์


เทคนิคการทํางาน


เทคนิคการนําเสนอ Background สินค้ า / บริ ษัท

 บริษัท ลองริช: บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุม่ ตลาดไท & ผู้ผลิตอาหารเสริม& ชาสมุนไพรรายใหญ่ของฮ่องกง

& อเมริกา [ให้ ดแู ฟ้มธุรกิจ]

 สินค้ า: เป็ น “เครื่ องดื่มสุขภาพในกีฬาโอลิมปิ ค ปี 2008” ที่มาเปิ ดตลาดในประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก  เครื่ องดื่มของเรา เป็ น “ชาอายุวัฒนะ” ที่เรี ยกว่า “ชาผู่เอ่ อร์ ” [ให้ ดสู นิ ค้ าตัวอย่าง]  ปกติใช้ ดื่มหลังอาหารเพื่อ ชําระล้ างไขมันส่ วนเกิน / Detoxสารพิษออกจากร่ างกาย / ลดปั ญหาคอเลสเตอรอล นํา้ ตาล & ไขมันในเส้ นเลือด (ทําให้ เลือดสะอาด)  และยังทําให้ ผิวพรรณสวยงาม / ต้ านอนุมูลอิสระ / สร้ างภูมคิ ้ ุมกัน

จุดขายต่ างๆ ของ “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช” ชาผู่เอ่ อร์ คืออะไร  เป็ นชาที่ฮ่องเต้ พระนางซูสีไทเฮา และ คนในราชวงค์จีน ใช้ ดื่มดูแลสุขภาพมากว่า 1,700 ปี  เป็ น “ชาที่แพงที่สุดในโลก” เพราะเป็ นชาหมัก ยิ่งหมัก นาน รสชาติ สรรพคุณ & ราคายิ่งดีวนั ดีคืน  ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น “ราชาแห่ งชา” เพราะมี สรรพคุณมากมาย เพิ่มความสนใจจากคนดัง  เป็ น “ชาอายุวัฒนะ” ที่พระนางซูสีไทเฮา และคนใน ราชวงศ์ จีนใช้ ดื่มดูแลสุขภาพ มากว่า 1,700 ปี  ยังเป็ น “ชาอายุวัฒนะ” ที่วคิ ตอเรี ย เบคแฮม (ภรรยานักฟุตบอล เดวิด เบคแฮม) และ ดาราเมือง นอกอีกหลายคนดื่มดูแลสุขภาพ [สามารถ Search ดูได้ จาก Google ทั่วไป] แก้ วพร้ อมดื่ม  สิทธิบตั รหนึง่ เดียว  ทําให้ การดื่มชา Premium ที่ต้องมีพิธีการมากมาย เป็ น เรื่ องง่าย ดื่ม 5 นํ ้า แล้ วทิ ้งได้ เลย แต่ได้ สรรพคุณ เหมือนกัน เพราะชาลองริช เป็ นชา Grade Premium ที่ ทุกคนสามารถซื ้อดื่มได้

สร้ างความแตกต่ างจากชาอื่นๆ  ไม่มีคาเฟอีน เพราะเป็ นชาหมัก  ไม่ทําให้ ท้องผูก เพราะมีเอมไซม์ที่เกิดจากการหมัก ที่ช่วยละลายไขมัน & ขับถ่ายของเสียดีขึ ้น ความแตกต่ างของ “ชาลองริ ช”  เป็ นชายี่ห้อเดียวที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ น “เครื่ องดื่มสุขภาพในกีฬาโอลิมปิ ค ปี 2008”  เป็ น “ชาของขวัญระดับประเทศ” ที่จีนนําไปให้ แขกบ้ าน แขกเมือง  “ชาออร์ แกนิค” ปราศจากมลพิษ สารเคมีใดๆ  ผ่ าน 86 ขัน้ ตอน ความปลอดภัยในการผลิต ความคุ้มค่ าของสินค้ า  1 แก้ ว ดื่มได้ 4-5 นํ ้า (รวมเท่ากับประมาณ 1 ลิตร)  กล่องใหญ่ 750 บ. ราคาสมาชิก 645 บ. มี 24 แก้ ว (แก้ วละ 25-30 บ.)  Pack ทดลอง 6 แก้ ว 199 บ.

!!! ดื่มครัง้ ละ 5-6 บาท เพื่อสุขภาพ !!!


Cases & ผลวิจัยต่ างๆ

 ดื่มหลังอาหารเป็ นประจําเพียง 1-2 วัน จะสังเกตุได้ วา่ การขับถ่ายทางเหงื่อ อุจจาระ และปั สสาวะ จะดีขึ ้น (บางรายขับถ่าย เป็ นเมือกไขมัน)  มีลกู ค้ าหลายรายดื่มเป็ นประจําหลังอาหาร 4-5 สัปดาห์ ลดพุง & ลดนํ ้าหนักลง 4-5 กิโล  ลูกค้ าอีกหลายรายดื่มเป็ นประจําหลังอาหาร ลดคอเลสเตอรอล นํ ้าตาล & ไขมันในเส้ นเลือดได้  คนเป็ นโรคไต ตัวบวมดื่มไป 3-4 วัน อาการตัวบวมเริ่มลดลง จนหายไป  สามารถขอตัวอย่างผู้ใช้ อื่นๆ ได้ จากบริษัท [ดูผลวิจยั ต่างๆ ได้ ท่ี www.LongRichTea.com (เขียนอยูบ่ นแก้ วชาทุกแก้ ว)] ปิ ดการขาย? ได้

ยังใม่ ได้

 ต้ องติดตามผลดูแลและให้ เขาขายสินค้ าให้ ได้ I) ให้ ข้อมูล “ชาผูเ่ อ่อร์ ลองริช” (แบบ 1 หน้ า) II) อาจลองช่วยนําเสนอลูกค้ าที่ร้านเขา ให้ เขาดูเป็ น ตัวอย่าง และช่วยติดตามผลลูกค้ าเขาถึง feedback ของสินค้ าเราด้ วย และช่วยตอบข้ อโต้ แย้ งต่างๆ III) ถ้ าเขาขายเองได้ แล้ ว ต้ องดูแลยอดหมุนเวียนของเขา อยูเ่ สมอ

 ต้ องหาทางนัดเข้ ามาใหม่ ถ้ าฝากสินค้ าให้ เขาลอง ต้ อง ติดตามผลใน 1-2 วัน


#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ชื่อ ความ สัมพันธ์ โทรศัพท์

แก้เมาค้าง

แก้ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ดูแลกระเพาะ & ลําไส้

ต้านเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิต

ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง

สร้างภูมิคุ้มกัน แก้เป็นหวัดบ่อย

ผิวพรรณสวยงาม ชะลอความชรา

ลดนํ้าตาล ไขมัน & ความดัน ในเลือด

Dextox สารพิษ มีกลิ่นปาก /ตัว ผิวหมองคลํ้า

ละลายไขมัน โรคอ้วน ตัวบวม ลดหน้าท้อง

ตารางผู้ม่ ุงหวัง หัวข้อการวิเคราะห์

หมายเหตุ


การติดตามผลผู้บริโภค จุดประสงค์ : 1) สร้ างความเชื่อให้ ดื่ม “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช” เพื่อ Purify ร่างกาย 2) สร้ างความเข้ าใจ & วิธีการดื่มที่ถกู ต้ อง (ดื่มทุกหลังอาหาร) สวัสดีคะ่ ผม / ดิฉนั เป็ นนักธุรกิจ (พนักงานขาย) ของ “ชาผู่เอ่ อร์ ลองริช” ที่พ่ีซื ้อจากร้ าน………..... / ที่เจอพี่ที่ออกบูท …………… เป็ นยังไงบ้ างค่ะได้ ดื่มชาของเราแล้ วรึยงั ?

ยังเลย

ดื่มแล้ ว เห็นผล

อยากให้ พี่ลองดื่มดูเพื่อสุขภาพ (ยํ ้าสรรพคุณ & เล่า case & ผลวิจยั ต่างๆ) ยํ ้าการดื่มที่ถกู ต้ อง 2-3 นํ ้าทุกหลังอาหาร (วัน ละ 2 แก้ ว)

ยํ ้าการดื่มที่ถกู ต้ อง 2-3 นํ ้าทุกหลังอาหาร (วัน ละ 2 แก้ ว) จะเห็นผลลัพธ์ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ถ้ าดื่ม เป็ นประจํา เหลืออีกกี่แก้ วค่ะ? สัง่ เลยมัย๊ ค่ะจะได้ ดื่มต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดี ขึ ้น หรื อพอใกล้ หมดสามารถสัง่ ได้ ที่หนูเบอร์ xxxx หรื อ สัง่ ตรงกับบริ ษัท (02) 167-3156-7

ยังไม่ เห็นผล

ค้ นหาปั ญหา ดื่มบ้ าง ไม่ ด่ มื บ้ าง อยากให้ พี่ลองดื่มดู 2-3 นํ ้าทุกหลังอาหาร (วันละ 2 แก้ ว) ลองดูตอ่ เนื่องสัก 3-7 วัน แล้ วสังเกตุการขับถ่ายทางเหงื่อ อุจจาระ & ปั สสาวะ จะดีขึ ้น (บางรายอาจขับถ่ายเป็ นเมือก ไขมัน) จะเห็นผลลัพธ์ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ถ้ าดื่มเป็ นประจํา มีลกู ค้ าหลาย รายเห็นผลลัพธ์ (เล่าประสบการณ์ผ้ ใู ช้ ตา่ งๆ):  การลดไขมัน นํ ้าตาล & ความดัน ในเลือด  อีกหลายรายลด น.น. ส่วนเกิน 2-3 กิโล 1 เดือน  ผิวสวยขึ ้นเพราะได้ รับการ detox & ระบบเลือด หมุนเวียนดีขึ ้น  เป็ นโรคกระเพาะแล้ วหาย เพราะชาไปเคลือบดูแลลําไส้ & กระเพาะอาหาร  เน้ นสรรพคุณอื่นๆ

ดื่มแล้ วท้ องอืด / ไม่ ถ่าย Check ว่า การดื่มถูกต้ อง (2-3 นํ ้าทุกหลังอาหาร หรื อ วันละ 2 แก้ ว) รึปล่าว? และยํ ้าการดื่มที่ถกู ต้ อง ปกติแล้ วจะเห็นการขับถ่ายทางเหงื่อ อุจจาระ & ปั สสาวะ ที่ดีขึ ้น (บางรายอาจขับถ่ายเป็ นเมือกไขมัน) แต่ ในกรณีท้องอืด  แพทย์ที่ปรึกษา (แผนจีน) ของเราบอกว่าเป็ นอาการการ “กระทุ้งพิษ” เหมือนตอนเราไปฉีดวัคซีนแล้ วเป็ นไข้ จากนัน้ จะดีขึ ้นแล้ วมีภมู คิ ้ มุ กันมากขึ ้น  Check พี่เคยเป็ นโรคกระเพาะ หรื ออาจมีสารพิษสะสมใน ลํา ไส้ & กระเพาะค่อนข้ างมากเลยเกิดอาการ “กระทุ้งพิษ” ขึ ้น  แนะนําดื่มต่อเนื่อง 3-7 วัน (แล้ วแต่กรณี) จะดีขึ ้น รวมถึงการ ขับถ่ายก็จะดีขึ ้น + แนะนํา เขาอาจมีพิษสะสมเยอะ

iPure ให้ กินควบคู่ เพราะ


ยังไม่ เห็นผลอะไร ยํ ้าการดื่มที่ถกู ต้ อง 2-3 นํ ้าทุกหลังอาหาร (วันละ 2 แก้ ว) ลองดูตอ่ เนื่องสัก 3-7 วัน แล้ วสังเกตุการขับถ่ายทางเหงื่อ อุจจาระ & ปั สสาวะ จะดีขึ ้น (บางรายอาจขับถ่ายเป็ น เมือกไขมัน)

ดื่มแล้ วท้ องเสีย Check ว่า การดื่มถูกต้ อง (2-3 นํ ้าทุกหลังอาหาร หรื อ วันละ 2 แก้ ว) รึปล่าว? ลูกค้ าอาจเป็ นคนธาตุออ่ น แนะนําให้ ดื่มต่อเนื่องทุกหลังอาหาร แต่อาจเป็ น 1-2 นํ ้า (แทน 2-3 นํ ้า) ทุกหลังอาหาร

แนะนํา

iPure / ผู่เอ่ อร์ + L-Carnitine / De-SF Capsule หรือ สินค้ าอื่นๆ เพื่อเสริม

ผลลัพธ์ในด้ านต่างๆ ที่เขาต้ องการ จะเห็นผลลัพธ์ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ถ้ าดื่มเป็ นประจํา มีลกู ค้ าหลาย รายเห็นผลลัพธ์ (เล่าประสบการณ์ผ้ ใู ช้ ตา่ งๆ):  การลดไขมัน นํ ้าตาล & ความดัน ในเลือด  อีกหลายรายลด น.น. ส่วนเกิน 2-3 กิโล 1 เดือน  ผิวสวยขึ ้นเพราะได้ รับการ detox & ระบบเลือด หมุนเวียนดีขึ ้น  เป็ นโรคกระเพาะแล้ วหาย เพราะชาไปเคลือบดูแล ลํา ไส้ & กระเพาะอาหาร  เน้ นสรรพคุณอื่นๆ

โทรติดตามผลอย่ างต่ อเนื่องจนสรุ ปผลลัพธ์ ได้ ปิ ดการขาย ยํ ้าการดื่มที่ถกู ต้ อง 2-3 นํ ้าทุกหลังอาหาร (วันละ 2 แก้ ว) จะเห็นผลลัพธ์ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ถ้ าดื่มเป็ นประจํา เหลืออีกกี่แก้ วค่ะ? สัง่ เลยมัย๊ ค่ะจะได้ ดื่มต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ ้น หรื อพอใกล้ หมดสามารถสัง่ ได้ ที่หนูเบอร์ xxxxx หรื อ สั่งตรงกับบริษัท (02) 167-3156-7


ตารางติดตามผล ลําดับ

ชื่อ - สกุล (ชื่อเล่น)

เบอร์โทรศัพท์

ดื่มถูกวิธ?ี Yes

No

ผลลัพธ์ & ปัญหา (เช่น ดื่มไม่ถูก , ท้องอืด , ยังไม่เห็นผล)

คําแนะนํา

สนใจธุรกิจ? การติดตามผลครั้งต่อไป (ภายใน 48 ชม)


ระบบการทํางาน


Flow ระบบการทํางาน Phrase 1: วิทยุเป็ นตัวกลางซือ้ -ขาย เงินสด

แจ้ งสมัคร & การเปิ ดบิลให้ ลกู ค้ า

ลูกค้ า

1) แจ้ งสมัคร & วางผัง (ช่ วงต้ น)

สินค้ า & บริ ษัทแจง PV ให้ ลูกค้ าพร้ อมออกใบเสร็ จ

Mini-Stock สินค้ า  กําไรปลีก  รายได้ เครื อข่าย

นําส่ง: 1. ใบสมัคร & ค่าสมัคร 300 บ. 2. สําเนาบัตรประชาชน 3. Book Bank ช่ วงต่ อไป: ระบบสามารถปล่อยให้ แกนนํา keyสมัคร & วางผังเอง แต่ต้องส่งเอกสารข้ างต้ นให้ บริ ษัท

2) เปิ ดบิลซือ้ สินค้ า (ตรงให้ ลูกค้ า) แจ้ งการโอนเงิน (ตัดที่ 15:00 น) & ชื่ อผู้ซื ้อ: 1. Fax (02) 167-3158 2. Email (จํานวณ & เวลา & ชื่อ Bank) 3. SMS (จํานวณ & เวลา & ชื่อ Bank) 4. (088)-758-4133

สินค้ า

Phrase 2: เกิดระบบคลังในพืน้ ที่ เงินสด

แจ้ งสมัคร

ลูกค้ า สินค้ า & คลังแจง PV ให้ ลูกค้ าพร้ อมออกใบเสร็ จ

1) แจ้ งสมัคร หรื อ คลัง สามารถ Key สมัคร & วางผังเอง

Stock สิน ค้ า

 กําไรปลีก  รายได้ เครื อข่าย  ยอดคลัง 12% ของ PV

นําส่ง: 1. ใบสมัคร & ค่าสมัคร 300 บ. 2. สําเนาบัตรประชาชน 3. Book Bank

2) เปิ ดบิลซือ้ สินค้ า (ให้ คลัง) แจ้ งการโอนเงิน (ตัดที่ 15:00 น): 1) Fax (02) 167-3158 2) Email (จํานวณ & เวลา & ชื่อ Bank) 3) SMS (จํานวณ & เวลา & ชื่อ Bank) (088)-758-4133

สินค้ า & PV เข้ าคลัง

DJs Manual  

เอกสารการทำงานทีมงานดีเจ

DJs Manual  

เอกสารการทำงานทีมงานดีเจ

Advertisement