Page 1

Váž e nínávšt ě vní ci ,prol e t ošnírok201 1j smeprovás ava šedě t ipři pra vi l iuni kát nídobodruž nýz áž i t e k: Ne dě l nít a j nápl a vbanapi rát skéúz e mí . . . a ne b “Pře pa de nípi rát yzL a bi bi ku” pl a vbaseuskut e čnípra vi de l něka ž doune dě l ivče rve nci asrpnu,vy pl ut ívž dyve1 3 . 00zL i t omě ři cpře sL ovosi ce , V. Ž e rnose kynaPí šť a nskéj e z e ro,kdenáspře pa dnoust ra šní pi rát izL a bi bi kuvče l esesvý m kápe m,kt e rýsej me nuj e Še kBe rou,aj e hopa rt oukrut ý chpi rát ů Z a ž i j e t enavl a st níkůž ipří bě h,kt e rýseskut ě čněst a l . . . ane budouchy bě tž ádnée f e kt y ,ori gi nál nípi rát skál oď,vč. kost ý můamnohoda l ší chpře kva pe ní ,nakt e résemůž e t ese svý mira t ol e st miabl í z ký mit ě ši t . . . ! ! !j e dnáseoori gi nál níprodukcisevší m,coknípa t ří . . . . ! ! ! Vz hůrunapa l ubuz ane uvě ři t e l ný miz áž i t ky i nf orma ce-www. osobni l od. cz

pirati  

prepadeni na labi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you