Page 1

‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫ت‬

‫‪01222760971‬‬

‫اٹجبة األڇٷ ‪ :‬ٽٮبڅٍټ ثٍئٍخ‬

‫أڇالً ‪ :‬اٹ‪٦‬ٺڈٻ اٹجٍئٍخ‬

‫[‪]1‬‬

‫ٽٮچڈٻ اٹجٍئخ‬ ‫‪ -1‬إٌٶڈٹڈعٍب ‪ :‬څى اٹلهاٍخ اٹزى رزڂبڇٷ عڈاځت اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ ڇاٹزى ر‪٦‬ڂى ثپب ٌؾلك ؽٍبح اٹٶبئڀ اٹؾى ڇٵٍٮٍخ إٍزقلاٽڄ ٹپٶڈځبد اٹجٍئخ ‪.‬‬ ‫‪٥ -2‬ٺټ اإلٌٶڈٹڈعى ‪ :‬څڈ اٹ‪٦‬ٺټ اٹنډ ٌ‪٦‬ڂى ثلهاٍخ ٽبٌؾلك اٹؾٍبح ڇٵٍٮٍخ إٍزقلاٻ اٹٶبئڀ اٹؾى ٹپب څڈ ٽزبػ ٹڄ ؽٍش ٌ‪. ٍِ٦‬‬ ‫‪ -3‬ٵٺپخ إٌٶڈٹڈعى ‪ :‬ر‪٦‬ڂى كهاٍخ ٽٶبٿ اٹپ‪ٍْ٦‬خ ‪ ،‬ؽٍش أځچب رزٶڈٿ ٽڀ ٽٲ‪ٍ٦ٞ‬ڀ ٌڈځبٌٍڀ ( ‪ ) Oikos‬ڇر‪٦‬ڂى ٽٶبٿ اٹپ‪ٍْ٦‬خ ‪،‬‬ ‫( ‪ ) Logus‬ڇر‪٦‬ڂى كهاٍخ ‪ ،‬ڇأ‪ٝ‬ٺٰ څنڃ اٹزَپٍخ اٹ‪٦‬بٹټ األٹپبځى څٍٶٍٸ ٍڂخ ‪ 1869‬ٻ ‪.‬‬ ‫♣ ر‪٦‬وٌ‪ ٬‬څٍٶٍٸ ٹٶٺپخ إٌٶڈٹڈعى ‪ :‬ٱٖل ثچب كهاٍخ اٹ‪٦‬الٱبد اٹپزجبكٹخ ثٍڀ األؽٍبء ڇاٹجٍئخ‬ ‫‪ -4‬اٹجٍئخ ‪ :‬څى ٵٸ ٽب ٌؾٍ‪ ٜ‬ثبإلځَبٿ ٽڀ ٽٶڈځبد ؽٍخ أڇ ‪ٍ٩‬و ؽٍخ ٌؤصو ٭ٍچب ڇٌزؤصو ثچب ‪.‬‬ ‫‪٥ -5‬ٺټ اٹجٍئخ ‪ :‬څڈاٹ‪٦‬ٺټ اٹنډ ٌ‪٦‬ڂى ثلهاٍخ اٹزٮب‪٥‬ٸ ثٍڀ اٹؾٍبح ڇٽٶڈځبد اٹجٍئخ اٹٮٍيٌبئٍخ ڇاٹٶٍپٍبئٍخ ڇاٹجٍڈٹڈعٍخ ڇاإلعزپب‪ٍ٥‬خ ڇاإلٱزٖبكٌخ ڇاٹضٲب٭ٍخ‬ ‫ڇاٹٍَبٍٍخ ‪ ،‬ڇٌزڂبڇٷ ر‪ٞ‬جٍٰ ٽ‪٦‬ٺڈٽبد ٭ى څنڃ اٹپغبالد اٹپ‪٦‬و٭ٍخ ڇاٹزى ٌزٮب‪٥‬ٸ ث‪ٚ٦‬چب ٽ‪ ٤‬اٹج‪. ٘٦‬‬ ‫♣ ڇ‪٥‬ٺټ اٹجٍئخ ٌ‪٦‬ڂى ثـ ‪ -1‬اٹپؾب٭‪٢‬خ ‪٥‬ٺى اٹجٍئخ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ؽَڀ إٍزضپبهڅب ڇ‪٥‬لٻ إڅلاهڅب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ڇٱبٌخ اٹپغزپ‪٦‬بد ٽڀ اَصبه اٹ‪ٚ‬بهح اٹزى رؾلس ثٮ‪٦‬ٸ اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ‪ ،‬أڇ ځزٍغخ ٹز‪٦‬بٽٸ اإلځَبٿ ‪ٍ٩‬و اٹَڈډ ٽ‪ ٤‬اٹجٍئخ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ثٍئخ اإلځَبٿ ‪ :‬څى اإل‪ٝ‬به اٹنډ ٌؾٍب ٭ٍڄ ٽ‪ٍ٩ ٤‬وڃ ٽڀ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ڇٌؾٖٸ ٽڂچب ‪٥‬ٺى ٽٲڈٽبد ؽٍبرڄ ‪.‬‬ ‫♣ رْزپٸ ثٍئخ اإلځَبٿ ‪٥‬ٺى صالس عڈاځت هئٍٍَخ څى ‪:‬‬ ‫أ ) اٹجٍئخ اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ‪ :‬اٹزى ٌْزوٳ ٭ٍچب اإلځَبٿ ٽ‪ٍ ٤‬بئو اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪.‬‬ ‫ة) اٹجٍئخ اإلعزپب‪ٍ٥‬خ ‪ :‬اٹزى ٌْزوٳ ٭ٍچب اإلځَبٿ ٽ‪ ٤‬أٱواځڄ ٽڀ ثڂى اٹجْو ‪.‬‬ ‫ط) اٹجٍئخ اٹزٶڂڈٹڈعٍخ ‪ :‬اٹزى ٕڂ‪٦‬چب اإلځَبٿ ث‪٦‬ٺپڄ ڇرٲلٽڄ ‪.‬‬ ‫♣ إرَب‪ ٣‬ٽٮچڈٻ اٹجٍئخ ‪ :‬ٹټ ٌ‪٦‬ل ٽٮچڈٻ اٹجٍئخ ٽٲٖڈهاً ‪٥‬ٺى اٹجٍئخ اٹپؾٺٍخ ‪،‬ڇإځپب إٽزل إٹى اٹجٍئخ اإلٱٺٍپٍخ ‪،‬ڇاٹ‪٦‬بٹپٍخ ‪،‬ؽزى ّپٸ اٹٶڈٿ ٵٺڄ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹؾٍڈډ‬ ‫♣ اٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹؾٍڈډ ‪ :‬څڈ اٹؾٍي اٹنډ رڈعل ٭ٍڄ اٹؾٍبح ڇٌپزل ٽڀ أٵجو ‪٥‬پٰ رڈعل ثڄ اٹؾٍبح ٭ى اٹجؾبه إٹى أٱٖى إهرٮب‪ ٣‬رڈعل ‪٥‬ٺٍڄ‬ ‫اٹؾٍبح ٭ى اٹغجبٷ ‪.‬‬ ‫♣ الٌيٌل أٱٖى ٍپٴ ٹٺ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹؾٍڈډ ‪٥‬ڀ ‪ 14‬ٵټ ڇٌْپٸ عپٍ‪ ٤‬اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ڇأعياء ٽڀ اٹٲْوح األه‪ٍٙ‬خ ڇاٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹپبئى ڇاٹ‪ٞ‬جٲبد اٹَٮٺى‬ ‫ٽڀ اٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹچڈائى ‪ ،‬ڇڅى رڈ٭و اٹْوڇ‪ ٛ‬ڇاٹ‪٢‬وڇ‪ ٫‬اٹپالئپخ ٹؾٍبح څنڃ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪٥‬ٺى األهٗ ‪.‬‬ ‫♣ ڇؽلح ثڂبء اٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹؾٍڈډ ‪ :‬څى اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى ( اٹجٍئى ) ‪.‬‬ ‫♣ أٽضٺخ اٹڂ‪٢‬ټ اإلٌٶڈٹڈعٍخ ‪ :‬اٹ‪٪‬بثخ ‪ ،‬اٹٖؾواء ‪ ،‬اٹڈاؽخ ‪ ،‬اٹڂچو ‪ ،‬اٹجؾو ڇ‪ٍ٩‬وڅب ‪ .‬ڇڅنڃ اٹڂ‪٢‬ټ عپٍ‪٦‬چب ٌزٶڈٿ ٽڂچب اٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹؾٍڈډ ‪.‬‬

‫ر‪٦‬وٌ‪ ٬‬اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى‬ ‫أ ) اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ‪ :‬څڈ ڇٕ‪ ٬‬ٵٸ ٽبٌز‪٦‬ٺٰ ثبٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ڇاٹپٶڈځبد ‪ٍ٩‬و اٹؾٍخ ڇٽبثٍڂچب ٽڀ رٮب‪٥‬الد ڇرجبكالد ‪ ( .‬ث‪ٞ‬وٌٲخ ٵپٍخ ) ‪.‬‬ ‫ڇڅنا اٹپٮچڈٻ ‪٥‬ٺى عبځت ٵجٍو ٽڀ اٹڂٮ‪ ٤‬ألځڄ ٌپٶڂڂب ٽڀ كهاٍخ روٵٍت اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ڇرٮب‪٥‬الرڄ ث‪ٞ‬وٯ ٵپٍخ ‪.‬‬ ‫ة) اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ‪ :‬څڈ ٽڂ‪٢‬ڈٽخ إٌٶڈٹڈعٍخ ٽ‪٦‬ٲلح ٽڀ ‪٥‬پٺٍبد ٽزْبثٶخ ڇٽزواث‪ٞ‬خ رزپٍي ثبٹ‪٦‬لٌل ٽڀ اٹپَبهاد اٹزى رؤكډ إٹى ر‪ٍ٪‬و ٽ‪٦‬لالد ځپڈ‬ ‫اٹغپب‪٥‬بد اٹؾٍخ ڇرٖٸ ثچب إٹى ؽبٹخ ٽَزٲوح ٽڀ اٹزڈاىٿ ٭ى إ‪ٝ‬به اٹڂ‪٢‬بٻ ٵٶٸ ‪ ( .‬څنا اٹز‪٦‬وٌ‪ ٬‬ثٺ‪٪‬خ اٹ‪ٞ‬بٱخ ) ‪.‬‬ ‫♣ اٹزؾلډ اٹنډ ٌڈاعچڄ اإلٌٶڈٹڈعٍڈٿ‪ -1 :‬ٽ‪٦‬و٭خ ٽبٌلڇه ٭ى اٹڂ‪٢‬ټ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ٽ‪٦‬و٭خ ٵٍ‪ ٬‬رز‪ٍ٪‬و څنڃ اٹڂ‪٢‬ټ ثپوڇه اٹيٽڀ ‪.‬‬ ‫ڇاٹڈاٱ‪ ٤‬أځڄ رؾل ٵجٍو ٭پب ٌزټ ٭ى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ څڈ أٽو ‪٥‬ٺى عبځت ٵجٍو ٽڀ اٹز‪٦‬ٲٍل ألٿ اإلځَبٿ عيء ٽڀ‬ ‫اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى ڇٹڄ رؤصٍو آفن ٭ى اإلىكٌبك ‪.‬‬ ‫♣ أڅپٍخ كهاٍخ اٹڂ‪٢‬ټ اإلٌٶڈٹڈعٍخ ‪ :‬ٽڀ اٹپچټ كهاٍخ څنڃ اٹڂ‪٢‬ټ ڇ‪٥‬الٱزچب ثبإلځَبٿ ألٿ ؽٍبرڂب ٽزڈٱٮخ ‪٥‬ٺى ٍالٽخ څنڃ اٹڂ‪٢‬ټ ‪.‬‬ ‫♣ ڇٱل إٔجؾذ اٹڂ‪٢‬ټ اإلٌٶڈٹڈعٍخ ٽڈ‪ ٤ٙ‬إڅزپبٻ اٹ‪٦‬ٺپبء كڇٿ إ‪٩‬ٮبٷ ٹلهاٍخ اٹٶبئڀ اٹؾى ٍڈاء ٵبٿ ځجبربً أڇ ؽٍڈاځبً ڇأصوڃ ٭ى اٹجٍئخ ‪ ،‬٭پب رَٮو‬ ‫‪٥‬ڂڄ كهاٍخ أډ ٵبئڀ ؽى ريٌل ٽڀ ٭چپڂب ٹلهاٍخ اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫فٖبئٔ اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى‬ ‫اٹقبٍٕخ‬

‫ت‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]2‬‬

‫اٹْوػ‬

‫♣ ٌڈعل ځڈ‪٥‬بٿ ٽڀ اٹپٶڈځبد ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى څپب ‪٥ :‬ڈاٽٸ ‪ٍ٩‬و ؽٍخ ‪٥ ،‬ڈاٽٸ ؽٍخ ‪.‬‬ ‫♣ أ ) اٹ‪٦‬ڈاٽٸ ‪ٍ٩‬و اٹؾٍخ ‪ :‬ر‪ٚ‬ټ اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹٮٍيٌبئٍخ ڇاٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹٶٍپٍبئٍخ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹٮٍيٌبئٍخ ‪ :‬څى ‪٥‬ڈاٽٸ اٹپڂبؿ ٵبٹؾواهح ڇاٹ‪ٚ‬ڈء ڇاٹوٌبػ ڇاٹپڈٱ‪ ٤‬ٽڀ ٍ‪ٞ‬ؼ اٹجؾو ڇف‪ٞ‬ڈ‪ ٛ‬اٹ‪٦‬وٗ ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ر‪٦‬لك‬ ‫‪ -2‬اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹٶٍپٍبئٍخ ‪ :‬څى ‪٥‬ڈاٽٸ رزڂبڇٷ اٹغبځت اٹٶٍپٍبئى ٵؤصو ىٌبكح أڇ ځٲٔ ث‪ ٘٦‬اٹ‪٦‬ڂبٕو ڇاٹپوٵجبد اٹٶٍپٍبئٍخ‬ ‫اٹپٶڈځبد‬ ‫اٹؾبٽ‪ٍٚ‬خ ڇاٹٲب‪٥‬لٌخ ڇأٽالػ اٹزوثخ ‪.‬‬ ‫♣ ة) اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹؾٍخ ‪ :‬ر‪ٚ‬ټ اٹٶبئڂبد اٹپڂزغخ ڇاٹپَزچٺٶخ ڇاٹپؾٺٺخ ڇڅى رؤصو ٭ى ث‪ٚ٦‬چب ڇ٭ى اٹجٍئخ ثڈعڄ ‪٥‬بٻ ڇر‪ٚ‬ټ‬ ‫صالس ٽغپڈ‪٥‬بد څى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اٹٶبئڂبد اٹپڂزغخ ٹٺ‪٪‬ناء ‪ :‬څى اٹڂجبربد اٹق‪ٚ‬واء اٹزى رؾڈٷ ‪ٝ‬بٱخ اٹْپٌ اإلّ‪٦‬ب‪ٍ٥‬خ إٹى ‪ٝ‬بٱخ ٵٍپٍبئٍخ ٽلفوح ٭ى‬ ‫اٹ‪٪‬ناء ‪٥‬ڀ ‪ٝ‬وٌٰ ‪٥‬پٺٍخ اٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى ڇر‪٦‬زپل ٍبئو اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪٥‬ٺى اٹڂجبربد‬ ‫اٹق‪ٚ‬واء ثٖڈهح ٽجبّوح أڇ ‪ٍ٩‬و ٽجبّوح ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹٶبئڂبد اٹپَزچٺٶخ ٹٺ‪٪‬ناء ‪ :‬څى اٹٶبئڂبد اٹزى ر‪٦‬زپل ‪٥‬ٺى اٹڂجبربد اٹق‪ٚ‬واء ٵ‪٪‬ناءً ٹچب ڇرڂٲَټ ٹڂڈ‪ٍ٥‬ڀ څپب ‪:‬‬ ‫♥ ؽٍڈاځبد ‪ْ٥‬جٍخ ‪ :‬څى ؽٍڈاځبد رز‪٪‬نډ ٽجبّوح ‪٥‬ٺى اٹڂجبربد ‪.‬‬ ‫♥ ؽٍڈاځبد ٽٮزوٍخ ( آٵالد ٹؾڈٻ ) ‪ :‬څى ؽٍڈاځبد رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺى ؽٍڈاځبد أفوډ ٍجٰ أٿ ر‪٪‬ند ‪٥‬ٺى‬ ‫اٹڂجبربد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اٹٶبئڂبد اٹپؾٺٺخ ‪ :‬څى ٵبئڂبد ٽغچوٌخ رزقن ٽڀ أعَبٻ اٹڂجبربد ڇاٹؾٍڈاځبد اٹپٍزخ ‪٩‬ناءً ٹچب ٭زؾٺٸ څنڃ األعَبٻ‬ ‫ٽَزپلح ٽڂچب اٹ‪ٞ‬بٱخ ڇرزوٳ األٽالػ ڇاٹپڈاك األفوډ ر‪٦‬ڈك إٹى اٹزوثخ ڇٽڀ أٽضٺزچب‬ ‫اٹجٶزٍوٌب اٹوٽٍخ ڇاٹٮ‪ٞ‬وٌبد ‪,‬‬ ‫♥ڇٌ‪ٞ‬ٺٰ ‪٥‬ٺى اٹٶبئڂبد اٹپؾٺٺخ اٹؾبهً ٹٺ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ ‪٥( :‬ٺٸ) ألځڄ ثلڇځچب الٌزټ رؾٺٸ ثٲبٌب اٹؾٍڈاځبد ڇاٹڂجبربد اٹپٍزخ‬ ‫٭چى اٹزى ر‪ٞ‬ٺٰ ٽوٵجبد ‪٥‬ڂبٕو اٹٶوثڈٿ ڇاٹٮڈٍٮڈه ڇاٹڂٍزوڇعٍڀ ڇ‪ٍ٩‬وڅب إٹى اٹزوثخ ٹٍ‪٦‬بك إٍزقلاٽچب ٭زؤٽڀ‬ ‫إٍزپواهٌخ اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى ‪.‬‬ ‫♣ ڇڅنڃ اٹ‪٦‬ڈاٽٸ عپٍ‪٦‬چب – ؽٍخ ڇ‪ٍ٩‬و ؽٍخ – ٹٍَذ ٽڂ‪٦‬يٹخ ‪٥‬ڀ ث‪ٚ٦‬چب ڇٹٶڂچب ٭ى رٮب‪٥‬ٸ ٽَزپو ڇڅى ثنٹٴ رْٶٸ ٵٍبځبً‬ ‫ٽزڈاىځبً ڇر‪ٞ٦‬ى عبځجبً ٵجٍواً ٽڀ اإلٍزٲواه ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ٽ‪٦‬ٲل ٹپب ٌؾزڈٌڄ ٽڀ ‪٥‬ڈاٽٸ ٭ٍيٌبئٍخ ڇٵٍپٍبئٍخ ڇٵبئڂبد ؽٍخ ٽزڂڈ‪٥‬خ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رڈعل ‪٥‬الٱبد ٽزجبكٹخ ڇٽزْبثٶخ ثٍڀ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ڇث‪ٚ٦‬چب ٽڀ عچخ ‪ ،‬ڇثٍڂچب ڇثٍڀ اٹ‪٦‬ڈاٽٸ ‪ٍ٩‬و اٹؾٍخ ٽڀ عچخ أفوډ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رْبثٴ‬ ‫‪ -3‬ڇٽ‪٦‬ڂى څنا ڇعڈك ّجٶخ ٽڀ اٹ‪٦‬الٱبد اٹ‪٪‬نائٍخ كافٸ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ‪.‬‬ ‫اٹ‪٦‬الٱبد‬ ‫‪ -4‬ر‪٦‬ٲٍل اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى څڈ أؽل اٹ‪٦‬ڈاٽٸ األٍبٍٍخ اٹالىٽخ ٹَالٽزڄ إم أځڄ ٌؾل ٽڀ ٽڀ أصو اٹز‪ٍ٪‬واد اإلٌٶڈٹڈعٍخ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إما رزبث‪٦‬ذ اٹز‪ٍ٪‬واد اٹجٍئٍخ ٭ئځچب رؾلس فٺقٺخ ٭ى رڈاىٿ اٹڂ‪٢‬بٻ ڇإٍزٲواهڃ ٹٮزوح ر‪ٞ‬ڈٷ أڇ رٲٖو ؽَت ٍجت اٹز‪ٍ٪‬و ‪.‬‬ ‫♣ إٍزٲواه اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى څڈ ٱلهرڄ ‪٥‬ٺى اٹ‪٦‬ڈكح إٹى ڇ‪٦ٙ‬ڄ األڇٷ ث‪٦‬ل أډ ر‪ٍ٪‬و ٌ‪ٞ‬وأ ‪٥‬ٺٍڄ كڇٿ ؽلڇس ر‪ٍ٪‬و أٍبٍى ٭ى رٶڈٌڂڄ‬ ‫♣ رزغڄ اٹڂ‪٢‬ټ اٹجٍئٍخ إٹى اإلٍزٲواه ڇمٹٴ ألٿ ر‪٦‬لك األځڈا‪ ٣‬اٹپٶڈځخ ٹٺڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ٌيٌل ٽڀ ‪٥‬الٱبرچب اٹپزجبكٹخ ٽپب ٌؤكډ إٹى‬ ‫‪ -3‬اإلٍزٲواه‬ ‫إٍزٲواه اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ڇؽلڇس رڈاىٿ ‪ٝ‬جٍ‪٦‬ى ثٍڈٹڈعى كافٺڄ ‪.‬‬ ‫ٽ‪٤‬‬ ‫♣ ‪٥‬ڂل ؽلڇس ر‪ٍ٪‬و ثٍَ‪ ٜ‬٭ى ث‪ ٘٦‬اٹ‪٦‬ڈاٽٸ ٭ئٿ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ٌزؤصو ثچنا ثچنا اٹز‪ٍ٪‬و ڇٹٶڂڄ ٍو‪٥‬بٿ ٽبٌ‪٦‬ڈك إٹى اإلٍزٲواه ‪.‬‬ ‫اٹٲبثٺٍخ ٹٺز‪ٍ٪‬و‬ ‫♣ أٽب إما ٵبٿ اٹز‪ٍ٪‬و ٵجٍواً ٭ئځڄ ٌؤكډ إٹى اإلفالٷ ثزڈاىٿ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹٲبئټ صټ ؽلڇس رڈاىٿ آفو علٌل ث‪٦‬ل اٹز‪ٍ٪‬و ‪.‬‬ ‫♣ ٽڀ فٖبئٔ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى أځڄ ٌَزقلٻ ٭‪ٚ‬الرڄ ٭ئما أفنځب اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹجؾوډ ٵپضبٷ ٭ئځڂب ځغل‬ ‫‪ -1‬األٍپبٳ رقوط ٭‪ٚ‬الد ‪ٚ٥‬ڈٌخ رَز‪٦‬پٸ ٭ى ر‪٪‬نٌخ اٹ‪ٞ‬ؾبٹت اٹزى رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺٍچب األٍپبٳ ڇڅٶنا ال رجٲى څنڃ اٹٮ‪ٚ‬الد‬ ‫‪ -4‬إٍزقلاٻ‬ ‫٭ى ٽبء اٹجؾو اٹنډ ٌ‪٢‬ٸ ٽؾزٮ‪٢‬بً ثٖٮبرڄ ‪.‬‬ ‫اٹٮ‪ٚ‬الد‬ ‫‪ -2‬اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ اٹجؾوٌخ رقوط صبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ ٭ى ‪٥‬پٺٍخ اٹزڂٮٌ ٭زَزقلٽڄ اٹڂجبربد اٹجؾوٌخ ٭ى ‪٥‬پٺٍخ اٹجڂبء‬ ‫اٹ‪ٚ‬ڈئى اٹنډ ٌڂزظ ‪٥‬ڂچب اٹپڈاك اٹ‪ٚ٦‬ڈٌخ ثبإل‪ٙ‬ب٭خ إٹى ‪٩‬بى األٵَغٍڀ اٹالىٻ ٹ‪٦‬پٺٍخ اٹزڂٮٌ ڇڅٶنا ر‪٢‬ٸ ځَجخ اٹ‪٪‬بىٌڀ‬ ‫صبثزخ ٭ى اٹپبء ‪.‬‬ ‫ځْب‪ : )1( ٛ‬اٹز‪٦‬و‪٥ ٫‬ٺى ٽٶڈځبد اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى‬ ‫♣ األكڇاد اٹپَزقلٽخ ‪٥ :‬لٍخ ٽٶجوح – ٱٮبى ثالٍزٍٴ – عبٵڈُ – ثو‪ٝ‬پبځبد ٕ‪ٍ٪‬وح – أٵٍبً ثالٍزٍٴ ٕ‪ٍ٪‬وح – ٽٲٍبً ‪ٝ‬ڈٷ (ٽزو) ‪.‬‬ ‫♣ ف‪ٞ‬خ اٹ‪٦‬پٸ ‪ٌ -1 :‬زټ رٲٍَټ اٹٮٖٸ إٹى ٽغپڈ‪٥‬بد ٽڀ ‪ 5‬أڇ ‪ٝ 6‬الة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رٲڈٻ ٵٸ ٽغپڈ‪٥‬خ ثيٌبهح إؽلډ اٹؾلائٰ أڇ ؽلٌٲخ اٹپلهٍخ أڇ أډ ځ‪٢‬بٻ ثٍئى ٱوٌت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رٲڈٻ ٵٸ عپب‪٥‬خ ث‪٦‬پٸ فوٌ‪ٞ‬خ ٹٺپڈٱ‪ ٤‬اٹنډ ريڇهڃ ‪٥‬ٺى ڇهٱخ ٽٶ‪٦‬جبد ماد أث‪٦‬بك ٽڂبٍجخ ٽ‪ ٤‬رؾلٌل أٽبٵڀ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ‬ ‫ڇاٹ‪٦‬ڈاٽٸ ‪ٍ٩‬و اٹؾٍخ ‪٥‬ٺى اٹقوٌ‪ٞ‬خ ڇ‪٥‬پٸ ٽٮزبػ ٹٺقوٌ‪ٞ‬خ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬رٲڈٻ ٵٸ ٽغپڈ‪٥‬خ ثوٕل اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹؾٍخ ڇاٹ‪ٍ٪‬و ؽٍخ ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى ٽڈ‪ ٤ٙ‬اٹلهاٍخ ڇرَغٍٸ اٹجٍبځبد ٭ى اٹغلڇٷ اٹزبٹى‬ ‫اٹوٽي اٹلاٷ ‪٥‬ٺى‬ ‫اٹڂَجخ اٹپئڈٌخ ٹٺؾٍي‬ ‫اٹٶبئڀ اٹؾى‬ ‫‪ٝ‬وٌٲخ اٹز‪٪‬نٌخ‬ ‫ځڈ‪ ٣‬اٹ‪٪‬ناء‬ ‫ٽٶبٿ ٽ‪ٍْ٦‬زڄ‬ ‫اٹٶبئڀ ٭ى اٹقوٌ‪ٞ‬خ‬ ‫اٹنډ ٌ‪ ٍِ٦‬٭ٍڄ‬ ‫ؽٍڈاٿ‬ ‫ځجبد‬

‫‪ -5‬ؽٺٸ اٹجٍبځبد ڇؽلك اٹ‪٦‬الٱبد ڇٵڈٿ ٍٺَٺزٍڀ ‪٩‬نائٍزٍڀ ‪ ،‬صټ ؽلك اٹپڂزظ ڇاٹپَزچٺٴ ڇاٹپؾٺٸ ‪ ،‬ڇڅٸ روډ اٹٶبئڂبد اٹپؾٺٺخ ثبٹ‪ٍ٦‬ڀ‬ ‫اٹپغوكح ؟ ڇٽبما ٌؾلس إما افزٮذ ‪ ،‬صټ ڇ‪ٙ‬ؼ رؤصٍو اٹ‪٦‬ڈاٽٸ ‪ٍ٩‬و اٹؾٍخ ‪٥‬ٺى اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪ ،‬ڇاٹ‪٦‬ٶٌ ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫♣ أڇالً ‪ :‬اٹ‪ٚ‬ڈء ڇرؤصٍوڃ اٹجٍئى ♣‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]3‬‬

‫♣ اٹ‪ٚ‬ڈء څڈاٹغيء اٹپوئى ٽڀ ‪ٝ‬بٱخ اٹْپٌ ڇڅڈ ٽڀ أڅټ اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹپؤصوح ٭ى اٹڂجبد ڇاٹؾٍڈاٿ ڇاٹْپٌ ٽٖله اٹ‪ٚ‬ڈء ڇاٹؾواهح ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى‬

‫اٹ‪٦‬پٺٍخ‬ ‫‪ -1‬اٹ‪ٚ‬ڈء ڇ‪٥‬پٺٍخ‬ ‫اٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى‬

‫‪ -2‬اٹ‪ٚ‬ڈءڇ‪٥‬پٺٍخ‬ ‫اإلځزؾبء‬

‫‪ -3‬اٹ‪ٚ‬ڈءڇ‪٥‬پٺٍخ‬ ‫اإلىڅبه٭ى اٹڂجبد‬

‫‪ -4‬اٹ‪ٚ‬ڈء ڇرڈىٌ‪٤‬‬ ‫اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ‬

‫‪ -5‬اٹ‪ٚ‬ڈء ڇځْب‪ٛ‬‬ ‫اٹؾٍڈاځبد‬

‫‪ -6‬اٹ‪ٚ‬ڈء ڇڅغوح‬ ‫اٹؾٍڈاځبد‬

‫رؤصٍو اٹ‪ٚ‬ڈء ‪٥‬ٺٍچب‬ ‫‪ -1‬الرزټ ‪٥‬پٺٍخ اٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى ٭ى اٹڂجبربد اٹق‪ٚ‬واء إال ٭ى ڇعڈك اٹ‪ٚ‬ڈء ‪.‬‬ ‫‪ٌ -2‬پزٔ اٹٶٺڈهڇ٭ٍٸ اٹپڈعبد اٹ‪ٚ‬ڈئٍخ اٹزى رٲ‪ ٤‬أ‪ٝ‬ڈاٹچب ثٍڀ (‪ )783 – 393‬ځبځڈٽزو ‪{ .‬اٹڂبځڈٽزو = ‪ } 13 × 1‬ٽزو ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رٲڈٻ اٹجالٍزٍلاد اٹق‪ٚ‬واء ث‪٦‬پٺٍخ ٕڂ‪ ٤‬اٹ‪٪‬ناء ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ؽٍش رزؾڈٷ اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹ‪ٚ‬ڈئٍخ إٹى ‪ٝ‬بٱخ ٵٍپٍبئٍخ ٭ى ‪٥‬پٺٍخ اٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ڇڅنڃ اٹ‪٦‬پٺٍخ څى األٍبً اٹنډ رَزپل ٽڂڄ اٹٶبئڂبد اٹپَزچٺٶخ ڇاٹپؾٺٺخ ٽبرؾزبط إٹٍڄ ٽڀ اٹ‪٪‬ناء ٹزڈٹٍل اٹ‪ٞ‬بٱخ‬ ‫♣اإلځزؾبء ‪ :‬څڈ اٹؾوٵخ اٹپڈٱ‪ٍ٦‬خ اٹزى رزټ كڇٿ إځزٲبٷ اٹڂجبد ځزٍغخ ځپڈڃ ٭ى إرغبڃ ٌؾلك ٽڈٱ‪ ٤‬اٹپؤصو ٽڀ اٹڂجبد ‪.‬‬ ‫أ ) ٌٶڈٿ اإلځزؾبء ٽڈعت إما ٵبٿ إرغبڃ اٹڂپڈ ٭ى ځٮٌ إرغبڃ اٹپؤصو ‪.‬‬ ‫ة) ٌٶڈٿ اإلځزؾبء ٍبٹت إما ٵبٿ إرغبڃ اٹڂپڈ ‪٥‬ٶٌ إرغبڃ اٹپؤصو ‪.‬‬ ‫♣ ٍبٯ اٹڂجبد ٽڈعت اإلځزؾبء اٹ‪ٚ‬ڈئى(‪٥‬ٺٸ) ڇمٹٴ ثَجت إٍز‪ٞ‬بٹخ فالٌب اٹَبٯ اٹج‪ٍ٦‬لح ‪٥‬ڀ اٹ‪ٚ‬ڈء ثلهعخ أٵجو ٽڀ اٹقالٌب‬ ‫اٹپڈاعچخ ٹٺ‪ٚ‬ڈء ؽٍش أځچب رَزغٍت ٹٺپڈاك اٹپؾٮيح ٹٺڂپڈ ( األٵٍَڂبد ) ٭ى اٹ‪٢‬الٻ أٵضو ٽڀ اٹ‪ٚ‬ڈء ‪.‬‬ ‫♣ ٌپو اٹڂجبد أصڂبء ځپڈڃ ثپوؽٺزٍڀ ٽززبث‪٦‬زٍڀ څپب ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ٽوؽٺخ اٹڂپڈ اٹق‪ٚ‬وډ ‪ :‬رڂٲَټ ٭ٍچب فالٌب اٹغڂٍڀ ‪٥‬ڂل إځجبد اٹجنڇه ٭ٍزٶڈٿ اٹغنه ڇاٹَبٯ ڇاألڇهاٯ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ٽوؽٺخ اإلىڅبه ڇاإلصپبه ‪ :‬رجلأ ث‪٦‬ل ٭زوح ٽڀ اٹڂپڈ اٹق‪ٚ‬وډ ځزٍغخ ؽلڇس رٮب‪٥‬الد كافٺٍخ ‪٥‬لٌلح ٌڂزظ ‪٥‬ڂچب رٶڈٌڀ األىڅبه‬ ‫ڇاٹضپبه ‪ .‬ڇڅبربٿ اٹپوؽٺزبٿ رزؤصواٿ ث‪٦‬ڈاٽٸ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ڇاٹزى ٱل رٶڈٿ ٽالءٽخ ٹؾلڇس اٹپوؽٺزٍڀ أڇ اٹڂپڈ اٹق‪ٚ‬وډ ٭ٲ‪ٜ‬‬ ‫♣ ٽضبٷ ‪ :‬ځجبد اٹٲپؼ ‪ٌ :‬يه‪٥ ٣‬بكح فالٷ ّچوډ أٵزڈثو ڇځڈ٭پجو ڇٌيڅو ٭ى ّچوډ ٽبهً ڇأثوٌٸ‬ ‫٭ئما رؤفود ىها‪٥‬زڄ ٹْچوډ ٭جواٌو ڇٽبهً ٭ئځڄ ٌڂپڈ ف‪ٚ‬وٌبً ٭ٲ‪ ٜ‬كڇٿ أٿ ٌيڅو ڇمٹٴ ٹ‪٦‬لٻ ٽالئپخ اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹجٍئٍخ‬ ‫ٹٺز‪ٍ٪‬واد اٹلافٺٍخ اٹالىٽخ ٹٶى ٌٖٸ اٹڂجبد إٹى ٽوؽٺخ اإلىڅبه ‪.‬‬ ‫♣ اٹزڈاٱذ اٹ‪ٚ‬ڈئى ‪ :‬څڈ اٹ‪٦‬الٱخ ثٍڀ ٭زورى اإل‪ٙ‬بءح ڇاإل‪١‬الٻ اٹزى ٌز‪٦‬وٗ ٹچپب اٹڂجبد ثبٹز‪٦‬بٱت ٵٸ ‪ٍ 24‬ب‪٥‬خ ‪.‬‬ ‫ڇاٹزڈاٱذ اٹ‪ٚ‬ڈئى اٹپڂبٍت ٹيها‪٥‬خ اٹڂجبد ٌ‪٦‬ل ‪٥‬ڂٖو أٍبٍى ٹإلىڅبه ڇاإلصپبه ث‪٦‬ل ڇٱذ ٽڂبٍت ‪.‬‬ ‫♣ رٲٍَټ اٹڂجبربد ؽَت ‪٥‬الٱزچب ثبٹزڈاٱذ اٹ‪ٚ‬ڈئى ‪ :‬أ ) ځجبربد رؾزبط إٹى ٭زوح إ‪ٙ‬بءح ‪ٝ‬ڈٌٺخ ڇ٭زوح إ‪١‬الٻ ٱٍٖوح ‪.‬‬ ‫ط) ځجبربد ال رزؤصو ٵضٍواً ث‪ٞ‬ڈٷ أڇ ٱٖو ٭زوح اإل‪ٙ‬بءح أڇ اإل‪١‬الٻ اٹپز‪٦‬بٱجزٍڀ ‪.‬‬ ‫ة) ځجبربد رؾزبط إٹى ‪٥‬ٶٌ مٹٴ ‪.‬‬ ‫♣ ٌؤصو اٹ‪ٚ‬ڈء ‪٥‬ٺى رڈىٌ‪ ٤‬اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ٭ى اٹپبء ڇ‪٥‬ٺى اٹٍبثَخ ‪:‬‬ ‫أ ) ٭ى اٹپبء ٌؾلك اٹ‪٦‬پٰ اٹنډ ٌٖٸ إٹٍڄ اٹ‪ٚ‬ڈء ڇعڈك ځڈ‪ٍ٥‬بد ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ٽڀ اٹٶبئڂبد ٵبٹڂجبربد اٹڈ‪٥‬بئٍخ ڇاٹ‪ٞ‬ؾبٹت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اٹڂجبربد اٹڈ‪٥‬بئٍخ ٭ى اٹپبء اٹ‪٦‬نة ‪ :‬رٶڈٿ ‪٩‬نائچب ؽزى ‪٥‬پٰ ‪ 13‬ٽزو ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹ‪ٞ‬ؾبٹت اٹجڂٍخ ‪ :‬رٶڈٿ ‪٩‬نائچب ؽزى ‪٥‬پٰ ‪ 15‬ٽزو ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اٹ‪ٞ‬ؾبٹت اٹؾپواء ‪ :‬رٶڈٿ ‪٩‬نائچب ؽزى ‪٥‬پٰ ‪ 25‬ٽزو ألځچب رؾزبط ٹٶپٍخ ‪ٙ‬ڈء ٱٺٍٺخ ځَجٍبً ( أٱٸ ٽڀ اٹ‪ٞ‬ؾبٹت اٹجڂٍخ )‬ ‫‪ -4‬اٹ‪ٞ‬ؾبٹت اٹپضجزخ ‪٥‬ٺى اٹٲب‪ : ٣‬ڇ‪ٝ‬و٭چب اَفو ٍبئت رَز‪ ٤ٍٞ‬أٿ رڂپڈ ‪٥‬ڂل ‪٥‬پٰ ‪ 123‬ٽزو ‪.‬‬ ‫♣ ڇٽ‪٦‬ڂى څنا أٿ اٹ‪ٚ‬ڈء ٌزؾٶټ ٭ى رڈىٌ‪ ٤‬اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪٥‬ڂل ٽقزٺ‪ ٬‬األ‪٥‬پبٯ ‪.‬‬ ‫ة) ‪٥‬ٺى اٹٍبثَخ ‪ٌ :‬ز‪ٚ‬ؼ رؤصٍو اٹ‪ٚ‬ڈء ‪ ٥‬ٺى رڈىٌ‪ ٤‬اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪٥‬ٺى اٹٍبثَخ ٌڈ‪ٙ‬ڈػ ‪٥‬ڂلٽب ځٲبهٿ ثٍڀ ٽڂ‪ٞ‬ٲخ ٕؾواڇٌخ‬ ‫ڇٽڂ‪ٞ‬ٲخ ‪٩‬بثبد إٍزڈائٍخ ځغل اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ رزٶٍ‪ ٬‬ؽَت اٹپڂ‪ٞ‬ٲخ اٹزى ر‪ ٍِ٦‬٭ٍچب ‪:‬‬ ‫٭بٹٖؾواء رزپٍي ثيٌبكح ٵپٍخ اٹ‪ٚ‬ڈء ڇإهرٮب‪ ٣‬كهعخ اٹؾواهح ڇإځقٮبٗ اٹو‪ٝ‬ڈثخ اٹڂَجٍخ ‪.‬‬ ‫ثٍڂپب اٹ‪٪‬بثبد اإلٍزڈائٍخ ځ‪٢‬وأً ٹٶضب٭خ ځجبربرچب رپزبى ثٲٺخ اٹ‪ٚ‬ڈء أٍٮٸ األّغبه اٹ‪ٚ‬قپخ ڇإهرٮب‪ ٣‬اٹو‪ٝ‬ڈثخ اٹڂَجٍخ ٭ٍچب ‪.‬‬ ‫♣ أ ) ‪ٙ‬ڈء اٹْپٌ ‪ٌ :‬ؤصو ‪٥‬ٺى ځْب‪ ٛ‬اٹؾٍڈاځبد ڇٌپٶڀ رٲٍَټ څنا اٹڂْب‪ ٛ‬إٹى ‪ 4‬٭زواد ‪ٙ‬ڈئٍخ فالٷ اٹٍڈٻ څى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬٭زوح اٹٮغو ‪ :‬ڇ٭ٍچب ٌٲٸ ځْب‪ ٛ‬اٹؾٍڈاځبد اٹٺٍٺٍخ رلهٌغٍبً صټ ر‪٦‬ڈك إٹى ٽالعئچب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬٭زوح اٹڂچبه ‪ :‬ڇ٭ٍچب رڂْ‪ ٜ‬اٹؾٍڈاځبد اٹڂچبهٌخ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬٭زوح اٹ‪ : َٰ٪‬ڇ٭ٍچب ٌٲٸ ځْب‪ ٛ‬اٹؾٍڈاځبد اٹڂچبهٌخ رلهٌغٍبً صټ ر‪٦‬ڈك إٹى ٽالعئچب ‪.‬‬ ‫‪ -4‬٭زوح اٹٺٍٸ ‪ :‬ڇ٭ٍچب رڂْ‪ ٜ‬اٹؾٍڈاځبد اٹٺٍٺٍخ ‪.‬‬ ‫♣ ة) ‪ٙ‬ڈء اٹٲپو ‪ ً :‬ٹڄ رؤصٍو ٽٺپڈً ‪٥‬ٺى أؽٍبء اٹْڈا‪ٝ‬ىء اٹجؾوٌخ اٹزى رز‪٦‬وٗ ٹٺپل ڇاٹغنه ‪ ،‬٭چنڃ األؽٍبء رٶڈٿ ځٍْ‪ٞ‬خ‬ ‫‪٥‬ڂلٽب ر‪٪‬پوڅب ٽٍبڃ اٹپل ڇرٖجؼ ‪ٍ٩‬و ځٍْ‪ٞ‬خ ‪٥‬ڂل ر‪٦‬و‪ٙ‬چب ٹٺغنه ‪.‬‬ ‫♣ اٹچغوح ‪ :‬څى ‪١‬بڅوح ؽٍڈٌخ ماد ‪ٝ‬جٍ‪٦‬خ كڇهٌخ رزټ ثئځزٲبٷ عپب‪٥‬خ ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ٽڀ اٹؾٍڈاځبد فالٷ أڇٱبد أڇ ٽڈاٍټ ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ٽڀ‬ ‫ٽٶبٿ َفو ‪ .‬ڇرزپٍي اٹچغوح ثٖٮبد ثٍئٍخ كڇهٌخ رزٶوه ٌڈٽٍبً أڇ ٽڈٍپٍبً أڇ ٍڂڈٌبً أڇ ٵٸ ث‪ٍ ٤ٚ‬ڂڈاد ‪.‬‬ ‫‪9-‬‬

‫اٹچغوح اٹٍڈٽٍخ‬ ‫♣ څى إځزٲبٷ ث‪ ٘٦‬اٹؾٍڈاځبد ٽڀ ٽٶبٿ َفو ٵٸ ٌڈٻ ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رز‪ٚ‬ؼ ٭ى اٹؾٍڈاځبد اٹجوٌخ اٹزى ر‪ ٍِ٦‬ٽغزپ‪٦‬خ ٵبٹ‪ٖ٦‬ب٭ٍو اٹزى‬ ‫رچبعو ٌڈٽٍبً إٹى أٽبٵڀ ر‪٪‬نٌزچب صټ ر‪٦‬ڈك إٹى أ‪ْ٥‬بّچب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬٭ى اٹجؾبه ڇاٹپؾٍ‪ٞ‬بد ‪ :‬أ) اٹٲْوٌبد اٹچبئپخ رچج‪ ٜ‬إٹى ‪٥‬پٰ ‪ 27‬ٽزو ٭ى اٹڂچبه‬ ‫څوثبً ٽڀ ٽڀ األّ‪٦‬خ ٭ڈٯ اٹجڂٮَغٍخ صټ ر‪٦‬ڈك ٹٍالً إٹى اٹَ‪ٞ‬ؼ ‪.‬‬ ‫ة) ث‪ ٘٦‬األٍپبٳ رقوط ٽڀ اٹپٍبڃ اٹ‪٦‬پٍٲخ ٹٍالً ٹٺپٍبڃ اٹ‪ٚ‬ؾٺخ ٹڈ‪ ٤ٙ‬اٹجٍ٘ صټ‬ ‫ر‪٦‬ڈك إٹى اٹپٍبڃ اٹ‪٦‬پٍٲخ ځچبهاً‪ .‬رزجبٌڀ إٍزغبثخ اٹؾٍڈاځبد اٹپبئٍخ ؽَت ‪ :‬اٹؾبٹخ‬ ‫اٹٮٍَڈٹڈعٍخ ڇاٹ‪٦‬پٰ ڇاٹپڈٍټ ڇاٹپوؽٺخ اٹزى ٌپوثچب اٹٶبئڀ اٹؾى ٽڀ ربهٌـ ؽٍبرڄ‬

‫اٹچغوح اٹپڈٍپٍخ‬

‫‪.‬‬

‫♣ څى إځزٲبٷ ث‪ ٘٦‬اٹؾٍڈاځبد ٽڀ ٽٶبٿ َفو ٭ى ٽڈاٍټ ٽ‪ٍ٦‬ڂخ‬ ‫‪ -1‬څغوح اٹَالؽ‪ ٬‬اٹٖؾواڇٌخ اٹزى رزغپ‪ ٤‬٭ى أځٮبٯ‬ ‫‪ٝ‬ڈٌٺخ رؾذ األهٗ ٭ى اٹْزبء صټ رقوط ٽڂچب ٭ى اٹوثٍ‪ ٤‬ڇڅٶنا‬ ‫‪ -2‬څغوح اٹ‪ٍٞ‬ڈه ‪٦ٌ :‬زجو ‪ٝ‬ڈٷ ٭زوح اٹڂچبه ( ىٌبكرچٮى اٹوثٍ‪٤‬‬ ‫ڇځٲٖڄ ٭ى اٹقوٌ‪٥) ٬‬بٽالً څبٽبً ٭ى إ‪ٝ‬الٯ اٹچغوح ثْٶٸ ٽڂز‪٢‬ټ‬ ‫ڇكڇهډ ٭ٲل صجذ أٿ ‪ٝ‬ڈٷ ٭زوح اٹڂچبه ٌؤصو ٭ى ځْب‪ ٛ‬اٹ‪ٍٞ‬ڈه‬ ‫اٹنډ ٌؤصو ثلڇهڃ ٭ى ؽغټ اٹ‪٪‬لك اٹغڂٍَخ اٹنډ ٌيكاك ثيٌبكح‬ ‫‪ٝ‬ڈٷ ٭زوح اٹڂچبه ڇٌٲٸ ثڂٲٖبځچب ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]4‬‬

‫♣ صبځٍبً ‪ :‬كهعخ اٹؾواهح ڇرؤصٍوڅب اٹجٍئ ♣‬

‫♣ ٌزغٺى رؤصٍو كهعخ اٹؾواهح ثڈ‪ٙ‬ڈػ ‪٥‬ڂلٽب ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ځٲبهٿ ثٍڀ األؽٍبء اٹزى ر‪٥ ٍِ٦‬ڂل أؽل اٹٲ‪ٞ‬جٍڀ ڇرٺٴ اٹزى ر‪ ٍِ٦‬٭ى اٹپڂ‪ٞ‬ٲخ اٹؾبهح االٍزڈائٍخ‬ ‫‪ -2‬أڇ ‪٥‬ڂلٽب ځٲبهٿ ثٍڀ ٭ب‪٥‬ٺٍخ اٹڂپڈ ڇاٹزٶبصو ٭ى ٭ٖٸ اٹٍٖ‪ ٬‬ڇ٭ٖٸ اٹْزبء ‪.‬‬ ‫♣ ڇرزؤصو څنڃ اٹٮب‪٥‬ٺٍخ رؤصواً ڇا‪ٙ‬ؾبً إما ٵبځذ كهعخ اٹؾواهح أٱٸ ٽڀ اٹٖٮو اٹپئڈډ أڇ أ‪٥‬ٺى ٽڀ ‪o53‬ٻ ‪.‬‬ ‫♣ ‪ٍ٩‬و أٿ څڂبٳ ث‪ ٘٦‬األؽٍبء اٹپغچوٌخ اٹزى رزؾپٸ كهعبد ؽواهح رٲٸ ‪٥‬ڀ اٹٖٮو ڇأفوډ رزؾپٸ كهعبد ؽواهح أ‪٥‬ٺى ٽڀ ‪o53‬ٻ ‪.‬‬ ‫ڇمٹٴ ألٿ ٭ب‪٥‬ٺٍخ اٹٶبئڀ اٹؾً ٌؾلكڅب اٹپلډ اٹنډ ٌجٲى ٭ٍڄ اٹجوڇرڈثالىٻ ؽٍبً ‪.‬‬

‫♣ إٍزغبثخ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ٹلهعبد اٹؾواهح ‪ٍ٩‬و اٹپڂبٍجخ ♣‬ ‫♣ ‪٥‬ڂلٽب رٖجؼ كهعخ اٹؾواهح ‪ٍ٩‬و ٽڂبٍجخ ٱٺٍالً ٭ى اٹڈٍ‪ ٜ‬اٹنډ ٌ‪ ٍِ٦‬٭ٍڄ اٹٶبئڀ اٹؾى څجڈ‪ٝ‬بً أڇ ٕ‪٦‬ڈكاً ٭ئځڄ ٌٺغؤ إٹى ‪ :‬اٹَٶڈٿ أڇ اٹچغوح ‪،‬‬ ‫♣ أڇالً ‪ :‬اٹَٶڈٿ ‪ :‬څڈ ؽبٹخ ٌپو ثچب اٹٶبئڀ اٹؾډ‪٦‬ڂلٽب رٖجؼ كهعخ اٹؾواهح ‪ٍ٩‬و ٽڂبٍجخ ڇٌٶبك ٌڂ‪٦‬لٻ ٭ٍچب اٹڂْب‪ ٛ‬اٹؾٍڈډ ألعچيح اٹغَټ‬ ‫ثئٍزضڂبء األعچيح اٹ‪ٚ‬وڇهٌخ ٹؾٍبرڄ ‪ ،‬ڇٽڀ أٽضٺزڄ ٽبٌٺى ‪:‬‬

‫اٹٶبئڀ اٹؾى‬

‫ځڈ‪ ٣‬اٹَٶڈٿ‬

‫رٺغؤ إٹى رٶڈٌڀ اٹغواصٍټ‬ ‫♣ اٹجٶزٍوٌب‬ ‫رٺغؤ إٹى رٶڈٌڀ اٹؾڈٌٖالد‬ ‫♣ اٹؾٍڈاځبد األڇٹٍخ‬ ‫رٺغؤ إٹى اٹجٍبد اٹْزڈډ‬ ‫♣ اٹجوٽبئٍبد ڇاٹيڇاؽ‪٬‬‬ ‫رٺغؤ إٹى اٹقپڈٷ اٹٍٖٮى‬ ‫♣ اٹؾْواد ڇاٹوفڈٌبد‬ ‫♣ ٱبهٿ ثٍڀ اٹجٍبد اٹْزڈډ ڇاٹقپڈٷ اٹٍٖٮى ‪ .‬كڇه أڇٷ ‪. 2311‬‬

‫كهعخ اٹؾواهح‬ ‫‪٥‬ڂلٽب رٶڈٿ كهعخ اٹؾواهح ‪ٍ٩‬و ٽڂبٍجخ ‪.‬‬ ‫‪٥‬ڂلٽب رٶڈٿ كهعخ اٹؾواهح ‪ٍ٩‬و ٽڂبٍجخ ‪.‬‬ ‫‪٥‬ڂلٽب رٶڈٿ كهعخ اٹؾواهح ٽڂقٮ‪ٚ‬خ ٭ى اٹْزبء ‪.‬‬ ‫‪٥‬ڂلٽب رٶڈٿ كهعخ اٹؾواهح ٽورٮ‪٦‬خ ٭ى اٹٍٖ‪. ٬‬‬

‫اٹقپڈٷ اٹٍٖٮى‬ ‫اٹجٍبد اٹْزڈډ‬ ‫♣ څڈ ځڈ‪ ٣‬ٽڀ اٹَٶڈٿ رٺغؤ إٹٍڄ اٹؾْواد ڇاٹوفڈٌبد‬ ‫♣ څڈ ځڈ‪ ٣‬ٽڀ اٹَٶڈٿ رٺغؤ إٹٍڄ اٹجوٽبئٍبد ڇاٹيڇاؽ‪٬‬‬ ‫♣ ٍججڄ إهرٮب‪ ٣‬كهعخ اٹؾواهح ٭ى اٹڈٍ‪ ٜ‬اٹنډ ر‪ٍِ٦‬‬ ‫♣ ٍججڄ إځقٮبٗ كهعخ اٹؾواهح ٭ى اٹڈٍ‪ ٜ‬اٹنډ‬ ‫٭ٍڄ ٭ى ٭ٖٸ اٹٍٖ‪ ٬‬٭زٖجؼ ‪ٍ٩‬و ٽڂبٍجخ ‪ ،‬ڇرزڈٱ‪ ٬‬ٽ‪٢٦‬ټ‬ ‫ر‪ ٍِ٦‬٭ٍڄ ٭ى ٭ٖٸ اٹْزبء ٭زٖجؼ ‪ٍ٩‬و ٽڂبٍجخ ‪ ،‬ڇرزڈٱ‪٬‬‬ ‫أعچيح اٹغَټ ‪٥‬ڀ اٹ‪٦‬پٸ ‪٥‬لا اٹ‪ٚ‬وڇهٌخ ٹٺؾٍبح ‪.‬‬ ‫ٽ‪٢٦‬ټ أعچيح اٹغَټ ‪٥‬ڀ اٹ‪٦‬پٸ ‪٥‬لا اٹ‪ٚ‬وڇهٌخ ٹٺؾٍبح ‪.‬‬ ‫♣ صبځٍبً اٹچغوح ‪ :‬رٺغؤ إٹٍچب ث‪ٚ٦‬بٹؾٍڈاځبد األفوډ ؽٍش رچبعو ٹپڂب‪ ٰٝ‬رٶڈٿ كهعخ ؽواهرچب أٵضو ٽالئپخ ٹچب ‪.‬‬ ‫♣ اٹقٖبئٔ اٹؾواهٌخ ٹٺجٍئبد اٹپبئٍخ ( ٹٺپبء ) ♣‬ ‫♣ ٌپزبى اٹپبء ثقٖبئٔ ؽواهٌخ ٌڂٮوك ثچب ‪٥‬ڀ ثبٱى اٹَڈائٸ ڇڅنڃ اٹقڈآ رزٺقٔ ٭ٍپب ٌٺى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اٹز‪ٍ٪‬و اٹؾواهډ ٭ى اٹپبء ٌؾلس ثج‪ٜ‬ء ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ٽلډ اٹز‪ٍ٪‬و ٭ى كهعبد اٹؾواهح ٌٶڈٿ ٕ‪ٍ٪‬واً ‪.‬‬ ‫‪ٌٍَٞ -3‬و رجبٌڀ كهعبد اٹؾواهح ٭ى ٽٍبڃ اٹپؾٍ‪ٞ‬بد ثٍڀ اٹپڂب‪ ٰٝ‬اإلٍزڈائٍخ ڇاٹٲ‪ٞ‬جٍخ‪٥‬ٺى رڈىٌ‪ ٤‬اٹ‪٦‬لٌل ٽڀ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪.‬‬ ‫‪ٌ -4‬ڈعل رلهط ؽواهډ ٭ى اٹپبء ‪ :‬٭ٺڈ إرقنځب إؽلډ اٹجؾٍواد ٵپضبٷ ٹنٹٴ ٍڂغل أٿ رڈىٌ‪ ٤‬اٹؾواهح ٭ى ٽٍبڅچب ٌقزٺ‪ ٬‬ثئفزال‪٫‬‬ ‫اٹپڈٍټ ٵپب ٌٺى ‪:‬‬ ‫أ ) ٭ى ٭ٖٸ اٹٍٖ‪ : ٬‬رورٮ‪ ٤‬كهعخ ؽواهح اٹپٍبڃ اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ ثٍڂپب رٶڈٿ كهعخ ؽواهح ٽٍبڃ اٹٲب‪ ٣‬ٽڂقٮ‪ٚ‬خ‬ ‫ة) ٭ى ٭ٖٸ اٹْزبء ‪ٌ :‬ؾلس اٹ‪٦‬ٶٌ ‪ ،‬ڇٽب إٿ رڂقٮ٘ كهعخ ؽواهح اٹپٍبڃ اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ إٹى ‪ o3‬ٻ ٌزپلك اٹپبء‬

‫ڇرٖجؼ ٵضب٭زڄ أٱٸ ( رپلك ّبم ث‪٦‬ٶٌ عپٍ‪ ٤‬اٹَڈائٸ ) ٭ٍ‪ٞ‬ٮڈ ‪٥‬ٺى اٹَ‪ٞ‬ؼ‬ ‫صټ ٌزغپل ٽپب ٌؾب٭‪٥ ٠‬ٺى األؽٍبء اٹپبئٍخ أٍٮٺڄ ٽڀ اٹزغپل ‪.‬‬ ‫♣ أٽضٺخ ٹٺڂ‪٢‬ټ اإلٌٶڈٹڈعٍخ‪ٍ :‬ڈ‪ ٫‬ځلهً ٽضبٹٍڀ ‪ ،‬اٹجؾو ٵڂ‪٢‬بٻ ثٍئى ثؾوډ ‪ ،‬ڇاٹٖؾواء ٵڂ‪٢‬بٻ ثٍئى ثوډ ‪.‬‬

‫♣ ‪ -1‬اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹجؾوډ ♣‬ ‫♣ ‪ -1‬ر‪ٞ٪‬ى ٽٍبڃ اٹجؾبه ڇاٹپؾٍ‪ٞ‬بد ڇاٹقٺغبٿ ڇاألځچبه ؽڈاٹى ‪ %72‬ٽڀ ٍ‪ٞ‬ؼ األهٗ ٭ٍپب ٌ‪٦‬و‪ ٫‬ثبٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹپبئى ‪ ،‬ڇرٶڈٿ ثٍئبد ٽڂبٍجخ ٹٶضٍو ٽڀ‬ ‫األؽٍبء اٹڂجبرٍخ ڇاٹؾٍڈاځٍخ ڇاٹلٱٍٲخ ‪.‬‬ ‫♣ ‪ -2‬ثٍئخ اٹجؾبه رْٶٸ ثٍئخ صبثزخ ځَجٍبً ‪٥‬ڀ اٹجٍئبد األه‪ٍٙ‬خ ‪ :‬ألٿ ٽٍبڃ اٹجؾبه ڇاٹپؾٍ‪ٞ‬بد ٽزٖٺخ ٽ‪ ٤‬ث‪ٚ٦‬چب ث‪٦‬ٶٌ اٹجٍئبد األه‪ٍٙ‬خ اٹزى رزٮبڇد ٭ى‬ ‫‪١‬وڇ٭چب اٹٮٍيٌبئٍخ ڇاٹٶٍپٍبئٍخ ڇاٹجٍڈٹڈعٍخ ځ‪٢‬واً إلځٮٖبٹچب ‪٥‬ٺى ّٶٸ ٱبهاد ڇعيه ٽزجب‪٥‬لح ‪.‬‬ ‫♣ ‪ٌ -3‬پٶڀ كهاٍخ اٹجؾبه ٵڂ‪٢‬بٻ ثٍئى ٽزٖٸ أڇ كهاٍزچب ‪٥‬ٺى ّٶٸ أځ‪٢‬پخ إٔ‪٪‬و ٵبٹجٍئخ اٹَبؽٺٍخ أڇ اٹ‪٦‬پٍٲخ أڇ ٭ى عيء ٽ‪ٍ٦‬ڀ ٽڀ أډ ثؾو أڇ ٽؾٍ‪ٜ‬‬ ‫ؽَت اٹ‪٢‬وڇ‪ ٫‬٭ى ٵٸ ٽڂچب ‪.‬‬

‫♣ أڇالً ‪ :‬اٹ‪٦‬ڈاٽٸ ‪ٍ٩‬و اٹؾٍخ (اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ڇاٹٶٍپٍبئٍخ) اٹزى رزؾٶټ ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹجؾوډ ♣‬ ‫‪ -1‬اٹپؾزڈډ اٹپٺؾى ‪ -2‬كهعبد اٹؾواهح ‪ّ -3‬لح اإلٍز‪ٚ‬بءح ‪٥ -4‬پٰ اٹپبء ‪ ٜ٪ٙ -5‬اٹپبء ‪ - 6‬ؽوٵخ اٹپبء ‪ -7‬ڇ٭وح اٹپ‪٪‬نٌبد ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫‪ -1‬اٹپؾزڈډ اٹپٺؾى ‪ -2‬كهعبد اٹؾواهح ‪ّ -3‬لح اإلٍز‪ٚ‬بءح ‪٥ -4‬پٰ اٹپبء ‪ ٜ٪ٙ -5‬اٹپبء‬

‫اٹ‪٦‬بٽٸ‬

‫‪ -1‬اٹپؾزڈډ‬ ‫اٹپٺؾى‬

‫‪ -2‬كهعبد‬ ‫اٹؾواهح‬

‫‪ّ -3‬لح‬ ‫اإلٍز‪ٚ‬بءح‬

‫‪٥ -4‬پٰ‬ ‫اٹپبء‬ ‫‪ٜ٪ٙ -5‬‬ ‫اٹپبء‬ ‫‪ -6‬ؽوٵخ‬ ‫اٹپبء‬ ‫‪ -7‬ڇ٭وح‬ ‫اٹپ‪٪‬نٌبد‬

‫رؤصٍوڃ ‪٥‬ٺى ال‬ ‫اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹجؾوډ‬

‫ت‬

‫‪01222760971‬‬

‫‪ -6‬ؽوٵخ اٹپبء ‪ -7‬ڇ٭وح اٹپ‪٪‬نٌبد ‪.‬‬ ‫[‪]5‬‬

‫♣ ٽزڈٍ‪ ٜ‬كهعخ اٹپٺڈؽخ ٭ى اٹجؾبه ‪ 35‬عواٻ ٭ى اٹٺزو ‪.‬‬ ‫♣ رزٮبڇد كهعخ ٽٺڈؽخ اٹجؾبه رج‪٦‬بً ٹ‪٢‬وڇ‪ ٫‬اٹپڂبؿ ؽڈٹچب ؽٍش ‪:‬‬ ‫♣ أ ) رورٮ‪ ٤‬كهعخ اٹپٺڈؽخ ٭ى اٹجؾو األؽپو ڇاٹقٺٍظ اٹ‪٦‬وثى إٹى ‪ 43‬عواٻ ‪ /‬ٹزو أڇ أٵضو ثَجت ‪:‬‬ ‫‪ -2‬ځٲٔ األٽ‪ٞ‬به ڇٽٖجبد األځچبه ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ىٌبكح اٹجقو ‪.‬‬ ‫♣ ة) ڇرڂقٮ٘ كهعخ اٹپٺڈؽخ ٭ى ٭ى ثؾو اٹْپبٷ ڇثؾو اٹجٺ‪ ٍٰٞ‬إٹى ‪ 23‬عواٻ ‪ /‬ٹزو أڇ أٱٸ ثَجت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ځٲٔ اٹجقو ‪ -2 .‬ىٌبكح اٹٍَڈٷ ڇاألځچبه ‪.‬‬ ‫♣ أډ أځڄ رزٮبڇد كهعخ روٵٍي األٽالػ اٹپناثخ ٭ى اٹجؾبه ڇاٹپؾٍ‪ٞ‬بد ؽَت ‪ -1 :‬ٵپٍخ األٽ‪ٞ‬به أڇ اٹپٍبڃ اٹَبٱ‪ٞ‬خ ٽڀ اٹپٖجبد‬ ‫‪ -2‬كهعخ رجقو اٹپٍبڃ ثٮ‪٦‬ٸ اٹؾواهح اٹَبئلح ‪.‬‬ ‫أڇ اٹضالعبد اٹٲ‪ٞ‬جٍخ ‪.‬‬ ‫♣ أڅټ األٽالػ اٹنائجخ ٭ى ٽٍبڃ اٹجؾو څى ‪ -1 :‬ٵٺڈهٌل اٹٖڈكٌڈٻ ڇٵٺڈهٌل اٹپب‪٩‬ڂٍَڈٻ ڇثٍٶوثڈځبد اٹٶبٹٍَڈٻ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ث‪ ٘٦‬اٹ‪٦‬ڂبٕو اٹپْ‪٦‬خ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أٽالػ اٹجوڇٻ ڇاٹٍڈك ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ځَت ٱٺٍٺخ عل اًٽڀ أٽالػ اٹٮڈٍٮڈه ڇاٹڂٍزوڇعٍڀ ڇاٹپڂغڂٍي ڇاٹؾلٌل ڇاٹڂؾبً ڇاٹڂٍٶٸ ‪.‬‬ ‫♣ رزواڇػ كهعخ اٹؾواهح ٭ى ٽٍبڃ اٹجؾبه اٹلا٭ئخ ٱوة ف‪ ٜ‬اإلٍزڈاء ؽڈٷ ‪ 0 33‬ٻ ڇرٲٸ رلهٌغٍبً ٵٺپب ارغچڂب ّپبالً أڇ عڂڈثبً ؽزى‬ ‫رٖٸ إٹى كهعخ اٹزغپل ‪٥‬ڂل اٹٲ‪ٞ‬جٍڀ ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫♣ ٵپب رزلهط اٹؾواهح ٭ى اٹچجڈ‪ ٛ‬ٽڀ اٹَ‪ٞ‬ؼ إٹى اٹٲب‪ ٣‬ؽزى رٖٸ ٭ى اٹجؾبه اٹ‪٦‬پٍٲخ إٹى ‪ 2‬ٻ أڇ أٱٸ ‪٥‬ڂل اٹٲب‪ ٣‬ڇرجٲى ٵنٹٴ‬ ‫كڇٿ رٲٺت أڇر‪ٍ٪‬و ‪ٝ‬ڈٷ اٹڈٱذ ‪.‬‬ ‫‪٥ -3‬ڈاٽٸ اٹپڂبؿ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رٲٺجبد اٹغڈ‬ ‫♣ رز‪ٍ٪‬و كهعخ اٹؾواهح ٭ى اٹپٍبڃ اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ ؽَت ‪ -1 :‬اٹٮٖڈٷ‬ ‫♣ رڂ‪٦‬ټ اٹپڂب‪ ٰٝ‬اٹَبؽٺٍخ ثبإلٍزٲواه اٹؾواهډ ‪٥‬ڀ اٹپڂب‪ ٰٝ‬اٹٲبهٌخ ‪ :‬ألٿ ٽٍبڃ اٹجؾو رقزيٿ ٵپٍخ ٵجٍوح ٽڀ اٹؾواهح اٹزى رپزٖچب‬ ‫ٽڀ أّ‪٦‬خ اٹْپٌ ځچبهاً صټ رَوثچب ٹٍالً إٹى اٹٮ‪ٚ‬بء ڇاٹٍبثَخ اٹپؾٍ‪ٞ‬خ ٽپب ٌڈ٭و اٹل‪٫‬ء ٹٺپڂب‪ ٰٝ‬اٹَبؽٺٍخ ڇمٹٴ ‪٥‬ٶٌ اٹپڂب‪ٰٝ‬‬ ‫اٹٲبهٌخ اٹج‪ٍ٦‬لح ‪٥‬ڀ اٹجؾبهڇ اٹزى رزٲٺت ٭ٍچب اٹؾواهح ٹٍالً ڇځچبهاً ڇ٭ى اٹٮٖڈٷ اٹپقزٺٮخ ‪.‬‬ ‫♣ ر‪٦‬زپل ّلح اإلٍز‪ٚ‬بءح ٭ى اٹجؾبه ‪٥‬ٺى ٵپٍخ اٹ‪ٚ‬ڈء اٹڂب٭ن فالٷ ٽبء اٹجؾو ‪،‬‬ ‫( ؽٍش ٌڂ‪٦‬ٶٌ عيء ٽڀ اٹ‪ٚ‬ڈء ‪٥‬ٺى ٍ‪ٞ‬ؼ اٹپبء ڇٌپزٔ عيء آفو ڇٌڂٮن اٹغيء اٹپزجٲى ) ‪.‬‬ ‫♣ ٌزڈٱ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پٰ اٹنډ ٌٖٸ إٹٍڄ اٹ‪ٚ‬ڈء اٹڂب٭ن ٭ى اٹجؾبه ‪٥‬ٺى ‪ٝ‬ڈٷ اٹپڈعخ ؽٍش ‪:‬‬ ‫أ ) األّ‪٦‬خ اٹؾپواء ‪ٝ‬ڈٌٺخ اٹپڈعخ رپزٔ ٭ى اٹ‪ٞ‬جٲبد اٹ‪٦‬ٺٍب ٹٺپبء ‪.‬‬ ‫ة) األّ‪٦‬خ اٹيهٱبء ڇاٹجڂٮَغٍخ ٱٍٖوح اٹپڈعخ رڂٮن إٹى اٹپٍبڃ األٵضو ‪٥‬پٲبً ڇٹنٹٴ ر‪٢‬چو ٽٍبڃ اٹجؾو ثبٹٺڈٿ األىهٯ ‪.‬‬ ‫♣ اٹپٍبڃ اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ عٍلح اإلٍز‪ٚ‬بءح ؽزى ‪٥‬پٰ ‪ 233‬ٽزو رٲوٌجبً ‪ ،‬ڇرٲٸ اإل‪ٙ‬بءح رلهٌغٍبً ؽزى ‪٥‬پٰ ‪ 533‬ٽزو رٲوٌجبً ‪.‬‬ ‫♣ الرڈعل ځجبربد ف‪ٚ‬واء ٭ى اٹجؾبه ‪٥‬ٺى ‪٥‬پٰ أٵضو ٽڀ ‪ 533‬ٽزو ثَجت إځ‪٦‬لاٻ اٹ‪ٚ‬ڈء ٭الرَز‪ ٤ٍٞ‬اٹٲٍبٻ ثبٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى ‪ ،‬ڇٹٶڂچب‬ ‫رڂزْو ؽٍش ٌڈعل اٹ‪ٚ‬ڈء ڇٌؤصو مٹٴ ٭ى رڈىٌ‪ ٤‬اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ اٹزى ر‪٦‬زپل ‪٥‬ٺى څنڃ اٹڂجبربد ٭ى ‪٩‬نائچب ‪.‬‬ ‫♣ ٌزواڇػ ‪٥‬پٰ ٽٍبڃ اٹجؾبه ٽڀ ث‪٦ٚ‬خ أٽزبه ‪٥‬ڂل اٹْڈا‪ٝ‬ئ ڇاٹقٺغبٿ إٹى ‪ْ٥‬وح ٵٍٺڈٽزواد أڇ أٵضو ٭ى ث‪ ٘٦‬اٹپؾٍ‪ٞ‬بد ؽٍش رڈعل‬ ‫♣ اٹجؾو اٹپزڈٍ‪ٌٖ ٜ‬ٸ ‪٥‬پٰ اٹپٍبڃ ٭ٍڄ ؽڈاٹى ‪ 4333‬ٽزو ‪.‬‬ ‫اٹقڂبكٯ اٹَؾٍٲخ ‪.‬‬ ‫♣ اٹقٺٍظ اٹ‪٦‬وثى الٌز‪٦‬لډ ‪٥‬پٲڄ ‪ 83‬ٽزو ‪.‬‬ ‫♣ اٹجؾو األؽپو الٌزغبڇى ‪٥‬پٲڄ ‪ 2533‬ٽزو ‪.‬‬ ‫♣ ٌز‪٦‬نه ‪٥‬ٺى اإلځَبٿ اٹ‪٪‬ڈٓ أل‪٥‬پبٯ اٹجؾو ثلڇٿ عچبى اٹ‪ ٌٞ٪‬ڇمٹٴ ألٿ ‪:‬‬ ‫‪٥ ٜ٪ٙ‬پڈك اٹپبء ٌزياٌل ثپ‪٦‬لٷ ‪ ٜ٪ٙ 1‬عڈډ ٹٶٸ ‪ 13‬أٽزبه رؾذ ٍ‪ٞ‬ؼ اٹپبء ثبإل‪ٙ‬ب٭خ إٹى اٹ‪ ٜ٪ٚ‬اٹغڈډ ‪٥‬ٺى ٍ‪ٞ‬ؼ اٹجؾو ‪.‬‬ ‫٭پضالً ‪ ٜ٪ٙ :‬اٹپبء ‪٥‬ڂل‪٥‬پٰ ‪ 23‬ٽزو ٌَبڇډ ‪ ٜ٪ٙ 3‬عڈډ‪ ٜ٪ٙ ،‬اٹپبء ‪٥‬ڂل‪٥‬پٰ ‪ 133‬ٽزو ٌَبڇډ ‪ ٜ٪ٙ 11‬عڈډ ‪.‬‬ ‫♣ اٹؾٍڈاځبد اٹزى ر‪ ٍِ٦‬٭ى األ‪٥‬پبٯ ٽيڇكح ثٲلهاد عَپٍخ ڇ٭ٍَڈٹڈعٍخ رپٶڂچب ٽڀ رؾپٸ ‪:‬‬ ‫اٹ‪ ٜ٪ٚ‬اٹيائل ڇاٹجوڇكح اٹْلٌلح ڇاٹ‪٢‬الٻ اٹلاٽٌ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ٽڈٱ‪ ٤‬اٹْب‪ٝ‬ئ ٽڀ ٽڀ اٹپَبٱ‪ ٜ‬ڇاٹپٖجبد ‪.‬‬ ‫♣ رزؤصو ؽوٵخ اٹپٍبڃ ثـ ‪ -1 :‬إرغبڃ اٹوٌبػ ‪ -2‬ؽوٵخ اٹپل ڇاٹغنه‬ ‫♣ رزْٶٸ ٭ى ث‪ ٘٦‬اٹجؾبه رٍبهاد ٽبئٍخ ‪ٙ‬قپخ ماد ٽَبهاد ٽ‪ٍ٦‬ڂخ رڈعچچب ‪:‬‬ ‫‪ -3‬اٹٶضب٭خ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬كهعخ اٹؾواهح‬ ‫‪ -1‬ؽوٵخ كڇهاٿ األهٗ‬ ‫♣ ر‪٦‬ل ڇ٭وح اٹپ‪٪‬نٌبد ٭ى أډ ٽڂ‪ٞ‬ٲخ ثؾوٌخ ٽؤّواً ‪٥‬ٺى ڇ٭وح األٍپبٳ ٭ٍچب ؽٍش أځڄ ‪:‬‬ ‫♥ ‪٥‬ڂلٽب رزڈا٭و اٹپ‪٪‬نٌبد ٽضٸ أٽالػ اٹٮڈٍٮبد ڇاٹڂزواد ٭ى اٹپٍبڃ اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ ٌَب‪٥‬ل مٹٴ ‪٥‬ٺى رٶڈٌڀ اٹجوڇرٍڀ ٭ى فالٌب اٹڂجبربد‬ ‫اٹجؾوٌخ ‪ ،‬ڇٵٺپب ٵبځذ اٹپٍبڃ ٽزؾوٵخ ڇثچب رٍبهاد ٕب‪٥‬لح ىاك رڈ٭و اٹ‪٦‬ڂبٕو اٹپ‪٪‬نٌخ ٭ٍچب ٽپب ٌ‪٦‬پٸ ‪٥‬ٺى إىكڅبه اٹؾٍبح اٹڂجبرٍخ‬ ‫٭ى ‪ٝ‬جٲبد اٹپٍبڃ اٹ‪٦‬ٺٍب ٭زيكاك اٹؾٍڈاځبد اٹزى رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺٍچب ڇرٶضو األٍپبٳ رج‪٦‬بً ٹنٹٴ ‪.‬‬ ‫♣ رلڇه څنڃ اٹ‪٦‬ڂبٕو اٹپ‪٪‬نٌخ ثٍڀ األؽٍبء ڇاٹپٍبڃ ٭ى كڇهاد ٽڂز‪٢‬پخ رجل أثزؾوهڅب ٽڀ أعَبٻ األؽٍبء ث‪٦‬ل ٽڈرچب ڇروٍجچب ٭ى اٹٲب‪٣‬‬ ‫صټ رٖ‪٦‬ل ٹٺپٍبڃ اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ ثبٹزٍبهاد اٹٖب‪٥‬لح ٹزٶڈٿ اٹجوڇرٍڀ ٭ى اٹڂجبربد ڇرز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺٍچب اٹؾٍڈاځبد اٹجؾوٌخ ڇٽب ٌپڈد ٌچج‪ ٜ‬ٹٺٲب‪٣‬‬

‫♣ صبځٍبً ‪ :‬اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹؾٍخ ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹجؾوډ (ٍالٍٸ اٹ‪٪‬ناء) ♣‬ ‫♣ فٖبئٔ ٍٺَٺخ اٹ‪٪‬ناء اٹجؾوٌخ ‪ -1 :‬رزَټ اٹؾٍبح اٹجؾوٌخ ث‪ٞ‬ڈٷ ٍالٍٸ اٹ‪٪‬ناء ڇر‪٦‬لك ؽٺٲبرچب ألٿ ‪:‬‬ ‫ٽ‪٢٦‬ټ األؽٍبء اٹجؾوٌخ آٵٺخ ٹؾڈٻ ٽٮزوٍخ ‪٥‬لا اٹٲٺٍٸ ٽڂچب آٵٺخ ځجبربد ٽضٸ اٹچبئپبد ڇاألٍپبٳ ڇاٹوفڈٌبد ‪.‬‬ ‫‪ٌ -2‬زټ إڅلاه ځَجخ ٵجٍوح ٽڀ اٹ‪ٞ‬بٱخ ٭ى ٍالٍٸ اٹ‪٪‬ناء اٹجؾوٌخ ثَجت ‪ٝ‬ڈٹچب ڇر‪٦‬لك ؽٺٲبرچب ؽٍش أٿ ‪:‬‬ ‫اٹ‪ٞ‬بٱخ رزڂبٱٔ ثپٲلاه اٹ‪ْ٦‬و‪٥‬ڂل إځزٲبٹچب ٽڀ ٽَزڈډ ‪٩‬نائى َفو ‪.‬‬ ‫♣ ثټ رٮَو ‪ :‬إٿ إ‪٥‬زپبك اإلځَبٿ ٭ى ر‪٪‬نٌزڄ ‪٥‬ٺى األٍپبٳ اٹٶجٍوح ٵپڀ ٌؾبڇٷ إ‪٦ٝ‬بٻ اٹجْو ‪٥‬ٺى األهٗ ٽڀ ٹؾټ األٍڈك‪.‬‬ ‫ألځڄ ٌغت اإل‪٥‬زپبك ‪٥‬ٺى اٹؾٺٲبد اٹ‪٪‬نائٍخ األڇٹى ٭ى اٹَٺَٺخ ڇٹٌٍ اٹزبٹٍخ أڇاألفٍوح ٹإلٍزٮبكح ثڂَجخ أٵجو ٽڀ اٹ‪ٞ‬بٱخ اإلځزبعٍخ ‪ ،‬ؽٍش رغوډ اٹجؾڈس‬ ‫ٹزڂپٍخ اٹچبئپبد اٹڂجبرٍخ ڇاٹؾٍڈاځٍخ (اٹجالځٶزڈٿ) ڇعپ‪٦‬چب ٵ‪٪‬ناء ٹإلځَبٿ أڇ ‪٥‬ٺ‪ ٬‬ٹٺپبٍّخ ٹزڈا٭وڅب ڇٍو‪٥‬خ رٶبصوڅب ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫‪01222760971‬‬

‫♣ ؽٺٲبد ٍالٍٸ اٹ‪٪‬ناء اٹجؾوٌخ ♣‬

‫♣ اٹٶبئڂبد اٹپڂزغخ ♣‬ ‫اٹؾٺٲخ‬ ‫األڇٹى‬ ‫♣ رْپٸ اٹچبئپبد اٹڂجبرٍخ‬ ‫(اٹ‪٦‬ڈاٹٰ – اٹجالځٶزڈٿ اٹڂجبرى) ‪:‬‬ ‫څى ځجبربد كٱٍٲخ اٹؾغټ أڇ‬ ‫ٽغچوٌخ ‪٩‬بٹجبً رؾزڈډ ‪٥‬ٺى‬ ‫اٹٶٺڈهڇ٭ٍٸ ڇرٲڈٻ ث‪٦‬پٺٍخ اٹجڂبء‬ ‫اٹ‪ٚ‬ڈئى ٹنٹٴ ٭چى رپضٸ ؽغو‬ ‫األٍبً ٭ى رؾ‪ٍٚ‬و اٹ‪٪‬ناء ٹجبٱى‬ ‫األؽٍبء اٹجؾوٌخ ‪.‬‬ ‫♣ ڇر‪ٚ‬ټ ٵنٹٴ اٹ‪ٞ‬ؾبٹت اٹجؾوٌخ‬ ‫اٹ‪ٞ‬ب٭ٍخ أڇ اٹپضجزخ ‪٥‬ٺى اٹٖقڈه‬ ‫اٹْب‪ٝ‬ئٍخ ڇاٹزى رٲڈٻ ثزؾ‪ٍٚ‬و‬ ‫اٹ‪٪‬ناء ڇإٽلاك اٹؾٍڈاځبد اٹجؾوٌخ‬ ‫ثڄ ٵ‪٪‬ناء ‪ْ٥‬جى ‪.‬‬

‫[‪]6‬‬

‫♣اٹٶبئڂبد‬ ‫اٹپؾٺٺخ‬

‫♣ اٹٶبئڂبد اٹپَزچٺٶخ ♣‬ ‫اٹؾٺٲخ‬ ‫اٹضبځٍخ‬

‫اٹؾٺٲخ‬ ‫اٹضبٹضخ‬

‫♣ ر‪ٚ‬ټ اٹچبئپبد ♣ رْپٸ‬ ‫األٍپبٳ‬ ‫اٹؾٍڈاځٍخ ٽضٸ‬ ‫األڇٹٍبد ڇاٹلٌلاٿ اٹٖ‪ٍ٪‬وح‬ ‫ڇاٹٲْوٌبد‬ ‫ڇاٹٲْوٌبد‬ ‫اٹلٱٍٲخ ڇاٹٍوٱبد ڇاٹوفڈٌبد‬ ‫♣ ڇڅى‬ ‫اٹپقزٺٮخ‬ ‫رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺى‬ ‫♣ ڇڅى رز‪٪‬نډ‬ ‫اٹچبئپبد‬ ‫‪٥‬ٺى اٹچبئپبد‬ ‫اٹؾٍڈاځٍخ ‪.‬‬ ‫اٹڂجبرٍخ ڇٹنٹٴ‬ ‫رڈعل ثبٹٲوة‬ ‫ٽڂچب ٭ى اٹپٍبڃ‬ ‫اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ ‪.‬‬

‫اٹؾٺٲخ‬ ‫اٹَبكٍخ‬

‫اٹؾٺٲخ‬ ‫اٹواث‪٦‬خ‬

‫اٹؾٺٲخ‬ ‫اٹقبٽَخ‬

‫♣ ر‪ٚ‬ټ‬ ‫األٍپبٳ‬ ‫اٹٶجٍوح‬ ‫♣ ڇڅى‬ ‫رز‪٪‬نډ‬ ‫‪٥‬ٺى‬ ‫األٍپبٳ‬ ‫اٹٖ‪ٍ٪‬وح‬

‫♣ رْپٸ األٍپبٳ‬ ‫األٵجو ؽغپبً ٽضٸ‬ ‫اٹٲوُ ڇاٹضلٌٍبد‬ ‫اٹجؾوٌخ ٽضٸ ٍجب‪٣‬‬ ‫اٹجؾو ڇاٹلال٭ٍڀ‬ ‫ڇث‪ ٘٦‬اٹ‪ٍٞ‬ڈه‬ ‫اٹجؾوٌخ ٽضٸ‬ ‫اٹڂڈهً ڇاٹ‪٦‬ٲبة‬ ‫ڇاٹج‪ٞ‬وٌٰ‬ ‫♣ ڇڅى رٮزوً‬ ‫اٹؾٍڈاځبد اٹَبثٲخ‬

‫اٹؾٺٲخ‬ ‫اٹَبث‪٦‬خ‬

‫♣ ر‪ٚ‬ټ‬ ‫♣ ر‪ٚ‬ټ‬ ‫اإلځَبٿ اٹنډ‬ ‫اٹؾٍزبٿ‬ ‫ٌزوث‪٥ ٤‬ٺى‬ ‫♣ ڇڅى‬ ‫ٱپخ څوٻ‬ ‫رٮزوً‬ ‫اٹ‪٪‬ناء‬ ‫ٽبر‪ٞ‬ڈٹڄ‬ ‫اٹجؾوډ‬ ‫ٽڀ‬ ‫اٹؾٍڈاځبد ♣ ٭چڈ ٌٍٖل‬ ‫اٹَبثٲخ ‪ .‬األٍپبٳ‬ ‫اٹپقزٺٮخ ٵپب‬ ‫ٌٍٖل‬ ‫اٹٲوڇُ‬ ‫ڇاٹؾٍزبٿ ‪.‬‬

‫♣ ر‪ٚ‬ټ‬ ‫اٹجٶزٍوٌب‬ ‫ڇاٹٮ‪ٞ‬وٌبد‬ ‫اٹپؾٺٺخ‬ ‫♣ ڇڅى رٲڈٻ‬ ‫ثزؾٺٍٸ أعَبٻ‬ ‫اٹٶبئڂبد اٹپٍزخ‬ ‫ڇإ‪٥‬بكح‬ ‫‪٥‬ڂبٕوڅب‬ ‫اٹجٍَ‪ٞ‬خ اٹزى‬ ‫رلڇه ٽ‪ ٤‬اٹزٍبه‬ ‫ڇؽوٵخ األٽڈاط‬ ‫ٹٺپٍبڃ اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ‬ ‫ٹزْبهٳ ٭ى ثڂبء‬ ‫اٹچبئپبد اٹڂجبرٍخ‬

‫♣ ڇرڈعل ثٍڀ ؽٺٲبد اٹ‪٪‬ناء اٹَبثٲخ أّٶبٷ هٽٍخ ٵبٹلٌلاٿ ڇأٍپبٳ اٹٲب‪ ٣‬اٹزى رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺى أّالء اٹؾٍڈاځبد اٹپٍزخ ڇثٲبٌبڅب اٹپزَبٱ‪ٞ‬خ ٽڀ اٹَ‪ٞ‬ؼ ‪.‬‬ ‫♣ ٽبٹپٲٖڈك ثـ ‪ :‬اٹچبئپبد (اٹ‪٦‬ڈاٹٰ)؟‬ ‫څى ٵبئڂبد ځجبرٍخ أڇ ؽٍڈاځٍخ كٱٍٲخ اٹؾغټ أڇ ٽغچوٌخ ‪٩‬بٹجبً ڇرؾپٺچب األٽڈاط ثالٽٲبڇٽخ ځ‪٢‬واً ٹ‪ٚ‬آٹخ أعَبٽچب ڇڅى رڂزْو ٭ى ‪ٝ‬جٲبد اٹپٍبڃ‬ ‫اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ اٹغٍلح اإل‪ٙ‬بءح ‪.‬‬ ‫♣ ثټ رٮَو ‪ -1 :‬اٹچبئپبد اٹجؾوٌخ رؾزٸ ؽٺٲزٍڀ ٭ى ٍٺَٺخ اٹ‪٪‬ناء اٹجؾوٌخ ؟‬ ‫ة) اٹچبئپبد اٹؾٍڈاځٍخ ڇڅى رپضٸ اٹؾٺٲخ اٹضبځٍخ ‪.‬‬ ‫ألځچب ځڈ‪٥‬بٿ أ ) اٹچبئپبد اٹڂجبرٍخ ڇڅى رپضٸ اٹؾٺٲخ األڇٹى‬ ‫صټ ځْوػ ٵٸ ځڈ‪ ٣‬ثجَب‪ٝ‬خ ٽڀ اٹغلڇٷ اٹَبثٰ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رڂزْو اٹچبئپبد (اٹ‪٦‬ڈاٹٰ) ٭ى اٹپٍبڃ اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ؟‬ ‫اٹچبئپبد ځڈ‪٥‬بٿ ‪ :‬أ ) اٹچبئپبد اٹڂجبرٍخ رؾزبط ٹٺ‪ٚ‬ڈء ٹٺٲٍبٻ ثبٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى ٹنٹٴ رڈعل ٭ى اٹ‪ٞ‬جٲبد اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ ٹٺپبء ‪.‬‬ ‫ة) اٹچبئپبد اٹؾٍڈاځٍخ رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺى اٹچبئپبد اٹڂجبرٍخ ڇٹنٹٴ رڈعل ثبٹٲوة ٽڂچب ٭ى اٹپٍبڃ اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ ‪.‬‬

‫♣ څوٻ اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹجؾوډ ♣‬ ‫♣ رزڂبٱٔ اٹ‪ٞ‬بٱخ ثپٲلاه اٹ‪ْ٦‬و ‪٥‬ڂل إځزٲبٹچب ٽڀ ٽَزڈډ ‪٩‬نائى َفو‬

‫♥ ٭ئما ثلأځب ثٶپٍخ ٽڀ اٹچبئپبد اٹڂجبرٍخ ڇىځچب ‪ 1333‬ٵغټ‬ ‫(‪٥‬ٺى إ‪٥‬زجبه أځچب رڂزظ ٵپبً ٽ‪ٍ٦‬ڂبً ٽڀ اٹَ‪٦‬واد اٹؾواهٌخ)‬ ‫♥ ٭ئٿ ٽب ٌ‪٦‬بكٷ ‪ 133‬ٵغټ ٽڂچب ٭ٲ‪ٌ ٜ‬ڂزٲٸ إٹى اٹؾٺٲخ اٹضبځٍخ ٭ى‬ ‫اٹچبئپبد اٹؾٍڈاځٍخ ‪.‬‬ ‫♥ ڇرٖجؼ ‪ 13‬ٵغټ ٭ى األٍپبٳ اٹٖ‪ٍ٪‬وح (اٹؾٺٲخ اٹضبٹضخ) ‪.‬‬ ‫♥ صټ ‪ 1‬ٵغټ ٭ى األٍپبٳ اٹٶجٍوح (اٹؾٺٲخ اٹواث‪٦‬خ) ‪.‬‬

‫♥ صټ ‪1‬ڇ‪ .‬ٵغټ ٭ى األٍپبٳ األٵجو ٵبٹٲوُ ڇاٹضلٌٍبد ڇاٹ‪ٍٞ‬ڈه‬ ‫اٹجؾوٌخ (اٹؾٺٲخ اٹقبٽَخ) ‪.‬‬

‫‪..1‬ڇ‪ .‬ٵغټ‬ ‫٭ى اإلځَبٿ‬ ‫‪.1‬ڇ‪ .‬ٵغټ ٭ى اٹؾڈد‬ ‫‪1‬ڇ‪ .‬ٵغټ ٭ى األٍپبٳ‬ ‫األٵجو ٵبٹٲوُ‬ ‫‪ 1‬ٵغټ ٭ى األٍپبٳ اٹٶجٍوح‬ ‫‪ 13‬ٵغټ ٭ى األٍپبٳ اٹٖ‪ٍ٪‬وح‬

‫♥ صټ ‪.1‬ڇ‪ .‬ٵغټ ٭ى اٹؾڈد ‪(.‬اٹؾٺٲخ اٹَبكٍخ) ‪.‬‬

‫‪ 133‬ٵغټ ٭ى اٹچبئپبد اٹؾٍڈاځٍخ‬

‫♥ ڇأفٍوًا ‪..1‬ڇ‪ .‬ٵغټ ٭ى اإلځَبٿ (اٹؾٺٲخ اٹَبث‪٦‬خ ) ‪.‬‬

‫‪ 1333‬ٵغټ ٭ى اٹچبئپبد اٹڂجبرٍخ‬

‫♣ څوٻ اٹ‪ٞ‬بٱخ‬ ‫ّ‪٦‬بهځب ‪ .....‬ٵضٍو ٽڀ اإلثلا‪ ..... ٣‬ٱٺٍٸ ٽڀ اإلٍزوعب‪٣‬‬

‫اٹجؾوډ ♣‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫♣ ‪ -2‬اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹٖؾواڇډ ♣‬

‫ت‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]7‬‬

‫♣ اٹجٍئبد األه‪ٍٙ‬خ (اٹجوٌخ) أٵضو رڂڈ‪٥‬بً ٽڀ اٹجٍئبد اٹپبئٍخ‪:‬‬ ‫ځ‪٢‬واً ٹزجبٌڀ اٹ‪٢‬وڇ‪ ٫‬اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ٵبٹپڂبؿ ڇ‪ٝ‬جٍ‪٦‬خ اٹزوثخ ڇاٹ‪ٞ٪‬بء اٹڂجبرى ‪.‬‬ ‫♣ رٲٍَټ اٹجٍئبد األه‪ٍٙ‬خ‪ :‬رڂٲَټ اٹجٍئبد األه‪ٍٙ‬خ إٹى ‪٥‬لك ٽڀ اٹڈؽلاد أڇ اٹڂ‪٢‬ټ اإلٌٶڈٹڈعٍخ اٹٶجوډ اٹزى رزڈى‪٥ ٣‬ٺى ٍ‪ٞ‬ؼ األهٗ ٵؤؽيٽخ‬ ‫♥ رجلأ ‪٥‬ڂل ‪٥‬ڂل اٹٲ‪ٞ‬جٍڀ ثپڂ‪ٞ‬ٲخ اٹزڂلها ّلٌلح اٹو‪ٝ‬ڈثخ ڇاٹجوڇكح ٱٺٍٺخ األؽٍبء ‪.‬‬ ‫♥ ڇرڂزچى ‪٥‬ڂل ف‪ ٜ‬اإلٍزڈاء ثبٹ‪٪‬بثبد اإلٍزڈائٍخ اٹٶضٍٮخ ّلٌلح اٹو‪ٝ‬ڈثخ ٽيكؽپخ األؽٍبء ‪.‬‬ ‫♥ ڇثٍڀ څنڃ ڇرٺٴ رڈعل ‪٥‬لح ٽڂب‪ ٰٝ‬رزلهط ٽڀ اٹ‪٪‬بثبد اٹٖڂڈثوٌخ إٹى ٽزَبٱ‪ٞ‬خ األڇهاٯ إٹى اٹپوا‪٥‬ى ٭بٹٖؾواء ‪.‬‬ ‫♣ فٖبئٔ اٹجٍئخ اٹٖؾواڇٌخ‪ -1 :‬اٹٖؾواء ٱبؽٺخ ّلٌلح اٹغٮب‪ ٫‬ؽٍش ٌٲٸ ٽزڈٍ‪ ٜ‬األٽ‪ٞ‬به ٭ٍچب ‪٥‬ڀ ‪ٍ 25‬ټ ٭ى اٹَڂخ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رْ‪٪‬ٸ اٹٖؾواء ؽڈاٹى فپٌ ٽَبؽخ اٹٍبثَخ ڇرڂزْو ؽڈٷ ف‪ٞ‬ى ‪٥‬وٗ ‪ّ 033‬پبٷ ڇعڂڈة ف‪ ٜ‬اإلٍزڈاء‬ ‫ؽٍش رپزل ٭ى ّپبٷ أ٭وٌٲٍب ڇڇٍ‪ ٜ‬آٍٍب ڇاٹغيٌوح اٹ‪٦‬وثٍخ ڇأٽوٌٶب اٹغڂڈثٍخ ڇأٍزواٹٍب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رٲله ٽَبؽخ اٹٖؾواء اٹٶجوډ ثؾڈاٹى ‪ 3,5‬ٽٺٍڈٿ ٽٍٸ ٽوث‪ ٤‬ڇرغپ‪ ٤‬أها‪ٍٙ‬چب ثٍڀ‬ ‫♥ اٹزواٵٍت اٹغجٺٍخ اٹٖقوٌخ ♥ ڇاٹٶضجبٿ اٹوٽٺٍخ ♥ ڇاٹپَ‪ٞ‬ؾبد اٹوٍڈثٍخ‬ ‫ڇرپزل اٹٖؾواء اٹٶجوي ٽڀ اٹپؾٍ‪ ٜ‬األ‪ٝ‬ٺڂ‪ٞ‬ى ‪٩‬وثبً إٹى اٹجؾو األؽپو ّوٱبً ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ٵضوح اٹ‪٦‬ڈإ‪ ٬‬ڇّلح اٹ‪ٚ‬ڈء ڇاٹؾواهح اٹْلٌلح ځچبهاً ڇاٹجوڇكح ٹٍالً ڇاٹغٮب‪ ٫‬ڇٕ‪٦‬ڈثخ اٹؾٍبح ٭ٍچب ‪.‬‬ ‫♣ ٍٺَٺخ اٹ‪٪‬ناء ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹٖؾواڇډ ‪ -1 :‬اٹؾٍبح ٕ‪٦‬جخ ٭ى اٹجٍئخ اٹٖؾواڇٌخ ‪ ،‬ؽٍش رٶبك رڂ‪٦‬لٻ ٭ى ث‪ ٘٦‬اٹپڂب‪ ، ٰٝ‬ڇٹٶڀ ٭ى‬ ‫ث‪ٚ٦‬چب اَفو ٌڈعل اٹ‪٦‬لٌل ٽڀ األؽٍبء اٹڂجبرٍخ ڇاٹؾٍڈاځٍخ اٹزى رٶٍٮذ ٽ‪١ ٤‬وڇ٭چب اٹٖ‪٦‬جخ ‪.‬‬ ‫‪ٍ -2‬ٺَٺخ اٹ‪٪‬ناء اٹٖؾواڇٌخ ٱٍٖوح رٖٸ ؽٺٲبرچب إٹى ‪ 3‬أڇ ‪ 4‬ؽٺٲبد ثَجت اٹغٮب‪ ٫‬ڇٕ‪٦‬ڈثخ اٹؾٍبح ٭ى اٹٖؾواء ‪ ،‬ؽٍش رجلأ ثبٹڂجبربد اٹزى‬ ‫رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺٍچب اٹؾْواد ڇاٹغواك ڇاٹقڂب٭ٌ ڇث‪ ٘٦‬اٹيڇاؽ‪ ٬‬ڇٵنٹٴ اٹضلٌٍبد اٹٖؾواڇٌخ ٵبٹٲڈاهٗ ڇاٹ‪٪‬يالٿ ڇاٹٍواثٍ‪ ٤‬صټ رز‪٪‬نډ‬

‫‪٥‬ٺٍچب اٹض‪٦‬بثٍڀ ڇص‪٦‬بٹت اٹٮڂٴ ڇاٹ‪ٍٞ‬ڈه اٹغبهؽخ ‪ ،‬ڇرڂزچى ثبٹٶبئڂبد اٹپؾٺٺخ اٹزى ر‪ٍ٦‬ل ٹٺڂ‪٢‬بٻ ‪٥‬ڂبٕوڃ ٹٶى رلڇه ث‪٦‬ل مٹٴ ٽواد‬ ‫ڇٽواد ڇٹٶڀ اٹ‪ٞ‬بٱخ رڂَبة ڇرزجلك ٵپب مٵوځب ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى اٹجؾوډ ‪.‬‬ ‫♣ علڇٷ ٌڈ‪ٙ‬ؼ ‪ٝ‬وٯ رٶٍ‪ ٬‬اٹڂجبربد ڇاٹؾٍڈاځبد ٹٺپ‪ٍْ٦‬خ ٭ى اٹٖؾواء ♣‬ ‫‪ٝ‬وٯ رٶٍ‪ ٬‬اٹڂجبربد ٹٺپ‪ٍْ٦‬خ ٭ى اٹٖؾواء‬ ‫ٵَبء ف‪ٚ‬وډ كائټ‬ ‫ٵَبء ف‪ٚ‬وډ ٽؤٱذ‬ ‫♣ څڈ ځجبربد ؽڈٹٍخ ر‪٢‬چو‬ ‫‪٥‬ٲت األٽ‪ٞ‬به ٭ى اٹْزبء‬ ‫٭ٲ‪ ٜ‬ڇرزالّى ٭ى‬ ‫اٹٍٖ‪ ٬‬ثَجت اٹغٮب‪٫‬‬ ‫ث‪٦‬ل روٳ ثنڇهڅب ٭ى‬ ‫اٹزوثخ ‪.‬‬ ‫♣ ٹنٹٴ ٭چى ځجبربد ‪٥‬بكٌخ‬ ‫ٹٍَذ ٽزقٖٖخ‬ ‫ٹٺپ‪ٍْ٦‬خ ٭ى اٹٖؾواء‬ ‫ڇثٲبءڅب ٽورج‪ ٜ‬ثڈ٭وح‬ ‫اٹپبء ٭ى اٹزوثخ ‪.‬‬

‫♣ څڈ ځجبربد ٕؾواڇٌخ ؽٲٍٲٍخ ٭ى ّٶٸ أ‪ْ٥‬بة‬ ‫ڇّغٍواد ڇأّغبه ٽ‪٦‬پوح رڂپڈ ٽزجب‪٥‬لح ‪٥‬ڀ‬ ‫ث‪ٚ٦‬چب ‪ .‬ڇرزٶٍ‪ ٬‬اٹڂجبربد ثبٹ‪ٞ‬وٯ اَرٍخ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ىٌبكح ځَجخ اٹپغپڈ‪ ٣‬اٹغنهډ ( ٭ى اٹ‪ٞ‬ڈٷ‬ ‫ڇاٹؾغټ ڇاٹڈىٿ) إٹى ځَجخ اٹپغپڈ‪ ٣‬اٹق‪ٚ‬وډ‬ ‫ؽٍش ڇٕٸ اٹپغپڈ‪ ٣‬اٹغنهډ ٭ى ث‪ٚ٦‬چب ‪ 83‬ٻ‬ ‫ڇاٹپغپڈ‪٥‬بٹق‪ٚ‬وډ ‪ 3,5‬ٽٮٲ‪. ٜ‬‬ ‫‪ -2‬رزپٍي اٹغنڇه ٹڂڈ‪ٍ٥‬ڀ ‪ :‬إٽب ٽپزلح هأٍٍبً إٹى‬ ‫أ‪٥‬پبٯ اٹزوثخ إلٽزٖبٓ اٹپبء اٹغڈ٭ى اٹ‪٦‬پٍٰ‬ ‫أڇ ٽپزلح أ٭ٲٍبً رؾذ ٍ‪ٞ‬ؼ اٹزوثخ إلٽزٖبٓ‬ ‫ٱ‪ٞ‬واد اٹڂلډبٹپزَبٱ‪ٞ‬خ٭ډبٹٖجبػ اٹجبٵو ‪٥‬ٺى‬ ‫ٍ‪ٞ‬ؼ اٹزوثخ ‪.‬‬ ‫‪ٍ -3‬پٴ ‪ٞ٩‬بئچب ٻ اٹٶٍڈرٍڀ ٹٺؾپبٌخ ٽڀ اٹجقو ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إفزياٷ األڇهاٯ ٹإلؽزٮب‪ ٟ‬ثبٹپبء ٽڀ ‪٥‬ڈاٽٸ‬ ‫اٹڂزؼ ‪.‬‬

‫‪ٝ‬وٯ رٶٍ‪ ٬‬اٹؾٍڈاځبد ٹٺپ‪ٍْ٦‬خ ٭ى اٹٖؾواء‬ ‫‪ -1‬أعَبٽچب ٽ‪ٞ٪‬بح ثؤ‪ٍٞ٩‬خ عب٭خ ٽؾٶپخ ٹإلؽزٮب‪ ٟ‬ثبٹپبء‬ ‫ٽضٸ اٹغواك ڇاٹقڂب٭ٌ ڇث‪ ٘٦‬اٹيڇاؽ‪. ٬‬‬ ‫‪ٌ -2‬ڂْ‪ ٜ‬ٽ‪٢٦‬پچب ٹٍالً أڇ ٭ى اٹٖجبػ اٹجبٵو ڇرقزجئ ځچبهاً‬ ‫٭ى ؽٮو أڇ ٵچڈ‪ ٫‬ه‪ٝ‬جخ ٽضٸ اٹضلٌٍبد اٹٖؾواڇٌخ‬ ‫ٵبٹٲڈاهٗ ڇاٹ‪٪‬يالٿ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬روٵي ثڈٹچب ڇٌْؼ ‪٥‬وٱچب ٹزڈ٭ٍو اٹپبء ٵپب ٭ى اٹضلٌٍبد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ث‪ٚ٦‬چب الٌٲوة اٹپبء ‪ٍٝ‬ٺخ ؽٍبرڄ ٽضٸ اٹٍواثٍ‪ ٤‬ألځچب‬ ‫رَزقٺٖڄ ٽڀ اٹجنڇه ڇاٹڂجبربد اٹ‪ٖ٦‬بهٌخ اٹزى رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺٍچب‬ ‫‪ -5‬اٹ‪ٍٞ‬ڈه اٹغبهؽخ ر‪٦‬زپل ‪٥‬ٺى كٻ اٹٮوائٌ ٵپٖله ٹٺپبء ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ٱٺخ أ‪٥‬لاك اٹؾٍڈاځبد اٹپٮزوٍخ ٹٺزڈاىٿ ٽ‪ ٤‬أ‪٥‬لاك‬ ‫٭وائَچب اٹٲٺٍٺخ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ؽلح اٹَپ‪ ٤‬ڇاٹْټ ڇاٹجٖو ٹٶٸ ٽڀ اٹٮوائٌ ڇاٹپٮزوٍبد‬ ‫ٹٺز‪٦‬بٌِ ٭ى څنڃ اٹجٍئخ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ص‪٦‬ٺت اٹٮڂٴ ٹڄ آماٿ ٵجٍوح ٹزغپٍ‪ ٤‬اٹپڈعبد اٹٖڈرٍخ ٽڀ‬ ‫ٽَب٭بد ث‪ٍ٦‬لح ڇاٹپَبڅپخ ٭ى إّ‪٦‬ب‪ ٣‬اٹؾواهح ٽڀ اٹغَټ‬

‫♣ اٹٮوٯ ثٍڀ ٍٺَٺخ اٹ‪٪‬ناء ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹجؾوډ ڇاٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹٖؾواڇډ♣‬ ‫♥ٍٺَٺخ اٹ‪٪‬ناء اٹٖؾواڇډخ ٱٍٖوح ؽٺٲبرچب ٱٺٍٺخ ‪ 3‬أڇ ‪ 4‬ؽٺٲبد ڇٌزټ إڅلاه ځَجخ ٱٺٍٺخ ٽڀ اٹ‪ٞ‬بٱخ ڇرؾزڈډ ‪٥‬ٺى ‪٥‬لك ٱٺٍٸ ٽڀ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪:‬‬ ‫ؽٺٲخ اٹٶبئڂبد اٹپؾٺٺخ‬ ‫ٵبئڂبد ٽَزچٺٶخ ٹٺ‪٪‬ناء‬ ‫ٵبئڂبد ٽڂزغخ ٹٺ‪٪‬ناء‬ ‫(اٹؾٺٲخ األڇٹى)‬ ‫اٹؾٺٲخ اٹضبٹضخ‬ ‫اٹؾٺٲخ اٹضبځٍخ‬ ‫ځجبربد ٕؾواڇٌخ‬ ‫(ص‪٦‬بثٍڀ‪ -‬ص‪٦‬بٹت اٹٮڂٴ‪ -‬صلٌٍبد ٽٮزوٍخ‪ٍٝ -‬ڈه عبهؽخ)‬ ‫(ٵَبء ف‪ٚ‬وډ ٽؤٱذ ڇكائټ) (عواك‪ -‬فڂب٭ٌ‪ -‬ىڇاؽ‪ -٬‬ٱڈاهٗ‪ٌ -‬واثٍ‪٩ -٤‬يالٿ)‬ ‫♥ ٍٺَٺخ اٹ‪٪‬ناء اٹجؾوٌخ ‪ٝ‬ڈٌٺخ ؽٺٲبرچب ٽز‪٦‬لكح ڇٌزټ إڅلاه ځَجخ ٵجٍوح ٽڀ اٹ‪ٞ‬بٱخ ڇرؾزڈډ ‪٥‬ٺى ‪٥‬لك ٵجٍو ٽڀ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪:‬‬ ‫ؽٺٲخ األّٶبٷ اٹوٽٍخ‬ ‫ؽٺٲخ ‪7‬‬ ‫ؽٺٲخ ‪6‬‬ ‫ؽٺٲخ ‪5‬‬ ‫ؽٺٲخ ‪4‬‬ ‫ؽٺٲخ ‪3‬‬ ‫ؽٺٲخ ‪2‬‬ ‫ؽٺٲخ ‪1‬‬ ‫اٹلٌلاٿ‬ ‫اإلځَبٿ‬ ‫اٹؾٍزبٿ‬ ‫األٍپبٳ‬ ‫األٍپبٳ‬ ‫األٍپبٳ‬ ‫څبئپبد‬ ‫څبئپبد‬ ‫ڇأٍپبٳ اٹٲب‪٣‬‬ ‫األٵجو‬ ‫اٹٶجٍوح‬ ‫اٹٖ‪ٍ٪‬وح‬ ‫ؽٍڈاځٍخ‬ ‫ځجبرٍخ‬

‫ؽٺٲخ اٹٶبئڂبد اٹپؾٺٺخ‬ ‫اٹجٶزٍوٌب‬ ‫ڇاٹٮ‪ٞ‬وٌبد اٹپؾٺٺخ‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫‪01222760971‬‬

‫رؤصٍو اٹو‪٥‬ى ‪٥‬ٺى اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹٖؾواڇډ ّوٯ ڇ‪٩‬وة ڇاكډ اٹڂٍٸ (٭ى ٽٖو)‬

‫[‪]8‬‬

‫♣ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹٖؾواڇډ‬ ‫اٹنډ ٌٍْ‪ ٤‬٭ى ثالكځب ّوٯ ڇ‪٩‬وة ڇاكډ اٹڂٍٸ ٌ‪٦‬ٶٌ رٮب‪٥‬ٸ ‪ -1 :‬اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹپڂبفٍخ ‪ -2‬ڇاٹؾٍڈٌخ ‪ -3‬ڇ٭‪٦‬ٸ اٹؾٍڈاځبد اٹو‪٥‬ڈٌخ ‪٥‬ٺى ث‪ ٘٦‬اٹڂجبربد‬ ‫كڇٿ األفوډ ؽَت كهعخ إٍزَب‪٩‬زچب ٵپب ٌٺى ‪:‬‬

‫‪ -1‬اٹو‪٥‬ى ٭ى ٽڂب‪ٰٝ‬‬ ‫األ‪ْ٥‬بة‬

‫‪ -2‬اٹو‪٥‬ى ٭ى ٽڂب‪ٰٝ‬‬ ‫اٹْغٍواد ڇاألّغبه‬

‫‪ -3‬اٹو‪٥‬ى ٭ى ٽڂب‪ ٰٝ‬اٹڂجبربد اٹپ‪٦‬پوح‬ ‫ة) اٹو‪٥‬ى اٹغبئو ٹٺڂجبربد اٹپ‪٦‬پوح‬ ‫أ ) اٹو‪٥‬ى اٹپڂ‪٢‬ټ ٹٺڂجبربد اٹپ‪٦‬پوح‬

‫♣ ٌؤكډ إٹى رآٵٸ اٹ‪ٞ٪‬بء اٹڂجبرى‬ ‫ڇٍٍبكح األځڈا‪ٍ٩ ٣‬و اٹپَزَب‪٩‬خ‬ ‫أڇ اٹزى رٶپٸ كڇهح ؽٍبرچب ٭ى‬ ‫٭زوح ڇعٍيح ٭ال رزپٶڀ‬ ‫اٹؾٍڈاځبد ٽڀ اٹٲ‪ٚ‬بء ‪٥‬ٺٍچب ‪.‬‬

‫♣ ٌَجت ىٌبكح أ‪٥‬لاكڅب‬ ‫ڇأؽغبٽچب ځزٍغخ‬ ‫إىاٹخ األ‪ْ٥‬بة اٹزى‬ ‫رڂب٭َچب ‪٥‬ٺى اٹپبء ‪.‬‬

‫♣ ٹٌٍ ‪ٙ‬بهاً ثٸ ٱل ٌٮٍلڅب ٭ى فٮ٘‬ ‫ځَجخ اٹڂزؼ ڇاٹجقو ثئىاٹخ أعياء‬ ‫ٽڀ اٹپغپڈ‪ ٣‬اٹق‪ٚ‬وډ ‪.‬‬

‫♣ ٌؤكډ إٹى إىاٹخ ٵضٍو ٽڀ األعياء‬ ‫اٹق‪ٚ‬وٌخ ثْٶٸ ٽزڈإٸ ڇٌز‪ٚ‬ب‪ ٬٥‬أصو‬ ‫مٹٴ ٽ‪ ٤‬اٹغٮب‪ ٫‬اٹپزٶوه ٽپب ٌچلك ثيڇاٷ‬ ‫ځجبربد ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ٕبٹؾخ ٹٺو‪٥‬ى ڇثٲبء أځڈا‪٣‬‬ ‫أفوډ رغل اٹٮوٕخ أٽبٽچب ٹٺڂپڈ ڇاإلځزْبه‬

‫♣ ‪١‬بڅوح اٹيؽ‪ ٬‬اٹٖؾواڇډ♣‬ ‫♣ رؾلس ‪١‬بڅوح اٹيؽ‪ ٬‬اٹٖؾواڇډ ثَجت رلڅڈه اٹ‪ٞ٪‬بء اٹڂجبرى ثٮ‪٦‬ٸ اٹو‪٥‬ى اٹغبئو ٹٺؾٍڈاځبد اٹپَزؤځَخ ڇاٹنډ ٌؤكډ ٹ‪٢‬چڈه ‪٥‬ڈاٽٸ‬ ‫اٹز‪٦‬وٌخ ڇإځغوا‪ ٫‬اٹزوثخ ڇٱل ؽلس مٹٴ ٭ى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ٽڂ‪ٞ‬ٲخ اٹَبؽٸ اٹْپبٹى ٭ى ‪ٖ٥‬و اٹوڇٽبٿ ‪،‬‬ ‫‪ -2‬ڇٌؾلس مٹٴ ؽبٹٍبً ‪٥‬ٺى ؽڈا‪ ٫‬اٹٖؾواء اٹٶجوډؾٍش رزآٵٸ اٹزوثخ ثپ‪٦‬لٷ ‪ٝ 733‬ڀ‪ /‬ٵټ ‪ٍ / 2‬ڂخ‪،‬‬ ‫‪ -3‬ٵپب ريؽ‪ ٬‬هٽبٷ اٹٖؾواء اٹ‪٪‬وثٍخ ثپ‪٦‬لٷ ٵجٍو ځؾڈ اٹڈاكډ ڇاٹلٹزب ڇٌز‪ٚ‬ؼ مٹٴ ٽڀ رٖڈٌو األهٗ‬ ‫ثبألٱپبه اٹٖڂب‪ٍ٥‬خ ؽٍش رڈعل ثؾبه څبئٺخ ٽڀ اٹوٽبٷ اٹپزؾوٵخ ٭ى اٹٖؾواء اٹ‪٪‬وثٍخ رچلك ٵٸ ّئ ‪.‬‬

‫♣ اٹپڂ‪٢‬ڈٽبد اٹجٍئٍخ اٹوئٍٍَخ ♣‬ ‫♣ ر‪ ٍِ٦‬اٹغپب‪٥‬بد اإلځَبځٍخ ٭ى إ‪ٝ‬به ٽڂ‪٢‬ڈٽبد هئٍٍَخ صالس څى‬

‫اٹپؾٍ‪ ٜ‬اٹؾٍڈډ‬

‫اٹپؾٍ‪ ٜ‬اٹپٖڂڈ‪( ٣‬اٹزٶڂڈٹڈعى)‬

‫اٹپؾٍ‪ ٜ‬اإلعزپب‪٥‬ى‬

‫♣ څڈ اٹپڂ‪٢‬ڈٽخ اٹزى ر‪ٚ‬ټ ٵٸ ٽبٕڂ‪٦‬ڄ اإلځَبٿ ♣ څڈ اٹپڂ‪٢‬ڈٽخ اٹزى ر‪ٚ‬ټ ٵٸ ٽبأٱبٽڄ اإلځَبٿ‬ ‫♣ څڈ اٹپڂ‪٢‬ڈٽخ اٹزى رزٶڈٿ ٽڀ اٹؾٍي اٹنډ‬ ‫ٽڀ ٽؤٍَبد ٌ‪٦‬زپل ‪٥‬ٺٍچب ٭ى إكاهح اٹ‪٦‬الٱبد‬ ‫ڇأٱبٽڄ ٭ى اٹپؾٍ‪ ٜ‬اٹؾٍڈډ ٽڀ ٽڂْآد ٹؾٮ‪٠‬‬ ‫رڈعل ٭ٍڄ اٹؾٍبح ڇڅڈ ٌغپ‪ ٤‬ثٍڀ اٹ‪ٞ‬جٲبد‬ ‫اٹلافٺٍخ ثٍڀ أ٭واك اٹپغزپ‪ ٤‬ڇاٹ‪٦‬الٱبد ثٍڀ‬ ‫ٽٍبڃ األځچبه ڇاٹپَبٵڀ ڇاٹپٖبځ‪ ٤‬ڇاٹپياه‪٣‬‬ ‫اٹَٮٺى ٽڀ اٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹ‪٪‬بىډ ڇاٹ‪ٞ‬جٲبد‬ ‫اٹپغزپ‪ ٤‬ڇاٹپڂ‪٢‬ڈٽبد األفوډ اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ‬ ‫ڇٽواٵي اٹ‪ٞ‬بٱخ ڇّجٶبد اٹپڈإالد‬ ‫اٹَ‪ٞ‬ؾٍخ ٽڀ األهٗ ڇاٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹپبئى ڇٽب‬ ‫ڇاٹپٍْلح ‪.‬‬ ‫ڇّجٶبد اٹوډ ڇاٹٖو‪. ٫‬‬ ‫ثچب ٽڀ ‪٥‬ڈاٽٸ إٌٶڈٹڈعٍخ ٽقزٺٮخ ‪.‬‬ ‫♣ ڇرزٮب‪٥‬ٸ څنڃ اٹپڂ‪٢‬ڈٽبد اٹضالس ٽ‪ ٤‬ث‪ٚ٦‬چب اٹج‪ ٘٦‬ڇڅنڃ اٹزٮب‪٥‬الد اٹپزْبثٶخ رپضٸ ځج٘ اٹؾٍبح ثبٹڂَجخ ٹٺپغزپ‪ ٤‬اٹجْوډ ‪.‬‬ ‫♣ ف‪ٞ‬ڈاد رؾڈٌٸ ٽٶڈځبد اٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹؾٍڈډ إٹى ٽڈاهك ♣‬ ‫♣ اٹ‪٪‬ال‪ ٫‬ا ٹؾٍڈډ ٌ‪ٚ‬ټ رٶبڇٌڀ عٍڈٹڈعٍخ ڇ‪١‬ڈاڅو ٽبئٍخ ڇٽٶڈځبد ثٍڈٹڈعٍخ ٌڂزٮ‪ ٤‬ثچب اإلځَبٿ ڇٌز‪ٚ‬پڀ ځْب‪ ٛ‬اإلځَبٿ رؾڈٌٸ ٽٶڈځبد اٹ‪٪‬ال‪ ٫‬اٹؾٍڈډ‬ ‫إٹى ٽڈاهك صالس ف‪ٞ‬ڈاد څى ‪ -1 :‬أٿ ٌٶزْ‪ ٬‬اإلځَبٿ ٭بئلح اٹْئ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أٿ ٌقزو‪ ٣‬اإلځَبٿ ڇٍبئٸ رپٶڂڄ ٽڀ اٹؾٖڈٷ ‪٥‬ٺى څنا اٹْئ ڇٌ‪ٞ‬ڈه څنڃ اٹڈٍبئٸ (اٹزٶڂڈٹڈعٍب) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أٿ ٌڂچ٘ اإلځَبٿ ثبٹ‪٦‬پٸ ٹٺؾٖڈٷ ‪٥‬ٺى څنا اٹْئ ڇرؾڈٌٺڄ إٹى ٽڈهك كائټ أډ إٹى صوڇح ٽزٖٺخ ‪.‬‬ ‫♣ ڇڅنڃ اٹق‪ٞ‬ڈاد اٹضالس رْٶٸ ‪٥‬پٺٍخ رڂپٍخ اٹپڈاهك اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ڇرزټ ٭ى إ‪ٝ‬به اٹزٮب‪٥‬ٸ ثٍڀ اٹپڂ‪٢‬ڈٽبد اٹضالس ‪،‬‬ ‫ڇٌؾزبط رڈىٌ‪ ٤‬اٹٮڈائل اٹڂبرغخ ٽڀ اٹزڂپٍخ إٹډ‪ٚ‬ڈاث‪ ٜ‬ٽ‪ٍ٦‬ڂخ رقزٔ ثچب اٹپڂ‪٢‬ڈٽبد اإلعزپب‪ٍ٥‬خ ‪.‬‬ ‫♣ ّوڇ‪ ٛ‬إٍزپواه ‪٥‬پٺٍخ اٹزڂپٍخ ♣‬ ‫♣ ٹٶى رٶڈٿ ‪٥‬پٺٍخ اٹزڂپٍخ ٽَزپوح ٌغت أٿ رزټ ٭ى ؽلڇك ٽ‪ٍ٦‬ڂخ رؾلڅب ‪ٝ‬جٍ‪٦‬خ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ٭پضالً ‪:‬‬ ‫ٌغت أال ٌزغبڇى ؽغټ ٽبٌغپ‪٦‬ڄ أٍ‪ٞ‬ڈٷ ٹٍٖل األٍپبٳ ٱلهح اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئ ‪٥‬ٺى ثڂبء اٹٶزٺخ اٹؾٍخ أډ الٌزغبڇى ٱلهح األٍپبٳ ‪٥‬ٺى اٹزٶبصو ڇاٹؾٮب‪٥ ٟ‬ٺى‬ ‫‪٥‬ٺى إرياٿ اٹڂ‪٢‬بٻ ‪.‬‬ ‫♣ ڇٌز‪ٞ‬ٺت مٹٴ ڇ‪ ٤ٙ‬اٹٲٍڈك اٹ‪ٚ‬بث‪ٞ‬خ إلٍزپواه ‪ٞ٥‬بء اٹجؾو ٽڀ األٍپبٳ ڇڅنا ٌَپى روٍّل اإلٍزچالٳ ‪.‬‬ ‫♣ أٍجبة ځْؤح اٹپْٶالد اٹجٍئٍخ ♣‬ ‫♣ رڂْؤ اٹپْٶالد اٹجٍئٍخ ځزٍغخ ؽلڇس فٺٸ ٽب أڇ رلڅڈه ٭ى ث‪ ٘٦‬اٹزٮب‪٥‬الد ڇاٹ‪٦‬الٱبد اٹپزجبكٹخ ثٍڀ اٹپڂ‪٢‬ڈٽبد اٹضالس ‪،‬‬ ‫ڇ‪٥‬ڂل ؽلڇس مٹٴ ٌغت ‪٥‬ٺى اإلځَبٿ كهاٍخ اٹپْٶٺخ ڇرؾٺٍٸ أٍجبثچب ڇ‪٥‬العچب ‪.‬‬ ‫♣ ‪٥‬الٱخ اإلځَبٿ ثبٹپڂ‪٢‬ڈٽبد اٹضالس ♣‬ ‫♣ ٱل ٌ‪٢‬ڀ اٹج‪ ٘٦‬أٿ اإلځَبٿ څڈ ٽوٵي ٽضٺش اٹزٮب‪٥‬الد ثٍڀ اٹپڂ‪٢‬ڈٽبد اٹضالس اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ڇاٹزٶڂڈٹڈعٍخ ڇاإلعزپب‪ٍ٥‬خ ‪ٍ٩‬و أٿ څنا اٹ‪٢‬ڀ فب‪ٝ‬ئ‬ ‫٭بإل ځَبٿ څڈ أؽل أځڈا‪ ٣‬ٵبئڂبد اٹڂ‪٢‬ټ اٹجٍئٍخ ڇڅڈ ٕبځ‪ ٤‬اٹزٶڂڈٹڈعٍب اٹزى ٌڂزٮ‪ ٤‬ثچب ٭ى اٹپؾٍ‪ ٜ‬اٹؾٍڈډ ڇڅڈ ٽڂْئ اٹپڂ‪٢‬ڈٽخ اإلعزپب‪ٍ٥‬خ ڇأؽل‬ ‫‪٥‬ڂبٕوڅب ‪.‬‬ ‫♣ ڇٱل ٌَئ اإلځَبٿ ٹٺپؾٍ‪ ٜ‬اٹؾٍڈډ ‪٥‬ڂلٽب ٌَپؼ ٹپقٺٮبد اٹٖڂب‪٥‬خ ٽضالً ثزٺڈٌش اٹجٍئخ ‪ ،‬أڇ ‪٥‬ڂلٽب ٌزقن ٱواهاً ثئٍزقلاٻ ٽجٍل كڇٿ كهاٍخ ٵب٭ٍخ َصبهڃ‬ ‫اٹَٺجٍخ ڇ٭ى ٽضٸ څنڃ اٹؾبالد ٭ئٿ اإلځَبٿ څڈ اٹقبٍو ٭ى ځچبٌخ اٹپ‪ٞ‬ب‪ . ٫‬إځزچى اٹجبة األڇٷ ٽ‪ ٤‬أ‪ٍٝ‬ت أٽڂٍبرى أ ‪ /‬حسن متولى‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]9‬‬

‫اٹجبة اٹضبځى ‪ :‬ٽڈاهك اٹجٍئخ ڇؽلڇك ٱلهارچب‬

‫♣ ٽٮچڈٻ اٹپڈهك اٹجٍئى ‪ :‬څڈ ٵٸ ٽبٌڈعل ٭ى اٹجٍئخ اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ٽڀ ٽٶڈځبد الكفٸ ٹإلځَبٿ ٭ى ڇعڈكڅب أڇ رٶڈٌڂچب ڇٹٶڂڄ ٌ‪٦‬زپل ‪٥‬ٺٍچب ٭ى‬ ‫ٽقزٺ‪ّ ٬‬ئڈٿ ؽٍبرڄ ‪.‬‬ ‫♣ أٽضٺخ اٹپڈاهك اٹجٍئٍخ ♣‬ ‫‪ -1‬اٹپڂيٷ ڇاٹپلهٍخ ڇاٹپجبځى اٹپق زٺٮخ ثڂٍذ ٽڀ األؽغبه ڇاألٍپڂذ ڇاٹيٹ‪ ٜ‬ڇاٹؾلٌل ڇاٹيعبط ڇاألٹڈٽڂٍڈٻ ڇاٹوفبٻ ڇٵٺچب ٽڈاك ٽَزپلح ٽڀ اٹجٍئخ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹ‪٦ٞ‬بٻ اٹنډ ځزڂبڇٹڄ ٽَزپل ٽڀ اٹڂجبربد ڇاٹؾٍڈاځبد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اٹپالثٌ رٖڂ‪ ٤‬ٽڀ اٹٲ‪ٞ‬ڀ ڇٕڈ‪ ٫‬األ‪٩‬ڂبٻ ڇاٹغپبٷ ڇؽوٌو كڇكح اٹٲي ڇأٌ‪ٚ‬بً رٖڂ‪ ٤‬ٽڀ أٹٍب‪ٕ ٫‬ڂب‪ٍ٥‬خ ٽڀ ځڈارظ اٹجزوڇٷ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ڇٍبئٸ اٹپڈإالد اٹپقزٺٮخ ٽڀ اٹٍَبهاد ڇاٹ‪ٞ‬بئواد ڇ‪ٍ٩‬وڅب ٽٖڂڈ‪٥‬خ أٌ‪ٚ‬بً ٽڀ ٽڈاك ٽڈعڈكح ٭ى اٹجٍئخ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اٹلڇاء اٹنډ ځزڂبڇٹڄ ٌٖڂ‪ ٤‬ٽڀ ٽٶڈځبد اٹجٍئخ ‪ ،‬ڇٵٸ ٽبٌَزقلٽڄ اإلځَبٿ ٽڀ ٽڈاهك ٌ‪٦‬زپل ‪٥‬ٺٍچب ٭ى ؽٍبرڄ ٽَزپل أٍبٍبً ٽڀ اٹجٍئخ اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ‪.‬‬

‫أځڈا‪ ٣‬اٹپڈاهك اٹجٍئٍخ‬ ‫♣ رزڂڈ‪ ٣‬اٹپڈاهك اٹجٍئٍخ ؽٍش ٌڈعل ځڈ‪٥‬بٿ څپب ‪:‬‬

‫ڇعڄ اٹپٲبهځخ‬

‫‪ -2‬اٹپڈاهك ‪ٍ٩‬و اٹپزغلكح‬

‫‪ -1‬اٹپڈاهك اٹپزغلكح‬

‫‪ -1‬اٹز‪٦‬وٌ‪٬‬‬

‫♣ څى اٹپڈاهك اٹزى ر‪٢‬ٸ ٽزڈا٭وح ٭ى اٹجٍئخ اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ٹٲلهرچب‬ ‫‪٥‬ٺى اإلٍزپواه ڇاٹزغلك ٽبٹټ ٌزَجت اإلځَبٿ ٭ى إځٲوا‪ٙ‬چب‬ ‫ٽڀ اٹجٍئخ أڇ ٭ى رلڅڈهڅب ‪.‬‬

‫♣ څى اٹپڈاهك اٹپؤٱزخ اٹزى رقزٮى ٽڀ اٹجٍئخ إٿ ‪٥‬بعالً أڇ آعالً‬ ‫ڇٌزڈٱ‪ ٬‬مٹٴ ‪٥‬ٺى ؽَڀ ر‪٦‬بٽٸ اإلځَبٿ ٽ‪٦‬چب أڇ ٍڈء‬ ‫إٍز‪٪‬الٹڄ ٹچب ‪.‬‬

‫‪ -2‬األٽضٺخ‬

‫♣ اٹڂجبربد – اٹؾٍڈاځبد – اٹٶبئڂبد اٹلٱٍٲخ – اٹپبء – اٹچڈاء‬

‫♣ اٹٮؾټ – اٹجزوڇٷ – اٹ‪٪‬بى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى – اٹٮٺياد – اٹال٭ٺياد ‪.‬‬

‫‪ٍ -3‬جت اٹزغلك‬ ‫أڇ ‪٥‬لٻ اٹزغلك‬

‫♣ أٍجبة ٱلهرچب ‪٥‬ٺى اٹزغلك څى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ٱلهح اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪٥‬ٺى اٹزٶبصو ڇاٹزٶٍ‪. ٬‬‬ ‫‪ -2‬ڇعڈك اٹلڇهاد اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ اٹزى ر‪٦‬پٸ ‪٥‬ٺى اٹز‪٦‬ڈٌ٘‬ ‫اٹپَزپو ٹٺپڈاك اٹزى رَزچٺٶچب اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ‪ ,‬ڇرَپى‬ ‫اٹلڇهاد اٹجٍڈعٍڈٵٍپٍبئٍخ ‪.‬‬

‫♣ أٍجبة ‪٥‬لٻ ٱلهرچب ‪٥‬ٺى اٹزغلك ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ألځچب رَز‪٪‬وٯ ٽالٌٍڀ اٹَڂٍڀ ؽزى رزٶڈٿ ‪ ،‬ڇٹنٹٴ الٌپٶڀ‬ ‫ر‪٦‬ڈٌ٘ ٽبٌَزچٺٴ ٽڂچب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬٭بٹجزوڇٷ ٽضالً ٌَزچٺٴ ٽڂڄ ٽالٌٍڀ اٹجواٽٍٸ ٌڈٽٍبً ٭الثل‬ ‫ٽڀ اٹجؾش ‪٥‬ڀ ثلائٸ علٌلح ٹڄ ڇروٍّل إٍزچالٵڄ ‪.‬‬

‫اٹلڇهاد اٹجٍڈعٍڈٵٍپٍبئٍخ‬ ‫♣ اٹلڇهاد اٹجٍڈعٍڈٵٍپٍبئٍخ ‪ :‬څى كڇهاد ٹپڈاهك ٽڈعڈكح ٭ډبٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ٭ى ٵٸ ڇٱذ ڇاٹَجت ٭ى ڇعڈكڅب أځچب رلفٸ ٭ى اٹ‪٦‬لٌل ٽڀ اٹزٮب‪٥‬الد كافٸ‬ ‫اٹٶبئڀ اٹؾى ڇفبهعڄ ‪.‬‬ ‫♣ أځڈا‪ ٣‬اٹلڇهاد اٹجٍڈعٍڈٵٍپٍبئٍخ ‪ٌ :‬ڈعل ځڈ‪٥‬بٿ څپب اٹلڇهاد اٹ‪٪‬بىٌخ ڇاٹلڇهاد اٹوٍڈثٍخ ‪.‬‬

‫ڇعڄ اٹپٲبهځخ‬

‫‪ -1‬اٹلڇهاد اٹ‪٪‬بىٌخ‬

‫‪ -2‬اٹلڇهاد اٹوٍڈثٍخ‬

‫‪ -1‬اٹز‪٦‬وٌ‪٬‬‬

‫♣ څى اٹلڇهاد اٹزى رجلأ ثڈعڈك اٹ‪٦‬ڂبٕو ٭ى ؽبٹخ ‪٩‬بىٌخ ٭ى‬ ‫اٹچڈاء اٹغڈډ ‪.‬‬

‫♣ څى اٹلڇهاد اٹزى رجلأ ثڈعڈك اٹ‪٦‬ڂبٕو ٭ى ؽبٹخ هٍڈثٍخ ٭ى‬ ‫اٹزوثخ ‪.‬‬

‫‪ -2‬األٽضٺخ‬

‫♣ كڇهح اٹپبء ‪ ,‬كڇهح اٹچڈاء ڇاٹزى رْپٸ ‪:‬‬ ‫(كڇهح األٵَغٍڀ ڇصبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ – ڇكڇهح اٹڂٍزوڇعٍڀ)‬

‫♣ كڇهح اٹٮڈٍٮڈه ‪.‬‬

‫♣ اّوػ كڇهح األٵَغٍڀ ڇصبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ‬ ‫( اځ‪٢‬و اٹْوػ أٍٮٸ اٹٖٮؾخ ) ‪.‬‬

‫♣ اّوػ ٽٺقٔ ٹلڇهح اٹٮڈٍٮڈه ‪.‬‬ ‫( اٹْوػ ٕٮؾخ ‪. ) 13‬‬

‫‪ّ -3‬وػ أؽلڅب‬

‫♣ ٍؤاٷ څبٻ ‪ :‬اٹٶوح األه‪ٍٙ‬خ الٌؤرٍچب ّئ ٽڀ فبهعچب ٍڈډ ‪ٝ‬بٱخ اٹْپٌ ‪ .‬ځبٱِ څنڃ اٹ‪٦‬جبهح ثبٹزٮٍٖٸ ‪.‬‬ ‫♣ اإلعبثخ ‪ :‬الثل ٽڀ ڇعڈك كڇهاد ر‪٦‬پٸ ‪٥‬ٺى رغلك ثبٱى اٹپڈاك ٵبٹپبء ڇاٹٶوثڈٿ ڇاألٵَغٍڀ ڇاٹڂٍزوڇعٍڀ ڇاٹٮڈٍٮڈه ؽزى رَزپو اٹؾٍبح ‪٥‬ٺى األهٗ ‪:‬‬ ‫أڇالً ‪ :‬كڇهح اٹپبء ‪ :‬رؾلس ځزٍغخ اٹ‪٦‬پٺٍبد ڇاٹ‪٢‬ڈاڅو اٹٮٍيٌبئٍخ ڇاٹؾٍڈٌخ اَرٍخ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رزجقو اٹپٍبڃ ثٖڈهح ٽَزپوح ٽڀ اٹجؾبه ڇاٹپؾٍ‪ٞ‬بد ڇاألځچبه ڇاٹجوٳ ڇاٹپَزڂٲ‪٦‬بد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹ‪٦‬پٺٍبد اٹؾٍڈٌخ ٵبٹڂزؼ ٭ى اٹڂجبد ڇاٹ‪٦‬وٯ ٭ى اإلځَبٿ ڇث‪ ٘٦‬اٹؾٍڈاځبد ڇاٹزڂٮٌ اٹچڈائً ٭ى اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ رَجت رٖب‪٥‬ل ثقبه اٹپبء ٭ى اٹغڈ‬ ‫‪ٌ -3‬زغپ‪ ٤‬ثقبه اٹپبء ٭ى اٹغڈ ڇٌزٶبص‪٥ ٬‬ٺى څٍئخ ٍؾت رزواٵټ ٭ڈٯ ث‪ٚ٦‬چب ‪٥‬ٺى ٕڈهح هٵبٻ رَٲ‪ ٜ‬ٽڀ فالٹڄ األٽ‪ٞ‬به اٹزى ر‪ٍ٦‬ل اٹپبء إٹى ٽڈاهكڃ‬ ‫صبځٍبً كڇهح اٹچڈاء ‪:‬اٹچڈاء فٺٍ‪ ٜ‬ٽڀ ‪٩‬بىاد اٹڂٍزوڇعٍڀ ڇاألٵَغٍڀ ڇصبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ ڇٱٺٍٸ ٽڀ ثقبه اٹپبء ڇځَت ‪ٙ‬ئٍٺخ ٽڀ ‪٩‬بىاد‬ ‫أفوډ ڇ٭ٍپب ٌٺى ڇٕ‪ ٬‬ٹلڇهاد ‪٩‬بىاد اٹچڈاء ‪:‬‬ ‫أ ) كڇهح األٵَغٍڀ ڇصبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ ‪ -1 :‬اٹزڂٮٌ اٹچڈائى ٭ى اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ٌؤكډ إلٽزٖبٓ ‪٩‬بى األٵَغٍڀ ڇٌڂ‪ٞ‬ٺٰ ‪٩‬بى صبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ ‪.‬‬ ‫‪٥ -2‬پٺٍبد اإلؽزواٯ ڇث‪ ٘٦‬اٹزٮب‪٥‬الد اٹٶٍپٍبئٍخ رَزقلٻ األٵَغٍڀ ڇٌڂ‪ٞ‬ٺٰ ‪٩‬بى صبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ ‪.‬‬ ‫‪٥ -3‬پٺٍخ اٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى ٭ى اٹڂجبربد اٹق‪ٚ‬واء رپزٔ ‪٩‬بى صبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ ڇاٹپبء ٭ى ڇعڈك ‪ٝ‬بٱخ‬ ‫اٹ‪ٚ‬ڈء ٹجڂبء اٹ‪٪‬ناء ڇٌڂ‪ٞ‬ٺٰ األٵَغٍڀ ‪ ،‬ڇڅٶنا ځغل أٿ اٹ‪٪‬بىٌڀ ٌزغلكاٿ ثئٍزپواه ‪.‬‬ ‫ة) كڇهح اٹڂٍزوڇعٍڀ ‪ٌ -1 :‬ڂزٲٸ ‪٩‬بى اٹڂٍزوڇعٍڀ ٽڀ څڈاء اٹزوثخ ثٮ‪٦‬ٸ اٹ‪٦‬لٌل ٽڀ أځڈا‪ ٣‬اٹجٶزٍوٌب إٹى اٹڂجبربد ٹزٶڈٌڀ اٹجوڇرٍڂبد صټ ٌڂزٲٸ إٹى اٹؾٍڈاٿ‬ ‫‪ -2‬صټ ٌ‪٦‬ڈك اٹڂٍزوڇعٍڀ ٹٺزوثخ ٽوح أفوډ ثڈاٍ‪ٞ‬خ اٹٶبئڂبد اٹپؾٺٺخ ‪ .‬ڇاٹٮڈٍٮڈه أٌ‪ٚ‬ب ًٹڄ كڇهح ‪ّ ( .‬وؽچب ‪ٍ٩‬و ٽ‪ٞ‬ٺڈة څڂب )‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]13‬‬

‫كڇهح اٹٮڈٍٮڈه ٵپضبٷ ٹٺلڇهح اٹوٍڈثٍخ‬

‫♣ رڂٲَټ اٹلڇهح ٹغيئٍڀ ٵپب ٌؤرى ‪ ♣ :‬اٹغيء األڇٷ ‪ٌ :‬زټ ‪٥‬ڀ ‪ٝ‬وٌٰ ٽؾٺڈٷ اٹپٺؼ ٵپب ٌٺى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رزٮزذ ٕقڈه اٹٮڈٍٮبد اٹزى رؾزڈډ ‪٥‬ٺى اٹٮڈٍٮڈه ٭ى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ ثٮ‪٦‬ٸ اٹپبء ڇاٹوٌبػ ڇأّ‪٦‬خ اٹْپٌ ڇعنڇه اٹڂجبربد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ڇرنڇة أٽالػ اٹٮڈٍٮڈه ٭ى ٽبء اٹزوثخ ڇرپزٖچب اٹڂجبربد ثغنڇهڅب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬صټ ٌڂزٲٸ اٹٮڈٍٮڈه ٽڀ ٵبئڀ ؽى َفو ٭ى ؽٺٲبد اٹَالٍٸ اٹ‪٪‬نائٍخ ؽزى ٌ‪٦‬ڈك صبځٍخ ٹٺزوثخ ث‪٦‬ل ٽڈد اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ڇرؾٺٸ أعَبٽچب‬ ‫♣ اٹغيء اٹضبځى ‪ٌ :‬زټ ‪٥‬ڀ ‪ٝ‬وٌٰ اٹجؾبه ٵپب ٌٺى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رؾپٸ ٽٍ بڃ األځچبه ٽ‪٦‬چب أٽالػ اٹٮڈٍٮڈه إٹى اٹجؾبه ؽٍش ٌزوٍت ث‪ٚ٦‬چب ‪٥‬جو ٽالٌٍڀ اٹَڂٍڀ ٽٶڈځڄ ٕقڈه هٍڈثٍخ رٖجؼ ٽڈهك‬ ‫علٌل ألٽالػ اٹٮڈٍٮڈه ‪٥‬ڂلٽب رزٮزذ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رؾپٸ رٍبهاد اٹپبء اٹٖب‪٥‬لح ث‪ ٘٦‬أٽالػ اٹٮڈٍٮڈه اٹپڈعڈكح ٭ى أ‪٥‬پبٯ اٹجؾبه ڇاٹپؾٍ‪ٞ‬بد إٹى اٹَ‪ٞ‬ؼ ؽٍش رَزقلٽچب اٹچبئپبد‬ ‫اٹڂجبرٍخ ڇٽڂچب إٹى اٹٶبئڂبد اٹزى رٶڈٿ ٍالٍٸ اٹ‪٪‬ناء ٭ى اٹجؾبه ڇاٹپؾٍ‪ٞ‬بد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ڇٌ‪٦‬ڈك ث‪ ٘٦‬اٹٮڈٍٮڈه ٽوح أفوډ إٹى األهٗ ‪٥‬ڀ ‪ٝ‬وٌٰ األٍپبٳ اٹزى ٌز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺٍچب اإلځَبٿ أڇ ‪٥‬ڀ ‪ٝ‬وٌٰ ٭‪ٚ‬الد ڇثٲبٌب اٹ‪ٍٞ‬ڈه‬ ‫ڇاٹؾٍڈاځبد اٹزى رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺى األٍپبٳ ڇڅى ٽقٺٮبد ‪٩‬ڂٍخ علاً ثبٹٮڈٍٮڈه ‪.‬‬ ‫♣ الؽ‪ ٠‬أٿ ‪ :‬هٍټ كڇهح اٹٮڈٍٮڈه ڇعپٍ‪ ٤‬هٍڈٽبد اٹپڂچظ ثٲَپٍڄ اٹ‪٦‬ٺڈٻ اٹجٍئٍخ ڇاٹغٍڈٹڈعٍب رڈعل ٭ى عيء فبٓ ثچب ٽٶڈٿ ٽڀ ڇهٱزٍڀ‬

‫♣ ‪ٝ‬بٱخ اٹْپٌ ♣‬ ‫♣ ٍؤاٷ څبٻ ‪ٌ :‬پٶڀ إ‪٥‬زجبه ‪ٝ‬بٱخ اٹْپٌ ثبٹڂَجخ ٹ‪٦‬پو اإلځَبٿ كائپخ ڇإٿ ٵبځذ ‪٥‬ٺپٍبً ‪ٍ٩‬و كائپخ ‪ .‬اّوػ څنڃ اٹ‪٦‬جبهح ‪.‬‬ ‫♣ اإلعبثخ ‪ :‬أ ) اٹْپٌ څى اٹپٖله اٹوئٍَى ٹٺ‪ٞ‬بٱخ ‪٥‬ٺى األهٗ ٭چى رپلځب ثبٹؾواهح ڇاٹ‪ٚ‬ڈء اٹالىٽٍڀ ٹٺؾٍبح ‪،‬‬ ‫ڇاٹْپٌ ٭وٿ ځڈڇډ ‪ٙ‬قټ ٽٖله ‪ٝ‬بٱزچب څڈ اٹزٮب‪٥‬ٸ اإلځلٽبعى اٹڂڈڇډ ؽٍش ‪:‬‬ ‫رڂلٽظ أهث‪٦‬خ أځڈٌخ ٹنهاد اٹچٍلهڇعٍڀ ٹزٶڈٌڀ ځڈاح ڇاؽلح ٽڀ اٹچٍٺٍڈٻ ڇاٹٮوٯ ٭ى اٹٶزٺخ ثٍڂچپب ٽٲلاهڃ ( ‪ .29‬ڇ ‪ ) .‬ڇ ‪ .‬ٳ ‪ .‬م‬ ‫ٌزؾڈٷ ٹ‪ٞ‬بٱخ رَبڇډ ( ‪ .53‬ڇ‪ ) 27‬ٽٺٍڈٿ إٹٶزوڇٿ ٭ڈٹذ رزؾڈٷ إلّ‪٦‬ب‪. ٣‬‬ ‫ة) ر‪٦‬زجو ‪ٝ‬بٱخ اٹْپٌ كائپخ ثبٹڂَجخ ٹ‪٦‬پو اإلځَبٿ ألځچب ٍز‪٢‬ٸ ٽڈعڈكح ثالٌٍڀ اٹَڂٍڀ ألٿ ؽغپچب ٌَبڇډ ( ‪33‬ڇ‪ ) 1‬ٽٺٍڈٿ ٽوح ٱله‬ ‫ؽغټ األهٗ ‪ ،‬أٽب ‪٥‬پو اإلځَبٿ ٭چڈ ٱٍٖو ڇٽؾلڇك ‪.‬‬ ‫ط) ر‪٦‬زجو ‪ٝ‬بٱخ اٹْپٌ ‪ٍ٩‬و كائپخ ‪٥‬ٺپٍبً ألځڄ ٍٍؤرى ٌڈٻ ٌزڈٱ‪ ٬‬٭ٍڄ اٹزٮب‪٥‬ٸ اإلځلٽبعى اٹڂڈڇډ ‪٥‬ڂلٽب ٌْٶٸ اٹچٍٺٍڈٻ ځٖ‪ ٬‬ڇىٿ اٹْپٌ‬ ‫♣ الؽ‪ ٠‬أځڄ ‪:‬‬

‫ٵٸ ٍب‪٥‬خ‬

‫ٌزؾڈٷ ( ‪ ) 655‬ٽٺٍڈٿ ‪ٝ‬ڀ ٽڀ اٹچٍلهڇعٍڀ ٹز‪ٞ٦‬ى ( ‪ ) 653‬ٽٺٍڈٿ ‪ٝ‬ڀ ٽڀ اٹچٍٺٍڈٻ ڇ٭وٯ اٹٶزٺخ ڇڅڈ ( ‪) 5‬‬ ‫ٽٺٍڈٿ ‪ٝ‬ڀ ٌزؾڈٷ ٹ‪ٞ‬بٱخ ّپٍَخ رٶٮٸ اٹؾٍبح ثٶٸ ٕڈهڅب ‪٥‬ٺى األهٗ ڇڅى اٹپٖله ٹٶٸ ٕڈه اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹپ‪٦‬وڇ٭خ‬ ‫األڅپٍخ اإلٱزٖبكٌخ ٹٺپڈاهك‬

‫♣ ‪ -1‬ر‪٢‬ٸ ‪٥‬ڂبٕو اٹپؾٍ‪ ٜ‬اٹؾٍڈډ اٹنډ ٌ‪ ٍِ٦‬٭ٍڄ اإلځَبٿ ٽڀ رٶبڇٌڀ عٍڈٹڈعٍخ ڇ‪١‬ڈاڅو ٽبئٍخ ڇٽٶڈځبد ثٍڈٹڈعٍخ ٽڈعڈكح إٹى أٿ ٌٶزْ‪ ٬‬اإلځَبٿ‬ ‫٭بئلح ّئ ٽڂچب ‪ ،‬ڇٌقزو‪ ٣‬ڇٍبئٸ اٹؾٖڈٷ ‪٥‬ٺى څنا اٹْئ ٹزؾڈٌٺڄ إٹى ٽڈهك أډ ٽٖله صوڇح ‪.‬‬ ‫♥ ٭بٹجزوڇٷ ‪١‬چو ٭ى ث‪ ٘٦‬ثٲب‪ ٣‬األهٗ كڇٿ أٿ ٌلهٳ اإلځَبٿ ٭بئلرڄ ٭ٺپب أكهٵچب اثزٶو ڇٍبئٸ ٹٺؾٖڈٷ ‪٥‬ٺٍڄ ڇ٭ٖٸ ٽٶڈځبرڄ ڇرؾڈٷ إٹى ٽڈهك‬ ‫ٹضوڇح ‪ٙ‬قپخ ٱبٽذ ٽڀ أعٺچب اٹؾوڇة ‪.‬‬ ‫♥ ڇٽ‪٦‬ڂى مٹٴ أځڄ ٹٶى رزؾڈٷ ٽٶڈځبد اٹجٍئخ إٹى صوڇاد إٱزٖبكٌخ ٌٺيٻ أٿ ٌٶڈٿ څڂبٳ عچلاً ثْوٌبً څبك٭بً ‪.‬‬ ‫‪ٌ -2‬غت أال ٌ‪٪ٞ‬ى رؾٲٍٰ اٹغبځت اإلٱزٖبكډ ٹٺپڈاهك ‪٥‬ٺى ٵٸ ٽب‪٥‬لاڃ ثٸ ٌغت أٿ ٌوا‪٥‬ى اإلځَبٿ اٹلٱخ ٭ى إكاهح ّئڈٿ ٍالٽخ اٹ‪٦‬الٱبد ثٍڀ‬ ‫اٹپڂ‪٢‬ڈٽبد اٹضالس اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ڇاٹزٶڂڈٹڈعٍخ ڇاإلعزپب‪ٍ٥‬خ ڇٵنٹٴ اٹ‪٦‬الٱبد كافٸ ٵٸ ٽڂ‪٢‬ڈٽخ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أٍبً اٹزڂپٍخ اإلٱزٖبكٌخ څڈ اٹٲلهح ‪٥‬ٺى إكاهح اٹزٮب‪٥‬الد ثٍڀ اٹپڂ‪٢‬ڈٽبد ڇكافٸ ٵٸ ٽڂ‪٢‬ڈٽخ ڇٌڂزظ ‪٥‬ڂچب إٍزقواط اٹضوڇح ڇؽَڀ إٍزضپبهڅب ‪.‬‬ ‫‪ٌ -4‬پٶڀ ‪٥‬ڀ ‪ٝ‬وٌٰ اٹغچل اٹجْوډ ڇاٹ‪٦‬ٲڈٷ اٹپجل‪٥‬خ اإلځزٮب‪ ٣‬ثپٶڈځبد ٽقزٺ‪ ٬‬اٹجٍئبد ڇرؾڈٌٺچب إٹى صوڇاد ‪،‬‬ ‫ٽ‪ ٤‬ٽوا‪٥‬بح رواث‪ ٜ‬اٹ‪٦‬الٱبد ثٍڀ اٹپڂ‪٢‬ڈٽبد اٹضالس ڇكافٸ ٵٸ ٽڂچب ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ڇٹٶى ځؾٖٸ ‪٥‬ٺى أ‪٥‬ٺى ‪٥‬بئل إٱزٖبكډ ٽڀ اٹپڈاهك اٹپزغلكح اٹپزڈ٭وح ٭ى ثٺلځب ڇٽڀ أٽضٺزچب اٹڂجبربد ڇاٹؾٍڈاځبد ڇإٱبٽخ اٹٖڂب‪٥‬بد اٹ‪٪‬نائٍخ‬ ‫ٌغت أٿ ‪:‬‬ ‫♣ أڇالً ‪ :‬ثبٹڂَجخ ٹٺيها‪٥‬خ ڇاإلځزبط اٹيها‪٥‬ى ‪:‬‬

‫ٽضٺش صوڇح اإلځزبط اٹيها‪٥‬ى‬ ‫ٌپٶڀ رْجٍڄ صوڇح اإلځزبط اٹيها‪٥‬ى ثپضٺش ٽزَبڇډ األ‪ٙ‬ال‪: ٣‬‬ ‫♣ ٱب‪٥‬لح اٹپضٺش (‪ : )1‬رپضٸ اإلځَبٿ (عچلڃ ڇٽ‪٦‬و٭زڄ) ڇاألهٗ ڇاٹپبء ڇاٹپبٷ ڇاٹپڂبؿ ‪.‬‬ ‫♣ اٹ‪ٚ‬ٺ‪ ٤‬اٹضبځى (‪ٌ : )2‬پضٸ اٹجؾش اٹ‪٦‬ٺپى ڇاإلهّبك ڇاٹزلهٌت ‪.‬‬ ‫♣ اٹ‪ٚ‬ٺ‪ ٤‬اٹضبٹش (‪ٌ : )3‬پضٸ ‪٥‬ڈاٽٸ رؾٍَڀ اإلځزبط اٹيها‪٥‬ى ڇاٹزلاڇٷ اٹغٍل‬ ‫ٹٺپؾبٍٕٸ ڇاٹپڂزغبد اٹيها‪ٍ٥‬خ ڇاٹزَڈٌٰ اٹپڂبٍت ٹچب ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬ ‫صوڇح اإلځزبط‬

‫اٹيها‪٥‬ى‬

‫‪1‬‬

‫ريٌل صوڇح اإلځزبط اٹيها‪٥‬ى ٵٺپب ىاكد عڈكح أ‪ٙ‬ال‪ ٣‬اٹپضٺش‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫♣ ڇٱل رټ رڂٮٍن مٹٴ ٭ى ث‪ ٘٦‬اٹيها‪٥‬بد ٭ياكد إځزبعٍزچب ثٖڈهح ٽجْوح ثبٹقٍو ٽضٸ ‪ :‬اٹٲپؼ ڇاٹج‪ٞ‬ب‪ ٌٝ‬ڇاٹ‪ٞ‬پب‪ٝ‬ټ ڇاٹضڈٻ ڇاٹجڂغو ‪.‬‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]11‬‬

‫ڇٹٶڀ ځؾزبط إٹى ثنٷ ٽيٌل ٽڀ اٹغچل ڇاإلفالٓ ڇر‪ٞ‬جٍٰ اٹزٲڂٍبد اٹؾلٌضخ ‪.‬‬ ‫♣ ٵپب ٌغت اإلرغبڃ إٹى اإلٍزٮبكح ٽڀ اٹپقٺٮبد اٹيها‪ٍ٥‬خ ٽضٸ ٱِ األهى ‪:‬‬ ‫‪٥‬ڂل ؽوٯ ٱِ األهى ٌٺڈس اٹجٍئخ ‪ ،‬ٹنٹٴ ٭بأل٭‪ٚ‬ٸ رؾڈٌٺڄ إٹى ‪ٍ -1 :‬پبك ‪ -2‬ڇهٯ‬

‫♣ ڇٹزؾٲٍٰ مٹٴ الثل ٽڀ اٹز‪٦‬بڇٿ ثٍڀ ‪ -1 :‬ڇىاهح اٹيها‪٥‬خ‬ ‫‪ -4‬ڇىاهح اٹلڇٹخ ٹْئڈٿ اٹجٍئخ‬

‫‪٥ -3‬ٺ‪ ٬‬ٹٺؾٍڈاٿ‬

‫‪ -2‬ڇىاهح اٹوډ‬

‫‪ -4‬رڈٹٍل اٹ‪٪‬بى اٹؾٍڈډ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ڇىاهح اإل‪٥‬الٻ‬ ‫‪ -5‬اٹچٍئبد اٹجؾضٍخ ‪.‬‬

‫ڇمٹٴ ٹزڈ‪ٍ٥‬خ ڇإهّبك اٹٮالؽٍڀ ڇرڈ٭ٍو ‪ٝ‬وٯ إٍزقلاٻ اٹزٲڂٍبد اٹؾلٌضخ ٹٺيها‪٥‬خ ڇاٹزقٺٔ اَٽڀ ڇاإلٍزٮبكح اٹٲٖڈډ ٽڀ اٹپقٺٮبد اٹيها‪ٍ٥‬خ ‪.‬‬

‫♣‪٥‬ڈاٽٸ رؾٍَڀ اإلځزبط اٹيها‪٥‬ى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إځزٲبء ڇرڈ٭ٍو اٹجنڇه اٹپپزبىح ‪٥‬بٹپٍبً ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إٍزڂجب‪ٍ ٛ‬الالد عٍلح ماد عڈكح ‪٥‬بٹٍخ ٵپبً ڇځڈ‪٥‬بً ثئٍزقلاٻ رٲڂٍبد اٹچڂلٍخ اٹڈهاصٍخ ڇىها‪٥‬خ األځَغخ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إفزٍبه ځڈ‪ ٣‬اٹڂجبد اٹپڂبٍت ٹٺزوثخ ڇاٹپڈ‪٥‬ل اٹپڂبٍت ڇاٹ‪ٞ‬وٌٲخ اٹپضٺى ٹٺوډ ٹچنا اٹڂجبد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اٹقلٽخ اٹغٍلح ٹألهٗ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ٽٶب٭ؾخ اَ٭بد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلٍزقلاٻ اَٽڀ ٹألٍپلح ڇاٹپجٍلاد ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اٹزقٺٔ اَٽڀ ڇاإلٍزٮبكح اٹٲٖڈډ ٽڀ اٹپقٺٮبد اٹيها‪ٍ٥‬خ ‪.‬‬ ‫♣ ٵپب ٌغت ؽٸ اٹپْٶالد اٹڈاٱ‪ٍ٦‬خ ٹٺپياه‪ٍ٥‬ڀ أڇالً ثؤڇٷ ‪ :‬ؽزى الٌز‪٦‬وٱٸ اإلځزبط ڇاٹزٖلٌو ڇرٖجؼ اٹٲوډ اٹپٖوٌخ ٽڂزغخ ٵپب ٵبځذ ٭ى اٹپب‪ٙ‬ى ألځچب‬ ‫ؽبٹٍبً رَزچٺٴ أٵضو ٽپب رڂزظ ‪.‬‬ ‫♣ صبځٍبً ‪ :‬ثبٹڂَجخ ٹٺؾٍڈاٿ ڇاإلځزبط اٹؾٍڈاځى ‪ :‬رزٺقٔ ڇٍبئٸ رڂپٍخ اإلځزبط اٹؾٍڈاځى٭ى ٽغبٹٍڀ هئٍٍٍَڀ څپب ‪:‬‬ ‫أ ) رؾٍَڀ اٹٖٮبد اٹڈهاصٍخ ڇىٌبكح رؾٍَڀ اٹَالالد اٹپؾٺٍخ ثڈاٍ‪ٞ‬خ ‪:‬‬ ‫‪ -2‬اٹزلهط ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اإلځزقبة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اٹچڂلٍخ اٹڈهاصٍخ‬ ‫‪ -2‬اٹقٺ‪. ٜ‬‬ ‫‪ -5‬اٹزٶڂڈٹڈعٍب اٹؾٍڈٌخ‪ :‬څى ڇٍٍٺخ رَزقلٻ ٹيٌبكح إځزبعٍخ اٹضوڇح اٹؾٍڈاځٍخ ٽضٸ‬ ‫رٲٍَټ عڂٍڀ اٹپبٍّخ ڇاٹؾٖڈٷ ‪٥‬ٺى رڈائټ صڂبئٍخ ڇصالصٍخ ڇهثب‪ٍ٥‬خ ‪.‬‬ ‫ة) رؾٍَڀ ‪١‬وڇ‪ ٫‬ٽ‪ٍْ٦‬خ اٹؾٍڈاٿ ڇىٌبكح ٵٮبءح إٍزقلاٻ األ‪٥‬ال‪ ٫‬ڇٽقٺٮبد اٹيها‪٥‬خ‬ ‫ڇٽقٺٮبد اٹپياه‪ ٣‬اٹؾٍڈاځٍخ ٹيٌبكح اإلځزبعٍخ ‪.‬‬

‫ؽلڇك رغلك اٹپڈاهك‬ ‫♣ ٹٺزغلك ؽلڇك ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ٌٲ‪٥ ٬‬ڂلڅب ٭بٹڂجبد ٹڄ ؽلڇك ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ٹٺزغلك ڇٵنٹٴ اٹؾٍڈاٿ ڇٌز‪ٚ‬ؼ مٹٴ ٽپب ٌؤرى ‪:‬‬ ‫♣ أڇالً ‪ :‬ؽلڇك رغلك اٹڂجبد ‪:‬‬ ‫ٌزڈٱ‪ ٬‬إىكڅبه اإلځزبط اٹيها‪٥‬ى ‪٥‬ٺى ٽٲلاه رڈ٭و ٵٸ ٽپب ٌؤرى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اٹپَبؽبد اٹٖبٹؾخ ٹٺيها‪٥‬خ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹپبء اٹپڈعڈك ٭ى څنڃ اٹپَبؽخ ‪ ،‬ڇرزغڄ اٹؾٶڈٽخ ؽبٹٍبً إٹى ځٲٸ اٹپٍبڃ ٽڀ ثؾٍوح ځبٕو إٹى رڈّٶى ٹيٌبكح اإلځزبط اٹيها‪٥‬ى ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اٹز‪ٞ‬جٍٲبد اٹزٶڂڈٹڈعٍخ اٹؾلٌضخ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اٹڈ‪٥‬ى اٹجٍئى ڇاٹَٶبځى ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اٹ‪٦‬ڂبٌخ ثبألهٗ ڇإٍزقلاٻ األٍپلح اٹپڂبٍجخ ‪.‬‬

‫♣ صبځٍبً ‪ :‬ؽلڇك رغلك اٹؾٍڈاٿ ‪:‬‬ ‫ٌزڈٱ‪ ٬‬إىكڅبه اإلځزبط اٹؾٍڈاځى ‪٥‬ٺى ٽٲلاه رڈ٭و ٵٸ ٽپب ٌؤرى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اٹ‪٪‬ناء ( ‪٥‬ٺٍٲخ اٹؾٍڈاٿ ) ڇٌ‪٦‬زپل مٹٴ ‪٥‬ٺى اٹڂڈارظ اٹيها‪ٍ٥‬خ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹز‪ٞ‬جٍٲبد اٹزٶڂڈٹڈعٍخ اٹؾلٌضخ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اٹڈ‪٥‬ى اٹجٍئى ڇاٹَٶبځى ‪.‬‬ ‫♣ إٿ ىٌبكح اٹ‪٦‬بئل اإلٱزٖبكډ ٹٺپڈاهك اٹپزغلكح ٌ‪٦‬ڈك ثبٹقٍو ‪٥‬ٺٍڂب ٭ززؾَڀ ٕؾخ اإلځَبٿ ڇٵٮبءرڄ اإلځزبعٍخ ڇٌزؾَڀ ٽَٶڂڄ ڇ‪١‬وڇ‪ ٫‬ٽ‪ٍْ٦‬زڄ ڇر‪٦‬ٺٍپڄ‬ ‫ڇصٲب٭زڄ ڇڇ‪٦ٙ‬ڄ ٭ى ‪ٖ٥‬و اٹ‪٦‬ڈٹپخ ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫♣ األڅپٍخ اإلٱزٖبكٌخ ٹٺپڈاهك ‪ٍ٩‬و اٹپزغلكح ♣‬

‫ت‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]12‬‬

‫♣ ځغل أٿ ‪:‬‬ ‫أ ) اإلځَبٿ ٌَزضپو ٕقڈه اٹٲْوح األه‪ٍٙ‬خ ٭ى اٹؾٖڈٷ ‪٥‬ٺى اٹٮٺياد اٹالىٽخ ٹڄ ٵبٹؾلٌل ڇاٹڂؾبً ڇاٹوٕبٓ ڇاألٹڈٽڂٍڈٻ ڇ‪ٍ٩‬وڅب ڇٵنٹٴ‬ ‫اٹؾٖڈٷ ‪٥‬ٺى اٹال٭ٺياد ٵبٹٶجوٌذ ڇاٹٶوثڈٿ ڇاٹٮڈٍٮڈه إلٍزقلاٽچپب ٭ى اٹ‪٦‬لٌل ٽڀ اٹٖڂب‪٥‬بد ‪.‬‬ ‫ة) ٵپب ٌَزضپو اإلځَبٿ اٹٮؾټ ڇاٹجزوڇٷ ڇاٹ‪٪‬بى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى ٭ى إځزبط اٹ‪ٞ‬بٱخ ‪ ،‬ڇڅنڃ اٹ‪ٞ‬بٱخ څى ٭ى األٕٸ ‪ٝ‬بٱخ ّپٍَخ‬ ‫ٱبٽذ ث‪ ٘٦‬اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ثزقيٌڂچب ثڈاٍ‪ٞ‬خ ‪٥‬پٺٍخ اٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى ڇ‪١‬ٺذ ٽلفوح ٹپالٌٍڀ اٹَڂٍڀ ‪.‬‬ ‫ط) ڇٱل ځْؤد اٹ‪٦‬لٌل ٽڀ اٹٖڂب‪٥‬بد اٹجزوڇٵٍپٍبئٍخ اٹزى أٍبٍچب اٹجزوڇٷ ڇٽٶڈځبرڄ ڇٽْزٲبرڄ ڇاٹزى ڇ٭ود ٹإلځَبٿ ٽ‪٢٦‬ټ ٽبٌؾزبعڄ ٭ى ؽٍبرڄ ٽڀ‬ ‫اٹ‪٪‬ناء ڇاٹٶَبء ڇاٹپڂ‪٢‬ٮبد ڇاٹلڇاء ڇاٹ‪ٞ‬الء ثْٶٸ ع‪٦‬ٸ ٹٺجزوڇٷ اٹٖلاهح ٭ى اإلٱزٖبك ‪.‬‬ ‫ك) اٹٮٺياد ڇاٹال٭ٺياد ٽؾلڇكح ٭ى ٕقڈه األهٗ ڇرٖڂ‪ ٤‬ٽڂچب اَالد اٹزى رجٺى ڇٹٶڀ ٌپٶڀ إ‪٥‬بكح ٕچوڅب ڇرْٶٍٺچب ٽڀ علٌل ‪ ،‬ڇألٿ اٹپڈاهك‬ ‫‪ٍ٩‬و اٹپزغلكح ٵبٹجزوڇٷ ڇاٹ‪٪‬بى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى ٍزڂ‪ٚ‬ت ٭ٲل هٕلد اٹلڇٷ اٹپزٲلٽخ ٽجبٹ‪ٝ ٨‬بئٺخ ٹٺجؾش اٹ‪٦‬ٺپى إلٌغبك ‪ٝ‬بٱخ ثلٌٺخ ٹ‪ٖ٦‬و ٽبث‪٦‬ل اٹجزوڇٷ ‪.‬‬

‫ؽلڇك إٍزٍ‪٦‬بة اٹپقٺٮبد‬ ‫♣ ٹٺڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى ؽلڇك ٽ‪ٍ٦‬ڂخ إلٍزٍ‪٦‬بة اٹپقٺٮبد ؽٍش أٿ ‪:‬‬ ‫♣ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ٌزقٺٔ ٽڀ ٭‪ٚ‬الرڄ ‪ :‬٭‪٪‬بى صبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ اٹڂبرظ ٽڀ رڂٮٌ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ٌَزقلٽڄ اٹڂجبد ٭ى ‪٥‬پٺٍخ اٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى ٽ‪ٍٞ٦‬بً‬ ‫األٵَغٍڀ اٹالىٻ ٹزڂٮٌ اٹٶبئڂبد ‪ ،‬ڇٽبرقوعڄ األٍپبٳ ٽڀ ٽقٺٮبد رؾٺٺڄ اٹجٶزٍوٌب ٹزپزٖڄ عنڇه اٹڂجبربد‬ ‫ڇڅٶنا ٌَزقلٻ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ٭‪ٚ‬الرڄ ‪.‬‬ ‫♣ أٽب اٹٮ‪ٚ‬الد اٹڂبرغخ ‪٥‬ڀ اٹڂْب‪ ٛ‬اٹجْوډ ‪ :‬٭ى اٹيها‪٥‬خ ڇاٹٖڂب‪٥‬خ ڇاٹزى ٌٶڈٿ ث‪ٚ٦‬چب ‪٩‬بىډ ٌڂزْو ٭ى اٹچڈاء ‪ ،‬ڇث‪ٚ٦‬چب ٍبئٸ ٌٺٲى ٭ى ٽٍبڃ‬ ‫األځچبه ڇاٹجؾبه‪ ،‬ڇث‪ٚ٦‬چب ٕٺجخ ر‪ٞ‬وػ ٭ى األها‪ٙ‬ى فبهط اٹپلٿ ٭چنڃ اٹپقٺٮبد رٺڈس اٹجٍئخ ڇرقٸ‬ ‫ثبٹپڂ‪٢‬ڈٽخ اٹجٍئٍخ ‪ ،‬ألځچب الرزؾٺٸ ڇالرلفٸ ٭ى إؽلډ كڇهاد اٹپڈاك ‪.‬‬ ‫♣ أډ أٿ څڂبٳ ؽلڇكاً ٹٲلهح اٹجٍئخ ‪٥‬ٺى اٹزقٺٔ ٽڀ اٹٮ‪ٚ‬الد ‪ :‬٭بٹجٍئخ ٌپٶڀ أٿ رزقٺٔ ٽپب ٌپٶڀ أٿ ٌزؾٺٸ أڇ ٌْزوٳ ٭ى إؽلډ كڇهاد اٹپڈاك اٹزى‬ ‫رلڇه كافٸ اٹپڂ‪٢‬ڈٽخ اٹجٍئٍخ ‪.‬‬ ‫♣ ڇٹنٹٴ ٌغت ‪٥‬ڂل إځْبء أډ ٽْوڇ‪ ٣‬األفن ٭ى اإل‪٥‬زجبه اٹ‪ٞ‬وٯ اٹَڈٌخ ٹٺزقٺٔ ٽڀ اٹپقٺٮبد ‪.‬‬

‫اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹڂ‪ٍ٢‬ٮخ‬ ‫♣ اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹڂ‪ٍ٢‬ٮخ ‪ :‬څى اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹزى الرٺڈس اٹجٍئخ ‪ ،‬ڇأؽَڀ ٽضبٷ ٹچب څڈاٹْپٌ اٹزى ر‪٦‬زجو ٭وٿ ځڈڇډ ٵجٍو ٌ‪ٍٞ٦‬ڂب ‪ٝ‬بٱخ إځلٽبط څبئٺخ رزؾڈٷ إٹى‬ ‫‪ٙ‬ڈء ڇؽواهح كڇٿ أډ ٽقٺٮبد ٽٺڈصخ ٹٺجٍئخ ڇمٹٴ ‪٥‬ٶٌ ٽڈاك اٹڈٱڈك ؽٍش أٿ أډ ڇٱڈك ٌَزقلٻ ٹزڈٹٍل اٹ‪ٞ‬بٱخ رزقٺ‪٥ ٬‬ڂڄ ٽڈاك‬ ‫ٽٺڈصخ ٹٺجٍئخ ڇرؤصو ٭ى اٹپڂ‪٢‬ڈٽخ اٹجٍئٍخ ‪.‬‬ ‫ڇثبٹو‪٩‬ټ ٽڀ أٿ اٹْپٌ ٭ى ٽٖو ڇٽ‪٢٦‬ټ اٹجالك اٹ‪٦‬وثٍخ رَ‪ ٤ٞ‬ڇرٶڈٿ ّلٌلح اٹؾواهح ‪ٝ‬ڈاٷ اٹ‪٦‬بٻ إأل أځڂب الځڂزٮ‪ ٤‬ثچب ٵپٖله څبٻ ٹٺ‪ٞ‬بٱخ اٹڂ‪ٍ٢‬ٮخ ‪.‬‬ ‫♣ إٍزقلاٽبد اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹْپٍَخ ‪ -1 :‬رَزقلٻ ؽواهح اٹْپٌ ٽجبّوح ٭ى ‪٥‬پٺٍبد اٹ‪ٞ‬چى ڇاٹزَقٍڀ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رجقٍو اٹپبء صټ إٍزقلاٻ اٹجقبه ٭ى إكاهح اٹزڈهثٍڂبد اٹجقبهٌخ ٹزڈٹٍل اٹٶچوثبء ٵپب ٌؾلس ٭ى ٭وځَب ڇأٹپبځٍب ؽٍش‬ ‫رڈعل ٽٖبځ‪ ٤‬ر‪٦‬زپل ‪٥‬ٺى اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹؾواهٌخ ٹٺْپٌ ٭ى رڈٹٍل اٹٶچوثبء اٹالىٽخ ٹچب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إٍزقلاٻ اٹج‪ٞ‬بهٌبد اٹْپٍَخ ٭ى ٽؾوٵبد اٹٍَبهاد ڇ‪ٍ٩‬وڅب ٵجلٌالً ٹٺجزوڇٷ ‪.‬‬ ‫♣ ٽٖبكه أفوډ ٹٺ‪ٞ‬بٱخ اٹڂ‪ٍ٢‬ٮخ ‪ٌ :‬پٶڀ إٍزقلاٻ اٹپڈاهك اَرٍخ ٭ى رڈٹٍل اٹٶچوثبء ‪:‬‬ ‫‪ -4‬ؽواهح ثب‪ٝ‬ڀ األهٗ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اٹپَبٱ‪ ٜ‬اٹپبئٍخ‬ ‫‪ -2‬اٹپل ڇاٹغنه‬ ‫‪ -1‬اٹوٌبػ‬ ‫رڈٹٍل اٹٶچوثبء ٽڀ ؽواهح ثب‪ٝ‬ڀ األهٗ‬ ‫♣ ‪ٌٚ -1‬ـ اٹپبء اٹپ‪٦‬بك رلڇٌوڃ إٹى ‪٥‬پٰ ( ‪ ) 6 – 4‬ٽٍٸ رؾذ ٍ‪ٞ‬ؼ األهٗ ٭ى أځبثٍت فبٕخ إٹى ؽٍش رورٮ‪ ٤‬كهعخ ؽواهح ثب‪ٝ‬ڀ األهٗ ؽڈاٹى‬ ‫( ‪ ) 433‬كهعخ ٭چوځچٍذ ‪٥‬ڀ كهعخ ٍ‪ٞ‬ؼ األهٗ ‪.‬‬ ‫♣ ‪ -2‬رڂٶَو اٹٖقڈه ٭ى ٽڂ‪ٞ‬ٲخ اٹ‪ٚ‬ـ ځزٍغخ ‪ ٜ٪ٙ‬اٹپبء ‪.‬‬ ‫♣ ‪ -3‬ر‪٦‬پٸ اٹٖقڈه اٹَبفڂخ ‪٥‬ٺى ‪٥‬ٺى رَقٍڀ اٹپبء ڇرؾڈٌٺڄ إٹى ثقبه ٽبء ‪.‬‬ ‫♣ ‪٦ٌ -4‬بك عپ‪ ٤‬اٹپبء اٹَبفڀ ٭ى أځبثٍت رؾپٺڄ إٹى ٍ‪ٞ‬ؼ األهٗ ‪.‬‬ ‫♣ ‪ -5‬ؽٍش ٌَزقلٻ اٹپبء اٹَبفڀ (ثقبه اٹپبء) ٭ى رڈٹٍل اٹٶچوثبء ‪.‬‬ ‫(څبٻ علاً ‪ :‬عپٍ‪ ٤‬هٍڈٽبد اٹپڂچظ ٭ى اٹ‪٦‬ٺڈٻ اٹجٍئٍخ ڇاٹغٍڈٹڈعٍب رڈعل ٭ى عيء فبٓ ٽٶڈٿ ٽڀ ڇهٱزٍڀ ) ‪.‬‬

‫♣ ٍٺَٺخ اٹقجٍو ‪ ...‬٭ى ‪ ...‬اٹغٍڈٹڈعٍب ڇاٹ‪٦‬ٺڈٻ اٹجٍئٍخ ♣‬ ‫♣ شعارنا ‪ ...‬كثير من اإلبداع ‪ ...‬قليل من اإلسترجاع ♣‬ ‫♣ إځزچى اٹجبة اٹضبځى ٽ‪ ٤‬أ‪ٍٝ‬ت أٽڂٍبرى أ ‪ /‬حسن متولى ♣‬ ‫‪hassan.metwally@yahoo.com 31222793671‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫اٹجبة اٹضبٹش ‪ :‬إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپڈاهك اٹجٍئٍخ ڇإځٲواٗ األځڈا‪٣‬‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]13‬‬

‫♣ إٔجؼ إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپڈاهك ڇإڅلاه ٽٲڈٽبد اٹجٍئخ ٽْٶٺخ ٽٺؾخ ٌڂج‪٪‬ى اٹزٖلډ ٹچب ٹڈٱٮچب ڇاٹ‪٦‬پٸ ‪٥‬ٺى ‪٥‬الط آصبهڅب ‪ .‬ڇعڈاځت اإلٍزڂيا‪ ٫‬ڇاإلڅلاه‬ ‫ٽز‪٦‬لكح ٵَڈء إٍزقلاٻ اٹپڈاهك ڇاٹزغوٌ‪ ٬‬ڇاٹيؽ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پواځى ‪٥‬ٺى األها‪ٙ‬ى اٹيها‪ٍ٥‬خ ڇأصو مٹٴ ‪٥‬ٺى إځٲواٗ األځڈا‪ ٣‬اٹؾٍخ‬

‫♣ أڇالً ‪ :‬ٽْٶٺخ إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپڈاهك اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ♣‬ ‫♣ أٍجبة إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپڈاهك اٹجٍئٍخ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اٹزٮب‪٥‬ٸ ثٍڀ اإلځَبٿ ڇاٹجٍئخ ٱلٌټ ٱلٻ اٹغڂٌ اٹجْوډ ‪٥‬ٺى ٵڈٵت األهٗ ڇٌؤكډ إلٍزڂيا‪ ٫‬اٹپڈاهك اٹجٍئٍخ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹيٌبكح اٹَٶبځٍخ اٹٶجٍوح ٭ى اٹ‪٦‬بٹټ أكد ٹيٌبكح إٍزچالٳ اٹپڈاهك اٹجٍئٍخ ڇإٍزڂيا٭چب ‪.‬‬ ‫♣ أٽضٺخ إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپڈاهك ‪:‬‬ ‫♣ ‪ -1‬إٍزڂيا‪ ٫‬اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ‬ ‫♣ ‪ -2‬رغوٌ‪ ٬‬اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ‬ ‫♣ ‪ -3‬اٹيؽ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پواځى‬

‫♣ ‪ -4‬اٹو‪٥‬ى اٹغبئو‬ ‫♣ ‪ -5‬اٹٍٖل اٹغبئو ٹٺؾٍڈاځبد اٹجوٌخ ڇاٹٮ‪ٞ‬وٌخ‬ ‫♣ ‪ -6‬اإلٍوا‪ ٫‬٭ى ٱ‪ ٤ٞ‬األّغبه‬

‫♣ ‪ -7‬اإلٍزچالٳ اٹپزياٌل ٹٺپبء‬ ‫♣ ‪ -8‬إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپ‪٦‬بكٿ‬ ‫♣ ‪ -9‬إٍزڂيا٭‪ ٨‬اٹڈٱڈك اٹؾٮوډ‬

‫♣ ‪ -1‬إٍزڂيا‪ ٫‬اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ♣‬ ‫♣ اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ثڈاكډ اٹڂٍٸ ‪ :‬رٶڈځذ فالٷ ٽالٌٍڀ اٹَڂٍڀ ثٮ‪٦‬ٸ ځچو اٹڂٍٸ ڇٽب ٌغٺجڄ ٽڀ ‪ٝ‬پى ٽڀ عجبٷ اٹؾجْخ ‪.‬‬ ‫♣ ڇٵبٿ ٱلٽبء اٹپٖوٌٍڀ ٽڀ أڇائٸ اٹْ‪٦‬ڈة اٹزى ‪٥‬و٭ذ اٹيها‪٥‬خ ‪.‬‬ ‫♣ ‪ٝ‬وٌٲخ اٹيها‪٥‬خ ‪٥‬ڂل ٱلٽبء اٹپٖوٌٍڀ ‪ :‬ٵبځذ الرؤكډ إلٍزڂيا‪ ٫‬اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ؽٍش ٵبځڈا ‪:‬‬ ‫‪ٌ -1‬يه‪٥‬ڈٿ األهٗ ٽوح ڇاؽلح ٭ى اٹ‪٦‬بٻ ‪٥‬ٲت ٭ٍ‪ٚ‬بٿ اٹڂٍٸ ‪٥ -2 .‬لٻ ىها‪٥‬خ ځٮٌ اٹڂڈ‪ ٣‬ٹ‪٦‬بٽٍڀ ٽززبٹٍٍڀ ٭ى ځٮٌ األهٗ ثٸ رڂڈٌ‪ ٤‬ٽبٌيه‪٥‬ڈٿ ‪.‬‬

‫♣ أٍجبة إٍزڂيا‪ ٫‬اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ♣‬ ‫ځورٶت اٹٍڈٻ اٹ‪٦‬لٌل ٽڀ األف‪ٞ‬بء اٹزى رؤكډ إلٍزڂيا‪ ٫‬اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ڇٽڀ أٵجو څنڃ األف‪ٞ‬بء ٽبٌٺى ‪:‬‬

‫اٹق‪ٞ‬ؤ‬

‫أ‪ٙ‬واهڃ ‪٥‬ٺى اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ‬

‫‪ -1‬ر‪٦‬پٍټ اٹيها‪٥‬بد ڇؽٍلح اٹپؾٖڈٷ‬

‫♣ څى رٶواه ىها‪٥‬خ ٽؾٖڈٷ ڇاؽل ٭ى اٹزوثخ ځٮَچب ٹَڂڈاد ٽززبٹٍخ ‪.‬‬ ‫♣ رؾٲٰ څنڃ اٹ‪ٞ‬وٌٲخ ٭ڈائل إٱزٖبكٌخ ٽؤٱزخ ‪.‬‬ ‫♣ أ‪ٙ‬واهڅب ‪ :‬رَجت إځچبٳ اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ڇإ٭زٲبهڅب ٹج‪٥ ٘٦‬ڂبٕو ‪٩‬ناء اٹڂجبد ‪.‬‬

‫‪ -2‬إٍزقلاٻ األٍپلح اٹٶٍپٍبئٍخ ثلالً‬ ‫ٽڀ األٍپلح اٹ‪ٚ٦‬ڈٌخ‬

‫♣ ٭ڈائل األٍپلح اٹ‪ٚ٦‬ڈٌخ ‪ :‬ٹچب كڇه هئٍَى ٭ى اٹجٍئخ اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ؽٍش ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رڂْ‪٥ ٜ‬پٸ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ اٹپڈعڈكح ٭ى اٹزوثخ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رلفٸ ٭ى ٍالٍٸ اٹ‪٪‬ناء ٭زٶَت اٹزوثخ فٖبئٔ ٭ٍيٌٲٍخ ٽو‪٩‬ڈثخ‬ ‫♣ أ‪ٙ‬واه األٍپلح اٹٶٍپٍبئٍخ ‪ :‬رلڅڈه اٹزوثخ ڇع‪٦‬ٺچب أٵضو ر‪٦‬و‪ٙ‬بً ٹإلځغوا‪. ٫‬‬ ‫♣ ٵضٍو ٽڀ اٹپياه‪ٍ٥‬ڀ اٹٍڈٻ ٌَزقلٽڈٿ األٍپلح اٹٶٍپٍبئٍخ ثلالً ٽڀ األٍپلح اٹ‪ٚ٦‬ڈٌخ ؽزى أٿ‬ ‫اٹضبځٍخ ٱل إځ‪٦‬لٽذ رپبٽبً ٭ى اٹپياه‪ ٣‬اٹٶجٍوح اٹزى ر‪٦‬زپل ‪٥‬ٺى اٹيها‪٥‬بد ڇؽٍلح اٹپؾٖڈٷ ‪.‬‬

‫‪ -3‬اإل٭وا‪ ٛ‬٭ى إٍزقلاٻ اٹپجٍلاد‬ ‫اٹؾْوٌخ ڇاٹٮ‪ٞ‬وٌخ‬

‫♣ أ‪ٙ‬واهڅب ‪ -1:‬اٹٲ‪ٚ‬بء ‪٥‬ٺى ؽْواد ځب٭‪٦‬خ ٵبځذ رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺى ؽْواد ‪ٙ‬بهح ٭زٖجؼ اٹ‪ٚ‬بهح آ٭بد ىها‪ٍ٥‬خ‬ ‫‪ -2‬٭ٲلاٿ اٹجٶزٍوٌب اٹ‪٦‬ٲلٌخ ٹپپٍيارچب اٹْٶٺٍخ ڇاٹڈ‪ٍ١‬ٮٍخ ‪٥‬ٺپبً ثؤٿ ٹچنڃ اٹجٶزٍوٌب كڇه هئٍَى ٭ى رضجٍذ‬ ‫‪ -3‬رَٲ‪ ٜ‬اٹپجٍلاد ‪٥‬ٺى اٹزوثخ ٭زٺڈصچب ‪.‬‬ ‫اٹڂٍزوڇعٍڀ اٹغڈډ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ٽڈد كٌلاٿ األهٗ اٹزى ٵبځذ رٲڈٻ ث‪٦‬پٺٍخ رچڈٌخ اٹزوثخ ڇرڈ٭ٍو اٹڂٍزوڇعٍڀ ٹٺجٶزٍوٌب اٹ‪٦‬ٲلٌخ ٹزضجزڄ ‪.‬‬

‫♣ ‪ -2‬رغوٌ‪ ٬‬اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ♣‬ ‫♣ اٹزغوٌ‪ : ٬‬څڈ إىاٹخ اٹ‪ٞ‬جٲخ اٹ‪٦‬ٺٍب ٽڀ ٍ‪ٞ‬ؼ اٹزوثخ إلٍزقلاٽچب ٭ى ٕڂب‪٥‬خ اٹ‪ٞ‬ڈة ‪ ♣ .‬أٍجبثڄ ‪ :‬إٍزقلاٻ اٹزوثخ ٭ى ٕڂب‪٥‬خ اٹ‪ٞ‬ڈة األؽپو ‪.‬‬ ‫♣ أ‪ٙ‬واه اٹزغوٌ‪ٌ -1 : ٬‬ٲ‪ٚ‬ى ‪٥‬ٺى اٹزوثخ اٹزى رٶڈځذ فالٷ آال‪ ٫‬اٹَڂٍڀ ٭زٖجؼ ‪ٍ٩‬و ٕبٹؾخ ٹٺيها‪٥‬خ ‪.‬‬ ‫‪٥ -2‬پٺٍخ اٹزغوٌ‪ ٬‬رؤفن ث‪٦‬لاً ف‪ٍٞ‬واً ألٿ ٽَبؽخ اٹوٱ‪٦‬خ اٹيها‪ٍ٥‬خ الرٮى ثؾبعخ اٹَٶبٿ ٽڀ اٹپؾبٍٕٸ اٹپقزٺٮخ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ىاك ف‪ٞ‬و اٹزغوٌ‪ ٬‬ث‪٦‬ل ثڂبء اٹَل اٹ‪٦‬بٹى اٹنډ ؽغت اٹ‪ٞ‬پى ‪٥‬ڀ اٹڈٕڈٷ ٹٺزوثخ ثبٹڈاكډ ٵپب ٵبٿ أصڂبء اٹٮٍ‪ٚ‬بٿ ‪.‬‬ ‫♣ ‪٥‬الط ٽْٶٺخ اٹزغوٌ‪ٍ -1 : ٬‬ڂذ اٹلڇٹخ اٹٲڈاځٍڀ اٹٖبهٽخ ٹپڂ‪ٕ ٤‬ڂب‪٥‬خ اٹ‪ٞ‬ڈة األؽپو ٽڀ اٹ‪ٞ‬پى إثزلاءً ٽڀ أ‪. 1985 ٌَٞ٩‬‬ ‫‪ -2‬إٱبٽخ ٽٖبځ‪ ٤‬ٹٖڂب‪٥‬خ اٹ‪ٞ‬ڈة ٽڀ اٹ‪ٞ‬ٮٺخ ڇاألٍپڂذ ڇ‪ٍ٩‬وڅب ٽڀ اٹپڈاك إلځٲبم اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ٽڀ اٹزلٽٍو ‪.‬‬

‫♣ ‪ -3‬اٹيؽ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پواځى ♣‬ ‫♣ اٹيؽ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پواځى ‪ :‬څڈ ىؽ‪ ٬‬اٹَٶبٿ ‪٥‬ٺى األهٗ اٹق‪ٚ‬واء اٹقٖجخ ٹجڂبء اٹپَبٵڀ ڇإٱبٽخ اٹپْبهٌ‪. ٤‬‬ ‫♣ أٍجبة اٹيؽ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پواځى ‪ -1 :‬ىٌبكح ٽ‪٦‬لٷ اٹڂپڈ اٹَٶبځى ٭ى ٽٖو ثٖڈهح ٵجٍوح رٮڈٯ اٹپٺٍڈٿ ڇهث‪ٍ ٤‬ڂڈٌبً ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أكډ مٹٴ ٹيٌبكح اٹؾبعخ ٹٺپؤٵٸ ڇاٹپٺجٌ ڇاٹپَٶڀ ڇاٹپلاهً ڇاٹپَزْٮٍبد ٭يؽ‪ ٬‬اٹَٶبٿ ‪٥‬ٺى األهٗ اٹيها‪ٍ٥‬خ ‪.‬‬ ‫♣ أ‪ٙ‬واه اٹيؽ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پواځى ‪ٍٙ -1 :‬ب‪ 33 ٣‬أٹ‪ ٬‬٭لاٿ ٍڂڈٌبً ٽڀ اٹوٱ‪٦‬خ اٹيها‪ٍ٥‬خ اٹپؾلڇكح ‪.‬‬ ‫‪ٍٙ -2‬ب‪ ٣‬أها‪ٙ‬ى فٖجخ ٵبځذ رڂزظ أ‪٦ٙ‬ب‪ ٫‬ٽبرڂزغڄ األها‪ٙ‬ى اٹپَزٖٺؾخ اٹزى أ‪ٙ‬ب٭چب اٹَل اٹ‪٦‬بٹى ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫‪01222760971‬‬

‫♣ ‪٥‬الط ٽْٶٺخ اٹيؽ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پواځى ڇٵنٹٴ ‪٥‬الط ٽْٶٺخ رٶلً اٹَٶبٿ ٭ى ّوٌ‪ ٍٰٙ ٜ‬ثبٹڈاكډ ڇاٹلٹزب ♣‬

‫[‪]14‬‬

‫‪ -1‬أځْؤد اٹلڇٹخ ‪٥‬لك ٽڀ اٹپلٿ اٹغلٌلح ٭ى األها‪ٙ‬ى اٹٖؾواڇٌخ ‪ٍ٩‬و اٹپيهڇ‪٥‬خ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رْغٍ‪ ٤‬إٱبٽخ اٹپْوڇ‪٥‬بد اٹٖڂب‪ٍ٥‬خ ٭ى څنڃ اٹپلٿ ڇرڈ٭ٍو اٹپوا٭ٰ ڇاٹپَبٵڀ ڇاٹپلاهً ڇاٹقلٽبد ثچب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إٔلهد اٹلڇٹخ اٹزْوٌ‪٦‬بد اٹزى رؾوٻ اٹجڂبء ‪٥‬ٺى األها‪ٙ‬ى اٹيها‪ٍ٥‬خ ‪.‬‬

‫♣ ‪ -4‬اٹو‪٥‬ى اٹغبئو ♣‬ ‫♣ أڅپٍخ اٹپوا‪٥‬ى اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ‪ :‬رڈ٭و اٹ‪٪‬ناء ٹٲ‪٦ٞ‬بٿ اٹپبٍّخ اٹزى ٌوثٍچب اإلځَبٿ ڇٌ‪٦‬زپل ‪٥‬ٺٍچب ٵضوڇح ؽٍڈاځٍخ رپلڃ ثبٹ‪٪‬ناء اٹجوڇرٍڂى ‪.‬‬ ‫♣ أ‪ٙ‬واه اٹو‪٥‬ى اٹغبئو ‪ -1 :‬رلڅڈه اٹڂجبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رلڅڈه اٹزوثخ ڇاٹپڂبؿ اٹپؾٺى ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ر‪٦‬وٌخ اٹزوثخ ڇر‪٦‬و‪ٙ‬چب ٹإلځغوا‪ ٫‬اٹْلٌل ثپٍبڃ األٽ‪ٞ‬به ڇاٹوٌبػ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬رٖجؼ اٹزوثخ عب٭خ ٹ‪٦‬غيڅب ‪٥‬ڀ إٽزٖبٓ ٽٍبڃ األٽ‪ٞ‬به فبٕخ ‪٥‬ٺى اٹپڂؾلهاد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬رزؾڈٷ اٹپوا‪٥‬ى ٭ى اٹڂچبٌخ ألها‪ٙ‬ى ٱبؽٺخ ‪٥‬بعيح ‪٥‬ڀ إٽزٖبٓ ٽٍبڃ األٽ‪ٞ‬به ‪.‬‬ ‫♣ أٽضٺخ ‪٥‬ٺى رلڅڈه اٹپوا‪٥‬ى اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ٭ى اٹ‪٦‬بٹټ ‪٥‬بٽخ ڇ٭ى اٹڈ‪ٝ‬ڀ اٹ‪٦‬وثى فبٕخ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اٹجبكٌخ اٹَ‪٦‬ڈكٌخ اٹزى رؾڈٹذ ځزٍغخ ٹٺو‪٥‬ى اٹغبئو فالٷ ‪٥‬لح ٱوڇٿ ٽڀ ٽڂ‪ٞ‬ٲخ ٽ‪ٞ٪‬بح ثبٹڂجبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى اٹٲبكه ‪٥‬ٺى رغلٌل ځٮَڄ ثئٍزپواه إٹى‬ ‫ٽڂ‪ٞ‬ٲخ ٽزلڅڈهح ڇثنٹٴ فَود اٹجالك ٽَبؽخ ٵجٍوح ٽڀ اٹپوا‪٥‬ى ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹَبؽٸ اٹْپبٹى اٹپ‪ٞ‬ٸ ‪٥‬ٺى اٹجؾو اٹپزڈٍ‪ ٜ‬ٵبٿ ثڄ ث‪ ٘٦‬األها‪ٙ‬ى اٹزى رَزقلٻ ٭ى ه‪٥‬ى األ‪٩‬ڂبٻ ٭ى اٹپب‪ٙ‬ى ڇٹٶڂچب أعلثذ اٹٍڈٻ ځزٍغخ ٹٺو‪٥‬ى‬ ‫اٹغبئو ڇٹ‪٦‬ڈاٽٸ أفوډ ‪.‬‬

‫♣ ‪ -5‬اٹٍٖل اٹغبئو ♣‬ ‫♣ أٍجبة اٹٍٖل اٹغبئو ‪ :‬روع‪ ٤‬أٍجبة اٹٲزٸ ڇاٹٍٖل اٹغبئو ٹٺؾٍڈاځبد اٹجوٌخ ٭ى اٹجو ڇاٹجؾو إٹى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أڅپٍخ څنڃ اٹؾٍڈاځبد ٵپٖله ٹٺ‪٪‬ناء ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رڈ٭ٍو اٹٶَبء ٵپب ٭ى ؽٍڈاځبد اٹٮواء ٵؾٍڈاٿ اٹپڂٴ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اٹٲزٸ اٹپز‪٦‬پل ٵپب ٭‪٦‬ٸ اٹپَزڈ‪ٝ‬ڂڈٿ األڇائٸ ٭ى أٽوٌٶب ‪٥‬ڂلٽب ٱزٺڈا اٹپالٌٍڀ ٽڀ ٱ‪٦ٞ‬بٿ اٹغبٽڈً األٽوٌٶى ( اٹجٍَڈٿ ) ‪.‬‬ ‫♣ أ‪ٙ‬واه اٹٍٖل اٹغبئو ‪ -1 :‬فٺڈ ث‪ ٘٦‬اٹجؾٍواد ڇاألځچبه ٽڀ األٍپبٳ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إفزٮبء ځڈ‪ ٣‬ٽ‪ٍ٦‬ڀ ٽڀ األٍپبٳ ٽڀ اٹجؾو ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إفزٮبء ‪ 45‬ځڈ‪ ٣‬ٽڀ اٹ‪ٍٞ‬ڈه ڇ ‪ 43‬ځڈ‪ ٣‬اٹضلٌٍبد ٭ى اٹٲوځٍڀ ‪ 19‬ڇ‪ 23‬ځزٍغخ ٹپالؽٲزچب ثبٹْجبٳ ڇاألٍٺؾخ اٹپزٲلٽخ ‪.‬‬ ‫♣ إفزٮبء اٹؾٍڈاٿ ‪ٌ :‬ٶڈٿ ځزٍغخ ٱزٸ أڇ ٍٕل ٽغپڈ‪٥‬خ ٽڂڄ أٹى اٹؾل اٹنډ رٖجؼ ٭ٍڄ أ‪٥‬لاكڃ ٱٺٍٺخ علاً ڇ‪ٍ٩‬و ٱبكهح ‪٥‬ٺى إٍزپواه اٹزٶبصو ‪.‬‬

‫♣ ‪ -6‬اإلٍوا‪ ٫‬٭ى ٱ‪ ٤ٞ‬األّغبه ♣‬ ‫أڅپٍخ األّغبه ٭ى اٹجٍئخ‬ ‫♣ رؤكډ األّغبه فلٽبد ‪٥‬لٌلح ٹٺجٍئخ اٹزى رڈعل ٭ٍچب ٵپب ٌٺى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬٭ى اٹپڂب‪ ٰٝ‬اٹٖڂب‪ٍ٥‬خ ‪ :‬ر‪٦‬پٸ األّغبه ٵپٖٮبح ‪ٝ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ٹ‪٪‬بى صبځى أٵٍَل اٹٶوثڈٿ‬ ‫ٵپب رپلځب ث‪٪‬بى األٵَغٍڀ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬٭ى اٹپڂب‪ ٰٝ‬اٹيها‪ٍ٥‬خ ‪ :‬ثبإل‪ٙ‬ب٭خ ٹپب ٍجٰ ر‪٦‬پٸ األّغبه ٵپٖلاد ٹٺوٌبػ ٹؾپبٌخ‬ ‫اٹپيهڇ‪٥‬بد ڇرڈ٭و اٹ‪٢‬ٸ ڇاٹقْت ‪.‬‬ ‫‪ -3‬٭ى اٹ‪٪‬بثبد ‪ :‬أ) رزؾٺٸ األڇهاٯ اٹپزَبٱ‪ٞ‬خ ٽڀ األّغبه ٽٶڈځخ اٹلثبٷ اٹنډٍ‪٪‬نډ‬ ‫اٹزوثخ ڇٌؾب٭‪٥ ٠‬ٺى فٖڈثزچب ‪.‬‬ ‫ة) رؤٽڀ كهعخ ؽواهح صبثزخ ٹٺؾٍڈاځبد ٭زڈ٭و ٽٺغؤ ٽڂبٍت ٹچب ى‬ ‫ط) ٽڈهك ٽزغلك ٹٺقْت ڇاٹَٺٍٺڈى اٹالىٽٍڀ ٹٖڂب‪٥‬خ اٹڈهٯ ڇاٹپالثٌ‬

‫عڈاځت هك اٹٮ‪٦‬ٸ اٹنډ ٌڂ‪٦‬ٶٌ ‪٥‬ٺى اإلځَبٿ ځزٍغخ اٹٲ‪٤ٞ‬‬ ‫اٹغبئو ألّغبه اٹ‪٪‬بثبد (أ‪ٙ‬واه اٹٲ‪ ٤ٞ‬اٹغبئو) ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ځٲٔ ٵپٍخ اٹپڈاك األڇٹٍخ اٹالىٽخ ٹٶضٍو ٽڀ اٹٖڂب‪٥‬بد ٽضٸ‬ ‫األفْبة ڇاألٹٍب‪ ٫‬اٹٖڂب‪ٍ٥‬خ ڇاٹڈهٯ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رْوٌل اٹؾٍڈاځبد اٹزى رَزڈ‪ٝ‬ڀ اٹ‪٪‬بثخ ڇاٹٲ‪ٚ‬بء ‪٥‬ٺى‬ ‫اٹڂ‪٢‬بٻ اإلٌٶڈٹڈعى ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رلڅڈه اٹزوثخ ٹز‪٦‬و‪ٙ‬چب ٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹغٮب‪. ٫‬‬ ‫‪ -4‬ر‪٦‬وٗ اٹپڂب‪ ٰٝ‬اٹپؾٍ‪ٞ‬خ ثبٹ‪٪‬بثبد اٹپَزڂي٭خ ٹٺٍَڈٷ ‪.‬‬

‫♣ أٽضٺخ اٹٲ‪ ٤ٞ‬اٹغبئو ألّغبه اٹ‪٪‬بثبد ‪ :‬٭ى اٹْوٯ األڇٍ‪ ٜ‬ڇّپبٷ أ٭وٌٲٍب ٍڈهٌب ڇٹجڂبٿ ڇاألهكٿ ڇرڈځٌ ڇاٹغيائو ڇاٹپ‪٪‬وة ڇاٹَڈكاٿ ؽٍش رلڅڈهد‬ ‫ثٍئخ څنڃ اٹپڂب‪ ٰٝ‬ڇإرغچذ ځؾڈ اٹغٮب‪ ٫‬اٹنډ ٌؤصو ‪٥‬ٺى اٹڂجبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى ڇاٹپؾبٍٕٸ اٹيها‪ٍ٥‬خ ڇ‪٥‬ٺى ؽٍبح اإلځَبٿ‬ ‫♣ ٵٍٮٍخ ‪٥‬الط ٽْٶٺخ اٹٲ‪ ٤ٞ‬اٹغبئو ‪ -1 :‬ٱ‪ ٤ٞ‬األّغبه ثٲله ٽ‪ٍ٦‬ڀ كڇٿ إڅلاه ‪ -2‬ىها‪٥‬خ أّغبه علٌلح ثلالً ٽڀ اٹپٲ‪ٞ‬ڈ‪٥‬خ ٭ى ځٮٌ اٹپَبؽخ ‪.‬‬

‫♣ ‪ -7‬اإلٍزچالٳ اٹپزياٌل ٹٺپبء ♣‬ ‫♣ ځَجخ اٹپبء اٹ‪٦‬نة ‪٥‬ٺى األهٗ ‪ٌْ ♥ :‬ٶٸ اٹپبء اٹ‪٦‬نة ځَجخ ‪ %1‬ٽڀ اٹپٍبڃ ‪٥‬ٺى األهٗ ‪.‬‬ ‫♥ ڇرْٶٸ ٽٍبڃ اٹجؾبه ڇاٹپؾٍ‪ٞ‬بد ‪. %97‬‬ ‫♥ ڇاٹضٺڈط اٹٲ‪ٞ‬جٍخ ڇاٹضالعبد رْٶٸ ‪. %2‬‬ ‫♣ ڇٽ‪٦‬ڂى څنا أٿ اٹپبء اٹ‪٦‬نة ٌپضٸ ځَجخ ٽؾلڇكح ٹٺ‪٪‬بٌخ ڇڅى اٹزى رٲڈٻ ‪٥‬ٺٍچب ؽٍبح عپٍ‪ ٤‬اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ٭ى اٹڂ‪٢‬ټ اإلٌٶڈٹڈعٍخ ‪.‬‬ ‫♣ ڇځ‪٦‬زپل ٭ى ٽٖو ‪٥‬ٺى ‪٥‬ٺى اٹپبء اٹنډ ٌڈ٭وڃ ٹڂب ځچو اٹڂٍٸ ‪ ،‬ٵپب ر‪٦‬زپل ‪٥‬ٺٍڄ كڇٷ أ٭وٌٲٍخ أفوډ ڇٽڀ صټ ٭ٲل ‪٥‬ٲلد اإلرٮبٱٍبد اٹزى‬ ‫رَپؼ ٹٶٸ كڇٹخ ثؤفن ځٍٖجچب ٽڀ ٽبء اٹڂچو ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫ت‬

‫‪01222760971‬‬

‫♣ أٍجبة اإلٍوا‪ ٫‬٭ى إٍزچالٳ اٹپبء ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اٹوډ ثبٹ‪٪‬پو ‪ -2 .‬اإلٍزقلاٻ اَكٽى ‪ٍ٩‬و اٹوٍّل ‪ -3 .‬اٹيٌبكح اٹپَزپوح ٭ى أ‪٥‬لاك اٹپَزچٺٶٍڀ ٹٺپبء ځزٍغخ اٹڂپڈ اٹَٶبځى اٹپزياٌل ‪.‬‬

‫[‪]15‬‬

‫♣ ڇٍبئٸ روٍّل إٍزچالٳ اٹپبء ‪:‬‬ ‫‪٥ -2‬لٻ اإلٍوا‪ ٫‬٭ى اإلٍزقلاٻ اٹْقٖى ٹٺپبء ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اٹوډ ثبٹزڂٲٍ‪ٜ‬‬ ‫♥ ڇثنٹٴ ٌپٶڂڂب أٿ ځَزقلٻ ٽبځڈ٭وڃ ٽڀ ٽبء اٹڂچو ٭ى ىها‪٥‬خ ٽَبؽبد علٌلح ‪.‬‬

‫♣ ‪ -8‬إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپ‪٦‬بكٿ ♣‬ ‫♣ اٹپ‪٦‬بكٿ ‪ :‬څى ٽڈاهك ‪ٍ٩‬و ٽزغلكح ‪ٌَ ،‬زقوعچب اإلځَبٿ ٽڀ اٹٲْوح األه‪ٍٙ‬خ ڇٌَزضپوڅب ٭ى ٭ى ّزى ځْب‪ٝ‬بد ؽٍبرڄ ‪،‬‬ ‫ڇٽڀ أٽضٺزچب اٹؾلٌل ڇاٹڂؾبً ڇاألٹپڂٍڈٻ ڇاٹٲٖلٌو ڇاٹنڅت ڇاٹجالرٍڀ ڇ‪ٍ٩‬وڅب ٽپب رؾڈٌڄ اٹٲْوح األه‪ٍٙ‬خ ٽڀ ٵڂڈى ٽ‪٦‬لځٍخ ‪.‬‬

‫♣ أٍجبة إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپ‪٦‬بكٿ ‪:‬‬ ‫‪ -2‬اٹزٲلٻ اٹزٶڂڈٹڈعى ع‪٦‬ٸ ځٍٖت اٹٮوك ٽڀ اٹپ‪٦‬بكٿ ٌيكاك ثَو‪٥‬خ څبئٺخ رٶبك رجٺ‪ ٨‬صالصخ أٽضبٷ ٍو‪٥‬خ إىكٌبك اٹَٶبٿ‬ ‫‪ -1‬اٹيٌبكح اٹَٶبځٍخ اٹٶجٍوح‬ ‫‪ -3‬اٹپ‪٦‬بكٿ ٽڈاهك ‪ٍ٩‬و ٽزغلكح ‪ -4‬رَزقلٻ اٹپ‪٦‬بكٿ ٭ى ّزى اٹٖڂب‪٥‬بد ٽڀ ٍٍبهاد ڇآالد ڇأكڇاد ڇٽڂْآد ڇځٲڈك ٽ‪٦‬لځٍخ ڇ‪ٍ٩‬وڅب ‪.‬‬ ‫♣ ٵٍٮٍخ ‪٥‬الط ٽْٶٺخ إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپ‪٦‬بكٿ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إٍزقلاٻ ثلائٸ ٹٺپ‪٦‬بكٿ ٽضٸ اٹٺلائڀ ‪ ،‬ؽٍش أٵلد اٹلهاٍبد أٿ ٵپٍبد اٹپ‪٦‬بكٿ اٹپزجٲٍخ ٭ى األهٗ رزواع‪ ٤‬ثَو‪٥‬خ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إ‪٥‬بكح إٍزقلاٻ اٹپ‪٦‬بكٿ ڇمٹٴ ثٖچو اٹپٖڂڈ‪٥‬بد اٹپ‪٦‬لځٍخ اٹزى إٔجؾذ ‪ٍ٩‬و ٕبٹؾخ ٹإلٍز‪٦‬پبٷ صټ إ‪٥‬بكح رْٶٍٺچب ‪.‬‬

‫♣ ‪ -9‬إٍزڂيا‪ ٫‬اٹڈٱڈك اٹؾٮوډ ♣‬ ‫♣ اٹڈٱڈك اٹؾٮوډ ‪ٌْ :‬پٸ اٹٮؾټ ڇاٹجزوڇٷ ڇاٹ‪٪‬بى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى ‪ ،‬ڇڅى ٽڈاهك ‪ٍ٩‬و ٽزغلكح رٶڈځذ فالٷ ٽالٌٍڀ اٹَڂٍڀ ڇٽبٌَزچٺٴ الٌپٶڀ ر‪٦‬ڈٌ‪ٚ‬ڄ‬ ‫ڇاٹڈٱڈك اٹؾٮوډ ٭ى األٕٸ ‪٥‬جبهح ‪٥‬ڀ ‪ٝ‬بٱخ ّپٍَخ ٱبٽذ ث‪ ٘٦‬اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ثزقيٌڂچب ثڈاٍ‪ٞ‬خ ‪٥‬پٺٍخ اٹجڂبء اٹ‪ٚ‬ڈئى ‪.‬‬

‫♣ ٽٲبهځخ ثٍڀ أځڈا‪ ٣‬اٹڈٱڈك اٹضالصخ (٭ؾټ – ثزوڇٷ – ‪٩‬بى ‪ٝ‬جٍ‪٦‬ى) ♣‬ ‫‪ -1‬اٹٮؾټ‬ ‫♣ ٵبٿ ٕبؽت اٹٖلاهح‬ ‫٭ى اإلٍزقلاٻ ٭ى‬ ‫اٹٲوٿ ٱجٸ اٹپب‪ٙ‬ى‬ ‫(‪. )19‬‬ ‫♣ ؽٍش أٍزقلٻ ٵڈٱڈك‬ ‫٭ى اَٹخ اٹجقبهٌخ ‪.‬‬

‫‪ -2‬اٹجزوڇٷ‬ ‫♣ أٍجبة رٮڈٯ اٹجزوڇٷ ‪٥‬ٺى اٹٮؾټ ٵڈٱڈك ( أڅپٍخ اٹجزوڇٷ ڇإٍزقلاٽبرڄ ) ‪:‬‬ ‫‪ٌَ -1‬زقلٻ ٭ى آالد اإلؽزواٯ اٹلافٺى ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ٱٍپزڄ اٹؾواهٌخ أ‪٥‬ٺى ٽڀ اٹٮؾټ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رٶبٹٍ‪ ٬‬إٍزقواعڄ أٱٸ ٽڀ اٹٮؾټ ‪.‬‬ ‫‪ٝ -4‬جٍ‪٦‬زڄ اٹَبئٺخ ع‪٦‬ٺزڄ ٍچٸ اٹڂٲٸ ڇاٹزقيٌڀ ڇاٹزپڈٌڀ ٹٺجڈافو ڇاٹٲ‪ٞ‬بهاد ڇاٹ‪ٞ‬بئواد‬ ‫‪ٌَ -5‬زقلٻ ٌڈٽٍبً ثٶپٍبد ‪ٙ‬قپخ ٭ٲل إٔجؼ ‪ٖ٥‬ت اٹؾٍبح ‪.‬‬ ‫♣ ٌَزقلٻ ٭ى ٕڂب‪٥‬خ اٹجزوڇٵٍپبڇٌبد ٽضٸ األٹٍب‪ ٫‬اٹٖڂب‪ٍ٥‬خ – اٹلڇاء – األٕجب‪– ٧‬‬ ‫اٹ‪ٞ‬الء – أٵٍبً اٹز‪٦‬جئخ – اٹپڂ‪٢‬ٮبد ڇ‪ٍ٩‬وڅب ٽڀ اٹٖڂب‪٥‬بد اٹٶٍپٍبئٍخ ‪.‬‬

‫‪ -3‬اٹ‪٪‬بى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى‬ ‫♣ ٌَزقلٻ ٵڈٱڈك ٭ى‬ ‫اٹپڂبىٷ‬ ‫ڇاٹپٖبځ‪. ٤‬‬

‫♣ أٍجبة إٍزڂيا‪ ٫‬اٹڈٱڈك اٹؾٮوډ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إٍزچالٳ اٹٮوك ٽڀ اٹ‪ٞ‬بٱخ ٭ى اٹلڇٷ اٹپزٲلٽخ ٌيكاك ثڂَجخ ‪ٍ %3‬ڂڈٌبً ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹلڇٷ اٹڂبٽٍخ ثلأد رؤفن ثبٹزٖڂٍ‪ ٤‬ڇٱل ف‪ٞ‬ى ث‪ٚ٦‬چب ف‪ٞ‬ڈاد ٵجٍوح ٭ى څنا اٹپغبٷ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ڇٹنٹٴ ٭ئٿ اإلٍزچالٳ اٹ‪٦‬بٹپى ٽڀ اٹ‪ٞ‬بٱخ ٌز‪ٚ‬ب‪ ٬٥‬ٵٸ ‪ٍ 13‬ڂڈاد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اٹڈٱڈك اٹؾٮوډ ٽڈاهك ‪ٍ٩‬و ٽزغلكح ڇٽبٌَزچٺٴ الٌپٶڀ ر‪٦‬ڈٌ‪ٚ‬ڄ ‪.‬‬ ‫♣ عچڈك اٹ‪٦‬ٺپبء إلٌغبك ٽٖبكه علٌلح ٹٺ‪ٞ‬بٱخ ( ؽٸ ٽْٶٺخ إٍزڂيا‪ ٫‬اٹڈٱڈك اٹؾٮوډ ) ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رپٶڀ اٹ‪٦‬ٺپبء ٽڀ رڈٹٍل اٹ‪ٞ‬بٱخ ٽڀ اٹڈٱڈك اٹڂڈڇډ ٭ڂْ‪ ٜ‬اٹجؾش ‪٥‬ڀ اٹٍڈهاځٍڈٻ ڇأځْئذ اٹپٮب‪٥‬الد ‪ٍ٩ ،‬و أٿ إٍزقلاٽچب ٽبىاٷ ٽؾلڇكاً ٹٺ‪٦‬لٌل ٽڀ‬ ‫اإل‪٥‬زجبهاد ى٭ى ٽٲلٽزچب اٹزٶبٹٍ‪ ٬‬اٹٶجٍوح ڇاإلؽزٍب‪ٝ‬بد اٹٶضٍوح اٹڈاعت إرقبمڅب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ڇٹپب ٵبٿ األٽو ٵنٹٴ ٹغؤ اٹ‪٦‬ٺپبء إٹى اٹؾٖڈٷ ‪٥‬ٺى اٹ‪ٞ‬بٱخ ٽڀ ٽَبٱ‪ ٜ‬اٹپٍبڃ ڇ‪ٝ‬بٱخ اٹوٌبػ ڇ‪ٝ‬بٱخ اٹپل ڇ‪ٍ٩‬وڅب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ڇأځَت ٽٖبكه اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹزى ٌپٶڀ اإلځزٮب‪ ٣‬ثچب ٭ى ٽٖو څى اٹ‪ٞ‬بٱخ اٹْپٍَخ ڇ‪ٝ‬بٱخ اٹوٌبػ ٭ٶالڅپب ٽزڈا٭و ‪ٝ‬ڈاٷ اٹ‪٦‬بٻ ڇٹچنا رجنٷ اٹغچڈك‬ ‫ٹإلٍزٮبكح ثچپب ‪.‬‬

‫ٵضٍو ٽڀ اإلثلا‪ ..... ٣‬ٱٺٍٸ ٽڀ اإلٍزوعب‪٣‬‬ ‫ٍٺَٺخ اٹقجٍو ‪ .....‬٭ى ‪ .....‬اٹغٍڈٹڈعٍب ڇاٹ‪٦‬ٺڈٻ اٹجٍئٍخ‬ ‫أ ‪ /‬حـسـن متوىل ‪E.M \ hassan.metwally@yahoo.com‬‬ ‫فجٍو رلهٌٌ اٹغٍڈٹڈعٍب ثپلهٍزى اٹؾٍَڂٍخ اٹضبځڈٌخ ثڂبد ڇ‪٥‬ٶبّخ اٹضبځڈٌخ اٹپْزوٵخ د ‪31222793671 /‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫‪ٝ‬وٯ ٽڈاعچخ ٽْٶٺخ إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپڈاهك‬ ‫♣ ‪ -1‬روٍّل اإلٍزچالٳ‬

‫اٹ‪ٞ‬وٌٲخ‬

‫‪ -1‬روٍّل‬ ‫اإلٍزچالٳ‬ ‫( ‪ 6‬أٽضٺخ )‬

‫‪ -2‬إٍزقلاٻ‬ ‫اٹجلائٸ‬ ‫( ‪ 7‬أٽضٺخ )‬

‫‪ -2‬إٍزقلاٻ اٹجلائٸ‬

‫‪ -3‬إ‪٥‬بكح رلڇٌو اٹپڈاك‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]16‬‬ ‫‪ -4‬رؾڈٌٸ ث‪ ٘٦‬اٹپقٺٮبد إٹى ٽڈاهك ♣‬

‫األٽضٺخ‬ ‫‪ -1‬رغڂت ‪ٝ‬وٌٲخ اٹوډ ثبٹ‪٪‬پو ڇاألفن ثبٹ‪ٞ‬وٯ اٹزى رڈ٭و اٹپبء ٽضٸ ‪ٝ‬وٌٲخ اٹوډ ثبٹوُ أڇ ثبٹزڂٲٍ‪. ٜ‬‬ ‫‪٥ -2‬لٻ إڅلاه اٹپبء ‪٥‬ڂل اإلٍزقلاٻ اٹْقٖى ٭ٶضٍواً ٽبځزوٳ اٹپبء ٌڂَبة ٽڀ اٹٖڂجڈه ث‪٪‬ياهح رٮڈٯ اٹؾبعخ اٹؾٲٍٲٍخ إٹٍڄ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رغڂت اٹٲ‪ ٤ٞ‬اٹغبئو ٹٺ‪٪‬بثبد ڇ‪٩‬وً أّغبه علٌلح ثلالً ٽڀ األّغبه اٹزى رٲ‪ ٤ٞ‬ڇثنٹٴ ځؾب٭‪٥ ٠‬ٺى اٹ‪٪‬بثخ ٵپڈهك ٽزغلك‬ ‫ٹألفْبة ڇاٹَٺٍٺڈى ٵپب ځؾب٭‪٥ ٠‬ٺى رڈاىځچب ڇإٍزپواه ‪ٞ٥‬بئچب ‪.‬‬ ‫‪٥ -4‬لٻ إځچبٳ اٹزوثخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ثڂڈ‪ ٣‬ڇاؽل ٽڀ اٹپؾبٍٕٸ ٌيه‪ ٣‬ٹَڂڈاد ٽززبٹٍخ ‪ ،‬ڇإرجب‪ ٣‬ځ‪٢‬بٻ اٹلڇهاد اٹيها‪ٍ٥‬خ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬رڂ‪ٍ٢‬ټ إٍزقلاٻ اٹپقٖجبد اٹيها‪ٍ٥‬خ ڇاٹپجٍلاد ٽ‪ ٤‬رٮبكډ آصبهڅب اٹ‪ٚ‬بهح ‪.‬‬ ‫‪ -6‬روٍّل إٍزچالٳ اٹجزوڇٷ ؽزى ٌَزپو ٹٮزوح أ‪ٝ‬ڈٷ رزٍؼ ٹٺ‪٦‬ٺپبء ٭وٕخ ٹٺجؾش ‪٥‬ڀ ثلائٸ ٽڂبٍجخ ٹڄ ‪.‬‬

‫‪ -1‬إٍزقلاٻ ‪ٝ‬بٱخ اٹْپٌ ثلالً ٽڀ اٹجزوڇٷ ڇاٹ‪٪‬بى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى ٵپٖبكه ٹٺ‪ٞ‬بٱخ ؽٍش أٿ ٵٺٍچپب ٍٍڂ‪ٚ‬ت ٌڈٽبً ٽب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اٹ‪٦‬ڈكح إٹى إٍزقلاٻ اٹٮؾټ ٵجلٌٸ ٹٺجزوڇٷ ځ‪٢‬واً ٹزڈ٭وڃ ثٶپٍبد ٵجٍوح ٽ‪ٙ ٤‬وڇهح إٌغبك ؽٸ ٹپْٶٺخ اٹزٺڈس اٹڂبرظ ‪٥‬ڀ‬ ‫إٍزقلاٽڄ ألځڄ أٵضو رٺڈٌضبً ٹٺجٍئخ ٽڀ اٹجزوڇٷ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إٍزقلاٻ اٹڈٱڈك اٹڂڈڇډ ٭ى كڇالً ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ثلالً ٽڀ اٹجزوڇٷ ٽ‪ ٤‬رڈ٭ٍو اإلؽزٍب‪ٝ‬بد ڇاٹ‪ٚ‬پبځبد اٹالىٽخ ٹؾپبٌخ اإلځَبٿ ڇاٹجٍئخ ‪.‬‬ ‫‪ٕ -4‬ڂب‪٥‬خ ٍٍبهاد رٍَو ثبٹٶچوثبء اٹپڈٹلح ٽڀ ‪ٝ‬بٱخ اٹْپٌ ڇڅى ڇإٿ ٵبځذ ماد ٍو‪٥‬خ أٱٸ إال أځچب رڈ٭و ٱلهاً ٵجٍواً ٽڀ‬ ‫اٹڈٱڈك اٹپَزقوط ٽڀ اٹجزوڇٷ ٵپب أځچب الرٺڈس اٹجٍئخ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إٍزقلاٻ األٹٍب‪ ٫‬اٹٖڂب‪ٍ٥‬خ ثلالً ٽڀ اٹٲ‪ٞ‬ڀ ٭ى ٕڂب‪٥‬خ ث‪ ٘٦‬اٹپڂَڈعبد ٹزڈ٭ٍو ٽَبؽبد أٵجو ٽڀ األها‪ٙ‬ى اٹيها‪ٍ٥‬خ‬ ‫ٹيها‪٥‬خ اٹؾجڈة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اٹزڈٍ‪ ٤‬٭ى إٍزقلاٻ اٹجالٍزٍٴ ٭ى ٕڂب‪٥‬خ اٹپڈاٍٍو ڇ‪ٍ٩‬وڅب ٽڀ األكڇاد ثلالً ٽڀ اٹپ‪٦‬بكٿ اٹپچلكح ثبٹڂ‪ٚ‬ڈة ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إځْبء ٽياه‪ ٣‬ٹألٍپبٳ ڇاٹٲْوٌبد ڇاٹپؾبه ٭ى ّڈا‪ٝ‬ىء اٹجؾبه ڇاٹجؾٍواد رڈ٭ٍواً ٹٺجوڇرٍڀ ٽ‪ ٤‬ٽوا‪٥‬بح اإلّزوا‪ٝ‬بد اٹجٍئٍخ‬ ‫ٹچنڃ اٹپياه‪. ٣‬‬

‫‪ -3‬إ‪٥‬بكح رلڇٌو‬ ‫اٹپڈاك‬

‫‪ -1‬ٽ‪٦‬بٹغخ اٹپبء اٹپَز‪٦‬پٸ ٭ى اٹپڂبىٷ ثؾٍش ٌٖجؼ ٕبٹؾبً ٽوح أفوډ ٹإلٍز‪٦‬پبٷ ٭ى أ‪٩‬واٗ ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ٵوډ اٹ‪٪‬بثبد اٹقْجٍخ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إ‪٥‬بكح إٍزقلاٻ ىٌڈد اٹٍَبهاد ڇاٹج‪ٞ‬بهٌبد ث‪٦‬ل ٽ‪٦‬بٹغزچب ‪.‬‬ ‫‪ٕ -3‬چو اٹپٖڂڈ‪٥‬بد اٹپ‪٦‬لځٍخ اٹزى ٹټ ر‪٦‬ل ٕبٹؾخ ٹإلٍزقلاٻ ٵچٍبٵٸ اٹٍَبهاد اٹجبٹٍخ ڇاٹقوكح ڇإ‪٥‬بكح رْٶٍٺچب ڇإٍزقلاٽچب ‪.‬‬

‫‪ -4‬رؾڈٌٸ ث‪٘٦‬‬ ‫اٹپقٺٮبد إٹى‬ ‫ٽڈاهك‬

‫‪ -1‬رؾڈٌٸ اٹپڈاك اٹ‪ٚ٦‬ڈٌخ اٹزى رْٶٸ ( ‪ ) %75‬ٽڀ اٹٲپبٽخ إٹى ٍپبك ‪ٚ٥‬ڈډ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رؾڈٌٸ ٽقٺٮبد اٹؾٍڈاٿ ث‪ٞ‬وٌٲخ اٹزؾٺٸ إٹى ‪٩‬بى ٽٍضبٿ ٌَزقلٻ ٵڈٱڈك ؽٍڈډ ( ثٍڈعبى ) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رؾڈٌٸ اٹپقٺٮبد اٹيها‪ٍ٥‬خ ٹٖڂب‪٥‬خ اٹڈهٯ أڇ اٹ‪٦‬ٺ‪ ٬‬أڇ األٍپلح اٹ‪ٚ٦‬ڈٌخ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬رؾڈٌٸ ث‪ ٘٦‬اٹڂڈارظ اٹضبځڈٌخ ٭ى اٹٖڂب‪٥‬خ إٹى ٽڂزغبد رلفٸ ٭ى ٕڂب‪٥‬خ أفوډ ‪.‬‬

‫( ‪ 3‬أٽضٺخ )‬

‫( ‪ 4‬أٽضٺخ )‬

‫إځٲواٗ األځڈا‪٣‬‬ ‫صبځٍبً ‪:‬‬ ‫واإلبداع‬ ‫ٽْٶٺخ التميز‬ ‫قرن مه‬ ‫ربع‬ ‫♣ ځْؤح اٹڂڈ‪ ٣‬اٹؾى ‪ٌ :‬ڂْؤ اٹڂڈ‪ ٣‬اٹؾى ٽڀ فالٷ ٍٺَٺخ ٽڀ ‪٥‬پٺٍبد اٹز‪ٞ‬ڈه اٹزى رَز‪٪‬وٯ ٽالٌٍڀ اٹَڂٍڀ ؽزى ٌؤفن ٽٶبځڄ ثٍڀ األځڈا‪ ٣‬األفوډ ڇٌَزٲو‬ ‫ڇ‪٦ٙ‬ڄ ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ‪.‬‬ ‫♣ ٽٮچڈٻ اإلځٲواٗ ‪ :‬څڈ رڂبٱٔ أ‪٥‬لاك أ٭واك اٹڂڈ‪ ٣‬اٹڈاؽل ثئٍزپواه ٽ‪٥ ٤‬لٻ ر‪٦‬ڈٌ٘ مٹٴ اٹزڂبٱٔ ثبٹزٶبصو ؽزى ٌقزٮى اٹڂڈ‪ ٣‬رپبٽبً ڇٌزوٳ ٽٶبځڄ‬ ‫فبٹٍبً ٭ى اٹجٍئخ ٽپب ٌزَجت ٭ى إفزالٷ اٹزڈاىٿ اٹجٍئى ‪.‬‬ ‫♣ أٍجبة إځٲواٗ األځڈا‪: ٣‬‬ ‫‪ -1‬ر‪٦‬وٗ ًٽَبؽبد ڇاٍ‪٦‬خ ٽڀ اٹ‪٪‬بثبد ڇاٹجواهډ ٹٺ‪٪‬يڇ اٹ‪٦‬پواځى ڇٌؤكډ مٹٴ إٹى إىاٹخ ٽالٌٍڀ ٽڀ األ٭لځخ ٍڂڈٌبً ٽڀ څنڃ اٹجٍئبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ‬ ‫فبٕخ اٹجٍئبد اإلٍزڈائٍخ اٹزى ر‪٦‬زجو ٽڀ أٵضو األځ‪٢‬پخ صواءً ٭ى األځڈا‪ ٣‬اٹڂجبرٍخ ڇاٹؾٍڈاځٍخ اٹزى رزڈاعل ٭ى ّجٶخ ‪٩‬نائٍخ ٽزواث‪ٞ‬خ رؤكډ إٹى‬ ‫اٹزڈاىٿ اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى ٭ى رٺٴ اٹ‪٪‬بثبد ڇٌ‪٦‬ڂى إىاٹخ أعياء ٽڀ رٺٴ اٹ‪٪‬بثبد أڇ اٹجواهډ ڇإځْبء ٽياه‪ ٣‬أڇ ٱوډ أڇ‪ٝ‬وٯ ٽٶبځچب رلٽٍواً ٽز‪٦‬پلاً ٹٺڂ‪٢‬بٻ‬ ‫اٹجٍئى اٹنډ ر‪ ٍِ٦‬٭ى إ‪ٝ‬بهڃ رٺٴ األؽٍبء ڇٽڀ صټ رز‪٦‬وٗ ٹٺچالٳ ٭ئما رټ مٹٴ ٭ى ‪٥‬لح ٽڂب‪ ٰٝ‬ڇثؤٍٺڈة ‪ْ٥‬ڈائى ٭ئٿ ٵضٍو ٽڀ األؽٍبء رز‪٦‬وٗ‬ ‫ٹإلځٲواٗ اٹڂچبئى ‪ ،‬أډ رقزٮى أځڈا‪٥‬چب ٽڀ اٹڈعڈك رپبٽبً ‪.‬‬ ‫‪ٌ -2‬ؤكډ أډ رلفٸ ٹإلځَبٿ ٭ى أډ ٽٶبٿ (ؽزى ٭ى اٹٖؾواء) إٹى ر‪٦‬وٌ٘ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ٹإلځٲواٗ اٹڂچبئى ٽضٸ ‪:‬‬ ‫ٍٕل ث‪ ٘٦‬اٹؾٍڈاځبد اٹڂبكهح اٹنډ ٌؤكډ إٹى إفزٮبئچب رلهٌغٍبً ؽزى كهعخ اإلځلصبه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اٹزلڅڈه اٹجٍئى ٌٍٖت ؽبٹٍبً ٽَبؽبد ڇاٍ‪٦‬خ ٽڀ األها‪ٙ‬ى ٭ى اٹپڂب‪ ٰٝ‬اٹغب٭خ ڇّجڄ اٹغب٭خ ڇٌؾڈٹچب إٹى ٽڂب‪ ٰٝ‬عوكاء ٭زچٺٴ ٽبثچب ٽڀ أؽٍبء‬ ‫ڇرٲله اإلځڈا‪ ٣‬اٹپڂٲو‪ٙ‬خ ثبٹپئبد ٽڀ اٹڂجبربد ڇاٹ‪ٍٞ‬ڈه ڇاٹضلٌٍبد ڇڅى ٭ى رياٌل ٽ‪ ٤‬اٹڈٱذ ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫ت‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫♣ اإلځٲواٗ ڇاٹز‪ٞ‬ڈه ♣‬

‫‪01222760971‬‬

‫[‪]17‬‬

‫♣ اإلځٲواٗ ‪٥‬پڈٽبً څڈ ؽلس ‪ٝ‬جٍ‪٦‬ى ٭ى اٹز‪ٞ‬ڈه إما ٵبٿ ٽڀ ٕڂ‪ ٤‬اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ ڇٌز‪ٚ‬ؼ مٹٴ ٭ٍپب ٌؤرى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ٱل رقزٮى أ٭واك اٹڂڈ‪ ٣‬اٹڈاؽل رلهٌغٍبً ٹ‪٦‬لٻ ٱلهرچب ‪٥‬ٺى اٹزڂب٭ٌ ٽ‪ٍ٩ ٤‬وڅب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أڇ رقزٮى عپب‪٥‬بد اٹڂڈ‪ ٣‬ٵٺڄ فالٷ ‪ٖ٥‬و عٍڈٹڈعى ٱٍٖو ٵپب ؽلس ٹٺلٌڂبٕڈهاد ڇ‪ٍ٩‬وڅب ٽڀ اٹيڇاؽ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پالٱخ ٭ى ځچبٌخ اٹ‪ٖ٦‬و اٹٶوٌزبٍى ٽڂن‬ ‫‪ 73‬ٽٺٍڈٿ ٍڂخ ‪ ،‬ڇأٌ‪ٚ‬بً إفزٮبء اٹضلٌٍبد اٹٶجٍوح ٭ى ځچبٌخ ىٽڀ اٹجٺٍَزڈٍٍڀ ٽڂن ‪ 13‬أٹ‪ٍ ٬‬ڂخ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ڇٱل ٌزياٽڀ اإلځٲواٗ ٽ‪ ٤‬ر‪ٍ٪‬واد ٽڂبفٍخ ‪ٙ‬بهح ثبٹجٍئخ ڇځجبربرچب ٭زيڇٷ رٺٴ اٹڂجبربد ڇرغڈ‪ ٣‬اٹؾٍڈاځبد اٹزى رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺٍچب إٹى ؽل اٹچالٳ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ٵپب ٱل رقزٮى أځڈا‪ ٣‬ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ٽڀ اٹجٍئخ ثَجت ‪٩‬يڇ أځڈا‪ ٣‬أفوډ كفٍٺخ ٱبكهح ‪٥‬ٺى اٹپڂب٭َخ ڇ‪ٝ‬وك األځڈا‪ ٣‬األٕٺٍخ أڇ إٱزال‪٥‬چب ‪ٝ‬جٲبً‬ ‫ٹٲبځڈٿ اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ اٹجٲبء ٹألٕٺؼ ‪ :‬أډ األٱله ‪٥‬ٺى ‪٥‬ٺى اٹز‪٦‬بٌِ ٽ‪١ ٤‬وڇ‪ ٫‬اٹجٍئخ ڇاإل٭بكح ٽڀ ٽڈاهكڅب ڇاٹز‪٦‬بٽٸ ٽ‪ ٤‬أؽٍبئچب األفوډ ‪.‬‬ ‫♣ ٽٲبهځخ ثٍڀ اإلځٲواٗ اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى ڇاإلځٲواٗ اٹؾلٌش ♣‬ ‫اإلځٲواٗ اٹؾلٌش‬

‫اإلځٲواٗ اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى‬ ‫‪ -1‬فٖبئٖڄ ‪ٌ :‬ؾلس ثج‪ٜ‬ء ڇرلهط ‪ٍ٩‬و ٽؾَڈً ٌڂْؤ ‪٥‬ڂڄ إؽالٷ ثٍئى ألځڈا‪٣‬‬ ‫رپأل ٽٶبٿ األځڈا‪ ٣‬اٹپڂٲو‪ٙ‬خ ٭ال ٌؾلس فٺٸ أڇ ځٲٔ ٭ى رڈىٌ‪ ٤‬األكڇاه ٭ٲل‬ ‫أ٭َؼ إځٲواٗ اٹيڇاؽ‪ ٬‬اٹ‪ٚ‬قپخ اٹپغبٷ ٹ‪٢‬چڈه اٹضلٌٍبد اٹٲلٌپخ ‪ ،‬ٵپب‬ ‫ڇاٵت إفزٮبء اٹضلٌٍبد اٹ‪ٚ‬قپخ إځزْبه أځڈا‪ ٣‬أفوډ ؽلٌضخ ٽڀ اٹضلٌٍبد ‪،‬‬ ‫ڇٹنٹٴ ٭بإلځٲواٗ اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى أٍبٍى ٹؾلڇس اٹز‪ٞ‬ڈه ‪.‬‬ ‫‪٥ -2‬لك األځڈا‪ ٣‬اٹپڂٲو‪ٙ‬خ ‪ٌ :‬ٶڈٿ ٱٺٍٸ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أٍجبثڄ ‪ :‬أ ) اٹ‪٢‬وڇ‪ ٫‬اٹجٍئٍخ ‪ٍ٩‬و اٹپالئپخ ‪.‬‬ ‫ة) ‪٥‬لٻ اٹٲلهح ‪٥‬ٺى اٹزڂب٭ٌ ٽ‪ ٤‬األځڈا‪ ٣‬األفوډ ‪.‬‬ ‫ط) ‪٩‬يڇ أځڈا‪ ٣‬كفٍٺخ ٱبكهح ‪٥‬ٺى اٹپڂب٭َخ ڇ‪ٝ‬وك األځڈا‪ ٣‬األٕٺٍخ‬ ‫أڇ إٱزال‪٥‬چب ‪ٝ‬جٲبً ٹٲبځڈٿ اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ اٹجٲبء ٹألٕٺؼ ‪.‬‬

‫‪ -1‬فٖبئٖڄ ‪ٌ ♣ :‬ؾلس ثَو‪٥‬خ ‪.‬‬ ‫♣ ڇٌَجت ؽلڇس فٺٸ ٭ى اٹزڈاىٿ اٹجٍئى ٹ‪٦‬لٻ‬ ‫ؽلڇس إؽالٷ ثٍئى ٹألځڈا‪ ٣‬اٹپڂٲو‪ٙ‬خ ‪.‬‬ ‫♣ الٌؤكډ ٹؾلڇس اٹز‪ٞ‬ڈه ‪.‬‬ ‫‪٥ -2‬لك األځڈا‪ ٣‬اٹپڂٲو‪ٙ‬خ ‪ٌ :‬ٶڈٿ ٵجٍو ٌٲله ثؤال‪ ٫‬األځڈا‪. ٣‬‬ ‫‪ -3‬أٍجبثڄ ‪ :‬أ ) ٌؾلس ٵڂزٍغخ ٽجبّوح ٹٺ‪٪‬يڇ اٹجْوډ اٹنډ ٌڈعڄ‬ ‫ٍچبٽڄ أڇ ثڂبكٱڄ ځؾڈ أځڈا‪ ٣‬ٽ‪ٍ٦‬ڂخ ٹٍٮزٴ ثچب ٭زڂٲوٗ‬ ‫ة) أڇ ٵڂزٍغخ ‪ٍ٩‬و ٽجبّوح ٹڂْب‪ ٛ‬اإلځَبٿ ٭ى ؽوٯ‬ ‫اٹ‪٪‬بثبد أڇ إىاٹخ اٹ‪ٞ٪‬بء اٹڂجبرى ثْزى اٹَجٸ أڇ‬ ‫إٍزقلاٻ اٹپجٍلاد أڇ اٹزٺڈس ثٖڈهڃ اٹپقزٺٮخ ‪.‬‬

‫♣ ‪٥‬ڈاٽٸ إځٲواٗ األځڈا‪♣ ٣‬‬ ‫♣ أڅټ اٹ‪٦‬ڈاٽٸ اٹزى رؤكډ إلځٲواٗ األځڈا‪ ٣‬اٹؾٍخ څى ‪:‬‬ ‫‪ -2‬اٹٍٖل اٹغبئو (كهٍذ ٭ى ٽْٶٺخ إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپڈاهك ) ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اٹٲ‪ ٤ٞ‬اٹغبئو ٹٺڂجبربد ( كهٍذ ٭ى ٽْٶٺخ إٍزڂيا‪ ٫‬اٹپڈاهك ) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ر‪٦‬لٌٸ اٹجٍئخ ‪ :‬څڈ اٹز‪ٍٍ٪‬و ٭ى اٹجٍئخ ثئىاٹخ اٹ‪ٞ٪‬بء اٹڂجبرى ثبٹٲ‪ ٤ٞ‬أڇ اٹؾوٯ أڇ ثئىاٹخ األؽواُ ڇإٱبٽخ اٹپڂْآد ‪،‬‬ ‫ڇرغٮٍ‪ ٬‬اٹپَزڂٲ‪٦‬بد ڇرؾڈٌٸ األځچبه ڇإٱبٽخ اٹَلڇك ڇؽٮو اٹپڂبعټ ڇ‪ٍ٩‬وڅب ‪.‬‬ ‫♣ األ‪ٙ‬واه (اَصبه) اٹڂبرغخ ‪٥‬ڀ ر‪٦‬لٌٸ اٹجٍئخ ‪:‬‬ ‫أ ) أكډ ر‪ٍٍ٪‬و اٹجٍئخ ٭ى اٹلٹزب ڇأ‪٥‬بٹى اٹڂٍٸ إٹى إفزٮبء ځجبد اٹجوكډ ڇ‪ٝ‬بئو أثڈٽڂغٸ اٹپٲلً اٹٺنٌڀ ٵبځب ٽڀ ‪٥‬الٽبد اٹؾٍبح اٹپٖوٌخ اٹٲلٌپخ ‪.‬‬ ‫ة) رلٽٍو ؽڈاٹى ‪ % 43‬ٽڀ اٹ‪٪‬بثبد اإلٍزڈائٍخ ٭ى اٹ‪٦‬بٹټ فالٷ اٹـ ‪ٍ 153‬ڂخ اٹپب‪ٍٙ‬خ ڇال ىاٹذ ‪٥‬پٺٍبد اٹزلٽٍو ٽزڈإٺخ ڇځزظ ‪٥‬ڀ مٹٴ ‪:‬‬ ‫♥ رچلٌل اٹٶضٍو ٽڀ اٹضلٌٍبد ڇاٹيڇاؽ‪ ٬‬اٹزى ر‪ ٍِ٦‬ثٍڀ أّغبه رٺٴ اٹ‪٪‬بثبد ‪.‬‬ ‫♥ إثبكح اٹ‪٦‬لٌل ٽڀ اٹ‪ٍٞ‬ڈه اٹڂبكهح ‪.‬‬ ‫♥ اٹٲ‪ٚ‬بء ‪٥‬ٺى ‪٥‬لك څبئٸ ٽڀ اٹ‪٦‬ڂبٵت ڇاٹؾْواد ڇاٹلٌلاٿ اٹزى ريكؽټ ثچب اٹ‪٪‬بثبد اإلٍزڈائٍخ ‪.‬‬ ‫عـ) اإل‪ٙ‬واه ثبٹٶضٍو ٽڀ اٹ‪ٍٞ‬ڈه اٹپبئٍخ اٹپچبعوح ڇاٹزچلٌل ثٮڂبئچب ځزٍغخ رغٮٍ‪ ٬‬اٹجؾٍواد ڇإٱبٽخ اٹَلڇك ٹٺزؾٶټ ٭ى األځچبه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬رٺڈس اٹجٍئخ ‪ٌ :‬ڂزظ ‪٥‬ڂڄ األ‪ٙ‬واه اٹزبٹٍخ ‪:‬‬ ‫أ ) ٍٲڈ‪ ٛ‬األٽ ‪ٞ‬به اٹؾبٽ‪ٍٚ‬خ ‪٥‬ٺى ث‪ ٘٦‬اٹ‪٪‬بثبد ٭ى ّپبٷ أڇهثب ڇٵڂلا أكډ ٹزلڅڈه اٹجٍئبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ڇإثبكح اٹٶضٍو ٽڀ اٹڂجبربد ڇاٹؾٍڈاځبد اٹڂبكهح ‪.‬‬ ‫ة) رٺڈس اٹجؾبه ثيٌذ اٹجزوڇٷ ڇاٹ‪٦‬ڂبٕو اٹضٲٍٺخ ڇاٹپجٍلاد أكډ ٹچالٳ اٹ‪٦‬لٌل ٽڀ اٹ‪ٍٞ‬ڈه اٹپبئٍخ ڇاألؽٍبء اٹجؾوٌخ اٹلٱٍٲخ ڇاألٍپبٳ ‪.‬‬ ‫عـ) رٺڈس اٹجٍئخ اٹيها‪ٍ٥‬خ ثبٹپجٍلاد اٹؾْوٌخ أكډ إلفزٮبء أځڈا‪ ٣‬ٽٮٍلح ٽڀ اٹ‪٦‬ڂبٵت ڇاٹؾْواد ثٸ ڇٽڀ اٹ‪ٍٞ‬ڈه اٹغبهؽخ ‪.‬‬ ‫ك) اٹزٺڈس اٹؾواهډ ٹٺپبء أكډ إٹى څالٳ أځڈا‪ ٣‬څبٽخ ٽڀ اٹچبئپبد اٹڂجبرٍخ ٽپب څلك ثٮڂبء اٹٶضٍو ٽڀ األځڈا‪ ٣‬اٹزى رز‪٪‬نډ ‪٥‬ٺٍچب ‪.‬‬ ‫آصبه اإلځٲواٗ ‪٥‬ٺى اٹزڈاىٿ اٹجٍڈٹڈعى‬ ‫♣ ٌؤكډ اإلځٲواٗ إٹى إ فزالٷ اٹزڈاىٿ اٹجٍڈٹڈعى ثٍڀ األځڈا‪ ٣‬اٹؾٍخ ڇمٹٴ ألٿ ٹٶٸ ځڈ‪ ٣‬ٽڀ اٹٶبئڂبد اٹؾٍخ ڇ‪ٍ١‬ٮخ ٽؾلكح ٭ى ّجٶخ اٹ‪٪‬ناء ڇ٭ى اٹزٶبٽٸ‬ ‫ٽ‪ٍ٩ ٤‬وڃ ٽڀ األځڈا‪ ٣‬ٹزؾوٌٴ اٹ‪٦‬پٺٍبد اٹپزڂڈ‪٥‬خ ٭ى اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ‪ ،‬ڇ‪ٍ٩‬بة څنا اٹڂڈ‪ٌ ٣‬ؤكډ إٹى رڈٱ‪ ٬‬اٹ‪٦‬پٸ اٹنډ ٌٲڈٻ ثڄ ٭ززؤصو ثنٹٴ ثبٱى األ‪٥‬پبٷ‬ ‫اٹَبثٲخ ٹڄ ڇاٹزبٹٍخ ‪٥‬ٺٍڄ ‪ .‬ڇٌ‪٦‬جو ‪٥‬ڀ مٹٴ ثـ‪ٚ‬بڅوح اٹزڂڈ‪ ٣‬اٹجٍڈٹڈعى ‪:‬‬

‫‪١‬بڅوح اٹزڂڈ‪ ٣‬اٹجٍڈٹڈعى‬ ‫♣ " صجبد اٹزڈاىٿ اٹجٍڈٹڈعى ٭ى أډ ځ‪٢‬بٻ ثٍئى ٌورج‪ ٜ‬ثز‪٦‬لك األځڈا‪ ٣‬اٹپز‪٦‬بٌْخ ٽ‪٦‬ڄ ‪ ،‬٭ٶٺپب ىاك ‪٥‬لك األځڈا‪ ٣‬إٍزپو اٹزڈاىٿ ڇإما ځٲٖذ األځڈا‪ ٣‬٭ئٿ‬ ‫اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ٌپٍٸ إٹى اإلفزالٷ " ‪ .‬ڇ‪٥‬ٺى مٹٴ ٭ئٿ ‪:‬‬ ‫♣ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹجٍَ‪ ( ٜ‬ٱٺٍٸ األځڈا‪ٌَ : ) ٣‬چٸ رلٽٍوڃ ثؾلڇس أډ رؾڈٷ ثٍَ‪ ٜ‬٭ى أعيائڄ ٭ٺٌٍ ٹلٌڄ ٱلهح ‪٥‬ٺى اٹز‪٦‬ڈٌ٘ ڇاٹجلائٸ ‪.‬‬ ‫♣ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى اٹپوٵت ( ‪٥‬لٌل األځڈا‪٦ٌٖ : ) ٣‬ت رلٽٍوڃ ألځڄ أٵضو رپبٍٶبً ثپب ٹلٌڄ ٽڀ ٱلهح ‪٥‬ٺى اٹز‪٦‬ڈٌ٘ ڇاٹجلائٸ ‪.‬‬

‫ه‪٥‬بٌخ اٹؾٍبح اٹجوٌخ‬ ‫♣ أڅپٍخ اٹؾٍبح اٹجوٌخ ‪ -1 :‬ٵٸ ځڈ‪ ٣‬ؽى ّوٌٴ ٭ى اٹپؾٍ‪ ٜ‬اٹؾٍڈډ ٹڄ ؽٰ اٹجٲبء ڇ‪٥‬ٺٍڄ ڇاعجبد ڇٹڄ ؽٲڈٯ ‪ ،‬٭ٲل ك‪٥‬ب اهلل ٍجؾبځڄ ڇر‪٦‬بٹى ٍٍلځب ځڈػ‬ ‫‪٥‬ٺٍڄ اٹَالٻ ثؤٿ ٌؾپٸ ٭ى ٍٮٍڂزڄ ٽڀ ٵٸ ىڇعٍڀ إصڂٍڀ ألځچب ‪ٙ‬وڇهٌخ إلٍزپواه ؽٍبح اإلځَبٿ ‪٥‬ٺى األهٗ ‪.‬‬


‫سلسلة الخبير ٭ى الجيولوجيب والعلوم البيئية ٹٺضبځڈٌخ اٹ‪٦‬بٽخ‬

‫أ‪ .‬حسن متولى‬

‫ت‬

‫‪01222760971‬‬

‫‪ٌ -2‬ٲڈٷ اٹ‪٦‬ٺپبء ثؤٿ ٵٸ ځڈ‪ ٣‬ثوډ ٌڂٲوٗ ٌ‪٦‬ڂى ٭وٕخ ‪ٙ‬بئ‪٦‬خ ٽڀ األعٍبٷ اٹٲبكٽخ ٹألٍجبة اٹزبٹٍخ ‪:‬‬ ‫أ ) مٹٴ ألځڄ ٌپضٸ صوڇح ثٍڈٹڈعٍخ ثبٱٍخ ٌپٶڀ إٍز‪٪‬الٷ ٭ڈائلڅب ٭ى اٹپَزٲجٸ ‪ .‬ة) ٌپٶڀ إٍزقلاٽڄ ٭ى رؾٍَڀ اٹَالالد اٹپَزؤځَخ ‪.‬‬ ‫عـ) ٌپٶڀ إٍزقلاٽڄ ٭ى ٽغبٷ اٹچڂلٍخ اٹڈهاصٍخ ٹپب ٹڄ ٽڀ إٽٶبځبد ڇهاصٍخ ٵبٽٺخ ‪.‬‬ ‫ك ) ٹألځڈا‪ ٣‬اٹجوٌخ ٱٍپخ ٵجٍوح ٭ى اٹڂڈاؽى اٹضٲب٭ٍخ ڇاٹجوٌخ ٹڈ ثٲٍذ ٭ى إ‪ٝ‬بهڅب اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬ى ٹٶى رضوډ اٹڈعلاٿ ڇريٌل ٽڀ‬ ‫‪ -3‬اځزْود ٭ى ٵضٍو ٽڀ اٹلڇٷ اٹپزٲلٽخ څڈاٌخ ه‪٥‬بٌخ اٹؾٍڈاځبد ڇعپ‪ٍ٦‬بد ؽپبٌخ اٹ‪ٍٞ‬ڈه ؽٍش ‪:‬‬ ‫أ ) إٔجؼ ٹچب ځْب‪ٝ‬بً ٽٺؾڈ‪١‬بً ٭ى اٹؾٍبح اٹجوٌخ ‪٥‬بٽخ ڇاٹ‪ٍٞ‬ڈه فبٕخ ‪.‬‬ ‫ة) ٌڈعل اٹپالٌٍڀ ٽپڀ ٌؾجڈٿ ٽالؽ‪٢‬خ اٹ‪ٍٞ‬ڈه ڇهٕل ٍٺڈٵچب ثڂ‪٢‬بهارچټ اٹپٶجوح ٭ى ثٍئبرچب اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ٽ‪ ٤‬رڈ٭ٍو األٽڀ‬ ‫ڇاٹَٶٍڂخ ٹچب ‪.‬‬ ‫عـ) رڈعل أ‪٥‬لاك أٵجو ٽپڀ ٌؾجڈٿ رٖڈٌو اٹؾٍبح اٹجوٌخ ڇٌزجبهڇٿ ٭ى إثلا‪ ٣‬ٽڂب‪١‬وڅب اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ اٹقالثخ ‪.‬‬ ‫♣ ٍجٸ ه‪٥‬بٌخ اٹؾٍبح اٹجوٌخ (ڇٍبئٸ ؽپبٌزچب) ‪ -1:‬روٍّل ٱ‪ ٤ٞ‬األّغبه‬ ‫‪ -2‬روٍّل اٹٍٖل ٭ى اٹجو ڇاٹجؾو ‪.‬‬ ‫‪٥ -3‬لٻ اٹَپبػ ثبٹٍٖل ٭ى اٹجو ڇاٹجؾو إال ٹپڀ ٌؾپٸ هفٖخ اٹٍٖل ث‪٦‬ل رلهٌجچټ ڇرڈ‪ٍ٥‬زچټ ثبألځڈا‪٣‬‬ ‫اٹپؾ‪٢‬ڈه ٍٕلڅب ڇثپڈاٍټ اٹٍٖل ڇإٔڈٹڄ اٹلٱٍٲخ ٭ٍٖجؼ اٹٍٖل هٌب‪ٙ‬خ ٍبٽٍخ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ه٭‪ ٤‬اٹڈ‪٥‬ى ثؤڅپٍخ اٹؾٍبح اٹجوٌخ ڇڅنا ٌٮڈٯ ٍڀ اٹٲڈاځٍڀ اٹٖبهٽخ ٹؾپبٌزچب ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اٹزڈٍ‪ ٤‬٭ى إځْبء اٹپؾپٍبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ اٹجوٌخ ڇاٹجؾوٌخ ٽڀ أعٸ ؽپبٌخ األځڈا‪ ٣‬اٹڂبكهح ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ثش هڇػ اٹپؾب٭‪٢‬خ ‪٥‬ٺى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ ثٍڀ اٹڂبً ثبٹڈٍبئٸ اٹپقزٺٮخ ‪.‬‬

‫[‪]18‬‬

‫اٹپؾپٍبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ‬ ‫♣ ٽواؽٸ ځْؤح اٹپؾپٍبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ‪ -1 :‬ثلأد ؽوٵخ اٹپؾب٭‪٢‬خ ‪٥‬ٺى اٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ ٭ى أٽوٌٶب ڇٵڂلا ٽڂن أڇافو اٹٲوٿ ‪ 19‬ثئځْبء ‪٥‬لك ٽڀ اٹؾلائٰ اٹ‪٦‬بٽخ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رج‪٦‬چپب ث‪٦‬ل مٹٴ ٵضٍو ٽڀ كڇٷ أڇهڇثب ڇأٍزواٹٍب ٽڀ أعٸ اٹٍَبؽخ ڇاٹزوڇٌؼ ڇاإلٍزپزب‪ ٣‬ثبٹ‪ٞ‬جٍ‪٦‬خ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إٔجؼ ؽپبٌخ اٹؾٍبح اٹجوٌخ أٽواً ٽٺؾبً ث‪٦‬ل ‪١‬چڈه ٽْٶٺخ إځٲواٗ األځڈا‪ ٣‬٭ى اٹَڂڈاد األفٍوح ٭ٲبٽذ اٹ‪٦‬لٌل‬ ‫ٽڀ اٹلڇٷ ٭ى أ٭وٌٲٍب ڇآٍٍب ثئځْبء اٹؾلائٰ اٹڈ‪ٝ‬ڂٍخ اٹپٮزڈؽخ ٹٺؾٮب‪٥ ٟ‬ٺى اٹجٍئخ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إٔجؾذ څنڃ اٹؾلائٰ اَٿ رٲله ثبٹپئبد ڇر‪٦‬و‪ ٫‬ثبٹپؾپٍبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ڇاځزْود ٭ى عپٍ‪ ٤‬أځؾبء اٹ‪٦‬بٹټ ٭ى ‪١‬ٸ‬ ‫ثوځبٽظ كڇٹى رْو‪٥ ٫‬ٺٍڄ األٽټ اٹپزؾلح ‪.‬‬ ‫♣ ر‪٦‬وٌ‪ ٬‬اٹپؾپٍخ اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ‪ :‬څى ٽَبؽخ ٽوٵيٌخ رؾب‪ ٛ‬ثؾٍي ‪٥‬بىٷ ٌؾپٍچب ٽڀ رٲٺجبد اٹغڈ ڇځْب‪ ٛ‬اإلځَبٿ ‪.‬‬

‫♣ أڅلا‪ ٫‬اٹپؾپٍبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ♣‬ ‫أڅلا‪ ٫‬اٹپؾپٍبد‬ ‫اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ‬

‫‪ -1‬رڈ٭ٍو ٽٶبٿ آٽڀ ٹؾپبٌخ األځڈا‪ ٣‬اٹڂجبرٍخ ڇاٹؾٍڈاځٍخ اٹپ‪٦‬و‪ٙ‬خ ٹٺق‪ٞ‬و ڇإربؽخ اٹٮوٕخ ٹٺٍَبؽخ ڇاٹزغڈٷ كافٸ اٹپؾپٍخ ٹٺزپز‪٤‬‬ ‫ثبٹؾٍبح اٹٮ‪ٞ‬وٌخ ڇإٵزَبة صٲب٭خ ‪٥‬ٺپٍخ ؽڈٷ أؽٍبء اٹپؾپٍخ ڇ‪ٝ‬وٯ ٽ‪ٍْ٦‬زچب ڇأڅپٍخ ٍٕبځزچب ٽ‪ ٤‬رؾوٌټ ٍٕلڅب أڇ اإلرغبه ٭ٍچب‬ ‫‪ -2‬رڈ٭ٍو أٽبٵڀ ثبٹپؾپٍخ ٹ‪٦‬پٺٍبد اٹوٕل ڇاٹپواٱجخ ڇاٹزٖڈٌو ڇإعواء اٹجؾڈس اٹ‪٦‬ٺپٍخ ؽڈٷ ٍٺڈٳ اٹؾٍڈاځبد اٹجوٌخ ڇ‪ٝ‬وٯ‬ ‫إٵضبهڅب ڇاإلٍزٮبكح ٽڂچب ٭ى رؾٍَڀ اٹَالالد اٹپَزؤځَخ ڇ٭ى كهاٍخ ڇرلهٌٌ اٹجٍئخ اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ڇاٹپڈاهك ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إربؽخ اٹٮوٕخ ٹزجبكٷ اٹپ‪٦‬ٺڈٽبد ڇإځزٲبٷ اٹقجواد ٽ‪ ٤‬اٹپڂ‪٢‬پبد اٹلڇٹٍخ اٹقبٕخ ثؾپبٌخ اٹؾٍبح اٹجوٌخ ڇٵنٹٴ إځْبء ثڂٴ‬ ‫ٹٺغٍڂبد ٹألځڈا‪ ٣‬اٹڂبكهح ٌ‪٦‬پٸ ٵضوڇح ٽلفوح ٹٺجْوٌخ عپ‪٦‬بء ڇٹألعٍبٷ اٹٲبكٽخ ‪٥‬ٺى ٽو اٹيٽبٿ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اٹپؾب٭‪٢‬خ ‪٥‬ٺى روٵٍت اٹجٍئبد اٹغٍڈٹڈعٍخ األصوٌخ ٵپب ٭ى اٹ‪٪‬بثبد اٹپزؾغوح ٭ى ڇاكډ ؽڈ‪ ٫‬ڇأثڈ هڇاُ ٹزَزپو ‪٥‬ٺى ؽبٹزچب‬ ‫ث‪ٍ٦‬لاً ‪٥‬ڀ اٹچلٻ ڇاٹيڇاٷ ثٮ‪٦‬ٸ أځْ‪ٞ‬خ اإلځَبٿ أڇرٲٺجبد اٹجٍئخ ٹزجٲى ّبڅلاً ‪٥‬ٺى ربهٌـ اٹڂ‪٢‬بٻ اٹجٍئى ڇر‪ٞ‬ڈه أؽٍبئڄ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬روثٍخ ڇإٵضبه األځڈا‪ ٣‬اٹپچلكح ثبإلځٲواٗ ٵپب ؽلس ٽ‪ ٤‬اٹپچب اٹ‪٦‬وثى اٹزى رټ عپ‪ ٤‬أ٭واكڅب ٽڀ اٹغيٌوح اٹ‪٦‬وثٍخ ڇځٲٺذ ٹپؾپٍخ‬ ‫فبٕخ ٭ى ٵبٹٍٮڈهځٍب ڇ‪٥‬ڂلٽب رڈا٭ود ثبٹپئبد ث‪٦‬ل ‪٥‬لح ٍڂڈاد أ‪ٍ٥‬لد ٹجٍئزچب األٕٺٍخ ثَالٻ ‪ ،‬ٽ‪ ٤‬إٍزپواه رٲلٌټ اٹ‪٦‬ڈٿ ٹچب‬ ‫ؽزى رزؤٱٺټ ٹإلځزٲبٷ ٽڀ ؽٍبح اٹپٺغؤ إٹى اٹجٍئخ اٹجوٌخ ‪.‬‬

‫♣ عچڈك ؽپبٌخ اٹؾٍبح اٹجوٌخ ٭ى ٽٖو ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ثلأد عچڈك ؽپبٌخ اٹؾٍبح اٹجوٌخ ٭ى ٽٖو ٽڂن ٱلٽبء اٹپٖوٌٍڀ ڇرڈ‪ٙ‬ؼ اٹڂٲڈُ ‪٥‬ٺى ٽ‪٦‬بثلڅټ ٽلډ رٲلٌَچټ ألځڈا‪ ٣‬ٽڀ اٹ‪ٍٞ‬ڈه ڇاٹؾٍڈاځبد ڇؽزى‬ ‫اٹؾْواد ٵبٹغ‪٦‬واٿ اٹپٲلً ‪ -2 .‬إڅزټ اإلٍالٻ ڇاٹپٍَؾٍخ ثؾپبٌخ األؽٍبء اٹپقزٺٮخ ڇ‪٥‬لٻ اٹ‪٦‬جش ثچب أڇ رچلٌلڅب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ؽلٌضبً ٕلهد ‪٥‬لح ٱڈاځٍڀ ٹؾپبٌخ اٹؾٍبح اٹجوٌخ ٵپب ّبهٵذ ٽٖو ٭ى ٵب٭خ اإلرٮبٱٍبد اٹلڇٹٍخ ٹؾپبٌخ اٹ‪ٍٞ‬ڈه ڇاٹؾٍڈاځبد اٹڂبكهح ث‪٦‬ل إځٲواٗ ث‪ٚ٦‬چب‬ ‫♣ أٽضٺخ ٹٺؾٍڈاځبد اٹجوٌخ اٹزى إځٲو‪ٙ‬ذ ٽڀ ٕؾبهډ ٽٖو ‪ :‬اٹٮچل ڇاٹڂپو اٹَڂبئى ‪.‬‬ ‫♣ أٽضٺخ ٹٺؾٍڈاځبد اٹجوٌخ اٹپچلكح ثبإلځٲواٗ ٭ى ٽٖو ‪ :‬اٹپب‪٥‬ي اٹغجٺى – اٹ‪٪‬ياٷ اٹپٖوډ – اٹؾپبه اٹجوډ – ص‪٦‬ٺت اٹٮڂٴ ڇ‪٥‬لك ٽڀ اٹ‪ٍٞ‬ڈه ڇاٹيڇاؽ‪٬‬‬ ‫♣ ڇٽڀ ؽٍڈاځبد اٹجؾو األؽپو اٹڂبكهح اٹپچلكح ثبإلځٲواٗ ‪٥ :‬وڇً اٹجؾو – اٹزوٍخ – ث‪ ٘٦‬اٹپواعٍڀ – اٹپؾبه ‪.‬‬ ‫♣ أٽضٺخ اٹپؾپٍبد اٹ‪ٞ‬جٍ‪ٍ٦‬خ ٭ى ٽٖو ‪:‬‬ ‫‪ -2‬ٽؾپٍخ ٍبځذ ٵبروٌڀ ٭ى عڂڈة ٍٍڂبء ‪ -3 .‬ٽؾپٍخ هأً ٽؾپل ٭ى عڂڈة ٍٍڂبء ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ٽؾپٍخ اٹجوكڇٌٸ ٭ى ّپبٷ ٍٍڂبء ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ٽؾپٍخ اٹ‪٦‬پٍل ثپ‪ٞ‬وڇػ ٭ى اٹٖؾواء اٹ‪٪‬وثٍخ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ٽؾپٍخ عجٸ ‪٥‬ٺجخ ‪٥‬ٺى اٹجؾو األؽپو ٭ى اٹٖؾواء اٹْوٱٍخ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ٽؾپٍبد عيه اٹڂٍٸ ثؤٍڈاٿ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ٽؾپٍخ أّزڈٻ اٹغپٍٸ ‪٥‬ٺى ثؾٍوح اٹپڂيٹخ ٭ى ثڈهٍ‪ٍ٦‬ل ‪.‬‬ ‫ڇٽبىاٹذ اٹلهاٍبد عبهٌخ إل‪ٙ‬ب٭خ اٹپيٌل ٽڀ اٹپؾپٍبد ٭ى ٽڂب‪ ٰٝ‬علٌلح ‪.‬‬

‫♣ إځزچى ٽڂچظ اٹ‪٦‬ٺڈٻ اٹجٍئٍخ ♣‬

العلوم البيئية كاملة 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you