Page 1

• พลเมือง

• ประเทศ กลไกทาง สังคม

กฎหมาย

การเมือง

คุณภาพชีวิต • สิทธิมนุษยชน

• ประชาธิปไตย

ประเทศระบอบประชาธิปไตย

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต

สยามเมืองยิ้ม

ขอโทษ ประเทศไทย

ประชาคม

ผู้คนสามัคคี

แตกแยกทาง ความคิด

อาเซียน (2558)

ใกล้ / ไกล ?

รู้จักประเทศไทย / ประเทศคืออะไร / ประเทศไทยอดีต,ปัจจุบันและอนาคต

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


รูปแบบ

• ตราบพ.ศ.2475-ปัจจุบัน • คณาธิปไตย อนาธิปไตย ธนาธิปไตย

•ประเทศมีเอกราช •ประเทศมั่นคงปลอดภัย

• สองนคราประชาธิปไตย • เลือกตั้ง แต่งตั้ง สรรหา

•ประชาชนกินดีอยู่ดี •ประชาชนมีความเท่าเทียมกัน •ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ

•ประชาชนมีการศึกษา

• รัฐธรรมนูญ

พัฒนาการ

เนื้อหา

ความหมายของประชาธิปไตย / ประชาธิปไตยในประเทศไทย

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


ผลลัพธ์ คากล่าวทีว่ ่า “ยุติที่ศาล แต่ไม่ยตุ ิในใจ”

โทษฐานขัดขวางกฎธรรมชาติ (ระเบิดเวลาของสังคม)

Justice delay is Justice deny.

กลไกทาง สังคม สังคมสอง มาตรฐาน

ปลูกฝังค่านิยม ประเพณี

ผู้ด้อยโอกาส

= การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กฎหมาย

การรณรงค์ให้สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์, การตรากฎหมาย (รัฐธรรมนูญ กฎหมาย

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล

ลาดับรอง)


เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


ความเสมอภาค Equal

สันติภาพ

นิติรฐั

ยุติธรรม

Rule of Law

Justice

สังคมมีสนั ติสุขได้ตราบเมื่อประเทศเชื่อมร้อยประชาธิปไตยโดยอาศัย “นิตริ ัฐ” พลเมืองมีประชาธิปไตยโดย “ความเสมอภาค” และพลเมืองได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่าง “ยุตธิ รรม” เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


ศีลธรรมประจาตัวมนุษย์ การเคารพนับถือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล

ประเทศระบอบประชาธิปไตย  

ประเทศระบอบประชาธิปไตย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you