Issuu on Google+

• พลเมือง

• ประเทศ กลไกทาง สังคม

กฎหมาย

การเมือง

คุณภาพชีวิต • สิทธิมนุษยชน

• ประชาธิปไตย

ประเทศระบอบประชาธิปไตย

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


อดีต

ปัจจุบัน

อนาคต

สยามเมืองยิ้ม

ขอโทษ ประเทศไทย

ประชาคม

ผู้คนสามัคคี

แตกแยกทาง ความคิด

อาเซียน (2558)

ใกล้ / ไกล ?

รู้จักประเทศไทย / ประเทศคืออะไร / ประเทศไทยอดีต,ปัจจุบันและอนาคต

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


รูปแบบ

• ตราบพ.ศ.2475-ปัจจุบัน • คณาธิปไตย อนาธิปไตย ธนาธิปไตย

•ประเทศมีเอกราช •ประเทศมั่นคงปลอดภัย

• สองนคราประชาธิปไตย • เลือกตั้ง แต่งตั้ง สรรหา

•ประชาชนกินดีอยู่ดี •ประชาชนมีความเท่าเทียมกัน •ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ

•ประชาชนมีการศึกษา

• รัฐธรรมนูญ

พัฒนาการ

เนื้อหา

ความหมายของประชาธิปไตย / ประชาธิปไตยในประเทศไทย

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


ผลลัพธ์ คากล่าวทีว่ ่า “ยุติที่ศาล แต่ไม่ยตุ ิในใจ”

โทษฐานขัดขวางกฎธรรมชาติ (ระเบิดเวลาของสังคม)

Justice delay is Justice deny.

กลไกทาง สังคม สังคมสอง มาตรฐาน

ปลูกฝังค่านิยม ประเพณี

ผู้ด้อยโอกาส

= การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กฎหมาย

การรณรงค์ให้สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์, การตรากฎหมาย (รัฐธรรมนูญ กฎหมาย

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล

ลาดับรอง)


เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


ความเสมอภาค Equal

สันติภาพ

นิติรฐั

ยุติธรรม

Rule of Law

Justice

สังคมมีสนั ติสุขได้ตราบเมื่อประเทศเชื่อมร้อยประชาธิปไตยโดยอาศัย “นิตริ ัฐ” พลเมืองมีประชาธิปไตยโดย “ความเสมอภาค” และพลเมืองได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่าง “ยุตธิ รรม” เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


ศีลธรรมประจาตัวมนุษย์ การเคารพนับถือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เอกสารประกอบการบรรยายประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย โดยนายกิตติบดี ใยพูล


ประเทศระบอบประชาธิปไตย