Page 1

     

АВЕЛ ТРЕЙД Т ЕО ООД Ноемвври, 2012 

w www.avel-trad de.com

ТЕХ ХНОЛО ОГИЯ Н НА ПР РОИЗВОДИТТЕЛЯ ЗА А РЕМ МОНТ  

Уваж жаеми Кол леги, Предвариттелно Ви благодарим за отд П деленото време, но о ако горн ните сним мки са част от е ежедневие ето Ви и сте с осъзна али потре ебността от о профес сионалнияя им тест и ремонтт, то в следващото предл ложение ще получ чите инфо ормация за з нови въ ъзможностти за бизн неса В Ви. Различното Р о в това предложен п ние е, че ние н от Ав вел Трейд д ЕООД, В Ви предла агаме не само с р ремонт, не е само об борудване е за ремонт, а Рем монт по технологи т ия на про оизводите еля. О Оторизира ания ремо онт по тех хнология на произзводителя я на CR дю юзи, CR помпи, п EU UI и E EUP (пом мпа-дюза) е единствената комбинация от средства с и начин ни за пъ ълно възстановя яване каче ествата на а даден пр родукт до тези, заложени при произво одството му. м Ако се ну А уждаете от о повече е информ мация, св вържете се с с нас и вземетте участи ие в п периодичн ните ни семинар р-презентации с възможн ност за директен н контактт с п представи тели на производ дителите Delphi, Denso, SiemensVD S DO и Ha artridge, и с възможнос ст за пром моционални покупкки.    


CRi‐PC   Common Rail  И Инжектор  

Р Ремонт

Ремон нт

‐Ото оризиран‐

‐Възмож жен‐

H Hartridge CR Ri‐PC 

 

 

 

 

Научи повече 

AVM2 2‐PC   CR По омпи и Дю юзи 

Р Ремонт

Ремон нт

‐Ото оризиран‐

‐Възмож жен‐

Hartridge AVM M2‐PC  

 

 

 

 

Научи повече 

Техно ологият та за рем монт от т произв водител ля включ чва: Оборудван О не; Р Резервни ч части за реемонт; Т Техническ ка информ мация; О Обучение на персон нала; С Сервизна политика за ремонтт на компоненти; И Изисквани ия към пом мещениетоо за ремон нт на компоненти З повече подробн За ности: m m.gergov@a avel‐trade.ccom - 0888 451 454  k.minkov@aavel‐trade.com  - 0889 9 451 455  • • • • • •

   

Съглaснo Зaкoна С З за Елeктронна Е ата Търгoввия Ви ин нфoрмирам ме, че тoваа мoже да е непoисккaно тъ ъргoвско съобщeние.Вие може да го приемeте или отхвърлитe о . Ние можее да сме пo oлучили Вaaшия и имeйл от Вас, от Ваш ш пaртньорр или от пуубличнoто прoстранство. Ако н не желaете да пoлучаавате и инфoрмация я, моля даа ни увед дoмите катто изпратеетe писмо със Subjeect: UNSU UBSCRIBE или R REMOVE и ние ще Ви и oтпишем от списъци ите ни. Ако о сме Ви об безпокoили и, моля да ни н извиниттe.

АВЕЛ ТРЕЙ ЙД ЕООД, Кукленско К шосе ш №17, Пл ловдив, БЪЛ ЛГАРИЯ

email_kdc  
email_kdc  

email to kdc