Issuu on Google+

1 °Epi s ódi o!

Umdi abe me ns o l a r a donoba i r r odoL i mo e i r o . . . Mô ni c a : A hhhh. . . q uedi al i ndop a r ada rumav o l t ac o mome u na m. . . A MI GOOc e bo l a , Ma g l i eCa s c ã o ! ! ! ! Nac a s adoCe bo l a . Ma r i aCe bo l i nha : Ma ni nhoa c o r das uaNA MORA DAt áq ue r e ndof a l a r c o mv o c ênot e l e f o ne ! ! Ce bo l a : Ma r i aE L ANÃÉMI NHANA MORA DA ! ! ! ! Ma r i aCe bo l i nha : BUA A A A BUA A A A ACe bo l i nhag r i t o uc o mi g oma mã e . . . Ce bo l a : Nã oéCE BOL I NHAéCE BOL A A A A A A A A A A A A A A ! ! ! ! ! Do naCe bo l a : Ca l maS e nho rCe bo l a a , s uai r mãnã oéS URDA . . . Ma r i aCe bo l i nhaf a l a ndonot e l e f o ne : És i mMô ni c a , oc e bo l i nhaé mui t o Ce bo l ap ul a ndoep e g a ndoot e l e f o ne : OI I I I Mô ni c a . . . A i ndat ádep é no s s op a s s e i o ? Mô ni c a : S i mm. . . éc l a r o . . . J ál i g ue i p a r aaMa g aeoCa sp a r ac o nf i r ma r s ee l e si a mo unã o ! Ce bo l a : OK, Mô , nó sno se nc o nt r a mo snap r a ç a ! ! ! Mô ni c a : A t él áe nt ã o ! Ce bo l a : A t é . . . Do naCe bo l a : P o s s os a be ro ndev o c êv a i s e nho r" Ce bo l aE us t á q ui of a g unde sS a l a di noOi t a v o ( T MJ#32 ) ??? Ce bo l a : Ué é émã e , e uv o ul ánap r a ç ac o maMô , Ma g aeoCa s c ã o ! ! Ma r i aCe bo l i nha : UéCe bo l i nhaeome ut e a t r odae s c o l a ? Ce bo l a : F i c aq ue i t aMa r i . . . A HHHéme s moe ut i nhae s q ue c i do . . . Va i s e r 1 2 : 00Ho r a sné , p r o me t oe s t a rl á , a f i na l s ã os ó1 0: 00ho r a s . . . Oq ue ??J á s ã o1 0: 00ho r a s ????E uv o ul áp a s s e a rr á p i di nhoedel áv o udi r e t o p a r as uae s c o l at áMa r i a ???T c ha umã e , T c ha uMa r i a . . . Ma r i aCe bo l i nha : T c ha uma ni nho . . .


pagina17