Page 1

25% [5 ] .3 6 . . 2553 – 24 . . 2553 12.30 – 13.00 . [30 ] วววววววววว 1

วววว

1. ว.ววววววว 2. ว.ววววววว 3. ว.ววววววว

ววววว

1. ว.ววววววว 2. ว.วววววว

ววววว ว

1. ว.วววววว 2. ว.ววววว

ววววว

1. ว.ววววววว 2. ว.ววววววว

6 ว.ว. - 10 ว.ว. 13 ว.ว. - 17 ว.ว. T T M T W F M W h h 6

20 ว.ว. - 24 ว.ว. T M W F h

1 3

2 3

7

1 5 8

2 4

วววววววววววว ววว

ววว

1. ว.วววววว 2. ว.ววววววววว 3. ว.วววววว

วววววววววว 3

1 6 9

1 0

วววววววววววว ววว

ววววววววว วววววว

วววววววววววว ววว

วววว

วววววววววว 2

Xavier 12

2 0 2 2


1. ขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข 2. ขขขขขข ข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข 3. ขขขขขขขขขขข ข ขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขข 25% ขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขข 4 ขขขขขข 2553 4. ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข 25 % ขขขขขขขขข ขขขขข ขขขขขขขขขขขขขข

ตารางติวสอบ 25%  
ตารางติวสอบ 25%  

รายละเอียดเพิ่มเติม www.prc.ac.th/xavier