Page 1

MPR’37

Modern Public Relations Program By Public Relations Society of Thailand (สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย) 26 June 2010; Swissotel LE Concorde, BKK

ช่วงเช้า (09:00-10:30 น.)

โครงการ ทาดีทุกวัน

Do Good Deeds Every Day by dtac โดย

อ. พีระพงษ์ กลิน่ ละออ วันนี้ขอให้การบรรยายเป็นไปอย่างมีความสุข...แต่ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการทา CR (Corporate Communication) แต่มันแตกต่างกันอย่างไร....เดี๋ยวเรามาฟังกัน dtac เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับนอร์เวย์... เมื่อสังคมโลกถูกย่อลงจากเทคโนโลยี เหตุการณ์ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง (GLOBAL Warming)….

Corporate Responsibility; CR ….มันต้องออกจากส่วนเล็กๆ ภายใน โดยการตัด คาว่า Social ออก....กระโดดก้าวข้ามไปสู.่ ... การพัฒนาที่ครบวงจร และทาอย่าง ต่อเนื่อง แล้วมันจะสร้างได้อย่างไร?....... เพราะฉะนั้น...เรามาดูว่า โครงการ “ทาดีทุกวัน” by dtac นั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร.....จาก ความคิดภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...ที่มีบันได 3 ขั้น (พอเพียง พอประมาณ มี ภูมิคุ้มกัน ...บนพื้นฐาน ความรู้คู่คุณธรรม)

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 1


กิจกรรมตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง และสานึกรักบ้านเกิด ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสานึกรักบ้านเกิด ดาเนินกิจกรรมสนับสนุนสังไทย คือ เจตนารมณ์โครงการทาดีทุกวันจากดีแทค..... อ. ขอบอกว่า

การทางาน CR ให้สาเร็จต้องอยู่กับภาวะปัจจุบัน.....

DTAC มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจนจบระดับปริญญาตรี และเราทาภาพยนตร์สานึกรัก บ้านเกิด.....เดี๋ยวเราดู VDO ด้วยกัน....มี 3 เรื่อง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องจากปี 36 จนถึงปัจจุบัน .... อ. เปิด VDO …สานึกรักบ้านเกิดให้พวกเราดู .....เริ่มตาสว่างขึ้นมาอีกนิดแร๊ว VDO…เรื่อง ความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของชาวปัตตานี.... VDO….เรื่อง ผืนดินที่แตกระแหง...หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน...นานานไม่สูญสิ้น สืบสายเลือดชาวนาไทย ขอสู้ไม่ไปไหน เพื่อถิ่นฐานบ้านเกิดตน ...บัณฑิตในโครงการ สานึกรักบ้านเกิด กลับคืนสู่ถิ่น นี่ คือ คนส่วนใหญ่ของประเทศที่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบ VDO….ช่วงวิกฤติต้มยากุ้ง...เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้น....

โครงการ “ทาดีทุกวัน” 1 ก.พ. 2511 โดยการนาเทคโนโลยีต่างๆ ระหว่างไทยและ นอร์เวย์ มาผสมผสานกัน....รูปแบบของการบริหารหรือโครงสร้าง (ทุน บุคลากร และเวลา) จึงต้องถูกปรับ....โดยนาเอาหลักแกนของทุกๆ ศาสนา....ทุกคนมีจุดแข็ง เพียงแต่อาจจะยัง ไม่ได้นาออกมาใช้ และไม่มีใครเหมือนเรา เพราะเป็น identity ของแต่ละบุคคล .... คนเรา ทุกคนเกิดมาเพื่อทาดี (รากฐานเดิม) ....ทาดีเทคโนโลยีจึงเกิดขึ้น เพราะดีแทคเป็นบริษัท เทคโนโลยี ผนวกกับความรู้ และทาดีด้วยใจ

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 2


3 แนวทางทาดี 1. ทาดีด้วยใจ 2. ทาดีด้วยเทคโนโลยี 3. ทาดีด้วยความรู้

เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอุปสรรคเดิม ๆ อย่าเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมๆ จงออกจาก วงจรเดิม บุคลากรไม่สามารถหามาด้วยในเวลาอันสั้น....ดีแทคจึงเกิดการรวมกับ  มูลนิธิสานึกรักบ้านเกิด....เกิด: ก่อตั้งขึ้นโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เพื่อ กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันดีแทค ยังคงให้ทุนการศึกาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเยาวชนในโครงการทั้งหมด 999 คน (เก้า ร้อยเก้าสิบเก้า)  สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (Happy Station): พันธมิตรด้านสื่อวิทยุที่ ทางานด้านสังคมควบคู่กับดีแทคมาโดยตลอด โดยปัจจุบันเป็นเครือข่ายที่มีสถานี ....

หลักการของ CR ก็ต้องมี demand ชนกับ supply เหมือนเดิม....ติดตามอ่าน บทความของ อ. ได้ใน CEO บล๊อกใน นสพ. กรุงเทพธุรกิจ....เพราะฉะนั้น งาน CR จึงไม่ จาเป็นต้องใช้ทุน....แต่ต้องทางานใน concept เราต้องการทาความดี ...nobody

perfect หากเติมเต็มซึ่งกันและกัน จะทาให้โลกน่าอยู.่ ....จะเกิดพลังอย่างมหาศาล และนี่คือ concept ที่เราได้ดาเนินการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทาให้เราสามารถดาเนิน กิจกรรมได้มากกว่า 500 โครงการ (โอว์...ตูว์ทามา 2 ปี 10 โครงการก็เกือบตาย แร๊ว...mission impossible เจงเจงนะอาจารย์)

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 3


ดู VDO กิจกรรมสรุปของดีแทค ประมาณ 7 นาที...อ. หวังว่า ทุกๆ คนจะนาไปปรับ ใช้ในชีวิตประจาวัน......ในการพูดไปของ อ. ผูฟ้ ังจะไม่นาไปใช้ในด้านลบนะครับ Mr. Tore Johnsen Chief Executive officer DTAC….พูดเกริ่นนาในโครงการ “ทาดีทุกวัน” ...คว้ารางวัล SET Awards…..ด้วยแนวคิดและนโยบายในการขับเคลื่อน ...จากแนวคิดเดินทางไปสู่กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างมากมาย โดยมีแนวทางที่ชัดเจนที่ บอกความเป็นตัวตนของเรา....เราไม่ได้เป็นเพียงผุ้ให้แต่เราเป็นผู้ให้โอกาส ..เชื่อมโยง องค์ความรู้ โดยผ่านเครือข่ายดีแทค ....สร้างโอกาสสาหรับอาชีพหรือทางเลือกใหม่ๆ อาทิ (สายด่วน 1677 ตลอด 24 hrs. + ซิมการ์ดเตือนภัยที่มีมาตรฐานสูง)  กิจกรรมทาดีเพื่อบ้านเกิด  กิจกรรมดวงตาเพื่อดวงใจ  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ....พลิกฟื้นผืนป่าด้วยบารมี  มอบโอกาสในการมองเห็น ผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตาเทียม ผ่าตัดเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่)  CSR campus….TOYOTA มอเตอร์ประเทศไทย จากัด....  CSR Day ...สร้างโอกาสในการทางาน .....ร่วมกันรณรงค์ให้องค์กรธุรกิจมีความ รับผิดชอบต่อสังคม  พัฒนาโปรแกม ....รายงานโรคระบาด SMS นาทีต่อนาที โครงการทาดีทุกวัน....ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง (2 ปี) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 และปีต่อๆ ไป เราได้มองไปข้างหลัง เพื่อมองจุดที่ต้องแก้ไขและจุดที่ต้องดาเนินต่อ....

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 4


เราจะสร้างได้ดีกว่า...ถ้าเรามีผู้ร่วมแรงและร่วมใจ เรามั่นใจว่า ถ้าเกิดความร่วมมือที่ดี ในวันนี้ ...เราสามารถพัฒนาได้ ใครมีความสามารถ ....ที่มองลึกได้ยิ่งกว่านั้น....อ. พูดเร็วพูดเฉพาะหลักการ ใคร ต้องการเพิ่มเติมก็ไปหาอ่านได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...ไม่ได้ทาแล้วจน.... มี 3 ห่วงและ 2 ฐาน.....

ตย. กิจกรรม CSR Day….สิ่งหนึ่งที่จะเกิดได้คือ พนักงานทุกคนต้อง เข้าใจหลักการ แต่การจะทาให้ทุกคนรอคอยและเรียนรู้.....คงต้องกลับมานั่งคิดใหม่.... CSR Day ....คือ การจัดกิจกรรมในองค์กร ...พูดให้กับผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจ พร้อมจัดทา workshop และท้ายที่สุด คือ การสร้าง social network….เราต้องเดิน ไปหาเค้า....ง่ายกว่า การให้ทุกคนเดินมาหาเรา.... พื้นที่ของการสนับสนุนการทาความดี....ใน CR....ฟัง คิด ถาม เขียน ...ตาดู หูฟัง.... ทวารทั้ง 5 (หู ตา จมูก ปาก กาย และบวกใจอีกหนึ่ง) ....เราจึงต้องนาปัจจัย เหล่านี.้ ..มาสร้างกลยุทธ์ในการทากิจกรรม..... ทุกคนมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา....การบังคับเราไม่ชอบใช่ไหมครับ....เมื่อหมาให้นมลูกเสือกิน ลูกเสือก็คิดว่าหมาเป็นแม่....เพราะฉะนั้น การสร้าง brand ไม่มีประโยชน์.....แต่ brand ของ ดีแทคเป็น brand ที่มีชีวิต ...มันจึงออกมาเป็น “ชีวิตสู่ชีวิต” ไม่ใช่ “บริษัทสู่ชีวิต” ....เฉก เช่นเดียวกัน...CR คือ พื้นฐานที่ อ. ได้อธิบายไปแล้ว ... BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 5


CR คือ ชีวิต ...จึงต้องมีหลักที่ครอบคลุมหลากหลาย ....CR ไม่ใช่หลักการ ตลาด....วิธีของการดาเนินการแตกต่างกัน.... การอยู่กับปัจจุบัน....จึงมีความสาคัญ....ให้ต่อจุดของชีวิตปัจจุบัน ต้องเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ได้ นั่นคือ social contribution….แต่ถามว่า ทุกๆ หลักการสามารถเป็น platform และ สามารถ combination ได้

เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาสังคม ดีแทค...ในฐานะเป็นผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารโทรคมนาคม ได้ดาเนิน ธุรกิจอย่างยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเอาใจใส่ต่อลูกค้า ทั้งยังมีเจตนารมณ์อันแน่ว แน่ที่จะนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยเสริมสร้างสนับสนุน..... เราต้องการจะผ่าเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ แต่มีเด็กมากกว่าที่เรากาหนดไว้...เราจะผลักเด็กที่ เกินออกไปไหมครับ....ไม่แน่นอน...การผ่าตัดต้องผ่าตัดก่อนอายุ 7 ขวบ....เราจึงสร้างโครงการ นี้ขึ้นมา...เพื่อแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มาจากความต้องการ...เราจึงตั้ง SMS.... และด้วยความรับผิดชอบ....สัปดาห์แรกได้มา 700 SMS ...แต่เราบอกว่า เราจะผ่าตัดเด็กปาก แหว่ง จ. พิษณุโลก...เราไปพูดกับผู้ว่า....พบกับคนในพื้นที่ จ. พิษณุโลก...มีการบอกต่อเรื่อยๆ (ปากต่อปาก....) สัปดาห์ถัดไปได้ SMS มาถึง 100,000 กว่า SMS ....จนได้ถึง 300,000 SMS ...เรานา SMS นี้ไปแลกเป็นเงิน....ที่สาคัญยังมีเด็กๆ ชาวนอร์เวย์....ไปรับจ้างขัดรองเท้าส่ง เงินมาช่วยเราอีกด้วย...เงินไม่ใช่ปัจจัยสาคัญ....นี่คือ ความสาเร็จของการทางานด้าน CR วันที่ผ่าตัดเด็กปากแหว่ง.....จ. พิษณุโลก....เด็กจะมีบางคน 2-7 ขวบ...เด็กไม่ได้พูดอะไรเลย... เพราะ 2 ขวบยังพูดไม่รู้เรื่อง แต่เค้าพนมมือไหว้...รูปของพระพี่นาง...แล้วหยิบพระบรมรูปไป... สิ่งเหล่านี้เงินซื้อไม่ได้...มันได้มาจาก ใจต่อใจ..... BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 6


อ. มี CD มาเปิดให้ดู....เปิดในงาน Asian Forum….ท้ายสุดไปที่ ภูฎาน.....และเค้าฝากบอกมา ว่า “Please take care your king”

เป็นเรื่องราวที่ดีแทคทาได้ดีมาก ....สดุดีความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน...ดูแล้วน้าตาก็เอ่อล้น ขึ้นมาซะงั้นแหละ....คล้ายๆ กับอิ่มเอมไปกับความดีที่ยิ่งใหญ่ของพ่อหลวง...พ่อที่ให้ความ อบอุ่นกับลูกได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ พวกเราเป็นหนี้แผ่นดินและเป็นหนี้ต่อพระองค์ท่าน อย่างไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้....เราต่างเชื่อมั่นในพระราชดารัสของพระองค์ว่า “ให้ทุกคนมี ความสมานฉันท์” อันเป็นความห่วงใยของพ่อ...ที่มีต่อลูกทุกคนของพระองค์มาโดยตลอด ฝากไว้อย่าง...คือ ที่ อ. ให้ทุกวันนี้...คือให้จากใจจริงๆ จากโครงการ “ทาดีทุกวันจากดีแทค” ช่วง 11:00-12:00 น. ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ (Phot Jaichansukkit, Ph.D.)

การวางแผนเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร Brand Image & Corporate Communications Strategy in the WAR of ……

Brand Image Corporate Communications:     

Management style Culture Society Atmosphere CEO Management BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 7


  

Materials Product/Service Staff

Image

Corporate Image:

Corporate Image:

ภาพลักษณ์องค์กร

ภาพลักษณ์องค์กร

Phychological/Admire

Commercial/Value Added

Brand and Image & Corporate Communication Brand Image Value: 1. Position steps to achieve GOODwILL 2. Active to safeguard REPUTATION 3. Maintain GOOD RELATIONSHIP

การวางแผนเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ 1. ศึกษาหาสภาวะแวดล้อม ...ไม่มองเฉพาะ การเตรียมข้อมูล a. industry ของตนเองเท่านั้น....มองสภาพแวดล้อมให้รอบด้าน....เราชอบมองอดีด แต่ แผนที่ดตี ้องมองอนาคต...การคาดการณ์ในอนาคต....เป็นส่วนหนึ่งที่ อ. อยากให้ไปดู

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 8


i. ปัจจัยทางธุรกิจ (จับมือกันโต ...ทําให้เหนื่อยน้อย....อยากให้มองว่า ในแต่ละ เรื่องเราเกี่ยวข้องกับใครบ้าง....Internal & External …คนของเราพร้อม หรือไม่ หากไม่พร้อมจะมีอะไรมารองรับหรือไม่.....2-3 ปีท่ผี ่านมา เราเน้นใน เรื่องของ internal communication มากขึ้น......ต้องพัฒนาบุคลากรและสร้าง ช่องทางการสื่อสารภายในให้มากขึ้น ...รวมทั้งเรื่องของวิธีการ....เช่น ระเบียบ คําสั่ง และขั้นตอนในการ drive เรื่องต่างๆ ....ที่ไม่ทําให้พนักงานใน องค์กรมีความหวาดกลัวและหวาดระแวง และเรากําลังยืนอยู่สงครามการ แข่งขันในเรื่องของ “ภาพลักษณ์” ii. พื้นที่ (ชุมชน จังหวัด ประเทศ) iii. สถาบัน องค์กรที่เกี่ยวข้อง b. ศึกษาประเด็น i. ทําความเข้าใจกับประเด็น ii. นโยบาย/กฎหมาย iii. สภาพการณ์แวดล้อม c. วิเคราะห์สถานการณ์ i. ความเป็นมาในอดีต ii. สถานการณ์ปัจจุบนั iii. แนวโน้มอนาคต iv. การแข่งขัน v. ความร่วมมือ d. กําหนดประเด็นปัญหา/จัดทําข้อมูล i. เกิดอะไรขึ้น ii. ความเป็นมา/สาเหตุ/ความเกี่ยวพัน iii. ความต้องการที่แท้จริง iv. สื่งต้องการสื่อสาร/เผยแพร่ v. การเรียงลําดับความสําคัญ e. จัดทําเป้าประสงค์ i. ความต้องการ ii. วัตถุประสงค์ iii. ความคาดหมาย

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 9


f. กําหนดประชากรที่เกี่ยวข้อง....กําหนดประชากร / กลุ่มเป้าหมาย i. ผู้ประกอบการ ii. ลูกค้า iii. ประชาชน iv. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง v. สื่อมวลชน vi. ชุมชน vii. ฯลฯ 2. การวิเคราะห์ข้อมูล….เป็นขั้นตอนที่สุ่มเสี่ยง เนื่องจากเรามีข้อมูลหลากหลาย....หาก วิเคราะห์ผิด...กลยุทธ์ก็จะผิดตามไปด้วย ....direction ของเราก็จะผิดตามมา a. ศึกษาผลที่ได้รับ / ได้รับอะไร / เพียงพอไหม / เทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ b. SWOT / MIND MAP c. การกําหนดน้ําหนุก / อัตราส่วน d. สรุปผล

SWOT Analyst

Strengths

Weakness

Opportunities

Threats

3. การจัดทําแผนการสื่อสาร>>>> เวลาเขียนแผน อย่าลอก vision or mission ขององค์กร มาใช้จะดีกว่า a. เหตุผลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์แต่ละข้อ b. ประเด็นที่สื่อสาร/ช่องทางสื่อสาร/กลุ่มเป้าหาย) ในทิศมางเดียวกัน c. วิธีการ-สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 10


d. ระบุ-ขั้นตอน/ระยะเวลา/ผู้ดําเนินการ e. ฝบประมาณ f. สามารถยก ตย. ให้เห็นภาพได้จริง

Key Strategies (Strategy 1, 2, and no. 3, เป็นต้น) การจัดทําแผนบริหาร: การกําหนดวิธีการ เครื่องมือ /การติดตามในอนาคต  xxxx  xxxx  xxxx Good Relations Image Brand reflection Viewer

Com. Plan Media Coverage Communication: Message Marketing Value

3 การจัดทําแผนบริหารการสื่อสาร: g. กําหนดงาน h. กําหนดบุคคล i. ภารกิจชี้วัด j. ขั้นตอนการติดตาม การประเมินผลงาน

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 11


4. การนําเสนอ: แผนการสื่อสารภาพลักษณ์ a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

บทความคัดย่อ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ผลการวิจยั -วิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทางดําเนินการ ประเด็น เนื้อหา แผนการดําเนินงาน วิธีการ กิจกรรม สื่อ ผู้ดําเนินการ บุคคล องค์กร ระยะเวลา งบประมาณ อื่นๆ ข้อมูลอ้างอิง ข้อเสนอแนะ ข้อจํากัด การติดตามผล ภาพ ตาราง ชิ้นงาน ตัวอย่างประกอบ

Communication Tools 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

การเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Publicity & Media Relations) การใช้สื่อนวัตกรรม (New Media) ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations) องค์กรเพื่อสังคม (CSR) รัฐบาลสัมพันธ์ (Government Relations) กาจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) การพัฒนาบุคลากรและการสื่อสารภายในองค์กร (Resource Development internal Communication) 8. การบริหารประเด็นข่าว (Issue Management) 9. การจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 10. การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและเครื่องมือประชาสัมพันธ์อื่นๆ (Branding & PR Tools)

To Prepare…..   

Short/Long Term Plan Understand to differentiate Clearly Communication

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 12


Communications Case Study (จดม่ะทัน...หาอ่านเองละกัน) Participation:     

ศึกษาและทําความเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมและการใช้ชีวิต (รูปแบบการใช้ชีวิต/ที่อยู/่ ช่วงเวลา/ความสนใจ) การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในปัจจุบนั การพัฒนาระบบและข้อมูลการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารที่มีทิศทางและสม่ําเสมอ

ช่วงเวลา 13:30-15:00 น. อ. วีนัส อัศวสิทธิถาวร (SCG)

การสื่อสารกับการบริหารภาพลักษณ์สู่องค์กรนวัตกรรม The New Paradigm of Communication Agenda 1. Communications? 2. SCG Branding 3. Innovative Touchpoints Communications…..ประกอบด้วย      

Network Relationship Skill and Sense Environment Contents Medium and Media BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 13


อ. ให้ดู VDO What is that? เรื่องเกี่ยวกับพ่อและลูกชายนั่งอยู่ในสวนแห่งหนึ่ง? ลูกชาย กําลังอ่าน นสพ. อยู่ ..จู่ๆ พ่อก็ถามลูกว่า นัน่ นกอะไร....ลูกก็ตอบว่านก... แล้วก็ถามต่ออีก... ลูกก็ ตอบแต่น้ําเสียงเริ่มเปลี่ยน .... พ่อถามจนลูกเกิดความโมโห...ตอบด้วยเสียงอันดังปนตะคอก พ่อลุกเดินกลับเข้าไปในบ้าน...พร้อมเดินกลับออกมาด้วยบันทึกของพ่อตอนที่ลูกยังเล็กๆ ....ส่งให้ลูก ชายมีข้อความโดยสรุปว่า ....ลูกเคยถามคําถามกับพ่อ ด้วยคําถามเดิมๆ ถึง 21 ครั้ง....พ่อก็ตอบด้วย อารมณ์ดที ้งั 21 ครั้ง และพ่อก็ไม่เคยนึกโกรธหรือตวาดอะไรลูกเลย...แล้วทําไมล่ะ เวลาที่พ่อแก่เฒ่า เมื่อพ่อถามลูกบ้าง...ทําไมลูกกับตะคอกและตวาดพ่อเช่นนี้เล่า? เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ VDO เรือ่ งนี้สอนอะไรให้แก่เรา....ใน media หนึ่งๆ เกิดพลังในการสื่อสารอย่างมากมาย มีความ แตกต่างในแต่ละความคิดของคน ในเรื่องนี้บอกอะไรกับเราบ้างเล่า หากนําทฤษฏีของการสื่อสาร....อาทิ 1. Emotion (อารมณ์และความรู้สึก) 2. Role and duty (บทบาทและหน้าที่) 3. ฟังให้มากขึ้น พูดให้น้อยลง 4. Behavior การสื่อสาร...สิ่งที่สําคัญก็คือ คนที่เราจะสื่อสารด้วย....ทําอย่างไรจึงจะสื่อให้เหมาะสมกับคนเหล่านั้น การสื่อสารจะประสบความสําเร็จได้ ....ต้องนึกถึงว่า มันเกี่ยวข้องอะไรกับผู้รับสาร การมองแตกต่าง....นั้นน่าสนใจ.....เรามองโลกต่างกันอย่างไร? มีตวั แปรอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการ สื่อสาร การสื่อสารเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และ ศิลป์ (Art)….งานของเราหาทางให้ได้คําตอบ โดยที่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ลองดู VDO อีก 2 เรื่อง......จากนั้น อ. ก็ถามว่า ชอบเรื่องไหน...ส่วนใหญ่ตอบชอบแบบที่ 2 เนื่องจาก  มี movement  มีตวั อย่าง  มี media/technology  มี interactive กับผู้ฟัง เพราะฉะนั้น....Communication = Art (เป็นศิลปที่ไม่มีกฎตายตัว)

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 14


Communication needs OBJECTIVE เพราะทําให้ผู้ที่เราสื่อสารด้วย KBFA 1. Know 2. Believe 3. Feel 4. Act

The Power of Communications  

ประชาชน และชุมชนยินดีให้การยอมรับ สนับสนุนองค์กร และสินค้าที่เขาเชื่อมั่น ป้องกันภาพลักษณ์เชิงลบในระยะยาว

องค์ประกอบของการสื่อสาร The Most Challenges are…..?

Sender

Message

Channel

Receiver

Feedback

SCG Branding ….หากนึกถึง SCG จะนึกถึงอะไรบ้าง        

ปูนซิเมนต์ กระดาษ idea green หุ้น สร้างฝายชลอน้ํา นวัตกรรม (innovation) SCG experience “Creative Living” (Outlet) เป็นแหล่งให้ความรู้ Chemical (เคมีภัณฑ์) เด็กจุฬาไม่ติดดิน

สิ่งที่เราพูดมานี้....เป็น customer touchpoints……ก่อนหน้านี้เราไม่ใช่แบบนี้ ...และที่เป็นอย่างนี้ได้ เพราะว่า มันถูก design มีเคล็ดลับ ดังนี้

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 15


 

เราอยากวาดองค์กรของเรา ให้มี brand แบบไหน ลองวาดดูซิว่า...อยากให้เป็นอย่างไร ถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยากสร้าง brand ให้เป็นอย่างไร แล้วเรารู้หรือยังว่า ต้องทําอย่างไร เราไปกะเกณฑ์ brand ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่อง touchpoint แต่จะทําอย่างไรให้ผู้รับสารรู้ว่า เราเป็นใคร

SCG พบว่า brand ที่มีอายุ 90 กว่าปี.....ซึ่งคนที่รู้จัก brand เรา คือคนที่มีอายุ 40 up ...คนที่อายุ น้อยกว่า...ก็แทบจะไม่รู้จักเราแล้ว อีก issue หนึ่ง เราพบว่า คนส่วนใหญ่คิดว่า เราขายปูนซิเมนต์ เพราะเค้าไม่รู้ว่าเรามีธุรกิจอื่นๆ อีก เพราะเราชื่อ “บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด” (บางซื่อ) เป็นชื่อ พระราชทาน.....เราจะฉลอง 100 ปีในอีก 4 ปีข้างหน้านี้ เราจึงต้องตั้ง Trade Name มาสักชื่อหนึ่ง เราจึงตั้งชื่อ SCG เช่นเดียวกับ KFC (Kentugy Fried Chicken)….ถามว่า งานของเรา....เริ่มกลับมาแล้ว เราเริ่มขึ้นสู่ top มีคนมาซื้อหุ้นกู้ของเรา...เรา เขียน road map ....ไปถึง 10 ปีเลยค่ะ....วิธีการ 1. วันนี้เราเป็น...และสิ่งที่เราอยากจะเป็น เมื่อสักครู่นี้มีคนพูดถึงเรื่อง นวัตกรรม.....วันหนึ่งเรา ก็พบว่า ประเทศจีนเริ่มมาตีตลาด.....เช่น เซรามิค ตารางเมตรละเท่าไร ....500 บาท ....แล้ว เราจะคงความเป็น leader ได้อย่างไร เมื่อประเทศจีน....ขายได้ในราคาเท่านี้ ...เราจึงเปลี่ยน วิธีคิด...เราต้องทําให้คนของเราต่างจากคนที่อื่น ทําอย่างไรให้คิดนอกกรอบได้ คิดวิธีใหม่ๆ ในการทําธุรกิจได้ ..... บุคลากรจึงต้องได้รับการ training ....ทําอย่างไรจึงจะบริหารคนให้ เกิดการทํางานด้วยใจ..... “ใจมาปัญญาเกิด” สามารถมี Balance Work and Life ได้ 2. เราเริ่มส่งคนไปดูงานในยุโรป....เพื่อศึกษาลายกระเบื้อง.....create การใช้สินค้าให้มากขึ้น เช่น ลายพิมาย....ติดในห้องน้ําก็ได้ ในห้องนอนก็ได้ ....ส่งขายต่างประเทศ ตารางเมตรละ 20,000 บาท นี่คือ innovation (โอว์ ...นู๋คงเอาไปติดในสวนดีกว่าเนอะ คือ เอาเศษ กระเบื้องไปติดอ่ะค่ะ)....หรือทุกวันนี้ เราเห็น CPAC ...เช่น ซิเมนต์ กระเบื้องหลังคา รถโม่คัน เล็ก...เข้าได้ทุกตรอกซอกซอย....ปูนฉาบ....มีลวดลายต่างๆ ....สิ่งเหล่านี้ คือ นวัตกรรม

เราตั้งใจว่าจะให้ brand เราเป็นอย่างนั้น ด้วยวิธีอย่างไรภายในปี 2015 1. Business …. Creating value for our customer, employees, and all other stakeholder 2. CSR …. Contributing to the sustainable progress

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 16


Building Brand Experience = ARTS (กว่าจะรู้ตัวก็หลงรักเรา ....อุ้ย รักแบรนด์ของ เราซะแร๊ว)

Brand Touchpoints 1.

People and Behavior หากพูดว่า customer is the king แล้วใครเป็น Queen ล่ะ …ก็ “พนักงาน” งัยล่ะ เราจึงพูดว่า “ALL SCG People as a Brand AMBASSADOR” โดยมี หน้าที่

a. Build b. Protect and sustain our SCG Brand “SCG People is an important link in customer” ….impression on SCG เพื่อให้เค้า เตรียมพร้อมในการเป็น ambassador…..

2. Marketing & Communications 3. Products & Services 4. Environments

SCG ….สอนพนักงานเรื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

“Change for Better TOMORROW” 

Innovation Culture ….หานวัตกรรมใหม่ๆ มาประกวดกัน....model ที่คิดนั้น ต้องเป็น model ที่ปฏิบัติได้จริง ใครที่ได้รบั รางวัลสูงสุดจะได้รับเงินมูลค่า 1,000,000 ล้านบาท (โอว์...ย้าย บริษัทตอนนี้ก็ม่ะทันแล้ว....เพราะเข้าข่าย สว. (สวยวันสวยคืน).....เค้าไม่รับแร๊วล่ะ แป่ว).... เรื่องหุ่นยนต์ช่วยชีวิต...ปีนี้เราได้รางวัลอีกแล้ว นี่คือ ความสามารถของเด็กไทย....(เด็กไทย ใจสู้ ใฝ่รู้...ในเรื่องเกมส์ ...แป่ว) ถ้าเรา drive ให้ถึงยอด เราจะได้ free media…..ไม่มีใต้โต๊ะ อะไรทั้งสิ้น เป็นบรรษัทภิบาล (ฮ่า...ฮ่า เล่นบนโต๊ะให้เห็นอ่ะดิ) สิ่งแวดล้อม หรือบรรยากาศทํางาน (Workplace Atmosphere) …..เราจัดการสํานักงานใน อดีตที่ดูทึมๆ เป็นแบบความรู้สึกเปิด อยากจะเรียนรู้ เพื่อเป็นการผลักดันพนักงานให้เกิด การเรียนรู.้ ..จิตบรรยากาศ มีการรับน้องใหม่....อบอุ่น เป็นพี่เป็นน้อง มีระบบพี่เลี้ยงดูแล เรื่องส่วนตัว (อูยย์...น่ากลัวนะเนี่ย) มี happy birthday เล็กๆ กันเอง มี sport center… เราให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาก....ทุกๆ ปี ผู้บริหารจะต้องไปวัดสมรรถนะ (อุ้ย...น่าสนแฮะ)

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 17


SCG’s Business Reputation 1. Chemical 2. Paper….เราเปิดโรงงานกระดาษที่เวียดนาม....และมีการทํา CSR ไปก่อน ...กว่าจะรู้ตัวก็รัก เราเสียแล้ว....(ว๊าว! มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดด้วยนาค๊า...อย่าชะล่าใจปาย)

3. Innovation

SCG’s CSR Reputation 

CSR Campaign 2006-2010…..จะทําอย่างไรให้สาธารชนรู้ว่าเราเป็น brand leader ….(อยากสร้าง brand ให้เป็นอย่างไร ตั้งเป้าหมายไว้เลย แต่ต้องทําได้จริง เห็นผลจริง..... prove ได้.....เราเป็นพวกพูดในเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว....(ฮ่า...ฮ่า ไม่เหมือนนู๋แฮะ ที่ชอบพูดใน สิ่งที่เฮ็ด....แอนด์เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ) เราทําด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง เราต้องการสร้างฝาย ในใจคน....จึงเป็น campaign ที่ออกมาสู่สายตาประชาชน เราหยิบเรื่องของคุณสมชายและ ป้าหลวย (ชุมชนคนสร้างฝาย) มาเล่าเรื่อง “SCG รักษ์น้ําเพื่ออนาคต” (ดีใจด้วยค่ะ ...ที่ ช่วยกันสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม คนละไม้ละมือ...ไทยอยู่รอดแน่นอน) เป็น brand ที่ down to earth....ที่ทําให้เราเกิด relationship กับชุมชน แต่เราก็ต้องใส่เรื่อง innovation เข้าไปด้วย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์จริงๆ ในชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ

SCG eco value……คุณภาพกับสิ่งแวดล้อมที่เติบโตไปพร้อมๆกัน....(ดู VDO) ระบบจัดการ ขนส่ง การผลิตเคมีภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ....นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จาก SCG เรา launch เรื่องเหล่านี้เมื่อปีที่ผ่านมา (2009) … เราทํา research เรื่องคนให้ความสนใจเรื่อง สิ่งแวดล้อม....เป็น trend ในขณะนี้ ต้องสร้างสิ่งที่มันเกี่ยวอะไรกับลูกค้า....ต้อง differentiation….เกิดประโยชน์สูงสุด

SCG Products and Services Brand (15 brands) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ปูนตราเสือ ซิเมนต์ตราช้าง Homemart Idea Work (B2B, B2C) COTTO and Etc…

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 18


SCG Evaluation 1. รางวัลต่างๆ ที่เราได้รับ (SCG Awards 2010) 2. พลังสือ่ มวลชนสร้างกระแสสังคม

สื่อ/สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น ....สารคดีดนตรีเล่าเรื่อง ....แนวทางการพัฒนาและการอนุรกั ษ์น้ํา โดยให้ ดาราเล่าเรื่อง (ติ๊ก เจษฏาพร ผลดี) .....ทําเป็นละครช่วงค่ําในช่องต่างๆ (ร่วมกับ WorkPoint) TV 360 องศา....รักษ์น้ํา เพื่ออนาคตกับเอสซีจี......

Golden Rule: No. 1 – Communication, Continuous & Consistency No. 2 – Objectives need to be very clean and achievement No. 3 – it’s not how well we communicate, but how well they are UNDERSTOOD. No. 4 – KISS Success No. 5 – Communication strategy must be hit…. No. 6 – Leader must have Communication Skill = Management Skill *************************

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 19


Workshop นอกสถานที่ กําหนดการ วันเสาร์ ที่ 10 ก.ค. 53

06:30

ลงทะเบียน ....กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ (โอย...จะต้องออกจาก ระยอง…..ตีสี่เชียวนา!) ออกเดินทาง ถึง กนกรัตน์รสี อร์ท จ. สมุทรสงคราม รับประทานอาหารว่าง (ว่าง...เจงเจง) ตัวแทนกลุ่มเริ่ม Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย

07:00 09:30 xxxx

วันอาทิตย์ ที่ 11 ก.ค. 53

06:30 07:00 09:00 11:00 11:30 12:00 xxxx

ตักบาตรริมน้ํา ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปตลาดน้ําท่าคา กลับมาที่พัก – checkout ไปตลาดน้ําอัมพวา รับประทานอาหารกลางวัน – ตามอัธยาศัย (กินเข้าไป...แต่จ่ายกะตังค์เองนาค๊า)

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 20


ช่วงเวลา 15:30-17:00 น. อ. ศักดิ์ชยั เรืองกิตติกุล กรรมการอํานวยการ บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล แอนด์ แอสโซซิเอส จํากัด

ยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและนวัตกรรมทางการประชาสัมพันธ์ Effective Corporate Communications Strategies, innovative of PR and New Media Tools

Workshop Structure การใช้นวัตกรรมและเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมกับ Stakeholder ขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการ ปชส.   

ก่อ....สร้างทัศนคติที่เป็นบวก สร้างการยอมรับ สร้างศรัทธากิจกรรมเพื่อสาธารณะ แก้...ปรับ..... XX.........

The Plan …..แผนงาน 1. Brand Image Management (Brand Building – Development….) 2. จดม่ะทันวุ้ย....อ. เลื่อนเร็วเจงเจง.....รถด่วนยังอาย

การใช้นวัตกรรมและเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมกับ Stakeholder ของ องค์กร – Workshop 5 กลุ่ม 1. 2. 3. 4. 5.

หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค สถาบันการศึกษา

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 21


เพื่อความเหมาะสมสําหรับการเป็นกรณีศึกษา จึงอาจมีการปรับชื่อองค์กรที่เลือก แต่ไม่ให้เสียหาย เช่น ททท. เป็น การเที่ยวท่องแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน เป็น ธนาคารสินออม เป็นต้น

ขณะที่วางแผนให้นึกถึงใคร?  

ให้นึกถึงความคิดของหัวหน้าไว้ (Line Manager) ให้นึกถึงหัวใจของคนอื่นทีม่ ีส่วนได้ส่วนเสียกับเรา (Stakeholders) เพราะเรากําลังทําการ สื่อสารเพื่อให้เกิดความสําเร็จ สอดคล้องกับความคิดของหัวหน้าเรา....

The Structure ….โครงสร้าง (slide presentation นี้ เดี๋ยวจะส่งให้ทกุ คน เฮ้อ...รู้สึกดีจัง) 1. Brand Image Management (Brand Building –Development- after Crisis) การสร้าง พัฒนา และการจัดการสื่อสารหลังสภาวะวิกฤติ a. สรุปเรื่องราวองค์กร/สถานการณ์/ภาพลักษณ์องค์กร b. วิเคราะห์องค์กร ปัจจัยแวดล้อม c. เก็บข้อมูล วิจัย ศึกษาค้นคว้า เพื่อกําหนดทิศทางการสื่อสาร

2. Communication Management a. b. c. d.

กําหนดสถานะ (Positioning & Scope) กําหนดกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder: Internal & External) จัดทํากลยุทธ์การสื่อสาร ที่จะใช้วางแผนการสื่อสารที่เหมาะสม สําหรับในปีที่จะถึงนี้ กําหนดประเด็นที่จะสื่อสาร 3. Challenge Communication Plan – เสนอยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ/ แผนระยะสั้น-ระยะยาว โดยการประยุกต์เครือ่ งมือ – วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ นวัตกรรมทางการ ปชส. การให้สื่อใหม่และสื่อสังคม (On line/Digital/Social Media) a. Action Plan b. Evaluation

การวางแผนเพือ่ สื่อสารภาพลักษณ์ 1. 2. 3. 4. 5.

บทความคัดย่อ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ผลการวิจยั Xxxxx

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 22


Communication Tools-เครื่องมือการสื่อสาร (หัวข้อย่อยเหมือนกับที่ อ. พจน์สอนข้างต้น) คุณคือใคร?.....เราจะเลือกอะไรล่ะ....ต้องพร้อมที่จะทํางานร่วมกัน.... การสื่อสาร – ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย การบริหารการสื่อสาร การตลาด (Marketing Communication) Traditional Marketing ….interrupted, ….. Marketing 2.0…… การตลาดแบบกอร์ลิลล่า.....

    

Then      

Press Release (by hand, fax, e-mail) Newsletter (mailed) Magazines (print only) Mainstream media coverage Top down control One-way

Now   

We still write press release but… 24/7 news cycle Consumers have broadband at home

What is social media? Join the conversation…. หลังจากที่เรา present แล้ว กรรมการอาจจะถามตามที่เราได้เรียนมา ทั้งนี้เพื่อทบทวน.... นอกจากฝึกพวกเราเรื่องการทําเอกสารแล้ว ผมอยากให้ฝึกทางด้าน Thinking ด้วย

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 23


สรุปการบริหารการสื่อสาร ........ หากพวกเราไม่เข้าใจสิ่งที่อธิบายข้างต้น...ว่า ทําไมมันมากมายอย่างนี้ แล้วจะนําเรื่องไหน ไว้หน้า-หลัง.....สับสน (ช่ายค่ะ ตอนนี้นู๋เริ่มสับสนสุดๆ แร๊ว....ซาหมองตายไปค่อนซีกแร๊ว รอยหยักที่มนี ้อยนิดก็อไม่น่าจาเหลือ.....เหนื่อยเจงเจง....) สัปดาห์หน้า...เรามาดูกันทีละแผ่น

Communication Contents…….? เพื่อสามารถทําไปในทิศทางที่ถกู ต้อง อย่าลืมนะครับ...หนึ่งบริษัท ทําเพียงหน้าเดียวก็พอ.....ตามตัวอย่าง

Business Objective……โปรดดูเป็นแนวทางใน presentation ที่จะให้คุณอ้อส่งให้ทุก คน ไม่จดแร๊ว....รออ่านใน Presentation ของ อ. ดีกว่า ...energy หมดยามเย็น บ๊ายบาย **************************

BLCP Power Station; Wimon Yongparnichkul

(Daeng)

Page 24

study 26 june 2010  

-แนวทางการสื่อสาร CSR และดำเนินธุรกิจองค์การเพื่อสังคม โดย คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ -การวิจัยและวางแผนการสื่อสาร โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ -การเ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you